Rancangan Mengajar Tahunan Bahasa Melayu Tingkatan 2

1

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 1 : Pelajar Cemerlang Minggu 1 – 2 Mendengar, Memahami dan Bertutur (Interpersonal dan Maklumat)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 1.2 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata,sebutan dan intonasi yang sesuai. [HHP:Aras 1(i)] Fokus Sampingan 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. [HHP:Aras 1(iv)] 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Fokus Utama 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana yang tepat yang dapat memperlihatkan perkaitan antara isi. [HHP:Aras 1(v)] Fokus Sampingan 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan menyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. [HHP:Aras 3(ii)] 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Fokus Utama 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1(vi)] Fokus Sampingan 7.5 memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1(v)] 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Sebutan dan Intonasi -Kata Nama Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai : Hemah Tinggi KB: Menyusun atur KBT :Pembelajaran Konstekstual, Belajar Cara Belajar

BBM

CATATAN

Buku teks m.s 10

Penulisan Karangan Pengalaman

Membaca dan Memahami Pantun Perpisahan Pantun Joget Pahang (Estetik)

Sistem Bahasa -Sebutan dan intonasi Pengisian kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Semangat Patriotisme KB : Mengitlak KBT : Belajar cara belajar

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

2

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 2 : Merentas Desa Minggu 3 Membaca dan bertutur Membidas Hujah (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 5.2 menggunakan hujah yang bernas dan menyakinkan untuk mempengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. [HHP:Aras 1(ii) Fokus Sampingan 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan [HPP:Aras 2(ii)] 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Fokus Utama 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif. [HHP:Aras 1(iii)] Fokus Sampingan 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. [HHP:Aras 1(ii)] 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda w acana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Fokus Utama 10.5 menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1(vi)] Fokus Sampingan 7.5 memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1(v)] 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai, dan pengajaran.

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Ganti Nama Pengisian Kurikulum Ilmu : PJK Nilai : Berdikari KB: Menjana Idea. Mengitlak. Menyusun atur KBT: Pembelajaran Konstekstual, Belajar Cara belajar.

BBM

CATATAN

Buku teks m.s 19

Penulisan Karangan Rangsangan

Membaca dan Memahami Pantun Teka- teki (Estetik)

Sistem Bahasa -Sebutan dan intonasi -Laras bahasa sastera Pengisian kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai :Patriotisme KB: Mengitlak KBT: Pembelajaran Konstruktivisme

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

3

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 3 : Sahabat Remaja Minggu 4-5 Mendengar dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Kerja Pengisian Kurkulum Ilmu: Pendidikan Moral Nilai: Kasih Sayang KB: Menjana idea,, Berdikari KBT: Pembelajaran Konstektual,, Kecerdasan Pelbagai

BBM

CATATAN

Penulisan Surat Kiriman Tidak Rasmi

Fokus Utama 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. {HHP:Aras 1(i)] Fokus Sampingan 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan . [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Utama 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Sampingan 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. Fokus Utama 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan , latar, plot, gaya bahasa,dan sudut pandangan.[HHP:Aras 2(iii)] Fokus Sampingan 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Buku teks m.s28

Mendengar dan memahami Prosa Tradisional Pak Kaduk (Estetik)

Sistem Bahasa -Sebutan dan intonasi Pengisian Kurikulum Ilmu: Kesusasteraan Melayu Nilai: Patriotisme KB: Mengklasifikasi KBT: Belajar Cara Belajar Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

4

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 4 : Makanan dan Kesihatan Minggu 6-7 Membaca dan Bertutur Memberi Pendapat (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM

BBM

CATATAN

Fokus Utama 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Sampingan 8.5 Mentafsirkan maklumat yang telah dipilih secara rasional untuk membuat inferens. 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betul semasa berunding. [HHP:Aras 1(i)] Fokus Utama 12.3 membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohesif. [HHP:Aras 1(iv) Fokus Sampingan 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Utama 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1(vi)] Fokus Sampingan 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat darripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1(v)] 10.3 Menyatakan bentuk dan nada puisi.

Sistem Bahasa -Kata Kerja Tak Transitif -Kata Tugas -Kosa Kata laras sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : PJK Nilai : Kesederhanaan KB: Membuat Penilaian KBT: Pembelajaran Konstekstual, Kajian Masa Depan

Buku teks m.s 38

Penulisan Rencana

Membaca dan Memahami Sajak Mata Ayah (Estetik)

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

5

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 5 : Nikmat Kemerdekaan Minggu 8-9 Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat. [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Sampingan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. [HHP:Aras1(i)] Fokus Utama 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Sampingan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 1(v)} Fokus Utama 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1(i)] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar , plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 2(1)]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Adjektif

BBM

CATATAN

Buku teks m.s 51 Pengisian Kurikulum Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotik KB : Mengenal pasti sebab dan akibat KBT: Pembelajaran Konstekstual

Penulisan Ringkasan

Membaca dan Memahami Cerpen Tina (Estetik)

Sistem Bahasa -Kosa kata laras sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih Sayang KB: Mengitlak KBT: Pembelajaran Konstekstual

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

6

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 6: Kasih Sayang Minggu 10 Mendengar dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Penulisan Karangan Cereka / Keperihalan

Fokus Utama 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan [HHP:Aras 3(ii)] Fokus Sampingan 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. [HHP:Aras 1(iv)] Fokus Utama 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. Fokus Sampingan 9.1 Menggunakankata, istilah, frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusun dan kohensif. [HHP:Aras 1(i)] Fokus Utama 11.2 Mengenal pasti gaya bahasa danunsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif [HHP:Aras 1(i)] Fokus Sampingan 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar berdasarkan konteks. [HHP:Aras 3(ii)] Ujian Bulanan 1 Cuti Pertengahan Semester 1

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Adjektif -Kata Adjektif Terbitan Pengisian Kurikulum Ilmu : Kemahiran Hidup Nilai : Kasih Sayang KB: Membuat keputusan, Menjana Idea KBT: Pembelajaran Konstekstual

BBM

CATATAN

Buku teks m.s 52

Membaca dan memahami Cerpen Batu (Estetik)

Sistem Bahasa -Kosa Kata Laras Sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kebijaksanaan KB : Mengsistesis KBT : Kecerdasan Pelbagai

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Minggu 9-10 Minggu 11

7

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 7 : Industri Sukan di Malaysia Minggu 12-13 Membaca dan Bertutur (Maklumat)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Tugas -Kata Praklausa Pengisian Kurikulum Ilmu : PJK Nilai : Patriotisme KB : Menyusun urutan, merumus KBT : Belajar Cara Belajar

BBM Buku teks m.s 59 & 70

CATATAN

Fokus Utama 9.3 Menyediakan karangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan.[HHP:Aras 2(i)] Fokus Sampingan 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. [HHP:Aras 1(iv)] .Fokus Utama 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah. [HHP:Aras 3 (i)] Fokus Sampingan 9.1 Menggunakan kata, isitilah , frasa, rangkai kata, peribahasa dan pelbagai jenis ayat yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. [HHP:Aras 1(i)] Fokus Utama 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. [HHP:Aras 1 (iv)] Fokus Sampingan 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersurat dan tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 2 (i)]

Penulisan Berita

Membaca dan Memahami Syair Pesanan Ibu (Estetik)

Sistem Bahasa -Laras bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu: Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih Sayang KB : Mentafsirkan KBT : Kecerdasan Pelbagai

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

8

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 8 : Tanpa Vektor Hidup Sihat Minggu 14-15 Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 9.3 Menyediakan karangka penyampaian dan bahan edaran untuk membuat pembentangan. [HHP:Aras1 (iv)] Fokus Sampingan 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. [HHP:Aras 3 (ii)] Fokus Utama 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina karangka penulisan. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik [HHP:Aras 1] Fokus Utama 10.1 Mencerita semula sesebuah karya secara keseluruhan. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan idea utama, isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP: Aras 1(i)]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Prafrasa Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Kebersihan KB : Mengelaskan, menyelesaikan masalah KBT : Kajian Masa depan, Penilaian Akses Kendiri

BBM

CATATAN

Buku Teks M.S 80

Penulisan Laporan

Membaca dan Memahami Novel Timulak Kapal Perang : Sinopsis

Sistem Bahasa -Laras bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Patriotisme KB : Mengitlak KBT: Belajar Cara Belajar

Novel Timulak Kapal Perang

9

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 9 : Keunikan Seni Warisan Minggu 16 Membaca dan memahami (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM

BBM

CATATAN

Fokus Utama 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. [HHP:Aras 1(ii)] Fokus Sampingan 2.2 Menghuraikan idea yang bernas secara kritis dan kreatif. [HHP:Aras 3(i)] Fokus Utama 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 1(iii)] Fokus Sampingan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1(iii)] Fokus Utama 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai da pengajaran [HHP:Aras 2(i)] Fokus Sampingan 7.4 Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk membuat rujukan pelbagai bahan bercetak dan bahan elektronik. [HHP:Aras 1(iv)]

Sistem Bahasa -Pembentukan Kata Kerja Pengisian Kurikulum Ilmu: Pendidikan Seni Nilai : Patriotisme KB : Mengklasifikasi KBT : Pembelajaran Konstekstual

Buku Teks m.s 91

Penulisan Ringkasan karangan

Membaca dan Memahami Novel Timulak Perang : Tema Dan Persoalan

Sistem Bahasa -Laras bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai ; Patriotisme KB : Mengitlak KBT: Pembelajaran Konstruktivisme

Novel Timulak Kapal Perang

10

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 10 : Mengeratkan Persaudaraan Minggu 17 Mendengar dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) Fokus Utama 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat; [HHP:Aras 2 (ii)] Fokus Sampingan 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan [HHP:Aras 2(i)]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Kata Sendi Nama - Peribahasa Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai : Berdikari KB : Membuat keputusan, Menyusun atur KBT : Kajian Masa Depan

BBM Buku Teks m.s 97

CATATAN

Penulisan Surat Kiriman Rasmi

Fokus Utama 12.3 Membina ayat topic dan ayat huraian untuk membina perenggan yang koheren. [HHP:Aras 1(iv)] Fokus Sampingan 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. [HHP:Aras 1] Fokus Utama 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot , gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 2] Fokus Sampingan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1]

Membaca dan Memahami Novel Timulak Kapal Perang : Watak Dan Perwatakan (Estetik)

Sistem Bahasa -Laras bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Patriotisme KB : Mengklasifikasi KBT : Belajar Cara Belajar

Novel Timulak Kapal Perang

11

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/JUK Unit 11 : Peristiwa Bersejarah Minggu 18 Mendengar dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 4.2 menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi menyakinkan pihak yang terlibat [HHP:Aras 3(i)] Fokus Sampingan 5.2 menggunakan hujah yang bernas dan menyakinkan untuk menpengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. [HHP”Aras 3(i)]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Pembentukan Kata Nama Pengisian Kurikulum Ilmu : Sejarah Nilai : Kerajinan KB : Menilai KBT : Kecerdasan Pelbagai

BBM Buku Teks m.s110

CATATAN

Penulisan Karangan Rangsangan

Fokus Utama 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif. [HHP:Aras 1(iv)] Fokus Sampingan 8.2 Menyusun maklumat mengikut keutamaan. [HHP:Aras 1(iii)] Sistem Bahasa - Kosa kata laras sastera Fokus Utama 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak dan perwatakan, latar, plot, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1] Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Patriotisme KB : Mengklasifikasi KBT: Kecerdasan Pelbaga Novel Timulak Kapal Perang

Membaca dan Memahami Novel Timulak Kapal Perang : Plot dan Latar (Estetik)

12

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 12 : Yang Indah Itu Bahasa Minggu 19 Mendengar dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Pembentukan Kata Nama Ganda Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains (ICT) Nilai : Berdikari KB : Membuat ramalan KBT : Kajian Masa Depan

BBM Buku Teks Ms 129

CATATAN

Fokus Utama 5.1 Berbicara dan merayu menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang dapat memberikan kesan memujuk untuk mendapatkan sesuatu. [HHP:aras 3] Fokus Sampingan 2.4 Mengemukakan cadangan yang membina untuk mencapai tujuan perbincangan [HHP:Aras 1] Fokus Utama 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina karangka penulisan. [HHP:Aras 1] Fokus Utama 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera menggunakannya dalam penulisan kreatif [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 1] Peperiksaan Semester 1 Cuti Pertengahan Tahun

Penulisan Ceramah/Wawanca ra

Membaca dan Memahami Novel TKP: Gaya Bahasa (Estetik)

Sistem Bahasa -Kosa kata sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Keseusasteraan Melayu Nilai : Patriotisme KB : Menganalisis KBT : Pembelajaran Konstekstual

Novel Timulak Kapal Perang

Minggu 20-21 Minggu 22-23

13

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 13 : Angkatan Tentera Malaysia Minggu 24 Mendengar dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP) Fokus Utama 6.2 Menggunakan perkataan, ungkapan, ayat dan laras bahasa yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 3.1 Berbincang dengan menggunakan ragam bahasa dan gaya pengucapan yang betu semasa berunding. [HHP:Aras 2] Fokus Utama 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai untuk menyampaikan maklumat. [HHP:Aras 3]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Peribahasa -Kata Tugas Pengisian Kurikulum Ilmu : Sejarah Nilai : Patriotisme KB : Membezakan fakta dan pendapat KBT : Pembelajaran Konstekstual

BBM Buku Teks m.s 139

CATATAN

Penulisan Karangan Rangsangan

Membaca dan Memahami Novel TKP: Nilai Dan Pengajaran (Estetik)

Fokus Utama 10.4 Menyatakan jenis ciri, tema dan persoalan, pemikiran , nilai dan pengajaran . [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1]

Sistem Bahasa - Kosa kata laras sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kasih Sayang KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Novel Timulak Kapal Perang

14

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 14 : Indahnya Negaraku Minggu 25-26 Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 2.3 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. [HHP: Aras 3]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Pembentukan Kata Adjektif Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai : Tanggungjawab KB : Menjana idea, mencerakin fakta KBT : Pembelajaran konstekstual

BBM

CATATAN

Buku Teks m.s 148

Penulisan Ringkasan

Fokus Utama 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.[HHP: Aras 3] Fokus Sampingan 7.5 Memahami dan meneliti maksud tersura dan tersirat daripada sesuatu bahan. [HHP:Aras 1] Fokus Utama 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] Sistem Bahasa - Kosa kata laras sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kasih Sayang dan Kejujuran KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Membaca dan Memahami Puisi : Syair Nur Alam Syah Lela Putera dan Syair Mungkir Janji (Estetik)

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

15

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 15:Sarawak Bumi Kenyalang Minggu 27 Membaca dan Bertutur (Interpersonal dan maklumat)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Pembentukan Kata Adjektif Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai : Hemah Tinggi KB : Menjana idea, mencerakin fakta KBT : Pembelajaran Konstekstual

BBM Buku Teks

CATATAN

Fokus Utama 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. [HHP:Aras 1] Fokus Utama 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 2] Fokus Sampingan 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. [HHP:Aras 1]

m.s 159

Penulisan Karangan Pendapat

Membaca dan Memahami Sajak Seuntai Kata Untuk Dirasa dan Sajak Bicara Buat Guru (Estetik)

Fokus Utama 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. [HHP:Aras 1]

Sistem Bahasa - Kosa kata laras sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kasih Sayang dan Kejujuran KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

16

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 16: Teknologi Binaan Minggu 28 Membaca dan bertutur (Interpersonal) Penulisan Dialog

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Pembentukan Perkataan Baharu Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Berdikari KB : Berimaginasi KBT : Kajian Masa Depan

BBM Buku Teks

CATATAN

Fokus Utama 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat; [HHP:Aras 2 (ii)] Fokus Sampingan 1.5 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi Fokus Utama 8.4 Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 2]

m.s 167

Membaca dan Memahami Prosa Tradisional: Putera Besar Lahir Ke Dunia (Estetik)

Fokus Utama 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1]

Sistem Bahasa - Kosa kata laras sastera -Bahasa klasik Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kasih Sayang KB : Menganalisis KBT : Pembelajaran Masteri

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

17

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 17: Zaman Kegemilangan Melaka Minggu 29 Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 2.2 Menghuraikan idea dengan bernas secara kritis dan kreatif. [HHP:Aras 1 ] Fokus Sampingan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. [HHP:Aras 2]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Jenis Frasa Pengisian Kurikulum Ilmu : Sejarah Nilai : Bersyukur KB : Mengenal pasti sebab dan akibat KBT : Pembelajaran Konstekstual

BBM

CATATAN

Buku Teks m.s 178

Penulisan Syarahan

Fokus Utama 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. [HHP:Aras 1 ] Fokus Sampingan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. [HHP:Aras 2] Fokus Utama 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Sistem Bahasa - Kosa kata laras sastera -Bahasa klasik Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kasih Sayang KB : Menganalisis KBT : Pembelajaran Masteri Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Membaca dan memahami Prosa Tradisional : Puteri Buluh Betung (Estetik)

18

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 18 : Herba Malaysia

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Minggu 30 Membaca dan Bertutur (Interpersonal) Penulisan Ringkasan

Fokus Utama 2.2 Menghuraikan idea dengan bernas secara kritis dan kreatif. [HHP:Aras 1 ] Fokus Sampingan 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas dengan mengemukakan maklumat yang relevan. [HHP: Aras 3]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Ayat Dasar Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Kerajinan KB : Menjana idea KBT : Pembelajaran Konstruktivisme

BBM Buku Teks m.s 178

CATATAN

Fokus Utama 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.[HHP: Aras 3] Fokus Sampingan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 2] Fokus Utama 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. [HHP:Aras 3] Sistem Bahasa -Ayat Pasif Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan melayu Nilai : Kesetiaan KB : Mencari penyelesaian KBT : Kecerdasan Pelbagai Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Membaca dan memahami Cerpen : Cerita Kera dengan Buaya (Estetik)

19

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 19: Sungai Khazanah Berharga Minggu 31 Membaca dan Bertutur

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 2.5 memberi penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan yang menyentuh diri, keluarga, rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, sebutan dan intonasi serta nada yang sesuai. [HHP:Aras 2] Fokus Utama 12.3 Membina ayat topik dan ayat huraian untuk membina perenggan yang kohensif. [HHP:Aras 1(iv)] Fokus Sampingan 5.2 menggunakan hujah yang bernas dan menyakinkan untuk menpengaruhi pihak lain dalam pelbagai situasi. [HHP”Aras 3(i)] Fokus Utama 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Ayat tunggal Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai : Kebersihan fizikal dan mental KB : Membuat analogi KBT : Pembelajaran Konstektual

BBM Buku Teks m.s 190

CATATAN

Penulisan Karangan Pidota

Membaca dan memahami Cerpen : Buku Catatan Farid Badrul (Interpersonal)

Sistem Bahasa -Laras Bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Tanggungjawab KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Masteri

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

20

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 20: Industri Pembuatan Bot dan Perahu Minggu 32-33 Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 3.4 Mempertimbangkan semua aspek yang dikemukakan dalam perundingan secara rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh semua pihak. [HHP:Aras 2/ii] Fokus Sampingan 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan [HHP:Aras 2/i] Fokus Utama 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 12.6 Mengedit dan memurnikan karya yang dihasilkan [HHP: Aras3/iv] Fokus Utama 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 1] Ujian Bulanan 2 Cuti Pertengahan Semester 2

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Ayat Pasif Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi Nilai : Kerajinan KB : Membuat keputusan KBT : Kajian Masa Depan

BBM Buku Teks m.s 199

CATATAN

Penulisan Karangan Pendapat

Membaca dan memahami Cerpen : Mama

Sistem Bahasa -Laras Bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih Sayang KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Masteri, Konstekstual Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Minggu 32-33 Minggu 34

21

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 21: Bintang di Lautan Minggu 35

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Membaca dan Bertutur (Interpersonal) Penulisan Karangan Rangsangan

Fokus Utama 3.2 Berbincang untuk menerima dan menolak pandangan orang lain secara terbuka untuk mencapai kata sepakat; [HHP:Aras 2 (ii)] Fokus Utama 4.2 menjelaskan dan membuktikan pertimbangan secara rasional dan adil bagi menyakinkan pihak yang terlibat [HHP:Aras 3(i)] Fokus utama 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 9.2 Menentukan format penyampaian dan jenis penulisan yang sesuai unruk menyampaikan maklumat. [HHP:Aras 1/i] Fokus Utama 10.5 Menghuraikan maksud, gaya bahasa dan unsur bunyi dalam puisi. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 11.2 Menganaisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. [HHP:Aras 1]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Ayat Seruan Pengisian Kurikulum Ilmu : Geografi / Sains Nilai : Kesyukuran , Berdikari KB : Membuat ramalan, Membuat Penilaian KBT : Kajian Masa Depan

BBM Buku Teks m.s 210

CATATAN

Membaca dan memahami Sajak : Cinta dan Ruang

Sistem Bahasa -Laras Bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Kesyukuran KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

22

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 22 : Meniti Alaf Siber Minggu 36

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Membaca dan Bertutur (Interpersonal) Penulisan Ringkasan

Fokus Utama 2.5 memberi penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. [HHP:Aras 3] Fokus Sampingan 1.3 Mendengar dan memberi respon secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. [HHP:Aras 3/i] Fokus Utama 8.8 Membuat rumusan dengan alasan yang munasabah.[HHP: Aras 3] Fokus Sampingan 12.4 Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menhasilkan perenggan yang koheren. [HHP:Aras 2] Fokus Utama 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 1]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Ayat Majmuk Gabungan Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai : Kerajinan KB : Membuat analogi KBT : Kajian Masa Depan

BBM Buku Teks m.s 227

CATATAN

Membaca dan memahami Drama : Penunggu Pusaka dan Angin

Sistem Bahasa -Laras Bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Kekeluargaan KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

23

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 23 : Angkasa Raya Minggu 37

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

Fokus Sampingan 4.1 Mengesan kecondongan pendapat dan menimbangkan pelbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan [HHP:Aras 2/i] Fokus Sampingan 5.3 Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. [HHP:Aras 2/i]

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Ayat Majmuk Pancangan Pengisian Kurikulum Ilmu : Sains Nilai :Kerjasama, Hemah Tinggi KB : Membuat keputusan, mengklasifikasi, Menyusun mengikut keutamaan KBT : Kajian Masa Depan, Konstruktivisme

BBM Buku Teks m.s 225

CATATAN

Penulisan Perbahasaan

Fokus Utama 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. [HHP:Aras 1 ] Fokus Sampingan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1] Fokus Utama 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 1]

Membaca dan memahami Drama : Buyung

Sistem Bahasa -Laras Bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Kesyukuran KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

24

UNIT/KELOMPOK/ MINGGU/TAJUK Unit 24 : Salam Perpisahan Minggu 38 Membaca dan Bertutur (Interpersonal)

HASIL PEMBELAJARAN (FU/FS/HHP)

Fokus Utama 1.6 Menyatakan perasaan secara terus terang dan beradab tentang perkara untuk mengekalkan hubungan. [HHP:aras2/ii] Fokus Sampingan 9.1 Menggunakan kata, ungkapan, rangkai kata, peribahasa yang tepat serta indah untuk menyampaikan maklumat secara tersusn dan k Fokus Utama 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. [HHP:Aras 1 ] Fokus Sampingan 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. [HHP:Aras 1] Fokus Utama 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea utama , isi penting dan isi relevan tentang bahan yang didengar, dibaca dan ditonton. [HHP:Aras 1] Fokus Sampingan 10.6 Mengulas karya sastera dari aspek watak, plot, perwatakan , latar, gaya bahasa dan sudut pandangan. [HHP:Aras 1] Ulangkaji Peperiksaan Semester 2

SISTEM BAHASA/ PENGISIAN KURIKULUM Sistem Bahasa -Penjodoh Bilangan Pengisian Kurikulum Ilmu : Kemahiran Hidup Nilai : Semangat bermasyarakat KB : Menyusun atur KBT : Pembelajaran Konstekstual

BBM Buku Teks

CATATAN angka

Penulisan Karangan Ucapan

Membaca dan memahami Cerpen : Erti Kasih Makna Sayang dan Tangan Kanan, Kiri atau Kedua-duanya

Sistem Bahasa -Laras Bahasa sastera Pengisian Kurikulum Ilmu : Kesusasteraan Melayu Nilai : Kasih Sayang , Tanggungjawab KB : Mengitlak KBT : Pembelajaran Konstekstual

Antologi Seuntai Kata Untuk Dirasa

Minggu 39-40 Minggu 41-44

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful