P. 1
E. Vrasmas- "Educagtie timpurie"

E. Vrasmas- "Educagtie timpurie"

|Views: 69|Likes:
Published by Anne Marie

More info:

Published by: Anne Marie on Feb 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2013

pdf

text

original

Sections

  • 1. Educa ia timpurie ca domeniu
  • 2. Educa ia timpurie în cadrul educa iei pentru to i
  • 3. DEFINI IA EDUCA IEI TIMPURII
  • 4. Educa ia la vârstele mici ca obiectiv al POLITICILOR interna ionale
  • 5. Nevoile de dezvoltare ale copiilor
  • 6. Stimularea
  • 7. Tendin e

DEZVOLTARE, ÎNVATARE I EDUCATIE LA VÂRSTELE MICI

Educatia timpurie
prof.univ.dr.Ecaterina Vrasmas Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei Universitatea din Bucuresti

cuprins
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Educa ia timpurie ca domeniu multiplu i nou de studiu i ac iune. Educa ia timpurie în cadrul educa iei pentru to i. Defini ia educa iei timpurii Educa ia la vârstele mici ca obiectiv al politicilor interna ionale Nevoile de dezvoltarea ale copiilor mici Stimularea ca specific al dezvolt rii la vârstele mici Tendin e

Cuvinte cheie:
Educa ie timpurie, Interventie timpurie, Copil ria mic , Îngrijire, Dezvoltare, Dezvoltarea optimal , Sprijin, Stimulare, Programe, Politici de educa ie în copil ria timpurie

DE CE ?
Lumea în care tr im este tot mai complex . Avem nevoie de tot mai mult informa ie i construim tot mai multe pun i pentru a comunica unii cu al ii. Devine tot mai evident c modul în care începe via a fiin a uman este hot râtor pentru evolu ia s social i individual . Cele mai importante descoperiri ale tiin elor sociale, educatorilor i ale disciplinelor biopsiho- sociale încearc s identifice factorii care dau un start cât mai adecvat în via fiin ei umane.

1. Educa ia timpurie ca domeniu multiplu i nou de studiu i ac iune.
Educa ie i îngrijire timpurie pentru dezvoltare(ECCD) Educa ie i îngrijire timpurie pentru dezvoltare constituie un concept i o orientare actual care încearc s dea r spunsuri la nelini tile i descoperirile referitoare la noile genera ii. (Early Childdhood Care for Development, ECCD). Este vorba în acela i timp, de o disciplin nou de studiu care combin elemente din mai multe câmpuri de cunoa tere i ac iune i care include: stimularea copilului mic, s n tatea, nutri ia, educa ia timpurie, dezvoltarea comunit ii, dezvoltarea femeii, psihologie, sociologie, antropologie, dezvoltarea copilului, i chiar economie.

socializarea i achizi iile culturale TOATE INTERAC IONEAZ . s-a demonstrat prin studii de cost-eficien faptul c beneficiile economice i sociale ale ECCD ac ioneaz asupra individului i a societ ii ca un întreg care dep e te costurile. Mai mult. .Educa ie i îngrijire timpurie pentru dezvoltare La nivel interna ional se acord tot mai mult importan problematici care ine de recunoa terea faptului c în construc ia vie ii copilului mic. dezvoltarea intelectual . emo ional i fizic . ECCD este recunoscut în toat lumea ca un element esen ial al educa iei permanente i în strategiile de sus inere a dezvolt rii umane i sociale. Tocmai pentru c lumea copilului mic este adev ratul capital al viitorului.

Educa ia preventiv pentru eliminarea riscurilor din copil rie. Educa ia i consilierea p rin ilor i familiei în general. Educa ia comunit ii. Educa ia ed. Educa ia prevenirii i remedierii dificult llor instrumentale i interven ia timpurie. Educa ia copilului mic (0-1 an). Educa ia prosociala i educa ia pentru participare i construc ia indentit ii. Educa ia pentru s n tate i educa ia nutri iei ca parte a acesteia. componente educationale Educa ia prenatal a familiei. . limbaj i expresie.pentru comunicare i stimularea dezvoltarii. Educa ia copilului între 1-3 ani. Educa ia pre colar sau preprimar . (care cuprinde i îngrijirea). Educa ia educatorilor pentru vârstele mici ale copiilor.Educa ia timpurie.

ET = Abordare multisectoriala. holistica i pluridisciplinara La copilul mic nu putem separa Educa ie Protec ie S n tate .

Educa ia timpurie în cadrul educa iei pentru to i Organiza iile interna ionale construiesc azi politici care se refer la o mi care global în favoarea copiilor i copil riei.2. adic viziunea cu privire la valoarea i la importan a vârstei mici i a investi iilor pentru aceasta. Este vorba de a orienta politicile i practicile educa ionale în a a fel încât s se schimbe direc ia i filosofia. .

PENTRU O ALTA VIZIUNE ! .

vârstelor copil rii mici. Vede gr dini a ca o institu ie a dezvolt rii. Propune i proiecteaz parteneriate educa ionale având în centru grija pentru dezvoltarea armonioas a fiec rui copil. Responsabilizeaz educatorii. Ofer o perspectiv pozitiv . activit ii de joc i înv are. umanist . Egalizeaz ansele la dezvoltare. îl flexibilizeaz pentru to i copiii. Schimb modul de abordare a vârstelor mici atât în teorie cât i în practic . eliminând viziunea sanc ionatoare i etichetarea.Educa ia timpurie este astfel o component important a educa iei pentru to i Identific startul dezvolt rii individuale. comunitatea i socieatatea. familia. . holistic asupra educa iei. participare i integrare. Construie te premizele socializ rii i particip rii sociale. Schimb curriculum.

s se adapteze cu succes când contextul se schimb . Dezvoltarea optimal este un concept care se refer la abilit ile copilului de a achizi iona deprinderi i comportamente relevante din perspectiva individual i cultural i care îi permit copilului s : s func ioneze în mod efectiv în contextul curent. .Premisa în Ed.Pt.To i Premisa de baz de la care porne te educa ia timpurie ca parte a educa iei pentru to i este c : investi ia în vârstele mici-timpurii ale copilului promoveaz o dezvoltare optimal tuturor copiilor. s în eleag schimbarea.

de la 0 la 8 ani ( a a cum este definit în documentele de lucru ale organismelor interna ionale) are nevoie s fie sprijinit în dezvoltarea abilit ilor sale fizice. mentale.ET = Sprijin pentru to i copiii Parte component a familei sale. sociale care îi faciliteaz supravie uirea i realizarea individual i social de mai târziu. a comunit ii i a valorilor culturale ale acestora copilul mic. . Dac dorim s sprijinim copilul mic în procesul dezvolt rii sale trebuie s în elegem multiplele fa ete ale dezvolt rii sale i s definim contextul în care tr ie te.

protec ie i pentru a ne îngriji s îi fie asigurat dezvoltarea de la na tere la 8 ani. p. DEFINI IA EDUCA IEI TIMPURII ET include toate formele de sprijin sau suport necesare copilului foarte mic pentru a. dezvolt rii i educa iei optimale a copilului. familiilor. (Evans. Meyer. prin sprijin direct i indirect dat adul ilor.3) Asigurarea îngrijirii. comunit ilor i întregii societ i pentru a percepe copil ria mic ca un stadiu esen ial în devenirea uman i social a indivizilor.3. Ilfeld. 2000.i realiza dreptul la supravie uire. .

De aici. lucrul cu fra ii i cu întreaga familie pentru a r spunde nevoilor specifice de dezvoltare ale copilului mic. stimularea mobiliz rii i particip rii sociale. identificarea i m surarea problemelor din comunitate i rezolvarea acestora.ET ca educa ie indirect lucrul cu p rin ii pentru a le înt ri deprinderile parentale. . promovarea serviciilor de îngrijire zilnic i op iunile existente. PROGRAMELE ECCD se adreseaz proceselor din comunitate de tipul: construirea capacit ilor familiilor i comunit ilor. sprijinirea femeilor i familiilor pentru a putea oferi suport copiilor i din punct de vedere economic. dezvoltarea programelor intersectoriale.

de i nu vom neglija nici faptul c el înva i prin observare i ascultare. putem spune c de la na tere la 8 ani este o perioad de via în care copilul înva predominant f când (learning by doing). Sa faca Sa observe Sa asculte .De ce 0 la 8 ani ? 1. În termeni de teorie a înv rii.

mediu sigur i stimulativ. nevoiile copilului de de a g si în jurul s u : obiecte. ocazii. experimentare.DE la 0 la 8 ani ? Vom re ine ca idei cheie. .

natal i continu i în vârsta timpurie a anilor colii primare (6-8 ani) datorit experien elor continue ale copilului sau a continu rii experien elor acestuia.De ce 0 la 8 ani ? Termenul de copil rie timpurie include în el i dezvoltarea pre. .

fiziceimunologice i func iile sociale. . Meyers. determinând în mod semnificativ structurile intelectuale. Carnegie Corporation. Experien ele tr ite de copil între 2 i 5 ani duc la fundamentarea înv rii viitoare i a educa iei formale i determin deprinderile de ordin social. 2000. Ilfeld. apud.12). 1994. p. Experien ele copilului în timpul tranzi iei c tre coala primar (de la 4 la 6 ani) i apoi în cadrul colii (de la 6 la 8 ani) sunt hot râtoare dac ceea ce s-a înv at înainte de coal este sus inut i dac copilului îi merge bine la coal i mai târziu în via . E. (Mustard 1998. emo ionale. Evans.Etape ale copil riei timpurii Cea mai rapid perioad de dezvoltare a creierului are loc în primii doi ani de via .

Dezvoltare. Mediu. Sprijin direct i indirect . Nutri ie. Înv are.Conceptele cheie în ET Îngrijire.

termenul de îngrijire ine de cultur . Practic.Îngrijirea Îngrijirea se define te ca un proces din care rezult un mediu îmbog it i care poate sprijini dezvoltarea optimal a copilului. Include tot ceea ce adultul i alte persoane semnificative în via a copilului sunt capabile s ofere. .

Studiile au demonstrat c un copil bine hr nit. un copil neglijat este mai vulnerabil la îmboln viri i malnutri ie i devine mai pu in echipat i motivat pentru a înv a. Studiile efectuate în ultimii 20 de ani de UNICEF au demonstrat i au propus campanii interna ionale pentru a acoperi nevoia copilului de calciu. În aceea i m sur . .Nutri ie Nu e vorba doar de hrana copilului ci de modul de hr nire a acestuia care înseamn un element cheie în vederea unei cre teri i dezvolt ri s n toase. (adic hr nit consistent i cu o îngrijire atent ) este mai rezistent la boli i înva mai bine decât cel care nu prime te o asemenea hr nire. iod i fier. magneziu.

Mediul cuprinde mediu sigur i s n tos. protec ie i timp care sunt toate componente ale respect rii drepturilor copilului. stimulare. suportiv i cu interac iuni adecvate. . modele potrivite.

experimentare. Meyers. reflec ie. Statutul curent de dezvoltare a copilului faciliteaz sau inhib atât înv area prezent cât i cea viitoare. (LEVINGER. Ilfeld. .Înv area Pentru dezvoltare este crucial înv area Aceasta este definit ca achizi ii de cuno tin e. Meyers. 2000). i sau studiu i instruire.1995. apud Evans. 2000). (MYERS. Ilfeld. deprinderi. apud Evans. 1992. obi nuin e i valori formate prin experien .

înv are. . îngrijire Astfel înv area este o parte cheie a procesului de dezvoltare i rezultatele ei sunt afectate de calitatea îngrijirii pe care o prime te copilul.Dezvoltare.

gândire.Dezvoltarea Dezvoltarea este definit ca un proces de schimbare în care copilul ajunge s st pâneasc tot mai multe i complexe niveluri de mi care. holistic a copilului este un drept fundamental al fiec ruia. . sim ire i interac iune cu semenii i cu obiectele din mediu dezvoltarea s n toas .

Sprijin direct i indirect Presiune i sprijin dou laturi ale dezvolt rii i înv rii Ac iunile de sprijin presupun stimularea dezvolt rii implicând presiune direct asupra copilului dar i asupra celor din jur .

La nivelul ac iunii apare i calitatea acestor programe precum i eficien a lor. Nu este suficient s argument m nevoia de educa ie adecvat la vârstele mici: este nevoie ca ea s fie recunoscut prin drepturile acceptate i transformat în ac iune real prin programe adecvate. Educa ia la vârstele mici ca obiectiv al POLITICILOR interna ionale Pentru a aborda educa ia timpurie este bine s pornim de la a în elege diferitele perspective în care poate fi construit . . Dac pornim în perspectiva nevoilor vor apela la cuno tin e psihologice i sociologice asupra dezvolt rii umane.4. Dac acces m perspectiva drepturilor vom dezvolta ideile referitoare la politicile care înso esc acest nou domeniu.

orfani. de acele situa ii în care copiii sunt defavoriza i i devin vulnerabili în dezvoltare datorit unor medii sociale marginale i-sau exclusive (s r cie.Perspectiva drepturilor Perspectica drepturilor descrie în primul rând eforturile interna ionale de a stabili direc ii strategice comune statelor în aceast direc ie. cu prec dere. spre a le încuraja dezvoltarea. minorit i. Astfel. Este vorba. HIV SIDA. una din temele specifice de educa ie pentru politicile UNESCO i UNICEF este dezvoltarea i protec ia micii copil rii. etc) . fete. Este vorba de a încuraja comunit ile de a se preocupa i de a oferi condi ii favorabile pentru to i copiii mici.

(1990). i altele. Declaratia de la Salamanca (1994). Declaratia Conferintei Mondiale despre Educatia pentru toti (EFA). Summitul Mondial despre Copii.Documentele POLITICILOR Interna ionale Documente interna ionale care oglindesc aceste drepturi sunt: Conventia Drepturilor Copilului(1989). . Conventia despre Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare impotriva Femeilor (CEDAW).

Argumentele in sprijinul investitiei în ET Argumentul drepturilor Argumentul tiin ific Argumentul economic Argumentul echit ii sociale Argumentul particip rii sociale Argumentul eficien ei sociale .

Copiii. au nevoie de ingrijire i atentie speciala. . i educarea copiilor lor. rasa. Copiii care traiesc in conditii foarte dificile au nevoie de atentie speciala. Guvernele ar trebui s stabileasca o politica de mediu care s permita familiilor i comunitatilor sa-si indeplineasca responsabilitatile cresterii i protejarii copiilor. limba.Argumentul drepturilor Copiii au dreptul de a trai i de a-si dezvolta la maxim potentialul. datorita vulnerabilitatii lor fizice i mentale. f r distinctie de sex. religie sau de orice fel. Totii copiii. trebuie s aiba sansa de a-si dezvolta intregul potential. Parintii i familiile(oricum ar fi definite)-atat femeile cat i barbatii-au responsabilitatea primara pentru cresterea. dezvoltarea.

Dovezi din domeniile psihologiei. acestea se vor vesteji in loc s infloreasca. personalitatii i comportamentului social. nutritiei. Daca aceste capacitatinu nu sunt recunoscute i sustinute. care le permit s comunice. i educatiei continua s se acumuleze. psihologiei. s invete. sociologiei.Argumentul tiin ific (1) Cercetarea stiintifica stabileste importanta promovarii dezvoltarii sanatoase in timpul primilor ani i demonstreaza ca programele de atentie integrata in dezvoltarea timpurie ofera o oportunitate extraordinara de a evita sau modera problemele de dezvoltare. sociale i psihologice. sanatatii. . indicand ca anii timpurii sunt cruciali in formarea inteligentei. aducand astfel beneficii durabile indivizilor i societatii. Copiii se nasc cu cu abilitati fizice. i s se dezvolte.

. Exista o literatura stiintifica ampla care leaga imbunatatarile in scolarizare i invatare de angajarea crescuta i de productivitatea economica. comunitate. tara.Argumentul economic ET conduce la beneficii economice pentru societate. mental. Dar chiar fara aceste fapte. bunul simt sugereaza ca o persoana care este bine dezvoltata fizic. social i emotional va fi intr-o pozitie mai buna de a fi angajat i de a contribui economic in familie. decat o persoana care nu si-a dezvoltat aceste capacitati.

Argumentul moral Copiii sunt viitorul. Pentru a pastra valorile morale i sociale. Valorile. sau pentru a le schimba in bine-trebuie s incepem cu copiii. . Aceasta transmitere incepe cu copiii mici. umanitatea isi transmite valorile.ei perpetueaza valorile culturale Prin copii. incep s se evidentieze in anii prescolari i pot fi promovate prin programe de copilarie timpurie. cum ar fi traiul impreuna in armonie i apreciand i protejand mediul.

Aceste inechitati ajuta sau mentin sau amplifica inechitatile sociale i economice existente. Conditiile nesanatoase i stressul asociate cu saracia sunt insotite de inechitati in dezvoltarea timpurie i in invatare.Argumentul echit ii sociale Programele de copilarie timpurie promoveaza echitatea Asigurand un µ¶inceput cinstit¶¶ copiilor. i acest gol nu se umple. Intr-un ciclu vicios. este posibil s modifici inechitatile socio-economice i legate de gen care provoaca probleme. copiii din familiile cu resurse putine adesea cedeaza repede i progresiv inaintea colegilor lor mai avantajatiin dezvoltarea lor mentala i in pregatirea lor pentru scoala i viata. .

Argumentul particip rii sociale Copiii asigura un punct de plecare pentru actiunile sociale i politice care pot ajuta in a construi consensul i organizarea pentru binele comun. In general. in special la nivele locale. politicienii. parintii sunt preocupati de un viitor mai bun pentru copiii lor i sunt adesea dispusi s colaboreze i s se sacrifice pentru a indeplini acest scop. . O investitie in programele de copilarie timpurie poate fi o investitie in crearea unor cetateni mai educati. construirea consensului i a solidaritatii in comunitatile in care traiesc copii. Desi copiii nu pot vota. incep s aprecieze faptul ca acestia (copiii) pot asigura un punct de plecare pentru actiuni politice i sociale.

programe de supravietuire accentuand sanatatea i nutritia. sau educatia din scoala primara. . De exemplu. creste sansele de supravietuire ale copilului. un accent pe insusi procesul de hranire poate creste seminificativ valoarea suplimentatiei nutritionale. daca programele de sprijin parental sunt oferite de sectorul de sanatate in adaugire fata de cu serviciile de remediere. i programele de ingrijire ale copilului pot creste foarte mult sansele femeilor de a participa in programe menite s le sprijine rolul productiv. atentia fata de µµpregatirea¶¶ copiilor pentru scoala poate face programele educationale mai eficiente. sau programele de dezvoltare a femeilor) pot fi ameliorate prin incorporarea unui element de atentie fata de dezvoltarea in copilaria timpurie. printre alte strategii.Argumentul eficien ei sociale Adaugand o componenta ET alte programe sociale devin mai eficiente Succesul unei varietati de programe sociale(de exemplu.

au nevoie de tipuri diferite de stimulare i interactiune pentru a-si exersa abilitatile de evolutie i a-si dezvolta unele noi. i abilitatile in general asociate cu o varsta data. abilitatile au nevoie s fie adaptate pentru a reflecta consideratiile culturale i sansele disponibile copiilor pentru a-si dezvolta abilitatile.5. cunostintele. in special in termenii manifestarii lor in actiunea copiilor. De altfel. stil de invatare. Nevoile de dezvoltare ale copiilor Caracteristicile i nevoile copiilor mici Fiecare copil este o persoana unica cu un temperament individual. mediu familial. . Este important s observam ca abilitatile mentionate sub µµce fac copiii¶¶ nu ar trebui considerate drept universale. i modelul i temporizarea cresterii. Pe masura ce se dezvolta copiii.

UNICITATEA TO I COPIII au nevoi determinate de cre tere. experien ele timpurii(rutine i evenimente) i contextul socio-cultural de dezvoltare. înv are. Acestea sunt UNICE. determinate de zestrea ereditar . Fiecare copil are anumite nevoi dar acestea sunt pentru adultul care îl cre te i îngrije te anumite CERIN E . de mediul social apropiat. identitate afirmare. dezvoltare.

De la NEVOI la CERIN E CERIN E EDUCA IONALE CERIN E EDUCA IONALE SPECIALE .

La nivel neuronal conexiunile nervoase r mân limitate. Dac aceasta nu se realizeaz într-o manier adecvat . r mân limitate. sau cel pu in insuficiente pentru o adaptarea fireasc . creierul nu se dezvolt în parametrii optimali i nu se pot realiza competen ele necesare dezvolt rii psihologice. ramifica iile neuronale nu se realizeaz . S nu uit m c dezvoltarea creierului este global i c acesta are nevoie de stimulare permanent prin c ile senzoriale i prin organizarea tot mai adecvat a mi c rii i a manualit ii. Înv area i produsele ei.6. . Stimularea Dezvoltarea normal a creierului se produce datorit stimul rii.

precum i abilitarea manual i explorarea obiectelor. auz. Adic limbajul ca r spuns la limbaj. Pentru copilul mic este deosebit de important s descifr m mecanismele mi c rii. De aceea programele educative pentru v rstele mici se preocup de deschiderea c ilor de transmitere a stimul rilor. tactil sau kinestezic. de a comunica.Sim urile i încurajarea explor rii Dac stimularea este cea care dezvolt creierul. copilul este stimulat i asta îl ajut s î i dezvolte inteligen a. Prin aceste c i de comunicare i mi care. . capacitatea de a explora. C ile de intrare în creier sunt cele cunoscute de sim urile copilului: prin v z. (despre asta vorbesc toate teoriile moderne). A doua direc ie este cea care analizeaz i clarific r spunsurile date de copil stimul rilor diferite venite de la mediu i intrate prin c ile senzoriale. trebuie s ne intereseze ca prin programele educative aceste stimul ri s ajung la creier. Sau ca s fim mai concre i cu descoperirile moderne: inteligen ele. de a face anumite lucruri. olfactil.

S nu uit m La o simpl stimulare copilul poate g si o cascad de r spunsuri .

Mi c mâinile. se întoarce i se r suce te. . bra ele. Toate aceste mi c ri provoac maturizarea creierului i declan eaz mecanismele necesare mi c rilor tot mai complexe. înainte de a înv a s se deplaseze. De aceea pe m sur ce se dezvolt copilul trebuie încurajat s mânuiasc obiectele s mi te i s se delaseze tot mai organizat în a a fel încât folosirea mâinilor s fie tot mai coordonat .Mi carea Sesiz m u or c fiecare copil mi c mult.

Pentru p rin i i educatori Pentru educatori este deci de subliniat faptul c trebuie s încuraj m copilul mic s se mi te. s î i foloseasc sim urile. s dezvolte capacit ile manuale i pe cele intelectuale. . Asta în fiecare zi.

sim ul tactil i mirosul. STIMULAREA copilului presupune lucru cu tot corpul i cu intelectul s u. s foloseasc tot mai mult mâinile i s î i dezvolte c ile de p trundere a informa iilor spre creier: v zul. . nu numai lucrul cu intelectul.În esen STIMULAREA copilui mic presupune încurajarea acestuia s se mi te. s comunice. auzul.

M surile principale sunt: s pun la punct politici adecvate. s integraeze educa ia timpurie ca o component a educa iei pentru to i. politicile s fie bazate pe date riguroase i pe probe clare.7. s sus in prin legisla ie. politicile s fie urmate de practici potrivite precum i de servicii de calitate. s fie adunate date suficiente i informa iic are s sus in formularea politicilor. . Tendin e Recomandarile UNESCO pentru statele lumii UNESCO recomand guvernelor s formuleze educa ie timpurie ca o prioritate i s investeasc pentru ea.

educatori. al i profesioni ti i ca membrii ai comunit ilor s influen m politicile i practicile sociale. ca cercet tori. profesori.ET este un START BUN Depinde de noi ca p rin i. pentru a face din programele de ET un START BUN în via a pentru to i copiii .

O sut de cuvinte pentru a descoperi. coala i cultura Separ capul de corp . mereu o sut De feluri de a asculta De a se minuna. O sut .i foloseasc mâinile. S inteleaga fara a se bucura. Dar. Copilul raspunde Nu-i adev rat ! Exista .. Realitatea i fantezia. de a iubi. tiin a i imagina ia. O sut de juc rii Pentru a cânta i a în elege... S fac lucrurile f r a gândi. S asculte i nu s vorbeasca. O sut de gânduri. Copilul are O sut de limbaje ( i o sut de sute de sute înc ).O sut de c i traducere i adaptare dup Loris Malaguzzi Copilul are o sut de limbaje. Ra iunea i visul Sunt lucruri Care nu merg impreuna. I se spune copilului S gândeasc fara s . i se fur nouazecisi nou . . i atunci cand i se spune copilului ca SUTA nu exist . I se spune copilului Ca munca i jocul. O sut de cuvinte pentru a visa.o sut . O sut de cuvinte pentru a inventa.. Cerul i p mântul. O sut de moduri de a gândi Jocul i vorbirea. O sut de mâini.

V mul umensc pentru aten ie .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->