Stockholm, 21 juli 1998. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum wr wbr.

MEMBENTUK NEGARA ISLAM INDONESIA DENGAN SISTIM KHILAFAH Ahmad Sudirman Modular Ink Technology Stockholm - SWEDIA. Saudara-saudaraku di tanah air. Beberapa tanggapan terhadap tulisan "Negara Islam Indonesia berdiri tergantung kepada tindakan, sikap dan usaha kaum muslimin Indonesia" telah sampai kepada saya. Dalam tulisan yang singkat ini, dibuat untuk menjawab kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Negara Islam Indonesia berdiri adalah hanya sesuatu yang idealis, tidak setuju dengan adanya Negara Islam, menggunakan dasar Islam adalah bid'ah, Negara Islam tidak ada dalam Al-Qur'an, ummat Islam masih berperang satu sama lain, masih tertinggal dalam segala bidang, masih berjalan pada rel-nya masing-masing, ummat Islam di Indonesia masih berkotak-kotak, apabila Negara Islam Indonesia berdiri, maka beberapa daerah akan memisahkan diri dan membentuk federasi. Pemikiran-pemikiran diatas adalah wajar timbul, dikarenakan telah hilangnya sistem khilafah yang menjadi dasar diproklamirkan Daulah Islamiyah pertama di dunia pada tanggal 12 rabi'ul awwal 1H (24 september 622 M) di ibu kota Madinah. Memang benar negara Islam tidak tercantum dalam Al Qur'an,tetapi Khilafah yang sudah dipergunakan semenjak berdirinya Daulah Islamiyah pertama tercantum dalam Al Qur'an. "...Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi..." (Al Baqarah, 30). "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khalifah dibumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar ketakutan menjadi aman sentausa.Mereka tetap menyembahKu dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barang siapa yang kafir setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik" (An Nuur, 55). "Khilafah adalah memusatkan pikiran kepada soal pimpinan kenegaraan, yang langsung mengenai persoalan politik. Khilafah mengingatkan kepada bentuk Negara Islam. Negara Islam yang dipimpin oleh seorang Kepala Negara yang berjabatan khalifah". "Khilafah adalah suatu sistim pemerintahan menurut ajaran agama Islam. Khilafah dapat diperjuangkan dan didirikan oleh kaum Muslimin untuk daerah dan tanah air mereka masing-masing, dan dapat pula dibangunkan untuk seluruh kaum Muslimin didunia" Pernyataan ini diungkapkan oleh salah

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. negara hukum. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Dibawah Khulafaur Rasyidin inilah (11 H-40 H. negara republik dan negara perdamaian. Daulah Islamiyah yang pertama. setelah Rasulullah saw wafat. Khalifah Abu Bakar diangkat dan dipilih langsung oleh ulil amri. Khalifah Ali bin Abi Thalib dipilih oleh ulil amri. Khalifah Umar bin Khattab dipilih setelah dicalonkan oleh Khalifah Abu Bakar dan disetujui oleh para ulil amri. 632 M-661 M) betul-betul sistem khilafah diterapkan dalam Daulah Islamiyah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. "Khilafah bukanlah monarkhi dan bukan pula sultan. menekan golongan yang kuat jangan sampai berbuat sewenang-wenang terhadap golongan yang lemah didalam tugas kewajibannya dalam negara. Khalifah Umar bin Khattab. Dasar-dasar pokok yang asasi untuk membentuk Negara Islam "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. negara konstitusi. Sedangkan sifat-sifat Negara Islam adalah. negara musyawarah. 1955. Hai orang-orang yang beriman. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnah Nabi). Disini dapat disimpulkan empat dasar yang asasi untuk membentuk Negara islam. dan dia tidaklah dapat berdiri melainkan dengan kemauan rakyat". Jadi Daulah Islamiyah (Negara Islam) dimasa . kedua keadilan. negara berdaulat. Khalifah Ali bin Abi Thalib). 58-59). setelah Khalifah Usman bin Affan dibunuh. Dengan cara pemilihan dan pengangkatan khalifah melalui ulil amri inilah.seorang tokoh besar Masyumi Almarhum Haji Zainal Abidin Ahmad dalam bukunya Membentuk Negara Islam. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. sedang terhadap keluar dia melindungi agama Islam dan menolak serangan dari luar. Diatas dijelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang khilafah agar supaya kaum Muslimin tidak bertanya-tanya. Khilafah ialah pimpinan umum kenegaraan untuk rakyat buat membawa mereka kepada agama yang suci. Inilah kesimpulan mengenai khilafah yang ditulis oleh Amir Sjakib Arselan dalam bukunya Hadhirul 'Alamil Islami. adalah daulah Islamiyah yang memiliki empat dasar tersebut diatas dan telah diteruskan dan dikembangkan oleh Khulafaur Rasyidin ( Khalifah Abu Bakar. Khalifat Usman bin Affan. maka boleh kita pakai istilah modern "Republik Parlementer". ketiga Ketuhanan dan keempat kedaulatan rakyat (ulil amri). dan apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. negara parlementer. pertama amanah. Cara pengangkatan khalifah dilaksanakan secara langsung melalui wakil-wakil rakyat yang disebut dengan ulil amri. negara agama. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya" (An Nisaa. sebelum membicarakan segala isinya yang diperlukan untuk membentuk Negara Islam Indonesia. Khalifah Usman bin Affan dipilih bersama lima orang calon lainnya termasuk Ali bin Abi Thalib.

Dinasti Abbassiyah ke I (132 H218 H.422 H. Dan tidaklah menjadi suatu alasan dengan adanya pertentangan diantara kelompok muslim. Dan tidak benar kalau ada orang yang mengatakan bahwa membentuk Negara Islam Indonesia adalah sesuatu hal yang idealis. maka tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Negara yang mempunyai asas Islam adalah bid'ah. Dinasti Fathimiyah ( 297 H-567 H.322 H. Setelah berdirinya dinasti Umayah dengan ibu kotanya Damaskus di Syria.* Wassalam.1385M-1923M) yang disebut dengan autokrasi sultan yang diktator. Kalau kita mempelajari apa yang telah di laksanakan oleh Khulafaur Rasyidin dengan Daulah Islamiyah-nya yang mempunyai sistim khilafah. Hanya ketika dinasti Umaiyah ( negara otonom) yang berkedudukan di Andalus pada tahun 300 H . Dinasti Abbassiyah ke III (247 H. Dinasti Umaiyah di Andalus ( 300 H-422 H. 934 M-945 M) . Dinasti Abbassiyah ke II (218 H-247 H. terutama kita kaum Muslimin Indonesia membangun Negara Islam Indonesia dengan sistim khilafah*. Hancur dan hilangnya sistem khilafah dalam Daulah Islamiyah setelah berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan munculnya Dinasti Umayah (40 H-132 H. 912 M . 816 M-934 M) yang disebut dengan zaman anarkhi. 945 M-1075 M). Marilah kita bersama-sama untuk memikirkan. Daulah Islamiyah yang memakai sistim khilafah yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin hilang dan hancur ketika Dinasti-dinasti tersebut muncul. Zaman diktator (Amirul umara) (324 H-334 H. 912 M-1031 M) yang berusaha mengembalikan sistim khilafah dan dinasti Usmaniyah di Turki (699 H1341H. 833 M-816 M) yang disebut dengan monarkhi yang absolut. 909 M-1171 M) yang disebut dengan pemerintahan theokrasi. 661 M-750 M) yang disebut dengan monarkhi "parlementer". organisasi muslim dan negara yang mempunyai mayoritas penduduknya muslim untuk tidak berusaha kembali membentuk Negara Islam yang bersistim khilafah di bumi ini. Dinasti Sultan Bani Buyah ( 334 H-467 H.1031 M berusaha mengembalikan sistim khilafah dengan menggalakkan kembali fungsi ulil amri sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi dan dilaksanakan oleh Khulafaur Rasyidin. 750 M-833M) yang disebut dengan monarkhi "konstitusionil".Khulafaur Rasyidin adalah berbentuk "Republik Parlementer" yang bersistim khilafah. Ahmad Sudirman . melainkan langsung diangkat dan dipilih berdasarkan keturunan. melaksanakan dan membentuk Daulah Islamiyah yang bersistim khilafah dimanapun kita berada. Begitu juga di masa dinasti Abbassiyah yang berkedudukan di ibu kota Bagdad di Irak dan di masa dinasti Fathimiyah di Magribi (Maroko sekarang) sampai dinasti Usmaniyah di Turki. pengangkatan khalifah bukan secara langsung lewat ulil amri.

dataphone.dataphone.se/~ahmad ahmad@dataphone.http://www.htm .se/~ahmad/980721.se http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful