ƛĶæÏöĶĥĶƂǑĶááƐƺģƞŨöƧ

West Education Campus

ĉǍŐ

4

ŪǸ׾

PS-8 

f," qŠ…
+7\M(,7 2 "‹!
$h!q") 
+*+,% 
#)™qc-7 :KQ?ast 
2 L 2 "ip+*? 
1"#"* |q)9
<=>._ !?=>!(%7F(: 
2$ 2 L =>$ 
*!
n\$) 
7 $ 2 "ipB 
? 2 Le iB ;=+* 
G"<=>h $  
2 
L¥O?" q+*?=q 
$ 2 b-+f#
£;¦ !H(:+-52 $=>7
. Y" fZf+,%(..g
$K-B% CL$)=jB ]?
f=%
+ <=q7 "*?\: 
52$=> 
*!= $Z= 
=>B-H_GK-\]F$52 2 L 
$+f& + Y#’ 
( $!;
aK B$ 2 L $._ <=>
$
f=Š!+,%.gj§+_ 
)%H.
)-: 2 L 

=Z;7wB? N,2 
;ZH7#<c- ? ) 
?&} ? ZM " q f¤ /
?
%} 52n¨hH$&} 
?#} 7+%9\Q:)† 

$ 2 ¤%;ˆ +*$ 2 '_ 
 
 

q<^(:
?L)Z;7o??$ 2 ._ 
<=>
vvM j@- ?(|qB 
+E2_ B$ 2 L $'_
H(<=/ +*$+] ne L )!@
?
f=%52=>+ <k )9
)D"<w?\: 
(HGEFwB

1338 Farragut St. NW, Washington, DC 20011
ስልክ: (202) 576-6226 | ፋክስ: (202) 541-6087
ርእሠ መምህር: Andria Caruthers | andria.caruthers@dc.gov
ድረ ገጽ: www.dcps.dc.gov/DCPS/west
የትምህርት ሰዓቶች: 8:45 a.m. – 3:15 p.m.
West የትምህርት ማዕከል፣ ከ ቅድመ ትምህርት (preschool) እስከ
ስምንተኛ ክፍል ድረስ የፈጠራ፣ የመመራመር፣ አጥ ብቆ የማሰብ እና የማሰላሰል
አቀራረባችን በየግል የመማር ገጠመኝ ሁኔታ ላይ የሚያተኩር ሲሆን፣ እያንዳንዱን ተማሪ ከልዩ ልዩ የዕውቀት ዘርፎች በተቀነባበረ እና ተፈታታኝ
በሆነ ሥርዓተ ትምህርት እንዲማር ይደረጋል። የ West ትምህርት ቤት ተማሪዎች፣ በየመማሪያ ክፍሎች በሚገኙ ኮምፒዩተሮች እና እንዲሁም
በኮምፒዩተር መማሪያ ክፍል/በመገኛ ዘዴዎች ማዕ ከል አማካይነት ዓለም አቀፋዊ የኢንተርኔት አገልግሎቶች አሏቸው። በቁርጠኝነት የሚሠሩ
ታታሪ መምህራኖቻችን፣ ለእያን ዳንዱ ልጅ በሚመጥንና በሚስማማ የትምህርት አቀራረብ፣ እንዲሁም ማኅበራዊ እና ስሜታዊ ድጋፍ
በመስጠት፣ ለተማሪዎ ቻችን ሁሉ የአካዳሚክ ትምህርታቸውን በከፍተኛ ደረጃ ለማዳበር ቆርጠው የቆሙ ናቸው።

áöÊƿĦ÷ľ!"
ŝŨƥãŪĶæÏöĶ
äƥġóƞ
•Three- and Four-Year-Old Program
•Achievement Network
•FUNdations
•Geoplunge (Social Studies Club)
•Goodwin Proctor, LLC-Reading
Buddy Program
•Just Words Reading Intervention
Program
•Spanish Club
•Tutoring

ƢÏŒōĶŢŐĎöǩǍĦďȈ
ĆŒĎǒĦ×áƺŕĶ
•Advisory & Second Step
•Boys and Girls Basketball
•Cheerleading
•Flag Football
•Playworks
•Peer Mediation
•Positive Behavior Intervention
Support
•TV Turn Off
•Volleyball

îōǒġĦŢŐĤÏÖ
•Spanish
•Common Threads Cooking Class
•Embassy Adoption Program
•Visual Arts with Photography &
printmaking
•Washington Animal Rescue
League
•Wee Jam Music Program

ĶæÏöĶĥĶƛäĄāÖËőĴ
Restructuring Year 1 — This school has failed to make AYP for five years. This school must undergo major
restructuring, which may include changes in staff and/or the school leadership. This school must develop a
restructuring plan and will continue to offer Public School Choice and Supplemental Educational Services to
eligible students.

ƛıäóƛÞƠŽĶĴóŪ!"
Kaya Henderson
^ ?

Enrollment:

239

.8 : 66% 
 ¡P¢•o : 24%
-£ : 6%
›A!G : 1%
$ R¢$¤V! ),: 0%
$" ¢), : 0%
$)?!$ Fj : 3%

$+ Šj9ž ž) 
: 16%
$-Ÿ+*$Y*PVw%; : 67%
(x 2 : 9% 
((. : 37% 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

West Education Campus
bFG)c(standardized assessments)$j9)*73 $ 2 
L1 kM&l *(m "&(n:Ko$) 
+,% ?9+*")

c
$K-?) 
$ 2 "ip+*"* \]F.d 
ZM:+! q r$ast 
2 L V*$u ;+*$ H; 2 +f& 
$ ^(!? aK B
+ \+,%$ 
) 

u< " 
- $) 
7 $ 2 3 
vv( 
$!)4g) 
7*$ 2 L 2_ (faculty)$)4 K "? :

ƛıäóƛĶæÏöĶ
ŝťŐŽŒ
0
ƛÌüĦ    

ƛŒĤĦ  

;  

ťÌüĦ 

100
44%

2010
2011

40%
42%

$ 1" 
3 :

49%
43%

$ 1" 
3 :

3%
6%
6%

2010
2011

4%
8%

$ 1" 
3 :

" 
ƛÌüĦ$ 2 
 <=>  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)) )9<=>$!6) 
78. 
9:

12%

$ 1" 
3 :

ťŒĤĦ  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$+,%$-./ 

$01 $ 2 3 -./ $! 452$!6) 
78.9:

50%

2010
2011
2010
2011

2010
2011
$ 1" 
3 :

" 
ƛŒĤĦ$ 2 
 <=>

Below Basic

Basic 

Below Basic

Basic 

Advanced

2010
2011
$ 1" 
3 :

$) 
2 $!XB
$ )\]F

Advanced

2009
2011

84
81

2010 N/A
2011 

a$eX; 2 L(DC Public Schools’ IMPACT evaluation system) 3 )$%& 

'( E= B"@)9<=>"@);?)f-g2_ ("?
$ 2 b <52 2 L )(Z$62_ 8.9!?F(:

67%
83%

$ 1" 
3 : 

) 
$ 2  waq<)?!x<=>7w_$wyO fv"( 
K B) 
7b <b !2(+f& + q x$? -: 2 
LB$01 $! 401 ($&z.@ ) 
7
$oyO K B+-52 2 L<{$g) 
7 Nw
$!<|O $+qF D () B
d+,%#-:

ƛıäóƛĶæÏöĶŢƧƺĶ
0
$) 
7+f& ġÌüĦ 
2
$) 
7+f& ġŒĤĦ

2010
2011

100
47%
38%

$ 1" 
3 :

46%

2010
2011

51%

$ 1" 
3 :

51%
45%  

!"#$%& 
'( (District of Columbia’s Comprehensive
Assessment System (DC CAS or DC CAS Alt)))*$) 
7$)*" 
 )?@*
)!!A BC $B(DBE=FG+*E=FGFH($<;-:2" 

I ?9J$K-$) 
$ 2 "* <=>
? B 2 L1 M) 
7 (
+4NFO%
P$KQ 52" 
3 <=>BR(&ST<%U52F3 
".)V(
? -:? N" 
31E=FG)9WK-$ 2 L1) 
7 
UB" 
K-E=FGXY)9Z F!6 ) 
7$?(D(Proficient) 
3 < 
<=>)#V(
? -: 
2$) 
7 ^O$X HN7^O $.= <=>+*+ \_ O 2 `F
-FO
$) 
\]F<=> "( $K-$ 2 3 -:$ 2 310+100aK 
2$ 2 3 $\? b1?) 
7;O"Z Y" 
- $&c-:

83

$ 1" 
3 : 

3F 
+*+,%)9 
3F 
2_ $!XB 
'_$
d$ \]F

ƠÏæŒäÑĶōƂ"

ƠÏæŒäÑĶōƂ"  
!"#$%& 
'( (Comprehensive Assessment System (DC CAS 
DC CAS Alt)) )*-.;) <!?$ 2 3 <=>";=VOhg ) 
7 
3 (!6+4NF (middle) ) 
7 8.9&(i(:? N703 
? $52 
2 L +4NF$KQ ) 
770+,KQ 1) $ 2 3 
<=>-_O) 
7(3 ".)V(
? -: 

 ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

West Education Campus

ƛƢÏŒōĶƀþĶŢŐŝáöċ
ƂǑĴäĶæÏöĶĥķľ
0
$) 
2 &F 
&}

100
97%
96%
94%

2010
2011
$ 1" 
3 :

$ 2 L < -

68

$ 1" 
3 :

ƠÏæŒäÑĶōƂ" 
$~?1 2 &F$&z) 
78.;C 9: 
52 2 L B) 
B€+*$ 2 L1E_)l+ \2_ ? 2 L1
< - +*$EV *!O "? $!? -.;-:$?!!-.‚0
+100$<aK B-.‚$)E=)B|qx$?FO" $\? b1ZO
$"Z Y3 " 
- $)-H=-:

68

2009
2011 

2 L H=+* 
F&f 

2 L\MB?) 
7‡ $Z.+*fw$!<%((
"?HO:$< - V *+*( "H( !O 2 LB
) 
7)v? &f+ 
g*2_ + !)g!M:

65
0%

2010
2011 0%

$) 
7)(ƒ$X&;

?1152?KQ* 2 L F%<)H=$-g) 
78.9:

0%

$ 1" 
3 :

80%

2010
2011 

xb < 2 L $)?„) 
78.9…2 2 L1)9<=>
!M ) 
7"†:

75%
80%

$ 1" 
3 :

ƛĥıùĦŢŐƛäņġñùĦ
ġıƿĤöÔƠƛäƀÖŢŐ
ŢöŨĴ

) 
7* 2 L3F 
FF7+ KQ?=q BL)Z/+*
$
=Z;"H $‰*! uqM:€B" qŠ7+*$L)Z;"H ;
$)ZOK*O a=r+*?) 
7^O 2 L ?o_O
e a&-j‚B(€7 2 + 
gq "‹!$?$ )ŒK*M:

0
$
=Z;+ F

73
69

$ 1" 
3 :

2009
2011

77
82

$ 1" 
3 :

78 

€B2 2 L !2(j +*( \]F+-„w";ˆ+ <Z?+* 
!2(% z- + <!<%$!? -.;-:$-.;1 0+100aK B-.‚
$)E=)$\? b1?,;$"Z Y3 X-:

$ 2 L scorecardI$-.;X& ! fJ 2 L ++ 
M? 
q<=>7$Z.\]F-:\ + +! q r 2 L B
? 
) 

$!<&"_=;(x-:2(B 2 L$$_ O 
$` +>7"|(?
$ +f(Z(:

ŢƷƿġǐæÖƜƛÐŎ
ĶæÏöĶĥĶŝáÖŨĿľ
0
Individualized Education
Plan timeliness

2010
2011

ACCESS improvement for
English Language
Learners

2010
2011

100
100%
100%
64%
67%

ƠÏæŒäÑĶōƂ" 
52 2 L B) 
7B€+*2_ !O "#+ F$!? $-.‚ 
?!D 0+100aK B$-.‚3 $\?1b1|qx??FO"  
<=%$"Z Y3 $)=j-:

71

2009
2011

+,%(x$KQ 2 
L "( ‡

100

ƠÏæŒäÑĶōƂ"
The percentage of special education students whose Individualized Education Plan (IEP)
meetings were held on-time.
The percentage of English Language Learners (ELL) growing on the ACCESS for ELLs exam. 

  ƛ Ķæ Ï ö Ķ ĥ Ķ ƂǑ Ķ á á Ɛƺ ģ ƞ Ũ ö Ƨ

West Education Campus
ǍĎÔÔƧöƷĴſŝĒçľ 

$'-.;(
$Z;Z !"q_P

የመድረሻ ግብ ተደረገው የተያዙ ትምህርት ቤቶች
(Destination Schools):
Roosevelt High School

የማኅበረሰብ ቅንጅቶች:
Goodwin Proctor, LLC
IHOP

$sx) 2 (
(Computer lab)

Parent Staff Community Organization
(PSCO)

$Ž "q_P (Gym)

Project L.E.A.D. (Attorney General's
Office)

$!
~(
$k5#(

Sixteenth Street Interscholastic Athletic
Competition (SIAC)

$X*9/F

Washington Animal Rescue League

$ L)k_ (Science lab)

Washington Jazz Arts Institute
DC Rape Crisis

ÕÔ:
$€f, 
$) 
7$ 2 L < ;(;
Title I

ĶæÏöĶĥĶáƺŕĶ
60, 64 (Fort Totten-Petworth Line)
E2, E4 (Military Road-Crosstown Line)
K2 (Takoma-Fort Totten Line)
K6 (New Hampshire Ave-Maryland Line)
H8 (Park Road-Brookland Line)

æŒäƧñƿŢŒƢæĶľÖ 
€+*$
=Z;"H B 1$
g) 
7B$M+! q r) 

%} $&H )9._ 
!? 2 +!&}KQ ~ 
f=%=&f)9fv!=F(:

Õ׾ĶæÏöĶĥķľŒƛãáÑťĶ
áñƵäƿŕĶƛæľÑƂťƛĶōƂ"

ƛġǀǸČƢŚōĶıƿĤöÑĶæÏöĶĥĶƞġöŪIJȇ ‰#<l
) 
7 2FO+ O?q )9)%H
!**M:";C97T 2 L H;+*u ; 
2"‹!) 
7w.F";=E_M: 
52)† 
$‰"&(% #<lB(.fw 
ZMBne L +*L)ie B+ \2_ 
‘r$X%, V]7 
f)%H.+qF
!<wM…$ˆF<;qL7 
f)%H.+qF
!=FM…$ˆF<;qL7 i=&f52KQ
+ Y#’7fwZM:??=>$ 2 L1 +E 
2!-w%g"??5! www.dcps.dc.gov/DCPS/
volunteer #z:

+52?=B?+! q r$ast 
2 L =>?
$ ?|
+H7 

$)Z} (1:+,%?
$ 
?™| $ast 2 L 
=>(&
$ $MaK + \ 
2 L ‰ ?‰ +!q<g 
( M:

ƛĶæÏöĶĥIJƛŽÔƷƧöƷĶŝĤÖƠËŎȇ$,f,B 
#$KQ$ 2 L 
=Z;" (*O:
) 
7 
=Z;(x(x)%H_ " 
- B$& j;
")Vn
ZHZ !+*N+ Y#’7" 
- 
+qF7 !=FM:,f,. )B(€^O 
2 "‹!(x(x+ Y#’7 !=1N€w
?&*} =q(:??=> 2 L1 !-w%g:
ġŽÔƷáæÏöþĦùĤƃľÔƠġáƺŕĶƠüıǴȇ(,7 
(€72_ w% z- !f|…+-„+7

w% z- 
f=%+ q?HO!=r:2_Q (. 
“- H2?
$ + <;8+* “- \]F 
*( H2 
=FF + <<%Œ8:(,7 
 
+ q? + q?H +* “- \]F
+$)
=+$)
=+ <K-+*+752=&f
f=% 
?&H7 |q8:$,”2;ZH7.Y 
(Oct.) 17, 2011B$ • (Feb.) 6, 2012B+*% / (May)
14, 2012 2 L ‘fM:
ťĶæÏöĶĥIJƛĶæÏöĶŝäŨóħöƧƽöŝĦñƂƠîòȈ
ŝÑġÑƍƞæƛħöƧŝĤÖÑáÐŒÑæöǘƂƧƧöƠĎñĢȇ 
2‚f B$)ZQ–ˆ%_U 
? $) 
$ 2 
"* 3 BE
G+*3F 
2 L 
=&f+*+ \€ +*L)Z/ 
)"‹!
$ ZM †ˆB$ 2 L1 \M""#+Yf 
? $ 2 L1 +E2! 
_(:?? 
=>$ 2 L1 +E2!-w%g:
þÑĶæÏöĶĥĶƻƥƠťÖƷƃƽöıōƽƺòȇ$+7
")!$ ?(,7#-:(,7 2 L 
)—"?\??" f-&8:2 $Q8˜
??=> www.dcps.dc.gov/DCPS/studentsuccess
#z:

ġƛƿƏƂþÑãŨÎƢƂËÒäŽĎ
ƛæľÑƂŢŒƦĶōƂ"
"f_v7+*(8.7$)$gK- 
2 L 7+7w$&*cHO 
&m\M? 2 L1? 
Y7
+%9\Q:$Ššwww.dcps.
dc.gov #} Bast›œ(
www.dcps. dc.gov/DCPS/enews 
+$1?
$ +*(+ ?( 
X&‚:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful