കവിത ഇനി ഞാൻ മരി ി

ട ം

- ഞാൻ ണ ാളൻ 4

ന മലയാളം – ഇ-മഷി ടീം 5

ഇ-മഷി

കഥ അശ ഗ

ഓൺൈലൻ മാഗസിൻ
Designed by വി
& ഫസ ൽ

കവിത വീട് – ഉ

ഹരിദാസ്

അറിവി െട ആേരാഗ ം എെ

ം – ൈറനി

ീംസ് 7

ാൻ ഇരി

ാ ിരി 12

ഹണീ ലൗ

2013 February
പസകം 1 ല

കവിത ര ിതാേവ… - ഷലീർ അലി 17
േ ാഗ് പരിചയം അജിത് മാർ - അ സ് ഇ
ഴി 18
കഥ ചി
മം - വർഷിണി വിേനാദിനി 20
ഇ െമാ കൾ നാഫില & െസബ 22

ം6

എഡിേ ാറിയൽ േബാർഡ്

നാസർ അ
അ ൺ ചാ

േഴ

ംെപാ

ൻ സ മാരൻ

കർഷകെ

നവാസ് ഷംസ ീൻ

സ് ഇ

– അ സാർ
ഹ ദ് 13

േലാകം ൈജവ
കവിത ിയെ

ഷിെ ാരാ ഖം –ന
മാർ 23
വാ ് രാേഗഷ് ആർ ദാസ് 25

ഇ ി ് വയർലസ് േമാഡം

ഴി

അനാമിക

ർ – സാലിം േവ ർ 26

കവിത അന മായ ബാല ം – െഡ സി േജാർജ് 27
നർ ം െതറി ് േപായ തല ശിഹാബ് 28

നിഷ ദിലീപ്
റിയാസ് ടി അലി

കവിത രാവ് – ഫായിസ് കിഴേ തിൽ 30
ചി
ൾ ഞാെനാ
ിമാണ്, പെ

ചലി
fb.com/groups
/malayalamblogwriters/

അതിനർ

ം ഞാെനാ

ഭീകരവാദി എ

– വീൺ
േശഖർ 31

emashi.blogspot.in

മലയാളം േ ാേഗ ്
സി ീകരണം

ഓൺൈലൻവഴി വായി

www.emashi.blogspot.in/

പകർ വകാശം © 2012
മലയാളം ബ്േലാേഗഴ്

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

2

എഡിേ ാറിയ
വ ഷെ
ഏെറ തീ കേളാെട വരേവ
േലാക ിന് ണ വാളെ മരണം ഒ വലിയ ന മാണ്
ന കിയത്. തേല വെര ന ിടയി സജീവമായി
ഒരാ െട മരണെ
െഞ േലാെടയ ാെത എ െന നാം
േനാ ി ാ ം? ‘ക ക
ിരി ം ജന െള ക ിെ

ം ഭവാ ’ എ
കവി വാക ം
അന
മാെണ ് േതാ ി ി ം, ‘മേ യി െന കാ
േനര ് മ രി
െതതി നാം ഥാ’ എ
േതാ
ചിലരിെല ി ം ഉളവാ ിയ ം ഈ ഃഖകരമായ േവ പാട് തെ . ആ
് നെ വി പിരിെ
ി ം
അേ ഹം ബാ ി െവ േപായ വരികളി െട എ ം ന ി
നിറ
ിരി ം എ തിൽ സംശയേമ മി . സ
ംബാംഗ െള മലയാളം േ ാേഗ ി െറ അ േശാചനം അറിയി
. പേരതാ ാവി െറ നിത ശാ ി ായി

ി
.
നെ ഉേദ ഗ ിെ
നയിൽ നി
ിയ പല ം ഇ ാല ് േദശീയ തല ി ം നട . അയ രാജ
ിെ
നി രമായ െകാലെ
ലില് തലയ വീണത് ന െട
ിയ ൈസനികർ മാ മ , ശാ ി ം സമാധാന ം
കാം ി
ഒര രീ
മാണ്. വ ം നാ കളി ഇതിെ അലകൾ എ കാരമാണ് ന ിെല ക എ ആശ
ചില െ
ി ം ഉ ാവാം. വില യ ം അതി മ
ം നിത സംഭവമായി മാ
ന െട നാടിെ
രവ
േലാക ് വരികളി െട െതളി
വ . നി ഹായരായ ഒ ജനത െട േരാഷ ിെ
തിഫലന ളായി അവ
മാറി; വരികളി െടെയ ി ം തിേഷധി ാൻ കഴി
തി
ചാരിതാ
ം േലാക ി സ ം!
ഇെതാെ യാെണ ി ം കാലച ം ചലി െകാേ യിരി
. മ ഷ രാശി ത
െട സ ട
ം മ ം മറ ് നെ ാ
നാെള ായി കാ ിരി
. ഭാവി തല റ െട കലാൈവഭവം വിളിേ ാ
കേലാ സവം മലയാള നാടിെ
കലാസാം ാരിക സ
ിെന ഉയ
ി ിടി ിരി
. ന െട െകാ േകരള ി എ െയ
കലാ പ ള്;
അവെയ ാം നിഷ് യാസം ൈകകാര ം െച ാ കഴി
അേനകായിരം
ിക !!! അവ െട കിടയ
കടന
നെ അ തെ
വയാണ്. കാലിക ാധാന
വിഷയ
അവർ ത യത േ ാെട അവതരി ി േ ാൾ
ഏെതാ കലാേ ഹി ം അഭിമാനി ാം – അവ ന െട മ ളാെണ ്.
നാെള െട തിഭകെള ത ളാലാ ം വിധം േ ാ
ികൾ ായി ചില താ ക മാ ി െവ ിരി
.
ഒേരെയാ ല േ ാെട! ഈ സംരംഭം ന െട

ാഹി ി ാ e-മഷി ം ഒ
കയാണ്. ഇതാദ മായി e-മഷി
ിക െട സ ഗ വാസന ം വായനാ ശീല ം വള
ക എ

് േചാദനമാ ം എ ് e-മഷി വിശ സി
.

ഇെതാെ െച േ ാ നാം മാ ഭാഷെയ മറ
െത െന? മലയാളെ
ത അറിയാ ം പഠി ാ ം ‘ന
മലയാളം’ എെ ാ പം ി ടി ഇനി e-മഷിയി
ഉ ാ ം. മലയാളം െത ി ാെത എ താ ം വായി വാ ം
കഴി
വരാവണം ന െട എ
കാ എ േമാഹമാണ് ഈ ഉദ മ ിന് പി ി ......
മലയാളം േ ാേഗ ് എ ന െട
ാ സശ ം േ
കയാണ്. സ ഹ ി െറ ന
േവ ി പല ം െച ാൻ

കാ
് കഴി ം എ
തിരി റിവ് ന
ാവണം. െവ േത എെ
ി ം
ി റി
പര രം
കീ
ി
തി പകരം, നാടി ം നാ ാ
ം ന േയ
സംരംഭ ൾ ന ിൽ നി യരണം; e-മഷി അതി
ഒ പാധിയാവെ എ ാശി
.
എ ാവ

ം വായന െട ം എ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ിെ

ദിന

ൾ ആശംസി

....

3

ഇനി ഞാൻ മരി ി
മരണമി ,
ഇനിേയ കാലൻ ജനി ാ ം
ച വാള ൾ കയറി അ ഹസി ം
കാലാ ര ൾ രൗ
മാ ം
സിരകളിെല അവസാന ാണ

അ ി ളയമായി ജ ലി നിൽ ം
വിഹായേ ാളം പടർ ഞാൻ േക ം
ഹിമഗിരി ംഗ െള ം തകർ ം
ഏ കടലി ം നീ ശയി ം
ളയ വാഹമായ് പാ

ശാ ം വളർ
നിർ ര ാ െട
തലേ ാറിെലാെ ഞാേനാ കൾ തീർ ം

കളിൽ ഉ ാദചി ം വര ം
ാണെന ാ മായ ലഹരിയിൽ ഴ ം
മരണമി ,
ഇനിേയ കാലൻ ജനി ാ ം
മരണം വിള
മ മികൾ തീർ ്
ഇനി ഞാെന മതിലജ നായ് വാ ം.

വിടപറ
് "ഞാൻ ണ ാളെ "
അവസാന കവിത; ിയ
ി
ആദരാ ലികൾ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

4

ഇ വണ e-മഷിയി
തിെയാ സംരംഭം ടി ട കയാണ്. ന െട മാ ഭാഷെയ ത അറിയാ ം പഠി ാ ം
അതി െട ഉ തിയിേല ് നയി ാ ം ന ് കഴി മാറാകെ . ഇ രെമാ സംരംഭം ട ാ
ഒ കാരണം
േ ാെഗ
കളി വ ാപകമായി കാ
അ രെ
ക ം വികലമായ ഭാഷാ േയാഗ
മാണ്. പല പല
കാരണ
െകാ ം ന െട ഭാഷ ഇ ് വികലമാ െ ക ം അതിെ സം
ി ന െ ക ം െച
. ഈ
അവസര ിൽ, ഭാഷെയ
ത അറിയാൻ ഒ എളിയ
മം എ
നിലയിലാണ് e-മഷി ഈ സംരംഭ ിന്
തി
ത്. വളെര വലിയ ഒ ഉ രവാദിത മാണ് ഏെ
ത് എ ാേലാചി േ ാ ഒര ം ആശ ഇ ാതി .
എ ി ം നി
െടെയ ാം ശ മായ പി ണ ം േ ാ ാഹന ം
ി
േ ാൾ ആശ െ േട തി എ
വിശ ാസം ഒ മാ മാണ് ഈ സംരംഭ ിന് ഞ െള േ രി ി ത്.
ആ ഖമായി ഇ ം ടി പറയെ , ഭാഷാേ ഹിക എ ഒേരെയാ േയാഗ ത െട പിൻബല ിലാണ് ഈ സംരഭം

ത്. അതിന് ശ ി ം െവളി ം പകരാ നി
െട പി ണ ടിേയ കഴി . അ മലയാളെ
സ ം
അ െയേ ാെല ക താ ം ൈകരളിയാം അ

ണർവ് ന ാ ം ന ാകെ എ ാശി
. ഇ ിവിെട
െകാ
ഇ ിരിെവ ം ഒ
വലിയ
ാനാ ിയായി ന െടെയ ാം ജീവിതെ
കാശ രിതമാ െ
എ മാശി
.
മലയാളം – ഒ

ആ ഖം

ആശയവിനിമയ
സ ർഭ ളിെല
ആശയവിനിമയ
ആശയവിനിമയം
വി ിെ ി ം

ിന് ഭാഷ
ടിേയ കഴി . അത് വാ ക
ആവാം, േച കളാവാം, എ
ാവാം; ചില
ി ം മൗന ം ഏെറ കാര ള് പറ
ഭാഷ തെ ! എ ി ം ഏ മധികം കാലം നിലനി
ഉപാധി വരെമാഴി അഥവാ എ
ാണ്. വാെമാഴി െട വ ാ ി പരിമിതമാണ്. അതി െട
നിമിഷ ൾ കം ഇ ാതാ ക ം െച ം. ഒരാ പറ
കാര ൾ േകൾ
യാൾ സ

തികരി ിെ ി ം വാെമാഴിയി െട
ആശയ വിനിമയം പരാജയെ ം.

വരെമാഴി പലേ ാ ം
തൽ വ
ം ഏെറ ാലം നിലനിർ ാ
മാെണ ി ം അതി ് അ ര ൾ, അവ
േരഖെ

സാമ ികൾ, അ ര
ാനം ട ി പല ഘടക
ം ആവശ മാ
്. അ െകാ ് തെ
െപാ േവ വാെമാഴി അനായാസമായി ൈകകാര ം െച ാ
ം, വരെമാഴി ഒര ം പരിശീലന ി െട മാ ം
സ ായ മാ ാ
മാ
.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

5

ഭാഷ ആശയവിനിമയ ി
ഉപാധിയാെണ ി
വ ാകരണം ഭാഷ െത ്
ടാെത ഉപേയാഗി
തി
നിയമമാ
. ര ിേന ം േവർെ
ാനാവി . അ െകാ ് തെ
വ ാകരണ
ിയി ാ
ഭാഷ പലേ ാ ം
വികലമാ െ ം. എ
കാർ വ ാകരണം അ െമ ി ം അറി
ിരി
ത് അത ാവശ മാ താ ം.
മലയാള ഭാഷ വ

വഴി:

ആശയവിനിമയ ി
ഉപാധിയായ ഭാഷെയ റി ് പറ
േ ാ; ഇനി ന െട മാ ഭാഷെയ റി ് ഒര ം പറയാം.
മലയാളം പ ് േദശനാമെ
ചി ി
പദമായി
േ ! അ ് ന െട ഭാഷെയ മലയാ
എ ം മലയാ
എ മാണ് പറ
ി
ത്. മലയാളം എ ് ഭാഷ ് േപര് കി ിയി ് അധികകാലം ആയി ി എ ് ചരി കാര ാർ
പറ
.
ാവിഡേഗാ
മലയാളം ഉ

ിൽെ
ഭാഷയാണ് മലയാളം. തമിഴ്, െത
ിരി
വ ത് ഇ കാരമാണേ :
ാ ത

ാ തദ

ിണ

ാ തദ

ിയവ ം ഈ

ംബ

ിൽെ

ം.

ിണമ

ാവിഡ ഭാഷ

ാ ത െതല ്
ാ തക

ാ ത തമിഴ് – േതാട

ാ ത തമിഴ് –

ഡ,

ാവിഡ ഭാഷ

ാവിഡ ഭാഷ

ാ ത തമിഴ് – ക

്, ക

ാ ത െതല ്

ടക്


െതല ്

ാ ത തമിഴ് – മലയാളം

ാ ത തമിഴ്

മലയാളം

തമിഴ്

മലയാളം ഉ
ിരി
വ വഴികെള റി ് ഒ

തവണയാവെ , അേ ?

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ധാരണയായേ ാ! ഇനി ം പല കാര

ം പറയാ

്. അത്

6

ഇവിെട ഞാൻ ഏകനാണേ ! എ ാൽ ഏകാ ത െട പതിെനാ ് വർഷ ൾ എ ് പറയെ േ ാൾ െ ,
അതിെ
ി കെളാ ം എെ
അല ിയി ി .
പ ് ആെരാെ േയാ പറയാെത പറ
േപായ
മ മി ഥകളിൽ, ഞാൻ ജനി
തി ം ഏെറ ൻേപ എ തി ഴി
താവാം ഒ പേ
എെ ഈ കഥ. എ ാ ം
അതിൽ ഏെത ി ം ഒ വരിയിെല ി ം എെ ജീവിതം വ ത മാെണ ് എനി ് െവ െത േതാ ാ
്.
വർഷ ിെലാരി ൽ എെ
ഏകാ ത എ
പദെ

മായി ി .

തിരകെള േതടിെയ
റി ് ഞാൻ ഓർ

തിര
ത്. സത

യ ാരായ മ ഷ ർ എേ ാട് േചാദി േ ാഴാണ്
ിൽ ഏകാ ത െട അർഥം എനി ിേ ാ ം

അെ ിൽ െ
ഞാൻ ഏകനാ
െത െനയാണ്? വ ി ം സബാ ം വാ ം മാ ം അട ം പതിേന
തിരക ം ക
അ ാ ം പിെ
അവെനാ ം െവ
ി സാൽവ ം
െട
േ ാൾ ഞാൻ
ഏകനാെണ ് പറ
തിെ അർഥെമ ാണ് എ ് എനി ് മനസിലായി ി .
െപാടി ാ വീശാ
ശാ മായ ൈവ േ ര ളിൽ, േദ േനാ
ആ മണൽതി യിലി
ാണ് ഞാൻ സ ം
കാണാ
ത്. ഖാഫ് എ ് ഞാൻ േപരി ഈ മണൽ ി യിൽ എനി ്
്ഈ
നക
്. എെ ക
ിൽ
വളർ ് വ ഇവ എനിെ െ മ െളേ ാെല തെ യാണ്. ഞാൻ നൽകിയ െവ
ം തേലാട ക േമ ്, എെ
വാ ല ം അ ഭവി
വളർ തായ െകാ ാവാം, ഇവ കൾ ഒ
പിതാവിെ
ാന ാണ് എെ
കാ
െത ് പലേ ാ ം എനി േതാ ിയി
്. ൈവ േ ര ളിൽ ഖാഫിെല ഈ മര ണലിൽ ഇരി േ ാൾ
അകാശ ് നി ം ചാ
ം െചരി
ം എെ േനാ ി ചിരി ാ
െവ

രിെയേ ാെല ഒ വെള
ഞാൻ സ ം കാണാ
്. എെ േ ഹി
, എെ
തിരകെള േ ഹി

രിെയ.
കഥകേളെറ പറയാ
് ഞാൻ അവേളാട്. എ
മ വാ ് േകൾ വാൻ െകാതി ാ
് ഞാൻ.

ാൽ എ ാം അവൾ ചിരി

െകാ

് േക ിരി ക മാ ം െച ം. ഒ

എെ
റി ്, എെ
കാെര റി ് ഇേ ാൾ ഒ
ഏകേദശ ധാരണ കി ി ാ മേ ാ. ബാ ി കാര ൾ
ിേ ർ
തിന് ൻപായി എെ
തിരകൾ ് തീ െകാ ാ
്. അവ കൾ വ ാെത ഒ
ാ ക ം എെ
ചി കെള െകാ കള ക ം െച കയാണ്. ട് കാ വീ
െകാ ാവാം, ദാഹം ഏെറ
് അവർെ

േതാ
.
എെ
തിരകൾ ായി ഞാൻ ഇവിെട
കൾ ധാരാളം െവ പിടി ി ി
്. എ ി ം അവ ് ആസ ദി കഴി ാൻ
മാ ം അത് കി ാറി . മാദിെ ഇ ഭ ണം തിരയാണ്. ഒ ഇളം േവവിൽ
ിയ തിര കി ിയാൽ അവെനെ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

7

ന ിേയാെട േനാ ം. സത
ിൽ അവന് എേ ാ
തിെന ാൾ ന ി ഞാൻ അവേനാട് കാണിേ
എ െച ൻ തിര തെ യാണ് ഓേരാ വർഷ ം എനിേ
ം തൽ പണം േനടി
വൻ.
അവെനേ ടി ഓേരാ വർഷ ം എെ യ
മ ര ിന് അവെന വി െകാ ക എ
ാൽ പ ം േനടി
്.

്. മാദ്

്എ
തിരേയാ ാർ ഏെറയാണ്. അ െകാ ് തെ ഒെരാ
ത് എനി ം എെ
തിരകൾ ം ഒ വർഷം ജീവി ാൻ േവ തിെ

തിര
യ ദിവസെമ ാൻ ഇനി അധിക ദിവസ ളി . പ യ ിെ സമയം അ േ ാൾ വ ാെ ാ
േവദനയാണ്. എെ പതി
് തിരകെള ര ാ േയാളം പിരി
ിരി ക എ ത് എനിേ ാർ ാൻ ടി കഴിയാ
കാര മാണ്. എ ി ം ആ േവദന എ ാ
വർഷ ം സഹിേ
മതിയാ . വർഷം
നിറ
പ ിണിെയ ാൾ ഒരാ െ
േവർപിരിയ കൾ തെ യാണേ ാ ന ത്.
പ യദിവസ ി ം ഏേഴാ എേ ാ ദിവസം
ൻേപ
എെ
നാ
െപൺ തിരകെളാഴി

ഓേരാ
വഴിയായി പിരി ം. പ യ ദിവസം
കഴി
് തിരിെ
േ ാൾ അവ െട
േദഹെ
റി ാ കൾ എെ ക കൾ
നനയി േ ാൾ
ചിരി െകാ ്
അവെയെ േനാ ം.
“ ിയ
കാരാ,
തിരക െട
വിധിയാണിത്.

േവഗത
ാൻ
ത െകാേ
മതിയാ
എ ത്
നിയമമാണ്.
ഞ ൾ തിൽ
െത ം
വിഷമമി . നി
െട നിറ
ക കൾ
മാ മാണ്
ഞ െള
േവദനി ി
ത്”എ
ധ നി

ചിരിയിൽ നി ം എനി ് വായി ാൻ
കഴിയാ
്.
എേ ാ ഇ ് ഭ ണം കഴി
ി ം മാദ്
േത ിെ ാേ യി
.
അവെ
കിൽ
ൈകേചർ ്
ഞാെനാ ്
തേലാടിയാൽ നില
സ ടം മാ േമ
അവ
ാവാ
.
ഇ ്
പേ
ഇവെന പ ി?
ഞാനവെന
ത കിെ ാ ി
േ ാൾ േത േലാെട
അവൻ ഖം എെ

െനേ

ാട് അ

ി വി

ിെ ാേ

യി

.

ഞാൻ അവെ
ഖം
മായി വീ ി . അത് വളെര ദയനീയമായി കാണെ . അവെ ശരീരം െമെ വിറ ക ം
പി ീട് ആ വിറയലി െട അത് നി ലമാ ക ം എെ ത ിയി െകാ ് അവെ ശരീരം തളർ ് വീ ക ം െച .
മാദിെ
പാനീയ
േനാ ക
സംഭവി

മരണം എെ
ം മ
തിരകേള ം വ ാെത േവദനി ി .
് നാ
ദിവസേ
് ഭ ണ
േളാട് േപാ ം ഞ ൾ ് വിര ി
ാവാൻ മാദിെ മരണം ഒ കാരണമായി. പര രം േവദനേയാെട
എ തില റം ഞ െള സമാധാനി ി ാൻ മ ാ മി ായി
. അ ാ ം സാൽവ ം മാ ം ഒ ം

േപാെല, ഒ മറിയാ
േപാെല പര രം ണയി നട .

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

8

എെ
തിരകെള പ യ ിനായി െകാ
േപാ വാൻ ആവശ ാർ വ . ആദ മാദ ം, മാദിെ വിേയാഗ
ഖിതരായ എെ
അശ െള ഇ വണ വി െകാ േ
തിെ
തീ മാനെമ െ
ി ം പി ീട്, മ
അവ െട മന ിെല േവദനെയ ഇ ാതാ ിേയ െമ ് എനി േതാ ിയതിനാൽ ആ തീ മാനം ഉേപ ി .
പതി
് തിരകൾ പതി
് േപർെ ാ ം വിവിധ

േനാ േ ാൾ മാദ് അവിെട നി ം എെ േനാ

ളിേല ായി േപായി. ഒഴി
കിട
് എനി ് െവ േത േതാ ി.

തിര ലായ

ിൽ
രം

ിേല ്

െപൺ തിരക െട ഖെ
േവദന െമെ മാറി ട ിയി െ
് േതാ
. നാളെ
പ യ ിൽ ത
െട
കാർ തെ
ആദ

ാന ളിൽ എ ണെമ
ാർഥനയാണ് അവ െട ഖെ
് എനി ്
മന ിലായി.
പ യം കഴി
് തിരക മായി ആ കൾ എ ി ട ി. എ ാ വണ ം കി ാ
അഭിന ന വാഹ ൾ ്
പകരം ഇ വണ അവ െട ചീ വിളികളാണ് േകൾേ
ി വ ത്. എെ
തിരകേളാെടാ ം മ രി മ നാ
തിരകളാണ് ഇ വണ പ യ ിൽ ആദ െമ ിയത്. കഴി
പ യ ളിൽ എെ ഒ
തിരെയേ ാ ം
പി ിലാ ാൻ കഴിയാ വയായി
ആ തിരകള്. സാധാരണ കി ാ
പണ ിെ നാലിെലാ ് േപാ ം
ഇ വണ കി ിയി .
അവസാന
പറ
.

തിരെയ െകാ

മ ഷ ന് എെ

“േഹ ർഫാൻ, മാദിെ മരണം താ െള,
എ ാൽ അത് താ െട മാ ം ഖമ
വിഷമാവ
യിൽ നി ൾെ ാ മാ ം
സേ ാഷം തെ യാ ം ഈ തിരകെള
ം.“
“വിവാഹേമാ? അതിന് െവ െമാ
തിരി േചാദി .

േവദനകളിൽ സഹതാപം േതാ

ിയി െ

് േതാ

. അയാൾ

താ െട തിരകെള എ േ ാളം േവദനി ി

് എനി റിയാം.
. കഴി
നാ തവണ ം എെ
വിജയിയാ ിയവനാണവൻ. ഈ
ഒ വിവാഹ ി െട മാ േമ സാധ മാ ക
. നി
െട ഖെ
ം സേ ാഷവാ ാരാ
ത്. അത് തെ യാ ം അവ ക െട േവഗത

അശ പാലകനായ എെ

വിവാഹം കഴി ാൻ ആരാണ് സ തി

ത്..“ ഞാൻ

“എെ
നാ ിൽ ധനാഢ നായ ഒ
മ ഷെ
മക
്, വിധവയാണവര്, ഒ
ആൺ
് അവർ ്.
ഈയവ
യിൽ താ െട വിഷമ ൾ ് അവെരേ ാെല പക ത

ീ ജീവിത ിേല ് കട ്

തായിരി ം ന ത്. താ ൾ ് സ തെമ ിൽ ഇ ാര
ിൽ മെ ാ ം ചി ി ാനി . എ ാ കാര

എനി ് വിേ ..“
എനി ് േവ

ിേയാ, അേതാ എെ

തിരകൾ ് േവ

ിേയാ എ

റിയി , അ

“ഒ
തിര ാരെന വിവാഹം കഴി തിൽ എനി ് വിഷമേമ മി , എ
വ ി േ ാ എെ നി ് ഇേ ാൾ േതാ
.“
ആദ ദിവസം തെ
റിവിെ ആഴം
“ തിര ാരന്

എെ പ ി പറ
ദിവസ ളായി

.

തിര െട മണമ ാെത മെ

വാ കള് എെ
തിര െട മണ
മണ

െന ഞാൻ വിവാഹിതനായി.

ാൽ ഒ

തിരെയ വിവാഹം കഴിേ

ദയ ിെലാ
റി
ാ ി. പി
മ ഷ െന അവൾ വ ാെത െവ

ദിവസ

ത് അവസാന ചി

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

യായി

.

ാകാനാണ്?“ ഞാൻ േചാദി .

“നശി
തിരകള്, എെ മകെന ഒ ് െനേ ാട് േചർ ് ലാളി ാൻ േപാ ം എനി ിേ ാൾ ആ
ി . നി
വാ ല ം ലാളനക ം അവെ
േദഹം ഒ
തിര െട മണ
താ ി മാ ിയിരി
.“ അവൾ
െകാെ െ എറി
െകാ ി
.
തിരകെള വിൽ ക എ

ി

. അവ െട പിതാവാണ് അ

െന ഒ

െട
കൾ

നിർേ ശം െവ ത്..

9

“ ർഫാൻ, താ െള
താ ൾ ് ആ ശല
അ െകാ ് പ ണ

ാണ് െച
ത് എ ് താ ൾ തെ അറി
ി . കഴി
പ യ ിൽ താ െള ചതി ി ം
െള വി കളയാൻ േതാ ിയി േ ാ. താ ളവെയ ഇേ ാൾ വിൽ കയാെണ ില് ന വില കി ം.
ിൽ ഒ വീട് വാ ാൻ ഉേ ശി കയാെണ ില് തികയാ
പണം ഞാൻ നൽകാം.“

ആദ ം ആ നിർേ ശേ ാട് േയാജി ാനായിെ
വിൽ വാൻ എെ നിർ
ിതനാ ി.

ി ം വർ ി

കള്, എെ

ജീവനായ

തിരകെള

പണമായി
ി എെ ല ം. എെ
തിരകെള ഏ ം ന ായി പരിചരി
ഒരാൾ ് മാ ം അവെയ
നൽകാെമ ് ഞാൻ സ തി . ൈസ ഹാനിൽ നി ം റ് ൈമേലാളം അ റ ് മാജിദ് എ
തിരേ ഹി ന
വില നൽകി എെ
തിരകെള െകാ േപായി..
ൈസ ഹാനിൽ നി ം വളെര െര പ ണ ിൽ ആ കൾ തി ി ാർ
വീ
ായി. ജീവിതം
രമായി െ
േ ാ ് േപാകാൻ

തിരകെള റിേ ാർ ് ഞാൻ ക ീർ വാർ .

േദശ ് ഞ ൾ ് സ മായി ഒ
ി എ ി ം പല രാ ിക ം എെ

മാസ ൾ കട േപാെക തിരക െട േപരിൽ ഞാൻ വീ ം ശി െ . മ ഷ മായി വലിയ സഹവാസമി ാെത
തിരകൾെ ാ ം
ജീവി
ഞാൻ
െപാ സ ഹ ിൽ
പലേ ാ ം
പരിഹാസ നായി.
തിരകേളാട്
െപ മാ
െത െന എ
ാെത മ ഷ െട ചി കൾെ ാ ം സ രി
െത െന എെ നി ്
അറിയി ായി
.
“ തിരകൾെ ാരി

ം മ ഷ രാവാനാവി ,“

അവളിൽ നി ം വീ ം എെ
വെര ഇനി അ
ട ക തെ

െനാ രെ

െച െമ ് എനി ് ഏതാ

കൾ ഊർ
റ ായി
്.

ഒ വർഷം തികയാൻ ട േ ാൾ െ
് മ ഷ ർ ജീവി
സഹകരണം എ ത് ഇനിെയാരി
ം സംഭവ മെ
്ഞ ൾ ്വ

വീ

ഈ വീട്
മായി ട ി.

ി. എെ

് വീ

ജീവിതാവസാനം

േപാെലയായി

്.

നാെള എെ
തിരക െട മ രം നട കയാണ്. രാവിെല തെ
ഞാൻ
ളിെ ാ
ി റെ . യാ
പറ
േ ാൾ അവെളെ
േ ാെട ആ കയാ
ായത്. പേ
അവ െട വാ കേളാ
ികേളാ
ഇേ ാെളെ അ യധികം അല
ി . ഞ ളിേ ാൾ വിവാഹെമ നിയമ ബ ം മാ
അന രായിരി
.
ഞാൻ ഇേ ാൾ പ
എെ മന ്. ഇ
പറ
.

യ േവദിയിലാണ്. എെ
തിരകൾ ഒ ാമെത
ത് കാണാ
വർ ി ആ ഹ ിലാണ്
വണ ആദ െമ
ത് എെ
വാ ം ര ാമെതെ സബാ ം തെ യാ െമ ് എെ മന

പ യം അവസാനി . ഇ വണ ം എെ
തിരകള്, അ െന ഇേ ാൾ വിളി ാേമാ എെ നി ് അറിയി ,
പരാജയെ കയായി
. വർ ി
ഃഖം എെ മന ിെന കീഴട ി. എെ
തിരകൾ േതാ കെയ ാൽ അവർ ്
േവ
പരിചരണം കി ാതിരി കയാണ് എെ നി ് േതാ ി. ഈ പരാജയ ി വീ ം അവർ ശി െ േമാ
എേ ാർ ് എെ െന പിട
.
തിരി ് വീെട േ ാൾ
ര ന മി കഴി
ി
. വാതിൽ റ ് അവൾ പറയാൻ േപാ
പദ ള് വീ ം
എെ െന ിെല േവദന ഇര ി ി െമ ് ഞാൻ ഓർ . വിധിെയ ഒരി
ം തി
ിെയ താനാവിെ
് മന ിൽ
ഉറ ി ് ഞാൻ വീടിെ പടി കട . അട
കിട
വാതിലി േനേര അ
േ ാൾ വാതിൽ ടിയിൽ എ തി
െവ െ കടലാസ് എെ
യിൽെ . ഞാൻ അത് നിവർ ി വായി .
“ ർഫാൻ..
തിരേയാെടാ ് ജീവി ാൻ കഴി ക തിര ് മാ മാണ്. ഞാനാകെ ഒ മ ഷ ീ ം. എനി ്
േവ ത് മ ഷ െനയാണ്, ഞാെനാ മ ഷ െന കെ
ിയിരി
, അയാൾെ ാ ം േപാ
. നിർഭാഗ വശാൽ
താ െളാ
തിരയാണ്, താ േളെത ി ം തിരെയ ഇണയാ ക. വാതിലിന റെ
ജന ാളി വലി
റ ാൽ
താേ ാൽ കി ം”

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

10

എെ സേ ാഷ ിന് അതി കളി ായി
. ർ ിധി അക
കഴി
ഞാൻ വാതിൽ റ . എെ വ
ം അത ാവശ ം േവ മ സാധന

ിരി
. ജനൽ റ ് താേ ാെല
ം െക ിെ
ി ഞാ ം ഇറ ി.

ൈസ ഹാനിെല േ ാൾ േനരം ലരാൻ ട ിയി
. ഒഴി
കിട
തിരലായം എെ ക ിൽ നന
പടർ ി. എ ി ം സ ാത ം തിരി കി ിയ ആേവശ ിൽ ഞാൻ ഖാഫിേല ് നട . ഈ
നകൾ എെ വര
ക ് ഓലകൾ ഇള ി സേ ാഷം അറിയി . അവയിെലാ ിേനാട് േചർ ി
േ ാൾ എെ
ദയം വ ാെത മിടി .
എ ാെമ ാം ന െ വനാണ് ഇേ ാൾ ഞാൻ എ ് എെ മന
പറ
. എെ
ദയം വി ി. അറിയാെത
മന ിെല സ ടം േത
കളായി, പിെ അെതാ െപാ ി ര ിലായി പാ രെ .
"അ ാജാൻ… "
ദയം െപാ ി വിളി
മാദിെ ഗ മാെണ ് ഞാൻ അറി
അകെല നി

ം എെ

“േഹ മാദ്, എെ

െച ൻ

െച ൻ

“അ ാജാൻ, ഞാൻ തെ

േപാെല ഞാെനാ വിളി േക . കാ ിൽ അശ ഗ ം നിറ
. മരി േപായ മാദ്, ഞാൻ െത
തേ ാെട
ം േനാ ി.

തിര ഓടിേയാടി വ

. അത് വെ

രാ… നീ…“ എനി ് വാ കൾ ർ
,അ

െട മാദ്, ഇേ ാളാകെ സംസാരി

െനേ

ാട് തല േചർ

. അെതെ

് ഒ ി നി

.

ീകരി ാനായി ,
െച ൻ

തിര..!“

“മരി കഴി
ഇവിെട..?”

ി ം നീ എ

െന

െട ക ീ
ക ് ഈ
തിയിൽ
ലയി
േചരാൻ
എനി ാ േമാ? അെ
ിനാണ്
വിഷമി
ത്,

െള
ഓർേ ാ? ന
ൾ..! തിരി
കി ാ

േ ാ? ഇ ,
സത
ിൽ അ െന ഒ ി .
എവിെടേയാ
എെ ാെ േയാ
ന െ
ാവാം.
എ ാൽ
മെ വിെട നിേ ാ അെതാെ
ന ് തിരിെക ലഭി

അ ാജാൻ. വീ േപായ
െകാേ യിരി കയാണ്.“
“അ

ളിൽ നി

, മെ വിെടെയാെ േയാ നി

ാൾ വലിയ ന െമ

“നിെ

ാണ് എനി

മി തിരി

ത് മാദ്?“

“എെ
അേ
് ന മാെയേ ാ? അ
േവദനി േ ാെളാെ
ം ഞാൻ കര കയായി
െച
. എ ി ം എ െനയാണ് ഞാൻ ന
താമസിയാെത ഒ പിടി ളിയായി ഞാൻ ഈ
വീെ
ാൻ െട ഞാ
ാ ം. അ
െട
േപാെല, തിരകെള േ ഹി
, കവിളിൽ സ
"അെത

്.. കാരണം ഉ

െട ഒേരാ നിമിഷ ി ം
. ഇേ ാളിതാ അ
െട

േപാെയ ് അേ
തിയിൽ ലയി ം. അതി
അശ െള, പിെ

ാ േശാഭ
ആ െപൺ

ഞാൻ
െട ഉ ായി
, അ ്
മാദ് അ
െട ൻപിൽ നിൽ ക ം
് േതാ
ത്? എ ാൽ വളെര
ൻപായി അേ
് ന െ െത ാം
് സ ം കാണാ
, ന
രി
ിെയ ം..“

െന മാദ്?"

"കാണാനിരി

ത് പറ

റിയിേ

തിെ

ആവശ െമ

് അ ാജാൻ…."

.........................

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

11

വീട്
നിലവിളിക െട അ ം
തിയ കിനാവിേല ്

ഹ േവശം
സ ം ഇ ിേല
ലാ ് ബ ്
ചിലർ ്
വീട് ഒ കിട ് റി
മറ ര
അ ി ്
മ ചിലർ ്
അതിര് െക ി
ശാനം
ഴി ി ം
പതി ം
തിള ം

ിരി

ി ം ..

േവെറ ചിലർ ്
വി മാറാ


ഴം കയ

എനി ്
കന മാടം
ഒ ക ണ
നില േപായ ഘടികാരം
അവൾ ്
വീെടാ
ാസ്
വിരൽ
ിെല േഗാളം
റ കേയ േവ ാ
വാതി
എ ി ം
രാ ാ ക
നിർ ാെത കര കയാണ്
േനരം ല േവാളം !!!

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

12

തലെ

്ക

േ ാ

ണയ ം ഹണി

സംഭവം ഹണി ണിെല ഹണി തെ
ഹണി അതായത് േത
ഒ പേ
േനാ ിയി

ം ആണ് വിഷയം എ

് ക തിയി

ാ ം അേ ?

യാണ്...

...

മിയിേല ് പിറ
ഒ പദാർ ം .

വീ

രിപ

ം മ ഷ

ം ജീവിത

ിെ

ആദ മണി

കളിൽതെ

ചി

തിയിൽനി ം ലഭി
ഏ ം പരി
മായ ആഹാര ളിൽ ഒ ായ േതൻ ഒ ദിവ ൗഷധം ടിയാണ്.
തിയിൽനി ് മ ഷ ൻ ആദ മായി കെ
ിയ മ ര പദാർ ം േതനാണ്. കരടി, ര ് ട ിയ ഗ െള
അ കരി ായിരി ിരി ണം ആദിമ മ ഷ ൻ ഇെതാ ഭ വ വായി സ ീകരി ത്. ാചീന കാലം ത േതനിെ
ണം മ ഷ മന ിലാ ിയി
. ഈജി ഷ പിരമി കളിൽ ഫറേവാമാ െട മ ികൾ ് സമീപം േപാ ം േതൻ
നിറ ഭരണിക കെ
ിയത് ഇതി െതളിവാണ്.
േതനീ കൾ (Apis mellifera)
ളിൽനി ് േ ൻ വലിെ
് ഉമിനീ മായി കലർ ി വയറി
ിെല അറ (honey
stomach) യി സംഭരി ് േതനീ
ിേല
െകാ വ
. േതനീ ക െട ഉമിനീരിലട ിയിരി
ഇന ർേ ർസ്
(invertase) എ
എൻൈസം േ നിെല
േ ാസിെന
േ ാസ്,
േ ാസ് എ ീ ല
ഘടക ളാ ി
വിഘടി ി
. ഇ കാരം മ രം വർ ി ി െ
േതനിെന, േതനീ ക
വയറിൽനി ം തിക ി
ിെല
െമ െകാ
ാ ിയ േതനറകൾ
ിലാ
. േതനിെല അധിക ജലാംശം േതനീ കള് ചിറ കൾ വീശി നീ ം
െച േശഷം െമ ക് ഉപേയാഗി ് േതനറക അട
. ഇ ര ി
േതനറകളിൽനി
േശഖരി
േതന്
സവിേശഷമായ നിറ ം ഗ
ം ണ
ആഹാരപദാർ മാണ്.
ജ വരി ത െമയ് വെര
മാസ ളിലാണ് േതൻ തലായി കി
ത്. വിവിധ തരം ഔഷധ ണ
െട
േത
േതനീ കൾ സംഭരി
ത് െകാ ാണ് േതനി ം വിവിധതരം ഔഷധ ണ ൾ ക വ
ത്. േത
ഉപേയാഗിേ
ത് അ
തിയിൽ നി ം ലഭി
രീതിയിൽതെ യാണ്. േത
ടാ ിയാൽ അതിെല തരികൾ
ഉണ ിേ ാ ക ം ണം റ ക ം െച ം. മാ മ േതന് േടാെട അകേ
് ഉപേയാഗി ാൻ പാടി എ ്
ആ ർേവദം നി ർഷി ക ം െച
.
ൈവ മി

ബി, സി എ ിവ േതനി
വളെരേവഗം ഉണ ാ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ധാരാള
തിനാൽ ഇ
അപാരമായ കഴി ം േതനി

തിേരാധശ
്.

ി വർധി ി ം. ശരീര

ി

13

േ ാസ്: 40%,
േ ാസ്: 34%, ജലാംശം: 17.7%, േ ാസ്: 1.9%, െഡ
ി ക ം െമ ം: 1.5%, ധാ
ൾ:
0.18% എ ിവയാണ് േതനിെല ഖ ഘടകപദാർ
ൾ. പലതരം എൻൈസ ക ം േതനി
്. േസാഡിയം,
െപാ ാസിയം, കാൽസ ം, െച ്, േഫാ റസ്, ഗ കം, ഇ
്, മാംഗനീസ്, അയഡി എ ിവ ം േതനിൽ
അട ിയിരി
.
േ നിെ േ ാത
ക ം തവി നിറം ത

ിന സരി ് േതനിെ
സ ർണ നിറം വെര

നിറം, മണം, മാ ര ം
നിറേഭദ
്.

ിയ

വ ത ാസെ

ിരി ം. േതനിന്

ഔഷധെമ
നിലയി ം േതനിന് ഉപേയാഗ
്. പല ആ ർേവദ ഔഷധ
െട ം ഖ ഘടകമാണ് േതന്;
െച േതനീ ക േശഖരി
'െച േതൻ' ആണ് ഔഷധ ണം ടിയ ഇനം. െച േതനീ കൾ ് ശരീര ിന് വ ം
റവായതിനാ
െചറിയ ഔഷധസസ
െട
ളിൽ നി ാണ് ഇവ ഖ മാ ം േതൻ േശഖരി
ത്.
അതിനാ ഔഷധ ണം തലായിരി ം എ ക തെ
.
വി

ർആ ം േതനിെ

ണെ

ി പറ

്:

"േനാ ക: നി
െട നാഥൻ േതനീ കൾ ഹിയ് ന ി.. എെ
ാൽ, 'പർ ത ളി ം
ളി ം മ ി
കളില്
പടർ െ
വ ികളി ം നി ൾ

ാ ക. സകലവിധ ഫല ളിൽനി ം സ ് വലിെ
ക. നിെ
റ ് ഒ
ി
വഴികളിൽ ചരി ക.' ഈ ഈ
െട ഉ റകളിൽനി ് വർണൈവവിധ
ഒ പാനീയം
വി
. അതി
മ ഷ
് േരാഗശാ ി
്. നി യം, ചി ി
ജന ിന് ഇതി ം

്." ർആൻ: 16:68-69
ആ നിക ൈവദ ശാ
ിെ പിതാവായ ഹിേ ാ ാ ിസ് േതനിെ ഔഷധ വീര ം ഇ െന വിശദമാ
- "േതൻ
നൽ
, പ കൾ
ിയാ
.
കളിെല ണ ൾ േഭദമാ
,
െള ം ഒലി
ണ െള ം
ഖെ
." ശ ാസതട
ി ം മ പല േരാഗ ൾ ം തിവിധിയായി േതൻ ഉപേയാഗി വാൻ അേ ഹം തെ
േരാഗികൾ ് നിർേ ശം നൽകിയി
. തെ ആേരാഗ
ിെ കാരണം അേന ഷി ശിഷ േനാട് േത
ടി
ം,
േത ളി ം ആെണ ് ഹിേ ാ ാ ിസ് പറ
വേ !!
മഹാ

ാഗാ

ി െട നിേത ന

ആഹാരപദാർ

ത സംഹിതയിൽ എ തരം േത കെള
01. െപൗ
02.
03. െ

ികം -

ാമരം - വ

ികെള

േപ

കെളേ ാെല വലി

ൗ ം-മ

നിറ

ി

ി പറ

ംമ

05.
ാ ം - ട െട ആ തിയിൽ വ
ചികി ി വാൻ ഉപേയാഗി
.

നിറ

ി

ം വളെര മ ര

മാണ്.

ത്.
ത്.

ഈ കൾ സംഭരി

,വ

ത്. ര

ിെ

െട െപാ

പി

സ ഭാവേ

െചറിയ ഈ കൾ (ഉ ാലം)
കളിൽ േശഖരി
േരാഗ, വിഷ ചികി കളിൽ ഉപേയാഗി
.

08. ദാളം - തവി നിറ ി
െചറിയ ഈ കൾ
ചികി
ട ിയ അ ഖ ളിൽ ഉപേയാഗി
.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

േതൻ.

ത്. ഇത് വ വ

വലിയ ഈ കൾ സംഭരി

ിൽ
ാ ി, േതൻ േശഖരി
, ർ
േതൻ. ഇതിന് െവ നിറമായിരി ം.

07. ഔ ാലകം - തവി നിറ
ളി ം െചറിയ എരി ം ഉ ്.

.

മായ ഈ കൾ സംഭരി

ഈ കൾ സംഭരി

ിൽ പറ

ി

:

െചറിയ ഈ കൾ സംഭരി

04. മാഷികം (വൻേതൻ) - തവി നിറ

06. അർഘ ം മ
(അർഘം) സംഭരി

ളില് േത ം ഉൾെ

കളിൽ േശഖരി

മി ം

േമഹ ം

ടിയ ഈ കൾ

േതൻ. ഇതിന് ചവർ ം

േതൻ. ഛർ ി,

േമഹ

14

ന േതനിന് പ വിൻ െന ിെ മണ
ാ ം. േത ം അ ം
ാ ം ക ിൽ െവ ് മർ ി ാൽ
േതനാെണ ിൽ
ഉ ം ക ി
ട ഭവെ ം. ഒ
ാസ് െവ
ിൽ
ി
ിയായി ഒഴി േ ാൾ ന േതനാെണ ിൽ അത്
ിയായി തെ
അടിയി
േപാ ക ം സാവധാനം െവ
ിൽ അലി ക ം െച ം. ഒ
ി േത
െവ
ടലാസി ഒഴി ാൽ, േതനിെല ജലാംശം കടലാസി പതി കയാെണ ിൽ അത് മായം േചർ താെണ ്
അ മാനി ാം.
രസം

ം വെര
സ ധാ
െട േപാഷണ ിന് ആ ർേവദം അ ശാസി
വയാണ്
രസായന ൾ.
ത ാ രസായനസ ഭാവ
തി
റേമ അനവധി ഔഷധ ണ
ം ഉ ഒ ാണ് േതൻ. േത
നയന ൾ ്
ഹിതകരമാെണ ് അ ാംഗ ദയ ിൽ പറ
്. േത
ർേ ദ ് ഇ ാതാ ക ം
ത ീർദാഹം, കഫം, വിഷം, എ ിൾ, പി ം,
ം, േമഹം, ഛർ ിൽ, ശ ാസകാസ ൾ, അതിസാരം എ ിവ
ശമി ി ക ം െച
. േത
ര ിയാൽ
ണം
മാ ക ം േവഗ ിൽ ഉണ ക ം െച
. േതനിന്
സ ഭാവ
തിനാല് അത് വാതെ
വർ ി ി
.
േവന ാല

േദശ ം
േളാ
േചർ ം
ടാ ിയ
രീതിയി ം
േതൻ
ഉപേയാഗി ാൻ
പാടിെ
ത് ആ ർേവദ
മതം.
ശരീരവ ം
റ ാനായി ചില
െവ
ിൽ
േതൻ
േചർ
കഴി ാ
്.
ഇത് ആ ർേവദ കാരം
െത ാണ്.
എ ാ
തിള ി ാ ിയ
െവ േ ാെടാ ം േതൻ
കഴി
ത് േദാഷകരമ .
അ െകാ ്
തെ
രസായന ളി ം
േലഹ ളി ം
മ ം
ടാറിയ
േശഷമാണ്
േത േചർ
ത്.

േത
നിറം

ന ക ം െച
. േത ം മ
ം േചർ ് ഖ ് ര ാ
താണ്. വര
േചർ ണം. ഇത് ഖ
േത ് പതിന
മിനി ി േശഷം ക കി ളയണം. ഖം
ഇത് സഹായി ം.
ഒ ഔൺസ് െന ി ാനീരിൽ അര ഔൺസ് േതൻ ഒഴി ് ഒ
കഴി
ത് േമഹ േരാഗികൾ ് ന താണ്. ചി ത് ചത നീെര
ഉ മമാണ്.
ിക
ഒഴി ാ
േരഖെ

േവ
എ ാ ഹി

രത ിൽ
ിയി
്.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ദ തിമാർ സംേഭാഗ
ികൾ ഉ ാവി എ

ി

േത
ത്
വർ ി ി ാന്
സഹായി ക ം
ചർമ ിന്
മാർ വം
ഖ ളളവ ഇതിൽ അ ം പാ ം
ിയാകാ ം നിറം വർ ി ാ ം

് മ
ൾ െപാടി ം േചർ
് േതൻ േചർ ് കഴി

റെ
തി
ൻപ് പ ്
കാര ം അവിതർ ിതമാണ് എ

് അതിരാവിെല
ം േമഹ ിന്

ി േതൻ േയാനിയിൽ
ചിമാരത
ിൽ

15

ജലേദാഷ ം െതാ പ ം അക വാൻ േതൻ പാലിൽ കലർ ി കഴി
ത് േയാജന ദമാണ്.. ജലേദാഷ ിന്
ഏെറ ഫല ദമായ ആ ി ൈവറ േഫാർ ലയാണ് ന െട േതെന ാണ് െപൻസിൽവാനിയ േ
് േകാെളജ് ഓഫ്
െമഡിസിൻ ഡിയിൽ നട ഒ പഠന ിൽ കെ
ിയത്.
േത ം സമം െച നാര
സഹായി
.

സ ർ ം നിയ

ാനീ ം േചർ

ി ാൻ ഒ

തീെ ാ േല ാൽ ഉടൻ തെ
വളെര ഫല ദമാണ്.

ടീ

് ഓേരാ

ൺ െവ

െപാ

ിയ ഭാഗ

േതൻ ഒ അ നാശിനിയാണ്; അ െകാ
േവഗ ി ഉണ ാ ം സഹായി
.
േത ര െ
കഴി
ത് കാ ശ
ികൾ ഉറ
ിെ

െമാഴി

് റിവി ം

ിേ

കാര

ി

മായി കലർ

രീ

ൺ േത ം േചർ

ി െമാെ

ടീ

േതൻ

കഴി

ിൽ
ണം, വി

ജിൽ വ ് ത

ിേ

െകാ

ത് അ

ധാര ം

ബാധ തടയാ ം

ക ം െച ം. ിഫല ർ
ില് േതൻ േചർ

റ ാ ം ഇത് വളെരയധികം സഹായി ം.
ൺ േതൻ െകാ

ത് ന താണ്.

് കഴി ാൽ മ ് ശമന

ാ ം.
ടി ാൽ

ഖകരമായ

ൾ:
വ ് ജലാംശം വ ി ാം.

ി ഉപേയാഗി വാൻ പാടി .

തൽ േജാലി െച േ ാൾ അധികമായി േതൻ കഴി ാതിരി ാൻ
ി, റം,

റ ാ ം

ത് ഫല ദമാണ്..

ലിന് േത

ാസ് ത
െവ
ിൽ ര
ടീ ൺ േതൻ േചർ
ികെള ഉറ ാ ം ഇത് െച ാ
താണ്.

ണ സാധന

04. എരി ം ളി
05. േതൻ

ം േത ം േചർ

01. േതൻ തീയിൽ വ ് ടാ ാൻ പാടി . െവയില

03. വളെര

ടീ

േവദനയക ാ ം ശരീര ഭാരം

േതൻ േലപനം െച ക. തീെപാ

ളക് െപാടി

േതൻ ഉപേയാഗി േ ാൾ

ി നീ ം ര

ത് തടയാൻ രാ ി ര

ഇല ാറി

കിട
തി
ൻപ് ഒ
ഗാഡനി ലഭി
താണ്.

02.

ത് െതാ

ീകരി ക ം ക ിെ കാ െയ െമ െ
ി വർ ി ി ാന് സഹായി
. െകാളേ

ിൽ

ആടേലാടക

ൺ കഴി

ി

ിയവ മായി കലർ

ി േതൻ കഴി

ി ണം.

ത് ന ത .

തി .

കാര
ഇ െനെയാെ
ആെണ ി ം ഇ ് മാർ
ില് ലഭി
പല േത കളി ം മായ
് എ താണ്
വ ത. പല ശ മായ ക നിക ം േതനില് ആ ിബേയാ ി ക ം മ രാസവ
ം കലർ ിയാണ് വിപണിയിൽ
എ ി
ത് എ ് സി എൻ എൻ - ഐ ബി എൻ ചാനൽ ര
വർഷം ൻപ് െതളി കൾ സഹിതം റിേ ാർ ്
െച ി
.
േത ജീവിത ിെ
പറയാം അേ ....!!!
അെ ാ ഇനി

റ േത

ഭാഗമാ ക. മായമി ാ

േത

ജീവിത

ിെ

ഭാഗമാ ക എ

് വ

മായി തെ

അടി ി ് കാണാം...
……

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

16

അറിയാം, ഇത് ജീവിതമാണ്
ദിവസ െള ി
നിമിഷ
തി െ
ി
ശ സി ത
ശ ാസ
് േപാ ം
കണ െവ കനി
ത ജീവിതം
നിറം മ ി നര വീണ്
െകാഴി
വീ
ദിനരാ
െള എ ി റ ്

െട നീർ ണ ള് നന

മ ിെലാ ചിതലരി കരിയില േപാെല
ി കിടേ െ നി ്.
പക െവയിലില്
വാടിെ രി
ൽെ ാടി ്
രാവിനി ളി

ിെയ പക
ി റ
ര ിതാേവ
നിെ യീ വർ

ിൽ
എനിെ ാ പ ം േപാെല പറ ണം.
ഒ മഴയി നന
തിർ
വീ േപാ ം വെര
ബ നമി ാെത
അകല
േതടണം.

േനാവി ം ഉറ ാ
രാവി ം
ട ാെത മിടി
പാവം
ിെന
െഞരി െകാ

െള
മറവി യ ി ച ി ാ ിയീ
നിയാവിേനാെടനിെ ാ
ിരി ണം
ഏെറ ഇ െമ ് ിയ

പല റിപറ
ണ ഴികളി മീ
കവിളിെലവിെടെയ ി ം ജീവി ിരി േ ാ
എെ ാ തിരയണം.

വെ േവദനയി കരയാ ം
എെ േനാവി ചിരി ാ ം െട
ഒ പഠി ി തരിക.
പി ി പ
ി വ ചാടി വീെണെ
ഭയെ
ാ കാ ിരി
മരണ ി
ിെല ി ം
എനിെ ാ ജയി ാ േവ ി മാ ം.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

17

"മേ

യി

െന കാ

േനര

്മ

രി

െത

ി

നാം ഥാ ...."

മാര നായ െട ം ശാരദാ
െട ം ആറാമെ
നായി, േകാ യം ജി യിെല മീന ി താ
ാമ ി ഏർ ാല ി ൽ വീ ിൽ ജനി അജിത് മാരന് നായർ എ ന െട സ ം അജിേ
സ ം' എ ജന ിയ േ ാഗിെ തലവാചകമാണ് കളി
ചി ി വാ കൾ.

ിൽ ഇല ാട്
െ 'എ ്

വളെര ശ മായ ആ കവിവചനം അന ർഥമാ
ത് തെ യാണ് അേ ഹ ിെ ജീവിത ം. 'ഈ' േലാകെ
കലഹ ിയർ

ന െട നാ ില് ആ മാ ം കലഹി ാേനാ തർ ി ാേനാ മിനെ ടാെത,
നവാഗത െടതട ം പരമാവധി േ ാഗ് േപാ കൾ വായി ക ം അകമഴി
േ ാ ാഹി ി ക ം െച
അജിേ
മ േ ാേഗ ിന് ഒ
മ മാ ക തെ യാണ്.
േത കി ് േഹാബികെളാ ംതെ യി ാ
അേ ഹ ിന് െവ െതയി
് ചി ാേലാക ില് പറ ാനാണി ം.
സംസാര ി വളെര പി
നായ, ആ ിവ് േ ാ സ് ഒ ം ഇ ാ , എ ാ സാമാന ം ന ായി െ
െച ് കളി
മീന ിലിെല ഈ നാ ിൻ റ കാരന് , 1987-88 കാലഘ
ിൽ േജാലി െച ി

ലെ
ആർ സ്
ിെ ൈകെയ
മാസിക ായി ാണ് ആദ മായി സാഹിത പ ിൽ എ തി ട
ത്. െര
ാമ ി നി ് നഗര ിൽ വ ് തിരി ് േപാ േ ാൾ ബസ് േ ക് െഡൗൺ ആ
ംഒ
വതി ം വാ ം
മാ മായി ഇ ിൽ വയലി െട സ രി ് അവെള വീ ിൽ െകാെ
ി
മായി
വിഷയം...
"പ ി പതി ർവ കഴി
ി ം
െക ിടാെത, തീ കളയാെത
െര
നഗര ിേല െ ാ
യാ യായതാണ
ലർകാലം..”

വരിയി

ി..

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

18

അ കാര പാരാവാരമായി െ ിെലേ യാ നിർ ല കന തന്
േദഹ േദഹീ പരി
ിത വിളെ െ ക ാലണ തി
ഞാ ..... ...

വരികളി െട അത് അവസാനി

.

പി ീട് അേ ഹം സജീവമായി എ തി ട
ത് 2010- േ ാഗ് ട ിയതി

നാടക ൾ ് പാ കൾ എ ക ം പാ ക ം അഭിനയി ക ം ഒെ
ഉ ിെല ന
ം ഉയർ
സാം ാരിക േബാധ ം അ ര േളാ
അട ാ
േലാക ് അജ നായി ടരാ അേ ഹെ
സഹായി
ത്.

േശഷമാണ് . അേ ഹ ിെ
െച മായി
. പാര ര ം
അഭിനിേവശ മാണ് േ ാഗ്

തെ മന ിെ സ ാരവഴികളില് ക
ചിലെര ം ചിലതിെന ം അ ര പ ിൽ െകാ ി വ വാ
േമാഹം അേ ഹ ിെ േപാ കളി ടനീളം നിഴലി കാണാം. "എെ
ഏ ം ആകർഷി ് കട
േപായ ഒരാൾ
ി
ര വർഷം മാ െമ ഈ മിയിൽ ജീവി ി
. അതിനാ ഈ റി കളിൽ അവെ സ ാധീനം തീർ യാ ം
കട വ ം...." എ ീ വരികളി െടയാണ് 2010 ൺ 19
ആദ േപാ മായി അേ ഹം വ
ത്. അതി േശഷം
വ "സ ട ൾ ് െമാഴി േ ാ" എ േപാ ് മ ഷ മന ക െട രമായ ഖ ം ന വ ിയി ി ാ
മാ ഷിക
ഖ ം ന ് കാണി ത
. അതി അേ ഹം "അ ഭവ ളേ ഒ മ ഷ െന മ ഷ ത
വനാ
ത്?"

ർ േയറിയ ഒ േചാദ ം സ ഹ ി േനേര െതാ
വി
.
ഓണ ി കളിെല ... "എെ
ാമ ിെല െചറിയ കവലയിൽ ൈവ േ ര ളിൽ ഇറ വാൻ എനി ിേ ാള്
മടിയാണ്. അ രീ
ിെല ാം മദ
ിെ ഗ മാണ് നിറ
നി
ത്. െപാ േവ േകരള ിെ ഗ ം അ
തെ യാെണ
േതാ
..!" എ ീ വരികളി െട സമകാലിക േകരള ിെ മദ ാസ ിെയ ഭയേ ാെട േനാ ി
നി
ഒ മ വയ െ ഉൾവിലാപ ളാണ് നാം േക ത്. കഥയി ാ
കഥ എ േലബലി അേ ഹം എ തിയ
" ീജ
ം ഒ പാതിരാ ം" ഓർമയിേ ? ഇെ ി ഇെതാ വായി േനാ ...
"എടീ..."
അവ വിളി .
അവ െമെ ഖ യർ ി.
അവ അവ െട ക കളിേല ് േനാ ിയി
.
അവെ േനാ ം േനരിടാനാവാെത അവള് വീ ം ഖം നി .
"െനെ ഞാ ക ിയാണം കഴി െ ..?" അവെ ശ ം വളെര േനർ ി
.
"ഓ പിെ എ ി ് ീെജ
ിെലേ ാെല എ ം വഴ
ടാൻ.."
അവ
ഖം േകാ ി ഒ േഗാ ി കാണി .
അവ േതാ െകാ ാ
ഭാവമി .
"അേ േവ

് എറ ി ാം എേ ാേ ം. പാതിരാ വിെല ന
അ തിേയം െകാ ് േപാ ിേ ...? അദ്
േപാെല....”
********
"ര ് ബീയിെല
ികെള ാം വരിവരിയായി െച ് വ ിയി േകറണം." ൈമ ി െട ഫിേലാമിന ടീ െട ശ ം
ഴ ി.
"എടീ ന െട ാ കാെരെയ ാം വിളി . െവ ം വാ അേ
ഫിേലാ മിസ് അടി ം."
അവ ം അവ ം ബാഗ് എ
െകാ ് ബ ിെ േന
് ഓടി....
ഇത് ഒ പാട് ചി കൾ വായന ാരന് ന
വരികളായി
. ഒ ം വലി നീ ാെത ആ ി
ിയ ഈ വാ ക
ആ കാലിക സീരിയ കൾ െചറിയ
ികളിൽ േപാ ം ഉ ാ ിേയ ാ
( )സ ാധീനെ
അ ലാേ ാെട നെ
ഓർ ി ി
. ഒ "നിശാഗ ി"െയ ി, അ തവാഹിനി, ക ാ
മേഹ നാഥ്
, ീജ
ം ഒ പാതിരാ ം,
മനസാ രാമി, അര നാഴികേനരം, വാർ
െട ഇംപാ ് എ ിവ അേ ഹ ിെ ജന ിയ േപാ കളിൽ ചിലത്
മാ ം...
ന വായന ം തീ മായ അ ഭവ
ാന ം സ ഹെ
റി
അഗാധമായ അവഗാഹ മാണ് അേ ഹെ

വരി നി ം വ ത നാ
ഖ ഘടക ൾ. നവംബ അവസാനം വ "മനസാ രാമി" എ േപാ ്
മന ിൽ േകാരിയി കനൽ ഇ ം അണയാെത കിട നീ
്. ഇനി ം ഒ ിരി സർ
ികൾ ഇേ ഹ ിൽ
നി ് ഉ ാവെ െയ
ാർഥനേയാെട.....
അേ ഹ ിെ േ ാഗ് അ സ്: http://yours-ajith.blogspot.in/

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

19

പരിഹാസമ േത... അവേഹളന മ
കള ം
രളാ
എെ

മനഃചാപല േള ം തടവിലാ ി
േ രണകൾ ഞാൻ വളർ
േലാക െ
് അംഗീകരി ക
താ പര െ ക ം
െച ി ി ...
േനർ ാ കൾ െകാ മാ ം

േത... എെ
ലികെയ െവ േത വി ക..
ഹ ിെ
അേപ യാണിെത ് സ ീകരി ണം.. കാൽപനികതേയ ം
പ ം
ി
ബാല ം തൽ
ആേവശമാണ്.. അതി
പാ ക ം കഥക മായിരി ാം.. ആ മായാ പ

റ ് ഒ കഥാ
േപായി ് ആേലാചി വാൻ
ടി െമനെ ി ി
എ താണ് സത ം..
അതി
ത തായ
േചാദന ൾ ലഭി ി മി .. ആ എ ിൽ നി ാണ്
കഥാ
ി ആവശ െ ിരി
ത്..

ചി കൾ ് േമൽ ര െപാ ിയി ം ഒര രം േപാ ം കടലാ
െക ട ിയേതാ.. അേതാ, അപരി തെമ
ആേ പ ൾ
ഏകാ ത െട
ിൽ അകെ
തീതി..
"എനി റിയാം.. നീ എെ

റി ാണ് ഓർ

െത

ിൽ പതിയാൻ

ി ... എ വാ
ആേവശം
ിെല നി ംഗതേയാ..? ജീവിത ിൽ ആദ മായി

്.. അേ ടീ പാ െ േ

.."


ിെ
ജനലഴികളി െട ശ ശകല ൾ ം േവഗതയിൽ െതറി വീണ വിയർ
ബല

വിരി ി ിരി
ടിയിൽപിടി വലി ് േവദനി ി േ ാൾ ആ ിേ ായി... നാഡീഞര കളി െട ൈവദ തി
പാ
േപാെല..
"െഹാ, ഈ ബാലമാമൻ െ

േപടി ി കള

േ ാ.. ഞാൻ അ േയാട് പറ

െകാ

ൈക
വാഹം

ം െ ാ.."

പാതി കര ിലിെ വ ിൽ അരിശ ം സ ട ം കടി ി േ ാേഴ ം ബാലമാമൻ തല താ ി ജനലിെ
പിടി ് ഓടിേ ായി
.. ന
ളായ കാലടികൾ വള ിെലവിേടെയാ മറ
കഴി
ി
..

വരി

ഓരം

നാ നാൾ അ ി ് അവധി കി ിയ ആശ ാസ ിൽ വീ ിൽ ഓടി യറിയ ം േനരിേട ി വ ത് സമനില െത ി
ബഹളം
ബാലമാമെ
കടന െളയായി
.. െപാ േവ ശാ സ പനായി മാ ം ക ി
ബാലമാമെ ,
നിയ ണമി ാ
പ ം കണെ
, ഉയർ ം താ ം െകാ
അവ
യിൽ മനംെനാ ് െപാ ി ര
േപായി.. അതിനിടയാ ിയ സംഭവം അറി
േ ാൾ തരി ി
േപായി.. ബാലമാമെ പതിേനഴ് കഴി
മകൾ ഉമ
അയൽ വാവിൽ നി ് ഗർഭം ധരി ിരി
..
അവ െട ശ സി
വയർ ഉ ണികെള മറികട ് ക നകൾ ് കാ യായേ ാഴാ
വിവരം െവളിെ
ത്...
വാവിെന റി റിയാൻ
പയ ിയ പണികെള ാം നിർ ീര മായിെ ാ ിരിെ യാ
ബാലമാമൻ ഈ
അവ
യിേല ് വീ െകാ ി
ത്... േചാദ ം െച
കൾ ം കലഹ ൾ ം ന ് ബാലമാമൻ ഉറ ം നടി ്
അ െന കിട .. തല ം ക കൾ ം ടാ ് വ െ േപാെല അക ള ളി ം െതാടിയി ം പി പി
ം ബഹളം
െവ ം ഓടി നട .. തള േ ാൾ ഒ

േപാെല
െട മടിയിൽ വ ണ
..

വിവര

െട മാനസിക പീഡന ൾ താ ാനാവാെത ഒ
മര ാവയായി ീർ
ഉമ
വാവിെന റി
ൾ െവളിെ
ാൻ ഒ െ
നിമിഷ ിലാണ് ബാലമാമനിൽ അ വെര കാണാ
േരാഷഭാവ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

20

െപെ

കടമായത്.. െത കാരിെയ ി ം മകെള െകാല ് െകാ വാ ം ഭർ ാവിെന െകാല
ിയാ ി
തീർ ാ
മേനാൈധര ം ഇ ാ
െകാ ് ഉമെയ കൺെവ
നി ് മാ ി ാർ ി ിരി കയാണ്.. ഉമ െട
സവേ
ാേളെറ ബാലമാമന്
േവ
പരിചരണ ൾ ായിരി ണം
തൽ ൻ
ം നൽേക െത ്
തീ മാനമായി..
ലിക ് തടയി െകാ ിരി
ബാലമാമെ േവ കൾ.. ചിലേ ാൾ ഒ നീരാളിെയേ ാ ക
ി
ംഇ ി
ആന ി
േപ
കൾ.. ആ ചി കളിൽ നി ം വിചാര ളിൽ നി ം േമാചനം നൽകാൻ െ
ലിക ്
ആ േമാ..? ആ വ
ിത ം ഈ േപന
ിൽ പതി
െവ റി
ാൽ അ
ശകാരിേ
ാം.. മൗനമായാെണ ി ം
ാകാ ം മതി..
ചി കൾ പിേ

.. ഭാവനകൾ ം ആശയ ൾ ം പിടി തരാെത അ ര
ൾ ഓടിെയാളി
..
ഇ രം ശപി െ
നിമിഷ ൾ ആെര ം ാ ് പിടി ി ം.. തല ക ് ആരവ ൾ.. രാേവ േ ാ ം ഉ ിൽ
ഇ േ
.. സ ത മായി ശ സി ാൻ അ വദി ാ വ ം ഓേരാ നിശ ാസ ി ം ട് പട ം േപാെല..േനർ
പനി ളിര് കാൽപാദ ളി െട മാറിേലെ
ിെ ിരി
..
ആശ കളി ാ
കാ കെനേ ാെല പനി ട് പതിെയ െന ി ട ി ം വ ാപി
ട ിയിരി
. പനി െട
ഈറൻ
ർശം നി ി മായി
എ ം..
ണയാർ മായ ശരീരെ
ംബി ണർ

അ തി
െതാ തേലാ
ത് േപാെല.. അ രീ ം പനി മണ ാൽ ശരീരം തി യരാനാവാ
അവശത കാണി െമ ി ം
ലർ ാെല
ഒെരാ
ി ളി െകാ ് ഈ രാ നിെയ
ി ാ ാ
േത
..

മരവി മന

ിെന വീ

ം തളർ

ിെ ാ

ിരി കയാണ് നാഡീഞര കൾ..

കൺേപാളകൾ ് വി മം ആവശ െ േ ാെല മിഴികൾ
ിയട
.. തളർ റ ാൻ അത ാ ഹി
ശരീരേ
ം പാതിയട
ക കേള ം ഴ്െ
ാെന േപാെല രാവിേ ത ാ
തറ
ക ക െട
ി ം
പരിചിതഗ
ം.. െന ിേമൽ പ പ
വിരൽ ർശം.. അഴി
്, മാറിൽ വിതറി കിട
ടിയിഴകൾ
വക
മാ
കരലാളനകൾ.. ഇ ളിെ
റിയിൽ.. പനി െട മറവിൽ പരിചിതമായ വിയർ ിേ
ം കാ ിയ

േട ം ഗ ം.. അവശത മറ ് ഉടൽ ഇ ളിേല ് തി യർ .. പാതിയ
ാണനിൽ വര വായ് അലറി
നിലവിളി .. വാടി ളർ ശരീരെ
വരി
ിെ ാ ി
ൈകകെളാ ് അയ
..!
"പാേറാ.. പാ
േ .. െവർെത നിലവിളി ് അ േട
മതീേ .. എ ിനാെ ാ െനലവിളി ് എ ാേരം ഉണർ
ഒറ ാൻ േനാ ്. നീ േ ം ഉറ ം കള
െ ാ..."
"ഇ
െപ

് വഴ ് കി
ാ െ ാ.. വേ
ണത്..? ങാ.. ദാ.. െനെ അ

ാൽ നിന ത് പറ
ിരി
.. ഇനി


ിയാ ാ വിചാരം. േനാ ് ഏട ിേയ.. ഒ
പനി േ ാേഴ ം.. പനി ടിൽ അല റ
ിെ െയാ കാര ം..
് കാ ി ടി ാൽ േബധാവിേ .. ഒ ാ ി െകാ ാർ ിേ .."

ബഹളം േക ് ഓടിെയ

ി ൈല ി അ േയാട് വിവരം പറ

ക കളിൽ ള കയ

് പിറകിൽ മറ

ബൾബിെ
നി

കതകി

ചാരി നി

യായി

ഉ റെ
വാതിൽ ശ
ീകൾ അേത ഇ ി

ിയി

ിയായി ത
..!

് ബാലമാമൻ റിവി ിറ

ി..

െവളി ം തീ ളയായി അ ഭവെ ..
ആ േതാളിേല ് വീ
വി
ി.. " മി ാ.. െപാ െ െ

.."

അ ..
ി

് ആെരാ

േപാ

"നീ കഥ എ തി ട ിെ ാ െ പാേറാ.."
"എ തി ടേ
ീ.." ാ
ം മര ാവ ം ആവശ െ
..
"അ
േമാേള.." അ

ം വി
..

ം അമർഷ ം െവ ം വിേദ ഷ ം കലർ വികാര ൾ ിടയിൽ
ത ാറായി ഴി
ിരി
....

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ാൽ
ാ ്

.. ആ േപാ ് തട വാൻ തിരാെത ര

ലിക ഭ ം.. കഥ എ

വാനായ് പാ

21

ി

കാരി
േ ഹ ി വാതിൽ റ ത വൾ
ൈകേകാർ ് എൻ െട വ ി
ഃഖ ിെലൻ െട േചർ ി
പ െവ വാ മന ് പ
ത ...
ഒര ത താരാ പാ േപാെലെയൻ
ദയ ിെല ം െപാ വലായ് പതി
എ മവെള
ദയ ി
ിലായ്
ന േച
െപൺെകാടിയായി

ം േ ഹ ം പ െവ വാ
അവെള
കാരിയായ് തീർ ി
അവെളെ മാ ം കാരിയായ് തീർ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ി

.

ി

22

രാസവള ൾ, മാരക കീടനാശിനികൾ,
ിമ േഹാർേമാ കൾ
ട ിയവ
ഷിയിട ിൽ എ ി ട ി.
വിവിധതരം ജലേസചന പ തികൾ അര
തകർ
.
ൻ സാേ തികവിദ കൾ നാ പാ ം. കർഷകർ ്
സഹായകമായി പല പ തിക ം സർ ാ കൾ േ ാ ് െവ
. ഇതിെനാെ യിടയി ം കർഷക ആ ഹത കൾ
െപ
. വിളനാശം താ

മാ
. കീട ൾ കീടനാശിനിക െട േമൽ െവ ിെ ാടി പാറി
. നിറെയ
കാ
െകാ ിരി
െത കൾ മ
ളി ് മരി
. തവാ ം, പ മര ്, മ
രി
ട ിയ വാ കളിൽ
കർഷകവി
കൾ അലി
േച
.

കാള ടവിഷ െളാെ
കളകെള െകാ
തി േ ാൾ േമൽമ ിൽ വീണ മഴ
ികൾ
എേ ാേ ാ
ഓടിെയാളി .
ആേഗാളതാപനകാരണ
ചർ കൾ
ചാന കളി ം പ മാധ മ ളി ം അണെപാ ി.
േക ാേ ായി ം,
ജനീവയി ം
പരി
ിതി
സംര ണ
ഉട ടികൾ
െപാടിെപാടി .
അവസാനം
ഒെ

െപാടിപിടി .
മാേലാകെരാെ
തല
ൈകെവ ്
പരി
ിതിെയ ം,
കാലാവ
െയ ം
പഴിപറ

.
കർഷകെ
കല െയ
വിളിേ
കി ിയ
മ ിരകെള, യ
കൾ മാ ി
റ ി ്,

പ കളാൽ
ചവ
ിയേ ാൾ,
ന മായത്
വള
േമൽമ ിെ
കാെരയാ ്.
കാ ിെല
മ ി
സമാനമാേവ
ഷിമ ്
ഊഷരമായി,
ഉമിനീരിനായി േക
കാ
ി ം. രാസസം
ൾ േചർ
ിമ വള കൾ േമൽമ ിെന െപാ ി . വള ർ
നശി മ ിൽ ഏത് വി ് ന െമ ായി പാവം കർഷകർ. നാടൻ വി ിന
ം നാ നീ ി ട ി.
സസ ജാല
പ ിലകളാ

ൾ സംഭരി
സൗേരാർ

െവ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

സൗേരാർ
സംഭരണം നട

ം അലി
േചർ ാ
ത്.
ഷിയിട ിെല

കാ ിെല മ ് ഫല യി ്മായത്.
സൗേരാർ െ
പരമാവധി

23

മ ിേലെ
ി ാൻ ന ൾ കളകെള െകാ ാെത േനാേ
എേ ാ ം അഭികാമ ം.

ത് അത ാവശ മാ

്. ബ വിള

ഷിരീതിയാണ്

ലഭ മായ എ ാ ൈജവാവശി
ം െകാ ്
മ ിെന ത ി ണം. ഈ ത ി
കളിൽ
ചാണകം,
ആ ിൻ
കാ ം
ട ി
ജീവജാല
െട വിസർ
ൾ വിതറണം.
ഇവ ൈജവ വ
െള വിഘടി ി ് മ ി
ജീവൻ നൽ ം. മ ി
േ ാ ിെ
ണഗണ ൾ ലഭ മാ ക വഴി, എ െവ ം
േവണെമ ി ം ആഗിരണം െച ാ
കഴി
ലഭി ം. മഴ െപ കി
െവ ം ഇ രം
മ ിേലേ
ആഗിരണം െച െ ക
;
പാറ
േപാെല റ
മ ിേല ്
ജലം
ഇറ ിെ കയിെ

ഏവർ ം
അറി
താണാേ ാ.

ിേല ് ഊർ

ിറ

ണം. വര ക

െക ി ം കിട

കൾ തീർ

മര
ം െവ

ഷിയിട ിെല സസ ൈവവിധ ം കീട െള അക ം; തി ം തി െ
െചേ ാ ം െപാ ാ ം കാര
ൈകകാര ം െച െകാ ം.
െപ
ി . ആഹാരനിയമ ളി െട അവെയ
തി നിയ ി
കീടമാ
.
രാസ ഷി മ

ിെ

ംമ ഷെ

ം ആേരാഗ ം നശി ി ം. ഉ

െട
ിെ

േവ കൾ ിടയി െട
ഒളിേ ാടല് തടയണം.

െവ

ം കീട മീകരണം ഉ ാ ം. ഓല
ാലി ം
തിയി

ജീവി ം അനാവശ മായി
. ഈ നിയ ണം മറികട േ ാൾ ജീവി

െട സ ാ ം

ി കാല ം

റ ം.

ആ നിക
ഷിരീതി കർഷകെ
പല
െട
ി ം
പതറിേ ാ കയാണ്.
അ െകാ ്
തെ യാണ് ഒ ബദ
മാർ െ
റി ് അവന്
ചി ി ം ൈജവ ഷിയിേല ്
തിരി
േപായ ം.
ആ നിക ഷി ം ൈജവ ഷി ം ഒ താരതമ ം െച
േനാ ാം.
പരി
ിതി സംര ി
ഷിയാണ്
ൈജവ ഷി ; ആ നിക ഷി, േനേരമറി ് പരി
ിതി ്
ആഘാതം ഏ ി കയാണ് െച
ത്.
കീട േളാ
സമീപന ി ആ നിക ഷി െകാ ക
അെ ിൽ നശി ി ക എ പറ േ ാൾ ൈജവ ഷി
കീടെ
തി െട ഭാഗമായി െ കാ
. ചില
േരാഗ ൾ ബാധി േ ാൾ െചടി അ ാേട നശി ി ാൻ
ആ നിക
പറ േ ാൾ
ജീവാ ത ി ം
പ ഗവ
ി ം അ ത ൾ
ി ാനാ െമ ്
ൈജവ ഷി െതളിയി ി
്.
ഉ ാദനെ ലവ് രാസവള
ഷിയി
വളെര
തലാണ്; സീേറാ ബജ ് ഷിയി
ചിലവ് ഇ എ തെ
പറേയ ിവ ം. ആ നിക ഏകവിള േ ാ ാഹി ി േ ാൾ ൈജവ ഷി മി വിള ഷി വിഭാവനം െച
.
ആ നികർ കളകെള ശ വായി കാ േ ാൾ ൈജവ ഷി ാർ ് അത് മി മാ
. വിളകൾ ് വളം െച
ആ നിക ഷി; ൈജവ ഷിയി വളം മ ിലാണ്.
ൈജവ ഷിയി മ ി ൈജവേപാഷണം നട േ ാൾ ആ നിക ഷിയിൽ ൈജവേശാഷണമാണ് ഉ
തിെയ കീഴട ാെത അ മായി ടിേ രലാണ് ൈജവ ഷി.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

24

ത്.

ഉടവാെളനിെ െ വാ ്
െന ി ആേരാ തറ ി വാ ്
േന
വാ ്
െനറി
വാ ്
ദയ ിെലാ
െതളിനീ വാ ്
ണയ ി വാ ്
വിരഹ ി വാ ്
അകതാരി അറിയാെത അല
വാ ്
േനാ
വാ ്
നീ
വാ ്
ത ിെ
ിയ കനലിെ വാ ്
രിത ി വാ ്
േരാഗ ി വാ ്
േതാരാ
ക ീരി
ായ വാ ്
നിലാ
വാ ്
നിഴ
വാ ്
ആ ിേയാടിെ ാ അടിമ െട വാ ്
ചിരി
വാ ്
കര
വാ ്
േബാധ ി കടി
ാണ് െപാ ി വാ ്

വാ ്
മഴ
വാ ്
അഴലിെ ആഴിയിെല അവസാന വാ ്

ി വാ ്
േമാഹ ി വാ ്
നഷടേമാഹ
പക
ി വാ ്
ക ിെ വാ ്
കരളിെ വാ ്
കരിയി ജീവിതേ ാല ി വാ ്
ഒ വിെല െന ില് കയ ി വ ീ ക
ക ി
റിെ െ അവസാന വാ ്!!

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

25

േലാകെ
ഏ ം വലിയ െടലിക ണിേ ഷ ഉപകരണ നിർ ാണ ക നിയായ ഹ ാേവ
എസ് ബി േമാഡം,
വയർല ് േമാഡം, െമാൈബ
േഫാ കൾ
ട ി നിരവധി ഉപകരണ ൾ
റ ിറ
്. മി
രാജ ളിെല ം െടലിേകാം ക നിക ം
ഈ ഉപകരണ
വാ ി അവ െട ഉപേഭാ ാ ളിേല ്
എ ി
്.
ഹ ാേവ ക നി റ ിറ ിയ വയർല ് േമാഡം ര് ബി 683-െന ിയാണ് ഇവിെട വിവരി
ത്.
ീ ജി HSPA +
( High Speed Packet Access Plus) 28.8 Mbit/s െഡൗൺ ലി ് ീ ം 5.76 Mbit/s അപ് ലി ് ീ ം വെര കി
ഈ േമാെഡം HSPA (High speed packet access) 7.2 Mbit/s െഡൗൺ ലി ് ീ ം 5.76 Mbit/s അപ് ലി ്
ീ ം,
WCDMA യി 384 Kbit/s, എ ജ് (EDGE)
236.8Kbit/s , GPRS
85.6 Kbit/s എ ി െന
വാ ാനം െച
.
സിം കാർഡ് ഇ തെ ഉപേയാഗി ാ

േമാഡം ഒ വയർെല ് ർ ടി ആണ്. 32
ഉപകരണ ളിേല ് ( െമാൈബ , ലാേ ാ ്
ട ിയ) ഒേര സമയം വയർെല ് വഴി
കണ ് െച ാ ം ഈ േമാഡ ിൽ കഴി ം.

എസ് ബി േപാർ ം ഒ ം നാല് ലാൻ
(LAN)േപാർ ം ഈ േമാഡ ിൽ ഉ ് .
െമാൈബ േസവന ദാതാ ൾ മിക
ീഡ്

േസവനം ന

ിൽ മാ േമ ഈ
േമാഡ ം ീഡ് ന എ കാര ം ഓർ േണ

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

26

കളികൾ, പറ ക , ഴകൾ, ഓർ കളിൽ.
ഓ ം ചാ ം അന മാ
ബാല ം
െബൻട ം മി ർ ബീ ം തളർ
ക ം ചി
ം കാർ
തി
വി ിെ ികൾ
കട ഥക ഇ ് പഴ ഥകൾ
ഐ പാഡി അതിേവഗം ചലി ്
തി േചാദ ളി
ി ം മറ
അ മ െട വിളർ
ബാല ം.

കഥകൾ ിടയിൽ,
ക െപാ ി തിര
േപാെയൻ ബാല ം
മ ിൻ റെ
ം മാവിന് െകാ ിെല ം
ഒളിവിട ളിെല വിളിെയാ
ഇ ം ഞാ േത
.

ം ം ഇല റി

വയ നിറ െസൗ ദ
അരി ം ഉ ി മിടയി വിയർെ
ജീവിതം കളിയെ
് തിരി റി

.

െക ി ീർ കളിവീ ിൽ
ഉണരാ മറ ് ഇടെ േ ാേഴാ,
അരി കീറിയ പായ െട ഓരം തിരെ

ൈകകളിൽ സ
ളി തളർ ബാല ം?
ഇനി ഉണരാം, ഭാഗ േരഖക മാ ം േ

റ ിേയാെട ഭാവിേതടാം

ാ ി ം വാടാ
ഓർമകളിൽ
ചിരിവിടർ െമാ ബാല ം തിരയാം !

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

27

" സായിേ ... , േവഗം എണീ ് സായിേ ... , ഒ
" ആരാടാ ഈ ന

കാര ം

ാതിര ് വാതില് ത ിെ ാളി േണ" േടാണിേയ

" ആഹാ, സായി ് ന പി ിരിയാണ ." കത
"എ

്"

ാേടാ കാര ം?" വി മാറാ

ഉറ

ി

ടവി െറ നീരസേ

" അേത, സായി ി െറ ആ മാേനജരിേ
േപാണത് ഞാ ക ്. "

...? അേ

ശാപവാ കേളാെട എ േ

റി കേ

് കയറിെ ാ

വാതില്

.

് പൗേലാ ന് പറ

.

ാെട േടാണിേയ ന് േചാദി .

െര ദാ ദിേ ാ മാ

് േറാഡില് വ ് വ

ിയിടി ്, തല െതറി

"േങ... സാം സാറിെനേയാ...? " േടാണിേയ െറ ഉറ െമാെ പ കട . അര മണി േറ ആ
'സീ േറാ ്'
ബാറി
നി ് ര േപ ം പാ ി കഴി
പിരി
ി ്. സാം സാ ഇ ി ിരി
തല് അടി ി
ായി
.
െകാ െച ാ ാം എ ് പറ
താ, േക ി . പതിവ് േപാെല തനിേയ െപാ െ ാ ാം എ ം പറ
ൈബേ ാടി േപായി.
ാ ് െച േപാ
ത് വെര േടാണിേയ ന് െട ഉ ായി
.
"ആ അേ രെട േപെരാ ം എനി റീ , സായി ി െറ
മാേനജ ഇേ - അേ
തെ "
"എ

ി ് അേ

െര എേ

ാ ാ െകാ

െട ഇവിെട വ

് േപായത്...? " േടാണിേയ

" ആ, അെതാ ം എനി റീ . ഞാ
െസ
്േഷാ കഴി

ിേല ായിരി ം െകാേ ായത് . എനി ് ഒറ ം വ
േകാ വായി െകാ ് നട േപായി.
ജനറ ആ പ ിയിെല റിസ ഷന് െകൗ
വിളി േശഷമാണ് തലെപാ ിയത്.
" എ

ാേടാ ..? " േടാണിേയ െന, പാ ി
മായി േനാ ി.

" ഇെ ാ മാ

് േറാഡിൽ വ ് വ

" ഓ, ഇെ ാ െകാ

റില് േമശേമല് തലചാ

ി

ഇട

്എ

ി െകാ


വഴിയായി
, രാവിെല എണീ

് ഉറ

ിയിടി സാം വ ഗീസ് എവിെടയാ കിട െ
വാ ഡിൽ ഉ

നി

െട

് േചാദി .

താ"

സംഭവം.
ജനറ
പൗേലാ

ാ വിളി

ൻ ജവാെനേ ാെല േന ് ഒ

.. ? "

് ".

േടാണിേയ
വാ ഡ്
വന് അരി െപ
ിയി ം അ െന ഒരാെള ക
റിസ ഷനിെല ആ തനേയാട് തെ
േചാദി ാം എ
ക തി വാ ഡിൽ നി
സാറിെ ഭാര ആനിേ ി ക ിൽ എേ ാ െപാതി മായി വാ ഡിേല ് വ
.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

ാള് അടി

േന ്, േടാണിേയ

പ ാള ാരെന േനാ

ആ ിഡ ്റ് േകസാേണാ , ജനറ

പിടി ാൻ കഴി
ി . വീ ം
റേ
നട േ ാൾ സാം

28

"

ആ, േടാണി അറി
" സാ എ െറ
വ വിളി ണ
"ഓ, അേ

ാ േ

ാ...? " ആനിേച ി േചാദി .

െട ഉ ായി
ി കാര ം പറ

േച ി. ഞാ
മിെല ി ഉറ ം പിടി ഴാ േലാ
ത്. എ ി ിേ ാ സാറി എ െന ്... ?"

ം ഇ . േടാണി വാ." ആനിേ

ി േടാണിേയ ന് വഴി കാ ി േ

േടാണിേയ
േനരേ
െബഡിനരിെക ആനിേ

േനാ ി തിരിെക േപായ ക ി കളിൽ ഒ
ി നി .

േടാണിേയ

സംശയേ

ാെട ആനിേ

" ദാ കിട

. " ആനിേ

ി ക ിലി

" ഇേതാ... ഇത് " േടാണിേയ

ി െട ഖേ
കിട

സംശയേ

"ൈദവേമ ... ഇത് സാം സാർ ആണേ ാ. ഇെത
വേ ാം േവേണാ േച ി... ? "
" േങ, അേ ാ ഇ

ിൽ

കിട

നട

ി

.
െമാ

ലയെ

് േനാ ി.

ആ ആെള
ാെട, ക

ജിെല പണി ാരൻ പൗേലാ ൻ

ട റ

ി ാണി പറ
ആമ ഷെ

ാ ആ പ ി ാ

കാ ആയി ം േടാണി റിയിേ ? സാമിെ

ഖേ

.

ി േനാ ി.

തല േഷവ് െച േതാ? തല ് ഓ േറഷ

തല ടി വി ാേടാ ? "

അേ ാ അതാണ് പൗേലാ ൻ കെ
പറ
െതറി േപായ തല - േടാണിേയ ന് ചിരി അട ാൻ സാധി ി .
േടാണിേയ
കാര ം പറ ം വെര ആനിേ ി അ രേ ാെട േടാണിേയ െന െ
േനാ ി നി
കയായി
.
കാര ം അറി
േ ാ അവ ം ചിരി േപായി.

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

29

കവിത

ഫായിസ് കിഴേ തിൽ

രാവ്

ഇതളട
വീണ പകലിെനാ
വി
കാരനായ് പതിവ് െത ാെത
ഇ െമ ിയി െ ാ രാവ്,

ാകാശം
ഇ െളറി
വഴി മറ ം േ
വീ പിടി ണം
ചി ിനി െവ
ിന്
മി
പാടവര ിേല ് കെ റി


േകാ ലയി
ി ക ല ി െവ ണം ,

ാ ബീഡിെ ിെനാ ം,
താലി രടിേനാെടാ മണിയാ
ഒ കരിമണിമാല ടി വാ ണം
ഇ ളണ േ ാ ം െവളി േമ
അവ തൻ ക ക
് ര ാൻ
ഇ ിരി ക ഷി േവണം
കമറ കല ി
െവ ട

ിെ ാ ം
രി യില താളി മായ്
ഇ ം വയ നിറ ണം

നാടി

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

േനാേ
, ഇെത െറ മാ ം രാവാണ്

േനാ ി നി തിയട

ിടയിൽ
ജീവി ാേനാ
ഒ പാവ ിെ രാവ്
ൈവ
ി ഞാ വീടണയെ

30

ന െട ഇ െ
സാ ഹികാവ
എ ാെണ ് ത മായി നി വചി ാൻ േപാ ം പ ാെ ാ
പാടി െടയാണ്
േ ാ ് േപായിെ ാ ിരി
ത്. കല ം സം ാര ം ഇടകല
സ ീകരി െ
പാര ര മാണ്
ഭാരത ി
ായി
ത്. ആവി ാര - അഭി ായ സ ാത ം േവ േവാളം ക ി െ
ഒ സ ഹമായി േപാ ം
കല ം സം ാര ം ത ില് ഈ അ
കാല ായി പലേ ാ ം സംഘ ഷാവ
ഉ ായി എ ത് േവദനേയാെട
മാ േമ ഓ
ാൻ സാധി
. ഈ വിഷയം ധാനമാ ം ര
തല ളി ച
െച െ േട
്. കലാ
ിക ആവി ാര സ ാത
ി െറ പി ണേയാെട സം ാര ിെ അതി കൾ േഭദി
അവ
യാണ്
ചിലേ ാെഴ ി ം സംഘ ഷ ി കാരണമാ
ത് എ ിൽ മ വശ ് സാം ാരിക ഭീകരത കലെയ വി
കാ ം സ ഹ ി ദ ശനീയമാണ്. കല ം സം ാര ം അതി െറ വഴിയിൽ നി ് വ തിചലി നട ാൻ ട ി
എ തിെ
ചന മാ മാണ് ഇ രം ആശയ സംഘ ഷ ൾ എ ് പറയാെത വ .
സിനിമയിെല കഥാപാ
െട മതം ച
െച െ േട

. പേ , നിലവിെല െസ സർ േബാ ഡ് നിയമ ൾ
പാലി ാ
രീതിയി
സിനിമകൾ വ േ ാൾ അതിെന
നിയ ിേ
മതല അതാ
വ ് േമധാവിക െട
ഉ രവാദി മാണ്. അതി
പകരം അേത
മതല
കഥാപാ
െട മതം േനാ ി അതാ മത സംഘടനക

വിഭജി െകാ
രീതി ഒ ം അഭിലഷണീയമ . തിേഷധ ം
അഭി ായ കടന
ം അതിര് കട ക ം അത് മ
വ െട
ആവി ാര - ആസ ാദന സ ാത െ
ഹനി
ഒ ായി
മാ ക മ ത്.
'ഇ ാം', '
ീം' എ ീ പദ െളേ ാെല സ ഹ ി
െത ി രി െ

പദ ൾ േലാക ഭാഷയിൽ തെ
ഉ ാകി എ ് േവണെമ ി പറയാം . ജീവിത ിലായാ
സിനിമയിലായാ ം
ീം നാമധാരികളായ മ ഷ െര
കഥാപാ
െള ം
വിധിേയാട് െട േനാ ി കാ

ം ജന ൾ സ ഹ ിൽ പലയിട ം ഉ ് എ ത് മറ
െവ ാനാകാ
സത മാണ്. ഇ ാം എ ാ സമാധാന
ീം എ ാൽ അ സരി
വൻ എ മാണ് വിവ
പിെ വിെടയാണ് ഈ അ
ി
മാ ം സംഭവി െത

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

31.

ഇേ ാ ം ആ
ം അറിയി . അത് നി
മായി അേന ഷി ാ ം
ആ ം ത ാറാ
ി എ താണ് മെ ാ
ം .
വിധികൾ
അവിെട ം കട വ
.
സിനിമകളി
പലേ ാ ം പല തരം സ ഭാവ
ീം
കഥാപാ
െള ന ൾ കാ
എ തി പരി "ഇ ാം" എ
വിഷയ മായി
ബ െ
േമയ ള്
സിനിമയിൽ
അവതരി ി െ
ത്
വളെര
മാണ്.
േത കി ം
െകാേമ
സിനിമകളി .
മലയാള ി
സലിം അഹ ദ്
സംവിധാനം െച
"ആദാമിെ
മകൻ അ " എ
സിനിമ
അ രം കാ ാ കെള േഭദി ഒ മിക സിനിമയായി
എ ്
പറയാം.
അേതസമയം
അതി ം


സിനിമകളിെല ാം
അവതരി ി െ
േമയ
ീമിന്
േനരിേട ി

ചില
സാ ഹികാവ
കെള
മാ ം
ി ാണി
െകാ ായി
.
അേശാ
ആ . നാഥ്
സംവിധാനം െച "മിഴിക സാ ി", പി. ടി.
ഹ ദ്
സംവിധാനം െച "പരേദശി", ബാ ജനാ
നൻ സംവിധാനം
െച " േബാംെബ - മാ ് 12 " , ട ിയ സിനിമക ആ
വിഭാഗ ിൽ െപ
വയാണ്.
മലയാള സിനിമകളി
നി ം േവറി
കാ ാ കളാണ് ഈ വിഷയ ിൽ േബാളി ഡിന് എ ം
പറയാ
ായി
ത്. പലേ ാ ം േബാളി ഡ് സിനിമക
നിറ കി ിൽ മാ ം
ിേ ാ
അവ
യാണ്
കാണാൻ സാധി ി
ത്. േമെല
ചി ി വിഷയ മായി ബ െ തെ ി
ടി അേത പ ാ ല ില്
നിരവധി ഹി ി സിനിമകൾ വ
േപായി എ
കാര ം മറ െവ
ി . പേ
അതിെല ാം കട

വിഷയം
ണയ ം, ചരി
ം മാ മായി
. അ ബ ഖാൻ സംവിധാനം െച "താജ് മഹ " , അ േതാഷ് േഗാവരി ാ
സംവിധാനം െച "േജാ അ ബ " ട ിയ സിനിമക അതി ദാഹരണ ൾ മാ ം. തീ വാദ ം ഭീകരവാദ ം
േമയമാ ി വ സിനിമക ഏെറ ം േബാളി ഡിലാണ് പിറ
വീ െകാ ി
ത്. അേതസമയം, ഈ അ
കാല ്, ഹി ി െകാെമ
സിനിമാ ചരി
ിൽ ഇതിെനാ അപവാദമായി കട വ
ം ചില സിനിമകളില്
ഒ ാണ് ഷിബാനി ബാ ിജ എ തി കരൺ േജാഹർ സംവിധാനം െച " My Name is Khan".

രാ പതി ആയി
േഡാ ര് A .P .J അ
കലാമിന് അേമരി ൻ എയർ േപാ ിൽ െവ
ായ
രവ
ന റിയാം. ഒ
ീം ആയിേ ായി എ േപരി മാ ം ഒരാ
േമൽ പല വിധ നിയമ വ വ
കൾ
അടിേ ി
സ ദായം തീ യാ ം എതി
െ േട താണ് . സിനിമയിെല റിസ ാ ഖാന് സംഭവി

ഇത് തെ യാണ്. എയ േപാ ് ഉേദ ാഗ
ർ പാേ ാ ് െച ് െച
തിൽ നി ് റിസ ാന് ഒ
ീമാണ്
എ ് േബാധ െ
. ഇേത ട
് റിസ ാന് മണി കൾ നീ
േദഹ പരിേശാധന ് വിേധയനാേക ി

്. ആ സമയെ
ാം റിസ ാ ഖാൻ മ ി
ഒ വാ ാണ് സിനിമ െട ആശയെ
തൽ

വ ാ
ത്. 'My name is khan and i am not a terrorist " എ ാ റിസ ാ പറ
െകാ ി
ത്.
മണി ക നീ
നി
പരിേശാധന ് േശഷം റിസ ാന് ഒ സാധാരണ മ ഷ നാണ് എ ് േബാധ െ
ഉേദ ാഗ
അയാെള യാ െച ാൻ സ തി
്. പേ
റിസ ാെന സംബ ി ിടേ ാളം പരിേശാധന ിെട
ന െ സമയം വിലെ എേ ാ ആയി
. ആ സമയം തിരി െകാ ാൻ ഉേദ ാഗ
് സാധി
ി എ ്

റിസ ാ അവേരാട് അേന ഷി അറിയാൻ
മി
ത് അേമരി ൻ
സിഡ ിെ
േമ വിലാസെ
റി ാണ്. എ ് െകാ ് താ ഇ ിധം പരിേശാധി െ
എ ് അറിേയ ത് റിസ ാെ അവകാശമാണ്. ഏ
രാജ
ായാ ം ആ അവകാശം ലംഘി െ േട

. പേ
ഇവിെട അവകാശേ

തൽ റിസ ാന്
േബാധാവനാ
്. താെനാ
ീമാണ്, ഭീകരവാദിയ എ ് അേമരി
െട പരമാധികാരിേയാ പറേയ
തെ കടമെയ റി ാണ് റിസ ാന് ഉേദ ാഗ
േരാട് വാചാലനാ
ത്. ഇവിെടയാണ് സിനിമ ം യാഥാ

വഴി പിരി
ത്. സിനിമയി ഒ സാധാരണ ഇ
ാരന് േതാ ിയ ചി , യാഥാ
ിൽ വ േ ാൾ ൻ
ഇ ന് സിഡ ി േപാ ം േതാ ിയി .
െസ ംബ 11 െല േവ ഡ് േ ഡ് െസ ർ ആ മണ ി
േശഷം അേമരി യിൽ ഉടെല
വിേരാധ ിനിടയി പല
ം പല തര ി

ൾ സംഭവി ി
്. എ േയാ
ീം വ ാപാര
ാപന

ി വ
. ചില െത
കളിൽ അേമരി
ാരാൽ ആ മി െ . റിസ ാ ഖാൻ വിവാഹം െച ി

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

32

ീം
ത്

വിധവ ം ഒ
വ മായ മ ിര എ
ഹി
ീെയയായി
. വിവാഹ േശഷം അവ റിസ ാൻ ഖാെ
േപര് സ ം േപരിേനാ ം മകെ
േപരിേനാ ം
െട
േച
ി
. അേമരി യിെല സംഘ ഷ
ിടയിൽ
മ ിര
സ ം
ിെന ന െ ടാ കാരണം അവെ
േപരിേനാട്
െട
'ഖാ ' എ
വാ ാണ് എ ്
മന ിലാ
മ ിര റിസ ാ ഖാ മായി വഴി പിരി

രംഗ
്. എ ാ ി ം കാരണം താെനാ ഇ ാം വിശ ാസി
ആയിേ ായതാേണാ എ ് ചി ി ് നി
റിസ ാൻ ഖാൻ
പേ
ഒരി
ം തളരാൻ ത ാറ ായി
. ൈദവ ി
തെ വിശ ാസെ
ൈക െവടിയാെത തെ ഓേരാ തി ല
സാഹചര െ
ം റിസ ാ തരണം െച
ിട ാണ് സിനിമ
അതിെ


ിേല ്

പ ിൽ
തിരിെകെയ
ത്.
മത െള ം വിശ ാസികെള ം
വിധിേയാ
െട
കാ ക ം വിലയി
ക ം െച
വേരാട് ഈ സിനിമ ്
പറയാ
ഒ പാ
്. അതിേല ം
സ മായ രംഗം
സിനിമ െട ആദ പ തിയി തെ ന ് സംവിധായകൻ
മനസിലാ ി ത
്. 1983
ംൈബയിൽ നട
ഹി ീം കലാപെ


ിയായ റിസ ാെ
മന ില്
എ െനേയാ
പെ
പകെയ അ യായ രസിയാ ഖാൻ
മാ
കള
രംഗം ചി നീയമാണ്. ര
മ ഷ െട ചി
വര കാണി െകാ
് െകാ ് അ
അവേനാ േചാദി
് ഇതിൽ ഏതാണ് ഹി , ഏതാണ്
ീം എ ്. ഒേര േപാ
ര ചി
ളി നി ് ര
മത വിശ ാസികെള എ െന അ
് പറ
െകാ ം എ ാേലാചി
റിസ ാേനാട് മ പടിയായി അ വീ ം
പറ
ത് ഇ െനയാണ്.. " മ ഷ ാ ര തര ില് മാ േമ ഉ . ന മ ഷ ം, പിെ ചീ
മ ഷ ം.
അവിെട ഹി

ീ ം എ വകേഭദേമ ഇ ." അ
െട ഈ വാ ക േക െകാ ് നി ള മായി ചി ി
റിസ ാെനയാണ് അവിെട ന ് കാണാൻ കഴി ക . ഈ നി ള മായ ചി
തെ യാണ് ഇ െ
ന െട
സ ഹ ി ഇ ാെത േപാ
ം. വിശ ാസ
െട ം ൈദവ ിെ
ം േപരി ന ൾ ആ െ ാെ േവ ിയാണ്
മ രി
ത്? ചി ി ക; റിസ ാെന േ ാെല. നി ള മായി െ .

……………………..

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

33

ഇ-മഷി ഓൺൈലൻ മാസിക

34