Model-model pengajaran

Model-Model Pengajaran

Friday, September 11, 2009
Model-model pengajaran.
1. PENGENALAN Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses yang kompleks. Ia melibatkan banyak langkah dan usaha yang merangkumi ilmu, kemahiran, pendekatan, kaedah satu teknik yang perlu diketahui oleh seseorang guru. Dalam masa yang sama, ia juga menitikberatkan faktor situasi, persekitaran, emosi, dan peranan murid dalam satu-satu proses pembelajaran yang dijalankan. Ini kerana proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan wujudnya interaksi antara kedua-dua pihak iaitu murid dan guru.oleh yang demikian, faktorfaktor yang mempengaruhi keadaan kedua-dua pihak perlu di ambil kira. Kurangnya kemahiran dan penekanan terhadap faktor tersebut sering dilihat menjadi punca masalah yang boleh menghalang daripada tercapainya objektif pengajaran, sekaligus dianggap kurang berkesan.kelemahan ini akan mempengaruhi prestasi kerja guru malah ia akan memberi kesan negatif terhadap pencapaian serta kemajuan murid. Sekiranya masalah ini tidak ditangani, ia akan menjejeskan matlamat utama sistem pendidikan untuk melahirkan generasi yang seimbang mental, fizikal, emosi, dan rohani. Justeru, untuk menjadi seorang guru yang professional dan berkesan dalam pengajaran, seseorang guru perlu melengkapkan diri dengan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan bidang perguruan.Terdapat 3 langkah yang perlu diambil iaitu: 1)Langkah pertama: MENGENALPASTI MASALAH -Murid-murid kurang faham isi pelajaran. -Sukar mengingati fakta penting. -Kurang tumpu perhatian -Menunjukkan sikap kurang minat belajar.

bimbingan dan penilaian. Ketiga-tiga aspek tersebut akan dibiancangkan secara terperinci pada bahagian seterusnya yang didahului dengan penjelasan konsep pengajaran dan pembelajaran secara umum.pengelolaan.penyampaian. Kesannya. 2. 3)Langkah ketiga: CADANGAN MENYELESAIKAN MASALAH. Manakala bagi mencapai objektif untuk mendapatkan perubahan tingkah laku.Kesemua langkah-langkah ini adalah bertujuan untuk menyebarkan ilmu dengan berkesan. empat masalah utama yang dihadapi cikgu dalam pengajarannya boleh diatasi dengan memberi penekanan terhadap aspek-aspek berikut: i)Pengaplikasian teori-teori yang sesuai dalam pengajaran. Murid keliru. KONSEP PENGAJARAN Pengajaran merupakan satu proses yang melibatkan system aktiviti –aktiviti yang ditujukan kepada murid dengan tujuan membawa perubahan-perubahan tingkah laku dikalangan mereka. guru perlulah jelas dengan jenis perubahan yang dikehendaki. Murid-murid tidak memperolehi maklumat yang jelas ketika sesi awal pembelajaran mengenai satu-satu topik. mereka kurang tumpuan ke arah sesi pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Murid-murid tidak mampu membezakan jenis rangsangan yang perlu diutamakan. Secara umumnya. kemudian merancang aktiviti yang sesuai . Kurangnya motivasi dalam aktiviti pembelajaran juga menyebabkan murid-murid tidak minat terhadap apa yang disampaikan guru.Proses pengajaran merangkumi perancangan. ii)Menekankan proses pengajaran dan pembelajaran secara peringkat-peringkatnya. agak sukar bagi mereka untuk mengikuti pelajaran yang seterusnya serta tidak boleh mengingati fakta-fakta penting dalam tajuk tersebut. iii)Memilih strategi pengajaran dan bembelajaran yang sesuai dengan situasi murid.akhirnya. tidak faham dan tidak dapat mengaitkan isi pelajaran yang telah dipelajari dengan yang baru dipelajari kerana maklumat yang diterima tidak teratur dan tersusun.2)Langkah kedua: MENCARI PUNCA MASALAH.

Dalam konteks pengajaran ekspositori merupakan penyampaian maklumat atau isi kandungan pelajaran secara langsung kepada murid-murid di dalam kelas.bercerita atau demonstrasi dengan tujuan mengajar sesuatu. Di dalam aktiviti pengajaran.kaedah ekspositori ialah cara penyampaian pelajaran melalui penerangan.2 Model Pemerosesan Maklumat 4. indoktrinasi dan akhirnya pelaziman.objektif pelajaran. Model Ekspositori Ia bermaksud penerangan yang jelas dan terperinci.4 Model Projek 4. Oleh itu.1 Model Ekspositori 4. diikuti dengan latihan.kaedah dan teknik mengajar.meliputi rancangan mengajar. 4. kemahiran dan perubahan sikap.Aktiviti yang paling rapat dengan pengajargsi an ialah instruksi (mengajar).Antara perubahan-perubahan yang dikehendaki ialah jenis pengetahuan yang hendak diajarkan.tempat belajar.Antara fungsi utamanya ialah sebagai satu panduan kepada guru bagi menghasilkan satu sessi p&p yang menyeronokkan dan memotivasikan murid-murid selain untuk mengukur sejauh mana keberkesanan penggunaan terhadap murid-murid.Dalam model ekspositori ini.guru memainkan peranan sebagai pengajaran dan murid memainkan peranan sebagai pelajar. CIRI-CIRI PENGAJARAN Pengajaran juga membawa makna pencapaian atau tugasan.Di antara model-model pengajaran yang sering kali diamalkan dalam bilik darjah ialah : 4. MODEL-MODEL PENGAJARAN Dalam menghasilkan satu proses pengajaran yang sistematik.Pengajaran.untuk menjayakannya. selain daripada guru dan murid.1. kita perlu merujuk kepada beberapa model pengajaran.Proses pengajaran melibatkan dua pihak iaitu guru dan murid.Pengajaran bermaksud aktiviti yang dirancangkan oleh guru dengan teliti dan melaksanakannya melalui kaedah dan teknik tertentu yang bertujuan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kemahiran murid-murid. 3.alat Bantu mengajar serta strategi.3 Model inkuiri 4.guru memberi penerangan terlebih dahulu dan murid mendengar dengan teliti .

Fasa Ingatan Kembali – Mengingat Kembali – Mencari vi.hokum.Guru boleh menggunakan model ini untuk menerangkan konsep.selepas itu maklumat akan ditafsir dalam satu ingatan. Contoh:-Model Resepsi Ansubel (David P. Fasa kefahaman – Pemerhatian –Simpanan Persepsi iii. Fasa Perolehan – Pengekodan – Simpanan Awal iv.hingga mereka memahami dan mengingatinya atau merekodkan isi pentingnya dalam buku rekod mereka.Ansubel 1961).kemudian ia di hantar kepada stor jangka panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui system saraf. Fasa Maklum balas – Peneguhan LAPAN JENIS PEMBELAJARAN UNTUK MEMPEROLEHI MAKLUMAT: .Dari segi implikasi sesuai untuk peringkat perkembangan. -Teori ini menjelaskan bagaimana maklumat dalam sesuatu proses pembelajaran diperolehi. Fasa Prestasi – Gerak balas viii. Fasa Penahanan – Penyimpanan – Stor Ingatan v.prinsip atau teorem matematik.2. i.Guru juga mendapat manfaat dari segi menjimatkan masa ketika menyampaikan pelajaran kerana dengan kaedah ini guru dapat terus menyampaikan semua maklumat tentang konsep dalam masa yang lebih singkat dan murid-murid hanya duduk diam dan mendengar sahaja. 4. Fasa Generalisasi – Pindahan vii.M GAGNE. fakta. -Rangsangan dari persekitaran luar diterima dalam system saraf melalui deria.2 Model Pemerosesan Maklumat 4.1 TEORI PEMEROSESAN MAKLUMAT R. Fasa motivasi – Jangkaan ii. -Fasa-fasa proses pembelajaran menurut teori Gagne.

. 6)Pembelajaran konsep -Merujuk kepada pembelajaran membentuk konsep dengan perwakilan symbol berdasarkan cirri-ciri yang sama.bela. Contohnya:Mengaitkan nama orang dengan alamatnya.murid menyebut namanya. -Merujuk kepada pembelajaran untuk memilih satu sahaja tindak balas terhadap pelbagai rangsangan. Contoh:Guru menunjukkan sesuatu benda konkrit.mempelajari isyarat asap seperti kebakaran.Gagne cuba menghuraikan lapan jenis pembelajaran daripada peringkat yang mudah kepada peringkat yang kompleks: 1)Pembelajaran Melalui isyarat -Berbentuk primitif. Contohnya:Membuat ayat dengan menghubungkaitkan perkataan-perkataan . Contohnya:Sebutan e dan e.Pada tahun 1977. Contohnya: Manusia melalui pengalaman.murid akan menggunakan satu sahaja sebutan seperti semak. 4)Pembelajaran Melalui Asosiasi Verbal -Merupakan bentuk asas pembelajaran bahasa. 2)Pembelajaran stimuli-tindak balas -Menghubungkaitkan stimuli yang dirancang dan dirangsangkan dengan tindak balas individu. 3)Pembelajaran Melalui Rantaian -Merujuk kepada pelbagai hubungkait daripada pembelajaran stimuli-tindak balas selepasnya. 5)Pembelajaran Melalui Pelbagai Pembezaan.

konsep boleh dibentuk dengan tepat melalui penyusunan bahan-bahan pengajaran dalam suatu sisitem yang sesuai. Sesuatu konsep haruslah dilakukan melalui 4 peringkat utama. 4)Peringkat aplikasi . 8)Pembelajaran penyelesaian masalah -Merupakan pembelajaran melalui proses berfikir.2.buku. 2)Peringkat membentuk konsep Menggolongkan dan mengelaskan fakta-fakta berdasarkan cirri-ciri persamaan supaya menjadi kategori tertentu. 4.buah-buahan.iaitu memikir cara penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep dan prinsip yang telah dipelajari. Contohnya:Menyelesaikan masalah matematik.Contohnya:Beg.2 MODEL TABA A. B. -Merujuk kepada pembelajaran perkaitan dua atau lebih konsep yang telah dipelajari. Contohnya:Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Menekankan pembentukan Konsep. 7)Pembelajaran prinsip. 3)Peringkat membentuk hukum Membuat kesimpulan atau generalisasi ke atas hubungan-hubungan di antara kategorikategori yang dibentuk dalam peringkat 2.iaitu: 1)Peringkat penyusunan data Menyusun fakta-fakta dengan memerhatikan cirri-ciri persamaan dan perbezaannya.

temubual atau soal selidik.Proses kajian berlandaskan kepada aktiviti pemerhatian. -berlandaskan kepada 5 langkah: i. 2.-Penggunaan generalisasi atau kesimpulan dalam situasi baru. PEMBENTUKAN HIPOTESIS OLEH MURID . .Mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan kemanusiaan. MENGUJI HIPOTESIS v. 4.Merangkumi 6 langkah: i.2. . MENILAI DAN MEMBUAT RUMUSAN b)Model Inkuiri Sosial .membentuk hipotesis. MEMBUAT HIPOTESIS iv. Aktiviti soal selidik ini memerlukan murid mengenal pasti bentuk-bentuk soalan . MENGENAL PASTI MASALAH ii.merancang dan menjalankan aktiviti kajian dan akhir sekali membuat rumusan.3 MODEL INKUIRI 1. Menekankan proses soal selidik untuk mendapatkan maklumat.fenomena dan cirri-ciri unsur sains. PEMBENTUKAN MASALAH OLEH GURU ii. Contoh: a)Model Inkuiri Sains (Model Dewey) -digunakan untuk mengkaji prinsip. MENCARI MAKLUMAT RUMUSAN iii.

khasnya mata pelajaran sains. MEMBUAT KESIMPULAN ATAU RUMUSAN c) Model Inkuiri Jurispudential .iii. PERBINCANGAN KESAHAN HIPOTESIS iv MEMBERI DEFINISI KEPADA HIPOTESIS v.Segala proses dijalankan olehmurid sendiri. -Menekan konsep pembelajaran murid untuk menambah minat ketika melaksanakan aktiviti pembelajaran yang dirancang.Melalui bimbingan guru .Tidak di beri sebarang bimbingan . d) Model Projek -Diperkenalkan oleh Professor William Kilpatrick (1871-1965).Rendah dan Menengah. Contoh:Belajar Sains adalah lebih berguna daripada belajar Sastera. iii)Inkuiri Suchman Berlandaskan andaian bahawa strategi –strategi yang digunakan oleh ahli sains boleh juga digunakan sebagai model pengajaran dalam mata pelajaran sekolah.Sesuai digunakan untuk peringkat Sek. MENCARI SOKONGAN UNTUK HIPOTESIS vi. Terbahagi kepada 2: - i)-Inkuiri Terbimbing . ii)-Inkuiri Terbuka .Ia juga berlandaskan kepada aktiviti perdebatan.Sesuai digunakan pada peringkat sekolah menengah atas dan peringkat yang lebih tinggi.Digunakan untuk mencari kebenaran dan ketepatan isu-isu. . .

. simulasi. sama ada auditori.-Menyarankan bahawa murid-murid belajar melalui aktiviti permainan. Reka bentuk Bahan. kemahiran dan sikap yg baru utk dipelajari.State Objective (nyatakan obj)(1) tahap minimum sepatutnya dipelajari murid dpd P&P (2) fokus kpd pengetahuan. kreteria(1) sepadan dgn kurikulum (2) maklumat tpt/tkini (3) bahasa jelas (4) tarik minat/cetus motivasi (5) galak plibatan pelajar (6) kualiti teknikal (7) terbukti keberkesanan (8) ada panduan untuk digunakan.Select Method. demostrasi. 4.Kaedah. tahap. S.objektif . Media. kemahiran sedia ada (3) Stail Pembelajaran .4 Model PengajaranASSURE A. ambil kira.kajian luar dan lawatan. atau kinestatik S.2. media. visual. media & materials (kaedah.kerja praktik. latihan tubi. umur. bahan). latarbelakag sosioekonomi (2) kopetensi khusus pringkat masuk.Analyse learner (analisis pelajar)(1) Ciri umum.

fasiliti . (1)prebiu bahan (2) sediakan bahan (3) sediakan persekitaran (4) sedikn plajar (5) sedia pengalaman pembelajaran.Utilise Media & materials (guna media. .pelajar . R-Require Learner Participation (dorong penglibatan pelajar).kepakaran teknikal . bahan).kos ..masa . latihan. kuiz. U. projek E-Evaluate and revise (nilai dan semak)(1) nilai pencapaian pelajar (2) pembelajaran yd terhasil (3) media/kaedah (4) penggunaan guru (5) penggunaan murid.peralatan .

ibu bapa. analisis.(Kamaruddin Hj. -Ia boleh berlaku secara disedari atau tidak disedari. (rangsangan positif dan bermakna) 3.Proses pembelajaran melibatkan pelaksanaan strategi supaya pelajar dapat mencapai matlamat dan perubahan tingkah laku tertentu serta memperoleh kebiasaan.5. Proses pembelajaran bukan disebabkan oleh factor kematangan atau factor-faktor perubahan konstitusi badsan. (diterima dan kekal dalam ingatan untuk dipanggil semula) . 93).Ia berlaku dalam diri seseorang sejak dia dilahirkan.Husin. Rangsangan dan persekitaran (guru. -Ia melalui Proses Pembelajaran seperti : 1. Pembelajaran biasanya diertikan sebagai perubahan tingkahlaku yang kekal dan stabil disebabkan oleh pengalaman atau latihan yang diteguhkan. rakan.pengetahuan dan sikap yang positif. (pemikiran dan pengalaman. filem) 2. buku. Ciri-ciri pembelajaran : -Ia adalah proses yang berterusan. KONSEP PEMBELAJARAN Pembelajaran merupakan satu proses mengakumulasi maklumat dan pengalaman secara berterusan. pemikiran refleksi. Rangsangan sesuai dipilih oleh organ deria. Rangsangan diproses dalam otak untuk diberi makna dan diterima. Sebarang penggunaan tenaga untuk pembelajaran bahan baru dan penyelesaian sesuatu masalah boleh dianggap sebagai sebahagian dsripada prosese pembelajaran. Pembentukan pengalaman atau pengetahuan dalam ingatan.hal. dan penilaian) 4.

Perubahan tingkah laku. so. Phone no:0125006764 Email:suzanarashahan@yahoo. 6. Design by: FinalSense .5.com View my complete profile Blog Archive • ▼ 2009 (1) o ▼ September (1)  Model-model pengajaran. (pembelajaran sebenar) Posted by Suzana Bt Sanusi at 12:19 PM 0 comments Home Subscribe to: Posts (Atom) Back. HOMEPAGE About Me Suzana Bt Sanusi I'm lovely person and like to help people in any ways.. thanks for visiting my site. (pemindahan pelajaran dalam situasi yang sama). Mengamalkan pengalaman atau pengetahuan baru dalam suatu situasi yang sesuai dan sepadan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful