ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ

Tyler Elementary School

ĉǍŐ

6

ŪǸ׾

PS-5 

f," qŠ…
+7\M(,7 2 "‹!
$h!q") 
+*+,% 
#)™qc-7 :KQ?ast 
2 L 2 "ip+*? 
1"#"* |q)9
<=>._ !?=>!(%7F(: 
2$ 2 L =>$ 
*!
n\$) 
7 $ 2 "ipB 
? 2 Le iB ;=+* 
G"<=>h $  
2 
L¥O?" q+*?=q 
$ 2 b-+f#
£;¦ !H(:+-52 $=>7
. Y" fZf+,%(..g
$K-B% CL$)=jB ]?
f=%
+ <=q7 "*?\: 
52$=> 
*!= $Z= 
=>B-H_GK-\]F$52 2 L 
$+f& + Y#’ 
( $!;
aK B$ 2 L $._ <=>
$
f=Š!+,%.gj§+_ 
)%H.
)-: 2 L 

=Z;7wB? N,2 
;ZH7#<c- ? ) 
?&} ? ZM " q f¤ /
?
%} 52n¨hH$&} 
?#} 7+%9\Q:)† 

$ 2 ¤%;ˆ +*$ 2 '_ 
 
 

q<^(:
?L)Z;7o??$ 2 ._ 
<=>
vvM j@- ?(|qB 
+E2_ B$ 2 L $'_
H(<=/ +*$+] ne L )!@
?
f=%52=>+ <k )9
)D"<w?\: 
(HGEFwB

1001 G St. SE, Washington, DC 20003
ስልክ: (202) 939-4810 | ፋክስ: (202) 698-3848
ርእሠ መምህር: Jennifer Frentress | jennifer.frentress@dc.gov
ድረ ገጽ: www.dcps.dc.gov/DCPS/tyler
የትምህርት ሰዓቶች: 8:45 a.m. – 3:15 p.m.
በ Tyler በመልካም በጎ መንፈስ አንድ ላይ በቅርበት የተቆራኘ የትምህርት ቤት ማኅበረሰብ አስተዋጾ በማድረግ፣ ለእያንዳ
ንዱ ልጅ የየግል ፍላጎት ግምት እና ትኩረት የሚሰጡ ሦስት ልዩ ፕሮግራሞች እናካሂዳለን። የስፖኒሽ immersion
pro- gram (ከፊል በስፖኒሽ ከፊል በእንጊሊዘኛ ቋንቋ) የማስተማር ፕሮግራም በግምት ወደ 160 ለሚጠጉ ከቅድመ ትምህርት (preschool) እስከ 3ተኛ ክፍል ድረስ ለሚገኙ ተማሪዎች
ያገለግላል። Tyler በተጨማሪ የሥነ ጥበብ ቅንጅት ትምህርት ዋና አራማጅ (Arts Integration Catalyst) ትምህርት ቤት ሲሆን፣ ይህም ማለት ተማሪዎች የሥነ ጥበብ ትምህርትን ከ
ትምህርቶች ጋር ሁሉ እያቀናጁ ይማራሉ ማለት ነው። በመጨረሻም፣ Tyler፣ በመጀመሪያ፣ በዋናነት የአእምሮ እክል (autistic) እና የአእምሮ ዘገምተኛነት (Intellectually
disabled students) ያለበቸውን ተማሪዎችን፣ የሚያካትት የልዩ ትምህርት ተማሪዎችን ያስተናግዳል። እነዚህ ሦስት ፕሮግራሞች፣ በ Tyler ለሚማሩ ተማሪዎች በአርአያነት ለማስተላለፍ
እና በእነሱም ላይ ቀስ በቀስ ለማነጽ እና ለመገንባት ከምናደርገው ጥረት እሴቶች ጋር የተቆራኙ እና በክፍል ደረጃ ለማንበብ እንዲችሉ ለመገንባት ከምንሰጠው ጠንካራ ሥርዓተ ትምህርት ጋር የተቆራኙ
ናቸው። በ Tyler ራእያችን፣ ተማሪዎች ሁሉ በጠንካራ ሥርዓተ ትምህርት ውስጥ በመሳተፍ ከክፍል ደረጃቸው ጋር በሚመጥን እና ከዚህም በላይ ባለ ደረጃ እንዲጎለ ብቱ እና ማንበብም እንዲችሉ
ጭምር ለማድረግ ነው። የተልእኮአችን መርህም “Tyler፣ ተማሪዎች፣ በሥነ ጥበብ፣ በቋንቋ፣ በቴክኖሎጂ፣ በዓለም አቀፋዊ ዜግነት ዳብረው እንዲጎለብቱ ያድረጋል” የሚል ነው።

áöÊƿĦ÷ľ!"
ŝŨƥãŪĶæÏöĶ
äƥġóƞ
•OST Academic Power Hour
•Three-Year-Old Program
•Four-Year-Old Program
•Geoplunge
•Read to a Million
•Spelling Bee
•Chess
•Outdoor Classroom

ƢÏŒōĶŢŐĎöǩǍĦďȈ
ĆŒĎǒĦ×áƺŕĶ
•Washington Tennis and Education
•Operation Frontline
•Common Threads (nutrition
education)
•Basketball
•Flag Football
•Volleyball
•Kickball
•Yoga

îōǒġĦŢŐĤÏÖ
•World Languages: Spanish
Immersion
•Catalyst Arts Integration
•Spanish Poetry Contest

ĶæÏöĶĥĶƛäĄāÖËőĴ
In Need of Improvement Year 1 — This school has failed to make AYP for two years. The school must develop a
School Improvement Plan and offer students Public School Choice.

ƛıäóƛÞƠŽĶĴóŪ!"
Kaya Henderson
^ ?

Enrollment:

348

.8 : 76% 
 ¡P¢•o : 7%
-£ : 14%
›A!G : 2%
$ R¢$¤V! ),: 0%
$" ¢), : 0%
$)?!$ Fj : 1%

$+ Šj9ž ž) 
: 2%
$-Ÿ+*$Y*PVw%; : 55%
(x 2 : 22% 
((. : 27% 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Tyler Elementary School
bFG)c(standardized assessments)$j9)*73 $ 2 
L1 kM&l *(m "&(n:Ko$) 
+,% ?9+*")

c
$K-?) 
$ 2 "ip+*"* \]F.d 
ZM:+! q r$ast 
2 L V*$u ;+*$ H; 2 +f& 
$ ^(!? aK B
+ \+,%$ 
) 

u< " 
- $) 
7 $ 2 3 
vv( 
$!)4g) 
7*$ 2 L 2_ (faculty)$)4 K "? :

ƛıäóƛĶæÏöĶ
ŝťŐŽŒ
0
ƛÌüĦ    

ƛŒĤĦ  

;  

ťÌüĦ 

27%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$+,%$-./ 

$01 $ 2 3 -./ $! 452$!6) 
78.9:

42%

$ 1" 
3 :

13%

2010
2011

28%

43%

$ 1" 
3 :

2010 1%
2011
10%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)) )9<=>$!6) 
78. 
9:

12%

2010 0%
12%
2011
8%

$ 1" 
3 :

" 
ƛÌüĦ$ 2 
 <=>

2010
2011
$ 1" 
3 :

" 
ƛŒĤĦ$ 2 
 <=>

Below Basic

Basic 

Advanced

Below Basic

Basic 

Advanced

2010
2011
$ 1" 
3 :

$) 
2 $!XB
$ )\]F

85
86

2011
2010 N/A
2011

93%
83%

$ 1" 
3 :

0
2010
2011

100
39%
32%
49%

$ 1" 
3 :

$) 
7+f& ġŒĤĦ

2010
2011
$ 1" 
3 :

31%
30%
50% 

a$eX; 2 L(DC Public Schools’ IMPACT evaluation system) 3 )$%& 

'( E= B"@)9<=>"@);?)f-g2_ ("?
$ 2 b <52 2 L )(Z$62_ 8.9!?F(: 

) 
$ 2  waq<)?!x<=>7w_$wyO fv"( 
K B) 
7b <b !2(+f& + q x$? -: 2 
LB$01 $! 401 ($&z.@ ) 
7
$oyO K B+-52 2 L<{$g) 
7 Nw
$!<|O $+qF D () B
d+,%#-:

ƛıäóƛĶæÏöĶŢƧƺĶ

$) 
7+f& ġÌüĦ 
2  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$) 
7$)*" 
 )?@*
)!!A BC $B(DBE=FG+*E=FGFH($<;-:2" 

I ?9J$K-$) 
$ 2 "* <=>
? B 2 L1 M) 
7 (
+4NFO%
P$KQ 52" 
3 <=>BR(&ST<%U52F3 
".)V(
? -:? N" 
31E=FG)9WK-$ 2 L1) 
7 
UB" 
K-E=FGXY)9Z F!6 ) 
7$?(D(Proficient) 
3 < 
<=>)#V(
? -: 
2$) 
7 ^O$X HN7^O $.= <=>+*+ \_ O 2 `F
-FO
$) 
\]F<=> "( $K-$ 2 3 -:$ 2 310+100aK 
2$ 2 3 $\? b1?) 
7;O"Z Y" 
- $&c-:

2009 N/A
$ 1" 
3 : 

3F 
+*+,%)9 
3F 
2_ $!XB 
'_$
d$ \]F

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

20%

2010
2011

$ 1" 
3 :

ťŒĤĦ 

100

ƠÏæŒäÑĶōƂ"  
!"#$%& 
'( (Comprehensive Assessment System (DC CAS 
DC CAS Alt)) )*-.;) <!?$ 2 3 <=>";=VOhg ) 
7 
3 (!6+4NF (middle) ) 
7 8.9&(i(:? N703 
? $52 
2 L +4NF$KQ ) 
770+,KQ 1) $ 2 3 
<=>-_O) 
7(3 ".)V(
? -: 

 ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Tyler Elementary School

ƛƢÏŒōĶƀþĶŢŐŝáöċ
ƂǑĴäĶæÏöĶĥķľ 

2 L\MB?) 
7‡ $Z.+*fw$!<%((
"?HO:$< - V *+*( "H( !O 2 LB
) 
7)v? &f+ 
g*2_ + !)g!M:

0
$) 
2 &F 
&}

100
97%
99%
94%

2010
2011
$ 1" 
3 :

$ 2 L < -

2009 N/A
2011 

2 L H=+* 
F&f

72
0%

2010
2011 0%

$) 
7)(ƒ$X&;

?1152?KQ* 2 L F%<)H=$-g) 
78.9:

0%

$ 1" 
3 :

88%

2010
2011

84%

$ 1" 
3 :

81% 

xb < 2 L $)?„) 
78.9…2 2 L1)9<=>
!M ) 
7"†:

ƛĥıùĦŢŐƛäņġñùĦ
ġıƿĤöÔƠƛäƀÖŢŐ
ŢöŨĴ

) 
7* 2 L3F 
FF7+ KQ?=q BL)Z/+*
$
=Z;"H $‰*! uqM:€B" qŠ7+*$L)Z;"H ;
$)ZOK*O a=r+*?) 
7^O 2 L ?o_O
e a&-j‚B(€7 2 + 
gq "‹!$?$ )ŒK*M:

0
$
=Z;+ F

100

2009 N/A
2011

78

2009 N/A
2011 

€B2 2 L !2(j +*( \]F+-„w";ˆ+ <Z?+* 
!2(% z- + <!<%$!? -.;-:$-.;1 0+100aK B-.‚
$)E=)$\? b1?,;$"Z Y3 X-:

75
81

$ 1" 
3 :

$ 2 L scorecardI$-.;X& ! fJ 2 L ++ 
M? 
q<=>7$Z.\]F-:\ + +! q r 2 L B
? 
) 

$!<&"_=;(x-:2(B 2 L$$_ O 
$` +>7"|(?
$ +f(Z(:

ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎ
ĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
0

Spanish Immersion

2010
2011
2010
2011

100
40%
87%
59%
50%

ƠÏæŒäÑĶōƂ" 
52 2 L B) 
7B€+*2_ !O "#+ F$!? $-.‚ 
?!D 0+100aK B$-.‚3 $\?1b1|qx??FO"  
<=%$"Z Y3 $)=j-:

67

$ 1" 
3 :

+,%(x$KQ 2 
L "( ‡

Arts Integration 

$~?1 2 &F$&z) 
78.;C 9: 
52 2 L B) 
B€+*$ 2 L1E_)l+ \2_ ? 2 L1
< - +*$EV *!O "? $!? -.;-:$?!!-.‚0
+100$<aK B-.‚$)E=)B|qx$?FO" $\? b1ZO
$"Z Y3 " 
- $)-H=-:

60

$ 1" 
3 :

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

ƠÏæŒäÑĶōƂ"
The percentage of classrooms that benefit from external partnerships in order to enrich
arts integration and enhance student achievement.
The Tyler Spanish Immersion Program continues to expand serving students from Pre-School to
3rd grade. By 2013, students will be working towards bilingualism and bi-literacy PS through 5th
grade. 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Tyler Elementary School
ǍĎÔÔƧöƷĴſŝĒçľ 

$'-.;(
$Z;Z !"q_P

የመድረሻ ግብ ተደረገው የተያዙ ትምህርት ቤቶች
(Destination Schools):
Eliot-Hine Middle School

የማኅበረሰብ ቅንጅቶች:
Aiken Gump
Everybody Wins

$sx) 2 (
(Computer lab)

U.S. Chess Center
Phillips Art Collection

$Ž "q_P (Gym)

Turning the Page

$!
~(

Kennedy Center

$k5#(

Folger Shakespeare Theatre

$X*9/F

Wolf Trap

$ L)k_ (Science lab)

Story Tapestries

ÕÔ:

Teatro de la Luna

$€f, 
$) 
7$ 2 L < ;(;
Title I

ĶæÏöĶĥĶáƺŕĶ
90, 92, 93 (Ellington Bridge - Congress Heights/Anacostia)
DCN22 to Union Station
P6 (Rhode Island Station)
V7, V9 (Bureau of Engraving - Deanwood)
32, 34, 36 (Friendship Heights - Southern Ave/Naylor Rd)

M

39 (Potomac Park - Naylor Rd)
P6 (Anacostia)

Blue/Orange Lines: Easter Market Station

æŒäƧñƿŢŒƢæĶľÖ 
€+*$
=Z;"H B 1$
g) 
7B$M+! q r) 

%} $&H )9._ 
!? 2 +!&}KQ ~ 
f=%=&f)9fv!=F(:

Õ׾ĶæÏöĶĥķľŒƛãáÑťĶ
áñƵäƿŕĶƛæľÑƂťƛĶōƂ"

ƛġǀǸČƢŚōĶıƿĤöÑĶæÏöĶĥĶƞġöŪIJȇ ‰#<l
) 
7 2FO+ O?q )9)%H
!**M:";C97T 2 L H;+*u ; 
2"‹!) 
7w.F";=E_M: 
52)† 
$‰"&(% #<lB(.fw 
ZMBne L +*L)ie B+ \2_ 
‘r$X%, V]7 
f)%H.+qF
!<wM…$ˆF<;qL7 
f)%H.+qF
!=FM…$ˆF<;qL7 i=&f52KQ
+ Y#’7fwZM:??=>$ 2 L1 +E 
2!-w%g"??5! www.dcps.dc.gov/DCPS/
volunteer #z:

+52?=B?+! q r$ast 
2 L =>?
$ ?|
+H7 

$)Z} (1:+,%?
$ 
?™| $ast 2 L 
=>(&
$ $MaK + \ 
2 L ‰ ?‰ +!q<g 
( M:

ƛĶæÏöĶĥIJƛŽÔƷƧöƷĶŝĤÖƠËŎȇ$,f,B 
#$KQ$ 2 L 
=Z;" (*O:
) 
7 
=Z;(x(x)%H_ " 
- B$& j;
")Vn
ZHZ !+*N+ Y#’7" 
- 
+qF7 !=FM:,f,. )B(€^O 
2 "‹!(x(x+ Y#’7 !=1N€w
?&*} =q(:??=> 2 L1 !-w%g:
ġŽÔƷáæÏöþĦùĤƃľÔƠġáƺŕĶƠüıǴȇ(,7 
(€72_ w% z- !f|…+-„+7

w% z- 
f=%+ q?HO!=r:2_Q (. 
“- H2?
$ + <;8+* “- \]F 
*( H2 
=FF + <<%Œ8:(,7 
 
+ q? + q?H +* “- \]F
+$)
=+$)
=+ <K-+*+752=&f
f=% 
?&H7 |q8:$,”2;ZH7.Y 
(Oct.) 17, 2011B$ • (Feb.) 6, 2012B+*% / (May)
14, 2012 2 L ‘fM:
ťĶæÏöĶĥIJƛĶæÏöĶŝäŨóħöƧƽöŝĦñƂƠîòȈ
ŝÑġÑƍƞæƛħöƧŝĤÖÑáÐŒÑæöǘƂƧƧöƠĎñĢȇ 
2‚f B$)ZQ–ˆ%_U 
? $) 
$ 2 
"* 3 BE
G+*3F 
2 L 
=&f+*+ \€ +*L)Z/ 
)"‹!
$ ZM †ˆB$ 2 L1 \M""#+Yf 
? $ 2 L1 +E2! 
_(:?? 
=>$ 2 L1 +E2!-w%g:
þÑĶæÏöĶĥĶƻƥƠťÖƷƃƽöıōƽƺòȇ$+7
")!$ ?(,7#-:(,7 2 L 
)—"?\??" f-&8:2 $Q8˜
??=> www.dcps.dc.gov/DCPS/studentsuccess
#z:

ġƛƿƏƂþÑãŨÎƢƂËÒäŽĎ
ƛæľÑƂŢŒƦĶōƂ"
"f_v7+*(8.7$)$gK- 
2 L 7+7w$&*cHO 
&m\M? 2 L1? 
Y7
+%9\Q:$Ššwww.dcps.
dc.gov #} Bast›œ(
www.dcps. dc.gov/DCPS/enews 
+$1?
$ +*(+ ?( 
X&‚:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful