UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Anul universitar: 2012-2013 Semestrul: I Nivelul II - Master

PROGRAMĂ ANALITICĂ A DISCIPLINEI SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI Titular curs şi seminar: Lect. dr. Florentina Mogonea 1. Argument Programa propusă, fundamentată pe o concepţie curriculară, urmăreşte aprofundarea formării teoretice şi practice a viitorilor profesori de liceu, bazându-se totodată pe o restructurare şi o sistematizare a cunoştinţelor acumulate în ciclul anterior. Prin intermediul conţinuturilor propuse, se urmăreşte şi crearea posibilităţii studenţilor de a-şi exersa competenţele specifice, necesare abordării educaţiei şi din perspectivă sociologică, alături de perspectivele psihologică, pedagogică sau managerială. Programa se adresează studenţilor din anul II Master, de la Facultatea de Litere (cu specializările de la licenţă: limba română, limba engleză, limba franceză, traducători). 2. Informaţii despre titularul de curs/seminar Nume, titlul ştiinţific: Florentina Mogonea, lector dr. Informaţii de contact: mogoneaf@yahoo.com Ore de consultaţii: cabinet 323 3. Situaţia disciplinei în planul de învăţământ: Nr. ore pe săptăm Forma de evaluare E 5 Disciplina Perioada de studiu Sem. Sociologia educaţiei Nr. săpt. An C Nr. de credite

A

II

3

14

1

2

4. Obiective/competenţe generale şi specifice Prin parcurgerea disciplinei, se urmăreşte continuarea formării cadrelor didactice, sub aspect teoretic, dar şi practic-aplicativ. - Utilizarea corectă a limbajului ştiinţific, a conceptelor specifice domeniului; - Exersarea capacităţilor de identificare a caracteristicilor educaţiei ca fenomen social, a relaţiilor posibile dintre educaţie şi societate; - Dezvoltarea capacităţilor de analiză, interpretare critică, soluţionare a problemelor teoretice şi practice propuse; - Exersarea capacităţilor de adaptare a teoriei la situaţii educaţionale concrete; - Dezvoltarea capacităţilor şi a competenţelor de gestionare a unor situaţii practice concrete; 1

Societatea şi alternativele în educaţie. cunoaşterii lor Elevii şi reuşita şcolară şi socială. Profesorul şi Roluri şi responsabilităţi ale profesorului. 3. Modalităţi de prevenire/rezolvare. Teme crt . 4. Relaţii. ca manager şi problematica lider al clasei. Manifestări antisociale în şcoli şi în afara lor. . în special. în general şi faţă de specificul domeniului. managerială. Relaţia pedagogie – sociologie. Manifestări extreme ale inadaptării şcolare/sociale: abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă. sociologică a Profesorul diriginte. Probleme sociale în şcoli. Profilul de competenţă al profesorului. Climat şi cultură organizaţională în şcoală. corelarea pregătirii sociologice. Educaţia ca fapt social Subteme Evaluarea reprezentărilor iniţiale privind problematica disciplinei. Abordarea sociologică a componentelor educaţiei. Nr. Modalităţi de asigurare a reuşitei şcolare. Învăţământul ca subsistem social şi ca factor de dezvoltare socială. Clasa ca grup socio-educaţional Caracteristici ale clasei ca microgrup social. 1.Formarea şi dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de profesionalizarea didactică. modalităţi de intervenţie în caz de eşec şcolar. Dezbaterea programei. Conţinuturi propuse Nr. 5.. statusuri şi roluri sociale în şcoală. ore 1C 2S 1C 2S 1C 2S 1C 2S 1C 2S 1C 2S 1C 2S 2. Problematica liderilor formali şi informali ai clasei. Complexitatea educaţiei şi abordarea sistemică Şcoala ca organizaţie Metode şi instrumente de cunoaştere a clasei ca grup social. 5 Elevii şi abordarea Metode de cunoaştere psiho-sociologică a personalităţii sociologică a elevilor. 2 . a metodologiei de lucru. cu cea psihologică pedagogică. Istoricul sociologiei educaţiei. Paradigme şi teorii sociologice ale educaţiei. educaţiei 1C 2S 1C 2S 1C 2S 1C 2S 1C 2S 6.Formarea capacităţilor şi a abilităţilor de cunoaştere şi interpretare ştiinţifică a problemelor sociale ale clasei.

Sociologia educaţiei. Mijloace de învăţământ: fişe. E. (1996). (1999). Cunoaşterea şi activarea grupurilor sociale. Iaşi: Institutul European • Rădulescu S. Cercetarea pedagogică şi abordarea sociologică Alcătuirea unui inventar de probleme sociologice ale educaţiei. S. (2006).. (1982). E. hărţi cognitive. (1996). Sociologia vârstelor. (1999). I. Cluj-Napoca: Editura Dacia • Popovici. Sociologia educaţiei. Şcoala – abordare sociopedagogică. Sociologia educaţiei. Sugestii metodologice În cadrul activităţilor. Forme de organizare: frontală. Delincvenţa. Iaşi: Editura Polirom • Cristea. I. Repere psihosociale. Psihologie generală. studiul de caz. Metode şi procedee: conversaţia euristică. (2008). independent-individuală. Pedagogia – ştiinţa integrativă a educaţiei. M. scheme. Caracteristici tipologice ale personalităţii pe fondul asimetriei funcţionale cerebrale. Sociologia educaţiei. Aspecte contemporane. C. 7. pe perechi/în grup mic. (1998). (2006). folii.. Bucureşti: Editura Academiei Române • Neculau A. Iaşi: Editura Polirom • Ionescu. M.. A. Sociologia şcolii. 8. va fi valorificată o metodologie activizantă. (1997). 1C 2S 1C 2S 14C 28S Sinteze. (2004). (1999). antrenantă şi diversificată. Modalităţi de evaluare Evaluarea activităţii seminariale se va face pe parcurs. Craiova: Editura Universitaria • Păun. Zlate. Constantinescu. Iaşi: Editura Polirom • Jude. Bucureşti: Editura ASE • Durkheim. E. Bucureşti: Editura Politică 3 . (1980). (1994). Bucureşti: Editura Hardiscom • Diaconu. Iaşi: Editura Polirom • Novac C.7. Iaşi: Editura Polirom • Joiţa. Iaşi: Editura Polirom • Zlate. Bibliografie recomandată: • Cosmovici A. metode şi tehnici specifice activităţii desfăşurate cu grupe/grupuri de adulţi. (2003). posibil de cercetat şi valorificat din punct de vedere pedagogic. Psihologie socială. Iaşi: Editura Polirom • Petcu M. (1996). C. I. D. E. Teorii sociologice ale educaţiei. pe baza unui portofoliu. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică • Hatos. retroproiector. problematizarea. Educaţie şi sociologie. M. Bucureşti: Editura Hyperion XXI • Stănciulescu. Recapitulări TOTAL 6. C. Educaţie şi socializare. dar şi la final.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful