PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

Dasar Pelaksanaan PBS
Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 67 – Penilaian Murid

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 68 – Peperiksaan

Seksyen 69 – Larangan Tentang Pengendalian Peperiksaan dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997,
COMPANY LOGO

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penilaian dan Peperiksaan) 1997 Bahagian II, Perkara 3 iaitu:

a
untuk memberi nasihat, memantau dan membuat analisis tentang penilaian berasaskan sekolah;

b
untuk mengendalikan semua peperiksaan mengikut peraturanperaturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan; dan

c
untuk mengadakan peperiksaan, untuk mengendalikan pemantauan peperiksaan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan, garis panduan dan arahan tentang peperiksaan

COMPANY LOGO

Latar Belakang
24 Sept 2010
18 Ogos 2010 27 Julai 2010 19 Julai 2010

20 Jun 2010 Pengumuman YAB Menteri Pelajaran mencadangkan pemansuhan UPSR dan PMR

Meja Bulat Pertama

Meja Bulat Kedua

Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri BIL.10/2010 mencadangkan satu perbincangan khas diadakan

Mesyuarat Cadangan Penambahbaikan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan diadakan

COMPANY LOGO

Latar Belakang
14 Mei 2009
Mesyuarat Susulan 18 SEPT 2008 Jemaah Menteri Bil. Mesyuarat 3/2009 telah JPP 4 OGOS 2008 bersetuju meluluskan SPPK Mesyuarat pelaksanaan dilaksanaka JKP SPPK n meluluskan dengan cadangan melaksanak PBS dalam an projek transformasi rintis ke pentaksiran atas 500 sekolah terlebih Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) dahulu.

20 Jun 2010
Pengumuman YAB Menteri Pelajaran KPM mencadangka n kemungkinan pemansuhan UPSR dan PMR

2005 – 2006
•International Colloquium September 2005 •Kuala Lumpur International Conference On Assessment (KLICA)

telah menjadi teras strategik PIPP (2006 – 2010) ; • Teras 2 dalam PIPP (Membangunkan Modal Insan) 5

COMPANY LOGO

KELULUSAN 17 Dis 2010 COMPANY LOGO .

Mengapa perlu berubah? COMPANY LOGO .

berketerampilan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. rohani. berakhlak mulia. emosi dan jasmani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. BACK COMPANY LOGO .

Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan PEPERIKSAAN PUSAT PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) COMPANY LOGO .

PAJSK Sukan dan Kokurikulum PPsi Pentaksiran Psikometrik COMPANY LOGO .PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah PS Pentaksiran Sekolah Pentaksiran Pusat PP Pentaksiran Aktiviti Jasmani.

COMPANY LOGO .

kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu . UJIAN APTITUD • Dicadangkan • Aptitud Umum • Aptitud Khusus kepada semua murid Mengenal pasti kecenderungan. bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran • Tidak berjadual INVENTORI • Tidak diwajibkan PERSONALITI untuk semua murid Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai COMPANY LOGO  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus. kekuatan/kelemahan. polikotomus.Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual. minat.

Pentaksiran Aktiviti Jasmani. penglibatan dan pencapaian Kelab. negara dan antarabangsa Aktiviti Jasmani Aktiviti Kokurikulum Penyertaan. Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Sukan Penyertaan. Persatuan. negeri. daerah. daerah. Pakaian Beruniform di peringkat sekolah. negara dan antarabangsa Kesihatan Aktiviti Ekstra Kurikulum Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) •Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah COMPANY LOGO . penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah. negeri.

direkod dan dilapor oleh guru di sekolah ) COMPANY LOGO . dibina oleh LP (instrumen dan garis panduan dari LP) dan dilaksanakan oleh sekolah (ditadbir.PENTAKSIRAN PUSAT Pentaksiran yang dirancang. diperiksa.

PENTAKSIRAN PUSAT Format & tugasan (LP) Pelaporan berdasarkan proses dan produk 8 1 2 Tugasan berbeza setiap tahun Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT Dilaksana di sekolah Skor berdasarkan rubrik pemarkahan (LP) 6 4 Tempoh 1 jangka masa tertentu 5 Ditaksir oleh guru mata pelajaran COMPANY LOGO .

BACK COMPANY LOGO . direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. dibina. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran. ditadbir.Pentaksiran yang dirancang. ibu bapa dan organisasi luar. semester atau tahun. diperiksa.

Prinsip Pentaksiran Sekolah (PS) Dilaksanakan di sekolah oleh guru mata pelajaran Pelaporan Verbal / Bertulis Bentuk Sumatif Sepanjang tahun Bentuk Formatif Semua mata pelajaran 17 COMPANY LOGO .

tetamu atau hakim melaksanakan pentaksiran sumatif COMPANY LOGO . tukang masak melaksanakan pentaksiran formatif Sumatif Apabila makanan telah dihidang.Formatif Apabila makanan sedang dimasak.

Proses Pembentukan Assessment for learning Sepanjang P &P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Pelbagai kaedah pentaksiran When Proses Merumuskan Assessment of learning What What When Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pelbagai kaedah pentaksiran Why Why Pentaksiran FORMATIF How Pentaksiran SUMATIF How Merujuk standard prestasi QA Report Report QA Merujuk standard prestasi Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila –bila masa Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan COMPANY LOGO .

Peranan Pentaksiran Sekolah 1 2 Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran 3 Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar 4 Mengubahsuai strategi pengajaran COMPANY LOGO .

PS 1 2 3 4 5 6 Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P COMPANY LOGO .

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA COMPANY LOGO .PS ©2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN.

APA yang murid BOLEH AMALKAN .PENTAKSIRAN Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui .APA yang murid BOLEH BUAT .APA yang murid TAHU .

Ujian Respons Markah / Gred Laporan sejauh mana murid itu telah peroleh dan capai COMPANY LOGO .

Pertumbuhan 3 orang murid dalam pembelajaran 6 TUGASAN BAND STANDARD PRESTASI 5 4 3 2 1 MURID A MURID B MURID C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 UNIT PEMBELAJARAN COMPANY LOGO .

PENTAKSIRAN Rujukan Norma Rujukan Kriteria Rujukan Standard .

Rujukan Norma Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat / aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor / markah yang diperoleh Rujukan Kriteria Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain (ada qualifier) Rujukan Standard Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan (growth)murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard .

• • • Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan .

faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam 6 dokumen kurikulum COMPANY LOGO .PS 5 Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STANDARD KURIKULUM STANDARD PRESTASI • Matlamat • Objektif MP • Standard Kandungan • Standard Pembelajaran PENTAKSIRAN • • • • Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen Apa yang patut dipelajari Apa yang dilaporkan tentang perkembangan dan pencapaian murid COMPANY LOGO .

BAGAIMANA MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD Dokumen Standard Prestasi .

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) COMPANY LOGO .

STANDARD PRESTASI 6 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Mithali 5 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradap Terpuji 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh buat dengan Beradab Tahu Faham Boleh buat Tahu Faham Tahu COMPANY LOGO .

STANDARD PRESTASI (Performance Standard) COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

COMPANY LOGO .

Deskriptor. Eviden dan Instrumen Band Standard Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP) Deskriptor Evidens Instrumen 6 5 4 3 2 1 Pernyataan Pernyataan Alat untuk tentang apa yang tentang digunakan untuk murid tahu dan bagaimana mentaksir boleh buat murid menunjuk •Paper & pencil kan tahu dan •Pemerhatian boleh buat •Kerja Kursus •Scrapt •Folio •ULBS •Ujian Book Amali •Senarai Semak •Soal Selidik •Demo •Simulasi •dll COMPANY LOGO .Band. Standard.

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 Band 2 Band 1 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun –tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan) COMPANY LOGO .

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI MATEMATIK T&F&BBM Band 6 Band 5 Band 4 Band 3 T&F&B Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing. penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah Tahu dan faham pengetahuan asas matematik dan boleh melakukan operasi asas matematik. penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan Tahu dan faham pengetahuan asas matematik Tahu pengetahuan asas matematik COMPANY LOGO T&F&BBT T&F&BB Band 2 T&F T Band 1 .

menaakul dan menilai tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur. Mengetahui asas mendengar-bertutur. dibaca dan ditulis. membaca dan menulis T&F&BBT Band 5 Band 4 T&F&BB Band 3 T&F&B Band 2 T&F T Band 1 COMPANY LOGO . dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. Mengetahui. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur. menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur.PERNYATAAN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA T&F&BBM Band 6 Memahami. memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur. Mengetahui. dibaca dan ditulis dengan bertatasusila. Memahami. memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur.

nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal.BAND 1 PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN MORAL Mengetahui nilai-nilai universal. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib dan terpuji Mengetahui. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui dan memahami nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan tertib Mengetahui. menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat dengan sempurna dan boleh dicontohi COMPANY LOGO 2 3 4 5 6 . menghayati dan mengamalkan nilai-nilai universal. nilai-nilai berkaitan dengan budi pekerti mulia dan nilai-nilai yang berkaitan dengan peraturan masyarakat Mengetahui.

Peranan Standard Prestasi dalam PS MULA Pemulihan Belum mencapai tahap penguasaan Telah mencapai Tahap penguasaan .

Memberi maklum balas Mendapatkan maklumat Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara COMPANY LOGO .

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir Kejayaan dalam mendapatkan ilmu. kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji COMPANY LOGO .

Pelaporan Pencapaian Murid COMPANY LOGO .

Lembaga Peperiksaan .

SPPBS COMPANY LOGO .

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH .

Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3.Tujuan diadakan Buku Panduan Guru berkeyakinan 4. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Sumber Maklumat COMPANY LOGO .

Pelaksanaan PBS Surat Pekeliling Peperiksaan  Penambahbaikan UPSR  Penambahbaikan PMR COMPANY LOGO .

memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran Memastikan kekuatan & keberkesana n instrumen 51 pentaksiran COMPANY LOGO .Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi Membantu.

KERJASAMA SEMUA PIHAK UNTUK PENJAMINAN KUALITI PBS BERJAYA DILAKSANAKAN PENYELARASAN PEMANTAUAN PENGESANAN PEMENTORAN LATIHAN UNTUK GURU DILAKSANAKAN LP BPG dan BPI BPK JNJK MELAKSANAKAN PBS COMPANY LOGO .

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS Guru akan terasa terbeban dengan tugas ‘tambahan’ Integriti Guru diragui C Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh Penyelesaian • Penerangan • Automasikan Pelaporan Penyelesaian • Pemantauan • Pementoran • Pengesanan • Penyelarasan COMPANY LOGO .

003.Surat Siaran LP  PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI PENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR) MULAI TAHUN 2012 KP.14.003.07.14 (2) BERTARIKH 14 FEBRUARI 2011 PEMAKLUMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH RENDAH KP.07.05 (1) BERTARIKH 29 JULAI 2011 PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (SPPBS) TINGKATAN 1   COMPANY LOGO .LP.LP.

gov.http://www.moe.my/lp/ COMPANY LOGO .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful