MENADŽMENT

,
PRINCIPI, KONCEPTI I PROCESI

TREĆI DEO
POGLAVLJE V:

ORGANIZACIONE STRUKTURE
www.singidunum.ac.yu

Sve organizacije su hijararhijski uređene (samo što je broj hijararhijskih nivoa sve manji; primedba M.B.). Ljudi na svakom nivou podređeni su onima iznad njih. Otuda, organizacija predstavlja strukturiranu instituciju. Ukoliko nije strukturirano, ona predstavlja samo gomilu ljudi. Takva gomila ne može ništa da stvori, ona samo uništava stvari. Theodore Levitt Pioniri menadžmenta od pre jednog veka bili su u pravu. Organizaciona struktura je neophodna. Modernoj organizaciji bez obzira da li je kompanija, građevinska služba, univerzitet, bolnica, velika crkva ili vojska, potrebna je organizaciona struktura baš kao što je i biološkoj jedinici naprednijoj od amebe potrebna struktura. P. Drucker
Najbolje je raditi sistematizovano, ipak smo mi samo ljudi, a neorganizovanost nam je najveći neprijatelj. Hesiod
www.singidunum.ac.yu

Departmentalizaciju i uspostavljanje raspona kontrole 3.singidunum. Delegiranje www. Redizajn organizacione strukture 3.ac. Definisanje i podelu radnih zadataka 2. Koncipiranje organizacione strukture 2. ZNAČAJ I SUŠTINA ORGANIZOVANJA Funkcija organizovanja je funkcija menadžmenta koja podrazumeva preduzimanje niza raznovrsnih aktivnosti koje savremena literatura danas klasifikuje u tri grupe: 1. Menadžment ljudskih resursa Sastavljanje organizacione strukture sadrži sledeće aktivnosti: 1.yu .1.

2.singidunum. DEFINISANJE I PODELA RADNIH ZADATAKA 2.down metodom (odozgo . DEFINISANJE RADNIH ZADATAKA Definisanje radnih zadataka je moguće izvesti na dva načina: • Top .ac.yu . PODELA RADNIH ZADATAKA • Podela radnih zadataka se vrši svrsishodno.up (odozdo . kako bi svaki pojedinac ili grupa bili u stanju da na najefikasniji i najefektivniji način obave svoje radne zadatke.naviše) 2.naniže) • Bottom . • Podela radnih zadataka naročito podstiče specijalizaciju zaposlenih. način www.2.1.

ac. odnosno organizacione jedinice ili “departmane” (eng. ostvarila bolja komunikacija izmeĎu zaposlenih ili iz drugih razloga.3.yu . department) se popularno naziva departmentalizacija. DEPARTMENTALIZACIJA I KONCIPIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE 3. logika nalaže da se srodni poslovi grupišu kako bi se izbeglo dupliranje troškova. • Ovo objedinjavanje u odreĎene grupe. te sledi njihovo svojevrsno objedinjavanje. ZNAČAJ I SUŠTINA DEPARTMENTALIZACIJE • Radi povećane efikasnosti.1.singidunum. www.

• vertikalno funkcionalni pristup. koji promoviše departmentalizaciju zasnovanu na grupisanju srodnih.PRISTUPI DEPARTMENTALIZACIJI Različiti pristupi i metodi departmentalizacije.ac. odnosno sličnih poslova. • mrežni pristup. • horizontalno matrični pristup. koji promoviše departmentalizaciju putem formiranja relativno samostalnih organizacionih jedinica (diviziona).yu . koji proces departmentalizacije zasniva na dizajniranju organizacije koje podrazumeva umrežavanje organizacionih jedinica primenom relevantnih dostignuća u razvoju informacionih tehnologija i tehnika. www. • divizionalni pristup. koji predstavalja pristup koji podrazumeva svojevrsno kombinovanje funkcionalnog i divizionalnog pristupa.singidunum.

3.ac. timska organizaciona struktura i 7.yu . www. Reč je o sledećim modelima organizacione strukture: 1. teritorijalna tržišna organizaciona struktura. proizvodna organizaciona struktura.singidunum. 2. mrežna organizaciona struktura. 3. 6. 5. DEPARTMENTALIZACIJA I MODELI ORGANIZACIONIH STRUKTURA Primenom različitih metoda departmentalizacije dobijaju se različite forme organizacione strukture.2. 4. matrična organizaciona struktura. funkcionalna organizaciona struktura. projekta organizaciona struktura.

odnosno poslova. odnosno da su radni zadaci i procesi grupisani u skladu sa prirodom njihovih funkcija.ac.1. DEPARTMENTALIZACIJA 3. FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Funkcionalna organizaciona struktura je zasnovana na činjenici da se pozicija autoriteta koji donosi odluke nalazi kod funkcionalnih direktora. www.3.singidunum.yu .2.

2.3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.ac.2.singidunum.yu . PROIZVODNA ORGANIZACIONA STRUKTURA U ovakvoj organizacionoj strukturi naglasak je na proizvodu. Savki proizvod ima svoju kompletnu organizaciju koja ga podržava. dok sve proizvode objedinjuje top menadžment. www.

TERITORIJALNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Departmentalizacija zasnovana na teritorijalnim podelama rezultira teritorijalnim organizacionim strukturama.ac.singidunum.2.3. DEPARTMENTALIZACIJA 3. www.3.yu .

www. DEPARTMENTALIZACIJA TRŽIŠNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Varijanta teritorijalne organizacione strukture je tržišna organizaciona struktura koja nastaje kao rezultat departmentalizacije organizacije primenom tržišnog metoda.3.ac.yu .singidunum.

2. Rezultat ovakvog razmišljanja menadžmenta je projektna organizaciona struktura.3.4. DEPARTMENTALIZACIJA 3.ac.singidunum. www. PROJEKTNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Kada je potrebna departmentalizacija rada za svaki projekat ponaosob. za svaki poseban projekat timovi se sastavljaju i raspuštaju.yu .

yu . dok odgovaraju funkcionalnim menadžerima. MATRIČNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Kada se vrši departmentalizacija rada.singidunum. ili da se dele u okviru projekata. a eksperti u okviru svojih oblasti mogu da izvršavaju transfere. često je potrebna kombinacija izmeĎu dve ili više organizacionih struktura. DEPARTMENTALIZACIJA 3. Tako nastaje i matrična organizaciona struktura gde se poslovanje obavlja putem različitih projekata.ac.3.5. www.2. svaki sektor ima uvid u svoje delatnosti na svim projektima.

kvalitet i profitabilnost (veću nego što mogu ostvarivati grupe. odnosno timski rad omogućava veću produktivnost. a glavni razlozi nastanka ove vrste organizacione strukture vezan sui za spoznaju da timovi. TIMSKA ORGANIZACIONA STRUKTURA Timska organizaciona struktura zasniva se na timovima.singidunum.6. postoji direktna linija odgovornosti prema timu izvršnih direktora koji je u funkciji top menadžmenta.2.ac. odnosno grupni rad).yu . Timski organizovane institucije poseduju nezavisne grupe koje rade na složenim zadacima. www.3. DEPARTMENTALIZACIJA 3.

yu . DEPARTMENTALIZACIJA 3. MREŽNA ORGANIZACIONA STRUKTURA Mrežna organizaciona struktura obezbeĎuje visok stepen fleksibilnosti.7.3.singidunum. natprosečnu racionalnost i neposredni kontakt sa dobavljačima i naročito potrošačima. www.2.ac.

koji se odnosi na najviši i srednji menadžment.yu . RASPON KONTROLE Raspon kontrole (raspon menadžmenta. odnosno 1:30. Pravila: • operativni raspon kontrole. Raspon se definiše brojem menadžera u odnosu na broj saradnika. • izvršni raspon kontrole.singidunum.3.3. varira izmeĎu 1:3 i 1:9 u zavisnosti od kompleksnosti situacije ili uslova rada www.ac. koji se primenjuje na najnižem menadžerskom nivou može da iznosi i do 30. odnosno raspon upravljanja) se odnosi na broj zaposlenih koje jedan menadžer kontroliše.

4. Autoritet menadžera podrazumeva njihovu moć uticanja na formalne stavove. odgovornosti jednog profesionalca se formalno prenose na drugog.singidunum. 2) moć prinude.ac. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE Činom delegiranja. 4) stručna moć i 5) referentna moć.yu . www. način rada i opšti pravac poslovanja neke organizacije. Moć menadžmenta može biti: 1) moć nagraĎivanja. VOĐENJE I AUTORITET MENADŽMENTA VoĎenje podrazumeva da menadžment poseduje autoritet koji svsishodno koristi u okviru jedne organizacije. 3) legitimna moć.1. 4.

Činjenje odreĎenih ili posredno izraženih obećanja i „trgovačkih usluga”.singidunum. menadžeri mogu da koriste sledeće taktike: • Taktiku konsultacije. ObezbeĎivanje podrške drugih prilikom ubeĎivanja nekog. Dovesti nekog u dobro raspoloženje pre nego mu uputite zahtev. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE U svrhu povećanja moći. ideale ili vrednosti. UbeĎivanje drugih sa razlozima. Povećati partpicipaciju drugih u odlučivanju i promenama.4. • Taktiku koalicije.ac. Izazvati pokornost ili korišćenje zastrašivanja i pretnji. • Taktiku inspirativne apelacije. • Taktiku ulagivanja. Nagovaranje nekog na bazi podrške koju već imaju od nadreĎenih. • Taktiku apelacija odozgo. • Taktiku pritiska. • Taktike „razmene”. • Taktiku racionalnog nagovaranja. Izgradnja entuzijazma apelovanjem na tuĎe emocije. logikom ili činjenicama.yu . www.

Proces delegiranja se sastoji od tri koraka: 1) dodeljivanja dužnosti. proces u kome saradnici postaju odgovorni za efekte i dalje konsekvence svoga rada nakon dodeljivanja dužnosti i davanja ovlašćenja za rad. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE 4. 2) davanja ovlašćenja.yu . DELEGIRANJE RADNIH ZADATAKA Suština delegiranja je prenošenje odreĎenih odgovornosti na saradnike. proces u kome se formalno prenose dužnosti na saradnike.4. www. 3) kreiranja odgovornosti.2. proces u kome se formalno i praktično saradnicima daju odreĎene slobode rada odnosno donošenja odluka.singidunum.ac.

singidunum. www. 3) troškovni centri. 5) strategijske poslovne jedinice. DELEGIRANJE I ORGANIZOVANJE 4. • Ako se organizacija smatra decentralizovanom tada se podrazumeva da se autoritet delegira na što je operativno moguće niže nivoe rukovodstva i ostalih zaposlenih.ac.3. 4) investicioni centri.4.yu . CENTRALIZACIJA I DECENTRALIZACIJA • Ako se organizacija smatra visoko centralizovanom tada se podrazumeva da se autoritet za donošenje odluka pretežno nalazi u rukama top menadžmenta ili jedne osobe. Neki od poznatih modela decentralizovanih organizacija su: 1) profitni centri.

5. • Jedan od najpoznatijih modela za sagledavanje stanja i procesa reorganizovanja preduzeća. REORGANIZOVANJE • Prirodno je da se okruženje preduzeća ili bilo koje druge organizacije menja. To nazivamo dinamičnošću tržišta. je model restrukturiranja zasnovan na Mekkinsijevom modelu 7S (McKinsey): • Shared values (zajedničke vrednosti) • Strategy (strategija) • Skills (sposobnosti) • Style (stil upravljanja) • Staff (zaposleni) • System (sistem) • Structure (struktura) www.singidunum. odnosno način poslovanja.ac. onda se radi o restrukturiranju preduzeća.yu . U slučaju da organizacione promene menjaju koncepciju.

singidunum.yu . Kakve izvore moći poseduje menadžment? 3. www. Koja je razlika izmeĎu centralizovane i decentarlizovane organizacije? 4.ac.PITANJA ZA DISKUSIJU I VEŽBE 1. Objasnite Model “7S” koji je razvila konsultantska kuća McKinsey. Kakve sve vrste organizacionih struktura postoje? 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful