You are on page 1of 131

Dr.

Hikmet Kvlcml
Genlie Yazlar

Yaynlar

Genlie Yazlar

Dr. Hikmet Kvlcml

Yaynlar Dijital Yaynlar ndir - Oku - Okut - oalt - Dat

Bu kitap ilk defa: 2008 ylnda Sosyal nsan Yaynlar tarafndan yaynlanmtr. Bu kitap KXz sitesinin dijital yayndr. Kar amac olmadan, okumak ve okutmak iin, indirmek, dijital olarak basmak ve datmak serbesttir. Alntlarda kaynak gsterilmesi dilenir.

Yaynlar Yaynlar

NDEKLER
T r k i y e Genlii'nin Snfi Mevkii Dr. Hikmet Kvlcml'nn O D T S F K Konferans Sorular-Cevaplar T r k i y e ' d e Kapitalizmin Geliimi zerine Genlii Azck A n l a y a l m ! K e n d i m i z e Gelelim Ya Birlemek Ya lm! Ho A m c a ' n n D n d r d k l e r i n d e n Anaristliimiz mi? Danklmz m? Trkiye'nin T e o r i k Devrim Orijinallii Pratik Devrim Orijinalliimiz: G E N L K Pratik Devrim Orijinalliimiz: O R D U Ve Millet Cinayetlerin Hesabn Soracaktr! Genliin Alnyazs Yeter Be! Proletarya Partisi Nedir? Uyary U y a r m a k Sulu A y a a Kalk! Anari Yok! Byk Derleni! 9 13 25 29 43 51 61 71 79 83 89 93 97 103 109 115 119 127

TRKYE GENL'NN SINIF MEVK


Trkiye'de genlik asrlardan beri keskin bir snf klmayla bsbtn baka iki paraya ayrlmtr. Bu genlerden birincisikindekiler gszlk, dncesiz ve emin, tpk kmesteki kaz civcivleri gibi gnden gne palazlanmak semirmek iin yer ve yaarlar. Aldklar terbiye, toprakta yrmek, havada umak kabilinden her nevi gsterii gzetir. Fakat onlar ecdatlar gibi yrrken sallanrlar. Sahilden biraz tede yzmek kahramanlndan mahrum ve bir kere uunca mutlaka tepesi st dmee mahkum, birer kelimeyle "muvazenesiz, korkak, beceriksiz"dirler. Mamafih ne de olsa karada, denizde, gkte grlen hep ancak onlardr. nk sallanlar adeta imtiyazl bir sfat, cesaretsizlikleri hemn dr-endlik [tedbirlilik], hele sktlar ise daima ku tynden bir yuvaya olunca pek zararsz olur. Yola ktlar m nlerinde yzlerce uur, arkalarnda binlerce gz, sadan, soldan yamur gibi tevik, tecii yorulur. Biraz ykselseler alk tufan bir memleketi boar, dseler -ne gariptir- herkes onlara acr: "devlet dknleri". Bunlar (yksek tabaka burjuva) evlatlardr. Babalar gibi tufeyli [asalak] geinirler. kinci ksm genlik; umay, yzmeyi, hatta yrmeyi bile bilmezler. Fakat hi unutmad ve daima mecbur olduu bir ey var ki almak... Ne ve kim olursa olsun, u derebeylik diyarnn danda brgir, lnde deve, tarlasnda kz, alnda koyun, kynde kle, ehrinde kul olur. ekilip binilir, srlp salr, azarlanr,

dvlr; kan pahasna altrlr. smi cinsi iki yerde sorulur: Biri hudut boyunda barut kokusu yayld zaman, dieri bir senelik kazanc elinden alnrken. O bunlara: "Canm ve malm sizindir" cevabyla mukabeleye altrlmtr. Zira Nuh gnnden beri arz zerinde srnen Hind paryas veya Roma proletaryasndandr. Emeki-renber de nam. Zaman bo durmad, bu iki tabakadan drd paralar yonta yonta ortaya yeni bir enmzic koydu: Mnevver genlik. (Yksek tabaka: Burjuva) Genlii: En ziyade ahlki medhallerde tenkide denir. ktsadi kymeti, rselenegelen bir mevki sahibi olmaktan ibarettir. uurlanacak herhangi bir dier snf genlik bu tufeylileri arabuk hayatta mstahsil yaamaa mecbur edebilir. Yani bugn asl son iki tabaka faal vaziyetine namzettir. (i Snf: Proletarya) Genlii: Merutiyetten sonra baz siyas arlatanlar tarafndan kkrtlmakla balayan menfi kmldan, yava yava krk burjuva, krk serseri entellektel tabakalarn hrriyette brakacak kadar yol almtr. Bugn erkek iileri arasnda sapsar vaadlerden usanp da snf mevkini hi olmazsa hissetmemi pek az saf derunlar vardr. Kyl-kadn ii katlar mstesna olmak zere bilhassa gen ii-renber snfnn iktisad artlarla mtenasiben kemmiyet ve kefiyete mtemadiyen genilemesi, ve tarih vazifesini idrak hususunda manal bir uyanklk gstermesi, mahiyetinde abuk msaid cereyanlar am ve hakim bir ciddiyetle istikbalini kavramtr. Mnevver Genlik: Henz kendini bulamam ve tarihi manasyla cemiyetindeki snf cephesini tutamamtr. Bu genlik tannmayacak kadar tazedir. lk defa'*' anakkale, Kafkas, Irak, Filistin mezbahalarnda meslei askerlerden daha byk ve fedakr kurban ettikten sonra varln duy-

mu ve stikll Harbi akabinden u na gelinceye kadar renk renk ihtiyalar, hatta mhim tezlerle ortaya kmtr. Umum Harb'den evvelki darlfnun ayaklanmalar mrteci bir sarkllar yaygaras, yahut da iirilmi bir ttihad ve Terakki balonu gibi blflerden ileriye geememitir. Byk mekteplerdeki uyan tabirine uyacak hareketler, mtareke senelerinin tazyikiyle balar, eyi fena hi olmazsa canlla tekabl eder tezahrler gsteriyor. Mmafih snf "hala" rehbere muhta, vassiz, koruyucusuzdur. Ona yle elikten bir uur lzmdr ki, septik ruhunu madde ile doldursun. Ve basit heveslerini ylmaz alma merakna toplasn. Bu genlik yksek tabakaya gvenmez, zira skutu hyle uramas muhakkaktr. Ona badehu eden hizmetilik etmenin ise erefsiz bir klelik olduunu anlamayacak kadar donuk zekl grnmyor. O halde inkif ve mukaddert hangi tarafa dorudur? Eer bu sual 1948'lerde sorulsayd, ihtimal bir burjuva inklab kebirinden bahsedilebilirdi. Halbuki bugn herhangi orta bir snf iin yaamak hakk istenirse dev admlarla cihan inklabna doru komaktan baka are dnlemez. Bu inklap emekiler yani (adale iisi: amele), (dima iisi:inklbc mnevver), (fakir kyl: renber)leri, bir man ile (tufeylisiz-alkanlar) dnyasn bir an evvel kurmaktr. Mademki Trkiye'nin gergin durmaya gelmedii syleniyor, bu can alc gerilikten kurtulmak iin kan ve karasabana sarlmak ne kadar cinnetse, dnya inklabnda Trkiye'nin yegane alkan ve asri bulunan emekiler snfyla el ele vermemek ve tekmlne engel olmak ondan byk bir cinayettir. Ahmet Tevfik

(,) Hamid stibdannn karanlnda yaayan hrriyet genlii bugn seyrini bitirmi son dakikalarna gelmitir.

DR. HKMET KIVILCIMLI'NIN ODT SFK KONFERANSI


23 Mays 1967 Sosyalist'in 5. saysndaki haber yle: "Dr. Hikmet Kvlcml Ankara'da bir konferans daha verdi. Bayazarmz Dr. Hikmet Kvlcml, 23 Mays 1967 gn Ankara'da Ortadou Teknik niversitesi Mimari Anfisi'nde, 'Trkiye'de Antiemperyalist Sava Kime Kar Kimlerle Olmaldr?' konulu bir konferans vermitir. ODT Sosyalist Fikir Kulb tarafndan dzenlenen konferans aslnda bir 'Ak Oturum' olacakt. Fakat bu eit toplantlara katlmadaki byk itiyak ile tannan etin Altan, ak oturum yerine konferansn daha faydal olacan ileri srmtr. Ak oturumu kabul eden Behice Boran'n da Avrupa'ya bir Meclis seyahatine gitmesi zerine, konferans trnden baka are kalmamtr. Dr. Kvlcml'nn konferans soru ve cevapla birlikte saat srmtr. Konferans metni gelecek saylarmzda verilecektir." TRKYE'DE ANTEMPERYALST MCADELE KME KARI VE KMNLE YAPILMALIDIR? Ortadou, emperyalizmin en hassas olduu blgelerdendir. Bu hassaslk iki bakmdandr:

1- Medeniyetin kk buradadr. nsanlk, 7000 yl nce ilkin burada medeniyete, snfl topluma gemiti. 2- Ortadou petrol kaynadr. Dnya petrolnn %52'si Ortadou kaynaklarnda bulunuyor. Bu sebeplerle, ODTU Sosyalist Fikir Kulb'nn Emperyalizm konusu ile ilgilenmesi ayrca anlam tamaktadr. Bizim kuak emperyalizmle adatr. Adeta emperyalizmle birlikte dnyaya geldik. ocukluumuzdan beri emperyalizmin, geri kalm lkelerde kard hadiselerle har neir olduk. lk hatrladm, "Hrriyet htilali". O bile, batllarn alacaklarn garantiye balamak iin kkrtld. Artk Padiah'n garantisi, emperyalistleri tatmin etmiyordu. Abdlhamit'in yerine Trk Milleti'nin garantisini elde etmek istiyorlard. Girit, Bosna-Hersek olaylar, Trablusgarp, Balkan Harbi, Birinci Cihan Sava hep emperyalizmin eseriydi. Emperyalizm, ekonomik-sosyal kuruluundan sonra bu ala girimiti. EMPERYALZM NEDR? Konumuza girerken, emperyalizmin ne olduunu tespit etmek gerekiyor. Emperyalizmin tarifleri oktur. Kunow emperyalizm iin "zarurettir" diyor. Bu elbette yanltr. O zaman mcadele manasz olurdu. Bu metafizik bir gr. Kald ki, her zaruretin de bir anti-tezi vardr. Kautsky: "Zaruret deildir. Ekonomik temele ait deil, st yapyla ilgilidir ve aklla dzeltilebilir" dedi. Kimisi de emperyalizmi imparatorlukla kartryor. Bunu yapan sosyalistler bile var. Zamanmzdaki kompradorluk tarifi byle yanl bir grten kaynak alyor. Emperyalizm, kompradorlukla aklanyor. Bu aklama, bilimsel deildir. Kapitalizm, vardmz geliim safhasnda 5 karakter gsteriyor:

1. Sermayenin Konsantrasyonu ve Santralizasyonu (Tekelcilik): Bu donemde rekabet, yerini tekelcilie brakmtr. Bir retim dalnda be ila alt isletmenin kaldn gryoruz. Buna Monopolcu Kapitalizm de diyoruz. Bu, rekabetin zaruri sonucudur. 2. Finans-Kapitalizm: Bu safhada btn zenginlik gleri bankalarda toplanyor. Finans kelimesi, burada mali bir olaya, sadece kinaye. Oysa banka, artk sadece "sermaye" deil. Banka, camzda, btn zenginliklerin iinde eridii pota anlamna geliyor. Bu, tam manasyla bir Oligari'dir. Bu oligariyi ylece ayrdediyoruz; serbest rekabet safhasnda kapitalist snf, btnyle egemendir. Bu oligari safhasnda ise, onun da iinde bir avu insan egemendir. Bu bir avu egemen kapitalist, kendilerinin dnda kalan kapitalistler iin "vahi" deyimini kullanrlar. 3. Sermaye Ahverii Devresi: Bu donemde ekonomik mnasebetler, gmrk duvarlar engelini ama gayretlerinin de sonucu olarak, mal alverii olmaktan kar, sermaye alverii olur. Bu da kapitalizmin gnmzdeki br karakterlerini oluturan iki sonu dourur. 4. Yeryznn Payla>lmas> ya da Nfuz Blgeleri: Bu blgeler yoluyla, kapitalist anavatanlarda kaldrlan rekabet, yeryzne yaylr. Rekabet, ticaret yolunu ap, harp yoluna dklyor. Bundan da giderek dnya savalar douyor. 5. Kapitalizmin Mezar Kaz>c>lar>: Kapitalizmin amzda gsterdii bir karakter olarak da, yine kapitalizmin yetitirdii kendi mezar kazclar isi snfn gryoruz. Kapitalistlerin birbirine girmesi, ezilen halkn ba kaldrmasna imkan veriyor. Halkn hareketine de ii snf nclk ediyor.

TRKYE'DE EMPERYALZM VAR MI? Bu konuda bir paradoksla kar karyayz. Trkiye ok geri lke. Oysa emperyalizm, burada kendini Bat anavatanndan daha nce hissettirmitir. Trkiye'ye Finans-Kapital, daha Bat'da egemenliini kurmadan girmitir. Daha nceki bir konferansmzda da belirttiimiz gibi, biz bu konuda, irket-i Hayriye'nin kurulu yl olan 1849 tarihini kesin olarak gsteriyoruz. Bu tarih, emperyalizmin, yeryzn tek sisteme balamaya giritii 20. yzyl bandan 50 yl ncesini gsterir. 1935 ylnda kan "Emperyalizm: Geberen Kapitalizm" adl kitabmzda, "Sebat Deirmen TA"nin 1929 ylnda itirak sahibi olduu irketlerin adlarn yle sralamtk: "Endstri isletmelerinin birbirleri ile ne dereceye kadar ili dl olabilecekleri, bir etdde yapm olduumuz u plandan iyice anlalr: SEBAT DERMEN TA'nin itirakleri - Bomonti Bira - Eczayi Tbbiye ve Kimyeviye - Barut nhisar - Fiek Inh. - Anadolu imento - Kartal imento - sparta Sanayi ve Ticari Deri - Sabuncuzade akir Pamuk ve Nebati Ya Sanayii - Sreyya Paa Fabrikas - Oryantal Endstriyel Monopolu - Pamuk Sanayi ve Ticareti- Karacasu Mensucat - Aslan Eskiehir imento - Trk im. - Feshane - Adapazar Ahap ve Demir Malzeme - Bakrky imento - AEG - Trkiye Palamutuluk - Foceteyn Deirmen Ta - Trk Sanayi ve Ticareti - Oryantal Karpet-Manufakt - Ankara Un ve Ekmek

- ttihat Deirmen -Karamrsel Elektrik irketi - Omniyon Sark - Yun ve Pamuk plii ve Akmisei Saire ktisadi ve Snayi Tesisat - Ticari ve Sinai Aksaray Azmi Milli - Karacasu - Dokumaclk - Alpullu - Trakya Konservecilik Sanayi Zeytiye ve Kimyeviye Hanoman - Rodsark Edolf - KANSVAYSLEBEN" Grld gibi 1929 ylnda bir irketin dorudan doruya veya dolayl olarak ilgili olduu irket ayisi 43'tr. Oysa o zaman memleketteki tm irketlerin says 52'yi gemiyordu. Bugn rnek olarak Bankas'n yle bir gzden geirmekte byk faydalar vardr. Emperyalizmle mcadele kimlerle, kimlere kar sorusuna bu gereklerin nda baktmzda, ilkin, kimseler, insanlar, gruplar konusunun btn nemine ramen yeterli olmad grlyor. Emperyalizm bir SSTEM, buna kar mukabil bir sistem gryle kmak art. Yaplacak i, ancak bir doktrine sahip olunduunda, onun aydnlnda netleir. Trkiye'nin durumu Bati Kapitalizmi ile hatta BATI SOSYALZM ile kar karya geliyor. Bunun rnekleri var. Tarihsel Sre bakmndan: a) Bizde monopol yok. b) Bizde tefeci-bezirgan mnasebetleri hakim. Prekapitalist mnasebet iinde kalan bu sermaye, modern sermayenin can dman. Smrge- Anavatan ztl, sermaye konusunda da Antika Sermaye- Modern Sermaye ztl seklinde tezahr ediyor. Bunun sonucu olarak da, geri kalm lkelerde Kurtulu Savalar kyor.

Ekonomik bakmdan: Bu bakmdan da, a) Bat "izafi artan deer" safhasna getii halde, bizde kapitalizm halen "mutlak artk deer" safhasndadr. Bat'nn izafi (greli) artan deer safhasna geii, orada ii snfnn mcadelesinin sonucudur. Bat'da ii snf ilerlemenin motoru oldu, bizde ise, "ii snf yok" dendi. Bizde batllama trks tutturuldu. Batllamann anlam, "utanga kapitalizm, dlek kapitalizm". nk Bat demek, kapitalizm demektir. Buradaki korkakln sebebi, ii snfdr. i snfnn inkr edilmesi memlekete byk ihanet olmutur. Grld gibi, ii snf, kapitalizmin geliimi iin dahi nemli bir gtr. Bu g inkar edilirse kapitalizm dahi geliemez. b) Bat'dan ayrlmzn ikinci ekonomik rnei Etatizm (Devletiliimiz)dir. Devlet gkten inmi gibi bir edebiyata giriildi. Bu edebiyat yapanlarn imdi Ankara'da sosyalist geindiklerini de iitiyoruz. Bu bir topizm, giderek bir faizmdir. Bylece ilerleme nlenmi, snf bilinci krletilmitir. Batllamann tarihsel- ekonomik nedenleri, snf dmanldr. Bu yzden yurdumuz gibi, kafalarmz da geri kalmtr. Snf gereinin inkryla, modern toplum da inkr edilmitir. Snf gerei kaldrlnca, ekonomik, politik, vs. ilikilerde pusula yok edilmi oluyor. Politika snf gereiyle sk skya ilikili. Bu pusulaszlk, emperyalizmle mnasebetimiz gibi, kafalarmz da krletiyor. Gven Partililer gibi tmrler yaratlyor. O halde nce Sosyal Snflar meselesini ele almak, Trkiye'nin snf yapsn bu mesele bakmndan gzden geirmek gerekiyor. nce egemen snflar bakmndan: 1. Hacaalar: (Byk arazi sahipleri): Toplumumuzda arazi sahibinin gc l tanmaz bir ekilde ykselmektedir. ki yl nce (1965'te) 6.000 TL olan bir yer simdi 120
18

bin TL olabilmitir. Buna gre arazi sahibinin gc, iki ylda tam 20 misli artm bulunmaktadr. Bu artta da arazi sahibi, kendisi bir grev yerine getirmemitir, gc oturduu yerde artmtr. 2. Tefeciler: 19(....) ylnda Ticaret Odas'na verilen bir tezde, Bay (....) Arat, resm faizin %30-35 olduunu, memleketin kurtuluu iin sermayenin Anadolu'ya gitmesi gerektiini belirtiyor ve gitmediinden ikayet ediyor. 3. Bezirgnl>k: Yine bay (....) Arat, "Bu ticaret deil, bezirgnlktr. Avrupa'da (....) bizde ise, dalavere ihtisas var. Ticaret a, bundan ileri geliyor, ilerleyemiyoruz, tersine geriliyoruz" diyor. 4. Finans-Kapital: Yine stanbul Ticaret Odas mensuplarndan Bay Kazm Yurdakul "(....) ylnda korkun krlardan bahsediliyor. (....)" diyor. Bunlar Finans-Kapitalin bizdeki "vahi"leri. Onlar bile Finans-Kapitalden ikayeti. 5. Devletiliimiz: (....) Uzman hart (....) PTT'de (....) BU SOSYAL YAPI NDE EMPERYALZMN METOTLARI: Bu metotlar iin kinci Dnya Sava sonras olaylarna bakmamz kfidir. Kapitalizmin Trkiye'deki tezleri unlardr: a) Trk ekonomisinin Bat ekonomisine entegrasyonu. Yani ekonomimizin kapitalizmin iine sokulup tamamlanmas, kapitalizmin emrine verilmesi. b) (....) aralarnda, sper emperyalizm var. Para, (....) ticaret, harp vs. yok. GATT rneini ele alalm. 1) thalat-ihracat vergi vs. eitlii, 2) Belirli retim kollar kuruluu: Azgelimi lkelerin retim yaparken dahi emperyalistlere tabi olmas byle salanacak.

Para Oyunu: Simdi Sterlin yerine dei toku vastas Dolar oldu. Almanya ile dahi i yaparken Mark deil, Dolar aranyor. Dnya bu ekilde hep birden Dolar ararsa, Dolar talebi gklere kar. Kt para dahil, bir eyin karl olmak gerekir. Bu altndr. Bir maln deeri ve fiyat vardr. Para iin de bu byle olmaktadr. Fiyat, taleple ykselir. Dolar fazlaca talep edilmekle, karl bulunduu altnn fiyatnn iki misli fiyata kyor. Bu durum Amerikallar dahi endieye sevk ediyor. Bir Amerikal "altna dnelim" diyor. Yarn bir deiiklik halinde duruma hakim olamayacan hesaplyor ve duruma hakim olabilmek iin altna dnmeyi istiyorlar. Bu teklif 1953 ylnda yaplmt. Para Fonu kavgalar, bu para oyunlarndan ileri geliyor. Bilindii gibi De Gaulle isyan bayran kaldrmt. Bunun zerine Johnson, Franszlar'a: "Siz ABD'nin altn stokunu azaltmaya devam ederseniz, size ordinateur (buyurucu) (Bilgisayar, o zaman bu terim yoktu) vermem" dedi. Buyurucularn nemini nceki konferanslarmzda anlatmtk. De Gaulle gerilemek zorunda kald. Ayn konuda Financal Times'tan bir haber nakledelim: "Fransa Amerikan altnn azaltarak Dolarn gc zerine phe uyandrd. Johnson'un, Adenaur'un lmn vesile ederek Almanya'ya gidii, Almanya'nn da altn satn almaya hz vermesinden doan tehlikeleri bertaraf etmek, Almanya'y bu davranndan vazgeirmek iindi. Bu ziyarette Almanya bu konuda teminat verdi." Gazetelerimiz tabii bu gibi haberleri halktan uzak tutmakla grevli. Bu olaylarn sonular unlar: "Demokrasi" ilan edileli beri (1950'lerden beri) d ticaret amz artyor. nk dolarla alyoruz. Dolar ise iki misli pahal. Malmz ise kendi paramz deerine, yani dk fiyata gidiyor. Yani pahal alyor, ucuz satyoruz. hale oyunlarn da gazetelerde (....)

Harp Zenginlii Konusu: Express'ten Vietnam ile ilgili bir haber naklediyoruz. Hong- Kong vs. de bir sava kmas harp zenginleri iin "prosperite kayna" olarak deerlendiriliyor. Trkiye'de de harp zenginliinin anlam budur. Birisi yle akl veriyor: Hint piyasasnn almas iin bir "komnist ihtilali" ve arkasndan bir Amerikan mdahalesi lazmdr! vs. te bu rneklerin incelenmesi de gstermektedir ki geri lkelerin emperyalizm ile ilgisi, onlarn snf yaplar ile sk skya ilgilidir. Bizim kapitalistler bile bunu gryor. Kzm Yurdakul, "EPU ile boy lemiyoruz, liberasyona gittik, yine de bizden yz eviriyor" diyor. Baka biri Amerikan yardmna kar kyor, ngiltere'yi rnek veriyor. Emperyalizm bunlar "vahi" tabir ediyor. Bunlar Finans- Kapital'in dnda kalanlar. ounluk bunlarda, fakat rapor yine Finans- Kapitalin isteine uygun olarak kyor: "Fiyatlar inmeli, Amerika bizden elbette mal almaz, kaplar aalm" diyorlar. Perde arkasnda emperyalizm, smrme iin ekonomi dnda yollara da bavuruyor. Associated Press, 11 Mays'ta Irak Cumhurbakan Arif' in "Vatan, din, milliyetilik vs. adna, bize saldryorlar" diye yakndn haber veriyor. Grld gibi emperyalist sistem dnya lsnde "i" gryor. Merutiyet, hrriyet kahramanlarmzn durumunun bu bakmdan incelenmesi ilgi ekicidir. Fr(....)'in kitabnda, Enver Paa iin "lgn Enver (....) ll. Wilhelm'in ajan (....) Libya'da (....)" diyor. Bu korkun bir ifaat tabii. Mbalaa edildii sylense bile, ortada mektuplar var. Bilindii gibi, l. Dnya Sava'na Trkiye'yi Enver Paa sokmutu. Baka iki rnei Demokrasi devrinden verelim: Kenan ner'in iftiras: (Avukat, DP'nin stanbul kurucu il bakan, sonra Millet Partisi kurucularndan. Antikomnizm

esnafndan, yani Trk Mac Carthy'lerinden. Hasan Ali Ycel'e 'Komnist' demi, Ycel at davay, eitli hukuk oyunlar, kamuoyunda kendi ve CHP aleyhinde bir hava yaratlmas ve partisi CHP tarafndan da yalnz braklmas gibi nedenlerle kaybetmi, zellikle bu nedenle son yllarn skntlar iinde geirmiti) Ve Barlas'n esrarengiz lm: (Cemil Sait, 1906-1964. nl siyaset adam, gazeteci, hukuk doktoru. Recep Peker'e kar oluturulan 35'ler hareketinde yer ald. Hasan Saka hkmetinde ktisat ve Ticaret, emsettin Gnaltay hkmetinde Devlet Bakan olarak grev yapt. Ulus gazetesini ynetti, Pazar Postas dergisini, Son Havadis gazetesini kard. CHP iinde ilm bir solculuu savundu, Parti Meclisi yelii yapt. 27 Mays Anayasas'n karan Kurucu Meclis'e CHP kontenjanndan girdi. stanbul- Ankara yolunda geirdii, nedeni kukulu kalan bir trafik kazasnda hayatn yitirdi. 'Sosyalistlik Yollar ve Trkiye Gerei' adl, 1962 ylnda yaynlanm bir eseri var.) 1954 ylnda nn, petrol konusunda getirilen kanunun bir kapitlasyon kanunu olduunu haykryordu. Bayar (....) Basn. Hrriyet Gazetesi (....) 136. Madde, asgari emniyet... Gven Partisi olay bunlarn son rneidir. Turhan Feyziolu, "petrolde %61'in yabanclara ait olmasn kabul etmiyoruz" diyor ngilizlere. Bunu iiten, Feyziolu'nun petrolde milli bir politikay tuttuunu sanabilir. Oysa Suudi Arabistan bile petrolnn %84'n kendisi alyor bilindii gibi. En korkun oyun halk ve ii snf iinde sosyalizm adyla oynanyor. Fransa'dan bir rnek alyoruz: Olay 1946 Mays'nda, biri Sosyalist Partisi Bakan ve Babakan Leon Blum'a, biri de CGT (Central General du Travay: Genel Konfederasyonu) Genel Bakan Leon Jum'a ait. nce Leon

Blum' un, Amerika seyahatinde iken, "Sosyalistler br partilerle birleip komnistleri meclisten kovmal" dedii basnda kt. J. Davidson haberi dorulad, "Avrupa'da komnizme kar en iyi istihkam sosyalizmdir" dedi. Nitekim de byle oldu. Ayn yln gz aylarnda Leon Jum, Amerika gezisine kt. Fransz muhabirler bir aksam yemeinde Bay Jum' un, CGT' de ameliyat yapmak gerektii teklifini ortaya attn akladlar. Ameliyatn hedefi komnistleri tekilttan ayrmakt. Bir soruya "Ben mr boyu birlik iin savatm..." diyor, ardndan; Amerika'daki sosyalistlerin sendikalarn maddece desteklemesi iin.( ) Amerikal Meany, "Artk if-

a edebiliriz. CGT' yi para ile paraladk." diyordu. Trkiye'de Finans-Kapital ka kii? Toprakta (....) dnm sahibi olanlarn says 491 kii. 1953 ylnda 122 kii gelir vergisi beyannamesi (....) bugn hkmedenlerin says 5-10 bin kiiyi gemiyor. Bunlar burjuvazinin ounluuna "vahiler" diyorlar. Hepimiz antiemperyalist savaa girmeliyiz. Geni lde kyl reticilerimiz var. Durum(lar) yrekler acs. Nfusun 12 milyonu fakir, 18 milyonu gayri faal. Bu 18 milyon, politikada da gayri faal. Paylam: cretliler kendi hesabna, aile iinde (rakamlar) (....) 1955-1956, 5 yl vs. (....) %280 art (cretliler) %9 kendi hesabna, %20 esnaf art. Aile( ) alma Bakan iki milyon yediyzbin ii olduunu aklad. Oysa 1960'da ii says iki milyon drtyz bin idi. Faal kyl nfus 3.600.000 kii olduuna gore, ii snf faal nfus iinde kylyle eitlemi durumdadr. %27 tm art, %9... Bu rakamlar ii snfnn saklad muazzam dinamizmi bilimsel olarak da gstermektedir. i snfnn ncl-

bu rakamlarla da dorulanyor. Esnaflar ise 5 yl iinde %6 ila %7 nispetinde azalmtr. Bu da proleterlemeyi gstermektedir. te yandan kyl bir sosyal snf deil, bir sosyal tabakalar yndr. Kyl henz insann alnp satld bir durumda. Kyde insan sat var. Bir etd (....) nk ii snfn grmyor. slahiye rnei... Sonu olarak gryoruz ki, kyl antiemperyalist mcadelede nc olamaz. Sendikalarn bandakiler satlm olsalar da, bilerek bilmeyerek akladklar gibi, ii snfnn tekiltl insan demek olduu aktr... Ktmser,

SORU VE CEVAPLAR 1. Soru: Trkiye'de kyl snf ii snfyla ayn deil mi? Cevap: i snf, geri kylnn uzantsdr. Ancak kyl ile iinin farkl olduu gereini da kabul etmeye mecburuz. te yandan kylnn tekilatl da olmadn gz nnde bulundurmak gerek. Byle bir tekilatlanma iin bekleyecek de deiliz. 2. Soru: Liderleri baka yerlerden para alanlarla bu mcadele nasl yaplabilir? Cevap: Bu gangster sendikaclarla sava g deildir. nsan gc, abas para gcnn stndedir. Vietnam bunun en belirli rneidir. Bilinli olmak, dvmeyi bilmek nemli glerdir. Bu konunun hallinde dn demokratik devrimi yapm olan 27 Mays glerden, genlerden ok ey bekliyoruz. 3. Soru: Antiemperyalist mcadelede nceliin ii snfnda olduunu sylyorsunuz. Oysa Amerika Birleik Devletleri ve Fransa gibi Bat lkelerinde ii hareketleri de emperyalizmin yrngesinde deil midir? Cevap: Bu sylediiniz Bat'da sosyal devrimin gereklememi olmasndan ileri gelir. Oysa bizim ii snfmzn satlmama ans Batdakinden ok fazladr.

4. Soru: lericilik, gericilik sava kara arafla ve din hocalaryla yaplyor. Bu doru mudur? Cevap: Hayr. Bu taktik hatasdr. Buna Avrupa'da Bismarkizm denir. Bismark devrinde anti- klerikalist bir mcadele tutturuldu. Hedefi papazlar idi. Bismark lnce, papazlar da sosyalizm de glendi, nk gerekte Bismarkizm sosyalizme de karyd. Taktik hata yapmamak ok nemlidir. Gericiliin anlamnn bizde yalnz emparyalizm olduunu unutmamak gerek. Emperyalizm ile ayn kaynaktan kmayan dinsel vesair grler ile antiemperyalist cephede omuz omuza arpmak mmkndr. Milli Mcadele'de Akifi Hocalar rneini unutmamak gerek. Bilimsel sosyalizmde, din, inan alanna mdahale hakk yoktur. 5. Soru: Antiemperyalist ve sosyalist mcadele farkl deil midir? Cevap: Metafizik bir koyus bu. Diyalektik, hem yle hem byle olabileceinin kabuln gerektirir. Kye gitme teklifimizi bir sosyalist parti "ldrlmemizi istiyor" diye karlad. Sorunuzda Kba, Cezayir rneklerini veriyorsunuz, o savalar yapanlarla kyden bu kadar kopmu antiemperyalistleri nasl yan yana koyabilirsiniz. 6. Soru: Kanaatimce halkmz dine taassup lsnde bal deil. Din onun iin bir alkanlk, siz ne dersiniz? Cevap: Size tamamen itirak ediyorum. nk slm dini k dini deildir. Hristiyanlk k dinidir. slmlk, gelime eyleminin dinidir. Halkmz bu gelenei sezebildii lde, baz aydnlarmzn zannettiinin tam tersine, ilerleme ihtiyacyla dine balanmtr. Toprak reformu vs. ilerici davranlar var slmiyet' te. Kur'an, "Mlk Allah'ndr" der. Ancak Bedir cenginde dvenlerin pay almaynca sevkinin decei gz nne alnarak, ganimetin altda birinin onla-

ra ait olaca bildirildi. Geri bir yerde din straba kar bir afyondur, teskin edicidir. Marks'n syledii de budur. Ama zellikle slmiyet, devrimci bir gelenein halkasdr. Sahip ve kendini koruyacak prensip aryor halkmz. Biz kylnn vokablerini (dilini) anlayamyoruz. 7. Soru: CIA sosyalist bir akm niin desteklesin? Cevap: Buna gemi bir olayla cevap verelim. 2. Enternasyonal'in en byk Marksist ideologu Kautsky idi. (Emperyalistlerin gizli-ak rgtleri tarafndan desteklenen Kautsky'nin Marksist ideologluu) Bu durum bilinene kadar gitti. 8. Soru: Sosyalist hareket olarak kime gveneceiz? Cevap: Szlere deil, davranlara bakacaksnz. Hareketi ynlara kim gtrebiliyorsa sosyalist odur, krs vaizleri deil. Herkes gnlk pratikte temsil ettii olaylarla llr. CIA'nin parayla tuttuu satlk sosyalistler ne kadar kamuflaj yapsalar abuk srtr. l davrantr nk. 9. Soru: CIA komnizme kar sosyalizmi desteklemese gerek!? Cevap: Sosyalistleri byle bir duruma dmeye zmre ve snf saptmalar gtrr. z sosyalist snflar temsil etmeyen sosyalistler szlr.

TRKYE'DE KAPTALZMN GELM ZERNE


Sosyalist 30 Mays 1967
Dr. Hikmet Kvlcml'nn Ankara'da Fikir Kulpleri Federasyonu "FKF" lokalinde verdii konferanstan zetler.

Bir zamanlar "malumatl

adam" ok makbuld.

20.

yzyln yarsndan sonra insanlk, "Ordinatuer: BUYURUCU" ya da "Informatique: Duyurucu" denen elektronik hesap ve akl makinelerini buldu. Bu makineler sayesinde ilgilendiimiz bir alandaki btn bulu ve bilgiler, bir anda nmze seriliyor. Artk malumat nakli yerine, bu bilgiler arasnda ba kurmak, sentezlere gitmekten baka ey kalmyor insan dncesine. Ben de bu konumada baz balar kurmaya, baz anlar, geliimin ynn vermeye alacam. Daha nce konuan iki yurttamzdan birincisi, "14-15. Yzyllarda Osmanl Toplumu" zerinde konumu. Dn konuan, benim dinlediim Profesr B. Sadun Aren, yurdumuzun Cumhuriyet andaki kapitalizmin geliimini anlatt. Profesr, "Trkiye, kapitalizme geite neden geri kald? Bunu ben bilmiyorum. Bilen de olduunu sanmyorum" dedi. Ben bu gecikmenin nedenleri, kapitalizme geiin a zerinde duracam.

Profesr Aren, "Sosyal konularda kesin konuulamaz, tarih sylenemez" demiti. Bu benim davranmn tam tersi. Ben tarih syleyeceim. Birinci tarih basamamz kaldrlmas. Bu, Mahmut 1838. Tmar ve Zeametin II'nin Yenieri Oca'n

kaldrmasna paralel bir olaydr. Bylece Dirlik Dzeninin son kalntlar kaldrlyordu. Dirlik Dzeni, Osmanl'nn bozulmam toprak dzeninin addr. 1838'de kaldrlan Tmar, kk dirlikilere, Zeamet ise 10 bin ila 30 bin arasnda byk dirlikilere verilen topraklard. Bunlarn rakabesi (mlkiyeti) kimsenin deildi. Sencer Divitiolu, mlkiyet padiaha aitti demi, yanl. Bunlar Beytlmalimslimin'indi, yani: Mslmanlarn ortak mal idi, baka hi kimsenin deildi. Osmanllar Anadolu'da Hlefa-yi Raidiyn devrinde kurulmu "Miri Toprak" dzenini benimsediler. Bu Osmanl rnesansyd. Buna "Dirlik Dzeni" diyoruz. Bu konuda aratrma yapan Profesr mer Ltfi Barkan, "Ne zaman, kim tarafndan yapld veya yayldnn aratrlmas beyhude" diyor. Biz yle demedik, demiyoruz. Dirlik Dzeni'nde iki blk insan kar karya. iftiler ve dirlikiler. Toprak, ifti'nin TASARRUFUNDADIR. Mlkiyetinde deildir. Dirliki, topran sahibi denirken, koruyucusudur. Maliki anlamnda sahibi deildir. Dirlik dzeni bozulduuna, Osmanl toprak dzenindeki ikinci basaman Osmanl adna "Kesim Dzeni" son diyoruz. da 1838'de, toprak dzeninin kalntlar

kaldrlyordu. kinci tarih basamamz 1846. Miras Kanunu'na yeni hkmler konuluu. Bu tarihe kadar yalnz erkek evlada geen toprak tasarruf hakk bundan sonra kz evlada da geecekti. Bu, Beytlmal'deki mlkiyetin kiilere geiini hzlandryordu. Osmanl mlkiyet anlay, zaten bu dei-

iklikten ok nce bozulmutu, kanuna kz evlat iin giren tasarruf hakk, uygulamada mlkiyet hakk eklinde anlalyordu. 1847 yl sratle topran kaybeden Beytlmal ve hazinesinin tamtakr olduu grld. imdi devleti kim finanse edecekti? "Nerden para buluruz?" sorusu ilk olarak beliriyor. Defter Emini Hasan Efendi, "dn alalm" diyor. Borlanmalara kar kyorlar. "Kefereden istersek, zayf olduumuz anlalr, Fas'a yazalm" deniyor. III. Selim'in sorumluluktan uykusu kayor. 1849'da ilk byk Finans-Kapital denemesi ile karlayoruz: irket-i Hayriye. Tam kapitalist messese. Sadun Aren, kapitalizmi Cumhuriyetle balatmt, oysa Avrupai manas ile kapitalizmin Trkiye'ye girii ve balangc ite bu 1849 tarihidir. 1875 yllarnda ura-yi Devlet'ten Mehmet Fuad'n elyazmas ile karlayoruz. lk olarak ekonomik reform ihtiyac zerinde duruyor. Konuyu bir Avrupal kafas ile ele aldn gryoruz. "Devlet-i Aliyyenin Ahval-i Maliyesine Dair Risale" yazyor. Bu risalede, 1840 yllarnda mesela Halep ilinde 10 bin kiilik "amelenin" memleket ihtiyac iin altn, oysa imdi bu rakamn 800'e dm olduunu kaydediyor ve kapitalizme geiin nice tahriple olduuna rnekler veriyor. Dirlik Dzeni'nden kapitalizme bu zetlediimiz yollarla geilirken (19. yzyl ortasnda), 3 yl sonra batda byk Karl Marks, 1853 yl New-York Tribune'de Trkiye zerine yazlarn yaynlyordu. Bu yazlarndan "Trkiye'de Milliyetler" balkl olanndan bir pasaj okuyalm: "Trkiye lejitimist (meru hkmdara) Avrupa'nn hassas noktasdr. Lejitimist ve monarist (tek hkmdarc) hkmet sisteminin iktidarszl, ilk Fransz htilalinden be-

ri, daima u cmleyle zetlenebilir: STATKO'yu korumak, ileri tesadf nereye koyduysa hemen hemen orada brakmak iin genel oybirliine varmak, bir fkaralk ilmhaberi, zrtlk belgesidir. Hkmetler, o zrtlk belgesini gstererek ilerleyi adna, medeniyet adna, her ne olursa olsun, bir parmak boyu mesafe almaya kabiliyetleri bulunmadn itiraf ederler." (K.M.: Eu. C.3, s.7) Devletler, politika kabuu stnde "Statko'yu tanrlatrrlar. Ne var ki, dnyann baka her yeri gibi, Trkiye'de gerici parti statkoyu yeniden kurar kurmaz, bir de baklyor ki, Trkiye'de STATKO, bu yol adamakll deimitir." (Keza, s.8) Onun iin: "Ne zaman Avrupa'y kvrandran ihtilal sanclar bir an iin azck dindi ise, arkasndan hemen ezeli ark Meselesi'nin tekrar ortaya kaca mutlak hesaba katlabilirdi." (Keza, s.6) Marks'n belirttii Trkiye'deki deiiklik, antika sermayenin yerine modern Bat sermayesinin imparatorluu kstebek gibi eip kazmaya girimesiydi. "ark Meselesi" bu idi. rili ufakl ka kapitalist devlet varsa, en az o kadar kstebek Trkiye'de yuvasn yapmak istiyordu. nk kapitalizm, Avrupa'da kendi cretli klelerini her gn biraz daha idare edemez duruma girmi, klasik byk sanayi krizleri ile her 5-10 ylda bir stma nbetleri geiriyordu. Krizlerle lmemek, ii snfnn ihtilalleriyle devrilmemek iin, kendi i ufunetini darlara aktarmak zorundayd. Bunun tek akta kalm yolu ise, Trkiye gibi eski zengin lkeleri haraca balayp talan ederek smrgeletirmek, yani savunmasz pazar, ucuz hammadde kayna olarak smrmekti. "te, imdiki (1853 yllar) hkmetlerin bana gemi bulunan beberuhiler de, o ksa grl politikalar iine gmlerek, tam Avrupa'y, hele kr, anari ve ihtilal tehlikesinden syrdklar ile ndkleri srada, o ezeli mesele,

o boyuna diri kalan glk: Trkiye'yi ne yapacaz sorusu, yeniden hortluyor." (K.M.: Keza, s.7) Byle, Avrupa kapitalizmi, kendi ekonomik etkileriyle, politika beberuhilerinin ne yaptklarn bilmeksizin, in, ran, Trkiye geni pazarlarna ve zenginlik kaynaklarna doru yaryordu. O yar smrge "Hasta Adam"larnn gvdelerini canavar rekabetiyle paralarken, Trkiye'yi de zorla kapitalizmin sektr iine alyor, bu zorlu deiiklik Trkiye'yi iinden klmaz ztlklarla dolu bir "d mesele" biimine sokuyordu. 1854 ylnda Krm Sava patlyor. Sayn Aren'in grnn tersine, biz yine kesin tarih sylyoruz. Buna "tavana ka, tazya tut" sava demek yerinde olur. arlk ve Padiahlk birbirine dm. Osmanl bir eit ineli f iinde. Fransa ve ngiltere'de kurtlar "ft"lar, "Ka, ben kurtaraym" diyorlar. 1856'da yeniden irket akm ile karlayoruz. zmirAydn demiryolunu ngilizler alyor... Sonra bu kapitalist gelimeyi desteklemek iin bankaya ihtiya duyuluyor. Londra'da Bank Ottoman kuruluyor. Yabanc sermaye, garanti de istiyor. potek lzm geliyor. 1857'de Muharrem "Arazi Kanunnamesi" kyor. Miri topraklarn idaresi mltezim ve muhassllara braklyor; kediye peynir tulumu teslim ediliyor. Eski Osmanl kutsal toprak dzeninin zel mlkiyete resmen aktarlmas bylece tamamlanyor. Bu geliimde, tarih sylemeden olaylarn anlatlmas imkansz olduu iin biz de tarihler syledik. dn (istikrazlar) fasl 1858'de ilk olarak 4 milyon altn lira (imdiki 600 milyon) alnmas ile balyor. Bunlar, Trkiye'de kapitalizmin nasl baladna ait elemanlar. Bu elemanlarn nasl aratrlmas gerekir? Marks diyor ki: "Genel olarak retim, tekrarlamalardan kurtulmak iin yaplm bir soyutlatrmadr. Bununla birlikte o genel karak-

terin, yahut o ortak elemann kendisi komplekse rgtlenmitir ve baka baka belirlenmeler halinde eitlenmitir." (Zur Kritik, ilk.: Einleitung) Trkiye'de kapitalizm derken de, Trkiye retiminin tarihsel komplekslii gznnde tutularak kendi eidi belirtilecektir. Kapital bir elemandr. Bat kapitalizminin irket ve dn biiminde Trkiye'ye girdii gnlerde, Trkiye'nin de bir kapital eleman vard. O antika sermaye idi. Trkiye'de, eskiden beri var olan tefeci-bezirgan sermaye ile 19. yy ortasnda sokulan modern sermaye birbirine kartrlmamaldr. Hepsi ortak SERMAYE adn tarlar ama tarihsel ve sosyal alara gre bambaka retim tarzlarna karlk derler. Marks'n deyimiyle: "O elemanlardan kimisi btn alara ait olurlar, kimisi baz alar iin ortak bulunurlar. Kimi belirlenmeler, en modern ada ortak bulunduu gibi, en kadim a iin de ortak olabilir. Onlar olmakszn hi bir retim kavranlr hale gelemezdi." (Keza) Bu bakmdan, irket-i Hayriye ve stikrazlar Trkiye'de, ondan nce var olan sermaye elemanndan bambaka bir retim tarznn, kapitalist retim yordamnn resmen ve su gtrmez bir kesinlikle gelip yerlemi bulunmasdr. Bunda "kukuya" yer kalmad, ondan sonraki gelimelerle de aklanr. 1859 ylnda insanlk, bilim tarihinde en byk devrimi yapan iki kitap yaynlad. Bunlardan biri Darwin'in "Nevilerin Menei" [Trlerin Kkeni] adl eseridir. Bu eser ilk defa canllar zinciri zerinde hayat geliiminin kanunlarn gayet net olarak ortya koyuyordu. Ayn yl Karl Marks da, "Ekonomi Politiin Eletirimi zerine"yi yaynlad. O da tarih zinciri zerinde son sz, toplum gidiinin kanunlarn aklad. Bu eserin n sznn son sz tarih yazmnn realist ve idealist metodu zerinedir. Burada Marks, nl Latin airi-

nin yine nl msralarn alyor ve diyor ki: "Tarih yazmann bir idealist metodu vardr, bir de realist metodu." kardmz gereki sonular, "gdc snflarn karc nyarglar ile az badaacaktr. Ama cehennemin giri yerinde olduu gibi, bilimin eiinde de, insan yle bir mecburiyetle yzyze geliyor: "Qui si convien ogni sospetto Ogni vilta convien ehe qui sia morta" (Burada her kuku pskrtlsn, Burada her korku lsn!) Genlerimiz, gerei her araylarnda, insan biliminde en byk devrimi yapm dnrn bu iki dn hi unutmamal, boyuna kendi kendilerine sormaldrlar: Acaba dorudan korkuyor muyum? Acaba gerei kukulu biime sokuyor muyum? Korkuyorsam dorudan, bouna bilim almlar taknmayalm. Doruyu hibir zaman bulamamaya mahkumum. Gerei kukulu gzlerle izliyorsam; hibir kesin davrana yol amayacak ikircilik ve tereddt batanda boulmaya, hibir keif ve icad tutamamaya mahkumum. Sava meydanndan ok, bilim ve bilin alannda korkusuzluk ve kukusuzluk zaferin ilk artdr. Bu yaln kat kural unuttuumuz iin, Trkiye'de bilimsel g sfr izgisi zerinde dolar durur. Dnya lsnde, insanln ciddiye alabilecei bir tek bilimsel keif, icat ve doktrin ne sremeyiimiz, zekaszlmzdan, bilgi ktlmzdan deil, korkuyu alak gnlllkle maskeleyiimizden ve kukuyu bilimsel iffet saymzdan ileri gelir. ki yz yl boyu bouna yitirdiimiz kuaklar, hep kendi kendisinden veya evresinden korku ve kuku illetine kurban gitmilerdir. Gdc snflarn karc nyarglarndan rkmemek, korkmamak, o nyarglarn iimize ve ilettii kukuya psrklklar ve nemelazmclklarla evham

kaplmamak bilimin birinci artdr.

Yalnz, kukusuzluu kr krne kaplmayla kartrmayalm. Kz Laura, Marks'a soruyor: "Beendiiniz us nedir?" Marks karlk veriyor. "Her eyden phe". "Marks'n zel Dnyas" kitabmzda da iaret ettiimiz gibi, buradaki "PHE", Septisizm (kukuculuk, Zenon'kari safsataclk, hi bir eye inanmamak) deil grne aldanmamak, gsterie kaplmamaktr. Fikret'in deyimiyle: "phe nura doru komaktr." Dogmatizme dmemek parlak palavralarla kamamamaktr. Bizde en ok kartrlan da budur. "Trkiyemizde 40 yldr kapitalizmin varl inkar edilerek domuzuna kapitalizm kuruldu. imdi "dnnce ablar, dnd dolaplar". Son konana varm dzene "zel sektr", yok "Hr teebbs" gibi aklklar, allklar, parfml pudralar srlerek, yz yllk bin bir yabanc sermaye odal yerli kapitalizmimizin i yz saklanmak veya irin gsterilmek isteniyor. Bu alanda ne denli kuku yaratlabilirse, yurttan o denli "Kafadan gayrmsellah" edilebilecei umuluyor da ondan. Bu belirtmeyi; "sosyal konularda kesinlikle konuulamaz" gibi iddialara kar yapyorum. Bu iddia, hep kukulu szlerle yetinme davrann dile getiriyor. Bu davran, bilimsel iffet kabul ediliyor. Oysa bilim, kl gibi keskin olmay gerektirir. Kararszlk, bilime en az yakr. Bir izafiyet meselesi karlm ve mutlakln karsna konmutur. Oysa diyalektik, septisizm deildir. Kalite deimedike, mutlak hakikattir. Ancak sayca birikim atlama yapt zaman kalite (nitelik) deiir, atlayncaya dek kaliteliini korur. Her devirde dar grl politikaclar, korkudan medet ummulardr. imdi "Temel Haklar Kanunu" da byle bir dargrllkle karlyor. Korku hi bir zaman geliimi ilelebet tkayamamtr. Olaylar kukusuz ve korkusuz ortaya koymak bir zorunluluktur. Ve iyiliktir de... Bilginlerimiz korkusuz ve kukusuz olsalard, Menderes'e iyilik etmi olmazlar myd?

Kapitalizm konusu ele alnnca bunun ve kapitalin tarifi de gerekiyor. Dn konuan szc arkada, onu sadece teknik ve mekanik bir olay gibi izah etti. Bu izaha "ekonomik" demek byk bir yanllk olur. Diyalektik Materyalizm'in insan sadece ekonomik hayvan haline soktuu, tamamen bir burjuva iftirasdr. Bilimsel Sosyalizm'de insan "Sosyal Yaratk"tr. Sermaye nedir? Kapitalizmden nceki sermayeye, Pre-kapital, nsermaye diyoruz. Osmanl'nn dirlik ve kesim dzeni zamanlarndaki sermaye budur. nsermaye kesim dzeninde egemenlemitir. Modern sermaye retim alannda da egemen olan sermayedir. Prekapital, modern kapitalin dmandr. Mesele bu iki terimin kartrlndan douyor. Onun iin, neden ilerleyemiyoruz, kapitalizm var m, yok mu gibi konularla yzeyde urap duruyoruz. Snfl toplumun, yani medeniyetin an sermaye yapt. Ama bu Tefeci-Bezirgan sermayedir, prekapitaldir ve bu modern sermayeye tamamen zttr. Profesr Aren "Trkiye kapitalizme geite niin geri kald, bilmiyorum, bilen de olduunu sanmyorum" dedi. Buna Agnostisizm, "bilinmezcilik" denir. Bu ilme yakmaz. Sosyalizm adna ise hi yaplmaz. Bilim bilinmeyenlere doru savatr. Trkiye'nin konular profesrlerimiz tarafndan niin bilinmiyor? Tabii altmz ey, kitaplarn Avrupa'da yazld, Trkiye'ye geldii ve ancak o zaman okunup profesrlerimizce bilinebildii, rencilere anlatlabildiidir de ondan. Ama bu ok acdr. Trkiye'de yazlan, bilinenleri rtbas eder. Tarihten te, bir de Prehistoire var. 50 bin, yz bin, belki bir milyon yllk. Bunun iyice aydnlan da Marks ve Engels zamannda yeterlice olmad. Onlar da her drst bilim adam gibi aklamalarnda fazla ileri gitmediler. Sadece yolu
37

atlar. Bir metot braktlar. imdi ben size kollektife ba-

arlabilecek bir i teklif ediyorum. Kapitalizm konusunu hep beraber aratralm. Klasik Bat kitaplar kapitalizmin douunu aa yukar yle anlatr: "stanbul Trklerin elinde idi. Yzyl sava bitmek zereydi. Matbaa icat edilmiti. Feodal dnyas (derebeylik) yava yava zlp dalyordu. Ortaa anari ve kaosundan (maherinden) yava yava sahneye Modern Devletler kyordu. Derken, anszn, Eski Dnya: Denizler tesinde altn ve baharat lkelerini kendisine ilhak ederek byd." (Hist. Du Tr. Et des trav, s.131) Bu satrlarda, kapitalizmin dou sebepleri aklanyor mu? Hayr. Sadece tasvir ediliyor. O tasvir de paral ve eksik braklyor. Bugne dein, Batda kapitalizmin dou sebepleri aydnlanmam kald. "lkel Sosyalizmden Kapitalizme lk Gei: ngiltere" adl kitabmzda o boluu, en ok ihmal edilen insan retici gc: Kolektif Aksiyon bakmndan aydnlatmaya altk. Tarih, yani medeniyet, Basra Krfezi'nden kalkp yola dt. Umman Denizi'nden Hind'e, pek Yolu'ndan in'e giden dou yneliine karlk, batya ynelen dallar, Finike kylarndan Msr'a, Frat ve Dicle boylarndan Anadolu'ya, oralardan, nce Yunan, ardndan Roma ve Kara Avrupa blgelerine yayld. Bu birbiriyle sebep netice zincirlemesi bal olan gidiler, yani tarihin retici glerindeki geliim olamasayd, elbet medeniyetin ngiltere'ye atlamas ok ey getirmez, kapitalizmi yaratmaya yetmezdi. stanbul'un fethinin 500. yl dnm dolaysyla Fetih ve Medeniyet adyla 1953'te bir bror yaymladk. Bu brorde, bat rnesansnda Trklerin nemli roln belirtmeye altk. Bat rnesans diye bilinen hadise aslnda iki basamakldr. Birinci basamak, Hal Seferi'nde Hristiyan Barbar-

lar tarafndan stanbul'un birinci aln ile oldu. Bu ilk rnesans gelge kald. kinci rnesans, Osmanllarn stanbul'u fetihleriyle balad. Bylece, iddia ettik ki, bat medeniyetinin douu salanm oldu. Osmanllarn stanbul'u fetihleri ile balayan ikinci rnesans, Osmanl mparatorluu lsnde geni, tamamen cezri [radikal, kkten] bir tasfiye olduu iin, Bizans'tan kopan tohumlar bir ka kente veya bir memlekete inhisar etmedi. Hemen, btn Avrupa'y kaplad. O sayede, saman alevi gibi gelip gemedi. Modern Avrupa tarihinin ve bat medeniyetinin gelime balangc oldu. Burada da konu, tefeci-bezirgan sermayenin geliimi nlediidir. Tefeci-bezirgan sermayenin ar geliri kapitalizme geirmiyor. Tersine bir medeniyeti batryor. Toprak meselesini halleden Horasan erlerinin baars, Rnesans'n izahnda nemli bir yer tutar. stanbul'un fethiyle Bizans bilginleri Avrupa'ya salm ve Bat Rnesansna tohum olmulardr. stanbul'un fethinin corafi keiflerdeki yerini ise burada tekrarlamaya lzum yoktur. Akdeniz'i Trkler tkaynca, Hind'i Atlas Denizi'nde aradlar. Tarihte "rnesans" ok tekerrr etmi bir olaydr. Bilimsel Sosyalizmin tarih grn, devrim hadisesi belirler. Sosyal devrimlerden nce de devrimler vard. Bunlara tarihsel devrimler diyoruz. Tarihsel devrimde, tm ile bir medeniyet yklyordu. Avrupa'da byle olmad, kapitalizme geildi. Bu nasl oldu? Elbette ekonomik mnasebetlerle ilgili bir olay bu. Ancak Marks ve Engels, modern toplumu incelemilerdi. Kapitalizm ba dndrc bir teknik deiiklikler adr. Kimi "Marksistler" buna bakarak, tarihi gden tek nemli g tekniktir sandlar. Bu yanltr. Tarih, Marks-Engels'in de yer yer belirttii gibi, "retici gler"le geliir. retici gler ise, ikisi maddi, ikisi de moral

(daha dorusu: NSANLIK) olmak zere drttr: 1- Corafya, 2- Teknik, 3- Tarih, 4- nsan. ngiltere'de airet aalar lordlat, burjuvalat, bir eit halklat. Lord, yar burjuva, yani toprak sahibi oldu. Fransa'da ise derebeyler kapkululatlar. Derebeylere kar kral halkla birleti. Fransa'nn kapitalizme geite ngiltere'den 100 yl sonraya kal bundand. Bu konular Trkiye'de kapitalizme geiin neden olmad, neden ge ve belli ekilde olduunu incelemeye geite bir k olmak zere zetledik. Bizde Magna Carta ge ilan edilmi ve gdk kalmtr. III. Selim ve Alemdar Mustafa Paa'nn ilan ettii Sened-i ttifak, tpks ile ngiliz Magna Carta'sdr. 7 maddeden ibarettir. Tarihi zabta roman ile kartran kimi hevesliler, her nemli tarih olay gibi Sened-i ttifak' da anlayamamlardr. "ttifak", "vkela-y devlet beyninde ve tara hanedanlar meyannda" yaplmtr. artlar yedi tanedir. 2. Madde: arasnda "Asker ve er yazp tertipleme, oylarn hepimiz birliiyle konuularak mecliste verilen

alnm kararlara gre dzenlenir." 3. Madde: "Gerek Mslmanlar malevinin ve gerek devlet gelirlerinin korunmasna kim kar korsa, hep birden tespit edilir." 5. Madde: "Her kim fukaraya zulm ve dmanlk yapar ve temiz eriat'in yrtlmesine kar kor ise, onun dahi ezilip eitilmesine elbirlii ile allr." 6. Madde: "Ocaklardan ve bakalarndan herhangi bir fitne ve fesat olursa, ocak ise ocan kaldrlmasna, snf ise kahr ve tenkil[cezalandrma]ve dirlik ve esamilerinin kaldrlmasna, kii ise HER NE TABAKADAN OLURSA OLSUN tehlikle [aslarak] idam edilmesine hep stanbul'a gelip karar verilir."

7. Madde: "Fukara ve iftilerin (reayann) korunup savunulmas esas olduuna gre, asayi ve vergilerde lmllk hususuna dikkat olunmak lazm satamalarn ve vergilerin olman, zulmlerin ve kaldrlmas hususuna vkela

ve hanedanlar aralarnda konuarak ne yolda karar verilir ise onun devam ve istikrarna baklr." Bu hkmler ngilizlerin Magna Carta'larndan az hkmdar kstlayc deildir. ttifak' imzalayan "Vezirler (mlkiye), Ulema (lmiye) ve Rical (Kalemiye) ve gerek Hanedan, Tara Aalar ve bilcmle Ocaklar (Seyfiye) ki topu 25 kiiydi. ngiliz Magna Carta'sn imzalayanlar da, tuhaf bir tesadfle, ne fazla ne eksik, tam 25 valye olmutu. Ayrca: "Yce Devletin teden beri usul, nizam ve kanunu ve tm Padiah buyurultular, ieride, darda btn erkan ve Vkela'ya MAKAM-I VEKALET- MUTLAK'dan sudur etmek sureti olmala" deniliyordu. Yani tpk parlamenter krallkta olduu gibi hkmet ve idare dorudan doruya Babakanla dyor. Padiahn bir emri olursa, onu da Babakan kanalndan geirmesi gerekiyordu. Bu kadar, bir kalemde Osmanl Padiahl'n modern burjuva devletine evirmek oluyordu. Ve bu deiikliin uygulanmas, Padiaha daha ykleniyordu; Sened-i tti fak'tan birer nsha: "Tal Yce Katta saklanmakta olup, daima ve kesintisizce yrtlmesine evketmeab Efendimizin kendisi nazaret-i seniyeleri tam ola vesselam" deniliyordu belgede... Biimce hemen hemen ayn olan Magna Carta ile Sened-i ttifak arasnda ne fark vard? 1- Magna Carta'nn ardnda, bir alanda toplant yapm yzbinlere yakn ngiliz ynlar ayakta ve silahl bekliyorlard. 2- Magna Carta'y imzalayan, en ufak bir ihanet nnde hemen yaln kln kellesini sz urunda torbaya koymu val-

yeler (Alpler: Gaziler), yani yalan dolan bilmez barbar eflerdi. Alemdar'n karsnda imza koyanlar, Bizans hilelerinde krkn kapkullar idiler. Peinde gelip stanbul'u basanlar, apul lkl iyi gn dostlarydlar. Bu olaylar keif ve icat yapanlarn balarna gelenleri gsteriyor. Bu tefeci sermayenin teebbse kar oluunun sonucudur. Tefeci byle davranyor. Kapitalist ise kefe el koyuyor. nk o retimde kr aryor. Tefeci-Bezirgan, Ali'nin klahn Veli'ye diyerek ticaret kr faiz peinde. retimle ilgisi yok. Yedi bin yllk tarihi bunu gsteriyor. Sosyal olaylarda da bir rezonans sz konusu oluyor. Mesela bir radyo, havadaki dalgalardan ancak kendine uyan dalgay alabiliyor ve alyor. Bir toplum da, dnda cereyan eden olaylardan ancak kendi ile uyan olaylardan etkilenebiliyor. Bunu bizim batdan ne aldmzn izah iin kolaylk olmas bakmndan belirtiyorum. Kapitalizmin iki safhas var: Biri Serbest Rekabet, br, ya da ikincisi Finans-Kapital safhas. Finans-Kapital safhas, serbest rekabetiliin tersine tekelci bir safha. Bu, Bat kapitalizminin k safhasdr. Bylece, Osmanl Bat'ya yneldiinde, demek oluyor ki, k halinde olan iki toplum birbiri ile temasa geliyordu. Buna sosyal rezonans diyoruz. Yerli tefeci sermayemiz ile batnn Finans-Kapitali kaynayorlard. te batya yneliimizin bilimsel determinizmi, geri kalm lkelerin kaderi olarak byle iliyordu. te Trkiye'de kapitalizm, bu determinizm iinde, bu tarihi aamalardan geerek gelimitir.

GENL AZICIK ANLAYALIM


(Trk Solu, Say: 31, 18 Haziran 1968) Hepimiz o yatan getik. Yalnz insan, genlik an geride brakt m, o yan btn zaaflarn ve kuvvetlerini bir an unutamad halde hi hatrlamazma sansre uratmay usseverliin son kertesi sayacak biimde yetitirilmitir. 3 yandan nceki hayvanlmz sansr ediimiz sosyalman mutlaktr. Olsa olsa, ilk ocukluumuzun, delilik ve hasta miza belirtileriyle sembolize ederiz. 30 yandan nceki insanlmz yle deildir. O insanlmz btn varlmz boyunca taptaze yaar da, biz onu grmediimize, bilmedimize hem kendi kendimizi, hem bakalarn inandrmaya alrz. Belki de kk kii mutsuzluklarmzn ara sra tepen melankolisi buradan gelir. Bugnk genliin ne istediini yallar genlerden sorup renmeye kalkyorlar. Kaln kaln Bakanlarn, Babakanlarn ince tysz delikanllarla babaa vererek uzun, ksa tartmalar bunu sezdiriyor. Genlik btn duruluu ile ve tm yn ile ne istediini bilse, tam bilincine karabilse, bildiini uygulamas iin szbirlii ile planlayp yle bir gerekletirirdi ki, nasrlam yahut katrlam yallarn ruhlar bile duymadan, be on yl iinde her eyi etkisiz devir teslim alr ve dnyamz kansz, silahsz genlemi ve gnelenmi olurdu.

nk normal toplumda her kuak, kendinden nce gelen kuan yerini ister istemez alacaktr ve ya farknn da kendine gre yordam vardr. Genlik; en derin dnceye dald zaman bile DAVRANI gcyle yrr. Yallk; tersine, davrana kalkt zaman bile sonsuz dncelere der, gider. Milli Kurtulu Sava'nda ise, yal zzet Paalar'a, Salih Paalar'a kalsayd, gen Mustafa Kemal Paa'larn, smet Bey'lerin halleri ne olurdu? 27 Mays'ta, gen binba stanbul'u, gen yarbay Ankara'y basmasayd, yal smet nn'lerin, hatta Grsel'lerin Demirkrata ne yapabilecekleri kuku gtrmez. O bakmdan, genlie ne yapmak istedii sorulamaz, onun ne yaptna baklr. Yallar, hi deilse genlerin yaptklarn dnebilmelidirler. Genlik ne yapyor? imdiki yallarmz, 19. yzyldan yadigr kalm kat MAKNELETRLM kafalarmzla olanlar tartamayz. Baka, yeni terazi gerek. 20. yzyln suplesli, yumuuk kimya, elektrik, elektron andayz. Kapitalizm, daha 20. yzyl balarken yeryznde drt be yzyldaneri kurduu btn snrlar fiilen deilse bile bilkuvve ykt. Kapitalistler arasndaki rekabet snrlar gibi Vatan-Millet snrlar da zel Sermaye ekonomisinin izdii blmlerdi. 20. yzylda kapitalist ekonomi DNYA PAZARI birliine dayanan DNYA HEGEMONYASI durumunu yaratt. Byle bir ekonomi, ancak yeryz lsnde bir sosyal ve politik dzen isterdi. Oysa gerekliin diyalektii elikilerini atamazd. Kapitalizmin, her ne pahasna olursa olsun, ayakta durabilmesi iin yzyllar boyu savunduu o "Sacro-Sainte" (Aziz-Kutsal) kii kar gibi Vatan-Millet snrlarn da korumas ve mutlak dondurmas en gzde burjuva mant idi. 19. yzyl sonuna dek madde gereklii elikletirilen mlk ve

snrlar, 20. yzyldaki geliim vcudunu iinde hapsedemeyen darack bir siyasi zrhl gmlee dnd. Kapitalist siyaseti denilen zrhl gmlek hem yer yer atrdayp dklyor, hem de boyuna teyelleyip iinde zorla tutulan insanl, kadim in'li kzcazlarn ayaklar gibi skp eziyor. Kapitalizmin dnya topraklarn ve insanlarn demir cenderesine soktuu binbir ikenceye, gemi kuaklar demir pabuca, dumura urayan ayaklar gibi alm olabilirler. Yal ayaklardan da, balardan da "Arlk" beklenemez. Gen ayaklar ilerici gereklikte anlam kalmam kleliklere kar tepiniyorlar, gen balar, her ne bahaneyle olursa olsun boyunlarna taklm zincirleri koparmaya urayorlar. Bir zaman, yalnz smrgelerde grlen aydn genlik ayaklanmalar evrenselleti. Srf Amerika emperyalizminin yarm smrgesi haline giren batl ileri emperyalist lkelerde deil, Speremperyalizmin anayurdu Amerika'da, hatta kapitalizmi kknden ykm sosyalist lkelerde bile yer yer harman yangn kadar abuk yaygn genlik ayaklanmalar belirdi. Bu ne demektir? Sosyal hayatn her trl demir pabularna kar insanlarn toptan kabak tad getirmesi demektir. Ayaklanma yalnz ak faist spanya, rtl faist Amerika, Fransa, Almanya gibi dnyann kapitalist sektrnde deil, in'den Polonya'ya, Yugoslavya'ya, hatta 51 yllk Sovyetler Birlii'ne dek yeryznn sosyalist sektrnde de yava yava bagsteriyor. Sosyalist sektrde genlik ayaklanmasnn ekonomik ve sosyal anlam, "herkese emeine gre" kural yerine, "herkese ihtiyacna gre" kuraln gerektiren sosyalizmin yksek konana merdivenin dayanddr. Ne var ki, genlerin yallara kafa tutular genelliini yitirmez. Ve bu durum douda, batda "zamane alametedir. Genler, her yerde, 19. yzyln doru yanl forml-

leriyle, 20. yzyln dnce ve akl rnei kesilmek, hele egemen otorite olmak isteyenleri rmceklenmi kafalar sayyorlar. Atom ann yksek sosyalizme, snfsz topluma ergin kurallarn zorluyorlar. Zorlamann sosyalist lkelere dek uzan gsteriyor ki, gen insanlarda kapitalist hukuk darkafallna kar uluslararas bir dayanma domutur. Kapitalizmin "Sekro Sent" snr ve formllerini hangi artlar gerei olursa olsun, fazla ciddiye almak, yeryznn insanlk lsnde dzenlenmesini emreden ekonomik determinizme uyamamak sosyalizm iin dahi olumsuz sonulara katlanmak oluyor. Yavuz Selim a (16. yzyl ba) ile III. Selim a (19. yzyl ba) arasnda 300 yl geti. "Ordu-yi Hmayn"un stanbul'dan skdar'a gemesi hep bir gn srerdi. stanbul'dan Acem snrna bir aydan nce varlamazd. imdi stanbul'dan (eski dnyann gbeinden) Washington'a (yeni dnyann gbeine) 12 saatte uuyoruz. 24 saatte uakla arz kremizi dolayoruz. Demek dnyamz, biz Trkler iin Sultan Reat anda (20. yzyln banda) stanbul'dan Gebze'ye kadar sren mesafe kadar klmtr. Yeryzmzn en cra bucaklarnda yaayan en grlmedik, iitilmedik uluslar, stanbul'un bir kaza snrlar iinde yaayan mahalleler ve insanlar kadar birbirlerine yakn komudurlar. Biz, 19. yzyln kafa ileyiini Us ve Akl'n son kertesi gibi satan, 1805 akmakl tfei mantkl yallar, gemiiz kar karya; birbirimizi kapitalist veya sosyalist snrlarn ardndan, en bktrc diplomatlklarla kuru skya bombardman ediyoruz... Emperyalizm ise, hodri meydan, 1918'den 1939'a dek 21 yl gemeden kinci Emperyalist Evren Sava att. 1945'ten 1968'e 23 yl geti. Emperyalizmin, yalnz Kore yahut Vietnam gibi Uzak Doularn en kimsesiz ulusuklarna di geirecek sava histerileri kkrtlabiliyor.

bar istedin mi King'leri, d bar istedin mi Kenndy'leri ldrebiliyor. Boy lecei bir gle, tek gvendii Evren Sava'n gze alamyor... Sosyalizm ise, dnya daha bekliyor. Getik kapitalizmi, yeryznn en byk iki sosyalist lkesi (in ve Sovyetler) hal birbirlerine yumruk skyorlar. Demek resmi sosyalizm bile mzminleerek, hala sermaye ahrlarn temizleyemiyor. Beride, sermaye pislii drt be yzyl srm kapitalizmin, be alt bin yl srm kapitalizm ncesi bezirgan medeniyetlerin en soysuzlatrc makyavelizmini ve bizantizmini yedi iklim drt bucaa sardrp kyamete dek iletebilecei ile nyor. Geni ynlarn Ortaa kalnts bozukluklarn oy ufakl gibi kullanarak demokrasicilik oyunu denilen speklasyonda gnn gn ediyor. 1805 modeli yal kafalarn mant bu gerizde domu, bym olduu iin, tabakhanede alanlar gibi ufunetin iren kokusunu artk almaz olmular. Genliin taze duygulu burunlar bu tabakhane pisliine dayanamyor. "Yeter" diyor. "Anladk, yeryznn 3'te biri sosyalizme, 3'te biri yarm sosyalizme gemi, geri kalan 3'te birinde emperyalizm can ekiiyor." Sonra? Kapitalist dzenin 3'te 2'si lm. 3'te biri fel olmu. nsanln sosyalizm diriliine inanm, gemi te birini kes, ayr, kestik. Yarm sosyalist lkelerde insanln ikinci te biri kvranyor. Onu da keselim, ayralm. Ama, dnyamz gene "bir tek dnya." nmeli bunak emperyalizm duruyor mu? Yzlerce, binlerce yllk snangl ve hinolu hinlii ile, dnyann urasna burasna kanserini alyor. Kapitalizm direndike kankrannn zehirini yalnz geri lkelere deil, sosyalist lkelere dek szdrmann yollarn buluyor. Bu lei kim kaldracak? Dnya genlii bu kritik soruyu, belki tam bilincine varmakszn, davran ile ortaya koymu bulunuyor. Koymaya

zorlanyor. nk emperyalizmin lei kokutuka, genliin en gl zlemleri kreltiliyor. Amerikal gencin Vietnam gencinden, Amerika'daki gen beyazn gen siyahtan ne alp veremeyecei var? Hi. Gel gr ki, polis gerek! Gel gen! Jandarma gerek! Gel gen! Gizli casus, baltalayc ajan gerek! Gel gen! Ak sava, kanl kansz ihtilal gerek! Gel gen... E, sonu! Dalavere, malavere, hep gen Mehmet nbete! Niye? Birka bin veya yzbin, anlaylar arteryoskleroza modeli (damar sertliine) uram beyinin mantk kurallar bunu 1805 akaralmaz arzulam...

Genlik buna dayanamyor. nsanlk iin artk maddece, manaca gerek anlam tkenmi bayat formller uruna genlik vurulmak ve ldrlmek istemiyor. Yaamak ve herkesle birlikte en az yallar kadar insanca yaamak istiyor. Yallarn ounluu ise, besbelli, sal sollu, kendi zlememi komplekslerini genlie dayatmak sadizmi ile bir ho hastadrlar. Tmyle genlii dnya ve memleketle ilgilenmez, kapal bir lonca rakl durumuna katlandrmak kaygsndalar. Ezberlenmi hazr formlleri eletirmeksizin, tartmakszn ruh hekimliinde "hebefreni", yahut "stereotipi" denilen tekerlemekle geinir, egosantrik erken bunak durumuna genlii sokabileceklerini umuyorlar. Hayat ise akla gelmedik dolambal yollardan yal kabuklar delerek a fkryor. i genlii tekilatldr. Aydn genlik bilinlidir. ilerin tekilat sreklilii ve tutarll, aydnlarn bilin tutarll ve aykl ile yalnz paralel deil, kaynam olmay tek yol biliyor. Buna ramen genlik, dnya lsnde retimin ve toplumun bilimcil dzenlenmesinden doacak verimlilii ve mutluluu sezmesin mi? Buna olaylarn etinlii engel. Bir yanda 100.000 mhendisin alt aylk emeiyle elde edilecek rn, bir ka dakikada baaran buyurucu

aygtlar milyarderlerin emrinde alacak; tede o milyarderliin mikroplu leini ve frengili hrsn srdrmek iin, milyonlarca ii ve aydn gen aylaklar ordusunda ezilip harcanacak! stelik, kyl 14 yanda evlenir, ii 20 yanda hayat arkada bulur, yksek renimli 30 yana dek maddi (cinsel) ve manevi (sosyal) mastrbasyonlarla ypranp, krkndan sonra dnya nimetlerine el dedirebilmek iin yahut erkek-kz arkadaln yaayabilmek iin, hacaayla ayn paralelde giden yetmilik dekandan icazet bekleyecek. stelik, mzeye ve sprntle aday ynla dnce ve doktrin martavallarna papaan edilmek zere, boaz tokluunu salamayan burs ve yurt yoksullar urunda, parayla snav ve diploma satabilenler nnde fodlac silikliiyle susta duracak... Ve hepsine ty dikerce, balarn ta yukar doruunda, Tanrlar atas Zeus'un hayalinden gememi yldrmlarla ykl Atom-Tanr genliine doymayanlarn balar stnde, Demokles'in klc gibi sallanacak! Ne imi? Genliin uysallnda ve disiplininde "saylamayacak kadar ok itimai fayda mlahaza edilir" imi. Genliin yaamak ve sevmek hakk "itimai fayda: sosyal yarar" deilse, yeryzn sska sapklarla m dolduracaz? Genlik, krkna dek yaama-alma-sevme dzenlerinde sz ve etki sahibi olmayacak bir terbiyeli maymun saylacaksa, neden ve kimin iin lmleri gze alacaktr? Bari isiz ve a kalmasalar. Tarihte klelerini besleyemeyen her dzen batmtr. A ay oynatmak, en karanlk Antika alarda bile skmemitir. Bugn insanln te biri ilk okulunda sosyalizm bilincini ediniyor. Geri kalan te iki insanlk, btn orta ve yksek okullarnda sosyalizmi yalan dolanla ktlemeye altka gen ruhlarda daha ok ihtilal ateini krklyor. Byle bir dnyada m gen kleler

hem a, hem isiz braklarak kapitalizmin l dedii, irenle dedii yerde uslu uslu kpekleip zbarmaya boyun eecek? Buna genlik gelemiyor. nk nne geilmez toplum gidii buna hi el vermiyor. te Amerika: Dolar hayvanlatrmasyla, btn kapitalist sektrn kontrol ve antaj altna alm. "Uluslararas Para Fonu" gibi gizli sarraf, gangsterlik tekilatlarnn 10 tane krk haramileri ile birbirlerini yiyiyorlar. Vietnam sava unu ispatlad: kinci kerte emperyalist canavarlar ayakta durmak istiyorlarsa, Amerikan canavarnn dilerini bilemekten vazgemelidirler. Fransa'nn aka, Bat Almanya'nn arkadan, ngiltere'nin yandan yrtmal kazan kaldrlar budur. Antikalam Bat Avrupa Emperyalistleri, smrge ayaklanmalar yznden, kendi i ufunetlerinin irinlerini geri lkelere aktamyorlar. Vaktiyle geni smrge imparatorluklar iin zorba, klhan, sefih, avantrye kadrolar olarak yetitirmeye altklar lks yksek tahsil genlikleri, anszn isizliin ve aln en utanmazyla yzyze gelmitir. Artk geri lkelerde bir yumurtay doksan dokuz diplomalya tatma kadrolar tklm tklm doldu, tayor. Birka yz irketin memleket varn, younu yabanc bankalara kolayca ipotek ettirebilmesi iin gizli, ak komnizm avcl yapmayacak her yksek retim genci, sinek avclna mahkum ediliyor, ve ilh. ve ilh... Bu gidite bir sakatlk yok mu? Bu sakatl grmemesi iin btn genliin gzne mil ekilebilir mi? Dnyada ve Trkiye'de genlik bu kmaza yol aryor. Tanzimat'tan beri iyi, kt her girikenlik genlikten gelmitir. Milli Kurtulu Sava 40 yana varmam Mustafa Kemal'lerin, smet'lerin gdmnde baar kazand. 27 Mays gen vurucu gcn eseridir. Gemi alarnkinden kyaslanamayacak kertede bilinli olan bugnn genlii, en kk meselenin en byk Evren problemi olduunu unutmad lde baar kazanacaktr.

KENDMZE GELELM YA BRLEMEK YA LM!


Trk Solu 67 25 ubat 1969 Yarm yzyllk Mustafa Kemal denemesi, her eyi btn trajik ve komik yanlaryla ispatlam bulunuyor: ya KURTULU SAVAI, ya en soysuzca KLELEMENN MEZAR TAI. "KANLI PAZAR"n scak, gen Trk ve Mslman kanyla bize ate renkli lm uzatarak bir yol daha rettii birinci ders budur. ki GEREKLMZ her gn iki tokat gibi suratmza vuruluyor. nce, u birbirinden hem uzak, hem i ie olay en grmek istemeyen gze batralm: 1969 ubatnn 16. gn en vurdumduymaz gazeteler bildiriyor: KANLI PAZAR! 1969 ubatnn 17. gn TRT yaynlarndan dinliyoruz: "ABD YUNANSTAN'DAK ASKER YARDIMA YENDEN BALADI" Bu iki olay bize neyi gsteriyor? Biri Trkiye'de tekisi Yunanistan'da imi gibi gzken her iki olay, ucu Waington'da dvlen ayn zincirin iki halkasdr. Pasif tesadflere deil, en domuzuna hesaplarla en az 20 yldan beri Trk milletinin ve Trkiye mslmanlnn boynuna dolatlan her zerresi binbir casus tekilatnn AKTF planlayyla hazrlanm lanet zinciridir bu. Bakn ne denli kolay, ak, rahat alyor emperyalizm.

arlmayan, ama git de dedirtmeyen Amerikan 6. Filosu mtareke yllar dehet sald Trkiye karasularna mslman kadnlaryla gvur Amerikal'y gbek havasnda iftletirmek perdesi altnda SMRGE cmb yapmak zere sokuluyor. Her gn, byk ehirlerimizde, sal, sollu, dudak bkmeyle uzaktan seyredilen masum veya mnafk gsteriler anszn deiiyor. Rus gmlekleri taknm Ergenekon Arslanlar yahut mzraklarnn ucuna Kur'an- Kerim takan Yezit askerleri gibi tekbir getiren szde mslman aylkl gangsterler bozmalar, Amerikan Hava Kuvvetleri indirimlerinin, Amerikan zrhllarnda stanbul Belediye Bakan'n sarma dola eden helikopterlerin "NEZARET ALTINDA" mslman ii-genliine mslman iigenlii "KANLI PAZAR" oynuyor. Ve ertesi gn, Amerikan Emperyalizmi, Yunanistan'da, Amerikan casus tekilat CA eliyle hazrlayp, Trkiye'ye rnek gsterdii en rezil cunta kukla askerlerine, sanki o zamana dek sahiden "KESM" gibi, tanklar, gemiler, fzelerden ssel oyuncaklar sunduunu btn dnya radyolaryla yayarak, "KANLI PAZARLA" rktt veya rktemedii masum veya mnafk ocuklar hem imrendiriyor, hem tehdit ediyor. Finans-Kapital bu. Ayn Kbrs'tan ne maydanozlu kfteler kartmaz ki? Dn Dervi Vahdeti, bugn Alpaslan Trke veya Said-i Nursi, dn "Otuzbir Mart Vakas" bugn "KANLI PAZAR" emperyalizmin cebinde hergn trdatt erezlerdir. Bunu hala anlamyor muyuz? Anlayamayacak myz? Tedaviye kalkmadan nce, tehiste yanlmayalm. Onlar, evrensel yabanc Finans-Kapital'in, kk kapitalist uydularndaki yerli Finans-Kapital ubelerince her saat ba oynatt oyundur. Yunanistan'da "KASABKO", Trkiye'de "Kl-Kal-

kan" yahut "MEHTER MARI" komando. Bunlar "AIRI" deiiklikler deil, bir tek rejisrn elinden (Pentagon-CA madalyal Wall-Street'ten) ayn saatte, ayn masada kotarlp sahneye konmuturlar. Arasra kartlar eskidike aktrler yeniletirilir. Amerikan dolarnn akas yoktur. Kulsan, yzde yz hereyini teslim edeceksin. Menderes Kruof'u Ankara'ya arp kendisi Moksova'ya gitme cilvesine kalkar kalkmaz 10-15 gn gemedi, bir geceyars adam kaacak yer bulamad. Ve stanbul Valisi olacak, aziz ahbab Amerikan Albay casusun o gece kendisine Yeilky'de gece yars iin verdii randevusuna, byle sadk bir adamken nasl gelmediine hala aar durur. Urfa kebab kadar "mehur" koalisyon hkmeti gnlerinde, Trk Ordusu'nun Amerikan Bakumandanlarndan izin almadan kln kprdatamayaca, Kbrs dolaysyla Trkiye babakanna resmi zel krmz balmumu ile bildirilmiti. Waington'a giden nn'ye, Johnson filmini gsterdi saray bahesine inerlerken. Amerikan casus uaklar, Trkiye Babakan'nn helaya gidiini bile ta yukarlardan fotoraflayp dosyasna geiriyorlard. Uslu "ar iitken sultan"mz avucu iine konulan filimli hakikate, "ya yle mi?" diyesi oldu. Amerikan casus generali Ankara'ya damlad. nn'nn yerine ve nn'nn deyimiyle "BR BAKA BABAKAN" arad. Ba en allerjik huylu Blkba ekerek, btn "MUHALEFET" o saat "Rokenrol" temposunda alaturka halay ekmeye giriti ve CHP'yi "yumuak alt karnndan" vurdu. kidardan drd. Ve Trkiye Finans-Kapitali'nin "SMBL BEBEK TOHUMU" AP'nin bana, TBMM hkmetinin bana kimi getirdi? Artk hi deilse onu bilmeyen yok. Mhendis kar kmaz Amerika'da uzman, Trkiye'ye dner dnmez Bayar'n "bi-

zim" dedii Sular daresi'nde "Barajlar Kral", AP'de "zuhur" eder etmez milyarderler Amerikas'nn tekin irketinde sekin, nn tekerlenir tekerlenmez "TOPLUM POLS" tabancadan "TOPLU" babakan: Demirel. yle geliyor ki, o bile bir pazarla itiliyor. AP oy davarlar srsn yemlemeye mecbur. Kbrs "tkenmezinde" Yunan cuntas utanmazl, Karaaa istasyonunda alay etmiti. Hem -be ekonomik kar salamak, hem cunta marklna denge salamak zoruyla Demirel Sovyetler'le Menderes'inkinden ok daha eski, kstek selam-sabaha balar balamaz, "selamn aleykm Kbrs". Babu Dervi Vahdeti komandolar "ve aleykm selam". Allah Ekber'li komnizm dman "Cihad- Azam!" ve "Pan-Turanizm" mi kanun stndedir, kanun mu "pan-Turanizm"in altnda? Neden "Kurtarmayalm" Altaylar'daki kan kardelerimizi? Kaka Kaoki'lerden kt Vantiyler'den aa m kalacaz? Evet. Ltfen kendi omuzlarmz stndeki kafalarmz kulaklarmza dek rten klahlarmz azck nmze koyarak, DAVRANIRKEN DNMEYE alalm. Dnlecek eyse atla deve deil. Azck tarihi okumay anlayanlar yal olmasalar da dnebilirler. unu, her trl irk ve epelden abdest alp iki Klhvallah bir Elham okuyup btn yreimizin "ihlas" ile "ikrar" edelim: BN SEKZ YZ YILINDAN BER, TRKYE'Y TRKYE DARE ETMYOR. Yalnz Trkiye mi? Hi bir milleti kendisi idare etmiyor. Her milleti yaratan "KAPTALZM" gdyor. Kapitalizm denilen ejderhann dizginleri, 19. yzylda ngilizin elindeydi. 20. yzylda Amerikan eline geti. Kapitalizme cann, maln, rzn, namusunu teslim eden hibir lkeyi kendi iinden, bana buyruk hi kimse ynetemez. O, "Bat Uygarl" idi, "zel Teebbs" idi, "Kamu Yarar" idi. "Sosyal Devletilik" idi, "Bamszlk"t, "zgrlk-zerklik"ti, "Kiiliklik-Piik-

lik"ti. Hepsi, Finans-Kapital sofrasnda meze. Daha som gerek ortada. Bu gn hi bir kapitalist lke, Uluslararas Finans-Kapital'in aababas Amerikan (PARA-CASUS-ORDU) z dnda gk diyemez. Siz bir kapitalist lkeyi falan yaldzl babu, yahut klna dokunulamaz meclis mi yeder sanrsnz? Aldanrsnz. nsanln nnde iki rahmetten biri var: Ya bile bilesiye, tm bilinli, kyasya, ldresiye ve lesiye MLL KURTULU SAVAI gze alnr; yahut smrye, smrlesiye, ryesiye, geberesiye kullalr, kleleilir. Bunu anlamak iin sonraki "NC DNYA" palavralarnca maval dinlememize hacet yoktu. Yarm yzyllk Mustafa Kemal denemesi, her eyi, btn trajik ve komik yanlaryla ispatlam bulunuyor: Ya KURTULU SAVAI yada en soysuzca KLELEMENN MEZAR TAI. "KANLI PAZAR"n scak, gen Trk ve Mslman kanyla bize ate renkli lm uzatarak bir yol daha rettii BRNC DERS BUDUR. Gelelim KNC DERS'e, "devrimci" gevezelikler yeter. "Mustafa Kemal Yry"... gzel eydir. Yrmesini bilirsen. Ban ayak, ayan ba ederek, yusyuvarlak tekerlenmeyi "yry" sanmazsan. Otuz bin mslman Beyazt'tan Taksim Opera yapsna dek kuzu kuzu gtrmek ok hoa gidebilir. Ama Taksim parknda reklenmi buuk Finans-Kapital gangsterinin ekmeine ya srerce, toplum polisinin bilmeyerek alet edildii hinolu hince tuzaa batankara drtmek: 6. Filo helikopterinin gte yellenen kahkahas altnda, bin kii nnde otuz bin kiinin it dalam keiye dndrlmesi ne gzel eydir, ne de hoa gider. Cumhuriyeti "ilelebet" Trk genliine emanet eden Mustafa Kemal byle mi yrdyd? Kendimize gelelim. Sryle martavallara karnlar tok olsun artk. Tarih yapmay iir

yazmakla, roman okumakla kartrmak yetti, artt. Her adm atmzda unu unutmayalm: Biricik olumlu gelenein, Cumhuriyetin emanet edildii kuaz. Koca bir Trk ve Mslman milletin alnyazsn tayoruz; ve hi akas olmayan balta girmemi Finans-Kapital ormannn cngl kanunlar iindeyiz. Daha ciddi, daha samimi, daha uyank olalm. MUSTAFA KEMAL, "hepsi kalpak, golf biimi elbiseler, golf pantolon, yn orap" giymi, ne fazla ne eksik oniki arkadayla 25 Mays 1919 sabah o akaralmaz seferberlik art otomobil ve yayllara binip "DA BAINI DUMAN ALMI GM DERE DURMAZ AKAR" maryla Samsun'dan yola kar kmaz, Yunan zmir'den denize dklverdi mi sanyoruz Paann heybetinden? Finans-Kapital hep yle yeil masallar uydurarak en som devrimci davranlar insan st, bulutlar tesinde yitirmek ister. KANLI PAZAR zehiri iilirken Mustafa Kemal Yry dolaysyla bir yol daha suyun yzne kan kimi dorular tekrar edelim: Objektif gler bakmndan gerek Mustafa Kemal Yry'nn iki genel karakterini alalm: 1- Mustafa Kemal, Anadolu'ya gemeden, Yakndounun en yavuz, hatta zafer kazanm silahl gc (iki orduyu bir araya getiren) nc Ordu gibi, merkezi Konya'da bulunan kinci Ordu da fiilen kurtulu savana girimilerdi. stanbul'da saylan Birinci Ordu'nun balca kolordular Anadoluya geirilmilerdi. Mustafa Kemal Anadolu'ya ayak basarken, Hamidiye kahraman Rauf Bey, Ege Blgesi'ni tarayp "Tekilat- Mahsusa'nn" (gizli askercil rgtn) en gz pek (erkez Ethem, Reit gibi) elemanlarn harekete geirmi, ilk kuvayimilliyeci atei aalara, sonra Yunanl dmana amt. Demek Kurtulu Sava'nda her ey, btn lkenin gizli, ak gerek glerini bir merkezde rgtlemekle yrd.

imdiki Mustafa Kemal Yry'n rgtleyenler, tm Trkiye'nin benzer rgtlerini birletirmek yle dursun, bir renci ve bir sendika rgt dnda, baka hibir karde rgtn katlmamas prensibinde direndiler. Sebep? "Bu iin sorumluluu", yahut "erefi" o iki rgt dna kamasn! Sizin dkkan m ok i yapacak, bizim dkkan m esnafl. Faizme meydan bo kalsn. Dnya bizim elimizde batsn. Byle Mustafa Kemal Yry olmaz. 2- Mustafa Kemal, ordu rgtnn haber alma sinirleri ilemezse, her eyin felce urayacan biliyordu. Batum'dan Edirne'ye dek, Trkiye'nin btn ordu ve birlik komutanlar, yldrm telgraflar ifresiyle, birbirlerini uan kutan haberlendiriyorlard. Anadolu'ya kafa tutan stanbul hkmetinin iindeki gerek g, ordunun savunma bakanlar ve genel kurmay bakanlar, Mustafa Kemal'e zel ifrelerle balydlar. Bu derinliine ve geniliine haber alma rgt, dostun, dmann ruhu duymadan, Kurtulu Hareketi'ne dakikas dakikasna iletiyorlard. Mustafa Kemal Yry'ne istemedikleri halde candan katlanlar, daha Beyazt meydannda, faistlerin suikast hazrlklarn renip bildirdiler. Ona ramen, Teknik niversite nnde, yani faist gangsterlerle burun buruna geldikleri zaman bile, savunmak isteyen halkn elini kolunu baladlar. Zaferi imeden sarho oldular. En basit meru nefis mdafaasndan yoksun braklan ynlar, yzde yz bozguna kan ve gzya iinde salnd. Byle Mustafa Kemal Yry olmaz. Subjektif kiiler tarafndan Mustafa Kemal Yry'nn iki zel karakterini de anmadan gemeyelim. 1- MUSTAFA KEMAL genti. Otuz sekiz yanda "zerinde ordu mfettilii niformas" vard. Cebinde, halifenin sayd otuzbin altndan milyon kez deerde, Trkiye'nin si-

vil asker btn glerine padiahnkinden daha stn ve kaytsz emir verme yetkisi yazlca bulunuyordu. Ancak, Mustafa Kemal ne o niformann ne bu altn yetkinin rn olmad. O, kii olarak, emperyalizmin genel bunalmlar anda Trkiye'de patlam hemen btn ayaklanmalara, isyanlara, gizli ihtilal kurulularna, ak ete ve meydan savalarna gzn krpmadan katlm adamd. Yldrm Ordular Kumandanl'na dek yzlerce ate ve bozgun emberinde denenerek bilgi ve karakter snav vermiti. O nedenle, her biri savata rtbe alm nice paalar, Mustafa Kemal'e gvenle ve bilinle nclk hakkn ve grevini tanmlar, seve seve disipline itaat etmilerdi. Mustafa Kemal yryleri ve benzerleri, ancak yle efler iindir. "Yry" rgtleri, yle uzun raklk savanda, ateler ve bozgunlar iinde snav vermi olamayabilirler. Bundan tr hibiri yadrganmaz. Hi deilse genlerin hepsi, ok sayg ve sevgi deer dnk ocuklardr. Ne var ki, sosyal atee ve bozguna uramlar, srf yandklar ve yenildikleri iin talamakla niforma ve yetki salanacana inanm kiilerin yanlmazln tapn konusu sanmak: Tecrbeyi, bilgiyi ve bilinci, bir mark- zamin mrit azna tkr yerine geirmekti. Byle "Mustafa Kemal"lerle yry nereye varr? 2- MUSTAFA KEMAL, (rakibi) Enver Paa'y Anadolu'ya sokmad. Kimi hdai nabit ve anadan doma (Mark- zamlar) da diyelim beenmediklerini kendi malikanelerine sokmayabilirler. Yalnz, (eski) Paa Enver'in (Tekilat- Mahsusas'ndan) yararlanmamazlk edilmedi. Kurtulu Sava'na en ufak ilgi gsteren ttihat olsun, iti laf olsun ayrd yaplmad. Trkiye'nin (eski-yeni) btn dnce ve davran insanlarn Mustafa Kemal ciddiyetle evresinde toplamaktan rkmedi. Ve Kurtulu Sava'nn en yanarda-

l ortamnda, Byk Millet Meclisi'ni inanlmaz demokratik bir devrim gdmyle zengiletirebildi. Mustafa Kemal yryn bir imtiyaz sananlar, "yeni"nin "eski"yi domuz grmekle hakl bulunduu teziyle bir trl "eskiler" fobisinden silkinemediler. O zaman kinci Milli Kurtulu Sava'nda polis korkusu, AP'nin Allah korkusunu smrne dnd. Byle "Mustafa Kemal"lerle yry nereye varr? Sakn yanl anlalmasn. Mustafa Kemal Yry yaplmamalyd deil. Mustafa Kemal gibi yaplmalyd. "Biz kimiz ki Mustafa Kemal gibi olalm" denemez. Mustafa Kemal deilsen, onun yryne de kalkma. Her admn kutsal Kurtulu Sava'na giri olduuna inanmayann bu yolda ii ne? Ancak aalk cinayeti Pop Gaponlar da hazrlam olsa, sonunda millete srtlan yzn gsteren Finans-Kapital piman olacaktr. Yaay durdurabiliyorlar m? Bir tek insan yaadka Kurtulu Sava yryecektir.

HO AMCA'NIN DNDRDKLERNDEN

NSAN ORTAK EME VE SAHP IKANLAR


P.D.Aydnlk say 1-15 5 Eyll 1969 Ho i Minh ld m? Bir insan son soluunu verdi. Yeryznde her an bir insan son soluunu veriyor. Bunda yaayanlar dehete drecek bir ey bulunmuyor. nsan her ey gibi gelir, yaar, gider. Kendinden az ok bir ey brakr. Bir ocuk yahut bir an. Hepsi o kadar. Milyarlarca insan kollektifi iinde, kollektife adsz bir emek izi brakmayan yoktur. Ve sahici insan da budur. Milyarlarca insan arasnda, bir kiinin ldkten sonra da kendisinin olan "zel Mlk" maskaralna dmeksizin dnyaya gelmek. mr boyunca milyarlarn adsz emeine bir adsz emek daha yaratp katmak. Sosyalizmin, milyonlarla Tarihncesi yllar byle gemi. Kimse milyarlarca insan iinden sivirilip kendi vlen yahut yerilen damgasn bir eye vurmam. Modern sosyalizm insan niin o gerek rahatla kavumasn? nk "zel Mlk", yalan gelenekletirilmi. Her millette, yedisinden yetmiine her insann akd kvrak dil kimin "zel mlk?" Dnrken, davranrken,

anlarken, seviirken konuulanlar, hangi "Dahi" yaratcnn "kiicil damgas"n tayor? Hi kimsenin ve herkesin. Gereklik bu. Son, o milyonlarca yllk insan topluluunun milyarlarca adsz emekleriyle yaratlm, doann en gzel varl insan dili hazinelerinden birka mcevheri kurnazca alm, babasnn mal gibi satm sivri kiileri dnelim! Artistleri, romanclar, edebiyatalar,filozoflar, bilginleri, airleri, daha bini bir paraya "aydn kii"leri, politikaclar, komutanlar, ve ilh., ve ilh. demek istiyoruz... Hep ayn kural: Milyonlarca insan yaratacak, birka "sivri" benimseyecek! Bezirgan ekonomi soygunundan nce, yle "sivri insan"lar yoktu. En gzel halk havalar "kii" olarak kimin maldr? Bilinmez. Bezirganlktan (Snfl Toplumdan), hele "Modern" kapitalizm'den beri insan istekleri azdlar. "u benimdir" demek iin yapmadk kalpazanlk brakmyorlar. Kendileri yok oluverdikleri gn neyi alp gtrebilirler toplumdan? Hibir eyi. Saatlerce katafalklar nnden kalabalak kervanlar da gese, altndan tabutlar ehram kaleleri iinde de saklansa, onlarn milyarlar iinde bir adsz emei, enerjisi varsa o kalmtr. Onu da, varsa ve kaldysa, ne kendisi, ne bakas bilemez. Kamu Ermilii ve Ho i Minh nsanlk tarihi iinde her zaman bu sosyallik deimez kalmtr. Sosyalizm, nnde sonunda "zel kiicilie" ar basmtr. Ho Amca'ya ne mutlu. Byle nsz ve sonsuz bir sosyalizm abas iinde, en gerek emein adsz ruhu gibi gt. Btn mrnce, "kii" olarak, "sivri"lii ile hi kimseye batmad. En rezil dman Amerikan Emperyalizmine bile en yaln kat hakkn klc gibi batarken, "tek kii" olarak deil, btn bir Vietnam halk olarak savat. Onun iin, Emperya-

lizm ondan ald yaray hibir zaman onduramayacaktr. Onun iin, "Ho Amca"nn lmnde, "yaayanlar dehete drecek hibir ey bulunmuyor!" sa'nn, Musa'nn, Solon'un, Muhammed'in, Marx ve Engels'in, Lenin'in lmlerinde hi kimseyi "dehete drecek birey " olmad. Ho Amca'nn lm de yledir. "zel kii" olarak o gt m? sterseniz yle olsun. sa'nn, Musa'nn, Solon'un, Muhammed'in, Marx-Engels'in, Lenin'in emekleri milyarlarca kiinin adsz emei iinde bir kollektif btn olarak var oldu. Ho Amca'nn emei de yle. Hazreti Muhammed'in l u idi: "Ma ene (Ben hi bir ey deilim) ill (meer ki) beern mislikm (sizin gibi insan olaym)!" Marks'n benimsedii lk da u oldu: "Homo sum (insanm) humani nihli (insancl olan hi bir ey yok ki) a me alieum puto (bana yabanc kalsn)!" Ve dnyada, "Baki kalan ho sada" onlar oldular. Ho Amca'nn tm mr l urada topland: "Ben sosyalistim. Sosyalizmden baka hibir eyim yoktur!" Onun iin "Ho Amca"nn lmnde "hi kimseyi dehete drecek hibir ey" olmad ve olamazd. Bezirgan Ham Ervahlar Ama, lm herkesi "dehete dren" insanlar yok mu? ok. Tmen tmen. Hele bezirgan, yani sosyal snfl medeniyet patlad patlayal, yeryz irili ufakl, sryle, "yaayanlar dehete drecek" llerle doldu. Kendileriyle birlikte karlarn, sazendelerini, askerlerini de ayn mezara diri diri gmdren Nemrut'larn, Firavun'larn bugn irenilen toyluklar bir yana. elik krallar, petrol imparatorluklar yannda rahmetle anlan Antika bn krallar, padiahlar, imparatorlar artk ciddiye alan iki buuk "Mukaddesat" adl Finans-Kapital seyyar satcsndan baka kimse kalmad.

Adm banda "lm yaayanlar dehete drecek" smkl bceklere basmadan yrnmyor bugn. En smarlama Cumhurreisi, ya da tkrlm Milletvekili, kokumu Bakan, Babakandan, en cieri be para etmez CIA ajanna, yahut "eline drt bin lira geen 600 lira aylkl" ikenceci polis hafiyesine dek ortalk "yaayanlar dehete dren" ls kandillilerle kapl. Onlara szmz yok.Onlarn "Allah belasn vermi." Szde "Sosyalist" Ham Ervahlar u "bizim" denilen, ortal kyl "Sol", yahut sal sollu "Sosyalist" kesilenlerimizin "yaayanlar dehete drme" zenlerine ne buyurulur? Kimi, 40 yl yerin altnda trnak ucuyla fiskelemekten usanlan yarm buuk barsak asala soulcan. Kimi, ii snfnn gerisinde braklanlar her sabah hazrca yiye yiye itike, ne bok olduklarn kimse bilmiyor sananlar. Bunlar "kenefe jandarma yazlm" leleriyle "yaayanlar dehete drmek" hevesindeler. Kimi, krk yl izini tozunu eytan grmemilerden. "Demokratik" hrriyeti tatl su "sosyalist"leri, yahut ac su "reformcu"lar kesilmiler. 27 Mays furyasnda kellelerine geiriliveren "kktenci, dnmc, dnk", "kahramanlk" klahlarna brnmler, ok bbrleniyorlar. Anasnn rahmine, kar kmaz kusan frengili "Veled-i Zina" gibi, "kursak"larndaki rk ark dnce sprntlerini samalayanlar. Samalamak uruna, aylak aristokrat dknts akn rdek dlekliklerini tayor. Gz Politika plnde kalarak geberileriyle "yaayanlar dehete drme" sevdasndalar. Ads>z Ho: Yce Sosyalizm Mutulay>c>s> Bu eit, sosyalizme gbre bile olamayanlara Ho Amca'y anmak, demez. O gibileri belki de hal, "bir trl sosya-

list" sayabilecek temiz ii, kyl, gen arkadalara Ho Amca'y anmak gerekir. Nedir bu Ho Amca? Yazk ki ne "Paazade" ve ne "arkl Kyl"... Nguyen Sinh Huy adl memurcuun dlnden. Doduu yl bilen yok. 1890 diyen de var, 1892 yazan da... Ya ad? O bsbtn hem var, hem yok. 15 adndan, 10 yandaki: Tat Thasih (Umutlu). 20 yanda Hue Lisesi'nden, Fransa'da bahvanla geer. 1914 yl ngiltere'de sprgecilik, a yamakl yapan Nguyen Al Kuok (Yurtsever Nguyen), 1931 yl gyaben idama mahkum edilir ve tam ngilizlerce Franszlara teslim edilecei sra Hong Kong Hastahanesi'nde kan kusa kusa lr! Evet lr. Ve doumu ile olduu gibi lm ile de kimseyi "dehete drmez". 1945 yl, Hiroima'da Atom Bombas patlar. 4 gn sonra Vietnam'a "Genel Ayaklanma" emri veren Ho i Minh (Aydnlatc Adam), 2 Eyll'de Vietnam Bakan olur. "Ellerinde ocuklar iin ekerleme ve portakallar. Yamurluunun hav dklm. Sandallar delik. Kalar am. Bak ocuksu. Paltosunun tersi ile azn siliyor ve hasr stnde yatyor. Fukarack gibi yayor. Lenin gibi davranyor. Ekiyala km Eizzeden Fransuva." Avrupal onu byle gryor. O Paris'te smrgeci devlet adamna yle diyor: "Evet, bu iin dzelmesi otuz saniyede de olur, otuz ay da srebilir. Eer bizi sava zorunda brakrsanz, siz benim on insanm ldreceksiniz, ben sizin bir adamnz. Ama bu paha ile de gene ben kazanm olacam." Fransz gazeteciyle byle konuuyor: "Dnyaya kendi hrriyetinin edebiyatn vermi sizinki gibi bir millet, ne yaparsa yapsn, bizde dostlarn bulacaktr; bilseniz Msy, nasl bir hrsla her yl Victor Hugo'yu yahut Michelet'yi okurum... Bu diller yok mu, onlar insan yanlt-

maz; onlar sizdeki ufak halkn, bizimkine ylesine garipe benzeyen kk insanlarn dilidir... Ah! Msy, smrgecilik insanlar bylesine deitirecek denli kt m olmalyd?" Ho'nun Evrencil Diyalektik Stili Ho Amca'y 1946 ylnda, "Ha neredeyse baylacak" denli clz haliyle yakndan tanyan Fransz yazar Jean Lacouture, u sonuca varyor: "te, kvrak yumuaklk ile dizgin vurulamaz enerjinin, politika muhayyilesi ile prensipler zerinde sk duruun, yurtsever geleneklere bavuru ile Marksist inceleyiin o taklit edilemez kaynamasdr ki, Ho'nun orjinalliini yapar. Bu sentezler srekli olacaklar m? Ho'dan sonra yaayacaklar m? Otuz yl ardan beri Dong ve Giap gibi adamlar yetitirmei bildii iin, ondan baka, Hanoi iktidarna bir kollejyal (elbirlii ile alma) karakteri vermei bildii iin, yle grnyor ki, iktidarda ktye kullanlacak kiicillik ve ondan kacak veraset (yerine kimin geecei) meselelerinin tehlikesini nlemi bulunuyor. 'Ho Amca'nn kendi halkna yapt hizmetlerin sonuncusu da bu olacaktr." (10 Eyll 1969) Yalnz "KEND HALKINA" m? Hayr. Btn yeryz halklarna verilmi en son ders olmaldr, "Ho Amca"nn yapabildikleri. Ve bu yalnz EN SON DERS deil, EN BYK DERS olmaldr, hele geri lkeler sosyalistlerine. Hele bizim gibi yar Babil art, yar derebeyi art, bir hayli de Finans-Kapital kar bir lkede en ackl eksik Ho Amca'nn elikili btnlkleridir. Bizim Ccelerin Dev Aynalar> Sosyalistlerimiz, kazklamay "enerji"sanyorlar. be "Marksist" forml ezberlemekle politikada "stad" geiniyorlar. Dnyann drt bir yanndan "evirme" bilgileri ken-

di lkelerinin orjinal gelenekleri yerine koyuyorlar. Bu korkun teori ve pratik boluklarn doldurmak iin de: TEK balarna yanlmaz Papa Hazretleri olmaktan baka hibir "elbirlii ile alma" zahmetine katlanamyorlar. O zaman karmza halk dmanlar iin gln, dostlar iin alanacak pozlarla kyorlar. Herhangi "adam ktlnda" sakalna sarlman kei, o saat kendisinin "Abdurrahman elebi" olduuna inanyor ve inanmayanlar boynuzlamakla, "snflar sava" yapmay birbirine kartryor. Burnunun altna iki parmak byk takmakla, "Balkanlar'da bir tane", ya benzemesin, "Stalin" klnda hazr iktidar tahtrevann bekliyor. Tahtrevan gelse, hele bir gelse, sen onlarda gr kerametlerin manda tezeinden iri kallavilerini. arabuk lkenin her kebana atk kal heykellerini diktirerek, "Sosyalizm" adna en maydanozlu kftehorluklar yutturacaklardr. ki zartzurtla bir milleti maymunca hoplatmay becerivereceklerdir. Bu o "Aama"dan, bu "Aama"ya terbiyeli maymun marifetlerine bedel, "Tarihe" gireceklerdir. Byle tarihe deil, hazr mezara bile girilemeyeceini, girilse bile, koskoca Stalin gibi adam mezarndan bile karacaklarn btn "Sosyalizm" avantryelerine, btn anarist palavraclara, btn kendini dev aynasnda grm kuru sk teori ve pratik ccelerine, en byk anlamcl silleyi hi iddiaszca ve btn yaay, dnc, davran ile vuran adam Ho Amca'dr. Tip Sosyalizm Kalpazan> "Krk yl" dile pelesenk olmu. Hangi "krk yl", eksiksiz elli yldr yerin altnda, yerin stnde, bu akam paye ver, ertesi sabah babasn asacak "Sosyalizm Kalpazanlar"ndan bu lke lkclerinin ektikleri, Birinci ube ikenceleri ile yarmtr.

Maksatlar nedir? Kendilerine sorsanz alacanz karlk hep bebeleri gldrecek, birbirini rten kk burjuva ermemilikleri, yahut ne oldum delilikleri gibi grnr. Byk altndan glerek, yahut burnunuzu tkayarak geersiniz. Gene de yaptklarndan utanmak yle dursun, cesaret alrlar. t rr, kervan yrr. Gn gelir, neden yle "Namus korumak iin horozdan katklar" anlalr. Ya falan yol kavana dek zor srklenen "Yolda seyirticiler"dirler; ya "Maan ka" olduunu sorup salama balamadka, "Cehenneme" gidemeyen "kafasz igzar" kapkullardrlar yahut da yerli yabanc binbir maskeli ajandrlar. Teorik ve Pratik Ho Yeni sosyalist kuamzn btn o bitmez, tkenmez fklardan kurtulmas iin gerekli en yanlmaz sosyalist mihenk tan (Kriteryumu) Ho Amca veriyor. Bu veri iki noktada toplanyor: 1- Teoride: Kendi tarihinin ve toprann dncesini yapmak; 2- Pratikte: Kii siviriltmeyen elbirliki davran yapmak. Ho Amcann bu iki alanda ayk ve alakgnll emeini burjuva basnndan olsun edinebiliriz. Bakn Bat Emperyalist anayurtlarnn kapitalist kltrlleri ne yazyorlar Ho Amca iin: 1. TEORCE: Gelenek-grenek retici glerine temelli nem verildi. "Vietnam'n Tarihi ve Medeniyeti, orann aratrclarnca modern adan hayli nce, Komnist Partisi davranndan hayli nce balatlyor; Hanoi insanlarna gre Komnist Partisi, toparlasan, ancak bin yllk gelenei tamamlayp devam ettirmekten baka birey yapmamtr." 2. PRATKE: Her kim olursa olsun "K TAPINCI" ile sivriltilmemeye nem verildi.

"Ho i Minh'in konumalarda mevcut bulunmay hi alacak ey deildir. Kuzey Vietnam'da Bakana sonsuz sayg besleniyor ama ne bulutlara karlyor, ne putlatrlyordu. Kollektif bir zihniyet rejime adamakll damgasn vurmu ve dzeni Marksizm yanls olan baka lkelerdeki yanltlardan sakndrmtr. "Ho'nun Cezaevi Karneleri, bir milliyetinin ektikleri zerine yaplm dncelerden kuruludur. O milliyeti de tekilerden biridir. Yazlanlar halkn elinden drmeyecei bir ncil deildir. Ho'nun resimleri mi, ok az var. Yahut hi yok. Evlerin duvarlarn zerinde, kooperatiflerde ara sra Ho i Minh'in bir dergiden kesilmi fotoraf gzkr, ama orada Ho, hibir vakit yalnz deildir." Milli Putsuz Milli Mcadele Vietnam'n (Trkiye'deki 30 Austos kadar) alnyazsn deitiren Zaferi, Dien-Bien-Phu sava mdr? Mzesini geziyorsunuz: "Dien-Bien-Phu muharebesinin, Bakentteki gepgeni salonda tasviri, Giap'n kiiliinden ok Vietnamllarn kiiliini deerlendiriyor. Milli Tarih Mzesi'nde olduu gibi tara sergilerinde de, blgenin gemii canlandrlrken, sunulan, aklanan, kutlanan ey bir ulusu zafere ve bamszla yedmi bir canl Buda deil, btn bir kolektif varlktr." (J. Decornay, 4 Eyll 1969) Milli Kurtulu Sava m? Onu millet yapmtr. "Basnda ve radyoda birisi rnek olarak verilirse, o kimse ya bir kprnn savunucusudur yahut bir Gney etesinin Badr. Gnn kahraman sorguya ekildi mi, yaptklarn anlatyor, mcadele arkadalarn ite ortak gsteriyor, ama ara sra onlar ziyarete gelen kei sakall ihtiyar azna almyor." (Keza)

Dorusu da, sosyalistlik bir etiket deilse, sosyalistesi de bu deil midir? Birisi geride akln, teki cephede cann ortaya koymu. Aklsz can kayb boa gider, ama cann atee atan bulunmasa akl ka para ederdi? Neden cann veren unutulsun da, akln veren gklere karlp tanrlatrlsn? Bezirgan dzen iin bu, kanlmaz olabilir. Sosyalizme nasl sdrlr? eylerin kr ak ile sdrld. Hatta Paranoid (zincirleme hezeyanl) lgnlklara dek sdrld. nne geilemezdi, o zaman. Ama, "kyamete dek" geilemeyecek miydi? Ho Amca onun karln verdi. Halkn deyimi ile "gt boklu" kiilere tapnmay kaldrd. Kii tapnc maskaralnn hi deilse bundan byle gerekmediini ispatlad. Sosyalizmin gelecei iin az byk kazan m bu?

ANARSTLMZ M? DAINIKLIIMIZ MI?


Sosyalist Austos 1970 Sosyalist ortamn dankl nedendir? Tek szle zetliyelim: Anaristlikten! Toptan Anarizm Ne demek, denecek, rnein, azna sosyalizmi bile salavatla alan sendikac anarist midir? Sosyalizmi yasak etmekten vaz geince de "gleryzl" veya "demokratik" boyasiyle makyajlamakszn savunmayan Bay'lar ve benzerleri anarist midirler? Mill Demokratik Devrim slogann oka kullananlar "ihtillci metod" kullanmakla sulayarak iyi saatte olsunlara "ihbar" etmi duruma den ne bileyim, falan fare deliinden ii snfna en "demir disiplin"li "z-rgt" adna gz krpan mthi veya nl "komnist"ler anarist midirler? Evet, Trkiyemiz iin btn bunlarn topu birden en onmaz Anaristtirler. Gelin, yreklerin btn irksiz ve epelsizlii ile insafa gelip ikrar etmekten korkmayalm. ster, iki kii ile bir araya gelip organlar iinde gndemli tartma, karar alma ve uygulama yolundan gitmeyi idam cezasndan korkun bulan "Bamsz" "Sosyalistlerimiz olsun, gerek bir yerden edindii

"yeterli sosyalizm" apoletini rastlad yurttaa gsterip kendisine "itaat" etmeyeni dnya lsnde yldrmlayabileceine inanm (mintarafillah) "yetkili" "sosyalistlerimiz olsun, hepsi bal gibi yahut zehir gibi Anaristtirler. Onlarn kendi kendilerine, yahut etrafn onlara vermi bulunduu: "Sosyalist", yahut "Komnist", yahut "Oportnist- Revizyonist" vb. sfatlarna bakmayn. Hepsinin iyzlerine, yani ana dncelerine ve temel davranlarna bakn. Hepsi, yalnz kendi "kiiliklerinde" bir "otorite" kabul edilirse, onlar da bir "otorite" kabul ederler. Kendi dlarnda otorite mi? Byle eyi, yazdysa bozsun. En "majskl" geineninden en "miniskl"ne dek hi birisi, -ne denli, "be vakit namaznda mttak sosyalist" grnrse grnsn,- yeryznde hi bir otorite tanmazlar. "Ben" otorite isem otorite var; "benim otoritem" yoksa, hibir otorite yoktur. Teori ve pratikte kahrolsun otorite! Grnmez, dilsiz sloganlar budur. Demirel'lerin, nn'lerin "Anari" saydklar ey anari deildir. Asl, otoriteyi, srf d ve yadrg zorlamalarla, gerek teori ve pratikten kopula, makamla, apoletle, rtbe veya para, yahut sng, kurun gc ile salanr ey sayan kafa yok mu? te o, anaristin domuzudur. Ve bu domuzuna anaristlik, bize tarihcil grevi bitmi Osmanl TefeciBezirgn Derebeyi artklaryla aktarlp gelmi, iliklerimize ilemi, cierlerimizi delmi, anamz alatmtr. Otorite Gsterii ve Anarizm Diyalektii Hi deilse kendilerine, bakalar "ar sol" veya "kzl komnist", kendileri "sol" veya "sosyalist" diyenlerimiz, gerekte boylu boyunca iine battklar o Anarizm batandan niin kurtulamazlar? Neden bir baltaya sap olamazlar? mr boyu kendilerinden baka bir dnce ve

davran otoritesi tanyamadan, kendi etkisiz kii bbrlenmeleriyle gp giderler? nk, ou otorite'nin ne olduunu bilmezler. Yahut "bilirler", hem de ok iyi, herkesten daha iyi bildiklerine inanrlar. nanlarnda ve bilgilerinde arca samimidirler bile. Hepsi de "otorite"yi aababalarndan grmler, paa atalarndan renmilerdir. Otorite de ne imi ki? Takarsn efendim palaby, yahut top sakal suratnn alt yanna, st yana da geirirsin mezar tandan iri kavuu yahut silindir apkay, ya da bkn kasketi! Aarsn ikisi arasndaki arslan azn, gaz tenekesi grltsyle ezberlediin iki lf kkredin mi, "hz" otoritenin ta kendisi olursun. Kar kan m olur? Kolay. ekersin klc, uurursun kelleleri. Senden baka kimse kalmaz ortalkta otorite. Sosyal anaristin klc m? O da var, boyunu posunu grene "Oportnist", yahut "Revizyonist" dersin "Kuyruku" yahut "Likidatr" dersin. O da olmad, "Maocu" veya "Kastrist" damgasn vurursun. Bunlar gerek kl mdr, yoksa tahta kl mdr? Sen o klc kullanmay deil, kna takmay renebilmi, hele hak edebilmi misindir? "Aldrma beyim, canbaza bak!" Btn sosyalistlerimizin kolayca anarist soysuzluuna debilmeleri, ne teoride, ne pratikte, otorite tanmamaktan da kt olan, otoritenin ne olduunu bir trl kavrayamam olmaktan ileri gelir. Anaristliin birinci ve sonuncu maddesi ve z: (Otorite dmanl + otorite megalomanisi)dir. Her ey gibi, anaristlik de nce objektiftir yni bizim onu kabullenmi olmamzla ortadan kalkmaz. Sonra, diyalektiktir yni hem otorite dmanldr, hem de otorite megalomanldr. Ve bugn Trkiye'nin hemen btn sosyalistleri, anarizmin bu iki engelinde, ikisine birden taklarak yrtnmakta ve kanamaktadrlar.

Otorite ve Sava>l>k Oysa otorite (pabucu byk Mevlna elebi'ce Eyp Sultan Camii'nde bunak padiahn beline takt srmal kl gibi) herhangi bir kiiye veya kiilere, herhangi bir frkl merasimle kuanlacak bir elmasl yahut kam kl deildir. Bunak pdiahn dedesinin dedesi yalnkl savala lkeleri fethetmeseydi, kl takma gsterisini kimse ciddiye almazd. Sosyalizmde de, otorite, her eyden nce namusu ile verilmi kanl savalarn rn olabilir. Bu, en bata unutulmamas gereken birinci gerekliktir. Yoksa, sosyalizmin erkekliini giderecek "fenn snnetiliklerle yahut "ala ala hey" curcunal liderlik "snnet dnleri" ile kl kuanlamaz. Sosyalizmde otorite salayan, anariye son veren sava, hem teorik hem pratik iki yz keskin bilin ve bilim savadr. Sosyalizmin pratii, biri tekisinden zerrece ayrlsa, hepsi sfra inen (Ajitasyon + Propaganda + rgt) zne dayanan savatr. Dikkat edelim, btn otorite dmanlklarnn veya otorite megalomanyaklklarnn TEKNK kk, hep bu sosyalizm pratiindeki zden birinin veya tekisinin yeterince nemsenmeyiinden ileri gelir. Adam eline bir rgt yahut ajitasyon yahut propaganda olana geirir. rgtn nasl sosyalist rgt, propagandann nasl sosyalist propaganda, ajitasyonun nasl sosyalist ajitasyon olacan henz kavramadan, anszn kazklap otorite kesilir. Ve baka btn otoriteleri "yere sermek"ten daha kestirme "baar" yolu dnemez. Bu Osmanl katrlnn kanlmaz sonucu, aydnlatc, derleyici, deitirici, gelitirici olmak yerine kreltici, datc, talatrc olmaya varr. Ka yapaym denilirken gz karlr. Szde otorite gsterisine giriilmekle, otorite bozulur ve anaristlie dlr.

Anaristlikte Savata rgt Sosyalizmin sefaletinde Osmanl katrl yni Bbil andan kalma derebeyi art kkburjuva soysuzluu sosyal temeldir. O bakmdan, anadan doma (megaloman + otorite dmanl) ile savamak gtr. Ama olanaksz deildir. Trkiye'nin bugnk artlar ve yeni kuan ynelii ortamnda, anaristlie son vermek ve sosyalist otorite denilen bilinli proleter disiplini kurmak, ancak, rgtl pratie ve gerek Teori anlayna dayanmakla gerekleebilir. Sosyalist rgt pratii, matematik kural kadar kesin prensiplere uyar. rgt pratii, Proletaryann Politik Partisini elik ekirdek yapmadka gerekleemez. Proletarya Partisi, tzk gc ile yrr. Tzk, ama maddesiyle btn program zetledikten sonra, en ok ye olmak blmnde ak ve kesin olur. Program iyice bilmek ve yaymak, hatta aidatn dzenlice demek, parti yesi iin deil, parti sempatizan iin bile yeterli olamaz. Parti yesi, her eyden nce bir Parti Organ iinde canl ve disiplinli dnp davranan kiidir. Organ: Belirli gn, belirli gndemle toplanan, belirli iblm yaparak, disiplinli tartma sonucu ounlukla alnm karar mutlak uygulayan ve bu canl dnce-davran hem yerce, hem zamanca, bir saat dzenlilii ile srdren, yukarya ve aaya bamll bamszl ile yaran bir bilinli rgt blmdr. Canll parti iinde olduu denli, yn iinde de bilimcil dnce ve davranta ncl ile llr. Disiplin: Her eyden nce, giriim (inisiyatif: teebbs kaabiliyeti) temeline dayanr. Giriim gcn krelten her kural, proletarya disiplini deil, "kr krne itaat" isteyen, partiyi inmelendiren burjuva otomatldr. Giriim altnda proletarya disiplininin balca 4 aya unlardr:

1tektir. 23-

Organda eletiri hakk snrsz, oy hakk her kiiye bir Yetki ve sorumluluk (Snam + Bilgi + Enerji)ye, yalnz Tartma, mutlak organ iinde, ahsiyata dklme-

kararla verilir ve alnr. den, prensipcil ve yapc, pratik, somut, ilerletici, karara dek yaplr. 4Karar, gelecek karara dek, ilgililer iin mutlak uygulanan kanundur. Partiden karlma balca 4 nedene dayanr: 1234Kariyerizm (mevki hrs), Organ d eletiri, Karara uymamak, Program ve tzk diilik ve provakasyon.

Bu en ilkel prensipleri gz nne almayann, bir proletarya partisinden sz etmesi veya proletarya partisine girmesi, eer provokasyon ve bozgunculuk deilse, dpedz anaristliktir. Anaristlikte Savata Teori rgt, Teorinin Pratie uygulanmasdr. rgtsz teori havada asl kalr. Teorisiz rgt, havasz yaamak isteyen canlya benzer. rgt bir lamba ise, teori onun yadr. Ne yasz lamba k verir, ne de lambasz ya ortal aydnlatr. rgt ampule, teori elektrik akmna benzer. Ampulden gemeyen elektrik de, elektriksiz ampul de, ne k, ne ses, ne s, ne hareket vermeye yeterli olamaz. Ancak, biliyoruz, btn elektrik aletleri, cihazlar, elektrik enerjisinin kefinden sonra icat edilmilerdir. Onun gibi, en iyi rgtler de ancak, en doru teoriden sonra kurulabilmilerdir. Teori ile rgtn karlkl etki tepki diyalektii ne olursa olsun, insan denilen makinenin etken verimliliinde

ncelik, her zaman teoriye der. nk insan, Engels'in dedii gibi, yerken, ierken bile, nce o ilemin dncesini kafasnda tasarlar. Trkiye'de sosyalizmi bir sr derebeyi, burjuva ve kk burjuva anaristlerinin trl sapklklarndan kurtaracak rgt iin de, birinci adm, nce kafa disiplini ve dnce otoritesi yaratacak olan doru ve salam teori ile atlabilir. Trkiye'nin Sosyal Devrimler alanna en ge gelmesi, dnya lsnde snanmlar bir daha snamasn olaslatrabilir. Yeter ki, teori'nin ne olduunda yanlnmasn. nsan btn teki hayvanlardan ayran yan, SosyalTeorik bir yaratk olmasdr. Bunu tarihin her aamasnda grmemek elden gelmez. Teori ile en az ba ho olan Barbarln en etken olduu alara dikkat edelim. O, insanln en kargaal (en anarik) ve en karanlk (en bilinsiz) bulunduu alarda en imiy ham gce dayanan Pratik Otoriteler (Derebeilik Ulular) yalnz ve ancak Teorik Otorite'ye (rnein: Krallar, Hristiyanlk Kilisesine, Pdiahlk, slmlk eriatna) yaslanabildikleri lde Gerek Otorite (Kral veya ah) olabilmilerdir. Onun iin, derebeyi art Trkiye'de (olmaz yle ey ama), sosyalizme kral veya padiah m olunmak isteniyor? Grnen budur. Her ke banda Sosyalizmin Kral yahut Pdiah olmak isteyenlerin kulaklar yahut kuyruklar titreip duruyor. Bu gibilerin, kendilerini deilse bile, evrelerini hastala bulamaktan kurtarmann birinci ilc u gereklikte toplanr: Zaman iin ve kendine gre az ok oturakl ve tutarl bir teorik taban bulunmadka, insanolu, hibir yerde, hibir zaman oturakl ve tutarl bir Pratik Otorite kuramam, hele hi srdrememitir. nsancl her alan iin doru olan bu kuraln, zellikle Proletarya Sosyalizmi iin en byk yamanl ve keskinlii

bsbtn dorudur. Sosyalizmde Trkiye'nin otoritesi olmak isteyenlerin ou, o doruyu genel ve soyut olarak az ok biliyorlar. Onun iin hemen hepsi "teori" adna konuuyorlar. Bir eksikleri var: Teoriyi, herkesten iyi kavradklarn sandklar iin, bilmiyorlar. Bilmemekten de kt olarak, teoriyi metafizik ve skolastik biime sokuyorlar. Dnya lsnde otorite olmu dnr ve davranrlarn teorik yazlarn ne denli ok iyi ezberler, hele tekrarlarlarsa, Trkiye lsnde o denli byk, yanlmaz teorici olabileceklerini umuyorlar. Aldanyorlar. Yalnz kendileri aldanmakla kalsalar, "Yanlmaz Papa"lklar onlara hell edilebilirdi. Ne yazk ki, o skolastii evrelerine de yayarak, imdiye kadarki kuaklarn dtkleri ukura yeni kuaklar da drmek istidadn krklyorlar. Bu kadar "ar" oluyor. Bilimcil Sosyalizm iin, teori, her eyden nce, derebeyi skolastii ile burjuva metafiziini yok etmektir. Teori, her eyden daha keskin diyalektik metod ve mantktr. Teorinin diyalektii, elbet uluslararas bir deer olmaktr. Ama uluslararas bir deer olmann tek yolu da, her eyden nce ulusal bir deer yaratmaktr. Kapitalizmde insanlk eitsiz geliim kanunu ile, ayr ulus gerekliklerine paralanmtr. Onun iin, her lke, tekilerinin yaratt btn teorik deerleri iyice sindirecektir. Ama bu, uluslararas teoriyi sindirim, teorinin yalnz bir kanaddr. br kanat, her lkenin kendi sosyal orijinalitesinde yatar. Bizde, btn sosyalistlerimizin basamak basamak kendi aplarnda boyuna anaristlemeleri (otorite krc megaloman disiplinsizlikleri) hep, yalnz derme atma, raklkta pimemi, uluslararas "teori" tek kanad ile hne uular yapmaya kalkan acaip kular olularndan ileri geliyor. Oysa, bu aama, krk yl ncede kalmalyd. "Cin olmadan adam arpmak" modas artk gemelidir. Yeralt, dnyadan baka yldz deildir.

TRKYE'NN TEORK DEVRM ORJNALL


Sosyalist 29 Aralk 1970 Kiinin ve Toplumun Yourt Yiyii: Hibir atasz bouna sylenmemitir. Yeter ki biz onu yerinde kullanmay bilelim. "Her yiidin bir yourt yiyii vardr." Atasz de yle saysz denemeyle bulunmu derin bir gereklii anlatr. Her yiit gibi, her toplumun da bir yourt yeyii vardr. Bilim dilinde ona, her lkenin kendi orijinal durumu ve tutumu denir. Sosyal "Yourt yeyi", Sosyal Devrim "yap"tr. Trkiye de yeryz lkeleri arasnda bir yiit lkedir. Trkiye yiidinin kendine zge bir yourt yiyii, bir sosyal devrim yap var mdr? Vardr. Bu devrim davran ve tutumu dnya lsnde bir orijinallik, "nev'i ahsna mnhasr" olu (tr kiiliinin tekelinde kal) gstermi midir? Sosyal Devrim - Tarihsel Devrim Sosyal Devrim: Biliyoruz, modern an, yani kapitalizmin icaddr. Antika alarda, yani kapitalizmden nceki toplumlarda tarihsel devrim ar basard. Tarihsel devrimde Bir gelikin uygarlk, zemedii karmak elikiler

maheri iinde lrd. Tarihsel devrime urayan uygarlk olduu gibi, toptan, btn snflar, ekonomisi, kltr ile birlikte yklrd, btn "ari feri ile" ker gider, gmlr, yeryznden yiter, ou unutulurdu. Yalnz Irak ve Msr uygarlklarn gz nne getirmek, tarihsel devrimlerin ne olduunu anlamaya yeter. Sosyal Devrim yle deildir. Toplumun ekonomik, sosyal kazanlarn yok etmez. Snf damgas silinen toplum ekonomisini ve kltrn yeni biime evirip korur. Toplum geliimine engel olan bir egemen snfn tahakkmn ortadan kaldnr. Tarihsel devrimde egemen snflarn insanlarndan ou, bire dek kltan geirilirdi. Sosyal devrim o kanl kasapla, mecbur edilse bile yer vermez. Karsna zorla, silhla kanlar dnda hi kimsenin burnunu kanatmaz. Sosyal Devrim nsana Kymaz Tahakkm eden st snf olarak, tahakkm sistemini savunduu iin, tahtndan indirir. nsan olarak, eski tahakkm etmi snfn tek tek insanlarna dokunmaz. Onlar zora, hileye, etkiye bavurmadka kiilerle uramaz. Yalnz yklan snf insanlarnn bir sosyal snf olarak, stn imtiyazl, ayrcal davranlarn alaa eder. Kendilerini herkes gibi normal, yeni dzen iinde yaamaya brakr. Sosyal devrim, her sosyal byk olay gibi, elbet ynlarn iidir. Ynlar, sosyal snflardr. Sosyal snflarn btn ile katlmadklar hi bir byk toplum olay, sosyal devrim getiremez. Her toplumun sosyal snflar kendine zge, hastr. Modern toplumun sosyal snflar, iveren snf ile ii snfdr. En azndan bu iki sosyal snfn katld bunalm milletin btnn srklemedike sosyal devrim olmaz. Bu genel kuraldr.

Trkiye Devriminde Temel Orijinallik (Melez-Karmas) Trkiye'de en son tarihsel devrim Osmanl mparatorluumun ykl ile oldu. Yeniden bir tarihsel devrim bekleyemeyiz. Yalnz, devrimler ortamnda Trkiye'nin kendine z bir yourt yeyii oldu. Trkiye, tarihsel devrimi (Osmanlln yokoluu) ile sosyal devrimini bir araya getirdi. nmze sryle arapsa olmu problem krdmlerinin k ve bizleri akna evirii ondandr. "Devrim pi oldu" diyenler ok. Dorusu, devrimin anas babas resmen vard. Trkiye'nin yar-smrge artlar Devrim'in anas idi. Trkiye'nin burjuvazisi, Devrim'in babas oldu. Bu ana-babaln resmi sicile geirilii Cumhuriyet idi. O bakmdan Trkiye'nin devrimine "pi" demesek olur. Trkiye'nin devrimi: Melezdir. Antika devrimle modern devrimin karmasdr. Devrimci - Kadrocu Tokumas> Bu melezlik, devrimin canna okudu. Devrimcilerimiz, antika uygarl (Osmanll) temizleyen lb (Gazi - valye) mi olacaklarn, yoksa modern uygarl benimseyen burjuva m olduklarn bir trl kavrayamadlar. Hatta o yzden, bir ara, "Kadrocu" denilen "ideologluk" ortaoyununu oynattlar. Oyuncu maskaralarn kendileri de "melez" idiler. Her kk burjuva, hayli antika - modern karmas, krmasdr. stelik Kadrocular, "provokatrlk"le, hara mezat satlkl kaynatrp "fikir"letirmi acayip melezlerdendiler. Bunu, ar deil kr dnyas saylarn hal poz poz tehir ediyorlar (sergiliyorlar). Kendilerinin ne olduklarn bilmiyorlar. Trkiye devriminin karakteristiini nereden seecekler?

izme, yalamakla da parlar, cilalamakla da. Birinci Milli Kurtulu devrimcileri izmelerini Kadrocular'n burunlarna uzatarak: "Hadi bakalm parlatn!" dediler. Kadrocular, dillerini ve inanlarn bahi uman lostrac avkyla kullanarak izmeleri yaladlar. Devrimci izmeler salyalaryla parlamt. Salya kuruyunca, eskisinden beter donuklat. Mussolini ile Hitler'in izmeleri kadar olsun cilalanamad. "Yazk oldu nasrdan len Sleyman Efendi'ye!" Devrimcileri izme yalattklarna piman ettiler. O "ideolog" palyaoluu, ou aydnlarmz gibi sosyalistlerimize de ders oldu mu? Teorik Orijinalliimiz Trkiye'nin devrim orijinallii, antika + modern devrimlerin, tarihsel devrimle sosyal devrimin birbirine girmesidir, dedik. Bu durum, orijinal yourt yiyiimizin birinci teorik temelidir. Onu kavramadka, Trkiye'nin ne tarihsel, ne ekonomik, ne snfsal, ne politik, ne kltrel - bilimcil - filozofik - dincil ve ilh. hibir olay aydnla kavuturulamaz. Yakkl lf ederiz. Ama, yerde miyiz, gkte miyiz, hayatta myz, kitapta myz? Biz dahi bilmeyiz. Kendimiz syler, kendimiz dinleriz. Bizim birbirimize ok bilmie dktrdklerimizi yabanc dile evirdiler mi, alay konusu oluruz. nk "dncemiz" diye ne srdklerimiz, o dillerde geen yzyldan beri kaldrma dm bilinirlerin tekerlemeleridir. O gibi eylere bakalar "Lpalis'in Dorular" derler, glmek ve gldrmek iin sylerler. Trkiye Devrimi'nin temelli teorik orijinalliine neden dedik? Ondan kan bir yn pratik orijinalliklere dayanak vermek iin. Pratik Devrim orijinalliimizi gelecek sayda aalm.

PRATK DEVRM ORJNALLMZ: GENLK


Sosyalist 5 Ocak 1971 "Her yiidin" bir yourt yiyii; her lkenin teorice ve pratike bir DEVRM yaps olur. Pratik'ten balayalm. Trkiye'nin devrim orijinalitesinde pratik bakmdan balca iki taktik gelenek ar basyor: 1- Genlik orijinallii, 2- Ordu orijinallii. Dnyann her yerinde genlik de vardr, ordu da. Ama, diyebiliriz ki, dnyann hibir yerinde sosyal devrim olaylar Trkiye'deki denli genel olarak genlik ve zellikle ordu ile ili dl deildir. "Gen Trkler" n Bugn yeryznn Asya olsun, Afrika olsun, Amerika, Avrupa olsun hangi kesiminde ileri bir harekete gz karaca atlm sivil asker insanlar grlrse, onlara, hi dnmeden herkes: "Gen Trkler!" diyor. Bir zaman Bat dnyasnn en velveleli sosyal alkantlar lkesi Fransa idi. Avrupa'nn en ilk uygar dili, dolays ile diplomas dili Franszca idi. Onun iin, "Gen Trkler" deyimi en ok Franszca sylendi: "Jn Trkler" denildi. Onu bizim Trk azmz "Con Trk" yapt.

"Con", "Coni" ngiliz'in "Mehmetik"i saylrd... Gericiler, gen Trkler'i halk gznde yadrg drmek iin, Gen Trklere "Con Trk" deyip yabanclatrmak isterlerdi. Her ne olursa olsun, ilericisi de, gericisi de, yerlisi de, yabancs da, dostu da, dman da, herhangi bir lkenin atlgan, ukun Sosyal Devrimcilerine verilecek ad olarak "Gen Trkler"den daha uygununu bulamyor. Hangi milletten olursa olsun, ukun bir Sosyal Devrimciler hareketi grld m, o harekete katlanlara "Gen Trkler" deniveriyor. Baka denmiyor. Biz Bize Benzedik Demek bu, biz Trkiyelilerin imtiyazmz, ayrcalmz. Trkiye de icat, ihtira, yarat ktlndan herkes ok tedirgindir. Hele sosyal devrim ve hareketlerde, hep bakalarn, yabanclar, hele Avrupallar, Batllar maymunca taklit ediimiz en byk hastalmzdr. Gene de devrimcilikte kendimizin bile farkna varmadmz bir orijinal yanmz olmu. Dnya devrimciliinde Ruslar Nihilizmi tekellerine almlar, biz Gen Trkler davrann yaratmz. lk defa bizden km. oluk, ocuk, okul hatta medrese rencileri, egemen iktidara kar kafa tutup ayaklanmaya girimiler. Bu uurda okullarndan, ilerinden, yerlerinden, lkelerinden kovulmular, srlmler, zindanlara atlmlar. Kamlar, gmler. "Hrriyet" istemiler... Nedir o hrriyet? En ls Paris'te, bilemedin Londra'da bulunan bir nesne. "Gen Trkler" en ok Fransa'ya, biraz da ngiltere'ye ve baka Avrupa topraklarna konmular. Hrriyet Ne di? Tabii, "Hrriyet"in ne olduunu, Batllar biliyor deil, yayorlar. Hrriyet, ekonomide: "Brak yapsn, brak gesin", styapda: "Brak dnsn, brak konusun" idi. Bat kapitalizmi "Brak yapsn, brak gesin"i kendilerine saklam-

lar. Onlar trl metalar yapacak ve Trkiye snrlarndan geirecekler. Bizimkilere de, "brak dnsn, brak sylesin'^ retmiler. Bilmiler ki, Gen Trkler, Bat apyla dnp syletike, ekonomik adan "yapmak" ve "gemek" Avrupallarn tekelinde kalacak. O a iin bu tutum iki yann da iine gelmi. "Gen Trk, Avrupal'y rnek alnacak uygarlk saym. Avrupal bizi "Gen Trk" bilmi... Giderek, Gen Trklk Avrupa'da bir terim olmu. Avrupa, stn kapitalizm dzeni olduu iin, ne icat ederse, dnyaya onu satm. Gen Trkl biz icat etmiiz, ama satmz kt. Hangi malmz bir levanten komprador veya Avrupal firma aracl olmakszn sergileyip srmlendirebilmiiz? Gen Trklk metamz da, Avrupal kapitalizm standart bir terimletirip evrene srm ve kabul ettirmi. Devrimci S>n>fs>zl>k Bu neden byle olmu? Dnyann her yerinde sosyal devrimlere genler katlr, nc olurlar... Niin Trkiye'de, Sosyal Devrimci der demez akla hemen "Gen Trkler" gelmi? Avrupa'da gen mi yoktu sosyal devrimler srasnda? Danton'lar, Marat'lar, Robespierre'ler, Saint-Just'ler 25-35 yalarnda giyotinden lme gemediler mi? Neden baka milletlerin devrimci genlerine "Gen Fransz", "Gen Alman" "Gen ngiliz" ve ilh. denmemi de, yalnz bizimkiler "Gen Trk" olmular? Ondan sonra gelen her milletin gen ukun devrimcilerine "Gen Trk" denilmi? undan: Avrupa'da sosyal devrimi kendi ekonomik varl ve politik tutumu ile benimseyen modern kapitalist adl bir snf gerekletirdi... Ve gerekletirdii eye aka; Sosyal Devrim, onu yapanlara ksaca "devrimci" (Osmanlcada: htillci) denildi. Trkiye'de yle bir modern bat kapitalistleri snf yoktu. Kapitalizm, Bat'dan ithal edilen mald. Bu Avrupa malnn yerli malmza stnl su gtrmyordu. imdi ne olacakt?

Trkiye'nin Bbil Kulesini andran "yetmi yedi buuk" dil, din, rk, mezhep mozayii Osmanl toplumunda, yallar, Ftih Mehmet'lerin, Yavuz Selim'lerin, Kanuni Sleyman'larn geim, yaant, dnce ve davranlaryla artlanmlard. Hatta gep gencecik okur yazar, lem bile, devlet kapkulluunda bir "fodla"(yumuak ekmek) bulur bulmaz, Osmanl tarihinin derinliklerine dalp gidiyordu. Ay ktra bil irsen akolsun. Hl saylar milyona yaklaan memur kapkullarmz ve epeci-depeci kara halk ynlarmz baka trl m, kendi kendisine yadlanmtr. Beride, o tapnak Osmanl Tarihi, kubbesi ken camiye dnmt. Kapkullarn fodlalayan devlet de, memleket de sapr sapr dklyordu. "Vatann barna dman dayamt hanerini". Gen Trk, "yok imi kurtaracak baht kara mderini" diye yas balayp szldanyordu. Neden "yok imi?" nk, Avrupa'da 500 yl birikiminden sonra sosyal devrimi icat ederek iktidara gelmi bulunan modern kapitalist snf Trkiye'de yok idi! Yal> Trklerin Ahireti Yok diye her i oluruna braklr myd? Onu istesek yapamazdk. Kapitalizm batls, koca Osmanl mparatorluu'nu yar - smrgeletirmekle brakmamt; drt bir yanndan didik didik ederek "it dalam keiye evirmiti." Sarayn drt duvarl zindannda kapal duran padiahlk burnunun ucunu gremezdi. Padiah kapsnda kulluktan daha karl ve erefli i bilmeyen, o sal, sakall, kavuundan apna dek "nin- zan"lar ve renkli srmal kurdelalarla apokarya maskarasna evrilmi anl, anl, rfl, heybetli paalar- maalar, beyler- meyler, efendiler- aalar, eraf ve ayanlar "dnyalarndan gemi"lerdi. imdiki benzerlerinin nl "nurlu kalknma" felsefelerinden daha ok snanm tarihsel felsefeleri de vard. bn'i Haldn bir devletin doal mrn 100-150 yl kesmemi miydi? Osmanllk srenin ka kat yalyd? "Devr-

i inhitat" oktan balamt. kecektik. Kader! "Elmukadder - L yukadder!" (alnyazs deitirilemez). Byle dnyorlard o zaman Trkiye ulu kiileri. Tpk bugnk byk adamlarmzn, "zgr giriimden" (yani dnyada batan Kapitalist smrsnden) baka trl "nurlu istikbl" gremedikleri gibi. Yallar, nasl olsa daarcklarn bu dnyada doldurmulard. br dnya iin antkabir trbeciklerinin de mermerine ve ustalna harcanacak harlkcazlarn biriktirmilerdi. Bak her mezar tann bana ne yazldr: "Hvel Hallk el bkiy!" (Kalc olan o yaratcdr). Yal Trkler hep geici, gidici. Musalla tanda sarkl imam bouna konumaz: "Gel!" dedi mi, gidilecek. "Bkiy kalan bu kubbede bir ho sad imi!" Gen Trklerin Dnyas> Yal Trkiye'nin Trkleri byle dnp davranyorlard.Trkiye'nin kendi temelinde bir devrimci retici g, Trkiye'nin kendi yaps iinde bir devrimci snf yoksa, onlar ne yapsnlar? Onlar iin baka kar yol yok."te geldiler, ite gidiyorlar!". Dedik ya, tpk bugnk paa atalarmz, beyefendilerimiz, hacaalarmz gibi. Onlar iin, nereden gelmi olursa olsun, o zaman Entelicens Servis'in, imdi CIA'nn estirdii akntya kaplmaktan kolay bulunur muydu? Ancak, Gen Trkiye'nin Trkleri iin i byle miydi ya? Onlar yklerini yapmamlard. stelik yaayacaklard. Avrupa'dan tercme edilmi en kt kitap, ne denli medrese efltunluuna boulup, mzrakl ilmhl tecvidi zere kaydrlrsa kaydrlsn, yaamak dgmektir, diyordu. Yal bal toklar, herhangi bir "ecnebi irket"in, yahut "Dyun-i Umumiye"nin glgesinde gnlerini gn edebilirler, alnan her havada oynayabilirlerdi. Genler yle mi? Yaamak istiyor "Gen Trkler". Yal bal Trkler, "kader" bildikleri gvura teslim olmular. Devlet de, memleket

de, batan gemi gibi delik deik. Boulmaktansa dvmek gerek. Baksana, Balkan'daki domuz oban Srp'a, Bulgar'a, Yunan'a, Ulah'a. Alnnn akna "Ya Hrriyet, Ya lm" yazm. nsan obanlnda (reaya gtmekte) tarih boyu n yapm Trkiye'nin Trk' aa m kalacak? Yal dedeler, atalar, babalar, amcalar dnyadan el ekmiler. Gayret gen dayya dyor. Hem nerede? Daha okul srasnda. Padiahlar, imdiki efendilerimiz gibi, devrimci genleri Beyazt Meydan'nda, kanl pazarda, sokak ortasnda, okul srasnda kurunlatmak usuln kefedememilerdi. Tutup kulandan, Gen Trk Fizan' a (imdiki Libya'ya) sryor. Arkasndan lmesin diye bir maak da balyor. Birinci Devrim Geleneimiz lkc Gen Trkler'den satn alnamayanlar, "Kpektir zevk alan sayyd' b insafa hizmetten" (nsafsz avcya kulluktan holanan ittir) diyorlar. Erzurum'dan Napoli'ye, Tunus'tan Marsilya'ya gmen kular gibi "atlad Gen Osman" gittiler. Bunlar, kapitalizm bilmiyorlar; "hrriyet" diyor da bir daha demiyorlard. imdi kimilerin "sosyalizm" dururken "demokrasi" dedikleri gibi. "Aaah! Ey diydr' Hrriyet" (ey zgrln yz gz) dediler durdular. "Esir-i akn olduk, geri kurtulduk esaretten". Uzundur anlatmas. Ac tatl, Trkiye'nin devrimci geleneinde Gen Trklk birinci orijinallik olarak kald. Bugn nice tok "aklevveller", btn yalar balaryla, "hi okul srasnda ocuklar da, byklerin ilerine karr m? Kyamet almeti" deyip, "toplum" copuna, "komando" kurununa sarlyorlar. Bouna zahmet, bouna cinayettir yaptklar. flh etse, Kzl Sultan Abdlhamit Hakan ederdi. Genliin devrimcilii, toplumumuzun birinci modern gelenek - grenei'dir. Gelenek - grenek: Tarihi temelinde yrten retici gtr. Yoktur ona diini geirecek g insanlkta.

PRATK DEVRM ORJNALLMZ: ORDU


Sosyalist 12 Ocak 1971 Trkiye devrimcilik tarihinde genlikle ordu birbirinden ayrlamazlar. Daha dorusu: "Ordu" demek, "ordu genlii" demektir. Yoksa, "Ordu fosilleri" ile "Ordu"nun bir ilgisi yoktur. Ancak, daha didaktik (retici) aklama iin, genlikten ayrca, ordu olay zerinde durmak gerekiyor. Devlet ve Silhl> Trkler: "Devlet" szcnn hem en soyut, hem en somut anlam ksaca udur: "Devlet silhl adamlar ve cezaevleri bulunan rgttr." Osmanl Trkleri, daha cezaevlerine ve zindanlara kalkmadan nce, silhl ilb'ler (valyeler - gaziler) idiler. Trk olup da ilerinde "silhsz adam" yoktu. Hepsi, tepeden trnaa olabilecek btn silhlarla silhl idiler. nsanlarn sonradan silhszlandrmalar, bir avu silhlya kul kle edilmeleri iin yapld. lk Ouz boylarnda kul kle edilen kanda yoktu, olamazd. lk Osmanl Devleti'ni o Trk lbleri, yalnz "silhl adam" olarak kurdular. O nedenle devlet demek, silhl adamlar demek oldu. Osmanl Devleti'nin "reaya" (gdlenler) adl iftilerini "devlet snflar" denilen, seyfiyye - ilmiyye - mlkiyye - kalemiyye zmreleri gderdi. Geri bu drt zmrenin drd de pek yle "silhsz" dolar takmndan deillerdi.

Bir, "- Allah, Allah!" ekildi mi, deil mlkiyye beyleri ve aalar, kalemiyye hocalar ve efendileri, sarkl ilmiyye dahi cbbesini beline dolayp silha sarlr, sefere eerdi. yleydi bizim Trkler. Silhl Trklerin iinde ise en silhllar, Seyfiyye denilen klllarla, mlkiyye denilen, hepsi kl kl rgtlenmi dirlikiler idi. Asl sefere atl, yaya eenler bunlard. Bunlara modern kapitalizm anda ksaca ordu denildi. Trkiye'de ordu, yni "silhl adamlar", hem devlet kurmular, hem memleketi iletip yrtmlerdi. Bat>da Burjuva Devrimi: Bunun anlam ak. Trkiye'de devlet demek de, memleket (kapitalizmdeki anlamyla millet) demek de, ordu demek oldu. Belki deil, muhakkak, her lke gibi Bat da, byle barbar sosyalizmden gelme valyeler, silhl gaziler tarafndan kuruldu. Ne var ki, Bat Avrupa'da valyelik kprsnn altndan binlerce yllk sular akt. Derebeylemi valyelerin altndan burjuva adl modern iveren snf civcivleip tredi. veren snf (burjuvazi), yalnz sivrisinekten ya karr, iini bilir, becerikli bir sosyal snf olmakla kalmad. Kendi biriken varn (Sermayesini) yitirmeksizin, derebeyleri trtklayp andrabilen ve derebeyleri birbirine drmeyi beceren, sabrla koruu helva etmesini baaran bir ilerici snftr. Skan derebeyi devletini iveren snf harla, borla satn alarak, kaleyi kimse farkna varmakszn iinden fethetti. nce, bir kocaman derebeye (krala) teki derebeyleri krdrtt. Sonra, sermaye gelitike saylar artan ii snf ile derebeyinin lletirici smrsnden ylgn kyl snfn (o zaman kyl de bir snft) sava arabasna balayp iktidara geldi. Ve antika iktidar temizledi. Egemen burjuva devletini kurdu.

Trkiye'de Burjuva Devrimi: Trkiye'de burjuvazinin iktidara gelmesi, byle iileri ve kylleri devrimci eyleme sokan bir girikin iveren snfnn kendi i ve z gc ile olmad. Alacakl Avrupa Finans - Kapitali'nin yllarca hazrlayp kkrtt altstlkler, savalar, bozgunlar ortamnda, "vatan elden gidiyor!" ln koparan ordu genlii'nin daa kp isyan bayran kaldrmas ile oldu. ktidara getirilen, devleti eline geiren Trkiye iveren snfnn en ar basan bl: Komprador burjuvazi idi. Ama, o iktidara getirite ve devleti ele geirite (Uluslararas Finans- Kapitalin d kontenjanlar bir yana braklrsa), vurucu g ordu oldu... Dnyada kapitalizm lm deine (emperyalizm aamasna) girdii gn, smrgeletirilmeye doru drtnal koturulan bir yarm-smrge lkede, tarihcil rol bitmi bir snfn (burjuvazinin), hi yer kalmam bir zmresi (kompradorlar) baka trl de iktidara karlamazd. Trkiye Devrimlerinde S>n>f ve Ordu: Bu somut Trkiye tarihi iinde sosyal snflar diyalektiinin ba dndrc elikilerini kavrayamayan kimi keskin, yni hazrlop sirke sosyalistleri tredi... Bunlar, skolastik kafalarndan iri burunlaryla "sosyalizmin bilimini" yapmak istediler. O zaman, Trkiye'ye zge, karmak, ok yanl burjuva devrimleri iinde, yaln kat ordu faktrne drt elle (yani iki elleri ve iki ayaklaryla) sarldlar. Ve Trkiye'de bugne dek gelmi, gemi burjuva devrimlerini, burjuvazinin deil, "asker-sivil brokratlarn" yaratt martavaln yuttular ve kimi genlere de yutturmaya koyuldular. Bu eit, sosyal snflar pusulasn arm mistifikasyonlar (saflndan yararlanp adam kandrmalar, fikir dolandrclklar) bir yana braklmal. Yalnz u gereklii iki kere iki drt ederce kafaya yerletirmeli. Trkiye geliimi ve devrimler tarihinin orijinal gidii kanunu yznden, Trk ordusu adamakll devrimci bir gelenek ve grenek kazand.

Burjuva devrimlerini (sanki sosyal snflar dnda ordu olurmu gibi) srf orduya mal etmek nasl samalamaksa, tpk yle, kk burjuvazinin (antika bir ynn) demokratik devrim zlemi vardr diye, burjuva modern devrimini, antika kk burjuva devrimi imi gibi gstermek de, en azndan ne dediini bilmemektir. Ama, bu her iki ince pf noktas, Trk ordusunun devrimlerde vurucu g roln unutmaya vard m, Skolastik samalay develeri gldrmeye dek varabilir. Batnn Tersine, Trk Ordusu Devrimci Ordunun, bir sosyal snf olmad ve olamayaca halde, Sosyal Devrimlerde vurucu g oluu, Trkiye'ye Osmanl greneklerinden kalma, en nemli ve en orijinal (tr kiiliine zge) bir gerekliimizdir. O kadar ki, bu gelenek, her gn, "Yakndou" etiketi taklan eski Osmanl Trkiyesi haritas iine giren lkelerde bile hl yrrlktedir. Irak'ta, Suriye'de, Msr'da, Sudan'da, Libya'da ordu, boyuna sosyal devrimlerin vurucu gc olmaktadr. te bu karakter, ordunun devrimci oluu, hemen baka hi bir lkede grlmez. nk oralarda ordu, ya derebeyliin kntleri altnda ezilmi yahut burjuva ordusu karakterini alarak, arabuk smrnn kr deti durumuna girmi ve korkun biimde gericilemitir. Bunu bize en iyi aklayan, en yaman ihtilller lkesi bilinen Fransa'nn ordusudur. Biz sylemeyelim. De Gaulle, 1961 yl, New York Times Bayazar Cyrus I. Sulzberger'e yle dedi: "Fransz tarihinde hi bir devrim ordu tarafndan yaplmamtr." Bu deyimi tersine evirip kendimize uygulayalm. "Trkiye tarihinde hemen her devrim ordu tarafndan yaplmtr!"

VE MLLET CNAYETLERN HESABINI SORACAKTIR


Sosyalist 5 Ocak 1971 Kanc ocuumuzun bahar kurunla sndrld? Her gn yomsuz rakam artyor. Bir hafta nce 13't. Dn 16 oldu. Bugn 17 Devrim ehidi! Menderes bir genci ldrtmt. Bir ay sonra sille, tokat, tekme; btn DP sbirleri (haydutlar) tkre boularak Yassada'ya dolduruldu. Bir yl gemedi, Menderes, elleri ardna kelepeli, mral adasna dnlmez yolculuuna boaznda ipiyle kt. nsan olarak ona bile acmtk. Byleyiz biz Trk milleti. Yreimiz yufkadr. Ama u satrlar yazlrken 17. ehidi veren devrimci Trkiye genliine lm yadranlardan bir tanesi bile yakalanmyor. Btn "Hr Basn" szbirlii etmi: Trajedinin sebebi "Ar ular" imi! Faist Finans-Kapital ajan resmen "parti" kurmu. Milyonerlerin iftliinde, sava niformas giydirip maa verdii birka on a, plak, artlanm gence resmen kamp tlimi yaptryor. Harl harl av tfekleriyle insan avcl retiyor. Tahtaya nian alrca devrimci genlere ate ettiriyor. Ara, renci yurtlarn. ki ekmek ba ile birka pheli konserve kutusu buldun mu, ar solculara yklen.

Bu irkin oyunun iyz nedir? Her yl niversiteye 50 bin gen bavuruyor. 40 bini sokakta kalyor. Bu mesele deil. niversiteye girme piyangosunu kazananlar daha m mutlu? En ok satan hava cva gazete bile yazyor: "40 yl nce 5 renciye 1 profesr, bugn 88 renciye 1 profesr dyor." Ve daha neler, neler?.. niversiteye gireni girmeyeni genlerin, hepsi birden daa ksalar haklar var. Hl "retim hrriyeti ve emniyeti" adna krokodil gzyalar dken dkene... "Paa" bile "Ortann Solu" oldu, "Sosyal Demokrat" oldu, (gveisinin deyimi ile) "Kripto sosyalist" oldu. Trkiye'nin kukusuz en tecrbeli ve en kula delik devlet adam. Btn lkenin ve lke dnn en gizli haber alma servisleri, babakanlardan ok nce ve ok daha doruca olaylar onun kulana fslarlar. Gene de "Paa", - gecinden versin "Kalb krizi geirdi", illa ki: "Ar sa ile ar solu" ayn terazinin kefesine koyma hastaln geiremedi. kide bir sapr sapr faist kurunuyla hep sol genler dkldke, "ar sa" "ar sol" ile hakl kartyor. Bu "tarafszlk" mdr, nsafszlk mdr? Hangi "sa", hangi "sol" efendim? Kimin nerede, nasl devrimci gen avladn bilmeyen politikac kald m? te milli emniyetimizin en sayl yazarlarndan Sayn B. Abdi peki, "Ar solcu"larn ldrld apa Yksek retmen Okulu'ndan "Son olaylara kadar tarafszdm" diyen ocuk yzl "Yldrm Hanm" bulmu, Soruyor: "Kurulu tam bir felce urad, nasl gelindi bu noktaya?" Hanm kadn kzcaz akll akll anlatyor: "-Saclar DARE tarafndan desteklendii iin okula hakim... Onlar hep DARE'nin, hakl olsun, haksz olsun, batakilerin sylediklerini olduu gibi kabul ediyorlar... Solcu olan arkadalar DARE'den tehdit alyordu hep. Ve hazrlk snfnda ise geri dndrme falan gibi tehditlerde bulunuluyordu.

Okulun bu derece taraf tutmas, renciler arasnda tamamen ikilik yaratt." Ve ilh., ve ilh. Demek genleri birbirine drten ve krdran kim? "DARE"! Kimdir o DARE? Yksek retim daresi, niversite daresi, AP daresi, 500 irket + 2000 Tara Tefeci - Bezirgn aa DARES. Onlar cennete smarladklar kyly, esnaf bin yldr "destekler" grnp smrdke, "komnizm geliyor ha!" diye "tehdit" ederek "dare"yi kvrtmlar. rencinin de o umac ile dn patlatmaya zeniyorlar. E, renci, "br dnyaya" adayln koyup oy veren chil kyl, kr esnaf deil. "Bu dnyada" yaayacak. Ve her ey gibi "komnizm" denilen eyi de az ok okuyarak anlamaya alyor. Yutmuyor Finans - Kapital beyleri ile Tefeci - Bezirgn aalarn lpn kokan vurguncu yalanlarn. Masum Yldrm kz, hi iddiasz aklyor: "Halbuki sol tarafta biz hakkmz her zaman arayabiliyoruz. Ben imdiye kadar tarafszdm. Fakat bu olaylarda bir az daha sola eilimli oldum." Demek, Sol "Hak" arayandr, Sa "Zor ve Zorbalk"tr. Ve demek, halk iinde zor oyunu bozuyor. Hibir hakl tezi kalmam olan bozuk dzen hac-bey ve aalar, zorla kyly, esnaf ahirete itebiliyor. Ama canl gen ruhta soyguncu zorbalk isyan douruyor. Sen solcu mu ldryorsun? yleyse temiz gen vicdan solcudur! mam-Hatip okulunda beyni ykanm fakir ocuklarndan bir kan birka yl daha komandolatrp "Komnizmle Mcadele" komedyasnda facia oyuncusu yapabilirsin. Ama onlara bile gvenme Hac - Aa - Bey! lkokul bilgisi olmayan fakir ocuklar da er ge gzlerini bu dnyaya aacaklardr. Batda i Papazlar yetitii gibi, Trkiye'de de "Marksizmi tartan" mam-Hatip genleri her gn oalyor ve oalacaktr. Bu kurtulu bir yol sarp yamalarn ycesinden

kopmutur. mam-Hatip de, dnyasndan gemi ylgn fakir kylnn, ii snfi iine yuvarlanan, yaamak isteyen yavrusudur. Bir gn "Mlk Tanrnndr" diyen, Tefecilii (Rba'y) birinci haram sayan Kur'an- Kerim'i dikkatle okuyup anlayacaktr. Yava yava, Finans - Kapital ile Tefeci - Bezirgnln vurguncu iratlk, faizcilik (Rb) olduunu rendi mi, genler ve iilerle arasna kan sokmu soyguncularn canavar yzlerine Allahn emriyle tkrecektir. Genliimizin, yal bal derebeyi art ve geberen kapitalizm lei olmu efendilere, beylere, paalara, sultanlara her gn taze kan ile, grbz can ile cmerte verdii byk ders budur. "DARE"yi binbir cinayeti iinde kuduzlatran gz karalk da, buradan geliyor. Bitmitir amacyla ocuk kandrmak! Geti o Borun Pazar. Btn kokmu dzen efendileri, baylar, bayanlar, hacaalar, paa sultanlar, srsnler katil eeklerini Nide'ye! Rzgr eken Finans-Kapital tekelcileri ile omuzdalar Tefeci-Bezirgn soyguncular, hi beklemedikleri yerlerinden frtna ile biileceklerdir. Modern toplum firavunlarn, nemrutlarn kan iinde batan antika "Ahiret" dzeni deildir. Her gn geveledikleri "Mizan gn" onlara ahdamarlarndan ve kursaklarndan daha yakndr. sizlik ve pahallk ikencesi ateinde yanan oluk ocuu ile halk, onlardan sokak ortasnda resmen gen ldrtmenin hesabn da yaman soracaktr.

GENLN ALINYAZISI
Sosyalist 2 ubat 1971 Genliimiz neden rpnyor? "Sosyal - ekonomik" nedenmi. O nedir? Gerekleri gevelemeyelim. 1- Bizde de Seim Byle Olur elebi Finans-Kapital milyonerleri, kasabalarmza reklenmi Tefeci-Bezirgan hacaalkla "Demirkrat" biimi drtnala kalkal ok avundu. Kyl ve kentli ynlarn oylar m avlanacak? Kolay geldi. Krk bin kyden on bininin muhtarna, yzer lira datsan, bir milyon lira eder, hele biner lira datsan, on milyon lira eder. Nedir bu para? Bir kodaman bezirgn partinin her yl devlet kasasndan resmen ektii hara bile deildir. Muhtar yzl, bilemedin binlii, gzne kestirdikleriyle paylar. Kim paray verdiyse, kyde "seim" ddn o alar. Farzedelim ki, can yank bir iki baldr plak oyunu paray veren partiye atmad. Atmayan yzkta gibi ortada besbelli kalr. "Sandktan" oy pusulas satlk kmayann ertesi gece harman, samanl cayr cayr yanar. Bir daha skysa, oyunu para vermeyen partiye, Tefeci-Bezirgnn tutmad partiye versin! 2- "Semeyen" ldrlr Kyl o yzden, Finans-Kapital milyonerlerinin dmen suyuna balanm Tefeci-Bezirgn snfn emrinde yatar

kalkar. O kle yoksulluu ile esir ruhunun aclarn halkn duymamas iin, ar kesici ila olarak Kur'an kurslar ile ba balanr. Herhangi biri bin yllk gelenee kar kprdayamaz. Binde biri, "kanun var, gideyim idareciye veya adalete ikyet edeyim" dese, bana gelecei bilir. Hacaann adam avukat, halktan adam bir harman yangn kadar para zararna sokar. Avukat masraf gze alnsa: dareci terslemesi, baktip tkezletmesi "muamele"yi suya drr. "Tahkikat" karakola gitse, sopaya biner. Kyl gene direnirse, bu yol evi yaklr. Anlamaz da hal ikayete kalkarsa, kasaba yolunda, yahut krda bayrda bir aa kurunu ile ldrlr. Cinayetin faili "mehul" (yapan bilinmez) kalr. 3- Slalesi Kurutulur Yeniden karakol ie el kor. Bu yol len ikyetinin dostlar, yaknlar "tahkikat" sopasndan geer. Zorla verdirilmi ifadelerle, Hacaann sznden kl kadar km bakalar, "adaletin penesine" der. Yllarca srnlr, ezilinir. Ocaklar sner. "Hkmatla ba edilmez.." Hacaadan ikayet, "Devletl"dan (memurdan jandarmadan) ikayete karmtr. Bu tkenmez trajedi tablolarn grmeyen, bilmeyen bir tek Trkiye'li kii var mdr? Yoktur. Bu gereklik ortasnda, kii olarak kim demokrasinin elii eriten bir "Demirkrat" tekmesi gibi, halk "yarkaras" gibi iletildiini unutabilir? Bu unutuunu,. canyla kanyla, eviyle, barkyla deyen halktan bir kiinin drt yldan drt yla"hr seimlere" girmesi ile koyunun krk makinas altna yahut salhaneye girmesi arasnda ne fark kalr? 4- Kank>ran Ba> te efendilerimizin "demokrasi" adl "Hint kuma" ipek alla rttkleri ilktidarlarnn kayna bu kanl terr, sinsi zlgt dzenidir. Ona gvendikleri iin, iktidara "meru yol-

dan" geldiklerini ortala yayarlar. Aydn kapkullar da lkemizi esir pazarna evirmi bulunan mekanizmay hakl "meruiyet" iinde gsterdike maalarn, yeteneklerini salarlar, oaltrlar. te genlik ve zellikle niversiteli faciasnn altnda yatan sosyal kankran budur. Nemrutluun ve Firavunluun her trl Makyavelizmini ve Bizantizmini yksek retim apnda sistemlendirmek istiyorlar. Krs "otorite"leri, genlie hep o isizlik ve pahallkla bitkin hale getirilmi bezgin halk rnek gsterirler. Genliin de, tpk babas, amcas, akrabas kadar ylgn, bilinsiz, aalar beyleri brakp birbirine dm bir beyinsiz oy davar yetimesini kurarlar. 5- Bari A B>rakmasa Hi deilse genlie bir insanca geim salayan gelecek gsterilse. Bat Finans-Kapitali, aydn genliini smrgelerine, geri lkelere, "uzman" yahut deneki olarak srerek besler. Bizim aydn genlik iin iki yol kalr: Ya 30 yana dek "oku"duktan sonra beyz lira maala devlet kapkulluuna rak yazlacaktr. O zaman mr boyu Hacaann lpnlarn yalayarak "Personel Kanunu" denilen ikence basamaklarn ssl hayvan katlanyla trmanmaktan baka "lk" bilmeyecektir. Yahut, emperyalist anavatanlarnn esir pazarnda satlk "aa rk" eantiyonu olmak zere, Trkiye anayurdunu ve milletini inkr etmeye gidecektir. Genlik ynmzn ba ucuna asl iki yzl acem klc budur. 6- H>rs>zl>ktan Halk Dmanhrna Genlii bu iki kmaza iten efendilerimizdir. Ve her iki alnyazs onlarn iine geliyor. ldrmeyip srndren personel maa oltasna kaplan gen, arabuk rvet, irtikp,

suistimal ve ilh. yollarndan maa "eksiini tamamlamak" zorunda kalr. Bu "kitabna uydurulmu" alp rpma ve kanunsuzluk, tam yedi bin yldr Tefeci-Bezirgn snfn rgtleyip, sistemlendirdii vurguncu bozuk dzen gidiidir. Gen, o antika apul yolundan hem kapkulu uak ruhuna siner, hem kendisi ald iin byk hrszlar hakl grp savunur, hem en basit kanunlar ineyip hie saymakta ve keyfi derebeylik srmekte efendilerin yardmcs ve istihkm olur. Gen artk lmtr. lmekten de beter, kokumuluu toplumu kankranlatran bir le haline gelmitir. Efendilerimiz onun iin, aydn genci ne yapp yapp, geinilemez bir maala devlet kapsna kul etmeye baylrlar. Artk gen kiiliini yitirmi, ruha alald lde insanlarmza yadlap yukardan bakan tam bir gnll halk dmandr. Efendilerimizin istediinden l soysuzlamtr. 7- Emperyalizmin Yac>lar> Acem klcnn ikinci yz: Gen aydnlarn, (Trkiyeli'nin ryada gremedii maalar peinde), emperyalist lkelere de Finans-Kapital "uzmanl" iin vatann, milletini, insan haysiyetini, iten mutluluunu igc ile birlikte hara mezat satmaya gitmesidir. Gittii yerde her zaman, kendi kendisine ve yurttalarna ihanet etmi, cieri be para etmez bir snt, yabancdr. Tek dayana, Trkiye'de kalan e dost benzerlerinden oka para kazanmak ve altna bir otomobil srmektir. Bu parlak "Avrupa" kuma giyen otomobilli dilenciler, kendi lkelerinde kendilerinden bin kez karakterli olduklar iin emperyalist lkelere kaamayan benzerlerinin soysuzlama batanda rmelerini; onlarn "beceriksiz" olduklarna, yahut "akgz" olmadklarna verirler. Kendi lkelerinin dnyada alay konusu olmu en geri smrgelerden da100

ha gln birtakm atafatl byk adam kuklalar elinde kanayp, irinlemesine dudak bkerler. Onlar klahlarn kurtarmlardr ya, btn Trkiye gemisinde kaptan olmaktansa, emperyalizmin sava gemilerinde yaclk ederler. 8- Vurulan Birinci Ku: Beyinsizletirme Trkiye'nin Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgn vurguncular, genliimizin bu ikinci soysuzlama, yadlama, halk dman olma gidiinden bir tala iki ku vururlar. Bir yol, Amerika'nn "Nfus kontrolu" ile "azaltn" dedii ba bels "fazla nfus"u bir ufunet gibi darya boaltrlar. Yarm milyon ii ihracyla nasl isizlie re ararlarsa, tpk yle, taze beyin ihracyla, Trkiye'de gerekli olan beyinsizlii biraz daha arttrm olurlar. Bu ta, Trkiye halkn canevinden, beyninden vurur, sersemletir. Asl istenen de budur. Kalpta kendi aln yazlarn ve memleketi dzelteceklerine, genler defolup giderler bu topraklardan. "Sen sa olasn sevdiceim, ben de selmet!" 9- Vurulan kinci Ku: Kozmopolitletirme Efendilerimizin ayn tala vurmay, belki hi dnmeksizin, becerdikleri ikinci ku, daha uzun vadeli cinayettir. Finans-Kapital artk yeni-smrgecilie girmitir. l9. yzyldan kalma anavatan (Metropol) snrlar, metropollarla smrgeler arasndaki gze batan, ayr seili ztlklar trplenmelidir. Her zaman kozmopolitletirilmi bulunan geri lke aydnlar, artk milletin ve vatann inkr edilmesi ynnde hayvan yetitirilircesine eitilmelidir. Bu alanda Trkiye Finans-Kapitalistleri ile Tefeci-Bezirgn hacaalarnn uluslararas Finans Kapital tahakkmne yapabilecekleri en iyi yardm: Trkiye'nin gen aydnlarn, emperyalist bitnikleri halinde vatansz serseri yahudiye evirmekle salanr.

10- Genlik Smr stemiyor te efendilerimizin Trkiye genliine, hele aydn genliine beendirmeye giritii bu iki tip lmlerden lmdr. Bu iki trl lm de genliimiz gze alamyor. Yaamak istiyor. Kendi topranda yaamak, ama ne yerli, ne yabanc bir avu vurguncu ve soyguncuya kul kle (hrsz uursuz) olmakszn yaamak istiyor Beyz yerli Finans - Kapitalistle, ikibin beyz Tefeci-Bezirgna otuz be milyon Trkiye insann rahata smrtmek iin beki kpeklii etmektense, Trkiye'de smry kaldrp, herkese insanca yaama hakkn, grevini ve olanan bileinin hakkyla vermek istiyor. 11- Gen Trk: Cahil Kyl Deil. Proletarya Mttefiidir bin Efendimiz ise, yedi bin yllk zalimlik alkanl ile, aydn genliimizi, cahil kyl yerine koymak istiyor. Aa nasl, oy vermeyen; hak aramak, hele "maazallah!" "ikyet" etmek kstahln gstermek isteyen kyly, harman, evi yakldktan sonra gene yola gelmedi mi ldrtyorsa; aydn gence de tpk yle davranlyor. Bursla satn alnamayan kendi alnyazsnn, Trkiye halknn alnyazsyla bir olduuna inanan genlii, nce sokak ortasnda, niversite binasnda "Toplum Polisi"ne coplatyor. Karakolda, mdriyette ne ar kfrlerle ikenceye uratyor. O da yetmedi mi kurunlatyor! Yanlyor. Aydn gen antika an ezik, cahil kyls deildir. Aydn gen, hibir zulmn sindiremeyecei modern ii snf gibi bir yenilmez devrimci zgcn mttefiidir. stelik, genliimizin tkenmez "Gen Trkler" devrimci gelenei vardr. Yldrlamaz genlik. Ve cinayetlerin "faili mehul" deildir. Finans-Kapital ile Tefeci-Bezirgn hacaalardr!

YETER BE!
Sosyalist 2 ubat 1971 Bilimsel sosyalizmin ok bilmi dmanlar, ona kan dkc diktatrl yaktrr. Oysa gerek sosyalizmin bilim olarak balca devi, Marks'n en byk eserinde belirttii gibi: "Doum sanclarn ksaltp lmlandrmak" (Das Kapitaldir. Dnyamz, yarm yzyl geiyor, "doum sanclaryla" kvranmaktadr. Vietnam'da kan dkc diktatr kimdir? Doumu, sosyalizmin doumunu engellemek isteyen Amerika US'a satlm be general ve politikac. ili'de sosyalizmin doumunu demokrasi (ama lafta deil, ite halkn bilinli rgtleri) ile hi sancsz gerekletirenler kimlerdir? Seime yanyana girmi, sosyalistler, komnistler, radikaller, Bamsz Halk Aksiyonu (adl hristiyan demokrat din adamlar), sosyal-demokratlar'dr. Pek yaygaralca: "Seime hayr! Tek yol Sava!" parolasn koparan, "Sol Devrimci Hareket" arlatanlar kt. Ama "ili ilerinin Birleik Konfederasyonu" 700.000 yelidir. "Sol Devrimci Hareket" arlatanlarnn aldklar oy: 3.838'dir. Sancsz douma ikinci kar koyan akm, Allende'nin ili bakanlna seiminden nce Bakomutan General Schneider'i ldrten, 21 Ekim 69 sa hkmet darbe-

cisi General Roberto aux'dur. Demek, kan dkc diktatrlk kimlerin zlemidir? "Sol Devrimci" veya Sa kardevrimci PROVOKATRLERN zlemidir. Bu hi kimsenin bir an unutmamas gereken gereklii Koca Dnya'dan kck Trkiye olaylar iinde izleyelim. 28 Nisan olaylarnda gen niversiteli kan dken kimdi? Halkmz demagojiyle ayartabildiine gvenen Trkiye'nin (birka yz kiilik) Finans-Kapital oligarisi. O kan iici oligariyi en "kansz ihtilal" ile deviren ne oldu? Tepeden trnaa silahl Trkiye silahl kuvvetlerinin 27 Mays Devrimi. Dikkat edelim. Trkiye'de grevi, gereince kan dkmek olan silahl kuvvetler bile kan dkmyor da, Trkiye silahl kuvvetlerinin halk ocuklarna gvenemeyen bir avu tekelci sermaye ve politika azln, zel kanunsuzluklarla, azck insan hakk arayanlarn kann dkveriyorlar. Maksatlar ak: Halk uyanmasn. Halk uyarmak isteyen genlik kan iinde boulup susturulsun, "kansz" 27 Mays'tan kan davas gdlerek, son kalm demokratik krntlar da yok edilsin. yle bir Dnyann byle bir Trkiye'sinde yayoruz. Oligarinin iktidar TBMM'de resmen yle baryor: "Aslnda bu komando tekilatnn sahibi benim diyen bir partinin bakan km meclisin krssne!" Yani iktidar, "kan dkc komandolar, diktatrl silahla kuran komandolar bizden deil" demeye getiriyor. Bu, ka bin yllk Roma Valisi Pone Pilat'n "masum kanndan ellerimi ykarm!" deyiidir?.. Oysa, arkalarna toplum polisini takarak hergn bir niversite, bir renci yurdu basan "Komando"lar azttka, hergn gazetelerde yle olaylar okunuyor: "Faklteye yaplan silahl bir saldr zerine emniyet mdrlne haber verilmi, ancak mdrlkten, (Telefon numaranz brakn, biz sizi ararz) cevab verilmitir." (Milliyet, 5.1.1971)

S.B.F. Dekan Prof. Cahit Talas konuuyor: "Polis yurda girmiti. Vali beye telefon ettim. Vali bey anlay gsterecek yerde bizi sulamaya kalkt. Emniyet mdr de ayn his iinde, bizi sulamaya kalkt. Talebe ok insafszca dvld. yurt feci ekilde tahrip edilmitir." (Cumhuriyet, 25.1.1971) Bunun rtbas edilecek gizli kapakls kald m? Otuz gencin temiz ban yiyen iktidar, "insafszca" kan dkc diktatrlk yapyor. Finans-Kapital Trkiye'de gerek demokrasinin doumunu nlemek iin kan dkmekten baka kar yol bulamayacak bir acz ve aknlk iindedir. teki bezirgan partiler de, szde "parlamenter muhalefet" kayk dv ile cilveleiyorlar. ki bin yl nceki sa gibi, 1971 Gencinin "bir yanana vurulunca, br yanana evir!" diyecek kle ruhunu tamadna fkeleniyorlar. Bu kanl oyun ne sayede srdrlyor? ok srmal, ok yldzl bir iki ban ara sra sahneye itilmesi sayesinde mi? Hem evet, hem hayr. Ne var ki, beyz "Oligark"n (Tahakkmc aznln), ne imam talkn, ne topu tfei otuz be milyon insan kleletirmeye yetemez. Ancak, tek bana bu kan, faizmi durdurmaya ve demokrasiyi kurtarmaya, sosyalizmi kurmaya yeter mi? Hibir zaman yetemez. Hele platonik "antifaist" tekerleme "bildiriler" ardnda "hamamn namusunu kurtarma" particilikleri, yavuz hrszlk deilseler, dpedz hareketi glnletirmektir. 1- Anariyi kes! Derlen! deniliyor. Bu, Proletarya Partisi iinde elik ekirdeklemekle ve en yaygn yn rgtlenmeleri ile olur. 2- Halkn iine anlayla in! "Sol yobazl brak" deniliyor. Bu, somuta, pratike isizlik ve pahallkla sava manivelasna dayanr.

Ne gezer! ou nereden ktklar bilinir veya bilinmez sr sr keskin "lider" ve avantrye "ideolojik" zibidiler ortal kavram maherine eviriyorlar. Halkn da, genliin de bilinsizliini-bilgisizliini-rgtszln-davranszln son kertesine dek smryorlar. Ve hepsi birden, denizin dibine atlmak zere uvala doldurulmu kedilerle kpekler gibi, hala birbirleriyle dalayorlar. lerinde "marifet" yapmadklarna inanmayan da kmyor. Kanl faizmle, antidemokratik Finans-Kapital diktatrl ile her aratan yararlanp savamak en birinci ilke (prensip)... u anda, ondan nemli yakc ilke (prensip) olabilirmi gibi, Trkiye iin uydurma "ilke-tilke" havlaylaryla iki kiiyi bir araya gelemez klyorlar. Bu tr dnceler ve davranlar tarihin her dneminde yenik dm antsal beyinsizlikler midir? Yoksa, firavunlardan arlara ve padiahlara dek her mstebidin binlerce yl besleyip yetitirdii en baarl provokatrler midir? Halk bir damla i ve bir lokma ekmek iin kvranyor. Halk o isizlik ve pahallk cehenneminde aydnlatacak bilinli rgtlenme gnn biricik problemi. Herif durmuyor, dinlenmiyor, iktidar canavarna birka yz gencin daha scak kann iirme frsatn ve keyfini vermek isterce, horoz dv apnda ve yazyla, iziyle "silahl sava devrimcilii" kkrtmalarn aklnca "teori"letiriyor. Silah szcnn salavatla aza alnacan, onu da ancak ehil olann, yerinde alabileceini pratike kavramyor. Silah kim, sen kimsin, a gnll polis devrimcisi hdk? Silahl kuvvetin ne olduunu hi mi kimse bilemez sanrsn a habenneka! Silahn ve silah kullanmann ne olduunu senden mi renecek Kuvayimilliyecilikle yorulmu bu millet, bu halk, bu ii snf, bu kyl yn, a hain deilse

soytar cici devrimci! Sen daha sa kar-devrimci molla hacaa kadar olsun, "saf balayp": "-Rab! Rab!" diyen sol-sa admn atmay renmemisin, akmakl tfekle ayda fze avclna m kacaksn a Donkiot? "Anari Yok! Byk Derleni!" en ak ve kesin ardr. Daha iyisi ileride. Ama "Karga dernekleri" kurarak deil, hareket, davran rgt iinde yaplabilecek olan Vatan Partisi Tz ve Program ortada. lk admda "Devrimci Derleni Merkez Komitesi" kurulmak zere, btn rgtl i-kylesnaf-aydn ve ilh. halk gruplar, "Devrimci Derleni Komiteleri" kurmaldrlar. Komiteler, kendi evrelerinde "Halk Uyan Gleri" rgtlerken, ortak ba noktas, Sosyalist'in ve Tarihsel Maddecilik Yaynlar'nn, Laleli-elik Palas-Kat 3 adresidir. Kurucu Komitelerin bu adresle hemen iliki kurmalar rica olunur. Namusunu, yreini, zeksn, bilimini, bilincini zerrece proleter alakgnlll ile badatrabilen arkadalarn Byk Derlenie nc Gnll Er olarak hemen katlmalar tutulacak ilk ve tek yoldur. Var msnz bu yola ba koymaya? Yoksanz, baka gereke aramayn ve zlmeyin, yoksunuz demektir. Varolanlar, ii snf ve kyl yn adna, sizin yerinize de derlenirler ve dvrler. Merak etmeyin. Elli yldr derlenenler ve dvenler, her eyden nce bu halkn iinden fkrmlar ve cepheyi tutmulard. Sa kaldka tutacaklardr da. t ryecek, kervan yryecektir.

PROLETARYA PARTS NEDR?


Sosyalist 16 ubat 1971 Trkiye'de bir proletarya partisi iin ardarda duyurular ve arlar yaplyor. Birok arkada Proletarya Partisi'nin ne olduunu veya ne olabileceini kendi kendilerine ve herkese, bu ara bize de soruyorlar. 1- Proletarya Partisi Problemi Bu ve benzeri sorulara sk sk karlklar verildi, aklamalar yapld yaplyor, yaplacak. Burada, bir yol daha ksa bir prensip aydnlatmas yapmaya alalm. Proletarya partisi nedir? Dnyada ve bizde, bir veya birok, adyla sanyla ii partileri oldu, oluyor, olacak. Bunlar proletarya partisi midirler? Deil midirler? Proletarya partisi iseler, nasldrlar? Deilseler, neden deildirler? Bu sorularn ksaca karlklar bulunmal, verilmelidir. Ayrntlar iinde boulmamak iin alfabetik gereklikleri anarak yryelim. 2- Proletarya Szcnn Anlam> Proletarya partisi deyimi iinde iki szck var. nce proletarya nedir? Tam karl modern ii snf demektir. Parti szcn sonraya brakalm. Demek Proletarya szc iinde ayr anlam oturur:

1) i, 2) Modern, 3) Snf. Bu anlam duruca kavramazsak; proletaryann ne olduu glgede kalr. 3- i Ne Deildir? nedir? i, sadece bakas hesabna alp smrlen insan deildir. Byle insanlar, uygarlk denilen snfl toplum dodu doal vardr. Hatta, tarih ncesinin snfsz toplumu orta barbarlk denilen sr ekonomili obanlk anda bile, kle adl, babahan yanna yanam alan insan tipleri belirmitir. Ne tarih ncesinin aile ocuu yerine geen insancl klesi, ne uygarln hayvandan beter artlar altna soktuu, bir aygt, cansz alet gibi kulland, isteyince krd, ldrd insanlktan karlm klesi, ii deildir. Klenin btn (bedeni ve ruhu) hep birden pazarda alnr, satlr ve ebediyen sahibinin mal olur. Ortaan lonca ustalar yannda altrlp smrlen kalfalar ve raklar, kle gibi parayla alnp satlmasalar bile mrleri boyu, ustalarnn ve loncalarnn, tm yaantlaryla yetkisi ve kontrolu altnda bulunurlar. i, ne "usta"sna veya "patron"una, ne herhangi bir loncaya yle, bir bitkinin kkne bal kald gibi yapk ve kiiliksiz deildir. Antika Tefeci - Bezirgn toplumda (gerek "ilkag", gerek "ortaa" ad verilen ortamlarda) alanlar, smrlenler, kimi "amele" (ii) adn tasalar bile, "ulfeli" (cretli, gndeliki) olsalar bile, bugnk "proletarya" deyimi iine girecek "ii" saylamazlar. 4- i Nedir? MODERN nedir? letilip smrlen insan ii yapan ey,"Modern" oluudur. Modern ne demektir? Ksacas, kapitalist demektir. Modern ii: Kapitalistin iletip art-deer smrd alandr. Modern ii: Ne onu iletenin mal olan

ilkan klesidir, ne ileten kii veya lonca gibi rgtlerin bitkicil ortaa uydusu olan kuldur. Modern i, hr (zgr)dr. Hem i aygtlarndan "hr"dr, yni kopmu, yoksundur, alacak arac yoktur; hem kapitalistten (veya loncalardan) "hr"dr, yni kimsenin ve hi bir eyin klesi deildir. Kulu da, "Kapkulu" da deildir. Pazarda ne bedenini, ne ruhunu hi bir vakit satmaz. Yalnz, belli bir sre iin, belirli bir cret (gndelik) karl olarak igcn satar. Bu bakmdan proletarya partisi; ne ortaan klelerinin, ne ortaa kullarnn, ne "kullukta kusur etmeyen" "ustalarn", "kalfalarn", "raklarn" partisi olamaz. O eit antika kul-kleliklerin trl izlerini ruhlarnda, hatta kimi bedenlerinde tayan (Esnaf, kyl, aydn v.b. ) srf kk burjuvalarn partisi de hi olamaz. Trkiye gibi geri lkelerde bu karakteristik zerinde ne denli ok durulsa azdr. Ve pratik parti almalarna girilince yukarda saydmz ve sayamadmz daha nice "antikalklar" ile karlalaca ayrntlaryla grlecektir. O zaman bu sylediklerimizin somut anlamlar bsbtn ama gittike anlalacaktr. rgt iinde, deneme, bilgi, bilin, karakter, vb. hiyerarisinin nemi burada gizlidir. 5- i S n f Nedir? > >> SINIF nedir? retimde karlar ve durumlar bir olan insan kmelerine snf denir. Modern iiler de modern bir snftrlar. Ancak, bir siyas partiyi srf "iiler" kurdu, yahut ynetti diye o parti hemen proletarya partisi olamaz. Her snf iinde olduu gibi, ii snf iinde de bir ok zmreler ve katlar yaratlmtr. Hele kapitalizmin en byk dayana, modern ii snf iinde birbiriyle elien bin bir ayrt yaratmaktr. En altta Arapa'dan "ameliye", yahut Rumca "rgat" denilen toprak iileri, sonra kyden yeni gelmi Frenke "manvr" denilen kaba el iileri, "kara amele"ler, daha yetikin iiler, orta iiler, okur yazar iiler, okumaz yazmaz iiler, uzman iiler, usta iiler, rak iiler, kalfa iiler, ustaba iiler, sendikal iiler, sendikac-iiler, sendikasz iiler, ve ilh., ve. ilh.

i Snf btn o zmrelerin topunu birden iine alr. Proletarya partisi, btn ile ii snfnn en genel, en ileri, en salkl eilimlerinin teorisini ve pratiini temsil eden rgttr. i zmrelerinden herhangi birinin veya ikisinin kendi zel eilimlerine gre kurup gdecei bir parti, "ii" adn tasa bile, ii snf partisi olamaz. i snf btnnn teorik ve pratik varln, tarihi eilimini tmyle temsil edemedii srece gdk, sapk bir zmre, kat partisi olur. Oturakl ve tutarl bir proletarya partisi roln baaramaz. rnein, Trkiye'de TP denilen bir "ii partisi" var. Buna neden proletarya partisi diyemeyiz? nk, TP'i kendi zel zmre eilimlerine gre ilkin kuran ve gdenler, "sendikaclar" adn alan ve bilinen kimselerdi. Sendikaclar, ayet ii iseler bile, ok kez iiden kopmu, imtiyazl "aristokrat" iilerdi. Sonra hepsi seme "kk burjuva", hatta dekadan aristokrat kalnts veya hayran aydnlar TP mekanizmas iine yabanc cisim gibi sokuldular. Bu ikisi birbirinden daha ahbaz zmrelerin melez rgt, ister istemez, "i snf iinde burjuvazinin szcl" roln rahat buldular. Onlarn ilk ileri ii snfnn btn ile de, mcadelesi ile de, tarihi ile de atmak oldu ve kopumak oldu. Modern ii snfna kartlklarn "sosyalist" szckleriyle ne denli ssleyip rtbas etmek isteseler, ilerinin ilerinde yatan antikalk (kk burjuva eilimi), kapkulu ruhlarn yer yer srttrd. Polis komplekslerini, felsefelerinin "ament"s yapmaktan bir trl yakalarn kurtaramadlar. 6- Parti Nedir? PART nedir? Bir sosyal snfn da, bir zmrenin de siyasi iktidar sava yapacak rgtdr. Snfn ve zmrenin ne olduu gzmz nnde bulunursa, bir partinin parti adn gerekten alabilmesi iin baka neyin gerektii daha iyi aratrlabilir. Bir partinin, parti olabilmesi iin yalnz snf partisi olmas yeter mi? Hayr. Snf partisinin, ayn zamanda siyas iktidar sava yapmaya elverili bir rgt de olmas gerekir.
112

Daha dorusu, her gerek parti nce snf rgt, sonra siyaset rgtdr. Yahut snf rgt demek, kendiliinden siyaset rgt demektir. Olmayacak bir varsaymla, siyaset yapmay beceremeyen bir rgt, srf snf rgt de olsa ona parti ad verilemez. Btn zmreleriyle ii snfn iine alm veya srf her zmreden iilerin kurduklar ve gttkleri bir rgt hemen proletarya partisi olabilir mi? Hibir zaman olamaz Proletarya Partisi her eyden nce bir siyaset rgtdr. Bunu syler sylemez, siyasetin ne olduu, proletarya partisinin ne zaman, nasl siyasi rgt saylabilecei birinci problem olur. Siyasi parti bir snfn snrlar ve snf bencillii iine hapsolmam bir rgttr. Kendi snfndan bakasn grmeyen bir rgt, siyasetin dnda kalm ve parti olmaktan km olur. nk parti, ne bir zmreyi, ne bir snf deil, snfl toplumda btnyle bir lkeyi ve tm Dnya'y iine alacak, ynetecek, deitirecek bir rgttr. Parti bu evrensel grevini yerine getirebilmek iin, snf krl denilen dar dnce ve davrantan kurtulmak, siyaset yapmak zorundadr. Bu bakmdan proletarya partisi hereyden nce kendi yelerini politika alannda yetitirmek, onlara siyasi eitim ve bilin salamakla grevlidir. Siyasi eitim, lfla olmaz. Snfl toplumda var olan btn sosyal snf ve zmreleri kollamakla olur. Snf bilgisi ve bilinci bir tek snf iine tek yanlca kapanp kalmakla edinilemez. Btn sosyal snf ve zmrelerin iyzlerini ok yanlca kavrayp ilemek gerekir. Bunun ise tek pratik ve kanlmaz art: Btn sosyal snf ve zmreler iinde her zaman var olan tm honutsuzlar ve tm devrimcileri kendi iine almaktr. Onun iin proletarya partisi yalnz iilerin deil, her snf ve zmre iinden btn devrimcilerin partisi olur. Yeter ki baka snf ve zmrelerden proletarya partisi iine gelen honutsuzlar: 1- Gerekten devrimci olsunlar; 2- Gerilerindeki btn kayklar batrarak gelmi olsunlar.

7- Proletarya Partisinin Diyalektii: Bilimcil Sosyalizm Buraya dek sylediklerimizden anlalaca gibi, proletarya partisi problemi, olaanst diyalektik ileyen bir mekanizmadr. O mekanizmay allagelmi skolastik antika metot ve mantkla, yahut metafizik modern burjuva metot ve mant ile kavrayabilmek olanakszdr. O nedenle proletarya partisi iinde ve dnda boyuna skolstik ve metafizik kafalar krlp dklr durur. Proletarya partisi hem btn ii snfnn iinde olacak, hem de teki btn sosyal snflarn iinde olacaktr. Proletarya partisi hem btnyle ii snfnn devrimcilerini iine alacak, hem de btnyle teki snf, tabaka ve zmrelerin devrimcilerini iine alacak. Bu apak bir eliki deil midir? Bir elikidir. Ama, akldan uydurma, sbjektif ve soyut bir l eliki, yni sama deildir. Tam tersine, yaantdan gelme, en objektif ve en somut bir canl elikidir, yni gerekliin ta kendisidir. Proletarya partisinin btn gc ve btn dinamizmi bu gereklerin canl diyalektiinden gelir. Proletarya partisi iliklerine dek bir snf partisi, ii snfnn partisidir. Ama egoist, kendi snf tekkesinin almaz duvarlar iinde bunam snf tekelcisi bir parti deildir. rnein ngiliz Trade-Union'larnn i Partisi yle dar snfcl kald iin, hereyden nce, sendika aalarnn, Finans-Kapital uaklna yatkn, ii snf dman, emperyalizm dostu rgtdr. Proletarya partisi, yalnz ii snfnn karlarn ve dar erevesini dnmekle kalmaz. Sosyal snflar tabusunu, ii snf ile birlikte toplum aln yazsndan siler. Ortada yalnz insan varln yceltecek bir toplum lksn tar. En az snfcl olduu kertede insancldr. Ham ervah ileden karan ba dndrc diyalektik buradadr. Bu olaanst (snf + insan) lksnn biricik bilimi ve bilinci, teori ile pratii ii snf asndan proletarya partisinde sentezletirmi bulunan bilimcil sosyalizmdir.

UYARIYI UYARMAK
Sosyalist 16 ubat 1971 Sayn Mustafa Karacaolu ve Tahsin Saltk oullarmz. 1/1/1971 gnl yaznz beenerek okudum. Eletiricilsiniz. 1- "TRK" szcn, Trkiye'de yaayan her yurttan "nfus kad"nda yazl "tabiiyet" karl, biraz da kimi alkanlk olarak ara sra kullanyoruz. Yoksa, elbet bir rk ve etnik gruba ayrcalk vermek dnlemez. Nitekim, Trkiye'den baka yerlerde de "Trk" ler vardr, hatta Trkiye'dekinden daha kalabalktrlar. 2- "KUVAYIM LLYE" sz, "Halk Sava Planlar" ve "Anari Yok" metinlerinde Birinci Kurtulu Sava'mzn kendi kendine ald addr. Onu, szlk anlamna bakp deitiremeyiz. Kald ki, 1919-23 yllar Trkiye'de egemen bir yerli Finans-Kapital bulunmad iin, Kuvaymilliyecilik deyimi Antiemperyalist savaa pek de yanl verilmi bir ad saylamaz. Finans-Kapitale kar sava bir yol halk dilinde "Kuvaymilliyecilik" biimiyle yaygnsa (ki yledir) onu sadece kinci Milli Kurtulu Sava'n daha iyi kavratmak iin de kullanmak, bir gelenekten olumluca yararlanmaktr. Her kullanld yerde, imdiki Finans-Kapitali kendi dna ve karsna atm saylr. z bakmndan Demokratik Devrim, burjuvalar da kaplad iin, "milli"den baka bir ey olamaz. Kapitalizmde

sosyal devrim, ne bir parti, ne bir snf ile olmaz. Btn ile milleti kaplam bir bunalm ve zmdr. Tabii, o bunalmn iine Finans-Kapitalde "edemiyorum, yedemiyorum" diyecek durumu ile katlr. Ama, biri kalkar da: "Madem bunalma katld, demek Finans-Kapital devrimden yararlanmal" derse, arca Medrese (Skolastik) kokan bir sofizm (safsataclk) yapm olur. nk her bunalma katlan snf ve zmre, mutlak "Devrimci" olur demeye benzer bu. Finans-Kapital, katld ve srklendii bunalmda tahakkmn yitirecei iin "Kar Devrimci" olur. Ama devrimde olur bu. Bir szn grnne aldanmamak Diyalektik Maddeci Metot ve Mantn alfabesidir. Her szcn kabuu iinde, hangi olaycn yattn bulmaldr. 3- "UYARMAK N" metninde 1-34 kez eletirdiiniz "Millet" szc iin de anlatlmak istenen olayck nemlidir. Sizin de pek gzel iaret ettiiniz gibi, o metinde millet, "terimsel" deil, "deyimsel" anlamnda kullanlmtr. Hi bir Aa'nn bulunmad halk kalabal iinden biri kalkar tekilere: "Heyy millet!" diye barrsa, bundan "inizde Finans Aas da var" anlam karlr m? Popler (halk dilinde yaygn) millet deyimini, daha kolay anlalmak iin, bilimsel terminolojideki yerini bilmek ve dozunu karmamak artyla, ara sra kullunmuk olaandr. Kk burjuvazi olaanst millet antuzyazmldr (cokuludur). "Uyarmak in" yneticisiyle, ynyla, kk burjuva sansasyonellii (duyguculluu) kanlmaz olan TP'lilere ara sra daha "etken" ve daha "anlayabilecekleri" dille yazlmak istenmitir. Gene de dozun karld kansnda iseniz, "Halkn sz, Hakkn szdr" der, uyarnza teekkr eder, yanllarmz dzeltmeye alrz.

Bir yan kalyor. Eletiri, Osmanl Tiyatrosundaki nl, "Klahn sureti" mi diyelim yoksa "Klahn siyreti" mi tartmalaryla glnle dmemeli. Ne dersek diyelim, demekle kalmayalm. Tek tek szckler zerindeki duygululuunuzu acep okuduunuz metinlerdeki AKSYON (eylem) nerileri, dnce ve davran problemleri zerinde de gsteriyor musunuz? Yalnz kat stnde yahut ahbap avular arasnda sade suya duygululuktan, reetecilik peetecilikten sz etmiyorum. Halk ynlar iinde serinkanl, tutarl ve srekli rgtl dnce ve davranlardan ne haber? Canl abalarnz o ynde younlatrrsanz ok sevinirim. Gzlerinizden perim.

SULU AYAA KALK!


Sosyalist 16 Mart 1971 Trkiye'nin iki byk bakenti stanbul ve Ankara'dan, en cra ve en utaki Krkhan'a, slhiye'ye dek her yerinde kan dklyor. Kan dkenler, Finans-Kapital parababalarnn ynettikleri antika tara tefeci-bezirgn vurgunculardr. Kan dklenler, Trkiye'de insancl yaant zleyen ilericiler, devrimci genlerdir. Padiahlktan Paaha Neden? Bunu halk ynlarmzn renmemeleri iin smrgen st snflar ve onlarn bezirgn politikaclar ellerinden geleni arkalarna koymuyorlar. st snflar bir avu soyguncudurlar. Ama Trkiye'nin en muazzam ekonomi gc olan kapitali (sermayeyi) ve devleti tekellerinde tutuyorlar. Onun iin, yenilmez bir gm gibi grnerek, herkese gzda veriyorlar. Bu ak seik oyunda en ok aldatlanlar, "Cahil halk" deil, ne yazk ki "okur yazar" geinen kapkullardr. Bu kapkullarnn en gzde ba . . Paa oluyor. Paa 40 yldr, kimi iktidarda, kimi muhalefette kald. Ama, korkun devlet kapitalizminin ve devlet kapkulluunun vazgeilmez ba idi. Onun iin, Trkiye politikasn kimi aka, kimi el altndan olmak zere, her zaman "paa", yahut "paalar" gtt.

"Paalk" Trkiye'de bir kanunla Mustafa Kemal'in salnda yasak edildi. O antika deyimin yerine her modern lkede kullanlan general geirildi. Ama toplum gereklii antikalktan kurtulmadka, onun yaayan kurumlarna baka ad vermek yeter miydi? Yetmedi. "Paa" her zaman antika paa kald. Ve halk da, ortalkta deien temelli hi bir ey gremedii iin, tepedeki kapkullarna "paam" demekten geri kalmad. Antika paalk ne anlama gelir, biliyoruz. "Paa" szcnn ztrke kk "bee"den gelir. "Bee" bir babahann "byk olu" demektir. Osmanl'da ilk padiahlarn byk oullarna paa denildi. "Padiah" adl babahan lnce, onun yerine paa olu gemeyecek miydi? O mekanizma ile Trkiye'de padiahlk kalkt, onun yerine hi sessiz, sedaszca ve kimsenin yadrgamasna yer kalmakszn paalk geiverdi. Antika tefeci-bezirgn ekonomi ve sosyal snf, Trkiye'nin be yz kasabasndan be yznde iktidar elinde tuttuka bunun baka trl olmas olur muydu? "Devletl" Paa Hazretleri te . . Paa; o antika toplum yapmzn modern devletilik biiminde karar klm yapsnn en "sarslmaz" kalntsdr. O kalntya gre "devlet" bal bana bir varlktr. Nereden geldii bilinmez. Ama gelmi. Vardr. yleyse toplumun stnde, sosyal snflarn stnde bir varlktr. "lke btnl" ne ile salanr? "Devletle". O yleyse, dn "saltanatn", bugn "milletin" var olmas, devletin var olmas demektir! Devlet elden gitti mi, ne "millet" kalr, ne vatan! Btn "paalarmzn" ve paarikolarmzn azlarna bakn. Balarnn ilerine girin. Ruhlarnn en lo derinliklerine inin. Yalnz ve ancak o antika felsefeyi bulacaksnz. Bu "felsefe"lerinde ok "samimi"dirler. Yeni deyimle ok "itenlikli"dirler. Padiah gitmi paa kalmtr. Padiah

nasl devlet kubbesinin ke ta idiyse, paa da tpk yle yalnz devleti dnr. O bir "devletl" "devlet kuu"dur. Devletin tepesine tner. Ve srf, baka hi bir eye bakmakszn devlet iin ter. Bu felsefelerinde paacklarmzla tartabilir misiniz? Hayr. yle bir ey, koyu Mslman iin (Allahn var olup olmadn tartmak kadar onulmaz bir "kfr" olur devletin tartlmas.) Bu felsefelerinde paacklarmz "popler"dirler de.Yani en geni halk ynlar iinde dahi en yaygn felsefe bu devlet dokunulmazl ve tartlmazl, pusuya girmitir. "Devletl" Felsefesinin Kk Bu felsefenin sosyal kk nereden geliyor? Ta, 600 yl nce kurulmu Osmanl Devleti'nin ekonomik ve sosyal yapsndan. Devlet bir uzun sre, Osmanl dirlik dzeninde baya "snflar st" alm ile Padiah'n kiiliinde "zt"lamam myd? Paacklarmza gre 60 yldan beri Trkiye toplumunda deien hi bir ey olmamtr ve olamaz. Saltanat gitmi, cumhuriyet gelmi. Padiah gitmi, paa gelmi. Bu da m fark? Padiahln, unun uras 50 yldr ancak "kalkndrlabilmi" olduu gz nne getirilsin. 50 yldan beri ise, Paaln, kanun yasaklarna aldrlmakszn, iyice "oturtulabilmi" bulunduu unutulmasn. Devlet anlamnda hangi deiiklii kapkuluna anlatabilirsiniz? lk Osmanl (ilb-gazi-valye)lerinin kan rgt yerine geirdikleri ilk dirlik dzeni toprak ekonomisi zerindeki devlet, oktan; 3-4 yz yldr yklm. Yerine tefeci-bezirgn snfn tahakkm ettii kesim dzeni adl toprak ekonomisi zerindeki devlet gemi. Sonra ilkin levan (komprador) kapitalizme dayanan ecnebi Finans-Kapital, sonra tefeci-bezirgn snfa dayanan yerli Finans-Kapital tahakkm devleti kskvrak tekelinde balam.

Kim Okur? Kim Dinler? Biz bu basit olmasa da apak olay, daha niversite ulemmzn en az beyin zarlar kalnlamam sosyal bilginlerine, hatta keskin "bilimsel sosyalist"lerine anlatamyoruz. Paacklarmz, antika devlet felsefelerinde nasl knarz? stelik "paalarn paas" sayn .. krk yl "devleti" "avucu iinde" tuttuunu sanm, en deneyli, en ulu "devlet adam". Trkiye'nin Finans-Kapital smrgeliinden "bamsz" ve "gerekten hr" (zgr) olmas iin, a, isiz kvranan, kanayan Trkiye genliini mi dinler? Devlet "unun bunun elinde bzyce (oyuncak) olamaz" demiti, Ankara stikll Mahkemesi Bakan nl "Kel Ali" Bey (Afyon), 45 yl nce. O zamann muzaffer cephe komutan bavekil paas, 45 yl sonra deiecek deil. Kim bu ateli genlik? Antika hacaaln tarada boduu, modern Finans-Kapitalin bakentlerde bin bir provokasyonla kana boyad genlik. Alt yan bir avu oluk ocuk! Bunlar sakro-sent devlet hazretlerine kafa tutacaklar ha? Zorla ntihar Onun iin, btn gizli oyunlar avucunun ii gibi okumas olaan bulunan . . Paa, bandan deilse bile, yandan beklenmeyecek yeniklikte bir uan fke ile, tam al al, moru mor, haykryor: " ocuk devletle pazarlk edecek!.. karm sokaa, halk emniyet kuvvetlerine yardma arrm." Millete trajedimizin yay bu tr dnce ve davranlarn perdesi ardnda gizleniyor. Ve ne yazk ki, anl anl "paalarmz", o belki ok "iyi dilekli" (kendi sanlaryla: "Saduyulu") dnceleriyle, btn kartlar kartryorlar. Dnceden ok davran durumunda bulunduklar iin ise, her eyden nce son kertede titiz olduklar kiiliklerini yprandryorlar.

Yalnz o kadarla kalsalar, pek bir ey denemez. Herkes kendi yanlnn sorumluluuna katlanr. En gzde lkleri saylan Vatan-Millet-Sakarya tutumlar gibi, gerekten lke, halk, gen kuaklar lsnde inanlmaz aykrlklara kap ayorlar. Alalm, "paalarn paa"snn hzl "karm sokaa" deyimini. Olmayacak ey ya. kt, bilelim. Trkiye insanlar antika "reaya" (Osmanl gdlenleri) deil. En azgn Finans-Kapital giyotini ile her gn kanl snf elikilerine blnm. Bu ortamda Paa, ya "yuha!"lanr, yahut "tekbir!"lerle karlanr. ki sonuta bunalma zm getirir mi? Olas deil. "Dervi Vahdeti"lik >kmaz Soka> Paa'nn "karm sokaa" l sosyal ve politik adan ne demektir? Bilinsiz kara kalabal kuru lfla devrimci genlie kar kkrtacak. "Buna hcet var m?" sorusu bir yana dursun. nk btn Finans-Kapital ve Tefeci-Bezirgn aalar ve eteleri her gnn 24 saatinde yalnz bunu yapyor. Gene de, zavall isizlerden yazd aylkl askerlerini, arkalarna sivil-resmi, gizli-ak binlerce polis ve tabur tabur jandarma dayanaklar komadka uradan uraya yrtemiyor. "Paa" kendisinde ayr bir "kuvve-i kutsiyye" mi buluyor? Olaandr. Ancak "alayllar mekteplilere kar" kkrtmak, 1909 ylnda tutmad baka. 1909 yl o grev "Volkan"c Entelicens Servis casusu Dervi Vahdeti'nin "kuvve-i kutsiyye"sine dmt. Hepsini bir yana brakalm. Gericiliin, 1971 yl devrimci glerine er ge yenilmeye tarihe mahkm bulunduunu unutalm. Paalar ne duruma derler? 62 yl nce 31 Mart Vakas gn, imdiki yksek renimli asker-sivil genlerimizden ok daha krpe yata bulunan adsz "smet Bey", bir devrimci kk subayd. ann birliki ve ilerici (ttihat ve Terakkici) akmna katld

iin bir kurtulu sava kahraman ve en sonunda "kuvve-i kutsiyye"li paalarn paas olduunu hangi silhl-silhsz gence tmden unutturabilir? Elbet kendisi de, iinin iinde, beyin yall yznden, seksenini gekin . . Paann belleini yitirdiine inanamaz. 31 Mart Azgnl Daha geenlerde, kendisi: "Her gn bir 31 Mart yayoruz" diye gocunmutu. Her halde sevinememiti 31 Mart Vaka'lar nnde. nk biliyor. 31 Mart Vaka'sndan on yl sonra Kuvaymilliye ayaklan patlad. Drt yl sonra 31 Mart'larn temel dayana padiahlk (saltanat ve hilfet) resmen yok oldu. 31 Mart Vaka'lar ylesine tekinsizdirler. Ama, modern Finans-Kapital derebeylii kuku yok, antika tefeci-bezirgn derebeyliinden daha az snf krl illetine tutulmu olamaz. Paacklarmz hi deilse o kadarcn grmez, bilmezler mi? Amerikan U.S. ss yaplm Trkiye'de yirmi bin Amerikal ve krk bin yerli CA ajan, Dervi Vahdeti'lerin roln, kimsecie sra brakmakszn epey baar ile oynuyorlar. Camilere atlan bombalarn hangi "Volkandan fkrdn kimse bilmezse, koca . . Paa eliyle tutmayacak kertede alandan ekilmi, yahut sekseninden sonraki ikinci ocukluk ana gmlm olmasa gerektir. Hatay'da kkrtlm, kamyonlar dolusu a ve bilinsiz kara kalabalk nereye koturuluyor sanlr? "Komnizme kar" m? Belki delinmi kursaklarna bir damla dnya nimeti drecek (evlerin, dkknlarn ve giyinike kiilerin) yama ve talan edilmesine. Gericilik, "emniyet kuvvetleri" nnde (yani sayesinde) ilerici ve gen lin edilmesiyle keyfinden sarho olabilir. Beter olsun. Tarihte her zorbalk yle mezarn kazmtr. Mezar kazclarn byle krmz balmumu ile arp idmanlandrmtr. "Devam et"sin.

. . Paa'nn gen topu subaylndan beri zar zedelenmi kula o "31 Mart" olaylarn iitmemi grnyor. Ayn gn ve saatte, paalarn gzleri nnde Ankara bakentinde, jandarma albaynn yreine iniyor. K ortas gece ayaznda yurtlarna snm gen renciler zerine, ikenceyle alnm ifadeye dayanr. Bir tek ve yapayalnz biricik adliyeci kiiden, acele alnm hkm, makineli tfekler atrdatlarak yrnyor. Parababalnn Sululuk Kompleksi Ve ne aranyor? "Sulu"! Her niversite iinde, eer binlerce deilse, yzlerce gizli sivil polis, MT, CA ve Entelicens Servis ve ilh., ve ilh ajanlar, en ufak kprty izlemezmi gibi, ODT'de aranan kimsenin orada bulunmadn her an rapor etmemi gibi. Durup dururken, bedavaya kan dkmek iin olmayan "sulu" kuatlyor. Drt Amerikan U.S. igalci askeri, drt gn karn tok, srt pek, hal kilim stnde yatrld diye, gen Trk ldrlyor, 300 gen Trk yaralanyor. 3000 gen Trk esir kampnda namlu tehdidi altnda soua, yamura bakmakszn titretilerek siygaya ekiliyor. "Sulu" kim? ngiliz casusu Dervi Vahdeti'nin omuzda, Alman casusu h "Nursi"nin ruhunu hortlatan, Amerikan casusluu CA emrinde kumpaslar kuran Finans-Kapitalizm. O bin bir yabanc casus ortam iinde en ufak bamszln korumayan iktidar: Asker-sivil Gen Trkler cephesine kar, sng, kurun, bomba, helikopter, uak, tank ve nurculukla silhlandrd bilinsiz Mehmetii lm saa saa saldrtyor. Bu yetmiyor. nk, evdeki pazar arya uymayacaktr. O da iyi biliniyor. Mandac>l>>n Sululuk Kompleksi ll ki, "Paalarn Paas"dr. 'li Osman dlnden gelmi ahlar Pdiah "Essultan bn'issultan" partavn ata-

rak: "Al Allah delini - zapteyle kulunu" yordamyla, "karm sokaa ha" diyebiliyor. k be Paa k!.. Ama, yakmyor her eyden nce. nk "Geti o Bor'un Pazar" genlik sosyalizme uyand. Ve Sivas Kongresi'nde, Trkiye'yi "Amerikan Mandas" yapmak isteyenlere kar dven "Paa" Antkabirde henz yayor. Sivas Kongresi'nde bulunmam olmak, "Amerikan Mandas"na kar insana baklk salamaz. Ve "sokak"ta, Trkiye'yi "manda" gren Amerika U.S. elisince alklanmak i ac (yahut moda edilen szckle: "huzur" verici) olur mu? Olmaz. Olamaz. Bunalm m? Ne sandn. Ama, "politika" kiremitliinde yanm genlie, su yerine provokasyon petrol skan itfaiyecilikle, toplum temelindeki bunalm yangn sndrlemez, daha ok alevlendirilir. Bunalm, parababalarnn, geni yaratc retim yerine, insafsz vurgun yapmalarndan, isiz braklm ii-kyl-aydn alkanlarnn pahallk cehennemine itilmelerinden ileri geliyor. Devlet mi? Devleti, parababalarnn d ticaret, dviz, vergi kaaklna teslim etmek kurtarmaz. Devleti alafranga "devalasyon" adl para haydutluuna, borlar gangsterliine yataklk edenlerin ikence masas gibi kullandrmak nasl ykmaz?

ANAR YOK! BYK DERLEN!


Ekim 1970 ARININ YANKILARI Yanklarm u blmlerde zetlenebilir: I. Sosyal gerekliimiz; II. rgt anlam; III. rgt taban ve ats; IV. rgt gdm; V. Dankla derleniklik; VI. zel bir eletiri; VII. Parola: Anari yok!.. Byk Derleni!.. I. SOSYAL GEREKLMZ noktada toplanyor: 1. Egemen S>n>flar: 20'nci yzyl Trkiyesinde 2 gerici smrgen snf vardr. Biri, Bat'daki egemen snflarn (Finans-Kapitalin) ayndr. tekisi, (Tefeci-Bezirgan Sermaye) bize mahsustur. a) Modern Finans-Kapital Zmresi (Bat'da tek bana mutlak egemen snf), Trkiye'de 5-10 byk Merkez'in, 3040 irketi iinde yuvalanmtr. Birka 100 kiidir. Gerici smrgenliin zgc olur. b) Antika Tefeci-Bezirgan Snf (Bat'da kk kaznm snf), Trkiye'de 5-6 yz Kasaba'da reklenmitir. Eraf ve Agavat adl birka 1000 kiidir. Gerici smrgenliin Yedek Gc olur.

2. Egemen Politika ve rgt: Trkiye'de tm egemen gerici smrgenlerin rakamla saylar, son istatistiklere gre, 2 bin 500 kiiyi gemez. a) Nasl oluyor da 70.000 kiide 1 kii olan Finans-Kapitalistler etesi, 16.000 kiide 1 kiiyi gemeyen Tefeci-Bezirganlk ebekesi ile kenetleince btn memleket imi gibi grnebiliyor. b) unun iin ki, gerici smrgenler, Tabanda retici glerini, styapda Devlet glerini, (ikide bir bbrlendikleri gibi) Anayasa ve "Meru" Kanunlarla deil, domuzuna rgtl ve domuzuna Gizli alan telli kurun ve yaln sng gcne dayandrlm kanunsuzluklarla tekelinde tutuyor ve tahakkmn srdryor. 3. Egemen Metot ve rgt: Finans-Kapital Loca-etesi, Tefeci-Bezirgan Lonca-Tarikat alaryla avlad 35 milyonluk Trkiye halkn oy davar gibi kullanabiliyor. Niin? a) nk 3 milyonu akn i Snfmzn bir buuk milyonunu, gizli CA ajan Sendika Gangsterlerine tutsak ve samal etmitir. b) nk 3 milyonu akn retmen Kyllmz, gizli CA ajan Tarikat Yobazlarna kskvrak balatp yeyim etmitir. Demek, gerici smrgenler, Trkiye Ynlarn da, (ikide bir bbrlendikleri gibi) "Hr seimler" ve "Milli irade" ile deil, en domuzuna rgtl ve en domuzuna gizli ac kurun ve zal sng gcne dayanan kanunsuz vurgunlar, apullar mekanizmas ile tekelinde tutuyor ve tahakkmn srdryor.

II. RGT ANLAMI noktada odaklayor: 4. A>r Basan Sonular: Egemen Sosyal Gerekliimizin kanlmazca dayatt ortak sonular aktr. a) Sosyal Gerekliimizi naslsa ylece, zerresini maskelemeksizin, tmyle ve dupduruca kavramayan herhangi dnce ve davran, uykudagezer ajitasyonundan teye geemez. b) Yerli-Milli Finans-Kapital, ne denli yabanc Masonik Milletleraras Finans-Kapitalin ve CA Enternasyonalizminin Kozmopolit (Millet+Vatan) satc gizli etesi gibi alyorsa; Trkiye Sosyalizmi de en az o denli (Millet+Vatan) savunucusu olarak, yerli yabanc gizli ajanlarn maskelerini drp kendilerini tecrit etmek kutsal grevi ile Ordulamaldr. c) Ordulama tekniinde, ister "Devrimci", ister "Sosyalist" olsun hi bir ciddi eilim, ancak ve yalnz: "ivinin ivi ile sklebileceinde" en ufak bir hayale kaplmamaldr. 5. ok Derdin Tek lac>: arnn otokritik biimli (olumsuz) itiraflar bilanosu 8 maddeye sdrlabilir. a) Yap olumsuzluklar: 1- Teorice: eitim "doyurmaz", 2- Kadro: "nemle yetersiz",

3- Disiplin (Birlik-Dayanma): "yok". b) Eylem olumsuzluklar: 4- Propaganda (Aydnlk) "Kadroyla balar rk", 5- Ajitasyon (Kurtulu): "Ekip almasz", 6-Hareket Kollar: "Basz". c) Etki olumsuzluklar: 7- TP iinde almalarda "olumsuz etkiler", 8- i-Kyl arasnda "olumsuz etkiler", Btn bu 8 bal olumsuzluklar hastalnn tek ilac: Proletarya Partisi iinde rgtlenmektir. 6. Proletarya Partisi: ocuk 50 yldan beri domu, ad konulmutur. a) Ona hala "Aydnlk Merkezi rtibat Kurulu" gibi blk prk adlar takmak, "Mujiin akmakl tfekle savaa gitmesi"ni ebediletirmek, 40 yl nce mahkum edilmi Primitivizmden (ilkellikten) kurtulamamaktr. Ne isteniyor? Ne zannediliyor? Bineni hemen iktidara, hi deilse n doruuna karacak Tahtrevan m? ylesi, Finans-Kapitalin el altndan beslemesi olur. Elbet gerek Proletarya Particilii nankr itir. b) Proletarya Partisi, her eyden nce kiicil hesaplar, tarikatl keyif ve keramet tesi, en sk bilimcil determinizm ve feragat ister: Minima-Maksima Programda ve kltan keskin Tzkte determinizm; ye Seiminde-Kontrolnde determinizm; saati, yeri belli Toplantsnda (gndeminde-tartmasnda-ounlukla kararnda-toptan aksiyonunda) en sistemli determinizm... c) Proletarya Partisi, her gn yeni bir "iskizogoni" ile ortasndan atlaya atlaya paralanarak oalan tekil hcre deildir. ine yarayan alp, yaramayan atarak byyen btnlemesine canl sava organizmasdr.

III. RGT TABANI ve ATISI ki noktada derinleiyor: 7. Y>>n rgtlenmesinde Taban Gerek askercil, gerek sosyal savata, rgtl 1 kii, her zaman en az 10 kiiyi srkler. Onun iin, her rgtlenmede "onbalk" mekanizmas biimleyici rol oynar. a) 10 Trkiye yurttandan 1'i alan i, 1'i retmen Kyl, 3' i ailesi, 4' Kyl ailesi'dir. i-Kyl ittifaknda rgtl 1 ii, 10 retmen kyly rahatlkla Yedek g edinebilir. b) Demek, 300.000 rgtl ii 3 milyon retmen kyllmz en demokratik lde rgtleyip devrimci srece gnll olarak katmaya yetebilir. c) Objektif snflar potansiyelinin ne denli somut bir gereklik yaad, beenmediimiz DSK ats altnda bile 300.000 ii bulunuundan anlalabilir. Bu durum, yn rgtlenmesinde nerelere nasl emek verileceini duruca aklar. 8. nc rgtlenmesinde at> Ayn rakamlara vurulabilir. a) Birinci Milli Kurtulu hareketinin 30 Austos zaferini, 3-7 Paa, 16 Albay, 16 Yarbay, 1 Binba, topu 35-40 (Bilimli+Bilinli+Kararl) sava rgtleyip gderek millete kazandrmtr.

b) kinci Milli Kurtulu hareketi iin en ba rgt hedefi udur: Teori ve Pratikte (Bilimli+Bilinli+Kararl) 30 iKyl gnllsne balanacak 300 kiilik aparey (avadanlk) kadro evresinde, 3000 yeli Proletarya Partisini, saniye geirmeksizin yaratma sava gze alnmaldr. c) Byle bir elik ekirdek Parti, 30.000 gerek demokrasi zlemcilerinin yan rgtl aracl ile, 300.000 Sosyal sempatizan rgtleyip harekete geirdii gn, 35 milyon Trkiye Yurttan kurtulua ulatracak siyasi gc olgunlatrr ve zalim bir zmrenin teki snf ve tabakalar zerindeki tahakkmne son verir.

IV. RGT GDM ki noktada gze batrlmaldr. 9. rgt ve Taktik Proletarya Partisinin Stratejisi 50 yldan-beri "doru" izilmitir. Minima Programl Demokratik Devrim Stratejisidir. Btn etin problem, o az ok soyut strateji emasnn kanevas iine somut Snflar Mcadelesi Taktiini btn zengin ayrntlaryla ilemekte toplanr. a) Taktik olumsuzluklarn bellibal kk, ateli "Franszca konuma"y bile bir aydnlar ajitasyonu biiminde kardrmakla beliriyor. Balang uyars olarak nne geilemez olan bu yolda deneyler birikti. Artk, soukkanl, sabrl, sebatl, az gsterili, proletaryac "Almanca konuma"nn zaman oktan gelmi, gemek zeredir. Politikada iyi Almanca renmeden iyi Franszca konuulamaz. b) Byk, Kk Saldr (Taarruz) Taktii: (Say yahut Saf-Sava birlii) stnlk gsterirse, kesin zafer uruna gzkara atlla uygulanr. Devrimci Glerimiz 1961'den beri savunma geidindedirler. Az kaypla gericilii geciktirmek ve istenen yere ekip mevzilenmek gerekti. c) Her ne pahasna olursa olsun, gelii gzel saldr taktiine saplanmak, israf ve yorgunluk getirmekle kalmaz, provokasyon ve panik tehlikelerini de arttrr. Gerekince, dvmeden belirsiz yere yahut dverek belirli yere ekilmeyle dzenlice gerileme taktiini becermek de hnerdir.

Gnn konusu: Stratejik glerle kopumakszn savunma geidinin yollarn planlamaktr. 10. Sava Gzelsanat>: Snflar Sava militanlarnn en byk iki i dmanndan birincisi: Hareketi ikili ahbap avular meclisine evirip, safa pezevenkliinin sarholuuna dmektir; ikinci dman: Yanllar, kedi pisliini rterce peelemekle, davranta kararl ve azimli olmay birbirine kartrmaktr. a) Sekin yelerin elbet "100 budaladansa 1 zeki" olmas aranr. O zaman dahi, ruha olduu kadar bedence de anmaz statik karakter ve eyleminde hr yaratc, girikin (teebbs kabiliyetli), kararl dinamik karakter bata gelmelidir. b) Sekin yelerin kiilikleri uzun eitim, gc yerinde harcay ve sistematik aksiyonla (eylemle) gelitirilir. yelik Bilinci'nin temeli, (Bilgi+Grg+Anlay+Moral+Diren+Yiitlik) abalaryla atlr. c) Her ye bir halk efi olur. ef, en kritik anda, en g ii omuzlayp, en baar ile yerine getirendir. Sbjektif ef Kalitesi: nceden gr, bamszca salam karar al, azim ve enerji ile yrrle koyu gcn, organ karar ile badatrmaktr. Objektif ef Kalitesi: bilinli disiplini yaratabilmek iin: insan tany, ilikilerinde drst ve hakyemez olu, her ite rnek tutulacak davran, ve hepsinin stnde karlkl gven yarat kabiliyetidir.

V. DAINIKLIK-DERLEN Herkes danklktan yaknyor. Nedeni ve zm zerine ok tartlmaldr. 11. Biricik Cephe Yokluu Trkiye, geri dnlemez kinci Milli Kurtulu savana 15 yldanberi girmi bulunuyor. Finans-Kapitalin Biricik Saldr Cephesi nnde peynir ekmek kadar iddetle ihtiya duyulan iki eyden birincisi: Olabildiince Darlna-Homojen bir elik ekirdek (Proletarya Partisi) kurmaktr; ikincisi: Olabildiince Geniliine-Heterojen Biricik Devrimci Gler Cephesi kurmaktr. Bir trl kurulamyorlar. nk bu iki ey, boyuna, birbirinden ayr olabilirmi gibi konuluyor. ki eyin zt karakteri skolastik kafalar kartryor. a) "Danklk" ve "Anari"nin iki nedeni herkese biliniyor. Birinci neden: Finans-Kapitalin usuz bucaksz ara gere-leriyle her gn sol cephe iine sinsice sz-drd saysz ajanlar ve gizli servisleridir. kinci neden: "Babil art" Kkburjuva ortammzn ve eilimlerimizin iliklerimize dek ilemi bulunmasdr. b) Bu modern ve antika maher ortasnda katalizr-maya rol oynyacak olan sosyalistlerinse, "kendileri muhtac- himmet bir dede". Sosyalistler, szde prensip keskinliklerinden, Finans-Kapitale keyfinden gbek attracak bir kaygsz abdallkla, insanlarmzn danklk yangnn krklemekten kurtulamyorlar.

ou yapma, soyut kavram kavgas ortal krp geiriyor. iyi, kyly, aydn, genci, bilimcil eletiri ve yolda topluluu ile ikna yolu dururken, "Dayak atarak kazanmak" "metodu" ciddi ciddi uygulanyor. aknlk ve panik derinleiyor. Gene de dayakla boyun eecek kimsenin, ya kiiliksiz bir karakter yoksulundan, yahut hesapl bir ajan provokatrden baka bir ey olamayaca bir trl dnlemiyor. Bana bir "Efendi" koyacak dlein, zrt sosyaliste kul olmaktansa, Finans-Kapitale kendisini satabilecei akl edilemiyor. c) Her biri dikenli kabuu iinde kirpilemi yuvarcklar (mahfiller) ne aralarnda, ne ilerinde lkc sosyalizm kar-delii havasn yaratamyorlar. Osmanl Terbiye Sistemi, "Dayakla adam etme" orijinalitesiyle, Marksizme "Katkda" bulunanlarn hotzotu Otzovizmleri, Sekter dmanlk kiniyle kan davas gdyor. "Byn takan" kendisini Stalin, karsndakini yenik, hain Trotski saydka, ortalarda deme bostan korkuluklarndan geilmez oluyor. 12.- Pratik Derleni rnei: Sosyalist elik ekirdek hangi biimi alacak? Proletarya Partisi biimini. Parti nasl bir Tzk ve Program rnekleyecek? Emeki Partisi hkm giymi, diyelim. Ar cezada beraat edip, "muhkem kaziye" ile, 2 yl boyu ikenceden sa km bir Vatan Partisi var. a) Salon elebilii bir yana. Vatan Partisi'ni olaanst eeke kmseyiler ve susu konspirasyonuna uratlar, sr sr katrlklara ve yozluklara kap at. Aacaa da benziyor. Harekette tarihcil sreklilii, tutarll yitiriyor. Trkiye Sosyalizmi'nin 50 yllk iyi kt birikiminden eletiri artyla yararlanmay yasaklyor. Deneylere yan izi bocalamalar azttryor.

b) Vatan Partisi'nin tz, program, gerekesi, yaynlar ve seim kampanyalar u amac gder: Halk bu gece iktidara gelse, ertesi sabah, hi tereddt etmeksizin halkn yapabilecei her eyi aka belirtmek. Onun iin, Proletarya Partisinin gerek Tz, gerekse Program iin Vatan Partisi literatrn salk veriyoruz. c) Vatan Partisi Tz, avukat krkambar deil, hareket kuraldr. Vatan Partisi Program, basma kalp veya tercme kokan speklasyon tesbihleri yerine, sizlik ve Pahallk maddesinden yola kar. Balca iki blmdr: Hrriyet ve Ekonomi, elle tutulur eylem karlklaryla konulur. Birinci maddesinden sonuncu maddesine dek, iinden bir zerre dahi ayrlamazca zincirleme geliir. En kaba ii ile en cahil kylnn kolayca anlayp hemen uygulamaya geebilecei pratik ve som teklifleri yaplatrr. Trkiye'nin Proletarya Partisi, Minima Programn iler ve Maksima Programna geerken o yapdan ve yap talarndan yararlanabilir.

VI. ZEL BR ELETR ar sze balarken, "Aydnlk Komitesi" olarak diyor ki: "Yaadmz dnemde, Proleter Devrimci hareket, aya Trkiye toprana basan bir hareket olmutur." a) Acep, yerin st gibi yeraltnn da "Trkiye topra" olmadn m, yoksa yeraltnn ayak baslmam bulutlar aras olduunu mu sanyor? O nedenle, belki skynetim dahil, btn bask olanaklarn" yeni Aydnlklar kadar pek yeni bir ey sayyor. Oysa, onlarn hepsi en az 50 yllk "Olanaklar-Bulanaklar"dr. Ve "Siyasi hareketimizi R olarak saptyabildiimiz iin" giyotinletirilmemilerdi. b) O alaturka az kabadaylklarn erbabna brakalm. Ayn "terminoloji"leri TP'in Antep kebaps kadar "mehur" ABA'clar (Aybar-Boran-Aren'leri) da snadlar; DSK, hatta Trk- gangsterleri de geveliyorlar. "Militanlarmzn etin mcadelesi ve devrimci katklar" o denli yzeyde, tarihsiz ve kksz grlmemeli ve gsterilmemelidir. fori (keyifli bbrlenme) vermenin de lls denenmeli. c) i snfmzn 16 Haziran tokat yenildikten sonra olsun, "Proletarya hareketi, btn Kkburjuva devrimcilerini sust yakalad" denilseydi, kukusuz en dorusu sylenmi bulunurdu.

VII. PAROLA: ANAR YOK!.. BYK DERLEN (ttifak) Son kerteye dek kritik durumdayz. Solu sola, devrimciyi devrimciye, iiyi iiye, kyly kylye krdryorlar. Bu kargaalkta herkesin pay byk. Su tek yanl deil. Bir elin sesi kmaz. Finans-Kapital nnde sol devrimcilerimiz, srail nnde Arap Devletlerine dndler. Yuvarck'larn (Mahfillerin) yadrdklar sulamalar, kinden, danklktan, bozgundan baka bir ey getirmez oldu. Tartmalar yavuz hrszla kard. Bast yerde ot bitirmemek Cengizlii, yavrularn koruma telaiyle ineyip ldren akn rdek kulukal ald yrd. Nedir o Beyazt kulesine km kundaklklar; yahut bin kilometre uzaktan yldrmlamalar? Herkes yanldn illa faizmin zindannda m renecek? Trkiye'nin Sol cephesinde bir Uyan htilali "dehetli bir Devrim lazm". Bir Derleni htilali gerek. Uyan-DerleniBirlei iin bir yol ve bir de biim teklif ediyoruz. 1.- Birlei Yolu (Metodu) noktada toplanr: a) Teorik Sava: En ok yaylm ate edilen ey, oportnizm'dir. Kylmzn dedii gibi, "bir kayann stne krk tilki oturmu, krknn da kuyruklar birbirine demez" ise, oportnizm nasl yenilir? Oportnizmi sulamak, hatta kurunlamak da yetmez. Oportnizm devrimciler forumun-

da, halkn gnlnde ideolojik ve teorik anlamyla yenilgiye uratlmaldr. Yoksa o, yedi bal masal ejderhas gibi, her kesildike yeniden hortlayabilir. b)Hareketi iletirip Kylletirelim: Aydnlar hamamnda okunan her gazel, en ok okuyann houna gider. Ve Finans-Kapital tilkisi o eit karga derneklerinde, boyuna peyniri kapp yer. Herkes, iiler-kyller forumunda eletirmeyi ve eletirilmeyi gze almaldr. iler hakem olmal, bouna kafa atlatld ise, iilerden af dilenmelidir. Yoksa aydn hafzlarn kubbe atlatan lklar, imdiki gibi sol sra saraylar Babil kulesine evirir, durur. Pratik yanl dzeltme ii snf ile olur. c) Zartzurta Paydos: Uyan ve Derleni bir Ulu Cihad'dr. Cihatlarn en ulusu, slamln dedii gibi, "Nefisle mcadele"dir. Eletiri ve Tartlarda: eski kan davalar artk durmal. Hesaplamalar yalnz lkenin ve halkn objektif-somut konularnda mihenk tana vurulmaldr. Kimse sosyalizm "Allah'n yeryzndeki glgesi" pozuna zenmemeli. Kimse ne sultanla, ne kapkulluuna dayanamaz. Herkes "unutkanlklar ve yanllar karmaas insan" olduunu unutmamaldr. Btn dnya sosyalizmi, artk Kle huyundan ve Kr itaattan tiksiniyor. 2.- Birlei Biimi: noktada toplanabilir. a) Tolerans: Her devrimci grup, gnahlar ve sevaplar ile, il yavrusuna evrilen geri lkemiz halknn barndan kopmu bir rnektir. Hepsini mahkum etmek kolaydr. Hepsinden yararlanmay bilmek gtr. kilem ortadadr: Trkiye iinde ve dnda, kurulmu kurulacak btn devrimci Yuvarcklar (yahut ad baka rgtler ve eilimler) ya anlayla dayanacaklardr; yahut Finans-Kapitalin Srat Kprs stnde boynuzlaan beyinsiz keiler gibi, Faizm Ce-

hennemi iine yuvarlanp yanacaklardr. O zaman, birbirine sarlnsa da i iten gemi bulunur. Ya sapklar, ya provokatrler denecek. Saptmalara ve provokasyonlara en elverili ortam horoz dvleriyle hazrlanr. nce bir harman olalm. Trkiye lsnde bask ve oyunlara kar her devrimci eilimin ve sosyalizmin szcleri bir araya gelmeyi rensinler. O zaman, "Karamkla buday ayrdetmek" imdikinden daha olaslar. Yeter ki, Birlei yolunu bilinlice semi bulunalm. b) Primitivizme Paydos: Yuvarcklar (Mahfiller) anarisinin kalkmas ile olur. Dnyann her baarl devrimci elik ekirdii, Yuvarcklarn belirli prensipler erevesinde birlemelerinden domutur. 50 yl sonra olsun, Trkiye'de: Yuvarcklarn kapal kastlar iine saplanp, Proletarya hareketini kakrdatmya kimsenin hakk yoktur, ve olmamaldr. Bir sektin (tarikatn) devrimci antuzyazm ne denli keskin, hatta hakl bulunursa bulunsun, Yuvarck durumu srp giderse: 1- Hem oportnizme, hem gericilie kar yalnz kalacaktr. 2- En sinsi ajanlar, en kt provokatrleri iine szdracaktr. 3- Kanlmaz olan devrimci yanlglarn ve samalamalarn ebediyen lmszletirecektir. Ufak Yuvarcklarn, cephe gerisinde iktidar yrtnmalar, Finans-Kapitalin oyununa anak amak olur. Kim Trkiye'nin eitli devrimci elemanlarn bezdirip kartyorsa, o, gericilikle ittifak kurmu, derlenii baltalam olur. c) Biimler: "Aydnlk Merkezi rtibat Komitesi" fazla Yuvarck kokuyor. "Merkezi Devrimci Derleni Komitesi" kurulmaldr. Bir tek Yuvarck deil, btn devrimci gruplar, hemen "Devrimci Derleni Komiteleri" kurabilmeli, belirli kontenjanlarla temsilcilerini demokratikman seip gndermelidirler. Her Komite, koordine edilecek "Halk Uyan Gleri", yahut "Milli Kurtulu Kuvvetleri" rgtlemelidir.