Pentru finalizarea produsului se monteazd definitiv mdnecile qi gulerul.

Se aplicd fala de guler dupa ce a tbst verificatd forma in conformitate cu indicaliile modelului. Se finiseazd gulerul gi maneca. dupd care produsul se calcd la gata cu cea mai mare corectitudine. deoarece dupd ce s-a montat cdptugeala nu mai poate fi

cllcat: o asemenea gregeald duce la degradarea captugelii. Nasturii se cos inainte de montarea clptugelii. Captugeala se monteazd cdnd produsul a fost complet terminat: se va grija ca in tirrpul coaserii cdptuqelii aceasta sd nu se qifoneze.
8.2.5. Pardesiul gen sport

avea

Modelul din figura 8.60 reprezintd un pardesiu incheiat la un rdnd d. nasturi. Gulerul. platca. cordonul qi buzunarele aplicate conferd modelului genu
sport.

Mdneca este clasica montatA pe rotund. susfinutd la teminatie pe manEetE Construc{ia gi prelucrarea tiparului pentru pardesiu vor reda solulii constructive corespnnzdtoare realizdrii in mod practic a modelului indica: asigurdnd in acelaqi timp o tehnologie ugoard.

Construirea tiparului de spate gi fa(5. Construirea tiparului se realizeazd pe aceeaqi coal6 de hdrti. deoarece intre aceste piese trebuie si existe o perfec:concordanld. Aceastd conditie este valabild pentru toa:: cazurile cdnd se construiesc produse similare. Construirea spatelui gi a felei incep prin trasar.unui unghi drept in colgul din dreapta al colii de hdrri. vArful acestui unghi se va nota cu / (fig. 8.61). Puncr / reprezinth punctul de pornire pentru construirea tip,rului. La construirea tiparului pentru pardesiu se folose..
urmdtoarele mdsuri:

Adaosul de lejeritate ad. fa16 de mdsurile ar.. tomice. este de 7.5 cm. In conditiile realizdrii product..
de serie sunt necesare numai urmdtoarele mdsuri: - IC = 164 cm:

- indl{imea corpului - lungimea taliei - lungimea produsului - inallimea bustului - lungimea taliei in fa{a - ldlimea spatelui - lalimea bustului - circumferin[a bustului - circumferinfa taliei - circumferinla Eoldului

IC :164

cm: Zt = 40 cm: Zpr: 108 cm: Ib = 26.5 cm: Ltf = 11.5 cm. /s 17.25 cr:

".5.

8

.

D ,..si

\:
:lStl
t-)

lb 19.5 cm. CB: 94 cm: CT -- 72 cm: CS : 100 cm.

-13

:,-.- c t I

*

Fig. 8.60. Pardesiu
sport (model). 188

gen

-- 94 cm: -CT:72cm: - C.S : 100 cm: - Lm: 59 cm.
CB

-

-..:
-Ji

C

- Din aceste misuri la construirea u$ureazd munca Masurile redate qi calcularea lor in'baza formulelor indicate consticonstructorirlui in realizarea lucrdrii. I: l. m: II fol. Lungimea taliei se stabilegte dupi mdsura luatd I-3: Lr = 40 cm.i tiparului dupd mbsura individualdluatd celelalte .€ le !7 fi de ul 6- IF aL ltie- :td lte 'ea ie: tul )a- Fig..se pot detennina(fabelul 4)' mdsuri pardesiu tiparului de spate $i flti p"nttY - misuri de bazd tf. . 8. in acelagi timp. Construirea tiParului pentru Pardesiu.61.' produs qi model: la Coeficientul de adaos de icm se stabileqte in func1ie de sau mantou' un taior sau rochie.ii r{ l.. calculele-respective executdrii contuie o posibilitate de control asupra misurilor luate in condifile pe cotp' struci. 189 . acesta va h mai mic dec6t la un pardesiu pe corp sau calculatd: 2. Addncimea rdscroielii mdnecii: I-2 : Ars + 3 : 20* 3 = 23 ctn.

25 10.25 CB*s s=94*r '-"- 8 8'-" s l. 3 gi 4 se traseazd cu ajutorul echerului.v.4nr (addncimea spate) riscroielii mdnecii la 20 2 Lt (lungimea taliei ) Is 40 60 108 'f'u =Y'u Ars .94. Din punctul 5'se duce o perpedicular[ ajutitoare pe linia de mijloc a spatelui.60 cm.Ir - lb 17 22-94 7.-s [cm] fl I .TABELLIL ] Calculul mlsurilor proporfionale t 4 Nr. ls 19.ffi+10.7 -. Valoarea Denumirea mdsurii masunl Icm] Formula de calcul Adaosul de /{ t T 'r ? lejeritate ' ff+ro.1 Itl(lungimea taliei in fap) /rg (ldlimea riscroielii g6tului) (ldlimea spatelui) (lngimea 44. 190 .5 3. crt.r t7. Lr:20+1 N d n 3 4 (inillimea goldului) I 9i Zpr (lungimea produsului) ?F in fturctie de cerinlS modi 0 & ) 6 7 Ib (inillimea bustului) 26. J-+r=T+r 1.-i 5.5 = 40 + 4. drepte orizontale. a taliei gi a qoldului.-5 ef.s = fri. Din punctele 2.+=lta CB .-5 9 l' /D riscroielii) ffv.r.s ) 2 10 (litimea bustului) Pentru control. Lungimea prodlxulrri se determini dupi mesura latd in cazul produc{iei de serie. dupe modelul indicat: 1-S : Lpr:108 cm.5 c8. Po:ilia liniei Soldulai se stabilegte misurdnd din punctul egal6 cu: / o distanld I-4 = Ars + Lt:20 + 40 . luati pe corp sau calcu- 4.r.5 8 /.4.s:. care vor reprezenta linia bustului.

Orice greqeald in dimensionarea celor trei secfiuni principa_l_e pe lilimea tiparului duce la ingustarea unej sec{iuni in favoarea hrgirii altei secliuni. atAt pentru spate cAt gi pentru fa$.5 : 19 cm.'Y. Din punctul 8 se duce o perpediculard spre interiorul tiparului. stabnirea H.ldlimea r6scroielii mdnecii gi lalimea bustului .4 cm..5 = l0 cm. Prin punctul 1J se duce o verticali in sus gi in jos.7 cm. pand la orizontala .5 cm.Wrrui sedetermini de la punctul 9. 8..2514) = 9.25 + 4) : 4. ceea ce dezechili= &eazl pozilia produsului pe corp: . Din punctul /4 se duce o perpendicularb in sus gi in jos pdnd Ia orizontala lcu- Dupa aplicarea.spatetui are o mare important6. indllimea rdscroielii gdtului la spate: I5-16--2 cm. 7..rncgie de aceasta se stabilesc gi celelalte doui dimensiuni principale pe li$mea tiparului . 9.oldului.25 + 1.care sunt factori determinanli in reugita produsului.LLIL 1 elui. Devierea liniei de mijloc a spelui se realizeazd in vederea alungirii spaceea ce contribuie la imbricarea mai corectd a spatelui: *7:2 cm- Punctele 1 gi 7 se unesc cu o dreape prelungitd pdni la linia tivului..5 + 2:21. *0. Ldlimea bustului se stabilegte de la punctul 12.:.rirnii. cu orizontala taliei prin prnctul 6 qi cu orizontala tilului prin pmcul 8. Po:ilia pensei de bust se stabilegte de la punctul /3: antd 13-14: taliei. Ldpimea rdscroielii gAtului la spate se Stabilegte de la punctul de pornire ale. 12-13: Ib + 2:19. construind ^^. integrindu-se astfel a treia rcfiune pe ld{imea tiparului. 5. I I -12 : U3 (tr + 4) = l/3 (10.s = ?f. deorece in fi. ff *0. 191 . racroielii mdnecii rcpartizeazd 213 se determind de la lSlimea spatelui /0 - din "*" . pe linia bustului. interseclia cu orizontala busnrlui se noteazi prin ptrnctul 9. determindnd totodatd lilimea totald a tiparului. Ldlimea g-10: ls * 1.5: 17. 10. 11. a mdsurilor de lalime se trece la construirea tiparului de spate.p*.tut intre tiparul pentru spate qi fald se lasd o distanld oarecare pentnr a contura separat cusdtura lateralE. 1: I-15:#*r=#=6. pani la linia de mijloc a felei: . ." la tiparul spatelui qi I /3 la tiparul de fala astfel: I0-l I= 213 (lr + 4): 213 (10.7cm.

cu toate cI este croitd p.to: + tB= ll.61 Po:ilia umdrului /ct spote se determinb prin punctel e I 7. Linia ele contw'e rdscroielii nfinecii la spale se traseazd dupd deterurnarea poziliei puncteior 20 Si 2 I astfel: 1o_:o_ v. |--l8: l8-19 I.+cln.5 cm cu care se prelungeqte umdrul in cazuri notmale asigurb condilia montdrii corecte a cushturii umdrului.-i ctn se suslin: pe tAietura umdrului de fatd in timpul montArii cusdturii umdrului. Aceastd cotd de 1. ceea ce ar. Cu vArful compasului in punctul 12 qi cu deschiderea 1^?---- (19. se face in funclie de confbrmafie corpului.21Ei 1/ conforrn schilei din figula 8.5 cm. indlyintea umcirului tafa. V .8crn. 13. acestei mdsuri se stabileqte gi pozilia de r. Punctele 16 qi IB se unesc printr-o dreaptd. influen16 directd asupra aranjdrii corecte a produsului pe corp. peste iinia de latime a spatelui Din punctul 1B se prelungegte umarul cu 1. asi-eurb ca lesdtura sd se muleze dupd fotma utndrului.5 ctn.5 cm stabilrrpunctul 23.5 cm) se traseazd un arc de cerc spre rdscroiala rnAnecii" pe care se va dett:mina inbl{imea umdrului la fa{a. 15.5 cm.61: I 2-22 : V. linie dreapt6.d se detennindinbaza pozitiei umSrului de tiparul spatelui: l2*23: V.Punctele 12. Prin detenninar. Acest 1.5 : 4-1. Lungimea taliei infald se stabilegte inbaza mdsurii luate pe colp sicalculate.. . 19. Pe verlicala din punctul -1? se mdsoar5 in sus distan{a de 19. I B.6rf a rdscroielii g6tului.5 cur.5 : 40 + /1. - 1.l -l E: contrasemnul de montare a mAnecii. Calculul dirnensiunii de lungirne a taliei in fata. I qi l6 se unesc cu o linie arcuitd confot-m desenului din figura 8.1 0-20 : 5.. - 11. In cazul de fa.5 =)..5 cnr. lungimea taliei in fald va fi: 21-25 192 : Lt + 4. Si 19.-3 cm.1 cm: I:*E:+= 'ujt =3. Astfel s. in condifiile pr ducfiei de serie. Din punctul 10 se ridica o verticali care la intersec{ia cu orizontala 1 ibr- rneazd punctul I Z.10-1Boh2:21. + noteaz: Din punctul 20 se duce o perpendicularh scurth pe care se 20-21 punctul2-1: Se unesc punctele : 1.5% 2: 19.

Desclticlerea pensei cle bust se stabilegte as{fel: se mdsoard segmentul 25-30 si se aplicd din punctul ?B pe direc(ia unrirului la fata: lS pensa de bust: -32 : : L'.25 30. IB. in momentul aplicdrii dimensiunii pe tipar se scade din aceasta lilimea rdscroielii gAtului de la sp^ate (f -15). Po:ig'ia umdt_'ului infulri se determind prin punctul Ji: 23-21= l/10-c'h : + l0 =4.iar intensectia acestior linii se noteaza cu punctul 29. punctul 36. cu: Valoarea stabilith (4. mdsuratd cle la pozilia de vdrf a rascroieliigfuului(punctul2i) in fatd va fi: - 25-.5 =f! *j = ? +3 = 26.5 :6. reprc.Maoualul croitorului- 193 . pe verticala ce stabilegte pozilia pensei de bust.7 crn.2 cnr. Linia de contur a riscroielii m6necii la fati se obtine prin unirea punctelor27. ln cazul cdnd mdsura este luati de la a gaptea verlebri a gdtului. dupd care se egaleazb 2G33 L'. Lungimeu pensei de bust se determin[ prin ntlsura luald pe corp.ir baza ldlimii rdscroielii gitului '"rT5 : k. Distarrla stabilita se aplicd din punctul 27 pind ce intersecteazd arcul de cerc trasat din punctul 2i. 13 .i cu deschiderea J6--25 se traseazd ttrt !7. gitului 3l se unesc cu o linie arciritd.26=26. de la pozilia de vdrf a rdscroielii gitului in fali sau de la a gaptea vertebrd a g6tului.1 6. Punctul 32 se unegle cu vdrful pensei.5 cm. lntersec[ia se noteaza cu punctul 28. 19.itirnea rdscroielii gatului la spate.7 + 1.7 crtt. Distanta 2A42 se rndsoari p€ tipar. Din punctul Ji se duce o orizontali spre linia de mijloc a tiparului fegei. Distanta l6. Po:i1iu rdsc'roielii gdtului in. 16.16 lgoio I cm.fhld se stabilegte prin punctul 29.5:8. linia umdrului de la tiparul felei este alcbtuiti din doua segmenle 30-33 Si 32-2t. Dupd curn se v'ede din tigura 8:61.5 cm) se mdsoard dc' la punctul -?J in sus.'zentAncl rdscroiala in fata. . lungimea pensei de bust. ^?6 Cu vdrtul compasului in punctul arc de cerc spre rdscroiala rndnecii. 'in cazul de fall. Distanta l-16 reprezintd l.22 gi ll confrom schilei.te pe liniade certtrur a f'elei: 29-3t Punciele 30 Si /j i 1.7 cm) se rndsoarl pe arcul cle cerc trasat clin purrctul 23.Valoarea stabiliti (-1-1.. t r s: : I/. Din punctul ?7 se nrdsoarh lungimea umdrului la f-atd care trebuie sd fie egali 27 -2u = l'.26-32. Ad6ncinrea rascroielii gdtului in fala se stabile.Ig se mdsoard pe tipanrl spatelui.

5 cm pe linia de mijloc. rdscroiala gdtului trebuie ad6ncitd cu I cm. pensa se inchide. iar pe rdscroiala mdnecii de 6 irn. ![ u ilii ilE x6 fr s I I p4 \l I \ Fig. se copiazd tiparul spatelui gi al fetei pe care se aplicd cr:tele prevhzute pentru realizarea nrodelului. in figura 8. Linia de mijloc a spatelui se agazi pe firul drept al tesdturii. rt 'll. Pensa pentru platca se prelungegte pinl la linia ce contureaza platca. iil: h La panea din fat6. Platca in fala este datd de 7. t94 .8. (lata de l4 cm) se agaz-d pe linia de miiloc a spatelui. sub linia umdrului. ugor rotunjita. Fentru aceasta. iar dr-rpd ce se decupeaze platca. Platca.62.60.Prelucrarea tiparului de bazi. iar pe linia rascroielii mAnecii va avea o lEtime de 8 cm.62 este redati prelucrarea tiparului de bazi conform modelului din figura 8. Prelucrarea tiparului de pardesiu-spate 9i fa!6.

2.rlui construit. Pentru construirea tiparului de rnAnecd se traseaz. luAnd ca bazd. Construirea tiparului guler.rl rardesir. in condiliilc realizdrii dupd comanda gi mbsurd indir idualS: I-1 = Lnt: 58 cnt: J-j : -i crn.Ln t = l1'l + I =1. dirnensiunile :iscroielii tiparului de baza pentru pardesiu.a fatl cu cAte 0. In fa!d. Principiul de determinare a rndsurilor pe rascroiala tiparului construit a iost :edat la construclia mdnecii de bluzi gi se pdstreaza r alabil pentru orice :oI'timent. r ..-t:. in trnal..l cm: . -l 7. In figura 8.5 cm.-l cnr. Construirea tiparului de mAnecI.63 este redat gulerul care se construie$te dupi dimensiunile de la :iscroiala gdtului cu ajutorul unei construclii in unghi drept.l].r iirsi 1.d a h n]ontati. iar pe lalime se majoreaz! cu'-r.63. Trebuie sd se urmd:eascd ca partea din fala a rascroielii gulerului sa coincidd cu rdscroiala gitului.addncimea rascroielii cr : 47 cm: . 195 . Adiincinteq rdscroiel et. urmeazi ca inainte de a incepe consd se deterrrine dimensiunile necesare pe tiparr.5 cm gi se coboara atdt Ia scate cat. i. 10 ' r0 ii nnneci i. Constluclia tiparului minecii se :ealizeaz6.circumferinta rascroielii lr .=-i=l8. Lungimea nrunecii se stabilegte dupd mdsura luatd pe corp. J'a J-6:r ----'o l. astfel : ar = -17. Construclia tiparului de minecd se realizeazd dupd aceleagi principii ca gi pentru taior. intr-o perfectd concordanf5 cu rdscroiala unde unneaz.i -u . ?e linia tir-ului se evazeazA cu -l cm Pentru acest model umerii se '.oE a Fig. :58 lungimea mdnecii ' Lnt = 1-l cm: ldlirnea rnAnecii la tiv I tir crn. rsigurdndu-se astfel o tehnologie ugoarA 9i o calitate superioard a produsului.i- tr Rdscroiala mAnecii este "riinciti cu crn. Po:ilia cotului se calculeaza din r aloarea lungirnii mdnecii rndsulati pe cusdtura interioard gi se aplica pe desen de la punctul 3. Distanta dintre I 5 s c b. 3.5 crrr: .5 crn. 8.l o \ erticala pe care se ia un punct notat cu ^1"' | asigurate aceste conditii.lalirnea rascroielii Pentru a fi 'truclia tiparului de rnAnecd -l . de rutoniere este de I3 cm. r'aloarea distanlei de petrecut suprapus) este de 3-4 crn.7crn.

:. 8.[ Dac6 misurdtoarea coincide. adicl 1.Interseclia cu orizontala din punctul J se noteazi cu 8.. 6.t i 2-tt=ry. 8-12 ::ff?. "*. A i'3'r I . iar cu linia cotului (orizontala din punctul 6) cu 9. 4 $ lj $ Mdsura lelimii mAnecii se aplicd de la punctul R (contrasemn) in direcfie oblici" pdni interse cteazd orizontala principali din punctul 2: intersecfia mdsrnii cu orizontala se monteazl cu punctul 7. Dinpunctul 7 se coboard o perpendiculard pe orizontala cotului. I Si 6 se duc perpendiculare.8.: . I /1 se unesc cu o dreaptd pe care se va nota punctul ajutitor /J dista ryat( R-11:ry I2 prin drepte ajutitoare.2-10: *t" F9. pe linia oblic6..2 =3.r. 1t 5. Pentru a se asigura o l[1ime corespunzbtoare a capului de mAnech se va face urmitorul control: i 2-7 = lr + L 5 +6 cm : 11. conform schilei Se unesc punctele I mui pod ll cu 10.' 2 : V. se coboari perpendiculara din punctul /. Linia tivttlui mdnecti. 7. P u n c t e ai u t d t o ar e p e n trt. B..- - Y+ 0. u. u 4. apoi cu florarul se traseazb linia de contur a riscroielii mAnecii.3 crn.64). pe verticala principali ce lqece prin punctul /.2 cm.' prr S mine de la ( mAne retei 7-t 3 = Punctele R qi t * o. R-7: + =!= 22 23. 5 = 4.8cm. Ldlimea mdnecii se determindinbaza circumferinlei rdscroielii de la tipa- u . Din punctul 5 se mbsoar6.5 cm.1cm.2 + 6 : 20.' 6-15 n}UI Jost la sJra irml ryal : I cm.Din punctele 2.. I0 cu t3 9i /3 cu I (fig. 9-16: I cm. Po:itia contrasemnului de montare a mdnecii se calculeazd din lnlimea riscroielii mdnecii: J-R= rul pardesiului: i=T Ir 14. Po:iyia tdieturii pe linia cotului. ti. 3. 196 . l5limea tir'.

t97 .).65.5 cm: .se transpun contrasemnele de montare la partea din fald (E) gi la partea din spate (R. Punctele E de pe tiparul felei gi R de pe minecl sunt contrasemnele de montare a mAnecii la faf6. 16 Si 17 definind astfel conturul felei de 14. 8. Mdneca astfel construite trebuie prelucrat6 pentru a fi in concordanfh cu noua rlscroiald a tiparului de spate gi fa16.1.i F lce nea ipa- clie urii icu- u8. 8.5 gi /3. pol ilei la Se gtie cb montarea mAnecilor este operalia cea mai dificilS la realizarea unui produs. . hce 24-28 cm de Fig.se majoreazd ld$mea rdscroielii pe ambele pnrli cu cite'l cm gi in acelaqi timp se adAncegte cu cAte 0. . 15. R. Se unesc punctele mAnecS.se coboari linia capului de mdnecd cu I cm (porliunea ha.p6nd la cusitura laterald gi se aplicd din punctul S la partea din spate a minecii. De calitatea acestei operalii depinde aspectul estetic Ai calitativ al produsului.6. pe rdscroiald pdnd la cus6tura laterald astGlr distanla R-S de pe minecd sd fie egal5 cu distan.la tiv se scurteazi cu 3 cm pentru a se monta man$eta.S de pe tiparul fe1ei. La partea din spate. Pentru aceasta se copiazd fafa qi dosul de mAnecd qi se desfbgoarb conform schilei din figura 8.uratd). Dup[ desfrilrare se fac urmEtoarele corecturi: . contrasemnul de montare R.65. Prelucrarea tiparului mAneci. Cusdtura interioard a minecii se stabileqte mdsurind pe tiparul felei distanla de la punctul E.a E-. Aceastd operalie ajuti la o montare ugoari a minecii.(2/) se determini mdsurAnd distanga de la R. Construirea ti- Fig. parului de mineci.

:l . .. 'l ill:tt trl tlr' p:trtlcsitt :l\l)rcl tl:ll:l ltiy.('7. ll.sirr r:r111:rn (rrlorlcl) tt. ll.r\P. lt:rrrlr.. l iDrrr rrl rlt rtritttci .'rl t':rl.l.ir:..{'tl. rr . ll.l 1"i11.(t(r.j.

pe desen.5 cm. se duc doud verticale. Gulerul este u$or degajat de gdt.68 este un pardesiu pentru vreme de tranzilie. Aceastd croiald a mdnecii se folosegte cel mai mult la pardesiul drept sau larg. Cu florarul se contureazl tdierura raglan ca in schili. La jumdtatea acestei drepte se ridicd o perpendiculard pe care se mdsoard 1.5 cm. cu mici modificdri.L in figurile 8.6..5 cm pe linia umdrului: . rhmdnAnd qi in prezent in actualitate. Imbrdcdmintea cu croiala mAnecii tip raglan este socotitA ca fiind cea mai comodd. MAneca raglan se poaftd foarte comod.raglan". Tiparul spatelui redat in figura 8. Amploarea generoasd care o primeqte pe linia tivului se poate micaora prin intermediul unui cordon. Pentru evazare. in aspect hnal.se despicd tiparul pe aceastd linie gi se coboard (se inchide) pe linia rdscroielii. Mineca raglan este folosita foarte frecvent la mantalele de ploaie. considerAndu-se foarte important ca spatele pardesiului raglan sd cad[ corect pe corp. 199 .66 9i 8.2. Punctul oblinut se une$te printr-o dreaptd cu punctul R . spate-fa16 gi Pozilia buzunarului aplicat se determini pe material cu dimensiunile notate Pe cusdtura laterald se cambreaza cu cdte 2 cm qi se dd conturul ca in desen. in vederea prelucrdrii tiparului pentru pardesiul raglan se copiazd pe o coald de hdrtie spatele qi fa1a.61. tiparele mdnecd. de aceea se r-a folosi construclia tiparului pentru pardesiu. 8. din care cauzd insdqi denumirea sortimentului este . De aceea.mdneca raglan in formd de . Pardesiul raglan imbrdcdmintea cu croiala mdnecii pomita de la rdscroiala gArului se nurne$te raglan qi se folosegte frecvent la toate sortimentele de imbrdcdminte. Prelucrarea tiparului de bazil pentru riscroiala minecii raglan.25 cm pe linia de mijloc a spatelui gi cu 0.rdscroiala gdtului la spate se mdreqte cu 0. 1-1. Exceplie va face numai cazul cAnd conformalia corpului este accentuat lasatd pe spate qi bustul foarte proeminent. spre rdscroiala mdnecii. pe rdscroiala gAtului se mdsoard 5 cm. acest tip de imbrbcdminte a supravieguit tutlu'or capriciilor modei. dar numai in cazul cAnd construclia m6necii este perfectd.61 sunt redate.. . cu. iar buzunarele aplicate sunt subliniate de tighele.distanja dintre orizontala addncimii r6scroielii mdnecii qi rdscroiala gdtului (1-2) se impane in doud.69 urmeaz[ sd fie alungit pe linia de mijloc a spatelui. de unde se duce o perpendiculari pe linia de mijloc a spatelui. Modelul din figura 8. dupd construclia datd in figura 8. . de obicei are pe mijlocul fefei o cuslturdt .clopot''.de la linia umdrului. incepAnd de la bluzd qi pdna la mantoui de iarnd. Construclia pardesiului raglan nu se deosebeqte de construclia pardesiului drept. Pentru alungirea spatelui se executd urmAioarele operatii: .(21) de pe rdscroiala mdnecii.mdneca raglan. din vArful omoplalilor gi din punctul R.In felul acesta s-a alungit spatele. dintr-un trveed verde luminos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful