13104

07 04 2006

DOGV - Núm. 5.236

Cosa que es notifica de conformitat amb el que disposen els articles 58 i 59 de la vigent Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Contra esta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant de la consellera de Turisme i presidenta de l’Agència Valenciana del Turisme en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la recepció de la seua notificació, d’acord amb el que s’establix en els articles 114 i 115 en relació amb el 48.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. València, 19 de gener de 2006.– El secretari autonòmic de Turisme i director de l’Agència Valenciana del Turisme: Matías Pérez Such.

Lo que se notifica de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la consellera de Turismo y presidenta de l’Agència Valenciana del Turisme en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 en relación con el 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Valencia, 19 de enero de 2006.– El secretario autonómico de Turismo y director de la Agència Valenciana del Turisme: Matías Pérez Such.

Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓ d’1 de març de 2006, del president de l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), per la qual s’adjudiquen les beques d’especialització professional IMPIVA 2006 en àrees prioritàries per a la indústria de la Comunitat Valenciana.
[2006/3277]

Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2006, presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se adjudican las becas de especialización profesional IMPIVA 2006 en áreas prioritarias para la industria de la Comunidad Valenciana. [2006/3277] Por Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, se convocaron las becas de especialización profesional IMPIVA 2006 en áreas prioritarias para la industria de la Comunidad Valenciana. Vista la propuesta contenida en la acta del Tribunal de Calificación, de fecha 22 de febrero de 2006, en la que se aprueba la relación de candidatos y suplentes a las becas de especialización profesional y se establece el procedimiento para el acceso a las becas de éstos en el caso de renuncia de los candidatos y el informe que, como consecuencia de la aplicación de dicho procedimiento, ha realizado el director general del IMPIVA en el que se propone la lista definitiva de candidatos y suplentes a las becas IMPIVA 2006. En uso de las facultades que me confiere la Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana, por la que se convocan las becas de especialización profesional IMPIVA 2006 en áreas prioritarias para la industria de la Comunidad Valenciana, resuelvo: 1. Adjudicar las becas de especialización profesional IMPIVA 2006 en áreas prioritarias para la industria de la Comunidad Valenciana a los candidatos indicados en el anexo y designar a los correspondientes suplentes. 2. Dotar con 9.630 € las becas destinadas en territorio nacional y con 16.000 € las que tengan destino en el extranjero. Contra esta resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo competente, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa. Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. Valencia, 1 de marzo de 2006.– El presidente del IMPIVA: Justo Nieto Nieto.

Mitjançant Resolució de 2 de novembre de 2005, del president de l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, es convocaren les beques d’especialització professional IMPIVA 2006 en àrees prioritàries per a la indústria de la Comunitat Valenciana. Vistos la proposta inclosa en l’acta del Tribunal de Qualificació, de data 22 de febrer de 2006, en la qual s’aprova la relació de candidats i suplents a les beques d’especialització professional i s’establix el procediment per a l’accés a les beques d’estos en el cas de renúncia dels candidats i l’informe que, com a conseqüència de l’aplicació del dit procediment, ha realitzat el director general de l’IMPIVA, en el qual es proposa la llista definitiva de candidats i suplents a les beques IMPIVA 2006. Fent ús de les facultats que m’atorga la Resolució de 2 de novembre de 2005, del president de l’Institut de la Petita i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana, per la qual es convoquen les beques d’especialització professional IMPIVA 2006 en àrees prioritàries per a la indústria de la Comunitat Valenciana, resolc: 1. Adjudicar les beques d’especialització professional IMPIVA 2006 en àrees prioritàries per a la indústria de la Comunitat Valenciana als candidats indicats en l’annex i designar els corresponents suplents. 2. Dotar amb 9.630 euros les beques destinades al territori nacional i amb 16.000 euros les que tinguen destinació a l’estranger. Contra esta resolució, que posarà fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que s’ha previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o bé recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb el que s’ha establit en els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que s’utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna. València, 1 de març de 2006.– El president de l’IMPIVA: Justo Nieto Nieto.

MANUEL Becària Suplent Suplent 1014. BIBIANA GONZÁLEZ PERALES. CARACTERITZACIÓ QUÍMICA DE MATERIALS CERÀMICS IMFBID/2006/365 IMFBID/2006/371 IMFBID/2006/579 IMFBID/2006/283 53225847Y 73388499F 22576279P 48386284B LAVALL MUÑOZ. GLORIA Becària Suplent Suplent 1044. Beques 2006 1011. LAURA MONTANER MURGUI. CAROLINA FABABUJ ROGER. JORGE Becari Suplent Suplent 1033. Mª DEL PILAR Becària Becària Suplent Suplent 1022. GENERACIÓ D’ESTRUCTURES METÀL•LIQUES 3D I RECOBRIMENTS MITJANÇANT TÈCNIQUES LÀSER AVANÇADES IMFBID/2006/427 IMFBID/2006/19 IMFBID/2006/357 47063344P 44794518V 44863471Q GARCÍA JIMÉNEZ. GLORIA MARTÍNEZ PALOMO. PROJECTES D’INVESTIGACIÓ EN EL CAMP DEL MOBILIARI I ELEMENTS DE FUSTERIA: DIAGRAMA DE FLUX. ESTUDI DE PROPIETATS TÈRMIQUES I MINERALÒGIQUES DE MATERIALS CERÀMICS IMFBID/2006/362 IMFBID/2006/415 IMFBID/2006/367 19012703Y 20242650M 73392429G MACHI BELLES. ELISA DÍEZ SAN MIGUEL. IMPLANTACIÓ DE LES MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES EN LA INDÚSTRIA CERÀMICA IMFBID/2006/441 IMFBID/2006/217 IMFBID/2006/403 20461499D 20832778E 73563269T ROS DOSDÁ.DOGV . ROSA ANA VENTURA GARCÍA. MARTA GUAL CASANOVA.Núm. DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES DE VISIÓ ARTIFICIAL PER AL CONTROL DE QUALITAT INDUSTRIAL IMFBID/2006/285 07566926H ABAD SOTOS. PILAR Becari Suplent Suplent 1023. VANESA RAMÓN ALBARRACÍN. FRANCISCO JOSÉ GALLUR BLANCA. TERESA BOIX PÉREZ. DESENVOLUPAMENT DE XARXES DE POLÍMERS COMPOSTOS COM A ADHESIU ESTRUCTURAL PER A MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ IMFBID/2006/149 IMFBID/2006/268 IMFBID/2006/220 53203197B 44761482D 52766187R NOHALES PIQUERAS. ROSA ANA GIL QUEROL. LUCÍA GARCÍA NOHALES. FERNANDO MORENO NAVARRO. NORMALITZACIÓ I CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES CERÀMICS IMFBID/2006/443 IMFBID/2006/414 IMFBID/2006/202 20249805F 20242650M 73391715A ESCRIG CHIVA. MARÍA ARACELI GUAITA NUÉVALOS. ALICIA Becari Suplent Suplent 1025. MIRIAM MARCO ALEIXANDRE. CELIA MESEGUER SOLÁ. CARLOS Becària Suplent Suplent 1012. PLANTEJAMENT D’ANÀLISI I TRACTAMENT DE RESULTATS IMFBID/2006/513 IMFBID/2006/552 IMFBID/2006/116 22577815A 20829798D 44865938E MARÍN ZAMORA. LAURA POVEDA GUARDADO. CRISTINA Becària Suplent Suplent 1032. APLICACIÓ DE NANOMATERIALS EN PRODUCTES PER A LA CONSTRUCCIÓ IMFBID/2006/51 IMFBID/2006/424 IMFBID/2006/44 53208661R 53205535A 22577335Y LÓPEZ HORTELANO. PEDRO MIGUEL MATAIX VIOLERO. ISABEL JOVER TEROL. AINA MARCO ALEIXANDRE. REBECA POVEDA GUARDADO. DANIEL Becari . CERTIFICACIÓ DE PRODUCTES IMFBID/2006/336 IMFBID/2006/64 IMFBID/2006/454 73563012L 29179315C 45568789Q IRANZO RAMÍREZ. INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT EN LA MILLORA DE LA SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL DE PROCESSOS I PRODUCTES DEL SECTOR DEL MOBLE I AFINS IMFBID/2006/41 IMFBID/2006/10 IMFBID/2006/46 53209395E 48442250H 22577335Y CASAÑ IBÁÑEZ. ANDRÉS ROMERO TENDERO. ANÀLISI I MILLORA DE LA QUALITAT DELS MATERIALS UTILITZATS EN LA FABRICACIÓ DE MOBLES I INDÚSTRIES AFINS IMFBID/2006/344 IMFBID/2006/456 IMFBID/2006/140 45634542N 24382666K 53053622M HIGÓN VALERO. DISSENY D’EXPERIMENTS. MARÍA MERCEDES Becari Suplent Suplent 1042. COLORIMETRIA INDUSTRIAL IMFBID/2006/295 IMFBID/2006/289 IMFBID/2006/577 33460457B 44759238L 22576279P PUCHADES ROMANCE. IVÁN HERNÁNDEZ GORRIZ. 5. CRISTINA Becari Suplent Suplent 1013. ALICIA Becària Suplent Suplent 1041.236 07 04 2006 13105 ANNEX A LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LES BEQUES D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL DE L’IMPIVA Candidats i suplents. CRISTINA HERNÁNDEZ GORRIZ. MARÍA SOLEDAD Becària Suplent Suplent 1031. RAFAEL ROMÁN SALA.

BEATRIZ MARTÍNEZ CRAVIOTO. Mª LARA Becari Suplent 1102. JOSÉ MANUEL SANZ PORTERO. IGNACIO NÁCHER ALEJOS. MARGARITA Becari Suplent Suplent 1052. GUILLERMO Becari Suplent Suplent 1081. PUERICULTURA. ANA Becari Suplent Suplent 1072. ANA ALMELA MARQUÉS. ÓSCAR SANZ PÉREZ. ESTHER Becari Suplent Suplent 1062. REALITAT VIRTUAL I GRÀFICS EN 3 DIMENSIONS: SIMULACIÓ DE PRODUCTES I ASSAIGS IMFBID/2006/128 IMFBID/2006/528 IMFBID/2006/275 48359718X 71134028L 33562459P LIMIÑANA GREGORI. ENGINYERIA CONCORRENT APLICADA AL DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES DEL SECTOR METALLMECÀNIC IMFBID/2006/187 44798095Y ROSELLÓ GORDO. MIGUEL MARTÍNEZ NÚÑEZ. JAVIER MARCO CIFRE. DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES DE CONTROL EMBEGUDA AMB MICROCONTROLADORS IMFBID/2006/84 IMFBID/2006/94 IMFBID/2006/230 IMFBID/2006/438 24382105N 20241608K 24381525F 44515343Q PRIETO GIL. ANTONIO MATEO MORCILLO DE MIGUEL. FRED. COMPORTAMENT DE MATERIALS PER A LA INDÚSTRIA DEL CALÇAT IMFBID/2006/542 IMFBID/2006/503 53144662B 48321789P ESPARCIA RIVELLES. MIRIAM MATA ROIG. CARLOS Becari 1064. NEUS NÁCHER ALEJOS. ATTUA BONAFONT VALVERDE. SUSANA RISENT RODRÍGUEZ. ASSAIGS FISICOMECÀNICS EN LA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ DEL PLÀSTIC IMFBID/2006/25 IMFBID/2006/215 IMFBID/2006/107 22587399L 73562512W 22582795S SORIANO MARCO. JÉRICA MARÍA Becària Suplent 1074. JUDIT REVERT SANCHIS. CONFORT TÈRMIC I ALTRES IMFBID/2006/161 IMFBID/2006/352 IMFBID/2006/262 48289773P 48321544Q 44753153Y MATAIX VAÑÓ. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: BALÍSTICA. EDUARDO REVERT SANCHIS. CARLOS Becari . 5. PARCS INFANTILS IMFBID/2006/318 IMFBID/2006/382 IMFBID/2006/126 74218711B 48354823Z 21655515A MATARREDONA RUIZ. RUBÉN LÓPEZ RODRÍGUEZ. ANA LÓPEZ RODRÍGUEZ. ANÀLISIS BIOMECÀNIQUES APLICADES A L’ESPORT IMFBID/2006/137 48439810Q MONTANER SESMERO. VICENTE Becària Becari Suplent 1101. ARMA BLANCA. VICENTE Becari Suplent Suplent 1082. ASSAIGS QUÍMICS EN LA INDÚSTRIA DE TRANSFORMACIÓ DEL PLÀSTIC IMFBID/2006/398 IMFBID/2006/216 IMFBID/2006/298 29193783K 73562512W 22578935L FERRERO VEYRAT. DISSENY I REALITZACIÓ DE CALIBRATGES EN LES ÀREES DE TEMPERATURA. VICENTE SANZ PÉREZ. VICENTE ENRIQUE SANCHIS MARTÍNEZ. BLANCA CANTERA CABAÑAS. ANDRÉS Becari Becària Suplent Suplent 1071. MOTLES I PROCÉS D’INJECCIÓ EN MATERIALS TERMOPLÀSTICS IMFBID/2006/395 IMFBID/2006/122 IMFBID/2006/214 20434522B 29182203X 73562512W BENAVENT FERNÁNDEZ. SONIA Suplent Suplent 1051. CRISTINA Becària Suplent Suplent 1061.13106 07 04 2006 DOGV . ESTUDI DE DEFECTOLOGIA EN MATERIALS I DIAGNÒSTIC D’ERROR IMFBID/2006/469 IMFBID/2006/257 IMFBID/2006/106 48315775C 24362711F 22582795S MENOR VELA. JOAQUÍN NÁCHER ALEJOS. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’I+D DE NANOTECNOLOGIES APLICADES AL SECTOR TÈXTIL IMFBID/2006/664 IMFBID/2006/331 IMFBID/2006/264 74234938T 21674125Y 44753153Y FAGES SANTANA. Mª AMPARO SISTERNES NAVARRO.236 IMFBID/2006/563 IMFBID/2006/447 20825331G 44855171L MOMPÓ VÁZQUEZ. BEATRIZ GISBERT MARTÍNEZ. PRESSIÓ I DIMENSIONAL IMFBID/2006/386 IMFBID/2006/463 33454839M 20834038V MARTÍ RUIZ. ESTHER Becària Suplent Suplent 1073. SANTIAGO GONZÁLEZ NIÑEROLA. DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INVESTIGACIÓ TÈXTIL IMFBID/2006/410 IMFBID/2006/37 IMFBID/2006/332 21672918H 48292160A 21674125Y CATALÁ OLTRA. VICENTE Becària Suplent Suplent 1083. SEGURETAT I QUALITAT EN PRODUCTES INFANTILS: JOGUETS. PATRICIA APARICIO TORINOS.Núm.

236 07 04 2006 13107 1103. RAMÓN CAMPO MARTÍNEZ. ANDRÉS SÁNCHEZ BARRACHINA. ASSAIGS SEGONS LA DIRECTIVA DE COMPATIBILITAT ELECTROMAGNÈTICA I MARCATGE CE DE PRODUCTE IMFBID/2006/113 IMFBID/2006/439 IMFBID/2006/524 73569518Q 44515343Q 29195661J GARCÍA SÁNCHEZ. INÉS GRAU LLOPIS. EMILIO ARENAS PIQUERAS. MIGUEL SÁNCHEZ BARRACHINA. SALVADOR Becari Suplent Suplent 1141. JULIÁN CANTERA CABAÑAS. JAVIER Becària Suplent Suplent 1121. ANDRÉS Becari 1112. JOSÉ MARCO ALEIXANDRE. CALIBRATGE I MESURA DE MAGNITUDS ELÈCTRIQUES IMFBID/2006/14 IMFBID/2006/440 IMFBID/2006/525 73574143H 44515343Q 29195661J SOLAZ DIAGO. RUBÉN Becari Suplent 1143. ROSA MARÍA GRAU MARQÚES. RAFAEL SÁNCHEZ TEN. NANOTECNOLOGIES APLICADES A NOUS DESENVOLUPAMENTS D’ENVASOS I EMBALATGES IMFBID/2006/225 IMFBID/2006/45 IMFBID/2006/261 20242123F 22577335Y 24380206E SALAS VICENTE. MUNTATGE. CRISTINA GÓMEZ DÍAZ. JOSÉ IGNACIO Becària Suplent Suplent 1124. ANDRÉS SÁNCHEZ BARRACHINA. JOSÉ IGNACIO Becària Suplent Suplent 1131. ISMAEL Becari Suplent 1142. TECNOLOGIA D’ENVASOS I EMBALATGES COM A EINA D’INNOVACIÓ EN L’EMPRESA IMFBID/2006/556 IMFBID/2006/158 IMFBID/2006/260 44859138F 73565870W 24380206E MORIÑA GÓMEZ. LAURA CANTERA CABAÑAS. SONIA Becari Suplent Suplent 1134. LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT EN L’EMPRESA I TRAÇABILITAT DEL PRODUCTE IMFBID/2006/464 IMFBID/2006/407 IMFBID/2006/588 29189444Y 48388722B 20834031X CARAVACA CALLEJAS.Núm. JOSÉ FRANCISCO MADRIGAL MATE. PROCESSAMENT D’IMATGES MITJANÇANT VISIÓ ARTIFICIAL IMFBID/2006/451 IMFBID/2006/360 48441690X 73995661S UNGRIA HERNANDO. ASSAIGS SEGONS LA DIRECTIVA DE BAIXA TENSIÓ I MARCATGE CE DE PRODUCTE IMFBID/2006/478 IMFBID/2006/468 IMFBID/2006/523 24395020R 29197155N 29195661J TARANCÓN PÉREZ. INNOVACIÓ TECNOLÒGICA EN L’ÀMBIT DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL. TÈCNIQUES D’ADHESIÓ LLIURES DE DISSOLVENTS ORGÀNICS IMFBID/2006/472 IMFBID/2006/117 IMFBID/2006/221 21669397Q 06584612B 52766187R GARCÍA VILAPLANA. ANDRÉS Becari Suplent 1122. PILAR Becària Suplent Suplent 1113. MARI CARMEN SANZ PORTERO. JOSÉ IGNACIO Becària Suplent Suplent 1123. NEUS Becari Suplent Suplent 1132. Mª DOLORES Becari Suplent 1104. ÁLVARO MATAIX VIOLERO. APLICACIÓ DE CONEIXEMENTS D’ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS EN EL SECTOR CALÇAT IMFBID/2006/168 29188103E SOLER VALERO. RICARD Becari . NEUS Becària Suplent Suplent 1133.DOGV . CRISTINA CANTERA CABAÑAS. ALICIA PÉREZ JOVER. 5. CALIBRATGE I POSADA EN MARXA D’INSTRUMENTACIÓ BIOMECÀNICA PER A GRUPS D’I+D IMFBID/2006/550 IMFBID/2006/175 44765698Q 22575106P GUEVARA VERA. SENÉN FERRAGUD ALBORCH. ASSAIGS I MITJANA EN ALTA TENSIÓ IMFBID/2006/130 IMFBID/2006/661 24363629M 44515343Q GÓMEZ BALLESTER. ANA SORIANO FRANCÉS. ANA BELÉN PÉREZ JOVER. DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES BASADES EN PROGRAMARI LLIURE IMFBID/2006/569 24370404H ROCA MUNARRIZ. ARANZAZU MASIÁ REYES. TÈCNIQUES DE CONTROL I GESTIÓ MEDIAMBIENTAL EN ADOBERIA IMFBID/2006/167 IMFBID/2006/232 IMFBID/2006/154 24374301M 20827296Z 48290503W NIEVA GARCÍA. ADAPTACIÓ D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE GESTIÓ IMFBID/2006/76 IMFBID/2006/243 20028469T 73572234H MUÑOZ RUBIO. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS APLICADES A LA LOGÍSTICA IMFBID/2006/143 IMFBID/2006/274 IMFBID/2006/448 48457537X 33466409Y 44855171L GIMÉNEZ IZQUIERDO. JOSÉ FEDERICO PEDRÓN DOMINGO.

13108 07 04 2006 DOGV . LAURA PAYÁ SATORRE. LAURA Becari Suplent Suplent 2114. GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ EN PROJECTES MEDIAMBIENTALS IMFBNN/2006/265 IMFBNN/2006/292 IMFBNN/2006/130 44766165T 44768239G 20832778E VALLS POVEDA.236 1144. DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES CERÀMICS ACORDS AMB LES NOVES EXIGÈNCIES EN ARQUITECTURA I INTERIORISME IMFBNN/2006/116 IMFBNN/2006/114 IMFBNN/2006/178 29192254X 48292428H 73580837L SERRANO GARCÍA. ELISA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. SARA Becària Suplent Suplent 2043. NOVES OPORTUNITATS EMPRESARIALS DES DE LA I+D+i IMFBNN/2006/45 53227758P ZUBIRIA FERRIOLS. ANA ISABEL BOIX PÉREZ. CELIA GIL LÓPEZ. MARÍA CELESTE CÓRCOLES GONZÁLEZ. 5. QUALITAT I TESTATGE DE PROGRAMARI IMFBID/2006/821 IMFBID/2006/244 20831974T 73572234H CARLOS ALBEROLA. OBSERVATORI DE MERCAT PER AL SECTOR CERÀMIC IMFBNN/2006/198 20463173G DOMÍNGUEZ ESCRIG. EMILIO Becari 2111. LOURDES Becària Suplent Suplent 2053. ESTRATÈGICA I DE PRODUCTE EN EL SECTOR JOGUET IMFBNN/2006/255 IMFBNN/2006/138 IMFBNN/2006/221 44513926W 53055616K 20824233X MATA DOMÍNGUEZ. OBSERVATORI DE MERCAT DE LA PEDRA NATURAL IMFBNN/2006/231 53355043B LLATAS PIERA. MARÍA Becari Becari Becària . EVA MARÍA Becària 2162. ANÀLISI DOCUMENTAL D’INFORMACIÓ ECONÒMICA. IVÁN HERRERO ROCHINA. ANÀLISI I ASSESSORAMENT EN L’ÚS I IMPULS A LA IMPLANTACIÓ DE LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN LA PIME IMFBNN/2006/201 IMFBNN/2006/405 IMFBNN/2006/132 24379062M 22575106P 24365241F VILAR PÉREZ. DEFINICIÓ I IMPLEMENTACIÓ D’UN MODEL DE DADES PER A LA COL•LABORACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ IMFBNN/2006/13 IMFBNN/2006/372 53229820T 73572234H GREGORI GÓMEZ. MIGUEL ÁNGEL SOLER CASTELLÓ. OMAR Becària Suplent Suplent 2091. VIGILÀNCIA TECNOLÒGICA IMFBNN/2006/402 IMFBNN/2006/404 IMFBNN/2006/401 21676589D 21676811R 45633508J AGUILAR PÉREZ. TAMARA CATALÁ FLORES. CARMEN Becària Suplent Suplent 2054.Núm. EDURNE Becària 2172. M. RUBÉN BERMEJO APARICIO. OBSERVATORI DE MERCAT PER AL SECTOR CALÇAT IMFBNN/2006/71 IMFBNN/2006/355 IMFBNN/2006/28 21516753T 8878634J 20028500P RUIZ FERNÁNDEZ. ANÀLISI ECONOMICOFINANCERA EN NOVES EMPRESES IMFBNN/2006/136 53207839F BLASCO LOZANO. ISMAEL Becari Suplent 2034. SONIA Becària 2024. GESTIÓ DEL CENTRE VIRTUAL DE RECURSOS DE L’AUDIOVISUAL VALENCIÀ IMFBNN/2006/80 IMFBNN/2006/58 IMFBNN/2006/63 48382387R 53214814J 48900824H ARNAU GARCÍA. JORGE MARCO CONCA. MARÍA JICHI RIBERA. INVESTIGACIÓ DE MERCATS PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES IMFBNN/2006/236 IMFBNN/2006/256 IMFBNN/2006/110 48353328Z 73996853B 21674398A ROMANÍ RAMÍREZ. CRISTINA COSTA SOLER. TALÍA Becària Suplent Suplent Becària 2153. MARÍA JOSÉ Becària Suplent Suplent 2092. CAROLINA Becària Suplent Suplent 2152. ANA ISABEL 2161. DAMIÁN CASTELLS ROSELLÓ. JORGE MATAMOROS LINARES. GESTIÓ D’OBSERVATORIS I PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INVESTIGACIÓ ECONÒMICA IMFBNN/2006/364 IMFBNN/2006/284 IMFBNN/2006/306 73566686J 53059942T 73573434E FLOR DE LIS MÍNGUEZ. AUXILIADORA PEDRÓN DOMINGO. ISMAEL Becària Suplent 2021. Mª DOLORES NÁCHER FERNÁNDEZ. ANA PRIEGO CAÑES. RUBÉN PEDRÓN DOMINGO. SILVIA MADRIGAL MATE. ISABEL ALBERTO LÓPEZ. NOVES OPORTUNITATS EMPRESARIALS DES DE LA I+D+i IMFBNN/2006/151 21664681S PÉREZ OREJA.

PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ EN LES EMPRESES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE LES TIC IMFBNN/2006/88 IMFBNN/2006/345 IMFBNN/2006/273 29193079F 20834031X 22585553J MORENO CASTELLAR. MARÍA DEL CARMEN Becari Suplent Suplent 2241. M. ROSA MARÍA Becari Suplent Suplent 2242.DOGV . MARÍA ESTHER Suplent 2181. INMACULADA ALONSO PERIS. JAVIER Becari Suplent Suplent 2243. SUPORT A EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA I INNOVADORES IMFBNN/2006/161 IMFBNN/2006/60 IMFBNN/2006/229 53211583W 53055008B 48388722B BISETTO PONS. ANALIA Becari Suplent Suplent 2221. CRISTINA FERRER SANCHIS. CONJUNTURA ECONÒMICA INTERNACIONAL IMFBNN/2006/103 IMFBNN/2006/20 IMFBNN/2006/77 29183904D 73568762L 24381208N IRANZO NAVARRO. ANTONIO JOSÉ Becari Suplent Suplent *********************************************************************** . JUAN ANTONIO BARBERÁ SANZ. JAVIER CORDÓN FUERTES. DESENVOLUPAMENT D’UN PORTAL INTERNET PER A LA INTERACCIÓ D’AGENTS EN UN MERCAT ENERGÈTIC IMFBNN/2006/56 IMFBNN/2006/57 IMFBNN/2006/181 53225066F 53214814J 24392033G RODRÍGUEZ SALVADOR. CAROLINA Becari Suplent Suplent 2183. ANDREU BLASCO NAVARRO. SENÉN Becari Suplent Suplent 2182. ANALIA Becària Suplent Suplent 2191. RUBÉN SERVERA FERNÁNDEZ. VIABILITAT D’EMPRESES I ANÀLISI ECONOMICOFINANCERA IMFBNN/2006/50 IMFBNN/2006/175 IMFBNN/2006/21 48314908G 33563236A 24387296M PINAZO DALLENBACH. JAVIER Becària Suplent Suplent 2251. EXPLOTACIÓ COMERCIAL DE TECNOLOGIES EMERGENTS IMFBNN/2006/300 IMFBNN/2006/270 IMFBNN/2006/407 29194938A 48438084S 20444926L HERRERO MATEOS. LAURA SALVADOR CARRATALÁ. PILAR FERRAGUD ALBORCH. GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I IMATGE IMFBNN/2006/174 IMFBNN/2006/27 IMFBNN/2006/266 52695816X 20028500P 53098119C DURÁN MEDIAVILLA. NOVES OPORTUNITATS EMPRESARIALS DES DE LA I+D+i IMFBNN/2006/271 IMFBNN/2006/346 IMFBNN/2006/10 29191362S 20834031X 20444926L DE LARA CASADES. SALVADOR BUELOHA BORENGUE. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. GESTIÓ DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL IMFBNN/2006/185 IMFBNN/2006/141 IMFBNN/2006/128 48440463W 48387720K 20461444T MARTÍNEZ CEBRIÀ. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ TEN. ROSA MARÍA BLASCO NAVARRO. 5. CONSUELO SÁNCHEZ VÍLCHEZ. SARA SÁNCHEZ VÍLCHEZ.236 07 04 2006 13109 IMFBNN/2006/280 53201845Q DEBÓN VERDÚ. JOSÉ Becària Suplent 2261. TRANSFERÈNCIA PER A LA INNOVACIÓ DE PROCESSOS. NOELIA RUIZ CAMPILLO. RAUL FERRAGUD ALBORCH. I+D+I EN TRANSPORT I LOGÍSTICA IMFBNN/2006/65 IMFBNN/2006/230 IMFBNN/2006/9 48344893C 48388722B 20444926L BOJ VIUDEZ. LAURA MORELL ROSER. ANALIA Becari Suplent Suplent 2211. GESTIÓ DE PROJECTES D’I+D+I IMFBNN/2006/329 IMFBNN/2006/127 IMFBNN/2006/19 29195618Q 20461444T 73568762L SORIANO SANCHO. PRODUCTES I SERVICIS EN L’EMPRESA VALENCIANA IMFBNN/2006/207 IMFBNN/2006/23 IMFBNN/2006/91 53225956T 24387296M 48385048V BLASCO JORDÁ. MARÍA DOLORES ALONSO PERIS. JORGE JUAN SÁNCHEZ TEN. SENÉN FERRER SANCHIS. CAROLINA CASALS LLAOSA. MARÍA GIL LÓPEZ. NOELIA Becària Suplent Suplent 2231. ANA BELÉN Becària Suplent Suplent 2201.Núm. ANDRÉS SANCHIS ANDREU. SALVADOR FERRER SANCHIS. ALEJANDRO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. POLÍTIQUES I PROGRAMES EUROPEUS D’INNOVACIÓ INDUSTRIAL I PIME IMFBNN/2006/105 IMFBNN/2006/48 48287867B 24384555R BAS MARIAN.

VANESA RAMÓN ALBARRACÍN. AINA MARCO ALEIXANDRE. JORGE Becario Suplente Suplente 1033. CRISTINA Becario Suplente Suplente 1032. PLANTEAMIENTO DE ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE RESULTADOS IMFBID/2006/513 IMFBID/2006/552 IMFBID/2006/116 22577815A 20829798D 44865938E MARIN ZAMORA. ANDRES ROMERO TENDERO. LAURA MONTANER MURGUI. JOSE MANUEL Becario Suplente . ROSA ANA VENTURA GARCÍA. MARTA GUAL CASANOVA.13110 07 04 2006 DOGV . 5. GLORIA MARTÍNEZ PALOMO. LAURA POVEDA GUARDADO. ELISA DÍEZ SAN MIGUEL. ALICIA Becario Suplente Suplente 1025. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DEL MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE CARPINTERÍA: DIAGRAMA DE FLUJO. DESARROLLO DE REDES DE POLÍMEROS COMPUESTOS COMO ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN IMFBID/2006/149 IMFBID/2006/268 IMFBID/2006/220 53203197B 44761482D 52766187R NOHALES PIQUERAS. MARIA SOLEDAD Becario Suplente Suplente 1031. CARLOS Becario Suplente Suplente 1012. CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS IMFBID/2006/336 IMFBID/2006/64 IMFBID/2006/454 73563012L 29179315C 45568789Q IRANZO RAMIREZ. IMPLANTACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES EN LA INDUSTRIA CERÁMICA IMFBID/2006/441 IMFBID/2006/217 IMFBID/2006/403 20461499D 20832778E 73563269T ROS DOSDÁ. MARÍA ARACELI GUAITA NUÉVALOS. COLORIMETRIA INDUSTRIAL IMFBID/2006/295 IMFBID/2006/289 IMFBID/2006/577 33460457B 44759238L 22576279P PUCHADES ROMANCE. MARIA MERCEDES Becario Suplente Suplente 1042. GLORIA Becario Suplente Suplente 1044. CELIA MESEGUER SOLA. TERESA BOIX PEREZ.Núm. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE PROCESOS Y PRODUCTOS DEL SECTOR DEL MUEBLE Y AFINES IMFBID/2006/41 IMFBID/2006/10 IMFBID/2006/46 53209395E 48442250H 22577335Y CASAÑ IBAÑEZ. PEDRO MIGUEL MATAIX VIOLERO. DESARROLLO DE SISTEMAS DE VISION ARTIFICIAL PARA EL CONTROL DE CALIDAD INDUSTRIAL IMFBID/2006/285 IMFBID/2006/563 07566926H 20825331G ABAD SOTOS. LUCÍA GARCÍA NOHALES. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS IMFBID/2006/443 IMFBID/2006/414 IMFBID/2006/202 20249805F 20242650M 73391715A ESCRIG CHIVA. ISABEL JOVER TEROL. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE MATERIALES CERÁMICOS IMFBID/2006/365 IMFBID/2006/371 IMFBID/2006/579 IMFBID/2006/283 53225847Y 73388499F 22576279P 48386284B LAVALL MUÑOZ. BECAS 2006 1011. ROSA ANA GIL QUEROL. RAFAEL ROMÁN SALA. PILAR Becario Suplente Suplente 1023. FRANCISCO JOSÉ GALLUR BLANCA. DISEÑO DE EXPERIMENTOS. IVAN HERNANDEZ GORRIZ. REBECA POVEDA GUARDADO. APLICACIÓN DE NANOMATERIALES EN PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN IMFBID/2006/51 IMFBID/2006/424 IMFBID/2006/44 53208661R 53205535A 22577335Y LÓPEZ HORTELANO.236 ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LAS BECAS DE ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL DEL IMPIVA CANDIDATOS Y SUPLENTES. MANUEL Becario Suplente Suplente 1014. MIRIAM MARCO ALEIXANDRE. CAROLINA FABABUJ ROGER. ESTUDIO DE PROPIEDADES TÉRMICAS Y MINERALÓGICAS DE MATERIALES CERÁMICOS IMFBID/2006/362 IMFBID/2006/415 IMFBID/2006/367 19012703Y 20242650M 73392429G MACHI BELLES. CRISTINA Becario Suplente Suplente 1013. GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 3D Y RECUBRIMIENTOS MEDIANTE TÉCNICAS LÁSER AVANZADAS IMFBID/2006/427 IMFBID/2006/19 IMFBID/2006/357 47063344P 44794518V 44863471Q GARCIA JIMENEZ. ANÁLISIS Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN DE MUEBLES E INDUSTRIAS AFINES IMFBID/2006/344 IMFBID/2006/456 IMFBID/2006/140 45634542N 24382666K 53053622M HIGÓN VALERO. CRISTINA HERNANDEZ GORRIZ. DANIEL MOMPO VAZQUEZ. FERNANDO MORENO NAVARRO. Mª DEL PILAR Becario Becario Suplente Suplente 1022. ALICIA Becario Suplente Suplente 1041. BIBIANA GONZÁLEZ PERALES.

EDUARDO REVERT SANCHIS. MªAMPARO SISTERNES NAVARRO. CRISTINA Becario Suplente Suplente 1061. Mª LARA Becario Suplente 1102. GUILLERMO Becario Suplente Suplente 1081. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: BALÍSTICA. ARMA BLANCA. VICENTE ENRIQUE SANCHIS MARTINEZ. RUBÉN LÓPEZ RODRÍGUEZ. BEATRIZ MARTÍNEZ CRAVIOTO. CARLOS Becario 1064. DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN TEXTIL IMFBID/2006/410 IMFBID/2006/37 IMFBID/2006/332 21672918H 48292160A 21674125Y CATALÁ OLTRA. MOLDES Y PROCESO DE INYECCIÓN EN MATERIALES TERMOPLÁSTICOS IMFBID/2006/395 IMFBID/2006/122 IMFBID/2006/214 20434522B 29182203X 73562512W BENAVENT FERNÁNDEZ. MIRIAM MATA ROIG. ESTHER Becario Suplente Suplente 1073. SUSANA RISENT RODRÍGUEZ. ANTONIO MATEO MORCILLO DE MIGUEL. ANA Becario Suplente Suplente 1072. VICENTE SANZ PEREZ. IGNACIO NACHER ALEJOS. ENSAYOS FÍSICO-MECÁNICOS EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSTICO IMFBID/2006/25 IMFBID/2006/215 IMFBID/2006/107 22587399L 73562512W 22582795S SORIANO MARCO. ESTUDIO DE DEFECTOLOGÍA EN MATERIALES Y DIAGNÓSTICO DE FALLO IMFBID/2006/469 IMFBID/2006/257 IMFBID/2006/106 48315775C 24362711F 22582795S MENOR VELA. ENSAYOS QUÍMICOS EN LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DEL PLÁSTICO IMFBID/2006/398 IMFBID/2006/216 IMFBID/2006/298 29193783K 73562512W 22578935L FERRERO VEYRAT. SONIA Suplente 1051. ANDRÉS Becario Becario Suplente Suplente 1071. VICENTE Becario Suplente Suplente 1082. PUERICULTURA. BEATRIZ GISBERT MARTÍNEZ. JUDIT REVERT SANCHIS. BLANCA CANTERA CABAÑAS. SANTIAGO GONZÁLEZ NIÑEROLA. PRESIÓN Y DIMENSIONAL IMFBID/2006/386 IMFBID/2006/463 33454839M 20834038V MARTI RUIZ. MARGARITA Becario Suplente Suplente 1052. SEGURIDAD Y CALIDAD EN PRODUCTOS INFANTILES: JUGUETES. PARQUES INFANTILES IMFBID/2006/318 IMFBID/2006/382 IMFBID/2006/126 74218711B 48354823Z 21655515A MATARREDONA RUIZ. FRIO. JÉRICA MARÍA Becario Suplente 1074. DESARROLLO DE PROYECTOS DE I+D DE NANOTECNOLOGÍAS APLICADAS AL SECTOR TEXTIL IMFBID/2006/664 IMFBID/2006/331 IMFBID/2006/264 74234938T 21674125Y 44753153Y FAGES SANTANA. 5. JOAQUIN NACHER ALEJOS. MIGUEL MARTINEZ NUÑEZ.Núm. ANA ALMELA MARQUÉS. COMPORTAMIENTO DE MATERIALES PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO IMFBID/2006/542 IMFBID/2006/503 53144662B 48321789P ESPARCIA RIVELLES.DOGV . VICENTE Becario Suplente Suplente 1083. INGENIERIA CONCURRENTE APLICADA AL DESARROLLO DE PRODUCTOS DEL SECTOR METALMECÁNICO IMFBID/2006/187 44798095Y ROSELLO GORDO. ATTUA BONAFONT VALVERDE. OSCAR SANZ PEREZ. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES EN LAS ÁREAS DE TEMPERATURA. ESTHER Becario Suplente Suplente 1062. DESARROLLO DE SISTEMAS DE CONTROL EMBEBIDO CON MICROCONTROLADORES IMFBID/2006/84 IMFBID/2006/94 IMFBID/2006/230 IMFBID/2006/438 24382105N 20241608K 24381525F 44515343Q PRIETO GIL. REALIDAD VIRTUAL Y GRÁFICOS EN 3 DIMENSIONES: SIMULACION DE PRODUCTOS Y ENSAYOS IMFBID/2006/128 IMFBID/2006/528 IMFBID/2006/275 48359718X 71134028L 33562459P LIMIÑANA GREGORI. NEUS NACHER ALEJOS. PATRICIA APARICIO TORINOS.236 07 04 2006 13111 IMFBID/2006/447 44855171L SANZ PORTERO. VICENTE Becario Becario Suplente 1101. CARLOS Becario . ANA LÓPEZ RODRÍGUEZ. CONFORT TERMICO Y OTROS IMFBID/2006/161 IMFBID/2006/352 IMFBID/2006/262 48289773P 48321544Q 44753153Y MATAIX VAÑÓ. ANALISIS BIOMECANICOS APLICADOS AL DEPORTE IMFBID/2006/137 48439810Q MONTANER SESMERO. JAVIER MARCO CIFRE.

ALVARO MATAIX VIOLERO. ANDRÉS SÁNCHEZ BARRACHINA. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL ÁMBITO DE LA LOGÍSTICA INTEGRAL.Núm. JOSE IGNACIO Becario Suplente Suplente 1131. TÉCNICAS DE ADHESIÓN LIBRES DE DISOLVENTES ORGÁNICOS IMFBID/2006/472 IMFBID/2006/117 IMFBID/2006/221 21669397Q 06584612B 52766187R GARCÍA VILAPLANA. NEUS Becario Suplente Suplente 1133. ENSAYOS Y MEDIDA EN ALTA TENSIÓN IMFBID/2006/130 IMFBID/2006/661 24363629M 44515343Q GOMEZ BALLESTER. INÉS GRAU LLOPIS. NANOTECNOLOGÍAS APLICADAS A NUEVOS DESARROLLOS DE ENVASES Y EMBALAJES IMFBID/2006/225 IMFBID/2006/45 IMFBID/2006/261 20242123F 22577335Y 24380206E SALAS VICENTE. RAMON CAMPO MARTÍNEZ.236 1103. ANDRÉS SÁNCHEZ BARRACHINA. LAURA CANTERA CABAÑAS. PROCESADO DE IMÁGENES MEDIANTE VISIÓN ARTIFICIAL IMFBID/2006/451 IMFBID/2006/360 48441690X 73995661S UNGRIA HERNANDO. MONTAJE. ADAPTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN IMFBID/2006/76 IMFBID/2006/243 20028469T 73572234H MUÑOZ RUBIO. CRISTINA CANTERA CABAÑAS. LA CADENA DE SUMINISTRO EN LA EMPRESA Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO IMFBID/2006/464 IMFBID/2006/407 IMFBID/2006/588 29189444Y 48388722B 20834031X CARAVACA CALLEJAS. ALICIA PÉREZ JOVER. JOSÉ MARCO ALEIXANDRE. JOSE FEDERICO PEDRÓN DOMINGO. ROSA MARÍA GRAU MARQÚES. TÉCNICAS DE CONTROL Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN CURTIDOS IMFBID/2006/167 IMFBID/2006/232 IMFBID/2006/154 24374301M 20827296Z 48290503W NIEVA GARCÍA. JOSE IGNACIO Becario Suplente Suplente 1123. ENSAYOS SEGÚN LA DIRECTIVA DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA Y MARCADO CE DE PRODUCTO IMFBID/2006/113 IMFBID/2006/439 IMFBID/2006/524 73569518Q 44515343Q 29195661J GARCÍA SÁNCHEZ. ANA BELÉN PÉREZ JOVER. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS BASADAS EN SOFTWARE LIBRE IMFBID/2006/569 24370404H ROCA MUNARRIZ. 5. EMILIO ARENAS PIQUERAS. CALIBRACIÓN Y MEDIDA DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS IMFBID/2006/14 IMFBID/2006/440 IMFBID/2006/525 73574143H 44515343Q 29195661J SOLAZ DIAGO. JOSE FRANCISCO MADRIGAL MATE. ENSAYOS SEGÚN LA DIRECTIVA DE BAJA TENSIÓN Y MARCADO CE DE PRODUCTO IMFBID/2006/478 IMFBID/2006/468 IMFBID/2006/523 24395020R 29197155N 29195661J TARANCÓN PÉREZ. ANDRÉS Becario 1112. ARANZAZU MASIÁ REYES. SONIA Becario Suplente Suplente 1134. MIGUEL SÁNCHEZ BARRACHINA. RICARD Becario . SENÉN FERRAGUD ALBORCH. RUBÉN Becario Suplente 1143. APLICACION DE CONOCIMIENTOS DE INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL SECTOR CALZADO IMFBID/2006/168 29188103E SOLER VALERO. PILAR Becario Suplente Suplente 1113. ISMAEL Becario Suplente 1142. NEUS Becario Suplente Suplente 1132. ANDRÉS Becario Suplente 1122. RAFAEL SÁNCHEZ TEN. JOSE IGNACIO Becario Suplente Suplente 1124. SALVADOR Becario Suplente Suplente 1141. CALIBRACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE INSTRUMENTACIÓN BIOMECANICA PARA GRUPOS DE I+D IMFBID/2006/550 IMFBID/2006/175 44765698Q 22575106P GUEVARA VERA. ANA SORIANO FRANCÉS.13112 07 04 2006 DOGV . JAVIER Becario Suplente Suplente 1121. JULIAN CANTERA CABAÑAS. TECNOLOGÍA DE ENVASES Y EMBALAJES COMO HERRAMIENTA DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA IMFBID/2006/556 IMFBID/2006/158 IMFBID/2006/260 44859138F 73565870W 24380206E MORIÑA GÓMEZ. MªDOLORES Becario Suplente 1104. TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES APLICADAS A LA LOGÍSTICA IMFBID/2006/143 IMFBID/2006/274 IMFBID/2006/448 48457537X 33466409Y 44855171L GIMENEZ IZQUIERDO. MARI CARMEN SANZ PORTERO. CRISTINA GOMEZ DIAZ.

NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES DESDE LA I+D+i IMFBNN/2006/45 53227758P ZUBIRIA FERRIOLS. CELIA GIL LOPEZ. EMILIO Becario 2111. JORGE MATAMOROS LINARES. MARÍA JICHI RIBERA. CAROLINA Becario Suplente Suplente 2152. MIGUEL ANGEL SOLER CASTELLÓ. ELISA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. CALIDAD Y TESTEO DE SOFTWARE IMFBID/2006/821 IMFBID/2006/244 20831974T 73572234H CARLOS ALBEROLA. ANA PRIEGO CAÑES.Núm. ESTRATÉGICA Y DE PRODUCTO EN EL SECTOR JUGUETE IMFBNN/2006/255 IMFBNN/2006/138 IMFBNN/2006/221 44513926W 53055616K 20824233X MATA DOMINGUEZ. CARMEN Becario Suplente Suplente 2054. SILVIA MADRIGAL MATE. IVAN HERRERO ROCHINA. AUXILIADORA PEDRÓN DOMINGO. IMFBNN/2006/201 IMFBNN/2006/405 IMFBNN/2006/132 24379062M 22575106P 24365241F VILAR PÉREZ.236 07 04 2006 13113 1144. MARIA CELESTE CÓRCOLES GONZÁLEZ. EDURNE Becario 2172. OBSERVATORIO DE MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL IMFBNN/2006/231 53355043B LLATAS PIERA. 5. LOURDES Becario Suplente Suplente 2053. ANÁLISIS ECONÓMICO – FINANCIERO EN NUEVAS EMPRESAS IMFBNN/2006/136 53207839F BLASCO LOZANO. RUBEN BERMEJO APARICIO. ANALISIS DOCUMENTAL DE INFORMACIÓN ECONOMICA. DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE DATOS PARA LA COLABORACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN IMFBNN/2006/13 IMFBNN/2006/372 53229820T 73572234H GREGORI GÓMEZ. ANÁLISIS Y ASESORAMIENTO EN EL USO E IMPULSO A LA IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA PYME. ISMAEL Becario Suplente 2021. MªDOLORES NÁCHER FERNÁNDEZ. GESTIÓN DEL CENTRO VIRTUAL DE RECURSOS DEL AUDIOVISUAL VALENCIANO IMFBNN/2006/80 IMFBNN/2006/58 IMFBNN/2006/63 48382387R 53214814J 48900824H ARNAU GARCÍA. DISEÑO Y DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS CERÁMICOS ACORDES CON LAS NUEVAS EXIGENCIAS EN ARQUITECTURA E INTERIORISMO IMFBNN/2006/116 IMFBNN/2006/114 IMFBNN/2006/178 29192254X 48292428H 73580837L SERRANO GARCIA. SONIA Becario 2024. OBSERVATORIO DE MERCADO PARA EL SECTOR CERÁMICO IMFBNN/2006/198 20463173G DOMINGUEZ ESCRIG. LAURA Becario Suplente Suplente 2114. RUBÉN PEDRÓN DOMINGO. NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES DESDE LA I+D+i IMFBNN/2006/151 21664681S PÉREZ OREJA. CRISTINA COSTA SOLER. TALÍA Becario Suplente Suplente Becario 2153. GESTIÓN DE OBSERVATORIOS Y PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA IMFBNN/2006/364 IMFBNN/2006/284 IMFBNN/2006/306 73566686J 53059942T 73573434E FLOR DE LIS MÍNGUEZ. MARIA JOSE Becario Suplente Suplente 2092. OMAR Becario Suplente Suplente 2091. M. ANA ISABEL BOIX PEREZ. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES IMFBNN/2006/265 IMFBNN/2006/292 IMFBNN/2006/130 44766165T 44768239G 20832778E VALLS POVEDA.DOGV . ISABEL ALBERTO LOPEZ. TAMARA CATALÁ FLORES. SARA Becario Suplente Suplente 2043. EVA MARIA Becario 2162. VIGILANCIA TECNOLÓGICA IMFBNN/2006/402 IMFBNN/2006/404 IMFBNN/2006/401 21676589D 21676811R 45633508J AGUILAR PÉREZ. LAURA Becario Becario . DAMIAN CASTELLS ROSELLO. ANA ISABEL 2161. JORGE MARCO CONCA. ISMAEL Becario Suplente 2034. OBSERVATORIO DE MERCADO PARA EL SECTOR CALZADO IMFBNN/2006/71 IMFBNN/2006/355 IMFBNN/2006/28 21516753T 8878634J 20028500P RUIZ FERNANDEZ. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS IMFBNN/2006/236 IMFBNN/2006/256 48353328Z 73996853B ROMANÍ RAMÍREZ.

PILAR FERRAGUD ALBORCH. POLITICAS Y PROGRAMAS EUROPEOS DE INNOVACION INDUSTRIAL Y PYME IMFBNN/2006/105 IMFBNN/2006/48 48287867B 24384555R BAS MARIAN. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN E IMAGEN IMFBNN/2006/174 IMFBNN/2006/27 IMFBNN/2006/266 52695816X 20028500P 53098119C DURÁN MEDIAVILLA. M. ANALIA Becario Suplente Suplente 2221. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. COYUNTURA ECONÓMICA INTERNACIONAL IMFBNN/2006/103 IMFBNN/2006/20 IMFBNN/2006/77 29183904D 73568762L 24381208N IRANZO NAVARRO. ANALIA Becario Suplente Suplente 2191. MARIA GIL LOPEZ. GESTIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL IMFBNN/2006/185 IMFBNN/2006/141 IMFBNN/2006/128 48440463W 48387720K 20461444T MARTÍNEZ CEBRIÀ. ANA BELÉN Becario Suplente Suplente 2201. SALVADOR BUELOHA BORENGUE. ROSA MARÍA Becario Suplente Suplente 2242. JAVIER Becario Suplente Suplente 2243. PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS TIC IMFBNN/2006/88 IMFBNN/2006/345 IMFBNN/2006/273 29193079F 20834031X 22585553J MORENO CASTELLAR. JOSÉ Becario Suplente 2261. RAUL FERRAGUD ALBORCH.236 IMFBNN/2006/110 IMFBNN/2006/280 21674398A 53201845Q PAYÁ SATORRE. CAROLINA Becario Suplente Suplente 2183. NOELIA RUIZ CAMPILLO. CONSUELO SÁNCHEZ VÍLCHEZ. MARÍA DEBÓN VERDÚ. TRANSFERENCIA PARA LA INNOVACIÓN DE PROCESOS. CRISTINA FERRER SANCHIS. MARÍA ESTHER Becario Suplente 2181. NUEVAS OPORTUNIDADES EMPRESARIALES DESDE LA I+D+i IMFBNN/2006/271 IMFBNN/2006/346 IMFBNN/2006/10 29191362S 20834031X 20444926L DE LARA CASADES. CAROLINA CASALS LLAOSA. DESARROLLO DE UN PORTAL INTERNET PARA LA INTERACCIÓN DE AGENTES EN UN MERCADO ENERGÉTICO IMFBNN/2006/56 IMFBNN/2006/57 IMFBNN/2006/181 53225066F 53214814J 24392033G RODRIGUEZ SALVADOR. JAVIER CORDÓN FUERTES. LAURA SALVADOR CARRATALÁ. GESTIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I IMFBNN/2006/329 IMFBNN/2006/127 IMFBNN/2006/19 29195618Q 20461444T 73568762L SORIANO SANCHO. PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA EMPRESA VALENCIANA IMFBNN/2006/207 IMFBNN/2006/23 IMFBNN/2006/91 53225956T 24387296M 48385048V BLASCO JORDA. SENÉN FERRER SANCHIS.13114 07 04 2006 DOGV . ANALIA Becario Suplente Suplente 2211. NOELIA Becario Suplente Suplente 2231. JORGE JUAN SÁNCHEZ TEN. MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ TEN. SARA SÁNCHEZ VÍLCHEZ. 5. VIABILIDAD DE EMPRESAS Y ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO IMFBNN/2006/50 IMFBNN/2006/175 IMFBNN/2006/21 48314908G 33563236A 24387296M PINAZO DALLENBACH. MARIA DEL CARMEN Becario Suplente Suplente 2241. INMACULADA ALONSO PERIS. MARIA DOLORES ALONSO PERIS. SALVADOR FERRER SANCHIS. RUBEN SERVERA FERNÁNDEZ. I+D+I EN TRANSPORTE Y LOGÍSTICA IMFBNN/2006/65 IMFBNN/2006/230 IMFBNN/2006/9 48344893C 48388722B 20444926L BOJ VIUDEZ. EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE TECNOLOGÍAS EMERGENTES IMFBNN/2006/300 IMFBNN/2006/270 IMFBNN/2006/407 29194938A 48438084S 20444926L HERRERO MATEOS. JAVIER Becario Suplente Suplente 2251.Núm. APOYO A EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA E INNOVADORAS IMFBNN/2006/161 IMFBNN/2006/60 IMFBNN/2006/229 53211583W 53055008B 48388722B BISETTO PONS. JUAN ANTONIO BARBERÁ SANZ. ALEJANDRO ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. ANTONIO JOSE Becario Suplente Suplente . SENÉN Becario Suplente Suplente 2182. ROSA MARÍA BLASCO NAVARRO. ANDREU BLASCO NAVARRO. ANDRÉS SANCHIS ANDREU. LAURA MORELL ROSER.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful