ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ

Malcolm X Elementary School

ĉǍŐ

8

ŪǸ׾

PS-5 

f," qŠ…
+7\M(,7 2 "‹!
$h!q") 
+*+,% 
#)™qc-7 :KQ?ast 
2 L 2 "ip+*? 
1"#"* |q)9
<=>._ !?=>!(%7F(: 
2$ 2 L =>$ 
*!
n\$) 
7 $ 2 "ipB 
? 2 Le iB ;=+* 
G"<=>h $  
2 
L¥O?" q+*?=q 
$ 2 b-+f#
£;¦ !H(:+-52 $=>7
. Y" fZf+,%(..g
$K-B% CL$)=jB ]?
f=%
+ <=q7 "*?\: 
52$=> 
*!= $Z= 
=>B-H_GK-\]F$52 2 L 
$+f& + Y#’ 
( $!;
aK B$ 2 L $._ <=>
$
f=Š!+,%.gj§+_ 
)%H.
)-: 2 L 

=Z;7wB? N,2 
;ZH7#<c- ? ) 
?&} ? ZM " q f¤ /
?
%} 52n¨hH$&} 
?#} 7+%9\Q:)† 

$ 2 ¤%;ˆ +*$ 2 '_ 
 
 

q<^(:
?L)Z;7o??$ 2 ._ 
<=>
vvM j@- ?(|qB 
+E2_ B$ 2 L $'_
H(<=/ +*$+] ne L )!@
?
f=%52=>+ <k )9
)D"<w?\: 
(HGEFwB

1351 Alabama Ave. SE, Washington, DC 20032
ስልክ: (202) 645-3409 | ፋክስ: (202) 645-7219
ርእሠ መምህር: J. Harrison Coleman | jharrison.coleman@dc.gov
ድረ ገጽ: www.dcps.dc.gov/DCPS/malcolm-x
የትምህርት ሰዓቶች: 8:45 a.m. – 3:15 p.m.
Malcolm X ሁሉም ተማሪዎች አምራችና ከፍተኛ አስተዋጽዖ የሚያበረክቱ
የማኅበረሰቡ አባላት እንዲሆኑ የሚገፋፋና የሚ ያዘጋጅ የማኅበረሰቡ አንቀሳቃሽ ኃይል
ነው። ዕቅድ እና ምርምር ላይ ያተኮረ ሣይንሳዊ ውህደት፣ በቴክኖሎጂ፣ በምህንድስና እና በሂሳብ (STEM) ሥርዓተ-ትምህርት በመጠቀም
ተማሪዎቻችን አግባብነት ባለው የትምህርት እንቅስቃሴ ሊለካ የሚችል ውጤት እና ዕድገት እንዲያገኙ ይደረጋል። በ Malcolm X
ተፈላጊውን ትምህርት በመስጠት፣ ማኅበረሰቡን በማሳተፍ፣ ትምህርት ቤት ላይ ያተኮሩ ተነሳሽነቶችን እና የወላጅ ተሳትፎን በመጠቀም
የእያንዳንዱን ልጅ የተለየ የመማር ዘዴ የሚያስ ረዳ ባህልን ለማበረታታት ቆርጠን ተነሥተናል።

áöÊƿĦ÷ľ!"
ŝŨƥãŪĶæÏöĶ
äƥġóƞ
•Academic Power Hour
•STEM Catalyst School
•For the Love of Children (FLOC)
•City Year
•Three-Year-Old Program
•Four-Year-Old Program
•Robotics Team
•Architecture in Education
•Agriculture in the Classroom
•Zula

ƢÏŒōĶŢŐĎöǩǍĦďȈ
ĆŒĎǒĦ×áƺŕĶ
•Fields of Dreams (baseball and
tutoring)
•Yoga
•The Washington Ballet
•Dance Peace

îōǒġĦŢŐĤÏÖ
•L.A.D.I.E.S Club
•Book Club
•Sportsmanship Club
•Malcolm X Band
•Malcolm X Choir
•Live it Learn it
•"4H" Club

ĶæÏöĶĥĶƛäĄāÖËőĴ
Restructuring Year 2 — This school has failed to make AYP for six years. This school must implement its
restructuring plan at the beginning of the school year and continue to offer Public School Choice and
Supplemental Educational Services to eligible students.

ƛıäóƛÞƠŽĶĴóŪ!"
Kaya Henderson
^ ?

Enrollment:

239

.8 : 100% 
 ¡P¢•o : 0%
-£ : 0%
›A!G : 0%
$ R¢$¤V! ),: 0%
$" ¢), : 0%
$)?!$ Fj : 0%

$+ Šj9ž ž) 
: 0%
$-Ÿ+*$Y*PVw%; : 87%
(x 2 : 10% 
((. : 56% 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Malcolm X Elementary School
bFG)c(standardized assessments)$j9)*73 $ 2 
L1 kM&l *(m "&(n:Ko$) 
+,% ?9+*")

c
$K-?) 
$ 2 "ip+*"* \]F.d 
ZM:+! q r$ast 
2 L V*$u ;+*$ H; 2 +f& 
$ ^(!? aK B
+ \+,%$ 
) 

u< " 
- $) 
7 $ 2 3 
vv( 
$!)4g) 
7*$ 2 L 2_ (faculty)$)4 K "? :

ƛıäóƛĶæÏöĶ
ŝťŐŽŒ
0
ƛÌüĦ    

ƛŒĤĦ  

;  

ťÌüĦ 

100
9%

2010
2011

16%

23%

2010
2011

19%

43%

$ 1" 
3 :

2010 0%
2011 1%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)) )9<=>$!6) 
78. 
9:

12%

2010 0%
2011 1%
8%

$ 1" 
3 :

" 
ƛÌüĦ$ 2 
 <=>  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$+,%$-./ 

$01 $ 2 3 -./ $! 452$!6) 
78.9:

42%

$ 1" 
3 :

$ 1" 
3 :

ťŒĤĦ 

2010
2011
$ 1" 
3 :

" 
ƛŒĤĦ$ 2 
 <=>

Below Basic

Basic 

Advanced

Below Basic

Basic 

Advanced

2010
2011
$ 1" 
3 :

$) 
2 $!XB
$ )\]F

86

83% 

a$eX; 2 L(DC Public Schools’ IMPACT evaluation system) 3 )$%& 

'( E= B"@)9<=>"@);?)f-g2_ ("?
$ 2 b <52 2 L )(Z$62_ 8.9!?F(:

77

2011
2010 N/A
2011 N/A
$ 1" 
3 : 

) 
$ 2  waq<)?!x<=>7w_$wyO fv"( 
K B) 
7b <b !2(+f& + q x$? -: 2 
LB$01 $! 401 ($&z.@ ) 
7
$oyO K B+-52 2 L<{$g) 
7 Nw
$!<|O $+qF D () B
d+,%#-:

ƛıäóƛĶæÏöĶŢƧƺĶ
0
$) 
7+f& ġÌüĦ 
2

2010
2011

100
36%
38%
49%

$ 1" 
3 :

$) 
7+f& ġŒĤĦ

2010
2011
$ 1" 
3 :

60%
41%
50%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$) 
7$)*" 
 )?@*
)!!A BC $B(DBE=FG+*E=FGFH($<;-:2" 

I ?9J$K-$) 
$ 2 "* <=>
? B 2 L1 M) 
7 (
+4NFO%
P$KQ 52" 
3 <=>BR(&ST<%U52F3 
".)V(
? -:? N" 
31E=FG)9WK-$ 2 L1) 
7 
UB" 
K-E=FGXY)9Z F!6 ) 
7$?(D(Proficient) 
3 < 
<=>)#V(
? -: 
2$) 
7 ^O$X HN7^O $.= <=>+*+ \_ O 2 `F
-FO
$) 
\]F<=> "( $K-$ 2 3 -:$ 2 310+100aK 
2$ 2 3 $\? b1?) 
7;O"Z Y" 
- $&c-:

2009 N/A
$ 1" 
3 : 

3F 
+*+,%)9 
3F 
2_ $!XB 
'_$
d$ \]F

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

ƠÏæŒäÑĶōƂ"  
!"#$%& 
'( (Comprehensive Assessment System (DC CAS 
DC CAS Alt)) )*-.;) <!?$ 2 3 <=>";=VOhg ) 
7 
3 (!6+4NF (middle) ) 
7 8.9&(i(:? N703 
? $52 
2 L +4NF$KQ ) 
770+,KQ 1) $ 2 3 
<=>-_O) 
7(3 ".)V(
? -: 

 ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Malcolm X Elementary School

ƛƢÏŒōĶƀþĶŢŐŝáöċ
ƂǑĴäĶæÏöĶĥķľ 

2 L\MB?) 
7‡ $Z.+*fw$!<%((
"?HO:$< - V *+*( "H( !O 2 LB
) 
7)v? &f+ 
g*2_ + !)g!M:

0
$) 
2 &F 
&}

100
94%
94%
94%

2010
2011
$ 1" 
3 :

$ 2 L < -

59

$ 1" 
3 : 

2 L H=+* 
F&f 

$~?1 2 &F$&z) 
78.;C 9: 
52 2 L B) 
B€+*$ 2 L1E_)l+ \2_ ? 2 L1
< - +*$EV *!O "? $!? -.;-:$?!!-.‚0
+100$<aK B-.‚$)E=)B|qx$?FO" $\? b1ZO
$"Z Y3 " 
- $)-H=-:

75

2009
2011

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

72
0%

2010
2011 0%

$) 
7)(ƒ$X&;

?1152?KQ* 2 L F%<)H=$-g) 
78.9:

0%

$ 1" 
3 :

74%

2010
2011 

xb < 2 L $)?„) 
78.9…2 2 L1)9<=>
!M ) 
7"†:

69%
81%

$ 1" 
3 :

ƛĥıùĦŢŐƛäņġñùĦ
ġıƿĤöÔƠƛäƀÖŢŐ
ŢöŨĴ

) 
7* 2 L3F 
FF7+ KQ?=q BL)Z/+*
$
=Z;"H $‰*! uqM:€B" qŠ7+*$L)Z;"H ;
$)ZOK*O a=r+*?) 
7^O 2 L ?o_O
e a&-j‚B(€7 2 + 
gq "‹!$?$ )ŒK*M:

0
$
=Z;+ F

100
59
78

$ 1" 
3 :

+,%(x$KQ 2 
L "( ‡ 

52 2 L B) 
7B€+*2_ !O "#+ F$!? $-.‚ 
?!D 0+100aK B$-.‚3 $\?1b1|qx??FO"  
<=%$"Z Y3 $)=j-:

70

2009
2011 

€B2 2 L !2(j +*( \]F+-„w";ˆ+ <Z?+* 
!2(% z- + <!<%$!? -.;-:$-.;1 0+100aK B-.‚
$)E=)$\? b1?,;$"Z Y3 X-:

73
71

2009
2011

81

$ 1" 
3 :

$ 2 L scorecardI$-.;X& ! fJ 2 L ++ 
M? 
q<=>7$Z.\]F-:\ + +! q r 2 L B
? 
) 

$!<&"_=;(x-:2(B 2 L$$_ O 
$` +>7"|(?
$ +f(Z(:

ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎ
ĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
0
Students with 90%
attendance

2010
2011

DIBELS students meeting
benchmark

2010
2011

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

100
80%

ƠÏæŒäÑĶōƂ"
The percentage of students who have attended 90% or more school days.

82%
37%
34%

The percentage of students who have an 80% or greater chance of achieving grade-level
reading goals. 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Malcolm X Elementary School
ǍĎÔÔƧöƷĴſŝĒçľ 

$'-.;(
$Z;Z !"q_P

የመድረሻ ግብ ተደረገው የተያዙ ትምህርት ቤቶች
(Destination Schools):
Johnson Middle School

የማኅበረሰብ ቅንጅቶች:
ReSET
Washington Ballet

$sx) 2 (
(Computer lab)

Giant
Defense Intelligence Agency

$Ž "q_P (Gym)

Department of the Navy

$!
~(

Field of Dreams

$k5#(

Greater Washington Area
Chapter-Women Lawyers
Division-National Bar Association

$X*9/F
$ L)k_ (Science lab)

Greater Washington Area of Female
Lawyers (GWAC)

ÕÔ:
$€f, 

Home Depot

$) 
7$ 2 L < ;(;

US Dream Academy

Title I

ĶæÏöĶĥĶáƺŕĶ
92, 93 (Congress Heights - Ellington Bridge)
W4 (Deanwood - Anacostia Station)
M8, M9 (Washington Highlands/Congress Heights)
W2, W3 (United Medical Center - Washington Overlook)
W6 (Anacostia Shuttle)

M

W8 (Garfield Shuttle)
A46, A6, A7 (Livingston Via Wheeler Rd)

Green Line: Congress Heights Station

æŒäƧñƿŢŒƢæĶľÖ 
€+*$
=Z;"H B 1$
g) 
7B$M+! q r) 

%} $&H )9._ 
!? 2 +!&}KQ ~ 
f=%=&f)9fv!=F(:

Õ׾ĶæÏöĶĥķľŒƛãáÑťĶ
áñƵäƿŕĶƛæľÑƂťƛĶōƂ"

ƛġǀǸČƢŚōĶıƿĤöÑĶæÏöĶĥĶƞġöŪIJȇ ‰#<l
) 
7 2FO+ O?q )9)%H
!**M:";C97T 2 L H;+*u ; 
2"‹!) 
7w.F";=E_M: 
52)† 
$‰"&(% #<lB(.fw 
ZMBne L +*L)ie B+ \2_ 
‘r$X%, V]7 
f)%H.+qF
!<wM…$ˆF<;qL7 
f)%H.+qF
!=FM…$ˆF<;qL7 i=&f52KQ
+ Y#’7fwZM:??=>$ 2 L1 +E 
2!-w%g"??5! www.dcps.dc.gov/DCPS/
volunteer #z:

+52?=B?+! q r$ast 
2 L =>?
$ ?|
+H7 

$)Z} (1:+,%?
$ 
?™| $ast 2 L 
=>(&
$ $MaK + \ 
2 L ‰ ?‰ +!q<g 
( M:

ƛĶæÏöĶĥIJƛŽÔƷƧöƷĶŝĤÖƠËŎȇ$,f,B 
#$KQ$ 2 L 
=Z;" (*O:
) 
7 
=Z;(x(x)%H_ " 
- B$& j;
")Vn
ZHZ !+*N+ Y#’7" 
- 
+qF7 !=FM:,f,. )B(€^O 
2 "‹!(x(x+ Y#’7 !=1N€w
?&*} =q(:??=> 2 L1 !-w%g:
ġŽÔƷáæÏöþĦùĤƃľÔƠġáƺŕĶƠüıǴȇ(,7 
(€72_ w% z- !f|…+-„+7

w% z- 
f=%+ q?HO!=r:2_Q (. 
“- H2?
$ + <;8+* “- \]F 
*( H2 
=FF + <<%Œ8:(,7 
 
+ q? + q?H +* “- \]F
+$)
=+$)
=+ <K-+*+752=&f
f=% 
?&H7 |q8:$,”2;ZH7.Y 
(Oct.) 17, 2011B$ • (Feb.) 6, 2012B+*% / (May)
14, 2012 2 L ‘fM:
ťĶæÏöĶĥIJƛĶæÏöĶŝäŨóħöƧƽöŝĦñƂƠîòȈ
ŝÑġÑƍƞæƛħöƧŝĤÖÑáÐŒÑæöǘƂƧƧöƠĎñĢȇ 
2‚f B$)ZQ–ˆ%_U 
? $) 
$ 2 
"* 3 BE
G+*3F 
2 L 
=&f+*+ \€ +*L)Z/ 
)"‹!
$ ZM †ˆB$ 2 L1 \M""#+Yf 
? $ 2 L1 +E2! 
_(:?? 
=>$ 2 L1 +E2!-w%g:
þÑĶæÏöĶĥĶƻƥƠťÖƷƃƽöıōƽƺòȇ$+7
")!$ ?(,7#-:(,7 2 L 
)—"?\??" f-&8:2 $Q8˜
??=> www.dcps.dc.gov/DCPS/studentsuccess
#z:

ġƛƿƏƂþÑãŨÎƢƂËÒäŽĎ
ƛæľÑƂŢŒƦĶōƂ"
"f_v7+*(8.7$)$gK- 
2 L 7+7w$&*cHO 
&m\M? 2 L1? 
Y7
+%9\Q:$Ššwww.dcps.
dc.gov #} Bast›œ(
www.dcps. dc.gov/DCPS/enews 
+$1?
$ +*(+ ?( 
X&‚:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful