ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ

Watkins Elementary School

ĉǍŐ

6

ŪǸ׾

PS-4 

f," qŠ…
+7\M(,7 2 "‹!
$h!q") 
+*+,% 
#)™qc-7 :KQ?ast 
2 L 2 "ip+*? 
1"#"* |q)9
<=>._ !?=>!(%7F(: 
2$ 2 L =>$ 
*!
n\$) 
7 $ 2 "ipB 
? 2 Le iB ;=+* 
G"<=>h $  
2 
L¥O?" q+*?=q 
$ 2 b-+f#
£;¦ !H(:+-52 $=>7
. Y" fZf+,%(..g
$K-B% CL$)=jB ]?
f=%
+ <=q7 "*?\: 
52$=> 
*!= $Z= 
=>B-H_GK-\]F$52 2 L 
$+f& + Y#’ 
( $!;
aK B$ 2 L $._ <=>
$
f=Š!+,%.gj§+_ 
)%H.
)-: 2 L 

=Z;7wB? N,2 
;ZH7#<c- ? ) 
?&} ? ZM " q f¤ /
?
%} 52n¨hH$&} 
?#} 7+%9\Q:)† 

$ 2 ¤%;ˆ +*$ 2 '_ 
 
 

q<^(:
?L)Z;7o??$ 2 ._ 
<=>
vvM j@- ?(|qB 
+E2_ B$ 2 L $'_
H(<=/ +*$+] ne L )!@
?
f=%52=>+ <k )9
)D"<w?\: 
(HGEFwB

420 12th St SE, Washington, DC 20003
ስልክ: (202) 698-3355 | ፋክስ: (202) 698-3340
ርእሠ መምህር: Dawn Clemens | dawn.clemens@dc.gov
ድረ ገጽ: www.dcps.dc.gov/DCPS/watkins
የትምህርት ሰዓቶች: 8:45 a.m. - 3:15 p.m.
Watkins አንደኛ ደረጃ ትምህርት፣ ቤት፣ በ Capitol Hill ስብስብ
ምድብ ትምህርት ቤቶች ምድረ ግቢ የሚገኝ ትምህርት ቤት ሲሆን፣ ከ 1ኛ እስከ 5ተኛ
ክፍሎች ድረስ ለሚማሩ ተማሪዎች የሚያገለግል ነው። አብዛኛዎቹ የ 1ኛ ክፍል ተማሪዎቻ ችን ከሁለቱ አንዱ በሆነው በ Peabody ከለጋ
የልጅነት ትምህርት (Early Childhood) ምድረ ግቢ ፕሮግራም ተዛው ረው የመጡ ናቸው። ተማሪዎች ፈጠራዊነትን እና በልዩ ልዩ
ሁኔታዎች አማካይነት የራስን ስሜት፣ ምኞት፣ አመለካከት መግለጽን (self-expression) በማዋኳድ አካዳሚክ ግቦቻቸውን
እንዲያሳኩ የሚያስችላቸው በጥንቃቄ የተዘጋጀ ሥርዓተ ትምህርት እናቀርባለን። መምህራን፣ ተማሪዎች፣ ጥናት እና ምርምር ማድረግ
እንዲችሉ፣ ዐላማቸውን እንዲመረምሩ፣ ለጥያ ቄዎች መልሶች እንዲሰጡ እና ሌሎችንም ማስረዳት የሚያስችሉ፣ ዕድሎች ይሰጧቸዋል።

áöÊƿĦ÷ľ!"
ŝŨƥãŪĶæÏöĶ
äƥġóƞ
•Academic Power Hour
•Four-Year-Old Program
•The Learning Tree
•Davette's Day to Day
•Ms. Frances After-Care
•Capitol Hill Cooperative Nursery
•Montessori
•Three-Year-Old Program

ƢÏŒōĶŢŐĎöǩǍĦďȈ
ĆŒĎǒĦ×áƺŕĶ
•Alliance for Healthy Schools
•FoodPrints/FRESHFARM Markets
•Girls on the Run
•First Tee Golf Program
•Edible Gardens
•Whole Foods Salad Bar

îōǒġĦŢŐĤÏÖ
•Arts Integration School

ĶæÏöĶĥĶƛäĄāÖËőĴ
In Need of Improvement Year 1 — This school has failed to make AYP for two years. The school must develop a
School Improvement Plan and offer students Public School Choice.

ƛıäóƛÞƠŽĶĴóŪ!"
Kaya Henderson
^ ?

Enrollment:

528

.8 : 58% 
 ¡P¢•o : 3%
-£ : 32%
›A!G : 2%
$ R¢$¤V! ),: 0%
$" ¢), : 0%
$)?!$ Fj : 5%

$+ Šj9ž ž) 
: 3%
$-Ÿ+*$Y*PVw%; : 27%
(x 2 : 5% 
((. : 26% 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Watkins Elementary School
bFG)c(standardized assessments)$j9)*73 $ 2 
L1 kM&l *(m "&(n:Ko$) 
+,% ?9+*")

c
$K-?) 
$ 2 "ip+*"* \]F.d 
ZM:+! q r$ast 
2 L V*$u ;+*$ H; 2 +f& 
$ ^(!? aK B
+ \+,%$ 
) 

u< " 
- $) 
7 $ 2 3 
vv( 
$!)4g) 
7*$ 2 L 2_ (faculty)$)4 K "? :

ƛıäóƛĶæÏöĶ
ŝťŐŽŒ
0
ƛÌüĦ    

ƛŒĤĦ  

;  

ťÌüĦ 

63%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$+,%$-./ 

$01 $ 2 3 -./ $! 452$!6) 
78.9:

42%

$ 1" 
3 :

61%

2010
2011

64%

43%

$ 1" 
3 :

17%

2010
2011

16%
12%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)) )9<=>$!6) 
78. 
9:

12%

2010
2011

13%
8%

$ 1" 
3 :

" 
ƛÌüĦ$ 2 
 <=>

2010
2011
$ 1" 
3 :

" 
ƛŒĤĦ$ 2 
 <=>

Below Basic

Basic 

Advanced

Below Basic

Basic 

Advanced

2010
2011
$ 1" 
3 :

$) 
2 $!XB
$ )\]F

2009 N/A
2011 N/A
$ 1" 
3 : 

3F 
+*+,%)9 
3F 
2_ $!XB 
'_$
d$ \]F

86

89%
83% 

a$eX; 2 L(DC Public Schools’ IMPACT evaluation system) 3 )$%& 

'( E= B"@)9<=>"@);?)f-g2_ ("?
$ 2 b <52 2 L )(Z$62_ 8.9!?F(:

2010 N/A
2011
$ 1" 
3 : 

) 
$ 2  waq<)?!x<=>7w_$wyO fv"( 
K B) 
7b <b !2(+f& + q x$? -: 2 
LB$01 $! 401 ($&z.@ ) 
7
$oyO K B+-52 2 L<{$g) 
7 Nw
$!<|O $+qF D () B
d+,%#-:

0

$ 1" 
3 :

$) 
7+f& ġŒĤĦ

100
67%

2010
2011
2010
2011
$ 1" 
3 :

75%
49%
63%
74%
50%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$) 
7$)*" 
 )?@*
)!!A BC $B(DBE=FG+*E=FGFH($<;-:2" 

I ?9J$K-$) 
$ 2 "* <=>
? B 2 L1 M) 
7 (
+4NFO%
P$KQ 52" 
3 <=>BR(&ST<%U52F3 
".)V(
? -:? N" 
31E=FG)9WK-$ 2 L1) 
7 
UB" 
K-E=FGXY)9Z F!6 ) 
7$?(D(Proficient) 
3 < 
<=>)#V(
? -: 
2$) 
7 ^O$X HN7^O $.= <=>+*+ \_ O 2 `F
-FO
$) 
\]F<=> "( $K-$ 2 3 -:$ 2 310+100aK 
2$ 2 3 $\? b1?) 
7;O"Z Y" 
- $&c-:

ƛıäóƛĶæÏöĶŢƧƺĶ

$) 
7+f& ġÌüĦ 
2

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

57%

2010
2011

$ 1" 
3 :

ťŒĤĦ 

100

ƠÏæŒäÑĶōƂ"  
!"#$%& 
'( (Comprehensive Assessment System (DC CAS 
DC CAS Alt)) )*-.;) <!?$ 2 3 <=>";=VOhg ) 
7 
3 (!6+4NF (middle) ) 
7 8.9&(i(:? N703 
? $52 
2 L +4NF$KQ ) 
770+,KQ 1) $ 2 3 
<=>-_O) 
7(3 ".)V(
? -: 

 ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Watkins Elementary School

ƛƢÏŒōĶƀþĶŢŐŝáöċ
ƂǑĴäĶæÏöĶĥķľ 

2 L\MB?) 
7‡ $Z.+*fw$!<%((
"?HO:$< - V *+*( "H( !O 2 LB
) 
7)v? &f+ 
g*2_ + !)g!M:

0
$) 
2 &F 
&}

100
96%
97%
94%

2010
2011
$ 1" 
3 :

$ 2 L < -

62

$ 1" 
3 : 

2 L H=+* 
F&f 

$~?1 2 &F$&z) 
78.;C 9: 
52 2 L B) 
B€+*$ 2 L1E_)l+ \2_ ? 2 L1
< - +*$EV *!O "? $!? -.;-:$?!!-.‚0
+100$<aK B-.‚$)E=)B|qx$?FO" $\? b1ZO
$"Z Y3 " 
- $)-H=-:

71

2009
2011

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

72
0%

2010
2011 0%

$) 
7)(ƒ$X&;

?1152?KQ* 2 L F%<)H=$-g) 
78.9:

0%

$ 1" 
3 :

88%

2010
2011 

xb < 2 L $)?„) 
78.9…2 2 L1)9<=>
!M ) 
7"†:

87%
81%

$ 1" 
3 :

ƛĥıùĦŢŐƛäņġñùĦ
ġıƿĤöÔƠƛäƀÖŢŐ
ŢöŨĴ

) 
7* 2 L3F 
FF7+ KQ?=q BL)Z/+*
$
=Z;"H $‰*! uqM:€B" qŠ7+*$L)Z;"H ;
$)ZOK*O a=r+*?) 
7^O 2 L ?o_O
e a&-j‚B(€7 2 + 
gq "‹!$?$ )ŒK*M:

0
$
=Z;+ F

100
74
78

$ 1" 
3 :

+,%(x$KQ 2 
L "( ‡ 

52 2 L B) 
7B€+*2_ !O "#+ F$!? $-.‚ 
?!D 0+100aK B$-.‚3 $\?1b1|qx??FO"  
<=%$"Z Y3 $)=j-:

79

2009
2011 

€B2 2 L !2(j +*( \]F+-„w";ˆ+ <Z?+* 
!2(% z- + <!<%$!? -.;-:$-.;1 0+100aK B-.‚
$)E=)$\? b1?,;$"Z Y3 X-:

72
72

2009
2011

81

$ 1" 
3 :

$ 2 L scorecardI$-.;X& ! fJ 2 L ++ 
M? 
q<=>7$Z.\]F-:\ + +! q r 2 L B
? 
) 

$!<&"_=;(x-:2(B 2 L$$_ O 
$` +>7"|(?
$ +f(Z(:

ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎ
ĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
0
CAS math performance
level change

2010
2011

CAS reading
performance level
change

2010
2011

100
40%
49%
29%
27%

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

ƠÏæŒäÑĶōƂ"
The percentage of students improving their DC CAS reading proficiency level from the
previous year.
The percentage of students improving their DC CAS reading proficiency level from the
previous year. 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

Watkins Elementary School
ǍĎÔÔƧöƷĴſŝĒçľ 

$'-.;(
$Z;Z !"q_P
$sx) 2 (
(Computer lab)
$Ž "q_P (Gym)
$!
~(

መጋቢ ትምህርት ቤቶች:
Peabody ES (Capitol Hill Cluster)

የማኅበረሰብ ቅንጅቶች:
DC Arts and Humanities Collaborative

School-Within -School @ Peabody (Capitol Hill Cluster)

Folger Shakespeare Theatre

የመድረሻ ግብ ተደረገው የተያዙ ትምህርት ቤቶች
(Destination Schools):

Phillips Art Collection

Stuart-Hobson Middle School

$k5#(

Department of Parks and Recreation
Capitol Hill Community Foundation
Watershed

$X*9/F
$ L)k_ (Science lab)
ÕÔ:
$€f, 
$) 
7$ 2 L < ;(;
Title I

ĶæÏöĶĥĶáƺŕĶ
32, 36 (Pennsylvania Avenue Line)
34 (Naylor Road Line)
39 (Pennsylvania Avenue Limited Line)
90, 92, 93 (U Street-Garfield Line)
V7, V9 (Minnesota Ave-M Street Line)

M

Blue/Orange Lines: Potomac Avenue Station

æŒäƧñƿŢŒƢæĶľÖ 
€+*$
=Z;"H B 1$
g) 
7B$M+! q r) 

%} $&H )9._ 
!? 2 +!&}KQ ~ 
f=%=&f)9fv!=F(:

Õ׾ĶæÏöĶĥķľŒƛãáÑťĶ
áñƵäƿŕĶƛæľÑƂťƛĶōƂ"

ƛġǀǸČƢŚōĶıƿĤöÑĶæÏöĶĥĶƞġöŪIJȇ ‰#<l
) 
7 2FO+ O?q )9)%H
!**M:";C97T 2 L H;+*u ; 
2"‹!) 
7w.F";=E_M: 
52)† 
$‰"&(% #<lB(.fw 
ZMBne L +*L)ie B+ \2_ 
‘r$X%, V]7 
f)%H.+qF
!<wM…$ˆF<;qL7 
f)%H.+qF
!=FM…$ˆF<;qL7 i=&f52KQ
+ Y#’7fwZM:??=>$ 2 L1 +E 
2!-w%g"??5! www.dcps.dc.gov/DCPS/
volunteer #z:

+52?=B?+! q r$ast 
2 L =>?
$ ?|
+H7 

$)Z} (1:+,%?
$ 
?™| $ast 2 L 
=>(&
$ $MaK + \ 
2 L ‰ ?‰ +!q<g 
( M:

ƛĶæÏöĶĥIJƛŽÔƷƧöƷĶŝĤÖƠËŎȇ$,f,B 
#$KQ$ 2 L 
=Z;" (*O:
) 
7 
=Z;(x(x)%H_ " 
- B$& j;
")Vn
ZHZ !+*N+ Y#’7" 
- 
+qF7 !=FM:,f,. )B(€^O 
2 "‹!(x(x+ Y#’7 !=1N€w
?&*} =q(:??=> 2 L1 !-w%g:
ġŽÔƷáæÏöþĦùĤƃľÔƠġáƺŕĶƠüıǴȇ(,7 
(€72_ w% z- !f|…+-„+7

w% z- 
f=%+ q?HO!=r:2_Q (. 
“- H2?
$ + <;8+* “- \]F 
*( H2 
=FF + <<%Œ8:(,7 
 
+ q? + q?H +* “- \]F
+$)
=+$)
=+ <K-+*+752=&f
f=% 
?&H7 |q8:$,”2;ZH7.Y 
(Oct.) 17, 2011B$ • (Feb.) 6, 2012B+*% / (May)
14, 2012 2 L ‘fM:
ťĶæÏöĶĥIJƛĶæÏöĶŝäŨóħöƧƽöŝĦñƂƠîòȈ
ŝÑġÑƍƞæƛħöƧŝĤÖÑáÐŒÑæöǘƂƧƧöƠĎñĢȇ 
2‚f B$)ZQ–ˆ%_U 
? $) 
$ 2 
"* 3 BE
G+*3F 
2 L 
=&f+*+ \€ +*L)Z/ 
)"‹!
$ ZM †ˆB$ 2 L1 \M""#+Yf 
? $ 2 L1 +E2! 
_(:?? 
=>$ 2 L1 +E2!-w%g:
þÑĶæÏöĶĥĶƻƥƠťÖƷƃƽöıōƽƺòȇ$+7
")!$ ?(,7#-:(,7 2 L 
)—"?\??" f-&8:2 $Q8˜
??=> www.dcps.dc.gov/DCPS/studentsuccess
#z:

ġƛƿƏƂþÑãŨÎƢƂËÒäŽĎ
ƛæľÑƂŢŒƦĶōƂ"
"f_v7+*(8.7$)$gK- 
2 L 7+7w$&*cHO 
&m\M? 2 L1? 
Y7
+%9\Q:$Ššwww.dcps.
dc.gov #} Bast›œ(
www.dcps. dc.gov/DCPS/enews 
+$1?
$ +*(+ ?( 
X&‚:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful