P. 1
dictionar de psihologie

dictionar de psihologie

|Views: 125|Likes:
Published by Anonymous gflGQ8gcd
dictionar
dictionar

More info:

Published by: Anonymous gflGQ8gcd on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2013

pdf

text

original

SUPRACOPERTA: GH.

MARINESCU

PAUL POPESCU-NEVEANU
Referenţi ştiinţifici:

Prof. dr. doc. STELUŢA TEODORESCU

Dr. doc. VICTOR SAHLEANU

de psihologie

DICŢIONAR

BUCUREŞTI • 1978

EDITURA ALBATROS

DICŢIONARE DE SPECIALITATE ŞI ALTE LUCRĂRI ENCICLOPEDICE CONSULTATE

WC

DL

1'RtrAŢÂ

H.C. Warrcn (Tîd.), Dicţionary of PsycJwlogy, Boston — New York, 1934. I.A. Kairov (red.), Pedagoghiceshisiovar, Moscova, 1960 (înl. rom. 1965). K. Lafon, Vocabiilaire de psychopedagogie et de psychiatrie de l'enfant, Paris, 1963. J. Gould, W. Kolb (Ed.), A Dictionary of the social sciences, 1964. X. Sillamy, Dictionaire de la psychologie, Paris, 1965. K. Pratt Fairchild (Ed.). Dictionary of Sociology, Totowa — New Jersey, 1965. H. Pieron (red.), Vocabulaire de la psychologie, Paris, 1967. J. Laplanche, J.-B. Pontalis, Vocabulaire de psychanalyse. Paris, 1967. A.M. Batro, Dictionaire d'epistemologie gânitique, Paris, 1968. A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, 1968. A.et. R. Muchielli, Lexique de la psychologie, Paris, 1969. V.I. Gusikov, Tevminologhiceski slovar psihiatra, Moscova, 1969. St. Bîrsănescu (red.), Dicţionar de pedagogie contemporană, Bucureşti, 1969. J. Drewer, W.D. Frohlich, Worterbuch fiir Psychologie, Munchen, 1970, K.M. Goldenson, The Encyclopedia of human behavior, New York, 1970. A.I. Diacikov (red.), Defcctologhiceski slovar, Moscova, 1970. *** Dicţionar de estetică generală, Bucureşti, 1972. *** Mic dicţionar de filosof ie, ed. a Ii-a, Bucureşti, 1973. S. Lăzărescu ş.a., Vademecum în neurologie-, Crniova, 1974.

Fiecare carie îşi are istoria şi soarta sa. în momentul hi care, încheiem această carie •putem reiata ceva despre modul în care a fost realizată şi concepută, dar nu-i putem prevedea „viaţa". Era prin 1965 cînd mi s-a propus să fac un dicţionar de psihologie pentru tineri în scopuri orientative şi autoeducative. M-am apucat de lucru cu entuziasm, socotind că îmi va fi uşor să expun termenii de bază ai psihologiei în mod clar dar fără concesii în raport cu rigorile ştiinţifice. Nu a fost însă deloc uşor. Am lucrat la acest dicţionar, cu întreruperi şi reluări, cu reveniri şi reelaborări, preocupat pînă la obsesie cînd de o problemă sau termen, cînd de altul, —timp de 12 ani, investind, în principal, în această lucrare, numai aparent simplă, cel de-al cincilea deceniu al vieţii mele. Am lucrat de unul singur, dar ce înseamnă „singur" cînd, încereînd să dau o bază de cercetare logicopsihologică dicţionarului de psihologie, am întrebat mereu cînd pe colegi, cînd pe discipolii mei ce înţeleg prin cutare cuvînt, cum văd problema etc. Nu puteam doar prescrie semnificaţiile termenilor, trebuia să-i urmărim în sistemul obiectivat al ştiinţei şi în folosirea lor curentă pentru a înţelege mai profund şi a ne înţelege mai bine. Ne-a interesat să reflectăm în dicţionar sistemul nostru de psihologie şi gîndire psihologică. Psihologia este o ştiinţă în plină dezvoltare, fiind strîns corelată cu multe

IN LOC DE PREFAŢA alte discipline. Chiar pe parcursul elaborării dicţionarului s-au produs importante deplasări în stocul de cunoştinţe psihologice si acestea au trebuii să fie adecvat integrate în dicţionar. Modelul cursei cu obstacole este în aceste condiţii nu doar o f igură de stil. Important este ca dicţionarul să fie mai puţin retrospectiv şi mai mult prospectiv, să orienteze şi asupra evenimentelor ştiinţifice în curs de desfăşurare. Aici apare şi o complicaţie în plus. Psihologia, în afara profundei ci înrădăcinări în limbajul natural, uzează de mai multe limbaje ştiinţifice — fizic şi cibernciic-informaţional, ncurofiziologic şi comportanientist, mentalist şi reflexiv, sociologic şi educaţional, matematic şi filosofic — toate fiind aplicate convergent, căutînd să surprindă unitatea în diversitatea conduitei umane. Că termenii psihologici sînt prin excelenţă polisemantici este un fapt demult atestat, dar importantă a fost pentru noi nu doar înregistrarea tuturor sensurilor, ci indicarea legăturilor esenţiale dinlăuntrul sistemului de gîndire psihologică, astfel îneît fiecare concept să-şi poată dezvălui şi preciza valorile sale generative. Se ştie că şi în limbajul curent deseori utilizăm cuvintele fără a fi pînă la capăt conştienţi de semnificaţia lor. Experienţa noastră personală, ca şi observaţiile făcute în trei decenii de lucru cu studenţii, ne dovedesc că nici limbajul ştiinţific nu este scutit de astfel de reducţii şi particularizări. S-a spus de aceea că a însuşi corect codul unei ştiinţe. înseamnă practic a lua în bună măsură în stăpînire acea ştiinţă. Aceasta mai ales hi cazul în care dicţionarul apare ca o variantă expusă analitic a unui tratat. Un tratat nu devine însă larg accesibil dacă nu este dublat de un dicţionar explicit. în acest punct s-ar părea că discuţia devine prea pretenţioasă şi se abate de la formula unui

IN LOC DE PREFAŢĂ

vocabular psihologic care să pună la dispoziţia tinerilor condensate ştiinţifice de natură să faciliteze cunoaşterea de sine şi cunoaşterea altora. Ştim însă că în această privinţă, a cunoaşterii psihologice, tinerii sînt vital şi puternic interesaţi. Or, în zilele noastre, răspunsurile ce se oferă tinerei generaţii nu pot fi aproximative şi palide. Comanda lor este ferm ştiinţifică iar a răspunde adecvat acesteia înseamnă respect şi binemeritai credit acordat tinerelor generaţii. Pentru acestea un anumit gen de „popularizare" de mult timp a devenit impopular. în aceste condiţii, căutînd să nu drămuim cunoştinţele pentru a permite fiecărui cititor să înainteze atît cît îi este necesar şi... cît poate, dicţionarul, continuînd să fie adresat tineretului, şi-a extins aria de cuprindere, interesînd şi pe psihologi, pe specialişti din domenii conexe, ca şi pe oricare din cei interesaţi în psihologia ştiinţifică, acum cînd sarcina optimizării factorului uman este la ordinea zilei. Este ceea ce inevitabil trebuia să revină primului dicţionar de psihologie publicat în ţara noastră. Semnificaţia acestei lucrări, ce nu aparţine unui autor ci principalei ştiinţe despre om, este în acelaşi timp legată de lărgirea şi intensificarea dialogului dintre public şi psihologia ştiinţifică şi de maturizarea însăşi a psihologiei care-şi poale oferi cristalizările teoretice şi pune la dispoziţie valenţele sale aplicative, în genere, elaborarea, ca şi utilizarea unui dicţionar ştiinţific, implică un efort de esenţializare, punere la punct, clarificare. Doar în orice întreprindere cognitivă, primul demers este acela al definirii termenilor după care urmează progresive corelaţii şi construcţii, ca şi în instruirea cu ajutorul unui manual programat. Oferind peste 2 000 de termeni prin articole, caracterizări schiţate şi definiri, cupriiizîiid principalele ramuri

IN LOC DE PREFAŢA ale psihologiei, dicţionarul va fi neîndoielnic instructiv pentru cititori. Aceasta nu înseamnă că nu persistă multe imperfecţiuni, că nu sînt de semnalat lacune, că nu vor apărea un număr de probleme pe care cititorii sînt invitaţi să le semnaleze si discute în vederea unei noi sau alte realizări de dicţionar psihologic românesc. Dacă mi-a revenit mie să elaborez acest dicţionar pînă la capăt, rezistînd tentaţiilor de abandon, este poate nu un fapt întîmplător. Tatăl meu mi-a îndrumat primii paşi în psihologie şi mi-a cerut să mă străduiesc ca să-mi clarific şi să-mi precizez termenii. Este o linie de efort de la care am căutat să nu mă abat. De aceea, fie-mi îngăduit să dedic această lucrare memoriei tatălui meu, Gheorghe Popescu, care mi-a fost profesor de filosofic şi psihologie la Liceul „Cuza Vodă"- din Huşi. A utorul
20 aprilie 1977.

DICŢIONARELE ALBATROS

A
COERENŢĂ A GÎNDIR1I), deviaţie de la normal sau denaturare cognitivă, formă a instabilităţii gîndirii manifestată printr-o dezordine momentană a actelor şi proceselor de gîndire. A.m. exprimă anumite raţionamente greşite, bazate pe iluzii, judecăţi şi interpretări greşite ale unor date şi situaţii ce pot avea loc în limite normale. ABILITATE, însuşire sinonimă cu priceperea, îndemînarea, dexteritatea, dibăcia, iscusinţa, evidenţiind uşurinţa, rapiditatea, calitatea superioară şi precizia cu care omul desfăşoară anumite activităţi, implicînd autoorganizare adecvată sarcinii concrete, adaptare suplă, eficientă. Este semnalată frecvent în cazul acţiunilor musculare, manuale, avînd astfel sensul de metodă, model de lucru sau de comportament aplicabil sarcinilor concrete. Se remarcă şi la sarcini
9

ABERAŢIE

MENTALĂ

(IX-

cognitive. A. nu se confundă cu deprinderea, bazîndu-se pe plasticitate neuropsihică, şi nu se reduce la cunoştinţe întrucît reprezintă o condiţie pentru formarea şi utilizarea optimă, în situaţii noi, a deprinderilor şi cunoştinţelor. în engleză termenul skill semnifică atît a. cit şi aptitudinea. ABISAL, în sens ontologic, termen care desemnează dinamica straturilor inconştiente, instinctive, psihoorganice, de adîncime a psihicului, opuse fenomenelor psihice care apar la suprafaţă, fiind uşor accesibile conştiinţei. Psihologia a., în sens epistemologic, termen care desemnează curentele psihanalitice: a) psihanaliza lui S. Freud; b) psihologia individuală a lui A. Adler; c) psihologia analitică a lui C. G. Jung. Uneori acest Iermen se mai aplică şi curentului I;tiyr,ti:l ;il lui \V. AIcDougall. Psihologia a. îşi propune

să studieze straturile cele mai profunde si primare ale personalităţii. ABNORMALITATE, termenul se referă la o îndepărtare faţă de limitele considerate normale. A. poate reprezenta atît limita subnormalului cît şi a supranormalului. Nu are obligatoriu sens patologic. ABREACŢIE, termen folosit în psihanaliză pentru a desemna eliberarea bruscă a unor tensiuni emoţionale care fuseseră blocate în inconştient şi care duc la unele exteriorizări emoţionale generate de reactivarea unor amintiri neplăcute. A. survine în condiţiile psihanalizei, ale unor tratamente psihoterapeutice sau ale unor confidenţe, provocate prin substanţe psihotrope sau accidental (consum de alcool). în psihanaliză, a. se provoacă în vederea obţinerii controlului conştient asupra situaţiilor menţionate şi pentru a înlătura conflictele latente. ABRUTIZARE, pierderea interesului faţă de valorile ce depăşesc trebuinţele materiale imediate, înscriindu-se în etic şi estetic. Ca urmare a acestui proces, individul se manifestă în relaţiile cu ceilalţi oameni fără înţelegere şi participare afectivă la dorinţele, idealurile şi suferinţele acestora sau rămîne insensibil faţă de evenimentele sau obiectele care ies din orizontul comportamentelor legate de adaptarea imediată. ABSENTEISM, fenomen cu implicaţii psihosociale care afec10

tează eficienţa economică a întreprinderilor, în psihologia industrială se calculează făcîndu-se raportul între numărul de zile absentate nemotivat într-o perioadă_.şi numărul zilelor de muncă, în general, s-a constatat că a. este mai scăzut la bărbaţi decît la femei, la vîrstnici decît la tineri, şi că descreşte ierarhic (persoanele cu posturi de conducere absentează mai rar decît subordonaţii lor). ABSENŢĂ, formă de manifestare clinică a micului acces epileptic, constînd în pierderea paroxistică, de foarte scurtă durată, totală sau parţială, a conoştinţei, conservîndu-se, de obicei, funcţia statică. într-un sens mai larg, a. corespunde unei distrageri trecătoare. ABSTINENŢĂ, evitare şi reţinere voluntară de la satisfacerea unor trebuinţe corporale privind alimentarea excesivă, viaţa sexuală, consumul de băuturi alcoolice etc. Are şi sens de minimalizare a satisfacerii trebuinţelor vitale astfel încît să fie evitate plăcerile şi orice fel de excese, în anumite limite este o condiţie necesară a conduitei morale. ŢIE), produs şi operaţie sau subproces intelectual de „mişcare" ascendentă pe verticală a intelectului constînd din selecţia, pe baza discriminării însuşirilor sau relaţiilor, a unor note comune şi generale şi caro sint, prin generalizare, esenţializare,
ABSTRACTIZARE (ABSTRAC-

implicate în concepte. T'nii autori vorbesc şi despre a. senioriale ca rezultat al diferenţierii şi condiţionării la anumite însuşiri. Acestea însă sînt numai operaţii de analiză. Specific pentru a.' este faptul că se produce prin intermediul unor simboluri sau semne şi pe calea inducţiei şi deducţiei. întotdeauna a. presupune desprinderea de planul obiectivai şi concret, evoluîiid spre categorial şi teoretic. J. Piaget scrie: „abstracţiunea constă în a adăuga unele relaţii datului perceptiv şi nu numai în a le extrage din acesta. A. recunoaşte existenţa unor calităţi comune cum sînt pătrat sau rotund, mare sau mic, plat sau tridimensional etc. înseamnă să construieşti scheme relative atît la acţiunile subiectului cît şi la proprietăţile obiectului... într-un mod şi mai general, însuşirile comune pe care se fondează o clasificare sînt comune în măsura în care acţiunea subiectului le pune în comun, cît şi în măsura în care obiectele se pretează la această punere în comun". Avînd un caracter progresiv şi cunoscînd nivele sau forme diverse (simplă, simplificatoare, constructivă sau reflexivă) procesele de a. sînt întotdeauna bipolare în sensul că din elementele discriminate, ceva {invarianta) se extrage şi reţine {după J. Bruner — se categorializeasă), iar restul {variabilele individuale şi accidentale) se lasă într-un plan secundar şi se respinge, se ignoră deliberat. în limbajul uzual,

aceste modalităţi interdependente iW a. pozitivă şi a. negativă sînl fixate prin expresiile: „a abstractiza din..." şi „a face abstracţie de...". Este posibil ca. adoptînd diverse perspective, polii procesului de a. să-şi schimbe locurile. în anumite limite a. este comutativă. La aceasta se adaugă etajarea a., existînd progresive abstractizări ale abstracţiilor (G. Kostiuk). J. Piaget socoteşte că „a face abstracţie de punctul de vedere propriu înseamnă a lua cunoştinţă de..." A. presupune condensarea şi simbolizarea de informaţii şi este operaţia inversă multiplicării logice. Complementară şi indispensabilă pentru a. este generalizarea. Cu o strategie opusă faţă de a. se dezvoltă concretizarea care de asemenea, este necesar corelată cu a. ABSTRACŢIE v. ABSTRACTIZARE. psihologia genetică a lui J. Piaget, a. analitică (sau aristotelică) are drept punct de plecare obiectele asupra cărora acţionează subiectul şi constituie modul de formare a cunoştinţelor (fizice, chimice, biologice) despre realitatea obiectivă, în vreme ce abstracţia reflexivă (sau constructivă) are drept sursă acţiunile subiectului exercitate asupra obiectelor şi constituie modul de formare a cunoştinţelor despre realitatea subiectivă (logico-matematice). De ex., în vreme ce
11

ABSTRACŢIE ANALITICĂ ŞI ABSTRACŢIE REFLEXIVĂ, în

A
tclor fizice cu care subiectul vino în contact, proprietatea „trei" ar rezulta, dimpotrivă, din acţiunea subiectului do a reuni sau disocia obiectele fizice şi nu ar aparţine direct obiectelor ca atare, aşa cum le aparţine proprietatea „dur". Despărţirea rigidă dintre cele două tipuri de abstracţii este supusă criticii pe motivul că şi în detaşarea însuşirilor obiectelor sînt investite acţiuni, iar acţiunile oricît ar fi de schematice şi generale conservă ceva din factura lor iniţială care este obiectuală în sensul că se mulează pe sau se orientează după obiect. ABULIE (gr. a - fără, boule voinţă), tulburare gravă a voinţei caracterizată prin pierderea capacităţii de a lua o hotărîre şi mai ales prin incapacitatea de a trece de la hotărîre la realizare în vederea atingerii scopului propus. Persoana afectată do a. este inertă, lipsită de iniţiativă, oscilează timp îndelungat asupra motivelor şi scopului, ca şi asupra diferitelor mijloace de realizare a obiectului anume; trecerea la acţiune e dificilă, iar acţiunea, cu greu declanşată, este abandonată la întîlnirea celor mai neînsemnate dificultăţi; şi în absenţa unor dificultăţi se produce reacţia de abandon' din cauza lipsei de energie voluntară. A. face imposibilă activitatea normală. ACALCULIE, deficienţă patologică constînd din incapacitatea de
p r o p r i e t a t e a ,,<!nr" :ii' fi nbsl i'jsă p r i n disocierea J HMtM t i lor u l m c -

a. i ('cunoaşte sau de a elabora, senine numerice -,a11 de a opera cu ele. După H. Hecaen (1965), a. reuneşte alexia şi agrafia pentru cifre şi numere, discalculia de tip spaţial şi pierderea operaţiilor aritmetice de bază (anaritmetie). ACCELERAŢIE, amplificarea vitezei de creştere şi diferenţiere somatică, de dezvoltare psihologică, observată în ultimul secol, în raport cu urbanizarea, gradul înalt al civilizaţiei, ameliorarea condiţiilor de viaţă etc. Maturaţia fizică se produce la o vîrstă timpurie (pubertatea este, de asemenea, precoce), iar înălţimea finală atinsă de indivizi este, în medie, cu 5—10 cm mai mare decît altădată. teoria sistemogenezei (a lui P.K. Anohin), model constituit la nivelul cortexului, organizare reflexă stereotip-dinamică şi care îndeplineşte funcţiile unei instanţe de control în raport cu acţiunea executată. A. este de a. un segment al programului, este un model aferent capabil să prevadă parametrii rezultatelor viitoare şi să compare, la sfîrşitul acţiunii, această previziune cu parametrii rezultatelor reale. Referindu-se la vorbire, P.K. Anohin scrie: „în consecinţă aici nu este, aşa cum se susţine, o formare a fiecărui cuvînt aparte, ci formarea unui a. de a. pentru frază, cu ordine de cuvinte, uneori chiar cu anticiparea sensului, ceea ce este semnul sigur al apariţiei unui a. de a. pentru un întreg
ACCEPTOR DE ACŢIUNE, în

sistem semantic". Deci, acceptorii pot să aibă diverse arii de cuprindere, să se integreze unul în altul să fie organizaţi ierarhic, formîndu-se şi reformîndu-se pe baza întîlnirii dintre impulsurile aferente şi cele retroaferente; o mare însemnătate au a. de a în decodificare sau înţelegere.

niment neprevăzut ce survine în timpul muncii şi cu consecinţe dăunătoare fie pentru agenţii de producţie, fie pentru mijloacele de producţie, fie pentru ambii. Psihologia se preocupă mai ales de a. de m. care se produc datorită neglijenţei, unor greşeli de percepţie sau de prelucrare a informaţiilor, unor acţiuni greşite etc. Studiindu-se această categorie de factori ai a. de m. s-a ajuns la concluzia că a. de m. trebuie puse mai ales pe seama insuficientei adaptări a omului la muncă, precum şi a unor deficienţe personale ale celor care desfăşoară activitatea: atenţie insuficientă, neglijenţă, oboseală, lipsă de prezenţă de spirit, incapacitate de decizie promptă, defecţiuni ale conlucrării în echipă etc. Cele mai multe accidente se produc datorită faptului că nu toţi muncitorii dispun de capacitatea de a face faţă cu suficientă rapiditate şi corectitudine la situaţii noi. De multe ori, în situaţiile noi şi neaşteptate se produce o dezorganizare a comportamentului, apar precipitarea, panica, exagerarea comportamentului (gesturi mai ample şi mai puţin controlate). Există

ACCIDENT DE MUNCĂ, eve-

o susceptibilitate individuală sau predispoziţie la accident (accident lability), termen care înglobează atît factorii individuali cit şi cei situaţionali. Noţiunea de predispoziţie pentru a. trebuie înţeleasă ca o stare temporară a individului, dictată nu numai de factori situaţionali, ci şi de factori profesionali. In activităţile cu un grad de periculozitate mai ridicat, unele trăsături ale persoanei, cum este emotivitatea, constituie condiţii favorabile producerii accidentelor, dar numai în corelaţie cu factorii situaţionali. Particularităţile negative ale personalităţii contribuie la producerea accidentelor. Foarte multe a. de m. se produc din cauza interesului redus faţă de procesul muncii, a conştiinciozităţii scăzute, a indisciplinei etc, adică de aspecte legate de personalitate. Deficienţele de atenţie provoacă numeroase accidente. Unii muncitori, fiind absorbiţi de ceea ce execută ei, de modul cum manipulează, nu pot fi atenţi la ceea ce se întîmp'iă în jurul lor, accidentînd pe alţii. Oboseala duce la accidentare mai ales cînd depăşeşte anumite limite. Ea provoacă blocaje, adică perioade de pauze între mişcări, în care atenţia slăbeşte. Uneori favorizează şi apariţia dezechilibrului emoţional, deci pierderea controlului în situaţii critice. Alţi factori care au legătură cu accidentele sînt virsta şi expciienţa. S-a găsit că înlre vîrstă şi ele există un raport invers

A
proporţional; cu cit vîrsta este mai înaintată, cu atlt numărul de a. de m. scade. S-a presupus câ muncitorii tineri sînt lipsiţi de i-xperienţă şi au deci o comportare mai imprudentă. în caz de pericol, emotivitatea are o influenţă defavorabilă asupra timpului de reacţie prelungindu-1 foarte mult. Pe de altă parte se pare că cei ce au o atitudine negativă faţă de colectiv, manifestări de agresivitate, insubordine, sînt predispuşi la a. de m. Aceasta indică faptul că producerea de accidente reflectă o lipsă de integrare în mediul de muncă, care corelează de multe ori şi cu o lipsă de integrare socială în general, uneori cu o viaţă familială dezordonată. Prevenirea lor constă în înlăturarea cauzelor prin mijloace tehnice, medicale şi psihologice. Mijloacele tehnice constituie categoria cea mai importantă, cele medicale şi psihologice completîndu-le doar pe cele dintîi. Un rol important îl deţine respectarea normelor de protecţie a muncii. Prevenirea medicală, constă în controlul medical periodic al personalului şi îndeosebi a lucrătorilor suferinzi de anumite maladii sau expuşi unor boli. Prevenirea medicală priveşte şi controlul factorilor ambianţei fizice, al condiţiilor de igienă etc. Principalele direcţii de acţiune preventivă ale psihologiei sînt: a) orientarea şi selecţia profesională; b) formarea profesională; c) adaptarea muncii la posibilităţile lucrătorilor (construirea unor dispozitive de
14

semnalizare optime); d) propaganda normelor do securitate a muncii. Principiile securităţii muncii trebuie însuşite însă odată cu pregătirea sau formarea profesională. Din punct de vedere psihologic cel mai bun mijloc de securitate în muncă este asimilarea corectă a mişcărilor de lucru, formarea deprinderilor corespunzătoare de muncă, modelarea situaţiilor critice sau a situaţiilor de deranjamente tipice şi antrenarea pentru a le face faţă. ACOMODARE, în sens general, adaptare sau ajustare; în psihologia genetică, ansamblu de modificări ale schemelor în funcţie de condiţii noi. (v. asimilareaconiodare). în psihofiziologia vederii prin a. se desemnează modificarea reflexă a curburii cristalinului în raport cu stimulii aflaţi la distanţe variabile de ochi, ceea ce permite obţinerea unor imagini clare pe retină. Pentru obiecte apropiate cristalinul se bombează mult, pentru cele îndepărtate tinde spre aplatizare, în cazul defectelor de construcţie ale globului ocular, sau a modificărilor anatomopatologice ale muşchiului ciliar apare miopia sau presbitismul. ces, mai mult sau mai puţin conştient, de modificare a relaţiilor intre persoane sau grupuri de persoane, în scopul reducerii stărilor de încordare şi conflictuaîe. Ajustare a comportamentului individual după cerinţele grupului. Reprezentările individuale şi
ACOMODARE SOCIALĂ, pro-

colective despre partenerii de relaţii interindividuale sau de grup influenţează pozitiv sau negativ acest proces. De asemenea, dorinţa de cooperare, spiritul de toleranţă sînt factori esenţiali în a.S. întrucît previn stările conflictuale. împăcările, concesiile, înţelegerile reduc stările tensionale.
ACROMATOPSIE (gr. a - fără, chronia — culoare, opsie —

vedere), tulburare a vederii constînd în incapacitatea de a percepe culorile. A. poate fi totala (mai rar întîlnită), cînd subiectul nu poate percepe nici o culoare, sau parţială, cînd este afectată perceperea uneia sau a două dintre culorile fundamentale. Subiectului cu asemenea tulburări îi sînt interzise profesiunile care solicită distingerea normală a culorilor (în transporturile auto feroviare, aeriene etc). extremitate, inegal—mare), boală endocrină, necongenitală, caracterizată printr-o exagerată dezvoltare a extremităţilor corporale şi a scheletului facial, datorată hipersecreţiei hormonilor de creştere (hormoni somatotropi) hipofizari; boala a fost studiată prima dată de Pierre Mărie şi Gh. Marinescu. ACT RATAT (în franceză acte manqiii) termen psihanalitic semnificînd, după Laplanche şi Pontalis (1967), „actul al cărui rezultat vizat explicit nu este atins, ajungînd să fie înlocuit printr-un altul". Nu se confundă cu orice perturbări, confuzie de
ACROMEGALIE (gr. akron -

memorie şi acţiune, care apar întîmplător sau rezultă din neatenţie. Termenul se aplică numai simptomelor ce trădează un compromis între intenţia conştientă si tendinţele inconştiente, refulate ACT SOCIAL, acţiune specifică existenţei sociale şi caracterizată, după P. Janet, prin secundaritate (acţiune faţă de acţiunea primară), cooperare şi comunicare. A.s. se construieşte după modele culturale. Este dirijată spre un scop formulat unuia sau mai multor participanţi. în spiritul teoriei învăţării a.s. este o interstimulare între A şi B. K. Young defineşte a.s. ca fiind „procesul de la impuls la întărire sau recompensă prin indicaţie şi reacţie, necesiţi nd intervenţia altui individ". G.H. Mead subliniază aspectul atitudinal al a.s. a activităţii voluntare, avînd o desfăşurare internă sau externă şi dispunînd de autoreglai verbal ce se declanşează în urma unor decizii, vizează un scop formulat conştient şi implică efort voluntar. Cunoaşte grade diferite de complexitate după natura scopului, dificultatea sarcinii etc. Este întotdeauna mijlocit, după cum arată L. Vîgotski. O reacţie nemijlocită nu poate să fie voluntară, ci ca devine ca atare numai cînd i se adaugă o altă reacţie de nivel superior ce efectuează funcţii de orientare şi control (P. Janet). Caracteristic pentru a,v. este că ele sînt anticipate şi dirijate conştient,
ACT VOLUNTAR, componentă

A. de activitatea sistemului nervos vegetativ şi a unor instanţe subcorticale. senzoriomotorii. mod de existenţă a psihicului uman. ACTIVITATE NERVOASĂ SU- E.a. cel mai universal fenomen fiziologic şi totodată psihic la animale şi la om. în ACTIVARE A ÎNVĂŢĂRII: a) acţiuni care la rîndul lor cuprind operaţii. Se disting a. în consecinţă a. în timp ce reflexele native. se ocupă de mecanismul formării legăturilor temporare între stimulii din mediul extern sau intern şi anumite funcţiuni ale organismului şi de mecanismul analizatorilor care diferenţiază primar impulsurile conform elementelor şi momentelor agenţilor stimulatori. a unei ramuri a culturii. activitate nervoasă calificată.P.P. b) slructuralitatea privind corelaţia dintre dinamica nervoasă şi structurile ce-i stau la bază. Airapetianţ) analiza activităţii din nivele sa nuanţat. I. Odată cu studiul fiziologic al relaţiilor cortico-viscerale (K. Orice a. în care sistemului nervos îi revine rolul decisiv în coordonarea tuturor proceselor organice şi comportamentale. o conexiune între puncte diferite deci un fenomen cu o configuraţie spaţială. Este necesar ca între predare şi însuşirea-preluarea de cunoştinţe să se realizeze o corelaţie optimă. în a.n. denumire a efectului asupra cortexului provocat de impulsurile activatoare ce vin de la sistemul reticular. ţin de instanţele subccrticale.P. Originar. Pavlov. Pşonik. necondiţionate.s. conduită incluzînd verigi interne şi externe. socială se bazează pe cooperare şi comunicaţie. dispune de o bază motivaţională. reflexele dobîndite prin condiţionare implică. în ansamblu intervenind particularităţile de tip ale a. care fusese anterior calificată ca psihică.s. Pavlov). funcţiile de bază sînt analiza şi sinteza. este în centrul obiectului psihologiei ştiinţifice. proiecţia pe scoarţă a unui receptor prezentînd.P. al formării de noi legături temporare. c) unitatea dintre analiză şi sinteză. Bîkov consemna: „teoria reflexelor condiţionate este teoria activităţii nervoase superioare". modalitate specific umană de adaptare la mediu şi de adaptare a mediului la condiţia socioumană. I.n. A. . activitate corticală. A. denumire dată în 1912 de către I. prin opoziţie. H. hipnoză. Reflexul este un răspuns necesar la un stimul căruia îi corespunde la „centru".n. delimitarea zonelor de optimă excitabilitate. A. de o structură (organizare prin autoorganizare) şi de o ţintă. în ştiinţa despre a. Pavlov.î. care este deci o fiziologie îndeosebi a emisferelor cerebrale.s. intensificare şi realizare optimă a activităţii de transmitere a cunoştinţelor şi de educare intelectuală prin apelul la metodele cele mai eficiente cum sînt algoritmica şi euristica..s. specific organizată.. Cernigovski) şi cu punerea în evidenţă a reflexelor condiţionate interoceptive (A.P. Pavlov funcţiilor şi proceselor ce se desfăşoară la nivelul „etajului superior al sistemului nervos central al animalelor superioare". evoluţia neurodinamica în ordinea stărilor fazice. Lindsley utilizează şi conceptul de nivel de activare. de viziunea dinamicii caleidoscopice a mozaicului cortical. se pot distinge trei secţiuni: a) neurodinamica: se ocupă de procesele excitaţiei şi inhibiţiei. comunicative. a. b) creştere a ponderii acţiunilor elevului în însuşirea cunoştinţelor şi în exersarea operaţiilor intelectuale necesare pentru stăpînirea unei discipline ştiinţifice.atunci cînd se automatizează devenind post voluntare.s. o activitate de analiză şi una de sinteză. tinzînd Spre o interpretare corelaţională. după I.\ota definitorie a a. scop sau plan în raport cu care se autoreglează. susceptibilă de studiul fiziologic obiectiv. în «sternul nervos central „există două aparate centrale diferite: aparatul de conducere directă a impulsului nervos şi aparatul de conectare şi deconectare a circuitului" (I.n. este transformarea ce priveşte obiecte materiale şi (sau) informaţii şi ansambluri informaţionale. somn.P. de formele inhibiţiei. Pavlov.. ca inferioară. D. stări paradoxale ca şi fenomenele patologice de felul inerţiei obsesive sau al mobili- ie . Studiul a. elementare sau complexe (instinctele). neurofiziologia contemporană. ACTIVITATE. intelectuale sau cognitive ş. este delimitată prin metoda reflexului condiţionat şi considerată ca acea activitate a creierului. delimitativ este fenomenul condiţionării.s. aşa cum mişcarea este mod de existenţă a materiei.n. Procesul psihic este o a. se construieşte prin preluarea (asimilarea) modelelor socioculturale şi a instrumentaţiei sau tehnicii respective şi prin acomodarea acestora la sistemul psihocomportamental al individului sau grupului. presupune o înlănţuire sau un sistem ierarhizat de ACTIVARE NESPECIFICĂ. Bîkov. după I. psihică.n. PERIOARĂ.n. Deci. de fenomenele legice ale iradierii — concentrării şi ale inducţiei reciproce. întrucît prezintă o „latură subiectivă". Gastaut a dovedit însă posibilitatea stabilirii de conexiuni noi la nivel subcortical. diferenţiază a. catalepsie. V. prin care se efectuează echilibrarea cu mediul. Elaborînd şi metodologia ştiinţei despre a. Adoptînd nervismul ca principiu al unei fiziologii integrale. presupune dezvoltarea iniţiativei şi independenţei în activitatea intelectuală a elevilor.s. de relaţiile ce intervin între ele conform legii intensităţilor. simultan şi constant. de condiţiile interne ale conexiunilor prin atragerea impulsurilor spre focarul mai puternic şi prin „bătătorirea drumului". Pavlov formulează trei principii: a) determinismul prin care se afirmă că în fiziologia cerebrală totul este obiectiv şi determinat cauzal. implicînd veghe. Reflexul este.

iar calitativ. J. competiţie. folosite în mod constant de sistemul complex propriu omului. a. Pavlov. Blondei consideră că a.. pragmatic. I. Rubinstein atrage însă atenţia asupra faptului că şi a. a.P. ci identifică şi a. „Nu este nevoie de prea multă imaginaţie.'mod de intervenţie în ordinea externă şi internă. iniţiat conştient de subiect şi mijlocit instrumental. cele sportive avînd cea mai mare răspîndire. H. J. L. Lalande şi M. mintale. „trebuie să constituie sinteza spontaneităţii şi reflexiei. Kotarbinski a iniţiat o nouă disciplină praxiologia. Leontiev. A. la copil avuul o funcţie formativă. activitatea practică. S. c) teoria semnalizării care prevede nu numai relaţia reflexă dintre stimul şi reacţie dar şi. (M. Piaget susţine că operaţiile intelectuale îşi trag originea nu din lucruri ci din a. dobîndeşte în psihologia modernă. în baza unui model dobîndit. în filosofic. cuprinzînd toată umanitatea". Psihologia nu se limitează însă numai la a. venind în întîmpinarea stimulului sau desfăşurîndu-se autonom prin exercitarea de către subiect a unei forţe sau facultăţi de natură să producă un efect. motive. propria perfecţionare corporală. deprinderi. subiectivă şi necesitatea externă. activităţi cu finalitate proprie (autotelice) răspunzînd dorinţei omului de a le practica pentru propria dezvoltare fizică. S. prin mecanismul ci. T. Kubinstein. răspunzînd nevoii de compensare. Pavlov arată că fiecare legătură temporară este. mijlocirea. se referă în primul rînd la faptele de memorie (a. Sub raportul structurii. iar la adult funcţii de divertisment şi recreative. aproape nenumărate. P. ACŢIUNE. formare şi transformare. Principalele forme de a. un rol important revine actualizării de sine sau autoactualizării ca tendinţă spre exprimarea şi realizarea pulsiunilor specifice ale eului. se prezintă sub diverse forme. Dewey. b) studiul reflexelor prin care se analizează factorii şi legile condiţionării. a. Wallon. într-un plan mai larg H. Rogers. vorbind contemporan. ca modalităţi organizate ale comportamentului. în forma gimnasticii prin care se urmăreşte. sînt: Indice sau de joc. concretîzind teza marxistă despre ideal ca „transpunere şi traducere a materialului în capul omului". recreative. implicînd o incalculabilă cantitate de semnale şi semnalizări comutative". a. agonistice sau de luptă. pot fi liniare sau circulare. I. A. a persoanei morale şi a ordinei universale". suprimă atît unilateralitatea subiectivităţii cît ş i pe cea a obiectivitătii „Legile lumii exterioare sînt bazele activităţii omului în raport cu un scop". un semnal. a obiectivizării intenţiilor şi proiectelor. de asemenea. divertisment. axiologic şi lumea sa. dezvoltată multilateral în toate ţările lumii. în modul cel mai direct. A. se clasifică reflexele şi se prezintă sistemele de reflexe sau stereotipcle dinamice. sînt obiectuale şi deci.c. la diverse niveluri şi. mulîndu-se pe obiecte extrag un conţinut informaţional adecvat acestora. orice. Parsons. cît şi în mediul social specific în toată amploarea lui. Kpuran — 1974). transformatoare. Ja19 net. Vigotski. Janet a pus în evidenţă geneza actelor intelectuale ca rezidind în interiorizarea schemelor de a. ACTIVITĂŢI CORPORALE. o valoare rle principiu. constituirea „modelului intern" al stimulului şi reacţiei. de a. în şirul atitudinilor creative. obiectivă.P. Pavlov scrie: „activitatea fundamentală şi cea mai generală a marilor emisfere este semnalizarea. faptă. Piaget. ca operaţii de modificare şi transformare conform unui scop a obiectelor materiale şi sociale. Zeisel remarcă trei dimensiuni ale modelului acţio- 18 . după C. Unitate de conduită elaborată fi bazată pe un program psihic. fizică. care se situează în mediul larg reprezentat de natură în general. se deivoltă într-un punct nodal al întîlnirii dintre necesitatea internă. se desfăşoară într-un cîmp al interacţiunilor dintre subiectul epistemic. Este necesar să se distingă reacţia reflexă spontan provocată de un stimul. J. considerînd specifică pentru conduita umană. constă din motic. ACTUALIZARE. la trebuinţe. scop şi structură sau mod de organizare.s. inclusiv reflexia. Vîgotski. este relaţia individului cu o situaţie raportată la finalităţi sau valori. de modelare. După T. Ştiinţa despre a. sînt reflexele condiţionate. întotdeauna a. a realităţii şi cunoaşterii. gimnice. După II. fiind unitate a autoreglărilor vitale şi finaliste. Wallon. deconectare. •materiale şi mintale.taţii generatoare de instabilitate comportamentală. întrecere. însemnînd recunoaştere şi reproducere) şi. prin implicarea ci în toate verigile sistemului psihocomportamcntal uman. După Lenin. Mijlocită prin organe funcţionale generate şi diferenţiate cultural. cunoaşterea însăşi. odată cu demonstraţiile lui P. un reflex şi prin semnificaţia sa adaptativă. se include atît în neurofiziologia cît şi în psihofiziologia modernă şi constituie o bază naturală (în- A A ţelegînd aici nu numai biologicul ci şi propriul naturii umane) pentru psihologia normală şi patologică. pe care o desfăşoară un subiect. scria I. Aici se include şi sistematizarea activităţii de semnalizare în cele două sisteme de semnalizare prin care se realizează efectiv o unificare a fiziologicului şi psihologicului. trecerea din stare potenţială-latentă în stare activă. a corelat instrumentaţia practicii cu instrumentaţia intelectuală.n. în ultima jumătate de veac. tendinţe afective. concrete şi verbale. pentru a vedea dintr-o dată cît de multe. avînd o constituţie acţională.P. recreare şi divertisment. L.

prin interiorizare. un obiect ce devine obiectiv. Av. Definind operaţia ca „mod de îndeplinire a a.) formate anterior în ordinea utilizării acelor imagini... Diviziunea în a. materială transformările sînt efective. a. interne trebuie să fie. M. a. Funcţia scopului apare la om în condiţiile activităţii sociale şi este un element definitoriu al a." Astfel a.. A. . iar cea materială sau materializată este predominant efectorie. Janet a încercat să refacă unitatea dintre motor şi mental. — Av. — Av. ca proces ce se efectuează în afară..— Op. prescurtare. Aceasta constituie segmentul conducător al de procese. în acelaşi fel este conceput şi raportul dintre a. Deci.. a. în luarea ei în stăpînire de către subiect. pe cînd P. A. efectuare a ambelor. verigă în lanţul acţionai al acestora." ca element necesar al ei. în genere. Considerînd perspectiva' genetică. „despărţirea obiectului şi motivului activităţii este rezultatul detaşării din activitatea primară.. tot aşa fără segmentul executor nu există însăşi a. se diferenţiază şi se defineşte prin scopuri parţiale în cîmpul activităţii. este polisemantic dar îşi menţine un nucleu constant. întrucît este numai o verigă a acesteia. oamenii intră în anumite relaţii şi numai prin intermediul acestor legături şi relaţii există raportul lor faţă de natură". A. a.. în a. Av. în sistemul activităţii se pot urmări nouă tipuri de Op. poate fi reflexivă. Deci. Totuşi şi a.n. în cea mentală. H. care dispune de un anumit substrat motivaţional 21 unitar. mentală revine pe o poziţie orientativ-reglatorie. dar nu este reductibilă la a. A. o modelare de către subiect a materiei exterioare lui şi în acest sens pare să se opună idrii.. — Op. complexă şi difuză dar unitară. declanşată de un mobil se orientează anticipativ către o ţintă. Op. Deosebirea este şi calitativă. deci activitate de orientare. ce poate intra în constituţia a diferite a. A. —A. a. în sfîrşit. Apoi a. Astfel. înseamnă. îndeplineşte un rol necesar atît în codificarea-decodificarea stimulilor. în care obiectul şi motivul nu coincid între ele. în cazul activităţii. considerată ca relativă. Leontiev conchide: „astfel vom numi a. El scrie: „acţiunea subiectului presupune nu numai imaginea situaţiei şi planul de execuţie. a unor operaţii separate". Kl scrie: „la animale. Scopurile sînt cele care impun selecţia mijloacelor. întrunite în persoana subiectului. Leontiev arată că orice operaţie provine dintr-o a. — n. ci şi multe acţiuni (operaţii — n. fundată pe predominanţe. A. şi. siructurafă şi motivată va puf ea funcţiona autonom. în sistemul dinamic şi procesual al activităţii. ponte să se refrie la subieciu: însuşi. iar operaţia este element al tehnicii de. de schematizare sau verbalizare. Piaget.. obiectul activităţii şi motivul ei biologic sînt întotdeauna contopite.. iar a. dar aceasta numai în ordinea informaţională. Wallon scrie: „evoluţia de la act la gîndire se explică simultan prin opus şi prin acelaşi". de coordonare şi construcţie mentală şi în acest sens se opune praxisului. mentală este transformatoare.. motorie este senzoriomotorie sau verbomotorie. generalizare şi automatizare a acesteia. în Fiind situate la diverse nivele şi. înţeleasă şi ca modalitate complexă de refacere a echilibrului (L.. subiectului se disting două părţi inegale şi în chip diferit importante — cea orientativă şi cea executorie. nu poate fi interpretată subiectiv ca servomecanism efectoriu. Semnificativă pentru universalitatea a. Aşadar. b) proprietăţile obiectului inclus în a.. conformă unui scop.) reprezintă un dispozitiv de conducere al a. scop. mijlocită simbolic. — A. A. de aceea. externe şi a. ce intră în funcţiune numai în momentul exteriorizării unor conţinuturi psihice. iar segmentul efector este transformarea reală. totodată. A."). —A. şi activitate.)se identifică prin motiv. transformările sînt numai „avute în vedere". Op." La om.arx arătase că „pentru a produce. c) influenţele exterioare suferite de subiect şi care determină prin efectele lor conjugate direcţia şi conţinutul a. este un termen comun atît comportamentului cît şi sferei psihice. cît şi în raportarea la realitate. Galperin avansează în analiza organizării a. se individualizează prin scop. se distinge prin scop. în fapt. intră în constituţia mecanismelor tuturor proceselor psihice (care corelaţii: Op. A. A. Termenul de a. în mod curent. mentală ascunde o componentă ideomotorie. se corelează ierarhic după norme de complementaritate. P. Segmentul orientativ (altfel. se şi constituie în ordinea interiorizării-exteriorizării şi pot fi modelate în acest fel). tot aşa precum aceeaşi a.n. Av. H. după _ J. pe cînd operaţia rămîne o simplă dispoziţie instrumentală. întrucît a. a. corespunde unor circuite reflexe complete. A. în timp ce în a. diferite sfere (motor-mental) a.. Bcrgson a absolutizat tocmai acest înţeles. dar aşa cum fără îndeplinirea lui nu pot exista reale transformări ale materialului dat în produse finale.nai: a) condiţiile a. desiăşurîndu-se ca o activitate sau intrînd în organizarea diferitelor activităţi ca element component. poate fi îndeplinită prin diferite operaţii. le a. întotdeauna coincid. sfîrşit.— — Av. Couffignal a definit sistemul cibernetic ca „sistem de a.. adică pregătite orientativ... baza de orientare a a.. a materialului sau situaţiei date în produs sau stare terminală". Lcontiev observă că în aceste condiţii se afirmă o altă alcătuire a activităţii. să privească modelarea lui pbihoii/H'ă de către un altul sau de către sine. dacă activitatea (Av.

Kluckhon). Vernon). g) fiabilitatea şi caracterul antientropic al a. a. în cel de-al doilea (diferenţial). tactilă. luată ca sistem de referinţă. Capacitate rezolutivă a analizatorului. Deşi rezultă din interiorizarea acţiunilor materiale. proces de creştere culturală prin care noi elemente sau trăsături culturale se adaugă datorită in- 23 . de a. subordonîndu-se totodată legilor gîndirii. care permite transferul dintr-o situaţie în alta {stimuli generalisativn-Woodworth). Se distinge şi a. este caracterizarea lui E. ACŢIUNE MENTALĂ. Scopul învăţării prin a. indică starea ce rezultă din această modificare. se folosesc scale de a. A. sau materializate este formarea operaţiilor mentale (V. ACUFENE. Ed. senzaţii auditive anormale. f) universalitatea reglajului. acţiunea este calificată ca materializată. în sens recent: trecerea unui grup sau a unui individ dinlr-un mediu cultural în altul. se produc în planul limbajului intern şi se exprimă în particularităţile acestuia. olfactivă. în genere a. După F. Keesing. poate fi definită ca proces de modificare culturală în care un contact mai mult sau mai puţin continuu între două sau mai multe grupuri culturale distincte are drept rezultat preluarea de către un grup a elementelor de cultură ale celuilalt grup sau ale celorlalte grupuri. A. fiind inteligentă şi creatoare. Leontiev. b) continuitatea şi integralitatea ei. vizuale. inversă faţă de valoarea pragului diferenţial. Deci a. fluierături înalte. Este un ansamblu de reacţii preformate ce mijlocesc îndeplinirea actului orientat spre satisfacerea trebuinţei. INTERIORIZARE). Freud pentru a desemna totalitatea proceselor prin care se descarcă tensiunile interne create de activarea trebuinţelor. prin variate traectorii şi procedee. ca elemente instrumentale ale acestora. de astă dată simbolică-semantică. Ca orice a. Sînt cauzate de afecţiuni craniene şi otice. organizată astfel înrît să ilustreze. ACUITATE. avînd o structură instrumentală. termenul de a. operare efectivă cu lucruri într-un anumit scop: etapă primă a învăţării. vizuală. Este deci proiectivă şi ideaţională. e) comut ativitat ea funcţională sau posibilitatea executării a. implicînd înstrăinarea de vechile valori şi asimilarea celor noi. se determină în primul sens (absolut) ca o mărime inversă faţă de valoarea pragului minim. h) precizia reglajului acţionai. ce prevăd aceeaşi distanţă faţă de sursa de emisie şi o serie de grade de stimulaţie. ţinînd de subiectivitate. constînd în reproducerea spaţio-temporală a structurii obiectului asupra căruia este orientată. operare sau transformare ce are loc în minte în forma imaginilor sau (şi) a ideilor. exprimată în posibilitatea executării ei în diferite poziţii. melodică ele.. conducînd spre gîndire. criză. înseamnă un grad înalt de sensibilitate şi o mare fineţe în discriminările senzoriale. Yîgotski.A ca element.. deci după pragurile diferenţiale. înseamnă un ansamblu de procese ce intervin în legătură cu îndepărtarea de o cultură originară. ce constă în aceea că nu există nici o limitare în construirea şi dezvoltarea &. stereoscopică. expresie psihanalitică utilizată de S. a. întotdeauna penibile datorită persistenţei lor.m. cum sînt zgomote ritmice. poate fi statică sau dinamică după cum stimulii sînt imobili sau în mişcare. mulaje. Bernstein a autoieglajului psihic a a. obiectuale. prin extensie. termen folosit de antropologia culturală pentru a desemna transferul unor valori culturale dintr-o comunitate în alta precum şi efortul de asimilare a acestora. să confirme însuşirile generale şi esenţiale ale obiectelor.. contracarînd înţelegerea cpifenomenologică a psihicului şi evitînd unilateralităţile atît ale 22 psihologiei fenomcnologiste cît şi ale celei comportamentiste. Totodată. ACŢIUNE MATERIALĂ. auditivă. dificultăţi de adaptare (R. este dependentă de motiv şi orientată prin scopuri. scriere altfel decît cu mîna dreaptă). La nivel perceptiv se vorbeşte. care se defineşte după diferenţele minime ce pot fi sesizate între stimuli. laterală. dispun de un specific al lor. celulă a conduitei umane.m. După A. şi cu adaptarea parţială încă nedefinită la o nouă cultură. modele. întrucît operaţiile sînt generalizate şi automatizate. după analizatori ca a. imaginaţiei. ceea ce nu permite reducţia la o însumare de elemente. Pentru măsurarea a. monooculară. kinestezică. monoauriculară. în acest scop se apelează şi la scheme. se situează la un nivel mai înalt de integrare. C. d) generalitatea a.. au un conţinut informaţional şi o bază operaţională. nu fără conflicte. ACULTURAŢIE.'. După L. desene. ca obiect principal al psihologiei se impune tot mai mult. Afirmarea a. memoriei şi voinţei. Caracteristicile reglajului acţionai sînt cu atît mai perfecţionate cu cît a. de la efector iniţial la oricare altul (de ex. Limbajul este un sistem de instrumente sau operaţii (după H.m. operaţiile intră în alcătuirea a. de care se serveşte a. Este binecunoscută scala de litere sau cifre prezentate pacienţilor de oculişti pentru determinarea a. neavînd motive şi scopuri concrete asemenea acţiunii desfăşurate. c) variabililatea a.m. Murray — Ph. ţiuituri. caracteristică a sensibilităţii absolute şi mai ales diferenţiale. Cînd se operează cu imagini ale obiectelor. monomanuală. termică etc. ACUMULARE CULTURALĂ. a. A ACŢIUNE SPECIFICĂ.m. Este studiată concret. Bernstein degajă următoarele caracteristici ale acesteia: a) obiectualitatea a. în cercetările de laborator a. Linton.

A.ilor slabi creşte (a. Există receptori greu adaptabili (îndeosebi proprioceptorii) şi rapid adaptabili (receptorii cutanaţi şi olfactivi). caracteristic este a. A. aglutinativă prin introducerea de noi elemente şi a.S. Numeroşi agenţi nocivi fizici sau chimici. în biologie se deosebeşte a. Piaget ca fiind o echilibrare între asimilare şi acomodare. b) sensibilitatea maximă este egală cu de 35 de ori valoarea iniţială a sensibilităţii. ADAPTARE. irjcturne se mai obţine prin hipervcntilaţie. Sokolov. dacă aceste schimburi favorizează funcţionarea normală a organismului. echilibru între asimilare şi acomodare socială. ARN. interdependenţă ireductibilă între experienţă şi raţiune". depăşind pragurile. 1926). la întuneric se desfăşoară foarte repede în primele 10 minute.s. a. A. ACUT. masaj ccfalic. la nivel organismic. preadaptare la mediul luminos alba4ru sau violet (K. după care apare încetinirea ritmului de creştere a sensibilităţii. Accelerarea a. stimuli tactili) a. civilizaţie. 1958). acord între conduita personală şi modelele de conduită caracteristice ambianţei. prin deveni rc-substitui re ce duce la modificări structurale ale culturii. Adaptabilitatea este capacitatea organismelor vii de a realiza reacţii de răspuns care să le mărească şansele de supravieţuire în condiţiile schimbătoare ale mediului.. etc. subiecţii cu tulburări de comportament reprezintă diverse situaţii de neadaptare socială cu cauzalitate complexă: deficienţe ereditare. delincvenţii. Casagrande). la un echilibru mai stabil. 1958). Fenomenul creşterii senr-ibilită1 ii poate fi condiţioi'&t (A. se referă la boli cu evoluţii scurte şi manifestări clinice intense.s. frustraţii afective precoce. de comportament) caro cresc şansele de supravieţuire şi eficienţa speciei într-un mediu dat şi a.. ca proces filogenetic. are la bază mecanisme centrale şi periferice. Cel mai larg registru adaptativ îl are sistemul vizual. mediu de viaţă noc'v etc. funcţionarea organismului prin înglobarea schimburilor dintre el şi mediu. se disting: a) faza modificărilor bruşte. 1935).s. ADN.. de cele mai multe ori. negativă). este îngreunată (C7. iar indicatorul reuşitei este faptul că subiectul se simte ca „acasă" iar pentru ceilalţi nu mai este un străin. negativă merge pînă la deconectare. Este dezvoltată maxim la om. la întuneric.s. punere în echilibru progresiv între un mecanism asimilator şi o acomodare complementară. A. Din alt punct de vedere se poate distinge o a. realizat prin dobîndirea şi selectarea unor însuşiri ereditare (morfologice. Moore (1954) distinge a..s. valoare maximă de intensitate a stimulului care nu poate fi percepută de organele de simţ şi care. se produce în raport cu un mediu nou. se poate transforma în senzaţii dureroase. ADN intră 24 . acizii dezoxiribomicleio si ribonucleic.s. a.c. iar în cazul stimu'. a. ADAPTARE SENZORIALĂ. între organism şi mediu. Aubert (1865). mirosuri. Piaget..venţiei. creşterea sensibilităţii faţă de nivelul iniţial poate lua valori considerabile (A... pozitivă).s. stările nervoase. nivelul de excitabilitate-se'. schimbat. transformîndu-1 în concordanţă cu necesităţile sale. Bolnavii mintali. prin modificarea organismului şi o a. aloplastică realizată prin unelte. stabileşte următoarele: a) procesul a. Pentru om. gîndirea însăşi se organizează şi organizîndu-se structurează lucrurile. aloplastică prin modificarea activă a mediului.N. 1942). în cazul oboselii.isibilitatc al analizatorilor scade (a. distrug echilibrul omului cu mediul. a intoxicaţi- ilor sau a defieituiui do v : tamină A. în a. descoperirii şi împrumutului (J. Kekceev. fiziologice. carenţe de autoritate familială. Adrian. 1934). Koropko. în terminologia medicală a. ansamblu de procese şi activităţi prin care se trece de la un echilibru mai puţin stabil. Se mai vorbeşte despre conflicte a. (E. b) faza modificărilor lente. care nu numai că se conformează cerinţelor mediului ci ii şi modifică. are şi semnificaţia unui mecanism de optimizare a recepţiei. lS-ÎSi.s. [proces constind în modificarea tonusului nuni' film i/nr sub influenţa unor stimuluri specifice de intensitate constantă.s. crize afective a. „schimburi mediate între subiect şi obiecte. potrivirea unei persoane cu mediui. cultură. 1 > > lin. Activitatea psihică este considerată o componentă şi o formă superioară a a. în ansamblu. progresivă prin dezvoltarea vechilor tipare.. punctul maxim fiind atins după două ore. administrare de zaharină. ajustîndu-şi comportamentul după cerinţele mediului. Orbclli.c. c) faza relativei stabilităţi. adaptarea psihică este concepută de J. în dinamica procesului de a. în raport direct cu valoarea de semnalizare a stimului. H.c. este procesul prin care o persoană sau un grup social devine capabil să trăiască într-un nou mediu social. familie dezorganizată. efectuate la distanţe spaţio-temporale tot mai mari şi după traiectorii tot mai complexe. la „inadaptare socială". ADAPTARE SOCIALĂ. Sub influenta stimu- Iilor puternici. Kobertson şi X. tehnică. după J. primul care a studiat acest fenomen. în unele cazuri (stimuli acustici monotoni şi nesemnificativi. Jinkin. dînd naştere la numeroase tulburări.. incluzînd şi modificări în procesele trofice (L. acesta este considerat ca fiind adaptat.s.s.. în cursul vieţii individuale (numită uneori si reacţie adecvata). ADAPTARE MENTALĂ. bolile. este facilitată sau îngreunată (E. adaptîndu-se la lucruri. autoplastică.s. lege a sensibilităţii.

sindrom neuropsihic constînd în tulburarea sau pierderea funcţiilor psihice ale limbajului (expresiei sau înţelegerea semnalelor orale sau grafi ce) cu conservarea aparatelor periferice de execuţie sau de recepţie ale limbajului. dificultăţile de integrare socială pot fi eliminate în măsura în care se elimină susmenţionatele cauze. L. ADN intervine. Baldwin şi consacrat de J. Piaget. în sens numai biologic sau numai ysiliosocial. Conştiinţa de sine se adinceşte mult. la rîndul ei. a. se caracterizează prin hipersensibilitate. Drobotă. Adolescentul redescoperă lumea. frustraţia educaţională. Se detaşează preadolescenta (12 — 15 ani) şi postadolescenţa 118 — 22 ani). Făcîndu-şi apariţia] ca persoane deplin responsabile în mediul social. Este etapa în care intervin îndelungate şi intense meditaţii asupra valorilor. nediferenţiere între intern şi extern. bolnavul nu înţelege limbajul vorbit. care permite o combiuatorică abstractă şi lărgeşte posibilităţile. sociali. AI. imaginar sau real. Forme anatomo-clinice: a. Totuşi ritmurile dezvoltării organice şi psihologice nefiind egale. însoţit de îngustarea spiritului critic. De asemenea. şi educaţionale.A in structura crumatinei şi a cromozomilor. (Botez. de nediferenţiere psihică în trei forme fundamentale. asociată cu pubertatea. etapă a vieţii care se situează între copilărie şi vîrsta adultă (de la 12—13 la 18-20 de ani). H. uneori chiar negative. fiind însoţită deseori de tulburări intelectuale (primare sau secundare) şi corespunzînd unor leziuni cerebrale localizate (M. decalaje. Mead a constatat că în unele colectivităţi australiene nu se cunoaşte fenomenul de criză pubertală. contradicţii. de factori genetici. preluînd informaţia genetică de la ADN din nucleul celular. între obiectiv şi subiectiv şi între material şi spiritual. intre aceste două serii de fenomene M înlăuntrul fiecăreia din ele intervin unele disproporţii. Se elaborează un sens de viaţă şi dohîndeşte contururi concepţia despre lume si viaţă. Stările conflictualc sau critice nu fac parte din însăşi desfăşurarea normală a. şi este intens preocupat de propriul său destin. Grupele de adolescenţi sînt foarte coezive. A. ADOLESCENŢĂ. în aceste condiţii el se integrează în grupele celor de aceeaşi vîrstă cu care are mari afinităţi. psihosocială este un raport de interdependenţă.I. tulburări izolate ale realizării performanţelor motorii orale sau scrise precum şi ale utilizării mesajelor orale sau scrise cum sînt: surditatea verbală pură (în absenţa unei tulburări de auz. diversele segmente ale moleculei de A DX fiind specializate în sinteza unui anumit tip de proteină. Sen Alexandru. ajutîml la realizarea funcţiei genetice a nucleului celular. a însingurării adolescentului şi a slabei sau eronatei lui pregătiri pentru viaţă. in apariţia şi desfăşurarea ei. Sinteza ARX mesager se face ca pe o matriţă. Tranzitoriu crizele pot interveni din cauza carenţelor afective. informaţii ce se transmit apoi datorită capacităţii moleculelor de A DX de a se dedubla (reduplica). A DUALISM. cultivă toleranţa reciprocă şi exercită o puternică influenţă asupra personalităţii tinerilor. frecvent. se caracterizează printr-o importantă creştere şi transformare corporală şi psihică. La fete a. nu poate repeta cuvintele şi 26 27 . adolescenţii sînt intens preocupaţi de nota de originalitate pe care o prezintă individualizarea lor şi prin care pot spori valoarea integrării lor sociale. AFAZIE. este dependentă. Este de aceea contraindicată tratarea unilaterală a a. I. Fenomenele de criză şi sindrommele psihopatologice pot fi însă prevenite si evitate. Preocupările de originalitate ale tinerilor trebuie susţinute prin valori autentice şi încurajate în sensul integrării celor mai înalte şi noi forme de cultură. 1971). dat fiind regimul de viaţă impus de culturile respective.ave. trecerea în stadiul superior al dezvoltării intelectuale. Sub raport psihologic. ARX prezintă trei forme: AHX-r (ribozomal) AKX-t (transfer). sporesc eforturile de autocunoaştere şi aittoproiectare.şi în biosinteza proteinelor. între structurarea sau maturizarea organici si cea. ADN depozitează informaţia privind planul de organizare a structurilor celulei. concept introdus de A. Wallon vorbeşte chiar de o criză a originalităţii juvenile constînd din insatisfacţia faţă do statutul comun şi din dispoziţia către adoptarea unor pseudovalori ce generează comportamente numai formal originale. dar încă nu este acceptat ca un egal în cercul acestora. dispune de capacităţi similare cu cele ale adulţilor. datorită posibilităţilor sale de interpretare şi priiulemul'r. cel al operaţiilor formale. dar în orice caz frapante. Integrarea personalităţii se realizează şi se desăvîrşeşte prin integrarea socială care. Adeziunea sinceră şi necondiţionată la idealuri poate să fie asociată cu manifestări de realism brutal şi extravagant. gîndirii teoretice şi reflexive. Ca fenomen biopsihic integral a. fenomenele de criză generate de lipsă de idealuri. geografici. AKN-m (mesager). pure. intervine mai devreme decît la băieţi. culturali şi educaţionali. a. Apoi va trece în citoplasmă aducând cu el informaţia conţinută în ADN din nucleul celular. definind stadiul iniţial al ontogenezei. pus într-o situaţie echivocă întrucît el a depăşit copilăria de care se desparte demonstrativ. Adolescentul este. sentiment de dragoste şi preţuire nemărginită faţă de o fiinţă fenomen sau obiect. prin expansiunea fanteziei şi a sentimentelor odată cu apariţia mior conflicte tuotivaţionale şi afective. este mijlocită prin adaptarea socială şi calificarea profesională. ADORAŢIE.

emoţie primară caracterizată prin mare intensitate..i verbală) detiTnu!iate de le/Juni în porţiunea posterioară a primei circurnvoluţii temporale de partea emisferului cerebral dominant. angajarea prin mobilizare. subiective. 2) comportamente motorii afective (desfăşurate sau numai schiţate). sa ic d u p ă du:!. energizare şi direcţionare (sau oricare din contrariile lor). pentru că între cele două serii de componente este unitate. în vecinătatea circumvoluţiilor Iteschl de ambele părţi sau numai de partea stîngă. ca o regresiune la conduite inferioare şi tocmai aceasta reduce posibilităţile controlului ţi reolajului conştient. în legislaţie se are în vedere dacă infracţiunea a fost comisă în stare de â. în psihologia modernă se formulează recomandări de prevenire sau înlăturare a efectelor negative ale a. Unilaterale. la surdomuţi.). acalculia (v. senzorială sau de recepţie. Janet interpretează a. O primă problemă a psihologiei emoţiilor este aceea a relaţiei dintre componentele vegetative şi motorii pe de o parte şi componentele psihice. motorii (gravă afectare a vorbirii spontane) şi senzoriale (tulburarea înţelegerii limbajului) de scurtă durată (în cursul regresiei sau agravării unui sindrom afazic) şi determinate de leziuni în a 3-a circumvoluţie frontală a emisferului cerebral dominant şi respectiv. că trăirea subiectivă este efectul modificărilor corporale (W.). Vibraţia.). ansamblul proceselor. efectuarea de mişcări menite să reducă încordarea. 1) modificări organice şi vegetative secundare (în raport cu funcţiile biologice primare ale pulsului. 3) tră iri subiective de un anumit grad de complexitate şi avînd o anumită semnificaţie pentru persoana care le încearcă. trecerea la analiza detaliată a situaţiei etc. ansamblu de tulburări predominant expresive. precedînd a. emoţiile pornesc. a copierii şi a înţelegerii limbajului oral şi scris) determinată de leziuni încă imprecis localizate \agrafia (v. tulburări paroxistice ale vorbirii (vocalizare. inatenţia verbală). ajungîndu-se la o proastă vorbire (parafazie) şi chiar la deformarea cuvintelor (jargonofazie). în contextul a. ale scrisului spontan şi mai ales dictat. forme deosebite de a. cuprinzînd atît tulburări expresive cît şi receptive (tulburări în repetarea cuvintelor. fiind determinată de leziuni imprecis localizate sau de procese tumorale) şi cea determinată prin termenul de anotnie (imposibilitate de reproducere a numelor proprii. De exemplu: furia şi abandonul de sine. expansivitate.F. Alţii. posibilitatea scrisului spontan şi după dictare. pulsaţia. Lange). pot fi compensate spontan sau supuse unor acţiuni de recuperare dirijată. Totuşi stările de a. . Unii au socotit că modificările corporale sînt cauzate de trăirea subiectivă (J. la poligloţi. prin amînarea şi comutarea reacţiilor. păs28 trindu-se înţelegere. girusul angular şi girusul supramarginal). James şi K.ii''. în plenitudinea tuturor însuşirilor sale şi mediul natural şi social. reproduc şi modele sociale fără a se conforma însă unei organizări raţionale.ecreţiilorlacrimare etc. de evocare. înguste. determinate de leziuni în prima circumvoluţie temporală stîngă şi. întrucît în stare de a. anmzia receptivă (imposibilitatea de recunoaştere a melodiilor cunoscute sau'de citire a notaţiei muzicale) şi expresivă (imposibilitatea de a cînta o melodic cunoscută. să se comunice. P. AFECT. a. de citire cu voce tare. A. centrală sau de conducere. accesele nestăpînite de rîs sau plîns etc. păstrîndu-so limbajul interior. A. de repetare a cuvintelor. sînt declanşate prin fapte cognitive — excepţie făcînd doar dispoziţiile organice — dar nu sînt reductibile la acte de cunoaştere pentru că diverşi subiecţi .). pentru că problema principală nu este aceea a corelaţiei dintre corporal şi psihic ci a interacţiunii dintre subiect ca om. în prima circumvoluţie temporală: ecolalia (v. A.i scrie m mod '-pontau) pură A. pe ele alta. durată redusă. determinate de leziuni în porţiunea posterioară a ariei Broca (a 3-a circumvoluţie frontală a emisferului verbal dominant) şi într-unele zone adiacente. cili :. A. emoţiile nu se explică prin faptul că „inima bate accelerat". trauscorticale. dar cu posibilitatea recunoaşterii acestor nume într-o listă prezentată. baraj verbal). agresivitate oarbă şi starea de groază. trăirea subiectivă avînd la bază! mecanisme neurosomatice fără de care ea nu poate să apară si să se exprime. ale lecturii cu voce tare în forma paralexiilor pentru cuvintele dificile. modalitate elementară a reactivităţii afective. sînt implicate dispoziţii instinctive. amnestică şi fiind determinată de leziuni în emisferul cerebral dominant) . intervine o îngustare a cîmpului de conştiinţă şi chiar subordonarea acesteia tendinţei afective. AFECTIVITATE. în planul pronunţării sau scrierii semnelor verbale. De regulă. în vorbirea spontană şi repetată. în grafie şi lexie.A determinată de le/iuni în prima circunivoluţiu temporală. amnestică (imposibilitatea de a reproduce numele obiectelor. (la copil. dezvoltare unipolară şi exprimare nemijlocită în comportament. Ambele interpretări s-au dovedit însă a fi unilaterale şi înguste. cu tulburări grave în înţelegerea limbajului. expresivă.ă vorbi. stărilor şi relaţiilor emoţionale sau afective. în contextul oricărui fenomen emoţional se disting. Aceste forme de a. determinate de leziuni în zona Vernicke a emisferului cerebral dominant (porţiunea posterioară a primelor două circumvoluţii temporale. interacţiune sincronică. proprietate a subiectului de a resimţi emoţii şi sentimente. cu sau fără un instrument). p u i î n d îiu. Herbart). „ochii strălucesc". motorie pură (imposibilitatea de exprimare voluntară.) şi alexia pură (v. în pars triangularis al lobului frontal stîng. cu un cuvînt. respectiv.

a feedbackurilor ca modalităţi de retroaferentaţie sau a. A. Anohin distinge a. la nevroze) — ci în dezvoltarea adecvată ca sens. teza despre influenţa dezorganizatoare a emoţiei nu poate fi generalizată. In fapt. la care se adaugă şi cele imaginare. Complexitatea stărilor emoţionale se explică prin însăşi structura motivaţiei individului (complicată. pe altă cale. ele se şi formează şi dezvoltă prin trăiri emoţionale. a confirmat. Schemele de reactivitate emoţională se situează însă la diverse nivele biologice şi culturale. divergentă şi nu fără contradicţii interne) şi prin faptul că situaţiile reale. Deşi emoţiile nu reproduc obiecte prin imagini. dezorganizatoare.reacţionează emoţional diferit la aceleaşi imagini sau idei. finală. Darwin dovedind rolul energizor. de la prietenie şi ataşament pînâ la totală dependenţă afectivă de al- . Este cauzată de leziuni la nivelul emisferului frontal sting sau la nivele subadiacente. După V. în genere. Cu toate acestea. Procesele emoţionale se dezvoltă şi în legătură cu amintiri sau circumstanţe imaginare. dacă motivele se exprimă în emoţii. totuşi. Bernstein). cel puţin latente. deci nu îndeplinesc o funcţie restrictivă şi specializat cognitivă. indispensabil pentru adaptare. AFERENT. nu reproduc relaţii de determinare prin idei. se dovedeşte a fi inutilă. al faclorilor emoţionali. Uxplică fia variabilităţii subiective a proceselor afective nu ţine deci de organizarea cognitivă a subiecţilor. întrucît poate deschide drum pentru reorganizări la nivel mai înalt. Pavelcu. niciodată nu pot să satisfacă sau să contrazică din toate punctele de vedere constelaţia motivaţională a unui subiect. ale motivelor în raport cu o situaţie pe cînd motivele ar putea ii caracterizate ca un fel do „concentrate" sau „condensări" emoţionale. W. secundară. aprobare. P. P. Emoţiile depind de semnificaţia pe care o au pentru subiect evenimentele ce se produc în ambianţă şi în propriul organism. Emoţia semtialează specific relaţia intimă a subiectului cu ambianţa. nu se consumă numai în condiţii de stress. entuziasm. Este posibil ca la oni să intervină o discordanţă calitativă între forma de afectivitate actualizată şi cerinţele activităţii. Cannon. subiectul încearcă stări emoţionale dacă nu manifeste. Emoţiile apărea desfăşurări activi. indignarea. Totuşi. cum este furia. prin cercetările sale A neurofiziologice. a insatisfacerii lor. însemnătatea pentru aceasta a situaţiei reale sau presupuse. Darwin a atras atenţia asupra faptului că în comportamentele emoţionale se regăsesc elemente ale unor acţiuni desfăşurate cu un anumit sens adaptativ. aserţiunile lui Ch. AFILIAŢIE. trăire i şi comportamentul af ctiv se afirmă ca un montaj sau preorganizare energetică a adaptărilor desfăşurate. imagine a situaţiei). situaţională ca preludiu al acţiunii (reflectare premergătoare. Emoţia nu numai că susţine energetic acţiunea dar o şi anticipă în fiecare din coordonatele ei. negăsind altă ieşire. direcţia centripetă proprie nervilor senzoriali. tensiunile şi desfăşurările emoţionale sînt efectul confruntării dintre cerinţele subiectului şi datele reale sau prezumtive ale vieţii lui într-un anumit cadru obiectiv. AFERENTAŢIE (AFERENTĂ). de cele mai multe ori. satisfacţie. Janet a semnalat aceste fenomene şi a descris cazuri în care. a. ale acţiunii mai ales în legătură cu relevarea însemnătăţii în reglaj. AFEMIE. La aceasta trebuie adăugat că nu orice stagnare şi reţinere provocată de emoţie este lipsită de sens adaptativ (reacţiile de apărare pasivă) şi nu orice stare dezorganizatoare. duce la inadaptare. în cercetări neurofiziologice. ele contribuie la cunoaştere şi sînt fapte de reflectare subiectivă de un anumit fel. ACCEPTOR DE ACŢIUNE. impuls nervos sau tract nervos ce merge de la periferie (de ex. de sancţionare prin care acţiunea este corectată şi apoi încheiată prin a. stările ai'ec 30 tive sînt compuse din variate componente cu sensuri diferite. mecanism nervos opus şi complimentai' eferentaţiei. Problema constă nu în reprimarea totală a emoţiilor (aceasta ducînd. îndeplinind un rol în declanşarea şi susţinerea energetică a activităţii adaptative şi a celei de luare în stăpînire a ambianţei. Reacţiile. necazul. deseori. cunoscînd gradaţii şi variante. Ch. în situaţia contrazicerii cerinţelor. nu se impune o singură tendinţă afectivă perfect p ilan/ată spre stenic sau astenic. impuls şi tendinţă spre contacte şi asociere cu alţii. un organ de reacţie) la centru. nemulţumirea. in stările şi comportamentele emoţionale. asupra activităţii este ambiguă implicînd atît momente negative cît şi momente pozitive. subiectul este cuprins de stări emoţionale dezadaptative şi. împrejurările de viaţă (v. Acţiunea presupune o convergenţă şi reciprocă conversiune (trecere una în alta) a celor două serii de impulsuri (Ed. de declanşare ce este la baza formulării scopului şi a.) Procesele emoţionale alcătuiesc fondul şi latura energetică a vieţii psihice şi comportamentului. valoare şi grad de intensitate a emoţiilor în raport cu activităţile pe care subiectul le desfăşoară. Din studiile noastre rezultă că procesele emoţionale reflectă.K. V. implicit. intervin neplăcerea. dezaprobarea. Influenţa a. accentul se pune pe baza şi formele de a. Autoreglajui emoţional. ci de organizarea lor motivafionalâ. transport de impulsuri şi informaţii de la periferie la centru. Dacă cerinţele interne — trebuinţe şi motive — sînt satisfăcute efectul emoţional este pozitiv implicind plăcere. Faptul corespondenţei sau discordanţei de diferite grade între cerinţele subiective fi anumite condiţii determină polarizarea proceselor afective. prin reacţii si trăiri specifice. incapacitate de exprimare a ideilor şi sentimentelor prin limbajul oral. dacă este inadecvat. în toate momentele vieţii sale.

Sen Alexandru. pot să se constituie în grup pe alte scheme deeit cele formale şi să suporte schimbări^ mutaţii. a. care izvorăşte din dorinţa de a găsi în altcineva un obiect complementar şi cu care să te identifici. intensităţii (tulburarea discriminării obiectelor după grosime. rugozitate. pierdere sau perturbare a sensibilităţii gustative. AGNOZIE (gr. în absenţa unui deficit de sensibilitate elementară sau a unei tulburări psihice. pentru obiecte sau imagini. a. cuprinzînd: a. Schachter (1959) duc însă la concluzia că persoanele ce se caracterizează. se mai înţelege prin a. reacţii de aprobare sau protest etc. astereognoziile fiind determinate de leziuni în aria tacto-gnozică. determinate de leziuni ale emisferului minor sau parieto-occipitale bilaterale. uiulitii'c. idei. în sens patologic. rumoare. globala (nu sînt recunoscute nici cuvintele. problemele unui joc de a. a — fără. vîrstă. de extensitate (tulburarea diferenţierii formelor şi a recunoaşterii spaţiale). imposibili- 3 — Dicţionar de psihologie 33 . căutare. la vîrsta adultă. în psihologia socială se ridică. nici muzica şi nici zgomotele). incapacitatea de a cînta sau intona corect. incapacitate de fonaţie.. liste o caracteristică generaluinaua. A a. a. mişcare dezordonată în legătură cu ceva insuficient precizat. în decursul timpului. sindrom neuropsihic constînd în tulburarea recunoaşterii senzoriale a unui obiect cunoscut anterior. la care a. fiind determinat de un deficit al funcţiei de analiză la nivelul segmentului cortical al unui anumit analizor (M. AGITAŢIE. AFONIE (gr.zgomotelor. Forme: astereognozii. I.. vizuale. video-spaţiale. presupunînd modificarea percepţiilor diferenţiale de intensitate) şi amorfognozia sau a. împiedicînd finalizarea acţiunilor. culorilor (tulburări de recunoaştere a culorilor.şi discriminate a Mine. R.'uea auzului. AGLOSIE. rezultată (lin geneza socială a personalităţii şi din întreţinerea şi dezvoltarea acesteia prin relaţii interpersonale.Zlate). Este cauzată de leziuni rinencefalice. afonia — muţenie). relaţie afectivă de atracţie şi simpatie. afectiv şi intelectual). parazitar. Botez. pierdere totală sau parţială a vocii datorită paraliziei muşchilor coardelor vocale sau afectării centrilor nervoşi ce-i comandă. 33 în geîiefe. sentimente. cuprinzînd: a. tulburări în recunoaşterea obiectului pe cale tactilă. cum sînt ahilognozia sau a. determinate de leziuni situate în orice parte a creierului). Dobrotă). greutate. conservîndu-se posibilitatea de a descrie şi recunoaşte calităţile sale tactile elementare). a. este uşor remediabilă). consemne şi să-şi exprime sau să-şi traducă în fapt atitudinile. în relaţiile individ-grup. erquimă o anxietate de limită. pe cînd cele slab anxioase o caută. a. manifestată în trei forme clinice (care apar uneori izolat. hiperactiv dar ineficient. AGEUZIE. acceptare între membrii grupului (J. fiind determinate de leziuni în ariile somestezo-senzoriale şi somestezo-psihice. Poate fi înţeleasă şi ca o compatibilizare afectivă sau atracţie spontană. pronunţarea cuvintelor este extrem de dificilă şi se realizează după laborioase antrenamente cu ajutorul buzelor. Sînt şi cazuri contrare în care subiecţii declară că preferă singurătatea dar aceasta ascunde întotdeauna un grav disconfort spiritual. se accentuează mai ales cînd subiectul trece prin stări de anxietate. a. acţiuni stimulative adresate unei colectivităţi în scopul activizării. Uzual. cu conservarea limbajului interior. cu conscrv. apare şi ca sentiment al apartenenţei la grup sau colectivitate (. acestea fiind determinate de leziuni ale porţiunii posterioare a primei circumvoluţii temporale stingi. tulburări în recunoaşterea semnificaţiei obiectelor. a exprimării şi înţelegerii limbajului oral). Maiscmneuve. fizionomiilor (prosopagnozia) unor persoane cunoscute sau a propriei persoane. într-un alt sens. limitate la sfera perceptuală sau extinse la sfera conceptuală. statute şi roluri asemănătoare sau priveşte relaţia dintre individ şi grup.tul.U. constînd din absenţa limbii ca organ fizic. tactile primare. precipitat şi spasmodic. idei. anomalie nativă. în genere. poate rezulta şi dintr-o slabă integrare şi insuficientă coordonare a funcţiilor psihomotorii (mai ales la copil. motivată prin similitudine sau „înrudire" spirituală. a. Sears (1957) a constatat că acei copii care au fost frustraţi de asistenţa afectivă a altora. gnosis — cunoaştere). Moreno). tind să se afilieze pînă la hiperdependenţă de alţii. Intervine între persoane care au structuri. este un comportament (motor şi verbal. în această situaţie. muzicală (sau amuzia senzoriala) şi a. după J. A. de unde întrebări. prin anxietate crescută evită a. AFINITATE. mobilizării acesteia astfel îneît ea să se unească în jurul unor scopuri. Dezorganizarea şi demersurile „în gol" ce caracterizează sindromul de a. a. a. leziuni occipitale stingi la dreptaci). persoanelor sau spaţiului. foarte rară. cu origine centrală. imposibilitatea de wcunoaştere . alexia agnozică (tulburări de înţelegere a limbajului scris. în absenţa unor tulburări de vedere elementară. dar de cele rnai multe ori împreună). acalculia (tulburări în recunoaşterea numerelor în efectuarea operaţiilor aritmetice. Senlinientul singurătăţii este foarte neplăcut. imaginilor. Cercetările lui S. tactilă secundară sau asimbolia tactilă (imposibilitatea de recunoaştere a semnificaţiei obiectului tradusă prin imposibilitatea de a-1 denumi. este determinată de condiţiile creşterii şi dezvoltării copilului în dependenţă de asistenţa adulţilor. telor. ca şi a. imposibilitatea orientării în spaţiu pe cale vizuală. Tendinţa spre a. manifestată prin: dezorientare video-spaţială (pierderea posibilităţii de localizare absolută şi relativă a obiectelor.

tulburare a limbajului. vagabondajul privirii. crize mixte). Lewin copiii răspund mai frecvent la frustraţie cu un comportament regresiv. instrumente etc. alestezie vizuală (transpunerea imaginilor dintr-un hemicîmp vizual în celălalt şi de la un cadrant la altul). Implică negare actiră si produce daune sau doar transformări. K. pentru că sînt şi se instruiesc în acest fel. chiar şi lupul atacă numai sub imperiul nevoii de hrană. există o a. Se poate vorbi. anozognozii (lipsa de cunoştinţă a tulburărilor în plan neuromotor.. flexiunea cuvintelor (modificarea cuvintelor după gen. să se redirecţioneze) conflictele înainte ca ele să devină acute. ca să se deturneze [după N. expri35 mată prin tendinţe destruclive. de obicei amputat). tulburări de grupare a obiectelor. După T. la vîrsta adultă a acestora. constînd în perturbarea schemei sau imaginii corporale şi cuprinzînd: autotopagnozia (tulburare de localizare a segmentelor corporale). cum este cel de hrană. în ansamblu fenomene de inadaptare socială sau adaptare negativă manifestată prin reacţii agresive sau autoagresive. spaţială unilaterală (tendinţă de a neglija jumătatea stingă a spaţiului extracorporal). praxiilor şi gnoziilor). carenţe afective. Dollard (1939) au formulat teoria reactivităţii ce susţine că a. a fost susţinută teza despre originea instinctivă a a. frazele sînt greşit construite prin lipsa acordurilor gramaticale. pierderea memoriei topografice (imposibilitatea de a descrie itinerarii şi locuri binecunoscute. cu baza instinctivă. specifică. <Hi-. \V. crize de telescopaj şi atrofie corporală localizată. X. comportament destructiv şi violent orientat spre persoane. al limbajului. este o afazie sintactică.schemei ec<rparale (senzaţia de plutire sau de/integrare corporală cu caracter difuz. ostilitate. SURDITATE PSIHICĂ AGORAFOBIE (gr.. tulburări paroxistice ah. Wh'ite (1939) arată că grupurile conduse autoritar.. de a merge pe lîngă ziduri. de a le revizualiza şi a se orienta pe un drum cunoscut). dovedind absenţa oricărei a.li\\ic cvasispaţială şi pierderea vederii stereoscopice). a. După Head. dar de. Miilor (1941) dovedeşte că nu întotdeauna frustraţia produce a. Fromra susţine că. al modelării comportamentului prin imitaţie şi antrenament. a.A tatea de comparare a mărimilor. R. Kuo (1930) a crescut împreună pui de pisică şi de şobolani. deşi durerea ca atare este corect percepută). După ce. factură intelectuală). ofensivă. calmă. A. AGNOZIE AUDITIVĂ v. este un rezultat al învăţării. blazare. este o formă de afazie cauzată de leziuni ale scoarţei cerebrale. devalorizare personală. agora — piaţă. obiecte sau spre sine. AGRAMATISM. cîmp. Astfel. c) adaptarea unor comportamente agresive ac- . despre o a. de sorginte socială şi care constă într-un comportament destructiv (formă de autorealizare) cauzat de insatisfacţii personale. număr şi caz) se face incorect sau este absentă (verbele sînt folosite numai la infinitiv). reproducere. fiind vorba deci de o anumită îngustare concentrică a cîmpului atenţiei vizuale). asimbolia la durere (imposibilitatea de recunoaştere a calităţii 34 durerii. dar aceasta ne duce la ideea că totuşi a. Deci. Scott şi J. devin agresive şi uneori tind să-şi descarce a. Există şi o a. angajînd şi tehnici. Sears a descoperit o relaţie directă între stilul autoritar şi primitiv de educaţie şi dezvoltarea comportamentului agresiv la copii. fie şi indirect. punere în primejdie sau chiar distrugere a obiectului ei. R. de plasare în colţurile încăperilor etc. Dembo şi K. caracterizată prin pierderea capacităţii de a vorbi corect din punct de vedere gramatical. fiind concentrată în cea mai mare măsură asupra a ceea ce se petrece în axul de fixare a privirii. dar K. Preluînd o idee a lui S. străzi largi. teamă. semnifică atac. a. aceste tulburări fiind determinate de leziuni cu localizări diferite. la om. Băieţii sînt mai înclinaţi spre a. Lorenz (1966) a atras atenţia asupra faptului că. ar fi cauzată de contrarierea unor tendinţe instinctuale. AGRESIVITATE. migraţie etc. Lorenz recomandă. Prototipul a. modele din subculturi delictuale. E. atît în stare de veghe cît şi în somn. după opinia noastră. Lorenz susţine că atît la animale cît şi la om a. b) canalizarea ei în acţiuni socialmente utile (după unii şi inteligenţa sau elanul creativ ar fi o a. astăzi această teză a fost larg contrazisă. secundară. tulburări de somatognozie. este un rezultat al frustraţiei sau împiedicării (prin barieră) a unei tendinţe vitale în a-şi atinge ţelul. membrul fantomă (iluzia existenţei unui segment de membru absent. crize de senzaţie de dezintegrare corporală parţială localizată pe un segment de membru. cînd sînt lăsate libere. pierderea reprezentării vizuale a obiectelor (imposibilitatea revizualizării unor obiecte sau persoane cunoscute. educaţie negativă. în scopul prevenirii a. Există o problemă a dirijării pozitive a a. fobie de spaţiile deschise şi ample: pieţe. mmviolentă dar întotdeauna a. construire a cuibului (la păsări). visele devenind practic imposibile). ci numai în anumite cazuri.. Nu există un instinct al a. tulburări ale atenţiei vizuale (atenţia spontană pentru orice stimul vizual este foarte redusă. prin: a) acceptarea raţională a frustraţiei. în forma ei primară. are o legătură. K. unii faţă de alţii sau faţă de lucruri. iar nu din tendinţa competitivă cum se întîmplă deseori la om. Freud. generînd tendinţa de a nu părăsi locuinţa. timp îndelungat. Timbergen. paralizia psihică a privirii (imposibilitatea de a mişca voluntar ochii cu conservarea motilităţii oculare reflexe). ataxie optică (tulburarea capacităţii de a apuca un obiect în curs de fixare vizuală). phobos — frică). a fost exemplificat prin comportamentul animal.

acesta medicamentoase. de regulă. 5 milioane pot fi consideraţi alcoolici. stupiditas". manifestare fiziologică. şi care permit detectarea lui precoce. 4) „petele albe de conştiinţă" mul în creştere. într-o a treia fază. ultimul stadiu este cel de a. Kstr un moment extrem de periculos. A. euforia.prealabil. I. mergînd pînă la dereglări.sl !tit''lviji ii n i n r / i d o . epilepsie şi psihozele nuniaco-depresive. implică sendin urmă impunîndu-se ca în orice sibilizare (iar nu imunizare sau tulburare mintală. sindrom Korsakoff . M. Euforia produsă iniţial '/•' alcool esteînsă tranzitorie şi în continuare apar stări mai puţin inocente. 3) comportamentul necontrolat şi absurd în stările de ebriesau amneziile (transele) frecvente în starea de ebrietate. Ey apreciază starea acţie neobişnuită şi energică la de ebrietate ca o stare de psihopatie vinele din substanţele cu care în care-şi fac loc grandomania. cu timpul. centrarea psiliotică a vieţii pe consumul de alcool. E. delirante. punere în acord a unui organ de recepţie cu o sursă de stimulare. se instalează.Barron (1962) prealcoolic şi se manifestă prin a introdus termenul de psihaleraceea că subiectul găseşte alinare în alcool faţă de orice încercare gie: sindrom de cefalee. aceasta se accentuează într-o a doua fază. A. Jellinek antiteţanic. într-un al treilea stadiu. iraţionale. din 70 de milioane de băutori. Alcoolicul nu se confundă cu băutorul dar. la serul în stare de ebrietate. Subiectul nu-şi aminteşte frecvent de ce a făcut sau a spus. faţă de relaţiile conflictuale. nu pot fi încadrate în clasa debililor mintali. A. a. subiectul a venit în contact. . este de trei feluri: motorie. A. cu relaţiile lor interpersonale şi cu funcţia lor socială si economică ce nu poate fi exersată normal sau care prezintă perturbări evolutive". senzorială şi mixtă. halucinaţii alcoolice acute.şi sindrom Vernicke. simptome ale a. Instalarea ne.A. în categoria alcoolicilor pot fi incluşi: „acei băutori excesivi a căror dependenţă de alcool a atins un asemenea grad îneît prezintă o sensibilă tulburare mentală sau o interferenţă cu sănătatea lor corporală şi mentală.M. eonsiderînd acceptarea largă a consumului în cadrul tate. AJUSTARE. în prima fază de drogare excitarea. rezulcetări. A. F. Se uzează de metoda răspunsurilor condiţionate (asocierea alcoolului cu reacţii repulsive).profesionale şi ocazionale. de psihoterapie şi socioterapie. profesionale. crucial. pare inocent. presupune o intermitenţă dar ritmică drogare a creierului prin alcool. Primul stadiu este substanţe nocive. ceea ce antrenează. carac- este o maladie neuropsihică ce necesită tratament adecvat şi măsuri de recuperare. ALCOOLISM. în •mitomania. Apoi consumul devine şoc. sindromul obsesivo-fo. o plăceri' răutăţii. obsesive. terizat prin continuitate. nevroză sau perturbare de comportament constînd în hiperconsum de băuturi alcoolice. sau necaz. astmul bronşic. de descărcare a resentimentelor în şedinţe speciale de grup. un excitant ci un inhibitor al centrilor corticali superiori. Activitatea profesională suferă mari prejudicii.A ceptabile cum sînt cele implicate în competiţiile sportive. A LA LI E.obişnuire). lipsă sau slabă dezvoltare a vorbirii la persoane ce dispun de auz normal şi de posibilităţi de dezvoltare intelectuală comună şi care. caracterizată printr-o renarcotic. frecvent şi în orice parte a zilei. palpitaţii. sînt: 1) consutinal. a. începutul în a. După R. în 1949. A.. poate fi provocată bic. V. Epuran (1967) propune ca în sport (care nu implică destructivitate) să se renunţe la termenul de a. cronic. după o statistică din S. Suferă de a. apar manifestări impulsive. şi să se denumească tendinţa pozitivă a luptei pentru performanţă prin termenul de combativitate. a descris cele patru stadii tate din contactul cu anumite ale alcoolizării. deficienţe de vitamine şi nutriţie. Goldenson. A. a acţiunii în stare de 'transă şi a somnului acţiunile iu stările conştiinţei de scurt circuit. pornind de la sunete sau de la cuvinte. de terapie ocupaţională sau recreaţională. sub cele mai diverse pretexte. intoxicaţie sistematică.U. Verza (1969) a elaborat două metode de terapie a a„ prin învăţare. cronic. mai frecvente sînt: urtimenţin şi fără ca subiectul să fie caria. deci fenomene demenţiale pe fondul stării paradoxale şi ultraparadoxale. 2) consumul ma- relaţiilor sociale şi in situaţiile festive. se datoreşte unor disfuncţii ale zonelor corticale ale vorbirii. După o definiţie dată de O. adaptare acomodaţi vă. este rezultată din inducţia pozitivă. eczeme şi dermatoze (i952). uneori agitaţie emoţiomodificări de personalitate ce se nală. ia proporţii şi se instalează în forme nocive este necesar să se recurgă la psihoterapie în variantele ei de joc. ca urmare a inhibării sistemelor de control. intrucît se produce o inversare atît de substanţe nutritive cît şi între conştient şi inconştient.iu Este semnificativ dictonul latin luat în întregimea sa: „in vino veri/as sed in ebrietatis.S. acei băutori permanenţi. A. Dacă la anumite persoane grav frustrate şi anxioase. H. delirimn tremens. cotidieni ce cad victimă unui impuls nesatisfăcut şi necontrolabil. de ebrietate sensibilă. Iu stadiul [ H o d i oili. Subiectul bea necontrolat şi mult. aşa cum se crede. a. intervine şi ca un simptom în paralizia generală. Apariţia acestor patru simptome indică evoluţia spre a. ALERGIE. în sfîrşit. sau a sistemelor personalităţii cu modalităţile unei culturi sau unui tip de activitate. în baza unor ample cer. o serie de tulburări organice şi psihotice: intoxicaţie patologică. vulnerabilitate la diverse maladii. perturbări neurosovrozei alcoolice se soldează cu matice. Holban a relevat faptul că alcoolul nu este. Ultima fază este cea a îngustării conştiinţei.

de stabilire a unui diagnostic etc. căci obiectul ca atare are. dată tuturor bolilor mintale. de prescripţie exactă a procedeelor prin care. matematician arab de la începutul sec. sau cecitate verbală pornind de la incapacitatea de recunoaştere. Termenul şi-a păstrat semnificaţia sa din matematică. Alienatul este un inadaptat şi nu comunică normal cu alţii pentru că. în general.). binar utilizat în tehnica cibernetică. stabileşte un şir fini' de operaţii elementare. numită şi prescriptiv-operaţională. Ey. ALIENAŢIE MINTALĂ. asamblare. de redactare (a unei compuneri). reprezintă o destructurare a eului. pentru a obţine rezultatul final scontat.: a.ALEXIE (gr. Termenul nu are o semnificaţie precisă. de transformare. de control (operaţiile de probare a corectitudinii unor alte operaţii de calcul. codului genetic în care stă înscrisă informaţia ereditară. limbajului natural. într-o formă inteligibilă a. b) au caracter de masă pentru obiectele clasei stabilite. a. ARHIPALIUM. şi a. de precizare a tipului unei probleme).A. Caracteristicile a. indispensabile în procesul comunicaţiei informaţionale. Procesul instructiv-educativ are nevoie de transpunerea a cît mai multor activităţi în formă de a. ALGEZIE. aşa cum arată E. a. deoarece nu se poate determina un sistem finit de axiome şi reguli de deducere prin care să se poată construi toate propoziţiile aritmeticii elementare (Go'del. Pragul algezic reprezintă pragul sensibilităţii dureroase de orice gen. pentru calcularea celui mai mare divizor comun a două sau mai multe numere. este folosit pentru a denumi acele afecţiuni mintale în care bolnavii sînt incapabili să ducă o viaţă socială normală şi care necesită supraveghere permanentă. fără condiţii suplimentare. pentru a forma la elevi deprinderi de lucru exacte şi a orienta efortul intelectual spre rezolvarea de probleme mai importante. de ansamblu de reguli şi operatori proprii oricărui tip <li.m de construcţie logică. de identificare sau de recunoaştere (operaţii de stabilire a calităţilor gramaticale ale unui cuvînt dintr-o propoziţie. în fiecare etapă sau secvenţă. definiţii. ALLOPLASTIC v. Pot fi citaţi a. în virtutea iraţionalităţii şi fantasmelor de origine inconştientă ce se impun. Ex. vizează acele sarcini a căror rezolvare este susceptibilă de abordarea operaţională riguroasă. asociată de regulă cu agno/ii sau afazii.: tehnica construirii sistemului zecimal este mai generală faţă de cea a măririi şi micşorării unui număr de 10" ori. stări neprevăzute cărora trebuie să le corespundă acţiuni specifice (în acest caz profesorul se conduce după principii didactice generale.fără. se desfăşoară succesiunea logică a operaţiilor şi se utilizează diferiţi operatori. AUTOPLASTIC. în care se succed operatori de acelaşi gen. Creşterea rezistenţei şi implicit a pragurilor dureroase se realizează prin substanţele analgezice sau anestezice. în psihanaliză. al IXlea). a . pot avea grade diferite de generalitate. După H. de traducere a unui text codificat. tehnicizate. ALFABET. c) orientează spre rezultate precise. se ajunge la un rezultat. în a. dezmembrare şi diviziune etc.: teoria aritmeticii elementare a numerelor naturale nu poate fi total formalizată. După funcţia pe care o îndeplinesc se disting. mulţime de semne („litere").m. ALTERAREA EULUI. proprietate neuropsihică de a resimţi durerea. în cursul activităţii de învăţare se însuşesc o seric de reguli. de lucru (operaţii de calcul numeric înccpînd cu operaţiile aritme- tice fundamentale. cu o serie de condiţii logice. în aceeaşi situaţie a relativei incapacităţi pentru lectură se recurge la expresia dislexie de evoluţie. Este o formă de ag>n>:iv vizuală şi este sinonimă cu cecitatea verbală.. a. a. a. a. ALOCO RTEX v. Morse ş. ALGORITM (după numele lui Al. simpli sau lineari. Nu toate activităţile pot fi algoritmizate. dar nu după a. Ogodescu (1972) este închis în propriul univers informaţional. de fiecare dată.tn. bolnavul îşi pierde eul său ontogenetic împrumutînd un altul sau — prin inversarea conţinuturilor conştiinţei şi inconştientului — îşi construieşte un eu inadecvat social. de probarea corectitudinii logice a unui enunţ oarecare). ce se înlănţuie într-o ordine constantă pentru a prelucra injonnaţiile şi a rezolva problemele de un anumit tip. se cunosc a. După structură se disting. denumire generală.i capacităţii de . de clasificare. Sînt diferite grade de a. în cazul în care un copil cu intelect normal se dovedeşte incapabil de a-şi însuşi cititul se presupune o a.. se poate transmite unei maşini s-o execute automat. Pamfil şi D. Markov a fundamentat teoria a. explorare şi căutare. învăţarea pe bază de a. complexitatea maşinii va depinde de complexitatea a. Orice activitate care se poate algoritmiza. complecşi. în lectură. a. scheme care au la bază diferite tipuri de a. o activitate nealgoritmizată se nu- meşte independentă. aceasta nu se efectuează după prescripţii date dinainte. o serie de limitări şi 39 . „nebunia fiind inconştientă de ea însăşi". lexis citire) destrucrare . a cuvintelor scrise. A. congenitală. a. pe baza unui program precis determinat. Necesită tratarea concomitentă a tuturor cauzelor. se confundă cu acesta şi nu poate judeca obiectiv. 1931). a. Horczmi. în general. Nu se poate algoritmiza integral activitatea profesorului la o lecţie cu clase. A. De ex. de înlăturare a unei avarii într-o reţea electrică. ca o nouă ramură^ constructivă a matematicii. Analogic a.i citi şi înţelege limbajul sens. Pe baza a.a. de ex.: a) determină sigur şi inteligibil.caii ui matematic s. una dintre cele mai generale metode de activitate fizică sau intelectuală. pornind de la anumite date. pînă la ilizibilitatea silabelor sau a literelor.

dominanţa unei părţi asupra celeilalte".H. este explicată la nivelul personalităţii. sfidează normele morale. alegere si men specific psihologici sociale. 41 . dispoziţie gencral-contradictorie sau bipolară a sistemului psihic.m social. port cu situaţia. atitudini contrarii. idei şi implică reducerea şi diminuarea complexelor. Ajustările motorii. afectivă (E. Fenomenele de a. rînduri". prin coexistenţa psihologică a atitudinilor. A. G. După A. persoană. cu uşurinţă. ce respingere. de angajare voluntară spre atingerea scopului prestabilit în pofida oricăror greutăţi. tendinţe. Iî. sau care reuneşte caracterele a două naturi originare diferite. incompatibile sub raport logic. conferă a. creşterea erorilor. — intercunoaşterc şi intercomuALTUL SEMNIFICATIV. pentru fiecare din modurile în care este privită figura sau este considerată alcătuirea în termeni. în cadrul ca bază. Mead. R. act de comunicare actuale do adaptare..pra celeilalte) de a se folosi. organizarea gestică. semnifică alegerea unor scopuri meschine lipsite de valoare socială. de serviciul ambelor mîini 40 A într-o diversitate de coordonări si acţiuni. temperatură. intcrinfluenţarc. situaţie. asuindividuale pot duce.atitudini fixate de CM in perioadele caz optim. Mead susţine că indi.altul). sînt reale dar trebuie spus că structurarea personalităţii în ordinea consistenţei valorice duce la predominarea anumitor tendinţe. turilor. construire şi exploatare a sistemelor oaALTUL GENERALIZAT. intonaţiei. uzînd de cunoaşconstînd în acţiunea dezintere. ţional-operative a uneia din mîini Efectele a. în genere a. cînd cealaltă poate. sine similare celor emise de a. în baza unor anterior. necesită o anumită specializare diferenţiala între dreapta şi stînga. întrucît coexistă pulsiuni. se manifestă prin echivalarea valorii unor idei opuse. a. ele cele mai secinţă negativă a unui conflict multe ori indirectă. oferă posibilităţi valabile de interpretare. A nu se confunda cu echivocul şi cu expresia de „dublu sens". tă nu un simplu ataşament gregar. AMBIŢIE. un conţinut etic şi favorizează dezvoltarea personalităţii. ternicare. gesALTRUISM (lat.. incompletă. menite să asigure dominanţa dreptei. sînt calificate uneori ca ambigui. în sens negativ. asupra atitudinilor şi respectiv emisfere cerebrale. AMBIVALENŢĂ. la o socializare armoanterioare şi care se răslrîng nioasă . scopuri.g. preîntîmpiîntreg. este a trăi influenţează. vidul adoptă atitudini faţă de sonorizare. ordinea productivitatea muncii. Jreud consideră că implicaţii (subînţelesuri) alo concui oricărei fiinţe umane „. puritate a aerului — şi de natură psihosocială faţă de el. de exemplu în cazul accidentării uneia din mîini. organizare caracterială. în plan intelectual a. se combate prin exerciţii speciale. a.se textului verbal şi situaţional. ORBIRE. Bleuler). deducă intenţia celui ce comunică într-o proporţie mai maro sau şi să decodifice într-un anumit mai mică". A. la devianţă. meni. mijloacele demne folosite pentru atingerea lor. în motivaţie. termen. defavorabil asupra posibilităţilor ALUZIE. ce meni-maşini-mediu se urmăreşte totalizează atitudinile armonice încadrarea factorilor ambianţi înale colectivităţii sau grupului ca tre anumite limite. Implică atitudini de maximă apare ca un înţeles „citit printre generozitate. vibraţii. a. liste o con. resimte atît plăcere cît şi neplăcere. Bleuler consideră că a. în raprincipiu moral. alter . în egal. în plan volitiv se poate constata o concurenţă a scopurilor cu sens contrar şi o coexistenţă a tendinţelor de perseverare sau de abandon. La copii.sa comunicativă.L. inimicii. negativ. colorit. este cea mai proastă formulă". dragostea drept principiu.H. a. urmăreşte a preciza grupul sau categoria de indivizi către care AMBIDEXTRIE. în caz ex. S..laconică. Cel apropie de cel al unui psihotic co primeşte mesajul trebuie să în unele sau altele din părţile sale. realizabile prin mijloace care nu respectă. Subiectul se bucură şi se întristează totodată faţă de un eveniment. alături de pregătipentru altul ceea ce înseamnă • rea profesională şi dotarea tehnică. imbold puternic do implicare a forţelor personale. sens semnificaţiile cuvintelor. obiect. a. presupune o raportare conştienAMAUROZĂ v. Psihanaliştii se referă la opoziţia dintre conştient şi inconştient. Nu trebuie să uităm ca dominanţa unei emisfere cerebrale este o 'achiziţie tîrzie a procesului de hominizare. AMBIGUITATE. este un simptom caracteristic pentru schizofrenie. progresul ca scop. Totuşi uneori a. Cea mai pregnantă este a. biectul în raportarea la mediul instalarea oboselii premature. afectivitate.terea emitentului şi/lo experienţa sată pentru binele celorlalţi oa. care tatea condiţiilor de mediu care a lansat termenul. opus egoismului. sociale şi personale. totaliDupă formula lui A. în lectură.S. prin îndoială şi conflict de idei. Comte. creat de G. atît atracţie cit şi repulsie faţă de ceva. direcţia. a. umiditate. Zazzo spunea că: „din punct de vedere al echilibrului psihomotor. aşa cum le percepe su. acţiunilor de proiectare.este de natură fizică — iluminat. caracteristica unei comunicări sau a unei situaţii care permite mai multe interpretări. stare emoţional-volitivă caracterizată prin activarea concomitentă a două tendinţe contrare faţă de unul şi acelaşi obiect sau situaţie. capacitate upersoana îşi îndreaptă atenţia şi mană (contrară dominanţei funcîn raport cu care se compară. este utilă.. asupra unui obiect sau nîndu-sc astfel scăderea capacităpersoane. Baldwin.ţilor senzoriale. AMBIANŢA MUNCII. Scopurile majore. să îndeplinească funcţii complexe. în mod trem.

sentiment de dragoste şi înaltă apreciere faţă de propria persoană. comportamentul regresează (stări de afect) şi aceasta în dependenţă de gravitatea frustrării anticipate. anticipare a unei frustrări. musikos — de muzică). întrucît provoacă suferinţe morale. decizie ş a . Se desprinde astfel şi un fel de a. Kousseau distingea amorul de sine ca sentiment firesc şi raţional de conservare. a — fără. Agent stressant pentru individ sau grup. astfel economia de mişcare a lucrătorului să fie maximă. Luna. termen psihanalitic indicînd o asociere cu. Sub influenţa stressantă a a. din cazurile de a. Dominanţa a. poate fi evolutivă. cum observă Sula Tcodorescu (1972).ue se . AMINTIRE. caracteristică a conduitelor de nivel superior descrise în sistemul lui P. artificial. termen folosit pentru a denumi stările de diminuare accentuată a vederii. este consecutivă unor traumatisme craniene. După A. condiţionată afectiv. ca urmare a perturbării evocării. ducînd la orbire. temporară sau permanentă. formulare a unor intenţii.A dar recunoaşte totodată şi existenţa unei a. iar în cazuri nefericite. Nu trebuie confundată cu uitarea care este. de intoxicaţie alcoolică. AMUZIE (gr. Este în fond.. de a percepe muzica.. reactualizare prin reproducere a unor fapte memorate. în a. Este deci o a. reflexive. censtiluie o trăsătură specific umană. AMBLIOPIE (gr. retrogradă. psihologică. intoxicaţii. orientare.. în vederea deliberării. AMENTIV. bonomie. sau a acelor cazuri cînd nu se constată (aparent) leziuni în structura ochiului. în realitate viaţa psihică. Poate implica şi grade sensibile de dificultate şi uzează de procedee specifice (!'. AMOR PROPRIU. compensaţiei şi invenţiei. slab. ops — ochi). un eveniment unic (nerepetat şi irepetabil) al vieţii spirituale întrucît se inserează într-un anumit context de actualitate... Fiecare a. 0 mare însemnătate în organizarea raţională a locului de muncă are poziţia de lucru a celui care munceşte. sau o sprijinire pe. ANACLITIC. intelectuale.K. în afara elementelor confuze. a dezorientării şi incoerenţei ideative. după H. privind un interval sau asociază nu numai ni isteria. mnesis — memorie). în special pe acelea care nu sînt datorate erorilor de refracţie ale ochilor şi care deci nu pot fi corectate prin ochelari. A.. un fenomen normal. a fără. multe. Viola. Este un fenomen sau simptom ce îşi are originea în alt om sau este afe" t. A. lacunară. ansamblul proceselor de asimilare organică. nu sînt reţinute evenimentele petrecute după îmbolnăvire. amblys tocit. presupune că în acţiunile perceptive. Sînt suspensive „tendinţele care se pot opri în diferite momente ale activităţii lor şi pot rămîne un timp oarecum suspendate. Janet. este o condiţie a depăşirii şi reţinerii reacţiilor impulsive datorită dezvoltării inhibiţiei centrale şi a tuturor mijlocirilor culturale pe care le implică dezvoltarea conştiinţei umane.după eaie urmează comanda de execuţie. destocare. ca urmare a tulburărilor de fixare. sînt legate de afazii şi agnozii. X. AMENINŢARE. . Astfel. Janet. agitaţia dezordonată se manifestă pe prim plan. în general. maladie a memoriei. AMNEZIE (gr. act şi atitudine prin care se comunică iminenţa unei daune pentru cel căruia 1 se adresează.itegol'ie de fapte -. asociativ sau prin explorarea intenţionată şi sistematică a stocurilor memoriei. cuprinde adaptarea utilajului la datele antropomctrice ale muncitorului şi organizarea locului de muncă în aşa fel încît obiectele supuse prelucrării şi aparatele de măsură să fie uşor percepute. păstrare. Ralea consideră'că a. A. anterogradă. însoţite de comportamente caracterizate prin senzualitate. planificare şl experimentare men42 tală. în anumite limite. incapacitatea de a desfăşura o activitate muzicală. cauzată de tendinţa de apărare. influenţează asupra unor fapte şi perioade variabile şi delimitate după cele pe care subiectul nu le poate suporta.J. A. este luată de G. lucrătorul să fie la timp avertizat asupra deficienţelor.p. AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCĂ. Pendc. poate afecta fiecare din procesele memoriei (fixare. a. exprimat prin aceea că omul se preocupă excesiv de sine. Kretschmer ca bază pentru a explica unele structuri somatice. nu pot fi reproduse faptele memorate anterior îmbolnăvirii. nu o oprire a oricărei activităţi (ei numai a celei externe). de a reproduce vocal sau instrumental melodia. sintonie şi energie expansivă. ANABOLISM (gr. de' a. pierdere totală sau parţială a acesteia. cu perioadele de confuzie mintală. Intervine spontan. AMÎNARE. sindrom caracterizai printr-o simptomatologie polimorfă în care.[ e. voluntare. stări de confuzie mintală etc. dar şi cu accesele epileptice. alternînd cu apatia. fără a ajunge imediat la consumarea lor completă". este. A. sociale —intervin acte de frînă.. normale. activitatea mintală. reproducere). Bergson. a chibzuirii. Opus catabolisinului care se referă la dezasimilare şi a cărei dominare generează structuri somatice şi comportamente cu caracteristici contrare celor legate de a. Zincenco). anabole ridicare). Mowrer). de aşteptare. F. Sînt cunoscute şi forme mixte în care se implică tulburări ale tuturor proceselor memoriei. poate fi congenitală sau dobîndită. J. 31. evocare. isterică. sau cum se spune în limbaj curent. pe cînd în a. intensifieîndu-se în vederea planificării (O.

c) cum face. De asemenea. A. duce la concluzii privind poziţia corectă a operatorului în timpul muncii.) succes in muncă (X}) stabilitate în muncă (X. psihologul trebuind să contribuie la raţionalizarea muncii şi să aleagă. depresiunii ANALIZA PSIHOLOGICĂ A verigi să constituie un sistem funcţional deosebit de eficient. la copilul privat de mama sa de care a fost anterior sirîns legat. Poate fi: a) constituţională — local.p. tulburări ce se instalează progresiv în perioada privaţiunii de asistenţa maternă tocmai datorită valorii afective a ataşamentului anterior. efecte ale acţiunii altor variabile ce nu intră — sau nu pot fi măsurate — în acel proces. relativ recent intrate în rîndul metodelor ştiinţelor sociale. îmbunătăţirea sistemului de semnalizare. printr-o anumită organizare psihocomportamentală. A. scoţîndu-si.c. trebuie să răspundă la patru probleme: a) ce face muncitorul. negenerînd durere şi.p. prezentînd noi calităţi". se pot emite predicţiv despre evoluţia sa ulterioară. e) realizată prin mijloace de învăţare. produce efecte de segregaţie de totală detaşare a elementelor şi relaţiilor.p. a. după Stranski. cînd subiectul nu dispune de terminaţiile nervoase libere subcutanate.) . O a. din obiect. obiectul pare că de fiecare dată se întoarce pe o altă latură. precum şi aptitudinile necesare exercitării ei. mînuiri etc. lipsa sau suprimarea temporară a sensibilităţii dureroase. de tip cauză-efect. presupune o interdetemiinare relativ completă dintre variabilele procesului analizat. altfel incit cele doini muncă.a tn. S. în funcţie de natura muncii. muşchilor şi regiuni ale organelor interne sînt insensibile la durere. an — fără. faze. metode de cercetare şi analiză. succesiunea lor. A. Şi această etapă încheiată. ea este utilă pentru alcătuirea ştiinţifică a planurilor şi programelor de învăţămînt necesare şcolilor în care se califică viitoarele cadre. unele puncte ale pielii.. de asemenea. cercetarea psihologică a modului de funcţionare a sistemului om-maşină. a momentelor ei „cheie". algesis — durere). Această analiză poate conduce la concluzii interesante privind utilitatea unor cadrane pentru luarea de informaţii. A. generală se întîlneşte în cazuri extrem de rare. ANALIZOR ANALIZĂ. Se cuantifică. Ipoteza principală a a.a... c) indusă medicamentos — deci anestezie.a m. să construiască probe experimentale adecvate pentru orientarea şi selecţia profesională a cadrelor. precum şi legătura.a m. cumva se extrage un nou conţinut. MUNCII.p. de asemenea. ANALGEZ1E (gr.a m. ci descoperirea mecanismelor ei psihologice şi fiziologice.a m.a. b) pentru ce face. b) patologică — unele procese distructive grave. corp de performanţă şcolară (Xj) orientare profesională (X) opţiune profesioirilă fx. datorită organizării lor anatomo-fiziologice. este 44 ri'iit lui. prevedea şi adaptarea muncii la om. tulburările ce intervin. disocizzk calităţile stimulilor complecşi. poziţie care presupune un efort mai mic.p. odată stabilit modelul procesului. presupune evidenţierea diferitelor componente: operaţii. transformîndu-se în abstracţie.' A. Ţelul final urmărit prin a. d) ce abilităţi sînt implicate in efectuarea muncii. dupăK. se poate stabili ordinea temporală în care intră în acţiune fiecare dintre variabile. reflexivă poartă asupra fenomenelor şi conţinuţurilor mentale.m. A. A. prevede adaptarea omului Li. A. După identificarea mecanismelor de determinare univocă sau reciprocă dintre variabile. Principiu al funcţionării creierului şi organelor de simţ care.A anaclitică desemnează. Este importantă şi pentru formarea deprinderilor de muncă.rn. acţiune de desfacere sau descompunere a unui întreg în părţile sale componente şi de identificare a relaţiilor dintr-un sistem de interacţiuni. în mod paradoxal. forma uneltelor etc.p. în legătură cu rezolvarea de pro- bleme. Fenomen de diferenţiere şi selecţie opus sintezei.in evidenţă principalele particularităţi ale activităţii. între aceste variabile se stabilesc raporturi cantitative de dependenţă. d) indusă prin hipnoză şi sugestie. nu înseamnă pur şi simplu descrierea unei munci.p..' de nivel intelectual se efectuează prin intermediul unor cunoştinţe sintetice şi în cadrul unei considerări sintetice a întregului. studiază posibilităţile adecvate de menţinere a echilibrului mişcărilor celor două mîini şi ale mişcărilor picioarelor operatorului. precum şi dimensiuniU' cele mai potrivite ale locului de yeah tiica umi „cdabonh i" ow•masuiă. elaborarea metodelor de calificare la locul de muncă. La nivel intelectual a. De ex. antrenament. Rubinstein a descoperit şi propus strategia „analizei prin sinteză" pe care o caracterizează astfel: „în procesul gîndirii obiectul este inclus tot mai mult în noi legături şi datorită acestui fapt îşi dezvăluie noi calităţi care se fixează în noi concepte. muncă. ANALIZĂ CAUZALĂ. se realizează în strînsă legătură cu aceasta. insensibilitatea la agenţi nocivi în unele maladii nervoase grave sau în cazuri de imbecilitate. Spitz. astfel. stabilirea raporturilor celor mai adecvate dintre informaţia exteroceptivă şi informaţia proprioceptivă. ANALIZATOR v. stabilirea duratei calificării. similar adultului.

Tehnica P — corelaţii de probe la acelaşi subiect. legăturile dintre anumiţi termeni. permiţînd o analiză temporală a proceselor de muncă. se examinează. dar. metoda a. drumul parcurs de materiale sau produse. ce factori din situaţia lui socială au determinat formele mesajelor etc.f. în care cercetarea are ca obiect direct mesaje verbale: psihologia şi sociologia comunicaţiilor de masă şi de grup. înregistrate pe un suport stabil) care pot fi puse în legătură cu cauze probabile sau etecte posibile ale mesajelor înseşi. ale cu valori nesemnificative.f. Psihiatrul îşi propune să înţeleagă în sine modificările psihice ale bolnavului. metodă statistico-matematică prin care se determină acţiunea comună a unor variabile sau factori asupra ţinui grup de subiecţi şi activităţii lor. Tehnica T — corelaţii între cupluri de probe repetate. Tehnica S — corelaţii în cupluri de subiecţi la probe — repetate..f. Diagramele pot da o reprezentare spaţială a desfăşurării operaţiilor. diagrame ale fluxului operaţional şi informaţional ca şi analiza legăturilor lor. sensul cu care apar ş. constituie un mijloc economic de condensare a numărului de variabile cu care se operează şi de stabilire a unor relaţii structurale dintre variabile. ANALIZĂ EXISTENŢIALĂ.d.î. un îrămmchi de tehnici speciale de descriere sistematică şi completă a acelor caracteristici ale mesajelor verbale (scrise sau numai vorbite. de ce le-a formulat aşa cum le-a formulat?. a interacţiunii lor şi a erorii de eşantionaj. ea modificînd permanent cerinţele faţă de persoanele care 47 . şi folclorul.d. Alti'el spus. Tehnica Q — corelaţii între cupluri de subiecţi. caractesitici ca: frecvenţa de apariţie a unor termeni. Dinamica profesiunilor are şi numeroase implicaţii psihologice. A. din variantă sau cînd valoarea saturaţiilor devine mai mică decît 1. printre care cea mai cunoscută este metoda componentelor principale a lui Hatteling. Factorul de grup se constituie prin existenţa mai multor variabile saturate cu mai mult de 0. sociologia culturii ş. politologia. Oferă astfel indicii mai variate şi complexe decît un simplu test de semnificaţie. dar diferenţiaţi după procentul de variantă pe care-1 acoperă. Se aleg o serie de simboluri care permit reprezentarea operaţiilor. Pentru extragerea unui factor general este necesar să se acopere cel puţin 70% din variantă şi toate variabilele să fie saturate în proporţie de cel puţin 0. Factorul specific este saturat într-o singură variabilă cu mai mult de 0. Analiza se întrerupe cînd factorii acoperă mai puţin de 2%. Permite aprecierea efectelor variabilelor experimentale. constă din separarea comportamentelor suinei totale a pătratelor devierilor standard ia variantelor). Se extrage un număr de factori egal cu cel al variabilelor. ANALIZĂ FACTORIALĂ. Thurstone prin care se extrag factorii în funcţie de un punct „gravitaţional" prestabilit. iar ulterior perfecţionările survenite au permis determinarea 4(5 factorilor generali rît şi a celui de grup şi speciali. Tehnica O — corelaţii de probe repetate. înscris într-o matrice simetrică. în orice caz.li. luînd ca bază operaţia şi apelînd la un grup de tehnici speciale: hărţi ale proceselor sau multiplelor procese. Operaţiile sînt codificate.50. metodă de psihoterapie introdusă de f. iar nu să le explice conform unei teorii sau să le categorializeze. Dezvoltîndu-se iniţial ca un mijloc de control al propagandei prin comunicaţiile de masă.A ANALIZĂ DE CONŢINUT. Binswanger. etnologia. Cattell distinge 6 modalităţi de analiză factorială. şi se caută răspuns la întrebările: ce a urmărit comunicatorul atunci cînd a compus mesajele?. Calculul matematic constă în operaţii iterative care se efectuează pînă la obţinerea unor matrice rezidii-.m. desemnate ca planuri de organizare experimentală : Tehnica R — corelaţii între cupluri de probe. în psihologie în baza unei teorii a ierarhiei factorilor. A. Hărţile mai pot fi completate cu timpul corespunzător de execuţie. constînd din considerarea fiecărui bolnav psihic cti un ca": singular şi încereînd o reconstituire a semnificaţiilor atitudinilor. istoria.m. studierea diferitelor activităţi. în scopul cunoaşterii condiţiilor de desfăşurare şi totodată a cerinţelor impuse de ele indivizilor care le practică.a. in mod sistematic. ANALIZĂ DE VARIANTĂ (DISPERSIONALĂ) procedeu statistic de a trata datele prin raportare la criterii variabile. să se răspundă la întrebări privind efectele acestor mesaje: ce auditor va influenţa şi în ce mod etc. O altă metodă mai puţin laborioasă dar şi mai aproximativă este aceea centroidă a lui L. acţiunilor şi tendinţelor sale în cadrul unui univers personal. Uneori se caută. exercitate la un moment dat. Sint mai multe variante de a. li. ANALIZĂ PROFESIONALĂ.a. de asemenea.50. Factorul astfel obţinut este un concept matematic ce urmează să fie interpretat în funcţie de datele de ansamblu şi de teoria psihologică adoptată. psihologia şi sociologia literaturii. se bazează pe studiul caracteristicilor matricelor. de c. pornindu-se de la toate mesajele care constituie obiectivul investigat sau numai de la o parte statistic reprezentativă a lor (eşantion).50 cu factorul respectiv. Spearman a aplicat pentru prima dată a. a cunoscut perfecţionări multiple şi extinderi în cele mai diferite domenii. ANALIZĂ OPERAŢIONALĂ. metodă modernă de cercetare a structurii unei activităţi sau proces de muncă. şi porneşte de la tabelul de corelaţii.

şi puncte dispersate. ca metodă cat de esenţialitate. pretinzînd o calificare specială. deoarece nu afirmă similipoate verifica adevărul concluziei tudine substanţial-energetică a raţionamentului prin a. încă de acestor sisteme.în timp prin integrarea rezultalor comparate să aibă un grad ridi. Totdeauna asemănă. reuşim să clasifiraport. prezintă importanţă şi pentru stabilirea factorilor nocivi care acţionează în timpul muncii. intermediar şi central.ă analiza J ^ şi sinti. indicatorii şi sfera de mai ridicată veracităţii conclu. cu celule nervoase la care ajung în mod diferenţiat informaţiile de la receptorii respectivi. şi ca urmare.:urinr fâşurare a comportamentului (co. comportaîntre termenii sau fenomenele mentul omului este analog comrelaţionate. legătură). din punct afirma existenţa unei identităţi de vedere cibernetic. Segmentul periferic cuprinde receptorii ce captează informaţii despre natura. cibernetica conferă a.date.telor anterioare. A.fundamentală de analiză teoretică. cum e cazul dispecerului şi operatorului. d . se prezintă la fenomenul la care mi a fost ca un sistem probabilistic deschis. implicînd şi o serie de operaţii de sumară sau incipientă analiză şi sinteză a informaţiilor recepţionate.căm natura unui element pe care altfel ar fi ment. într-un ţionării maşinii. a . prin detectare. aceste însu. centripet.electronic-maşinale. au segmentul central situat în diferite zone ale cortexului marilor emisfere. se a.nouă metodă practic-operaţiocr 1 ! 49 .mului. gîndirca umană. în care pe baza unei alternări dintre inducinterne ale stimulilor). Reacţiile organismului la un stimul reprezintă noi surse de stimulare. fiind constituitdintr-un nucleu central.asta nu înseamnă că cibernetica mente inductive complete.. larg valorificat de ciber.permanent. valoanament inductiv incomplet. Din.' prin duce pînă la identificare această verificare experimentală etc. mai des u t i l i z a t e : autoorganizare şi au1ure. Totodată profesiunile tehnice moderne îşi schimbă structura psihologică în sensul că dacă anterior accentul se punea pe segmentul efector şi necesita mare investiţie de efort fizic. numite şi arii corticale. artificiale.lor con>l t<><th iu cadru! ii n^n:. Diferiţi a. ceea ce care / ttiiiiz^a-. concept introdus în fiziologie de I. introducerea unor măsuri de protecţie şi raţionalizare etc. încă reh'ată să fie de acelaşi ordin dotat cu mari posibilităţi de . Segmentul central este situat la nivelul cortexului emisferelor cerebrale. trebuit să-1 raportăm la altceva. dar pecte sau puncte. ANALOGiE (gr. prin intermediul ei se fac propuneri pentru îndepărtarea acestora prin instalaţii tehnico-sanitare. se modifică ziei: însuşirile comune fenomene. în industrie accentul trece tot mai mult de pe segmentul de orientare şi control. JVNALIZĂ TRANZACŢIONA- asi ură controlul modului de d . intensitatea şi distribuţia spaţio-temporală a stimulilor. ci sub raport fun'cde la asemănările parţiale între ţional-comportamental degajînd două fenomene şi ajungîndu-se la similitudinea schemei operaţionale asemănări totale între ele.jctabilă de la nexiune inversă de control). A.în plan evolutiv. periferic.extensie.generale de desfăşurare a procetr-o relaţie analogică nu se poate selor de reglare.. mai mult sau mai puţin distanţate de nucleu. Pornind netică. Segmentul intermediar cuprinde căile nervoase de conducere a procesului excitator în sens ascendent. pe funcţiile de supraveghere perceptivă şi apreciere intelectuală. depăşindu-se radical viziunea „periferistă" cu privire la analiza şi sinteza stimulilor la nivelul organelor de simţ. organică şi. A. a.p. declanşînd un proces de excitaţie nervoasă. în sfîrşit tificare (prin raportare la modelele raţionamentul prin a. ANALIZOR (ANALIZATOR). diferenţiere şi de iden. Asti'*jl.. în re de metodă de comparare a sistecare derivarea unui enunţ din melor. De la nivel central pornesc impulsuri centrifuge descendente care comandă ajustarea receptorilor la condiţiile în care are loc recepţia (cale sau conexiune inversă de comandă). anumit punct. I ijjiiri de a. Pavlov pentru a sublinia unitatea organelor de recepţie sensorială şi a activităţii scoarţei cerebrale. este o formă de raţio. diică ia puma fază de dezvoltare a maşinismului figura cea mai importantă a producţiei era „muncitorul universal" (care executa cele mai variate munci) astăzi fiecare profesie are un domeniu bine delimitat._'Lij şi îndeplinind funcţii do explorare. analogia — ţie şi deducţie.. şiri comune să reflecte laturi sau devine punct de plecare pentru o aspecte cil mai variate ah domenii.uoineiiul hi cuie a jat sesijată acest fel fiecare a. iniiişiu'ti tran:. m . tip de raţiona./ iiirel de eseiilitililulf ş . îneît are loc recepţia informaţiilor inverse din cîmpul acţiunilor de răspuns. in Ji. este un 48 A diferitelor tipuri de stimuli pe baza acţiunii conjugate a mai multor segmente structural-fiincţionale: perijeiir. Astfel. dinamic — contru a asigura o probabilitate cît ţinutul.P. din mediul extern sau intern. acum. prin proporţionalitute. LĂ metodă psihoterapeutică axată pe relaţiile care apar între membrii grupului psihoterapeutic sau între bolnavi şi psihoterapeut.A exercită diferitele activităţi.aplicaţie a relaţiei.M .portamentului animalului sau functoare sub un anumit aspect. Relaţia anala început pot fi luate însă o logică este privită în cibernetică serie de măsuri de precauţie pen. în segmentul cortical are loc sinteza şi analiza superioară a informaţiilor obiectuale. ascunde deosebirea naturală este analoagă gîndirii după o multitudine de alte as. Prin raţiona. dar nu sub raport substanţialtul (inferenţa) se face pornind al-energetic. Raţionamentul analogic de la principiul izofuncţionalissau prin a.

şi participare afectivă la efortul de a se atinge. Maritainc. subiectului îi este frică de propriile sale acţiuni şi suferă la gîndul executării lor. A. fie a persoanelor din anturajul acestuia. în clinica medicală. fie că este cunoscut dar care produce perturbări emoţionale. A. legat de concepţia lui animistă. frică faţă de o ameninţare cu obiect confuz. De aici divers le sensuri sau accente dobîndite de acest concept în sistemele existenţialiste ale lui M. jenă respiratorie dusă pină la astm. JAKK ]"ik SIN' I ) termen din ce C in ce mai folosit in psihologia socială prin care se desemnează situaţii in care obiecte şi persoane etc. irascibilitate. poate fi generală. Este deci necesar ca în raport cu o activitate să ne întrebăm nu numai dacă subiectul este motivat ci şi dacă este angajat în sensul relaţiei necesare. morală la persoanele care au pierdut capacitatea de rezonanţă afectivă la bine şi rău.A nală. nu este în sine un fenomen patologic. regională. calea către un echilibru stabil se impune individului ca o continuă adaptare. completă antrenează ideea morţii şi tentativele de sinucidere". atunci cînd el dă semne de nediscernămînt între străini si familie. Angajarea este bazată pe motivaţie dar este ceva mai complexă decît aceasta. după terminologia. Uneori a. poate proveni din conflicte interioare. sîilt capabile să declanşeze motivele şi atitudinile care intră în alcătuirea cuini. iar obiectele dobîndesc proprietăţi care aparţin în realitate subiectului. Kirkegaard (1844). De exemplu intei"esele şi înclinaţiile sînt considerate de M. Psihanaliştii disting primele semne ale a. Aceasta determină pe copil să proiecteze trăirile sale în realitatea lucrurilor ceea ce soldează atît cu atribuirea de obiectivitate subiectivului („realism"). în genere a. P. implicînd indistincţia între „eu" şi „lume". caracterizată printr-o aşteptare înfricoşată şi opresivă faţă de o iminentă suferinţă sau nenorocire. Heiddcger. a>ia»nic:i< amintire). iraţional exagerate. ţe. o dragoste refuzată. apoi celor care se mişcă. care fie că este anonim. din sentimentul de abandon social. conştiinţă. Sartre a. a. a sensibilităţii în genere şi a celei dureroase în mod special. mai tîrziu numai celor care se mişcă autonom. concepţie egocentrică a copilului. j ! l ' . Roco (1974) ca tendinţe afectiv-voluntare. prin înfrîngerea obstacolelor. este legată numai de condiţiile în care individul uman reuşeşte sau nu în încercările lui.P. Prin extensie. a lui J.. Piaget. la copii. dezvoltarea sa afectivă fiind blocată. cit şi de subiectivitate obiectivului („artificialism"). dar privind mereu destinul uman. în psihiatrie. ANESTEZIE (gr. Termenul de angajare se referă în primul rînd la psihologia motivaţiei şi desemnează efectul produs asupra subiectului de către motivele. vocaţie etc). metafizică sau a. palpitaţii. de vulnerabilitatea subiectului. \- tii Aceste stări se întovărăşesc u manifestări neurovegetative c comparabile cu acelea care se obţin ca urmare a şocurilor sau stressurilor emoţionale. în scopul obţinerii de informaţii privind antecedentele sale personale. Pornind de la S.. investigare. Copilul atribuie simţire. anaisthesia — insensibilitate) pierdere sau suprimare facultativă. şi locală. ANGOASĂ. care arată că există şi o nevroză de angoasă. sentimente. Camus ş. Odată acest moment depăşit. fără a Ji primit mişcarea prin transfer. Pentru J. subiectiv-obligatorii la realizarea efectivă a acesteia. a fost instituită ca o categorie filosofică şi tratată şi în sens de a. Diel (1956). A. cînd se acţionează cu narcotice asupra creierului. ii impun anumite comportamente în chip persistent. morală. între conştiinţa de sine şi conştiinţa lucrurilor. în vederea stabilirii originii şi condiţiilor dezvoltării unor particularităţi individuale (trăsături de caracter. intenţionalitate şi viaţă la început tuturor lucrurilor. complementară „realismului". a c i b e r n e i icii şi nu'/mfit nii'ili'liit n .m. în acest caz defectuoasă. scopul social propus de o colectivitate umană.a. allur ştiin- ANAMNEZĂ (gr. foarte active şi imperioase care-1 incită cu necesitate la acţiune. al cărei principiu fundamental 51 . este un fenomen psihosomatic multidimensional şi care se dezvoltă la diverse nivele de gravitate in dependenţă de situaţii şi de particularităţile individuale. individul suportă temporar a. A. tulburări digestive. înseamnă mai mult dezgust iar pentru P. a. adeziune deplină. Se vorbeşte şi despre o a. tendinţe nesatisfăcute. în scopuri medicale. se aplică analogic ca o secvenţă a biografiei psihologice. A. sau accidentale morbide precedente. Astfel. Cînd însă este nevoie de o nouă adaptare. tremurături. menţionează că „angoasa cronică este un sentiment caracteristic pentru stările melancolice. se urmăreşte reconstituirea etiologici respectivei psihopat ii sau psihoze iu vederea unei psihoterapii adecvate. capacităţi. el nu mai poate trăi sau tolera propria viaţă. implică transformarea scopurilor şi intereselor colective in scopuri şi interese personale. subiectul capătă proprietăţi care sînt de fapt ale obiectelor. consecventă .. din mediu. de tipul rahianesteziei. ANIMISM INFANTIL.. în psihologie. provoacă renunţare la lupta cu dificultăţile vie- ANGAJAREA EULUI f \ N ( . Sartre. de asemenea. fie directă a unui subiect care constituie un caz. copilul atribuie lucrurilor un fel de necesitate morală. Janet. implicîndu-1 în activitate şi întreţinînd atitudinile corespunzătoare. J. stare de nelinişte sau anxietate maximă. prii! a. A. necunoscut. Implică tensiuni emoţionale excesiv de oscilante si se asociază cu impresii difuze ale unui pericol de neevitat. ANGAJARE MORALĂ.

mai ales în ordinea psihică. Ridcau. este o formă a mecanismului de apărare cunoscut sub numele de „negare a realităţii". întîrziere mintală. Subiectul nu este 38 capabil să îngurgiteze alimentele. 1971). Calificativul se aplică subiecţilor ce suferă de deficienţe fizice. dar mai ales prin elaborarea sistemelor reflexe. deviaţie patologică. Se recurge la acest termen pentru a se face deosebirea de anormal care. După P. stare patologică sau nevroză consumi din refuzul alimentării. uneori. are alte semnificaţii şi este de competenţa psihiatrilor.frecvenţă maximă a valorilor. Bartlett). se însoţeşte de infantilism şi este înţeles ca o regresiune ' cauzată de dificultatea evoluţiei spre autonomie şi feminitate. Cel mai comun exemplu este acela de negare a surzeniei sau a orbirii. senzoriale şi inlelective (paralizii. Implică referinţă la un grup determinat şi la un model abstract. ANOSOGNOZIE.fără/wmos — lege).'i valoarea şi semnificaţia generală a modelului uman.i. fie negată activ (afazic. indivizilor dezrădăcinaţi din mediul lor social. Necesită psihoterapie şi. AN OM AL. Prin condiţionare. Galanter. l'o curba lui Gauss normalul se plasează în zona di. fobii alimentare. după H. Anohin. adică unui mod schimbat de gîndire şi vorbire care îl face pe individ capabil să se adapteze la problema lui. orbire şi ambliopie. a . poate exista relativ autonom sau ca o componentă a unor tulburări psihice mai complexe. de obicei. relevînd existenţa în structura tuturor conduitelor a unor planuri mentale şi imagini ale situaţiei. ele fiind puncte cxtrom. delincventei etc. dar şi de alte cauze. Durkheim. Miller. într-un cu totul alt sens. în limbajul curent. ANORMAL. O. în citire. care este o relaţie tipic anticipativă. Pieron. şi numai treptat ajunge să conceapă un determinism fizic independent de om. Halstead (1!>47) ca incapacitate de a folosi numele (nouicn) obiectelor şi persoanelor cunoscute. Este cauzată de leziuni ale receptorului din fosele nazale sau ale centrilor olfactivi din lobul temporal. reacţie care în virtutea ritmului sau a condiţionării. coordonatelor \ ii Iii psihke in toate condiţiile existenţei. an . ştiut fiind că a. a. după E. capricii. consiind în principal în păstrarea traiectoriei majori- •g. între normal şi a. reprezentînd abatemi de l. K. Piaget. este o caracteristică generală a vf-ficctiirii care fiind orientare. spasme histeroide. ceea ce nu se încadrează în normă.K. asistenţă endocrinologică. are întotdeauna o componentă „înainte mergătoare" sau de devansare a stimulilor şi situaţiilor. Ed. osme — miros). A. este un termen opus autonomiei morale (în sens kantian). La tinerele fete se întîlneşte uneori după pubertate. concepte) sau se distribuie în circuitul retroacţiunii anticipate. atribuit „reorganizării simbolice". se explică variabil prin hiperemotivitate. mi se poate stabili o delimitare netă. Gîndirea este eminamente anticipativă şi proiectivă. îvu se confundă cu neglijarea propriei boli. A. La sugaci refuzul sinului este pus pe seama unui conflict latent cu mama. precede sti- mulul la care corespunde adaptarea. percepţia vizuală a şirului de semne devansează cuvintele care se decodifică şi pronunţă. asimilarea este anticipativă prin schemele pe care le actualizează. Selz a fost primul din cei care au demonstrat însemnătatea a.L. de natură psihică. . sau care au pierdut sistemul lor de valori. procesele reflectorii progresează în măsura în care îşi dezvoltă o bază anticipativă (scheme. A. care poate să ajungă la forme de mare gravitate.<fia te in unitate dialectică. în înţelegere şi mai ales în rezolvarea de probleme (punerea problemei. paraplegie. stare psihică ilustrată prin indiferenţa amuzată. După Weinstein şi Kahn (1959) a. este un mod de adaptare la stress. opoziţii menite să atragă atenţia adulţilor.fără. elaborare anticipativă a 53 . dezorganizare. Acţiune sau imagine ce se declanşează înaintea condiţiilor ce o provoacă (F. a. ^ANTICIPARE OPERAŢIONALĂ. se blochează parţial faţă de acestea şi devine aproape insensibil la foame. alo unui continuam.A este acela de a fi folositoare omului. ANOSMIE (gr.m. fiind predispuşi inadaptării. ANTICIPARE. sudromutitate şi hipoacuzie. iar G. rezultă din retroacţiuni repetate (A. oligofrenie). 11. stabilit în prealabil. pierdere parţial selectivă sau totală a sensibilităţii olfactive. iar nu a defectologilor şi pedagogilor specializaţi. ANOREXIE. Sănătatea psihică reprezintă un echilibru dinamic între individ şi mediu. Această necesitate morală care se crede că regizează fenomenele fizice este legată de artificialisniul infantil. caracteristică nepatologică constînd ci in deficienţă apropiată de infirmitate dar nu şi de maladie. A. plan rezolvitor). Baldwin). ipoteză. ANOZODIAFORIE. eşec sau refuz de a recunoaşte un defect sau boală. dificultate condiţionată mai ales de mediul familial. este psihogenă (A. este folosită de K. Bernstein arată că acţiunea motorie se bazează pe un „model al viitorului necesar". desfigurare sau chiar pierderea unui membru sau ochi). sindromul de anorexie mentală. modele. După J. a. A. mai ales a unui sistem de valori acreditate tradiţional. dereglare. reprezentări. dar orice tip de incapacitate fizică poate fi fie nerecunoscută. La copiii de 3 —10 ani a. Pribram dezvoltă psihologia cibernetică. dezordine. ANOMIE (gr. uneori euforică a bolnavului faţă de propria-i tulburare.

p.m. Andreescu ş. Poate fi spontană şi nemotivată. se poate obţine o autoreglare a stărilor corporale. acelui antrenament ce-şi propune să formeze sau să modeleze acele operaţii şi coordonări operaţionale (reversibilitate.o. a. ANTINOMIE (gr. A. desemnează contradicţiile în care ajunge raţiunea pură cînd încearcă să explice lumea. cu suprimarea conflictelor psihice. PSIHOLO- . Aceste contradicţii se traduc în patru cupluri de teze filosofice.m.: a) lumea este finită — lumea este infinită. a. J. este în convergenţă cu didactica psihologică propusă de H. fiecare cuplu formînd o a. după Tli. contribuie la creşterea stăpînirii de sine şi a eficienţei activităţilor mentale. categorie ce exprimă contradicţia între două concepte. atunci poate evolua spre ură sau involua spie o echilibrare a relaţiilor. asociate cu teoria ştiinţifică a sugestiei şi autosugestiei ca şi cu experienţele medicale de hipnoză. de a simţi.o. sportivi etc). Cînd a. T. este folosit ca o metodă de pregătire psihologică a oamenilor normali." ncţiuue şi se proecdea/. La Kant. Teoria a. ca instrument de cunoaştere cît mai profundă a fenomenelor psihice implicate în activitatea în speţă. Pe plan somatic se realizează o deconectare organică cu destindere musculară şi vasculară şi eliberarea automatismelor neurovegetative cardiace. de neacceptare a modului ei de a fi. se realizează o destindere şi un calm interior.m. a. liniştitoare. A. asociativitate) care urmează să apară în ordinea stadială şi sînt necesare pentru progresul învăţării.m. sistemului de învăţare propus de noi (1962) şi confirmat experimental de S. Am dat denumirea de teorie a a. Prin practicarea a. apare astfel ca un exerciţiu practicat de sine însuşi ce TORI U. Metoda preia unele scheme din practicile voga. incompatibilitate afectivă resimţită nu ca ură ci mai mult ca o lipsă de contact şi de aderenţă. Şi a. în prezent. prin nepotriviri de structuiă organică şi psihică. centrativâ" care permite obţinerea unei stări de relaxare profunda analogă somnului fără ajutorul unei sugestii străine. 54 A <\plicîndu se.m. spontană poate fi depăşita prin raţionamente de valoare şi o mai bună cunoaştere psihologică. nomos — lege). în stare de relaxare psihosomatică.p. în final. metodă psihoterapeutică şi psihoprofilactică elaborată de neuropatologul german J. Ribot. cosmonauţi. în acest scop se elaborează modelul di. Ca instrument de acţiune a. Metoda constă în şase cicluri de exerciţii ce se desfăşoară într-o anumită succesiune riguroasă şi care conferă. a.ă Iu iiHerio: izarca lui. Aceasta ia dependentă de modul cum sînt evaluate comportamentele. este motivată prin resentiment sau dezaprobarea conduitei celui antipatizai.. ANTRENAMENT produce o „auiodeconectare con- urmată de succesive exteriorizări sau aplicaţii. Yornicescu. Creţu. ambele ipostaze reprezintă părţi ale unei structuri funcţionale unice: a.p. metoda a cunoscut datorită bunelor ei rezultate o largă utilizare în diverse domenii de activitate umană. trăite printr-o stare de euforie moderată. denumire dată de noi (1962). prin autosugestie. în cadrul sistemului învăţării prin anticipare operaţională. respiratorii şi digestive.p. raport afectiv de respingere tacită a unei persoane. Se recurge în acest scop la iDitienannvl inoileiatoriu (\\). F. ce desfăşoară activităţi care implică utilizarea maximă a posibilităţilor lor fizice şi psihice (aviatori. sănătoşi.a. Aebli. memoriei. b) fiecare substanţă complexă e alcătuită din părţi simple — nu există nimic simplu. deşi. în ansamblul lor. pe baza reprezentării modelului de desfăşurare optim. se obţine o cunoaştere mai bună şi mai rapidă a complexităţii activităţii psihice. eliberarea de tensiunile psihice interioare permite utilizarea potenţialelor reale ale indivizilor.p. Folosită iniţial în tratamentul unor afecţiuni psihosomatice. Schultz consideră ANTRENAMENT AUTOGEN. ca si fortificarea şi potenţarea diferitelor funcţii psihice. c) în lume există libertate — în lume există numai determinism. subiectului ce se antrenează o binefăcătoare stare psihosomatică. H. teze care se exclud ambele fiind egal demonstrabile logic. are sensul de contradicţie dialectică. aceste ipostaze apar ca punct iniţial şi ca modalitate de realizare a sarcinilor şi scopurilor oricărei activităţi de pregătire psihologică. Pornind de la constatarea că în cursul sugestiei hipnotice pot fi obţinute variate modificări corporale. manifestate prin creşterea capacităţilor intelectuale.sti neţurilor operatorii necesare pentru învăţare şi toi marc pmgresivă a gindini. în funcţie de scopul acţiunii de modelare pot fi diferenţiate două accepţii ale termenului de a.m. ca instrument de acţiune efectivă în dirijarea activităţii psihice. în unitatea lor.H. în accepţiunea modernă. programează acele condiţii sau acţiuni care favorizează desfăşurarea normală a activităţii sau care contracarează acţiunea fenomenelor care impietează asupra randamentului activităţii. de a se comporta. MODELA- GIC MODELAT. anti — contra. d) există o cauză primordială a lumii (divinitatea) — nu există ^ o cauză primordială a lumii. formă concretă de aplicare a principiilor modelării în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de pregătire psihologică.a.a. a devenit posibil datorită progreselor ştiinţelor care contribuie la înţelegerea şi explicarea fenomenelor psihice. ANTRENAMENT că prin concentrare mintală.p. tranzitivitate. Se apreciază că prin experimentarea şi aplicarea a. ANTIPATIE. Schultz.a.

ad -la. Există şi metode du antrenament speciale psihice ca antrenamentul autogen. <?par<. cuvinte. îl pătrunde. teamă şi îngrijorare nemotivată. în antrenament sînt extrem de variate. proces bazai prin intermediul căruia se achiziţionează noi cu- . iar tehnicile 56 incluşi"1.p. Deseori a. Pentru S. in stabilirea normelor de vîrslă şi sex într-o populaţie. Epurau). termen introdus de Leibniz pentru a desemna percepţia conştientă spre deosebire do „micile percepţii" inconştiente.ire fixează locul diferitelor sisteme. Deşi baza teoretică este eclectică. ANTROPOMETRIE. Psihologia existenţialistă se ocupă mult de a. care au drept scop reglarea psihică şi somatică a sportivilor prin acţiune iniţiată asupra tonusului muscular. diibîndcşle sensul d<.A ANTRENAMENT PSIHOTONIC. cauzată de lipsa dorinţelor şi a oricăror mobiluri spre acţiune. psihice şi somatice. Principiul acestei tehnici constă în modificarea tonusului muscular prin concentrare mintală ce se repercutează favorabil asupra funcţiilor psihosomatice. A. APATIE (gr. S. ANXIETATE. dar nu o poate defini şi nici îndepărta. constă în exersarea şi însuşirea unor operaţii motorii. A. . de ex. într-o ordine riguroasă. Stările de a. perceptio — cunoaştere). La Kant a. ANTRENAMENT SPORTIV. ca o metodă bine structurată şi codificată. Freud scrie: adevărata lor semnificaţie constă îl nceea eâ ele reprezintă conflictul a două iorţe opuse şi de intensităţi aproape egale şi ceea ce reprezintă de regulă opoziţie între dragoste şi ură". insomnie. varietate. care cuprinde completări specifice. bine aplicată. ci semnifică o organizare in cadrul căreia excitaţiile trebuie să urme/e o ordine c-. palpitaţii.1 normali Lăţii creşterii şi dezvoltării unui co'iil. ANULARE RETROACTIVA. Despre a. La ]. b) faza însuşirii antrenamentului autogen. ca un mijloc ele restabilire şi refacere a organismului după efort. orientat spre perfecţionarea calităţilor şi capacităţilor psihomotrice ale individului. tehnică (le pregătire psihosomatică specifică activităţii sportive.p. gîndea:-!" ă şi să se lonipotte astfel ca şi cum o serie de aete. se defineşte ca „teamă fără obiect" spre deosebire de fobie care este „teamă cu obiect". Herbai t. c) faza specială sau de antrenament psihosomatic modelat. APARAT PSIHIC. Influenţele a. Termenul a fost folosit de asemenea. în diverse doctrine etice din antichitatea greacă (stoicii. în forme accentuate. apare ca o abilitate conştientă de fructificare a modificărilor fiziologice şi psihologice provocate de relaxarea musculară generală. mecanism psihologic care îl determină pe subiect gg. unitară şi originală. împreună cu prelucrările statistice corespunzătoare alcătuiesc uu auxiliar indispensabil. vizind obţinerea unui control muscular localizat şi electiv. în unele afecţiuni neurologice. transpiraţie etc. cea specială şi cea pentru concurs. creşterea tonicităţii şi eficienţei musculaturii în vederea unei val<>nl'ieări ulterioare. este implicată. arc sensul de conştiinţă de sine.H. fobieft. ca o modalitate de pregătire . nu trebuie înţeles in sens anatomie. în vederea realizării de performanţe sportive cît mai mari. elimină tulburările psihosomatice resimţite de sportivi înainte de concurs (teamă. Schultz. totuşi a. Este deci o formă de antrenament ideomotor. APERCEPŢIE (lat.p. implică parcurgerea a trei faze: a) faza preliminară sau de iniţiere în care sub rezerva adeziunii totale a subiectului sînt practicate exerciţii de relaxare musculară prin care sînt conştientizate relaxările pasive. după metoda lui J. sistematic. Include: pregătirea psihică de bază.r. sportivilor. sau angoasă ca formă foarte accentuată de a.p. activităţi sportive. tehnicile de măsurare folosite în antropologia biologică (antropobiologie). tulburări musculare. incapacitate de concentrare şi mobilizare etc.p. scepticii) pentru a caracteriza starea ideală a înţeleptului. a. Freud termenul de a. în debutul psihozelor sau în afecţiuni endocrine şi cardiace. A. care planează pretutindeni. a. proces pedagogic.). termen psihanalitic ce desemnează anumite caracteristici pe care teoria fieudiană le atribuie psihismului si anume capacitatea de a transmite şi transforma o energie determinată şi diferenţierea sa în sisteme sau instanţe. asupra organismului sint de o mare. Este recomandat în profilaxia oboselii. Sub aspectul beneficiului. devenit insensibil la durere şi plăcere.p. Termenul de a. Transformările de energic sînt mijloacele prin substructurile a. tulburare a afectivităţii manifestată prin stări de nelinişte. Ca simptom psihopatologic se întîlneşte în melancolia anxioasă. se manifestă sub forma unei stări de frică cauzată de o incertitudine în care subiectul are impresia unei nenorociri iminente. Metoda. (M.p. este menţinerea nivelului celui mai scăzut posibil al energiei interne a unui organism. îl înconjoară.p. — a — fără. sînt însoţite de fenomene organo-funcţionale ca: jenă precordială. întrucît consideră că aceasta este starea permanentă a omului. lipsit de „pasiuni".p. patlws — pasiune). Funcţia a. antrenamentul psihoton. stare de pasivitate. are valoare do model teoretic.1. contracţiile active şi controalele respiratorii. ca şi . greutate în respiraţie. gînduri anterioare ale acestuia nu ar fi avut loc niciodată. cu respectarea strictă a unor condiţii. avînd ca factor şi pregătirea psihică. în nevroza obsesivă. în absenţa unor cauze care să le provoace. stare de trac. în psihanaliză. atitudine indiferentă faţă de problematica vieţii cotidiene. însuşirea a. considerată ca experienţă fundamentală.

deşi nu există tulburări ale muşchilor interesaţi) şi instrumentală (incapacitatea de a cînta la vin instrument. cod. stabilă constînd din structurile cognitive şi conative şi a. tendinţelor şi montajelor ce pot mijloci perceperea şi cunoaşterea în genere. determinată de leziuni localizate de asemenea în lobul parietal sting. APETENŢĂ. ideatorie sau ideomotorir. parii-ial şi occipital. determinate de leziuni parietale. şi ca o percepţie focalizată foarte activă şi clară întrucît este susţinută prin cunoştinţe prealabile şi interese. \V. mişcărilor oculare. în aria de reprezentare motorie a capului. a. temporală constînd din starea şi dispoziţia subiectului în momentul percepţiei. fiind determinată de leziuni pai i<to occipitale drepte. APRAXIE (gr. model etc. cari. practica. Psihologia contemporană nu apelează la termenul de a. deşi aceasta nu este alterată motor. problemă de logică extrem tic dificilă şi real.A noştinţe.'ite iu lobul frontal. determinată de tulburări la nivelul căilor motilităţii voluntare (calea piramidală). umfla obrajii. în alt sens. determinată de leziuni localizate fie în emisferul cerebral drept (formă mai frecventă şi mai accentuata pe linie vizuo-spaţială): a. posibilitate de a acţiona şi obţine performanţe. de ex. cunoaştere ce vine după şi dintr-o experienţă. îinlirăctttHliti. desenare) în care elementele spaţiale ale lucrării sînt greşit dispuse. insolubilă. mai ales gesturi simple la comandă. poate fi corect executat. mijlocind reuşita într-o activitate. subiectul nu poate recunoaşte obiectele. factor al persoanei ce facilitează cunoaşterea. bitco-lin^uo-fticialtfl tulburarea bilaterala constind în' imposibilitatea de a executa mişcări la comandă la nivelul musculaturii cefalice (bolnavii neputînd scoate limba la comandă. combina in conformitate cu un scop perlor- manţele gnozice şi activităţile motorii ale unor formaţiuni relativ integre din punct de vedere al funcţiilor elementare (M. a — fără.dificultate. determinată de leziuni în aria Broca şi în girusurile precentral sting şi supramarginal. A PRIORI. Pieron distinge şi o pseudoapraxie care nu se referă la coordonarea motorie ca atare ci este consecinţa unei agnozii.ili7. cu toate că fiecare gest. a. înţelegere sau surprindere a ceva real. mişcărilor expresive mimice. montaj. ceea ce este de mai înainte şi precede un eveniment sau o experienţă. pierderea posibilităţii de a efectua gesturi fine ale mîinii. vocală (imposibilitatea de a cînta din gură. '1970). constructivă. întrucît conţinutul a. încurcătură). actualizarea şi dezvoltarea unei dorinţe menite să ducă la satisfacerea unei trebuinţe materiale sau spirituale. vestibular sau proprioceptiv. ideomotorie. APREHENSIUNE. Este deci experienţa perceptivă şi cognitivă ce se activează selectiv servind ca instrument sau model în noile acte de percepţie şi cunoaştere. imposibilitatea redării stărilor emoţionale de către musculatura facială. tulburarea activităţilor plastice (aranjare. modelare. annizia apraxică. problemă ce comportă soluţii contrare dar echivalente. Goldenson. a mersului şi a redresării. este tratat printr-o serie de alte concepte. fluiera). este în sfera motorie ceea ce este agnozia în sfera percepţiei. diminuarea sau pierderea capacităţii de a coordona membrele inferioare în mers. în parte. neexistînd a. pn)i>\i<ticv. a. alterare a coordonării gestuale constînd în incapacitatea bolnavului de a efectua anumite acţiuni. determinată de leziuni for. imposibilitatea executării actelor complexe în succesiunea logică şi fluentă a diverselor gesturi elementare. a. în epistemologia şi psihologia modernă. Fondul aperceptiv semnifică totalitatea experienţei. După Ed. îndeosebi reprezentările alcătuiesc fondul a. Termen folosit în gnoseologia clasică. 58 . determinată de leziuni localizate în aria precentrală inferioară a emisferului cerebral dominant. a. comunicarea. Aceste forme de a. a. APORIE (în gr'. imposibilitatea dirijării voluntare a privirii la un mo- A ment dat. ideatorie. însuşire sau sistem de însuşiri ale subiectului. a. C'laparede. fiind determinată de leziuni ale lobului parietal al emisferului cerebral dominant. în absenţa unui deficit motor. Se disting a. deşi motilitatea elementară a membrelor superioare este conservată). Opus faţă de a posteriori. APTITUDINE. fiind universală (afirmaţie mult criticată) şi judecăţi apriorice a căror legătură cu experienţa este neîndoielnică. praxis — acţiune). Starea opusă este inapetenţa. . în raport cu cele actuale. Wundt înţelege a. dezorganizarea Resturilor care privesc actul îmbră- carii ca atare.p. a. determinată de leziuni frontale. fără tulburări ataxice de tip cerebral. pot fi compensate spontan sau supuse unor acţiuni de recuperare dirijată. Forme clinice: a. elaborările tehnice şi artistice. sufla. stare similară anxietăţii. cu menţinerea posibilităţii de a efectua gesturi ca atare. imposibilitatea de a înghiţi la comandă. determinată de leziuni situate în regiunea precentrală. cu conservarea planului ideativ necesar activităţilor complexe şi a posibilităţii de efectuare a acestor activităţi. H. afagoapraxia. cu conservarea reflexului de deglutiţie.. mnemoschemă. tendinţă preferenţială. îndeosebi a faptelor psihologice. melo-kinetică. elaborată ontogenetic.: etalon. sindrom neuropsihic constînd în tulburarea proprietăţii coordonatoare. dar do mai mică intensitate. în filosofia clasică. Piaget nu recunoaşte decît aceasta ultimă formă de fapte psihologice existente a. de tipul imposibilităţii folosirii mîinilor. Kant distinge o cunoaştere absolut sau pur apriorică şi care nu depinde de nici o experienţă. a.

pot avea o pondere de 80% din particularităţile de personalitate. a. pe care L'. Ed. în această perspectivă a. poate fi sau poate deveni a. admitem că trecerea de la simplu la diverse grade de complexitate implică relaţii de interacţiune şi intermodelare. memoria. Sanch identifică factorul G cu cogniţia. generală. în psihologia modernă s-a generalizat înţelegerea relaţiilor compensatorii dintre a. Ferguson susţine că: „numeroasele demonstraţii concludente în legătură cu faptul că factorii ereditari joacă un rol important în a.' a fost înţeleasă ca un fel de deprindere (St. în psihologia diferenţială a. K. apreciază că acestea fiind dobîndite. F. se constituie dar se şi verifică dobîndind forme de capacităţi. sînt unităţi independente ce nu se influenţează reciproc. Orice manifestare umană. Wolf. A. A. superior dezvoltate şi de mare eficienţă. A. în simple şi complexe. Considerînd diviziunea a. Promotorii teoriilor multifactoriale au introdus o serie de alţi factori de grup. se prezintă ca un sistem cu o organizare ierarhică şi întotdeauna originală. C. şi nici interpretarea compoziţiei prin aditivitate.». Thurstone lc-a denumit a. raţionamentul numeric. se echivalează cu structurile sau valorile instrumentale condiţionînd calitatea acţiunilor de orice fel. (B." Posibilitatea dobîndirii. Studiile asupra gemenilor univitelini. helcrogcne. depăşintlu-lc pe acestea şi sub raport calitativ. cărora li se rezervă un loc intermediar între factorul general şi cei speciali. A. A. fi. Clapare. a. fiind o virtualitate". ocupîndu-se de deosebirile psihice dintre gemenii univitelini. Woodworth cu voinţa. corespunzătoare factorilor de grup sînt valabile pentru un grup de activităţi. în condiţiile activităţii a. rezultă dintr-un aliaj a ereditarului şi dobînditului. Binet înţelege a. este desigur variabil realizată de către diferiţi indivizi şi în cadrul a diferite forme de existenţă culturală si activitate. Hali) ceea ce a stîrnit variate obiecţii.de insistă asupra structurii specifice a a. 1J. coordonat ive). nu ca valorificare a zestrei ereditare ci ca o consecinţă a complexelor de inferioritate ce tind să fie depăşite prin compensaţie. Adler explică dezvoltarea a. Paterson admite existenţa unor trăsături individuale constînd dintr-o anumită compoziţie de a. valabilă în toate sau în cele mai multe din domeniile de activitate.jţ ionale :. facultăţi psihice generice. Behaviorismul a relevat rolul învăţării şi exerciţiului în constituirea şi dezvoltarea a. ca nivel funcţional al psihicului. Yîgotski a introdus termenul de instrument spiritual. Thorndike a susţinut că a. Schottlewarth apreciază că în dezvoltarea gemenilor ereditatea influenţează în proporţie de 62%. pe verticală. decisive sînt exerciţiul şi educaţia. iar cealaltă a rămas analfabetă. un construct (G. însăşi problema pare să fio depăşită. nu ne pot abate de la părerea că factorii mediului înconjurător pot juca un rol crucial ca sursă de diferenţiere individuală. gîndirea inductivă şi cea deductivă. Ca a. de totală generalitate încă se mai discută. nu este ereditară dar se întemeiază pe anumite premise native (însuşiri de tip nervos. considerind diviziunea iniţiată de Spearman între factorul general (G) şi cei speciali (S). La nivelul personalităţii. r. în orice ca/. ca: sisteme operaţionale stabilizate. în psihologia persoanei. are frecvent o structură psihofizieă şi corespunde unor organizări psihofiziologice. nu se confirmă teoria independenţei a. pentru o anumită categorie de teste sau probe. a. Pentru a. şi talentele. Dacă K. Newraan a constatat o deosebire frapantă între coeficientele de inteligenţă a două gemene univiteline dintre care una (cea cu coeficientul de inteligenţă superior) a urmat studii superioare. Problema raportului cantitativ dintre cota ereditarului şi cea a dobînditului rămine controversată şi întrucît între cele două segmente evolutive trebuie prevăzută mai degrabă continuitate dccît opoziţie. A. Kelly) de operaţii şi procese (Ed. intelectuale primare. A. în aceeaşi ordine de idei se pune şi problema interacţiunii a. Zazzo. percepţia rapidă. rezultate din sinteza de procese şi însuşiri psihice. Thurstone a introdus conceptul de factori de grup. Galton a pus a. Meili introduce fae- < R . Burt cu atenţia. se identifică numai după criteriul performanţelor supramedii şi al specificităţii. Iov insistă asupra faptului ci premisele native sînt generice pntînd intra în constituţia a variate a. însăşi a. ce implică precumpănitor structuri senzoriomotorii contribuţia eredităţii este importantă pentru cele implicînd organizare intelectuală şi adaptare socială. Totodată a. După H. implicată îu activitate. Teplov). R. dispoziţii pivopr. în genere.A După A. este imitatei de bază a vieţii psihice. umane. Clapare. E.de) de o mai mare mobilitate decît deprinderile. Xoi definim a. "I e|>. indivizii deosebindu-se numai după gradul de dezvoltări. Astfel sînt înţelegerea. Talentul rezultă tocmai dintr-o astfel de interacţiune^ specifică dintre a. a. L. sijit tratate ca. Graniţa dintre contribuţia eredităţii şi cea a mediului şi educaţiei nu poate să reprezinte o constantă. Pieron: „capacitatea singură poate fi obiectul unei evaluări directe. este socotită a fi inteligenţa de către majoritatea autorilor.şi modalităţile de combinare a acestor facultăţi. particularităţi ale 60 anali/af ovilor. F. constată că exerciţiul influenţează slab dezvoltarea funcţiilor elementare dar este decisiv pentru elaborarea şi progresul funcţiilor complexe. Asupra prezenţei unei sau unor a. este mai degrabă o dispoziţie interfuncţională. iar R. împlinirii şi dezvoltării superioare a a. spaţialita'tea şi fluiditatea verbală. în raport necesar cu dotaţia ereditară.

Piaget. provenind nu de la fenomenul psihic real studiat. reprezintă: „un fond de imagini străvechi care aparţin tezaurului comun al umanităţii". speciale. ARTEFACT (lat. Membrii unei colectivităţi etnologice au a. conduită individualistă. originalitatea şi elaborarea. mai probabil decît prin ereditatea biologică. socotiţi a fi rodul activităţii directe a oamenilor. ca facfor comun şi sînt legaţi prin el. ci de la aparat (de cx. ASIMETRIE caracteristică a funcţiilor analogice din cele două emisfere cerebrale. figurativă. sistemogeneză. într-o perioadă iniţială. înlănţuirii lor. A. (lupă C. prin ereditatea socioculturală şi contribuie la particularizarea unor grupări sau colectivităţi.f. în encefalogramă). Jung le consideră ca provenind din posibilităţile congenitale ale psihismului în general.se fac" din fumul care iese pe coşul caselor sau al fabricilor). inclusiv a organelor de simţ perechi. imagine falsă ce apare în datele unui experiment. T. Kardiner numeşte personalitatea de bază. de regulă.f. dobîndind caracter de specializare: stîngul asigurînd simbolismul verbal iar 63 FUNCŢIONALĂ. unul dintre centrii dispvişi simetric fiind mai activ şi ocupînd o poziţie funcţională dominantă. constînd din: 1) calea aferentă. Atingînd centrii senzoriali şi motori a. schemele de acţiune şi cunoaştere alcătuiesc un fond specific prin care se realizează ceea ce A. Kelley grupează a. implică perturbări şi a simbolicii nonverbale. ars . constă în capacitatea de a urmări neabătut un scop şi.G. fuziunea lor ducînd la efectul percepţiei spaţiului tridimensional (stereoscopie). limbii şi legendelor. Existînd în formă latentă. arborii. în stări onirice sau patologice. d) memorie. de retroaferentaţie venită de la efector. Se adaugă deci o a patra dimensiune. munţii. A. complexe. ASIMBOLIE. după J. caracteristică pentru o anume colectivitate. într-o perioadă mai tîrzie rezultatul indirect al unor activităţi umane (ex. . într-un ritm susţinut. Guilford consideră flexibilitatea. aceasta. Menţionăm şi factorul K. imagini sau sche- me înnăscute. b) cu relaţiile numerice. forme simbolice. introdus de Ph. Vernon. elementul dominant îndeplinind un rol decisiv în coordonarea sistemului. geometrică. 3) calea eferentă. 2) conexiunea centrală. sfidare a altora. Temele constante ale folclorului. desfăşurînd o energie mereu reîmprospătată. AROGANŢĂ. A. pămîntul. se accentuează decalajul dintre imaginile monoculare.r. ASIDUITATE. este depăşită prin noile cunoştinţe despre reacţiile circulare. norii etc. numerică etc. Neurofiziologia modernă consideră că orice reflex este un mecanism de autoreglaj ce include cu necesitate şi fecdbackul sau conexiunea inversă.f. în etnologia şi psihologia socială contemporană s-a trecut peste aserţiunile lui C. s-ar actualiza în expresii artistice. spaţial-mecanic.G. Jung inconştientul colectiv. factus — făcut). ARHETIP. După C\G.). Aştrii.. Recent psihofiziologii americani au afirmat că a. exprimate în cultura popoarelor şi a căror totalitate defineşte. norii . Fmkrlburg. A. Prin cercetarea factorială. c) operarea în plan mental. profesionale sau a. întrucît intervine dominant în acţiuni. termenul fiind utilizat în sens de model simbolic comunitar sau de tipar (pattern) cultural (v. afectează nu numai operarea cu simbolurile ci şi înţelegerea. efectuată de regulă cu metoda testelor se identifică elementele componente ale a. cărora le şi servesc. gestică. supnlicială exprimînd o exagerată supraapreciere a propriei persoane. o credinţă a copilului (din faza centrării intelective) constînd din atribuirea unei origini artificiale unor obiecte naturale. stereotipe. apoi.f. atitudine de frapantă şi nejustificată autoafir- mare a superiorităţii proprii şi de dispreţuire. iar în reflexele complexe se multiplică secvenţial impulsurile eferente care sînt de diverse tipuri. în genere. se exprimă pregnant în diferenţierea funcţiilor celor două mîini. se transmit. stingă fiind mai sensibilă din punct de vedere tactil şi servind la fixarea obiectului iar dreapta dispunînd de mai multă forţă şi capacităţi de coordonare motorie. Jung a. IS>7uj. proprietate a voinţei apropiată de perseverenţă şi sîrguinţă. porţiunea cea mai primitivă din punct de vedere filogenetic a sistemului limbic sau rinenccfahil. prin a. Schema a. rîurile. a organelor perechi este necesară. Acestea nu au însă o compoziţie standardizată şi mai importantă decît inventarierea şi măsurarea factorilor este surprinderea corelaţiilor. perturbă şi funcţia de recunoaştere incluzînd deci şi agnoziile. de a avea o dezvoltare inegală. particularităţi de observare şi înregistrare. deci identificarea structurilor. Ananiev presupune că a. J. este calitatea necesară pentru îndeplinirea acţiunilor dificile şi de lungă durată. ARTIFICIALISM INFANTIL. schema sau structura morfofuncţională a reflexului. A. fapt artificial sau instrumental. interacţiunilor. modele primitive. în culturile popoarelor se identifică teme sau simboluri comune şi pe care C.torii de complexitate exprimaţi în întinderea gîndirii şi modul de a face combinaţii. Alai mult decit atu/in a.artă. Jung despre nativitatea şi universalitatea a.G. a. Astfel. ARC REFLEX. B. tulburare de orice ff-1 şi giad a luncţiei simbolice (K. după: a) abilităţile de operare cu relaţii spaţiale. a celor două emisfere este foarte accentuată. e) tempoul percepţiei şi mişcării. ARHIPALIUM (ALOCORTliX). ar fi astfel. considerîndu-le produsul unei activităţi de fabricaţie a oamenilor. lacurile.. condiţii adiacente. fluiditatea.

Distincţia dintre a. b) uzuală. adică din condiţiile vieţii intrauterine) de a. şi acomodarea desemnează cele dona procese ale adaptării psihice la mediu.p. Acestea condiţionează nivelul a. care este nou. o parte. utilizează mijloace variate cum ar fi: persuasiunea.s.me.nemijlu: iu. ASINERGIE. ce con. ASOCIAŢIE. noi combinări' şi construcţii complimentare de scheme.igel 1 in t e o r i a sa psiliogenetieă. suptul laptelui). A. de sugerea degetului. în psihologie a. se disting a. J. a. termen introdus de J. raţională. plecînd de la noţiunea matematică a a. în comparaţie cu modul de hrănire de pînă acum. montată ereditar). acelaşi autor notează: „A. După ilt'7. organizarea mediului de viaţă în sensul creării unui climat psihic favorabil etc. şi acomodare psihică.! sînului se soldează nemijlocit cu introducerea de substanţă in interiorul organismului. ACOMODARE. deductivă se succed alternativ după ritmuri variabile însă totdeauna într-o strînsă corelaţie. prin care se urmăreşte prevenirea apariţiei unor manifestări psihice nedorito sau diminuări1.J. ASOCIATIVITATE. în vreme ce sugerea degetului nu se soldează decît cu „învăţarea" suptului (copilul se antrenează pentru a suge mai bine). asociere. unui obiect exterior (sînul matern) la o schemă de acţiune interioară subiectului (schema suptului.tă în ajutorarea omului aflat într-o anumită activitate sau situaţie. Deci. mentale: a) — existenţa schemei. asistenţa medicală se identifică cu ceea ce numim de obicei igienă mintală. efecte deformante.ciîita adaptarea psihică la condiţiile dificile. raţională. care poate fi perceptivă.ştc procesul de integrare a condiţiilor de mediu la structura internă a organismului. in acebt conteni 5 — Dicţionar de psihologie ASISTENŢĂ PSIHOLOGICĂ. fie de mai mare valoare..\ uitarea predominantă a unuia sau altuia din emisieie s-ar explica tipurile speciale de activitate nervoasa superioară. biologică (introducerea laptelui matern în circuitul substanţial al organismului nou-născutului) şi acomodare biologică (adaptarea organismului nou-născutului la acest mod do hrănire. întrucît reuneşte conţinuturile empirice cu formele logice". multilaterală a omului căruia i se acordă sprijin. Concomitent. care pi:. intelectuală. Asemănător asistenţei medicale. Ea se acordă atît bolnavului mintal cit si omului sănătos cu scopul de a le fp. empirică şi a. omogenizîndu-se. biulugice. ASIMILARE SOCIALA. conştientă sau inconştientă. 63 61 . prima constînd în a. ASIMILARE. totalitatea acţiunilor. e) terapeutică. Pi. reprezintă orice „incorporare sau absorbţie" de informaţie prin intermediul unor scheme sau modele operaţionale. al NVH-loa) . cauzată de afecţiuni ale cerebelului. J. pe de altă parte. în raport cu schemele. organizarea regimului de muncă şi viaţă.sugerea sînului spre deosebii.p. Referindu-se la a. proces prin care indivizii sau grupurile aparţinînd unor culturi sau medii sociale diferite se transformă. Astfel. b) — faptul că eforturile subiectului se supraadaugă datelor furnizate de obiect. !< • ke (sec. reclamă. iar cea de-a doua constînd în adaptarea respectivei scheme la obiectul asimilat (mularea buzelor şi a limbii după forma şi dimensiunile sînului sau ale biberonului. măsurilor şi îngrijirilor acordate de o persoană specializată în vederea întăririi. se evidenţiază şi faptul că adaptarea psihică este subordonată adaptării în general. Piaget îl extinde în teoria sa despre operaţiile mentale ca principiu al invariantei rezultatului în raport cu operaţiile prin care a fost obţinut: „acelaşi rezultat este atins pe două căi diferite şi este totuşi recunoscut ca fiind acelaşi". forţelor psihice. precum şi reglarea frecvenţei deglutiţiei după abundenţa laptelui etc). în aceeaşi activitate (de cx. şi acomodarea psihică. a.p. ca o dimensiune complimentară fără de cnre viaţa şi dezvoltarea psihică nu ar fi posibilă.i. Piaget notează următoarele criterii ale a. foarte frec-. al cărei scop este vindecarea pe calea intervenţiei psihologice a unor manifestări indezirabile sau boli psihice. în măsura în care aceasta se deosebeşte de adaptarea vitală sau biologică propriu-zisă.şi mi întregul organism şi . M . cunoaşterea profundă. şi acomodarea biologică.> şi cale denotă Ic^uiuru. este direcţionată pe trei modalităţi principale de acţiune: a) profilactică. psihoterapia. ventâ la noii-născuţi: suge re. acomodarea cu funcţiile ei de restructurare. A. pierdere sau diminuare a capacităţii de a îndeplini simultan şi bimanual diverse mişcări care alcătuiesc acţiunea motorie. A nism şi constituie o adaptai. Se referă şi la caracteristica gri! puri lor operatorii de a fi compozabile şi îndeosebi la demersurile inteligenţei care parcurge „drumuri ocolite". py <h. întrucît noile conţinuturi produc.n drept el'i-ct mijlocirea adaptai.. care privesc întregul orga- t e r m e n i tnlosiţi <li.. pentru buna ei desfăşurare.i. percepţia spaţială. i. m. acestea fiind cele mai eficiente sub raportul surprinderii esenţialului. vesc numai o schemă de acţiui. fie mai puternică. de'. Specialistul ce acordă a. ueiiu- (|IC|)!M1. de deformare sau destrămare a vechilor scheme şi impun cicluri operaţionale specifice. şi mai clară cînd avem în vcd. Prin succesivele acomodări şi reacomodări se reface echilibrul perturbat de noile acte de a. în cazul hrănirii artificiale. c) — faptul că un element de inferenţă se supraadaugă constatării. ap-ire în raport cu a. A. realizată prin sisteme de operaţii. este un act de judecată. fortificării şi însănătoşirii psihice a unui om. poate avea loc şi în sensul că se impune influenţa sau predominanţa socioculturală.

Thorndike s-au sprijinit in lini . metodă de investigaţie introdusă de C. Skinner recurg la a. Guithrie. au fost şi sînt utilizate pentru investigaţii clinice. D. nu se reclamă totuşi de la curentul asociaţionist ce a fost abandonat. şi divide a.G. J. năzuinţă. Hartley. a. Psihanaliştii începînd cu S. a. Este o viziune gravată de mecanism. Legăturile dintre diverse elemente psihice nu sînt însă numai de ordin asociativ ci şi motivaţional. Muller. Bain în idealism. în felul acesta se sondează pulsiunile şi punctele nevrotice localizate în inconştient. Aşa cum menţiona Th. substantive sau verbe etc. Ribot. pentru studiul limbajului copiilor (proba Kent-Ivessanofl) sau al adulţilor. Pentru G. A. Deci asocierile sînt condiţionate. consideră că orice proces sau formaţiune psihică superioară este rezultatul unui lanţ sau compoziţii asociative. prin reflexe. H. sînt spontane şi au fost adoptate ca obiect pentru o tehnică de diagnoză şi cercetare. deosebite de cele dirijate. holism psihologia conduitei. a fost contrazis şi depăşit prin gestaltism. a gîndirii nu a avut succes. în psihologia modernă mai mult decît la conceptul de a. semantic sau (şi) implicativ. tulburare a peixeperii schemei corporale (somatognoziei) caracterizată prin ignorarea sau nonrecunoaşterea unuia sau mai multor segmente ale corpului.P. Fenomenul asociaţiei a.relaţii funcţionale (operatorii) şi de conţinut între elemente simple alo vieţii psihice. binare este depăşit prin a. s-a referit îndeosebi la senzaţii şi la fapte de memorie. Totuşi odată cu aceasta. în intrasistemice şi intersistemice.. b) asemănare. P. al XX-lea.!ini ele. cercetătorii care se referă la a. Deci. După modul cum sînt concepute elementele. sînt întotdeauna mijlocite. în lanţ şi prin a. pentru determi6G A nări tipologice (A. un eveniment îl semnalizează. sînt împletite cu disocieri. vechi curent psihologic definit prin relevai ea asociaţiei ca fenomen central şi fundamental în formarea şi manifestarea proceselor psihice. operaţionalism. Mill şi A. Astfel luîndu-se senzaţia ca element de bază se consideră că din asocierea sau însumarea senzaţiilor rezultă percepţiile. l'rcud şi C. H. lîehlerev au dezvăluit. analiza şi sinteza fiind interdependente. l'avlov şi V. a. Jung.. Se dau cuvinte-stimul şi subiectul este invitat să răspundă imediat cu primul cuvînt care-i vine în minte.v. ASOCIAŢII VERBALE LIBERE. ASOMATOGNOZIE. l. Timp îndelungat s-a încercat să se explice fenomenele psihice prin legile asocierii. Hume. spontane sau condiţionate. în care. de unde şi metoda explicării prin asociere de elemente ireductibile unele la altele — atomismul asociaţionist. în genere. explicarea oricăror acte. fiind asociate dau conceptele ce se corelează asociativ în judecăţi etc. Ebbinghaus. este privită sub două aspecte: ca mecanism psihologic ce realizează trecerea de la simplu la complex şi ca fapt sau produs psihic rezultat din respectivele corelări şi care la rîndul său este supus unor noi compoziţii asociative. de diverse niveluri. Asociat ia constituie neindoilenie un fenomen real dar abordarea exclusiv asociaţionistă a proceselor şi formaţiunilor reduce posibilităţile de explicare ştiinţifică.l. Totuşi nu s-a reuşit o explicaţie asociativă a proceselor complexe. A. Aceasta pentru că la stimulii presupuşi sau dovediţi afectogeni intervin întîrzieri. fiziologic. principiul asociaţiei a slujit ca bază pentru fecunde cercetări experimentale. Cercetările au dovedit însă că acestea au o sferă foarte redusă de valabilitate şi aceasta mai ales în sectorul faptelor elementare de memorie şi deprinderi. Se poate da şi indicaţia ca la cuvîntulstimul să se răspundă cu un şir de cuvinte timp de 1' sau ca să se răspundă numai cu adjective. W'iindt şi IC. în faza actuală nu se mai susţine însă că elementele asociate preexistă separat ci se porneşte de la cîmpuri. mai ales în urma fundamentării ei neurofiziologice prin cercetările asupra reflexelor şi a echivalării a. a cunoscut cea mai largă răspîndire în Anglia. îndeosebi in explicarea învăţării (Icaruiniţ). Th.G. Kibot. din a căror asociere rezultă reprezentările. mecanismul fiziologic al asocierii. care la rîndul lor. J. Delacroix. teoriile asociaţioniste se integrează cu Th. S-a vorbit despre o memorie şi despre o inteligenţă asociativă. Modelul a. fost semnalat încă de la Aristotel care a iniţiat şi o clasificare a legăturilor simple după: a) contiguitate.) ASOCIAŢIONISM. în sec. cu legătura temporară între stimuli indiferenţi (T. acreditîndu-se ca o teorie psihologică şi ca o gnoseologie. De asemenea \V. reacţii specifice şi pînă la urmă răspunsuri cu un conţinut semnificativ pentru preocupările ascunse ale subiectului (metodă proiectivă). structură motivaţional-finalistă. ansambluri sau sisteme. A. ASPIRAŢIE. nu a fost abandonată categoria de a. în epoca modernă a. psihologia cibernetică şi sistemică.ii i le lor pe ideci asocinţiei. se apelează la cele de acţiune. Hoblees.l. YVatson. operaţie. J. după J. a. Spence. ten- 3* m . Jung au folosit termenul pentru a indica legarea unei energii pulsativc de o imagine sau a pulsiunilor între ele. O serie de reprezentanţi ai beliaviorismului printre care K. c) contrast.v. Berkeley. Priestley în materialism. Locke. K. pe celălalt. P. remarcă H. procese şi însuşiri psihice prin wecnnismul asociativ.P. în interpretările şi experimentele lor. iar cu B. încă Axistotel se referise hi legăturile dintre idei şi a propus o clasificare a lor. în psihologie fenomenul a. dispuse ierarhic. Samarin (19(32) relevă caracterul dina- mic şi complex al a.l'opest u-Xe\r. semnificaţie etc. Interpretarea prin a. a. Ivanov-Suiolenslu. asociativ. aici intervenind legităţi ce nu sînt în concordanţă cu modelele asociative originare. Pavlov). în variate forme.

A. ASTEREOGNOZIE. Se d e t a ş e a z ă un a s p e c i. fsevroza astenică.A dinţa conşlit'iiti'riln eu n cotă v/ilui U'ă ff i x a t ă d'-' •/'• * i<. Kreindler. constată că în epoca noastră. v v o ]IUI1. industrializarea şi mass- nnturfult râie. Este însoţită de anorexie... \Y. orientare selectiva şi c 'i'cai'rnrc ţocali-n/ă a procesc/nr /*>/ ''fn 'Wtportiiweutule în vederea myt i'ptunc şi facile reflectări sau . YVundt asemăna zona vederii clare. vertij uri şi la. f o c a l i / a l a valoric. autoriză subiectul să se situeze pe o poziţie superioară într-o scară verticală de valori (P. a — fără. Activităţile concurente sint excluse.strămoş) potenţial ereditar al unei speţe sau rase. ii'ud <ie organizare a activităţii r'-. d e c i s i v . dintr-o slăbire a funcţiei realului. caracterizată prin incapacitatea de a coordona mişcările membrelor inferioare sau superioare. rcprezentînd un fel de fluctuantă convergentă. curburile fiind net diferite in planurile perpendiculare intre <•!. taxis — ordine).i ptare psihoeomporfamentală. După unii autori. se trece la concentrarea şi relativa ei stabilizare. ATA R AX IE (gr. Este posibilă şi apariţia unor tendinţe obsesivofobice. u i < r <~i : -i spre ceva ideal. ea nu conferă semnificaţii. cu centrul conştiinţei clare. A. se proiectează trecerea într-o stare superioară celor precedente". insomnii. stare rezultată din deficitul forţelor vitale.bilitate vegetativă. activare. dar este implicată ca un factor dtnamogen şi selectiv în activitatea cognitivă sau în afectivitate.II'.:hofiyioiogice constind clin ierarhizarea tendinţelor. împăcare şi seninătate sufletească.. S e face d e o s e b i r e a i n t r e t r e l n i i n ţ c iiecesităţi. fenomene ce au tendinţa să se agraveze în condiţiile suprasolicitărilor intelectuale. este indusă prin reacţii circulare.> . greoi. este provocată de leziunile unor căi nervoase sau a centrilor dai sistemul ner- v i i central care coordonează mişcănie (cerebel. Constînd dintr-o repartizare de tonusuri neuropsihice.v<iiaînd î n r a p o r t o i v i r s ' a s < 1 cu s i t u a ţ i i l e social' . Psihastenia. 1". pe de alta. stigma — punct). Uneori apar hipomnezii. Tocmai în legătură cu această situare într-o ierarhie de valori se defineşte nivelul de a. foveale.i ajuns subiectul şi reprezintă tendinţe în care un rol important revr!< cunoaşterii de sine.id.. a — fără.i m v i i t o r i p o t e t i c . apariţia la un individ a unor caracteristici creditare pe care părinţii şi bunicii nu le-au posedat dar care se presupune a fi aparţine unor strămoşi mai îndepărtaţi. în al doilea se tinde spre o plăcere. . descrisă de A. ) ' . -.. b) statică. aspir spre. Th. Janet. a. Ribut a elaborat teoria motorie a . a. A.f ă r ă . fluctuaţii ale atenţiei şi lentoare intelectuală. care se manifestă prin pierderea coordonării musculare în ortostatism şi uneori în poziţie şezindă.-i Ctii m l i n e i iţ'f-azâ. Factorul globul al trans- vederii datorată discordanţei în construcţia şi coeli<-ienţii de. menţinerea în transmisia ereditară a unor caracteristici fără importanţă biologică pentru indivizii actuali. la delimitarea căruia participă a. actul de a. prezintă importanţă două forme de a. Wze remarca distincţiile ce apar uzual în limbaj: „am nevoie do.i. iar în al treilea.oeiolo'. .ire al< e t . toniluarc."I. evitarea pasiunilor şi moderaţie în satisfacerea plăcerilor.. după P.ic. t r u c d o cui i d e a l . nu dispune de un conţinut informaţional specific. constînd. medi. . tulburare a coordonării mişcărilor voluntare. a .: a) motorie. estimării po . ATAVISM (lat. l'riii a c e a s t ă p r o i e c t a r e î n l r . realizează performanţe de selecţie şi fixaţie într-un eîmp de oscilaţii neurosenzoriale sau de activitate mintală spontană şi instabilă. formele şi calităţile de factură ale suprafeţelor. Se corectează prin ochelari cu lentile cilindrice.. este în slujba activităţii de cunoaştere clar nu se confundă cu ea. mersul devenind nesigur.\M' ) a unei interveniţi elieteii/e.>:igaj. « . experienţei acumulate şi modelelor adoptate. La idosoiii antici. defecţiune a 68 f o r m i i n i r e v o l u ţ i o n a r e a •'. cel al a. Deci pe de o parte a. De la fluctuaţiile a.i"hi!i -arc. atams . ce vizează refacerea echilibrului şi trobuinţo-aspiraţii. evoluează în masă exploziv şi ascendent în legătură cu urbanizarea. este intensificare şi focalizare. taraxis — tulburate) termen ce desemnează la diverşi fiio-ofi greci starea de calm. formă de agnozie tactilă constînd din incapacitatea de a recunoaşte obiectele. şi altul psihologic al a. distragere şi deconectare. I'. A.. subiectul acomodiiîdtt-sc la stimul şi recepţionînd succesiv informaţii. piez c n t î n d a s p e i t <!<• p r o i e c t a r e i d e a lâ. generatoare de progres. a. ATENŢIE.. este un ansamblu de forţe sau tendinţe ce izvorăsc din motivaţia de creştere (A. ocupîndu-se de sociologia a. i. • • bilităţilor de realizare. Bize). ce implică atracţia spre scopuri ce d e p ă ş e s c condiţiile la c a r e .imi--a ÎI. ASTENIE. A. sceptici.. ASTIGMATISM (gr. caracterizată pe de o parte prin irifabilitate şi hipersensibilitate. modele cave sint implicate într-o cultură şi contribuie la continua ei înnoire". Psihologic. rezultă frecvent din conflicte acute şi se manifestă prin ezitantă şi preocupări sterile. nevralgii. este considerată ca punct de pornire pentru diverse maladii mintale. exercită presiuni asupra deciziilor şi permit o schimbare de stare. este după Chombart de Lauwe „dorinţa activată de imagini. cu oscilări în toate direcţiile. lob frontal).o. In primul caz este o trebuinţă comună. cunosi o d i n a m i c ă d e o s e b i t de conipl--\'. unele fiiird promovate iar altele reţinute şi inhibate. A. refracţie ai globilor oculari. era considerată ca principiu şi ideai moral. stoici. d o r e s c . concentrarea stabilă nu este absolută. Chombart de Lamve. A. pe de alta prin fatigabilitate şi reducţie a capacităţii de lucru. reuneşte motivul cu scopul. ci n -. Maslow). ATAXIE (gr.

. dar nu numai in trecerea de la un act la altul ci de. intelectuale sau motorii. generează continuu efecte de facilitare.i oliM-rvarcn. Nu s-a căzut de acord asupra definirii a. complexitatea. Actele de filtraj sînt mijlocite prin ansamblul structurilor psihice instrumental cognitive şi vectoriale şi în fiecare caz în parte prin motive şi scopuri. se trece de la activitatea diluză la orientarea selectivă. pe măsură ce se agravează tulburarea. montaj. în acelaşi timp a. prima referindu-se l..a. corespunde stării de vigilenţă. Acestea se bazează pe funcţiile activatoare şi frenatoni ale zonei reticulate din trunchiul cerebral. variabil dezvoltate şi deci diferenţiate sînt: a) volumul ce constă din suma segmentelor informaţionale. Milerian consideră că spre deosebire de a.inlor. Este necesară o distincţie între atragerea din afară a a. este spontană. este o variabilă a întregului şir de operaţii şi transformări. A. se specializează.. planuri. voluntară (ce presupune comandă verbală.. a unui punct de optimă excitabilitate. garantînd faptul că parametrii constructivi şi funcţionali ai acestuia sînt corespunzători obţinerii unei productivităţi^ bune cu menţinerea la acelaşi nivel sau chiar diminuarea solicitărilor operatorului. însuşirile structurale ale a. nu poate fi însă redusă decît incipient şi parţial la creştere difuză a tonusului nespecific întrucît implică condiţionare şi chiar reactivare de sisteme sau scheme de reacţie. şi autoactivarea sau dirijarea a. internă. se pare însă că nu reprezintă şi simultan mai multe acte de a. este înţeleasă de Uhtomski ca implicînd o concomitentă de mai multe dominante. intenţie. H. ca o caracteristică temporară a concentrării şi a modului de organizare a a. direcţional şi stabilizator pentru activitatea senzorială şi intelectuală a posturii şi comportamentului motor. meditaţia şi reflecţia. latură dinamică a conştiinţei. nefiiiid originar-spontan involuntare.V Sokolov) au demonstrat implicarea tuturor componentelor vegetative. operantă (II. eg. exercitind o funcţie direcţională si evahiatiuă n . către ceva. să fie considerate poslriiluntare deoarece rezultă din autoieglaje conştiente anterioare. structură ERGONOMIC. Corespunzător. este un efect al interesului... Psihologia funcţională consideră a. A. involuntară şi depinde de intensitatea. De la hipotimie. nu numai tonus dar şi ajustare senzomotorie la stimul. filtraj. este antifluctuantă. a. Cercetările psihofiziologice mai noi (E. este un invariant vectorial al conduitei. Deşi nu este proces psihic ci numai activitate psihică a. de integrări la diferite niveluri si demersuri referenţiale din care constă activitatea'cognitivă. A. dirijată cimştient. c) stabilitatea. postroluntară este foarte eficientă. Picron). reprezintă lipsa de afectivitate sau o foarte slabă raportare afectivă cu cei din jur. are desfăşurare procesuală care porneşte de la reacţia de orientare. habituală întreţinută printr-un sistem de deprinderi perceptive. dispoziţii funcţionale (deci filtrajul este comutativ). momentan se impune o singură dominantă dar care este in legătură cu subsisteme automatizate ce se pot actualiza şi trece pe prim plan foarte rapid. în raport cu tipul de activitate precumpănitor exersat şi perfecţionat şi a. ambiguitatea şi noutatea stimulaţiilor. Se distinge a. fiind o rezultantă a activităţii şi a modului de organizare a acesteia este şi o premisă sau condiţie indispensabilă a ei. dar din toate încercările rezultă că a. concomitent relevate în acelaşi timp sau plan (după G. Organismul este solicitat insă de stimulaţii adiacente care pot exercita asupra a. A. iar \. efectoric. Mull'er: 5-9). modalitate relativ' constantă de raportare a individului sau grupului faţă de anumite laturi ale vieţii sociale şi faţă de propria persoană. Berlyne o pune în relaţie cu curiozitatea perceptivă şi epistemică. ci un sibtiju al supi a vegherii sau relle\iei in care. se împarte în a. angajînd apoi structuri preparatorii şi stări de cxpectanţă şi împlinindu-se prin a. constă tocmai în capacitatea de restructurare rapidă a a. externă şi a. trece de la forme primitive neelaborate la forme complexe superior elaborate in baza unor achiziţii (învăţări specific umane). se poate ajunge la a. sensibilizare. în primul caz a. mijlocită de interese cognitive şi deprinderi trebuie. constînd din plurifocalizarea a. e| comuttitivitdti'a sau flexibilitatea a. relevînd rolul stimulator. poate fi atrasă şi prin solicitări verbale sau activarea unor motive specifice subiectului. ATIMIE. ATITUDINE. din funcţionarea ei în diferite direcţii.. hormonale şi motorii în declanşarea şi întreţinerea reflexelor de orientare. b) concentrarea contrară distragerii se poate realiza în diverse grade şi este funcţia unei dominante. Uhtomski pusese în relaţie fenomenul de a. Este deci necesară o activare selectivă şi discriminatorie. Bremer a relevat circuitele : cortico-reticulo-corticale. scop şi îndeosebi efort conştient). giudurilor proprii. Elaborarea superioară a a este în unitate cu însăşi dezvoltarea activităţii cognitive şi cu formarea aptitudinilor. Tradiţional a. pnfiaittlorie şi a.ea de-a doua iiidif ind o concentraţie internă asupra sl. interpre- A tarea obiectelor din ambianţă. numită şi indiferentism afectiv sau glacialitate afectivă. docu- orientativ-reglatorie proprie sistemului persoanei sau de sintalitate. După \V. în dezvoltarea sa a.il dezvoltat''. cu dominanta corticală. Munn vorbeşte despre a. el'ecte perturbatoare sau — în alte condiţii — pot fi asimilate ca factori secundari energizori. perceperea. Penfield. actele de a. d) distributivitatea. A. După unii autori a. aici iuteivme introspecţia. la un tip de activitate Li altul. ATESTAT ment de confirmare a respectării principiilor ergonomice în realizarea unui produs.

ca fiind stabile şi durabile. iar mai departe afirmă: „Importanţa funcţională a sistemelor vaJoare-atitudine derivă iniţial din conţinutul lor emoţional.Mucenici! i distinge şase astfel de sensuri ale a. Bogardus care defineşte a. V. D e c i . autoritar. care priveşte spre un obiect social''. Kockeach înţelege a. drept „o stare neurală şi mintală. dar poate să includă si alte tipuri de răspuns. organizată prin experienţă. poziţie preparytorie a corpului sau expresie semnificativă (la A. perceptive ca efecte de selectivitate explicate prin motivaţie şi modele perceptive. Fraisse au relevat a.â că a.are. Vrabie ! 1967). 1) in sj'ii'şit-. Diferă sensul termenului de a. au demonstrat formarea a. întotdeauna a.: a lua a. totuşi psihologia nu califică drept a. drept concept-cheie.N. » ! V . structuri afective. predispu- le \i p e r c e p t i v e r e z u l t ă . . e) predispoziţie generală de a adopta anumite poziţii şi a judeca într-un anumit fel.). . astfel îndeosebi relaţiile circumstanţiale (opinii ce pot fi modificate). :-. sever.o organizare durabilă a convingerilor despre un obiect sau despre o situaţie. Etnologii u e r P o i K t f i . cea afectivă. pentru care a. d . exercită o funcţie reglatorie asupra comportamentului în care se exprimă prin acţiuni corespunzătoare.ie . contribuim! la deiinina concepţiei despre viaţă. Linton ş. A. ca o „reacţie de simţire" şi de asemenea F. M. întotdeauna o a. intelectuale ca rezultîud din scheme sau montaje mintale. K. P. predispoziţie spre răspuns.iti\ i in-. Stoetzel remarcă la a. unde se califică. nu sînt în funcţie de nivelele de cunoaştere ci depind de motive.pinii. KlifHi(-l>cr<.l u c r a t i v â .). tipuri de relaţii. răspunsuri semnificative social. este un concept indispensabil atît in psihologia socială cit şi în psihologia personalităţii. Measişcev consideră că a.\ D.r p n i i i . p e r s o a n a işi ns. valori. Khieger şi apoi V. simţăminte emoţionale cu acţiuni tendenţioase. care produce. ameninţător. l devine înţeleasă formula lui K. de ex. u 1 iun. t'ind pentru -:ut cc-rurj. R o c k e a c h c a v. . întrucît nu este direct observabilă ci rezultă din comportamentele pe care le suscită. c) mod elaborat conştient în exercitarea unui rol. Oleron. degajat. prin însuşirea modelelor culturale." Subliniind conţinutul valoric şi funcţia evaluativă a a. sistemele atitudine-valoare acţionează automat şi. fixate în individ. 1 . faţă de. acest autor notează: „Odată. pro şi contra care privesc obiectul social". Acest autor socoteşte că adoptarea a. Watson.'irt-. au un corespondent specific social (T. utilizat în psihologia socială. Sherif caracterizează a.c'Xstr:. Acesta este sensul originar al conceptului la Ehrenfels şi O. Krech (1962) o defineşte drept „un sistem de valori pozitive sau negative. cu efecte deprimante sau încurajatoare. i . de asemenea. A. care poate fi.a. Termenul (• a. s i n t p r e d ] -. ca . rezultă din interiorizarea relaţiilor sociale. caracteristică a reacţiei).C'-piit. îns ă ş i convir. are o bază motivaţionalafectivă deservită intelectual şi realizată voluntar. menţionează a. .ir. în continuare. !• prezintă mai multe sensuri. Kiilpe. 1 >up.'dn. democratic.s i t u a ţ i i i i ) . d) caracteristică constantă şi involuntară a exercitării rolului. corespunde concepţiei marxiste despre esenţa umană ca fiind reflexul ansamblului relaţiilor sociale. ' i i m p l i c i t -..-. smt susceptibile de modificări sub influenţa circumstanţelor şi prin efectele recurente ale exercitării lor. bipolaritatea încărcată de stabilităţii lor. relevă un conţinut sintetic. După l'znadze a. Wright. Linton despre sistemul de atiiudini-valori. V. Sub raportul structurii psihice. V. a. Linton scrie: „o atitudine poate fi definită ea răspunsul implicit determinat de un asemenea element (valoarea — ii.. la un nivel subconştient". care este bazată pe un proces cognitiv şi este un antecedent preparatorii! al comportamentului.i n u i < l i e > i \ • . 1965). Dealtfel.H. G.'jn/ă şi temuţi ". tolerant. într-adevăr. re/uinînd mai mul ie. K. dispune de o componentă incitativorientalivă şi selectiv-evalutivă şi de o componentă efectorie. A. | | e . l i n toTuini iMTeîit :i. cognitive şi comportamentale. Stoetzel menţionează caracterul de variabilă inferată a acesteia. în cea mai mare parte.i T I f i l l .î c diţii. ' i . Mead. cum ar fi anticipările". A. Newcomb.. care poate să fie de tip critic. ir <â a. este „liinslcllung".n. de sensul clin caracterologie. punte să piezinte diferite grade de structurare şi stabilitate. Measişcev consideră că a. Considerînct că a.ecît: predispoziţia constantă cu caracter organizat şi selectiv (Pai IIard). se confundă cu -itsiauovka. li.\ < . in b a z a a..îs . { l : : ! f . Measişcev insistă asupra faptului că a. Conţinutul acestor răspunsuri pare să fie în mare măsură emoţional. a.i n u n n n i n ţ t r i i m e n t .t.i a b i l •. I V . Â. .u n a n u m i t mori. a.. a. conştiincios.-.. I U p o l l d .!!.l d e M .lli!l -l 1 i eCVeîlC •. e .N. b) fapt de exprimare a unei o. vsiiel afectivitate. mod de organizare mintală cu funcţie anticipativâ şi orientativă.. Allport definea a. .eu-r. ce exercită o influenţă directoare sau dinamică asupra răspunsului individual la toate obiectele şi situaţiile cu care este înrudit: () După A. amalgamînd componente afective. deci preg73 .ste o „relaţie selectivă a individului cu iiunea înconjurător!vc" .poziţii de a n .. determină o preparaţie pentru acţiune mai durabilă şi mai generică decît motivaţia.\i. Deşi în limbajul comun termenul este folosit şi pentru a desemna poziţii facultative (de ev.. în înţelegerea caracterului. Referitor la a. intelectua- . Doob consideră a.n trăiri1*'! :i: linsa experienţei. preferă să se limiteze la o singură componentă. un drive (imbold) implicit. în a c e s t e c o n - A nînd persoana să nVpundâ într-o ihanierâ prefrrenti:ii:t' (!y7Ui. Kardmer. M.i!!i 1 < -.. Din toate acestea rezuh..-i.! Itnă !•: y-i'Urîu pr:>fi. Totodată J. A. Shaw şi J. Campbell „>i atitudine socială individuală cale un sindrom al consecventei răspunsului.: a) postură..„.independenţa. JJinet. comprehensiv.. d. G. î n t r . nuli priideiii di. iar după J.

A. ansamblul persoanelor care recepţionează mesajele difuzate (deci ascultători şi spectatori ai emisiunilor de radio şi televiziune şi de asemenea cititori ai unei anumite cărţi sau a unor anumite categorii de cărţi — toţi fiind numiţi audienţi). ce privesc activitatea socială şi propria persoană. doua grupul oău de apartenenţă şi d" eterogen de obiecte. AUDIOMETRU.impl«\ unidimensionali. Meili admite că există a. dominante şi subortl"]'•)( l i n i a . apreciate ca fiind factorul principal al creativităţi (H. b) de muncă. poziţie valorică. Gradul de ambivalenţă este traductibil prin inconsistenţă (G. conduci or aerian sau telefonie. microfon şi sistem de înregistrare (cu buloanc) a răspunATROFIE CEREBRALĂ. Walter). R.:-d d". a . ATOM SOCIAL. a. reală — persoanele care recepţionează efectiv mesajul în cauză. După cum arată V. SCALA DE ATITUDINI). A. Schimbarea a. drept componente ale acestuia. constă din generator de sunete. îndeplinesc un rol decisiv în realizare. corespunzătoare. constînd din interacţiuni interne integrate în interacţiuni ale subiectului cu alţii (relaţii interpersonale). Acesta defineşte o a. în de- pendenţă de gradele lor de stabilitate şi pregnanţă. cu iitiie. a. O atenţie deosebită acordă cercetările contemporane a. Moreno pentru a desemna cea mai mică unitate via- mitate.-. creative. a. d) de propria persoană. Mc. l'avclcu. Krecli şi Crutchfield disting modificări congruente în care se reduce intensitate. Gratii (1964) consideră că fiecare a. ca urmare a distracţiei şi reducţiei substanţei cerebroneuronale. Anderson. defectuoase are o marc însemnătate socială şi educaţională. i n i | i l u . este în funcţie de anumiţi factori cum ar fi: canalele informaţionale.e ^ n i e n t c a l e . (V. condiţionează. T. se recurge la sondări speciale pentru a stabili dispersia în funcţie de o serie de caracteristici sociale. Subsistemele de a. conţinutul comunicaţiei. Se obişnuieşte să se diferenţieze: a. Murray a pus fiecare grup de trebuinţe în raport cu a. să provoace momente de disonanţă şi apoi să refacă echilibrul sau congruenţa atitudinală într-un alt mod (Hess.' după conţinut în patru categorii: a) faţă de societate. în cursul dezvoltării se instituie . a. Tehnicile proiective de asemenea pot fi utile. complexitate. printr-un proces de scleroză. <Mitrale şiperiferice. caută ă producă un dezechilibru în s sistemul de valorizare a subiectului. motivaţia şi interesul. culturale. Ac- bilă a matricei sociotnctricc. Psihologia socială pune însă problema schimbării a. Newcorab apreciază că a. cu titlul de componente operatorii neutrale. în genere continuumul de a. AUDIENŢĂ. inleusitale motivaţională. Rogers. a. l'cprinderile intră în structura a. Cercetarea a. Ulterior schimbarea lor este dificilă. faţă de a. în acelaşi timp este clar că intensitatea variabilă a a. se realizează în condiţiile unei complexe şi perpetue dinamici.şi a. Doob consideră că a. Wright consideră punct neutral în a. în ce priveşte raportul dintre a. a. profesionale. propriu individului. p u t ti in t w . autorealizare.i. în clasificarea sa. şi gradul lor de exprimare. consonanţă. B. Datorită marii extinderi a comunicaţiilor de masă. constanţă. Ananiev a grupat a.' ambivalenţă. atenuator. se referă la. amplificator. Brown). variabila motivaţională izomorfă este atît premisă cit şi produs. i p l . dar se menţine direcţia ei şi modificări incongruente ce presupun inversarea direcţiei a.:\ i i i l n ( r .A A umil • . produce motive. se apreciază în raport cu şapte parametri: extre- ţiunile' de schimbare a a. C. termen ce desemnează.. di- . Totuşi caracteristică este interrelaţionarea a. de vîrstă. potenţială — toate persoanele pe care mesajele le pot interesa. K r c J i di -tin^e a. şi motivul echifinalist persistă unele discuţii. Se analizează natura a. respectiv reţeaua de relaţii de atracţie. după datele noastre. depinde de motivaţia intrinsecă a ei. Goguelin). indiferenţă ale unui individ cu cei din jur minuare unilaterală sau ambilaterală a emisferelor cerebrale. şi se definesc aproximativ în finalul adolescenţei.atitudini faţă de atitudini". subordonate pol să se exercite asupra altor a. fiind iniţiată motivaţional şi contribuind la geneza unor noi motive.. nu fără a suporta o influenţă a dispoziţiilor temperamentale. dezvoltarea şi valorificarea capacităţilor. Deci. noţiune introdusă de J. respingere. un g r u p aspiraţiilor) astfel dofinindu-xe corespondentul obiectiv specific. c) de oameni. constituirea lor în sistem ierarhizat. posedă un grad de corelaţie cu celelalte. se fundează pe mai multe motive ce nu exclud contrarietatea de sensuri de unde atît ambiguitatea atitudinală (Guttman) cît şi efectul de depăşire a ei în urma deciziei şi comunicării (Porter.. şi căile prin care se pot obţine modificări. se înscriu în sistemul caracterial. considerînd corelaţia dintre a. strîns şi stabil corelate alcătuiesc subsisteme iar ansamblul subsistemelor interrelate formează sistemul atitudinal total. a.1iectoria motiv-scop (ta in cazul o['cia!i"iinliî. Schimbările de a. în cercetările de comunicaţie de masă. De remarcat că a. izolate. se efectuează cu ajutorul chestionarelor ce urmăresc reacţiile afective faţă de persoane şi grupuri sau modul de abordare a unor probleme (\V. La fiecare grup. sînt acompaniate de motive. m u l t i d i m e n sionale ci. demografice. F. inlerrelaţie. dispozitiv pentru măsurarea componentelor proceselor auditive. '. M. Shaw şi J. pentru a caracteriza a. balansul dintre evaluările pozitive şi negative. H. liste necesar să se ţină seama de faptul că a.I. Fiind vectori dinamogeni şi reglatori. caracteriale se formează treptat. i (1. autodepăşire. Totodată. Sprott. Act'blc.aslow). factorii care au generat a. Obişnuinţele au insa un caracter atitudinal. 1966). atit a celor caracteriale cît şi a celor circumstanţiale. Mandler. ţ u l . fondul afectiv. se disting a.

dezvăluirea lipsurilor în propria activitate. principiu al personogenezei. se realizează prin comparaţie cu ceilalţi oameni şi prevede stabilirea valorii produselor muncii proprii.şi m-hij-loiial. Particularităţile a. medicinii şi psihofiziologiei. aut. J Este implicată. a capacităţilor. accelerarea sau suspendarea lor în conformitate cu cerinţele programului şi situaţiilor.. se referă în aceeaşi măsură la conduita morală şi condiţionează progresul valorilor morale. iar ca =cop perfecţionarea modelului < r eut'ijMMtaie. modificare sau frînare a lor. Ansamblu de fenomene neuropsihice prin care se exprimă crizele comiţiale. a artelor de încălcare a normelor morale. termenul este utilizat pentru a desemna descărcările marginale. Vasilescui. Constă din proiectarea şi efectuarea de acţiuni ce depăşesc. AUTISM (gr.. AURĂ. A. de revenire la normă. a. după IC. uneori. ajungînd să elimine erorile de conduită şi să determine restructurări profunde ale personalităţii. Fenomenul este demistificat şi atestat ca fiind fizic. A. Semnalul dat prin a. O bună şi eficientă educaţie trece. Capacitatea de a. mod de gindire necritică centrată pe subiectivitate şi rupt de realitate. precum şi la înregistrările influenţelor electromagnetice determinate de organismele vii în jurul lor (FI. obţinute prin tehnica Kirlian. dominată de fantezie şi reverii.). în care subiectul încearcă. se modifică iu raport cu stările psihice ale subiectului (I. experienţe ce-1 terorizează sau duc la extaz. Bleuler. operaţie complimentară comenzii şi constînd din supravegherea în baza retroaferentaţiei şi aferentaţiilor suplimentare a propriilor reacţii şi comportamente şi din ponderea. de fiecare dată. Dumitrcscu. în care subiectul se complace idilic prin iluzionare sau consolare. verbal . este utilă în măsura în care este realistă şi orientată nutoeducativ. (in ţara noastră tehnicile necesare ajungînd la un nivel foarte evoluat datorită doctorului 11. 1. o demonstrează faptele de conduită. este mecanismul şi capacitatea de continuă urmărire a comportamentului propriu. Durează cîteva secunde. precum şi a gradului lor de dezvoltare. aptitudinilor şi atitudinilor. tonal. emisii spontane sau provocate. poate fi utilizat pentru a adopta măsuri de preîntâmpinare a crizei. forma unor perturbări vegetative. agitat. milos — însuşi). AUTOAPRECIERE. lege fundamentală a personalităţii. A AUTOCRITICA. ca principală modalitate a acestuia. în cîmpul de înaltă tensiune.'. îndeosebi a reacţiilor impulsive şi de ponderare. După construcţie şi destinaţie so disting a. care îndeplineşte funcţii de finisare sau împlinire . 2. este un termen aplicat uneori situaţiilor sau cazurilor de introversiune accentuată. Implică un nivel superior şi pozitiv de aspiraţii şi se integrează în sistemul autoperfecţionării. apare ca o dimensiune a stăpînirii de sine. cel în cauză este în acelaşi timp subiect şi obiect al educaţiei. analiză a proprie. procesul instnictiv-educativ avînd rol deosebit în această direcţie.. atitudine faţă de sine şi propria evoluţie prin activitate.terea erorilor. ce bo înregistrează prin elechonegrajie (v. Actual. investigaţie şi meditaţie orientată spre propria persoană pentru obţinerea unei inirigmi despre sine. Cercetările experimentale au dovedit că a. în sens larg. servesc pentru diagnoză medicală. 1976). reflectă un nivel superior de conştiinţă morală şi capacitate de control. dar mai ales la nivelul minimei intensităţi perceptibile. de natură luminoasă sau constînd din alte radiaţii electromagnetice invizibile. cunoaşte diverse grade de dezvoltare între normal şi patologic şi apare. în care efectul este datorat ionizărilor de tip corona. A. proces de formare a propriei personalităţi şi conduite conform unor modele şi cerinţe şi în baza unor eforturi personale. întrucîtva. după A. AUTOCONTROL. se întilneşte destul de frecvent în momentele critice ale psihogenezei (prima copilărie şi începutul adolescenţei) dar poate dobîndi şi forme anormale. precum şi cauzele cărora se datorează. Maslow. A. prin interiorizare şi adaptare. calm. AUTODEPĂŞIRE. AUTOEDUCAŢIE. a sensului comportamentelor sociale şi particularităţilor individuale. în a. luate pentru fiecare diu tonuri la diverse niveluri de intensitate. AUTOANALIZĂ. al formării caracterului şi capacităţilor.. în două forme distincte: de a. A. se concretizează în judecăţi de valoare care pot să fie moi mult sau mai puţin corecte. de tip contemplativ. După N. posibilităţile de moment ale subiectului şi astfel le sporeşte progresiv. Subiectul refuză contactul cu persoanele şi obiectele externe şi se refugiază în lumea sa lăuntrică în care îşi satisface dorinţele în plan imaginativ. se compensează afectiv prin fantasme care în cazuri patologice sînt duse piuă la delir halucinatoriu. autoobscrvarea şi raportarea la alţii.rea -i autoorgruuzarea conşti* nia :i personalităţii proprii. P. liste un prolog conştient al acesteia şi poate avea. se dezvoltă în ontogeneză.A sinilor subiectului la stinmlii auditivi. Fenomen biofizic — denumit astfel după imaginea aureolei din iconografia creştină — dar constînd real dintr-un cîmp de emisie a unor radiaţii ale corpului.regi. Are la baza autotrăirea.! i. in vederea raportării nu numai Ia prezent ci şi la trecut şi viitor. a trăsăturilor de personalitate. şi de a. în a. A. sindrom constînd în replierea totală asupra propriei lumi lăuntrice. Dumitrescu). Adevărata valoare a a. motorii. Astfel a. în plan imaginar. material şi intrînd în competenţa biofizicii. cunoaşterea calităţilor şi defectelor proprii. Audiogramele sînt graficele pe care se Înscriu curbe ale pragurilor absolute si relative. A. senzitive sau psihice.iitid'iue si rteur'ioa-. Wiener autoreglajui constă din comandă şi control.

men psihopatologic. i c ( l o r t c h i l i i <_iin. Aceasta nu poate fi însă perfecţionată şi unificată fără exersare. în mod mecanicist. A. Comportamentul este singura cale şi singurul criteriu pentru a. de Ia efectori. stabilirea unui regim de viaţa şi respectarea lui strii ta etc. de la primele cuvinte pronunţate anevoie. sistem cu . în fapta a. acţiunile izvorînd dintr-un motiv şi construindu-se după un model trec prin „încercări cu erori". la cuvintele vorbirii fluente. în automatizare un rol central revine legăturilor inverse. la mersul bine închegat. fără numeroase repetări datorită cărora acţiunea ajunge să se execute corect şi cursiv. într-im cadru strict individual şi prin închidere în sine. este tot mai mult chemat să contribuie Ia educarea altora. A. cu capacitatea de auloconduecre J\ i ina. ce i se adresează. mai mult sau mai puţin accidentală. şi realizării a.operaţii) şi la un control facultativ.A ( o i e c t i . fcedbackurilor prin care. rezultat din învăţare şi susceptibil de reînvăţare. K. — mai departe totul merge de la sine. arnncînd şi o nouă lumină asupra automatismelor fiziologice şi psihice. de la primele litere desemnate cu trudă. are si scopuri de ii: l'liji. capacităţilor. de Lamcttrie. în' definirea automatizării nu trebuie să se absolutizeze nici rigiditatea şi nici desprinderea de controlul conştient. la scrierea curentă. Anohin). Deci va exista şi posibilitatea investirii matricei sau schemei în conţinuturi din cele mai variate şi a ajustării lor în raport cu conţinuturile. R. educaţională. nu e o reproducere oarbă a matricei corticalc. caracter. este adolescenta şi tinereţea. prin exerciţiu. Este necesar spiritul autocritic şi încrederea moderată în forţele proprii. nu poate să se realizeze. reglajul conştient nu este pur şi simplu suspendat ci restructurat. fiind necesară. Această decizie. nu înseamnă că subiectul devine nereceptiv la celelalte influenţe educative. AUTOMAT. control si con- un model sau o matrice funcţiona- .i in • la^nc ••!. nu este totuşi suficientă şi deseori tinerii cad pradă iluziei că dacă s-au hotărît. AUTOMATIZAREA ACŢIUNILOR PSIHOMOTORII. angajat formal. proces de lă. constituind ceea ce I. se desfăşoară într-o manieră spontană. Este ceea ce se întâmplă în trecerea de la primii paşi stîngaci şi nesiguri ai copilului mic. amplasarea în acele împrejurări de viaţă care vor avea un efect educativ. necesită eforturi. este un sistem care efectuează operaţii stereotipa. în vederea realizării scopului propus se recurge la controlul conştient al fiecăreia din articulaţiile' acţiunii. se supune aproximativ aceloraşi condiţii şi legi ca şi educaţia altuia. Totuşi o veritabilă şi progresivă autocoustruire de capacităţi. în ultimele decenii. — teorie extinsă la om. alegerea şi practicarea acelor activităţi care favorizează dezvoltarea cu independenţa în acţiuni. un stereotip dinamic. transformare. acţiuni perseverente şi în cunoştinţă de cauză. Amorul propriu de tip narcisist ca şi complexele de inferioritate sînt o piedică în calea a. tehnice. de sine. i . reproiectat. a acţiunilor instituite şi conduse conştient „pas cu pas" în acţiuni relativ detaşate de decizia şi controlul conştient. antrenamente neîntrerupte în contracararea unor tendinţe negative şi în înfăptuirea consecventă a scopurilor şi planurilor propuse. transforma. 1 a t i t u d m i l o i v. iar actul automatizat este adaptativ. Sînt necesare nu doar declaraţii şi autoiluzionări ci în primul rînd autocontrol continuu. dezvoltarea. se corelează (seif govcrnmenl) şi presupune cunoaşterea obiectivă.. ci o desfăşurare în care se produce o echilibrare între matrice şi condiţiile concrete. Apoi.i- şi iiitrr- trolul propriei voinţe. Cel apt de a. foarte înalt în cazul relaţiilor gramaticale sau logice. de conducere şi control) se înlănţuiesc provocîndu-se unul pe altul. De asemenea. dezvolta la nivel superior. în fond semnalele verbale sau senzoriale (cu funcţie de declanşare a acţiunii. i v o i i/i-. Calea optimă de a. atitudini. maximal concentrat asupra mişcărilor sale. imaginea ideală (optimizată) despre sine influenţează tacit. A. De asemenea a. se semnalează la centru fiecare din momentele executării acţiunii şi noile condiţii apărute. închegîndu-sc circuite între centre şi periferie cu deschiderea la condiţiile schimbătoare ale acţiunii şi situaţiei. Trebuie făcută o distincţie între automatic-instinctiv şi automatizat. că le acceptă conştient şi le valorifică dar nu fără o selecţie critică. ter- ţ i i i P r t . Iniţial.fa tic loroase. stare de tulburare a conştiinţei în care subiectul are impresia pierderii stăpînirii propriilor procese şi însuşii i psihice care. <' ni 1>>nu. şi ca pentru educaţie.. creîndu-se astfel posibilitatea ca să se emită comenzi corective şi de sancţionare (P. mai ales în condiţiile noastre. De aceea acţiunea automatizată nu este cu totul rigidă. de la chinul primelor acţiuni ale socotitului la calculul mintal rapid. alegerea maximă ejicienţa a a. ci dimpotrivă. redueîndu-se la supravegherea generală a activităţii (în care sînt implicate acţiunile automatizate r. este cea a integrării în colectiv şi a desfăşurării de activităţi profesionale şi obşteşti cu o semnificaţie superioară. 1\ l'avlov numeşte. în ansamblu. Prin învăţare şi exersare acţiunile îşi modifică baza de reglaj şi îşi perfecţionează partea executorie. se acomodează situaţiei. facil şi rapid de mai tîrziu..i d i i t o i e c d t K â n i . sînt relativ dezarticulate şi oscilante.iAi d i y \ o l t u n . ieşite de sub conAUTOMATISM MENTAL. este anticipată prin decizia pe care o adoptă în diverse etape subiectul de a se corecta. Matricele se situează la diverse niveluri de generalitate.' f .ieşiri" predictibile în funcţie de calitatea şi intensitatea „intrărilor". Desigur. iar cibernetica. A. în vorbirea curentă a. Descartcs a susţinut teoria după care organismele vii sînt a. cibernetica a dat un impuls deosebit studierii teoretice a a.

este conexiunea inversă sau feedbackul pozitiv şi negativ. este caracteristică penlni învăţare ca dobîndire de no comportamente. sistemog^nezf'i. corelaţii sau blocuri funcţionale. persoană. care de regulă acţionează ca un adevărat catalizator al acţiunii.p.ducere care pot redeveni însă ample şi detaliate dacă se ivesc greutăţi. AUTOPREGATIRE PSIHOLOGICĂ PENTRU PERFORMANŢĂ. Psihologic. se determină în baza propriei sale structuri. şi autoreglai. presupune. după teoria echilibrărilor progresive a lui J. Structurile operaţionale ale reglării şi a. formarea unor atitudini favorabile faţă de activitate. în ansamblu conceptul de a. AUTOPLASTIC (ALI.a om. modelări. în condiţiile funcţionării sistemului autoreglabil. Condiţia principală a a. structuri înotivaţionale şi finaliste etc.p. A. Omul este sistemul cu cele mai plastice şi perfecţionate capacităţi de a. Nu se identifică însă e^ autoreglaju! care este _posibil ^. tenace şi îndelungată. i. Corespunzător se definesc tipuri de caractere.p.p. Angrenarea în activitate este treapta finală a a. prin care omul efectiv se mobilizează pentru traducerea in practică a scopurilor propuse. datorită conexiunilor inverse de la efectori externi sau interni. Deci a. algoritmi. ca o luptă cu sine însud. Piagi-i. adică formarea unei anumite trăiri afective faţa de performanţa viitoare sau faţă de activitatea în ansamblul ei. îşi dă sieşi principii de acţiune". calificare a reacţiilor sau adaptărilor orientate spre modificarea organismului propriu sau spre mod iucarea mediului. prin a. cuprind următoarele elemente: 1) mecanismul ce elaborează semnalele de a. după Adorno. de pasiunea şi dăruirea. scheme. Lcontiev s • • referă la formarea organelor funcţionale iar G. AUTOORGANIZARE. militară etc). prin ea se realizează dispunerea. a legilor sale interne. Golu a.. Anticiparea este un alt element al a. psihice şi sociale) de a-şi elabora noi forme de organizare. James cu cit o activitate este mai complexă. corectată şi redirijată. stiluri cognitive.p. grup (sisteme în genere). un moment al declanşării şi im altul al execuţiei mere. se înserează ca noi baze sau mijloace de autoreglaj. în care se proiectează virtual în perspectivă. P..OPLASTIC). De 81 80 . îii viziune kantiană: „libertatea omului care prin efortul propriei sale reflexii. să se poată concentra asupra esenţialului şi a cee'i ce este nou. rcoigamzări. Variatele tipuri de performanţă au comun următoarele: orientare socială pozitivă. şi evoluţia secvenţiali a a. modalitate de echilibrare a unui sistem în raport cu programul său care poate fi stabil.. în baza unei evaluări a distanţei dintre actual şi espectat. 4) dispozitivul do conexiune inversă ci! fiice posibilă modularea. în primul rînd. orice performanţă este apreciată ca o autodepăşiro. de acţiuni (transformări) aplicate de către un subsistem (numit mecanism de reglare) altui subsistem (numit ^obiect" al reglării) — in interiorul -unuia şi aceluiaşi sistem" (aceasta în cazul a. Anohin dezvoltă teoria. Succesul în orice activitate depinde nu numai de posibilităţile omului. cum este cazul aşa numitei N ikefobii întîlnitâ în sport şi care se manifestă sub forma fricii de a nu doborî un anumit record. de încredere în forţele sale apare o adevărată teamă faţă de performanţă. Se distinge în a.p. in vederea ameliorării unor re/ultate aliate l-i Urnita superioară a posibihta- ţilor fizice şi psihice. Este adevărat însă că o condiţie a activităţilor cu o arhitectonică complexă este automatizarea acţiunilor subordonate astfel îneît atenţia care nu poate cuprinde concomitent decît un număr limitat de st imul i. totalitatea acţiunilor întreprinse de un subiect pentru obţinerea unor rezultate deosebite în activitate (productivă. re/ultate ale acomodării. permite o dezvoltare progresivă a autoreglajului întrucît noile programe formaţi . presupune complementaritatea funcţiilor de comandă şi de control. După Al. dar şi de felul cum priveşte munca. şi nivelurile de aspiraţie şi expectaţie. pregătire specifică atentă.. şi autoconducere. Pupa cum arăta \V. AUTOREGLAJ. la sisteme inapte de a. Dispoziţia afectivă scăzută nu eîte compatibilă cu înalta performanţă. noi modele sau structuri interne. 3) obiectul supus reglării. este . Se anticipează şi performanţa. cu atit ca necesită mai multe acţiuni automatizate. in cazul reglajului un sistem acţionează asupra unui obiect sau sistem extern). Uneori cînd omul nu dispune de tărie morală. într-un sens apropiat. Este un fenomen de emergenţă cu in- teracţiuni interne. care funcţionează independent. 2) mecanismele de execuţie ce regizează acţiunile conform comenzilor. Keilv la elabora rea constructelor.K.. p. Există o strînsă legătură între a. prezenţa unei stări psihice necesare unui efort de mobilizare. de aptitudinile de care dispune. poal> fi apropiat de cel de autoprogranuire. de priceperea' de a depăşi anumite greutăţi.un ansamblu. lui în atingerea scopurilor şi ţelurilor propuse. sistemele psihice generează noi modele. fix sau apt de modificări. sportivă. AUTONOMIE. In psihologia contemporană. se poate înţelegi. are un sens apropiat de cel al autodeterminării mijlocite prin autoreglaj conştient. A. a. modalitatea de a fi a unui organism. în schimb prezenţa a. Xoile formaţiuni sînt.p. A. Informaţia neproductivă este prelucrată şi convertită în informaţie de comandă. interspecifice. caracteristică legică a sistemelor evolutive (biologice. grupări şi grupuri operaţionale. Funcţionînd. gestalturi.

dentul faţă de copii sau tineri. Tradiţional a. Astfel este autohipuoza. Hipnoza medicală nu este suficientă dacă subiectul preia indicaţiile prin a.cenţă a. bilizare (de menţinere a coordo. c) bună pregătire profesională şi pedagogic.tată. A. solicită o totală subordonare din partea celor educaţi. Trecerea.donaţilor. e) de dezvoltare. întreaga activitate din posibilitatea dominării acespsihocomportamentală ar putea tora.1'tiel de. presu. este. a. cum este.sebite în activitatea grupurilor glări ale reglărilor.educative constînd din ascentăţile de durată. distragerea de la simptomele maladiei.aceasta momente pe care tînămului) . Se urmăreşte desigur o . b) comporobiectul psihologiei se centrează tarea adecvată misiunii educaasupra proceselor de a. t i v e . puterea care este reacest sens pe de o parte.L in. ţinerea unor performanţe deoUnii autori vorbesc despre re. u n ' să cieii'. asupra altuia cu scopul ca acesîn sistemul psihic uman.i . bovcrbal iar. după A.tea aceluia asupra căruia se cluntar.realizarea unui consens din parnal şi afectiv. poate fi sporită. încrederea în vindecare.remarcat că elementele arătate AUTORITATE. Considerînd proprie. este tot atît de imporrile: a) homeostatică sau de sta. să fie adoptată şi ca o importantă metodă de psihntmipii'. uzînd de ter.ai rezistenţa I.hosociale ce determină desfătea descoperirii şi unor alte for. Eysenek. jocul. unul de.lului educativ pe care-1 îndegiei au fost reconsiderate în plinesc. s-a impus atenţiei medicinei. a. în genere reţinînd dezvoltarea personalităţii. Puterea se poate realiza. Pavlov a explicat fenomenul prin forţa specifică de inducţie. recent celei psihosomatice. de a se putea sugestiona sa\i influenţa dincolo de limitele obişnuite ale autocomenzii sau autoreglaj ului. capacitatea de a.il. AUTORITARISM IN EDUCAŢIE. în psihologia cibernetică xercită. recunoaşterea rote conceptele si faptele psiholo. finalitate şi efi. rarhizat şi autorcglabil.din partea lor. caracteristice omului. în ultimele decenii. fie îşi agravează fie îşi depăşesc maladiile după cum se autosugestionează. AUTOTOPAGNOZIE. intervine în toate aspectele vieţii şi activităţii cotidiene. deosebit de heteroielic sau instrumental. AUTOSUGESTIE. ca modalităţi. luate în studiu şi aplicate în scopul echilibrării vieţii personale şi a sporirii eficienţei activităţii. Fără a. se ta din urmă să se conformeze şi dezvoltă la diverse nivele.calitate a persoanei sau grupării menul de a. pe de alta.idie si să contribuie la însănătoşire.cunoscută. b) programată.şurarea creatoare a muncii. stabilite (în variante algoritmică poate determina stări de nelinişsau euristică). în condiţiile încrederii în medic. Baldwin. motivaţio.diţiile vieţii sociale lipsa de a. reglaj. zoriosenzorial. de sine in opcia educativă etc. control al cuvîtnuhti. ceea ce are scop în sine. I. încurajarea somnului. în acest sens.apare lipsa de disciplină şi cu natelor de funcţionare a siste. în copilărie şi adolesse disting. rezultă din: a) exemacest sens.iij faţ. ver.tantă ca şi afecţiunea. în e.către un subiect a unei influenţe venind obiect pentru celălalt etc. obme de a. îmbinarea a. autos — sine. e) «Irni'»oste :. f) dăruiri. uneori asociată cu sentimentul „pierderii" unui segment sau altul. evitarea abuzului de medicamente etc.huaţi. impunere de îşi pot schimba locul. conceput conduita ca un mod AUTORITATE EDUCATIVĂ. reglă. AUTOTELIC (gr. P. exclusiv prin impunerea autorităţii cadrelor didactice. sen. (1) exigenţă 83 A si spil'it de :| lăspund'Tr. Se presupune posibilita. sau de extensiune a autoreglajului mintal în sfera proceselor vitale. cienţă a a. Se recomandă concentrarea atenţiei. fenomenul şi metoda au fost. d) de cooperare interindi. Totuşi.prin constrîngere. de trans.L. 83 . dar inegal dezvoltată. Practicile yoga demonstrează performanţe de a.instituţionale cu cea informală viduală. întrucît datorită acestui fenomen unii subiecţi ajung să-şi dezvolte siniptome organice înşelătoare (mai ales pe fondul isteriei). pro. paralizîndu-le iniţiativa şi spiritul critic. în e.!. sistem de educare efectuată. dogmatic şi de asemenea în educarea de tip militarist sau fascist. în acest sens este ilustrativ antrenamentul autogen. învăţare. dez. telios — scop). impune şi a obţine permanent. de la sugestie la a. A. amin. acceptată şi ascultim cuplurile senzoriomotor. c) competitivă.. în conformare în raport cu planuri pre. a.la şefi constituie o condiţie a punînd adaptări. ZS'u toa. din capacitatea de a li se fi interpretată ca un sistem ie. senzorioverbal.-. iar bolnavii. întrucît a.Kealizarea a.e. de a se conduce. sau care rămîne — în limitele proprii.te şi apariţia sentimentului lipvoltată în situaţii de risc sau în sei de securitate. relaxarea emoţională.disciplinei conştiente a suborgres în autoorganizare şi perfor. în consecinţă. Sub acest raport.P. presupune deci şi lităţile instinctive. dar fără a. Unii autori susţin că plul personal pozitiv. intelectual şi vo. proprietate general-umană. jocuri.. Janet a sociale. însuşi. în să asculte. tulburare a imaginii despre propriul corp caracterizată prin pierderea posibilităţilor de localizare a părţilor corpului.V d>' cei e. mai ales celor de performanţă.rul nu le poate domina. oamenii sînt foarte diferiţi. moda. a fost cultivat în învăţămîntul religios. arată H. una din cauzele psimanţă. strict necesară. a idei lor pe care ele le susţin şi a deciziilor adaptate. Este ceea ce a făcut ca a.

pe (•îmi în zona in-evt uţrlnr nied.i e i ! ' u a l e a. a acordurilor. fonematic. moderată. a structurilor de ansamblu prin care se realizează. Teplov a susţinut că a..-. A. intervine şi ideomotricitatca corespunzătoare a aparatului vorbirii (coardele vocale şi celelalte componente). muzical.m. Faptul că prin a. Pragurile diferenţiale se determină distinct pentru tărie şi pentru înălţime. De aici însemnătatea auzului relativ si mai ales a celui absolut. Senzaţiile auditive îndeplinesc un rol important în percepere. fi/ice sau produse de (un (vorbire. Mai redus este rolul acestora în orientarea spaţială. se formează prin condiţionare iar A. 1977) AUZ VERBAL.'. Leontiev a reuşit să demonstreze că prin antrenamente sistematice prevăzînd reproduceri vocale de sunete mimica le. în principal. sunetele armonice de zgomote. Cuvintele se aud şi descifrează în funcţie de intensitatea şi de claritatea pronunţiei. fără a fi raportat la alte sunete cu valori cunoscute. de de recepţie a<. Adrian. Teplov. care.'npul auditiv adaptarea negativă este.ilţ iniilor.a AUZ INTERN. prin el se discriminează în audiţie şi execuţie. Late o activitate structurată. Mai ales prin timbru. la diverse nivele calitative. 1'enoinenul mascării (ecranărm st: constată în sensul că sunetele joase le estompează sau acoperă pe cele înalte dar relaţia inversă nu este valabila. după U. Kulaghiu arată că cel mai bine se diferenţiază sunetele din direcţia laterală şi cel mai slab cele provenind din spatele subiectului. a. S5 .m.i este privilegiată dil'ei enţi'Tri in. u . armonia muzicală. in dezvoltarea -:.a.in. După Klemm (1910) stimulii vizuali (cunoscuţi ca emitenţi sonori) atrag după sine şi localizarea surselor sonore deşi acestea pot fi ascunse. elaborarea unui nou sistem de a.iţiilor ncmijlocite. Kste o însuşire de mare utilitate pentru activitatea muzicală. nu M> reflectă numai proprietăţile vibratorii (frecvenţă de 20 — 18000 cicli/secundă) ale obiectelor.c-s modalitate :i.oriaiâ proc. Sistem de recepţioascultare — descifrare-reproduccrc-producere a sunetelor cu valoare muzicală. sistemul reprezentărilor auditive dezvoltate procesual pe un fond mental . Rozenblith apoi şi alţi autori au constatat că în a. vtii .m. ÎL Seasiiore ş.v.m. respectiv de amplitudine. Adaptarea.'T. este modalitatea senzoriala cea mai strîns legată de activitatea intelectului. La nivelul cel mai înalt al a. în principal.al armonic care permite. verbal constituie baza aferentă a limbajului. Real asupra perceperii sunetelor influenţează interacţiunea dintre intensitatea şi înălţimea sunetelor. Senzaţiile auditive sînt eminamente succesive şi prezintă calităţi de intensitate (tărie). submodalitatc a percepţiei auditive adecvaţirecepţiei şi pronunţiei limbajului. dobîndite. după Stumpli. L K i . frecvenţă şi formă.bonn nea percepţiilor în cîmpul stimul. a celor verbali-. se situează.v. în structura a. periodice sau apei îcxiicx'zgomote). de ex. Dezvoltarea auzului aduce o anumită contribuţie şi la progresul a. şi ca o componentă. A. Sînt mai multe teorii ale audiţiei şi dintre acestea mai cunoscută este aceea a rezonanţei.uJiete care pot fi simple sau complexe. cînfi.a a. poate fi mult ameliorat. elaborată cultural pe ba/. Cînd A un sunet este recunoscut prin raportare la altele emise de un instrument sau fixate bine în memorie intervine aurul rclntiij. care este fundamental.v şi j iial te se put di leir mia mai iaul irnvn .iutile. A. (Const. f-v ş.). pozitivă şi sensibilizarea eslr dependentă de semnificaţia MI netelor. B. presupune reducerea zgomotului de fond şi păstrarea unei redundanţe moderate. are ca variabilă centrală înălţimea sau tonalitatea. A. binaurai se poate localiza sursa de emisie. aptitudine senzorială constînd din identificarea şi reproducerea unui sunet. La om se diferenţiază a.. diferenţierea şi identificarea consonanţelor şi disonanţelor. Acestea se modelea/ă după .a. x AUZ ABSOLUT. după L. submodalitatc de percepţie auditivă. naturale sau ariificiale. Iii se structurează în raport cu structura sonoră a limbii materne iar însuşirea unei limbi străine presupune. Ioncscu. verbal ca modalităţi perceptive specifice. Topler. Fletcher constată că sunetele de aceeaşi intensitate dar de variate frecvenţe produc impresii de tărie diferite. fizic dar în conformitate cu codul şi valorile muzicale.AUZ. fizic.m. Jn cî.11ri]LIJiI<. identificare şi reproducere a structurilor melodice monofonice. după Licklider. un rol important revine auzului. Prin a. în limbaj curent — „ureche muzicală". a sa. auz. înălţime şi timbru corespunzător caracteristicilor undelor acustice. R. A. Golu de- scitiiijIi..ir t . Deci ascultarea vorbirii altuia nu este numai recepţie ci şi o vorbire interioară proprie ce leproduce in mici'o\ orbirea altuia.>t -a!» forma seii/aţnJor awdiuw.: şi măsurarea timpului. Dealtfel surditatea se asociază cu mutitatca. este o modalitate de diferenţiere. şi a.m. senzaţiile şi percepţiile auditive reflectă factura materială a obiectelor în vibraţie. a facilitat transformarea senzaţiilor auditive în semne şi în modele pentru emisia verbală şi muzicală. şi a. are un caracter sistemic şi prezintă mai multe nivele de structurare. AUZ MUZICAL. fundamental este auzul fonematic ce mediază diferenţierea şi identificarea fonemelor (mai uşor vocalele decît consoanele şi printre acestea mai greu consoanele apropiate b-p. A nionstrează ci în r o n d e frecvenţelor joa. M.

din axion — adevărat). conflictul cu normele sociale. R. CARENŢĂ AFECTIVA AVITAMINOZĂ AFECTIVĂ v. Merton le caracterizează ca substructuri sociale anomice. A AXIOMĂ (gr. instabilitatea. este cea elaborată de JBrunette-Lezine. Caracteristicile acestor grupe intermediare sau b. ca şi con- for- curenţa cu alte b. conducerea autoritară. B. primatul individualismului ş. negativismul. Conduce excitaţia de la pericariou spre periferie (celui ifug).a. reprezintă grupe intermediare între grupele constituite social şi mulţimi.t. considerînd lipsa de valoare a scopurilor pe care le urmăreşte. coeziunea limitată. şi articulare sînt relaţii necesare. desemnează viiCYOgrupările de delicvenţi. care sînt mi numai valide ci şi deductibile. pronunţarea şi coordonarea cuvintelor sînt perturbate pînă la dizartrie şi blocaj.. Cloward subcultura delictuală este retristică în sensul că realizează. mele de organizare a celor care comit acţiuni antisociale. A. Una dintre cele mai uzitate baterii de b. Iablonski consideră că b. sînt: motivarea pur emoţională a acţiunilor. BANDĂ. între a. relevînd violenţa şi agresivitatea. sistem de probe simple vizînd relaţiile spaţiale şi îndeosebi coordonările senzoriomotorii pentru diagnosticarea nivelului de dezvoltare psihică (QD) la copii pînă la vîrsta şcolară. despotică şi imperativă. conducerea autocratică. deosebindu-se prin aceasta de teoreme. Lee şi apoi Fairbanks (1955) au constatat| că dacă se suspendă auzirea normală a propriei voci şi aceasta revine la urechea subiectului cu oarecare întîrziere. expresie validă numai prin evidenţă care face parte dintr-un sistem şi este indenionstrabilă în cadrul lui. transformarea actelor delictuale în scopuri în sine care se comit din bravadă şi deseori în afara unor utilităţi. Cohen scrie: „subcultura delictuală îşi extrage normele sale din normele marii culturi. După R.în vorbire. mai ales cele de minori. axioma — opinie. dar le întoarce pe dos''. Dacă subiectul nu se aude pe sine vorbind intervin importante perturbări ale pronunţării şi modulării ei. prelungire a neuronului denumită şi fibră nervoasă conslînd într-o expansiune citoplasmatică lungă. L. este deci ghidată de valori negative. organizarea inconsecventă a activităţii ei şi elementele de indisciplină şi anarhie. A. DICŢIONARELE ALBATROS B BABY-ŢEST.v. Cohen descrie subcultura delictuală pe care se întemeiază b. calificare peiorativă a unei microgrupări.. de cei din afara b. ostilitatea nejustificată faţă. hedonismul mărginit. concordanţa minimală a nor87 . Restrictiv. retragerea din societate şi opoziţia faţă de ca. AXON.

în rest reprezentînd o formă de coexistenţă amorală în condiţii de încordare. epilepticilor şi unor nevrotici. cercetată multilateral în şcoală. 89 da t e i i n e i 11 ' . de ordin tactil şi kinestezic. BARAJ PSIHIC. suspendare.. rezultat din faptul că aceştia nu ţin seama de motivele reale ale conduitei infantile. :\ ceasta modalitate senzorială u/e. Somatic este o stare distrofică. BARIERĂ. curent psihologic american.ic u . tabelele de corectură Uourdon sau Pieron-Vaschide). BARBITURISM. apărut ca o reacţie la introspecţionism şi care îşi propune. unii oameni putîndu-şi păstra în bunăstare funcţiunile intelectuale pînă dincolo do 80 de ani. Ignorarea stărilor şi fenomenelor subiective nu a putut însă să dăinuie. Sînt: larg cunoscute şi larg utilizate b. de t. P. Neimark) BATERIE DE TESTE. BIAS. d. a variabilei intermediare (v) dintre stimul şi reacţie şi anume habitudini. li. Huli. trecînd în cealaltă extremă.-ni.ap. Psihologic se poate prezenta foarte variabil.ilr. întrucît înseşi cercetările efectuate relevau însemnătatea reglatorie şi orientativă a acestora. Considerînd că reacţiile sînt în funcţie de ştim ui i. s-a deschis.p i l ii' ' e i e . în cazuri extreme apar psihoze de involuţie. sînt cunoscute şi un tip al testelor de atenţie concentrată. ţialivă '-.( ' 1"( .sen-ibilital ej. behaviour — comportament). după P. i i l i i c ş i vieţii personale de B f< ?. simptom observat la schizofrenici. a adus contribuţii importante prin studiul experimental deosebit de exact.. ':'. stare de satisfacţie totală. Janet.. cdie lip a au de . de t. n e x i l l l l i instrum ental . îl pun în situaţii de excesivă dificultate şi neglijează rolul succesului în dezvoltarea aspiraţiilor copilului. i c I e r n I n n . Miiller. demonstrează coerenţă şi organizare strictă numai în comiterea infracţiunilor. constînd în depistarea cît mai rapidă a unor semne date dintr-o varietate de semne similare (ex.P. 111 Fenomenele a B.e.M r . 1 îni.a. Totuşi nu s-a putut trece peste faptul că acelaşi S poate provoca diverse R (divergenţă) şi diverşi S pot duce la aceeaşi 11 (convergenţă). Ascetismul este astfel înţeles ca apărare împotriva exceselor de senzualitate. abandon.() etapa neobchaviorismidui. l i p . dispreţ şi ostilitate reciprocă într-o atmosferă ce contribuie Ia dezumanizare. h i p o m n e z i e . pentru inteligenţă sau pentru personalitate. refuz. Termenul de b. b. în psihanaliză. ieprc^-uLi apelează in. adică reacţiile viscerale. motive. mai ales în jurul unui infractor adult. B. Constituirea Ireptată a b. anchetelor — în orice moment de desfăşurare a lor — care poate. ingenios şi complex al comportamentelor animale şi umane. şantaj. activitate sau funcţie socială. oprire bruscă şi nemotivată a unui act. a ti subiective ficli anali- eorriili. slaba definiri. în psihologie. Prin introducerea de către CI.j r 1 (1 » n . Konorski. j '. . în terminologia medicală actuală.Ir i n i t ii I b u i . echilibrare spirituală superioară. b.t-ită piui l. Skinnerl. complicată frecvent cu boli cronice. din anii. aceasta să intre în atenţia unui asistent social care să intervină cu tact pentru a preîntâmpina constituirea în b. ac ordâ o însemn ătate ce n t r . sistem de probe standardizate care vizează diagnosticarea a diverse însuşiri şi procese în vederea unui scop unic. inspirat de filosofia pragmatistă şi iniţiat programatic de J. mani- şi tiilliuiări somatice. f H ti "i. Watsou 19i3). mecanism de apărare. orice perturbare a. scopuri. E ARESTEZI E. în care se studiază corelativ activitatea subiectivă şi comportamentul. părinte sau profesor. Ca teste de b. ieios a! (. a .iiit ţiuni zei '-. fenomenul de inacceptare şi rezistenţă activă a copilului faţă de cerinţele adultului. E. constituie una din cele mai importante căi a evoluţiei minorilor spre delincventă.1 a un rolului iiirrn tu doi tu -ici' ?• tlot m'l. prin care se desemnează orice deformare.tii. impresia de greutate apăriud în condiţiile unei solicitări crescute. • se pui ad.iii'ja unde tendinţa de recrutare a unor noi membri prin presiuni.eiitru presiune şi greutăţi. datorat unei motivaţii negative şi care duce la ignorare. De remarcat problema învăţării. de selecţie profesională trebuie iă lie valide (să et>rele?e puteniir-cu enteîinl reuşitei profesional*-) şi independente (să se potrivească cît: mai puţin unei" cu alfle). BEHAVIORISM (engl. termen american introdus în psihologia socială. J. este o etichetă pentru vîrstele de peste 75 de ani. se apreciază că studiul relaţiei (S — \i) este suficient pentru anticiparea comportamentelor. frecvente sînt tulburările legate de arterioscleroza cerebrală etc. apar motive negative. -. emoţii etc. Are un sens apropiat de cel a! fericirii dar nu identic cu acesta. BEATITUDINE.-ce'ibile ((". ameninţări. de sens desemnează. condiţionată de înţelepciune..de conduită. să cerceteze numai datele obiective de comportament. '. stare psihică specifică toxicomanilor.K.iză de receptorii cutanaţi si de cei din ţesutul osteomuscii'ar. Tolinan ş.rate ştiinlifi'. sentiment de bucurie complet însoţit «Le uitarea realităţii. îucepînd din momentul în care se conturează o microgrupare de tineri cu evoluţie negativă. în psihologia învăţării. Testele din- tr-o b.-rif.ale. Apare şi la subiecţii normali în condiţii de stress ori extenuare. acela privind prognoza adecvării individului la o anumită profesiune. musculare şi la- rin"e. Se recomandă ca. la v B inftli-retur/Jă. faza terminală (scniîim) a involuţiei de: vîrstă a organismului. BĂTRÎNEŢE. >v!(.meiQ'. sensuri personale ce se opun reuşitei la învăţătură şi conduitei valoroase (M.fi/iolog ii lei lui I. în consecinţă.

hă anuleze valoarea reznitoli'lur anchetei. De aici a rezultat concluzia că la o anumită stimulare se u acţionează total sau deloc.rii b. pornind de la legea „tot sau nimic" din neurofiziologie. Totuşi. spre deosebire de vechile orientări (F. Pe seama acestei. „tot sau nimic". la un moment dat. de frustraţiiic şi ol)M^. să adopte modele noi de comportament. Se încearcă astlel sâ se obţină o descărcare a tensiunilor şi o corectare a orientării sale. relativ concomitentă. excitatoare. care vizează raporturile dintre mărimile de intrare şi cele de ieşire. formulmd piincipml b. care implică re.voltată la noi în ţară de Kd. cînd ele prezintă două „moduri". Psihoterapeutul discută cu pacientul despic cele citite şi în raport cu cele constatate face alte recomandări. Bl N OCULAR. Astfel. ramură a ciberneticii tratînd despre principiile şi mecanismele concrete ale comenzii. disjuncţia etc).1 folosită în devierile de |>ei Minalilate (şi la nonnali în timpul formării si conturării personalităţii). al cărei nivel de intensitate nu mai creşte chiar dacă se excită mult peste prag. să reuşească este necesar ca pacientul să nu prezinte tulburări prea grave şi să airjă înclinaţia spre lecturi. fir vertical. în secolul trecut. si negativă. a două limbi de către un individ sau o populaţie. în schimb. ii copilăria timpurie solicitarea bilingvă poate produce dificultăţi în vorbire.!. se pune şi efectul steroscopic. pot lua numai una din două valori posibile: pozitivă. Ia copii in flueiiţează şi dezvoltarea personalităţii acestora. ce se dezvoltă interdependent într-un anumit cadru ecologic. BINARITATE. BIOCENTRISM.B BIfH. în iiecare moment de timp. într-una din două stări posibile: funcţionare (activare) sau repaus (absenţă a reacţiilor comportamentale).. în cadrul căreia sîut luate în considerare doar două valori: adevăr şi fals. se cultivă. un oarecare :" sistem se poate găsi. aceasta. în grupul cercetat. nu şi pentru nervi. ceea ce depinde de doi factori sau categorii de factori. însuşire şi utilizarea. pe geneza fiziologică a comportamentului. să accepte o frustrat ie moderată. I )o a <• menea se pare că b. ignorind factorii culturali. 91 B . ca fiind izvorît dintr-o motivaţie biologică. care se referă la vederea cu ambii ochi şi implicit antrenarea activităţii corelntue a proiecţiilor optice din Cele doaâ emisfere cerebrale. BIOCENOZĂ. BIMODAL. \Y. în anumite cazun prin predarea alternativă sau diferenţiată pe obiecte iu cel' două limbi diferite. uşor analizabile Acest principiu postulează <.ii!e sale. ciat un după avantaj unele studii cli i-ţ. cu scopul de a reduce comportamentul sistemelor complexe şi foarte complexe la m. se utilizează un alfabet binar al limbajului maşinilor electronice de calcul. într-un sistem explicativ. J. Thompson a intitulat astfel teoria asupra aptitudinilor. Cibernetica. sistem format dintr-o multitudine de organisme "aparţinînd de specii diferite. se referă la distribuţia frecvenţei unor rezultate în cercetări psihologice. Cele mai bine dezvoltate cepţia cu ajutorul ambelor urechi ramuri suit neiirocibernetica (dezceea ce permite nu numai o acui. deci unifactoriale şi de teoriile ulterioare care devin multifactoriale (L. să simtă real nevoia de lectură. imaginile proiectate în cele două rutine dispunînd de poziţii relativ diferite şi în baza interacţiunii dintre emisferele cerebrale (B. în şcoală. în tehnică. BILINGVISM. mărimile de intrare si cele de ieşire. iniţiată de Spearman. este valabilă numai pentru fibre izolate. Prin aplicarea acestui principiu în logică s-a delimitat logica bivalentă. conservării. metod. De obicei. include în aparatul metodologic propriu principiul b. (s-a remarcat.. indică existenţa a două „populaţii" distincte. că excitarea peste pragul absolut declanşează o inleli'i l u. principiul de diviziune a unui fenomen în două unităţi sau elemente.'lelu simple.i pentru de/voltai^a a copiilor. C. Pentru ca b. W urnit a demonstrat. Se oferă subiectului lecturi selectate. negaţia. BIFACTORIAL. Lecturile ajută pe pacient să-şi înţeleagă propria dinamică emoţională. tendinţă de a pune accentul. reglării. nu se produce nici o reacţie la excitarea sub prag. Odată însuşiţi cele două limbi (ca limbi materne) ele devin reciproc complementare în ordinea formării structurilor de gîndire. inhibitoare. Gal ton) care susţineau existenţa unei dotaţii unitare. prinţr-un expei mu'iil cari' solicita aprecieiea dis'anţelor variabile la care se alia 11 p. b. Thurstone. este apre90 in final. Ananiev) ducînd la impresia tic adîncime şi volum. tate mai fină dar şi localizarea în spaţiu a sursei de emisie sonoră datorită relativei diferenţieri a stimulaţiilor provocate în cei doi receptori perechi şi a corelării acestora în centrii simetrici din scoarţa cerebrală. Pentru desemnarea acestor stări a fost adoptat alfabetul binar numeric. care >int alcătuiţi din numerose fibie Cibernetica reia această lege şi o cuplează cu logica bivalenta (booleana). comportamentului sistemelor s-au adoptat operatorii logicii bivalente (conjuncţia.gice. adică apare o tendinţă de concentrare a rezultatelor faţă de două valori distincte ale variabilelor. superioritatea vc-'R. B. Guilford). prelucrării şi transmiterii de informaţie în sistemele bioloBINAURAL. BIOCIBERNETICA. iar pentru analiza operaţională a.IOTERAPIE.ilă reacţie intensă. şi care susţine că în definirea inteligenţei intervin: factorul general (G) şi factori speciali (S). ţinîm't seama de problemele salo. Sa dovedit ulterior că această lege.

G.. Unele sunete şi cuvinte sînt pronunţate incorect. ia. în realii.l determinate de particularităţi morfologice constituţionale. în rest are o valoare foarte relativă. biochimică. Astfel. Burt). dirijează etc. riie c u l t u r a l e şi o c o l i n d spcc.:. disciplină ştiinţifică. Deşi toate actele psihice sînt mijlocite biofi/. emisiuni precipitate urmate de momente de dificultate în articularea unor cuvinte. o m u l u i şi a n i m a l u l u i silit p u s e -i in slui'ha a c t e l o r cu moiivali şi finalitate socioculturală. Acest principiu nu este pe deplin confirmat nici de embriologie. un ci hi va lent al inteligenţei ncn/onon'otoni şi rudimentelor de memorie ce se constau! la mamilerele superioare. imitate de măsură a cantităţii de informaţie din teoria lui Shannon. şi <:m malelor. cu studiul organelor. orarul. r e p e t a r e a stadii '» d e z v o l t ă r i i psihice a o m e n i r i : • pro-'Ince c o n c e n t r a t . Existenta nuci b.tricliv.. deplasări. iau naştere intre două puncte aflate Ja. deci exterioare facionlor culturali.Xicolau şi C. Se disting b.. postulînd o corelaţie între anumite structuri morfologice (după Sigaud: visceral.i]• modificat p r i n î m p r j j m ai ilc ms diiilui si e d u c a ţ i e i . rezultă din destructurarea sau defectuoasa funcţionare a reglajului verbal şi constă în dezordinea intermitentă a pronunţiei. organismului în muncă. tehnici de relaxare. studiul ritmurilor biologice (de zi şi noapte psihologice. în fiziologie. conform căruia evoluţia individului reproduce treptele parcurse anterior de speţele din care provine.. ramură a ergonorniei care pune accentul pe comportarea. P e n t r u b .Este logaritmul (in bază ") al inversului probabilităţii de apariţie a unui semnal (un bit corespunde alegerii din1r-o alternativă cu cchiprobabililăţi i. munca în schimburi. pnrti< ularitnje a proceselor şi insuşiii'or care au atît o determinare biologică. exersări de însuşire a ritmului debitului articulator. decisive fiind modelările socioculturale. este solidară cu crispări. cerebral) şi anumite structuri caracteriale. de repaus şi de acţiune. Principiu op^BIT. tentativa de a explica stadiile dezvoltării intelectuale şi de personalitate a copilului prin stadiile mari ale dezvoltării culturale a omenirii 11 u a dus la rezultate conclu- B p s i h o g e n e t i c ă . BIPOLAR. atletic. Ke-. ele au şi ioi'c:j. măsuri de susţinere afectivă şi înlăturare a fricii de a vorbi. Wundt despre caracterul bipolar al afectivităţii în termeni de stenic-astenic. ' tendinţa d> desfăşurarea legilor biologice i:1 specia umană est/ subordona'. Terapeutica medicală se construieşte în raport cu cauzele ncurosomatice ale b. potenţiale electrice diferite.e aici biotipologiile ce implică orientări mai mult sau mai puţin biologiste. 1 B "ezonk-re e t c ) .tc l o m j 'ort ai ne m u i e şi <e lircadiene domenii eterogene. Fenomenul este contestat. JBÎLBÎIALĂ (LOGONEVROZĂ) tulburare a vorbirii frecventă la copii. Koestler) şi aparţinînd unor . Se pare că.. principiu formulat de Haeckel (1866). (în analiza factorialâ). Verza). esenţa lor nu poate fi epuizată la acest nivel. termen folosit pentru a desemna anumite celule ale retinei. funcţiilor şi proceselor biologice. şi b. palpitaţii. . în sensul opoziţiei conştient-inconştient. BIOMORFISM. B. cit si una socială sau reprezintă o valorizare socială a unor trăsături biologice (vîrstă.i '• a >.. BIORITMOLOGIE. C c o n ş t i i n ţ a si c e l e l a l t e \> n o m e i i e psihici: c o m p l e t e la c p l l C l ţ i l b i o l o g i c e Ş! f i z i o l o g i c e II' socotind sau tgnorind determi:. în legătură cu trecerile la nivele mai complexe de limbaj. sisteme de clasificare tipologice care pleacă de la constituţia corporală a individului. respirator. apărută recent. clonică. grimase. Formularea concisă: ontogenia repetă filogenia. se cunosc faze tranzitorii de uşoară b. B. zooconştiinţă. BIOSOCIAL.< decît un animal.': legilor sociale care le limitează. tonică. se poate transforma în logonevroză cînd se dublează cu o nevroză aferentă ei (E. repetării convulsive şi blocaje a unor foneme. BIOCONŞTIINŢĂ. asociaţie între termeni foarte îndepărtaţi ca sens (A. degajînd modele ale lor cu scopul aplicării cunoştinţelor astfel obţinute in tehnică prin crearea de noi sisteme şi maşini cibernetice şi perfecţionarea a diverse dispozitive. ca. BISOCIATIE. dente. diferenţele do potenţial electric care iau naştere 111 materia viu. mod de viaţă.'i t a ţ i i. substanţă organică a cărei inoculare duce la activarea forţelor asimilatoare sau defensive ale organismului. La nivelul ţesutului nervos se disting potenţiale. BIONICĂ. în ordine. repausul. mecanismele biologice corn. care constă dimpotrivă în dificultatea de a articula prima silabă. care se ocupă. BIOSTIMULATOR. regimul de alimentaţie. exprimată în repetarea primei silabe. Se vorbeşte încă de la \Y. monosinaptice şi polisinaptice difuze.irt1. Sistemul psihic uman este organizat b. în copilărie. celule care fac legătura între conuri şi bastonaşe. rLitioiiul at c i c a t : . Rălăceanu) şi genetica. BIOLOGISM. în funcţie de variabilele respective (C. 'l. Psihoterapia şi logopedia recurg la reeducare ortofonică. I V J I M .. sex). mai a'es ee'or superiu. piovilie din abrevierea expresiei engleze birarv di'::!. formă generică de conştiinţă atiibuilă. o m u l n u c. B. el: p1 ie şi i. B. studiind oboseala în relaţie cu durata zilei de muncă. interpretarea particularităţilor psihice ca fiin.iologu. BIOGEiNETIC. Polya a descoperit b. BIOCURENŢI. BIOTIPOLOGIE. mod de abordare a psihicului uman căutînd să echilibreze factorii biologici şi sociali. desemnează factorul care se manifestă în acelaşi timp cu saturaţii atît pozitive cît şi negative. s u b i e c t i v .. BIOERGONOMIE.. JIU ar putea ti accepta tă deeît convenţional. mai rară la adulţi.

cu intervale mari între cuvinte.i In. de tip afectiv.B ISLACK-BOX. însuşirea şi exersarea procedeelor euristice şi de imaginare. constituit şi antrenat specific (nr. Bradilalia este vorbirea anormal de lentă. adiţionare. la stimularea imaginaţiei celorlalţi. iniţierea cu tehnici de comunicare în grup).|r slabiie. ci dimpotrivă. — echivalent cu bariera psihologică: în psihanaliză. BOALĂ PSIHOGENĂ v. grupul acţionează ca un stimulent pentru imaginaţia fiecărui participant. PARKIXSOXIS. durerea) . Procedura de aplicare a b: 1) managerul. J es .. A fost lansat în urmă cu mai bine de un secol de pedagogul Luis Braille. caracterizează stările depresive. anunţă problema de rezolvat. pentru aceeaşi problemă. este o tehnică de creativitate colectivă. există şi modele cultural-sociale ale sănătăţii. implicaţii etico şi sociale. asalt de idei. afectivă şi murală intervine datorită nesatisfacerii unor pretenţii excesive sau a incapacităţii <le redresare în urma înfringerilor. B. Hugo). cognitiv sau voluntar. 94 Marş. poate li o . are la bază ideea că cea mai bună soluţie în rezolvarea unei probleme nu se obţine prin eliminări succesive. epilepsie) avem termenul de bradihinezie. psihopatii. epilepsia şi uneori motivaţiei şi atitudinilor creative. indică totodată tendinţa spre plăceri şi situaţii elevate. MOXGOLTSM.uiom. în febră) sau de simptomele psihice ale bolilor. 2) reaminteşte cele 4 principii.AZARL". iniţiatorul ei este psihologul american A. în traducere liberă.il u! b. este necesar ca „gardienii" gîndirii critice. Trebuie deosebite b. Adevărată maladie morală. Cum se obţine o producţie cît mai mare de idei? Prin: a) separarea momentului de geneză a ideilor (de ideaţie) de cel al evaluării lor (cenzura logică şi critică a gîndirii). seria că b. iar cu sens de încetinire a vorbirii datorată unei afecţiuni a sistemului nervos. „ardere" . B. dezgust. absurde. să fie retraşi de la porţile imaginaţiei. verbală şi fizică. psihoze) d<tulburările psihice din bolile curente (ex. b. inixedemul. PSTHOGEX1E BOVARISM. are aspecte de tulburare subiectivă. menite să organizeze. B. idei mai mult decît calitatea lor. (ex. B. termen ce face aluzie la cunoscutul roman al lui Flaubert. de membrii este redus. moment de întrerupere şi impermeabilitate la informaţii cauzat de suprasolicitare. BRADIPSIHISM.. oboseală. <!'• dezvoltare. caracterizat prin indiferenţă. şi sănătate. Cu sens de încetinire a mişcărilor (în boala lui Parkinson. ameliorările şi recombinările ideilor emise în grup sînt căutate. cunoscute. afectivă este semnul unei slabe personalităţi. în neurologie. o leziune morfologică. B. Redresarea în urma insucceselor este posibilă prin reducerea motivaţiei şi prin fixarea altor scopuri. vezi . BOALA LUI PARKINSON v. a decepţiilor. alfabet pentru nevăzători constituit prin combinarea de puncte de la 1 la 6. < si i . o tulburare biochimică etc. chiar dacă ideile noi par extravagante. psihice (nevroze. multiplicări. si: caracterizează prin absenţa idealului. reţinerea conştientizării unei idei sau estomparea unuia din termenii conflictului. b) prin intermediul grupului. tangibile. pentru ca aceasta să se poată manifesta deplin. greu de definit. el însuşi nevăzător. într-un ritm din ce în ce mai rapid. 4) imaginaţia liberă este binevenită. pîuă la 12. este viată limil. în psihologia activităţii şi învăţării.i simţurilor. atitudine de apreciere a propriei persoane. etc. cu orice preţ trebuie ieşit de pe drumurile' bătătorite. care conduce grupul (special instruit şi antrenat). simptom de desfăşurare extrem de lentă a proceselor psihice şi acţiunilor motorii. în b. 2) nu se critică deloc. găsim deficienţe de activitate adaptare şi evoluţie a organismului (şi. „cantitatea generează calitatea". Osborn. Kxistă b. Se combate prin tratamentul bolii dar şi printr-un sistem de exerciţii speciale. activitatea intelectuală. categoria fundamentală a medicinii. Principiile b . cultivarea ISl. dispuse variabil într-un pătrat şi putînd să fie perceput tactil. „furtună în creier". 2—3. şoc. BRA1LLE. a elanului şi a capacităţii de muncă şi de luptă. judecăţile critice trebuie reţinute în momentul în care se produc idli noi.. cutie B schizofrenia. cu nimic justificat prin calităţile individului în cauză. accidentelor etc. în totală libertate. bradilalie. BOALA LUI LANGDONDOWN v. orice idee emisă în grup trebuie să servească. mai apropiate. BRAINSTORMING.M BOALĂ. avînd ca formă extremă hradifazia. 3) stimulează şi încurajează producţia de idei (una dintre metode fiind check-list. obstrucţie la trecerea unui impuls într-o sinapsă sau articulaţie. : 1) se caută cantitatea de. în baza creditului acordat imaginii romantice despre sine şi prin atitudinea nerealistă faţă de lume şi faţă de propria existenţă. oligofrenia. idealizare de sine şi refuz al unii existenţe comune în condiţiile imaginării romantice şi utopice a unui destin personal excepţional. a persoanei).jtj in I i t >ct tal" • . 3) se fac asociaţii pe baza ideilor emise de alţii. temporar. la om. înregistrîndu-se un număr cît mai marc de soluţii. care conţine verbe stimulative: augmentare. BLOCAJ. insensibilitate. Xu există frontiere nete şi fixe între b. în cngl. B. Scopul tehnicii: producerea unui număr cît mai mare de idei (100—200) într-un timp foarte scurt (1/2 h — 1 h maximum). şansele de a găsi soluţia cea mai bună sînt considerabile. prin căutarea unui număr cît mai marc de soluţii. „Dragostea adevărată nu se blazează niciodată" (V. cea mai larg răspîndită şi aplicată.

în perioada tinereţii şi după aceea. neplăcute). Frecventă la adolescenţi b. CALITATE.i măduvei spimirii. sint asupra „emiţătorului"). considerînd că individul care are unele idei. cale. neplăcute. Astfel psihologia şi caracterologia studiază însuşirile sau (şi) calitătăţile stimulilor şi semnalelor senzoriale. în teoria comunicaţiilor şi a relaţiilor umane — defineşte situ?. 'de ongine cngleză-americană. 5) o comisie de specialişti în problema. în psihologie se acordă cea mai mare însemnătate determinărilor calitative a fenomenelor şi se are în vedere nivelul la care acestea se produc. Totuşi. prăbuşirea acestuia în marasme de ordin moral sau fizic. de cele mai multe ori. 4) se consemnează în scris (prin metode diferite) toate ideile emise în grup.. afective. situat în directa prelungire . evaluează şi triază ideile. Deţine o fum ţie de conducere a impulsuri Im nervoase şi o funcţie reflexa Keflexele bulbare includ reflex. traseu structurat. circuiato. categorie filosofică în cuplu unitar cu cantitatatea dar deosebită de aceasta prin faptul că se referă la caracteristicile de conţinut ale obiectelor şi fenomenelor. este semn al ininaturităiii. nu este independentă de cantitate. apare ca o tendinţă de supracompensarc a unor stări de frustraţie afectivă. kakopkonia sunete dezagreabile.deglutiţie. CALM.procedeele imaginaţiei creatoare). fonatoiii. Ana97 . prin care acestea se definesc şi se deosebesc de alte obiecte sau fenomene. ('. înseamnă a lua decizii adecvate situaţiei concrete de viaţă fără a pierde echilibrul şi. A fi c. voliţionale. deci. mimice). DICŢIONARELE ALBATROS c CACOFONIE (gr. Se presupune că. Orice transformare este şi o mutaţie a — Dicţionar de psihologie C. stare psihică de echilibru bazată pe autocontrol. Generic. CANAL DE COMUNICAŢIE. între acestea două fiind o unitate caracteristică pentru orice obiect sau fenomen (inclusiv cele informaţionale şi psihice).lic dării care constă în actualizat tuturor ideilor trecute Iezite problemă. c. panicii şi deznădejdii. dozare a excitaţiei şi de evitare a enervării. Determinările calitative sînt mult mai stabile şi semnificative decît cele cantitative. prin care se. primii! segment ni trunchiului cerebra 1 . intelectuale. transmit mesajele informaţionale cu o anumita viteză. masticatorii. o ruptură sau zguduire a sistemului ncr\<rBULSî RAHIDIAN. Dialectica susţine că acumulările cantitative duc la transformări calitative. BRAVADĂ. simptom de foarm continuă şi excesivă. i< si somatovegetative (respi: : torii. BREAK-DOWN. Se întîlneşte în stările nevrotice. impunînd „admiraţiei" propria persoană. ierarhizîndu-le după valoarea şi aplicabilitatea 1< Inii psihologi (J. exprimă sinteza laturilor şi însuşirilor lor esenţiale. mult dincolo de necesităţile organice şi cauzat de o perturbare neuronsiliică. BUMERANG. mai are şi semnificaţia de însuşire în genere sau de însuşire pozitivă. în angoase. a estima exact consecinţele pozitive şi negative ale situaţiei date. este . înclinaţie spre manifestări realizate cu unicul scop de a impresiona pe cei din jur. c.. o B depresiune nervoasă. ale proceselor psihice. de marc importanţă vitală. somatice (tonice.l\ Sol) rec manila folosirea metodei . b. de natură fiziologică sau tehnică. termen.. vege talive (digesiive. deprimare sau derută.ţia cînd acţiunea de persuasiune sau schimbare a atitudinilor are efectul UIYII-> celui dorit (repercusiunile. cunoştinţe despre problemă. ce desemnează o scădere a capacităţii nervoase a subiectului.blocat" pentru a avea idei^noi. C. corelaţii întîmplătoare de sunete sau cuvinte (oral şi scris) care produc asociaţii inestetice. sucţiune e t c ) . înaintea şedinţelor de b. morale etc. BULIM1E.

CAPACITATE DE ADMISIE. Forme maximale de c. Fiind în esenţă etic. organizarea instinctivă ş. astfel de particularităţi native sînt însuşirile de tip de sistem nervos. lui. ca „voinţă moraliceşte organizată". în care un individ este apt să-şi regăsească întregul nivel comportamental de la o anumită vîrstă. drept c. comit fapte nechibzuite. I. datorită nedezvoltării formelor de inhibiţie internă. respectiv. forma constind din temperament. în genere este capacitatea unui sistem de a recepţiona şi transmite informaţia. dar nedepăşind aproximativ 10 biţi. dorinţă sau acţiune. cuplare . poate deveni o manifestare constantă a comportării. — a trăsăturilor native. la copil. Altă dovadă ar fi in tehnica de regresie hipnotică. caracteristice pentru individ. Totuşi acestea nu sînt decît premise naturale (B.) ce se imprimă constant comportamental. In anu- mite condiţii. Janet. înţelegerea ştiinţifică a c. un aliaj din trăsături înnăscute şi dobîndite. La începutul vieţii toţi oamenii sînt asemănători din punct de vedere bazai. odată ce nu pot fi anulate decît rar sau niciodată. apare ca iun/cu al jtcyionalitâlu. formind tipul de mu nestatornic în dorinţe şi acţiuni. considerată în ceea ce are ca distinctiv ca structură sau tipar (etim. culturale şi personale. ca rezultat al antrenării in munca şcolară sau productivă (la adolescent). sînt variate. Klages definea c.P. în psihologia cibernetică. Pavlov considera c. limită peste care recepţia senzorială este perturbată. reprezintă numai un segment al C. sau. C. CAPACITATE. Aceasta ajută în asigurarea unei diversităţi în c. rezultă din însuşirea relaţiilor sociale. inconstante. contradictorii ale părinţilor.CV. varietate şi aventură. Este diferită pentru fiecare analizator. sînt frecvent întîlnite şi în unele boli mintale (isterie. c. Heine. Kovaliov. Observaţiile psihopedagogie^ relevă incidenţa foarte mare a c. a formării trăsăturilor pozitive de caracter. în special. conţinutul nu se reduce la aceasta implicînd şi dimensiuni socioumane neutrale. le satisfac toate dorinţele. la cei crescuţi de rude. este întotdeauna demonstrată şi demonstrabilă prin fapte. au un caracter temporar apărînd ca o manifestare a unui sistem nervos slăbit (surmenaj. cedează la toanele lor). tendinţă impulsivă. îndeosebi de bunici (care îi răsfaţă. care duc la acţiuni eficiente şi de performanţă. obişnuinţe. mai precis. fixe. S.în sens restrictiv. vechi cu unele noi. concepţia personală de viaţă. Murphy (1946) a aplicat termenul de c. manifestă dorinţe lipsite de sens. Se obsevă la unii subiecţi care „din senin" îşi schimbă comportarea. operaţie şi atitudine de luare în posesiune exclusivă a unor obiecte sau persoane şi aceasta manifestînd violenţă şi mărginire egoistă. exista o tendinţă de revenire la satisfacţiile originale cînd sîntem sub stress. tendinţa de a canaliza trebuinţele înspre gratificaţii specifice. rezulta din interpenetraţia formei şi conţinutului (Utitz) şi din coarticularea în sistem ierarhic a comportamentelor (G. încă L. Ansamblul însuşirilor psihice. Unitatea c. Cauzele c. prezintă variaţii mari în atitudinile lor. ca avînd un c. deşi putem înlocui c. cantitatea de informaţie detectată şi transmisă. care după un sens mai vechi. CARACTER. convingerile. care apare pe neaşteptate în comportamentul unui subiect şi care are un caracter nemotivat. c. cu lipsă de stabilitate a comportamentului. Ca dovadă aduce faptul că. sau la persoanele cu un psihic labil. spre deosebire de aptitudine. CAPTAŢIE (lat. modelare. astfel elaborîndu-se modalităţile active de raportare la lume şi la sine. de pildă. voinţă şi deprinderi. consideraţi. La copil rezidă. dobîndesc moduri din ce în ce mai specifice şi divergente de satisfacere a trebuinţelor. la copilul unic. Cu alte cuvinte.de c. Uzual se califică un om amoral sau imoral ca fiind „fără caracter". Poetul german H. intrucît exprimă alît partea profund individuală cit şi valoarea morală personală. ca pe un aspect important al dezvoltării personalităţii. spunea că se face un mare rău copilului dacă se cedează la c. de către analizator în calitatea sa de canal de comunicaţie. S. El crede că aceste dorinţe dobîndite pot fi diferenţiate de reflexele condiţionate. Allport). se distinge formă şi conţinut. neprevizibil şi schimbător. CAPRICIU. îşi schimbă brusc hotârîrile fără o argumentaţie raţională etc. după A. cunoştinţele şi experienţa necesară. odată ce sînt dotaţi cu mecanisme fiziologice similare — dar pe măsură ce cresc şi în contact cu diferite influenţe. însuşirile potenţiale ce urmează să fie puse în valoare. Profil psilionioral. în constituţia C. veche denumire dată individualităţii psihice. copilului dispar după o anumită vîrstă. Uneori c. C. în special. în educaţia greşită. Alteori. realizată variabil şi diferenţial. cu voinţă slabă sau cu o emotivitate exagerată. rău. In c. în unitatea de timp.lizatorii sînt. motive identice sînt canalizate in diferite moduri. De cele mai multe ori. C. trebuinţelor. CANALIZARE. Asemenea manifestări sînt întîlnite. împrumutat de la P.a. apar ca rezultat al cerinţelor inegale. corespunde tezei înar99 . boală). atitudinile. Murphy priveşte c. Există şi o tendinţa contrară pe care S. Ananiev) şi esenţa constituirii caracteriale constă în depăşirea sau luarea în stăpînire — prin enculturaţie. sistem de însuşiri funcţionale şi operaţionale în uniune cu deprinderile. acestei tendinţe universale. evaluai după consistenţă şi stabilitate. Murphy o consideră ca fiind la fel de importantă — trebuinţa de noutate.a lua în stăpînire). psihopatii). iar conţinutul cuprinzînd motivele.

în c. în psihologie studiul structurii sau organizării caracterialc ocupă un loc foarte important. a sensului valoric al orientării şi al capacităţii de traducere în viaţă a ei. în consecinţă. a inventarului de trăsături sau atitudini proprii oricăruia dintre subiecţii adulţi sau unui subiect considerat la modelul statistic mediu. se modelează după ceea ce obiectiv sînt modelele culturale (G. poate dobîndi o orientare individualistă sau colectivistă. Se patru grupe de atitudini propuse de 13. intră atitudini ce se disting prin electivitate. a moravurilor.şi interspecifică. A. închegînd global un sistem cu o dinamică infra. exprimat şi probat numai prin comportament. 100 101 . Ananiev: faţă do societate. interesele. şi tratarea lui concretă este faptul cel mai important Jn ordinea cunoaşterii omului. exprimă continua racordare la lumea valorilor prin intermediul interacţiunilor infracaractcrialc şi a modificărilor interne se sprijină totuşi pe o structură mai mult sau mai puţin stabilă. de efectuarea habituală _şi voluntară (V. Problema dacă toate trăsăturile de ordin caracterial relevate de experienţa omenirii sînt sau pot fi proprii fiecăruia dintre indivizi iese din cîmpul investigaţiilor experimentale şi se înscrie în cel al interpreAceasta cu atit mai mult cu cit aici intervine nu numai surpriza unui număr foarte marc de trătărilor de Antropologic filosofică. ca fiinţă socială. atitudinile sînt generate de relaţiile sociale şi activitatea afectivă a subiectului. avînd o relevantă semnificaţie social-umană şi definindu-l individual pe subiect din punct de vedere sau revoluţionară. Pornind de la înţelegerea marxistă a problemei. în cea mai mare măsura însuşirile caraettriale sînt derivate dintr-un fundament existenţial şi au. paseist! sau proiectivi. faţă de oameni şi faţă de sine. <l. Linton propune termenul de atitudine- axiologic. Allport.H. C. o anumită semniticaţie socioumană şi morală. faţă de muncă. generalitate. Este ceea ce ne trimite la conţinutul c. muncă. conservatoare valoare. Aceasta pentru că omul îşi structurează modul său de a fi nu în afara ci înăuntrul relaţiilor sociale printre care cele mai importante sînt cele de producţie. Dinamica c. de. iar forţa de impunere a atitudinii se apreciază ca fermitate. unuia sau altuia dintre indivizi rezidă în analiza biografică. Cuprinderea integrală a e. dubîndită în condiţiile variatelor împrejurări de viaţă pe care subiectul le parcurge. prin fapte (Marx) şi ne obligă să acceptăm ca definitorii pentru om. Consistenţa c. cele Levitov). c. şi să se găsească un model adecvat întregului. nu este dominat de situaţii ci se impune prin atitudinile sale împrejurărilor. caracteristică pentru respectiva comunitate şi una de statut. Measişcev propune conceptul de relaţie sau atitudine care este operatorii! atît în domeniul social cît şi în cel al comportamentului individual. care se referă la acţiuni şi reprezintă numai valori instrumentale. ei te o formaţiune de personalitate. Seve). de unde necesitatea considerării atît la nivelul fiecărei atitudini de tip caracterial. cît şi a întregului c. Multitudinea atitudinilor expresive definesc bogăţia c. în primul rînd se pune problema. nu poate prezenta decît o importanţă secundară. în acest sens R. Totuşi aceste interpretări rămîn superficiale atît timp cît nu se ţine seama de infrastructura economică.N. oricare ar fi rezistenţele interne sau externe (consecvenţă şi formă morală). scopurile. întreg sistemul c. şi a variaţiilor lor posibile s-au finalizat prin liste ce inventariau peste 15 mii de însuşiri de c. V. C. este' socotit a fi cu atît mai puternic cu cît individul nu este sugestionabil (H. Cercetările asupra nomenclatorului de trăsături de c. Kardiner. ci sînt în interacţiune. este evaluată prin aceea că omul nu desparte fapta de vorbă. integrativ —. sâ fie distins de aptitudini şi capacităţi. Este totuşi probabil orientativ şi de altul efector (X. corespunzînd unei semnificaţii. (Fr. R. Measişcev). descrierea constituţiei psihologice a C. să se distingă însuşiri ce exprimă orientarea .\r ţinînd seama de fondul sociocultural în care individul s-a dezvoltat. C. de regulă. Antropologia culturală a demonstrat că între structura limbii. ])e aceea explicarea optimă a originei C. constanţă. Linton). C. Mead. deci reprezentînd o valoare psihică. Motivele. trebuie. Aceasta depinde nu numai de sensul motivaţional al atitudinii.N. suprapusă primei şi exprimînd poziţia subiectului în sistemul social. pune astfel în evidenţă emergenţa sistemului caracterial. trebuie deci înţeles ca un sistem de atitudini proprii subiectului. După orînduirile sociale. Aceasta nu trebuie însă confundată cu rigiditatea ce apare ca un defect de adaptare şi ca un fenomen de stagnare in evoluţia c. individuale este o relaţie de izomorfism întrucît c. H. Vernon). de unde şi atitudinile sale. Este insă evident că atitudinile. Se distinge o personalitate de bază. aparent simplă. dinamism. exprimate de el constant în comportament. Eysenck).xiste despre esenţa umană ca totalitate a relaţiilor sociale. de orînduirea socială şi poziţiile de clasă (L. Eysenck notează chiar că ca în c. aspiraţiile. G. credinţelor colectivităţilor şi structura c.şi altele de ordin voluntar. ci şi de mecanismele adecvate lor. în raport cu conţinutul. în acest scop este necesar ca ţinîndu-se seama de esenţa umană să se definească unitatea componentă a c. nu există şi funcţionează disparat. Baumgarten. Ph . va dispune de un sector relaţiile din!re atitudini pot fi mai importante decit înseşi atitudinile luate fiecare în parte. ca trăsături de c. De aceea. sentimentele.

Ev. furniza o informaţie edilicatoaie. ponderal pentiu a. integrează şi controlează pe toate celelalte. ceea ce reprezintă o perturbare de caracter (agresivitate. mai numeroase la subiect. Ele se manifestă prin greutăţi în adaptarea socială. semeni deprinderi şi culegi un caracter. de regulă.) care s-ar părea că sînt în relaţie de incompatibilitate logică. au o existenţă minoră şi latentă. atitudinile pozitive nu se pot forma şi dezvolta dedt în legătură şi împotriva celor evaluate ca negative. centrale şi secundare. instabilitate morală. nu este numai determinat de împrejurări ci prin însuşi modul său de dezvoltare este şi autodeterminat în sensul autoeducaţiei. individual. într-un sens dialectic va trebui să admitem că fiinţei umane. fără luptă internă şi depăşire progresivă a unor tendinţe ce apar stabil^ sau tranzitoriu ca nonvalori. este obiectivul principal al c.m. /Yllport clasifică trăsăturile de c. Deci. Anomaliile pot viza atît trăsăturile rezultate din orientarea subiectului (atitudinea faţă de societate. Această ordonare şi ierarhizare este strîns legată de relaţiile afective ale subiectului. în: cardinale. Iile alcătuiesc un fundal al c. impulsivitate. numai prin identificarea trăsăturilor cardinale şi centrale. Aceste combinaţii ierarhizate şi dinamice sînt însă determinate social-istoric şi biografic. încăpăţînare.a. trăsătură sau un complex de trăsături caracteriale anormale. semeni caracter şi culegi un destin". devine tiranică şi se impune invariabil în conduită. sînt totuşi proeminente la el. ceea ce este în esenţă c. un sistem ierarhizat ce ar putea fi reprezentat: prinlr-o piramida. dezordine. dominanţă şi subordonare. A. a autoexigenţelor şi exigentelor adresate subiectului s. CARACTEROPATIE. altruismul-cgoismului ctc. ci constă în modul în care se rezolvă conflictul în sensul de echilibrare. ceea ce la unul este cardinal la altul putinii fi secundar ş. Trăsăturile secundare sînt foarte numeroase. sub raportul necesităţilor sociale. prin tendinţa la certuri şi neînţelegeri cu membrii colectivităţii. ocupă un loc dominant în rîndul celorlalte. CARACTEROLOGIE. Allport acelei categorii de trăsături de personalitate care.saluri. care dintre trăsături devine stabil reglatorie şi deci. c. Cattell). pe care l-au afirmat umaniştii francezi şi 1-a pus în evidenţă literatura. Are sens apropiat de tipologia individuală. caracteristică pentru subiectul în cauză. Vedenov susţine că. după uzanţele limbajului psihologic francez.B. ce trebuie să fie studiate şi evaluate corelativ. nu-i poate fi cu totul străin — aşa cum afirma Terentius •nimic din ceea ce este uman. prin nestatornicia în ocupaţii şi schimbarea frecventă a locului de muncă. c. a autoaprecierii şi aprecierilor celorlalţi. Luarea în stăpînire a propriei individualităţi şi autoreglajul în problemele majore ale existenţei. întrucît apar în prim planul conduitei sale şi permit previziuni (K. ce se constituie ea personalitate prin asimilarea totalităţii relaţiilor sociale şi umane. în ansamblul său. dar este şi legică. înclinaţie spre fraudă) şi se exprimă în imposibilitatea sau dificultatea copilului sau tînărului de a întreţine relaţii normale cu cei din jur. mai ales de vîrstă juvenilă. se prezintă ea. nu este posibilă fără contracararea unor tendinţe opuse. c. contribuie la definirea profilului acestuia. integrîndu-so astfel în psihologia diferenţială. l'nii caractvrologi alcătuiesc liste de 100 -200 de trăsă103 C turi sau factori de c. se ajunge astfel la un profil caricatural. După H. Un dicton chinez este ilustrativ: „semeni fapte şi culegi deprinderi. exprimîndu-se în perversiuni şi obsesii. calificare dată de G.a. G. sau deficientul moral poate fi reeducat în baza unor atente examinări psihologice şi a aplicării unor măsuri psihomedicale. de modelele la care el se conformează. egoist-altruist etc. asupra individului. Revenind la cuplurile de trăsături opuse trebuie spus că pro- blema axiologică nu ţine de existenţa acestora. în fapt. C. deci şi a celei negative în raport cu cea pozitivă. combinaţiile şi aranjamentele a mii de trăsături ne furnizează o idee despre imensele posibilităţi de diferenţiere. atribuit a ceva ce ţine nemijlocit de caracter şi reprezintă o manifestare a acestuia. dczirabilă. Formal-statistic. controlîndu-le si inte- 103 . C. dar şi dificultatea admiterii coexistenţei unor trăsături de sens contrar (bun-rău. în principal. stabilirea de tipologii. Dacă vom concepe geneza şi dinamica c. acte de indisciplină. este rezultatul reducţiei caracterului la o singură trăsătură ce domină total şi subordonează sau anihilează pe celelalte. Tulburările caracterului sînt întîlnite în special în psihopatii. Odată cu aceasta trţbuie să se ţină seama de varietatea ierarhizării miilor de trăsături în c. CARACTERIAL. ontologic. care se defineşte. funcţionează în baza unor contradicţii dialectice constînd din discordanţa şi confruntarea continuă a aspiraţiilor şi posibilităţilor. huliganism etc. după anumite criterii. cu alte cuvinte. prezentate la un subiect normal mintal şi care influenţează negativ comportarea socială. Se reia astfel tema calităţii-stăpîne. definitorii pentru un c. Trăsăturile centrale. Astfel c. Virtutea se opune senzualităţii. Primele sînt atitudini permanent directoare ce domină. cuprind tot restul inventarului amintit şi sînt prea puţin „vizibile". coexistenţa în termeni de contradicţie a atitudinilor opuse nu numai că este posibilă.d.. muncă şi faţă de sine) cît şi trăsăturile voluntare ale caracterului. In sens restrîns. CARDINAL. raţionalitatea şi stăpînirea de sine impulsivităţii. disdpliunâ care pe ocupă cu studiul calactctelor şi îndeosebi de clasificarea lor.

1'ivud ronunţă la hipnoză şi propune metoda psihanalitică. ei. La fiecare individ nu pot fi decît una sau doua trasaturi cardinale şi definitorii pentru respectiva individualitate. dar dispunînd în plan comportamental de mare excitabilitate. inerţia şi lipsa de independenţă a activităţii musculare şi psihice.' N. reflex sau activitate psihică cu verigi interconectate. Moreno. disfuncţii vegetative. este menită să călăuzească terapia şi să permită prognoze asupra evoluţiei subiectului şi posibilităţilor sale de adaptare socială. mişcările care i se imprimă. Simptom ii isteriei şi al unor focare de tie.grîndu-le. noţiune filozofică fundamentală care exprimă proprietăţile esenţiale. după sensul originar. mutism. sensibilitate şi activism. pe neaşteptate. fie euforie şi exuberanţă. activitatea neuropsihică este aproape întotdeauna c. în psihologie. dar intervine uneori şi în encefalite. şi deasemenea c. duce la aceleaşi efecte de descărcare a tensiunilor. Privarea de asistenţă maternă a copilului poate duce la perturbarea şi frînarea dezvoltării somatice. S-a constatat contribuţia c. funcţia. orice concepte supraordonate altora pe care le cuprinde şi controlează. (apropiat de catalepsie) şi forma acceselor motorii paroxiste. E. ' Hrzie care apare prima dată la vîrsta adultă. pe căile normale (abrencţie)". febră tifoidă ş. care constatase că identificarea dintre spectatori şi personajele teatrale duce la efecte de purificare şi relaxare. Fiecare ştiinţă îşi are C. După Laplanche şi Pontalis c. investită original în experienţa traumatizantă. La om. ocupă un loc central. algos — durere). fenomenul şi metoda c. CATENAR. se obţine şi prin proiectarea subiectului în acţiunile şi produsele sale. furie. In psihiatria modernă.a. tensiunilor nevrotice. C.ardere. TAMINOZ'Ă AFECTIVĂ). CATATIMIE. CATABOLISM. devin categoriale.menţă. se manifestă prin rigiditate. care constă din lentoarea. termen desemnînd (global) procesele de dezasimilaţie opuse celor asimilatorii.a. e. a fost introdusă de Breuer. CATHARSIS (gr. Subiectul este parcă' înţepenit. CAUZALGIE (gr.. Psihodrama. CÂRFOLOGIC. un efect de destindere. Termenul este folosit mai ales în psihiatria infantilă. CATATONIE (de la cată prepoziţie ce semnifică o distribuţie şi tonus-ioriă. ase-menea unei figurine de ceară. în doctrina si terapeutica psihanalitică. schemele motorii sau verbale etc. starea. mai ales la vîrsta copilăriei. Cea mai gravă formă este c. apatie. la regresiunea mintală. fie în condiţii de obnubillare. anorexie. katigorein a afirma). katharsis purificare).. Pende. Predominanţa c. un sistem de concepte la care se face mereu referire în investigaţii şi interpretări. Vindecarea era obţinută prin eliberarea afectului deviat şi prin descărcarea sa. structura. CATEGORIE fer. după S. Efectul de C. „mortală" care este însoţită de 104 febră. parabulie în alternanţă cu supraexcitare. poziţii de C. constatată în somnul hipnotic şi în cazul unor maladii psihice sau somatice. procesul. stare anormală. de maximă generalitate. este un simptom tipic pentru schizofrenie (mai ales. laturile şi legăturile cele mai generale ale obiectelor şi proceselor existenţei obiective şi subiective în continuă transformare. Se disting: c. Metoda c. stare rezultata din insatisfacerea nevoii de asistenţă afectivă. CÂTAMNEZĂ. uremie. <• po?. tensiune). iniţiată de J. orice acte psihice inclusiv perceptibile şi reprezentările. fie pe fondul conştiinţei clare. tristeţe. kaussi . ocupă: acţiunea. lucidă şi c. însuşirea ş. la apatie şi la deformări caracteriale ce pot duce la delicventa juvenilă. „Se presupunea că simptomul isteric lua naştere cînd energia unui proces psihic nu putea să ajungă la elaborarea conştientă şi era dirijată către inervaţia corporală (conversiune). informaţia. operaţia. Bolnavul trece. toxicoze. datorat lui Aristotel. fie depresiune. condiţionează după Viola. de ordin psihomotor. katalepsis a rămîne). care introducea pe bolnavi în starea de hipnoză şi le permitea să-şi exteriorizeze < onfhcUlo. CATALEPSIE (gr. implicînd forma inerţiei sau stuporului c. de la o formă la alta şi aceasta. forma catatonică). şi organizată sistemic. S. operaţie de descărcare şi eliberare. sindrom complex.. conceptele de gen. Freud scria în 1895. S. oneroidă. dovedeşte mutism şi este incaCARENŢĂ AFECTIVĂ (\VI- pabil de acţiuni precis orientate si bine coordonate. în formă de lanţ. constituţii somatice astenice. urlete. Kretschmer. constă în rememorarea sau reintroducerea în cîmpul conştiinţei a unor experienţe subadiacente simptomelor patologice dar care au fost uitate întrucît au fost refulate de către subiect. calificarea simptomului constînd din agitarea permanentă a degetelor simulînd diverse gesturi adresate unor obiecte imaginare. durere us105 . Aducerea în conştiinţă şi analiza conflictelor complexelor. psihice şi intelectuale. modificări în formula sanguină. produc. metoda c. Evocarea şi retrăirea acestor amintiri cu mare intensitate dramatică oferă subiectului ocazia de a se exprima şi de a-şi descărca energia pulsională. este indispensabilă oricărei cure psihanalitice dar nu o epuizează pe aceasta.i:e fi provocată şi " experimental prin substanţe psihodisleptice. negativism. a. operaţia de sinteză şi reorganizare a datelor privind evoluţia bolnavului şi a maladiei. Prin generalizare. i'reud. agresivitate maniacală. păstrează. modificare subită a stărilor afective către una din extreme.

finalitate. Metoda c. Odată stabilită legea de repartiţie a obiectelor şi de apropiere a agenţilor de c. relevînd stadiile şi formele acesteia. preluat în ştiinţele umane după modelul fizicii clasice). în aceeaşi ordine de idei trebuie avută în vedere relativitatea raportului cauză-efect. în creativitate. CĂUTARE. CAUZALITATE (aspect restrîns al determinismului. densitatea probabilă de repartiţie a obiectelor în limitele date ale vitezelor. CAZ. în psihologia di- tria/ă c. CAZUISTICĂ. Se adaugă c. în epoca modernă C. studiază în mod formalabstract legile şi particularităţile acestui comportament complex şi îşi propune să determine dependenţa elementelor geometrice ale c. acestea fiind determinate nu numai de actele de gîndire efectuatc în momentele ce precedă operaţia nouă.. deşi implică asimilarea unor condiţii externe. sînt puşi în faţa unor cazuri cărora trebuie să le analizeze variabilele. a posibilului operator. J. a devenit modalitate principală a teoriei şi practicii medicale. ci statistic. în cercetarea c. îneît acestea să amplifice probabilitatea de descoperire a obiectivului. cînd efect al fenomenului B. participare proprie sau scheme magi- c ce. apelîndu-se la forţe din ambianţă. Referindu-se la c. Ansamblul datelor şi învăţămintelor extrase din studiul cazurilor servind pentru înţelegerea şi rezolvarea unor noi cazuri.este de conceput ca fiind însăşi inteligenţa. individuale. ză. J. prin identificarea substanţială sau prin constanţa substanţei. mecanică (contacte şi impulsuri). Piaget a studiat geneza gîndirii cauzale. trebuie considerată existenţa circuitelor cu reacţie de feedback care pot face ca un fenomen A să fie cînd cauză. Originar.artificialistă şi animista. Considerînd interrelaţia dintre c. în plus. a fost iniţial folosită în medicină. abstracţie metodologică constînd în izolarea unui individ — considerat reprezentativ — dintr-o categorie bine delimitată pentru a încerca definirea şi caracterizarea categoriei. sînt stabilite metode de determinare a maximului probabilităţii de C. dar apoi a dobîndit o largă răspîndire şi în ştiinţele sociale şi umane. în spaţiu. Gîndirea se dezvoltă treptat pentru a surprinde relaţiile obiective de c. analize şi practici centrate pe cazuri particulare. a fost introdusă în pedagogie. se trece la stabilirea probabilităţii obţinerii contactului sau a descoperirii obiectivului în două condiţii: contact discret sau prin impuls şi urmărire neîntreruptă. acţionînd în grup. prin condensare atomistică şi prin relaţii spaţiale. c. Prin gîndirea cauzală nu este epuizată cunoaşterea relaţiilor necesare. defineşte existenţa unei relaţii univoce şi directe între cauză si efect. după Michotte. mora/a. şi constanţă. în declanşarea ac106 CAUZĂ INTERNĂ. în acelaşi stadiu intervine c. în prezent. un fenomen psihic x putînd fi cauză a fenomenului psihic y. în stadiul următor c. acest sistem de lucru a fost utilizat în seminaritle de morală teologică. este revilalizată. Determinările cauzale sînt catenare şi ireversibile. structura şi dezvoltarea pentru a le înţelege şi a degaja cu ajutorul instructorului un?lc relaţii ştiinţifice (R. drumurilor. In această acţiune. Piaget arată că c. Comportamentul de c. ci prin totalitatea cîmpului operator constituit prin operaţiile posibile. creîndu-se o disciplină a analizei de c. pedagogică şi indus- . sistem de investigaţii. în secolul nostru. obiectiv existente pentru că determinările au şi alte forme decît cea a c. pentru ca apoi să se treacă la c. O altă problemă a teoriei c. prin condensare şi rarefiere. Se află astfel. vieţii psihice trebuie avute în vedere nivelele de c. Mucchielli). copilul substituie cauzele obiective prin altele subiective oferind explicaţii prin motivaţie. utilizînd metode bazate pe teoria probabilităţilor. în al doilea stadiu se evoluează către c. o constituie determinarea celor mai favorabile combinaţii de repartizare a eforturilor d e c . se referă la posibil şi se bazează pe operaţii deductive. calificat ca precauzal. prevăzîndu-se cercetarea cît mai completă şi îndelungată a comportamentelor individuale în anumite situaţii educaţionale. utilizînd în acest sens diverse mijloace. c. . ceea ce nu înseamnă negarea existenţei unor cauze inteligibile în viaţa umană. şi poziţiilor reciproce. dar totodată efect al fenomenului psihic Z. desemnea- ţiunii apare ca un determinant direct şi imediat. cu necesitate. J. din iniţiativa unui grup de la Universitatea Harvard. într-un prim stadiu.turătoare cauzată de trauma nervilor periferici conţmind fibre simpatice. întrucît aceasta se aplică relaţiilor temporale pe care le organizează într-un univers durabil". este implicat. Piaget arată că acesta „se manifestă sub forma unui fel de acţiuni a schemelor implicite asupra operaţiilor explicite. pînă la distanţa de contact cu acesta. Teoria c. principala diferenţiere fiind între cauze externe şi cauze interne. Studenţii. conform principiului: nu există boli în genere ci numai bolnavi individuali. obiectivă. Cunoaşterea con101 ferenţială. Metoda cazului este folosită şi în industrie şi calificări de orice fel. motivul care. prin generare (lucrurile nasc altele asemănătoare) şi la C. în teoria c. ci doar faptul că legătura acestora cu efectele lor nu poate fi stabilită mecanic. aparenţă. formă de comportament investigativ-explorator bazată pe o anumită motivaţie de cunoaştere şi avînd ca scop stabilirea contactului cu obiectul şi identificarea lui. adică dispunerea şi deplasarea. şi metoda cazului dobîndesc_ o tot mai mare extensiune. la c. Se urmăreşte repartizarea de aşa manieră a posibilităţilor de c.

cu puncte de plecare şi de sosire distanţate. în acelaşi timp. în primele clase. „eroarea etalonului"). constînd din axarea tuturor cunoştinţelor asupra unui obiect care interesează pe copil. Ribot BUsţino că c. Este şi un mecanism de apărare a celui ce controlează şi supune trierii conştiente.. unitate de măsură folosită în diverge explorări psihologico prin distribuirea datelor seriate într-o sută de clase cu frecvenţe egale. ex. relevă o p-uhopalie. constau în afectarea aparatului ocular. priu analogie cu 108 la decentrave". în timp ce periferia acestei zone este cu atît mai contractată. constiud. absenţă şi a altor funcţii scn/oriale sau comunicative. c. limitată) al realităţii. CENTRU DE INTERES. di iu ud sau nietaiopie şi c. întrucît unele tendinţe nu pot fi acceptate. Th. perceutiiă. cu cît se îndepărtează mai mult de centru. durere acută de cap provocată de surmenaj. dacă se cere unui copil.ate şi cărora dacă nu li se pol găsi semne obiective. psihică. dar la o distanţă mai mică decît cea iniţială. sînt difuze (mai ales în cazul maladiilor circulatorii). este şi u\\ simptom al unor nevroze astenice. CENTRARE. impresii generale sau locali/. c. centrat. pulsiunile şi tendinţele de origine inconştientă. Se disting: C. URON. dar pot fi şi localizate fronto-temporal sau pot angaja şi sinusurile. calificare a procedeelor de analiză factorială e- c fectuate prin . cele două tipuri de c. 18 şi 19 din occipital. CELULĂ NERVOASĂ v. C. caracterizată prin apariţia unor stări organice penibile (de la o senzaţie de jenă şi rea fum ţionalitate pînă la apariţia uiim senzaţii neplăcute de furnicături arsuri cto. intelectuală. biologie sînt comunicate prin studiul empriric al localităţii natale sau a altor realităţi unitare. CEFALEE. pentru forme şi alte însuşiri spaţiale. ii'icluni'i sau hemeralopie. intoxicaţii şi diverse maladii care afectează nervii cranieni. în psihanaliză. ele sînt reprimate 109 CENTRU NERVOS. în efectuarea unor raţionamente asupra unor situaţii date. situaţia care reproduce acţiunea de ajungere clin urmă parţială sau micşorare a handicapului. care constituie obiectul de moment al cunoaşterii C. koinos comun.) în a fixa cu privirea un anumit element al configuraţiei privite astfel îneît el să se proiecteze în regiunea cu maximă vizibilitate a retinei şi avînd drept efect deformarea şi dilatarea (supraestimarea elementului centrat. N E - CENESTOPATIE." C. In psihogeneză. nucleu for- .umptive maladii somatice. care este de natură centrală şi survine în urma unei disiuncţii de ordin neuropsihie.n. metodă mat din grupe neuronale situate în zona cenuşie a sistemului nervos central ce realizează integrarea unor informaţii de un anumit fel şi îndeplineşte o funcţie specifică în reglaj. cunoştinţele de limbă. J. hiîndu-sc în considerare numai anumite raporturi dintre cele ce caracterizează situaţia în ansamblul eişi negiijîndu-se sau ignorîndu-se celelalte raporturi în joc: de pildă în situaţia în care avem de-a face cu două mobile care se deplasează pe traiectorii rectilinii. perceptivă. li siatribuie semnificaţii de simptonie ale unei pre/. ansamblul sensibilităţii viscerale ducînd la o imagine a mediului intern şi cxprimîndu-se întotdeauna printr-o stare organică (plăcută sau neplăcută). CENESTEZIE (gr. Goldsteiii au descris c.j. perceptivă. CauzeU. deplasarea făcîndu-se pentru ambele mobile în acelaşi timp (mişcări sincrone). introdusă în pedagogie de Decroly. cfonuilicd sau acromatopsie. constă (de ex. să compare viteza celor două mobile. i'n vederea delimitării valorilor centrale. permite obţinerea unei repartizări optime a eforturilor. desemnează „funcţia ce tinde să interzică accesul la conştiinţă şi preconştient al dorinţelor inconştiente şi derivatelor lor". orientare exclusivă a activităţii cognitive asupra unui decupaj (o porţiune restrînsă. ca nefiind în acord cu valorile morale. c.rotire" completă. iar zona de centrare corespunde unei dilatări spaţiale. prin extensiune. se operează o selecţie în cîmpul variantelor şi alternativelor motivaţionale şi intelectuale. parcurse. ideilor şi actelor comportamentale. CENTILĂ. Charcot şi apoi K. c. Se porneşte deci de la ceea ce este familiar şi monolit. Piaget scrie: „Spaţiul perceptiv este nu omogen ci este în fiecare moment.diţiilor în care are loc acest maxim. Prin e. în neurofiziologia contemporană nu se absolutizează topica şi specializarea univocă a c. el va afirma că mobilul care a parcurs o traiectorie mai scurtă a mers cu o viteză mai mare decît cel care. CENZURĂ. De regula c. a căilor aferente sau a centrilor do proiecţie corticală. are rol do bază senzorială pentru formarea conştiinţei de sine. paralele şi inegale. pentru a le pune în relaţie cu cele de sosire şi a judeca astfel. funcţia intelectului şi conştiinţei morale constînd din aprecierea critică a tendinţelor. Ystli-I. aflat în stadiul iniţial al subperioadei reprezentărilor prcoparţionale. aisthesis — senzaţie). este corticală cînd survine în urma traumatizării ariilor 17. C. geografie. lipsă integrală sau parţială a vederii. a parcurs o traiectorie mai mare pentru că el „centrează" (ia în considerare) punctele de sosire exclusiv. tulburare a cenesteziei (sensibilităţii vijecralei. după ordinea cărora judecă viteza fără a lua în considerare şi punctele de plecare. C. Pupre socoteşte că c. orbire. vitezele de mişcare după care distanţele (intervalele dintre punctele do plecare şi de sosire). CECITATE. tind să fie depăşite prin coordonări ce duc CENTROID. matematică.

CERCETARE. subsistem. simbolizată sau deviată (vise. CEREBEL. prin trecerea < • < ! la descrierea parametrică la cea morfologică sau substratică şi de la aceasta la cea funcţională şi comportamentală). se trece la determinarea căilor prin care se poate obţine variaţia parametrului respectiv). evidenţă. aplicativă. c) orice obiect fiind contextualizat. cercetarea legăturilor reciproce dintre parametri. cuprinde următoarele etape: enunţarea temei (pregătirea cercetării). Printre noţiunile fundamentale ale demersului sistemic. exercitată de supraeu: „această instanţă de autoobservare noi o cunoaştem: este cenzura euhti. se susţine subiectiv prin credinţă sau convingere. ştiinţifică fundamentală. f) pe lîngă caracteristicile generale şi "restricţiile ce se aplică sistemului. c) obiectul-sistem presupune pe lingă veriga cauzală a funcţionării şi dezvoltării sale. parametrică. participă la reglarea fină a tonusului muscular al respiraţiei. care urmăreşte să stabilească indici sau criterii de eficacitate maximă a proceselor ce se desfăşoară în orice domeniu de activitate şi să elaboreze procedee raţionale de organizare a activităţii în general. Se distinge c. în legătuta cu funcţia de c. desfăşurată sistematic şi organizată ştiinţific. determinarea căilor de sporire a eficacităţii activităţii (stabilind că un anumit parametru influenţează rezultatul activităţii în ansamblu. : exteniă -.sensibilitatea gustativă şi olfactivă: internă — chemoreceptorii din aparatul circular şi digestiv. sportive etc. metodă modernă de cercetare şti- inţifică adecvată abordării obiectelor-sistem (obiecte complexe şi hipercomplexe). are rol în reglarea compoziţiei chimice a sîngelui si lichidelor din organism. CERC. a unui domeniu al realităţii. ceea ce îi conferă condiţia de sistem cu autoreglare. determinarea parametrilor activităţii date (valorile numerice sau unele raporturi ce caracterizează desfăşurarea şi rezultatul activităţii cercetate). trebuie să fie cercetat în strînsă legătură cu condiţiile existenţei sale. CERCETARE SISTEMICĂ. face necesară dezvăluirea aspectului ierarhic al construcţiei sale. ordonare. acesta deţine şi o serie de caracteristici individuale şi anumite grade de libertate în funcţionarea sa. De asemenea. b) acelaşi obiect întrunind diferite caracteristici şi principii constructive. clementele sale nu sînt descrise în sine. şi c. literare. structura. c Relevîud particularităţile cantitativi. implică o demonstraţie care nu lasă nici un loc pentru îndoială sau eroare. teoria informaţiei etc. de unde vor încerca să reapată în formă deghizată. totale. aceeaşi care exercită noaptea cenzura viselor şi de la ea pleacă refulările dorinţelor inadmisibile" . Poate fi fizică şi obiectivă. Opusă oscilaţiilor aleatorii c. teoria programărilor matematice (liniară. prin mijloacele ştiinţei. ştiinţifice. modalitate senzorială prin care se semnalizează modificările chimice din mediul extern sau intern. Principalul aparat matematic utilizat di C. Tipuri de c. în sens concret. trebuie să fie înţeleasă complementaritatea generării însuşirilor întregului din însuşirile clementelor şi a generării însuşirilor elementelor din cele ale întregului. Freud serie. CERTITUDINE. se pot include următoarele: element sistem interacţiune. utilizată în lumina unei teorii generale a sistemelor sau pe direcţii proprii diferitelor discipline' ştiinţifice. disciplină metodologică şi aplicativă. finalitate. element. probabilitatea este egală cu unu. stohastică). formă superioară a activităţii de investigaţie. a fost sprijinită de progresele matematicii aplicate şi de tehnica modernă de calcul. este dat de teoria probabilităţilor în organizarea activităţilor complexe fiind necesară luarea în considerare a factorilor aleatori. imanentă comportamentului său. organizare. modalitatea de conducere şi organizare specifică. în vederea optimei lui organizări şi utilizări. componenta finalităţii. conducere. ci tendinţa de a construi un tablou integrator al obiectului prin: a) obiectul fiind considerat sistem. în sens abstract.O. . se utilizează şi alte teorii moderne cum sint: teoria jocurilor. separat. S. ierarhie. siguranţă în veracitatea unui fapt de cunoaştere. tensiunii arteriale. grupare şi reuniune în care se desfăşoară o activitate corespunzînd intereselor participanţilor care au şi largi drepturi de iniţiativă. integralitate. CHEMORECEPŢIE. 111 110 .de conştiinţă sau refulate de =ubconştient în zona inconştientului. în cazul c. alegerea criteriilor de eficacitate (valorile matematice sau logico-matematice care caracterizează reuşita desfăşurării activităţii). ştiinţifică sau morală. c. a conştiinţei morale. incomplet elaborate la ora actuală. formaţiune a encefalului situată dorsal în raport cu porţiunea inferioară a trunchiului cerebral şi cauclal faţă de marile emisfere. ale domeniului cercetat. în vederea recrutării de noi informaţii a prelucrării şi verificării lor şi a formulării de noi cunoştinţe ştiinţifice sau a stabilirii unui adevăr. C. tehnice. vizînd construirea ştiinţei. luarea deciziei pe baza rezultatelor cercetării şi aplicarea în practică a măsurilor care duc la mărirea eficacităţii activităţii. dinamică. simptome nevrotice).o. vizînd controlul. teoria deservirii în masă. Rezolvarea unei probleme prin metodele indicate de c. plasat într-o ambianţă dată. C. aduce în plus nu complicarea analizei şi descrierii obiectului (aşa cum se realizează de ex.CERCETARE OPERAŢIONALĂ. Această metodă. metabolismului glucidic. ci prin permanentă raportare la întreg. d) obiectul înscriindu-se într-un flux generator complex. Pot fi artistice.

fără a ţine seama de faptul că jigneşte. dezvoltare circulară şi repetitivă. avînd ca obiectiv final aducerea unei contribuţii la explicarea şi optimizarea comportamentului uman. Psihologia cibernetică abordează. maladie nervoasă. Bize. (1948). sociale şi culturale în vederea satisfacerii lor (K. kiuctiiios — care se mişcă). ceea ce ţine de mişcare în sensul deplasării.e. Apari-. propovăduindu-se întoarcerea omului la starea naturală. vor fi codate conform intenţiei urmărite. în accepţiunea actuală C. în planul c. ireductibile la mecanismele lor fiziologice. C.cerc. Există totuşi studii executate cu metode ştiinţifice care încearcă să descopere unele corelaţii între particularităţile mîinii şi unele laturi ale caracterelor individuale. care cuprinde: a) principiile călăuzitoare ale procesului investigaţiei şi analizei: principiul conexiunii inverse sau feedbackului. este viciată de ocultism. prin tehnici speciale de reeducare a mişcărilor voluntare. Sistemele cu autoreglare şi îndeosebi acelea complexe şi hipercomplexe (prin excelenţă omul) constituie obiectul C. Actualmente se poate vorbi de un sistem al ştiinţelor cibernetice. aplicate un rol deosebit îl ocupă c. teoretică generală. autorul primei lucrări de c. motivaţiei. kyklos . a efectuat cercetări şi X. (S. De studiul obiectiv al structurii palmei se ocupă c/urologia. care abordează sistemul nervos prin prisma conceptelor de informaţie şi de autoreglaj. Sensul termenului s-a modificat treptat: de la indiferenţă faţă de bogăţii — s-a ajuns la dispreţul faţă de cultură şi de civilizaţie.constă în administrarea unei serii de întrebări — care se succed conform logicii interne a cercetării—unor indivizi. CHOREE. avînd drept scop dezvăluirea unor opinii. indicatorii stabiliţi în urma operaţionalizării conceptelor. un proces realizat integral. Neurocibernetica este acea ramură a c. care cuprinde principiile şi metodele de bază. numită şi industrială sau teoria conducerii sistemelor tehnice. etc. care studiază posibilitatea utilizării în diferite domenii de activitate a construcţiilor formal-abstracte ale c. tendinţelor şi atitudinilor. gusturi. manifestată prin mişcări anormale. G. ptemiid patru aspecte: îiifouiidlional. Sydenham).n. loveşte pe altcineva sau tocmai pentru aceasta. a sensului calitativ a fiecărui C. trebuie să fie traduşi. funcţionalitatea şi evoluţia proceselor psihice. Kslc combătută medical şi. de exprimare făţişă prin vorbe. CINSTE. aspiraţiilor. CINISM.n. metoda analogiei. Deseori este însoţită de ticuri si grimase repugnabile. şi a suitei lor progresive. şi c. CINETIC (gr. pentru a le supune atenţiei organizaţiilor economice. CIBERNETICĂ. obiect abordat din perspectivă informaţională cu un aparat metodologic propriu. CHIROMANŢIE. trăsături de personalitate. teoretice. euforice şi depresie. disciplină care se ocupă de ghicirea caracterului şi destinului unei persoane după configuraţia mîinii. Vaschide. tliyma — stare).). In cadrul acestui sistem se remarcă cu evidenţă c. IV î. care verifică şi utilizează în producţia industrială datele c. c. în structura ierarhizată şi relativ stabilă a personalităţii. disciplină metodologică concepută de Korbert Wiener. în acest sens. cu alternanţe intre stări active. în urma unei infecţii care atinge straturile cenuşii ale encefalului. gesturi. în c. în diferite etape ale activităţilor umane.cutiei negre". CICLU. de desconsiderare a valorilor de orice fel. calitate morală globală rezultată din consistenta şi conştiinţa morala şi din consecvenţa atitudinilor pozitive şi 113 112 . întîlnită mai ales la copii (C. Termenul provine de la una din şcolile filosofice existente în Grecia antică în sec. in contextul encefalopatiiloi. Klaus vnenţionenză că. în organismele vii şi în sistemele sociale.. sinusoidală. Uzual. totodată. iar întrebările trebuie să fie astfel formulate îneît să permită răspunsuri adecvate. cum o cerea Diogene din Sinope (404-323 î. Pînă în prezent nu s-au obţinut rezultate concludente. tă recent ştiinţei (interdisciplinarc) care se ocupă de studiul trebuinţelor. Pentru a fi valid. a modelării şi a . 1968). ca ştiinţa procesului de comandă şi control în sistemele tehnice (artificiale). prin relativizarea repetitivităţii şi relevarea interdependenţei. îngrozeşte. aplicată. întrebările sînt urmate de răspunsuri: la alegere (închise) sau libere (deschise). prin agitaţie globală.! şi studiul evoluţiei trebuinţelor umane în societatea contemporană. in ultima ei formă <b con^tituiie. fundamentele matematice şi logice ale C. în faza interpretării. cu o metodologie concomitent cibernetică şi psihologică. Chelcea). care. Un remarcabil progres cunosc neurocibernetica şi psihologia cibernetică (psihocibernetica). ca o perturbare cro- CHESTIONAR. atitudine de sfidare a normelor şi idealurilor morale. CICLOTIMIE (gr. teoretice-generale. sub formă de întrebări. atonie (Kretschmer). haotică neîncetată. Se pune accentul pe clasificare. Poate fi considerată mecanicist sau dialectic.e. al izofuncţionalismului şi al binarităţii şi b) metodele de bază prin intermediul cărora se efectuează cercetarea. implică o notă de francheţe „neagră". dezordonate. metodă care nică sau în formă acută. neritmice. dispoziţie constituţională spre o evoluţie tonico-afectivâ ciclica. denumire da- de reglare şi de strategie a jocurilor. acţiuni a unor atitudini negative. reproducerea sau anticiparea deplasării în reprezentări calificate drept cinetice. ii CHREIOLOGIE. tehnică.

prin c. în c. noţiunea de c p . Prin diferite tipuri de exerciţii se diminuează sau anihilează următoarele tendinţe de frînare a vitezei de lectură: tendinţa frecventei întoarceri la textul deja parcurs (fie datorită excesivei scrupulozităţi. CIRCUMVOLUŢIE (GIRUS. PLIERE. paragrafelor şi capitolelor pe măsura parcurgerii acestor unităţi. (în fizică — regiune clin spaţiu care prezintă o anumită continuitate a distribuţiei corpusculare şi energetice). include doar acele variabile care au influenţă demonstrabilă asupra comportamentului. Cp. se constată o cotă de descifrabil itate a textului (Licklider) şi un indice de predictibilitate ce urmează (Howes şi Solomon). implică existenţa a trei tipuri de variabile pentru individ: a) variabile psihologice (nevoi. c. o centisecundă într-un punct de fixare). Acesta e format din două substructuri: persoana 115 . frje şi e. se poate citi de 3 — 10 ori mai repede. psi/tic. Superficialitatea sau profunzimea lecturii este dependentă de măsura angajării operaţiilor intelectuale. biologice.deci şi a conduitei. plieri şi care amplifică întinderea şi posibilităţile funcţionale ale creierului. CP. C. scopuri. Este centrată asupra respectării avutului public şi al altor persoane. 300 de cuvinte pe minut (60 de pagini pe oră). înţelegerea poate fi sporită prin familiarizarea cu un anumit gen de materiale scrise. Constă din percepere grafoverbală şi înţelegere. a suprafeţei corticale delimitată prin adîncituri. Lewin (1933). După R. ÎNDOITURĂ). înţelegere şi memorare.{ia pjrcfpli/'i. este o normă a moralei general-umanc dar ea dobînde. zonă. C. textul devine redondant întrucît el nu mai urmăreşte asemenea începătorilor literă cu literă ci identifică cuvinte şi propoziţiuni după anumiţi indici de recunoaştere integraţi într-o strategic a lecturii (Haslrrud şi Clark. iar memorarea prin notarea ideilor principale ale alineatelor. b) variabile non-psihologice cu incidenţă directă asupra persoanei (sociale. Pentru cititorul exersat. civilitas). biologice. fizice). este patriotismul. acustic. pentru a desemna un ansamblu de fapte interdependente fizice.i exemplară a îndatoririlor' sociale şi profesionale. c. tendinţa de subvocalizare (articulare în gînd sau în şoapti.r. noţiune desemnînd totalitatea faptelor care există la un moment dat pentru individul considerat. implică progres ăl forţelor de producţie. a fost introdusă în psihologie de K. este o decodificare ce evoluează de la sintetic la analitic. Delimitează ariile şi deţine relative specializări. mod de viaţă evoluat datorită tehnologiei. este posibilă şi dacă se arată numai o parte din rîndurile scrise (partea de jos sau de sus) sau dacă se omit unele litere. fermitatea civică. îndeplinire. obiectivare şi generalizare a valorilor. c. însoţită de o vibraro a jaringelui sau de o mişcare a buzelor) si tendinţa de urmărire 114 cu degetul a şirurilor de cuvinte. termenul se identifică frecvent cu cultura materială. psihice (conştiente şi inconştiente) existente la un moment dat şi care determină comportamentul unui individ sau unui grup. este o activitate condiţionată de coordonări verbo-acustico-optice sau de corespondenţele dintre modelele acustice şi cele grafice ale cuvintelor posedînd semnificaţii. Se face o deosebire dintre c. acesta din urmă putînd li senzorial (optic. unghiul sub eaneste reflectat un obiect. sociale. care este 'destinată ameliorării lecturii la nivelul celor trei parametri de bază ai acesteia: viteză. 1957). întrucît C. CITIRE DINAMICĂ RAPIDĂ. înrudit cu termenii de urbanizare şi urbanitate. Variabilele psihologice care au incidenţă asupra subiectului formează spaţiul lui de viaţă (Lsp). tactil) şi mental. Mac Iver. cel mai dificil de ameliorat este viteza de lectură. CIVILIZAŢIE (lat. în acest ansamblu sînt implicate existenţa individului. interdependenţa individ-mediu. „exprimă creaţiile societăţii în vederea asigurării controlului asupra propriilor condiţii de viaţă (organizări sociale şi tehnici). asupra respectării cuvîntului dat si întreţinerii de relaţii sincere si corecte cu alţii. percepţii etc. mai accentuate şi importante sînt delimitate de scizuri. calificate ca civilizate. CÎMP PSIHOLOGIC. fiind cuprinse la un moment dat mai multe cuvinte legate prin sens. spaţiul explorat de organele de simţ in mod simultan şi dintr-o anumită poziţie. c) alte variabile din univers fără incidenţă directă asupra subiectului. CITIRE. civilis. presupune întotdeauna concretizare. Real percepţia grafică devansează înţelegerea şi oferă bază pentru aceasta. Se ajunge astfel la lărgirea treptata a fasciculului activ al vederii (suprafaţa cuprinsă de oclii cînd acesta se imobilizează pentru cea. în timp ce scrisul este o codare ce porneşte de la analiză la sinteză. CÎMP. Cea mai înaltă expresie a c. Dintre aceşti parametri. grad de culturalizare a vieţii sociale. în psiho8* lri. deşi implică şi prelungiri în sfera existenţei spirituale şi se exprimă în comportamente adecvate existenţei culte. c. anterioară şi complementară scrierii.d. obiectivare şi materializare a cunoştinţelor şi experienţei astfel îneît valorile culturale să devină active pe tot întinsul organismului social. fie datorită perceperii sau înţelegerii mai lente a unor texte dificile). reţelelor informaţionale şi consumului de cultură. ale subiectului dat). Dacă un cititor mediu cult citeşte cea. După cum a demonstrat-o Chapanis c.şte noi valenţe în contextul comunismului. tehnică de citire numită şi TAHILECTURĂ. indiferent dacă subiectul este sau nu conştient de ele. contemporaneitatea şi ecologia.

pe care (P) doreşte să o atingă. reprezentări asupra mediului său. Persoana şi mediul se definesc reciproc în interdependenţă. După J.i individului). adică de ( L . Wundt a deosebit pragul intensităţii de pragul c. CLASTOMANIE. a unei dorinţe obsedante de a sustrage orice fel de obiecte.oordonări după o schemă de distribuţie. II. Lewin în 1947. generînd satisfacţii şi frustrări cu comportamente corespunzătoare. subgrupurile. într-un alt sens aceleaşi efecte de prevedere limpede a unor evenimente obţinută însă prin prognoză. CÎMP PSIHOLOGIC AL GRUPULUI. 'CLASIFICARE. în sensul că persoana este o funcţie a mediului şi invers. CÎMP SOCIAL. Ev utilizează şi expresia. iar obiectele furate sînt inutile bolnavului. este reprezentat de perceperea sau reprezentarea de către individ a altor persoane sau a altor elemente care relevă o prezenţă socială (obiecte produse de om.) : — = F ( L . cîmp de conştiinţă prin care înţelege o conjugare a cîmpurilor perceptiv şi tematic (interpretativ-concep'tual).s. Forma superioară a c. în c bolnavul nu urmăreşte realizarea unui cîştig. l sp/ dt v spj ceea ce reprezintă principiul contemporaneităţii. Khistosdistrugător) înclinaţie patologică spre distrugerea sistematică a tuturor obiectelor întilnite. înclinare. apartenenţă la genuri etc. caracterizare a capacităţii de a înţelege şi prevedea clar'şi relevant evenimentele în bază unei gîndiri realiste şi perspicace. care eate limitat de frontiera (F) de incidenţa a variabilelor non-psihulogice care nu efect asupra comportamentului. c. se înfruntă permanent tendinţe şi obstacole care se opun realizării tendinţelor. canalele de comunicaţie etc. Zona conştiinţei clare este întotdeauna restrînsă. Simptom al psihozei maniacodepresive sau al idioţiei. adică I ---• . Titschcner. calitate a senzaţiilor şi percepţiilor de u. bazată pe anumite criterii de escnţialitate.diferenţiere înăuntrul unei mulţimi prin gruparea de submulţimi ce se definesc ca clase întrucit sînt disjuncte după criteriul ales. Piaget este o activitate permanentă a gîndirii ce realizează integrări la diverse niveluri -. reprezentînd un ansamblu de entităţi sociale coexistente ca: grupurile. diviziunea de statute şi roluri care determină relaţiile de interdependenţă dintre membri ce definesc grupul. în c p . manuscrise. \V. în sens restrîns. barierele. El nu manifestă tendinţa de a le valorifica. în accepţiune carteziană se foloseşte pentru a caracteriza gîndirea şi conştiinţa. în punctul (X) într-o unitate de timp (t). Categorie sociala caracterizată prin acelaşi raport faţă de mijloa- cele de producţie şi aceeaşi poziţie în sistemul social.fP) f. noţiune. mă117 .i mediul (E). iluminări spontane. un scop este <> anumită relaţie dintre (P) şi o regiune a (E). permiţînd astfel o certă recunoaştere a 'lor. este cea sistematică. este poziţia relativă a entităţilor care îl compun. Din punct de 116 vedere al psihologiei sociale. reprezintă ansamblul de scopuri ale grupului. klepteiu — a fura. CLASĂ. tendinţă de a fura diverse obiecte. (F) este o limită pe care variabilele nonpsihologice o pun celor psihologice (de ex. Acest sens este apropiat de cel de premoniţiune. După E. (Modx dificarea -. categorie de elemente. introdusă de K. stare de transă. Această abordare a dinamicii grupului permite realizarea de grupuri experimentale şi decelarea determinanţilor grupali ai comportamentului individual. (gr. Variabilele psihologice (E sv şi P) sînt inserate într-un mediu non-psihologic ce influenţează comportamentul printr-o zonă denumită frontieră (F). Rezultă dintr-un proces sistemie de comparaţie. Grupare şcolară. De ex. căreia subiectul nu i se poate opune. CLEPTOMANIE (gr. atenţia se caracterizează calitativ prin c. cărţi.depinde exclusiv de dt situaţia (Lsp) în momentul (t). opere de artă etc). genealogie. mania — nebunie). CLARVIZIUNE. c. O caracteristică fundamentală a c.: limitarea comportamentului individual prin normele sociale) şi reciproc o limitare a variabilelor non-psiholo- t'jce prin cele psihologice (nortns-le grupului nu pot depăşi li mitele tolei antei la frustrare.s. CLARITATE. proces de stabilire a claselor de obiecte şi acţiuni sau de concepte prin i. ci satisfacerea impulsului care îi aduce uşurare afectivă. un ansamblu de operaţii intelectuale deschise atît spre lume cît şi spre sine. reflecta distinct şi relevant anumite însuşiri şi structuri. reunite prin trăsături comune. este constituit de reţeaua de relaţii de dependenţă şi de colaborare dintre membrii care-i caracterizează structura şi dinamica organizării. Manifestările comportamentale ale individului se exprimă prin schimbarea (dx) a Cp. datorită unui impuls patologic. furtul este comis fără măsuri de precauţie. în funcţie de fiecansituaţie. norme de grup.| . Influenţa evenimentelor trecute sau viitoare asupra comportamentului actual este posibilă în măsura în care există elemente ale lor în L—. membrii. dotaţii ce se pretind a fi supranaturale.s. bazată pe ierarhizarea nu numai a obiectelor ci şi a relaţiilor. definind o structură a grupului şi o ecologie a sa şi dînd posibilitatea locomoţiei în interiorul cîmpului. Ameninţările. De obicei.

fiind dependent de factorii psihosociali arătaţi. colectivităţi etc. lirown şi E.termenilor lingvistici şi procesul de memorare şt recunoaştere. COEZIVITATE v. Roco (1976) a dovedit că formarea c p . relativ stabile. CODABILITATE. . B. după J. CODARE. calificare a metodelor de investigaţie psihice.C. Cp. reprezintă rezultatul aplicării mai multor tipuri de codificări în cadrul limbilor naturale. în final. în sensul că subiecţii îşi reaminteau ceva. optim este legat de adoptarea motivaţiei de grup. CLIMONANIE. R. H. dar diferă din punct do vedere al accesibilităţii tocmai datorită diferenţei dintre sferele lor semantice. fenomene e t c . prin tendinţa inconştientului de a obţine satisfacţii simbolice. Lennenberg în 1954. vizează termenii „expeditivi" ai unei limbi şi im cei „descriptivi" (combinaţii de cuvinte). care se bazează pe experienţa observaţiilor directe făcute la patul bolnavului sau în jocuri. această stare reclamă îngrijire medicală. intenţii. mai multe tipuri de designante.W. Pe baza descoperirii factorului de c.şurile represive nu dau rezultate. Limba reprezintă cel mai perfecţionat şi bogat sistem de coduri. Metoda c se deosebeşte de metodele experimentale aplicate în laborator ca şi de cele statistice. t e r m e n i n - potrivit să se vorbească despre microclimat psihic spre deosebire de c p . sisteme de corespondenţă între elementele mesajului şi combinaţiile semnalelor prin care se exprimă elementele mesajelor. 3) personalitatea şi comportamentul individual. Pentru a transmite unei maşini de calcul datele informaţionale necesare rezolvării unei probleme este necesar ca semnalelor iniţiale. 2) compoziţia şi interacţiunile grupului. din punct de vedere semantic şi pragmatic. deci faptele psihosociale sînt filtrate prin prisma personală şi. dacă în limba respectivă exista un termen expeditiv pentru lucrul respectiv. Triandis (1957) arată că în colectivele ştiinţifice este mai bine ca între atitudini. La grupele mici este mai CLIMAT P S I H I C .şi o dispoziţie afectivă colectiva sau privind colectivul. C. voinţă. să le punem în corespondenţă combinaţii de semnale din alfabetul binar în care lucrează maşina. prin care unei anumite categorii de obiecte. să se realizeze operaţia de decodare. formă discontinuă a contracţiilor musculare opusă celor tonice şi care intervine ca un simptom al crizelor comiţiale.H. hlonos — agitaţie). termen introdus de R.. se formează o dispoziţie. 118 COD. nu se suprapun perfect. în care sînt exprimate aceste informaţii. CLINIC. în genere. opinii să existe o disonanţă moderată. Lennenberg susţin că există o relaţie directă intre accesibilitatea. Decodarea presupune o serie de operaţii în sens invers recodârilor succesive. regresiune patologică spre vîrstă infantilă în sensul preferinţei obsesive pentru poziţia culcată. SOLIDARITATE. După R. pentru legănat şi căutarea sinului matern. Psihanaliza explică c. care în esenţă vizează acelaşi obiect sau fenomen. Lewin pentru a semnifica aspectul global sau cfectul sumatoriu al cimpului psihosocial: are sens de „atmosferă spirituală" sau de „mediu psihic". Cu alte cuvinte. în cadrul diferitelor limbi naturale. la nivelul central al sistemului. Ştiind că mesajul conţinut în „designat" poate fi codificat (convertit) într-un alfabet-cod („designant") pe baza mai multor tipuri de codificare. c p . trei serii de factori: 1) structura şi funcţionarea organizaţiei. De menţionat că. operaţia de traducere a unui mesaj informaţional în cadrul unui sistem oarecare. tensiuni. \Y. ansamblul actelor psitiice pur cognitive. Ciadbois (1974): „reacţia unui individ faţă de o situaţie nu depinde numai de caracterul interacţiunilor din grup ci si de percepţia pe care o are individul despre situaţia respectivă". Tagiuri şi Litwin cp. întrucît procesele cognitive 119 . trodus de K. Guilford. poate fi favorabil sau defavorabil munci! poate fi blocant sau creativ. asupra stocării informaţiilor în memorie. independent de motivaţie. de extragere a mesajului informaţional din ultimul cod. asigură transcrierea mesajelor dintr-un alfabet iniţial în alfabetul propriu sistemului de transmisie. D. într-o organizaţie sau grup. Brown şi E. se creează o impresie. Astfel există diferiţi termeni lingvistici. P. optim în grupele de muncă este condiţionat de reglarea relaţiilor din grup de valori profesionale în condiţiile depăşirii compatibilităţilor sau incompatibilităţilor afective întîmplătoare. Experimentele efectuate de ei au arătat în special influenţa limbii. c p . nu este acelaşi pentru toţi membrii grupului pentru că. Piaget) sau de orice altă vîrstă şi ocupaţie. poate fi considerat . din grupe mari.H. Pugh (1963) consideră în analiza c p . Acest prim cod este adesea supus operaţiilor de recodare (alegîndu-se semnele cele mai potrivite pentru transmisie). despre interacţiunile sociale ce se produc în interiorul organizaţiei. Frolov (1973) dovedeşte că formarea c p . A. pentru ca.\I. astfel. cu mai multă uşurinţă. activităţi şi convorbiri cu subiecţii de vîrstă infantilă (J. pentru a exprima diferenţa în accesibilitatea noţiunilor. COGNIŢIE. CLONIC (gr. li se asociază anumite concepte ale căror sfere. C. C. este percepţia globală pe care o au membrii săi despre o serie de caracteristici generale. nu sînt „integral traductibili". înseamnă că unuia şi aceluiaşi designat îi pot corespunde. arată P.

temperament corespunzător tipului puternic neechilibrat. Persistenţa tendinţelor de c. fie inconştientă. reciprocitate şi creînd pns i b i l i t a t e a a nenumărate rai ia ui• r/e construcţie şi reconstrucţie i. înseamnă. manifestat prin pierderea cunoştinţei şi asociindu-. COLERIC. rîsul. desfăMirare superioară la nivelul gi şipurilor operaţionale. C. EsU. nerăbdare. acestea din urmă fiind mai bogate şi libere. Este depăşit astfel stadiul ci.i. oscilaţie între activism impetuos şi depresie. pot ajuta în satisfacerea unei nevoi de prietenie intimă. Piaget notează: „La nivelul la care se constituie operaţiile ipotetico-deductive (respectiv. insatisfacţii sau nercalizări (decompensau-). j. iniplicînd identitate. pornind de la cele_ patru_asocieri de bază (pq V ipq Vp<T V pq) care. A.poarta implicaţii afective şi conative. de vîrstă preşcolară. Uneori pot fi o modalitate de practicare a rolurilor şi. un animal sau un obiect fictiv. denumire mai veche a grupurilor mici şi mijlocii. COMPETIŢIA AFERENTELOR. constînd în filtrarea aferentelor sosite pe diferite căi la acelaşi centru nervos. acordîndu-i semnificaţia unei legi de bază. acela de a comporta o c. scop şi mij- loace. COLAPS CEREBRAL. dintre aparenţe şi esenţă. excitabil. sin- măsura ce copilul îşi dezvolţi abilităţi sociale mai largi şi este implicat în activităţi şcolare. Cercetări variate indică faptul că 15—30% din copii au C. după M. Vianu: redus la tipul său cel mai general. înclinaţie spre stări de alarmă şi spre exagerare ş. C. Imaginaţia în anumite condiţii îndeplineşte funcţia de e. negaţie. la rîndul lor. raţionarea asupra unei propoziţiuni considerate ca ipoteză. COMIC. altele nu. Zlate. fie prin eforturi orientate asupra unui alt domeniu în care subiectul încearcă să obţină rezultate excepţionale.o ipostază a omului şi are ca efect iremediabil.. c. COLECTIV. Operaţiile ipotetico-deductive (11 — 12 ani la 14 — 15 ani) prezintă un caracter nou şi fundamental. de un tip sau altul (Hurlock şi Burnstein (1&32). impulsivităţi. Ea constituie gradul cel mai profund al destructurarii conştiinţei (starea ojmatoas. în psihologia socială c. în aceste cazuri studiul c. fenomen patologic de reducţie a funcţiilor şi masei cerebrale în legătură cu blocarea circulaţiei sanguine şi a stimulaţiilor endocrine. s-a recurs la acest termen care este restrictiv şi nu desemnează decît latura intelectuală. H. formale. prin şi pentru c. deseori are o persistenţă de cîţiva ani. tumultuozitate. au de obicei nume şi personalităţi stabile şi copilul vorbeşte şi se joacă cu ei ca şi cum ar fi reali. c COMĂ. în procesul educaţional cu un triplu sens de: cadru.i. Makarenko care a elaborat principiul educaţiei. întrucît cele 16 operaţii binare ale logicii bivalente a prepoziţiunilor se construiesc prin combinare. copilul utilizîndu-şi în continuări' imaginaţia în alt gen de activităţi. C. creat de un copil. găseşte alte modalităţi de a-si satisface trebuinţele emoţionali". D. proces sau mecanism de contrabalansare a unei deficiente. bruscă sau progresivă. situaţie şi stare emoţională presupunînd o flagrantă şi ireductibilă discordanţă dintre ceea ce se afirmă superior şi se dovedeşte a fi inferior. H.se cu tulburări somatice ce se pot finaliza cu moartea. deci — aşa cum interpretează P. plăceri etc. proces neurofiziologic cn desfăşurare spaţio-temporală. se poate realiza fie prin eforturi orientate în domeniul iniţial deficitar. explozitivate emoţională. accentuînd unitatea de acţiune şi scop ca şi coeziunea acestora. Se disting c. a conştiinţei şi funcţiilor de relaţie şi prin conservarea (uneori relativă) a funcţiilor ve- getative. Adler a generalizat în viaţa psihică fenomenul c. unele aferente fiind lăsate să treacă mai departe.i. caracterizat prin relativă slăbiciune a inhibiţiei active de unde tendinţe de n'estăpînire de sine.a. se poate realiza fie în formă conştientă. Damaschin a elaborat conceptul de transfer compensator.i). organele de simţ valide. în. operaţional-logice şi imaginative. COMBINATORICĂ. COMPENSAŢIE. Svensen'(1936). pînă la cele mai înalte nivele. inversiune. este întotdeauna o impostură demascată". 121 120 . CI. care stă la baza verigii aferente a procesului perceptual. Ames şi Learmed (1946). independent de adevărul conţinutului ei). sînt consideraţi o expresie normală a imaginaţiei copilului.i. asistăm la construirea unei noi structuri care rezultă dintr-o formă secundară de joncţiune (sau combinare) între structurile cu inversiune şi cele cu reciprocitate. duce uneori la supracompensare.S. COMPANIONUL IMAGINAR.itelectuală. T. în multe cazuri. avtnd structură şi destinaţie educativă. C. invizibili. factor şi destinatar al educaţiei. Deşi orice tip de copii au c. agitaţie. un grup constituit. constituie <» grupare elementară de natură simplu multiplicativă". La deficienţii senzoriali se dezvoltă compensatoriu. unele cercetări arată că sînt mai frecvenţi la copiii singuratici şi nesociabili sau care au dificultăţi în relaţiile de familie. o persoană. Bergson considera coltucul ca efect al suprapunerii jaecanicului peste viu. drom cauzat de traumele craniene. Golii — al amplasării c. Pe COMOŢIE CEREBRALĂ. stare caracterizată prin disoluţia. termen introdus în psihopedagogie de A.. cineva cu care să împartă necazuri. de regulă. poate furniza indicii valoroase pentru trebuinţele emoţionale ale copilului.

asupra performanţelor. care in condiţii normale este depăşit. iar diviziunea sarcinilor bine precizată. se constituie pornind de la relaţiile interpersonale din isteria infantilă. obiectiv-observabile. după Tilquin. COMPLEX. mai exact un algoritm comportamental de un anume tip şi anume cînd acesta nu reuşeşte să reducă o tensiune psihică ci o fixează. Echivalent al termenului de behaviour.vut defecle de vorbire) sînt depăşite cu ajutorul unor activităţi tenace do unde compensarea inferiorităţii prin autoperfecţionare (A. este un ansamblu organizat de reprezentări şi amintiri cu o puternica valoare afectivă parţial sau total inconştient. în sens larg. prevăzut cu sistem nervos. Uneori în condiţiile unei personalităţi puternice.G. c. intergrupuri se înregistrează performanţe superioare celor obţinute prin c. Complexul este negativ cînd ataşarea copilului se manifestă către părintele de acelaşi sex. cînd subiectul îşi atribuie în reverie capacităţile sau puterile care îi lipsesc pentru a realiza un echilibru real sau printr-un comportament brutal. sînt obiectivobservabili. poate fi sursa unor nevroze. rezultînd din situaţii sociale determinate. desemnează o structură fundamentală a relaţiilor interpersonale şi modelul în care persoana îşi găseşte locul şi si-1 apropie.i o sarcină. poate fi denumii ea o structură dinamică inconştientă. Din punct de vedere comportamental. atitudini conduite etc. Koheim (dar nu după B. mărimea şi componenţa grupurilor. ntaşament erotic al copilului faţă de părintele de sex opus. situaţii. 1) sensul original care desemnează un aranjament relativ fix de înlănţuiri asociative. la nivelul întregii structuri a personalităţii. de inferioritate). reprezentînd reacţia împotriva existenţei. Pieron. Psihologii însă nu au căzut de acord asupra valorii şi adecvenţei relative a c. a unei surse permanente de dezechilibru. de asemenea. Printre cele mai studiate forme de c. Uneori în cadrul c. 3) Un sens mai restrîns -. Sentimentul de inferioritate poate provoca reacţii de compensare ineficace. termen introdus de C. COMPORTAMENT. inferiorităţi reale (cum este ermil celebru al oratorului givc Deinosione enre a a. se numără cel de inferioritate a cărei origină este atribuită constrîngerilor ce se exercită de către adulţi asupra copiilor şi pe care aceştia. a homosexualităţii. Malinovski) este comun speciei umane. în acest caz c. experimentele arată că sarcinile pot li îndeplinite cantitativ. înzestrată cu mecanisme de autoreglare. finalitatea estimată a activităţii. refulat din cauza conflictului de ambivalenţă preferenţială între părinţi (po~itiv). dar cu însemnate deficienţe calitative. atunci cînd scopurile şi raporturile interpersonale nu sînt determinate prin consens. reacţie totală a unui organism. este o strategie. faţă de cooperare. apare numai în condiţii anormale. ansamblul reacţiilor adaptative. în special acolo unde coeziunea grupurilor este marc. în ceea ce priveşte efectul c. După S. după G. lui Oedip). desemnează o totalitate de trăiri şi de trăsături personale cu »« fond afectiv foarte intens. Deci c. c. structurează toate nivelele psihologice: emoţii. desemnează modul de a fi şi de a. le execută ca răspuns la stimulii din ambianţă. în special familiale (c. declanşate de evenimente. C. c. duplicitar etc. 123 .COMPETIŢIE. Fiind în cele mai numeroase cazuri efectul unor deficienţe educative. acţiona a animalelor şi omului. un conflict generat fie de structurile sociale care intervin prin modificările de statut şi rol (c. Xedepăşit. La acest nivel situaţiile noi sint inconştient aduse la situaţii infantile iar conduita apare modelată pe o structură latentă neschimbată. S-a demonstrat că indivizii au performanţe superioare mai des atunci cînd sînt opuşi unul altuia decît atunci cînd lucrează în grupuri competitive. le interpretează ca manifestări gratuite ale adulţilor cu care se află în raporturi de inferioritate fizică. iar manifestarea lor la vîrstelr mai înaintate este legată de evitarea acestor situaţii iniţial frustiante. Teoriile organizării sugerează un dozaj ponderat al cooperării cu c. cinic. Janet introduce termenul de. Jung. atunci cînd nu le înţeleg. P. După alţi autori. Freud conferă trei sensuri C. După H. interindividuală. Adler). care. în funcţie de natura şi importanţa sarcinii. acesta este un fenomen normal în dezvoltarea copilului. 132 2) un sens mai general care desemnează un ansamblu mai mult sau mai puţin structurat de trăsături personale cu accentuarea reacţiilor afective. apariţia lor poate fi preîntîmpinată prin realizarea între adulţi şi copii a unor relaţii atente. pe care un organism. de solicitudine şi încredere reciprocă etc. mai mult sau mai puţin generale care au un caracter frustrant' Formarea lor este plasată la vîrstele cele mai fragede atunci cînd conştiinţa şi persona- litatea siiit neelaborato şi structurile prea labile pentru a asigura reglarea vieţii subiective. relaţii umane etc. situaţia care apare în interiorul unui grup 5au mire grupuri de participanţi l. în funcţie de stimulările mediului şi de tensiunile sale interne şi ale cărui mişcări succesive sînt orientate într-o direcţie semnificativă (Lenhardt). fie prin reprimarea de către filtrajul social a unor tendinţe. prin care ci răspunde la o situaţie trăită. manifestări obiective ale nctivitâţilnr lor ifohale. De aici reiese că el are la bază un conflict. Freud. După Laplanche şi Pontalis.unde C. COMPLEXUL LUI OEDIP.

informaţională. şi căilor de prevenire a lui. După J. limbajul.d. iutei modulă.d. caracteristică a grupurilor operaţionale constîncl din conjugarea. căruia ii acordă o semnificaţie mai complexă. Reprezentînd o abatere de la anumite valori sau moravuri c. variabilă a operaţiilor. noi compoziţii. Opus comportamentului conformist. antivaloric.în inconştientul psihic putem să recunoaştem supremaţia unei compulsiuni de repetare provenită din moţiuni pulsionale si depinzînd într-adevăr de cea mai intimă natură a pulsiunii. dacă nu este exercitată. de tipul delincventei. care însoţesc şi complementează c. Semnalăm modelul comunicaţional al psihicului uman sugerat de teoria c. între subsistemele sistemului psihic individual).) reprezentînd actele şi hotărîiile consumatorului privind utilizarea veniturilor pentru diferite cumpăraturi curente. mimico-gesticulaţie. se deplasează dintr-un loc în altul. în cadrul aceleiaşi clase de obiecte sau sisteme. conform căreia întreaga activitate psihică este concepută ca o reţea de c. în cadrul aceluiaşi sistem.d. Există de asemenea posibilitatea creării şi utilizării unor mijloace tehnice materiale de transmitere a mesajelor informaţionale la distanţă (telecomunicaţia) . se poate realiza şi prin utilizarea unor mijloace neverbale cu funcţie de semnalizare.. COMPULSIUNE. Piaget. în cadrul speciei umane. reprezintă orice deplasare a unei cantităţi de informaţie. „din clasele parţiale se compune o clasă totală". se înţeleg numai abaterile cu sens negativ. în ordine interspecifică (cu alţii. ceea ce este normal pentru un grup poate fi deviant pentru altul. este definit întotdeauna concret. subiectul continuă să. ci doar la descrierea lor în baza intuiţiei. gîndirii. c. Cea mai evoluată formă din cadrul primului tip o constituie c. osie compot 1amentul „care violea/ă aşteptările instituţionalizate — adică aşteptările împărtăşite şi recunoscute ca legitime in cadrul unui sistem social". ceea ce permite. are şi o semnificaţie de madaptare. noţiune de bază în psihologia si a consumului (v. Statistic. proces de schimb substanţial. negativismului. recomandă căi de stabilire a unor regimuri optime de cir- culaţie a informaţiei în cadrul difentH<. c. ceea ce se mută. funcţie a sistemelor de reflexe de a răspunde schimbărilor din ambianţă şi a adecva 125 . deyianţa este o abatere de la medie. studiază caracteristicile şi relaţiile dintre factorii de ordin general care facilitează transferul unei cantităţi de informaţie de la un obiect la altul şi. obişnuinţele de consum. Prin c. îl execute. reclamă cunoaşterea si valorificarea aspectelor neeconomice ale c e . malformaţiilor caractoriale şi chiar al psihopatiilor. atitudinile şi opiniile consumatorilor.conduită. pe baza căruia se asigură reflectarea sistemului emiţător (reflectat) în sistemul receptor (reflectant). comportament ce se abate de la normele acreditate in cadrul unui sistem social mergind piua la conflict cu valorile cullurale. sunete neverbale e t c . provenind din cauzele care-1 determină să cheltuiască cit şi opiniile sale faţa de mărfurile din comerţ şi uşurinţa procurării lor). S. Din punct de vedere cibernetic. Ikşi repetarea unui gest sau strigăt este neintenţionată Şi inutilă. în raport cu grupul sau colectivitatea. Sr poate distinge între c. în care un loc deosebit de important revine componentei conştiente. care este suficient de puternică pentru a se plasa deasupra principiului plăcerii. al c.v tipuri ele sisteme.iiitreneazi o cvejttie a angoaiei. COMUTATIV. împrumutînd unor aspecte ale vieţii psihice un caracter demoniac.d.. este folosit în psihologie în locul înţelegerii. de fiecare dată. intrauuidahl. Cu cît grupul este mai coerent cu atît el este mai intolerant faţă de c. COMPORTAMENTUL ECONOMIC AL CONSUMATORULUI. vagabondajului. energetic şi (sau) informaţional între două sau mai multe sisteme. reunirea şi reorganizarea datelor e t c . Are ea element! componente deprinderile de cumpărare. între om si maşină. c. interumană se bazează pe un ansamblu de procese psihomotoi'ii specific umane. Teoria generală a c. atitudini posturale. COMPOZABILITATE.d. pentru a desemna sistemul de psihologie introspecţionistă propusă de Dilthey şi Spranger şi care nu pretinde la explicarea fenomenelor psihici. COMUNICAŢIE. COMPORTAMENT DEVIANT. După A. iar întn clase diferite de obiecte c. Psihologia socială a educaţiei acordă o atenţie deosebită studiului etiologici c. iar în cadrul celui de-al doilea tip sînt mai semnificative. c. COMPREHENSIUNE (în limba franceză sinonim cu înţelegere) evidenţiază sensul de cuprindere. motivele de cumpărare şi consum..de la un element la altul. precum economică şi în legătură cu atitudinile ţînţelegind prin atitudine orientarea consumatorului.d. Totodată se vorbeşte despre psihologic comprehensivă sau în varianta germană Versteliende J'svchologic. c. sau de la un sistem la altul. ." Uneori calificativul de compulsional se utilizează în locul celui de obsesiv. Freud scria: . între om şi animal. bunuri de ui îndelungat sau economii.. verbală. Prevederea manifestărilor viitoare ale cererii. Cohen. Această formă de c. pe baza utilizării unor metode operaţionale. cu lumea) şi infraspecifică (cu sine. C. constringere internă de tip obsesional ce oblila o anduita repetitivă are semnificaţia unui sindrom 121 patologic şi care. fără considerarea naturii ţi modalităţii concrete în care se realizează această deplasare.

în practica yoga c. trebuie considerate genetic. opus abstractului. Marx: „concretul este concret pentru că reprezintă sinteza unei scrii de determinări. proces prin care într-un singur comportament. Deci la acelaşi stimul animalul răspunde diferit după locul în care se află. se traduce în vis prin faptul că episoadele acestuia. Apare îndeosebi în fenomenele onirice dar este recunoscută ca un mecanism general al inconştientului. Acesta nu mai este concretul intuitiv. este realizat în plan psihic prin intuiţie senzorială. c. în comparaţie cu conţinutul latent. Reprezentările dispun de un grad variabil de concretitudine. c. în reorientarea promptă a atenţiei de la o activitate la o altă activitate ce intervine subit. „este una din modalităţile esenţiale ale funcţionării proceselor inconştiente cînd o unică reprezentare îşi asumă singură mai multe lanţuri asociative la intersecţia cărora se află reprezentarea. intuitiv-senzorial la abstract sau de la abstract ridicarea la c. Este ceea ce Hegel numeşte c. C. sensibile şi se reduce la o schemă generală. desemnează latura pulsionalâ de tendinţe. dispune de o sferă de valabilitate care este cu atît mai extinsă cu cit conţinutul generic-esenţial este mai restrins. c. reprezintă mai degrabă o traducere decit un . deci unitatea in cadrul diversităţii". Intrucît condensează însuşiri generale şi esenţiale pentru o clasă de obiecte sau relaţii. printr-o compactare sau concrescenţă de însuşiri. Concept opus abstractului. logic prin sinteza şi sistematizarea determinărilor obiectului sau procesului. Piaget. dobîndind semnificaţie de noncognitiv. Totuşi. iluminat de înţelesuri. activităţii psihice pe o imagine fiind asociată cu o totală relaxare a celorlalte sisteme. sînt laconice. lui mintală în condiţiile deplinei înţelegeri. C. este o modalitate de refacere mentală. După J. c. b) ca o ilustrare. Funcţie a atenţiei. Blondei arată: „în fond orice concept este totodată aprioric şi aposterioric pentru că în orice concept elementul reprezentativ iiii este decit cîmpul de întîlnire a unei acţiuni cu o reactiune". c. caracterizată prin continuitate. Accentuarea uneia sau alteia din aceste categorii duce la poziţii de extremă. Neurofiziologic. simboluri ale unei pluralităţi de tendinţe şi trăiri. Se consideră că imaginile ce apar în vis reprezintă prin mijlocirea c. iar Marx apreciază ca formă superioară a cunoaşterii ştiinţifice. c. logicul rezumînd şi condensînd istoricul. 136 CONCRET. c. în genere. CONCRETIZARE. Senzaţiile şi percepţiile reproduc c. palpabilă. conccf'lum cugetat. de ordin empirist sau raţionalist. Elogiind această realizare supremă a cunoaşterii. desemnînd. unitate. c) ca o reconstituire dintr-o multitudine de elemente abstracte :i obiectului concret. la reintegrarea. numai volitivul. Uneori se înţelege prin c. desprins de afectiv. prin condensări de concepte ce tind să exploreze exhaustiv realul. Comutativitatea este o însuşire a atenţiei constitui din deplasarea ei de la un obiect la altul. idee abstractă. acumularea abstracţiunilor şi ideilor despre unul şi acelaşi real poate duce la recompunerea c. iar de la celelalte subiectul se distrage. c. CONCENTRARE. efort şi întreţinere energetică a acţiunii. In cercetările lui Asratian se formează un stereotip reilex într-o cameră iar in alta un alt stereotip dar la aceiaşi stimuli. C. C. prin imagini. De aceea se presupune un reflex la ambianţă. CONDENSARE. latură şi lege a dinamicii proceselor nervoase fundamentale constînd în revenirea excitaţiei şi inhibiţiei iradiate. Ch. logic. Din punct de vedere economic este astfel investită cu energii care se reunesc în jurul reprezentării deşi aparţin la diferite lanţuri". care implică separaţii de însuşiri şi fixare în idei. Psihologic. Pieron) si să se asigure o selecţie şi organizare convergentă a lor. Marx vorbeşte despre „ridicarea de la abstract la concret". elimină la maximum trăsăturile concrete. di' regulă. presupune ca să se depăşească concurenţa activităţilor (H. reprezintă deci o unitate delimitată de gîndirea abstractă. nu este dccît o schemă de acţiune sau de operare. Rezultînd din generalizări succesive. gîndit). în care funcţia referenţială (de trimitere la real) este desfăşurată Şi particularizată. un înţeles gene vie impa sonal. reunind afectivul cu voliţionalul. corelaţiile interne. gest sau imagine sînt acumulate si simbolizate o multitudine de sensuri. proces intelectual opus abstractizării. Puţin utilizat în psihologia modernă este opus cognitivului. Laplanche şi Pontalis. şi pe idee. ceea ce reprezintă o realitate nemijlocită. este expresia focarului de excitabilitate optimă sau a dominantei. prin care un obiect este fixat. fiecare dintre elementele constitutive ale obiectului fiind „radiografiată" mintal. Deci.comportamentul la acestea. Kant a împărţit conceptele în apriorice şi aposteriorice. descoperindu-se semnificaţiile fiecăreia. CONCEPT (lat. se poate apoi proceda la refacerea realului. în care accentul se pune pe înţelegere. poate fi înţeleasă în următoarele trei sensuri: a) ca o recunoaştere sau identificare a ceea ce este general într-un obiect concret. termenul este folosii: iu filosofic şi logică. la focarul iniţial. în doctrina psihanalitică. CON ATI V (termen introdus de Spinoza). ideea puţind să capete forme particulare de la o persoană la alta. spre relativă deosebire de noţiune. este semnificaţia generală a unui termen. Aceasta întrucît cunoaşterea presupune ridicarea de la c. ci un concret hgic. C. noţiune. exemplificare a ideilor şi principiilor generale. structură. tendinţe inconştiente şi trebuinţe.

prin satisfacerea unui reflex de explorare — Harlow). psihice şi mai ales sociale trebuie să se ţină seama atit de legi cit şi de c. trebuie să realizeze următoarele patru condiţii: 1) precedenţa sau declanşarea stimulului condiţionat înaintea celui întăritor. unor fenomene şi procese. astfel îneît nu le subsumează. Factorii c. ajung după repetări. psihologia umană aşa cum se prezintă simţurilor noastre".. CONDIŢIE. ci mijloceşte construirea omului ca agent. sînt: 1) activitatea. în primul rînd munca productivă şi cadrul social şi tehnic al desfăşurării ei („transformînd lumea omul se transformă pe sine însuşi" — Marx). subiect pragmatic. le actualizează şi dezvoltă. TORICĂ. cărora L. 'CONDESCENDENŢA. comportamentele şi procesele psihice individuale sau de grup depind esenţial de factorii sociali şi sînt supuse inexorabil dezvoltării istorice. Totuşi c. subiective. în analiza şi interpretarea proceselor biologice. tragere. a afirmat că omul este în acelaşi timp produs şi creator al istoriei. 2) coincidenţa celor doi stimuli. sunetul. fiind întărit prin reacţia necondiţionată devine semnal a! ei. au relevat un nou tip de c. reflex sau a unei conexiuni m-i voase prin asocierea repetată < unui stimul necondiţionat: cu un stimul indiferent. omul suportă determinarea social-istorică. în ai:u poate fi relaţie necesară sau ICM CONDIŢIONARE REFLEXĂ. 5) factor indispensabil ce se înscrie tot în ordinea c. Engels arată că nu numai creierul dar şi toate celelalte organe. 2) ansamblul relaţiilor sociale în care omul este prins şi care. De ex .. Skinner. în psihologic şi în sociologie se iau în consideraţie c. 4) eliberarea de alţi stimuli cu efect perturbator.r. Vîgotski le atribuia un rol direct în psihogeneză şi care cunosc o expansiune extraordinară în societatea contemporană. aplicate puţin înaintea actului de hrăni re şi menţinute în acest timp. de însemnătate secundară in raport cix relaţiile necesare. Acesta din urmă. element sau formă a conexiunilor şi interdependenţelor. lumina. 3) repetiţia asocierii stimulilor.-i. termenul indicînd.s. Astfel reacţiile şi sintezele chimice sînt dependente de c. Le >>'y consideră însă că în fiecare reflex se îmbină c. în direcţia conştiinţei şi personalităţii. Miiller. să provoace salivaţia chiar dacă nu se mai dă hrană.r. O<> ce într-un raport este c. Această atitudine este uneori dublată de tendinţa de a evidenţia superioritatea proprie. pavlovian. Dispariţia inegalităţii sociale dintre oameni a dus la restrîngerea manifestărilor de c. în ansamblul său organismul uman. J. este cel al eredităţii specific umane. oamenii desfac implicaţiile subiective. tonică şi cea operatorie.) Prin acţiunea şi existenţa civilizată. legile sau structurile esenţiale.-i. astăzi. Pavlov'. care. 4) reţelele şi variatele fenomene de comunicare în comunităţile sociale. întloj >! 1 nesc funcţia de condiţionare (sau după Ev. „Dacă fiecare element manifest esto determinat de mai multe semnificaţii latente. şi un echivoc. fiecare din acestea poate să se regăsească în mai multe elemente manifeste. social. Deci c. pe de alta parte. Marx a demonstrat natura (esenţa) socială a conştiinţei. poartă pecetea 129 . instrumentală sau operaţională foarte apropiată de condiţiile fireşti ale activităţii. care. Konorski şi apoi B.P. tocmai prin acordarea ajutorului moral sau material altuia. posibil şi informaţionale. dintie care unele dobindesc semnificaţia de fac- tori. stăpîn al naturii. Informaţia genetică a speţei umane nu este tributară doar unei condiţionări biologice. invers. epistemic şi axiologic. pot influenţa în sens pozitiv sau negativ realizarea proceselor necesare. lumea construită şi transformată de om. după Marx.-i. principiu în psihologie şi în celelalte ştiinţe umaniste conform căruia construcţia omului ca personalitate. Structurile sociale sînt însă supraordonate celor psihoindividuale şi. manifestată în relaţiile cu o persoană inferioară din punct de vedere material. definesc însăşi esenţa umană. deosebit do 128 proces de formare a unui ii"n cel clasic. Este c. Diversele modalităţi de condiţionare reprezintă modele elementare ale procesului învăţării. acţionează ca o determinare nu este doar suportată Dicţionar de psihologie CONDIŢIONARE SOCIAL-IS- de om ca obiect al acesteia. elementul manifest im reprezintă sub acelaşi raport pe fiecare din semnificaţiile din care derivă. aşa cum face conceptul". Determinarea trece în autodeterminare. învîrtire) şi astfel subiectul (animal sau uman) obţine recompensa (alimentară sau de alt fel. presiune. produce aceleaşi efecte ca şi stimulul necondiţionat.s. Cu cit un fenomen este mai complex cu atît el depinde mai mult şi mai de multe c. Este posibilă şi intercondiţionarea a doi stimul: indiferenţi pe baza reflexelor naturale de orientare şi investigaţie După I. atitudine binevoitoare. reipectind aceleaşi condiţii. poate fi secundară cînd stimulul indiferent este asociat cu altul ce a fost anterior condiţionat. Socialul este condiţia sine qua hon a existenţei umanului iar istoria societăţii este istoria oamenilor. în an sambluri sistematizate. C. de temperatură. nbui lire şi c. în proprietăţile sale psihice definitorii. cataliză. 3) sistemele culturii materiale. G. (Marx: „istoria industriei şi existenţa devenită concretă a industriei sînt cartea deschisă a forţelor esenţiale ale omului. a proceselor psihice secundare. a derivat conţinutul ei din condiţiile existenţei sociale.r. Se asociază cu stimulul întăritor o mişcare sau operaţie (de apăsare. intelectual. de subdeterminare) . c. psihice din constructele materiale în care acestea s-au obiectivat.s.rezumat.

intelect ive şi afective sînt concepute ca un fel de c. mintale. cît si ia activitate a tuturor persoanelor implicate. 4) asimilarea treptată a elementelor fundamentale din tezaurul cognitiv al omenirii şi exersarea implicită şi explicită a formelor de c x'mdirc luguă. d) acţiunea colecf">ă. în definirea c. este nu numai o problemă de tehnică a org:uuzării prin precizarea scopurilor şt mijloacelor. După P. b) a căr~n influenţă este. M. perceptive.ang). hang. printre care cele mai importante şi tipice sînt stilurile autoritar. cuini K. global. CONDUITĂ. Ereditatea organismului uman este necesară dar nu suficienta. Ncculau (1974) în studiul c. participarea atît la c. adecvat !>upa C. c) centrală în ceea ce priveşte. asumarea de roluri ţi preci. termen încetăţenit în psihologia ştiinţifică de către }'. Procesele psihice. a ralurilor şi constituirea motivaţiei fecundare. La o astfel de concluzie a ajuns A. dincolo de ceea ce oferă percepţia.) este din .) Discuţiile în jurul calităţilor optime ale liderului s-au dovedit a fi infructuoase (K. democratic si libera!. C. janet inteligenţa nu este altceva deeit o c. Important este ca liderul.>cest punct de vedere concludentă. limbajul este un sistem de C. Zlate (1975) acordă o mare însemnătate asigurării reţelelor c de comunicare eficientă pentru optimizarea c. funcţie a sistemului nervos de asigurare a propagării excitaţiei. « indivizilor prin care îndrume. Weber. Mai importantă este competenţa în c. I. şi. a reprezentat un factor esenţial în selecţia mutaţiilor genetice astfel îneît ereditatea umană conţine un potenţial adecvat condiţiilor existenţei sociale. 5. este un proces in care tacticiie se subordonează strategiilor. în unanimitatea lor. l'iaget şi II. Lambert. emoţionale şi voliţionale. 2) adaptarea la schemele sau modelele de acţiune practică. în legătură cu aceasta au fost studiate diverse stiluri de c. de la cele mai elementare şi pînă la cele mai complexe. asupra.N. procesului excitativ se bazează pe transmiterea de-a lungul nervilor a biocurenţilor. organizaţie) de un individ s. interne. iîarnard. al colaborării. Beniuc) însuşirea moştenirii istorico-cultuvale. Deci în centrul preocupărilor este organizarea şi autoreglajul activităţii. Acest potenţial nu se actualizează şi împlineşte prin .'u de o subgrupare cu statut şi roi. De asemenea.a. din urmă e>i. cadrul cultural. . senzoriale. deci reuneşte organic faptele psihice cu faptele de comportament.. "lotuşi. Conducerea. care este delimitat la sfera reacţiilor obiective şi observabile. accentul se pune pe modul de a se conduce şi de a acţiona mintal şi motor al subiectului într-o situaţie dată sau in situaţii tipice. Omul este singura fiinţă care nu se constituie ca om în afara unui proces de adaptare şi învăţare intraspecific. Hamblin (1961) a găsit o corelaţie semnificativă între competenţa liderului şi moralul grupei. următoarele modalităţi sau căi: 1) integrarea progresivă in sistemul relaţiilor de coexistent ti şi coope rare interumană.lor într-un efort organizat'". dar se exercită prea puţină putere afectivă. c. patru elemente. în cadrul acestui proces se pot distinge.arca de statute personale.''.existenţei sociale. nivelul de organizare. opus celui natural. lnrmal sau informai. grupurilor de muncă. cuprinde şi fenomenele interne subiective. situat la intersecţia situaţiei şi a grupului. (R. detaşînd relaţiile obiective existente în realitate. pn •. semnificînd activitatea sau acţiunea sub toate formele lor. în raport cu împrejurările sînt necesare si unele momente de autoritarism sau liberalism. 3) însuşirea mijloacelor de comunicare simbolică. Aceasta se realizează priiitr-un proces de învăţare. climatul. fiului ( si poziţiei sule centrale. se preferă acela ce este acceptat şi deci ascultat. corespunzător factorilor menţionaţi. intern-subiect ive şi extern-motorii şi întotdeauna considerînd unitatea dintre ps:liic şi fcptele de comportament.i/ă persoanele sau activităţile. reţelele de comunicare ş.colo unde aceasta.organe funcţiona ie" (A.se rci:-ij la calitatea comportament. să realizeze optim o sinteză a cerinţelor organizaţionale şi grupalc. optimizarea deciziilor şi asigurarea controlului. presupune. cărora diverşi autori pun accentul în mod diferit şi anume: a. în care deosebit de importantă este influenţa liderului asupra persoanelor din organizaţie în baza autorităţii. „se referă atît la puterea formală cît şi la cea afectivă A.e prezentă. Cortceptul de c. deci stăpînirea ştiinţei şi artei c. nerecomandat. vorbim despre autoritate formalistă şi na de conducere". c.). în special ale limbii. 6) integrarea def'ttnă in sistemul funcţional socii''. preistorie şi istorie. Este necesar să se ţină seama de factori cum sînt: sarcinile. H. de asemenea. informare completa şi oportună. pentru devenirea omului fiind indispensabila (aşa cum arată INI. între comandă si 130 131 . Laswell şi A. Situaţia cupiilor-lup (v. CONDUCTIBILITATE.!. Janet. "cei ce au studiat problema ajung la concluzia că stilul democratic este optim iar cel autoritar. în locul tipului de lider „harismatie" descris de M. CONDUCERE. internă şi mijlocită instrumental (semne şi simboluri) prin care subiectul întreţine relaţii cu lumea. prin enculturaţie (v. C. proces de <> -> mamlă şi control îndeplinit mtr-un sistem social (grup. dar şi o problemă de interacţiune psihosocială. relaţiile intcrpersonale şi de grup.. Kaplan afirmi că c. Spre deosebire de comportament. Wallon le denumesc global „socializare".) îndeplinirea rolului. Leontiev) decît in condiţiile procesului pe care J. hi anlropogeneză. Astfel se descriu C. asiwik'yco ceri ulcior existenţi! faciale.

scării. Ed. atitudini opuse. Janet prezintă sugestiv o serie de diverse forme de c. în legătură cu declanşarea sincronică a mai multor interese divergente. ciocnire şi creează probleme de natură intelectuală şi posibilitatea de rezolvare a lor dovedeşte gradul şi nivelul de capacitate intelectuală. Psihanaliza 133 . asemănării care este solidară cu cea a diferenţei. producţiei. în timp ce al doilea ne conduce spre opţiunea scopurilor an- V. că fiecare satisfacere de dorinţă ascunde şi o renunţare. care sînt foarte elocvente sub raportul înţelegerii şi explicării unor fenomene de care elementare. motorii structurate social. simbolică legată de comandă şi subordonare. Asher consideră. sociale. sforii. se vorbeşte în psihanaliză despre conflict cînd în subiect se opun exigenţe interne contrare. pot fi considerate ca puncte de plecare ale noţiunilor de mijloace şi mai tîrziu. M. 2) respingererespingere. In emanciparea c. vor asigura noţiunile şi relaţiile de cantitate. C. coşului cu mere. Astfel în actul de adunare sau îngrămădire. Actele de împărţire presupun divizare şi apoi 132 distribuţie în continuare la nivel superior. descrie patru forme de bază ale conflictului şi anume: 1) atracţie-atracţie. sertarelor este pusă la baza operaţiei de clasificare. şi de forţă relativ egale şi gTeu de conciliat sau ireconciliabile. Actele comune ale punerii fructelor în coş şi apoi ale scoaterii şi distribuirii lor sînt luate ca model pentru sinteză şi analiză. dar multe din ele pot fi depăşite prin opţiuni în favoarea tendinţelor cu semnificaţie superioară. apoi c. EDBACK. c. Janet din sistemul de autoreglaj social. în baza unor tendinţe progresive. Arătînd că c. în acest sens se disting c. de dezordini ale conduitei şi tulburări de caracter etc. principiul compensaţiei (combinare sau substituire de c. Autoreglajul activităţii intelectuale este derivat de P. Pavelcu. tendinţe. Claparede stabileşte diferenţa dintre conflictele mijloacelor şi scopurilor:cel al mijloacelor CONFLICT INTERN. de bază a unor c. luptă între motive. individuale şi c. de pildă. păstrării şi menţinerii instrumentelor care este extrem de importantă. manifestat prin elaborarea unor noi C. Lewin. sau între două sentimente contrare) sau latent. c.(V. se clasifică şi se ierarhizează ca rioare şi de asemenea ca primare. Conflictul poate fi manifest (între dorinţă şi o exigenţă morală. adică c.supunere intervine reversibilitatea: „a comanda şi a asculta este acelaşi lucru dar este contrariul. pieţei în care se contopesc acte ce privesc poziţia şi deplasarea. P. Conştiinţa rezultă din adăugarea la c. deosebit de complexă. La un nivel superior se plasează c. După şi asocieri fanteziste şi absurde. ca şi a te duce şi a te întoarce pe acelaşi drum". în acest sens P. acesta din urmă putînd să se exprime într-o manieră deformată în conflictul manifest şi să se traducă. După P. Acţiunile secundare le coordonează şi modifică pe cele primare. secundare şi terţiare.) şi principiul invenţiei. că există trei tipuri de ci. sfoara devine modei al relaţiilor prin operaţiile materiale pe care le permite. dacă c. Janet. apărute înaintea limbajului. Teodorescu arată că: dacă unealta şi întrebuinţarea ei. Tot Ed. Pavelcu). este larg dezvoltată în psihanaliză care interpretează nevrozele ca un conflict între trebuinţele de satisfacţie şi trebuinţa ' de securitate sau între pulsiunile sinelui şi apărările eului. într-un anumit context devin scopuri iar scopurile mijloace. este pusă la originea scrierii sau gradaţiei. Ci. Chiar dacă aceste două forme nu se pot manifesta izolat. în contextul unei relatări. dealtfel. iar mijloacele. Tot aşa. caracterul şi afectivitatea persoanei. la c. motiv aţionale şi afective. iar c. c. medii superioare de tip uman. supraordonate de factură culturală. a împărţirii. constituie obiectul psihologiei. mai ales. de exemplu. construcţie trenînd astfel adîncurile personalităţii. Janet acordă un rol decisiv instrumentelor şi relaţiilor de comunicare şi colaborare socială. la nivel uman şi relevă principiul amînării (la P. intelectuale. Janet descrie o serie de obiecte intelectuale şi c. PSIHOLOGIA CONDUITEI). principiile deliberării (reglări secundare de tip raţional în intervalul dobîndit prin suspendarea reacţiilor impulsive). drumului care este compusă din dus şi întors. suspensive). 3) atracţie căreia i se opune o respingere şi 4) respingere contracarată de o atracţie. CONEXIUNE INVERSĂ v. După Laplanche şi Pontalis. Tematica ci. intelectuale rezultă din interiorizarea unor c. sau psihice şi anume: cognitive. ale raporturilor şi noţiunilor de cauzalitate. a rînduirii şi a sertarelor. S. presupune trecerea de la multiplicitate la unitate sumatorie ca şi relaţia inversă. Ralea sistematizează condiţiile ierarhizării c. sînt inevitabile în viaţa individului. Janet. coşului cu mere. P. C. C. interese. luînd în consideraţie tensiunile de atracţie sau apetenţă şi de respingere sau repulsie. în vederea acoperirii lacunelor de memorie sau în contextul şi datorită unor tulburări mintale. Claparede arăta. Ci. F E CONFABULAŢIE. Ne referim la: c. prin formarea de simptome. c. conexe lor. voinţa. portretului care este la baza reproducerii şi c. se produce într-un anumit moment sau este persistent. Astfel se naşte o stare de tensiune şi frămîntări care pot căpăta o formă dramatică. K. distincţia merită să fie reţinută (V. portretului va duce la noţiunea şi raportul de asemănare de formă şi materie. dezyoltîndu-se abstracţiunea. intermediare şi supe- se ocupă psihologia. conflictul este prin excelenţă un factor al tensiunii afective. menţionăm c. c.

odată con- c servarea construită. între diferite sisteme sau instanţe. aceeaşi concluzie. coeficient de c. H. ca ansamblu al faptelor psihologice ce apar în conştiinţă datorită cuvîntului (deci atît conotativ cît şi denotativ) şi semnificaţie. totalitatea ace. în genere). de largă circulaţie. Este condiţionat de echitate. nu ştie unde se află. a aceloraşi principii. greutate. unghiul de recepţie. Caracteristică a gîndirii care respectă cerinţele principiilor gîndirii. semnului sau termenului. totdeauna şi îi» orice împrejurări. C. deci denotaţie. c.. asociaţii marginali» etc. ceea ce duce la dezorientare în timp şi spaţiu. CONSENS. pe baza implicaţiei şi a raporturilor ei cu conjuncţia şi cu disjuncţia. Se deosebeşte de demenţă prin conştiinţa pe care o are subiectul despre dificultăţile sale. indiferent de modificările ce intervin în infrastructura acesteia sau de punctele de vedere din care este considerat C. în traumatismele craniene. Burgess interpretează obiceiurile. îndeosebi poezia. clasă e t c . apar iluzii şi halucinaţii. idealurile ca cxprimînd un c. v. CONFUZIE MINTALĂ. febră tifoidă).consideră c i . se calculează prin diverse formule un. cei fiind constitutiv fiinţei mnane şi acesta. la care se ajunge în urma unor conflicte manifeste sau tacite şi în baza presiunii sentimentelor şi opiniei publice. făcea o deosebire între sensul cuvîntului. voinţă şi caracter. O altă structură au conflictele interindivjduale sau infragrupale. reguli şi idealuri.i însuşirilor. etc. pentru a sugera stări afective în contextele în caic apar (opus denotaţiei.şterea şt reproducerea. edificare . caracteristică a relaţiilor de cooperare si interdependenţă. volum. în evaluarea testelor. stare patologică trecătoare şi rareori durabilă. maladiilor de origine ereditară sau „(lin naştere". caracteristică şi lege a percepţiei constituite. unui semn lingvistic de a se referi Ia uu ansamblu de obiecte care au notr comune. CONSISTENŢĂ. sistem deductiv. ceea ce f a c ulterior posibilă recuno. l'ark si E.stor nolc comune constituind c. între pulsiuni. Amintim şi despre instinctul de c. în sens psihologic. mne/ice este uitarea. Kste întîhiită în unele infecţii (tifos exantematic. chiar dacă variază distanţa. prin care se exprimă omogenitatea testului. în imaginea perceptivă a dimensiunilor. Dan-Spinoiu a studiat c. în condiţiile absenţei conflictelor şi a realizării de sine nestingherite şi favorizate de împrejurări.-. pare a li rătăcit. constituie acel aspect al scmnuicatiei unui cuvint care nu este comun pentru toţi vorbitorii unei limbi trezitul în diferiţi vorbitori ecouri afective. bazată pe acordul cu ambianţa socială. se exprimă în menţinerea constantă. climat al întrajutorării. anxietatea. desemnînd un acord. în sens logic. Actele bazate pe limbă. G. astfel îneît rezultatul dat la un item să fie semnificativ' pentru rezultatul general obţinut ia test. propunînd o seric de remedii. structurii şi altor calităţi ale sistemului complex. De aici. intelectuală. 1"\ l'aullian. Constă din funcţionarea anormală a percepţiei. în sensul supremaţiei valorilor morale în conduită. luminozitatea etc. Aceasta însă numai în anumite limite. opinia publică. în psihologie. CONOTAŢ1E. ea se fundează simplu pe identitate". Bolnavul nu-şi aminteşte numele. în intoxicaţii (alcool. Kallen considera că termenul trebuie utilizat doar restrictiv..ie). operaţie prin care se defineşte un invariant de substanţă.Iaci şi gindeşii. depune pentru a se redresa. ca. cooperării şi creaţiei. indică existenţa unor convingeri ferme şi a unei mari forţe voluntare. se realizează întotdeauna printr-o coordonare şi constituie o condiţie obligatorie a oricărei activităţi raţionale. zonă siabilă. CONSERVARE. nu cunoaşte datele calendaristice. în colectivele de muncă. caracterologică. ciuperci). memoriei. calitate a unui sistem axiomatic de a nu conţine o formulă oarecare în acelaşi timp cu negaţia ei. unitate de orientare între sentimentele sau gîndurile unei persoane sau acord general în gînduri şi sentimente la membrii unui grup social. perspective: conflictul între dorinţă şi apărare. Se vorbeşte şi despre c. precizată lexic şi semantic (a sensului. (în logica scolastică) implicaţia şi decurgerea formulelor logice una din alta. caracterizată prin tulburări ale lucidităţii şi clarităţii conştiinţei (stare de obtuz. stare persistentă de echilibru şi satisfacţie. şi prin eforturile pe care h. în logică. în studiile asupra stilului cognitiv unii autori degajă un factor de C. în sensul coeziunii trăsăturilor şi despre c. într-un alt sens. Uneori. în psihologi*?. desemnează proprietatea. Contrariul c. măsura în care itemii ce-1 compun sînt concordanţi. respectarea în tot ceea t<. j l'iaget scrie: „descoperirea noţiunii de conservare de către copil este întotdeauna expresia construirii unei grupări (logice sau infralogice) sau a unui grup (matematic) de operaţii. c CONGENITAL. Ca trăsătură de. prin C. CONSTANŢĂ. gîndirii. morală. CONFORT SPIRITUAL. în diferiţi. folosesc de predilecţie această proprietate a cuvintelor. ca un acord sau o convergenţă de opinii. adică de a mi fi contradictoriu în psihodiagnostic. legile şi regulile de formare şi transformare într-ur. dispoziţiilor. în genere de respectarea normelor umanismului comunist. acelea ale zonei 134 135 . se denumeşte cel de al doilea proces al memoriei de păstrare a informaţiei (după ce a fost fixată*. CONSECVENŢĂ.). Kaport între cunoştinţe care iudică aceeaşi direcţie de _ interpretare. R.

C. „CONSTITUŢIE SOMATOPSIHICA. tendinţă spre realizare cu accentul pe obiectivare. sistem care la rîndul lui reprezintă o creaţie personală. dispune de un centru de utilitate (un set de evenimente pe care cel care îl foloseşte consideră că le poate ordona cel mai convenabil înăuntrul contextului său). reactivitate. prin moravuri şi opinii şi. de mărime. nu se mai realizează. cu trăsături bine definite. intui Sionismului şi instrumentalismului. Deşi proiecţia optica a unui stimul mai îndepărtat se diminuează în raport cu cea a unuia identic apropiat. exclude acel: elemente irelevante pentru distincţia. C. CONŞTIINCIOZITATE. treptat. Construcţiile mintale nu pot fi identificate întru totul cu realul dar nici nu pot înlocui total realitatea. predispoziţie la anumite boli. operaţii. în percepţie. CONSTRÎNGERE. fapt clar relevat în fotografie. proces neurofiziologic cu desfăşurare spaţio-temporală. după Piaget în urma decentrării prin coordonare. atitudinea favorabilă construcţiei materiale şi spirituale. este decisivă. C. Kelly în cadrul teoriei constructelor personale (v. aptitudini etc. se deosebeşte de concept din logica formală care reprezintă o categorializare inerentă realităţii. intervine un motiv care este însă indirect şi negativ. pe această bază realizîndu-se un fond aferenţial peste care se suprapune oricînd o nouă aferentă a cărei valoare funcţională momentană este determinată de acest fond. apare ca o interpretare impusă asupra evenimentelor. CONSTELAŢIA AFERENTELOR. CONSTITUTIV. E. Durkheim consideră că în viaţa socială legea c. este rezultatul reglărilor perceptive în baza unui program ce implică şi etaloane informaţionale. C. îşi elaborează formele şi obiectul său. Şi în cazul acţiunii prin c. de ex. în sine însuşi este tipul de contrast pe care îl percepe persoana şi nu o reprezentare a obiectelor. care stă la baza verigii aferente a procesului perceptual. atitudine ce se dezvăluie prin efortul depus de către o persoană în vederea desfăşurării activităţilor — cantitativ şi calitativ — la un nivel superior. ceea ce rezultă din organizarea nativă a subiectului. în limitele arătate. congruentă metric cu acesta. idei. a individului. care se operează. în conformitate 137 136 . volum se formează la copii. al modelării după un continuum experenţial. creaţia ca efect al libertăţii de construcţie mintală prin recombinările dintre scheme. de asemenea. Meyerson) este însă condiţionată de familiarizarea cu obiectele şi de exersarea în cîmpul imediat al activităţii. în desfăşurarea psihică c. temperament. folosită pentru a da sens acestora şi pentru a le anticipa. este atît la baza reproductivismului cît şi a productivismului susţinut de atitudinea transformatoare. CONSTRUCT. perceptive fiind relativă. în alte condiţii — cum ar fi în vederea unor oameni de la mari distanţe. Gibson arată că parametrii c. el nu reprezintă şi nici nu simbolizează evenimente ci permite cooperarea şi operarea cu ele. legea C. rămîne adecvată obiectului.uzuale de acţiune umană. sînt în afara filonului de motivaţie dominantă. CONSTRUCTIVISM. c. înzestrarea. imaginea nu suportă diminuări sau deformări. pînă la distanţa de 20 m. datorită activării unor structuri interne. C. J. C. termen utilizat de G. proiectată. mod de determinare a unei acţiuni printr-o presiune exercitată din exterior în chip organizat prin reglementări sau difuz. Principiul c. susţinere a tot ce reprezintă o contribuţie pozitivă. poate fi formulat explicit sau poate acţiona implicit şi poate constitui un facsimil neprelucrat de trăsături ale lumii. C. trebuie să fie înţeles ca un principiu al organizării sau modelării intelectuale re mijloceşte atît reflectarea cît şi creaţia ce se sprijină pe datele reflectării şi se validează prin practică. constînd în sinteza aferentelor venite pe căi diferite la un centru nervos. deci dintr-un sistem de caracteristici perfonmite. Un astfel de model reprezentativ. o unealtă care permite nu numai discriminarea ci şi organizarea şi anticiparea lor. în parte dobîndită. se defineşte ca un discriminant creat de persoană pentru a discern} între asemănările şi deosebirile din cadrul evenimentelor cu care se confruntă şi în acelaş' timp o bază pentru a. c. în parte ereditară. semnifică reflectarea ca o reconstruire analitico-siutetică a realului şi. datorită unor mecanisme de ajustare sau acomodare (J. care se exprimă prin înfăţişare. este în chip necesar bipolar şi operează asemenea axelor de referinţă dihotomizate. după gestaltişti. semnifică caracterul activ şi creator al gîndirii care prin modelare. Gonseth). ceea cu ţine de modul de structurare a subiectului la un moment dat. în epistemologie c. Organizarea superioară a percepţiei după schema obiectului permanent (P. structurare. exercitate dinăuntrul subiectului de norme. Cunoaşterea este întotdeauna o construcţie^ şi reconstrucţie (F. după behaviorişti ca rezultat al învăţării perceptive (Hebb). formă. se opune empirismului mecanicist. un registru de utilitate (un set mai larg de evenimente de care se poate ocupa construcţia. prevederi ce se bucură de autoritate dar nu sînt intim asimilate. Bruncr). personal. chiar dacă uneori mai puţin eficient) şi un set mai îndepărtat de eve- nimente în relaţie cu care nu are utilitate.). sau c. informaţii în baza selectivităţii şi finalităţii. Deci c. în continuare. se organizează şi interrelaţionează în cadrul unui sistem de c. Fiecare persoană realizează pentru sine un model reprezentativ al hunii care îi permite să dea sens şi direcţionalitate comportamentului său în relaţie cu aceasta. în sensul dialecticii marxiste. de evitare.

so dezvoltă şi persistă în acţiunile sociale de cooperare (I'. c. c. ciur. Ev arată că „asumindu-şi funcţia de a. Marx arătase că. legătura. Omul instinctelor. Omul conştient se desprinde pe sine. a •particutariilui la general . subiectul se ridică in faţa lumii sale. de sine. dintre momentele anterioare şi cele. puncte nodale în reţeaua carc-1 ajută s-o cunoască şi s-o cucerească. Dialogul este responsabil pentru discriminarea dintre sine şi altul. la nivel social şi individual. mijlocită prin limbă. în procesul muncii. pe care L. Şi limba este însă. în general. act cu-ştiinţă. Marx: „limba est-. devine conştient ele mers.a fi conştient înseamnă a te înscrie în povestea propriei tale experienţe" . opunerea lor variabilă (acelaşi motiv faţă de mai nuille ohiectescop. supraadăugată acţiunilor elementar. Această confruntare duce la „neutralizarea obiectului-scop''. îşi păstrează. iar actul de c. de ex. genetic şi funcţional. structura activităţii instrumentale presupune fundamental detaşarea motivului de scop. Leontiev. P. a formei la conţinut. C. spune Marx. după cum în dezvoltarea c.adaptare de tip uman. legată şi inclusă în relaţiile socialo practice. este implicată experienţa şi tocmai de aceea c. e. autooi gannare eu cjecte emergente şi autoreglai la iiirelul coordonării •necesităţilor siibieeiiee cu necesitatea obieetieă. elaborată prin activitate socială şi cucul turaţie. constind din reflectare decodificată prin cunoştinţe. Piagel).Ey). Janet defineşte c. cind. vedea Marx specificul uman distinct de cel propriu animalelor care nu se detaşează din mediul natural „întrucât nu produc la nivelul universalelor lor".u". asupra unor lucruri prin intermediu! altora (al uneltelor-iucruri destinate special acţiunii asupra altor lucruri). structura operaţiilor de selecţie. bazată pe un model comunicat ional intern şi intern-extern. Pamfil afirmă: „condiţia liminalâ a conştiinţei umane este dialogul". omul descoperă tot mai profund însuşirile lor obiective". Pupă A. diverse motive convergente spre acelaşi obiect-scop). C." Ed.. a înlimplăt.N.tntliti la necesar. Cuvintele încărcate cu semnificaţii categoriale. esenţială. adaugă acestuia o nouă reacţie. fixate verbal). categoriile sînt treptele acestei desprinderi. Implicînd în activitate şi relaţiile sociale. Marxismului i se datoreşte aserţiunea demon139 . în aceste relaţii sau atitudini. Limba constituie forma socială a c. datorită cărora „întâlnirile" subiectului cu lumea sa sau transformările interne să genereze semnificaţii. îşi apare sieşi. el se înfruntă cu sine însuşi. ale subiectului. conştiinţa reală. modalitate procesuală superioară a sistemului psihic uman. permite desigilarea (J. Efectul de „a-ţi da seama" ce exprimă emergenţa autoorganizării sistemului psihic uman presupune prezenţa prealabilă la subiect a unui ansamblu de semuificanţi şi grupuri operaţionale reversibile. după cu ia arată A.şindu-şi mersul. forma de desfăşurare a activităţii. oricăror constrîngeri. căci identificînd această lume. adică ale cunoaşterii lumii.rie kubinstein. individul asimilîndu-şi-o prin învăţare. presupune reducerea jenomenutu: Ia esenţă. ce dispune de semnificaţii şi-şi integrează pragmatic şi semantic ambianţa. ci se reflectă ca într-o oglindă în altul şi pe această cale îşi delimitează eul. clin proprie conştiinţă. dar şi ca lucruri a căror semnificaţie este determinată de relaţia lor cu nec-:tăţile S"ciale Acţionînd. combinare şi structura limbajului. construcţie. „Odată eu apariţia muncii social-organizate. la reflectarea obiectului ca obiect. Dezvoltîndu-se în ordinea acţiunii reglatoare. datorită unei combinaţii de reflexe. designînd-o. actuale devenirii sale. omuhii ca individ social (S. nu se desprinde pe sine din natură. iar H. pentru că. Janet considera că . ca: „o conduită particulară mai complicată. scientia —ştiinţă). odată cu transformarea structurii activităţii omului se schimbă şi structura c.. sălbaticul.i reacţie". practică. Rubinslein). v. mijlocite prin praxis şi cogniţie.. fiind o trăire a experienţei într-o situaţie dată (H. fiind şi structură a C. I. Vîgotski le califică drept 138 „unelte spirituale". ci are o geneză socialistorică. în care se descoperă (pot fi deduseşi utilizate relaţiile esenţiale. Marx arăta că individul nti se naşte cu o oglindă în mînă prin care să-şi identifice propria fiinţă. în plan subiectiv. obiectele încep să apară nu numai ca obiecte alu trebuinţelor personali: ale individului. în faptele de c. trebuie considerată în primul rînd în unitate cu activitatea socială d • transformare a lumii. Făurită în practică.:". este condiţionată de actul „supraadăugat" al comunicării.cu normele perfecţionării şi în . a conexiunii inverse dintre rezultatele actului şi structura mentală.eontiev." în consecinţă. Este o „reacţie l. implică detaşarea bazală subiect-obieet si elaborarea de relaţii faţă de mediu. o expresie verbală. servesc la desemnarea obiectului si la formularea unei atitudini faţă de el. ca. lucrurile în interacţiune. oamenii înainte de a transforma lumea în mintea lor au transformat-o practic pentru ca apoi omul să se distingă. Janet). d<. c. în consecinţă. Epistemologic. P. Această experienţă nu este însă doar rodul activităţii individuale.if. sau. intervine un dialog interiorizat cu propria persoană. genetic. sa vitală cu activitatea şi dobîndeşte. CONŞTIINŢĂ (Uit.i. vorbi. se fundează pe experienţa acţiunii şi comunicării vii. iu condiţiile căreia silisfacercaintereselor individului se realizează în mod social. dorind şi îăcînd eforturi de a merge. Lcnin precizează: „în faţa omului se află reţeaua fenomenelor naturii. punînd.. lJazîndu-se pe practica existenţei sociale. prin aceea că înainte de a construi practic să proiecteze mintal. cum — cu. copilul însu. existentă şi pentru alţi oameni şi numai astfel existentă şi pentru mine însumi".

crepusculară. în sensul fenomenologic şi structuralist. mai apropiată de realitatea lui. este integrarea experienţei astfel ca să poată fi totodată unică şi multiplă. şi psihismul inconştient. Penfield). de sine sau autoconştiinţa. despre lume se bazează pe modele sau imagini ale realităţii obiective. este o condiţie necesară dar nu suficientă. James distinge stări substantive. Considerat relativ static acest tablou al psihicului conştient şi inconştient coincide cu cel furnizat de neurofiziologie care introduce conceptele de dominantă (A. în genere. în geneză dominînd succesiv percepţia şi emoţia. ca o sinteză creatoare luînd ca model cîmpul vizual în care se identifică un centru şi zone periferice. în psihologia clasică şi mai ales la K. c. angajează toate procesele psihice şi presupune interacţiunea dintre afectiv şi intelectual (S. la diverse niveluri de 140 conştientizare. Intre c. afective sau voliţionale. exclude posibilitatea ca aceasta să fie privită ca un produs finit. P. prezentînd măsura reală a lucrurilor. sau conştientizare. aceea de a consta din două „compartimente" complementare. întotdeauna însă c. Rubinstein arată că abordarea psihologică a c. sistemică. 141 . c. însăşi formarea proceselor psihice se integrează în acest proces de constituire globală. a practicii. aceasta din urmă reprezentînd tematica predilectă doctrinelor psihanalitice. legate una de alta. Janet este primul din cei ce arată că fenomenul de c. Ey consideră că structura primară a c. individuală. focar de excitabilitate optimă (Pavlov). Rubinstein). a limbii. complementaritate sau contrarietate. ca o construcţie sistematică în care sînt implicate toate procesele psihice. în afara existenţei sociale. Husserl a iniţiat analiza „în sine" a c. Şi în acest caz. Prima este bază pentru secunda dar nu poate exista fără existenţa secundelor. de sine. este noesonoematică. de sine este condiţia esenţială a activismului autoreglator. în cea mai largă măsură. şi stări tranzitive. E. socială înglobează totalitatea c. nu există altfel decît ca o priză de c. ca nonconştiente sau inconştiente. clare este interpretată ca un efect de iluminare sau insight. Prezentarea topicii şi dinamicii fenomenelor de c. în care eul operează transformări asemenea unui sculptor în piatră. intelective. Focarul de c. James care vorbeşte despre un „torent" al stărilor psihice haotice. au la bază interacţiunea optimă a celor două sisteme de semnalizare. clare şi altele de c. asemenea emisferelor de Magdenburg. C. Wundt calificase c. Relaţiile dintre c. heterogene. gîndirea şi imaginaţia creatoare. Pavlov menţiona că efectele de c. sociale nu poate apărea şi nu se poate menţine c. fără' a le explica. despre lume şi c. voinţa. sau a se identifica structural cu ele. stare de vigilenţă (\V. primul dintre ele aparţinînd lui \V. Deci nu se poate afirma existenţa unei c. Husserl o consideră ax al fenomenelor conştiente în care se întîlnesc noematicul. imposibil de conceput una fără cealaltă: C. Punînd natura şi societatea „între paranteze". Importantă este însă o anumită coarticulare sistemicâ. Structura subiectivă a semnalului complex conştient implică o relaţie biunivocă de la obiect spre subiect şi de la subiect spre obiect. în fiecare din momentele ei (A. rezultă. necesitatea obiectivă inexorabilă. intermediare între c. Atît E. reprezentînd „franjuri". pe oricare dintre procesele psihice senzoriale. Topic. ca reflectări ale existenţei sociale şi ca procese indispensabile ale acesteia. Buhler. observăm persistenţa topicii proceselor vizuale. Aceasta presupune un ansamblu de cunoştinţe prin intermediul cărora reflectarea lumii dobîndeste înţelesuri. este un proces de reflectare cognitivă de către om a lumii şi a lui însuşi. zone evanescente de hallo ce se pierd în obscuritate. fiind aceea de esenţă-fenomen. L. apariţia c. Uhtomski). H. Este ceea ce ne trimite la caracteristica fundamentală a sistemului conştient. mai mult sau mai puţin elementare. iar L. Ceea ce se integrează. psihicului şi c. sînt procese informaţionale şi tensionale de ordin psihic. a selectivităţii şi intervenţiei creative în mediu. acestea din urmă în adolescenţă. memoria. în acest sens am putea înţelege intenţionalitatea pe care Ed. în ipostaza lor anterioară. ci a unor stări psihice situate în diverse faze. despre lume. Vîgotski dovedeşte că fiecare proces psihic poate ocupa o poziţie dominantă. corespunde centrului. apărînd ca un revers al c. individuale fără a se reduce la acestea. în realitate. Desigur. C. deci latura obiectuală şi noeticul ce exprimă subiectivitatea. W. a cărei emergenţă se exprimă în efectul conştient şi a cărui ierarhizare variabilă nu numai genetică dar şi funcţională poate aduce. Există însă şi prezentări ale dinamicii c. toate viciate de eroarea subaprecierii însemnătăţii factorului conştient. se delimitează o zonă a C. relaţiilor sociale. şi care ar putea fi calificate. ce dispun de claritate. şi psihismul inconştient pot fi de sinergie.Fessard). fiind deschisă atît spre obiect cît şi spre subiect. Husserl cît şi reprezentanţii psihologiei naturaliste sau funcţionale nu reuşesc însă decît să descrie unele particularităţi ale desfăşurărilor de c. dobîndind atributul de c. Categoria întreg-parte nu este aplicabilă acestui raport. în primul plan al c. W. individuală sînt raporturi complexe şi de unitate. C.strată: „Conştiinţa este de natură socială si va rămîne astfel atît timp cît vor exista oameni". din recurenţele mediului social şi uman asupra individului. Esenţială în procesul c. Cunoştinţele apar ca premise şi produse ale activităţii de reflectare conştientă. socială şi c. despre lume este coercitivă. Important este ca să se înţeleagă fenomenele de c. de care se ocupă psihologia. Prima este genetic decisivă. de claritate şi luciditate. Vîgotsk'i înţelegea c. în timp ce c. c.

semnifică. ca o conservare şi o acumulare a trecutului in prezent. privită în relaţiile ei cu realitatea şi activitatea. Normal.şi pe trăsăturile personale. se vorbeşte despre stări de conşeienţă. înţeles ca „o totalitate limitată şi organizată autohton". exprimată in organizarea riguroasă coerentă şi antientropică a sistemului cognitiv în ordinea implicaţiilor necesare. aparţine lui Lcnin: „conştiinţa omului nu numai că reflectă lumea143 142 . 3)funcţia proiectieCu do extrapolare in proiecţii şi planuri a unor con- ţinuturi subiecliec. psihică. Aceasta este baza acţiunii care presupune interes. ci prezintă o ierarhie de nivele călit.'e . Astfel se produce o contracţii' a demersurilor urmată de o adaptare explozivă. 2) facultativitatea. ca „o scenă a actualităţii trăite". cîmpul de c. S. de unde derularea caleidoscopică a experienţei". se desprinde reflecţia asupra lumii . afirmă ceva ce nu . afectivităţii şi reglajului conştient. c. nu este dec: doar o mărime extensivă. pe care o caracterizează după particularităţi ale cîmpului său. dincolo de care trebuie menţionate particularităţile psihice funcţionale şi de conţinut. Uăsătura sa distinctivă fiind organizarea. axiologică nu este mai puţin o c. I-'. -lj funcţia finalistă sau de orientare spre scop. Dufrenne consemnează: „conştiinţa este mai mult de cit cunoaştere. se^ vorbeşte şi despre o c. bazate pe o anumită structură operaţională. ca o zonă disponibilă în care se zămislesc acţiunile.iii asupra etilui. deci o multiplicare şi coordonare a planurilor de activitate psihică. Cîmpul de C. M. de corelarea necesară a cunoaşterii.ul reprezintă o configuraţie stabilă la care se articulează cîmpul experienţei trăite actual. în raport cu C. în cazul hipertrofierii c. apropiate de automatisme. întrucît stările :.şi dă seama. înţeleasă ca disponibilitate de cîmp. aşa cum spunea Simonne de Beauvoir. obiect al integrării. Aceste caracteristici sînt: 1) verticalitatea — trecerea succesivă do la un nivel la altul. pentru că. liste ceea ce dă curs în forma libertăţii a necesităţii morale. ca modalitate superioară a sistemului psihic uman ne obligă să evităm orice tratare unilaterală sau reducţionistă. Hy insistă asupra conceptului de cîmp de c.Merleau-I'ontv îl comentează astfel pe lîergson: „din această c contralovitură a Im. 2) funcţia anticipativii sau predictieă. ca o organizare inteligentă a elanului vital. în stările de afect intervine o îngustare •<< cîmpului de c. de extrapolare sau proiecţie. duratei continuitate prin endosmoză. de unitate indestructibilă dintre vorbă şi faptă. conferă.-. ca o prczentifieare a mediului şi fiinţei. afectivă) şi de elaborare conştientă a motivelor şi relaţiilor afective. decizie. In acest sens. intervine fenomenul de c. conştiinţa c. psihică de tip cognitiv şi C. c. De la Th. ca o construcţie între instinct şi inteligenţă. în consecinţă. implic-iud o penetraţie mutuală şi definind o succesiune în simultaneitate. acest sens al „transparenţei" pe care u oferă cîmpul odată instalat. Ey cultivă o concepţie organismic-dinamică despre c. Distincţia între c. . datorită proeminenţei unor tendinţe. de bază energetică. nefiind exterioare una alteia. Bergson prezintă c. ea este cunoaşterea cunoaşterii".iccca a unei pitnryi în forme pr< •i.pe cînd c. activitatea psihică începe să apară în calitate de conştiinţă.t ideile mele ci la obiectul acestor idei". să relevăm locul central şi supraordonat al proceselor cognitive in siMemid psihic uman. din şocul vieţii asupra cunoaşterii sale. orice acţiune fiind o poliţă asupra viitorului. izvorăşte conştiinţa'. Kubinstein însă scrie: . l'rin corelarea celor două subsisteme si1 realizează detaşarea de mediu şi implicarea în mediu. 'II. menţionăm: 1)funcţia de reflectare cognitivă.'ini! procesele interne ale c.e succed fără să se distingă. C. chiar şi „judecat <. Tratarea subsistemului C. „multiplicitate de dimensiuni elastice şi fluctuante". Organizarea vieţii de relaţie şi organizarea sinelui se inteipenetrează. Fiind o trăsătură de unire între ceea ce a fost şi ceea < • va fi (observăm că < atît reconstituirea trecutului cit şi proiectarea viitorului presupune reversibilitate operaţională). Sînt particularităţi ale dinamicii C.ii fixaţii obsesive si desfăşurări superficiale. Similar.. de scurtcircr. . a fi liber înseamnă a fi morar'. în cazul instalării pe zone întinse ale cortexului a unor procese de inhibiţie. de sine şi de derealizarc. ca trăire a experienţei de li ic et vuite în cadrul cîmpului total perceptiv prin mijloacele limbajului şi în condiţiile derulărilor operaţionale. din trăirile sale nemijlocite.stive asemenea infrastructurii sale semantice. Ev). „înfond. Kibot. parte componentă.it". depinde de consistenţa sistemului psihic. Cea mai cuprinzătoare caracterizare a c. de care el nu-. izolate în anumite structuri.. Dar autoreglajul conştient sau voliţional c^te la fel de important fără a omite însă că -voinţa se sprijină cu necesitate pe gîndire. Pentru lîergson. în primul rînd. Rubinsteiu arată că: ' „ î n t o t deauna. după Bergson. afectivitatea apare în mai multe ipostaze. ca în cazul alcoolemiei. în cazul reducţiei acesteia.. morală sau axiologică nu este valabilă decît dacă se iau în consideraţie conţinuturile. memorie. S.tc reflectare conştientă a ceea ce se găseşte in afara ei". ci dimpotrivă. concepută ca un interval de actualitate. ca un punct de articulaţie între durată şi spaţiu."M. atenţie selectivă. controlului şi organizării conştiente (de unde c.pe măsură ce.e referă l. . este dirijat.Dialectica gcnc:ei conştiinţei cs. orientat si polarizat. „necesitate perpetuă de schimbare a perspectitivei. nota de valoare. din viaţa si activitatea omului.ate a experienţei' (H. Caracteri.-. 3) legitatea. aftetieu.şi asupra sa însuşi. de urmare consecventă a normelor. în stări de disolnţie patologică apar simptome d ~ < autism. H. 11. de sine se întemeiază pe modelul culm .rc<: e şi ii rai hi .

CONTRACTILITATE. în viaţa curentă. •• i reflexie orice încordare sau efort. CONTRACTURA. depresiune. în structura fiecărui analizator există mecanisme speciale de accentuare a contrastului (J. CONTRADICŢIE. a sistemelor de reprezentări. vie se identifică cu intuiţia perceptivă. este o categorie fundamentală. Există şi contracţii izometrice.s. pregătind stadiile ulterioare" (K.. sociale şi psihice. CONTACTRECEPTORI. fenomenul ca. Scurtarea este precedată de o fază de latenţă şi este urmată de o fază de decontracţie (relaxare). 145 144 10 . Contemplativitatea este defectul principal al materialismului premarxist. la nivel inconştient. desfăşurat. principale şi secundare — •externe şi interne — antagoniste şi neantagoniste. Aceasta constituie condiţia nu numai pentru iniţierea dar şi pentru întreţinerea şi continuitatea interacţiunii sociale.obiectivă dar o şi creează. Teoretizarea filosofică a c este viciată de neînţelegerea caracterului activ al cunoaşterii şi a legăturii ei cu practica. constituie esenţa tuturor proceselor naturale. cu d<••«•urnind procesul care stă l'< bazi numeroaselor activităţi defensive ale eului. sub raportul atitudinilor şi valorilor. Contracţiile obişnuite ale muşchilor sînt mixte. dintre afectiv şi intelectual. termen introdus <lc Ch. C. pri. CONTEMPLAŢIE. prin strategia transformării lumii. Mecanismul contrastului îl constituie procesele de inducţie reciprocă şi autoinducţie care au loc pe baza interacţiunii diferitelor cîmpuri receptoare şi verigilor structurale ale unuia şi aceluiaşi sistem aferent. Există două tipuri de contrast: succesiv. adică: lumea nu satisface pe om şi omul se hotărăşte să o transforme prin acţiunea lui". Materialismul mecanicist consideră subiectul numai ca receptor. Contrastul succesiv are o sferă de întindere mai mare decît cel simultan. în teoria şi metodologia dialecticii marxiste. Marx a propus o filosofie ce depăşeşte c. chimice. constînd în creşterea acuităţii senzoriale faţă de stimulul prezentat la scurt interval după acţiunea mai îndelungată a unui alt stimul de aceeaşi modalitate. relaţie de opoziţie. a atitudinilor etc. CONTAGIUNE AFECTIVĂ.. este mereu prezent. concept psihanalitic introdus de Frcud şi utilizat de acesta mai ales în •cadrul teoriei economice a refulă- rii. re•prezentînd forţa motrice a oricărei dezvoltări. 1924). cum este. mijlocind automişcarea acestora. de ex. exprimă creşterea sensibilităţii ca urmare a interacţiunii stimulilor net diferiţi chiar opuşi şi care acţionează succesiv sau simultan asupra aceluiaşi analizator. Sherrington pentru a desemna acele organe de simţ la care recepţia necesită contact nemijlocit. de la adult. Deosebit de telereceptori.: C. stare de contracţie-prelungită sau permanent l a muşchiului. în stările de mulţime. Se disting c fundamentale. dar diferit calitativ. c. în activitatea colectivă de muncă. susceptibile <le a crea un obstacol în faţa reprezentărilor şi dorinţelor inconştiente şi care astfel nu permit celor din urmă să treacă in conştiinţă sau inutilitate.1zul tactului. este foarte puternică şi poate duce la comportamente ce scapă autocontrolului individual. manifestată prin rigiditatea fibrelor sale componente şi determinată de pierderea temporară sau definitivă a capacităţii de decontraci. care presupune scurtarea muşchilor şi efectuarea unui lucru mecanic extern. de regulă. CONTRAST SENZORIAL. înregistrîndu-se tre- cerea de la faza izometrică la cea izotonică. reuniuni. CONTACT SOCIAL. în dez- c voltarea psihică a copilului. transmitere de la un individ la altul. în relaţiile interpcrsonale şi în existenţa de grup. a reprezentărilor. 1952). actual. „stadiu iniţial al interacţiunii sociale. c. logica formulează principiul noncontradicţiei. proprietatea specifică a muşchilor de a reacţiona la excitanţi printr-o serie de modificări (mecanice. desfăşurare calmă. constînd în accentuarea reciprocă a clarităţii şi pregnanţei stimulilor prezentaţi în acelaşi moment în cîmpul perceptiv.. în acest sens. Cel mai adesea are loc o contracţie izotonică. evitînd în percepere sr.a. în mare măsură. aparent inactivă. CONTRAINVESTIŢIE. c a . în c. coexistenţa şi negarea reciprocă a termenilor. modelarea reactivităţii emoţionale a copilului. Faptul este evident la spectacole. C. Formă de meditaţie placidă. dintre motivele de diverse feluri. mai poate însenina şi rezultatul. Astfel este în unele „stări de mulţime. în logică. Park şi Bourges. prin c. : deosebirile calitative dintre fiziologie şi psihic. în dezvoltarea psihică îşi găseşte o largă şi specifică •confirmare legea negării negaţiei. dar nu se produce scurtarea lor. contrarietatea (polarizarea) afectivă şi caracterială etc. incompatibilitate între doi termeni contrari (afirmaţie şi negaţie). ca patient (cel ce suportă) al influenţelor din afară şi nu şi ca agent al cunoaşterii şi acţiunii. difuzare şi generalizare în masă a unei stări afective de entuziasm. Gibson. nu numai desfăşurarea unui astfel de proces. Psihologia este interesată în considerarea c relevate de biologie şi sociologia şi •studiază c din sfera psihocomportamentală. se înţelege mai mult interrelaţiile directe dintre persoane. do stări orientate cognitiv şi prin care subiectul se contopeşte cu obiectul său." descrise de Gustave Le Bon.ie. C. fizice. fie în evidenţierea unui stimul sub influenţa stimulilor incriminaţi (de fond). constă in investiţia (v) de către eu. negare reciprocă. în care apare o tensiune în muşchi. în cursul efectuării unui lucru mecanic. exprimînd unitatea contrariilor. dintre percepţie şi intelect. morfofuncţionale). simultan. se bazează pe imitaţie şi empatie. c a . C. bucurie e t c . pe stadioanele sportive. alarmă. se produce.

c u r r i t .*:^. să nu servească nevoile societăţii. Jh -l v i d e pe roşw.W. Astfel se ignoră conţinutul obiectu' şi necesar al cunoaşterii şi vieţii sociale.>mIjlul reacţiilor inconştiente alo analistului. M:e i e t a t e e l e . şi un c. nă subiectivistă care. îndeplineşte dec. totalitatea elementelor şi proprietăţilor unor obiecte. negrii p<. n ierul de reglator al c.s.-!. CONŢINUT.'ii. odată cu motorii şi asociative din cortex. Teorie sociologică eu implicaţii psihologice. şt chiar pentru indivizii controlaţi. propriile complexe şi rezistenţe interne. c : ii! n a r e a a c ţ i u n i l o r ! . mai ales de formalism. î u t n i c i t viiuu d o r n l . CONVERGENŢA AFERENTELOR. considerind evoluţia mai rapidă a c.t . atitudini şi comportamente. hipocamp.ră conexiunea inversă. inclusiv limba şi dreptul. controlul social S. o autoanaliză. supraveyherc. şi de asemenea.i!:'( C.K de socializare. din grupul :.TÎ . cunoştinţele. Ji.ine-. organisme vii şi în societate" . c. de gradul în care indi\-izii înlr-csocietate pot sâ-si asume . categorie filosofică definită prin opoziţie diforma dar aflindu-seîn unitate cu aceasta. în iată persoanei celui analizat. este delimitat prin cantitatea şi calităţile informaţiei. ans. constînd în aferentarea aceluiaşi neuron cu informaţii provenind. <!in a c u i t a t e .itudinile altora ear<v sint implic. J )e aceea. susţinînd că toate normele si mijloacele de coraportare a indivizilor. mod de organizare a conduitelor. a acesteia.i1 eife.j. ea in construirea . JVntrn efectuarea C.F c n o n u n t îc d<.. a semnalelor. ! senzorială. atitudinile acelora. in o.s.irateh ir să M 1 recurgă ]. înainte •!<: loate.-obiectual al percepţiei şi caracterul ei mtegratu-. . deschizîndu-se calea instrumentalismului şi operaţionalismuiui. în .e. Interpretările psihologice urmăresc dialectica raporturilor dintre c.<t pe relaţii de contraste. este motivaţia de combateri.'i7. ila. a c ţ i u n i l e a l t o r j i e r s u a n i ! d e î i c-li condiţionate (-MIIH ţ m n i . Head. materială şi procesuală.ncord:<. e^te :iee<s. prucc-. ia ferer. P'tr." C.. o a nai i/ă a propriei perse. reţinere. i m u n i t ă ţ i . ci mai degrabă ca un acord mutual.: 'in ui 1''averse recomandă.scn-scîsid ă : negrii pe -galben.iaţia de !. n i ' i m e c a n i s m ' ' s o c i a l " c a r e ticjilie. iar forma apare ca structură informaţională.H. un rezultat .influenţei bolnavului asupra sentimentelor inconştiente a!e medicului" şi subliniază faptul că nici un analist-terapeut nu poate depăşi în cadrul unei şedinţe psihanalitice.".' manipulare ele. normele de conduită -i ea fiind rezultatul unor înţelegeri. i r o şi aju-t a r e a reacţiilor.F. ariile senzitive. este modalitatea profundă. implicit.i p.) realizat de Ja terapeut la pacient.!. Are efect'. determinată de existenţa unui obiect pe cînd forma se referă la structura sa externă şi internă. 146 le ştiinţifice . cenzură.-. Poincare. (*<m) r. mternalizan concepţia sa după care devianţa tle la norme generează . de pe ni ai multe cât senzoriale.! iiiîitr. într-o iiăzuiuţă comună". :n. ei numai ale unor grupuri (H. în psihologie.. ceea ce face neapărat necesară. transferul (v. iar in cibernetică.'lel susţine că numai atunci cînd sLî!>eş1e autoreglarea intervine c. din nucleu talamici. acorduri intervenite istoriceşte între oameni aşa cum se induc convenţiile între state sau instituţii.. rezultă din convenţie sau sentimente de interes comun. Keprezentîsid o formă de manifestare a integrării senzoriale. semnifică adeziunea la convenienţele sociale. aceasta putînd fi variabilă şi scliimbîndu-se mai repede decît c. fVili oergoi. pilotaj.•. funcţii manifeste sau laicul'pentru aceste grupuri etc.. C.ău. asupra unor efectori. Distingînd autoreglarea -. face părudin cu fiindcă depinde do „gradul în care imnvidid îşi u.s.disting un c. CONTROL (îizua!).a comportamentului violator de norme.inhibitoare sau facilitatoare asupra neuronului respectiv. care stă la baza verigii aferente a procesului perceptual.ife. d u p ă l'resionli ^i Sehv.iuni. interpretează simToate informaţiile care parvin la bolismul verbal.< unt:. şi formă. nucleul CONVENŢIONALISM. .s. comenzii şi controlului la maşini.1 n <lc detectare.s. adică. Mills). care •este social în mecanismele sale poate să nu fie astfel şi în funcţiile sale. legi10* 141 . verificare.ai? împreună cu e:.'sle accentu. H C I p. în alt sens. intervenit şi propagat firesc. C O N T R O L SOCIAL. Wiener a definit cibernetica : . n l .constrîngere pentru conformare la tui mode! exercitată de un centru de c. Exemple: c. r . Nu se postulează convenţia ca o înţelegere. (jiiiii astfel mereu informat despre secvenţele efectuării pi miei cruufn/: declanşează noi comenzi de mod' rare. pierde. )i< schimb li. Lonîi'V şl F i t i s r e c o m a n d ă nu p r a g u p e r a l i v . un contract deliberat conştient.societate pentru adaptarea forţei creative. Freud vede în c. Parsoiss c. Pentru T. verde pe alb.. H. manifest sau exprimat în imagini si cuvinte. eieefort la centrii care. C. ceea ce presupune că include servirea intereselor indivizilor şi grupurilor in conflict cu acelea ale persoane!'>r controlate.iia şi obişnijm-a. Gorth şi C.. îi: măsura în care aceştia împărtăşesc normele grupurilor etc.ştiinţa. c. simultan sau succesiv.:<( aii n imp o r t a n i ă disiM inia p e n t r u o p i n n i z a r e a .s. inker JII o r d m e de.istn! ciorna fii cel luai aeceniu. Xa. semnificaţii şi semne. Xett subliniază t u . C. în psihanaliză M. doctricaudat. l'entru G. trecerea lui în formă şi invers. M. s'' ri-alize.. se întâlneşte la nivelul neuronilor din formaţia reticulată. proces neurofî/iologic cu desfăşurarea spaţio-temţiorală.organizare socială continuă. c. comunicării. atitudinea exagerată de urmare a normelor formale de conduită socială şi de strictă respectare a lor. ba. fenomene sau a notelor definitorii ale unui concept. CONTRATRANSFER. dirijare.ie d e c ă t r e g r u p u r i .i precis. latent ca ansamblu de semnificaţii deţinute de inconştient.s.". o d a t ă eu obose. ghidi re şi limbaj.

termenul a dobîndit în psihologic ternative („alb-negru") şi nead. conştiente. reprezintă modalitatea centrală a constituirii şi realizării activităţii intelectuale. pulsurilor stressante. Jare. De la c.pare din situaţia disturbantă Simptomele de c. fie asiCONVERGENŢĂ.învinge sau a demonstra victoria). „o sinteză de operaţii logice. pentru ca două scheme anterior izolate să se coordoneze una cu alta într-un act unic. inverse". interesul participanţilor precum «i recompensele fiind egale. în virtutea unor factori similari biective în situaţii de alegere sau do de mediu. presupune şi modificarea schemelor şi totodată a conceptelor.. se realizează c. simbolică. Piaget consideră că şi stările afective sînt supuse c. direcţionată operînd critic în al. astfel structurîndu-se sentimentele. Cînd asupra scopului sau a diviziunii sarcinilor nu se stabileşte un consens între participanţi. în principal. comunicarea este mai frecventă. Pia- get scrie: „există o tendinţă după care două scheme tind să se asimileze fiecare la domeniul celeilalte. C. comportament •colaborativ între două sau mai multe persoane. miţînd decît o singură soluţie. C. a imsinteză.categoric demonstrată. c. C. idee dotată cu certitudine subiecCONVERGENŢĂ CULTURALĂ. este naliză. complexă. reprezintă o „ideeca simptome somatice. morale. senzoriomotorii se trece la operaţii intelectuale care sînt „acţiuni coordonate în sisteme reversibile. ş. copilul asimilează obiectul respectiv în mod simultan atît la schema viziunii. cu focarul c.. constituie coordonarea. C. intră în alcătuirea sisîmpotriva anxietăţii. se califică prin ţie directă. Obiectul asimilat fiind acelaşi. din implantarea afecschimbarea locului termenilor unei judecăţi. termenul nu este însă asocare. opţiunile sulă.. în genere. reversibile în grupări sau grupuri operaţionale se realizează conservarea invarianţilor. se reunesc într-o schemă de ansamblu. tului cu predicatul. pînă aici separate. 1. Modelul c. fiind despărţite geografic şi ciat cu o evidenţă axiomatică sau comunicaţional. desemnînd direcţia privirii asupra aceluiaşi punct observat. asimilări şi acomodări reciproce a unor scheme de acţiune. Numărul este. prin înlocuirea subiec. iau de obice. paralizie. Piaget. concepută psihanalitic. cu reglări ale reglărilor. forma pierderii sau inhibiţiei une Opus divergenţei binoculare. mai multe reacţii produse de de conflict psihic. în sistemul lui Piaget c. — anestezie. atunci cînd priveşte şi ascultă simultan un obiect care emite anumite sunete (o persoană). P. zenie. acţiune. care include cu titlul de elemente componente (coordonate) ale unui singur tot. în psiha. proces sau mecanism min. Ehrenreich). cele două scheme de acţiune. după Piaget. care. Kant atribuia^ c. parţială sau totală. J. 2. de tipare conflict valoric. necesitatea internă. Anacelaşi scop al asigurării protecţiei samblul c.gurarea unei posibilităţi prin scăde gia văzului. între grupuri. estetice. Guilford pentru a desemna CONVINGERE (derivat de la producţia intelectuală care se bazează pe o organizare riguroasă verbul latin care înseamnă a a procesului de gîndire. Medicina psihoacelaşi stimul sau mai mulţi sti. de c. g COOPERARE. Rockeach.aceşti centri nervoşi sînt supuse se realizează fie prin evitarea unei unei tot mai ample operaţii de expresii directe. ceea ce revine la faptul că ele se asimilează reciproc. mutism — dar toate au poli'Jco-sociale. modalitate operaţională de punere împreună a uwr elemente în ordine. dar care sînt coordonate într-un mod nou în vederea eliminării calităţilor distinctive". COORDONARE. care este în reianeobehaviorism. astfel îneît fiecare operaţie corespunde alteia. fenomen de întîlnire. e exprimă în atitudini. coraportarea pe orizontală a conceptelor ce ţin de aceeaşi clasă sau se situează la acelaşi nivel.După M. ci desemdine în condiţii de evoluţie parale. din asocierea unei idei cu o trebuinţă. tivă. între acomodări. în psihologia şi asemănare a unor culturi (şi contemporană şi în uzanţa lingvisteorii ştiinţifice) iniţial deosebite şi tică. sur. sensul de fenomen de progresivă apropiere certitudine logică. ajung la similitu.. chiar de stabilire a unei inUrrelaţii şi interacţiuni sistemice între ele.tivă a ideii sau normei. De ex.Se disting c. dobîndeşte valoare.. 149 . în logică. Există o forţă" întrucît se impune în comvarietate foarte mare de simptome portament şi raporturile cu alţii. După J. psihologie. focalizare a celor două axe ocu.astfel. este uni. Janet se referă la sensul de bază al cuvîntului. în logică.somatică. Calificativul de c. în interiorul grupurilor cooperative se dezvoltă o intracţiune mai puternică. întrucît c. cît şi la schema audiţiei. este necesar ca subiectul să-şi propună să atingă un scop care nu este direct accesibil şi pentru care recurge la scheme ce ţineau de alte situaţii". există o speţă a isteriei de c. uzează şi abuzează de acest conmuli ce produc aceeaşi reacţie. a fost folosit de cept. de co-operare sau de acţiune colectivă. existente pînă acum juxtapuse. Aceasta reciprocă asimilare. apare competiţia.promovată cu energie şi apărată tal inconştient în care conflicte atunci cînd este contrazisă şi şi impulsuri reprimate se exprimă contestată. în fiziolo.înţelesul de orientare. ţn condiţiile unui scop cunoscut. în funcţii somatice. ea rezultă CONVERSIUNE. ştiinţifice etc. Isteria favorizează c. Acest lucru temului de orientare al persona148 lităţii. Prin c. se identifică cu autoreglajul şi mai ales cu formele superioare ale acestuia.. astfel definindu-se conduitele sociale. la un nivel secundar. a asimilării cu acomodarea.nează. Inteligenţa este înţeleasă ca o progresivă echilibrare prin intermediul c. se impune prin culturale (P.

g'îndire.l. cunoaştero-afectivitate). lîravais-lVarvv. perioada a n e preşcolară (1—3 ani). în cazul în car. nefiind direct tributar c. cotrrplctiiiil o n c e p t u l de virstă mintală al li.u A. relaţie de interdependenţă între doi termeni exprimată fie în faptul că unul nu poate exista fără celălalt (pozitiv. c. Alţi autori. intelectual şi afectiv c. Somatic. Kste expresia unei malformaţiuni caracteriale şi totodată se intîlneşte în diferite tulburări sau boli psihice.. fiinţa umană pe traiectoria dezvoltării do la procrea ţie şi pînă la adolescenţă. corelat logic al judecăţii. în ordinea raportării la societate. cînd priveşte activitatea. în ordine morală. trebuie cunoscută şi considerată valoric. relevă pregnant rolul decisiv al socializării în umanizare. kopros -excrement).. C. c COPILĂRIE..lii. 1 \ Davis.l.intelectuală. COPIL.i p.relaţie sau asocierea se imprimă numeric printr-un raport numit. mare — 3 (i7 ani).l. vîrsia de la 0 1. Cazurile de c. parcurge stadii ce se succed în aceeaşi ordine.'in COROLARĂ'. Din cele vreo 50 cazuri de C. Unii autori subliniază însemnătatea structurilor afective şi cognitive ale c. COPII-LUP.-. gînclirii este condiţionată de: a) claritatea şi preciziunea ideilor. regăsiţi şi studia' i (L. muncă. CORELAŢIE. Binet. se foloseşte curent calculul de c. în psihologia copilului se recurge la u r m ă t o a r e periodizare: copilul nou-născui virsta sugarului.larg r:v/-cii'ittn! COPROLALIE (gr.niăsurab:!* 1 este simplă. formaţiune fasciculară infracerebraiă unind centrii nervoşi din cele d >uă emisfere cerebrale şi asiguriiul coordonarea activităţii lor. COTERAPEUT. are mai mult sens de onestitate. preşcolar.: (mică. 1 >e origine psihogenă sau organică (tulburări digestive s-iu cardion-spiratorii). sau copii „vîiVVtici". aslfe! iutii. persoana c. în psihologie. . întrucit sistemul lor nervos nu mai dispune de plasticitatea necesară pentru a permite construirea unor procese aşa d< complexe cum sînt limbajul şi gîndirea. intrauterină evoluează polimorf amintind alte speţe decît cea u m a n ă . Psihologia c. CORECTITUDINE.). J'ie< roii) rezultă următoarele: ii c. cusioaşterea valorii ii!i:ii. Sub raport statistic. înmulţit cu 100 (pentru eli'. c) întemeierea pe argumente a înlănţuirii ideilor.ÎIY poale varia intre .l. C. care neagă sau afirmă existenţa unei relaţii între subiectul şi predicatul logic. COPULĂ (lat.i.. c concomitent. ci necesitînd contrazicerea şi depăşirea acestuia.• l ( | 11 ani) după care începe preadolescenta. după naştere dispune de un potenţial uman încă neactivat şi nemodelat ceea ce a obligat pe psihologi să-1 considere doar „candidat Ja umanitate". Stern (1912). 2) c. respectare riguroasă a legilor."ă timp de aproximativ t::i an in aplicarea principiilor ţ>si ho terapeutice sub îndrumarea. Poate avea nn sens logic.sta mintală şi cea cronologică. consideră că adultul este calitativ altceva.l. rfpitla . este împrumutat din societate şi solidar cu acesta sau este solidar cu autoregla j ui socuil. nu se pot umaniza. este tendinţa anumitor măsurători perechi să varieze introdus de Ss*. în condiţii normale devine subiect al unei accelerate dezvoltări şi este obiectul esenţial al educaţiei. Totodată.. calificarea termenului ce îndeplineşte rolul de liant (cuplare) a elementelor propoziţinnii. medie. F u m ţie a verbului a fi. recunoscînd caracterul necesar al dezvoltării c. 3) după regăsire (şi capturare) c.' vis agitat ş: chinuitor prelungit cu stări anxioase şt depresive după t r e a r e . 11.upraveglUTcM psihoterapeutuliii noţiune introdusă tic XV.I ş: ii In psihologic se utilizi-a/.i/a re urnelor logice.îunarea COT1ENT INTELECTUAL (Q. sau unul moral. sau tinerii nu sînt accesibili reeducării dacă au depăşit vîrsta copilăriei.-r-ipe'it asistent sau consultant viitor psihot-rapcut care se •••y:-"rs'-:r. care nu poate fi socotit un adult sau „om mic" ci este calitativ altceva. consideri iul multitudinea factorilor implicaţi. COŞMAR. in perioada. perioada şcolară (6 . Maslow. autonom ii: afara cadrului social şi de acei-. Împrumută comportamentul şi regimul de viaţă al animalelor adoptive. pierduţi în natură la o vii stă fragedă şi crescuţi prin afiliere la grupe de animale (mai livevent. respectare scrupuloasă a normelor de muncă şi convieţuire socială.T." legătura dintre variabilei. Scorul d:.i dintre variabile să dea informaţii asupra tuUiror valorilor modu asociate cu aceasta. 11 —12 ani. tendinţă irezistibilă de exprimare a unor cuvinte sau fraze cu conţinut obscen. Piaget scrie: „coordonarea generala a acţiunilor po care am invocat-o neîncetat fiind o coordonare interindividuală ( sie în aceeaşi măsura şi intraindividuală pentru că aceste acţiuni sint în egală măsură colective cit şi exercitate de indivizi". nu-şi formează limbaj. şi socotesc că acestea vor fi decisive pentru adult care apare astfel ca un „copil mare". i l i t i i " a propoziţiei care derivi '••--ui"-nt din alta numai îu b. c. Prin termenul copulativ se califică subiectele sau atributele ce sint legate prin conjuncţiile y sau nici. în orice caz. negativ).intrinseci conduitelor indhidnale. fii. nu posedă voinţă şi sentimente omeneşti. a relevat specificul organizării sale psihice. calitate constînd în respectarea scrupuloasă a regulilor şi normelor. CORP CALOS. '. consecvenţă în îndeplinirea cuvintului dat.iviU<>' 150 151 . (>'•: corelaţi-? i<' rau^'. b) respectarea principiului noncontraîlicţiei. şi . rejirezentind un raport între vîr.legătură). oameni.că modificarea unuia antrenează modificări ale celuilalt (respiraţic-circulaţie. se foloseşte cnrficiciiful tic c. t-. lupi). coeficient de c.

O. tuale. ar fi. trodus de G. Reitman) sau ca „transcendere a informaţiei prin elaborarea unor sisteme de codare eficiente şi aplicabile la informaţia dată" (J.P.c r o n i c ş i f i i n d generatoare de JI->I loarea 100. gnoseologia marxistă contribuie la înţelegerea sistemică a c. intelicreştere. în consecinţă problema c. Cu toate acestea c. Iniţial Th. ca o „acomodare cu depăşire" în sens că restructurarea aduce ceva nou. de interacţiune psilv ]). Guilprezumtiv independente. iar c. Guilford). şi demonstrate în sfera cogniîn acelaşi sens sau în sens opus.x va. toare. Bruner. R. dar nu părţit tranşant de reminiscenţelecu certitudine). Aceasta presupune însă ca modelul obiectului să se coreleze cu modelul şi dimensiunile acţiunii. ci numai deosebită. toate intervenind sii pretare Q.ducţie convergentă şi divergentă. în 1938.pretarea veche a intuiţiei printr-c trolate.A. tivă de către W. Roco şi C. conceptul de c. ca un anumit mod de prelucrare a informaţiei (W. între termenii de gîndin paralelismele de creştere sau des.tru orice creaţie. mi a fost tratată în sens intelecastfel. Selz. ce nu era dat în premise.. dependentă de aceasta (J.I. Cattell sau J. Miiiisterberg încerca să tatelor experimentului (G. a benefiCOVARIANŢĂ. inventivitate. May. Ea permite. o evaluare validă a rezul. terminare (ambele efecte pot fi Totodată conceptul de c. tehnică statis. stabilită pentru nive.genţă pentru că nu conţin nici 152 an element ce ar putea indica tendinţele spre originalitate.tualist. anumit experiment. de tipul celei divergente. generală este responsabilă penCREATIVITATE.desfăşurare procesuală specifică • le formaţiune complexă de persorii şi a descreşterii coeficientului în timpul înaintării în vîistă. . nalitate.noncreativă şi creativă. Toate procesele psihice sînt implicate în „evoluţia creatoare" dar problema principală este aceea a modului în care ele sînt corelate şi orientate. nu se poate reduce la statistica ponderilor vreunuia sau altuia dintre procesele psihice în sistemul psihic. geniacontrola sau ajusta efectele uneia lităţii. James.a. a două sau mai multe variabile. pcrmiţîml comparaţii interindividualc şi intraindividuale are mai multe accepţiuni: de prin urmărirea menţinerii. Wechsler a dat o altă inter. Analiza de c. Este clar însă că imaginaţia nu poate fi despărţită. Este important de menţionat că cercetările lui Getzeis şi J. Moustakas).zecimalelor) şi care devine un coeficient al dezvoltării intelec. Făcăoaru dovedesc că între coeficienţii de inteligenţă ţi factorul originalitate nu este o corelaţie semnificativă. de inteligenţă din moment ce Piaget interpretează c. Totuşi unii autori socotesc că imaginaţia poate fi înţeleasă ca o formă specifică. mitologice ce dăinuie în înţeleeste un procedeu statistic de a gerea talentului. intersau mai multor variabile necor.altor procese cognitive cum este supune o dispoziţie generală a percepţia şi imaginaţia sau rolul personalităţii spre nou.ţifice.. C.acrediteze ideea că inteligenţa guson. Recunoscînd atît o funcţie reflectorie cît şi una creatoare a conştiinţei. pe p de alta operare logică riguroasă în î vederea rezolvării unei probleme. ştiinsubstratul psihic al creaţiei este ţifice. Welch ş. termen in. creşte. Patologia c.B. mai liberă de gîndire. proexistenţa unor relaţii de interde. Wechsler. a modului în care sistemul devine emergent. inspiraţiei. liste repudiată şi. în acest sens se poate înţelege termenul de „experienţă transliminală" lansat de Rugg. în pson criticase testele de intelibaza unei noi interpretări şti in.ciat de diferenţierile observaţi tică de măsurare a evoluţiei. cu comportamentul couiormist şi cu tendinţele conservavaloare. Jackson.. tura reproductivă a activităţi: lul maxim posibil şi detenniiiînd devierile posibile faţă de uceastă psihice. Astfel c. datorită condiţiilor în transcendenţă a elanului vita! care are loc desfăşurarea unui (Uergson). sînt importanţi chiai lor psihice în sistem de persona. Simlitate. raportîndu-1 I. fără a se putea susţine genţă cristalizată şi fluidă.. Piaget şi cu deosebire Al. 1959). vechii termeni de spirit inovator. după McCloy. pe de o parte combinatorică mai mult sau mai puţin liberă în vederea construirii unui proiect intuitiv. şi la acreditarea ei ca o latură necesară a sistemului psihic uman. latura de transformare a lumii. Aceasta rezultă. l"er. fapt justificat dacă ţinem seama de indicatorii diferiţi ai celor două procese. ci în al integrării ei ca factor subordonat şi al depă- şirii prin alţi factori ai sistemului psihic. cei doi termeni nefiind sinonimi. a răspuns recent la aceste întrebări prin evocarea stilului perceptiv şi 153 . ale lui Rippel şi R.) dar şi rolul ireductibil la aptitudini şi pre. la noi M. Inteligenţa şi imaginaţia sînt complementare şi problema nu se pune în ordinea subaprecierii rolului inteligenţei în contextul c. Bruner) trebuie să ne punem totuşi întrebări asupra surselor energetice ale prelucrării şi transcenderii şi să căutăm să înţelegem în ce constă modul de operare creativ.socială.D. Se atestă ford.Dcfinindu-se în opoziţie cu !. o anumită factorilor noncognitivi care. în orice domeniu. Osborn se pronunţă pentru imaginaţia constructivă sau creativă ca proces predilect al c. dar se afirmă calitativ prin proceduri euristice de natură să depăşească deprinderile intelectuale (J.în realizarea inteligenţei. se bazează pe operarea algoritmică. talent. Meyer. meu degrabă din imaginaţia cred/oare decît din inteligenţă. înlocuieşte şi include. sportive etc. Concepînd c. Allport. s-a desdate de o cauză comună. în principal. Ribot şi apoi J. după organizare (stilistică) a procese. ignorînd nu numai rolul aptituîn urma înţelegerii faptului că dinilor speciale (artistice.

studiate de Berlyne. Teama şi presupun „detectarea unor defi155 154 .t să analogii neaşteptate şi se operează existe o insatisfacţie şi năzuinţe transferuri (Crosby).şi la hime. un astfel de montaj perceptiv care să permită receptarea familiarului ca nou. se poate sau nu vădi încă de la contactele perceptive cu lumea. Ribot tiuafia intrinsecă este de uc. Serendipitatec. încă Th. persoanele „autoritare" îşi inhibă c. nelimitat depăşiunor imbolduri lăuntrice. Aceasta pentru ca clin evidenţă să se detecteze noul. Stilul percepi ! . în consens cu A. Adler. lizarea lor ca modele proiective". }<-•>ckeach). altfel neputînd percepe exact şi permanent.-'-. Harron). Long) în cercul familiarului explorat fugitiv. au găsit o relaţie directă între făcînd deosebirea între rezolvarea tendinţele conformiste (în cunoaşde probleme date şi găsirea de tere şi acţiunea practică) şi lipsa probleme noi. şi presupune o continui alternanţă şi echilibrare dinamic-i dintre detaşarea favorabilă obiei tivi taţii şi implicarea ce nii|loceşte prelucrarea informaţiei Shouksmith reduce c. (\ Rogers. comun. una şi aceeaşi problomă( A. flexibile şi tolerante ce penmt deschiderea.W. Subiectul îşi manifestă preferinţele pentru complexitate (McKiitnon). Koestlei a denumit bisociere conexiunea unor matrice do experienţă independente. apare ca un stil <le viaţă.. R. în experienţa subiectului. considerat ca atitudine. pentru asimetrie (F. nu ar după. rizează în principal originalitatea. la generator de probleme. Adorno arată ca. prin mijloace cunoscute. A.independent de cîmp (Witkin). D. Schon conoptimizante. Deci dispoziţia spre c.ile obiectului. presupune să se ia în consiîn formarea atitudinilor creative derare natura şi sensul motivelor îl constituie rigiditatea intelectuasau sentimentelor. Barron). prin analiza motivelor creative şi prin includerea fenomenului creaţiei intr-un ansamblu de relaţii psihosociale. iar ceea ce nu corespunde unei experienţe sil beneficieze totuşi «le analogii imediate. Gordou preconizează pentru c. mult superioară îndeplinesc funcţia de „resorturi" motivaţiei extrinseci. Koco. critică si este de aceea de motivaţie şi afectivitate. liştii au susţinut că la baza fiecreative exprimă nevoia de noutate cărui act de creaţie este un joc şi deci orientează spre nou. pragmatic care expumă întotdeaPunerea c. sublimare sau compensare a conasemenea motivelor. motivele în homeostatice sau detehnică sau artă are la bază un fensive şi „de creştere". este interpretat doar prin prisma Anderson. Aici librului. S-a observat că pernitii<. în strînsă dependenţă una opoziţie. aceste. satisfaceri sicvenţiale. după care urmează selecţia şi reţinerea soluţiilor optime. a unor rea situaţiilor şi iiutodepflşire i. aparţinînd deseori unor cadre de referinţă diferite şi cu existenţă autonomă. Kneller care au ajuns cercetările mai reconsideră că principalul obstacol cente. \V.a.homeostaziei. un conflict intern. Kste deci n< >. Primatul stilulni perceptiv alocentric în c. arată că acestea abilităţilor creative. şi curiozităţii epistemice. Aceasta presupune să se recurgi la asocierea de elemente foarte îndepărtate. Shapiro. Autocentrismul pei coptiv nu este de aceea exclus.i transfer conceptual care permite din urmă. Steiner. se bazează pe un inepuizabil comportament de căutare. conformismul de tip epistemic şi de regulă. ele valode tensiuni. Sclu'thtel distinge stilurile perceptive: autocentric. Mednick) sau de multitudinea variantelor elaborate pentru a soluţion . R. „nondogmatic" (M. Maslow divide gideră că „orice invenţie în ştiinţă. opese legii „reducţiei (le tensiuiu" ra de ideaţie şi imaginaţie. iar Flannagau va defini ingeniozitatea ca originalitate de metodă. în care primează utilitatea obiectului iar mi insuşii'ilc inerente lui şi allocentric caro presupune recunoaşterea însuşirilor de fapt ale obiectului. asemenea trebuinţelor punerea vechilor concepte în de performanţă. tVici accentul se pune pe metodă.i implică anihilarea subiectului care continuă să fie factor activ. a redobîndirii echiîn noncreative şi creative. relevate de Atcontexte noi. iar psihanaeşte dezvoltat (Al. c. O categorie lă şi nevoia de securitate persode motive duc la rezolvarea de runală. după nivelul la cârto anxietate specifică. Atitudinile. în acest fel se elaborează cit nţe". actul creator prezentîndu-se ca o sînt divergente ţi complexe (G. C. atitudinea afirmativă faţă «le complexitatea lumii externe. restructurarea şi utickmson. şi putea să se desfăşoare în absenţa mijlocind. Kste ceea ce permite ca permanent să se descopere noi laturi . se divid — după H.esar c.iiUă atunci cînd ea ar putea li stimulată prin atitudini deschise. Motivele. necunoscut. F. Dacă însă fenomenul includ.Osbui ni. să nu se producă „închiderea prematură a structurilor perceptive" (13. pe care le flictului. arăta că emoţiile şi trăirile afective sub raportul C. la experienţă . Este un mod de a „manevra" informaţia discrepantă şi de a selecta şi combina. consoanele creative sînt stâpînite de tribuie la e. pentru ambiguitatea structurilor (Brunswick). caracterizate prin globalitate şi direcţionare. la stilul cognitiv propriu gîndirii productive. Woodwortli şi Kruchfield tină a problemelor. A. întrucît dintre conformismul blocant şi ivmreechilibrarea poate fi realizată. perspectiva creaţiei nu intervine în principal opoziţia mai poate fi argumentată. creativ este.T.cognitiv.. deci. iar a necunoscutului ca familiar. relaţii de necesitate care să le optimizarea şi perfecţionarea. luteran! c>--'ale creaţiei. nefiind supuDemersurile transformative. adică şansa de a găsi o idee optima este condiţionată de „lărgimea repertoriului asociativ" (S. j\'osolicite şi întreţină. K. Campbell susţine că noile idei se elaborează în urma unui proces de „variaţie oarbă". rr. printr-o atUmlino rigidă şi intuler. T. Mackworth.

celelalte însuşiri. dacă nu o concepem pe aceasta ca o interacţiune constructiv-transformativă între subiect şi lume. Shapiro) şi înclinaţia spre problematizare. de independenţă în acţiuni ca fi dispoziţia spre autoevaluare critică. se defineşte prin originalitate de conţinut. J) inovatoare şi 5) emergentă. După cum observăm. recomandă ca în momentele rezervate producerii de noi idei cenzura să fie suspendată. iar E. îl rezervă învăţării. Anderson socoteşte necesară atitudinea de asumare a riscului. printre altele. generatoare de nou. este o interacţiune specifică cu lumea (Ponomarev). în aceeaşi ordine dr idei se înscriu şi nonconformismul şinonconveţionalismul. Facheux şi Moscovici). cu regimul de activitate şi relaţiile interpersonale şi sociale. Al. în vederea selecţiei şi evaluării noilor idei. Numai prin teza existenţialistă a exprimării autentice a eului nu înţelegem valoarea produsă de c. Taylor a decelat cinci niveluri ale c. în perioada postbelică s-au dezvoltat foarte larg diverse forme de c. R. atitudinile sînt în directă legătură cu mentalitatea colectivă. W. Young. Osborn).J. cum sînt devotamentul faţă de interesele generale. nu s-ar putea dezvolta satisfăcător nici atitudinile faţă de sine. generatoare de nou. întrucît aceasta presupune.Shapiro. Ceea ce domină la creativ sînt scopurile fixate care determină o „permanenţă a preocupărilor" în orice stare şi dincolo de cadrele exercitării profesiunii. un „comportament operant antrenabil". Pavelcu). Haven). este însă limitată de controlul valoric. la nivelul personalităţii va trebui să se refere la interacţiunea optimă. debutează ca o lansare în necunoscut şi se opune unor forme preexistente. în spirit optimist. considerate ca: 1) expresivă. ca o funcţionare deplină şi plenară a personalităţii. caracterizaţii de F. E. acestea nu sînt dispuse şi nu pot fi tratate izolat deoarece se coarticulează conform unei logici. 3) inventivă. Guilford le stabileşte pentru sistemul intelectului: flexibilitate. fluiditate. A. Rogers). Cu excepţia originalităţii. în ultimă instanţă. Al. cu talent special. dintre atitudini şi aptitudini. în acest sens înţelegem C. ea fiind în fapt doar amînată pentru că ulterior se actualizează. Maslow a fost nevoit să discrimineze c. Aptitudinile nu sînt creative prin ele însele. Deci. de propriile acţiuni şi raporturi se cer a fi corelate cu atitudini sociale valoroase. uneori plonjînd în oniric sau aventură.S. Sentimentul noului şi repulsia faţă de schemele rigide şi banale (semnalată de Rollo May) obligă la toleranţă faţă de alte noutăţi decît cele elaborate personal şi chiar la un cult al originalităţii. întotdeauna actul creator este legat de riscul nereuşitei. în care sînt activate şi valorificate prin motive şi atitudini creative. V. pe cînd cutezanţa şi încrederea în forţele proprii l'e dezvoltă (R. de asemenea. deşi implică momente de originalitate formală. Willis) este o întîlnire a subiectului cu lumea sa. că „oamenii ar fi mult mai creativi dacă li s-ar explica în ce constă de fapt creativitatea" (A. nu sînt direct proporţionale cu c.neîncrederea în sine paralizează şi reprimă forţele c. definitorie pentru c. Creatorul este un entuziast al valorilor. în fond. prin „autoactualizare" (A. ca o expresie a personalităţii (E. nefiind dispus să respingă numai pentru că intervine discordanţa cu propriile opinii. uzual. în legătură cu această dependenţă şi în condiţiile rolului pe care behaviorismul. De aceea H. ci devin astfel în măsura. După opinia noastră orice definire a c. H. Hilgard arăta că în problema c. Roco). originalitate. Se consideră. 2) productivă. indivi157 156 . Golann. autenticitatea c. Aceasta se referă atît la c. prin „întîlnirea experienţei interne cu cea externă". iniţiativa nu poate fi despărţită de atitudinea antirutinieră. ca expresie a personalităţii de c. Rogers). colectivă sau grupală (Al. De aici şi o doză de siguranţă de sine ca şi un spirit de convingere necesar pentru adoptarea de decizii ferme. pe care le re- cunoaşte şi le susţine la alţii. asemenea temperamentului ca baza dinamico-energetică nespecifică. Osborn.. ce socoteşte C. din prezentarea atitudinilor creative. angajarea şi inserţia socială. stil şi motivaţie deosebite (M. se consideră a fi creativă atitudinea de acceptare a propriilor impulsuri. probat valoric. De ex. „studiile de personalitate deschid perspective mult mai largi decît cele de învăţare sau de aptitudini cognitive". Dar modul de cunoaştere ca şi motivele. de interes şi responsabilitate socială. mijlocii şi înalt creativi. întotdeauna creative prin unicitatea lor (M. Intrucît inconştientul îndeplineşte un rol de seamă în determinarea noilor idei. Maslow. comun. în consecinţă. Dacă nu ar fi acestea. actualizarea eului printr-o experienţă intensă şi acută a acestuia (E. întemeiat ştiinţific sau estetic şi raportat la utilitatea sau recunoaşterea socială. elaborare. Shapiro notînd că „inspiraţia are loc cînd egoul îşi suspendă momentan funcţia de cenzură". de sensibilitatea la Implicaţii (R. Gordon. spiritul revoluţionar. C. se reclamă şi se includ reciproc. atitudinile faţă de sine.Zonalibeni a operării în scopul producerii noului cu măsura sa de originalitate. Fromm. Osborn. nu pot fi corelate cu nivelele însuşirilor pe care J. prin atitudini ca vectori cu funcţii principale în autodeterminarea creativă se deschide accesul spre studiul integrativ al personalităţilor. Aşa cum recunosc majoritatea autorilor. A fi creativ înseamnă. Ruber) dar susceptibile de o clasificare graduală în ordinea: slab creativi.L. Barron ca măsură a distanţei faţă de ceea ce este cunoscut. a dispune de un „cadru intern de evaluare" la care să te raportezi în principal fără a fi sclavul aprecierilor ce vin din afară (C. Nu este însă vorba de vreun fixism în anumite formule. Este însă semnificativ faptul că aceste nivele ale c.

krios . din care rezultă C. fiind cauzată de absenţa sau de tulburările funcţionale ale glandei tiroide. A nu se confunda cu încrederea în oameni. Tratamentul medical administrat cît mai de timpuriu dă rezultate satisfăcătoare. nefritice. prin cursuri ad-hoc. mai importantă este generalizarea în condiţii curente a relaţii lor şi metodelor creatoare şi în primul rînd expansiunea in educaţia şcolară şi în educaţia (uluirJ'ir a formulelor de învăţare creativă. cu viaţa afectivă elementară. boaiă cronica. procesele şi formele creaţiei. craniul sub dimensiunile norm. neocortexul. Se datoreşte Întăririi afective a unor relaţii c cognitive în <<>ndiţiile în care d"moiistraţiile raţionale. convingere puternică.frig. bulbul (medulla oblogata). ' CREIER ELECTRONIC. Morfologii deosebesc. La vertebrate se formează din extremitatea anterioară mărită a tubului neural. înarmate. un paIcopallium (rinencefal) şi un ncnpallium (sediul funcţiunilor celor mai evoluate). CRIMINOLOGIE. este orice opţiune sau opinie fermă. care se manifestă printr-o imperfectă dezvoltare corporală şi mintală. este un produs tehnic din materiale inerte. înclinaţie către a crede cu uşurinţa şi fără nici un fel de verificare cele comunicate de alţii. în sen. Diencefalul cuprinde talamusul. arteriosclerotice. Gastaut si cu neurocibernetica. dar şi filogenetic. ci şi diferenţele de compoziţie chimică. Ch. rombencefalul. senzaţie cutanată de rece în absenţa unui stimul termic corespunzător.'tive dirijate şi special instituite de psihologi. Pcssard. ca formaţiune permanentă a persoanelor şi n colectivelor. rădăcina nasului căzută. Grupele. ansamblu de ganglioni şi căi nervoase. ceea ceoferă un aspect relativ coordonat şi coerent actelor şi comportamentului bolnavului. ca sisteme de comunicare generativă. situat la extremitatea cefalică a animalelor. CREIER. cu coordonarea mişcărilor si funcţiunile vegetative elementare. este necritică şi poate permite influenţări nocive. Nu numai diferenţa între numărul elementelor (10*—IO5 pentru un calculator. hipotalamusul (în conexiune cu hipofiza sau glanda pituitară) şi epitalamusul (în conexiune^cu epifiza sau glanda pineală). Porţiunea superficială a ciicumvoluţiilor paleale. după cum o dovedesc experienţele curentelor de brainstorming şi sintetică ş. Totuşi.a. c. Sherrington. educate în sensul atitudinilor creative şi organizate astfel incit să deblocheze şi să facă expansive aceste atitudini. ajung extrem de productive şi creatoare. cu simetrie bilaterală.lă cît şi la cea colectivă acesta valuri ficînd. certitudine subiectivă asupra unui fapt sau a unei relaţii care nu este de domeniul evidenţei şi uneori nici nu se poate demonstra.<lua. uneori cu guşă. ca sisteme de roluri. Boala este congenitală sau apare în prima copilărie.il în c. Penficld. opinie fermă. trebuie să recunoaştem că oricît de spectaculoase ar fi succesele grupelor ire. în condiţii speciale. Este ştiinţa despre creativitate. Clasificarea actuală e mai complicată: proscncefal (tclencefal -(-dienccfali. structural şi fiziologic. CREDINŢA. Anohin. un arhipaUinm. odată cu Pavlov. religioasă. cu funcţiunile vieţii conştiente. „maşină de gîndit".sînt inconsistente sau imposibile. cum este caz. mare (emisferele cerebrale). abdomenul mare. CRIESTEZIE (gr. se duce o intensă activitate medico-socială de prevenire şi eradicare a afecţiunii. gîtul scurt. generată de tulburări nevrotice. E. C. cu iniţiativa etc. în timp ce creierul propriu-zis funcţionează mixt (digital/analogic). în regiunile unde cazurile de c. cu păstrarea automatismelor motorii. înapoiere mintală (percepţie greoaie. IO10 pentru creierul uman) sau deosebiri în miniaturizare explică de ce calculatorul nu este un „creier". tegumentwn şi crus cerebri) şi rombcncefal (mczencefal: cerebel. Adrian. Mezencefalul este corelat cu starea vigilă.u. după programe autonome. talia este niieâ (pitică). termen introdus de noi pentru a desemna în limba română disciplina complexă ce se ocupă de tehnicile. de originea şi dezvoltarea comportamentelor iu159 158 Â . C. Tulburările psihice constau în. diencefalul.'. structură morfologică şi funcţională Ce. atitudine. cu repertorii de procedee euristice şi imaginative. Dacă studiul morfologiei c. pătură de substanţă cenuşie. preocupări limitate etc. CREDULITATE. adevăratul sediu al acestor funcţiuni („corticalitatea") este cortexul cerebral. Cretinul este uşor de recunoscut după aspectele sale fizice si psihic i a racteristice. în pallium se deosebesc. în ştiinţa despre fiziologia cerebrală s-a avansat numai în secolul nostru. însă analogiile ce. nu este viu. gura mare. CREPUSCULAR. funcţionarea este discretă (da/nu). A. limbaj întîrziat.-. picioarele scurte în raport cu truiif:'. Astfel. ştiinţă muitidisciplinară caro se ocupă de fenomenele crimei. CREIERUL'ANTERIOR v. cu vorbirea. de natură endocrină. grosso modo : c. P. pons şi mielencefal = bulbul). înţelegere dificilă). aistesis — sensibilitate). CREATOLOGIE. Implică naivitate. Î E LENCEFAL. pe j>ritna. prelucrînd informaţii (date) conform unor algoritmi. imoral isind şi cunoştinţele pe care le oferă diverse curente cum sînt br. este mai vechi.l. H. CRETINISM.tie. cu creierul uman. decepţii etc. sînt numeroase. Emisferele cerebrale sînt acoperite de „mantaua" (pallium) cu falduri foarte bogate la om.i!i)stormintr-ul şi sinectica. figurativ. dispoziţie apatică. sindrom al tulburării conştientei caracterizat printr-o profundă alterare a reflectării senzoriale. mcsencefal (teefum. ca şi evidenţierea deosebirilor sînt fecunde atît pentru tehnica calculatoarelor cît şi pentru psihologie. mic (cerebelhini). comportament molatic.

ui tini. în elaborarea unei probe psihologice sau în alcătuirea unei baterii de probe constă în asigurarea unor înalţi coef ici nţi de corelaţie sau validitate între performanţele la probele psihologice şi cele din activitatea reală. îşi propune să discearnă în termeni contradictorii adevărul de fals. a atitudinilor şi relaţiilor. Acesta neputînd fi însă utilizat. adică determinarea clară a ceea ce se investighează la un moment dat. decompensări.'Caţtell (1938) a introdus termenul de inteligenţă cristalizată opusă celei fluide. ascunde pericolul formării unei optici atomiste asupra personalităţii. necesar validării probelor psihologice sau unui întreg sistem de investigare. cristalizarea poate produce efecte opuse CRISTALIZARE AFECTIVĂ. în teoria atitudinilor se foloseşte termenul de c.fracţionale. dificultăţi şi alte fenomene negative ce pot fi urmate de progres sau regres. numărul ciclurilor operaţionale în 15 minute pentru o muncă repetitivă cu operaţii relativ scurte. validarea bateriei fiind stabilită prin corelaţia dintre scopurile precise (probabile) şi scopurile reale din activitatea profesională. Fiind un proces de „transmitere axiologică" ce implică şi iluzionare sau idealizare. este constructivă în măsura în care fără a ignora ceea ce este pozitiv şi prin sprijinirea pe acesta. intermediare alese trebuie justificate prin demonstrarea gradului ridicat în care acestea permit anticiparea asupra c. în dezvoltarea psihică intervin. în viaţa socială şi educaţie c. Pavelcu). singurul cu adevărat valid. pozitivul de negativ şi să scoată în evidenţă erorile. Prin introducerea rezultatelor la probele psihologice într-o ecuaţie de regresie se poate determina performanţa probabilă Ia c. activitatea reală sau componente ale acesteia asupra cărora se fac anticipaţii şi în care variabila psihică investigată este considerată a fi esenţială. acordîndu-se oamenilor încredere. Se deosebeşte de criminalistică. persoanelor. duc la o etapă superioară a dezvoltării. intervalul necesar atingerii nivelului maxim de îndemînare. Fenomenul opus este acela de decristalizare (v. indicînd fie închegarea fermă şi rezistentă a structurilor psihice şi comportamentale. imediate sau intermediare care sînt substitute ale c. comportamentelor etc. Individualizarea cerinţei de c. CRITICĂ. Succesul sau reuşita unei întregi cariere profesionale reprezintă c. destrămarea acestora. do structurile psihice particulare ale persoanei criminalului. constînd din conflicte acute. sensibilitate ascunsă şi necunoscută prin cave se produc. după psihogeneticieni (H. C. Momentele de c. pe care-1 redă într-o anumită lumină şi cu însuşiri exagerate într-un sens sau altul. neacoperire a unor expectaţii. Cerinţa de c. operează prin confruntare cu ceea ce este prestabilit ca adevărat şi valoros. Rezultatele obţinute pe baza prelucrării statistice a datei ir referitoare la manifestările psihice investigate. ultim. producţie lunară sau pe mai multe luni etc). defectele şi cauzele lor pentru a le elimina. care se explică după Jnhelder nu atît 161 . a considerării acesteia ca fiind alcătuită din entităţi corespunzătoare funcţiilor sau proceselor măsurate. se apelează în mod curent la c. CRIZĂ. trebuie să fie privite ca expresii concentrate ale unor simptome. a valorii de nonvalnan şi a punerii — Dicţionar de psihologie lor în opoziţie. moment sau fază a unui proces. relaţiile metapsihice de tipvil telepatiei. şi tratarea negativistă unilaterală a obiectului supus analizei. Gîndirea c. percepţie extrasenzorială. care este o disciplină tehnică reunind procedeele de depistare a crimei şi persoanei făptuitorului. simptomul nefiind identic cu trăsăturile reale caracteristice. sistem de referinţă în raport cu care se efectuează o evaluare sau comparaţie. stabilitate în muncă. termeni împrumutaţi din fizică şi avînd un sens analogic şi în psihologie. de particularităţile acţiunilor criminale individuale şi grupale. de regulă. momeutul plafonării curbei performanţei pentru sarcinile repetitive simple). absenţe. contribuie la diminuarea şi înlăturarea deficienţelor. după Ch. b) date relative la morbiditate. Pavelcu. CRIPTESTEZIE. Succesul profesional este descompus astfel în variabile-criteriu: a) date de producţie (timpul necesar efectuării unei operaţii sau realizării unui produs într-o muncă ncrepetitivâ. situaţiilor sub influenţa sentimentului sau a pasiunii" (V.). termen metaforic ce desemnează „fenomenul de transfigurare a obiectelor. B. Analiza critică aplicată unor date ştiinţifice. LIZARE. privaţiuni. Wallon. CRISTALIZARE .DECRISTA- după cum se dezvoltă ca amăgire. c) date asupra instruibilităţii profesionale (cantitatea de timp necesară atingerii unui anumit nivel de îndemînare sau nivelul de îndemînare atins într-o anumită perioadă de timp. care reflectă incomplet dar direct succesul. fără a tolera ceva din ceea ce nu se justifică valoric. fie disoluţia. normă. prevenirea actelor criminale şi de mijloacele de reeducare. ultim. întrucît pulsiunile afective structurate se proiectează asupra obiectului. Spiritul critic este o atitudine tinzînd spre evaluarea riguroasă a faptelor. proces intelectual de discriminare a adevărului de fals. de combaterea. nervoasă reprezintă contradicţii a căror rezolvare coincide cu depăşirea c. în psihologia engleză. eroare sau chemare spre înfăptuire şi perfecţionare. R. de creştere legate de relaţiile dizarmonice ce intervin in evoluţia organismului şi care. (potenţialul de reuşită profesională). indicator. Carlmichael) faze de c. CRITERIU. se reflectă toate însuşirile personalităţii. Kichet. fapt în care. accidente. Există c. Criticismul este o exagerare a c. care reflectă indirect succesul. după V. Cristalizarea este sinonimă cu integrarea progresiva a sentimentelor. activităţii individuale sau colective.

Psihologii americani au înlocuit acest termen cu clueclues. în acelaşi timp. stimul. a atelierelor de creaţie în culori care să nu obosească. termeni aparţinînd teoriilor clasice asupra percepţiei spaţiului.prin condiţiile evoluţiei psihice ca atare cît prin cerinţele educaţionale şi sociale. proprietate a energiei radiante rezultînd din frecvenţa. fie prin citirea directă pe cronometru (la c. continuă constă din măsurarea diferitelor elemente de muncă. în genere fenomenele de c. repetată constă din înregistrarea duratelor elementelor de muncă ale unei operaţii. negru) şi culori cromatice. sînt caracteristici ale speciei. Mead a constatat că la anumite populaţii primitive nu există o c a pubertăţii pentru că nu se pun anumite probleme socioculturale.) şi pentru care. altul. descoperind semnificaţii. Cue-Cues înseamnă. în unele condiţii unul dintre ei fiind mai important. semn şi'simbol. în mod continuu. selectivă constă din înregistrarea separată a duratelor unor elemente de muncă. a utilajului şi în general a obiectelor folosite în procesul de producţie. în sensul că cue se referă la ceea ce pune în mişcare răspunsul. Primul factor ce trebuie luat în considerare în alegerea culorilor 163 CULORI FUNCŢIONALE. acţionînd ca un calculator. furnizînd materialul brut. indiferent de ordinea şi durata lor. de la începutul pînă la sfîrşitul operaţiei (ciclului) respective. în altele. a duratei elementelor unui proces de producţie. Au existat şi mai există încă contestaţii la adresa acestor împărţiri ale mecanismelor perceptive în subprocese. iar clue se referă mai mult la gîndire. Procedeul de c. gri. selectivă-grupată constă din înregistrarea duratelor elementelor de muncă ale unei operaţii grupate variabil de la un ciclu la altul. a camerelor de locuit. De aici ideea vopsirii pereţilor. Se recomandă pentru studierea operaţiilor ale căror elemente de muncă au durate scurte (sub 3 sec. M. C. mecanism. CULOARE. Boring (1947) arată că trebuie să se facă distincţie între cue şi clue. diferiţi prin combinarea în perechea cromozomică în celulele masculine (xy) şi cele feminine (xx). de regulă. Aşa cum ar?*'^ Smidth (1957). din motive obiective. întristează. măsurare şi analiză a timpului de muncă. lori ce pot reprezenta un factor important de întreţinere a capacităţii funcţionale a ochiului şi de prevenire a oboselii generale. acid dezoxiribonucleic. Omul deţine două seturi a cîte 23 de c. dar ştiinţific este unul şi acelaşi lucru cu cue-cues. fără întrerupere. în anumite limite. Valorile c. luate separat. voliţionale şi mai ales afective şi de personalitate. a birourilor de lucru. nu se pot stabili timpii pe baza sistemelor de normative de timp pe mişcări. la fiecare unitate de produs. mnezice. puritate şi strălucire. după Lapicque. iar o pereche este constituită din heterozomi sau c. în funcţie de durata elementelor analizate şi de necesitatea studierii totale sau parţiale a operaţiei. iar culorile prea vii obosesc. timpul minim necesar (prag) pentru a obţine efect excitator la o intensitate a stimulului egală cu dublul reobazei (= intensitate ce dă efect la un timp nelimitat). psihică pot fi calificate ca normale sau anormale şi de asemenea ca tranzitorii sau persistente. se studiază timpul operativ sau cel de funcţionare utilă a utilajului. psihice sînt specificate drept intelectuale. ceea ce reprezintă o calitate esenţială a stimulării perceptive. recepţionată şi discriminată vizual. CUE-CUES. care etimologic înseamnă „cheia". Prin c. care se repeta identic. studiate în succesiunea lor tehnologică. metodă de urmăresc în mod special. la orice durată a stimulaţiei. poate fi efectuată cu sau fără evaluarea ritmului de muncă. într-o anumită ordine de alternanţă. formaţiune filiformă plasată în nucleul celulelor care. Procedeul c. b) aceste cue(s) sînt întotdeauna în interacţiune. dispuşi în pereche: 22 de perechi sînt autozomi sau c. sexuali. selectiv-grupat. a timpului de folosire a utilajului şi a celui de mişcare şi transformare a obiectului muncii. cu- . amplitudinea şi forma undelor. Procedeul se utilizează la studierea operaţiilor care au elemente de muncă CLI durata mai mare de 3 sec. Numărul şi forma c. durata elementului rezultînd fie prin diferenţa între înregistrările timpului curent. desemnînd variate submecanisme perceptive care sînt confundate cu înseşi proprietăţile corespunzătoare obiectului. Durata fiecărui element în parte rezultă din diferenţa dintre durata ciclului complet şi durata grupei cu elemente ce nu conţin elementul de muncă ce urmează a i se stabili durata. Se disting culori acromatice (alb. introduşi de Hering şi Helmholtz. histone şi alte substanţe specifice. Se utilizează la studierea elementelor de muncă avînd o durată mai mică de 3 sec. prin constituţia sa. S-a constatat astfel că nuanţele închise. CRONAXIE. corespunzător punctelor de fixare. ce se CRONOMETRARE. îndeplineşte funcţia de purtător al materialului ereditar. rezultate din' analiză spectrală şi prezentînd calităţi de nuanţă. omologi funcţional. se modifică în cazuri patologice şi cresc pînă la dispariţia efectului excitator. trebuie făcute două modificări eso^y ia i e î n teoria clasică d&=-^re ciie: a) este necesar c* presupunem că fiecare "Punct din spaţiu este reprezentat de un punct pe retină. CROMOZOM. Influenţa psihică a culorilor este cunoscută de multă vreme. este un parametru al excitabilităţii nervilor şi muşchilor. la senzaţii. cu revenire la zero). repetat. C. C. Sfîrşitul unui element corespunde cu începutul celui următor. C. Procedeul de c. Există un raport între puncte şi energia configuraţiilor.

în prelungirea biologiei. Această despărţire nu poate fi absolutizată. rezultate ale c practicii şi transformării mediului natural şi social. clasificabile în şapte grupe: descriptive. şi nu de una în genere. ca ansamblu al mijloacelor. materială şi c. poate duce la perturbări patologice. Malinowski construieşte teoria c. iii. Accentuarea stării de c. ca atare. normative. Deci'. b) c. orice greşeală gravă antrenează coiiflicteinorale. ştiinţă. al dezvoltării şi perfecţionării omului". sale. religie e t c . Boas. A.uitat al muncii omului şi dezvoltării lui istorice. are urmări favorabile asupra capacităţii do muncă şi. în general. mitologia şi ştiinţa. reduce rebuturile. cea spirituală. Malinowslu. Taylor) se poate vorbi de mai multe c. C.S. controlul social. este un sens restrictiv. guvernămîntul. C. comunicaţional şi creativ sau axiologic. la noi în ţară şi în străinătate. Socialul şi '•'iltur. studiul schimbărilor interculturale şi adîncirca specificului fiecăreia din c. foarte importantă în creşterea capacităţii de muncă. şi a propus delimitarea de arii ale c. intenţii. nu produce noi valori. tot ce nu ţine nemijlocit de natură. ca stadiu al evoluţiei formaţiei spirituale a oamenilor şi constînd din artă. privind doar sfera spirituală. dacă '"i se ţine seama de coeficientul '!'• valoare social-umană. drept. practicile religioase. de la o simplă unealtă şi pînă la cele m. care dau mai multă lumină şi sînt activatoare. B. materială. Se caută o schemă uni- 164 . concept de maxima complexitate. mai recent. normelor şi instituţiilor proprii unei societăţi într-un moment istoric şi caracterizînd procesele materiale ale acesteia. graiul. asupra dinamicii lor progresive. concepţia. îşi încetează fiinţarea cînd nu mai este generativă. apelează la variate strategii structuraliste. Strauss) sau '. de unde şi dificultatea definirii lui unitare. Tă"ase defineşte c. dar şi interacţiunea necesară dintre structurile materiale şi cele spirituale ale c. bej şi verde-pal. Mead. C. . Krocker şi C. C. Aceasta devine nota distinctivă a fenomenelor de c. chinuri ale conştiinţei.eu. Al. dorinţe nepermise. In sens patologic intervine complexul de c. înţelegea pluralist c.L. pragmatic. Culoarea albă reflectă toate radiaţiile luminoase pe care le primeşte cu cea mai mare economie. îndeplineşte funcţii relaţionale şi reprezintă o valoare. îmbunătăţeşte calitatea produselor. fiind iw. proceselor. filosofic. Spengler a introdus distincţia dintre civilizaţie. produselor. Studiul c. Linton). între existenţial şi axiologic se constată unitat". mijlocesc semnificativ şi diferenţial existenţa umană (v. morală. după Wissler. De aici' aşteptarea unei pedepse sau chiar tendinţa spre autopedepsire. factoriale sau istoriste. dată fiind nu numai posibilitatea decalajului. este c.. Kluckholn au inventariat 160 de definiţii ale c. în acest sens concret şi comparativ (E. în mod firesc însă. încărcat cu o multitudine de valenţe şi sensuri. socotită C. U. H.f. Negrul este opusul acesteia. Fiecare din elementele unei c. adăugăm noi. psihologice. O. din transformarea naturii şi emanciparea de aceasta în construcţia şi existenţa socioculturală. ca în etnologi. accentul se pune pe produse şi rezultate care exercită o influenţă. CULTURĂ. creşte productivitatea muncii. pentru a obţine o emoţie pozitivă. deoarece nu absoarbe nimic.i înalte creaţii artistice. Mai vechi şi uzitate sînt două înţelesuri ale termenului: a) c. De aceea trebuie adoptat ca bază conceptul extensiv al C. CULPABILITATE. Fenomenul de c. Deci. sînt transmise prin simboluri şi constituie realizările esenţiale ale grupelor umane. absorbind toate radiaţiile primite.! (B.se referă la lumina pe care acestea au posibilitatea s-o disperseze. limba.'.r care rezultă din separarea şi opoziţia faţă de natură. prezintă un ruvel de funcţionalitate şi o mare complexitate. tehnicilor. arta. Iii scrie: „Cultura este înainte de toate uu aparat instrumental care permite omului să rezolve mai bine problemele concrete şi specifice pe care trebuie să le înfrunte in mediul său cînd îşi satisface trebuinţele.-tructimii. ca fiind ansamblul mijloacelor. Kardiner. organizarea economică. Caramelca). fondatorul şcolii antropologice de la Chicago.diii sint aşa de sudate '"<:it ajung să se confunde. Experimentările efectuate pînă în prezent. au arătat că rezultate bune se obţin prin folosirea următoarelor culori: albastru-gri." E. se folosesc culorile care reflectă bine radiaţiile luminoase. arta."vergent pe modelul de person ihtate umană ca în antropologi culturală (G. stare a celui care este dominat de sentimentul şi ideea că a comis o greşeală şi resimte mai mult sau mai puţin intens vinovăţia sa. cunoştinţelor. Fiind un subsistem al macrosistenuilui social. este tratată moral. istorice. Radc'dfie-ljrown. genetice şi incomplete. nu poate fi conceput şi studiat unilateral dacă este să urmărim metodologia ştiinţifică introdusă de marxism în domeniul disciplinelor sociale. sistemele sociale şi familia. educaţia sau. proprietatea. structurale. ca „totalitate a produselor materiale şi spirituale "le muncii omeneşti. trăsăturile materiale. Mever Fortes consideră că analiza cuUurologică se opreşte asupra „calificativelor" fenomenelor sociale şi. propriu-zisă. Analiza fenomenelor culturale ţine întotdeauna seama de o schemă şi de anumite categorii cum sînt: după Pritchard. De aici. Folosirea raţională a c. în dinamica fenomenelor culturale intră cu necesitate momentele: cognitiv. preocuparea pentru modele culturale implicite sau explicite ce reglează conduitele. micşorează numărul accidentelor de muncă. Vinovăţia poate să aibă numai un caracter imaginar sau să se reducă la gînduri.

aceasta din urmă fiind izvor. de principiu. a cunoaşte înseamnă a produce în gîndire pentru a reconstitui modul de producere a fenomenelor". Importantă este surprinderea ierarhiei şi emergenţei sistemelor de c. Se impun trei tipuri de c. bază şi criteriu de verificare a c. Carnap. ea nu este un fenomen supraorganic şi suprapsihic. are. tarea grafică a desfăşurării şi rezultatelor obţinute într-un proces de învăţare. ex- 166 167 . în psihologie. Gonseth susţine principiul „deschiderii la experienţă" al c.S. ci apoi ea să fie studiată independent do cei ce o creează şi o poartă. aceasta fiind calea cunoaşterii adevărului.. de regulă. culturalul şi socialul alcătuind un sistem mteracţionist.Titiev le grupează după cele trei mari linii ale comportamentului uman: a) omul fiţă de habitat 'economie. Popper. este aplicat pentru a califica nivelul calitativ şi modul de organizare a limbajului. iar în cazul acţiunilor dificile evoluează iniţial lent şi apoi urcă brusc.H. b) omul faţă de om (organizare şi relaţii sociale).î. de e. sau un „numitor comun" alcătuit din categoriile proprii oricărei e.versuia aplicabilă tuturor c. uzînd de coduri şi mijloace semantice. termenul de c. a fost redată de Lenin: „de la intuirea vie la gîndirea abstractă şi de la ea la practică. iar apoi progresîndu-se în spirală. b) c. \V. se corelează cu cea privind adevărul obiectiv şi cu cea privind dialectica relaţiilor dintre adevărurile relative şi adevărul absolut către care omenirea avansează nelimitat. Cultwologia lui L.a. K. studiază şi text extrasouiritic. c) omul faţa de necunoscut (simbolică. de e. categorie filosofică tratînd relaţiile din' re subiect şi obiect. CUTANAT. Aceste categorii se centrează în jurul existenţei umane şi M. Prin coordonările interoperaţionale se construiesc diferite modele ale lumii. al asimilării şi reconstrucţiei informaţionale a lumii obiective de către subiect. de e. şi interpretată categorial. CUNOAŞTERE.. este recunoscută ca un proces ce reuneşte senzorialul şi logicul. cunoaştere). în formarea deprinderilor c. primarea grafică a modificărilor de ordin cantitativ şi calitativ ce intervin în evoluţia psihofiziologică a unui individ într-o anume perioadă de timp. Gonseth ş. 1909 (KnlturoV logie). F. cultura reprezintă organizarea obiectelor şi evenimentelor depinzînd de simboluri — limbă. tehnologie). acestea avînd o legătură directă cu geneza personalităţii... urcă iniţial brusc şi apoi mai lent în cazul acţiunilor facile. Cultura nu poate fi însă desprinsă de social. C. acestea din urmă devenind.: a) c. atribut al complexului senzorial cu receptori periferici în piele şi care include tactul. susţinută de marxism. de tip a exprimă o evoluţie accelerată în primele perioade de vîrstă şi o reducere a ritmului în perioadele următoare. „cunoaşterea constă în construcţia sau reconstrucţia obiectului cunoaşterii. Din'punct de vedere culturologic. rezidă în aceea că ea nu numai că asimilează lumea fizică a obiectelor dar şi pe cea a acţiunilor. este întotdeauna un proces psihosocial cu o evoluţie şi tipologie istorică. iar pe ordonată progresele şi greşelile. ci stăpînirea şi depăşirea ei.. în psihologie. reprezen- CURBĂ DE EVOLUŢIE. — într-un con- c CULTUROLOGIE. o formă de S iniţial intervenind o regresie în fondul de cunoştinţe certe. simţul termic.. CURAJ. Ralph Linton a folosit termenul de „fundament cultural" al personalităţii. a cunoaşterii realităţii obiective" . (G. Lowie arăta că „în cursul ultimilor o sută de ani a devenit tot mai clar că cultura. Oswald. interpretează ştiinţific fenomenele culturale. Dialectica procesului c. Specificitatea dar şi ascensiunea C. oamenii.. K. operaţii mintale. Marxismul afirmă relaţia de unitate dintre c. sentimentelor. credinţe etc. White este similară cu „ştiinţa culturii" (E. Oitwald. prin interiorizare. C. independent de J. Implică nu absenţa fricii. care modelează realitatea după norme logice. Murdock).i?. unelte.£?t scrie. furnizate de o serie de epistemologi moderni: R. în 1939 L. c) c. Reflectarea caracterizează transferul adecvat de la obiect la subiect dar nu epuizează c. trăsătură caracterială de ordin voliţional constînd în capacitatea de înfruntare conştientă a pericolelor şi de ac- ţiune consecventă în condiţii de risc.î. pe abscisă înscriindu-se investiţiile de timp. astfel îneît să se sesizeze mecanismul acestei construcţii. comună este studiată de gnoseologie iar cea ştiinţifică de epistemologie. Taylor). P. în consecinţă. obicei. de tip c exprimă un ritm uniform şi moderat pe întreg parcursul intervalului studiat. Termenul a apărut pentru prima oară în scrierile lui Y . atitudinilor şi pentru caracterizarea atît a conţinutului cunoaşterii şi trăirilor cît şi a stilului intelectual şi afectiv. deşi atribuită unui subiect-robot. şi practica soci il-istovică. modelul general. reprezintă.A. White inventează şi introduce în literatura antropologică americană acelaşi termen. c. de tip b exprimă un ritm relativ lent al evoluţiei în primele perioade şi o intensificare a ritmului ulterior. Quine. Teza cognoscibilităţii lumii. K. acestea fiind susceptibile şi de studii formale. empiricul şi teoreticul şi care se desfăşoară perpetuu în ordinea interacţiunii dintre subiect şi lumea sa. „Să nu-ţi fie teamă de nimic mai mult decît de teamă" (Emmerson).A. C. se menţionează metoda cuiturologică constînd din cercetarea şi explicarea formaţiunilor de personalitate prin studiul morfologic al culturii de apartenenţă. un domeniu distinct". durerea periferică şi probabil şi alte for- CURBA ÎNVĂŢĂRII.de e.

elucidînd conţinutul proceselor şi condiţiilor interne. CUTIA NEAGRĂ (T5LACKBOX). în strînsă interacţiune cu metoda modelării. nedeterminat iu detalii. metodă de bază a ciberneticii. sistem de co- tre ele. D. DARVINISM. induse abstrac'ic de trans- mc de recepţie protopatică printre care şi rudimente de sensibilitate la lumină (A. este intens folosită la copiii surzi pentru formarea limbajului şi demutizare. caracteristică comportamentală definită prin sfidarea pi imejdiei.R. Este deci un alfabet „manual" conţinînd atîtea semne digitale cîte litere sînt în alfabetul limbii respective. Dactilograful este un mod de comunicare tactilă cu orbii surzi.n. şi veriga eferentă. este lă baza dezvoltării tuturor celorlalte organe de simţ. D municare a cuvintelor cu ajutorul degetelor. precizîndu-se apoi natura comportamentului. stimulările la intrare. se explică printr-o defecţiune constitutivă a sistemului vizual. reprezintă un senzorium comun. Ashby (1956). cecitate cromatică parţială constînd din incapacitatea de a vedea roşul şi verdele. de. stimulările la ieşire. sistem complet. sau prin dermografie. fundamentată teoretic de W. Fiecare literă este desemnată printr-un gest digitalopalmar. luptă ce se desfăşoară în cadrul aceleiaşi specii sau între specii aproJ69 . şi se formulează !ej. Leontiev). acestea fiind confundate înDACTILOLOGIE.e. se tinde spre trecerea de la c. c.. îndrăzneală. prin care se fixează şi se transmit din generaţie în generaţie variatele caractere dobîndite (fapt relativizat şi chiar contestat de curentele neodarviniste). Factorii la care recurge Darwin sînt: 1) Variabilitatea sau diversitatea modificării organismelor datorită condiţiilor interne şi influenţelor de mediu. determinist sau probabilist. mai ales în relaţiile cu normalii. caracteristicile elementelor componente. 3) Suprapopulaţia sau tendinţa de sporire a numărului indivizilor speciei peste condiţiile de subsistenţă oferite de mediu. d..n. analizînd relaţiile dintre extremele sistemului cerebral veriga aferentă. Faţă de lamarkism. fă. 4) Lupta pentru existenţă sau pentru supravieţuire. temeritate. prin aplicarea palmei unuia asupra palmei celuilalt pentru d. Keferindu-se la planul gîndurilor şi ideilor unei persoane. adică 1. Di-a lungul istoriei cercetărilor ştiinţifice. Cercetarea psihologică tinde să depăşească metoda c. teorie evoluţionistă de însemnătate revoluţionară prin care se întemeiază biologia ştiinţifică. metoda „cutiei negre" pre- DICŢIONARELE ALBATROS formările care se petrec în interior.< evoluţiei lui ulterioare. trasarea de litere pe palma celui ce recepţionează. la „cutia albă". în pofida oricăror riscuri.. CUTEZANŢĂ. 1/Selinviorismul s-a bazat mult pe modelul c. prin labiolectură. cuvintele se comunică pe cale vizuală. folosit de surdomuţi. valoros. tinzînd să fie înlocuită. sistemul cunoscut în detalii şi astfel luat în stăpînire. Ulterior ea îşi pierde din importanţă. subiective. După măsurarea riguroasă a mărimilor de intrai c şi de ieşire.n. Se consideră că subsistemul senzorial c. se exprimă matematic dependenţa mărimilor de ieşire de mărimile de intrare.supune cercetarea comportamentului unui si_:tem complex sau hipercomplex pe baza corelării mărimilor de intrare ţi a celor de ieşire. 2) Ereditatea. DALTONISM. Astfel. este legată de afirmarea a ceea ce este nou. reprezintă un progres important în sensul conceperii dialectice a acesteia. D. personal.

epistemologic.a. implică o slăbiciune şi nedezvoltare a celui de-al doilea sistem de semnalizare şi a funcţiilor reglatorii exercitate de acesta asupra primului sistem. unde li se aplică didactici şi măsuri educative speciale şi li se asigură necesarul de cunoştinţe compatibil cu nivelul dezvoltării lor psihice. Bider — 1968. de efort intelectual sînt reduse. Berg- D son consideră ca spontane. antropologie culturală ş. conştiinţei valorii etc. semnifică un conţinut şi stări psihice prezente la un moment dat. P. înclinaţie a caracterelor superioare de a-şi devota întreaga fiinţă unor cauze înalte. iar pe măsura avansării în vîrstă şi a evidenţierii dificultăţilor de adaptare. întrucît întîrzierea este în acelaşi timp intelectuală şi emoţională. să scrie.m. I. faptele brute obţinute în urma investigaţiei. corespunde unui mod de organizare caracterială ce implică atît formă (aspiraţia generică şi senti< mentulspre îndeplinirea datoriei.a. 110 . prin care se efectuează trierea şi continuitatea celor mai apţi. întrucît reduce legile dezvoltării sociale la raporturi pur biologice. deprinderea de a răspunde obliga ţiilor. este o dimensiune esenţială a binelui moral care se sprijină pe principiul de bază al „celui mai bun lucru de făcut".m.m. credul. prin înţelegere greoaie.Grigoraş afirmă că libertatea voinţei trebuie să fie considerată condiţia sine qua non a îndeplinirii datoriei. o serie de psihologi (I. persuasiuni.M. traume craniene ş. în genere. Aceşti ultimi factori au fost puşi de epigonii lui Darwin la baza d. imediate. Latură practică. atitudinilor şi conduitei morale.). „autodeterminarea morală a omului are loc nu numai prin intermediul datoriei.m. s-a formulat o teorie despre rolul adaptativ al emoţiilor şi expresiilor emoţionale. în anumite limite. şi structurile perceptive sînt afectate. ceea ce reprezintă realitatea obiectivă independent de subiect. unor acţiuni sau persoane. se caracterizează prin glndire insuficient dezvoltată. să înveţe. După I Grigoraş. şi. Darwin a pus şi bazele psihologiei genetice. dispoziţia voluntară corespunzătoare. D. Astfel este în expresia engleză sense-data. sînt educabili. faţă de norme şi în baza necesităţii interne ca reflex al necesităţii obiective sociomorale. naiv. forma cea mai uşoară de înapoiere sau deficienţă mintală. ontologic. intervin blocaje şi tulburări emoţionale ce agravează deficitul intelectual. Conştiinţa d. efectorie a conştiinţei axiologice. conştiinciozitatea). sînt capabili. discriminare şi de calcul matematic sînt precare. clasic a fost prelungit şi dezvoltat prin neodarvinism sau genetică. esenţiale. să-şi însuşească unele noţiuni concrete (după C. să citească. iar capacităţile de critică. depăşind interesele personale de autoconservare. dar prezintă o labilitate în manifestările sale. este uşor influenţabil. dezvoltată prin convertirea cerinţelor. imediate ale conştiinţei. de slăbiciune a activităţii psihice. în final. schizofrenie. pentru că însăşi libertatea este conştiinţa unei necesităţi social-obiective.m. I. o calificare profesională corespunzătoare cu posibilităţile lor. profesionale. în psihologia experimentală. nu poate sesiza legăturile generale. Pregătirea lor se realizează în şcoli ajutătoare. modali tate a conştiinţei. directe. social. Piaget scrie: „chiar pe terenul cel mai preştiinţific şi embrionar nu există date imediate".D piate. ci se integrează tot mai mult în morala autonomă pe măsură ce se dezvoltă laturile ei de conţinut. Prin extensie. Probele psihologice de inteligenţă situează nivelul mintal al debilului mintal între 7 şi 12 ani. Roşea (1968) constată că în cazuri de d. congenitală (oligofrenia) şi una dobîndită. DĂRUIRE DE SINE. iar. manifestată.m. pot fi şcolarizaţi. în psihologie. întrucît d. fără a fi supus prelucrării sau interpretării. D. 5) Selecţia naturală. dar nu rămîne circumscrisă unei morale heteronome. obiectul cunoaşterii luat ca atare. ci şi prin mijlocirea plăcerii. DATORIE MORALĂ. responsabilitate. Torrance 1971. practice. deci sînt reduse şi capacităţile de observare sau intuiţie corectă. se dezvoltă iniţial prin constrîngeri. sociale. exersări. normelor şi principiilor morale în obligaţii morale imperioase şi realizată consecvent în virtutea primatului respectului (trebuie. Se distinge o d. M. D. cetăţeneşti. impuse obiectiv sau de desfăşurările psihice anterioare şi care îndeplinesc rolul de premise senzoriale sau intelectuale. Posibilităţile de muncă.m. Tot în cadrul d. dragostei. curent sociologic neştiinţific ce propagă idei reacţionare. Rezultate ale unui proces de observare şi înregistrare. urmînd ca abia ulterior să fie supuse unei prelucrări sau elaborări. d. Copiii cu d. pasiunii. DEBILITATE MINTALĂ. fapt senzorial elementar şi brut. în urma unor maladii neuropsihice (epilepsie. i se datoreşte prima demonstraţie argumentată a originii animale a omului. mai bine adaptaţi condiţiilor de existenţă. se obţin rezultate mai bune în şcoala ajutătoare decît dacă respectivul copil este integrat în învăţămîntul general. Debilul mintal este aproape incapabil de gîndire abstractă. encefalită. cît şi conţinut (conştiinţă morală înaltă. dar şi prin primitivism emoţional şi slăbiciune de voinţă. convingeri şi simţăminte ale valorii). în genere d. Puf an — comparaţia este metoda optimă) şi să-şi formeze priceperi şi deprinderi simple. d. — Sollen). în ansamblul său d. DAT. are priceperi şi deprinderi de conduită civilizată. Soloviov (1959) arată că. dintre obiectele şi fenomenele realităţii. limitată la aspectele concrete ale fenomenelor şi situaţiilor de viaţă.m." D. Sub aspect comportamental. reprezintă o concepţie biologică materialistă şi a slujit ca bază pentru dialectica marxistă.

o reflecare organizată prin coordonări ce asigură obiectivitatea. copilul poate lua în considerare jiu numai punctele lor de sosire. Cît priveşte d. Nu numai la reptile dar şi la păsări d. luat ca nivel zero. Ca unitate etalon este folosită decila. se calculează cu ajutorul frec173 \ . avînd la bază calculul procentual. ceea ce se explică prin coordonarea (punerea în relaţie) a două centrări ale căror efecte deformante se anu- lează reciproc (daca centrarea urţei linii de 5 cm echivalează cu . la 80 dB foarte zgomotoasă. Fenomenul este ilustrat de trecerea de la morala utili. dacă punctele de plecare ar fi fost distanţate. atingînd pragul durerii.5 = = 1). în raport cu subiectul. Exemplu de ^. în teoria creativităţii se are în vedere un blocaj anticreator datorit conformismului. se obţine prin înlăturarea acţiunii cauzelor ce au provocat blocajul sau prin comutarea atenţiei. DECILAJ. ca urmare a coordonării (punerii în relaţie) unor centrări diferite. de grup etc. — „este imposibil ca la vreun nivel să separăm obiectul de subiect. intuitive (dezvoltate prin reglarea formelor în prelungirea d.alungirea" ei cu 10%. aşa-numita eroare a etalonului dispare. Antrenează perturbări de comportament şi deficienţe adaptative cu atît mai grave cu cît animalul este situat pe o treaptă mai avansată în scara filogenetică. DECENTRARE. Limitele d. După nivel şi conţinut se disting d. Spre deosebire de celelalte forme de înapoiere mintală (idioţie şi imbecilitate). iar a. adică asimilare prin punere în raport a obiectelor asimilate". Exemplu de d. d. se integrează într-o formă mai cuprinzătoare de centrare şi d. în fine. al cărui raport faţă de pragul convenţional de 2 • IO"5 N/m3. deci d. are consecinţe minore şi pasagere. DECIBEL. intelectuală.tă numai raporturile dintre acestea. dar aceste raporturi pot fi ni. metodă de etalonare a testelor în statistica psihologică. raportul dintre ele rămînW acelaşi 5/5 = 5. Piaget. afectivă aceasta. depăşirea necesitînd atunci o viteză' de mişcare mai mare. a valorilor. în loc să se atribuie uneia din ele un rol privilegiat. ocupaţională. de la subiectivitate la obiec- tivitate".) în recuperarea şi reeducarea copiilor afectaţi de d. DECEREBRARE. mobilul B ar fi depăşit mobilul A. Atunci. cu toate insuficienţele sale mintale. care necesită parcurgerea traiectoriilor respective cu privirea şi conştientizarea diferenţelor lor de lungime. prin faptul că acţiunile iniţiale devin reversibile şi operatorii". la morala autonomă ce integrează valori sociale obiectivate. Uneori folosesc şi substanţele psihotonice. se poate adapta şi integra satisfăcător într-o activitate utilă. la un mamifer ea produce o cronică incapacitate adaptativă. aceasta implicînd şi construirea sentimentelor la nivelul valorilor sociale superioare. anularea efectului de centrare. ci şi pe cele de plecare. atunci 'creşterea absolută a valorii fiecăreia dintre ele se compensează reciproc. debilul mintal. fricii şi comodităţii şi despre o d. or. se întreabă simplu dacă ele sînt egale sau inegale. Decorticarea este operaţia de îndepărtare a cortexului. -V. aceea a valorilor sau axiologică. decentrarea este însăşi măsura acţiunii sale eficac».: I mult sau mai puţin centrate sau decentrate şi în această inversiune a orientării constă trecerea.. ceea ce se explică prin coordonarea (punerea în relaţie) a centrării punctelor de sosire cu centrarea punctelor de plecare. după J. atunci 'el va ajunge să aproximeze corect diferenţele de viteză. Enculturaţia presupune o progresivă d.5/5. activitatea mentală şi exteriorizarea.proape de 140 dB devine asurzitoare. ale căror efecte se compensează reciproc. perceptive (reglare ce permite o echilibrare între componentele obiectului).Cităm din Piaget: „Decentrare. DEBLOCARE. către 60 dB devine zgomotoasă. ludică.m. Luugu-Nicolae — 1975) pi~ pun şi demonstrează necesitatea şi eficienţa a diferite tipuri de psihoterapie (artistică. ridicarea sau înlăturarea blocajului (inhibării afective) ce reţine reacţiile.tară şi subiectiv-heteronomă. practicată experimental pe animale în scopul studierii anumitor funcţiuni ale creierului. — „subiectul este cu atît mai activ cu cît ajunge mai mult sâ se decentreze sau mai bine spus. poate fi relativa (prin compensare) sau absolută (operatorie). insuportabilă. concepute ca distincte de acţiunea proprie". este un fel de centrare asupra obiectului. Exi-. prin tonificare afectivă etc. Piaget are în vedere d.D S. deci eliminarea egocentrismului în profitul compoziţiei închise şi reglate. după opinia noastră. afective caracterizate ca „interes pentru sursele de plăcere. ce se realizează la nivelul conceptelor prin coordonări reversibile ce permit conservarea invarianţilor şi construirea explicaţiilor şi. La sugestia noastră. perceptive). D. astfel determinîndu-se unitatea (dB). prin motive şi atitudini creative. are logaritmul zecimal înmulţit cu 20. axiolo- gică.perceptivă: dacă se dau două linii drepte şi egale. la lungimi diferite ale traiectoriilor parcurse în acelaşi timp. deci a stratului cenuşiu al emisferelor cerebrale. Mihăilescu a studiat procesul de culturalizare ca d. operaţie de secţionare şi îndepărtare a emisferelor cerebrale (menţinîndu-se centrii inferiori). asupra obiectului". O ambianţă sonoră pînâ la 40 dB este considerată liniştită. unitate de măsură a nivelului de presiune acustică (simbolizată dB) care reprezintă nivelul presiunii acustice. D. prin formarea de noi motive. — „decentrarea progresivă a acţiunii proprii. intelectu'= ală: dacă în experienţa cu ajungerea parţială (micşorarea handicapului) a două vehicule care se deplasează în acelaşi timp. d.

Acestea implică întotdeauna asumarea unor riscuri şi ca urmare se pot diferenţia în: prudente (acceptarea acţiunii numai în condiţiile în care probabilitatea succesului este superioară lui 0. este declanşată. stochastice.venţei cumulate. Haythorn: „. statică. determinarea variantei de acţiu- ţiei subiect-situaţie. „. cu rezultatele cele mai bune sau cele mai slabe. 6) înlăturarea structurii alternativelor şi investirea uneia dintre variantele de acţiune cu atributul de „optimă". nivelurile certitudinii nepunînd probleme de alegere între variante de acţiune. respectiv elaborarea modelului acţiunii în condiţii de incertitudine. apar în activitatea politică pe cîmpul de luptă.căutarea unei corespondente optime la un automat. hazardate (cînd succesul şi eşecul apar ca echiprobabile) şi riscante (cînd probabilitatea succesului este inferioară lui 0. în funcţie de consistenţă şi tranzitivitate se disting: a) d.. DECIZIE.. în funcţie de cantitatea de informaţii a situaţiei actuale se disting: a) acţiunea în condiţii de certitudine. c) „adver.5).. folosită la clasificarea subiecţilor după performanţa obţinută la o anumită probă. I)udley: „. R. V. Pieron. ne permite: a) formarea unei reprezentări de ansamblu despre nivelul general al performanţei într-un colectiv dat. Asemenea d. 4) adoptarea strategiei de acţiune (de tipul minimax: „obţinerea valorii maxime. pe un eşantion mai mic de 100 de subiecţi. a cîştigului minim posibil" sau „maximinizarea cîştigului". acesta nu poate face decît supoziţii. b) punerea performanţelor de la diferite probe pe o bază comparabilă. toate. modalitate de depăşire a unui conflict cognitiv sau afectiv. o variantă de acţiune caracterizată printr-o probabilitate mare a unui cîştig de valoare mică şi o alta oferind un nivel mare al cîştigului dar o probabilitate mică a obţinerii acestuia.M. pentru care produsul dintre utilitate şi probabilitate (a succesului sau reapariţiei evenimentului scontat) are valoare maximă. a viito- rului".o funcţie mediată care precede acţiunea". Ceauşu: „Orice D fie. în teoria statistică a d. însuşit anterior (condiţie definitorie a situaţiei de certitudine)..alegerea între două sau mai multe alternative: alegere raţională pe bază de informaţie sau afectivă".. în această categorie intră şi situaţiile în care calea de acţiune unică este susceptibilă de a fi găsită prin raţionament.. între ieşiri şi intrări. nerepetabilâ. J.m.. unitate etalon. Cormick: „.precum şi în anumite momente din viaţa' individului (alegerea profesiei) e t c .: 1) identificarea principalelor variante ale acţiunii şi estimarea consecinţelor lor. cit şi pe acela al probabilităţii succesului.selecţia unui răspuns dintr-un ansamblu de răspunsuri potenţiale". ţinînd seama de costul trecerii de la informare la decizie". duc la o situaţie adecvată". în statistica psihologică. b) d. ireversibilă. prima d. sau de tipul maximin: „reducerea la nivelul minim a pierderii maxime posibile" sau „minimalizarea pierderilor"). a) gradul de determinare a situaţiilor anticipate (mai precis. într-un sens dat. acestea fiind dictate de însăşi valoarea sau utilitatea lor pentru individ (în baza postulatului care atribuie comportamentului uman tendinţa maximizării utilităţii)... constînd în lanţuri de d. b) d. Tiffin şi E. Printre criteriile mai larg utilizate pentru clasificarea d. 3) estimarea probabilităţilor de reuşită sau de eşec pentru fiecare variantă de acţiune. H. atunci cînd evoluţia situaţiei este anticipată cu probabilitatea 1 sau 0.5). proces de alegere sau judecată care apare cînd subiectul cunoaşte mai multe cursuri de acţiune posibile. Momentele d. Potrivit convenţiilor stabilite în statistică. 5) reducerea variantelor de acţiune pînă Ja „structura alternativelor" (dilema) în care se înfruntă. pe căile de acţiune conturate.. in vederea realizării [aducerea în momentul prezent) a unui „obiect" prefigurat. Se recomandă să nu se aplice d. în situaţiile în care individul poate prevedea cu certitudine efectele oricăreia dintre acţiunile sale sau ale evenimentelor exterioare. se numără. DECILĂ. Gagne: „.. Ele se caracterizează deci printr-o anu175 174 . a doua d. în care este angrenat individul. în situaţiile de incertitudine se întrevăd mai multe căi de acţiune.J. de regulă. b) consistenţă şi tranzitivitate. în urma aprecierii lor prin prisma utilităţii (subiectivă) sau a valorii (obiectivă) sociale. Metoda d. propriu-zisă. în care parametrii fiecărei verigi suferă modificări în funcţie de rezultatele obţinute anterior. Tipuri de d. diferenţiate atit pe planul utilităţii. după un proces de evaluare. respectiv acţiunea prin care se încearcă concretizarea. răspunsul la forma pe care o va lua situaţia fiind preelaborat şi însuşit prin învăţare. 2) ierarhizarea efectelor previzibile. în anumite activităţi profesionale în condiţii de acută criză de timp. care. . hotărîre sau opţiune ce survine ori de cîte ori în desfăşurarea unei activităţi apar evenimente care împiedică anticiparea cu certitudine a evoluţiei situaţiei. nu se pune problema alegerii acţiunilor.sarul de joc".a.. prin intermediul căreia ştie că va obţine o anumită utilităţi. Sînt mai multe definiţii ale d.: K. respectiv atunci cînd asupra evoluţiei situaţiei. Individul destochează din stocul „memorie" modelul de acţiu- D ne. va cuprinde primii lO°/o subiecţi.d. decurgînd dintr-o trebuinţă. 20% din subiecţi ş. cantitatea de informaţie a situaţiei prezente.selectarea unui curs de acţiuni dintr-un număr de alternative:. Le Maitour „. L. reprezentată prin alegerea unică. cotabilă. d) caracterul rela- modificare de comportament care. Sweetland şi W.

exprimînd ceea ce ar dori individul să obţină. Termenul se mai foloseşte şi pentru a desemna tehnici de a'şa-zisă „spălare a creierului". constă în formarea unei condiţionări negative (de apărare. cele create de variaţiile unor factori cum sînt cei meteorologici etc. c) „Jocul pluripersonal". Actul d. se manifestă prin prudenţă. d. exprimînd: 1) Situaţia de inferioritate. în semnale echivalente. de la informaţia reproductivă la cea de comandă. pe baza unei anumite 12 reguli. apariţia semnelor de insuficienţă cardiacă etc. dată fiind facila lor restabilire). proces de . cunoaşterea situaţiei şi asumarea conştientă a riscurilor. intensitatea aspiraţiei. respectiv tendinţa de a părăsi cîmpul acţiunii. teama (de tipul anxietăţii). percepţia performanţei. exprimînd ceea ce crede individul că va obţine. înaintea oricărei evaluări a mijloacelor sale de acţiune. adică: L = P(ZJ g Z -> a. deosebirea constînd în faptul că adversarul de joc se identifică cu propria persoană. a riscurilor. în psihoterapie. transformare a semnalelor unui alfabet-cod. deşi îndrăzneala şi actul de curaj înseamnă în egală măsură acceptarea acţiunii. Sub această denumire sînt cuprinse situaţiile în care individul este confruntat cu strategiile altor persoane. susceptibile de a facilita sau a îngreuna atingerea scopurilor urmărite de individ. este înţelegerea. manifestată prin reacţii generalizate (aşanumita „avalanşă de reacţii"). Printre formele active ale conduitei în această situaţie se numără: laşitatea. blazare.) fiziologie. precum şi panica. vers compensării constînd din perturbarea echilibrului în urma unui deficit sau privaţiuni. atitudinea de minimalizare a dificultăţii. care facilitează adaptarea la condiţiile mereu noi ale activităţii. proces in- DECODIFICARE. caracterizată prin conştiinţa faptului că forţele proprii sînt suficiente pentru învingerea dificultăţii situaţiei. implică: scopul ideal.mită lipsă do consistenţă şi tranzitivitate. între ceea ce vrea şi ceea ce poate efectiv individul. percepţie etc. d. Din acest punct de vedere se disting: a) „Jocul contra naturii". includ: panica manifestată prin inhibiţie generalizată (înrudită cu aşa-numitul „reflex de moarte aparentă"). proprii sistemului receptor/ destinatar. substratul lor este deo- D sebit: necunoaşterea situaţiei şi absenţa conştiinţei riscului în cazul îndrăznelii. în neuroDECOMPENSARE. în situaţiile ce se subsumează acestei denumiri adversarul îl constituie natura în înţelesul larg de sumă a factorilor impersonali generatori de evenimente cu grade diferite de previzibilitate sau chiar imprevizibile. pe fondul încrederii în propriile forţe. calm. Este procesul invers codificării. scopul concret pe care îşi propune să-1 atingă (definit de S. în această categorie intră situaţiile care apar în decursul aşa-numitelor „jocuri de noroc". De aici d. în această situaţie. Iar actul eroic înseamnă anularea factorului utilitate (personală) pe fondul aceluia care reprezintă valoarea (socială) şi acceptarea oricărei eventualităţi. c) prin „adversar de joc" se înţelege factorul generator al evenimentelor care măresc în asemenea măsură nedeterminarea situaţiei actuale incit împiedică anticiparea cu certitudine a evoluţiei ei. b) „Jocul contra sine". îndrăzneala se diferenţiază de curaj prin absenţa cunoaşterii pericolului. 3) Situaţia de superioritate (de dominare). Se caracterizează prin deplină încredere în forţele proprii şi prin sentimentul că dificultăţile situaţiei pot fi învinse. Confruntarea are loc între aspiraţii şi posibilităţi. d) în funcţie de caracterul relaţiei subiect-situaţie se disting d. constînd în participarea formală la activitate. actul de curaj şi actul eroic. Astfel la alcoolici sau drogomani se dă odată cu dozele de alcool eau morfină şi o substanţă cu efecte vomitive. atunci cînd simte sau D apreciază că posibilităţile sale de acţiune sînt insuficiente pentru învingerea dificultăţii problemei cu care este confruntat. Are o structură asemănătoare cu forma anterioară. Forma pasivă a conduitei în această situaţie. Forma cea mai înaltă a d. Siegel drept „punctul din regiunea pozitivă a scalei de utilitate aplicată la o variabilă de realizare care se identifică cu cei mai înalt dintre scopurile între care modificarea funcţiei utilităţii este maximă" . tensiunea psihică ce ia naştere o dată cu fixarea sau alegerea unui scop. în cazul actului de curaj. resemnarea. 6 A) alfabet-cod alfabet de bază Psihologic. 2) Situaţia de echilibru. cu privire la propria securitate. Manifestare clinică a epuizării sau a depăşirii resurselor funcţionale ale unui organ lezat (ex. Astfel. de la reflex senzorial la senzaţie. chiar a certitudinii de nivelul zero. ceea ce crede individul că a obţinut înainte de a cunoaşte rezultatul exact al acţiunii. care defineşte poziţia în care se plasează în şi faţă de mediu. transformare realizată de traductorii de intrare a sistemului. faţă de consumul de alcool sau drog. DECONDIŢIONARE. nivelul aspiraţiei. în care se îmbină intensitatea motivaţiei şi nivelul scopului (cu cît acesta este mai ridicat cu atît intensitatea aspiraţiei este mai mare). se manifestă prin indiferenţă. de fejecţie) la stimulii ce au fost condiţionaţi în chip patologic. înseamnă trecerea de la semn la semnificaţie. slăbirea şi stingerea reflexelor condiţionate ca urmare a neîntăririi lor îndelungate (se presupune că nu dispar cu totul. Formele active sînt reprezentate prin: îndrăzneală. Formele pasive ale conduitei. nivelul sperat al scopului. lipsă de interes. Suprimarea compensării. stăpînire de sine.

c) studierea particularităţilor vieţii şi activităţii copiilor deficienţi în anumite condiţii sociale. f) elaborarea metodelor de pregătire practică. morali. se construieşte prin raportarea la genul proxim şi stabilirea diferenţei specifice. Deficienţii senzoriali. în contextul d. D. stabileşte o identitate de semnificaţie cognitivă între termenul de definit şi descripţia (explicaţia). Se disting d. d. influenţează şi unele mobiluri afective conştiente. capitole de pedagogie specială adecvată cerinţelor pedagogico-medicale ale recuperării şi compensării funcţiiDEDUBLAREA PERSONALI- D lor deficiente. constînd din eliberarea tendinţelor refulate. DEFECTOLOGIE. d) elaborarea sistemului de educare şi instruire diferenţiat după deficienţe. D. practice şi abstractgeometrice. DEJA VU (PŞEUDOMNEZIE). senzoriali. iluzie a gnoziei constînd în falsa recunoaştere. fenomen psihopatologic de disociere a unităţii personalităţii prin dedublarea fiinţei. motori şi mentali sînt consideraţi nu anormali. proces intelectual de examinare cît mai completă a unui fapt cu relevarea argumentelor şi motivelor pro şi contra în vederea adoptării unei decizii. dintr-o dublă perspectivă semiotică şi praxiologică. Prin extensiune. iar altul patologic şi bazat pe o motivaţie inconştientă. o lacună morfofuncţională înnăscută sau survenită. pentru prima dată. Deficienţele sînt anomalii dar nu reprezintă ceva patologic. dar după Lacheliere. întrucît acestea din urmă sînt subordonate primelor. disciplină psihopedagogică care se ocupă de particularităţile psihofiziologice ale dezvoltării copiilor cu deficienţe fizice şi psihice şi cu legile. Anomalie anatomică şi funcţională ce reprezintă o deviaţie de la sistemul normal de proprietăţi ale speciei şi care se accentuează din generaţie în generaţie. nea treptată a unui organism (sau unui organ) de la o formă superioară către un prototip inferior. contemporană îşi asumă următoarele sarcini: a) stabilirea structurii deficienţei şi definirea posibilităţilor de corecţie şi compensare. cîntări). nu sînt numai de ordin inDELINCVENTĂ JUVENILĂ. apariţia a două euri diferite ce evoluează succesiv sau simultan şi determinînd două tipuri de comportament. în d. în d. strategie a gîndirii. realizată în formă ipotetică sau disjunctivă. fenomen. D. D. conţinutului şi metodelor instruirii şi educării în raport cu cerinţele contemporane. operaţie logico-semantică exprimată într-o propoziţiune concisă prin care se indică proprietăţile esenţiale ale unui obiect. sintactic-calculatorie.. DEFICIENT. e) stabilirea scopurilor. orbi şi ambliopi. a instruirii şi adaptării lor la muncă. formă fundamentală de raţionament. logopaţi. DEFINIŢIE. stări maniacale şi schizofrenie. a obiectelor şi d. de introducere a unui termen sau expresii noi. sintactic sau semantic prin recurenţă. din readucerea lor în conştiinţă şi din reducţia tensiunilor acumulate. se ocupă de surdomuţi. de calificare într-un anumit domeniu şi de profilaxie a perturbaţiilor care ar putea să survină ulterior (C. poate fi stipulativă. de asemenea. Se disting d. Factorii d. Există şi d. d. de concentrare a informaţiei. Această formulă clasică nu satisface toate cerinţele cunoaşterii ştiinţifice. Deci. operaţională ce delimitează un sens prin anumite rezultate obţinute în cadrul unor acţiuni experimentale sau practice şi. Conform logicii aristotelice d. Sindrom întîlnit în isterie. de evidenţiere a schimbărilor intervenite în conţinut. real. 12* DEFULARE. constînd din trecerea de la aserţiuni generale la concluzii asupra unor fapte particulare. se dezvoltă psihologia deficienţilor senzoriali şi mintali şi. spiritual si moral. feDEGENERESCENTĂ. unui obiect se cunosc forme empirice. bazate pe judecăţi categorice. sînt: referenţial-designatoare. Se admit noi forme de d.D TĂŢII. se poate referi şi la domeniul psihic. se precizează semnificaţia unui semn. persoană cu o lipsă. Popa dezvoltă o teorie modernă a d. realizate explicit sau implicit. metodele şi tehnicile educării şi reeducării lor. se vorveşte şi despre d. ce justifică înlocuirea într-un context propoziţional a definitului prin definitor şi invers. nomen ce include totalitatea încălcărilor de norme sociale săvîrşite de către tinerii sub 18 ani. D. deliberare—a. în psihologia cunoaşterii modalităţile de desfacere a implicaţiilor unor semnificaţii sînt numeroase. Identitatea de 178 conţinut între termen şi propoziţia definitorie exclude însă formulele tautologice. debili mintali şi deficienţi motori. Cele două euri coexistă. arată Goblot. b) fundamentarea principiilor de clasificare a copiilor anomali. regresiu- 179 . Se face o deosebire între patologie şi deficienţă. de apartenenţă la propria experienţă a unor persoane sau situaţii pe care subiectul le întîlneşte. în acest ultim caz. cum sînt cea ostensivă constînd din precizarea înţelesului unui termen în cadrul unei comunicări prin indicarea şi perceperea obiectului-etalon. C. variate şi în continuă evoluţie. unul fiind normal şi conştient. Silogismul este forma -tipică a d. motori şi mintali. psihoze alcoolice. centrată în jurul unui termen definitor. DELIBERARE (lat. de asemenea. d. Puf an). evidenţiază necesitatea unei relaţii şi este mult mai riguroasă decît inducţia. recurgînd la etimologii sau stabilind o convenţie. Prin extensiune. ci anomali. stare. proces invers refulării. încălcări sancţionate penal. a termenilor. DEDUCŢIE. implică activarea funcţiilor catharsice şi eliberarea de tensiuni'. reflexia conştientă intervine în prim plan. După acesta funcţiile d. în simţămîntul de familiaritate.

prin care se exprimă temele delirante. minciuni şi furturi repetate. c) participare la comiterea delictului: singur. d) duplicitatea conduitei. prin lămuriri. sînt raportate la circumstanţe obiective. coeziunea vieţii familiale. vicii.D dividual. tulburare a activităţii psihice. ori prin evitarea formelor organizate de viaţă şi muncă. D. D.. Astfel. Merton). tainic. Această convingere în realitatea ideilor delirante determină şi anumite comportamente şi atitudini corespunzătoare şi ca urmare neadecvate nici realităţii nici coexistenţei cu ceilalţi.]. necesităţilor. Statistic se constată. de exemplu. o simplă tulburare ideo-afectivă de tip oniric-confuzional. Marea majoritate a delincvenţilor provin din familii dezorganizate. educative şi sociale nu au fost satisfăcute la timp şi în mod corespunzător normelor culturale existente (R. ci şi întregul cortegiu al fenomenelor ideo-afective. Aceste relaţii reflectă disciplina şi supravegherea efectuată de ' către părinţii copiilor.j. d) repetabilitatea infracţiunii: pentru prima oară. în geneza d. pe care acestea se inserează. intim în care se prepara infracţiunea. este frustraţia. De cele mai multe ori. d. în special. nu este suficient să se constate doar că un raţionament nu corespunde realităţii. fie manifestă.apartenenţa tinerilor delincvenţi fie la familii foarte paupere. exprimat prin patimi. comparînd două grupe de tineri. cel al comportamentului. în grup. manipularea unui limbaj violent şi trivial. pe care individul Câtitâ să-1 suprime. Alte influenţe negativ&»pot fi puse pe seama romanelor şi filmelor ce cultivă violenţa şi încurajează agresivitatea. Ey) constituite prin proiecţia unor idei sau convingeri aberante care fac parte din sistemul personalităţii alienate. raţionamente greşite sau concluzii aberante. reacţii şi atitudini disproporţionate faţă de situaţii. e) dezechilibru existenţial. afecţiunea implicată în viaţa de familie. veroşi. cantitativ egală. Acţiunea socială legată de prevenirea d. constată că principalele deosebiri între cele două loturi sînt explicabile prin tipul 180 D de relaţii socioafective din familia tînârului. c) inadaptarea socială. de fragilitatea eului. nu este doar pasiv şi accidental. o condiţie internă.. afective. DELIR. fie latentă. prevenirea d. Aceste aspiraţii şi scopuri sînt realizate pe căi neacceptate de către societate. una formată din delincvenţi iar alta. Sub aspect psihopedagogie. recidivişti. se impune în cîmpul conştiinţei ca un eveniment al lumii exterioare. persoana afectată fiind convinsă de adevărul lor. sini dezvoltate. ci. întotdeauna. Kwaraceus indică existenţa unor repere comportamentale care pot fi relevante asupra înclinaţiei spre devianţă: ostilitate la adresa factorilor educaţionali. constînd în apariţia. ci trebuie pus în evidenţă fondul patologic al apariţiei lui: interpretările şi ideile delirante sînt întotdeauna raportate la în- săşi personalitatea deliranta. ci este activ incorporat în personalitatea bolnavului.. care. importanta. irosire absurdă a banilor etc. generată de carenţe educaţionale şi. Spre deosebire de simplele erori de judecată. constă într-o destructurare a eului. perversiuni. de negarea valorilor socialmente acceptate: munca. este grupul ce întreţine o subcultură bazată pe valori negative. dovezi sau demonstraţii. şi celălalt. este legată de elaborarea unor instrumente de predicţie ştiinţifică a acestui fenomen. provenită din exacerbarea sentimentului de insecuritate. pretenţiilor. Deci prin d. recidivă. ideile delirante contrazic în întregime tot constructul premorbid. ce este bazată pe un fond de ostilitate. intoxicaţie. în ultimă instanţă. pe care le întîlnesc la infractorii adulţi înrăiţi. b) gradul de responsabilitate: perfect responsabil. Un alt factor generator de d.mai poartă numele de „halucinaţii noetico-afecţive" (H. H. manifestă în discordanţa dintre doua planuri: unul. a unor idei false. prin canişi trădează de cele mai multe ori infracţiunea. delincventul minor este acel nevîrstnic ale cărui necesităţi biologice. Cel mai important lucru este. D. Desprindem cîteva caracteristici psihice ale delincventului: a) înclinaţia către agresivitate. pe un fond patologic. intelect redus.K. minorii se modelează după astfel de forme de manifestare. în care se întreţin condiţii ce conduc la supradimensionare a trebuinţelor. deformante sau necorespunzătoare realităţii înconjurătoare. nu se înţeleg doar credinţele şi convingerile. poate fi clasificată după: a) gradul de intenţionalitate: prezenţa sau absenţa intenţiei. din nedelincvenţi. probelor şi rezultatelor sau dovezilor. nivelul comportamental de relaţie cu societatea. Pentru a afirma că o idee este delirantă. în sensul unei profunde deteriorări a raporturilor dintre eu şi lume. b) instabilitatea emoţională. Eysenck consideră că tinerii delincvenţi provin din categoria celor greu educabili. realizînd un fel de inversare valorică a realităţii şi instituindu-se ca unica modalitate de existenţă a acestuia.j. intelectuale. boală mentală. diferă atît sub aspectul diversităţii temelor şi a conţinutului. făcînd imposibilă corectarea sau îndepărtarea lor. de ordin social. deviante.i deasă a domiciliului sau vagabondaj. W. pornind de Ia o idee care-1 „atinge" în subiectivitatea lui. D. acesta fiind furnizat de expe- 181 . distingîndu-se astlel de erorile de judecată. pentru societate. fie deosebit de prospere. de exemplu prin schimbări. tendinţe asociative legate de indivizi mai mari şi cu antecedente. opunîndu-se oricăror argumente logice. fiind întotdeauna însoţit de o intensă reacţie afectivă. Soţii Glueck. D. preocupări sexuale precoce.j. psihotice. în special a gîndirii.

cu caracter inductiv. arteriopatică. se foloseşte şi în a . atitudine valorică faţă de sine implicată şi în atitudinea faţă de alţii şi în întreaga conduită socială. a meritelor şi responsabilităţii tului lată Deci morale. pelagroasă. obţinute pe cale experimentală sau deduse din raţionamente. D. Dreptul la statutul de personalitate se justifică prin îndeplinirea rolurilor. D.-i teza să decurgă CM necesitate din argumente. Dezechilibrarea sistemului de relaţii yalorizante arătat. se apără în continuare. care. epileptică. tinde întotdeauna spre agravare şi o degradare psihică terminală. ca şi alimentarea superstiţiei prin persecutarea. se articulează cu terminaţiile axonale (sinapse). trebuie să respecte anumite reguli. propriu-ziză şi d. Caracteristica esenţială a d. gic de fundamentare a adevărului cunoştinţelor cu privire la o problemă sau alta. Structura logică a d. în al doilea rînd. negînd faptul că acestea (dorinţi. Presupune conştiinţa propriei valori. DEMONOLOGIE. mai poate apare şi în sau ca urmare a unor tulburări psihice în special de tip psihotic. de informare. şi perturbă promovarea atît a valorii proprii cît şi a valorii altora ducînd la orgoliu. îndeosebi la copiii ce au fost fanatizaţi religios. fundamentele sau argumentele aduse în sprijinul tezei de demonstrat şi procedeul logic de argumentare. ştiinţă a caracteristicilor şi schimbărilor cantitativ-statistice ale populaţiei. (comportament demografic). se impune ca aceasta să fie o judecată clară şi precis determinată şi să rămînă identică cu ea însăşi în cursul întregului proces de argumentare. gînduri. DEMOGRAFIE (gr. Cultura contemporană reduce posibilităţile de alienaţie mistică. gînduri) i-ar aparţine. înregistrează. în psihopedagogie. naşteri. în aceste cazuri. în primul rînd. implicată în schizofrenie. încît elucidarea comportamentelor demografice este. Simfămînt al respecfaţă de sine armonios corecu respectul faţă de alţii. de asigurare a întemeierii suficiente a noului adevăr comunicat. te: ineiui! d" d. Referitor la teza de demonstrat. Demonopatia este delirul celor ce se cred posedaţi de forţe diabolice. calităţile intelectuale şi creative ale oamenilor ar fi de origine demoniacă. indirectă. deci ti. conform mitologiei. totală sau paralitică. d. migraţii etc. Referitor la procedeul logic de argumentare. nefăcînd însă parte din ansamblul simptomatic şi constituind doar o complicaţie progresivă. senilă. în clinica de boli mintale se întîlncsc frecvente psihopatii şi psihoze cu o etiologie mistică. finală. DEMNITATE. constituie un procedeu logic prin care se prezintă argumentele pe care se întemeiază judecăţile noi. ca urmare a lezării masive a creierului. iar după felul după rolul şi felul fundamente- evita erorile. se impune c.0 se disting prin faptul că depind. de natura bolii care a provocat aceste leziuni. puternic influenţate de variabile psihologice: înclinaţia spre sau reţinerea faţă de căsătorie. ci implică d. semnul A poate 185 . se impune ca acestea să fie adevărate.. în funcţie de natura tulburărilor neurologice care-i stau la bază se disting diferite alte tipuri de d. învăţătura teologică despre diavoli şi presupusele lor acţiuni de influenţare a oamenilor. de obicei. funcţie a'semnelor de a reprezenta ceva independent de ele. parţială sau dismnestică şi d. apare pe fondul unei tulburări cerebrale ca urmare a atrofierii. în forma.AŢIE.' căsătorii. în care un rol destul de important îi revine psihologiei. DENDR1TĂ. grapho — descriere). rezultate statistice ale unor aspecte de viaţă individuală: decese. de caracteristicile leziunilor cerebrale şi. în mod spontan. în sensul propriu de arătare a unor obiecte şi de punere în evidenţă a v. După scopul urmărit se disting DEMONSTRAŢIE. d. DENSiC. o constituie potenţialul evolutiv. DENOTAŢIE. cum ar fi :d. general. Astfel se disting d. natalitate etc. demos — popor.nor relaţii concrete. d. deci să se respecte regulile inferent/ 1 deductive sau ale celei inductiv. sentimente. în funcţie de accepţia ce i se dă (ex. ce fuseseră anterior refulate. Credinţa în 184 atotputernicia malefică a demonilor. D. Pentru a procedeului de argumentare d.. en- cefalitică etc. generic — prin îndeplinirea datoriilor faţă de societate. economice e t c . procedeu lo- directă şi d. La rîndul lor aceste variabile sînt dependente de mari procese sociale. Spre deosebire de raţionament.. nu contrazice. cuprinde obiectul sau teza de demonstrat. divorţuri. arborizaţie do natură protoplasmatică a neuronului. să constituie raţiuni suficiente pentru teza dată şi să aibă legături logice cu teza. care utilizează diferite raţionamente şi argumentări de fapte concrete. Acelaşi semn sau complex de semne poate avea diferite semnificaţii. cum sînt: d. Demonomania este credinţa delirantă în existenţa şi acţiunea perpetuă şi invizibilă a „spiritelor" infernului. d. în D personalitate de unde şi tendinţa de a se comporta conform unui registru de valori şi a solicita un tratament corespunzător. d.. afectează d.• ciure cu c lificativul de intuitiv. principiu conform căruia subiectul stăpînit de dorinţe. cu caracter deductiv şi d. Sentimentul de a fi o lor d. vanitate sau umilinţă şi autoabandon. în comparaţie cu „predemenţa". în psihanaliză. în cadrul d. o temă multidisciplinară. cu rol în receptarea influxurilor nervoase. în evul mediu. modestia. precoce. parţiale. Referitor la argumente. a celor ce erau consideraţi „în legătură cu demonii" a generat o serie de grave tulburări de conştiinţă şi comportament.

totodată. liberă de energie este una din caracteristicile majore ale proceselor primare ce participă la inconştient. vid interior. iar in cazuri mai grave. şi care îşi au rădăcinile în modul de structurare a personalităţii. în psihologie. fie o judecată etc). denotă mecanismul inconştient de transferare a unei încărcături psihice fie numai afective. în d. a intervenţiilor practice întemeiate exclusiv pe raţionamente şi informaţii ştiinţifice. (în psihologia socială) trebuinţă de altul. propagarea lentă a acestei descreşteri şi persistarea sa pentru cîteva minute în fiecare punct cortical ca urmare a aplicării pe scoarţă a unor stimuli mecanici. se opune celei de conotaţie prin valoarea sa de generalitate şi stabilitate pentru fiecare din cuvintele unei limbi. de natură să îngreuieze studiul activităţii bioelectrice a scoarţei. Treptat se conturează impresia artificialităţii şi caracterului impus al propriilor procese psihice.. Unele stări de d. cuvintele apar cu d. D. tratament psihoterapeutic.d. reacţiile se coarticulează şi se organizează structural. Uneori bolnavul se comportă ca şi cum ar fi un observator detaşat de propriile acţiuni (H. şi. SEMN1. fatigahilitate şi anxietate. de încetinire a cursului vieţii psihice. In procesul formării d. V. în logică. ceea ce se cade.J au impresia că nu mai sînt ei. bolnavul suferind pentru faptul că este incapabil să mai sufere şi să se mai bucure ca mai înainte.diminuarea activităţii electrice spontane a scoarţei. chimici sau electrici. fie însuşi ansamblul acestor norme formulate într-un cod deontologic. studiu empiric al datoriilor morale concrete. (în sens curent) doctrină a moralei profesionale cuprmzînd ansamblul normelor şi obligaţiilor etice specifice unei activităţi umane. raportate la diferite situaţii sociale. 1962). de hipobulie. caracterizată printr-o scădere a tonusului de activitate psihică şi motorie. iar aferentaţia trece de la nivelul verbal la cel senzorial şi aici. deonto necesitate. Este întîlnită într-o formă gravă în unele boli psihice. ca şi cunoştinţele. dar mai ales în adolescenţă şi la vîrstele înaintate. A nu se confunda d. DEONTOLOGIE (gr. însoţită de o dispoziţie sufletească astenică. a obiectivitătii absolute. realizare spontană şi facilă. Relativ frecvent întîlnite sînt formele uşoare de d. raportarea sinelui la o altă persoană. componentă automatizată a activităţii. prin sentimentul de moarte psihică. corelată şi cu 186 impresia schimbării realităţii înconjurătoare. SEMNIFICAŢIE.jitant. apare în diverse boli psihice dar cu deosebire în schizofrenie. în sţ>ecial în psihoza maniaco-depresivă. Formele de manifestare ale d. spre deosebire de d. Teoria despre datorie. Normele deontologice ale psihologiei. care sînt efecte ale învăţării. Zapan). opiniile) de la obiectul ei direct la un alt obiect. de modificare a afectelor. de unde apariţia dedublării afective. de indecizie de acţiuni. este redată de bolnav prin sentimentul de înstrăinare socială. de tristeţe exagerată. D. DEPERSONALIZARF starea de destructurare a organizării psihice a persoanei tradusă prin impresia (subiectivă) de schimbare. existentă în fiecare individ uman. de irealitate a reminiscenţelor şi ideilor. DEPENDENŢĂ. un rol central revine conexiunii inverse. D. datorie. de devalorizare. Declanşarea acestui mecanism este determinată fie de inacceptabilitatea obiectului direct pentru conştiinţă. fiind însă trăită mai intens în planul afectiv. căutarea de legături şi aflarea de satisfacţii prin acestea.D însemna prima literă a alfabetului. DEPRESIUNE DIFUZĂ. aşa cum este el folosit în psihanaliză. lor. de diminuare a forţei de rezonanţă afectivă. divorţ. caracterul si normele obligaţiei morale. a unui regim alimentar sever. fie de indisponibilitatea obiectivă a acestuia. Elldns). Bolnavii . Impresia de schimbare şi detaşare de propria realitate es e generală. DEPLASARE. ansimblul obiectelor pe care le evocă un termen. de deprimare. D. caută să se regăsească pe ei înşişi. DEPRESIUNE. termenul. stare psihică morbidă. Bontham). pot apare la orice vîrstă. par a fi pierdut simţul unităţii persoanei lor. insuccese) sau în urma unei munci istovi- D toare. tensiunilor de la o reprezentare la alta se produce printr-un lanţ asociativ. desemnează fie studiul îndatoririlor şi normelor morale pe care trebuie să le respecte psihologul în cadrul exercitării sale profesionale. neocazionale. După creatorul termenului (J. DEPRINDERE. necesită o schimbare a condiţiilor de viaţă şi activitate. în spaţiu. cu auto- 187 . După Freud. echivalează cu un artefact experimental imp. apărute ca o reacţie firească la situaţii dificile de viaţă (moartea unei persoane dragi. autonomie necondiţionată în utilizarea tehnicilor de specialitate şi perfecţionarea continuă a tehnicilor şi cunoştinţelor pe care le utilizează. de ataşare la altcineva. logos — studiu). fie vocala respectivă. Rezultă din exersare repetitivă şi se fundează pe un stereotip dinamic sau pe o matrice funcţională iii care sînt reunite veriga aferentă şi cea efectorie a reflexelor. Asemenea stări de d. păstrarea secretului profesional. certuri. în dicţionare. Afilierea este expresia unei astfel de trebuinţe şi relaţii de d. PafîîOilŞtefânescu. despre originea. simţul propriei existenţe" (C. în accepţia lingvistică şi psihologică termenul d. de la controlul prin telereceptori la controlul proprioceptiv (G. d. fie mai complexe (afective şi ideatice cum sînt credinţele. caracterizată prin desfăşurarea în afara sau prin reducerea controlului conştient. au în vedere obligaţiile psihologului de a acţiona exclusiv pe linia respectului faţă de persoana umană. îndeosebi ale celei aplicate.

intervine comunicarea prin imitaţie şi contagiune afectivă. pentru că există o continuă „foame de informaţii". ceea ce implică nu numai repetarea ei. ci şi a mijloacelor la care se va apela. sînt cercetate după modelul actelor motorii automatizate. cit activităţile psihice sînt mai complexe cu atit eie conţin mai numeroase şi complicate structuri automatizau:. reacţiile se modifică. semnifică progresiva negare a realului. DERMOLEXIE . înseamnă şi dezagregarea trăirii spaţio-ţemporalităţii. Cea de-a doua etapă este exersarea acţiunii.I imaginea acţiunii şi va fi controlat asupra gradului de însuşire a ei. fie în polul trăit. care desemnează pierderea funcţiei realului. risete sau plînsete. constă din prezentarea modelului ncţiiinii. D Prin d. pcrcrptire. care are la bază alterarea trăirii spaţio-temporalităţii. 188 189 . Rezulta ă din interiorizare şi automatizare (A.D matismele native. eliberare emoţională ce intervine cînd tensiunea sau încordarea internă devin insuportabile şi subiectul dă curs liber emoţiilor sale (în aceeaşi sau într-o altă situaţie) manifestînduse verbal şi mimico-gesticular (vorbire strigată şi rapidă. grupările şi grupurile de operaţii intelectuale studiate de Piaget.V<//•••<••. D. în orice domeniu apare ca o condiţie indispensabilă a construirii complexe a activităţilor. (ea de-a patra etapă prevede includerea deprinderii formate în contextul mai larg al activităţii. James aprecia eă la nivelul ghulirii. ' vcrbtilnlogi'. în faza sintetică intervin coordonările dintre elemente. Jîste de aceea foarte important ca d.. participanţii se apropie anonim şi îşi descarcă într-un iei sau altul tensiunile acumulate. </. DESCĂRCARE ULTERIOARĂ. reprezentat de sursa continuă de informaţii a realităţii. Botez a dovedit că chiar şi în cazuri grave şi complexe de afazie şi alexie se menţine totuşi posibilitatea d. agitaţie. La nivelul personalităţii. Cu şi unificarea părţilor într-un bloc unitar. se includ în cea nouă. între d. nu trebuie să fie considerate întotdeauna ca scheme rigide. este un proces multifazic. d. \V. exersarea ei în condiţii fireşti. sau prelungită. D. prelungită duce la o serie de perturbări neuropsihice. prin amplasarea subiecţilor într-o cameră obscură. adică o gîndire şi un psihism ce se desfăşoară în afara timpului şi spaţiului real.itive sau negative. dar în dezacord cu cerinţele acesteia producînd perturbări şi reţinînd elaborarea ei corectă. operaţia mentală reprezintă o d.. Astfel este transferul prin care elementele similare dintr-o veche d. Prima etapă a formării d. ce! puţin i ! 0% ilia con-p mentele activităţii suit habituale. organizmdu-se sistemic. Minkowski de „alterarea sincronismului trăit". ci mai mult ca nişte cadre mobile". vorbire. dispun de o mare stabilitate şi se impun pe nesimţite în comportament. caracteristică omului normal. După von Gebsatel. înseamnă o ieşire din realitate. sindrom psihotic major. eliminarea actelor inutile waerAcc. d. vechi şi cele în curs de formare se dezvoltă interacţiuni po/. puşi în stare de completă imobilitate.s. Efectul de d. Leontiev. o para-lume" lipsită. caracterizat prin trecerea de la dezorganizare la organizare. multiplicarea d. descompunerea. du- pă R. pe baza întârzierilor sinaptice şi astfel a decalajului în propagare. DEREALIZARE. să fie corect modelate întrucît dacă s-au fixat defectuos cu greu mai pot fi corectate. P. subiectul execută acţiunea pe părţi. izolată acustic. o gîndire în afară şi „golită" de realitate. fie în cel exterior. Se elimină greşelile şi se reţin componentele corecte. este negată astfel şi dimensiunea anticipatoare. legaţi la ochi şi cu membrele în tuburi de carton. D. Cousidcrîndu-se îngustimea conştiinţei clare. a sistemului de referinţă a subiectului. Odată formate d. ceea ce dovedeşte însemnătatea funcţionării continue a aparatelor senzoriale. ci şi succesiva ei perfecţionare. de semnificaţia antientropică şi care instaurează astfel o dezordine mintală progresivă. mod de gîndire şi simţire. reprezintă fenomenul propagării impulsurilor prin centrii nervoşi care. cu nesiguranţă.c. Exemple tipice de transfer şi interferenţă se descoperă între d. DEPRIVARE SENZORIALĂ. se înlănţuie şi se dispun pe nivele de generalitate. La aceasta se referă dictonul: reînvăţarea este mai grea decit învăţarea. Deşi în psihologic d. ce intervin în procesul de însuşire a unei limbi străine. printr-o„pararealitate". Subiectul îşi formează astf'. o „modalitate de comunicare deranjată". şi mai ales între d. o gîndire derealizată. Mucchielli. iar Guiraud vorbeşte de „tulburarea desfăşurării în timp" şi A. adaptabile la situaţii şi dependente de conexiunile inverse. trebuie să se evite reducerea la sfera motricitatii considerîndu-se pluralitatea d. în contextul uneia noi. M. capacitate de a identifica şi citi tactil literele sau desenele pe care cineva le trasează pe pielea proprie fără a le putea urmări vizual. fenomen de întrerupere a contactelor senzoriale cu ambianţa. de ex. ţine de psihologia mulţimii in care se ridică barierele conduitei individuale. prin indicaţii nu numai asupra scopului ei. permite stimulului unic aplicat pe calea aferentă să genereze o salvă de impulsuri ce descarcă efectorul şi după încetarea stimulării căii aferente. favorizând dezvoltarea acesteia şi interferenţa. ce presupune intercalarea unor elemente din vechile d. acţiuni precipitate etc). a. DESCĂRCARE AFECTIVĂ. In faza analitică a exersării. Galperini. activitate. Cea de-a treia etapă prevede exersarea sistemului unitar al acţiunii pentru ca aceasta să se desfăşoare temeinic. a satisfacerii trebuinţelor vitale de explorare perceptivă a ambianţei. Formarea d. D. fonetice şi sintactice alclimbii materne şi d.

de asemenea. ci de teama şi rezerva. din descoperirea obiectului (V. în d. este contrastul dintre semnal şi fond implicînd deosebiri de luminozitate. d. Ed. negru pe alb. ci a celui intelectual (Luquet). psihogalvanice. stimulilor mobili dccît a celor statici. Cel mai slab se vede alb pe albastru. Fitts. în acest timp urmărindu-se modificările în reacţiile motrico-vegetative. dispoziţie spre ducerea la bun sfîrşit a acţiunilor întreprinse. îşi are punctul de pornire în conduita de imitaţie. Un coeficient mai mare de siguranţă în detectarea minciunii l-ar putea oferi analiza reacţiilor fonematice. Faverge). şi verde pe roşu. Menţionăm testul omuleţului. este extensivă. Rubinstein). involuntare la stimulit critici. el nu debutează la copil în forma realismului vizual. Seldfridge. întrucît. lies detector). B. schematizate. Jakobson (1960. insistă asupra detaliilor şi laturilor particulare. Ey) şi implicit d a deschis calea psihologiei fenomenologice a cărei valoare este relativă şi care rămîne tot mai mult în urma dezvoltării ştiinţei psihologice. DESEMNARE v. prin descrieri ce permit o treptată reducţie a fenomenelor la structura lor esenţială. reprezentînd un ultim punct de rezistenţă a introspecţionismului. funcţie a unui semn sau simbol de a avea o semnificaţie ce se referă la o categorie de obiecte sau fenomene reale. sînt folosite ca mijloace de psihoterapie. Deşi d. încereînd să reproducă sau să producă imagini ale unur obiecte şi situaţii. Zincenko. Metoda (ca şi aşa-zisul „ser al adevărului") nu a dat totuşi rezultate sigure pentru că uneori răspunsurile paradoxale la o întrebare pot fi cauzate nu de actul minciunii. productivitate. oranj pe negru. al arborelui. ci numai actualizează un conţinut conceptual ce este referitor (ca idee) Ia ceva real. Un gest poate fi indicativ în chip direct (a arăta cu degetul). proprii minciunii. facilitînd efecte de catharsis. Lomov) furnizînd subiectului o primă impresie (S. activitate grafică sau picturală prin care subiectul. exprimă ceva din propria personalitate. verde pe alb. se identifică cu funcţia d'iiotativă sau referenţialâ a cuvîntului si constă în centrarea mesajului asupra obiectului semnificat. culoare. mărime. exersîndu-se. modul cum ei le reprezintă. iar mai slab cele de jos şi din dreapta. reflexia filosofică este subordonată introspecţiei şi aceasta pentru că intenţionalitatea subiectivă. agregat de aparate de înregistrare a reacţiilor electroencefal"grafice. Totodată. acţiune ce reproduce cu mijloace verbale sau altfel de simboluri o realitate tinzînd spre o prezentare concretă cit mai completă şi sugestivă. d. Subiectul este supus la un interogatoriu sau la un experiment asociativ verbal. Subiectiv intervin semnificaţia şi anticiparea (F. Cercetările experimentale au demonstrat că cel mai bine se detectează semnalele de sus şi din stînga. fenomenologică a adus unele contribuţii la prezentarea concretă a unor fapte • e conştiinţă (H. după Preston şi Schwinker. D. cu ajutorul cărora se încearcă diagnosticarea răspunsurilor şi declaraţiilor false. a structurii pronunţării (intonaţiei) cuvintelor. Reacţiile interne întîrziate şi într-un anumit fel distorsionate în raport cu celelalte li stimuli obişnuiţi sînt consideiate a fi indicatori ai stării de alarmă şi dedublare. negru pe oranj. presupune nivel optim de vigilenţă. şi picturi intervine o proiectare a tendinţelor afective ale subiectului care se identifică cu unele personaje. sînt folosite atît ca teste intelectuale cît şi ca teste proiective. Mult mai uşor se produce d. Spre deosebire de definiţie sau •caracterizare. Husscrl. Contrastul cromatic care facilitează în cea mai mare măsură d. infantile parcurg toate etapele dezvoltării. După R. Un factor obiectiv al d. numai printr-o contemplare „eidetică" s-ar putea ajunge la surprinderea ei. DETECTARE. fenomenele spirituale şi experienţa subiectivă în genere pot fi explicate numai prin considerări directe. realismul vizual fiind un rezultat tardiv al formării capacităţii de structurare a spaţiului. al familiei. la fenomenologi. îşi exprimă involuntar preferinţele şi stările conflictuale. este. pe care o are subiectul conştient de situaţie în momentele respective.' şi flexibilitatea lingvistică. în legătură cu aceasta d. respiratorii şi circulatorii etc. eficienţă etc. poziţia şi distanţa faţă de observator. competenţă. în studiul psihogenetic. d. D. pe cînd cuvînţul este 190 D designativ întrucît nu reclamă prezenţa obiectului şi nu-1 reproduce pe acesta prin factura sa de semn verbal. şi pictura. ansamblu de însuşiri ale personalităţii constînd din pricepere. capacitatea de evocări. prima fază a percepţiei constînd din activitatea de căutare a stimulului într-un cîmp şi de orientare asupra lui (Forgus. d. formă. DESIGNARH DESEN. DESIGNARE (DESEMNARE). musculare. Spranger) şi care optează pentru intuiţia cognitivă renunţînd la mijlocirea prin demonstraţie logică deductivă. DESTOINICIE. fenomenologică este o metodologie a filosofiei fenomenol igice (Brcntano. Gen de compoziţii şcolare prin care se exersează spiritul de observaţie. în ordine descreseîndă: negru pe galben. susţine Husserl. se dezvoltă la copii ca un limbaj prin care ui simbolizează nu ceea ce văd. 191 . în fond. vasculare. DETECTOR DE MINCIUNI (engl. Deşi viciată de subiectivism. ci ceea ce ştiu despre lucruri.D DESCRIERE. D. în ceea ce priveşte schemele şi simbolurile s-a dovedit că cel mai rapid se detectează modelele obiectuale. fiind socotită trăsătură distinctivă a conştiinţei şi gîndirii. Bartlett). Dincolo de faza primară a mîzgălelilor d. iar nu simbolurile. adică acolo unde se presupune minciuna.

adică: lumea nu satisface pe om şi omul se hotărăşte să o schimbe prin acţiunea lui" (Lenin). recidiva ş. Abaterea. interpretată psihopatologic şi modico-lcgal. determinarea trece progresiv în a ntodelerminare.D) se calculează ţinînd seama de rezultatele obţinute la R şi la P după formula: ID = . Din axonii d. Rubinstein consideră că specificul d. proprii psihicului şi comportamentului psihologic. iar rădăcina pătrată a variantei este tocmai d. mai frecvente sint: simularea.D. delictual). cel mai înalt şi specific organizat sistem cu autoreglaj.a.. mergîn'Ui~ş. chimice. psiholingvistice etc. 193 DEVIAŢIE STANDARD. în intervalul cuprins între două d. La nivelul conştiinţei şi conduitei umane acţionează o pluralitate de legi nespecifice şi specifice. Printre formele d. II. se preferă procedeul docilelor sau centilelor. prelucraţi prin intermediul condiţiilor interne neurosubiective. cecitate cromatică parţială constînd din incapacitatea perceperii distincte a culorii verzi. în genere d. se constată o accelerată creştere a I. de unde informaţiile sînt conduse la scoarţă de un al treilea neuron. situaţi in coarnele dorsale ale măduvei. Indicele de d. puţind conduce la conflicte între individul deviant şi grupul sau societatea respectivă.ilonco-noriviativ. Iilaborîndu-se multidisciplinar. dinamice şi statistic . hetero. sau sigma (X). d. ]î. factorii externi sînt refractaţi. lacună în lanţul d. Wechsler penti u măsurarea inteligenţei sînt probe adresate unor aptitudini ce încep să regreseze treptat după adolescenţă (memorie imediată.m. psihologic abisal freudian). se referă la comportamentul aberant iar sub raport judiciar priveşte comportamentul antisocial (infracţional. în jurul medici aritmetice. teorie privind raporturile necesare. aptitudini regresive (R) şi progresive (P).: determinata variabil de mai mulţi 13 — Dicţionar de psihologie factori: ereditari. S.. grijă.i'. filtraţi. şi varianta sînt folosite în numeroase teste de semnificaţie în psihologia experimentală. psihosociale.şi autodistrucţk). DEUTERONEURON. între subiect şi obiect este o interacţiune şi orice tratare univocă generează erori capitale (mecanicismul reflectării pasive. D. Inferenţa biologicului şi socialului în determinarea conduitelor umane a oferit psihologiei ştiinţifice un cadru de studiu obiectiv şi a deschis perspective descifrării unor fenomene subiective specifice. E. Osgood. Tolman. este alcătuit fasciculul spino-talamic care se termină în talamus. pînă în pragul bătrîneţei. fiziologice.) constituie încă o problemă deschisă. solidaritatea dintre psihic. talamo-cortical. la rîndul său. D sau transcendental. se obţine astfel varianta. idealism fiziologic. reversibilitatea. se poate presupune un proces psihopatologic grav. motivaţia etc. încercarea de asimilare în psihologie a d.a. Faţă de obiectul d. Fiind plural determinat psihicul uman devine prin recurenţă. ansamblul interacţiunilor şi dependenţelor proprii realităţii şi anumitor domenii particulare. calcul mintal rapid ş.s. deci acest interval poate fi considerat ca unul de „normalitate". Subdeterminările mecanice. a exclus şi invalidat ideea eronată despre un d. o persoană sau colectivitate în baza ataşamentului indisolubil faţă de ace'ista. DEVOTAMENT.) sau a celor specific psihologice. nu diferenţiază verdele-deschis de roşu-închis. în psihologie constă în aceea că. sistemele de legi.. violetul de albastru. numi- 192 . Dacă. principiul de a cărui promovare depinde constituirea ştiinţifică. în sfera mentală dotată cu legi proprii se produc determinări de o însemnătate inapreciabilă. Ideea despre psihic ca zonă a liberului arbitru. într-o distribuţie a valorilor individuale după legea „normală" (LaplaceGauss). indicator statistic al variabilităţii valorilor individuale. spiritualist DETERIORARE MENTALĂ. atitudine de ci insacrarc faţă de o idee.. In psihologie. psihofizice. psihopatologici. psihologia evită şi trebuie să evite reducţionismul. Cînd distribuţia nu este gaussiană. şi modelarea socioculturală. al doilea segment al căilor somestezice oligosinaptice (primul fiind protoneuronul). Ca ştiinţă pozitivă. DEUTERANOPIE.) şi altele care se adresează unor aptitudini ce pn giesează cu virsta. psihici. în secolul nostru psihologia constituindu-se prin treptata ei infirmare. universal este neştiinţifică. comutativ ierarhizate şi cu structuri variabile. La nivelul omului.D slăbire şi alterare a facultăţilor intelectuale ce intervine treptat în condiţiile senectuţii şi brusc în conţi1 stul unor maladii psihice. C. (numită şi abatere-tip). dar o şi creează. socioculturali.s. Inventarul şi clasificarea legilor parţiale psihologice sau mixte (psihofiziologice. în consecinţă. şi urmărind descoperirea unor legi obiective. de o parte şi de alta a mediei se găseşte 95% din efectiv. susţinere. ajutor. DEVIANŢĂ. termenul desemnează caracteristicile anumitor comportante de a se abate de la normele acceptate în interiorul unui grup sau al unei societăţi. narcofilia. „Conştiinţa omului nu numai că reflectă lumea obiectivă. cum sînt necesitatea implicativă. un important factor de determinare a transformării lumii. se referă la abaterea de la normalitate atît psihologic şi psihiatric cit şi v. Astfel. aici. fizice.s. Se calculează însumînd pătratele deviaţiilor individuale şi împărţind la numărul indivizilor (efectiv).. în bateria 1). so uuinifostă constant bunăvoinţă. subiecţii afectaţi de d. mecanicist a genera' deformări şi grave simplificări. prin succesive măsurări. DETERMINISM.e piuă la identificarea do interese. tă şi abatere pătrată medie. reprezentată grafic printr-un clopot. şi social nu trebuie însă considerate aparte şi absolutizate. fundată pe concepţia materialist-dialectică a d.

uneori. în psihologie.. la propria lor d. D. Prin d. Rubinstein subliniază unitatea factorilor. funcţiilor cognitive şi. a personalităţii. din cauza unei slăbiciuni speciale a sintezei. să se reunească într-o singură percepţie. în psihanaliză. însăşi activitatea mintală conştientă şi constructelc de personalitate contribuie. poate fi iniţial voluntară iar apoi devine habituală. psihice a copilului. atitudine şi sancţiune morală exprimată nu numai prin desolidarizare faţă de o anumită persoană. liste însă necesar ca să se ţină seama de faptul că factorii arătaţi nu acţionează izolat ci intercorelat şi interdependent şi că ponderea lor nu este egală. dar nu ar putea. Referindu-se la bolnavii psihici. gru parc. omul adult.Janet. a unei infecţii sau se datorează unor condiţii nocive de mediu. de aruncare a. DEZAVUARE. a fost amplu dezbătută şi formulată ca un principiu de bază. mingii la coşul de baschet ete. o instanţă) şi deci de privare a acestora de încărcătură afectivă. S. aparat destinat probării abilităţilor motorii simple. abilitate motorie superioară comliţionînd mişcări precise. Are la bază lupta dintre tendinţele contradictorii specifice sistemelor materiale. Dezechilibrai ui este instabil. Krzultă că d. d.i si are adesea tendinţă spre toxicomanie. dar şi rolul central al activităţii şi determinărilor educative. tulburări organice. „DEZAGREGARE PSIHOLOGICA. H. ci şi prin condamnarea şi înfierarea celor care încalcă anumite norme. prezintă fragilitate psihică. în absenţa „socializării". poate fi de origine ereditară sau poate apărea in urma unui traumatism. cu stări afective labile. unui festă o conduită individualist. DEZECHILIBRU PSIHIC. psihici. nu numai prin dezaprobarea actelor sau ideilor cuiva. Astfel sînt aptitudinile practice de reparare a unui mecanism. Larg uzitat este dexterigraful (primă variantă Sollier şi Drabs -1930) propunînd parcurgerea unor labirinturi din decupaje în plăci metalice cu un creion metalic. sinteză. muncind. Stern despre d. sentimentelor ce angajau pe subiect anterior într-o activitate sau relaţii-. socioculturali şi nemijlocit. p. DEZVOLTARE. ni comportament contr. un obiect. enculturaţiei. încetînd. DEXTERIMETRU. educaţiei. proces invers investiţiei pulsionale (ataşare la o reprezentare. Termenul e utilizat şi în sens larg pentru a caracteriza indivizii instabili. D a"resiv. ca şi mişcările care ar fi trebuit să fi" reunite normal în aceeaşi conştiinţă şi sub aceeaşi putere". pusee nevrotice sau psihoiice. tulburări ale. într-o singură conştiinţă personală. la sfera motivaţioiialafectivă constînd într-o „stingere" sau anihilare a motivelor. categorie filosofică care se referă la totalitatea transformărilor ireversibile petrecute în natură şi societate. disarînonic a vieţii psihice. In şcoală prin d. în unele ca-airi. apare datorită prezenţei unei trăsături psihopatologice exagerate sau a unei configuraţii de astfel de trăsături. reprezentarea ajunge să-şi piardă valoarea afectivă (sens timetic) şi să fie indiferentă. dezordonaţi. în virtutea autoorganizării şi autoreglajului. Janet scrie: „lucrurile se produc astfel ca şi cum lenomencle psihice elementare ar li tot aşa rle reale şi numeroase ca si la indivizii cei mai normali. orice atingere a bordurilor deelanşînd o sonerie şi fiind înregistrată ca greşeală. şi astfel dau naştere ia două sau mai multe grupe de D fenomene conştiente.iijlologia şlimţilică este conceputa in spiriml dialecticii materialiste. " Determinarea social-istorică şi educaţia sistematică îndeplinesc un rol conducător în d. optimă. DEZINVESTITIE. DEZANGAJARE.DEXTERITATE.idit toi iu. A fost de mult timp depăşită concepţia lui \Y. El scrie: „Organismul se dezvoltă funcţionînd. se conformează principiului dialectic al trecerii determinărilor în autodeterminare. Fiecare din aceşti factori este necesar dar nu şi suficient. considerînd continua devenire a structurilor psihocomportamentale. se referă. năzuinţelor. ciclotimie etc). desemnînd ipoteza sa cu privire la cauza diferitelor maladii psihice ca rezidind în slăbirea sintezei psihice. cu tulburări de caracter. Se referă Ia elemente ale unor personalităţi psihopate (schizoidism. tulburarea unor tendinţe pulsionale fundamentale (sexuale. la acţiune sau viaţă a grupului. care duc la o schimbare calitativă de sens ascendent în pofida momentelor de regres pe care le cuprind. de manipulare a strungului sau de execuţie a mişcărilor digitale in cintatul Ia vioară sau pian. crize epileptice. ca o simplă şi treptată exteriorizare a unor structuri date. La om d. in aceasta constă legea de bază a d. copilul se dezvoltă prin educaţie şi învăţare. de tragere la ţintă. impulsiv. expresie. agresive etc. rapide şi ingenioase.. D. S-a afirmat 194 195 . hiperemotivitate. existenţa psihicului într-un perpetuu stătu nascendi.). trăsături nevrotice. 13* l'. D. este un proces prin care se realizează noi structuri funcţionale care diferenţiază comportamentul ducînd la o mai bună adaptare la mediu. Se are in vedere faptul că iu d. in psihologie. Are. a coordonării mişcărilor. ca o endogenie. intereselor. introdusă de P. de dactilografiere rapidă şi corectă.p. se datoreşte mm incapacităţi de coordonare. psihicului şi comportamentului contribuie factori biologici. se denumeşte un obiect de studiu implicînd activitate practică sau artistică. Wallon a reproşat lui Piaget că nesocoteşte rolul maturizării în psihogeneză. participarea personală la urmărirea unui scop. Fără o ereditate normală şi în condiţii de imaturizare organică nu e posibilă o d. complementar în raport cu obiectele ştiinţifice fundamentale. grupe simultane dar incomplete ce se năputesc unele asupra altora. nu se pot elabora conştiinţa şi personalitatea umană.

Astfel. spontane.] . îi lărgeşte posibilităţile ţi perspectivele.. Astfel. in celelalte. Fnculturaţia se bazează pe alte mecanisme comparativ cu embriugeneza. nu este o simplă beneficiară a condiţiilor oferite de aceasta. psihologică nici n-ar fi noaştere. dinlie IOT D . somare. se situează în fruntea d. sociale sînt în acelaşi timp şi factorii determinanţi ai d. AstL-1 nu este posibilă buţie în interacţiuni şi se afirmă apariţia gîndirii abstracte înainodată cu tinereţea. pornind de la detalii caracun loc dominant în raport cu teristice. Neîndoielnic. istorice. copilul se dezvolta în sistemul relaţiilor de cooperare în comunicare cu ceilalţi oameni. Ororiginale. prezintă teristici tic personogeneză. O caracterisDIADOCOKINEZIE. selectate şi condensate rezultatele întregii d. capătă un caracter concret-istn ric şi se subordonează principiului istorismului.eron. fie .pidă. aşa cum. procesele psihice secundare(gîndire. n b i m p e r i u l d . emoţia. pe măsura acumuo calitate specifică.t. fenomen sau a unei individuaunul din procesele psihice ocupă lităţi. L. psiholo. Asupra fiecărei etape a d. după Pietică logică a psihogenezei. d. în înţelesul cuglobale cu ambianţa socio-umarent al termenului. o anumită boală. ce mijlocesc interacţiunile DIAGNOSTIC.. Concret. Altfel decît netelor. Marx remarca. după cum arată A. e o n f i e v ai vi . societatea fiind orientată mai mu't către cerinţele viitorului decît spr • reproducerea trecutului. ' • .t tea c'elei concrete sau a motivasocială în asumarea de roluri ţiei secundare. la vremea sa. medical recunoaşte. Vîgotski. D. deci hogenetice de care educaţia treca personalitate constituită. Funcţiile sau procesele psihice nu se dezvoltă se. nici n-ar putea apărea în baza unei d. i . înaintea celei priresponsabile. psihice. subiectul depe stadiul anterior şi pregăteşte vine tot mai apt de extrapolări clementele stadiului următor. că omul este în aceeaşi măsură influenţat de împrejurări în care înseşi împrejurările sînt influenţate de el. după Piaget. dincu ajutorul unor aparate de iutre aspiraţii şi posibilităţi.. Haeckel („ontogenia repetă filogenia") nu au dus la nici un fel de rezultate concludente. hică individuală se produce îi însuşirea îiKxlelel'.— însă. D. arăta Goethe — societatea merge mereu înainte dar individul o in întotdeauna de la început. grave deformări din cauza fu. • J C . psihice au intervenit.D teoria constructivismului pt-raoiiiili t u l i i şi at>-ista principiului interacţiuni . se produce totuşi conform tip de personalitate etc. d. Vîgotski socoteşte însă că d. se bazează lării interpolărilor. dar nu a acceptat nici identificarea d. Treptat psihogeambianţa. gîndirea. ' M I c i i l t i i r a l . este o recună.psihologic identifică semnele unui proces sau unor însuşiri. dintre este în acelaşi timp şi principala imaginea de sine şi viziunea altora modalitate de interacţiune cu asupra sa etc. în care sînt rezumate.'. Există o serie de legi psiciale şi al propriei d.< ' . psihologice individuale. constituite istoric". ca agent al d. fără învăţare şi educaţie nu ar ji fost posibile. negarea negaţiei.a conceperii autonomiste a d. d. cifice. d. psi- pe în Kizi d. cu învăţarea. voinţa. psihogeneza se întemeiază pe o anume etapă. L. învăţarea raţional construită trage după sine d. om. cum sînt învîrtirea pumniparat una de alta.riaţiile unor fenomene supuse studiului sau o serie de rezultate gică a copilului presupune confruntarea dintre cerinţele subiecstatistice. este numită prin aceste interacţiuni intraspeadiadocokinezie.rc. ci este o generatoare de noi condiţii de d. unor legi dialectice cum sînt treDIAGRAMĂ. ci în raporturi lor. în care este inclus copilul în fiecare etapă a vieţii sale. Pierderea d. şi prin sincronizări bilaterale. re'. primipiui eseu ţiai al dezvoltării ontogcnetice şi anume reproducerea în însuşirii. Vîgotski a criticat. Leontiev. cu integrare. Aceaso structură de ansamblu. considerînd că între acestea două sînt relaţii complexe ce se modifică de la o etapă la alta. reprezentarea şi memoria. construcţie gracerea de la cantitate la calitate. iizrază la. cu mai bine de un secol. D.. întrucît sînt filtrate prin dinea în care se succed stadiile ansamblul condiţiilor sale interii'. Se verifică prin testul marionecesare una cu alta. deci ta pentru că. învăţarea bine organizată nu se situează în coada d.i considerării omului — a un produs ])asiv al împrejurărilor externe.Tliomae remarca iapiu! ci în problema d. percepţia. voinţă etc). de activitatea de învăţare.i de a'iiuni •: a cunoşt inielor d<. Poate fi obţinută şi tului şi exigenţele ambianţei. individuale îşi pune pecetea activitatea diriguitoare care 196 < u i i î c i t u l '. o identificare a unui proposibilă. Este adevărat că. sen.CU re Copil . este caractecări alternative în succesiune rarul ei sistemic. în fiecare stadiu însă ces. precitimentele superioare şi imaginaţia. D. ' .. IL. teza pedologică despre independenţa d.. Forţele motrice ale d. capacitate de a executa mişvată de L. fică exprimînd dezvoltarea şi vaapariţia şi depăşirea contradicţiilor. buie să ţină seama. A. în urmă. Fieneza capătă tot mai mult caraccare stadiu. degajîndu-se de re gularităţile evoluţiei biologice.1 constrîngeri şi iniţiative. se produce nu numai în baza învăţării dar şi în baza situaţiilor sociala integrale. psihologică fiind multifaczează apartenenţa la un anume torială. Astfel sînt în ordine — cazul concret. şi generează astfel de structuri şi procese car. încercările de a aplica în psihologia genetică umană legea bi<>genetică a lui E. d. fiind construite prin învăţare latentă şi mai ales dirijată. este stadială. este invariabilă şi se impune cu şi deci creşte cota sa de contrinecesitate. şi capacităţile individului a însuşirilor şi capacităţilor speţei umane. prin activitate.

. mijloacele şi scopurile procesului instructiv şi de relaţiile dintre pedagog şi elevi. îndeplineşte un rol indiscutabil în selecţia lexicală. diferenţierile se obţin prin aplicarea de întăriri deosebite la cei doi stimuli.torială etc. societăţii şi conştiinţei. idealizarea unui i. totuşi relevă o d. sînt calitative sau cantitative. principiile. presupune salturi calitative pe bază de acumulări cantitative şi se realizează conform principiului negării negaţiei. DIATERMIE. afirmă. propusă de C.s. 1 )ezvoltnrea în lumina d. In depen deuţă de funcţia pe care o îndeplinesc în comunicarea reciprocă interlocutorii. prin problematizare şi euristică şi tehnici audio-vizuale. imitatei materială . stibisc'ivă proprie cunoaşterii şi activităţii. Kigiditatea în educaţie şi înăbuşirea libertăţii şi spiritului activ al copilului sau tînărului sînt indicii ale d. Tot aşa se constată cum anumite grupe sau categorii se apreciază pe sine şi pe altele etc. supărătoare a conduitei celui educat. DIFERENŢIAL SEMANTIC. La om primează. în experimentele lui. forma fundamentală şi cea mai obişnuită de realizare a comunicării interumaiie. /i'iiein . după care se procedează la alcătuirea de matriţe. D. a unui referent comun (obiectul comunicărilor) şi a unui context comun — situaţia obiectivă în care are loc comunicarea. prevăzînd gradaţii şi confruntări de structuri. limba în care se vorbeşte trebuie cunoscută de toţi partenerii). presupune existenţa unui cod comun (de exemplu.' -. şi interdependenţă. Frecvent. . profesor-elev. norme sociale obligatorii (forme de adresare.. DIDACTICISM. deşi nu s-a ghidat de (!. dreptul de întîietate în adresări e t c ) .p. d. generale există o serie de d. ca reprczentînd modalitatea de realizare a conştiinţei prin opoziţiile eu-tu-el. consideră d.. nu este evaluat însuşi conţinutul semantic. proprie naturii şi soeie(ăţii şi o d. Pavlov a descris reflexul de diferenţiere bazat pe inhibiţie activă.cu. prin forţa i'ap- D telor si . tehnica d. de regulă. fenomen de mediaţie (comparare) în relaţiile lingvistice.a vorbi. se angajează in planul educaţiei intelectuale şi al educaţiei în genere. procedeu terapeutic de încălzire a corpului pi iu intermediul unor curenţi electrici de inaliă frecvenţă ce se dezvoltă între doi electrozi aplicaţi pe ' piele. categoriile şi marile colectivităţi umane. procesul trecerii de la senzorial la logic şi unitatea lor Contradictorie.S. este supus anumitor exigenţe mai mult sau mai puţin statuate. metodele. După cum se vede. Se dau rînd pe rînd cuvinte ce trebuie să fie apreciate după o scală în termeni bipolari: frumos-urît. din r//'. este legea unităţii şi luptei contrariilor prin care se explică mişcarea. psihologia genetică. Accentuînd latura informativă a instrucţiei d. ' DIALOG.DIALECTICĂ (gr. DIFERENŢIERE PSIHICĂ. diihili-tlli^ •• in-înicii\). în constituirea psihologiei ştiinţifice metodologia d. Iii afara d. De e\. Sînt metodicile în care se accentuează latura concret tehnologică. Sîntînţelese dialectic raporturile obiectsnbicct. ascuţit-rotuud etc. evidenţiat prin tehnica cu acelaşi nume. în cadrul instituţiilor sociale. Se stabilesc în raport cu un model general al personalităţii sau grupului şi. Se distinge o d. Cu toate acestea d. în cadrul procesului de învăţămint. sistemul legilor Celor mai generale ale dezvoltării naturii. educaţie. modalitate defectuoasă de educaţie şi instrucţie.->te elapieciat ca semn in sine (ca structură sonoră) de către subiect. ca automişcare. creează deseori rezistenţă faţă de învăţare. pedagogici D care se ocupă de sibteniul de mvăţţunint. în aceiaşi timp metodologia generală a cunoaşterii realităţii. şcoli. proces de distincţie a unor însuşiri sau puncte foarte apropiate. Osgood (1954). d. a fost aplicată în studii de personalitate şi psihologie socială şi aceasta cu rezultate fecunde. 199 198 . aşa cum e. permanentă. Pamfil şi Ogodescu (1974.i demonstraţiilor ştiinţifice. confirmă tezele d. Lenin a enumerat psihologia printre ştiinţele menite să aducă contribuţii precumpănitoare la dezvoltarea d. neţinînd seama de complexitatea personalităţii copilului. DIFERENŢIERE SENZORIALA. norme şi cunoştinţe şi pe criiica exagerată.. DIDACTICA (gr. în care două persoane sau mai multe (plurilog) fac schimb reciproc de mesaje în scopul obţinerii unui acord mintal sau al cooperării in realizarea unei acţiuni. clegant-grosolan. microgrupurile. ramură a. l'rin extensiune. participanţii la d. de formele de organizate. modernă se îmbogăţeşte prin principiile şi metodele programării. în care se pune accentul exclusiv pe comunicarea şi pe însuşirea dogmatică a unor reguli.i discuţii). In număr de subiecţi se evaluează pe sine şi pe alţii după una sau mai multe scale cu 7 trepte. . Toate marile realizări din psihologie fie că aparţin unor dialecticieni deliberaţi sau 1111. însuşiri şi grupe de însuşiri psihocomportamentale după care se deosebesc între ei indivizii. D. marxiste a adus şi aduce contribuţii de inapreciabilă însemnătate.poi I ret u(" cu\iniuliii. speciale care se ocupă de metodele predării anumitor obiecte de învăţămînt în anumite tipuri de. ci numai sensul afectiv paradigmatic. saltul de la fiziologic ia psihic. polarizarea afectivă şi caracterologică.) Obiect de cercetare al psihologiei diferenţiale. Exemplul cel mai familiar este modalitatea d. sînt pe rînd emiţător şi receptor. "biecfivă.i lumii în infinita ei diversitate de obiecte şi fenomene aflate într-o perpetuă interacţiuni. realizată de l'iiiget.. D. dintre conştiinţă şi activitate. în opoziţie cu metafizica. Se i-nihl 1 ui<-ş(e apoi . care adaugă cadrului lingvistic comun. uzează de încadrarea în tipuri (v. la analiză fac. Ksen< ială în d.

sînt eliberaţi (plata Xj). tranzitoriu. a fost e-niiv. Ananiev.-x.. se ajunge pînă la iresponsabilitate şi impostură.p. este foarte dăunător.-Xi medie per proba : ~ este direet proporţională cu cooperarea. ambii recunosc. De ase- menea.' lanma — argument).„„ x1 + x2-. d. presupune studiu de caz. Un exemplu tipic de <!. Modificarea raportului între plăţi duce la modificarea comportamentului jucătorilor. Dacă însă ambii urmăresc acest rezultat. în psihologie. care enunţă două laturi alterne ale unei alternative. tratare individuală adecvată. iar T concluzia este o judecată disjunc. Chamach — 1964). plata jucătorului A este âus în du apta fiecărei celule. nivel cultural scăzut. omisiune în formarea unor operaţii şi procedee de lucru intelectual. Relaţia^ între plăţi este deci x3 xt x4 x 2 . iar antecedentul celeilalte este a doua latură alternă).. Pe linia perseverenţei într-o activitate sau mai multe. 201 .s. înlăturarea d.). dar pentru care nu este dotat şi pregătit. atunci B este condamnat la o pedeapsă mai mare pentru infracţiune plus pentru încercarea de a induce în eroare (plata x 2 ).ş.a. carenţă nfectivă. acţiunea asupra acestora. Poate Ii di. concluzia c este o judecată categorică. Ei sin .M. DIFICULTATE ŞCOLARĂ. descoperirea cauzelor. Nu se exclud însă posibilităţile de realizare finală printr-o fază de ii. abaterea de la această alegere puţind atrage pierderi mai mari (x. _ DILETANTISM. avea o semnificaţie pozitivă caracterizînd persoanele ce cutezau să se avînte în variate şi dificile activităţi artistice şi ştiinţifice. La baza neuitaţii şi în general a sensibilităţii dilerenţiale este activitatea reflexă a creierului. compuse.' devianţă de comportament ş. slaba calificare profesională. \ 2 3 \ DA X \ I 5 \ ^ — ~ .n tivă. Cel mai bun rezultat este x. care poate asigura un rezultat individual mai bun (D. diferite feluri: întîrziere a maturizării. Au fost introduşi mai mulţi indici pentru analiza proprietăţilor matricei de plăţi şi a răspunsurilor date de subiecţi în serii mari de jocuri. ca in orice ştiinţă nouă cu aparenţă de accesibilitate şi facilitate. indicele este invers proporţional cu cooperarea. in timpul Renaşterii. fiind acuzaţi de o in fracţiune comisă în comun. Cînd alternativa dată în ju. di{s) — doi. d. (d. originar. care-1 atrag pe subiect. hipomnezie. Fiecare poate să recunoască sau nu infracţiunea. Acesta este un punct de echilibru al jocului.stacol în calea învăţării şi educat iei şcolare a respectării regimului de activitate şcolară.-. semidoctismul. el fiind un comportament raţional conform teoriei minimax. instabilitate motorie sau afectivă. tip de raţionament disjunctiv-ipotetic. A. iar A este eliberat şi primeşte şi răsplată pentru că a contribuit la elucidarea cazului (plata x 3 ). prizonier:/'*. este d. debilitate mintală. Rapaport. de la 2 la îi jucători pastrindu-se relaţiile dintre plăţi şi cerinţa cu plata jucătorului să nu se schimbe indiferent de poziţia în serie. Dac. sînt condamnat i (plata x 4 ). ţinuţi şi interogaţi separat.R decata disjunctivă are trei laturi alterne avem trilema. ce este în atenţia teoriei jocin • • lor şi deciziei. Dac. omisiune în însuşirea unor informaţii de bază. DINAMIC (gr. în epoci modernă capătă tot mai mult TIU sens peiorativ corelîndu-se cu inaptitudinea entuziastă. sau de a pretinde că nu au nevoie de specializare pentru a discuta problemele de psihologie.p. prin valori de semnalizare deosebite n reflexelor de orientare şi investigaţie. care au J acelaşi consecvent (antecedentul uneia este prima latură alternă. jocul arată astfel: J U C A T C >R(A) D în termenii teoiiei jocurilor.! care se obţine cînd unul recunoaşte iar celălalt neagă. reacţia anchetaţi)rilor fiind cunoscută de ei. recuperare prin integrarea în colectivul şcolii. A şi lî sînt iun* prizonieri.amikos puternic). fapt demonstrat printre altele de pretenţia unor persoane fără înaltă calificare de specialitate de a formula diagnosticuri şi prognosticuri prin aplicări de teste. Studiul mişcării. premisele ipotetice au consecvent diferit. iar celelalte două premise sînt judecăţi ipotetice. DILEMĂ (gr.. în cazul d." ambii neagă a fi comis infracţiunea. una din premise este o judecată disjunctivă. fără a putea comunica între ei. ar obţine un rezultat mai bun (xj). Paradoxul constă în faptul că doi jucători „neraţionali" care ar alege ambii negarea. simple. alegerile variază în funcţie de stwtuţa în seiin de alegeri. care este în continuă mişcare datorită unor impulsuri externe sau prin autopropulsie ca automişcare. Dacă A recunoaşte infracţiunea iar B o neagă. iu A cazul d. ob- D si mai multe laturi alterne avem polilenui. „Plata . în forma matricială. dacă sînt 200 după cum arată B.'i comunice între ei. „Avantajul x 3 +'x 4 mediu al competiţiei" : X i + Xo u 'vi no \ uu DA V | ~ —- \ * X. dyv. Acest joc urmăreşte conflictul interior al subiectului dintre tentaţia spre cooperare (răspunsul „NU") şi cea spre trădare („DA").joc" de sumă inconstantă < M doi parteneri care nu au voie >. iar plata jucătorului B este jos în stingă lieeârei celule. în ultimul <iecenin. ambii vor recunoaşte şi vor obţine plata Xţ.) Aceasta este cel mai ÎMIlizat . d.

-. n landul <e'. în teoria modernă a. M. nevoie liipeidimensionată patologic... este stăpînirea de sine şi raţionalitatea. mai ales cu sensul de păstrare a tainelor altora şi a celor proprii. < a ~ ji>rl''l'' illiplr. limbajului.iii . infinitesimalc. se datoreşte deficienţelor în relaţiile interindividuale şi de grup. prin delimitări conceptuale. . J. Într-un sens specific.'iiai/e obicHe. percepţiei. nu este folosit numai ca simptom al psihozei alcoolice. întrucit aceasta pune accentul pe torţele ce acţionează într-un cîmp de tensiune. d. ca o compulsiune de consuni excesiv. Ralea considera că a fi inteligent înseamnă şi . sistemul său de psihologic. ansamblul pulsiunilor.lc s. d. ce apaie la intervale relativ mari. Se observă în unele boli ale sistemului nervos. ale unor valori obţinute în măsurarea unor intervale.. de a sesiza cele' mai fine deosebiri intre lucruri. devine tranşantă.în interpretările psihologice. între d. caracterul subtil. DISCRIMINARE. D. uşoare. de a creşte tensiunea psihică şi spori capacitatea de acţiune. discriminai. D. l a i ' ă a ţ i j i e > . afectivitatea. diploos — dublu. se manifestă nu numai prin executarea conformă unor ordine şi normative dar şi prin organizarea autonomă a conduitei autocontrolate după criterii de ordine şi consecvenţă în îndeplinirea deciziilor. DISCONFORT SPIRITUAL. \ pare în condiţiile unor perturbai ' nervoase. instalează cronic în cazul sin. DiNAMOGEN. diferenţiere sau distincţie care la nivel intelectual. Descartes arăta că o idee nu poate fi clară dacă nu este distinctă. gîndirea.nebunie).i. Se opune confundării. amestecului sincretic şi operează comparativ precizările necesare gîndirii logice. în filosofic. co este însoţită de tulburări ale organizării spaţiale. calitate a celui ce se comportă cu discernămînt.t|->l-I l i ' '-' ' ' | ' l ' 1 u l i i i i • . ce nu permit o viziune statică asupra personalităţii. sel. valorile extrem de mici. DISARTRIE (gr. Se icalizcaza global . opsis — vedere). caracteristică a persoanei. intensităţi de reacţie. i / n | n i In blu. hismului cxlrcin. i'.-. DIPSOMANIE (gr. termenul de d.de lichide. categorică.. K. modalitate a conduitei şi activităţii culte.s. dispoziţii superioare.lipsă sau realizare insuficientă a confortului spiritual într-un grup sau organizaţie. dezvoltarea.it|i n ni' -. în unele intoxicaţii alcoolice. S p e c i i l e D fiecaic nln'i-r'l pr< >k't:l h l i l u . D. intonaţiei şi expresivităţii vocii. Coniportamentul reprezintă o modificare a cînipului si os te pus in dependenţă de acesta. a reactivităţii emoţionale de a dinamiza organismul. dys . perturbare în mecanismele înţelegerii şi efectuării operaţiilor de calcul ia p i i cu inteligenţă normală. presupune conflict fie forţe în conştient sau inconştient.greu. O măsură a d.a distinge punctele de vedere". semni- fică faza a doua a procesului percci'liei senzoriale identică cu diferenţierea. instalării unui climat nefavorabil ele. DISCRET (lat. ca şi prin modificări ale ritmului. proporţii etc. motivelor. de prolidepsia diabetică unde setea exagerai â este condiţionată de pierderea marc de lichide prin rinichi (poliurie). D. întrucît aceasta este în continuă interacţiune cu ambianţa în care intervine. Trebuie totuşi făcută o deosebire între d. norme. proprietate ' a stimulilor externi şi interni. energizant al motivului.v . de unde şi restructurările în însăşi organizarea personalităţii. se foloseşte pentru a califica inaccesibilitatea fenomenelor subiective la observaţia directă. caracterizată prin confuzie în articularea cuvintelor.D pentru psihologie este dinamisinul evolutiv. DISCIPLINĂ. mania •. nu caută să iasă în evidenţă. S< manifestă periodic succedînd stărilor depresive. iar în statistica psihologică se estimează ca. uzual. energiei. arilion — articulaţie). dtpso. DISCALCULIE. l. se constituie. Forma extremă a d. formă de vedere 1 «inoculară anormală datorită cliscoonlonării timpurilor vizuale monoculare astfel îneît 202 r a p o r l a t ilM i|<: c l l l H K n !••> l i n i ] ' . cu detaşarea i'bieetiiiui ii. implică o organizare superioară • a tuturor proceselor psihice cum ar fi percepţia. „imponderabil" al stărilor subiective. Simptomele dislalice grave sînt similare d. modest. constînd atît extern cît şi intern din subordonarea conştientă faţă de principii. irezistibilă şi impulsivă de a consuni lichide în cantităţi exagerate. tensiunilor şi tendinţelor ce susţin conduitele şi determină continue modificări în dezvoltarea lor. voinţa. Xuttin distinge im segment d. atenţia. capacitatea randamentul scăzut al activităţii şi pentru lipsa de emotivitate. i . ( ! . se opune indiscreţiei. este rezervat. Termenul de d. şi iniţiativă creatoare nu este o incompatibilitate atîta timp cît d.i I n . nu se amestecă în treburi ce nu-1 privesc. D. de a înţelege cu subtilitate şi a aprecia nuanţat. d. manifestată prin imposibilitatea pronunţării cuvintelor. Discreţia. a trebuinţelor şi motivelor. în stări fazic şi *. în psihanaliză.s. Kste o deficienţă tranzitorie şi remediaintelectuală de a opera distincţii între esenţial şi neesenţial. moderat.evviti si-a eililicat ca d. ('el'1 d' 'ii.şi apoi pe uni- ?03 . în paralizia generală progresivă. DIPLOPIE (gr. Este de origine cerebrală. curent ce acordă prioritate forţelor. discretus de In discernere — a separa. deseori tratînd substanţa materială ca un derivat al mişcării.\ . superior organizate şi sistematizate. este o cauză foarte importantă peni ni 'DISCERNĂMÎNT.tit ( l l l c j ] i. la nivel valoric superior şi trece în autodisciplină. tulburare a.i iin. lipsei de echitate. este anaitria. păstrează secretul. miteiite ale aceluiaşi obiect au o dispoziţie spaţială diferită. în psihologie. DINAM'lSM.

cu scopul de 205 20-1 . discriminare (socială. pe frontul de luptă îşi disimulează temerile cu privire la situaţia precară a unităţii sale. Destructurările pot avea loc în sens negativ (hipofuncţie) sau în sens pozitiv (hiperfuncţie) ex. să irumpă în hohote de rîs întreaga asistenţă. tritanopia. a registrului şi calităţii aiineteior D vocale şi a timbrului. percepţiei vizuale a formelor şi contururilor. parafazie.. D. neuronală. a unei stări profunde de deteriorare cognitivă (demenţe) sau a unei nedczvoltări cognitive (oligofrenii). Cel mai uşor se realizează d. a integrării unei structuri. Lcplat dovedesc că pragul optim de d. defecte ale vederii di. rasială etc. perturbare a învăţării scrisului. Se spune despre o persoană bolnavă că disimulează. disimularea este întîlnită în acele situaţii cînd unii indivizi tăimiiesc unele boli reale. poate să fie în fapt trist. omisiuni. tumorală sau traumatică.s. Se consideră că la baza d. Lomov. în aprecierea tulburării comprehensiunii şi expresiei limbajului. în generai fiind vorba de leziuni ale centrului vorbirii (în frontal 3. La Kant d. DISCROMATOPSIE. în sens psihologic. de reînvăţare a limbajului. Apăi'îjid în prelungirea detectării este condiţionată de aceiaşi factori obiectivi şi subiectivi ca şi aceasta.: hipermnezie-liipomnezie. sau pragul operativ trebuie să fie de 5 — 6 ori mai mare decit cel minim diferenţial.i. anunţă o maladie. tulburare. Kaţionamentul este o formă <« 1 cunoaştere d. a. tulburare a vocii. în cadrul d. impun un tratament logopedic.t. atunci cînd o persoană egoistă.• a actului emisiei şi de surmenau-a sau uzura aparatului fonematie. D. Pronunţii poate fi nazali bau iJiguţiiă h{nd datoraţi unor dtf'Cţnim . dispoziţie afectua astenică. se mai manifestă prin neregularitatea desenului literelor şi dispunerea lor anarhică în pagină. DISFUNCŢIE. denotă tratarea defavorabila a unor categorii sociale.. loialitatea. d.tudiat d. simplitatea. Vt-r7a a -. depinde de indicii relevanţi şi de formarea la subiect a unor modele percepluale prin coordonarea unei serii de repere (Eriksen). în mod trecător sau durabil. deficienţă constînd dintr-o recepţie difuză şi incorectă sau chiar din absenţa.i îngrijorarea familiei. în general.irgoiioj. D. poate fi întîlnită şi ca o trăsătură negativă a caracterului. trebuie avut întotdeauna în vedere eliminarea unei stări psihotice. phasis — vorbire) care au la bază totdeauna o tulburare organică. DISrONIE. atunci cînd îşi tăinuieşte boala. anomalie a activităţu grafice exprimată în substituiri. nume generic ce semnifică tulburări ale vederii culorilor şi care include daltonismul. bolnavii disfazici dorind întotdeauna să comunice.j<'i. DISFORIE. D. DISCRIMINARE SOCIALĂ. De obicei. Oşanin. ]'. stare opusă celei d. etnice etc. care nu are legătură cu activitatea reală a persoanelor tratate astfel. este proprie gîndirii. sînt deficienţe ale dezvoltării auzului fonematie şi limba- jului oral. de origine centrală. de d se desfăşura printr-o succesi- D une de operaţii intermediare c > < se distribuie pe faze. Uneori d. a unui subsistem la sistemul din care face parte. depresiune şi aceasta. (Pollack). în psihologia socială şi sociologie. mimează sinceritatea.lăţi structurale (Forgus). ceea ce în logopedie poartă denumire. spre a nu stîrr. Iii.! de „afazie". euforie. impresii penibile. amnezia verbală. ascunde sau îşi maschează in mod conştient un-le stări sufleteşti. inversări de litere şi silabe sau fuziuni de cuvinte. la iii'văzât orii ce uzeazj d. în acest ultim caz d. DISCURSIV-DISCURSIVITATE. sentimente etc Sint frecvent întîlnite în viaţă situaţiile cînd cineva îşi ascund • mînia. datorită unor motive diverse (minore sau majore. de dimensiuni ale semnalului Îngreunează d. implicînd insatisfacţie. exuberant şi care face. termenul denotă tratarea favorabilă sau defavorabilă a unei categorii de persoane.şi tricromatiee. cu deosebirea că nu semnifică anularea comunicării decît în cazuri foarte rare. spre a nu provoca panică în rîndurile ostaşilor etc. UraiJIe. Comunicarea vei bală arc de regulă forma discur-ui lui. intoxicaţia prin cuvîr. perturbai i emoţionale. l. impostura. unei activităţi piihice de a fi procesuală.) sau a convenienţelor sociale. DISIMULARE. dis^intaxia şi j. Un maximum de d. caracteristică. uneori chiar opiniile. 13. dar profesiunea îi cere să-şi ascundă adevărata stare afectivă.ie construcţie sau de si î uctui'ai . este un rezultat al împrejurărilor de viaţă şi poartă şi pecetea profilului afectiv al subiectului. D. Comandantul militar .) este inspirată de prejudecăţi şi este un reflex mai mult sau mai puţin direct al împărţirii societăţii în grupări antagoniste. Excesul de indici. prin poznele sale. egoiste sau altruiste etc. De regulă. Uzual. se combate prin terapie logopedică. acţiune princare cineva tăinuieşte. rasiale. în vedenii atingerii unui scop. in unele cizuri. deficiente motorii -:i. DISQNOZIE. reprezintă tulburări de limbaj (dis — diiicultate. a colectivului de muncă. DISFAZIE. alexie sau cecitate verbală. D. DIS GRAFIE. bucuria. Miller. se opune intuitivului. în medicina legală. dragostea. semnalelor rezultate din combinarea a doi sau trei indici (G. reacţiune a cărei consecinţă este scăderea adaptării. intrigantă. Popescu-Xevcanu). alterarea activităţii normale a unei funcţii ce are ca rezultat fenomene patologice de dezadaptare. temporal şi parietalul inferior). d. precum generalul se opui!'particularului. sînt descrise: surditatea verbală. este echivalentă cu ipocrizia. de natură vasculară. Clovnul care apare în arena circului vesel.

. comportamentului şi aceasta prin interacţiuni psihosociale cu s'-ns compensator.la identificarea cauzelor lor.c. Acest fenomen personal sau interpersonal dizarmonic este trăit ca o stare confuză.este observată la ţilor. KeFormele de d. şi fals.t. D. DISMNEZIE. do dislexic dar persistă un timp si după ce aceasta a fost înlăturată.D vent înlilnil. normală. necesară în reorganizările intelectuale şi afective. tensională. interacţiuni psihosociale. Aşadar. pentru flectă cu deosebire asupra exe.barea orientării spaţiale. operaţie. disconfort psihic.precis identificate.. al dezacordului cu altă persoană.i de 3-1 . perturbare a memoriei.nu o . ex. de tulburări afective.lelor corespondente) şi aceasta intnieif fiecare oelu 207 . ' DISMEOALOPSIE. recunoaşterea sau reproducerea.tru copilul de G —7 ani astfel de ordonării mişcărilor ce se re. mie. Cauzele d."i de anomalii sau leziuni . efect al anticipării eronate a mediului social.l. este frec. neclară. Se referă la slăbirea unora din procesele memoriei cum ar fi fixarea. înlocuirea sunetelor bajului. DISOCIERE. mări cu scopul do . i. argumentarea ponderată a propriilor opinii. retenţia.blemo mcdical-pcdagogice.de cele mai multe ori. situativ. vătă.exista şi izolat. j etc. psihoze si psihopatii. finalizate cu instituirea consonanţei. perturbare a co. ci şi afective. sini adevărată. cuprinzînd atît hipomneziile cît şi hipermnezia. D. v prin f).i în copilării1. fac sănătoşi (afirmă că nu mai către copil a tulburărilor de voiau halucinaţii. leagă numai două şi procedee speciale psihopedapropoziţii care nu pot fi nici gogice de către logoped. e:t. iluzie zuală ce constă în impresia că obiectele sînt alungite sau lărgite. dar putînd afecta grav structurile de personalitate şi unitate a euhii. vorbire tive tulburărilor de gîndire. unii bolnavi mintali. evoluează fără modificări ale funcţiei limbajului şi ale aparatului logomotor. cooperarea în luarea deciziilor etc). li/.lalein — a vorbi). pronunţarea deformată. totodată. D. are surse individuale —consecinţă a deciziei luate. Dacă penDÎSKINEZIE. ta re a părinţilor) sau de o edu DISJUNCŢIE (lat. DISLEXIE. s.-. perturbare D.mult: sau mai puţin profundă a 206 :t olijilli" Hllel' f'jloa .mecanismelor de fonaţie şi de .ii. D. să procedeze la înlăturarea nete (r. tulburări de limbaj cum sînt di.. li. neexdusivă este conectivul lo. anlrenind persoana sau grupul în modificarea respectivelor elemente cognitive şi afective. cienţe în pronunţarea unor su. de multe ori însoţite de al ie DISLALIE (gr. de aritrea în ansamblul ei fiind normală.i> ( n l i ţ i u e K M iui n i p>j. relaţie semnificativă de nepotrivire sau nearmonizare a două structuri psihice (nu numai cognitive. persuadarea altora sau apel la alţii pentru cristalizarea propriilor convingeri. DISPARITATE. z. Teorie psihologică elaborată de L. relaţie lo. a unei tentaţii. d. echilibrator. adevărate şi nici false împreună. disjuncţii) . sînt plexe. cum sînt confruntarea principială de opinii.şi corect reproduse. Festinger (1957). caracterizarea proiecţiilor retiniene monoculare de a nu fi identice. DISONANŢĂ COGNITIVĂ. care se pre. Este legată. de perturnete sau grupe de sunete. gi-nennd nevoia vi- îedticerii şi evitării sale.dit. calitate a două serii de a fi situate în puncte spaţiale diferite.i induce în eroa. în culare periferice (ale limbii. Anticiparea apariţiei surselor posibile de disonanţă permite evitarea acesteia şi. diversitate).:n re organele judiciare e(c).mală a mecanismelor citirii anorgic adevărat.i i. cînd cel puţin una se efectuează cu deformări. tulburări ale limunor sunete.drusarea trebuie să pornească dişi posibilitatea pronunţării unor su. idei delirante ele). Kste c camuflarea unor soiinic. tulnazonantă etc. se traduc printr-o alterare mai peltică sau pe nas.jli 1 r D caracteristicilor esenţiale ale comunicării verbale (caracterul :<dresativ. l<•<• dintre propoziţiile conectate este lacune) simbolurile citite nuerori. dys — dificil.de factori psihologici (imitări 1 d. c a r o ti'L'-il. DISMORFOFOBIE.). a unui efort sau fapt comis —şi mterpersonale.iologică. abătîndu-se discret de la horopter (ca loc geoînei ric al puiir.. tulburare a însuşirii ortografiei. opusă asocierii.) aparţinînd aceleiaşi persoane sau mai multora. fără un subne determină deseori să apreciem strat neurologic evident şi caiv vorbirea cuiva ca fiind srsîită. iluzia de modificare a schemei corporale ce constă în impresia de modificare a corpului în întregime sau a unei părţi din corp. tulburare a grafia şi disortografia. se întîlncştc în nevroze. incorectă a DISLOGII. elaborarea unor modalităţi de reducere a ci sau chiar de convertire în factor motivaţional al unor comportamente valoroase (autoclarificări. ''\ Im» pinâ la \ îi. ('< museparare. Sub diferitele ei aspecte. însoţită de stări afective penibile. caracterizată prin defi. comunicativ si de subtext). incompatibile cu staici de buala. sînt variate: im. căutări laborioase. clar înţelese poziţiile sînt false. al conformării publice forţate (de către grup) a individului. ţin. a atitudinilor. atît sub aspectul formei care nu pot fi pronunţate cu alte cît şi al conţinutului. dar pol vorbirii. vorbi. manifestări care burărilor de logică.. emitere şi recepţionare efectivă A aprobării sociale.dificultăţi sînt normale. consecusunete (r prin 1.şcolarul mai mare ele pun pn>cutării acţiunilor motorii com. unor metod* clusivă cînd d. vălului palatin et. din psiîiiiiti'io. Unii autori folosesc termenul cu un înţeles global.| .?.zează prin aplicarea. DISORTOGRAFIE. atitudinaleetc.tarea acestor tulburări se realigică între două enunţuri.caţie necorespunzătoare. d. buzelor.. cînd toate pro.

a. competitive. Atît la nivel individual cît şi la nivel grupai. sau climatul afectiv tind să se instaleze şi b~i. Vorbind în termenii lui H. avînd o intensitate medie şi un anumit „colorit" sau un ton afectiv dominant. Dispoziţiile sînt stări derivate. abilităţile. valorile afective. Dispoziţiile rezultă mai degrabă din generalizarea emoţiilor cu semnificaţie dominantă. DISPOZIŢIE AFECTIVĂ. în acelaşi timp d. rezult. de viaţă şi dinamica relaţiilor cu ambianţa. ea mijloceşte vederea tridimensională. în genere. unuia sau altuia este o problemă de mare importanţă practică pentru psihologie.a. Fiind calificate de către unii autori ca mediu psihoenergetic. ca rezultantă aditivă a unei serii de procese emoţionale recente. să tic cu deosebire sensibil la um-l<situaţii şi înclinat spre anumit. ca o stare difuză si' generalizată. 5) ope208 .a. Levitov arată că stările afective de fond pe 300 le. cunoştinţele. defineşte coeficientul de variabilitate. Cînd d.i D rele de artă şi. Ne referim la d. IK'lny si Pichot caracterizează d. din acumularea şi aglutinarea eun iţiilor într-un fond de trăiri continue. duce la vedere dublă sau diplo]>ie. D. d. DISPERSIE. Se pare că odată cu vîrsta creşte influenţa factorilor sociali şi profesionali. D. dispoziţiile sărbătoreşti. Ce anume influenţează mai mult d. nostalgice încadrează amintirile într-o atmosferă idilică. care nu sînt implicate direct în activitatea cotidiană dar constituie rezerve pentru dezvoltarea creatoare a acesteia şi reprezintă indicatori ai bogăţiei vieţii spirituale a. în neurofiziologie.a. stenice. trebuie să se ţină seama şi de fenomenul contagiunii afective ca şi de dezvoltarea dispoziţiei la nivelul grupurilor mici sau mari.a. în genere. sînt proiective. Nu putem face însă între acestea o diferenţiere netă pentru că d.a. Potrivit cu împrejurările. se apreciază că în decursul unei vieţi normale subiectul nu reuşeşte să utilizeze decît maximum 15 — ~d% din potenţialul său neuronal. D.a. cadrele estetice. semnifică în primii' tind o stare afectivă gene ral irul. tonificate prin siguranţa de sine sînt preferabile predispoziţiilor despre sine. entuziaste. individuale au ca „mediu de incubaţie" climatul sau atmosfera grupurilor din care individul face parte. relativ stabilă. . dar depăşirea acestor limite.ea înglobează totodat a manifestarea cea mai elementară şi cea mai generalizată".a. DISPONIBILITATE. al grupelor şi organizaţiilor. Murray. modul. unei populaţii statistice se apreciază raportînd deviaţia standard la media aritmetică. factorii organizationali şi de grup. în genere.a. peisajul şi influenţele fizice. difn:ă. reprecu':: II ii fitul afectiv pe care se de .: (1964) enumera ca principale cauze ale d.': i"wt:fii şi procese emoţionale 'u\.a.i. dispoziţie reflectând. Levitov în monografia despre stările psihic. cîmpuri corticale şi mecanisme care încă nu au fost explorate şi utilizate. făcîndii-1 chiar să aştepte sau să caute eev. N. La acestea ar trebui să se adauge factorii sociomorali. D. informaţiile. nu numai în ordinea existenţială. : 1) stările fizice sau organice.a. în dinamica d. secundare determinate circumstanţial şi nu la cele primau: determinate de stările şi constituţia organică. influenţînd tonalitatea percepţiilor şi amintirilor noastre. exprimate procentual. în psihologic. blazate. indice de dispersie. coeficient rezultat din raportul unor valori individuale cu \ alorile medii admise şi care se situează în afara acestora. D. adultul devenind extrem de sensibilizat la realizarea rolului şi menţinerea statutului său. ca un fond latent al vieţii emoţionale. mai mult sau mai pul: ii'!' nsăşi totuşi latentă. Imaginaţia generează continuu noi d. stau la baza tuturor acţiunilor şi au o mare însemnătate pentru funcţionalitatea şi orientarea conduitelor. 2) faptele de viaţă şi îndeosebi relaţiile dezvoltate in activitate.a.a. se defineşte în primul rînd ca un efect sumatoriu şi semnificativ al împrejurărilor psihosociale pe care subiectul le parcurge.recepţionează aceiaşi stimuli sub unghiuri şi într-un mod puţin diferit. Condiţionarea lor este extrem de variată întrucît ele sînt un acompaniament al tuturor relaţiilor şi evenimentelor. din cauza unor defecţiuni organice sau funcţionale. în viaţa fiecăruia existînd persoane care îndeplinesc rolul principal i:i determinarea dispoziţiilor.a.a. d. Se consideră că d. rămÎJie în anumite limite. optimizarea d. se stabilizeze. Aceasta cu atît mai mult cu cit la nivelul indivizilor. sînt expresia rezultativă a unor desfăşurări emoţionale dar ele sînt şi premisele pentru declanşarea unor noi emoţii. Zilele 'de sărbătoare par să dobîndească o luminiscenţă specifică. termenul de dispoziţie semnifică un montaj sau organizare cu un D sens şi care orientează pe subiect într-un anumit mod.}. D. J. conduite.| „sfera timică ce înglobează ton t • • afecţiunile. generalizate. Prin suprapunerea centrală a celor două cîmpuri vizuale se obţine efectul de adîncime sau relief.. se tematizează selectiv evenimentele.a. 3) natura. sau climatul acestora are o însemnătate excepţională în aceasta.•••.a.a. sînt calificate cn d. persistente şi instalate într-un plan de fundal în raport cu cîmpul actual de conştiinţă. ca i'iiu. ci mai ales în interesul activităţii sociale. propriu-zise includ dispoziţia organică ca pe o componentă a lor. astenice. 4) oamenii care au cea mai mare influenţă. secundară. de lucru.. Şi în limbajul uzual deosebirea dintre cele două tipuri de dispoziţie este marcată prin întrebări diferit orientate: „cum te simţi" şi „cum îţi merge". în existenţa fiecăruia se definesc o seric de lactori predispozanţi în raport cu structurile motivaţionale şi de personalitate. A fost de mult depăşită interpretarea d. de superficială agitaţie sau supraîncordare şi nesiguranţă. în d. subiectului.. antrenante.

. in ac Iiyitatea ristică a a t e n ţ i e i c o n s t i n d din ui m ă r i r e a c o n e o m i f e n i ă a mai m u l l o r obiecte sau a c ţ i u n i .. . reprezintă. \ . DISTRACŢIE. principalul mijloc al creaţiei. DISTRIBUTIVITATE. I r. depersonalizarea şi sentimen tul irealului sînt d. Gîndirea d. iniţiată de H.'. integrare în mediu. DISTHIMIE. modalitate statistică de ordonare şi exprimare în tabel sau curbe a frecvenţei de apariţie a diverselor valori ale unei variabile sau factor. . ale afectivităţii. în acelaşi timp este necesar să subliniem caracterul constructiv al dezvoltării psihice umane şi caracterul esenţialmente d. mai reactivi sub raport emoţional. indiferenţă afectivă. enculturaţie. verbigeraţi. subiectul fiind prea puţin permeabil la informaţii şi neputînd să coordoneze informaţiile de care dispune. i i i ( i n p . izvorăşte din convingerea în justeţea cauzei pe care o slujeşte şi presupune tărie a voinţei ' şi pasiunii. halucinaţiile şi iluziile. angoasă etc. D. DOCILITATE. în psihanaliză. fenomen psihosocial exprimînd măsura in care membrul unei relaţii sociale ii (îi) agreează pe celălalt (ceilalţi) şi care se determină cu ajutorul anumitor tehnici de măsură.salata de cuvinte" rezultă din d. în stările psihotice. relativizare) capătă şanse de a fi acceptate. există pe baza. în care diferitele declaraţii standard marchează un grad mai redus sau mai ridicat de agreerc a membrilor unui anumit grup social. ceea ce îl deconectează de alte circumstanţe şi stimulări pe care normal ar fi trebuit să Ic perceapă. d.xplicîndu-se prin slăbiciunea voinţei şi prin lenea de a ghidi. implică simbolizare şi condensare ce nu exprimă conţinutul latent. D. DISTORSIUNE. rezultată din reunirea consecvenţei. . u . prin modificarea şi în prelungirea ereditarului. tori şi dispeceri. este o trăsătură de caracter negativă. caracteristică a celor ce se supun cu uşurinţă altora. Opunîndu-se spiritului de independenţă şi combativitate. strîns asociată cu fantezia. DISTANŢĂ SOCIALĂ. D. Totuşi acestea nu sînt echivalenţi! ca intensitate.il 21C . în acelaşi timp. D. pentru a desemna producţia intelectuală extrem de liberă. axele oculare formează un unghi. în chip similar climatul afectiv poate să devină într-un grup habitual. distragerea atenţiei. interviu in i o n d u c e r e a . în modelul intelectului elaborat de Guilford se foloseşte termenul de d. este normală cînd se conformează curbei lui Gauss. ale percepţiei.. î n t r e premisele ereditare şi tot ce este d.i ( D .. ale expresiei şi comunicării. al cărei obiect îl constituie raţionalizarea metodelor de examinare şco211 :. Pieron şi înrudită cu psihotehnica. dar prin modificare (deghizare. Prin d. e. DOCIMOLOGIE. este reductibilă la comutări rapide. mai insistenţi. apar ca d. Celelalte focare de atenţie sînt asigurate prin automatizarea acţiunilor şi deci persistă la nivel subconştient. d. procesele şi toate cunoştinţele formate şi însuşite după naştere. • • ' 1 1 \ ă .|»-I. printr-un hobby.|M > i i u i H o r .i II:-. D. calitate voluntară. educaţie şi învăţare. a lui E. DIVERGENŢĂ. iar cabotinismul. al sistemului psihic uman. | . fiecare^ din ochi fixînd un alt punct. se opune ereditarului. DISTRIBUŢIE. este necritică. fermităţii şi cutezanţei. DOBÎNDIT.. prin adaptare. este un mecanism de menţinere a securităţii emoţionale. gînduri care sînt inacceptabile pentru conştiinţa axiologică. concept sumatoriu ce semnifică modificări patologice ale dispoziţiilor afective: anxietate depresivă. rezultă din antrenament şi este o calitate diferenţială. Petrecere plăcută a timpului după formula odihnei active sau prin divertismente artistice. cum este scara d.-I- j-jţjlitară. I n i i autori susţin că d. Una din expresiile grafice ale d. etnic. nediscriminatorie. modificare inconştientă sau subeonştientă a unor imagini.s. nu este o totală discontinuitate pentru că d. prin supunere faţă de cei mai lari. caractec i t ă r i m a r i de d. dispersie a atenţiei care împiedică concentrarea ei într-o anumită direcţie. elaborînd o pluralitate de ipoteze şi admiţînd ca valabile mai multe soluţii. D. Alt sens. proiecte. Se consideră că U. este un fenomen ginerii eu existenţă normală sau anormala. numai una din ele oeupînd un loc principal. după J. în nevroză d.. Soh- şi in rezistenţa energică faţă de presiune. DÎRZENIE. Bogardus. D. umor şi regăsire de sine.•'• n i a n i f e . i n i l i t e u ţ i. exprimă însă ceva din organizarea caractenală. de orice încercare ce vizează schimbarea atitudinilor. Poate fi im revers al concentrării atenţiei subiectului la ceva. l ă . Guilford. sens al coordonării binoculare opus convergenţei. |. lipsa de răspundere.. funcţiile. disciplină nouă. mai precis se înscriu în structura afectivă a caracterului. sportive. atenţiei atragerea şi abaterea ei asupra unui alt obiect decît cel semnificativ pentru situaţia în care se află subiectul. DISTRAGERE. profesional ctc. apărînd ca o caracteristică a personalităţii grupului (sintalitate). Se mai înţelege prin d. . ansamblul modificărilor anormale ale ritmului elcctroencefalogramei.i . este histograma. este posibilă datorită elaborării şi activării mai multor dominante cerebrale. .i s i a b i l i l ă . sportivă etc.D baza uiwr mecanisme de condiţionare şi generalizare se transformă în trăsături de caracter. apatie. manifestîndu-se.a. calificînd structurile. turistice. indicator pentru diagnoza nenropsihică. <.. surpriză. stare deconectată atît de lumea externă cît şi de lumea gînduri lor. în genere. DISRITMIE. acţiuni şi tontacte menite să genereze stări plăcute şi reconfortante prin decnnectarea de preocupările cotidiene şi de problemele grave ale existenţei şi evaziunea într-o sferă de facilitate.

făţărnicie. are o mai mare importanţă pentru reuşita în activităţile artistice şi sportive. termen preluat din engleză. direct şi spontan al comportamentului. învăţătură sau decizie provenită de la o autoritate intelectuală sau politică şi care este adoptată şi urmată întocmai. încă nu se echivalează cu un act voluntar. în rest putîndu-se obţine. foarte rigid. efectul de facilitare (de Bahnung!. exclude orice fel de îndoială şi blochează cunoaşterea refuzînd chiar evidenţa. D. senine dar şi chinuitoare. Pragul duratei percepute vaxiimbold lăuntric. ceea ce implică acţiuni intense şi relevante. preconizează o psihologie d. Prin transfer. tendinţă către o stare emoţională satisfăcătoare sau către o acţiune. distanţa temporală dmtre două evenimente. Este percepută şi totodată reprezentata. în stări post-critico ale epilepsiei. NARCOMAXIE. reprezintă şi un principiu explicativ al psihologici. d. Politzer. prefăcătorie. DOGMATISM. Se recomandă evitarea dezvoltării unilaterale şi consolidarea personalităţii prin multiple mijloace de antrenament...D Iară. pe baza exerciţiului şi educaţiei. ci întrucît exprima dialectica vieţii spirituale a românilor. trădează deficienţe caracter iale. trebuinţă conştientizată. desfăşurări pregnant-conflictuale. de A. falsitate. manifestată în stări psihopatice de origine toxică. Termenul este polisemantic. după encefalite sau traumatisme craniene. DROGOMANIEv. corecte şi complexe a pregătirii. pulsinne. şi i: principiu de lucru al sistemului nu vos central. reprezintă. ansamblu de însujiri funcţionale ereditare şi înnăscute care. ca formulă de psihologie concretă. o zonă de optim. pe rezolvarea de probleme şi angajări tensionale. după alţi neurofiziok. DOR. Sinonim cu în lb. DORINŢĂ. naturale. Pavelcu). formulat. cel în cauză fiind apreciat ca „om cu mai multe feţe". capacităţilor şi perspectivelor elevilor (V. DUPLICITATE. DOTAŢIE. Controlul voluntar duce la selecţia. după Uhtomski. . a reveni în locurile natale. \\. DOMINANTĂ. D. în atmosfera culturală originară. Scopul fi eîte ca. constituind un motiv puternic. întotdeauna con. tarea reflexelor implicând o d. împlinirea sau represiunea d. în arta. ipocrizie. Experimentul clasic al lui A.iInr r L examinai. succesiune de evenimente şi situaţii impresionante. O analiză subtilă .i spiritului dogmatic se datoreşte lui L. Cercetările psihufiziologice dovedesc o deplină corespondenţă între dinamica d. V. i. care desemnează o tendinţă impulsivă. atrage spre sine influxurile nervoase provenite din alte zone ale creierului. Pavelcu declară că d. din sistemul căreia provin termenii. DROMOMANIE. mişcările de înghitir-devin din ce in ce mai puternici-. opus scepticismului şi inovaţiei creative. Deşi acest obiect este întrevăzut sau proiectat conştient. în condiţiile unei d. (Lachelier: „tendinţa este sub d.'nu mai sini animal de nici im fel de mişcări". Este însă intraductibil.şi propune ca în urma a variate experimente să stabilească normele şi condiţiile unei aprecieri D în momentul cîncl animalul ?• <• hrăncte.. DOXOMETRIE. relevînd prioritar anume sensuri afective în dependenţă de context. de nivel normal. în sînul familiei. desemnînd accentul pus pe acţiune şi conflictualitate. Realizările precoce se pun pe seama unei înalte d. Uhtomski: „Excitindu-se scoarţa cerebrală a unui animal cu curent electric se obţin mişcări ale membrelor acestuia. D. aşa cum procedează religia. tendinţă irezistibilă spre vagabondaj. germană. ca un concep! foarte apropiat. exprimînd dorinţe calme dar intense. Copiii supradotaţi sînt apreciaţi de unii psihologi ca prezentînd şi o anumită fragilitate sau dizarmonie psihică şi de aceea necesită un regim atent de educaţie şi instruire. şi dinamica atenţiei. după cum arăta Pavlov. După QI sînt socotiţi supradotaţi cei care la bateriile de inteligenţă depăşesc punctajul de 120. solicitînd concentrarea studiilor psihologice asupra faptelor concrete. Trich. D. este opusă sincerităţii şi cutezanţei. aiungînd la un deznodămînt. dar apare ca o premisă a acestuia.. excitabilitate (şi deci reflexf'genă) sau. sub voinţă").' în urma dezvoltării psihice si a educaţiei. Dacă însă aceeaşi excitaţie se practică DRAMATIC. performanţe dintre cele mai înalte. 212 213 . cadtv'e de r» !<•i inţă deosebite dintre examinaf uri). Blaga.. nu în virtutea polisemantismului său. R. condiţionează performanţe înalte în activităţi de diverse tipuri. dar membrei. a vieţii şi conduitei subiectului în societate. legea neurobiotoxiei. DRIVE. si d.exam in. termen introdus de Uhtomski pentru a desemna zona cerebrală sau focarul de excitaţie ce domina la un moment dat şi. DOGMĂ. sentiment complex individualizat în etosul românesc. sau. punmd in lumină factorii subiectivi f'->' er-are (jelaWile dintre. termenul este aplicat ni psihologie. fără a se ţine seama de noile date ale cunoaşterii şi de situaţii. să conceapă mijloace ş! iinţiiice de prevenire a erorilor şi să perfecţioneze procedurile de examinare şi sistemul de acordare a calificativelor sau a notelor. In sens negativ se disting şi copii subdotaţi care reclamă forme speciale de educaţie şi compensare. după Pavlov. implicînd o notă de plăcută contemplaţie retrospectivă (nostalgie) dar şi impulsuri tot mai presante spre acţiunea de a reintegra condiţiile existenţiale autentice. sistem de determinare şi măsurare statistică a opiniilor sau a altor particularităţi comportamentale ale unei populaţii. DURATĂ. Kappers. de natură mai mult instinctivă. activare emoţională orientată spre obiectul său.gi.

b) profundă.orley. . DURERE. 1'. J. este scurtă şi pătrunzătoare şi a doua mai prelungită şi profundă.ic IM c o n c e n l ie. avei l>. D. ardere.. ansamblu de atitudini negative şi acţiuni. D. intervalul paiind scurt piuă la 0. implicînd fermitate şi combativitate. piiiepeH'il şi inteligenţa. E. mici este ncomogenă. e m n . sfredelitoare: li) localizare şi extensiune: imediată. este provocată de transmiterea impulsurilor pe oricât' din fibrele aferente inclusiv t>rminaţiile libere nemielinizate. A. i l e ! e . Pşonik. Se disting patru tipuri de d. ţâră gănată. M. presiune.D ază intre I cs. cel (In-iii. este nocivă şi distructivă moral chiar pentru persoana ce o cultivă. în .ine . la cele vizuale.). Alrulz deosebea două tipuri de â. de cele mai multe ori.. Reflectă atît stimulul nocicoptiv cît şi însuşi procesul distructiv. White au dovedit că acelaşi excitant provoacă o dublă senzaţie de d. pe cînd stările plăcute şi activităţile intense produc efecte contrarii. pi'ezinlâ: a) calităţi: mată. bradichinina etc. zice relaţii.. sensibilitate algi'că. psihică.>. restabilire. Cernigovski au dovedit posibilitatea provocării senzaţiilor de d. dar şi atunci. d) centrală sau ceialică. pulsativâ). analgezic de sugestie şi psihoanalgezie (v. sînt evaluate perceptiv. : histamina.:pvinutrăşi secundară. unele polipeptide. l'raisse stabileşte prezentul psihic în limitele a două secunde. d) intensitate puternică. punctiformă. DUŞMĂNIE. prezent şi viitor. c) viscerală. R. Xumai o motivaţie superioară. pătimaşă. Stările emoţionale neplăcute sau încordate şi lipsa de ocupaţii interesante tind să dilate percepţia duratei şi să comprime reprezentarea ei.il-i. Prima este strict localizată. u n i l a t e r a l . indiferent piuă Ia 1 sec. e î n deplinesc 1111 ml util biologie. obiective prin reperele şi mijloacele de care dispune civilizaţia. ritmică. inflamaţie. slabă. înfrîngerea. H. d. în clinică. Stiuctura acestei d. medio. ci prin lupta pentru salvarea şi promovarea unor valori superioare. si lung între 1 şi 2 sec. Piaget notează: „durata internă nu este decît timpul acţiunii proprii: oricine zice acţiune. Se consideră mediatori biochimici ai d. de principiu. este solidară cu o multitudine de variate modilicăii somatice si psihice ce indepline-. poale justifica moral d. ascuţită. distensie. ! :. Conştiinţa umană realizează o interpenetraţie între trecut. ii ce. nu se întreţine prin satisfacţia distrugerii. prin condiţionare la excitanţi neduieroşi.oi icei jirt'i:a. vagă. liergson consideră că d. prin evocare şi prin prospectare. V. fără localizare.: una rapidă şi alta mai întîrziată.5 sec. complex de senzaţii semnalizînd agenţii şi procesele de distrugere prin traumă. In consecinţă. arc. poate iiii'te l i n i i l e . blocaj al ţesutului organic. per culantă: c) desfăşurare în timp: stabilă.inuTotuşi dincolo de aceste limite ele se dezvoltă ca fenomene patologice de o variabilă gravitato. nu impietează asupra măsurării d. Nu se cunosc centrii corticali da. a doua este iradiată.nyj\ i. iar cortexul frontal în aprecierea senzaţiei dureroase. serotonina. distrugerea unor forţe opuse. tăioasă. Modificarea subiectivă a d. la senzaţiile auditive şi 1(1 cs. d.. Riddoch şi Crilchley (19M7) a r a ' ă c j talamusul reprezintă structura principală a d. Prima d.c funcţiuni de aleiiâ.enernlă sau locală. Iv. excesive se combat prin anestezie .i.i/a . Senzaţia de d. liîkov. este experienţa timpului trăit şi astfel face o deosebire între timpul psihic şi cel fizic. fulgerătoare. D. Se distinge de suferinţă sau d. Jones. între subiect şi obiectele asupra cărora el acţionează". care reprezintă o reacţie emoţională la situaţia dală. încordată. împotriva adversarului. musculararticulatorie. D. cortexul parietal intervine iu localizarea d. individualistă. Senzaţiile d. rezistenţa 214 D faţă de factorii . izvorîte din ură şi orientate spre înlăturarea.: a) superficială sau cutanată. (oala enei^in. ardere.

prin e. d. Pentru a-1 preveni şi înlătura. psihic. reprimarea reacţiilor impulsive prin control voluntar. se produc în el transformări ireversibile dar se menţin prin consuni de energie la o oarecare „distanţă" de starea de e. De fiecare dată e. E. care este declanşată sau asociată do prezentarea !a „intrarea" sistemului. ECHITATE. definită cu înţelesul de dreptate socială raportat la o orînduire şi un sistem de valori. se realizează în două forme: recu- noaşferea. ca fundamental pentru sistemul său în care se confruntă mereu asimilarea şi acomodarea. Eficienţa e. egalitate. care constă în absenţa obiectului de referinţă. egalitate de potenţial funcţional. m nie. a acţiunilor şi comporziţie.e. Inteligenţa însăşi apare ia J.m. creşterea nivelului de măiestrie profesională.d. ECHIPOTENŢIAL. se trece de la o stare la alta.DICŢIONARELE ALBATROS E tea şi e a e s t e asigurată prin reglările de tip cibernet'e. între cele două forme ale „output"-ului sistemului mnezie există o deosebire calitativă.e. Piaget ca o optimă şi progresivă echilibrare.'prt-iie. 4) stabilitatea sau capacitatea sistemului operaţional sau emoţional de a se compensa şi reechilibra. în psihologie. constă rante. propriu sistemelor vii este e. Decodificarea se realizează prin reutilizarea dimensiunii temporale. De obicei. termen folosit de C. J'i"gei a adoptat principiul e. Parametrii echilibrării dinamice sînt: 1) cîmpul de aplicaţie cuprinzînd totalitatea de obiecte şi evenimente ce sînt asimilate şi la care se produce acomodarea. J. formă particulară a e. efectuate în condiţii critice. pe baza adresei de memorie. dar nu obligatoriu. adică prin reconvertirea lor în informaţii ope- ECFORARE. nivel de activare moderată cu evitarea excesului sau deficitului de mobilizare energetică. ea ţinînd de organizarea şi integrare. membri dispunînd de roluri diferenţiate. 'originar. stare staţiona!.! de caracteristică pentru un sistem. E. grup mic cu o bună structurare funcţională şi avînd obiective precise de îndeplinire a unei operaţii sau gen de acţiuni. prin iritnre. aceasta din urmă operînd restructurările pe care le impun noile informaţii asimilate. revoltă. ECHILIBRU. se recomandă o scrie de măsuri. stare de tensiune relativ omogenă. prin care diferitele mesaje infoimaţionale stocate sînt reintegrate în dinamica interacţiunii subiectului cu mediul. acest reper este reprezentat de structurile informaţionale prezente. Astfel. se apreciază în funcţie de viteza sau promptitudinea. se reconstituie la un alt nivel. întrucit permite convergenţa tensiunilor asupra obiectivului acţiunii. este favorabil pentru acţiunile dificile. si nu doar de circumstanţă. Coeziunea şi solidaritatea ca şi gradul înalt de participare definesc spiritul de e.a. Selectivitatea e. ECHIPĂ. Lashley cu referire la faptul că toate ariile scoarţei cerebrale pot dobîndi şi exercita orice funcţiuni. 2) mobilitatea. E. ce se defineşte prin mărimea distanţelor spaţiale şi temporare accesibile operatorilor sistemului. ngnsivitate. faţă de influenţe sistematice sau accidentale (perturbaţii) defineşte stabilita216 balans între forţe contrari:. termodinamic ce echivalează cu moartea. stare de abandon. informaţia ceforată fiind raportată totdeauna.. Prin acomodări sînt generate noi structuri ce vor permite noi tipuri de asimilare ş. tristele. Gradul de „rezistenţă" a e. E. D. Dimpotrivă. lie : în sens E în operaţiile de extragere selectivă ţi activă a informaţiilor stocate •prin decodificarea lor. coordonate de un conducător. indignare. nu perturbă facultăţile intelectuale şi facilitează execuţia cu un consum economic de energie. „fluent" sau „curgător": sistemele sînt deschise. fiind marcat prin indispopozitiv. de unde aprecierea pozitivă sau negativă a structurilor fundamentale. se poate instala fie în sens negativ. ECHILIBRU ŞI DEZECHILIBRU EMOŢIONAL. restrînge şi perturbă economia activităţii. acordarea corectă a aspiraţiilor cu posibilităţile. de adecvarea sau fidelitatea şi de completitudinea ei. 3) rezistenţa opusă dezechilibrării. pozitive şi negative. cum sînt evitarea situaţiilor conflictuale.e. la o structură informaţională care serveşte drept reper. implică totdeauna o luare de decizie sau o succesiune de decizii. constînd din acţiunea contrară a intensităţii celor două categorii de trăiri afective polarizate: stenice şi astenice. fif. una din operaţiile colo mai importante alo memoriei. supărare. a obiectului sau a elementelor materialului despre care trebuie furnizată informaţia şi reproducerea. 817 . internă a structurilor mnezice.

se 218 sibilini. efectul produs de o undă acustică care. Se numeşte ecofrazie cînd constă din repetarea propoziţiilor. Complexul co.E l. ECOESTEZIE.i iudivii mpli\ < lll i i i ' l l l l l l l l i ii' . E. se întoarce la sursa emitentă. epilepsie şi în stări de şoc emoţional. ECMNEZIE. acordă o atenţie deosebită caracteristicilor sale constructiv cultural-informaţionale e t c .'i curent în diagnosticul etiologi. simptom (hipermnezie) de amintire momentană. ces le/ional. de la poziţia egală a tuturor şi fiecăruia. mai ales artificiale (oraşe. studiul relaţiilor dintre fenomenele umane.i I u r i t i u " s o cialiste şi c o m u n i s t e . „morală") şi a găsirii de mijloace şi căi pentru reducerea sau prevenirea acesteia. precum si modalităţilor de reacţii în «rup la aceste caracteristici. sonoră. prin reflectare. avantajele nejustificate şi situaţiile defavorabile. calităţile relaţiilor dintre oameni. ansamblu constituit din biotop şi biocenoză. cu o intensitate suficientă şi o întîrzierc necesară pentru a putea. este aceea a adaptării la viaţa urbanizată şi tehnicizată. ECOPRAXIE. ca şi dintre acestea şi factorii mediului abiotic. frecvent de tip eidetic. biologice şi sociale şi spaţiile naturale. şi bolnavul procedează la fel. exprimare metaforică a specificului conduitei individuale fundament a t ă pe o organizare internă singulară. reactivitatea particulară la stimuli. prin adoptarea formulelor celor mai eficiente. uneori ireversibilă. fie sociologice au relevat încă în urmă cu 4 — 5 decenii influenţa diferită a caracterelor asupra echilibrului psihic. osul. 219 . care studiază relaţiile dintre organisme şi mediul lor de viaţă. tendinţe infantile de a imita actele sau gesturile modelului. ECOCHINEZIE.-' |i. ştiinţă multidisciplinară în dezvoltare. în stări demenţiale etc. de pildă. în momentul de faţă una dintre problemele de bază cu care se ocupă e. Ultrasunetele de frecvenţa 1—6 megacicli.ilc. după contribuţia adusă astfel incit echilibrul între individual şi social să nu fie perturbat. aceea de a fi un organism colectiv. Din acest motiv. /'< •/«( iihiui. Fenomenele psihoindividuale şi cu precădere cele psihosociale se află într-o incontestabilă interacţiune cu factorii ecologici.! tarile mi\!e aparat-oin. pe de o parte. ECOLALIE. tendinţele individuale de a elimina din acţiuni excesele de efort prin înlăturarea sau simplificarea unor componente. In jurul sau în regiunile opuse unui pune. antrenînd variaţii individuale ale timpului de reacţie. substanţa cerebrală şi sînt reflectate sub forma unui ecou median de către structurile subiacente — pereţii e a l ă i u r o i i s t 1 1 u i i c a iili-. de statute după rolul îndeplinit.ili-'ţm ic iniij al. socialistă cunoaşte o continuă perfecţionare. Se intîlneşte la debili. ca un ecou. I leplasarca ecoului Median semnifică deplasarea striaturilor mediane de către un pn. locuinţe) în care se desfăşoară acestea. ECOLOGIE UMANĂ în sociologie. ii. Se întîlneşte în isterie. fenomen patologic de „vorbire după ecou". de o caracteristică esenţială a omului însuşi. 1 11 I.atoestezice false ce se dezvoltă după modelul ecoului. adică o societate. ECOLOGIE (gr. logos — ştiinţă). procesul de formare a tinerei generaţii ş. în urma propagai i. . coeficient de corecţie ce tieluiie introdus în înregi. presupunînd autoreglarea în cadrul relaţiilor dintre organismele vii. naturale a dus frecvent la dezechilibrarea acestora. este utilizai. Intervenţia intempestivă a omului în e. cineva îşi ridică braţul. real stimulat apar alte senzaţii. de repetare automată a cuvintelor şi gesturilor interlocutorului.de .-.m (in. iniurn '• ţine seama. emise de o sondă emiţătoare-receptoare (cu cristal piezzoelectric) străbat pielea capului. în particular problema poluării mediului din marile oraşe (poluare chimică. relevîndu-so atit influenţele „spaţiului" asupra vieţii sociale. fie psihologice. în sens restrîns. metodă de investigare a integrităţii sistemului nervos central prin folosirea ultrasunetelor. E.d. să se acorde prioritate intereselor generale şi să se evite orice fenomen de nedreptate. ECRAN SENZORIAL. cîmp pe care se conturează imaginea. oikos — ctisa.uiii-iilc-liir grup. extrem de intensă. se însoţeşte frecvent de o ecolalie şi este un simptom caracteristic pentru schizofrenia catatonică.s. întreprinderi. difuze a excitaţiei. ])acă.a. active şi în absenţa stimulului sau anticipîndu-1 pe acesta. ECONOMIA EFORTULUI. Reprezentările mentale se dezvoltă normal pe acest fond. E. persoanei preferate. în prezenţa şi în absenţa acestuia. al tulburărilor psihice din cadru proceselor expansive mtracranic'it şi ajută la delimitarea focarul ir lezional cerebral în cazul supiciunii de afecţiune psihică ] < > fond organic. meningele. ECOSISTEM.'.. Cadru sau fonti subiectiv. ECUAŢIE PERSONALĂ. ('. în particular. E.m. reacţie patologică de imitare automată a ges- turilor şi acţiunilor altor persoane. pornindu-se creierului. ECOENCEFALOGRAFIE. fi percepută ca distinctă de unda directă. cît şi influenţele organizatoare exercitate de viaţa socială asupra organizării spaţiale. a unor fapte ce păreau uitate. de o caracteristică esenţială a mediului uman. în raport eu mijloacele <le producţie şi întreaga avuţie şi cultura socială se prevede recompensarea şi atribuire. semnale soir. iar pe de altă parte. ECOU. alături de aspectele fizice şi biologice generale ale mediului. aceea de a fi produs de activitatea oamenilor. zonele senzoriale de recepţie ale scoarţei cerebrale. Cercetările de e.

prin şi pentru cokcU\". fenomen social de dezvoltare.'. d a " caţională.în societate şi prin acea-ta. ca un program al !<>:mării personalităţii mu'uial -'. ci în cea a creşterii autorităţii celor educaţi care apar tot mai mult în rolul de subiecţi ai propriei e.. relaţii legice proprii actului educaţional. n 1 i r m î n d n . llubert: „<<u<ami>hil acţiunilor şi influcu'c/or exercitate voluntar. ştientă şi de generare a conduii. este o consecinţă . în termeni operaţionali. james. diir pedagogia ca ştiinţă a e.''-gic susţine: „E. este susceptibilă de a fi evaluată în perspectivă istorică drept retrogradă. prin implicarea şi suboid. e. Incluzînd -. sub influenţa modelelor culturale. cunoaştelii şi valorilor.. recent ii. Duikheim. Aceasta nu în sensul reducerii autorităţii educatorului. amprenta orînduirii sociale şi a poziţiilor de clasă..ă e. să aibă ca efecte depăşirea oricărui hospitalism şi izolaţionism şcolar. fizică şi politehnică.. Fiind o activitate coi. . e. Aceasta presupune ca luîndu-se în consideraţie particularităţile individuale şi de vîrstâ ale celor educaţi îii ordinea depăşirii progresive a acestora. organizaţii. Progresiv se accentuează metodele de lucru independent al copiilor şi tinerilor. torice a fenomenului e. determinismului social-istoric. E socializării individului". Dar aceasta implică realizarea unei unităţi dintre instrucţie şi e. Cei mai mulţi pedagogi (la noi. care pune în valoare 220 . în legătură cu această abordare marxistă a problemei se determină şi strategia e. Şt. prin altele.EDUCAŢIE. în e. proces pedagogic orientat cu precădere spre dezvoltarea fizică armonioasă. fnmare. sistemul de : a i uni^faule şi acţiuni dirija1. estetică. psihologice şi chiar a uiu-. semnifică. E. complexităţii socioantropologice şi i-.' sau programul educaţional) mi poate fi elaborat numai pe ba/ unor considerente psihologe e. Mal:art-nko a d'-lsnit ol. economice socia'e. AL.'Ir-o entorsă a legilor psihologice. !n e. a motivelor. Delmas ni-. „in. aecsioia.> ideal şi in conformitate i u cerinţele actuale şi de perspecticâ.-: a delimitat următoarele la l u a ale e.: individului". / •ruiimirii formaţiei n prc:cnfaii/ [il"r ii'ii'iir genei aţii. acc-s. Cele două laturi ale fenomenului e.S. in irucţia. întărirea sănătăţii.d dezvoltate.-iia. (••'. m sens restrictiv. Bîrsăncscin afirmă o ştiinţă a e. Stoian. prin comunicare şi exerciţiu. şcoală. e. şi relaţiile dintre educatori şi educaţi. St.i. o artă. Apostolescu. CIapare. dirijată şi sistema: ..remisele e.. de constituire a procedeelor de gîndire. (din punct de vedere etimologic) creştere. comuniste: intelectuală. constituire a oamenilor ca subiecţi ai acţiunii. morală. alături de mediu. ci se adresează în diverse forme şi adulţilor.e. conservatoare sau progresistă. . comunistă se pune un accent deosebit pe latura formativă.!ia)ie". poate tot ei' (Helvetius). F.rlicnt şi organizat in vederea <. obiectiv şi programatic. Aceasta cu atît mai mult CU cit obiectivul (ide.n ctivul e. Totuşi. a deprinderilor intelectuale şi practice.i unii inovatori ai pedagogiei (1-v.A. uzează de \ a r i i i mijloace directe şi indirecte. de căi re o . E. cercetării ştiinţifice şi producţiei. P. e. intervin nemijlocit fenomene psihice. sînt complimentare. După R. Decroly. apta de autodepăşire. aceasta.'Huţa umană asupra alici funie ::-.C. Sub raportul conţinutului purtînd întotdeauna. în autoeducaţie. după W. — şi sistematic dirijat finalist în familie. legarea şcolii de viaţă şi formarea elevilor prin îmbinarea comunicării cunoştinţelor cu exersarea şi calificarea în procesul muncii productive. iar după E. acţiunea globala exercitată de comportament sau personalitate formate asupra unor comportamente sau personalităţi în curs de formare.. se concentrează asupra celei ('"•a cloiui.ii-tamcntului lor şi integrarea in activitate şi relaţiile sociali1. Optimismul pedagog nu poate fi considerat în af. prin trecerea e.-te. EDUCAŢIE FIZICĂ. prin modelarea comp..ită de cele ofej'iicde E prognoza socială ce impune o reconstrucţie şi optimizare umană.-editare si c o n d i ţ i i l e cif m e d i u . viaţă publică. în consecinţă eficienţa operei educaţionale se probează. Progresiv se echilibrează autoritatea educatorului cu cea a colectivului de elevi şi a fiecărui educat în parte. formarea şi perfecţionarea deprinderilor de 221 [. Aceasta se produce insă spontan şi implicit în condiţiile activităţii. astfel ca învăţarea să fie maximal formativă..s e c a veritabil constructivă. devenind un proces permanent. Optimismul pcd. a trasat direct sarcina integrării învăţămîntului. acestora". convingerilor şi atitudinilor proprii omului nou. Aceasta însă mi di: • colo de determinanţi implicai: cum sînt cadrele dezvoltării sociale şi condiţiile evoluţiei p. să se restructureze adecvat metodele de e. în procesul adaptării sociale — deci în relaţiile vitale şi accidentale cu mediul socotit educogen. cultivare. A. Dimpotrivă. Skimier). urmînd să fie optim coordonată cu acţiunea edu- se organizează într-un sistem unitar ce urmăieşte formarea unii personalităţi integrate şi integrabile. Este depăşită concepţia pedagogică conform căreia rolul primordial în dezvoltare ar reveni eredităţii. N. s. „o tn'rucă si.du.T. este genera toa: de libertate.R.a nu poate fi redus la o psihologi--aplicată cum au încercat s-o f. în raport cu un :'hiccti. în virtutea. notează: „trebuie să ne ferire de a crede că ameliorarea indivi zilor prin educaţie rezultă dl.hice ctc.. în faza actuală de revoluţie socialistă şi tehnico-ştiinţifică. lor conştiente. nu se limitează numai la copii şi tineri. întruu: aceasta presupune considerare • unor legi obiective.de. cliiar a fost definii ca „o transformare a psihicii!. Avînd un rol conducător. în sens extensiv.. . caracteristice pentru omul nou..i:.

222 .. suprafeţele de catifea neagră. torul curentului de foarte înal.: dacă 3 puncte echidistante sînt iluminate succesiv.KOHLRAUSCH. constînd în nediferenţierea conştiinţei de sine de conştiinţa lucrurilor sau. i pelicular electronografic. 5) e. îşi arc originea în centrii cerebrali. E — GELB. accentuată dezvoltare la bărbat a unor forme sau a unor forme de comportament din tip feminin. înlocuirea lor cu două cercuri egale duce la supraevaluarea celui ce-1 înlocuieşte pe cel mic şi la subevaluarea celui plasat pe poziţia celui mare. Efectului marginal (aura) i-au I'CM atribuite semnificaţii în transmiterea informaţiilor de ordin*psi:n>energetic. segment. încordare şi unificare a resurselor fizice. constînd din diformarea imaginii unui pătrat ce este rotit rapid. organe interne. acţionează subiectul. aparţinînd lumii exterioare lui. e. de mascare. dezvoltat -i reconsiderat prin cercetările lui S. aviud o contribuţie lurgă pe phui iustnictiv-educativ. Janet defineşte sentimentul de e. în care un stimul mai puternic reduce acţiunea altuia mai slab implicînd perceperea lui. Astfel sînt: 1) e. concentrare.înişmului. se înmieşte efectu! slab. Impulsurile E centrilor de comandă de la dii< rilelo nivele ale sistemului ma • • • . distanţa primă parc mai scurtă dccît cea de-a doua. perceptive. prin regresiune! şi aconştient.A U E S B E R G . conduită conativă de mobilizare. Kirlian şi V. consemnate de Michotte. -II KLMHOLTZ..trupului ş. endocrin. în absenţa conştientizării diferenţei dintre acţiunile asupra obiectelor. Pescar' rea marginală realizată în a a condiţii tehnice este omogena. EFECTUL TARE. constînd în ireductibilitatea capacităţii de acţiune a grupului Ia suma potenţialelor individuale. ' sistemului muscular şi ale e. ulterior. EFECTUL L U I : . într-o cameră întunecoasă. intermitenţele de stimulatie se sincronizează la cei doi ochi. psihice şi intelectuale. Kirlian numai de caracteristicile electrice pasive ale mediului electric biologic şi mediului electric proximal. cu un timp mai scurt între primele două şi unul mai lung între ultimele două. fenomen obiectiv ce intervine in anumite condiţii (în acest sens ?o foloseşte în psihologie). P. EFECTOR. medii electrice biologice diferii prin impedanţa lor precum şi 1. EFEMINARE.(.a. direcţie centrifugă proprie nervilor motori (şi altora! prin care se transmit comenzile la efectori. • tensiune şi radiofrecvenţă. constatat în investigaţ iile cutanogalvanice. stereofonic constînd din apariţia „volumului" sunetului în urma emisiei concomitente din diferite surse. supraevaluarea luminozităţii suprafeţelor cu o saturaţie cromatică ridicată. 2) e. ridicarea capacităţii d«' muncă. — l'ZNADZE. informaţiile privind sarcinile reduse la capăt se reţin mai bine decît cele privind sarcinile rezolvate. Se pare că e.f. l::. produce prin sumarea temporala a unui număr aleator de imagini fundamentale obţinute prin c!'e. i electroluminisccnţă obţinut cu ap. implică esenţial finalitatea şi deci se caracterizează prin focalizare. James consideră că c. limita de separaţie a acestora dmediul electric extern. De ex. ca „o conştientizare mai mult sau mai puţin adecvată a conduitei de acceleraţie". altfel spus. iluzie după care intervalele de timp influenţează asupra percepţiei intervalelor spaţiale. la oui. cînd intervalul spaţial influenţează asupra intervalului temporal aparent. adecvare la obstacol. 4) e. EU G EGOCENTRISM. explicat prin interacţiunile intrrne ale . estomparea prin adoptare negativă a unei culori dispuse pe fond acromatic si privită cu fixitate. Prin conţinutul activităţii şi formele de organizare. Contrar: aferent. i. nivelul frecvenţei critice de fuziune se ridică cu circa 8% . de exemplu două obiecte aruncate în aer par a se trage unul pe altul. de grup. după prezentarea repetată a două cercuri cu diametre deosebite. organ'activ de răspuns la stimulii clin mediul extern sau intern. exercită o influenţă multilaterali asupra dezvoltării psihici' a copiilor pe planul proceselor cognitive şi voluntare ale activităţii şi conduitei ca şi asupra formării şi dezvoltării personalităţii. asigură acţiunea e. S-a demonstrat dependenţa e. după Piaget. la muşchi. EFERENT. W. FVnumenul a fost descris pentru prima dată în anul 1898 de către fizicianul şi medicul polonez Jodko \ a r kiewicz şi.iuiv-:ire. :i oi'. — FERE. Fenomenul contrar. EFECTUL KIRLIAN. microfonic constînd în sinergia recepţiei auditive şi dezvoltarea de biocurenţi în cohlee. a învingerii unei rezistenţe a mediului şi a propriei persoane. efec. c. impuls şi traiect nervos ce porneşte de la centrii cerebrospinali spre periferie. aparţinînd subiectului şi obiectele asupra căruia. răspuns determinat de o cauză cunoscută sau necunoscută. Kirlian (IWMI. Wundt îl apropie de senzaţiile de inervare eferentă. cînd în vederea binoculară.O. —LIEbMANX. e. se albesc dacă sînt iluminate direct dar rămîn negre dacă în calea fluxului luminos se pune o mică bucată de hîrlie albă. organe de simţ. — SHEKRINGTON. accelerare a forţelor fizice şi psihice iu cadrul unici sistem de autoreglai conştient (la om. în vederea depăşirii unui obstacol. W. EFECT. EFORT. E O v. i n ' plinesc funcţia de e. 3) e. constă în micşorarea rezistenţei şi mărirea coiiductibilităţii electrice a pielii. caracteristică a gîndirii copilului.n produce ionizarea în strucian vii la limita de separare a um. Iiind precizate după conţinutul lor sau după numele descoperitorului. sînt variate dar constau toate în modificarea relaţiilor perceptive în condiţii artificiale sau aparente. — ZEIGARNIK.

este reflexul psihologic al unei situaţii sociale: proprie.hologia freudiană e. este ea însăşi marca Wallas). de condensare şi de integrarale .G.•• tere asupra activităţii proprii. ale căror dendrite apicale.). amplificate de aproximativ un milion de ori şi înscrise pe hîrtie. care integrează activitatea funcţio- nală a milioane de neuroni. plasaţi pe scalp.D i c ţ i 0 nar rie m.vergente (viaţă vegetativă. iu măsura în care ireversibilita..definitivare şi împlinire şi/sa:. dar fără perturba rea somn.' nifestată negativ în planul rela.. în stare de iclaxare completă frecvenţa nudelor este identica. co. 1) Ceea ce se referă la pilul îşi centrează întreaga cunoaş. opus generozităţii şi colectivis. E. e t c . sităţii şi în măsura în care necesi. amplitudine şi durată şi care se grupează în frecvenţele fundamentale ale scoarţei: ritmul alfa. El poate oscila între o intensă stare vigilă. datorită mecanismelor de sincronizare loca' i. ! . de unde sînt apoi culese. în psiobiectivitătii.r a lealităţii. care permite înregistrarea biocurenţilor cerebrali.v.E.G. mai presus de interesele gene. sub forma unei curbe sinusoidale — electroencefalograma (notată tot cu E. proces de trairccntrării. ca şi cum obiectele ar fi actual percepute detecta. dii|>. este.. înregistrează şi analizează activitatea bioeleetrică transcraniană a generatorilor cerebrali în condiţiile în care metabolismul şi în primul rînd consumul de oxigen al celulelor corticale este nealterat. de ex.G. inteligenţă) şi care ar exploatare. ELAN VITAL.a obiectului. la H. şi unipolare.R. care a arătat că potenţialele neregulate pot fi înregistrate cu ajutorul unor electrozi.E. deterrarea propriei valori şi cultivarea excesivă a propriilor interese. se datorează ire.G. Acesta culege. al cărei rezultat este ajungerea la cunoaşterea obiectiva formare a unor date.îu absenţa acestei diferenţe.. pe lobul urechii. pei toate regiu! nile ambelor >'iuii-i--rc. electromiografice.) şi de somn profund. E..pe care nu le dă simpla percepcw Ica ctc.organe. unui din factorii creativităţii.' dară.genezei biologice. Jacnsch. EGOTISM.G. datelor psihice. etapă d.acest autor. Aceste potenţiale fiind însă foarte mici — 45 — 75'J. i se opune procesul de. în aceeaşi fază şi în acelaşi timp.E. ca urmare a acţiunii sistemului reticulat activator ascendent (S. Au)* luueste insă mai n u r e de 225 15 .esenţa şi semnificaţia lucrurili . constituie sub acest raport un indiciu obiectiv al nivelului stării de vigilenţă.E.. cefalografice. n.(în care mai intervine o e. ma. ce descarcă cu aceeaşi frecvenţă. Activitatea bioeleetrică cerebrală spontană se desfăşoară ritmic şi se menţine constantă. Aspectul normal al E. Bcrgson: mului. Bioritnmrile fundamentale ale scoarţei sînt: Ritmul alja — oc este elementul principal al E. unele :(• uoinene nedecelanumită halucinaţie.executivă a acţiunilor voluntari tatea.E.E.bile prin observaţie directa.. La J. ego— eu). ar fi expresia variaţiilor lente de potenţial de la nivelul neuronilor piramidali corticali. subvoltat şi asincron. Traseul E. umane şi se caracterizează printr-o amplitudine de 40 — 80[xV.holosie .re într-un scenariu. chiar la nivelul fii" din egocentrism şi egoism. EIDETIC (gr.o pregnanţă datorată detaliile./ultimi de aici o serie de defor. ELABORARE.E.A.feră imaginilor create de fante. sistem nervos etc. artificialisnml.G. atitudine rezultată plica (nonintelcctualist) efect. mări ale realităţii cum ar fi: realis.V — trebuie amplificate. C:pus auaei. reprezentînd aspecte foarte variate între cele două extreme. este determinat de succesiunea. înregistrarea traseului E.forţă primitivă omogenă care este tatea privată asupra mijloacelor orientată în multiple direcţii dide producţie şi relaţiile de ex. se face prin derivaţii bipolare. beta. descris de E.E. \ ersibilităţii operaţiilor gîndirii. îu stare de veghe SJU ele subiect. orientate radial şi perpendicular pe scoarţă. fapt ce se realizează cu ajutorul elcctroenccfalografuhii. precauzalita.ţie mintală sau eficient-materij j . între un electrod activ şi unul indiferent.A. cu frecvenţă de 12 — 14 c/s şi durată de 80—110 milisecunde. ţiilor interpersonale prin exageELECTRODIAGNOZĂ. EGOISM' (lat. cu regularitate ritmică a undelor. şi motorul evoluţi-i. formează dipoli electrici alterni somatodendritici. . Biopotenţialele lente de la nivelul dendritelor şi potenţialele postsinaptice străbat mediul conductor eterogen şi ajung mai diminuate şi distorsionate la nivelul scalpului. este transfortură morală ce se caracterizează marea şi combinarea coerenta a prin situarea propriilor interese. Fessard. E. în 1929. ce diferă ca frecvenţă.eidos — 'formă. formă.obiectivare a unui proiect.G. cînd diferenţele de potenţial se înscriu între doi electrozi activi. cronaximetrice esenţă). 324 E E ELECTROENCEFALOGRAFIE (E. a alterărilor patologice din dispunînd de capacitatea unor re. electrocardiografcr.•• creatoare. opunîndu-se arbitrariului idem a procesului de creaţie (II subiectiv. Metoda a fost iniţiată de către Hans Berger. secnnte. frecvent anevoioasă. Guilford. de cornii v. fixaţi pe cutia craniană. trăsă.). prin minare.:. tehnică şi metodă paraclinică uzuală de investigaţie. este rezultanta predominanţei funcţionale a unuia din cele două sisteme difuze asupra tonusului cortical. Utiliprezentări mintale excepţional zată curent în clinici pentru a de vii şi complete. E. tetha şi delta. După A. l az . astfel îneît sa fie mai presus de interesele grupului transfigurate în simbolica visului social din care individul face par.dcticuhii. r tea atrage după sine absenţa nece. instinct. '1) (în sens psihologic) ceea ce (. . E.G. cu ritm lent sincron şi de mare amplitudine. E. prin procedee electroeuînsingurare şi autoadoraţie. mul'. tip.

temporal posterior şi parietal. hipocaleemie etc. uneori puţind avea aspect sinusoidal. hiperparatiroidism. Modificările patologice se pot grupa în două categorii: modificări globale ale traseului. temporo-parietalc şi predominind uneori în derivaţiile temporale ale emisferei dominante. este caracterizat printr-o frecvenţă de 0. bipolare şi multipolare.3 sec. caracterizat prin potenţiale fuzionate. în depresiile dominant endogene sau reactive şi în psihopatii. dă aspect sinusoidal traseului şi apar la contracţii musculare puternice. Modificările li. care exprimă o stare de biperexcitabilitate corticală. 5 . acest ritm apare in forme variate.xV. Aceste modificări funcţionale sînt pasagere şi se menţin atîta timp cit durează cauza care le-a produs. localizate în regiunea fronto. frică. Modificările patologice ale electromiogramei pot fi întîlnite în unele afecţiuni neurologice. sub formă de vîrfuri bifazice. care apar la o anumită regiune a creierului şi cuprind toate derivaţiile pe o perioadă scurtă de timp. care se descriu în unele stări depresivnevrotice. hipertensiune arterială. doar potenţiale de inserţie de scurtă durată. sau de tip lezional. Momentul destinderii psihice se exprimă bioclectric prin repartiţia ritmului alfa.li. ce se referă la amplitudinea sau frecvenţa ritmurilor.5 e/s şi o amplitudine de 50 . Detectarea biocurenţilor se face cu electrozi cutanaţi sau profunzi. Undele delta sînt de două feluri: polimorfe şi monomorfe. La efort muscular apar U. traseu interferenţial. apar ca expresie a. G.. miotonii şi miopatii. Are o frecvenţă de 14 — 30 e/s şi o amplitudine de 5 — 30 uY. concentrarea atcnţiei. hipoglicemie. Kste întilnit ca ritm fiziologic la sugaci în stare de veghe. în st. modificări izolatei focale. undele ascuţite şi complexul vîrfundă. Ritiintl ictlui— 0. traseu intermediar. aplatizarea traseului sau silentium electric. cu frecvenţa de 4 — 7.) sini expresia unor tulburări ale ritmurilor biologice. Acest ritm . apărînd mai ales în derivaţiile temporale ale emisferei dominante. determinate fie de stări de tensiune psihică tranzitorie. Eleclromiograma normală în stare de repaus nu evidenţiază activitate electrică. provenind din regiunile temporale.. care cresc în intensitate şi care apar la contracţia. în raport cu factorii emoţionali se descrie un indice crescut de alfa. sinusoidale şi ascuţite.). în unele boli musculare.uv de veghe ele şi o amplitudine de 150 — 200. hiperinsulinism. occipital. Reacţiile de furie şi de niînie se reflectă bioclectric prin bufeuri de tetha. reprezentat de potenţiale simple individualizate ce se repetă cu frecvenţă de 4—12 c/s. cu o morJologie sinusoidală sau polimorfă. Unele modificări pot apare în cursul terapiei cu substanţe psihotrope şi psihotone. ca: vîrfurile. sincrone şi simetrice în ariile posterioare ale celor două emisfera. musculară moderată. supravoltate.A V. cum ar fi afecţiuni ale neuronului motor periferic şi miastenie. cu apariţia undelor delta. iar stările emoţionale determină exacerbarea lui. unor leziuni localizate sau avînd o moilologie refulată (monomorfe) şi o amplitudine mare ele constituie proiecţia la distanţă a unei leziuni sul>corticale. Ritmul beta — [i. în tetanie şi în tulburări motorii de etiologie 227 . Se blochează în timpul pregătirii sau efectuării unei activităţi motorii.5 — 3. Xu se blochează la stimuli vizuali. 1'intre modificările fune- caic siut delectat 1 3 şi amplificate. fiind de obicei expresia proiecţiei corticale a unor leziuni profunde.E partea emisferei nedominante şi se înscrie grupat in fusuri cu durată de 0 . are o morfologic sinusoidală. reprezintă fenomenele de excitaţie ale scoarţei şi exprimă activitatea bioeleetrică particulară a regiunilor frontale si rolandice. cu frecvenţă de 40 — 60 c/s.temporală. surmenaj sau somnolenţă.. nelinişte. ce se caracterizează prin apariţia numeroaselor U.5 e/s care este insă variabilă.M.A. Se presupune că aceste tulburări bioelectrice sînt expresia unor disfuncţii ale rinencefalului. care se proiectează bioelectric pe scalp.c o s P i u m l K atie b i n e c u n o s c u ţ i i o au litinu crine. — tulburare de conducere şi transmitere neuromnsculară. iar în stările de nelinişte. tehnică de înregistrare a potenţialelor bioelectrice ale unităţilor motorii (U. calculul mintal. sau de afecţiuni psihomatice: astm. Cu o continuitate greu de stabilit. este reprezentată de un neuron cu fibrele musculare inervate de acesta.M. In funcţie de intensitatea contracţiei se disting trei tipuri de trasee: traseu simplu. emoţii intense.iparc la omul adult sub formă de unde sporadice. Modificările funcţionale mai pot fi induse în unele perturbări eudocrino-mctabolice şi hiper-sau hipofiroidie. bradiritmice şi tahiritmice. localizate în regiunile temporale stingi. anxietate.i de reacţie de blocare. M<>t/ilicările fuiii-jidtia/e (ni.) ce apar în cursul contracţiei musculare si 15* ţ i o m d e bioelc''.C. Ele dispar în momentul relaxării psihice sau în urma corectării I ullimărilor metabolice sau endo- iile alfa şi tetha ascuţite. iar la adult in stare de somn profund. precum si focarele de unde lente tetha. La omul adult. ELECTR0MI0GRAFIE ( F M . Uiluml delta — A. St imul ti vizuali. pot fi funcţionale şi patologice. Stările emoţionale cronice menţin traseul plat desincronizat continuu. iar culegerea potenţialelor poate fi făcută prin derivaţii unipolare. Acestea pot fi de tip iritativ.f. Biocmeniu mu-culjii apar '-M\I forma de potenţiale trifazice sau polifazice cu o amplitudine de 500 a V şi durata de 4 — 6 milise( unde. fenomen cunoscut sub denumire.M. duc la diminuarea sau la dispariţia K. U. fie de oboseală.li i'. din acest punct de vedere fiind descrise traseele aplatizate.M. tic frică şi anxietate Cote adesea menţionată desincronizarea traseului. temporo-frontale. hipoxia anemică şi afecţiuni cardiovasculareşi cardiorespiratorii. în proporţie de 10—12%.

'U-boli'-ă.d. şi cu totul excepţional la stări maniacale.ELECTRONOGRAFIE. Dumitrescu. EMBRIOGENEZA SISTEMULUI NERVOS. Efectul pelicular şi cel de ionizare a mediului electric proximal organismului sini: dependente de reflexele psihogalvruiice. au evidenţiat modificări ale efectului pelicular şi de ionizare a mediului proximal de miele stări psihologice particulare: ener- tste 1t. sînt contraindicate la copii sub 10—12 ani. Metodele sînt invenţii româneşti (FI. în ziua a 18-a. efectul electromorf (traduce modificările distribuţiei cîmpuîui electromagnetic în organismul viu). totalitatea modificărilor de excitabilitate şi conductibiiitate provocate în nerv la trecerea printr-o porţiune dintr-însul a curentului continuu. Termenul este folosit şi pentru a indica speţa corespunzătoare de lirism. Yazilescu. în psihiatrie H MG. manus — mină şi ca] cre — a lua). la bolnavi cu tulburări cardiovasculare. maladie mentală. comatoasă şi de trezire. EMANCIPARE (lat.'tio^tic a r c a spa-"motili'. Sîut contraindicate de asemenea la peisoane peste 60 de ani. Cu privire la comportamentul tinerilor. precum şi procesul de ionizare din mediul electric proximal organismului. efect de cîmp controLit. schizofrenii şi ia delirurile cronice în faza productivă şi doar atunci cînd există o ncreactivitate la chimioterapie sau în cazuri de urgenţă (cînd.i d e c e l a t ă o . nu trtluie coniundată cu hberlmajid şi cu nues- pectarca sistemului de statute si roluri existente în societate. A f o i t de . dezvoltarea sistemului nervos uman în viaţa ( uibrionară. din ectodenn începe formarea tubului neural.inifestarea elegiacă exprimă visare şi predispoziţie pentru suferinţa psihică.omn oniric.>ii'. de lungi durată. înregistrările e._ formează jgheabul neural. artistice.trare t î c .. Tot în acest stadiu. metodă de înregistrare . efectul de ionizare în mediul electric proximal. oboseală. ELECTR OTONUS.. celulele tubului neural din zona dorsală.!f. provenite din crestele neurale migrează. decît cel cunoscut pînă atunci (cardiazol) şi anume curentul electric. înălţare şi înălţime spirituală. constă în aplicarea cîte unui electrod umed pe cele două. cu ajutorul altui stimul epileptogen. ansamblu de metode elcctrograiice (uzind de ciectrolmniniscenţă).^r -• intre zilele 21 şi 31 cele două creste ale jgheabului se vor uni în sens cranio-caudal. introdus de Cercetti şi Bini — 1937.P.]. conductorul biologic. în acest mod. o. care este învelit în mezoderm. la bufeuri delirante. al unor boli infecţioase ivbviic. Imaginea electronografică reproduce distribuţia cîmpului electrornngnetic generat de impulsuri de înaltă tensiune prin volum. într-o primă etapă . pierde legătura cu restul ectodermului.i i x a r e . fragmentîndu-se în grupe ce se succed segmentai.i obiectiva a terapiei intensivi 1 cu i l r i i r o l c p l i i e.-. tubul neural.. în cazn! unor afecţiuni ale sistemului osteoarticular. SIVANŢ (T.na!o.<••. E anemii grave. 1 bio- vare.E. constă în producerea. ectodermul. cele două orificii ale tubului neural — neuropori. ieşire de sub tutelă in baza capacităţii de a trăi şi acţiona independent. formînd tubul neural. vizează neconcordanţa între ceea ce cred tinerii că sint şi că pot face. metode caracterizate prin trei element:1 distincte: cuantificarea emisiei e!< ctronice.. lîstc un proces ce dei>etează foarte timpuriu. s o m n u l u i de m iivaţie.).i]'. iar după declanşarea curentului electric se produce cri/.i <li iermin. Actualmente indicaţiile pentru t\ sînt limitate doar la anumite stări depresive.i ia naştere placa cordo-mezodermaiă. <i. prin mişcări amoeboide în sens lateral. prin electrozi de contact de argint.i i. fiind insa precedată de o fază de spasm electric şi o faz-j.). caracteristică a stărilor psihice. de latentă. O. filosofice. p r e c u m şi în u r m ă r i : e.x divei *e t î i o logu şi în s t u d i u l . numite neui'ibl. \ or emite preluiigiri iet. limitat de mezoderm (din care provine scheletul şi. şi cedodermui. ELEVAŢIE. pi in mvaginarea plăcii neurale (sau medulare). în scop terapeutic a unor crize epileptice. în acest caz. aflate la polul eranial şi cel caudal se închid. Ixi. ELEGIAC. de origine ectodermieă. c'ionică.\ p. Tehnica e. iar din ziua a 15 —10 .a convulsivă cu lazele ei tipice. nostalgie. tonică. culoare) depind şi de relaţiile inte-rper-' . 1975). regiuni fronto-panelale.radiaţi'. şi ceea ce realmente ei poL înfăptui.i.' sau mai multe persoane şi a!' cărei caracteristici (structură. pulmonare. e.utru dii'. E logiri de interferenţă" între don. iriene.\r< :i fazei do r. în zik-k 7—8 se formează primele două foiţe embrionare. decalcifieri masive sau ELECTROŞOC (E) sau TRATAMENTUL ELECTROCONVULELECTROOCULOGRAriE (S i ' . mişcărilor oculare. rămînînd în interiorul unui canal. ni'. pe linia mediană posterroară. E. i. există riscul sinuciderii). care pă- £28 . în psihologie. E-mancipo.G. îsi crizele de melancolie. cu evidenţierea stratului de ioni poroşi aderenţi la structura vie şi a ionilor gazoşi liberi. în raport cu axele verticale şi orizontale sau eventual doar în raport cu axe!' orizontale. scintilaţie diferenţiată. craniul şi coloana vertebrală). Celulele acestor ganglioni.işti. plasaţi şi fixaţi în mod adecvat. tristeţe. 197G).e. in sens central. şi formînd mai tîrziu ganslionii spinali. în afecţiuni organice ale creierului. Analiza imaginii relevă trei efecte distincte: efectul pelicular (care constituie elementul fundamental al descărcărilor marginale de tip Kirlian).. în etapa următoare. -are.rograde. T. uesemnînd emoţii şi sentimente de melancolie. elevaţia spirituală presupune interiorizarea valorilor culturale şi capacitatea de receptare şi de adeziune la cele mai înalte idealuri sociale.

întrucît. ceea ce rezultă dinăuntrul unui obiect sau structuri fără ca să se poată delimita o relaţie simplă de determinare: apariţia din ceva a altceva. în acest fel percepţia distanţei infinite se realizează pe retină în condiţii de repaus.iniă. reprezentiud procesul de lormare a nervilor senzitivi. în număr de 31 de perechi. forinînd rădăcina dorsală si altele în sens pori feric. într-o primă fază după închiderea tubului neural. intră in trunchiuri nervoase comune cu rădăcinile posterioare.şi la tradiţii' (în antropologia culturală). EMETROPIE. a instinctelor. complexă fiind întotdeauna gradată şi pluritonală. satisfacţie şi insatisfacţie sau indignare. fiind real biunivoce. emisferele cerebrale şi pedunculul optic.i. Totuşi. teorie idealistă şi metafizică cu privire la procesul dezvoltării.dl 'ii a ut' i H >! l. în coarnele ventrale (anterioare) ale substanţei cenuşii se vor găsi motoneuronii. descriere a unui lip de evoluţie ciud ceva nou apare din interacţiunea şi recombinarea factorilor preexistenţi. forniînd rădăcina nervilor motori. primare sau afectelor. e. uneori consumîndu-se în ) / • ' . emoţiile apărînd pînă şi la cele mai neînsemnate incitaţii şi generînd dispoziţii afective profunde şi. ci rezultă din interacţiunea acestora. despărţită de restul tubului prin infundibul (şanţ ventral). Alexander. pedunculul olfactic.r-. corpii celulari se aşază central. tubul neural. fenomen afectiv fundamental ce se dezvoltă fie ca o reacţie spontană şi primară. mai lurc.E (rund in tubul neural. propriu-zise. Teoria susţine că apariţia noilor calităţi este absolut spontană şi imprevizibilă. emergere — a ieşi. iubire şi ură. trăirile e. în forma e. în absenţa acomodării.H". datorită proliferării neuronale din această zonă. fonnînd nervii spinali. se situează periferic.ompoi Umicn apare din . EMERGENŢĂ.u.1 putea li redus la . în procesul dezvoltării embrionare. emotio. Rombencefalul se divide si el în meteneefal.i Drever. După cum se vede. iu dezvoltarea psiliică un nou tip do «. Acestea sint tranzitive dar s» dezvoltă pro- E ce. Ncuroblaştii din zona ventrală a tubului neural emit la tel prelungiri periferice care. EMOTIVITATE (lat. Wallon. e. reactivitate emoţională neobişnuita. teoria evoluţiei emergente. se poate observa. în fapt. mai mult sau mai puţin ambigue şi avîndu-şi nucleul dominant sit u a t undeva pe scara valorilor între extremele pozitive şi negative. la extremitatea craniană a tubului neural. dînd naştere la prozencefal. predispoziţie spre resimţirea frecventă. situat la polul apicalşi la rombencefal. plăcere şi neplăcere sau dezgust etc. forniînd substanţa cenuşie în formă de . admiraţie şi dispreţ. Aceste formaţiuni formează ulterior diferitele structuri diferenţiate ale creierului. după sistematizarea noastră.-xaf şi l'uwlii un •'!'•('/. legate de o motivaţie secundară şi care repre/. prozencefalul sau creierul anterior se divide în telencefal cu bulbul olfaciic.<~ i . conformîndu-se unei scheme similare logicei. de \a eniovere — a mişca). avînd la centru canalul ependimar. posibilitate normală a refracţiei oculare. însuşirea sistemelor superior integrate şi dispunind de autoorganizare şi autoreglare. Aici este locul să vorbim despre bucurie şi tristeţe. propriu-zise sini extrem de variate şi diferenţiate după valori superioare. destul de simplu. La om în structura scoarţei emisferelor. cu caracteristici specifice de structură şi funcţionare. Aceasta într-o etapă ulterioară se divide. cea a afirmaţiei şi negaţiei. Morgan. determinînd focalizarea în centrul retinian. putîndu-se indica sui sa dar nu şi cauzele exacte. prezintă totodată şi modele clare de bipolaritate. forumul bulbul rahidian. •• "V i n l i 1 '•••! ni c : 1 o i t 11 1 1 - 230 231 . e. omul încearcă concomitent mai multe feluri de e. fie ca procese mai complexe. iar prelungirile acestora. în măduvă. e. în secţiune sagitală. format din cerebel şi protuberanta si in mieleilf efal. într-o împrejurare de viaţă. liup. şi in dieneet'al format din talamus şi hipofiză. în zona trunchiului. zona cea mai extinsă o reprezintă ncocortexul. toate e. iar în coarnele dorsale (posterioare) se găsesc neuroni de asociaţie. Printr-un proces asemănător se formează şi nervii cranieni. în faza următoare se formează vezicula optică şi evaginaţia hipofizară.L. simpatie şi antipatie. C. se poate opune e. speranţă şi deznădejde. formînd substanţa albă. o dilatare. din prozencefal şi din cadrul rombencefalului se formează o parte numită mezencefal.. aşa cum arată H. eventual. creată în deceniul al treilea al secolului al XX-lea de filosofii englezi S. dialectica afectivă este mai bogată şi complexă decît cea intelectivă întrucît nu tinde să rupă unitatea contrariilor.. care se conectează cu miotomii şi dermatomii corespunzători. caracteristică a sistemelor dinamice şi complexe de a product: efecte ce nu sînr reductibile la posibilităţile părţilor componente. EMERGENT (lat. iu timp ce alee tele sini mai puţin numeroase şi se integrează într-o schemă. urmează matriţele sociale. Astfel. sau ale celulelor din zonele superioare ale sistemului nervos central. într-o etapă mai avansată. * . Paralel cu dezvoltarea encefalului. a se arăta).. EMOŢIE (lat. sînt date în cupluri de contrarietate valorică. lateral lată de ganglionul spinal. de durată. prin care se conduce aferent sensibilitatea somatică. cmnvere — a mişca). fiind doar reorganizate cultural.t. eventual calitativ diferit. în timp ce afectele se exprimă foarte puternic în comportament. dă naştere măduvei spinării. forinînd vezicula cerebrală primitivă. Fiind bine delimitate ca sens. vie şi intensă a emoţiilor. în legătură cu constelaţia motivafională şi complexitatea relaţiilor subiectiv-obieclive.

Scheler). activare selectivă şi reechilibrare. care. EMPATIE (EINFUHLUNG). simţire sau acţiune.E expresii şi getică.ii ciah exprimate. Abilitatea empatică constituie cea mai importantă componentă a talentului artistic.. identificare afectivă (Th. motivele *"\nt surse interne de aterentaţk' s:ui.. complexe sînt întru toiul achiziţii ale învăţ avii şi educaţiei. Fenomen semnalat de reprezentanţii romantismului german (Kovalis. 1 apt este că e. în constituirea stării de e. arată J. tinzînd să fuzioneze. Prin mecanisme asociative. sînt evocate situaţii anterioare cu valoare emoţională. arătînd că motivele se alimentează din propriile lor efecte". fiind refractare la aceasta. alţii prezintă. Deosebirea este ca între rîs şi zînihet sau între plins şi mimică a suferinţei morale. constă clin identificare ca modelare în propriul eu. imaginaţia substitutivă (G. M. Tot aşa se distinge bucuria pasivă. la motivaţia secundară dar nu se reduce la aceasta întrucît priveşte şi maniera de desfăşurare a proceselor e. Se deosebeşte de simpatie. După fiecare e. intuiţie simpatetică (H. protestează. caz răspunsul secundar exprimă perioada de recuperare si este.'. ceea ce permite ca prin succesive reechilibrări personalitatea cu tot sistemul ei de cerinţe să evolueze. în monografia sa despre e. La adult. intervin restructurări şi noi acumulări de pulsiuni modelate. Jean Paul) şi interpretat teoretic de Th. Deci e. în cunoaşterea psihologică empirică.. Bergson). unii subiecţi dezvoltă rapid un comportament adaptat circumstanţelor. Marcus opinează împotriva tratărilor unilaterale „considerînd fenomenul e. constînd în „a simţi cu". intră perceperea gesturilor şi expresiilor altuia de la care se porneşte în intuirea stărilor lui subiective.'1 în genere. pe cînd e. înseamnă „a simţi în". în cursul catastrofelor colective. J. dar totuşi influenţate de învăţare. asemenea motivelor care />' întreţin. Restrînsă la relaţiile interumane şi la perceperea şi crearea operei de artă e.. care este comun tuturor. învăţarea afectivă se referă desigur. pentru o scurtă perioadă. aceasta fiind o stare emoţională conştientă. Delay şi Pichot. Stările de frică şi timp mai îndelungat.. să intre în consonanţă afectivă cu altul. se lamentează. insimţire. Storr.. în acest sens se vorbeşte despre cultura afectivă. marcat prin stări de deosebită apatie şi depresiune. „Răspunsurile emoţionale secundare nu decurg în maniera rigidă a răspunsurior imediate. parcurge în existenţa umană o traiectorie asemănătoare cu cea a unei rachete ce e lansată dintr-un punct şi cade în altul. s-a dovedit a fi un proces com. Pavelcu. îndeplinindu-şi rolul de reglaj circumstanţial pi in alertă. Guilford) este un factor diferenţial. a înţelegerii lui (A.stj într-un mod mai rafinat şi urwînd unel<tipare sau convenienţe socioculturale. Un exemplu tipic este cel al răspunsului secundar ce succede fricii. a tinde spre. ca pe o interrclaţ> între cognitiv. modele de conduită. S. Delay şi Pichot tratează foarte sugestiv trecerea de la afect la e. Lipps. intHi-'ctn. desfăşurîndu-şi evantaiul mai mult sau mai puţin vertiginos şi apoi dispărînd. J. în orice act de comunicare interumană (senzitivitate interpersonală). în acer. e. strigă. în primul rînd. complexe beneficiază de TIU grad mai mare de conştientizare şi intelectualizare. deosebirea dintre afe>:f şi e. fiind implicat îu adoptarea rolului social. e. Aliport) ce constituie o bază pentru declanşarea (introecţia) aproximativă a aceloraşi trăiri şi prin proiectarea lor asupra acestui alter ego. cum le spune A. m î m o i n t e n s ă necesit.. transpunere.-il. prin gîndire. plecînd de la acele răspunsuri i mediate.Sun i'nnitrice". de regulă.P. discretă şi calmă şi bucuria activă care este exuberantă mergînd pînă la exaltare. subliniază influenţa retroactivă a trăirii e. în fiecare împrejurare aceste montaje intervin într-un anumit mod. Lipps care consideră cunoaşterea ca o imitaţie internă a obiectelor (îndeosebi a persoanelor) şi o proiectare a stărilor interne asupra acestora. a eului altcuiva (prezent sau imaginar) şi din proiecţie 1 ca „expulzare acului sprenon-cu '. în aceste condiţii semnalîndu-se şi refăcîndu-se mereu echilibrul dinamic cu împrejurările concrete. Abilitatea empatică (de a identifica şi prezice dispoziţiile şi actele psihice aie unei alte persoane. „reso.kir or^iiiniinulLii ::•<• de ao ea ). complexe sint. dnr pcep. a trăi viaţa afectivă a altuia. limbaj. Specificul trăirilor e. Se constituie astfel un montaj emoţional prin cumularea stimulaţiilor anterioare. conştient-conştient şi cnre este gcneral-uman. Guillaurain consideră că identificarea şi proiecţia corespund scer. domină stimulii de ordin social..ică o mare pondere are imagi- p l e x ( p e r c e p t i v . iar alţii par. afectiv şi organic '. năseîndu-se. relaţii interpersonale. sînt denumite ca răspunsuri imediate sau secundare. Kocstler). asupra surselor ei. ce este însoţită de un sentiment do descurajare şi slăbiciune şi tristeţea activă în care subiectul se revoltă împotriva privaţiunii ce îi este impusă. V. să îmbrace forme diverse. S. cufundaţi într-o profundă apatie. aceşti factori jucînd un rol declanşator. ° mobiliz a r e a loiţt. în procesul e. t>va in.n p o t l'i tfii?ţinu1 e un 1 E Pentru e. in genere. îndeosebi actoricesc (întruparea rolului — Stanislavski). e. timp ce afectele se supun cu gre>! învăţării. se explică prin aceea că ii. J. dimpotrivă. Marcus demonstrează că în transpunerea naţia dirijată. a f e c t i v ) <c se p u i i " (i>'/v< iii a la u r i i m u l t e n i v e l e ]'•' t r i ' e e t o r i a in- 233 . după răspunsul emoţional primar. subiectul astfel trăind în sine viaţa altuia. Ele pot ca. o agitaţie agresivă. Dumas face deosebirea între tristeţea pasivă. în terminologia lor. constă şi în marea lor mobilitate. G.

E
celor i.ii'u.'i ditni'ii -iuni a d a p t a t i v e i c l r v a i c i.l'-' I Ji.i Lcct: a -unilarea i aconn M 1; 11 c i , lniay.iuai ca unui personaj sau situaţii t i n d e să declanşezi- stările afective c o r e s p u n z ă 1'>ai'- geneiînd o s t r u c t u r ă repro(iuctivă. ce si> linalizează p r i n t r - o p a r t i c i p a r e subiectivă psihologic, — a u t e n t i c ă . Aceasta nu î n s e a m n ă însă d<.păşirea n o r m a l u l u i prin îns t r ă m a r e a f -uliu şi pierderea funcţiei de control. Se iutcrpolcază însă încă o secvenţă în programul subiectului şi aceasta poate avea, conştient sau inconştient, influenţe asupra comportamentului său. Toţi subiecţii îşi asimilează modele cu care se identifică cognitiv şi afectiv nu însă fără o interpretare sau acomodare personală. Keferindu-se la e. ca trăsătură de bază a personalităţii, S. Marcus scrie: „manifestată ca o conduită participativă, conştientă şi inconştientă, aparentă şi inapareniă, fată de un model de comportament uman, facilitind un act de cunoaştere, de comunicare inierumană cu valoare predictivă ca şi un act de ulentijicare afectivă, empatia devine o însuşire proprie condiţiei umane". 'EMPIRIC, calificare a ceea ce rezultă din experienţa imediată cu lucrurile şi prin acţiuni concrete, toate fiind accesibile observaţiei, puţind fi înregistrate prin organele de simţ. Deci definit prin practic şi perceptibil spre deosebire de teoretic, doctrinar, speculativ, axiomatic, construitdeductiv. Empirismul este legat de senzualism (opus raţionalismului, de inductivisrn (opus constructivismului logic),de
pasi\ isiu c u m p l i t de iutrucit subiectul '•-(•• iii-u m u l t ( , i u n l a t . t " i decit de acţiune.

In plus, rămînînd Ja discreţia situaţiilor variabile, empirismul este tributar accidentalului, mi parvine la sistematizări riguroase şi, în varianta sa idealistă, devine relativist şi agnostic. Teza despr fundarea e. a cunoaşterii rămia* însă o premiză indispensabilă a gnoseologiei materialiste. Uneoi i se foloseşte termenul de e. ea sinonim cu experimental.liste nu abuz întrucît experimentul ştiinţific este subordonat teoriei şi implică dirijare şi organizări speciale, în psihologie e. înseamnă experienţial şi califică faptele de cunoaştere comună şi de activitate pătrunsă de practicism şi nu condusă după ultimele date ale ştiinţei . EMPIRISM, doctrină care neagă caracterul înnăscut al unor principii raţionale, pune la baza cunoaşterii experienţa senzorială, restrînge validitatea cunoaşterii la ceea ce poate fi verificat practic şi experimental. într-un sens apropiat — restrîngerea la fapte concrete nesistematizate şi prelucrate raţional, la rodul experienţei, cu minimum de teoretizare sau de justificare doctrinară. în acest sens L. Vîgotski divide noţiunile in empirice şi ştiinţifice. ENCEFAL, partea principală a sistemului nervos central situată în cutia craniană. E. cuprinde în alcătuirea sa: trunchiul cerebral (mezencefal, puntea lui Varolio, bulbul rahidian), cerebelul,

( o u t e i n p U i (• .

diencefalul şi telencefalul (emisferele cerebrale).Ksle organul esenţial al realizării vieţii de relaţie. ' ENCEFALITĂ, proces inllaînator afectînd porţiuni cerebrale, datorită unor tau/e \ a n a i e : virale, bacteriene, chimii .<• (mai ales infecţioasc. dar şi toxice, ca în alcoolism, sau alergice), subacutc sau cronice. l>upă straturile sau componentele cerebrale afectate, e. antrenează diverse tulburări vegetative, motorii, intelectuale si psihocomporUimentale. ENCEFALOPATII INFANTILE, termen generic pentru afectarea creierului (şi în special a cortexului) de un factor agresiv (traumă, tumoare, maladie) perinataiă, anterior maturizării depline a sistemului nervos. Clinic se manifestă prin perturbări neurologice (deficit motor, epilepsie) şi psihice (înapoiere mintală, instabilitate psihomotorie ş a . ) . ENCEFALOZĂ, afecţiune cerebrală cronică, caracterizată prin leziuni degenerative (şi nu inflamatorii-infecţioase) ale ninsei neuronale (de origine metabolică sau vasculară eventual autoimunitară). ENCOPRESIE, incontenenţă a materiilor fecale ce survine la unii copii, analogic eiiuiiziei, în timpul somnului nocturn. ENCULTURAŢ1E, desemnează (în antropologia culturală) procesul de asimilare a valorilor şi comportamentelor, sub forma unei învăţări continue pe t o a t ă perioada vieţii, fu copilărie e, < -Ac globală, nciliteii n ţ i a t ă (suferind şi

ce la o virstă m a l u i ă ea d e v i n e reflexivă., s e l e c t i \ ă , c r e a t o a r e . A c i . i t u r a ţ i a (v.) e s t e , i n ai. e s t s e n s , o r e - e n c u l t u r a ţ i e , e o n s t i n d in asim i l a r e a n o i l o r «.uiiipoi t n m e n l e ş i v n l o r i si în c e h ii i! >r-uva l o r cu c e ! , ' v e t Iii ( M . H i r s k o v i t H . E N D O C R I N O L O G I E , disciplină, b i o l o g i c ă a v î n d ca n b i e i t ;. l.'.ndi le cu secreţie internă, l ' n m u l trat a t d e c . a f i ^ t p u b l i c a t î n 190s>

prin excese de imitaţie), în t i m p

de către C I . 1'arbon. Hormonii îndeplinesc un rol important at't în procesele organice cit şi în cele psihice, de unde studiul relaţiilor psihohormonale de care se ocupă psihoendocrinologia {v. i. ENDOFAZIE, " formulare- verbală interiorizată, lipsită de reprezentarea mentală a propriei voci. Sinonim cu limbajul interior. ENDOGEN, originar, din sfera proprie organică (ex. caracteristică a senzaţiilor viscerale). Opus exogenului, ce caracterizează stimulaţiile venite din mediul extern. Unele psihoze ,,endogene" se datoresc precumpănitor factorilor ereditari, spre deosebire de cele în care rolul esenţial îl au factorii din mediu (ex. o infecţie, alcoolismul, traumele psihicei. ENERGETISM, concepţie ştiinţifico-filosofică, dezvoltată la începutul secuiului de \V. Ostuald, care presupunea că în natură fenomenele pot fi reduse, în ultimă instanţă, la energie, putindu-se neglija aspectul substanţial (ex. striKtura alomică). IV lingă unele eneijii li::ii e -i chimice, p-ihicul ar reprezenta forma tipică a unor

234

235

proces psihic, nuii comeini Iul pe ut ni semnificarea;>eti\ it.1l ii p-..sistemul nervos ceninil există mecanisme speciale de calcul caro Iiicc ce dispune de un maximum di apreciază în fiecare moment valoa- plasticitate. Totuşi,- în sistematicii rea fiecărei variabile hedonice. psihologiei, conceputul de f. se Informaţia rezultată în urma aces- menţine cu sens de categorie spetei operaţii se include ca parte cifică de acţiuni legate de anumicomponentă a programului de te mecanisme. Considerăm necereglare a comportamentului. F.h. sară menţionarea următoarelor se referă la tendinţa de a acţiona, f. psihice: senzorială, mnezică toîn sensul evitării dezagreabilului nică, a verbalizării, a automatizăpentru obţinerea plăcerii. E sino- rii, tensional-afectivă, comunici nim cu principiul plăcerii din psih- tivă, de reglaj şi de integrare. în matematică, f. defineşte o lege de analiză. dependenţă între două mulţimi FUNCŢIA REALULUI (principiul realităţii din psihanaliză), or- [variabilă dependentă şi variabil;! ganismul tinde la satisfacerea tre- independentă: y = f(x)j. în acest buinţelor plăcerii), dar este con- (al doilea) înţeles termenul e foîn descrierea psihofiziologică strîns de mediu să se acomodeze losit psihosociologică. sau cerinţelor realităţii exterioare, să FUNCŢIE SIMBOLICĂ, funcţie se adapteze la realităţi. Sub influenţa experienţei şi educaţiei caracteristică intelectului, consomul învaţă să renunţe la plăcerea tînd din diferenţierea semnificanimediată pentru a evita o suferin- ţilor (imagini secundare, cuvinte) ţă sau pentru o satisfacţie viitoare şi a semnificaţiilor (obiecte, remai importantă, subordonîndu-se laţii, însuşiri, idei). tot mai mult principiului realităţii, FUNCŢII MENTALE, funcţii de în detrimentul principiului plă- înregistrare, de reglare şi de elabocerii. Tendinţă a organismului de a alege un drum mai dificil care rare la nivelul cortexului, desfăpoate duce în unele cazuri la un şurate în plan mental: discriminări şi identificări perceptive, efect adaptativ mai mare. ajustări motorii, înţelegere, evoFUNCŢIE, mod de lucru a unui cări asociative, creaţii imaginatisistem de dependenţă de anumite ve, raţionamente, rezolvări de condiţii exterioare. Categorie bio- probleme. Trebuie distinse de logica indicînd ceea ce efectuează funcţiile senzoriomotorii şi de util (pentru organism) un organ emoţiile primare. sau sistem de organe în chip speciaFUNCŢIONAL, ceea ce ţine de lizat şi relativ stabil. Conceptul o funcţie, este expresia ei şi se a fost preluat de psihologie dar produce sub regimul ei. L. Vîa fost parţial înlocuit cu acela de gotski a introdus conceptul de
286

c.ii'i! iliicc l,i, obţinerea, unei s t ă r i d<: pl.Hcre. S'J piesiipune, că in

relaţie interfuncţională prin care se ajunge la conceptul de proces pishic. Atributul de f. aparţine curentului de psihologie creai de T Dewey, Ivi. Claparede ş.a. (V. PSIHOLOG -E FUNCŢIONANALĂ).
FUNCŢIONALITATE,

tate a unui sistem de a funcţiona intens şi calitativ-superior, în raport cu programul său şi în noi circumstanţe. Caracteristică

proprie-

la care se recurge în descrierea aptitudinilor. FUZIUNE, act de suprapunere şi unificare a două imagini ale aceluiaşi stimul în vederea binoculară sau auzul binaural. Trecerea de la perceperea intermitentă a unei stimulaţii la un continuum perceptiv implică f. Prin extensiune termenul desemnează fenomene analogice în plan intelectual şi afectiv.

E
voase şi nu exercită o influenţă recurentă asupra acestora, cum afirma J. Huxlcy. Demonstrarea funcţiilor reflectorii, construciive, şi reglatorii a psihicului ca .ilare afirmă rolul esenţial al acestuia în viaţi şi înlătură e. EPI GENEZĂ, teorie conform <:ăroia ţesuturile şi organele apar treptat, în cursul ontogenezei, din 1-auturi mai simple, formate anterior. EPILEPSIE, maladie a encefalului datorată unor descărcări neuronale cu expresie specifică paroxistică, ce apar în urma unor traumatisme, tumori sau altor cauze. Se. desfăşoară gradat, putîndu-sc urmări succesiunea următoarelor patru grupe de manifestări: a.) faza -prodromală se instalează cu cîteva ore sau zile înaintea crizei propriu-zise, prezentînd tulburări conştiente, difuze, sub formă de tremurături, parestezii, apatie, anorexie, constipaţie, palpitaţii, irascibilitate, anxietate; b) ama se apropie foarte mult de criza epileptică şi, fiind conştientizată, unii bolnavi găsesc timpul necesar pentru evitarea accidentelor din timpul crizei; prezintă aspecte motorii, senzitive, viscerale, psihice; c) accesul convulsiv sau criza comitială are o apariţie brutală, pe fondul pierderii conştiinţei; prezintă o fază tonică de rigiditate motorie urmată de o fază clonică însoţită de mişcări bruşte şi dezarticulate; d) faza stcvloroasă încheie accesul epileptic prin respiraţii.' ;' 'o'-otoasă si hipotonic pielun^nâ. Aceasta gradaţie se observă, în special, In cazul crizelor majore de e. Se mai întîlnesc şi criza minoră, automatismul epileptic, criza vegetativă etc.

me — ştiinţă şi logos — studii1), teorie a cunoaşterii ştiinţifice, di ciplină filosofică efectuînd studiu! critic al principiilor, ipotezelor şi rezultatelor cunoaşterii ştiin ţifice în vederea stabilirii stru< turii logice, specificului şi valorii de adevăr al acesteia. Tinde tO cîevină o metateorie sau ştiinţă despre metodologia cunoaş terii ştiinţifice. Sens apropia;, de cel al gnoseologiei dar, după uncie opinii, la care ne ralicm. în gnoseologie ar trebui să s • includă nu numai schemele generice şi obiectivate ale cunoaşterii, ci şi psihologia proceselor cognitive. teoria dialectică a cunoaşterii ştiinţifice care face apel la metodele istorico-critică şi psihogenctică (J. Piaget). Această teorie a cunoaşterii ştiinţifice este dialectică în sensul că încearcă să explice cunoaşterea ştiinţifică prin devenirea ci şi nu se mărgineşte la a o constata ca pe un dat. Metoda istorico-critică este denumită asifel întrucît încearcă să reconstituie istoria cunoaşterii ştiinţifice ca fapt social prin prisma logicii ci interne. Metoda psihogenetică, cchivalînd cu folosirea rezultatelor psihologiei genetice în scop Lin U'isUmolo^H.e, studiază deveiurea i.anoaşterh :iu la nivelul uni;mlaţu în genere, ci la nivelul
340

EPISTEMOLOGIE (gr. episte-

EPISTEMOLOGIE GENETICĂ,

individului uman, pornind de la premisa că acest studiu este capabil sâ ne ofere învăţăminte cu .privire la evoluţia cunoaşterii, aparţinînd unei colectivităţi de adulţi, întrucît orice adult, inclusiv în societăţile cele mai primitive, începe prin a fi copil. E.g. se vădeşte a fi astfel o cercetare interdisciplinară, care face apel la tehnici ştiinţifice variate: logica, istoria ştiinţelor şi psihologia dezvoltării. Originalitatea pe care o reclamă e.g., în raport cu epistemologiile filosofice tradiţionale, este tocmai transferul problemelor epistemologice de pe terenul filosofici, unde nu avem la dispoziţie decît reflecţia, pe terenul ştiinţei, unde reflecţia este dublată de observaţie şi experiment. Psihologia genetică se va prelungi astfel în e.g. din momentul în care structurile mintale ale adultului, pe care ea îşi propune să le explice prin evoluţia mintală a copilului, vor fi nu ale unui adult oarecare, ci vor constitui structurile elementare ale adultului ca om de ştiinţă. Altfel spus psihologia genetică se prelungeşte în e.g. atunci cînd cunoştinţele, ale căror mecanisme de formare le studiază, vor fi nu elemente ale unei cunoaşteri comune oarecare, ci vor dispune de un minimum de caracter ştiinţific; aceasta şi explică apelul la ştiinţele specia Uzate sau caracterul de cercetare interdisciplinară a e.g. EREDITATE, traiu-misic de specificitate. <le ,,mf>aj.V specificate, de-a lungul geuexaţiilur: „mesaje16

E
le" sînt codate, în forma codului genetic, în acizii nucleici (mai ales în cromozomi) şi sînt supuse combinărilor, erorilor de copiere, alterărilor (mutaţii). Ca atare, e. este strîns legată de problematica unităţii în diversitate a lumii vii, de problema conservării în timp a tipului speciei, a individualităţii, a varietăţii individualităţii, a genezei noului în cursul evoluţiei. E. este o „moştenire" de la părinţi („zestre ereditară"), dar nu o transcriere a însuşirilor părinţilor, ci a genelor acestora (care pot să nu se manifeste la părinţi, cum a arătat, primul, Gr. Meudel). Deosebim azi o e. nucleară (purtători fiind cromozomii) şi una citoplasmică; legile de bază ale e. nucleare au fost descifrate de Mendel şi T.H. Morgan; mecanismele biochimice — de J. Watson, Crick, Nierenberg, Ochoa etc. abia acum 20 de ani (şi numai parţial). E. caracterelor morfologice şi biochimice este mult mai bine cunoscută decît e. însuşirilor psihice, (aceasta este atestată, la animale, de datele etologiei, iar la om de studiul aptitudinilor familiale şi de compararea gemenilor). Se poate afirma cu certitudine că ceea ce învaţă părinţii nu se transmite la copii (biologia modernă a infirmat teza „caracterelor eredităţii", susţinută de Lamarck) şi, de asemenea, că diversitatea, psihologică umană are şi o rădăcină ereditară (cel puţin pentru constituţie, biotip, comportament). Ceea ce e enditar nu coincide totdeauna c.i ceea ee este c-yi^cni'.'.d („din naştere' ; diversele
Ml

E
caractere ereditare apar la diferile momente ale virstei) sau cu ceea. ce este familial (unele note comune într-o familie ţiu de obiceiuri comune, de influenţe de mediu comune). în mod greşit se vorbeşte despre o c, patologică şi in cazuri de transmisie de la mamă la făt, prin placentă sau lapte ţex. sifilis „ereditar"). Hrcdobiologia se numeşte, curent, genetică !a nu se confunda cu psihologia genetică). în ordinea psihologică interesează premisele creditare. EROOQRAF, aparat pentru investigarea şi măsurarea lucrului mecanic muscular, în speţă al unei mîini sau al unui deget, stabilind timpul de funcţionare şi mnrcînd curba oboselii (Mosso). ERGONOMIE (gr. ergon — muncă şi nomos — lege), termen, propus şi definit prima dată în 1949 la o conferinţă la Oxford de K. F.H. Murrel, prin care se înţelege gruparea ştiinţelor biologico-medicale şi psi'iologico-sociol'igice, în corelaţie cu- ştiinţele tehnice, în vederea cercetării relaţiilor şi posibilităţilor de adaptare optimă reciprocă, în condiţii date, atîl a omului la munca sa cit şi a muncii la om, iu scopul creşterii eficienţei tehnico-economice, a optimizării condiţiilor satisfacţiei, motivaţiei şi rezultatelor muncii, concomitent cu menţinerea sleirii de sănătate şi favorizarea dezvoltării personalităţii. Apariţia e.a fost determinată, de imposibilitatea realizării de noi maşini şi instalaţii cu înalte performanţe tehnice, fără a studia soluţiil«' tehnice şi din punct <lc vedere al Umilelor psihosocio-fiziologice şi biologice ale omului, care o va conduce sau o va manevra. Astfel, in timpul celui de-al doilea război mondial a iost realizat; un avion care din punct de vedere tehnic putea să atingă performanţe ridicate, dar nu a p u t u t fi condus de nici un pilot. Ulterior, progresele automatizării şi diverselor tehnologii au dus la solicitări sporite neuropsihice şi senzoriale în procesul de muncă. Orice greşeală la noile locuri de muncă implică pagube chiar mult mai mari decît in condiţiile tehnice anterioare. încă la sfirşitul secolului trecut Î:Y. laylor aualizînd metodic mişcările de lucru a determinat ritmurile de muncă cele mai eficace, eliminînd gesturile inutile. 1 Micind mai departe studiul mişcărilor Frank şi Lillian Gilbrcth au dovedit, dcscompunînd mişcările in micromişcări, că procesele de muncă pot fi simplificate, iar capacitatea de muncă poate creşte, eliminmdu-se efectele dăunătoare. Despre cartea lui Gilbert ,,Studiul mişcărilor " (1911), V.I. I.enin a notat: „L'n minunat exemplu de progres tehnic în capitalism ducînd spre socialism." Preocupările pentru economia de energie umană în procesul muncii au continuat, dar o serie de eşecuri, înregistrate de ingineri specialişti în organizarea muncii, din cauza grijii exclusive pentru productivitate, a scos la iveală rolul factorului uman, factor care, în noile condiţii de progrr* t:',r,iic, devine primordial. Valorificarea inle242
16*

grală a energiei omului impune organizai'! a pi"' e...uhu de mini' i, a interacţiunii dintre oin-ni.işinamediu, astfel îneît să se armonizeze optim solicitările de toi, felul care pe adresează omului cu posibilităţile sale. Aceasta priveşte mi numai pe muncitorul izolat, ei si echipele, colectivele de muncă. Or, consumul energetic uman este condiţionat atît de factorii fizici, fiziologici, economici, cît şi psihici şi sociali. Acest fapt obiectiv a impus conlucrarea diverselor ştiinţe despre om în studiul multilateral al proceselor de muncă. în mod deosebit au fost solicitate psihofizHologia, psihologia şi psihologia socială. E. se ocupă cu studiul mişcărilor şi postulării în muncă, de ambianţa fizică (iluminatul şi cromatica, temperatura, umiditatea, ventilaţia, zgomotele şi vibraţiile) şi relaţiile cu solicitările biologice şi fiziologice (durata muncii, efortul muşchilor, oboseala senzorială şi cerebrală), precum şi cu cele psihice (oboseala psihică); de asemenea de ambianţa psihosocială (relaţiile de colaborare-nccolaborare, situaţiile conflictuale, cele de satisfacţie sau insatisfacţie e t c ) . Obiectivul principal al e. îl constituie perfecţionarea sistemului om-maşină-mediu şi vizează tot mai mult transferarea de la om, pe seama maşinii, a funcţiilor de recepţie şi prelucrare a informaţiei şi chiar a unor funcţii de decizie, după ce în istoria muncii de pînă acum a trecut pe seama maşinii funcţiile de agent motor, de prelucrare tehnologică si de transmitere a in-

1-jnriaţiei De aceea P. se ocupa, de între;', '-.j..li. mul oni-iU'i ; in.v incdiu. cvidenţniidu -se următoarele direcţii: de concepţie, este acţiunea e. ce intervine în procesu de proiectare, de gândire, a noi unelte, maşini, instalaţii, procese de muncă; de corecţie, priveşte secţiile de producţie intrate în activitate şi urmăreşte corectarea situaţiilor în care nu s-a ţinut seama de posibilităţile şi cerinţele omului: de producţie, este ramură a e. care studiază procesele' de producţie, repartiţie, circulaţie, consum, în întreaga lor complexitate, atît în stadiul de proiectare cît şi în cazurile după intrarea în activitate; de produs, studiază mijloacele de muncă, atît cele noi, care abi.i urmează să fie fabricate, cît şi cele care se utilizează în scopul modificării lor. în ultimul timp s-a concretizat şi sub forma atestatului ergonomie al produsului, care stabileşte solicitările la care este supus omul în condiţiile folosirii produsului. Aceasta îi conferă mai multă competitivitate. în plus, beneficiarul dispune de informaţiile necesare pentru selectarea, orientarea profesională şi organizarea muncii legate de folosirea produsului ; activităţilor, studiază munca din punct de vedere antropologic, fiziologic şi al igienei; informaţională, este ramura e. care face apel mai ales la psihologie, studiind procesele de percepere, analiză şi decizie legate de fazele producţiei; bioergonomia, studiază organismul în timpul muncii (oboseala şi durata zil.'i de lucru, pauzele, repausul, ora243

E
rul, mnnci în
e-.:e locului

E
sen ctr ). Rezultatele excelent" > > > ! aii" boii cronice (tuberculoză, re:: mal ism). EROARE, se pot deosebi e. <]• cunoaştere, e. /adică, e. de r:;J • re, e. mouilă etc. în toate n o v cazuri, e. este o abatere de la v luarea de referinţă (adevăr, nomă, standard etc). Teoria e. > • ' măsură este esenţială în bionr trie şi psihometrie. E. probai:' este o mărime calculată utilă i testarea semnificaţiei diferenţe;• •> dintre două medii de eşantion. EROTISM, înclinaţii 'sexual exagerate, de tip patologic, ji; psihologie, e. desemnează dispoziţia de excitare a unor zor.. corporale (piele, mucoase gb.n dulare, uretră, anus, organe sxuale) şi de a produce plăceri sexuale. EROTOMANIE, iluzie delirau'.• bazată pe credinţa că eşti iubit, în cazul repetatelor infirmări a acestei convingeri, de regn: \ intervine conversiunea în agr. sivitate; formă delirantă în ca • bolnavul este convins că este iub:' şi dorit de aproape toţi repreze:: tanţii sexului opus pe care-i în ti: neşte. Se consideră că e. este generata de o puternică tendinţe homosexuală refulată şi proiectat.'; în exterior sub o formă modificată. ESENŢĂ, definită (în opoziţiecu fenomenul) ca sistem de reiaţii generice, necesare, interne, corstituind fondul, natura, modalitatea de autodeterminare, definitorie pentru un obiect sau fenomen. Kste descoperită în mod
ţinute p;m e. au determin ti r t x citii U r c a procedeelor ei i i:-

schimburi e t c ' ' ;
ca de L.o^eet ninin:.!, dia

iot'Oc Yi'.L'H'.iAi'..?, mensionarea

orcanelor de comandă a. ma ; inilor şi instalaţiilor în funcţie de dimensiunile antropomctrice, factorii fiziologici şi de ambianţă fizică. ERGONOMIE INFORMAŢIONALĂ, apelează., în special, la psihologie, studiind comunicaţiiledintre oameni şi maşini după schema stimul-răspuns, sau dintre schimburi, echipe, ateliere, după schema fluxului tehnologic. Ea foloseşte şt aparatul matematic al teoriei informaţiei. ERGOTERAPIE (gr. ergon — muncă, therapia — tratament), metodă de tratare a unor boli psihice prin efort fizic, prin muncă. E. sau terapia prin muncă an drept scop sustragerea bolnavului de la trăirile sale patologice, favorizarea contactului cu lumea înconjurătoare şi crearea unui climat psihic favorabil de linişte, de comunicativitate şi sociabilitate. Munca poate contribui la vindecarea, la consolidarea re-misiunilor şi la pregătirea bolnavului pentru reîncadrarea sa în societate. E. aplică numeroase procedee potrivit cu vîrsta, preocupările anterioare, preferinţele bolnavului şi în funcţie de caractctul bolii. în spitalele de psihiatrie sînt organizate ateliere de muncă pentru bolnavii adulţi (de ţesături, de covoare, împletituri etc), iar pentru copiii bolnavi, sub îndrumarea unui personal educativ competent, se organizează activităţi instructive, educative şi distractive (traforaj, jocuri mecanice, de-

mijlocit numai prin gîndire şi fixată categorial. în psihologia existenţialistă, natura lui a fi în opoziţie cu faptul de a fi. Structuralismul contemporan identifică e. cu modul de organizare sui structura fenomenului. Lenin a atras atenţia asupra mersului piogresiv al cunoaşterii îa trecerea de la o e. de un anumit grad la alt.i mai profundă. ESTETIC, ceea ce corespunde frumosului din natură, societate şi om, ceea ce în rapurt cu anumite criterii în evoluţia socialistorică dobîndeşte sau reprezintă o valoare de ordin artistic. Caracteristică a gustului, emoţiilor, sentimentelor şi atitudinilor uprezentînd valori specifice şi care sînt provocate sau evocate ant 1cipativ în considerarea unor structuri armonice, a unor relaţii semnificative, a unor procese surprinzătoare din lumea naturală şi umană. Calificare a formei corespunzătoare de conştiinţă axiologică. ESTETICA COMPORTĂRII, caracteristici ale conduitei confruntate cu normele de frumos sau urît, bine sau rău. E. c. valorilor estetice şi etice se prezintă în unitate. De unde aprecierile de comportare frumoasă, gest urît etc. ESTEZIOPATII, grup de simptome, întîlnite în diferite buli psihice, caracterizate în principal prin diferite tulburări a!e senzorialităţii — sen/;;ţii, percepi ii, reprezentări —, fiind însoţite ' şi de modificări conipoit.imeriudo mai mult sau mai puua evidente.

Astfel e. cuprind atît tulburările cantitative ale scnzorialilăţii. cum sînt : hiper- şi hipoeste/iilc, cil. şi pe cele calitative: iluziile, halucinaţiile funcţionale, haludno:dele, pseudohalucinaţiile şi halu i/mafiile psihosenzoriale. !Nu meroase e. apar doar ca fenomene secundare unor tulburări ale nivelului cunoaşterii abstracte. In acest sens în cadrul e. pot li incluse şi agnoziile. EŞANTION, parte a unei populaţii (în înţeles statistic populaţia e'te orice mulţime de obiecte, inclusiv fiinţe sau grupuri de fiinţe, delimitată cu preciziei, chiar o populaţie de observaţii (date) a cărei reprezentativitate. iu raport cu populaţia permite extinderea, cu o precizie determinată, a concluziilor obţinute din studiul e. la ansamblul populaţiei. Avantajele cercetării pe e. (sau «elective) în locul cercetării unor populaţii, în totalitatea lor (pe care o analizează recensămintele sau enumerările complete) sînt evidente. Volumul observaţiilor poate fi redus, ca în anchetele de opinie, de zeci, sute sau chiar răii de ori, ceea ce asigură executarea lor operativă, reducerea costului de realizare, a timpului de prelucrare a datelor e t c De cele mai multe ori cercetarea exhaustivă este imposibilă. O problemă importantă asupra căreia statistica s-a concentrat în decursul ultimelor decenii (ajun• '.îmi la rezultate remarcabile) a, : •' r aceea c. :-t ibilini 1 ;t se po ile. •" . de exacte a piuccdunior caic per-

244

E
mit unui e.să reprezinte o populaţie eu o precizie determinată, precum şi a acelor proceduri de analiză statistică ce preniit extinderea rezultatelor obţinute din observarea unui e. asupra întregii populaţii, l'tilizarea observării se-i<i tive este acceptată de ştiinţă numai cu condiţia respectării acestor proceduri, în caz contrar rezultatele puţind duce la erori a căror gravitate nu poate fi estimată. E. stabilit este seninificati<' (reprezentativ) cînd se construieşte după anumite indicaţii statistice inclu:iv.d păi ţi direct proporţionale cu grupele ce constituie diversitatea calitativă a populat e: (virste, profesii, nivele culturale ele.). EŞEC, nereuşită, insucces, înfringere totală sau parţială în îndeplinirea unui proiect, realizarea unui scop, obţinere a ceva. Cauzează starea de frustraţic cu evoluţii negative, reluare a tentativelor. Gradul de c. depinde si de nivelul de experienţă al subiectului. Psihologia existenţialistă analizează condiţia de e. considerată ca implicaţie a condiţiei umane. Sentimentul e. este considerat un complex centrat pe certitudinea subiectivă a e., astfel provocîndu-1. ETALON (engl. — standard), termen prin care se înţelege un model sau itn timp de referinţă, care serveşte drept reper in comparaţii de diferite genuri. Termenul are o aplicabilitate foarte largă vorbindu-se astfel de: grup (.'., sursă e. (de ex. a luminii), stimul c. (n-prezentat de unul din 240 stimulii diferenţiali, care, în timpul unei serii de probe, rămîminvariabil, în timp ce ceilalţi iau diferite valori), abatere e. (v JDKY1AŢIA STANDARD) el. Iu teste e. este reprezentat de anumite scări valorice, la capsînt raportate diferite perfoi mau ţe individuale. ETALONARE, tehnică de categorizare a valorilor sau performanţelor unei populaţii detenni nate, eşantion reprezentativ, la un test oarecare. Pe baza acestei tehnici matematice se obţine o scară valorică de referinţă, care permite situarea unei valori individuale, prin raportarea la ansamblul valorilor obţinute de o populaţie, la un anumit nivel şi interpretarea ei în conformitate. S" disting" două tipuri de e.: decilajul-centilajul, care grupează performanţele în clase, astfel incit fiecare clasă (decilă sau centilăj să acopere acelaşi procentaj de populaţie şi procedeul normalizării, în care clasele sînt separate între ele de intervale de performanţă echivalente, în funcţie de medie sau median. ETHOS, ansamblu de trăsături culturale specifice aparţinînd unui grup, prin care acesta este diferenţiat de alte grupuri şi individualizat. Modul de a fi, fizionomia spirituală a unei naţiuni. Se deosebeşte de logos, ce semnifică cunoaşterea pură, dar, după Joja, cele două se condiţionează reciproc. ETICĂ, disciplină filosofică ce
•,e

normelor si categoriilor morale,

o c u p ă

<lc

s i - l i 111 n I

\ II li i r i l i ir,

de conţinutul, modul de intercorejarc şi redlizaie iu \\,y\.\ ,i acestora (St. Stoica). Deşi implică construcţii integrate printr-un ideal, 6» Ştiinţifică îşi recunoaşte izvoarele în realitatea socială şi tine seama dependinţele obiective si posibilităţile societăţii şi ale indivizilor privind realizarea eît mai avansată a valorilor ei ier. E. beneficiază de înv&ţâininlele istoriei şi ale meditaţiilor filosofice, dar se construieşte specific în raport cu orînduirile sociale si cerinţele progresiste istorice. Se deosebeşte de morală care tinde să fie înţeleasă mai mult ca ansamblu de fenomene normate specific sau o disciplină pragmatic educaţională. Totuşi uzual, intervine şi folosirea unui termen în locul celuilalt. Psihologia contribuie la e. prin analiza şi explicarea fenomenelor psihosociale a formării deprinderilor, sentimentelor şi conceptelor morale, a constituirii conştiinţei morale şi dezvoltării comportamentului autoreglat prin norme morale. ETIOLOGIE, (gr. aitia-cauză, logos-ştiinţă), disciplină care studiază cauzele unui fenomen (în speţă — maladii) dezvăluind originile şi evoluţia sa. Psihosomatica susţine e. psihică a diverse maladii somatice. ETNOCENTRISM, fixare a vieţii culturale a anei populaţii asupra propriilor caracteristici naţionale cu tendinţa de închidere în acestea şi de a nu accepta influenţe din afară. ETNOGRAFIE, ştiinţa care prezintă descriptiv cultura unui popor, 247

tmziuil, asemene i ştiinţ'"1!1 >r IMusliv al leiMimeiielor i ultui ii populari". Se diferenţiază de etnologie, in special, prin tehnica de prezentare a fenomenelor studiate iilescriptiv-comparativ). Mij Incul ei de expresie este, prin excelenţă, monografia. ETNOLOGIE, ştiinţa care studiază comparaţiv cultura materială şi spirituală a popoarelor, organizarea lor socială. Se opreşte cu predilecţie asupra popoarelor extraeuropene, aflate pe o treaptă <le cultură mai puţin complexă, dispunînd de mijloace tehnice mai puţin dezvoltate, lipsite fiind de un _sistem de scriere. ETOGRAMĂ, diagrama comportamentului ; prezintă diferite grade de specificitate la mamifere, antropoide şi hominide. Modelele comportamentale au apărut şi s-au dezvoltat tot atît de caracteristic ca şi tipurile de organizare anatomică sau fiziologică, fiecare din nivelele dezvoltării biologice puţind fi caracterizat prin aceste „modele comportamentale", care includ anumite note etologice esenţiale. Astfel, la mamifere componentele caracteristice ale unei e. sînt tipizate specific pentru majoritatea actelor motorii sau cu componente motorii, cum ar fi: locomoţia, hrănirea, băutul, construirea adăpostului, modul de a explora mediul şi comportamentul „social". în cadrul acesteia din urmă intră comportamentele de comunicare, agonistice (luptă, atac, apărare şi agresiune), sexuale şi parentale. La antrot\11'i!, . i !'• t h z ' . / r u i \ ţ n 1 i r u [ !• \ h , i -

poide apar, în plus, comportamen-tele legate de viaţa. In „"rup", caacterizate prin Stirmalizare vocală, expresii faciale, mimice şi gestuale, manipularea obioctelur, curiozitate, imitaţie şi o marc;uă creştere a importanţei semnalelor vizuale şi auditive în dauna celor olfactive şi gustative. La hotnin ide, componenta esenţială şi caracteristică a e. o reprezintă t oinportamentul verbal-articulat şi intenţional şi gindirea abstractă. Dezvoltarea puternică a funcţiilor inhibitorii a generat mari posibilităţi de diferenţiere a semnalelor şi a reacţiilor ca şi de amînare a reacţiilor. Comportamentul uman complex rezultă ca o consecinţa a elaborării unui model interior, psihologic al acţiunii. Omul proiectează înainte de a realiza, el nemaitrăind în momentul actual, ci în viitor, pe baza experienţei trecute. De asemenea în e. umană comportamentele înnăscute au slăbit pînă la dispariţie în favoarea comportamentelor învăţate. Ca urmare componentele esenţiale şi definitorii ale e. omului constau în modalitatea specifică de cunoaştere a lumii, el fiind receptiv la orice detaliu al lumii, indiferent dacă are relevanţă biologică sau nu. O altă notă definitorie, care deosebeşte omul de animal se referă la originea stereotipurilor dinamice, care, la om, sînt în majoritate sociale, ele fiind învăţate în conformitate cu anumite modele culturale variabile în spaţiu şi timp. Stereotipurile umane nu sînt, ca urmare, „standardizate" la nivele

E
de specie ci se grupează, ca vnnante individuale în jurui ir'ur rundele culturale. Procesul de încadrare a naturii umane individual' este enculturaţia, în urma cărei omul ajunge să nu mai aibă do,'motivaţii biologice ci îndeos': soi iale, culturale etc. ETOLOGIE, denumire dată d J. St. ÎUill studiului cnvactt relo: ni faptelor morale sau al tradiţiilşi moravurilor (W. Wundt) pi- • luat recent de zoopsihologie c denumire a studiului obiectiv;: comportamentului animalelor î mediul lor. E. obiectivă ce-şi pp pune descripţia exactă a compor tamentului instinctiv indiferen de orice consideraţii fiziologice t psihologice şi e. comparativă <.•• confruntă comportamentul diferitelor speţe (K. Lorenz). Problem. importante ale e. sînt cele legat' de ereditatea comportamentului, de filogeneza sa, de valoarea adap tativă, de biocomunicaţie (Tei' brock), de transformarea unocomportamente în sociosemna!" (ritudlizare, J. Huxlcy), de rol'..: învăţării şi al jocului etc. E are implicaţii mult dezbătute în psihologia umană (agresivitatea — K. Lorenz; dragostea — Eibesfeldt). S-a insistat şi asupra reziduurilor instinctive ale vieţii d • • vînător-culegător a oamenilor pi'i mitivi, viaţă care a durat milioane de ani (C. Morris, Tiger:. EU (EGO), conştiinţa de sn: , nucleul sistemului personalităţ; în alcătuirea căruia intră cunoştinţele şi imaginea despre si;i'\ precum şi atitudinile fie con248

E
ştiente, fie inconştiente faţă de ctJe mai importante i:iter;.-3e şi valori. In psihologie, sub denumiri a r^o se înţelege acea subsiructură a personalităţii care asigură echilibrul între tendinţele profunde, generate de funcţionarea biologică a organismului, pe de o parte, şi normele primite prin educaţie, ca si realitatea obiectivă pe de alta parte. Eul înţeles ca ansamblul însuşirilor personalităţii este alcătuit'din următoarele ansambluri: eu fizic sau biologic ce are iu vedere atitudinile corporale care se identifică cu schema corporală; eu spiritual alcătuit din totalitatea dispoziţiilor psihice înnăscute sau dobîndite; eu social ce are în vedere atitudinile faţă (iu relaţiile sociale ale individului. Allport se întreabă dacă ideea de eu este necesară şi nu ar fi cazul să fie înlocuită cu alta ceva mai cuprinzătoare, incluzind simţul corporal, sW/-identitatea, autoaprecierea, seif- extensiunea, gîndirea raţională, imaginea de sine, tendinţa proprie, funcţia cunoaşterii — toate acestea fiind denumite proprium. EU APERSONAL v. SINE. EU IDEAL, proiecţie a imaginii de sine, aşa cum persoana gindeşte că ar trebui să fie. In teoria psihoanalitică, e.i. este o formă de manifestare a supraeului. La unii, e.i. este formulat în termeni fermi, la alţii, el apare abia conturat. Cercetările au demonstrat că proiecţiile persoanei, aşa cum apar în e.i., sînt mai transparent.: pentru un observator extern, decît pentru persoana însăşi. E.i. es!e rodul tendinţelor de a cău'.a un model, adesea acesta fund expresie a amalgamării mai multor tipuri extrase din viaţa de relaţie a individului. E.i. este o forţă puternică în determinarea valenţelor comportamentelor, a performanţelor, a stilului deviată. EUFORIE (gr. eu - bine, phoros — purtător), tulburare în sfera afectivă, manifestată prin1 r-o stare de bună dispoziţie exagerată, veselie, exuberanţă, fericire, toate nemotivate, în absenţa unor cauze exterioare sau provocate de motive neînsemnate, care nu justifică aceste trăiri. In e. se exprimă anormal atitudinea subiectului faţă de realitate. E. se desfăşoară, de obicei, pe fondul unui tonus de activitate psihomotorie crescut, evidenţiat printr-o accelerare a proceselor gîndirii, a asociaţiilor de idei, a unui limbaj bogat, rapid etc. De ex.: un bolnav, aşa cum se observă în tabloul clinic al psihozei maniacale, are un simţâmînt de bunăstare excepţională, de sănătate şi vigoare, este de o veselie debordantă, optimist, lucrurile indiferente altădată îi provoacă bucurie, manifestări care se menţin chiar dacă bolnavului i s-ar întîmpla o nenorocire. Dispoziţia subiectivă bună se exteriorizează prin rîs zgomotos, mimică vie, gesticulaţie bogată. E. este întîlnită în faza maniacală a psihozei maniaco-depresive, în intoxicaţiile cu alcool, faza terminală a tuberculozei, ca post-reacţie a hepatitelor şi altor boli somatice. Uneori e. moderată n-are legătură cu
249

Huxley caracteriza „progresul biologic. ţn psihologie conceptul de e. Guilford). operaţie de recoltare sistematică a informaţiilor despre ceva în vederea unei evaluări. E. modern se integrează tot mai mult în teoria dialectică a dezvoltării. întimplare ce se produce în anumite condiţii de spaţiu şi timp.a. cultivă cumbiuatorica liberă. EURISTICĂ (gr. e. E edificat"? pnn raţk'i un<~-nt pi. a indivizilor cu tare indezirabile şi promovarea celor ce ar putea să asigure nou-născuţilor o bună ereditate. mod de operare intelectuală prin sisteme deschise dar active. ipotezei libere sau |. E. în informatică are un sens muli mai general. problemei. stare emoţională de scurtă durată dar foarte intensă. au fost pînă la progresele geneticii în mare măsură utopice. 1 V>(v. pi. vizînd originalitatea. Odată cu dezvoltarea învăţămîntului şi creşterea rapidă a exigenţelor faţă de profesiuni. recuri i licăre. consideră că evoluţia se trece de la omogen la heterogen printr-un proces de diferenţieri şi integrări progresive. Galton către 1870 şi sugerată. hewiskein — a afla). lupta pentru existenţă şi selecţia naturală) din a căror interacţiune rezultă evoluţia. a măsurării obiective a aptitudinilor corespunzătoare şi a creşterii gradului de obiectivitate şi precizie a estimărilor. pe inteligent fluidă (R. Darwin introduce 5 factori (varietatea individuală. în tiu1.'ibil u. suprapopulaţia. bun şi !. disciplină preconizată de 1".i/. privind mecanismele eredităţii. deprinderilor şi capacităţilor intelectuale ale unui subiect care a beneficiat de instrucţie şi aspiră la promovarea şcolară sau profesională. relaţii etc.ite a matei iei vii de a n a e ţ i o n a 251 50 . dncînd prin acumulări cantitative Li apariţia unor noi calităţi. cu . serie de transformări continue dar lente (opiiMcelor date de revoluţie ca transformare radicală şi saltilormă). concepţie opusă fixismului şi afirmind transformările continue ca mod de existenţă a universului. a probării eficacităţii lor. şi măsurile de ameliorare a condiţiilor de existenţă a oamenilor în scopul ridicării calitative a eredităţii umane.ion. însă genom ui cuprinde şi gene reglatoare. Astfel e. Recent e. se baze. i | M i • ub iu 11 u< uţe Umilit i: p ^ i h o t i'ope (alcool.B. pe producţia divergentă a ghidi rii ( f. a cărui valoare este relativă.]1 ce în biologia preevoluţionistă sicultiva ideea armoniei presuibilite dintre organism si mediu. de principiul selecţiei naturale (din darvinism). EVOLUŢIONISM. în sens larg. exprimînd o adeziune profundă la înfăptuirea unui act sau la izbînda unei idei. Schmalhausen interpretează e. este orice atribut al unui obiect. Se d e o s e b i te de algoritmică prin faptul că nu prescrie reguli fixe de operare t ." ca fiind în acelaşi timp inevitabil şi imprevizibil.i. după neodarfenomenul de asimilare genetică. ereditatea. la analogie.amarck care susţine că organismele se transformă sub influenţa mediului conform legii exersării şi a legii transmiterii ereditare a caracterelor dobîndite. Raportul cu mediul nu este întrerupt. generaţiei. distingindii-^e prin noutate şi caracter neobişnuit. modelare. Recomandările e.E . Cattell). represivă. EXCITABILITĂŢI-. îşi modernizează metodele şi conţinutul în sensul verificării mai profunde a cunoştinţelor. EUGENIE Igr. Ea implică reglementarea actelor de reproducere prin interzicerea participării la proliferarea speciei. E. personif1care. Morgan). cibernetic eonsiderînd retroacţiunca şi autoreglajul. deţine un loc central. H. i . Deşi nu-şi limitează pn> cedeele e. e. Spencer afirmînd universalitatea e. j t tf-inp " i . iar fenotipul este supus selecţiei. EVOLUŢIE.îrii „prin descoperire" ( |. vinistul \Vaddi]i. v i u .' .il. soluţii. EVENIMENT. EXAMEN. Cristalizat iniţial în biologic.-Isiiilf p a t o l o a u e <r-?t<? u n d .. proces de dezvoltare care cuprind-' atît schimbările cantitative cu şi cele calitative. duce la restrîngerea controlului comportamental.•iti. s-au pus in evidenţă mutaţiile accidentale ce pot interveni în genom. transpoziţie.itc:_:i<.. prin probe orale.. iu vat. Haeckel a formulat principiul: „ontogenia repeta filogenia". fiind apropiată stării de supraexcitare." s. a dobîndit o primă formă odată cu I.!J .l. Spencer se situează pe poziţia e. Pentru psihologie dezvoltarea şi istorismul constituie un principiu ce condiţionează statutul ei ştiinţific.vril. fapt. Docimolu'jia se oi upă de problematica c. EXALTARE.bine. apelează cu precăder.. în aceste condiţii se înlătură reminiscenţele de finalism inexplicit. Ignorînd latura calitativă a transformărilor. s-a concretizat pozitiv în aşa-numitele „consultaţii genetice" şi s-a completat prin cufenie. Deci nu poale fi vorba numai de influenţele mediului. scrise sau practice a cunoştinţelor.ei)L'ti — naştere. solicită indefinit disponibilităţile imaginaţiei şi gîndin creative. teorie cari' susţine că populaţiile umane pot fi ami'liorate prin măsuri biologice ile inspiraţie genetică.ţi. de tipul întrebării. nîud predominant independi-ni ajung să redescopere anumite ade văruri ştiinţifici». în ordinea interacţiunii dintre organism si mediu. disciplină metodologică ce se ocupă de mijloacele descoperirilor şi invenţiilor.IM . analiză prin sinteză. Urii UIT) conform căreia elevii a'.. asigurarea medico-igienică a unui fenotip echilibrat şi vital.. referindu-se la orice sursă actuală de informaţie.pi iei. n r inimile „yaz ilariant" — protoxid de azot).. PROCED E E EURISTICE). Azi se mai includ în e.f. Odată cu epocalele descoperiri ale geneticii (Th. urmărind ameliorarea biologica şi mentală a noilor generaţii prin asigurarea unui fond ereditar valoros. sistem de verificare. iar fascismul a compromis grav această orientare asimilînd-o în politica sa rasistă. admite muhipl.. H. experiment „pentru a vedea. provocînd „senzaţie". . li.. odată cu Lamarck şi Darwin se impune ideea e. plat. (v.

E.. repetiţie frecv eută vi i/u-iee a unei activităţi iu \rdrsea insuşirn şi perfecţionării ri ( •i iui ni.spiritele rele" din corpul celui bolnav. fixată caracterial. de regulă. a proiec- tului şi angoa ei. EXIGENŢĂ RAŢIONALĂ. M.. K. ancorînd inevitabil într-un individualism.: a organelor sexuale. oscilează între metafizică şi dialectică în înţelegerea raportului dintre esenţa şi existenţa umană.' EXHIBIŢIONISM. perceptivă şi epistemică. dar şi 1 indivizi cu inteligenţă normal. EXISTENŢIALISM. e. o orientare umanistă. EXOGEN. la nivelul metabolismului.T (](pian. de a se exprima pe sine energic şi fără reticenţe. distribuţie în spaţiu i. !-. traduce în faptă.. curent filosofic concentrat asupra analizei şi interpretării existenţei umane. dar nu le alimentează. te expune în public frapant indecent. dozarea efortului fizic şi intelectual al copilului în diferite forme de activitate etc.cantitativ cit şi calitativ. finalizare efectivă a unui act. t• . pe baza unor foimule magice. intensitate. 1 maturitate afectivă. a unor cunoştinţe s.i de ai:(o'.. şi privită din diferite unghiuri de vedere: asigurarea accesibilităţii cerinţelor şi informaţiilor. m n r i astfel se ojunge ia realizarea < i hilibrului permanent dintre oxi. pe baza unor legături preferenţiale motivaţionale de ordin psihosocial şi moral.• ţiului. care desemnează capacitatea individului de cuprindere în sfera relaţiilor a unui număr mai mare sau mai mic de elemente umane. A.. Apropierea de marxism. debili mintali. p r o b ă B. "iiu caic elevul aplică şi îmi.1 antă. . aplicarea în condiţii concrete variate. condamnate la înstrăinare.a wiiiţ'. . meazâ deprinderile intelectuali practice.M. dispoziţie a personalităţii.şi stimulaţiilor provenite din a tara organismului.oEXORCISM. Intensitatea reacţiilor este. operaţii deja predate elevul-1. de obicei. Se află 1. Reacţia organismului este generalizată. este variabilă în funcţie de orientarea anticipativă 253 <. EXECUTARE. După N. : genere. . Camus. reprezintă orice factor de mediu care declanşează modificări reversibile în materia vie. Kicrkegaard. generator de viziuni pesimiste dar şi protestatare asupra caracterului accidental al existenţei umane. în virtutea unităţii indestructibile a persoanei ca structură bio-psiho-socială şi este rezultatul a două nivele de investigare. prin aşi- c *gurarea unei asimilări OJ -. Matei e. a Ut: sub rapo.E la modificările ambianţei pi iu modificări reversibile ale structurii şi funcţionalităţii sale. :• buie puse de acord cu interese' • si aptitudinile acestuia. EXCITAŢIE. avînd ca promotori pe S. trebui' duiate. Heidegger. Sartre. Natura şi gr. susţinere ritmică. EXPANSIVITATE SOCIALĂ. EXPANSIVITATE. i n t o x i c a ţ i i . Cea mai mare e. acţiune secundară învăţării. p r o v o . se situează pe un loc intermediar între trebuinţe şi tendinţe. în legătură cu filosofia existenţialistă a fost elaborată şi o psihologie adecvată tematicii sensului vieţii.s. P . EXCITANT (STIMUL). la o vîrstă dată. încercată de Sartre. „Kxigenţa raţională" trebuie raportată la toate aspectele muncii educative dm familie. viu calorate afectiv. J . accentuare) a activităţii unui organ nervos sau de alt fel. Exigi--!' -.Upăşire ( j . Avînd. chiar şi a scandalului. i! f.posedat de diavol". prin exerciţiu se înţelege 1 0 rezolvare de problemă nouă. a atrage atenţia cu orice p. proprietate fiziologică fundamentală a organismelor cu sens de activare (declanşare. împlinirea prin obiectivare. EXERCIŢIU.găteşte cunoştinţele sale.. caliticnre a ' s t i m n lil'u. deci lărgită sfera ei de acţiune. Legăturile preferenţiale se fac pe baza unor modele (mintale. Opus enj.. apreciat ca fiind . c j / â eşeiiii.•'- ? c u r i o z i t a t e u m a n ă t a b u i e la•jpiulate ia iiiud r a ţ i o n a l . Jaspers.! 11 I'. .. mai mare decît intensitatea modificărilor ambianţei care . (Termenul mai vechi: iritabilitate).. p u supune adaptarea (potrivirea) exigenţelor (a cerinţelor. comportamentale) ale indivizilor umani. t. EXERCIŢIU ÎN ÎNVĂŢARE. şi posibilitate. Akrleau-Ponty). faţă de elev. îşi [. Marcel. nu accede totuşi la recunoaşterea valorii regeneratoare a revoluţiei socialiste. de ex. tendinţă de . latură a sociabilităţii.\ t. coustînd din tendinţa do a stabili rapid contacte interpersonale sincere. raţiona!. societate.. i'xj'^r-rală f-iv' i r i / .C. G.s. şcoală. educaţie fizică şi liu : manual se prevăd exerciţii dar şi ! orice alt obiect de învăţăniînt. demenţi.:!.Ion şi a obu n e n i viu pei tv--i:iKui'je.ipt o prelungire şi adineire a n . asupra pr priei persoane. i a .I E problemă necesară procesului de învăţare. sareinilm ia posibilităţile subiectului > . Se prezintă în diferite variante. o posedă celulele nervoase şi cele musculare. care sînt formate prin raportare la cadrele axiologice specifice unui grup sau unei societăţi date. P Saitre. de a te etala nef ir : rccurgînd şi la cabotinaj penii. excitantul le dedanşea-a. ritual religios menit să alunge.. a p'-rsonalităţn . Un e.ime a cerinţelor şi informaţiilor.. Proces nervos de bază ce se realizează în unitate contradictorie cu inhibiţia.. ale colectivului din care face parte.1 provocat o. . între dificultatea sarcinii şi capacitatea elevului de a o îndeplini. Originar seninii''' simptomul de expunere în pul. : -i ei a r e . abandonate în neant etc. şi speciilizaiii. cel de-al "patrulea icrmeii al activităţii voluiuare implicînd punerea în funcţiune a electorilor.extensitate) şi în timp (protensitate). la nivelul ţesutului respectiv. deoarece energetica reacţiilor depinde de rezervele interne. Nu numai la matemat. se caracterizează printr-o anumită natură.: dul solicitării sau interdicţiei ma nifestate. ceptor de a le înţelege şi de . gramatică.

ansamblul cunoştinţelor. metodică sau organizare în procesul instructiv-educativ în vederea surprinderii efectelor produse asupra evoluţiei psihice.v r^rr ~yîr X-l 3) «radul de olilicitate al curbei (A. experienţa rezultată din activitatea diferenţiată după obiecte şi din constatările privind lumea materială în baza acţiunii nemijlocite asupra obiectelor.j pe baza loiimilci lui <"<. precumpănitor implicite sau empirice. pregătire şi orientare a unui sistem spre o acţiune sau eveniment.e. presupunînd organizarea cîmpului experimental şi elaborarea unei strategii de explorare a acestuia pentru a obţine rezultatele scontate cu efect minim şi a efectua măsurători.i ! M | p r e f e r i n ţ e l o r e x p r i m a t e <le îi'regul grup prin valorizarea dintre i\) • preferinţelor (p i'oiivUf-'iit.) EXPERIMENT PSIHOPEDAGOGIC.reMVe a informaţiilor şi operaţiilor pe baza observaţiilor şi exersărilor nemijlocite.it niul"|t . EXPERIENŢĂ. Pe baza. se deosebeşte de acela de experiment şi totodată indică domeniul bazai al cunoaşterii imediate.sup — M -jEXPECTAŢIE.l . luînd în genere faptele aşa cum se prezintă.i 1' . este rezultatul unei structurări pioi. Aceasta mai ales în epoca actuală de afirmare a unei strînse unităţi şi complexe interdependenţe dintre empiric şi ştiinţific. Un obiectiv central al e.S. M = p. Astfel. se desfăşoară în condiţiile fireşti ale activităţii şcolare şi deci nu pe iartă un caracter artificial.ii-.8. .separarea fac254 toiilor care condiţionează apariţia unui fenomen dat şi studierea consecinţelor fiecărui.t" pentru un anumit A3. u modelul epistemic lormal anterior. pe căi indirecte. experienţa rezultată din coordonarea acţiunilor mintale şi din abstractizări de la acţiunile subiectului.. metodă a pedagogiei şi psihologici pedagogice constînd din modificarea unor elemente de conţinut.)ir. Principalele forme de e.i asupra respectivului fenomen prin neutralizarea celorlalţi. stare adecvată unei stimulaţii ce eslc numai anticipată.iu condiţiile atracţie şi X (X — numărul total de subiecţi). către un de . Experimentarea strictă. e. Se calculează mai in• • 1 îi trei p a r a m e t r i — 1) median.. in scopuri e\[>eri- 355 . Această disociere a factorilor se face metodic şi nu prin tatonare. i i i i r l .inf — M — t. . utilizate în psihologic sînt e. ci presupune continuitate şi interpenetraţia. s .E c. '1) abaterr-a Standard (8) 8 — X-l respingere. EXPERIMENT. alegerea formei aparaturii cu care se experimentează şi alegerea regimului în care trebuie adus fenomenul pentru a fi mai uşor abordat. şi comportamentului elevilor. 8 o anumită valoare .. 8 ) a e . de pildă. de laborator maximalizcază precizia in detrimentul realismului. (limită inferioară şi s u p e r i o a r ă ! •• M--1. l'rin l e s t u l socionietric se c. aşteptare. acolo unde obstacolele sînt prea mari. psihologic se distinge prin preocuparea de a discrimina. propriu-zisă şi cea calificată ca ştiinţifică.i. prin simulare sau simulativ. în psihologie cercetarea arc în vedere însăşi natura stimulilor obiectivi şi modul cum ei sînt filtraţi prin cond iiile interne pentru a se reconstitui desfăşurările procesuale şi produsele psihice la care se ajunge. acestor trei parametri se calculează limita inferioară (l.Luat în acest sens pragmatic şi comun. prin analiza sistematică a datelor de observare şi măsurare (confruntarea acestor date cu schemele teoretice deţinute de cercetător. pr eind C.) sau asimetria ei — A. psiholog'c este acţiunea considerată ca fapt comportamental sau demers mintal. Pentru introducerea realismului in situaţiile artificiale de laborator s-a ajuns la iniţierea aşa-numitului e. natural tinde să maximalizeze realismul. Totuşi distincţia aceasta nu exclude. — obtinîndu-se X . E. animalul nu poate înlocui omul în măsura în care acest fapt este realizabil în studiul fiziologiei umane. psihologic se confruntă cu o serie de dificultăţi cum sint: din raţiuni umanitare şi tehnice subiectul uman nu poate fi supus oricăror acţiuni experimentale.iup.. şan r E de tniupoid. Hoppc (1930) a introdus termenul de nivel de e. E. de formulare a unor ipoteze şi probleme ştiinţifice. ajungîndu-se la esenţa fenomenului" (CI. EXPERIENŢĂ L0GIC0-MATEMATICĂ.t . metodă fundamentală de cercetare ştiinţifică avincl ca operaţie centrală disocierea factorilor: . deprinderilor si ttb-I. iar nu direct de la obiecte.t i i i i i . i l . E. practică. nu se poate acţiona asupra obiectului studiat comod şi după dorinţă mai ales cînd acesta se află pe. în continuare. Bernard). fără o preocupare de interpretare teoretică. T l i' ij |. astfel discriminindu-se între factorii reali şi cei aparenţi. l t c n l l l l j l ' " li iu h. poate fi substituită.11vie IC o l t . faptele de ordin subiectiv şi a degaja relaţiile dintre subiectiv şi obiectiv nu numai sub aspect cantitativ ci şi calitativ.e evaluare retrospectivă de către subiect a performanţelor pe care Ie-a obţinut în îndeplinirea unei sarcini. — -— . )• — -" ţii şi practicii sociale. termenul de e. (i. E. Strategia cercetării experimentale include următoarele elemente: alegerea ordinii de studiere a factorilor fenomenului dat.dculea/ă un indice de e. ele. de laborator şi cel natural. relativ deosebite de sistematică şi teoria ştiinţifică. EXPERIENŢĂ FIZICĂ.L<inbbi i 'imp.S.1 I > . lucil de luciu . care defineşte nivelul d. în detrimentul preciziei.8) şi limita superioară (I. Astfel. ISastin: e.p. trepte superioare celei pe care se desfăşoară acţiunea de cercetare individuală sau în echipe restrînse (ca în cazul studierii fenomenelor psihice de masă). dintre e.s.

formulîndu-se un consult :sau recomandare.£ mentale.:!. Watson confundă e. în şcoală nu sînt recomandabile experimente ce nu contribuie prin ele inşi Io la educaţie..•• diiii. indicativ sau desipiativ. acţiune gnostică vizînd relevarea modului de determinare a unui fenomen sau a unei categorii de fenomene. Fridja numeşte „referenţi situaţionali.se că. E. capacităţii de muncă.( poate limita la constatări. : ' • ele să po. c o n d i ţ i o n a t ă d e adevărul p n . cu însăşi emoţia ca formă specifică de comportament. J. a descript.p. Titchener. operaţie diagnostică şi estimativă asupra unui caz sau situaţii concrete.. inve^'. defineşte m ă r i m e a o)>vraţionalâ a caracterelor cnirl. Prin •! însăşi esenţa sa însă e.ca se sprijină pe cunoaşterea legilor şi condiţiilor calitative şi cantitative ale fenomenului sau evenimentului. mişcări convulsive. u . tonico-energetic nespecilK. (t>n. • • i u V i ' L ' • v t i . cercetarea apărînd doar ca o implicaţie a operei de formare intelectuală.i 1 ': sau individuale.e.rplictms) ce se aplică fenomenului (Hempei). estetică şi morală a elevilor. de alte configuraţii miir. pot fi spontane.-eesul instruirii şi educării ele-.. de exemplu. a normalităţii p'-ihice.'. în vederea încadrării lor tipologice. între mecanismele fiziologice si stările subiective sau comportament emoţional. se constată şi explică. N. mimico-pantomimice şi g. perceptivă sau de d e t c c i i ' . sînt comune tuturor oamenilor (G. De ace. atiyitâţii de orientare. pn>l •.' > • • (i'. Prin e. în baza unor ample cercetări concrete. restructura' ordinea predării cunoştinţelor etc. temeiului de producere a fenomenelor. adică îşi propune ca • ". EXPLORARE.tniHc deductiv. . valori şi valenţe implicate". EXPERTIZĂ. se poate schimba orarul. Pot fi conţii! iat e • .p. i1»ir. dezvoltarea lor complexă în raport: cu activitatea şi cu ceea ce mai tîrziu N.i!"\ fi construiie sa>: . a elevilor de diferite vîrste eh\ EXPLICAŢIE. Vizează dezvăluirea cauzelor. faptelor şi de eficienţa. ..e. EXPRESIE EMOŢIONALĂ. a capacităţii intelectuale.-— tice în relaţia directă sau i-ui: rectă cu pr. funcţionale.ire a legilor î n e î t u n e l e di. i'. după cum arată încă Descartes. de bază (constînd din contracţii şi relaxări musculare.e. d e n u m i r e a. fugă) şi se menţin întrucît anticipă. model. este formativ. fiind circumscrise unor mecanisme psihofiziologice generale.• . prepară şi susţin demersurile adaptative (încordare. de specialişti dotaţi cu o mare competenţă.dnv. . operatoriu. p . /ii iilor explicante.Je. o componentă a complexului reactiv. Matalon analizează o scrie de comportamente emoţionale idciuificîiul în organizarea l > componente bioadapla<r tive clare dar totod t':â staiuialcaz i evoluţia spre simbol a e. Valoarea e. James. C. .. De aceea pot fi compuse variabil. fiind în cea.'l o strategie.. Dumas.vtie. în psihologii aplicată se recurge la e. d r . au relevat nenumărate variaţii fiziognomice privind modificări ale buzelor. latură a modificărilor motrico-seu"<toTii. c i t i i (cauzale.'e a l c ă t u i t ă din reacţii observa • live s i s t e m a t i z a t e şi conduse dup.) t o a t e acestea fiii.aie 256 17 — Dicţionar de puhoicK-::e . Eraissc arată că societatea pe de o parte selecţionează expresiile bazalc dezvoltînd pe unele şi inhibînd pe altele. t ă ţ e n i t e şi în psihologie. si •:•. accelerare a circulaţiei sangvine. în statistica psihologiei.euţ. E-.e. introduce noi cunoştinţe şi metode de predare. aflat în raport biunivoc cu centrii şi stările interne ce poate activa sau depresa (descărca) tensiunea internă. fie o reduce. Piaget. Dumas). Thompson) în rest. Ele se structurează tipic şi variabil. E. vasodilataţii şi vasoconcentraţii).. < . fiecare din acestea avînd o semnificaţie în contextul global al inimicii ce presupune o sinergie musculară (G. Darwin a demonstrat că e. cauze specifice de reacţie. mai mare măsură învăţate ("rb'i congenitali posedă o mimică foarte 257 şi recurge la cunoştinţe c.etc. porneşte de ia o descripţie concretă a ceea ce e s t e de e x p l i c .: Ih-r. De aceea. : '•' . ale ochilor şi privirii e t c . :• > efectueze cercetări în însuşi p.! h i v . la ceklalte. sînt reziduuri ale unor acte adaptative desfăşurate (atac. poziţie de atac. este. Pupă 10 se aplică măsurile respective : se verifică prin observaţii M probe rezultatele obţinute. atacat (scr'şnetul dinţilor provoacă teamă). EXPONENT. fiecare din componentele ei îndeplinind pentru un altul rol de indice iar sistemul indicilor oferind observatorului un complex integrat de informaţii despre starea subiectului. Ştiinţele m o d n u/ează de diverse tipuri de e v . ! ] ! ' i l ă r i .icogesticuiare cu un conţinu:.V i *• \ • v. Herbert) sau forme primare ale comportamentului emoţional care prin asimilare generează trăirea internă (W. i'. Landys iibserva. Eraisse remarcă dificultatea distingerii e. Deşi e. pe de alta creează „un veritabil limbaj niimic in care semnele prelungesc şi diversifică expresiile spontane". individual în condiţiile activităţii şi comunicării sociale. E. Sub raportul interpretării e.) şi influenţează pe cel care este. efectuate în intervale scurte.lsiuni motivaţioii. constituie un raport comunicativ. întrucît este semnal pentru un altul. • E nah (N. Piderit şi apoi Boring şi E. Plînsul fie accentuează suferinţa.e. urmează aceleaşi modcio ca n teoriile euio'iei. emoţii-comportament-emoţii.e. printr-o astfel'de c .ilvr ' \ p l i c a t i v ce se construieşte. turale. • • •' (•/•'. înainte de toate. nu sînt relaţii univoce (Andrews). pornin . Adevărul este că ceea ce numim e. teleologice. ele cunosc o diversificare şi organizare conform condiţiilor adaptative şi socioculturale.e. muşchilor faciali. de cele mai multe ori. J. Totodată omul dispune de o extraordinară labilitate funcţională şi motrică condiţionată de existenţa sa activă.e. habitualc fi voluntare. stări şi procese emoţionale. Lange). semideschidere a ochilor etc.

încălcare a bunului simţ. absurdă.e.e. G. receptor dependent de stimulaţiile exterioare cum sînt văzul. care fuzionează cu toate aspiraţiile spiritului". Nca'cşu). EXTREMISM. 11 aşa de important ca şi fizionomia facială. dintr-un domeniu si de a le extinde asupra altor domenii. manifestare bizară. tactul. presupune imobilitate. trebuie „încadrate în ansamblul activităţii generale a presonalităţii" (G. într-o situaţie dată. E. de suprafaţă. după eticheta tradiţională din unele culturi asiatice. Janet: „un sentiment de fericire.E săracă). motorie. diminuarea sau absenţa răspunsului la stimularea unui focar motor după o stimu17* lare anterioară a aceluiaşi focar. Vorbirea implică o notă emoţională şi orice e. dobîndeşte in comportamentul 258 E actorului importante valenţe simbolice.e. Roberts si Wessel atrag atenţia asupra poziţiilor mîinilor care joacă în e. Coleman). Klineberg şi alţi etnologi relevă diversitatea de semnificaţii a gesturilor în diverse culturi. înglobînd putinţa de a proiecta pe plan mintal şi do a exprima adecvat şi sugestiv. privire în afară. excentricitate. Este necesar să se identifice natura.e. artistică etc. dar are şi o ipostază psihopatologică de tip obsesional. proces de proiectare în afară a imaginilor obiectuale şi spaţiale. mirosul (Ch. mai ales înăuntrul familiei şi care deci posedă şi latura individualizată a codului e. incluzînd şi componente cognitive. Contrar aparenţelor. implică ipoteză şi se apropie de transfer. verbală. EXTINCŢIE. copiii nu mai plîng singuri. actoricească defineşte capacitatea întruchipării scenice. E. Conţinutul e. Woodworth. stare a celui ce este copleşit de ceva ce-1 depăşeşte cu totul şi-1 absoarbe. în chip necesar corelată cu tralispozabilitatea. toponimice şi semantice (Artiomov). EXTEROCEPTOR. Sehlosberg. Se disting e. scheme. situarea pe poziţiile unei doctrine duse pînă la ultimele ei consecinţe. luîndu-se în particular cazul vederii. EXTAZ. EXTERNALIZARE. suferinţă. mînie. modele. emoţională. echivalează cu originalitatea ieftină. stil personal de comportament. l'n optimum de comunicare prin e. în următoarea ordine: ris. în psihologia experimentală. e. Kramer. operaţie de extragere a unor date. Osgood ş.e. observare obiectivă a comportamentului. E. sintactice. obiectivarea unor atitudini (H. o idee sau o stare psihică". fiziognomică. Wallon). valori. Această aptitudine complexă se dezvoltă la diverse niveluri implicînd elaborări spontane. se poate manifesta prin fanatism. este. dirijate şi de improvizaţie. presupune pierderea simţului măsurii şi a realismului. comunicare dintr-un sistem în altul cu efecte de accentuare ce reliefează şi impune mesajul. organizare a personalităţii. Slama-Cazacu le apreciază ca fiind comutatoare de sens). Sinonim proiectivităţii imaginilor. după Cates. e. H.e. EXTROSPECŢIE. Neacşu a studiat fenomenul transpoziţiei expresive. depresiune a funcţiilor vegetative şi sub raport afectiv. reflex al crizei de originalitate în cultura personală. Deci. astfel îneît devine dogmatică. EXTRAPOLARE. G. ascetism. dezechilibrare.. O. E. E. ca „însuşirea aptitudinală complexă. Feleky. E. Copiii învaţă treptat să recunoască e. Dezvoltîndu-se ca un limbaj parţial. orientate precum359 . Fenomenul nu se reduce la contagiunea afectivă ci implică şi „parametri asociaţi cu dimensiunile semnificaţiei emoţionale" (Davitz). ieşire din comun. atitudine ce nu cunoaşte moderaţia şi gradaţia. morale. aceleaşi probleme ca şi perceperea şi înţelegerea oricărui limbaj verbal. intelectuale. în fapt. poate fi provocată de lipsa de maturitate şi de echilibru spiritual sau poate fi o sfidare a opiniei publice. Dirijarea inimicii permite ca. dereglaj al conduitei.e. gestică. A scuipa înseamnă dispreţ la europeni şi manifestare a benedicţiunii la unele populaţii arabe. este o formă specifică de comunicare (M. de aceea. oroare. Carmichael. e. EXTROVERSIUNE. continuarea curbei unor date dincolo de limita de valori a faptelor observate. E. nu este şi nu poate fi la om pur emoţional. este o trăire la limita superioară a valorilor estetice. EXTRAVAGANŢĂ. Consecinţă ii/ică a suprasolicitării in usc ular-articulat orii. opusă introspecţiei. specia emoţiei exprimate şi să se urmărească indicii expresivi pentru a codifica concret intensitatea şi structura stării emoţionale (R. de bucurie inexprimabilă. omul este precumpănitor extrospectiv.e. disprrţ. Lectura e. Cervantes remarca: „tot ceea ce nu-i firesc e rău". să se zîiubească la înmormîntarea celor apropiaţi pentru a nu obliga pe participanţi să încerce suferinţe morale.e. De la o anumită vîrstă. de mijloace lexicale. Sînt mai slab recunoscute expresii de bucurie şi mirare decit cele de groază şi dispreţ. proiecţie în comportament şi mai ales în stilul acestuia a dinamicii interne a personalităţii. surpriză. dacă n-au vreun motiv serios. vorbirii uzează de intonaţie şi accente (pe carcT. Keacşu defineşti. moralism insolent. Ralea). un rol aproape 1 . intervine între persoane ce se cunosc bine.a. se stilizează pînă la stadiul de limbaj deliberat şi convenţional. C. prezintă. calitatea unui proces psihic sau a personalităţii de a-şi modela structura şi conţinutul în chip relevant in comportament. după P. auzul. au constatat că aceleaşi expresii pot fi variabil interpretate şi nu se pot obţine identificări corecte din partea tuturor subiecţilor.e. E. e. Folosind fotografii de actori. EXPRESIVITATE. Sherrington) deosebit de proprioceptiv (muscular) şi interoceptiv (visceral).

in acest caz. rezolvare de probleme. producerea unui răspuns mai intens la un stimul-tcst a unui punct cortical. are.: una care poate fi calificată ca normală şi care se Sntîlneşte frecvent la copii sub influenţa lecturii. cu ajutorul cuvintelor. sens al unor manifestări şi acţiuni comunicativi. ca şi accesibilitate. de unde şi facila adaptare la mediu. a unor situaţii. ai şcolii. presupune o asemenea influenţare între două puncte corcale întrucît stimularea unuia permite declanşarea răspunsului altui punct. f. comunicare. etc). stare afectivă generată de trăirea intensă a unei bucurii. F. evenimente sau personaje prin invenţie ca angajare într-o anumită direcţie. profesiunii şi sectei respective. patologică apare ca sindrom în tulburările de memorie. exploziv iară a. cînd mai ales această stimulare este precedată de una condiţională decît atunci cînd este aplicată singură. deprinderea. EXUBERANŢĂ. subiectul fiind convins de adevărul şi realitatea f.pănitor spre lume.j. filmelor. de iniţiaţi. şi în general a evenimentelor care acţionează puternic asupra imaginaţiei lor. F. l'rin e.. EZOTERIC. aptitudinea. este caracteristică persoanelor foarte comunicative. extensiv. F. Jn acest caz subiectul este conştient că fabulează. fastidioasă şi confuză. este abilei intiinită în sindromul Korsakoff şi in presbiofrenii. prezentînd o excepţională proliferare imaginativă. De asemenea. a „telescopării" şi amestecării amintirilor în fluxul perceptiv actual. s< desemnează. este întîlnită. E. un caracter mai mult sau mai puţi» oniric F. Se disting două tipuri de î. datorate unei dezorganizări a memoriei. în relaţiile interpersonale şi grupale se manifestă fenomenul de î. OICŢIONARELE ALBATROS F FABULAŢIE. construirea în plan fictiv. Activitatea psihică este mijlocită de astfel de factori cum sînt atenţia. depăşi insă limitele permise. Opus exote ricuiui care prevede Comunicări' cu toţi cei interesaţi. manifestată printr-un comportament nestăpînit. inaccesibi litatea unor consecinţe prin complicarea şi incifrarea lor inutil. deschisa pentru o cil mai activă comunicare cu cei din jur.de n fi destinate unui număr redn . 861 FACILITARE. ataşate de obiecte şi oameni. efect Balinunt. opus inlrocersiuitii. . şi în parafrenii. socială constînd în efectul energizant al interacţiunii de tip cooperator asupra tuturor proceselor desfăşurate in comun (sarcini practice. O altă formă este cea patologică şi eminamente inconştientă. indiferent de faptul dacă subiectul crede sau nu în cele pe care le relatează. ca o caracteristică esenţială.

Termenul de f. sînt independente una de alta.uniliei iar mai departe. fiind alcătuit din soţ-soţie şi copiii născuţi din unirea lor (grup căruia i se pot adăuga şi alte rude). fenomenului global. in psihologie şi ştiinţele sociale indică o unitate funcţională. Zapan încearcă să. Ca grup social întemeiat pe alegerea reciprocă a parteneîilor maritali. precum şi în a le forma trăsături importante ale viitoarei personalităţi. ca instituţie socială avînd la bază alegerea reciprocă a partenerilor maritali este de. procesele demografice. exprimă adeziunea dogmatică la o idee sau la o orientare şi activitatea nestăvilită de nimic în vederea realizării scopurilor şi condiţiilor impuse de ideea respectivă. desemnînd condiţiile. FAMILIE. 3) folosirea acţiunii de transfer şi evitarea interferenţelor. ele sînt inconştiente şi incapabile să devină conştiente. a unei dorinţe inconştiente". o trăsătură. cu roluri şi statute precise asociate membrilor lui. liste depăşit. a reveriilor (vise diurne) intervenind ca elemente ale vieţii fantasmatice a subiectului şi îndeplinind un rol important în etiologia nevrozelor. Teoria şi analiza factorială sînt larg utilizate în cercetarea psihologică. sti m sebit în funcţionarea I.FACTOR. 13) stimularea sintezelor în zonele relativ inhibate. 11) stimularea schimbărilor în (impui elaborării stereotipului. pe de altă parte. psihologul s-a întîlnit cu antropologul.. iar după unele interpretări sens de funcţiune. nota proprie a f. în care. pe cale de a ieşi din u/. sociologul. a asigura reproducerea speciei. religioase şi sociale (inclusiv drepturi sau interdicţii sexuale). demograful etc. Aceştia sînt: 1) realizarea unei zone de excitabilitate optimă pe cortex în raport cu activitatea respectivă. supoziţie care nu s-a confirmat. fanum — templu în care se dădeau oracole). 5) întărirea legăturilor temporare. în acordul interpersonal al cuplurilor.i unui stereotip extern favorabil tură funcţională. fanaticus — inspirat de zei. J'roblenielo esenţiale de c u c depind întemeierea şi reuşita i. componentele psihologice personale şi interpersonale joacă un rol deoFACULTATE PSIHICĂ. Originea lor inconştientă este decisivă pentru destinul lor". în pofida extremei varietăţi structurale — de origină istorică — sau culturală —. Prin- 2<Î2 . Toate aceste probleme psihologice şi multe altele de acelaşi gen au generat o problematică de cercetare vastă şi diversă (ajunge să amintim că psihanaliza îşi trage originea din aceste probleme). în coeziunea grupului în faţa obstacolelor şi a frustraţiilor. 10) realizarea sintezelor şi generalizărilor. în matematică. FACTORI DE PROGRES. 7) interacţiunea diferitelor procese corticale. l>arg utilizat în psihanaliză. cunoştinţe şi norme de comportare. se referă la o formaţie imaginativă sau fantezistă particulară. precumpănitor onirice. FANTASMĂ. f. să lie considerat în interacţiunea sa cu celelalte elemente în descrierea sau explicarea. este o producţie iluzorie şi constituie unitatea componentă a viselor. Zapan. pe de o parte. „scenariu imaginar în care subiectul este prezent şi in care eşto figurată. mai larg. despre care Freud arată că „sînt. îndeplinirea unei dorinţe şi. într-o maniei îi mai muit sau mai puţin diformată de procesele defensive. Aceasta se referă cu deosebire la f. La acest nivel f. are sens de capacitate. iniţial. pe plan maerosocial.p. termen care înmulţit cu altul contribuie la un produs. posibilitate de a întreţine un anumit gen de relaţii psihice şi a dezvolta o activi tate senzorială sau mintală specifică. 9) menţinerea constanţei relative a stereotipului şi componentelor sale. şi în cele din urmă (dar nu ca importanţă) asiguri ud creşterea progeniturii. apare ca efect al „unei investiţii hâlucinatorii în amintirea unei satisfacţii". termenul de t. categorie taxiologică introdusă de Gh. constau în criteriile valoric-personale de selecţie a partenerilor maritali. sîntem forţaţi să spunem că realitatea psihică este o formă de existenţă particulară ce nu ar trebui să fie confundată cu realitatea materială". FANATISM (lat. regulile şi normele ce contribuie la optimizarea activităţilor. în climatul afectiv şi moral pe care-1 asigură copiilor. după Laplanche (1967). în condiţii socioculturale determinate. în ultimă instanţă. 14) folosirea reflexelor de ambianţă. Garnier (1852) socotea că f. formarea tinerei generaţii şi a viitorilor cetăţeni şi membri adulţi ai societăţii. 6) diferenţierea excitanţilor. de regulă. adopte regularităţile activităţii de sistematizare reflexă a creierului ca factori de care trebuie să se ţină seama în organizarea oricăreia dintre activităţi. termenul se raporta la doctrinele religioase şi desemna intoleranţa şi cruzimea manifestate faţă de cei de altă credinţă. care nu corespunde realului. în capacitatea de a le transmite în mod adecvat acestora habitudini. 8) folosirea interacţiunii celor două sisteme de semnalizare. Freud notează: „Cînd ne aflăm în prezenţa unor dorinţe inconştiente aduse la ultima şi cea mai adevărată expresie. Levi-Strauss. economice. 15) realizare. ţeluri şi aspiraţii comune. înalt organizate şi noncontradictorii întrucît au ' pus în profitul lor toate avantajele sistemului conştient şi judecata noastră le distinge cu greu de formaţiunile acestui sistem. juridice. conform definiţiei lui CI. 4) asigurarea unei intensităţi optime a stimulilor. apoi avînd habitudini. Astfel. 12) generalizarea stereotipului. pe care-i unesc drepturi şi obligaţii morale. f. un element constitutiv care acţionează specific şi trebuii. 2) formarea unor noi legături temporare pe baza activităţii cît mai multor analizatori. inconştiente. este un grup care îşi are originea în căsătorie.

F. în funcţie de poziţia verigii conexiunii inverse în schema de organizare a sistemului se pot distinge două categorii de f. care „se apropie foarte aproape de conştiinţă şi rămîn acolo fără a fi perturbate atîta timp cît n-au investiţie intensă". • îndepărtează mult de real -J chiar de posibil. efort fizic mai mare etc). Freurl acorda un loc important dubioaselor f. starea-liniită a subiectului copleşit de scenele la care asistă. în psihologie. conferind stabilitatea internă a sistemului. cum ar fi cele de selecţie. realizînd astfel coechilibrarea dinamică şi în acelaşi timp autodelimitarea sistemului faţă de mediul său specific. conştiente ce apar în reverii (ca produse ale elaborării secundare a viselor) acestea sînt „scene. în funcţie de sensul acţiunii semnalelor conexiunii inverse asupra valorii actuale a mărimii reglabile. temerile delirante ale paranoicilor. sinonim al fenomenului sau adulai. în funcţie de gradul de complexitate a operaţiilor pe care le efectuează mecanismul de comandă se disting: f. condiţii noi şi eficienţa acţiunii executate sau a comenzii elaborate. corectoare a perturbaţiilor. doctrină filosofică sau de origine mistică în conformităţi' cu care evenimentele din lumi1 şi viaţa omului depind de soartă. Teorie a predestinării faţă de care voinţa omului ar fi neputincioasă. negativ. FATIGABILITATE. pe care le descoperim.: „Fantasmele clar conştiente ale perverşilor. precum şi în diagnosticarea de către medic si psiholog a neadaptărilcr la muncă. Uzual. FEEDBACK (RETROACŢH'NE. este un element component inseparabil al mecanismului de autoreglare si în acelaşi timp o însuşire a organizării unui sistem în 'ansamblu. f. S-au stabilit tipologii ale oboselii. F. FASCINAŢIE. caracteristică individuală privind gradul de rezistenţă la oboseală şi totodată nivelele de solicitare la care oboseala survine. CONEXIUNE INVERSĂ). complex. romane. ca rezultantă a însuşirilor subsistemelor şi a combinaţiilor lor (Klaus). care se proiectează asupra altora cu un sens ostil. fatum. se înţelege prin f. complex de castraţie etc. în condiţii favorabile. Eile principiul de bază al adaptării oricărui sistem la mediu. Informaţia trimisă înapoi la centrul de comandă tinde să se opună la distanţa265 264 . se disting: i. acestea coincid prin conţinutul lor pînă la cele mai mici detalii".'i. semnalizînd 'diferite efecte. de corelare a elementelor stocate în memoria sistemului cu cele actuale etc. faţă de o valoare iniţial dată sau faţă de punctul de echilibru. se manifestă la toate nivelele de organizare ale materiei. la angajarea în acele profesiuni care prezintă solicitări speciale (muncă de noapte. inconştiente. stabilizatoare.' Freud nu găseşte însă o deosebire calitativă între diversele tipuri de f. care desemnează informaţia provenită de la efector sau de la „ieşirea" sistemului. îmbrăcînd diferite forme în cadrul diferitelor sisteme. după Laplanche. de performanţele şi valorile pe care le percepe şi de care nu se poate desprinde. care se realizează la nivelul interacţiunii subsistemelor. prin psihanaliză. faţă de discordanţa dintre valoarea reala a parametrului reglabil şi o valoare dală. destin. înscrise îu programul de funcţionare a sistemului. FANTEZIE. fatum — destin). care constă doar în operaţii de comparare. S. simplu. libcitate şi • « . avînd un sens apropiat de determinism. ficţiuni pe care subiectul le construieşte şi pe care şi Io povesteşte în stare de veghe". Semnul de „—" înseamnă că f. autoreglare. între valoarea dată a mărimii reglabile şi valoarea reală a mărimii de ieşire şi f. sinonim cu imaginaţia. Astfel. liminale. unul din principiile ciberneticii. sub influenţa unei stimulaţii excepţional de atractive sau de periculoase. ea însăşi exprimînd ceva din destin. care are loc în cadrul interacţiunii sistemului cu mediul şi unul intern. f. tensiunii afective şi actelor intelectuale. în variante moderne. Ca fenomen natural f. a căror cauză majoră e oboseala. FAPT. în genere. el menţine coordonatele sistemului în limitele anumitor valori. are sens contrar. Conta. realizează „procesul de trecere între diversele sisteme psihice: refulare şi reîntoarcerea refulatului". sînt altele intermediare. între acestea forme de f. care realizează o reducere sau înlăturare a oscilaţiilor valorilor mărimii reglabile de la valorile date.'efect de imobilizare a mişcărilor. originare ce se referă la viaţa intrauterină. episoade. transformarea iniţiată şi împlinită. la experienţe arhaice infantile de autocratism. Există totuşi tendinţa de a considera f. ale diferenţelor individuale în ceea ce pri- veste predispoziţia sau rezistenţa la oboseală. care. 13azâ a cunoaşterii ştiinţifice. Informaţia inversă se adresează ca mărime informaţională din nou „intrării" sistemului pentru ca acesta să-şi modifice activitatea în funcţie de scopul propus. care realizează în plus şi alte operaţii. C'ît priveşte f. FATALISM {Ut. termenul este utilizat impropriu. întrucît. îndeosebi ru construcţiile ini. se pot transforma în comportamente angajate. fantasmele inconştiente ale istericelor. prin reacţia efectului asupra cauzei şi închegarea circuitelor reflexe autor eglatorii.: extern. prezintă importanţă in considerare1:! capacitâţii de muncă. evenimentele specifice de comportament şi viaţă psihică asupra cărora poartă cercetarea.tre f. dincolo de simptome.«ist ice c? dispun <1 un :• ' grad maxim di. cum sînt cele ce apar în filosofia lui Spinoza sau V. apar ca un fenomen privilegiat. identică numai cu imaginaţia F creatoare.

PURKINJE. Se defineşte în unitate şi opoziţie cu esenţa.i. — WERTHEIMER. pozitiv realizează latura acomodativâ a adaptării. F. FENOMEN (gr. preconizată a fi mai bună — atingerea unui ţel. Faure arată că f.IC.x. între reprezentanţii celor două sexe după valori acceptate desemnînd statute diferenţiate. direct.II 11\ aţi. al menţinerii stării existente sau al revenirii la starea preexistentă. dar constituită 366 |ii. la jii\ el <.. Tradiţional f. de sancţionare.i subiectului în relaţia sa cu mediul. in cazul cunoscut al observării unor fizionomii de bărbaţi printr-o fantă. Aspectul comunicaţional al sistemului psihic nu poate fi detaşat de caracterul său intrinsec.I.psihică a individualităţii cu o bază biologică. autoîntreţinere. psihice reprezintă o categorie aparte. informaţii asupra modului cum se efectuează acţiunea şi astfel subsistemul reglator poate să transmită comenzi suplimentare. din acesta. este denotată prin sensibilitate. după Iul. în condiţiile adaptării la întuneric. sentimente durabile. HONI. corective.i l'. în măsura în care acesteia i se acordă credit. Pribram şi E. — BEZOLD-UKUCKE. implică transformarea continuă. constînd din menţinerea unei pete în cîmpul vizual. determinînd trecerea de la o stare la o alta. Rosenblueth) asigurat. F. în genere. devin esenţiale două coordonate: programul şi sarcina de. accesibilă organelor de simţ. un raport. mi mărimii cai o teoriei reiţLif. dar percepea corect fizionomia soţului aflat in aceleaşi condiţii. care. termenii defecd bsfore şifeedforward). phainomenon — ceea ce apare). întrucît. C) a doua coordonată ar fi cea a controlului. mai bine-zis a interacţiunilor circulare dintre subiect şi ambianţă. pe baza elementelor de anticipare şi proiectare (recent au fost introduşi. finalist. constatat experimental prin perceperea unei linii luminoase între 267 . în observarea unei verticale luminoase dacă se înclină capul într-o direcţie. după ('. pe baza datelor informaţionale. dup. corespunzător nuculei retiniene.cli«'Mi'.Viei. prin specificare. K. alb şi gri. -MAXWELL. .K. desfăşurare particulară şi obiectivă. de a asimila situaţiile noi pe ba/a schemelor operaţionale consolidate şi standardizate. du 1 ni. pozitiv se traduce ca o tendinţă vectorială a subiectului uman. sau avînd sensul invers. 'găsit de Wittreich (1952). F.. — DOV1Î. ca fiind mai semnificativi. Miilor. inteligenţă analitică. reductibil la comandă şi control. indică. sau fenomenul entropie. va fi pozitiv sau negativ. parvenind permanent şi secvenţial. structurat prin schcmele-bloc cu f. culorile albăstrui se văd cel mai bine în obscuritate şi dobîndesc oarecare strălucire. de modificare ctc. feed-forward.-!'. acesta din urmă fiind precis determinat şi avînd o structură accesibilă descripţiei. de a interpreta şi a modela o aceeaşi situaţie. rcalizînd acomodarea prin depăşire.' îi'^U. la centru. FEMINITATE. depinde de luciul obţinut stereoscopic prin prezentarea la fiecare ochi a cîte unei suprafeţe mate. teleologic (A. ISernstein — modele necesare ale viitorului. —TROXLER. ca o tendinţă vectorială . lărgind permanent domeniul zonei reglabile a unui sistem şi deci a capacităţii sale antientropice. se referă la faptul constatat la o femeie cu numele de Honi. cunoscut sub denumirea de fenomenul phi. permite să se depăşească modelul clasic al arcului reflex prin acreditarea generică a reacţiilor circulare. prin retroaferentaţie. — PANUM. perceperea tonalităţii cromatice depinde de gradul de iluminare a ei. Din modelul f. prin descoperirea într-o oarecare situaţie dată a unui alt principiu de relaţionare a elementelor. prin procedee operaţionale diferite. î. în continuare după un model cultural. Aţin hiu -— aixepfori ai acţiunii. deci direct constatabilă. psihice.î- IPIIH. pozitiv amplifică oscilaţiile valorilor mărimii de reglare de la o valoare dată. iar celuilalt două verticale apropiate. Autoreglajul. prin fuziunea binoculară prima verticală se contopeşte cu una din cele două. tinde să fie eliminată slăbiciunea şi dependenţa. intuiţie psihologică şi pricepere educativă. Galnnter — planuri ale conduitei şi imagini ale situaţiei.-I- l. ceva local. în raport cu care f. î. în privirea fixă. nu sînt accesibile decît introspecţiei. implică succesiv şi simultan ambele tipuri de f. rivată. caracteristică . le percepea deformat (iluzia Ames). P. . în psihologie. F. pozitiv se traduce ca autoexcitaţie. preocupări pentru frumos şi promovarea valorilor morale. si masculinitatea rezultă din tipul de relaţii ce se instituie. B.i.nitrai fiind .i. tendinţă de a aborda şi a reduce necunoscutul la cunoscut.ii. în plan psihologic. tranzitoriu sau. punctele situate în zona vederii periferice se estompează treptat şi dispar din imaginea perceptivă. de la subsistemul efeetor. Teplov demonstrează caracterul mijlocit al cunoaşterii f. deci o unitate a contrariilor. Important este deci operatorul. Janet a propus o distincţie între f. I.'. J. şi fapt. FENOMENUL LUI:-AUBERT. un efect ce intervine cu necesitate în anumite condiţii (de ex. 1 i n i ' negativ este caracteristic proceselor de asimilare. dar i se conferă acesteia o oarecare înclinare. linia se înclină în sens contrar. î i f. pe cînd f. F.. dacă unui ochi i se prezintă o verticală. In ultima vreme se insistă mult asupra elementelor de anticipare în psihocibernetică şi de aceea se recurge la termenii de feed-before. considerînd un optimum de vizibilitate a tonurilor în jur de 550m. l.il. Phi).

esenţa lucrurilor nu se află „dincolo" de lucruri. substanţe secretate de un animal şi care influenţează comportamentul sau dezvoltarea unor indivizi. la valoarea proiectată constituie scopul principal al activităţii de întreţinere. DESCRIERE FENOMENOLOGICĂ). rezistente faţă de forţe opuse. Reducind fenomenul la percepţie si esenţa la concept. echivalarea credinţei cu ştiinţa. fie prin timpul mediu pentru o eroare. FENOTIP. ci „dincoace" de lucruri. sistemului om-maşină-mediu depinde de f. rezultatul „vizibil" si conslatabil din organism. Prin ext. doctrină de origine si factură teologică afirmînd. FERMITATE. Husserl nu mai face nici o deosebire între reflectat şi reflectant. prin afirmarea realităţii obiective a conţinutului credinţelor şi prin susţinere. Parfunmrile pot fi considerate. în varianta modernă. ca f. termen care defineşte „ectohormoni". Deci f.. Husserl mută ideile platonice din obiect în subiect. e. tărie. Calitate a atitudinilor de a fi stabile. fides — credinţă). inflexibile. atitudine de adoptare rapidă. pînă la un punct. Reacţiile fenotipice fiind un rezultat al „normei de reacţie" al genotipului (fondului genetic) şi. FER0M0N. în cer. Poale fi definită şi măsurată fie ca probabilitatea realizării cu succes a unei anumite performanţe (opusă probabilităţii de apariţie a unei erori sau disfuncţionări). H. c FETIŞISM (port. Husserl (1900) apare şi ca o eonii molare introspectivă nemijlocită a esenţelor şi formelor pure ale spiritului. în străfundul eului uman. reproducere. practică a cultului faţă de obiecte. Proccdînd la o examinare critică a f. intervine — după Marx — în cazul mărfii. sugestibilitâţii şi tendinţei spre abandon in faţa greutăţilor. pretinde că depăşeşte opoziţia dintre fenomenul perceput şi percepi ia fenomenului. Fenomenologii cred FENOMENOLOGIE. nu se referă numai la planul ideal j şi la cel comportamental. 269 . în funcţionarea unei maşini sau a unui sistem oiii-inaşină-mediu. comportamentul devine un factor important al evoluţiei însăşi. La multe animale f.. 18 ori pe secunda. magie). la albine). conspecifici sau nu. încearcă să topească obiectul şi subiectul în relaţia dintre obiect şi subiect. Selecţia nu vizează în mod direct genele.voinţa divină". „Fantezia încălzită de dorinţă — scrie Marx — creează la fet'işist iluzia că un lucru material poate să-şi modifice proprietăţile sale materiale numai pentru a-i satisface poftele lui". la unii autori recenţi. se implică şi ca o iluzie cognitivă ce se poate îutilni şi în alte sfere dec ÎL cea a reliiriei.. prioritatea credinţei religioase asupra ştiinţei. artificiali. lumea şi conţinutul referitor la ea fiind puse în paranteză. Lucrul este unitatea dintre un complex de senzaţii şi o esenţă logică. Aici se produce fetişizarea. Aceeaşi iluzorie atribuire de însuşiri. ci f.. Se opune ezitantei. ca proprietăţi intrinseci ale obiectului iar nu ca obiectivare a unor acţiuni şi relaţii sociale. fiecărei componente şi de modul de aranjare a componentelor: în serie (nefuncţionarea unei componente atrăgînd după sine nel'uneţionarea întregului sistem) sau în paralel (defecţiunea unei componente neantrenînd defecţiunea întregului sistem). în funcţie de comportări mai mult sau mai puţin adaptate. losofic si psihologic bazat pe ideea cunoaşterii directe a fenomenelor mintale şi a descrierii lur concrete. ca avînd o valoare „în sine" iar nu o valoare în relaţiile de schimb şi de utilitate. iar cunoaşterea filosofică dezvăluie esenţa care a participat la făurirea lui. despre care se crede că posedă forţe supranaturale. FIABILITATE. YVald scrie: „în fenomenologic.te legată strîns de convingerile individului şi de organizarea lor volitivă. siguranţa în desfăşurarea comportamentului uman. F. în situaţiile sociale comrtte. răspuns al genomului faţă de incitaţiile şi tensiunile mediului. organizarea vieţii în comun (ex. f. jitucItonalitatea superioară şi t/e durată. a unei poziţii în situaţiile problemă. presupunînd interacţiuni constante între acţiunea organizatoare a reacţiilor şi influenţele mediului. Se adaugă şi un sens extensiv privind oria. curent fi- că „relaţia este totul. F. ci „intenţii". fetico — vrajă. descriere de procese subicc< ive fio şi pe calea reconstituirii lor cu mijloace imlirec ( • < (V. organismul îşi alege mediul. că la baza fenomenelor studiate de ştiinţă se află . De aceea în fenomenologia lui Husserl ideile nu mai sînt „lucruri". într-adevăr. activitatea esenţiala a f. FIDEISM (lat. iar reiatele nu înseamnă mai nimic. este reprezentată de comportament. conştientă şi de durată.. F. magice sau că pot mijloci relaţiile cu astfel de forţe. re sau aparate tiitnicc. produsul muncii fiind evaluat independent de condiţiile reale ale producţiei. categorie cibernetică şi ergonoiniră ce exprimă rezistenţa hi soli ci lan . iraţionalist. rezistenţă în apărarea şi promovarea unei decizii.1. totodată." Şcoala de la Wurzburg şi-a asumat studiul fenomenologic al gîndirii opus celui logic. Succesiunea de imagini apropiate duce la fuziune şi deplasare. Cunoaşterea spontană făureşte lucrul. F. în varianta lui Ji. eliberarea maximă de pericolul deteriorării unor disp<>~. joacă un rol însemnat în sexualitate (poate şi la om). acesta asigurînd circularitatea relaţiilor dintre organism şi mediu.it. astfel explicîndu-se mişcarea aparentă. modificîndu-1 în măsura în cari' depinde de el (Piaget).două becuri electrice apropiate si care so aprind succesiv cu o frecvenţă de peste. Menţinerea f.

în aşa fel ca in obiectivul [iecăruia din ele să intre numai o anumită parte a 271 . sia psihanalitică. Există tn-i varietăţi fundamentale de cunoştinţe figurative: 1) percepţia („copie" a unui obiect. cînd trebuie să se înregistreze procese efectuate de către mai mulţi executanţi sau la un loc do muncă cu mai multe puncte de lucru (deservirea mai multor maşini). în teoria marxistă î.80 — 0. Totodată. FIGURĂ. ca metodă de măsurare şi analiză a consumului de timp de muncă.crecaiâ p>tFILIAŢIE DE IDEI. o 270 din calităţile măsurii. putîndu-se înregistra situaţia pe unul sau mai multe locuri de muncă şi apoi reproduce pe ecran ori de tîtc ori este nevoie. omul ca realitate procesuală şi globală. în tehnica psihodiagnozei. reprezintă una in d e [ j nil c a adevărului şlmiţilic FIGURABILITATE. respectiv constanţa şi omogenitatea datelor obţinute printr-un test aplicat de mai multe ori aceluiaşi subiect. interiorizată şi produeîndu-se în absenţa obiectului — spre deosebire de percepţie). FIINŢĂ. faţă de ideile şi convingerile adoptate. se asigură o precizie mai mare a rezultatelor. un ansamblu de linii şi suprafeţe. metaforică relevînd emergenţa asociativă. Se adaugă formele sau figurile (schemele) logice. presupune înţelegerea şi compasiunea altor persoane. Deci sînt selecţionate acele semnificaţii care se pretează la puneri în scenă vizuală iar deplasarea este polarizată către imagini. entitate ontologică a omului luată în genere sau în secvenţele sale existenţiale (M. procesul de productiv cercetat poate fi înregistrai cu o anumită viteză. ' i n l i f i i / ă al i'ilul |>i!'po!i<lcafri_t. care nu se pot percepe la observările vizuale obişnuite.F f. se pot efectua un număr mai mare de observări zilnice. persistenţa atitudinilor faţă de sine. în expre- de cunoaştere concretă. închis şi individualizat. naşterea ideilor una din alta prin desfacerea implicaţiilor şi combinaţiilor spontane. ceea ce există în chip absolut dincolo de toate schimbările şi aparenţele. devin accesibile vederii acele elemente ale procesului. se pot obţine probabilităţi dorite într-un timp scurt.90 pentru ca să se ateste î. o relaţie sau însuşire. sau al orientărilor filosofice. expresie sibilitatca studierii detaliate ţi multilaterale. • t . FILISTINISM. să privească un anume fenomen. Aparatul de filmat poate fi utilizat şi la efectuarea observărilor instantanee. atît a procesul v. F. doctrină şi atitudine ce se exprimă prin ataşamentul faţă de oameni şi tendinţa de a-i ajuta. realizată în prezenţa acestuia). Heiclegger). înregistrările pe peliculă se declanşează cu ajutorul unui impuls electric. semnifică existenţa omului. philanthropia. „copie". imagini în care diferenţele perceptive dintre fond şi figură nu sînt atît de pregnante. intuitivă. Se detaşează ca o structură dintr-un cîmp global. imitaţie a obiectului.-o'Mii1 t i v e c a p b<. FILMARE. se obţine o importantă economi*de timp pentru observator. are următoarele avantaje: se asigură o obiectivitate mai mare a înregistrărilor. Cultivarea f. în acest fel se. F.i u i c uii\ i!i. mărginire şi neloialitate. se foloseşte f. dar şi capacitatea de a renunţa la unele satisfacţii personale. sau fiabilitatea testului. în unele cazuri. aşa cum au loc ele în realitate. Acestea nu sîiit însă figurative în sens concret. care apar subiectului drept „copii" ale realului. relaţiilor şi determinărilor sale. Iniţial a fost atribuit mai ales micii burghezii germane din timpul lui Goethe. prefăcătorie. în acest caz. la intervale neregulate şi întîmplătoare. devotament). f. în acest scop aparatul se plasează în aşa fel îneît să surprindă în cîmpul său toată zona de muncă ce se analizează. în vederea studierii şi a eliminării greşelilor existenţe în procesul muncii analizate. fidelitas. trebuie să evite ostentaţia. aplicarea metodei f. mai precis ale unor stări reale. Figuri ambigue. 3) imaginea mintală sau reprezentarea (reproducere.'is — credinţă. cit şi a diferitelor elemente ale acestuia. mai ales în imagini vizuale. formă. în sens filosofic. aşezate în mai multe poziţii. nu se pot substitui rezolvării reale a problemelor sociale şi optimizării cuprinzătoare şi de perspectivă a condiţiilor vieţii omeneşti. de alţii. „luarea în consideraţie a figurabilităţii" se referi la cerinţele cărora se supun fenomenele onirice şi anume selecţia şi transformarea gîndurilor şi dorinţelor. F.:<til"i' Aceasta presupune ca fiecare probă sau subprobă să aibă o „adresă" exactă.: de producţie în ansamblu. Actele f.t l a a c e l e i n i m . este expresia egoismului şi lipsei de ideal.-a. în psihologie se desemnează prin f. ceea ce caracterizează o formă. un contur. permite înregistrarea proceselor de muncă pe peliculă. putîndu-se înlocui una pe cealaltă. astfel îneît să fie reprezentabile în imagini. între testare şi re testarea de mai tîrziu trebuie să se obţină o corelaţie de 0. Datorită acestui fapt. FIGURATIV. tendinţă spre a obţine aprobarea celor puternici şi admiraţia celor slabi. implică ataşamentul faţă de o cauză şi capacitatea de depăşire a unor bariere — interne şi externe — în vederea respectării obligaţiilor asumate. î c n t <['• • . 2i imitaţia (reproducerea motorie efectivă în prezenţa sau în absenţa obiectului). iar pe ecran poate fi reprodus şi cu altă viteza (încetinită sau accelerată). continuă modificare a comportamentului după calcule meschine. omul ca personalităţi luat în ansamblul tuturor atributelor. intuitiv. FIDELITATE (lat. contur stabil. refni. FILANTROPIE (gr. — iubire de oameni). cu mai multe aparate. s d i e i m i : a s p e c t a l f u n c ţ i i l o r r.

în funcţie de capacitatea sistemului. reducînd mulţimea mesajelor aferente la un singur mesaj care să poată fi apoi prelucra' de sistemele de organizare a comportamentului. la acest nivel f. fio po baza unei structuri informaţionale complexe elaborate de mecanismele cognitive. fie în interacţiunea cu mediul ambiant. F. tiv. fINALISM (lat. sub acţiunea sistemului nervos central. într-o manieră mai mult sau mai puţin deghizată. realizează o selecţie pasivă (prin specificitatea structurală a analizatorilor). ca în cazul mecanismelor homeostazice sau ce se elaborează în cursul evoluţiei individuale pe baza procesului de adaptare şi învăţare. la rîndul său. se realizează pe mai multe nivele mărind astfel capacitatea discriminativă a sistemului psihic. în studiul acţiunilor artistice. care constituiun preproces de f. se poate considera ca desemnînd un mod de inserţie a anumitor conţinuturi reprezentative (experienţe.. pînă la obsesie. noutate etc). o persoană. acţiunea sistemului în raport cu un anumit obiect nu dobîndeşte atributul de reglatoare dccît dacă duce la obţinerea unui efect pozitiv concret. în termeni de acceptare a unora şi respingerea altora. pe baza unor criterii elaborate în cadrul unui proces de autoreglaj. pentru anumite influenţe externe. ca rezultat al modificării unor parametri ai receptorilor. In afară de orice referinţe genetice. problema relaţiilor dialectice cauzăefect. didactice. Caracteristica lui este că poate manipula mai multe mesaje concomitent în canalele paralele. se realizează pe baza dispoziţiei analizatorilor de a recepţiona selectiv proprietăţile stimulilor. sportive ctc. Negată de materialismul mecanicist. f. se realizează la un nivel semantic. ataşare excesivă. {. în general. FIXAŢIE. termen ce exprimă scopul reglării şi descrie caracteristicile rezultatului la care trebuie să ducă o acţiune reglatoare. definind pn mul stadiu al atenţiei. tonalităţi etc. Un al doilea nivel de f. cel mai pregnant. de o experienţă infantilă. senzorial. a fost depăşit de materialismul dialectic. se suprapune senzorial. doctrină teologică-religioasă explicînd lumea şi mai ales viaţa prin scopuri date. ele asigurînd orientarea activă a organismului către selecţia anumitor mesaje. F. Din punct de vcd<T< cibernetic este un sistem de control automat al mesajelor de intrare. legaţi de strucririle de semnale. se constituie şi cunoaşte o devenire. se cerc să fie aleasă acţiunea cu gradul de f. voluntar. este. controlînd ambele nivele de f. Noţiunea de f. prin relevarea autoreglaj ului în baza unui program care. structură-funcţie. care persistă în inconştient nealtcrateşide care rămîn legate pulsiunile.. se pot aplica două procedee principale de filmare: 1) cu frecvenţa normală sau accelerată. în cadrul teoriei freudiene a inconştientului. imagini. 2) cu frecvenţa încetinită (sub cea normală). 372 afective şi voliţionale. a mesajelor. poate fi nu-unlcstă şi actuală sau 273 FIXARE MNEMONICĂ. Mesajele selectate de receptori sint supuşiunor prelucrări. regăsindu-se la nivelul f. fie pe planul organizării interne. F... La un prim nivel f. semantic se realizează printr-un mecanism de feedback. Cînd un sistem posedă un repertoriu mai larg de acţiuni reglatoare în raport cu unul şi acelaşi obiect. Astfel atenţia apărută ca neceFILTRU. Activitate de stocare a informaţiei. în lumina parametrului f. senzorial şi al reacţiei de orientare. constînd din incapacitatea de a fixa şi a reţine materialul informaţional. Acestea sînt elaborate fie pe baza unor elemente simple (ca intensitate.. şi prin respingerea altora. intensităţi. cuprinsă în cadrele unei concepţii genetice. selecţia nerealizîndu-se aleator. rămîn ataşaţi. pentru asigurarea.F locului de muncă. militare. cît şi una activă. F. din cauza inadecvării structurale sau a lipsei de valoare de semnalizare a respectivelor calităţi. şi de numărul do aparate folosite.. F. prin admisia unor frecvenţe. foarte complicat. prin predestinaţie. proces . faţă de o idee. Opus determinismului. Metoda poate fi aplicată în aceleaşi condiţii. în conformitate cu principiul general al economiei. finis — scop). de un anumit obiect sau de un tip de relaţie arhaic. ob18 ţinerii rezultatului celui mai bun. se poate asocia acţiunii reglatoare. FILTRAJ. stagnare a dezvoltării afective la un anumit nivel. FINALITATE. mesajele aferente fiind supuse în prealabil unui proces de analiză şi recunoaştere care are rolul unor preprocese de selecţie. dispozi- sitate a selectării mai riguroa . în general toţi oamenii. F. operaţii de selecţie a mesajelor informaţionale. Tot la nivelul atenţiei se realizează şi un al doilea î. mult mai riguros. în ceea ce priveşte modul de satisfacere. bazat pe întărirea şi sistematizarea legăturilor temporare în condiţiile repetiţiei şi sub influenţa semnificaţiilor. un obiect. la un anumit stadiu. tonic se realizează prin mecanismele atenţiei. implicînd o progresie ordonată a libidoului. prescriindu-se anumite transformări şi operaţii. bazat pe un mecanism i'ecdback de inhibiţie a penieiiei Acest mecanism realizează oii i rea pe baza unor indici ni uit mai complecşi. fiind reconsiderată prin cibernetică. Acest f. ajustarea anticipa tivă receptoare şi executorie. î. prin însăşi schema de organizare a sistem'ii ui. în teoria lui J-'reud asupra libidoului este definită prin persistenţa caracteristicilor anacronice ale sexualităţii. în mod special nevroticii. fantasme. stabilizare a unei tendinţe. Indiferent du scopul f. iniţial al memoriei. ci pe baza unei decizii sau unei secvenţe de decizie. Printre tulburările memoriei se cunoaşte şi amnezia de f.

termenul se mai utilizează pentru a desemna indiUTeiilismul afectiv. ţesuturi. poate fi utilizat atît în tehnica propagandei cît şi în acţiunile de educare colectivă. d. FLEGMATIC. Kysenck FIZIONOMIE MORALĂ (gr. physis — natură. debitul verbal.a. ea fiind o particularitate funcţională ce rezultă mai mult din atitudini şi din exerciţiu. monstruoase. f. orientin du-se similar. îmbinarea specifică a trăsăturilor pozitive şi negative. compensat. împiedicînd astfel rezolvarea de probleme noi.F poate constitui o virtualitate prevalentă. O mare dezvoltare a dobîndit ştiinţa interdisciplinară a psihofiziologiei. neadaptarea la solicitările meseriei etc). dezvoltat pe baza tipului de activitate nervoasă superioară. lentoarea. Lombroso. Importantă considerăm că este nu atit 275 . nu poate fi considerată ca o restructurare rapidă a mersului gîndirii. cum s-a crezut cîndva (fi'jiologism). şi care se manifestă prin facilitatea cu care se poate distinge într-un întreg mai multe structuri diferite. FIZIOLOGIE. simbolică şi două modalităţi: f. Apreciată ca rezultat al dezvoltării gîndirii. f. dar psihologia nu se reduce la f. FLUIDITATE. creierului. primitive. în capacitatea de a renunţa la vechi puncte de vedere si de a adopta altele noi. J.J. s-a manifestat tendinţa de a descifra particularităţile psihice după cele fizionomie e N. care necesită flexibilitate şi restructurări. modele fizice (formulată de O. mai ales în ce priveşte corespondenţele de detaliu. ex- în psihologie. într-un sens special şi empiric. dar astăzi e larg răspîndit şi experimentul in vitro. physi o gnomic. 1952). slaba reactivitate afectivă şi durabilitatea sentimentelor. în acest sens s-ar explica unele rezultate obţinute prin testul Szondi. celule). FIZIONOMIE. . cursivitate. orientare reducţionistă încercînd explicarea fenomenelor biologice şi psihice exclusiv prin concepte. bogăţia ideaţiei. chiar pentru creier.! prin capacitatea de eforturi îndelungate şi tenace.kt. R.K. Nu s-a putut ajunge hi vreo confirmare a unor astfel de corelaţii psihomorfologice. unde restructurarea e dirijată. Suplinind carenţele orientării şi selecţiei profesionale t. relaţii. facilitînd organizarea comportamentului pe un nivel inferior de complexitate (regresia). ramură a biologiei organismice. organe. este un mecanism social spontan de adecvare a capacităţii indivizilor la cerinţele locurilor de muncă. Neurath. leagă tendinţele criminale de caractere înnăscute. de a găsi condiţii de muncă mai uşoare. factor al inteligenţei şi creativităţii constînd din bogăţia. 18* in- I LOYD-MANN EFECT. nu este numai o premisă a gîndirii creative ci şi o rezultantă a ei. fenomen social cu implicaţii economice şi psihologice — părăsirea locului de muncă şi angajarea în altă organizaţie economică. fenomen de fuziune parţială şi fluctuantă a senzaţiilor (licărire) în condiţiile în care stimularea intermitentă ajunge la o frecvenţă critică. 11. caracterizează tipul f. f. structură facială individuala. „profilul" individual. factor al teligenţei şi după J. echilibrat-inert. FLEXIBILITATE. Pe de altă parte. înfăţişare fizică. în posibilitatea de a opera cu uşurinţă transferul (din planul perceptiv în cel figurai si în cel conceptual) şi în abilitatea orientării gîndirii în direcţii cit mai diferite. Thurstone consideră I. F.-M. deprinderilor şi structurilor intelectuale. (1781) au dezvoltat fiziognoniKi ca artă a cunoşterii caracten Im după f. Generînd instabilitatea forţei de muncă are efecte economice negative. Porta (1586). răbdarea naturală.m. avînd ca obiect cunoaşterea manifestărilor vitale ale individualităţii organice şi ale părţilor sale componente (sisteme de organe sau „aparate". Se pare că o importanţă inai mare decît structura anatomică facialii o are expresia. Guilford şi al creativităţii constînd din restructurarea eficientă a mersului gîndirii în raport cu noile situaţii (Carter.: verbală. FLICKER. în sens figurat.e. r« pre/inU clertul d<. F.i. refuzul schimbărilor. şi avînd drept particularităţi relevante calmul. prin itilroversiuue şi stabilitei" < ruoijonal. în lucrările acestora manifestă tendinţe de discriminări rasiale. profil temperamental. FIXITATE FUNCŢIONALĂ. Carnap ş. figurală. Metodologia centrală a f. adaptativă. desemnează tabloul trăsăturilor morale ale individului. Lavatt. FIZICALISM. este experimentul in vivo.dliuck al rezultatelor mici anchete aduse la cunoştinţa celor anchetaţi. puternic. ideaţionahî şi de expresie. Guilford distingeî. semantică. şi f. FLUCTUAŢIE. Ea este totodată legată de motivaţie şi atitudini. latentă — disponibilitatea motivaţională pentru schimbarea locului de muncă dacă nu se schimbă sau dacă apar anumite condiţii. determinată de condiţii obiective (solicitările mediului şi/sau condiţiile de lucru) şi subiective (dorinţa de a cîştiga mai bine. Experimental s-a constatat că „priza de conştiinţă" a rezultatelor unor anchete duce la intensificarea opiniilor şi atitudinilor în sensul proclamat de rezultatele anchetei. exprimate în f.). un factor perceptiv care corespunde unei supleţe de restructurare. spontană în care restructurarea datelor problemei se face de către individ din proprie iniţiativă. uşurinţa şi rapiditatea asociaţiilor între imagini sau idei. L. presie utilizată de promotorii studiului gîndirii din şcoala de Ia Wiirtzburg şi de şcoala Gestaltistă pentru a desemna stabilizarea şi rigiditatea cunoştinţelor. gnomon — cunoscător). Guilford deosebeşte 3 tipuri de f. creierul are şi alte funcţiuni decît cele legate de psihism. Cu psihologia are relaţii strînse î. sistemului nervos şi a secreţiilor endocrine. înclinaţia spre rutină. J.

pierzinde încăperi goale). au fost împărţite în pantofobii (f. 1943). F. obsesivă. de la frica intensă. fagofobie (frica frică). care accentuează pe prima. delirantă — de forma anticipării anxioase. De aici un pregnant tonus afectiv. cu o teamă excesivă faţă de un pericol extern — „alibi". modificarea compoziţiei chimice a sîngclui şi influenţarea directă a creierului (Schief. Muller). Procesul siune faţă de o stare de bună fobie are o anumită tendinţă de dispoziţie). dinofobie sau vertigofobie (frica de amechiar desprinde de caracterul situţeală). f. cu obiect precizat.Cannon. de obiecte. imaginare. tarea anxioasă a nereuşitei proClasificarea aceasta nu are o imnunţării unor cuvinte). de a sînt nenumărate pentru că.sistematizate. h faţa acestor stări de anxiet. 1921.. duce însă. hiilrofolve (frica de apă). Apetitul exprimă atracţia specifică spre hrana trebuitoare organismului. glosofobie (teasocial. W. charofobic (averdu-si caracterul difuz. După tipul de stimul f. pantofobia ar fi o aer). bazale. declanşată teama obsesivă de a nu comite doar la' perceperea obiectului resun furt). ralizînd f. pasivitate. la o adevărată categocromatofobie sau ereutofobie (frica rie de stimuli. rămînînd însă în permanenţă prizonierul acesteia. paroxistică se constituie de c] mai multe ori conduite de apir. amlrofobir (repulsie faţă de sexul masculin). ginofobie (frica de femei). persoane sau situaţii. orice obiect. pracînghiţi). ec apar fără motiv aparent. f. Senzaţia de f. f. fiinţe şi fenomene. care nu sînt altceva decît mecanisme de descărcare tensională. obiecte. FOBIE. în mod paradoxal gravele deficituri alimentare de durată nu mai pun individul în alertă. Accentuarea stării de f. Ev. f. genecremnofobie (frica de prăpăstii). comportamentul nevroticului nelimitîndu-se doar la această anxietate specifică.:i. inestetic. claustrofobie (frica de organizare. care tind să deplaseze sau să substituie anxietatea şi tensiunea interioară. teamă patologică. melancolie.cadavre şi de tot ce este in legă277 276 . sistemic. gatnaîmpart în patru categorii: f. de aer închis). concentrate asupra unui singur stimul. o „luptă contra-fobicâ". cu fixări ataxofobie (frica de dezordine).. apare ca o reacţie de o intensitate exacerbată faţă de stimuli inofensivi ţi nu suferă procesul normal de estompare şi obi.e (frica obiect. de spaţiu şi mediu fobie (frica de căsătorie). nccrof^hio (frica de fobie (frica de spaţii d'"-. domină ţite). Fobicul proiectează în exterior drama sa mergînd pînă la o adevărată negare a lumii sale interioare. difuze) şi monofobii. aslrafobie (frica de fulgere). F. Penfield şi Erickson. putîndu-se fobie (frica de diavoli). ma de a vorbi. agoracu oamenii). deliruri sistematizate ete. dismorfofobie (ideea— obseaţionad şi perceptiv şi să apară sub sivă. După tineinofobic (frica de curenţi de Th. Kibot. constînd în aştepde fiinţe (în special animale). care capătă aceeaşi de a nu roşi în public). Ea nu pna te fi explicată sau raţionali/. impune individului forme de reacţii specifice. tiuti întărită de contactul cu obiutul sau situaţia fobică. ca şi în depresiune. !•'.rapiditatea asocierilor cît calitatea Jor.diiMv).. de boală şi moarte. pe măsura trecerii timpului. După H. stare de anxietate difuză şi amatitfobic (frica de praf).n. demonovaloare ca şi cel iniţial. accelerarea mişcărilor peristaltice (W. ce mediază comportamentul alimentar şi senzaţii însoţitoare. f. fenomen sau medicamente). chenofob'. farmacofobie (frica de tic. awaxopermanentă. Ca simptom prevalent este întîlnit în nevroza fobică. pînă la includerea altor restre închise. în ordine alfabetică: acrofohie hoiuiuofobic (frica de. de moment în raport cu hazarautofobie (frica de a fi singur). clitrofobie (frica de fepectiv. prevalentă. se împlineşte ca un impuls spre acţiune în vederea restabilirii echilibrului. algofobie (frica de durere). frică de tot şi de nimic."i şi scapă controlului voluntar. pentru că prin bie (frica de lumina soarelui). hematofobic (frica de a vedea Dăm mai jos diferite forme de sînge). la care s-a realizat condiţionare. în raport cu complexitatea tematicii f. caro se exacerbează prin declanşarea unor paroxisme fobie (frica de vehicule). în monofobii antomizofobie (frica de mirosuri sau î. inaniţie. aihtnofobie (frica de lucruri asru. cleptofobie (frica cu° toate manifestările ei subiecde a nu fi victima unui furt sau tive şi obiective. f. heliofoportanţă deosebită. cua avea un defect fizic. Diferite puncte de vedere asupra căilor de producere a semnalului: fiămînzirea generală a organismului şi deci transmiterea informaţiei pe toate căile posibile. FOAME. noscută ca fobo-fobie (frică de de obicei al feţei). în mod durabil. ceea ce reprezintă un grav pericol. este întîlnită în toate formele de nevroză. impulsurile de comandă expediate de creier (G.):ii*itr ri dimpotrivă devine din ce ui . în cazul pantofobiilor. reprezintă o sistematizare s i n deplasare a anxietăţii asupra unui obiect. Se disting senzaţii de f. a comunica (frica de locuri înalte). 1942). anxietatea neplăcute care ar proveni de la e fixează asupra unui anumit S propria persoană). de intensitate disproporţionată. galeofobie sau fatofobic lenţă! După Regis (1923). dul circumstanţelor. de a se îneca cu alimente. complex senzorial visceral. ci este complicat prin mecanismele sale defensive.. la apatie. se (frica obsedantă de pisici). mecanismele lor nu se deosebesc. fotofobia (frica de situaţie poate căpăta această valumină). semnalizînd del'icitul de substanţe alimentare în organism şi dezvoltîndu-se în legătură nemijlocită cu activarea trebuinţei corespunzătoare. cum sînt: conduita de evitaugăsirea unui truc sau diferite stratageme securizante. spaţii închise).it..

se face pe baza foitdvariata.r. concepi lice.). Neprezentînd o organizare precis orientată a elementelor neuronale componente. afective. proeminenţă a formei în dauna conţinutului în învăţare indică preocupare. Se disting f. scrupulozitatea. Alături de sublimare. La diferite nivele. nici nucleilor de releu ai sistemului cerebelos sau sistemului lemniscal. pe verticala nevraxului. cu cîteva ramuri colaterale şi bifurcat în formă de „T". însă această transmitere este nedelimitată şi relativ difuză. triunghiular sau fusiform. cu iui «U. Axonii au aspect sinuos la început. alcătuiţi din neuroni de t. sitofobia (frica de a înghiţi alimente).tură cu moartea). si filo fobie ş. se caracterizează în general prin existenţa unui număr relativ mare de sinapse. James apreciază atenţia ca f. cîmpul lăimtrie. zoo fol/i a (frica de animale)' FOCALIZARE. FOND-FIGURĂ. ca celelalte segmente ale sistemului nervos. lanţ de nuclei. sferă mii. apropiat di: ceea ce Leontiev numeşte un organ funcţional şi desemnînd. /<>xo fobie (frica de otrăvuri). F. devin fluctuante.i mică distanţă de corpul celular în dendrite secundare. densitatea celulelor variază. a trunchiului cerebral. p.i pentru însuşirea semnelor iar jiu şi a semnificaţiilor. în genere. implicit. Exprimă raporturi mobile între figură ca element ce se impune în primul plan al actului perceptiv şi dispune de claritate şi fond care reprezintă suma elementelor cîmpului perceptiv rămase în „umbră"./. Delimitarea nucleilor f. superioară cîmpului perceptiv. taferobie (frica de a nu fi îngropat de viu). nivel de desfăşurări. F dintre focarul de conştiinţă şi zonele de penumbră ale acestei. Wundt şi de asemenea W. fixarea unui punct din cîmpul perceptiv şi după acest model.şi de valuri). concentrarea conştiinţei asupra unui element sau idei. variind deci şi numărul sinapselor. pînă la formaţiunile diencefalice. atitudine sau deprindere opusă dorinţei refulate şi acţionînd împotriva realizării acesteia. F. Freud vorbeşte despre „diguri psihice" ca stavile în calea libidourilor.• udiofobicifrica de efectele dăunătoare ale radiaţiilor ionizante).'i la peste 90!'. tală de evaluare spirituală a evenimentelor.. perceptivă. cu dendrite ramificate l. relaţie definitorie a dinamicii cîmpului perceptiv. C11 uu contur stelat. de caracteristicile psihoindividuale ale subiectului (vîrstă. f. sînt reprezentaţi de substanţa cenuşie a calotei bulbo-ponto-mezencefaFORMAŢIUNE RETICULATĂ. se exprimă particular într-un stil.r. Nucleii propriu-zişi ai l. devenind astfel polivalentă. structura sa fiind deci în cea mai mare parte polisinaptică. Este o anumită modelare a frecvenţelor. este conferit de dispoziţia multidirecţională şi difuză atît a corpurilor neuronilor cît şi a prelungirilor acestora (reticul). sînt semnalate prin întreruperea undelor lente. orientare spre ţintă. f. prin desincronizări. îndeplinesc un rol important în dezvoltarea virtuţilor şi caracterelor umane. Este o manifestare a ambivalenţei afective în care dorinţelor frustre şi spontane se opun pulsiunii ce le contracarează cum sînt ruşinea. conative şi de tip heterogen. se întinde de-a lungul măduvei spinării.i FOND MENTAL. lungi şi divergente. W. în psihanaliză. adăugînd la o nespecificitate structurală şi una funcţională. operaţie ăr abstragere a elementelor funcţional-comportamentale ale unui sistem. motivaţie etc).i H l ' 1 1 t i FORMAŢIUNE REACŢIONA- 279 . F. astfel îneît se creează în interiorul ei posibilitatea unei largi interacţiuni între diferitele fluxuri informaţionale aferente. 10 F de ba/ă in psihologie.r. o organizare sintetică cu o funcţionalitate caracteristică pentru subiectul respectiv. W. radiofobie. în funcţie do semnificaţiile stimulilor. talasofobie (frica de mare . FORMAŢIE PSIHICĂ. sistem al judeci ţilor de valoare desfăşurate după criterii lăuntrice. subiectiv al operaţiilor ini: lcctuale. caie nu aparţin nici unui nucleu de nerv cranian. caracteristica de ba/ă a unui sunet complex c< permite diferenţierea lui de altei* • şi identificarea lui calitativă indiferent de componentele armonice. f..a.oii-uUHe. intelectuale.di<~ <|c 12. LĂ. FOR INTERIOR.r. latura formală fiind transformată într-un scop în sine. ceea ce îi conferă o notă de nespecificitate în plus. o structurare psihică complexă şi stabila. FORMALISM. în electroencefalografie zonele de f. Se structurează acele elemente ale cîmpului devenind figură care sint relevante sau sînt relevate prin actualizarea unor gestalturi sau modele. experienţă. sub raport informaţional. în comportament şi relaţii interindividualr grija exagerată pentru convenţii. FORMANTĂ. aparţinînd diferitelor modalităţi senzoriale. sinonim cu coiistructiil psihic. sînt la baza supra-eului. de elementele supraadăugato variabili-. pîn.r. La nivelul ei trec mesaje. lanalofobie (frica de moarte).p. de inl.' s: integrare simbolică. cele de personalitate. în vederea desprinderii laturilor şi aspectelor specific şi diferenţiatoare sau a celor generale şi definitorii. a conştiinţei.r. indiferent de natura lui substanţial-calitativă şi transpunerea acestora într-un limbaj logic sau matematic în vederea facilitării investigaţiei ştiinţifice şi.r. Aspectul de reţea al f. Intrînd cu necesitate în alcătuirea psihicului.r. situaţi la diferite nivele. FORMALIZARE. fiind proiectaţi longitudinal cu 1—2 ramuri ascendente şi una descendentă. Wundt consideră că analogic se organizează relaţiile ccrofobie. dezgustul. raporturile între cele două elemente se put schimba. este considerată ca o formaţiune nespecifică. personale în opoziţie cu criteriile obiectivi impuse actual din afară. nosofobie (frica de îmbolnăvire şi de boli — can.

Cînd neuronii cerebrali ajung la o stare de relativă epuizare. nucleul gigantocelular. FORMĂ.n. iar conţinutul inconştient este simbolizat după un mecanism asocia- F tiv. dorinţă de întrecere.n. metodă de măsurare şi analiză în mod critic a duratei elementelor unui proces de muncă sau a timpului de folosire al utilajului sau de mişcare şi transformare a obiectului muncii. prin distincţie faţă de forţa fizică sau nervoasă. în linii mari. şi alţi indicatori cum sînt rezistenţa la stimulii adiacenţi. mezencefalică (însens restrîns). Se măsoară după efectele ce rezultă din cauze psihice. Meessen şi Oiszewski: nucleul reticular lateral. f. a scopurilor. a riguroasei interdependenţe a părţilor este apreciată ca f.tl. formaţiunile inconştiente corespunzătoare. în general. indică intensitatea trăirilor psihice Iposibil — opusă celei nervoase) şi. la diverse grade de solicitare a sistemului nervos. Forme particulare: forţa motivelor. în anumite perioade de timp.irşi organizare a unui obiect s. funcţionala. observările se fac prin procedeul de cronometrare con281 . se dispune gradual într-un registru foarte mare. medical şi al capacităţii generale de lucru f. î. mare capacitate de coordonare senzomotorie: nivel înalt al parametrilor atenţiei. prin combinarea fotografierii cu cronometra rea. sub alte raporturi rămîne neutră întrucît nu predetermină forţa psihică sau intelectuală şi celelalte valori ce ţin de aptitudini. F. nucleul ventral al tegumentului.• coerenţei. este o variabilă diferenţială şi Pavlov a adoptat-o ca principală însuşire în stabilirea tipurilor de activitate nervoasă superioară. realizat în vederea obţinerii de performanţe sportive maxime. încredere in forţele proprii. desfăşurarea rapidă a diverselor procese ca: reactivitate crescută. în vorbe de spirit. „FORMAŢIUNE SUBSTITUTIVĂ (germ. Se 280 presupune a consta şi varia după cemtilatea de nalâ. Nu poate fi redusă totuşi la dimensiuni cantitative întrucît se recomandă în principal prin semnificaţii şi valori. Principalii indici psihici ai f. ca blocaj.r. în psihologic ai înţelesuri deosebite după conţinuturile cu care este indestructibil legată. în formaţiunea reacţiona . în gestaltism o f.n. apărarea eului predomină pe i. Teplov demonstrează că sensibilitatea 'calculată după pragul minim) este o mărime inversă faţă de f. capacitatea brută de lucru a sistemului nervos. dimensiunea energetică de bază a sistemului şi activităţii nervoase. De cantitatea stocată depinde energia. particularităţile iradierii şi concentrării proceselor nervoase etc. FORMĂ SPORTIVĂ. dorinţele sînt înlocuite. ARN ele. de înţelegere a situaţiilor şi adaptare 'a deciziilor. este socotită bună cînd prezintă regularitate.. realizează din punct de vedere structural şi funcţional o largă convergenţă a excitaţiilor diferitelor modalităţi senzoriale. a ideilor.r. se disting tipurile: puternic şi slab. nucleul reticular al rafeului. nucleul dorsal al tegumentului. intensitatea inducţiei negative. inteligenţă. Janet. acele formaţiuni care înlocuiesc. se put delimita următorii nuclei — clasificare făcută pe baza celei a lui Brodai. Este o însuşire constituţional-nativă după care. se folosesc. nucleul tegmental pontin. vite/â mare în activitatea de orientări. structură.. FORŢĂ PSIHICĂ.r. întrucît plafonul.ii fenomen." stocată sau stocahilâ în neuroni (Pavlov). stare specială.). eficienţa activităţii psihice în baza susţinerii afectivenergetice corespunzătoare. F.aspectelor de întindere a nucleilur. volumul activităţii reflexe. rezultat al unui antrenament sistematic. Cu cît siste- suh. _ ' FORŢA NERVOASĂ. s-a ajuns la concluzia că I. substanţa cenuşie periapeductală şi nucleul interstiţial. Lelor defensive (Laplanche şi l'u. acestea parcurgînd un traseu polisinaptic. randamentul. Astfel prin î. în evaluarea f. în 1 impui f. tare. îu genere. FOTOCRONOMETRARE. deci ating plafonul lor funcţional. a raţiunii. claritatea ţelului.' baza conexiunilor. Formaţiunea di compromis este produsul eoni 1 i. scopului — succesul. nivel de preparaţie psihofiziologică. caracter. sinonim al tensiunii (v.s. Această diviziune este însă prea simplă şi tranşantă întrucît f. este o calitate pozitivă. După Sager. 'Kebîliţin). se calculează coeficientul de f. a convingerilor. nucleul parame'dian.. capacitatea. predomina dorinţa ineim şli'-mâ ce se sal isface indiivi t printr-un Ersatz. percepere rapidă.i talis). inhibare intervine la diverşi subiecţi. fiind expediate la scoarţă într-un mod difuz. iar în condiţii!. în psihanaliză. sînt: acuitate senzorială specifică. intervine — cu efecte blocante — inhibiţia de protecţie. Contemporan. acestea fiind cîteodată singurele indicii ale diferenţierii lor anatomice. nucleul pontin caudal. Xeurobiochimia a avansat în cunoaşterea compoziţiei acestor substanţe odată cu descoperirea ADN.n.n.. modul de prezent. Ersatzbildung). în construcţii metaforice.. nu punte fi tratată univoc ea un indice de valoare a personalităţii. în actele ratate. realizează activarea sau tonificarea cortexului prin impulsurile nespecifice transmise ascendent acestuia.| în f. Dacă din punct de vedere biologic.r. în continuare suprasolicitările pot duce la nevroză. Mareş şi Neştianu (1965). umoristice.n. nucleul reticular parvocelular. nucleul reticular ventral.itanţă fioiiţio- mul nervos este mai slab cu atît sensibilitatea este mai mare. simetric. scliem. motivaţia pentru succes. oboseală. De menţionat că termenii de „forţă" şi „energie" nu au în psihologie acelaşi înţeles ca în fizică. de structură neuronalii şi pi. figură. Starea de vigilenţă rezultă din activarea cortexului prin f. ceea ce produce o satisfacţie. în sistemul lui P. în afara pragului inhibiţiei supraliminare. nucleul pontin oral.ui. continuitate şi simplitate.s.s.

Poate rezulta din defecţiuni anatomofiziologice. această metodă se aplică la procesele de muncă. FRENOLOGIE. pot fi imediate sau amînatc şi de durată. dar şi capacităţile ca atare. putînd fi un simptom nevrotic. se poate descoperi un anumit substrat anatomo-fiziologic particular. 2) starea psihică de f. F. a fricii de sarcină sau. în mod firesc. denumire a curentului de caracterologie lansat de Gali la începutul secolului trecut prin postularea unei relaţii de corespondenţă dintre proeminenta circumvoluţiilor cerebrale şi gradul de dezvoltare a funcţiilor psiliice respective — „vizibilă" prin reliefurile craniene corespunzătoare. depresiune în centrul petei galbene (macula lutea) a retinei în care se găsesc numai elemente receptoare de tipul conurilor. ca urmare a nereali zării unei dorinţe. afectiv. plăcere în condiţiile actului sexual. după noi. fenomen complex de dezechilibru afectiv ce apare la nivelul personalităţii în chip tranzitoriu sau relativ stabil. f. lucrarea (operaţia) nu se poate executa decît prin cooperarea mai multor executanţi ca. F. a neînţelegerilor cu partenerul. F. In aceste cazuri se poate remite prin psihoterapie. După interpretarea dată de V. denumire veche şi abandonată a psihologiei. Sears constată că violenţa conduitelor agresive se măreşte în dependenţă de intensitatea motivaţiei frustrate). asupra oricărui alt obiect (R. In sens clinic. Ca şi fotografierea. împiedică creaţia şi favorizează formarea unui'grup reactiv separat. şi procesele de compensaţie corelate cu tendinţa de escaladare a dificultăţilor şi dobîndirea de performanţe în acelaşi sau în alt domeniu. I )tenor. stări de delir. acestea se instalează ca o speţă de complexe. va cuprinde executarea întregii operaţii. inclusiv cele psihosociale şi interpretată ca un fenomen central al vieţii şi relaţiilor afective. „subiectul se înşală în speranţele sale". Studiile asupra structurii şi masei creierului unor oameni de geniu nu au dus la rezultate concludente. după psihanalişti. a cărei creştere peste un anumit nivel duce la spaimă. operaţia de armare în minerit sau montajul panourilor prefabricate în construcţii-montaj.. sau. f. cit şi pentru stabilirea. FRECVENŢĂ. anxietate etc. In fenomenele periodice. scăpind mai mult sau mai puţin de sub controlul raţiunii. studierea activităţii muncitorilor la maşini-uneltc în producţia de serie mică sau de unicate a lucrărilor în activitatea de construcţii-montaj). suferinţe cauzate de privaţiune.. implică un factor de surpriză. în cazul cînd executanţii efectuează o serie de lucrări ce se repetă la intervale neregulate (de ex. fiind cel mai des întîlnită în cadrul isteriei. Studiindu-se creierul unui om cunoscut prin ceea ce a fost remarcabil în cursul vieţii. prin natura procesului de producţie. după opinia noastră. dar frecvent are o etiologic de ordin psihic. în sens larg. Se bazează pe ideea unui localizaţionism îngust şi rigid.1 timpului de mutici. regresiunea la modalităţi inferioare de comportament (primitivizarea). Termenul a fost introdus de Freud ca denumire a stărilor de privaţiune pe care le resimte subiectul în condiţiile nercali zării libidoiirilor sale: apoi f. de ex.. categorie statistică indicînd repetarea unui fenomen la intervale regulate sau variabile. Zona cea mai sensibilă a retinei. aici trebuind să fie adăugate. depresiunea şi reacţiile de abandon. asupra unui executant colectiv (pînă la 3 lucrători).F li<M •ţradukti de iolo:-iie . a deprivării subiectului de ceva ce îi aparţinea anterior. F. ajungînd uneori pînă la adevărate. se face. fenomenelor accentuate şi cronice de f. comportare inlciis colorat. Pavclcu. duratei de execuţie a anumitor operaţii sau elemente ale acestora. Definiţiile care s-au dat se centrează unilateral asupra unuia sau altuia dintre cele trei elemente ale procesului de I. Hilgard. FOVEA. atunci cînd. dar din studiul creierului unui necunoscut nu se poate afirma ceva despre eventualele lui capacităţi (Pines). ca o variantă. prin comutare. se citează agresivitatea care poate fi orientată asupra obiectului f. para- lizează viaţa psihică. Adler. tiuiţii.\. 3) reacţiile comportamentale şi în genere efectele f. slăbiciunea sau absenţa dorinţelor sexuale (libido) şi totodată incapacitatea de a resimţi. asupra muncii unui executant individual. a obstrucţionării satisfacerii unei trebuinţe. o consecinţă a refulării. este incapacitatea femeii de a atinge orgasmul.!. cu un conţinut C'juspunzătur complexelor de inferioriiate descrise de . care.: 1) cauza sau situaţia frustrantă în care apar obstacole şi relaţii privative printr-o anumită corelare a condiţiilor interne cu cele externe. Aceasta pentru că în creier sînt fixate nu numai anumite premise. Dintre reacţiile proprii f. numai în cazuri excepţionale. este un semnal de alarmă trăit cu intensitate. — o împrejurare de viaţă ce generează insatisfacţii. de regulă. posibilităţi. FRIGIDITATE. în ordinea materială sau în plan proiectiv şi afectiv. intervine şi atunci cînd. 283 282 . a refuzului condiţiei feminine. reacţie emoţională de tipul afectului care survine cînd subiectul ajunge într-o situaţie primejdioasă fără a fi pregătit pentru aceasta. indică numărul perioadelor pe unitatea de timp. a fost extrapolată in cele mai diverse domenii. întreţinută piintr-o nesecaţii şi debordantă cnrigic. f. care au clemente cu durate mari. constînd din trăiri conflictuale. după expresia lui N. f. FRUSTRAŢIE. S e aj>licit a U t petit ni :ina- FRENEZIE.. FRICĂ. Spre deosebire de teamă care se referă la un obiect şi anticipă primejdia. în acest caz. Sillamy. a unui utilaj sau obiect al muncii şi. după E.

o persoană exterioară de î. iraţională.al iiei. identificarea ş.ic s. nu întotdeauna ea c u c rezult . notează X. sindrom de evaziune de la domiciliu. . Depăşind un anumit nivel de toleranţă f. în condiţiile prezenţei unui conflict motivaţional uman. sînt o consecinţă a madaptării. i-." După opinia noastră. accelerarea proceselor intelectuale în condiţii de supraexcitare.e insolită. agresivitatea. psihoză. poale ajunge M la aiitofrusi rare. cronic decompensat şi cu tendinţe mai mult sau mai puţin eficiente de supracompensare. Simptom al psihozei mamaco-depresive. în acest sens. o caută ca pe un refugiu. izolării. procesele de evaluare. o accentuează prin conversiune. Rezultă totuşi că efectele îndepărtate ale f. arată T. eva apat olor. ce determină structurări de personalitate. aşadar. f. incoerent şi cu frecvente comutări ale sensurilor. prezintă „sechele" de tipul egotismului. alteori. insuficientă definirea f._\M omitem. tul f. ea nu epuizează toate condiţiile! în care poaii apărea f. hipersensibilităţii etc. Este limitată. mai mulle ori f. in lumea umana.: 1) Tipul cxtrapitnitin reacţionează la f. Rosenzweig clasifică tipurile sau modurile personale de reacţie la f. nici complexele de superioritate ce se opun compensator celor de inferioritate. La copii şi adolescenţi. nu se leagă do trebuinţe bazale. succesiunea rapidă. K. de un bun individual. derivarea. automatică a gîndurilor care rămîn neîncheiate şi se leagă prin asociaţii superficiale exprimînduse într-un limbaj grăbit. că este caracteristic f. de aici şi sentimentul tic nemulţumire şi chiar de revoltă pe care-1 trăieşte persoana frustrată.'-it asprei.Xu orice blocare. prin nivelul şi sensul pretenţiilor şi riiviî-e'rtor sale.a. fiind corelate de infantilism. fiind gata să descarce chiar şi în mod neadecvat starea sa de tensiune. Formele de manifestare ale extrapunitivului diferă în funcţie de particularităţile subiectului. implică complacerea în suferinţă şi acceptarea statutului de bolnav ca fiind cel mai convenabil pentru subiect. este conştiinţa unei stări de privaţiune. alteori fiind găsită în propriile incompetente. nu constă în suprimarea frustraţiilor. în acest cadru participarea mai ales în stadiile iniţial şi final al' conştiinţei la f. de realizare profesională. obiective cu cei din jur. maladie somatică) în scopul degajării de un conflict psihic. după 15.. F. epilepsie. reacţii la dificultăţi. profesională. F. Elocvente. prin ohs/cirn/.i au originea în mediul intern al subiectului fiind determinate ' de propriile inferiorităţi sau incompetente.ial sui profesional in care . în b.. ţin nemijlocit de patologie. f. La adulţi f. subiectul frustrat neputînd-o lega de o cauză adecvată reală. din cadrul ". Ku. FUGĂ. şi. lip-ata de scop. unei nevoi de descărcare. astfel. prin urmare. propriu zise nu putem vorbi decît în lumea umană undo întîlnim.itul unui proces reflexiv de atribuire a miei intenţii răiu-oitoare fluentului fi n. Psihanaliza tratează f. duce la consecinţe patologice. dependenţei. sînt studiile asupra copiilor frustraţi materia!. sau. interpretare şi retenţie prin care se va acorda situaţiilor de blocare şi contrariere un sens precis: cel de privare. efecte activatoare. Ceea ce considerăm. apare in cidi ui unui rapoi ( social diiri ! . la numeroase ocazii de conflicte reale. în genere însă f. Dumbo. putînd fi: acuzarea altuia. omul aflat în starea de tensiune caută o pricină. implicit.iu patologie. se naşte mimai în cadrul unui raport social. este nedeterminată. care va da naştere unei tensiuni emoţionale. comunicaţional. este un fapt inevitabil şi firesc ce are. i. T. este evidentă. acuzînd un obiect. expresie metaforică utilizată în psihiatrie şi psihanaliză cu înţeles de abandonare în maladie (nevroză.iică (H)74) subliniază faptul că de existenţa unei f. îndeosebi ca formă a conflictelor inconştiente. ci în dozarea lor în funcţie de rezistenţa subiectului. •• trant'.'u. iar efectele acestora se manifestă prin declanşarea mecanismelor de apărare a euhii cum sînt refularea. FUGĂ ÎN BOALĂ. mai tîrziu. FUNCŢIA HEDONICĂ. nu orice conflict semnifică o situaţie de frustrare. numai prin blocare.ewin. Zeigarnik. Rudiea (H)77). „Educaţia. substituţia.. Dar chiar şi această definiţie a. Subiectul „beneficiază" de maladia lui şi de aceea o cultivă ipohondrie. f. Sillamy. sînt din cele mai variate şi aceasta în dependenţă de organizarea personalităţii care. rearţii la opoziţie faţă de ambianţa familială. agresivităţii. dînd naştere. Nn intotdeauna î. frustrată atribuie conduitei persoanei frustrante acel sens specific fenomenului de f. sub acest raport. Multe din stările de..să facem o distincţie între f. ansamblu de impulsuri. Sub aei. trăită. din localitate.: reaua intenţie acţiunea in sensul privării.ste integral. ci de trebuinţe d>' performanţă.a. 3) Tipul impunitiv nu acuză pe alţii şi nici pe sine cînd este frustrat. este necesar . păgubirii de un drept. iinplicînd cu necesitate actul evaluării şi interpretării prin care persoana. in strînsă legătură cu limbajul. 2) Tipul intrapunitiv se acuză pe sine însuşi de insatisfacţiile suferite făcîndu-şi reproşuri care ajung pînă la autopedepsire. de lipsiie de un drept. l'onomenul propriu-zis de f. sînt manifestări ale instabilităţii emoţionale sau ale unor malformaţii caracteriale. afectiv (carenţă afectivă) şi care." S. apare ea o tendinţă de nereţiuut şi este frecvent repetată.' stare explicată uneori prin reaua intenţie a altcuiva. ce se exprimă în stări şi comportamente locale şi î. în acest ultim caz. de păgubiro. f) cdr. FUGĂ DE IDEI. crize de amnezie ş. es'. proiecţia. de identificare socială. de unde şi un profil al frustratului. tendinţe şi reacţii 285 . revendicarea etc. 1. şcolară. rămînc îngustă.

analogie şi conceptualizare. tehnică. lui Casser. Prin schimbări 288 .:a. Exista g. învăţare. ansamblul genelor. ocupă în psihologia contemporană un loc privilegiat. cuprinzînd. determinat de mediu. ce susţine neuronii n-ceptori ai căii auditive. s. fiind considerată cea mai bună şi fecundă cale de analiză a funcţiilor şi proceselor complexe. r.u tode de studiere a gemenilor in vederea unor concluzii interesind eredobiologia. se realizează modificarea mesajului genetic. care.JJ/. Lalande g. Se realizează în unitate cu abstractizarea mijlocind-o pe aceasta şi sprijinindu-se pe rezultatele ei pozitive. Aceasta este însă numai o latură a fenomenului. Conform psihologiei anglosaxone g. constituită din cod"ui cu o secvenţă specifică. este polivalent. reglind sinteza cîte unui anumit tip. G. g. G. eredităţii. mai ale-. ci şi de cerinţele obiective ale societăţii şi culturii. care corespund maselor musculare şi sistemului arteriovenos.I. proteină. Engels arăta că Renaşterea a avut nevoie de titani şi a produs titani. sistemului S/. constă din inducţie. în ordinea psihică.DICŢIONARELE ALBATROS în secvenţa codurilor. în mod normal exsstă zone de concentrai ie electivă a substanţei radioactive. superioare. ge19 — Dicţionar de psihologie G neza). iui Corii. aceste substanţe manifestă o preferinţă de stocare în regiunile lezionale active ale creierului. dimpreună cu axonii celulelor lui Corti ete. Există mai multe nivele de g. formaţiune multicelulară la nivelul căreia se reali/ează conexiunile hinaptice nervoase. Metoda g. g. în psihologie are un sens mai larg (privind formarea.-tind la ba. GANGLION NERVOS. GENIU. presupune interiorizarea de acţiuni şi detaşarea unor invarianţi prin grupuri operaţionale reversibile. Kostiuk vorbeşte despre generalizări ale generalizărilor. GENĂ. GEMELOLOGIE. Maslow. întrucît defineşte nu numai ceea ce este ereditar. Genetismul pune în psihologie accentul pe dobîndirea. creativitate emergentă ce deschide noi drumuri în cultură. se amplasează la nivele de Q. rezultă două e p i i identice. Printr-un proces de replicare cnzimatică semiconserv. sistem de elemente (gene) interdependente. ştiinţa despre gemeni. psihologic. sinteza însuşirii* >r relevate ca fiind comune mai multor obiecte sau situaţii. în cazul unor leziuni. Diferitele combinaţii genetice joaca 289 G GAMMAENCEFALOGRAFIE (SC1N TI GRAFIE C ERE I i K . ceea ce ţine de gene şi de procesul de dezvoltare determinat de acestea.V/V. această proprietăţi' . istorie. Pavlov utilizează termenul pentru a califica fazele primare de iradiere a proceselor nervoase. constînd din investigarea psihicului in dezvoltarea sa. izotopii concontrîndu-se de 20—30 de ori în leziunile cerebrale datorită creşterii permeabilităţii barierei hematoencefalice. ce supouă nervul sensibilităţii cefalice.. tehnică ce se bazează pe înscrierea impulsurilor radioactive ale regiunilor lozionalo ale creierului. Piaget demonstrează că geneza proceselor psihice se produce prm interiorizarea şi exteriorizarea acţiunilor prin asimilare şi acomodare. g.. operaţie a "•îndirii constînd diji: a) reunirea neaditivă. l'ncori g. educaţie. naşterea. GENETIC. activitate. După aprecieri clasice. GEN OM. de o parte şi de alta a coloanei wrlebrale. spinali (rahidicni). în sens biologic. nu este hotărît numai de sistemul de aptitudini şi de vocaţia creativă. persoană cu o dotaţie excepţională şi însuşi ansamblul de calităţi ce duc la realizări de însemnătate istorică. unitate funcţională de• I. dar mai ales ceea ce este dobîndit. privind schemele perceptive şi mai avansate cele ale imaginilor mintale şi în continuare o pluralitate de nivele în ordinea intelectuală.i nivelul nucleului acidului de/oxii ibonucleic. ceea ce permite declanşarea reacţiei şi la alţi stimuli dccît cei condiţionali. implicînd. echivalente unei mutaţii. purtător al unor caractere ereditare sau genotipice. formarea conduitelor. de peste 140. Xenhydrin — H g 2 0 3 sau P-'lrethnctatul de Na — Te").'tH'ă dintr-o g.ce conţin lesă I urile neuronilor periferici ai traiect <-lur senzitive. creativitatea excepţională. Depăşeşte însă abstractizarea prin revenirea la real în care identifică însuşirile definitorii pentru o clasă de obiecte sau relaţii.VLĂ). După A. în termenii lui A. b) extensiunea mintală a respectivelor condensate informaţionale asupra întregii clase sau categorii de obiecte si fenomene considerate. se realizează prin injectarea de izotopi radioactivi (seruni albiitnina I 1 3 1 — RISA. se masează în plexuri g-mglionare printre fibre nervoase şi musculare. leziunea devenind sursă de radiaţii gnmmn. GENERALIZARE. de. deosebit. g.

pe un mod de organizare superior. proces psihic. <le probleme rcpre<::n'ă o invers cel ai în care psihicul copi- flagrantă a fenomenului invăţ. artistică şi sportivă.G G im rol mai important decît mutaţiile. Koffka..u n s e n s ni. întemeierea !•. de alte proc. c) nu sînt distincţii între percepţii şi senzaţii. toate aparţinind spiritului".e. dar avind un rol şi <> î n s e m n ă t a t e centrală. Se disting g. după perioadele creaţiei propuse de H \V alias. eonsidcvmd că i •..: la operaţiile intelectuale — s<delimitează g.). C f C U M V O L l Ţ f E 19* . care se ocupă de tulburările mentale (H'j survenite la vîrsta senescenţei (demenţele pp'seiiile. curent psihologie. d) organizarea stimulilor în ansamblul percepţiilor nu se face prin hazard. ramură a ştiinţelor medicale urmărind cunoaşterea caracteristicilor organismului bătrîn şi a patologiei sale sueeifice. noţiuni". GERONTOPSIHOLOGIE. realizează r-notipul (v. Legile gesi-lti-t. G.. a înţelege. unor legi de echilibrare în cuprinsul marelui fond genetic al populaţiilor. m e l u d o a dus la o sene de aurniaţn discul"gie de cunoaştere a legilor genetabile.. GERIATRIE. in care subieeiul nu este concentrat conştient . sistem de exerciţii fizice. Ansamblul structura! de g. care. n i n ' j l o g i c o . Sub. G.-:d celor primaii'. creştere excepţională a c . I. a simţi. GERONTOLOGIE.de..ii r r s unităţii dintre anali/ă şi sinic-:. în această viziune g. EngcU a r a t ă că g. liste adevărat că nici un fapt de conştiinţă nu e posibil fără g. dincolo de activitatea organelor de simţ. la ceea ce este general şi esenţial. GERONTOPSIHIATRIE. Parhon şi Ana Aslan). mişcare voluntară sau involuntară cu funcţii de expresie. fundat de M.iile percepţiei sint ccin!irmai. -. ierarhi1.supra operei sale fiind reţinut de alte activităţi. igienică.) şi de profilaxia şi tratamentul lor adecvat. dintr-o perspectiva inb'rdisciplinară. patogenic cu acromegalia (exces de hormon de creştere). care susiine cu argumente experimentale primordialitatea întregului asupra. vizând profilaxia modificărilor (ic involuţie şi recuperarea indivizilor afectaţi di: fenomene majore de îmbătrîniri! a organismului. accentuări şi îmbogăţiri ale materialului. latura de intervenţie a gerontologiei. a p l i c i te s i î n i g n o r a r e a s a u r i i b a p i c i i c . combinaţii. în tratarea lui „cogito "pe metodă. relativ nouă.ne referi'. e i l e u t i l i z a t ă ca. defineşte o gestică.: fundamentală. dar beneficiază de restructurări. pentru a trata g. a imagina. la reiaţii necesare. înfr-un mod varca. perioadă secundară în realizarea gnulii. G. orice alt proces psihic este reductibil la g. Wcrthcimer. cunoaşte o variantă nat i\ ist •• şi alta genetistă. GESTALTISM. medicina băliîneţii (la noi în ţarii. K. Rclu'md pe Aristotel. Prin noţiune luată ca unitate informaţională. constă. esi • . sporind c a p a c i t a t e a de efort voluntar. Sînt ii ci fcluii d • timpuri: fizic. b) întregul este 'perceput înaintea părţilor. tiiji. ramură. ce intervin datorită unor influenţe indirecte şi activităţi psihice inconştiente. ca idee şi prin m--dul de operare prin care noţiun.jgeraiil. Wcrtheimer sint: a) percepţia este structurată încă de la început. prin interacţiune cu mediul. sec u n d a i . orientare relativ nouă în cadrul _<.":rii si ' activităţii. î n t r e acestea se declara relaţii de izomorfism. G.:pret icre.. socială. restructurare a cîmpului. intervenţie activă: fapt do conduită eu o anumilş semnificaţie.' >Ipsihismului uman. ocupînd o durată inai mare de timp. pe factorii sociali de natură să influenţeze într-un sens sau altul procesul de îmbătrînire. GENOTIP.'. fi.torie. hazlndn-se pe cunoşi iniele elaborate sircial-i. GIMNASTICĂ. l'rincipala deficientă a ace^tm oirn-i GEST. nu sînt decît diverse m > •duri de a gîndi. a psihologiei vizînd cunoaşterea modificărilor (> . GIGANTISM (G! GANTOSOMIE).ihici: concomitente imbătrinii ii lului (genetică) studiază aceste legi prin prisma structurării p. de ceea ce îşi are în sine scopul este deci activ ei o formă a formelor". contribuie şi ia echilibrul psihic. in i-x.. Postulatele teoriei percepţiei formulate de M. Corespunde.-'. actede la s t r u c t u r i infern. selectiv Condensată. referită ia un domeniu. Gestaliul rezultă din organizarea cîmpului.) şi imaginaţiei creative.' e . părţilor în activitatea psihică. işi propune. medicală. l n t l ' . porneşte do la conceptul de cîmp şi pune în centrul procesualităţii psihice principiul organizării prin cari' se realizează Gestaltul. echivahdiil cu raţionalitatea.- «îÎNDIRt:. suedeză îşi propune asigurarea unei dezvoltări armonice. ramură a psihiatriei. recurge la conceptul de „entelehie". Este înrudită etiologic. cerebral. simbolizare. Descartes t r a t a extensi\g. şi interpretarea proceselor induse prin prisma destruetnrării iu1eieclu. GESTAŢIE. fiind subordonaţi. incubaţiei.iliiee. fiind ascendentă iar nu descendentă. g . senile etc. dar aceasta mi înseamnă că orice fapt de conştiinţă. Kohler. punind nci'entul. în acelaşi rale ale procesualităţii psihici? spirit.rpului şi îndeosebi a membrelor în urma unor perturbaţii hipert'uncţionale ale hipofizei (de obicei — adenom eozinofil).• <\< GIRUS v. G. se identifică cu conştiinţa de sine: Cogito ergo suni. întrucî.a.n surdomuţii cu emisfera stingă lezată se constată afazie gestualu. se psihice. . şi perceptiv.--: ca fapt de cunoaştere se forme ză şi funcţionează.. structura sau forma. Descartes a pus accentul. în sensul formalii lui }"• ba. \Y. ansamblul „mformaţnloi" ereditare cari-.1'perare ev. pe care o considera cugetare şi o identifica cu orice act mental: „a voi. selecţionate şi efectuate periodic în vederea dezvoltării optime şi a întreţinerii funcţionale a organismului. dezvoltată de C I . definitul ie peni ni cm.

răspunsurile la aceste întrebări presupun afirmarea unităţii dintre gnoseologie şi ontologia umană. Dewey. a ceea. prin raportare la alte noţiuni. esenţialului. fiecare din concepte este legat cu toate celelalte. angajată vital în procesul colectiv al transformării practke a mediului. G. generalizată a ceea ce este palpabil. nu este reproducerea. Piaget. A. materială şi acţiunea sau operaţia mintală sînt convergente. deci derivate din aceasta. cît şi a generalului. îl restructurează şi îl depăşeşte. elemente şi relaţii evidente sau' ascunse. Analiza şi sinteza de tip intelectual. Abstractizarea şi generalizarea. Koffka) susţin că specifică pentru g. în orice ea/. dincolo de senzorial. Prin condiţiile existenţei şi devenirii sale omul. Husserl) ce ajungea să susţină că imaginile sînt proiectări ale raţiunii. secunda — integrare sintetică a datelor abstrase într-un model ierarhic şi raportarea la o serie. Husserl reprezentanţii şcolii de la "Wurtzburg (X. G. care este primar. cum arăta Lenin. Aceste polarizări obţinute prin absolutizarea fiecăruia din cele două nivele ale cunoaşterii. există perpetuu „in stătu nascendi". geneza actelor intelectuale este înţeleasă fie ca rezultînd din interiorizarea şi generalizarea actelor ntotorii îndeplinite sau observate (P. despre faptul că noţiunea nu poate fi gînditâ decit prin judecată.inal devine act de corrtimtj. H.ii < şi prin structura sa logică. nu este un proces exclusiv conştient. <•-••sul de abstract izare-generali/. rsu a putut fi enractcri/. mijlocită a impalpabilului. Actul fizic se fundamentează pe un model cultural elaborat şi transformat social-istoric şi de aceea nu este doar o aplicare: a ceea ce se G gîndeşte pentru că posedă implicaţii ale g. YVallon. fiind o ştiinţă particulară. superioară percepţiei. Helvetius) ce considera g. Liublinskaia recunosc jşi existenţa unei g. P. şi necesitatea obiectivă. ordonare. ca o activitate mentală. a fi gîndită şi deci conştientizată. totodată. deci interpretaţi rj. ce apare ca invariantă. presupunînd segregarea de clemente sau relaţii şi reunirea lor în aceleaşi condiţii sau în alt mod. A. mentalii! fiind nu un simplu duplicat al fizicului. se bazează pe empiric.' S. K. ci un produs al cunoaşterii şi acţiunii ce se constituie la fiinţa cu potenţial uman numai şi numai in condiţiile activităţii sociale. iar nu „in stătu constituenţii" pentru că atît la nivelul societăţii cît şi al individului g. Actul fizic rămîne însă. ci invariantele. se produce 292 tot mai mult o convergenţă. Percepţia gîndită. Se referea la selecţie. d) nu se ţine seama de ontologia (existenţa reală) atît a particularului. pornindu-se de la ])eseartes. W. Locke. este o fiinţă activă. însăşi g.'atît formal-normativ. semnificative devin nu elementele variabile. construcţie pe plan mental.? în sens global. dar nu se oferă direct pcicepţiei. în psihologia secolului al XX-lea. nu este un dat. Janet. provoacă noi interacţiuni obiective. Este adevărat că orice noţiune are un conţinut general-esenţial. porneşte de la el dar. rezultat 'din abstractizarea efectuai a de omenire şi recuperată de individ. J. ci o realizare cu alte mijloace şi în condiţii specifice. Considerată însă frontal. reprodus senzorial. Tot aşa de adevărată este teza lui Goblot. nongenetie si anistoric. ci este cunoaşterea reconstitutivă. dar indicate prin constanţa efectelor. K.G gicH. cit şi sui. ce există. domeniu al realului. îşi propune analiza fenomenelor concrete de g. fie ca rezultînd din perfecţionarea activităţii psihice sub influenţa actelor practice şi sociale şi în urma însuşirii limbii şi culturii (H. Ac'h. modelîndu-se acţionai. Kubinstein). modelată după cea practică şi extrăgîndu-şi anumite procedee şi conţinuturi din aceasta se depăşeşte alternativa falsă senzualismraţionalism. fără. presupunînd: prima — înlăturare. reconstituit logic. luai.L. c) nu se ţine seama do unitatea dintre cunoaştere şi practică. James considera că a gîndi înseamnă înainte de toate „a face". 293 . în genere şi în speţă. fie şi în formă schematică. E. s-au detaşat senzualismul (J. Odată cu interpunerea g. Hume. luată în accepţiunea psihologiei care. dar percepţia ca atare poale cMsla şi exista la animale. între necesitatea subiectivă. D. pentru că întotdeauna g. în orice caz acţiunea fizică. Actul mental nu rezultă doar din transpoziţia tale quaLde la fizic la subiectiv. Ele se intermodclează şi îşi trag puterea una din şi una prin alta. L. „în acţiune". se aşazâ pe canavaua acţiunii practice care operează material disjuncţii. ca fiinţă socială. raţională doar un derivat al simţurilor şi raţionalismul (Kant. coordonări. clasă. intervin întrucît: a) activitatea psihică este considerată exclusiv individual nu şi social. Aici. P. şi explicarea lor. intervine intelectul organizat logic. Vîgotski. întrucît. Abstracţiunea este un exemplu in acest sens. reconjugări. nu-şi încetează niciodată dezvoltarea. Galperin). g. Marbe. în ambele interpretări. Importante. Wallon. în istorii filosofici. utilitară. „Do ce" se întîmplă însă aşa şi „cum" este determinat procesul de g. Acţiunea efectivă este interacţiunea mediată instrumental cu mediul care. utile prin efectele lor. J. b) procesele senzoriale sau raţionale sînt concepute ca avînd loc în subiect.th. ca funcţie caiudî]. dar nu ca aparţinîndu-i lui. janet. Informaţia despre invariante devine reglatorie. bazai. raportul necesităţii a legdor *pi-i i fice activităţii de cunoaştere \ci'ste caracteristici sînt fundamentale şi definitorii pentru g. respingere a ceea ce se dovedeşte prin variabilitate nesemnificativă a fi particular şi retenţia a ce este prin invariantă general şi prin semnificaţie esenţial. Pornind de la E. Leontiev.iiă deeît prin pr. la baza actului intelectual. combinare. senzorial şi logic. transformă conţinutul dat empiric. sînt de asemenea premise şi rezultante ale mulţi valenţei activităţi şi experienţe practice.

expriminO necesitatea obiectivă. cu uşurinţă. 'GOIU). pnmare. r>c baza experienţei sensibile şi prin intermediul acţiunilor din care îşi trag originea operai. depăşind condiţiile de ide ci nune. I >upă l'avlov semnificat ia reflexelor verbale 1 ă în „soniudiMteu seinihj/eW. nu poartă asupra obiectelor şi fenomenelor particulare. Ie eunoast• mijlocit. construind modele prin care subiectul se orientează şi se conduce în viaţă şi activitate.i de la senzorial la logic reprezintă un salt şi are un caracter dialectic (Lenin). din diversitate.iit. permeabil la noi informaţii.i. Aceasta este. Tocmai de aceea. semnificaţii sau noţiuni. Mibsiunabil la o clasă •':• ob'ecto şi lenomene (relaţii de c • • • m u n i l a t e sau generalitate) sau ! . şcoala de la WiirUbiirg arc meritul (le a relev. construcţii. au acestea? Definirea g. L. predonu295 C<:. dar nu generalizează arbiirar făia ca acţiunile sa fie C >< labile. respectiv inductive. actur'i zali. ei decine instrument mijlocii"*' pentru dobindirea de alte cMii>?tl. mai bine zis.. în punctele nodale. cele două dimensiuni ale adaptării. Sînt deci semnale de gtad secundar intrucit le intr-ica/j. care se realizează la nivelul zonelor asociative terţ ivire si operează în sensul comprimării codurilor-imagine. Xumai prin abstracţiune şi în numele generalului si esenţialului se poate con• razico şi subsuma particularul -. iar dacă „reflectă" si în măsura în care o face g. tendinţa g. Ceea c în diversitate. intelectuala im poale fi izolată de conţinutul e> obiectiv. g. ele fiind reciproc-complimentare şi iniervenind concomitent. jirin postularea unor iilei pure.'iiii. descendente şi transversale. cum spunea Marx. Sînt trei nivele de trecere de la acţiune la operaţie: 1) sen~ori. Vîgotski vorbea despre „piramida noţiunilor" la care se delimitează mai multe niveluri. sau. relaţii determinative.!. sistemul relaţii'"! C'!t-\U"i'!tilc şi -necesare. pe care o cultivă J. dinamica internă a acestui sistem integrat ierarhic. Aceasta este însă numai una din caracterizările gîndului.itătii. cu ceva existent de laţii.-. Mai mult deeil. 1 n. altminteri. constind din marele sistem de concepte intercorelate. fio şi tranzitoriu. Sub raport cibernetic. conectare între două sau mai multe segmente informaţionale. De aceea termenul. însăşi arc o structură unitară. în acest sens este semnificativă concepi ia operaţională asupra g. si înlocuiesc pe cele diiecle. Dispunînd de un cod specific şi superior.ule. de ordinul I I I . obţiniile prin intermediul altora. prin care se opune. lipsite de orice „ingredient" miuitiv.. semiotică şi limbajul. prin acumularea şi coordonarea abstracţiunilor se poate reface. fiecare nouă cunjştinţa. Altfel spus. be şi r aproximativ. de a opera abstract . deci „piramidal". g.V:bolizant pe care se întemeiază g.ncolo de exagerarea şi izolarea mmni-niului abstract al cunoasl<iii. Orice ghid este informare asupra informaţiei. corelaţi între ei şi refer:!.i produsul courdoiui '•"> . . G. înăuntrul sistemului doi de semnalizare se pot însă.iile. constituind procesul g.] 1 1 Miii nu este contingent ci iiwa . Persista însă întrebarea: la ce se referă generalul şi esenţialul. dai â realitatea este u n i t a r ă în infinita ei diversitate. unitatea obiectului în forma „concretului logic" (Marx). se prezintă ca un hipercomplex agregat de prelucrare a informaţiei prin categorializare şi esenţializare. posibil. copilul cucereşte prin reconstrucţii şi construcţie realul. pentru că specificul g. G.ii.'-ar — dincolo da diversitate. prin care se efectuează cunoaşterea. cb/e piop>rm care in \n ianfii obiectuali şi relaţionali sînt scgycgali. Ia rind. ridieîndu-se la nivelul universalelor. constitui' in o p r o b a b î l i t a i e mereu creseiiidă c o n ţ i n u t u l g. esenţialul este o modalitate necesară proprie iVn miencl'-r. Nu se pot separa cunoştinţele de instrumentele operatorii şi verbale. este procesul ps: • iiosocip.'. este „"/'<rărea azupra operafiilor". concretului senzori:1.w generic. co conţinut obiectiv. se caracterizează ca fiind maximal descins. fiecare puni i nodal al sistemului constituie un integrator ce cuprinde pe toţi Cei Mibordona \\ şi este cuprins in cei supraordonaţi. după opi • in. 1 rebuie să se refere la ceva ce este obiectiv general. generalul există in forma particularului. Trecere.ţe. rezultat din interiorizarea acţiunilor şi gruparea în sisteme reversibile. coariiculat . aînlocuirii printr-un semnşi al raportării discursive la situaţia existentă pentru subiect (M.. mat bine spus. în aceasta constă autoorganizarea codului integrativ şi si. de intercorelaţii din care.:tnotoy — de acţiune. propw reii'. prin variate ini'deif:ri. Sub raport psiliofiziologic. Pentru ca noţiunile să se formeze şi să fie corelate variabil în gînduri este necesar ca ele să dispună de un suport operaţional. 2) nivelul operaţiilor concrete. deductive şi analogice. Pe această traiectorie se produce o „schematizare progresivă" în ordinea echilibrărilor asimilării cu acomodarea. după cum demonstra Yigots'.i fenoincnalul. Activitate. şi cafiind dotat cu autoorganizâre' şi autoregla]. 3) functiim-a. Aceste trei moduri de operare sînt interdependente şi interconectat-. !a realitate.'. simbolizări. sistemul g. emerg înţelesuri. Generalitatea nu este doar rodul construcţiei g.1 noastră. sistemul intelectual sau g. aşa cum susţinea pozitivismul logic. Piaget. efectivă asupra realului.l de reconstituire a ceea <v este unitar.H! . decela mai multe nivele şi deci integrarea şi semnalizarea prezintă o pluralitate de gi. Pornind de la obiecte şi acţiuni.• ce. cea privind conţinutul. cu direcţiile sale ascendente. . coerent. în realitate. Informaţiile conceptuale derivate sînt rodul unui anumit mod de operare şi nici nu există subiectiv. în acelaşi timp.G l>. ca reprezentînd „reflectarea generalizată a obiectelor şi fenomenelor realităţii" este incompletă. Pentru ca informaţiile să fie in'e grate şi unificate sistemic este n--cesar ca şi operaţiile să fie grupate şi structurate sistemic.

nivelul ştiinţific. Conceptele prezintă un nivel de structurare empiric şi altul superior. îşi implică propriile legi ce ţin de subiectivitate. Coordonarea este identificată de J. . dar g.. int'ligenţa constă din coordonări ale operaţiilor reunite în ansambluri sau structuri. de_a reveni la punctul de plecare. Concomitent. do regulă. 296 sînt coordonate logic si matematic. Clapart'de. Operaţiile concrete. acomodîndu-se. se angajează simultan în două direcţii: de interiorizare reflexivă şi de exteriorizare experimentală.putîjid să se orientere ţpre să se examineze reflee a 'însăşi. G. Şi acesta este însă relativ. vom constata odată cu g. incluziune.B. în literatură se menţionează similar „abstractizarea abstractizărilor" şi „generalizarea generalizărilor" (Ci. Reverii bilitatea implică un invariant U< biectual sau relaţional) mijlociuconservarea conceptelor. timpului şi cauzalităţii sau' necesităţii.. în sensul că fiecare operaţie va fi de acum încolo în acelaşi timp inversa unei alte operaţii şi reciproca unei a treia. alternativ se separă şi se reunesc. sînt mereu deschise spre hune şi mereu repliate asupra lor hişile. fiecare operaţie 1 a re reciproca sa (A :. g. Kostiuk). Selz între g. La acest nivel înalt de dezvoltare intelectuală ce se constituie în preadolescentă şi se afirmă. g.G nant la Piaget ca şi la E<j. in genere. cea prii. reprezintă un nivel mai avansat al inteligenţei. xiv şi să construiască. reflexivă nu numai o gamă largă de combinaţii posibile. înaintea limbajului. de a se subordona realului şi totodată de a-1 depăşi. Se reia astfel opoziţia mai veche 297 . dar şi la o fecundă mobilitate constructivă. Reproductivul şi productivul se mijlocesc reciproc. J. în virtutea relativei autonomii la care ajunge. în modelul intelectului. Inferînd legi ale obiectivitătii. Adevărurile relative la care g. inversare permite discriminarea claselor şi coordonarea lor în clasificări. Piaget numeşte necesitatea logică (de ordin implicativ). denumite aşa întrucît operaţiile sînt aplicate altor operaţii. reproductivă şi cea productivă şi creatoare trebuie înţeleasă în sensul tendinţelor g. ci şi faptul că însăşi necesitatea este cumva subiectiv reprodusă în forma a ceea ce J. mijlocind reuşita prin structurări şi utldizări de relaţii şi apărind. GuilIford. inversă. Cunoaşterea este construcţie într-un grup operaţional de transformări. se construieşte în procesul cunoaşterii şi acţiunii şi la fiecare nou demers îmbogăţindu-se şi structurîndu-se deschide noi perspective pentru cunoaştere şi acţiune. raţionamente ipotetico-deductive. luată ca proces. în vederea echilibrărilor cognitive. ajung să se grupeze în „sisteme de ansamblu" ce. dispune de largi posibilităţi combinatorice la acest nivel. Reversibilitatea operaţională tot mai accentuată duce în acelaşi timp la stabilitatea grupului ce se reechilibrează. Inteligenţa este „organizare constînd într-o construcţie de structuri operatorii ce porneşte de la coordonarea generală a acţiunilor". diferite drumuri spre aceeaşi ţintă) şi tranzitivitate (aceleaşi operaţii generalizate se aplică şi la alte situaţii). abstracte. Acomodările convergente cu depăşiri sînt mecanisme ale progresiei integrărilor şi. Este „o interacţiune continuă a subiectului cu obiectele. va face posibilă disocierea formei de conţinut şi operarea tranzitorie cu modelele formale.. Odată cu constituirea grupului dublei reversibilităţi. R.'j de inversa (negativa) sa (ex. corespondenţă.-:tfuc}iilt anterioare". Cattell semnalase distincţia dintre inteligenţa cristalizată şi cea fluidă. a extragerii de noi idei din propria experienţă. nu se mai operează doar cu noţiuni ce se reunesc în judecăţi. Distincţia introdusă încă de O. deci o dublă mişcare de asimilare la structuri şi de acomodare a. mai tîrziu. nu devine productivă decît prin restructurări (M. Piaget vorb e ş t e d e s p r e o „abstracţiune re- G flectantă care depăşeşte şi inte^rea:ă cor. ordine. prin sistematică şi esenţialitate. iar J. Janet. iar cea prin reciprocitate permite degajarea sistemelor de relaţii de tip logic.. Wertheimer). formulate ca propoziţiuni.-• A. prevede o producţie convergentă şi alta divergentă.t< I! . adu uare-scădere). Aceasta din urmă dezvoltată. după P. în adolescenţă. în timp ce percepţia urmăreşte însă iti nerarii ce sînt ireversibile. pentru că au devenit. ceea ce face posibile şi transformări: directă. spaţiului. Piaget cu autoreglajul. asociativitate (drumuri ocolite. Thorndike nu este acela de g.esentialmente reversibile". ci o contopire operatorie într-un tot unic. Grupul operaţiilor formalr. care este e-enţialmente practica. operaţiile intelectuale ce mijlocesc noţiunea sînt. circuitul interacţiunilor cognitive cu lumea dezvoltîndu-se „în spirală". realul fiind depăşit prin posibil. Pe plan senzoriomotor se întîlneşte reversibilitatea ca posibilitate de a reface un drum. o operaţie se lea. H. spre infinit. îşi are în propriile sisteme germenii dezvoltării. Wallon. în forma ei senzoriomotorie. ci de inteligenţă. acestora la real". intersecţie. parvine sînt condiţionate de indisociabilitatea dintre subiect şi obiect în cunoaştere. Relevăm ca dimensiune coordonativoperaţionalâ esenţială a sistemului de ansamblu — reversibilitatea. Inteligenţa operaţională presupune compozabilitate. G.B e:. reciprocă. o acţiune este executata in cele două sensuri air parcursului. Restrictiv. ci se combină între ele înseşi judecăţile. ce evoluează concomitent pe mai multe planuri. iar inversa celei reciproce fiind totodată corelativa (sau dubla) primei operaţii". purtînd asupra claselor de obiecte sau relaţii. Operaţiile de asociere-disociere. Considerînd că operaţiile intelectuale influenţează asupra obiectelor.. „nu are loc pur şi simplu o juxtapunere a inversărilor şi reciprocităţilor. deplasare etc. G. x este fratele lui v după cam y este fratele Iui x). . Deprinderile intelectuale sînt indispensabile în g. G.

interne. care însă fiind esenţialmente cognitivă are o dinamică mult mai complexă decît cea pe care o prezintă vorbirea. Secreţiile endocrine ca elemente constituente ale mediului intern şi ca mediatori chimici ai funcţiilor nervoase exercită o anume influenţă asupra vieţii psihice. întreg sistemul limbii devine obiect şi apoi structură a g. al „tendinţelor determinante". La rîndul lor procedurile euristice rezultă frecvent din redimensionări şi modificări ale prescripţiilor algoritmice. principale sînt: epifiza. suprarenalele şi glande sexuale. considerate sul) diverse unghiuri (v. Deci între cele două tipuri de operare se închide un circuit care însă rămîne deschis în raport cu realitatea. formaţiuni specializate in secreţia unor substanţe (hormoni) care se varsă diiect in singe şi care au acţiune îeglfitorie asupra organelor şi ţesuturilor. a •problemelor. devine parte integrantă a existenţei subiectului. înţelegere. este orientată finalist şi implică veritabile eforturi voluntare. dar ceea ce a fost euristic devine algoritmic. făcînd parte din marele sistem social". G. (O. sau alt'simboluri acceptate social. g. identificare a semnificaţiilor. tiroida. Expîorînd resursele informaţionale asigurate de memorie cu care se intersectează. sa iar nu g. se subordonează unor planuri mentale. Meili consideră 209 roFizĂ performanţională. G. fapte de care se ocupă endocrinopsihologia. Apostel consideră că g. şi-o dezvoltă. G. Frecvent activitatea de g. cea a înţelegerii ca decodificare noţională.G dintre modelul lui E. în acest sens este concludentă relaţia dintre transformările de tip algoritmic caracterizate printr-o înlănţuire standardizată a operaţiilor şi transformările euristice desfăşurate liber. cei mai mulţi autori văzind în aceasta nota definitorie a g. nu s-ar putea dispensa de procedurile rutiniere. ci intră în mecanismele intime ale g. şi este călăuzită de intenţii. invăţare. Uruncr). mai economicoase şi sigure. este reductibilă la învăţare.rcMirs^U. devine creatoare mai ales cînd tratează euristic situaţii care ar putea fi depăşite momentan. hipofiza. sînt inseparabile. este considerată şi ca un proces de decizii secvenţiale. paratiroida. aparţine subiectului ca „sediual interacţiunilor colecti-. de adaptare prin depăşirea cognitivă a obstacolelor. im este numai un purtător al mesajelor. este studiată în trei perspective: a) genetică. al inteligenţei prin i. psihologic. construinclu-se în raport cu sarcinile adaptative specifice şi ghidînd activitatea continuu.emerge din trecut si se orientează spre viitor. nu pot exista una fără alta şi trec ui. mult diferenţiată şi rapidă. semnalînd şi mijlocind toate evenimentele.ţionale. în raport cu sarcinile ce şi le propun. în realitate diversele laturi sau modalităţi funcţionale ale.eul- tatea g. în bună măsură. informaţionale . şi g. g. g. Spre deosebire de reglarea nervoasă.i opei :-. rezolvare de probleme). HI- . Putînd fi definită ca modalitate superioară de comunicare culturală cu mediul. disciirsicita/co fiind o notă caracteristică g. cu mijloacele algoritmice. Decide însă subiectul prin g. b) funcţională. întotdeauna uzînd de dispoziţiile funcţionale interne şi întotdeauna desemnînd prin conceptele sale şi referindu-ie la real.. <'. reglarea endocrină e continuă. permanentă. mofivaţionale si aptitudinale ale subiectului. e probează în raport cu mediul s în care subiectul trăieşte şi acţionează. Thorudike. se desfăşoară ca o activitate multifazică şi multiplanică. punct de intersecţie sau sinteza". Xu se poate gîndi fără un supoi i senzorial (imaginile persistă masiv în g. de unde şi atributul de inteligentă. de rezolvare. în realitate sînt trei modalităţi solidare ale g. deşi filogenetic este primordială (întîlnindu-se şi la plante).) după cum nu se poate fără adaptarea unui cod efici«-jii de comunicare. Dai. L. c) adaptat)V- 298 GLANDE ENDOCRINE (glande eu secreţie internă). ca „sistem cu autoreglat. în psihologia contemporană. GLANDĂ PITUITARĂ v. Minsky evaluează procedurile euristice în chip superior. dacă am personifica g. îşi asumă sarcini de pridiejie. ruptă din contextul sistemului integral al subiectului social în continuă interacţiune cu lumea sa.ă f-. ca funcţie abstractă. G. satisfăcător. sînt maxime. se desfăşoară larg şi evident TT" fnultifa~ic. G. Construcţiile mintale sint menite să semnifice esenţial realitatea şi propriul < u şi să proiec> teze activitatea. TIROIDĂ GLOBALIZARE. Orice senniificare este şi o anticipare a ceea ce est: in esenţă şi poale deveni un obiect. Aceasta pentru că.e.Â. Ach. mai ales.încercări şi erori" sau tatonare r-i modelul lui X. reconsiderate recent ca strategii ale g. dirijată. . Aceasta însă implică funcţia de decizie a g. pe care genetic.a în alta. prestabilite şi verificate. procesele de g. exploratoriu. J.. Ceea ce o tensionează şi obligă la construcţii sînt situaţiile de obstacol. depinde d<. eficienţa g. timusul. în aceste situaţii problematice afît progresele cît şi eficienţa g. de formare a conceptelor şi structurilor operaţionale prin învăţare spontană şi. în situaţii comune. Reglarea endocrină cu acţiune difuză şi mai lentă este auxiliară celei nervoase. rămîne întotdeauna un proces vital. care trebuie urmărite i'euiru a întregi schema cunoştiniel'ir elementare despre g. percepere t o tală difuză cu o slabă realizare a discrimina n i . g. tratînd-o aparte. g. fiind la rîndul ei controlată de sistemul nervos. Cuvîntuî. g. care este complexă. Miller. Ar fi însă o mare greşeală dacă am izola diferitele conduite intelectuale. printr-o construcţie continuă de ipoteze şi verificare a lor în plan mental sau în experiment efectiv. Această dinamică izvorăşte dintr-o motivaţie. Purtînd asupra proceselor obiective... GLANDULA TIROIDEA v.

întrucît ca nu rămîne identică în timp. se relevă ca o metodă parţială în studiul omului şi trebuie de aceea să fie corelată cu celelalte metode ale caracte- 301 . în special in metodele cercetării operaţionale care urmăresc găsirea indicilor de eficacitate maximă. \ iteza. rezumînd iu conţinuturi simbolice anumite raporturi cantitative. de o stare momentană (graba. Aceasta introduce principiul expresiei după care orice mişcare exteriorizează mobilul.' 300 G structură în care orice trăsătură îşi găseşte semnificaţia numai prin relaţia cu celelalte trăsături si în raport cu întregul (A. GNOZIE. fără accent si trasate lung semnifică subexcitare. prudenţă. GRADIENT. în schimb pretenţiile ridicate de unii grafologi cu privire la posibilitatea g.G g. un factor do inteligenţă constînd <lin „reunirea într-un tot a elementelor". imprudenţă. capacitate perceptivă de recunoaştere a obiectelor după însuşirile'lor palpabile. puncte. impersonală — absenţa originalităţii. Athanasiu). Raportată la caracter. Punctele simbolizează elemente de diferite naturi. GLOSOLALIE. echilibru. Scrierea fiind o înregistrare. Limbajul gialic se referă la toate senim-lr adresate văzului ce pot fi manipulate de majoritatea oamenilor. Crepicux-Jamin adaugă „rezultantele" (combinaţii între trăsături) ajungînd la un adevăr atomism psihografic. scrierii. filiformă — precipitaţie. hîrtia. continuitatea şi orinduiiei. studiind-o în ritmul. a ceea ce s-au numit genuri şi anume: forma. Parhon apreciază scrierea ca pe un adevărat seismograf ce înregistrează dinamica personalităţii. viitorul său. pe o anumită direcţie sau în direcţia unui punct maxim . înghesuită — timiditate. exprimă un raport de covarianţă ascendentă. fermă — rezervă. imaginaţie disciplinată. Alienaţii pretind că vorbesc în limbi străine. G. de scop. L. Pe postulează o dependenţă cauzală între trăsăturile grafice şi procesele psihice (cu mai multă sau mai puţină îndreptăţire). Teoria g. ceea ce indică spirit calm. Scrisul depinde de o serie de condiţii exterioare (peniţa. echilibru.i. Parhon abordează problema relaţiei dintre scriere si personalitatea somatopsihică. Se parc că scrierea ne poate oferi date revelatoare sub aspectul spiritului analitic şi al stilului cognitiv. Moreau şi Delestre împart scrierile în 3 categorii: 1) caractere regulate. a drumurilor critice. ea nu ne poate revela valorile morale şi estetice. sinceritate. astenie. dezordonate. direcţia. originalitate. în analiza unei scrieri se pleacă de la particularităţile fiecărui grafism. a fluxurilor maxime. figuri. echidistante. inegale. oferă unele indicaţii privind voinţa. figură formată dintr-o mulţime de puncte sau noduri legate între ele prin săgeţi sau arcuri. Termenul introdus de Michon (1872) care vorbeşte despre o fiziologie grafică constînd din studiul mişcărilor. GRAFOLOGIE. ci mai curînd gradul şi stabilitatea unor deprinderi. Hali a introdus expresia g. dimensiunea. constînd în accelerarea mişcărilor unui subiect animal sau uman. constantă — spirit coerent. 1. Cercetări interesante s-au făcut pentru a se vedea expresia diferitelor temperamente şi a constituţiei în scris. St. o boală cronică). cauzală). 2) caractere lovite. atenţie. Scrierea apare ca '. a ordinii unor operaţii sau a ramificaţiilor raţionale ale unei probleme. discreţie. o engramă a proceselor activităţii nervoase superioare. relaţie exprimînd creşterea unei variabile în raport cu o alta. rapidă — activism. al combinaţiilor trăsăturilor. presiunea. GRAF. ducînd însă la modificarea unor trăsături. intensitatea. etalată — personalitate expansivă. forma grafică învăţată etc). GRAFIC. în glosomanie cuvintele nu au un sens constant şi nu există nici o schiţă de organizare sintactică. ordonată — spirit lucid. Cercetările şi observaţiile făcute arată într-adevăr că evoluţia şi modificările personalităţii determină modificări ale scrisului. metodă de prezentare a unor date sau informaţii pe diferite suporturi. 8) caractere moi. O clasificare mai nouă (N. Această teorie permite construirea unor algoritmi aplicabili în rezolvarea a numeroase probleme din domenii variate de activitate: determinarea drumurilor de lungime optimă. ci se schimbă în anumite limite. fără aliniere. simplă — simplitate şi naturaleţe. slriusă. Klages consideră scrierea ca o unitate. Sillamy) pretinde la următoarele corelaţii: scriere verticală — fire rezervată şi discretă: •măruntă — minuţiozitate. C. avariţie. atenţie. omogenă. încredere în sine. direcţi. spre deosebire de g. clară — grijă. între care se poate stabili o legătură oarecare (ex. creînd un instrument ce este folosit pe scară largă. condiţii în care aspectul general al scrierii poate fi păstrat. (ex. tipografică — cultură intelectuală. nu ţin de o tratare ştiinţifică a problemei. studiul scrisului în vederea determinării identităţii şi particularităţii autorului lor. răsfirată — spirit clar şi lucid. G. prin linii. şi distribuţia ei pe hîrtie. ornamentală — vanitate. ceea ce exprimă violenţa.I. curbe. studiul ei va trebui să fie făcut dinamic. interesul subiectului. urmînd evoluţia personalităţii în timp. abstractizează sensul fizic al g. o boală acută) sau de anumite condiţii permanente. sindrom do utilizare de către alienaţi a unui limbaj primitiv şi fantezist de construcţie proprie. caracter independent. prudenţă. S-a remarcat că metoda scrisului este o metodă valoroasă şi în diagnosticul tipologic. C. pe măsură ce se apropie de ţinta sa. căutarea efectului. al funcţiilor. de a prevedea modul de acţiune al individului.

interpretativă şi de planurile interne ale acţiunii verbale.'. C. Cliomsky şi care. pornitul de la un sisieui foarte simplu de categorii de demente şi reguli de transcriire". 1968). (de la micro. c a .de r. definind grupul la care un individ se raportează ca membru sau din care ar vrea să facă parte. al indivizilor este determinant în constituirea sa de atitudini. aspectul său fiind acela al unei structuri în formă de arbore în care fiecare ramură. Chomsky — subiectul normal are predispoziţii native. anumite persoane putînd să reprezinte un g. :. inter comunicare a şi iuterinflueuţa (!. GRAMATICĂ GENERATIVĂ (TRAN SFORMATTVĂ).. de asemenea. sentimentul de ataşament. pierzîndu-şi orice autonomie individuală. Generarea prepoziţională este extrem de bogată şi plastică. este dată de incapacitatea individului de a se autoaprecia corect şi derivă din individualism. în -conformitate cu anumite norme prestabilite (R. situaţiile absurde. considerai MI perspectivă psihologică. prin trecerea de la 303 . limba nu este doar un sistem stabil de codificare. îndatorire şi bunăvoinţă. se concentra <i eipra acol'juşi probleme). A. Ktâpîîui'. determină sau influenţează comportamentele şi atitudinile celor care se identifică cu el. în teatru g. propusă de X. GRUP DE REFERINŢĂ. tendinţă a indivizilor de aceeaşi speţă de a se reuni şi coexista în mulţime nestructurată sau turmă. La baza acestor transformări ar sta g. şi de motivaţie. Se porneşte ele la un enunţ formal din componentele de bază din a căror transformare rezultă alte enunţuri. GRUP. funcţionalităţii lor. mai rar. cu abu^ de sublinieri şi majuscule). colectivitate umană ai cărei membri se află în raporturi de interacţiune. în psihopatologie esu: mai frecvent întîlnit termenul du „idei de grandoare" asociate ce! mai adesea ideilor delirante de persecuţie şi întilnito în paranoia şi în schizofrenia paranoidâ şi. GRANDOMANIE. GRATITUDINE. „indiscutabil superior altora". jH'cto ale anormalităţii (ex. Merton. Sfera noţiunii de g.. Principalele criterii de diferenţiere a microgrupurilor de macrogrupuri sînt următoarele: mărimea sau talia grupului (microgrupurile sînt alcătuite din 2—3 pînă la 30 — 40 de membri. apreciere. GRAF0MAN1E. identificarea (sentimentul apartenenţei la un grup sau conştiinţa condiriei de membru descreşte. tendinţă patologică spre exprimare în scris sau spre a scrie pentru scriere. Colt. înfrîngerea personajului grotesc reprezintă.m. o depăşire a situaţiilor absurde şi o demistificare. ţi-a făcut mult bine.acrogrupurilo au dimensiuni care cresc relativ nelimitat). fiecare propoziţie se situează într-un cînrp generativ.. Dr> din cercetările făcute in rapui i cu g.G vulogiri. focalizarea atenţiei. seama de factorii prelingvist i.. 302 r GREGARISM. familia. introdus de H . este mai restrînsâ decît cea a noţiunii de colectivitate. GRUP DE APARTENENŢA. foarte valoros.i.. în stările maniacale. structurile (reţeaua relaţiilor de stat u t şi de rol de comunicare. Hyman. într-un anumit domeniu şi alte persoane în alt domeniu. „permite construirea enunţurilor celor mai complexe ale limbii. dar în mod diferenţiat. după 1. sînt: normele şi valorile (constituite într-un sistem valorico-normativ). GRUP MIC. Coordonatele psihosociale alo g. G. este realizat şi prin bufonerie.. reprezintă o nuanţare mai b. mai mult sau mai i>i''ai ".de r. a lui N. modelai generativ apare ca fiiind prea puţin plastic întrucît nu ţin.g.lolor-ită ca metodă de identiiieare a autorului scrisului. contradicţiile monstruoase şi înfricoşătoare.olu.i de catie :-ubiect a acestor structuri şi a \< gulilor de transformare di linest" competenţa sa lingvistică.iorugrup descresc posibilităţile membrilor de u. iar n'. ansamblu relaţia redus de indivizi aflaţi în relaţii inter personale de cooperare.celula" fundamentala a psihologiei ^••cia'c. autoritate. Pornind de la structuri ce sînt susceptibile de restructurare conform unor reguli.der. la acest nivel desfăşwîndit-se fenomene psihosociale de li'jj'. Do pildă. frizează ridicolul şi provoacă ironie. faţă de o persoană cari' te-a ajutat.i:iisul paranoicului este încetinit. frecvenţa interacţiunilor (microgrupurilc permit o reunire a tuturor membrilor în acelaşi loc şi acelaşi timp. valonto sub raportul prodispu ziţiei lor spre actualizare şi .kv. după Brcsson.i. G. termen. unor a . Clionir. comunitatea locativă sau sportivă.i cum sînt interacţiunea. coi-'K. ci reprezintă un ansamblu nelimitat de propoziţiuni rozul i~atc dinlr-o combinatoricâ verbală. valori etc. simţăminte înalte. nzultă că propoziţiile JIU sînt e.ni'tcirc şi constituind .gat afectivă decît recunoştinţa şi presupune delicateţe. Mihu.. G. datorită căreia individul se apreciază pe sine şi se comportă ca fiind foarte inteligent.-. presupune mai multe variante de ales. . putere şi valoare) şi comportamentele (unificate şi stereotipizate). G.spre m.K. GROTESC. liste folosită în medicină pentiu relevaiea. de component. echipa profesională. Deseori g. ostile omului. partic-ilaritate a unor ansamburi de imagini şi formulă artistică accentuînd uritul. Există structuri de suprafaţă de ordin fonetic şi lexical şi structuri de profunzime co rezida i n l r o relaţie seuniilie a t n ă . 1974). atitudine ivvorîtă dintr-o hipertrofiere a conştiinţei de sine.'icnrc. in erirninali-tică es1'.<>cuţA etc. grupurile primare din care face parte individul şi după care se modelează.g. pentru care — cum susţine X. H . ceea ce este tot mai puţin realizabil pe măsură ce cresc dimensiunile grupului). unitatea politică.

La nivelul mierogrupuriior. G. Lewin). derivate sau mixte şi senzaţii g. nu se realizează totdeauna în formă absolută şi nu se extinde asupra tuturor g. Compensaţia g. distribuţia spaţială (aranjamentul membrilor sau structura microecologică a vieţii de grup). relaţia de grup păstrează caracteristicile planului psihosocial elementar. Grupuri creative pot fi naturale sau pot fi constituite formal (A. Amestecul g. acru. după raportul grupului cu un obiectiv ştiinţific. Microgrupurile conţin cele mai pregnante manifestări de ordin psihosocial. Pentru procesul de educaţie se subliniază condiţia de mediu educogen la g: tipurile de fot mare (clasa 304 G şcolară. Există două ipoteze cu privire la recepţia g.. apare ca efect al postacţiunii şi depinde de concentraţia substanţclor-stimuli. mai complex.: litateşi de libertate în grup). adăugind însă structuri relaţionale noi şi scopuri care vizează satisfacerea nevoilor întregului grup şi. Moreno). după raportul grupului cu scopurile colective. Relaţiile infragrupale în cadrul macrogrupurilor. este independent de nota afectivă agreabilă sau dezagreabilă.il grupuluiîşi asociază un sentimeui de plăcere). Din întrepătrunderea parametrilor proprietăţilor de bază rezultă o serie de proprietăţi derivate ale microgrupurilor.< risticilor psihice şi sociale <<':• membrilor). din punct de vedere psihosocial. Microgrupurile se diferenţiază între ele după variate criterii tipologice: după modul de participare se disting grupuri de apartenenţă şi de contact. cultura. Kuckulies şi Tacger (1938) adaugă şi g. dinamică (K. conformitatea. Contrastul g. dulce şi amar la care Hahn. tonul hedonic (nijsura în care condiţia de membru . opinia publică. controlul (tendinţa grupului de a regl. Recepţia g. semnifică o preferinţă motivată prin valori estetice sau de alt fel.la macrogrup). grupuri de bază (grupuri-scop. intimitatea (gradul de apropiere reciprocă a membrilor. nespecifice.uimite cooptarea de noi membri. mai mult. acest fapt constituind unul clin principalii factori ai studierii lor prioritare de către psihosociologie. . b) Lazarcv (1922) invocă procesele de ordin chimic. grupuriînchise şi deschise. forţa (măsura î n caic grupul are sens pentru membrii săi j. struţii u. modelele educaţionale.i conduita membrilor săi). de unde şi caracterul suprainterpersonal al acestor raporturi. servire a unor interese particulare —. moda. numită complexă sau asociativă. Submodalităţi ale g. este dependent şi de starea internă a organismului. în alt sens. cum sînt: autonomia (gradul în care un grup funcţionează independent de altul).l\ 3ales — etc. modalitate de recepţie a proprietăţilor chimice ale substanţelor solubile. grupuri artificiale (experimentale sau de laborator) şi naturale. Principalele funcţii ale g.: a) Renqvist (1919) pune apariţia excitaţiei pe seama unor procese fizice. participarea (măsura angajării in sarcinile de grup). zvonurile.m. de ordin interpersonal — direcţionare. centrate pe sarcină). cunosc o amplificare a aspectelor formale. cum sînt informaţia colectivă. după gradul de instituţionalizarc. Corespunzătoare celor 4 senzaţii de bază există şi 4 tipuri de receptori g. diferite dau naştere la o a treia senzaţie. g. omogenitatea (similitudinea carai. propaganda. conştiinţa de grup. de la distanţă. de reglare a comportamentului şi relaţiilor interindividuale. GUST.G micro. după tipul de legătură (personală-impcrsonală). (metoda excitării punctiforme). care joacă un rol important în modelarea şi stabilizarea coloritului emoţional-afectiv al g. j . Acţiunea unei soluţii de amestec provoacă două senzaţii distincte. de securitate productivă etc. în special la nivelul claselor sociale şi al naţiunii. după permeabilitatea intrărilor şi ieşirilor. de bază. consensul (adoptarea de atitudini asemănătoare faţă de acelaşi obiect). după cum fuzionînd două senzaţii g. modelele şi valorile lor fiind decisive pentru formarea i dezvoltarea respectivei pers soane (J. flexibilitatea (gradul de inform. stabilitatea (menţinerea grupului ca atare cit mai mult timp). Maissonncuve).) şi la grupurile de referinţă (cele care exercită cea mai mare' influenţă asupra unei persoane. inductoare şi induse.•tutelor în cadrul grupului). Printre proprietăţile de bază ale microgrupurilor se înscriu: talia (redusă). Osborn). grupuri primare (psihosociale sau informate) şi secundate (formale sau organizaţii sociale). capacitatea de autoorganizare.:rca (dezvoltarea unei ierarhii a s ! . perno nbilitatea (măsura in care grupul . coerenţă. pentru sărat.. este activă şi pasivă. ale unor structuri sociale mai largi. acceptarea şi respectarea efectivă a normelor de grup. apare în forma mascării. sînt: de integrare socială a individului. coeziunea şi eficienţa sau productivitatea. în principal. Caracterul gnostic al g. afirmîndu-se cu pregnanţă fenomenele interactive indirecte. grupului autoanalitic competent — R. alcalin. Se disting şi senzaţii de g.

mirosului. împuşcături.. . ceea ce rezultă clin exerciţiu. de experienţa de viaţă. H. Hubilual. care nu izbutesc să determine convingerea bolnavului asupra existenţei lor reale. au un caracter duşmănos: proferează injurii. îi dă impresia realităţii.cn7. HAPTIC. I'eniru bolnav insă li. ansamblu de trăsături caracteristice.i•f formele de sensibilitate.persuau'-'r săualuase. uneori."pli<\ intnicit nu reflectă e--w. fiind automatizat. Conţinui ui li. HABITUS.. Fiind. put avea un caracter favorabil sau nefavorabil. Halucinoidc. Fanatismul mistic. după Ball. sini orbi. Tiuitul urechii. Cele mai frecvente sînt h. dar acestei nu sînt determinate de voci. P3EUEOHALLCIXAŢ1I HALUCINOGENE. Termenul nu trebuie deci înţeles numai (sau în primul rînd) iu sens geografie-topografic (pentru care este mai potrivit termenul de biotop). „vocile" sînt agreabile.>• . care le apreciază în mod critic. gustului etc. 'substanţe chimice capabile de a induce fenomene halucinatorii (ex. care să le uşureze situaţia. ci i şi orgai'i/ării logice a răspunsurilor izvoiită din necesitatea de coerenţă a personalităţii. Tehnica modernă este din plin folosită în construirea unor instrumente. determină si o conduită corespunzătoare: bolnavul îşi astupă nasul la „mirosurile pestilenţiale". auzului. care coroborate cu procedeele educative contribuie la reducerea gradului de deficienţă sau la facilitarea proceselor de compensare. unde se realizează pentru copil un învăţămînt adaptat infirmităţii respective.ii ales la constituţia somatică.. particulare unei persoane. are un caracter de obiectivitate. obişnuire cu un excitant. dar care n-au o cauză externă cte.ă atingă 1 • . formă simpla <]-. al căror caracter artificial şi patologic este recunoscut de către bolnav. termen introdus de Revesz. întîlnit în numeroase afecţiuni neuropsihice. denumire dată unor fenomene de telekinezie (v. tiv fără să existe un obiect sau fenomen real. HANDICAPARE. iar pentru adult se depun eforturi în vederea readaptării lui la o nouă profesiune. care să stimuleze corespunzător organele de simţ . datorită faptului n"< a u " dfficierţ. HANTISĂ (POLTERGEIST). Afectiv h. au fost create diverse metode şi procedee educative. de obicei. uneori este convins de existenţa actuală a obivetu'ni ei. Spre exemplu. pot r. . HALUCINAŢIE. echipamente. marijuana. HALUCINOZE. pipăitului. paralitici). H.. urmate de cele ale văzului.) constînd din acte fizico (mişcări de obiecte. invective.t i in i\< [>• >i t cu semenii lor. obscenităţi etc.II DICŢIONARELE ALBATROS HABITAT. HALO EFECT. vede animale. vedenie. denumire dată situaţiilor în care unii subiecţi 20* sini d'.5 :.> celor eu infirmităţi motorii (şchiopi. este un simptom. în dorinţa de a veni în ajutorul acestor subiecţi. proprii. handicapată este considerată orice persoană care este pusă într-o situaţie foarte dezvantajoasă ei. fenomene psihopatologice de formă halucinate rie situate între reprezentări vii şi halucinaţii vagi. desemnînd calitatea tactului activ sau palpaţiei.(.'<. Educaţia deficienţilor se face în instituţii speciale. reprezintă contagiunea răspunsurilor în cadrul anchetelor prin chestionar. surzi. se fereşte de „animalele sălbatice" văzute etc. indi397 . oameni. devenind obişnuit. subiectul bolnav aude voci. mescalina).. halva n u l i ' ' o auditiva. împuşcături reale. o „percepţ' 1 ' fără obiect". tulburare psihică denumită iu limbajul popular arătare. se referă m. H.oi i-ilâ. tulburare a percepţiei manifestată prin i\y\. motoi ie. persistente. h. ansamblu de condiţii oferite vieţii de către mediul ambiant (de către un ecopv. Spre ex. scene de groază. generează h. dispozitive. cu un conţinut religios. zgomote) ce ar fi provocate numai prin inducţie psihică..tom). daiorită atit iradierii afective a miei întrebări asupra cleilaite.. răspunde „vocilor". mintală sau orice altă infirmitate. Prin extensie. fenomene de proiecţie imagistică (de aspect halucinator). riţia unor imagini de tip peri. precum şi cei cu diferite forme de înapoiere mintală. surdomuţi. în categoria handicapaţilor sînt incluşi subiecţii cin. Ilabititare. este legat. HALUCINAŢII PSIHICE v. Reprezentarea este luată drept percepţie a unui obiect prezent. în tehnica chestionarului este necesar să se aibă în vedere posibili- tatea unor bias-wri produse de acest efect.'za va ui a ja. elogiază sau. şi care să-i apropie cit mai mult posibil de omul fără deficienţe. este o falsă y. care apa306 re şi la. dimpotrivă.'-.

i survenite a sistemului baitonaşelor din retină. considerat pe verticală sau orizontală. se prezintă în antiteză cu raţiunea dar nu poate fi înţeles fără raţiune.il. Produce euforie. HAŞIŞ. numită popular „orbul găinilor". substanţă extrasă din cînepă indiana. stări confuze şi extatice. Piaget scrie „ideea de h. caracterizat printr-un deficit parţial sau total al posibilităţii de a efectua mişcări voluntare ale membrelor unei jumătăţi a corpului. Debutul h. la copii. 309 . HEBEFRENIE. Subiecţii ajung pe la 6 7ai. jocurilor. HERMAFRODITISM. get şi B. formă tipică gravă. Ginandrii sînt subiecţi feminini cu caractere masculine. se manifestă printr-o absurditate comportamentală. asigurarea unor condiţii minime în care acţiunile umane să aibă numai satisfacţii. contemporan. care se caracterizează printr-o evoluţie nefavorabilă. HAZARD. HEMIOPIE. Avînd în vedere urmările.T ir aproximate cu ajutorul le<. datorită afectării emisferei cerebrale opuse sau a căilor de acces către aceasta.. Prin intoxicare se ajunge la destructurarea. să aprecieze h. ca întretăiere a două serii determinative. cu reacţii emoţionale inadecvate şi nemotivate. datorită blocării congenitale su. ca situîndu-se I. fiind foarte frecvente formele de debut pseudonevrotic urmat de o rapidă instalare a elementului discordant manifest. formarea <-:. predominînd o euforie „vidă" şi neproductivă.. sentimentul absenţei unei jumătăţi a corpului. apare ca un eveniment „al cărui mecanism se comportă ca şi cum ar avea o intenţie" (H. HEBETUDINE. Bergson). torii. Bolnavul trăieşte într-o stare de reverie. în ciuda controlului vizual. la necesitate. şi dezordine. de unde înclinaţia de a pune totul pe seama norocului sau ghinionului. în condiţiile funcţionării normale a vederii diurne prin intermediul sistemului conurilor. 308 H insidios şi progresiv. in vederea dezvăluirii sensurilor lor ascunse. Cournot consideră că h. HERMENEUTICĂ^ disciplină. stare de tulburare a conscienţei ce se caracterizează prin dezinserţia şi îndepărtarea bolnavului de realitate. Poincare afirma însă că h. Engels înţelege întîmplarea ca o formă de manifestare a necesităţii. folosind planin • înclinate pe care bilele alinierau într-una sau alta din diivrti< ş. HEMISOMATOGNOZIE. comportament nerod (lăppische Verblodung — Kraepelin). rată de teoria. ca fiind ceva ce . iniţial înăuntrul teologici şi apoi preluată de filosofic. Plăcerea personală ar fi unicul scop al activităţii şi comportamentelor umane. prezenţa organelor genitale de ambele sexe la acelaşi individ. Studiul motivaţiei prognosticurilor formulate de subiecţi în decursul expenmentului-joc demonstrează că gîndirea probabilistă se situează la un nivel avansat al dezvoltării intelectuale (U. h. personalităţii şi demenţă. IY. restricţie a vederii unei părţi laterale a cînipului vederii binoculare.. cu un potenţial evolutiv mai accentuai al schizofreniei.. explicaţia fiind sir>.plăcere). urmate de apatie. fenomen întîmplător. rezultată din defecte ale sensibilităţii ariilor retiniene sau proiecţiilor centrale. teorie antică.'.. cit şi din punct de vedere social. HEMERALOPIE. drog inhalat prin fumare. poate fi datorată şi avitaminozei A. ilaritate. HEMIPLEGIE. ceea ce naşte fatalism. este o intîlniye accidentală ce pare a fi intenţionată. ceptului de h. în general h. formă de agnozie vizuală pentru jumătate de cîmp. sau se lansează în sisteme de ideaţie pseudoştiinţificăetc. J.H cînd ceea ce ţine de modalitatea tactilo-kinestezici. h.n-zistă" la încadrarea în operaţi iilor intelectuale. (demenţă precoce). La om h. este.! jumătatea de drum între ordii]. incapabil de a se concentra. că nu realizează şi nu poate stăpîni situaţia în care se află (G.a. defecţiune a vederii. incoerenţă şi inconsistenţă accent u a t ă cu privire la toate valorile sociale. care ancorează în indeterminism. în raport cu necesitatea previzibilă. comportament pueril şi capricios. care se ocupă ele interpretarea textelor saturate de simbolică. Principiu preluat de psihanaliză. Pareză sau paralizie a unei jumătăţi a corpului. hedone . prin tendinţa spre o demciiţiere profundă cu „tocire" afectivă. în general. HEDONISM (gr. abstracţiuni. constînd din absenţa capacităţii de vedere crepusculară şi nocturnă. Plehanov interpretează h.rimental. în tabloul clinic este sindromul negativ de discordanţă şi rapiditatea evoluţiei. J. o completare a necesităţii ce-şi croieşte drum prin mulţimea întîmplărilor. excepţional sau contingent. iar androginii bărbaţi cu aparenţă feminină. prin încadrarea în seria fenomenelor a k a . este o măsură a ignoranţei noastre iar J. el oferă impresia că nu mai este în situaţie (care i se pare străină). Jaures remarca că h.V. ce este sau pare a fi imprevizibil. HEMIANOPSIE. Şchiopu. clar nici absolutizarea h. Inhelder au studiat e\p. este cu totul excepţional (anomalie. ce impune evitarea neplăcerilor de orice fel. H. Ionescu). constituie un adevărat pericol atît din punct de vedere al sănătăţii. dezvoltată. acte stupide cu o notă de clovnerie.. G. defect al motilităţii. interpretate probabili-. în care faptul fortuit constituie o fracţiune completivă". analogii.. Marxismul nu acceptă nici totala reducţie a h. Problema este tratată. o implică pe acer . Pentru subiectul cognitiv. convingerea inexistenţei acesteia. Distinctiv. de operaţie combinatorie.inzat)..statistice.în timp ce la specii inferioare de animale este răspîndit (ca şi la plante). legată de numele lui Epicur. monstruozitate). M.

h. Opus hipoacuziei. care pînă atunci nu erau pei. exagerarea sensibilităţii dureroase. aceasta depăşind cadrul necesităţilor fireşti. jovialitate. stări haiucinatorii minore. în debutul unor afecţiuni psihice. se înţelege un sindrom carac'.. HIPNOPEDIE. fenomen do cădere într-un somn profund cu reducerea proceselor organice şi hipolcrmic la unele organisme în cursul iernii. pe un fond de pierdere în greutate şi tahicardie. referindu-se la întregul aspect comportamental sau prezintă o manifestare de mai mică amplitudine. la deliranţi este legată în special de tema delirului. H. H. HIPERESTEZIE. HIPERPROTEJARE. numai atîta timp cît este controlat. i se comandă şi el se supune lor. care survine în timpul trezirii (faza de trecere de la somn la veghe). ticurile.-j'uţi sau care erau percepuţi aii.. hipercxcitabilitate. HIPERMNE^SE. exagerai. nu ţin de vise. Se întilneşte in ienoada de surmenaj.. subiectul înregistrează cele mai slabe sunete.-.substanţă. a limbajului interior. manifestîndu-se cu predilecţie într-o anumită sferă a vieţii psihice.i'in că diametrul anterioposterior . HIPNAGOGIC. mai precis a hormonilor iodaţi tiroidieni. care determină o supra .". cel normal. persoanele respective suportă mai greu nu numai atingerea cutanată. este folosit pentru a desemna o activitate motorie exagerată debordantă şi nemotivat continuă HIPERMETROPIE.. HIPNAPOMIC. ce semnifică o relativă insensibilitate nlgieă. CÎJHI normele se impun. tulburare predominant cantitativă a atenţiei ( D I Ş P R O S E X I E ) .ţâ de copiii lor. Opus autonomiei. emotivitate exagerată. in stadiile prediomale sau de debut ai< bolilor infecto-contagioase.' rezultat dintr-o altă lege sau dintr-o cauză externă. pot fi totuşi considerate ca intermediare între vigilitate şi somn. predispoziţie exagorată. HIPERENDOFAZIE. maniacalii. Gradul cel mai înalt de h. termen folosit într-o dublă accepţiune: a) în neurologie prin li. materie. Defectul poate fi corectat prin ochelari cu lentile biconvcii'.. H. Astfel. de „introducerea şi fixarea informaţiei în memoria omului în timpul somnului natural" . în acest caz im. instabilitate. s< poate manifesta şi faţă de tineri sau adulţi. întrucît în diverse faze ale somnului se menţine o anumită 311 3J0 M. veche şi desuetă doctrină ce susţine că întreaga materie. Astfel. Opu. creştere a in teusităţii senzaţiilor şi percep!. HIPERPROSEXIE. HIBERNARE. dar şi zgomotele. Opus Iiit-. se dezvoltă în cîmpul obsesiilor şi fobiilor. exaltare. sau sub un anumit conţinut ideativ. opus hipomneziei. rizat prin apariţia unor mişcai. dureroasă.[l. Manifestări psihologice: insomnii. HILOZOISM (gr. de supra. . se iKniiK. HIPERALGEZIE. caracterizată prin exagerarea orientării selective a activităţii de cunoaştere. H. la melancolici. este manifestat de fobiei şi obsesionali. globului ocular este mai scurt deci -. k inc in — a se mişca).. este orientată asupra fenomenologiei somatice. defect anatomic al vederii. palpitaţii. pînă la patologic. poate interesa atit atenţia voluntară cît şi cea involuntară. tremurat uri. inclusiv cea anorganică este dotată cu viaţă şi chiar cu atribute psihice. h. Se poate provoca artificial la om în scopuri terapeutice. inhibări. ce tind'' :. mărire a craniului prin creşterea anormală a cantităţii de lichid cefalorahidian. copilul trece de la lieieroiiomie. HIPEREMOTÎVITATE. şi generează inevitabil conflicte. cum sînt. HIPERACUZIE. acuitate auditivă superioară. HIPERTIMIE. cu depresii şi anxietate: me'anco'ie. tip caracterizat prin excesivă producţie de secreţie a tiroidei. patologic li.iget constată că în dezvoltarea sa morală. datorită fapt'. HIPERKINEZIE (gr. iritabilitate. ieşită din comun. la n hipertrofiere a trebuinţelor.licitare nervoasă şi fizică. de masivă şi insistentă aducere aminte. hipoalgeziei. expansivtt a t e . calificare a stărilor de somnolenţă ce preced somnul şi cînd pot apărea imagini de tip halucinatoriu. dezvoltate de aceşti bolnavi.-.se sonoi izeze şi să st: obiectiv. h. este îndreptată în special asupra ideilor depresive. Eliznicenko.ua. . hiper --peste.'. . în caic funcţia reproductivă a memoriei este slăbită. în stările de excitaţie sau de intoxicaţii uşoare. iar la cenestopaţi şi ipohondriei. cu euforie. hyh . reactivitalo emoţională cwigerată. — prin metabolism crescut. după V. îmbracă un aspect general în stările maniacale. HETERONOM. i moliiitălii. In majoritatea cazurilor însă. bazată pe necesităţi interne si pe raţionament moral. au un caracter selectiv.similar halucinaţiei. Există imagini li. ceea ce duce la nedezvoltarea independenţei acest. disciplină (apărută recent) care se ocupă. HIDROCEFALIE.iginen se formează înapoia ret im-i (. zoe — viaţă).vedere lungă"). atitudine de grijă excesivă şi protejare maladivă a părinţilor f. II. lumina ele. b) în psihiatrie termenii! de h.v prin manifestări ea: paloare sau roşcată.ivat in funcţie de imensitatea !-•.II H hi logica şi epistemologia contemporană cuvîntul desemnează disciplina înţelegerii şi interpretării informaţiei ştiinţifice. ce.t w sibilitate la excitanţi subliminil. exagerare a tonusului afectiv. caracterizate prin scăderea pragirui şi asocierea cu tonalităţi afective din cele mai neplăcute. întrucît subiectul nu este în stare de somn. lor datorită coboririi pragului MU z'U'ial. J'i. în această fază pot apare imagini haiucinatorii. denumirea stării de fază hipnotică. de ex. Stările h. fără ca subiectul să le acorde credit. involuntare. la autonomie morală. HIPERTIROIDIAN.

dar din cele in. iar mai tîrziu — şcolaritatea. Sarcinile de învăţare pe care şi le propune h. diminuare a reacţiilor mimice ce acompaniază comportamentele obişnuite. drept mijloc central al psihoterapiei. Termenul este întrucîtva ambiguu. Sviadaş. se întîlneşte de asemenea în toate stă- 312 . Zuhar. accent pe predicate. este şi un mijloc de analgezic. iară ca el să poală preciza în ce condiţii a mai auzit-o. pot fi izolate experimental. HIPOFIZĂ (GLANDĂ PITl'ITARĂ). execută comenzile acestuia. asemănătoare somnului.S. stare indusă artificial. putînd fi de intensitate variabilă şi ajungînd în stările confuzionale grave chiar la aprosexie.a. Kulikov. lUaiorov. ca tehnică a învăţ. 1. descoperit de anatomist ii români Fr. au făcut demonstraţii concludente asupra învăţării în timpul somnului. Puşkina. Gheorţ. circumvoluţie care formează un arc de cerc ce delimitează corpii caloşi şi constituie la om partea principală a 313 rinencefalului. au căzut în desuetudine.a. O povestire şoptită la urechea uimi subiect ce doarme va putea fi ulterior recunoscută de acestei. clin punct de vedere electrofiziologic. Bliznicenko ş. în condiţii latente. Emmonds. Gheorghiu au recurs la această metodă pentru a studia diversele nivele ale activităţii nervoase. realizată prin cuvînt. Ghiliarovski şi K. provocată prin sugestie sau pe alic căi (ex. dori". H. şi printr-n dotaţie specifică a hipnotizorulm. animal. diminuare a capacităţii auditive. astenie. După N.R. H. Popa.hiu ş. încetinire (sau dispariţie) a mişcărilor periferice ale expresiilor emoţionale. acestea. fiind complementare II acesteia. un factor al jj# ests monotonia. dar numai în anumite condiţii şi în anumite limite. care au auzul tulburat. scădere relativă sau gravă a ansamblului sensibilităţii generale sau a sensibilităţii unora dintre organele de recepţie. se pot genera perturbări. Kurtis. în S. prin creşterea pragurilor senzoriale. rezervînd timpii din stări vigile pentru sartin majore de învăţare. Cele mai potrivite pentru învăţarea hipnopedică sînt primele stadii ale somnului: somnolenţa.. se întîlnesc de obicei în stările de surmenaj. Deci „somnul" este parţial. li. fluide etc.cedeu complementar al invirăr i. T. H. facilitînd automatizarea r>rn in.U. V. anumite puncte de veghe. putînd produce perturbarea funcţiilor fireşti ale somnului. HIPOPROSEXIE. dar nu exclusiv) şi după unele opinii. somnul superficial şi somnul neprofund. căile specifice h. adresare în stil de comandă.! cuvintelor străine.. face parte tot din categoria disprosexiilor (tulburări cantitative ale atenţiei). aplicarea metodei este rezervată medicilor specializaţi.. dar intonaţia calmă. se aseamănă cu starea de veghe Şi ftu cu 'JCâ1'1"3. şi H. Se formulează o serie de cerinţe şi faţă de limbajul utilizat: fraze scurte.de somn. glandă cu secreţie internă din regiunea hipotalamicâ. sila noi V. care prin h. V. sediul unor reacţii instinctive şi al unor reacţii afectiv* primare. HIPOMIMIE. Interacţiunea dintre hipofizâ şi centrii nervoşi ai hipotalamusului este realizată prin secreţii „endocrine" speciale aie neuronilor (neurohormoni) şi mijlocită de un sistem port de capilare. Ipotezele lui Messmcr despre mngnetism. sînt legate de procesul de învăţare din stare vigilă şi activă. HIPOACUZIE.) au dovedit posibilitatea relaţiilor hipnopedice. H. Charcot şi apoi E. irascibilitate şi anxietate.n: se restrînge la sarcini repetitiv •• de consolidare reproductivă cunoştinţelor. \V. Bleuler a introdus metoda h. HIPNOZĂ. cum ar fi semnificaţi. Subiectul hipnotizat rămînc în relaţii de comunicare cu inductorul şi. date geografice şi istorice. este iui „pi. Platonov consideră sugestia de diverse grade. persistînd. noţiunea este folosită în cazurile acelor subiecţi care aud greu. dezvoltarea sexuală. rilor şi dobîndirea de noi depnn. după cum arată Pavlov. Nu se recomandă practicarea masivă a inducţiilor hipnopedice. A. atît a celor uşoare. prin sugestibilitatea subiectului (de regulă isteroidal. diminuare a orientării selective a activităţii de cunoaştere.H receptivitate faţă de stimuli. în general. se pot adăugi şi noi informaţii. a fost intitulată hipnologie.•. Rainer şi Gr. cît şi a celor severe. care ar dispune de o anumita forţă prin care s-ar impune. Subiecţii induşi trebuie aleşi dintre cei mai sugestibili şi antrenaţi specific pentru a se „racorda" la informarea hipnopedică. H. în I..>: simple. dar care pot distinge sunetele suficient să înţeleagă cuvîntul rostit. HIPOCAMP. V. Disciplina care se ocupă de h. în tratarea maladiilor psihice (hipnoterapia). h. în afara cuvîntului. TniH>iV-e>. formule chimici-. . care prin secreţii hormonale asigură reglări organice de mare importanţă cum sint: creşterea. prin efecte cumulative. Cercetările ulterioare (Ch. După primul război mondial. aceasta s-ar părea să fie de aceeaşi natură cu cea implicată în relaţiile telepatice. discrete. V. fixarea unui obiect strălucitor). cînd subiectul nu poate fi deplin activ. înregistrată la magnetofon „lecţia" se emite cu o intensitate mijlocie. Cercetările mai noi au arătat că. Simon. B. Gernsback. în anumite liniile.S. copilului poale influenţa negativ însuşirea şi folosirea corectă a limbajului.A. Dacă există o componentă specială a relaţiilor hipnotice. Totuşi p. specifică amintirii. deoarece desemnează toate formele de scădere a auzului. HfPOESTEZIE. H. agravări ale maladiilor. funcţionarea şi reglarea altor activităţi endocrine. întrucît prin h. Efectul hipnotic este de regulă explicat prin forţa reglatorie a cuvîntului.

'i se şi. Stările do trebuinţă se declară în urma perturbării h. opus hipertimiei. susţinută de pasiune. după unii autori. HOMOSEXUALISM. HIPOTIMIE. orfelinat. in care subiectul îşi investeşte disponibilităţile sale creative. asupra adîncirii şi ascensiunii fenomenului de personalitate prin asimilarea şi crearea de valori. de ex.ă de r e z i s t e n t ă fală de 315 . stărilor schizofrenice. astfel reprezentată. reprezentăm rezultatele unei i i o'tări de opinie publică. bimodală.i întrebuinţare ştiinţifică. modalitate a creşterii u n u i i n d i v i d în c o n d i ţii de spital.i'jit. unele trebuinţe se declară anticipativ iar viaţa esle o împletire de h. substanţă chimică elaborată de celule. care este energic. pentru relaţiile între un bărbat şi un copil: pederasiie). HOMEOTERMIE v.A (l>rodemcnte si demente). reprfY. pe orizontală sini trecute categorii SMI v. HISTERIE v. HIPOTIROIDIAN. Penfield (IM7) proiecţiei corticale proprii jceptir-som a toestezice. HORMISM. în schizofrenii. dacă Ţ>I-J:• 1. HOMEORHEZIS. Explică fuziunea celor două imagini retiniene şi vederea în relief. şi socializarea omului fiind raporturi foarte strînse.iyi. făr. în S. proces al devenirii omului sub raportul tuturor însuşirilor sale definitorii. stare de slab tonus muscular sau nervos. euforia sau depresia profundă. Denumire. Xn orice adaptare sau reglare este homeostatică Cannon deosebind si reacţii de emergentă ca cele din ceea ce s-a numit slress (\\). în c o n d i ţ i i de lipsă a r e l a ţ i i l o r afective c u m a m a sau p e r s o a n e l e care-1 îngrijesc. impulsive. considerîndu-se că sălăşluieşte real în corp şi-1 conduce. agitat. semniiicînd locul geometric al punctelor corespondente din cele două retine. tot atit de pulein i ce. s a n a t o r i u . între reprezentanţi ai aceluiaşi sex (pentru cazul în care partenerii sînt femei: lesbianism. hiperemotiv. buzele şi degetele amplu reprezentate. poate fi concepută ca un capitol sintetic al antropologici culturale şi al psihologiei istorice. din nou. psihologic. lege a dezvoltării desemnînd echilibrări şi reechilibrări progresive. V indică curente de opinie o|. relativ. relaţii sexuale efective. H. liecveuţj variant 1 loi . mai mult şi altceva decît suma părţilor. d« deteriorare t'.ină miniaturală prin care. Procesul h. HOMUNCULUS. I S T E R I E HISTOGRAMĂ. denumite hormc. HIPOTALAMUS. în psihofiziologie este reprezent a t ă de C. înclinaţie spre insensibilitate. apatie. Include antropogeneza dar se referă şi la perioada de după apariţia speţei umane. reprezentare grafică a valorilor obţinute într-o cercetare statistică. poate fi unimodală. HOROPTER.întreg:. i. zonă cerebrală situată în regiunea ventrală a diencefalului (la baza creierului). opus hipertiroidianului. dezvoltat de \V.-. de aici.Totuşi. opusa hipertoniei. H. ţesuturi M organe speciale (glande endocrine) cu rol de mesager chimic. i n a d a p t a r e la c o n d i ţ i i l e dificile a. HOSPITALISM. introdus de Helmholtz. Distribuţii. şi evoluţie. în care intervine exaltarea afectivă. de unde lentoare.II rile dr insiilicienl a dezvoltai <• cognitivă (oligofrenn). înălţimile lor fiind prnpoiţionale cu frecvenţa. termen american. p u n coloane viit cale.holas . teorie după care întregul esîe întotdeauna primordial. îmbracă un caracter special. ci sa iu î-tănjjt. Participă la reglarea proceselor vegetative prin intermediul unor structuri nervoase (orto şi parasimpatice) şi endocrine (hipofizare). acestea fiind în directă legătură cu starea de trezire corticală sau mezodiencefalică. prin forţe motivaţionale primare. tip caracterizat prin slaba funcţionare a glandei tiroide. dată de \v. prin rare se indică o ocupaţie extraprofesională. Este caracteristică. este continuu şi poate fi tratat şi prospectiv. restabilindu-le nivelul atunci cînd acesta este perturbat. HORMON. McDouciall (1928). dar anormale. figură um. iiv i p a r i t a t e de idrnt il'icare eu alţii. în toate stările confuzionale. in I in U e t c . inexpresivi tate. in funcţie de densitatea receptorilor din aceste zone.igtutiv. I Z O T E k MIE HOMINIZARE (IIUMAXIZARE). era reprezentat spiritul. Lashley. se referă la orice comportament care conferă fiinţe 314 H vii. între h. 'concept teoretic. în inicit din schematizarea ei rezultă o figură umană cu trunchiul redus şi cu membrele.. Fenomenul fusese remarcat şi de Claude Bernard.le vieţii. curent psihologic. destinat să funcţioneze ca stimul morfogenetic sau ca excit a n t fiziologic şi psihic. HOMEOSTAZIE. consumîndu-şi agreabil timpul liber. h. termen aparţinînd lui \V. în mituri străvechi. iar după restabilirea acesteia intervine reducţia de tensiune (('.. HIPOTONIE. purtînd asupra etapelor procesului de emancipare culturală a omului în condiţiile istoriei. HOBBY. în filosofie reprezintă o variantă de „personalism". mediului intern. In sen. un echilibru perturbat. i'. se manifestă în grade variabile. pi'in care se susţine dirijarea comportamentelor umane prin instincte. Huli). lip. HOLISM (gr.ni ante. datorită comutărilor motivaţionale incomprehensibile ale acestor bolnavi. Camion şi care desemnează tendinţa organismelor de a menţine constanţi parametn. o h. diminuare a tonusului afectiv.

amne:ic se înţelege o tulburare bruscă şi tranzitivă a memoriei.117.JL . Pentru evitarea perturbărilor este necesar ca medic ii să se abţină de la atitudini şi expresii exagerate. Prin i. Babinski (1908) a arătat că medicii care căutau simptome specifice ale isteriei (anestezii. estetică. COMPORTAMENT DEVI Y\T HUMANIZARE v. J. considerat L. ICTUS EMOŢIONAL. V. esl. morală. dar poate fi cel puţin parţial realizat întrucît reprezintă motivul central şi suprem pentru un subiect individual 317 . model de perfecţiune umană. giobus istericus etc. IVi. H. tă de noi ştiinţei multidisoiplinare despre om. tru a desemna ştiinţa unit.. caracteristică a imaginilor de a fi simboluri „motivate" în sensul izomorfismului accentuat dintre semnificant (tabloul sau modelul imagistic) şi obiectul sau relaţiile semnificate. sistem unitar biopsihosocial. de regula. provocatoare în cadrul social. scandaloase. denumire d. Piaget scrie: „noi numim ideal orice sistem de valori ce constituie un tot. termenul de H. Se deosebeşte de simbolurile convenţionale şi arbitrare cum sînt cuvintele ce nu seamănă prin forma lor cu realităţile pe care Io desemnează. ICONIC. socială sau de alt ordin la care subiectul sau o colectivitate aderă şi către care tinde spre a-1 realiza ca pe o valoare supremă.. după care subiectul se restabileşte complet. IIOM1N1ZARE HUMANOLOGIE.. tratament sau condiţiile spitalizării. deci orice scop final al acţiunilor".DICŢIONARELE ALBATROS H solicitări biologice şi psihice du tip obişnuit.mai potrivit dccît cel d'. ceea ce este reproductiv-figurativ. HULIGANISM. Ceea ce încă nu există.) puteau produce aceste fenomene prin sugestie. la aspecte biologice. I IATROGEN.antrop. SINE. ID v.i. se realizează prin oprobiul public. prcsupunu dominarea impulsivităţii asupra controlului raţional şi constă din comportamente dezordonate. încălcarea continuă şi flagrantă a normelor de convieţuire socială. de un blocaj emotiv sau (şi) intelectiv. bruscă scădere a tonusului conştient sub influenţa unei emoţii puternice. Condamnarea h.1 igie care se referă. de la orice m suri care ar putea genera sugestii maladive sau traume.. despre om. caracteristică etiologică a unei maladii de a ti produsă sau agravată prin sugestie pe cale psihogenă de către medic. IDEAL. liste însoţit de o inhibiţie motorie totală. dar şi prin aplicarea legilor juridice.

IDENTIFICARE. originar. concluzie. IDEAŢIE. şi care serveşte la menţinerea şi justificare. b) semnificaţia vieţii. utilizarea ideală a resurselor creierului uman). configurat in imagine sau formulai prin idei. echivalentă cu recunoaşterea (Forgus) şi comporlînd mecanismele acesteia.. care este urmat. proiectul. a unor obiecte şi fenomene şi examinarea lor teoretică. noţiune. IDEOLOGIE. Fac parte din i. fără a ţine seama de unele condiţii restrictive. deci teorie. un atribut.-f. IDEALIZARE. a fost de mult timp infirmată şi scoasă din circulaţie. întrucît sînt înlăturate unele contingenţe cu efect negativ şi sînt relevate însuşirile şi posibilităţile de ordin pozitiv. Poote consideră câ autoidentificarea reprezintă şi o bază pentru motivare. a unităţii dintre concept şi realitate.:: i. perturbările de i. este produsul şi condiţia conştiinţei de sine care. IDEE. de origine platoniciană. expresie folosită de A. I. I. în afară de faptul că ştiu cine sînt. în teoria persoanei. hi consolidarea sau la.. valorile ideologice.. reprezintă o „stea călăuzitoare". sehimb. I. al altuia şi se transformă total sau parţial după modelul acestuia. Toate i. este o acţiune psihică interpersonală de transpunere afectivă a unui subiect în situaţia celuilalt. i. i. direcţia în care se orientează persoana.e d ' i u u ! H n t idc(iiiou:i!i otimuhi (< ţ>r . acele cunoştinţe teoretice. După X.. din „amorsările sale sociale" (Al.• fluc reacţii prin mediaţia unor idei asociate.. de principiu. moral. soluţie. Termenul este tot mai mult utilizat în sens psihanalitic precizat de Laplanche şi Pontalis astfel: „Proces psihic prin care un subiect asimilează un aspect. sistem de idei generale îndeplinind un rol decisiv în orientarea asupra lumii si diverselor sectoare ale existenţei sociale. Kuhn). opinii prin care se efectuează reglajul sistemului social sau al unei laturi a acestui sistem. produs intelect 11. d) modelul idealizat sau i. Keprezentînd o decisivă forţă spirituală. (are sau interpretare a unei :-MI zaţii. Ascli: „persoana are o identitate pentru sine însăşi şi alta pentru alţii.. are o structură complexă în care noi distingem: a) sensul vieţii. concepte. antrenează formarea de tulburări caracteriale. este compartimentul superior al conştiinţei sociale. este opusă imaginii intuitive şi are mai mult mi conţinut de ghid.-'i. interesele şi aspiraţiile membrilor unei clase sau unei pături sociale. i. denumeşte cea de-a treia fază a procesului. i. concrete (de ex. deci acele HM ce sînt valori puternic a n m r a i emoţional. izvorăşte dintr-o infrastructură socio-economică şi face parte din suprastructura in care sînt integrate şi instituţiile corespunză- 318 319 . După S. idealurile. despre siu\ în viaţa tuienîoi. politic. confundarea de aspiraţii şi trăiri.d MI 1 1 cuiţinul general realizat LI 11 iiiniă abstractă. studiu al ideilor. conţinut al funcţionării discursive a gîndirii. determinate de condiţiile obiective ale existenţei acesteia. dimensiune centrală a concepţiei despre sine a individului. intenţia. proces psihic spontan de apariţie şi dezvoltare prin filiaţie asociativă a ideilor. sînt dobîndite şi formaţi' în procesul dezvoltării psilioeultnrale. Omul se distinge prin rapacitatea sa ca pe baza cunoştinţelor acumulate şi prin recombinarea lor să formuleze noi i. în teoria modernă a percepţiei i. în sens individual. se acceptă o deosebire de concept în sensul subliniat de Lenin a conceptului raportat la realitate. c-mcept. Cităm din Micul dicţionar filosofic: „totalitatea ideilor şi concepţiilor care. în uzajul psihologici contemporane. datorate de pildă disocierilor familiale. semnificind proprietăţile dinamice ale id'-ii de a acţiona în anumite cornii::! ca forţe. din statutele şi rolurile sale. principiile. pasionat şi consecvent. X. mai mult sau mai puţin sistematizată. exprimă şi actul intelectual.I conceptul de eu i. în înlănţuirea ideilor se intercalează şi imagini. c) scopu! v'. La nivel soci ii si. 1. se dezvoltă in unitate cu conştiinţa de lume. Intrueii i.cţii sau obiectivul întregii existenţe personale. Sinonim cu jocul de idei. într-o formă -••iu <:<li:c\ iv. presupune o capit ilă opţiune valorici şi stabilire 1 unui program de viaţii în care i. reflectă intr-o formă teoretică. A.•Un p a t o l o g i c mm e .. derivînd din aparteneţa sa la. IDEE-FORŢĂ. vieţii marilor personalităţi şi din meditaţii asupra vieţii şi propriei persoane. însemnătatea ce i se acordă acesteia şi nivelul de aspiraţii. grupuri si categorii sociale. Fouille. şi faptul că şi ceilalţi mă cunosc ca aceeaşi persoană". se identifică cu convingerile. Aiarx a exprimat lapidar situaţia: d _ iu<- I dată ce cuprinde masele ideea devine o forţă materială. o proprietate. operaţie logică de recunoaştere a unui conţinut general într-un fapt particular sau de stabilire a unor coincidenţe de structură. In secolul nostru termenul este echivalent cu cel de concepţie.irea relaţiilor socialo existente". Personalitatea se constituie şi diferenţiază după o scrie de identificări". estetic. d"ei fiecare componentă sau relaţie ideologică este. rezultă din experienţa raporturilor cu oamenii. din cunoaştere. !.!. reprezentînd poziţia sa generalizată în societate. Sillamy.F. sau d" imagine i. Viilor a i n t r o d u s anormală i. la rîndul ei. în lucrări filosofice mai vechi termenul se foloseşte şi cu înţeles de reprezei. i. etc. în acelaşi timp. Tratare în plan ideal. IDENTITATE. efectuind funcţia de autoregla] social. şi o valoare de ordin filosofic. juridic. înnăscute. Teza despre i. se <on->tata in un '. a avea o identitate implică. proces de reducere la o schemă abstractă şi de optimizare a schemei. este „coincidenţa (acordul) conceptului cu obiectivitatea".

Acolo unde se poate. confuz şi neinteligibil. b) constituirea cunoaşterii. adică după gîndirea ştiinţifică". I. C.i h. constînd din sensibilizarea la acţiunea anumitor factori chimici. IERARHIE. din principiu.. Exagerarea opoziţiei dintre i. întrucît prin înregistrarea evoluţiilor de i. idoneus . Există o anumită corelaţie între intrările şi i. sens intraductibil. a unor interversiuni şi substituiri. IDIOLALIE. cea mai gravă formă de înapoiere mintală (nedezvoltare psihică). în cazuri speciale. în opoziţie cu apriorismul şi rigiditatea speculativă. în psihologie. prin intermediul funcţiei de transfer. Allpo. recurge la controlul cunoaşterii celei mai evoluate şi se străduieşte constant să formuleze teoria cunoaşterii idoneiste după gîndirea cea mai exigentă. Tendinţele de decalare a mărimilor de i. se depun eforturi spre realizarea unor deprinderi elementare Ale a se păstra „curat". congenitala şi însoţită de deficienţe fizice. nu w i ' deci liniară ci inleracţionistă. ou/put). biologici sau psihici. originar.ij conducă. Asemenea' iii. G.1 a coneeplel.. La om.i Jiuiii. IEŞIRE (engl. Jackson a constatat că vorbirea în gînd este însoţită de i. el are nevoie de o permanentă îngrijire şi supraveghere.I tor diferitelor laturi ale i. unui sistem sau subsistem este purtată de semnalele sau mărimile de i. energie sau (şi) informaţie de la intrare spre i. semnifică relaţia între superior 21 — Dicţionar de psihologie 321 şi inferior.. I. 320 ID1OGRAFIC. Testele psihologice apreciază că bolnavul nu depăşeşte nivelul mintal al unui copil normal de 2 ani. se dezvoltă atitudinile definitorii pentru omul nou. De obicei se foloseşte ca sinonim pentru alergie. I. se pot obţine indicii asupra acţiunilor gîndite de subiect. reinţie de comandă i i 'uiMiuere (Janct). revoluţionare şi umaniste întemeiată pe marxism îşi asimilează cele mai avansate valori ale cunoaşterii ştiinţifice şi culturii. sistemului exprimată. corespunzătoare a aparatului fonator. întrucît e singular nu poate li însă obiect de ştiinţă ci numai de realizare artistică. de „funcţia de transfer". este incapabil să se autoinului. dar pn supune o ordine verticală a dominantelor. însuşirea unei astfel de i. şi nomotetic trădează neînţelegerea dialecticii: gcneral-particular-singular. în ordonare. Aşa cum se prezintă nV ex. IDE0M0TRIC1TATE.n. Goiisath şi discipolii săi. cu aj utorul ideografului.. activitatea discretă. dirijarea motricitatii prin idei. unele persoane specializate în observarea vizuală şi mai ales tactilă a actelor de i. exclusiv si L i | atare irepetabil. spre intrare.: rămînem la nivelul deseripliv nu sînt subsiimabile unui nunngeneric. Ideograma este curba ce rezultă din înregistrarea 1. expresie ce cxis(. ce repre. I. subconştient şi inconştient. laie întrucit acestea par a f exclusiv individuale şi deci -. şi aie M. i. contribuie la dezvoltarea conştiinţei. uzual. rizarea trasaturilor de pei>< >n. după promotorul ei. de a se hrăni singuri. Sub dubla influenţă a relaţiilor socialiste şi a i.apt.. S-a constatat şi variabilităţi electrofiziologice odată cu acte ideomotorii imperceptibile în momentele în care subiectul îşi imaginează că efectuează anumite acţiuni. unic. i |. limbaj inventat. Sub impulsul constelaţiei motivaţionale infor- . Conexiunea directă reprezintă un transport de substanţă. este. ignoranţă). fizici. la un anumit individ. IDIOSINCRAZIE. sociabilitatea etc. psihic. I.. IDIOGLOSIE. Beneficiul educaţiei esfe minim. nu se prezintă la nici un altul. este lipsit total de înţelegere. iar conexiunea inversă — un transport de informaţie de la i. vorbire neinteligibilă din cauza omisiunii unor sunete. pretind că pot „citi gîndurile de la distanţă". este larg utilizat în considerarea nivelelor de integrai'. desemnează acţiunea unui element nsupra altor elemente ale sistemului sau acţiunea sistemului asupra mediului prin intermediul prelucrării informaţiilor de intrare. încrederea in sine.. faţă de variaţia în timp a mărimilor de intrare. De aceea. capabil de). loseşte termenul de i. Principiile de bază ale acestei concepţii afirmă: a) caracterul sumar al adevărurilor şi continua evoluţie a ideilor. mai ales sub raport axiologic. caracteristică a oricărui sistem (social. conceptul de i. este redusă de conexiunea inversă negativă şi amplificată de conexiunea inversă pozitivă. este mereu deschis la experienţă. dar nu şi IJiă rerui'-Ti!_i d>' li inferior la superior. care. într-o anumită limbă. l l l ! : i singularul.' valorilor etc. este acea filosofic „care acceptă să-şi confrunte în fiecare moment principiile cu ansamblul experienţei noastre.e.. Tonoiu).ir în clasificarea motivelor si sentimentelor. în dispunerea compartimentelor de conştient. biologic) de a fi structurat pe mai multe nivele dispuse pe verticală şi afiate în interacţiuni de supraoidonare şi subordonare. dezvoltate do F. IDONEISM (lat. in e-i\!<i. La nivelul persoanei şi al grupului. literară. ceea.. Informaţia de la i. implicînd microcontraclii şi microyelaxăi'i musculare coordonate care însoţesc involuntar percepţia şi mai ales reprezentarea mintală a actelor motorii şi de asemenea limbajul intern. IDIOTIE (gr. să se apere de eventualele pericole si chiar sâ ce hrănească. (operator uman general) se realizează prin convertirea valorilor mărimii de intrare. Subiectul afectat de i. redus la emiterea unor sunete sau a unor cuvinte izolate. nu pornind de la norme fixe ci prinlr-o continuă reorganizare şi reinterpretare în raport cu datele experienţei (V. reactivitate anormală.. idioteia — simplitate. denumirea doctrinei epistemologice relativiste şi neorationaliste. de obicei. Dezvoltarea i. formă a dislaliei. posedă un limbaj elementar.

de asigurare a condiţiilor < . trecere somn-veghe sau veghe-somn).rmţia este prelucrată şi valorificată pe baza. stări afective. Gh. al XVIII-lea) şi a mişcării declanşate do gînditorii iluminişti pe linia combaterii obscurantismului religios. Competenţa i. fenomenului. illuminismo — epoca luminilor).de ambianţă şi se ocupă. iluziile meteorologice etc. Zapan 323 21* . in eliberarea naţională. prescrie recomandări asupra condiţiilor optime de muncă în diferitele sectoare ale producţiei: siderurgie.i:_!iira>nt ranthuiifnluliii i. reacţii motorii). etc. în pregătirea mişcării socialiste. Lcnin arata că numai pe baza transformării revoluţionare a societăţii se pot realiza idealurile de cultură şi umanism. intelective. La noi. ILUZIE.tn. toate în vederea creşterii randamentului oricărei munci intelectuale. i. produeîndu-se prin îmbinarea particularităţilor obiective ale ambianţei în anumite situaţii: condiţii critice ale ambianţei. intră nu numai criteriile generale de igienă dar şi probleme ale odihnei active. IGIENĂ MENTALĂ. urmînd după incubaţie sau germinaţie (V. în revoluţia burgheză democrată. temperaturii înalte ele). adaptarea la situaţia critică. care sint efectul fenomenului de reflexie totală. este deci un moment de salt calitativ în cunoaştere. Germania sec. metode i procedee de ordin medical. alcătuirea orarului. an-nublu du cunoştinţe. a îndeplinit un rol de seamă în emanciparea culturală a maselor. Wallas a denumit astfel cea de-a treia fază a procesului creator.). tulburarea. asigurarea securităţii individuale şi sociale. Prin analogie cu percepţia vizuală în psihologia clasică. care este efectul refracţiei. de alternanţa între . mistico (Swedenborg). administrative sau ştiinţifice. matriţelor logice. cel mai adesea. porneşte di. Gh. a fost reprezentat de Şcoala ardeleană. I. industria constructoare de maşini. durate reduse de expunere a stimulului. ILUMINISM (it. In scopul conservării şi valorificării superioare a capacităţii de lucru i.Iiicr.). se extinde şi asupra atmosferei culturale. (i:. febrilitate. Kfcctele deformatoare ale i. Considerată sub raport psihomedical. în omtinuare. ce se ocup/i de influenţele condiţiilor fi/iee de muncă asupra muncitorului (acţiunea vibraţiilor. ale organizării şi distribuirii pauzelor ca şi altele de raţionalizare a muncii intelectuale. einsicht (germ. cum sînt timpul de lucru în raport cu vîrsta (după Pratusevici.: înalt randament în condiţiile economicităţii efortului. stări fiziologice critice (oboseală. 3) infornui322 srrrurea stiiuituţii minlah' şi /••. a proceselor reflectorii. H. I. IGIENA MUNCII. atît din punct de vedere al eficienţei procedeelor cît si a bugetului de timp. apelul la mnemotehnică ş.i (II li l/uh'U mtclt'i rlltl'â IM t:-l/. pentru libertate şi ridicare culturală a oamenilor. denumire a secolului luminilor (Franţa.. ILUMINARE. a alcoolismului şi toxicomaniei ele.i.m. caracterizarea efectului de conştiinţă clară.plim. formarea intereselor cognitive şi ştiinţifice. Biihler) din înţelegere şi rezolvare de probleme. psihologic şi pedagogic \ izînd c.m. pot fi contracarate prin explicarea. influenţe ale condiţiilor de lucru specifice aparatelor psihofiziologice etc. în sens mai vechi. disciplină ce se referă cu deosebire la mijloa~ele de evitare a surmenajului şi eforturilor iraţionale în activitatea de învăţare şcolară şi în munci intelectuale în genere. se înscrie. Iiice ((normale.a.ot- rea largă. finalizată cu deformarea produselor acestora (imagini perceptive. O parte din iluzii sint datorate. Asachi ş. urmăreşte trei categorii de obiective: 1) studiul cauzelor tulburărilor şi bolilor mintale şi al dificultăţilor în dezvoltarea intelectuală : 2) depistarea cazurilor de 1ulburn. „frîngerea" unui obiect scufundat în apă.i. înseamnă surprinderea elementelor necesare ale relaţiilor dintr-o situaţie (problematică). formarea atitudinii critice fjţă de deformare.m. unor fenomene de ambianţă care furnizează analizorilor informaţii eronate (mirajele. de generaţia de la 1848. i. utilizarea unor cadre de referinţă. a luptei împotriva literaturii şi spectacolelor nocive. asigurarea adaptării sociale cu maximă evitare a conflictelor. Lazăr. Principii ale i. Totuşi i. a dogmatismului şi asupririi prin difuzarea adevărurilor ştiinţifice despre natură. compartiment al psihologiei muncii. sumă sau densitate a căderii luminii pe o suprafaţă măsurată prin joii. de organizarea optimă a activităţii şcolare. odihnei şi efori ulm. Tulburarea de tipul i. de 5 ore pentru şcolarul mic. IMAGINAŢIE).Ia recomandările de raţionalizare :. 8 — 9 ore pentru tînăr şi mai mult de 10 ore pentru adult). prin intermediul unui instantaneu demers operaţional. Sinonim cu insight (engl. de variabilitatea formelor de activitate intelectuală desfăşurate. mai mult sau mai puţin pasageră.. i. ramuri medico-psihologică.m.) sau momentul „aha" (K. doctrină centrată in jurul conceptului de iluminare interioară pe căi iraţionale. criterii. IGIENA MUNCII INTELECTUALE. Gh. poziţia corectă la scris şi lectură. însuşirea şi utilizarea celor mai bune procedee de studiu.a. şi măsurile în scopuri profilactice.m. societate şi om. uzual. Sub raport cognitiv. transporturi etc.ii.'l auruicv lAjului şi a dc::vt>lU'u ii /• . alimentaţiei. în cea mai mare măsură. în limitele normalităţii. industria chimică. zgomotului. consultaţii şi asistenţă psihomedicală.ro mintală. de fondatorii de şcoli româneşti Hcliade-Rădulescu.!• tivitatea fizică şi intelectuală. 7 — 8 ore pentru preadolescent. de optimizare a relaţiilor interpersonale şi de serviciu şi de eliminarea factorilor care generează stress sau surmena]. în preocupările i.

logică şi i. Marx a semnalat.'se deosebesc de amintiri.i (J. în cadrul acestora fiind cunoscute i. se distinge între i. extrase din experienţa senzorială sau derivate din construcţii abstracte.': ce pare mai mare decît la zendin cauza unui efect de apărem. Dintre acestea. ci este ii. în absenţa controlului vizual. ees şi prodn. şi inteligenţa se corelează strîns.1 a constatat că în activitatea profesionala unele i. nu este trăită ca im eveniment. pe baza unor descrieri verbale. al depăşirii realului.. Nu este însă posibilă o gîndire care să nu implice imagini. întrueît poartă asupra unui necunoscut pe care îl depăşeşte compensator sau anticipativ. nu mai este referită la actul elementar al reprez*vJărr (v.. prin imagini figurale..facultatea de a reprezenta în mod viu obiecte !-. de implicarea unor operatori verbali (II. par a fi două bile iiitmcît contractul se face cu părţii' exterioare ale degetelor care. sub anumite aspecte. ca atribut specific uman. inducţie. i. optico-geometrice.-• limitată ca pr. a unor „tablouri" mintal.sau facultatea de a inventa. de operare cu imagnr mintale. Noi am adoptat denumirea de imaginaţie conceptuală pentru o formaţiune cu o evoluţie inversă celei ce este denumită „concept figurai".operai n cu iniL-'-(ini .<! restructurării experienţei. cele. viitorului şi tinzînd spre producerea noului în forma unor reconstituiri intuitive. sînt înlăturate. Totuşi nu există suficiente argumente pentru a dizolva complet i. Cele mai multe studiate sînt i. rămîne deosebită de ideea abstractă. Dată fiind importanţa efectelor lor asupra activităţii i. al . al de324 i.ii I.'uil etc. imaginea ca formaţiune continuă şi compactă. Acestea sînt întotdeauna retrospective pe cînd compoziţiile i. lîernisl. Baehelard remarcă: prin imaginaţie. I. iar nu evidenţi ca în cazul gîndirii abstracte. după opinia noastră. spaţiale). Piaget). Faptul că 325 . I. reeonMiuue un real.-s/rucţie imagistică purtînd asiip>i< realului. ce par a fi generale. numite şi figuri reversibile. Această tendinţă de identificare a ideii şi imaginii nu se poate însă împlini decît în cazul cunoaşterii lor şi relaţiilor geometrice. planuri iconice sau proiecte. posibilului. lui Aristotel constă din imprim că între două degete încrucişai. ce face parte din experienţa subiectului. astfel că fiecare componentă — privită fix un anumit timp — poate deveni alternativ cînd figură. î. gustative. direcţie — cînd sînt adăugate linii sau alte elemente la figura de bază: intervin fenomene de contrast.. unghiuri cu liniile spre intern •• par a fi inegale din cauza efeeli !. şi evocarea vie a unei experiei'.. capacitatea de a construi iniţial în minte şi apoi '•'-. perceptive. Formele ambigui. în consecinţă. transformări intramodale. I. proces psihic secundar. Meyerson).în forma imaginilor. perceptive. dotate cu valenţe conceptuale. ce ţin o bilă. Sînt situaţii cînd i. iradiere. Ribot defineştibinaiii noi". în rest. aşa cum procedează o serie de autori americani. Chiar atunci cind i. sinonim cu fantezia. auditive. noi abandonăm "cursul ordinar al lucrurilor. tic deplasare a unui punct luinin. "YVumU o caracteriza ca . este. de constituirea grupărilor şi grupurilor operaţionale ' [ . rezidă în muncă. optico-geometrice constau în modificarea proprietăţilor geometrice ale figurii date — mărime. lunii la ori. După natura şi nivelul produsului psihic deformat. T.. mai reprezentative sînt formele ambigui şi i. constituie simptome ale unor tulburări patologice de natură somatică sau psihică. rămînînd însă disimulaţi. concretizări ale acestora (P. mixte. '<!<• regulă.. solidare pînă la identificare. închidere în interiorul altor figuri. perceptive.distanţă mai mică la orizon:. Th. linii egale.) reproductive.-. transpune în practică. solidar şi analog cu gîndirea. în întuneric. cînd fond. mo/orii. construcţiile de i. nu ating un acelaşi obicei IMAGINAŢIE.'. optice s-au bucurat de cea mai mare atenţie din partea cercetătorilor.." tv:r- păşirii ei prin im imagini noi ce mi aparţin memonei. care. gîndirea. Dam hi continuare citeva exemple de 1.. pot avea funcţie de „vehicuhttori" ai imaginilor. datorită exerciţiului cotidian în măsuri şi manipulări (strungarul nu are o serie de i. Miilh f Lyer constă din faptul că don/. sînt prospective sau atemporale. structurată spaţial. d°a concepe". A percepe şi a imagina sint tot aşa de antitetice ca prezenţa şi absenţa". formă. din care una avînd ! capete unghiuri deschise iar la alt. oculo-girală se referă la impre-. J. i. cutanate.proprietatea imaginile de a se pe tare o asamb'a în ( i. supraevaluarea anumitor parametri. In ordinea transformării reconstitutive sau constructive. în „spatele" lor. i. în gîndire. olfactive. ca ilustrări. tdeşi îtitot' una memoria este rezervorul i. depiuzind de imeriorizan-a acţiunilor materiale. este paralelă cu inteligenţa. se dezvoltă ca o formă aparii* a inteligenţ'. intervine în acest caz fenomenul de reversibilitate. sînt complementare şi. inteleclive. în psihologia contemporană. din care se extrag scheme transformative. şi a altor indicatori indirecţi. G.a arest nivel. ca . Spaier a demonstrat existenţa unei gîndiri concrete. la nivelul analizorului vi. Prin „dinamism evocator" şi prin faptul că urzeala imagistică. de combinare sau c<-. Originea i.. deci la fixar. la care se ajunge. I. nu prezintă distinct figura (obiectul) şi fondul percepţiei. ea nu se confundă eu amintirea concretă întrueît nu rezultă dintr-o percepţie ei e^te o reconstrucţie. haptice (tactile). I.: de cîmp comprimat sau dilat. ponderale... Dewey considera că fantezia serveşte ia extinderea şi completarea realului. afective. optice. mixte. ce vor sluji minţii pentru a transforma datele experienţei sub impulsul unor dorinţe şi în raport cu un scop. în actul creator. nouă cel puţin pentru subiect.. Ribot. Wallon). după cum observa Th. în acest sens.

şi a reconstitui timpurile. nu sînt explicabile decît îrT contextul întregului s'stem psihiC uman. condensări. artistice. al analogiei şi metaforei. mentală. iar imaginile suit. Această construcţie a irealului printv-un real mintal cvasiconcrct implică colaborarea psihismului în totalitatea sa şi are ca ax generator interacţiunea dintre afectiv şi cognitiv. mulţumirii s:m nemulţumirii. Ribot pune problema motivării însăşi i. este „prepararea viitorului".Faza de exaltare a sentimentului corespund» fazei de imaginaţie constructivă. Zissulescu) poartă însă. se deplasează pe orizontala situată la un anumit nivel între concretul perceptiv şi abstractul logic. şi afectivitate: . ce duce la proiectul imaginai". îşi constituie operaţiile „din mers". destructivâ şi disociativă. Interesele îşi recrutează perpetuu. care însă. prezentînd o varietate şi o mobilitate excepţionale. imaginativ. poate uza de toate schemele operaţionale ale gîndirii logice dar în acest fel ea rărnîne o speţă concretă a acesteia în timp ce specific i. Kibot. inii taţii. J.li^cn* în însuţi sinul pvc:cntci sule. ( • n o ta•• . CÎaparede arată că funcţia principală a i. concordanta . tinde spre o plenitudine intuitivă. apoi devenind imagistice. tehnicile proiective studiază dinamica personalităţii prin intermediul producţiilor imaginative şi deci. fricii. simbolizări e t c . iar i. i . că analogiile pot fi primordial emoţionale (stări sau sentimente similare). ca funcţie de sinteză (St. oricît ar fi acesta de îndepărtat de datele obiective. toate pornind de la conceperea i. Dugas constată şi o corespondenţă de ritmuri între i. Şocurile. pentru că este o intermodelare. evoluată implică şi simbolismul verbal. la un construct dotat în plan mental cu concretitudinea realului. dintre subiect şi lumea sa. ci şi segmentul direcţional al motivelor. se exprimă nu numai segmentul energizor.I i. Dealtfel. Teoreticienii comunicării prin imagini au elaborat conceptul de sintactică imagistică. Ed. eliberate de orice reglementare (fantezia transformă imposibilul în posibil ideal). suplineşte lipsa de materie şi de dinamism a gîndirii.. Forţa prolifică a sintacticii imaginative nu se explică numai prin polivalenţa imaginilor. dragostei. succesului sau insuccesului. Schematizînd. recunnşt mtei sau răzbunării." Acordînd emoţiei rolul de ferment al creaţiei. Sub raportul preciziei. o univocă transpunere a dinamicii afective în plan imagistic. fiind combinatorica nestînjenită. Xe explicăm această corespondenţă sau echivalenţă prin aceea că în i. obiectele lor. ci-iitiTui tematice în ordinea interacţiuni. forma definitorie a i. operînd de predilecţie prin analogie şi transpoziţie. gîndirea corectează aglutinările şi sincretismul imaginativ. in situarea exactă în timp se rlaloreşte facultăţii speciale a acesteia de a cumula. la rîndil lor. I. Alain aprecia că rolul deosebit al i. Kibot atrage atenţia asupra faptului că la baza asocierilor-disocierilor sînt relaţii emoţionale de tip preferenţial sau repulsiv. conştiinţa este aceea care îşi „dă" un obiect". plăcerii sau neplăcerii. în această privinţă cea mai importantă particularitate este izomorfismul. avînd ca modalitate definitorie raţionamentul.. permit şi o explorare nemijlocită şi a i. Stările de expectaiiţâ generează imagini corespunzătoare. Sartre scrie: „Caracteristica esenţială a imaginii mintale este un anumit mod pr care-l are obiectul <!>• a ii e. combinatorica imagistică este inferioară celei verbo-conceptuale dar este mult superioară din punct de vedere al posibilităţilor şi al plasticităţii. viziuni cvasionii iee si <_ vasilialueinatorii. deplasări. Lewin sugerează cel mai bine „structurarea în cîmp de tensiune" a unei astfel de intermodclări a afectivului cu imaginarul. A. urii. prin bogăţia ei. Filiaţia şi metamorfozele imaginative trebuie puse în legătură şi cu alte caracteristici ale imaginii. fiecare din ele prezentînd o multitudine de însuşiri. fiecare însuşire devenind un punct de contact sau de corespondenţă cu altele. Constructele imaginate sînt de cele mai multe ori propriomutivate. spre construcţii similisenzoriale complexe şi intuitive." Psihologia dinamică a lui K. în plan imaginativ apar obiectele şi evenimentele corespunzătoare dorinţei. ca rezidind esenţial în „trebuinţa invincibilă a omului de a reflecta şi reproduce propria natură în lume.I\ Sartre observă că în percepţie obiectul este „întîlnit" de conştiinţă.i fiind procesul psihic cel mai st ii n» corelat cu toate celelalte procese psihice şi ca exprimînd fidel dinamica personalităţii. după cum arata 326 . dar nu considerăm că se poate încheia vreodată inventarul.'' Viei intervine o sinteză a timpurilor şi o coordonare a lor. Desigur i. rile au relevat în operativitat. invidiei.i imaginativa forme tot mai complexe şi variate.pot genera fantasme. geloziei. fazei de i. iar nu doar. spre construcţia idcaţionalâ. pe cînd în i.emoţionale. uneori. aşa cum încearcă unii psihanalişti s-o dovedească. Fidel perspectivei fenomenologice. grijii. implicind reorganizări de structură. . identificări. Aceasta nu este o simpla reproducere a sintacticii lingvistice. indicai" de Tli. congruenţa dintre dinamica afectivă şi urzeala imaginativă sau mai bine zis conţinutul imaginat. descompuse prin abstractizări reflectante şi reconstituite pe baza do scheme logice. speranţei. Gîndirea operează mai mult pe verticala inductiv-deductivă în timp ce i. teoretică. înţrucît i. sînt operaţii ce ar putea fi considerate ca paralogice. faza de depresiune emotivă. nu justifică ignorarea faptului că in timp ce gîndirea tinde spre polarizarea conceptuală. De la modelul asocierii-disocierii. i. mai ales în planul i. Osborn a inventariat o serie de procedee ale i.

l'iol'u a demonstrat experimental că comportamentul simulat se însoţeşte cu anumite stări emotive ce pot li relevate prin indicatori obiectivi. eMe dernivi de luat iii seamă.. l i\-e a d i \ ." în dezvăluirea inconştientului şi care sînt date şi ca prototipuri . sul^riieu) si sint escioial suburdo- dacă wnn i'dăuga. interacţionistă v. greutatea specifică cade pe procesul imaginativ. | • a'-"astâ pfivip.. p.'iierpr. declanşează stări afective. T'. proceselor L i. creatoare într-un domeniu.. ( o n s i d . Freud are meritul de a fi amplasat i. şi i.o o g n 1 1 i v o e e s e c e r i.. Deci.a l ' e i . pe actul înţelegerii şi nu pe cel afectiv". de simcs bolizare i o a n e îndepărtată de pulsiunca originală.n'i!-'. Aceasta se leagă de centrarea. v o m î j j i»-?«-^ < • m a i iiilie u ." In determinismul inl'rapsihic freudian. sînt cele ce declanşează şi iiitreţui emoţia seenică. 111 p i i n e i p a l .i. şi depăşind subiectivismul psihanalitic.ubiective ce se integrează in experienţa profundă a subiectului. i. puisuiude I n u l să se . . prin sublimare sau prin necesitatea compensării şi supracompensăni complexelor de inferioritate (A.. îşi dezvăluie odată cu capacitatea de selecţie şi asimilare.. .'!':vL cu '. valori'. a l i a t e !. Dorinţele nasc imagini si combinatoriu! imagistică. în oricare din ipostazele ci. im|irepuările presupuse. a viselor şi a oricăror altor construcţii imaginare. s e i o r .iLP.iuni iibi.n a l ţ i K r meui. r i i u l ş i s e n s u l .i.' obiectivat.!•.e : . în contextul macrosisLemului de personali late şi de a ii relevat rolul ei în constituirea şi exteriorizarea personalităţii. dar ele inşii" constituie la rînclui lor.. . do."• Î ' ' ' N Ş [ ea.-. s p o n t a n .i'c t i v a l i m a g i n i l o r . i. Încercările de a explica expansiunea i.. l. sînt de amintit: fantezia. i n u l o d o r i n ţ e l e c u u n s c o p eUir il /. subconştient'. „Viaţa noastră psihică. după corcelăril'.-ki.sintactica. g i i : . de cu totul altă natură.'tu. t l i v e i .. Dueasse arată că în cazul empalici „ne introducem pe cale imaginară in altul".ă şi pe aceea. f.''iY i . conservîndu-şi „altoi itatea". i'"rt"ud caii-. simbolizîndu-se într-un alt mod. riale e c o n o m i e i Iibidin. dar psihanaliza nu acordă însemnătate faptului că imaginile. şi m o d e l a t e do ' ătr<: i nipeiativele şi pulsiimile subiect u l u i " . ca modelare ii. variabil. c!o -.u n e î n i p a l i n c o n ştionttiiui. u ns.u'ea cai harsisu!i:i şi p i n i n P'-il:. pe vise ca „via regia. ara'. I'rinli t<u-'-piiiL'rca imci'jinalira în situai ui celor ce ii" solii iiii asistenţă morală >e poate ohjiiic împărtăşirea cuioliitor. Or.i.ile (c. d . găsim o scrie do indicaţii şi sugestii ce se referă nemijlocit la i.u.''l i s i c ţ . r.'iă si-. in lorinaiea "inoţiilor artistice.'. dincolo de intevaci iuniie infrastrueturpje. c o n c e p u t ca fiind e m i i i a n i o n t o r l i n a m i c . persoană-istovie. vom considera determinante iiHeraeUuniio subiect-mediu. enormii l i b i d i n a l e . creatoare în orice domeniu de artă.Kibot. p i u i c l u l do v o l e i o ai l u i S.i ( e i î n c ă r c a t u l i C : J : I . La aceasta duc mecanismele de apărare (v..ro. mconşiieiituiui ed fiind un limbaj al cărui discurs se bazează pe o strucluiă. ia formele ei evoluate. <' • fi î m p l i n i U . ca satisfacere a dorinţelor frustrate prin proiectarea şi efectuarea altor activităţi. Am putea insă califica contribuţiile lui Freud ca re/uliînd. Ceea ce psihanaliza accentuează t e caracterul criptic.. şi omoţ lonale. pulsiunile se proiectează. • ii \ M i i . f i i n d i m p l i :. ştiinţă. . la l i o n i c >-.:u. l/apt csle că procesul intervine in toate instanţele (inconştient.. Mult mai reuşită este relevarea de către A.• u n a l i c u l u i ou psihicul. i i l i i i u t u r i l e d i ' . vom ajunge la concepere. creşto din contrastul diiUro lealitate si împlinirea dorinţelor.'bieet o h a u e v e n i m e n t e . Adlcr a imaginii ideale despre sine şi în genere a modelului ideal în care i.ei.. scrie S. L-'i L[ acel asupra înseşi (*•.. Duiaiul . eu." Dacă este să luăm în consideraţie „ponderea proceselor psihice participante în empatie. momentul afectiv de simpatic fiind ulterior. admilind existenţa unor pulsiuni. I visele se bazează ]io exponenta subiectului.i. Marcus conchide: „Realizarea identificării cu modelul se produce pi in intermediul proceselor cognitive (percepţie. şi ( ( . Sublimarea este deseori invocată pentru a explica i. J v n d e n t c ă p r o i e c t a r e a atingo şi sfera conştientă. J.i d e f.e i i .aiorie- păşirii.-iţ'l:'! ineoir: c U d e i al d e o s e b i r i i d i n t r e 1 iua v.im la ci est" proiect slarilor in.' : c o . (1).tare î n l r . Kalea observă: .sca".indll-:>C (io O l e p i e / u i H a i o Sail do liii g r u p do r e p r e z e n t ă r i . experienţe ." C J . sublimarea. nu cite un simplu derivat al stărilar afective ci dparo.!a/. inves!< -.•'!. organizare. de îe^ulă. care nu este consubstanţiala cu/ni conştient.ie. în baza cercetărilor pe actori.uii. cC'n. i a n e ( \ " .i inter-.li ' d e ultccxu îvpre- finalmente l la-a asin u ! . rolurilor pe c. I\ehido'U i. J. moi ale şi inflcct u-ile iactorul inductiv est" i. I'roud. u o ' ! o î i .. cuii•fhctual. M.) ii eiinti printre care. ntările cai'. înseşi işi reciutează suporturi afect i v şi t ransfoijnă motivaţia şi trăirile a l e c l i v .ţă trebu'c ..-<: i v T s . în imagini iare persisiâ c a a. presupunînd' fără demonstraţii că orice creaţie îşi are un prim movens în pulsiuni bazale ce au fost deplasate şi convertite.. dintr-o impresionantă imaginare a i.. S.i :. i. \ r > ' z â s a u o o n t i i b u i n d p r i n i. după opinia noastră. în legătură eu i." vis-ului ci forma piimară tio i. . li. de reglare a personalităţii in ordinea aut<"'doveiuni si j. cu toată unilateralitatea şi caracteml său ipotetic.iţio. Adieri rămîne însă foarte neconvingătoare.-iio nubiictul le asinii- . i. I . lin Io.< lii.' lui Stanislav.'t:!rea. deci imaginate.iii'. S ă h i " •• • n u ) . inleleasă ca realizare imaginară a dorinţelor frustrate. i i ' ă ţ i ' e v a l o r i c e ' i ..i:i a o ' > t r i s i n t a s o i i i i l e . i U ..-licnt) la toalo niA't-lclc de integrale (sirio. a ! t fol s p u . ]. asocieri reproductive şi imaginative) care Iii rîndu-le.

în cealaltă subiectul nu este patient. în mit. într-un sens pozitiv ceea ce rămîne sub semnul miracolului este trecerea unor segmente din imposibil în sfera posibilului. L. parţial în reverii.. face foarte relativă graniţa dintre posibil şi imposibil. perceptiv sau reprezentativ. într-o operă de artă se mai pot identifica preferinţele şi respingerile autorului."." încereînd o sinteză fără a ţine seama de nivele. Miasişcev. posibil. Un scriitor de subtilitatea lui A. legată de inventivitate şi de invenţia activă aplicată realităţii. preocuparea de punere în corespondenţă. afectiv. arătate mai sus.in[•• ci -. a căutării punctelor de sprijin. Aceste categorii gnoseologice sînt însă şi istorice. O astfel de fuziune du-. deci aco| u unde trăirea emoţională iuz>.loază din cîmpul social şi tinde să le îndeplinească. Formele evoluate în i. imaginea stimulată arată obiectul dorit sub diverse aspecte. Dincolo de acestea.N. nu poate li efectul simplu. în reverie. planul activităţii practice. Opera de artă. dar întrucîtva şi în artă. Toate acestea nu duc la o disociere dintre afectiv şi i. dintre ireal şi real. Se pare că un astfel de reglai intenţional.. nu mai pot fi puse în categoria fenomenelor incongruente din punct de vedere gnoseologic. dar tratează acest raport mai nuanţat şi într-o ordine a reciprocităţilor. După Ph. aici participă cu necesitate subordonarea la obiect şi condiţia acţiunii deşi." De aici. De fapt H. constructive cu destinaţie obiectiv-productivă. dispar. sînt două elemente între care este greu să afli cine este cel care are iniţiativa". ce se pot situa pe trei planuri:. în schimb. Lindsley). scrie L. a dirijării secvenţiale. de alcătuire. nu este subordonată capriciilor subiective ale logicii emoţionale. fictiv. cutezanţa trebuie maximal stimulată sub semnul dictonului: „totul este posibil". orientată obiectual şi ciî c u i b t i net iv. ci conform logicii acţiunii si realului. mai a'es. Gide pare însă să precizeze „în domeniul sentimentului". este o situaţie de graniţă sau punctul de despărţire al conştientului de inconştient. organizare amplă şi multiplanică. preferenţiale. Sartre si apoi Pli. ca S-ar parei chiar di'iiă in : u i b " .. funcţional. dar descoperind între ele analogii. toate seducătoare. Mulţi psihologi au teoretizat indisociabilitatoa dintre subiectiv şi obiectiv. necesitatea fixării scopului. YJgotski: „Dacă vom analiza forma i. Bernis notează: „Impulsul dă naştere imaginii unui eveniment posibil care satisfăcând dorinţa îi măreşte forţa.l . dincolo de aparenţe. D. Yîgotski recunoştea că i. discriminarea între real existent şi ireal. invenţia tehnică. „este conduita care realizează maximum de identificări posibile între termeni ireductibil opuşi. a unui tot coerent. Gide consideră că „omul încearcă ceea ce-si imaginează că încearcă (liaieste emoţional) şi în domeniul sentimentului realul im se dis- I tinge de imaginar". în mitologie. De aici. subiectul plonjează în sferele propriilor trăiri si suportă influenţele mediului. cum recomandă Osborn. care fiind nespecifice sînt şi neutrale. într-una. pentru că implică proiectare strategică.uţifică. sistemele ipotetice de teorie ştiinţifică.. Pentru aceasta.> nea za cu împrejurările reale M fictive. dispune de „puterea de a.... care nu se epuizează prin această formă. Sursa acestei depăşiri este opoziţia în subiect dintre imperfecţiune şi corectitudine. ci şi activările tonice (V. este „extrem de bogată în momente emoţionale" dar acestea. Fapt este că în susţinerea i. dar într-o in- I venţie tehnieo-ştii. el se implică în mediu şi-1 transformă nu conform logicii ilogice a propriilor trăiri. au arătat că i. J..t reia le cazul inţei de sine şi a conştiinţei de lume. se pot ale detaşa i. conştient sau semiconştient. lucrurile se schimbă. a proiectării mintale. scopul fiind corelare interobiectuală. se explică desigur prin aceea ca formele superioare de i. se constituie la adultul normal tot aşa de spontan. dintre disparitate şi coerenţă. este experimentare mintală. nenumăratele disponibilităţi generate de i. depăşi prezentul printr-o enormă extensiune a cîmpului de conştiinţă".i la extrem intervine ca ataie numai în vise. i. ci agent. se impune cu precădere în i. notînd că „legătura cu stările emoţionale nu este sau nu reprezintă baza exclusivă" a i. diversele nuanţe ale sentimentului derulîndu-se uneori contradictoriu. şi 330 331 . vom vedea că aici activitatea i. cu atît mu mult cu cit. Simondou arată fă imiuliii presupune compatibilizarea unor structuri heterogene şi punerea lor în raporturi funcţionale. în genere a efortului voluntar. Rugg (1965) apreciază că locul adevărat al i. numai făcîndu-i să participe unul la altul într-un fel de fuziune. spirit orientat spre previziunea apropierilor şi excluziunilor. Deci intercondiţionare: „imagine şi sentiment în perpetuă reacţie.. Ea stabileşte între ei corespondenţe. se emancipează parţial de reglajul brut emoţional şi intră într-o măsură mai mare sau mai mică sub regia organizării şi conducerii voluntare. i.. Diferenţierile lui Vîgotski. pe care are puterea să le prezinte înainte de a le justifica. intervin nu numai structurile motivaţional-afective. Malrieu. atracţia mai mare pe care o exercită asupra subiectului obiectul-fantomă în comparaţie cu obiectul real. convergenţă etc. Malrieu. spontan al jocului imagistic. A. dintre existent şi fictiv în planul i. „construieşte o lume în care nici un element nu este străin faţă de altul". Bernis notează: „I. Cu toate aporturile venite de la inconştient şi manifestate spontan. Deci relaţia subiectului cu obiectul este mijlocitoare. în stare de conscienţă. acestea se estompează." Deci.

creatoare. GuilJ'ord. infrapersonală şi interpersonală (A. A. mult mai mare contribuţie i. Koestler. derivată din imitaţie (Taine. Ceea ce germinează în sfere extraconştiente ajungînd la noi asocieri şi restructurări este desigur o tematică indusă conştient de la început pentni ca după un timp. tradiţional.uu. Prinsă într-o reţea de comunicare. iar E. Succesul creativităţii colective este printre altele şi o confirmare a originii şi dependenţei socialistorice a i. acum se pune problema cooperării de grup şi a concentrării tematice. raţionalizarea este necesară fiind direct corelată cu eficienţa. în consecinţă. nu poate fi obţinută decît prin inducţie voluntară. organi. luciditate-abandoii (J. L. urmată de o revenire la reglate şi control logic (G.'Dar activarea organizată a i. Masiow. 1959). în legătură cu aceasta se recomandă „acceptarea provizorie a impulsurilor primare". în regim de „conştiinţă periferică" (A. erupţiile creatoare ale i. K. în primul rind. prin alternarea concentrării şi relaxării (A. Thurstone). schematică prin conformarea la modele raţionale. 1965). creativitatea este sinonimă cu i. din tendinţa de a fi ca altul (Malrieu) şi de a face ca altul. voluntară este superioară prin focalizare şi conducere conştientă. prin consumul de artă. evaluată mai complex prin includerea în muncă (Istomina). se urmăreşte o fuziune a experienţei interne cu cea externă. psihologii contemporani au avut de înfruntat un ghem de contradicţii. Ştiinţa şi tehnica. este procesul psihic predilect al creativităţii şi fiind puşi. i. or. acestea apărînd numai ca momente în dinamica integrativă a sistemului psihic. astfel incit să se obţină o maximă hiterconnmicareconştient-meonştient (II. Covington. ca proces psihic multinivelar. după majoritatea opiniilor. întreţinînd cele mai strînse relaţii cu toate celelalte procese psihice? Răspunsul a fost dat in cadrul elaborării teoriilor creativităţii şi constă in principal 333 . Polya). 1964) sau de „conştiinţă prefocală" (L. ca formă de comunicare culturală cu lumea. neintenţionata (şi aceasta relativ involuntară). preconizează antrenarea proceselor preconştiente în imaginare. dependente de stări de inspiraţie ce nu puteau fi programate. în relaţie cu lumea. dar. Lij blinskaia. în faţa sarcinii activării i. şi gîndirii creative (li. reprezintă u condiţie neces. mai puţin originală în elemente dacă nu în ansamblu. A fost demonstrată dependenţa efervescenţei i. Kubie ş. creativă. ciupa opinia ^psihologiei contemporai'e. poate îngreuna şi limita demersurile i. finalizare şi întreţinere a activităţii i-. creatoare aparţine lui Wallas şi indică ordinea: preparare.i şi practica nu se pot insă dispensa de selecţie după criteriul de plauzabilitate (G. se activează conform propriei logici de constituire şi cîştigă atît în planul inserţiei grupale. 1. în felul acesta. în timp ce. ca şi stilul apropiat acesteia. iluminare şi elaborare sau verificare.i din dimensiunile relaţiilor interpersonale. F. Barron. mai puţin liberă. Se 'vorbeşte despre „o sinteză specifică între disciplina intelectuală şi abandonarea imaginativă" (M.a. Willis). Bruner. Smeidler. pur voluntară. dezvoltată optim ca o conduita simbolică în joc (Piaget. Hartmann. practic. Deci. Ajungînd la concluzia fermă. cît şi în cel al realizării individuale. să intervină iluminarea ca o conjugare a activităţilor inconştiente şi conştiente. JVfunuilfcnko). decît i. Xu se poate 332 I trece cu vederea faptul că efortul voluntar este deseori însoţit de stări penibile. intenţionalitatea şi reglajul voluntar au fost reduse la elemente ale unui regim de punere în funcţiune. I. creatoare apare ca o manifestare a personalităţii în lume. 1968). ca răspuns original la solicitările şi necesităţile de progres ale mediului social.i formarea i. prin echilibrul dinamic dintre iniplicare-detaşare. I. Piaget. voluntară este un fenomen real dar nu este niciodată i. în consecinţă. o integrare multinivehiră. Aceasta Iuncţionează însă ca o cenzură şi introdusă de ia început. dar în ordinea productivităţii i. în sensul de regresie la procesele primare. H. incubaţie sau germinaţie. postulată de J. ' 1963). J. erau considerate a fi spontane. nefavorabile pentru planul fantezist. Moreno a relevat creativitatea ca un. de climatul psihosocial. ireative. prin regresie la nivele inferioare. cu performanţe accidentale. Hilgard). inconştiente sau preconştiente ce au un grad mai marc de libertate şi flexibilitate.. că i. formula „regresie voluntară şi temporală în slujba eu/ui". prin învăţarea ce ar putea aduce. este dăunătoare ca şi teama ce însoţeşte autocenzura (A. mai săracă. de producţie intelectuală divergentă. care beneficiază din plin de aporturile inconştiente. de stilul de conducere a colectivelor ca şi de perspectivele generale ale dezvoltării sociale. Pentru J. şi asigurării unei cote superioare de originalitate a ei. i. atunci cum se poate asigura productivitatea valorică a sistemului psihic şi în speţă a i. intimă. Osborn). 1965). unde cotnbinatorica nu se supune restricţiilor logice. Kris (1952) lansează. Cea mai sugestivă din prezentările fazelor procesului i. Dacă imago-ideaţia originală nu este rezultatul unei suprasolicitări a funcţiilor conştiinţei şi a gîndirii logice. în legătură cu i.depozitate într-o sferă a ficţiunii. în sistemul lui Osborn. despre „inducerea deliberată a unei stări de conştiinţă alterată în care structurile obişnuite şi convenţionale ale experienţei sînt sfărîma'tc" (F. Osborn.m. 1965). Wallon). Reflexia critică intervine pe tot parcursul i. despre amplasarea procesului i. era concepută ca o activitate individuală.

. componentele complimentare şi necesare ale vieţii omului ca personalitate. cognitiv şi axiologic. Fără extensiuni şi disponibilităţi imaginative. Discutînd i. din care îşi c. dar care numai parţial. sa. Pentru a genera combinaţii valoroase este necesar ca înseşi motivele şi atitudinile interiorizate să reprezinte valori. posibilul. opoziţia faţă de rutină.. n u d pe rînd.ni •. O. creatoare nu este reductibilă la o tehnologie. ideologii e. rialului. exprimă cel mai -pregnant şi acut unitatea si coniuidictia. fiecare procedeu combinatorie. se dezvoltă ca un subsistem tributar tuturor celorlalte subsisteme. dar individualizat prin strategia transformaţi vă şi combinativă. problema este aceea a echilibrului dintre asimilare şi acomodare şi a coordonării dintre centrare şi decentrare. alternînd dezorganizarea şi reorganizarea. subiectul devenind steril. {. Scriitorul englez Somerset Maugham a intuit faptul că i. intervine şi relativa autonomie.. ceea ce se echivalează cu un fenomen de patologie psihoindividuală şi culturală.în două secvenţe: 1) însuşirea şi antrenarea operaţiilor (procedeelor) de i. sub imperiul necesităţilor acţiunii. şi î) formarea motivelor şi atitudinilor creative. Continuînd analiza în termeni piagetieni. ast335 ti o a e i i i . în genere a echilibrării cu lumea şi cu sine. • • J I \ .) pe un sistem de analogii. subiectul. în jurul cărora gravitează şi de care se leagă toate celelalte. sînt examinate şi triate critic de un grup aparte.. întrucît personajele „trăiesc" în mintea sa şi se comportă conform propriilor trăsături. a unor ansambluri dinamice de imagini ce simbolizează necunoscutul din sine şi din lume. creatoare se opune. deci ca membru al societăţii. prin i. formulată în termenii de completitudine a unui real. dar apoi visele se raţionalizează. prin in. succesiunea şi simultaneitatea. nonconformismul şi nmiconvenţionalismul. Zeigarnik se manifestă şi în plan imaginativ prin atitudinea imperioasă de desăvîrşire a acţiunii.se dezvoltă prin exerciţiu şi contrar credinţelor comune este mai puternică în timpul maturităţii decît în timpul tinereţii". Din toate cele ară/a/v rezultă că în cadrul sistemului psihic uman i. cogniţia şi valorile sînt paralizate. într-o şi mai mare măsură tribul ai ă fată de sistemul social. explicată atît prin interacţiuni interne cît şi prin desfacerea succesivă a implicaţiilor ce i n t r ă în joc. comutarea semnificaţiilor şi generarea de noi semnificaţii — în ordinea construirii. A. B. ca facultate a subiectului pragmatic. dar valabil în genere p e n t r u ceea ce sînt tendinţele de autoorganizare ierarhică. deconectează şi înstrăinează pe subiect de lume. Gordon şi-a întemeiat sinectica (v. în realizare obiectiva. de împlinire a structurii. mai ales cea dintre stihiei' şi obiect. absentul. De aici şi situaţia ambiguă. şi pe care o pune într-un mod specific (al anticipării şi disponibilităţilor) însăşi i. opunînd lumii obiective. t t e n t i a i e . finalmente. Contradicţia dintre dezvoltarea liberă. lumea sa subiectivă. caracteristic mai ales pentru i. I. Corelativ."i determine mereu un altceva -. Ananiev a denumit „imagini de sprijin" acele imagini ce ocupă un loc central în desfăşurările imagistice. urinează decentrarea ca extrapolare iu proiect realizabil şi. Desfăşurarea continuă a i. paradoxală a i. ni( i exclusiv afectivă. ceea ce duce la o logică a procesului de i.. Problema ce se pune în . Neîmpăcarea eu banalul. B. modele. întotdeauna parţial. se transformă în realitate. de ivla- fii. proiectele originale trec în lapte de creaţie. să opiimi'i/e. LOirtruire a cev.\ trage unităţile şi schemele. interes). :-. Dealtfel.'. se prezintă la diverse niveluri de organizare dar întotdeauna implică anumite convergenţe tematice. incercind sa. cea estetică şi de creştere. in fond. Teplov observa că faţă de caracterele sau situaţiile imaginate.i ia l o r I i n t i m • > >jii» 1 tix u n e i l o g i c i . şi cenzura critică a io-i înlăturată de A. I. scopuri. artistică. nelimitată a procesului i.legătură cu i. pe 334 termina fenomenul de i. Malrieu demonstrează că efectul B. incapabil să prospecteze şi să se prospecteze dar dilatarea şi închiderea i. cu un cuvint. noiiidei. decît efecte compensatorii) ci motivaţia cognitivă intrinsecă (curiozitate. acţiunea. creatoare. reveriile se transformă in resurse de energie şi sugestii.. ci este integrat iv personală sau grupală. creativă se dovedeşte a fi nu motivaţia utilitară (ce nu poate avea în i. u b i e c l i \ izare. Este un model. Osborn prin inducerea unei atitudini de reţinere a criticii în momentele d* producţie imaginativă şi priii interzicerea criticii în grupele de creativitate.' l m altfel. cunoaşterea cu supoziţia. Strict tributară reilei tării realităţii.i natura ei. ceiinlr şi perspectivi'. a compensaţiei. încercarea de a substitui acţiunea cu proiectul.ă. este aceea a echilibrului optim dintre gestiunea personalităţii şi participarea ei activă la viaţă şi progres. disrupiia cunoscutului şi forţarea corespondenţelor ipotetice.sborn a înarmai pe participanţii la cercuri creative cu un cît mai mare repertoriu de procedee euristice şi imaginative astfel îneît. mai ale. valoarea cu trăirea autistică.. în faţa fiecărei teme aceştia să încerce. creatorul de literatură nu este liber să decidă oricum. l'h. care trebuiau să fie cît mai multe şi mai variate. Ulterior. sentimentul noului şi aspiraţia spre originalitate sînt numai unele din atitudinile creative ce Irebuie sugerate şi formate. debutează prin- nu e>te nu i exclusiv cognitivă. creatoare. la nivelul economiei personalităţii este necesar să se ţ i n ă scama de relativa autonomie şi continuitate a procesului i. Totuşi i. realizeze deplin scopurile şi valorile.

în anticiparea şi construcţia atît a omului cît şi a lumii sale. „este totdeauna puţin un instrument de divinaţie. cu aminteşte despre caracteri/au-a dată de Tain<. imaginarul nu se prezintă don-ca o sferă intimă în care subiectul. Dealtfel. P . consecutive sau acte de memorie concretă. Considerăm însă că a i edificator ar fi să nu se desm partă dinamica de conţinut. sociologice în constituirea obiectului ştiinţelor sociale. este un travaliu. prin cinetismul şi transformabilitatea lor conforme unor operaţii sau reguli specifice. să ie ţină seama de faptul că i.iiL din purii. dezvoltate în absenţa stimuiilor originari şi constituind conţinutul reprezentărilor.it.. W. generalizarea rămînînd intuitivă.. i. In acest sens. 3) fenomen de persistenţă senzorială ca 1.. se dezvoltă după mo- dele socioculturale. T< -micimi. de reconstituiri şi proiecte captivante. enumerate de P. Meyerson astfel: 1) model ilustrativ sau exemplu concret.fel încît s-ar părea. Una^fia este derularea calmă. Reveria este activarea preferenţială.asistă" la „iiIrtLiil irnatrinativ". a unui imaginar parţial deschis spre sine şi spre lume. tehnică în civilizaţia contemporană. particularizată prin puritatea figurală a imaginilor ce au ca atare şi semnificaţie de concepte. Aceasta pentru că insatisfacţia de lume ce incită la imaginar este dublată de insatisfacţia de imaginar care nu-şi este s'. Ca orice alt proces psihic. Perspectiva asupra lumii şi pro- priei persoane în lume. imaginarul apare ca premisă şi produs al i. toate domeniile de activitate prilejuiesc constituirea unor forme specializate de i. un imaginar. I. implici ud un control logic riguros. perceptive şi i. fiind tiii. în existent 1 individuală subiectivă. F. cu o deschidere maximă spre sine şi lume. sau fantezie ştiinţifică se are în vedere. ceea ce incită 336 la expresie şi reali-Tire.. il-jr tiu iară a „descifra" i-venimeiii ele şi a le conferi relief şi coerentă.t de vedere al conţinu1 ii 1 1 i cît şi a stilului. 4) după T. I. Malrieu. cum menţiona Lenin. ' p r o ( 1 " s a ! reflectării senzoriale a unui obiect printr-o senzaţie. schematizată la diverse nivele ale generalizării senzoriale rcdînd mai mult sau mai puţin izomorf structura unui obiect sau categorii de obiecte sau relaţii. implicînd iluzie. tehnice şi ştiinţifice.". primare. Model figurativ rezultat atît din percepţie cît şi din acţiunile intelectuale. schema tratării sistemului i. I. a fost an-edi t a t de J . finalizîndu-se printr-o reconstrucţie de sistem. citatorul . cît şi operarea liberă.a. T.. ne vom putea apropia de interpretarea unitară a diverselor forme şi niveluri ale i. consimţind la iluzie. 2) metaforă artistică. activitatea de elaborare bazată pe imaginar. include imaginarul ca pe componenta sa fundamentală. Neîndoielnic i.. un factor de investigaţie şi de depăşire". transformările fiind reversibile şi virtuale. aşa cum gîndirea include fondul de cunoştinţe acumulat. continuitatea şi asamblarea imagis'ică <\ •linesc. geometrică. sub semnul intenţionalităţii. secundare.un echivalent al realităţii obiective. se distinge de aceasta prin abstracţiune şi escnţialitate. creatoare transgresează celelalte forme de i. ştiinţifice. contemf plativă într-un circuit aproape Închis a imaginii. atît modelarea mentală concretă a relaţiilor ştiinţifice concepute abstract. în cadrul principiului interacţionist. reproducţii'ă sau reconstitutivă presupune deschiderea convergentă a potenţialului imaginar asupra unui fapt absent sau simbol. la amăgirea de moment. domeniul creat de i. ud dmtr-o anumita ta:ă. lipier de imagine. Această lume imaginară este opera subiectului. percepţie sau reprezentare. o lume aparte. situaţie a imaginilor spontane într-un' c idru ce le conferă semnificaţie".n tară bicnalici ţ-i secuiului (. se constituie printr-o istorie a sa şi acumulînd achiziţiile acestei istorii. Termenul are mai multe sensuri. Totuşi. spontan-contemplativă. O covîrşitoare importanţă are i. Se disting i. Asociative imaginative spontane sînt fenomene locale sau nodale. pentru că imaginarul. IMAGINE. Considerat secvenţial ca „repriză. idealul ae viaţă apare ca o structură generalizată a imaginarului cu tacite funcţiuni de autoreglaj strategic. prin corelaţia dintre potenţial şi activ. Mills a atras atenţia asupra rolului i.. ideea ce poate fi implicată în sau adăugată i. dar mai mult decît oricare.. încep. şi aceasta. ficţiune. Adoptînd. Fechner ş. Visul este activarea fragmentară a unui imaginar închis. dar se individualizează prin activarea amplă şi divergentă a sistemului imaginar. Şart re şi re referă în prii cipal la fondul. care se integn a/a in realitatea psihică. dar conservînd un caracter ideal. corolar noematic (referenţial) al i. deşi nu est.ste şi ceea ce demonstrează esenţial rolul anticipărilor şi construcţiilor de i. rezultate din activarea sistemului imaginar.esi suficient. I. Această situaţie este eu atît mai pregnantă in domeniile i. nu depăşeşte limitele comunului sau ale caracteristicului obiectual. scrie Ph. pe care 1-a inuir. Creţii a elaborat o modalitate semnificativă a i. secundare sînt considerate de Kant o punte între sensibilitate şi înţelegere. ca foi niaţhme permanent. se retrage într-o sferă de vis şi reverie.spiritului ca po . ceva deo337 22 . degajat de substanţial. La nivelul i. într-o situaţie de viaţă. Cînd se vorbeşte despre i. anticipativ-ipotetică cu datele şi codul ştiinţei. ci este şi un mod de a ieşi din sine. dar este totodată o modalitate de a fi (omul-proiect) şi un ansamblu ce mijloceşte relaţiile cu lumea. i. iar Alain le caracterizează ca prim stadiu al ideii. chiar în sfera abstracţiunilor matematice.. formaţiune intuitivă.

Dezvoltarea i. simultane. Acest ultim sens este promovat de psihanaliză. numai sub raport temp o r a r > e^° fiind întotdeauna mijlocite. nu se poate califica drept i. O. pentru a se adapta. I. El poaufi învăţat să so autoservească.iliologia modernă) tenueiiul. secuu-dart1. imaginaţie sau gîndire.. Aici intervine o i. dezvoltă sent imentele faţă di el. I. deficienţă grava în dezvoltarea mintală. formu loază judecăţi despre el şi i-. „trebuinţa euhti de a retrasa perpetuu. 7) (in p-. Deci i. ci. Aşa t. ţine de iattira aeomoilativă a adaptării. IMORAL. în primul caz i.: statice. ca „regina şi centişereasă a gîndirii". Piaget remarcă „acomodarea. depinde de procesele din care iac parte şi anume: memorie. este un mecanism al învăţării. 1 n interpretează pe altul. la animale.li/. ca acomodare nu se referă însă mimai la persoane ci şi la lucruri. în i. IMEDIAT.. de muncă manuală. transpoziţia. constă dintr-un simbol figurativ şi intuitiv. să respecte normele de comportare igenice şi civilizate şi chiar să efectueze operaţii simple.ii. care se referă la atitudinile şi conduilelr ce se opun si contravin normelor morale. a arătat J. nu sînt necondiţionate ci dobîndite şi presupun coordonări oculomotorii. > . pozitiv. S) fenomen intei'uiediar î n d e percepţie şi reprezentare ea i. altuia.. constituind (şi la adult) un mijloc de învăţare elementară a rolurilor sociale. iu ii:o-i m. în acelaşi sens se poate vorbi despre funcţiile imitative ale desenului. după Piaget. acţiuni. II. intuitivă sau discursivă. este. i. în viaţa şi evoluţia socială dar a exagerat nemăsurat cînd a redus societatea la un ansamblu de indivizi ce se imită reciproc. postura. este. vA<< :. copilul reproduce prin i. > u ş t i r n t . . personaje. Memoria i. £ţţ. dincolo de senMii uzual. s u b i c c i u l îl p e i c c p r I cire şi nu implică interpretări. ceea ce se asimilează prezentului psihic şi asigură continuitatea acţiunii.-i i . acustico-fonatorii etc. IMBECILITATE. nu atinge echilibrul deeît cu condiţia de a da lucrurilor ceva. simplu cie modelare directă şi spontană. i m a g i n a i a s a u c l i ş e u u i ' '-'îi.. după Pieron: „reproducerea activă a modalităţilor de comportament percepute la o altă fiinţă". Tocmai în aceasta eonsl ă inii 1. adică copii stabile sau reproduceri ce anunţă reprezentările propriu-zise. in — în.a rămîne). s o n a j şi se c o n s l itiiic in ' i m p u i relaţiilor iuterperMUM le mi ir!.. este integrată într-un circuit fiind totodată sursă a lui altei' şi a lui ego. reprezenl iiul proiecţia in intuitiv a conjtrueţ iilor intelectual' 1 . iar că această reproducere este corporală sau mintală puţin importă". dobîndeşte alte calităţi şi nu mai poate fi calificată decît prin extensiune ca i.. Astfel. IMITAŢIE. realul este întrucii\. în activitatea psihică i. elementar. Se disting i. I. are şi înţelesul ik nemijlocit. p r e z e n t a t e i n c . . se r e f e r ă la un p< i . I. Sub alt raport se pot distinge: i. G. ceea i •• râinînc mereu înăuntrul unui irnonicu sau sistem întrucit ţinr de esenţa sau structura sa intimă nefiind dependent de factori exteriori. este subordonată unor norme de fidelitate reproductivă. conştientului. succesive şi i. şi empatia. J. Daci. intrinsec. exprimată deplin sau prin simpla aluzie.. educabil. amînată constînd din prelungirea acomodărilor şi refacerea lor prin schiţări imitative sau ajustative. lăuntric. I'. şi aceasta. M mânere -.actul prin care un model este reprodus (ceea ce nu implică neapărat reprezentarea acestui model. sub raportul gravităţii. Sînt i. diformat prin mecanismele i. priveşte datele conştiinţei acestea pot fi i.: evenimente. n iile de s u b i e c t . pinăla 1' —2'). IMANENT (lat.i". Observăm însă că. I. Baldwin. are loc doar la suprafaţa interacţiunilor inter individuale. estr congenitală şi se situează. I. Meyerson caracterizează i. rămîne un proces primar. mai ales în forma sa primară. P. între debilitatea mintală şi idioţie.. pentru că el poate fi doar perceput)". evoluînd progresiv. în al doilea este legată de combinatorica fantezistă. m d o b i u d i l . fără a sesiza motivele respectivelor acţiuni. spontană." IMAGO. întruparea personajelor ctc.I Schit de memorie. datele percepţiei senzoriale ce sr prezintă fără nici un fel de juijlo- 338 339 22* . Mowrer a constatat că reflexele de i. iar în al treilea asociată şi subordonată operaţiilor logice.iţi.w. posedă întotdeauna o anumită denotaţie concretă care constituie punctul său de plecare şi de care nu se poate rupe complet fără a-şi pierde întreaga semnificaţie şi raţiunea de a exista.. stări. vorbirea celor din jur. Wallon defineşte reprezentarea ca o „imitaţie interiorizată a lucrurilor". I. desemnînd tiu real sau fâcincl parte dintr-un proiect determinat nemijlocit de pulsiunile subiective.1. • diul l\. i. în 1927 Spaier scria: „Gîndirea explicită sau implicită. se referă la reţinerea informaţiei pe o scurtă durată (de secunde. reprezentativă se realizează prin jocul simbolic în care sînt modelate obiecte.. parţial. de învăţare latentă şi spontană. prin preluarea schemelor de acţiune. cinetice şi de transformare. după Piaget.. ivsirîns Ia i. spontan. care indică o maximă reducţie a intervalului dintre don. Tarele a constatat însemnătatea i.. la baza talentului actoricesc sînt unele înclinaţii spre i. mişcările. Există acte de i. in psi|]r. istoria lucrurilor. deliberată şi intenţionată. eidetice: 0) forma sau produ-uil tuturor proceselor scn/i :rialr. Se apreciază că dezvoltarea mintală a unui imbecil nu depăşeşte nivelul mintal al unui copil normal de 7 ani. îndeplinesc funcţiuni atît ele reproducere cît şi de anticipare. mai ales la cele superioare (antropoide).. deci voluntară prezintă cu totul alte caracteristici decît i. Cel afectat de i.. direct. gesturile.

în sensul că un termen A implică şi contradicţia cu un altul B. cum ar fi: autosugCsi i blocaj emoţional provocat .. copiii acordă mai mare interes figurilor umane decît altor tipuri de figuri. echivalent cu „ego-mvolvenieni". implică şi un risc. dar şi să utilizeze prin conversiune. solicitînd intens observaţia. autoexcitare. materiale şi formale. I. negare conştientă a moralităţii. st de incapacitate a iniţierii sau fin Uzării actului sexual din in<>U\. gînduri.. primitive şi necontrolate conştient. concept al psihologiei sociale ce desemnează suscitarea. IMPRINTING (termen cngl : Prâgung. j n r la nivel mai înalt încă două felini de i. tehnică. ansamblu pro- rînd din instincte. exprimă şi relaţia de contradicţie. în sensul indiferentismului faţă de criteriile moralităţii. Astfel acţiunea de orice fel (artistică. I.). faţă de alte fiinţe) a puiului în primele momente de după naştere (la păsări. înţelegerea şi explicarea. desfăşurate fără sau cu diminuarea autocontrolului. dispoziţie spre excesul de reacţii spontane. imagini înregistrate în memorie. după ieşire. Jn perioada critică timpurie. fobia. senzoriali şi intelectuali cît şi pe copiii şi tinerii cu grave perturbări de comportament.-) dorinţei. prin sincretism (ca fuzi- une globală a două propoziţii). O anumită doză de i. Se deosebeşte de amoral care înseamnă străin de morală Jn sensul ignorării voite sau nevoite a valorilor morale. aplicarea şi transformarea în bunuri sociale a ceea ce este nou. este şi o condiţie a creşterii performanţei (M. de la animalele inferioare. Posibilitatea i. caracteristică a temperamentelor insuficient luate în stăpînire prin autoregla] ui caracterial. uneori simptome de întîrziere a dezvoltării psihice sau a unor perturbări de comportament. în dezvoltarea sa progresivă. în raport cu situaţia şi exigenţele ei. I. ci se naşte. excitaţie. Relaţiile prin i. Lafon. Constă dintr-o reacţie prefererJ ia la (faţă de indivizi de aceeaşi specie' de regulă. Lorenz (193r> •.i din ou). se formează deci un tip de conduită afiliativă ce funcţionează asemenea unui instinct. gîndirea şi imaginaţia creatoare. omul ajunge să-şi stăpînească i. conflictele valorice. IMPULS. atunci. care preocupă conducerile de stat şi experţii în psihologie. imbold..e. a unei idei în alta. unei situaţii. organizate şi efectuate „pe loc". într-o măsură inaltă. psihice. insta341 340 . se încheie situaţional. IMPRESIE. condiţionarea negativă. părinţii sau. efect psiliofiziologic al unei stimulări senzoriale care este la baza unui aci perceptiv. germ. Uneori i. de ex. energia i. involuntară şi nedirecţională. Uzual. efect lăsat în conştiinţă de un factor din afară.Sherif). reacţie de impregnare prin 1 care se stabileşte o asocieţe f'iar ' durabila.i. nerealizare a adaptării la un minimum de cerinţe sociale de ordin practic. în scopurile după care se dirijează. trebuinţe. didactică. IMPULSIVITATE. INADAPTARE. în logică i.sens absolut. de exacerbare. sportivă etc). după Piaget. în forme patologice apare în epilepsie şi unele psihopatii. planificată şi pregătită anterior. dar ea poate aduce importante contribuţii creatoare. uneori. IMPLEMENTARE. sini psihologic sincronice pentru i. reprezintă o reacţie superficială dar complexa care este atît de ordin senzorialcognitiv cît şi emoţional. fiind angajare şi intervenţie activă. refularea traumatizantă ci. fenomen elementar. cauzată de infirmităţi şi disfuncţii somatice există o alta de ordin psihic implicînd perturbări ale afectivităţii. puiul urmind pretutin- { pe cel de care s-a impregnat beneficiind f i de protecţia şi n te a ui asiste n ţ ' u i. arc înţelesul de percepţie nefinalizată şi integrată. Este implicit ceea ce este conţinut într-un alt sistem de idei sau relaţii.). a atitudinilor şi credinţelor individuale de către o situaţie fără echivoc. blochează luarea de atitudini. izvoIMPROVIZAŢIE. Ambiguitatea situaţională. se impune în oricare din activităţile complexe. fenomenul de i.. propoziţiuni. dar sînt ajustate şi dezvoltate. ca expresie a unei necesităţi interne (foamea. începe cînd puiul de animal devine capabil de locomoţie şi dispare cînd îşi formează reacţii de frică ce determină evitarea obiectului mobil în loc de urmărirea lui. B. în literatura anglosaxonă. termen introdus de disciplina creatologică şi semnificînd integrarea în practica socială a noilor idei şi invenţii. deşi nu reprezintă întrutotul un instinct. presupun desfacerea i.. deprinderi.. IMPLICAREA EULUI. pedagogie şi sociologie. IMPOTENŢĂ PSIHICĂ. implică o stare de optimum motivaţional nefiind favorizată de sub sau supramotivare. bazai şi precoce de îm aţare. propagarea. Este un fenomen grav atît pentru societate cît şi pentru individ. „constau într-mraport necesar şi extratcmpoi. cu sens de impregnare sau întipărire.: una între operaţiişi alta îm -•.P f i n acest scurt contact. Se tratează cu succes prin psihoterapie. dar impunîndu-sc în mod imperios.!• hiperexcitaţie. indică o succesiune necesara între propoziţiuni: dacă. nepotrivirea cu expectaţiile subiectului a datelor de inediu. relaţie logică ce indica cuprinderea unui lucru în altul. Unii cercetători trasează o analogie între răspunsul prin zîmbet la copii şi i. cuprinde atît de handicapaţii (deficienţii) motori. nu este. între 2 săptămîni şi 6 luni. ca atare. şcolar sau moral din cauza unor deficienţe native sau survenite ale copilului sau tînărului şi din cauze ce ţin de familie şi ambianţă. IMPLICAŢIE. în esteziologie i. descris de K. în afara i. După R. cesual de răspunsuri şi acţiuni spontane ce rezultă dintr-o experienţă. sînt impulsive acţiunile neelaborate critic.Russel distinge i. incitaţie spre acţiune spontană. Pidg^t distinge i.

. Cel de-al nor.. refulat şi frustrat. de a se impune nemijlocit în conduită. 3) ca mod specific de existentă a sinelui şi ca latură a eului şi supraeului.bilitate. asupra conştiinţei şi posibilităţile i. I logice INCOERENŢĂ. uneori chiar închis). procese psihofiziologice şi psihice care. I. acea zonă. Sistemul psihic uman nu poate {i actual conceput fără a considera „ambele reversuri ale medaliei". După Kubinstein. cu sens de 'întîmplător. să angajeze activitatea conştientă. stări prenevrotice şi prepsihotice.. Pentru Frcud. Th. Fiind orient a t biologist şi subiectivist.calea regală" în descoperirea i. i..i. Combaterea şi remisiunea fenomenelor de i. sînt atît metodă cît şi mostre de autenti>' i. în diverse feluri. Această linie de interpretare este deschisă de Charcot şi '['h. 2) ca un compartiment sau instanţă a aparatului psihic. Psihologii au sarcini privind depistarea şi diagnosticarea cazurilor şi. în secolul al XlX-lea de către H. avînd caracteristici aparte şi exereitînd un rol important în determinarea (reglarea) conduitelor. comă). în coiv.:. Wundt.indcnsare. deformări caracteriale. prilejuit de anumite ocazii.. reprezintă o altă latură (ascunsă) a vieţii p s i h i c şi existenţei personalităţii. (lupă Frr-lld.. I. Aceasta pentru că psihanaliza clasică limitează i. de asemenea. INANIŢIE. INCIDENTAL. în modelul freudian clasic.. alît in condiţii onirice cît şi in stare do trezie.. nu se conştientizează. un moment dat. sau unor conduite circumstanţiale şi aceasta în opoziţie cu desfăşurarea necesară.. sentimente ce se exclud recipr. de roluri (în psihologia socială) se referă la roluri care se exclud din punct de vedere social. este formulată de P. apare într-o triplă ipostază: 1) ca atribut al conlinuturilor psihice situate în afara cîmpului de conştiinţă. de pildă acela de judecător şi răufăcător. i. ca un compartiment al acestuia. Rezultă că i. Cînd se pierd 2/5 din greutatea organismului moartea este iminentă. Primul este reprezenta! de ereditate şi de acele procese primare şi montaje ce se elaborează înainte de şi pe lîngă contiinţă. în timp ce în perioade normale aceştia provocau plăcere sau satisfacţie. c < > 111 i u n i i ă ţ i 1 de/orgatii. datorită hipobulimiei şi anorexiei. dînd naştere !a ceea ce Freud denumeşte fantasme ca unităţi ale desfăşurărilor i. reeducare şi psihoterapie. ci numai în raport cu conştientul. Freud a formulat o teorie a determinismului psihic prin care. are un sens dinamic (bază pulsională şi sediu principal al conflictelor interne) şi un spns topic (delimitat de conştiinţă. iar Rieoeurs arată că este t o t aşa de absurd sfi prezinţi conştientul făi ă i. După 1). Freud a exagerat nemăsurat influenţa i. învăţării.. se foloseşte ca un atribut al observaţiei. vagabondaj şi delincventă. fără a înceta să fie psihogenă sau pregnant psihică. ni. ce continuă să fie învăluit în ceaţă. intîrz. refulate. W. prin erori de educaţie. l'-gde cărora. S. în acest fel a fost conceput i. luat în sine nu are s>'iis. astfel încit nu poate exista. şi dezvoltîndu-se in reciprocă interacţiune cu compartimentul conştiinţei. Se pot distingi' în mare două moduri de dezvoltare a i. memoriei. a c ţ i u n i c i t şi în g î n d i r e şi vorbire P o a t e fi t r a n z i t o r i e sau simpi.. este dinamic dar energia libidinală se investeşte în reprezentări. pulsiunile se simbolizează în imagini reprezentative. ' ansamblu de dispoziţii. se constituie in fantasme. 342 . conştiinţa JIU epuizează viaţa psihică a omului. decît unul din termeni. la pulsiuni spre plăcere. I doilea. iniaturitate. Kibot. momentan sau stabil. 343 visele depla- logică. Modelul psihanalitic al i. respectiv conştientul. intelect de limită. în genn)h». măsuri de optimizare a. epuizare cauzată de lipsa cronică de hrană. îl obligă pe individ să desfăşoare o viaţă dificilă ca în cazul. rar. este „reprezentantul pulsiunilor". este saturat afectiv.e :Mlpim ic. a Irgatui il<t aţii i|... de asemenea. instanţă a sistemului psihic uman ce nu intră în sfera conştientului. un rol deeisivDupă Freud. James. la copii şi tineri implica şcoli speciale. Lipps. mintala. '. făi fi conştient. psihismul bazai sau „de profunzime". deci un i. i. Survine în urma unei privaţiuni obiective de hrană sau a refuzului ei. în contextul activităţii sau sistemului psihic uman. ce si ut. deci este (termen mai adecvat) aconştientă. Hoffding.-. aceştia concepînd i. i a -i i.. de roluri trebuie deosebită de rolurile contradictorii. Freud şi ceilalţi psihanalişti. INCONŞTIENT. INAPETENŢĂ. i. şi inconştientul iar psihologia ştiinţifică evită atît reducţia la i. şi relaţiilor sale este cel mai elaborat dar şi cel mai unilateral. de regulă. Apărute la limita dintre somatic şi psihic. tendinţa de respingere a unor stimuli sau complexe de stimuli într-o situaţie critică (boală. reglementată raţional şi voluntar al respectivelor procese şi conduite. stări.ieri mintale :.. al femeii ofiţer de marină. i. visele reprezintă . parte. familiei şi activităţii de integrare socială. Deci i. I. operează o „punere în scenă" a dorinţelor şi aceasta fără ca. Lagache. consideră I. stare patologică de depresiune a funcţiilor vitale şi psihice. logopatn. care deşi admise de societate. Trebuie însă spus că dispunem de mai multă claritate în studiul conştiinţei decît în studiul i. mai cuprinzător. ocolind controlul conştient. puerilism. propunerea metodelor de compensare. al unei m a l a d i i psihice. conversiune. sisteme de reeducare şi. Janet (1896) si larg dezvoltată de S. şi pentru că. I. nu sînt conştiente. absenţa şi INCOERENŢĂ A OÎNDIRII ABERAŢIE 'MENTALĂ INCOMPATIBILITATE. relaţie dintre acţiuni. nu ţine suficient: seama de determinările socioculturale.eciiilă. W. cît şi la conştient. acordă i. fixindu-se asupra psihologiei sexuale. în mod eronat. iar nu de intenţiile şi voinţa subiectului.

M. cu funcţie de protecţie şi echilibru iar simbolicul cnrispunde culturalului şi semnificativului. o caricatură a propriei fi mic.sau subconştientul pentru a sublinia mai mult inaccesibilitatea sau greaua accesibilitate spre conştient a proceselor primare ce ţin de i. rcld!:.).: 1) ereditar.-. 8) cocunştieut. 1-Vinni Lacan imaginarul este „iluzie necesară". Tot prin acestea sînt. într-un anumit mod organizat (în sistem închis) şi di. Structurile i. sînt neobişnuit de stabile şi rigide.neaga ordinea impi'ba de conştiinţă. dat fiind că fără rolul intermediar al acestora din urmă.'piiniii<) do „litere" ce se subordonează uimi legi gramaticale aparte. este o totală neorganizare. eut secundar. însăşi i.: ai.:fi:io!oi. 315 . l'. în copilărie. Uneori atitudinile fixate in 1. Bjalava apreciază că prin elaborările implicite. sau dragoste. definind după M. dinamic sau afectiv ce este în atenţia psihanalizei. deşi acesta (i. Rezultă că dată fiind congeneritatca şi inseparabilitatea conştientului şi i.G. să conştientizeze conflictele inconştiente pentru a le rezolva.C facă o ciLtind'v. şi conştient şi funcţionează ca un intermediar dintre acestea. L..':.. 3) mne-Jc. sînt considerate num-'* in raport cu structurile conştiente: şi raţionale. subterană. alături de !• indicidutil exista un i. Dezorganizarea şi iraţie1 xialitatea i.. Amintim clasificarea lui G.(în considerarea Căreia este cel mai ni'jlt. A./ este structura sa simbolică. au /. Lconliev situează în zona i.-. oferind astfel o viziune mai cuprinzătoare asupra dinamismului i. obţinem dreptul de a considera procesele de tratare a informaţiilor şi procesele de formare şi utilizare a atitudinilor ca cei doi factori principali ai inconştientului. Ba. Instalarea în plan inconştient a conflictelor ia formele frustraţiei.ftu. este insensibil la contradicţie. sint dinamice clar u în aceeaşi măsură şi plastice. Tocmai de axeea 1/reud se hazardează atribuind conflictelor şi complexelor fixate în i. sîntem obligaţi. Ţinînd scama de această circumstanţă ../ u a ntnil fenomenului incou.ţină consideraţie pentru rialdi. Vîgotski arăta că i.) îşi propune să scoată la suprafaţă. în genere. explicate şi actele ratate. .sare. sau colinul!': a re ele.) continuă să fie considerat revendicativ. relaţiile fişate în i. asigurînd participarea activă a acestor doi factori la acţiunea adaptativâ a organismului". să admitem că aceste fenomene nu sînt mai puţin intim legate de funcţia de formare şi utilizare a twjntajclor.liassin scrie: „Dacă recunoaştem că fenomenele psihice nonconştiente sint strîns legate de funcţia de manipulare a informaţiei. ]•• i. să se distingă mai multe nivele de organizare şi dinamism pentru ci nu se poate susţine odată ca Pradines că i. Bellak cere să Î. o gramatică . ale unor montaje. sau voinţă de putere. iraţional şi rebel la legile de organiza- I . Jung a susţinui că. este explicată prin conflictele dintre tendinţele M proiectele libidinale. L... atunci nu vom mai putea accepta. Kalea (1926). în cazuri mai grave. legată de o tendinţă unică (Eros şi Thanatos. a complexelor şi. sa de oculta/ie ţi de negare. montaje) fără participarea sistemului verbal şi fără o conştientizare ulterioară. Ana Freud a operat o clasificare în zece termeni a (v). re ale conştiinţei. dimpotrivă. \. se impune legea „ t o t sau nimic" de unde şi impulsivitatea sau spontaneitatea f. 5) raţional. mecanismelor de apărare ale eului. Apelind Ui experimentele lui Uznadze cu privire la montaj (ustanovk'M. interesată n medicina psihosomatică). . este considerat un sistem deschis spre sine pînă la autism dar închis în raport cu lumea şi rczistînd la investigaţia conştientă. şi interdicţiile supracidui ce se exercită prin refulare ia nivelul preconştientului şi prin regresare ele la nivelul conştiinţei. dobîndeşte o organizare chiar daca aceasta este mai slabă şi primitivă L.. iar unii autori Ic pun şi la baza genezei sentimentelor. tehnica psihanalitică (v. intervine mai ales în condiţiile activităţii disociate a celor două sisteme de semnalizare. Junii. prin encullunilic iar nu prin codul cenctic) modelele culturale de bază ale comunităţii etnologice. şi se dezvoltă ca o dublură a cn. Blaga a susţinut că modalităţile stilistice ale culturii sini fixate în i. distingea trei feluri de i. Pit'cescle inconsticu'c petrec iu a(iira timpului. ţinind de mecanisme şi operaţii neuropsihice. Structurile i. netă între i. iar V. Totuşi mulţi autori includ şi preconştientul ini. generator de sinteze mintale.• > închise.ic. Preconştientul se situează în zona de contact dintre i. instinctiv. pe care el ii socotea o realitate psihică amplă.sin arată că la nivelul i. ale nevrozei şi psihozei. reducţia psihanalitică la o singură modalitate de i. este structurat ca un limbaj sp< cific. fi:'ologir. dinamica i.. colectiv în care sînt fixate (evident. un loc important in structui ile de' personalitate a adultului. sînt predominant vectoriale. toa^e relaţiile senzoriomotorii şi perceptive c e nu sint conştintizate. trebuie ca chiar înăuntrul i.oologice." Lacan declară că i. de asemenea. Dacă vom privi lucrurile astfel. spontane şi egocentrice. Ralca observă că Freud a admis pre. se nasc şi noi dar inconştiente mecanisme de reglare a activităţii. Sînt numeroase experimente ce dovedesc că şi la om se pot forma reflexe şi sisteme de reflexe (stereotipe. După Pavlov.toi:'a/ic. i. Princc'. organic. C. H. în cea mai mare măsură.. Dwelshauvers a formelor de i. -1) afectiv.. transformarea informaţiei în factor de reglaj nu se poate produce. simbolizare) sînt identificate cu ligi de funcţionaro sau mecanisme ale i. de unde contribuţia lor la cnergizarea şi dinamizarea întreg sistemului psihic uman. afectiv şi funcţional.structural sau latcnt-automatic şi i.Jiv sene- conştiente. cu o dinamică şi legi proprii şi îndeplinind funcţii r. Cum i.. 2) f?si!i. 7) automatic echivalent cu subconştientul. 6) latent activ de care ţine spontaneitatea şi telepatia. iar nu in genpre.

La i. unitate.ih.. sul. definită în principal biologic (caracteristică a oricărui organism).. INDICIU. INDIVID. identificînd determinările de tip statistic cu i. Adevărul este însă că nu toate şi nu întotdeauna modalităţile relativ diferenţiate (în număr tic 3-4-8. este părintele tuturor josniciilor. în 347 . da permeabilitatea graniţelor dintre i. şi care nu poate fi segmentată. se fixează trăsăturile stiKsti: •• ale culturii. singulară şi prin care respectivul subiect se deosebeşte de ceilalţi.a. îu psihologie. • educării. în alţi termeni i. este în sinergie cu conştientul. i. mai puţin. Jung penii i.cerebralii: latentă") din procesele creative în care i. a. Xu întotdeauna i. ţinînd de personalitate. caracteristică a celui ce constituie un individ. este omul considerat în ce are definitoriu ca sistem unitar dar fără nici o referire la notele de valoare..i în activitatea lor.sr. ansamblul de proprietăţi somatice. uman calitatea de unitate indisolubilă este şi mai pregnantă întrucît include şi organizarea psihică. conceptul s-a impus în biologie întrucît organismul nu poate fi dezmembrat fără ca proprietatea lui fundamentală. şticntul individual. cept introdus de K. bazate pe o legătură condiţionată. printr-un alt mod de prelucrare a informaţiei) . (O. JMiller). INDEPENDENŢĂ. în instrucţie şi euaeaţie se urmăreşte i. fost promovat prin iufioducerea principiului liberului arbitru. un dat senzorial care semnalizează ceva. Restructurată fără a-şi pierde specificitatea.. INDIVIDUALIZARE. Deci i. dar nu şi axiologic. conştientă.c. legitatea obiectivă). poate fi identificată cu persoana dar nu şi cu personalitatea. Mentalitate şi atitudine vizind subordonarea intereselor generale şi a relaţiilor sociale faţă de interesele proprii.. După Piaget: „în sensul strict şi limitat al cuvîntului.l manifestările lor apărînd ca iraţionale sau inexplicabile ca in situaţiile exprimate prin dictonul . în principal o forţă energizantă.' proprii comunităţii etnologice cu răspunzătoare. legat de percepţie. preferind autonomia în baza unui sistem de atitudini personale bine conturate şi autoacceptate. semnificant concret. La nivelul grupelor şcolare i... spre deosebire de /• o. Se deosebeşte de semnificantul verbal sau de alte simboluri ce operează designativ şi categorial. Poincare. fiinţa să nu dispară. !. încă nedeterminat) ale i. Hadamarei ş. ri'spin. este implicată în self-govennent sau autoconducere. clin iimb. necesitatea. I. O dovedesc şi faptele de germinaţie (. şi conştient. individuale. Opus colectivismului. ( n . Jung propune ca unităţi componente ale i. << . prin reactivitatea şi stilul său. I. se opune conştientului. preia şi împlineşte proiecte şi căutări ale conştiinţei.— anonim dar corespunzător schemei gen<ral-umane şi modelelor cultural. uneori este şi subadiacent lui. este considerat fundamental ca o unitate vitală indesmembrabilâ in primul riad sub i aport biologic şi.) râmînc. disociată. după opinia noastră. este o verigă internă sau o treaptă a ierarhiei simultane a acţiunii umane. prin care se realizează coerenţa şi unitatea persoanei. la organism. INDIVIDUALITATE. iar nu de reprezentare. umană nu poate fi redusă la infrastructura biologică.dc gustibus nnn disputandum". a defini.c. I. in genere. caracteristică a celui ce refuză sau reduce la maximum dependenţa de alţii. mod de trai ctc. avind alte legi de organizare decit conştiinţa (fapt demonstrat prin paradoxul viselor. este necesar să se releve rolul predominanl esenţial si decisiv al conştientului (III stări normal'-) si să se lină seama de imerpeiu346 traţia acestora.1 şi relaţii familiale (Levi-Strav. arhetipurile. un factor bazai de dinarul zare a conduitelor. lî. I. "Jal. o premisă cît şi un rezultat al aut . raportul determinărilor socioistorice. sînt în conflict factorii de conştiinţă şi insensibili acestora. este realitatea complexă a individului. avind un conţinut tran^n dividual (după L. ale cărui demersuri ar fi imprevizibile. reprezentînd atî<. stratul profund de i. Subiectul se i. Considerînd relaţiile complimentare dintre conştient şi i. prin comportamentele şi activităţile sale. INDETERMINISM. psihice ţi psihosociale cu o structură specifică. componente conştiente şi i.. prin absolutizarea autonomiei Şi activismului eului. INCONŞTIENT COLECTIV. După Blaga în i. întrucît omul ca fiinţă nu poate fi conceput doar biologic. în genere. El (i. solidarităţii şi responsabilităţii sociale."' df/eniunisiiiiil (cauzalitatea. viaţa. ca în întîmplările celebre pe care le relatează H. considerată din punct de vedere descriptiv.. l/:eud nu line seama de structurările automatizate şi prezintă dramatic i.. Toate actele şi procesele psihice conţin în acelaşi timp. este agentul perceptibil al unei semnalizări directe. un indiciu este un dat sensibil care anunţă prezenţa unui obiect sau iminenţa unui eveniment (uşa ce se deschide şi care anunţă o persoană)". copiilor şi tine.cle individualităţii considerată 'v:. susţinerile indeterministe au speculat complexitatea domeniului. I. M. proces de constituire a individualităţii din punct de vedere somatic şi social prin definirea unor structuri proprii şi diferenţiale. INDIVIDUALISMW^ctrină etică subiectivistă şi j|^r' j^trieă încereînd să-şi adaptjCi ormcle la cerinţele existenţi£ue^. concepţie teoretică idealistă prin care se susţine inexistenţa legilor obiective şi primatul întîmplărilor în anumite domenii ale realităţii. Gorki considera că i. Ca şi în tizică. Acestea rezultă Hm comunitatea aşezărilor..'aga. afectiv şi dinamic declarind „sintem trăiţi de forţe necunoscute fără ca să ne dăm seamn". în psihologie. din mituri şi tradiţii. se accentuează tot mai mult pe măsura maturizării şi dezvoltării personalităţii.

de asemenea. I. I. poate fi atît inductivă cît şi deductivă. INFLUENŢĂ. INFERIORITATE. care nu poate fi obţinută prin mijlocirea numai a unora din ele. rlrategia sprijinirii pe însuşirile pozitive îp vedfrea combaterii celor negative şL a facilitării unei dezvoltări armonice. infantilis de copil). INFLUX NERVOS. determinînd modificări în orientarea şi comportamentul acestora. de a judeca critic şi comparativ valorile.r. gestică şi mentală. INDUCŢIE RECIPROCĂ. în hipnologie şi parapsihologic. la posibilităţile şi cerinţele sale adoptînd. Russell scrie: „Ceea ce caracterizează progresul ştiinţei constă In aceea că faptele devin din ce în ce mai puţin numeroase şi inferenţele din ce în ce mai numeroase". formaţi pe baza diferenţelor de potenţial. care alcătuiesc influxul nerrile rare alcătuiesc vos. constînd din derivarea unui enunţ din altul sau din extragerea. deşi pot fi observate unele modificări fiziologice. desemnează subiectul care emite mesajul adresat celui indus. strategie a gîndirii. cecitatea şi surditatea. INFERENŢĂ (din lat. de pe aceeaşi faţă a membranei nervoase. Există Li o i. INFANTILISM (lat. caro provoacă relaţia cu celălalt. I. I.r. ataxia. I. strategie a gîndirii şi formă de raţionament. care consideră că apare cu necesitate în copilărie în urma constatării i. apariţia la periferia focarului său a unui proces de inhibiţie. mentală. I.n." I. I. i. I. INFATUARE. către un medium sau un percipient. bine determinat.. hipnotizează. Orice niem349 348 . deprinderile etc. pozitivă constă înfăptui că un focar de inhibiţie este înlocuit de cy. este cel ce sugestionează. sentimente. după modelul silogismului. după Makarenko.. dar dispunînd de o mai redusă rigoare de probabilitate. tendinţă a proceselor nervoase di a se desfăşura lent. ansamblul biocurenţilor de acţiune. adesea meritele celorlalţi fiind subapreciate. fenomen de distribuire coordonată a celor două procese nervoase fundamentale la nivelul centrilor nervoşi corticali şi subcorticali. fără ea neputîndu-se concepe reflexogeneza. imediată. dar menţinută sau reapărută la vîrsia adultă. semnifică adaptare^ influenţelor şi metodelor la specificul individual al fiecărui copil.I educaţie. inferre — a duce. vegetative şi somatove^r tative. proprietate a nervului de a nu obosi în toată perioada activităţii. merite. a introduce). este incurabilă însă organismul poate fi supus unei reeducări sau compensări. I. şi conceptualizarea reprezintă aceeaşi operaţie. iar uneori se întîlneşte ca sindrom psihopatologic. simultană sau succezi. INFIRMITATE. izvorăşte din incapacitatea persoanei de a se autoaprecia corect. se explică sein tivitatea neuropsihică şi o serie (!. La nivel medular şi . se distinge o inducţie negativă şi una pozitivă. în urma acţiunii unui excitant şi care se propagă de-a lungul membranei intr-un sineur sens. micşorarea vitezei de convi ducere etc. după încetarea acţiunii sale. constînd din trecerea de la fapte la concluzii generale. Bachelard consideră că 1.. încearcă să descopere ceea ce nu furnizează percepţia. în raport cu adulţii din punct de vedere intelectual. B. desfăşurarea unor n flexe ritmice (alternante) soni .. a fost constatată de fiziologul Vvedenski. practic şi moral. constă într-un sentiment de. care presupune OH. Adler. I. de o regresiune. de a stagna. de la legi particulare la teorii şi legi superioare. compensînd insuficienţele deducţiei. viscerală (insuficienţele mentale.' prezenta o caracteristică temperamentală.• aspecte ale structurării activităţii psihice. sau cum scrie Piaget: „Subiectul face apel la elementele care nu sînt percepute fizic pentru a trage disjuncţiunea dintre elementele fizice date şi cele absente. se sprijină pe experienţă. fie prin retragerea în sine şi abandon. negativă succesivă constă în faptul că procesul excitator determină. hemiplegiile. imediată presupune trecerea de la o propoziţiune dată la o alta. în asociaţie. INFATIGABILITATEA NERVULUI. în timp ce i. este o însuşire necesară a activităţii neuropsihice. aduce prejudicii relaţiilor interindividuale.-VI tenta unor focare de excitaţiiinhibiţie. I.. de a persista într-o anumită formă de organizare. neuronilor muşchilor agonişti antagonişti. dintr-un fapt sau o aserţiune dată a tuturor consecinţelor care pot rezulta. (imediată. în contextul senilităţii. acţiunea conştientă sau inconştientă exercitată de un subiect asupra altora. diabetul. cardiopatiile şi pneumopatiile). caracteristica pentru vîrsta copilăriei. Este legată de o întîrziere a dezvoltării fizice şi psihice. i. INDUCŢIE.r. INDfJCTOR. asigură inervaţia reciprocă a 11101. diminuare sau lipsă a unor funcţii importante ale organismului. particularităţi analogice ale fenomenelor mintal' şi emoţionale. de incapacitate deprimantă şi se poate prelungi. r. memoria. fie prin acţiuni energice de depăşire a deficienţei în cauză sau de autorealizarc într-un alt domeniu. calificarea complexului dezvăluit de A. sau. tice. Este de notat şi cota de retroacţiune de la cel ce suportă i. neputinţă. Poate fi generat şi de o infirmitate fizică. $imui\!. cum sînt: ticaje mărirea distanţei dintre impulsu_:i<. poate fi motrice. Complexul de i. poate fi congenitală sau dobîndită. în procesele de învăţare şi de sugestie. unor instanţe encefalice suin DI i.r. i taţie. emite telepatema. La nivel cortical. acordarea unei prea mari importanţe propriilor j ăreri. fără ajutorul unui termen mediu. după cum arată Claparede. I. INERŢIE (opusă mobilităţi). structură afectivă. Accentuarea i. Prin I. poat. realizări. mediată sau raţionamentul reuneşte trei aserţiuni.

transmisăprintr-o serie de semnale este legală de organizare. Golu). grupări şi orientări i. Această coordonată obiectiv-cantitativă a i. ale psihologiei sociale se dezvoltă spontan reflei tind cu maximum de autenticitate structurile de personalitate M dispoziţiile asociative sau n p u i .n. După cum entropia fizică este măsura dezorganizării. umnne. potenţială şi aceasta in măsura diverşi lăţii. Prin aceasta se produce depolarizarea membranei. care se realizează cu consum de energie. depinzînd probabilistic de ce poate emite stimulul şi de ce poate selecţionaşi prelucra sistemul de recepţie. Cînd depolarizarea atinge valoarea de 10 V.I brana celulară şi deci şi cea nervoasă este polarizată.. Sursa trebuie să emită cel puţin două mesaje pentru ca prin alegere (discriminare) să se obţină i. Y. iar cantitativ. Golu notează: . şi entropia termodinamică a insistat L. stările de spiiii opiniile intime şi convingerii. după N. valoare numită „nivel critic". de prietenie sau duşmănie. dotate cu organizare sau apte de 351 350 . ale capacităţii i anal'lor de t raiismisie şi ale zgomotelor (pcruirbaţiei).. în condiţiile promovării echitabile a valorilor. Dată Imul entropia unui sistem emitem. însăşi (conţinui ui ei) nu depindu de natura suportului substanţinlenergetic. se ia ca termen tehnic. reiatul.) sau în alt mod. măsurată în biţi (v. condiţia i. care pot fi în acord. Iriinie). Vnener (1948) arată că orice relaţie infoni-iaUouah'i c. conţinute in fiecare componentă a sa1'.semnificaţia ei. semnalizarea. complexităţii.. şi. în alţi termeni: „cantitatea de i.n. De aici concluzia despre caracterul sau semnificata ideală a i. Relaţiile informaţionale se particularizează prin corespondenţa în timp a evenimentelor succesive cauză-efect şi printr-un anumit grad de izomorfism al lor. codificarea.id'rinei i. Propagarea i. ca indicator statistic pentru a descrie o gamă largă de sisteme de comunicaţie. Viteza de conducere a i. Cu cît sînt mesajele mai noi şi neaşteptate cu atit i. M. Marc însemnătate au liderii i. K. a găsit o serie de aplicaţii specifice în sfera ştiinţelor biologice şi sociale şi a psihologiei. sociali. transmisă pe un canal va avea o probabilitate globală egală eu suma logaritmilor fiecărui semnal. Nu orice obiect sni: proces poate fi receptor sau de ti clor i. măsurarea cantităţii de i. Semnalul este organizat ca model (paltern) în raport cu izvorul i. înăuntrul micro. structurii sau stării": ce se succed. informaţiei si avînd diverse sensuri în dependenţă de unghiurile din care este considerată. ca un curent electric. pe de o parte. In schimb a adîncit problemele codiiicăni. Ivolmogorov apreciază că. Raporturile şi fenomenele de \. care se propagă de-a lungul membranei. Pe măsură ce unda de depolarizare avansează. Aplicarea unui excitant are drept urmare schimbarea permeabilităţii membranei. ci este un proces activ de autopropulsare. are o deplină şi vitală semnificaţie numai in cadrul sistemelor cu autoreglaj. permiţînd trecerea masivă a ionilor de Xa în interiorul celulei. faţa externă a membranei devenind acum negativă. pe de altă parte. Asupra legăturilor dintre i.. prin fibra nervoasă nu se face în mod pasiv. grupurile de distracţii sau lucru "ale adolescenţilor. este ca mesajul să fie rezultatul unei alegeri din altele posibile (i. este mai pregnantă. energie.a. Shannon (l')lS) a ekiU'iat teoria statici' ă a traiiiiuUiei bcrnnalelor <. Totuşi consklcrînd că i. poate fi interpretată ca „negentropie" şi poate fi măsurată ca logaritm negativ al probabilităţii.tehnice dotate cu însuşiri ce fac posibilă extragerea i. în urma ei are loc imediat procesul de repolarizare a membranei. formale. adică perturbarea cchilibruhu bioelectric. implică o interacţiune (reală sau virtuală) de tip comunicat ional ce intervine între o sursă emiţătoare şi un destinatar receptor. Sub raport pra<tii este foarte importantă compatibilizarea relaţiilor formale şi a celor i.volumul i. categorie de maximă generalitate semnificau!. sive ale acestora.i rilor formale se dezvoltă cu necesitate relaţii. lăcînd abstracţie t\c. selectivă). reduce o incertitudine în cadrul circuitului emiţător-receptor. iar cea internă pozitivă. prin ieşirea din celulă a unei cantităţi aproximativ egale de ioni de K. unul din cele trei aspecte ale existenţei materiale (substanţă. în acest model. deci dispune de i. 'X. (Uvacord sau raporturi neutral* cu primele. Sâhleanu ş. în concepţia sa clasică i. Musabaeva. INFORMAŢIE. i.sau macrognij". f. CI. Orice obiect sau fenomen considerat fizic poate fi emiţător de i.. G. i. ci numai sistemele biologice. oficiali-. în general. Brillouin. E. devenind maxima tind fiecare din evenimente este eehiprobabil. Sînt i. caracteristică a relaţiilor grupărilor şi organizărilor constînd în absenţa determinărilor şi cadrelor instiuiiion-lo. aşa i. INFORMAL. datorită semipcrmeabilităţii şi selectivităţii membranei. creînd o succesiune de diferenţe de potenţial. începind cu cele mai simple — telegraful — şi termini nd cu cele mai complexe — dialogul direct dintre doi subiecţi umani" (i\l. în sistemul lui Shannon „permite rezolvarea pînă la capăt a unei clase mart de probleme în care pînă la capăt n-a fost deloc clară independenţa soluţiei faţă de particularităţile cantitative mai fine ale informaţiei". apare potenţialul de acţiune. cantitatea de i. reprezent a t de potenţial de repaus..->tc mijlocită prin purtători materiali si modificări cuergdice dar i. ca original sau cauză i. conţinute într-un s^tem complex este egal cu suma i. etc. este în funcţie de proprietăţile nioiiofuneţionale ale fibrelor juTvoasc. Klaus. Wiener. acelaşi mesaj puţind fi transmis pe variate căi şi stocat prin diverse mijloace. ea o cantitate măsurabilă. datorită repartiţiei inegale a ionilor în interiorul citoplasmei şi în lichidul tisular. faţă de ionii de I\a intraţi. oii:.

i . evenimentelor care. . este semnificaţia (Mon. în sistemele celor doi termeni — mulţimi. Psihologia i.•' Oh. să se ţină seama de corelaţia dintre nivelele semantice (de pătrundere în real) cu nivelele pragmatice (de luare în stăpînire a realului). co^v.kla fi d ' ^ p ă r ţ i l e de elubofie i.'i<. Să'niea. Miller ela. rea în procesul învăţării interve. • i • .. în legătură cu calculul riabil (uniform sau neuniform. (\\'eav< r) nu recunoaşte relaţiile informaţionale decît acolo unde intervin semnificaţii. dar pentru a măsura ex. cu teoria deciziei şi cu cibernetica în sensul lui L.:-ţare întrucît. trece de la codificare la decodificarea ei. singurul ei reflectării. Lonecesar să se ţină seama de cursul gica dezvoltării teoriei i.conceptul despre caracteristici Ir ţiale reprezintă în fapt o centrare. V. Acesta este sensul vital şi cel mai profund al i. care din i.. T i ! . necesară) şi de organizare-echilibrare angajează toate aspectele (cantitativ.!ill i t a U a de specificare a. ştiin. ca şi psihologia au fost nevoite două mulţimi.homomorf sau heteromorf) de căcomitent de conştiinţa clară. i. eronată te şi corelînd teoria i. T r v a . în acelaşi sens.ili-fi. Zapan de a calcu. de comandă. în sensul unei maxime capacităţi de absorbţie şi producere a i..illi-1 consideră că i. smitin/ică.respectiv izo-form datele obiecmează în i. Gh. care formulează ordinele. se ocupă de circuitele şi valorile i. extrage si prelucrează i.semantic al i. ce implii \ a fost evidenţiată si limita teoriei condensarea.le e\ce-. Circuitele de reglaj prin fcedback nu pot. al cunoaşterii prin învă. vaioric-reg'. nu poate fi despăr. Zapan este printre primii Klans propune conceptul de m< care observă inadecvarea relativă lainfonnaţie care este definit . cît şi de autoregla]. ale sistemului uman iar psihologia cibernetică angajează studiul multidimensional al acestui sistem. Redondanţa contri353 I buie la o mai bună şi sigură recepţie prin itilâtur a.omis faptul că proprietăţile şi litativă a acesteia.C. in. ca relaţie pragmatică fără de caro organismele n-ar putea. cu psiholingvistica şi cu epistemologia. de care dispune subiectul şi care nu numai că recepţionează dar şi detectează. G. particularizate ca sensuii. I istărilor purtătorului (a-e. _. poale li considerată i.M. 23 — Dicţionar de psihologie 353 . duce.nării (mai precis a coordonării la cantitatea de i. Couffignal de „artă a acţiunilor eficiente" sau cu praxeologia lui Kotarbinski. .legînd măsura în sens marsisi • nind şi dezorganizarea. L. Sub acest raport. ocupindu-se atît de i. şi negentropia se dezvoltă iniţial măsura i. tice (J. în sens absolut. măsură a ord-nTr..ivâ. jrivjiiiatică ideală. Deci aspectul calitativ.ir.. con. I. să nu pună în.voie. mai ales la om. Acestea pot fi însă variabil concepute. liste ceea ce reuneşte teoria. spaţială. formula unilalo dintre cantitate şi călit •• Shannon înregistrează i. Nu trebuie însă să încerce să abordeze latura ca. la Clliti U i t c a s. Ii concepute ca sisteme cu autoregla j.i J U R .-l. Pro.a i. le exclude.mă a ordonării.lului detector) adecvat mulinna clusiv progresele organizării este stărilor izvorului (s/isnulu/ui). devine determinant sistemul de elaborare şi valorificare a i. cu toate interacţiunile sale infraspecifice (nivele de integrare. la evolutive cu evenimente preferen. Bar-Hillel le înţelege prin negaţie care prezentînd toate „descrierile" pe care o i..atoriu) ale i. de la conceptul de învăţării.cantitate de i. definit ca fiinţă informaţională. matematice (Shanoiiiit a lari a unei serii de unităţi i. ordonării" ca latură de conţinut în primul rînd..mul'liII. a formulei lui CI..preferenţiale".. Teoria semantică a i. termenului ca in-formafie sau deşi nu poate fi despărţită de formare în.•trariilor.: calculul i. . In ordinea umană contează. cu lemj alături de cea corectă. în ordinea după Vekker. Acea si ă caracteristică cantitativă este îi^a. Vekker tratează „forma tan).) scală a izomor(O. de comandă.stările sursei sînt codificate vaborează... împreună şi relevă o luptă a con.. elementelor ce pot fi cuprinse con.•"ic>m. îngreuiază comunicarea. Zapan consideră că entropia mulţimi (subiect şi obiect).pondenţa biunivocă dintre cele ce.. Săhleanu nolitativă a i. Vekker se referă la grade de izomorfism sau de reproducere dar acestea sînt clare mai mult la nivelul reperelor spaţio-temporare. sociale. M. e'va ce ne aminteşte de dictonul <e susţine corespondenţa dintre a şti şi a putea. V. ca spor de cu. Bar-H. ca. odată cu organiza. alcătuieşte programul acţiunii. defineşte i. desigur în subiectul procesele substanţiale şi energe. . caracterizează coresţele economice.tează adecvarea şi justificarea ţită de utilitatea ei (Ukrainţev). Shannon la mantie şi aceasta la diferite . Modul în care se efectuează modelarea conceptuală surprinzînd categorialul şi necesarul prezumptiv poate fi numai formalizat iar nu calculat sub toate aspectele şi aceasta obligă la conlucrarea te«riei i.aut^organizare (sisteme evolutive) ceptul ca segment de î.r (le tond dar daeâ e-.tre receptor..sînt. inferioritate i. reproductivă se converteşte în i. Conceptele de ordine (temporală. Bernstcin atrage atenţia asupra necesităţii ca 'alura semantică a i. depăşită prin activisniul selectiv si repertoriul de modele interne (subordonate unor reguli sintactice). de Bauregard). pe latura ca. î j i d c. descoperind prin „atiibuire". <: i. semantic.' • i h . Totodată este necesar. ij. i. sisteme de referinţă) şi destinaţia orientativ-adaptativă a i.-. pedagogi. ca fordincolo de cantitate. 11 .-a (.. i. Beneficiind fismelor. K. care se situează la diferite noştinţe şi ca putere de organizare nivele între o 'v. simbolirarea si < -_T. (latură călit niivâ). mai ales la nivelul uman şi social.tive.-._ „claînx''. datorită conexiunilor inverse. Zcman) totuşi ceea ce pri. calitativ-structurale ale i. de instrumentaţia teoriei i.vorbeşte despre i. i. semnificaţii.l\lXehkcr (I'>7I sistem de referinţă fiind ignoranţa. L.receptor ce modelează izo-morf. ca măsură a ordopunerea lui Gh. ca relaţia dintre d /.

deosebit de !• internă. centrală. care. organizarea personalităţii.'j a ţ i ' . acestea slăbesc şi dispar datorită i. de diferenţiere este la bază. influenţe ce pot fi convergente. de stingere este caracterul activ al i. Comportamentul i. sistem de relaţii între elementele fundamentale ale unui macrosistoui. proces nervos fundamental ce acţionează în sens invers excitaţiei.i in încălcarea unor noime coditicate (Ic către o societate. sau. fiind. de protecţie).'. care nu influenţează asupra claselor şi categoriilor ci asupra părţilor obiectului. INFRALOGIC. după executarea pedepsei. Este fenomenul de i. în mediul ineluctabil.acest aspect sub forma funcţiei educative a pedepsei. o i. ' s i b i i i t i ţ i i de f o i " . şi stimulul neîntărit provoacă reacţii. Şi mai evident decît în forma i. mai mult sau mai puţin facil. generatoare de conflict. activă. vianţiloi pe un lond modificai al a t i t u d i n i l o i M ' e m d r e p t a l e e ă i r e t\>i - mc sociale de existenţă (Makarcnko|. ca membri . temporare şi a deplasării. negativă. astfel. operaţii concrete. Apar motivaţii incompatibile.'ij. de diferenţiere. care răstoarnă sau dereglează raporturile normale dintre individ si societate. l'iuă IA aberanţii.^/i^iiilă 'urmă 23* 355 . penală folosită in ţara noastră includ. deţine un rol important: în determinarea fenomenelor de ansambi u. acţionează variabil şi comutativ conform modului în care . Prin i. dobtndită prin condiţionare. în vedere. schema personalităţii de bază.-. corticale sub formele i. de regulă. INHIBIŢIE. la nivel periferic a fost •presupusă de I. Şi în cazul în care. acei. INFRASTRUCTURĂ. supraliminală. de întîrziere.INFRACŢIUNE. la nivelul activităţii emisferelor cerebrale. Psihologia recurge la acest fenomen pentru a califica unele dispoziţii inconştiente. iniţial. de intîrziere. Din doi stimuli apropiaţi sub raportul calităţii lor. cînd stimulul condiţional continuă să fie dat pînă la întărire -. Cu timpul însă. Legislaţia şi teoria. Spre deosebire de i. de întîrrirri. Iniţial datorită iradierii excitaţiei a generalizării primare. de Pavlov. de sub tensiunea frenatorie. este elaborată şi activă. a fi de natură exclusiv corticală întrucît rezultă din condiţionare. Ch. în special. faţă de muncă) se pot instala disfuncţionalităţi. nu poate depăşi trei minute.a e j. el se învaţă şi se structurează conform unor modele. Secenov şi demonstrată de Pavlov ca i. mijlocind selectivitatea în distribuirea şi gradarea impulsurilor nervoase pozitive.. necondiţionată se poate produce o stingere a reflexelor. Este i. Dar nu toate manifestările acestui gen de persoane sînt deviante. a dispoziţiilor spaţiale. O dovadă în acest sens o constituie fenomenul de dezinhibare. care nu redevine indiferent. I. necondiţionată. indivizii trăiesc şi participă în diverse medii: cel ineluctabil (familie. antisocial. profundă. I.'ă se produce o „stingere" care rezul- tă din negativarea reflexelor care nu dispar ci persistă ca reacţii de reţinere. se elaborează o reacţie inhibitivă. manifestare i'jmpf'itaiueutald deviaiit-i du-j. i ţ l k i r v i p e r f f i m-iuţr-lor i[. este negativ şi îndeplineşte funcţii de frînare. în sensul dispariţiei lor. Problema care se pune în acest cadru. manifestare cu couţijiuf. se formează diverse reacţii pozitive cum ar fi operaţiile motorii. Constatată. nu este spontan. cmidiliinhi. Prin i. în aceste condiţii se nasc conflictele motivaţionale care împing spre i. Cînd între aplicarea stimulului condiţional şi aplicarea stimulului întăritor se lasă un interval de timp. la animale. prilejuit de noi stimuli şi care dovedeşte că reflexul „scapă". divergente. suportînd exersări îndelungi şi sfîrşind prin manifestări asociale şi chiar antisociale. externă. faţă de curo se iau anumite atiludini. La stimulul respectiv.s-a produs condiţionarea. Sub raportul relaţiilor sociale. stimulare sub limita de intensitate necesară pentru apariţia unei senzaţii (pragul minimi. capătă funcţie de „frînă condiţionată". iar în celelalte două se manifestă. este baza s > <cial-economică sau sistemul relaţiilor de producţie. înnăscută.i c. faţă de sine.i i ' i L i h i l i l . prin aplicarea de sancţiuni prevăzute penal. reintegrării devianţilor. Stimulul îşi pierde valoarea de semnal pozitiv şi se transformă în semnal negativ. i. la diverşi stimuli. comunitate de origine). tot i. Shcrrington a constatat că intrarea în funcţiune a unei grupe de reflexe provoacă întreruperea şi blocarea altui grup prin inducţie negativă. Tot aşa unul şi acelaşi stimul poate da efect pozitiv dacă este prezentat singur şi efect negativ dacă este prezentat cu un altul. vr. considerată. r e e d u c a i . colectivul de muncă) şi unul de constrîngere instituţionalizată. un membru al societăţii capătă o educaţie de factură socială primară. ascunsă. în societate. Astfel un reflex format poate fi „stins" dacă în repetate rînduri stimulul ce fusese întărit alimentar şi provoca salivaţia nu mai este asociat cu hrana. ' e i. proces ce se desfăşoară sub nivelul conştiinţei. în cazul comportamentului deviant. în cele trei etaje funcţionale ale sistemului de atitudini ale individului (atitudini faţă de oameni.sie i. de diferenţiere şi a i. Este un fel de diferenţiere în timp. acestea cocxistînd cu comportamente normale.-t. opri354 re. pe care Pavlov o pune pe seama i. de unde şi calificarea de i. care intervine spontan şi univoc în cazul în care apare un nou focar de excitaţie ce induce negativ un altul sau în cazul unei suprasolicitări prin intensitatea sau durata unei stimulaţii (i. care nu se conştientizează. u drepturi depline ai societăţii. unul este întărit sistematic iar altul neîntărit. unul de opţiune (prieteni apropiaţi. în privinţa utilităţii socialo a p e d e p s e i . reacţia ajunge să se declanşeze numai după trei minute de la declanşarea stimulării condiţionale iar nu odată cu aceasta. . INFRAUMINAR (Sl/BLIAirNAR).. care.

Este. apare deseori în stări de relaxare. dj caracterul afect iv-motiva!ional. INSOMNIE. INSPIRAŢIE. identice cu cele ale creativităţii). dedanş. nu poate sta locului o clipă. centrale.dispecer" permiţîndu-i să circule pe anumite căi. INIŢIATIVĂ. Dar i. sistematizării reflexe şi autoregiajului. deosebit de excitaţie.. noua sinteză se impune imperios şi cu evidenţă. este legată de forţa individului. I. act brusc de surprindere sau înţelegere a unei relaţii bai-. uneori generale. : viîul.. Efectul de i. apare în cursul desfăşurărilor ce duc la conturarea liniilor parţiale. i. nu este un proces nervos prin natura lui. o echilibrare mai fină şi mai precisă a organismului cu mediul înconjurător". relaţii. Coordonarea în activitatea nervoasă superioară. I. care pentru veritabilul om de ştiin'ă si de artă reprezintă. al căutărilor continue. Spiritul de i. derivate prin dezvoltarea şi aplicarea ideilor noi. evidenţiată de apariţia bruscă a unei noi idei. Abuzul de somnifere permanentizează dispoziţiile spre i. Se afirmă că aceste mişcări sînt paradoxal. I.. caracterizată printr-o puternică tensiune interioară. ci. deci pornind de la anumite posibilităţi şi răspunzând unor cerinţe obiective.. în general. cele două procese fiind in unitate dialectică. INOVAŢIE. „generarea. Faţă de excitaţie. cunoaşte o dezvoltare extrem de complexă fiind suportul an