13 :
:
3”
5

2556
..................

กำแพงเ พชร

ของประเ ทศ 3

1
,

,

ยของประเ ทศ
3

1
2.

และ3

1 ของไทย 3

ผศ.


50-52 .

1
20

, 18.25

20.40

20.45
2555

20.2
1
13.55

WHO

10
3 อำเ ภอในจ.

อ.

3

One Child OK :1

1

.
1
35.87%

2

0-Net
.


1

1

one child OK (one knowlage)

big book
100
30

100
400


.

ส.อ.

อบจ.

รองนายกอบจ.กาแพงเ พชร

ข 1

.กำแพงเ พชร 20-30

.

.

งผ

.

งผ

212
.

2.

3

1.

3.

ง ง
ศ ช ศ ง
ผช

. .

.

56

.
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful