You are on page 1of 71

Dr.

Hikmet Kvlcml
Genel Olarak Sosyal Snflar ve Partiler

Yaynlar

Genel Olarak Sosyal Snflar ve Partiler

Dr. Hikmet Kvlcml

Yaynlar Dijital Yaynlar ndir - Oku - Okut - oalt - Dat

Bu kitap ilk defa: 1974 ylnda Derleni Yaynlar tarafndan Berlinde yaynlanmtr. Bu kitap KXz sitesinin dijital yayndr. Kar amac olmadan, okumak ve okutmak iin, indirmek, dijital olarak basmak ve datmak serbesttir. Alntlarda kaynak gsterilmesi dilenir.

Yaynlar Yaynlar

NDEKLER
GENEL OLARAK SOSYAL SINIFLAR A- Sosyal Snflar-Snflar Dv-Sosyalizm B- Sosyal Tabakalardan Kk Burjuvazi C- Modern Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf D- Antika Tefeci Bezirgan Tabakalar GENEL OLARAK SOSYAL PARTLER A- Siyasi Parti Nedir ve Nasl Kurulur? B- Demokrasi, Totaliterlik ve Parti Kurulular C- Egemen Snflarn Alt Snflar Oyalaylar D- 20. Yzylda ifte Partinin Anlam E- Kapitalizmin Sosyalizme zin Verii 9 11 17 23 33 43 45 51 55 65 75

A) SOSYAL SINIFLAR - SINIFLAR DVSOSYALZM Franszca "PART" szc: Trke "BLK", Acemce

"PARA", Arapa "KISIM" anlamna gelir... Bir toplumda "PARTLER" var demek, o toplumun insanlar bir sra blklere, ksmlara, paralara ayrlmlar demektir. Toplumlarn en belirli parti-blkleri: SOSYAL SINIFLAR'dr. "SINIF" nedir? Das Kapital'in nc tomunun son sahifesi, snfn ne olduunu aratrrken, yarm kalm bir cmle ile biter. Belli ki Karl Marx, snfn diledii gibi gl bir tanmlamasn en gelikin biimiyle yapmak isterken, bunu tmleyemeden lmtr. Engels de arkadann brakt gibi vermeyi uygun bulmutur. Byk ustalarn byle braktklar konuyu sonra gelenler didaktik kanlmazlklarla, yani retici pratie uyarak btnlemeye almlardr. Ancak, sosyal snflarn var olular da, dvleri de, Tarihcil Maddeciliin ne bir icad, ne bir kefidir. Hegel, HUKUK FELSEFESNN ANA ZGLER eserine yazd "GR"te, pek srarla bir noktay belirtir. Ona gre her TARF (tanmlama): Yzeyde kalan bir bilim erevesidir. Olaylarn tam anlalmas tanmlamalarla olmaz. Tarihil geliimlerinin kanlmazl (zail

rureti) ile gereklik kazanrlar. Sosyal bir olay demek olan "SINIFLAR" da, tarif edilmekten ok, tarif edilmeden nce: TARHCL BR GELM KAINILMAZLII VE GEREKLL kazanm gerekliklerdendir. Bugn "SOSYAL SINIF" konusu ele alnrken, o byk diyalektik hakikati, yani amaz gereklik anlayn gz nnde tutmak gerekir. Snf gereklii her lkedeki geliim gidii srasnda az ok deiikliklere urar. Bu yzden, bir an iin yaplm sosyal snf tanmlamas ister istemez az ok yzeyde kalabilir. Donmu ve ezbere formllerle zrhlandrlabilir. Onun iin sosyal snf ilikilerini bir takm transandantal kategoriler gibi fosilletirmemelidir. Her toplumu yaayan tarihcil kanlmazl iindeki btn gereklii ile izlemelidir. Bu anlayla modern topluma baknca ne gryoruz? SOSYAL SINIF dedik mi, ilkin modern ekonomi temelini ve onu belirlendiren EGEMEN RETM yordamn gz nne getiriyoruz. Her toplumun sosyal snflar, her eyden nce, o toplumun "EGEMEN EKONOM" ilikilerinde DOLAYSIZCA, yani BRNC KERTEDE grevli bulunan insan kmeleridir. "EGEMEN EKONOM" der demez unu anlyoruz: Demek her toplumda bakaca "EGEMEN OLMAYAN EKONOM VE RETM" biimleri de vardr. Modern burjuva toplumunda egemen retim biimi KAPTALST RETM yordamdr. Kapitalist toplumun sosyal snflar, ancak KAPTALST RETM YORDAMI iinde DOLAYSIZCA, yani BRNC KERTEDE grevli bulunan insanlarn kmelemeleridir. Ve ancak o kmelerin ilikileri Modern 12

toplum snflar bakmndan dnce ve davran konusu edilebilirler. Bir retim yordam zerinde DOLAYSIZCA grevli bulunan sosyal snflar balca iki karakterle birbirlerinden ayrt edilirler: 1- O snflarn DURUMLARI baka bakadr. 2- O snflarn IKARLARI baka bakadr. Modern toplumda VEREN snflarnn durumu: ST ve GDC snf olmak; snfnn durumu: ALT ve GDLEN snf olmaktr. Gene modern toplumda, VEREN snfnn kar: Elinden geldii kadar ok ARTI-DEER koparmak, yani SMRMEK; snfnn kar ise: Elinden geldii kadar az ARTI-DEER koparttrmak, yani SMRLMEMEK tir. Bu tanmlamaya gre, modern toplumun balca SOSYAL SINIFLARI: veren ve ii snflardr. veren snf STTE SMRC, ii snf ALTTA SMRLEN snflar olduklar iin, durumlar ve karlar bakmndan iki zt kutup olmulardr. Sonsuz gibi grlen, nne geilmez bir sava iinde bulunurlar. Buna SINIFLAR SAVAI yahut SINIFLAR GRE yahut SINIFLAR DV adlar verilir. Snflar dv denilen gereklii u veya bu insann dilei yahut kaprisi yaratmaz. KAPTALST dzenin ta kendisi snflar savan gerektirir. Mesele yle konulunca, SINIFLAR SAVAINI doru bulmayanlar yahut istemeyenler varsa, o gibi kimseler ne dediklerine biraz dikkat etmelidirler. Onlar eer zerrece szlerinin eri iseler, snflar dvn yanl veya kt sayarken, belki 13

farkna varmayarak, her eyden nce KAPTALZM doru bulmuyorlar ve istemiyorlar demektir. Onun iin sosyal snflarn varln herkesten nce burjuva dnrleri grmler ve yazmlardr. Tarihin (Medeniyet Tarihinin) bir SINIFLAR SAVAI tarihi olduunu, Marx ve Engels'ten ok nceleri, gereki burjuva dnrleri anlam ve anlatmlardr. yle ise, sosyal snflarn varln, elimelerini bir sosyalist icad saymak ve srf sosyalistlere mal etmek, en kalpazanca bir ne dediini bilmemek olur. Bir yanda kapitalizm (zel teebbs) savunulurken, te yanda snflar ve snflar savan inkr etmek ne demektir? Bu inkr yapan cahil kii ise ne dediini bilmiyordur. Ne dediini bilenler, inkra, hatta yasaklamaya kalkyorlarsa, yaptklar ikiyzlce bir sahtekrlktr. nk ZEL TEEBBS demek, KAPTALZM demektir. Kapitalizm demek: stte smrc iveren snf, altta smrlen ii snf ile bir retim yaplyor demektir. Kapitalizm bu retim ilikilerinin temelleri zerine kurulmu bir sosyal dzendir. Bu sosyal dzeni kuranlar, u veya bu insanlar, u veya bu snflar deil: Tarihcil geliimdir. En basit, gereki insan drstl, kapitalizmin birbirine zt VEREN- snflarna dayandn, bu snflar arasndaki elikinin, ister istemez ard arkas kesilmeyen atmalarla dolu olduunu grmezlikten gelemez. Snflar greini rtbas etmeye, yani varken yok saymaya yahut yasak etmeye kalkmak nedir? Snflar greini insan bi14

lininden uzak tutmaktr. nsan snflar arasndaki grei, HAYVANLAR arasndaki orman kanunlaryla gtmeye girimektir. Tersine, Modern toplumda zel teebbsln egemen olduu kapitalist retim yordam yznden domu SINIFLAR DV'n insanlarn bilincine karmak: nsanlar arasndaki bir sr hayvanca tepimeleri, NSANCA yapmak llerini getirir. Buna SOSYALZM denir. Sosyalizm, 7 bin yldr sregelen ve 6 bin 500 yl, boyuna doarak sonra batm Medeniyetlerin rneinden ders almtr. nsanlar arasndaki HAYVANCA sava, insana yarar BLNCE karmtr. Snflar savan Medeniyet kazanlarna ve toplum yaantsna en az zarar verecek biimlerde NSANCA DVE evirmitir. Sosyalizm, insan topluluu iinde en son kalntlaryla HAYVANLII kaldrmaktr. O bakmdan, Sosyalizm dmanl insanlk dmanldr. Sosyalizmi bile bile istememek, kapitalizmin bu gnk durumuyla toplumda HAYVANLII srdrmektir.

B) SOSYAL TABAKALARDAN KK BURJUVAZ Modern toplumda iveren ve ii adl balca ve birinci kerteden gelen SOSYAL SINIFLAR'dan baka PARTLER (blkksm-para)lar yok mudur? Vardr. Hem de pek oktur. Bu ikinci kertede gelen blk blk insan kmeleri iki trl olurlar; bunlar: 1- Ya, her balca birincil sosyal snfn kendi NDE bulunan blklerdir. 2- Yahut btn balca sosyal snflarn dndaki blklerdir. 1- BRNCL sosyal snflarn LERNDE bulunan KNCL insan blklerine, bizde daha ok ZMRE ad veriliyor. veren snf iinde: Sanayiciler, Ziraatlar, Bankaclar, Tccarlar ve ilh. gibi blklere iveren snfnn baka baka ZMRELER denir. Bu zmreler arasndaki hiyerari (rtbeler zinciri) aa gre deiebilir. 19. yzyl sonuna dein kapitalizmin birincil iveren zmreleri: Sanayici ve Ziraat girikenlerdir. Bankaclar, Tccarlar ve ilh. kapitalist zmreleri KNCL gelirler. 20. yzylda bu hiyerari tersine dnd. Bankaclar birincil zmre oldular. teki zmrelerin en kodamanlarn kendilerine uydulatrdlar. i snf iinde: Tarm iileri (rgatlar), kaba iiler (retime almam kara iiler), orta iiler, usta iiler, uzman i17

iler ve ilh. gibi blklere ii snfnn baka baka ZMRELER denir. 19. yzylda ii snf zmreleri az ok aklcl bir dengelilikle farkl idiler. 20. yzyl ile birlikte, ii snf iinde burjuvazinin destekledii ve aristokratlatrd ii kk burjuvalar sendika gibi ii tekilatlarn tekellerine geirdiler. Tpk kapitalist snf iindeki btn zmreleri bir Finans-Kapitalist zmresi nasl bask altnda tutup smryorsa, ylece aristokrat ve sendika gangsteri ii akgzleri geri kalan btn ii zmrelerini bask altnda tutuyor ve smryorlar. Yukarda kapitalist snfnda aztan tekelcilik bylelikle aada ii snf iinde de alm yrm olur. 2- BRNCL sosyal snflarn DILARINDA bulunan KNCL insan blklerine, bizde daha ok TABAKA ad veriliyor. nk bunlar birincil sosyal snflardan ok daha heterojen (gayri mtecanis), altl stl bir hayli durum ve kar farklar gsteren basamaklamalara uramlardr. Onun iin, bu sosyal kmelere, onlar sosyal snflardan ayrmak zere SOSYAL TABAKALAR denmelidir. Sosyal tabakalarn hepsi de, ilkin MODERN RETM YORDAMI ile DORUDAN DORUYA ilikili olmayan kmelerdir. Normal saylabilecek fakat yalnzca soyut kavram olarak anlalan, srf (VEREN-) snflarndan ibaret, tam verimli bir kapitalizm iin sosyal tabakalarn EKONOMK gerekleri ve zaruretleri yoktur. yi organize edilmi, mantk sonulu, aklcl (rasyonel) veya fikirdi (ideal) diyebileceimiz bir Kapitalizm iin, SOSYAL TABA18

KALAR kanlmaz bir gereklik olmayabilirlerdi. Daha dorusu, kapitalist toplumda bir an iin SOSYAL TABAKALAR yok oluverseydiler, kapitalist retim yordam durmazd ve aksamazd. Tam tersine, sosyal tabakalar olmasa, kapitalist toplumun genel ve soyut EKONOMK dzeni daha verimli ve ilerici olarak bsbtn rahatlkla ileyebilir ve ok abuk geliebilirdi. Ne var ki, her kapitalist toplumun, EKONOMK zaruretleri dnda TARHCL ve POLTK birok kanlmazlklar daha vardr. Kapitalist retim yordam iin ikincil saylabilecek o tarih ve siyaset zaruretleri, her lkede bir sr sosyal tabakalarn basamak basamak alp salmasn gerektirmitir. Onun iin, birincil sosyal modern snflar dnda kalan SOSYAL TABAKALARI blmlendirmek, her lkenin zel tarih, ekonomi, politika artlarna gre ayrlklar ve glkler gsterir. Politika kargaalklarnn en byk sebebi, sosyal tabakalarla sosyal snflar birbirine kartrmaktan ve sosyal tabakalar da ayrca birbiriyle kartrmaktan ileri gelir. Sosyal tabakalar deyince, ilkin iki grup gz nne getirilir: a) GEM TARHN YADGARI OLAN SOSYAL TABAKALAR: Gemi alarn retim yordamlar, kapitalizm artlar iinde srnp gittii iin, ayakta dururlar. Bunlarn en nlleri, byk KYL TABAKALARI ile ESNAF TABAKALARI'dr. Kapitalizm kendi kanununa uyup gerei gibi geliseydi, bu iki byk tabaka yeryznden silinebilirdi. b) MODERN GDMN YADGARI OLAN SOSYAL TABAKALAR: Bunlarn en gze arpanlar, USTABAILAR ile AYDIN19

LAR'dr. Bu tabakalarn retimle ilikileri dolayl yoldan, DARE, SYASET gdmleri iin olur. Kapitalistler siyasi iktidar ele geirmeden nce gerekten giriken kiilerdi. O girikenlikleriyle retimdeki grevlerine elverili kalsaydlar ad geen iki tabaka insana hacet kalmayabilirdi. Ancak, ne KAPTALZM ideal GELMN baarabilmi, ne de KAPTALSTLER retimde gzetim ve bilgi GREVLERN ciddiye almlardr. (a) ve (b) tabakal insan kmeleri arasnda TERSNE ORANTILI bir geliim olmutur. Kapitalizm ilerledike TARHN YADGARI olan kyller ve esnaflar boyuna azalmaktadrlar. Buna karlk iveren snf hazr yiyicilie dklp gzetim ve bilgi grevini aksattka, sosyal smr dengesini koruyabilmek iin MODERN GDMN YADGARI olan gzeticileri ve aydn adl modern kapkullarn boyuna arttrmtr ve arttrmaktadr. Egemen sosyal snf her gn sayca biraz daha azaldn gryor. Gdm grevinden ve bilgi yetkisinden her gn daha ok uzak dtn gryor. Hele 20. yzyln Finans-Kapitalizm anda kapitalist snf bsbtn gereksiz bir asalak olduunu kavryor. Bu kendi kendine YOK oluu bir VARLIK gibi gstermek ihtiyacn duyuyor. O zaman kapitalist snf gittike daha ok sayda gelien teknik incelikleri yalnz bilim iinde uzmanlatrd elemanlara brakyor. Teknii anlamak tekeline sahip olan bu uzmanlar, 20

"aklcl" sistem (rasyonalizm), Taylrizm, zincir usul ve ilh. ile verimi artrma yoluna iileri kurban ediyorlar. iler retim iinde bir kk bir ivi kadar nemsiz duruma sokuluyorlar. Bu retim ilikileri ortasnda, ii artk makinenin hizmetkr olmu otomat bir bostan korkuluudur. Otomatlarn daha ok ypranarak verim salamalar iin gzeticileri ve uzmanlar sayca artrmak gerekir. Gzeticilerle uzmanlarn karlar, artdeer smrsn arttrmakta toplanr. Durumlar, ii snfn kln kprdatamaz hale getirmekte toplanr. Dnce, duygu ve davranlarnda bunaltlm ii snfna kar, aristokrat ii ile uzman aydn kendisini o kar ve durum bakmndan kapitaliste paralel sayar. Buraya kadar, gerek TARHN gemiinden, gerekse GDMN geleceinden domu sosyal tabakalar bakalklar iinde bulduk. Bu sosyal tabakalarn bir de ortak yanlar vardr. Hepsi de KK MLK SAHB tutumundadrlar. "KK K MLKYET": Esnaf ve kyly verimsiz kk retim cenderesinde ksr abalarla bouyor; ayn kk zel mlkiyet, aydn ve gzeticiyi haksz smrye beki kpei yaparak insan haysiyetine aykr vicdan ikencesi ile yozlatryor. Ne var ki bu zavall sosyal tabakalar, srf o kk mlkiyetlerinin klesi olduklar iin, durumlarn bilince karmakta glk ekerler. min Egemen snflarn muazzam BYK ZEL taban tabana zt styap engelleri 21 MLKYET, toplum iinde har vurup harman savurur. retisosyallemesiyle karr, verimi baltalar, toplumun geliimini baltalar. Yapma

isizlii ve izafi yoksulluu (st snflarn zenginlii ile her gn biraz daha arca ztlaan alt snflarn zrtl) artrr. Bununla birlikte, kk mlk sahipleri, zaman zaman o toplumu batracak hale gelmi byk zel mlkiyeti kr krne savunmak felaketinden bir trl kurtulamazlar. Onun iin gemi Tarihin yadigar ve Modern gdmn yadigar olan sosyal tabakalarn topuna birden "KK BURJUVA" tabakalar denilmektedir. Kk burjuva tabakalar, "KK" olduklar iin maddece ve manaca ezilip smrldklerine gre, SINIFI'na yakndrlar. Ayn tabakalar "BURJUVA", yani "ZEL MLKYET" denilen ismi var cismi yok tabu ile arplm bulunduklar iin, VEREN snfnn zafer arabasna bal kalrlar. Bir yandan bamsz hi bir dnce ve davrana sahip olamazlar. En sama uyduruklara inanr ve aldanrlar. te yandan, anariye dek "BAIMSIZ" grnmek kara sevdasndan kurtulamazlar. Hibir kolektif aksiyonu lm dirim lsnde benimsemeyen kk burjuvalar, kendisini beenmi ukalalk illeti ile inmeli olurlar.

C) MODERN BYK TOPRAK VE MLK SAHPLER SINIFI Bugn yeryznde modern olmayan toplum kalmamtr. Modern demek KAPTALST demektir. Sosyalist olmayan kesimde, en akla gelmedik sosyal ilikileri bulunan MODERN toplum rnekleri, eit eit KAPTALST lke tipleri vardr. Bunlardan hepsinin en klasik biimleri Bat Avrupa'da grlr. Oradaki klasik sosyal snf ilikilerini basitletirmek olaandr. GEM TARHN YADGARI olan sosyal blmler iinde ikisini biliyoruz: 1) Kyller ve Esnaflar: Toplumun Duzah' (Cehennemin en kaynar yeri) iine atlmlardr. 2) Aydn Kk burjuvalar: Toplumun Arafat'nda (alt tabakalar Cehennemi ile st snflar Cenneti arasnda) kalmlardr. Gemi tarihin modern topluma yadigar brakt yukar ki alt tabakalardan baka, iki de st sosyal snf vardr. 1) Modern retimle dolaysz deil, DOLAYLI yoldan ilgili olan sosyal kmeye: BYK TOPRAK ve MLK SAHPLER SINIFI denir. 2) Modern retimle H LGS bulunmayan sosyal kmeye: ANTKA TEFEC-BEZRGAN SINIFI ad verilir.

Ad geen drt byk kalabalk sosyal kmelerin hepsi de, gemi tarihten modern topluma aktarlm armaanlardr. Bunlarn hepsi iinde, tpk KK BURJUVA tabakalar iinde olduu gibi, birtakm basamaklamalar vardr. Kk burjuva tabakalarnn Esnaf ve Kyl gibilerine Antika toplum kmeleri, Aydn kk-burjuvalara da Modern toplum kmeleri adn yaktrmak mmkn oldu. Tpk onun gibi, Ortaa armaan o iki st snf iinden Byk Toprak ve Mlk Sahipleri snfna "Modern", Tefeci-Bezirgan snfna "Antika" ad verilebilir. nk bunlardan Tefeci-Bezirgan snf gibi, Kyl ve Esnaf tabakalar da dpedz ve dorudan doruya Antika an, retim, toplum, kltr ve ilh. likilerini yaarlar. Beride Aydn kk burjuvalarla Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf, belirli nedenlerle, gerek en ileri lkelerde, gerekse en geri lkelerde: retim, toplum, kltr ve ilh. ilikileri bakmndan sanki "Modern" toplumun birer bl olmulardr. Onun iin bu sonunculara KAPTALST toplumun vazgeilmez blmleri gzyle de baklabilir. Burada, ilkin birinci Tarih armaan olan ve Modern retimle DOLAYLICA ilgili bulunan sosyal tabakalar ele alalm. Modern Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf en klasik biimiyle ngiltere'de dodu. Bunlara "TCCARLAMI LORDLAR" denildi. Tccarlam Aa klnda Modern topluma mal olan Byk Toprak ve Mlk Sahipleri snf: veren snf ile ili dl ibirlii yapar. Mlkiyetinde tuttuu topra, veren kapitalist iftilere kiralayp irat alr. Ve iratln gerek kyde, 24

gerek ehirde kapitalizmin gelitii lde artan RANT (rat) biiminde salar. Bu snfa Bat kapitalizm dzeninde, en geer adyla "PROPRIETAIRE FONCIERE", (Byk Arazi ve Emlak Sahipleri) denir. Onun iin Marx, kapitalist toplumda bir deil, iki hakim snf sayar: 1) veren snf (Burjuvazi), 2) Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf... Bylece, Modern toplumda Marksizm gelirlerine gre snf ayrm olur: 1- veren snf: KR alan snftr. 2- Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf: RANT (rat) alan snftr. 3 - i snf: GNDELK (cret) alan snftr. Marks'n Modern sosyal snflar byle e bl sebepsiz deildir. Her snf da, Modern retimin salad milli gelirden kendi payna den blmn alarak yaar. veren snf KR'la, Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf RAT'A, i Snf GNDELK'le yaar. Ve bu gelirin ortak kayna, ii snfna rettirilen DEER'dir. Antika Medeniyetlerde Tefeci-Bezirgan ilikileri egemendir. Bu ilikiler zamanla parababalarnn toprak satn almasyla BYK TOPRAK ve MLK SAHPLER SINIFI haline gelmelerini kanlmaz klar. O zaman Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf, alarnn tarihil etkileri ve itkileriyle Derebeylemi st-snf durumuna girerler. st Derebeyi snfnn karsnda geri kalan btn toplum ynlar: Kyller, Esnaflar, Aydnlar, Burjuvalar bir tek TIER25

SETA (nc Tabaka) adn alr. Birinci Tabaka Dnya Derebeyleri, kinci Tabaka Din Derebeyleri olunca, Tierseta denilen yn da btnyle bir ALT SOSYAL SINIF karakterini tar. Batda kapitalist snf btn Tierseta'y ardna takarak, byk Modern SOSYAL HTLAL baard. Sosyal htilal (Toplumcul Devrim) bir sonutu. Bu devrim balamadan yzyllar ncesi, toplumun retim temelinde Derebeylemi st snf akntya kaptran bir gelime balad. Hele ngiltere'de Barbarlk gelenek ve greneklerini en az yitirmi bir toplum vard. Bu toplum iinde derebeyilemi byk toprak ve mlk beyleri ve aalar snf, daha akc, oynak ve yeni kalplara kolayca girmeye egin bulunuyordu. Onun iin, ngiliz ayak Sanayii dnya pazarn aarak Byk Britanya adalarnda o zamana dek grlmemi hzl bir geliim baarnca, ngiliz Lordlar da deimeye baladlar. Kapladklar EKN tarlalarn, OTLAKLAR durumuna soktular. Byk srleri bu otlaklarda yetitirip, ayak endstrisine hammadde salar oldular. O zaman Thomas Morus'un deyimiyle, ngiliz topraklar zerinde "KOYUNLAR NSANLARI YED", Yalnz bununla da kalmad. Kk iftilerin tarlalar, Lordlarn (Trkiye'de Miri topraklara tapu karp sahip kan Eraf ve Ayan gibi) bin bir oyunuyla byk aa otlaklarna katld. Bu ekonomik geliim ngiltere'de: arabuk byyen alt VEREN snf ile Antika alarn yadigar Byk Toprak ve Mlk Sahipleri st snf arasnda bir eit kar birlii, ibirlii, durum birlii ve tutum birlii yaratt. Bu az ok diyalektik, yani ztlklar 26

bir arada toplayan geliimin en parlak POLTKA rneini: Liberaller ile Muhafazakrlar arasndaki cilveleme verdi. Szde demokratik Parlamento kapal kutusu iinde iktidar bu iki snf arasnda inip kan bir tahterevalli oyununa dndrld. Yzlerce yl sren Parlamento oyunu bugn Liberallerin yerini tutan PARTS ile Liberallerle kaynam eski Muhafazakr Partisi arasnda srp gidiyor. Burjuvazi ile derebeyilik arasnda ekonomik, sosyal ve politik elime, ekime: eskiden ANTKA BR SOSYAL SINIF olan Bat derebeyilerini (ngiltere'de Lordlar, Fransa'da Aristokratlar) yava yava yonttu. Kendileri bile farkna varmakszn, vaktiyle ayak takm saylan "DONSUZ" (Sanklot) burjuvalar, bir zaman ihtilalle devirdikleri derebeyilere yaklatrd. O andan itibaren Byk Toprak ve Mlk Sahipleri de, Modern toplumun Kapitalist snf gibi, egemen bir sosyal snf durumuna geldi. rnein ngiltere'de DEREBEY LORDLAR zamanla yn retmenliine ve tccarla gnl vererek BURJUVA LORDLARI oldular. veren snf devrimci kald gnlerde, az ok bir eit burjuvalam bulunan Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf ile ok ilgin ilikiler salad. "BYK FRANSIZ HTLAL" denilen ey Fransa'da resmen baar kazanrken: Sonradan ihaneti grlp aslacak olan kraln ister istemez katland bir ey oldu. Grnte sosyal devrime kral ZORAK PATRONLUK etti. Anadolu trksnde "Hem giderim hem alarm" diyen gelin gibi, krallk, tiksintilerine ve isyanlarna ramen, anszn veren snfnn yrngesine oturdu.

Bu akl almaz elikinin nedeni akt. Kralln temel direkleri saylanlar DNYACIL DEREBEYLER idi. Dnyacl Derebeyler kraln toplad Etajenero'da (Genel Tabakalar Meclisinde) birden burjuvalarla birlik oluverdi. "Elma Oyunu" (J d Pom) salonunda, kral szcs Mebuslar dar atmak istedii zaman: "BZ BURADAN ANCAK SNG KUVVET IKARIR" ln Danton atmtr. Danton, hem Millet Meclisi iinde kraln casusu idi, hem de kral sehpaya gtren kararlara kar koymam Dnyacl derebeyiler snfndand. Fransz aristokrasisi neden bu oyunu destekledi? veren snf gelien retimdeki baarsndan g alm pratik kurnazlardand. Dnyacl derebeyilerini kendi safna ekmek iin, Dincil derebeyilerin, yani Kilisenin geni topraklarn onlara yem gibi gstermiti. Fransz kapitalist ihtilalinin dnce doruklarna, aristokrat salonlarnn ve yuvalarnn barnak yaplmas bundan ileri gelmiti. Burjuvazi iktidara gelinceye kadar aristokrasiye gz krpmt. veren snf iktidara gelir gelmez, karsnda en az kendisi kadar MODERN olan bir sosyal snf buldu. Bu snf, btn Fransz htilali'nin MOTORU olan ve tm halk ynlarnn en banda gelen SINIFI idi. i snf ak bir zt kutup olarak veren snfnn karsna kt. Bu yzden toplumda iveren iktidarnn kkleri salland. Bunu sezen veren snf kendisine halk dnda, halka kar omuzdalar arad. Kapitalist devriminden nce burjuvalar memlekette derebeyi paralann nlemek iin derebeyilere kar Krall destekleyip "Milli birlii" saladlar. Zamanla derebeyilerin iktidar 28

gleri kalmaynca, mstebit kralla kar aristokratlar tarafszlatrarak Tierseta ile saldrya getiler. imdi Tierseta iinden i snf veren snfna kar knca, kapitalistler yeniden aristokratlara bavurdular. Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf ile birleerek, halka kar KAPTALST DZEN'ni korumaya giritiler. veren ve toprak aalar arasndaki bu dankl dv yzyllar boyu Bat medeniyetinin "PARLAMENTARZM" havasn yaratt. Gerek ekonomi gerek toplum ilikilerinde olduu gibi, POLTKA atsnda da kopmu kopacak btn kzlca kyametler u nedene baland: veren snf bir yanda kendi iktidarn i snfna kar korumak iin Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf ile uzlat, te yanda Byk Toprak ve Mlk Sahiplerine elini verince kolunu da geri alamadn grd. Ve bu rknt ile yeniden halka bavurarak kanl sraylar ve zigzaglar yapt. Bu mekanizma yznden, Modern kapitalist toplumun tepesinde, her eye egemen olan bir deil iki sosyal snf tredi: 1) veren snf, 2) Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf. Bylece, Antika Tarihin DEREBEY SINIFI, tepesi taklak getirilerek, o adan Modern topluma yadigar kalm BYK TOPRAK ve MLK SAHPLER SINIFI biimine girdi. Ekonomik, sosyal ve politik biim deitirmelerine urad. Ama bir KADM SOSYAL TABAKA olarak kendi lmyle ba baa braklmad. veren snfnn smrd Art-Deerden Rant ekerek pay ald.

Modern retimde hi bir rol olmayan (rnein kapitalist gibi girikenlik gstermeyen) Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf, srf Kapitalizme destek olduu iin ortada kald. Ne topluma, ne ekonomiye hi bir grevle bal olmad halde, Kapitalizmin ayakta durmasn salayarak, veren snf ile Parlamentolarda yalanc pehlivan greleri yaparak, klcnn hakk olan iradn ekti. Toplumu o iradn retime yatrlmasyla salanabilecek bir geliimden yoksun brakt. Kapitalizmi gereinden fazla gerici ve teknie engel bir sistem haline getirdi. 20. yzyl ile birlikte Kapitalizm tersine dnd. SERBEST REKABET sermaye, irketlerin TEKELC sermayesi klna girdi. Bu Tekelci sermaye, kendi lkesinin pazarnda bile artk btn veren ZMRELER ile ortaklaa smr yapmakla yetinemedi. Yalnz veren snfnn ve Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfnn ilerinden en kodaman ZMRELER'ni seti. Ekonomik, sosyal ve politik tekelcilii son haddine vardrarak o zmreleri birbirine kaynatrd. veren ve Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snflar iindeki: EN KODAMAN, EN GERC, EN TUTUCU, EN TEKELC, EN KOZMOPOLT zmreleri Banka kubbeleri altnda birbirine kaynatrarak bugnk FNANS-KAPTAL zmresini yaratt. Onun iin, bugnk kapitalist toplumun btn snf ilikileri 19. yzyldaki yapsn deitirdi. 19. yzylda serbest rekabetle birbirine atan bir VEREN SINIFI, bir de BYK TOPRAK ve MLK SAHPLER SINIFI vard. Bugn yle snrlar keskince belirli iki egemen sosyal snf aramak bouna olur. Em30

peryalizm anda bir tek lkenin bile EGEMEN SOSYAL SINIF adn almaya elverili bir snf kalmamtr. Evren lsnde biricik Dnya ekonomisi ve Dnya pazar biimlenmitir. Onun gibi ve ona paralel olarak, btn lkelerin egemen zmrelerini kendi kozmopolit balar iine alm, hepsini birbirine kaynatrm biricik EVREN FNANS-KAPTAL vardr. Bu Evren Finans-Kapitali bir SOSYAL SINIF bile olmaktan kmtr. ki sosyal snfn (yani, veren Snf ile Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfnn) eitli ZMRELER iinden seilmi EN KODAMANLARI'nn kurduklar bir, sz yerinde ise, EVREN TARKATI vardr. Bu Finans-Kapital tarikat, Emperyalizmin GZL FAALYET yapan sulu ve kanun d DKTASI'dr. i snfnn iinde nasl kaba ii, orta ii, uzman ii ve ilh. zmreleri varsa; veren snfnn da tpk yle birok zmreleri, Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfnn da birok tabakalar vardr. O zmre ve tabakalarn topu birden FNANS-KAPTAL adl "saman altndan su yrten" KURUN EFEND HAZRETLER'nin her gn gizli ak smrs ve trl basklar altnda bulunur. 19. yzyldaki anlamyla ekonomik, sosyal ve politik alanlarda gerekten egemen saylabilecek ayr bir VEREN SINIFI ve gene ayr bir BYK TOPRAK ve MLK SAHPLER SINIFI kalmamtr. Her iki snfn iinden evren bankacl ve irketleriyle en iyi kaynaabilmi, Bektai srrndan beter gizlilikte alan bir OLGAR her eyin stndedir. Bu Finans-Kapital oligarisi her zaman kaak greir ve yakay ele vermemek iin, yazl olmayan zmni anlamalarla i ie girmitir.

Bu artlar altnda, Byk Toprak ve Mlk Sahipleri dediimiz insan kmesi, Antika a yadigar olduu iin, bir SOSYAL TABAKA mdr? Yoksa, Modern retimle dolaylca, ilgili olarak RAT aldna gre, bir SOSYAL SINIF mdr? Bu soruya imdi artk pek yer kalmamtr. Her lkenin Byk Toprak ve Mlk Sahipleri tabakalar iinden en hinoluhin olan kodaman toprak beyleri, evren bankaclnn gizli casus ve haydut ebekeleri iine katlmlardr. Byle bir uluslararas etenin, yeryznde u veya bu lkede, ayr bir snf veya tabaka oluu zerinde durmaya demez. Finans-Kapital tm dnyay ahtapot kollaryla sarmtr. Onun yabanc kumpaslara ve dalaverelere yataklk eden her memleketteki birer avu omuzdalar:OLGAR'dir (azln egemen gdcldr). Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfndan Finans-Kapital oligarisine katlmayanlara, veren Snf iinde tekelci olmayan kapitalistlere verilen adla "VAH" denilebilir. Tpk "Vahi" kapitalistler gibi, "Vahi" toprak aalar da, Finans-Kapitalin smrp alet olarak kulland ALT TABAKALAR durumuna dmekten kolay kolay kurtulamazlar.

D) ANTKA TEFEC BEZRGAN TABAKALARI aret etmitik. Modern toplumda Byk Toprak ve Mlk Sahipleri tabakasnn, retime irat mekanizmas ile bal bulunuu yznden bir sosyal snf durumuna girmesi, ancak veren Snf henz GRKN SERBEST REKABET bulunduu alarda mmkn olmutur. Sapna kadar giriken Serbest Rekabeti olarak, toplumu Ortaa geriliinden alm, Modern byk sanayiye ve ileri toplum biimine doru getirmi olan VEREN SINIFI, bildiimiz gibi yalnz "BATI" adl dnya blgesinde baar salamtr. Buradaki "Bat" szc, su katlmam KAPTALZM szcnn tam Corafya karldr. Batda kapitalizm prosper (refahl, genlikli) bir ekonomi ve toplum biimi gelitirdi. O sayede Antika ve Ortaalarn btn Tefeci-Bezirgan ilikilerini kknden kazyabildi ve bir daha dinlemeyecek biimde egemen olmaktan devirdi. Kadim Byk Toprak ve Mlk Sahibi olan Aalar, Beyleri, Paalar (Lordlar, Aristokratlar, Yunkerleri): Bir daha geri dnmemecesine burjuvalatrabildi. Bu dinamizm btn dnya lkelerindeki veren Snflar tarafndan ayn biimde ve ayn gte baarlamad. Dnyann te ikisi GER lkelerdir. Ne bakmdan geri? Kapitalizm bakmndan... Yoksa herkesin pekiyi bildii bir haki33

kattir. Bu hakikati, hele ileri "BATI"llar her gn yerin altndan saysz rnekler karp ispatlamaktadrlar. "DOU" yahut "GER" adn alm lkeler: "BATI" veya "LER" olan lkelerden binlerce yl nce Medeniyete kavumulardr. Dou'nun Bat'dan geri kal, Antika Medeniyete ok ileri derecede ve ok erkenden girmi olmasna baldr. O yzden Barbar "Bat" uluslar, Modern kapitalizme "Doululardan nce ve kolayca girebilmilerdir. Eski byk Medeniyetlerin insanlar olan "Dou" uluslar ise, kendilerini talatran Tefeci-Bezirgan Medeniyet ilikileri dolaysyla, yerlerinde sayp donakalmlardr. O geliimle Bat'da Kapitalizm "at alp skdar' geti". "Dou" adn verdii, bugn "GER KALMI LKELER" damgasn vurduu yerleri ve uluslar samal inek srleri gibi smrd. Yzyllardan beri srp gelen kapitalist smrs, btn dnyann kapitalist olamayan eski MEDENYET'lerini ve eski "KLTR"lerini, acmak nedir, utanmak nedir bilmeksizin talan etti. Bu apulculuk sayesinde, Bat Kapitalizmi'nin anavatanlar (metropolleri) dnda kalm bulunan dnya hibir zaman doru drst "namuslu" bir kapitalizme kavuamad. Geliemeyip geri kald. Kapitalist metropoller dnda kalm lkelerin tredi kapitalistleri, Bat Kapitalizminin 19. yzylda KOMPRADOR'u, 20. yzylda dorudan doruya ORTAI oldu. Geri lke kapitalistleri yabanc sermayenin ajan durumunda kalmaktan hibir zaman kurtulamad. o kadarla da bitmedi. Geri lkelerde yabanc karlara kul kle olmu kiralk ve satlk bir clz veren 34

Snf, "kendisi muhtac himmet bir dede" idi. Kendi lkesine sahip kamyordu. Kendi toplumundaki sosyal snflara ve tabakalara kar gerei gibi bamsz bir dnce ve davran nderi olamyordu. Geri lkenin yerli tredi veren Snf, her zaman katland yabanc ajanl yznden, yabanc sermayenin istemedii bir ii kendi topranda gerekletiremedi. Yabanc sermaye geri lkelerde grbz (prosper) bir sanayi isteyemezdi, kendisine rakip yetitiremezdi. Rakip olacak her kapitalist geliimi trl yollardan baltalayacakt. stelik bu iin "baltaclm" yerli geri lke burjuvalarna yaptrd. Sonu olarak, geri lke ile kapitalist ileri lke arasndaki mesafe her gn biraz daha ald. Bat kapitalizminin doarken Bat'da gsterdii ekonomik ve sosyal dinamizmi, geri lkelerin iveren snflar gsteremedi. Kendisi "VEREN" deil, yabanc sermayeden " ALAN" bir eit Taeron durumuna girdi. Byle bir durumun gerekleri kendiliinden ortaya kt. 19. yzylda beliren geri lkedeki Komprador burjuvazi, o lkede Tarihin yadigar olan derebeyi art Tefeci-Bezirgan sermaye ile bir milli sermaye gibi ztla dmedi. Batda Modern kapitalizm doar domaz Tefeci-Bezirgan sermayeyi yendi. Geri lkede Modern kapitalizmin bir ajan olan Komprador burjuvazi, yerli Tefeci-Bezirgan sermaye ile yan yana yaad. Birka byk ve kozmopolit ehirde yabanc sermayenin ajanln yapan Komprador burjuvazi, bir vcudun barsanda geinen asalak solucanlar gibi, kendi lkesinin toprana ve insanna yabanc kald, yukardan 35

bakt. Komprador burjuvazi zeytinya gibi stte yzd. teki derebeyi art Tefeci-Bezirgan sermaye snf su gibi altta kald. Arada birok politik ve benzeri kargaalklar kt. Sosyal snf ve tabakalar arasnda birok kartrmalar ve karklklar oldu. Btn bunlara ramen, zeytinya ile su birbirine kaynamad. O yzden 19. yzyl boyu Komprador burjuvazi milli bir g olamad gibi, geri lkenin Antika ve Ortaalardan artakalm TEFEC-BEZRGAN ve DEREBEYLK tabakalarn ne ortadan kaldrabildi ve ne de kendi yrngesine oturtup deiiklie uratabildi. rnein ngiltere'de olduu gibi, derebeyi art TefeciBezirganlar bir trl "LORDLATIRILAMADILAR". olmad gibi, sosyal ve politik olana da yoktu. Parlamentarizm bilindii gibi KAPTALST snf ile BYK TOPRAK ve MLK SAHPLER SINIFI arasnda geen pazarlk dzenidir. Bu dzende iki egemen snfn btn zmreleri bir eit BORSACILIK yaparlar. Buna klasik adyla BURJUVA DEMOKRASS denir. Geri lkelerde hibir zaman yle klasik bir Parlamentarizm ileyemedi. Burjuva demokrasisi normal bir parlamento erevesi iinde iyi kt pazarlklara giriip uyumakla byk problemlere az ok zm yollar bulamad. O nedenle lkenin ORANTILI (izafi) da olsa kalknmas hzlanamad. Yabanc sermaye Bat kapitalizminin smrsn daha tutarl klacak bir ortam yaratmak istiyordu. Bu amala geri lkeye de Batl usulleri: Parlamentoculuu, Hrriyetilii, Kanun 36 Komprador burjuvazinin byle bir sosyal deiiklii yapacak ekonomik gc

Devletiliini ve Sosyal Adaletilii dayatt. Btn bu tutumlar stnkr taklit edilmedi deil. Ne var ki Bat taklitilikleri geri toplumu bsbtn karmakark bir karnavala evirmekten teye gemedi. Her yaplan deiiklik, yabanc sermayenin daha iyi balk avlamasna yarayan bulank sular arttrmakla kald. Btn "ihtilal"ler, "inklap"lar "slahat"lar, nl deyimiyle, "Biz bize benzeriz" biimlerinde yozlat. Bir trl zenilen Batllara benzenilemedi. 20. yzyln Emperyalist Evren Savalar ve Evren Krizleri keskinleip de, Proletarya Devrimleri baar kazannca, i deiti. Batl Finans-Kapital kendi topraklarnda sosyal temellerinin daraldn grd. Smrgelerle geri kalm lkeler, proletarya ihtilallerinin yedek gc (ihtiyat kuvveti) olan MLL KURTULU SAVALARI'na giriti. Bir yanda "Cemiyet'i Akvam" (Uluslar Dernei), yahut "Birlemi Milletler" havasyla, Birinci Evren Savandan sonra Briyan - Kellog Paktlar, kinci Evren Savandan sonra Maral, Truman Doktrinleri ortaya kt. Bunlar emperyalistler aras nfuz blgelerini, evren lsnde dnyay paylama konularn ayarlamaya alt. te yandan geri ve smrge lkelerde yeni metotlara giriildi. Modas gemi, etkenlii sfra dm, toplum iinde ur gibi yabanc bir cisim haline gelmi Komprador burjuva zmresiyle artk i grlemezdi. Komprador burjuvaziden daha ili-dl ve milleti kolay srkleyebilecek ortaklar arand ve bulundu. Geri lkelerde Batl anlamyla vatan ve milleti urunda lm gze alacak bir modern VEREN SINIFI yoktu. Zaten yle 37

bir snf olsa, onunla uzlaamayacan Emperyalizm de biliyordu. Ama baka bir snf vard ve aleste bekliyordu. Bu snf her nne gelen Fatihin karsnda gerekince din iman, bin mintan deitirerek kuyruk yalayclkla binlerce yldan beri ayakta kalm bulunan Antika TEFEC-BEZRGAN SINIFI idi. Uluslararas Finans-Kapital, "Milli Kurtulu Hareketleri"nin az ok zoru altnda kaldka, duruma uydu. 19. yzyldan beri kendisine sadk uaklk yapm kiiliksiz Komprador burjuvalar elekten geirdi. Bunlarn en kodamanlarn, en snanmlarn, kendi tipinde bir milli Finans-Kapital zmresi durumuna soktu. Bu duruma girer girmez milli Finans-Kapital zmresi de uluslararas Finans-Kapitalin yaps iine katlm oldu. Bu gidiin en parlak grn "YABANCI RKETLER MLLLETRMEK" ad altnda gerekleti. Bu birinci konakt. Geri lkede uluslararas Finans-Kapitalin ilkin ekonomik alanda bir "CZ' TAM" (btnleyici paras) doar domaz, ikinci operasyona geebilmek iin sk ve koygun bir hazrla giriildi. Sabrla saman altndan su yrtlerek, Milli Kurtulu Savann btn anti-emperyalist gelenek ve grenekleri yava yava yontuldu. Geri lke uluslararas Emperyalizmin bir YEDEK PARASI yahut UYDUSU olmutur denilse, bu sz aknlklar yaratabilir, belki patavatszlklara yol aabilirdi. yle denilmedi. Geri lkeler neden geri idiler? nk Antika ve Ortaa dzenini yayorlard. Bat neden en yksek gce ulamt? Ortaan yerine Modern adl yeni bir dzen kurduu iin. Bu he38

sapa Milli Kurtuluun amac ne olabilirdi? Ancak ve yalnz "BATILILAMAK"... Bylece ortaya atlp herkese kolayca benimsetilebilecek parola en zararsz ve gz kamatrc biimiyle bulunmutu. Geri lkeler Emperyalizm'e uak yahut Finans Kapitale bir milli ube haline geliniyorlard: Batllayorlard. Bu, uzun sren ikinci konakt. Bu uzun vadeli konakta ekonomik ve sosyal ve hele politik hazrlklar hi de g olmad. nk geri lkelerin ta Firavunlar ve Nemrutlar andan kalma DEVLETL vard. Devletiliin btn subalar ve ke talar yeni Finans-Kapital zmresine kestirildi. Daha "YABANCI RKETLER MLLLETRLR" yahut "KURTULMU TOPRAKLAR LETRLR"ken, kadim Komprador burjuvalarn Avrupa'da tahsil grm yahut yabanc okul diplomal parlak ocuklar imtiyazl tekelci durumlara geirdiler. Fakir memleketi "ZENGNLETRME" parolas altnda "SERMAYE BRKTRME"nin en korkun biimleri mubah grld. Geri lke halklarn soyup soana eviren ar vergilerle gibi byyen Bteler kotarld. Bu btelerin yz milyonlar hep uluslararas Finans-Kapital ile ilidl irketler kuran "MLL" apkal vurgunculara tahsis edildi. Beri yanda bu "yama Hasan'n brei"ne azlar sulanarak, binlerce yldr "Allah Allah!" diyen Antika TEFEC-BEZRGAN snf yava yava Finans-Kapitalin alar iine, arac, ortak yahut alt ve uak durumunda ekildi. Bu kaynama sayesinde, geri lkenin, artk yerlilii ve yabancl kalmam Finans-Kapitale yama sofras yapld ortadayd. Memlekette btn 39

"ileri gelen" kodamanlar bu sofraya oturtuldular. Kadim TefeciBezirgan snf iinden de en kodamanlar ve en snanmlar seilip alndlar. Devleti veya vurguncu yama baln tutan Tefeci-Bezirganlar da parmaklarn yaladlar. Ve bir anda uluslararas Finans-Kapital efendilerinin kendileri iin (Kadim Firavunlarn ve Nemrutlarn yerine) yeni efendiler olarak getiklerini grdler. Allah yerine Emperyalizme tapmann daha karl durumlar saladn her gnk pratikleriyle anladlar. O zaman "HRRYET", "DEMOKRAS" havalar estirildi. Emperyalizmin dman olma geleneklerine dayanan MLL KURTULU liderleri ylesine gklere ykseltildiler ve Tanrlatrldlar ki, o yce katlardan aa halka inmeyi uurumlara yuvarlanmaktan beter sandlar. yle bir halkln hayal krgnlna uramaktansa, "Batclk" uruna hazr ellerine gemi ve uysallam bulunan Devletilii harcayarak putlatrmaya baktlar. Bu liderlerden kafa tutanlar ktysa, onlar da Endonezya'nn Sukarno'su gibi, allem edilip kallem edilerek tepesi taklak getirildiler. Kurtulua inanm yz binlerce insan bir gece yars baskn ile "KOMNSTLER" damgas altnda oluk ocuk, kar kzan kltan geirildiler. Daha uysal davranan liderler, uluslararas Emperyalizmin ak seik ajanlarn sivrilttiler. Geri memleketi ekonomi ve kltr alar iinde tutan irketler geni ynlar? bunaltp aldatmakta yerden ge dek "hr" brakldlar. Halktan hi kimsenin ne olduunu bilmesine vakit braklmad. Gerekten fakir halk gnlls olan lkclere soluk aldrlmad. Devletiliin muazzam 40

kahredici kyma makineleri ZEL TEEBBSL "serbeste" iktidara kartt. O zaman ne oldu? Geri lkelerde Antika Tarihin sk sk yazd cilvelerden biri oldu. Bu bir eit "TERSNE RNESANS" idi. Kapitalizm, Bat'da TEFEC-BEZRGAN snf kknden kazmadka, normal olarak domamt. Fakat geri lkelerde, kapitalizmin son a olan Emperyalizm dneminde Tefeci-Bezirgan snf kknden kaznmak yle dursun, btn dileri ve trnaklaryla kapitalizme ortak olmaya ve kapitalist iktidar ayakta tutmaya kendini verdi. Bu bir Tarihin tersine ak myd? Evet. Byle tersine akntlar lm ana gelmi dzenlerin byk anaforlar iinde grlebilirdi. Kapitalizmin inkr edecei Tefeci-Bezirgan snf, 20. yzylda sanki kapitalizmi inkra kalkm gibiydi. Ancak bu grnt. Dizginler grnmeyen rmcek alar gibi uluslararas Finans-Kapital mekanizmasnn ve en byk emperyalist iktidarlarn elinde idi. Modern Finans-Kapital nasl tarihin arklarn geri evirmekte ve gericilik yapmakta esiz ise, tpk yle, Antika Tefeci-Bezirgan snf da, insan kazanlarn inkr etmekte ve gericilik yapmakta Emperyalizmden aa kalmyordu. Bylelikle tencere yuvarland kapan buldu. Ortaalardan, hatta ilk Antika alardan kald bilinen Kadim Tefeci-Bezirgan snf, modern an dnya ihtilalleri ve sosyalizm dneminde, Finans-Kapitale YEDEK UYDU ve HTYAT GC olarak, geri lkelerde iktidar mevkiini paylat. Bu yzden Tefeci-Bezirgan snf, sanki bir Modern sosyal snf imi gibi, geri lke41

lerin ekonomisinde, toplum ilikilerinde, politikasnda, kltrnde, ahlaknda ar basan sz sahibi bir snf kesildi. Bugn geri lkelerin SOSYAL YAPISI denince, yukarda saydmz SINIF LKLER gzmz nnden ayrlmamaldr. Geri lkelerin ekonomisi de, sosyal st kat da, ancak o snf ilikilerinin belirlendirdii ve karlkl olarak biim verdii TEMEL ve ST-YAPI dzeni iinde deerlendirilebilir. (AYDINLIK, Say: 2, Aralk 1968, s 119-133)

GENEL OLARAK SOSYAL PARTLER


Sosyal snf blmlerinin ne olduklar geen yazmzda belirdi. Bunlarn toplum iinde etki ve tepkileri her alanda ayr biimlere brnr. Bu etki ve tepkilerin en nemlileri SYAS KTDAR alannda grlr. Sosyal snf blmlerinin siyasi iktidar eylemlerine SYAS PART ad verilir.

A - SYAS PART NEDR VE NASIL KURULUR? Toplumun derinliinde var olan blmlenie sosyal snf denince, bunun toplum yzeyinde km yanks SYAS PART olur. Sosyal snf toplum yapsnn grnen katlar ise, Siyasi Parti bu yapnn en stndeki kiremitliine benzetilebilir. Burada siyasi partiyi kiremitlie benzetmekle, nemsiz gstermek istemiyoruz. Nitekim insanlarn barndklar yaplarda kiremitlik nemsiz bir blm saylamaz. Kiremitlikte olacak ufak tefek atlaklar, btn yapnn duvarlarna ve temeline dek szntlar, ykntlar yapabilir. Siyasetle ve siyasi parti ile sosyal yap arasndaki ilikiler de ona benzer. Konuyu bir baka yandan aalm. Siyasi parti niin kurulur? SYAS KTDARI ele almak iin. Siyasi ktidar nedir? Tek szckle DEVLET'tir. Devlet niin vardr? Toplum iinde domu sosyal parallklar, blkleri, ksmlar (sosyal snf, tabaka ve zmreleri) birbirleri ile tepiirken, kurulmu ve BELRL DZEN'in dna kartmamak zere bask altnda tutmak iin vardr. Demek toplum iinde sosyal blkler bulunmasa, onlarn atmalar olmazd. Sosyal blklerin atmalar olmasa, on45

lar bask altnda tutup KURULU DZEN korumak zere, bir Devletin domasna yer kalmazd. Nitekim Medeniyetten nce snfsz ilkel toplumda Devlet yoktu. Sosyalizmin gelecek yksek konanda da Devlet olmayacaktr. Bir bask cihaz olarak Devletin z yaps nedir? Balca iki eydir: 1- Vatanda ounluunun dnda bir silahl adamlar tekilatlandrmak, 2Cezaevleri kurmak. Bu tarif daha yaplrken anlalan ey udur: Devlet daha doarken vatanda ounluunu silahszlandrmak zorunda kalr. Yoksa Devlet grevini yerine getiremez. Nitekim lkel Komuna'da eli silah tutan herkes, her zaman, bakalar kadar silahldr. O yzden herhangi silahl insan bir bakasnn yakalayp cezaevine sokmas imkansz olur. Bu nedenlerle Devlet: Toplum iinde, toplumdan ayr bir silahl kiiler ve cezaevleri rgt olarak ayrlr. Sonra, her frsattan yararlanarak toplumun stne ykselip kar. te bu, toplumdan kopup insanst yksekliklere trmanm rgt ele geirmeye KTDAR SAVAI denir. Eer byle bir iktidar domasayd, onu ele geirmek zere siyasi partilerin kurulmas diye bir konu ortaya kmazd. SYAS PART ile SOSYAL PART (sosyal blmllk) arasndaki sk ballk bu kertede ak, alfabetik ve matematik bir gerekliktir. Bir toplumda sosyal blkler (snflar, tabakalar ve zmreler) bulunmasayd, SYAS PARTLERE de yer kalmazd. Siyasi blksz bir toplumda (snfsz bir sosyetede) yaplabilecek her trl siyasi gsteriler, politika oyunlar, ya 46

kumarbazla alknlarn ackl bir hastal yahut isiz ve dengesiz psikopatlarn gln semptomlar olurdu. ylelerine ya acnr yahut glnr geilirdi. Gsterilen en ciddi tepki, byle "siyasi"leri bir hastaneye kaldrp tedavi etmekten teye gemezdi. Tersine, bir toplumda sosyal blkler (snflar, tabakalar ve zmreler) gerekten varsa, orada, SYAS PARTLER kanlmaz olur. Biz istesek de, istemesek de insanlar iktidar evresinde bir sra siyasi blnmelere ayrlrlar. Bu blnmeleri yasak da etsek, siyasi blkler yani partiler, yerin altnda yahut yerin stnde, az ok bilinli veya bilinsiz mutlaka kurulurlar. Yasak edenlerin kuruntularndan baka hibir yerde, siyasi partiler yok edilemezler. nk siyasi partilerin kkleri, yani sosyal blnmeler toplum ortalnda bulunmaktadrlar. Bu ksa aklama zerine, "Siyasi Parti nedir?" sorusuna verilecek karlk kendiliinden ortaya kar. Toplumda herhangi bir blnmeyi yaayan insan kmelerinin iktidar eilimleri, yani Devleti ele geirme abalar siyasi partileri yaratr. Baka bir deyimle, siyasi parti, sosyal bir blk insann iktidar eilimlerini temsil eden bir rgttr. Bu gereklik anlalr anlalmaz, "KTDAR" szcnn btn insanst gsterilmeye allan ve en inanlmaz biimlerde mistikletirilen bin bir tecellisi aydnla kar. Birok yanl kavramlar, sryle dnce davran kargaalklar yahut alkanlklar kendiliinden ortadan kalkar. Ve problemin tersi de doru olarak konulabilir.

Bir lkede SYAS PARTLER varsa, o lkede veya dnyada toplumun ayr ayr blklere bln var demektir. Bir lkede hem siyasi parti kurulur, hem de sosyal blnler (snflar, tabakalar, zmreler) yoktur denilirse; byle bir iddia, en sama grld zaman bile, kendine gre derin bir anlam tar. Bu anlamlar, toplumun karakteristiine gre ayr ayr biimlerde grebiliriz. Ya toplumda gerekten BLNL bir rgt, sosyal snflar yok etmek zere tarihcil grev yaptna inanmaktadr. O zaman bu grev, u veya bu sosyal snfn mekanizmasna dayansa bile, snf ayrd yapmakszn tmyle insanla ynelmitir. Byle ak insancl bir grevi gdenler, gizlemeye deil, bsbtn aklamaya nem verirler. Onun iin, sosyal blnleri yok saymaya yer kalmaz. Sosyal blnmeler vardr, ama giderilmeleri iin toplumun ekonomik temelinde ve sosyal styapsnda gelien artlar yeterince olgunlamtr, denir. Toplumdaki blnlerin ve atmalarn ne ekonomik, ne sosyal, ne kltrel ve ilh. gereklilii kalmamtr. Tarih bakmndan yarglanm gibi mzeye kaldrlmas gereken sosyal blkler henz silinmemi olabilirler. Bunlarn politika alannda debelenmeleri, bouna ve yok yere hem toplumu, hem kendilerini zarara uratr. Byle ksr ve bouna zararl abalarla atmalara srklenmemek iin, iin bilincine ermi bir siyasi parti ortada bulunabilir. Bugn yeryznde bu anlamda tek kalm yahut gdc duruma 48 girmi Sosyalist Partileri vardr. Ancak bu partilerin

balca grevleri bir an nce kendi temellerini yok etme bilincinden g alr. Byle bir tek partide insanst otoriteler yaratlamaz. ktidar iin iktidar lks tanamaz. Parti iin parti yoktur. Kutsal misyon, toplum iinde binlerce yldr babay ola dman etmi sosyal blnmeleri babann da olun da hayrna gidermektir. Baka trl de tek parti veya dokunulmaz iktidar eitleri vardr. Bu eit iktidarl toplumlarda sosyal blkler (snflar, tabakalar ve zmreler) btn belirlilikleri (determinizmleri) ve dinamizmleri ile yaamaktadrlar. Ama onlardan birisi, yani stn egemen snf, iktidar mevkiini mnhasr olarak kendi tekelinde bir imtiyaz ve bir tahakkm cihaz gibi kullanmak ister. Devleti ele geiren snf onu uzun sre muhafaza edemeyeceinden korkar. Devlet iktidarnn elinden kayd gn eriyip yok olacan bilir. nk tarihcil ve ekonomik artlar o egemen snfn dinamizmini sfra doru indirmitir. O zaman, sosyal blkler arasnda az ok bilince ve hesaba dayanan bir savan yarataca dengelilii egemen snf gze alamaz. Vaktiyle Spartallar idare ettikleri klelerini sk sk kltan geirirlerdi. Modern ada bylesine ak bir davran baarlamayaca iin, egemen sosyal bln Devlet iktidar kendi partisinden bakasna yaama hakk tanmaz. Yani, hem sosyal blnleri kaldrma amac gden eilimlere kar kanl saldrlarda bulunur: Demek toplum blnmelerinin kaldrlmasn deil, ebediyen var olmasn salamaya alr, hem de sosyal alt blklerin kendi siyasi partilerini kurmalarna 49

dayanamaz, snflar arasndaki hesapl, bilinli davran dengesine gvenemez. O zaman, byle bir tekelci iktidar sama bir zorbalk durumuna der. Bir snfn teki sosyal snflar zerine tahakkm doar. O sisteme FAZM denir.

B- DEMOKRAS, TOTALTERLK VE PART KURULULARI Buraya kadar incelenen konu iinde iki terim aydnlanmaya muhta kalmtr. Bunlardan birisi Demokrasi, tekisi Totaliterlik adn alr. DEMOKRAS nedir? Sosyal blml (snfl) bir toplumun iinde birden fazla siyasi parti kurulmasna izin verilirse, bu politikaya Demokrasi ad veriliyor. Kurulan partilere de Demokrasi partileri deniliyor. TOTALTERLK nedir? Sosyal blml (snfl) bir toplumun iinde tek bir siyasi partiden baka parti kurulmamasn gden siyasete yaygn Batl deyimiyle Totaliter politika deniliyor. Totaliterlie uygun den partilere de Totaliter partiler ad veriliyor. Ancak basmakalp bir benzetile, TOTALTER ad verilen TEK PART sistemleri, zleri bakmndan birbiriyle taban tabana zt iki tiptedirler. Sosyal blmllkleri KALDIRMAK zere kurulan tek partilere Sosyalist Partileri denir. Sosyal blmllkleri kyamete dek SRDRMEK zere kurulan tek partilere Faist Partileri denir. Geri kalm lkelerde nc tip bir totaliter TEK PART daha vardr. O ne Faist Partisi, ne de Komnist Partisi olmamak 51

iddiasndadr. Memlekette sosyal blnmlkler yeterli kesinlie eriememitir. Bundan yararlanarak Devlet gcyle bir lkede ok partililik yok edilir. Bu nc tip gibi grnen Totaliterlik gerekte: Sosyal blmllkleri (snflar) NKR yoluyla, sosyal blnmeleri YARATMAK amacn gder. Grnte siyasi partileri yasak ederken, toplumda sosyal blnmeleri nlemek ister gibidir. Ancak bilinen rnekleriyle ok iyi anlalmtr ki, bu gsteriler lafta kalan aldatmacadrlar. Gerekte toplum yaps sosyal blklerle paramparadr. O sosyal blnmeleri nlemek iddiasnda bulunan siyasi tek parti, perde ardnda sosyal blklerden birinin elindedir. O blk henz clz olduu iin, kendisini maskelemek zorundadr. Tek particiler o blk insan bir yandan stn ve egemen duruma sokarken, te yandan aka savunamayacak kadar g durumdadrlar. Hem haksz, hem grevsiz bir psrk sosyal snf glendirmek kaygsndadrlar. lerde o egemen snf kuvvetli bir siyasi partiye kavuturmak uruna Totaliterlik yaparlar. Demek toplumda, Totaliterlik ad verilen tek particilik, son durumada, ya gerek Sosyalizmdir, yahut gerek Faizmdir. teki nc tip gelge olan ve tarihin byk krizler anda beliren bir GET tipidir. Devlet, siyasi iktidar ve siyasi partiler zerine bilinen genel kural ortadan kaldramaz. Genel kural olarak, bir siyasi parti niin kurulur? Bir sosyal blk insan temsil etmek iin ve temsil ederek kurulur. Bunun dnda siyasi partiden sz etmek, ya ne dediini bilmemek, yani aldanmak yahut insanlar gzlerinin iine baka baka aldatmak olur. 52

Siyasi parti hangi sosyal blk insan temsil eder? Her snfl toplumda: Bir balca SOSYAL SINIFLAR vardr; bir de sosyal snflarn iindeki SOSYAL ZMRELER vardr. Onlar dnda birok SOSYAL TABAKALAR vardr. Siyasi parti bu kategori sosyal blnmelerden, bu trl toplum paralarndan birisini temsil eder. Modern toplumdayz. Modern toplumda bir siyasi parti balca sosyal snflarn partisi olabilir: 1) veren snfnn, 2) i snfnn... Bunlara SINIF PARTLER diyebiliriz. Bir sosyal snfn iinde yalnz bir sosyal zmreyi temsil eden siyasi partiler de kurulabilir. Bunlara ZMRE PARTLER diyebiliriz. En sonra sosyal snflar dnda kalm, gemi toplumlarn kalnt blkleri olan sosyal tabakalar temsil edecek siyasi partiler de kurulabilir. Bunlara TABAKA PARTLER ad verilebilir. Daha bu basit tanmlamay yaparken, siyasi partilerin karakterleri ile karlam bulunuruz. Bir toplumda siyasi iktidara gelmek zere savaacak olan siyasi partilerin hangileri, en gerek ve mantk sonulu olabilir? Kendiliinden bellidir. Her toplumun ekonomi temelinde retim ilikilerine DORUDAN DORUYA ve BRNCL KERTEDE ilgisi bulunan sosyal snflara dayanan siyasi partiler daha etkili olabilirler. Ne yaptklarn bilirler, yapacaklarn bilince ve pratie kolaylkla geirebilirler. nk bu imkn ve bu gc iinde yaadklar ve dayandklar sosyal snfta btnyle bulurlar.

Zmre partileri, tabaka partileri kurulamaz m? Kurulur. Hatta modern toplumda, bir paradoks gibi gzkse bile, en ok bu eit partiler kurulur durur. nk Modern veren snf her gn biraz daha sayca azaldn grr. Durumunun, inceldii yerden kopmamas iin, SYAS BLNLER'i elinden geldii kadar kartrmak ister. Bu da elden geldii kadar ok bir sr birbirini tutmaz, birbiriyle kayk dv yapan siyasi partiler kurulmasn kkrtr. O yzden her kapitalist lkesinde sanki iktidar alacakm gibi nne gelen zmre ve tabaka partileri her gn kurulurlar, dklrler. Siyasi parti kurmak, ma seyircilerini elendiren spor kulpleri kurmak eidinde ve anlamnda olaan saylr.

C- EGEMEN SINIFLARIN ALT SINIFLARI OYALAYILARI Byk istikrarl kapitalist lkelerin egemen snflar kendilerinin ekonomi ve tekilat glerine gvenirler. Bu gvenle hibir sosyal zmre veya tabakann partisini aktan aa yasaklamazlar. yle iken kendi snf diktatrlklerini en demokratik gsterilen "allar"la dahi g rtebilirler. Onlarn demokrasisi siyaset yahut idare yasaklar gibi clz engellere nem vermez. Ekonomik ve sosyal glerini kullanarak alt snf bilincini tayacak tekilatlanmalar yaatmamann kolayn bulurlar ve ylece kapitalist snf diktatrln, grnte olsun, "demokrat" klf iinde saklarlar. O zaman, ileri ve "byk demokrasiler" ad verilen burjuva egemenlii lkelerinde oynanan usturuplu oyunla kar karya geliriz. Buralarda geri hibir parti "kanun zoruyla" kapatlmam grnr. Hatta en ar akmlar, isterlerse Komnist Partileri dahi kurmakta serbest saylrlar. Bununla birlikte olaylara baknca ne grrz? lkenin btn aln yazs hep K SYAS PART elinde kalr. Onlarn dndaki her parti, yasak edilmemekle beraber, sahnede belli bal hibir rol oynayamazlar. Egemen ifte partinin klasik anayurdu Anglo-Sakson lkeleri55

dir. ngiltere'de bir zamanlar MUHAFAZAKR-LBERAL adl iki parti vard. imdi MUHAFAZAKR- partileri sahneyi dolduruyor. ngiliz burjuvazisi eski Muhafazakr Partisinin adn bile deitirmeksizin olduu gibi kalmasn salamtr. Yalnz Liberal ad artk kapitalizmin 19. yzylnda giyilen bir elbise olduu iin karlm, onun yerine LABOUR (Emek) yani klna girilip 20. yzyln modasna uyulmutur. Amerikan kapitalizmi byle bir moda deiikliine dahi lzum grmemitir. Nasl olsa byk ynlar, gnlk yaant standardn ykseke tutarak kuzu gibi uslu bir sr halinde kolayca gdebilmektedir. yle ise sahneyi tutan ifte partinin adlarna ve sembollerine bile dokunmaya yer yoktur. Eski Fil hortumlu CUMHURYET parti ile Eek kulakl DEMOKRAT parti hi istiflerini bozmakszn, politika tahterevallisinin iki ucuna btn arlklar ile oturuvermilerdir. Biri iner biri kar. Fakat her zaman ayn kapitalizm Amerikan milletinin srtnda tad egemenlik oyununu srdrp gider. u "byk demokrasiler"in hi deimeyen fiili eekli ifte partileri snf partileri midirler? Evet. Hangi snflarn partileridirler? Kapitalizmde byle ak soruya hibir zaman aka karlk verilemez. Kapitalizmin en byk baars da en basit sorularn ak karlklarn verdirtmemekle salanr. Bu sayede belirli egemen snflar hi burunlar kanamakszn boyuna iktidarda tutunabilirler. ktidarda tutunabilmenin birinci art, ikide bir memlekette "iktidar deiiklii" yaplyormu gibi, tahterevallinin iki 56

ucunda oturan ifte partiden birini yahut tekini alaa etmek ve yerine sanki baka bir sosyal iktidar geiyormu gibi, yeni kabineler kurmaktr. Zengin ve kurnaz kapitalizmler ellerine geirdikleri iktidarlarn SINIF KARAKTERLERN bylelikle gzden karrlar. Ve o sayede egemenliklerini ebediletirirler. Her kapitalist toplumun egemen snf, iktidarn aksaksz yrtebilmek iin iki politikay gzden uzak tutmaz: 1- Alt snf ve tabakalar her eyden nce SZ BIRAKMAMAK. 2- Bundan sonra halk ne yapp yapp KAFADAN SLAHSIZLANDIRMAK. Btn akll, yani gereki byk kapitalist demokrasilerin siyaseti bu iki bal grevde toplanr. Bu grevi yerine getirmek iin ST SINIF partileri bir eye ok dikkat ederler. Memlekette btn ekonomik ve sosyal problemleri hi eksiksiz onlar ellerine alm grnrler. O grnt ile btn sosyal snf, zmre ve tabakalara temsilci olmak gibi ince bir ii yerine getirmek zorunda kalrlar. Buna karlk, ALT SINIF partilerine hangi rol der? Bu, aynaya bakar gibi st snf partilerine bakmakla renilir. Politikada dahi ivi ivi ile sklr. Alt snf partileri de ister istemez en az st snf partileri kadar btn sosyal ve ekonomik problemleri ele almak zorundadrlar. Ayrca ii snf gibi ezilen ve smrlen btn sosyal zmre ve tabakalar kafadan silahlandrmak gerekir. Byle halktan km ve burjuva egemen partilerinin tekerleklerine omak sokan partilerin memleket 57

meselesini snf bilinci ile kaynatrp ele almalar, politika problemini bsbtn kartrr. O yzden btn burjuva lkelerinde politika alan, inadna karartlm, gz gz grmez bir maher yerine evrilir. Bu alanda bir SYAS PART'nin ne olduunu kavramak en g problem olur. Bu karanlkta ynelmek iin bir partinin hangi sosyal snf, zmre ve tabaka eilimini tadn kesince kestirmek birinci arttr. Ancak bir siyasi partide bulunan EGEMEN ELM kavramak en ar ve korkun, glkleri tar. Bir siyasi partinin YZN anlamaya engel olan balca iki yaman glk ortaya kar: 1- O partinin sosyal snf eilimini iyi bilmek, 2- O bilince varncaya dek karlalan bin bir pratik ve teorik tehlikeleri gsleyebilmek... Bu iki glk de birbirinden aa kalmayacak kertede nemlidirler. nk bir siyasi partinin sosyal snf eilimini kestirmek ne denli ok bilgi, tecrbe isteyen uratrc bir i ise, tpk yle, kesin bir kanya varmak iin varlan giriimlerde insanlarn uratldklar SULANDIRILMALAR ve CEZALANDIRILMALARA kar koyabilmeleri iin en az o denli byk cesaret, enerji ve ura ister. aka deildir. Egemen snflar 7 bin yllk tecrbelerin miraslardrlar. Yzlerce yl bir avu adam byk toplum ynlarn gtmlerdir. Gtmek iin trl kafaca ve bedence silahszlandrmalara uratmlardr. Bu uratlarnda yetmi bin trl kurnazlk edinmiler, kallelikler uygulamlardr. O 58

ebedi ve ezeli egemen snf oyununu bozmak, masallardaki sihirbazlarn bysn zmekten daha etindir. Snfl toplum oldu olasya st snflarn kayglar ile yrtlr. Bu kayglarn en by; alt snflar AKINA EVRMEK ve BTKN TUTMAK'tr. Bu alanda bizim yaantmza miras kalm bitmez tkenmez eitler gz nne getirilebilir. Kltrmze en yakn iki olay alalm. slam toplumunda Mekke'nin Tefeci-Bezirgan kodamanlar, ilkin Ebu-Sfyanlar, sonra oullar Muaviyeler idi. Bunlar lkc "MUTULANMI HALFELER" (Hlefa'i Raidin) iktidarn ele geirmek istedikleri zaman ne yaptlar? Biliyoruz, Mekke kodamanlarnn ou "GNLLER UZLATIRILMI" (Mellifetl-kulup) denilen Mslmanlard. Gnlleri neye uzlatrlmt? Mslmanla... Nasl uzlatrlmt? Para ile. Yani, pratik gereki olan Hazreti Muhammed, Mekke kenti iinde bir an nce birlii salamak istiyordu. Ancak, o birlikle cihan grevine daha abuk giriebilirdi. Mslman olmamakta inatla direnen Mekke mtegallibesinin paraya taptn biliyordu. Onlar para ile Mslman etmiti. Ganimetten bu kodamanlara da bir pay ayrmay Kur'ana kadar soktu. Yeryznde Mslmanlk byk baarlar kazanr kazanmaz, o parayla Mslman olanlarn huylar depreti. Btn ganimetlerin ve ftuhatn zerine oturabilmek iin, yrekten gerek Mslman olan "Mutulanm Halifeler"i (Ebubekir, mer, Osman, Ali'yi) sona erdirmek istediler. Onlarn devrimci gelenekleri derin Mslman demokrasisi idi. Mekke vurguncular 59

son "Mutulanm Halife" Ali'nin kiiliinde Mslman demokrasisini kknden kazmaa kalktlar. Ne ile? Gene Mslman demokrasisinin temelinde yatan lkel Sosyalizm Barbar gelenekleriyle. nlerine kan son engel Halife (Peygamber vekili) Ali idi. Onunla, bahaneler bulup Sffiyn savamasna giritiler. Mekke Tefeci-Bezirgan ocuklar iin, din iman, bir mintan, kar ve para idi. Onlara Mslman olmalar iin Kur'an hkmyle salanm bulunan paray ikinci "Mutulanm Halife" mer ortadan kaldrmt. Ali daha da ileriye gidebilirdi. Mekke vurguncular slam dini iinde seimle iktidara gelen Cumhuriyet sistemini Antika mstebit kralla evirmek istediler. Ne var ki, Sffiyn savanda vurguncularn ba olan vali Muaviye, askerlerinin yenileceini gzleriyle grd. O zaman hkmlerini hie saymaya kalkt Kur'an Kerim'i mzraklarnn ucuna asan Muaviye askerleri Ali ordusuna kar durdular. Vurguncular ordusu "MSLMANIZ" demek istiyorlard Oysa Muaviye partisi daha ilk gnden para iin Mslman olmutu. imdi para iin isyan etmi, para iin Mslmanl pazara karyordu. yle iken, zengin aristokrat snfn z Mslmanla dman olan partisi, asl fakir fukarann gnlden benimsedikleri Mslman partisine kar daha Mslman imi gibi grnd. Bugn iin inanlmaz saylacak baya hakemlik kallelikleriyle asl Mslmanlar nce aldatt, sonra ldrd. Bylelikle Mslmanl ilk temiz, insancl eiliminden syrarak derebeyiletirdi. 60

Zamanla, en demokratik cumhuriyet dini olan Mslmanlk, en zalim Halifelerin mstebitlii altna girdi. Zengin fakir kavgalar son derece keskinleti. ktidar elinde tutan st snflar Mslman halk d savalarla oyalayp, snflar arasndaki i elikileri uyuturmak hinolu hinliine bavurdular. Mslmanlkta sava ancak kutsal CHAD idi. Cihad din dman Hristiyanlara kar alrd. Oysa burada o kutsal gaza prensibi yok edildi. Sahte Mslman Tefeci-Bezirgan egemen snflar, Mslman fakir halkn ezip harcamak zere yoktan boazlamalar kkrttlar. Ve bu oyunlarn kodamanlara mahsus kitaplara Devlet idaresi usul olarak geirttiler. Neticede, Mslmanlarn ve Mslmanln ezilip yklmasna dek varld. Btn o smr ve ykl yzyllarnda, Muaviye askerlerinin mzraklar ucunda KUR'ANI KERM asld gibi, Mslmanl uuruma gtrenlerin bayraklarnda da en koyu mutaassp MSLMANLIK yazlyd. Mslman dman snfn partisi, iktidarn Mslman halkna kar savunabilmek iin: Dnyada herkesten ok Mslman grnmek yollarn domuzuna kullanabildi. Bu Antika rnee ok dikkat edelim. Ali dman kesilen askerler hangi sosyal snfn aygtlar idiler? Mekke'de Mslmanl yllarca bomaya alan ve boamaynca para ile Mslman olan, sonra demokratik Mslmanl halk dman ve zalim bir iktidara eviren ezeli mstebit TEFEC-BEZRGAN snfnn aygtlar idiler. Ancak bu sosyal snf sinsi karakterlerini gizleyebilmek iin fakir halka en utanmazca yalanlar yuttur61

mann yolunu buldular. Onlarn bu hilelerini kefedip aklayacak kimselere kar neler yapmadlar? martp sivriltmeler, para ile satn almalar, bin bir Tarikat hilebazlklar yetmedii zaman idare ikenceleri, resmi katliamlar birbirini kovalad. Tek neden: ktidardaki SYAS PART'nin hangi sosyal snf partisi olduunu saklamakt. in i yzn aa vurmaya kalkanlar bu yzden en ar lm cezalaryla yok ettiler. Modern ada sosyal snf ilikileri hayli duruldu. Kapitalizmde stteki veren smrc snf, alttaki smrlen i snf arasnda ayrm ve elikiler en gze batacak hale geldi. ktidar ele geiren st siyasi partilerin sosyal snf iyzlerini rtbas etmek epeyi gleti. Fakat egemen snflarn aldatma kaynaklar tkenmedi. Modern smrc snflar Antika Tarihten ok ders aldlar. slam Tarihinde Tefeci-Beziganlar: Halkn benimsedii MSLMANLII kimseye brakmamlar, en ham, sofu, koyu Mslman geinmilerdi. Modern ada i Snfnn benimsedii akm SOSYALZM'dir. veren Snf Antika egemen snflar gibi, halkn benimsedii akm, yani Sosyalizmi ele geirmenin yollarn arad ve buldu. slam Tarihinde Tefeci-Bezirganlar nasl Hazreti Muhammed'in fakir fukara ile ve klelerle kurmu olduu Mslmanl savunuyormu gibi grnerek baltaladlarsa, tpk yle, Modern Tarihin smrc veren Snf ile Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf, fakir fukarann drt elle sarld son umudu Sosyalizmi savunuyormu gibi grnerek baltalamann yollarn buluyorlar. 62

Bugn yeryznde Finans-Kapitalist soyguncular bir avu Oligaridir. Finans Oligarisinin oynad en byk oyun, i Snfn kandrmak iin, ne yapp edip herkesten ok i Snfndan yana grnmek oyunudur. O nedenle, btn dnyann ileri geri btn kapitalist snflar balca abalarn hep ayn noktada odaklatrrlar. Her yerde arabuk sahneyi tutan PARTLER yahut SOSYALST PARTLER kurdururlar. Amalar halkn sempatisini kendi ajanlarna kaptrp, ince yollardan snf bilincini krletmektir. Bu oyunun en korkun yan udur: Gerekten i Snf partisi olan bir tekilat da, sahte i Snf partisi olan bir tekilat da ayn kitap zerine (tpk vaktiyle Mslman'n ve mnafn Kur'an zerine yaptklar gibi) yemin edebilirler. rnein, Amerika'nn en byk Sosyalizm dman casus tekilat CIA, dnyann ileri geri btn lkelerinde her trl genlik ve ii tekilatlarnn subalarn kesmitir. O subalarnda gerekince SOSYALST, gerekince MARKSST-LENNST, gerekince KOMNST, gerekince TROKST, gerekince ANARST olur. Fakir halkn zlemlerini ve eilimlerini dile getirebilecek her ad altnda akla gelen en keskin kl tekilatlar kurar. Daha feci yan da vardr. Finans-Kapital casus tekilatlarnn kurdurduu yahut SOSYALST maskeli tekilatlar: En gerek sosyalistin sylediklerini ve yaptklarn zel retimden geerek papaanca ezberlerler. Daha dorusu, Sosyalist formlleri, en yksek hoparlrlerden yayacak imknlar ve adamlar Finans-Kapitalin emrindedir. Egemen snflarn iktidar partileri, 63

gizli ak devlet cihazlar, polis ve casus tekilatlar, maskeli maskesiz kapitalist veya derebeyi art dernek ve kurullar hep o sahte ii partisi veya sosyalist partisi veya komnist partisi kanallarna bin bir maddi ve manevi yardm aktrlar. Bylece, kapitalist snflarn destekledikleri, ou zaman yavuz hrszn ev sahibini bastrmas rolne karlar. Anszn ok etken ve parlak kiiler, iitilmemi propaganda ve tahrikat biimleriyle sahneyi doldururlar. Beklenmedik yldrm abukluklaryla baarlara ulatrlrlar. Bunun tam tersi de olaandr. Sahneye karlm sahte ii veya sosyalist partilerine kar olmadk glkler icad edilir. Kalantor iveren ve aa partileri, iktidarlar ve snflar para ile tutulmu kiiler ve tekilatlarla sahte ii partisini grnte basklara uratrlar. Kanun adna kkrtlm resmi, gizli ve ak ahsiyetler veyahut ebekeler el altndan yapma saldrlara geirtilirler. Halk bu manzara nnde: sahte ii ve sahte sosyalist partilerinin sahici ve namuslu tekilatlar olduklarna daha kolayca kanar. Tek szle Kapitalizm, sahte olmak artyla, arabuk n kazandran ve gklere karlan sosyalist ii partilerini de, uzun sre "madur", eziyet ekmi, basklara uram grnen szde sosyalist ii partilerini de, kendi snf egemenliini daha uzun mrl klabilmek iin kullanr. Bu gerekliin en klasik rnei, bugn ngiltere'de yzlerce yllk sosyalist harekete miras olduunu ilan eden PARTS'dir. Bu i Partisi olmasa, ngiliz kapitalizminin ayakta durmas dnlemez. 64

D- 20. YZYILDA FTE PARTNN ANLAMI ngiltere'de ve Amerika'da FTE PART var. Hatta bu iki Emperyalizm, kinci Cihan Sava'ndan sonra Trkiye'de birbirinin yerine geerken, Amerika kanalyla Demokrasi adna Trkiye'ye ifte Parti rgtlediler. Kapitalist demokrasinin ifte Partileri hangi sosyal snflarn partisidirler? Egemen olan dorudan doruya Kapitalist snf ile Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfnn siyasi partisidirler. ngiltere'de MUHAFAZAKAR PART: Dolayl yoldan kapitalistlemi Antika toplum kalnts Lordlarn aka BYK TOPRAK VE MLK SAHPLER'nin partisidir. LBERAL PART: Kapitalist snfnn kendi z ideal partisidir. Amerika'da DEMOKRAT PART: Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfnn partisidir. CUMHURYET PART: Kapitalist snfnn kendi ideal z partisidir. Genel olarak ifte partilerin Anglosakson lkelerinde doup yerlemesi, bu sosyal snf kknden gelmitir. Ne var ki, her ey gibi bu klasik byk demokrasilerin mehur tahterevallici ifte Partileri de zamanla deiikliklere uramtrlar.

ngiltere'de ve Amerika'da BURJUVA DEMOKRASS denilen Parlamenter rejimi iki siyasi parti yrtr. nk ngiltere ve Amerika'da iki egemen Modern sosyal snf gl siyasi tekilata sahiptir: "DEMOKRAS", kitaplarda her sosyal snfn ve zmrenin diledii siyasi partiyi kurmak hrriyeti gibi anlatlr. Bununla birlikte, 19. yzyl boyu yeryznde en klasik hrriyetlerin bulunduu sylenen ngiltere'de ve Amerika'da alt snflarn gerek politika tekilatlar yaatlmad. 19. yzyln Serbest Rekabeti kapitalizmi ayakta durduka, st snflarn lke gelirlerini ve gdmn paylatklar dnce borsas durumunda olan Parlamentoculuk da klasik biimini korudu. leri kapitalist lkelerinde sosyal snflar ve siyasi partiler olduklar gibi kaldlar. ki st sosyal snf, btn teki sosyal snflarn ve tabakalarn eilimlerini ti durumundan kmad. 20. yzyl ile birlikte, Kapitalizmin yaps tersine dnd. Bu tersine dnn konumuzla ilgili nemli olaylar unlar oldu: Serbest Rekabeti kapitalist sermaye, Tekelci Finans-Kapitale dnnce: Modern kapitalizmde grlen iki ayr klasik st EGEMEN SOSYAL SINIF yap deiikliine urad. Dorudan doruya Kapitalistler snf ile Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snf btn zmreleriyle ekonomi ve politika sahnesini doldurur olmaktan ktlar. Her iki snftan katma ve karma elemanlar birbirleriyle kaynatlar. 66 Bylece biricik FNANS-KAPTALSTLER zmresi dodu ve bu zmre Kapitalizmde her eye egemen oldu. kendi kanatlar altnda toplad. Siyasi partiler de, st snflara uygun ifte Par-

Dikkat edelim. ki SOSYAL SINIFIN yerine bir tek SOSYAL ZMRE geti. Bu durum, klasik sosyal snf ilikilerinde yaman bir altstlk demekti. Bu altstlk ister istemez sosyal snf ilikilerinin kanlmaz rn olan SYAS PARTLER'in alnlarna kendi damgasn vuracakt ve vurdu. 19. yzylda DNYA YAMASININ HEGEMONYASI hemen hemen tek bana ngiliz kapitalizminin tekelinde idi. Dnya piyasalarnn Kbesi Londra idi. Onun iin, Dnyay soyan ngiliz kapitalizmi, salad AIRI-KAR (srprofit)i hep Byk Britanya adacna yabildi. O ar-krla ( ) ngiltere'nin iki egemen sosyal snf: Kapitalistlerle Lordlar beslenip doyuruluyor, ayrca i Snf iinden insanlar satn alnabiliyordu. 20. yzyl ile birlikte, ekonomik ve politik dnya bunalmlar balad. Hele Birinci Emperyalist Evren Sava, getirdii bunalmlarla birlikte Dnya hegemonyasn da iki trl ihtilale verdi. Sovyetler htilali yeryznn altda birini Kapitalizmden koparmakla kalsayd ne iyi idi. Kapitalizm sektrnde de hegemonya ihtilali patlak verdi. Avrupa'nn eski emperyalistleri kanl sava oyununu oynamlard. Bu oyunda parsay Birleik Amerika toplamt. O sayede Dnya yamasnn arlk merkezi Eski Dnya'nn NGLTERE'sinden, Yeni Dnyann BRLEK AMERKA DEVLETLER'ne geti. Amerikan kapitalizmi yeryznn en yksek Ar Kr ile en parlak yaama standardn Amerikan tebaasna salad. En yksek yaama standard salanan Modern klelerin, ii ve emeki ynlarnn kendi egemen evrelerinden baka bir 67

isteyecekleri kalabilir mi? Medeni parklarda yatp, a kaldka ehirden ehre yk vagonlarna kaak binen ve Federal Polise maymun srleri gibi kovalanan ayaktakm m? Onlar nasl olsa bir lokma ekmee satn alnacak bir soysuzlama iine sokulmulard. Beyazlarn kznca lin ettikleri kara derili ve kara talihli insanlar m? Onlar nasl olsa millet ounluunca bir "Dokunulmazlar" durumuna itilmilerdir. Ortaan Ghetto'larn, Modern an Konsantrasyon kamplarn andran kapal blgelerde hapsedilerek Amerikan dnyas dna atlmlardr. Atalarndan kalma Klelik gelenek ve grenekleriyle, bakaldrmakszn srklenip giderler. Yeter ki st tabakaya egemen olan FNANS-KAPTAL zmreleri iinde birlik ve dirlik korunabilsin. Bu nasl olacak? Kendiliinden. retimin hemen btn dallar nasl olsa birka yz milyarderin kontrolndedir. O birka yz milyarder ise, birka ulu bankann "harem-i ismetinde" [kutsal ocanda] derleik, kaynak ve birleiktirler. Btn Amerika'nn ve btn Dnya'nn can damarlar o birka yz Finans-Kapitalist ailesinin emrinde daralp geniler. Bu gidiin politikadaki karl: Gelenekcil DEMOKRATCUMHURYET tahterevallisidir. Bu oyunu deitirmekte hi yarar aranamaz. 19. yzyl usul biri iner, tekisi biner. Sk gnde ikisi birbirine ta kartr. Amerikan milleti mi? O, alm kudurmutan beterdir. Holivud'un bacak aras, Teksas'n keskin niancl, asi genliin sa sakal uzam motosikletli empanzeleri, eriflerin byk 68

altndan glp, Hr Basn'n reklam ettii haydutluklar. Btn bu kargaalk iinde, vur patlasn al oynasn, Amerikan kalabalklar gangster saklambac oynarlar. ylesine bunaltlm kamuoyu nnde ifte Partiler adlarn bile deitirmeye gerek bulmazlar. Diledikleri gibi, kongrelere oy mteahhidi Lobby'lerin gnderdikleri yelerle toplanrlar. Herkesin nnde senatrleri, milletvekillerini, valileri, hakimleri seerler. Perde arkasnda Mafia'lar, CIA'lar, Klu Klux Klan'lar, yani eli silahl gizli gdclerini seerler. Bu seimler "DEMOKRAS"nin son sz olur. mtiyazl Finans-Kapital oligarisine hibir engel braklmaz. Akl vermeye kalkacak kimse, Cumhurbakan da olsa, kim vurduya getirilir. Bylece herkes "HRRYET SEM" ve uygulam olur. ngiltere byle mi? Hayr. ki Emperyalist Evren Sava, koca Emperyalist ngiliz'de ne kol, ne kanat brakmtr. Doru drst smrge ve yararl nfuz blgeleri bile salam kalmamtr. O yzden "Ar-Kr" temelleri iyice anmtr. 19. yzyln egemeni st Kapitalist ve Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snflar bile snf olarak Arafat'ta braklmlardr. lerinden en kodamanlar, o snflar bir eit "Ekspropriasyon"a (mlklerinden etme)ye kararl ve mecbur olmu bir Finans-Kapital zmresi halindedir. Geri ikinci kerte kapitalistlerle ikinci kerte Mlk ve Toprak Sahipleri mlklerinden edilmediler. Ama ar-kar kaynakhizbi 69 larndan yoksun kaldlar. O bakmdan Finans-Kapital

dndaki kapitalist ve mlk sahibi snflar, sz yerinde ise, (ko-

damanlara bakarak) "PROLETERLEME" ye uradlar. ArKrdan pay alamayan bu ikinci kerte kapitalist ve mlk sahibi snflar, "vahi" adyla damgalandlar. Tekelci sermaye dnda eski st snf geleneklerini savunamadlar. Gelenekcil LBERAL partileri kt. "VAH" st snflar nasl bir eit ii snfna itildilerse, tpk yle, Liberal Parti'nin yerine LABOUR PARTY (i Partisi) geirildi. Yeni kartlarla eski oyun oynanmaya baland. ki klasik egemen kapitalizm metropolnde (ngiltere ve Amerika'da) FTE PART sistemi olduu gibi kald. Bu partiler ister Muhafazakar, ister Liberal, ister i, ister Demokrat, ister Cumhuriyeti etiketlerini tasnlar, hibir eyi deitirmedi. yzlerinde hep iki belli bal modern smrc snfn (Kapitalist snf ile Byk Toprak ve Mlk Sahipleri Snfnn) maskeli yahut maskesiz iktidarn yaattlar. Gerek ngiltere'de, gerek Amerika'da egemen iki sosyal snf bile, snf olarak egemenliklerini Finans Kapitale ipoteklediler. Kendileri bir zmre pltokrasisinin buyruu altna getiler. Byle iken, politika sahnesinde sanki demokratik 19. yzyl oyunu oynand. O an siyasi partileri eski adlaryla sahnede idiler. O sayede, gsterili bir parlamento oyunu ile Finans-Kapitalin smrs ve basks maskelenip yrtld. Ya ngiltere ve Amerika dnda kalm teki kapitalist metropollerde ne oldu? 70

Orada kapitalizmin ge veya g gelimesi yznden, keskin snflama nispeten amortize edildi. Toplum kapitalizme girdii halde, kapitalizmden nceki derebeyi art sosyal tabakalar hem kendi varlklarn, hem de gelenek ve greneklerini olduka muhafaza ettiler. Kimi lkelerde millet nfusunun byk bln bu Ortaa art sosyal tabakalar tekil etti. Fransa'da olduu gibi, speklasyoncu Finans-Kapital o kk mlk zentili insanlar kendi kumarna oturtmay becerdi. Para ve hisse senedi ve tahvilat alp satmalar kk burjuva ynlarn byk sermayenin kuyruuna taklm byk kuru kalabalklar biimine soktu. Kimi lkelerde kk burjuvazinin says azald. Ne var ki, milletin kapitalizme ge gelme ve sonradan grme hevesleri aztt. Millet yapsnda ve ruhunda iflah olmaz kk burjuva eilimleri olduu gibi kald. Zengin Almanya'da ii snf bile, en pis Prusya aalnn derebeyi art molozlarndan bir trl kurtulamad. Kk burjuva kalabalkl veya kk burjuva ruhlu bir toplumda PARTLER FURYASI kanlmaz eydi. Anglosakson lkelerinde kapitalizm kendi demir disiplinini, ar-kr sayesinde besledii FTE PART demokrasisi ile dayatt. Geri kalan lkelerde Kapitalizm bunun zddn yapt. steyenin diledii partiyi kurmasna gz yumdu. Varsn ortalk alabildiine karsnd. Her kafadan ne kadar ok ses karsa, insan beyinleri o kadar ok dumanlanrd.

Nasl olsa her parti, kendi yapsyla millet iinde blnmeleri arttracakt. O parallk ortasnda en devrimci sosyalist partiler bile kiiliklerini kolay tantamazlard. Egemen snflarn tekellerinde Finans ve Devlet mekanizmalar vard. Bu sayede, her politikann bana arabuk en pisipisine kariyerist kk burjuva elemanlar geirilebilir ve hareket soysuzlatrlabilirdi. Modern ii snfnn duru bilinci o kargaalk yznden bulandrlrd. Proletaryann snf bilincine kesince kavumayan her parti ise, diledii kadar "ar" olsun, arabuk anarist ve benzeri kaklklara drlrd. Bylelikle, btn akmlar, nnde sonunda, egemen Kapitalist snflarnn deirmenine su gtrecekti. ok partililik kapitalizm kurdunun sevdii dumanl havayd. Bir sr partinin yaratt bulank suda balk avlamak kapitalizm iin allm bir zanaatt. ok parti kaosu (maheri) sonusuz, verimsiz, ikircikli dnce ve davran kargaalklarna elveriliydi. O karklkta geni kk burjuva ynlar bunalrlar, kk burjuva eilimleri aztrd. En sonunda, kar yol bulamayan byk ynlar Finans-Kapital zmresinin yumruu altna snmak zorunda kalrlard. Kapitalizmin kk karlar anaforuna kaplm bir lkede insanlar gnlk dalaverelerinden baka ie vakit bulamazlar. Bu lkelerde ii snf aznlktadr. Kk mlk sahipleri yerlerde srngenlie yatkndr. Alktan lrken gz plkte kalan ku beyinli horozlara benzerler. Bu akn kalabalklar, Finans-Kapital kendi sandklarna oy davarlar gibi rktmenin kolayn her zaman bulur. 72

Brakn herkes istedii partiyi kursun. Partiler ne denli oalrsa, ezilen ve smrlen alt snf ve tabakalarn dnyay net grmeleri o denli imkansz olur. Demokrasi panayrnda bol bol karlan politika curcunalar memleketi arabuk Babil Kulesi'ne evirir. Oligari zmresi Finans-Kapital ve devlet aalaryla yzyllardan beri kurulu dalyannda gittike daha bereketli avclklar gelitirir. ngiltere ve Amerika dnda kalan irili ufakl kapitalist lkelerde "DEMOKRAS" ad verilen OK PARTL oyunun anlam budur. Bu oyunda tehlike yok mudur? Kk burjuva kalabalklar her an her eyi tersine evirmeye hazr anaristlerdir. Bir gn gemi azya alrlar, ne Finans-Kapitali, ne devleti dinlemeyip ii snfna katlmaya kalkrlarsa ne olur? Kk burjuvazinin ikisi bei bir araya g gelir. Bir araya gelseler, her biri kendi bana buyruk "byk lider" olmak sevdasna kaplr. O zaman yavrularn ineyen akn kuluka tavua dner, ortal birbirine katmaktan baka trl kurnazlk ve kararllk gsteremezler. Aztacak kk burjuva maskaralklar saman alevi kadar mrsz olur. Finans-Kapitalin gizli ak, silahl silahsz resmi gleri byktr. Sokaklar dolusu zavall insanlar yar a ve isiz braklmtr. Bunlarn ilerinden, maa verilince Cehenneme dahi gidecek pek ok insan bulunur. Bu gibiler belli bir klk ve para ile gizli ak, sivil eteler halinde tekilatlandrlr. te73

ki a ve isiz kardeleri stne saldrtlr. Emperyalist politikann bu oyununa adyla sanyla FAZM denir. Bir avu Finans-Kapital pltokrasisi, elindeki mthi sermayeye, mthi devlete, mthi orduya ve mthi polise gvenir. Silahl ebekeler ksaca ayarlanr. A aa, isizi isize, kardei kardee, babay oula drmenin eitleri becerilir. Halk tabakalar halk tabakalarna ezdirilir. nsanlara yazk m olur? Kapitalizm iin "it de lrse krdan, kurt ta lrse krdandr". ivi ivi ile sklr. Bugn, kapitalist dnyada tmyle oynanan SYAS PARTLER OYUNU ksaca budur.

E- KAPTALZMN SOSYALZME "ZN" VER Modern tarihte iveren snf sahneye "SOSYAL DEVRM" ile kt. O gn bugndr, sosyal devrim iveren snfnn tekelinde merulat. veren snf iktidara gelince btn siyasi hareketler burjuva asndan "MERU" klnd. Kapitalizmin iine gelmeyen, dorudan doruya SINIFI'nn devrimci bilinci lanetlendi. Her ileri halk hareketi gerekince kanla atele bouldu. 1789 "BYK FRANSIZ HTLAL": Burjuva ihtilali olduu iin, hem "ULU", hem de "MERU" sayld. O ihtilal iinde motor halkt. Devrimci halk ynlar kendi devrimci eilimini Jakobenlerde buldu. Jakobenler tekilatlanp dncelerini davrana evirir evirmez, burjuvazi tapay att. veren hrriyetinin maskesini drd. Artk maalar 110 bin Frank'a karld. Kapitalistlere iktidar sayesinde, en yal gelirler kayrld. O zamana dek devrimin gz bebei saylan basn hrriyeti inendi. Gazetelere imzasz yaz yazmak yasakland. sizlere bir ekmek paras salayan satclklar plakaya baland. Plakasz i yapmak su oldu. Byle rzkn daraltt halkn mmessillerini deitirme hakkn da engelledi ve kulpleri kartrmaya balad. "Patriotizmi (yani 75

yurtseverlii), patruyutizme (yani karakol devriyeciliine) kovdurdu." 1792 ylnda, artk halkn silahl kuvvetlerde rol almas gelenei ortadan kaldrld. "GARD NASYONAL" (Milli Muhafz) adn alan yeni silahl kuvvet tekilat yalnz iveren ocuklarndan kuruldu. Jakobenler: "YAASIN MLLET, YAASIN DONSUZLAR!" yahut "KAHROLSUN KRAL, KAHROLSUN KOCA DOMUZ!" diye istedikleri kadar barsnlar. Jakobenlere ve Jakoben yann tutanlara kar 950 svireli aylkl asker, 200 asilzade ve 2-3 bin burjuva ocuu silahlandrlp karld. Bunlar: "YAASIN KANUN! YAASIN KRAL!" diye karlk veriyorlard. Jakobenler 9-10 bin kiiydiler. Ama silahlar ktyd. Kumandaszdlar. 4 bin tfekli, 11 toplu gerici silahl gler: "VL CANAL" (pis ayaktakm) "DE GUENLLE" (hrpaniler) dedikleri devrimci yurttalarn zerine kurun yadrp hepsini kltan geirdiler. 1793 yl, veren Snf ekonomik baltalamalara giriti. Bylece Jakobenlerin "DEVRMC HKMET"ni halkn gznden drd. Byk devrimcilerin terr gnlerinde kan dkmelerinden yaknan veren Snf, insan giyotinlemekte, adam ldrtmekte devrimci terre ta karttlar. 1830, 1848, 1871 yllar, halk iveren snf tarafndan kkrtld. Ayaklanmalarda halk kendi kurtuluunu kendi gcnden beklemeye balaynca, veren Snf ters dnd. En gerici insanlarla el ele verip, devrimi yaratm bulunan halk ve kendi z milletini bire dek krmakta gzn krpmad. 76

Tarihte veren Snf'nn ta kendisi her zaman budur. Onun Burjuva Demokrasisi dedii ey baka trl olamaz. Ne var ki, Kapitalizm oldu olasya kendi kendisini kemiren bir sosyal retim temeline dayanr. Burjuvazi, ilk iktidar gnlerinde (bizim DP ve AP liderleri gibi) her mahallede bir milyoner yaratt. Bu olay btn lkede herkesin kapitalist olabilecei parolas ile reklam etti. Bu curcunal ilanlar btn kapitalist heveslilerine tayyare piyangosu gibi sevimli geldi. Bununla birlikte, S. Demirel'in "Herkes fabrikatr olacak" sznn anlam, yalnz veren snfn umutlandrabilir. Kapitalizm biraz geliti mi, sermaye santralizasyonu (merkezilemesi, yaygnlna derleip toplamas) ve sermaye konsantrasyonu (koygunlamas, yani yksekliine derleip toplamas) kanlmaz olur. Kapitalist snfnn kendi iinde bile ufaklar ve clzlar rekabetle alaa edilir. "Milyoner olmak" yahut fabrikatr olmak, her kula nasip olmaz. Bu sefer, zenginlemek sevdasnn parlak kuruntu tahtndan teker meker yuvarlanan orta ve kk kapitalistlere bir umut kaps amak gerekir. Bu kap i Snf'nn "SOSYALZM" geleneinde gizlidir. Her birinin yreinde fabrikatrlk ve milyonerlik aslan yatan burjuvalarn, Sosyalizm safna atlmalar bir eit kariyer, klah kapma olur. Oradan fabrikatrle, milyonerlie deme kaplar aan iktidar frsatlar yakalanr. Bu uurda, kck Trkiye'nin bile ne tkenmez rnekleri vardr. Ta eski "AMELE TEAL CEMYET" liderlerinden az m milyoner grdk... Hele imdi Amerikan yardm anda nice yeni sal sollu, hatta 77

sosyalist basit "Sendika" yneticileri han, apartman, fabrika sahibi olu oluvermektedirler. Bu kssalardan veren Snf'nn kard hisseler ok oldu. Devrimci halk hareketlerini, kapitalizm uzun sre kanla bodu. Ondan sonra kendi sosyal temellerini oturaklatrmak gereini anlad. Bunun iin tek kar yol, sosyal snflar arasndaki keskin snr ayrtlarn kaldrmak, snf izgilerini birbirlerine kartrmak oyunu olabilirdi. Bu oyunun banda Sosyalizme "ZN" vermek geldi. veren Snf, apn ve gcn kendi belirtecei, bir sra "Sosyalizmler" kurdu. Bu Sosyalizmlerin subalarn kendi burjuva elemanlarna kestirdi. ve d iveren karlarnda sosyalistleri kullanma frsatn karmad. zinnamen ve patentli sosyalizmlerin anlam bu oldu. veren Snfnn Sosyalizme kar gsterdii "TOLERANS" daha 19. yzyl sonunda balad. Hele 20. yzylda o yoldan yrmek kapitalizme bsbtn gerekti. nk veren snf iinden bir tek Finans Kapitalist grubu her eyi tekeline almt. Kapitalist snfnn teki zmrelerini "VAH" saydrp saf d etmek veya ezmek olaand. O zaman veren Snfnn geri kalan epeyce kalabalk btn teki zmreleri, irili ufakl iveren ve oluk ocuklar "SOSYALZM" alannda talihlerini denemek yoluna dtler. Bugn Kapitalizm, ancak yle bir BURJUVA SOSYALZM'nin yaratt "EMNYET SPABI" ile ayakta durabiliyor. Bu emniyet sbab sayesinde, bir tala birok kular vuruluyor. Bir yanda yer yer paslanp delinmeye yz tutmu Emperyalizm kazannn 78

patlamas nleniyor. te yandan asl ama i Snfn avlamaktr. i Snf her eiliminde Sosyalizme drt elle sarlyor. i Snfnn namuslu ve bilinli hareketini en iyi baltalamak, ancak arkadan vurmakla baarl olur. Onun iin proletaryann hareketi burjuva sosyalizminin sis perdeleriyle gz gz grmez hale getirilir ve tannmaz klklara sokulabilir. te iki sosyal st snfn (KAPTALST VE BYK MLKTOPRAK SAHPLER snflarnn) mehur iki klasik "FTE PARTS" dnda, baka birok partilerin piyasaya dklmesi byle oldu. zellikle " PARTLER"ne yahut "SOSYALST PARTLER"ne, Snfnn hatta "KOMNST PARTLER"ne gerekince kar el veren altndan "TOLERANS" gstermesi,

yardmlarda bulunmas o gereke ile oldu. Hele smrge ve geri lkelerden arlm "AIRI KRLAR"la zenginleen Emperyalist metropollerinde, yetmi yedi buuk trl "SOSYALZM" oyunlar ortaya dkld. i Snfnn iinde bir kaymak tabakas satn alnarak, ii kk burjuvalar ve burjuvalar haline getirmek epey kolayd. Onun iin Emperyalizmin byk metropollerinde, veren Snf her trl "DEVRMC" partileri denedi. Bu deneyiin yaratt kargaalk iinde, lm ana girmi bulunan kapitalizm, hem bir "MERUYET" (dokunulmaz hakllk) ve hem de bir "STKRARLILIK" (tutarllk) kazanyordu. Eski yrtc kanl silah zorlamalarndan vazgeilmiti. imdi maddi silahlardan daha byk, daha yaygn ve etkili olan MANEVYAT (moral) silah kullanlr oldu.

Geri lkelerin veren Snflar, kendi aababalar olan Bat emperyalizmini, her alanda olduu gibi, sosyalizm alannda dahi taklit ettiler. Buralarda burjuva, kk burjuva snf ve tabakalar bin bir eit honutsuzlukla kvranyordu. Onun iin, hemen her snfn ve her zmrenin ve tabakann uydurduu ve uydurabilecei, sryle sosyalizmler ortalkta cirit atmaya balad. Artk emperyalizm bile sosyalizmsiz nefes alamaz oldu. Finans-Kapital zmresinin bile bir sosyalizmi fkrd: NASYONAL SOSYALZM (Nazilik). Toplumu Babil Kulesine evirmek sras bylece "Sosyalizm"e dt. Sosyalist akmlar birbirlerine drld. Kritik anda sosyalizmle uraanlar artk veren snf deil, gene sosyalist olanlardr. Sosyalist olanlarn en gerici davran maskelemek iin kullandklar strateji ve taktik, herkesten nde gitmek ve szde ar-devrimcilik yapmak oldu. Ar lakrdlar ciddiye alp uygulamaya geenlere kar, sosyalist rgtlerin snrl mekanizmalar iletildi. Herkesten ileri gidenlerin ihtiyatsz davrandklar ve Faizmi aracaklar ne srld. Yapma manevralarla halk ve ii snf geriye doru itilir ve bezdirilirken, "PART DSPLN" perdesi altnda gizlenildi. Ynlarn bilinlice dnme ve davranmalar "ba balanm" duruma getirildi. Btn bu artlar altnda "Sosyalist Partileri" sktrmak ve yeraltna itmek, veren Snf iin en sersemcesine bindii dal kesmek olmaz myd? (AYDINLIK, Say 3, Ocak 1969, s. 187-204)