200 REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT

1

2

200
REÞETE VEGETARIENE DE POST ªI DIVERTISMENT
Culese de Hegyi Árpád - Gedeon
preparate cu blenderul Soia-lakt

Editura MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL Arad, 2006

3

MULTIMEDIA INTERNAÞIONAL S. 87.R. cod 310389 Tel.L.251626 e-mail: mmi@rdslink.Editare ºi copertã: MIHAELA AMBRO Termenii care aparþin medicinei au fost verificaþi de dr. Arad. VALENTIN NÃDêAN Tipãrit la S. Str.C. C-tin Brâncuºi nr.ro ISBN (10) 973-7650-33-6 ISBN (13) 978-973-7650-33-7 4 ./Fax: 0257 .

Partea I 5 .

exploatare. Când auziþi 6 .numele modelului KB .(2 pahare) . Vezi carnetul de garanþie. Acoperiþi aparatul. ºi totodatã pot da un gust plãcut. • Puneþi boabe de soia înmuiate în filtru. conectare suprasolicitatã la curent electric dupã terminarea procesului de preparare). fãrã ingrediente adãugate.A.capacitatea de boabe de soia uscate .capacitatea de boabe înmuiate 150g . precum ºi alte plante tari/uscate care necesitã fierbere ºi mãcinare. BLENDERUL SOIA-LAKT Recomandare . Laptele de soia cumpãrat din comerþ conþine aditivi ca stabilizatori. ovãz. Cu aparatele noastre de soia se poate face mâncare de soia proaspãtã. umplând vasul cu apã. Atenþie! Partea de sus a aparatului (motorul) se monteazã cu ciocul spre mânerul vasului. orz. Prinicipalele specificaþii ale aparatului Soia-lakt .PROSPECT Aparatul electric “Soia-lakt”. nuci. intrarea apei la motor.603s . dupã dorinþã. orez negru. Mod de utilizare • Dupã ce s-a asamblat filtrul cu unitatea principalã.energia electrica de funcþionare 220v-50hz .puterea motorului 250w . sau combinaþii ale acestora. folosinþe industriale. puneþi întregul set în picioare vertical.volumul de apã 1100-1300 ml . alune.puterea de încãlzire 700w . conectaþi la prizã ºi apãsaþi butonul “steeped bean”. cocos. ºi fructe scorþoase migdal.100g (1pahar) Vi se oferã o garanþie de 12 luni de la data vânzãrii în cazul problemelor tehnice de funcþionare rezultate din fabricarea defectuoasã a acestuia. este un aparat cu care se poate obþine lapte din cereale ºi leguminoase: soia. Nu include erori de exploatare a aparatului (ex. Deasupra mânderului se aflã un mic cocoºel de plastic care se potriveºte suub ciocul pãrþii de sus unde acþioneazã un întrerupãtor de siguranþã (la ridicarea motorului din apã acesta întrerupe curentul de la termoplonjon pentru ca sã nu se ardã). nãut. ulei canola ºi conservanþi. spargeri din cauza ºocurilor. 2 pahare.

Fiþi atenþi la urmãtoarele cazuri • Aparatul are un dispozitiv de siguranþã. • Timpul de înmuiere este de aproximativ 5-8 ore vara ºi 8-12 ore 7 . • Umpleþi cu apã curatã vasul aparatului ºi înmuiaþi conducta de încãlzire câteva minute. senzorul). • La spãlare/curãþare: Nu introduceþi aparatul cu partea electricã (motorul) în apã pentru a nu se umezi în interior! Þineþi sub jet doar partea de jos a aparatului (cuþitul. • Dacã procesaþi un pahar (8 gr. spãlaþi vasul ºi elementele aparatului ºi curãþaþi cu o perie filtrul. unitatea centralã începe sã lucreze. apoi þineþi sub jet de apã. Când în vas nu este destulã apã sau deloc se va auzi un beep de avertizare. în caz contrar sistemul electric va fi afectat sau distrus. numitã okara/brânzã din care puteþi pregãti diferite reþete culinare. Întregul proces dureazã aproximativ 18-25 minute. • În filtru veþi avea pulpa ºi coaja rãmase de la boabele de soia. • Când puneþi apã prea multã existã pericolul sã dea spuma afarã. • Capacitatea de boabe de soia înmuiate nu trebuie sã depãºeascã 150g. Motorul începe imediat sã macine boabele. • Folosiþi buretele de spãlat vase (cu partea mai asprã) pentru a îndepãrta resturile de lapte de soia închegate pe conducta de încãlzire. • Nu înmuiaþi boabele mai mult de 16 ore.) de boabe de soia uscate.beep-ul. electrozii. Aparatul încãlzeºte apa la 80° C în aproximativ 10 minute. • Laptele poate fi consumat imediat. Când laptele de soia este gata pentru procesat se va auzi o melodie. Introduceþi filtrul în apã caldã ºi cu periuþa frecaþi bine gãurile acestuia. apãsaþi butonul “dry bean”. Motorul face câteva rotiri înainte ca aparatul sã înceapã din nou sã încãlzeascã apa. scoateþi pulpa (okara) fiind resturile de boabe de soia.) Motorul va face încã câteva rotiri înainte ca aparatul sã reîncãlzeascã apa. • Apa trebuie sã intre în spaþiul de prelucrare a laptelui. Curãþarea aparatului • Scoateþi afarã filtrul prin rotirea sa în sens invers acelor de ceasornic. Când procesarea laptelui este gata va cânta o melodie. Dupã aceea apa va fi încãlzitã la 80°C în aproximativ 12-20 minute. dupã care clãtiþi cu apã. (Timpul depinde de felul apei pe care o folosiþi.

Dacã nu este îndepãrtat laptele închegat. ºi spumarea apei. Voltajul este prea slab 2. În caz contrar va rezulta mai puþin lapte sau nu vor putea fi sfãrâmate boabele. • Durata procesului diferã în funcþie de mediul înconjurãtor. Timpul de înmuiere nu este suficient 2.iarna. boabele de soia nu vor fi zdobite corect la urmãtoarea folosire a aparatului. Toate aceste procese de curãþare sunt necesare pentru a obþine un lapte gustos ºi de ca litate! • Tineþi aparatul în locuri uscate ºi bine aerisite! Probleme de utilizare. Verificaþi dacã butonul este apãsat corect Soluþii: Conectaþi aparatul la sursa de alimentare ºi apãsaþi butonul “start” • Unitatea centralã nu încãlzeºte Cauze: 1. cauze ºi soluþii ale acestora • Nu funcþioneazã dupã ce apãsaþi butonul “start” Cauze: 1. Laptele de soia închegat nu a fost îndepãrtat de pe filtru 3.Verificaþi dacã aparatul este conectat corect la sursa de alimentare 2. • Volumul de apã trebuie neapãrat sã fie între 1300-1500 ml (vezi tipul aparatului). Prea multe sau prea puþine boabe de soia 8 . În decurs de 3 secunde va reporni automat procesul de fierbere la prepararea laptelui. temperaturã. Asiguraþi-vã cã nu a rãmas nici un fel de reziduri de boabe de la folosirea anterioarã. electricitate ºi tipul de boabe de soia. • Filtrul trebuie curãþat sau înmuiat dupã fiecare folosire a aparatului. • Dacã simþiþi cã laptele nu este destul de dulce sau de fin puneþi filtrul în unitatea principalã ºi apãsaþi butonul “heating”. Voltajul are frecvent variaþii de valoare Soluþii: Verificaþi sursa de alimentare • Boabele de soia nu sunt mãcinate Cauze: 1.

iar mai târziu ºi în þãrile vest europene. În China anticã. fiind catalogatã ca plantã sãlbaticã. Puneþi cantitatea corespunzãtoare de boabe de soia • Aparatul aruncã spuma afarã (inundã) Cauze: 1. Limba japonezã. ºi este posibil ca la ei sã-ºi fi gãsit locul în alimentaþia zilnicã chiar mai devreme. iar nemþii atribuie aducerea plantei în þara lor unui botanist. Mai înmuiaþi boabele timp mai îndelungat 2. împreunã cu orezul. vorbind despre soia ca despre carnea fãrã oase. Voltajul este prea mare Soluþii: 1. se gãsea deja aceastã plantã deosebitã. Englezii spun cã un cãlãtor a adus boabele minune la sfârºitul secolului al XVII-lea. Din Marea Britanie s-a extins obiceiul de a o întrebuinþa în domeniu alimentar. care iubeºte asemãnãrile ºi asocierile. Chinezii o cunosc din timpuri strãvechi. Este ceva îndesat în Capul Împotriva Curgerii 2. soia era consideratã una dintre cele cinci culturi sacre (alãturi de orez. La sfârºitul secolului al XX-lea. grâu. Curãþaþi bine filtrul 3. În concluzie. dar care este utilizatã de puþin timp. în grãdinile botanice mai importante din Europa. la începutul secolului XVIII. Folosirea ei însã a început abia dupã câteva sute de ani. Este menþionatã în scrieri vechi câteva mii de ani. fiind privitã ca o curiozitate. DESPRE PLANTA LEGUMINOASÃ SOIA Istoria ºi cariera boabelor minune Soia este o plantã cu o istorie veche. prin anii 1700. orz ºi mei). 9 .Soluþii: 1. Verificaþi sursa de alimentare B. În aceastã zonã a lumii soia. a creat ºi expresii speciale pentru definirea plantei. sau carnea pãmântului. a devenit una din cele mai cultivate plante de pe glob. reprezintã alimentul de bazã al populaþiei precum în Europa acesta este pâinea ºi carnea. În egalã mãsurã au promovat ºi japonezii aceastã plantã. Curãþaþi Capul Împotriva Curgerii 2.

în mod benefic. SUA este cel mai mare producãtor de soia. condiþii meteorologice. coaja seminþei de soia. energia solarã. verde. Modul de folosire este determinat de aceste soiuri. Unele soiuri cresc. ci ºi la pãsatul din boabe de soia. cu un procentaj de 65% din producþia globului. Aceasta se constatã privind. sunt în pãstãi. mãruntã. paiele ºi chiar la frunzele plantei de soia. Componenþa acesteia diferã în funcþie de zonã. specia având aproximativ 1500 de soiuri. ajungând la înãlþimea de doi metri. Totodatã fãina derivatã ca borhot servea de furaje pentru animale. asemenea celor ale fasolei. cererea lor pe piaþã a crescut foarte mult. Astãzi utilizarea acestei plante s-a extins foarte mult. neagrã. rotundã. Este o plantã de varã. roºie. Astfel continentul european nu este tocmai potrivit pentru cultivarea plantei de soia. Soia este o plantã care poate folosi. Dupã ce boabele de soia au ajuns sã fie cunoscute. scundã sau înaltã.1%. dar expunerea îndelungatã la soare îi este dãunãtoare. Boabele. cât dezvoltarea boabelor de soia. soia este consideratã un aliment de bazã. Denumirea de „soia”. Rareori se gãsesc mai mult de trei boabe într-o pãstaie. Soia se aseamãnã cu fasolea tufoasã (scundã). ovalã. Procentul de grãsime la soia crudã este de 10 . este una genericã. Argentina ºi Japonia. mare. Datoritã conþinutului mare de proteine. cu precãdere pentru persoanele care au adoptat un regim alimentar vegetarian. glucide 33%. Floarea este de culoare alb liliachiu. nu atât dezvoltarea plantei în întregul ei. Este galbenã. anotimp. aparþinând familiei leguminoaselor. Creºte în acelaºi tip de pãmânt ca ºi porumbul. 100 de grame de soia conþin: proteine 34-35%. toate acestea devenind parte din preferinþele culinare ale consumatorilor.În Europa ºi America soia a fost adoptatã pe scarã largã abia prin anii ‘60. În acest sens s-au dezvoltat foarte multe fabrici de presat ulei. minerale 2. De menþionat cã la început era utilizatã pentru uleiul pe care îl conþine. Acest lucru a dus la descoperirea boabelor de soia ca aliment. importatorii nereuºind sã þinã pas cu cerinþa. iar aici nu ne referim doar la uleiul de soia. grãsimi 25%. China. maro. anumite soiuri se preteazã anumitor preparate culinare. zilele de varã cu soare arzãtor nefiind ideale pentru ea. fiind cãutate mai ales seminþele care aveau un grad ridicat de ulei. fiind urmatã de Brazilia. ea fiind uºor de prelucrat.

cu multe zarzavaturi. etc. soia a devenit cunoscutã în anii ‘80. Soia ºi preparatele din soia trebuie folosite ca alimentaþie de bazã fiind o alternativã la alimentele tradiþionale din bucãtãria noastrã. devenind cel mai cãutat aliment în supermarket-uri. a materiei de ferment . 11 . De aceea se recomandã o alimentaþie variatã ºi cât mai diversificatã. ºi la 3% la boabele crude ºi uscate.20% iar cel de apã de 8-9%. nãscându-se chiar adevãrate “legende“ despre “presupusele” sale efecte negative. produsele cu soia. în restaurantele asiatice sau în cele cu profil naturist. O alimentaþie unilateralã nu conduce la o dezvoltare sãnãtoasã ºi echilibratã. când din resturi de carne. care s-au dovedit a fi nefondate ºi neadevãrate. Programul de analizã nutriþionalã aratã cã procentul de substanþe minerale se ridicã la cel mult 2. lecitina. care a devenit un fel de simbol al tristei dictaturi. la fabricarea vinului. Putem spune cã am descoperit alimentul secolului XXI. fãina de soia. Aceastã decizie nu este bunã nici din punct de vedere economic ºi nici din punct de vedere al sãnãtãþii. vopselelor. fructe ºi cereale. prelucrate în forme foarte diversificate. supele din conserve. Soia nu este folositã exclusiv în alimentaþie. erau o adevãratã delicatesã. în ultimii ani. uleiul de soia. Din fericire. Urmãtoarele produse alimentare conþin derivate din soia: alimentele calorice pentru copii. Soia este o plantã cu totul deosebitã. aceasta veritabilã modã a produselor de soia a pãtruns ºi la noi în þarã fiind. pãsatul de soia. Nu trebuie sã înlocuim toate alimentele.1% la boabele fierte ºi uscate. Aceasta în timp ce în Statele Unite ºi în Occident. tot mai mult prezentã în magazine. linoleumului. stopului de spumã. din soia furajerã prost prelucratã ºi din aditivi chimici s-a alcãtuit celebrul „salam cu soia”. componentele ei putând fi valorificate ºi în alte domenii de activitate. ajungând astfel sã folosim doar soia ºi preparate din soia. industria hârtiei ºi industria textilã. Din acest motiv multã vreme concetãþenii noºtri au respins acest aliment. La noi în þarã. soia a fost consideratã de cãtre români ca fiind ceva negativ. pentru cã soia este relativ ieftinã ºi totodatã are un grad ridicat de proteine.drojdia. Soia ºi derivatele ei se folosesc de asemenea în industria chimicã. Datoritã acestei realitaþi predecembriste. printre care sã-ºi gãseascã loc ºi folosirea boabelor de soia într-o anumitã proporþie. produsele de panificaþie. ªi mai ales în perioadele de post.

Informaþii despre soiurile boabelor de soia Bucãtãria asiaticã are cea mai îndelungatã tradiþie în folosirea plantei ºi a boabelor de soia. Pentru a pregãti ºi consuma diferitele preparate de soia este necesarã atât cunoaºterea soiurilor, cât ºi a avantajelor ºi dezavantajelor diferitelor moduri de preparare. Galben Este soiul cel mai cunoscut ºi cel mai frecvent folosit. Din el se realizeazã uleiul de soia, pateul de soia, „pulpa de soia”, (okara) de soia, brânza (Tofu) de soia, laptele de soia, fãina de soia. Are un nivel ridicat de grãsime (aprox 18-20%), însã e lipsit de colesterol. În stare crudã nu e comestibilã – ca orice alt soi de „leguminoase” – substanþa otrãvitoare pe care o conþine este antitripsina. Prin fierbere sau prin alte tratamente termice aceastã substanþã otrãvitoare este distrusã. Poate fi folosit ºi ca aliment de bazã, având un gust asemãnãtor produselor din carne. Boabe mungo Se numeºte ºi mung, sau bob verde de soia. Acesta se foloseºte ca sãmânþã pentru semãnat. Este o plantã nepretenþioasã, neavând nevoie de foarte multã îngrijire de specialitate. Odatã semãnatã, creºte spontan ºi continuu. Boabe azuchi În Japonia se numeºte diamant roºu. Acesta este bobul de soia de culoare roºie care este destul de gingaº ºi se cultivã destul de greu. Chiar ºi în þara de origine se cultivã mai rar. Este preferat nu atât datoritã gustului, cât datoritã culorii. Cu ajutorul lui se dã culoare ºi gust dulciurilor. La fierbere se înmoaie mai repede decât soia galbenã. Are un gust deosebit ºi, de asemenea, are proprietãþi benefice în special în ceea ce priveºte tratarea problemelor de rinichi. Este foarte scump, dar este de ajuns ºi în cantitãþi mici. Fãina de soia Seamãnã cu fãina de grâu, dar întrebuinþarea ei este diferitã de cea a celorlalte cereale. Deoarece are o capacitate mai mare de absorbþie a

12

umezelii, necesitã mai multã apã decât fãina de grâu. Se obþine din bobul galben de soia, fiind prima datã extras din acesta gustul amãrui, coaja ºi antitripsina. Deoarece fãina nu conþine antitripsinã, ea poate fi folositã pentru prepararea unor alimente. Cunoaºtem trei feluri de fãinã: a. fãina integralã sau „fãinã complexã”, din care nu s-a extras grãsimea, adicã uleiul; b. fãina degresatã, din care s-a îndepãrtat uleiul; c. fãina amelioratã prin adaos de lecitinã. Fãina complexã se proceseazã prin prãjire ºi astfel se anuleazã efectul antitripsinei din soia. În urma prãjirii se schimbã gustul ºi drept urmare este folositã cu precãdere la preparate dulci. Recomandãm folosirea fãinei degresate, deoarece din ea este extras gustul amãrui, ºi este mai finã decât fãina de soia integralã. Se obþine foarte simplu, prin mãcinarea boabelor de soia uscate. Combinatã (în proporþie de 5-15%) cu fãina de grâu, este folositã pentru obþinerea unei pâini ºi a unor produse de patiserie extrem de gustoase. De asemenea, din fãina de soia se preparã produse de panificaþie pentru diabetici, întrucât este mult mai sãracã în zaharuri decât grâul sau alte cereale. Laptele de soia Se preparã prin înmuierea prealabilã a boabelor de soia galbenã în cca. 4-8 ore, dupã care se macinã si se fierbe. Se gãseºte ºi în comerþ la pahar îmbuteliat ºi la litru. În cazul în care este preparat cu blenderul Soia-lakt trebuie aromatizat, pãstrând totuºi gustul specific de soia. Gustul specific de soia poate fi îndepãrtat prin opãrirea boabelor, dupã timpul de înmuiere în apã, (6 ore) dupã care se foloseºte la pregãtirea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt. Sunt persoane cãrora le place acest gust specific de soia. Laptele de soia din magazine nu are acest gust specific, fiind preparat din prafuri. Pe lângã folosirea sa la prepararea diferitelor reþete, este potrivit ºi pentru diverse cure. Este recomandat în special mamelor care alãpteazã, deoarece ajutã la abundenþa laptelui ºi atât pielea mamei cât ºi a copilului devin foarte frumoase. Se produce pe scarã industrialã ºi în România ºi se gãseºte în prezent în supermarket-uri ºi în magazinele naturiste, fiind un excelent substitut pentru laptele de vacã. Cu excepþia sugarilor, pentru care laptele

13

matern este fãr îndoialã cel mai bun, este indicat tuturor categoriilor de vârstã, fiind un produs bogat în zaharuri uºor asimilabile, în grãsimi ºi aminoacizi esenþiali. Granule de soia sau carne vegetarianã În SUA se fabricã din melasã - masã fibroasã rãmasã în urma presãrii uleiului. Prin eliminarea proteinei, soia rãmâne fibroasã, tare, foarte asemãnãtoare cu carnea, chiar ºi gustul fiind puþin asemãnãtor acesteia. (În multe locuri este numitã carne de soia.) Este aproape în totalitate lipsitã de grãsime, dar din cauzã cã produsul finit se obþine printr-un procedeu realizat în laborator, adepþii alimentaþiei naturiste nu o considerã un produs naturist veritabil. Existã ºi o metodã de preparare a acesteia în gospodãrie („Granule din gluten sau fãinã de soia”). Preparatã poate satisface chiar ºi cele mai rafinate gusturi. Este foarte utilã datoritã multiplelor ei întrebuinþãri, datoritã faptului cã poate fi depozitatã uºor ºi, de asemenea, pentru cã nu are un nivel ridicat de grãsimi, fiind uºor digerabilã. Când este fabricatã fãrã utilizarea unor proceduri chimice - prin presare - îºi pãstreazã aproape în totalitate proprietãþile, fiind astfel un aliment naturist de bazã. Se gãseºte în comerþ sub formã de granule, ºniþele, sau cuburi. Ulei de soia Dintre toate produsele din soia uleiul este cel mai cunoscut. Se opþine prin presare ºi este foarte potrivit pentru degresare. Marele sãu avantaj este cã, fiind foarte sãþios, ne fereºte de tentaþia de a consuma cantitãþi prea mari. Este indispensabil unei alimentaþii sãnãtoase. Este utilizat în producerea mai multor preparate, este elementul de bazã din care se confecþioneazã margarina de masã, este folosit în industria panificaþiei ºi a cofetãriei. Conþine 60% acizi graºi, în primul rând acizi linoleici. Are un gust foarte bun, ºi este uºor digerabil. Poate fi folosit la salate, produse de panificaþie, dulcuri, etc. Uleiul de soia conþine elemente similare cu cele din untura de peºte: lecitina, vitamine din grupa B si E, macro- ºi microelemente. Lecitina este o fosfolipidã care joacã un rol extrem de important în schimbul de grãsimi ºi de colesterol, are acþiune lipotropã, reduce acumularea grãsimilor în ficat, facilitând arderea lor.

14

negru.).Sos de soia Se pregãteºte prin procesare industrialã ºi este folosit la aromatizãri ºi ca aliment pe lângã produse de bazã.n. Se preparã prin fermentarea soiei mãcinate în combinaþie cu diverse cereale. O altã poveste spune cã în perioada istoricã a celor trei state combatante (anii 220 .). generalul Jiawei din statul Zhou a suferit o înfrângere ºi sa retras cu armata sa în cetatea Jimen. Pentru a-ºi câºtiga pâinea de toate zilele. Thailanda. pe numele sãu Zhu Yuanzhang. Obtinerea lui este în extremul Orient o adevãratã artã. în China. alb. 10% hidrat de carbon ºi 10% sare. familia sa era foarte sãracã. pentru a-i potoli foamea. în cazul lui Miºo alb. Circulã în rândul poporului numeroase poveºti interesante legate de brânza de soia. sã înceteze lupta timp de trei zile ºi sã cearã populaþiei cetãþii sã prepare brânzã de soia pentru armatã. spre a nu uita sãrãcia din copilãrie. Conþine: 20% proteine. morþi de obosealã.n. brânza de soia are. el a fost nevoit sã lucreze la un mic restaurant din localitatea Fong Yang. În timpul copilãriei primului împãrat al dinastiei Ming (anii 12381644 e. perioada de reacþie este de 2-3 ani.265 e.n. Vietnam) reþete milenare. el a cerut bucãtarului imperial sã-i prepare o mâncare din brânzã de soia la fiecare ospãþ. Mai târziu. denumitã ºi tofu. o istorie de peste 2100 de ani. Cremã de soia – Miso Se foloseºte ca aromatizant ºi se potriveºte aproape la orice mâncare. Dupã aceastã perioadã primeºte gustul final. Dupã 15 . Brânzã de soia – Tofu (Dou fu) Dupã cum este consemnat de cãtre marele farmacolog Li Shizhen (1518-1593 e. Este gustoasã ºi are un grad foarte ridicat de proteine. Existã Miºo roºu. Sosurile de soia se folosesc în special ca adaos la orez ori la brânza din soia. De exemplu. Un bucãtar pe nume Huang îi dãdea din milã o farfurie de brânzã de soia. existând în fiecare þarã cu tradiþie în acest sens (Japonia.) în volumul “Generalitãþi ºi detalii privind plantele”. în timpul unui rãzboi între statul Zhou ºi statul Wei. Comandanþii ºi soldaþii erau într-o stare jalnicã. Subofiþerul Dongjun i-a sugerat generalului Jiawei sã se închidã porþile cetãþii. dupã ce Zhu Yuanzhang a urcat pe tron. China. înscriind brânza de soia în catalogul reþetelor culinare ale palatului imperial. Vã redãm douã dintre acestea.

sculpturã ºi medicina tradiþionalã chinezeascã. deoarece ea constituie carnea vegetalã. Pentru copiii în creºtere este foarte benefic. marele discipol al lui Sajiamuni. a mânca brânza de soia este un obicei al întregului popor chinez”. Jianzheng a pornit din Yangzhou. E alimentul ideal pentru cura de slãbire . Nu e fibroasã ºi conþine o cantitate redusã de glucide (hidrocarbonate). Este recomandatã de medici în diete.). praz tãiat mãrunt.n. iar cea mai puþin fragedã se numeºte brânza de soia de nord. neputându-se consuma o cantitate foarte mare. alãturi de budism. Cea de sud se poate mânca crudã. de aceea se poate combina cu orice fel de preparate. Vara poate fi consumatã rece pe când iarna se potriveºte la mâncãrurile calde sau fierbinþi. În multe locuri e mult mai apreciatã decât carnea. armata statului Zhou ºi-a refãcut capacitatea fizicã ºi a obþinut apoi o mare victorie împotriva armatei statului Wei.100 g conþin 85 calorii. arteriale. (vezi reþeta de preparat Tofu. A ajuns în Japonia ducând cu el. Doctorul Sun Yatsen. de reþete cu specific diferit. iar cea de nord reprezintã o materie primã pentru diferite alte preparate culinare.) Aroma e neutrã. 16 . deoarece întãreºte sistemul osos ºi dantura. a scos în evidenþã valoarea nutritivã a brânzei de soia. copiii o pot folosi cu încredere. arãtând cã “în reþeta vegetarienilor chinezi. dar neconþinând toxinele din carne. bolnavii. brânza de soia este nelipsitã. bãtrânii. ulei de susan ºi praf de gust (Weijing). cât ºi pe cea americanã sau europeanã. în timpul cãreia a rãsturnat ultima dinastie feudalã chinezã ºi a instituit în China republica. În timpul dinastiei Tang (anii 618-907 e. care a condus revoluþia din 1911. Se preparã foarte simplu ºi în gospodãrii. amestecându-se cu sare. La ora actualã brânza de soia a devenit un aliment mondial ºi se gãseºte atât pe piaþa asiaticã. Precizãm cã în China brânza de soia fragedã se numeºte brânza de soia de sud. Deci. arhitecturã. existã sute. Poate fi coagulatã cu clorid de calciu. traversând oceanul. chiar mii. sos de soia. În Asia se foloseºte la ameliorarea multor boli ca: diabet.trei zile. Astfel va creºte nivelul de calciu care este mult mai ridicat decât în laptele de vacã. este foarte uºor de digerat. Este saturabilã. Se obþine din prelucrarea în continuare a laptelui de soia pânã la coagularea lui. având funcþiile cãrnii. Se gãseºte ºi în magazine ca produs finit. În legãturã cu brânza de soia ºi derivatele acesteia. nu are un gust propriu. În Asia brânza de soia esta înlocuitoarea cãrnii. probleme cardiologice. în funcþie de localitate. ºi metoda de preparare a brânzei de soia.

În urma pregãtirii laptelui de soia se obþine ca un produs secundar. numite izoflavone. îmbogãþesc 17 .) Aminoacizii care se aflã în proteinele din soia. împiedicã mutaþiile celulelor normale în celule canceroase.. deoarece conþin necesarul de aminoacizi pentru întreþinerea normalã a metabolismului. Soia mai are însã o calitate: ea poate fi transformatã într-o veritabilã carte de bucate . Rãmâne în filtrul blenderului Soialakt. CALITÃÞILE NUTRIÞIONALE ªI AVANTAJELE CONSUMULUI DE SOIA • Produsele de soia care sunt sãrace în calorii sunt utile pentru pãstrarea sau reducerea greutãþii corporale. ateroscleroza. (La fel de eficient pot fi absorbite ca cele din lapte de vacã.Pulpa de soia – Okara Este alimentul din soia cu nivelul cel mai scãzut de calorii putând fi folosit ca element de bazã la foarte multe reþete. cercetãtorii din întreaga lume au început studii aprofundate. ajutã la limitarea cantitãþii de alimente consumate. adepþilor alimentaþiei naturiste. vegetarienilor. celor care urmãresc o viaþã sãnãtoasã. Atenþia deosebitã care a fost acordatã acestei leguminoase provine din faptul cã s-a observat statistic cã anumite populaþii asiatice care o consumã din belºug. Sunt ideale pentru cei care doresc sã-ºi menþinã greutatea corporalã constantã. ajutã ºi la construirea proteinelor în corp. sportivilor. Astfel. C. regenerarea pielii ºi creºtere. precum lizina. soia are în plus niºte substanþe speciale. pentru a vedea care este secretul acestei plante. Pornind de la aceste date. se confruntã într-o mãsurã mult mai micã cu boli cum ar fi cancerul. Soia conþine cei 10 aminoacizi care sunt necesari pentru componenþa proteinei. senilitatea.. • “Carnea” de soia protejeazã vasele de sânge în timp ce grãsimile din carne sunt un inamic redutabil al acestora. care mãresc imunitatea. la boli cãrora medicina modernã nu le-a dat de capãt. Cercetãrile care au fost fãcute pânã în prezent au scos în evidenþã faptul cã pe lângã o bogatã colecþie de vitamine ºi minerale pe care le conþine. • Preparatele din soia pot fi folosite ca sursã de proteine în cura vegetarianã. sau din carnea de pasãre. în mare mãsurã. Numele provine din japonezã. însemnând „mult stimatã coajã”. accidentul vascular etc. iar acele produse care sunt sãþioase. ce conferã o anumitã protecþie. asigurã permeabilitatea ºi flexibilitatea vaselor de sânge.

colon. întrucât aceasta este foarte bogatã în calorii ºi nu conþine hidraþi de carbon. Studiile epidemiologice fãcute în Asia aratã cã atât cancerul de sân cât ºi cel de prostatã sunt mai rare în aceastã parte a globului ºi acest lucru s-ar datora tocmai consumului crescut de soia. “înfometând” astfel tumoarea ºi stopând dezvoltarea ei. Pentru fragilitate vascularã se recomandã consumul zilnic de alimente pe bazã de soia cât mai puþin procesatã. a tensiunii ºi la prevenirea formarii arterosclerozei. Despre aceºti compuºi se crede cã inhibã în cancer dezvoltarea a noi vase de sânge. În privinþa consumului de soia ca aliment. În urmã cu 20-30 de ani. un posibil efect protector al fitoestrogenilor faþã de cancerul de sân. deºi nu conþine zaharuri. aceste produse au un aport moderat de zinc. carnea perturbã grav metabolismul din cauza toxinelor. acest efect se datoreazã unor compuºi numiþi izoflavone. soia este un adevãrat prieten al sistemului cardiovascular. în tratarea sechelelor dupã accidente vasculare. Soia acþioneazã în acest sens la reducerea colesterolului. 18 . magneziu. • Conþine numeroase substanþe care pot proteja organismul împotriva cancerului. frecvenþa bolilor cardio-vasculare este scãzutã. numiþi izoflavonoizi. fier ºi seleniu. În þãrile în care produsele din soia fac parte în mod regulat din meniu. Preparatele din soia sunt foarte potrivite ºi pentru tratamentele dietetice. Alþi nutrienþi din compoziþia produselor din soia: pe lângã faptul cã reprezintã o sursã de proteine ºi calciu. Diabetul este o boalã de nutriþie ºi regimul alimentar joacã rol mai mult decât de cruþare sau protejare a stomacului sau intestinului. existã alte studii epidemiologice care susþin. Studiile observaþionale fãcute pe adventiºtii de ziua a ºaptea din California sugereazã de asemenea o legãturã favorabilã între consumul de leguminoase (inclusiv soia) ºi scãderea riscului de cancer de sân ºi prostatã. Mai mult. uter. de asemenea previn bolile de inimã. Boabele de soia au un nivel scãzut de glucide ºi nu conþin colesterol. Noile studii au arãtat cã. Preparatele din soia reduc riscul cancerului de sân în procent de 60% dacã sunt consumate încã din copilãrie. pentru diabetici. (Decesurile din cauza inimii sunt frecvente la diabetici). spre proprietãþile protectoare.proteinele din cereale ºi împreunã au un efect mai eficient decât cele de origine animalã. fiind de ajutor ºi în ischemia cardiacã. ºi a unor compuºi înrudiþi. medicii recomandau diabeticilor insulino-dependenþi sã consume cât mai multã carne. De fapt. sunt benefice în perioada de menopauzã ºi încetinesc/reduc pierderea de calciu. datele înclinã înspre efectele favorabile.

perioada de sângerare în timpul ciclului menstrual se reduce cu aproximativ 2 zile. care sunt foarte bogate în proteine ºi nu au în schimb toxicitatea produselor de origine animalã. hipermenoree . Combinând consumul de produse din soia cu o activitate fizicã regulatã puteþi ajuta la prevenirea osteoporozei. demenþa senilã. Produsele de soia. Soia are o acþiune estrogenã. sunt un excelent ajutor pentru stoparea procesului de pierdere a substanþei osoase. La femeile care consumã zilnic produse cu soia. o porþie de tofu contine aproximativ 20% din necesarul zilnic de calciu. Reduc riscul deranjurilor digestive datoritã conþinutului bogat de fibre. Conþinutul de calciu însã variazã în funcþie de metoda de obþinere a brânzei tofu. ajutã la buna funcþionare. Acestea. adicã produse cu soia. carnea agraveazã boala în loc sã o stabilizeze. • Boabele de soia conþin o moleculã asemãnãtoare estrogenului care se ataºeazã receptorilor de estrogen º ajutã la echilibrarea hormonalã! Astfel poate contribui la prevenirea sau diminuarea simptomelor menopauzei. Pentru diabetici soia este un adevãrat medicament.mare consumatoare de soia.Mai mult decât atât. În schimb conþine hidrat de carbon.adicã al intestinului gros. adãugate într-o digestie sãnãtoasã. • Soia ajutã la prevenirea osteoporozei. • Mâncãrurile din soia sunt gustoase ºi dau o energie specificã ce sporeºte buna dispoziþie ºi stimuleazã regenerarea Alzheimer. • Produsele din soia fermentate au efecte probiotice cu efect în menþinerea sãnãtãþii intestinelor. Experimentele medicale au constatat cã duce la scãderea nivelului de zahãr din sânge ºi creºte capacitatea celulelor de a absorbi glucoza.se recomandã consumul zilnic de soia în forme cât mai apropiate de cele naturale. au arãtat cã acest aliment protejeazã celulele nervoase. transpiraþii nocturne). Studii fãcute de medicii americani în statul Hawaii. În cazul celor care înlocuiesc laptele de vacã cu lapte de soia. reduc [riscul de] cancerul de colon . Produsele din soia au un conþinut bogat de calciu. nutriþioniºtii recomandã folosirea laptelui de soia ameliorat/fortificat cu calciu. la populaþia baºtinaºã . Soluþia: consumaþi carne vegetalã. a memoriei ºi a altor funcþii mentale. Conþinutul de calciu este de trei ori mai mic la tofu care a fost coagulat fãrã sãruri de calciu (nigari). În dereglãri ale ciclului menstrual. la vârste înaintate. pentru cã are foarte puþin amidon. estrogenul fiind hormonul care determinã asimilarea calciului ºi consolidarea oaselor. 19 . mai ales laptele ºi fãina. De exemplu. dispar simptome cum ar fi migrena sau crampele asociate menstrelor (când sunt tulburãri specifice debutului de menopauzã: bufeuri.

afirmã cã fitoestrogenul îmbunãtãþeste calitatea þesutului mamar ºi poate scãdea (cu cca 50%) riscul apariþiei cancerului de sân. În Japonia. susþine cã inhibitorul de proteinazã Bowman-Birk (IBB) din soia. susþin cã boabele de soia au calitatea de a ne proteja împotriva dezvoltãrii cancerului de prostatã ºi a celui mamar. de soia pe zi sunt mult mai ferite de cancer. a celui la sân ºi uterin. contra cancerului la colon. Asia. c) Adepþii acestei leguminoase. unde soia se consumã din belºug. d) Cercetãrile Universitãþii Chineze din Hong Kong în colaborare cu Universitatea din Manchester. doar 4% dintre femei au aceastã afecþiune. faþã de 42% în Marea Britanie. au o incidenþã a cancerului uterin ºi de sân cu pânã la 400% mai redusã decât compatrioatele lor care au emigrat în America sau în Europa ºi care au adoptat dieta de acolo. prezintã de asemeni niveluri mult mai ridicate de izoflavonoide (de genul genistein ºi daidzein) în comparaþie cu femeile din alte societãþi industrializate. urmãrind comportamentul celor douã izoflavonoide confirmã cã consumul de soia regulat ºi pe termen lung. Nivelul izoflavonoidelor din sânge a fost stabilit a fi de 110 ori mai mare în cazul japonezilor cu o incidenþã scãzutã a cancerului de prostatã.• Cercetãri: a) În Statele Unite. În þãrile asiatice. Lecitina din soia are posibile efecte benefice Lecitina este o substanþa naturalã ale crei efecte curative sunt puþin 20 . Femeile din Japonia ºi din China. reprezintã un alt compus anticancer cheie care poate suprima formarea tumorilor cu 71%. iaurtul de soia ºi tofu. unde consumul de soia este cel mai mare. Cele mai bogate surse de izoflavonoide sunt laptele din soia. decât în cazul finlandezilor. Femeile japoneze cu risc redus de dezvoltare al cancerului mamar. Un studiu recent al World Cancer Research Fund. mãreºte efectul de protecþie împotriva apariþiei ºi dezvoltãrii formelor de cancer. b) ªcoala de Medicinã din cadrul Universitãþii din Pennsylvania. Europa s-a confirmat faptul cã persoanele care consumã 50 gr. numãrul femeilor care suferã de cancer de sân este scãzut. în timp ce produsele mai mult procesate sunt sursa cea mai sãracã! • Preparatele din soia “sunt o alternativã salutatã” pentru oamenii care au o intoleranþã la lactozã sau sunt alergici la laptele tradiþional de origine animalã. Soia acþioneazã mai ales contra cancerului la prostatã.

cât ºi colina contribuie la arderea ºi descompunerea grãsimilor. persoanelor expuse stresului. de altfel 30% din greutatea materiei nervoase este reprezentatã de lecitinã. Atenþie! În cazul unor dureri articulare deosebit de intense (în dependenþã de schimbãrile atmosferice. Consumul sistematic de lecitinã permite celor suferinzi de artropatii sã-ºi desfãºoare activitãþile zilnice obiºnuite. Atât inozitolul. necunoscându-se efecte secundare. Este un excelent tonic pentru persoanele în vârstã. Principalele sale componente sunt colina ºi inozitolul. Cantitãþile crescute sunt lipsite de orice pericol. În combinaþie cu mierea de albine ajutã la intensificarea funcþiilor cerebrale. Împiedicã formarea plãcilor de aterom de pe pereþii arteriali ºi fortificã musculatura cardiacã. Se cunoaºte de multã vreme rolul lecitinei în activitatea nervoasã. persoanelor care prezintã probleme de memorie sau cãrora le-a scãzut capacitatea de concentrare. Consumul de lecitinã timp mai îndelungat poate încetini sau chiar opri dezvoltarea litiazei colesterolice. Asigurã o culoare sãnãtoasã a pielii ºi combate cãderea pãrului. contribuind astfel la eliminarea lor din organism. Reduce în mare mãsurã sau chiar eliminã durerile articulare. În acest sens este recomandat un consum suplimentar de lecitinã persoanelor ce desfãºoarã intensiv activitãþi intelectuale. previne apariþia diverselor eczeme. converteºte colesterolul ºi alte lipide în substanþe hidrosolubile. etc. Lecitina ajutã persoanelor sensibile la factorii de mediu. Datoritã efectelor sale asupra metabolismului lipidelor este recomandat ºi pentru sportivi. Accelereazã tranzitul intestinal ºi previne balonarea. contribuie la intensificarea capacitãþii de memorizare ºi are un uºor efect sedativ. împiedicând depunerea acestora în ficat.cunoscute. Sursa cea mai bunã de lecitinã este uleiul de soia sau laptele de soia. apatice. Consumul sistematic poate încetini sau chiar opri creºterea ori formarea litiazelor colesterolice din colecist. Inozitolul se gãseºte în proporþie mare în structura creierului. suplimentul de lecitinã stimulând metabolismul neuronului ºi accelerând transmiterea impulsului nervos. care ºi-au pierdut apetitul. de fapt fosfatidilcolina ºi fosfatidilinozitolul Colina care intrã în structura membranelor celulare ºi se întâlneºte sub formã combinatã cu diverse vitamine. Lecitina reduce nivelul sanguin al colesterolului. 21 . Este indispensabilã ºi pentru ameliorarea durerilor articulare ale sportivilor. de exemplu) se poate consuma mai des decât cea obiºnuitã.

fripturã. prãjiturã. tulburãri funcþionale cauzate de consumul de soia. • Proteina de soia pãstreazã amidonul ºi întãreºte repede alimentele. iaurt. pâine. kefir. riscuri. putând fi astfel aromatizatã cu orice gust sau aromã. E mai uºor digerabil decât laptele de origine animalã. • Laptele de soia poate fi folosit la înlocuirea totalã a laptelui de vacã. acid uric. salam. cum ar fi spre exemplu: diferite varietãþi de brânzã. • Brânza de soia are avantajul cã e lipsitã de gust. • Fãina de soia îmbunãtãþeºte pãstrarea produselor de panificaþie. sãnãtoase ºi pe toate gusturile. reumatism. etc. tensiune. diverse creme. • Pentru diete cu restricþii de sare. ciocolatã. piftele ºi multe altele. colesterol redus. Soluþii pentru deranjuri la consumul de soia E vorba de efecte adverse. (Creme de fructe. • Sosul de soia e condimentul ideal pentru cã scoate în evidenþã gustul mâncãrii. chiftele. sosuri. 22 . adãugând lapte de soia putem folosi mai puþine ouã. aºa cum susþin anumite grupãri. pateu. probleme de rinichi. coaja devine mai frumoasã ºi mai coloratã. alimentele pe bazã de soia pot fi folosite cu încredere. Existã însã ºi soia modificatã genetic. drob.Alte întrebuinþãri ºi avantaje ale alimentelor din soia • Din laptele de soia se poate prepara un numãr variat de reþete delicioase. S-a dovedit din punct de vedere ºtiinþific cã modificãrile genetice ale plantei nu au nici un efect negativ. mici.) • Laptele de soia poate înlocui ouãle. a culorii. piatrã de rinichi. Este baza idealã pentru uleiuri aromatizate. a coacerii. • Este un aliment necesar în dieta bolnavilor hepatici. • Produsele din soia reprezintã o parte importantã din dieta asiaticilor. budincã. • Nu în ultimul rând este un aliment mult mai economic ºi mai ieftin decât carnea sau laptele de vacã. maionezã. supã. • Absenþa gustului în cazul uleiului de soia reprezintã un avantaj deoarece permite altor gusturi ºi arome sã se facã simþite. probleme arteriale. fiind cunoscut faptul cã aceste produse joacã un rol principal în prevenirea unor boli. Albuºul se bate mai uºor folosind lapte de soia. îngheþatã. sarmale.

dermatitã atipicã. putându-se servi împreunã cu cereale integrale sau carne slabã. conform piramidei alimentaþiei. dar nu semnificative în ce priveºte. izoflavonele administrate ca extracte sau suplimenþi concentraþi. Existã o singurã soluþie: sã nu consume produsele care provoacã alergii. de exemplu. Din acest motiv. fructe. febrã. laptele de soia.75 g . conjunctivitã. De fapt. natto prafuri ºi pilule din extract de soia. dar este chiar recomandat din cauza beneficiilor dovedite. mâncãrimi. Intoleranþa la soia poate apãrea dupã 48 de ore de la consumarea ei ºi se poate recunoaºte dupã simptome precum: acnee. carne.Fibre alimentare: 1. miso. • Modalitãþi prin care pot fi eliminate efectele nedorite ale produselor din soia: a) Nu concentratele proteice sunt rele în sine. eczeme. putem spune cã soia împreunã cu celelalte alimente proteice în a cãror grupã intrã ºi ea. Produsele din soia pot fi folosite în zilele de post. De remarcat faptul cã frecvenþa cu care apare intoleranþa este relativ micã ºi nu se datoreazã soiei în sine. c) Se recomandã un consum moderat de soia. În acest caz. tempeh. Consumul zilnic în cantitate moderatã nu numai cã este lipsit de riscuri.81 gr. FDA ºi Asociaþia Dieteticã Americanã recomandã consumul de soia nu consumul componentelor extrase din soia ºi opteazã pentru produsele mai puþin procesate precum tofu. Existã riscuri reale.Grãsimi (lipide): 1. . corpul neavând timp sã dezvolte anticorpi. respiraþie dificilã.Proteine: 2.Glucide: 1. diaree. ci felului în care reacþioneazã organismul cuiva. Analiza la 100 ml lapte de soia preparat cu Soia-lakt Programul de analizã indicã pentru 100 gr. Trebuie sã ºtiþi cã alergia nu apare odatã cu prima utilizare a acestor produse. trebuie consumatã de 2-3 ori (porþii)/zi. etc. Problema se aflã în organismul persoanei în cauzã. Unele persoane au acest tip de alergie la gluten. (IMPORTANT) 23 . hipotensiune.3 gr.91 gr. boabe de soia preparate cu blenderul Soia-lakt urmãtoarea compoziþie: .• Consumul de produse din soia poate cauza ºi reacþii alergice. colitã. ci folosirea lor în cantitãþi prea mari. corpul percepe soia ca fiind dãunãtoare ºi produce substanþe pentru a se apãra. stãri de vomã. . Excesul de concentrate proteice cauzeazã probleme cu precãdere la sportivii vegetarieni care vor sã-ºi creascã masa muscularã. lapte.

Boabele de soia conþin urmãtoarele valori în % Proteine: 36.Fier: 0./100g Grãsimi vegetale: 20 gr.03 mg B2 = 0.Zinc: 0.7 mg/100 g 24 . vit B1 ºi B2 sunt similare.1% la boabele uscate fierte. ºi la 3% la boabele uscate crude.16 mg Vitamina B2: 0.5 mg B1 = 0.58 mg .23 mg .87 mg/100 g Fier: 15.08 mg Vitamina A 3 ER + carotenoizi 3ER ER = Echivalenþi retinol Vitamina D: 0 Vitamina B1: 0.95 mg/100 g Vitamina: B1 0.Mangan: 0.13 mg B2 = 0. Conþinutul a 100 g boabe de soia exprimat în grame Proteine: 40 gr.3%). Reziduuri minerale la cel mult la 2./100g Lecitinã: 2 mg/100g Calorii: 416 Kcal/100g Colesterol: 0 Minerale ºi vitamine: Magneziu: 242 mg/100 g Calciu: 260 mg/100 g Vitamina: E 1. Grãsimi: (20%) Apã: (10%) Celulozã: (9.5% /100g.Calciu: 4 mg Vitamine în 100g lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt A = 217 mg D = 2.Potasiu: (Kaliu): 141 mg ..17 mg .07 mg Laptele de vacã A = 140 mg D = 44 mg B1 = 0.17 mg 1 Microgram de Vitamina D.

3 12.(5804. pentru a nu avea senzaþia de subnutriþie.1 (500) 2.1 980) 8.3 (7001500) 16. sau pentru a calcula alimentaþia necesarã pentru controlul greutãþii corporale (slãbire).3 1500) 6.(700liber (8 ore) 6. Necesarul de energie consumabilã pentru un bãrbat de 65 kg în decurs de 24 ore Muncã Muncã Muncã Muncã ex-trem uºoarã moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 48 (1100) 5.3 (2700) gie în general 3.1 980) 4.5 (3000) 25 .4.(5804.2 (1000) 5.0-6.9 (1400) 7.1 (500) 2.8 (420) 1.(580.(580.5 (1800) 1. sau lipsa vitaminelor necesare.8 (420) Muncã Muncã Muncã ex-trem moderatã foarte activã de activã MJ (kcal) MJ (kcal) MJ (kcal) 4.8 (420) Muncã (8 ore) Odihnã la pat (8 ore) Activitãþi timp liber (8 ore) Consum energie în general 2.8 (1400) 8.2 (2200) 10.0.(700.0.1 980) 4.2.4. de asemenea.3.3.0 (1900) 10.3 1500) Consum ener.7 1500) (3500) (4000) Necesarul de energie consumabilã pentru o femeie de 55 kg în decurs de 24 ore Muncã uºoarã MJ (kcal) 3.Tabel cu valoarea nutritivã a alimentelor În tabelele urmãtoare se poate urmãri nivelul de calorii ºi valori alimentare pentru a vã verifica echilibrul corporal sau dieta vegetarianã.06.8 (420) 1.5 (3000) 14.4.9 (2600) 2.1 980) 12.4.3 (800) 1.4 (2000) 9.1 (500) Muncã (8 ore) Odihnã la pat 2. în cazul unor perioade de post se poate verifica valoarea alimentaþiei ºi se poate compara cu perioadele de alimentatie obiºnuitã.0 (2400) 2.2.1 (500) (8 ore) Activitãþi timp 3.6 (700.11.

0 170 82.0 1.8 8.6 76.0 9.0 67.0 1.0 9.8 1.0 5.0 14.0 92.3 53.5 41.0 73.8 64.9 0.1 8.3 73.6 3.0 53.2 0.3 10.8 0.0 13.4 15.izolat Fulgi de ovãz Pesmet Pâine albã Pâine semialbã Pâine semialbã cu cartofi Pâine graham Pâine de secarã Pâine nesãratã Pâine cu soia Tofu cu Soia-lakt Tofu la cuptor sau din comerþ 1600 1423 1090 1431 1443 1452 1443 1439 1573 1402 1656 1573 1431 1092 1075 958 1109 1067 1289 970 1935 1095 380 340 260 342 345 347 345 344 376 335 372 376 342 261 257 229 265 255 308 230 25.4 70.4 10.0 3.3 47.8 26.0 14.5 9.0 0.0 10.8 6.0 93.8 1.5 52.1 55.Valoarea nutritivã a alimentelor Alimentul 100 g Valoare energeticã kJ (kcal) Proteine g Grãsimi g Glucide g Cereale ºi produse din cereale Grâu încolþit Pãsat de grâu Tãrâþe de grâu Fãinã integralã de grâu Fãinã albã de grâu Fãinã de mãlai Orez curãþat Fãinã de secarã Paste fãinoase Gluten (fãinã de soia extrudatã) Proteine de soia .3 1.2 77.6 54.0 0.0 13.5 54.2 10.5 73.1 1.4 70.1 0.0 9.0 10.4 40.8 0.1 45.6 8.8 1.4 15.0 141 121 26 .1 12.

gras Smântânã Unt Kas îndesat Ou 1 buc = 40 g fãrã coajã 250 268 723 3026 1568 276 60 64 173 724 375 66 3.6 4. gâscã Ficat de gâscã Curcan Cãprioarã Porcine gras Porcine slab Mistreþ Hering Crap 812 502 460 531 1590 1891 708 427 1640 602 460 1063 418 194 120 110 127 380 452 169 102 392 144 110 254 100 19.0 99.4 26.4 0.0 29.7 84.9 37.1 4.0 0.5 0.0 40. dovleac 2925 3736 3757 3180 3757 699 893 898 760 898 4.5 20.5 3.5 0.0 16.5 50.2 16.6 13.0 99.8 99.8 0.3 27 .5 20.4 1.3 0.4 - Lactate Lapte de vacã Joghurt.4 0.2 0.4 0.5 1.4 3.3 0.0 80.7 19. kefir .4 21.1 0.1 20.2 0.8 14.5 20.3 0.0 22.3 21.5 1.4 0.5 16.9 0.5 2. lapte bãtut.5 75.4 0.0 12.5 21.0 3.8 4.8 5.7 4. 35. albã Unsoare de gâscã Unsoare de porc Margarinã (de plante) Ulei de floarea soarelui.5 3.6 3.Cãrnuri Oaie Vitã Pui Gãinã Raþã.8 0.2 0.0 6.6 4.8 2.2 9.1 Grãsimi Slãninã crudã.5 0.

3 1.4 2.7 23.5 1.5 0.2 1.3 0.0 6.1 6. pãstãioase.0 24.0 1.3 0.6 20.4 0.1 1.3 6.4 0.3 1.1 2. ciuperci.0 5.1 1.7 14.3 0.8 8.9 20.7 0.1 4. fructe.2 0.4 2.0 3.1 0.2 0.2 0.0 6.1 0.3 0.5 1.0 1.9 0.4 1.1 26.4 1.5 51.1 0.1 0.3 5.2 0.6 1.0 1. lemnoase Cartofi Sfeclã roºie Salatã Gulie Konopidã Varzã cãpãþânã ºi roºie Varzã de varã Porumb fiert Roºii Pãtrunjel rãdãcinã Pãtrunjel verdeaþã Morcovi Dovlecei Castraveþi Ceapã roºie Þelinã rãdãcinã Fasole verde Mazãre verde Ardei crud Fasole uscatã Linte uscatã Fãinã de soia Fãinã de soia degresatã Ciupercã de câmp Ciup.9 2. Pleurotus Mere Ionatane Banana Lãmâie Grapefruit Caise 385 126 67 159 121 130 272 531 92 121 251 146 126 46 163 121 167 368 84 1310 1393 1858 1331 163 175 126 431 105 146 192 92 30 16 38 29 31 65 127 22 29 60 35 30 11 39 29 40 88 20 313 333 444 318 39 42 30 103 25 35 46 2.2 21.Albuº de ou 1 buc = 24 g 59 14 3.9 3.6 4.2 0.2 Zarzavaturi.1 1.2 1.7 8.5 0.0 54.4 0.8 14.0 41.9 9.2 4.9 0.7 1.0 5.2 0.2 0.6 7.1 0.4 0.1 53.2 10.0 7.6 0.8 3.6 0.4 1.0 1.3 7.0 24.9 26.2 28 .4 0.6 5.0 0.9 1.1 0.9 5.2 1.2 2.

6 26.3 0.4 1.5 18.3 6.6 2.8 0.6 29 .5 0.2 0.5 9.8 27.3 0.7 57.0 11.7 0.5 6.6 33.1 0.0 11.4 13.7 14.Piersici Pere Mandarine Portocale Zmeurã Prune bistriþene Struguri Pepene galben Pepene verde Cireºe Viºine Mãcieºe Stafide Nuci Arahide Castane Migdale Mac Alune de pãdure Seminþe de dovleac ºi floarea soarelui 167 209 184 167 117 238 318 163 121 255 213 209 1201 2740 2560 700 2630 2250 2900 2662 40 50 44 40 28 57 76 39 29 61 51 50 286 654 610 167 327 537 691 636 0.9 0.3 0.4 0.8 8.8 0.5 5.2 63.6 1.7 4.4 0.5 52.5 0.5 15.7 0.7 1.5 14.8 3.7 0.5 0.8 0.0 8.8 23.0 65.2 0.0 47.0 9.7 3.0 9.6 20.7 32.0 12.6 6.2 1.5 51.9 8.1 18.2 38.6 0.

Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette 30 . cocos) Soia Conþinutul de colesterol în mg 28 143 187 140-170 126 93 200 262 116 98 190 3000 30 70 280 102 34 105 0 0 Sursa: „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr. arahide. alune.100 g Lapte Unsoare de porc Unt Caº Suncã Carne de gãinã Ficat de gãinã Ficat de vitã Carne de vitã Carne de porc Sânge Creier Peºte Conservã de vitã Ouã Friºcã (30% grãsime) Smântânã 10% grãsime Caº 30-45% grãsime Lemnoase (nuci.Conþinutul de colesterol la cîteva alimente exprimat în mg Alimentul .

Partea a II-a “Nu e meºteºug a gãti mâncare. ci e meºteºug a o potrivi” proverb francez 31 .

32 . are aditivi. motiv pentru care se schimbã valoarea produsului ºi gustul ºi astfel nu vã ies reþetele care sunt bazate pe laptele de soia crudã! 3 Boabele de soia se usucã ºi se pãstreazã asemenea boabelor de fasole la loc rece ºi uscat. sunt vegetariene. deºi probabil veþi avea ºi preparate din alte cereale sau fructe (cu coajã tare).SFATURI UTILE LA PREPARAREA REÞETELOR 3 Soia înmuiatã: 10 g boabe de soia. Puneþi capacul borcanului ºi pãstraþi în frigider pânã când aveþi nevoie sã folosiþi la diferite reþete de soia. 3 Pentru reþetele în care se foloseºte lapte de soia se menþioneazã folosirea laptelui crud rezultat prin procesarea cu aparatul Soia-lakt la care se anexeazã aceastã carte. dar puþine dintre ele conþin ºi recomandãri pentru ovo-lacto-vegetarieni. Untul se poate înlocui cu unt de cocos sau margarinã. deoarece acel preparat este condimentat. am menþionat dupã titlul reþetei ºi elementul de bazã din categoria produselor de soia rezultate din blenderul de Soia-lakt: lapte de soia. 3 Majoritatea reþetelor se bazeazã pe preparate din soia (cea mai frecvent folositã ºi cea mai bogatã în vitamine). 3 O canã de pulpã corespunde la o porþie de pulpã rezultat din procesul unei preparãri cu aparatul Soia-lakt. 3 Reþetele de faþã. A nu se confunda sau folosi laptele de soia care se gãseºte îmbuteliat în comerþ. 3 Pentru a uºura cãutarea unor reþete cu ingredientele pe care probabil le aveþi deja. îndulcitori ºi arome. Okara/pulpã de soia ºi Tofu. în marea lor majoritate. Puneþi soia într-un borcan de 2 kg cu suficientã apã rece pentru a umple borcanul.

pentru cã au un conþinut mic de vitamine ºi au concentrat ridicat de sare ºi zahãr. 3 Reþetele din carte în general se referã la porþii de patru personae cu puþine excepþii care sunt de porþii de 1 persoanã. 3 La cantitãþile date. 200 gr. smântânã de exemplu este echivalent ca volum cu 1 pahar. Astfel nu mai poate fi folosit numai fiert în supe sau fript. ¼ un sfert etc. De asemenea. 3 Dacã mâncarea cu soia se rãceºte. aproximativ 1 sãptãmânã. (ex. Laptele de soia este laptele bucãtãriei viitoare! 3 În cazul coajei de lãmâie sau de portocale recomandãm fructele bio. dacã e cu putinþã. laptele de soia. ar fi ½ pahar. la fripturi sau chifteluþe. 3 Pentru a avea un gust plãcut. nu mai este la fel de fragedã 33 . soia trebuie condimentatã mai mult decât carnea. pireu de cartofi. 100 gr. 3 Fructele tratate deja termic sau compoturile. Tofu ºi ocara se pãstreazã în vid de apã la frigider. la toate reþetele de gãtit. Laptele de soia la frigider pãstrat mai mult de 5 zile nu se mai recomandã a fi folosit.3 Preparatele din soia nu se recomandã pentru pãstrare pe perioade lungi de timp. 3 Puteþi folosi în loc de laptele de vacã obiºnuit. se foloseºte mai mult usturoi decât în mod obiºnuit. semnul ½ reprezintã o jumãtate de cantitate. pentru cã sunt mai sensibile la temperaturã ºi uºor se ard. etc) Are aceleaºi caracteristici/comportament. adicã cele netratate cu chimicale. spanac. 3 Alimentele vegetariene la tratãrile termice sã nu dãm la foc atât de puternic ca la alimentele cãrnoase. Tofu nu se pune la congelator deoarece îºi schimbã culoarea ºi devine cãrnoasã. sã nu le întrebuinþãm la preparatele cu soia.

este obþinut din uleiul boabelor de soia ºi nu conþine colesterol. .seamãnã mai degrabã cu parizerul ºi este bogat condimentat. drob.în comerþ se gãseºte în variantã îndulcitã. . musaca. . . 34 . .au în compoziþie lapte.Carne vegetalã în sos tomat . cu ciuperci sau alte arome.se preparã diverse mâncãruri cum ar fi tocãniþa de post.picant. .Ulei pur vegetal din soia . ulei ºi fãinã de soia. de aceea este preferabil sã se gãteascã doar cantitatea care se consumã la o singurã masã.Lapte de soia . zahãr ºi caramel. chimen).Tofu (brânza de soia) .este un fel de tocãniþã la conservã. chiftele.Crochete vegetale în sos tomat .Salam vegetal .sunt preparate din brânzã de soia.Soia cuburi .Pateu vegetal . . . gluten de grâu ºi nucã mãcinatã. Poate fi consumatã ºi cu paste fãinoase.Crochete vegetale dulci .se prezintã în mai multe sortimente: natur.Soia granule .se foloseºte în loc de carne tocatã la sarmale.ºi gustoasã. cu sare sau cu alte condimente (mãrar. este mult mai uºor digerabil decât pateul din carne. 3 Produsele de soia care se gãsesc în magazine sunt: . .

SANDVICIURI. PIZZA 35 . ALUATURI.PÂINE.

margarinã sau ulei. 1½ linguriþã sare. Mod de preparare: Se pun toate ingredientele. 1 lingurã sos sau bazã de soia. fãinã integralã. Franzelã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti pulpã de soia. Cu puþinã fãinã se întinde subþire. Se coace la 150o C. Biscuiþi din orz cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 2/3 cãni fãinã de orz. Se adaugã la celelalte ingrediente ºi se toarnã într-o formã de pâine. Batoane cu tofu Timp de preparare: 30 minute Din coca asemãnãtoare cu pizza cu tofu. Mod de preparare: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. uleiul. 1 lingurã drojdie. 3. pentru ungerea platoului . 36 . baza de soia ºi oul.(reþeta 6) Ingrediente: 200 gr. 1 linguriþã salvie. tofu.1. se taie fâºii de 1 cm lãþime. Se coace la 170° C pânã se rumenesc frumos (aprox. 3 linguri ulei de mãsline.fãinã cu tãrâþe. Cu o lingurã mare se ia ºi se pune în forme tapetate. 1 ceaºcã orez sau ovãz. 2 cepe. 1 praf de copt. Una din urmãtoarele: chimen / borº / mac / susan. cu excepþia fãinii. Se frãmântã timp de aproximativ 1 minut. în blender ºi se macinã mãrunt. Se poate fierbe sub presiune timp de 1 orã. ½ canã pulpã de soia. 4 ceºti apã. de 2-3 mm. Se rãstoarnã în castron ºi se adaugã fãinã. 2 ceºti piure de tomate. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. 1½ canã apã. 20-30 minute). Se presarã cu chimen/boia/mac/susan ºi bucãþele de mãsline. apoi se mixeazã pânã devine o pastã finã. 2. ½ linguriþã sare. Pentru întindere . 100 gr. 1 ou. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc unde se toarnã tofu. Mod de preparare: Se pune pulpã de soia în blender cu apã ºi ceapã. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului.

Rezultã 4-6 porþii. ceapã (tocatã mãrunt) . 1 lingurã sos sau bazã de soia (vezi reþetele123.2 cãni. în forme de napolitane. 3 linguri ulei de mãsline. Mod de preparare: Se înãbuºã ceapa ºi þelina cu laptele de soia timp de 5 minute într-o cratiþã.4 cãþei. 5. vegeta naturalã . 100 gr.3 linguri. þelinã .1 linguriþã. Pentru umpluturã: 300 gr. 10 37 .1 ½ canã. 1½ ceºti fulgi de ovãz. Se modeleazã coca sub formã de rulou ºi se taie în fragmente cu grosimea de 1 cm. usturoi (pisat) . sare vrac . tofu.1 canã. suc de roºii . Se serveºte cu mult pãtrunjel verde.margarinã sau ulei. 2 cepe mari. la 180o C. 125. Napolitanã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2¼ ceºti apã. fulgi de ovãz (fierþi) . 1 praf de copt. ½ linguriþã sare. Variaþie: Aluatul se poate îndulci cu stafide tãiate fin. 6. Se pun fragmentele într-un vas de yena sau într-un vas de lut ºi se dau la cuptor 20 minute. 126). lapte de soia . Pentru întindere se foloseºte fãinã cu tãrâþe. 2 ciorchini de usturoi.1 linguriþã. 4 linguri ulei.2 linguri.½ canã. Se amestecã toate ingredientele. 121. orez (fiert) . Se bagã în cuptor circa 12 minute. Hamburger de Tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Brânza de soia (tofu) . fãinã integralã. Mod de preparare: Toate ingredientele se prelucreazã cu mixerul pentru a forma un aluat. boia dulce . 2 linguri bazã de soia. tofu.½ canã. Pizza cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pentru 1 blat de pizza cu diametru de 30 cm: 200 gr. iar pentru ungerea platoului . 10 boabe de mãsline uscate. 1 ou.1 lingurã.1 canã. 1 ceaºcã pulpã de soia. nucã (mãcinatã) . apoi se frãmântã pânã se omogenizeazã. 4.

Se toarnã în forma în care este foaia ºi se lasã sã se coacã încã 30 de minute la 180°C. 1 ceaºcã susan mãcinat. Sosul de soia se amestecã cu uleiul din vas ºi se toarnã peste tofu. maionezã de tofu. Se aranjeazã în mod uniform feliile de tofu apoi se toarnã peste ele toatã umplutura rãmasã. Se pune fãina pe scândura de frãmântat ºi se face o gropiþã în mijloc. baza de soia ºi oul. pânã se înmoaie. sare. 1 lingurã sare. Deasupra se macinã puþinã boia. 2 roºii. 7. linte. Se taie mãrunt frunzele de busuioc ºi se presarã peste tofu. Sandvici cu maionezã de tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: clãtite groase din soia. Se întinde o foaie de ½ cm grosime ºi se aºazã într-o formã. Deasupra se aºazã cerculeþele de ceapã. 500 gr. dupã care se adaugã tofu. Se scot sâmburii din mãsline ºi se taie în bucãþi dure. 2 cepe. Se coace la nivelul cel mai jos de coacere al cuptorului. apoi la 105° C. 1 vârf de cuþit piper. apoi se fierb cu roºii ºi verdeaþã. verdeaþã. Din exterior spre interior se începe ºi se frãmântã o cocã finã. Pentru umpluturã: Ceapa tãiatã în fâºii lungi se opãreºte în puþin ulei. Se rumenesc cepele în puþinã apã ºi sos de soia. Mod de preparare: Pentru blat: Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi se zdrobeºte tofu cu furculiþa. Se serveºte cu salatã proaspãtã. Peste blatul copt deja se vor pune ºi felii de roºii cu puþinã boia. Din ingredientele 1 se frãmântã un aluat. 1 ceaºcã apã caldã (sau mai puþinã). uleiul.frunze de busuioc proaspete sau uscate. fiartã. Se coace la foc potrivit în poziþia cea mai de sus din cuptor. Ingrediente 2 (garniturã cu linte): 300 gr. Cu puþinã fãinã se întinde sub formã de blat pentru pizza ºi se aºazã pe un platou uns. crenguþe de 38 . mai întâi la 115° C. Se taie tofu în fâºii de 3 cm grosime ºi se aºazã într-o farfurie adâncã. Se coace câte 5 minute. roºii. 8. Se adaugã lintea. 25 ml sos de soia cu 25 ml apã. Plãcintã de linte cu sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente 1 (pentru cocã): 3 ceºti fãinã de grâu.

300 gr. apã . 2 ouã sau / 3 cartofi rãzãluiþi.1 canã.1 linguriþã. Se adaugã germeni de lucernã ºi picãturi de suc de lãmâie. Sandvici cu avocado. ceapã. avocado. ceapã ºi morcovi. dovlecei. mãsline. 2 linguri gluten (fãinã de soia). o felie subþire de tofu. pe o masã sau un platou. 9. Se lasã la uscat o orã. mãsline. Se amestecã toate ingredientele ca sã devinã o cocã tare. 10. dovlecei. Se ruleazã clãtita ºi se mãnâncã în loc de sandvici. ½ canã ulei.½ canã. o felie de roºie. mãrar. Se obþine o pastã finã. 2 linguriþe sare. cu tofu ºi sos de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 lingurã pastã de avocado. 11. sare . germeni de lucernã. Mod de preparare: Se întinde din abundenþã pastã de avocado pe o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Tort din ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 300 gr. o felie de pâine din grâu integral prãjitã. Se aºazã la soare sau la 90o C în cuptor pânã se usucã complet. 100 gr. Se pun felii subþiri de roºii. caº de vacã rãzãluit 39 . fãinã integralã. pulpã de soia (okara). 1 linguriþã (micã) delikat. 2 linguri seminþe de chimen. Mod de preparare: Se întinde puþinã maionezã pe clãtite. sos de soia. Se taie în fâºii subþiri. Mod de preparare: Se fierbe pulpa timp de 15 minute în apã ºi se mixeazã în blender. castravete. Se pãstreazã în loc uscat sau la frigider. Se pune deasupra o felie subþire de tofu care a fost în prealabil înmuiat în sos de soia ºi o felie de roºie. roºii. Tãiþei din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ceapã.1½ canã. ¼ l apã mineralã carbogazoasã. avocado.pãtrunjel. castravete. Se ruleazã cât de subþire se poate. morcovi. pânã la prepararea sa finalã prin fierbere. fãinã integralã de grâu . Se orneazã cu frunze de pãtrunjel. Se pune în cuptor ºi se coace pânã se încãlzeºte tofu. frunze de pãtrunjel.

apoi se toarnã coca în mod uniform. 50 gr. 2-3 roºii. În afarã de ulei ºi de ceapã.12 jumãtãþi miez de nucã. se rãzuiesc morcovii ºi se opãreºte totul timp de 5 minute la foc mic. Mod de preparare: Se taie ceapa/prazul mãrunt. Se amestecã fãina integralã cu praful de copt ºi condimentele. ceapã/ praz. 1½ ceaºcã mãlai. pulpã de soia.) Cu ajutorul unei farfurii plate se întoarce coca ºi se frige ºi pe cealaltã parte. Coca se pune în formã unsã ºi se ornamenteazã deasupra cu nuci. Mod de preparare: Se usucã pulpa de soia la foc mic pârlind-o puþin ºi mestecând continuu circa 5 minute. precum ºi smântâna cu baza de soia ºi cu ouãle. 1 linguriþã miere. 100 gr.ºi felii de roºii pentru ornamentat. 2 linguri unt. 1 cutie de porumb fiert. morcovi. Pentru ornament . Se bate spumã albuºul de ou care se adaugã la zarzavaturile opãrite ºi la amestecul de fãinã. fãinã integralã (cu tãrâþe). restul ingredientelor se mãrunþesc ºi se amestecã. Ingrediente: 200 gr. brânzã de vacã. 1 linguriþã praf de copt. 40 . (Sã avem grijã ca aburii sã nu scape din vidul de sub capac. Se pune uleiul într-o tigaie cu capac ºi se înfierbântã dupã care se presarã ceapa. 1 lingurã unt/margarinã. 5 ouã. Se taie ca tortul. se adaugã la ceapã/praz ºi se mai prãjeºte încã 5 minute. 12. 150 gr. Se macinã chimenul ºi se amestecã cu fãina integralã. ½ linguriþã sare. 13. 1 linguriþã vegeta. Tort din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Pentru un tort cu diametrul de 25 cm. 300 gr. Turte de mãlai cu lapte de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 ceaºcã lapte de soia. Se coace 30 de minute în cuptor obiºnuit la 190o C. Se menþine totul acoperit timp de 10 minute. sau în cuptor ventilat cu aer fierbinte la 150o C. 1 lingurã bazã de soia. Se macinã nucile dur împreunã cu pulpa de soia. 1 linguriþã sare. 1 canã smântânã. sau cu felii de roºii ºi caº.

Mod de preparare: Se dã în clocot laptele de soia. Se coc timp de 12 minute sau pânã când nu mai ies aburi. 3 ceºti apã. sare.(rãmas dupã procesarea laptelui de nucã) ½ ceaºcã pulpã de soia. Dacã compoziþia este prea groasã. Se adaugã mierea ºi se amestecã cu: mãlai. Se pot pãstra la congelator ºi se reîncãlzesc în cuptor sau în aparatul de prãjit pâine. fãinã integralã de grâu. Se pune în tigaia de teflon sub formã de turte care se rumenesc pe ambele pãrþi. Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 2 ceºti de apã. 1 linguriþã sare. Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 ceºti de apã. ¾ ceaºcã fãinã integralã de grâu. 2 linguriþe vanilie. vanilia. sare. porumb fiert. 5 curmale. ½ ceaºcã miez de nucã. se mai adaugã apã ºi se amestecã în mixer înainte de a o turna pentru urmãtoarele vafe. apoi se toarnã din compoziþie. Se amestecã toate ingredientele. 41 . Se adaugã la acest amestec urmãtoarele ingrediente: fulgi de ovãz. Se unge grãtarul pentru vafe. ¾ ceaºcã fãinã de porumb sau de mei. o ceaºcã pulpã de soia. Se servesc fierbinþi. 14. miezul de nucã. 2 ceºti cu fulgi de ovãz. fãinã de porumb sau de mei. curmalele.

42 .

UMPLUTURI SÃRATE. CREME DULCI 43 .MAIONEZE. PATEURI. CREME SÃRATE.

Mod de preparare: tofu se zdrobeºte (se rade) ºi se amestecã cu boiaua. Se potriveºte de sare. 400 g orez. amestecând mereu pentru a nu se prinde de fundul vasului. ciuperci. o ceapã micã. 1 þelinã. morcovii ºi þelina se dau prin rãzãtoare. 16. Ardei umpluþi cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. Mod de preparare: 1. se ia de pe foc ºi se pune sare ºi verdeaþã tocatã mãrunt.5 kg de cartofi se curãþã. Se cãlesc toate în puþinã apã cu vegeta naturalã. maionezã. ceapa tocatã mãrunt. se taie în douã (pe lungime). Ardei umpluþi cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 orã Ingrediente: 2 cepe. tofu. ardeiul tocat cubuleþe mici. Orezul se spalã ºi se scurge. Se adaugã bulion sau 2 roºii decojite ºi se fierbe totul pânã se formeazã un sos. bulion. apoi se adaugã la legumele fierte împreunã cu pulpa de soia. ºi alte legume. dupã plãcerea fiecãruia. mãrarul tocat fin. vegeta naturalã. ½ linguriþã boia de ardei dulce. 500 gr. Umplutura se face din pulpã de soia cu vegeta naturalã ºi puþinã 44 . aprox. mãrar verde. boia de ardei dulce. 17. sare. Se mai poate adãuga. Se orneazã cu mãsline ºi pãtrunjel verde (4 porþii). 2 cepe.15. 2 cãni pulpã de soia. Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 2 kg cartofi fierþi în coajã. Pentru ca compoziþia sã nu se desfacã se adaugã fãinã de mei ºi se amestecã pentru omogenizare.5 kg cartofi se scobesc astfel încât sã rãmânã un perete destul de gros pentru a nu se rupe. 2 linguri fãinã de mei. 4 ardei (potriviþi pentru umplut). mãsline ºi frunze de pãtrunjel pentru ornat. Cu aceastã compoziþie se umplu ardeii care se pun la fiert în apa cu bulion. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt. 0. se curãþã de seminþe ºi se umplu cu pasta obþinutã din amestecul de mai sus. se taie în lungime ºi se fierb cu resturile scobite din cartofi. Ardeii se spalã bine. 2 morcovi. 1 canã pulpã de soia. ardei tocat. 1 kg ardei.

iar dacã este mai consistentã se pune pe un platou ºi se aºazã cartofii peste ea. 1 lingurã ulei. Amestecul se pune în jumãtãþile de cartofi. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã. Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 18. 1 vârf de cuþit piper mãcinat proaspãt. Aceasta se taie mãrunt ºi se adaugã la sfârºit împreunã cu pãtrunjelul sau cu mãrarul. Gustul este mai fin dacã se preparã totul într-un mixer. 2 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Pentru a obþine un gust mai fin se mixeazã totul dupã care se þine la frigider cel mult 5 zile. 1 lingurã ulei. cu atât soia va fi mai gustoasã). se toarnã peste cartofi. 250 gr. 1 lingurã vegeta ºi alte condimente opþionale. ciuperci tãiate bucãþele ºi fierte cu vegeta naturalã. 50 gr. se scurge ºi se amestecã cu bulionul ºi cu 1 ceapã tocatã ºi cãlitã. 1 lingurã pãtrunjel tãiat mãrunt. Se orneazã cu pãtrunjel verde tocat ºi mãsline. 1 lingurã oþet de mere. ½ linguriþã sare de mare. Dacã pasta este foarte moale. Castravetele se taie cubuleþe mãrunte iar mãrul se rãzãluieºte. La frigider poate sta ºi 5 zile. Dupã ce a fiert.sare. apoi cu toate ingredientele la un loc în afarã de ceapã. ¼ linguriþã chimen. ½ linguriþã boia de ardei. 45 . tofu. 1 lingurã pãtrunjel sau mãrar. 100 gr. Amestecãm toate ingredientele la un loc. ½ linguriþã mãghiran uscat ºi zdrobit. tofu. o ceapã. se amestecã bine cu ulei. smântânã din lapte de vacã sau de soia. se adaugã 250 gr. castraveþi muraþi. 19. 1 mãr acriºor. soia se scoate cu spumiera. Cremã de tofu cu castraveþi muraþi Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr. 1 ceapã tãiatã mãrunt (cu cât supa în care fierbe soia este mai bunã. 1 lingurã suc de mãr tocat la turmix. ciuperci tãiate mãrunt. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu printr-o sitã ºi se amestecã bine cu ulei.

Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/ soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 ceºti pulpã de nãut sau soia. Gajar cu lapte de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 2 cãni morcovi cruzi tocaþi. Se fierbe totul într-un vas mare la foc mic timp de 1 orã pânã când se evaporã lichidul ºi rãmâne o pastã groasã. Cremã din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã pulpã de migdale. Rezultã 3-4 porþii. ½ linguriþã sare. 2 cãni lapte de soia. Compoziþia va trebui sã aibã consistenþa unui terci. Mod de preparare: Se mixeazã fasolea. 23. 1 lingurã pãtrunjel tocat. sare dupã gust. ½ linguriþã vanilie. Se presarã praf de usturoi dacã nu se foloseºte cãþelul de usturoi. 2 linguri amidon. Se lasã sã se solidifice puþin.20. 21. usturoiul ºi seminþele de susan. 2 linguri miere. 1 ceaºcã apã. 1 porþie. lzeamã de lãmâie. sarea (aproximativ ½ linguriþã. sare (dacã e nevoie). Rezultã 4 porþii. dacã nãutul este nesãrat). Mod de preparare: Se mixeazã pânã se omogenizeazã. 22. ½ canã seminþe de susan. Se serveºte pe pâine prãjitã cu pãtrunjel. (opþional). Mod de preparare: Pulpa de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã bine ºi se pun la rece. se toarnã într-un vas ºi se fierbe la foc mic cca. 150 ml ulei de floarea soarelui. 6-8 curmale. Se pune pe o farfurie sau pe un platou pentru a se rãci ºi a se îngroºa. o ceapã micã. 1 cãþel de usturoi (opþional). Icre de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã (250 ml) pulpã de soia preparatã cu blenderul Soia-lakt. 1 vârf de cuþit sare. 46 . amestecându-se continuu. 3 linguri suc de lãmâie. 15 minute.

47 . (rãmas de la laptele de nucã) ½ ceaºcã apã.Dupã ce s-a rãcit. ½ lingurã suc de lãmâie. 150 ml smântânã de soia (reþeta 45) 1 linguriþã suc de lãmâie. ¼ ceaºcã ceapã tocatã. Se poate pune boia dulce pentru culoare ºi mãsline pentru ornament.1 linguriþã. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer pânã devin o cremã. Se foloseºte ca ºi maioneza obiºnuitã. ceapã tocatã fin ½ buc. se adaugã sare ºi ceapã ºi se amestecã. Dacã pasta obþinutã este prea tare se adaugã puþinã apã înainte de a încorpora smântâna. fiind mai sãnãtoasã deoarece nu conþine colesterol.7 cãþei. sare . aproximativ 1 l. Se lasã apoi sã se rãceascã. ulei . apoi se lasã la rãcit.1 canã. 2 avocado. Mod de preparare: Pulpa de soia se mixeazã în blender cu ½ de canã lapte de soia. Pastã de avocado cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã miez de nucã. Este necesar ca ceapa sã fie focatã foarte fin.1 canã. lapte de soia . Maionezã din pulpã de soia sau tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Pulpã de soia sau tofu . 24. Mod de preparare: Griºul se fierbe 4-5 minute. Rezultã 5 porþii. amestecându-se continuu. 25. toate deodatã. sare dupã gust. 26. usturoi . suc de lãmâie . Icre vegetariene cu smântânã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ l apã. folosind mixerul. Când se terminã uleiul. se ia din compoziþie o canã sau mai mult. se pune în borcane cu capac ºi se pãstreazã la frigider. Pasta obþinutã se pune într-o cratiþã ºi se fierbe 15 minute la foc mic. Maioneza rezultatã. 4 linguri griº. Se pune în blender împreunã cu restul îngredientelor. Apoi se toarnã ulei ca la maionezã.30 ml.1½ canã. Se amestecã cu celelalte ingrediente. 1 ceapã potrivitã ca mãrime. se adaugã zeama de lãmâie. Se mixeazã bine.

smântâna. amestecând bine. sare vrac .1 linguriþã. O canã din apa în care au fiert ciupercile se amestecã cu toate ingredientele ºi se dã la blender 2 minute. Se amestecã bine obþinându-se o pastã consistentã. Se adaugã tofu ras. Uscaþi toatã fãina împreunã pentru 15 minute la 150o C. Pastã de þelinã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 500 g þelinã. vegeta. 150 g tofu. suc de roºii ¼ canã. boiaua. se spalã ºi se fierb ciupercile cu 1 litru de apã timp de 20 de minute.½ kilogram.27. 1/3 canã fãinã albã. 100 g ceapã. Se serveºte ca aperitiv. usturoi 2 cãþei. Reduceþi focul ºi mai fierbeþi 10 minute. mãsline (nesãrate fãra sâmburi) . pulpã de soia fiartã . Puneþi ºi ingredientele rãmase. 2 linguri suc de lãmâie.7 bucãþi. Pastã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia. 48 . în acelaºi fel în care este consumatã ºi maioneza. se spalã ºi se rade pe rãzãtoarea finã. 1¾ canã apã. ½ linguriþã sare. 29. Se foloseºte pentru sandviciuri sau ca ºi garniturã pentru salatã. Mod de preparare: Se curãþã þelina. la foc mic. Dacã este prea groasã se mai adaugã puþinã apã. Se amestecã cu o lingurã pentru a o omogeniza înainte de servire. Mod de preparare: Se curãþã. 200 g smântânã de soia. Rezultã 8 porþii. 1 linguriþã boia dulce. ¼ linguriþã praf de usturoi. 1½ canã lapte de soia. 28.½ canã. apã . Adãugaþi apã ºi fierbeþi la foc mic amestecând continuu timp de 3 minute. Se serveºte ca pastã pe pâine. Pasta rezultatã se poate pãstra în frigider pânã la 2 sãptãmâni. Mod de preparare: Mixaþi pulpa de soia cu laptele de soia în mixer pânã rezultã o pastã finã.4 linguri. vegeta.1 litru. ceapa tãiatã mãrunt. 1 linguriþã de miere. Pasta de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Ciuperci Champignon . ulei de mãsline .

cimbru. 50-60 gr. Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia. amestecându-se mereu. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. apoi se zdrobesc. 2 castraveþi muraþi. 1 linguriþã delikat. Pastã din miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã. 1 vârf de cuþit pudrã de usturoi. Se amestecã cu pulpã de linte. maionezã de pufuleþi. Se amestecã cu pulpa de nãut. Se fierbe compoziþia pânã se îngroaºã. sare ºi usturoi pisat. 1 gogoºar (opþional). Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb.30. 1 ceapã. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se fierb. apa. Mod de preparare: Se dau nucile. maionezã. sarea ºi usturoiul pisat. 400 g cartofi. 49 . usturoi. 300 ml ulei. 1 lingurã zeamã de lãmâie. 400 g cartofi. sare. 2 linguriþe suc de lãmâie. 400 g cartofi. ardeiul capia. ½ linguriþã sare. maionezã de pufuleþi. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de nãut. maionezã de pufuleþi. maioneza. pudra de ceapã ºi cimbrul în mixer. 32. Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. apoi se zdrobesc. 1 morcov. Se amestecã cu pulpa de linte. usturoi. sare. 33. ardei capia roºu. 1 lingurã muºtar. pudra de usturoi. usturoi. 1 ceaºcã apã. sarea. 34. sare. maioneza. Pateu de linte din pulpã de linte Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 porþie pulpã de linte. sare. sarea ºi usturoiul pisat. cimbru. busuioc. 31. ½ linguriþã pudrã de ceapã. apoi se adaugã sucul de lãmâie. apoi se zdrobesc.

usturoi . pãtrunjel verde . sare vrac . dupã gust. 4-5 cãþei de usturoi. tofu. Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: O canã pulpã de nãut (rãmas de la prepararea laptelui de nãut cu Soia-lakt).1 canã. 100 ml smântânã. Mod de preparare: Cartofii decojiþi se zdrobesc. Toate ingredientele se dau la mixer 2-3 minute. Se serveºte ca pastã pe pâine. 150 gr. Rezultã 5 porþii. Dupã ce s-a scurs bine se toacã. Pateu de mazãre verde cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 g mazãre verde (crudã). sare.1 legãturã. o ceapã. Pateu de spanac cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 1 kg de spanac. Se þine pe foc pânã se fierb/opãresc ºi legumele. se opãreºte în apã cu puþinã sare. Pentru a obþine o pastã omogenã ºi finã. 36.5 cãþei.2 bucãþi. 150 ml ma- 50 . 3 cartofi. tofu. Se mixeazã în mixer împreunã cu celelalte ingrediente.1 linguriþã. maionezã de soia .½ canã.Mod de preparare: La porþia de pulpã de soia se adaugã un morcov ºi o ceapã mãrunþite. 35. dupã rãcire se vor mixa. Mod de preparare: Spanacul se spalã bine. (5 porþii) 38. apã . La sfârºit se poate adãuga gogoºarul ºi castraveþii muraþi tocaþi mãrunt (în acest caz nu se renunþã la muºtar ºi lãmâie). apoi se pune la scurs într-o strecurãtoare. cartofi (fierti în coajã) . apoi se amestecã cu tofu ras fin. Uleiul se adaugã treptat. apoi aromele. sare dupã gust. smântânã ºi sare. 100 ml maionezã de soia. Mod de preparare: Mazãrea se fierbe ºi se pune într-o strecurãtoare pânã se scurge bine de apã.1 litru. mãrar verde. Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 50 gr. 37. muºtarul ºi zeama de lãmâie.

Se poate folosi imediat sau se pãstreazã la frigider pentru mai târziu.ionezã de soia. Se amestecã toate ingredientele bine într-un castron. ½ linguriþã boia de ardei dulce. ceapa crudã tocatã fin. sarea ºi uleiul. suc de lãmâie dupã gust. 2-3 cãþei de usturoi. 40. ½ canã zeamã/lapte de nãut. ceapa ºi restul ingredientelor. sare. Rezultat: 1½ canã pateu de þelinã. 1 ceapã. pentru un gust mai bun. 1 linguriþã sare. Se amestecã nãutul cu cartofii. 1 linguriþã condiment Plafar. în afarã de ceapã. Se mixeazã pânã se obþine o pastã spumoasã. 42. 1 canã tofu moale. 1 morcov. Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute 51 . Mod de preparare: Se mixeazã bine toate ingredientele pânã când compoziþia ajunge la consistenþa unui pateu. Pateu din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de nãut. Când sunt fierte. 1 legãturã pãtrunjel. se scurg de zeamã ºi se paseazã împreunã cu pulpa de nãut (rãmas în filtru Soia-lakt). Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã. 39. Pateu cu susan din pulpã de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de nãut. dupã gust. ½ linguriþã mãghiran. Mod de preparare: Se fierb legumele. 1 þelinã micã. ½ linguriþã busuioc. Se lasã la rece câteva ore înainte de a se consuma. 2 linguri de susan uºor prãjit. 10 ml suc de lãmâie. Pateu de þelinã cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 þelinã micã. Mod de preparare: Se curãþã ºi se rade þelina. Rezultã 6 porþii. 1 ceapã tãiatã mãrunt. Mod de preparare: Cartofii se fierb separat ºi se zdrobesc. 1 linguriþã sare. 41. facultativ 4-6 mãsline.

pãtrunjel. Peste ele se toarnã apã (aproape cât sã le acopere) ºi puþin ulei ºi se lasã sã fiarbã pânã se înmoaie roºiile. 500 ml ulei (aproximativ). Se amestecã pulpa de soia cu delikatul. 2-3 linguri de orez.Ingrediente: 500 gr. 2 cepe. 100 gr. 43. fulgi de cartofi 30 gr. ceapã. mãrar. sare. li se taie capacul ºi se scobesc în interior. apoi se rãceºte ºi se pune în mixer împreunã cu laptele de soia. Se fierb aproximativ o orã (trebuie sã treacã prin aceastã etapã) într-o tavã adâncã. Mod de preparare: Se aleg 10 roºii mai mari. 250 ml lapte de soia. sare. usturoi. Se umplu roºiile cu aceastã compoziþie ºi se aºazã în cratiþã. vegeta dupã gust. suc de lãmâie. Mod de preparare: Orezul se pune la fiert. 1 canã pulpã de soia. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin ºi se condimenteazã pentru a obþine un gust mai deosebit. 2 cãni de tomate (sau roºii proaspete fierte ºi decojite). cu mãrar ºi pãtrunjel. De asemenea se pot modela în fãinã ºi se vor fierbe ca ºi periºoare. delikat. (rãmas de la laptele de alune) 1 morcov potrivit. ulei. Compoziþia este mai gustoasã cu verdeaþã proaspãtã sau germeni. 1 canã apã. piper. Roºii umplute cu pulpã de soia Timp de preparare: 1 h (complexitate redusã) Ingrediente: 10 roºii mai mari. Se servesc fierbinþi ºi cu smântânã. la foc mic. 45. cu 2-3 linguri de orez nefiert. dupã care se adaugã celelalte ingrediente. (cca. Mod de preparare: Pulpa de soia ºi cartofii se amestecã. orez fiert. Smântânã de soia din lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: 6 linguri orez. cu 2 cepe tocate mãrunt. Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Mod de preparare: 1 canã pulpã de soia. 6 linguri) sau un cartof ras. se lasã 2-3 minute la mixat 52 . Compoziþia astfel obþinutã poate fi folositã pentru ardei umpluþi sau sãrmãluþe. 44. pulpã de alune neprãjite. 1 pa-chet de soia granule.

treptat. ¼ canã tapioca. apã 1½ canã. sare vrac . ca la maionezã (se ia cãpãcelul de la capacul de mixer ºi pe acolo se picurã uleiul). 3-4 linguri fãinã de cartofi. busuioc . adãugând ulei în picãturi. condimente dupã gust. 47. 1½ ceaºcã apã. ¼ linguriþã praf de usturoi. ulei de floarea soarelui .1 linguriþã.1 linguriþã. maghiran . Se adaugã sarea ºi se mixeazã l minut. 1-2 linguri miere. În final se adaugã sucul de lãmâie ºi sare dupã gust.dupã care se adaugã uleiul.1 canã. puþinã sare. Dacã dorim sã facem maionezã. ¼ linguriþã boia de ardei. Rezultã untul de soia. Se fierbe ºi se lasã sã se îngroaºe. Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . la frigider. procedãm la fel.5 cãþei.1 linguriþã. Unt din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã pulpã de migdale. doar cã vom pune ulei mai mult. pânã când pasta se îngroaºã. CREME 48.1 canã.½ linguriþã. cu mixerul. cimbru . Se adaugã încet fãina de cartofi pânã când compoziþia se îngroaºã ºi devine finã. Dacã dorim sã obþinem pateu de soia adãugãm celelalte ingrediente ºi le mixãm timp de 2 minute.1 canã. 53 . Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de migdale. 1 linguriþã pastã de ceapã cu sare. 46. Rezultã o pastã untoasã. Rezistã în frigider 3-5 zile. Se pãstreazã în caserole sau borcane. usturoi . Cremã de banane cu lapte de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 l lapte de nuci. Ne putem opri la aceastã etapã pãstrând untul în frigider. apa ºi condimentele. lapte de soia . Mod de preparare: Pulpa de soia se dã la blender cu laptele de soia pânã se obþine o pastã de consistenþã mai vârtoasã care se preparã ca o maionezã.

50. sarea. Se poate folosi la diferite reþete sau la masa de dimineaþã cu cereale sau pâine prãjitã. 1 vârf de cuþit sare. Mod de preparare: Se lasã tapioca la înmuiat în lapte de nuci timp de 15 minute. Cremã de mere cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Se curãþã de sâmburi 2 mere “galben delicios” ºi se pun în mixer (nu se curãþã de coajã). cacaua. Se amestecã bine. pulpã de soia Timp de preparare: 1 h Ingrediente: 1 canã lapte soia (250 ml) soia. scorþiºoara. 200 ml ulei. Mod de preparare: În laptele preparat cu aparatul Soia-Lakt se amestecã pulpa de soia. 2-3 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie sau 2-3 plicuri zahãr vanilat ºi scorþiºoarã. În laptele de soia se topeºte la foc mic mierea ºi untura. Se toarnã peste cereale sau se serveºte în cupe pentru fructe. Se ia de pe foc ºi se adaugã 2-3 banane feliate. 1 l lapte de soia. Cremã de soia cu fructe din lapte soia. amestecând din când în când. fructe de sezon. vanilia. 3 linguri bazã sau pastã de soia. Se pãstreazã în borcan închis la frigider maxim 2 sãptãmâni. 1 linguriþã suc de lãmâie. 49. Mod de preparare: Pulpa de orz se dã la mixer cu laptele de soia. Cremã de ciocolatã din soia Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr.vanilie (opþional). 1canã pulpã de soia. pulpã din orz. unt de cocos sau margarinã eventual ulei. 100 gr. Se fierbe 5 minute. 51. Pasta obþinutã. 1 lingurã suc de lãmâie. 100 gr. la care se adaugã sare. Mod de preparare: Se mixeazã pânã când nucile devin o pastã finã. ½ ceaºcã miez de nucã (rãmas din prepararea laptelui de nucã). Acesta se amestecã cu preparatul de orz pânã devine omogen. miere. 2 linguriþe cacao. Se adaugã ½ ceaºcã suc de mere. Rezultã 4-5 porþii. se pune 54 . (reþeta 28). apoi se amestecã la un loc cu baza de soia.

ulei .2 cãni.2 linguri. deoarece se prinde foarte repede.¼ canã. cocos . Mode de preparare: Se amestecã în mixer toate ingrediente. vanilie (esenþã naturalã) .½ canã. sare ¼ linguriþã. puþinã sare. 54. Cremã din miez de nucã Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã(de la laptele de nucã). 8 curmale. Se mixeazã bine apoi se adaugã treptat uleiul. etc. esenþã de vanilie . miere .½ canã. iar la urmã sucul de lãmâie. Se consumã cu fursecuri sau biscuiþi.½ canã. Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele timp de 2 minute. La sfârºit se adaugã vanilia ºi afinele. amestecându-se pânã la omogenizare. 1 ceaºcã de apã. mierea ºi sarea se amestecã într-un mixer de tocat pânã se face o pastã finã. miere 4 linguri. ½ linguriþã vanilie. 53. se pune din nou în blender clasic (rece) împreunã cu fructele. zeama de la 1 lãmâie. la care se adaugã treptat uleiul ºi lãmâia. orez fiert . afine . 55 . laptele de soia.1 canã. Cantitãþile sunt calculate pentru 5 porþii. Cremã din lapte de soia pentru desert Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Lapte de soia concentrat . clãtite.1 canã. lapte de soia . Se lasã la rece.2 linguriþe.1 linguriþã.2 cãni.într-o tigaie de teflon ºi se fierbe la foc mic timp de 20 de minute amestecându-se continuu. Cremã de soia din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . Crema poate fi folositã la tort din biscuiþi. Când s-a rãcit. stafide . se rãstoarnã într-un borcan cu capac ºi se foloseºte ca orice cremã. Mod de preparare: Pulpa de soia. Când este gata. 52.

se lasã la frigider pentru ca sã se întãreascã. 56. Mod de preparare: Se pun curmalele în apã clocotitã ºi se decojesc. La îngroºarea compoziþiei se adaugã sucul de lãmâie. Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de “lapte de soia concentrat” rece. 2 curmale. 2 linguri curmale tãiate. Pastã de prune cu miez de nucã Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ kg prune. Mod de preparare: Se amestecã în mixer nucile cu sucul de ananas pânã se obþine o cremã. 57. Se spalã bine prunele. puþinã vanilie. 1 lingurã miere sau 2 linguri curmale tãiate mãrunt. ¼ linguriþã vanilie. Se amestecã toate ingredientele în mixer.55. câteva picãturi suc de lãmâie. 58. Mod de preparare: Primele patru ingrediente se mixeazã bine. 1 canã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). 1 vârf de cuþit sare. 3 banane congelate. Dupã aceasta. ½ ceaºcã suc de ananas. 56 . Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ ceaºcã suc de struguri albi sau de mere. ½ ceaºcã apã. ¼ ceaºcã pulpã de migdale. 1½ l lapte de soia Mod de preparare: Se mixeazã nuca cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Se adaugã celelalte ingrediente. ¼ linguriþã esenþã de migdale (sau de arþar). se curãþã de sâmburi ºi se adaugã în mixer împreunã cu nucile. Cremã din miez de nucã ºi banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: ¼ ceaºcã miez de nucã (rãmas de la laptele de nucã). Se pune puþin în congelator ºi se serveºte.

1 ceaºcã suc de portocale. apoi se fac pireu. 60. 1 ceaºcã stafide. Se pãstreazã la frigider. ½ linguriþã miere. în borcane de sticlã. miez de nucã ºi pulpã migdale Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã miez de nucã (rãmas de la procesarea laptelui de nucã). 57 . 3 cãni lapte de soia. 3 linguri lapte de soia sau de nuci. Mod de preparare: Se mixeazã alunele pânã se obþine o pastã finã. 61. 1 lingurã coajã de lãmâie rasã. Se procedeazã identic pânã când pasta devine finã ºi bunã de tartinat. se adunã alunele mãcinate de pe pereþii robotului în partea de jos a vasului. Se taie nucile fin. 1 ceaºcã pulpã de migdale. amestecânduse bine. Mod de preparare: Se fierb curmalele în apã. Se amestecã cu lapte ºi se serveºte. Se toarnã sucul de portocale ºi se adaugã stafidele. Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de curmale.59. apoi se mixeazã din nou. Se lasã sã se odihneascã puþin motorul. Pastã din pulpã de alune Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 400 g pulpã de alune. Mod de preparare: Se mixeazã nuca ºi migdalele cu laptele de soia pânã rezultã o pastã finã. Pastã de stafide. 1 ceaºcã pulpã de migdale sau nuci (poate fi combinat ºi cu un procent de pulpã de soia). ½ linguriþã coriandru. Se amestecã cu coaja de lãmâie rasã ºi coriandru.

58 .

SALATE 59 .

în afarã de pãtrunjelul care se presarã deasupra.a. Dupã ce s-a scos din cuptor ºi s-a rãcit puþin. Mod de preparare: În prima fazã pulpa de soia se amestecã cu laptele de soia ºi se macinã la blender pânã devine o pastã finã.62. Se serveºte cu mujdei de usturoi. 2 linguri ulei. 63. 500 ml bulion. 2 cepe. Se tapeteazã o tavã sau un vas de yena cu pesmet ºi se aºazã un strat de cartofi. Se adaugã toatã apa. 200 gr. 1 linguriþã chimen. Toate ingredientele rãmase se amestecã împreunã. 3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. Ingrediente: 2 ceºti de oleaginoase încolþite. smântânã. Cartofi cu pulpã de soia la cuptor Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 1 kg cartofi fierþi în coajã. praful pentru supã sau delikatul. se unge cu ulei amestecat cu boia de ardei dulce. 3 linguri fãinã. Soia se fierbe în apã cu vegeta naturalã ºi sare de mare dupã gust. 1 canã pulpã de soia. ½ l apã. în orice combinaþie: 60 . 4-5 linguriþe de cafea muºtar. condimentele. Salatã de ceapã cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 200 gr. 4 cepe. Totul se fierbe 20 minute. Ceapa se taie peºtiºori ºi se fierbe 3 minute. 64. sare dupã gust ºi fãinã înmuiatã în apã. Înainte de folosire se lasã cel puþin 10 minute sã se omogenizeze gusturile. 2 banane. 2 castraveþi muraþi în oþet dulce. Castravetele murat în oþet dulce se taie cubuleþe. sare de mare. banana se decojeºte ºi se taie felii. pulpã de soia. 1 canã lapte de soia. 1 lingurã pãtrunjel. ½ linguriþã de cafea boia de ardei dulce. 1 foaie de dafin.d. foaia de dafin ºi ceapa. Se amestecã soia cu ceapa.m. busuiocul. apoi se scoate ºi se scurge. apoi se pune umplutura º. 1 lingurã rasã praf pentru supã (sau delicat). Se dã la cuptor pânã când cartofii se rumenesc uºor. Salatã de germeni cu tofu Timp de preparare: 15 minute. 1 lingurã oþet de mere / sau sucul de la ½ lãmâie. Ultimul strat trebuie sã fie de cartofi. Mod de preparare: Cartofii se curãþã ºi se taie felii. 2 linguri busuioc mãrunþit.

se lasã sã stea puþin. zahãrul. Pulpa se lasã la rãcit. ¼ linguriþã de cafea vegeta. 50 gr.2 cãni. Spanacul se curãþã de venele groase ºi se spalã împreunã cu salvia. 66. 2 linguri muºtar. Cu uleiul ºi muºtarul se pregãteºte un sos.linte. 2-3 linguri seminþe de floarea-soarelui. 1 ceapã mare (aprox. Se adaugã menta tãiatã mãrunt. 1 frunzã de mentã. 100 gr. Se scurge ºi se taie totul în fâºii. 65. 4 linguri de ulei presat la rece. de preferat nesãrate ºi neprãjite.1 lingurã zahãr. 50 ml ulei de mãsline. 4 linguri oþet pentru salatã sau suc de lãmâie. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe de jumãtate de centimetru. tofu. pânã capãtã o culoare maronie). fasole. spanac proaspãt. 100 ml oþet de mere + 50 ml lapte de soia sau apã simplã. Se adaugã sosul (opþional) peste ele ºi se amestecã cu grijã. salata fiind deosebit de aspectuoasã. 1 vârf de cuþit tarhon. Se orneazã cu o crenguþã de cimbru verde. 1 lingurã muºtar boabe. salvie. Salatã de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 2 roºii medii tãiate cubuleþe. Salatã de spanac cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 150 gr. Mod de preparare: Ceapa se toacã foarte mãrunt. se adaugã sare numai dacã este nevoie. ¼ ceaºcã boabe de soia prãjite. Se adaugã oþetul. sucul de lãmâie ºi condimentele se toarnã peste cuburile de tofu. 100 gr. Dupã ce se amestecã totul. ½ ceaºcã tofu ras sau tãiat cubuleþe mici. ½ suc de lãmâie. tarhonul ºi boabele de muºtar opãrite cam un minut. soia. sosul de soia ºi se lasã la mãcerat cam 20 de minute. fie ca bazã de mâncare. 61 . Poate fi servitã fie ca aperitiv. Se poate servi pe un pat de frunze de salatã verde sau spanac. Uleiul. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele încet ºi se consumã imediat. 1 linguriþã de cafea sare. nesãrate (se pun în tava de la cuptor ºi se mai amestecã din când în când. nãut. 1 lingurã sos de soia(*dacã nu gãsiþi în magazin ignoraþi).). 1 lingurã bazã de soia.

zeama de la ½ lãmâie. 1 roºie mare sau 2 medii (tãiate cubuleþe) . Se adaugã ceapa tãiatã mãrunt. maionezã din soia (reþeta 25). 70.mãrunt. 62 . Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 200 gr.Atenþie! Zarzavaturile astfel pregãtite se vor adãuga la preparatul cu tofu chiar înainte de folosire. verdeaþã. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe. 100 ml maionezã de soia (reþeta 25). Se toacã bine cu un cuþit de lemn sau plastic. se amestecã varza. La sfârºit. varza . Se pun ciupercile ºi se lasã pe foc câteva minute. cimbru.fin. sare dupã gust. tofu. mãrar proaspãt tocat (merge ºi uscat). Ceapa tocatã se cãleºte în ulei cu apã ºi condimente. Se amestecã ºi se foloseºte ca aperitiv sau ca mâncare de bazã. se curãþã când sunt încã fierbinþi. zeamã de lãmâie. Salatã picantã cu tofu Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 400 gr. o varzã micã (cam de un kg). ulei. apoi smântâna de soia. 1 lingurã ulei (de preferat de mãsline). 69. tofu (brânzã de soia) cu mãrar sau simplã . ciupercile . sare dupã gust. mãrar ºi pãtrunjel. tofu ºi sarea. Mod de preparare: Vinetele se coc. special pentru vinete. apoi se pun la scurs 15 minute. verdeaþa ºi zeama de lãmâie. o capãþânã de usturoi. 200 gr. 67. Salatã de vinete cu maionezã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 kg vinete. Se sãreazã dupã gust. Salata de varã cu roºii ºi tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ de salatã verde ruptã cu mâna în fâºii mici sau tocatã. sare. tofu. o conservã de ciuperci. Mod de preparare: Se amestecã bine totul într-un bol.100 gr. 200 gr. morcovi. condimente. 1 ceapã.tãiatã cubuleþe. o ceapã. 68.

63 . 2-3 vârfuri de cuþit piper negru mãcinat. 71. Înainte de folosire se lasã 10 minute pentru omogenizare. morcovul ºi usturoiul pe rãzãtoarea mare. Salatã rusticã de roºii cu tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500 gr. 200 gr. 1 frunzã de salatã. Mod de preparare: Roºiile spãlate se taie felii mãrunte ca ºi ceapa ºi se amestecã împreunã cu condimentele necesare. pãrul . cu partea alungitã în sus ca sã formeze gâtul. cu partea bombatã în sus. mãsline negre.jumãtate de roºie. 72. ½ linguriþã de cafea sare mãruntã. tãiat pe lungime.beþiºoare de þelinã sau fâºii de avocado.lucernã sau mãsline înfipte în maionezã. roºii. seminþe de lucernã germinate. 1 ceapã roºie.Mod de preparare: Se rade tofu. ½ roºie. Aceastã salatã. e un aperitiv. corpul . 1 lingurã ulei. ochii ºi gura . dar poate fi servitã ºi cu cartofi fierþi sau cu pâine ca mâncare de bazã. dupã care se amestecã cu maioneza ºi se orneazã cu verdeaþa. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. ¼ ceaºcã tofu (sãrat). tofu.jumãtate de avocado. maionezã din tofu (reþeta 25). braþele . Tofu se taie în cubuleþe de 1 cm ºi se adaugã încet la celelalte ingrediente deja amestecate.mãsline înfipte în roºie. de regulã. Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: ½ avocado. Mod de preparare: Pe un platou se pun seminþele de lucernã germinate peste care se aºazã celelalte ingrediente în formã de pãpuºã: capul .

64 .

ªNIÞELE. CHIFTELE. DROBURI 65 .

2-3 linguri suc de lãmâie*. Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) Timp de preparare: 10 minute + 2-3 h scurgere Ingrediente: Din doi litri lapte de soia preparat cu Soia-lakt rezultã aprox 200 gr. 1¼ ceaºcã apã clocotitã. Se toarnã apã clocotitã peste gelatina înmuiatã ºi se dã la mixer puþin. în timp ce se preparã celelalte ingrediente. Mod de preparare: Se înmoaie gelatina într-o ceaºcã de apã în mixer. ingredientele marcate cu (*) trebuie sã fie dublate. ca sã se dizolve. ardei roºu capia sau ½ ardei mare sau 2 linguriþe boia de ardei dulce. mãrar sau altele 66 . b) 1 linguriþã sulfat de magneziu (procurat din farmacie). ¼ linguriþã pudrã de usturoi. Se amestecã compoziþia în mixer pânã devine o cremã. Dupã ce s-a întãrit la frigider. brânza se poate pãstra în congelator pânã ce este nevoie sã fie folositã. 2 ceºti miez de nucã (rezultat din prepararea laptelui de nucã cu Soia-lakt). Se adaugã nucile ºi se amestecã împreunã în mixer.73. se folosesc 3 linguri de morcov ras. fãrã ca sã se mai observe bucãþi de ardei. 74. Se adaugã celelalte ingrediente. c) suc de lamâie folosit ca ºi coagulant. 3 linguri fulgi de drojdie. fiind un element natural). 2 linguriþe pudrã de ceapã.un fel de sare (se poate procura din aceeaºi sursã de unde aþi cumpãrat aparatele sau de la importator . chimen. Chinezii numesc coagulantul “nigari” . 1-2 linguri condimente – ardei. Observaþie: Pentru a prepara brânza albã. tofu (brânzã). În loc de ardei roºu capia. vegeta. Amestecaþi uºor ºi aºteptaþi 5-10 minute pânã când laptele se limpezeºte. Brânzã americanã din miez de nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 ceaºcã de apã. dizolvat în 1/4 canã apã. 1/3 ceaºcã + 1 lingurã rasã gelatinã vegetalã. 100 gr. Se rãceºte câteva minute.firma SC Hapax Company SRL). Se toarnã într-o formã ºi se rãceºte. 1½ linguriþã sare. 2 l lapte de soia coagulat prin una din urmãtoarele variante: a) 1 linguriþã de clorid de calciu (este extras din sare de mare. Se acoperã ºi se pune la frigider peste noapte.

Dacã avem la dispoziþie o formã pãtratã din lemn sau plastic este ºi mai estetic. Se strecoarã prin tifon ºi se preseazã sub o greutate timp de aproximativ 15 minute. Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. vegeta. vegeta. Rezultã 6 porþii.1 canã. Mod de preparare: Cartofii se fierb în coajã ºi se rad pe rãzã-toare mare. proaspãt preparat. Din cauza conþinutului ridicat de lecitinã poate fi consumat ºi ca bãuturã (în loc de borº). ca aliment pentru animale. 1-3 cãþei usturoi (1 lingurã praf de usturoi). dupã care se vor aduna fulguleþe în lapte. 75. 76.¼ canã. Se dã tava la cuptor 20 minute. dacã ne putem obiºnui cu gustul sãu specific.½ canã (opþional). se amestecã coagulantul (nigari) ºi se lasã 2 minute. Se adaugã condimentele. Zãrul obþinut în urma stoarcerii poate fi utilizat pentru udat flori.½ canã sau fãinã albã . tofu. tofu ras ºi cartofii rãmaºi. spãlat pe pãr. 67 .busuioc. Brânza astfel rezultatã are valoarea cea mai mare de proteine . La frigider se pãstreazã maxim 7 zile.vezi tabelul pag. condimente . Deasupra se pun 200 ml smântânã amestecatã cu fãinã ºi puþinã apã. 2 linguri fãinã. varzã tocatã . cayenne ºi frunze pãtrunjel. 200 ml smântânã de soia (reþeta 45). fãinã integralã de grâu . 500 gr.¾ canã. cayenne ºi frunze de pãtrunjel. tãrâþe cernute . vegeta. întreþinerea tenului. coriandru (arome pt. cârnaþi). Mod de preparare: În laptele fierbinte.1-2 linguri. ulei . 250 gr.2 pahare. morcov ras .se depoziteazã în apã curatã care trebuie schimbatã zilnic. Apã curatã . Adãugat la ciorbe supe zãrul omogenizeazã gustul ºi creºte mult valoarea caloricã. cimbru.¼ canã.dupã preferinþe. ciuperci. 250 gr. Burger din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ciuperci. Se pune într-o tavã un rând de cartofi (jumãtate din cantitate) apoi tocãniþa de ciuperci. 26 . Tocãniþa se preparã din 500 gr.

Mod de preparare: Se blendeazã primele 2 ingrediente pânã devin cremã. Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 1 canã mãsline negre fãrã sâmbure. în cuptor. 1 linguriþã sare. 2 cãþei de usturoi. 300 gr. Se lasã 15 minute pentru ca fulgii de ovãz sã absoarbã lichidul. Se fierbe sub capac timp de 15-20 minute. 1 lingurã ulei. mazãre. 1 lingurã praf pentru supã. Se pun într-un castron ºi se adaugã urmãtoarele 9 ingrediente.(rãmas de la prepararea laptelui de nucã) 2½ cãni fulgi de ovãz. 1 lingurã vegeta. Se blendeazã ultimele 2 ingrediente 1-2 minute ºi se adaugã în castron. busuiocul ºi celãlalte ingrediente. 2 linguri vegeta. 500 gr. 79. apoi tofu mãrunþit cuburi. Se pun la copt în tava unsã cu ulei. 1 canã de ceapã (tocatã fin ºi cãlitã în 2 linguri de ulei. ¼ linguriþã maghiran. Cartofi cu tofu la tigaie Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg cartofi. 77. Se formeazã burgerii folosind eventual o formã cilindricã de plastic care are un diametru de aprox. apoi se amestecã. Rezultã 13 burgeri. 1 ceapã. tofu. Se aºazã burgerii în tava unsã cu margarinã. Se coc câte 20 minute pe fiecare parte. 1¾ canã lapte de soia. ¼ canã apã.opþional. “Chicken Nuggets” tofu Timp de preparare: 45 minute 68 . se adaugã cartofii tãiaþi mãrunt presãraþi cu piper negru. Se amestecã împreunã bine. 3 linguri de apã ºi ½ linguriþã sare). 1 canã miez de nucã. ¼ l apã.Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se formeazã burgerii. 8 cm ºi o înãlþime de 1 cm. Se întorc pe cealaltã parte ºi se mai lasã 10 minute. piper negru dupã gust. ½ linguriþã pudrã de ceapã . Se pune amestecul în tigaie ºi se adaugã praful de supã dizolvat în apã. 78. ½ linguriþã cimbru. Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în puþinã apã. 1 linguriþã busuioc. Sunt delicioºi dacã sunt serviþi cu ketchup.

dezgheþaþi-l punându-l într-un castron. 12 linguriþe praf de usturoi.30 gr. ¼ linguriþe piper negru. Preîncãlziþi cuptorul la 180o Celsius. 2 ouã. în cuptorul cu microunde*. Se servesc cu muºtar iute sau cu un sos. ½ cãni (250 ml) pesmet. Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + 40 minute coacerea Ingrediente: 1 porþie pulpã de soia din blenderul Soia-lakt. În alt castron puneþi apã ºi scufundaþi fiecare bucãþicã de tofu scuturând uºor excesul de apã. vegeta dupã gust. se modeleazã chiftelele ºi se prãjesc în ulei. Procedeul de îngheþare foloseºte la eliminarea apei din tofu. fulgi.Ingrediente: 400 gr. sare. În urmãtoarea zi. pãtrunjel frunze. 81. Mod de preparare: Cartofii cruzi se dau pe rãzãtoare ºi se storc. piper. tofu foarte ferm. Mod de preparare: Pulpa se amestecã cu cartofii ºi celelalte ingrediente. pânã când încep sã capete o culoare maroniu deschis ºi devin crocante. mãrar. ½ cãni (250 ml) apã. 2 linguri ovãz. ceapã. Se congeleazã pentru cel puþin 24 de ore. 4 bucãþi cartofi. Chiftele vegetale din pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: Pulpã de soia din blender Soia-lakt . apãsaþi uºor ca sã se elimine restul de apã. usturoi.1 canã. 7 cãþei usturoi. (cca. 1 ou. dupã gust. Se 69 . Mod de preparare: Îndepãrtaþi excesul de apã din tofu ºi puneþi-l în congelator într-o pungã de plastic bine sigilatã. sare. dar numai dupã ce aþi scos tofu din punga de plastic! Acoperiþi castronul ºi daþi cuptorul la 700 W verificând la fiecare 2-3 minute ca sã nu se coacã. 80. apoi daþi prin pesmetul condimentat. Puneþi cuburile de tofu învelite în pesmet într-o tigaie unsã cu ulei ºi coaceþi timp de 25-30 de minute. Într-un castron puþin adânc puneþi pesmetul împreunã cu condimentele ºi amestecaþi bine. sare dupã gust. Tãiaþi tofu în cubuleþe de aproximativ doi centimetri ºi jumãtate. 6 linguri) sau cartof ras. Dupã ce s-a dezgheþat bine. fulgi de cartofi . 1 ceapã. 1 lingurã seminþe de susan.

adaugã restul ingredientelor, se frãmântã bine, se modeleazã chifteluþele ºi se aºazã în tava de teflon unsã în prealabil cu ulei. Se pun la cuptor. Dupã 20 de minute se întorc ºi se lasã pentru alte 20 de minute. 82. Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Brânzã tofu - 1 canã, pesmet - ½ canã, fulgi de ovãz 1/3 canã, nuci (mãcinate sau miezul rãmas de la prepararea laptelui de nucã) - ½ canã, susan - 3 linguri, ceapã (tocatã) - 3 bucãþi medii, pãtrunjel verde (tocat) - 1 legãturã (sau uscat 1 linguriþã), cimbru (pulbere) - 1 linguriþã, maghiran (pulbere) - ½ linguriþã, lapte de soia - 1 canã, ulei de mãsline - 2 linguri, sare vrac - ½ linguriþã. Mod de preparare: Brânza se taie sub formã de cubuleþe mici. Se amestecã toate ingredientele, cu excepþia uleiului de mãsline ºi a susanului, se omogenizeazã ºi se modeleazã în forme de chifteluþe sau drob. Se coc într-o tigaie de teflon. Pentru drob, se pregãteºte o tavã care se presarã cu pesmet, sau mãlai. Se întinde amestecul în tavã cu grosimea de aprox.1 cm, ºi se presarã cu susan. Se pune la cuptor 180o C ºi se lasã 20 minute. Rezultã un excelent drob care se serveºte cu diferite garnituri ºi sosuri sau cu ketchup. În loc de ovãz putem folosi orez, mei, hriºcã sau ciuperci. 83. Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 400 gr. curcan (ca pentru ºniþele), 2 linguriþe sos de soia(din comerþ), 1 lingurã amidon, 2 ardei roºii, 1 ardei iute roºu, 3 linguri sâmburi de dovleac, 5 linguri ulei de floarea soarelui, 1½ canã pulpã de soia. Mod de preparare: Carnea se taie transversal în fâºii înguste ºi se pune într-un bol. Se amestecã sosul de soia cu amidonul ºi se toarnã peste carne. Se lasã 30 de minute la marinat. Ardeii se taie fâºii înguste. Ardeiul iute se curãþã de seminþe ºi se taie inele subþiri. Sâmburii se prãjesc în tigaie fãrã ulei. În altã tigaie se pun 3 linguri de ulei la încins ºi se prãjeºte carnea, amestecând des. Se

70

scoate carnea din ulei ºi se pune deoparte. Restul de ulei se pune în tigaie ºi se prãjesc ardeii aproximativ 3 minute împreunã cu pulpa de soia. Se adaugã carnea, se condimenteazã cu sos de soia ºi se presarã cu sâmburii de dovleac. 84. Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 250 gr. cartofi fierþi în coajã, 1 cãpãþânã de usturoi, frunze de pãtrunjel ºi þelinã, condimente afumate sau caºcaval, 3 ouã. Mod de preparare: Pulpa de soia se amestecã cu cartofii zdrobiþi sau daþi prin rãzãtoare, cu usturoiul pisat, cu verdeaþa tocatã mãrunt ºi cu condimente dupã gust. Se amestecã totul omogen, se taie bucãþi în forma în care se serveºte ºi se pune într-o tavã la cuptor 20 minute. Dupã ce se scoate din cuptor se pune ulei deasupra. Tava se tapeteazã cu pesmet sau tarâþe fãrã ulei. 85. Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia, 0,5 kg ciuperci, 1 legãturã de ceapã verde, 1 legãturã usturoi verde, 1 legãturã mãrar, 1 legãturã pãtrunjel, 5 ouã, piper, sare, delikat (dupã gust). Mod de preparare: Se spalã bine ciupercile ºi se mãrunþesc dacã sunt prea mari. Se amestecã pulpa ºi toate ingredientele la un loc. Se unge o tavã cu ulei ºi se tapeteazã cu fãinã. Se pune compoziþia ºi se dã la cuptor, la foc mic, timp de 50 de minute. 86. Drob din pâine ºi pulpã de soia Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: 1 canã pulpã de soia, 2 cepe, 2 linguri mãrar, 1 cãpãþânã de usturoi, mirodenii (cimbru), o felie de pâine, fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut, un cartof crud, ulei. Mod de preparare: La pulpa de soia se adaugã ceapa ºi mãrarul (care au fost fierte), usturoiul crud pisat, mirodeniile (cimbru), o felie de pâine înmuiatã în apã ºi stoarsã.

71

În loc de ouã, ca sã se lege compoziþia se adaugã fãinã din fulgi de ovãz sau din nãut crud care se macinã (se poate adãuga ºi un cartof crud ras pe rãzãtoarea micã). Se unge tava cu ulei, se aºazã compoziþia ºi se pune în cuptor la foc moale, timp de o orã. Când se scoate din cuptor, se toarnã deasupra puþin ulei. 87. Fripturã mexicanã de tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu, 600 gr. dovlecei sau castraveþi, 285 gr. porumb fiert, ½ canã fãinã de tãrâþe, 2 linguriþe sare, ½ canã ulei de soia, 1 ceapã, 2 ardei roºii, 2 ardei verzi, ½ linguriþã boia de ardei, 1 legãturã pãtrunjel verde. Mod de preparare: Se taie tofu în cubuleþe pe care le lãsãm puþin la uscat. Fãina de tãrâþe se amestecã cu sarea ºi cu boiaua de ardei. Se tãvãlesc cubuleþele tofu prin aceastã fãinã, apoi se coc în ulei preîncãlzit cca. 10 minute pânã devin aurii. Se curãþã ceapa ºi castraveþii (sau dovleceii), dupã care se taie cubuleþe. Ceapa se dinstuie în uleiul de la tofu; se adaugã ardeiul tãiat fâºii, apoi castraveþii/dovleceii ºi se frig timp de 5 minute la foc potrivit amestecându-se în permanenþã. Se pune porumbul ºi o linguriþã de sare ºi se fierbe acest amestec timp de 10 minute sub capac. Se adaugã cubuleþele de tofu ºi se mai lasã 5 minute pe foc pentru a se omogeniza gusturile. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 88. Grãtar de tofu cu citrice Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 400 gr. tofu ferm, 2 bucãþi lãmâi, ¼ cãni (250 ml) suc de portocale, 2 linguri sirop de arþar, 2 linguri oþet de mere, 1 lingurã ulei de mãsline, 1½ linguriþe rozmarin, 2 cãþei de usturoi, 1½ linguriþe sos de soia, 1 vârf de cuþit piper negru. Mod de preparare: Se amestecã bine într-un castron toate ingredientele obþinându-se o soluþie pentru marinare. Separat se taie tofu în 89 felii, se aºazã într-un vas mare ºi se toarnã deasupra soluþia pentru marinare. Se acoperã ºi se bagã la frigider pentru cel puþin 8 ore. Se pre-

72

dupã care se adaugã apa ºi condimentele. 2 linguri pastã soia. 4 linguri ulei. Se dã gust gust cu sos de soia. 100 gr. Mod de preparare: Peste ceapa opãritã în apã ºi ulei se toarnã pasta de soia ºi se prãjeºte puþin. Rezultã 10-12 porþii (cãni) de mâncare. Se þin aproximativ 5 minute pe fiecare parte. ardeiul tocat mãrunt ºi puþin bulion. 1 ceaºcã apã. 1 ceaºcã ceapã verde tocatã. coriandru. sare. Iahnie-sos de nãut Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: 500gr. Se mai lasã pe foc 3-5 minute împreunã cu chimenul. roºii. La sfârºit se adaugã sare de mare dupã gust ºi puþin ulei. 1 ceaºcã roºii tocate. 1 linguriþã sare. verdeaþã pentru presãrat. 91. Mãruntai picant cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 1 canã tofu. 73 . 1 ardei roºu ºi 1 ardei verde. Totul se fierbe încã 15 minute. 2 ceºti lapte de soia. La servire se poate adãuga lapte de soia. pulpã de nãut. Se adaugã nãutul ºi se mai dau câteva clocote. 2 cepe. dacã doriþi. 500 gr. Când se înmoaie se adaugã porumbul. Smântâna se adaugã dupã îndepãrtarea de pe foc. 90.gãteºte grãtarul la temperaturã medie ºi se curãþã cu ulei de mãsline. 1 lingurã chimen. sau paste fierte. Mod de preparare: Se fierbe soia împreunã cu ceapa ºi cu 1 canã de apã. smântânã. Mod de preparare: Pulpa de nãut rãmas din procesarea cu blenderul se condimenteazã cu coriandru (piper alb) dupã gust. Ceapa se pune la cãlit în puþinã apã cu vegeta naturalã. 1 canã apã. roºiile ºi sarea. Se pun feliile de tofu pe grãtar ungându-se cu marinatã în timp ce se gãteºte. Mâncare de porumb cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 3 ceºti pulpã de soia. 3 ceºti cremã de porumb. 2 cepe. 89. Se poate consuma cu pâine de porumb. 2 ciorchini de usturoi. ardeiul tãiat fâºii ºi roºiile. 1 roºie. 1 lingurã oregano. vegeta naturalã. Se consumã cu pilaf de orez. ulei. foi de dafin.

sare . Mod de preparare: Când fierbe apa. nuci mãcinate .¼ canã. dupã care se îndepãrteazã ºi se lasã 15 minute la înmuiere ºi rãcire. usturoi .½ lingurã. ceapã . Atenþie la desprindere pentru a nu se sfãrâma. Se aºazã borcanul pe un suport înclinat la 45 de grade. vreme de 5-7 zile.2 cãni. Se formeazã mici prin presare. Se lasã boabele la macerat timp de 12 ore. Mâncarea obþinutã poate fi consumatã cu sosuri. Deasupra se poate presãra puþinã boia. apã. pentru mai multe ore. pânã când seminþele ger- 74 . Se obþin germeni de soia fãrã procesare. pesmet . 2 dl lapte de soia.1 bucatã. chimen .1 linguriþã. cu gura în jos. astfel încât sã putem sã îl umplem. 93. 1 borcan. laptele ºi sarea. Mod de preparare: Se ia un borcan de 800 ml ºi se umple pe un sfert cu boabe de soia bine spãlate ºi de bunã calitate. ¼ l apã. Se unge tava cu puþin ulei ºi se coc în cuptor la foc mare timp de 20 minute. Mici din tofu Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: Tofu moale . Mei fiert cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 150 grame mei. se frãmântã tofu cu o furculiþã.3-4 cãþei. se presarã meiul ºi pulpa. condimente pentru cârnaþi . ¼ linguriþã sare.¼ canã. 94.92. dupã care se întorc ºi se mai lasã puþin. Muguri de soia fãrã procesare Timp necesar: 7 zile Ingrediente: 1 canã boabe de soia. Apoi.1 linguriþã. în afarã de boia. boia de ardei dulce pentru culoare . respectiv sã scurgem apa din el fãrã a atinge germenii cu mâna. Se þine 10 minute pe foc. pentru rumenire. se zdrobeºte usturoiul apoi se amestecã toate ingredientele. 2 cãni pulpã de soia.1 linguriþã. dupã care se scurge apa. Se toarnã apã cãlduþã pânã la jumãtate ºi se leagã foarte bine la gurã cu un tifon. Mod de preparare: Se taie ºi se opãreºte ceapa în puþinã apã.

pastã de roºii. orez 75 . ovãz. eventual ºi ceapã sau pãtrunjel verde. Se preparã sub formã de salatã. la care se adaugã puþin ulei. De regulã. dar este materia de bazã pentru foarte multe reþete. în general. Mod de preparare: Cartofii fierþi în coajã se curãþã ºi se feliazã. suc de lãmâie.ingredient de bazã Timp de preparare: 20 minute Este un produs obþinut în urma preparãrii laptelui de soia (rãmâne în filtrul blenderului Soia-lakt) ºi conþine pulpa ºi coaja boabelor de soia. Se dã la cuptor pânã se rumeneºte. depozitarea germenilor la frigider se face vreme de cel mult 7 zile. boabele se vor spãla de 2-4 ori pe zi scurgându-se de fiecare datã (aºezând borcanul cu gura în jos). Are un rol important în digestie. Pulpã de soia sau okara . se îndepãrteazã cojile rãmase precum ºi boabele care nu au germinat sau alte resturi ºi se depoziteazã la frigider. 1 porþie pulpã de soia. Consumat în stare crudã nu este gustos. Compoziþia se pune într-o cratiþã unsã ºi tapetatã cu pesmet astfel: un rând de cartofi. o ceapã.) Salatele de cruditãþi preparate cu boabe de soia germinate sunt gustoase ºi deosebit de sãnãtoase. un rând de soia ºi pastã de roºii. Poate fi pãstrat la frigider 3-4 zile.mineazã. precum ºi ale boabelor de soia. 96. astfel încât sã fie mereu umede. Germenii astfel obþinuþi nu trebuie sã aibã gust amar (dacã sunt amari înseamnã cã au fost lãsaþi prea mult în apã ºi s-au stricat). (Despre proprietãþile terapeutice ale acestor germeni. Rezultatul obþinut prin procesarea altor cereale (orz. dar sã nu stea în apã. vezi prima parte a cãrþii. Musaca de cartofi cu pulpã de soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: 1 kg de cartofi. Soia se amestecã cu condimentele ºi se cãleºte cu puþinã ceapã ºi verdeaþã. nu trebuie þinuþi la luminã ºi la temperaturi mai mari de 4o C. condimente. sare. Nu poate fi numit surplus deoarece are un conþinut de 5% proteine ºi foarte multe fibre. 95. Atunci când au fãcut colþiºori de 2-4 centimetri se scot germenii din borcan.

Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) Timp de preparare: 20 minute + timp de marinat 2h Ingrediente: 2 piepþi de pui dezosaþi. 1 ceaºcã fulgi de ovãz. Sunt foarte bune pentru cãlãtorie. Pârjoale cu pulpã de migdale Timp de preparare: 15 minute + 40-60 minute coacere Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de migdale sau alune de pãdure rãmasã în filtru Soia-lakt. se presarã peste carne ºi sos 76 . Se formeazã pâini mici care se lasã sã se coacã bine. 1 ceapã tãiatã mãrunt. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Paste italiene la cuptor cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 4 cãni paste fãinoase fierte (melciºori. Ultimul rând trebuie sã fie sosul care se orneazã cu mãsline. sau vezi reþeta 10). ½ ceaºcã þelinã tãiatã mãrunt. 97. la foc potrivit. Pastele se servesc calde. Dupã ce s-a marinat. 1 ceaºcã apã fierbinte. Rezultã o compoziþie vâscoasã. 98. într-o formã pentru pâine. ulei pentru prãjit. 99. se lasã la marinat 2 h la temperatura camerei sau peste noapte în frigider. Mod de preparare: Carnea de pui se taie în fâºii sau cubuleþe ºi se acoperã cu sosul de soia. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Se taie migdalele. un strat de tofu ºi un strat de sos. Vasul se pune la cuptor pentru 1520 minute. 1 linguriþã sare. ½ ceaºcã nãut sau boabe de soia înmuiate peste noapte în ½ ceaºcã apã. sau ca element de bazã pentru reþetele gãsite în carte. 2 cãni tofu. 1 linguriþã maghiran. 2 linguri fãina. Mod de preparare: Într-un vas yena uns cu ulei se aºazã alternativ un strat de paste. Mod de preparare: Se mixeazã nãutul cu puþinã apã proaspãtã obþinându-se o cremã. migdal. Se amestecã toate ingredientele ºi se lasã sã stea câteva minute. 2 cãni sos de tomate. sau vezi reþeta 123. alune.brun) sau fructe (nuci. timp de 45-60 de minute. cocos) poate fi folosit ca desert (budincã) amestecat cu gem sau fructe mãrunþite. sos de soia (din comerþ. 126). ½ canã mãsline tãiate. acoperite.

2 cepe. se þin în prosop pentru a se menþine moi. varzã dulce sau acrã. tãiatã mãrunt. Mod de preparare: Caºcavalul ras pe rãzãtoare. apã. Dupã ce se coc ambele foi. mãrar. Ruladã cu pateu de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1/3 canã ulei (250 ml). Se formeazã rulada ºi se împacheteazã în celofan. Se coace în cuptor. Se serveºte cu orez fiert. Se unge fiecare foaie cu pateu de soia amestecat cu ceapã.3-5 linguri. Se taie dupã rãcire. 1 linguriþã boia dulce. sarea. 3 foi de dafin. bulion . pateu de soia (vezi reþeta 47). fãinã cât cuprinde.4-6 linguri. 100. 10 grame drojdie proaspãtã. 101. caºcaval afumat. 1 vârf de cuþit sare. boia de ardei. ceapa ºi usturoiul tãiate mãrunt împreunã cu foile de dafin zdrobite se amestecã împreunã într-un vas. apoi se pune orezul 5 minute sã se umfle.100 gr. 2-3 linguri ulei ºi 1-2 linguri bulion. 250gr. 1 ciorchine de usturoi. Sarmale cu pulpã de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Pulpã de soia . ulei . apoi se ruleazã ºi se înfãºoarã în folie de aluminiu pentru a sta bine strânsã.3-4 bucãþi. 20-25 de minute. cepe . Salam de soia cu pulpã de soia Timp de preparare: 10 minute + coacere 20-25 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia.. boia ºi sare. verdeaþa. care se împarte în douã ºi se întinde pe dosul tãvii. se amestecã ºi se fac sarmale cu 77 . ¼ linguriþã chimen.2 cãni de 200 gr. 102. ¼ linguriþã de cafea. 1 bucatã ceapã micã. Mod de preparare: Se face o cocã potrivit de groasã din ulei. drojdie ºi fãinã. 2 ouã (opþional). 250gr.cele douã linguri de fãinã (aproximativ) ºi se amestecã bine. orez . la foc mic. caºcaval (de vacã). verdeaþã (cimbru. Mod de preparare: Ceapa se înãbuºã cu puþinã apã ºi ulei. Se lasã de 30 minute la rece. sare. Se rãceºte. Se adaugã pulpa. Se prãjeºte amestecul în ulei încins. 1 linguriþã vegeta.1 bucatã. pãtrunjel) sare. 2/3 canã apã (250 ml). În aceastã compoziþie se pune cartoful crud ras pe rãzãtoarea micã. cartof crud ras .

piper. 1 linguriþã rasã de nigari (clorid de calciu). arome (ardei. Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute (reþeta 10) Ingrediente: 200 gr. ciuperci. 150 gr. iar deasupra se rade tofu. apoi spaghetele ºi restul de sos roºu. sare. diferite condimente). foi dafin. 5 linguri smântânã de soia. fierbinte. se scurg bine. vegeta. 250 ml bulion. apã. Se dã la cuptor 20 de minute. apoi se amestecã cu sosul alb. o lingurã ulei. tofu ºi smântânã se face un sos care se amestecã cu spaghetele fierte. Rezultã 3 porþii. o lingurã porumb boabe. se trec sub un jet de apã rece. adãugaþi 1 linguriþã de nigari sau suc de lãmâie ºi amestecaþi bine. porumb. Se aºazã sarmalele în 2-3 straturi. 100 gr. 50 gr. Mod de preparare: Spaghetele (reþeta10) se fierb în apã sãratã. 103. Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Sos alb: 2 linguri fãinã. Laptele se adunã formând noriºori (se taie). oregano. Se toacã puþinã varzã ºi se presarã într-o cratiþã în care au fost puse 2-3 linguri bulion. mãrar. Tofu – mod de preparare II (idem 74) Timp de preparare: 15 minute + scurgere 2-3 h Ingrediente: 1 l lapte de soia proaspãt. Mod de preparare: La 1 l lapte de soia proaspãt. Pe fundul unui vas de yena se pune jumãtate din sosul roºu. busuioc. fierbinte. 104. Se obþin 5 porþii. 105. spaghete. 1 lingurã miere. tofu. Din ciuperci. ciuperci fierte. chimen. brânzã tofu. Adãugaþi arome dupã preferinþe. Lãsaþi 2 minute. preparat cu blenderul Soia-lakt. Turnaþi într-un tifon ºi lãsaþi la presat sub o presã (e mai estetic 78 . cimbru. Sos roºu: 2 linguri fãinã. se acoperã cu apã clocotitã se pun la fiert sau la cuptor. apã. (reþeta 45) Mod de preparare: Spaghetele se fierb în apã cu sare. 200 ml smântânã (reþeta 45).foi de varzã dulce sau acrã.

Lãsaþi sã se scurgã 2-3 ore. sau alte sosuri). felii de ceapã. tofu. un strat de vinete.dacã presa este pãtratã. apoi în felii de 1 cm care se pun într-un vas. Se pun feliile de tofu. Se toarnã peste feliile de tofu. bine scurs de apã. se scot din cuptor. pãtrunjel ºi/sau felii de castraveþi. Se poate consuma sau gãti dupã preferinþe. 107. se ung cu restul de sos marinat ºi se lasã pânã se rumenesc pe ambele pãrþi. roºii. accesorii la aparat). 6 bucãþi ceapã verde dulce (bulbul ºi frunzele tocate). 1 lingurã vegeta. 2 linguriþe ulei de susan. Se obþin 4 porþii. Se aºazã într-o tavã de teflon ºi se coc la cuptor întorcându-se ºi pe cealaltã parte. Se serveºte alãturi de salatã. Se combinã celelalte ingrediente ºi se amestecã într-un vas separat. tofu. 3 linguri suc de lãmâie proaspãt. Se taie bucata de tofu în 3 pãrþi egale. Se amestecã pesmetul cu vegeta ºi se dã fiecare felie prin acest amestec. Se pregãteºte aparatul pentru grille (se poate utiliza ºi cel cu vergea pentru frigãrui). 126. Se pune într-o tavã yena un strat de sos. Nu se pune în congelator. Zãrul de tofu de asemenea se poate folosi la gãtit. Tofu la grille Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 600 gr. Când sunt coapte. 2 linguriþe ghimbir (ras sau praf). 200 gr. boia de ardei pentru gust. Poate fi confecþionatã din lemn sau din plastic. 1 canã de pesmet. Mod de preparare: Se curãþã vinetele ºi se taie în felii longitudinale cu grosimea de ½ cm. ceea ce îi oferã un gust deosebit. un strat 79 . 106. 1 lingurã mentã proaspãtã tocatã sau ½ lingurã mentã uscatã. se acoperã ºi se lasã la rece 24 de ore. 1½ canã de apã caldã. Mod de preparare: În reþeta de faþã. 1 porþie “sos italian” (sau vezi reþeta 125. întorcându-le o datã sau de douã ori. Tofu se pãstreazã în apã la frigider chiar ºi o sãptãmânã. tofu se þine într-un sos marinat cu gust de lãmâie cel puþin 24 de ore (ideal ar fi 2 sau 3 zile). 2 cãþei de usturoi tocaþi. Vinete “Parmigiana” cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 kg de vinete.

2 linguriþe vegeta. Se dã la cuptor la foc moderat pentru 25 de minute. 4 linguri fãinã cu tãrâþe. amestec de zarzavaturi mãrunþite din rãdãcinã de pãtrunjel. tofu. morcovi. 80 . ¼ linguriþã seminþe de mãrar mãcinate. În loc de vinete se pot folosi dovlecei. sarea ºi oul. Mod de preparare: În untul topit în tigaie se pune tofu zdrobit cu furculiþa ºi praf pentru supã sau vegeta. Se adaugã seminþele de mãrar ºi se îndepãrteazã tigaia de pe foc. 1 linguriþã sare. 108. puþin ulei. Se fierbe totul la foc mare timp de 2 minute amestecând continuu. 2 cepe. morcov. Zarzavaturi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. Se omogenizeazã ºi se formeazã chifteluþe care se frig în ulei 4-5 minute. Se continuã aºa. În acest amestec se pune ceapa ºi zarzavaturile curãþate ºi tocate mãrunt.de tofu. fãina. 100 gr. pânã sunt puse toate ingredientele. pãstârnac. 1 ou.

TOCÃNIÞE 81 .SOSURI.

Ceapa opãritã în unt se amestecã cu cubuleþele de tofu (cu latura de cca un cm) care în prealabil s-a scurs de zãr. 111. 2 linguriþe busuioc mãrunþit. sare dupã gust. la foc încet. ½ linguriþã sare. 1 legãturã mãrar. sub capac. tofu. Totul se fierbe împreunã 10 minute. Se adaugã sarea ºi vegeta ºi se lasã sã fiarbã la foc mic timp de 5 minute. În final se mai adaugã mãrarul tocat fin. Rezultã 3 porþii. Mazãrea fiartã se scurge de zeamã ºi se pune într-un vas lângã tofu. castraveþi pentru salatã. Mod de preparare: Prazul se taie rondele ºi se cãleºte în apã cu puþinã sare pânã se înmoaie bine. tofu. 1 lingurã ulei. Se zdrobeºte tofu cu furculiþa ºi se adaugã ¼ linguriþã sare ºi curry. 1 ceapã. Se presarã busuioc ºi se mai fierbe 5 minute sub capac. ½ linguriþã vegeta. 110. mazãre dulce. 300 gr. 2 linguri fãinã. 2 linguri pãtrunjel. Castraveþi cu tofu Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 500 gr. Dupã ce se ia de pe foc se adaugã mãrarul ºi smântâna. Mazãrea proaspãtã se fierbe doar 5 minute. Se sãreazã dupã gust. Se dizolvã fãina împreunã cu laptele de soia ºi smântâna de soia ºi se adaugã peste praz. Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: 400 gr. 200 ml lapte de soia. 400 gr. 300 gr. castraveþii tãiaþi felii subþiri se opãresc în apã sãratã 10 minute. 200 gr. l lingurã mãrar mãrunþit. 1 ceapã. Mazãre cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 500 gr. mazãre proaspãtã. Mod de preparare: Mazãrea dulce se fierbe 10 minute în puþinã apã. 100 ml smântânã de soia (reþeta 45). Mod de preparare: Ceapa se opãreºte în 2 linguri apã ºi ulei. La sfârºit se presarã pãtrunjel. 2 linguri unt. praz. 82 . smântânã de soia (vezi reþeta 45).109. 1 linguriþã sare. crudã (se poate ºi cu un singur tip de mazãre de care aveþi).

Ceapa opãritã în puþinã margarinã se amestecã cu fãina integralã. 1½ lingurã praf pentru supã/ vegeta. 50 gr. 1 lingurã delikat. pulpã opãritã. cu praful pentru supã. 2 linguriþe fulgi de drojdie (drojdie uscatã). Se condimenteazã cu piper negru ºi cu boia de ardei. 2 vârfuri de cuþit piper. 750 gr. Când a scãzut 83 . cu drojdia. morcovi rãzãluiþi ºi cu 300 gr. pânã scade. Mod de preparare: Dupã spãlare se fierbe spanacul în zãr de tofu (sau apã). 250 gr. dar se înlocuieºte spanacul cu 500 gr. spanac proaspãt. o linguriþã de ulei. Se fierbe împreunã pentru înmuiere timp de 10-15 minute.112. fãinã integralã. Se strecoarã ºi se toacã pe un platou. 2 cãþei de usturoi. o ceapã. Întro tigaie unsã cu ulei se frige totul ºi se consumã proaspãt. smântâna. Se condimenteazã cu piper. o linguriþã de pãtrunjel verde. pulpa de soia ºi spanacul zdrobit. 114. Se potriveºte cu salate. delikatul. ½ kg ciuperci (champignon). mazãre. dar se înlocuieºte spanacul cu 200 gr. sare dupã gust. tofu. ciuperci ºi cu praz tãiat fâºii. 4 ouã. Mod de preparare: Ceapa se toacã mãrunt ºi se cãleºte în apã împreunã cu ciupercile tocate solziºori ºi cu puþinã sare. Din albuºul de ou se face o spumã tare care se adaugã la cele de mai sus. puþin unt. 113. Omletã cu praz ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). 115. ½ canã smântânã sau ulei. Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Omletã din spanac cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 500 gr. Se lasã la opãrit 10-15 minute sã se înmoaie de tot. Omletã de ciuperci cu tofu Timp de preparare: 45 minute Ingrediente: O ceapã.

150 gr. 4 ouã. coaja rãzãluitã de la ½ lãmâie. 1 lingurã vegeta. iar în final uleiul. pulpã din blenderul Soia-lakt. 84 . fãinã integralã sau fulgi de ovãz. 117. pânã se îngroaºã. Se mai poate adãuga ceapã verde tãiatã mãrunt ºi pãtrunjel verde. Omletã din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia. 34 cãþei de usturoi zdrobiþi. 500 gr. uleiul ºi ceapa. pânã când se usucã având consistenþa omletei de ou. 116. dar înlocuim spanacul cu 200 gr. viºine. Se frige într-o tigaie unsã cu ulei ºi se consumã în stare proaspãtã. 118. se pune compoziþia în tigaie la foc încet. Mod de preparare: Pulpa de soia se pune în mixer cu apa. 100 gr. prune). 2 vârfuri de cuþit scorþiºoarã mãcinatã. 100 gr. Condimentãm cu piper ºi ½ linguriþã boia de ardei. amestecându-se continuu. pere. zmeurã. Se adaugã usturoiul pisat. Omletã de fructe cu pulpã de soia Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 400 gr. friºcã. 1 ceapã micã tãiatã mãrunt. Mod de preparare: Opãrim ciupercile cu ceapa pânã se înmoaie. 2 cãni apã fiartã. cãpºuni. Fasolea se fierbe. 50 gr. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie (sau 2 plicuri zahãr vanilat). fructe (pot fi agriºe. Rezultã 2 porþii. alune mãcinate. Se acoperã vasul ºi se mai þine puþin la foc redus. fasole. nuci sau migdale.apa se adaugã tofu ras ºi se mai lasã 1-2 minute la cãlit. 2½ cãni apã rece. ciuperci ºi 500 gr. frunzele de pãtrunjel. Se mixeazã bine pânã ajunge de consistenþa unei creme. 2 linguri de ulei. Mod de preparare: Se bat albuºurile pânã se obþine o spumã tare ºi se amestecã cu toate celelalte ingrediente la un loc. Se adaugã vegeta ºi usturoiul. miere sau zahãr brun. mere. Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112).

1 canã lapte de soia sau de nuci ½ ceaºcã pulpã de nuci. Cireºele curãþate de sâmburi se adaugã com- 85 . Omletã din conopidã ºi pulpã de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Ca la omleta cu spanac (reþeta 112). Se serveºte ca ºi omleta. Omletã de tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: ½ linguriþã praf de ceapã. 122. 2 linguri pulpã de soia. amestecându-se continuu pânã se îngroaºã. cu pâine prajitã. dacã doriþi. ¼ ceaºcã fãinã integralã de grâu. în afarã de cireºe. 1 lingurã rasã fãinã de mãlai. Se poate adãuga usturoi. coaja rasã de la ½ lãmâie. amestecându-se bine cu lingura de lemn. Acestea se fierb pânã se înmoaie. ½ linguriþã sare dacã este nevoie. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. 121. apoi se condimenteazã cu ceapã. Sos de cireºe cu pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 250 gr. Mod de preparare: Se înãbuºã 2 cepe tocate în ¼ ceaºcã apã pânã devin fragede. 2 cãni tofu. 1½ dl apã. dar se înlocuieºte spanacul cu 150 gr.119. Se adaugã apã pentru a se obþine consistenþa doritã. Pentru diversificare se poate adãuga ceapã verde tocatã. ½ linguriþã vegeta. Sos de ceapã cu pulpã de nuci Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 2 ceºti apã. 2 linguri miere. Mod de preparare: Ingredientele. conopidã în amestec cu broccoli (opþional). 120. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. Se mixeazã ºi se fierb la foc potrivit împreunã cu restul ingredientelor. sau cu pâine integralã de grâu prãjitã. Se orneazã (dupã dorinþã) cu pãtrunjel verde tocat. cireºe. ½ linguriþã boia de ardei. se amestecã pânã se omogenizeazã. sau 1 plic zahãr vanilat. Mod de preparare: Se încãlzesc toate ingredientele într-o cratiþã. dupã care se acoperã ºi se mai lasã la fiert încã 10 minute. Sosul are un gust deosebit dacã este servit alãturi de cartofi fierþi sau copþi. ½ linguriþã sare.

o canã.¼ ceaºcã.1 lingurã. 123. tofu sfãrâmat cu furculiþa. La fel se preparã ºi sosul de zmeurã. 86 . Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Sos de roºii . Mod de preparare: Se fierb cepele tocate în 2 linguri de apã. Acest preparat este compatibil cu o masã de fructe. 1 linguriþã sare. cu excepþia amidonului. Totul se fierbe la foc mic amestecându-se continuu. ºi se dau într-un clocot. compot fructe (cubuleþe) . 1 linguriþã oregano.1 ceaºcã. Se toarnã sosul peste blat (vezi reþeta 6 pentru blat pizza). Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 225 gr. conopidã (mãrunþitã) . morcov (rãzuit) .¼ linguriþã.poziþiei de mai sus.1 lingurã. ciuperci. zahãr brun .2 linguri. dovlecei. mere.1 lingurã. sos de roºii. ciuperci . 1 linguriþã busuioc. amidon de porumb . bucãþi de ananas neîndulciþi . ºi sucul lui. Se coace la 200o C timp de 10 minute. Se garniseºte cu pãtrunjel sau se serveºte peste orez integral. Se pune tofu dulce ºi acru.2 linguri. suc de roºii . 1 lingurã pastã de curmale. ceapã . brânzã rasã. ardei gras. Se adaugã ºi se fierb la foc mic ºi celelalte ingrediente.1 linguriþã. Sos de tofu pentru pizza Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 3 cepe.4 bucãþi. suc de lãmâie . Pentru ocazii speciale se pot adãuga struguri tãiaþi. 124.1 ceaºcã. pe un platou încãlzit ºi se toarnã sosul peste cuburile de tofu. þelinã (rãzuitã) . viºine. se amestecã cu lingura ºi se fierbe pânã se îngroaºã compoziþia. Se adaugã amidonul dizolvat în puþinã apã. sare . Mod de preparare: Se pun ingredientele într-un vas.2 linguri. miez de anghinare.1 linguriþã.½ canã. 250 gr. Se mai pot folosi diferite ingrediente presãrate deasupra sosului: mãsline. sare vrac . 125.

se lasã sã se rãceascã. Terci dulce din miez de nucã ºi soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Miez de nucã (rãmas din procesarea laptelui de nucã) . 126. Compoziþia se serveºte numai proaspãtã.1 plic. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se fierb 20 de minute la foc mic.½ lingurã. Sos natural din brânzã tofu Timp de preparare: 10 minute Ingrediente: Brânzã tofu . Mod de preparare: Se dau la blender toate ingredientele. morcov ras . roºii decojite .apã .2 linguri. 2 foi de dafin.½ linguriþã. Se omogenizeazã ºi se serveºte ca atare. 87 . 1 canã de ardei verde tãiat mãrunt.4 cãni.2 bucãþi. ardeiul ºi usturoiul în puþinã apã ºi în cele douã linguri de ulei. apoi se adaugã celelalte ingrediente.2 linguriþe. suc de lãmâie . apã .4 cãni. nucã mãcinatã . miere . Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 1 canã de ceapã tãiatã mãrunt. 128.1 lingurã. pulpã de soia . 127. 2 linguri de ulei. sare vrac . Se ia de pe foc.1 canã. apã . 1 linguriþã cimbru. Se adaugã restul ingredientelor ºi se fierbe totul la foc încet 20-25 minute pânã când lichidul scade.2 linguri. sare vrac . 4 cãþei de usturoi tocat. Mod de preparare: Se cãleºte ceapa. apoi se dau la blender 2 minute.2 cãni. 1 canã zãr de tofu sau lapte de soia. 2 linguriþe pãtrunjel verde.½ canã. Se serveºte în stare proaspãtã. Mod de preparare: Se fierbe soia în apã cu un strop de sare pânã se obþine un terci mai moale. vanilie . 2 cãni suc de roºii sau 1 canã pastã de roºii. sare dupã gust. 1 linguriþã miere (opþional). 2 cãni pulpã de soia.½ canã (sau nuci mãcinate). 1 minut.

88 .

SUPE, CIORBE

89

129. Ciorbã de bulion cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 3 cãni pulpã de soia, 4 linguri arpagic mãcinat cu râºniþa sau griº, 3 cãni bulion, 3 linguri ulei de mãsline, 1 ceapã, ¼ litri apã, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, 1 linguriþã busuioc mãcinat proaspãt, ¼ linguriþã boia de ardei, 2 linguri pãtrunjel mãrunþit. Mod de preparare: Se taie ceapa mãrunt ºi se opãreºte puþin în ulei sau numai în apã. Într-o altã oalã se fierbe praful de supã sau vegeta. Arpagicul mãcinat se amestecã cu bulion ºi ¼ l apã ºi se fierbe. Ciorba se fierbe la flacãrã micã timp de 5 minute. La servire se presarã deasupra pãtrunjel, dupã preferinþe. 130. Supã-cremã de soia din pulpã de soia Ingrediente: Pulpã de soia din blenderul Soia-lakt - 1 porþie, vegeta - 15 gr. (2 linguriþe), condimente ºi sare dupã preferinþã ºi gust. Mod de preparare: Se toarnã în ploaie aprox. 1200 ml apã fiartã peste amestecul de mai sus, dupã care se fierbe 15-20 min. Se adaugã dupã preferinþã verdeþuri, crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã) sau periºoare vegetale. 131. Supã-cremã de soia - tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 120 gr. fulgi de soia, douã linguriþe de condimente, sare dupa gust. Zãr de tofu - 1 l. Mod de preparare: Se toarnã 1200 ml zãr de tofu fierbinte peste amestecul din soia ºi condimente ºi se fierbe timp de 15-20 minute, dupã care se adaugã verdeþuri sau crutoane (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã). 132. Supã-cremã de cartofi cu tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: O ceapã, un morcov, un ardei, 1 kg de cartofi, 200 ml smântânã, o linguriþã boia, 2-3 foi de dafin, o lingurã vegeta, 3 linguri bulion, crutoane de pâine (biluþe prãjite sau pâine tãiatã pãtrãþele ºi prãjitã), 100 gr. tofu, leuºtean ºi pãtrunjel (frunze).

90

Mod de preparare: Ceapa, morcovii ºi ardeiul se fierb în apa pentru supã, apoi se adaugã cartofii. Când aceºtia sunt fierþi, se pune vegeta, boiaua, bulionul, foile de dafin ºi leuºteanul. Se condimenteazã cu sare dupã gust. Se pune smântâna ºi se lasã la fiert încã 2-3 minute. Se mixeazã supa (în mixer). Se toarnã în farfurii, se adaugã crutoane de pâine peste care se rade tofu ºi se presarã deasupra frunze de pãtrunjel. Rezultã 5 l de ciorbã.
133. Supã egipteanã Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni boabe soia fierte sau pulpã de soia, 3 linguri ulei, 1 canã ceapã tocatã solziºori, ½ canã ardei tocat, ½ canã fãinã de mãlai (sau 2 cãni boabe de porumb fraged), ½ canã suc de roºii sau roºii proaspete tocate, 2 cãni dovlecel tãiat felii mici, ½ canã pãtrunjel verde tocat, 5 cãni de apã. Mod de preparare: Ceapa ºi ardeiul se cãlesc în ulei cu puþinã sare ºi apã. Lor li se adaugã soia fiartã, fãina, mãlaiul (sau porumbul) ºi dovlecelul tocat. Totul se lasã sã fiarbã împreunã. Când porumbul ºi dovlecelul sunt fierte, se adaugã sucul de roºii ºi se mai lasã 15 minute. Se potriveºte de sare. Pãtrunjelul verde se adaugã înainte de a se servi. Rezultã 6 porþii. În unele zone ale Europei de Est aceastã supã se pregãteºte cu boabe de porumb ºi se serveºte în boluri. 134. Supã de vegeta din zãrul de tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Zãr de tofu - 750 dl, 1 lingurã vegeta sau praf de supã, paste fãinoase, 1-2 lingurã ulei, pãtrunjel. Mod de preparare: Dintr-un litru lapte de soia, în urma preparãrii brânzei, se obþin aproximativ 750 dl zãr. Acesta se pune la fiert cu o linguriþã de vegeta sau praf de supã ºi paste fãinoase pentru supe. Dupã ce pastele au fiert se poate da la oparte de pe foc. 135. Zãr de tofu Zãrul rãmas din prepararea tofu, poate fi folosit ºi la alte supe.

91

92 .

DESERTURI. DULCIURI 93 .

6 linguri cocos ras. Se adaugã a doua compoziþie ºi se amestecã bine: ¾ ceaºcã lapte gros de soia sau de nuci. ½ ceaºcã seminþe de floarea soarelui. Se pun grãmãjoare cu lingura într-o tavã pentru biscuiþi. 1½ ceaºcã miez de nucã.136. cereale. Se rãceºte compoziþia. 1 linguriþã sare. 1 ceaºcã sos de fructe (sos de cãpºuni. timp de 20 minute. Se coc la 170° C. Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã pulpã de soia. Se toarnã deasupra 1 ceaºcã sos de fructe apoi se presarã 6 linguri cocos ras. 1 ceaºcã curmale bucãþi. ½ ceaºcã fãinã de orz. Se lasã sã se rãceascã complet. Se curãþã 3 banane de coajã ºi se taie în jumãtate pe lungime. orez sau fulgi de ovãz. 2 ceºti fulgi de ovãz. Folosiþi-vã imaginaþia! 137. cremã de nuci etc. 1 ceaºcã stafide. Se toarnã compoziþia de mai sus într-un vas ºi se amestecã bine cu: 2 ceºti fãinã integralã de grâu. ¾ ceaºcã nuci. 2 ceºti stafide. Se formeazã bile mici care se tãvãlesc prin nuci mãcinate. Biscuiþii Bonanza împreunã cu fructe formeazã o masã de dimineaþã sãnãtoasã ºi delicioasã. 138. 94 . Fiecare jumãtate se aºazã pe grãmãjoare de cereale. 1 linguriþã coajã de portocalã.(rãmas în filtru Soia-lakt de la prepararea laptelui de cocos) Mod de preparare: Se umplu 2 ceºti mei fiert. 1 pacheþel drojdie. 1 linguriþã vanilie. orez sau fulgi de ovãz (compoziþia sã fie groasã). Banane delicioase cu pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 2 ceºti mei fiert. puþinã sare. ¼ linguriþã vitamina C (dupã dorinþã). 1 ceaºcã de caise uscate. 3 banane. Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia Timp de preparare: 20 minute Mod de preparare: Se dau prin maºina de tocat: 1 ceaºcã curmale fãrã sâmburi.). afine. 2½ ceºti apã fierbinte.

300 ml ulei. Se fac biscuiþi cu ajutorul aparatului special de biscuiþi ce se ataºeazã maºinii de tocat. 4 plicuri vanilie. coaja de la 2 lãmâi. un vârf cuþit de sare. Din fiecare parte se obþine. stafide. dupã întindere. 1 ceaºcã stafide. Se frãmântã cu apã cãlduþã pânã se obþine un aluat tare. (În lipsa acesteia se întinde pe o scândurã platã ºi se taie cu forma sau cu cuþitul dupã cum se doreºte). 2 linguriþe vanilie. 50 g drojdie. câte o foaie de 0. pesmet (în cazul în care crema este prea moale). miere. 100 g pulpã de cocos (rãmas din blenderului Soia-lakt). ½ linguriþã sare. Se lasã la dospit. Se amestecã toate ingredientele.139. Se aºazã pe tavã ºi se coc în cuptor la foc potrivit. 140. 50 gr. 3 plicuri zahãr vanilat. Restul de fãinã se amestecã cu uleiul. 95 . se adaugã restul ingredientelor. Mod de preparare: Fãina se amestecã cu nuca de cocos ºi uleiul. Se toarnã compoziþia într-un vas ºi se adaugã: 1¼ fãinã integralã. 200 ml ulei. Se pune cu linguriþa în tava de biscuiþi. ½ ceaºcã de curmale. Biscuiþi din pulpã de nuci Timp de preparare: 30 minute Mod de preparare: Se amestecã în mixer: 1 ceaºcã apã. Se coace la temperatura de 170° C. Dupã ce s-a încorporat uleiul în fãinã. sarea ºi maiaua. Mod de preparare: Se face maiaua din 2-3 linguri de fãinã amestecatã cu drojdie ºi puþinã apã. 1 ceaºcã pulpã de nuci. apoi se frãmântã cu apã mineralã.5 cm grosime care se împarte în pãtrãþele ºi se umple cu urmãtoarea cremã: 500 gr. zahãr brun. apã mineralã. apã cãlduþã. Biscuiþi cu pulpã de cocos Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã. 1 linguriþã sare. ½ linguriþã de drojdie uscatã. tofu. Aluatul se împarte în trei pãrþi. 200 gr. timp de 20-25 minute. 141. coaja de la o lãmâie. 1 ceaºcã carob chips (îndulcit cu pireu de curmale). 200 gr. Brânzoaice cu tofu Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 1 kg fãinã.

(din filtru Soialakt) 4 linguri pudrã de roºcove (carob). fulgi de ovãz . Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã Timp de preparare: 25 minute Ingrediente: 250 gr. Se pune din compoziþie în tava de brioºe ºi se coace timp de 35-40 de minute. Se toarnã în farfurioare pentru ºerbet. 96 . miere.¼ ceaºcã. Se adaugã mãlaiul. ¼ ceaºcã cocos neîndulcit. 50 gr. 300 ml apã caldã. Brioºe cu porumb ºi soia Timp de preparare: 50 minute Ingrediente: Pulpã de soia . 143. 10-12 curmale. 1 linguriþã vanilie. Se acoperã cu o foaie de plastic. Se lasã la rãcit. 50 gr. mãlai . Mod de preparare: Orezul se fierbe în laptele de soia.în afarã de mãlai . orez.2 ceºti. Se încãlzeºte cuptorul la 200o C. Mod de preparare: Se amestecã ingredientele în mixer .2 ceºti. pulpã de cocos (rãmas de la prepararea laptelui de nucã ºi cocos cu blenderul Soia-lakt). Deasupra se presarã nucã de cocos sau miez de nucã mãcinatã (pentru 18 bucãþi). apoi se pune nuca de cocos ºi stafidele. 142. pulpã de nucã. miere sau pastã de curmale .2 ceºti. 1½ linguriþã sare. Deasupra se poate presãra cocos ras sau nuci tãiate. stafide.l lingurã. apoi se fierb pânã se îngroaºã compoziþia. Mod de preparare: Se amestecã în mixer toate ingredientele. 120 gr. 20 gr. Se pune în boluri ºi se orneazã. Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 ceºti lapte de nuci sau de ovãz. 900 ml lapte de soia. 5 linguri amidon de porumb.pânã devin o cremã. 1 linguriþã cereale.Se coc brânzoaicele dupã care se trec printr-un sirop obþinut astfel: 300 g miere. ½ linguriþã sare. se îndulceºte adãugându-se mierea. apã . 144.

2 ceºti apã. Se dau prin pesmet ºi se lasã sã se coacã 40 de minute într-o tavã la foc potrivit. Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia Timp de preparare: 55 minute Ingrediente 1: 1 ceaºcã pulpã de soia. Mod de preparare: Se pun cartofii la copt. Se rãceºte ºi se serveºte. ¼ ceaºcã miez de seminþe de floarea soarelui. Budincã din pulpã de cocos Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: ½ ceaºcã pulpã de cocos. 1 ceaºcã de cuburi de ananas. 147. 1½ . Se pot folosi pentru sandviciuri ornate cu verdeaþã.(din filtru Soia-lakt) 1 ceaºcã cuburi de portocale. Reþeta de bazã pentru mei: ½ ceaºcã mei în 2 ceºti apã ºi ½ linguriþã sare se fierb aprox. puþinã salvie mãcinatã. dupã care se curãþã de coajã. (din filtru Soia-lakt) 1 pahar zahãr (200 gr. Acesta se amestecã cu ingredientele 2 ºi se lasã sã stea 5-10 minute.145. Mod de preparare: Se fierbe tapioca în suc pânã când compoziþia devine transparentã. ardei etc. Mod de preparare: Ingredientele 1 se mixeazã pânã se obþine un pireu. 3 linguri granule de drojdie. ½ linguriþã sare. 146. 97 . 1½ canã miez de nucã. 1 vârf de cuþit de sare. 1 ceapã potrivitã. roºii.). Se pune nuca amestecând bine pânã se formeazã o cremã. 1 ceaºcã banane tãiate felii. Se formeazã gãluºti. cald. ½ ceaºcã susan mãcinat.2 linguri tapioca (sau amidon). Castane false din miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 4 cartofi. castraveþi. 1 ceaºcã suc de ananas sau de portocale. ½ ceaºcã migdale tãiate mãrunt. ½ ceaºcã seminþe de dovleac prãjite ºi mãcinate. ºi se paseazã bine amestecându-se cu zahãrul ºi cu foarte puþinã sare. 1 ceaºcã pesmet condimentat. Se dã la o parte de pe foc ºi se adaugã fructele. ½ ceaºcã apã. fierbinþi. Ingrediente 2: 1½ ceaºcã mei fiert. Din aceastã compoziþie se formeazã biluþe de forma unei nuci care se tãvãlesc prin zahãr pudrã ºi facultativ prin nucã de cocos. 45 de minute.

Se dã formã de clãtitã groasã de ½ cm. pulpã de soia .1 bucatã. susan . ketchup. nucã de caju sau alte nuci. zahãr brun . Chifteluþe din tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: 2 ceºti tofu. pe lângã aceasta mierea se poate înlocui cu 5 curmale tãiate mãrunt(sau pesmet dur). 98 . 149. 2 cepe verzi. 150. spanac sau varzã cãlitã. fãinã integralã de grâu . în tigaie de teflon. ceapã tocatã . Mod de preparare: Se mixeazã astfel încât compoziþia sã aibã consistenþa de cremã moale. miere .148. So coc pe ambele pãrþi în tigaia de teflon.½ ceaºcã. Se coc la 190o C timp de ½ de orã. apoi se amestecã cu celelalte ingrediente. gelatinã vegetalã sau din in ¼ lingurã. ½ linguriþã sare. puþinã vanilie. ½ ceaºcã pãtrunjel tocat sau ardei gras.1½ lingurã. Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: Fulgi de ovãz . Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Cartofi cruzi raºi pe rãzãtoare . Mod de preparare: Se fac chifteluþe ºi se tãvãlesc prin germenii de grâu.1 canã.1 lingurã. sare .1 linguriþã. seminþe de floarea soarelui .1½ ceaºcã.1 ceaºcã. Se toarnã câte ¼ ceaºcã din compoziþia rezultatã.2/3 canã. 2 ceºti orez brun fiert. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã fin. Ciocolatã din lapte de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: Lapte de soia gros . bananã . sare de mare . Dupã preferinþã se adaugã încã puþinã apã. lapte de soia .1 vârf de cuþit. Se rumenesc pe ambele pãrþi. tocate fin. Ciocolata devine mai gustoasã prin adãugarea unei linguri de carob-pulbere.1 linguriþã. Se servesc cu legume.½ ceaºcã.2 linguri. fãinã integralã .1 lingurã. Mod de preparare: Se storc bine cartofii raºi într-un tifon. 151.2 linguri.

1 coajã de lãmâie rasã. 1 ceaºcã de cãpºuni sau cireºe. Crema: 2.Gãtite fãrã ceapã se pot servi la micul dejun cu sos de mere. Cremã de cãpºuni cu miez de nucã Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1½ ceaºcã apã rece. sucul de lãmâie ºi apa mineralã. Foaia se ruleazã ºi se întinde din nou. 4 plicuri vanilie. 152. peste foaia obþinutã se întinde jumãtate din pasta de unt cu fãina. miere. 153. sare. 154. 1 linguriþã suc de lãmâie. miere sau zahãr brun. 1 lãmâie stoarsã. unt. Untul de cocos lãsat la loc cald se amestecã cu restul de fãinã obþinându-se o pastã. Sugestie: Se pot aºeza în paharele de parfait în straturi cu fructe proaspete. Cremeº cu lapte de soia Timp de preparare: 60 minute (cu blatul) Ingrediente: 500 gr. Aluatul se întinde cu sucitorul. 250 gr. 120 gr. ¼ ceaºcã de curmale. 250 gr. de fãinã se amestecã cu sarea. apã mineralã. Mod de preparare: Pulpa ºi laptele de soia se mixeazã pânã se obþine o pastã finã. amidon alimentar (sau praf de budincã). Se întinde ºi restul de pastã. fãinã. Mod de preparare: Se amestecã în mixer. Aluatul se împarte în douã. 200 gr.(din filtru Soia-lakt) ½ ceaºcã orez fiert. Dupã gust se amestecã mierea ºi coaja de lãmâie cu sucul de lãmâie. Untul se adaugã la sfârºit urmã. Se ung uniform foile de piºcot. gem sau nucã de miere. unt de cocos. ½ linguriþã sare. Cremã pentru piºcot din pulpã de soia Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 1 canã pulpã. Se face un aluat potrivit de tare. 1 linguriþã suc de lãmâie. 99 . se rãceºte ºi se serveºte. Mod de preparare: Foile: 250 gr. Se fac 2 foi care se coc pe dosul tãvii. ½ ceaºcã miez de nucã. apoi rulãm din nou. 1 canã lapte de soia.5 l lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt.

pere. viºine. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 2-3 linguri fãinã integralã. 1 lingurã vegeta. Se pun 2 l de lapte de soia la fiert ºi se adaugã vanilia ºi coaja de lãmâie. se pune mierea ºi untul de cocos. 157. apoi mierea ºi coaja de portocale. 100 . scorþiºoarã. Se ia de pe foc. 300 gr. Când fierbe laptele se pune amidonul dizolvat în ½ l lapte. fructe proaspete rãzuite (mere. 2 vârfuri de cuþit piper. 1-2 cepe. unt de cocos. 100 gr. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). 1 canã cartofi rãzuiþi. Foietaj dulce ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 4 dl friºcã. 155. se ruleazã ºi se taie din 2 în 2 cm cu o foarfecã de bucãtãrie. 156. Crema puþinã rãcitã se aºazã între cele 2 foi. 2 linguri miere. 100 gr. 1 foietaj. tofu. Mod de preparare: În friºca bãtutã spumã se amestecã baza de soia ºi tofu zdrobit cu furculiþa. fructe preparate termic (gem). prune. ¼ linguriþã sare.coaja de la 2 lãmâi. bazã de soia. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã. Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se întind pe un blat de foietaj (se gãseºte în comerþ). Se lasã sã fiarbã 2-3 minute. zahãr brun sau miere 2-4 linguri. coajã de portocale. Se toarnã în cãni ºi se pune la congelator. Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: 2 cãni pulpã de soia. 100 gr. etc. Fructe cu tofu Timp de preparare: 20 minute Ingrediente: 300 gr. ¼ linguriþã de cafea. ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin. Viºinele se adaugã doar înainte de consum. 1 canã zarzavaturi rãzãluite.) 1 foietaj. Se aºazã într-o tavã presãratã cu fãinã ºi se pune la copt 20-25 minute pânã ce se înroºeºte puþin.

curmale tãiate mãrunt . Mod de preparare: Oul se bate spumã împreunã cu vanilia ºi mierea.158. Se poate consuma cu fructe sau simplã. apoi se toarnã zeama de lãmâie. Spuma astfel obþinutã se toarnã în vasul pentru cubuleþe de gheaþã de la frigider.12 buc. Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Amidon de porumb .1 lingurã.55 minute Ingrediente: 1 ou (opþional dacã sunteþi ovo-lacto-vegetarian).2 ceºti. Compoziþia rezultatã se pune în aparatul de îngheþatã. 3 ceºti cu bucãþi de ananas. 159. suc de la ½ de lãmâie. 160. Se mai bate 2 minute. Îngheþatã “tutti-frutti” Timp de preparare: 70 minute Ingrediente: ¾ ceaºcã miez de nucã (din filtru Soia-lakt) 2 ceºti lapte de soia. 1 vârf de cuþit sare. lapte de soia . 101 . Se pun bananele ºi bucãþile de ananas ºi se amestecã din nou în mixer. 1 linguriþã vanilie. zdrobit fin în lapte de soia. Se obþin 4 litri.½ ceaºcã. Se adaugã suc concentrat de portocale ºi se mixeazã din nou. Compoziþia se pune la îngheþat ºi se serveºte înainte de a fi prea tare. 6 ceºti suc de ananas sau lapte de cocos. laptele de soia ºi sucul de ananas pânã rezultã o cremã. miere . Îngheþatã din spumã de lãmâie Timp de preparare: 5 minute. nuci de caju sau alte nuci . apã . spuma devine ºi mai tare. dupã care se adaugã laptele de soia.1 lingurã. Se þine o orã la frigider.2 bucãþi. Mod de preparare: Amidonul de porumb se înmoaie cel puþin 1 minut în apã. banane .1 ceaºcã. Mod de preparare: Se mixeazã pulpa de nuci. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie sau 1 plic zahãr vanilat. Dacã se amestecã cu puþin tofu (necondimentat). 3 linguri lapte de soia preparat cu Soia-lakt. ¾ ceaºcã suc concentrat de portocalã. 4 banane mari. îngheþare . Celelalte ingrediente se mixeazã la un loc ºi treptat se amestecã cu amidonul de porumb fiert în apã. se fierbe 1 minut ºi se lasã la rãcit.

Mod de preparare: Se amestecã bine toate ingredientele (în afarã de fãinã) pânã se topeºte zahãrul. vegeta naturalã .2 cãni. Se ia de pe foc ºi se adaugã untul de cocos.2 cãni. 1 vârf de cuþit esenþã de vanilie. cartofi (pireu) . fãinã cât cuprinde. Se modeleazã coca rezultatã sub formã rotundã. Se întinde pe fiecare foaie. ½ l apã.1 canã. pânã se omogenizeazã. mãmãligã . susan . Laptele se fierbe împreunã cu vanilia ºi coaja rasã de la o lãmâie. coaja de la o lãmâie. alune sau cocos mãcinat. miere ºi va-nilie (amestecând continuu). 1 lãmâie (coaja ºi scul).1 lingurã (sau 1 linguriþã pulbere). nuci.½ canã. suc de roºii . 7 linguri griº. Se amestecã ºi se frãmântã toate ingredientele. sare vrac . Se fac 4 foi care se coc pe dosul tãvii. ½ linguriþã de drojdie uscatã. 2 plicuri vanilie. cu excepþia susanului. Nuci din pulpã de soia Timp de preparare: 40 minute Ingrediente pentru 40 nuci: 2 cãni pulpã de soia. la 180o C.1 lingurã. La acest sos de soia se 102 . Se serveºte cu diverse sosuri. “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: 20 linguri ulei.1 linguriþã. care se trece prin seminþele de susan. mierea ºi sucul de lãmâie. se adaugã griºul. Mod de preparare: Pulpa de soia se fierbe în apã cu 100 gr. Nuci de tofu ºi cereale Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Tofu . miere. Mod de preparare: Ceapa ºi pãtrunjelul se înãbuºã 5 minute cu bulion.1 canã. pãtrunjel verde (tocat) .161. cât o nucã mai mare. 20 linguri zahãr (se recomandã zahãr brun). 200 gr. 163. fulgi de ovãz (fierþi) .2 cãni.½ canã. 150 gr. 20 linguri lapte de soia. pesmet . Nucile se pun într-o tavã presãratã cu pesmet ºi se dau la cuptor 15 minute.1 linguriþã. 4 plicuri vanilie. fructe uscate 200-300 gr. boia dulce . 162. Crema: 750 ml lapte de soia preparat cu blenderul Soia-lakt. miere. Se pune fãina ºi se obþine un aluat potrivit de tare.3 bucãþi medii. sau pe aburi. ceapã (tocatã mãrunt) .

nuci tãiate (½ ceaºcã) sau se pot presãra când se serveºte.1 ceaºcã. La umpluturã se pot adãuga. ½ linguriþã sare. piersici. Se fierbe înãbuºit ceapa tocatã cu douã linguri de apã ºi se adaugã la restul compoziþiei împreunã cu 2 cepe verzi tocate mãrunt. fructe diverse uscate ºi tãiate mãrunt (mere.opþional). 166.. 165.. alune sau cocos mãcinat (amestecat cu zahãr brun .2 linguriþe. nuci . Se presarã boia de ardei dulce ºi pîtrunjel tocat pe deasupra. amidon de porumb . acoperitã cu o folie de aluminiu.1 lingurã. busuioc .1 lingurã sau ceapã tocatã 1 bucatã. Plãcintã cu ceapã ºi tofu Timp de preparare: 30 minute Ingrediente: Apã . foietaj sau foaie de plãcintã.(din filtrul Soia-lakt) praf de ceapã . ½ lingurã pudrã de nucºoarã. Se pune peste o foaie de plãcintã pe jumãtate coaptã sau foietaj ºi se coace timp de 50 de minute la 170o C. Rezultã 8 porþii. Mod de preparare: Se amestecã totul în mixer. Formãm biluþe de mãrimea unei nuci ºi le tãvãlim prin nuci.2 linguriþe.½ ceaºcã.vor adãuga câte 100 gr. 164. suc de lãmâie . 450gr. Se toarnã toatã compoziþia într-o formã pentru plãcintã. ½ ceaºcã de curmale. sare . tofu scurs de zãr 450 gr. coajã de portocale ºi lãmâie). Se descoperã de foaie ºi se lasã în continuare la copt pânã ce umplutura s-a întãrit.½ linguriþã. 1¼ ceºti apã. stafide.dovleac pastã. Se dã într-un clocot o linguriþã de gelatinã vegetalã cu ¾ ceaºcã de apã care se adaugã la compoziþia de mai sus. înainte de coacere. 1 linguriþã vanilie. Mod de preparare: Se adaugã 450 g pastã de dovleac ºi se amestecã bine.2 linguriþe. praf de usturoi . Prãjiturã cu tofu (cremã) Timp de preparare: 40 minute 103 .(din filtru Soialakt) 1 lingurã coriandru. timp de o orã. Mai adaugãm la preparat ½ suc de lãmâie. ºi se coace 170o C. Plãcintã de dovleac cu miez de nucã Timp de preparare: 60 minute Ingrediente: Se amestecã: 1 ceaºcã miez de nucã.

Se pune în vase mici umezite ºi se ornamenteazã cu fructe sau nuci/cocos rãzuite. ovãz.2 linguri. Se toarnã în douã forme mijlocii ºi se coace la cuptor 20-30 de minute pânã când marginile devin maronii iar compoziþia se întãreºte. coriandru .Ingrediente: Tofu . miere . sare .1 linguriþã.½ canã.) 169.4 cãni. 168. vanilie . Jumãtate din cantitate se pune în robot ºi se mixeazã bine.). ulei . Budincã din lapte de cereale Timp de preparare: 15 minute Ingrediente: 0. Dupã ce se rãceºte. Tartã cu tofu Timp de preparare: 40 minute Ingrediente: Foaie de tort din aluat fraged .1 lingurã. La jeleu se folosesc ºi fructe mixate. Mod de preparare: Se zdrobeºte tofu ºi se amestecã într-un vas cu toate celelalte ingrediente. 2/3 canã miere sau zahãr brun. lãsând ºi bucãþele întregi.4 cãni.½ linguriþã. Mod de preparare: Se dã laptele în clocot. Oetker. sare . seminþe de floarea soarelui .½ linguriþã . 167. esenþã de vanilie .2/3 canã. suc de lãmâie . suc de ananas ¼ -½ canã.½ canã. budinca ºi zahãrul se amestecã într-o farfurie cu 2-3 linguri lapte rece dupã care se adaugã la laptele în fierbere. coriandru 1½ linguriþã.1 linguriþã.blat pentru prãjiturã (din comerþ sau preparat de dumneavoastrã dupã preferinþe) Mod de preparare: Se amestecã toate ingredientele ºi se dau prin mixer. pânã se rumeneºte. etc. se toarnã peste formã un jeleu fin de afine. zeamã de lãmâie . 3 linguri zahãr brun. la fel se procedeazã ºi cu cealaltã jumãtate.5 l lapte din cereale. Dacã nu încap toate odatã. Se toarnã compoziþia peste blat ºi se pune la cuptor pentru 20-30 minute. Se lasã la foc încet pânã ce se îngroaºã.1 lingurã. morz. 1 plic budincã dr. Tofu cu miere Timp de preparare: 15 minute 104 . (Compotul de ananas se zdrobeºte parþial. se împart în douã.1 foaie. cãpºuni sau ananas. tofu . (de soia.

4 piersici. Tofu se taie cubuleþe ºi se amestecã cu ingredientele anterioare în tigaie. Seamãnã puþin la gust cu halviþa. Secret: Se poate folosi ºi morcovul rãmas dupã ce s-a extras sucul din el. Mod de preparare: Untul. 1 canã miez de cocos. ½ canã miere. Se preseazã într-o tãviþã rotundã de yena. Se consumã cald.Ingrediente: 200 gr. 1 linguriþã esenþã vanilie (sau dupã plac). se amestecã toate ingredientele bine ºi se lasã compoziþia sã se odihneascã timp de 10 minute. Li se dã formã rotunjitã ºi se coc aproximativ 20 minute pânã devin aurii. 2 linguri ulei. mierea ºi condimentele se topesc întro tigaie. Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos Timp de preparare: 35 minute Ingrediente: 1 canã morcov ras mãrunt. ½ canã fãinã de fulgi de ovãz sau fãinã integralã din grâu. ½ linguriþã sare. 105 . Dupã adãugarea fructelor se mai lasã sã fiarbã încã 5 minute amestecând încet ºi continuu. Se fierbe la foc potrivit pânã devine spumoasã ºi bucãþelele de tofu încep sã devinã maronii. doar atât cât sã lege soia. 2 linguri unt de cocos sau margarinã. Se adaugã puþin coriandru ºi suc de ananas. 2 portocale. ¼ canã apã. 1 vârf de cuþit scorþiºoarã. Se reduce la foc mic ºi se adaugã piersica tãiatã fâºii mãrunte. sau 2 banane. 2 vârfuri de cuþit esenþã de vanilie. Mod de preparare: Dupã ce morcovul a fost ras. dupã care se preseazã sub formã de turtiþe. Rezultat: 20 turtiþe (aproximativ 2 linguri fiecare). sau 2 plicuri zahãr vanilat. 170. 2 linguri miere. Cu o lingurã mare se ia din compoziþie ºi se aºeazã pe tava unsã. tofu. Crusta: Se mixeazã 2 cãni granule de soia.

106 .

RÃCORITOARE 107 . SUCURI.BÃUTURI. LAPTE.

Lapte din seminþe de dovleac 187. PREPARATE VARIATE 188. Lapte de cocos 180. Se utilizeazã cu succes ºi în gospodãrie având o concentraþie ridicatã de calorii. Lapte de mei 178. hrãnitoare.RÃCORITOARE . Nu existã efecte secundare negative. uºor digerabile. 6-9) 172. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute 1/6 ceaºcã migdale mãcinate. Lapte de nuci 181. sting setea ºi îndepãrteazã obolseala acumulatã în timp. ½ linguriþã de 108 . Lapte de ovãz 173. Lapte de porumb 177. Lapte de nucã Cashew 183. Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag. Lapte de seminþe de susan 186. Lapte de orez brun 176. Lapte din grâu încolþit 174. Lapte de migdale 179. Lapte de seminþe de floarea soarelui 185. PREPARATE DE BAZÃ VARIANTE DE LAPTE DIN CEREALE. SEMINÞE ªI SÂMBURI DE FRUCTE: 171. Lapte din arahide etc. Lapte de hriºcã 175.SUCURI În sportul de performanþã este recunoscut rolul bãuturilor cu soia care sunt energizante. 1 bananã coaptã. Lapte de alune de pãdure 182. Lapte de nucã de Brazilia 184.

cât ºi pentru alte reþete care au lapte în compoziþie. se adaugã 1-2 ceºti apã. 189. un praf de sare. ¼ linguriþã vanilie. dar se scade cantitatea de nucã la ½ ceaºcã ºi se adaugã 1 ceaºcã de mei fiert. ¼ linguriþã vanilie. Acest lapte nu este o bãuturã. Lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Se amestecã în mixer pânã devin cremã. 109 . Se poate strecura dupã dorinþã. 2 ceaºcã lapte de cocos.vanilie. 2-4 linguri fãinã de carob. Se adaugã suficientã apã ca sã se obþinã în total 6 ceºti de lichid. ¼ linguriþã sare (sau mai puþin). Lapte de cereale Timp de preparare: 5 minute Se foloseºte reþeta „lapte de nucã”. ¼ linguriþã sare. mai puþinã apã = mai cremos). Înainte de folosire. urmãtoarele ingrediente: 1½ . în aºa fel încât cantitatea sã echivaleze cu un litru. Bãuturã de carob cu lapte de soia Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: 2 cãni lapte de soia sau de nucã. Se adaugã apa (mai multã apã = mai puþin cremos. se amestecã bine. Se pune compoziþia într-un vas mai mare. 1 ceaºcã apã ºi cuburi de gheaþã. ¼ linguriþã sare. 2-6 curmale fãrã sâmburi (facultativ. 3-4 ceºti apã (dupã consistenþa doritã). 191. 190. Mod de preparare: Se dã la mixer 1-2 minute. numai dacã doriþi laptele îndulcit). AROMATIZÃRI ALE PREPARATELOR 192. se acoperã ºi se pune la frigider. nucã de caju).2 ceºti lapte de nucã (sau migdale. dar este excelent dacã se consumã fierbinte sau rece împreunã cu cereale. Lapte de cocos ºi migdale Timp de preparare: 3 minute Ingrediente: 2 ceºti lapte de migdale. 2 linguri miere sau zahãr brun.

arome de îndulcire dupã gust. 6-8). deoarece îºi pierde aroma în câteva zile.55 minute Ingrediente: 1 litru lapte de soia pregãtit cu aparatul Soia-lakt. Avantajul e cã nu se degradeazã atât de repede ca cele din lapte de vacã.) 196. Lapte de pasãre Timp de preparare: 5 minute. Mod de preparare: Boabele de soia se prãjesc într-o tigaie goalã. 2 linguriþe miere. 194. ½ suc de grapefruit.Mod de preparare: Se pun toate ingredientele în blender ºi se mixeazã pânã la omogenizare. 193. Lapte de ananas Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 2 pahare mari de bãuturã: 150 gr. (Opþional se poate îndulci ºi mai mult). Se serveºte rece sau cald. Rezultã 4 porþii mici. sau în cuptor. dupã care urmeazã procesarea laptelui de soia cu blenderul Soia-lakt (vezi pag. o ceaºcã lapte de soia. Puteþi adãuga 3 curmale sau o bananã. Se va prãji doar atât cât se foloseºte imediat. ½ l lapte de soia. Cacao de soia Timp de preparare: 17-30 minute Ingrediente: Boabe de soia. dar sunt gustoase. Se poate încerca ºi cu alte fructe. 195. Mod de preparare: Se amestecã pulberea de cafea cu miere. 2 linguriþe de miere. 110 . 4 linguri miere. apoi se dizolvã în lapte fierbinte. Cafea de cereale Inka cu lapte de soia Timp de preparare: 2 minute Ingrediente: 1 linguriþã de cafea de cereale Inka. sau pe plita sobei. 5 linguri fulgi de ovãz. (Aceste preparate devin puþin mai groase ºi cremoase. Mod de preparare: Ananasul se mãrunþeºte puþin ºi se mi-xeazã împreunã cu restul ingredientelor timp de 1 minut. Atenþie! Se arde foarte uºor din cauza conþinutului ridicat de ulei din boabe. 5 ouã. ananas proaspãt. 4 linguri bazã de soia. îngheþarea .

1-4 banane.R. Lapte de soia cu banane Timp de preparare: 5 minute Ingrediente: Lapte de soia (sã nu fie fierbinte!) preparat cu blenderul Soia-lakt 4 cãni. Cotorul trebuie înlãturat. timp de fermentare 6-8 ore la 42o C. dupã care se scot. (Un pliculeþ de ferment pentru iaurt ajunge la 3 litri. 198. Prepararea iaurtului din lapte de soia Timp de preparare: 42 minute + fermentare . 1 vârf de cuþit sare. Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã Timp de preparare: 5 minute Mod de preparare: Puneþi 2 cãni “lapte de nucã” în blender. ferment (se poate comanda la firma importatoare S. 197. cutie din amporã. Amestecaþi fermentul de iaurt pânã se dizolvã complet.) cremos ºi fin. Se lasã la fiert pânã se îngroaºã. ideal pentru desert dulce.) 111 . Hapax Company S. În lapte se mai adaugã gãlbenuºul de ou amestecat cu miere ºi baza de soia.16 ore Ingrediente: Lapte din soia. 1 pachet la max. Pentru prepararea unei creme fine de iaurt cu ferment (lacto bacilus. Din albuº se bate o spumã tare. amestecând în acesta ºi fulgii de ovãz. Variante: fructele pot fi cãpºuni ºi 2 linguri de miere sau zmeurã. 1 plic vanilie. Se lasã sã fiarbã pânã se întãresc gãluºtele..). Laptele se pune la fiert ºi în el se aºazã cu lingura albuºul ca niºte gãluºte. Adãugaþi 3-4 mere spãlate care au fost tãiate în bucãþi de 1-2 cm. dar seminþele.. Mod de preparare: 1 litru de lapte din soia sau orez se rãceºte la 42o C mãsurând cu ajutorul termometrului. Gãluºtele se pun în lapte doar la folosire. miezul ºi coaja vor fi tãiate fin de blender. termometru. acid lactic 95%. Mod de preparare: Mixaþi toate ingredientele la un loc ºi serviþi peste cereale. 199. borcan.L. Mixaþi 1-2 minute.C.Mod de preparare: Se separã albuºul de gãlbenuº. 3 l (puteþi refolosi ºi din iaurtul anterior pentru fermentare).

dacã se doreºte mai uscat se preparã cu apã. sau lapte de soia. Poate fi servit cu o cupã de îngheþatã deasupra. Mod de preparare: Toate ingredientele se mixeazã în blender timp de 1 minut. 112 . 1 linguriþã sirop de migdal. 1 linguriþã glucozã. Shake de fructe cu tofu Timp de preparare: 5 minute Ingrediente pentru 4 cãni: 100 gr. ¼ l apã. Puneþi borcanul în cutia de amporã ºi lãsaþi o perioadã de 6-8 ore la temperatura camerei. 50 gr. 200. O Fermentaþi la C perioadã ore Pentru: Iaurt natural 42 5-7 Iaurt L(+) 42 6-8 Iaurt probiotic 38 9-11 Cremã de iaurt 42 6-8 Kefir 20 24 Lapte acru 20 18-22 Metoda B: folosiþi cristale (ciuperci) pentru iaurt sau kefir din lapte de vacã. ºi închideþi borcanul. 1 lingurã miere. 1/2 bananã. cãpºuni (sau alte fructe: ananas. A nu se miºca! Dupã aceasta lãsaþi borcanul cu iaurt 12 ore la frigider pentru a obþine gustul iaurtului ideal. Dacã se doreºte o consistenþã mai groasã (cremoasã) se recomandã folosirea laptelui de soia. viºine coapte. cireºe. piersici sau combinaþii). portocale. Turnaþi laptele cu fermentul în borcan. sucul de la o ½ de lãmâie. tofu. 100 gr.Spãlaþi borcanul de iaurt cu apã fierbinte.

„A Biblia a helyes táplálkozásról”: Balázs Katalin Bp. „CARTEA MARE CU SOIA” – „Nagy szojáskönav”: Képes Ilona Bp. 10. 6. Mureº. 113 . Nicolescu. „REÞETE CULINARE VEGETARIENE”: Liliana Nãdãºan ºi Valentin Nãdãºan 1993 Tg. 8. 1991. „REÞETE VEGETARIENE” Cornelia Dragachis 1999 Bucureºti. 7. 4. 1991. „TOFU” Die besten Rezepte: Verena Krieger 2003 München. 9. Mureº. „BIBLIA DESPRE ALIMENTAÞIA CORECTÔ . 2. 1990. Doru Laza 2004 Fãgãraº. „COLLECÞIE DE REÞETE VEGETARIENE” „Vegetarianus receptgyüjteména” Gyéresi Mária 2000 Tg. Viaþã ºi Sãnãtate Bucureºti 2000. „BUCÃTÃRIA VIEÞII SÃNÃTOASE”: Maria . 3.BIBLIOGRAFIE 1. „COLLECÞIE DE REÞETE LA ALIMENTAÞIA FÃRà CARNE” ”Receptgyüjtemény a húsnélküli táplálkozáshóz”: Frankné Tamás Anikó Bp. „CARTE DIETETICÔ „Diétáskönyv” Dr.Lili Nicolescu ºi Cristian – Gh. Zajkás Gábor Gaálné Póda Bernadette. 5. „REÞETE DIN BUCÃTÃRIA EDENICÔ Dr.

114 .

......................................... SANDVICIURI......................................................................................... 39 Tort din pulpã de soia ....................................................................................................................... 46 15......... CREME SÃRATE..... cu tofu ºi sos de soia .......................................... 39 Tãiþei din pulpã de soia .............................. 45 Cremã de tofu cu smântânã á la Lipto ................................ PATEURI................ 36 Franzelã din pulpã de soia ............................... 46 Cremã pentru pâine prãjitã cu susan din pulpã de nãut/soia ..................................... 23.. 7...........................Cuprins Partea 1 ......................................... 9......................................................... 10..................... 20...... 40 Turte de mãlai cu lapte de soia ............ 38 Sandvici cu avocado............ Blenderul Soia-Lakt ................................. 46 Icre de soia cu pulpã de soia .................. 22.................. PÂINE........................... CREME DULCI .................................................5 A ... 5....................... 43 Ardei umpluþi cu pulpã de soia .......................................... 36 Biscuiþi din orz cu pulpã de soia .... Despre planta leguminoasã soia ................. 4...... 6. 115 ....... 16................................................ UMPLUTURI SÃRATE.. 38 Sandvici cu maionezã de tofu .......................... 44 Ardei umpluþi cu tofu ......................................................... 19..... 32 1........ 39 Tort din ceapã cu pulpã de soia .............. 41 MAIONEZE...... PIZZA ............ 46 Gajar cu lapte de soia ... 18............. 6 B........................ 11............................... 17 Partea a II-a .................................................................................................. 13......................................................................................... ALUATURI..... 45 Cremã din pulpã de migdale ......................................................... 37 Plãcintã de linte cu sos de soia ............. 37 Pizza cu tofu ............ 44 Cremã de tofu cu castraveþi muraþi .... 3.......... 9 C................ 40 Vafe din miez de nucã ºi pulpã de soia ........................ 17....................... 8................................. Calitãþile nutriþionale ºi avantajele consumului de soia ......... 12.... 21........... 44 Cartofi umpluþi cu ciuperci ºi pulpã de soia .... 2............ 37 Napolitanã cu pulpã de soia ....... 36 Hamburger de Tofu .......................................... 14................................ 35 Batoane cu tofu ...31 Sfaturi utile la prepararea reþetelor .......................

......... 25. 54 Cremã de soia din pulpã de soia ....................................... 55.................................... 57 Umpluturã de curmale ºi pulpã de nuci .................... 40........................................... 53............ 49 Pateu de soia cu morcovi din pulpã de soia .............. 48.. 56 Pastã de stafide................ 56........................... Icre vegetariene cu smântânã de soia ... 49 Pateu de linte din pulpã de linte .. 53 Unt ºi pateu de soia din pulpã de soia ............................ 51................... 30........................................................ 56 Pastã de prune cu miez de nucã .............. 44................. 61. pulpã de soia . 47 Pasta de ciuperci cu pulpã de soia ...................... 52 Umpluturã pentru zarzavat din pulpã de soia ..................... 52........... 46.............. 54 Cremã de soia cu fructe din lapte soia. 57 116 .................................... 51 Pateu din pulpã de nãut ............................................... 47 Pastã de avocado cu miez de nucã ......................... 56 Friºcã delicioasã din lapte de soia concentrat ................................. 49............ 54 Cremã de mere cu miez de nucã ........ 32............... 39............................... 49 Pateu de linte cu cartofi ºi pulpã de linte ............. 48 Pastã de þelinã cu tofu .......... 34....................... 55 Cremã din lapte de soia pentru desert ........ 52 Unt din pulpã de migdale ........... 50.......... 49 Pateu din pulpã de nãut ....................................................... 55 Cremã pentru tapioca din pulpã de migdale ........ 55 Cremã din miez de nucã ºi banane ............................... 31...... 51 Pateu din zarzavat ºi pulpã de alune .......... 45............................. 33.......... 47............... 38.............................. 51 Pateu cu susan din pulpã de nãut ........................ 36.. 48 Pastã din miez de nucã ..... miez de nucã ºi pulpã migdale .................................. 43.................................................... 53 Cremã de ciocolatã din soia ......... 60... 41..................... 42...... 47 Maionezã din pulpã de soia sau tofu ...................... 28.......... 35..................................... 52 Smântânã de soia din lapte de soia ....................................................... 55 Cremã din miez de nucã ........................................................................ 50 Pateu din pulpã de nãut ºi maionezã de soia .......................................................................................................................................... 48 Pastã de soia din pulpã de soia .......... 54................... 58... 56 Pastã din pulpã de alune .... 50 Pateu de spanac cu tofu .............................................................. 26.......... 50 Pateu de þelinã cu tofu ... 59........ 49 Pateu de mazãre verde cu tofu ................ 37............................................... 50 Pateu de soia din pulpã de soia cu cartofi ..................................................................24......... 27................ 51 Roºii umplute cu pulpã de soia ........................................... 53 Cremã de banane cu lapte de nuci ...................................... 57...................... 29.......................

.. 62 Salatã de vinete cu maionezã de soia ........... 91. 82.... 68 “Chicken Nuggets” tofu .............................................................................................. 73................................. 73 Mei fiert cu pulpã de soia ...... 75 117 ............ 81.................. 62 Salatã din varzã proaspãtã cu tofu ºi ciuperci ................ 94............. 71 Fripturã mexicanã de tofu .. 88........................................................ 68 Cartofi cu tofu la tigaie ........ 74 Mici din tofu ............... 76...... 63......................... 67 Burgeri din miez de nucã ºi lapte de soia ........... 68......................................................................... 60 Salatã de ceapã cu pulpã de soia ................. 87........................................... DROBURI ............................. 75 Pulpã de soia sau okara ........................................ 77......... 70 Curcan cu pulpã de soia (excepþie! nevegetarian) ................ 70.......................................................... 64..... 74 Muguri de soia fãrã procesare ............................. 66 Brânzã de soia sau “tofu” (idem 105) ..... 66 Budincã de cartofi ºi ciuperci cu tofu ......................................... 72............................................................................................. 83................... 73 Mãruntai picant cu tofu ............................... 67 Burger din pulpã de soia .............................. 60 Salatã de germeni cu tofu ....... 65 Brânzã americanã din miez de nucã ....... 62 Salatã picantã cu tofu ....................................... 93........................ 60 Salatã de soia cu pulpã de soia ............... 80.......................... 69 Chifteluþe de tofu cu fulgi de ovãz ......... 90.......................................................... 61 Salatã de spanac cu tofu ...... 66........................ 61 Salata de varã cu roºii ºi tofu ................... 62 Salatã rusticã de roºii cu tofu ................ 86... 79............................................... CHIFTELE..................... 85............................................. 70 Drob afumat cu cartof ºi pulpã de soia ............................. 78..... 67.... 71 Drob cu ciuperci ºi pulpã de soia ................................... 59 Cartofi cu pulpã de soia la cuptor .................................. 92.............ingredient de bazã ..................................................................................................................... 72 Iahnie-sos de nãut .................. 71 Drob din pâine ºi pulpã de soia ........................................62................. 75................................................ 69....................................................................................... 73 Mâncare de porumb cu pulpã de soia ........ 84.................. 71.......... 69 Chifteluþe de cartofi cu pulpã de soia ................. 89............... 74.................................... 65................. 96............. 68 Chiftele vegetale din pulpã de soia ...... 63 ªNIÞELE............... 74 Musaca de cartofi cu pulpã de soia .................... SALATE ........... 63 Salatã surprizã cu tofu ºi maionezã din tofu ................ 95.......... 72 Grãtar de tofu cu citrice ..........

..................................................................... 85 Sos de cireºe cu pulpã de soia ................................................ Supã-cremã de soia .. 111.... 110.....................................tofu ............ 117....................................... 84 Omletã de fructe cu pulpã de soia ................................................... 114...................... Pârjoale cu pulpã de migdale ..................... 120............................................................................ 121.... 83 Omletã cu morcovi ºi pulpã de soia .............. 82 Ciulama de praz cu lapte ºi smântânã de soia ....... 76 Ruladã cu pateu de soia ..................... 98................................................................ 90 131.................... 118.......... 84 Omletã de fasole ºi ciuperci cu pulpã de soia ........................................... 84 Omletã de tofu .......................... 87 Tocãniþã cu ardei ºi bulion din pulpã de soia .. 113.................................... 76 Pui cu sos de soia (excepþie! nevegetarian) ................................. 77 Spaghete cu ciuperci & tofu ºi smântânã de soia .... 86 Sos natural din brânzã tofu .................... 86 Sos dulce ºi acru din tofu ºi fructe.............................................. 76 Paste italiene la cuptor cu tofu ............................................... 105.................... 99...................................................................................................... 85 Sos de ceapã cu pulpã de nuci ....................................... 83 Omletã cu praz ºi pulpã de soia .............. 85 Omletã din conopidã ºi pulpã de soia ........ 112.................................. 87 SUPE....... 83 Omletã de ciuperci cu tofu .................................... 78 Tofu la grille ..................................... 109................. TOCÃNIÞE ............................................ 115............ 107......... 123.. 124........................................ 126....................................... CIORBE ...... 90 118 ....... 116........................ 85 Sos de tofu pentru pizza ............ 79 Vinete “Parmigiana” cu tofu ........................... 77 Salam de soia cu pulpã de soia ............................ 127..... 119........................ 82 Omletã din spanac cu pulpã de soia ................................. 125............................................................ 100......................................... 106........ 108............ 80 Castraveþi cu tofu ............................... 128.................. 101.................................. 87 Terci dulce din miez de nucã ºi soia ..................... 86 Sos natural de ciuperci cu pulpã de soia ............................ 81 Zarzavaturi cu tofu ..................................................................................... 82 Mazãre cu tofu ............... 122........ 103............. 78 Tofu – mod de preparare II (idem 74) ......................... 104...... Ciorbã de bulion cu pulpã de soia ........ 83 Omletã din pulpã de soia .. Supã-cremã de soia din pulpã de soia .. 79 SOSURI....97............ 78 Spaghete la cuptor cu tofu ºi smântânã de soia .............. 89 129. 90 130................

.. 97 Castane false din miez de nucã .......... 93 Banane delicioase cu pulpã de cocos .................................. 160............................ 94 Biscuiþi cu pulpã de cocos ............................ 167..................... 165........................ 100 Foietaj sãrat cu zarzavaturi ºi pulpã de soia ........................................... 152...................... 151........................................... 94 Biluþe din fructe uscate cu miez de nucã ºi lapte de soia ................. 137...................................... 134................ 99 Cremã pentru piºcot din pulpã de soia ............... 97 Chifteluþe cu seminþe de dovleac ºi pulpã de soia ................... 135............................................................. 91 Supã de vegeta din zãrul de tofu . 102 Nuci de tofu ºi cereale ... 103 Prãjiturã cu tofu (cremã) ..... 142............................................ 103 Plãcintã de dovleac cu miez de nucã ........................................... 159.............................................................. 133...... 140........................................... 163. 98 Clãtite din lapte de soia (fãrã ouã) .... 101 Îngheþatã din spumã de lãmâie ..... 157... 149................................................................. 136............ 101 “Lãmâiþa” cu cremã din lapte de soia .... 103 Budincã din lapte de cereale ............................................ 143... 98 Ciocolatã din lapte de soia ................................................. 95 Biscuiþi din pulpã de nuci ....... 141............................. 96 Budincã din pulpã de cocos ........ 158....................................................................................................................... 95 Brânzoaice cu tofu .......... 145...... 153.................................... 98 Clãtite groase din cartofi ºi pulpã de soia (fãrã ouã) ...................... 90 Supã egipteanã ........................................... 94 Biscuiþi Bonanza cu pulpã de soia .......... 102 Plãcintã cu ceapã ºi tofu .. 101 Îngheþatã cu fructe ºi lapte de soia ................................................ 138.............................. 162...... 154.................................. 147......................................... 91 DESERTURI................................................ 161.......... 91 Zãr de tofu ........ 96 Budincã de orez cu lapte de soia ºi pulpã de cocos ºi nucã ............. 102 Nuci din pulpã de soia ............... 96 Budincã de carob din lapte de nuci/ovãz ........ 166.............................................................. DULCIURI ............. 150.......132......... 97 Chifteluþe din tofu ....................................................................................................................... 98 Cremã de cãpºuni cu miez de nucã ............ 100 Îngheþatã “tutti-frutti” ......... 164.... 155................ 99 Foietaj dulce ºi pulpã de soia .............. 95 Brioºe cu porumb ºi soia ......................... 100 Fructe cu tofu .............. 148.............................................................................................. 104 119 ................ 156................ 139........ 99 Cremeº cu lapte de soia .................... 146....................................... 144............................ Supã-cremã de cartofi cu tofu ...

.......... 108 Lapte de nuci....................................... 175............................................................................. 183........ 6-9) ... 109 Bãuturã de carob cu lapte de soia ............. 173................... 198.......... 190.............................. 110 Lapte de soia cu banane ......... 176..................... 182.................................................................. 111 Shake de fructe cu tofu ........... 108 Lapte de nucã de Brazilia ................................ 107 Lapte de soia cu blenderul Soia Lakt (vezi pag.... 108 Lapte din seminþe de dovleac ................................................................... 185....... Tofu cu miere ....... 189....................................................................................... 177............................ 200............. ...................... 186..................... 108 Lapte de nucã Cashew .................................. 105 171................. 199...... 109 Cacao de soia .................... 110 Lapte de ananas.. 108 Lapte de seminþe de floarea soarelui ..... 109 Lapte de cocos ºi migdale ............... 110 Cafea de cereale Inka cu lapte de soia ............................. 108 Lapte de soia cu banane ......... 172............ 193.... 184.... Turtiþe cu morcov ºi pulpã de cocos .......................................................................................................................... 188.................................... 108 Lapte de orez brun ................................................................. 196................................................................. LAPTE ......... 197..................................... 104 170.......... 108 Lapte de alune de pãdure ................................................ 108 Lapte de migdale............................................................. 174........................................................ 109 Lapte de cereale ................. 180... 111 Prepararea iaurtului din lapte de soia . 108 Lapte de porumb ...................... 181................... 104 169.......................................................... 112 Bibliografie ....................................................... 179..................................................................................................................... 108 Lapte din grâu încolþit ...................... BÃUTURI........................................ 108 Lapte de hriºcã .................................................... 110 Lapte de pasãre .. 195.................................................. 108 Lapte din arahide etc................... 108 Lapte de ovãz .............................................. 108 Lapte de nucã ............. SUCURI. 108 Lapte de mei .....168........................................................ 111 Lapte proaspãt de mere din lapte de nucã ..... Tartã cu tofu .................................... 108 Lapte de cocos ............................................................................... 178........................... 192............................... 119 120 ........................... 191......... 187........................................................ 108 Lapte de seminþe de susan .............. 194....................................

121 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful