ECKHART TOLLE

Ghid de dezvoltare spiritual Traducere de ALEXANDRA BOR

BUCURE TI, 2004

1

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale TOLXE, ECKHART Puterea prezentului/ Eckhart Toile trad.: Alexandra Bor ECKHART TOLLE este considerat unul dintre cei mai originali i mai inspira i c l uzitori spirituali ai timpului nostru. S-a n scut în Germania, unde i-a petrecut primii 13 ani din via . Dup ce a absolvit Universitatea din Londra, a devenit cercet tor i îndnim tor la Universitatea Cambridge. La 29 de ani, în urma unei transform ri spirituale profunde, vechea sa identitate a fost literalmente dizolvat , i via a i s-a schimbat radical. Urm torii ani interioare. Eckhart Toile nu s-a aliniat niciunei tradi ii sau religii, dar nici nu a respins vreuna. înv turile sale transmit un mesaj simplu i în acela i i dobândirea p cii interioare. În turile în toat lumea. Din timp profund, cu claritatea i simplitatea vechilor mae tri spirituali: exist o cale c tre eliberarea de suferin 1996, locuie te în Vancouver, Canada. California, USA. prezent, c l tore te mult, r spândindu- i înv i i-a dedicat în elegerii, integr rii i aprofund rii Bucure ti: Curtea Veche Publishing, 2004 232 p.; 20 cm (Bibliotcrapia; 2) Tit. orig. (engl): The powcr of Now ISBN 973-669-055-5 I. Bor , Alexandra (trad.) 159.9 Coperta colec iei de DINU DUMBR VICIAN ECKHART TOLLE THE POWER OF NOW A Guiile Io Spiritual Enlighlenment Copyright © 1997 by Eckhart Toile Original English Languagc Publication 1997 by Namaste Publishung, Inc. Vancouvcr, B.C. Canada. Rcviscd English Languagc Edition published 1999 by New World Library in

acestei transform ri, care a marcat începutul unei intense c l torii

Suntem aici pentru a-i permite scopului divin al universului s se îndeplineasc . Aceasta este dimensiunea real a importan ei noastre!
Eckhart Toile © Curtea Veche Publishing, 2004, pentru prezenta versiune în limba român SBN 973-669-055-5 I&3BV

2

PREFA A EDITORULUI
O carte ca Puterea prezentului apare probabil o dat la un deceniu sau chiar o dat cu totul special la o

genera ie. Este mai mult decât o carte; este energie pur , pe care probabil c o sim i i în timp ce ine i cartea în mân . Are puterea de a-i oferi cititorului o experien schimba via a în bine. Puterea prezentului a fost publicat pentru prima dat în Canada, iar editorul canadian, Connie Kellough, mi-a spus c a auzit în repetate rânduri pove ti despre schimb ri pozitive i chiar despre miracole care s-au produs dup ce oamenii au început s citeasc aceast carte. ÄCititorii telefonau la editur ", mi-a spus ea. Ä i foarte mul i mi-au povestit despre vindec ri i transform ri minunate, despre bucuria din ce în ce mai mare pe care au tr it-o în timp ce citeau aceast carte." Cartea m-a f cut s con tientizez c fiecare moment al vie ii mele este un miracol. Acest lucru este adev rat, indiferent dac eu îl în eleg sau nu. i Puterea prezentului îmi arat tot mai mult cum s -1 în eleg.înc de la prima pagin este clar c Eckhart Toile este un maestru contemporan. El nu apar ine unei anumite religii sau doctrine, nu este un gura; înv turile sale înglobeaz esen a tuturor tradi iilor i nu intr în contradic ie cu niciuna ² fie cre tin , hindus , budist , musulman , indigen sau oricare alta. El este capabil s fac ceea ce au f cut to i marii mae tri spirituali: s ne arate, într-un limbaj simplu i clar, c adev rul, lumina c l uzitoare, se afl în noi. Eckhart Toile începe prin a ne introduce în povestea vie ii sale ² povestea unei depresii timpurii i a disper rii, care a culminat cu o experien meditat i i-a aprofundat în elegerea.
3

i de a-i

teribil de trezire a con tiin ei, într-o noapte,

la pu in timp dup împlinirea a 29 de ani. În ultimii 20 de ani, a reflectat la aceast experien , a

În ultimul deceniu, a devenit un profesor de talie mondial , un suflet ales, cu un mesaj ales, unul pe care l-au împ rt it atât Cristos, cât i Buddha: iluminarea poate fi atins , aici i acum. Ne minte ne creeaz putem elibera de suferin , de anxietate i de nevroz . Pentru aceasta îns trebuie s ajungem s în elegem rolul pe care îl juc m în generarea propriei dureri; propria noastr problemele, nu alte persoane, nu Älumea exterioar ". Mintea noastr , cu fluxul ei constant de gânduri despre trecut i griji în ce prive te viitorul. Facem marea gre eal de a ne identifica propriei min i, gândindu-ne c acesta este eul nostru ² când, de fapt, suntem fiin e mult mai evoluate. Eckhart Toile ne arat în repetate rânduri cum s ne conect m la ceea ce el nume te Fiin a noastr : Fiin a este energia vital unitar , etern , mereu prezent deasupra miliardelor de forme vii supuse na terii i mor ii. Totu i, Fiin a nu este numai deasupra, ci i în adâncul fiec rei forme de via , ca esen interioar invizibil i indestructibil . Ceea ce înseamn c ea ne este accesibil în acest moment sub forma sinelui nostru profund, a naturii noastre adev rate. Dar nu c uta i s pune i st pânire pe ea prin puterea min ii. Nu încerca i s o în elege i. Nu pute i s o cunoa te i decât . atunci când mintea este lini tit , când sunte i prezent, total i profund, în momentul actual... A reg si con tiin a Fiin ei i a men ine aceast stare de Äcon tiin a atinge iluminarea. Puterea prezentului este aproape imposibil de citit f r întreruperi, de la început pân la sfâr it ² ea trebuie l sat din mân din când în când pentru a putea medita la cele citite i a le aplica propriei experien e de via . Este un adev rat ghid, un curs complet de medita ie i cunoa tere. Este o carte care merit citit i recitit ² i de fiecare dat când o ve i reciti, ve i remarca un sens nou, întreag . mai profund. Este o carte pe care mul i oameni, inclusiv eu, vor dori s o studieze o via sensibil " înseamn

4

de a ne trezi la realitate i de a ne manifesta pe deplin poten ialul. ale cotidianului. în afara lui Äaici i acum". arunc m o privire c tre domeniul etern al Fiin ei înse i. mereu prezent i totu i . în anumite momente. se opre te i nu ne mai transport în alt loc. în timpul acestor înalte momente ale vie ii. Chiar dac este numai un moment. pare s se deschid o u rareori tr it . aflat de obicei într-o activitate instinctiv neîntrerupt . în acea lumin . indiferent cum o ve i descrie. razele portocalii ale soarelui la apus pot. Ar fi putut la fel de bine s le numeasc experien e de expansiune a con tiin ei. 5 spre o alt realitate. Abraham Maslow a numit-o Äexperien plenar ". Marc Allen (autorul c r ii Visionary Business and a Visionary Life [O afacere i o via în baza unei viziuni]) august 1999 Novato. deoarece astfel de tr iri reprezint cele mai Äexperien e efemere". privind captiva i. încât mintea noastr . ne surprindem catapulta i dincolo de grani ele obi nuin ei. California SUA CUVÂNT ÎNAINTE Pe fondul unui cer albastru-azuriu. încât ne surprindem absorbi i pe moment. Splendoarea clipei ne uime te atât de mult. este o carte care are puterea de a schimba vie i. în care. i este deja numit o capodoper . s ne ofere clipe de o asemenea frumuse e. ferici i. indiferent cum o ve i considera. ne întoarcem la inele nostru Adev rat.Puterea prezentului are un num r crescând de cititori devota i.

Acest grup atât de divers de indivizi este reunit de observa ia lor intuitiv comun c umanitatea face în acest moment un pas uria în evolu ia sa. Michael Murphy. O perspectiv calitatea i asupra lumii încearc s r spund la dou întreb ri fundamentale: ÄCine suntem noi?" i ÄCare este natura universului în care tr im?" R spunsurile noastre la aceste întreb ri dicteaz global . aflate dincolo de imagina ie. 1: Umanitatea a atins punctul culminant al dezvolt rii sale. California. capacit ile umane neexplorate. mai p trunz tori i mai intuitivi Äpionieri ai paradigmelor" din epoca noastr : din medicin . ele sunt definitorii pentru o societate. Institutul a fost conceput ca un centru educa ional alternativ. Este socotit unul dintre leag nele mi c rii New Age. a fost fondat în 1962 de dou personalit i vizionare. Dar cum s r mân aici permanent?" a putea r mâne în Ultimii zece ani i-am dedicat în întregime acestei descoperiri. psihologie. afaceri. Aceast schimbare este înso it de o modificare de perspectiv ² a imaginii mentale fundamentale despre Ärealitate". Äeste atât de grandios..ÄAh". Ar trebui s nu mai fie o surpriz pentru nimeni faptul c apari ia unei noi perspective asupra lumii pune sub semnul întreb rii multe dintre lucrurile pe care societatea occidental le consider adev rate: caracteristicile rela iilor noastre personale cu familia. Michael Murphy i Richard Price. cofondatorul Esalenului ( Institutul Esalen din Big Sur. ar putea ofta cineva. am avut onoarea de a ini ia un dialog cu unii dintre cei mai îndr zne i. în c utarea mea. prietenii i angajatorii/angaja ii. religie/spiritualitate i poten ial uman. Esalenul a devenit repede 6 . ce bine ar fi dac aceast stare. Privite la scar MITUL NR.. dedicat explor rii a ceea ce Aldous Huxley nume te Äpoten ialul uman". tiin .

Acest mit al universului Ädiferit de mine" a fost responsabil pentru r zboaie. intui ie. hipnoz . antropologie i sport. a sus inut ideea provocatoare c dezvoltarea uman include stadii mai avansate. Primul pas: recunoa terea existen ei lor. rolfing i Cursul miracolelor. rezum acest lucru spunând c Äspiritul i con tiin a fiec ruia dintre noi. psihologie budist . Gorbaciov. care om cu mintea întreag i-ar face vreun r u altuia dac l-ar sim i pe cel lalt ca pe o parte din sine? Stan Grof. încep s comunicare i voin . sunt echivalente cu «Tot-Ceea-Ce-Este». pentru c nu exist grani e absolute între corp/eu i totalitatea existen ei". percep ie. intui ie practic . tantra. Gary Zukav). Al turi de ace tia. distrugerea planetei i pentru toate formele i ^manifest rile de nedreptate uman . p rintele psihosintesei. Christina i Stanislav Grof. (N. de natur i de cosmos. Cei mai mul i oameni nu ajung aici. con tientizare corporal . în cercet rile sale despre st rile modificate de con tiin . în ultim instan . înfloreasc unele capacit i extraordinare ² de iubire. Pe aici au trecut figuri de seam ale Änoii spiritualit i". La cursurile organizate aici particip anual 5.)). medicin . yoga. 2: Suntem complet separa i unii de al ii. bazându-se pe studii de religie comparat . întemeietorul gestaltterapiei. Cari Rogers. red.cunoscut pentru îmbinarea filozofiilor estice cu cele vestice. Rollo May. este vorba de psihologie transpersonal . psihologi. MITUL NR.000-7. umanism. ca Fritz Perls. Mark Satin i cercet tori ai noii fizici (Fritjof Capra. pentru afluxul constant de filozofi. cu a sa terapie rolfing. Ida Rolf. Când o persoan atinge acele niveluri ansate de maturitate spiritual . ges-taltterapie. Teoria doctorului Larry 7 . Alexander Lowen. Roberto Assagioli.000 de persoane. vitalitate. pentru atelierele sale de lucru didactic i experimental. amanism. La urma urmei. metoda feldenkrais. arti ti i gânditori religio i. Abia dup aceea pot fi aplicate în mod con tient diferite metode. au mai fost prezente personalit i politice ca M.

Fiind legat de materie. Destul de interesant. tiin a tradi ional presupune c orice lucru care nu poate fi m surat. multidimensional al realit ii este sugerat de teoreticieni ai mecanicii cuantice. sau cele pe care eu le-a numi nonfizice. pe care noi am numi-o pornesc de la dimensiunea cea mai dens i merg pân dimensiunea spiritual . Acest lucru nu este posibil potrivit principiilor cunoscute ale fizicii i ale tiin ei tradi ionale. ca Jack Scarfetti. tradi ii Ämaterie" ² i culturi ce descriu dimensiuni diferite. cu modelul s u multidimensional." Consecin a: orice realitate a fost redus la realitatea fizic . dar continue ale realit ii. Alte dimensiuni ale realit ii sunt folosite pentru a explica o deplasare care se produce cu o vitez mai mare decât cea a luminii ² limita ultim a vitezei. al realit ii. 8 . un consens filozofic care parcurge epoci. ÄNu este real. care descrie c l toria supraluminic . în care dominant era medicina corp-minte). Sau s lu m în considerare opera legendarului fizician David Bohm. Aceast pozi ie vine în contradic ie cu Äfilozofia peren ". i totu i preponderen a dovezilor contrare sugereaz c este posibil. atitudinile i inten iile de a vindeca ale unei persoane pot influen a fiziologia altei persoane (spre deosebire de Era a doua. este foarte bine sus inut de cercet rile tiin ifice despre puterea de vindecare a rug ciunii.Dossey despre medicina Erei a treia. testat în laborator sau investigat cu ajutorul celor cinci sim uri sau al extensiilor lor tehnologice pur i simplu nu exist . explicit (fizic) i implicit (nonfizic). religii. au fost alungate din cetate. în care gândurile. acest model extins. Acestea i mai pu in con tient ² pe care noi am numi-o la cea mai pu in dens i mai con tient . 3: Nu exist nimic în afara lumii fizice. MITUL NR. Dimensiunile spirituale.

pe ceilal i i toat lumea vie nu prin ochii sinelui nostru m runt. care tr ie te în timp i se na te în timp. aceast nou perspectiv înseamn s ne privim pe noi. Ca un fluture ce pentru a fi un servitor util. persoanele importante. Unul câte unul. atunci i cu cealalt se producea o schimbare ² instantaneu. Astfel. Cercet torii nu cunosc mecanismul de producere a acestei c l torii supraluminice. oamenii fac saltul pe aceast orbit superioar . creeaz un gol. proiectându. care a fost construit i st pân . cu care am vorbit sunt de p rere c nu am atins înc punctul maxim al dezvolt rii umane. continuau s r mân într-un fel conectate. i nu separa i. Con tiin a noastr labil . Mesajul lui Eckhart este urm torul: problema umanit ii este adânc înr d cinat în mintea îns mintea. c suntem mai degrab conecta i. compenseaz golul proclamându-se ea îns i. Eckhart Toile î i ocup locul pe care îl merit în acest grup special de mae tri mondiali. de i unii teoreticieni sugereaz aceast conexiune se realizeaz prin intermediul unor Äpor i" c tre dimensiuni superioare. cu o viziune de pionierat în tiin . mai curând. în identificarea noastr gre it cu c zboar din floare în floare. mintea retr ie te experien e trecute sau. cât i o multitudine de dimensiuni nonfizice ale realit ii. ai Fiin ei. contrar gândirii celor care au jurat credin paradigmei tradi ionale. 9 . Dac una dintre particule suferea o transformare. tendin a de a alege calea mini-. odat separate de distan e considerabile. cu orice form de via i c spectrul complet al con tiin ei înglobeaz atât dimensiunea fizic . Sau. f r a con tientiza pe deplin momentul prezent. În esen .i propriul s u film. p mântesc. Puterea prezentului. mei rezisten e. ai sinelui autentic. Cu cartea de fa .Nu este vorba de o simpl teorie ² Experimentul Aspect care a avut loc în 1982 în Fran a a demonstrat c dou particule cuantice care fuseser la un moment dat conectate. Iar mintea condi ionat de timp. Ci prin ochii sufletului.

Îns tot ce trebuie s face i este s gusta i una. exist ghizi i profesori care s ne ajute pe parcurs. În calitatea sa de ghid i profesor. Prin urmare. Tr ind în profunzimea acestei Realit i Superioare. formidabila putere a lui Eckhart nu st în priceperea sa deosebit de a ne fermeca prin pove ti interesante. pentru a v da seama c mai exist o mul ime de alte aspecte legate de banane. el fiind un adev rat cunosc tor. extraordinar . clip de clip . Gloria dezvolt rii umane nu este dat de capacitatea noastr de a gândi i a analiza. ascuns înd r tul corpului fizic. O nou civiliza ie va lua fiin . i dac ace tia chiar îl vor urma. dovezile 10 . Valorile actuale se vor transforma în epavele plutitoare ale temerilor pieritoare. ca i instinctul. în lumea fizic . Eckhart traseaz o cale energetic pentru cei care doresc i s ne exprim m realitatea divin . Magia sa vine mai curând din experien a personal . Nu v decât o analogie: un grup de oameni de tiin pot oferi se întâlnesc i v prezint toate dovezile tiin ifice numai la cei mai mari mae tri spirituali. reprezint numai un punct pe acest drum. de a caracteriza abstractul sau de a ne oferi o tehnic folositoare. de i aceasta este tr s tura care ne deosebe te de animale. lumea a a cum o cunoa tem noi azi se va schimba în bine. Intelectul. ve i întreba. al emo iilor schimb toare i al min ii flec ritoare. aici i acum. Destinul nostru ultim este s ne reconect m cu Fiin a noastr esen ial cât de pu ini sunt cei care au atins treptele superioare ale dezvolt rii umane! Din fericire. ÄUnde sunt dovezile existen ei acestei Realit i Superioare?".anticipeaz ceea ce va urma! Rareori ne surprindem odihnindu-ne în adâncimea oceanic a momentului. În final. o singur dat . prinse în vârtejul Fiin ei. U or de spus i totu i care atest c bananele sunt amare. exist în spatele cuvintelor sale o putere care poate fi întâlnit s -l urmeze. Pentru c aici ² în Clipa de acum ² se afl Sinele Adev rat.

Îi sunt îndatorat i lui Shirley Spaxman i lui Howard Kellough pentru corectarea manuscrisului i impresiile lor utile pe marginea acestuia. ca i tuturor celor care au avut bun voin a s revizuiasc 11 carte. cel mai pre ios dar ² libertatea de a scrie mul umesc. Russell E. Richard din Menlo Park i Rennie Frumkin din Sausalito. . Anglia. Margaret Miller din Londra. Pennsylvania. Eckhart Toile ne ofer cu pricepere aceast posibilitate. dându-mi libertatea. ci în schimbarea pe care o produce în noi divinul din untrul i din afara noastr . DiCarlo (autorul c r ii Towards a New World View: Conversations at the Leading Edge Spre un nou mod de a privi lumea: conversa ii la grani a cunoa terii) Erie.nu pot fi c utate printre argumentele intelectuale. Este o bucurie s lucrez cu ea. Vreau s îmi exprim recuno tin a i fa de Corea Ladner i to i oamenii minuna i care au i contribuit la aceast libertatea de a tr i. V California. SUA ianuarie 1998 MUL UMIRI Îi sunt profund îndatorat lui Connie Kellough pentru sprijinul ei c lduros i pentru rolul vital pe care 1-a jucat în transformarea manuscrisului meu în aceast carte pe care a oferit-o lumii. Angie Francesco din Glastonbury. Adrienne Bradley din Vancouver.

î i mul umesc. de ostil 12 i de lipsit de orice sens. Rose Dendewich. Acum am sentimeintul c despre via a altei persoane. m-am trezit panic total . dar de data asta era mai intens ca niciodat . zgomotul îndep rtat al trenului care trecea pe l ng casa mea ---. încât mi-a produs o . INTRODUCERE Cum a aparut aceasta carte Trecutul nu-mi folose te prea mult vrea s v i rareori m gândesc la el. în final. plin de veselie i profesionalism. f r de care aceast carte nu ar fi existat. pentru mae trii mei spirituali i pentru cel mai mare guru dintre to i: via a. pentru c ai tehnoredactat manuscrisul în maniera ta unic .manuscrisul mai târziu i s ne ofere informa ii suplimentare. Lini tea nop ii. am tr it într-o stare aproape continu de anxietate. întrerupt de perioade de depresie suicidal . Într-o diminea a noapte.totul p rea atât de str in. contururile vagi ale mobilei în camera întunecat . vorbesc despre o via 29 anterioar sau spre cu toate acestea. cuprins la pu in timp dup de un sentiment de ce împlinisem de ani. a spun pe scurt cum am ajuns s fiu înv Pân la v rsta de 13 ani. a dori s îmi exprim iubirea i recuno tin a pentru mama i tat l meu. M mai trezisem de nenum rate ori înainte cu acest sentiment. tor spiritual.

Dintr-o dat .aversiune profund fa de lume. Am deschis ochii. Apoi m-am sim it atras în ceea ce sem na cu un vârtej de energie. Primele raze ale soarelui treceau prin draperii. dintr-o dat . nu a mai existat nici urm de fric s alunec în acel gol. sau dou ? Dac cu nu «eu» i devine mult mai decât dorin a. de nonexisten tr iesc. dac un diamant ar putea scoate un sunet. Am fost trezit de ciripitul unei p s ri din fa a geamului meu. totu i. Cel mai odios doririn lucru era. Am auzit cuvintele Änu te împotrivi" ca i cum ar fi venit de undeva din pieptul meu. M sim eam ca i cum golul se afla mai degrab în mine decât în afara mea. La început a fost o mi care lent .. instinctiv de a continua s ÄEu nu m mai pot suporta pe mine însumi´. a a ar suna. Apoi. Sim eam c sunt tras într-un gol." Am fost atât de uimit de aceast stranie descoperire. Mam ridicat i m-am plimbat prin camer ." ÄPoate c ". am sesizat ciud enia lui. Änumai una dintre ele i m-am l sat . care apoi s-a accelerat. Da. Aveam înc ochii închi i i am avut imaginea unui diamant pre ios. Acesta era gândul care contiunua s se deruleze în mintea mea. dar nu mai aveam gânduri. Am fost cuprins de o fric intens . i corpul meu a început s tremure. Am recunoscut camera i mi-am dat seama c niciodat nu 13 s existe dou fiin e în mine: însumi». am tiut c este infinit mai mult lumin decât ne d m noi seama. Ce rost avea s continui aceast lupt permanent ? Sim eam cum o profund puternic de autodistrugere. Ochii mi s-au umplut de lacrimi. Nu mai auzisem pân arunci un a a sunet. m-am gândit eu. propria mea existen . ÄSunt eu o fiin m mai pot suporta pe mine însumi. am sim it. atunci trebuie «mine este real . încât mintea mea s-a oprit în loc. cu care «eu» nu mai pot tr i. Nu îmi amintesc ce s-a întâmplat dup aceea. Acea lumin blând filtrat de draperii era iubirea îns i. F r s m gândesc. Eram perfect con tient.

ca i cum tocmai a fi venit pe lume. minunându-m de frumuse ea i via a care i f r de moarte. pe care o percepusem ini ial ca pe un gol. desigur. În ziua aceea m-am plimbat prin ora cuprins de o uimire profund fa P mânt. un creion. m cufund în acea lume interioar de care chiar i experien a înainte de identificarea cu forma. Am în eles faptul c presiunea intens a suferin ei din noaptea aceea trebuie s fi for at con tiin a mea s se retrag din identificarea cu sinele nefericit i extrem de anxios. În urm toarele cinci luni. am realizat c to i c utau ceea ce mie mi se întâmplase deja. am tr it într-o stare de pace i fericire profunde i neîntrerupte. c mi se întâmplase un lucru extrem de important. am r mas 14 . Mai târziu am înv at s de miracolul vie ii pe goal . în ultim instan . o sticl izvorau din ele. Ceea ce a r mas a fost natura mea adev rat atemporal ca existen continu : con tiin a în starea ei cea mai pur . de i mi-am dat seama c . care este. ca i cum tocmai ar fi fost creat. Am trecut prin st ri de o indescriptibil fericire i sfin enie. pentru o vreme. Dup aceea.o v zusem cu adev rat pân atunci. plin de suferin . ea s-a diminuat întru câtva în intensitate sau poate c a a mi s-a p rut mie. tiam. Puteam s func ionez normal în lume. A venit un moment când. Am luat în mâini diferite lucruri. Aceast retragere trebuie s fi fost atât de complet . i s r mân complet con- tient. nu a mai fi putut ad uga nimic la ceea ce aveam deja. fa ini ial pe care tocmai am descris-o p le te. dup ce am citit texte de spiritualitate i am petrecut mai mult timp cu o serie de mae tri spirituali. o fic iune a min ii. pentru c a devenit starea mea natural . orice a fi f cut. Totul era proasp t i pur. încât acel sine fals. ca atunci când scoatem un dop dintr-o juc rie gonflabil . s-a pr bu it imediat. dar nu îl în elegeam complet. Abia peste câ iva ani.

cas . atât cât poate fi ea exprimat în cuvinte. Prin compara ie cu orice experien . care vor considera con inutul ei demn de luat în seam . Nu aveam rela ii sociale. Po i s -mi dai i mie sau s -mi ar i cum s -l ob in i eu?" Iar eu r spundeam: ÄAi deja acest lucru. Acest r spuns s-a transformat mai târziu în cartea pe care o ine i în mân . Înainte s -mi dau seama. Uneori este foarte puternic. poate. ca o melodie îndep rtat . pentru întreb rile lor provocatoare i dorin a lor de a asculta. s îl . aveam din nou o identitate exterioar . care nu m-a mai p r sit de atunci. Ace ti oameni apar in unei minorit i norocoase de pionieri spirituali: oameni care ajung la un punct în care devin capabili s rup tiparele mentale colective mo tenite. chiar dac nu vor fi gata. cu indivizi i grupuri mici de persoane interesate de dezvoltarea spiritual . probabil c fundamental este sentimentul p cii. oamenii veneau din când în când la mine i îmi spuneau: ÄVreau i eu ceea ce ai tu. în be ia celei mai intense fericiri. Mai târziu. tipare care i-au inut dintotdeauna pe oameni lega i de suferin . încât îl pot sim i i al ii. Dar chiar i cele mai frumoase experien e vin i pleac . loc de munc . aproape palpabil.f r nimic în plan fizic. Dar nu -l po i sim i pentru c mintea ta face prea mult zgomot". Cu o profund afec iune i apreciere a vrea s le mul umesc acelor fiin e excep ionale pentru curajul i disponibilitatea lor interioar de a îmbr i a schimbarea. identitate social definit . Am petrecut aproape doi ani stând în parc pe b nci. Alteori este undeva în fundal. Adev rul din noi Aceast carte reprezint esen a activit ii mele. Cred c aceast carte î i va g si drumul c tre aceia care sunt preg ti i pentru o transformare interioar radical i va ac iona ca un catalizator în acest scop. Sper c îi va îmbog i i pe mul i 15 al ii. Devenisem un înv tor spiritual. Aceast carte nu ar fi ap rut f r ei. din Europa i America de Nord.

pentru c . v atrag aten ia asupra aspectelor false. mai profund sau mai intuitiv decât tot ceea ce spusesem pân atunci. ie ind brusc la lumin . care i mi-a cerut explica ii suplimentare în anumite locuri. de la conflictele din rela iile personale pân la r zboaiele dintre triburi sau na iuni. pentru c tocmai acesta este modul în care se perpetueaz falsul însu i. Cartea în forma ei actual a luat na tere în urma întreb rilor spontane puse de diferite i din acest motiv am persoane la seminare. La acest nivel. Este posibil ca. dac nu înv a i s recunoa te i falsul drept fals ² ca un lucru str in de dvs. s mân a plantat la citirea acestei c r i s fuzioneze cu s mân a ilumin rii pe care fiecare fiin s germineze. La un nivel. Aceste informa ii sunt vitale. ² nu va putea s apar nicio transformare de durat i ve i sfâr i întotdeauna fiind tra i înapoi în iluzie sau într-o anumit form de durere. îmi venea în minte un r spuns cu totul nou. dialogul alterneaz continuu între dou niveluri diferite. în sensul c am combinat anumite tipuri de întreb ri cu care m-am întâlnit frecvent într-una singur i am extras esen a din mai multe r spunsuri. 16 . Unele întreb ri i r spunsuri le-am preluat aproape cuvânt cu cuvânt. Altele sunt mai generale. Uneori. Unele întreb ri au venit de la redactorul meu. cum ar fi cel mai des întâlnite manifest ri comportamentale. în timp ce scriam. v ar t i cum s nu face i din ceea ce este fals în sinea dvs.tr iasc sau s îl pun în practic în totalitate. pentru a forma un r spuns general. de la prima pân la ultima pagin . mai târziu. La aceste ore i seminare am înv at i am primit la fel de mult ca i cei care mi-au pus întreb rile. Ve i descoperi c . V vorbesc despre natura incon tientului uman i despre disfunc iile sale. ore de medita ie i edin e de consiliere individual omeneasc o poart în sine i p strat formatul întrebare-r spuns. o caracteristic sau o problem personal .

ca ÄFiin " sau Äprezen ". La acest nivel. sensul anumitor cuvinte. Mai mult..cred c v ve i da seama c ele con in o mare putere spiritual mai pl cute p r i ale c r ii. deoarece fiecare om poart în el s mân a ilumin rii. de multe ori m voi adresa cunosc torului din sinea dvs. întreb rile sau obiec iile care v vor veni probabil în minte în 17 . Prin simbolul pentru pauz S care apare dup anumite pasaje v sugerez c ar fi bine s v opri i un moment din lectur . s-ar i pot deveni pentru dvs. Citi i mai departe. în mod repetat.La un alt nivel. care recunoa te imediat adev rul spiritual. pentru a tr i i lucrurile despre care v vorbesc. care se afl în spatele gânditorului din sinea dvs. v voi vorbi despre o transformare profund a con tiin ei umane ² nu ca posibilitate viitoare. V voi ar ta cum s v elibera i din sclavia min ii i s intra i în aceast stare de iluminare a con tiin ei pe care s o prelungi i i în via a de zi cu zi. Este posibil ca i în alte locuri din text s sim i i spontan i firesc nevoia de a v opri pentru a medita. v va fi mai pu in clar. voi încerca s v con tient intens în clipa prezent . s tr i i experien a adev rului care tocmai a fost exprimat. Când ve i începe s citi i aceast carte. cele iau cu mine în aceast stare atemporal de prezen v face s sim i i iluminarea. rezoneaz cu el i prime te putere de la acesta. i de multe ori au scopul de a v atrage în aceast nou con tiin în timp ce citi i. imediat ce ve i reu i acest lucru. Pân când ve i reu i s putea ca aceste pasaje s vi se par întru câtva repetitive. Totu i. îndep rtat . ci ca schimbare posibil chiar în acest moment ² indiferent cine sunte i i unde v afla i. m voi adresa sinelui mai profund. s v lini ti i i s sim i i. cuvintele nu urm resc întotdeauna comunicarea de informa ii.

nu o fac pentru a compara. Nu citi i doar cu mintea. într-un paragraf ulterior sau poate c se vor dovedi lipsite de importan când ve i p trunde mai adânc în aceast înv pot împ rt tur ² i în sine. este activat veche i totu i mereu nou . dar aceast carte v va ajuta mai mult dac nu ve i încerca s compara i termenii folosi i aici cu cei întâlni i în alte lucr ri. de exemplu. altfel. De aceea. de i acesta ni se prezint sub atâtea forme. încât esen a lor spiritual a fost aproape în întregime acoperit . probabil c ve i ajunge la o stare de confuzie.timp ce citi i vor primi un r spuns mai târziu. L sa i-m s v ar t cum s ajunge i la un nivel mai profund al înv pe care le ave i deja. în fiecare celul a corpului dvs. Äminte" i Äcon tiin " în moduri care nu corespund neap rat altor abord ri. Mintea vrea mereu s clasifice i s compare. Eu le spun: nu este nevoie s c uta i adev rul în alt parte. Nu v fixa i asupra cuvintelor. vechile religii. 18 turilor . i niciun adev r spiritual pe care în i eliberat cunoa terea vie. Tot ce pot face este s v amintesc ceea ce a i uitat întrun asemenea moment. Eu folosesc cuvinte ca Äfericire". ci pentru a v atrage aten ia c în esen exist i a existat întotdeauna un adev r spiritual unic. ca. sensul lor profund nu mai este recunoscut i puterea lor de transformare s-a pierdut. Observa i dac nu sim i i vreo Äreac ie de r spuns" în timp ce citi i sau un sentiment de recunoa tere din interior. mai ales pentru cititorii care apar in acestor orient ri religioase. au acumulat atât de multe elemente str ine. Unele forme. Ele sunt doar trepte ce trebuie l sate în urm cât de repede. Nu v adâncul sufletului s nu-l cunoa te i deja. în mare m sur . Citez din vechile religii sau din alte înv turi pentru a v revela în elesul lor adânc i pentru a restaura astfel puterea lor de transformare. Când citez ocazional cuvintele lui Isus sau ale lui Buddha din Cursul miracolelor sau din alte lucr ri.

murmur mecanic cer etorul. ca i cum ceva din dvs.Totu i. ÄTe înduri s -mi dai un ban?". ÄNu". m-am str duit s folosesc o terminologie cât se poate de neutr pentru ca mesajul meu s poat ajunge la cât mai mul i oameni." . i în care adev rul este recunoscut atunci când este auzit. în mare. fac aceasta pentru a r zbi prin înveli ul dur al rezisten ei mentale i pentru a ajunge la acel loc din interiorul dvs. ÄCe rost are? Nu e nimic în ea. Putem considera volumul de fa a înv turilor spirituale perene ce formeaz i. ci din singura surs autentic . ÄDar pe ce e ti a ezat?". ar spune: ÄDa. trecu pe acolo un str in.i dau". întreb gunoi". dac o reformulare adecvat pentru epoca noastr esen a tuturor religiilor. într-o zi." ÄTe-ai uitat vreodat în untru?". Vorbesc din experien a proprie uneori devin prea categoric. în acele momente apare un sentiment de exaltare i de tr ire intens . r spunse cer etorul. Ele nu deriv din surse externe. spuse str inul. în care cunoa te i cu adev rat. întreb str inul. la fel de bine ca i mine. întinzându-i vechea lui apc de baseball. liber de orice teorie sau specula ie ² sursa interioar . ÄE doar o cutie veche. ÄNu am nimic s . ÄUn tiu. Capitolul 1 Nu suntem totuna cu mintea noastr Cel mai mare obstacol în calea ilumin rii Ce este iluminarea? Un cer etor st tea la marginea unui drum de mai bine de 30 de ani. tiu c este adev rat". r spunse cer etorul. Stau pe ea de când m 19 acesta.

înseamn i de lumea care v reg sirea naturii dvs. spune s v ocat. dar aceasta este pur i simplu starea dvs. Cer etorul reu i s v ridice pu in capacul. Incapacitatea de a sim i aceast na tere iluziei separ rii ² separare de propria persoan înconjoar . sunte i în esen conectare d dvs. aproape paradoxal. ca defini ie. nevenindu-i s uita i în untru. adev rate. dar care. ci este infinit mai bogat decât orice le-ar putea oferi lumea. de siguran sau de iubire. chiar dac de in cele mai mari bog ii materiale. Dar ce r mâne atunci când nu mai exist suferin ? Buddha p streaz t cerea asupra acestui subiect. este incomplet . Cuvântul Äiluminare" evoc într-un fel ideea unei realiz ri supraomene ti. insist str inul. cu toate acestea. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil i indestructibil. v zu c toat cutia era plin cu aur. Atunci v percepe i. ca în parabol . dincolo de nume i de înf i are. de i au în sine o comoar care con ine nu numai aceste lucruri. Ei caut recunoa tere. v dep e te cu mult. Eu sunt str inul care nu are nimic s dea i care v interiorul unei cutii. iar t cerea lui înseamn c acest lucru 20 .. de sentimentul profund i indestructibil de pace venit odat cu ea. Îmi place foarte mult defini ia extrem de simpl pe care Buddha o d ilumin rii: Äsfâr itul suferin ei". nu-i a a? Desigur. iar conflictul interior devine starea normal . Cei care nu i-au g sit înc adev rata bog ie. ÄDar eu nu sunt un cer etor" ² mi se pare c v aud protestând.ÄUit -te în untru". care este str lucitoarea fericire a Fiin ei i în afara lor f râme de pl cere sau de satisfac ie. Apare frica. ci undeva mai aproape: în interiorul dvs. tr irea identit ii cu Fiin a. Nu este nimic supraomenesc în ea. iar inele fals vrea s perpetueze aceast idee. con tient sau incon tient. sunt cer etori. natural . Nu în cread . la ceva care. Ne spune doar ce nu este iluminarea: nu este suferin . ca pe un fragment izolat.

v referi i la Dumnezeu ? Dac da. El folose te o defini ie negativ pentru ca mintea s nu o transforme într-o credin sau într-o realizare supraomeneasc . când aten ia voastr se îndreapt intens i în întregime spre Clipa de acum. A reg si con tiin a Fiin ei i a men ine aceast stare de Äcon tiin atinge iluminarea. Nu încerca i s atunci când mintea este lini tit . Fiin a nu este numai deasupra. sensibil " înseamn a S Când spune i Fiint . în ciuda acestei precau ii. Prin Äfolosire gre it " vreau s spun c oameni care nu au reu it niciodat s arunce m car o privire fugar în lumea sacrului. cel pu in nu în aceast via . majoritatea budi tilor cred i azi c iluminarea este pentru Buddha. un obiectiv imposibil de atins. Dar nu c uta i s pune i st pânire pe ea prin puterea "min ii. dar ea nu poate fi în eleas niciodat pe cale mental . ca esen unitar .trebuie descoperit pe cont propriu. Sau aduc 21 . îl folosesc uneori i eu. ca i cum ar ti despre ce anume vorbesc. Pute i s ne explica i ce în elege i prin acest cuvânt? Fiin a este energia vital via . Fiin a poate fi sim it . Ceea ce înseamn c ea ne este accesibil în o în elege i. Când sunte i prezent. nu spune i Dumnezeu? Cuvântul Dumnezeu i-a pierdut sensul pe parcursul miilor de ani de folosire gre it . etern . a naturii noastre adev rate. Nu pute i s o cunoa te i decât acest moment sub forma sinelui nostru profund. nu pentru ei. dar destul de rar. în vastitatea infinit din spatele acestui cuvânt. A i folosit cuvântul Fiin . Totu i. îl folosesc cu mult convingere. mereu prezent deasupra miliardelor de forme vii supuse na terii i mor ii. ci i în adâncul fiec rei forme de interioar invizibil i indestructibil .

argumente împotriva sa. ca i cum ar ti ce este lucrul pe care îl neag . aproape inevitabil. poate c nu chiar aceea a unui b trân cu barb alb . Este are avantajul de a fi un concept deschis. Fiin a la o entitate finit . nici Fiin inefabil i nici vreun alt cuvânt nu poate defini sau explica realitatea singura întrebare important este aceea dac cuvântul din spatele cuvântului. aceasta este un sprijin sau o piedic pentru capacitatea noastr de a tr i realitatea la care se refer . Nu reduce infinitatea invizibil Este îns i esen a i v este imediat accesibil imposibil s ne form m o imagine mental despre ea. ca sentiment al propriei prezen e. Totu i. care este anterioar gândului c Äeu sunt asta sau cealalt ". unor afirma ii absurde i unor iluzii egoiste. un idol mental? Cuvântul Fiin nu explic nimic. Nici Dumnezeu. sau se contamineaz cu u urin . totu i o reprezentare mental a unui lucru sau a unei persoane din afara noastr este o persoan sau un lucru de sex masculin. Cuvântul Dumnezeu a devenit un concept închis. A adar. apare o imagine mental . drept con tientizare a lui Äeu sunt". desigur. sau faimoasei afirma ii a lui Nietzsche: ÄDumnezeu a murit". ca de exemplu: ÄDumnezeul meu sau al nostru este singurul adev rat. la o realitate transcendent . dar nici cuvântul Dumnezeu nu face acest lucru. Nimeni nu poate s revendice exclusiv Fiin a. este un pas foarte mic între cuvântul Fiin i experien a existen ei. devenind nimic altceva decât o idee din mintea dvs. Aceast folosire gre it d na tere unor credin e. Trimite el dincolo de sine. S 22 . în care crede i. iar Dumnezeul t u este fals". astfel c i. în momentul când este rostit.

care face ca gândirea s devin un impuls permanent i repetitiv. de a l fi Äunitar" i. sunte i unitar cu tot ceea ce exist . între dvs. Pute i cre23 . Iluminarea nu este numai sfâr itul suferin ei i al conflictelor perpetue din interiorul i din afara noastr . împ cat. El creeaz i un sine fals. într-o lume nebunesc de complex . profund i via a nemanifest ² a fi unitar cu Fiin a. Iluminarea este o stare de integritate. ci i sfâr itul sclaviei noastre fa mintea creeaz blocheaz de gândirea neîntrerupt . Prin Äuita i" vreau s spun c nu mai pute i sim i aceast unitate ca realitate de sine evident . i restul oamenilor. Incapacitatea de a te opri s mai gânde ti este o boal groaznic . din acest motiv. Cel ce gânde te compulsiv. impresia c exista i complet separat de Äcel lalt". care arunc o umbr de fric Vom discuta mai mult despre acest lucru mai târziu. ca i cu inele dvs. zgomot mental neîncetat ne împiedic s g sim acea lume a lini tii interioare. judec i orice rela ie autentic . A fi unitar cu via a în [aspectul s u manifest. care este inseparabil de Fiin .. Filozoful Descartes credea c a descoperit adev rul funda-[ mental când a f cut afirma ia: ÄGândesc. etichete. construit de minte. De fapt.Care este cel mai mare obstacol în calea tr irii acestei realit i? Identificarea cu mintea dvs. Atunci uita i faptul esen ial c . imagini. Ce sentiment incredibil de eliberare! Identificarea cu i defini ii ce un ecran opac de concepte. i Dumnezeu. i natur . Acest i suferin . Acest ecran de gânduri este cel care creeaz iluzia separ rii. în spatele nivelului aparen ei fizice i al formelor diferite. dar nu ne d m seama de acest lucru pentru c aproape toat lumea sufer de ea. | el formulase eroarea fundamental : echivalarea gândirii cu î. între dvs. lumea. o lume care reflect fragmentarea din ce în ce mai mare a min ii. cu conflicte i [ probleme perpetue. cuvinte. tr ie te într-o stare de separare [aparent . deci exist". Se interpune între con tiin a de sine i persoan . a a c o consider m un lucru normal. Sadic aproape toat lumea. Fiin a i a identit ii cu gândirea. între dvs.

Aceasta este boala. Crede i c sunte i mintea dvs. Gândirea a devenit o boal . mintea ador s se ocupe de probleme. folosit incorect. Totu i. mintea este cea care v folose te pe dvs. poate fi lini titoare. De exemplu. O credin Totu i numai prin experien a proprie devine eliberatoare. Este o iluzie.de c acest lucru este adev rat. nu este nimic anormal în multiplicarea i diviziunea celulelor în corpul uman. nu conteaz f r s in cont de organismul ca întreg. Instrumentul a pus st pânire pe dvs. Nu sunt în totalitate de acord. Acesta este motivul pentru care rezolv cuvinte încruci ate i construie te bombe atomice. a a c nici nu ti i c sunte i sclavul ei. nu pot. nu o folosi i deloc. Dvs. Poate numai o secund sau dou . Atunci. începutul libert ii este s v da i seama de faptul c nu sunte i entitatea care 24 . A a cum câinilor le place foarte mult s road oase. nu sunte i interesat de aceste scopuri. Este ca i cum a i fi posedat f r s ti i i lua i entitatea care v posed drept persoana dvs. Pentru a exprima mai precis acest lucru. Not : Mintea este un instrument minunat dac este folosit corect. Da i-mi voie s v pun o întrebare: v pute i elibera de mintea dvs. în ce m sur v devine foarte distructiv . dar. Numai faptul c pute i rezolva un careu de cuvinte încruci ate sau construi o bomb atomic nu înseamn c v folosi i mintea. Bolile apar atunci când lucrurile nu mai sunt în echilibru. Ea v folose te pe dvs. când acest proces continu boal . ca majoritatea oamenilor. V identifica i incon tient cu ea. de obicei. dar am totu i capacitatea de a alege s -mi folosesc mintea pentru a ob ine sau realiza diferite lucruri i fac asta tot timpul. ori de câte ori dori i? A i descoperit butonul de Äînchidere"? Adic s nu mai gândesc deloc? Nu. celulele prolifereaz i apare o folosi i incorect mintea ² pentru c . Este adev rat c am multe gânduri care nu au un scop precis. dar nu mai ti i c este adev rat.

se lânge. Ea nu este neap rat relevanpentru situa ia în care v afla i în acel moment. iubirea. se activeaz un nivel superior al con tiin ei. poate evo-trecutul recent sau îndep rtat. Probabil c dvs. Monologuri i dialoguri continue. creativitatea. probabil c va fi trimis la psihiatru. pacea interioar ² vin de dincolo de minte. c o arie vast gândul este nu mai un aspect m runt al acesteia. în momentul în care începe i s observa i gânditorul. ave i ocazia s realiza i c dincolo de lumea gândurilor exist observa i a entitatea. Ei bine. Atunci începe i s inteligen ei. Cert este într-un mod foarte asem n tor. aproape toat lumea aude a sau mai multe voci în cap tot timpuj: gândurile involun-e în leg tur cu care nu v da i seama c ave i puterea de a. poate repeta sau imagina po-iibile situa ii viitoare. î i imagineaz deseori lucruri negative finaluri nedorite. compar .v posed ² adic gânditorul din sinea dvs. accept sau respinge etc. judec . Cunoscând acest lucru. speculeaz . 'neori. cu voce tare sau morm ind în barb . în iv a i întâlnit pe strad Änebuni" care vorbesc oprire. S Eliberarea de mintea noastr Ce vre i s spune i prin Ä observarea gânditorului"? Când o persoan se duce la doctor i spune: ÄAud o voce capul meu". aceast band de magnetofon care zbârnâie în fundal 25 . acest cru nu difer foarte mult de ceea ce face i i to i enii Änormali". opri. cu excep ia faptului c nu vorbi i cu voce Vocea comenteaz . Con tientiza i de asemenea c toate lucrurile care conteaz ² frumuse ea. acest lucru este numit Äîngrijorare". bucuria. Atunci începe i s v trezi i.

ascultând-o. Mul i oameni iese având în minte un tiran care îi atac i îi pedepse te continuu. Pute i face primul pas chiar acum. acolo ca spectator. V ve i da repede seama: vocea e acolo. Vestea bun este c v pute i elibera de mintea dvs. pentru c asta ar însemna c aceea i voce a intrat din nou pe u a din spate. El vine de undeva de dincolo de minte. poate c aceste vechi discuri de gramofon vorbesc în capul dvs.i vocea min ii. A a c dvs. cât pute i de des. Când v asculta i vocea min ii. care este rezultatul istoriei noastre de via . privi i i evalua i prezentul prin prisma trecutului i ob ine i o perspectiv total eronat asupra lui. ea va fi interpretat termenii trecutului. iar eu sunt aici. încerca i s fi i impar ial. ce în eleg eu prin Äobservarea gânditorului" ² este un alt fel de a spune: ascult . Nu judeca i i nu condamna i ceea ce auzi i. dar al cadrului mental cultural colectiv pe care l-am mo tenit. Nu de pu i-ori. începe i s v asculta i vocea care vorbe te în capul dvs. ca S 26 . urm rind-o. acaparându-le mare parte din energia vital . Adic nu o judeca i. i chiar a bolii. Iat martor. vocea este cel mai aprig du man al dvs. de ani întregi. El este cauza nefericirii i a suferin ei neexprimate. Acorda i o aten ie deosebit gândurilor repetitive sau tiparelor de gândire. pentru c vocea apar ine min ii noastre iondi ionate.BSte înso it de imagini sau Äfilme mentale". Aceasta este singura eliberare autentic . Con tientizarea faptului c eu sunt ² acest sentiment al propriei prezen e ² nu este un gând. Chiar dac voia este relevant pentru situa ia curent .

orice-ar însemna asta. In felul acesta. Este exact opusul transei. Acesta este începutul sfâr itului gândirii involuntare i compulsive. La început. cum i se spune uneori în Orient. Aceasta m re te frecven a vibra iei câmpului energetic care d via Pe m sur ce p trunde i mai adânc în aceast zon a Änon-min ii". atunci când asculta i un gând. ve i resim i o discontinuitate în fluxul mental ² un hiat al non-min ii. Nu este o stare asem n toare cu transa. senza ie care. Deloc. ca martor al gândului. ci prezen v asculta i gândul. Atunci gândul î i pierde puterea asupra dvs. profund ² ca i cum s-ar afla dincolo de gând sau dedesubtul lui. atunci aceste lucruri nu ar merita dobândite. a ap rut o nou dimensiune a con tiin ei. Aici nu e vorba de o pierdere a con tiin ei. De fapt. iar pre-fc ul calmului ² o sc dere a vitalit ii i a vitezei de reac ie. În aceast stare. Exersând. încât orice gând. în for . pur . sVe i sim i i o subtil senza ie de bucurie care urc din adân-I dvs. profunzimea lui nu are limite. ieste ascuns de minte.A a c . în aceast stare conectare interioar corpului fizic. Acesta este începutul st rii aaturale de tr ire a unit ii cu Fiin a. i începe cu repeziciune s sl beasc în intensitate. în timp ce con tient ² inele dvs. pentru c nu mai continua i s înc rca i mintea cu energie prin identificarea cu el. con tientiza i nu numai gândul.: bucuria de a tr i. sim i i o prezen i propria dvs. aceste intervale vor fi scurte. sentimentul de lini te i pace se va aprofunda. de obicei. orice emo ie. Când vor ap rea astfel de intervale. ve i sim i o lumit lini te i pace interioare. Sunte i în întregise prezent. câ tiga i o stare de con tiin asemenea intensitate i bucurie. întregul corp fizic i toat lumea 27 . [Dac pre ul p cii ar fi sc derea nivelului con tiin ei. Când un gând cedeaz . poate de câteva secunde. dar treptat ele se vor prelungi. v sim i i propria prezen cu o sunte i mult mai alert i mai treaz de-It în momentele de identificare cu mintea.

în iv un gol în fluxul gândirii. Ori atunci când v urca i în ma in . opri i-v pentru câteva secunde i obser-va i-v respira ia. v îndep rta i con tiin a de activit ile min ii i crea i un hiatus al non-min ii. în care sunte i extrem de alert i con tient. 28 . Exist un singur criteriu sigur în func ie de care v pute i m sura succesul în aceast activitate: gradul în care sim i i pacea interioar . în via a cotidian . De exemplu. esc aici poate p rea paradoxal sau chiar contradictoriu. fi i extrem de atent la fiecare pas. astfel încât s devin un scop în sine. pute i crea dvs. la fiecare mi care. Deveni i intens con tient de momentul prezent. dup ce închide i portiera. Totu i. în acela i timp.extern devin relativ lipsite de importan Aceast prezen în compara ie cu tr irea. pur i simplu concentrându-v aten ia asupra Clipei de acum. mi c rile mâinilor. V conduce dincolo Ide ceea ce a i crezut pân acum c este Äsinele propriu". dar intens a prezen ei.m. Aceasta este esen a medita iei. S În loc s Äobserva i gânditorul". fi i atent la toate informa iile senzoriale asociate cu aceast activitate: sunetul i felul în care sim i i apa. îns f r s gândi i. Con tientiza i senza ia calm . chiar i la respira ie.. nu este o stare egoist . i.d. acordându-i toat aten ia dvs. Fi i total prezent. Este un lucru care v va aduce o profund satisfac ie. Astfel. ci una total altruist . sunte i esen ialmente dvs. pute i face acest exerci iu oprindu-v activitate de rutin acas la orice care de obicei este doar un mod de a atinge un obiectiv. mirosul s punului . Sau când v sp la i pe mâini. inimaginabil mai mult decât dvs.a. de câte ori coborâ i i urca i sc rile sau la locul de munc . dar nu exist Ceea ce încerc s v împ rt niciun alt mod în care a putea exprima aceste lucruri.

o pl cere care invariabil se transform în durere. 29 . Iar aceasta denot c . Acest gen de gândire compulsiv de dependen . Prin ce se caracterizeaz dependen a? Pur i [simplu prin faptul c nu mai sim i i c a i avea posibilitatea s hot râ i când s va opri i. Ea exist pentru a fi folosit într-un anumit scop.. iar. spre iluminare const în a înv a s nu v mai identifica i cu mintea dvs. prin natura lor disfunc ional i deseori negativ . care v d un fals sentiment de pl cere. când sarcina este îndeplinit . lumina con tiin ei se accentueaz . este un instrument. Dar. nu mai lua i în serios ceea ce se petrece în minte. a a cum v-a i amuza de poznele unui copil. Într-o zi s-ar putea s v surprinde i zâmbind vocii din minte. Ea duce la o pierdere important de energie vital . De câte ori crea i un gol în fluxul mental. a spune c aproape 80-90% din gândurile majorit ii oamenilor sunt nu numai repetitive i inutile. l sa i-o deoparte. dup cum stau lucrurile. dar. Observa i-v este în realitate o form mintea i ve i descoperi c este adev rat. de sine nu mai depinde de un asemenea proces. Pare un lucru mai puternic decât dvs. de câtva timp.S A a c pasul cel mai important al c l toriei dvs. Iluminarea: dep irea gândurilor Gândirea nu este esen ial pentru supravie uirea în aceast lume? Mintea dvs. deoarece sentimentul dvs. mare parte sunt chiar d un toare. o unealt .

i asigura supravie uirea continu i a c uta acolo eliberarea sau împlinirea. voi fi fericit i împ cat". Chiar i atunci când inele fals pare preocupat de prezent. ceea ce vede nu este prezentul: acesta este perceput total gre it pentru c este privit prin ochii trecutului. Este mereu preocupat el. Dar nu pute i g si momentul prezent atâta timp cât v identifica i cu mintea dvs. Pentru sinele fals. în baza condi ion rii personale Äsine fals". Sau reduce prezentul la un mijloc pentru atingerea unui scop.De ce am fi dependen i de minte? Pentru c v identifica i cu ea ² ceea ce considera i a fi identitatea dvs. deriv din con inutul i activitatea min ii. Vi se pare c cre te i. identitate fantomatic în activitatea i nu poate fi men inut în via decât gândind permanent. f r constant în viitor pentru a. Termenul de Äsine fals" are sensuri ! diferite pentru persoane diferite. în contextul propus de mine. Pe m -i sur inele fals const ce i forma i o imagine mental despre cine sunte i. Momentul prezent este cheia eliber rii. Mintea spune: Äîntr-o zi. un obiectiv întotdeauna legat de viitorul proiectat de minte. când se va întâmpla cutare sau cutare lucru. 30 . pentru c . Numai trecutul i viitorul sunt a considerate importante. Putem (numi aceast a i înceta s exista i dac nu a i mai gândi. momentul prezent abia dac func ioneaz exist .? Se proiecteaz de men inerea în via trecutului. Aceast inversare total a adev rului este cauzat de faptul c mintea nu corect sub influen a sinelui fals. se refer la acel sine fals creat prin identificarea incon tient cu mintea. v mental culturale. dar. cine mai sunte i dvs. Observa i-v mintea i ve i vedea c a a func ioneaz . m voi sim i bine.

To i arti tii adev ra i. Atacul i ap rarea împotriva altor min i. distructiv. Mintea d apoi form impulsului creativ sau intui iilor. F r el. v pute i folosi gândirea ori de câte ori este necesar. în afara min ii. indiferent dac marii oameni de tiin au afirmat c afara min ii. creeaz într-o zon aflat în adunarea. Necesitatea de a trece la stadiul urm tor a devenit o urgen . Chiar i descoperirile creative cele mai importante le-au f cut în 31 con tiin . Vom discuta mai pe larg aceste lucruri mai târziu. nebunesc. din lini tea lor interioar . Gândul nu poate exista f r con tiin a nu are nevoie de gânduri. mai concentrat. Gândirea i con tiin a nu sunt sinonime. dar nu este deloc creativ . o ma in de supravie uire. O pute i folosi mai ales în scopuri practice. Iluminarea înseamn dep irea gândului. dar . s gândesc mai clar. vom fi distru i de minte. depozitarea i analizarea informa iilor ² acestea sunt lucrurile la care se pricepe ea. devine repede sterp. care s-a preschimbat într-un monstru. dar nu vreau s -mi pierd capacitatea mental . în starea de iluminare. în esen . con tiin a exist f r gând. Gândirea este numai un aspect limitat al con tiin ei. evitarea întoarcerii la un nivel anterior gândului.Nu vreau s -mi pierd capacitatea de a analiza i a face deosebiri. dar sunte i elibera i de dialogul interior involuntar. tiu sau nu. i mai ales atunci când ave i nevoie de o solu ie creativ . dar într-un mod mult mai eficient i cu mai mult concentrare decât înainte. am fi doar o alt specie de animale. I tarea de activare a min ii cu aceea de lini tire a ei. Darul gândirii este Domina ia min ii nu este mai mult decât un stadiu în evolu ia con tiin ei. lipsit de conectarea la lumea vast tiin ei. Nu m-ar deranja s înv cel mai pre ios lucm pe care îl avem. acela de animal sau de plant . Când v folosi i mintea. pentru c a connumai a a gândul are o putere real . p strându-v lini tea interioar . altfel. alterna i la fiecare câteva minute gândirea cu lini tea. Gândul singur. Mintea este. Numai astfel este posibil gândirea creativ .

i tiparele mental-emo ionale de reac ie incon tient . care are un diametru de 20-30 µmm. începe s deserveasc un scop care o dep e te cu mult. gândul la un posibil atac sau un gând ostil va crea în corp o acumulare de energie. a i putea spune. rezultatul ² surprinz tor ² a fost acela c Ägândirea joac numai un rol secundar în faza decisiv durat a actului creator". Exist în mod clar o inteligen mintea.000 de c r i. devine cea mai minunat unealt . Emo ia apare acolo unde mintea i corpul se întâlnesc. o reflectare a min ii în corp. Ea include i emo iile. în urma unui chestionar aplicat celor mai mari matematicieni de pe tot teritoriul Statelor Unite. pentru a afla metodele lor de lucru. i nu prin intermediul ei sunt ele men inute în via . Gândul c sunte i amenin at. nu este compus doar din gânduri. A a c eu a spune c oamenilor de tiin i de scurt motivul foarte simplu pentru care majoritatea nu sunt creativi nu este acela c nu tiu s gândeasc . Cercet rile au ar tat c emo iile puternice pot produce schimb ri chiar i în 32 . al gândirii s-a creat miracolul vie ii pe P mânt sau corpul dvs. Cum poate o singur celul mult mai vast decât con in în uman . De exemplu. fizic sau psihologic. Este reac ia corpului la activitatea min ii ² sau. Corpul se preg te te de lupt . Când mintea noastr se reconecteaz cu ea. pe care noi o numim furie. iar aceasta este componenta fizic a ceea ce noi numim fric . Emo ia: reac ia corpului la activitatea min ii Dar emo iile? Sunt prins mult mai des în vârtejul emo iilor mele decât în vârtejul gândurilor. în felul în care folosesc eu acest cuvânt.momente de calm mental. Mintea. s ADN-ul ei instruc iuni care ar putea umple 1. cu atât în elegem mai bine cât de vast este inteligen a care l-a construit i cât de pu ine tim despre ea. inclusiv lui Einstein.. face corpul s se contracte. a câte 600 de pagini fiecare? Cu cât afl m mai multe despre func ionarea corpului. ci acela c nu tiu cum s se opreasc din gândit! Nu prin intermediul min ii.

pe care anumite persoane îl detecteaz la nivel subliminal. în cazul oamenilor care au acumulat mult furie. cu judec ile i cu interpret rile. de gândire observându-v emo iile le pute i con tientiza. verbal sau chiar fizic. uneori. dac sunte i desp r it de ele. Dac nu v pute i sim i emo iile ca atare. am observat c . în timp ce emo ia spune Äda" sau invers. Un tipar incon tient puternic se poate manifesta i sub forma unui eveniment extern. de alte persoane furioase ² deseori f r niciun motiv aparent. nu sunte i întotdeauna con tien i de toate tiparele dvs. cu preferin ele i cu aversiunile dvs. fapt ce le declan eaz propria furie latent .. indiferent dac sunte i con tient sau nu de acest lucru. Cu cât v identifica i mai mult cu gândirea. i deseori numai S Spune i c o emo ie este reflectarea min ii în corp. Aceste schimb ri biochimice reprezint aspectul fizic sau material al emo iilor. ca pe o problem fizic sau ca pe un simptom. le ve i tr i la un nivel pur fizic. cu alte cuvinte. începe i prin a v concentra aten ia asupra câmpului energetic intern al propriului corp.biochimia corporal . exist o probabilitate mai mare de a fi ataca i. Vom explora aceast problem în detaliu mai târziu. cu atât înc rc tura emo ional va fi mai puternic . între cele dou entit i apare un conflict: mintea spune Änu". cu cât sunte i mai pu in prezent ca observator con tient. 33 . Sim i i-v corpul din interior. De exemplu. S-a scris foarte mult despre aceasta în ultimii ani. Ei eman un puternic iz de furie. care vi se întâmpl . a a c nu e nevoie s aprofundam. Desigur. Dar. f r s o con tientizeze i f r s o exprime. Dac ave i dificult i în a v sim i emo iile ca atare. Astfel ve i intra în contact cu emo iile dvs.

prin urmare. ca i cum ai asculta sau privi un gând. Dac adânc. spre câmpul energetic interior al corpului dvs. este sim it în a fi controla i de ea. a a c fi i aten i la emo ie sau mai degrab sim i i-o în corp. o emo ie are o puternic componenta fizic primul rând în corp. pur i simplu urm ri i. Sim i i energia emo iei. A privi o emo ie în acest fel este. Dac incon tient în dvs. la momentul respectiv.Dac vre i într-adev r s v cunoa te i mintea. Nu va reprezenta adev rul ultim despre cine sunte i. Poate c con tiin nu sunte i capabil deocamdat i procesele mentale incon tiente este foarte s aduce i activitatea mental incon tient în sub forma gândurilor. iar emo ia va fi adev rul. Singura diferen exist doar în mintea dvs. S 34 . corpul v va oferi întotdeauna o reflectare autentic .. Deci observarea emo iilor noastre este la fel de important ca i observarea gândurilor? Da. Aceasta este u a c tre Fiin . dac gândul le pute i con tientiza. prezen a observatoare. ci adev rul relativ despre starea min ii dvs. îndrepta i-v i. sunte i martorul. Concentra. iar emo iile vi este aceea c . Dac între cele dou exist un conflict aparent. Conflictul dintre gândurile de la suprafa frecvent. tot ceea ce este aten ia în interior. în linii mari. dar ea se va reflecta mereu în corp sub forma emo iei. Pute i l sa emo ia s existe acolo f r emo ia.i-v nicio emo ie. Dar nu analiza i. Face i-v întrebarea v un obicei din a v întreba: ÄCe se întâmpl nu exist în mine în acest moment?" aten ia mai va indica direc ia corect . va fi adus la lumina con tiin ei. gândul va fi minciuna. lucru despre care am vorbit mai devreme. Nu mai sunte i exersa i acest lucru.

Mintea nu poate g si niciodat solu ia.a. i de obicei reu e te ² cu excep ia cazului în care sunte i suficient de prezent. asupra evenimentului sau asupra persoanei percepute drept cauz a emo iei. de fapt. Vrea s pun st pânire pe dvs. pentru c este ea îns mai mult s unul dintre motivele activit ii sale neîntrerupte ². emo ia devine temporar identic cu dvs. Una dintre i s înl ture aceast durere emo ional ² principalele sarcini ale min ii este s se împotriveasc porar. cu cât mintea se lupt face i. aceast emo ie include i un sentiment profund de abandon i neîmplinire. cu atât durerea devine mai puternic . f pta ul este. pe lâng un sentiment constant de amenin are. la început nu este u or s r mâi prezent suficient de mult timp pentru a o observa. chiar d. la rândul ei.O emo ie reprezint de obicei un tipar de gândire amplificat i energizat. nici nu. De fapt. Ädurere". s o i o parte din Äproblem '". Din cauza naturii sale nediferen iate.d. Nu ve i sc pa de durere 35 . lucru normal. dincolo de orice nume i form . emo ia energizeaz tiparul de gândire . iar. gândirea i emo ia formeaz un cerc vicios. dar. Dac v sim i i atras în identificarea incon tient cu emo ia printr-o lips de prezen .i poate permite s v lase pe dvs. alimen-tându-se reciproc.m. Imagina i-v un ef al unei sec ii de poli ie care încearc s prind un incendiator. Tiparul de gândire î i creeaz o reflexie amplificat sub forma emo iei. În principiu. iar frecven a de vibra ie a emo iei continu s hr neasc tiparul ini ial de gândire. toate emo iile sunt modific ri ale unei emo ii primordiale i nediferen iate. este greu s g sim un nume care s descrie precis aceast emo ie. pur i simplu. iar. când. dar tot ce poate s fac este s o ascund temscape de durere. Deseori. ÄFrica" este un termen destul de apropiat. gândul încarc emo ia cu energie. Ar fi mai potrivit dac am folosi un termen la fel de nediferen iat ca i aceast emo ie primar i s o numim. care î i are originea în pierderea con tiin ei de sine. din cauza înc rc turii sale energice deseori cople itoare. St ruind mental asupra situa iei. de altfel.

la un nivel mult mai profund.. în lipsa ilumin rii. prin faptul c apar in min ii dualiste. de o solicitare fizic extrem sau chiar de un pericol foarte mare. astfel de goluri apar rareori i numai accidental. natural de conectare interioar cu Fiin a. astfel de momente sunt de scurt durat . bucuria i pacea sunt st ri profunde ale Fiin ei sau. care are sensul de Äa tulbura". înainte de a putea sim i ceea ce se afl în spatele lor. Cuvântul vine din latinescul emovere. mai curând. trei aspecte ale st rii de conectare interioar cu Fiin a. momente declan ate uneori de o frumuse e ie it din comun. Ca urmare. sunt supuse legii contrariilor. . Clipe fulgurante de iubire i bucurie sau Scurte momente de profund pace interioar sunt posibile ori de câte ori în fluxul gândirii apare un gol. natur . Prin urmare. ca iubirea i bucuria? Ele nu pot fi separate de starea dvs. apare lini tea interioar . în starea 36 i în interiorul acestei lini ti exist o bucurie subtil . mai exact. Da. exist pace. deoarece vin din afara min ii. deoarece mintea î i reia repede activitatea de bruiaj. ad litteram. pe care noi o numim gândire. cu i Fiin a vi se va revela drept inele fals. Emo ie înseamn . Mintea va fi în acel moment înl turat adev rata dvs. Dar aceste sentimente nu sunt ceea ce eu a numi emo ii. Iubirea. Iubirea. A a c trebuie s v con tientiza i în întregime emo iile i s fi i capabili s le sim i i. Emo iile. în momentele în care mintea r mâne Äf r grai".pân când nu ve i înceta s c uta i rostul sinelui identificându-v de la putere cu mintea dvs. Ele se situeaz dincolo de emo ii. Aceasta înseamn c nu pute i avea parte de ceva bun f r ceva r u. pe de alt parte. bucuria i pacea nu pot înflori pân când nu v-a i eliberat de sub domina ia min ii. dar intens . nu au un antonim. Ätulburare". Uintr-o dat . tiu ce o s m întreba i. De obicei. Pentru cei mai mul i oameni. Voiam s v întreb: ce se întâmpl cu emo iile pozitive.

a a cum bucuria autentic nu se transform în durere. dar reprezint un ata ament rezultat din dependen . soarele tot nu dispare. Iubirea real nu v face s suferi i. ². pe care îns l-a i pierdut. era o iluzie. i astfel absen a sa v va cauza durerea. de obicei. Adev rul este c nu era o iluzie i c nu pute i pierde aceast stare. Poate ve i avea atunci sentimentul c v-a i aflat în posesia unui lucru foarte pre ios. adev rate. care de obicei este ascuns de minte. El continu s se afle acolo. Dup cum v-am spus. natural . acoperite curând prin interferen ele min ii. ce se poate transforma în contrariul ei cât ai clipi. pute i sim i str fulger ri ale bucuriei i ale iubirii adev rate sau ale p cii interioare. profunde. atrac ie i agresiune. Buddha spune c durerea sau suferin a apar în urma dorin ei sau a Änevoii" arz toare de ceva i c pentru a ne elibera de durere trebuie s t iem lan urile dorin ei. chiar i înainte de a atinge iluminarea ² înainte de a v elibera de mintea dvs. Chiar i atunci când cerul este foarte acoperit de nori. 37 . ce poate fi ascuns . dup ce euforia ini ial a trecut. în timp ce bucuria vine din interior. dar foarte vii. Dar vor fi numai str fulger ri. o stare de nevoie extrem . sau poate c mintea v va convinge de faptul c . Acestea sunt aspecte ale naturii dvs. de cealalt parte a norilor. ceea ce este uneori numit în mod gre it bucurie reprezint . Acela i lucru care ast zi v produce pl cere mâine v va produce durere sau v va p r si. Este o parte din starea dvs.de identificare cu mintea. Pl cerea deriv întotdeauna i dintr-un aspect exterior. Multe rela ii de Äiubire" oscileaz între Äiubire" i ur . ceea ce deseori este numit dragoste poate fi foarte pl cut i incitant pentru un timp. Cum ar putea? Ea nu se transform brusc în ur . Chiar i într-o rela ie de dependen Änormal " pot exista momente în care s fie sim it prezen a a ceva autentic i pur. scurta pl cere din ciclul alternan ei continue între pl cere i durere. oricum. dar niciodat distrus de minte.

Orice om care a folosit vreodat un drog ca s se simt Äbine" va ti c momentele de extaz se transform în final într-o stare de r u. M refer aici în primul rând la durerea emo ional .i g si salvarea sau împlinirea în lucruri exterioare i în viitor. Atâta timp cât eu sunt totuna cu mintea mea. m identific cu aceste dorin e intense. Deveni i prezent. pierzând con tiin a Fiin ei. Fi i aici ca observator al min ii. neconectate la Surs altele. Resentimentul. autocomp timirea.. cu aceste nevoi. iar în afara lor nu mai exist niciun Äeu". o s mân care nu a dat înc roade. c pl cerea se transform în durere. deveni i Buddha. în aceast stare. pofte. chiar i dorin a mea de a m elibera sau de a ajunge la iluminare este doar o alt poft de a deveni satisf cut sau împlinit în viitor. i fiecare pl cere sau exaltare con ine în ea s mân a durerii: contrariul s u inseparabil. deprimarea. adic atâta timp cât sunte i incon tient din punct de vedere spiritual. care este i prima cauz a durerilor i a bolilor fizice. Oamenii se afl în ghearele durerii de milioane de ani.m. ura.d. Durerea este inevitabil atâta timp cât v identifica i cu mintea. ata amente i aversiuni. în loc s -1 cita i pe Buddha.Toate dorin ele intense sunt încerc ri ale min ii de a. Mul i oameni tiu din proprie experien cât de u or i cât de repede se poate transforma o rela ie intim din surs de 38 sau unele cu . A a c nu încerca i s v elibera i de dorin e sau s Äatinge i" iluminarea. adic ceea ce înseamn cuvântul buddha. au început s se perceap ca fragmente lipsite de sens într-un univers str in. gelozia . care se va manifesta în timp.a. vinov ia. ca substitut pentru bucuria Fiin ei. ca poten ial neîmplinit. chiar i cel mai slab sentiment de iritare ² toate sunt forme ale durerii. Din acel moment. furia. deveni i Äcel iluminat". de când au c zut din starea de gra ie i au intrat în lumea timpului i a min ii. decât ca simpl posibilitate.

este o form de neacceptare. cu cât v identifica i mai 39 . care la rândul s u depinde de gradul în care v identifica i cu mintea. Durerea pe care o crea i acum este întotdeauna o form emo ional. Ele sunt create de dvs.pl cere în surs de durere. parte din durerea fundamental . cât i cel negativ sunt fe e ale aceleia i monede. de rezisten de a judeca. atâta timp cât via a v este condus de o minte care nu este supus observ rii. Exist dou niveluri ale durerii: durerea pe care o crea i în prezent i durerea din trecut. în iv . care mai tr ie te înc în mintea i în corpul dvs. inseparabil de Capitolul 2 Con tiin a: calea eliber rii de durere Nu mai crea i durere în prezent Nu exist om a c rui via s fie total lipsit de durere i de suferin . La nivel la incon tient la ceea ce exist . Cu alte cuvinte. fac amândou starea identific rii cu mintea. decât s încerc m s le evit m? Cea mai mare parte a durerilor omene ti sunt inutile. La nivelul gândului. atât polul pozitiv. Privite dintr-o perspectiv superioar . Oare nu este vorba mai degrab de a înv a s tr im cu ele. Intensitatea durerii depinde de gradul de rezisten momentul prezent. Cum putem s nu mai cre m durere în prezent i s dizolv m durerile din trecut ² iat despre ce a vrea s v vorbesc mai departe. Mintea încearc mereu s nege Clipa de acum i s scape de ea. rezisten a este o form de negativism.

ori de câte ori ignor sau neag acest pre ios prezent sau îl reduc la un mijloc pentru atingerea unui obiectiv i mintea sunt. i durere ² i de mintea 40 . Imagina i-v P mântul f r oameni. care sunt inseparabile de Clipa de acum. de fapt. ar întreba ei. natur este ascuns de minte. Timpul inseparabile. de obicei. i atunci începem s func ion m prost. ÄCare or ?". adev rata dvs.mult cu mintea. To i oamenii sufer din cauza acestei poveri. Stejarul sau vulturul ar fi z p ci i de o asemenea întrebare. Ar mai avea un trecut i un viitor? Ar mai avea sens s vorbim despre timp? întreb rile ÄCât este ora?" sau Äîn ce zi suntem?" ² dac ar mai exista cineva s le pun ² ar fi total lipsite de sens. care se sustrage temporalit ii. Povara din ce în ce mai grea a timpului s-a acumulat în mintea uman . la fel cum vitalitatea i poten ialul creator infinit al Fiin ei. ÄSigur. cu atât ve i fi mai liber de suferin egocentric . Ce altceva mai exist ?" Da. ca i de timp pentru a func iona în aceast lume. cu atât ve i suferi mai mult. ca pe o amenin are. Mintea. Oare din ce motiv. a a c ea percepe Clipa de acum. apar durerea i suferin a. locuit numai de plante i animale. mintea se împotrive te sau neag Clipa de acum? Pentru c nu poate func iona i p stra controlul în afara timpului. dar continu s mai adauge câte pu in la ea în fiecare moment. dar ajungem la un punct în care ele pun st pânire pe via a noastr . Timpul este Clipa de acum. avem nevoie de minte. care este trecut i viitor. caut permanent s acopere momentul prezent prin trecut i viitor i astfel. devin acoperite de timp. e acum. pentru a se asigura c p streaz controlul. Sau putem spune i a a: cu cât sunte i mai capabil s respecta i i s accepta i Clipa de acum.

Face i din Clipa de acum inta principal a vie ii dvs. Spune i Äda" fvie ii ² i observa i cum via a începe dintr-o dat s lucreze "pentru i nu împotriva dvs. în iv sau altora. Este a a cum este. creeaz durere i nefericire.. Dac nu mai vre i s v crea i durere dvs. atunci nu mai crea i timp sau. mai nes n tos. niciodat în realitate. nepl cut sau groaznic. Cum s încet m s cre m timp? Da i-v seama c momentul prezent este tot ceea ce ve i putea avea vreodat . Observa i felul în care mintea îl eticheteaz i cum acest proces de etichetare. aceast judecare continu . Acumularea timpului în mintea colectiv i individual include i o mare cantitate de durere rezidual din trecut.viitor. dac nu mai dori i s suplimenta i reziduurile durerilor trecute care mai tr iesc înc în dvs. care exist numai în mintea lor. Spune i S Prezentul este uneori inacceptabil. ie i i din aceste tipare ale rezisten ei i atunci îi ve i putea permite momentului prezent s existe. Dac mai înainte s l trecutul i viitorul. face i fa luia i în timp i f cea i din când în când vizite scurte în Clipa de acum. Observând mecanismele min ii. cel pu in. care este acum i rae-acum? Preda i-v în fa a a ceea ce exist . atunci când trebuie s mereu Äda" momentului prezent. 41 . locui i de acum încolo în prezent i vizita i din când în când aspectelor practice ale unei situa ii. nu mai mult decât este necesar pentru a face fa aspectelor practice ale vie ii. decât s crea i o rezis-sn â intern fa de un lucru care exist deja? Ce poate fi mai nes n tos decât s te opui vie ii înse i. Ce poate fi mai inutil.

cum ar fi rela iile intime. care v locuie te corpul i mintea. Dac o considera i un fel de entitate invizibil cu drepturi proprii. Este corpul-durere emo ional. Un corp-durere se poate afla într-o stare de laten persoan moduri de func ionare: laten a i pân la 90% din timp. Acest fapt v va transforma în mod miraculos întreaga via . i durerea pe care a i suferit-o în copil rie. starea de pace interioar autentic . Se contope te cu durerea trecutului.a. i trece i la ac iune. desigur. Starea de activitate a 42 . abandon rile sau pierderile din trecut. Unii oameni tr iesc aproape în întregime prin corpul-durere. ce continu s tr iasc în sinea dvs. la o extrem de nefericit . care era deja acolo. provocat de incon tien a lumii în care v-a i n scut. Aceast durere acumulat este un câmp energetic negativ.m. în timp ce al ii doar în anumite situa ii.d. r nirile fizice sau emo ionale . Accepta i ² apoi ac iona i.Aceasta v va oferi experien a st rii de eliberare interioar de condi iile exterioare. dac este necesar i S Durerea trecut : dizolvarea corpului-durere Atâta timp cât nu pute i accede la puterea Clipei de acum. Face i-v din el un prieten i un aliat. nu împotriva lui. nu un du man. totu i. Conlucra i întotdeauna cu el. Urm ri i apoi ceea ce se întâmpl posibil. Ea include. el poate fi activ 100% din timp. i se fixeaz în mintea i în corpul dvs. icnre durere emo ional pe care o tr i i las în urm un reziduu dureros. accepta i-1 ca i cum dvs. El are dou activitatea. Indiferent ce con ine momentul prezent. l-a i fi ales. începe i s v apropia i destul de mult de adev r.

cu orice lucru ce creeaz o durere nou . f cut de o persoan apropiat . i poate s determine s v identifica i cu el. Când crede i c creatur str in ti i bine o persoan i apoi v confrunta i brusc. mai ales dac rezoneaz cu un tipar al durerii din trecut. a furiei. Unele corpuri-durere î i pot împinge gazda la sinucidere. a nevoii de a declan a un moment dramatic într-o rela ie personal etc.i procure Ährana" prin dvs. Unii atac persoanele apropiate sau pe cele din împrejurimi. poate activa corpul-durere. poate pune ce rezoneaz cu propriul s u fel de a dis- st pânire pe dvs. în orice form ² el poate semnala trezirea corpului-durere. precum orice alt ititate vie. C uta i orice semn de nefericire. este important s o observa i mai mult în dvs. Unii sunt violen i fizic. Atunci se poate ridica. adev ra i demoni. Gândurile i sentimentele pe care le ave i despre via a proprie devin atunci profund negative i autodistructive. Astfel. în momentul în . Corpul-durere vrea s decât dac v determin v supravie uiasc . a enerv rii. Unele corpuri-durere sunt nepl cute. Când este preg tit s se trezeasc din faza de laten . rezirea aceasta poate lua forma irit rii.corpului-durere poate fi declan at de orice eveniment. Surprinde i corpul-durere în momentul în care se treze te din starea de laten . ca un copil care nu vrea s renun e la o cerere sâcâitoare. ur . a ner bd rii. gazda lor. în timp ce al ii v atac chiar pe dvs. tr i i un oc. de exemplu. dar relativ inofensive. dorin i chiar boal . Boala i accidentele apar deseori tocmai în acest fel. pentru prima oar . violen 43 de energie.. Totu i. indiferent sub ce form : furie. chiar i un simplu gând sau o remarc inocent . Altele sunt ni te mon tri vicio i i distructivi. corpul-durere. poate tr i prin dvs. Are nevoie s . dar mult mai mul i sunt agresivi din punct de vedere emo ional. dram emo ional . în iv i mai pu in în al ii. i nu poate supravie ui v identifica i incon tient cu el. a dorin ei de a r ni. a proastei dispozi ii. cu o i perfid . pierdere. Se hr ne te cu orice experien truge.. a depri-rii.

aruncat de Sinele fals. care nu poate învinge puterea prezen ei dvs. Nu este o diferen mare între ele.care a preluat conducerea. Desigur.. atât în ceea ce v prive te pe dvs. dac nu o aduce i la lumina con tiin ei. Vre i fie s provoca i sau s suferi i durerea.. Dac a i fi într-adev r con tient de acest lucru. Se teme H nu fie descoperit. Vre i s tr i i durerea pentru tot restul vie ii i s continua i s spune i c este o iluzie? Acest lucru v va elibera de durere? Ceea ce ne preocup aici este felul în care v pute i da seama de acest adev r ² adic felul în care îl pute i face s devin real în experien a dvs.? O simpl nu poate face ca acest lucru s adev rat. Supravie uirea sa depinde de identificarea dvs. fie amândou . dac nu o înfrunta i. dar eu v asigur c este o fantom lipsit de substan . Unele înv turi spirituale afirm c orice durere este în ultim instan credin iluzie ² i au dreptate. pentru c a dori mai mult durere este o nebunie i nimeni nu este nebun în mod con tient sau voit. Corpul-durere. la care nu suporta i s v uita i. Durerea nu se poate Odat ce corpul-durere a pus st pânire pe dvs. Dar examina i-v cu aten ie i ve i descoperi c gândirea i Comportamentul v sunt proiectate în a a fel încât s fac durerea s continue. Corpuldurere vi se poate p rea un monstru periculos. 44 . nu sunte i con tient de acest aspect i ve i sus ine cu vehemen prea c nu dori i durerea. cât i pe al ii. ve i fi for at s o retr i i de nenum rate ori. Durerea nu se poate hr ni decât din durere. v va pune într-o situa ie de via energetic alimenta din bucurie. care este umbra întunecat . ca i de frica incon tient de a înfrunta durerea ce tr ie te în dvs. dori i i mai mult durere. Dar. O g se te cu totul indigest . tiparul s-ar dizolva. fie întrebare: este adev rat i în cazul dvs. în realitate se teme de lumina con tiin ei. Deveni i o victim sau un tiran. incon tient cu el. care s reflecte propria sa frecven i s -l hr neasc .

Editura Institutului Biblic i de Misiune. Când ve i începe s v deta a i de identificare i s deveni i un observator. corpul-durere va continua s func ioneze un timp i va încerca s v p c leasc s v identifica i din nou cu el. red. i v identificarea cu el fiind împiedicat . De ce crede i c civiliza ia noastr a devenit atât de neprielnic vie ii? Chiar i for ele care se opun vie ii sunt totu i . Se instaleaz îndrepta i aten ia asupra lui. 1995. S-a r sturnat i a devenit anti-via . Bucure ti. i nu se mai poate alimenta prin dvs. A i dobândit accesul la puterea Clipei de acum.)). corpul-durere nu vrea s fie observat direct i s fie v zut a a cum este. (N. c ci tot ceea ce este descoperit lumin este" [Efe-seni. se descoper prin lumin . Sunte i acum martorul sau observatorul corpului-durere. Ce se întâmpl identificarea cu el? Corpul-durere este creat de incon tien . Corpul-durere const în blocarea energiei vitale.i devoreze singur coada. tot a a nu pute i lupta cu corpul-durere. V-a i descoperit puterea interioar .A adar. ca un animal care încearc energie vital . Aceasta înseamn c el nu v mai poate folosi de acum înainte. aceasta rupându-se de câmpul energetic total i devenind temporar autonom prin procesul artificial de identificare cu mintea. 5. con tiin a îl face s devin el însu i. Observarea lui implic acceptarea lui ca parte a ceea ce este în momentul dat. Sfântul Pavel a exprimat foarte frumos acest principiu universal: ÄIar tot ce este pe fa . în momentul în care îl observa i. îi sim i i câmpul energetic în interiorul dvs. Eu o o dimensiune superioar numesc prezen . încercând s face i acest lucru. i astfel i mai mult durere. pretinzând c v reprezint . cu corpul-durere când devenim suficient de con tien i pentru a întrerupe A a cum nu pute i lupta cu întunericul. a i crea un conflict interior. a con tiin ei. Observarea este suficient . De i 45 s . 13] (Citatele biblice sunt preluate din Biblia sau Sfânta Scriptur .

Din acel moment. în acest stadiu. el poate crea dureri în diferite p r i ale corpului. lui sau ei. deja v-a i predominant a corpului-durere i nutri i identificat cu ci i îl alimenta i din nou cu propriile gânduri. R mâne i prezent. Sau atunci cflnd sim i i c v cuprinde o i dispozi ie trist i începe i s activa i un tipar de gândire negativ. i 46 ..nu îl mai alimenta i cu energie prin identificare. furia este vibra ia energetic gânduri pline de furie. a fi Äincon tient" înseamn a te identifica unui anumit tipar mental sau emo ional. Acolo unde exist furie întotdeauna este i durere dedesubt. st ruind cu mintea la ceea ce v-a f cut cineva sau la ceea ce îi ve i face dvs. ca în cazul titirezului ce continu s se învârt . Fi i paznicul mereu vigilent al spa iului interior. Trebuie s urm ri corpul-durere i s momentul în care gândirea dvs. Ruptura interioar se vindec deveni i din nou unitar. r mâne i con tient. i-a mai r mas un impuls. Atunci el nu v va mai putea controla gândirea. a i intrat în starea de incon tien vulnerabilitate la atacul corpului-durere. v-a i l sat prad incon tien ei. spunându-v singur cât de oribil este via a. în sensul în care îl folosesc eu aici. în cu câmpul energetic al corpului-durere. s-a aliniat cu corpul-durere. dar acestea nu vor dura. dac fi i suficient de prezent încât s pute i îi sim i i energia. iar corpul-durere a devenit Ädumneavoastr " în iv . este s nu mai crea i durere. Implic absen a dvs. Acesta este în elesul ezoteric al vechii arte a alchimiei: transmutarea metalului obi nuit în aur sau a suferin ei în con tiin . Aten ia con tient i sus inut rupe leg tura dintre corpul-durere i procesele gândirii. Este ca i cum durerea ar deveni combustibilul fl c rii con tiin ei dvs. responsabilitatea dvs. de i nu mai este ac ionat de nimic. gândirea dvs. care începe s ard astfel mai puternic. o iner ie. complet ca observator. se aliniaz De exemplu. duce la apari ia procesului de transmutare.

S Pentru multe femei. observatorul t cut. Accepta i c se afl acolo. îi poate fi explicat i unui copil i s sper m c într-o zi va fi printre primele lucruri ce vor fi predate la coal . Concentra i-v aten ia asupra sentimentului interior. Urm ri i ce se întâmpl în continuare. Nu face i din el o identitate proprie. Nu v gândi i la el ² nu l sa i sentimentul s se transforme în gândire. corpul-durere se treze te mai ales înainte de perioada ciclului menstrual. Acum a vrea s v spun numai atât: dac pute i r mâne atent i prezent în acest timp i dac pute i observa ceea ce sim i i. 47 i le-a i Äîn eles" tr indu-le ² ave i la dispozi ie cel mai puternic instrument de . ve i avea ocazia s face i cel mai intens exerci iu spiritual i ve i putea s v transmuta i rapid toat durerea pe care a i sim it-o în trecut. în loc s v l sa i dominat de eveniment. Identificarea sinelui fals cu corpul-durere Procesul pe care tocmai l-am descris este extrem de puternic i în acela i timp foarte simplu. Odat ce a i în eles principiile de baz ale prezen ei dvs. Aceasta este puterea Clipei de acum.S rezum m acum acest proces. ca observator al evenimentelor interioare ² transformare. fi i observatorul lucrurilor care se petrec în interiorul dvs. Nu îl judeca i R mâne i prezent i continua i s i nu îl analiza i. Despre acest lucru i despre cauzele sale voi vorbi mai mult ceva mai târziu. Recunoa te i corpul-durere. ca Äpersoana care observ ". Con tientiza i nu numai durerea emo ional . ci i pe dvs. puterea prezen ei con tiente.

A fi un astfel de foc este una dintre func iile unui maestru spiritual. este acela i foc. pute i face acest lucru. putând crea i sus ine o stare de prezen it nivelul identific rii cu con tient intens în timp ce lucreaz cu dvs. Dar dac ave i norocul s întâlni i o persoan intens con tient . Nimeni nu-1 poate face in locul dvs. Rezisten a va înceta dac o ve i con tientiza.Nu neg c v-a i putea confrunta cu o rezisten interioar intens în procesul de renun are la identificarea cu durerea. în acest caz. Cu alte cuvin-i. Unii terapeu i s-ar putea s fie i ei capabili s îndeplineasc aceast func ie. Observa i ata amentul fa de propria dure-:. r mânând prezent ca martor i ini iind astfel transmutarea. e va întâmpla astfel mai ales dac . 48 . el va arde mult mai intens. Fi i foarte atent. dac au dep mintea. Atunci ve i putea s v îndrepta i aten ia asupra corpului-durere.. Dac acest lucru este adev rat în ceea ce v prive te. La urma urmei. Observa i pl cerea ciudat pe care o sim-| în urma faptului c sunte i nefericit. Astfel. obser-va i-v rezisten a. acest lucru poate fi salutar i poate accele-ni procesul. Numai dvs. Observa i impulsul de vorbi despre acest lucru sau de a v gândi la el. dac pute i fi al turi de ea i s o urma i în starea de prezen . în cea mai mare parte a Vie ii dvs. a i tr it în strâns identificare cu corpul-durere emo ional i dac întregul sentiment de sine sau mare parte din el este investit în acesta. frica incon tient identific rii. lumina dvs. Asta înseamn c v ve i pierde identitatea va crea o rezisten c v-a i construit un sine nefericit din corpulputer-tllic la orice tentativ de anulare a durere i crede i c dvs. Când un bu tean care abia a început s ard este pus lâng unul care arde puternic i dup un timp este separat din nou. va deveni cu repeziciune mai puternic . prefera i mai curând s suferi i ² s fi i corpul-durere ² ecât s face i un salt în necunoscut i s risca i s pierde i familiarul sine nefericit. sunte i aceast fic iune construit de minte.

Aceasta creeaz o pr pastie de anxietate. Aminti i-v c 49 mecanisme de ap rare.Originea fricii A i spus c frica face parte din durerea noastr emo ional fundamental . Ce mesaj prime te în mod . o emo ie este reac ia corpului la activitatea min ii dvs. groaz . atâta timp cât v identifica i cu mintea dvs. Cum apare frica i de ce are o pondere atât de mare în vie ile oamenilor? Oare o anumit cantitate de fric nu ajut la autoap rare? Dac nu m-a teme de foc. tr i i aici i acum. este util aplicarea lec iilor înv ate în trecut. Nu i ave i nevoie de fric pentru a evita pericolele întâmpl toare ² ci doar de un minim de inteligen bun-sim . via a v este condus de inele fals. a a cum am ar tat mai devreme. Nu frica este motivul pentru care nu v b ga i mâna în foc. Lucrurile stau astfel chiar dac . fobie . Ea îmbrac multe forme: disconfort. ci faptul c ti i c v ve i arde. se afl în viitor. Pentru asemenea chestiuni practice. tensiune.m. nu se refer la un lucru care se întâmpl acum.a. din fa a pericolului.d. a putea s bag mâna în el i s m ard. inele fals este foarte vulnerabil i nesigur i se consider amenin at în mod inele fals este foarte încrez tor.. privit din exterior. dar nu pute i face fa viitorului. Pute i oricând s face i fa unui lucru care este doar o proiec ie a min ii ² nu pute i face fa Mai mult. Ca urmare a naturii sale iluzorii constant. în timp ce mintea dvs. i în ciuda elaboratelor sale va înso i constant. Starea psihologic de fric este independent de orice pericol concret i imediat. a i putea avea un sentiment asem n tor cu frica. nervozitate. Acest tip de fric psihologic este legat întotdeauna de ceea ce s-ar putea întâmpla. Dvs. Dac cineva v amenin cu focul sau cu violen a fizic . grij . anxietate. i dac v-a i identificat cu mintea i a i pierdut contactul cu puterea i simplitatea Clipei de acum. pr pastia anxiet ii v momentului prezent. dar nu este acela i lucru cu starea Aceasta este o retragere instinctiv psihologic de fric despre care vorbim aici.

nu va mai exista. ve i anula identificarea cu el. nevoia compulsiv i profund incon tient de a avea dreptate. Adev rata putere se afl în interior i v este acum disponibil ." generat de acest mesaj continuu? Frica.. f r a mai fi agresiv sau mânat de sentimente defensive în leg tur cu aceste lucruri. Pute i afirma clar i ferm ce sim i i sau gândi i. Puterea asupra altora este de fapt sl biciune deghizat în putere. i care este emo ia Frica pare s aib multe cauze. frica de moarte afecteaz fiecare aspect al vie ii dvs. A gre i înseamn a muri. observându-l. ca nevoia instinctiv de a avea dreptate într-o discu ie i de a-i dovedi celuilalt c gre e te ² ap rând în felul acesta pozi ia mental cu care v-a i identificat ² este urmare a fricii de moarte.. A a c dvs. pentru sentimentul dvs. astfel. nu din minte. moartea pânde te întotdeauna dup col . Odat ce a i sc pat de identificarea cu mintea. Sentimentul de identitate va deriva dintr-un loc mult mai profund i mai autentic. de identitate nu mai are nicio importan dac ave i dreptate sau nu. 50 . Urm ri i apari ia oric rui fel de sentiment defensiv. chiar i un lucru aparent obi nuit i Änormal". tiparul incon tient se va dizolva rapid. Ce ap ra i? O identitate iluzorie. Din cauza acestui lucru s-au purtat r zboaie i au fost distruse nenum rate rela ii. dar.. în lumina con tiin ei dvs. desigur. de anihilare a sinelui fals. care sunt atât de corozive pentru rela ii. Acesta este sfâr itul tuturor conflictelor i al jocurilor de putere. nu v pute i permite s gre i i. De exemplu.. o entitate fictiv . din interiorul dvs. frica de a fi r nit etc. sentimentul de identitate bazat pe gândire este serios amenin at cu anihilarea. toate fricile reprezint frica de moarte. în aceast stare de identificare cu mintea. sunt amenin at. ca sine fals.constant corpul de la inele fals. Pentru sinele fals. Con tientizând acest tipar. frica de e ec. Atunci când v identifica i cu o pozi ie mental i gre i i. Frica de pierdere. construit de minte? ÄPericol. care este o form de violen . o imagine din mintea dvs. în ultim instan .

Sau pot i chiar continu s se mint . ei constat curând c golul continu s existe i este f r margini. Încercarea sinelui fals de a atinge starea de împlinire Un alt aspect al durerii emo ionale. pentru a se sim i mai comple i. care este o parte intrinsec a min ii conduse de inele fals. putere. Cei mai mul i oameni devin con tien i de ea numai atunci când trec printr-o stare mai intens . de la sinele s u profund. Dar. va avea ca tovar constant frica. o cerin intens . în orice caz. Atunci se simt într-adev r în pericol. înr d cinat în Fiin . Dac este incon tient. succes. din acest motiv. a a cu care v întâlni i pe strad sau pe care o cunoa te i tr ie te într-o stare de fric . Numai intensitatea ei variaz . oamenii se înscriu deseori în grani ele unei nevoi compulsive de gratificare a sinelui fals i caut lucruri cu care s se identifice pentru a putea umple acest gol pe care îl simt în ei în i i. bani. dar le este mult mai greu. Aceast stare fluctueaz între anxietate i groaz la un cap t al scalei i o senza ie vag de nepl cere i sentimentul unui pericol îndep rtat la cel lalt. o nevoie. forma sa de manifestare o nu e ti i constant al lipsei de valoare proprie sau acela c suficient de bun. în primul rând pentru a se putea sim i mai bine cu ei în i i. la al ii este incon tient. pentru c nu se mai pot min i. este deconectat de la puterea sa adev rat . chiar i atunci când ob in toate aceste lucruri. ca o dorin . La unii oameni. acesta este con tient.A a c orice persoan care s-a identificat cu mintea sa i. A a c se lupt s acumuleze posesiuni. îl reprezint un profund sentiment de lips sau de neîmplinire. 51 . Num rul persoanelor care au dep c pute i presupune c aproape orice persoan it identificarea cu mintea este extrem de mic. va fi resim it numai indirect. de a nu fi întreg. recunoa tere sau o rela ie special . Dac reprezint sentimentul nelini titor este con tient.

cu personal sau a familiei. Nu v c uta i sinele în minte. cu excep ia unor intervale foarte scurte. nu v pute i sim i cu adev rat bine. na ionaliste. Ve i afla singur adev rul. nu v pute i sim i împ cat sau împlinit. el are nevoie s se identifice cu lucruri externe. Deoarece inele fals este un sentiment derivat al identit ii. cu sisteme de credin e i apeleaz deseori la recunoa terea social . G si i c este însp imânt tor? Sau este o eliberare s târziu. în care ob ine i ceea ce v-a i dorit. când o dorin i alimentat constant. cu aptitudinile speciale. Niciuna dintre acestea bineîn eles. cât inele fals se identific cel mai des cu posesiunile. cu educa ia rela iile. tocmai a fost împlinit .Atâta timp cât mintea dominat de inele fals v conduce via a. îl ve i afla cel mai târziu în momentul în care ve i sim i C se apropie moartea. va trebui s ti i acest lucru? Mai devreme sau mai acum v vine greu s crede i i. rasiste. cu ocupa ia. cu istoria de via nu sunte i dvs. Secretul vie ii este s Ämori înainte de a muri" ² i s descoperi c nu exist moarte. nu v cer s crede i c nu v pute i reg si identitatea în nimic din toate acestea. cu aspectul fizic. Moartea ia tot ceea ce nu sunte i dvs. Poate c identific ri politice. renun a i la toate aceste lucruri. cu statutul i i cuno tin ele. Are nevoie s fie atât ap rat. religioase i alte identific ri colective. 52 .

în cazul atâtor oameni. Studiul complexit ii min ii v poate transforma într-un bun psiholog. Acesta este motivul pentru care. fapt ce creeaz un sine fals. a a cum studiul nebuniei nu este suficient pentru a aduce s n tatea mintal . Ea se simte vulnerabil i amenin at . nu este nevoie s personal . 1]. nu mai le transforma i într-o s fac acest lucru. explora i nenum ratele sale manifest ri. înainte de a putea s m apropii m car de con tiin a deplin sau de iluminarea spiritual . Nu. ca substitut al sinelui dvs. înr d cinat în Fiin . A i în eles deja mecanismele de baz ale st rii de incon tien : identificarea cu mintea.i men ine i înt ri sentimentul iluzoriu de identitate i se va ata a imediat de problemele dvs. Deveni i Äo ml di dup cum a spus Isus. mare parte din sentimentul lor de identitate este strâns legat de propriile probleme. El este mereu în din vie" [v. adev rat. nu mai ave i nevoie s în elege i sau s afla i prea multe. Dup ce a i în eles principala disfunc ie. Problemele min ii nu pot fi rezolvate la nivelul min ii. Dup ce a i aflat cum opereaz disfunc ia principal . nu este a a. dar nu v va duce mai departe de nivelul mental. a a c tr ie te i dorin .Capitolul 3 S p trundem i mai adânc în clipa de acum Nu v c uta i sinele în minte Simt c mai am multe lucruri de aflat despre felul în care func ioneaz mintea mea. Dup ce 53 . Nevoile sinelui fals sunt f r constant într-o stare de fric ave i nevoie s complex problem sfâr it. Ioan 15. inele fals ador c utarea unui lucru de care s se ata eze pentru a. Desigur.

Nu am mai ti cine suntem. Elimina i timpul. Aceasta creeaz o preocupare continu pentru trecut i viitor ² gândul la recunoa terea momentului prezent i la a-i îng dui s existe treze te nepl cerea. pentru c trecutul face din noi ceea ce suntem azi. îi pute i c uta i pe dvs. în iv în ea i care. Mintea în sine nu este disfunc ional . Ea devine atunci o minte condus de Pune i cap t iluziei timpului. ar însemna s . i emo iile. in loc s -l risipim. Cum înve i un pe te s zboare? Iat care este cheia: pune i cap t iluziei timpului. To i suntem afunda i în ea. include permite min ii s fie a a cum este f r s v împotmoli i în ea. Impulsul apare pentru c trecutul v confer o identitate. Disfunc iile apar atunci când v sinele fals i pune st pânire pe întreaga dv . i mintea se opre te ² dac nu alege i cumva s o pune i la treab . sunte i totuna cu mintea dvs. Dar cum am mai func iona în aceast lume dac am fi lipsi i de sim ul timpului? Nu ar mai exista scopuri pe care s ne str duim s le atingem. stare inele.aceasta s-a întâmplat. Când sunte i prezent. inele fals se poate investi într-o m sur foarte mare în durere i suferin . A te identifica cu propria minte înseamn a fi prins în timp: impulsul de a tr i aproape exclusiv prin memorie i anticipare.i identificarea cu mintea. Amândou sunt iluzii. desigur. Deveni i prezent. a împlinirii sub orice form . Este un instrument minunat. 54 m s -l . ie i i din ea. via . Timpul mintea sunt inseparabile. considera i în mod gre it c dvs. ultimul lucru pe care ei i l-ar dori ar fi s piard Odat ce a i recunoscut c la baza st rii de incon tien st se elibereze. iar viitorul men ine promisiunea salv rii. Cred c timpul este ceva foarte pretios si trebuie s înv folosim cu inteligen . Pare aproape imposibil s sc p m de identificarea cu mintea.

Este singurul punct de acces in lumea lipsita de timp si de forma a Fiintei. S Nimic nu exista in afara Clipei de acum Trecutul si viitorul nu sunt lafel de reale. cu atat pierdeti mai mult din vedere Clipa de acum.i nici nu se va intampla vreodata. Eternul pre-zent este spatiul in care se deruleaza viafa dvs. Va rog. ascultati-m . Ceea ce percepeti ca pretios nu este timpul. Mintea nu poate intelege acest lucru. Nu afi inteles inca pe deplin esenta lucrurilor pe care vi le-am explicat pentru ca incercati sa le intelegeti mental. Clipa de acum este singurul punct care va poate duce dincolo de granitele limita-te ale mintii. trecutul determind fe-lul nostru de afi si modul in care ne percepem si ne compor-tdm in prezent. De ce este eel mai pretios lucru? In primul rand. numai dvs.. Iar obiectivele noastre viitoare determind ac-fiunile pe care le intreprindem in prezent.Timpul nu este deloc pretios. singurul factor care ramane constant. Ea este intr-adevar pre ioasa. ci singurul moment existent in afara sa: Clipa de acum. pentru ca este singurul care exista. pentru ca este o iluzie. puteti. In al doilea rand. Cu cat sunteti mai concentrat asupra timpului ² trecut i viitor ². uneori chiar mai reale decdt prezentul? La urma urmei. 55 . Viata este acum. Este tot ceea ce exista. Nu a existat nicio-data vreun timp in care viata dvs. cel mai pretios lucru care exista. sanufie acum s.

a cum Luna nu are o lumina proprie §i poate doar sa reflecte lumina Soarelui.a trecutul sj viitorul sunt doar palide re-flexii ale luminii. dispare 56 . inmagazinata in minte. totul vi se pare viu. Nimic nu se va intampla vreodata in viitor. apare sub forma Clipei de acum. ale puterii sj ale realitatii prezentului etern. care are un trecut i un viitor. Viitorul este o Clipa de acum imaginata. o amprenta de me-morie. in con§tiin|a se produce o trecere de la minte la Fiinta. Ceea ce considerate trecut este. faceti aceasta tot in Clipa de acum. de la timp la prezenta. Ele i i imprumuta realitatea de la Clipa de acum. tot as. In momentul intelegerii. nu-i asa? Nimic nu s-a intamplat vreodata in trecut. gandit sau simtit vreun lucru in afara Clipei de acum? Credeti ca se va intampla vreodata? Este posibil ca un lucru sa se intample sau sa existe in afara Clipei de acum? Raspunsul este evident. eman prezen a Fiintei. Cand apare. toate se intampla in Clipa de acum. o proiectie a mintii. trecerea de la timp la prezenta se produce uneori de la sine. facut. Cand va ganditi la viitor. de fapt. trecutul §i viitorul nu au realitate proprie. reactivati aceasta amprenta ² tot in prezent. As.A existat vreodata un moment cand ati trait. Cand va amintiti trecutul. Esenta cuvintelor mele nu poate fi inteleasa de minte. Brusc. a unei Clipe de acum mai vechi. S Cheia dimensiunii spirituale În situatiile in care viata ne este amenintata si avem nevoie de o reactie rapida. totul se intampla in Clipa de acum. radiaza energie. Personalitatea. Evident.

Dar dvs. poate însemna moarte. ' Motivul pentru care unii oameni ador activit ile periculoase. Din nefericire. acest lucru nu este afirmat în temple sau biserici. se pare c ea a r mas un secret. chiar trebuie s acum. de gânduri. 57 i natura radical recunoscut . Dumnezeu dân-du-le totul din plin. Dac intra i într-o biseric .i dea seama c ele sunt f cute pentru a fi tr ite i pentru a aduce . dar în acela i timp foarte vigilent . mae trii spirituali din toate tradi iile au ar tat c aceast Clip de acum este cheia dimensiunii spirituale. Nimeni nu pare s . în mod sigur. ace ti oameni ajung dependen i de o anumit escalada i versantul nordic al Eigerului pentru asta. Cu toate acestea. cum ar fi escaladarea mun ilor. Sau poate c ve i auzi versetul despre florile a acestor înv turi nu este câmpului care nu î i fac griji pentru ziua de mâine. nu stare chiar P r sirea prezentului. de i poate nu îl con tientizeaz .momentan i este inlocuita de o intensa prezenta con tient . de povara personalit ii. este acela c îi for eaz s st ruie în Clipa de acum ² în starea de tr ire intens care este eliberat de timp. foarte lini tit . cursele de ma ini etc. Profunzimea o profund transformare interioar . Pute i intra în aceast S Din timpuri str vechi. ci tr iesc lejer în Clipa de acum atemporal . R spunsul de care este nevoie vine din aceast stare de con tiin . i pentru o secund . de probleme. ve i auzi poate citate din Evanghelii. activitate pentru atingerea st rii respective. ca ÄNu v îngriji i de ziua de mâine" i ÄCel ce se apuc de arat i se uit peste um r nu este potrivit s intre în împ r ia Cerurilor".

pentru a le distrage elevilor s i aten ia de la timp. care nu solicit r spuns mental. a rezumat foarte frumos toate acestea: ÄTimpul este cel care împiedic lumina s ajung la noi. marele maestru spiritual din secolul al XIII-lea. Meister Eckhart. nimic din ceea ce nu sunte i dvs. se dizolv . O întrebare S Clipa de acum este central i în înv turile sufite. atât de profund prezent. Este f cut s v aduc similar din tradi ia Zen este: ÄDac nu acum. toate problemele dvs. Iar Rumi. atunci când?" un aten ia i mai profund în Clipa de acum. în Clipa de acum. 58 . marele poet i maestru al sufismului. declara: ÄTrecutul i viitorul îl iau pe Dumnezeu din fa a ochilor no tri. Suferin a are nevoie de timp. nici o suferin . Rinzai. Sufi ii au un proverb: ÄCredinciosul sufit este fiul timpului prezent". Marele maestru Zen. încât nici o problem . ramura mistic a Islamului. în iv s nu continue s supravie uiasc în dvs. ea nu poate supravie ui în Clipa de acum. în absen a timpului.S Toat esen a filozofiei Zen se reduce la a te men ine mereu pe muchia de cu it a Clipei de acum ² la a fi atât de complet. ridica deseori degetul i întreba: ÄCe ne lipse te în acest moment?" O întrebare profund . Nu exist obstacol mai mare în calea c tre Dumnezeu decât timpul". arde i-le în foc pe amândou ".

O cunoa tere despre care mintea nu tie nimic. Este posibil ca un astfel de moment s fie vreodat mai mult decât o str fulgerare? V-a i eliberat de timp pentru un moment. ci numai o imagine i moart a lui. Con tiin a Fiin ei a devenit parte din percep ia dvs. Nu tiu cum am f cut. o cunoa tere care nu Äomoar " spiritul. Odat i în fiecare lucru.S Acum un moment. numai culorile p reau mai vii i mai vibrante. pe care îl sim eam drept esen a acestui copac. ci con ine o iubire i un respect profunde pentru tot ceea ce exist . spiritul s u interior.. dar acum a fost ceva diferit. Mintea nu poate cunoa te copacul. o parte din acea con tiin simt c începe s -mi scape. dar am ajuns s fiu con tient de ceva invizibil. ci con ine doar etichete. Vede i. Numai Fiin a poate cunoa te direct. Mintea mea nu v poate cunoaste pe dvs. Când m uit acum la copac. Este greu de explicat. când a i vorbit despre prezentul etern i despre irealitatea trecutului i a viitorului. Percep ia extern nu s-a schimbat prea mult. judec i. fapte i opinii despre dvs. m-am surprins ui-t ndu-m la copacul care se vedea pe geam. dac plat vre i. A i trecut în Clipa de acum i astfel a i perceput copacul f r ecranul min ii. Dar acum avea o dimensiune în plus. care tr ie te în fiecare fiin misterul vie ii. Poate cunoa te numai fapte sau informa ii despre el. O cunoa tere care nu distruge sacra-litatea cu i dimensiunea atemporal vine i un alt fel de cunoa tere. experien a se retrage deja în trecut. Acum îmi dau seama c mai înainte nu v zusem cu adev rat copacul. M mai uitasem la el de câteva ori i mai înainte. dar lucru. 59 . i într-un fel f ceam parte din acest este înc prezent .

ca observator. al emo iilor i al reac iilor dvs. indiferent cât a fost ea de frumoas sau de profund . Ambele sunt iluzorii. în momentul în care v da i seama c nu sunte i prezent. Totu i. de obicei. Nucritica i i nu analiza i ceea ce observa i. necontrolat. observa i reac ia. a i devenit prezent. De câte ori sunte i capabil s v observa i mintea înseamn c nu mai sunte i prins în capcana ei. De ceea permanent . Dar o singur experien nu este suficient . fa de momentul prezent. Prin autoobservare. atunci când ajunge s st -i pâneasc peste toate aspectele vie ii dvs. Urm ri i gândul. iar în final i pe sine. sim i i emo ia.. A i întrev zut pentru o clip felul în care atemporalitatea vâ poate transforma percep iile. Fi i cel pu in la fel de interesat de reac iile dvs. Nu face i din ele o problem personal . Ie i i din dimensiunea ce avem nevoie i încerc m acum s ob inem este o schimbare de con tiin A a c anula i vechiul tipar de negare i rezisten v retrage i aten ia din trecut i viitor ori de câte ori nu v temporal cât de mult pute i în fiecare zi. poate foarte bine s I distrug toat via a de pe planet .Exist un loc pentru minte i cuno tin ele ei. Este lumea practic a vie ii de zi cu zi.i gazda. Fi i prezent ca observator al propriei min i ² al gândurilor. ca fiind mai bun sau mai r u decât prezentul. care. i atunci ve i sim i ceva mai puternic decât toate aceste 60 . Ve i observa c viitorul este imaginat. Dac vi se pare greu s intra i direct în Clipa de acum. inclusiv rela iile pe care le ave i cu alte persoane i cu natura. Dac sau o anticipare pl cut . viitorul imaginat este mai bun. A intervenit un alt factor. Obi nui i-v s sunt de folos. Observa i de asemenea cât de des vi se îndreapt aten ia spre trecut sau spre viitor. un lucru care nu apar ine min ii: prezen a dvs. pe cât sunte i de persoana sau situa ia care le-a produs. el v ofer o speran creeaz anxietate. se transform într-un parazit monstruos. Dac este mai r u. în diferite situa ii. începe i cu observarea tendin ei obi nuite a min ii de a dori s evadeze din Clipa de acum. ve i fi automat mai prezent în via a dvs. distragându.

S O prezen puternic intens este necesar atunci când anumite situa ii declan eaz o reac ie cu o înc rc tur emo ional . Energia care îi este retras min ii se transform în prezen .. De fapt. Acest lucru nu v afecteaz capacitatea de a v folosi de timp ² de trecut sau de viitor ² atunci când ave i nevoie s -1 utiliza i în chestiuni practice. Când o ve i folosi. devine mult mai u or s temporal ori de câte ori nu ave i nevoie de timp în scopuri practice i s p trunde i mai adânc în Clipa de acum. mai concentrat . apare o provocare ce declan eaz frica. V justifica i. exist Äincon tient". ci tiparul de reac ie. ² deveni i una cu ea.. ataca i. 61 i nu v afecteaz nici capacitatea de a v folosi mintea. atunci când imaginea de sine v este amenin at . Dup ce a i sim it ce a fi prezent. chiar o amplific . Identificarea cu mintea creeaz înseamn acesteia mai mult energie. în spatele con inuturilor min ii. numai c aceast fiin dvs. Reac ia sau emo ia pune st pânire pe dvs. observarea min ii deschide dimensiunea alege i pur i simplu s ie i i din dimensiunea atemporalit ii. O pune i în practic . Identificarea cu mintea îi confer energia. i prezen a lini tit . tendin a de a deveni nu sunte i când în via a dvs. care observ . de exemplu. mintea va fi mai . îi ar ta i celuilalt c gre e te. mintea în modul ei obi nuit de supravie uire. rapid .. observarea îi retrage min ii mai mult timp. când Älucrurile merg prost" sau când este reactivat un complex emo ional din trecut. în aceste momente. v ap ra i.lucruri pe care le observa i: îns observatorul t cut.

Renun area la timpul psihologic înv a i s folosi i timpul pentru aspectele practice ale vie ii ² putem numi acest interval Ätimp cronologic" ². momentul prezent r mâne factorul esen ial: orice lec ie din trecut devine relevant i se aplic acum. stabilirea obiectivelor i efortul de a le duce la îndeplinire.. De exemplu. dar este eliberat de timpul psihologic. prin intermediul tiparelor i al legilor fizice.a. în cazul în care continua i s v gândi i la ea i s v critica i. s ave i remu i sau un sentiment de vinov ie. care este identificarea cu trecutul i proiec ia compulsiv în viitor. Timpul cronologic nu înseamn numai a stabili o întâlnire sau a planifica o excursie. Cu alte cuvinte. Orice planificare i orice c(ort de a atinge un anumit scop au loc acum. Dar chiar i aici. atunci face i din nou gre eala de a transforma incidentul într-un aspect Äpropriu i personal": face i din el o parte a sentimentului de sine i îl transforma i în 62 . dar imediat ce a i rezolvat problemele practice reveni i la con tiin a prezentului.m. înv ate din trecut. în care nu ne pu-Icm descurca f r s recurgem la trecut sau la viitor. în acest fel. Când exersa i aceasta. nu ve i acumula un Ätimp psihologic". El include i a înv a din trecut pentru a nu repeta acelea i gre eli la nesfâr it. concentrarea aten iei se identific întotdeauna cu Clipa de acum.d. o con tiin periferic a timpului. de i ea are înc foloseasc timpul cronologic. matematice . dac în trecut a i f cut o gre eal i acum a i înv at din ea folosi i timpul cronologic. în sfera vie ii practice. predic iile legate de viitor. fi i atent s nu transforma i timpul fonologie în timp psihologic f r s v da i seama. i abordarea unor c i adecvate de ac iune în baza predic iilor noastre. ea ontinu s În cazul unei persoane ce a atins iluminarea. Pe de alt parte.

Când spun c Ätimpul este o iluzie". dar nu pot s fiu pe deplin de acord cu dvs. de a atinge. dar odat în eles complet. C l toria vie ii dvs. încât s-ar putea s v fie greu s îl în elege i. Timpul atunci în timp psihologic. s vi se par lipsit de sens. Nu mai reu i i s vede i i s mirosi i florile de la marginea drumului i nici nu mai sunte i con tient de frumuse ea i miracolul vie ii care se desf oar în jurul dvs. nu mai este o aventur . ti i unde dori i s ajunge i. împlinirea sau un sentiment mai complet de identitate. folosi i timpul cronologic. S În eleg suprema importan a Clipei de acum. acesta poate t ia cu repeziciunea unei s bii prin h i ul straturilor de complexit i i Äprobleme" create de minte. dar respecta i i acorda i cea mai mare aten ie pasului pe care îl face i în momentul prezent. Da i-mi voie s repet: prezentul este tot ce ve i avea vreodat . care este întotdeauna legat de un fals sentiment de identitate. Clipa de acum nu mai este respectat . s nu fie Äacest . devine o nevoie obsesiv de a ob ine. Dac v concentra i excesiv asupra scopului. când spune i c timpul este în totalitate o iluzie. poate pentru c încerca i s ob ine i prin el fericirea. lipsit de valoare intrinsec . decât atunci când sunte i prezent în Clipa de acum.timp psihologic. Nu este o realitate? 63 un moment în care via a dvs. Refuzul de a ierta implic în tnod necesar greaua povar a timpului psihologic. de a Äreu i". Este redus cronologic se transform la o simpl treapt spre viitor. Dac v stabili i un obiectiv i încerca i s îl atinge i. V amintesc pur i simplu un fapt ² un fapt atât de evident. Nu va exista niciodat moment". nu inten ionez s exprim un adev r filozofic.

sub forma ideologiilor. ² va fi atins . comunismul ² sau orice fel de na ionalism ² ori ca sistemele religioase rigide. torturarea i omorârea oamenilor în prezent. Scopul este o idee. de exemplu. eluri. alerga i mereu dup emo ii i pl ceri noi? Crede i c aduna i mai multe lucruri ve i fi mai împlinit.? 64 ri comuniste. în care salvarea. un iad în grav i Este un exemplu cutremur tor despre felul în care credin a într-un rai viitor creeaz c timpul psihologic este o boal mental . prin urmare. De exemplu. eliberare etc. mai bun Sau mai întregit din punct de vedere psihologic? A tepta i un b rbat sau o femeie care s dea un sens vie ii dvs. ca sexul. De multe ori. drogurile sau fiorii de fric dac ori entuziasm? V oncentra i mereu s deveni i. se estimeaz c au fost omorâ i circa 50 de milioane de oameni pentru progresul cauzei comunismului. mâncarea. un punct în proiec ia mental viitorului. mijloacele de a ob ine aceste lucruri implic înrobirea. Mai poate exista vreo îndoial periculoas ? Cum func ioneaz acest tipar mental în via a dvs. sunt doar mijloace pentru atingerea unui scop? Satisfac ia se afl întotdeauna dup col sau este redus la scurte momente de pl cere. indiferent sub ce form ar fi prezentat ² fericire. ce func ioneaz lazându-se pe presupunerea implicit c binele cel mai mare se afl în viitor i. scopul atingerii lui justific mijloacele. ca na ionalsocialismul. China i alte prezent.7 încerca i mereu s ajunge i în alt loc decât cel în care v afla i? Cea mai mare parte a ac iunilor dvs. s realiza i i s atinge i diver-:. b utura. Ele apar.Nebunia timpului psihologic Nu ve i mai avea nicio îndoial asupra faptului c timpul psihologic este o boal mental dac îi ve i observa manifest rile colective. împlinire. egalitate. pentru construirea unei Älumi mai bune" în Rusia.

de reac ie i de dorin sunt aplicate în performan e ce repet la nesfâr it un scenariu din mintea dvs. dar deformeaz sau ascunde realitatea prezent . Trecutul însu i se perpetueaz prin lipsa prezen ei. A i continua pur i simplu s lemn. acum o persoan aplica i acelea i tipare condi ionate. desigur. prospe imea.În starea de con tiin normal . în aceste condi ii. în loc s omoare 10 sau 20 de persoane cu o bât de poate omorî un milion de indivizi doar printr-o ap sare pe buton. într-un cadru mai luxos. nu poate fi tr it decât în Clipa de acum. dar transform rile reale sunt rare i depind de capacitatea dvs. Î i pierde capacitatea de a vibra. Ceea ce percepe i ca viitor este o parte intrinsec a st rii prezente de con tiin . iar lucrurile pot deveni mai bune în viitor i deseori a a se i întâmpl . de identificare cu mintea sau starea de neiluminare. puterea i poten ialul creator infinit care stau ascunse în Clipa de acum sunt camuflate în totalitate de timpul psihologic. Dac mintea dvs. Oamenii au înv at s divid atomul.. Vechile tipare de gândire. viitorul este o replic a trecutului. de emo ie. De obicei. Negativismul i suferin a î i au r d cinile în timpul psihologic 'Dar credin a c viitorul va fi mai bun decât prezentul nu este întotdeauna o iluzie. care v confer un fel de identitate. de a fi suficient de prezent pentru a dizolva trecutul cu ajutorul puterii Clipei de acum. Calitatea con tiin ei dvs. Atunci mintea creeaz o obsesie a viitorului pentru a evada dintr-un prezent nesatisf c tor. via a dvs. Sunt posibile schimb ri superficiale. Prezentul poate fi oribil. de comportament. în acest moment este ceea ce d form viitorului ² care. este foarte împov rat de trecut. Pute i câ tiga 10 milioane de dolari f r ca schimbarea adus de acest fapt s fie mai pu in superficial . sentimentul de uimire i extaz. ve i tr i acelea i lucruri. Este aceasta o schimbare autentic ? 65 .

Disconfortul. Dar pân probleme a min ii ² ata amentul ei fa când nu a i rezolvat principala disfunc ie generatoare de de trecut i viitor i negarea Clipei de acum ² problemele sunt în realitate interschimbabile. tensiunea. dintr-un punct de vedere conven ional. resentimentele. i.Dac determin numai calitatea con tiin ei dvs. Deci. Cei mai mul i oameni descoper con tiin c le este greu s cread în posibilitatea unei st ri de complet eliberate de orice form de negativism. suferin ele. dar nu a i deveni mai prezent.? Gradul prezen ei dvs. ca o umbr 66 .. regretul. am r ciunea i toate formele de lips a iert rii sunt produse de abunden a trecutului i de insuficien a prezen ei. mai con tient. este adev rat. Crede i c ele sunt produse de situa ii specifice din via a dvs. Dac ast zi a i îndep rta în mod miraculos toate problemele dvs. grijile ² toate formele de fric produse de abunden a viitorului ² sunt i de insuficien a tr irii prezentului. Poate c v va fi greu s recunoa te i c timpul este cauza suferin elor sau a problemelor dvs. v ve i trezi curând cu un set similar de probleme sau motive de suferin . stresul. Vinov ia. S Toate atitudinile negative sunt produse de o acumulare a timpului psihologic i o negare a prezentului. singurul loc unde este posibil apari ia unei schimb ri autentice i unde trecutul poate fi dizolvat este Clipa de acum. i cu toate acestea. Este promisiunea salv rii. ci chiar acum i aici. anxietatea. nu într-un de eliberare despre care ne vorbesc toate înv viitor iluzoriu. în acest moment determin viitorul. atunci ce anume calitatea con tiin ei dvs. triste ea. ceea ce percepe i drept cauze ale suferin ei sau ale nefericirii dvs. tocmai ea este starea turile spirituale.

i m-a min i singur dac a încerca s m conving c totul este bine. când în mod clar nu este a a. dar speran a v face s v concentra i asupra viitorului i aceast concentrare continu pe viitor perpetueaz negarea prezentului i. Anumite lucruri din trecut n-au mers a a cum a i dorit dvs. Pentru mine. Nu ajunge i niciodat libert ii. Este un fapt. Ave i dreptate. Speran a este cea care v face s merge i înainte. în final. se afl în prezent. 67 ajut s merg înainte este speran a sau posibilitatea ca situa ia s se . i acum v împotrivi i lucrurilor care exist deja. Din întâmplare. nu este deloc eliberator. Ceea ce m îmbun t easc în viitor. sunt extrem de nefericit în acest moment. Mai de ceea ce s-a întâmplat în trecut. Este timpul psihologic: trecut i viitor. momentul prezent este extrem de nefericit. când de fapt ea este complet acaparat de timp. Doar ave i impresia c aten ia dvs. în acest punct pentru c v afla i deja în acest punct acum. exist o singur problem autentic : mintea ata at de timp. Ceea ce considera i Ävia " ar trebui mai curând s manifesta i înc o anumit rezisten fa se numeasc Äsitua ie de via ". din acest motiv. Prezen a în Clipa de acum este cheia Descoperirea vie ii dincolo de situa ia de via Nu în eleg cum a putea s fiu liber acum. Nu pute i fi i nefericit i total prezent în Clipa de acum. Nu pot s cred c a putea ajunge vreodat într-un punct în care s fiu complet eliberat de problemele mele. a a c nu pute i fi liber decât acum. Nu exist salvare în timp. nefericirea dvs. Nu v pute i elibera în viitor.care v urmeaz oriunde a i merge.

nu interpreta i. Care este diferen a? Situa ia dvs. C uta i Äpoarta strâmt via a la acest moment. Accepta i însu irile tuturor . prezent de via este o construc ie a min ii. care duce spre via ". de via acum. sim i i prezen a Fiin ei. Con tientiza i spa iul care le permite tuturor lucrurilor s existe. A a c . nu peste 10 minute. cu i f r lucrurilor. Vede i lumina. nu face i aprecieri despre ele. dar ea r mâne totu i situa ia mea prezent vie ii dvs. face i pu in loc. texturile. Asculta i sunetele. Tr i i în locul în care v afla i. 68 i accepta i i iese. formele. i s ne concentr m asupra trecut. Uita i-v în jur. de via majoritatea a a i sunt ² dar descoperi i dac ave i vreo problem în acest moment. sim i i aerul cum intr corpul dvs. Folosi i-v pe deplin sim urile. Observa i-v ritmul respira iei. ori de câte ori pute i. Atinge i ceva ² orice ². nu mai exist loc pentru ceva nou. Reduce i-v exist în timp. Nu mâine. ci acum. Asculta i lini tea din spatele sunetelor. sim i i energia vital din dvs. exist acum. Permite i-le tuturor lucrurilor s existe. de via Situa ia dvs. este real .Este adev rat c situa ia mea de via prezent este rezultatul lucrurilor care s-au întâmplat în i faptul c sunt blocat în ea m face nefericit. culorile. Situa ia dvs. Via a dvs. Con tientiza i prezen a t cut a fiec rui lucru. Haide i s uit m pentru moment situa ia dvs. crea i un spa iu pentru a descoperi via a din spatele situa iei de via . nu mai exist loc pentru solu ii. Ave i vreo problem acum? Când sunte i asaltat de probleme. Privi i. Se nume te Clipa de poate fi plin de probleme ² Via a dvs. P trun-de i mai adânc în Clipa de acum.

Am o senza ie de u urare..L sa i în urm lumea mortificat a abstrac iei mentale. S Toate problemele sunt iluzii ale min ii M simt ca i cum a fi sc pat de o povar uria . Problemele sunt construc ii ale min ii i au nevoie de timp pentru a supravie ui. Ie i i din mintea nes n toas care v sec tuie te de energia vital . Exist numai situa ii ² pe care le rezolv m în prezent sau le accept m ca atare. nu-i a a? Ele nu au fost rezolvate. S Nu îmi da i niciun r spuns. Ele nu pot supravie ui în realitatea Clipei de acum. ci de în elegerea faptului c nu exist probleme.. care otr ve te i distruge încet P mântul... este absorbit de Clipa de acum. ca parte din însu irile prezentului. dar problemele m a teapt dup col . Nu am sc pat doar temporar de ele? Chiar dac v-a i trezi în paradis. nu ar trece mult i mintea dvs. Este posibil s fie vorba de o situa ie care trebuie s fie ori 69 . V trezi i dintr-un vis al timpului în prezent. M simt eliberat. ar spune Äda. pentru c este imposibil s ave i probleme atâta vreme cât aten ia dvs." în ultim instan . pân când ele se schimb sau pot fi rezolvate. Concentra i-v asupra Clipei de acum i spune i-mi ce problem ave i în acest moment. dar. nu este vorba de rezolvarea problemelor. a timpului.

Nu ve i face aceast alegere decât dac sunte i într-adev r s tul de suferin . nici spa iul dvs. Nu voi mai crea probleme. nu-mi voi mai provoca durere. ori acceptat . ti i c aceasta nu a constituit de fapt o problem . atunci nu le-o ve i mai aduce nici celorlal i. Mintea nu a avut timp s Älucreze" i s o transforme într-o problem . .rezolvat . nu ve i mai contamina nici frumosul P mânt. transformând-o astfel incon tient într-o component a sentimentului dvs. în loc s v concentra i pe singurul lucru pe care îl pute i face acum. în condi iile în care nu v ve i mai crea dureri dvs. de via 70 i de moarte. Este normal ² i nebunesc. Purta i în minte povara nes n toas a sute de lucruri pe care trebuie sau va trebui poate s le face i în viitor. ea este foarte radical . De i este o alegere simpl . sentimentul Fiin ei. i nu ve i fi în stare s v ine i de cuvânt pân la sfâr it decât dac accesa i puterea Clipei de acum. interior negativismul cre rii de probleme. f r a avea inten ia autentic M posibilitatea de a întreprinde vreo ac iune în momentul prezent. o simpl decizie: indiferent de ceea ce se întâmpl . Nu este nevoie decât de o simpl alegere. De asemenea. decât dac sim i i c nu o mai dori i. încât v pierde i sentimentul de a tr i. ÄProblem " înseamn s v men ine i mental într-o situa ie. i nici psihicul uman colectiv cu S Dac v-a i aflat vreodat într-o situa ie periculoas . De ce s o transform m într-o problem ? De ce am transforma ceva într-o problem ? Nu este via a suficient de provocatoare i a a? Pentru ce mai ave i nevoie i de probleme? Mintea ador în mod incon tient problemele pentru c ele v ofer un fel de identitate. de identitate. în iv . Când crea i o problem . Deveni i atât de cople it de situa ia de via . crea i durere.

în alte momente. ci un r spuns intuitiv la situa ia dat . Se simt amenin a i de faptul c vor fi deposeda i de sentimentul a ceea ce sunt. Oricum. nu exist Un pas uria în evolu ia con tiin ei Am tr it pentru o clip aceast stare de eliberare de minte i timp pe care a i descris-o. fie supravie ui i. nu este o problem . aceasta fiind legat fric . este mai eficient s nu face i nimic ² s mintea st pânit de timp. i-au definit în mod incon tient întreaga lor identitate în termenii problemelor sau suferin elor lor. Mult vreme. Acesta este motivul pentru care exist atât de multe povestiri despre oameni obi nui i care au devenit brusc capabili de fapte de un curaj incredibil. desigur.într-o situa ie de urgen . mintea se opre te. dar trecutul i viitorul sunt atât de puternice. fie nu supravie ui i. deveni i total prezent în Clipa de acum i conducerea este preluat de un lucru infinit mai puternic. Va exista i o mai mare probabilitate de reu it . r mâne i pur i simplu centra i în clipa întotdeauna. de identitatea lor. încât nu pot r mâne în afara lor mult vreme. Deoarece în momentul prezent nu exist probleme. 71 . când reac ioneaz descoperi i c prezent . le gândesc sau le fac sunt motivate de fric . Nu va fi o simpl reac ie bazat pe condi ion rile trecute ale min ii. Cine ar mai fi ei f r acestea? Mare parte din lucrurile pe care oamenii le spun. Dac ar ap rea o situa ie în care s fie nevoie s reac iona i imediat. într-o situa ie periculoas . ac iunile dvs. ar fi clare i incisive. Au investit mult timp i efort într-un fals sentiment de sine. în cazul în care pornesc de la con tiin a momentului prezent. Unii oameni se înfurie când m aud spunându-le c problemele sunt iluzii. de concentrarea asupra viitorului i de pierderea nici contactului cu Clipa de acum.

Cooperarea dvs. întreba i-v : oare fac ceea ce fac cu bucurie. Procesul nu este inevitabil sau automat. Dar ceea ce încerc m noi s facem aici este parte din transformarea profund a con tiin ei colective a planetei i chiar dincolo de aceasta: trezirea con tiin ei din visul materiei. nu trebuie neap rat s v schimba i modul în care o realiza i. aceast schimbare este inevitabil ? Este o problem de perspectiv . Nu folosesc cuvântul Ädiabolic". Ceea ce facem i ceea ce kse întâmpl constituie în fapt un singur proces. cu distrugerea vechiului mod de func ionare a con tiin ei sau mai curând a numesc incon tien incon tientului: este acesta un llucru pe care trebuie s -l facem sau se va întâmpla oricum? idic . al formei i al separ rii.Con tiin a limitat de timp este profund înr d cinat în psihicul uman. pentru c sunte i una cu totalitatea con tiin ei. Acorda i aten ie deplin tuturor lucrurilor pe care . Este mai util s o sau nebunie. este o parte esen ial . pute i folosi un i relaxare? criteriu simplu. Spargem tiparele mentale care au dominat via a uman de miliarde de ani. Dar fnu exist nicio garan ie c omenirea va realiza aceast trans-[formare. Sfâr itul timpului. Dac nu exist bucurie. atunci timpul mascheaz momentul prezent i via a este perceput ca o povar sau i relaxare în ceea ce face i. u urin o lupt . încerca i s 72 decât rezultatului pe care dori i s -l ob ine i prin ele. Poate fi suficient s întotdeauna mai important Dac nu. nu le pute i separa. ÄModalitatea" este acorda i mai mult aten ie ac iunilor decât Äactivitatea". Oricum l-a i privi. ans de supravie uire ca ras . este un salt de dimensiuni cuantice în evolu ia con tiin ei i în acela i timp igura noastr Bucuria de a tr i Pentru a afla cu certitudine dac v-a i l sat guvernat de timpul psihologic. Tiparele mentale care au creat o suferin În leg tur inimaginabil pe o scar vast . u urin schimba i activitatea.

de via . la 73 turi spirituale despre existen . Imediat ce aten ia dvs. iubire i corectitudine ² S A a c nu urm ri i rezultatele ac iunii dvs. sentimentul de sine deriv din Fiin . se nume te Karma Yoga. nevoia psihologic de a deveni orice altceva decât sunte i deja nu mai exist . în lume. Aceasta implic i o acceptare complet a ceea ce este. iar via a va începe s chiar i cele mai simple ac iuni. în Bhagavad Gita. toat se deruleze cu u urin i bucurie. se îndreapt spre Clipa de acum. Când încercarea compulsiv de a ne rupe de Clipa de acum înceteaz . Nici e ecul. ² acorda i aten ie ac iunii în sine. nu mai sunte i ata at de rezultate. În absen a timpului psihologic. nu din trecutul personal. Rezultatele vor veni de la sine.vi le aduce în fa prezentul. una dintre cele mai vechi i mai frumoase înv fa Äac iunea dedicat ". Imediat ce ve i începe s dizolva. A i descoperit via a în spatele situa iei dvs. respecta i momentul prezent. Ea este descris . pentru c nu nefericirea i chinul se vor pute i acorda o aten ie total unui lucru c ruia încerca i în acela i timp s -i opune i rezisten . De aceea. tot ceea ce face i abund de un sentiment de grij . Aceast atitudine este un exerci iu spiritual foarte puternic. Când ac iona i prin prisma con tiin ei prezentului. lipsa ata amentului drept calea c tre de rezultatele ac iunilor dvs. o lini te i o pace interioar . nici succesul nu mai au puterea de a v schimba starea interioar de contopire cu Fiin a. împlinirea i satisfac ia nu mai depind de viitor -² nu mai a tepta i de la el salvarea. bucuria Fiin ei inund tot ceea ce face i. De aceea. sim i i o prezen .

74 . nici fericirea dvs.. Totul este respectat. Aceasta este lumea formei. care pentru inele fals reprezint pierderea identit ii. dar nu ve i mai avea preten ia iluzorie ca un lu-pcru sau o persoan din viitor s v salveze sau s v fac fe-Iricit. stare de împlinire. pute i s v îmbog i i. a câ tigului i a pierderii. Formele se nasc i mor. a i plin de via . cum a i putea s nu reu i i? A i reu it deja. Elicâ tigului i a pierderii. succes. vom mai fi capabili sau vom mai dori s atingem obiective motivat de fric . a na terii i a mor ii. În aceast exterioare? Desigur. Nu mai cere i ca aceste situa ii. nu v ve i mai urm ri obiectivele cu o hot râre înver unat . sunte i deja complet. nemul umire sau de nevoia de a deveni cineva. Când sentimentul dvs. dar nimic nu mai conteaz . furie. actual de via . când v elibera i de Ädevenire" ca nevoie psihologic . este posibil s mai existe lucruri pe care s fie nevoie s le ob ine i sau s i le îndeplini i. locuri sau oameni s v fac fericit i nu mai suferi i apoi când toate acestea nu v îndeplinesc a tept rile. totu i dvs. Nu mai c uta i permanen a acolo unde ea nu poate fi g sit : în lumea formei. vede i eternul din spatele formelor. i astfel v elibera i de fric . Nici nu ve i r mâne inactiv din cauza fricii de e ec. la un nivel mai profund. Când aceasta este stai ea Fiin ei dvs. s dobândi i cuno tin e. iar când ve i realiza acest lucru ve i sim i în spatele lu-rcrurilor pe care le face i o energie vesel |berându-v de timpul psihologic. condi ii. dar în dimensiunea mai profund a Fiin ei sunte i complet i în întregime Clipa de acum. Totu i. în ce prive te situa ia dvs. s v elibera i de anumite lucruri.nivelul situa iei de via . i nici sentimentul de sine nu mai depind de rezultate. de sine deriv din Fiin . ti i c Äniciun lucru real nu poate fi amenin at".

un eveniment sau o emo ie într-o problem personal acum este pierderea Fiin ei. Pierderea Clipei de acum este problema. Când fiecare celul a corpului dvs. Reprezint cea mai profund transformare a con tiin ei pe care v-a i putea-o imagina. atunci se poate spune c v-a i eliberat de timp. ce importan avea acest lucru în via a mea? Tot trebuie s tr iesc într-o lume complet dominat de timp. trebuie s îl tr i i. Pierderea Clipei de . Dar mâine tot va trebui s -mi pl tesc facturile i tot voi îmb trâni i voi muri. în ultim instan . în cazuri rare schimbarea se produce radical i dramatic. cum a putea spune vreodat c m-am eliberat de timp? Nu facturile de mâine sunt adev rata problem . 75 va i în suferin . Disolu ia corpului fizic nu este o problem . Deci.Capitolul 4 Strategii ale min ii de evitare a Clipei de acum Pierderea Clipei de acum: iluzia fundamental Chiar dac accept în întregime c . A te elibera de timp înseamn a te elibera de nevoia psihologic de trecut pentru a avea o identitate i de viitor pentru a atinge satisfac ia. timpul este o iluzie. Acceptarea intelectual nu este decât o alt credin prezent încât s simt c vibreaz de via i nu va conta prea mult în via a dvs. este atât de i când pute i sim i aceast via bucurie a Fiin ei. sau mai degrab iluzia principal care transform o simpl situa ie. ca toat lumea. în fiecare moment ca Pentru a în elege acest adev r.

niciodat . predominant . Aceasta se întâmpl de obicei printr-o abandonare total în mijlocul unei suferin e intense. Pierde i clipa prezent . In primul rând. ori de câte ori realiza i c a i pierdut clipa de fa . ci perioade mai lungi de timp. Cei mai mul i i lipsa ei. începe i s con tientiza i cât de rar aten ia dvs. ve i oscila un timp între con tiin i starea de identificare cu mintea. Când vorbesc despre starea obi nuit de incon tien . Dup ce a i tr it de câteva ori aceast stare atemporal de con tiin . între starea de prezen înainte de a v fixa ferm în starea de i înainte de a fi pe deplin con tient. prezen a devine starea dvs. majoritatea oamenilor nu fac altceva decât s oscileze între nivelul obi nuit al incon tien ei i o f incon tien 76 profund . Starea obi nuit de incon tien Dup cum i incon tien a profund vise i cea a La ce v referi i când vorbi i despre diferite niveluri de incon tien ? ti i probabil. Cei mai mul i oameni trebuie s munceasc pentru ea. f r a fi recunoscut ca atare. In mod similar. în final. Apoi. prezen a fie nu este experimentat oameni oscileaz nu între con tiin numai accidental i pentru scurt timp. cu . A a c prezen . alege i s asupra prezentului mai degrab decât asupra trecutului sau a viitorului i. din perspectiva timpului cronologic. adic necon tientizare. în cazul majorit ii oamenilor. m refer la identificarea cu gândurile i cu emo iile personale. începe i s oscila i între aceste dimensiuni ale timpului succes: aceast con tiin i prezen ei. ci între diferite niveluri de incon tien . din ce în ce mai des. este situat într-adev r în prezent. în timpul somnului oscila i între faza somnului f r somnului cu vise.odat pentru totdeauna. în starea de veghe. fie este tr it dar v întoarce i la ea de nenum rate ori. Dar a ti c nu sunte i prezent este deja un mare este prezen ² chiar dac ini ial nu ine decât câteva secunde în timp v concentra i cronologic înainte de a se pierde din nou. sunte i capabil s v opri i la ea nu doar câteva secunde. în rare ocazii.

bâzâitul unui aparat de aer condi ionat. major în situa ia dvs. ca. dac s-ar fi desf condi ii este o eliberare foarte scurt . sau un conflict într-o rela ie. o activitate care ar fi putut s fie foarte pl cut . sunte i condus de mintea dominat de inele fals i nu sunte i con tient de Fiin . în aceast stare. se poate transforma într-o dependen . ci una în care exist un nivel redus. Disconfortul st rii de incon tien o stare mai acut obi nuit se transform în durerea incon tien ei profunde ² i de nefericire ² atunci când lucrurile Änu merg cum o provocare. nepl cere. ca furia. înÎn incon tien a obi nuit . drogurile. Violen a fizic ar fi imposibil f r 77 . în încercarea incon tient de a îndep rta aceast nepl cere de fond. agresiunea. trebuie". Mul i oameni folosesc alcoolul. sexul. cu dorin ele i cu aversiunile dvs. Este o versiune obi nuit . mâncarea. depresia etc. Este starea normal a majorit ii oamenilor. Nu este o stare de durere sau de nefericire acut . aproape continuu. când inele fals este amenin at sau când exist intensificat de incon tien real sau imaginar . de via . o amenin are. de disconfort. apare o senza ie de u urare. tot a a cum nu con tientiza i niciun zgomot de fond continuu. rezisten a habitual Când aceast rezisten este intensificat nepl cere i acea nemul umire pe care majoritatea oamenilor le accept ca via de o provocare la adresa sinelui fals. ci prin intensitatea ei. Când se întâmpl astfel. Poate c nu v da i seama de acest lucru pentru c face parte atât de mult din via a Änormal ". frica profund .reac iile. o pierdere. i tot ceea ce poate aduce ea în asemenea . diferit de prima nu prin natura. i mai evident de suferin urat cu modera ie. plictiseal sau nervozitate ² un fel de stare de fundal. apare un negativism intens. sau negarea a ceea ce exist creeaz acea obi nuit . Când înceteaz brusc. pân când acesta înceteaz . de exemplu. Incon tien a profund seamn adesea activarea corpului-durere i identificarea cu el. de intensitate joas . televizorul sau chiar cump r turile ca anestezice. munca.

de con tiin tinde s devin i mai incon tient . în situa iile obi nuite. în acest fel. Ve i fi cople it de o reac ie. Visul incon tien ei obi nuite se transform atunci într-un co mar. o persoan Pute i folosi un obstacol pentru a v trezi sau îi pute i permite s profund. disonan a a cum întunericul nu poate supravie ui în prezen a luminii. Aceste testele. Ea genereaz un câmp de vibra ie foarte înalt tn interiorul i în jurul dvs. i celorlal i. iar una con tient este modul în care proceda i atunci când în deja incon tient tinde s devin v i mai profund con tient . cât de departe a i ajuns în ceea ce prive te starea dvs. i nu cât de mult pute i sta cu ochii închi i sau ce viziuni ave i. Dac nu pute i fi prezent nici m car în circumstan e obi nuite. Ea poate s apar foarte u or în acele momente i locuri în care o mul ime de oameni sau chiar o na iune întreag genereaz un câmp colectiv de energie negativ . va cre te. un aspect esen ial al st rii de prezen . p trunde i nu poate supravie ui nici m car pu in incon tien . negativism. puterea prezen ei dvs. ve i fi surprins poate când ve i con tientiza pentru prima oar caracterul Ästatic" al st rii 78 . de con tiin . când v plimba i prin p dure sau asculta i pe cineva. A a c este esen ial s aduce i mai mult con tiin energetic cu o frecven în via a dvs. când totul decurge relativ de la «inc. ca de exemplu atunci când v afla i singur într-o camer . cu pierderea sau cu amenin area pierderii.incon tien a profund . Cel mai bun indicator al nivelului dvs. în acest câmp nu poate sau violen . în conformitate cu obstacolele. care în final este întotdeauna o form greut i reprezint de fric . trag într-un somn i mai calea vie ii dvs. Când înv a i s fi i martorul propriilor gânduri i emo ii. i ve i fi tras înapoi într-o incon tien v adânca. se ivesc obstacole. Numai felul în care le face i fa va ar ta. dvs. atunci cu siguran nu ve i putea s r mâne i con tient când un lucru Ämerge prost" sau când v confrunta i cu persoane sau situa ii dificile.

Ambele sunt Ce caut ei? Cari Jung ne relateaz . într-una dintre c r ile sale. nemul umirilor i a proiec iilor mentale. i-a întrebat Isus pe sau de poft mistuitoare. Ce anume caut ? Albii vor întotdeauna ceva. i a existat cu mult timp înaintea sa. sau nervozitate. Freud a recunoscut i el existen a acestui curent subtil de disconfort i a scris despre aceasta în cartea sa Disconfort în cultur . este intrinsec legat de pierderea discipolii s i. o conversa ie purtat expresii încordate. care v îndep rteaz de clipa prezent . cu mult timp înaintea civiliza iei industriale a Vestului. tensiune. Curentul subtil de disconfort constant a ap rut. a sim it vreodat . Era deja prezent pe vremea lui Isus i de asemenea cu 600 de ani înainte. dac l-a i sub forma criticilor. ÄDe ce sunte i mereu înfrico a i?". Noi nu tim ce vor. care acum acoper aproape tot globul p mântesc. La nivel emo ional. ÄGândurile anxioase pot ad uga m car o singur zi la via a voastr ?" Iar Buddha ne-a înv at c la baza suferin ei se afl starea de dorin Rezisten a fa de clipa prezent ca disfunc ie colectiv con tiin ei Fiin ei i st la baza civiliza iei noastre industriale dezumanizate.obi nuite de incon tien i v ve i da seama cât de rar a i avut o stare de confort interior. c ochii lor au o privire fix spus: ÄEi par s cu un ef de trib indian din America de Nord. cei mai mul i oameni albi au i c atitudinea lor eman cruzime sau violen . dar în civiliza ia vestic . inclusiv cea mai mare parte a Estului. El a caute mereu ceva. Sunt mereu nelini ti i i agita i. el se manifest sub o form cu siguran i cu o intensitate f r precedent. La nivelul gândirii. din perspectiva sa. care i-a spus c . pe vremea lui Buddha. Credem c sunt nebuni. dar nu a recunoscut adev rata r d cin a disconfortului i nu a realizat c eliberarea de ea 79 . ve i descoperi o mare rezisten va exista un curent subteran de disconfort. desigur. plictiseal aspecte ale modului obi nuit de rezisten a min ii.

în urma criticilor inutile. nemul umirea i tensiunea apar în sinea dvs. Realitatea cea mai important este cea interioar . nega i sau c rui lucru îi opune i rezisten ² prin negarea clipei prezente. ori de câte ori ve i sim i atrac ia sa gravita ional . ÄSunt relaxat în acest moment?". a rezisten ei fa aflat cum s dizolva i starea de incon tien va fi mult mai u or s face i fa de ceea ce este i a neg rii acestuia. cum ne putem elibera de aceast boal ? Con tientizând-o. lumina prezen ei dvs. i. Dup ce a i obi nuit . Exist multe feluri în care oamenii 80 . pe cât sunte i de ceea ce se întâmpl în afar . Orice con inut incon tient se dizolv atunci când asupra sa se revars lumina con tiin ei. cea exterioar având o importan întreb ri. din cauza aspectului de normalita-te pe care l-a c p tat. Dac sesiza i corect ce se întâmpl în interior. situa ia se va aranja de la sine în exterior. Totu i. Ce fel de gânduri produce mintea dvs. Obi nui i-v s v urm ri i starea mental-emo ional prin autoobservare. un fundal static. Arunca i o privire. Dar nu r spunde i imediat la aceste aten ia spre interior. aceasta este o întrebare bun pe care s v-o pune i frecvent. îndrepta i-v secundar . încerca i s afla i ce anume evita i. Dizolvarea st rii de incon tien obi nuit Deci. Observa i modurile multiple în care disconfortul. Exist vreo tensiune? Când a i descoperit c exist un nivel sc zut de disconfort.este posibil . incon tien a obi nuit poate fi dificil de detectat ini ial.? Ce sim i i? îndrepta i-v aten ia spre corpul dvs. ci i pentru via a de pe aceast planet . Aceast disfunc ie colectiv a creat o civiliza ie foarte nefericit care a devenit o amenin are nu numai pentru ea îns i extrem de violent . va str luci foarte tare i incon tien ei profunde. Sau v pute i întreba: ÄCe se întâmpl în interiorul meu în acest moment?" Fi i cel pu in la fel de interesat de ceea ce se întâmpl în interiorul dvs.

legate de aceast situa ie sunt justificate sau nu. ur te situa ia i i se nu le-a i exprimat? Realiza i c energia pe care o degaja i în aceast stare produce efecte atât de d un toare. V genera i nefericirea. Este pl cut sau nepl cut ? Este o energie pe care a i ales s o ave i în interior? Ave i de ales? Poate c o persoan profit de dvs. în jurul acestei situa ii? Examina i apoi de aceste gânduri.. Fie înceta i activitatea. Cert este c v opune i unei situa ii existente.i asum responsabilitatea pentru spa iul lor interior. puterea dvs. cât i la nivel emo ional. Sim i i emo ia. Are prea pu in importan dac emo iile i gândurile dvs.lu rii psihice interioare: a milioane de indivizi incon tien i.. sunte i o parte inseparabil . de a v urm ri starea interioar se va dezvolta. care nu. Poluarea planetei este numai o reflectare extern a po. este enervant sau incon tient. nu este sincer. interioar i pe cei din jur. poate c un apropiat al dvs. Am s v dau câteva exemple. Eliberarea de nefericire Urâ i activitatea pe care o desf opune. din care dvs. fa mintea dvs. Exersând. observa i acest sentiment atât la nivel mental. dar o parte din dvs. un conflict între interior i exterior. care este reac ia corpului dvs. Ave i unele resentimente fa ura i? Poate fi vorba de locul de munc de o persoan apropiat . poate c activitatea în care v-a i angajat este plictisitoare. acesta nu fie renun a i la negativis. încât v contamina i atât pe dvs. cât i pe cei din jur? Privi i cu aten ie în interior. dar toate aceste aspecte sunt irelevante. pe care îns sau poate c ai acceptat s întreprinde i o anumit activitate i o face i. Transforma i momentul prezent într-un du man. dar i psihicul uman colectiv. S-a creat în jurul situa iei.manifest o rezisten incon tient fa de momentul prezent. vorbi i cu persoana în cauz 81 iv exprima i în totalitate sentimentele. Ce gânduri genereaz emo ia. Nefericirea polueaz nu numai Fiin a dvs. pentru c . de a v autoobserva.mul pe care mintea dvs. Exist aici o urm cât de mic de resentiment sau de împotrivire? Dac da.

serve te niciunui scop, cu excep ia faptului c

înt re te un fals sentiment de identitate. modul optim de a

Recunoa terea inutilit ii lui este important . Negativismul nu este niciodat

rezolva o situa ie. De fapt, în cele mai multe cazuri, v face prizonierul ei, blocând orice schimbare real . Un lucru în realizarea c ruia este investit o energie negativ se va contamina de aceasta i, în timp, va da na tere la interioar negativ i mai mult durere, la i mai mult nefericire. Mai mult, orice stare este contagioas : nefericirea se r spânde te mai repede decât o boal . în i alimenteaz negativismul latent la alte persoane, cu

virtutea legii rezonan ei, ea declan eaz

excep ia celor imune ² adic profund con tiente. Dvs. polua i lumea sau contribui i la cur area mizeriei? Sunte i responsabil pentru propriul spa iu interior; nimeni altcineva decât dvs. nu este r spunz tor, a a cum sunte i responsabil pentru starea planetei. Cum este în interior, a a este i în afar . Dac oamenii se cur poluarea interioar , atunci vor înceta s mai polueze exteriorul. Cum putem renun a la negativism? Ce ne recomanda i? Abandonându-l pur i simplu. Cum renun a i la o bucat de c rbune fierbinte, pe care o ine i în mân ? Cum renun a i la un bagaj greu i inutil, pe care îl purta i cu dvs.? Recunoscând c nu dori i s mai tr i i durerea sau s mai duce i povara i abandonând-o. Starea de incon tien profund , ca i corpul-durere sau o alt durere profund , cum ar fi pierderea unei fiin e iubite, necesit o transformare intermediat de combinarea accept rii cu lumina prezen ei ² aten ia dvs. sus inut . Pe de alt parte, multe tipare de comportament ale incon tien ei obi nuite pot fi pur i simplu abandonate dup ce a i stabilit c nu le mai dori i i dup ce v-a i dat seama c pute i alege, c nu sunte i numai un conglomerat de reflexe condi ionate. Din toate cele i de

82

de mai sus rezult c pute i avea acces la puterea clipei prezente. F r ea, nu ave i nicio posibilitate de alegere. Spunând c anumite emo ii sunt negative, nu se creeaz o polaritate mental între bine i r u, dup cum a i explicat dvs. mai devreme? Nu. Polaritatea a fost creat într-un stadiu timpuriu, când mintea dvs. considera c momentul prezent este r u; aceast judecat a dus apoi la o emo ie negativ . Dar spunând c anumite emo ii sunt negative, nu spune i de fapt c ele nu ar trebui s existe, c nu este permis s avem aceste emo ii? Dup p rerea mea, ar trebui s ne acord m permisiunea de a sim i toate sentimentele care apar, în loc s le judec m ca rele sau s spunem c nu ar trebui s le avem. Este în regul s ai resentimente; este în regul s fii furios, enervat, capricios sau oricum altfel ² dac nu, ajungem s ne reprim m sentimentele, ajungem la conflict interior sau la negare. Totul are voie s existe ca atare. Desigur. Când a ap rut un tipar mental, o emo ie sau o reac ie, accepta i-o. Nu a i fost suficient de con tient pentru a putea face o alegere în acest caz. Aceasta nu este o judecat , este un fapt. Dac a i fi putut alege sau a i fi realizat c ave i posibilitatea de a alege, a i fi ales suferin a sau bucuria, relaxarea sau disconfortul, pacea sau conflictul? A i alege un gând sau un sentiment care s v izoleze de starea dvs. natural de bine, de bucuria interioar de a tr i? Eu numesc orice sentiment de acest fel sentiment negativ, adic pur i simplu r u. Nu în sensul c Änu ar fi trebuit s face i asta", ci pur i simplu r u, ca o durere de stomac. Cum a fost posibil ca oamenii s omoare 100 de milioane dintre semenii lor numai în secolul XX? Oamenii i-au f cut atât de mult r u unul altuia, încât r ul dep f r s inem cont de violen a mental , emo ional
83

e te orice imagina ie!

i asta

i fizic , de tortura, durerea, cruzimea pe care

continu s

i le aplice zilnic unii altora, precum i altor fiin e sensibile. Oare ac ioneaz în acest fel

pentru c sunt în contact cu starea lor natural , cu bucuria interioar de a tr i? Sigur c nu. Numai cei atin i de o stare profund negativ , care se simt foarte r u ar crea o asemenea realitate, care s reflecte felul în care se simt. Incredibil, dar adev rat. Oamenii sunt o specie periculos de nebun tal se afl tot acolo, în spatele nebuniei. Vindecarea i eliberarea sunt posibile chiar acum. Revenind la ceea ce a i spus ² este categoric adev rat c , atunci când v accepta i resentimentele, irascibilitatea, furia .a.m.d., nu mai sunte i for a i s le investi i orbe te i este mai pu in probabil s le proiecta i asupra altora. Dar m-a mira s nu v în ela i i pe dvs. în iv . Dup ce a i practicat acceptarea pentru un timp, vine un moment când trebuie s urm tor, în care s [ trece i la stadiul nu mai crea i aceste emo ii negative. Altfel, Äacceptarea" dvs. devine doar o de ceilal i oameni, de mediul dvs. înconjur tor, de locul i i extrem de nes n toas . Aceasta nu este o judecat . Este un fapt. i tot fapt este c s n tatea men-

simpl etichet mental , ce-i permite sinelui fals s continue s se lase în voia suferin ei i astfel s înt reasc sentimentul de separare fa timpul în care v afla i. Dup cum ti i, separarea st la baza sentimentului de identitate al sinelui fals. Adev rata acceptare ar transforma aceste sentimente instantaneu. Dar dac a i ti foarte bine c totul este Äîn regul ", atunci a i mai avea oare aceste sentimente negative? F r evalu ri, f r rezisten e fa de ceea ce exist , ele nu ar ap rea. în mintea dvs. exist ideea c ÄTotul este în regul ", dar în adâncul sufletului nu crede i cu adev rat acest lucru i, astfel, vechile tipare mentalemo ionale de rezisten sunt înc active. Ele sunt cele care v fac s v sim i i r u. i acest lucru este în regul .

84

V ap ra i dreptul de a fi incon tient, dreptul de a suferi? Nu v face i griji: nimeni nu v va lua acest drept. Dup ce v da i seama c un anumit aliment v face s v sim i i r u, mai continua i s l ingera i i s afirma i c este în regul s te sim i r u? ......

Oriunde v-a i afla, fi i complet prezent
A i putea s ne mai da i câteva exemple despre starea de incon tien obi nuit ? Încerca i s v surprinde i lamentându-v în gând sau cu voce tare în leg tur cu o situa ie în care v afla i, de ceea ce fac sau spun al i oameni, de mediul înconjur tor, de situa ia dvs. de via , chiar i de vreme. A te plânge de o situa ie implic întotdeauna neacceptarea st rii existente. Acest comportament are invariabil o înc rc tur negativ incon tient . Când v plânge i, v transforma i într-o victim . Când v exprima i cu voce tare nemul umirea, de ine i controlul. Deci, schimba i nemul umirea, dac este necesar i posibil; ie i i din într-un fel de negarea Clipei de situa ia printr-o ac iune sau exprimându-v Starea obi nuit de incon tien

situa ie sau accepta i-o. Orice alt comportament apar ine anormalit ii. este întotdeauna legat acum. Acum implic , desigur, i un Äaici". V opune i faptului de a v afla Äaici i acum"? Unii oameni ar prefera, de exemplu, s se afle în alt parte. ,Aici" nu este niciodat suficient de bun pentru ei. Autoobservându-v , descoperi i dac nu este i cazul dvs. Oriunde v-a i afla, fi i complet prezent. Dac descoperi i c pentru dvs. este intolerabil s v afla i Äaici i acum" i c acest fapt v face nefericit, ave i trei posibilit i: s ie i i din situa ie, s o schimba i sau s o accepta i complet. Dac dori i s v asuma i responsabilitatea pentru via a dvs., trebuie s alege i una dintre aceste trei posibilit i i trebuie s face i acest lucru chiar acum. Iar apoi s accepta i consecin ele. F r scuze. F r negativism. F r poluare psihic . P stra i-v
85

curat spa iul interior. în cazul în care trece i la este

ac iune ² schimbând situa ia sau ie ind din ea ² mai întâi renun a i la negativism, dac

Abandonându-v . rezisten sau Savura i-l. Abandonarea nu înseamn care s-a abandonat pe sine are acces la puterea spiritual . inele fals i nefericit. atunci accepta i în totalitate s v afla i aici i acum. 86 . observa i-o. care iube te sentimentul de suferin . dar pe care nu-l face i? Ridica i-v acest lucru chiar acum. nu înv a i nimic. nu mai exist negativism. care ador sl biciune. Folosi i puterea momentului prezent. Orice ac iune este mai bun decât lipsa ac iunii. Aceast atitudine se nume te abandonare. lenea sau aceasta este alegerea dvs. Ca alternativ . Oricum. Dac tr i i con tient i complet sentimentul. Frica v împiedic s trece i la fapte? Recunoa te i frica. Numai o persoan s . Sau exist un lucru pe care Äar trebui" s -l face i.i plâng de mil nu va mai putea supravie ui în acest caz. cel pu in înv a i ceva. Tr i i complet acest sentiment. Dac este vorba de o gre eal . îndreptându-v prezent. sunte i liber. fi i complet v inunde respectiv s nu mai fie o gre eal . Atunci s-ar putea s constata i c situa ia se schimb f r s mai fie nevoie s face i vreun efort. de ur . niciun conflict interior. Nu t sa i frica s mintea. Oricum.posibil. mai ales dac a i fost blocat într-o situa ie nefericit mult timp. Ac iunile care vin din observarea a ceea ce este necesar sunt mai eficiente decât cele care vin dintr-o atitudine negativist . pute i s pasivitatea din acest moment. ob ine i o eliberare interioar în raport cu situa ia. Dac r mâne i blocat. renun ând la orice rezisten interioar . astfel încât cazul aten ia asupra ei. Ea implic o mare putere. Sau poate nu. Dac într-adev r nu exist niciun lucru pe care l-a i putea face pentru a schimba starea de lucruri aici i acum i dac nu pute i ie i din situa ie. dac v i face i accepta i pe deplin inactivitatea. Fi i cât pute i de lene sau de inactiv. Aceasta va distruge leg tura dintre fric i gândirea dvs. Frica nu o poate învinge. ve i sc pa curând de el.

între ine i un fals experien ele dvs. a ezându-v pe o banc în parc. Ar putea s spun : ÄAr trebui s munce ti. Pierzi timpul". sau la rolul de victim le-a i f cut dvs. Sau pute i renun a la tot. dar dori i s fi i Äacolo" sau de faptul c v afla i în prezent. Faptul c oricine altcineva face la fel nu înseamn c f r s respinge i prezentul. de nivelul înalt de energie al acestui moment. dar f r s v proiecta i în viitor i mi ca i. Verifica i pe cont propriu acest lucru la persoanele care au o tendin puternic de a r mâne ag ate de trecut. dar ajuta i i la accelerarea procesului de îmb trânire a corpului.Sunte i stresat? Sunte i atât de ocupat s ajunge i în viitor. altei persoane? Gândurile v resentimentele. Zâmbi i la atacurile ei. fie negativ? V gândi i la lucrurile importante pe care le-a i realizat. creând o acumulare de trecut în psihicul dvs. încât prezentul este redus la un simplu mijloc de a ajunge acolo? Stresul este provocat de faptul c v afla i Äaici". regretul sau autocomp timirea? în acest caz nu numai c sentiment de identitate. observa i-v mintea. Observa i-v mintea. la aventurile. Dar când face i acest lucru. Nu face i decât s v mi ca i. A crea i a tr i cu aceast sciziune interioar este o nebunie. Bucura i-v de fluxul de energie care circul prin corp. munci i. s munci i ² i s v bucura i de acest lucru. Trecutul ocup mare parte din aten ia dumneavoastr ? Vorbi i i v gândi i deseori la el. s alerga i. Este o scindare care v consum interior foarte mult. v pute i mi ca mai repede. alerga i ² implica i-v total în activitate. de mândrie. la i la lucrurile oribile care vi s-au întâmplat sau poate pe care trezesc un sentiment de culpabilitate. Dac trebuie. 87 . nu v mai rupe i în dou . furia. fie pozitiv. Acum nu mai sunte i stresat. Când v este un lucru mai pu in nebunesc. pute i lucra mai repede sau chiar alerga. dar c uta i s tr i i în viitor.

în-treba i-v ce Äproblem " ave i acum. ac iunea corect sau resursa vor fi aici când ve i avea nevoie de ele.. Sim i i puterea acestui moment i plenitudinea Fiin ei.. Este o fantom mental . R spunsul.?" înseamn c va i identificat cu mintea. indiferent de ceea ce ve i realiza sau ve i ob ine. pentru c ea nu exist . Ce nu e în regul prezentului. în via a real min ii ² nu a i fost nevoit s face i fa Pute i întotdeauna s face i fa înainte i nici dup aceea. decât momentului prezent. niciodat i viitorului ² i nici nu sunte i obliga i s face i asta. nu ÄÎntr-o zi voi reu i. S Sunte i îngrijorat? Ave i multe gânduri care încep prin ÄCum ar fi fost dac . nu anul viitor. Pute i pune cap t acestei nebunii care v întâmpl Sim i i-v afecteaz s n tatea i via a pur i simplu acceptând ce se respira ia. Nu ave i cum s rezolva i o asemenea situa ie. încât reduce i momentul prezent la un simplu instrument pentru atingerea unui scop? V r pe te bucuria a ceea ce face i? A tepta i s începe i s tr i i? Dac v construi i un astfel de tipar mental. ² spre deosebire de proiec iile imaginare ale cu momentul prezent? în momentul prezent." Obiectivul pe care vi l-a i fixat v-a acaparat atât de mult aten ia. Con tientiza i-v câmpul energetic interior. prezentul nu va fi niciodat destul de bun. Sim i i aerul intrând i ie ind din corp. Face i-v sim it prezen a. Nu ave i nevoie de el.L sa i trecutul s moar în fiecare moment. puterea. Face i referire la el numai atunci când este relevant pentru prezent. care se proiecteaz într-o situa ie imaginar din viitor i creeaz frica. viitorul 88 . nu mâine sau peste cinci minute.

O re et perfect pentru insatisfac ie i neîmplinire permanent . Nu este nimic r u în a. a momentului când copiii vor cre te.i îmbun t e ti situa ia de via . Via a este factorul primar. f cându-v s pierde i 89 . Nu î i dore ti ceea ce ai i vrei ceea ce nu ai. perfect . Via a este Fiin a dvs. i viitorul proiectat. Singurul punct de acces c tre acest sentiment este ACUM. Nu de pu ine ori. oarnenii î i petrec toat via a a teptând s înceap s tr iasc . a unui loc de munc mai bun. s nu dore ti prezentul. coada de la oficiul po tal. în care a i dori s prezentul. Bineîn eles c v pute i îmbun t i situa ia de via . Ea este deja des vâr it . ÄA teptarea la scar a teptarea urm torului concediu.va p rea întotdeauna mai bun decât prezentul. a securit ii financiare. unde de fapt nu vre i s v afla i.i fixa obiective i a încerca s realizezi anumite lucruri. Acest lucru v reduce foarte mult calitatea vie ii. Nu este nimic r u în a te str dui s . înseamn s dore ti viitorul. Orice a teptare creeaz în incon tient un conflict interior între a te afla aici i acum. dar investe te o mul ime de timp în suprastructur . a unei rela ii într-adev r importante. dar nu v pute i îmbun t i via a. Sunte i ca un arhitect care nu acord niciun fel de aten ie funda iei unei cl diri. complet . În principiu. A teptarea este o dispozi ie mental . pentru Fiin . Gre eala const în folosirea lor ca substitut pentru sentimentul vie ii. de exemplu. un blocaj în trafic. coada de la aeroport sau a teptarea unei persoane la o întâlnire etc. nu sunte i de acord? Sunte i de obicei o persoan care a teapt ? Ce procent din via v petrece i a teptând? Eu mare" este numesc Äa teptare la scar mic ". profund . de via const în circumstan e i experien e personale. a momentului când vom fi o persoan important sau când vom avea mai multe cuno tin e. tr i i. Situa ia dvs. a succesului.

sunte i recunosc tor pentru ceea ce ave i. Dac nu sunte i satisf cut cu ceea ce ave i sau sunte i frustrat sau sup rat din cauza lipsurilor din prezent. Nu am a teptat. Tr i i i bucura i-v de ceea ce tr i i. cine sunte i. în modul nostru normal de a tr i: fundalul static al nemul umirii perpetue. mul i oameni a teapt prosperitatea. ce face i chiar acum ² când accepta i pe deplin ceea ce ave i.. dar ele se vor încheia repede i v vor l sa mereu cu un sentiment de gol interior prosperitate autentic . în diferite feluri. recunosc tor pentru Fiin . Apoi. ve i continua s tr i i starea prezent de lips i în adâncul sufletului ve i continua s v sim i i neîmplinit. Acestea sunt numai câteva strategii mentale obi nuite pentru negarea momentului prezent. aceasta v poate motiva s v îmbog i i. Pute i i cu nevoia unei gratific ri fizice i psihice avea multe experien e interesante pe care s le pl ti i cu bani. Când v surprinde i alunecând în a teptare. ie i i repede din ea. Ea nu poate veni în viitor. aceast prosperitate se va manifesta în cazul dvs. dar i dac ve i câ tiga milioane. A a c data viitoare când cineva v va spune: Äîmi pare r u c v-am f cut s a tepta i". Dar cu cât exersa i mai mult observarea st rii mental-emo ionale interioare. Ea nu poate veni în viitor.. Am stat aici i m-am sim it bine ² savurând bucuria de a fi eu însumi". Nu ve i tr i comuniunea cu Fiin a i nu ve i sim i plenitudinea vie ii de acum. îi pute i r spunde: ÄNu face nimic. singura . în timp. care fac parte din starea normal de incon tien . Recuno tin a pentru momentul prezent i plenitudinea vie ii de acum este adev rata prosperitate. recunosc tor pentru ceea ce este. recunoa te i i accepta i pe deplin realitatea prezent ² locul în care v afla i. Reveni i la momentul prezent. Dac sunte i prezent.De exemplu. nu mai ave i nevoie s a tepta i nimic. 90 suplimentare. Ele sunt u or de trecut cu vederea tocmai pentru c sunt atât de bine fixate în obi nuin ele noastre. Când respecta i. A a c abandona i dorin a ca stare mental .

ine foarte mult de felul în care ac iona i. dac destina ia dvs. dar înseamn totul pentru calitatea con tiin ei fiec rui moment. are un scop exterior i unul interior. Dar ave i grij : inele fals. am fi la voia întâmpl rii. bazat pe identifica-wm rea cu mintea tr ie te în timp. sau pa ii pe care îi ve i face în viitor v vor acapara atât de mult aten ia. este pasul pe care îl face i în acest moment. i apoi ² un scop înseamn împ ca acest lucru cu a tr i în prezent? Când v afla i într-o c l torie. înseamn viitorul. care. i s v trezi i din visul timpului în prezent. altfel. adic momentul în care sunte i incon tient. desigur. Scopul exterior se înscrie într-o dimensiune orizontal a spa iului i timpului. Scopul exterior este atingerea elului sau a destina iei. c l toria interioar are îns numai unul: pasul pe care îl face i chiar . realizarea obiectivelor pe care vi le-a i propus. nefericit. atunci ve i rata complet scopul interior al acestei c l torii. Scopul interior al c l toriei vie ii În eleg c ceea ce spune i este adev rat. dar nu uita i: în ultim instan . util s ti i care este destina ia final sau cel pu in direc ia general de mi care. El tie c momentul prezent este propria sa moarte i prin urmare se simte foarte amenin at de el. Este singurul lucru care exist . desigur. anumite performan e. care nu are nimic în comun cu locul spre care v îndrepta i sau cu ceea ce face i. Dar.cu atât v va fi mai u or s sesiza i blocajul în trecut sau în viitor. C l toria dvs. Nu are nimic de-a face cu viitorul. nu-i a a? Cum putem poate presupune un milion de pa i. scopul interior urm re te o adâncime a Fiin ei dvs. cred c oamenii trebuie s aib un scop în via . Drumul vie ii dvs. în dimensiunea vertical a atemporalului Acum. este. încât s devin mai importan i decât pasul pe care îl face i acum. Va face tot ce poate pentru a v smulge de aici. Va încerca s v men in în capcana timpului. Dimpotriv . singurul lucru real în c l toria dvs. totu i. exterioar 91 viitor.

cu atât va fi mai bine. c l toria în tine S Are vreo importan aceast lume? În cazul fiec ruia. ve i realiza c el cuprinde deja în sine to i ceilal i pa i. i lumina Fiin ei va str luci prin el. Este la fel de posibil s e ua i complet în scopul dvs. interioare. interior. situa ie mai des întâlnit : bog ie exterioar înso it de s r cie interioar sau Äs fi câ tigat lumea. ca toate lucrurile. pe care s-ar putea s continua i s -l juca i numai dac ne îndeplinim sau nu scopul exterior. Când a i perceput limitele scopului exterior. exterior i în acela i timp s înregistra i un succes total în ce prive te scopul interior. 92 . dar s v fi pierdut sufletul".acum. un act de o mare frumuse e. inclusiv destina ia. va avea importan atâta timp cât nu I v-a i realizat înc scopul interior. dac reu im sau e u m în pentru c v distreaz . Acesta este atât scopul. El v va aduce în Fiin însu i. scopul exterior va fi doar un joc. cât i împlinirea c l toriei dvs. Cu cât ve i realiza mai repede c scopul dvs. Se poate întâmpla i invers. fiecare scop exterior este sortit Äe ecului" mai devreme sau mai târziu. pur i simplu pentru c este supus legii efemerului. Acest singur pas se transform atunci într-o expresie a perfec iunii. în ultim instan . renun a i la a teptarea nerealist c acesta ar trebui s v fac fericit i pune i-o în slujba scopului dvs. Pe m sur ce deveni i din ce în ce mai con tient de acest singur pas. exterior nu v poate oferi o satisfac ie de durat . Dup aceea. dup cum a spus Isus.

i apoi mai exist vie ile. Numai prezentul v poate elibera de poate elibera de timpul psihologic. a dorin elor. Indiferent dac sim i i sau nu nevoia s afla i diverse lucruri despre trecutul dvs. poate crede i c viitorul v va elibera de trecut. Toate aceste lucruri determin felul în care vedem lumea. felul în care gândim despre ea. Poate crede i c ave i nevoie de mai mult timp pentru a în elege trecutul sau a v trecut. felul în care ne tr im vie ile. care este legat de locul în care tr im din punct de vedere geografic i de perioada istoric în care tr im. a emo iilor. a reac iilor sau a unui eveniment extern în care sunte i antrenat. nu mai exist în noi i un alt nivel de trecut. Cum am putea vreodat s con tientiz m toate aceste lucruri sau s sc p m de ele? Cât de mult ar dura? i chiar dac am reu i. cu excep ia manifest rilor sale din prezent. obstacolele prezentului vor aduce totul la lumin . Dobândi i accesul la puterea Clipei de acum. cu ce-am mai r mâne? Ce r mâne când iluzia ia sfâr it? Nu este nevoie s investiga i trecutul incon tient din dvs. care s fie mult mai profund? Vorbesc despre trecutul incon tient. Aceasta este cheia. care ne condi ioneaz copil rie. cu alte cuvinte. incon tient. . Mai mult timp psihologic nu v Care este puterea Clipei de acum? 93 elibera de el. felul în care reac ion m la ea..Trecutul nu poate supravie ui dac sunte i prezent A i spus c a ne gândi i a vorbi inutil despre trecut este unul dintre modurile în care evit m prezentul. tipul de rela ii pe care le avem cu ceilal i. sub forma gândurilor. Dar în afar de trecutul pe care ni-l amintim i cu care poate c ne identific m. el va deveni o pr pastie f r fund: întotdeauna va mai exista ceva de analizat. Aceasta este o iluzie. mai ales prin intermediul experien elor timpurii din i condi ionarea cultural . Dac v afunda i în trecut.

94 . Dac ve i reu i s fi i suficient de prezent pentru a urm ri toate aceste lucruri. Nu este util s în elegem trecutul i astfel s în elegem de ce facem anumite lucruri. Cu cât ve i acorda mai mult el un Äsine". dar nu fa aten ie trecutului.d. Esen ial este prezen a dvs. reac iilor. Ea dizolv trecutul. Nu v pute i reg si în trecut. con tient . Acorda i aten ie prezentului.. cu atât îl ve i investi cu mai mult energie i cu atât este mai probabil s v construi i din de trecut ca trecut. urmeaz anumite modele ² i v ve i putea aminti lucruri care s-au întâmplat în trecut i pe care acum le ve i în elege mai clar. Ea este agentul transform rii. a a cum apar ele în prezent. ci încerca i s fi i cât pute i de prezent. emo iilor. Acest lucru este foarte bun i poate fi util. propriile tipare de rela ionare .m. A a c nu c uta i s în elege i . V ve i g si pe sine numai venind în prezent. Trecutul nu aate supravie ui dac sunte i prezent. con tiin a dvs. dar nu esen ial. eliberat de formele gândirii. Acolo se afl trecutul din dvs. f r s le critica i sau s le analiza i. dispozi iei. func ioneaz în aceste moduri particulare.a. prezent . temerilor i dorin elor dvs.. de exemplu. A a c . de ce reac ion m în anumite feluri sau de ce ne cre m în mod incon tient propria dram . f r s emite i niciun fel de apreciere. de ce anume rela iile dvs. acorda i aten ie comportamentului. atunci v ve i rezolva problemele trecutului i îl ve i dizolva prin puterea prezen ei dvs. S nu m în elege i gre it: aten ia este esen ial .Nu este altceva decât puterea prezen ei dvs. Nu poate supravie ui decât în absen a dvs. trecutul. aborda i trecutul de la nivelul prezentului. ? Pe m sur ce ve i con tientiza i mai mult realitatea dvs. gândurilor. ve i în elege cu ajutorul intui iei motivele pentru care condi ionarea dvs.

Capitolul 5 Starea de prezen Nu este ceea ce crede i Repeta i mereu c starea de prezen este elementul-cheie. Ce gând va ie i din Ägaura oarecelui?" Încerca i acum! S Ei bine? A trebuit s a tept destul de mult pân a ap rut în sfâr it un gând. A a cum a teapt o pisic în fa a g urii unui oarece. dar nu tiu dac am trecut vreodat prin aceast experien . Cred c în eleg acest lucru din punct de vedere intelectual. Încerca i un mic experiment. 95 . închide i ochii i spune i-v : ÄM întreb care va fi urm torul meu gând". M întreb ² este oare ceea ce cred eu c este sau este ceva total diferit? Nu este ceea ce crede i c este! Nu pute i gândi prezen a i mintea nu o poate în elege. Prezen a este în eleas numai atunci când sunte i prezent. Apoi fi i foarte atent i a tepta i urm torul gând.

atunci î i observa maestrul apropiin-du-se pe la spate i îl fusese cufundat în gânduri. starea de prezen amestecat cu plictiseal poate fi comparat cu a teptarea. Pentru a le testa gradul de prezen . mintea. S ai mereu o parte din aten ie îndreptat spre câmpul energetic intern al propriului corp. Sunte i foarte lini tit i în acela i timp foarte alert. gândurile dau buzna în untru. S î i sim i corpul din interior. în momentul în care aten ia dvs. con tient scade sub un anumit nivel. lini tea dispare. era lovit însemna c Sensul ezoteric al Äa tept rii" . Acest lucru v ancoreaz în prezent (vezi capitolul 6).i locuie ti corpul pe deplin. se fixeaz asupra unui punct viitor. Iisus a folosit analogia a tept rii în unele din parabolele sale. Pentru a r mâne prezent în via a de zi cu zi este util s ai r d cini adânci în tine însu i. Nu este vorba despre genul obi nuit de a teptare i iritare care reprezint o negare a prezentului i despre care am vorbit deja. Se poate întâmpla 96 . Ce vre i s spune i cu Är d cini adânci în tine însu i"? Vreau s spun s . dac î i p strase Äcureaua la brâu i lampa aprins " ² una dintre analogiile pe care Isus le folose te pentru prezen oprea sau se ferea. v va trage cu ea ca un râu s lbatic. iar prezentul este perceput ca un obstacol indezirabil ce v împiedic s ob ine i ceea ce v dori i. ². altfel. ca s zic a a. Este o a teptare calitativ diferit . unii mae tri Zen ve-ieau pe nea teptate pe la spatele elevilor i încercau s -i lo-reasc cu un b . Dar dac incon tient. Într-un anumit sens. Când v afla i într-o stare de prezen intens sunte i iberat de gânduri. Zgomotul mental revine.Exact. una pentru care ave i nevoie de toat aten ia i vigilen a dvs. Nu este o a teptare în care aten ia dvs. Sunte i înapoi în timp. Ce sperietur ! Dac elevul era total prezent i într-o stare de vigilen . adic absent. care are o for incredibil .

fiin . pute i rata evenimentul. lini tit. niciun lucru de valoare. Servitorul nu tie la ce or va veni st pânul. în iv . decât a i fost (incon tiente) care nu au avut suficient ulei (con tiin ) pentru a. Isus vorbe te despre cele cinci femei neglijente (iluminare). alert. personalitatea ² dac dori i -². a a c primele interpret ri gre ite i distorsiuni s-au strecurat prin scrierea lor. Ädumneavoastr " cel care ave i un trecut i un viitor. în aceast stare. Acestea nu sunt parabole despre sfâr itul lumii. gânduri. Într-o alt parabol . nu se pierde întreaga dvs. ÄFii ca un servitor care a teapt întoarcerea st pânului". anticip ri. Aceste cinci femei se deosebesc de cele cinci femei în elepte. dac nu sunte i absolut treaz. De fapt. nu se mai afl acolo. Sunte i înc în esen vreodat pân atunci sau abia acum sunte i dvs. niciun pic de fric . Sunte i prezent cu i. sensul real s-a pierdut complet. Nu mai este niciun pic de tensiune în ea. amintiri. Nu mai r mâne niciun pic pentru reverii. Nici m car b rba ii care au scris Evangheliile nu au în eles sensul acestor parabole. ca s nu piard din vedere întoarcerea st pânului. echilibrat. spune Iisus. cu fiecare celul a corpului dvs.i ine lampa aprins (starea de prezen ). absolut nemi cat. totu i. se îndreapt spre prezent. A a c r mâne treaz. Acesta este genul de a teptare despre care vorbe te Isus. i astfel au pierdut sosirea mirelui (prezentul) i n-au mai ajuns la nunt con tiente). care au avut suficient ulei (au r mas 97 . toat aten ia dvs.ceva în orice moment i. dvs. ci despre sfâr itul timpului psihologic. în aceast stare. Dup alte interpret ri eronate. sunte i mai mult dvs. doar prezen alert . Ele indic transcenden a min ii supuse sinelui fals i posibilitatea de a tr i într-o stare de con tiin total diferit .

într-o sear lini tit de var ? Pentru a con tientiza aceste lucruri. exist mai mult: ceva ce nu poate fi exprimat. ve i asculta f r s auzi i. pentru câteva secunde. pentru c v ofer o idee despre tr irea ilumin rii. S 98 . altfel. când sunt singur în mijlocul naturii. Ori de câte ori exist nenumit frumuse e. Poate c a i tr it de multe ori aceast stare f r s ti i ce este i f r s îi în elege i importan a. interioar . din trecut i din viitor. fi i recunosc tori atunci când apare. s fie una? Ar mai putea ea s existe acolo f r posibil ca aceast esen prezen a dvs. Da. în spatele frumuse ii formelor exterioare. uimit de calmul absolut i de vastitatea ei inimaginabil ? A i ascultat cu aten ie susurul unui râu de munte în p dure? Sau cântecul unei privighetori la apus. total . i toate informa iile pe care le-a i acumulat. ve i privi f r s vede i. momentul de absen a min ii i de prezen total . într-o noapte senin . mintea trebuie s se lini teasc . m re ia i sfin enia naturii. Ea vi se dezv luie numai atunci când sunte i prezent. o esen interioar profund .? P trunde i mai adânc în ea.Frumuse ea se ive te în lini tea prezen ei Ceea ce tocmai a i descris este un lucru pe care îl tr iesc ocazional. Este oare i prezen a dvs. Trebuie s l sa i la o parte un moment bagajul personal de probleme. De i satori nu este o transformare durabil . A i r mas vreodat cu privirea pierdut în infinitatea spa iului. sfânt . Prezen a este necesar pentru a deveni con tien i de frumuse ea. Descoperi i singur. Este nevoie de prezen a dvs. aceast esen str luce te în afar . Mae trii Zen folosesc cuvântul satori pentru a descrie str fulgerarea intui iei. ceva inefabil.

tr im într-o cultur arhitecturii. interioar . nu v d cu adev rat floarea. Durata a fost atât de mic .Probabil c atunci când a i tr it aceste momente de prezen interval foarte scurt v-a i aflat într-o stare de absen dintre starea respectiv nu v-a i dat seama c pentru un a gândirii. nu îi simt esen a. S-a întâmplat a a pentru c distan a i fluxul de gânduri a fost foarte mic . Poate c satori a durat numai câteva secunde înainte ca gândurile s v revin . Cu cât intervalul dintre percep ie i revenirea gândurilor este mai mare. de esen excep ii. altfel. Mintea nu poate nici s recunoasc . cu foarte rare sfin enia ² tot a a cum nu se cunosc nici pe ei în i i. dar aceasta este doar o etichetare mental mecanic . Motivul este acela c oamenii care realizeaz aceste crea ii nu pot ² nici m car pentru o secund ² s se elibereze de mintea lor. dominat de minte atât de mult. Mul i oameni sunt atât de prin i în închisoarea min ilor lor. lini ti i. nu a i mai r mas decât cu o amintire. muzicii i literaturii moderne este lipsit de frumuse e. cu atât sunte i mai profund ca fiin uman . nici s creeze frumuse ea. probabil c a v dintre percep ie ² con tiin a frumuse ii f r total . Mintea l sat 99 de capul ei creeaz . cea mai mare parte a artei. cu alte cuvinte. nu î i simt esen a. A a c nu se afl niciodat în leg tur cu acest spa iu interior în care se ivesc creativitatea i frumuse ea autentic . sfin enia. cu atât sunte i mai con tient. Pentru c Pentru c ei nu sunt prezen i. nu i-a i fi tr it frumuse ea. încât a f cut ca totul s par un singur proces. Frumuse ea sau sfin enia au fost prezente doar câteva secunde în care v-a i aflat într-o stare de prezen scurt i a lipsei de vigilen i de aten ie. Din cauza intervalului de timp foarte nu a i putut sesiza diferen a fundamental i etichetarea i gândi în vreun fel la ea ² interpretarea ei prin intermediul gândului. dar a existat. adev rul este c în momentul în care au intervenit gândurile. încât frumuse ea naturii nu exist în realitate pentru ei. Pot spune ÄCe floare frumoas !". Totu i.

lumina ivit din Sursa etern . Deoarece prezen a înseamn con tiin a care Fiin a. perfec iunea atemporal este un concept inimaginabil. Dar nu v ata a i prea mult de cuvinte i nu face i un efort pentru a în elege aceste lucruri. am putea spune c devine con tient de sine sau via a care ajunge la autocon tientizare. În eleg ce a i spus. con tiin a i via a sunt sinonime. Uita i-v la peisajele noastre urbane i la depozitele de de euri industriale. în termeni 100 .. sunt una. totu i. Dumnezeu are nevoie de timp pentru dezvoltarea personal ? Da. Eu sunt cel viu". Atingerea con tiin ei pure Prezen a este acela i lucru cu Fiin a? Când deveni i con tient de Fiin . în Biblie. ceea ce se întâmpl de fapt este c Fiin a devine con tient de ea îns i. Faptul c Fiin a devine con tient de ea îns i ² aceasta este prezen a. Nicio civiliza ie nu a produs atâta urâ enie. dar pare s reias c Fiin a. înc nu este complet . Dumnezeu declar : ÄEu sunt Alfa i Omega. Aici chiar i con tiin a. dar numai dac privim din perspectiva limitat a universului manifest. realitatea transcendental ultim . dar asta numai din cauza percep iei noastre limitate. c trece printr-un proces de dezvoltare.monstruozit i. în lumea noastr de forme aparent separate. Nu ave i nevoie s în elege i nimic pentru a putea deveni prezent. i asta nu doar în galeriile de art . iar esen a tuturor lucrurilor care au existat i vor exista vreodat este etern prezent într-o stare nemanifest de unitate i perfec iune ² complet dincolo de orice lucru pe care l-ar putea imagina sau în elege vreodat mintea uman . începutul i sfâr itul. în lumea atemporal în care exist Dumnezeu. pare supus unui proces de dezvoltare. care este în acela i timp i casa dvs. Alfa i Omega.

majoritatea formelor de via i ea în mult prea repede. Totu i. Este acest lucru tragic sau crud? Numai în cazul în care crea i o identitate separat pentru fiecare form . Formele de via supravie uiesc mai mult de câteva minute dup na tere. animalele. Tot ceea ce exist con ine Fiin a. Ei au v zut lumea ca lila. oamenii ² toate sunt expresii ale con tiin ei în diferite grade. scrie i un certificat de dvs. este ca i cum n-ar fi existat niciodat . la esen a lui pur . în ce scop? Exist o entitate sau o fiin de pe aceast planet . iar atomii i moleculele manifestat ca form . ti i cu adev rat acest lucru pân Dumnezeu drept con tiin Dac un pe te se na te în acvariul dvs. Forma uman se transform nu sunt. evident. Soarele. plantele. Dar este tragic numai pentru c 101 . Totul este viu. Gândi i-v dintre ele este reprodus de milioane de ori. are un anumit grad de rudimentar . a i proiectat un sine individual acolo unde nu na tere. con ine esen a lui Dumnezeu. altfel. de pe p mânt. la con tiin . un fel de joc divin pe care îl joac Dumnezeu. îi povesti i istoria familiei lui i peste dou minute este înghi it de un alt pe te ² este un lucru tragic. nu ar exista. Din mare. mentale sau materiale. iar când a disp rut. atunci când uita i c acea con tiin a fiec reia este esen a lui Dumnezeu. în mediul marin. din aer ² i fiecare prins într-un individual nu rân joc. Chiar i o piatr are o con tiin sale s-ar dispersa. Dar nu când nu v da i seama de apartenen a dvs. con tiin milioanele de forme de via Lumea apare atunci când con tiin a ia diferite forme.absolu i. foarte importante în acest joc. care se joac cu formele? Aceasta este întrebarea pe care i-au pus-o vechii în elep i din India. P mântul. da i-mi voie s continui s vorbesc un moment despre evolu ia con tiin ei în aceast lume. i îi da i numele de John. lucrurile nu stau a a. ce se exprim pe sine prin form .

pre-v siunea suferin ei create de aceast aparent disfunc ionalitate for eaz con tiin a s se desprind din identificarea cu forma i s se trezeasc din visul formei: î i reg se te con tiin a de sine. se pare c a decurs total gre it ceva în lan ul evolutiv. pân la perfec iunea aceasta transformându-se atunci în ceea ce noi numim observator sau martor. Când se întoarce. Prin urmare. dar la un nivel mult mai profund decât atunci când a pierdut-o. Acest proces este explicat de Iisus în parabola fiului r t citor. ajunge un cer etor i este apoi for at de suferin ele sale s se întoarc acas . v observatorul ² con tiin a pur dincolo de form retrage i con tiin a din formele mentale. Se cunoa te pe sine numai ca form disfunc ii considerabile. în final. iar forma iunile mentale devin mai slabe. Dup ² i de aceea tr ie te temându-se c forma sa fizic sau psihologic va fi anihilat . Dar chiar i asta face parte din lila. un dans molecular. Parabola descrie c l toria de la perfec iunea incon tient . A i luat o frac iune dintr-un proces dinamic. încât se pierde complet în ele. Acum are o dimensiune în plus ² profunzimea. personaliz m un eveniment de importan 102 . Acum în elege i semnifica ia mai profund i mai larg a faptului de a deveni prezent ca observator al min ii? Ori de câte ori urm ri i mintea. Con tiin a î i pune masca formelor pân când acestea ating o asemenea complexitate. care pleac de la casa tat lui s u. Starea fiului este a a cum era i înainte. jocul divin. i în acest moment apar cum vedem acum. prin imperfec iunea aparent con tient . i totu i diferit .exista. i Är u". Aceasta este mintea dominat de sinele fals. ² devine mai puternic. Con tiin a omului contemporan s-a identificat complet cu masca ei. i a i f cut din ea o entitate separat . tat l s u îl iube te mai mult decât înainte. Când vorbim despre observarea min ii. î i risipe te averea.

nebunie. antidepresivele i substan ele ilegale. con tiin a se treze te din visul ei de iden. Cei mai mul i oameni se afl înc în ghearele modului de con tiin dominat de inele fals: se identific cu mintea lor i sunt condu i de ea. alcool i alte droguri ce somnului. Acest lucru li s-a întâmplat deja câtorva persoane i se pare c este destinat s se întâmple din nou la o scar mult mai larg . nebunia min ii umane ar deveni 103 . Acest lucru preveste te ² dar. Dac nu v debarca i la timp. particip ² la un eveniment aflat probabil în viitorul îndep rtat din punctul de vedere al timpului cronologic. conflict. S Când con tiin a se elibereaz ceea ce noi am putea numi con tiin pe sine din identificarea cu formele fizice i mentale. singura întrerupere în domina ia min ii este revenirea ocazional la un nivel de con tiin inferior gândirii.cosmic : prin dvs. disperare. aceasta îi va distruge. nu se vor elibera de mintea lor. Dac .tificare cu forma i se retrage din form . la un moment dat. de i nu exist nicio garan ie c va/î a a. Dac nu ar exista alcoolul. Dar acela i lucru are loc într-o anumit i mai distructiv entitate ce a locuit vreodat pe aceast planet . Evenimentul se nume te sfâr itul lumii. care sunt. v ve i scufunda împreun cu ea. Vor tr i din ce în ce mai mult în confuzie. toate. tranchilizantele. Mintea dominat de inele fals a devenit un vas care se scufund . consumate în cantit i imense. în cazul în care con tiin a suprim activitatea mental excesiv . violen . devine sau prezen pur ori iluminat . de fapt. Mintea colectiv dominat de inele fals a devenit cea mai periculoas uman r mâne neschimbat ? Pentru majoritatea oamenilor. Fiecare dintre noi face acest lucru în fiecare sear . boal . Ce crede i c se va întâmpla cu planeta. în timpul m sur i prin sex.

Cred c . Revenirea la un nivel de con tiin întoarcere. Aceste droguri i medicamente v men in bloca i într-un mod de func ionare eronat. ea trebuie s avanseze la stadiul urm tor. total diferit de sensul pe care îl exprim cuvintele în calitate de simple cuvinte. cuvintele în sine nu sunt importante. Con tiin a nu poate s piard ceva vreodat . Dvs. Con tiin a evolueaz în tot universul sub miliarde de forme. acest la scar cosmic .i g si astfel adev rata eliberare. Oricum. Eu v vorbesc în stare de prezen veni i al turi de mine. În aceast con tiin i v activitate nu este implicat nimic personal: eu nu v asculta i pe dvs. iar dvs. m asculta i sau citi i aceast carte este un semn clar c noua con tiin aceast planet . care reprezint nivelul anterior gândirii al str mo ilor no tri. î i apriga un punct de sprijin pe înv nimic. Pentru ca rasa uman s lucru nu va avea nicio importan inferior min ii. Ele nu sunt Adev rul. o istorie i vine din trecut. în iv . nu este o op iune valabil pentru noi. 104 . ei sunt împiedica i s genereze suficient prezen con tient pentru a se ridica deasupra gândurilor i a. A a c . dac ar fi lipsi i de formele lor de drog. i în timpul acesta s-ar putea s reu i i s doar arat spre el. Folosirea lor pe scar larg nu face decât s întârzie colapsul vechilor structuri mentale i ivirea unei con tiin e superioare. mare parte dintre oameni ar deveni un pericol pentru sine i pentru al ii. ca de altfel tot limbajul. Exist un proverb în Orient: ÄProfesorul creeaz împreun înv tura". al animalelor i plantelor. chiar dac nu vom reu i. De i utilizatorii individuali g sesc o anumit eliberare fa de tortura zilnic impus de mintea lor. sunte i i înv celul a a c ea s-ar exprima pur i simplu printr-o alt form .i mai evident . Chiar faptul c v vorbesc aici. De i fiecare cuvânt pe care îl folosesc are. Nu exist cale de supravie uiasc . cuvintele pe care vi le adresez acum vibreaz de înalta energie a prezen ei. desigur.

T cerea este cel mai puternic vehicul al prezen ei. Pute i înlocui cuvântul ÄCristos" cu prezen . a a c atunci când citi i sau m asculta i vorbind. Isus a existat. cum este numit uneori în Orient. con tientiza i lini tea dintre i din spatele cuvintelor. Con tientiza i pauzele. adev rata sa natur . divine Nu v ata a i de niciun cuvânt. Acest lucru ar fi însemnat c el se mai afla înc în dimensiunea timpului i a 105 . decât prezen . Numai lini tirea poate percepe lini tea din exterior. El a fost omul care a tr it acum 2. Singura diferen exist între Cristos i prezen este c primul cuvânt se refer la divinitatea care în dvs. A spune c Cristos a fost sau va fi este o contradic ie în termeni. indiferent dac sunte i con tient de ea sau nu. oriunde v-a i afla. i astfel a spus: ÄÎnainte de Abraham sunt eu". i ce altceva este lini tirea eliberat de formele gândirii? Iat realizarea vie a ceea ce am discutat S Cristos: realitatea prezen ei dvs. este o cale direct zgomote. Cristos a fost esen a dvs.000 de ani i a realizat prezen a divin . Multe neîn elegeri i credin e false legate de Cristos se vor l muri dac exist trecut i viitor în Cristos. divin sau Sinele. în timp ce prezen a înseamn ve i realiza c nu divinitatea sau esen a divin trezit . dac acesta este mai semnificativ pentru dvs. El nu a spus: ÄAm existat i înainte de na terea lui Abraham". Chiar dac exist lini tii. Ascultarea lini tii produce imediat lini tea interioar . printre ele i în spatele lor va exista întotdeauna lini tea. con tiin pân acum. Ascultarea i u oar de a deveni prezent.

Eu sunt via a etern . [mae trii ilumina i. )ac ÄCristos" s-ar reîntoarce mâine sub o form exterioar . Avatarurile. nu prin gândire discursiv . Astfel. al realiz rii de sine. Desigur. Nu face i din Cristos o identitate formal . Eu m laflu în tine. i nu venirea unui b rbat sau a unei femei. ci absen a timpului. o trecere de la timp la prezen . Fee altceva ar putea el sau ea s ne spun decât: ÄEu sunt Adev rul. Eu sunt Acum". Aici nu exist timp. El dep ise dimensiunea con tiin ei guvernate de timp i intrase în lumea atemporalit ii. de la gândire la con tiin pur . ei sunt mai simpli. o discontinuitate în dimensiunea temporal . doar prezen . Dimensiunea eternit ii p trunsese în aceast lume. s -l apere i s -l hr neasc . cei foarte pu ini care sunt autentici nu sunt [ speciali ca persoane. Este ca o afirma ie Zen de o mare profunzime. S Nu îl personaliza i niciodat pe Cristos.identit ii ca form . Cum se define te pe sine Dumnezeu în Biblie? A spus cumva Dumnezeu: ÄEu am fost dintotdeauna i voi exista întotdeauna"? Sigur c nu. Isus a încercat s exprime direct. ÄA doua venire" a lui Cristos este o transformare a con tiin ei umane. eternitatea nu înseamn un timp nesfâr it. mamele divine. un vehicul al con tiin ei pure. Eu sunt aici. omul Isus a devenit Cristos. Eu sunt prezen a divin . Acest lucru ar fi conferit realitate trecutului i viitorului. Cuvintele sunt eu folosite într-o afirma ie care începe cu trecutul indic o transformare radical . F r un sine fals pe care s -l men in . Dumnezeu a spus: ÄEU SUNT CEL CE SUNT". în elesul prezen ei. mai comuni 106 .

decât o femeie sau un b rbat obi nui i. Orice persoan Dac prezen v

cu un sine fals puternic i-ar considera în dvs. exist deja suficient

nesemnificativi sau, mai probabil, i-ar trece complet cu vederea. sim i i atras de un maestru spiritual este pentru c pentru a recunoa te prezen a în altul. Au fost mul i oameni care nu i-au recunoscut pe Isus i au existat mereu oameni care se simt atra i de mae tri fal i.

sau pe Buddha, a a cum exist

inele fals al cuiva se simte atras de un sine fals mai cuprinz tor. întunericul nu poate recunoa te lumina. Numai lumina poate recunoa te lumina. A a c , s nu crede i c lumina se afl în afara dvs. sau c ea nu poate veni decât sub o anumit form . Dac numai maestrul dvs. este personificarea lui Dumnezeu, atunci cine sunte i dvs.? Orice form de exclusivism este identificarea cu forma, iar identificarea cu forma înseamn sine fals, indiferent cât de bine ascuns este el. Folosi i prezen a maestrului pentru a v reflecta propria identitate, dincolo de nume i de form , pentru a v întoarce la dvs. i a deveni mai prezent dvs. în iv . Ve i realiza curând c nu exist Äal meu" sau Äal t u" în prezen . Prezen a este unificare. Munca în grup poate fi util pentru intensificarea luminii prezen ei. Un grup de oameni reunit într-o stare de prezen numai c genereaz un câmp colectiv de energie de o mare intensitate. Aceasta nu al fiec rui membru, dar ajut i la eliberarea con tiin ei din ce spore te gradul de prezen

umane colective din starea ei actual de sclav a min ii. Ceea ce va face starea de prezen r d cinat în starea de prezen pentru a putea men ine frecven a înalt

în ce mai accesibil indivizilor. Totu i, dac nici m car unul dintre membrii grupului nu este ferm îna energiei acestei st ri, inele fals poate s se reafirme u or i s saboteze eforturile grupului. De i exerci iul în grup este de nepre uit, nu este suficient i nu trebuie s v baza i doar pe el. A a cum nu trebuie s v baza i pe

107

un profesor sau pe un maestru, cu excep ia perioadei de tranzi ie, când deprinde i semnifica ia i practica prezen ei.

Capitolul 6
Corpul interior
Fiin a este sinele dvs. profund
Ne-a i vorbit mai devreme despre importan a de a avea r d cini adânci în noi sau de locuirea corpului nostru. Ne pute i explica ce în elege i prin asta? Corpul poate deveni un punct de acces c tre lumea Fiin ei. Haide i s despre acest lucru. Nu sunt înc foarte sigur c în eleg la ce v referi i când vorbi i despre Fiin . ÄAp ? Ce vrei s spui cu asta? Nu în eleg apa." Asta ar spune un pe te dac ar avea o minte omeneasc . V rog s nu mai încerca i s în elege i Fiin a. A i avut deja str fulger ri semnificative ale Fiin ei, dar mintea va încerca mereu s încadreze totul într-o cutie pe care s pun o etichet . Nu se poate face acest lucru. Nu poate deveni un abiect al cunoa terii. în Fiin , subiectul i obiectul sunt una. Fiin a poate fi sim it ca un eu sunt mereu prezent, dincolo de nume i form . A sim i i astfel a ti c sunte i i conti-ila i s r mâne i în aceast stare adânc înr d cinat de iluminare este adev rul despre care Isus spune c v va elibera.
108

vorbim mai pe larg

De ce anume m va elibera? V va elibera de iluzia c nu sunte i nimic mai mult decât corpul fizic i mintea dvs. Aceast Äiluzie a sinelui", cum o nume te Buddha, este eroarea fundamental . V multiplele ei forme, o consecin vulnerabil . face i. i v constant atâta timp cât sentimentul dvs. de sine deriv va elibera de fric , în form efemer i inevitabil a acestei iluzii ² frica aceea care va fi agresorul dvs. numai din aceast

va elibera de p cat, care este suferin a ce v-o produce i incon tient i dvs., i ceea ce gândi i, spune i,

altora, atâta timp cât acest sentiment iluzoriu de identitate guverneaz

Privi i dincolo de cuvinte
Nu îmi place cuvântul Äp cat". Implica faptul c sunt judecat i g sit vinovat. În eleg. De-a lungul secolelor, în jurul unor cuvinte, cum ar fi p cat, s-au acumulat multe puncte de vedere i interpret ri gre ite din cauza în elegerii gre ite, a ignoran ei sau a dorin ei de a controla, dar ele con in un sâmbure de adev r. Dac nu pute i privi dincolo de aceste interpret ri i nu pute i recunoa te realitatea indicat de acest cuvânt, atunci nu-l folosi i. Nu v bloca i la nivelul cuvintelor. Un cuvânt nu este mai mult decât un mijloc pentru atingerea unui scop. Este o abstrac ie. Ca un indicator, arat spre ceva care se afl dincolo de el. Cuvântul miere nu este mierea. Pute i studia i vorbi despre miere cât dori i, dar nu ve i ti într-adev r ce este mierea pân când nu o ve i gusta. Dup ce a i gustat-o, cuvântul devine mai pu in important pentru dvs. Nu ve i mai fi ata at de el. La fel, pute i vorbi sau v pute i gândi la Dumnezeu în permanen nu înseamn c cuvântul. Nu este mai mult decât un ata ament obsesiv fa
109

pentru tot restul vie ii, dar asta

ti i ce este sau c a i avut fie o str fulgerare a acestei realit i pe care o indic de un indicator, un idol mental.

i inversul este valabil: dac , indiferent din ce motive, nu v-a pl cut cuvântul miere, este posibil ca aceast atitudine s v fac s nu o gusta i niciodat . Dac ave i o puternic aversiune pentru cuvântul Dumnezeu, care este o form negativ de ata ament, este posibil s nega i nu doar cuvântul, ci i realitatea pe care o semnific . V pute i refuza singur posibilitatea de a tr i aceast realitate. Desigur, toate acestea sunt intrinsec legate de identificarea cu mintea. A a c , dac un cuvânt nu mai func ioneaz pentru dvs., abandona i-l i înlocui i-l cu unul care func ioneaz . Dac nu v place cuvântul p cat, atunci numi i-l incon tien sau nebunie. A a v ve i afla poate mai aproape de adev r, de realitatea din spatele cuvântului, decât prin cuvântul p cat, care a fost folosit gre it atât de mult timp, i ve i avea mai pu in loc pentru vinov ie. Nu-mi plac nici aceste cuvinte. Ele con in presupunerea c ceva nu este în regul cu mine. C a fi judecat. Sigur c ceva nu este în regul cu dvs. - dar nu sunte i judecat. Nu vreau s v jignesc, dar oare nu apar ine i rasei umane, care a omorât peste 100 de , milioane de membri ai propriei specii numai în secolul XX? Aceasta ar fi o culpabilitate prin asociere? Nu este o problem de culpabilitate. Dar atâta timp cât sunte i condus de o minte dominat de sinele fals, sunte i parte din nebunia colectiv . Poate c nu a i analizat prea atent condi ia uman dominat de mintea condus de inele fals. Deschide i ochii i privi i frica, disperarea, l comia i violen a, care apar de peste tot. Observa i cruzimea monstruoas cât i celorlalte forme de via i suferin ele, la o scar condamna i. Observa i inimaginabil , pe care oamenii le-au produs i continu s le produc atât membrilor propriei specii, de pe aceast planet . Nu este nevoie s

110

în spatele formei dvs. forma fizic . Sunte i rupt de Fiin atâta timp cât mintea dvs. Dar acesta este numai începutul unei c l torii interioare. A i spus c identificarea cu forma noastr fizic este parte din aceast iluzie. Aceasta este incon tien a.doar. i în acela i timp extrem de puternic i vibrând de via . a sim i via a din acest corp. în iv . a. Aceasta este nebunia. cum poate corpul. natural i distorsionat a unei realitate profund de conectare cu Fiin a. Descoperirea propriei realit i invizibile i indestructibile. aceast poate fi sim it în fiecare moment sub forma unui corp interior invizibil. Acesta este p catul.i Älocui trupul" înseamn a. prezen a vie din dvs. prin care ve i începe s realiza i c nu sunte i numai un fragment f r sens dintr-un univers str in. exterioare. nu uita i s v observa i propria minte. sunte i conectat cu ceva atât de vast. C uta i acolo r d cina nebuniei.i sim i trupul din interior. La început. suspendat pentru o clip între na tere i moarte. s ne fac s ne d m seama ce este Fiin a? Corpul pe care îl pute i vedea i atinge nu v poate purta c tre Fiin . Dar acest corp vizibil i tangibil este numai un înveli exterior sau. încât nu poate fi conceput sau descris în cuvinte ² i totu i v vorbesc despre acest lucru acum. incomensurabil i sacru. care v va duce din ce în ce mai departe. o percep ie limitat realit i mai profunde. Astfel c . ci pentru a v ar ta cum pute i s -l cunoa te i dvs. deci. În starea dvs. nu v mai afla i în . v 111 acapareaz întreaga aten ie. La urma urmei. într-o lume cu mult lini te i pace. urmate de durere i anihilarea final . Vorbesc despre acesta nu pentru a v oferi ceva în care s crede i. ve i avea doar str fulger ri ale acesteia. mai curând. Când se întâmpl acest lucru ² i se întâmpl permanent pentru majoritatea oamenilor ². i în felul acesta a ajunge s afli c e ti mai mult decât forma exterioar . c ruia îi sunt permise numai câteva pl ceri de scurt durat .

corpul dvs. Mintea v absoarbe întreaga capacitate de con tientizare i o transform în crea ii ale min ii. Nu pute i s v opri i din gândit. Gândirea compulsiv a devenit o boal colectiv . întregul sentiment de identitate deriv din activit ile min ii. Identitatea care nu- i mai are r d cinile în Fiin devine o structur mental vulnerabil ² realitatea dvs. invizibil i mereu nevoia , ce creeaz frica drept emo ie subteran predominant . Atunci, singurul lucru care conteaz lipse te din via a dvs.: con tiin a sinelui profund i indestructibil . v retrage i con tiin a din câmpul min ii. Pentru a deveni con tient de Fiin , trebuie s

Aceasta este una dintre cele mai importante sarcini ale c l toriei dvs. spirituale. Va elibera cantit i uria e de con tiin , care mai înainte fuseser prinse în capcana gândirii compulsive i inutile. O modalitate foarte eficient de a face acest lucru este s nu v mai concentra i asupra gândirii i s v îndrepta i aten ia asupra corpului, unde Fiin a poate fi sim it , în prima faz , sub forma unui câmp energetic invizibil, ce d via acelui lucru pe care îl percepe i ca fiind corpul dvs. fizic.

Conectarea cu corpul interior
V rog, încerca i acest lucru acum. S-ar putea s v fie mai u or dac închide i ochii în timpul acestui exerci iu. Mai târziu, când Äprezen a în corp" va deveni natural i u oar , acest lucru nu va în mai fi necesar. îndrepta i-v aten ia asupra corpului. Sim i i-l din interior. Este viu? Exist via subtil care trece prin tot corpul i d o via

palmele, bra ele, picioarele i în t lpile dvs. ² în abdomen, în piept? Pute i sim i câmpul energetic vibrant fiec rui organ i fiec rei celule în parte? Îl pute i sim i simultan în toate p r ile corpului ca pe un câmp energetic unic? Continua i s v concentra i i s v sim i i corpul interior câteva minute. Nu începe i s v gândi i la el. Sim i i-l. Cu cât îi acorda i mai mult aten ie, cu atât acest sentiment va fi mai clar i mai puternic. Ve i sim i c fiecare celul devine mai vie, iar dac sim ul dvs. vizual este foarte dezvoltat, este posibil s
112

v

vede i corpul

devenind luminos. De i o astfel de imagine v

poate ajuta temporar, acorda i mai mult

aten ie

sentimentului decât imaginii ce poate ap rea. O imagine, indiferent cât de frumoas sau de puternic ar fi, este deja definit ca form , a a c are o capacitate mai mic de penetrare în profunzime.

S
Sim irea corpului interior este lipsit de form , de limite, este insondabil . Pute i oricând s p trunde i mai adânc în el. Dac nu pute i sim i prea multe în acest stadiu, fi i atent la tot ceea ce reu i i s sim i i. Pentru moment, este destul de bine. Concentra i-v asupra a ceea ce sim i i. Corpul dvs. se treze te la via . Mai târziu, vom mai exersa. Acum v rog s deschide i ochii, p strându-v o parte din aten ie concentrat asupra câmpului energetic interior al corpului chiar din momentul în care începe i din nou s privi i prin camer . Corpul interior se afl la grani a dintre identitatea dvs. ca form i identitatea ca esen , natura dvs. adev rat . Nu pierde i niciodat contactul cu ea.

S
Transformarea prin intermediul corpului
De ce majoritatea religiilor au condamnat sau au negat corpul? Se pare c persoanele care doreau s evolueze spiritual au privit întotdeauna corpul ca pe un obstacol sau chiar ca pe un p cat. De ce atât de pu ine dintre persoanele care c utau adev rul spiritual au ajuns într-adev r la el?
113

La nivel corporal, oamenii se apropie foarte mult de animale. Toate func iile primare ale corpului ² pl cerea, durerea, respira ia, alimenta ia, defeca ia, somnul, dorin a de a- i g si un partener i de a procrea i, desigur, na terea i moartea ² le reg sim i la animale. La mult timp dup ce au dec zut din starea de gra ie i unificare în iluzie, oamenii s-au trezit brusc în ceea ce p rea s fie un corp de animal ² i au fost foarte tulbura i de acest lucru. ÄNu te min i singur. Nu e ti decât un animal." Acesta p rea s fie adev rul crud. Dar era un adev r prea greu de acceptat. Adam i Eva au v zut c erau goi i au început s se team . Negarea incon tient a naturii lor animalice s-a instalat foarte repede. Pericolul de a fi domina i de porniri instinctuale foarte puternice i de a se întoarce la starea de incon tien complet era într-adev r foarte real. Ru inea i tabuurile legate de anumite p r i ale corpului i de func iile corporale, mai ales de sexualitate, i-au f cut apari ia. Lumina con tiin ei lor nu era înc suficient de puternic pentru a se putea împrieteni cu natura lor animalic , pentru a-i permite acesteia s existe i chiar pentru a se bucura de acest aspect al fiin ei lor ² cu atât mai pu in pentru a p trunde mai adânc în ea i a descoperi acolo divinul ascuns, realitatea în iluzie. A a c au f cut ce era necesar s fac . Au început s se disocieze de corpul lor. Acum se vedeau ca având un corp, în loc s considere c sunt corpul lor. Când au ap rut religiile, aceast disociere a devenit i mai pronun at prin credin a c Änu e ti corpul t u". Nenum ra i oameni din Est i din Vest au încercat de-a lungul timpului s îl g seasc pe Dumnezeu, s g seasc mântuirea sau iluminarea prin negarea corpului. Acest fapt a luat forma neg rii sentimentului de pl cere i mai ales a neg rii sexualit ii, forma postului i a altor practici ascetice. Oamenii i-au provocat chiar i dureri în încercarea de a sl bi trupul i a-l pedepsi, de vreme ce îl considerau p c tos. În cre tinism, aceasta se numea mortificarea c rnii. Al ii au încercat s se elibereze de corp intrând în st ri de trans
114

sau c utând experien e care s

le permit

decorporalizarea. Mul i mai practic

înc

acest lucru. Chiar

i despre Buddha se spune c

a

practicat negarea corpului prin post i prin forme extreme de ascetism timp de ase ani, dar nu a atins iluminarea pân când nu a renun at la aceste practici. Fapt este c nimeni nu a ajuns la iluminare negându- i corpul, luptând împotriva lui sau prin decorporalizare. De i o astfel de experien poate fi fascinant i v poate oferi o imagine fugar despre starea de eliberare din forma material , mereu ve i fi nevoi i ca în final s v întoarce i în corp, unde are loc transformarea esen ial . Transformarea se produce prin corp, nu în afara lui. Acesta este motivul pentru care niciun maestru autentic nu a sus inut vreodat lupta împotriva corpului sau p r sirea acestuia, de i discipolii lor, axa i pe minte, au fâcut-o deseori. Din vechile înv turi despre trup, au supravie uit numai anumite fragmente, de exemplu, afirma ia lui Isus potrivit c reia Ätot trupul vostru se va umple de lumin "; ele au mai supravie uit i ca mituri, cum ar fi credin a c Isus nu i-a p r sit niciodat corpul, ci a r mas una cu el i s-a ridicat la Äceruri" cu el. Pân în ziua de azi, aproape nimeni nu a în eles aceste fragmente sau sensul secret al anumitor mituri, iar credin a c Änu suntem corpul nostru" a continuat s fie universal , ducând la negarea corpului i la încercarea de a sc pa de el. Astfel, nenum ra i oameni care au încercat s g seasc adev rul au fost împiedica i s ating împlinirea spiritual Este posibil recuperarea înv lor din fragmentele existente înc ? Nu este nevoie s facem asta. Toate înv sens, exist turile spirituale provin din aceea i Surs . în acest sub mai multe forme i a existat întotdeauna un singur maestru, care se manifest i s afle Äcalea". turilor pierdute despre semnifica ia corpului sau reconstruirea

diferite. Eu sunt acel maestru i ve i fi i dvs. dup ce ve i reu i s accede i la Sursa interioar . Iar calea c tre aceasta o reprezint corpul interior. De i toate înv
115

turile spirituale provin din aceea i

pentru c astfel lupta i împotriva propriei realit i. Prin corpul interior sunte i una cu Dumnezeu pentru totdeauna. nemuritoare. interior sunte i conectat inseparabil cu aceast Via etern prezent .i justifica starea de fric . Este o percep ie gre it a realit ii dvs. Toate aceste înv sunt indicatoare care arat drumul înapoi c tre Surs .. turile pierdute ale vechilor mae tri ² chiar dac avem aici un alt indicator. Corpul pe care îl pute i vedea i atinge este numai un voal sub ire i iluzoriu. supus bolilor. c tre Via a Nemanifest . poarta c tre Fiin . In spatele lui se afl corpul interior invizibil. dar voi rezuma înc o dat înv sim i i corpul interior în timp ce citi i sau asculta i. i se datoreaz pierzând contactul cu Fiin a. aflat *dincolo de na tere i de moarte. pe care îl percepe i ca fiind crea ia iluzorie a min ii dvs. Dar nu întoarce i spatele corpului. îmb trânirii i mor ii.Surs . nu mai reprezint decât o colec ie de cuvinte ² i un cuvânt nu este decât un indicator. V rog s v str dui i s v turi Rug ciune pentru corp Ceea ce percepe i ca pe o structur fizic densa. pentru c el nu poate fi g sit în alt parte decât în corp. al limit rii i al mor ii. limit rilor min ii noastre. a a cum am spus mai devreme. Am vorbit deja despre Adev rul ascuns în corpul dvs. Nu v merului. Prin intermediul corpului Unic nema-nifest ² nen scut . în acest simbol al efeparte în esen iale. care.. nu este ceva real în ultim instan ² nu sunte i dvs. numit corp. pentru c ascuns splendoarea realit ii esen iale i nemuritoare. 116 . dup ce ele sunt exprimate în cuvinte i scrise. se afl îndrepta i aten ia în alt c utarea Adev rului. Nu lupta i împotriva corpului. Sunte i corpul dvs. creeaz corpul ca dovad a credin ei sale iluzorii în separare i pentru a.

Nu o l sa i s se concentreze toat intra i în contact cu corpul dvs. poate c în timp ce citi i sau asculta i cuvintele mele exist con inutul lor. absoarb P stra i-v toat o parte din aten ie îndreptat aten ia. cu atât frecven a sa vibratorie va fi mai înalt . dar nu vor mai prelua controlul. Sim i i-v corpul din interior. negativismul nu poate s afecteze i tinde i s atrage i noi situa ii care s reflecte aceast frecven fa . de mediul ambiant . V rog s analiza i încotro este îndreptat aten ia dvs. încerca i ca în acela i timp s i o oarecare activitate mental legat de v în i totu i nu este nevoie ca vreuna dintre acestea s spre interior. interior.m. vor continua s existe într-o anumit m sur . temerile i dorin ele.d. Acesta este punctul în care se concentreaz aten ia dvs. vreun comentariu mental. sunte i con tient periferic de al i oameni. Nu v ve i pierde în lumea exterioar Dac v men ine i aten ia asupra corpului cât mai mult posibil. în acest moment. Gândurile i emo iile. Mai mult. La acest nivel superior de energie. Este ca i cum a i asculta sau 117 . exterior. Acest sentiment se va adânci rapid i v va transforma via a.a.S R d cini interioare adânci Cheia pentru a avea r d cini interioare adânci este de a ne afla mereu în leg tur cu corpul nostru interior ² a-l sim i în orice moment. ca o lumin ce devine mai intens pe m sur ce întoarce i mai mult comutatorul superioar . De asemenea. Cu cât v con tientiza i mai mult corpul interior. ve i r mâne ancorat în clipa de i nici în propria minte. ca pe un câmp energetic unic. i m ri i v mai alimentarea cu electricitate. M asculta i pe mine sau citi i aceste cuvinte dintr-o carte.

p trunde i mai adânc în prezent. într-o stare de permanent conectare cu Fiin a i va ad uga vie ii dvs.iar locuirea corpului este mereu un aspect esen ial al acestei st ri ²ve i continua a fi i condus de minte. Acest lucru este adev rat mai . automat alimentat de unica emo ie fundamental afectat i predictibil . condi ionat va fi involuntar . Nu v ceda i întreaga aten ie min ii i lumii exterioare. condi ionarea propriei min i. R mâne i înr d cinat în el. v va dicta gândirea i comportamentul. De câte ori a tepta i ceva. folosi i acest timp pentru a v sim i corpul interior. nimic nu te mai poate tulbura. Apoi observa i felul în care acest lucru v schimb starea de con tiin i calitatea performan ei în activitate. dar eliberarea va fi rareori de lung durat . concentrându-v cât pute i de mult asupra câmpului energetic intern al corpului. încerca i neap rat s v concentra i asupra a ceea ce face i. Scenariul înscris în mintea dvs. Nu este nevoie s dureze mult. atunci când vor ap rea astfel de obstacole. la baza st rii de identificare cu mintea: frica. pentru c apar întotdeauna. dar sim i i-v corpul interior ori de câte ori este posibil. total diferit. Arta intuirii corpului interior se va transforma într-un mod de via pân acum.. o profunzime pe care nu a i mai cunoscut-o A a c . aglomer rile de trafic i cozile vor deveni foarte agreabile. intrând mai adânc în corpul dvs. Reac ia dvs. Face i acest exerci iu în zilele i s pt mânile urm toare. Este u or s r mâi prezent ca observator al min ii proprii când e ti profund înr d cinat în corpul t u. Atâta vreme cât nu ve i fi prezent ². Poate c v ve i elibera de ea pentru scurte intervale de timp. Dar trebuie s face i asta chiar în 118 . Indiferent ce se întâmpl în exterior. pe rare l-a i înv at cu mult timp în urm .citi cu întreg corpul. oriunde v-â i afla. Astfel. doar câteva secunde. în loc s v proiecta i mental în afara Clipei de acum. face i-v un obicei din a intra imediat în trup.iles atunci când ceva Ämerge prost" sau atunci când suferi i o pierdere sau ave i o sup rare.

înseamn s observa i pur i simplu emo ia. f r funda ie. A a c nu am putut tr i lucrul despre care vorbi i. aflat la un nivel mai profund. Ceea ce a i sim it a fost o emo ie rezidual . iar.a. pentru c v retrage i con tiin a din minte. durere . sunte i ca un copac adânc înr d cinat în p mânt sau ca o cl dire cu o funda ie adânc de Isus în parabola gre it în eleas a celor doi oameni care construiau o cas . i apoi î i construie te casa. Dac nu îi acorda i pu in aten ie la început. tot a a exist infinit mai mult inteligen în Fiin decât în mintea dvs. Am avut o senza ie de agita ie i de grea . Unul dintre cei doi oameni o construie te pe nisip. emo ia respectiv v va împiedica s dobândi i accesul la corpul interior.m. de care probabil nu a i fost con tient pân când nu a i început s spatele s u. s o sim i i pe deplin i astfel s 119 fi i mai atent la corpul dvs. i solid . Dac în aceast situa ie este nevoie de un r spuns. Orice amânare va permite apari ia unei reac ii mentalemo ionale ce poate prelua controlul. acesta va ap rea de la nivelul profund la care v afla i. Când v concentra i asupra interiorului i v sim i i corpul interior. Ultima analogie a fost folosit Atâta timp cât v afla i într-un contact con tient cu corpul interior. pe care apele Înainte de a intra în corp. A-i acorda aten ie nu înseamn s începe i s v gândi i la ea.momentul în care v confrunta i cu obstacolul. A a cum Soarele este infinit mai str lucitor decât flac ra lumân rii. Unele emo ii sunt u or de identificat: furie. casa este luat de ape. Cel lalt sap adânc. fric . deveni i imediat calm i prezent. în o recunoa te i i s o accepta i ca atare. iart M-am sim it foarte incomod când am încercat s îmi mut aten ia asupra corpului interior. când vin furtunile i inunda iile. pân când ajunge la stânc rev rsate nu o pot muta din loc.d. Altele pot fi mai greu de etichetat ² .

dar poate viza la fel de bine o situa ie sau o stare de fapt ² trecut . ani la rând. ci dac pute i aduce sentimentul cât mai mult în con tiin . aten ia asupra sim irii emo iei i verifica i dac mintea nu s-a ata at cumva de un tipar de suferin . foarte scurt . care. timp de zile ori s pt mâni întregi sau se poate al tura altor emo ii cu o frecven similar .. ca. ceea ce conteaz nu este dac pute i sau nu s îi ata a i o etichet mental . o restrângere a fluxului de energie vital 120 . Da. prezent sau viitoare ² pe care mintea refuz s o accepte. învinov irea.. îmboln virea fizic . Dac este a a înseamn c înc nu a i iertat. Când nu sunte i în corpul dvs. în multe cazuri.. Lipsa iert rii vizeaz deseori o alt persoan sau chiar pe dvs. s nu mai opunem rezisten i astfel renun area la durere.sentimente vagi de disconfort. în ultim instan . Concentra i-v . în orice caz. Iertarea înseamn ce abandonarea nemul umirilor. Iertarea înseamn vie ii ² s îi permitem s tr iasc prin noi. a adar. conducând la boli fizice i f cându-v (vezi capitolul 2). autocomp timirea sau resentimentele ² toate acestea alimentând emo ia. lipsa iert rii se poate manifesta chiar i cu privire la viitor. totu i. Aceasta denot refuzul min ii de a accepta incertitudinea. la jum tatea drumului între o emo ie i o senza ie fizic . greutate sau constrângere. au format corpul-durere. de exemplu. de a accepta c viitorul se afl . în afara controlului ei. ali-mentându-se cu energia dvs. dup ce au ap rut. un parazit ce poate tr i în interiorul nefericit dvs. Aten ia este cheia transform rii ² i o aten ie total implic de asemenea acceptarea. i suferin a. Alternativele sunt durerea i. Este ca un într-un organism complet func ional. o emo ie are o durat de via val sau ca o und de moment la suprafa a Fiin ei. Ea se produce de la sine dup realiza i c preten iile dvs. Aten ia este ca o raz de lumin ² puterea concentrat a con tiin ei care transform totul în ea îns i. nu fac decât s înt reasc un fals sentiment de sine. o emo ie poate supravie ui în dvs.

A i spus c prezen a este con tiin a retras din minte. din lumea formei. sim i i pacea i lini tea: vibrant rev rsate de Fiin . Nemanifestul este acela i lucru cu Via a? Da. am putea la fel de bine s spunem i fiind c este o trezire a con tiin ei din visul formei.În momentul în care ierta i cu adev rat. Mintea nu poate ierta.. Leg tura cu nemanifestul Care este rela ia dintre prezen Prezen a este con tiin pur i corpul interior? ² con tiin care a fost retras din minte. Risipa iert rii este chiar natura min ii. 121 . s exprime Ceea ce nu poate fi spus. Con tiin a corpului interior este amintirea con tientizat a originii sale i întoarcerea la Surs . gândit sau imaginat. Numai dvs. iar în cele mai profunde aspecte ale sale chiar este Nemanifestul: Sursa din care se revars con tiin a. face i asta. printr-o definire negativ . Dar pentru c în esen sunte i con tiin . prezent totu i con tient de profunzimea f r form i f r moarte din dvs. form va disp rea instantaneu într-o explozie de lumin . De aceea Isus a spus: Äînainte de a intra în templu. Cuvântul Nemanifest încearc . ierta i". a a cum inele fals. Cine opereaz aceast retragere? Dvs. pe de alt parte. i ele nu sunt mai mult decât simple indicatoare. intra i în corpul dvs. este un termen pozitiv. a a cum lumina se revars de la Soare. Deveni i prezent. Corpul interior este leg tura dvs. construit de minte. v retrage i puterea de sub domina ia min ii. cu Nemanifestul. Pute i continua s exista i având forma dvs. Indic ceea ce este spunând ceea ce nu este. V rog s nu v ata a i de niciunul dintre aceste cuvinte i nu începe i s crede i în ele. Fiin a. nu poate supravie ui f r lupt i conflict. Asta nu înseamn c propria dvs. pute i.

Este mai curând un sentiment decât Nu. practicarea con tientiz rii corpului va produce profunzimea necesar . fizic se va sim i mai u or. înseamn corpul dvs. mi se pare c altceva. Încetinirea procesului de îmb trânire Între timp. con tiin a corpului interior aduce o serie de beneficii în plan fizic. când îl auzi i. Nu pot s v spun nimic ce s nu cunoa te i deja în adâncul sufletului.Trebuie s recunosc c toate acestea dep un nivel mai profund. nu v p c li i singur. Ajungând la un anumit stadiu de conectare interioar . prins în capcana min ii. ci existen în corp i prezen Äaici i acum". pute i doar s îl sim i i mai bine i s p -trunde i în el mai profund. Ceea ce sim i i v va conduce mai aproape decât gândirea de cel care sunte i cu adev rat. obi nuit nu mai înseamn existen în afara corpului. iar trecutul i viitorul nu v mai domin aten ia. dac v 122 devine mai pu in dens . Imediat ce starea dvs. M p c lesc singur? esc cu mult puterea mea de în elegere i totu i. nu mai acumula i timp în psihicul dvs. mai curat i mai viu. structura sa molecular reducerea iluziei materialit ii. i în celulele corpului. Unul dintre acestea este o reducere semnificativ a procesului de îmb trânire a corpului fizic. În timp ce corpul exterior pare s îmb trâneasc în mod obi nuit i s se ofileasc destul de repede. câmpul energetic al corpului interior va fi sim it la fel i la 80 de ani. Când v identifica i mai mult cu corpul interior atemporal decât cu corpul exterior. recunoa te i adev rul. Dac acum ave i 20 de ani. Acumularea timpului ca povar psihologic a trecutului i a viitorului reduce foarte mult capacitatea celulelor de a se reînnoi. Vivacitatea lui va fi la fel de vibrant . Pe m sur ce în corp exist mai mult con tiin . Dac nu a i ajuns înc la acest stadiu. corpul interior nu se schimb în timp. la tiu despre ce vorbi i. normal de con tiin . Mai mult con tiin . când prezen a devine modul dvs. A a c .

m. Locuirea corpului nu v lucru care vibreaz la o frecven ridicarea unui scut. i chiar i atunci când aceasta se va întâmpla. Este ca i cum fiecare celul se treze te i se bucur .locui i corpul interior. Corpul iube te aten ia acordat . Cele mai multe boli se strecoar pe nesim ite în untru atunci când nu sunte i prezenl în corp. Testa i informa iile. pentru c trec f r s lase urme. Exist dovezi tiin ifice în acest sens? Încerca i i ve i fi dvs.. de exemplu. ve i observa alt beneficiu al acestei practici. Este i o puternic form de auto vindecare. i sistemul imunitar psihic devine mai puternic. 123 . Când v locui i corpul. în iv dovada. iar. vizibil în lumea fizic . oric rui oaspete nedorit îi va fi greu s p trund acolo. Cu cât aduce i mai mult con tiin în corp. depresia . nu mai trebuie s le opune i niciun fel de rezisten . furia. Dac st pânul nu este acas . Dar nu se fortific doar sistemul imunitar fizic. Acesta din urm v protejeaz de câmpurile energetice mental-emo ionale negative ale altor protejeaz prin persoane. astfel încât orice mai mic . dac se întâmpl asta.d.a.. frica. care sunt de altfel extrem de contagioase. exist acum a realit ii. cu atât sistemul imunitar devine mai puternic. Fortificarea sistemului imunitar Atunci când ve i începe s v locui i corpul. ci prin ridicarea frecven ei vibratorii a întregului câmp energetic. i anume o fortificare considerabil a sistemului imunitar. esen a dvs. corpul exterior va îmb trâni mult mai încet. aici se instaleaz tot felul de caractere dubioase. Toate acestea nu mai p trund în câmpul în ceea ce este de fapt o ordine diferit con tiin ei dvs. V rog s nu accepta i i nici s respinge i din start ceea ce v spun. atemporal î i va transmite str lucirea prin intermediul formei exterioare i nu ve i da impresia unei persoane b trâne.

t lpile. dar foarte puternic de medita ie pentru autovindecare. întoarce i-v aten ia asupra corpului interior. când mintea mea este foarte activ . Aceast dureze mai mult de un minut.a. Imediat ce a i observat c se întâmpl acest lucru. cu condi ia s o folosi i frecvent i concentrându-v intens. În tot acest timp. nu este un substitut pentru practica permanent a prezen ei în corp. Sim i i energia vie ii din interiorul acestor p r i cât pute i de intens. produs de o form sau alta de negativism.Exist o tehnic simpl . altfel. P stra i acest sentiment timp de câteva minute. Sta i întins pe spate. ca pe un câmp energetic unic. fi i prezent cu intensitate în fiecare celul a corpului. Închide i ochii. dobânde te o asemenea for . Ea va contracara orice întrerupere în câmpul dvs. de câteva ori. Apoi l sa i-v aten ia s traverseze corpul. pe care o pute i practica ori de câte ori sim i i nevoia s v fortifica i sistemul imunitar. Iat despre ce este vorba. încât îmi este imposibil s -mi mut aten ia de la ea i s -mi simt corpul interior. energetic. sim i i-v corpul interior în traversare nu trebuie s întregime.m. pierzându-v astfel în gânduri. ca un val. cât i în cazul bolilor care s-au instalat deja. Nu v îngrijora i dac mintea reu e te ocazional s v atrag aten ia în afara corpului. înainte de a v ridica din pat. mai ales seara la culcare i diminea a la trezire. pieptul. Când ave i câteva minute libere. R mâne i concentrat asupra fiec rei p r i timp de 15 secunde. Pute i s -mi sugera i ce s fac? 124 . de la picioare spre cap i invers. abdomenul. Alege i diferite p r i ale corpului asupra c rora la început v ve i concentra foarte pu in timp: palmele. Este extrem de eficient atât dac o folosi i chiar de la primele simptome ale bolii. Totu i. Acest lucru se întâmpl mai ales atunci când intru într-un tipar de îngrijorare sau de anxietate. Äinunda i-v " corpul cu con tiin . bra ele. picioarele.d. L sa i respira ia s v conduc prin corp Uneori. capul . efectul s u va fi doar temporar. Dup aceea.

Respira ia con tient . f cându-1 i pe el luminos. sim i i cum abdomenul se dilat luminoas contract u or. iar cea mai u oar cale de a intra în aceast stare este prin corp. s oscila i la îndreptându-v aten ia asupra câmpului energetic interior. v aten ie. luminoas v umple corpul. închide i ochii i sc ldat în lumin sau scufundat într-o substan ² o mare de con tiin . Sim i i cum aceast substan Nu v ata a i de nicio imagine vizual . Urm ri i-v respira ia cu i se i iese din corp. Acum sunte i în corp.Dac la un moment dat descoperi i c v este greu s intra i în leg tur cu corpul interior. în timp ce aerul intr imagina i-v va aduce treptat în contact cu corpul. obi nui i-v spune: nu gândi i doar cu mintea. 125 fiecare câteva minute între gândire i un mod de ascultare interioar . ele vor fi proaspete i creative. Când v relua i irul gândurilor. este mai u or s începe i prin a v concentra asupra respira iei. la fiecare inspira ie i expira ie. de o solu ie sau de o idee creativ . Numai dac ve i reu i s fi i con tient f r a avea gânduri v ve i putea folosi mintea în mod creativ. un calm interior. Inhala i. Ori de câte ori ave i nevoie de un r spuns. Apoi treptat. care este de altfel o medita ie foarte puternic . înceta i s gândi i pentru un moment. Dac v este mai u or s vizualiza i. folosi i-o în conjunc ie cu corpul interior. S Folosirea creativ a mintii Dac ave i nevoie s v folosi i mintea pentru un scop anume. con-centra i-v mai mult asupra a ceea ce sim i i. în orice activitate mental . Apoi inspira i aceast lumin . Con tientiza i calmul. gândi i i cu corpul. Am putea .

interior în timp ce o asculta i. care este iubirea. ce v va permite s asculta i efectiv. îi acorda i celui din fa a dvs. Cele mai multe rela ii umane presupun în principal min i aflate în interac iune. Acesta este începutul realiz rii unific rii. via a. La cel mai profund nivel al Fiin ei sunte i una cu tot ceea ce exist . Leg tura cu corpul interior creeaz un spa iu 126 . Desigur. fiin e aflate în comuniune. nu o asculta i doar cu mintea. Nicio rela ie nu poate înflori în acest fel. un spa iu ² în care s existe. Fiin al gândurilor. conflictul. asculta i-o cu tot corpul. Sim i i câmpul energetic al corpului dvs.S Arta de a asculta Când asculta i o alt persoan . conduce Acesta este motivul pentru care exist atât de multe rela ii conflictuale. Este cel mai pre ios dar pe care i-1 pute i face. nu fiin e umane ce comunic unele cu altele. nu pute i sim i Fiin a altei persoane decât prin intermediul propriei Fiin e. luptele i problemele sunt inevitabile. Sunt mai aten i la gândurile lor decât la ceea ce spune cel lalt i nu sunt deloc aten i la ceea ce conteaz într-adev r: Fiin a celeilalte persoane. f r interven ia min ii. Majoritatea oamenilor nu tiu s asculte pentru c cea mai mare parte a aten iei lor este aflat în spatele cuvintelor i absorbit de gândire. Când mintea v gol unde mintea nu exist i în care o rela ie poate înflori. Acest sentiment deviaz aten ia de la gândire i creeaz un spa iu de calm.

Observa i cum aceasta se dilat i se contract u or. Asigura i-v mai întâi c nu exist factori externi care s v tulbure. Nu v gândi i la el. orice imagine vizual i concentra i-v exclusiv asupra a ceea ce sunte i. Nu este nevoie s dureze mult. Închide i ochii. 127 . F când aceasta. ca i cum ar fi acolo. Respira i profund de câteva ori. Face i urm torul exerci iu ca pe o medita ie. Dac vi se pare util . abandona i. favorit de medita ie. Asigura i-v c ave i corpul relaxat.Capitolul 7 Por i c tre lumea nemanifest S p trundem i mai adânc în corp Îmi pot sim i energia din corp. Aceasta v va ajuta s r mâne i vigilent. folosi i vizualizarea Äluminii" pe care am descris-o mai devreme. Men ine i-v coloana vertebral dreapt . dac este posibil. Apoi con tientiza i întregul câmp energetic interior al corpului. încerca i s -l sim i i. A eza i-v pe un scaun. Sau lua i pozi ia dvs. Când v ve i putea sim i clar corpul interior ca pe un câmp energetic unic. dar nu v l sa i pe spate. Sim i i-v respira ia în partea inferioar a abdomenului. mai devreme. Zece pân la 15 minute sunt suficiente. în timp ce aerul intr i iese din corp. dar nu reu esc s merg mai departe. v retrage i con tiin a din câmpul min ii. cum ar fi soneria telefonului sau persoane care ar putea s v întrerup . a a cum a i sugerat dvs. mai ales în bra e i în picioare.

dar i a bucuriei i a vitalit ii intense. Sursa invizibil a tuturor lucrurilor. Contopi i-v sau de Äfiin are" înv luitor. Deveni i nu mai percepe i vreo dualitate între i ea i mai mult în corp. transcende i în cu câmpul energetic. Distinc ia dintre interior i exterior se dizolv acum. Adâncindu-v sus trupul. Este o lume a calmului i a p cii profunde. f r a ata a mental etichete ² i continua i s v sim i i corpul interior în tot acest timp. V elibereaz de leg tura cu forma i de identificarea cu ea. apoi deveni i din nou con tient de corpul fizic.Dac pute i. 128 . între dvs. i corpul dvs. Este via a în starea ei nediferen iat .. ci constituie îns i esen a dvs. Timp de câteva minute. R mâne i în aceast arie a Fiin ei pure cât timp v sim i i bine. deschide i ochii. Fiin a din toate fiin ele. iar corpul interior este i mai mult aten ia în acest sentiment. pentru con tiin a pur izvorât din aceast Surs . O putem numi Nemanifestul. S Accesul la aceast lume lipsit de forme este eliberator. privi i ceea ce v înconjoar într-un mod meditativ ² adic . Ori de câte ori sunte i prezent. Ve i realiza de asemenea c lumina nu este separat de fiin a dvs. abandona i inclusiv orice imagine mental a i mai avea înc despre corpul fizic. astfel încât nu mai exist un corp interior. Tot ceea ce r mâne este un sentiment de prezen sim it ca i cum nu ar avea grani e. de respira ie i de sim urile fizice. dinainte de fragmentarea ei în multiplicitate. astfel încât s observator i observat. Apoi adânci i-v una cu el. deveni i într-o anumit m sur Ätransparent" pentru lumin .

dac v ajunge i în acest punct unic. Ave i un nume. Dac v concentra i con tiin a din ce în ce mai adânc asupra corpului interior. lumea formei. Când ajunge i în punctul lini tirii absolute. Dar.Sursa chi-ului Oare Nemanifestul este ceea ce în Orient se nume te chi. Chi este mi care. Când este orientat spre i se întoarce înapoi în Nemanifest. o situa ie de via . nu acorda i niciodat 100% din aten ia dvs. nu este. mai ales într-o rela ie cu o alt persoan sau cu natura. v relua i identitatea de form pe care temporar a i abandonat-o. a a cum nu este separat nici de dvs. nu mai sunte i persoana dinainte: ave i o imagine a unei realit i interioare care nu apar ine Äacestei lumi". Se afl la jum tatea drumului dintre manifest. un fel de energie vital universal ? Nu. este orientat spre exterior. care în acela i timp vibreaz de via . a i l sat în urm corpul interior i pe chi i a i ajuns la Sursa îns i: Nemanifestul. Sim i i lini tea din adâncul 129 . î i d seama de propria Surs con tiin a dvs. în care lumea se dizolv fluxului de energie chi. Chi este câmpul energetic interior al corpului dvs. de i nu este separat de ea. care devine apoi lumea. Acum. Am vorbit deja despre acest lucru. Chi poate fi comparat cu un râu sau cu un flux de energie. Nemanifestul este sursa acestui chi. un viitor. lumii exterioare i min ii. Nemanifestul este lini tire. . Când A a c . un trecut. î i fac apari ia mintea i lumea. Chi este leg tura dintre Nemanifest i universul fizic. Este puntea dintre eul dvs. s-ar putea s în Nemanifest. dintr-un punct de vedere fundamental. adopta i urm torul exerci iu ca practic spiritual zilnic : pe m sur ce avansa i în via . Apoi. i Nemanifest. Acesta este punctul na terii interior. când con tiin a revine în lumea manifest . iar Nemanifestul ia forma i al mor ii. urma i cursul acestui râu înapoi c tre Sursa lui. exterior i Surs . Sim i i-v corpul interior chiar i atunci când v angaja i în activit ile zilnice. îndrepta i aten ia din ce în ce mai profund în corpul interior. P stra i o parte din ea în interior.

pe care ori îl cunoa tem direct. Este foarte pu in probabil s reu i i. ca pe o stare de p r se te niciodat . dar nu eliberatoare. P stra i poarta deschis . a i putea s r mâne i con tient în timpul visului. Dar nu încerca i s con tient în timpul somnului f r vise. Acesta este Nemanifestul nu v v motivul pentru care Isus nu a spus: ÄAdev rul v va elibera". între Dumnezeu i lume. Somnul f r vise Dvs. Nu r mâne i cu impresia c Nemanifestul este separat de manifest. Cum ar putea fi? El este via a ce anim orice form . pentru c aceast stare nu are con inut. ci: ÄVe i cunoa te adev rul i adev rul va elibera". Ädumneavoastr " nu mai exista i în aceast stare. esen a interioar a tot ceea ce exist . f r vise. elibereaz pân când nu p trunde i aici în mod con tient. de dincolo de r mâne i form . Aceasta este starea de conectare cu Sursa pe care o numim iluminare. indiferent ce se întâmpl Nemanifest i manifest. îl ve i sim i ca pe un sentiment profund de pace undeva în fundal. Cel mult. face i o c l torie în Nemanifest în fiecare sear . Este foarte posibil s lini tire ce nu v fi i con tien i de Nemanifest pe tot în exterior. lumea formelor separate. Deveni i o punte între parcursul vie ii.fiec reia. Acesta nu este un adev r conceptual. Este adev rul vie ii eterne. Aceast energie este mult mai vise nu decât mâncarea: ÄOmul nu tr ie te numai cu pâine". când intra i în faza somnului profund. Da i-mi voie s v explic. care poate fi o stare interesant i fascinant . De i func iile corporale înc se p streaz . V pute i imagina cum ar fi s intra i în somnul f r vise p strându-v o con tiin deplin ? Este imposibil de imaginat. Deveni i una cu Sursa. Dar în timpul somnului f r p trunde i în el în mod con tient. Acest lucru se nume te visare lucid . ori nu-l cunoa tem deloc. De aici v lua i energia vital ce v sus ine pentru o vreme atunci când v vital întoarce i în lumea manifest . 130 . dar nu mai mult de atât.

slab sau puternic. continu v ine prizonier în Iumea de a crea o întrerupere în fluxul nesfâr it al gândurilor. Este un aspect esen ial al fiec reia dintre celelalte por i. în fiece floare. în mod direct. con tiente ² f r vreun con inut. Nu pute i fi prezent în corpul dvs. Am vorbit deja destul de mult despre unele. în fiece piatr i v da i seama de faptul c : ÄTot ceea ce exist este sfânt". sunte i con tient de Nemanifest în i prin lumea senzorial . Ridica i o piatr O alt poart c tre Nemanifest este creat prin oprirea gândirii. f r a fi intens prezent în clipa de fa . Dac nu pute i înc s v sim i i corpul interior. ele sunt una. eu sunt acolo. Pentru corpul interior nu conteaz dac corpul dvs. spune în Evanghelia dup Toma: ÄDespica i o bucat de lemn. Indirect. deveni i con tient de Nemanifest atât direct. Isus. într-o stare de vigilen intens . cât i indirect. Din acest motiv. Alte por i Clipa de acum poate fi considerat poarta principal . respira ia con tient sau privitul unei flori.A a c folosi i-v corpul interior ca poart prin care s intra i în Nemanifest i p stra i deschis aceast poart ca s r mâne i conectat la Surs tot timpul. ca. Când dizolva i timpul psihologic prin con tiin a intens a momentului prezent. sim i i esen a lui Dumnezeu în fiecare creatur . Exist multe feluri tocmai acest lucru. fizic este tân r sau b trân. dar voi relua aici totul pe scurt. inclusiv al corpului interior. Cu alte cuvinte. îl ve i sim i sub forma iradierii i puterii prezen ei dvs. vorbind în întregime din esen a sau din identitatea sa cu Cristos. astfel încât s nu existe niciun comentariu mental în acest timp. i m ve i g si acolo". de i. Timpul i manifestul sunt inexorabil legate întocmai ca prezentul atemporal i Nemanifestul. Acest proces poate începe cu un lucru foarte simplu. în ultim instan . de exemplu. Corpul interior este atemporal. Activitatea mental 131 . folosi i una dintre celelalte por i. doar prezen . Medita ia vizeaz Gândurile fac parte din lumea manifest .

Abandonarea ² înl turarea rezisten ei mental-emo ionale în fa a a ceea ce exist ² devine i ea o important cale de acces c tre Nemanifest. : Nemanifestul î i poate trimite Desigur. Acesta este motivul pentru care am spus c prezentul este un aspect esen ial al tuturor celorlalte por i. aflat v în dvs. Cu cât sunte i mai legat de lumea formei. nu trebuie s mai preocupe g sirea unei modalit i de oprire a gândirii.formei i devine un ecran opac. cu atât sunte i mai legat de lumea manifest . Imediat ce una dintre por i s-a deschis. i în toate celelalte lucruri i creaturi. în iv . acestea toate sunt por i ce pot fi folosite ² dar nu este nevoie s folosi i decât una. astfel c razele prin ea. iubirea este prezent în dvs. prin Äsentimentulrealizare" al unific rii. de form sl be te i devine. fi i prezent intens. pentru c mintea se opre te automat. Ea amplific sentimentul de separare. Ätransparent ". Iubirea nu este o poart .. Cu cât sentimentul separ rii este mai puternic. 132 . Când sunte i intens prezent. în starea de abandonare. ca form devine mai impenetrabil . cu atât identitatea dvs. de dvs. sc pa i de identificarea cu mintea. de lumea din jur. depinde deschiderea acestei por i în via a dvs. i iubirea trebuie s fie una dintre aceste por i? Nu. De dvs. identitatea dvs. con tient de esen a divin atemporal i lipsit de form . Motivul este simplu: rezisten a intern v izoleaz de ceilal i. de lumea formelor separate. Stabili i contactul cu câmpul energetic al corpului interior. de a c rui supravie uire depinde inele fals. care v va aduce accesul con tient c tre Nemanifest. ce v împiedic s deveni i con tient de Nemanifest. abandona i-v în fa a a ceea ce exist . Poarta este închis i sunte i izolat de dimensiunea interioar . într-o anumit m sur . este ceea ce p trunde prin poart în aceast lume. dimensiunea profunzimii.

lini te în interior. Lumea este îmbibat ti unde s c uta i. A i intrat în Nemanifest. a fiec rui cuvânt. Nemanifest. con tientiza i pauzele dintre cuvinte. Nemanifestul este prezent în aceast lume sub forma lini tii. Acorda i mai mult aten ie lini tii decât sunetelor. dar este atât de bine ascuns. Sarcina dvs.Atâta timp cât sunte i prins în capcana identit ii de form . De aceea s-a spus c niciun lucru din aceast lume nu este mai asem n tor cu esen a divin decât lini tea. Fiecare sunet se na te din lini te. a fiec rei note muzicale. ci s g si i o poart prin care s poat intra iubirea. l-a i g si peste tot. Tot ce trebuie s face i este s -i acorda i aten ie. Este o parte intrinsec . dar nemanifest a fiec rui sunet. nu poate exista niciun fel de iubire. Dac a i 133 . mai exist . scurtele intervale de lini te dintre propozi ii. Lini tea îi permite sunetului s existe. În timp ce face i acest lucru. Faptul c acorda i aten ie lini tii exterioare creeaz lini tea interioar . dimensiunea lini tirii va cre te în dvs. Se deschide o poart . nu este s c uta i iubirea. Chiar i în timpul unei conversa ii. Auzi i câinele care latr în dep rtare? Sau ma ina care trece? Asculta i cu aten ie. Nu pute i fi atent Ia lini te f r ca simultan s nu se fac lini te i în dvs. mintea se lini te te. Nemanifestul nu este separat de manifest. Lini te în afar . Pute i sim i prezen a Nemanifestului în ele? Nu pute i? C uta i-1 în lini tea din care vin sunetele i în care se întorc. moare înapoi în lini te i în timpul vie ii sale este înconjurat de lini te. în fiecare moment se deschide câte o poart . încât aproape nimeni nu reu e te s -l sesizeze. a fiec rui cântec. Lini tea Mai exist i alte por i în afara celor pe care le-a i men ionat? de Da.

chiar în interiorul fiec rui atom în cea mai mare parte exist doar spa iu gol. vidul este form ". ÄForma este vid. îl transform de obicei în ceva i astfel pierd total din vedere îns 134 vibratorie decât particule de materie solid . el îmbib întregul univers fizic ca spa iu ² din interior i din exterior. Nu este . Chiar i materia aparent solid . Cam atât putem spune despre el i chiar i ceea ce am spus este un fel de paradox.Spa iul A a cum niciun sunet nu poate exista f r lini te. Budi tii tiu acest lucru de Sutra Inimii. Ceea ce r mâne este mai mult o frecven peste 2. Este o lini te care poate trece la fel de u or neobservat . Când oamenii de tiin diaz spa iul. este înconjurat de nimic i în final se va întoarce în nimic. c el are o anumit calitate misterioas . îl pierde i. Nemanifestul nu este prezent în aceast lume numai ca lini te. Toat lumea acord aten ie lucrurilor din spa iu. Nu v pute i face o tez de doctorat pe tema Änimicului". afirm cunoscute texte vechi budiste. Ba i mai mult. Nimicul ² spa iul ² este aparen a Nemanifestului sub forma unui fenomen exterior într-o lume perceput prin sim uri. Esen a tuturor lucrurilor este vidul. Mintea dvs. f r spa iul gol care îi permite s existe. chiar i în interiorul fiec rui corp fizic exist mult mai mult Änimic" decât Äceva". a încercat s transforme nimicul în ceva. niciun lucru nu poate exista f r nimic. în momentul în care îl transforma i în ceva. Nu poate deveni un obiect al cunoa terii. Fizicienii ne spun c soliditatea materiei este o iluzie. unul dintre cele mai stu- i esen a sa. este aproape 100% spa iu gol ² atât de vaste sunt distan ele dintre atomi în compara ie cu m rimea lor. Ce este nimicul? Nu pute i pune o asemenea întrebare. fizic. Nu numai atât. Fiecare obiect fizic sau corp vine din nimic.500 de ani. inclusiv corpul dvs. dar cine este atent la spa iul însu i? Am impresia c vre i s spune i c Ä vidul" sau Ä nimicul" nu este doar nimic. seam n mai mult cu o not muzical .

cel pu in pân când apare o alt teorie. Nu asta facem acum? Nu. dar nici ele nu sunt camera. mentale: gânduri. Sim i i-l. Iar echivalentul interior al spa iului este con tiin a care le permite obiectelor mentale s existe. în interiorul dvs. Nu pute i i nici Nemanifestul. ÄNimicul" poate deveni pentru dvs. Nu v gândi i la el. podeaua i tavanul definesc limitele camerei.m. sunt în camer . în elege spa iul pentru c el nu iese în eviden . tablourile . 135 . o poart c tre Nemanifest numai dac Äapuca i" sau s -l în elege i. Spa iul nu are Äexisten ". esen a camerei? Spa iul.d.m. emo ii i obiecte ale sim urilor. Nu încerc m s -l în elegem. ci permite retrage i aten ia de la obiectele din spa iu i con tientiza i spa iul? nu încerca i s -l Care este esen a acestei camere? Mobila. c este umplut de o substan . deci. ca mobila. Nu este nimic de în eles. pere ii . putem spune c ceea ce nu este acolo este mult mai important decât ceea ce este acolo. a a cum spa iul le permite tuturor lucrurilor s existe. Pere ii. Iat de ce. Eu încerc s v ofer câteva jaloane. spa iul gol. ca s v ar t cum pute i introduce dimensiunea Nemanifestului în via a dvs.a.a. Echivalentul interior al obiectelor din spa iu. dar nu sunt camera. Nu ar exista nicio Äcamer " f r el.d. nu este prea greu s g si i dovezi care s o sus in . deloc. a a cum este.. Care este. se produce o modificare a con tiin ei. Odat ce spa iul este Änimic". În timp ce face i acest lucru. De i spa iul în sine nu are existen . ÄA exista" înseamn tuturor lucrurilor s existe. Fi i atent la Änimic". desigur. reprezint obiectele dvs.de mirare c ultima teorie despre spa iu afirm c el nu este gol deloc. Nici lini tea nu are existen Ce se întâmpl dac v literalmente Äa ie i în eviden ". A a c fi i atent la spa iul din jurul dvs. Odat ce ave i o teorie.

sau cred c o cunosc. Nimic ireal nu exist . necon tientizând esen a. niciun lucru exterior nu conteaz prea mult. ale aceluia i nimic. aprecia i. deoarece fiecare form este extrem de instabil .. Astfel. care este lini tirea: uterul de o creativitate infinit al întregii existen e. al con tiin ei pure: Nemanifestul. Spa iul i lini tea sunt dou aspecte ale aceluia i lucru. ei cunosc lumea. Cu alte cuvinte. Nu exist spa iu interior. contemplarea spa iului poate deveni o poart pentru dvs. în cuvintele lui Buddha. Dac r mâne i într-o leg tur con tient cu Nemanifestul. deveni i simultan con tient de spa iul non-mental. dup cum spunea Isus ² sau. iubi i i respecta i profund manifestul i fiecare form de via din el ca pe o expresie a Fiin ei Unice de dincolo de form . o distorsiune în perspectiva lor despre lume. Cei mai mul i oameni nu con tientizeaz deloc aceast dimensiune. a i Ätrecut pe malul cel lalt". 136 . Se identific fric genereaz o percep ie extrem de gre it exclusiv cu forma lor fizic i psihologic . în aceasta const pacea lui Dumnezeu". Nemanifestul ar r mâne total neafectat de acesta. dac v retrage i aten ia de la lucruri ² obiectele din spa iu ² automat v retrage i aten ia i de la obiectele mentale. tr iesc cu fric . Sunt dezechilibra i. Cursul miracolelor a exprimat foarte sugestiv acest adev r: ÄNimic real nu poate fi amenin at. dar nu-l cunosc pe Dumnezeu. i. un dezastru cosmic ar duce la sfâr itul lumii noastre. Con tientizând spa iul gol din jurul dvs. A i Äînvins lumea". Cu alte cuvinte. nu exist lini tire. nu pute i în acela i timp s gândi i i s con tientiza i spa iul ² sau lini tea.Deci. Aceast Dac a lor în i i i a altor oameni. Ele sunt o exteriorizare a spa iului interior i a lini tii interioare. în ultim instan . ti i de asemenea c fiecare form este f cut s se dizolve din nou i c .

nu a i ti ce este. Brusc. nu exista un imens spa iu gol care a tepta s umplut. cum nume te Lao Tse lumea manifest . Nu ar mai exista vitez . lumea i spa iul apar simultan. mi care dintr-un loc în altul. Nimic nu ar putea exista f r universului. Peste 100 de miliarde de galaxii pot fi deja detectate cu cele mai puternice telescoape. dac ar exista numai spa iu f r niciun obiect în el. Spa iul este lipsa lucrurilor. Spa iul ia na tere în momentul în care Unu devine doi i Ädoi" devine Äzece mii de lucruri". numai vid. Când Unu a devenit Äzece mii de lucruri". dac spa iu. Ie i i din cas într-o noapte senin i privi i cerul. i mai uimitoare este infinitatea spa iului însu i. a a c nu a fost niciodat creat. De unde a venit el? A fost creat de Dumnezeu pentru a face loc universului? Sigur c nu. i totu i spa iul este nimic. Exista numai Nemanifestul ² Unu. Imagina i-v c sunte i un punct al con tiin ei ce plute te în imensitatea spa iului ² f r stele. Analog. spa iul devine din ce în ce vast.Adev rata natur a spa iului i a timpului Gândi i-v i la acest lucru: dac nu ar mai fi nimic în afara lini tii. Spa iul nu exista. dintr-o dat a început s existe spa iul i a permis existen a a o mul ime de lucruri. ea nu ar exista pentru dvs. f r galaxii. Înainte de na terea fie dori i. Numai când apare sunetul se na te lini tea. înainte de ÄBig Bang". Este nevoie de cel pu in dou puncte de referin pentru ca distan a i spa iul s apar . fiecare galaxie fiind un Äunivers insular" cu miliarde de stele. nu ar mai fi deloc. spa iul nu ar exista pentru dvs. Totu i. spa iul nu ar mai fi imens. Nimic nu ar putea fi mai 137 . profunzimea i lini tea care-i permite acestei realit i magnifice s existe. nu exista niciun lucru. Miile de stele pe care le pute i vedea cu ochiul liber nu sunt mai mult decât o frac iune infinitezimal din tot ceea ce exist acolo.. Astfel.

iluzii. Când sunte i total prezent. Este Äcorpul" lui Dumnezeu. aflat este prezen a. Ele sunt cele dou atribute esen iale ale lui Dumnezeu. de o profunzime infinit . nu ar mai exista iluminare". i lumea i absen a min ii ² spa iul au un echivalent interior ce dezv luie natura lor adev rat . în ultim instan . dar i a dvs. Nu în eleg prea bine acest lucru. în sinea dvs.uimitor i mai maiestuos decât imensitatea i lini tea spa iului ² i. nu a i fi con tient de spa iu dac el nu ar con ine obiecte. Din acest motiv. cu toate acestea. întinderea spa ial este. dar cred c el spune c timpul este a patra dimensiune a spa iului. . aflat în nemi care. exteriorizat. în ultim instan . i cel mai mare miracol este c aceast lini te i vastitate care îi permit universului s existe nu se afl numai acolo în spa iu ² ci i în sinea dvs. O nume te Ä continuumul spa io-temporal". infinitatea i eternitatea. ci în transcenden a ei. este imens ca profunzime. scopul ultim al lumii nu se afl în ea. în sinea dvs. dar nu va mai fi capabil s v impun constrângeri. în vreme ce spa iul este lumea non-mental . Aminti i-v c nu exist nicio diferen Când spa iul i timpul sunt realizate în interior ca Nemanifest ² prezen i timpul exterior continu s continu s existe. nu ca întindere. atât spa iul cât i timpul în nemi care.. Poate c a i auzit proverbul budist: ÄDac nu ar fi iluzii. con tiin a eternei Clipei de acum. o percep ie eronat a profunzimii infinite ² un atribut al realit ii transcendente. 138 existe pentru dvs. Da. ce este spa iul? Un gol. Dup Einstein. un imens gol. A a cum dvs. echivalentul interior al timpului între ele. Ceea ce percepe i în exterior ca spa iu i timp sunt. dar devin mult mai pu in importante... dar ele con in un miez de adev r. îl întâlni i sub forma spa iului interior nemental. percepute ca i cum ar avea o existen extern în afara dvs. spa iul i timpul nu sunt separate. lumea este necesar pentru ca Nemanifestul s se realizeze. Ceea ce nou ne apare ca spa iu în universul nostru perceput prin intermediul min ii i al sim urilor este însu i Nemanifestul.

imediat dup o corpul a murit. în Cartea tibetan a mor ilor. în ultim instan . despre care am vorbit deja. un ata ament prea mare fa manifest . Sunte i aici pentru a-i permite scopului divin al universului s se împlineasc . Deci. radiant r mâne. Cei mai mul i oameni poart cu sine prea mult rezisten fric . o ultim poart se va deschide pentru dvs. Nemanifestul se cunoa te pe sine. mai exist o alt poart involuntar . dar nu i personalitatea. în final. Atât de important sunte i! Moartea con tient În afar de somnul f r vise. Aceast poart se deschide doar pentru foarte scurt timp i. Cele mai multe dintre lucrurile care se întâmpl dup aceasta sunt involuntare i automate. prea mult de experien a senzorial .. prin dvs. este foarte rezidual . tot ceea ce este real sau valoros în personalitatea dvs. v zând poarta. Exist nenum rate relat ri ale celor care au avut impresia vizual a acestei por i sub forma unei lumini str lucitoare i apoi s-au întors din ceea ce este cunoscut sub numele de experien a mor ii clinice. în orice caz. o identificare prea puternic cu lumea probabil s o rata i. se îndep rteaz înfrico a i i apoi î i pierd con tiin a. a c rei str lucire 139 . despre care se spune c este Äeul nostru adev rat". este descris ca Äsplendoarea luminoas a luminii incolore a Nimicului". este natura dvs. Chiar dac a i ratat toate celelalte ocazii de realizare spiritual în timpul vie ii. Prezen a lor nu a fost înc suficient de puternic pentru nemurirea con tient . apare un nou ciclu al na terii i al mor ii. A a c . adev rat . natura dvs. dac nu a i întâlnit deja dimensiunea Nemani-festului în decursul vie ii. Mul i dintre ei au vorbit i despre un sentiment de beatitudine i pace profund . trecerea prin aceast poart nu înseamn anihilare? Ca i la celelalte por i.Prin intermediul lumii i. Ea se deschide pentru foarte scurt timp în momentul mor ii fizice.

Este 140 . este întotdeauna o ocazie minunat pentru realizarea spiritual . Capitolul 8 Rela ii evoluate P trunderi în Clipa de acum.? Nu înc . moartea sinelui. a a cum identificarea dvs. Cu alte cuvinte. Apropierea mor ii i moartea îns i.. Nu este aceasta eroarea i acum. Am crezut întotdeauna c adev rata iluminare nu este posibil decât prin iubirea adus de rela ia dintre un b rbat i o femeie. Nu acesta este lucrul care ne face din nou comple i? Cum poate via a cuiva s fie împlinit pân când nu se întâmpl aceasta? Din experien a dvs. cu forma era o iluzie. Este dureroas numai atâta timp cât v ag a i de iluzie. fundamental despre care am ît vorbit? Mântuirea nu se afl în alt timp sau spa iu. oriunde v-a i afla. a a cum nu tie aproape nimic despre niciunul dintre lucrurile care conteaz cu adev rat. Fiecare poart este o poart a mor ii. acest lucru este adev rat? Vi s-a înt mplat dvs. disolu ia formei fizice. Moartea de fapt înseamn sfâr itul iluziei. înceta i s v mai construi i identitatea din forma psihologic înjghebat de minte. Nimic din ceea ce este valoros ² niciun lucru real ² nu se pierde vreodat . de vreme ce tr im într-o cultur care nu tie aproape nimic despre moarte. dar cum ar putea fi altfel? tiu c se va întâmpla. Când trece i prin ea. Atunci realiza i c moartea este o iluzie. Aceast ocazie este pierdut în mod tragic de cele mai multe ori. Ea nu se pierde niciodat . a tepta i un eveniment viitor care s v saIveze.r zbate dincolo de iluzii.

ÄCând voi ob ine X sau m voi elibera de Y ² atunci îmi va fi bine". de acea stare sau o insuficien ata ament. Invariabil. de negativism i. de trecut 141 . Este eliberarea de gândirea compulsiv . Via perceput ca o lips Adev rata mântuire este o stare de eliberare ² eliberare de fric . mai presus de toate. din acest motiv. i. ci ca o prezen mântuire este s i. Aceasta este c utarea mântuirii ce provine dintr-un sentiment de insatisfac ie sau de lips . Înseamn s fii tu însu i. de orice dorin . s sim i în interior acea stare de bine pentru care s nu existe o stare opus . Adev rata ne cunoa tem pe noi în ine ca p r i inseparabile ale Vie ii Unificate din afara din care vine tot ceea ce exist . bucuria de a tr i care nu depinde de nimic altceva decât de ea îns trec toare. ci ca pe esen a proprie cea mai profund . Adev rata mântuire este împlinirea. a a c starea de satisfac ie sau de împlinire este de obicei proiectat este cadrul mental incon tient ce creeaz iluzia mântuirii în viitor. Acesta ca un sentiment de tr ire mai intens . poft sau timpului i a formei. Aceast stare este resim it nu ca o experien Äs -l cuno ti pe constant . atins prin intermediul pl cerii fizice. sau ca un sentiment mai sigur i mai complet al sinelui. Nici nu tiu ce înseamn mântuire. atins printr-o form sau alta de Dumnezeu" ² nu ca pe un lucru exterior. de suferin . Majoritatea oamenilor alearg dup pl cerile fizice sau diferite forme de gratifica ie psihologic deoarece cred c aceste lucruri îi vor face ferici i sau îi vor elibera de un sentiment de fric sau de lips . nevoie. departe de aici i acum. Fericirea poate fi perceput gratifica ie psihologic . pacea. orice satisfac ie pe care o va ob ine o astfel de persoan este de scurt durat . via a în toat plenitudinea ei.Ce înseamn aceast afirma ie: ÄMântuirea este aici i acum? " Nu în eleg. într-un limbaj teist. aceasta înseamn din nou într-un punct imaginar.

Totu i. fie nu-l mai face i deloc. Acest lucru poate fi greu de în eles pentru o minte obi nuit s poate împiedica s spune i Äda" în fa a a ceea ce exist i s v cread c toate lucrurile valoroase se afl în viitor. s realiza i. Dvs. II descoperi i pe Dumnezeu în momentul în care realiza i c nu ave i nevoie s -l c uta i.i de viitor ca nevoie psihologic . când de fapt este cel mai mare obstacol în calea ei. s face i. exist un singur punct de acces: Clipa de acum. v spune c nu pute i ajunge acolo. Ave i o rela ie cu cineva? P trunde i în Clipa de acum. s deveni i sau s în elege i un anumit lucru înainte de a v putea elibera sau de a fi împlinit. privi i timpul ca pe un mijloc de a atinge mântuirea. Sunte i singur i f r un partener? P trunde i în Clipa de acum. Mintea dvs. dar nu este nevoie de niciuna în mod special. A a c nu exist o singur cale c tre mântuire: poate fi folosit orice stare. Nimic din ceea ce a i putea face sau realiza vreodat nu v va apropia mai mult de mântuire decât ceea ce exist în prezent. s dobândi i. Nu poate exista mântuire în alt moment decât acum. ar trebui s deveni i a a i pe dincolo înainte de a fi liber i împlinit. Nu pute i face acest lucru în viitor. V spune. Niciun lucru pe care l-a i f cut vreodat sau care v-a fost f cut în trecut nu v concentra i aten ia mai profund asupra Clipei de acum. S 142 . C ar trebui s se întâmple un anume lucru sau dvs. de fapt. ÄAjunge i" acolo realizând c sunte i deja acolo. s rezolva i. c ave i nevoie de timp ² c este nevoie s g si i. dar adev rul este c aici i acum este singurul punct din care pute i ajunge acolo. Crede i c nu pute i ajunge acolo din pozi ia în care v afla i în acest moment pentru c înc nu sunte i complet sau suficient de bun. Fie îl face i acum.

cuplurile devin dependente de aceste cicluri. 143 . Latura pozitiv con ine deja în ea latura negativ . iar ciclurile negative. Iubirea ca stare continu este totu i foarte rar ² la fel de rar ca i fiin ele umane con tiente. a nemul umirilor i a violen elor emo ionale sau chiar fizice. Drama lor îi face s se simt vii. toate rela iile. M refer la ceea ce se nume te. Pute i avea impresia c eliminarea ciclurilor negative sau distructive ar face ca totul s fie bine i rela ia ar înflori minunat ² dar. Iubirea se poate transforma atunci în atacuri înver unate. acest lucru nu este posibil. a conflictelor. de fapt. din nefericire. care nu are opus. pentru c se na te din afara min ii. Sunt totu i posibile momente scurte i fugare de iubire ori de câte ori apare o pauz în fluxul gândirii. distructive apar cu o i o intensitate din ce în ce mai mare ² situa ie la care se ajunge întotdeauna mai devreme sau mai târziu ² nu mai dureaz mult i rela ia se destram complet. Acest lucru este considerat normal. Polarit ile sunt interdependente. câteva luni sau câ iva ani. dar invariabil aceast perfec iune aparent este distrus prin apari ia tot mai frecvent a certurilor. care nu s-a manifestat înc . sunt profund viciate i. sentimente de ostilitate sau de retragere complet a afec iunii pe nepus mas . aspecte diferite ale aceleia i disfunc ii. rela ia va oscila un timp. disfunc ionale. Se pare c majoritatea rela iilor de iubire devin în scurt timp rela ii de iubire/ur . Deseori. Ambele sunt. în ultim instan . în general. Atunci când echilibrul dintre polaritatea pozitiv frecven i cea negativ este pierdut. Una nu poate exista f r cealalt . rela ie romantic ² nu la iubirea adev rat . în aceste condi ii.Rela ii de iubire/ur Pân în momentul în care ave i acces ² i numai dac reu i i aceasta ² la frecven a con tientizat a prezen ei. între polaritatea Äiubirii" i cea a urii i v va da în egal m sur pl cere i suferin . mai ales cele intime. ca atunci când sunte i Äîndr gostit". Ele pot p rea perfecte pentru un timp.

poate a i mai observat i c aceast intensitate este înso it de o senza ie de nevoie i de dependen . dar simpla ipotez sau gândul c el sau ea ar putea s nu mai fie acolo pentru dvs. partea negativ a unei rela ii este mai u or de recunoscut ca fiind disfunc ional i decât cea pozitiv . El sau ea are asupra dvs. a judeca. culpabilizare i acuza ii ² teama de pierdere. într-o secund . cereri emo ionale i manipulare. face i acela i lucru pentru ea sau el. Dac cealalt persoan v p r se te. Totu i. r zbunare incon tient violen fizic . de a critica. încercarea de a manipula prin antaj emo ional. efectul unui drog. furie. nevoia de a te certa. v sim i i comple i. Sentimentul poate deveni atât de intens. Ce mai este iubirea acum? Poate iubirea s se transforme în opusul ei într-o secund ? A fost oare 144 . afec iunea se poate transforma într-un atac crunt sau o suferin iubire sau o poft i un ata ament prin dependen ? teribil . Ea se poate manifesta sub multe forme: po-sesivitate. încât restul lumii s devin complet nesemnificativ. poate provoca gelozie. pentru durerea produs în trecut de un p rinte. Existen a proprie a c p tat dintro dat sens. a învinov i sau a ataca. pentru c cineva are nevoie de dvs. insensibilitate i egocentrism. nevoia de a avea întotdeauna dreptate. V sim i i foarte bine când drogul este disponibil.Desigur. Împreun . acest lucru poate da na tere celei mai intense ostilit i sau celei mai profunde dureri i disper ri. Pute i deveni dependent de cel lalt. posesivitate. La început aceast stare v va produce o profund satisfac ie. pierderea controlului i Latura pozitiv const în aceea c sunte i Äîndr gostit" de partenerul dvs. control.. retragere resentimente nerostite. gelozie. V sim i i extrem de viu. iar dvs. A a cum este mai u or s recuno ti sursa negativismului la partener decât la tine însu i. v dore te i v face s v sim i i o persoan deosebit .

fie femeie. ce are r d cini profunde i face parte din condi ia uman în starea sa neeliberat neiluminat . La acest nivel. R d cina acestei nevoi fizice este de natur spiritual : dorin a de a pune cap t dualit ii. evident. posesiunile. foarte tentant a raiului. dar nu vi se permite s r mâne i mai mult timp aici i v trezi i din nou într-un corp i .Dependen a i c utarea plenitudinii De ce am deveni dependen i de cel lalt? Motivul pentru care rela iile de iubire romantic universal c utat este acela c ele par s reprezint o experien atât de intens i i i ofere eliberarea dintr-o stare de fric . Aceast stare are atât o dimensiune fizic . Uniunea sexual d senza ia cea mai apropiat de aceast stare la nivel fizic. nu sunte i complet i nici nu ve i fi vreodat : sunte i fie b rbat. persoana caut s pun cap t dualit ii la nivelul formei. sentimentul de lips sau de neîmpli-nire este chiar mai mare decât la nivel fizic. este considerat experien a care ofer cea mai mare satisfac ie în lumea fizic . ave i un sentiment al identit ii derivat dintr-o surs extern . nevoie. de a te întoarce la starea de plenitudine. Din acest motiv. social. Este aproape o nevoie irezistibil de uniune cu polaritatea energetic opus . La nivel psihologic. prin nevoia b rbatului de femeie i nevoia femeii de b rbat. nivel la care mântuirea nu este posibil . Dar uniunea sexual nu este mai mult decât o clip trec toare de plenitudine. Vi se ofer separat. Atâta timp cât v identifica i cu mintea dvs.. cât i una psihologic . nu au nimic de-a face cu cine sunte i în realitate: rolul dvs. lips neîmplinire. o secund de beatitudine. Atâta timp cât este c utat incon tient ca mijloc al mântuirii. în ultim instan . succesele 145 o imagine fugar . nevoia de a fi complet ² întoarcerea la uniune ² se manifest prin atrac ia dintre b rba i i femei. La nivel fizic. adic o jum tate din întreg. aspectul exterior. Adic ob ine i o idee despre cine sunte i din lucruri care.

Faptul c centrul se afl în afara dvs. violen a ² atunci e foarte probabil s confunda i ata amentul sinelui fals i dependen a cu iubirea. cât i de opusul ei ² atacul. Cel pu in la prima vedere. au disp rut ² sau nu? S-au dizolvat sau continu spatele acestei realit i superficiale numite fericire? Dac emo ional în rela ia dvs. a i avut parte atât de Äiubire". ca i sentimentul de lips fals i pare s i de nevoie acut . Toate celelalte lucruri Dar atunci apare aceast rela ie special . atunci nu este iubire.a. atât de caracteristice s existe în st rii de identificare cu mintea. de neîmplinire. Acum ave i un singur punct de interes care le înlocuie te pe toate celelalte. lips i insatisfac ie.d. are acum un centru: persoana iubit . Iubirea nu are opus. se simte vulnerabil. Nu pute i s v iubi i partenerul la un moment dat. are un opus. fric . Ceea ce conteaz este c sentimentele subiacente. ci o puternic nevoie a sinelui fals de a avea un sentiment de identitate mai complet i mai profund. tuturor nevoilor sale. Este înlocuitorul pe care îl d timp aproape c ne sim im mântui i.m. Acest sine fals. construit de minte.e ecurile. Dac Äiubirea" dvs. Dar nimic nu este vreodat suficient pentru a-i produce o satisfac ie de durat . Nu mai sunte i un fragment dislocat într-un univers nep s tor ² sau cel pu in a a vi se pare Lumea dvs. sistemul de credin e . Temerile sale r mân. i c din acest motiv ave i în continuare un sentiment de identitate derivat dintr-un obiect exterior nu pare s conteze prea mult la început. i prin el v defini i identitatea: persoana de care v-a i Äîndr gostit". d sens vie ii dvs. Ea pare s fie r spunsul la toate problemele sinelui r spund pornind de la care în trecut v-a i derivat sentimentul identit ii par acum relativ nesemnificative. 146 inele fals pentru mântuire i pentru scurt . nesigur i caut mereu lucruri noi cu care s se identifice i care s -i dea sentimentul c exist . o nevoie pe care cel lalt o satisface temporar. iar în urm torul moment s îl ataca i.

Dar vine un moment când partenerul dvs. se comport astfel încât nu v mai satisface nevoile ² sau mai curând nevoile sinelui fals. Sentimentele de durere, fric suprafa . Ca în cazul oric rei dependen e, v i lips , care sunt o parte intrinsec a con tiin ei sinelui fals, dar au fost acoperite de Ärela ia de iubire", ies acum din nou la sim i i minunat când drogul este disponibil, dar invariabil vine un moment când drogul nu mai func ioneaz . Când acele sentimente dureroase reapar, le sim i i chiar mai intens i mai acut decât înainte. Pe deasupra, v percepe i partenerul, ca fiind cauza acestor sentimente. Aceasta înseamn c le proiecta i în afar i îl ataca i pe cel lalt cu toat violen a s lbatic a durerii dvs. Acest atac poate trezi durerea partenerului, i el sau ea v poate r spunde la atac. în acest punct, inele fals mai sper înc în mod incon tient c atacul s u sau încerc rile sale de manipulare vor reprezenta o pedeaps Fiecare dependen suficient pentru a-1 convinge pe partener s - i schimbe comportamentul, ca s -l pute i folosi din nou pentru a v acoperi durerea. apare dintr-un refuz incon tient de a accepta durerea i de a o l sa în urm . Fiecare dependent începe cu durerea i se sfâr e te în durere. Indiferent de substan a de care sunte i dependent ² alcool, mâncare, droguri legale ori ilegale sau poate o persoan ², v folosi i de un lucru sau de o persoan pentru a v ascunde durerea. Acesta este motivul pentru care în rela iile intime, dup Oricare dependen ce euforia ini ial a trecut, apare atât de mult nefericire, atât de mult durere. Nu rela iile provoac durerea i nefericirea. Ele scot la lumin ceea ce se afl deja în dvs. ajunge într-un punct în care nu mai produce rezultatul dorit i atunci sim i i durerea mai puternic ca oricând. Acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii încearc mereu s scape de momentul prezent i caut un fel de mântuire în viitor. Primul lucru pe care l-ar putea întâlni dac s-ar concentra asupra Clipei de acum ar fi durerea proprie i de acest lucru se tem ei. Dac ar ti m car
147

cât de u or este ca în Clipa de acum s ob in puterea care dizolv trecutul i durerea sa, realitatea care dizolv iluzia! Dac ar ti cât de aproape sunt de propria lor realitate, cât de aproape se afl de Dumnezeu! Nici evitarea rela iilor cu scopul de a încerca s se evite durerea nu este o solu ie. Durerea este oricum prezent . Exist o mai mare probabilitate ca trei rela ii e uate în tot atâ ia ani s v for eze s v trezi i decât trei ani tr i i pe o insul pustie sau închis în camer . Dac a i putea aduce o prezen intens în singur tatea dvs., acest lucru v-ar ajuta.

De la dependen

la rela ii iluminate
într-una autentic ? i mai mult prezen a prin concentrarea intens a aten iei

Putem transforma o rela ie de dependen Da. Fiind prezent i intensificându-v

asupra Clipei de acum: indiferent dac tr i i singur sau cu un partener, cheia este aceea i. Pentru ca iubirea s înfloreasc , lumina prezen ei dvs. trebuie s fie foarte puternic , astfel încât s nu mai pierde i controlul în favoarea celui ce gânde te în sinea dvs. sau a corpului-durere confunda i cu cel ce sunte i cu adev rat. Cunoa terea de sine, ca Fiin i s le aflat în spatele celui ce

gânde te în inele dvs., ca lini te în spatele zgomotului mental, ca iubire i bucurie în spatele durerii, înseamn eliberare, mântuire i iluminare. A renun a la identificarea cu corpul-durere înseamn a aduce prezen a în durere i a o transforma astfel. A renun a la identificarea cu cel ce gânde te în sinea dvs. înseamn a fi un observator t cut al gândurilor i comportamentului propriu, mai ales al tiparelor mentale repetitive i al rolurilor jucate de sinele fals. Dac nu o mai investi i cu Äidentitate", mintea î i pierde tr s tura compulsiv , în principal i compulsia de a judeca i astfel de a se opune realit ii existente, fapt ce duce la conflict, dram
148

dureri noi. De fapt, în momentul în care judecata înceteaz prin acceptarea realit ii, v-a i eliberat de

minte. A i f cut loc iubirii, bucuriei, p cii. în primul rând, trebuie s nu v mai judeca i pe dvs. în iv ; apoi s nu v mai judeca i semenul. Cel mai important catalizator al schimb rii într-o rela ie este acceptarea complet a partenerului a a cum este el, f r a sim i nevoia de a-l judeca sau de a-l schimba în vreun fel. Acest lucru v duce imediat dincolo de sinele fals. În acest moment, toate iau sfâr it. Nu mai exist victime i f pta i, acujocurile mentale i ata amentele prin dependen

zatori i acuza i. Acesta este i sfâr itul oric rei codependen e, al atrac iei în tiparele incon tiente ale celuilalt care le permitea s existe mai departe. Atunci fie v ve i desp r i ² în iubire ² fie ve i p trunde mai profund în Clipa de acum împreun ² în Fiin . S fie chiar atât de u or? Da, este chiar atât de u or. Iubirea este o stare a Fiin ei. Iubirea dvs. nu se afl în exterior, ci adânc în dvs. Nu o pute i pierde niciodat form via i nici ea nu v poate p r si. Nu este dependent de un alt corp, de o i lipsit de i al forma fizic . Atunci pute i sim i aceea i form exterioar . Este lini tea prezen ei dvs., v pute i sim i realitatea atemporal sub forma vie ii nemanifeste care v anim în profunzimea fiec rui om

i a fiec rei fiin e. Privi i dincolo de v lul formei

separ rii. Aceasta este realizarea unit ii. Aceasta este iubirea. Ce este Dumnezeu? Via a etern din spatele tuturor formelor de via . Ce este iubirea? Sim irea prezen ei acestei Vie i adânc în str fundurile dvs. i ale tuturor fiin elor. Identificarea cu ea. De aceea, orice iubire este iubirea lui Dumnezeu.

S
149

Iubirea nu este selectiv , a a cum nici lumina soarelui nu este selectiv . Ea nu face o persoan s fie special . Nu este exclusivist . Exclusivismul nu este iubirea lui Dumnezeu, ci Äiubirea" sinelui fals. Totu i, intensitatea cu care este sim it iubirea adev rat poate varia. Pute i întâlni o persoan care s v înapoieze dragostea cu mai mult claritate i intensitate decât altele, iar, dac aceast persoan are acelea i sentimente fa de dvs., se poate spune c sunte i amândoi într-o rela ie de iubire. Leg tura care v une te cu aceast persoan este aceea i leg tur care v une te cu persoana care st lâng dvs. în autobuz, cu o pas re, cu un copac, cu o floare. Numai gradul de intensitate este diferit. Chiar i într-o rela ie de dependen care dep pot ap rea momente în care r zbate ceva mai real, ceva e te nevoile dvs. mutuale legate de dependen . Acestea sunt momentele în care

intensitatea atât a min ii dvs., cât i a aceleia a partenerului scade brusc, iar corpul-durere este temporar adormit. Aceasta se întâmpl uneori în timpul momentelor de intimitate fizic sau atunci când amândoi sunte i martorii miracolului na terii unui copil, în prezen a mor ii sau atunci când unul dintre dvs. este grav bolnav ² în orice situa ie care face mintea s devin neputincioas . în asemenea momente, Fiin a dvs., care se afl comunicarea autentic . Comunicarea autentic este comuniune ² realizarea unit ii, care este iubirea. De obicei, aceasta se pierde din nou foarte repede, cu excep ia cazului în care pute i r mâne prezent suficient timp pentru a împiedica mintea s revin la vechile ei obiceiuri. De îndat ce mintea i identificarea cu mintea reapar, nu mai sunte i dvs. în iv , ci v identifica i cu imaginea dvs. mental i începe i s juca i din nou jocuri i roluri cu scopul de a satisface nevoile sinelui fals. Sunte i din nou o minte
150

de obicei îngropat

sub minte, se dezv luie i acest lucru face posibil

nu este suficient de intens pentru a dizolva corpul-durere ² sau dac nu pute i m car r mâne prezent ca observator. Rela iile ca form de practic spiritual Pe m sur b rba i ce identificarea cu inele fals ca mod al con tiin ei i toate structurile sociale. de singuri sau în virtutea unui alt gen de aranjament de pe urma c ruia i cel lalt sau chiar în virtutea dependen ei incon tiente de desc rcarea Äbeneficiaz " energetic a dramelor emo ionale i a suferin ei. majoritatea rela iilor nu î i mai au r d cinile în Fiin probleme i conflicte. Pe m sur ce oamenii se identific din ce în ce mai profund cu mintea lor. rela iile dintre în care se afl acum din ce în ce mai mult starea profund de criz politice i economice se apropie din ce în ce mai mult de faza final i femei reflect umanitatea. al obi nuin ei.uman . Corpuldurere nu mai poate atunci s pun st pânire pe dvs. iubirea nu poate înflori dac nu v-a i eliberat pentru totdeauna de identificarea cu mintea i prezen a dvs. care pretinde c este o fiin Äiubire". de la un ciclu de pl cere-durere la altul. in-terac ionând cu o alt minte. a colapsului. Al ii trec de la o rela ie la alta. Milioane de oameni tr iesc singuri sau î i cresc singuri copiii. în c utarea zadarnic polaritatea energetic team s nu r mân i unul opus . fiind dominate de perpetuând o rela ie în care domin negativismul. Iar al ii prefer compromisul a satisfac iei prin uniunea cu s r mân împreun . i s distrug iubirea. i continu i astfel se transform în surse de durere. uman . 151 . jucând drama numit De i sunt posibile scurte momente de iubire autentic . incapabili s stabileasc o rela ie intim sau nedorind s repete drama nebuneasc din rela iile trecute. de dragul copiilor. al siguran ei.

Dac rela iile nu tiparele mentale ale sinelui fals i activeaz corpul-durere. de câte ori o rela ie nu func ioneaz . care va r mâne i mai mult. de ce s accept m acest fapt. S A a c . în loc s evit m rela iile sau s continu m s urm rim fantoma partenerului ideal ca r spuns la problemele noastre sau ca un mod de a ne sim i împlini i? Ocazia ascuns în fiecare criz nu se manifest pân când nu sunt recunoscute i acceptate complet toate datele unei situa ii.. ori de câte ori o rela ie scoate la iveal Änebunia" dvs. în loc s încerc m s sc p m de el? De ce s nu cooper m cu el. neschimbat sau va continua s se înr ut easc Recunoscând i acceptând faptele. ce înconjoar lipsa de pace într-o îmbr i are afectuoas de pace în pace. i a partenerului dvs. atâta timp cât încerca i s sc pa i de ele sau v dori i ca lucrurile s fi fost altfel. Atâta timp cât continua i s le nega i. Cât despre transformarea interioar . Ceea ce era incon tient este adus la lumin . prin faptul c acum ti i acest lucru a ap rut un nou factor. fereastra oportunit ii nu se deschide i r mâne i prins în capcana situa iei respective. dobândim i un anumit grad de eliberare în raport cu ele. Când ti i c nu exist pace într-o rela ie. când ti i c exist o lips de armonie i conserva i aceast observa ie.Totu i. Este o ocazie 152 . De exemplu. Nu v pute i transforma i nu-1 pute i transforma nici pe partener într-o persoan diferit . Tot ce pute i face este s crea i un spa iu în care s se produc transformarea. ci i o oportunitate. bucura i-v . con tiin a acestui lucru creeaz un spa iu de lini te. fiecare criz energizeaz i amplific reprezint nu numai un pericol. iar starea lipsei de armonie nu poate r mâne i iubitoare i astfel transform lipsa neschimbat . nu puteti face nimic în privin a ei. în care s p trund iubirea i gra ia divin .

p stra i ceea ce a i con tientizat în îmbr i area iubitoare a cunoa terii i nu reac iona i. poate. Dar dac accepta i faptul c rela ia exist pentru a v face con tient. În cazul în care continua i s urm ri i scopul mântuirii prin intermediul unei rela ii. i nu fericit. deveni i incon tient. nevoia de a te certa. A a cum a i observat. Niciodat pân acum rela iile umane nu au fost atât de problematice i de pline de conflicte ca în prezent. ele nu exist pentru a v face s v sim i i fericit sau împlinit. o practic spiritual . de a avea dreptate. Acest lucru va afecta fiecare aspect al vie ii dvs. Incon tien a i cunoa terea nu pot coexista mult timp ² chiar dac aceast cunoa tere se refer numai la cel lalt i nu la persoana care ac ioneaz incontient. un copil interior care cere iubire i aten ie sau o durere emo ional de orice fel ² indiferent despre ce este vorba. Cei care continu s se agate de vechile lor tipare vor avea parte de o durere. Dar. atunci tocmai acest lucru v va oferi mântuirea i v ve i alinia con tiin ei superioare care dore te s ia na tere în aceast lume. interioar . Dac observa i la partenerul dvs. violen . 153 . nimic nu este pierdut. Forma de energie care se afl în spatele ostilit ii i atacului g se te prezen a iubirii absolut intolerabil .de a v mântui. Umanitatea este supus unei presiuni teribile de a evolua. mai ales pe acelea care se refer la starea dvs. Atunci rela ia va deveni pentru dvs. Indiferent dac este vorba despre gelozie. Dac reac iona i în vreun fel la incon tien a partenerului. dac v aminti i s v cunoa te i reac ia. un comportament incon tient. recunoa te i realitatea momentului i p stra i ceea ce a i con tientizat. ve i suferi nenum rate deziluzii. i mai ales rela iile intime. pentru c aceasta este singura ei ans de supravie uire ca ras . confuzie i nebunie din ce în ce mai mari. In fiecare moment. ap rare. p stra i observa iile pe care le-a i f cut. sadhana.

I-am atras aten ia de multe ori. Dac gre e te. în momentul în care începe i s v certa i. poate fi bine s comportamentului partenerului. a a cum a i sugerat. înseamn s Äfi i cel care tie" în loc s Äfi i reac ia" i judec torul. partenerul meu înc î i mai pune în aplicare vechile tipare de gelozie i control. S-ar putea s dureze o ve nicie. în loc s v lupta i cu întunericul. fie proiectarea propriei incon tiente asupra altuia i confundarea ei cu acea persoan . p strându-v spa iul interior în care reac ia este observat i în care i se permite s existe. fie ve i reac iona r mânând con tient. privi i iluzia i în acela i timp vede i dincolo de ea. Nu este nevoie s a tepta i ca lumea s devin mai pu in nebun sau ca o persoan s devin con tient pentru a v dezvolta spiritual. Nu exist . De câte persoane este nevoie pentru a v transforma via a într-un exerci iu spiritual? Nu conteaz dac partenerul nu vrea s coopereze. S n tatea mental ² con tiin a ² poate s apar în aceast lume prin dvs. care le permite lucrurilor i oamenilor s 154 f r implicarea sinelui fals ² f r s învinov i i. De exemplu. Sinele fals a subliniem anumite aspecte ale sunte i foarte vigilent. abandona i orice critic . de sine. Abandonarea criticilor nu înseamn c nu recunoa te i disfunc ia i incon tien a atunci când o vede i. Nu v acuza i unul pe altul de incon tien .Presupun c este nevoie de dou persoane pentru ca o rela ie s devin un exerci iu spiritual. Uneori. Atunci fie ve i fi complet liber de orice reac ie. dar el este incapabil s realizeze acest lucru. Critica înseamn fie confundarea comportamentului incon tient al unei persoane cu persoana respectiv . pute i face acest lucru preluat comanda. aduce i lumina. Când partenerul are un comportament incon tient. foarte prezent. dar i sentimentul dvs. Când sunte i con tient crea i un spa iu de prezen iubitoare. s acuza i sau s încerca i s -i dovedi i celuilalt c existe a a cum sunt. în loc s reac iona i la o iluzie. v-a i identificat cu o pozi ie mental i ap ra i nu numai aceast pozi ie. A i devenit incon tient.

Acorda i-i spa iu pentru a se putea exprima. Nu este u or s tr ie ti cu o persoan iluminat sau. Nu uita i c inele fals are nevoie de probleme. a f cut la fel. Acuzarea. continuând s fie incon tient. ve i tr i fericirea unei rela ii care înflore te. Aceasta este iubirea care nu are opus. este atât de u or. Când a i eliminat cei doi factori care distrug rela iile: adic atunci când corpul-durere s-a transformat. ci pentru partener. pentru c pozi iile sale fixe nu opun nicio rezisten . Dac exersa i aceast atitudine. iubirea care vine odat cu con tientizarea faptului c sunte i una cu tot ceea ce exist .i înt ri sentimentul de separare de care depinde identitatea sa. Iubirea nu poate înflori f r el. atunci cu atât mai bine. Dac partenerul este înc identificat cu mintea i cor-pul-durere. conflicte i Ädu mani" pentru a. v ve i reflecta unul altuia iubirea pe care o sim i i adânc în interior. iar dvs.catalizator mai mare pentru transformare. atacul ² toate aceste tipare care sunt f cute s înt reasc sau s protejeze inele fals ori s satisfac nevoile acestuia vor deveni inutile. pentru a nu crea un gol temporal. v-a i eliberat deja. ap rarea. S acorzi spa iu altora ² i ie însu i ² este un lucru vital. gândurile i reac iile unul fa de altul chiar în momentul în care apar. Mintea partenerului care nu s-a dezvoltat spiritual va fi profund frustrat . V pute i exprima Intimentele. încât sinele fals g se te acest lucru extrem de amenin tor. Înv a i s exprima i ceea ce sim i i f r s învinov i i. în vreme ce dvs.. nedefensiv. în loc s v satisface i nevoile mutuale i dependente ale sinelui fals. aceasta va ii o dificultate major ² nu pentru dvs. mai curând. în care o emo ie sau o durere neexprimat sau nerecunoscut s se poat deteriora i amplifica. Fi i prezent. în loc s v reflecta i unul altuia durerea i incon tien a. nu v mai identifica i cu mintea i cu pozi iile mentale i partenerul dvs. Dac amândoi sunte i de acord ca rela ia s devin un ierci iu spiritual. partenerul nu va putea r mâne al turi de dvs. ceea 155 . Înv a i s v asculta i partenerul în mod deschis.

De exemplu. Nevoia de ceart . care de obicei este sim it mai acut de femeie decât de b rbat. prin intermediul lui. furiei. existând i Äpericolul" de a se pr bu i cu totul i de a duce la pierderea sinelui. 156 .d.a. a unei pozi ii de ap rare. Ea va fi afectat de incapacitatea lui de a o auzi. nu sunte i departe de corpul interior radiant. dac v pute i sim i emo iile. a critic rii.m. critica. cu care nu po i comunica sau care sunt rupte de sentimentele lor pot fi convinse i pot încerca s îi conving i pe al ii c sunt dezvoltate spiritual sau cel pu in c Änu este nimic în neregul " cu ele i c tot r ul vine de la partener. spiritual " este o autoam gire mental . Dac ave i o rela ie. aflat chiar în spatele lor. distan a este mult mai mare i trebuie s aduce i con tiin a în corpul emo ional înainte de a putea ajunge la corpul interior. Corpul-durere cere un feedback pe care nu îl prime te. Dac tr i i preponderent la nivel mental. la rândul s u. va declan a trezirea corpului-durere al femeii i.ce înseamn c vor deveni nesigure i slabe. cu care nu poate comunica i care tr ie te aproape în întregime la nivel mental.m. deprim rii . prezen persoan se comport complet i deschidere c tre toate fiin ele. de a-i acorda aten ie i spa iu (libertatea de a fi ea îns i).a.d. îi va ar ta c gre e te . Lucru care. o femeie poate fi pus în dificultate de un partener indiferent sau apatic. multe probleme vor veni de la partener. de momente dramatice i de conflict nu este satisf cut . Dac un Ädezvoltarea dvs. complicate sau atunci când lucrurile Ämerg prost". care se datoreaz lipsei lui de prezen . insensibile. ea î i va ataca partenerul ² îl va învinov i. Un alt indicator este felul în care o în situa ii dificile. atunci via a v va pune curând în fa obstacol care va scoate la iveal incon tien a dvs. î i pot privi perechea ca fiind ira ional sau emotiv . Dac nu exist o emana ie de iubire i bucurie. sub o form oarecare ² a fricii. Absen a iubirii în rela ie. atunci nu v-a i dezvoltat spiritual suficient de mult. B rba ii tind s fac acest lucru mai des decât femeile. Dar. Dar aten ie: unele persoane care sunt retrase.

În loc s Ädevin " corpul-durere. De exemplu. este posibil urare a eliberarea de incon tient. pe care îl consider total nejustificat. dar astfel ar avea o mare ans i automat a durerii în exterior. el va deveni i mai profund înr d cinat în pozi iile sale mentale. nu mai ave i nevoie s explora i nenum ratele ei manifest ri. În fiecare etap de desf procesului disfunc ional. accelerând astfel puterea Clipei de acum i ini iind transformarea durerii.i comunice sentimentele partenerului. Când ambii parteneri au ajuns s fie astfel controla i. Pentru a se ap ra de atacul corpului-durere al femeii. c r i i ar putea fi scrise mult mai multe despre felul în care incon tien a iese la lumin în rela iile ce a i în eles cauza principal disfunc ionalit ii. Dac femeia pierde aceast ocazie. femeia ar putea deveni cunosc torul care observ durerea emo ional în propria sa fiin . Fiecare dificultate ap rut aici este de fapt o ans mascat de iluminare. care nu se va reduce când ambele corpuri-durere nu i-au f cut plinul cu energie. Pân data viitoare.devine o dificultate pentru el. Aceasta ar înl tura proiectarea compulsiv ar asculta-o. acest lucru poate activa prom sur ce se justific . dup multe a somnolen . a a cum am spus mai devreme. putând intra astfel în faza de Acesta este numai unul dintre infinitele scenarii posibile. se ap r sau contraatac incon tien pân profund . este atins un nivel de emo ional . Atunci ea ar putea s . nu exist nicio garan ie c el de a fi prezent i de a sparge ciclul nes n tos de aplicare involuntar a tiparelor mentale incon tiente. S-au scris pe aceast tem heterosexuale. Dar. în final. ostilitatea femeii ar putea deveni pentru b rbat un semnal pentru a abandona nivelul de identificare cu mintea. s devin din ce în ce mai con tient. S arunc m din nou o scurt privire asupra scenariului pe care tocmai l-am descris. pentru a se trezi în prezent ² în loc s se identifice din ce în ce mai mult cu mintea. de violen priul s u corp-durere. b rbatul ar 157 . pe i mai mult. de atac i contraatac s lbatic. Desigur.

prin care ea ar fi putut u or s al ture lui în acest spa iu. în general. El nu va fi capabil s v tolereze prezen a mult timp. Dac este preg tit.i simt locuiasc corpul. partenerei i-ar fi fost deschis o u durerea i totu i este cu mult se deasupra ei. acest lucru va reprezenta cea mai mare dificultate pentru partener. va intra pe u a pe care a i deschis-o pentru el i vi se va al tura în aceast stare. atâta vreme cât r mâne incon tient. Con tiin a nu neag transform totul. Lumina este mult prea dureroas pentru o persoan care dore te s r mân în întuneric. El ar putea atunci s priveasc trezirea propriului corp-durere i astfel s i con tientizeze emo iile. mama universului". ar putea lua fiin ² cunosc torul. una dintre cele mai vechi i mai profunde c r i care au fost scrise vreodat . v ve i separa ca uleiul i apa. observatorul. care le sus ine i le hr ne te în timpul vie ii lor în lumea formei. martorul t cut. a a c ea este în mod natural mai aproape de Fiin dezvoltarea spiritual is . infinit. Ea îi permite durerii s existe i totu i o transform în acela i timp. De multe ori. Ea accept totul i . dar accentul se pune diferit. este descris ca Äprezentul etern. Dac nu este preg tit. Astfel. defensivitatea care îl un spa iu liber i lini tit de con tiin pur împiedic s reac ioneze..i i poten ial mai aproape de decât un b rbat. Dac sunte i în mod constant sau cel pu in predominant prezent în rela ia dvs. De ce femeile sunt mai aproape de iluminare? Obstacolele în calea dezvolt rii spirituale sunt acelea i pentru femei i b rba i? Da. Acesta este motivul pentru care multe culturi vechi aleg tuturor lucrurilor care au instinctiv figuri sau analogii feminine pentru a reprezenta sau descrie realitatea transcendent sau lipsit de form . în Tao Te Ching. ea a fost privit ca un pântec care d via fost create. Tao. în acest mod.putea s .i urm reasc reac ia mental-emo ional fa de durerea ei. Este natural ca femeile s fie 158 . pentru o femeie este mai u or s . care ar putea fi tradus prin Fiin .

ÄToate lucrurile dispar din nou în Tao. ei au început s îl gândeasc pe Dumnezeu ca figur masculin . ca o hart sau un indicator folositor o vreme. manipuleaz . ale arhetipului feminin în psihologie i i ia via a.m." Deoarece Sursa este privit ca fiind feminin . masculin . Zei a sau Mama Divin are dou aspecte: ea d via Când mintea a preluat controlul i oamenii au pierdut contactul cu realitatea esen ei lor divine. deoarece ele Äîntrupeaz " Nemanifestul. încearc s în face i s posede . dup cum sugereaz Vechiul Testament. i mai mult. Pentru a dep i mintea i a v reconecta cu realitatea mai profund a Fiin ei ave i nevoie de calit i extrem de diferite: abandonarea. o deschidere care sâ-i permit vie ii s 159 . Ei i cea masculin . El este singurul care dureaz . de care ar trebui s ne temem mereu. dominatoare i de multe ori un b rbat mânios. mitologie. Unii oameni folosesc în prezent termenul de Mam restabilesc astfel un echilibru între partea feminin urm . Mintea opune rezisten . Dar r mâne totu i o reprezentare i un concept.mai aproape de Fiin decât b rba ii.a. acest lucru este reprezentat prin cele dou p r i. folose te.d. Societatea a devenit dominat de b rba i. în esen . atitudinea necritic . toate creaturile i toate lucrurile trebuie s se întoarc în final la Surs . Acest Dumnezeu este o proiec ie a min ii umane. poate temporar util. învestit cu autoritate. care s-a pierdut cu mult timp în divinului. Nu încerc s sugerez c ar fi bine s ne întoarcem la reprezent rile feminine ini iale ale Divin în loc de Dumnezeu. dar care sunt mai mult un obstacol decât un ajutor atunci când sunte i preg tit s v da i seama de realitatea din spatele tuturor conceptelor frecven a energetic a min ii pare s i imaginilor. luminoas i întunecat . ce de ine controlul. i asta este foarte bine. Acesta este motivul pentru care Dumnezeul tradi ional este o figur patriarhal . se lupt pentru control. iar femeia. atac . supus b rbatului. Adev rat r mâne totu i faptul c fie.

Fiin a este inteligen a ale c rei manifest ri vizibile formeaz universul fizic. Exist zone diferite în ce prive te corpul-durere colectiv. i b rba ii pot avea acces la aceasta în sinea lor. Mintea conduce civiliza ia noastr . De exemplu. prin boli. dup cum corpul160 . obstacolul major tinde s egal . marea majoritate a b rba ilor i femeilor înc se mai afl în ghearele min ii: se identific cu gânditorul i corpul-durere. fie pentru b rba i mintea în plin i activitate de gândire. Desigur.d. r zboaie. Ca regul general . De i femeile sunt poten ial mai aproape de ea. nebunie . crime.a. Orice persoan care are un corp-durere puternic i insuficient con tiin desprinde din identificarea cu el va fi for at continuu s î i descarce periodic durerea emo ional . de i în anumite cazuri situa ia poate fi invers . iar pentru femei corpul-durere.000 de ani. în timp ce Fiin a guverneaz via a pe P mânt i în univers. iar la unele persoane ambele obstacole s aib o for Dizolvarea corpului-durere feminin colectiv De ce corpul-durere este un obstacol mai mare pentru femei? Corpul-durere are de obicei un aspect colectiv i unul personal. torturi. energia Fiin ei este moale i flexibil energia i infinit mai puternic decât mintea. ea ar putea foarte u or s devin fie autorul. Corpul-durere colectiv este durerea acumulat în psihicul uman colectiv de-a lungul a 2. în acest moment. Corpul-durere personal al fiec rui om particip au ri în care apar forme extreme de conflict sau violen la acest corpdurere colectiv. Aspectul personal este reziduul acumulat al durerii emo ionale suferite în timpul vie ii. capacitatea de a p stra toate lucrurile în îmbr i area plin de iubire a cunoa terii. acest lucru împiedic dezvoltarea spiritual înflorirea iubirii.existe în loc s i se opun . fie victima unor acte de violen . Dac mental este dur i rigid . anumite rase au un corp-durere colectiv mai puternic pentru a se decât altele. acte de cruzime. Toate aceste calit i sunt mult mai strâns legate de principiul feminin.m.

Haide i s r mânem la aceast idee un moment i s vedem cum poate ea s devin o ocazie de dezvoltare spiritual . dar pentru un interval de timp considerabil va exista un decalaj între gradul 161 . Acest poten ial nu este neap rat o realitate. în parte prin subjugarea lor de c tre b rba i prin sclavie. dar. nu sunte i deloc dvs. Durerea emo ional sau fizic ce pentru multe femei precede i coincide cu ciclul menstrual este corpul-durere în aspectul s u colectiv.. exploatare. a c rei expresie fizic este menstrua ia. ² dar. ac ioneaz gânde te prin dvs. vreme de mii de ani.. de i el poate fi trezit i în alte momente. femeile sunt Äst pânite" de corpul-durere în perioada menstrua iei. Vrea mai mult durere. na tere. Deseori. avort etc. dac v afla i în capcana unui co mar. El va crea în via a dvs. desigur. durere trecut ² i nu sunte i dvs. Atunci sunte i activ posedat i v poate atrage cu u urin ocup în identificarea incon tient cu spa iul interior i pretinde c prin dvs. Num rul femeilor care se apropie acum de starea de trezire complet este deja mai mare decât cel al b rba ilor i va fi din ce în ce mai mare în anii care vor veni. În afar de corpul-durere personal. în final. Este durere pur . viol. Vorbe te prin dvs. fiecare femeie are rolul ei în ceea ce ar putea fi descris drept corpul-durere colectiv feminin ² dac nu este total con tient . Pe de alt parte. Am descris deja acest proces. ve i fi probabil mai puternic motivat s v trezi i decât o persoan care tr ie te momentele pl cute i nepl cute ale unui vis obi nuit.durere propriu este predominant activ sau pasiv. desigur. b rba ii s-ar putea s le ajung din urm . Acesta are o înc rc tur energetic foarte puternic el. care se treze te din somnolen în acel moment. El împiedic circula ia liber a energiei prin corp. acest gen de persoan ar putea fi poten ial mai aproape de dezvoltarea spiritual . indiferent sub ce form . de câmpul energetic ce v sunte i chiar dvs. situa ii negative. Acesta este format din acumularea durerii suferite de femei. astfel încât s se poat hr ni cu aceast energie. care poate fi violent i distructiv.

dar prezen a intens pe care o ve i genera când ve i lucra cu corpul-durere v va . credin contrar adev rului. Desigur. v ve i opune incon tient sau ve i sabota orice încercare de a v vindeca de durere. Principala dvs. De ce? Pur i simplu pentru c dori i s r mâne i intact . o energie care nu mai circul . Desigur. iar durerea a i este devenit o parte esen ial a dvs. Este trecutul viu din dvs. i. crede i c trecutul este mai puternic decât prezentul. ca femeie. trebuie s dep elibera i de identificarea cu mintea. i inele dvs. Atunci când v identifica i drept victim . v identifica i cu trecutul. interior. Adev rul este c 162 gânditoare ². corpul-durere exist din cauz c în trecut s-au întâmplat anumite lucruri. dac v identifica i cu el. este s nu se mai interpun între dvs. Primul lucru pe care trebuie s vi-l aminti i este acesta: atâta timp cât v construi i o identitate din durere. aproape ca o entitate. adev rat. în momentul în care v da i seama de acest lucru a i rupt ata amentul. Atâta timp cât o parte a sentimentului dvs. O parte a energiei vitale a r mas blocat în aceast capcan . Este credin a c alte persoane i ceea ce v-au f cut sunt responsabile pentru felul în care sunte i azi. pentru suferin a dvs. Acesta este un proces incon tient i singurul mod de a-l dep s îl aduce i în con tiin .de con tiin al celor dou sexe. i i i cel lalt obstacol în calea dezvolt rii spirituale ² mintea care din acest motiv le revine mai mult lor decât b rba ilor: aceea de a fi o punte de leg tur între lumea manifest transforma i corpul-durere astfel încât s esen a dvs. sarcin acum. care a devenit temporar locatarul spa iului dvs. nu v ve i putea elibera de ea. A v da brusc seama de faptul c sunte i sau a i fost ata at de durerea proprie poate fi ocant. între fizic i spirit. Corpul-durere este un câmp energetic. de identitate este investit în durerea dvs. Femeile î i redobândesc func ia la care au dreptul prin na tere i i Nemanifest. emo ional . emo ional sau pentru incapacitatea de a fi cel/cea care sunte i în realitate.

închizându-se astfel într-o identitate feminin nutreasc ur . interior de acum ² i nimeni altcineva ² i c trecutul nu poate învinge puterea Clipei de acum. în principal. înt rind astfel inele fals este mai puternic. multe femei vor p trunde în 163 i îi blocheaz accesul deplin la esen a femeile îi resping pe b rba i. Odat ce ve i cunoa te acest lucru. i cu cât . S A adar. Folosi i-l în schimb pentru a v dezvolta spiritual. Dac o femeie continu s de aici. dar o face prizoniera trecutului adev rat . în anii care vor veni. adev rat . Acest lucru îi poate oferi o identitate încurajatoare de solidaritate cu alte femei. resentimente sau s condamne. din cauza reprim rii feminit ii pe întreaga planet timp de milioane de ani. cu atât sunte i mai departe de natura dvs.singura putere care exist este con inut în momentul prezent: este puterea prezen ei dvs. Cred c . v ve i da seama c numai dvs. Unele femei. între in un sentiment de separare. care sunt deja destul de con tiente pentru a. Dac inele fals. identificarea v împiedic s rezolva i problema corpului-durere. Unul dintre cele mai bune momente pentru a face aceasta este în timpul ciclului menstrual. Ele gre esc în cazul în care o parte a sentimentului lor de identitate deriv colectiv . sunte i responsabil pentru spa iul dvs. continu s se agate de o identitate colectiv de victim : ÄCe le-au f cut b rba ii femeilor!" Au dreptate ² i în acela i timp gre esc. ea î i i puterea ei p streaz pul corpul-durere. A a c nu v folosi i corpul-durere pentru a v crea o identitate.i abandona identitatea de victim la nivel personal. de asemenea. din cauza violen elor exercitate de b rba i asupra femeilor i. Transforma i-l în con tiin . Au dreptate deoarece corpul-durere colectiv feminin a luat na tere.

numit în termeni uzuali tensiune premenstrual . de furie sau un simptom pur fizic. fi i foarte atent s fi i suficient de vigilent exemplu. aten ie. Orice emo ie acela i timp. deveni i observatorul. fi i atent la prezen a con tient fizic. Accepta i-i prezen a. trebuie pentru a le Äsurprinde" înainte ca ele s pun pun st pânire pe dvs. surprinde i-l i proceda i la fel ca mai înainte. Totu i. Nu uita i: nu l sa i corpul164 în care ve i aduce prezen a dvs. aten ia pe care i-o acorda i îl va împiedica s continua i s fi i vigilent i a tepta i s apar apare. Dac este din spatele ei. Am descris deja procesul fundamental. s deveni i mai con tient . adic trezirea corpului-durere feminin colectiv. Mai târziu. Indiferent în ce ar consta. Acorda i-i întreaga dvs.starea de con tiin profund în acest interval. acum îns referindu-ne în mod special la corpul-durere feminin colectiv. De obicei. astfel încât în loc s deveni i mai incon tient . în i sim i i-i puterea. sim i i puternica înc rc tur energetic st pânire pe gândirea sau pe comportamentul dvs. r mâne i prezent . Când apar primele semne. P stra i aceast informa ie i deveni i cunosc torul. observa i-l înainte ca el s o emo ie. ve i tr i o tulburare considerabil a spa iului interior. deoarece corpul-durere colectiv feminin preia controlul. Dac este un simplu simptom se transforme într-o emo ie sau gând. De fenomenului. dar a vrea s îl mai parcurgem o dat . Apoi urm torul semn al corpului-durere. înainte de a sim i primele semne ale i locui i-v corpul cât mai mult posibil. Aceasta înseamn pur i simplu s v îndrepta i aten ia asupra lui. dup ce a i atins un anumit nivel de con tiin . Când ti i c se apropie perioada ciclului menstrual. Observa i tumultul din interior. primul semn poate fi un sentiment brusc de iritare puternic . Recunoa te i corpul-durere. când corpul-durere s-a trezit complet din starea sa de somnolen . va sl bi curând i se va transforma. care va dura poate câteva zile. pute i inversa procesul. este o perioad de incon tien pentru multe femei. Când acesta . Indiferent de forma pe care o ia.

Sim i i-i energia în corpul dvs. Nu mai este nevoie de niciun alt lucru pentru transformare. atât în aspectele sale feminine. ci i. astfel. apare transformarea. aten ie deplin înseamn acceptare complet . Natura dvs. ve i putea foarte repede s v al tura i lui în aceast stare. cât i în aspectul s u transcendent ca Fiin partenerul dvs. prin acceptare. Nici iluziile. a a cum o bucat de lemn se transform atunci când este pus în foc sau lâng el. ve i fi capabil s face i acela i lucru pentru el sau s îl ajuta i sâ. cum probabil o va face. atr -gându-i aten ia c tre aici i acum ori de câte ori se va identifica cu gândirea. retr gându-se sau construind un fel sau altul de ap rare. Printr-o aten ie sus inut transform într-o con tiin i pl cut a feminit ii. Menstrua ia va deveni atunci nu numai o expresie vesel i un moment sacru de transformare. partenerul nu îl va confunda cu dvs. un permanent câmp energetic de o frecven înalt i pur va lua na tere între dvs. Dup cum ti i. Dac el r mâne prezent ori de câte ori rec de i în identificarea incon tient cu corpul-durere. Chiar dac acesta îl atac . este suficient de con tient. Urm ri i-l. nici durerea. în alte momente. adev rat Dac Divin . Corpul-durere se i ea în flac r str lucitoare. î i va p stra spa iul de prezen intens . Adic .i recâ tige con tiin a de sub domina ia min ii.durere s v foloseasc mintea i s pun st pânire pe gândirea dvs. nimic din ceea ce este str in de dvs. i nu este iubire 165 . lucru care este posibil i se va întâmpla la început. în timpul menstrua iei sau în alte momente.". p strând frecven a prezen ei intense mai ales în acest interval. ori de câte ori corpul-durere preia temporar controlul. în care da i na tere unei noi va str luci prin ea. ca Mam divin ce dep e te dualismul masculin-feminin. poate ajuta în acest exerci iu pe care con tiin e. nici conflictele. v tocmai l-am descris. el nu va reac iona ca i cum a i fi Ädvs. În acest fel.

dar Fiin a nu are nici una. Renun area la rela ia cu sine Când o persoan este deplin con tient . Dac aceste nevoi sunt satisf cute. în Fiin . Dar în aceast i femei. Întreaga lume pare numai o îngr m dire de valuri sau de unde la suprafa a unui ocean vast i adânc. sunte i capabil s v g si i centrul în spatele v lului formei. dar satisfacerea sau nesatisfa-cerea lor nu afecteaz în nici un fel starea dvs. pute i avea rela ii profunde numai dac sunte i con tient de Fiin . a a c la nivelul stare de identit ii formale nu sunte i complet. care va atrage multe alte persoane. desigur. Astfel încât este perfect posibil ca o persoan care a atins un nivel avansat de dezvoltare spiritual 166 s aib un sentiment de neîmplinire la nivelul . Orice lucru care vi se întâmpl aceast stare este resim it ca marginal. dar un val care i-a în eles adev rata identitate de ocean i comparat cu imensitatea i profunzimea oceanului. Sunte i numai o jum tate a întregului. sunte i oceanul i. Aceast opus . Este deja complet întreag . Dvs. profund . indiferent cât de con tient a i fi. poate continua s aib anumite nevoi. Devine un vârtej de con tiin . lumea valurilor i a undelor nu mai este deloc important . sunte i i valul. i Forma dvs. în sim i i atrac ia undeva la suprafa a sau la periferia vie ii dvs. Venind din Fiin . a atrac iei c tre polaritatea stare de conectare interioar . este minunat. masculinul i femininul sunt una.nu va putea supravie ui. De fapt. mai simte nevoia unei rela ii de cuplu? Un b rbat se mai simte atras de o femeie? O femeie se mai simte incomplet f r un b rbat? Indiferent de nivelul dezvolt rii spirituale. Acest lucru nu înseamn c nu mai ave i rela ii profunde cu alte persoane sau cu partenerul. Aceasta reprezint împlinirea scopului divin. sunte i înc neîmplinire este sim it energetic sub forma atrac iei dintre b rba i b rbat sau femeie. transpersonal al rela iei dvs.

dar v ofer în acela i timp un avantaj din punctul de vedere al dezvolt rii spirituale. Ve i deveni incon tient. face via a dificil . indiferent din ce motiv. Aceasta va ridica automat i nivelul de con tiin deasupra celui de incon tien al majorit ii. incertitudinea "orient rii sexuale urmat de realizarea faptului c sunte i Ädiferit" de al ii v poate for a s v desprinde i din identificarea cu tiparele sociale condi ionate de gândire i comportament.superficial al fiin ei. Din acest punct de vedere. în cazul în care nevoia de a. homosexualitatea este un ajutor. ai c rei membri preiau necritic toate tiparele mo tenite. pentru a c dea în alta. Condi ia de marginal. Dar ve i avea. V scoate din starea de incon tien a i sc pat dintr-o capcan m aproape for at. în spatele tii sinelui fals ve i fi foarte nefericit. un obstacol sau nu are nicio importan ? Pe m sur ce v apropia i de maturitate. i alte ocazii.. Nu este adev rat c trebuie s ai o rela ie bun cu tine însu i i s te iube ti înainte de a putea avea o rela ie în care s te sim i împlinit cu o alt persoan ? 167 . împlinit i împ cat în interior. bineîn eles.i satisface polaritatea masculin sau feminin nu este împlinit i în acela i timp s se simt complet . În încercarea de a te dezvolta spiritual. dac v construi i un sentiment al identit ii bazat pe homosexualitatea dvs. homosexualitatea poate fi un ajutor. de persoan care nu se potrive te cu restul grupului sau care este respins de grup. homosexualitatea va fi un obstacol. i jocuri dictate de imaginea Pe de alt parte. inconsistent. Nefericirea profund poate fi un stimul grozav pentru trezirea con tiin ei. Ve i juca roluri mental pe care o ave i despre sine ca homosexual. într-o atare situa ie.

Ruptura produs de con tiin a autoreflexiv se repar . s -1 proteja i sau s -1 hr ni i. nu-i a a? 168 . nu. Nu exist niciun Äsine" pe care s fie nevoie s -1 ap ra i. pacea interioar . Când a i atins un anumit nivel de dezvoltare spiritual . am crea numai evenimente i situa ii pozitive. Odat ce a i renun at la ea. toate celelalte rela ii vor fi rela ii de iubire. în starea de iluminare." fuzioneaz . nu v plânge i de mil . Tot ce trebuie s face i este s accepta i în totalitate momentul.? De ce nu pute i pur i simplu s fi i dvs. Putem atrage numai circumstan e pozitive în via ? Dac atitudinea i gândirea noastr sunt mereu pozitive.Dac nu v pute i sim i relaxat când sunte i singur. iar blestemul ei este înl turat." i Ä inele dvs. exist o singur rela ie pe care nu o mai ave i: rela ia cu sine.a. ve i c uta o rela ie ca s v masca i disconfortul. dincolo de bine i de r u Exist vreo diferen între fericire i pacea interioar ? Da. v împ r i i în dou : Äeu" i Äeu însumi".? Când ave i o rela ie cu dvs. aici i acum i ve i avea o rela ie confortabil cu sine.. Dar este neap rat necesar s ave i o rela ie cu dvs. nu v urâ i . i pute i fi sigur c disconfortul va reap rea sub o form sau alta în rela ie i probabil v ve i considera responsabil pentru aceast situa ie. subiect i obiect. Fericirea depinde de condi ii percepute ca pozitive. nu sunte i mândru de dvs.d.m. Aceast dualitate creat de minte este cauza principal a problemelor i a conflictelor din via a dvs.. ² Ädvs. nu v iubi i. Capitolul 9 Dincolo de fericire i nefericire se afl pacea Binele superior. Nu v critica i. Atunci ve i fi în largul dvs. sunte i dvs.

. Astfel au înv at s renun e la imaginile false despre sine i la scopurile i dorin ele superficiale. Sunt ceea ce sunt. ce conteaz i ce nu conteaz în polarit i pozitiv-negativ. iubire-ur . pl cere-nepl cere. smerenie i compasiune. mie sau unei persoane apropiate ² un accident. atâta tot. dar realitatea c este un lucru r u r mâne. Pentru mine totul sun a negare i p c lire de sine. Ca s fiu mai precis: ele nu sunt nici pozitive. o boal . pierderea. de i în momentul respectiv poate c ultim instan . Totu i din perspectiva min ii exist bine-r u. Este un aspect esen ial al iert rii. Când mi se întâmpl un lucru groaznic. Au devenit mai reale. boala sau durerea de orice fel s-au dovedit cei mai mari profesori. nici pegative.ti i într-adev r ce este pozitiv i ce este negativ? Ave i o viziune de ansamblu? Au existat multe persoane pentru care limit rile. e ecul. o durere de un anumit fel sau moartea ² pot s m prefac c nu este chiar atât de r u. De aceea. a a c nu în eleg de ce trebuie s o neg? Nu v de rezisten preface i i nu pretinde i nimic. dictate de inele fals. Dintr-o perspectiv superioar . i i mintea cu tiparele ei Atitudinea de a le Äpermite lucrurilor s fie a a cum sunt" v va ajuta s dep ce creeaz nu o sesiza i. Exist numai un bine superior ² în care este inclus i Är ul". Chiar accident v pot ar ta ce este real i ce nu este real în via a dvs. Au dobândit profunzime. Permite i lucrurilor s fie a a cum sunt. se spune în Cartea Genezei c Adam i Eva nu au mai avut voie s r mân în Ärai" dup ce au Ämâncat din pomul cunoa terii binelui i r ului". exist o lec ie profund i o boal ascuns scurt în acel sau un eveniment. i când tr i i acceptând complet starea de fapt ² singurul mod s n tos de a tr i ² nu mai exist Äbine" i Ärâu" în via a dvs. condi iile sunt întotdeauna pozitive. Ori de câte ori vi se întâmpl un lucru negativ. Iertarea 169 .

de a ap ra sau alimenta falsul sentiment de identitate ² nu vor înceta s func ioneze. Este imposibil. încercând în acela i timp s o schimb ? Face i ceea ce trebuie s face i. Ca urmare. este pacea interioar . accepta i situa ia existent . i mai important decât iertarea trecutului. unul dintre oamenii extrem de rari care au avut în acela i timp i puterea lumeasc . un calm profund i o prezen care nu are opus. Dac ierta i fiecare moment ² îi permite i sa existe ca atare ².000 de ani de Marcus Aurelius. 170 sacr . i în elepciunea.. Aceasta este emana ia Fiin ei. dar dac a i abandonat rezisten ele. Între timp. l comia. nu pute i fi fericit. se întâmpl unul dintre cele mai mari miracole: trezirea con tiin ei Fiin ei prin ceea ce pare a fi r ul. binele . Se pare c cei mai mul i dintre oameni au nevoie de un anumit grad de suferin înainte de ai abandona rezisten ele i de a înv a s accepte ² înainte de a ierta. Imediat ce fac acest lucru. i dac este o situa ie în care pot schimba ceva? Cum îi pot permite s existe. în ac iunile dvs. când o persoan iubit tocmai a murit sau v sim i i moartea aproape. va p trunde o alt calitate a con tiin ei. Deoarece mintea i rezisten a sunt sinonime. Dar pute i fi împ cat. c ci ce ar putea fi mai potrivit pentru nevoile voastre?". O inteligen mult mai puternic decât mintea are acum controlul i astfel. în spatele triste ii ve i sim i o lini te. Poate c ve i plânge i v ve i sim i trist. motiva iile obi nuite ale sinelui fals pentru a intra în ac iune ² frica. acceptarea v elibereaz imediat de domina ia min ii i astfel va reconecteaz cu Fiin a. De exemplu.prezentului este târziu iertarea dvs. nevoia de control. atunci nu vor exista acumul ri de resentimente care s necesite mai Nu uita i c aici nu vorbim de fericire. ÄAccepta i ceea ce vine spre voi esut în tiparul destinului. Aceste cuvinte au fost scrise acum 2.

. ceea ce percepem ca fiind r u din perspectiva noastr limitat este. În aceast stare de acceptare i pace interioar . de fapt. alteori la niveluri mai profunde. uneori vizibil i imediat. Dizolva i dezacordurile. Ele se creeaz singure sau. cât i în jurul dvs. sunt create de inele fals. se mai pot produce evenimente care ar putea fii numite Ä rele" din perspectiva con tiin ei obi nuite? Cea mai mare parte a lucrurilor a a-zis rele care se întâmpl în vie ile oamenilor sunt cauzate de incon tien . chiar dac nu le-am numi Ärele". mai bine-zis. care în esen înseamn recunoa terea lipsei de realitate a trecutului i acceptarea momentului prezent a a cum apare. decât prin iertare. Oricine i orice intr în acest câmp al con tiin ei va fi afectat de ea. Efectul ultim al tuturor relelor i suferin elor din lume este c ele îi vor for a pe oameni s realizeze cine sunt dincolo de nume i de form . Pân când nu se întâmpl acest lucru. r ul nu a fost recuperat i din acest motiv r mâne r u. M refer la 171 . Un spa iu lini tit de prezen intens apare atât în dvs. Totu i. s face i nimic ² pur i simplu existând i p strând frecven a S Sfâr itul dramei vie ii dvs. schimb rile vizibile ap rând ulterior. ci i în afar . Astfel.transformarea suferin ei în pace interioar . miracolul transform rii se produce nu numai în untru. Prin iertare. acest lucru nu devine adev rat pentru dvs. spulbera i incon tien a ² f r prezen ei intense. o parte din binele superior care nu are opus. vindeca i durerile.

O parte din strategiile sinelui fals sunt extrem de inteligente. Sinele fals este mintea nesupravegheat ce v conduce via a atunci când nu sunte i prezent inele fals se percepe ca fragment separat într-un univers ostil. îns cu toate acestea nu rezolv sau în niciodat niciuna dintre problemele sale. înconjurat de alte forme de sine fals. nu se mai produc evenimente dramatice. Când v reconecta i cu Fiin a i nu mai sunte i condus de minte. este tot o dram . pur i simplu pentru c problema este însu i sinele fals. puterea.. atacul. a luptelor pentru putere. Ori de câte ori inele fals al cuiva întâlne te un alt sine fals.a. Când v este mil de dvs. controlul. genocidul i exploatarea -² toate cauzate de incon tien a acumulat . care genereaz restric ii i blocaje în circula ia energiei prin corp. Nu mai crea i i nu mai participa i la nicio dram . a problemelor. multe tipuri de boli sunt produse de rezisten a continu a sinelui fals. tot v ve i crea o dram proprie. într-o rela ie personal cadrul unei organiza ii sau institu ii. începe drama. ap rarea. ca r zboiul. a violen ei fizice sau emo ionale . în via a dvs. Când v sim i i vinovat sau anxios. inele fals i cum creeaz el dramele. ca martor t cut.m. Când sinele fals al unei persoane întâlne te un alt sine fals. f r o leg tur real cu vreo alt fiin .d. l comia. sub forma conflictelor. ale altor oameni.lucrurile Ädramatice". mai devreme sau mai târziu se întâmpl lucruri Ärele": drame de un fel sau altul. pe care fie le vede ca pe ni te amenin ri poten iale. în plus. Tiparele de baz ale sinelui fals sunt f cute s îi abat frica profund înr d cinat sau sentimentul de lips . Ele sunt rezisten a. apar drame de un fel sau altul. înceta i s mai crea i toate acele lucruri. Aici intr i relele colective. Da i-mi voie s v reamintesc cum func ioneaz sub forma con tiin ei treze. fie încearc s le foloseasc pentru atingerea scopurilor sale. Chiar dac tr i i complet singur. Când l sa i trecutul sau viitorul s se 172 . Când sunte i total con tient.

ÄNicio persoan unificat cu sine nu poate nici m car s conceap conflictul". a i pus cap t dramelor în via a dvs. Efemeritatea i ciclurile vie ii Totu i. i ceea ce este. str duie te. Au investit în aceast poveste tot sentimentul identit ii lor. înceta i s mai fi i în conflict. o dat pentru totdeauna. cu suferin a. Când tr i i într-o deplin acceptare a ceea ce este. permi ându-i s existe a a cum este. dar în spatele ei nu se va mai afla nicio for niciun fel de ap rare sau atac. timp psihologic ² materialul din care se construiesc dramele. ca i o rezisten Rezultatul este c polarit ile opuse se energizeaz reciproc. Ori de câte ori nu respecta i momentul prezent. lucrul de care se tem i c ruia i se împotrivesc cel mai tare este propria lor trezire. Nimeni nu mai poate nici m car s se certe cu dvs. Cei mai mul i oameni î i iubesc drama vie ii lor.suprapun prezentului. Povestea lor este identitatea lor. Când sunte i deplin con tient. Atâta timp cât sunt mintea lor. crea i timp. O ceart implic identificarea cu mintea i o pozi ie mental . Aceasta este mecanica incon tientului. V pute i exprima p rerea clar i ferm. Aceasta se refer nu numai la conflictul cu alte persoane.. Chiar i c utarea ² de obicei f r succes ² a unui r spuns. i lucrul de care se tem i c ruia i se împotrivesc cel mai mult este sfâr itul dramei proprii. Nu v pute i certa cu o persoan care a devenit complet con tient . atâta timp cât v afla i în dimensiunea fizic durerea fizic ² de i rar ² mai este înc 173 i sunte i legat de psihicul uman colectiv. mult mai important. cu posibil . Sinele fals le conduce via a. A a c nu se va transforma într-o dram . i la conflictul cu sine. Ea nu trebuie confundat . indiferent cât de tare se i o reac ie fa de pozi ia celuilalt. de reac ie. care înceteaz atunci când nu mai exist contradic ii între cererile i a tept rile min ii dvs. afirm Cursul despre miracole. ci. a unei solu ii sau a unui mod de vindecare devine o parte din ea. crea i drame.

mai sunte i înc supus naturii ei ciclice i legii efemerit ii tuturor lucrurilor. dincolo de bine i de r u. o i distrugere. când lucrurile se spulber sau se dezintegreaz i trebuie s renun a i la ele pentru a l sa s apar lucruri noi sau pentru a le permite transform rilor s se produc . dar nimic nu poate cre te la infinit. cu excep ia i distructiv . când lucrurile se adun în jurul dvs. dar nu mai percepe i acest lucru ca Är u" ² el Acceptând starea i calitatea prezent a tuturor lucrurilor. i moarte. al unei flori. o lini te adânc ce nu se schimb . al unui copac. Orice suferin rezisten ei. i prospera i. a civiliza iilor. la un moment dat. De asemenea. Ciclul descendent este absolut esen ial pentru realizarea spiritual . ar continua mereu. Este bucuria Fiin ei. ai un e ec evalu rilor mentale. i în inevitabilul ciclu câ tig-pierdere din via a unei persoane. Cre terea este de obicei pozitiv . Acest lucru se reflect peste tot: în ciclul de via planete. Exist cicluri ale succesului. i cicluri ale e ecului. în final ar deveni monstruoas Distrugerea este necesar ca s poat avea loc o nou cre tere. Trebuie s profund la un anumit nivel sau s tr ie ti o pierdere sau o durere profund ca s te sim i atras c tre dimensiunea spiritual . Dac v ag a i de lucruri i v opune i în momentul respectiv înseamn c refuza i s accepta i cursul vie ii i ve i suferi. crea ie formelor aparent separate.durerea mental-emo ional . ca o prezen La nivelul formei. exist na tere durabil . este creat de inele fals i apare ca urmare a afla i în aceast dimensiune. Nu se poate una f r alta. vi se dezv luie o dimensiune mai profund în spatele jocului contrariilor. de orice fel. Nu este adev rat c aceast ciclul ascendent este bun i cel descendent este r u. în ridicarea al unei stele sau al unei i pr bu irea na iunilor. succesul însu i a devenit gol i lipsit de 174 . pacea lui Dumnezeu. cre tere i dispari ie a bucurie f r nicio cauz . al unui corp fizic. Dac cre tere. Sau poate c . a sistemelor politice. atâta timp cât v exist pur i simplu.

fiecare realizare ajunge în ultim instan un nimic.sens i astfel s-a transformat în e ec. Vor i momente de energie înalt . sau. Pute i continua s fi i activ. toat lumea are Äe ecuri" mai devreme sau mai târziu efemere. Toate condi iile sunt extrem de instabile i aflate într-un flux constant. desigur. Energia dvs. Nu poate fi întotdeauna la nivel maxim. de la câteva ore la câ iva ani. Toate formele sunt extrem de activ sau de creativ. s accepta i ciclurile negative i s le permite i s loc. creând o boal pentru a v for a s v opri i.numai situa ia dvs. pentru ca regenerarea necesar s aib . s v bucura i exprimând sau creând forme i circumstan e noi. E ecul se afl ascuns în fiecare succes i succesul în fiecare e ec. c nu realiza i nimic. Multe boli de aceste cicluri de energie sc zut . Un ciclu poate dura oricât. Natura ciclic a universului este strâns legat de efemerita-tea tuturor lucrurilor i a situa iilor. Ele nu sunt via a dvs. dar este posibil s existe i momente când totul pare s stea pe loc nu ob ine i niciun rezultat. de via . adic la nivelul formei. În aceast lume. Nu ave i nevoie de ele ca s v dea un sentiment de identitate. efemeritatea este o caracteristic a 175 existe. fizic este i ea supus exista momente de energie slab i când ave i sentimentul c apar din împotrivirea fa ciclurilor. Astfel. . dup cum spunea el. sunt o iluzie inevitabil atâta timp cât v identifica i cu mintea. care sunt vitale pentru regenerare. Vor exista perioade când ve i fi i. în aceste condi ii devine foarte dificil sau chiar imposibil pentru dvs. Compulsia de a face i tendin a de a deriva sentimentul valorii proprii i sentimentul identit ii din factori externi. cum ar fi realiz rile. Buddha a f cut din aceasta partea central a înv turii sale. f r s v identifica i cu ele. inteligen a organismului poate prelua controlul ca m sur de autoprotec ie. Exist cicluri mari i cicluri mici în interiorul acestora.

mintea nu poate accepta acest lucru. a ajuns la 80 de ani. indiferent dac este vorba de o rela ie. sau din acela care crede i c de propria persoan sunte i.. de ea i se i în sau aduna i pentru voi comori pe p mânt. a fiec rei situa ii pe care o ve i întâlni în via . v face s ave i un sentiment pozitiv fa poate s devin o parte din dvs. Când frumuse ea ei a început s disperare i a început s duc o via aspectul ei fizic. o posesiune. se transform sufer o schimbare de polaritate: aceea i stare care ieri sau anul trecut era bun a devenit brusc sau treptat rea. C s toria i luna de miere fericite devin divor ul nefericit sau coabitarea nefericit de mâine. va disp rea sau va înceta s v mai mul umeasc . Al ii. renumit . un loc sau corpul fizic. Aceasta se va schimba.". Lucrurile iau sfâr it. auzim despre oameni care i-au pierdut to i banii sau a c ror reputa ie a fost distrus . Se va ag a de starea care dispare i se va opune schimb rii. i absen a ei v face nefericit. La început. ca fiind Äbun ". Este ca i cum un membru ar fi smuls din corpul dvs. apoi unul 176 . atunci când sufer o pierdere grav de un fel sau altul. aceast i ea se identificase cu o stare extern : stare i-a creat un sentiment de identitate fericit. motiv pentru care s-au sinucis. Prosperitatea de azi devine consumismul f r sfâr it de mâine. un rol social. Sau o anumit stare dispare. devin profund neferici i i se îmboln vesc.fiec rei st ri. Când o stare sau o situa ie de care mintea s-a ata at i cu care s-a identificat se schimb sau dispare. unde moliile i rugina distrug i unde ho ii intr Atâta timp cât o stare este evaluat de mintea dvs. Uneori. care a murit la de b trâne e. Nu pot face diferen a între ei în i i i situa ia de via în care se afl . mintea se ata eaz identific cu ea. Am citit de curând despre o actri p leasc i s fie distrus extrem de retras .. Dar nimic nu dureaz aceast dimensiune în care moliile i rugina distrug totul. Starea care v f cea fericit v face acum nefericit. V face fericit. Acestea sunt cazuri extreme. Efemeritatea are un rol central i în înv turile lui Isus: ÄNu i fur .

una. dar nu v vor da bucurie. Dac ar fi fost capabil s intre în leg tur cu via a atemporal forma ei exterioar ar fi devenit din ce în ce mai transparent fa i lipsit de form din ea. de fapt. Este inseparabil de opusul ei. ci s-ar fi transformat pur i simplu în frumuse e spiritual . i- ar fi putut urm ri i accepta ofilirea formei exterioare în deplin lini te i pace sufleteasc . Totu i. Cu cât încerca i mai mult s ob ine i fericirea în acest fel. astfel încât frumuse ea nu i s-ar fi diminuat.i g seasc identitatea prin lucruri. Lucrurile i st rile v pot oferi pl cere. nimeni nu i-a spus c acest lucru este posibil. Înseamn . dar v vor da i durere. dar probabil c ve i avea nevoie de multe deziluzii pân când s realiza i acest adev r. Nimic nu v poate aduce 177 . cu atât ea v va ocoli mai mult. Numai iluzia timpului le separ .nefericit. Adic fericirea i nefericirea sunt. Mai mult. astfel încât s nu alerga i dup o iluzie tot restul vie ii. Niciun lucru din afar nu v va satisface decât temporar i superficial. Cel mai important mod de cunoa tere nu este înc accesibil tuturor. recunoa terea naturii lucrurilor. Dar a încerca s ob ine i prin ele un lucru pe care acestea nu vi-l pot oferi ² o identitate. S Buddha ne-a înv at c fericirea este dukkha ² un cuvânt din limba pali. Industria reclamei i societatea de consum s-ar pr bu i în întregime dac oamenii ar progresa spiritual i nu ar mai încerca s . care înseamn Äsuferin " sau Äinsatisfac ie". Nu înseamn nici c nu ar trebui s aprecia i lucrurile sau st rile pl cute. A privi lucrurile în acest fel nu înseamn negativism. pur i simplu. un sentiment de permanen i împlinire ² este o re et sigur de frustrare i suferin . Lucrurile i st rile v pot oferi pl cere. de lumina care izvora din natura ei adev rat atemporal .

Mul i oameni nu î i dau seama niciodat c niciunul dintre lucrurile pe care le fac.bucurie. vie ii înseamn a fi atins starea de gra ie. am înv at s -i permit prezentului s existe i s accept natura efemer a tuturor lucrurilor i st rilor. oamenii sau condi iile de care credea i c ave i nevoie ca s fi i fericit v vin acum f r s fie nevoie s face i vreun efort i sunte i liber s v bucura i de ele i s le aprecia i ² cât exist . a disp rut. vor disp rea. 178 . dar. Astfel. stare care a fost numit pacea lui Dumnezeu. Bucuria nu are o cauz i vine din interior. Desigur. formele exterioare. le posed sau le realizeaz nu le poate aduce Ämântuirea". ciclurile vin i se duc. Este o parte esen ial a st rii interioare de pace. sunte i la un pas de disperare ² i la un pas de iluminare. bune sau rele. desigur. ce rost mai au toate? în Vechiul Testament profetul trebuie s fi ajuns la o astfel de con tiin ajunge i în acest punct. Asta este tot ce tiu". dac dependen a a disp rut. Via a curge mai u or. Cei care observ acest fapt devin deseori plictisi i de lume i depresivi: dac nimic nu le poate oferi o satisfac ie adev rat . totul este de ert ciune i sfor are în van". nu un lucru pentru care trebuie s v str dui i mult s -1 ob ine i sau s -l realiza i. stare nu mai depinde de anumite st ri sau calit i ale lucrurilor. tind s se amelioreze foarte mult. atunci când dependen a interioar când a scris: ÄAm v zut tot ce se face sub soare i privi i. A nu opune rezisten Aceast aproape paradoxal. Un c lug r budist mi-a spus odat : ÄTot ceea ce am înv at în cei 20 de ani de când sunt c lug r poate fi rezumat într-o singur propozi ie: «Tot ceea ce apare dispare». pentru ce s te lup i. Este starea dvs. nu mai exist frica de pierdere. Pare i totu i. întocmai ca bucuria Fiin ei. mi-am g sit lini tea. natural . Lucrurile. voia s spun cam urm toarele: am înv at s nu m opun situa iei prezente. Toate aceste lucruri. Când condi iile generale de via . de u urin de o anume form i iluminare.

tot a i sim i un miez interior de pace profund . Ego-ul crede c Crede c prin negativism poate manipula realitatea i poate ob ine ceea ce dore te. exist credin a incon tient c prin nefericire Äpl ti i" lucrul anume pe care-1 dori i. de la o stare de deprimare sau sup rare t cut la disperarea suicidar . ca furia. desigur. Fiin a v dincolo de polarit ile opuse ale min ii i v dependen a de form ." ² mintea ² nu crede i în faptul c nefericirea duce la vreun rezultat.Fericirea derivat reflexie palid dintr-o surs poart secundar nu este niciodat prea profund . c negativismul nu duce la niciun rezultat. deprimarea sau suferin a profund . Negativismul merge de la iritare sau ner bdare pân la furia feroce. cele dou cuvinte sunt aproape sinonime.. în loc s atrag o stare dezirabil . el o împiedic s apar . Este numai o elibereaz de a bucuriei Fiin ei. Cursul prin negativism poate atrage o stare dezirabil miracolelor subliniaz faptul c . în acest context. dar ve i fi împ cat. Poate c nu ve i fi fericit. Chiar dac totul s-ar pr bu i i s-ar distruge în jurul dvs. Orice form de negativism este rezisten . sau dizolva una indezirabil . de ce o mai crea i? Adev rul este. Dac Ädvs. în loc s dizolve 179 . pacea vibrant pe care o descoperi i în interior atunci când v abandona i pe sine. ori de câte ori sunte i nefericit. caz în care chiar i o situa ie minor poate provoca un negativism intens. rezisten a declan eaz corpul emo ional de durere. S Folosirea i abandonarea negativismului Orice rezisten intern este tr it ca negativism sub o form sau alta. Uneori.

nu mai vre i s renun a i la ea i. v înve e acceptarea situa iei date. nega sau sabota lucrurile i observ m c nu cunoa te i nu pozitive din via a dvs. L sa i-le s v înve e cum s tr i i. tot a a cum nicio alt otr ve te p mântul care o sus ine. nu dori i nici schimb ri pozitive. L sa i-le s v înve e Fiin a. complet prezente în Clipa de acum.starea indezirabil . demne i perfecte. i nebunesc în acela i timp. a a cum numai o 180 . Singura sa func ie Äutil " este c înt re te inele fals i acesta este motivul pentru care acesta o iube te. o pisic ce i resentimente? Singurele animale care pot i cu nebunia ei. furioas i greu de mul umit. el o ine pe loc. A i v zut vreodat o floare nefericit sau un stejar stresat? A i întâlnit vreodat un delfin deprimat. a fi real. Cât de lini tite plutesc. într-o total acceptare de sine. Este un factor de poluare psihic exist o leg tur profund între otr virea i distrugerea naturii form de via form acumulat în psihicul uman colectiv. Nicio alt negativismul. Observarea lor este o medita ie în sine. cum s muri i i cum s nu transforma i via a sau moartea într-o problem . Este un fenomen des întâlnit. Chiar i ra ele m-au înv at importante lec ii spirituale. Ele v-ar amenin a identitatea de persoan deprimat . Odat ce v-a i identificat cu o form sau alta de negativism. la un nivel incon tient profund. tr i ocazional ceva asem n tor cu negativismul sau care dau semne de comportament nevrotic sunt i l sa i-le s abandonarea în fa a Clipei de acum. Negativismul este ceva complet artificial. în afar de pe planet de via i negativismul amplu care s-a nu batjocore te de oameni. a fi tu însu i. Atunci ve i ignora. Am tr it al turi de mai mul i mae tri Zen ² to i erau pisici . o broasc având probleme de respect fa nu se poate relaxa sau o pas re care s nutreasc ur cele care tr iesc în strâns leg tur cu mintea uman Urm ri i orice plant sau animal de sine. L sa i-le s v înve e integritatea ² care înseamn a fi o unitate.

am realizat brusc c este o inteligen s surplus de energie. împiedicând astfel r mânerea sa în corp i transformarea în negativism. Da. indiferent dac ele sunt legate de munc . Dar orice schimb ri ve i face. dat . folosi i-l. Când am aceste b t i din aripi elibereaz un observat acest lucru pentru prima oar . ca i cum lupta nu ar fi avut niciodat loc. A a c am nevoie s ascult ce îmi spune emo ia i nu s o resping ca fiind negativ . Aceasta natural . Lupta dureaz de motiv aparent sau poate pentru c câteva ori. Modificarea nu poate însemna decât un singur lucru: o prezen nevoie într-o situa ie de via anumit grad de prezen . in în mod artificial trecutul în via O emo ie negativ nu poate con ine un mesaj important? De exemplu. pentru c animalele nu au o minte care i apoi s construiasc o identitate în jurul lui.fiin f r minte poate fi. emo iile negative recurente con in uneori un mesaj. doar o cosmetizare ² dac nu vin dintr-o modificare de con tiin . Când a i ajuns la un v spun de ce anume ave i acestea sunt. mai intens . nu mai ave i nevoie ca negativismul s ca pe un fel de semnal care s v reaminteasc s fi i mai prezent. Folosi i-l 181 . dou ra e se iau la b taie ² uneori f r niciun una a invadat spa iul personal al celeilalte. ca i bolile. din când în când. de rela iile personale sau de mediul ambiant. înoat în direc ii diferite i dau cu putere din aripi de înoate lini tite. Continu apoi s obicei câteva secunde i apoi ra ele se despart. Dar atâta timp cât negativismul este prezent. dac m simt deseori deprimat poate fi un semn c ceva nu este în regul cu via a mea i m poate obliga s îmi analizez situa ia de via i s fac anumite schimb ri. Totu i. i accesul la ea este foarte u or. în ultim instan .

ci un semnal util. care par s spun con inu: ÄAten ie! Aici i acum! Aten ie! Aici i acum!". de un gând sau de un lucru pe care nu-l con tientiza i. privi i negativismul ca i cum o voce ar spune: ÄAten ie! Aici i acum! Treze te-te!".i mintea! Fii prezent!". Dar în acest caz asigura i-v c îl abandona i complet. sunt s n to i la minte. de i unii sunt reac iilor neobservate. când scriitorul devenise foarte interesat de înv turile spirituale. Primul lucru pe care îl observ b rbatul sunt papagalii colora i. afl m c locuitorii insulei îi înv au aceste cuvinte ca s le reaminteasc continuu s fie prezen i.Cum împiedic m apari ia negativismului? Cum sc p m de el dup ce a ap rut? A a cum v-am spus. Ori de câte ori observa i c resim i i o form sau alta de negativism. altminteri. Exist foarte pu ini oameni pe p mânt care î i pot men ine o stare de prezen foarte aproape de acest lucru. indiferent dac este cauzat de un factor extern. spre deosebire de restul lumii. care v spune: ÄTreze te-te! P r se te. 182 . Chiar semnificativ i trebuie acceptat i cea mai mic iritare este i analizat .. Este relatat povestea unui b rbat care a naufragiat pe o insul pustie. A a cum v-am mai spus. A a c . ori de câte ori sim i i c negativismul apare în sinea dvs. se va produce o acumulare crescând a continu . izolat de restul lumii. Mai târziu. Dar nu v descuraja i. a a cum v-am ar tat mai devreme. a i putea renun a la negativism odat ce v ve i da seama c nu dori i ca acest câmp energetic s se afle în interiorul dvs. i c este inutil. scris în ultimii s i ani de via . Dac nu reu i i s îl abandona i. a eza i sus în copaci. nu o considera i un e ec. atunci accepta i existen a lui i îndrepta i-v aten ia asupra acestui sentiment. Pe aceast insul se afl o civiliza ie unic . îl împiedica i s apar fiind total prezent. în curând cred c vor fi mult mai mul i. Lucrul neobi nuit aici este c locuitorii. Exist un roman al lui Aldous Huxley care se nume te Insula.

ca i mai perturbatoare decât cauza ini ial pe care încearc s o elimine. face i mai întâi acest exerci iu cu lucrurile mici. ap rarea sau retragerea.O alternativ la abandonarea unei reac ii negative este dizolvarea acesteia imaginându-v c sunte i transparent la cauza extern a reac iei. Rezisten a pe care o creeaz . precum atacul. este o iluzie. Permite i-i zgomotului sau cauzei reac iei dvs. Iritarea cre te. Care este scopul irit rii? Niciunul. Brusc. De ce a i creat-o? Nu dvs. deveni i invulnerabil. ci mintea dvs. în acest fel. furia sau iritarea sunt în acest caz mult deveni i transparent. dac asta alege i s face i. pe care o tr i i ca negativism sau nefericire de un anumit fel. Pute i s comportament inacceptabil. nici mintea dvs. incon tient . V recomand s exersa i întâi cu lucruri minore. Indiferent dac este 183 . Aceasta este iertarea. care s fie constant i dureros lovit de lucruri Äce nu ar trebui s se întâmple". Alarma de la ma in . l sa i totul s treac prin dvs. un zid de rezisten . S presupunem c sta i acas . Dar ea nu mai are puterea de a v controla starea interioar . A fost o reac ie complet automat . a ezat confortabil în fotoliu. în loc s construi i în dvs. de ine i controlul ² nu o alt persoan . A a cum v-am mai spus.? Pentru c aceast credin ea posed credin a incon tient c rezisten a. Toate acestea pot fi transformate în practic spiritual . blocajul din trafic. Ca i cum nu ar mai fi nimeni acolo care s se simt r nit. Dvs. va dizolva într-un fel aceast stare indezirabil . Nu opune i nicio rezisten . negative s treac pur i simplu prin dvs. Cineva v spune ceva într-un mod nepoliticos sau cu inten ia de a v r ni. l sa i totul s treac prin îi spune i acelei persoane c are un dvs. auzi i sunetul ascu it al unei alarme auto din strad . copiii care ip . f r nicio importan . În loc s ave i o reac ie incon tient i negativ . a i creat-o. Sim i i c cum nu a i mai avea soliditatea corpului material. câinele care latr . Desigur. De ce a creat-o mintea dvs.

o inunda ie.000 de ani un mare maestru spiritual. a auzit o conversa ie între un m celar i clientul s u. Dac m întreba i pe mine. Poate c urm torul seminar v va aduce r spunsul. a încercat mul i ani s ating iluminarea. În aceast afirma ie. Poate c a i auzit expresia Äîntoarce i cel lalt obraz". pe care a folosit-o acum 2. v va aduce pacea. ÄD -mi cea mai bun bucat de carne pe care o ai". Nu exist aici niciuna care s nu fie cea mai bun ". El încerca s exprime simbolic secretul lipsei de rezisten comportamentul exterior din via . am citit multe c r i despre practicile spirituale.vorba de o alarm auto. am fost la diferite seminare. Auzind aceste cuvinte. Acesta este miracolul abandon rii. Orice lucru pe care îl accepta i pe deplin v va duce acolo. în cazul în care m întreba i dac am ajuns la o bunurilor materiale. Nu c uta i nicio alt stare în afara celei în care v afla i acum. mecanismul de rezisten încerc s ajung la starea lipsei de rezisten pace interioar adev rat sit-o? Ce altceva pot s fac? Înc o mai c uta i în afar Practic medita ia. poate aceast tehnic nou . Ierta i-v pentru faptul c nu sunte i împ cat. el era interesat numai de realitatea dvs. dar aceasta îi sc pa. r spunsul meu sincer va trebui s fie Ä nu ". ea se va transforma în pace. o persoan agresiv . într-o zi. altfel. Banzan a atins iluminarea. i durabil . de pace. a spus clientul. nu de . un cutremur sau pierderea tuturor este acela i. ve i construi singur conflictul interior i rezisten a incon tient . V d c 184 i de reac ie. ² îns . în timp ce se plimba prin pia . interioar . Iar m celarul i-a r spuns: ÄFiecare bucat pe care o am este cea mai bun . în momentul în care ve i accepta complet lipsa dvs. De ce nu am g i nu pute i ie i din starea de c utare. Apoi. ca i în toate celelalte. v-a spune: nu c uta i pacea. Cunoa te i povestea lui Banzan? Înainte de a deveni un mare maestru Zen.

r mâne i prezent i în contact cu Fiin a i astfel ve i putea privi dincolo de form . care r mâne absolut nemi cat . nemuritoare ² i satisfac ia sau fericirea dvs. Uneori calm . fiecare Äbucat moment va fi cel mai bun. nu ve i în elege realitatea altor persoane. pute i crea forme noi i aprecia frumuse ea lor. în adâncuri. v atemporal . Suferin a este . Situa ia i tot ceea ce se întâmpl aici este suprafa a lacului. nu doar suprafa a lui. orice suferin 185 i str lucitoare a este recunoscut ca iluzorie. ² neschimb toare. lacul este mereu netulburat. totu i. atunci când v ve i confrunta cu suferin a sau cu comportamentul incon tient al altei persoane. Venind din Fiin ve i percepe corpul i mintea altei persoane ca pe un ecran în spatele c ruia pute i sim i realitatea ei adev rat . R mâne i în Fiin pute i bucura de ele. sunte i întreg lacul. de asemenea.a tepta i o explica ie. ag ându-v mental de orice situa ie. ve i deveni asemeni unui lac adânc. V opune i schimb rilor. care nu include numai corpul. nu depinde de acest lucru. Când ve i accepta starea prezent . a a cum o sim i i pe a dvs. A a c . pentru c nu a i descoperit-o pe a dvs. La acest nivel. Aceasta înseamn iluminare. Rela iile autentice devin posibile numai atunci când exist con tiin a Fiin ei. Când devii atât de deta at nu înseamn c te îndep rtezi i de ceilal i oameni? Dimpotriv . nu va mai depinde de lumea exterioar a pute i juca. i sunte i în contact cu propria profunzime. de carne" ² fiecare Natura compasiunii Dep ind sfera contrariilor create de minte. interioar formelor schimb toare. sim ind Fiin a pur celuilalt prin propria Fiin . Atâta timp cât nu sunte i con tient de Fiin . uneori b tut de extern de via vânt i neuniform . Mintea va aproba sau va respinge forma lor. în func ie de cicluri i anotimpuri. cu ele. Nu v Lini tea dvs. Dvs. ci i mintea lor. Dar nu va fi nevoie s v ata a i de niciuna.

adev rat . Apoi vine un moment când toate formele mentale sau gândurile mor i ele. asta nu conteaz descompunere. i iluziile. str lucitoare. Aceasta este o realitate care ne treze te i ne face s ne sim im umili. exist o egalitate total între dvs. iar apoi nu va mai r mâne nimic. Unul dintre cele mai puternice exerci ii spirituale este medita ia profund asupra mor ii formelor fizice. Acest lucru se nume te Ämoartea înainte de moarte". Aceasta este compasiunea? Da. De ce s închide i ochii în fa a lui? În acest sens. deoarece înc mai sunte i aici prin corpul dvs. natura dvs.cauzat de identificarea cu forma. La nivelul formei. Radiind. este cealalt latur a compasiunii. Dar compasiunea are dou laturi. complet treaz . Este un gând negativ? Nu. Data viitoare când foarte mult ². fizic. sunte i înc aici ² prezen a divin din dvs. i orice alt fiin . fizic se dizolv . Forma dvs. Con tiin a existen ei acestei dimensiuni nemuritoare. inclusiv a propriei fiin e. numai numele. împ rt i i vulnerabilitatea i moartea formei cu to i oamenii i toate fiin ele vii. nu mai exist . Uneori aceast în elegere este înso it de miracole ale vindec rii prin trezirea con tiin ei Fiin ei în al ii ² dac ace tia sunt preg ti i. La un nivel profund. împ rt i i din moartea i efemerul existen ei. P trunde i cât mai profund în acest exerci iu. dar prin ea i pe aceea a tuturor fiin elor. v împ rt nivelul Fiin ei. La aspecte ale i i via a etern . Pe de o parte. apoi gr mezi de praf. Compasiunea este con tiin a unei leg turi profunde între dvs. i toate celelalte fiin e. l sând foarte pu in loc mândriei. Acestea sunt cele dou 186 i totu i dvs. aminti i-v c ave i foarte multe în comun: peste câ iva ani ² doi sau 70. amândoi ve i fi cadavre în ve i spune: ÄNu am nimic în comun cu aceast persoan . recunoa te i acum nu numai propria nemurire. este un fapt. Niciun lucru real nu a murit vreodat . formele .

Corpul i moartea: o singur toat . Aceasta este pacea lui Dumnezeu. un vehicul fizic dens. Astfel. sau pare s existe. constant amenin at. în compasiune. adev rate. crede i în moarte. ca triste ea i bucuria. nu în afara ei. bineîn eles. este rar . Nu pot exista una f r alta. i astfel corpul este singurul punct de acces spre ea. bucuria vie ii eterne. Nu este complet . Sunt convins c putem ajunge la nemurirea fizic . Corpul i moartea sunt aspecte ale aceleia i iluzii. . creeaz iluzia c sunte i un corp. Corpul exist . Fie o p stra i pe este ascuns undeva în aceast iluzie. Motivul pentru care corpul moare este acela c noi credem în moarte. Este unul dintre cele mai nobile sentimente de care sunt capabili oamenii i are o mare putere de vindecare i transformare. bucuria Fiin ei dincolo de form . adev rat 187 iluzie. Spre o ordine diferit a realit ii Nu sunt de acord cu ideea c un corp are nevoie s moar . O empatie profund pentru suferin a altei fiin ei umane necesit . dar reprezint numai o latur a compasiunii. create de modul de con tiin dominat de sinele fals. fie o abandona i în întregime. care s-a n scut i peste pu in timp moare ² aceasta este iluzia. A te percepe pe tine sub forma unui corp vulnerabil. Vre i s p stra i o parte a iluziei i s sc pa i de cealalt . Dar adev rata compasiune.compasiunii. Totu i. un grad înalt de con tiin . se contopesc întrun singur sentiment i se transform într-o pace interioar profund . care nu are con tiin a Sursei vie ii i se vede pe sine ca separat i constant amenin at. sentimentele aparent opuse. nu pute i sc pa de corp i nici nu trebuie s face i acest lucru. deoarece crede i în moarte. îns acest lucru este imposibil. Adev rata compasiune dep e te empatia sau simpatia. Dar natura dvs. Ea nu apare pân când triste ea nu se contope te cu bucuria. a a cum am descris-o eu. Corpul nu moare pentru c dvs. Corpul este o percep ie incredibil de gre it a naturii dvs.

se omoar . Nu uita i c felul în care percepe i lumea este o reflectare a st rii dvs. în i observat: de lumea în care tr i i. de lumi complet diferite i de fapt chiar exist ² toate depind de con tiin a care percepe. Totu i moare sau pare s moar . dar l-a i confunda cu o statuie.Dac a i vedea un înger. Nu sunte i separat de ea i nu exist nicio lume obiectiv fiecare moment. de ce animalele au corp? Un animal nu are sine fals i nici nu crede în moarte. de con tiin . Locui i într-o lume a mor ii i a corpurilor care se lupt . Este posibil un num r infinit de interpret ri complet diferite. Atunci a i descoperi c nu a existat niciodat o statuie de piatr . Este felul în care con tiin a dvs. sunt guvernate de i se devoreaz unele pe fric . vede i aceast credin altele. în separare supravie uire. Lumea pe care o crea i i o vede i prin mintea care creeaz sinele fals poate p rea un loc extrem de imperfect. la un nivel profund. creeaz persoana care realizeaz observa ii intuitive oferite de fizica modern în afara ei. 188 i lupta pentru reflectat peste tot înjur i percep iile dvs. O vede i în termenii corpurilor. tot ce ar trebui s face i ar fi s v modifica i felul de a privi i s observa i din nou mai atent Ästatuia de piatr ". Dar indiferent ce anume percepe i. totul este numai un fel de simbol. na terii i mor ii sau ca pe o b t lie pentru supravie uire. chiar o Ävale a plângerii". Nimic nu este a a cum pare a fi. Atunci când crede i. interpreteaz i interac ioneaz cu dansul energiei moleculare din univers. Un mod diferit de a analiza cauzele fenomenului observat ar fi un comportament diferit. Una dintre cele mai importante este aceea a unit ii dintre observator experimentul ² con tiin a observatoare ² nu poate fi separat fenomenul observat. con tiin a dvs. Dac credin a în moarte creeaz corpul. ca o imagine dintr-un vis. Aceast energie este materia brut a a a-numitei realit i fizice. nu s începe i s v uita i în alt parte.

ar pe care noi locui într-o lume care dvs. Exist nenum rate fiin e a c ror frecven cu o con tiin probabil c sunte i la fel de pu in con tient de existen a lor pe cât sunt ele de existen a dvs. aceast schimbare interioar va afecta întreaga crea ie. a a c atunci când majoritatea oamenilor se vor elibera de iluzia sinelui fals. Este o schimbare a con tiin ei planetare. de i toate lumile sunt conectate. leopardul i lupul -² stând to i la un loc într-o unire sentimentelor interioare. Ve i locui efectiv într-o lume nou . Deoarece toate lumile sunt conectate. Un straniu proverb budist spune c fiecare copac i fiecare fir de iarb vor deveni în ultim instan puncte de iluminare ale aceluia i adev r. De aici i afirma ia din Biblie. care sunt con tiente de leg tura lor cu Sursa i cu celelalte fiin e i lucruri.m. Lumea noastr uman colectiv este creat în mare parte prin nivelul de con tiin îl numim minte. Aceasta indic posibilitatea unei ordini complet diferite a realit ii. încât lume.d.Fiecare fiin este un punct focal al con tiin ei i fiecare astfel de punct focal î i creeaz propria lumea uman . Exist . vi s-ar p rea un rai ² i totu i toate lumile sunt. A a cum imaginile dintr-un vis sunt simboluri ale st rilor câmp plin de tot felul de animale ² leul.a. Nu suntem separa i de lumea noastr . Frica fiind o consecin noastr este dominat inevitabil a iluziilor induse de sinele fals. potrivit c reia în era urm toare Äapoi am p des vâr it ". Chiar i în interiorul lumii umane colective exist diferen e majore. Lumea a a cum ne apare ea azi. mielul. lumea furnicilor.. în func ie de cel care percepe sau creeaz lumea respectiv . este în mare o reflectare a min ii conduse de sinele fals. una singur . natura i lumea animalelor vor reflecta aceast it într-un transformare. Dup spusele Sfântului 189 . multe Äsublumi". dup cum am mai spus. în final. lumea delfinilor de con tiin este atât de diferit de a dvs. Fiin ele înalt . când con tiin a uman colectiv se transform . la fel realitatea noastr colectiv este în mare parte expresia simbolic a fricii i a straturilor profunde de negativism acumulate în psihicul uman colectiv. lumea i de fric .

întreaga crea ie a teapt ca oamenii s ating iluminarea. Într-un fel. 19]. dorin a i nevoia de a sim i experien ele senzoriale nu vor mai exista. principal nu este c utarea mântuirii prin crearea unei lumi mai bune. Dar nu confunda i cauza cu efectul. a unei realit i diferite. 1]: Ä i am v zut cer nou i p mânt nou. Numai în acest moment ve i începe s ave i o contribu ie real la construirea unei lumi mai bune. întreaga crea ie se va mântui: ÄC ci tim c toat f ptura împreun suspin i împreun are dureri pân acum" [Romani 8. mai mare decât orice lucru manifest. C ci cerul cel dintâi i p mântul cel dintâi au trecut". Sfântul Pavel continu spunând c . Acest Ceea ce se na te este o con tiin lucru este prezis i în Noul Testament. Numai cei care au cunoscut transcenderea lumii pot crea o lume mai bun . ci trezirea din identificarea cu forma. prin aceasta. 190 a satisfac iei prin gratificare psihologic . 22]. ca de altfel nici c utarea constant pl cere. Atunci nu ve i mai fi legat de aceast lume. de acest nivel al realit ii. o lume nou . Ve i fi în contact cu ceva infinit mai mare decât orice . V ve i putea bucura de pl cerile trec toare ale acestei lumi f r s mai existe frica de pierdere. Nu ve i mai avea nevoie ca ea s fie altfel decât este. V ve i putea sim i r d cinile în Nemanifest i astfel v ve i putea elibera de ata amentul fa de lumea manifest . ca o inevitabil reflexie a ei. nou i.Pavel. a a c nu ve i mai sim i nevoia s v ag a i de ele. în Apocalips [21. Numai în acest moment ve i fi capabil s sim i i adev rata compasiune i s îi ajuta i pe ceilal i la nivelul cauzei. prin alimentarea sinelui fals. De i ve i putea sim i bucuriile pl cerilor senzoriale. nu ve i mai avea nevoie de lume. în felul acesta interpretez eu propozi ia: ÄPentru c f ptura a teapt cu ner bdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu" [Romani 8. Sarcina dvs.

d. a a c nu le mai acorda i i de profund . To i cei cu care ve i veni în contact vor fi atin i de prezen a dvs. ci pe simpla existen . chiar dac interac iunea este foarte scurt . i vor r spunde la ea. Mai mult. florile vor sim i pacea dvs. compasiunea dvs. se va putea manifesta simultan la nivelul ac iunii i al efectului. ar tândule cum s scape de identificarea cu mintea. recunoscând primatul Fiin ei i astfel lucrând la nivelul cauzei.Poate v mai aminti i c am vorbit despre natura dual a adev ratei compasiuni. pentru care pâinea este doar un simbol. Dar cel care sunte i este întotdeauna o lec ie mult mai important i cu o putere de transformare mult mai mare decât ceea ce spune i. o emana ie a con tiin ei pure. nu mai sim i i nevoia de a reac iona la ele. Deveni i Älumina lumii". alinând suferin a ori de câte ori v ve i întâlni cu ea. 191 irea Fiin ei. Acest lucru rupe ciclul karmic de ac iune i reac ie.i recunoasc tiparele incon tiente . compasiunea devine vindecare în sensul cel mai amplu. Animalele. Pacea dvs. îi ve i da i lui. Ve i înv a pe al ii numai existând. ceea ce conteaz în realitate este împ rt exist un om care d i unul care prime te. ei sunt una. influen a dvs. vindec toare se bazeaz în primul rând nu pe realizarea unui anumit lucru. Când un om fl mând v va cere o bucat de pâine i ave i una. Elimina i incon tien a din lume. ar tându-le pacea lui Dumnezeu. în acest moment nu mai . în aceast stare. Prin ea are loc o vindecare profund . i astfel elimina i suferin a la nivelul cauzei. care este con tiin a unei leg turi între moartea i nemurirea împ rt it . chiar mai important decât ceea ce face i. Dar în timp ce îi da i pâinea. Când sunte i complet prezent niciun fel de realitate. La acest nivel profund. i influen a i de pacea pe care o iradia i indiferent dac sunt con tien i de acest lucru sau nu. Asta nu înseamn c nu îi pute i înv a pe al ii i prin ceea ce face i ² de exemplu.a. interioar este atât de vast i oamenii din jur manifest comportamente incon tiente. cum s . copacii. încât tot ceea ce nu este pace dispare în ea de parc nici nu ar fi existat.m.

Acest lucru este valabil i dac sus ine i o mi care ce are drept scop s -i opreasc pe oamenii profund incon tien i s se distrug pe sine. iar pacea.Dar nu ar trebui s mai existe foame i foamete. suferin a lumii este un pu f r fund. înseamn Äs nu ave i du mani". Nu uita i: a a cum nu v pute i lupta cu întunericul. Dac v sim i i chemat s alina i suferin a lumii. Cre te i nivelul con tiin ei împr pasiv . interioar s invadeze tot ceea ce face i negativism. nivelul cauzal. Punctul dvs. în primul rând? Toate relele sunt efectul incon tien ei. desigur. dar aminti iv s nu v concentra i numai asupra exteriorului. V ve i identifica cu una dintre polarit i. ÄIubi i-v du manii!". implicat în transformarea la nivelul efectului. s -i distrug pe al ii. polurile opuse se vor înt ri i se vor înr d cina i mai adânc. Adev rata schimbare are loc în interior. planeta sau s provoace suferin e cumplite altor fiin e sensibile. nu în exterior. cel mai pre ios dar f cut lumii. L sa i pacea dvs. nu ave i nicio rezisten vie ii i a naturii iluzorii a tuturor durerilor. a spus Isus. Dar asi-gura i-v Odat c tiind informa ii sau cel mult practicând rezisten a interioar . Empatia cu durerea sau lipsa unei profund a naturii eterne a persoane i dorin a de a ajuta trebuie s fie echilibrate de o con tiin i ve i func iona simultan la nivelul efectului i al cauzei. este foarte u or s i foarte. ve i crea un Ädu man" i astfel ve i fi cufundat din nou în incon tien . central trebuie s R mâne i treaz r mân scopul dvs. lucru care. Pute i reduce aceste efecte ale incon tien ei. F r o profund schimbare interioar la nivelul con tiin ei umane. Cum putem crea o lume mai bun f r s ne ocup m de relele ca foamea i violen a. altfel. niciun pic de ur . foarte prezent. tot a a nu v pute i lupta cu incon tien a. A a c nu l sa i compasiunea s devin unilateral . ve i avea parte de frustrare i disperare. dar nu le pute i elimina dac nu elimina i cauza lor. niciun pic de v pierde i în el. încercând. principal s fie explicarea dezvolt rii spirituale. 192 . acesta este un lucru foarte nobil.

Dac nu am fi f cut acest lucru. Mi se pare c progresul const tocmai în acest lucru. am tr i i acum în pe teri. Aceasta este pr pastia durerii. Nici nu înseamn s nu. Rezisten a intern înseamn a spune Änu" la i negativism emo ional. ce const în a te supune mai degrab decât a te opune cursului vie ii. Singurul loc în care pute i sim i cursul vie ii este Clipa de acum. implicând înfrângerea. abandonarea poate avea conota ii negative. înseamn a renun a la orice rezisten ceea ce exist . Dac accept m întotdeauna lucrurile a a cum sunt. Dac 193 . Nu-mi place aceast idee. a a c a te abandona înseamn a accepta momentul prezent necondi ionat i f r rezerve. nu vom mai face niciun efort pentru a le im i s cre m ceva mai ameliora.Capitolul 10 Sensul abandon rii Acceptarea prezentului A i vorbit de câteva ori despre Ä abandonare ". atât în sfera personal . renun area. prin critic intern fa de ceea ce este. ti i c lucrurile pot bun. este un lucru total diferit.m.d.a. adic atunci când exist un decalaj între cererile sau a tept rile rigide ale min ii i realitate.i mai faci planuri sau s nu întreprinzi ac iuni pozitive. Nu înseamn s accep i pasiv orice situa ie în care e ti implicat i s nu faci nimic în aceast privin . Devine extrem de pronun at mai ales atunci a i tr it suficient. într-un fel. Cum împ ca i ideea de abandonare când lucrurile Ämerg prost". Adev rata abandonare. totu i. Sun fatalist. e ecul de a face fa dificult ilor vie ii. s nu accept m limitele prezentului i s ne str duim s le dep cu schimbarea luaturilor i rezultatelor? Pentru unii oameni. dar profund . cât i în sfera colectiv . Abandonarea este în elepciunea simpl . letargia .

nu a i spune: ÄBine. Deci nu exist rezisten . Nu trebuie s accepta i o situa ie de via indezirabil sau nepl cut . la nivel exterior nu pute i întreprinde nimic pentru a schimba situa ia.Ämerge prost" foarte des. negativism emo ional. Pân Da i-mi voie s cea v ofer o analogie vizual când nu ob ine i rezultatul dorit. i nici nu trebuie s v min i i. Aceasta înseamn c nu exist o judecat critic la adresa Clipei de acum. care include trecutul Lipsa abandon rii v consolideaz forma psihologic . Cea a este situa ia dvs. con tient . De exemplu. f r s îl eticheta i în niciun fel. Resemnarea nu este abandonare. scoica sinelui fals. ci numai micul segment numit Acum. m resemnez s fiu împotmolit în noroi". Tocmai în acele momente trebuie s practica i abandonarea. V împotmolit în noroi. spunând c nu este nimic r u în a fi situa ie. dac dori i s elimina i durerea i suferin a din via a dvs. dac a i fi împotmolit undeva în noroi. O astfel de ac iune eu o numesc pozitiv . continua i s -' spun. lanterna este prezen a dvs. noaptea pe o potec . nu situa ia în întregime trebuie s o accepta i restrânge i aten ia la momentul prezent. înconjurat de o cea pentru a ilustra ceea ce vreau s deas . Recunoa te i în totalitate dorin a dvs. care vine din furie. Merge i practica i abandonarea. Accepta i calitatea acestui moment. Nu înseamn atunci când v abandona i. Este mult mai eficient decât ac iunea negativ . de a ie i din aceast c elibereaz imediat de identificarea cu mintea i astfel v reconecteaz cu Fiin a. spa iul clar din fa a dvs. este Clipa de acum. De fapt. Dar ave i o lantern puternic . disperare sau frustrare. i astfel creeaz un i viitorul. puternic sentiment de separare. Nu. care trece prin i creeaz un spa iu îngust în fa a dvs. de via . Apoi trece i la ac iune i face i tot ce pute i pentru a ie i din noroi. evitând etichetarea Clipei de acum. Lumea din jur i mai ales oamenii încep s 194 fie percepu i ca o . Rezisten a este mintea. Acceptarea st rii prezente v Abandonarea este un fenomen pur interior.

dar disfunc ionale a con tiin ei. este foarte redus . S Dac g si i c situa ia dvs. care formeaz situa ia de i Fiin a ² care exist dat .. ceea ce r mâne neafectat de condi iile trec toare. esen ial pentru o func ionare s n toas . deoarece cauza ² tiparul rezisten ei ² nu a fost dizolvat. Abandonarea este perfect compatibil cu ac iunea. G sirea acestei vie i este Äsingurul lucru necesar" despre care vorbea Iisus. dar dac nu practica i abandonarea în via a de zi cu zi. numai ce perpetueaz abandonându-v într-o prim pute i sparge tiparul incon tient de rezisten aceast situa ie. îns etern în domeniul atemporal al prezentului. iar corpul ca întreg se contract . Apare compulsia incon tient de a-i distruge pe ceilal i judecându-i critic i nevoia de a concura i a domina. cu ini ierea schimb rii sau cu realizarea obiectivelor. Exerci iile asupra corpului i anumite forme de terapie fizic pot fi utile în restabilirea circula iei acestei energii. Nu numai forma dvs. de o calitate 195 . de via faz este nesatisf c toare sau chiar intolerabil . dar i forma fizic ² corpul dvs. aceste lucruri nu pot aduce decât o ameliorare temporar a simptome-lor. ² se înt resc i se rigidizeaz prin rezisten . Dar în starea de abandonare total o energie complet diferit . Exist via în dvs. Este via a dvs. sunt guvernate de fric . iar percep iile i interpret rile dvs. Chiar i natura devine un du man. i numai abando-nându-v ave i acces la el.amenin are. psihologic . Circula ia liber a energiei vie ii prin corp. Tensiunea cre te în diferite segmente ale corpului. Boala mental pe care o numim paranoia este numai o form pu in mai acut a acestei st ri normale.

Dar tot nu în eleg bine de unde vine energia sau motiva ia ac iunii pentru producerea schimb rii. care v poart i mai adânc în prezent. nu va exista suferin care nu exist o anumit cot de nemul umire? În stare de abandonare. nu se ostenesc i nici nu torc". f r nemul umire sau nefericire. în elege i foarte clar ce trebuie f cut i trece i la fapte. Voi fi deasupra acestora. a a cum ne-am obi nuit noi cu ea de mii de ani. din acest moment este elementul determinant al viitorului pe care îl ve i tr i. f când câte un lucru pe rând i concen-trându-v asupra fiec ruia. separa i-v acest moment i abandona i-v situa iei existente. înv a i de la natur : observa i cum se oar firIul vie ii. Nu este o munc . i dac ceea ce face i este inundat de Fiin . Rezultatele vor veni de la sine i vor reflecta aceast calitate. Abandonarea v reconecteaza cu energia-surs a Fiin ei. Aceasta este lumina lanternei care str bate 196 . cre te infinit de mult. Nici o ac iune cu adev rat pozitiv nu poate s provin dintr-o stare de con tiin În eleg c daca m momentul a a cum este. calitatea con tiin ei dvs. Prin lipsa de rezisten . Orice ac iune pe care o întreprinde i este secundar . De aceea a de ea chiar în împline te fiecare lucru i cum se desf din care lipse te abandonarea. cuvântul munc va disp rea din vocabularul nostru i poate c în locul lui va fi creat unul nou. Pe m sur ce tot mai mul i oameni se vor trezi. general este nesatisf c toare sau nepl cut . Calitatea con tiin ei dvs.diferit . Dac situa ia dvs. i din acest motiv calitatea tuturor ac iunilor pe care le întreprinde i. Am putea numi acest lucru Äac iune de abandonare de sine". în condi iile în spus Isus: ÄLua i seam la crinii câmpului cum cresc. A a c abandonarea este cel mai important lucru pe care îl pute i face pentru a produce schimb ri pozitive.. v anim ac iunile. aceasta devine o celebrare plin de bucurie a energiei vie ii. sau nesatisf c toare i accept complet aflu într-o situa ie nepl cut sau nefericire.

cea a. sub forma unui gând sau a unei emo ii r mas vreo urm de rezisten . ei se vor dizolva în lumina prezen ei con tiente. Nu confunda i abandonarea cu o atitudine de tipul ÄNu m mai deranjeaz nimic" sau ÄNu îmi mai pas ". vinov ia sau iner ia v-au împiedicat s face i ceva. Via a devine cooperant . pentru a o ameliora sau a ie i din ea?" Dac da. Poate c stabilirea unui plan de ac iune este lucrul pe care îl pute i face acum. în Clipa de acum. schimbarea vine deseori în feluri ciudate. începe s v ajute. astfel încât nu este deloc o abandonare. Dac nu pute i întreprinde nimic i nici nu pute i ie i din situa ie. Când v abandona i. ci o rezisten mascat . Orice ac iune ve i întreprinde. Pân când se vor vedea rezultatele ² nu v împotrivi i situa iei existente. este posibil s nu î i arate roadele imediat. ve i descoperi c o astfel de atitudine este contaminat de negativism. de con tiin înceteaz atunci s mai fie controlat de condi ii externe. Fi i foarte vigilent f când acest lucru. Concentra iv nu asupra celor 100 de lucruri pe care le ve i face sau va trebui s le face i la un moment dat. Dar asigura i-v c nu începe i s derula i în sinea dvs. Când p trunde i în aceast dimensiune atemporal a prezentului. folosi i situa ia pentru a p trunde mai adânc în starea de abandonare. întreba i-v : ÄPot s fac ceva pentru a schimba aceast situa ie. un rest de rezisten poate continua s nerecunoscute. Dac factori interni ca frica. îndrepta i-v aten ia în interior pentru a verifica dac a mai se ascund într-un col întunecat. pierzând astfel Clipa de acum. altfel. Nu mai ac iona i pe baza reac iei i a rezisten ei. Äfilme mentale". 197 . sub forma resentimentelor ascunse. Starea dvs. Dac v ve i uita mai atent. Analiza i datele concrete ale ac iunii. ci asupra singurului lucru pe care îl pute i face acum. Aceasta nu înseamn c nu trebuie s v face i niciun fel de planuri. în Fiin . întreprinde i ac iunile potrivite. c nu v proiecta i în viitor. f r s fie nevoie s face i mare lucru.

iar rezisten a este întotdeauna incon tient . înseamn existen a unei rezisten e. Sim i i energia emo iei.i abandona rezisten ele pare mai u or de spus decât de f cut. i negativist. pe dvs. Nu pute i fi i con tient. întreaga aten ie asupra Clipei de acum. V men ine i vie nefcrlcirot. cum a ap rut el? Care este scopul s u? Ce anume îl men ine în via ? Spune i c sunte i con tient de sentimentele dvs.. spune i c anume?´ Începe i prin a accepta c exist o rezisten . adic pe deplin prezent aici i acum. dar problema mea r mâne: ÄCum în iv sau pe ceilal i. Urm ri i procesul mental implicat. nefericirea sau suferin a.De la energia mental la energia spiritual A. Nici corpul-durere nu poate supravie ui mult timp în prezen a dvs. dar adev rul este c v identifica i cu ele i men ine i viu procesul printr-o gândire compulsiv . Ci doar în absen a dvs. cum aceasta eticheteaz situa ia. Fixându-v rezisten a incon tient devine con tiin i acesta este sfâr itul ei. Negativismul. Dar îmi pot con tientiza sentimentele de nefericire? A i alege s fi i nefericit? Dac nu dvs. Acesta este sângele ei. Toate acestea sunt procese incon tiente. ve i în elege c de mintea dvs. indiferent de form . Nu ar putea supravie ui în prezen a dvs. Observa i cum este creat rezisten ei. înlocui i timpul cu o con tiin intens a momentului prezent i ea va muri. Dar oare chiar dori i ca ea s moar ? V-a i s turat într-adev r de ea? Cine a i fi f r ea? 198 . Dac a i fi con tient. Tot nu în eleg clar cum s fac acest lucru. de nefericire. Dvs. Asistând la apari ia este inutil . i nefericit ² i con tient. abandonându-m situa iei. a i ales acest sentiment. Fi i acolo când se întâmpl . tot negativismul s-ar dizolva aproape instantaneu. miracoacordându-i timp. când apare rezisten a.

Atunci nu mai exist suferin . aceasta va fi energie s-a referit Isus atunci când a f cut acele faimoase afirma ii profetice în Predica de pe Munte: ÄFerici i cei blânzi. Pân când nu v ve i abandona. dup caz. scrie i c r i. 199 . dimensiunea spiritual este un lucru despre care citi i. tind i ele s se dar nu v vor mai conduce via a. dar intens va dizolva tiparele incon tiente ale min ii. politice. c nu poate exista bine f r pe baza energiei mentale i care reprezint marea majoritate a popula iei de pe P mânt r mân în afara con tientiz rii existen ei acestei energii spirituale. O t cut . sunte i liber. c aceia vor mo teni p mântul". Ele mai r mân active un timp. acceptarea Clipei de acum v va permite s v ridica i deasupra lor. sociale i economice. Oricum. Cei care func ioneaz p mântul de pe plalegii i nu este supus înc polarit ilor. energia pe care o emana i i care v conduce via a are o frecven vibratorie mult mai înalt decât energia mental care ne conduce lumea ² energia care a creat structurile existente ale civiliza iei noastre. crede i în el ² sau nu. care impune faptul ca nimic s nu existe f r opusul s u. La aceast prezen P mântul va supravie ui. ea nu polueaz r u. vorbi i. Nu conteaz . energia spiritual p trunde în aceast lume. Dac energia care îl va locui. Când face i aceasta. Dac condi iile nu se schimb imediat. Acesta este un puternic instrument de transformare a situa iilor i a oamenilor. Prin abandonare.Pân când nu practica i abandonarea. Condi iile externe c rora le opunea i rezisten schimbe sau s dispar rapid prin abandonare. Spre deosebire de energia mental . Ea ine de o ordine diferit a realit ii i va crea o lume diferit când un num r suficient de oameni se vor abandona pe sine i se vor elibera astfel de negativism. nici pentru dvs. îl analiza i. ea nu va deveni o realitate vie în via a dvs.. v entuziasma i. nici pentru al i oameni i nici pentru vreo alt form de via net . i care se perpetueaz continuu prin sistemele noastre educa ionale i mass-media.

Asuma i-v responsabilitatea pentru via a dvs. Nu-i da i nefericirii. Nu v polua i Fiin a interioar .Abandonarea în rela iile personale Dar cum r mâne cu oamenii care vor s controleze? Trebuie s m abandonez lor? Fiind izola i de Fiin . dar îmi este imposibil. un l ca în interiorul dvs. deveni i i dvs. face i ceva imediat: exprima i-v punctul de vedere sau face i ceva pentru a schimba situa ia ² sau ie i i din ea. Dac nu v pute i abandona. Apare mereu foarte mult rezisten .i trag energia i puterea de la dvs. din con tiin a clar a ceea ce este bine i a ceea ce este r u pentru dvs. Este perfect posibil s spune i un Änu" ferm i clar unei persoane sau s g si i ie irea dintr-o situa ie p strându-v în acela i timp starea de lips de rezisten intern complet . în momentul respectiv. m foloseasc . Am încercat s m abandonez. v Dac v opune i sau v împotrivi i comportamentului incon tient al altor persoane. Dar abandonarea nu înseamn s i manipulat . Când spune i Änu" unei persoane sau unei situa ii. suferin . le permite i unor persoane incon tiente s foloseasc . Deloc. frumoas i str lucitoare i nici P mântul cu negativism. indiferent de forma ei. ei încearc în mod incon tient s . l sa i-l s vin nu dintr-o reac ie. dar la fel de adev rat este c numai o persoan incon tient poate fi folosit incon tient. liber de orice negativism i care nu mai creeaz S-a creat o situa ie nepl cut la locul de munc . L sa i-l s fie un Änu" care nu provine dintr-o reac ie. Este adev rat c numai o persoan incon tient va încerca s -i foloseasc sau s -i manipuleze pe ceilal i. s m manipuleze sau s m 200 . ci din intui ie.

pl cere fizic sau o form de gratificare a sinelui fals. înl n uirea sau eliberarea interioar de condi iile externe. un sentiment de putere. O con tientiza i recunoscând-o. din rela ii . sau niciuna. Da i-mi voie s Când v afla i implicat într-o ceart sau într-o situa ie conflictual . Apoi. Sim i i energia mental-emo ional din spatele nevoii dvs.a. Dac nu pute i accepta ceea ce este. el va transforma i comportamentul dvs. nu ve i putea accepta pe nimeni a a cum este. de exemplu. v ve i da brusc seama c ave i posibilitatea de a alege i c pute i hot rî s v abandona i propriile 201 . Rela iile dvs. dac sunte i în închisoare. într-o zi.Dac nu pute i face nimic. lipsa rezisten ei la violen . un câ tig material. începe i prin a observa cât de defensiv deveni i când v este atacat pozi ia sau prin a sim i for a agresiunii în timp ce ataca i pozi ia celuilalt. de a avea dreptate i de a-i dovedi celuilalt c gre e te. poate cu partenerul sau cu o persoan apropiat . Ceea ce pute i ob ine din rela ie este pe primul loc ² v exemplific modul în care func ioneaz abandonarea în rela iile umane. ve i transforma fiecare persoan pe care o întâlni i sau cu care intra i în rela ie într-un mijloc pentru atingerea unui scop. eticheta. Aceasta este energia min ii conduse de inele fals. se vor schimba profund prin abandonare. prin deduc ie. dac transforma i mereu Clipa de acum într-un mijloc pentru atingerea unui scop viitor. Desigur. Observa i cât de ata at sunte i de perspectiva i opiniile dvs. Suferin a sau pacea interioar . Lipsa de rezisten Nu trebuie s v trebuie practicat i în comportamentul exterior în via . exterior. atunci ave i dou posibilit i: rezisten a sau abandonarea. sau este un lucru care ine numai de via a interioar ? preocupe decât aspectul interior. critica. Rela ia ² fiin a uman ² va avea atunci o importan secundar pentru dvs. în mijlocul unei certe. Acesta este principal.d.m. sim ind-o cât pute i de mult. respinge sau ve i încerca s îl schimba i. de exemplu. ca. îl ve i evalua. Mai mult.

Apoi observa i ce se întâmpl i v-a i a eliberat de minte. mintea i inele fals fiind înc la conducere i reclamându. care este de obicei tradus prin Äactivitate f r ac iune" sau Äa sta lini tit. înseamn c nicio Äac iune" nu este declan at de o reac ie. Este radical diferit de inactivitatea din starea obi nuit de con tiin 202 . foarte prezent i complet sincer cu dvs. În China antic . Nu vreau s v abandona i reac ia numai verbal. a agresiunii i a altor lucruri eliminat . f r faci nimic". în taoism. dac într-adev r v-a i abandonat. Dac v sim i i brusc foarte u or. spunând: ÄBine. Dar ce pute i spune despre lipsa de rezisten asem n toare? Lipsa de rezisten nu înseamn neap rat s nu facem nimic. Sinele fals este viclean.reac ii ² numai ca s vede i ce se întâmpl . exist s termen numit wu wei. clar i profund împ cat. a a c trebuie s fi i foarte vigilent. în iv pentru a vedea dac a i abandonat într-adev r identificarea cu o pozi ie mental confundabil c celuilalt. Spunând acest lucru. care lupta pentru putere. acesta este un semn incu pozi ia mental nu o mai ener-giza i prin rezisten . Aceasta nu ar însemna decât s deplasa i rezisten a la un alt nivel. V abandona i. Nu uita i în elepciunea profund care st la baza practic rii artelor mar iale în Orient: nu te opune for ei adversarului. începe adev rata comunicare. acest lucru era considerat una dintre cele mai mari realiz ri sau sau mai curând de inconvirtu i. cu o privire care spune: ÄSunt deasupra acestei incontiente copil re ti". Cedeaz ca s învingi. în sensul ei complet. tu ai dreptate". Eu m refer la abandonarea întregului câmp energetic mental-emo ional din interior. Când identificarea cu pozi iile mentale a fost în fa a violen ei. Äa nu face nimic" când v afla i într-o stare de prezen intens este un un factor de transformare i vindecare foarte puternic pentru situa ii i oameni.i superioritatea.

singurul sediu al puterii adev rate. Vei fi vulnerabil. rolurile incon tiente constituie cea mai mare parte a i m tile sinelui fals. Ceea ce inele fals. Transformarea bolii în treapt spiritual superioar Dac o persoan este grav bolnav Abandonarea înseamn i î i accept total condi ia." Ceea ce inele fals nu tie. devenind Ävulnerabil". Am mai vorbit deja despre asta. vede drept sl biciune este Fiin a dvs. A a c . 203 . ² despre acest moment ² nu despre condi iile sau circumstan ele vie ii dvs. Astfel. ÄVei suferi. ÄAcest lucru este periculos". care vine din fric . Rezisten a este sl biciune i fric deghizat în putere.. mintea este liber de concepte. cine poate prezice ce ve i face? Ego-ul crede c puterea dvs. în aceast stare. nu mai ave i nevoie de ap r rile inele fals are un mod de existen continuu rezistent i joac roluri contraf cute pentru a ascunde acea Äsl biciune" care este de fapt Deveni i foarte simplu. spune inele fals. Pân când nu apare abandonarea. Adev rata Äactivitate f r ac iune" implic lipsa de rezisten i vigilen intens . foarte real. desigur. în abandonare. de via . când de fapt rezisten a v izoleaz de Fiin . st în rezisten a pe care o opune i. este faptul c numai prin renun area la rezisten . nu-i a a? acceptarea interioar via a dvs. Ceea ce este v zut ca putere este sl biciune. nu ve i mai reac iona în virtutea min ii Pe de alt condi ionate. în puritatea. abandon ndu-se bolii. Vorbim despre abandoneaz dorin a de a se face bine? Hot rârea de a lupta cu boala nu ar mai exista. nu î i a st rii de fapt f r rezerve. interac iunilor umane. puterea dvs. ci ve i r spunde situa iei din prezen a con tient . dac se impune o ac iune. iner ie sau indecizie. inocen a i puterea sa. nu despre ceea ce eu a numi situa ia dvs.tien . v pute i descoperi invulnerabilitatea adev rat i esen ial . inclusiv de conceptul nonviolen ei. parte.

Trecutul i viitorul formeaz un continuum neîntrerupt. ci i o continuitate în timp. în spatele diferitelor condi ii care formeaz situa ia dvs. Credin a într-o etichet pe care cineva o ata eaz condi iei dvs. se schimb Dac v-a i uitat în oglind este o simpl reflectare. pe care nu o avea înainte. sunte i ² atâta timp cât mintea i sinele fals de in controlul. disconfortul sau neputin a. boala este redus la unul sau mai mul i factori. Dvs. Abandonarea v transform pe dvs. Nu boala este problema. acesta este sensul s u.. are un trecut i un viitor. Prin urmare. dac ave i o atitudine prietenoas fa cu dvs. nu poate s nu devin imaginea din oglind . pentru c lumea Abandonarea nu transform ceea ce exist deja. Boala face parte din situa ia dvs. Dup cum ti i. v atac este aceasta. îi d nu numai realitate i soliditate. Iat cum schimba i lumea. nu sim i i c a i e uat într-un 204 . Am vorbit despre acest lucru mai devreme. Nu v abandona i ideii de Äboal ". men ine situa ia pe loc. de via . cel pu in nu în mod direct. în întregime.În privin a bolii. nu exist nici boal . într-o stare de intens prezen con tient . Când dvs. i lumea dvs. de via i care exist în timp. Concentrându-ne pe acest moment i ferindu-ne s etichet m mental situa ia. Fiin a din Clipa de acum atemporal . precum: durerea fizic . Deoarece nu exist probleme în Clipa de acum. cu excep ia cazului în care puterea salvatoare a Clipei de acum este activat prin prezen a con tient . Este exact ceea ce face i când v desigur. i nu v-a pl cut ce a i v zut. Când sunte i bolnav sau ave i un handicap. L sa i suferin a s v for eze s tr i i în prezent. îi d putere i o transform dintr-un dezechilibru temporar într-o realitate aparent solid . Acestea sunt condi iile c rora v abandona i ² acum. v-a i schimbat. ar trebui s fi i nebun ca s ataca i afla i într-o stare de neacceptare. i ea prietenoas i. Folosi i-o pentru iluminare. Dac accepta i imaginea indiferent care de ea. i ea la rândul ei. sl biciunea. se afl un lucru mai profund. dac ataca i imaginea. mai important: via a dvs.

anumit fel. îns chiar i aceasta le va da o anumit profunzime i lini te care nu existau înainte. nu exist transformare. Nu îi da i nici trecut. dezastrul în progres spiritual. intr nicio garan ie c o situa ie-limit va reu i aceast cenu ile vechii lumi poate lua na tere o nou lume. Folosi i orice lucru Är u" care vi se întâmpl con tient de momentul prezent ² i observa i ce se întâmpl . O situa ie-limit apare atunci când. poate exista numai o abandonare par ial . lume este distrus sau psihologic . Deveni i un alchimist.i trezeasc i î i pierde sensul. dar nu da i pentru a v dezvolta spiritual. adev rat . vina nici pe dvs. folosi i-o pentru a progresa spiritual. Retrage i timpul din boal . P r i 205 . nici viitor. L sa i-o s v for eze s deveni i intens Când apar dezastrele În ce prive te majoritatea înc incon tient a popula iei. prin-tr-un dezastru. Desigur. suferin a în con tiin . Dac ave i o boal grav . fizic se abandoneze i astfel s . dar poten ialul exist mereu. Mintea i sinele fals. Din con tiin a. creatorul acestei lumi. de identitate i c acum v ap ra i identitatea ² i boala. Este o întâlnire cu în colaps. Sunte i grav bolnav i acum a i devenit furios pentru tot ceea ce v-am spus? Atunci acesta este un semn clar c boala a devenit o parte din sentimentul dvs. Rezisten a unor persoane fa de starea de fapt chiar se intensific într-o asemenea situa ie i devine astfel o coborâre în iad. întreaga dvs. La al ii. Starea etichetat ca Äboal " nu are nimic de-a face cu fiin a dvs. o revolt de propor ii. Transforma i metalul obi nuit în aur. Toate acestea înseamn rezisten . numai o situa ie-limit are poten ialul de a sparge coaja dur a sinelui fals i de a o for a s sau o suferin moartea. nu v sim i i vinovat. Nu da i vina pe via pentru c v-a f cut o nedreptate. o pierdere important .

Au fost for a i s gra ie care vine odat cu mântuirea: eliberarea total de trecut. la sunte i indestructibil. ori de câte ori apare un fel sau altul de dezastru sau o situa ie se Äînr ut e te" extrem de mult ² boal . în ultimele ore ale vie ii lor. încât le-a produs o suferin insuportabil . care nu are nevoie de dovezi externe dintr-o surs secundar . bucuria i lini tea profund aduse de aceasta. Au existat criminali condamna i la moarte ce. ruperea unei rela ii personale. Rezisten a intern fa intens . pierderea casei sau a averii ori a unei identit i sociale. fericirea este un lucru Äpacea lui Dumnezeu care dep nivelul Fiin ei ² a faptului c destul de superficial. Aceasta nu este o credin . f r s mai aib încotro s fug sau ceva de se abandoneze situa iei. moartea sau suferin a unei persoane apropiate sau chiar iminen a propriei mor i ² gândi i-v c mai exist o perspectiv . Au putut s intre în starea de f cut pentru a sc pa de ea.din carapacea sinelui fals sunt distruse. care.i de situa ia în care s-au trezit a devenit atât de a teptau execu ia. ci în interior. Comparativ cu ea. Cu aceast pace radiant vine con tiin a ² nu la nivel mental. au tr it lipsa sinelui fals. au fost for a i s accepte complet inacceptabilul. Este e te orice în elegere". i acest lucru permite unor mici bre e de lini te i energie aflate în spatele min ii s str luceasc prin ea. Astfel. Dar frica i durerea se vor transforma în pace interioar i lini te. Desigur. Este o certitudine absolut . nici m car un viitor proiectat de minte. care vin dintr-un loc foarte profund ² din Nema-nifest. c sunte i la un pas de un lucru incredibil: o transformare alchimic complet a metalului obi nuit de durere i suferin în aur. 206 . nemuritor. Situa iile-limit au produs multe miracole. Nu ve i fi. nu situa ia-limit face loc miracolului st rii de gra ie i mântuirii. Nu vreau s spun c ve i fi fericit în astfel de situa ii. ci actul abandon rii. handicap. Acesta este pasul numit abandonare. A a c .

f r 207 lucrurile nu stau a a ² rezisten a dvs. Dar întotdeauna ave i o a doua ans de a v abandona. Prima ocazie este s v abandona i în fiecare moment realit ii prezente. el a r spuns: Ä tiam c doresc a a ceva. atunci accepta i ceea ce se afl în interior. Dac r mâne i în aceast stare de acceptare. Dac nu pute i accepta condi iile externe. tiind c nu poate fi anulat ceea ce exist ² pentru c exist deja ² spune i Äda" la ceea ce exist sau accepta i ceea ce nu exist . Fi i martorul ei. la auzul ve tii c accident. Adic : nu v opune i durerii. dar în ultim suferin a. singur t ii sau oric rei forme îmbr cate de suferin . ² crea i o form de durere. nu mai crea i negativism. încât este absolut inacceptabil pentru dvs. Dar nu prezentul. poate fi imposibil s v accepta i starea este atât de dificil . Acum ave i o a doua ans de a v abandona: dac nu pute i accepta ceea ce se afl afar . ori de câte ori pierde i aceast nu crea i suficient incon tient s prezen con tient apar . o form de suferin . nu-mi tim care a fost starea sa interioar când a spus aceste cuvinte. disper rii. Abandona i-v suferin ei. fie pentru c instan pentru a împiedica un tipar de rezisten fiul s u a murit într-un i inuman . Ori de câte ori nu pute i face acest lucru. o stare de gra ie i lumin . liber de orice tensiune. Tr i i într-o stare a lipsei de ans ² fie pentru c habitual i rezisten . Atunci face i ce trebuie s face i. accepta i s o eticheta i condi iile interne. suferin i nefericire. fricii.Transformarea suferin ei în pace Am citit despre un filozof stoic din Grecia antic . L sa i-o s existe. Exist anumite situa ii în care abandonarea pare artificial Izolarea de propriile sentimente nu este abandonare. Aceasta este abandonare? Dac da. nu este nemuritor". în anumite situa ii extreme. Poate c vi se pare c situa ia creeaz suferin a. este cea care creeaz . ceea ce v cere situa ia.

Îmbr i a i-o. Când durerea este profund . proiectând incon tient durerea dvs. înfrunta i-o. altfel. Când nega i durerea emo ional . Când durerea este profund . reprimarea .. b utura. Dac sunt incon tien i.mental. nimic nu se va schimba. orice discu ie despre abandonare vi se va p rea oricum inutil probabil s sim i i o dorin i lipsit de sens. inclusiv rela iile dvs. Ce ar putea fi mai normal? Dar nu exist sc pare. Sim i i-o complet. dac este nevoie. se pot sim i obliga i s v atace sau s v r neasc într-un fel sau îi pute i r ni dvs. o fi produs. Tr i i-o ² nu v gândi i la ea! Exprima i-o. A a c nu întoarce i spatele durerii. iar ceilal i o detecteaz subliminal. suferin a este refuzul abandon rii.. Suferin a nu scade în intensitate când o face i s devin incon tient . Aceasta este crucificarea dvs. dar nu crea i un scenariu mental în jurul ei. ² dar ele nu v vor elibera de durere. ca s spun a a. A a cum a i ar tat. tot ceea ce face i sau gândi i. Comp timindu-v povestea dvs. proiec ia. Exist multe evad ri false ² munca. exist totu i o cale de abordare a problemei. Nu l sa i mintea s durerea pentru a v crea în jurul ei o identitate de victim .d. evenimentului sau situa iei care pare s aten ia sentimentului. Acorda i toat persoanei.a. 208 . ve i r mâne blocat în suferin . nu foloseasc i spunându-le altora sc pa i de sentiment. Ve i atrage i manifesta tot ceea ce corespunde st rii dvs. O difuza i. Nu în eleg cum se poate abandona cineva suferin ei. L sa i-o s devin învierea i în l area dvs. furia. sub forma energiei pe care o emana i.m. Deoarece este imposibil s singura posibilitate de a-1 schimba este s v adânci i în el. drogurile. Când nu exist sc pare. Cum ne putem abandona lipsei abandon rii? Uita i de abandonare pentru moment. este foarte puternic de a fugi de ea. ie ire.. asupra lor. în loc s v abandona i ei. devin contaminate de ea. Apoi ve i vedea cum miracolul abandon rii transform suferin a profund în pace profund . Nu dori i s sim i i ceea ce sim i i.

folosi i puterea Clipei de acum. mutarea aten iei asupra ei înseamn Imagina i-v o raz de soare care a uitat c a muri con tient. s alunge prin str lucirea ei inele greoi. când ve i sim i dorin a intens de a fugi. Confruntarea cu durerea profund . singur tatea ² sentimentul. este o parte inseparabil a soarelui i se p c le te singur . continua i s sim i i durerea. F r timp. f cându-se s cread c trebuie s lupte pentru supravie uire. frica. cu fiecare celul a corpului. Pe m sur ce v adânci i tot mai mult în sentiment. de lumin în întuneric. f r agonie? Atunci l sa i trecutul s moar în fiecare moment i permite i luminii prezen ei dvs. Aceasta s-a produs deja. La început. Acordân-du-i aten ie deplin . realiza i c nu exist moarte ² i c nu ave i de ce s v teme i. R mâne i vigilent. Cum? Aten ia deplin este acceptare deplin . care este puterea prezen ei dvs. Când a i murit de aceast moarte. Niciun rest ascuns de rezisten nu poate supravie ui în ea. aduce i o raz Aceasta este flac ra con tiin ei voastre. F când acest lucru. este abandonare. r mâne i prezent ² prezent cu toat Fiin a. legat de timp. acceptarea ei. vi se va p rea un loc întunecat i terifiant. observa i-o f r s -i da i curs. Prezen a elimin timpul. În acest stadiu. fi i extrem de atent. Moartea acestei iluzii nu ar fi incredibil de eliberatoare? V dori i o moarte u oar ? A i prefera s muri i f r durere.". nu mai este nevoie s v face i griji în leg tur cu abandonarea. s creeze i s se agate de o identitate diferit de cea a soarelui. Acceptarea suferin ei este o c l torie în moarte. suferin a i negativismul nu pot supravie ui. oricare ar fi el. groaza. iar. care credea i c sunte i Ädvs. Continua i s v concentra i aten ia asupra durerii. 209 .A a c acorda i aten ie deplin sentimentelor i ab ine i-v de la etichetarea lor mental . Numai inele fals moare.

Lumea Fiin ei. dar i din cauz c implic existen a unei alte 210 . incomensurabilul. ei nu l-au g sit pe Dumnezeu prin suferin a lor. Probabil c la un anumit moment i-au dat seama c suferin a este creat de ei. apare o mare lini te în dvs. prin acceptarea total a st rii de fapt. îns i esen a vie ii care exist în dvs. i în aceast pace se afl o bucurie profund . un sentiment incomprehensibil de pace. al egoului. care. se refer la acela i lucru. presupun. Toate aprecierile i tot negativismul se dizolv . Iar în aceast bucurie se afl iubirea. deoarece suferin a implic rezisten . se deschide în acel moment.". Nu numesc acest lucru g sirea lui Dumnezeu: Cum am putea vreodat g si ceea ce nu am pierdut. Brusc. Stricto senso.S Calea crucii Exist profund multe relat ri despre oameni care spun c l-au g sit pe Dumnezeu prin suferin i exista i expresia cre tin Ä calea crucii". sfâr itul impostorului care se d dea drept Ädvs. care a fost ascuns de minte.? Cuvântul Dumnezeu este limitativ nu numai din cauza miilor de ani de percep ie i folosire gre ite. De ce este abandonarea echivalent cu g sirea lui Dumnezeu? Deoarece rezisten a este inseparabil de minte. renun area la rezisten ² abandonarea ² este sfâr itul domina iei min ii ca st pân. L-au g sit pe Dumnezeu prin abandonare. cel ce nu poate fi numit. pozi ie pe care au fost for a i s o adopte prin suferin a lor intens .. în centrul tuturor se afl sacrul. i noi vorbim despre acela i lucru.

Calea crucii pe care a i men ionat-o mai devreme este vechea cale a ilumin rii i pân de curând a fost singura. Realizarea lui Dumnezeu este cel mai natural lucru din lume.entit i în afara dvs. printre alte locuri. for ându-v s dep i Dumnezeu este un non-lucru. ii crucea. Dumnezeu este Fiin a îns i. Dar nu o respinge i i nu îi subestima i eficacitatea. care este un organism a c ror con tiin este inteligent. În final. în Cartea Revela iei sau Apocalipsa. Ea înc mai func ioneaz . pentru majoritatea incon tient a oamenilor. Este descris. dvs. Aceast suferin chiar lor în i i. ci de oameni semenilor lor i i de unele m suri de ap rare pe care P mântul. exist azi un num r din ce în ce mai mare de oameni în via suficient de evoluat iluminarea. Uimitor i incomprehensibil nu este faptul c îl pute i con tientiza pe Dumnezeu. Acest proces reflect legi universale ce guverneaz dezvoltarea con tiin ei i astfel au fost prezise de unii prezic tori. Calea crucii este o inversare complet . iar iluminarea ca fenomen colectiv va fi. În acest moment. nu exist dualitate. se transform în cel mai bun lucru care vi s-a întâmplat vreodat . sunte i unul dintre ei. dar . Ei se vor trezi numai printr-o suferin lucru predictibil. dar nu este produs de Dumnezeu.. ci c nu sunte i con tient de Dumnezeu. func ionarea anumitor i de transform ri profunde. nu o fiin . ² calea crucii ² înseamn a fi for at s intri în împ r ia abandona i pentru c 211 suplimentar înainte de a atinge Atingerea ilumin rii prin suferin cerurilor împotrivindu-te. precedat c lucrul cel mai r u din via a dvs. Ea înseamn lumea formal . Poate c pentru a nu mai avea nevoie de suferin i dvs. s deveni i Dumnezeu ² pentru c cale. i Dumnezeu. v nu mai pute i îndura suferin a. calea crucii este înc singura suplimentar . mascat de o simbolistic obscur uneori impenetrabil . Totu i. le va lua pentru a se proteja de atacul violent al nebuniei umane. Aici nu poate exista o rela ie autentic subiect-obiect.

Doamne. De ce alege astfel de b rba i i de ce acum refuz s ias din aceast situa ie? De ce atât de mul i oameni aleg efectiv suferin a? Îmi dau seama c verbul a alege este unul dintre termenii favori i ai adep ilor curentului New Age.suferin a ar putea continua mult timp pân s se întâmple acest lucru. Acesta este motivul pentru care Isus a spus: ÄIart -i. F r ea. în sensul conven ional al cuvântului. înseamn a spune Äda" st rii de fapt. Adic sunte i for at s gândi i. Atunci nu mai ave i nevoie de durere. în momentul în care deveni i prezent. Puterea de a alege Ce se întâmpl cu to i ace ti oameni care aparent vor s sufere? Am o prieten al c rei partener este agresiv fizic i care a avut o rela ie anterioar de acela i fel. c nu tiu ce fac". De cât timp crede i c ve i avea nevoie înainte de a putea spune: ÄNu voi mai crea durere. ve i primi mai mult timp ² i mai mult durere. Pân când nu ajunge i în acest punct. din punct de vedere spiritual. Timpul i durerea sunt inseparabile. în func ie de condi ionarea mental . înseamn a alege s r mâi în starea de prezen . Iluminarea aleas con tient înseamn renun area la ata amentul fa de trecut i viitor i concentrarea asupra prezentului. s sim i i. Alegerea implic con tiin ² un grad înalt de con tiin . nu ave i posibilitatea de a alege. Am întâlnit multe 212 . dar în acest context nu este folosit foarte corect. Alegerea începe în momentul în care sc pa i de identificarea cu mintea i de tiparele sale condi ionate. nu voi mai crea suferin "? De cât durere mai ave i nevoie înainte de a putea face aceast alegere? Dac crede i c ave i nevoie de mai mult timp. Este o eroare s spunem c cineva î i Äalege" o rela ie disfunc ionalâ sau orice alt situa ie negativ de via . s ac iona i în anumite feluri. i nu în timp. Acest lucru nu are nicio leg tur cu inteligen a. nu sunte i con tient.

condi ionat fiind de trecut. conform c ruia ea este lipsit de valoare i merit s fie pedepsit . Desigur. pentru c Acesta este motivul pentru care mintea ur creeaz o bre nu numai în fluxul gândirii. încearc mereu s recreeze ceea ce tie i îi este familiar. ea poate pune în aplicare un tipar mental înv at în copil ria timpurie. De fapt. Con tiin a momentului prezent . dac dezvoltarea mental dezastrului este foarte mare. complet i i bagajul mai mare de cuno tin e nu este contrabalansat de o dezvoltare corespunz toare a con tiin ei. dar cine sau ce este cel care a creato? Un tipar mental-emo. adic identificate cu mintea lor. poten ialul nefericirii Prietena dvs. Necunoscutul este periculos. identificându-se cu mintea. ci i în cotinuu-mul trecut-viitor. ea î i creeaz singur situa ia. Niciun lucru cu adev rat nou i creativ nu poate p trunde în aceast lume decât prin aceast bre posibilit ii infinite. Dar este din trecut? Ar ta i-i prietenei cum s 213 tiparul s u mental adev rata ei personalitate? Este inele ei adev rat? Este identitatea ei adev rat devin o prezen care î i observ gândurile i . prin acest spa iu liber al întotdeauna la cunoscut. este blocat într-o rela ie cu un partener abuziv i nu este pentru prima oar .ional din trecut. în care intimitatea i violen a sunt legate inseparabil. Alternativ. Partenerul ei are completeaz pe ale ei.persoane inteligente i foarte educate care erau în acela i timp total incon tiente. Mintea ader nu are niciun control asupra lui. care caut mereu mai mult i el tiparele sale incon tiente. De ce s facem din el un eu? Dac îi ve i spune c derivat i-a ales singur starea sau situa ia. care le se alimenteze. A a c prietena ta. îi ve i înt ri starea de identificare cu mintea. te i ignor prezentul. Mintea. poate recrea un tipar înv at în trecut. cel pu in este familiar. Este posibil i s tr iasc o parte important din via durere cu care s prin corpul-du-rere. Chiar dac este dureros. De ce? Nu are posibilitatea de a alege. nimic mai mult.

Aproape toat momentul în care realiza i acest lucru. Nu sunte i aici în totalitate. Aceasta înseamn c idee. de nebunie. Nici m car nu sunte i acolo. ce op iuni ave i? lumea sufer de aceast boal .emo iile. Intre timp. dar aceasta este o iluzie. Ve i duce povara fricii. atâta timp cât sunte i mintea dvs. Starea de identificare cu mintea este extrem de disfiinc ional . Vorbi i-i despre corpul-durere acceseze puterea prezentului posibilitatea de a alege. nu ave i suficient lumin pentru a alunga întunericul. dac mai nutri i înc resentimente în leg tur cu un anumit lucru pe care l-au f cut sau nu l-au f cut. ve i suferi totu i i ve i crea suferin e suplimentare. Dac sunte i condus de minte. durerea. de i nu ave i posibilitatea de a alege. Ar ta i-i pe viu semnifica ia prezen ei. în Niciuna. nu mai pute i avea resentimente. Imediat ce va fi capabil s i astfel s Nimeni nu alege disfunc ionalitatea. va avea con tientiz rii corpului interior. i despre cum se poate elibera de el. Similar.. înv a i-o arta rup leg tura cu trecutul ei condi ionat. Ele se întâmpl pentru c nu ave i suficient prezen condi ionat v conduce via a. Atâta timp cât mintea dvs. atunci înc mai crede i c au avut posibilitatea de a alege ² c ar fi putut s se comporte diferit. mintea 214 . Nu v-a i trezit complet înc . în diferite grade. a consecin ele incon tien ei dvs. Nimeni nu alege nebunia. dac sunte i unul dintre cei mul i care au probleme cu p rin ii. nimeni nu este responsabil pentru actele sale? Nu-mi place aceast pentru a dizolva trecutul. întotdeauna ni se pare c oamenii au avut posibilitatea de a opta. cu tiparele ei condi ionate v Este o form conduce via a. conflictul. Cum a i putea fi sup rat pe boala cuiva? Singura reac ie potrivit este compasiunea.

Cum voi ti c m-am abandonat? Când nu ve i mai sim i nevoia s pune i aceast întrebare. adev rate. i cum ajung la aceast con tientizare? Când v abandona i st rii de fapt i deveni i total prezent. s ie i i din starea de incon tien . 215 . a problemelor i a durerii. trecutul înceteaz s mai aib vreo putere. Nu pute i ierta într-adev r pe cineva atâta timp cât sentimentul dvs. Când realiza i în adâncul sufletului c niciun lucru pe care l-a i f cut vreodat sau care v-a fost f cut nu poate atinge câtu i de pu in esen a radiant a fiin ei dvs. presupun. dar majoritatea oamenilor au o imagine foarte limitat despre semnifica ia ei. Prezen a este cheia. Nu mai ave i nevoie de el. Suferin a astfel creat v va for a. poate exista iertare autentic . în final.conflictelor. care este puterea proprie. ÄIertarea" este un termen folosit de 2. Numai având acces la puterea prezentului. întregul concept al iert rii devine inutil. Trebuie s fii total con tient i s te abandonezi înainte de a putea ierta. Clipa de acum este cheia.000 de ani. de identitate deriv din trecut. Ceea ce spune i despre alegere este valabil i pentru iertare. Acest lucru las trecutul f r nicio putere.

...... Bucuria de a tr i........................ Nebunia timpului psihologic ....... Nimic nu exist în afara Clipei de acum ..... Toate problemele sunt iluzii ale min ii ....................... Pierderea Clipei de acum: iluzia fundamental .......... .. Eliberarea de mintea noastr ....................................... Introducere ....... Iluminarea: dep Emo ia: Capitolul 2 Con tientizarea: calea eliber rii de durere...... Renun area la timpul psihologic ................. Cheia dimensiunii spirituale....................................................... Nu mai crea i durere în prezent ....................................................... Identificarea sinelui fals cu corpul-durere .... Cum ajungem la puterea Clipei de acum .. Starea obi nuit de incon tien irea gândurilor ......................... Cel mai mare obstacol în calea ilumin rii............... Mul umiri ................... Pune i cap t iluziei timpului.... Originea fricii ........ Capitolul 1 Nu suntem totuna cu mintea noastr .... Capitolul 4 Strategii ale min ii de evitare a Clipei de acum ..................................... 216 Capitolul 3 S p trundem i mai adânc în Clipa de acum Nu v c uta i inele în minte . încercarea sinelui fals de a atinge starea de împlinire. activitatea Descoperirea vie ii dincolo de situa ia de via .......... Durerea trecut : dizolvarea corpului-durere ............. Negativismul i suferin a î i au r d cinile în timpul psihologic ..Cuprins Prefa a editorului.............. Un pas uria în evolu ia con tiin ei....................... corpului la reac ia min ii.......... Cuvânt înainte..............................

.............. Frumuse ea se ive te în lini tea prezen ei....... Somnul f r vise..... Arta de a asculta ....................... . încetinirea procesului de îmb trânire............................................. profund ... Cristos: realitatea prezen ei dvs............... înainte de a intra în corp................................ fi i complet prezent Scopul interior al c l toriei vie ii ...... Ce caut ei? .... 217 Transformarea prin intermediul corpului ................................. iart ................... Fiin a este inele dvs........ Fortificarea sistemului imunitar..................... Trecutul Capitolul 5 Starea de prezen .. Atingerea con tiin ei pure......... Nu este ceea ce crede i ... Leg tura cu nemanifestul.......................................... Sursa chi-ului ... nu poate supravie ui prezent......... Capitolul 6 Corpul interior ........ ... Folosirea creativ a min ii.................. Conectarea cu corpul interior......... R d cini interioare adânci........ dac sunte i Eliberarea de nefericire ............... L sa i respira ia s v conduc prin corp ................ Rug ciune pentru corp .................... Alte por i.... S p trundem i mai adânc în corp...... Capitolul 7 Por i c tre lumea nemanifestâ..............i incon tien a profund ........ Moartea con tient Capitolul 8 .... divine ............... Lini tea ..... Dizolvarea st rii de incon tien obi nuit .... Descoperirea propriei realit i invizibile i indestructibile .. Oriunde v-a i afla........... Adev rata natur a spa iului i a timpului ........ Spa iul.......................... Sensul ezoteric al Äa tept rii".......... Privi i dincolo de cuvinte .............................

. Bucure ti tel...................Rela ii evoluate ..57.......26......ro e-mail: redactie@curteaveche...... Rela ii de iubire/ur ............................. Dizolvarea corpului-durere feminin colectiv ................47......../fax: (021)222....... Abandonarea în rela iile personale... Ion Mincu 11. De ce femeile sunt mai aproape de iluminare .. Editor: GR. Capitolul 9 Dincolo de fericire i nefericire se afl pacea ..... Puterea de a alege-........................ arh.......... Dependen a i c utarea plenitudinii ..ro 218 .. Acceptarea prezentului................... Calea crucii.... Capitolul 10 Sensul abandon rii..... Natura compasiunii.... Spre o ordine diferit a realit ii.................................curteaveche. De la energia mental la energia spiritual .......... Sfâr itul dramei vie ii dvs........ Rela iile ca form de practic spiritual .............................. oriunde v-a i afla......... Transformarea bolii în treapt spiritual superioar ..... Transformarea suferin ei în pace.... De la dependen la rela ii iluminate .... ARSENE CURTEA VECHE PUBLISHING str.. Binele superior dincolo de bine i de r u . Când apar dezastrele.................. (021)222. Efemeritatea i ciclurile vie ii ................... Folosirea i abandonarea negativismului ....65 internet: www................................... Renun area la rela ia cu sine.......... P trunde i în Clipa de acum............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful