FACULTATEA DE CONSTRUCłII

Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [1]

DATE PROBLEMĂ

Se consideră următorul PLANŞEU:
- PARDOSEALĂ INDUSTRIALĂ cu grosimea tuturor straturilor de [8 cm]
- PLACA din FÂŞII CU GOLURI PREFABRICATE cu greutatea de [3,25 kN/mp], înălŃimea de 200 [mm] şi un
STRAT DE SUPRABETONARE cu grosimea de [60 mm]
- GRINZI PRINCIPALE cu lungimea de [7,00 m] dispuse la o distanŃă de [6,00 m] una faŃă de cealaltă, care reazemă pe
PEREłI DE REZISTENłĂ din beton cu grosimea de [30 cm].
SE CUNOSC:
Clasa de beton: C25/30
Tipul de armătură: S 500
CondiŃii de expunere: XC 1
Încărcări utile conform fluxului tehnologic: 5 kN/m
2
Rezemare SecŃiune transversală reală

Se cere SĂ SE DIMENSIONEZE GRINDA PRINCIPALĂ.

Conversii între unităŃi de măsură:
1 1 10 kgf daN N = = , conversia din kilograme-forŃă în newtoni
2 6
1 1 10 N mm MPa Pa = = , conversia din newtoni/milimetrii pătraŃi în pascali
Notă:
ReferinŃele care sunt date în continuare sub formă de pagini, tabele, etc. fac trimitere la lucrarea
[1] – ”PROIECTAREA STRUCTURILOR DE BETON DUPA SR EN 1992-1”, Z. KISS şi T. ONEł, ED. ABEL,
2008

PREDIMENSIONARE

Pentru predimensionarea secŃiunii transversale se propun următorii paşi:

1. STABILIREA ÎNĂLłIMII SECłIUNII

DIN CONDIłIA DE RIGIDITATE (EVITAREA SĂGEłILOR EXCESIVE): Deoarece grinda propusă este o grindă
principală cu încărcări mari se adoptă pentru înălŃimea acesteia condiŃia:
6700
670
10 10
eff
l
mm
h mm = = =
DIN CONDIłIA TEHNOLOGICĂ (COFRARE):
h multiplu de 50 mm
SE CONSIDERĂ: h= 650 mmFACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [2]

2. STABILIREA LĂłIMII SECłIUNII
DIN CONDIłIA DE STABILITATE LATERALĂ (EVITAREA RĂSTURNĂRII ÎN CAZUL ÎN CARE GRINDA NU
ESTE LEGATĂ DE ALTE ELEMENTE STRUCTURALE CARE ÎMPIEDICĂ ACEST FENOMEN):
650
1, 5 3 216, 67 220
3 3
h h mm
b mm mm
b
≤ ≤ → = = = ≃
DIN CONDIłIA TEHNOLOGICĂ:
200 b mm ≥
b multiplu de 50 mm
DIN CONDIłIA DE REZISTENłĂ LA FOC (PENTRU R90 – 90 DE MINUTE):
150 b mm ≥
SE CONSIDERĂ: b = 300 mm

Se verifică:
650
1, 5 2,17 3
300
h mm
b mm
≤ = = ≤ ÎNDEPLINITĂ.
ÎN URMA PREDIMENSIONĂRII SE STABILESC URMĂTOARELE CARACTERISTICI ALE SECłIUNII:
ÎNĂLłIME, h = 650 mm respectiv LĂłIME, b = 300 mm

CONFORMARE STRUCTURALĂ

Din modul de rezemare care nu specifică condiŃii suplimentare, se adoptă în calculele următoare schema statică
corespunzătoare unei grinzi cu o singură deschidere, simplu rezemată, încărcată cu încărcări uniform distribuite.
DESCHIDEREA DE CALCUL se obŃine din următoarea relaŃie:
1 2 1 2
min( 2, 2,) min( 2, 2,) 6, 40 2 0,15 6, 70
eff n n
a a l l l h t h t m m m + = + = + + = + ⋅ =

EVALUAREA ÎNCĂRCĂRILOR

Se propune următorul tabel pentru evaluarea încărcărilor:

Nr.crt. Tip încărcare/Denumire Valoare caracteristică
1. PERMANENTĂ – din greutatea proprie
3
1
0, 65 0, 3 26 5, 07
bet
G h b m m kN m kN m γ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
2. PERMANENTĂ – din greutatea fâşiei
2
2
3, 25 6 19, 50 G kN m m kN m = ⋅ =
3. PERMANENTĂ – din suprabetonare
3
3
0, 06 6 25 9, 00 G m m kN m kN m = ⋅ ⋅ =
4. PERMANENTĂ – din pardoseală
3
4
0, 08 6 22 10, 56 G m m kN m kN m = ⋅ ⋅ =
TOTAL PERMANENTE
1 2 3 4
5, 07 19, 50
9, 00 10, 56 44,13
k
G G G G G kN m kN m
kN m kN m kN m
= + + + = + +
+ + =

5. VARIABILĂ – din încărcări impuse
1
5 6 30 Q kN m m kN m = = ⋅
TOTAL VARIABILE
1
30
k
Q Q kN m = =
TOTAL ÎNCĂRCĂRI (VALOARE DE
CALCUL)
1, 35 1, 50 1, 35 44,13 1, 5 30
104, 576 105
k k
F G Q kN m kN m
kN m kN m
= ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅ =
= ≃


SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru ,
G Q
γ γ sunt cele conform [pag. 48, tab. 2.14, linia 2, pct. 2.3.3].


FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [3]


Alura diagramelor de moment încovoietor şi forŃă tăietoare

Cu această valoare se determină momentul încovoietor maxim:
( )
2 2
105 6, 70
589,181 589
8 8
eff
Ed
F l
kN m m
M kN m kN m


= = ⋅ ⋅ = ≃
precum şi forŃa tăietoare maximă:
105 6, 70
351, 75 352
2 2
eff
Ed
F l
kN m m
kN kN V


= = = ≃

REZISTENłELE DE CALCUL ALE MATERIALELOR UTILIZATE

Pentru beton, rezistenŃa de calcul este:
25
1 16, 67
1, 50
ck
cd cc
c
f MPa
f MPa α
γ
= ⋅ = ⋅ =
Pentru armătură, rezistenŃa de calcul este:
500
434, 78 435
1,15
yk
yd
s
f
MPa
f MPa
γ
= = = ≃

SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru ,
cc c
α γ sunt cele conform [pag. 36, pct. 2.1.1] respectiv pentru
s
γ conform
[pag. 43, pct. 2.2.1].

STRATUL DE ACOPERIRE CU BETON

Stratul de acoperire cu beton reprezintă distanŃa de la faŃa elementului la faŃa armăturii pentru care se calculează.
Armăturile longitudinale şi etrierii trebuie să fie înglobate în beton astfel încât acesta să asigure un grad de protecŃie
considerat satisfăcător, atât la acŃiunile mediului extern cât şi în cazul unor solicitări excepŃionale precum
incendiul.

1.

Definirea stratului de acoperire cu luarea în considerare a etrierilor.


FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [4]

2.

Definirea toleranŃelor.

Pentru calculul stratului de acoperire nominal se utilizează următoarea formulă:
min nom dev
c c c = + ∆
Pentru calculul stratului de acoperire minim se utilizează următoarea formulă:
{ }
min min, min, , , ,
max ; ;10
b dur dur dur st dur add
c c c c c c mm
γ
= + − − ∆ ∆ ∆

SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru
min, min, , , ,
; ; ; ;
b dur dur dur st dur add
c c c c c
γ
∆ ∆ ∆ sunt cele conform [pag. 119-121,
tab. 5.1-5.4, pct. 5.1.1.1].

Deoarece diametrul armăturilor longitudinale este necunoscut, se impune din PROPRIA PRACTICĂ DE
PROIECTARE valoarea:
ø
sl
= 25 [mm]
Deoarece diametrul armăturilor transversale este necunoscut, se impune din PROPRIA PRACTICĂ DE PROIECTARE
valoarea:
ø
sw
= 8 [mm]
Din condiŃii de expunere se cunoaşte clasa de expunere XC 1. Deoarece asupra clasei structurale NU SE FACE NICI O
PRECIZARE se consideră CLASA STRUCTURALĂ S4, aşa cum recomandă normativul SR EN 1992-1-1:2004. Cu
aceste două elemente se stabileşte:
min,
15
dur
c mm =
Deoarece nu se consideră necesară luarea în considerare a unei marje de siguranŃe şi nici nu se utilizează oŃel inoxidabil
sau alte măsuri de protecŃie se obŃine:
,
,
,
0
0
0
dur
dur st
dur add
c mm
c mm
c mm
γ
∆ =
∆ =
∆ =

Abaterea în execuŃie se stabileşte din relaŃia:
10 5
dev
mm c mm ≥ ∆ ≥
Deoarece grinda pricnipală se execută cu un control strict al calităŃii se poate adopta 5
dev
c mm ∆ = .
Cu aceste valori se calculează pentru armătura longitudinală:
{ }
min,
,
max 25 ;15 0 0 0;10 25
25 5 30
sl
nom sl
c mm mm mm mm
c mm mm mm
= + − − =
= + =

respectiv pentru etrieri:
{ }
min,
,
max 8 ;15 0 0 0;10 15
15 5 20
sw
nom sw
c mm mm mm mm
c mm mm mm
= + − − =
= + =

Se stabileşte stratul de acoperire cu beton la valoarea:
{ } { }
, ,
max ; max 20 ; 30 8 22
nom sl sw v nom sw
c c c mm mm mm mm φ = − = − =
şi se verifică:
min,
22 15 5 20
v dur dev
c mm c c mm mm mm = ≥ + ∆ = + = ÎNDEPLINITĂ

POZIłIA CENTRULUI DE GREUTATE AL ARMĂTURILOR LONGITUDINALE

Se IMPUNE DIN PROPRIA EXPERIENłĂ DE PROIECTARE O AŞEZARE A ARMĂTURILOR PE UN SINGUR
RÂND, caz în care:
1 ,
1 1
30 25 42, 50
2 2
nom sl sl
c mm mm mm d φ = + ⋅ = + ⋅ =


FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [5]

ÎNĂLłIMEA UTILĂ A SECłIUNII

Alegerile care s-au impus până la acest punct (diametrul etrierilor, diametrul armăturii longitudinale, dispunerea
armăturii longitudinale pe un singur rând, rotunjirea valorii pentru poziŃie centrului de greutate) s-au ales astfel încât
înălŃimea utilă a sedŃiunii să fie cât mai mare, caz în care, aşa sum se va vedea, se obŃine un moment încovoietor capabil
al secŃiunii mare. Se determină:
1
650 42, 50 607, 50 d h d mm mm mm = − = − =

DIMENSIONAREA SECłIUNII TRANSVERSALE LA MOMENT ÎNCOVOIETOR

Se calculează VALOAREA RELATIVĂ A MOMENTULUI ÎNCOVOIETOR:
( )
2 2
6 6
2 9
589 10 589 10
0, 319
1, 846 10 300 607, 50 16, 67


Ed
cd
M N mm N mm
b d f N mm mm mm N mm
µ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

Se compară această valoare cu o valoare limită, pentru a se decide dacă este suficientă simpla armare sau se impune
dubla armare (DISPUNEREA ARMATURII DE REZISTENłĂ ŞI ÎN ZONA COMPRIMATĂ). Pentru oŃel S 500
avem:
lim
0, 319 0, 372 µ µ = ≤ = ÎNDEPLINITĂ
Se calculează ARIA DE ARMĂTURĂ:
2
2
2
2
1
16, 67
0, 400 300 607, 50 2793, 662 28
435
cd
s
yd
f N mm
A b d mm mm mm cm
f N mm
ω = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ≃

SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru ω sunt cele conform [pag. 56-57, tab. 3.5.a, pct. 3.1.3.1]. Pentru
0, 320 0, 400 µ ω = → =

Pentru a propune o armare efectivă se Ńine cont de următoarele:
(1) Se va alege un anumit număr de bare de acelaşi diametru (UŞURINłĂ ÎN APROVIZIONARE) SAU o combinaŃie
între armături de diametre consecutive astfel încât să se obŃină o arie de armătură efectivă apropiată de cea dedusă din
calcul
(2) CombinaŃia de la punctul (1) se alege astfel încât barele să poată fi dispune pe un singur rând (aşa cum s-a presupus
iniŃial la calculul poziŃiei centrului de greutate al armăturii)
(3) Se recomandă să se păstreze diametru maxim ales (ø
sl
= 25 [mm]) SAU o combinaŃie între acesta şi cel imediat
următor, adică ø
sl
= 28 [mm]

Se calculează distanŃa pe care pot fi aşezate barele în grindă cu formula:
, ,
2 300 2 30 240
sl real nom sl
b b c mm mm mm = − ⋅ = − ⋅ =
Se utilizează tabelul în care sunt organizate ariile secŃiunilor transversale a unui număr de bare de la 1 la 10 cu diametre
cuprinse între 3 şi 40 mm. Pentru 6 bare cu ø
sl
= 25 [mm] avem:
( )
2 2
, ,
, ,
29, 46 28
6 5 25 275 240
s eff s calc
sl calc sl real
A cm A cm
b bare goluri mm mm b mm
= > =
= + ⋅ = > =

Deoarece barele NU SE POT DISPUNE PE UN SINGUR RÂND, SE PROPUNE O ARMARE ASTFEL:

FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [6]

IN ACEST CAZ:
( )
( )
, ,1 ,
, ,2 ,
4 3 25 175 240
2 1 25 75 240
sl calc sl real
sl calc sl real
b bare goluri mm mm b mm
b bare goluri mm mm b mm
= + ⋅ = < =
= + ⋅ = < =

Prin urmare barele pot fi aşezate în secŃiune. DEOARECE S-AU DISPUS PE DOUĂ RÂNDURI ESTE NECESAR SĂ
SE CALCULEZE EXACT POZIłIA CENTRULUI DE GREUTATE.
Se utilizează formula:
2
2
2 2
2 2
1 1
(30 25 ) 1964 (30 25 25 25 ) 982
2 2
2946
42, 50 1964 92, 5 982
59,167 60 42, 50
2946
i i
i
eff
i
i
calc
mm mm mm mm mm mm mm mm
d
mm
mm mm mm mm
mm mm d mm
mm
d A
A
+ ⋅ ⋅ + + + + ⋅ ⋅
= =
⋅ + ⋅
= = > =

=
Se recalculează înălŃimea utilă a secŃiunii:
1
650 60 590 d h d mm mm mm = − = − =
Se determină POZIłIA AXEI NEUTRE cu formula:
( )
2
2
2
2946 435
1, 25 320, 313 320
300 16, 67
s yd cd
mm N mm
x A f b f mm mm
mm N mm
λ η = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ ≃
pentru care se determină VALOAREA RELATIVĂ A ZONEI COMPRIMATE:
lim
320 590 0, 542 0, 617 x d mm mm ξ ξ = = = < =
Se determină BRAłUL DE PÂRGHIE:
1 2 590 0, 5 0, 8 320 462 z d x mm mm mm λ = − ⋅ ⋅ = − ⋅ ⋅ =
pentru care se determină MOMENTUL ÎNCOVOIETOR CAPABIL:
2 2 6 6
,
2946 435 462 592 10 589 10
Rd s eff yd Ed
A f z mm N mm mm N mm M N mm M ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ = ⋅ ⋅ ≃

SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru , λ η sunt cele conform [pag. 55, tab. 3.3, pct. 3.1.3.1].
Obs:
6 6
1 1 589 10 592 10 0, 507 %
Ed Rd
N mm N mm M M ⋅ ⋅ − = − ⋅ ⋅ =
DiscuŃie:
Pentru evaluarea momentului încovoietor capabil se poate utiliza şi FORMULA SIMPLIFICATĂ:
2 2
, ,
6 6
0, 8 2946 435 0, 8 590
604, 873 10 589 10
Rd s eff yd s eff yd
Ed
A f z A f d mm N mm mm
N mm M N mm
M
⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
= ⋅ > = ⋅DIMENSIONAREA SECłIUNII TRANSVERSALE LA FORłĂ TĂIETOARE

Nota 1:
Reducerea valorii forŃei tăietoare de calcul este PERMISĂ NUMAI DACĂ SE ASIGURĂ O ANCORARE
CORESPUNZĂTOARE PENTRU ARMĂTURA LONGITUDINALĂ ÎNTINSĂ.
Nota 2:
Reducerea de la (1) este posibilă deoarece în apropierea reazemelor eforturile sunt preluate în mod direct de acestea
pe o distanŃă egală cu înălŃimea utilă a elementului.

Se calculează FORłA TĂIETOARE DE CALCUL REDUSĂ prin reducerea forŃei tăietoare maxime conform relaŃiei:
( )
, 1
352 105 0,15 0, 59 274, 30 275 ( )
Ed red Ed
V V F a d kN kN m m m kN kN = − ⋅ + = − + = ⋅ ≃
Se calculează FORłA TĂIETOARE CAPABILĂ A ELEMENTULUI, FĂRĂ ARMĂTURA PENTRU PRELUAREA
FORłEI TĂIETOARE:
( ) ( )
1 3
, , 1 min 1
100
Rd c Rd c l ck cp w cp w
V C k f k b d k b d ρ σ υ σ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ≥ + ⋅ ⋅ ⋅ (
¸ ¸


FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [7]

SemnificaŃia simbolurilor utilizate este:
,
0.18 0.18 1, 5 0,12
Rd c c
C γ = = = [adimensional] – coeficient dat în anexa naŃională
1 2.0 min(1 200 590 2 1, 58 200 , ) k k d = + ≤ → = + = [adimensional] – coeficient
( ) ( )
2
0.02 2946 300 590 0.0166 0.02
l sl w l
A b d mm mm mm ρ ρ = ⋅ ≤ → = ⋅ = < [adimensional] – coeficient de
armare longitudinală
sl
A în [mm
2
] – aria de armătură longitudinală întinsă care faŃă de secŃiunea considerată (A) este prelungită pe o distanŃă
de cel puŃin d + l
bd
; în acest exemplu toate barele din câmp se consideră ancorate pe reazem

bd
l în [mm
2
] – lungimea de ancorare de calcul
w
b în [mm] – este cea mai mică lăŃime a secŃiunii în zona întinsă
0.2 0
cp Ed c cd cp
f MPa N A σ σ = ≤ ⋅ → = , efortul unitar mediu sub acŃiunea forŃei axiale
Ed
N în [MPa] – forŃa axială acŃionând pe secŃiune, pozitivă pentru compresiune; influenŃa deformaŃiilor impuse asupra
lui
Ed
N poate fi neglijată ; în acest exemplu NU există efort axial în secŃiune
c
A în [mm
2
] – aria secŃiunii transversale de beton
2 3 2 1 2 3 2 1 2
min
0.035 0.035 1, 5 25 0, 200
ck
k f N mm υ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =

Cu aceste valori se obŃine:
( )
1 3
,
max( 0,12 1, 58 100 0, 00393 25 0 ; (0, 200 0)) 300 590
max(0, 656; 0, 200) 300 590 116,112 116
Rd c
V mm mm
mm mm kN kN
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ =
= ⋅ ⋅ =
(
¸ ¸


Se verifică condiŃia:
, ,
116 275
Rd c Ed red
V V kN kN ≥ → < NEÎNDEPLINITĂ
Prin urmare, SE CALCULEAZĂ ARMATURĂ SPECIFICĂ PENTRU FORTA TĂIETOARE.
Se calculează FORłA TĂIETOARE CAPABILĂ ATINSĂ PRIN ZDROBIREA DIAGONALELOR COMPRIMATE
DIN BETON:
( )
1
,max

cw w cd
Rd
b z f
V
ctg tg
α υ
θ θ
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
=
+

SE CONSIDERĂ VALOAREA MINIMĂ PENTRU EXPRESIA DE MAI SUS:
,max,inf
21,8 21,8 2, 5
Rd
ctg V θ = → = →SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru
1
,
cw
α υ sunt cele conform [pag. 75, rel.3.66, pct. 3.2.2.3] respectiv [pag. 73,
rel.3.58, pct. 3.2.2.2].
500 1,15 434, 783 435
ywd
f MPa MPa MPa = = ≃ – rezistenŃa de calcul a etrierilor din oŃel tip S 500
Deoarece 435 0.8 0.8 500 400
ywd ywk
f MPa f MPa MPa = > ⋅ = ⋅ = se obŃine:
( ) ( )
1
0.6 1 200 0.6 1 25 200 0.525
ck
f υ = ⋅ − = ⋅ − =
0, 9 0, 9 590 531 d mm mm z ⋅ = ⋅ = ≃ – braŃul de pârghie

FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [8]

Cu aceste valori se obŃine:
( )
2
,max,inf
1 300 531 0, 525 16, 67 1394,154
480, 753 481
21,8 21,8 2, 5 1 2, 5
Rd
mm mm N mm kN
V kN kN
ctg tg
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= = =
+ +


şi SE COMPARĂ:
, , ,max,inf
116 275 481
Rd c Ed red Rd
V V V kN kN kN ≤ ≤ → ≤ ≤

DiscuŃie:
Deoarece forŃa tăietoare de calcul este aproximativ la jumătate între limita inferioară şi cea superioară, se alege:
1 2, 5
1.75
2
ctg θ
+
= =

Se calculează ARIA DE ARMĂTURĂ TRANSVERSALĂ UNIFORM DISTRIBUITA ŞI NECESARA:
2
2
3
,
275 10
0, 680
531 435 1, 75
Ed red
sw
nec
ywd
V
A N
mm mm
s z f ctg mm N mm θ

= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅
| |
|
\ ¹

Se calculează distanŃa dintre etrieri cu relaŃia:
( )
sw
sw nec
A
s
A s
=
în care se consideră

Cu aceste valori se obŃine:
( )
2
2
101
148, 539
0, 680
sw
sw nec
A mm
s mm
A s mm mm
= = =
Se rotunjeşte distanŃa astfel obŃinută la multiplu de [50 mm] şi adoptă o armare cu etrieri ø
sw
= 8 [mm]/150 mm.

Nota 1:
FORłA TĂIETOARE CAPABILĂ pentru etrierii dispuşi în configuraŃia de mai sus este:
( )
( )
2 2 3
,
101 150 531 435 1, 75 272,177 10 272
Rd s sw ywd eff
V A s z f ctg mm mm mm N mm N kN θ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ≃
Se verifică:
, ,
272 275
Rd s Ed red
V kN V kN = = ≃
Nota 2:
Deoarece diferenŃa dintre forŃa tăietoare de solicitare şi cea capabilă a grinzii este redusă nu se va recalcula ctg θ .
Dacă diferenŃa este mai mare se recalculează ctg θ cu relaŃia:
,

eff
s
Rd s
sw ywd
V
ctg
z f A
θ

=
⋅ ⋅

DiscuŃie:
Pentru a stabili ARMAREA LA FORłĂ TĂIETOARE SE IAU ÎN CONSIDERARE ŞI CELE DE MAI JOS:
1.
Deoarece încărcarea este uniformă (fără discontinuităŃi) se mai poate aplica o reducere a forŃei tăietoare pe
lungimea elementară:
( ) ( ) 531 1, 75 0 925, 25 900
el
l z ctg ctg mm mm mm θ α = ⋅ + = ⋅ + = ≃
Valoarea de mai sus este rotunjită la multiplu de 150 [mm] din considerente de UŞURINłĂ LA MONTAJ.


FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [9]

DiscuŃie (continuare):
Se determină REDUCEREA DE FORłĂ TĂIETOARE cu formula:
( ) 105 531 1, 75 0 97, 571 97 ( )
Ed
V F z ctg ctg kN m mm kN kN θ α ∆ = ⋅ ⋅ + = ⋅ ⋅ + = ≃
Deoarece schema de încărcare cunoaşte din punt de vedere al încărcării o probabilitate mare de variaŃie (forŃe
concentrate sau uniform distribuite dar cu discontinuităŃi) NU se Ńine cont de această reducere în continuare.
2.
Se consideră o dispunere a etrierilor la distanŃa maximă de [300 mm] pentru care se calculează FORłA
TĂIETOARE CAPABILĂ:
( )
( )
2 2
, ,min
3
101 300 531 435 1, 75
136, 089 10 136
Rd s sw ywd eff
V A s z f ctg mm mm mm N mm
N kN
θ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
= ⋅ ≃

3.
Se calculează distanŃa pe care forŃa tăietoare scade de la valoarea 352
Ed
V kN = la valoarea
, ,min
136
Rd s
V kN = cu
formula:
( ) ( )
1 , ,min
352 136 105 2, 057 2060
Ed Rd s
l V V F kN kN kN m m mm = − − = = ≃
În mod similar se calculează şi celelate valori din figura de mai jos.
CONFORM CELOR DE MAI SUS SE ADOPTĂ URMĂTOAREA ARMARE LA FORłĂ TĂIETOARE:

Diagrama de forŃă tăietoare capabilă intersectează diagrama forŃelor tăietoare de calcul. Acest lucru neste posibil datorită
faptului că
, Rd s
V reprezintă NUMAI capacitatea portantă a etrierilor, valoare la care se poate adăuga şi capacitatea la
tăiere a betonului
, Rd c
V .FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [10]

Se calculează COEFICIENTUL DE ARMARE TRANSVERSALĂ:
2
101
0, 00337
sin 100 300 1
sw
w
w
A mm
s b mm mm
ρ
α
= = =
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

pentru care se verifică:
,min
0.08
0.08 25
0, 00337 0, 0008
500
ck
w w
yk
f
f
ρ ρ


= ≥ = = = ÎNDEPLINITĂ
SE IMPUNE CONDIłIA CA DIAGONALELE ÎNTINSE (ETRIERII) SĂ NU AJUNGĂ LA RUPERE, prin relaŃia:
max
2
sw sw cw cd
w
eff
ywd
A A f
b
s s f
α υ ⋅ ⋅
≤ = ⋅

| | | |
| |
\ ¹ \ ¹

Se obŃine numeric:
2 2
2 2
2
max

101 1 0, 525 16, 67
1, 010 300 3, 772
100 2 348
sw sw
eff
A A mm N mm
mm mm mm mm mm
s mm s N mm
⋅ ⋅
= = ≤ = ⋅ =

| | | |
| |
\ ¹ \ ¹

Deoarece condiŃia este îndeplinită secŃiunea NU CEDEAZĂ PRIN RUPEREA ETRIERILOR.
DistanŃa maximă dinre armături în lungul elementului este dată de relaŃia:
( ) ( ) ( )
( )
max
min 300 , min 300 ; 0.75 1
min 300 ; 600 300
l l
s mm s mm d ctg
mm mm mm
α ≤ = ⋅ ⋅ + =
= =

DistanŃa minimă dinre armături în lungul elementului este de 100 mm (RESPECTATĂ).
DistanŃa maximă dintre braŃele verticale ale etrierilor este dată de relaŃia:
( )
, max
2 0.75 300 56 244 442, 50
t w nom sw sw l t
s b c s d s mm mm mm mm φ = − ⋅ + ≤ = ⋅ → = − = ≤ ÎNDEPLINITĂ

Nota 1:
PLANŞELE DE ARMARE SUNT PREZENTATE LA FINALUL ACESTUI EXEMPLU.

DETERMINAREA LUNGIMII DE ANCORARE DE CALCUL


FORłA DE ÎNTINDERE CARE SOLICITĂ ARMATURA PE LUNGIMEA DE ANCORARE se determinată cu
relaŃia:
Ed l
E Ed
V a
F N
z

= +

SemnificaŃia simbolurilor utilizate este:
352
Ed
V kN = – forŃa tăietoare de calcul fără reducere
( ) ( ) 2 531 1, 75 0 2 464, 625 465
l
z ctg ctg mm mm mm a θ α = ⋅ − = ⋅ − = ≃ – distanŃa de decalare a curbei
înfăşurătoare pentru momentele incovoietoare

Cu aceste valori se obŃine:
352 464, 625
0 308
531
E
kN mm
F kN kN
mm

= + =
EFORTUL UNITAR DE ÎNTINDERE ÎN ARMĂTURILE LONGITUDINALE se determină cu relaŃia:
3
2
,
308 10
104, 549
2946
E
sd
sl eff
F N
N mm
A mm
σ

= = = (toate armăturile longitudinale sunt continue peste reazem)
LUNGIMEA DE ANCORARE DE REFERINTĂ se determină cu relaŃia:
,
0.25
sd
b rqd
bd
l
f
σ
φ = ⋅ ⋅


FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [11]

SemnificaŃia simbolurilor utilizate este:
bd
f în [MPa] – efortul unitar ultim de aderenŃă, care trebuie să fie suficient pentru a evita ruperea aderenŃei; valoarea de
calcul este:
1 2
2.25
bd ctd
f h h f = ⋅ ⋅ ⋅
SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru
1 2
, h h sunt cele conform [pag. 124-125, tab. 5.7-5.8, pct. 5.1.3.1].
SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru
ctd
f sunt cele conform [pag. 37, tab. 2.1, pct. 2.1.1].
Cu aceste valori se obŃine:
( )
2 2
2.25 1 1 1, 8 1, 5 2, 7
bd
f N mm N mm = ⋅ ⋅ ⋅ =

Cu aceste valori se obŃine:
2
, 2
104, 549
0.25 25 242, 011 242
2, 7
b rqd
N mm
l mm mm mm
N mm
= ⋅ ⋅ = ≃
LUNGIMEA DE ANCORARE DE CALCUL se determină cu relaŃia:
1 2 3 4 5 , ,min bd bd rqd b
l l l α α α α α = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ≥

SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru , , ,
1 2 3 4 5
, α α α α α sunt cele conform [pag. 126-127, tab. 5.9, pct. 5.1.3.1].
SemnificaŃia şi valorile utilizate pentru
,min b
l sunt cele conform [pag. 127, rel. (5.11)-(5.12), pct. 5.1.3.1].
Cu aceste valori se obŃine:
1
1 α = – armătură dreptă întinsă
( ) [ ]
2 2
0, 7 1 0,15 min 30 ; 40 2; 30 25 25 1, 03 1 1 mm mm mm mm mm α α ≤ = − ⋅ − = > → = – armătură dreptă întinsă
( )
2 2 2
3 3
0, 7 1 0, 05 2 101 0, 25 2946 2946 1, 009 1 1 mm mm mm α α ≤ = − ⋅ ⋅ − ⋅ = > → = – armătură întinsă
4
1 α = – armătură dreptă întinsă, fără confinare prin armături transversale sudate
p în [MPa] – presiunea din reacŃiune şi încărcările de pe grindă
3
1
1
105 10 300
0, 35
300 300
w
F t N mm
p MPa
b t mm mm
⋅ ⋅ ⋅
= = =
⋅ ⋅

5
0, 7 1 0, 04 1 0, 04 0, 35 0, 986 1 p MPa α ≤ = − ⋅ = − ⋅ = ≤ – confinare prin compresiune transversală
{ } { }
,min
max 0, 3 242 ;10 25 ;100 max 72, 6 ; 250 ;100 250
b
l mm mm mm mm mm mm mm = ⋅ ⋅ = =

Cu aceste valori se obŃine:
( ) ( ) max 1 1 1 1 0, 986 242 ; 250 max 238, 61 ; 250 250
bd
l mm mm mm mm mm = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = =
Se adoptă o LUNGIME DE ANCORARE EFECTIVĂ
,
270 250
b eff bd
l mm l mm = > = , adică lăŃimea reazemului din
care se scade stratul de acoperire de 30 [mm].FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [12]FACULTATEA DE CONSTRUCłII
Cluj- Napoca
CATEDRA CBACM
EXEMPLU DE DIMENSIONARE
BETON ARMAT
PROBLEMA 001

Prof. Dr. Ing. Z. KISS, Asist. Ing. M. BINDEA, Drd. Ing. D.V. MOLDOVAN [13]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful