Ashtanga Yoga - © AshtangaYoga.

info

-13 IN third eye head up

Ashtanga Yoga - © AshtangaYoga.info

-2-

Surya Namaskara
Further explanations: AshtangaYoga.info

ASHTANGA YOGA MANTRA
Om vande gurunam caranaravinde sandarshita svatma sukha va bodhe nih sreyase jangalika yamane samsara halahala mohasahantyai abahu purushakaram shankacakrasi dharinam shirasam sahasra shirasam svetam pranamami Patanjalim Om
SURYA NAMASKARA A VINYASA: 9 DRISTI: ANGUSTA MA DYA, NASAGRAI, NABI CHAKRA, BROOMADHYA repeat 5 times 1 IN thumb hands up 6 EX navel 5BR hips up ADHO MUKHA SVANASANA | Repeat 5 times EX nose SAMASTHITIH 4 EX nose CHATURANGA CHATURANGA DANDASANA 5 IN third eye URDHVA MUKHA SVANASANA 4 EX nose CHATURANGA DANDASANA 8 EX nose UTTANASANA 2 EX nose UTTANASANA

9

IN thumb

hands up

3

IN third eye head up

SURYANAMASKARA B VINYASA: 17

Repeat | Repeat 5 times

5

IN third eye URDHVA MUKHA

SVANASANA

DRISTI: ANGUSTA MA DYA, NASAGRAI, 2 EX nose UTTANASANA 7 IN third eye jump, head up NABI CHAKRA, BROOMADHYA repeat 5 times 1 IN thumb UTKATASANA

6

EX navel

ADHO MUKHA SVANASANA

© AshtangaYoga.info

© AshtangaYoga.info

info -3- Ashtanga Yoga .12. head up leg front 16 EX nose 8 EX nose CHATURANGA 12 EX nose DANDASANA CHATURANGA DANDASANA UTTANASANA 17 IN thumb 9 IN third eye URDHVA MUKHA 13 IN third eye URDHVA MUKHA SVANASANA UTKATASANA SVANASANA - EX nose SAMASTHITIH 10 EX navel SVANASANA ADHO MUKHA 14 EX navel 5BR hip up SVANASANA ADHO MUKHA SVANASANA Update: 08.info .left leg front 15 IN third eye jump.info -4- 7 IN thumb VIRABHADRASANA .© AshtangaYoga.Ashtanga Yoga .info © AshtangaYoga.© AshtangaYoga.right VIRABHADRASANA 11 IN third eye VIRABHADRASANA .info © AshtangaYoga.Copyright by AshtangaYoga.2004 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful