SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCŢIEI 1.1 Datele de identificare Comuna Pinceşti,’’. 1.1.2 Amplasamentul: Sat Pinceşti, Comuna Pinceşti, Judeţul Neamţ 1.1.3 Titularul investiţiei: Primaria Comunei Pinceşti 1.1.4 Beneficiarul investiţiei: Primaria Comunei Pinceşti 1.1.5 Elaboratorul studiului: SC OMG CONSTRUCT PROIECT SRL IAŞI 1.2 Destinaţia Clădire destinată procesului de învăţământ; Program de funcţionare: 0800 - 1200; 1.3 Categoria şi clasa de importanţă Categoria de importanta în conformitate cu H.G. 766/1997 este construcţie de importanta normala „C”; Clasa de importanţă seismica III – conform Normativ P 100-I/2006; 1.4 Particularităţi specifice construcţiilor 1.1.1 Denumirea obiectivului de investiţii: “Construire gradinita Sat Pinceşti,

A. Principalele caracteristici ale construcţiei a) Tipul clădirii: clădire civilă, fără săli aglomerate, fără spaţii de depozitare. Regim de înălţime: parter+mansarda. Volumul construcţiei: cca. 670 mc. Destinaţii şi funcţiuni: 2 săli de grupă, cancelarie, grupuri sanitare;
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

PARTER P 01 - Sală de grupă P 02 - Sală de grupă P 03 - Casa scarii P 04 - Hol +vestiare P 05 - Cancelarie P 06 - Grup sanitar (handicap) P 07 - Grup sanitar (copii) P 08 - Centrala termica TOTAL MANSARDA P 09 - Spatiu material didactic P 10 - Hol +vestiare TOTAL TOTAL P+M Au = 47,70 mp Au = 10,94 mp Au mansarda =58,64 mp Au =210,72 mp Au = 39,28 mp Au = 38,32 mp Au = 11,02 mp Au = 30,93 mp Au = 5,33 mp Au = 4,17 mp Au = 13,97 mp Au = 9,06 mp Au parter =152,08 mp

b) Suprafaţa construită: 186,84 mp. Suprafaţa desfăşurată: 267,62 mp, c) Un singur compartiment de incendiu cu suprafaţa de 267,62 mp. − Gradul II de rezistenţă la foc, d) Numărul maxim de persoane ce se poate afla în clădire este de max. 65. e) În clădire se pot afla şi persoane dependente din punctul de vedere al evacuării, la nivelul parterului, d) În clădire nu există încăperi de depozitare materiale, f) Nu se vor depozita substanţe periculoase, g) Numărul căilor de evacuare: Clădirea are o singura cale de evacuare distincta la nivelul parterului. B. Instalaţii utilitare aferente construcţiei De menţionat ca instalaţiile utilitare aferente construcţiei nu contribuie la iniţierea, dezvoltarea si propagarea unui incendiu. Acestea, nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcţie sau obiectele din încăperi sau adiacente acestora deoarece la trecerea conductelor si cablurilor prin elemente de construcţie (pereţi şi planşeu) care au
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

rol de protecţie la foc, se vor lua masuri de etanşare a golurilor cu materiale rezistente la foc, asigurându-se limita de rezistenţă la foc cu cea a elementelor străpunse, conform art. 2.3.12 din NP 118/1999. INSTALAŢII ELECTRICE Alimentarea cu energie electrică este realizată printr-un racord la reţeaua stradală existentă in zona. Instalaţia electrică este realizată cu conductoare din cupru in tuburi IPEY îngropat. Clădirea este protejată de instalaţie de protecţie la trăsnet. Firida de branşament se va poziţiona pe faţada principala. INSTALATII DE INCĂLZIRE Încălzirea clădirii se va face cu ajutorul radiatoarelor alimentate cu agent termic de la centrala termică, pe combustibil solid, instalată intr-o încăpere proprie. INSTALAŢII HIRO-SANITARE Alimentarea cu apă se realizează de la reţeaua stradală şi canalizarea apelor uzate se va face în reţeaua stradală. Instalaţiile, prin concepţia lor, nu afectează siguranţa utilizatorilor fiind constituite din elemente agrementate în ţara noastră, moderne, cu protecţie faţă de eventualele incendii ori suprasarcini. 2. RISCUL DE INCENDIU A. IDENTIFICAREA ŞI STABILIREA NIVELURILOR DE RISC DE INCENDIU Se au în vedere, în principal, următoarele premize de calcul: − pardoseala din gresie antiderapantă pe căile de evacuare, − tâmplăria din lemn stratificat, − închiderile perimetrale exterioare din zidărie ceramică cu reacţie la foc mai mare de 180 min. cf. tabelului 2.1.9. − se exceptează grupurile sanitare şi holurile care nu conţin materiale combustibile.

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

a) Densitatea sarcinii termice Conform cap. 2 din NP 118-1999, riscul de incendiu se estimează pe baza densităţii termice. Conform STAS 10903/79 densitatea termică se calculează cu formula :
qs = SQ As

în care:
n

- SQ este sarcina termică şi se determină conform pct. 2.1 în MJ, SQ = ∑ QiMi ,
i=1

- AS este suma ariilor pardoselilor încăperilor ce alcătuiesc spaţiul luat în considerare, în m2, - Qi este puterea calorifică inferioară a unui material, în MJ/kg, - Mi este masa materialelor combustibile de acelaşi fel, aflate în spaţiul luat în considerare, în kg, - n este numărul materialelor de acelaşi fel aflate în spaţiul luat în considerare. Clădirea considerată are materialele combustibile uniform distribuite în încăperi şi similar pe fiecare nivel, funcţiunile fiind aceleaşi. Se consideră suprafaţă utilă a sălilor de clasă, cabinetelor şi depozitelor. Au = 210,72 mp. Se exceptează holurile şi grupurile sanitare care nu sunt dotate cu mobilier ori materiale de finisaj inflamabile.

Materialele combustibile (se consideră unele supradimensionări) sunt:
− Hârtie, cărţi: − Perdele, jaluzele: − ţesături textile (haine): − mobilier: 65persoane×5 kg/pers+1000kg material didactic = 16ferestre×10kg/fer. 65pers.×4kg/persoană 4 încăperi×400kg/încăpere ≈ = = 1325 kg, 160 kg, 260 kg, 1600 kg, = 320 kg

− cabluri, calculatoare, mase plastice: 4 încăperi×80kg/încăpere

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

Sarcina termică:
1 2 3 4 hârtie textile, perdele mobilier PVC calculatoare, cabluri TOTAL Arie utilă Densitate sarcina 16,30 20,95 19,00 42,60 1325 21597,50 420 8799,00 1600 30400,00 320 13632,00 MJ 74428,5 mp 210,72

termică

MJ/mp

353,21

Se constată încadrarea în categoria construcţiilor cu risc mic de incendiu. Densitate sarcină termică pentru sala de grupă P 01
1 2 3 4 hârtie textile, perdele mobilier PVC calculatoare, cabluri TOTAL Arie utilă Densitate sarcina termică hârtie textile, perdele mobilier PVC calculatoare, cabluri TOTAL Arie utilă Densitate sarcina termică 16,30 20,95 19,00 42,60 105 1711,50 170 3561,50 400 7600,00 80 3408,00 MJ 16281,00 mp 38,32 MJ/mp 424,87 105 1711,50 160 3352,00 400 7600,00 80 3408,00 MJ 16071,50 mp 39,28 MJ/mp 409,15

Densitate sarcină termică pentru sala de grupă P 02
1 2 3 4 16,30 20,95 19,00 42,60

b) Clasele de reacţie la foc.
CLASA DE COMBUSTIBILITATE = CLASELE DE REACŢIE LA FOC pentru centrala termică - zidărie cărămidă= A 1, planşeu beton armat, uşă metalică, fereastră din tâmplărie metalică. pentru pereţi, planşee din beton armat şi închideri din zidărie de cărămidă =A1
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

pentru şarpanta de lemn = D-s2. Din acest motiv se înscrie clădirea în gradul II de rezistenţă la foc cf. tab. 2.1.9.

c) Sursele potenţiale de aprindere pot fi : o surse de aprindere cu flacără : flacără deschisă (chibrit, lumânare, scântei), o surse de aprindere de natură termică : scurtcircuit sau suprasarcină la
instalaţia electrică, scânteie electrică, electricitate statică,

o surse de aprindere de natură mecanică : nu există, o surse de aprindere naturală : descărcare atmosferică, căldura solară.
Clădirea este protejată de instalaţia de paratrăsnet,

o Surse de autoaprindere : nu este cazul, materialele de construcţie fiind
incombustibile,

o Surse de aprindere datorate exploziilor şi materialelor incendiare : nu este
cazul, încălzirea realizându-se cu radiatoare cu agent termic apa caldă,

o Surse de aprindere indirecte: radiaţiile unui incendiu vecin.
Împrejurările preliminate ce pot favoriza aprinderea sunt :

o instalaţii electrice defecte sau improvizate, o receptori electrici lăsaţi sub tensiune sau improvizaţi, o jocul copiilor cu focul, o fumatul în locuri cu pericol de incendiu (magazii), o depozitarea materialelor combustibile, o neexecutarea la timp a operaţiunilor de întreţinere a instalaţiilor electrice şi
de paratrăsnet,

o sudarea şi alte lucrări cu foc deschis fără respectarea normelor PSI, o nereguli organizatorice, o acţiune intenţionată.
Timpul minim de aprindere: 3h.

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

B. NIVELUL RISCULUI DE INCENDIU
Luând în considerare valorile densităţii sarcinii termice, clădirea în ansamblul ei se încadrează în categoria cu risc mic de incendiu. CLASE DE PERICULOZITATE A MATERIALEOR SI SUBTANŢELOR DIN SPAŢIILE AFERENTE CONSTRUCŢIEI - lemn, hârtie, ţesături din fibre artificiale :

P3B – materiale cu combustibilitatea medie si cu putere calorifica cel mult 27,3j/kg
- cauciuc, material plastic, carton, fibre textile:

P4B – materiale combustibile cu viteza mare de ardere sau cu o putere calorifica
mai mare de 37,3J/kg - cabluri electrice, aparatura electrica, jucării,

P4C – materiale si produse incombustibile care pot suferi deteriorări importante in
urma acţiunii temperaturilor înalte, a apei sau a gazelor corozive. Comportarea la foc a elementelor de construcţii şi caracteristicile de ardere ale materialelor si substanţelor utilizate. Comportarea la foc a elementelor de construcţii este determinată de combustibilitatea materialelor, de capacitatea de propagare a flăcărilor, de generarea fumului, precum si de toxicitatea produselor rezultate prin ardere. Caracteristicile specifice ale elementelor şi materialelor utilizate sunt determinate pe baza unor încercări standardizate. Principalele materiale de construcţie folosite la executarea construcţiei analizate sunt incombustibile C0 (CA1). Caracteristicile de ardere a materialelor combustibile existente in clădire (conform literaturii de specialitate-valori orientative). 1.Viteza de ardere Denumire material Viteza de ardere(Kg/mp.min)

-lemn (mobila in încăpere) -cărţi pe rafturi

0,84 0,33

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

2. Temperatura degajata de unele substanţe solide pe timpul arderii (oC) Substanţa Temperatura degajata

Hârtie
Denumirea materialului

510
Temp. de autoaprindere (0C)

3.Temperatura de aprindere a unor materiale combustibile

Bumbac ţesături Iuta Hârtie scris Hârtie ziar

255 254 363 185-230

C. MĂSURI DE REDUCERE A RISCULUI DE INCENDIU
− verificarea periodică a instalaţiilor electrice, utilizarea siguranţelor electrice calibrate conform proiectului, − verificarea periodică a instalaţiei de paratrăsnet prin măsurarea rezistenţei la împământare, − protecţia împotriva tensiunilor accidentale prin legarea la conductorul de protecţie a părţilor metalice ale instalaţiei electrice. Conductorul de protecţie se racordează la instalaţia de priză de pământ. − firida se amplasează în exterior, iar blocul de măsură şi control în hol, − se interzice depozitarea materialelor combustibile în încăperile clădirii, − menţinerea ordinii şi curăţeniei în incinta clădirii, − menţinerea liberă a căilor de evacuare şi de intervenţie în caz de incendiu, − menţinerea accesului liber al mijloacelor de intervenţie pe cel puţin două faţade cf. pct. 4.2.60. şi alarmare imediată a unităţilor mobile de pompieri, − intervenţie operativă la orice început de incendiu, − instruirea periodică a personalului administrativ asupra regulilor şi măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, afişarea atenţionărilor asupra pericolului de incendiu în zonă conform prevederilor OMAI nr.163/2007.

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTĂ PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU 3.1 Stabilitatea la foc
Se estimează potrivit prevederilor normelor generale împotriva incendiilor si reglementărilor tehnice în funcţie de: a) Rezistenţă la foc a principalelor elemente de construcţie. Elementele portante şi de compartimentare a clădirii se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc fiind realizate din zidărie de cărămidă ceramică ori din beton armat. Cuantificarea nivelurilor de performanţă privind rezistenţa la foc a clădirii s-a făcut având în vedere următorii factori: • • • • • • structura portantă din blocuri ceramice cu LRf de min. 4 ore stâlpi din b.a. cu strat de acoperire a armăturii de minim 3 cm, cu LRf de minim 2 ore grinzi din b.a. cu strat de acoperire a armaturii de minim 2,5 cm, cu LRf de minim 1 ora planşee din b.a. cu strat de acoperire a armaturii de minim 2,5 cm, cu LRf de minim 1 ora acoperiş tip şarpantă din lemn ecarisat şi ignifugat cu termo şi hidroizolaţie incombustibilă cu LRf de minim 30 minute finisajele pe caile de evacuare sunt de regula C0, pardoselile sunt din beton sclivisit si placi de gresie antiderapanta b) Gradul de rezistenţă la foc a clădirii Construcţia se încadrează în gradul II de rezistenţă la foc (cap. 2 - tabel 2.1.9, P 118-1999).

În concluzie, stabilitatea la foc este foarte bună datorită naturii, alcătuirii şi
dimensiunilor elementelor de rezistenţă precum şi combustibilităţii acestora. De asemenea, acest calificativ este susţinut şi de posibilităţile naturale de evacuare a gazelor fierbinţi şi fumului.

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului si fumului în interiorul construcţiei a) Compartimentarea clădirii este realizată astfel:
- elemente din zidărie de cărămidă ceramică pentru închideri, cu combustibilitatea C0, - tâmplărie interioară din lemn cu foi tip MDF, - tâmplărie exterioară din lemn stratificat,

b) Măsuri constructive adaptate la utilizarea construcţiei
Materiale de construcţie şi finisaj ale pereţilor sunt incombustibile, combustibilitatea fiind C0(CA1)-3h. - Sensul de deschidere al uşilor de evacuare este întotdeauna spre calea de evacuare - Dispozitiv de protecţie contra trăsnetului realizat conform normelor în vigoare, cu coborâri exterioare racordate la priza de pământ, - Prevederea dispozitivelor de protecţie la suprasarcină pentru aparatele electrice.

c) Sistemele de evacuare a fumului şi, după caz, a gazelor fierbinţi Evacuarea fumului se realizează prin tiraj natural-organizat, prin ochiurile mobile din
tâmplăria exterioară, min. 1/10 din suprafaţa încăperii.

d) Instalarea de bariere contra fumului
Nu este cazul.

e) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiului
- Instalaţii de semnalizare şi alarmare: legătură telefonică cu permanenţa Inspectoratului pentru situaţii de urgentă,

- Instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor : nu este cazul,
- Stingătoare: La o suprafaţa de cca. 267.62 mp se dispun 3 stingătoare portative cu pulbere şi CO2, tip P6 de 6kg. Acestea se vor amplasa lângă uşile de evacuare de pe holuri.

f) măsuri de protecţie pentru instalaţiile de ventilare-climatizare:
Nu este cazul.
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

g) măsuri constructive pentru faţade: elementele de finisaj sunt incombustibile –
tencuieli din mortar obişnuite peste zidărie.

3.3 Limitarea propagării incendiilor la vecinătăţi
a) Amplasarea clădirilor. Gradiniţa formeaza impreună cu scoala un singur compartiment de incendiu. Distanţele constructiilor ce compun compartimentul de incendiu faţă de vecinătăţi sunt mai mari de 15 de metri, nu există construcţii în imediata vecinătate a ansamblului de invatamant.

Accesul autospecialelor se realizează din drum comunal ce are lăţimea de 7.00 m Sunt accesibile toate faţadele cu exceptia celei din partea de Sud. b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe faţade şi pe acoperiş
Acoperişul este tip şarpantă de lemn în 2 ape. Planşeul este din beton armat.

c) măsuri de protecţie activă
− Interzicerea depozitării de materiale combustibile şi fumatului în încăperi şi pod, − Menţinerea liberă a tuturor căilor de acces şi evacuare. − Se consideră şi restul măsurilor prevăzute la pct. 3.2.b. − Existenţa personalului instruit periodic cu privire la normele de protecţie la foc. 3.4 Evacuarea utilizatorilor A. CĂI DE EVACUARE A PERSOANELOR IN CAZ DE INCENDIU a) alcătuire constructivă a căilor de evacuare

- elementele de compartimentare a căilor de evacuare (planşee, pereţi) sunt incombustibile, din zidărie respectiv de beton armat de combustibilitate C0(CA1), - tâmplăria exterioară este din lemn stratificat,
- tâmplăria uşilor interioare este din lemn tratat tip MDF. b) controlul fumului

- evacuarea fumului se realizează prin tiraj natural-organizat cu utilizarea ochiurilor mobile ale ferestrelor.
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

c) tipul scărilor

- scară de evacuare in doua rampe cu acces la nivelul solului.
d) geometria căilor de evacuare:

- gabarite:

culoarele de ieşire sunt din holul principal înălţimea liberă este de cca. 3,20 m.

Uşile de evacuare din incaperile gradinitei au dimensiunile minime de 90 ×210 cm şi se deschid înspre exterior. Uşa de evacuare la nivelul terenului-parter este de 1,80 x 2,20 m; e) timpii/lungimile căilor de evacuare:

Timpii de evacuare Cf. NP 011/1997 - grad II de rez la foc. Timpul de incendiere totală 20min. Timpul de evacuare 75s. Timpul de supravieţuire 20min. Timpul de alertare 2min. Timp de alarmare 60s Timpul de localizare şi stingere a incendiului 60min. Timpul de siguranţă a căilor 4 min. Timp de propagare 30min. Evacuarea se produce într-o singura direcţie distincta. În tab. 4.2.134 se prevăd 30,0 m lungime a căii de evacuare şi 75s timp de evacuare la gr. II de rezistenţă la foc.
Se măsoară lungimea căilor de evacuare din cadrul uşilor. Nu se consideră distanţa parcursă în cadrul încăperilor întrucât cf. pct. 2.6.70 aceasta nu depăşeşte lungimea de evacuare pentru un coridor înfundat (15m cf. tab. 4.2.134). f) Numărul de fluxuri de evacuare: se calculează cu formula F=N/C.

Timp

în care : F = numărul de fluxuri, N = numărul de persoane care trebuie să treacă printr-o cale de evacuare, C = capacitatea normată de evacuare a unui flux pe o cale de evacuare,
− N = max. 65 persoane/nivel, − C = 75 persoane / cale CF. pct. 3.6.4, având o singura cale de evacuare − F = 1 flux pe cale.
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

Se impune o lăţime minimă a căilor de evacuare de 0,80 m cf. pct. 2.6.60. Lăţimea minimă a uşilor de evacuare este de 90 cm, iar a culoarelor este de 2,40 m.

g) Iluminat de siguranţă – este prevăzut prin intermediul luminoblocurilor cu
independenţă în funcţionare de cca. 1,5 h.

h) dispozitive de siguranţă la uşi – uşile de evacuare sunt prevăzute cu sisteme de
închidere lentă.

i) timpul de siguranţă a căilor de evacuare: >>10 min. j) Marcarea căilor de siguranţă – Se vor afişa vizibil planuri cu schema căilor de
evacuare precum şi săgeţi de orientare către ieşirile de salvare care vor fi semnalizate de asemenea prin luminoblocuri. B. MĂSURI PENTRU EVACUAREA PERSOANELOR CE NU SE POT EVACUA SINGURE Se va instrui periodic personal în mod special pentru evacuarea persoanelor cu disabilităţi locomotorii. În acest scop, clădirea este adaptată la toate prevederile normelor actuale privind necesităţile persoanelor cu handicap: rampă exterioară pentru scaune rulante, trepte de max. 15-16 cm înălţime, balustrade la 90 cm etc.

C. PRECIZĂRI PRIVIND CONDITIILE DE EVACUARE A PERSOANELOR ŞI BUNURILOR PE TIMPUL INTERVENTIEI
Cf. măsurilor propuse la pct. 3.3.c. NU sunt necesare precizări suplimentare.

3.5 Securitatea forţelor de intervenţie A. Accesul autospecialelor se realizează direct lângă clădire, din drumul comunal.
Sunt accesibile toate faţadele cu exceptia celei din partea de Sud.

B. Caracteristici tehnice si funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie pentru autospeciale.
a) număr de accese: 1 acces carosabil lângă clădire, b) dimensiuni / gabarite: drumul comunal, sat Pincesti, comuna Pincesti, judeţul Neamţ, c) realizare si marcare: structura acceselor auto este de tip drum pietruit, şi sunt distincte faţă de celelalte trasee pietonale.
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

4. ECHIPAREA ŞI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APĂRARE

ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
A. NIVELUL DE ECHIPARE SI DOTARE CU MIJLOACE TEHNICE - 3 stingătoare portative (2 la parter si unul la mansarda) cu pulbere şi CO2, tip P6, B. SISTEME, INSTALATII ŞI DISPOZITIVE DE SEMNALIZARE, ALARMARE ŞI ALERTARE - Se prevede legătură telefonică cu permanenţa Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ, - timpul de alarmare: 60s. - zonele protejate la incendiu: se consideră clădirea un singur compartiment de

incendiu cu protecţie uniformă pe toată suprafaţa.
C. PARAMETRII FUNCŢIONALI PENTRU INSTALAŢII DE STINGERE: Nu sunt prevăzuţi hidranţi interiori ori exteriori. D. PARAMETRII FUNCTIONALI PENTRU STINGĂTOARE Stingătoarele cu pulbere tip P6 au următoarele caracteristici: - 6,0kg. - Presiune de lucru 1,4 bar. - Presiune de probă 25 bar. - Agent de stingere: pulbere ecologică uscată universală. - Gaz propulsor: azot, - Verificarea stingătorului se face cel puţin o dată la 30 de zile, prezenta acului indicator al manometrului in zona verde confirmând funcţionalitatea stingătorului. Stingătoarele se amplasează lângă căile de evacuare.

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI ÎN CAZ DE INCENDIU
Având în vedere considerentele: - categoria de importanţă a construcţiei „C”, - construcţie de tip civil, - risc mic de incendiu, - amplasarea construcţiei: sat Pincesti, comuna Pincesti, judeţul Neamt, Se specifică următoarele: - sursa de alimentare cu apă: reţeaua publică stradală; - racordul cu alimentare energie electrică este aerian, ca si cel telefonic, - în clădire nu se depozitează substanţe periculoase.

6. MĂSURI TEHNICO-ORGANIZATORICE A. CONDIŢII SE STABILESC CONDITII SI MASURI NECESARE A FI LUATE POTRIVIT REGLEMENTARILOR TEHNICE IN FUNCTIE DE SITUATIA ANALIZATA:
Normele din prezentul capitol stabilesc reguli si masuri generale privind controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu, menţinerea condiţiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu, întreţinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, precum si pregătirea si desfăşurarea intervenţiilor in situaţii de urgenta publica de incendiu. Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor si utilajelor, de orice categorie, cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare fata de materialele sau substanţele combustibile din grădiniţa in care sunt amplasate este interzisa. La utilizarea mijloacelor menţionate mai sus este obligatorie respectarea instrucţiunilor de funcţionare, folosire si întreţinere, precum si a normelor si masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor, emise si aprobate potrivit legii.

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

Pe timpul exploatării instalaţiilor aferente construcţiilor si instalaţiilor tehnologice prevăzute se interzice:
a) utilizarea necorespunzătoare a sistemelor, instalaţiilor, aparatelor si echipamentelor

sau solicitarea acestora peste limita admisa.
b) funcţionarea peste programul stabilit sau neasigurarea supravegherii conform

instrucţiunilor de funcţionare;
c) funcţionarea fără sisteme, aparate si echipamente necesare pentru controlul si

menţinerea parametrilor privind siguranţa in funcţionare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;
d) întreţinerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termica sau

electrica ori pentru separare;
e) depăşirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii sau

executare necorespunzătoare a acestora.
f)

executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii sau a unor modificări de către personal neautorizat si necalificat. Utilizarea sistemelor de captare si scurgere la pământ a electricităţii statice conform

instrucţiunilor specifice este obligatorie. In clădire sau amenajările prevăzute este interzis accesul persoanelor in număr mai mare decât capacitatea stabilita si declarata. Produsele, materiale si substanţele combustibile se amplasează la distanta de siguranţa fata de sursele de căldura ori se protejează astfel încât sa nu fie posibila aprinderea lor. Se interzice folosirea altor mijloace de încălzire defecte, supraalimentare cu combustibili sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.

Sunt obligatorii următoarele activităţi:
a) instruirea periodica a persoanelor privind normele, regulile si masurile specifice de

prevenire si stingere a incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planurile de intervenţie;

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

b) participarea persoanelor ce îngrijesc construcţia si a persoanelor in vârsta la instruirea

si execuţiile privind prevenirea si stingerea incendiilor.
c) asigurarea îndeplinirii la termen a masurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite

potrivit legii. In ceea ce priveşte documentele principale de organizare a apărării incendiilor pe durata exploatării construcţiilor si instalaţiilor tehnologice, se stabilesc următoarele:
a) instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere a

incendiilor, planurile de evacuare in caz de incendiu se actualizează si se afişează conform reglementarilor specifice;
b) scenariile de securitate la incendiu se pot elabora si pentru construcţiile si instalaţiile

tehnologice aflate in exploatare, in vederea utilizării concluziilor desprinse la stabilirea masurilor de îmbunătăţire a capacităţii de apărare împotriva incendiilor. Se vor întocmi si afişa planurile de evacuare pe caile de evacuare si se va asigura organizarea autoapărării împotriva incendiilor . Se va nominaliza o persoana care sa coordoneze activitatea de PSI care va întocmi planul de autoapărare împotriva incendiilor.

B. APRECIEREA ÎNCADRĂRILOR CONSTRUCTIEI
Nivelurile de performanta ale construcţiei sunt corespunzătoare si suficiente pentru riscul de incendiu stabilit. Se vor lua masuri organizatorice privind instruirea periodica cu aplicaţii privind :

o mânuirea si operarea stingătoarelor portabile; o cunoaşterea procedurilor de alarmare si raportare a incendiilor la
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta;

o cunoaşterea cailor de evacuare si acces o menţinerea in stare de funcţionare a mijloacelor P.S.I.; o se va realiza, întreţine si verifica instalaţia electrica conform Normativului I7,
iar reparaţiile se vor realiza cu personal calificat;

o accesul la stingătoare din dotare va fi întotdeauna liber; o se va scoate sub tensiune instalaţia electrica (decuplare de la tabloul
general );
Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt. Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007

IN CAZ DE INCENDIU INSTALATIA ELECTRICA NU SE VA STINGE CU APA. C. RECOMANDĂRI
Prezentul scenariu de securitate la incendiu se include in documentaţia tehnica si se păstrează de către beneficiar, pe toata durata de existenta a construcţiei si instalaţiilor tehnologice, actualizându-se periodic in funcţie de modificările intervenite. Scenariu de securitate la incendiu îşi pierde valabilitatea atunci când nu mai corespunde situaţiei pentru care a fost întocmit conform O.M.A.I. 130/2007. Beneficiarul va organiza activitatea de prevenire si stingerea incendiilor potrivit prevederilor Legii 307/2006 secţiunea 6 si normelor generale PSI prin ordinul MI in vigoare. Întocmit: ing. Mihai Niculai

Proiect nr. 76/2013 “Construire Gradinita, Sat Pincesti, Comuna Pincesti, Judetul Neamt.

Pag.

Prezenta documentaţie a fost elaborata în conformitate cu Normativele P 118/1999 si OMAI 130/2007