Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
300Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
cultura si comunicare

cultura si comunicare

Ratings:

4.71

(1)
|Views: 18,160|Likes:
Published by Eveline Osnaga

More info:

Published by: Eveline Osnaga on Feb 15, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/08/2015

pdf

text

original

 
 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
I ADMINISTRATIVE
 
FACULTATEA DE COMUNICARE
Ş
I RELA
Ţ
II PUBLICE
 
Prof. univ. dr. Grigore GEORGIU
CULTUR 
Ă
 
Ş
I COMUNICARE
Bucure
ş
ti2008
 
1
C U P R I N S
 Not 
ă 
introductiv
ă 
...........................................................................................................................................5
 
I.
 
INTRODUCERE. CULTURA CA ANSAMBLU DE LIMBAJE SIMBOLICE...................................7
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i comunicare – dou
ă 
concepte strategice pentru gândirea contemporan
ă 
....................................7 
 
Cultura ca ansamblu de limbaje simbolice...................................................................................................9
 
Universul culturii
 ş
i formele de comunicare...............................................................................................12
 
Utiliz
ă 
ri adecvate
 ş
i abuzive ale termenului de cultur 
ă 
..............................................................................14
 
II.
 
ABORD
Ă
RI, DEFINI
Ţ
II
Ş
I SENSURI ALE CULTURII....................................................................18
 
1.
 
C
ULTURA CA DOMENIU EXISTEN
Ţ
IAL
Ş
I CA DOMENIU DE CERCETARE
......................................................18
 
Cultura – un domeniu nou pentru disciplinele sociale................................................................................18
 
Teme
 ş
i concepte fundamentale...................................................................................................................20
 
Sensuri etimologice, istorice
 ş
i contextuale................................................................................................22
 
 Repere pentru definirea culturii..................................................................................................................24
 
 Defini
 ţ 
ii, sensuri
 ş
i abord 
ă 
ri interdisciplinare............................................................................................27 
 
2.
 
A
BORD
Ă
RI CLASICE
Ş
I CONTEMPORANE
..................................................................................................30
 
Cultura din perspectiva antropologiei evolu
 ţ 
ioniste..................................................................................30
 
Orient 
ă 
ri
 ş
i
 ş
coli de gândire în secolul XX.................................................................................................32
 
3.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I VALOARE
.............................................................................................................................35
 
 Problematica valorilor. Contextul istoric
 ş
i cultural..................................................................................35
 
Conceptul de valoare. Abord 
ă 
ri
 ş
i teorii.....................................................................................................37 
 
Valoarea ca rela
 ţ 
ie între subiect 
 ş
i obiect, între om
 ş
i lume.......................................................................39
 
Tr 
ă 
 s
ă 
turi caracteristice ale valorilor..........................................................................................................40
 
Clasificarea valorilor..................................................................................................................................42
 
 Problematizarea ideii de valoare în
 ş
tiin
 ţ 
ele sociale
 ş
i umane...................................................................43
 
 Dou
ă 
provoc
ă 
ri: Nietzsche
 ş
i Freud...........................................................................................................44
 
 Necesitatea perspectivelor interdisciplinare...............................................................................................48
 
III.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I CIVILIZA
Ţ
IE. DISTINC
Ţ
II
Ş
I INTERFEREN
Ţ
E................................................49
 
1.
 
V
ALORI
Ş
I BUNURI
...................................................................................................................................49
 
Semnifica
 ţ 
ia actual 
ă 
a distinc
 ţ 
iei cultur 
ă 
– civiliza
 ţ 
ie................................................................................49
 
Civiliza
 ţ 
ia ca realizare practic
ă 
a valorilor culturii...................................................................................51
 
Simbolic
 ş
i instrumental, specific
 ş
i universal............................................................................................53
 
Civiliza
 ţ 
iile ca subdiviziuni ale umanit 
ăţ 
ii..................................................................................................54
 
Comunicarea
 ş
i dialogul civiliza
 ţ 
iilor.........................................................................................................55
 
2.
 
T
EORII CU PRIVIRE LA RAPORTUL DINTRE CULTUR 
Ă
 
Ş
I CIVILIZA
Ţ
IE
.........................................................57
 
 Arnold Toynbee: civiliza
 ţ 
iile ca entit 
ăţ 
i ale istoriei universale...................................................................57 
 
 Fernand Braudel 
 ş
i “gramatica civiliza
 ţ 
iilor”...........................................................................................61
 
Simion Mehedin
 ţ 
i: Cultura
 ş
i civiliza
 ţ 
ia – “doi poli” ai realit 
ăţ 
ii umane..................................................63
 
 Lucian Blaga: distinc
 ţ 
ia ontologic
ă 
dintre cultur 
ă 
 
 ş
i civiliza
 ţ 
ie.................................................................66 
 
Tudor Vianu: cultur 
ă 
 
 ş
i civiliza
 ţ 
ie/valori
 ş
i bunuri.....................................................................................68
 
Samuel Huntington
 ş
i “conflictul civiliza
 ţ 
iilor”.........................................................................................69
 
IV.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I RELIGIE......................................................................................................................74
 
 Religia ca element definitoriu al culturilor.................................................................................................74
 
 Religiile ca factor geopolitic.......................................................................................................................77 
 
 Blaga: diferen
 ţ 
e religioase
 ş
i stilistice în cadrul culturii europene............................................................80
 
 Religiile
 ş
i provoc
ă 
rile moderniz
ă 
rii...........................................................................................................83
 
 Bibliografie pentru capitolele I, II, III 
 ş
i IV................................................................................................86 
 
 
2
V.
 
SCHIMB
Ă
RI CULTURALE ÎN SECOLUL XX...................................................................................87
 
1.
 
C
ONTEXTE ISTORICE
Ş
I STRUCTURI CULTURALE
......................................................................................87
 
Un secol al schimb
ă 
rilor de paradigme......................................................................................................87 
 
Modernitatea
 ş
i tensiunea dintre tradi
 ţ 
ie
 ş
i inova
 ţ 
ie...................................................................................89
 
Mitul schimb
ă 
rii. Dincolo de orizontul modernit 
ăţ 
ii..................................................................................92
 
2.
 
C
RIZA VALORILOR 
 – 
O TEM
Ă
A SECOLULUI
XX.......................................................................................94
 
“Instrumente des
ă 
vâr 
 ş
ite, dar 
 ţ 
eluri vagi”.................................................................................................94
 
 Lumea modern
ă 
între ordine
 ş
i dezordine..................................................................................................97 
 
 De la autonomia valorilor la resolidarizarea lor........................................................................................99
 
3.
 
SPRE O NOU
Ă
PARADIGM
Ă
A GÂNDIRII
Ş
TIIN
Ţ
IFICE
Ş
I FILOSOFICE
..........................................................101
 
Culturi
 ş
i paradigme.................................................................................................................................101
 
Geneza
 ş
tiin
 ţ 
ei moderne în epoca Rena
 ş
terii............................................................................................104
 
Ş 
tiin
 ţ 
a clasic
ă 
 
 ş
i principiul obiectivit 
ăţ 
ii...................................................................................................105
 
Spre o nou
ă 
paradigm
ă 
a gândirii
 ş
tiin
 ţ 
ifice............................................................................................107 
 
 Noi viziuni privind unitatea dintre om
 ş
i natur 
ă 
.......................................................................................108
 
 Bibliografie................................................................................................................................................111
 
VI.
 
CULTUR 
Ă
 
Ş
I POLITIC
Ă
. CONCEPTUL DE CULTUR 
Ă
POLITIC
Ă
. CULTURA POLITIC
Ă
 
Ş
I SISTEMUL MASS-MEDIA........................................................................................................................112
 
1.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I POLITIC
Ă
............................................................................................................................112
 
 Zone de interferen
 ţă 
între cultur 
ă 
 
 ş
i politic
ă 
............................................................................................112
 
Teorii privind raportul dintre cultur 
ă 
 
 ş
i sistemul politic..........................................................................114
 
2.
 
C
ONCEPTUL DE CULTUR 
Ă
POLITIC
Ă
.......................................................................................................115
 
 Repere pentru o defini
 ţ 
ie prealabil 
ă 
.........................................................................................................115
 
 Elabor 
ă 
ri teoretice ale conceptului de cultur 
ă 
politic
ă 
............................................................................116 
 
3.
 
C
ULTUR 
Ă
POLITIC
Ă
 
Ş
I MASS MEDIA
.......................................................................................................118
 
Sistemul mediatic: un mijlocitor între cultur 
ă 
 
 ş
i politic
ă 
..........................................................................118
 
Manipluare politic
ă 
 
 ş
i violen
 ţă 
simbolic
ă 
.................................................................................................121
 
Cultura politic
ă 
 
 ş
i mass-media..................................................................................................................123
 
„Cultura de spectacol”, o nou
ă 
ipostaz
ă 
a culturii politice.....................................................................125
 
 Bibliografie................................................................................................................................................127 
 
VII.
 
GLOBALIZARE
Ş
I CULTUR 
Ă
ÎN CIVILIZA
Ţ
IA POSTINDUSTRIAL
Ă
................................129
 
1.
 
C
ULTURA CA SURS
Ă
A SCHIMB
Ă
RII SOCIALE
..........................................................................................129
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i contexte sociale........................................................................................................................129
 
Cultur 
ă 
 
 ş
i dezvoltare social 
ă 
.....................................................................................................................130
 
 Eficien
 ţ 
a economic
ă 
– un concept al culturii moderne.............................................................................131
 
2.
 
T
EORII PRIVIND CIVILIZA
Ţ
IA POSTINDUSTRIAL
Ă
....................................................................................135
 
Cunoa
 ş
terea, informa
 ţ 
ia
 ş
i comunicarea – noi factori ai dezvolt 
ă 
rii.......................................................135
 
“Al Treilea Val” – o schimbare de paradigm
ă 
cultural 
ă 
.........................................................................137 
 
3.
 
G
LOBALIZARE
Ş
I CULTUR 
Ă
....................................................................................................................139
 
Cultura român
ă 
modern
ă 
 
 ş
i tema integr 
ă 
rii europene.............................................................................139
 
 Identitate
 ş
i integrare – de la disjunc
 ţ 
ie la conjunc
 ţ 
ie..............................................................................141
 
 Intregrare european
ă 
 
 ş
i diversitate cultural 
ă 
...........................................................................................143
 
 Resurec
 ţ 
ia identit 
ăţ 
ilor în lumea globaliz
ă 
rii...........................................................................................147 
 
Cadrele na
 ţ 
ionale
 ş
i imperativele integr 
ă 
rii.............................................................................................148
 
 For 
 ţ 
ele economice
 ş
i culturale ale globaliz
ă 
rii.........................................................................................151
 
Statul-na
 ţ 
iune în societatea postcapitalist 
ă 
...............................................................................................156 
 
Globalizare
 ş
i “indigenizare”...................................................................................................................157 
 
 Bibliografie................................................................................................................................................162
 
VIII.
 
DE LA TEORIA COMUNIC
Ă
RII LA TEORIA CULTURII.......................................................163
 
1.
 
C
ULTUR 
Ă
 
Ş
I COMUNICARE
.....................................................................................................................163
 
 Limbajul simbolic – baza unit 
ăţ 
ii dintre cultur 
ă 
 
 ş
i comunicare...............................................................163
 
 Analogic
 ş
i digital.....................................................................................................................................165
 
“A comunica înseamn
ă 
a intra într-o orchestr 
ă 
”.....................................................................................167 
 
“Orchestra” ca metafor 
ă 
pentru ordinea simbolic
ă 
a unei societ 
ăţ 
i.......................................................169
 
 Noul univers al comunic
ă 
rii
 ş
i al culturii..................................................................................................171
 
2.
 
A
BORDAREA SEMIOTIC
Ă
A CULTURII
.....................................................................................................173
 

Activity (300)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred thousand reads
Sava Alexandra liked this
Daniela Nicolaescu liked this
biabibi04 liked this
xuedezu liked this
Stefan Vianu liked this
georgeenescu92 liked this
Andreea Iulia liked this
Flavia Ficu liked this
butterclau liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->