Prijedlog

Na temelju članka 7. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga (Narodne novine, br. 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009 i 84/2011), članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, br. 150/2011 i 12/2013 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ______________ godine donijela

UREDBU o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga

Članak 1. U Uredbi o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (Narodne novine, br. 36/2012 i 130/2012), u tabelarnom prikazu okvirnog broja državnih službenika mijenja se okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda. Novi okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda prikazan je u tablici, koja je sastavni dio ove Uredbe Članak 2. Ravnatelj Ureda uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda s odredbama ove Uredbe, uz prethodno pribavljenu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe. Članak 3. Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2 OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Broj državnih službenika

Ravnatelj Ureda

1

Zamjenik ravnatelja

1

Odjel za programe i strategije

5

Odjel Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje SVEUKUPNO

6 13

3

OBRAZLOŽENJE

Na temelju članka 10. Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (Narodne novine broj 36/2012 i 130/2012), određen je okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, sveukupno 12 državnih službenika. Slijedom članka 9. Uredbe, donesen je i Pravilnik i Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, Klasa: 022-03/12-01/05, Urbroj; 50436-02/01-12-01 od 13. travnja 2012. i Klasa: 02203/12-01/05, Urbroj; 50436-02/01-12-09 od 1. lipnja 2012, u kojem je sistematizirano 12 radnih mjesta. S obzirom na vrstu i opseg poslova koji se izvršavaju u okviru Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, ukazala se potreba za izmjenom postojeće sistematizacije radnih mjesta. Budući da postoji potreba za uvođenjem još jednog radnog mjesta u čijem bi opisu bilo izvršavanje poslova vezanih za administrativnu i organizacijsku pripremu aktivnosti koje su u djelokrugu rada Odjela Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje, Prijedlogom Uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga predlaže se izmjena okvirnog broja državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, na način da se predlaže povećanje za jedno radno mjesto, (viši stručni referent), u Odjelu Nacionalne informacijske jedinice za droge i poslove međunarodne suradnje. Navedenim bi se okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda, povećao s 12 na 13 državnih službenika. Provedba ove Uredbe trenutno ne zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u Državnom proračunu RH budući da se radno mjesto ne planira popuniti putem novog zapošljavanja.