Sejarah pembentukan rukun negara rukun negara diisytiharkan oleh yang di-pertuan agong pada 31 ogos 1970 iaitu

semasa negara menyambut hari kemerdekaan kali ke-13. Doktrin rukun negara diperkenalkan oleh majlis gerakan negara (mageran) yang ketika itu memikul tanggungjawab menjalankan pemerintahan negara apabila sistem kerajaan berparlimen digantung pada 16 mei 1969 ekoran rusuhan kaum yang lebih dikenali sebagai peristiwa 13 mei 1969. Mageran yang diketuai oleh seorang pengarah, ditubuhkan bagi memulihkan perpaduan yang semakin goyah pada masa itu iaitu perbalahan antara etnik yang pernah berlaku pada 1946, 1956 (di pulau pinang), 1960 (di pangkor), 1966 (di bukit mertajam), 1967 (di pulau pinang) dan 13 mei 1969 (di kuala lumpur). Rukun negara adalah hasil daripada perbincangan-perbincangan yang diadakan oleh majlis perundingan negara (mpn). Bagi melicinkan pemerintahan negara di bawah mageran yang dipimpin oleh y.a.b tun abdul razak, mageran telah menubuhkan tiga badan iaitu majlis muhibah negara, jabatan perpaduan negara dan majlis perundingan negara Objektif dan matlamat rukun negara penggubalan rukun negara sudah tentu mempunyai objektifnya tersendiri. Objektif rukun negara adalah seperti berikut; (a) untuk mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama semua anggota masyarakat mempunyai peluang yang sama untuk menikmati kekayaan negara. Masyarakat yang adil akan wujud di negara ini jika kekayaan negara dibahagikan dengan adil dan saksama. Bagi mencapai tujuan ini pihak pihak yang lemah akan dibantu supaya mereka mempunyai peluang yang sama untuk bersaing dengan pihak-pihak lain yang lebih maju. Masyarakat adil yang kita cita-citakan itu bebas daripada penindasan seseorang terhadap yang lain ataupun penindasan sesuatu golongan terhadap yang lain. (b) untuk memelihara cara hidup demokratik perlembagaan negara menjamin kebebasan hak asasi dan kebebasan kegiatankegiatan berpolitik rakyat negara ini asalkan tidak melanggar undang-undang negara. Tetapi hak-hak serta kebebasan yang diberikan ini tidak boleh disalahgunakan atas nama demokrasi untuk membakar perasaan perkauman atau bagi memusnahkan demokrasi. Apabila berlaku sebarang masalah yang melanda negara, kepentingan bangsa dan negara mestilah didahulukan. Kepentingan negara hendaklah diutamakan lebih daripada kepentingan sesuatu kaum atau sesuatu pihak, jika tidak, kestabilan dan keselamatan negara akan terancam. (c) untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat semua rakyat hendaklah mendukung cita-cita untuk membentuk satu bangsa dan negara di mana ahli-ahli masyarakatnya mengangap diri mereka sebagai rakyat malaysia tanpa mengira keturunan dan kepercayaan masing-masing. Rakyat negara ini terdiri daripada pelbagai kaum dengan berbagai-bagai persoalan yang wujud. Keadaan ini bertambah rumit lagi kerana wujud ketidak seimbangan ekonomi antara kaum. Sungguhpun wujud unsur-unsur perbezaan ini, melalui rukun negara akan dapat membentuk satu bangsa yang bersatu padu di mana semua rakyat tanpa mengira kaum mempunyai semangat kesetiaan dan perasaan cinta terhadap negara. (d) untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak masyarakat negara ini bebas mengamalkan agama, adat resam dan kebudayaan masing-masing sesuai dengan matlamat perpaduan negara. Negara kita sesungguhnya mempunyai kekayaan dari segi kebudayaan dan adat resam yang diamalkan oleh masyarakat pelbagai kaum. Walaupun ada perbezaan, semua anggota masyarakat hendaklah bercita-cita untuk mewujudkan satu masyarakat di mana keadaan berlainan kebudayaan itu boleh

Selaras dengan kedudukan yang di-pertuan agong sebagai raja mengikut perlembagaan. tetapi agama dan kepercayaan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan dan tindakan membezabezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. menghargai. serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara.menguntungkan dan menjadi sumber kekuatan kepada bangsa dan negara malaysia. mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia. Tetapi kemajuan tersebut tidak akan menjadikan rakyat negara ini terkeluar daripada batas-batas agama dan nilai-nilai ketuhanan. rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada yang dipertuan agong. Perlembagaan persekutuan memperuntukkan bahawa islam ialah agama rasmi persekutuan. raja-raja dan yang di-pertua negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. (c) keluhuran perlembagaan prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima. dan yang di-pertua negeri bagi negerinegeri yang tidak beraja. Jawatankuasa penggubal rukun negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada tuhan dalam kehidupan manusia. (b) kesetiaan kepada raja dan negara malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berpelembagaan dengan seri paduka baginda yang di-pertuan agong sebagai ketua negara. jujur dan ikhlas kepada seri paduka baginda yang di-pertuan agong. Setiap warga negara malaysia dikehendaki menghormati. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. . Seri paduka baginda. Di peringkat negeri pula. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. sains dan teknologi. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Penjelasan prinsip rukun negara (a) kepercayaan kepada tuhan bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada tuhan. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Masyarakat progresif yang hendak diwujudkan merupakan satu masyarakat yang bergerak maju sejajar dengan kemajuan sains dan teknologi yang akhirnya akan menjadikan malaysia sebuah negara maju sebagaimana matlamat wawasan 2020. (e) untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden kita bercita-cita hendak mewujudkan sebuah masyarakat progresif yang mencapai kemajuan dalam bidang sains dan teknologi selaras dengan perkembangan teknologi terkini serta dunia tanpa sempadan dan era globalisasi. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud. Dunia kini sedang menyaksikan perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam bidang ilmu pengetahuan.

Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman. pengagihan pendapatan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. (d) kedaulatan undang-undang keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Dasar ekonomi baru B.Perlembagaan malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi di negara ini. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. perundangan. kestabilan dan kebajikan(kesejahteraan) umum • dasar awam yang akan dibincangkan seperti: A. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapa bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan. B. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara malaysia. hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni. kedudukan dan hak sosioekonomi rakyat. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Dasar awam malaysia • pengubalan dan pelaksanaan dasar-dasar adalah selaras dnrgan nilai sosioekonomi dan politik negara pada satu-satu masa. Tanpa undang-undang. • digubal dan dilaksanakan bagi memenuhi objektif sosioekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. . Unangundang negara berasaskan kepada perlembagaan. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut perlembagaan. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan denga sistem pemerintahan. stabil dan makmur. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan negara. Dasar pembangunan nasional. (e) kesopanan dan kesusilaan prinsip ke lima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. di mana semua anggota masyarakat akan merasas selamat. Dasar wawasan negara.

peluang yang saksama untuk menyertai dan mendapat faedah daripada proses pembangunan. • mengandungi dasar-dasar dan strategi-strategi untuk mempercepatkan pembangunan sosioekonomi dan. Oleh yang demikian deb telah dilaksanakan oleh kerajaan untuk menguruskan proses pembangunan negara melalui pewujudan persekitaran sosio-ekonomi yang menyediakan peluang-peluang untuk memajukan semua warganegara malaysia. tanah. D. program dan projek yang digubal untuk: • menambah peluang pekerjaan kepada kadar yang cukup untuk mengurangkan tahap penganggurang semasa dan akhirnya mencapai gunatenga penuh. E. Dasar persyarikatan malaysia. Dasar perindustrian negara. Dasar ekonomi baru(1971 . Dasar penswastaan. menentukan perkhidmatan-perkhidmatan dan pengagihan peluang. Deb • pembasmian kemiskinan di kalangan semua rakyat tanpa mengira kaum • penyusunan semula masyarakt supaya mengurang dan akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi dan kawasan Tujuan dasar.1995) (rm2 – rm5) Pengenalan • satu rancangan pembangunan ekonomi dan perpaduan negara dalam masyarakat berbilang kaum.C. F. Lain-lain dasar. program dan projek Kedua-dua matlamat tersebut dicapai melalui dasar. • meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka yang terlibat dalam aktiviti yang memberi pulangan yang rendah di luar bandar dan di bandar dengan meningkatkan peluang menambah kemahiran. • memperluaskan peluang-peluang bagi mereka yang terlibat dalam aktiviti yang kurang produktif . dalam masa yang sama. modal dan sumbar-sumber lain yang akhirnya mengurangkan gunatenaga yang rendah. • wujud masalah kemiskinan yang ketara dan gunatenaga yang rendah terutamanya di kalangan bumiputera dan ketidakseimbangan dari segi pendapatan dan ekonomi antara pelbagai kaum.

perbaiki kemudahan perumahan. perhutanan. maju. • meneruskan pencapaian deb dalam pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. pendidikan dan sosial. • mengurangkan taburan pendapatan yang tidak seimbang antara kelaspendapatan dan kaum. kesihatan dan perubatan. Strategi pembasmian kemiskinan • mengurangkan kemiskinan tanpa mengira kaum.supaya beralih kepada aktiviti-aktiviti yang lebih produktif seperti pertanian. pengangkutan. • objektifnya ialah membina sebuah negara yang bersatu padu dan mewujudkan sebuah masyarakat yang lebih adil. Dasar pembangunan nasional (1991 – 2000) Pendahuluan • dilancarkan oleh yab perdana menteri pada 17 jun 1991. perdagangan dan industri. • menggalak pewujudan masyarakat perdagangan dan perindustrian bumiputera (mppb) supaya dalam tempoh satu generasi mereka akanmemiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% aktiviti perdagangan dan perindustrian negara dalam semua kategori dan saiz operasi. pembinaan. perkilangan. aman dan makmur berasaskan prinsip-prinsip perlembangaan dan rukun negara. • memodenkan kehidupan luar bandar dan memperbaiki keadaan hidupgolongan miskin di kawasan bandar melalui pemberian perkhidmatansosial yang banyak seperti rumah awam. bekalan air paip. perikanan. • menentukan bahawa gunatenaga dalam semua sektor ekonomi dan peringkat pekerjaan mencerminkan komposisi kaum. pengangkutan. kesihatan. kemudahan-kemudahan sosial lain dan infrastruktur fizikal negara untuk menyokong pencapaian objektif-objektif yang dinyatakan di atas. (rrjp 1 berakhir pada tahun 1990).kemudahan pendidikan dan latihan. perlombongan. . • memperbanyakkan kemudahan. elektrik. rekreasi dan kemudahan sosial. • memperbaiki keadaan golongan termiskin • merapatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidup kumpulan-kumpulan berpendapatan rendah • kemiskinan di bandar • sektor perladangan . • golongan minoriti – orang asli dan bumiputra sabah/sarawak serta india.

Membangunkan ekonomi yang berasaskan pengetahuan sebagai satu langkah strategik bagi meningkat nilaitambah bagi semua sektor ekonomi. membina masyarakat supaya lebih bertolak ansur dan penyayang serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi. . membentuk kematangan politik. Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk memperkukuhkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Vi. • mengabungkan strategi utama deb dan dpn. V. Iii. menyemarak semangat. institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro. Membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan. Ii. Meningkat dayasaing bagi menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi. Iv.Dasar wawasan negara (2001-2010) Pengubalan rrjp3 dan dasar wawasan negara • pengalaman krisis kewangan asia tahun 1997-1998 • tujuan rrjp3 untuk mengukuhkan kekuatan sedia ada dan menangani kekurangan dan kekangan serta cabaran persaingan dunia • tujuan dwn untuk membina bangsa malaysia yang progresif dan makmur serta hidup dalam harmoni. Vii. Mengukuhkan pembangunan sumber manusia bagi menghasilkan tenaga kerja yang cekap. Mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengukuhkan sumber pertumbuhan. produktif dan berpengetahuan. • meneruskan usaha-usaha dalam rancangan pembangunan lepas disamping memperkukuh asas peralihan kepada sebuah negara maju. Menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmian kemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan dikalangan dan di dalam kumpulan etnik wilayah. Teras pembangunan dwn I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful