ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ

Turner Elementary School @
Green 
f," qŠ…
+7\M(,7 2 "‹!
$h!q") 
+*+,% 
#)™qc-7 :KQ?ast 
2 L 2 "ip+*? 
1"#"* |q)9
<=>._ !?=>!(%7F(: 
2$ 2 L =>$ 
*!
n\$) 
7 $ 2 "ipB 
? 2 Le iB ;=+* 
G"<=>h $  
2 
L¥O?" q+*?=q 
$ 2 b-+f#
£;¦ !H(:+-52 $=>7
. Y" fZf+,%(..g
$K-B% CL$)=jB ]?
f=%
+ <=q7 "*?\: 
52$=> 
*!= $Z= 
=>B-H_GK-\]F$52 2 L 
$+f& + Y#’ 
( $!;
aK B$ 2 L $._ <=>
$
f=Š!+,%.gj§+_ 
)%H.
)-: 2 L 

=Z;7wB? N,2 
;ZH7#<c- ? ) 
?&} ? ZM " q f¤ /
?
%} 52n¨hH$&} 
?#} 7+%9\Q:)† 

$ 2 ¤%;ˆ +*$ 2 '_ 
 
 

q<^(:
?L)Z;7o??$ 2 ._ 
<=>
vvM j@- ?(|qB 
+E2_ B$ 2 L $'_
H(<=/ +*$+] ne L )!@
?
f=%52=>+ <k )9
)D"<w?\: 
(HGEFwB

ĉǍŐ

8

ŪǸ׾

PS-5

1500 Mississippi Ave. SE, Washington, DC 20032
ስልክ: (202) 645-3470 | ፋክስ: (202) 645-3467
ርእሠ መምህር: Robert Gregory | robert.gregory@dc.gov
ድረ ገጽ: www.dcps.dc.gov/DCPS/turner
የትምህርት ሰዓቶች: 8:45 a.m. – 3:15 p.m.
Green በሚገኘው በ Tumer አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ ለአካዳሚክ ትምህርት
መሳካት፣ በሚቻለው መንገድ እና ዘዴ ሁሉ ተማሪዎችን እናዘጋጃለን። ተልእኮአችንም፣
ተማሪዎች የመማር ፍቅር እንዲያድርባቸው እና ሕይወት ዘለቅ ተማሪዎች እንዲሆኑ ሁኔታዎችን የማመቻቸት እና እንዲለወጡ
የሚያስችሏቸውን መንገዶች መቀየስ ነው። በጣም ጠንካራ የአካዳሚክ ፕሮግራማችንን በተጨማሪ ነገሮች የተጠናከረ እንዲሆን፣ የበርካታ
የማኅበረሰብ ተጓዳኞች እና የድርጅቶች ድጋፍ ያለን በመ ሆኑ እድለኞች ነን። ለስኬታማነት ተዘጋጅተን የቆምንበት ምክንያት ያለንን ኃይል እና
ማናቸውም ነገር ወደ ተጨባጭ እው ነታ እየለወጥን ነው። ወላጆች፣ የሥራ ባልደረቦች እና እንዲሁም አስተዳዳሪዎች፣ ለተማሪዎቻችን፣ ሁሉን
አቀፍ የሆነ፣ በሥራ የሚያሳተፍ፣ እና እንዲሁም የበለፀገ የትምህርት ክልል ለመፈጠር ቆርጠው የተነሡ ናቸው።

áöÊƿĦ÷ľ!"
ŝŨƥãŪĶæÏöĶ
äƥġóƞ
•OST Academic Power Hour
•City Year
•Heads Up
•Tutor Find tutorial
•IEP tutorial
•Bring a Book to Life
•Schoolwide Application Model
(SAM)
•Three-Year-Old Program
•Four-Year-Old Program

ƢÏŒōĶŢŐĎöǩǍĦďȈ
ĆŒĎǒĦ×áƺŕĶ
•Fields of Dreams (baseball and
tutoring)
•Girl Scouts

îōǒġĦŢŐĤÏÖ
•City Dance
•Washington Ballet

ĶæÏöĶĥĶƛäĄāÖËőĴ
In Need of Improvement Year 1 — This school has failed to make AYP for two years. The school must develop a
School Improvement Plan and offer students Public School Choice.

ƛıäóƛÞƠŽĶĴóŪ!"
Kaya Henderson
^ ?

Enrollment:

310

.8 : 97% 
 ¡P¢•o : 3%
-£ : 0%
›A!G : 0%
$ R¢$¤V! ),: 0%
$" ¢), : 0%
$)?!$ Fj : 0%

$+ Šj9ž ž) 
: 2%
$-Ÿ+*$Y*PVw%; : 76%
(x 2 : 9% 
((. : 63% 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Turner Elementary School @ Green
bFG)c(standardized assessments)$j9)*73 $ 2 
L1 kM&l *(m "&(n:Ko$) 
+,% ?9+*")

c
$K-?) 
$ 2 "ip+*"* \]F.d 
ZM:+! q r$ast 
2 L V*$u ;+*$ H; 2 +f& 
$ ^(!? aK B
+ \+,%$ 
) 

u< " 
- $) 
7 $ 2 3 
vv( 
$!)4g) 
7*$ 2 L 2_ (faculty)$)4 K "? :

ƛıäóƛĶæÏöĶ
ŝťŐŽŒ
0
ƛÌüĦ    

ƛŒĤĦ  

;  

ťÌüĦ 

100
44%

2010
2011

43%
42%

$ 1" 
3 :

38%

$ 1" 
3 :

11%
12%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)) )9<=>$!6) 
78. 
9:

6%
3%
8%

$ 1" 
3 :

" 
ƛÌüĦ$ 2 
 <=>

43%

6%

2010
2011
2010
2011  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$+,%$-./ 

$01 $ 2 3 -./ $! 452$!6) 
78.9:

47%

2010
2011

$ 1" 
3 :

ťŒĤĦ 

2010
2011
$ 1" 
3 :

" 
ƛŒĤĦ$ 2 
 <=>

Below Basic

Basic 

Advanced

Below Basic

Basic 

Advanced

2010
2011
$ 1" 
3 :

$) 
2 $!XB
$ )\]F

2011
2010 N/A
2011
$ 1" 
3 : 

2$) 
7 ^O$X HN7^O $.= <=>+*+ \_ O 2 `F
-FO
$) 
\]F<=> "( $K-$ 2 3 -:$ 2 310+100aK 
2$ 2 3 $\? b1?) 
7;O"Z Y" 
- $&c-:

93%
83% 

a$eX; 2 L(DC Public Schools’ IMPACT evaluation system) 3 )$%& 

'( E= B"@)9<=>"@);?)f-g2_ ("?
$ 2 b <52 2 L )(Z$62_ 8.9!?F(: 

) 
$ 2  waq<)?!x<=>7w_$wyO fv"( 
K B) 
7b <b !2(+f& + q x$? -: 2 
LB$01 $! 401 ($&z.@ ) 
7
$oyO K B+-52 2 L<{$g) 
7 Nw
$!<|O $+qF D () B
d+,%#-:

ƛıäóƛĶæÏöĶŢƧƺĶ
0
$) 
7+f& ġÌüĦ 
2

2010
2011
$ 1" 
3 :

$) 
7+f& ġŒĤĦ

2010
2011
$ 1" 
3 :

100
44%
55%
49%
59%
47%
50%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$) 
7$)*" 
 )?@*
)!!A BC $B(DBE=FG+*E=FGFH($<;-:2" 

I ?9J$K-$) 
$ 2 "* <=>
? B 2 L1 M) 
7 (
+4NFO%
P$KQ 52" 
3 <=>BR(&ST<%U52F3 
".)V(
? -:? N" 
31E=FG)9WK-$ 2 L1) 
7 
UB" 
K-E=FGXY)9Z F!6 ) 
7$?(D(Proficient) 
3 < 
<=>)#V(
? -:

89
86

2009 N/A
$ 1" 
3 : 

3F 
+*+,%)9 
3F 
2_ $!XB 
'_$
d$ \]F

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

ƠÏæŒäÑĶōƂ"  
!"#$%& 
'( (Comprehensive Assessment System (DC CAS 
DC CAS Alt)) )*-.;) <!?$ 2 3 <=>";=VOhg ) 
7 
3 (!6+4NF (middle) ) 
7 8.9&(i(:? N703 
? $52 
2 L +4NF$KQ ) 
770+,KQ 1) $ 2 3 
<=>-_O) 
7(3 ".)V(
? -: 

 ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Turner Elementary School @ Green

ƛƢÏŒōĶƀþĶŢŐŝáöċ
ƂǑĴäĶæÏöĶĥķľ
0
$) 
2 &F 
&}

100
98%
99%
94%

2010
2011
$ 1" 
3 :

$ 2 L < -

73

$ 1" 
3 :

ƠÏæŒäÑĶōƂ" 
$~?1 2 &F$&z) 
78.;C 9: 
52 2 L B) 
B€+*$ 2 L1E_)l+ \2_ ? 2 L1
< - +*$EV *!O "? $!? -.;-:$?!!-.‚0
+100$<aK B-.‚$)E=)B|qx$?FO" $\? b1ZO
$"Z Y3 " 
- $)-H=-:

74

2009
2011 

2 L H=+* 
F&f 

2 L\MB?) 
7‡ $Z.+*fw$!<%((
"?HO:$< - V *+*( "H( !O 2 LB
) 
7)v? &f+ 
g*2_ + !)g!M:

72
1%

2010
2011 0%

$) 
7)(ƒ$X&;

?1152?KQ* 2 L F%<)H=$-g) 
78.9:

0%

$ 1" 
3 :

71%

2010
2011 

xb < 2 L $)?„) 
78.9…2 2 L1)9<=>
!M ) 
7"†:

76%
81%

$ 1" 
3 :

ƛĥıùĦŢŐƛäņġñùĦ
ġıƿĤöÔƠƛäƀÖŢŐ
ŢöŨĴ

) 
7* 2 L3F 
FF7+ KQ?=q BL)Z/+*
$
=Z;"H $‰*! uqM:€B" qŠ7+*$L)Z;"H ;
$)ZOK*O a=r+*?) 
7^O 2 L ?o_O
e a&-j‚B(€7 2 + 
gq "‹!$?$ )ŒK*M:

0
$
=Z;+ F

100
79
78

$ 1" 
3 :

+,%(x$KQ 2 
L "( ‡ 

52 2 L B) 
7B€+*2_ !O "#+ F$!? $-.‚ 
?!D 0+100aK B$-.‚3 $\?1b1|qx??FO"  
<=%$"Z Y3 $)=j-:

65

2009
2011 

€B2 2 L !2(j +*( \]F+-„w";ˆ+ <Z?+* 
!2(% z- + <!<%$!? -.;-:$-.;1 0+100aK B-.‚
$)E=)$\? b1?,;$"Z Y3 X-:

74
79

2009
2011

81

$ 1" 
3 :

$ 2 L scorecardI$-.;X& ! fJ 2 L ++ 
M? 
q<=>7$Z.\]F-:\ + +! q r 2 L B
? 
) 

$!<&"_=;(x-:2(B 2 L$$_ O 
$` +>7"|(?
$ +f(Z(:

ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎ
ĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
0
CAS math performance
level change

2010
2011

Students with 90%
attendance

2010
2011

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

100
16%

ƠÏæŒäÑĶōƂ"
The percentage of students improving their DC CAS reading proficiency level from the
previous year.

35%
96%
99%

The percentage of students who have attended 90% or more school days. 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Turner Elementary School @ Green
ǍĎÔÔƧöƷĴſŝĒçľ 

$'-.;(
$Z;Z !"q_P

የመድረሻ ግብ ተደረገው የተያዙ ትምህርት ቤቶች
(Destination Schools):
Johnson Middle School

$sx) 2 (
(Computer lab)

የማኅበረሰብ ቅንጅቶች:
Andrews Federal Credit Union
Foster Grandparents
City Year
Giants

$Ž "q_P (Gym)

Heads Up

$!
~(

Live It Learn It

$k5#(
$X*9/F
$ L)k_ (Science lab)
ÕÔ:
$€f, 
$) 
7$ 2 L < ;(;
Title I

ĶæÏöĶĥĶáƺŕĶ
W2, W3 (Washington Overlook - United Medical Center)
92, 93 (Ellington Bridge - Congress Heights)
W4 (Deanwood - Anacostia)
94 (Anacostia/Stanton Rd loop)

æŒäƧñƿŢŒƢæĶľÖ 
€+*$
=Z;"H B 1$
g) 
7B$M+! q r) 

%} $&H )9._ 
!? 2 +!&}KQ ~ 
f=%=&f)9fv!=F(:

Õ׾ĶæÏöĶĥķľŒƛãáÑťĶ
áñƵäƿŕĶƛæľÑƂťƛĶōƂ"

ƛġǀǸČƢŚōĶıƿĤöÑĶæÏöĶĥĶƞġöŪIJȇ ‰#<l
) 
7 2FO+ O?q )9)%H
!**M:";C97T 2 L H;+*u ; 
2"‹!) 
7w.F";=E_M: 
52)† 
$‰"&(% #<lB(.fw 
ZMBne L +*L)ie B+ \2_ 
‘r$X%, V]7 
f)%H.+qF
!<wM…$ˆF<;qL7 
f)%H.+qF
!=FM…$ˆF<;qL7 i=&f52KQ
+ Y#’7fwZM:??=>$ 2 L1 +E 
2!-w%g"??5! www.dcps.dc.gov/DCPS/
volunteer #z:

+52?=B?+! q r$ast 
2 L =>?
$ ?|
+H7 

$)Z} (1:+,%?
$ 
?™| $ast 2 L 
=>(&
$ $MaK + \ 
2 L ‰ ?‰ +!q<g 
( M:

ƛĶæÏöĶĥIJƛŽÔƷƧöƷĶŝĤÖƠËŎȇ$,f,B 
#$KQ$ 2 L 
=Z;" (*O:
) 
7 
=Z;(x(x)%H_ " 
- B$& j;
")Vn
ZHZ !+*N+ Y#’7" 
- 
+qF7 !=FM:,f,. )B(€^O 
2 "‹!(x(x+ Y#’7 !=1N€w
?&*} =q(:??=> 2 L1 !-w%g:
ġŽÔƷáæÏöþĦùĤƃľÔƠġáƺŕĶƠüıǴȇ(,7 
(€72_ w% z- !f|…+-„+7

w% z- 
f=%+ q?HO!=r:2_Q (. 
“- H2?
$ + <;8+* “- \]F 
*( H2 
=FF + <<%Œ8:(,7 
 
+ q? + q?H +* “- \]F
+$)
=+$)
=+ <K-+*+752=&f
f=% 
?&H7 |q8:$,”2;ZH7.Y 
(Oct.) 17, 2011B$ • (Feb.) 6, 2012B+*% / (May)
14, 2012 2 L ‘fM:
ťĶæÏöĶĥIJƛĶæÏöĶŝäŨóħöƧƽöŝĦñƂƠîòȈ
ŝÑġÑƍƞæƛħöƧŝĤÖÑáÐŒÑæöǘƂƧƧöƠĎñĢȇ 
2‚f B$)ZQ–ˆ%_U 
? $) 
$ 2 
"* 3 BE
G+*3F 
2 L 
=&f+*+ \€ +*L)Z/ 
)"‹!
$ ZM †ˆB$ 2 L1 \M""#+Yf 
? $ 2 L1 +E2! 
_(:?? 
=>$ 2 L1 +E2!-w%g:
þÑĶæÏöĶĥĶƻƥƠťÖƷƃƽöıōƽƺòȇ$+7
")!$ ?(,7#-:(,7 2 L 
)—"?\??" f-&8:2 $Q8˜
??=> www.dcps.dc.gov/DCPS/studentsuccess
#z:

ġƛƿƏƂþÑãŨÎƢƂËÒäŽĎ
ƛæľÑƂŢŒƦĶōƂ"
"f_v7+*(8.7$)$gK- 
2 L 7+7w$&*cHO 
&m\M? 2 L1? 
Y7
+%9\Q:$Ššwww.dcps.
dc.gov #} Bast›œ(
www.dcps. dc.gov/DCPS/enews 
+$1?
$ +*(+ ?( 
X&‚:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful