Збирка задатака

за 8. разред
основне школе
Бранислав Поповић
Сања Милојевић
Ненад Вуловић

ЗБИРК А

ЗБИРК А

ЗАДАТАКА

ЗАДАТАКА
ЗА 8. РАЗРЕ Д ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Математика

ЗБИРК А ЗАД АТАК А

М АТ Е М АТ И К А

Математика Математика
за

ISBN 978-86-7762- 188- 9

Бранислав
Поповић
Сања
Милојевић
Ненад
Вуловић

разред
основне школе

СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА
СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ
Линеарна једначина са две непознате
1. Провери да ли је уређени пар (-2, 5) решење једначине са две непознате:
1
1
y +2 x −5
+
= 0.
а) 2 x + y = 1; б) −3 x + y = −17; в) 2 y + 3 x = 11; г) x + y = 0; д)
2
5
4
3
2. Одреди вредност променљиве y у уређеном пару (x, y) тако да је он решење једначине
ако је x = 3:
x +2
y + 1 x − 12
− y = 12; г)

= 0,5.
а) 3 x + y = −4; б) −2 x + 3 y = 0; в)
5
3
6
3. Одреди вредност параметра a и b тако да је уређени парови (a, 3) и (1, b) буду решења
система:
а) x + y = 23; б) x − 2 y = 0; в) 3 x + 4 y = 25.
4. Одреди вредност променљиве a у једначинама, тако да уређени пар (–5, –2) буде решење
једначине:
2x −1
5 x − 2 ay + 18
+ 2 y = −7 − a; г)

= −11.
а) ax − 2 y = −11; б) 4 x − (3 − a ) y = −14; в)
3
3
7
5. Одреди три уређена пара бројева (x, y) који су решења једначине:
3x − 1
x y
+ y = 7.
а) x + y = 5; б) y − x = −2; в) 2 x + 3 y = 12; г) + = 1; д)
2
2 4
6. Изрази променљиву x преко променљиве y:
а) x + y = 5;

б) 3 − x = y + 1;

в) 2 x + y = 11;

г) 5 x + 3 y = −17;

д) 2 x +

y −1
= 1;
2

7. Изрази променљиву y преко променљиве x:
5x − 4
1
2x − 1 3y − 2
+ 2 y = ; з)

= −2.
а) x − y = −2; в) 4 y − x = −1; ђ)
3
2
3
4

Системи од две линеарне једначине с две непознате
⎛ 1⎞
⎛ 7 11⎞
1. Који од уређених парова ⎜ 1, ⎟ , ( −2,3) и ⎜ , − ⎟ је решење система једначина:
⎝ 2⎠
⎝6 5⎠
⎧ x + y =1
⎧ 6x − 4y = 4
⎧5 x + 6 y = 8
а) ⎨
;
б) ⎨
;
в) ⎨
;
⎩y − 2x = 7
⎩ −7 x + 12 y = −1
⎩ 3 x − y = −9
⎧6 x − 5 y = 18

;
г) ⎨
6 2
x
+
=

y
⎪⎩
5 3

x −1
⎧3x − 4
y
+
=
⎪⎪ 2
2
д) ⎨
;
1

x=y+
⎪⎩
2

⎧ 2 x − 3 y + 6 = −4 x − 5 y

ђ) ⎨ 3 x − 2 2 x − 1
.

=

3
⎪⎩ 4
5

2. Запиши четири система једначина чије је решење (–1, 3).

39

Нацртај график сваке функције система. Графичком методом реши системе једначина: ⎧y = x + 2 а) ⎨ . Реши следеће системе једначина методом замене: ⎧18 x + 3 y = 8 ⎧ x + 2y = 5 ⎪ а) ⎨ . ⎩2 x − 3 y = 14 ⎧ 4 x − y = −2 ђ) ⎨ .5 ⎩3 x − 2 y = 1 ⎩ ⎧x + y − 2 = 1 . ⎪ x + 3 y = 29 ⎪⎩ 3 x = 3+ y ⎧ в) ⎨ . ⎩ 2x + y = 4 1 ⎧ ⎪2 x + y = 1 в) ⎨ . 2.5 x + y = 3 ⎪⎩ x + 6 y = − 2 ⎧3x 6 y ⎪⎪ 2 − 5 = 18 . x − 4y = 4 ⎩ ⎧2 x + 2 y = x − 1 д) ⎨ . 2 ⎪⎩ 4 x + y = 2 ⎧2x − 5 4 − 3y + =4 ⎪ ђ) ⎨ 3 . а затим на основу нацртаних графика утврди да ли систем има решења и колико: ⎧x + 2y = 2 ⎧x + y = 3 ⎧ 2 x + 1= y ⎧ x − 3y = 1 ⎪ . б) ⎨ . г) ⎨ ⎪ − x + y = −11 ⎪⎩ 4 40 ⎧ x y ⎪⎪ − 2 + 3 = 0 д) ⎨ . ⎪ x −1+ y +1 = 1 ⎪⎩ 2 2 Решавање система методом замене 1. б) ⎨ 3. в) ⎨ . в) −5 x + 2 y − 6 = 0. б) y = x . x + 13 y = −129 ⎩ ⎩ 4x − y = 5 2. ј) ⎨ . Напиши једначину линеарне функције y = kx + n ако графику те функције припадају тачке (3. 4 3. Реши следеће системе једначина методом замене: x =2 ⎧ ⎧3 x + 4 y = 2 а) ⎨ . 9). Да ли пресечна тачка графика функције y = 3 x + 2 и 5 x − 2 y + 6 = 0 припада графику функције: 1 а) y = −2 x + 12. 3) и (–6. г) ⎨ . ⎩4 x + 6 y = 2 ⎧3 x − 2 y = 13 к) ⎨ .Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате 1. ⎩0. ⎩2 x + 5 y = 10 ⎧ 2x + 3y = 1 з) ⎨ . г) ⎨ ⎩x − y + 2 = 1 ⎧ −7 x + 10 y = −19 е) ⎨ . ⎩3 x − 2 y = 7 + 2 y ⎧3 x + 11y = −7 ж) ⎨ . ⎩ 6x − y = 9 ⎧ −11y + 24 x = −189 ⎧6 x − 7 y = 24 и) ⎨ . б) ⎨ . ⎩ x + y =1 x y ⎧ + =1 ⎪⎪ 3 2 г) ⎨ . ⎩y = 2x −1 ⎧x + 2y = 3 б) ⎨ . ⎩2 x + y = 3 ⎧3 y + 2 x = 4 в) ⎨ . 2 ⎪⎩9 y − 4 x = 22 . а) ⎨ x y = − +1 ⎩x − y = 2 ⎩2 x + y = 1 ⎩ x − 2 = 3y ⎪⎩ 2 4. y = 0.

а) ⎨ ⎪⎩ 2 (3 x − 1) − 7 y = −3 x + 4 ( y + 2) − 61 ⎧ 3 (2 x − 1) + 4 (5 y − 2) = −71 ⎪ б) ⎨ ⎛ .5y − 2 ⎧11x − 7 − 3y = + 2x ⎪ е) ⎨ 8 . ⎧⎪2 ( 4 x + 21) + x = y − 3 (2 x − y ) . ⎩x − y = 2 ⎩ y − x = −4 ⎩ 3 x + 2 y = −2 ⎧ 2x + 3y = 0 ⎧ 7 x − y = −12 ⎧2 x − 3 y = −13 г) ⎨ . Ако је (а. 4 ⎪⎩ 2 x + y = 4 ⎧ 7 x − 8 y = 150 з) ⎨ . ⎩4 x + 3 y = −1 3 ⎧1 ⎪ x− y=9 ј) ⎨ 2 . 7x − 3 + 1= y − 2 ⎪ ⎩ 2 ⎧ 6x + 3 y + 7 ⎪⎪ 5 − 3 = −1 израчунај вредност 3. ј) ⎨ 2 ⎪ ( x − 1)2 + y = x 2 − 3 ⎩ ⎧ 0.1 ж) ⎨ . 3⎞ + − − = − 8 x 3 3 2 y 15 ( ) ⎜ ⎟ ⎪ ⎝ 2⎠ ⎩ 41 . 5 ⎪⎩ 6 − 7 = − 42 2. в) a2 − b2 .3 x − y = 1. е) ⎨ ⎩ 3x + 8 y = 1 ⎧2 x + 3 y = 22 ж) ⎨ . Реши следеће системе једначина методом супротних коефицијената: ⎧x + y = 6 ⎧ x + y = −2 ⎧4 x − 2 y = −5 a) ⎨ .6 y = 3. ⎩2 y − 0. в) ⎨ . 2 ⎩ y − x = 35 ⎧( x − 4 )( x + 4 ) + y 2 = ( y − 2)2 + x 2 ⎪ к) ⎨ . 2 ⎪⎩ 5 x + 44 y = 1 ⎧ 4 x + 3y − 1 7x − 5y + 8 = ⎪⎪ 2 4 з) ⎨ . ⎪ 1 x + 2 y = 1 11 ⎪⎩ 4 3 24 ⎧0. 2 д) a2b . б) ⎨ . ⎩ −5 x + 2 y = −1 ⎩11x + 2 y = −1 ⎩9 y − 5 x = 46 ⎧12 x − 3 y = 4 . 5 x − 3 y + 5 2 x + 3 y + 4 ⎪ = −2 ⎪⎩ 3 5 ⎧ x −1 7 + 8y + = 1+ y ⎪ 9 .3 ⎧x + y = 5 и) ⎨ 2 . б) a + b2 . ⎩ −3 x + 5 y = −80 2 1 ⎧5 ⎪⎪ 3 x − 5 y = 30 к) ⎨ .55 ⎪ л) ⎨ x y . ђ) ⎨ . Реши систем jeдначина погодном методом. д) ⎨ . b) решење система једначина ⎨ ⎪ 5 y + 3 + 1 − 3 x = 15 x − 4 + 5 y ⎪⎩ 4 6 3 6 израза: а) a + b .5 x = −1.35 x + 1. ⎩3 x − 2 y = 7 ⎧6 x − 5 y = 8 и) ⎨ . г) ( a − b ) . Решавање система методом супротних коефицијената 1.

а који неодређени: ⎧ 2x + 3 = 4 y − 8 . x = −y ⎪⎩ ⎧ x ( x + 2 y ) = (2 x + 3)( y + 4 ) + x 2 ⎪ о) ⎨ .⎧ 12 x − 6 y − 3 = −1 ⎪⎪ 7 в) ⎨ .25 ⎪⎩ ⎪⎩ 4 8 ⎧ 2 x − 1 4 y − 3 11 + = ⎪⎪ 3 2 6 и) ⎨ .3 ⎧ x −5 y −5 + = −4 ⎪⎪ 3 4 . ⎩6 y − 14 x = 22 3x + 2y = 4 ⎧ ⎪ в) ⎨ 3 x − 1 y + 1 . 2 2 x + 1 + 3 y = x + 9 ( ) ⎪⎩ 3. Који од датих система су немогући. ⎪ 9 y − 10 x + 6 = 1 ⎪⎩ 8 ⎧ 0. л) ⎨ ⎪ x+y = 1 ⎪⎩ 2 x − 3 y 5 1 4 7 ⎧ 2 ⎧2 ⎪⎪ 3 x + 6 y = 1 ⎪⎪ 5 x + 3 y = 5 г) ⎨ . 2) буде решење система једначина: ⎧ ax − 2 y = −20 ⎧ ax + by = −20 а) ⎨ . ⎩ −3 x + by = 26 ⎩bx + 5 y = 2 42 . 2 y + 4 2 x 7 − ⎪x + ⎪ =0 = y − 5. y) = (–4. б) ⎨ . ⎪ 2 x + 3 + y − 2 = −2 ⎪⎩ 2 4 ⎧ 6 x − 3 28 ⎪⎪ 5 y − 2 = 11 . x +2 y +8 = ⎪ x + 5 y + 14 ⎩ ⎧⎪(2 x + 3)2 − (3 y − 1)2 = (2 x + 3 y )(2 x − 3 y ) р) ⎨ .5 ⎪ x+ 5 y=0 ⎪⎩ ⎪⎩ 4 8 12 ⎧ x +3 ⎧ x − 3 y −1 y 3 + = ⎪⎪ 2 = 3 ⎪⎪ 2 е) ⎨ . ⎩ −0. ⎪ 2 ⋅ ⎛ x − 3⎞ + 2 ⋅ (2 y + 1) = 2 ⎜⎝ ⎟ ⎪⎩ 2 ⎠ 3 ⎧(3 x − 5) : (2 y + 3) = 1: 3 н) ⎨ . ж) ⎨ . 3x − 8 y = 2 ⎩ ⎧ x : y = 3:2 м) ⎨ . 10 − 6 x 5x + 2 2y − 3 5 ⎪ +3= − + ⎪⎩ 3 2 6 4 ⎧1 ⎛ 3 1⎞ ⎞ 1 ⎛ ⎪ 2 ⋅ ⎜⎝ 4 x − 4⎟⎠ − 3 ⋅ ⎜⎝ y + 2 ⎟⎠ = 1 ⎪ љ) ⎨ . ⎪ − 3 x + 1 y = −0. а) ⎨ ⎩ x − 2 y = −6 ⎧ 7 x + 12 = 3 y б) ⎨ .5 y = −0.3 x − 1.2 x + 0. ⎩3 x − 2 y = 10 ⎧⎪( x − 2)( y − 3) = ( x + 2)( y + 7) .2 ђ) ⎨ .5 y = 1. 1 + = ⎪⎩ 4 2 9y −1 ⎧ x+ = 27 ⎪⎪ 2 г) ⎨ . њ) ⎨ ⎪⎩( x + 6 )( y + 3) = ( x + 5)( y + 5) 2 2 2 2 ⎪⎧( x − 1) + ( y + 2) = x + ( y − 2) п) ⎨ . з) ⎨ ⎪ 3 x − 5 − 2 x − 4 = −2 ⎪⎩ 2 5 x y ⎧ + =1 ⎪⎪ 3 4 ј) ⎨ . ⎪ 5 x − 3 + 7 x − 2 y = 17. д) ⎨ . Одреди вредности променљивих a и b тако да је уређени пар (x.5 ⎪⎩ 2 3 y + 2 11 ⎧ ⎪⎪3 x − 2 ( x + 2 y ) + 1 = − 11 − 20 к) ⎨ . 2 x − 1 3 y − 8 ⎪ + =5 ⎪⎩ 6 2 4.

Збир два броја је –55. 2. ⎪ 4bx + 41 + ( a + 1) y + 2 = 5 ⎪⎩ 3 5 5. y 3x + 2 y = −7 4 3 В -3 x − 4 y = −7 А 2 1 -2 -1 0 1 2 -1 3 x С x + 3y = 0 -2 6. а њихова разлика 31. тако да један добије 55 динара више од другог. 1. Разлика два броја је 10. б) ⎨ . ⎪7 x + 3 − ay = −29 ⎪⎩ 5 ax + 5 3ay − 2 ⎧ − = −3 ⎪⎪ 7 5 г) ⎨ . Колико новца ће добити свако од њих? 3. Увођењем нових променљивих реши системе једначина: 13 ⎧1 1 ⎧12 15 ⎧4 6 ⎪⎪ x + y = −1 ⎪⎪ x − y = 6 ⎪⎪ x − y = − 3 а) ⎨ . а затим га реши погодном методом. На основу графика запиши системе линеарних једначина са две непознате из којих можеш да одредиш координате тачака А. на основу текста. Одреди те бројеве. па их реши погодном методом. В и С са слике. састави систем једначина. 43 . Одреди те бројеве ако је трећина првог броја за 2 мања од половине другог броја. Петар је број 504 раставио на 2 сабирка тако да је један сабирак: а) три пута већи од другог. Које бројеве је Петар замислио? 4. 7 = −5 y −2 Примена система линеарних једначина У следећим задацима.⎧ ax − 2 ⎪⎪ 3 + by = −2 в) ⎨ . в) ⎨ . б) за 54 већи од другог. г) 2 1 8 5 3 6 ⎪ − = 10 ⎪ ⎪ + =2 + =1 ⎪⎩ x y ⎪⎩ x y ⎪⎩ x y ⎧ 5 ⎪⎪ x + 1 − ⎨ ⎪ 10 + ⎪⎩ x + 1 3 =4 y −2 . Два друга треба да поделе 271 динар.

Баба Цака има 13 крава и 12 оваца. добија се количник 4 и остатак 3. Маја је 8 година старија од свог брата. одреди колико је олова. а именилац увећамо за 1 добијамо разломак једнак разломку 1 Ако именилац умањимо за 3. Колико година има мајка. Ако оба броја увећамо за 5 односиће се као 1 : 2. Ако је маса легуре 583 грама. Ако бројилац једног разломка умањимо за 3. За 5 година Маја ће бити два пута старија од брата. а колико свиња на фарми? 16. Колико сада имају година Маја и њен брат? 13. Ако цифре замене места добиће се број за 45 већи од полазног. колико је кокошака. а бројилац увећамо за 3 2 добијамо разломак једнак са 1. заступљени у односу 4 : 7. Ако тај број поделимо са његовом цифром јединица добијамо количник 8 и остатак 1. Колико у просеку даје једна крава. Одреди тај разломак. Два броја се односе као 4 : 9. Деда Милоје на фарми гаји кокошке и свиње. 40% првог броја једнако је са 70% другог броја. они су. 6. 11. Пре 4 године мајка је била 4 пута старија од сина. 44 . Одреди те бројеве ако је њихов збир 66. Ако све кокошке и свиње имају укупно 238 глава и 626 ногу. редом. а колико син ако је син сада 3 пута млађи од мајке? 15. О ком двоцифреном броју је реч? 12. 8. Који је број Марина замислила? 10. Марина је замислила двоцифрени број чији је збир цифара једнак 9. 14. 9. Одреди те бројеве ако је њихова разлика једнака 6. а колико једна овца ако се од краве добија 2 литара млека више? 17. 7. Збир цифара двоцифреног броја је 12. 3 првог броја је за 24 мање од 5 другог броја.5. Одреди полазни број ако је његова цифра десетица за 6 већа од цифре јединица. Ако двоцифрени број поделимо са бројем који се добија када цифре јединица и десетица полазног броја замене места. Однос два броја која се пишу истим цифрама у обрнутом редоследу је 5 : 17. Одреди те бројеве ако је први број за 14 4 6 мањи од другог броја. а колико цинка у легури. Свакога дана она сакупи 101 литар млека. У једној легури олова и цинка. Одреди те бројеве.

а разлика основица 9cm. Израчунај оштре углове правоуглог троугла ако је један оштар угао два пута већи од другог. Један угао троугла је 22°. Површина кружног прстена је 2πcm2 Израчунај полупречнике кружница које формирају прстен ако је њихова разлика 1cm. Разлика два оштра угла правоуглог троугла је 32°. 26. Ако дужу катету смањимо 3 за 3cm. Израчунај основице трапеза ако је висина трапеза 5cm. Израчунај површину тог правоугаоника. 20. а једна основица за 4cm дужа од друге. 27.5cm. 29.18. Одреди дужине страница правоугаоника. 19. Разлика два а) упоредна угла. Одреди остала два угла тог троугла ако је њихова разлика 72°. 28. Обим правоугаоника је 70cm. а дужу страницу скратимо за 3cm. Одреди хипотенузу тог троугла. б) комплементна угла. Површина трапеза је 45cm2. Израчунај основице трапеза ако је дужина средње линије трапеза 21. Разлика две суседне странице правоугаоника је 9cm. Одреди те углове. Одредити те углове. в) суплементна угла 22. Ако краћу страницу правоугаоника повећамо за 1cm. 24. 25. је 10°. а краћу катету повећамо за 4cm површина троугла се неће променити. 21. Одреди те углове. површина новог правоугаоника је за 2cm2 мања од површине полазног правоугаоника. а њихова разлика је 14cm. Једна катета правоуглог троугла једнака је са 2 друге катете. Збир две суседне странице правоугаоника је 34cm. 23. 45 . Одреди дужину дијагонале и површину тог правоугаоника ако се странице односе као 3: 4. Разлика спољашњег и одговарајућег унутрашњег угла троугла је 81°.

6). а) x = 5 − y . д) ⎜ 1. г) (3. в) y = . 4. б) x = 2 − y . ђ) ( −2. 3 5. а) јединствено решење. д) x = . b = 22. 6). б) y = 2. b = . б) (1. 0). д) (5.3) . 2 в) a = 13 11 . 6). в) (3. 2). 5). 2 5 4 x −1 11 − 10 x 8 x + 26 . (5. ⎟ . а) a = 3. в) x = 7. в) y = –11. ⎝ 2⎠ ⎝6 5⎠ ⎝ 2⎠ ⎧ − x + y = 4 ⎧3 x + 2 y = 6 2. 1). в) неодређен. 3. Ако су графици паралелне праве онда систем нема решења. а) јесте. 0). b= . y = − x + 5 3 2. 4). а) (3. г) y = 5. в) a = . а ако су графици праве које се поклапају систем је неодређен. б) ⎜ 1. 2). г) (0. 3. в) (–1. 6). б) (4.3) . На пример. з) y = . 3 2 2 4. )(7. г) ⎜ . а) a = 20. 2. 4). г) немогућ. б) јединствено решење. д) није. в) ( −2. а) y = –13. 7). Ако су графици функција праве које се секу у једној тачки онда систем има јединствено решење. 6. ( –3. б) није.СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА СА ДВЕ НЕПОЗНАТЕ . 5). (0. (-1. (1. а) ( −2. а) припада. в) није. г) a = 2. в) припада. б) y = 11 − y 17 + 3 y 3− y . ⎟ . (12. (2. ( –1. г) јесте. 46 .3) . 2). 1 б) a = 6. На пример: а) (1. а) y = x + 2. 10. 4). − ⎟ .РЕШЕЊА Линеарна једначина са две непознате 1. 0). г) x = − . ⎩ x + y = 2 ⎩5 x + 4 y = 7 Графички приказ система од две линеарне једначине с две непознате 2 1. б) a = 0. 4 12 9 Системи од две линеарне једначине с две непознате ⎛ 1⎞ ⎛ 7 11⎞ ⎛ 1⎞ 1. б) не припада. 2). (0. два су: ⎨ и⎨ .

б) (0. a = . а) (–2. а) (4. и) (–1. л) ⎜ − . ђ) (0. ж) (7. њ) (–2. д) − . 2). г) неодређен. 6). –1). В(–3. е) ⎝ 2⎠ ⎝ 2 4⎠ ⎛1 ⎞ ⎛1 ⎞ ж) (5. −1⎟ . ј) (–6. Одговарајући системи су: за тачку А ⎨ . в) − . 2 5 ⎛ 1⎞ ⎛ 6 3⎞ ⎛ 2 1⎞ ж) (7. 4). ⎟ ⎝3 ⎠ ⎝ ⎝2 ⎠ 3 ⎠ ⎛ 1 1⎞ 2. г) ⎜ − . д) (6. в) a = 4. –2). ђ) (11. 2). ⎟ . . –2). б) ⎜ 0. ђ) немогућа. −3⎟ . 9). ⎟ . 1) и С(3. и) ⎜ 4. ђ) (7. ⎟ . –3). ⎟ . 2). –10). ⎟ . ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎝ 2⎠ ⎛4 ⎞ ⎛ 1 − 2k ⎞ ⎛1 ⎞ ж) ⎜ . к) (3. в) ⎜ −1. –4). b = 7. –10). ⎟⎠ . –3).Решавање система методом замене 1⎞ ⎛ 5⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1. к) ⎜ . и) (–12. п) ⎜ . ⎝ 2⎠ ⎝ 2 2⎠ ⎝ 3⎠ 1⎞ ⎛ ⎜⎝ 8.0⎟⎠ . − ⎟ . 2 ⎛ 1 − 5k ⎞ е) неодређена ⎜ k . а) a = 4. за тачку В ⎨ и за тачку С ⎩3 x + 2 y = −7 ⎩ x + 3y = 0 ⎧ x + 3y = 0 па су координате тачака А(1. 12). б) (1. б) a = 6. ⎟ . а) немогућ. ⎨ ⎩3 x + 2 y = −7 47 . к) (7. 5). г) ⎝ 2 3⎠ ⎛1 ⎞ ⎜⎝ . ј) (6. 3 ⎛ 1 6⎞ ⎜⎝ − . ⎟ . b = 7. з) (–1. н) ⎜ 2. –2). 3). b = −1 па је: а) − . b = 2. 4). –1). ј) ⎜ . − ⎟ . ⎟ . и) ⎜ . 1). д) (1. 4⎟⎠ . –9). 7).2⎟ . 2). 3. л) (1. к) ⎜ . 2). ⎟ . е) ⎜ 2. а) ⎜ 2. 2 3. − ⎟⎠ . б) немогућ. − ⎟ . ⎝ 44 ⎠ 1 2 4 8 16 1 . −1⎟ . в) неодређен. ⎝2 ⎠ ⎝2 ⎠ ⎛ 1 1⎞ 2. 2). − ⎟ . з) (–1. 9). з) (10. о) (0. г) (4. г) a = 3. 5). –8). д) (–1. ⎧ x − 4 y = −7 ⎧ x − 4 y = −7 5. b = 2. з) неодређена ⎜ k . љ) ⎝ 2⎠ ⎝ 5 4⎠ ⎝ 3 4⎠ 14 ⎞ ⎛ 1⎞ ⎛ 1 1⎞ ⎛ м) (6. б) . ј) (1. р) ⎜ −3. ⎟ . а) Немогућа. б) ⎜ . 2). е) (–1. д) (1. –3). –4). 3). 4. в) ⎝ 2 3⎠ ⎛ 1 ⎞ ⎜⎝ − . в) ⎜ − . г) 3 3 3 9 9 9 Решавање система методом супротних коефицијената ⎛ 1⎞ ⎛ 1 3⎞ 1. в) (1. 2). г) (1.

4. 148 и 162. 10. 57. г) ⎨ . 2. Враћајући се на полазну уведену смену ⎝ 3 2⎠ ⎝ 4 5⎠ ⎝4 ⎠ долазимо до решења по x и y: ⎛ 1 1⎞ а) ⎜ . 15 и 51. док у систему г) уводимо x y 1 1 =a и = b. Смене које уводимо у системима а). 2). 9. 11. 7. ⎟ . ⎝ 3 4⎠ Примена система линеарних једначина 1. 6. Син има 12 година. 5.6. 20 и 45. б) (–3. б) ⎨ . − ⎟ . 13. 3 године и 11 година. 163 кокошке и 75 свиња. 8. г) ⎜ . Марина је замислила број 27. в) ⎨ ⎩2a − b = 10 ⎩ 8a + 5b = 1 ⎩10a + 7b = −5 ⎪⎩ 3a + 6b = 2 смену ⎛ 1 1⎞ ⎛ 1 1⎞ ⎛1 ⎞ су: а) (3. б) ⎜ − . б) 225 и 279. 14 и 8. − ⎟ . Решења ових система 3 . 14. 15. г) (4. а мајка 36 година. 42 и 32. 48 . в) (4. 12. –12 и –43. а други 108 динара. 71. Један друг ће добити 163 динара. а цинка 371 грам. а) 126 и 378. 1). Системе које решавамо након уведених смена су: x +1 y −2 13 ⎧ ⎧ a + b = −1 ⎧12a − 15b = 6 ⎧ 5a − 3b = 4 ⎪ 4 a − 6b = − а) ⎨ . –5). 3.1⎟ . в) ⎜ . б) и в) су 1 1 = a и = b . –4). Олова има 212 грама.

7cm и 11cm. Крава просечно даје 5 литара млека. а) 85° и 95°.16. 28. 4cm и 13cm. 30° и 60°. Странице су 20cm и 15cm. Површина је 240cm2. 24. 27. дијагонала 25cm. в) 85° и 95°. 26. 19. 20. 29. 13 . б) 50° и 40°. a површина 300cm2. 21. 22. 61° и 29°. 2√13. Странице правоугаоника су 24cm и 10cm. 23. 2 2 49 . а овца 3 литра. 17. 15cm и 6 cm. 3 cm и 1 cm. 130°30’ и 49°30’. 19 18. 25. 45° и 115°.

50 .

Израчунај површину ваљка ако је висина ваљка 3cm. 2. б) површина осног пресека ваљка 8cm2 и висина ваљка једнака полупречнику основе. Израчунај површину осног пресека ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка је 4cm. б) пречник основе ваљка 10cm. Обим основе ваљка је 12πcm. 4. б) за 2cm мањи од висине ваљка. 5. Висина ваљка је 6cm. Површина основе ваљка је 9πcm . Израчунај површину ваљка ако је висина ваљка 6cm и дијагонала осног пресека ваљка 10cm. 31 . 2 6. Нацртај мрежу ваљка чија је висина 4cm и полупречник основе 2cm. а висина ваљка једнака пречнику основе. Израчунај: а) полупречник ваљка ако је висина ваљка 3cm. 5. ПОВРШИНА ВАЉКА 1. б) висину ваљка ако је полупречник основе 2√2cm. а висина ваљка je 7cm. 2. 7. Израчунај површину осног пресека ваљка ако је дијагонала осног пресека 13cm и висина ваљка 5cm.ВАЉАК 1. 3. Израчунај површину ваљка ако је полупречник основе ваљка: а) два пута већи. Направи модел ваљка од картона чија је висина 7cm. 3. Одреди висину и полупречник ваљка. Осни пресек ваљка је квадрат. Израчунај висину и полупречник ваљка ако је дијагонала осног пресека 20cm. 4. Израчунај обим основе ваљка ако је: а) површина осног пресека ваљка 55cm2 и висина ваљка 11cm. 6. Израчунај површину ваљка ако је његова висина 4cm. Осни пресек ваљка је квадрат странице 8cm.5cm. а полупречник основе ваљка 2. а висина ваљка 8cm. Израчунај површину ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка 4cm и висина ваљка 7cm. б) пречник основе ваљка 5cm и висина ваљка 2cm. Површина осног пресека ваљка je 24cm2. в) дијагонала осног пресека 16cm.

2 2 12. б) пречник основе ваљка 22cm и висина ваљка једнака полупречнику. а r полупречник основе ваљка.8. 2 9. Запремина ваљка је 200√2πcm3. а површина омотача тог ваљка је 48πcm . Површина омотача ваљка је 48πcm2. 11. Израчунај површину ваљка. в) површину ваљка. 16. б) висину ваљка ако је површина основе ваљка 72πcm2. 2 14. Израчунај разлику површина коцке и ваљка. Запремина ваљка 1. Ваљак је уписан у коцку чија је ивица 4cm. Површина ваљка је 288πcm2. Израчунај висину ваљка ако је пречник основе 20cm. Израчунај површину ваљка ако је H = 3 r. 17. 3. Израчунај запремину ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка 5cm и висина ваљка 12cm. 2. Ако је висина ваљка 5cm. 2 10. 32 . Површина основе ваљка је 25πcm . Површина ваљка је 200πcm . Израчунај полупречник основе тог ваљка. Израчунај дијагоналу осног пресека ваљка ако се висина и полупречник основе ваљка односе као 3:1. Површина ваљка је 192πcm . а висина 12cm. Израчунај висину и пречник основе ваљка ако је висина ваљка три пута већа од полупречника основе ваљка. 15. Запремина ваљка је 135πcm3. б) површину омотача ваљка. Израчунај површину ваљка. 13. Израчунај: а) висину ваљка ако је полупречник основе 6cm. Површина омотача ваљка је 24πcm2. в) полупречник основе и висину ваљка ако је површина основе једнака површини омотача ваљка. Израчунај висину ваљка ако је полупречник основе 4cm и површина омотача ваљка 24πcm2. Осни пресек ваљка је квадрат чији је обим 20cm. Површина ваљка је 84πcm . где је H 2 висина. Израчунај висину и обим основе ваљка ако је површина омотача ваљка три пута већа од површине основе ваљка. израчунај: а) полупречник основе.

в) правилна шестострана. в) 60 . Израчунај запремину ваљка ако је: а) полупречник основе ваљка 14cm. Израчунај површину и запремину ваљка. Висина ваљка је 8cm. Полупречник основе ваљка је 4cm. Правоугаоник чија је једна страница 6cm и дијагонала 10cm ротира око а) краће странице. а површина омотача ваљка 4πcm2. б) 450. Површина осног пресека ваљка је 16cm2. 7. Израчунај површину и запремину ваљка ако је осни пресек ваљка квадрат странице 6cm. б) дуже странице. б) дијагонала 10cm. 16. Висина ваљка је једнака пречнику ваљка. 8. 12. в) 300. Израчунај површину и запремину добијеног тела. Израчунај полупречник основе тог ваљка. б) правилна тространа. Израчунај запремину ваљка ако је полупречник основе ваљка 2cm. ако је призма: а) правилна четворострана. б) површина основе ваљка 49πcm2.14) 2 11. Основна ивица призме је 6cm. Дијагонала осног пресека ваљка је 12cm. 15. (узети π ≈ 3.56mm. На мрежи ваљка омотач је квадрат чија је: а) страница 8cm. 13. Израчунај површину и запремину ваљка ако је угао између дијагонале осног пресека и равни основе: а) 600. Да ли је већа запремина ваљка чија је висина краћа страница овог правоугаоника или ваљка чија је висина дужа страница овог правоугаоника? Одреди однос запремина ових ваљака. б) 45 . 14. Омотач ваљка је правоугаоник чије су странице 31. Израчунај површину и запремину добијеног тела. 10. Квадрат чија је површина 32cm ротира око једне своје странице. Израчунај површину и запремину ваљка ако је 0 0 0 угао између дијагонале осног пресека и равни основе: а) 30 .4.4mm и 12. 2 5. Ако висину повећамо за 2cm површина ваљка се повећа за 28πcm2. Израчунај површину и запремину ваљка ако је дијагонала осног пресека ваљка 10cm. 33 . Површина ваљка је 490πcm . 6. 9. а њена висина 8cm. Израчунај површину и запремину ваљка који је уписан у ту призму и ваљка који је око ње описан. Израчунај површину и запремину ваљка ако је полупречник основе два пута већи од висине ваљка.

Раван која је паралелна оси ваљка сече ваљак тако да на основи формира тетиву дужине 5cm. Основна ивица правилне четворостране призме је 8cm. б) површину пресека ваљка и равни. а висина 20cm. Израчунај површину дијагоналног пресека и запремину ваљка који је описан око ове призме. Коју површину ученици треба да обоје? (узети π ≈ 22 ) 7 34 . Запремина правилне четворостране призме је 144cm3. У ваљак је уписана правилна шестострана призма. Одреди однос површина и запремина ових ваљака. За фарбање 1dm2 цеви потребно је 12g боје.14) 24. Да ли могу да офарбају цев ако имају кантицу са 0.5kg боје? (узети π ≈ 3. колико најмање папира је потребно да би се направила налепница? (узети π ≈ 3. Израчунај површину пресека ваљка и равни ако је висина ваљка 4cm. в) збир површина делова ваљка добијених овим пресеком. 21. а површина њеног омотача 48cm2. Око ваљка је описана правилна тространа призма. Путари за равнање земљишта користе ваљак чији је пречник 120cm и дужина 2.14) 25. 23. Радници треба да офарбају споља цев чија је дужина 7m и пречник 2dm.17. Коју површину ваљак може да изравња ако направи 50 пуних окретаја по правој линији? (узети π ≈ 3.14) 26. израчунај: а) дужниву тетиве основе.2m. Маркетиншка агенција је добила од фабрике за производњу ананаса задатак да осмисле налепницу за конзерву облика ваљка у којој ће паковати колутове ананаса тако да она покрива све делове конзерве који нису равне површи. Израчунај површину и запремину призме ако је површина омотача ваљка 2πcm2 и површина ваљка је два пута већа од површине омотача. Раван која је паралелна оси ваљка сече ваљак. У призму је уписан и око ње описан ваљак. Ако је висина конзерве 15cm и полупречник њене основе 6cm. 19. 22. Израчунај површину и запремину призме ако је полупречник основе ваљка 5cm и висина ваљка 7cm. Тетиви коју формира на основици 0 одговара централни угао од 90 . а њена површина 512cm2. 20. 18. Ако је висина ваљка 5cm и полупречник основице 2cm. На часу ликовног ученици треба да обоје споља чашу чија је запремина 770cm3.

(узети π ≈ 3.14) 28.27. Медицински гел се у фабрици пакује у тегле облика ваљка чији је пречник 16cm. Израчунај висину тегле ако у њу може да ставе 4 литара гела. Пекара за складиштење жита користи четири силоса облика ваљка чије су висине 25m и пречници 14m.8 kg 3 ? (узети π ≈ 22 ) dm 7 35 . Колико килограма жита може да стане у ове силосе када су максимално попуњени ако је густина жита 0.

H = 3cm. ПОВРШИНА ВАЉКА 3. P = 80 πcm2 . а) OB = 5πcm. 36 в) r = 8cm. 5. 4. б) H = 3 2cm. 11. 3. 15. б) Pop = 80cm2 . а) r = 4cm. 10. 2. 9. P = 36 πcm2 . 4. P = 120 πcm2 . D = 6 13cm. а) H = 10cm. H = 4cm.5cm. 26 πcm2 . H = 8cm. r = 4cm.5πcm2 . б) H = 2 2cm. . 5. H = 7.РЕШЕЊА 1. б) OB = 4 πcm. H = 15cm. 12. P = 80 πcm2 . 7. Pop = 60cm2 . OB = 10 πcm. 8. б) P = 80 πcm2 . 6. r = 3 2cm. 14. 13. 6. а) Pop = 56cm2 . H = 10 2cm. r = 5 2cm. а) P = 432πcm2 . в) OB = 8 2πcm.ВАЉАК . а) P = 88 πcm2 . R = 10cm. б) P = 22.

б) V = 1331πcm3 . 37 . 13. V = cm . V = 162πcm3 .6 mm3 . а) V = 300 πcm3 . 12. V = 288 πcm3 . H = 2 2cm. 32π 128 π 3 3 3 + 2 3 ) cm2 . V = 128 3πcm3 . б) M = 30 3cm. 4. 9. 2. а) P = 32π (1+ 2 3 ) cm2 . V = 54 π 3cm3 . 7. 5. в) P = б) P = 96 πcm2 . P = 96 πcm2 . π 2π 10. V = 64 2πcm3 . в) P = 6 ( 9 π + 5 3 ) cm2 . 17. а) P = 18 π ( 3 + 2 3 ) cm2 . P = 66 πcm2 . V = 128 πcm3 .π ) cm2 . 3. V = 108 π 2cm3 . а) P = 224 πcm2 . P = 24 ( 4 . а) r = 3 3cm. Vd 2 11. Однос запремина је k = . V = 54 πcm3 . б) P = 168 πcm2 . а) P = 32 128 3 (1+ 2π ) cm2 . в) P = 18 π (1+ 2 3 ) cm2 . V = 72πcm3 .16. ( 3 3 14. P = 37. V = cm . Дакле. π π б) P = 25 125 2 (1+ 2π ) cm2 . V = 128 2πcm3 . а) V = 686 πcm3 . ЗАПРЕМИНА ВАЉКА 1. б) V = 1372πcm3 . 6.5πcm2 . V = 384 πcm3 . V = cm3 . Запремина ваљка чија је висина краћа страница је Vk = 314 mm3 . 8. P = 128 πcm2 . б) P = 108 πcm2 . а запремина ваљка чија је висина дужа страница је Vd = 125. V = 4 πcm3 . већа је запремина ваљка чија је V 5 висина краћа страница. P = 54 πcm2 .

= . r = 7cm. 2 21. Vo = 144 πcm3 .9cm. Vo 2 Vo 2 Po 3 2 + 2 = . Vo = 96 πcm3 . Vu = 192πcm3 . Po = 32π ( 3 2 + 2) cm2 . Pop = 12 2cm2 . Vu 1 Vu 1 Pu 4 18. в) . = . 28. V = 525 3cm3 . Потребно им је 527. M = 565. . P = 3 ( 3 + 2) cm2 . Po = 12π ( 4 2 + 3) cm2 .52 грама боје.50cm2 . Vo = 384 πcm3 . Не могу. б) . 26. V = 3 3 3 cm . 20. Vu = 216 πcm3 . Po = 168 πcm2 . V = 72πcm3 . 27. Vo = 288 πcm3 . Vu = 24 πcm3 . 16. У сва четири силоса стаје 12320000kg жита. Pu = 128 πcm2 . P = 360 3cm2 . 25. 17. па је површина 20cm2. H » 19.15. P = B + M = 478. Vu = 72πcm3 . 38 . Пресек ваљка и дате равни је правоугаоник чије су странице висина ваљка и добијена тетива основе. а) Pu = 66 πcm2 . 50 M = 414. 19. . б) Pp = 10 2cm2 . 24. 48cm2 . в) 23.2cm2 . 22. а) t = 2 2cm.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful