Working Paper

2013ko urtarrilak 20

Tokiko Ekonomi Garapena
IKASTETXEAK
Local Economic Development Desarrollo Económico Local
TRAINING CENTERS CENTROS DE FORMACION

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/ekaicenter scribd.com/EKAICenter
Tokiko Ekonomi Garapena
IKERGUNEAK

1. Ikastetxeak tokiko ekonomi garapeneko 9. Azterketa estrategiko batzuetan
estrategien oinarrizko euskarria dira. gertatzen den bezala, ez da garrantzitsua bakarrik
ikastetxe bakoitzak finkatutako helburuen
2. Ikastetxe guztiek, modu batera edo eraginkortasunaren egoera aztertzea. Ikastetxe
bestera, garapen ekonomikoan eragina dute. hauen funtsezko erlazioen azterketa egin behar
Honek ez du esan nahi estrategien zehazpenean da, hauen bitartez eraginkortasunaren
parte hartu behar dutenik. Printzipioz, enpresa hobekuntzan eta tokiko ekonomi garapenean
jarduerarekin harreman gehiago duten eragina izateko.
ikastetxeak sartu beharko lirateke.
10. Erlazio hauen ondorioz, funtsean, zentro
3. Tokiko garapen ekonomikoa lau edo bost bakoitzaren kudeaketan eragina duten motibazio
urtera zehazten da eta beraz hau da kontutan nagusiak ezagutzea garrantzitsua da, zentro
behar den denbora erreferentzia enpresa publiko, pribatuen titulartasuna edo titulartasun
jarduerarako eta eskualdeko estrategientzako sozial mota ezberdinen arabera ezberdinak
heziketa jarduera interesgarriak ulertzerako baitira.
orduan.
11. Merkatuko motibazioak garrantzi
4. Irizpide honen ondorioz, oinarrizko eta handikoak dira, batez ere zentro pribatuekin.
erdiko irakaskuntza, orokorrean, hausnarketa Ikastetxeek haien ikasleentzat lan irteerak
estrategiko honetatik kanpo geldituko da. Honek ziurtatu nahiko dituzte eta, zentzu honetan,
ez du esan nahi jarduera honek garapen inguruko enpresen helburu eta interesak
ekonomikoan eraginik ez duenik. Alderantziz, sentikortasun handiagoz zaintzen dituzte. Ordea,
gure iritziz bere eragina funtsezkoa da, baina epe merkatu irizpide hauek lurraldearentzat interes
luzera. estrategikoa duten enpresa jarduerak kontutan
ez hartzea suposatu dezake baina –ikuspuntu
5. Prozesu hauetan araututako lanbide- honetatik- ez zentroarentzat.
heziketa zentroak, lanerako prestakuntza
zentroak eta heziketa iraunkorreko zentroak 12. Titulartasun publikoko ikastetxeetan
kontutan izan behar ditugu interes estrategiko batez ere, “eskualdeko politikak” jarraituz
bezala. motibazioak izaera politikoa izan dezake.
Lanbide-heziketaren arauketa ez da tokiko
6. Inguruan unibertsitate zentroak egonez erakundeen lehia eta heziketa ziklo bat ezarri edo
gero, espezialitate tekniko eta teknologikoak dira kentzeko erabakia autonomia mailan finkatutako
interes zuzenekoak. plangintzaren baldintzapean dago. Inguruneko
etorkizuneko lanbide-heziketaren erlazio ildoak,
7. Prozesu estrategikoaren ondorioz,
beraz, autonomi mailako erakunde publikoekin
ikastetxeek lurraldeko enpresa eta tokiko agente
lotura lortu behar du.
publikoekin duten erlazio mekanismoak modu
sistematiko batetan kudeatu behar dituzte. 13. Erlazio elementu garrantzitsu bat
ikastetxeen gobernu korporatiboa da. Ikastetxe
8. Zentzu honetan funtsezko gakoa da,
publikoen kasuan honek autonomi arloan
konkretuki, ikastetxeek enpresen gaur eguneko
finkatutako heziketa estrategiekin harreman
eta etorkizuneko beharrei erantzutea eta,
zuzena du.
bereziki, lurraldean egon daitezkeen enpresa
ezagutza tokiko sareei erantzutea.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/ekaicenter scribd.com/EKAICenter
Tokiko Ekonomi Garapena
IKASTETXEAK

Jakina denez, titulartasun pribatua duten ondorioz- hausnarketa estrategikoaren barruan
erakundeetan gobernu korporatiboa askoz eta dagoen lurraldea eta baita ondoko lurraldeak ere,
nahaspilatsuagoa izan daiteke. Ikastetxe lurralde hauetako hezkuntza eskaintza eta
batzuetan inguruko enpresek zuzenean enpresa eta ikasleen heziketa eskaera kontutan
titulartasunean parte hartzen dute, fundazio edo hartuz.
irakaskuntza kooperatiba baten bitartez. Hau
erabilgarritasun handiko tresna bat da zentro eta 17. Ikastetxe eta enpresen erlazioaren
enpresa ingurunearen arteko interesen ondorioz, hezkuntza eskaintzaren alderdi
lerrokadura finkatzeko. Interesgarria izan daiteke kualitatiboei garrantzi handia ematea
ikastetxe hauen gizarte-organoetan –patronatu, ezinbestekoa da. Hau da, ez da bakarrik emango
batzar, kontseilu- zein enpresak parte hartu diren espezialitateak jakitea baizik eta
beharko lukeen aztertzea eta bakoitzak zein pisu hezkuntzaren kalitatea egokia izatea eta tokiko
izan behar duen finkatzea. ekonomi garapenaren interesak kontutan izatea –
eta enpresen ikuspuntua-, edukiak, enpresetan
14. Titulartasun eremu zorrotz honetatik praktikak, etab.-en ondorioz.
kanpo, erlazio hau bultzatzeko beste gobernu
korporatibo tresna ezberdinak daudela kontutan 18. Azkenik, ezinbestekoa da azterketa
izan behar da. Bereziki, lurraldeko enpresa- estrategikoan enpresen helburuak eta lurraldeko
gaituen parte hartzea duten batzordeen edo garapen ekonomikoa kontutan izateaz gain epe
aholkularitza kontseiluen eraketa kontutan izan luzera lurraldeko giza baliabideen ahalmenaren
behar da. igoerarako interes handiko kontzeptu alderdiak
kontutan izatea. Honek, adibidez, lanbide-
15. Azkenik, finantzaketa tresnak erabili heziketaren eta unibertsitate heziketaren arteko
daitezke, zentroaren edo hezkuntza banaketa handiari aurre egitea suposatzen du,
hitzarmenetan finkatutako gastuen finantzaketa edo alderdi praktikoa duen heziketa tekniko eta
osatuz, zentroaren jarduera batzuk edo bere teknologikoaz gain alderdi zientifiko eta
posizioa bultzatzeko. Finantzaketa osagarri hau humanistikoetan ezagutza mailaren igoera lortzea
tokiko erakundeek edo interesatuta dauden ezinbestekoa da.
inguruko enpresek eman dezakete.

16. Ikastetxeen posizio estrategikoaren
azterketaren ondorioz, kontutan izan behar da –
bai eskaintza bai eskaeraren azterketaren

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may have a
conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single factor in making
their investment decision.
GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/ekaicenter scribd.com/EKAICenter

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful