P. 1
2012-07-17

2012-07-17

|Views: 6|Likes:
Published by uru_israel

More info:

Published by: uru_israel on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

- הרשע הנומשה תסנכה ןקותמ אל חסונ

יעיבר בשומ
' סמ לוקוטורפ 674
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו תבישימ
) " " , ב עשתה זומתב ז כ ישילש םוי 17 ילויב 2012 ,( העש 11:00
: םויה רדס
- םיחיטבמ זרכמה יאנת םאה םידומילה םוי תכראהל הרשעה תורגסמב םירומל ךרדל אצויש זרכמה
? םינורהצב םידליל יבטימה ךוניחה תא
:וחכנ
: הדעווה ירבח
" – ר ויה ףליו תניע
באז םיסנ
:םינמזומ
יבעוז ןינח תסנכה תרבח
, ךוניחה דרשמ יגוגדפה להנימה תלהנמ – ןהכ לכימ
, ךוניחה דרשמ הדימל תומילשמ תוינכתל הדיחיה להנמ – ןירפלה םייח
, ךוניחה דרשמ ידוסי ךוניחל ףגאה תלהנמ – שדק תידוהי
, ךוניחה דרשמ ידוסי םדק ךוניחל ףגא תלהנמ – המ דדח המיס
תיפי
, ךוניחה דרשמ םיביצקת ףגא להנמ – יחרזמ ידוד
, רצואה דרשמ םיביצקתה ףגאב ךוניח תיטנרפר – דבאב ילריש
, , רחסמה היישעתה דרשמ םינותחפשמו םוי תונועמל ףגאה
הקוסעתהו
– היטע הטיא
, ימוקמה ןוטלשה זכרמ ךוניח להנימ שאר – ינולא יתא
, םילשורי תייריע ריעה תצעומ תרבח – הירזע לחר
, םירומה תורדתסה ידוסי רפס תיב תלהנמ – ילארשי הרש
, ' םירומה תורדתסה תוננגל חמה תלהנמ – יקסנומקופ יליל
, םירומה תורדתסה תרבוד – ןמהל תיגש
- , יתרבחה קדצה ןעמל תוינטפשמ ךתיא תעייס – תרופ הלמרכ
- , קדצה ןעמל תוינטפשמ ךתיא יצראה תועייסה הטמ תא הוולמ
יתרבחה
– יול עטנ
- , יתרבחה קדצה ןעמל תוינטפשמ ךתיא תעייס – ' ןמ גרות תור
, הפיח תטיסרבינוא ךוניחל תיטנדוטס – ןומלט םענ
" , ת מענ תיטפשמ הכשל – קוסב הריאמ
ךוניחב תוברועמל ברק תינכת תגיצנ – םתור הלמרכ
" , םיס נתמל הרבחה םינורהצב תיזוחמ החנמ – ירגרז תנע
, םיטנדוטסה תודחאתה תיתרבח תוברועמ תזכר – קליפ לג
," " םיטנדוטסה ןוגרא םילשורי יונישל םיכנחמ – זבלא לטומח
, יתרבחה רמשמה הליעפ – ילגמ ןיעמ
, םירומו תורומ לש תנגוה הקסעה ןעמל הטמה תדסיימ – ימע ןב יליל
יצרא םירוה ןוגרא גיצנ – רקס הדוהי
תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ – יאלבסייו יתא
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: הדעווה תלהנמ
ילדיג תידוהי
: תירטנמלרפ תינרצק
,. . םימגרתמה רבח ל ס
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
- זרכמה יאנת םאה םידומילה םוי תכראהל הרשעה תורגסמב םירומל ךרדל אצויש זרכמה
? םינורהצב םידליל יבטימה ךוניחה תא םיחיטבמ
: " ףליו תניע ר ויה
. , זרכמה איה םויה ןוידה תרתוכ טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו לש הבישי תחתופ ינא
- תא םיחיטבמ זרכמה יאנת םאה םידומילה םוי תכראהל הרשעה תורגסמו םירומל ךרדל אצויש
? חוד ןחלושה לע חנומ ךוניחה דרשמ לש תגצמה תא הארנ םרטב םינורהצב םידליל יבטימה ךוניחה
' . ילכלכ יונישל הדעווה תונקסמ םושיי איה ולש תרתוכה תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ לש
.' ,( ) ךוניחה דרשמ לש םיירהצה רחא תועשל תומילשמ תוידומיל תורגסמ גרבנטכרט תדעו יתרבח
, . , תא הבתכ איהש יאלבסייו יתאמ תשקבמ ינא ןחלושה לע םג אצמנו םכלצא אצמנ הז תסנכה ירבח
, , , ראשלו תסנכה ירבחל זאו ךוניחה דרשמ לש תוסחייתה תגצמה תא הארנ זאו ותוא גיצתש חודה
.םינמזומה
: יאלבסייו יתא
רשקהב גרבנטכרט תדעו תונקסמ םושיי לש אשונה תא ונקדב הדעווה שאר תבשוי תשקבל
, . ללכ ךרדב ןהל םיארוקש תומילשמ תורגסמש ליחתא ינא םיירהצה רחא תועשל תוידומיל תורגסמל
, , , םידומילה תועש ירחא תולעופש תורגסמ ןה רחא וא הז גוסמ םייוניכ וא תוינודעומ וא םינורהצ
, , תא רישעהל דחא דצמ תודעיימו תלעופ אל ךוניחה תכרעמש םימיב םהינפל םג םימעפל
, םהש ןמזה ןיב ןזאל םירוהל תורשפאמ ינש דצמו םידימלתה ןיב םירעפ םוצמצב עייסל םידימלתה
. הנעמ ןתנ הזה ךרוצה םויה דע םתחפשמל שידקהל םילוכי םהש ןמזל הדובעל שידקהל םיכירצ
, , ירוביצהו יטרפה רזגמה םינוש םימרוג ידי לע תולעפומש תומילשמ תורגסמ לש דואמ לודג ןווגמל
. םינפוא ינשב יוטיב ידיל האב הזה םוחתב תיתלשממה תוברועמה םידיחא םיטרדנטס וא חוקיפ אלל
" , תנש זאמש ת מתה דרשמ לכ םדוק םיירקיע 2007 םידמועו ךכב םיניינועמש םינורהצל רשפאמ
, ףגאב םישנ תקוסעתו םינותחפשמ םוי תונועמל ףגאה לש הרכה לבקל דרשמה עבקש ףסה יאנתב
. יאליגב םידלי דרשמב 3 דע 5 וא 3 דע 9 , , םינורהצ םתואב םילפוטמש םימיוסמ םינורישעב
( , ) " חקפמ הקוסעתהו רחסמה היישעתה דרשמ ת מתהו ףגאה ןמ דוסבס לבקל םילוכי הרכה ולביקש
, דוסבס םילבקמש םידליהו םירכומה םינורהצה לש רפסמהש תורמל ודי לע םירכומש םינורהצה לע
, ורכוהו דוסבס ולביקש םינורהצה לש ללוכה רפסמה תינכתה תלעפומש זאמ הנשב הנש ידמ הלוע
" . " ךרעב שי ב עשת תנשב תיסחי ךומנ אוה ת מתה דרשמ תועצמאב 2,500 - ו םירכומ םינורהצ
22,000 . םתועצמאב דוסבס ולביקש םידלי
, , םידומילה םוי תכראהל תוינכת יתש הכ דע ליעפה דרשמה ךוניחה דרשמל רשקהב
- , מ הרשעה ידומילו ךורא ךוניח םוי קוח יפל ךורא ךוניח םוי הז הנושארה 1997 , ךרעב לע לחש
- מ רתוי טעמ 200,000 . העש דע ךראוה םידומילה םוי קוחה לח םהבש ךוניח תודסומב םידימלת
, ךותב תוללכנ םידומילה םוי תכראה ןהבש תועשה םצעבשכ עובשב םימעפ עברא ךרעב יצחו שולש
. , תינכת תועשה לכ תא םידמלמ אלש םירומהו ולש םיבאשמה ךותב רפסה תיב לש תועשה ללכ
, ,( ) " תלעופש תויתפסות דומיל םוי תורגסמ תיתפסות םידומיל תרגסמ ת לימ תינכת איה תפסונ
ידי לע תלעפומו םירוההו תימוקמה תושרהו ךוניחה דרשמ לש ףתושמ ןומימב םישלח רפס יתבב
. . ךוניחה דרשמ לש םינותנהמ םוי ידמ םייתעשב םידומילה םוי תא הכיראמ תינכתה ינוציח ןלבק
, תיסחי ךומנ תפלוחה םידומילה תנשב תותרשמ הלאה תוינכתהש םידימלתה רפסמ לוכה ךסב
16% - ו םידלי ינגב םידליה ןמ 27% . הלאה תוינכתה תרגסמב ולפוט רפס יתבב םידימלתה ןמ
: " ףליו תניע ר ויה
.' ' ג דע א תותיכב
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: יאלבסייו יתא
. תנשמ לחה תונתשהל דמוע הכ דע םצעב םייקש הזה בצמה םיידוסי רפס יתבב ללכב
,' ' םיאצמנש םיבושייב םיררוגתמש ג דע א תותיכבו םידלי ינגב םידימלת רובע האבה םידומילה
תולוכשאב 1 דע 3 . , םינורישעב הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש ילכלכ יתרבחה גורידה יפל
, רתוי םיהובג 4 דע 10 , בצמה םצעבו תובורקה םינשה שמח ךלהמב הגרדהב שחרתי הזה יונישה
. היהש ומכ םהב ראשיהל דמוע םייקה
ראונימ הלשממה תטלחהו גרבנטכרט תדעו לש תוצלמהה תובקעב שחרתמ יונישה 2012
תורגסמ לש תיתגרדה תילאסרבינוא הלחה דסבסת הנידמה יכ העבקש היתונקסמ תא הצמיאש
' ' יאליגב םידלי רובע םיירהצה ירחא עברא העשה דע ה דע א םימיב תוידומיל 3 דע 9 , התצקהו
לש םיביצקת 6.65 . הזה אשונל תואבה םינשה שמחב ₪ דראילימ
יוגיה תדעו שארב דמוע הלשממה תטלחהו הדעווה לש תוצלמה תובקעב ךוניחה דרשמ
. " , , , תינכת השביג יוגיהה תדעו ימוקמה ןוטלשהו ת מתה םינפה רצואה ךוניחה ידרשמל תפתושמ
, . לעפת תינכתה תינכתה יפ לע םיירהצה רחא תוידומיל תורגסמ תלעפהל תטרופמו הפיקמ
- . ב התלעפה לש םיטביהה ללכל יארחא היהיש ינוציח ןלבק תועצמאב 6 םסרפ ךוניחה דרשמ ינויב
- , ב רחמ רגסיהל דיתע דרשמה תינכתה תלעפהל םינלבק תריחבל זרכמ 18 . ילויב
- , : ב םיירוביצה םידליה ינגו רפסה יתב ללכב לעפת איה תינכתה לע םייללכ םירבד המכ 81
, תולוכשאב לארשיב רתויב םישלחה םיבושייה םהש םיבושיי 1 דע 3 , םה הלאה םיבושייה בור
. ךשמב םייקתת איה יברעה רזגמב 180 , , אל תושפוח ללוכ אל דבלב םידומיל ימי םהש הנשב םימי
, , . ןמזה בור שדקוי ןהלש הכימתו הרשעה תויוליעפ ןיב קלחתת תינכתב תוליעפה ץיקה תשפוח ללוכ
לכב תוילמרופה םידומילה תועשב םידומילה תינכתל המאתהב תויהל הרומאש תידומיל תוליעפ ןיבל
- . ל בורק תינכתב ףתתשהל םיאכז ויהי לוכה ךסב ךוניחה דרשמ לש םינותנה יפ לע דסומ 240,000
, רבכ םכותמ םידימלת 70,000 , . יפ לע תינכתב תופתתשהה םויכ םידומילה םוי תכראהל םיאכז
, , תינתומ היהת איה ךשמהבש תויהל לוכי הקוסעת ןחבמב עגרכ תינתומ הניא הלשממה תטלחה
.ךכב
: באז םיסנ
? םינוירטירקה המ
: יאלבסייו יתא
, ' ' תינכתב ףתתשהל םיאכז ורחבנש םיבושייב ג דע א תותיכו םיירוביצ םידלי ינגב םידליה לכ
. . הזה בלשב ךוניחה דרשמ לש אלמ ןומימב איה תינכתה אלמ ןומימב
, , תללוכו הפיקמ תטרופמ תינכת תמאב וז תינכתה לש םיטביהה לכ תא הפ טרפא אל ינא
. םיטביה דואמ הברה
: באז םיסנ
, ? ? הז ךוניחה דרשמ ידי לע םירכומש םינג שי תרמוא תאז רידגהל רשפא םיירוביצ הז המ
? םיירוביצ אל
: יאלבסייו יתא
. , , ימשר וניאש רכומו ימשר רכומ ללוכ ךוניחה דרשמ לש םיבצקותמ םהש םינגה לכ
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: באז םיסנ
? ירוביצ ארקנ הז המל
: יאלבסייו יתא
. םדאה חוכ לש אשונ הז ןושארה רבדה זרכמה ךותמ תולועש תויגוס המכ שיגדא קר ינא
, , לע חוקיפה הז ינשה אשונה הארוה ידבוע חנומב שמתשהל אלש שקיב ךוניחה דרשמ תינכתב
. הל םישדקומש םיבאשמה הז ישילשה אשונהו תינכתה
. םתקסעה לש םיטביהה לכ לע יארחאש ןלבקה ידי לע ולוכ קסעומ תינכתה לש םדאה חוכ
- , , מ הלעמלב הארנש המ יפ לע רבודמ 10,000 - , , כב וקסעויש רתוי אל םא םידבוע 8,000
, ןהמ תחא לכב תורגסמ 30 . תיב תווצמ םירומ וללכי תינכתה לש םדאה חוכב עצוממב םידימלת
, , , תיב להנמ םע ףותישב ךוניחה דרשמ לש םימוסרפה יפל וסיוגי םהו םיכירדמו םיטנדוטס רפסה
- . , בש םצעב רמוא זרכמהש המ תימוקמה תושרה עויסב רפסה 20% וקסעוי תינכתה לש ןמזהמ
- בו םיכמסומ םירומ 80% , . הדוקנ יל הארנ הזש זרכמהמ וניארש המ םירחא םיכירדמ וא םיטנדוטס
, םושב דומעל םישרדנ אל םצעב תינכתב םיקסעומש םיכירדמהו םיטנדוטסהש הז הבושח דואמ
. , לש הרשכה לבקל םירומא םה םהלש הקסעהל ףס יאנת ןיא ףס יאנת 30 תליחת ינפל תועש
לש הרשכה הזל ףסונב לבקי ללכב יכוניח ןויסינ ול ןיאש ימו םתדובע 30 ידכ ךות תופסונ תועש
. תויגוס ררועל היושעש ינוציח ןלבק ידי לע םידבועה תקסעה לש אשונה הז ףסונ ןיינע ולש הדובעה
. ךוניחה תכרעמל ןלבק ידבוע לש הסינכב תורושקש
:האירק
. םויה םג םייק הז
: יאלבסייו יתא
, . םיטרופמ דואמ דואמ הלעפה ינונגנמ ועבקנ תינכתב חוקיפה לש אשונה הז ינשה אשונה
, , , רפסה תיב תמרב םגו תימוקמה תושרה תמרב םג ןלבקה תמרב םג ךוניחה דרשמ תמרב םג
, רפס תיב לכב הדובעה תינכת תא עבקת םצעבש יוגיה תדעו םקות רפסה תיבב תימוקמה תושרבש
, , . לש םיטביהה לכ םילטומ ונרמאש ומכ ןלבקה לעש הז וניארש המ תינכתב שחרתמ םצעב המ
. , דרשמל לעופב תורגסמה לש ןתוליעפ לע הרקבו חוקיפב םירושקש םיטביה תוברל תינכתה לועפת
. , הלאה תויוכמסה ןתוא עוציבל לעופב םיבאשמ ול וצקוה אל לבא תונוילע חוקיפ תויוכמס שי ךוניחה
, ונתינ אל לבא הרקב עוציבל תינוציח הרבח תריחבל זרכמל תאצל ןווכתמ דרשמהש ונל רמאנ
. תויושרל םג תאזה תרגסמב קדביהל רומא קוידב המ וא הזה זרכמה םסרפתיש דעומה יבגל םיטרפ
, , , ןתוליעפ לע חוקיפב דיקפת ךוניחה דרשמ יפל שי תוימוקמה תויושרב יוגיהה תודעוול תוימוקמה
, ןהל ונתינש וניאר אל לבא העבק תימוקמה תושרהש הדובעה תינכתב ןהלש הדימעבו תורגסמה לש
, . םיטרדנטס ועבקנ אלש הזה רשקהב שיגדהל הצור יתייהש רבד דוע הזה חוקיפה עוציבל םילכ
, , . עובקל רומא בושיי לכ רפס תיב לכ רמולכ תיצרא המרב תינכתה תחלצהל םידידמ םידעיו םידיחא
. ןלבקה לש םידבועה ףותישב ולש םיטרדנטסה תא
. תועש תוצקומ תינכתב תלעופש תרגסמ לכל םיבאשמה לש אשונה אוה ישילשה אשונה
, ךוניח םוי וב שיש םידלי ןגב וא רפס תיבב תלעופש תינכת וז םא תינכתה ךרואל םאתהב הכרדה
, , , תויוליעפל תודייטצהל םיביצקתו וב םייק אלש םידלי ןגו רפס תיבב תלעופש תינכת וא ךורא
. , . םיאבה םיבלשב תינכתה לש ןומימה אולמב אשונ עגרכ דרשמה הפ רמאנש ומכ הנזהלו הרשעה
. יפל עבקנ אל ןיידעש ילאיצנרפיד גורידל םאתהב ףתתשהל ושרדיי םירוההו תוימוקמה תויושרה
איה תינכתה לש תולעה הנושארה הנשב ונל רסמ ךוניחה דרשמש םינותנ 900 . הדוקנ לקש ןוילימ
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, לודג יד קלח םהש ימשר וניאש רכומ ךוניח תודסומל ןומימה לש אשונהש איה הפמ הלועש תחא
, יללכה ןומימב דרשמה לש תופתתשהה רועישל םאתהב יקלח היהי אוה תינכתב ךוניחה תודסוממ
. רמולכ דסומ לכל 55% דע 100% . ןומימהמ
: יבעוז ןינח
תחא הנשל 900 ? ןוילימ
: יאלבסייו יתא
, תולוכשא הזשכ הז בלשב תחא הנשב 1 דע 3 .
: " ףליו תניע ר ויה
, היהת איהש הצילממ דואמ ינא הפיקמה הדובעה לע םג ךל הבר הדותו ךל הבר הדות
. , סחייתהלו לואשל םישקבמש ימ לכל םכלצא
, , , , לש אשונה לכ ןבומכ הז דחא וסחייתתש תשקבמ ינא ךוניחה דרשמ תילעהש םיאשונה
. , ינא םידעיה תרדגהו ןאכ הלעש חוקיפה לש אשונה לכ ןלבק ותוא ידי לע וקסעויש ימ לש םדמעמ
, , , םיצור תוצלמה שי הרטמ םירידגמש הז הארנש םירבדה דחא ףסונ רבדל סחייתהל םג הצור
, , , , לכל רבעמ םכמ עומשל הצור ינא המודכו ריהמ ןפואב הז תא םשייל םיסנמ םשייל םיצר םשייל
, ' , םע םישוע ונחנא המ עגר רמואו הרוחא דעצ חקולש דרשמב והשימ שי םאה םיינכטה םיטביהה
? '? רחא לעופש רפס תיב הארנ ךיא ךורא םידומיל םוי הארנ ךיאל ןוזח ונל שי םאה הזה רבדה לכ
? ? ונחנא םא ךורא םידומיל םוי הארנש ךיאל ןוזחה םע דחא הנקב הלוע הזה זרכמה םאה םיירהצה
, ךוניח הארנ ךיאל ונלש ןוזחה תא שמימ אל הזש ןיבנ דחא םוישכ םאה אוהש יפכ זרכמה םע ךלנ
. , , ףסונב תללוכה תוסחייתהה תא עומשל םג הצור ינא זא הזה הרקמב השענ המ אלמ ךורא
, , םתא ןמז המכ ךות רחמ רגסנ זרכמה ןיבהל הצור קר ינא ןכ ינפלו זרכמל תינכטה תוסחייתהל
, ? רמוא דועש דרשמב והשימ שי םאה רמולכ זרכמהמ הרזח ךרד דוע שי ללכב םאהו והשימ םירחוב
? .' , ' זרכמהמ הרזח ךרד שי תינכט יכוניחה ןוזחה תא שממל ךרדה אל הז ורצע
: ןהכ לכימ
.אל
: " ףליו תניע ר ויה
? אל המל
: ןהכ לכימ
, , , , . , תא םיעדוי אל ונמצעב ונחנא םינייכז הווקמ ינא שי רגסנ אוה רחמ םסרופ אוהש ןוויכמ
, , . לכ תא גיצא ינא ןוזחה תא גיצא ינא הנשמה לכ תא גיצא ינא תושיכרה תדעווב הזש תעדוי
. ער וא בוט הז םא רבדנו םיטביהה
: יבעוז ןינח
- - - , לש םינוירטירקל ומאת אלש וא הזה זרכמל קיפסמ ושגינ אל םאו
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
. זרכמב לספנ םינוירטירקה תא םאות אלש ימ
: יבעוז ןינח
? קיפסמ ויה אל םאו
: ןהכ לכימ
. , ןמ דואמ הברהל תסחייתמש תללוכה תגצמה תא הרצקב גיצא ינא םכתושרב סחייתא ינא
. , ךלש תולאשל םג סחייתא ינאו עדימ סיסב ותוא לע רבדנש ידכ קר תולאשה
: באז םיסנ
? , תינכתב תללכנ אל התיצחמו תראשנ התיכהמ תיצחמש בצמ היהי אל דחא רבד קר
: ןהכ לכימ
- - - , םידליה תא רושקנ אל ונחנא רוביצל תוריש הז
: באז םיסנ
- - - , וא םלשומ םיבנע לוכשא הז לוכשא ותוא תרמוא תאז םירוזא יפלו תולוכשא יפל הז םא
: " ףליו תניע ר ויה
. ראשיהל בייח אל דליה
: ןהכ לכימ
- - - , היצמרופניאהש ידכ סחייתא ינא םכתושרב
: באז םיסנ
- - - ה יבגל בחור תוכלשה הזל שי יכ
: ןהכ לכימ
. , , רצקל שממ לדתשא ינא סחייתא ינא זא ןוכנ
: " ףליו תניע ר ויה
? , יטפשמה ץועייהמ ןאכ והשימ םכל שי ינפל קר
: ןהכ לכימ
.אל
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: " ףליו תניע ר ויה
, רשפא םיאנת הזיאב הלאשל הבושת הצור ינא ןופלט םירהל לוכי והשימ םא חמשא ינא
. . הבושת םע רוזחי ןוידה ידכ ךות יטפשמה ץועייהמ והשימש רשפא םא זרכמהמ תגסל
: ןהכ לכימ
- , , . ב הלשממה תטלחה םיעדוי םתאש ומכ םכתושרב יקוא 8 םינתונ ונחנאש הרשוא ראוניב
, . ךורא םידומיל םוי אלו םידומיל םוי םותב הרשעה לע םירבדמ ונחנא םידומילה םוי םותב הרשעה
. לע הנבנ גרבנטכרט לש הדעווב היינבה לש טפסנוקה לכש ןיבהל ךירצ תיתפסות תינכת וזש ןוויכמ
, " , הבחר המכסה שי הזה לדומה יבגל תוחפלש ת לימ לדומ אוה ךוניחה תכרעמב םייק לדומ סיסב
, , אלא הבילב קסועש קלחה ונניא אוהו םידומילה םוי םותב הרשעה ןתונש חלצומ דואמ לדומ אוהש
. הבילה םוחתב תתל הלוכי אל תכרעמהש םירחאה םירבדה תא ןתונ קוידב
, ,' ' - עברא העשה דע ה דע א מ ומייקתי הרשעהה תורגסמ ךכ םא האבה םידומילה תנשב
- מ םידליל תורגסמ 3 דע 9 ' -' , תולוכשאו םיידוסיה רפסה יתבב ג א תותיכו םידליה ינג תרמוא תאז 1
דע 3 . תולוכשאב 1 דע 3 , . הלשממה תטלחה יפל ךרדה תליחתב הנידמה לש אלמ ןומימ היהי
, , הידלי תא חלשת תדבועש אמאש רמולכ הקוסעתה ןחבמ יפ לע תויהל ךירצ היה הז תירוקמה
, , . תיכוניחה המרב תוחפל ונחנא חלשת אל תדבוע הניאש אמאו םידומילה םוי םותב רפסה תיבל
אל הזש ונבשחש ןוויכמ םימיאתמה םירשה םע דחי הטלחהה תא הניש ךוניחה רשו דואמ ונדגנתה
, ' , ךלש אמא יכ ראשית התאו התיבה ךלת התא הדרפה התוא תא רצייל תיכוניח תרגסמ ךותב ןוכנ
- , .' מ איהש ןוויכמש איה הטלחהה הככ םג תדבוע אל ךלש אמאו תדבוע 3 איה 9 -' - א ש תרמוא איה
, ,' -' - ' השקמ איה חטב םירחא תונורתפ םהל תתל םיכירצ ונחנא ו ד ו םידומילה םוי םותב םיראשנ ג
טעמ אלו יתוכיא הנעמ תתל ונלש תלוכיה תא ונמסקמ ונחנא הזה םוקמב ןכלו רפסה תיב הנבמ לע
. יבייב תרגסמל םינווכתמ אל ונחנא תרגסמה םש היהת המ לע םויה דעו ראורבפ שדוחמ םיחוכיו ויה
, , , טרדנטס ןכלו התיבה וכלייו לכוא ולבקי םויה תא ךיראנ קרש תרגסמל םינווכתמ אל ונחנא רטיס
. וניניע דגנל הפ דמועש הז אוה תורישה
:האירק
. ריחמה תא םלשי ימ ינייצת קר
: ןהכ לכימ
. , , , . םילשוריל םג סחייתא ינא םילשורי תא תרכוז ינא ךתוא האור ינא יל ינימאת דימ
תולוכשאמ ןכלו 4 דע 10 . אלמ ןומימב אלו דוסבסב היהי הז 1 דע 3 - , מ אלמ ןומימב 4 דע
10 - מ דוסבס לדומ יפל דוסבס לש תרגסמב היהי הז 80% . ךליאו
. " שי ךכ םא ג עשת םידומילה תנש תחיתפל היופצה בצמה תנומת 81 , תויושר 237,000
,םידלי 4,134 , , , אוה לאיצנטופה יפצהו רפס יתבו םינג תרמוא תאז תודסומ 7,900 , תורגסמ
, דע תרגסמ רפסה תיב ךותב תרגסמ רמוא הז תורגסמ 30 . תיזכרמה הרטמהש ןבומכ םידימלת
, , תתל הליגרה תרגסמה ךותב היהיש םימלוח ונחנא םימעפלש המ הרשעה לכ םדוק תתל איה
, , , רועיש דוע אל הז הקיטמתמ רועיש דוע אל הז ידומיל עויס תתל םידומילה םוי םותב הרשעה
, , . , תוסנתה םה יתרמאש ומכ םידעיה םויה ףקותמ הנזה ןבומכו תיבה ירועישב עויס הז לבא תילגנא
. שולש ךכ םא לוכה ךסב תאשל ךירצ דליש המל םיקישמ םימוחת םהו הביל םניאש םימוחתב
. , הנזהו הרשעה תידומיל תוליעפ ןה תורגסמה
. . , ליעפמ ןייכז תועצמאב עצבתת הלעפהה טעמ אל ןיינעמש המ הזש הלעפהה ןפוא
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, , אל הז םיליגרה הארוהה ידבועל אב אל הזש ןוויכמ םיתוריש תשיכר תועצמאב איה הטלחהה
( ) " , םשו םידומילה םוי תא ךיראהו קוח הזש ךורא ךוניח םוי א חוימ לידבהל םידומילה םוי תכראה
- - - , תיתפסות תרגסמ םע שארמ הנותנ הלעפהה תרגסמ הפ הארוהה ידבוע םידמלמ
: הכרב דמחומ
? ןלבק ידבוע ךרד
: ןהכ לכימ
. , הארוהה ידבוע אל הזש תידיימ תרזוג איה ןכלו תיתפסות תרגסמ םע החיטבמ סחייתא ינא
. לארשי תנידמב
: " ףליו תניע ר ויה
- - - ? אל הזש רזוג יתפסות הזש הדבועה המל הזה טפשמה תא ריבסהל הלוכי תא
: ןהכ לכימ
. קיסענ ונחנא הארוהה ידבוע תא קיסעהל לוכי אל התא םיתוריש שכור התאשכש ןוויכמ
, , תכרעמב םיעובק הארוה ידבוע םה לבא רכש תפסות וצריש הלאכ ןייכז ךרד הארוה ידבוע
, . םירבדה דחא הזש האור ינא יכ הזל סחייתא ינא וישכע תרחא הדובע םישועו דסומב םיאצמנש
- - -יכה
:האירק
- - - קר םא לבא
: ןהכ לכימ
. , תרגסמב שארה תבשוי תשקבמש המל םאתהב תוסחייתהה תא ןתא ינא יל ועירפת לא
, , אל הזו םידומילה םויל תפסות איהש תרגסמ יתפסות ביצקת לע הנבנ הזש ןוויכמ םיתוריש תשיכר
. , םיתוריש תשיכרל תאצל םיכירצ ונחנא קוח תרגסמב הכראה
: " ףליו תניע ר ויה
, . , דיגהל ךוניחה דרשמב םכמ ענומ המ ביצקת םתלביק תיזכרמ הדוקנ וז יכ לאשא בוש ינא
, ' הזה אשונה לש ךוניחה תכרעמ ךותל האלמ היצרגטניא םייקל רתוי ןוכנ תיכוניחש םיבשוח ונחנא
.' יביטרגטניא אוהש טפסנוק םיאיבמ ונחנא ןכלו םיירהצה רחא ךוניח הארנ ךיא לש ןוזח ונל שי
: ןהכ לכימ
, , , , " , יאדווב םידומילה םוי תכראה היה הז םא טפסנוקב הככ ליחתא ינא ף לא דואמ טושפ
. , רדגוה הזש ןוויכמ דע ימלועל הנבומ ךליאו םויהמ היהי הזש תוארל םיצור ונייהש המ הזש
- - - יתפסותכ הליחתכלמ
: " ףליו תניע ר ויה
? ' ' ליבסב רדגוה הז המ
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
, , הז תא ובצקתו תיתפסות תרגסמכ הז תא ונב הזה הנעמה תא ונבשכ גרבנטכרט תדעווב
. תיתפסות תרגסמכ
: באז םיסנ
. ץראה יבחר לכב שחרתמ אל הזש הדבוע
: ןהכ לכימ
- - - ירטנולוו הזש הפ יארת תא
: " ףליו תניע ר ויה
' , , , , תא דיגהל םכמ ענומ המ ךוניחה דרשמ םתא ליבס םרוג אל םתא ןיידע לבא הניבמ ינא
, , ינב ולבקי ףוסב יכוניח ןוזח ונל שי הזה ףסכה 3-9 , הז ונלש ןוזחב לבא הרשעה הב שיש תרגסמ
.' דיגהל םכמ ענומ המ ךוניחה דרשמ ביצקתב סנכיי הזה ביצקתהש םיצור ונחנאו ךכ אלו ךכ הארנ
? הז תא
: ןהכ לכימ
. , " ונחנאש םירחאה םירבדה ןמ הברה ונל רתופ היה הז זאש ונבשח םגו ונרמא ונרמא ף לא
, . רמוא הז זא תבייחמ קוח תרגסמב היה הז םאש םיבשוח ונחנא םייתש םתיא םידדומתמ םויה
, . הבוח אל הז רוביצל תורישכ שגנומ הז הפ עברא העשה דע םיראשנ ויה לארשי תנידמ ידלי לכש
. הבוחכ הז תא תושעל םילוכי אל ונחנא עברא דע ראשיהל םידליה תא בייחמש קוח ןיאש ןמז לכו
. תא הנשמ אל התאש ןמז לכ הארוה ידבוע םע םייצוביק םימכסה לש אשונ הז ישילש רבד
. הרשעההו הדימלה תרגסמ תא תונשל לוכי אל התא הארוהה ידבוע םע םייצוביקה םימכסהה
, , סחייתה גרבנטכרטש בצמב לבא היהיש ןוכנ היהש המ הזש תויהל לוכי ןוזחב תורחא םילימב
. ידבוע לש היגוסה םע דדומתהל ידכ םייתפסות םיתוריש תשיכר תרגסמב היה הז ןתנ אוהש הצעהו
- - - הצור ינא ןלבק
: " ףליו תניע ר ויה
, , , , ובש םיצור םתאש ךיא ונעת הרקמ ןאכ שי םאה הז תא דדחל תכלוה ינא יכ ןכ ינפל
, , תלבקתמ םיוסמ הנבמ לע רצואה לש תושקעתה ףוסבו הדעו לש הצלמה ללגב ןיינעה ךרוצל
? היוצרה תיכוניחה תוינידמה איהש בשוח אל ךוניחה דרשמש תוינידמ
: ןהכ לכימ
, . המ תא ןובשחב תחקול אלא היפוטואה תא אל ןובשחב תחקולש תוינידמ הפ תלבקתמ אל
, . תבשוח ינא לדחמ תררב וזש תבשוח אל ינא יכוניח תורישו תוכיא לש המרב ותוא תמסקממו שיש
, תוריש השיגנמ םידומילה םוי םותב הרשעהה לע םג תוירחא תחקול ךוניחה תכרעמ הנושאר םעפש
, , . הפ שי ילואש רחא םכסהב הרק המ יאר עברא דע ראשיהל םידליה ללכ תא תבייחמ אלו רוביצל
' , ינא ורמאש םירוה םתוא ומק םידליה ינגב העש יצחב םידומילה םוי תא הכיראה ךוניחה תכרעמש
' " ,' תוכזה תא הל תחקול הנידמה םואתפ המ ורמאו םיצ גב ושיגהו תיבב ילש דליה םע לוכאל הצור
, , '? הבוח אל רוביצל תוריש לש טפסנוקהש תבשוח ינא תרמוא תאז םידומילה םוי תא יל ךיראהל
, תינורהצ תרגסמ אל הזל רצייל ידכ םינפ ויה םיקבאמה לכ ןכלו יתוכיא יכוניח טרדנטס םשל תתלו
0
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, יגוגדפ יכוניח והשמ םישוע ונחנא ןורהצ םישוע אל ונחנא יכ ןורהצ אורקל אל תשקעתמ ינא אלא
, " , " . תא בייח קוח תרגסמב אב םצעב א חויש א חוי לע רבדמש ליבקמ קוח ונל שי ירה ןוכנו יואר
- - - םש םג ריאשהלו םידבועה תאו הנידמה
: הכרב דמחומ
, " , רצק אוה ילוא שדח קפוא תמרופרב וסנכנש רפסה יתבב א חויש עדוי ינא יכ הלאש קר
. , לטוב אוה שדח קפואל וסנכנ רשאכש רפס יתב שי םייק אל אוה ילוא
: ןהכ לכימ
יפל םייק אוה 37.4 . הזל םג סחייתא ינאו
: באז םיסנ
, , היהת רכשה תמר םייעוצקמ םירומ םש ויהיש ןיבמ ינא תרמאש המל ךשמהב הלאש קר
?הליבקמ
: ןהכ לכימ
. , ןפואש ונרמא זא סחייתאש החיטבמ ינא רסח והשמ היהי םאו הפ םושר לוכה םכתושרב
, , , , . שי םויה םג יכ תולוכי םימסקממ ונחנא בוש תוארל םיסנמ ונחנא תויושר ןייכז היהי הלעפהה
, , םיטרדנטס ויהיש חיטבהל םיצור ונחנא יכ םיטרדנטסב הנדומעתש תויושר זא תוליעפמש תויושר
, , , , ףסונה ןותנהו הנושארה הנשב רבכ טולייפ השענ ונחנא ליעפהל הניצרתו םיפסכ תרבעה קר אלו
. רחא םוקמ םושב אלו יכוניחה דסומב םייקתת םלועל תוליעפהש
. ? תרזוח ינא ירפס תיב זכר הנומי רפס תיב לכב לכ םדוק תינכתב םיכירדמה ויהי ךיא
, , , לע אל תחלצומ תינכת לש ןויסינ סיסב לע הז תא ונינב ונחנא חטשב םויה ונלש ןויסינ הז תרמואו
" , , " . ת לימ שי םג םידומילה םוי םותב הכרעה ןתונש ת לימב םויה םג םיריכמ אל ונחנאש והשמ סיסב
, . , " הלעפהה תועש לע למגותי ירפס תיבה זכרה ירפס תיב זכר שי תוצובקב ת לימ םג שיו םלש
. ךותמ רפסה תיב להנמ ידי לע רחביי אוה תרגסמה תא ליעפהל איה ירפס תיב זכר לש תוירחאה
, , , . םוי לש ופוסב םצעב יכ ןייכזה ידי לע רכש לבקי אוה ולאשת דימ יכ הזה ןיינעל רפסה תיב תווצ
. , , םירומ םויה םג תפסונ הדובע היהת וז תרגסמב בלתשהל הצריש הרומ םירמוא ונחנא םויה םג
, " . יל התייה ת לימ יל היה רפס תיב תלהנמ יתייה ינאשכ םישקבמ םהשכ תפסונ הדובע םילבקמ
, " , , חווידב ןבומכ םיירהצה רחא ת לימ תא הלהינ איה רכש תפסות התצרש תוכנחמה תחא תזכר
. , . דבוע הזו םויה לעופ הז םואית םישוע םה רכש תפסות הלביק איהו תרדוסמ הינבה םע יילא רישי
, , דע יתרמא תפסונ הדובעב םיניינועמה לעופב הארוה ידבוע ויהי תינכתב םיכירדמה 20%
, , םילוכיש םיטנדוטס תרגסמה לש הלעפהב סנכיהל םילוכי םויה םגש םיטנדוטס םיקסעומה לכ ךסמ
, , הארוהמ אל םהש םיטנדוטס הארוהל םיטנדוטס תויהל םילוכיש םיטנדוטס תיב ירועיש םע דובעל
? , . םתאש םיכירדמ םתוא םיחמומה םיכירדמה הלא ימ םיחמומ םיכירדמ תומלתשהו הרשכה ולבקי
- - - , , לוכי אל הרומ המיחלה תונמאל לשמלו ברק יכירדמ בטיה םיריכמ
: הכרב דמחומ
. ןלבק ידבוע
1
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: " ףליו תניע ר ויה
. , , ןמז היהי ןודנ ונחנא תשקבמ ינא
: ןהכ לכימ
, , תויושרב סנכ וישכע ונישע תחלצומ דואמ תינכת וז רפסה יתבל םיסנכנ םויה ברק יכירדמ
,' ' , םיחמומ םיכירדמ םה ברק יכירדמ יכ ברק יכירדמ םיצור ונחנא הלודג דואמ הרימא םש התייהו
, , , המיחל תויונמא לשמל הקיזומ לש אשונ לשמל תתל םיעדוי אל םירומהש םירבד םינתונ םהש
, . , םהו לושיב ושעיש םירומה אל םה תכרעמה לש םירומה תושעל המ לושיב לשמל תואנסיט לשמל
, , , םהש םינורהצ ידבועו תונמאו ןורטאית ושעי אל םהו הקיזומל םירומ םה םא אלא הקיזומ ושעי אל
. ןכלו תויושרב םינורהצ לש םויה דע הלעפה התייה ירה תושרה ידי לע םיצלמומ םינורהצ ידבוע
, הרשכה םה םג ורבעי תויושרה ידי לע וצלמוי םיבוט םידבוע ויה םהש םינורהצ לש םידבוע
. ךילהתל סנכיהל ולכויו ןמזה ךרואל תומלתשהו
. , – ונחנא יכ רפסה תיב להנמו תוימוקמה תויושרה עויסב ןייכזה תועצמאב םיכירדמה סויג
, , , חקינ ונחנא זא םינורהצב לעופ םויהש םדא חוכ שי תויושרל םגש םימייקה םילדומהמ בוש םיעדוי
' . םיר זטס לש רגאמ לש המרב רוזענ ונחנאו סנכיהל םילוכיש םידבועה םה ימ ול שי ןייכזל םהמ םג
, , , . רובעי הרשכה םע אב אלש ימ יתרמאש ומכ םיכירדמה םירשכומ אל ןיידעו סנכיהל םיצורש
. תומלתשהו הרשכה
, . , הזש הביל תועשמ לידבהל ןקת תועש ןניאש תועש לבקי דסומה יכוניחה דסומה תמרב
. , לכ םדוק היהי תועשה לוצינ ןקת תועש ןניא הלא ןכלו תיתפסות תינכת שי הפ קוחה תרגסמב
. , , תאזה תכרעמב הרשעהל םילופיטל תונטק תוצובק לוציפל 60% . םיצור אל ונחנא הרשעה היהי
, , ןכלו השעיתש םיצור ונחנאש הדובע אל הזשכ אל חטב םיירהצה רחא םירועיש וישכע לפכשל
60% , הרשעהב דקמתת תאזה תרגסמהמ 30% . , תיבה ירועיש ירק ידומיל עויסב דקמתי
, – הרשעהל ביצקת זכר לש תירפס תיב הלעפהל ביצקת לבקי דסומ לכ הרשעהה ביצקת
. , הנזהל ביצקתו תאזה תוליעפל םידחוימ םירבד שוכרל תרמוא תאז תועשל רבעמ
, . – אצמנ יוגיהה תדעווב רמול יתחכש ינא ימוקמה ןוטלשה םע רבכ ונרבע תיבושיי המרב
, , " , הזה ךלהמה לע םידבוע דחיב ונלוכ רצואה דרשמ אצמנ ת מתה דרשמ אצמנ ימוקמה ןוטלשה
, . להנמש תיבושיי הדעו היהת בושיי לכב יבושיי זכר היהי בושיי לכב תיבושיי המרב ראוני תישארמ
, ךותב תוארל םיצור םה המ תא תיבושיי המרב וותי םצעב םהש הב תויהל ךירצ ךוניחל ףגאה
, ' . ריע תנגנמ ריע תושעל םיצור ונחנא תרמואש התנפש ריע לע םיעדוי ונחנא לשמל תרגסמה
. ,' , דרשמ לש הוותמ שי ןבומכ הלאה םינכתה לכ זא הקיזומב םינימאמ ונחנא הקיזומ ודמלי םלוכש
. , , עיפשהל בושייל םוקמ שי לבא הלאה םיטרדנטסב דומעל ידכ ירשפא אל המו ירשפא המ ךוניחה
, , לע ךוניחה דרשמ ונלש רושיאה תא לבקת םוי לש ופוסבו תיבושיי תינכת הנבת הדעווה ןבומכ
, , , , . הרשעהה תוינכת תא רשאל בייח יכוניחה דסומה חקפמ בושייה חקפמ ריעה חקפמ תינכתה
. חוקיפה אשונל תסחייתמ רבכ ינאו
ןקתב שי םויה ללוכ חקפמ לכל 20 דע 25 , תא רשאל ךירצ חקפמ לכ ךוניח תודסומ
, , , הלעפה וזש ןוויכמ לבא יירבח םירמוא תוינכתה לכ תא רשאמ אוהש ומכ דסומה הנבש תינכתה
. , הבילה תוינכת לכ לע חקפל ךירצ חקפמהש ןוויכמ הרקב זרכמל ףסונ זרכמל אצנ םג ונחנא השדח
- - - תוארל ךירצו
: " ףליו תניע ר ויה
, הברה יתעמשו יתעמשש םידירטמ רתויה םירבדה דחא הז יכ ןאכ ךתוא רוצעא קר ינא
2
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
- - - , , . הרואכל םג הרקבהו חוקיפה תא םג תרמוא םצעב תא ךרדב םירבד
: ןהכ לכימ
. ךוניחה דרשמ לש חוקיפ אוה חוקיפה
: " ףליו תניע ר ויה
? זרכמל תאצוי הרקבה המל זא
: ןהכ לכימ
, . תא ירה םיינוציח םירקב םה םיחמומ םירקב םינייכז םישוע ךוניחה דרשמב םויה הרקב םג
. ךמצע תא רקבלו חקפל הלוכי אל
: יבעוז ןינח
. ךמצע אל הז הזה הרקמב
: ןהכ לכימ
- - - ה לע איה הרקבהו ךלש אוה חוקיפה
: יבעוז ןינח
. תינכתה תא הליעפמ תא רשאכ תינוציח איה הרקבה לבא
: " ףליו תניע ר ויה
, , הפ הז תא האור תאש יפכ הרקבהו חוקיפה ןיב לדבהה תא ךכ םא ריבסהל ילכות םא
. הצוחה תאצוי הרקב המלו
: ןהכ לכימ
. , עוציב אדוומ הרקבה יגוגדפה להנימב תאצמנ םג איה הרקבה לע יללכ והשמ דיגא ינא
. םלועל איה הרקבה וילע חקפמהו רפסה תיב להנמ ןתוא הנבש תוינכתה לשו םיחווידה לש לעופב
. , ונלש עוציבב ונתוא קודבל האב םצעב איה יכ תינוציח
: יבעוז ןינח
- - - , , המל זא םיעצבמ אל םתא הזה הרקמב לבא םיעצבמ םתא רשאכ הז
: ןהכ לכימ
- - - , םיעצבמ ונחנא אל
: יבעוז ןינח
- - - , הזה הרקמב הרקבה המל זא ליעפמ ןייכזה
3
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
, , , ' . דגנ אל הז רוביצה תבוטל הזש יל ונימאת ריבסהל יל ונת ה רבח ונלש אוה ןייכזה לבא
, , , . תא חקא ינא הדובע תינכת םיניכמ םויה הדובע תינכת ןיכמ רפסה תיב להנמ םא ךפיהל רוביצה
, ,' ' , , ךירצ אוה רפסה תיב חקפמ אב םיטרדנטסל םאתהב הככ דמלמ ינא ריהצמ ונלש םלועהמ הז
. , , תנש ךלהמב אצמנ חקפמ םשייל ךלוה אוה ךיא בשי אוה ימ םע תוינכתה תא וינפב ףושחל
, . , , , ןקת תרקב םויה םג םיליעפמ ונחנא דסומה לש ובצמ המ יולת שולש םיימעפ םעפ םידומילה
, , " , , , אל הזש תירוביצ תונימא הזל שי ף לאש תוינוציח תורקב תכרעמה לע תורקבה לכ הנזה תרקב
, , , , , םינש שולשב םעפ םיוסמ ןמזב םיאב םירקבה ינש רבד רקס ונישע ונמצעב ונבתכ ונחנאש והשמ
. , , , דרשמ לש חוקיפ אוה חוקיפה עצבמ אוה ךיא ולש םיחווידה לכ לע שירח וילע םישועו רפס תיבל
, , , . המ יכילהת יגוגדפ חוקיפ אוה חוקיפה חוקיפ םישוע ונחנא םויה המל קודבל רשפא ךוניחה
, עוציב אדוול האב איהשכ תינוציח םלועל איה הרקב תרגסמה לע היהיש המ םג הזו םויה הרוקש
. , , , הזמ עצבל םישקבמ ונחנאש המ לכ לע ירפס תיבה ןונגנמה לע חוקיפה לע תורהצהה לכ לע
, הנזהה לע עוציב תרקב דיגהל םיעדוי ונחנא הזמ ןקתב עוציב תרקב תסנכב גיצהל םיעדוי ונחנא
. םירחאה םינייכזה לעו
: יאלבסייו יתא
, הזה אשונה תא קדב הנידמה רקבמש המ יפל םגו םיעדוי ונחנאש המ יפל תמאב זא
- , ןושלב דיגא ינא איה ךוניחה דרשמב םינוש םיגוסמ תופסונ םידומיל תוינכת לע תעצבתמש הרקבה
. - - תיבטימ אל
: ןהכ לכימ
. ? תיללכ הרימא וז תיבטימ אל תרמוא תאז המ
: יאלבסייו יתא
, , לש יוסיכה לע םירקובמ םירבדה ובש ןפואה לע תרבדמ ינא עוציבה לע יתרביד אל
- - - , םיקדבנש םירבדה לע הרקבה
: ןהכ לכימ
, הרקב לדומ ארקנש המ ונישע תמדוקה הנשהמ לבא תנכדועמ תא יתממ תעדוי אל ינא
. , . תיללכ הרימא דיגהל וניבת םתאש ידכ םיטפשמ המכ וילע דיגא ינא הרקבה לדומ תדחואמ
. ,' ' , בצימה תולוכשאל םאתהב איה הנש לכ הרקבה תיבטימ אל איה דדומתהל הכירצ ינא ךכ רחאש
? ? , , הז בצימה תולוכשא יפל ןחבנ הז המל רמוא הז המ בצימה תולוכשא ידוסיה לע וישכע רבדנ םא
תומושת ןיב הבלצה הנושארה םעפב תושעל םצעב אבש גציימ םגדמ אוה םגדמ לכש רמוא
- כ לע תרבדמ תדחואמה הרקבה ןכלו תוקופתל 680 , המיגדהו המיגדב םעפ לכ ךוניח תודסומ
? . המ םיעדוי םתא הרקבה תואצות ןה המ ךוניחה תכרעמ לע בצמ תנומת תתל הכירצ םצעב תאזה
. , הז לע ריעה הנידמה רקבמ םג הבוט תוחפ הרקב שיו הבוט רתוי הרקב שי הרקבה תואצות ןה
, תולוכשא לש אשונ םע דחיב תכלוהש הרקב לעו תננכותמ הרקב לע תדחואמ הרקב לע ונכלה ןכלו
.בצימה
: " ףליו תניע ר ויה
- - - , תמאב ןאכ שיש תבשוח ינא לבא ךישמנ ונחנא
4
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
, " . , תושרה ה מארה הלאה תורגסמה לע הרקב תושעלב קפתסנ אל ונחנא תאזמ הרתי
, הזה ךילהתל הוולמ רקחמ השוע םרוג לכ ידי לע תוחפל תכרעומ איהש הכרעהו הדידמל תיצראה
, ? רבדה הז םיננכתמ ונחנאש המ לכש דיגהל םיעדוי אל ונחנא הנושאר הלעפה תנשב ונחנא המל
- - - , הלעפההמ דומלל םיצור ונחנא שיש בוט יכה
: " ףליו תניע ר ויה
? זרכמה ןמז המכל
: ןהכ לכימ
. הכראהל היצפוא םע הנשל אוה זרכמ לכ
. תדעו תירפס תיב יוגיה תדעו לע וישכע ונרבידו תיבושייה תינכתה רושיא לע יתרביד זא
, , , תרמוא ינא ירפס תיבה זכרה הדעווה תא סנכמ רפסה תיב להנמ םש םג תירפס תיבה יוגיהה
, , תויהל גאדיש הז אוה רפסה תיב להנמ םעטמ תינכתה לע יארחאה אוה םירומה תורדתסה םכל
, , הזש רפסה תיב להנמל תללוכ תוירחא שי ןיידע לבא יארחאה הלהנהה תניחבמש הז אוה םש
. דסומה םוחתב לעופ
, , , לש הזה אשונה לכב עייסי םימלוה םירושיכ לעב זכר רחבי יתרמאש ומכ רפסה תיב להנמ
. הבילה תינכת םע ףיצרה רשקהו ביצקתה
, " .( ) " ינג ר שכומה תורגסמ יבגל ימשר וניאש רכומה ר שכומה תורגסמב הלעפה ךילהת
" לש בוצקת םילבקמ םויה םג ר שכומה תורגסמב םידליה 100% ולעהש וזה היגוסה םש ןכלו
. םילבקמ לארשי תנידמב םינגה לכ תרמוא תאז הרוטפ תומדוקה תובישיב 100% , םג םה זא ןומימ
ולבקי 100% - . מ בוצקת לבקמש רחא יכוניח דומ לכ הזה הרקמב ןומימ 55% דע 75% דעו
100% ? . הקלח תא תימוקמה תושרל ריבעת תולעבה דובעי ןונגנמה ךיא המילהב הפ םג לבקי
- , ה תא לבקל הלעפה רשפאנ אל ונחנאש רמוא הז ןומימב 55% תא תולעבה דימעת אל דגנמשו
. אל םהש ןאל םיפסכה וכליי אלשו עוציב טרדנטס אדוול לש םוקמ ותואמ אב קוידב הז הלש קלחה
, , . רשאת תושרה ןומימב הקלח תא הריבעמ תולעבהש לעופ הזה ןונגנמה םויה םג ןכל תכלל םיכירצ
, , ליעפי ןייכזה הלעפהה תא רשאת אל תושרה ןומימה תא ריבעת אל תולעב םא הלעפה ןייכזל
100% תועצמאב םיפסכה תא ריבענ ונחנאו םשייתמ טפסנוקה לכש תוארל לש ןבומב תינכתה לש
.ןייכזה
: באז םיסנ
-מו 3 דע 5 ? , תרמאש יפכ
: ןהכ לכימ
-מ 4 דע 10 םיביצקתו הלכלכ להנימו רצואה וישכעש ילאיצנרפיד דוסבס לדומ היהי הז
. ותוא םינוב
: באז םיסנ
? ? המ יפל הסנכה יפל
5
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
. , ימונוקא ויצוסה לוכשאה בושייה בצמ יפל
, , , םה םיגוגדפ םילכ םה הפישחהו םיסנכה לכל רבעמ םג רוביצה תושרל ונדמעהש םילכה
. םושייב הז תא הוולנ ונחנאו ונלש םירתאב םיאצמנ
. ונתנ תירוקמה הלשממה תטלחהב םילשורי אשונל תוסחייתה הפ תבייחמ ןכ ינא 60 ןוילימ
תולוכשאב טולייפל 4 דע 6 . תולוכשאב ורמא 1 דע 3 , תולוכשא לע טולייפ ושעת לבא אלמ ןומימ 4
דע 6 , , . , , ןיינעה תא וניניש ראשה ןיב ונחנאש ןוויכמ דוסבסה לדומב הלעפהל םילשורי םכותבש
, האלמה הלעפהל שמשמ ולוככ ובור יכ הזה ביצקתה חקלנ םצעב זא הקוסעתה לדומ לש הזה
תולוכשאב 1 דע 3 , , . שי םינויד ינימ לכ לש העצהו הזה ןיינעה לע םילשורי רוערע תובקעב עגרכ
, . שי יבטימה לדומל ונעגה אל ןיידע ונחנא םילשוריב טולייפ םשייל תאז לכב ךיא רצואה םע םינויד
. , םוקמב הלשממה תטלחה האציש יפכ םילשוריב טולייפ היהי תאז לכבש הווקמ ינא תונויער המכ
: " ףליו תניע ר ויה
. . רוביד תוכז שקיבש ימ לכל רובעא ינא זאו תסנכה ירבחל תרבוע וישכע ינא הבר הדות
. , השקבב באז תסנכה רבח
: באז םיסנ
, , , לע םירבדמש המכו ךכ לע וכרובתו רידא טקיורפ אוה הזה טקיורפה רורב היהיש לכ םדוק
, ' המב לזלזל רשפא יאו הרידא תיביצקת תועמשמ הזל שי םייניע תזיחא וז ילואש גרבנטכרט פורפ
, . , , גרדשל םיצור דימת ןבומכ ךוניחל רושקש המ לכב ךפהמ הז המלש הכפהמ שממ וז םויה הרוקש
, , םיאנת םתואב ילוא ךישמתש תכנחמה הרומה תא תוארל םיצור דימת םומיסקמה תא םיצור דימת
, עגרכ םיצור ונחנא םא הלאשה זא הלאה םידליל תוריש תתל םיצור ונחנא םא לבא תועש ןתואב
, , ךלהמבש חוטב ינאו תורישה תא לכ םדוק תתל םיצור וא הארוהה ידבועבו תועייסב רתוי קוסעל
, , . ללכב םא דבוע הז ךיא תוארל לכ םדוק הז תא בצייל לכ םדוק זא הנתשי הזה קסעה לכ םיוסמ
. , . הככ דבוע אל הז הלחתהה תא םיאורש ינפל ףוסה תא תוארל םיצור רבכ ונחנא לבא דבוע הז
: " ףליו תניע ר ויה
. וילע טרחתנש לולסמב םיכלוה אלש אדוול םיצור ונחנא
: באז םיסנ
, . , , יל שי יכ הזב ןיבמ ינא רידא רבד הזש בשוח ינא הטרח םוש הפ האור אל ינא אל
, רפסמ ינפל קר יכ יתלאשש הלאשה לשמל ןכלו תויועמשמה תא קוידב עדוי ינאש תויכוניח תוכרעמ
, , התיכב ראשיהל תוכזה היהת םהל תודבוע תוהמאהש התיכהמ ןטק זוחא ילואש ורמא םישדוח
. , ךותמש ךל יראת ולוכ ךרעמה תא שבשמ הז בגאו 30 שי תונב וא םידלי 10 , ןוירטירקב ןהש תונב
- , ו תודבועה תוהמאה ללגב 20 ? ? , ךיא המלש תכרעמב הארנ הז ךיא התיכב הארנ הז ךיא זא אל
? ? , ? שי עברא העשב םגו תחא העשב םג תועסה יאיצות המ זא תועסהב רבודמשכ תועסה יבגל הז
. וילע ומלח אלש לטנב תאשל םואתפ םיכירצ םהש םמצע תודסומה לע תויביצקת םג תוכלשה הזל
, , , יתרבח קדצ הברה הב שיו המכח דואמ איה תכרובמ דואמ איה תאזה העיבקהש בשוח ינא ןכל
, . לש םיבושיי לש ימונוקא ויצוס בצמ לע םירבדמשכ יתרבח קדצ הז יתרבח קדצ לע םירבדמשכ
, , םירוההש םירומח רתוי הברה הברה םיבצמ שי תודבוע תוהמא לע קר םירבדמ אלו הייסולכוא
' ' ' , הנה םירמוא זא םידבוע אל םירמואשכ תובישי ירוחב לע רבודמ אקווד ואלו םידבוע אל ירעצל
, , , ,' הדוקנ תורשפא םהל ןיא יכ םידבוע אל םישנא אל והשמ דוע לצנל םיצור םעפ דוע תובישי ירוחב
6
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
. , , , ךכ לע וכרובתו םיאנת םתואל םיבערה םידליה םתוא וכזי םהו
, היהי אל תמאבש תועייסה לש ןרכש ןיינע הז ןובשחב תחקל םיכירצש רמוא ןכ ינאש המ
, ידבוע טושפ הפ היהי הלוז רתויו ץוחבמ תעייס איבהל טילחי ןלבקה ותואש ללגבו חופיק לש בצמ
. , . תא חקול ןלבקהש עגרב תוינורקע תוטלחה לבקל םילוכי םויה ונחנא יכ הרקי הזש רוסא ןלבק
יכ זרכמ דוע איצוהל הנש עצמאב לוכי אל התאו ןייכזה אוהו ידעלבה סייטה אוהש בשוח אוהו הגהה
, . והשמ ךייניעב ןח אצומ אל רחמש דיגנ השק ךכ לכ וילע םידבועש ךרעמה לכ תרא הפ שבשמ הז
, , , , תא ותיא םילשהל הכירצ תא הלוכי אל תא רתוי הברה וא עלוצ תצק המ לבא דבוע הזה ןלבקה
, , , בושח לכ םדוק רמוא ינא ןכל זא םושייל ןתינ יתלב הז יפולח רחא והשימ אוצמלש ללגב םג הנשה
- - - , , םידלי רפסמ לכ לע רמולכ םינוירטירקה המ ועבקת םתאש יכוניח תווצ ותוא תועייסה ןתואש
: ןהכ לכימ
. תושרה ידי לע תוקסעומ תויהל וכישמי תועייסה
: באז םיסנ
, , , רפסה תיב לש תכרעמה ךותמ היהי הזש בושח יכוניחה תווצה לע םג רבדמ ינא אל
- - - , הליחתכל דואמ
:האירק
. היהי אל הז
: באז םיסנ
, ? , , בוט אל הל בוט הל בוט םכמצעל םתעבק םתאש םיאנת םתואב הליחתכל רמוא ינא
, . , ? םיכירצ וישכעש בשוח אל ינא גרדשל םוקמ שי הזה עגרב תופולחה תא אוצמל דובכה לכ םע הל
ללכל הנעמ תנתונש תכרעמב הפ רבודמ אלש רוכזל ונילע ןיידע יכ תחא תבב לוכה תא תחקל
. . ךרדל תאצל תבכרל ןתינ אובו טולייפ לש המרב ןיידע הז ןכל לארשי תנידמב הייסולכואה
: " ףליו תניע ר ויה
. ךל הדות
. , השקבב יבעוז תסנכה תרבח
: יבעוז ןינח
, ונחנא רידא ךרוצ הב שיו הבושח דואמ תאזה תינכתהש תבשוח ינא תינורקע לכ םדוק
, ומכ םידומילב עויס לע םירבדמ ונחנא רפסה תיב ירחא תושעל המ םהל ןיאש םידלי לע םירבדמ
, . , רמולכ לשכיהל הלוכי םג איה לבא הצוחנ דואמ איהו תיבויח תינכת וז ןורקיעב זא םתרכזה םתאש
םיצורו הילע םיכרבמ ונחנאו הבושח איהו התוא םיכירצ ןכ ונחנא תינורקע הניחבמש תינכת םג
. , , לישכהל לוכיש רבד הז םינלבק םע הדובע לש ןיינעה לכו םינייכזה לש הזה ןיינעה לכ הב ךומתל
: , םירבד השולש חיטבהל תוחפל זא תרחא ךרד עיצהלו תאזה הדוקנהמ רוזחלמ ךרד ןיא םא
. םינייכזה תא רחוב ךוניחה דרשמ ובש ךילהתלו םינייכזה לש עקרהו םינוירטירקל סחיב תופיקש
, , , , הצור אל ינאו תוללכמ םג םידלי ינג םג רבד לכ רמולכ םינייכזה לכ תיברעה הרבחב ןויסינמ
, , תירחסמ איה םהלש הדמעה לכש םינייכז לש תומשב בוקנל הצור ןכ ינאש תורמל תומשב בוקנל
, ספא הווש םהלש הדועתהש םירומ לש תורודו םירומ לש תורוד ןהבש תוללכמ לודג דואמ סעכ שיו
7
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, , . , תוחפל םירחוב םתא ךיא תופיקש זא הלטבאה קושל םיסנכנ םה הדובעה קושל םיסנכנ אל םהו
, , ועמשת םתא םהבש םייעובש ולבקתש ילוא תורשפא םגו םהלש עקרה המ םירחוב םתא ךיא
. , אל ונחנא םתיא ןויסינ שי הרבחל רבכש םינייכז דחוימב הלאה םינייכזה לע םתעד תא רוביצהמ
, , , , שי יכ ללכב ישיא אל הז לבא ישיא הז תא תושעל הצור אל ינאו םימיוסמ םינייכז שי םא קותשנ
, . , , , ךוניחה דרשמ ןכל קותשנ אל ונחנאו םיחיוורמש הלא םה םימיוסמ םינייכז םה םתיא ןויסינ ונל
, . תא םינחוב םתא יתמ םג ינש רבד םתרחב םתא ךיאו םידמעומה ימל סחיב תופיקש םיצור ונחנא
, ? ? , יאנת םע הנש לכ תוחפל הנש לכ השירד שי ונל םינש שולש ירחא םייתנש ירחא םינייכזה
- - - קיספהל םילוכי םתאש
: ןהכ לכימ
. קיספהל םילוכי ונחנא
: יבעוז ןינח
- - - , , רבד היהי הזש ןייכזה תא קיספהל ןכ
: ןהכ לכימ
. , םיעוגר ויהתש קר הנש עצמאב םג םילוכי ונחנא
: יבעוז ןינח
, ' , ירחא יתוא וקיספי םה םא וליפא יקוא רמואש ןייכז רמולכ שנוע תתל םישרוד ונחנא םגו
, ,' , יאנתב ודמע אלש םינייכזה תא שינעהל שנוע לש ףיעס היהיש חיוורא תאזה הנשב רבכ ינא הנש
, , . לש תונולתל הרורב דואמ דואמ הרודצורפ וחתפת םתאו םתוא שינעהל םג תונולת שי םא זרכמה
, , , , קר אל תיביטקפא הרודצורפ היהת איהש השיגנ איהש הרודצורפ םירוהה לש תונולת םירומ
, . םילוכי אל ונחנא םא זא הרקב םיצור םתא םא םהילא סחייתי אל דחא ףאו םיבתכמ בותכנ ונחנאש
, , , םתא ךיא לש תויביטקפא שנוע הרקב לש ןונגנמה תוחפל זא ןייכזה לש ןונגנמה תא תונשל
. םירחוב םתא ךיא לש תופיקשו תונולת םילבקמ
. , םיינעה םיבושייב םידליב ךומתלו עייסל םיצור םתאש םירמוא םתא ילש הנורחאה הדוקנה
, . תסנכנ תא םא דולל תסנכנ תא םא רמולכ תורישע םירע ךותב ינוע תונוכש לש היעבה תא שי
, , , , שיש בושיי יפל אלש תורשפאה תא ןוחבל םג זא הפיחב םג ביבא לתב םג ביבא לתב וא הלמרל
, תולוכשא לש המרב ןהש ינוע תונוכש וסנכיי םגש ןמצע תונוכשה ןיב לודג דואמ רעפ הפ 1 דע 3 ,
. השק רתוי בצמב וליפא וא
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
? םירבודל תרבוע ינאש ינפל סחייתהל הצור תא
: ןהכ לכימ
, . םע הנשל אוה זרכמ לכ םיזרכמה תבוח קוח יפ לע זרכמה לש הלעפהה יבגל לכ םדוק ןכ
, , . אל דרשמה ךותב הלאכ תואמגוד ונל שיו ןייכזש ןמזב לבא םינש שולש דועל הכראהל היצפוא
, , - - - תא םיעבוק ונחנא ולש םיליעפמה ונחנא ולש םיחקפמה ונחנא ונחנאש המ תא עציב
- - - , ףסכה תא םימירזמ םגש הלא ונחנא םיטרדנטסה
8
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: יבעוז ןינח
. קודבל ינוציח ןייכז הצור תא לבא
: ןהכ לכימ
. , רבד הז תע לכב ותדובע תא קיספהל םילוכי ונחנא קוחה יפ לע עדנש ליבשב לכ םדוק
, , . לע לעפוי הרקב ךלש ךילהת םגו היהיש הכרעה רקחמ לע יתרביד ןכלו הנש לכ ינש רבד ןושאר
. , אשונה תא יתרזחה לבא םוקמ לכב ןמזה תדוקנב היהנ אל ונחנא יכ ומצעב השעי אוהש םיכילהתה
, בצמה תנומת תא לבקל תויורשפא המכ ונל שי ןכלו עצבתי הזש יארחא חוקיפה חוקיפה לש
. הפוקש היהתש
: " ףליו תניע ר ויה
, , לכ תא שי הרואכלש חיכומ רפסה יתבב תויחאה לש הרקמה ןוגכ םירחא תונוסאמ ןויסינה
, , םא יכ תגסל תלגוסמ אל איה תאזה תנוכתמל הסנכנ תכרעמהש עגרמ תראתמ תאש תויורשפאה
, , ףרוטמ ירוביצ ץחל שרדנ הזה דיקפתל סנכיהל תכרענ אל הנידמה ףילחיש ימ ןיא עצמאב םירצוע
. תנוכתמ לכ רמולכ ךירצש ומכ לפוטמ אל הזה רבדה ןיידעו תויחאל סחיב םורד זוחמ תא קר לבקל
, , תגסל תורשפא שי ריינה לע םא םג תולודג תוכרעמב ךרדל אצוי התאש עגרמ םיזרכמב הדובע
. , רידנ ירוביצ ץחל לעפומ ןכ םא אלא תגסל תעדוי אל הנידמהש החיכומ תואיצמה ןותנ עגר לכב
: יבעוז ןינח
. ירוביצ ץחל לש הזה חתפה תא חותפל ןכל
: ןירפלה םייח
, . לש םיביכר זרכמה ךותב שיש עדוי זרכמה תא ארקש ימ תחא הזה ןיינעל תורעה יתש
, , , . םוי לכ דעומב רכש םולשת יא אורקל לוכי ינא רמולכ השוע ןייכז ותואש הרבע לכל םכסומ יוציפ
, םלשמ אוה תאזה תינכתב םידבועל דעומב רכש םליש אל אוהש רוגיפ 500 , דועו רוגיפ םויל לקש
, . . ותוא םיחינמ ונחנאש והשמ שי ינשה רבדה ןושארה רבדה הז המישרה לכ תא אורקל רשפא
, , , המכ לע םינוב ונחנא דחא ןייכז לע םינוב אל ונחנא ול םירע קיפסמ אל ילוא םתא וילאמ ןבומכ
. לש הזה ףקיהב םינייכז 8,000 , דיגהל תורשפאה ןכלו דחא ןייכז היהיש םיצור אל ונחנא תורגסמ
,' ' - ' , ' , ' איה תדבע התא ובש רוזא ותואב ךתוא םיפילחמ ג ו ב ןייכז הצוחה אצ לשכש א ןייכזל
- - - , . ו םיטרדנטסב דמוע אל קפס םא הנזהה תינכתב לשמל הז תא םישוע ונחנא תמייק תורשפא
: " ףליו תניע ר ויה
, , ריבעהל הצר תירבה תוצרא אישנ תירבה תוצרא אישנמ והשמ תחקול ינא םא הלאש יל שי
, , . היהת איהש הז תיתימא המרופרל התוא ךפוה היהש םש יזכרמה ביכרמה תואירב תמרופר
. , תויצפואה לכ תירוביצ היצפוא םג היהת תויטרפה תויצפואה לכל ליבקמבש תירוביצ היצפוא
. , הבוטה היצפואה היהת איה הז תא ןתית הלשממהש עגרבש ועדי ןה יכ הז דגנ ומחלנ תויטרפה
. , ? בשוח ינא השקבב זא םינייכז המכ ויהיש רמוא התא תירוביצ היצפוא תינבנ ליבקמב ןאכ םאה
, , דרשמ היהי ןייכזה דחא םוקמבש םינייכז המכל םיכלוה םא םג לבא לודג דחא ןוסא הז לוכהש
. , דבוע הז ךיא הארנ ואובו לעפתי ךוניחה דרשמ דחא םוקמבש ךוניחה
9
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןירפלה םייח
. ירשפא יתלב הז
: " ףליו תניע ר ויה
? ירשפא יתלב המל
: ןהכ לכימ
- - - , , ןוסא הזש תבשוח תא המל דואמ הרימא תרמוא תא יכ השקבב רמול לבא הלוכי תא
? לודג דחא
: " ףליו תניע ר ויה
. , תולאשה לכ ירחא ףוסב סחייתא ינא
: ןהכ לכימ
- - - , . רמול הלוכי תא םא ךפיהל ןוסא הזב םיאור המל הניבמ אל שממ ינא
: " ףליו תניע ר ויה
, , , יתעדל קוחר הזה זרכמה המלל תיפיצפס הז ירחא סחייתא ינא לודגה הרקמהמ ליחתנ
, אל ךוניחה םוחתב תיתועמשמ תינלבק האיצי לש ךלהמ לכש הארמ ןויסינה לבא יכוניח ןוזח לכמ
, , , , איה הבוט רתוי איה םכל האמחמ וז ךוניחה דרשמ ידי לע הלעפה םוקמ לכבו ךוניח רתויל ליבוה
, ךוניחה דרשמ תירוביצ היצפוא תויהל תבייח תוחפה לכלש תבשוח ינא ןכלו בוט רתוי ךוניח תנתונ
ומצע לע תחקל ךירצ 20% ונל היהיש הז ירחאו הז תא ליעפמ אוה ךיא תוארהלו הלאה תורגסמהמ
, . הברה הדובע ושעת םתא םכל תרמוא ינא יכ םייטרפה םיטרדנטסה לומ דמועש ירוביצ טרדנטס
. ,' ' , ןורתפה אל הז ב ןייכזב א ןייכז ףילחהלו הבוט רתוי
: ןירפלה םייח
. אל אוה הזה זרכמה ןאכ ולעוהש תוששחל תורושקש תורעה יתש דוע דיגהל הצור ינא
, תא םסקמל ידכ םידבועל ךומנ רכש תתל אל אוה ןייכזה לש סרטניאה רמולכ תוקופת זרכמ
. ולש םיחוורה
: " ףליו תניע ר ויה
?המל
: ןהכ לכימ
. המל ריבסא ינא
: ןירפלה םייח
, , , לש הלעפהמ אוה ולש חוורה שרופמב זרכמב בותכ הזו ןייכזה רורב תויהל ךירצ הז
. תתל םוקמבש טילחהל הלוכי הנידמה רחמ יטרואית ןפואב רמולכ תרגסמ 42 , איה טנדוטסל לקש
0
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
תתל הצור 142 , , , אל איה ולש הרוקתה ותוא ןיינעמ אל הז הזה ןיינעל שידא אוה טנדוטסל לקש
. ונחנא הזב תדבוע תכרעמהש תוליעפ םויל סחיב תילנימונ איה אלא תוליעפה ףקיהמ תיזוחא
' , הנחמב וישכע םיאצמנש םינדוס םידבוע חקינ ואוב ש ןייכזל תויהל לולעש סרטניאה תא ונלרטנ
.' תכרעמהמ םירזגנ ןייכזה לש םיחוורה הרתיה לכ תא חקא ינאו םויל לקשב םתוא ליעפנו רצעמ
. , שידא אוה הלאה םירבדלו תפטוע תכרעמכ ליעפמ אוהש
: " ףליו תניע ר ויה
. , םכל תתל בוט היה םינייכזל תתל םיכלוה םתאש הזה ףסכה לכ תא דיגא ינא ןיידעו
: ןירפלה םייח
. , ונל ורשיא אל םיזוחאב דובעל ונשקיב ונחנא
: " ףליו תניע ר ויה
, , , םילהנמה את שאר תבשוי ילארשי הרשל רובענ ואוב לבא םכילא ךליי הזש הצור ינא ןכ
. . השקבב םירומה תורדתסהב םיידוסיה
: ילארשי הרש
. , , . הלהינש תלהנמכ תכרובמ תינכתהש םלוכ ומכ רמול הצור ינא לכ םדוק בוט רקוב
. םילהנמה םילהנמהמ ליחתהל הצור ינא לבא תורעה דואמ הברה יל שי הלאכ תורגסמו םוי תוימינפ
- , , תונורחאה םינשה שמח עבראבש ןכתיי אל לבא רורב היהיש יתרבח דיקפת ילעב םמצע תא םיאור
, , , . תימואלה בושקתה תינכת שדח קפוא הנמנ ואוב ורמגיי םהש ילבמ תומרופרו תוינכת םיתישמ
. ? , , םדוק לכימ להנמה לע ימ לע לוכהו הרשעה תוינכת ונל הנהו םירפס תלאשה ימצעה לוהינה
, תוסחייתה ןיא ולו לוכה תא השעי להנמהש רורב דואמ הז הארוה ידבועל רכש ימכסה לע הרביד
. ? דחא ןיינע רכש ימכסהל
. , לע רבדל םיצור ונחנא םא רפסה תיבב םיפלקה תא תפרוט וזכ תינכת ינש ןיינע
, , , תועשה ךרעמ לכ תא להנל הכירצ וישכע ינא שאר תבשויה יתרבג הז לע תרבדמ תאו תויעוצקמה
, , , תלאשהל הרק המ וארת ןוכנ אל הזה םינמזה חול שדח קפוא לש תוינטרפה תועשה תרחא
, . ויה רפסה יתב ללכמ זוחא האמ םירפסה תלאשה תינכת ייניעב רצק ךכ לכ םינמז חולב םירפס
. ? , הז תא קודבל ךירצ םש אל םה המל םש תויהל םיכירצ
, . , דמעמה המ ןייכז יכירדמ םה םיכירדמה להנמה לש םוקמה לע לואשל הצור ינא ףסונ רבד
. , , ? ? ? , הז לע םג השקבב תעדה תא ונת ףילחהל הלוכי ינא רטפל הלוכי ינא תיטפשמ תלהנמכ ילש
, , , , , אל םיסמועה םע שדח קפוא לש ןדיעב אל חטב םירומ םכמצע תא ולשת לא ףסונ רבד
, , , , . וכישמיש םירומ אצמא אל זכר אצמא אל ינא תורנב םירומ תשפחמ וישכע תלהנמכ ינא םש ויהי
, . תיתועמשמ ארונ הדוקנ הפ םיספספמ םיכירדמה לש םדאה חוכ יבגל תינקפס דואמ ינאו תויהל
? , דע ויהי אל תוצובקה המל זא יבטימ הז תא תושעל םיצור בוש 20 ? דע המל םידלי 30 ? םידלי
, , אל רתוי דוע הז תא ומסקמת השקבב more of the same , םג יל היהי רפס תיבב יל שיש המ אל
. , יתוכיא רתוי הברה הז תא ושעת םיירהצה רחא
? , ? רחא והשימ לע היהת הרקבהש וא להנמה לע הרקב דוע בוש הרקבה לש הרטמה המ
1
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןירפלה םייח
. , ןייכזה לע אל
: ילארשי הרש
, , . הלש סיסבב תרדהנ איה תינכתה תמאבש תבשוח ינא יתנבה אל ינא יכ תלאוש ינא
, , , לע תעדה תא ונתנ אלש ןיינעה דואמ יטמלבורפ אוה ןייכזה לש ןיינעה תבשוח תאש ומכ יתעדל
- , ב םויה להנמה 15 , , הבישח תרחא תכרעמ ןיכהל םיכירצ םה השפוחב םילהנמה לכ טסוגואב
. , . , , , ונרמגו גנבז אל הז הירבח תיתרבח תיכרע תיכוניח תרחא
: " ףליו תניע ר ויה
.הדות
. , םירומה תורדתסהב תוננגל הקלחמה תלהנמ יקסנומקופ יליל
: יקסנומקופ יליל
. , , , רמוחה תא יתארק ימ ןובשח לע המ ןובשח לע איה הלאשה לבא תכרובמ תינכתה בוש
, , תניחבמ זכרל ידכ םידיקפת ןהל םיפיסומ בושש תוננגה לא תוסחייתהב םסרפ ךוניחה דרשמש
, , , םידליו םירוה םירומ םע תויוליעפ דוע םיפיסומ םירהצה ירחא םיתווצה לש דוקפתה תא תיגוגדפ
, , , , םולשת ןיידע ולביק אלו שדח קפואב תישילש הנש ומייסי ןהשכ ןיידע תוננגהשכ תוחיש תואצרה
. , עצבתהל הלוכי אל תוננגה ןובשח לע הדובע דועו דוע ןאכ ןהל םיפיסומ תופסונה תועשה רובע
. . , , הדות יתעדל הנוכנ הרוצב לעופל תאצוי אל איה לבא הבוט איהש תינכת
: " ףליו תניע ר ויה
. ךל הבר הדות
. , םיטנדוטסה תודחאתה קליפ לג
: קליפ לג
. רחא םג תיכוניח תרגסמ םייקל הטלחהה לע תכרבמ םיטנדוטסה תודחאתה לכ םדוק םולש
, , . הזש הפ התלעש הנושארה היעבה תויעב שולש וישכע אוהש ומכ זרכמב םיהזמ ונחנא םיירהצה
. , בייח הזש םיבשוח ונחנא תיתפסות תינכתכ אלא םידומילה תינכתמ יטנרהניא קלחכ םשוימ אל
, . , רזוח הז תילוהינ תושימג ןומה שי םניח ךוניח קוחמ קלחכ ןכ רפסה יתב לכ רובע ןכ קלח תויהל
, תינכתהש ןמזה חווט לש תונכתיהה לע ךילשמ םג הזו םירומ ירוטיפ לע ךילשמ םג הז זרכמב
. םייקתת לעופב תאזה
. . םיטנדוטסל קסעומ תויהל לוכי טנדוטס לכ םיטנדוטס לש הקסעה לש ןיינעה הז ינש רבד
ןויסינ םוש םהל ןיאש 60 - . ליבשב םינש עברא שולש הרשכה םירבוע םירומ םולכ הז הרשכה תועש
, ? , םיכרבמ ונחנא תועש שולש לוצינהו הזה םויב תועשה תוכיא לע רמוא הז המ התיכ לומ דומעל
. , ךוניחה ןובשח לע אובל ךירצ הזש םיבשוח אל ונחנא םיטנדוטסל תודובע לע
, לש אשונה הז וב םיקסעתמ ןמז הברה ונחנאו ונבלל בורק דואמ אוהש ישילשה אשונהו
, , , . חקפל תורשפא תמאב ןיא הפ הלע חוקיפה יבגל תכרעמ לכל ינסרה אוהש ןלבק תודבועו ידבוע
. , , תאז ןלבק תורבח המכ וקסעוי םא חטב םהלש הדובעה תוכיא לע אל םידבועה לש רכשה לע אל
2
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, , הברה ךכ לכ שישכ הז לע חקפל רשפא היה ילוא דוע זא תחא ןלבק תרבח התייה םא תרמוא
. , , , , ףסונב חקפל רשפא יא הנידמה רקבמ לש תוחוד שי קודבל ךירצ לעופב הרוק הז ןלבק תורבח
, , , הזש הז םידבועב העיגפל רבעמ תוירקיעה תויעבה תחאש הז ונלש הדמעהש תבשוח ינא הזל
םג רבוחמ היהי דבועהש חרכה שי ךוניחה תכרעמבו דבועה ןיבל הדובעה םוקמ ןיב רוכינ רצוי
, ןלבק ידבוע רותב םידבועה תא קיסעהלו תאזה תוביוחמב ךרוצ שיו הדובעה םוקמל םגו םידימלתל
, ונל החיטבמ אלש תילוהינ תושימג התוא תא רשפאמ הזש םג המ הרטמה תא גישי אל הז
. םינש ךרואל םשוית תאזה תינכתהש
: " ףליו תניע ר ויה
. ךל הבר הדות
.' ' , , םילשורי יונישל םיכנחמ השקבב זבלא לטומח
: זבלא לטומח
, , םדוקה ןוידה ירחא הזה ןוידה לש סוניכה לע ףליו תסנכה תרבח ךל הדומ םג ינא לכ םדוק
, , דועש החמש ינא זא וב וניינעתהש םישנא תוחפ הברה ויהש הרישי הקסעהל הלודשב ונל היהש
. םיטנדוטס לש הלודג דואמ הצובק םיגציימ ונחנא הזה זרכמה לש הרמוחה תא םיניבמ םישנא דועו
- מ רתוי רבכ הילע שיש המוצע םישדוח המכ רבכ המיתחמש 1,000 , הזה זרכמה דגנכ תומיתח
, תויהל סרטניא ונל תויהל רומא הרואכלשכ הזה זרכמב םיטנדוטס לש תופתתשהה דגנכ רקיעבו
, , םיטנדוטס ונחנא לבא םיטנדוטסל הער אל תרוכשמ םע םג הדובע הפ תעצומ יכ םיקסעומ
ךותב תינלבק תקסעה לש הסינכל םג זרכמב שומישל ףרוג ןפואב םידגנתמש הארוהל תויטנדוטסו
" , , , ה ליה ירוה םע ברק ןרק םע יטיאו לחוז ןפואב םינש דואמ הברה רבכ תמייקש הסינכ תודסומה
, , ,( ) תרמא תאש ומכ סינכהל ךלוה הזה זרכמה וישכעו המלשה ידומיל דוסי תלכשה 10,000 ידבוע
- - - תוחפל ןלבק
: ןהכ לכימ
, תרמא תא הז תא יתרמא אל ינא 10,000 . ןלבק ידבוע
: " ףליו תניע ר ויה
. , עדימהו רקחמה זכרמ ידי לע רמאנ הז אל
: זבלא לטומח
לש הקסעהל תודגנתה לש ןייפמק ןמז המכ רבכ םיצירמ ונחנאש עדיי ךוניחה דרשמש בושח
, . שיש החינמ ינא תינכתה תא םירחהל םצעב םיכלוה םיטנדוטסה תאזה תינכתה ךותב םיטנדוטס
, , םיטנדוטס הילא ועיגי םיטנדוטס ןמ הזיא תעדוי אל ינא לבא םמצע לע הז תא וחקייש םיטנדוטס
, . הז תא ועדתש בושח ול םידגנתמו זרכמה לע םישדוח המכ םיעדוי רבכ ץראה לכב הארוהלו ךוניחל
, ינא תרעטצמ ינאו זרכמה לש הלבקה םע בחרתהל ךלוהו םישדוח המכ תשרב ץר רבכ ןייפמקה
- - - ידמ הדמחנ תאש תבשוח
:האירק
. , הז תא יל םירמואש הנושאר םעפ הדות
3
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: זבלא לטומח
. . , הפ שי חוקיפ אוהש הזיא השעיש ךוניחה דרשמל ןנחתהל םיכירצ אל ונחנא תמאב אל
, לש הקסעה ךיא הניבמ אל ינא לבא תיכוניחכ התוא האור תאש תרמוא תאש דמחנ הזש תינכת
, ירחא הארוהב ןויסינ םוש םהל ןיאש םיטנדוטס 30 , , ישנא ויהי םואתפ הרמא לגש ומכ תועש
. ךוניחה דרשמש תבשוח אל ינאו עיצמ ךוניחה דרשמש תיכוניחה תינכתה המ הניבמ אל ינא ךוניח
. דוע תתל םיצור םא הבוח אל וא הבוח אוהש והשמ אוהש הזיאל תוריש ןתונכ ומצע תא גיצהל לוכי
- - - , , ש הביס םוש ןיא רעונה תועונת לש םיביצקתה תא ולידגת ילמרופ יתלב ךוניח לש תועש
: ןהכ לכימ
. . יאלפתת םישוע ונחנא הז תא םג
: ןירפלה םייח
.' ' - ג דע א ב תוליעפ אל ןה
: זבלא לטומח
- - - , םירוהש ליבשב תוריש ןתונ אוהש ןעטי ךוניחה דרשמש לבא םתוא ליעפהל זא רדסב
. , תיכוניח אל איהש הרימא וז דובעל ךישמהל ולכוי
: ןהכ לכימ
. הז תא ונרמא אל
: " ףליו תניע ר ויה
. רמאנ אל הז
: ןהכ לכימ
. םירמוא אל ונחנאש םירבד תרמוא תא
: זבלא לטומח
- - - ש אשונה לע תרזחו תרזח תא
: " ףליו תניע ר ויה
- - - , תרצוע ינא אל
: זבלא לטומח
. ומצע לע רזח עיצמ ךוניחה דרשמש תוריש הזש טפשמה
: ןהכ לכימ
. , , הבוח אל הז תוריש הז ןוכנ
4
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: זבלא לטומח
' . הרומה תא דיגיו חוקיפל סנכיי ךוניחה דרשמש עגרב חוקיפב היעב היהתש הז ןורחא רבדו
, ,' לש רשק רצוויי ךירדמה וא הזה הארוהה דבוע וא לבקמ אל ינא הזה הרומה תאו לבקמ ינא הזה
, . יכ תורקל לוכי אל הזה ינטרפה חוקיפה תורקל לוכי אלש לעופב םיאורש והשמ הזו הרישי הקסעה
, תורגסמב וישכע לעופב הרוק הזו זרכמה ידבועו ךוניחה דרשמ ןיב הרישי הקסעה לש רשק ןיא
. םיריכמ רבכ ונחנאש
: " ףליו תניע ר ויה
. ךל הבר הדות
. , םירומו תורומ לש תנגוה הקסעה ןעמל הטמה ימע ןב יליל
: ימע ןב יליל
, . לש תינלבק הקסעה לש הזה רופיסב םינש שמח רבכ ינא ימע ןב יליל ימש הבר הדות
. , םירכומ םיפוצרפ הברה הפ שי םירומו תורומ ןסאק הנר ידי לע תקסעומו הרומ ימצע ינא
. , , , דרשמ הביל תועוצקמ תדמלמ ךירצש תודועתה לכו ינש ראות םע ןיינמה ןמ הרומ םילשוריב
- - - , שדח אל הזה רבדה ךוניחה
: ןירפלה םייח
. ןסאק הנר איה תולעבהו
: ימע ןב יליל
. . ךוניחה דרשמ אל אוהש ךוותמ ףוג תועצמאב הקסעה לש הזה ןיינעה הז לע רבדנ אוב ןוכנ
, , ןסאק הנר םע םג הז תא םיאור ונחנאו דבוע אל הז רחא ףוג אלא תימוקמה תושרה אל וא
. , , לכוא אל ינא הנש ידמ ןירוטיפ תומלתשהה ןרק היסנפה יפסכ לש הנלה יתטיש ןפואב םישועש
, . הלע הז חוקיפ םירמוא םתא תומלתשהה ןרק תא יל ונילה יכ ןותבשל תיעיבש הנשב תאצל
. , , . , לש הנלהה דבוע אל םג הז תוסנק רמוא התא דבוע אל חוקיפה דימת הטרפהה לש הנאתה
, , איהו תילילפ הרבע איה שולתהמ יל דרוי הז יכ תילילפ הרבע וז תומלתשהה תונרק לשו היסנפה
, , , " . תופכוא אל תויריעה םיפכוא אל ךוניחה דרשמכ םתא ףכוא אל ת מתה דרשמ תפכאנ אל םלועמ
, . , וזש טרפומ תויהל ךלוה חוקיפה םגש יתעמש וישכע הנאת הלע הז חוקיפה ףכוא אל דחא ףא
- - - המצע ינפב היירורעש
: ןהכ לכימ
.הרקבה
: ימע ןב יליל
. , רפס יתב המכ לע םיחקפמ המכ קוידב תמאב םיטרפ לבקל חמשנ יקוא
5
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
:האירק
. --- תועיבת ךכ רחא עונמל ידכ
: ימע ןב יליל
, , אוב יכ הרקבה ךרעמ הז המ רפס יתב המכ לע תוחקפמ המכ קוידב תעדל חמשא ינא
, , , תרבדמ ינאו םיכוותמ םיפוג תועצמאב םיליעפמ םתא םויהש תוינכתה בור תוינכתה לכ רמאנ
, , ימ הנושארבו שארבו תודבוע אל ןה םידומילה תינכתמ קלח ךותב ירוביצה ךוניחה תכרעמ ךותב
, , . םויה רבכ םא םירומה רדח ךותב תודמעמ רצוי הז יכוניחה תווצה םה הזמ םיעגפנו תועגפנש
, , ופיסות םצעב םתא התומעה תורומו ךוניחה דרשמ תורומ לש תודמעמ ינש שי ידוסי לעב רקיעב
. , םיכירדמהו תוכירדמה לש ףסונ דמעמ רפסה תיב ךותל
- ב ךוניחה רש םע ונבשי ונחנא 26 . החטבהה לע רזח אוה תיפיצפס הזה אשונה ביבס ץרמב
- , ב תסנכה תאילמב רמא אוהש ונילא ולש 6 , , רמולכ תאזה המרופרל וסנכייש תורומהש רבמצדב
, . , תסנכה לוקוטורפ תא ונל שיו שוריפב רמא אוה הרישי הרוצב וקסעוי םויה ףוסל וראשייש תורומ
, , תווצהו רבוארטש תילד םג םש התייה רמא אוה הבישיב ונל םגו הז תא ךל תוארהל חמשא ינא
- - - , וישכע םלוכש ךכ לע ףידע הז ונתניחבמו הרישי הרוצב וקסעוי תכרעמל וסנכייש תורומהש ולש
, ויהי לבא אוצמל היהי השקש תקדוצ תאו םויה ףוסב ראשיהל וצריש תורומה םגש תולגמ ונחנא
. , . , םייק הז םויה רבכ רכש ישולת ינש ןהל ויהיש תורומ רמולכ ףסונ רכש שולת ולבקי ןה הלאכ
, ' ' , םויו ןסאק הנרמ ה דע א םימי ליבשב רכש שולת תולבקמש תורומ ינושל ודה רפסה תיבב לשמל
. , , , ' סמ םואית תושוע ןהו םידימלת םתוא התיכה התוא תא תודמלמ ןהו ךוניחה דרשממ ו
, , ידי לע תוקסעומש תורומ לש םירקמ רופסניא ךל איבהל הלוכי ינא חטשהמ ךל תרמוא ינא
, . הזה אשונב החמתמש ריעה הז םילשוריש ןוויכ םילשוריב רפס יתב שי הלאה םיכוותמה םיפוגה
, , ריבעהל תורשפאב םישמתשמ םילהנמש ןסאק הנר תוכזב ץראב דחא םוקמ ונחנא הטרפהה לש
? , . התומע ידי לע אלו ךוניחה דרשמ ידי לע תקסעומ תויהל הצור תא לשמל סונובכ ךוניחה דרשמל
. . הקסעה יאנתב העיגפ וז תיעמשמ דח הלאכו הלאכ םידיקפת ךמצע לע יחקית זא
, , , הזה טפשמה תא זא תרמוא ינאש הממ דחא והשמ ורכזת םאו ונלש קבאמה לש תרתוכה
, , . ינא ךרובמ הז יתרבח קדצ הז ךורא ךוניח םוי יתרבח לווע לש םילכב םימשיימ אל יתרבח קדצ
, , ,' , אל לבא ךוראה ךוניחה םוי תא הצור ינא ךרובמ הז א התיכל הלועש דלי םידלי ינשל אמא ימצע
. , , הרומ לע תרבדמ תא ןלבק ידבוע תועצמאב אל הטרפה תועצמאב אל יתרבח לווע לש םילכב
, , , , , , תא םיכירדמ ויהי הלא םירומ ויהי אל הלא יל רמא ךוניחה רשש ומכ הכירדמ לע החילס תחא
םע הרומ לע תרבדמ 33 , ' , הלא תיב ירועישב םהל ורזעי םה ןופלטב רמא ומצע רשהו םידלי
.' םע תויהלש תעדוי התיכב םעפ יא התייהש ימ לכ םינורהצ 33 , םומינימ תבייח תא התיכב םידלי
, , , ךוניח תושנ תויהל תובייח הלא םיכירדמ תויהל ולכוי אל הלא התיכ לוהינ םייכוניח תונורשיכ לש
, ןיא יכ תאזה תכרעמהמ ועגפייש םירוההו םידימלתהו תודימלתה לש הדוקנל תועיגמ ונחנא םג ןאכו
, , ,' , ךוסחל לש ןיינע הפ ןיא ףסכב םיכוסח אל םתא ןוכנו ב גוס ךוניח םהל םיאיבמ םתא תושעל המ
- , מ ולש חודב הנידמה רקבמו ףסכב 2005 - מו 2008 , הסנמ הנידמהש הנידמה יתורישש הארה
, , ' , , בתכ םג ותוא םיריכמ םכקלחש החוטב ינא סקופ זפ רדו ףסכ ךסוח אל הזו דבוע אל הז טירפהל
. , . הז ךוניחה דרשממ ונלש השירדה תוירחא ריסהל הז דיחיה טפסנוקה ףסכ ךסוח אל הז הז לע
, . , דבוע אל הז םויה רבכ םירומהו תורומה לע תוירחא וחקית ירוביצה ךוניחה לע תוירחא וחקיתש
, , , , " , . רופס ןיא דיתע תשר ךוניח לבוי ןסאק הנר ה ליה ברק ןרק תורומ תא יחק םויה דבוע אל הז
יכוניחה תווצה םה םיעגפנש םינושארהו תונושארהו רפס יתב ךותב םויה תוקיסעמש תותומע
. , , דבוע אל חוקיפה יתרמאש ומכו תורומהו םירוהה םידימלתהו תודימלתה םג ךכמ האצותכ ןבומכש
. . הדות יתרבח לווע לש םילכב םימשיימ אל יתרבח קדצ זא
6
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
. , " השקבב ת מענמ קוסב הריאמ ןיד תכרוע
: קוסב הריאמ
, ומכ הב יתלקתנש הנושארה םעפהו םינש עבש ךרעב ןלבק ידבוע לש אשונב תקסוע ינא
- . , ב הז תא יתיאר רוביצה תואירב תויחאב הז הרביד ףליו תניע תסנכה תרבחש 2005 ךלה הזו
, , , , המ םיאור ונחנאו םינוסיח המכ תוקופת יפל תודבוע ןה יכ רוביצה תואירב תויחא ןיא םויהו הלעו
, . , תסנכה תרבחו הנש לכ םיאור ונחנאו הככ הזו הככ דיגת ילטנש ןוכנ םינסחמ אל םידימלתל הרוק
- - - , , החילס ןאכו ילאטוט ןולשיכ הזו בורקמ הז ירחא תבקוע ףליו
: " ףליו תניע ר ויה
. םדוק הלע רשאמ רתוי הלוע בגאש
: קוסב הריאמ
. . , , יבגל הרקבה םג ףסכ ןומה םהל הלוע הז ךוניחה דרשמב רבד ותוא היהי הזו הלוע
- , , , ב קוח רבע הרוקש המ יכ שדח רבד הז הרקבה 18 . , הזה קוחה הדובע יסחי תפיכא לש ינויב
? . , וז תותומע םג אולה םימכחתמ ךיא ןימזמל תונפל לוכי אוה ורכשמ ןלוה הרומה םאש רמוא
, ? . דוע הרישיה הקסעהה תא וקיחרי םה הז תא ואיצוי םה ושעי םה המ ןלבק ידבוע לש תומכחתה
. , , , היהי אל אוה רבד לש ופוסב ןייכז לש איה הרקבה םהלש אל רבכ אוה חוקיפה תא ךל שי יכ רתוי
, , , לש השדח הרוצ וזש תבשוח ינאו עובתל היהי רשפא יא זאו ךוניחה דרשמ ללכב ןימזמה
.תומכחתהה
, - - - הרשמ יצח םתוא וקיסעת ךוניחה דרשמ המל הניבמ אל ינא תמאב 3/4 , המל הרשמ
, , . ? תורומ חטשהמ הז תא הריכמ ינא הלאה םירומה הז תא הניבמ אל ינא הרישי הקסעה רשפא יא
, ? , תולבקמ ןוירהב תוהמא םידמול אל יכ המל לירפאו רבמטפס לע תואלמ תורוכשמ תולבקמ אלש
. ןאכ רבד ותוא תויהל ךלוה הזו רתוי התוחפ הדיל תשפוח
, ? . , לש הלא תא וחירכי זא תועייס ויהי אל ןתוא וחירכי םא תחא ידי לע תבשוי תועייסה יבגל
? . ודיגי ןה המו רקובה
: ןהכ לכימ
? ןתוא חירכי ימ
: קוסב הריאמ
. ? ךוניחה דרשמ ןתוא חירכי ימ
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
. , . , , השקבב ימוקמה ןוטלשהמ ינולא יתא תרדוסמ הרוצב יתא ךיילא תרבוע ינא
7
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ינולא יתא
, . , תצק תתל הצור ינא םירבדה תא הפ תעמושו תבשוי הככ ינא םיבוט םיירהצ םולש
. ראוניש ינפל דעש רמול הצור ינא תויצרופורפ 2012 ינא םגו חקיפ אל דחא ףאו םינורהצ ויה
, , שיש רמול הצור ינאו ער אל לדג הארנכ אוה גדלשב םחול אוה םויהו ןורהצל ילש דליה תא יתחלש
- - - השוחת יל
: " ףליו תניע ר ויה
? ןורהצל טידרקהו
: ינולא יתא
- - - , תסנכנ ינאש ינפל לכ םדוקש רמולו אובל הצור ינא ורבע םתשולשש םידלי השולש יל שי
, ,'- - - ' ינאו דיגהל הצור ינא וא ינא םיחקול ונחנא רמאו אבו הנידמה לש ךלהמ אבש ןלבק ידבועל
, . הלאמ תורחא תונולת יל שי הזל תויאכזש תוימוקמה תויושרה םשב הז תא דיגהל הצור
, דיגהל םיצור ונחנא תוימוקמה תויושרה ישאר םשב לבא הזב בלשב הזה ןיינעהמ תוחפוקמש
םדוקש המ לע תוירחא החקל תאזה הנידמהו לארשי תלשממש ךרובמ ךלהמ אוה הזה ךלהמהש
- - - , םדוקש המ לע רקפומ היה
:האירק
. המו ימ ןובשח לע לבא
: ינולא יתא
, שיאכ אל הז תא תרמוא ינאו תאזה היצרופורפל סנכינ ואובש דיגהל הצור ינא לכ םדוק עגר
. םג הז לע תלכתסמ ינא עגרכו ןיינעה ךרוצל אמאכ האב ינא ךוניחה תכרעממ אב אל ינאו ךוניח
, םידלי ול ויהש וא ןורהצב ולש םידליה תא םישל ולכי אלש םירוה ול ויהש תושר שאר לש םייניעב
, . " םע תדדומתמ ינא םכל תרמוא ינא הנזה םלשל היה לוכי אל אוה יכ הנזה התייה אלו א חויב
, , תויעבה םואתפ יברעה רזגמה םע הבישי ירחא םויהו טעמ אל םהילע תבשוי ינאו הזה ןיינעה
' , . , םואתפ המ םירמוא ונחנא המ וארת זא הזה תורישה תא תנתונ הנידמה יכ תורתפנ הלאה
- - - ? םואתפ המו םיטנדוטס
: ןהכ לכימ
. ןגוה רכש םע םיטנדוטס
: ינולא יתא
, , . םג ןיידע םכקלח לשש החוטב ינאו ויה ונלש םידליהש ונלוכל ריכזהל הצור ינאו קוידב
- - - תואנסיט יגוחבו םיטנדוטס םתוא וליעפהש תורייס יגוחב
: זבלא לטומח
- - - םידלי םיחלוש אל
8
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ינולא יתא
, , , , הזה ןיינעה םע וקיספת ןינעה םצע לע עגרכ תרבדמ ינא הרשכה לע תרביד תא החילס
, והשימ בשחמ ליעפמ רוספורפ דלי לכל היה םאו רתויב בוטה תא איבהל םיצור תמאב ונחנא
, , . - - - , ונלוכל תרמוא ינא תמאב הזה ןדיעב םייח אל ונחנא לבא היה אוה ללכב זא ותוא ליעפמש
, , , קרש תוכרבמש יבעוז תסנכה תרבח ידי לע רמאנש יפכו תוימוקמ תויושר שיו היצרופורפ תצק
. ןתונ הזו תוחפשמה לעמ לועה תא ריסי לכ םדוק הזה ןיינעהש ידכ סנכיי הזה רבדהש רבכ תותמ
, , , . , . . םינורהצ ויה יתרמאש ומכ היה אל םדוק םואתפ היצזיטרדנטס שי םייתש תחא הז הנעמה תא
? , , , , , , הז לע חקיפ ימ הלאכ םירבד ינימ לכ תוישגמח הנזה ןכ וחקל רפסה תיבמ ועיסה תוינודעומ
? םירבדמ םתא המ לע
:האירק
. חוכיו לע לכ לע ןיא
:האירק
? בוט היהש רמוא הז
: " ףליו תניע ר ויה
. , יתרבג החילס

: ינולא יתא
- - - האור ינאו הז לע םיכרבמ םירוהש ךל דיגהל הצור ינאו הרוק המ ןיוצמ האור ינא
:האירק
. אל שממ
: ינולא יתא
, תוירחא תחקל לש תאזה הטלחהה לע הנידמה תאו הלשממה תא תכרבמ ינאש הזל רבעמ
, , תועשל רבעמ תיכוניח יאנפ תוכיא רצייל איה תוירחאה ייניעבש הזמ רתוי דיגהל הצור ינאו
, , וא םייניב בלש הזש תויהל לוכיש תרמוא ינאו הדעווה שאר תבשוי ךיילע תלכתסמ ינאו םידומילה
, , תחא תבב תאזה הציפקה תא תושעל רשפא יא הארנכש תויהל לוכי םידומילה םוי תכראהל ךרדב
. , האב ינא ןכל רחא והשמ הרידגמ איה םידומיל םוי תכראה הרידגמ הנניא הלשממה תטלחה םג
, , םע הלוכ תא המש הנידמה םייתש םולכמ בוט רתוי יאדווב הז לכ םדוקש תרמואו 300 לקש ןוילימ
. ינאו ןקתל המ דוע שיש הז הז תא קבחלו הז תא תחקל םיכירצ ונחנאו הזה רבדה לע תאזה הנשב
, , ישארבש דיגהל הצור ינא תושעל המ הברה דוע שי תאזה העונתב תושעל המ דוע שיש המיכסמ
, , ימונוקא ויצוסה בצמב תוימוקמה תויושרה ישארש תחא םירבד השולש תוימוקמה תויושרה 1 דע
3 - - - . רזגמב םגו ידרחה רזגמב םג דואמ ול םיכחמו הזה ןיינעה לע םיכרבמ
: יבעוז ןינח
- - - , , . ונחנא ןכ ונל שיש המל תיסחי יסחי רבד הז
9
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ינולא יתא
. , . םתיא יתשגפנ םג יכ תעדוי ינא יברעה רזגמבו
: יבעוז ןינח
. בוט יכה אל הז םירחא םיבושייל ילוא תיסחי
: ינולא יתא
, , , ' תא םיריכמ אל הארנכ םתא הרושאל תואיצמה תא םיריכמ אל הארנכ םתא יאדווב ה רבח
65 . הזה רבדל וכז אלש תויברעה תויושרה
, , תעדוי ינאו ךוניחה דרשמל םג הז תא יתרמא ינאו רתוול ונל רוסאש תבשוח ינא שולש
" . , רשלו תיל כנמל ונינפ ךרדה תליחתב ונחנא סוארטש דדמ לש אשונה הזה ןיינעה תא וצמיא םהש
, דואמה תוצלמהה תחאו היגוסה תא דומלל ידכ ימוקמה ןוטלשב ונלשמ יוגיה תדעו םג ונסניכ ךוניחה
, , דואמ הברה םג שי יכ תנעט תאש םינועיטהמ קוידב סוארטש דדמ יפל תכלל התייה ונלש תונושאר
היגליבירפהמ תונהיל ולכוי אל ירעצלו הובג ימונוקא ויצוס בצמב םהש םירעב וא םיבושייב תונוכש
, . השקבב ונתיא ויה ךוניחה דרשמו רשהש רמול הצור ינא םדיב הריתומ הנידמהש תוכז וזו תאזה
תשקבמ ןכ ינאו הזה ןיינעל הז בלשב דגנתמ רצואהש ימוקמה ןוטלשה שאר בשוילו ונל עידוה רשה
, , עגרבש האירקה ןאכמ אצתשו לועפל םישקבמ ונחנאש לוקוטורפל תוחפל ןייצל תאזה הדעווב
, " תנוכש םגש ידכ הזה ןיינעה תא דואמ רהמ סינכהל םיכירצ ונחנא ךרדל אצת ג עו הענתה היהתש
, תימונוקא ויצוס איהש ריעב םנמא ןהש תורחאה תונוכשה םגו ביבא תמר אלו ביבא לתב אריפש 8 ,
. , , ינאו םיניחבת םתואל םינוע םה יכ היגליבירפ התואמ תונהיל ולכוי הזה ויצוסל םינוע אל םה לבא
, , וא הזה ןיינעב יעייסת םא חמשא דואמ ינאו יתייעב דואמ רעפ הז יתייעב רעפ הזש תבשוח
. האירקה אצת תאזה הדעווהמש
: " ףליו תניע ר ויה
.הדות
: הירזע לחר
, . ינא הזה ךלהמה לכ לע ךרבל הצור םג ינא לכ םדוק םירבד המכל סחייתהל הצור ינא
, , םינורהצה דוס תא ול יתיליג גרבנטכרט ינפב יתרביד םילשוריב תולגעה תאחמ תא יתלבוה
, זא ןורהצ הזל אורקל וצר אל לש ןויערה לכ םצעב הפמו םימלשמ ונחנאש תופרוטמה תויולעהו
, , , הנשמ אל ךורא םידומל םוי הזל אורקל םג םיצור אל יכ תיתפסות םידומיל תרגסמ הזל םיארוק
עבראב רמגנ ונלש הדובעה םוי לעופבשכ םייתשב םידליה תא םיפסוא ונחנא םויהש ןויערה לבא
. , , םיקלח יתארק ינא טושפ הבושח דואמ תינכת וז ייניעב ןכלו הפמ ליחתה הז בוטה הרקמב
. . לע םילבקמ םצעב םתא רורב הז השק דואמ דואמ דואמ תויהל ךלוה םושייהו הזוחהמ םיבחרנ
, ליגמ ץוח םכמצע 3-4 ךות םלוכ תא לבקלו םניחל הז תא ךופהל ללכב טושפ אל ולש םושייהש
, , ןכ לבא הנשה הז תא לטבל אל בושחל ךירצש תויהל לוכיו םידממ תרידא המרד וז הפ םינש המכ
, , , לכ םסרופ אוהש םוימ קר וליפא יכ קדביי ןחביי הנש יצח ירחאש הזוחכ הזה הזוחה תא תחקל
, תוירחא דוע חקול ךוניחה דרשמש ךילהת הזש דחא דצמ ןוכנ הז הפ םילבקמ ונחנאש תורעהה
, רתוי הברהל םרוגש ךילהת הזש תויהל לוכי םג לבא ךורא םידומיל םויב םייתסי אוהש תויהל לוכיו
, . ירחאש העיצמ ינא ןכל וב םיאצמנ ונחנאש לולסמ םג הזש תויהל לוכי ךוניחה תכרעמ לש הטרפה
, הזוחהש תויהל לוכי האבה הנש תארקלו הז תא קודבל רשפא היהי סופ הזיא היהי םישדוח המכ
. תרחא בתכיי
0
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, . , םויה םינורהצב םינורהצל האוושה לש אשונה הז דחא רבד םייזכרמ םירבד השולש יל שי
, ףרצל תורשפא ןיאו ןטק רתוי הברה אוה הצובקב םיראשנש םידליה רפסמ םיהובגה םיריחמה ללגב
, , , ינא ןכלו הנטק דואמ היהת תורשפאה םינגבו ירשפא אל טושפ הז תינכט תוצובק ףרצל תותיכ
, , םלוכ זא םניחב תויהל ךלוה הז םא יכ ןוכנ אל הז ינש דצמ לבא ןטק היהי םידליה רפסמש הנימאמ
, , , םע תושעל הלוכי הכירדמש המ תוצובקב זאו חינהל ריבס וראשיי 15 םע וא םידלי 17 םידלי
םע תושעל השק דואמ דואמ הל היהי עברא דע םייתשמ םיראשנש 30 . יתש הז םויה םג םידלי
, , , , םע השק דואמ דואמ היהי הז הזל םיארוק ךיא הנשמ אל תעייס הכירדמ תודבוע 30 םידלי
, , רוזעי םג הז םמצע םיכירדמל רוזעי םג הז םידליה רפסמ תא דירוהל לע בושחל ךירצ יתעדלו
. . . תא םג ןיטולחל הנוש איה רפסה יתב תמועל םינגב םידליה לש תוגהנתהה תחא הרעה וז םידליל
. , הנוש היהי הזה ךילהתה יתעדל ןכל ןובשחב תחקל יאדכ הז
. . םג העיצמ ינא טולייפ יבגל תובשחמה המ עומשל חמשא ינא םילשורי יבגל הז ינשה רבדה
, . , ובשחת ךלהמה לכ לע לקהל דואמ לוכי הז הזה בלשב םידליה ינגב קר הז תא תושעל םילשוריב
, , תכרעמ םימייק םינורהצ ףילחמ םצעב הז םידלי ינגב בכרומ רתוי הברה הז רפס יתבל הסינכ
. , , םילשוריב תויהל ךלוה המ עומשל חמשא ינא זא דקפתל תעדוי דובעל תעדויש
, , הלימ יצח הרמאנ הפו וילא תוסחייתה ללכב התייה אלש לודג אשונ אוהש ישילשה אשונהו
. , תכמ תויהל תכלוה הנמשהש הז לע םירבדמ םויה הנוזתה לש אשונה הנזהה לש אשונה הז
, , , ףאש ןוזמב ונלש םידליה תא םילדגמ םויה ונחנא המ הנשמ אל הנידמ תכמ רבכ איה וא הנידמ
. ונלש םידליה לע יוסינ םישוע וליאכ ונחנא ולש םידליה תא לדיג אל הירוטסיהה ךרואל םלועמ דחא
דוע הלגנו 20-30 , , , חלמו רכוס ןמשה ללגב היהי המכ הובג םד ץחל המכ בל תולחמ המכ הנש
, , , . םילשוריב הצובק ונחנא ינאו יתיא הפ תבשויש רוצ תיגש םילכוא ונלש םידליהש ןוזמב שיש
, לכוא םינגבו םינורהצב םילכוא ונלש םידליהש ונבה םצעב ונחנאשכ הזה אשונה לע תדבועש
, . ךרדב םהילא עיגמ התיבה ונילא סנכנ אלש המ לכ התיבה ונילא סינכהל םינכומ אל ונחנאש
. , , המ הלאה םירבדה לכו יטננימוד דואמ םעטל םילגרתמ םה יכ תוכורא תוכלשה הזל שישכ םהלש
- , ה האמה לש הסיפתל סחייתמ אוה םצמוצמ דואמ דואמ אוה םכסהב בותכש 19 - , ה האמה תליחת
20 , . . , , ןיא ןמשל תוסחייתה ןיא רחא והשמ שיש עומשל חמשא ינא ןוזמ תובא הנמ לדוג לש
. , רכוסל תוסחייתה ןיא חלמל תוסחייתה
: ןירפלה םייח
. הזה זרכמב אל הז יכ
: ןהכ לכימ
. הנוזתה לש תויגוסה לכל סחייתנ ונחנא
: הירזע לחר
רבמבונמ 2006 . , " הלאה םירבדה לכ ןגטל רוסאש הז לע רבדמ רתוי תצקש ל כנמ רזוח שי
, תנידמב םידליה לכ םינש המכ ךותש הז לע םירבדמ ונחנא םא הפ ונחנא םצעבו אצמנ אל הז
, רתויש המכ המינפ םיסינכמ ונחנא ךיא בושחל יאדכש יל הארנ זא הזה לכואה תא ולכאי לארשי
, , , , , הלא ןגוטמ ןוזמ רוסאל דבועמ רשב רוסאל הלק הייתש רוסאל םיקתממ רוסאל םיחנמ םיללכ
. םיינויגה דואמ דואמ םירבד
, היהי אל הזש זא ןגד הזיא רוחבל רשפאש הז לע םירבדמ ונחנאשכש הז ףסונ רבד
, , , דימת ןייכזהש םיעדוי ונלוכ לבא הלאכו האוניק הפי ארונ םירבד ינימ לכ שי זאו סוקסוקו םיתיתפ
. , . עיפומש המ תוריפ הזיא תוקרי הזיא יבגל םג םשל רוזחי ןמזה לכ הזו סוקסוקו םיתיתפ םישי
. ןובשחב הז תא חקול אל ללכב םצעבו םצמוצמ דואמ אוה הזה הזוחב
1
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
. . , השקבב יכעמ ךתיא תתומעמ יול עטנ
: יול עטנ
, םצעבו ותוא תוגיהנמש תועייסהמ המכ ןאכ תובשוי יצראה תועייסה הטמ תא םיוולמ ונחנא
, , , דרשמ לש הזה ןוידהמ טמשנש אשונ םדוק תסחייתהש ומכ וילע רבדל תוצור ונחנאש אשונה הז
, , תומלעתה שי ובש הרקמ דוע ןאכ שי היהתש לככ הבוט תאזה המרופרה םושייל ךרדב ךוניחה
, , . תועמוש ןהמ םג ועמשת ףכית ןתיא תודבוע ונחנאש תועייסה םינורחאה תועובשב תועייסהמ
, ' , , , דע ראשיהל וכרטצת ןתא ןכ תועמוש םואתפ ןה םחפ לא םואב ירקמ ןפואב ידרופס ןפואב
, , , , ,' לכ םע ןהש הז לע תורבדמ ןהו תוחוודמ ןהשכ הבילעמ תכחוגמ תילוש רכש תפסותב עברא
, - , , , ןה הזלו יצחו םייתש םייתש דע םדוק הליחתמ הדובעה לעופב יצחו עבשמ תודבוע ןהמ שרדנה
, ונעמלש דליל שרדנש המ תאו ןהמ שרדנש המ תא דליל תתל תוחילצמ אל ץוחב ןושלה םע תועיגמ
, . , תורמוא ןמצע ןה עברא דע ךישמהל ושרדיי ןה וישכעו תאזה המרופרה לכ תא םישוע ונחנא
, , ' ' עובשב היה ללכב ןאכ תומייק אל תועייסה הזל רבעמו הז תא השענ ונחנא ךיא תועדוי אל ונחנא
, , תמאב המרופר דוע תושעל רשפא יא תאזה תינכתה םושיי אשונב ךוניחה דרשמ לש סנכ רבעש
, , ' . , התיא ונבשי ונחנא ןאכ ןהכ בגו ךוניחה דרשמ תועייסהמ תומלעתה ךות היהתש לככ הבוט
, , , , ףסונ תמוצ הזה יזכרמה תמוצב בוש לבא ןגב תעייסה לש יתוהמהו יכוניחה םוקמבו ךרעב הריכה
, ןגב תיתועמשמ דואמ היצקנופכ תעייסל תוסחייתה יאו תומלעתה בוש שדח קפוא לש הרקמב ומכ
.םידליה
: " ףליו תניע ר ויה
. , , , ' השקבב הרצקב דודשא ןגב תעייס ןמ גרות יתור
: ' ןמ גרות תור
. , יצחו םייתשב תיארנ תעייס ךיא האר םכמ דחא םא לואשל קר הצור ינא הרצקב שממ
: " ףליו תניע ר ויה
. , םיאור םה םידליה תא םיפסוא םלוכ
: ' ןמ גרות תור
- , , ב םג לפטלו הזב ךורכש המ לכ ירחאו ןויקינ ירחא אל לבא םייתשב 35 , וראת זא דלי
. העברא העשב הארית איה ךיא םכמצעל
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
. , דודשאמ דחוימ ךוניח תעייס תרופ הלמרכ
2
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: תרופ הלמרכ
. , ןוזחש רמוא הז ןורוויעל ול םרגו הקישנ תתל אב הז ילש אמא לש הרימאב ליחתא ינא
, , , . םידליה עברא ירחא הרקי המ תרמוא יתורש ומכ הז םינגב הרוקש המ דוחל תואיצמו דוחל
. , , , , תוניזמ אל ללכב םינגב תוחוראה תוחוראל רשקב ןוכנ אל הזו םילכסותמ םיבער םיפייע םיעיגמ
, , , , איה הז לע קר תואירב אל תובוט אל תוניזמ אל םש תוחוראה םינורהצ םש שיש םינגב יתייה ינא
? , ? , ? , עיגי אוה השעי אוה המ םינרזמ ןיא ןשיי אוה הפיא שולש ןב דלי םיאנתה םע הרוק המ הרביד
, , , , שממ ינבצע אב אוה רקובב הז ירחא ברעה לכ תא סורהי אוה ןושיל הצרי אוה התיבה עבראב
. . , . םיאנת ןיא הנישל םינגב םיאנת ןיא דליה תבוט לע םג ובשחת הז לע ובשחת ןגל ותוא םיררוג
, , ? ? . טושפ והז םיירהצה רחא םתוא וחק םיגוח ינש םיצור םתא םיגוח ינש ליבשב םולכל םינגב
.דואמ
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
. , ? , הצור ינא הזה אשונל תוסחייתהל חמשא ינא השקבב רצואה דרשמ הלשממה ידרשמ
. תינכתה תא ליעפהלו וילא הז תא תחקל לוכי אל ךוניחה דרשמ המל הלאשל הבושת תיפיצפס
: דבאב ילריש
. . ינא עגר טואא םוז הלאשל תיפיצפס סחייתא ינאש ינפל הצור קר ינא ךתושרב סחייתא ינא
, המו הלשממה תטלחהב טלחוה המ ריכזהל הצור קר ינא לבא ןאכ ךוניח לש עבוכב ונחנאש תעדוי
. ןחבמ לע טלחוה תירוקמה הלשממה תטלחהב ךילהתה היה המ ריבסא ינא זאו ךכ רחא ןקות
, . , םידרשמה םע ףותישב ךוניחה דרשמב ןכמ רחאל םיעדוי ונלוכש ומכ תולוכשאה לכב הקוסעת
, תולוכשאב הקוסעתה ןחבמ לטוב ונתיאו םירחאה 1 דע 3 , תוחפל הז ירוחאמ היהש ןויערה םצעב
תולוכשאבש ונלש עבוכהמ 1 דע 3 אלש ןוויכמ הקוסעתה רועיש תלדגהל םורגי הז חרכהב אל
, .' רבד לש ופוסב הז לבא בכרומ רתוי תצק הז וכו םיקסעומ תויהל אל םירחוב םה חרכהב
.הטלחהה 1 דע 3 , הקוסעת ןחבמ ןיא 4 דע 10 , לש םוקמל הז תא תחקל רשפא יא ןכלו שי עגרכ
, - - - " םאה היגוגדפ תשא אל ינא לע תרבדמ ינאש ילב הזו דומיל תועש תפסות לש םוקמ וא א חוי
, ויהיש ןוכנ רתוי וא הירוטסיה וא הקיטמתמ דוע דמלי דליהש ןוכנ הז םאה דומיל תועש דוע ןוכנ הז
, , . לבא הז לע תעדה תא ןתא אל ןכל היגוגדפ תשא אל ינא םירחא םיאשונב הרשעהו םיגוח ול
, , דוע דומלל התיכהמ קלח ריאשהל םילוכי אל ונחנא הקוסעת ןחבמ שיש עגרב תינכט הניחבמ
. . וזה הניחבהמ הז אל רחא קלחו הירוטסיה וא הקיטמתמ
. עבקנ הלשממה תטלחהב הלשממה תטלחה לש ןייינעב דיגהל הצור ינאש והשמ דוע
. קיפהו הזה ביצקתה תא חקל ךוניחה דרשמש תבשוח תמאב ינא תאזה תוליעפה ךרוצל ביצקת
, . יוטיב ידיל םיאב אלש םיסנאוינ הברה הפ שי בכרומ דואמ דואמ טקיורפ הז ברמה תא ונממ
, ביצקתהש תבשוח ינא תמאב לבא תעדה תא הז לע ןתונ ךוניחה דרשמו ןאכ םישנאה בורל תוחפל
- - - ו ותוא לצנל רשפאש הבוט יכה ךרדב לצונ
: " ףליו תניע ר ויה
. הז תא םיעדוי אל דוע ונחנא
: דבאב ילריש
, , תושעל דומלל דוע ךרטצנש תויהל לוכי םדוק הרמא יתאש ומכ ןוכנו םיעדוי אל דוע ונחנא
, , , תוצובקהמ קלח תועש רתוי ויהי רפסה יתבב תוחפלש רוכזל ךירצ לבא תויהל לוכי לוכה םינוקית
3
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, הז לבא ןבל יבג לע רוחש םימושר אל םהש הלאכ םיסנאוינ תונטק רתוי תוצובקב תויהל ולכוי ןכ
. לעופב הרקיש המ
: " ףליו תניע ר ויה
. הבר הדות
, , , " םוי תונועמל ףגאב הריכב תלהנמ תינגס הייטע הטיא השקבב ת מתה דרשמ
.םינותחפשמו
: היטע הטיא
- " מ הזה תורישה תא ליעפמ ת מתה דרשמ 2007 - - - הז ירה ןתינש ןודקיפ לש גוס הזיאכ
, , . , " יתא בגא ךרד לדוג ירדסב םילדג ונחנא זאמו םהב קוסעל רומא ת מתה דרשמש םיאליג קר אל
- ל ונעגה 33,000 אלו םידלי 22 , . ןיטולחל םירחא תומוקמל הז תא חקול ךוניחה דרשמ תישאר זא
תולוכשאב ונל שי םויה 1 דע 3 ישוקב 7,000 , ירדסב םירפסמ לע םירבדמ םה םידסבוסמ םידלי
, , , םיטרדנטסה לע הנעו שקיבו הנפו הצרש ימל קר םצעב ונתנ ונחנא םלוכל לוכה םינתונ םה לדוג
, , תמאב הלא יבעוז תסנכה תרבח תששוח םהמש םילודגה םיליעפמה אל אקווד הז טעמ יתמ הזש
, - - - , , לבא שקיבש ימ לכל טעמכ תוריש ונתנ ונחנא ב םיליעפמ תיבב םיליעפמ םינטק םינוליעפמ
, לדוגה ירדסב הייסולכואה לכ לע תויהל לוכי אל הז ןיפנא ריעזב תויהל לוכיש רבד תמאב הז
. . רשפא יא תרמוא תאז המידק קנע דעצ הזב השוע ךוניחה דרשמש ךכ ליעפמ ךוניחה דרשמש
- . " מ הז תא תתל םיכישממ ונחנא ת מתה דרשמ םויה ןתונש המל הז תא תוושהל ללכב 4 דע 7 םעו
, - - - רותב םהילע רגנסל הסנמ וליאכ ינא תרמוא תאז תבשוח ינאו םהילא רובעל רומא הז ןמזה
- - - , הז תא השועש ימ קר לעופב הז תא תעצבמש תחא
: " ףליו תניע ר ויה
. , , , , לוכה הז םלצא היהי הזש םיצור ונחנא םדעב בגא ונחנא
: היטע הטיא
, ירחא בקעמהו תכרעמה לש היינבה תאו תולהנתהה תאו ישוקה תא ןיבמש תרמוא ינא אל
, , ןטק תיסחיה םוקמהמ הז תא תחקל םא לבא םיישק ויהיש קפס ןיא םדא חוכו הרשכההו תכרעמה
- , מ הז תא השוע ינאו םישוע ונחנאש 2007 , , רזגמב ידכ ךות םיישקה תא האור ינא םינש שש
, , לומ דובעלו טושפ אל הז תויושר ישארו טושפ אל הז םדא חוכו טושפ אל הז יברעה רזגמבו ידרחה
, , . ןכ םהש המ םינורהצב םדא חוכ אשונב םיקסעתמ אל ללכב ונחנא בגא ךרד טושפ אל הז םינייכז
, , , טדנמה אל הז הזב קוסעל םיעדוי אל ונחנא יכ ללכב הז תא םישוע אל ונחנא םויה םמצע לע וחקיי
,' , ' . המ ונישע זא וישכעו ףוחד רהמ לוכה ושעת ורמא יכ תרגסמ םישנאל תתל וניסינ ונחנא ונלש
. העונת ידכ ךותש קפס יל ןיאו ירמגל רחא םוקמל הז תא םיחקול םהש תבשוח ינא םיעדוי ונחנאש
. . רמול יל שיש המ לכ הז ורפתשי םג םה
: " ףליו תניע ר ויה
. . םיניוצמ םירוגנס המכ םכל שי הבר הדות
: ןהכ לכימ
. סחייתהל םיצור ונחנא
4
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: " ףליו תניע ר ויה
, תויהל ךלוה הזש תבשוח ינא המל תלאשש הלאשל תאז לכב הנעא ינאו וסחייתת ףכית
. . םינורהצ לש אשונב םייקה בצמל הז תא תוושהל םיכירצ ונחנאשו םייקה בצמה לע ןאכ רבוד ןוסא
. םיאליגו תויושר רתויל ףסכ רתוי םירמוא תאזה טבמה תדוקנמש הניבמ ינא זא דחא טבמ תדוקנ וז
. ךוניחה תכרעמל השוע הזש המ לש טבמה תדוקנמ הז לע תלכתסמ ינא בוט הארנ הז תמאב זאו
. תיזיפש הזמ ליחתנ לכ םדוק תורקל לוכיש המ לע תדחפמ דואמ ינא תאזה טבמה תדוקנמו
, , , םירבדה םיירהצה רחא םיבבותסמ תיסיסב יכה המרב םיטנדוטס םידימלת רפסה יתבל םיסינכמ
. רפסה יתב ךותב הרוקש המ לש םייסיסב יכה
:האירק
. םויה םג םייק הז
: " ףליו תניע ר ויה
. לומ הקסעה לש הזכ גוסל לגרתהל לש אשונה יתוא הגיאדמ הזה רבדה תבחרה ןיידע
, םיאצוי אל הלאה הקסעהה ינונגנמל םיסנכנש עגרמש הארמש ןויסינה בושו רפסה יתבב םירומ
, ךוניחה דרשמש ידכ זרכמל םישנא ושגיי אלש ךכל תלחיימ טעמכ ינא יטירק היה ייניעב ןכלו םהמ
, יכ בוט יכה הז תא ושעת םתאו בוט יכה הז תא ושעת םתאש תבשוח ינא יכ הז תא תושעל ךרטצי
דליה לש ומוי תואריהל רומא ךיא לש הבישח וסינכת םג םתא ןמז ךרואל זא וליחתת םתא םא ףוסב
, , ומייסי םא רפסה תיבב וראשיי םידליהש חיטבהל ךיא תיב ירועיש לע לשמל בושחל וליחתת םתאו
, , , תוצראב םייתנש יתייה רפסה תיבב ויהי םירפסה םירפס תלאשה ךירצ אל תיבה ירועיש תא
, , , , ויה םיירהצה רחא םייתעש רפסה יתבב ויה םירפסה יצחו שולשב יתמייס יתדמל הככ תירבה
, , . , . םכלצא בשוי הזש עגרב הסיפת וז לבא רפס תיב ירועיש שי תיב ירועיש ןיא תיב ירועיש תנכהל
, , היצרגטניא תושעל םכלש תלוכיה זא הז תא םילהנמ םתאש עגרב םכלצא בשוי ביצקתהש עגרב
. ירועיש םישוע םידליה לכש םיאדוומ ךיא לע םילכתסמ םתא תיתועמשמ איה הזה אשונל תיכוניח
, . , , איהש תעדוי איה תיב ירועיש וניכה םידליה לכש תעדוי הרומ םא םירעפ רגוסש המ הז בגאו תיב
, . , רשפא תושעל רשפאש םירבד הלא םירעפ םיחתפנ אל תרחא תרחמל רועישה תא הליחתמ
. , םיגוח םיכירדמכ תיב ירועישב םיעייסמש םידליכ רפסה יתבב רתוי םירגובה םידליה תא ליעפהל
' , , , ו תותיכ ידימלת תרמוא תא תושימג ךל שי הקסעה לש תולאשל סנכיהל הכירצ אל תאש עגרב
- , ,' ה לע קר אל םיבחר רתוי םירבד לע תרבדמ ינא ד תותיכ ידימלתל ורזעי 3-9 , םיליחתמ םתא
, קרו ינשל דחא םירזוע םידליהש אדוות איהו תותיכ המכ לע תחא הרומ היהת יכוניח ןוזח חתפל
, , , . םלועב רפס יתבמ הז תא םיאור ונחנא בוש תויוליעפ םישוע םידלי םא תיב ירועיש םישועו םיבשוי
, , רחא םרוג תויהל םילוכי םה תויוליעפ ליבוהל םיעדוי םה םילודג דואמ תויהל םיכירצ אל םידלי
, , , םירבד וא הקיזומ וא טרופס םיליבומ םה םייביספ אל םה ךרע לש השוחת םהל ןתונ הז םיירהצה
. שי ךוניחה דרשמל םגש יכוניח ןוזח לש גוס ןאכ הגיצמ ינא רמולכ החנמ אוהש םרוג שי זאו הלאכ
, , , תא רהמ רהמ םסקמל ןויסינה ךותמ םכמ הז תא םיאיצומ םתאש עגרב תרמוא ינא ןכלו הז תא
, , , סנכנ יכ לבח הזו השק דואמ דואמ דואמ היהי הז ירחא ןקתל לש לולסמל וישכע םיסנכנ ונחנא הז
רפסה יתבל וישכע ךלנ ואוב תרמוא התייה הרורבה הסיפתה ולו םכידיב היה אוה ולש ףסכ ןאכ
, ' , וישכע ךל שי רפסה תיב התא םתוא לאשנו 100,000 , םיליעפמ םתא ךיא תינכת יל וגיצת לקש
, ,' םירומ םע ןאכ םיבשוי עובשל תחא ונחנא וארת םתאו םיירהצה רחא עברא דע רפסה תיב תא
, , . םילהנמל םירומל הז םע םיאב םתייה םא רפסה יתבב םישוע םהש תורוצנו תולודג ונל םירפסמש
. ראשיהל ךירצ הז ךכ םשל לבא יכוניח ןוזחב דומעל ידכ םוזיל םילגוסמ רפסה יתב המ םילגמ םתייה
, . םינתונש ללגב אל ןוסאל ךרדב ונחנא ייניעב ןכל רפסה תיבב ראשיהל ךירצ הזו ךוניחה דרשמב
, איהש תונמדזה םיספספמ ונחנאש ללגב הזו תחקופמ אל התייה םויה דעש תינכת שיו יפוי הזו ףסכ
, , . ינאו םכדעב ינא ןכלו הביסה וז ותוא ןקתל חילצנ אל דחא ןוויכב ךלנ ונחנא םאו בוש היהת אל
. , . שגיי אל דחא ףאש הפמ אורקל הלוכי ינא םא ןייכז ףא שגיי אלשו םכלצא ראשיי הזש הצור
5
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
. , ונחנא םולכ אלב רוטפ היהי אלש ידכ קר תיללכ הרימא איהש הזיא דיגא ינא ךתושרב
. , , , תויהל לוכי המ אלו ןכ המ לש תיטרפה יתעד תא הפ תרמוא ינאו יתעד תוינעל םוקמב םיאצמנ
הז תויהל ךירצש תבשוח ינאש ןיוצמה םאה דימת איה ךוניח שיאכ תוטבלתהה יכ הז תא תרמוא ינא
, תיב להנמל תתל לוכיש קנע יתפסות ביצקת הז בל יוליגב הפ הז תא תרמוא ינאו תויהל ךלוהש המ
, . תרמוא ינאו רפס תיב תלהנמ יתייה יבל לכב הזב הנימאמ ינא תושעלו םולחל תלוכיה תא רפסה
- - - . לוכי ל םירומו רויצל םירומו תואנסיטל םירומו המיחלה תונמאל םירומ יל ויה םאש ןבומכ הז תא
. , התאש הלאשה וישכע הככ אל הז לבא בוט רתוי הברה היה הז תינוזחה המרב תמאבש תויהל
, ,' , ' רמוא ינאש וא הז תא עינהל תלוכיה תא יל ןיא יכ הדות אל רמוא ינא םאה איה עירכהל ךירצ
, , ' ' םיעדוי םתא לבא יתעד תוינעלו תושעל לוכי ינאש המ לע רשפתמ אל ינא םשו הז תא חקול ינא
- - - , ןוקיתה לש םוקמב ונחנא יכ ודיגי םימי
: " ףליו תניע ר ויה
. הז תא עינהל תלוכיה תא םכל שי יתעדל
: ןהכ לכימ
. , תעדל םיכירצ ונחנא דימתל הזוח םימתוח אל ונחנא טולייפ תנש וז לכ םדוקש תבשוח ינא
, םע קוניתה תא ךופשל אל העיצמ םג ינא בוט אל המו בוט המ םוקמה לע םירבדמ ונחנאש ינפל
, , , ךוניחה תכרעמב םיאלפנ םירבד דואמ הברה שי ךוניחה תכרעמב םיישק דואמ הברה שי םימה
, תבשוח אל ינא זא יתרבח לוועב אל יתרבח קדצ רמא והשימו תולוועה לכ תא רותפל אב אל הז
, . םתא םילבלבתמ םתאו םירוהל הרושב הפ שיש תבשוח לכ םדוק ינא יתרבח לווע הפ שיש
, , . התוא אל וזש ןוויכמ תרייצ תאש ומכ ןלבק הרומ לש הקסעהמ הנוש הז ינש רבד הז תא םתחכש
,' , , ' רחא והשמ הז ןלבק הרומ קיסענ םיאור אל ונחנא וישכע בוט םירמוא ונחנאש רקוב תדובע
, , . הז םאש הרתיה המשנה וז רועיש דוע ושעיש םירומ ןקת לע םירומ םיקיסעמ אל ונחנא ןיטולחל
, , , . ינאש דיגהל בכרומ הז םיישק שי ילש הנומאה וזו ךוניחה תכרעמל הרתי המשנ תצק ןתית חילצי
? , היישעב ילש תוגאדה תא תרעזממ ינא לבא תגאדומ אל עגרכ הזה ךילהתה לע תוחפל תיארחאכ
. , , דוע הפיא םירמואש המ לכל סחייתהב טורפלו תווצה םע תבשל אלא תרחא ךרד יל ןיא ילש
, , , המ לכש םירמואו םיאב אל ונחנא הארנ ונחנא דמלנ ונחנא טולייפ הז וזה הלעפהה תנשב
. , . רצייל םיסנמ ונחנא אל םיעדוי ונחנאו םוטמט הז םירמוא םלוכש
: " ףליו תניע ר ויה
? , ומצעב הז תא תושעלו םיבושיי המכ תחקל ךוניחה דרשממ ענומ המ תינכט הלאש
: ןהכ לכימ
, . הלכלכ להנימ יחרזמ ידודש עגר הצור ינא םידבועה תא קיסעהל םילוכי אל ונחנא לכ םדוק
, . . , , ונל ןיא ינש רבד דחא רבד הז וליא רמוא היה הז המ ביצקתה לש הזה אשונל סחייתי םיביצקתו
- - - ונל ןיא ונחנאש והשמ תושעל ידכ םייתש העשב םש ראשיהל הארוה ידבוע לע תופכל תלוכי
, , , , המל איה ןמזה לכ םיפקתומ ונחנא הז לעש בגא ךרד ונרחב הבש ךרדה הזכ רבד תושעל תלוכי
. ונחנאש תוריש טרדנטס חיטבהל םיצור ונחנאש לכ םדוק איה הביסה תושעל תולעב לכל ןתינ אל
, , , , . םימיקמ ונחנא רוגס אל אוה בכרומ אוה חוקיפה לש אשונה תקדוצ תא ןוכנ וילע חקפנ םויה
, , , , הרמא תומרופר הברה ךכ לכ שי םילעופ ונחנא תמאב םישוע ונחנא הרקבו הפיכא יושירל להנימ
, . , , , שי ןוכנ תרהודו הזז תכרעמהש ןדיעב תויהל החמש ינא תומרופר הברה שי ןוכנ הרש תלהנמה
, , , , , ונלש הבישיב הז לע רבדנ ונחנאו הזה םוקמה לע הפ םג לבא טאל טאל ךירצ םיריחמ הזל
6
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, , לופיי אל הזשו ליעפהל םירחאו םייביצקת םילכ ול םינתונ ונחנא לבא להנמה לש איה הפ תוירחאה
. . ונל רז אל הז לבא וילע
, . , , ידוד קיפסמ יתרביד ינא יכ דיגי תווצהש תויעוצקמה תולאשל קר הצור ןכ ינא לבא
.השקבב
: יחרזמ ידוד
. הבצקות תאזה תינכתה הלשממה תטלחהב ביצקתה לש טביהב סחייתהל קר הצור ינא
דראילימ ינשב 350 , . תיביצקת ורקמ המר לע רבודמ רידא תמאב ףקיה לע רבודמ תיצרא הסירפב
, , יפכ יטננימוד דואמ םרוג הארנכ אוה רצואה דרשמ וזכ הרוצב הנבנ הזה ביצקתה הליחתכלמו
, , אל תפסותכ אל היונבש תיתפסות תינכת איהש תינכתל ךיירבדב תזמר וא תסחייתה תאש
, , " . ךוניח שיא אל ינא עגרכ סחייתמ אל ינאו א חוי לש לדומל םיכלוה ונייה םא םידומילה םוי תכראהכ
, , תוחפל תוחפל לש תיתועמשמ תיביצקת תפסות לע םירבדמ ונחנא ער וא בוט הז םא גוגדפ אל
- מ הלעמל 50% " , . הז תא רוכזל םיכירצ םלוכ ף לא זא ורקמ ימוכס לע ןאכ םירבדמ תויולעב תפסות
דרשמב ונל תוחפלו הרקי רתוי הברה היינשה הביטנרטלאהשכ תוביטנרטלא לע םירבדמ רשאכ
- - - , םגו ונלצא בשוי היה ףסכה לכ םא םג ךוניחה
: " ףליו תניע ר ויה
. , םיכרד ינימ לכב התוא תונבל רשפא חרכהב אל
: יחרזמ ידוד
, תורדתסהמ הרש לש הירבד תא עמוש םג ינאו םויה םייקש המ סיסב לע רמוא ינא רדסב
ןאכ הקסעהה הנבמ לכו שדח קפוא םע םויה תכרעמב םירומש ללכב חוטב אלש ךכ לע םירומה
, . קרש ונרדגהש הליחתכלמ הביסה וז בגא תכרעמב ראשיהל וצרי ללכב 20% תינכתב םיכירדמהמ
- - - . לפכשל אל איה הרטמה תרמוא תאז ךוניחה תכרעמ ךותמ םירומ ויהי
: " ףליו תניע ר ויה
. בורה ויהי םהש גרבנטכרט תצלמה בגאש תורמל
: יחרזמ ידוד
, . לטומח תא יתעמש לבא היעב םג וז ךכ אל הזש עגרבו בוצקתב םירחמתמ ללכ ךרדב
, , , יכ יל םרצ שממ הז ינש דצמו תרמוא תאש םירבדה םע ההדזמ ינא דחא דצמו םיטנדוטסה תגיצנ
, , , הגועה תא לוכאל רשפא יא וניבתש בושח תרושקתב רצק ילוא סופספ אוהש הזיא ןאכ שי
. , לעו ןוזחה לע קר םילכתסמ ונחנאש ונלוכ טילחנ ונחנא םא הככ ךליי אל הז המלש התוא ריאשהלו
, השענ אל ילוא זא םולכ השענ אל זא היהי אל הזש תויהל לוכיו עיגהל םיצור ונחנא ןאלו היפוטואה
- - -םולכ
: " ףליו תניע ר ויה
. , וישכע חקלנש דעצה םאה ןוחבל םיכירצ ונחנאש תרמוא ינא תמרוא ינאש המ אל הז בגא
. ותוא קיחרהל לולע הזש אוה ילש ששחהו הזה ןוזחל ונתוא םדקמ
7
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
: ןהכ לכימ
, , , , תורמל םגו הזל םיסנכנ ונייה אל אל םא יכ ןכש םינימאמ ונחנאש הז ונלש הבושתהו
, תרגסמב ןוכנ יכה הז תא תושעל םיצור ונחנאו תיעוצקמ הרימא ונל שי םיעצבמה םידיקפה ונחנאש
. , בוש רשפאש המ
. , , , זרכמה לע תולאש ויה יכ המיס הז ירחאו זרכמל סחייתהל תיצר םייח השקבב
: ןירפלה םייח
, , סחייתהל הצור ינא לבא הב ךיראהל םעט ןיא הנודנ רבכ םינייכז ידי לע םידבוע תייגוס
. תינכתה תא וליעפיש םינייכז םתואש תוביסהמ קלח קזח דואמ ןפואב הפ הלעש הנזהה אשונל
" . י שר ןרק םויה רמולכ רחא ןייכז ןתיי הנזהה תאש םיצור ונחנאש הזמ תעבונ הנזה ונתיי אל תאזה
" גנירטייק תורבח תועצמאב הנזהה תא תעצבמ איהו א חויו הנזהה אשונ לכל ונלש ןייכזה איהש
, , , קלחש תרחא היעב ונל שי תרחאו ינדפק דואמ חוקיפב תואירבה דרשמ לש םיטרדנטסב תודמועש
. םירבדמ ונחנאש תוכיאב לבא תוקרי לוכאל םתוא רבחל ךירצו תוקרי לוכאל םיליגר אל םידליהמ
, , , הז תא איצוהל וניצר הז ללגב תואירבה דרשמ לש םיללכב תדמועש הניזמ הנמ לש ןבומב הילע
, , קפסי םויה הז תא קפסל עדויש ימ אלא הלאה תוחוראה תא ןתיי אל הזה ןייכזהש הזה ךלהמהמ
- - - ונחנאו םידליה ללכל הז תא
: ןהכ לכימ
- - - , . םיכלוה ונחנא ה תא רפשל ךירצ רדסב הז לכו םיינמוש םיכרע לע חוקיפ ןיא םויה רבכ
. םידלי לש םילודג רתוי הברה םירפסמל
: " ףליו תניע ר ויה
. סחייתהל התצר המיס
: תיפי המ דדח המיס
, , , " תעייסו תננג םירגובמ ינש ונל שי ת לימ לדומ יפ לע הז םידלי ינגל ונלש תינכתה
, , . םינורהצ יליעפמ וא ןתוא ופילחי תוננג ויהי אלש תומוקמב ןאכ הרשעהה תרגסמב םויה תרגסמב
. םייעוצקמ םיכירדמ וא
: שדק תידוהי
- . בש תויפיצ ונל ןיא הרשכהה אשונב 60 עדי םהל ןיאש םיטנדוטסה תא ורישכי תועש
- , , , , , ה ךותמ םילולסמ העברא ונינב תאז םע דחי רורב הז הללכמ הרישכמש ומכ הארוהב 60 תועש
. רפסמל ףרטצמ הזש ןבומכ יווילו הכימת קפסל ידכ םידומילה תנש ךלהמב ןתניי יתועמשמ קלח
, . לש ץורעה אוה דחא ץורע םיפסונ םיצורע ינש םייקנ ונחנא הלעפהה תליחת ינפלש םיזכורמ םימי
, , , םהש הלאה תומוקמב םג תינכתב םיכירדמה תא תוולל ודיקפת רקיע הזש ירפס תיבה זכרה
, . םידימעמ ונחנאש םילכה לכ םירמוחה לכ השעמל הז יעיברה ץורעהו תיגוגדפ הרזעל םיקוקז
. ונחתפ חתפל םיכישממ ןיידע ונחנאו ליעפהל רומא אוהש המ תא ליעפהל ידכ טנדוטסה תושרל
, ךותב םג ונתניי םהו רתאל ונמרזהש םייגוגדפ םירמוח דואמ הברה ונל שי לודג דואמ רתא
. , , . םילוכי ונחנאש םומיסקמה תא חיטבהל ידכ בוש ונינב ונחנאש םיצורעה תעברא הלא תומלתשהה
, . ןוכנ םילוציפה תלאש 30 , תיבל עגרכ תסחייתמ ינאשכ תאז םע דחי לודג רפסמ הז םידלי
, , ןתניהל תורומא םידומילה םוי םותבש ירה ןגל ךכ רחא סחייתת ילוא המיס רפסה 5 תוינטרפ תועש
8
, טרופסהו תוברתה ךוניחה תדעו
17/07/2012
, ןיב םירומה לש 3 - ל 5 , . , תיבל םירשפאמ ונחנאש תועשה תרגסמב ףסונב לוציפ לש גוס הז םג זאו
. , רמוא הז לוציפ םג לבקל לוכה ךסב שמח ךותמ םימעפ שולש דועל תורשפא דוע שי לבקל רפסה
. םימעפ שולש דועו תוינטרפ ידי לע םילוציפ השימח דוע שי זא לוציפ םג עובשב םימעפ שולש דועש
, . תתל רשפאש םומיסקמה הזש הזה לודגה ךרעמה ךותב רדסב הז רדסב הזש תבשוח ינא לוציפ
. תאזה תרגסמה ךותב
: תיפי המ דדח המיס
- , , ב תובצקותמ תוננגה בצקותמ תווצהש רמול בושח ןאכ תעמוש ינאש תועייסה תייגוס יבגל
11.5 , תחוראו םיירהצה רחא תווצל רקובה תווצ ןיב הפיפח העש יצח םהל שי תרמוא תאז תועש
תובצקותמ תועייסהו םיירהצ 10 . , ףסונב תושרה ךותל תועש
: " ףליו תניע ר ויה
, . . בוקעל ךישמנ ונחנא הרורב הרוצב יתדמע תא יתעבה ינא ןוידה תא ןאכ תמייסמ ינא בוט
, , . ובשת זרכמה לא תאזה הריהמה הצירה םע דחי תשקבמ יתייה תאז לכב ינא הזה אשונה ירחא
- - - , , הז תא השוע ךוניחה דרשמ ךיא ומלחת ובשחתו
: ןירפלה םייח
. ןמז יל ןיא
: " ףליו תניע ר ויה
, , , . , וזש תבשוח ינא יכ הז תא השוע ךוניחה דרשמ ךרדה ףוסב ףוסב ןכ ךיא הלילב ןיבל ןיב
, . , ףסכ ךוניחה תניחבמ ןיינעמ דואמ ןדיעב וישכע םיאצמנ ונחנא עיגהל ךירצ םשל הנוכנה ךרדה
, לע ךכ לכ אוה שגדה הדעווב ןאכ ןכלו ךיא רתויו רתויו המכ תוחפו תוחפ רבכ איה הלאשהו םרוז
- - - , םוקמל ונתוא איבה אל ךיאה ףוסבו םיפסכ ומירזהש ררבתי םא לבח היהי הז יכ ךיאה
: ןירפלה םייח
, אלש אל םייתוכיא םינייכז ושגייש םוקמל יליבות םינייכזל ךלש האירקה תאש שקבמ ינא
.ושגיי
: " ףליו תניע ר ויה
. םכלצא היהי הזש הצור ינא
. , םלוכל הדות הבר הדות
העשב הלעננ הבישיה 13:10 .
9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->