WILLIAM GOLDING

Împăratul muştelor

Tatălui şi mamei mele I Vuietul scoicii Băiatul blond îşi dădu drumul pe ultimul metru de stîncă şi începu să-şi croiască drum spre lagună. Deşi îşi scosese jerseul de şcoală şi-l tîra acum într-o mînă, cămaşa cenuşie îi asudase pe trup şi părul i se lipise de frunte. De jur împrejur, brazda lungă trasă prin junglă devenise o baie fierbinte. Se trudea să-şi facă loc printre liane şi printre trunchiurile zdrobite, cînd o pasăre, o apariţie roşie şi galbenă, ţîşni cu un ţipăt de vrăjitoare; ţipătului îi răspunse un altul. ― Hei! se auzi. Stai o clipă! Desişurile din marginea brazdei se scuturară şi picături de ploaie căzură grindină. ― Stai niţel! zise vocea. M-am încurcat în liane. Blondul se opri şi îşi trase ciorapii cu un gest automat, de parcă ar fi fost acasă, nu în junglă. Vocea se auzi iar: ― De-abia mă pot mişca printre lianele astea. Cel ce vorbise ieşi cu spatele dintre desişuri, iar crăcile îi zgîriară hanoracul slinos. Mărăcinii se agăţaseră şi îi zgîriaseră rotulele goale şi plinuţe ale genunchilor. Se aplecă, scoase cu grijă ţepii mărăcinilor şi se întoarse. Era mai scund decît băiatul blond şi foarte gras. Înaintă, uitîndu-se atent pe unde calcă, apoi înălţă capul şi privi prin lentilele groase ale ochelarilor. ― Unde-i omul cu megafonul? Blondul clătină din cap. ― E o insulă. Cel puţin, aşa cred, zise el. Uite un colţ de stîncă în apă. Te pomeneşti că n-o fi nici un om mare pe aici. Grăsanul păru uimit. ― A fost pilotul ăla. Dar nu era în compartimentul pasagerilor, ci în carlingă. Blondul făcu ochii mici şi scrută colţul de stîncă. ― Ce s-o fi întîmplat cu puştii? continuă el. Trebuie să fi scăpat cîţiva. Sînt convins. Tu ce crezi? Blondul porni degajat spre malul mării. Încerca să se poarte cît mai firesc şi nu se arătă prea indiferent la cele auzite, dar grăsanul se grăbi să-l urmeze. ― Nu-i absolut nici un om mare? ― Nu cred. Blondul vorbise solemn; apoi îl copleşi bucuria unei ambiţii împlinite. Se aşeză în mîini, cu capul în jos, chiar în mijlocul brazdei şi îi rînji grăsanului, pe care îl vedea de-a-ndărătelea. ― Nu-i nici un om mare! O clipă grasul rămase pe gînduri. ― Şi pilotul? Blondul reveni la poziţia normală şi se aşeză pe pămîntul jilav. ― O fi zburat mai departe, după ce ne-a dat drumul. Nici n-ar fi putut să aterizeze aici. În orice caz, nu cu un avion cu roţi. ― Am fost atacaţi! ― Nu-ţi fie frică, are să se întoarcă. Grăsanul clătină din cap. ― Pe cînd coboram, m-am uitat printr-o fereastră. Am văzut cealaltă parte a avionului. Era în flăcări. Măsură din ochi brazda din junglă. ― Uite ce-a făcut fuzelajul...

Blondul întinse mîna şi pipăi trunchiul mutilat al unui arbore. Preţ de o clipă, păru interesat. ― Ce s-o fi întîmplat cu avionul? Unde-o fi? ― L-a împins uraganul în larg. Era foarte primejdios, fiindcă toate trunchiurile se prăbuşeau. Trebuie să mai fi rămas nişte copii în avion. Ezită un moment, apoi vorbi din nou: ― Cum te cheamă? ― Ralph. Grăsanul aşteptă să fie întrebat şi el cum se numeşte, dar propunerea de prezentare nu avu loc; blondul pe nume Ralph zîmbi vag, se ridică şi porni iar spre lagună. Grăsanul se ţinu scai de el. ― Cred că mai sînt mulţi copii împrăştiaţi pe-aici. N-ai văzut pe nimeni? Ralph clătină din cap şi iuţi pasul. Apoi se împiedică de o cracă şi căzu cu o buşitură. Grăsanul se opri lîngă el, suflînd din greu. ― Mătuşica mi-a spus să nu fug, fiindcă sufăr de astmă, explică el. ― Aşa, mă? ― Chiar aşa. Mi se taie răsuflarea. Eram singurul băiat din şcoală care avea astmă, rosti grăsanul plin de mîndrie. Şi port ochelari de la trei ani. Îi scoase şi-i întinse lui Ralph, clipind şi zîmbind, apoi începu să-i şteargă de hanoracul jegos. O expresie de durere şi concentrare îi schimonosi trăsăturile slab conturate. Îşi şterse sudoarea de pe obraji şi îşi puse repede ochelarii pe nas. ― Fructele alea. Se uită în jurul brazdei. ― Fructele alea, zise el. Cred... Îşi potrivi ochelarii, se îndepărtă de Ralph, călcînd prin desişuri, şi se ghemui în frunzişul încîlcit. ― Mă întorc numaidecît... Ralph se desprinse prudent dintre liane şi se strecură mai departe printre ramuri. Îl lăsă repede în urmă pe grăsan cu gîfîielile lui şi o apucă grăbit spre perdeaua care se afla încă între el şi lagună. Trecu peste trunchiul unui arbore zdrobit şi ieşi din junglă. Ţărmul era străjuit de palmieri. Stăteau drepţi, înclinaţi sau sprijiniţi, scăldaţi în lumina soarelui şi cu frunzişul verde la o înălţime de treizeci de metri. Ţărmul de sub ei, presărat cu nuci de cocos putrezite, cu vlăstari de palmieri şi acoperit cu iarbă aspră, era răscolit pretutindeni de pomi dezrădăcinaţi şi prăbuşiţi. Îndărătul lor se întindea bezna adevăratei păduri şi brazda deschisă prin ea. În picioare, cu o mînă sprijinită de un trunchi cenuşiu, Ralph îşi strînse pleoapele în faţa mării sclipitoare. În depărtare, poate la un kilometru şi jumătate, talazurile albe lingeau nişte stînci de coral, iar dincolo de ele marea era de un albastru închis. În arcul neregulat al stîncilor de coral, laguna stătea liniştită ca un lac de munte şi colorată în toate nuanţele albastrului, în verde tulbure şi în purpuriu. Plaja dintre terasa cu palmieri şi ţărm era un arc subţire, aparent nesfîrşit, căci la stînga lui Ralph liniile palmierilor, ale plajei şi ale mării se adunau într-un punct la infinit; şi, veşnic, aproape vizibilă, arşiţa. Sări de pe lespedea de piatră. Pantofii negri i se înfundară în nisip, iar căldura îl lovi. Simţi toată greutatea hainelor şi, cu un gest sălbatic, îşi azvîrli pantofii din picioare, apoi, dintr-o singură mişcare, îşi smulse ciorapii cu jartiere cu tot. Sări iar pe lespede, îşi scoase cămaşa şi rămase în picioare printre cojile de nuci de cocos, ca nişte cranii, iar pe trup i se prelinseră umbrele verzi ale palmierilor şi ale pădurii. Îşi desfăcu catarama în formă de şarpe a curelei, îşi trase pantalonii scurţi şi chiloţii şi rămase gol, cu ochii ţintă la plajă şi la marea orbitoare. Era destul de mare, avea doisprezece ani şi cîteva luni, aşa încît îşi pierduse burtica plinuţă din copilărie; nu era totuşi destul de mare pentru ca adolescenţa să-i dea sentimentul pudorii. Judecînd după lăţimea şi greutatea umerilor, ar fi putut deveni boxer, deşi gura trăda o anume moliciune, iar în privire nu i se citea arţagul. Bătu uşor cu mîna trunchiul palmierului; apoi, forţat să recunoască în cele din urmă existenţa insulei, rîse din nou încîntat şi stătu în mîini. Reveni mlădios pe picioare, sări pe plajă, îngenunche şi adună cu braţele la piept două mormane de nisip. După aceea se lăsă niţel pe spate şi privi cu ochi vii şi nerăbdători marea. ― Ralph... Grăsanul coborî dintre palmieri şi se aşeză atent pe marginea lespezii.

― Îmi pare rău c-am stat aşa de mult. Fructele alea... Îşi şterse ochelarii şi-i potrivi pe nasul turtit. Rama îi imprimase la rădăcina nasului un "V" adînc şi roz. Se uită cu invidie la trupul bronzat al lui Ralph, apoi la propriile haine. Prinse capătul fermoarului, întins pe tot pieptul. ― Mătuşica... Trase apoi energic de fermoar şi îşi scoase hanoracul peste cap. ― Aşa! Ralph îi aruncă o privire piezişă şi nu-i răspunse. ― Mă gîndesc c-ar trebui să aflăm cum îi cheamă pe toţi şi să facem o listă, zise grăsanul. N-ar strica să ne adunăm. Ralph ignoră propunerea, iar grăsanul se văzu silit să continue: ― Nu-mi pasă cum au să-mi spună, cît timp n-au să mă strige ca la şcoală, îi mărturisi el. Ralph arătă oarecare interes. ― Şi cum te strigau la şcoală? Grăsanul aruncă o privire peste umăr şi se aplecă spre Ralph. ― Îmi spuneau "Piggy"1, şopti el. Ralph izbucni în hohote de rîs. Sări în picioare: ― Piggy! Piggy! ― Ralph... te rog! Piggy îşi încleştă mîinile, cuprins de teamă. ― Am spus că nu vreau să... ― Piggy! Piggy! Ralph ţopăi în aerul fierbinte de pe plajă, apoi se întoarse în viraj ca un avion de vînătoare cu aripile strînse şi îl mitralie pe Piggy. ― Vîîîîj! Plonjă în nisipul de la picioarele lui Piggy şi rămase acolo rîzînd. ― Piggy! Piggy zîmbi reticent, măgulit fără să vrea de dramul acela de preţuire. ― Cîtă vreme n-o să le spui ălorlalţi... Ralph chicoti pe nisip. Expresia de durere şi concentrare reveni pe faţa lui Piggy ― Stai niţel. Se întoarse iute în pădure. Ralph se ridică şi o luă la dreapta. Un element pătrat al peisajului întrerupea plaja; o platformă uriaşă de granit trandafiriu îşi croia drum necruţător prin pădure, prin terasă, prin nisip şi prin lagună, ca un chei suspendat, înalt de peste un metru. Platforma era acoperită cu un strat subţire de pămînt şi iarbă aspră, şi umbrită de palmieri tineri care ― neputînd să crească la înălţimea maximă, rădăcinile fiind lipsite de sol adînc ― se prăbuşeau şi se uscau cînd ajungeau de vreo şapte metri, iar trunchiurile lor devălmăşite erau numai bune să şezi pe ele. Palmierii încă în picioare formau un plafon verde, pe care jucau reflexiile amestecate ale lagunei. Ralph se urcă pe platformă, simţi răcoarea şi umbra, închise un ochi şi se convinse că umbrele de pe trupul lui erau cu adevărat verzi. Se îndreptă spre marginea dinspre mare a platformei şi rămase cu privirea la apă. Era limpede pînă la fund şi strălucea de eflorescenta ierburilor marine tropicale şi a coralului. Un banc de peştişori lucioşi săgeta ici-colo. Ralph vorbi singur, articulîndu-şi încîntarea pe corzile de bas ale vocii. ― Aaah! În spatele platformei se iviră alte minuni. O forţă necontrolată a naturii ― un taifun, poate, sau o furtună dezlănţuită o dată cu venirea lui Ralph aici ― îngrămădise nisip în lagună, astfel încît pe plajă se formase un bazin lung şi adînc, îngrădit la capătul cel mai îndepărtat de un perete înalt de granit trandafiriu. Ralph, pe care aspectul de falsă adîncime a bazinelor de pe plajă îl mai înşelase şi înainte, se apropie, gata de o nouă dezamăgire. De data asta însă, insula îşi ţinu făgăduiala, iar bazinul, inundat evident doar în timpul fluxului, era, lucru de necrezut, atît de adînc la un capăt, încît arăta verde-închis. Ralph îl cercetă cu atenţie pe toată lungimea celor treizeci de metri, apoi se aruncă în el. Apa era mai caldă decît sîngele lui şi avu impresia că înoată într-o baie uriaşă. Piggy apăru din nou, se aşeză pe marginea cornişei stîncoase şi urmări cu invidie trupul verde şi alb al lui Ralph.

1 Purceluşul (engl.)

zise el repede. ― Tăticu a murit. Cîte voiam. ― M-am cocoţat pe-o stîncă şi cred că-i o insulă. îşi spuse Ralph. Piggy se săltă şi el. ― Au murit toţi şi sîntem pe o insulă.. apărat de soare şi ignorând ce cobea Piggy. ― Da' de unde ştie că sîntem aici? Ralph se bălăcea în apă. Cînd o să ne salveze tăticul tău? ― De îndată ce-o să poată. Nu mi-au dat voie. ― Am stat cu mătuşica. ― Ia mai dă-o dracului pe mătuşă-ta! Ralph plonja din nou şi înotă pe sub apă cu ochii deschişi. Se aflau pe o insulă de coral. Imediat rămase gol ― palid şi gras în goliciunea lui.. O rupse la fugă pe nisip. nu ajungea pînă la ei decît mugetul lung al talazurilor ce se zdrobeau de stînci. îşi puse ochelarii cu lentilele sclipitoare şi îşi coborî privirea spre Ralph. Îmbrăcatul cămăşii cenuşii îi produse o nouă şi stranie plăcere. Ţinea o cofetărie. Uite-le colo. iar ochelarii i se aburiseră de ceaţă. Prin arşiţa dimineţii. ― Mă duc să-mi iau hainele. Se urcă pe marginea platformei şi se aşeză la umbra verde. . Somnul îl cotropi ca mirajele ce se străduiau să învăluie strălucirea lagunei. ― În nici un caz n-au să-i spună cei de acolo. Îi tremurau buzele. nu-i aşa? insistă Piggy." Mugetul de pe stîncile din mare se îndepărtă mult de tot. lîngă stîncă micuţă. iar laguna îi copleşeşte cu scînteieri orbitoare. Ralph nu-i răspunse. Nici dracu' nu ştie că sîntem aici. Îşi scoase ochelarii. strîngînd la subsuoară aproape toate hainele. ― Nu ştiu să înot. Piggy ieşi şi rămase gol. N-ai auzit ce-a zis pilotul? Despre bomba atomică? Au murit toţi. ― S-ar putea să rămînem aici pînă murim. ― Trebuie să dăm de ceilalţi.― Dar bine mai înoţi! ― Piggy! Piggy îşi scoase pantofii şi ciorapii. Tăticu tău nu ştie. îngrăditura de nisip a bazinului se înălţă ameninţătoare ca o costişă de deal. li se păru că arşiţa se înteţeşte. îşi şterse ochelarii cu o şosetă. Cînd o să intre în concediu. pe trup îi tremurau reflexiile razelor încîlcite. Se aşeză grijuliu pe un trunchi prăbuşit. ― Ia mai dă-o dracului de asta-a-mea! Piggy primi afrontul cu un fel de răbdare umilă.. Piggy păru că se hotărăşte şi începu să-şi scoată pantalonii scurţi. intră pînă la gît în apă şi îi zîmbi mîndru lui Ralph. gîndindu-se la această problemă neobişnuită. spuse Piggy. ― Da' de unde ştie că sîntem aici? "Fiindcă. îndreptată spre lagună. Trebuie să facem ceva. Ralph ieşi din apă şi rămase în faţa lui Piggy.. ― E fierbinte! ― Dar cum te aşteptai să fie? ― Nu mă aşteptam la nimic. ― Dar bine mai înoţi! Ralph lipăi spre mal. Se întoarse pe spate. ca o apăsare ameninţătoare.. o să vină să ne salveze.. bombăni Ralph. Tatăl tău ce-i? Piggy roşi brusc. iar mămica. căutînd zadarnic în jur ceva cu care să-i şteargă. sub razele neîndurătoare ale soarelui. La acest ultim cuvînt.. M-a învăţat tăticu. ― Au să-i spună la aeroport. Piggy clătină sceptic din cap. răspunse Ralph încet. Se lăsă pradă viselor plăcute. zise Piggy. Coborî pe vîrful picioarelor taluzul nisipos al lacului. pe un trunchi din apropiere. şiroind de apă. fiindcă. Astma mea. îşi băgă capul la fund şi împroşcă apoi printre buze o şuviţă de apă. traversă platforma şi dădu peste hainele risipite. nimeni nu ştie. Mătuşica. E comandor de marină. şi pe faţă îi juca şi se sfărîmă o rază aurie. fiindcă.. Aveam prăjituri berechet. Îşi înălţă bărbia şi zise: ― Înot de la cinci ani. ― N-ai de gînd să înoţi? Piggy clătină din cap. ţinîndu-şi nasul cu degetele. ― Sîntem pe-o insulă. îi întinse cu grijă pe stîncă şi încercă apa cu degetul mare de la picior.

Se opri să-şi tragă răsuflarea şi mîngîie obiectul strălucitor din mîinile lui Ralph. Iată.mugeşte ca o vacă. Ralph o scutură. iar pete neclare de soare alunecau pe trupul băieţilor sau se mişcau la umbră. Piggy se aplecă riscant. ― Ai grijă. Piggy îşi puse mîna pe abdomenul umflat.. Ai s-o spargi. Piggy îşi înălţă privirea spre Ralph. în timp ce peşti sclipitori fulgerau în toate părţile. nu sufla în pietrele albe. iar mătuşica. Ralph smulse tulpina şi începu s-o vînture prin apă. frumoasă.. şi valvele roz ale gurii. se strecurau ici şi colo brize uşoare. golind de nisip tubul adînc. ― Cum sufla prietenul tău din cochilie? ― Parcă scuipa. scoica avea ici-colo pete trandafirii decolorate. ― Nu. din cauza astmei. locul mult visat. Mătuşica nu voia să mă lase să suflu.. deasupra erau verzi. luînd surîsul lui drept o dovadă că era acceptat. Ralph se entuziasma şi el. zicea. Ca să ne adunăm. ― E o piatră. întinse mîna ca o pîrghie şi apăsă cu cealaltă. Sînt sigur că. frunzele de palmieri porneau să şoptească. Cînd ajungeau la platformă. în această împrejurare. şi palmierul avea să se prăbuşească în curînd. acoperit cu un desen fin şi cizelat. ― Ralph! Băiatul îl privi. sub pîcla arşiţei.. corpul lung de patruzeci de centimetri. ― Gura! Ralph vorbi cu gîndul aiurea. Ralph duse la gură capătul mic al scoicii şi suflă.. iar Piggy. E o scoică. Cînd or să ne audă.. ― Dar asta ce-o mai fi? Ralph încetă să zîmbească şi arătă cu degetul spre lagună. Pe faţa acestuia umbrele se inversaseră. vlăstarul unui palmier se apleca peste lagună. ― ... o adevărată jucărie scumpă. spuse Piggy Avea şi nişte pietre albe. Deschise buzele într-un zîmbet de încîntare. între vîrful ei ros. Ralph. Prin păr i se furişă o rază tulbure de soare.. Scoica era interesantă. Cheamă-i! Neîncrezător. ― Aşa e. răspunse Piggy. proiectate de lagună. ca nişte fiinţe strălucitoare şi înaripate.. ― Hai.. Îl privi radios pe Ralph. Acum. şi mai avea o colivie cu un papagal verde. se dovedi o fiinţă fără importanţă. ― Dacă-i într-adevăr o insulă. Aproape de cotul lui Ralph. ― Cu ajutorul ei. Ralph nu-i dădu nici o atenţie. Pe apele lucioase. Băiatul zicea că trebuie să sufli prin capătul de jos. dar niciodată înţeles pe deplin. niţel găurit. ― Trebuie să facem ceva. îi putem chema pe ceilalţi. Tulpina palmierului se îndoi şi Ralph împinse scoica printre ierburi. ― . Prin gura cochiliei ieşi doar un şuierat. De un alb-gălbui închis. E o scoică! Am mai văzut una la fel. dacai vrea să cumperi una.. în sfîrşit. or să vină toţi. ― Asta urmăreai. ― Habar n-am. încearcă. dar plăsmuirile vii din visul lui diurn stăruiau încă între el şi Piggy. Zicea că-i o cochilie. bolborosi Piggy. Costă o groază de bani.. Pe zidul din spatele casei cuiva.... cuprins de un entuziasm frenetic. că scoica nu mai era doar un obiect vizibil dela distanţă şi intangibil. afînat. Printre ierburile marine şi ferigi se vedea un obiect alb-gălbui.― Cîţi om fi? insistă Piggy Ralph înaintă şi se opri lîngă grăsan. care... prinzînd brusc o viaţă adevărată. Piggy nu-şi mai găsea locul. Ralph se şterse pe buze de apa sărată şi suflă . va să zică? De asta ai scos cochilia din apă? Ralph îşi dădu peste cap părul blond. iar jos strălucitoare. Ralph îi luă scoica şi pe braţ i se prelinse puţină apă. Fireşte. pînă cînd cochilia ieşi la suprafaţă picurînd şi Piggy reuşi s-o apuce. se răsucea uşor în spirală.o cochilie face o groază de bani. Sufla în ea şi-atunci venea mămica lui. ar trebui să dai pe ea o mulţime de bani. rîse încîntat. Ala o ţinea pe zidul grădinii. Greutatea trunchiului făcuse să se ridice o moviliţă de pămînt sterp.

Piggy se mişca printre ei. se micşorase. Ralph suflă de zor pînă cînd în pădure răsunară voci. ― Cum te cheamă? ― Johnny. în haine sau jersee. vocea lui obişnuită suna ca o şoaptă. iar pantalonii îi căzură în jurul gleznelor. Plăcerea violentă stîrnită de acest sunet uluitor îi întunecase faţa. Aveau insigne. nu arătă nici un interes. blond. Nisipul. ― Sînt sigur că se poate auzi la kilometri. cu hainele în zdrenţe şi mînjit pe faţă de fructele terciuite. animalele mici fugeau să se ascundă. gălbui. Veneau tot mai mulţi. iar faţa lui Ralph se umbri de o emoţie covîrşitoare. se ivise un copil. A apărut unul! Printre palmieri. Băieţelul se ghemui înaintea lui Ralph. Băieţii se amuzară atît de tare. încît Ralph. Urmînd exemplul inocentului Johnny. scoţînd sunete scurte şi pătrunzătoare. Copiii care veneau de-a lungul plajei. Văzduhul insulei se umplu de ţipetele păsărilor şi de ecouri. Ralph obosi. Scoica răsună pe dată. alţii erau pe jumătate dezbrăcaţi. provocînd un sunet jos. Pe măsură ce se convingea că sunetul avea un scop precis. cenuşiu deschis. în uniforme de şcoală cenuşii. se îndreptă spre platformă şi le zîmbi vesel tuturor. Strigătele din pădure se apropiau. ― Suflă pe aici. se răspîndi prin pădurea încîlcită şi reveni ca un ecou din granitul trandafiriu al muntelui. îşi croi drum prin desiş. Prin nisipul fierbinte şi mut se îndreptau spre platformă mai mulţi băieţi. Ralph îşi recăpătă suflul şi smulse scoicii o serie de sunete scurte şi violente. trase adînc aer în piept şi mai suflă o dată. Sări de pe terasa cu palmieri pe nisip. se aşezară pe trunchiurile prăbuşite ale palmierilor şi aşteptară. sub razele verticale ale soarelui. Pe plajă se observau semne de viaţă. mai suflă un timp. ajungînd o pată între picioarele grăbite. ascundea multe siluete de-a lungul cîtorva kilometri. Unii erau goi şi-şi duceau hainele în mînă. ca un liliac. Atenţia îţi era în primul rînd atrasă de o fiinţă întunecată. apoi i-l strigă lui Ralph care. Piggy se aplecă spre el. Îşi lăsase pantalonii pe vine într-un scop anume şi nu-i mai ridicase decît pe jumătate. Era umbra unui copil care. capete cu ochi care îl pîndeau pe Ralph. Piggy bombăni pentru sine numele. Scoica tăcu ― un colţ strălucitor de elefant. sunetul coborî o octavă şi deveni un gîlgîit. albastre. Ralph îşi dezlipi scoica de la gură. ca un pîrţ. ce dansa pe nisip. O notă aspră şi adîncă vui pe sub palmieri. pe jos. Piggy striga ceva încîntat. cît Johnny de mici. Stoluri de păsări se înălţară din vîrful pomilor. Ralph pricepu şi suflă cu toată forţa în scoică. între hohote de rîs. păru tot mai mulţumit şi-şi vîrî în gură singurul deget curat. la o încercare mai energică. ― Ia te uită! exclamă Piggy. Trei copii. pulovere şi ciorapi în dungi. înaintînd sub o pată neagră . voinic şi blond. în umbra verde: capete cu păr şaten. la vreo sută de metri de plajă. întrebîndu-i cum îi cheamă şi încruntîndu-se în efortul de a le memora numele. ceva mai mic ca Piggy. Păsările ţipau. ― Măiculiţă! După nota aspră a cochiliei. palpitînd în pîcla arşiţei. singuri sau cîte doi. ieşi din ei şi se îndreptă spre platformă. Copiii vădeau faţă de el acelaşi respect firesc. iar lentilele îi sclipeau. Cînd şi ultima pereche. iar prin desişuri un animal guiţă şi o rupse la fugă. dar scoica rămase tăcută.iar. ― Parcă scuipa. sunetul urcă o octavă şi deveni un zgomot strident şi mai pătrunzător. precedînd un trup care încă nu se vedea. Ralph îşi strînse buzele şi suflă în scoică. privindu-l cu ochi strălucitori. cum se nimerise. iar bătăile inimii îi înfiorau cămaşa scorţoasă. aproape că răsăriseră din pădurea unde se îndopaseră cu fructe. brunet. O duse din nou la buze. nisipiu. apărură brusc la vedere cînd ieşiră din pîcla arşiţei şi păşiră pe nisipul din apropiere. Era un băieţel de vreo şase ani. degetul mare trandafiriu. Piggy îl ajută să se salte. Se adunaseră ciorchine peste trunchiurile palmierilor. castaniu. Ralph continuă să sufle. chiar şi embleme. Între timp. Unul brunet. Se petrecea ceva. ca în faţa oamenilor cu megafoane. Sunetul răsună din nou: apoi. făcînd speculaţii de tot felul. capete care murmurau şi şopteau. un şuierat. ocupat să sufle.

cămăşi şi haine felurite. comandantul păşi înainte. căutarea hranei. în două şiruri paralele. nevenindu-ţi să-ţi crezi ochilor. Avem o întrunire. Merridew. ― Foarte bine atunci. ― Sam. ajunse pe nisipul curat şi ceilalţi observară că aspectul ei întunecat nu se datora atît umbrelor. ca nişte cîini. printre şuierăturile stridente ale scoicii. Prin ceaţa diamantină a plajei se opintea o făptură întunecată. ― Unde-i trompetistul? Ralph. Grupul de băieţi cu pelerine începu să se destrame din şirul strîns. răspunse Merridew. se îndreptă hotărît spre platformă şi scrută bezna care i se părea de nepătruns. învăluit în pelerina neagră. sau gata să devină furioşi. avînd însă pe şapcă o insignă de aur. Piggy aplecă spre ei ochelarii cu lentile strălucitoare şi.. A leşinat la Gibraltar. nu păru să-l mulţumească. înţelegînd că pe cel din faţa lui îl orbise lumina soarelui. Merridew se întoarse spre Ralph. cu scoica într-o mînă şi bărbia rezemată de genunchi. coborîrea. Cînd grupul lui ajunse la vreo zece metri de platformă. de sub şapca neagră ieşea un păr roşcat. răspunse: ― Nu-i nici un trompetist. urîtă. ― Dar. Un grup de băieţi mergînd aproape la pas. Merridew. la AddisAbeba şi la slujba religioasă de dimineaţă. Ochii de un albastru-deschis te măsurau nemulţumiţi şi furioşi. ― Leşină mereu. Duceau în mînă pantaloni scurţi. Erau gemeni şi dubletul arăta atît de nostim. Arşiţa tropicelor. rînjindu-i lui Ralph şi suflînd din greu. Eric! Sam. iar acum acest marş obositor de-a lungul plajei fierbinţi îi făcuseră să semene la faţă cu nişte prune proaspăt spălate. iar şirul se risipi. În cele din urmă. Băiatul care îi comanda era îmbrăcat la fel.. Se strînse de cealaltă parte a lui Ralph şi îşi făcu de lucru cu ochelarii. şi rămase clătinîndu-se în soare. membrii corului chicotiră. iar gurile şi le ţineau deschise. cît hainelor. se auzi cum le repetă numele. ― Da' nu-i nici un vapor? Înăuntrul pelerinei înfoiate se vedea un trup înalt. iar băieţii se opriră.. iar copiii rîseră. Cu toate acestea. Eu am suflat! Băiatul se apropie şi mai mult. Băiatul înalt le strigă: ― Corul! Drepţi! Corul se regrupa. se aruncară la pămînt şi rămaseră acolo. dar se sili să iasă cu bine din această situaţie penibilă.. în vreme ce sufla din cochilie. însă fără a fi stupidă. Ralph îi observă. le ascundeau trupurile de la gît şi pînă la călcîie. iată ce era de fapt creatura. ― Nu-i nici un om mare pe aici? . Veniţi şi voi.? Unul dintre băieţi căzu cu faţa în nisip. Fiecare purta o şapcă neagră şi pătrată. Ralph o văzu primul şi o urmări pînă cînd forţa privirii lui atrase toţi ochii într-acolo. unii din ei începură să protesteze slab: ― Ascultă. în faţa dirijorului corului. Cei doi băieţi. aşa încît profilurile le erau turtite. îl suiră pe platformă pe băiatul căzut şi îl lăsară întins acolo. Merridew. Făptura păşi din miraj. trăgîndu-şi suflarea. cu capete rotunde ca nişte bile şi cu păr cînepiu. Lăsaţi-l în pace. ajunse la platformă. cu o insignă de argint. şi îmbrăcaţi în veşminte stranii şi excentrice. Puştiul blond pe care îl văzu. Băiatul avea o figură boţită şi pistruiată. Ecourile şi rîsetele se stinseră în depărtare şi se aşternu tăcerea. transpiraţi şi unduindu-se în lumina nemiloasă. Te rugăm. cu o cruce lungă de argint în dreptul inimii şi încheiate la gît cu un jabou gălbui. subţirel şi ciolănos. se aşezară ca nişte corbi pe trunchiurile devălmăşite şi îl studiară curioşi pe Ralph. Staţi jos. Superioritatea impusă de uniforme şi autoritatea firească a vocii lui Merridew îl intimidau. Merridew aruncă fulgere din priviri. Respirau împreună. le dădu un ordin. îşi miji ochii şi se uită atent la Ralph. vînjoşi şi plini de viaţă. ― Nu-i nici un om mare pe aici? ― Nu-i nici unul. încît te uluia. n-am putea.. Se întoarse repede.şi tremurătoare. Ralph încetă şi rămase nemişcat. îi răspunse Ralph. respectînd resemnat ordinul. Piggy nu-i întrebă de nume. îşi ridicară spre Ralph buzele umede: se părea că pielea fetei nu-i încăpea. Eric! Apoi se încurcă. Cu pelerina fluturînd. gemenii clătinară din cap şi se arătară cu degetul. rînjeau împreună. cu o cochilie alb-gălbuie pe genunchi.. La acest ultim amănunt răutăcios. Pelerine negre.

corul înălţă mîinile. grăsanul se îmbujora.. numele lui adevărat e Piggy! ― Piggy! ― A. ― Da! ― Să votăm pentru şef! ― Să votăm. Băiatul brunet. tu eşti Sam. Izbucniră rîsete... Cine-l vrea pe Jack ca şef? Cu o supunere obosită. se ridicară imediat. se trezi în sfîrşit şi vorbi răspicat: ― Să votăm. ― Trebuie să hotărîm cum vom fi salvaţi. făcea o figură aparte. înclină capul şi îşi şterse din nou ochelarii. . lăsîndu-l pe Piggy în afară. ― Foarte bine. zise Jack. ― Astea-s nume de ţînci. ― Atunci eu sînt şeful.. numără Ralph. Vocea băiatului arăta că ştie ce vrea. Ezită. ― Şi eu îs Eric. ― Vorbeşti prea mult.. dar foarte puternic ― cochilia. Sam şi Eric? Carei Eric? Tu eşti? Nu. Bill.. Eu. am uitat. Henry. ― Nu-l cheamă Fatty! strigă Ralph. cu mişcări furişe. ― Ştim aproape toate numele. băiatul din cor care leşinase se sprijini în capul oaselor de trunchiul unui palmier. Unul dintre puşti. Ştiu să cînt în do diez. Piggy.. ― Atunci o să trebuiască s-avem singuri grijă de noi. vorbi timid: ― De-asta a convocat Ralph întrunirea. cel care stătuse şi îi aşteptase pe platformă cu scoica delicată bălăbănindu-i-se pe genunchi. Printre băieţi se formă o vreme un circuit închis de simpatie. continuă Piggy. Ca să hotărîm ce-i de făcut. dar în hărmălaia iscată.. în afară de cele ale coriştilor şi a lui Piggy. îi zîmbi uşor lui Ralph şi spuse că se numeşte Simon. Cred c-ar trebui s-avem un şef care să ia hotărîri. fiindcă sînt coristul principal şi şeful clasei. De ce să fiu Jack? Mă cheamă Merridew. Ştim şi unele nume. aflat în siguranţă de cealaltă parte a lui Ralph. Maurice era primul ca înălţime după Jack. pe ăla. Tocmai le-am aflat. zise Jack cu o obrăznicie sfruntată.. ― Gura! îi zise Ralph şi ridică absent cochilia. Fatty2. vrînd-nevrînd. spuse Jack Merridew. Ralph se întoarse brusc. Murmură că se numea Roger şi tăcu. Apoi Piggy o ridică şi el. ― Foarte bine atunci. Nici unul dintre băieţi n-ar fi putut găsi o justificare serioasă alegerii. Cel care suflase în cochilie.. Jocul de-a votatul era aproape la fel de plăcut ca şi cel cu cochilia. în vreme ce faptele îl desemnau clar pe Jack ca şef. Jack încercă să protesteze. Pe mine mă cheamă Ralph. Robert. Merridew se aşeză pe un trunchi şi se uită în jur. era lat în umeri şi zîmbea tot timpul. Piggy! Pînă şi ţîncii ţinură isonul hohotelor de rîs. impunînd tăcere.― Nu. Gura... Roger... ― Pe urmă.. Nemişcarea lui Ralph le atrăsese atenţia: apoi înălţimea şi aspectul lui plăcut. Printre cei din cor. Mai era şi un băiat slăbuţ. Henry. 2 Grăsanul. spuse că voia să plece acasă. ― Cine mă vrea ca şef? Toate mîinile. pe care nu-l cunoştea nici unul. spuse Jack. şi.. ― Să spună mai bine fiecare cum îl cheamă. Harold. spuse Merridew. ca un element tainic. ― Eu sînt Sam. dorinţa tuturor de a avea un şef se transformă în alegere. ― Un şef! Un şef! ― Eu trebuie să fiu şeful. sînt gemeni. Băieţii se foiră. În cele din urmă. zise Piggy. rîsul se domoli şi apelul continuă. Doar Piggy dăduse dovadă de bun simţ. Ăsta-i Johnny. prin aclamarea lui Ralph. Băieţii se foiră din nou. zise Ralph. Ăştia doi.. ― Pe cel cu scoica! ― Ralph! Ralph! ― Să-l alegem şef pe cel cu trompeta! Ralph ridică mîna.. stătea izolat şi firea lui ascunsă arăta limpede că nu voia să aibă de-a face cu nimeni.

ca şi cum ar fi scăpat de şcoală. Pantalonii scurţi şi cenuşii i se lipiseră de trup din cauza transpiraţiei. Ralph îi privi cu admiraţie.. Trebuie să am timp ca să văd cum stau lucrurile. iar buzele îi tremurară. ― Şi Simon. ― După ce te-am rugat că nu vreau. o să fim salvaţi imediat.. Jack şi Simon săriră de pe platformă şi o luară de-a lungul plajei. Ralph ceru din nou cu mîna să se facă tăcere.. ― Am putea face o armată din el. Ralph se întoarse spre el. Trei dintre noi ― dacă luăm mai mulţi. ― Dacă Simon merge între noi. Jack şi Ralph schimbară zîmbete de afecţiune timidă. Paloarea leşinului îi dispăruse. ― Fireşte. ― N-avem nevoie de tine. Dacă nu-i o insulă. Îmbujorarea dispăru de pe faţa lui Jack. Jack înşfăcă un cuţit lung din buzunarul de la spate şi-l înfipse într-un trunchi. . ― Sau vînători. Nu ducea lipsă de băieţi dintre care să aleagă.. vioi... Am fost cu el înaintea celorlalţi. Nici Jack şi nici restul nu-i dădură vreo atenţie.. Simon trebuia să facă doi paşi mici şi repezi ca să-i ajungă. zise Jack şi se ridică. Băieţii din cor. Se înroşi.. Ralph îl privi.. ― Despre ce dracu' vorbeşti? ― De faptul că mi se spune Piggy Ţi-am zis că nu-mi pasă cîtă vreme nau să mă strige Piggy.. Ralph îi zîmbi şi ridică scoica. Ceilalţi începură să vorbească înfocat. Rămîneţi cu toţii pe loc. corul e al tău. ― Nu poţi să vii cu noi! Ochelarii lui Piggy se aburiră iar ― de data asta de umilinţă. Nu pot hotărî pe loc ce-i de făcut. îşi văzură de drum. Din cînd în cînd. pistruii de pe faţa lui Jack dispărură sub roşeaţa jignirii. Piggy se foi.. apoi se stinse.. atunci o să vorbim peste capul lui. ― Ascultă! Jack şi Simon se prefăcură că nu observă nimic. care îi atîrna în laţe. iar cînd Jack observă. iar el se ridică şi rîse scurt. Ralph... dar te-ai apucat şi le-ai spus imediat. îi explică: ― Am încercat să mă caţăr pe dealul ăla ca să văd dacă e apă împrejur. ― Ascultaţi-mă cu toţii.. Da' ne-a chemat scoica ta. Băieţii din jurul lui Simon chicotiră. Jack şi-o puse pe-a lui pe trunchiul de lîngă Ralph. ― Am putea. Jack şi. Cei trei începură să meargă la pas. era un băieţel subţirel. ce-ai vrea să fie? ― Vînători. aşteptaţi şi nu vă îndepărtaţi. Se ridică. Ochelarii lui Piggy scînteiară. Scoateţi-vă pelerinele. Băieţii ar putea. ― Nu eşti bun la aşa ceva. impunînd tăcere. începură să trăncănească şi îşi aşezară pelerinele negre pe iarbă la grămadă. Aşa că trebuie să hotărîm dacă e sau nu o insulă. zise Ralph. o să ne încurcăm şi-o să ne rătăcim ― trei dintre noi o să plecăm în cercetare. Trei sîntem de-ajuns. Murmurul se stîrni iar. trecînd de bazin. în timp ce văzduhul vuia. O să merg eu.. apoi se răzgîndi şi se aşeză la loc. se ridicară. ― Dar. gata să-i ofere ceva.Cercul izbucni în aplauze. Piggy se ţinu bombănind în urma lor. negru şi aspru. ― Foarte bine. te-am rugat să nu le zici. ― Vin şi eu. Pînă şi corul aplaudă. Dădu din cap spre Ralph. Se împrăştiară cu toţii. privind pe sub o claie de păr drept. ― Am fost cu el cînd a găsit cochilia.. i-o tăie Jack. ― Şi eu. corul.. Se uită împrejur la feţele aprinse de emoţie. ― Bine. ― Jack e şeful corului. Ralph se opri brusc şi se întoarse spre Piggy. ― Tu le-ai spus! După ce că te-am rugat.

şi aşa mai departe. Piggy. Ralph îşi puse mîna streaşină la ochi şi urmări conturul zdrenţuit al colţilor stîncoşi ce înaintau spre munte. Ralph îl privi pe Piggy cu mai multă înţelegere. Se întoarseră unul spre celălalt. zise el. iar ierburile marine întăriseră o fîşie a plajei. Cînd încetară să rîdă. ― Hai. simţind nevoia de-a găsi o explicaţie. conchise el cu brutalitatea conducătorului înnăscut. Ralph. Pădurea vibra subtil. La revedere. şerpuind în sus. Această parte a plajei era mai aproape de munte decît toate celelalte. Simon îi mîngîie timid braţul lui Ralph. ― Nu-i nimic de văzut după colţ. zise Ralph. care apărea foarte desluşit. Întoarce-te.. trebuiră să rîdă din nou. Prins în păienjenişul lianelor. de pildă.. ― O să încercăm să ne căţărăm pe munte de aici. zise Ralph. Băieţii reuşiră să se strecoare dea lungul lor cu faţa la stîncă. poate în cea mai grea clipă. zise Jack. Ralph se întoarse cu ochi strălucitori spre ceilalţi. Cele mai răspîndite erau stîncile trandafirii. cu o stîncă imensă înălţîndu-se din lagună. forma sau realitatea. Lianele. ― Mergem pînă la capătul insulei şi ne uităm după colţ. pînă cînd masa trandafirie devenea o aglomerare de stînci în echilibru. ― Cine-a făcut cărarea asta? Jack se opri şi îşi şterse faţa de sudoare. zise imediat Jack. Văzduhul sclipea. şi strînge numele băieţilor. Într-un fel. acoperită de dantela lianelor era mai sus sau mai jos decît o alta. vă daţi seama. ― Ţuţ! ― Meserie! ― Mişto! Greu de ghicit de ce se bucurau. Asta-i treaba ta. Singurul lor ghid. oricum.. gîfîind. . Ralph rămase alături. Cei trei băieţi începură să se caţere. ― Dacă o fi într-adevăr o insulă. erau murdari şi frînţi de oboseală. ― Parcă-i glazura de pe o prăjitură roz. Rădăcinile şi tulpinile lianelor erau atît de încîlcite. groase ca pulpele lor. fiindcă nu există un colţ. îi pătrunse şi se simţiră fericiţi. Ascensiunea abruptă pe tancurile de stîncă nu se dovedi atît de grea ca trecerile ocazionale prin tufişuri. îmi pare rău dacă te simţi jignit. Ezită între două căi ― de a-şi cere scuze sau de-a continua cu jignirile. prin magia mirajelor. iar peste bloc un altul. încît băieţii trebuiau să se furişeze printre ele ca nişte ace flexibile. aproape de sfîrşitul după-amiezei. nu le îngăduiau să înainteze decît prin nişte tunele. Găsiră capătul insulei. ca o piramidă. ― Animalele. E o mică îndoitură ― şi.Se aşternu tăcerea. Un fel de splendoare se răspîndi asupra lor şi asupra peisajului. Ralph strigă de probă şi ascultară cu toţii ecourile înăbuşite. era direcţia pantei: dacă o gaură. O forţă necunoscută smulsese şi sfărîmase aceste cuburi. încălecate de un bloc pus pieziş. ― Mai bine Piggy decît Fatty. Ralph se zgîriase rău. Toţi trei se înfierbîntaseră. Haideţi.. Se întoarse şi o rupse la fugă după cei doi. îşi dădu seama că îl jignise şi că îl zdrobise sufleteşte. în afară de solul cafeniu şi de razele întîmplătoare prin frunziş. stîncile sînt tot mai greu de urcat. ― Haideţi. dar. Acum. O îngrămădire obişnuită de blocuri cubice. reuşiră să urce. izbucnind din fantastica încrengătură a lianelor din pădure. Piggy rămase nemişcat. pătrunzînd adînc în universul plantelor. fără să-şi fi pierdut. stătu în mîini şi căzu. iar indignarea de pe faţă îi dispăru treptat. pentru a da de urma cărării în continuare. Cei trei băieţi păşeau repede pe nisip. claie peste grămadă. astfel că zăceau strîmb. făcînd-o tare ca o şosea. ― Oamenii? Jack clătină sceptic din cap. rîseră tare şi vorbiră fără să se asculte. zise el. mirajele se mai domoleau. Ralph cercetă bezna de sub pomi. Pe stîncă îşi aveau cuibul păsările marine. Fluxul scăzuse. E mai puţină vegetaţie de junglă şi mai multă stîncă trandafirie. sîntem exploratori. Cred că-i calea cea mai uşoară. Reveni la platformă. Printre stîncile rozalii erau adeseori şi cărări înguste.

cei trei băieţi acceptaseră o altă provocare.. plecară. apoi întinderea plată a junglei din insulă. se balansa în aer. apăsare în punctul final de echilibru. Ralph se opri. acum. mai tare. pivotă pe un punct de sprijin. zise Simon. cînd vor fi avut o perspectivă panoramică asupra mării. străjuite de mare. sări şuierînd prin văzduh şi sapă o groapă adîncă prin bolta pădurii. accelerare. cînd o împinse. Cînd se despărţiră.. dar termina la la capăt printr-o coadă trandafirie. zise Jack. De ambele părţi ― stînci. un fel de plante de stîncă. Granitul trandafiriu al stîncii următoare se afla mult dincolo de liane şi de pomi. Asaltul culmii trebuia să mai aştepte... Prin aer roiau fluturi. hotărî să nu se întoarcă.― Asta-i o adevărată explorare. Dincolo de golf se zărea culmea pătrăţoasă a muntelui şi în curînd ajunseră pe ea. înţeleseseră parcă instinctiv că marea îi înconjura. ridicare. în curînd. în locul unde insula pătrundea în mare se găsea o alta. pentru a ţine ritmul. propuse Ralph. ― Haideţi.. solemn. fără să se mai cufunde în beznă. Mai departe. Cea de care se sprijinea Jack se mişca şi. vîrfuri de pomi şi o costişă abruptă. Privirile lor învăpăiate se adunară din nou.. Ralph îşi exprimă de data asta intensitatea emoţiei prefăcîndu-se că-l doboară pe Simon cu o lovitură. Cînd mai aveau cîţiva paşi. zburînd şi aşezînduse la loc. Ecouri şi păsări îşi luară zborul. pădurea de sub ei se zgudui. deasupra acestui capăt al insulei. o stîncă aproape izolată. o coborîre mai domoală. aşa că reuşiră să urce repede poteca. Porniră însă nu spre vîrf. ― Ar trebui să desenăm o hartă. Calea spre vîrf le părea. Drumul îi conduse în pădurea tot mai rară şi întrezăriră întinderea mării. anevoios.. se desprinse. Insula semăna oarecum cu o barcă.. Ralph se întoarse spre ceilalţi. înfruntîndu-i peste frunziş asemenea unui bastion rozaliu . le usca sudoarea ce le pătrunsese hainele în arşiţa întunecată şi umedă. sau a unei jumătăţi de golf. Sînt sigur că n-a mai călcat nimeni pe aici. ― Împingeţi! Se legănară înainte şi înapoi. Stîncă era cît un mic automobil. hurui. Dar nu voiau să-şi spună ultimul cuvînt decît odată ajunşi în vîrf. în cele din urmă însă. căzu. înaintea lor. un praf alb şi roz pluti în aer. ― Ia uitati-vă! Ia uitaţi-vă! Sus. vegetaţia atîrna peste deschizătura din stîncă şi se răspîndea abundent prin bolta pădurii. în penumbră se văzu doar un morman de trupuri fericite şi agitate. în lungimea bărcii. ― Tot ce-i aici ne aparţine. ― Meserie! Nu aveau destul loc ca să stea cu capul în jos. Ce păcat că n-avem hîrtie. şi prin aerul cristalin al înălţimilor. accelerare. drumul spre vîrf se dovedi uşor. în beznă. ― Împingeţi! Stînca uriaşă se clătină. ridicîndu-se de pe plante. ― Dumnezeule! Se aflau pe buza unui golf. Locul era plin cu flori albastre. O dată cu spaţiul deschis apăru şi soarele. în sfîrşit. mai tare. Ralph vorbi primul: ― Trebuie să ne vedem de drum. Ghiciseră că era o insulă: tot căţărîndu-se printre stîncile trandafirii. ― Ţuţ! ― Ca o bombă! ― Ura! Cinci minute nu se clintiră de la locul triumfului. cocoşată la un capăt. cobora în spate. spre ţărm. în peretele muntelui. se rostogoli. îmbrăcată de pomi şi cu sclipiri trandafirii. un fel de căţărare peste stîncile trandafirii. ca un fort. ca şi cum ar fi trecut prin ea un monstru turbat: apoi insula se linişti. recife. ― Împingeţi! Accelerarea mişcării de pendul. ― Am putea să zgîriem pe coajă de copac şi să umplem dungile cu lut negru. Băieţii îşi croiră drumul prin defilee şi printre bucăţile ascuţite de stîncă. de un verde intens. stîncile sfărîmate se ridicau ca nişte clăi şi coşuri de casă.

iar lama continuă să strălucească la capătul braţului osos. Ridică braţul. dincolo de brîul de recife lucea albastrul întunecat al mării. Fiecare loc vizibil de pe munte era împădurit ― doar flori şi pomi. Simon vorbi primul. dădu din cap. mirajele nu răpeau perspectivei nimic din limpezimea ei. îngrădea mai multe laturi ale insulei. foarte ascuţit şi insistent. printre flori. o ţine muntele. lăsînd între ea şi mare franjuri de palmieri. Coborîră pe o costişă de stîncă. ― Bucăţica aia de pădure de acolo. apoi se uitară în largul mării. ― Totul ne aparţine.. ― Haideţi. O să vînăm! O să prindem animale. Se opriră şi cercetară curioşi desişurile dimprejur. de un verde ca ceara. ― Nu-i poţi aprinde. Se simţeau înălţaţi: erau prieteni. Ralph schiţă cu degetul o linie şerpuitoare. Florile de stîncă din apropiere tresăriră şi briza aduse o clipă răcoarea pe feţele lor. zbătîndu-se. iar părul negru îi căzu pe frunte şi pe ceafă. Aşa cum se ivea schiţat pe mare. trăgînd o linie continuă cu creta. Erau tufişuri de tuia întunecate şi frumos mirositoare. zise Ralph. zise Ralph. Guiţa subţire.. spuse Ralph şi îşi întinse braţele. Apa din golf era albastru-verzuie. pe pantă. Ralph îşi făcu palmele căuş. zise Jack. iar apoi la locul dramei. Pădurea fremăta. Reciful situat cam la un kilometru depărtare. faţa îi strălucea. Băieţii cercetară totul.. sau vreo barcă. Fluxul înainta. Se aflau la marginea pădurii dese şi păşeau obosiţi pe o potecă. căzură printre flori şi îşi croiră drum pe sub pomi. Erau sus de tot. ― Uite un recif. în josul defileului. apoi brazda.. În spatele prăpăstiilor şi al stîncilor se deschidea o spărtură printre pomi. Tufişuri de lumînare. părea opera unui uriaş care se aplecase pentru a reproduce forma insulei. Găsiră un purceluş prins într-o plasă de liane. ― Mi-e foame! Cînd Simon pomeni că îi era foame. Tot acolo. în direcţia opusă. pradă unei spaime demente. îşi dădură seama că şi lor le era. Jack arătă în jos. de jos. unde nu se vedea nici un recif. Cu ochii strălucitori. savurau dreptul de a domina. făcură salturi şi urlară pe munte. era şi platforma alături de care se foiau ca nişte insecte siluetele copiilor. Haideţi. nu le putem mînca. ― E mai abrupt. Muguri de lumînare. iar mugurii. iar stîncile şi plantele marine se vedeau ca într-un acvariu. pentru o clipă. ― Sînt luminări verzi. şi mergînd paralel cu aşazisa lor plajă. iar Jack îşi scoase cuţitul cu un gest larg. ― Ăsta-i drumul cel mai scurt înapoi. trunchiuri zdrobite. mugi şi plesni ca un bici. înfiptă în lagună. Băieţii se uitară unii la alţii. spuse Jack dispreţuitor. îşi . lianele continuară să se smucească. ca să iasă din plasa elastică. stăteau strînşi la lumină. devenind disperate. am aflat ce voiam. ― Uite unde am aterizat. O să ne asigurăm mai tîrziu. Apoi purceluşul se smulse dintre liane şi o zbughi prin tufişuri. Ralph se uită în jos. triumfători. Pe cînd înaintau. iar după-amiaza trecuse de mult. Jack pălise sub pistrui. ― Parcă sînt nişte lumînări. Pauza dură atît cît animalul să priceapă ce îngrozitoare va fi lovitura ce i se pregătea. Un recif de coral. dar nu cred că insula-i locuită. cînd deodată auziră zgomote ― guiţături ― şi zgomotul sacadat al unor copite pe o potecă. pîn-au să vină să ne ia de-aici. Jack spintecă unul cu briceagul şi zeama îi împroşcă. cu gurile deschise. ocolind în cercuri stîncă de la care pornea brazda. remarcă Ralph. ― Nu văd nici o dîră de fum de la vreun sat. Doar seamănă cu lumînările. Urmă o tăcere scurtă după care porcul continuă să guiţe. Cei trei băieţi se repeziră. ― Muguri de lumînare. pornind din locul sterp unde stăteau. Rîseră. Simon îi privi tăcut. dar obosind înainte de-a fi terminat. ― O s-avem ce mînca! strigă Jack. guiţăturile crescură. Am văzut poze cu stînci de-astea. dîre lungi de spumă se spărgeau de stînci şi.şi îndrăzneţ. Dîndu-şi seama că ţinea încă în aer cuţitul. băieţii simţiră că barca se mişca încet la pupa.

Ne-am suit pe vîrful muntelui şi-am văzut apă de jur împrejur. izbucniră toţi trei în hohote de rîs şi porniră să coboare înapoi pe potecă. Ţinu scoica în faţă şi se uită la gura ei. ― Îl înţepi în grumaz şi laşi să se scurgă sîngele. îl întrerupse Jack. Tăcere.. Toţi trei încercară să descrie animalul roz ce se zbătuse în liane. Nu se poate să vorbim toţi odată. Îşi dădu seama că putea să vorbească fluent şi să le spună ce-avea de spus.. e nevoie de o armată. apoi tăcu. îşi puseseră hainele. ― Porcii se înjunghie. Băieţii din cor. sfidîndu-i să-l contrazică.. data viitoare! Jack înfipse cuţitul într-un trunchi şi se uită în jur provocator. fără alţi oameni pe ea. Sînt porci pe insulă. zise Jack. ― Dar. în faţă. ca la şcoală.. că platforma se şi umplu. Am să-i dau cochilia primului care vorbeşte. la stîngă băieţii mai mari. ― Înainte de a-l putea omorî. care nu se cunoscuseră înainte de evacuare. ― Nu există nici un om mare. întrunirea de acum se deosebea de cea de dimineaţă. Îşi trecu mîna prin părul blond şi vorbi: ― Sîntem pe o insulă. zise Jack. îşi scoseseră pelerinele.. Se uită împrejur fioros.coborî braţul şi vîrî lama la loc în teacă.. ― Guiţa. pe iarbă. ca să vînăm. zise Jack. ― Da. Şi mai e ceva. se ghemuiau ţîncii. din pricina sîngelui de nesuportat..... Nu era decis dacă să se ridice sau să rămînă jos. spre bazin. ― Am să-i dau cochilia celui care vorbeşte.. se apucară să caute şi să devoreze hrana. Ruşinaţi. ― Aşa. . nu se împung.. altfel nu poţi mînca din carnea lui. Se uită la stînga. Ralph stătea pe un trunchi prăbuşit. ― Eram gata. Sîntem pe o insulă nelocuită. apoi înaintară pe brazdă spre platformă şi spre adunarea băieţilor.. nici fum. nici bărci şi nici oameni. ― De ce n-ai. Întrunirea murmură.. Mergea înaintea lor şi nu-i vedeau chipul. dar. ― Şi încă un lucru.. ― Cochilia? ― Aşa se cheamă scoica.. zise Ralph. avem nevoie de vînători ca să facem rost de carne. cu partea stîngă a trupului la soare. Va trebui s-avem singuri grijă de noi. La dreapta lui se găsea grosul corului. ― Alegeam locul. ― A scăpat. ― Cu toate astea. care nu mai formau un grup compact. vedeţi. îl corectă Ralph violent.? Ştiau cu toţii motivul pentru care Jack nu lovise: din pricina spaimei imense stîrnite de cuţitul ce cobora şi avea să taie în carne vie. ― Ascultă.. Ralph îşi drese glasul. ― Alegeam locul. Soarele dupăamiezei cădea pieziş de pe cealaltă parte a platformei şi majoritatea copiilor. Ca să vînăm porci. So ţină cînd vorbeşte. Întrunirea se linişti. Piggy stătea alături. Ridică scoica de pe genunchi şi se uită la feţele vărgate de soare. simţind prea tîrziu arsura razelor.! Îşi smulse cuţitul din teacă şi-l înfipse într-un pom.. dar nu-l ajuta. Ieşiră la lumina soarelui. Data viitoare. ― Am văzut. Se spune întotdeauna înjunghiatul unui porc. II Focul de pe munte Nici nu apucă Ralph să termine cu suflatul în cochilie.. nici urme de paşi. N-am văzut nici case. Va trebui să ridicăm mîna... Ralph ridică pe genunchi scoica trandafiriu-gălbuie şi o briză bruscă împrăştie lumină pe platformă. Aşteptam să mă hotărăsc unde să-l împung.. Data viitoare avea să fie fără milă. ― Aşa că.

haide. Pînă vin oamenii mari să ne ia deaici.. ― E ca într-o carte. Băieţii mai mari îl observară primii pe băieţelul care se opunea.. Piggy.. cuprins de panică. Ralph zîmbi.. iar el nu voia să înainteze. Simon şi cu mine ne-am căţărat pe munte. Jack se ridică în picioare. ca o pisicuţă. Se părea că nimeni nu mai descoperise altceva. voi toţi. Briza care se ţinuse scai de ei pe lagună.. apropie-te. Ralph dădu în lături smocul de păr blond care îi atîrna pe frunte. Se uită la feţele lor atente. Doar eu. zise Ralph. ― Şi flori albastre. îl împinseră spre Ralph. încît auzeau gîfîiturile lui Piggy. arătă spre cochilia din mîinile lui Ralph. Nimeni nu ştie unde sîntem.. ― Să facem reguli! strigă el nervos. Soarele se strecură şi se aşternu auriu pe jumătate din platformă. apoi se răsuci pe călcîie şi se aşeză. Jack rămase în picioare. ne-am putea distra pe insulă. Îi urmări o clipă cu ochi mari. ― Poate că ştiau unde mergem. Piggy îşi scoase ochelarii şi clipi des. care îi zîmbi. Jack. Bombănea şi era gata să izbucnească în plîns. A mai descoperit cineva ceva? Îi dădu înapoi cochilia lui Ralph şi se aşeză. ― Avionul a fost doborît de tir şi s-a prăbuşit în flăcări. care pe o parte a feţei avea o pată. E o insulă bună.. ― Sîntem însă pe o insulă bună.. ― Nimeni nu ştie unde sîntem.. ― E insula noastră. ― Vorbeşte! . Era mai palid decît înainte şi se emoţionase. ― Ala cu trompeta. Si hrană. revenindu-şi oarecum. de culoarea dudei. ― Insula coralilor. în picioare. dar poate că nu. fiindcă n-am ajuns la destinaţie. Se întrerupse pentru a urmări efectul. Am putea să rămînem aici vreme îndelungată. Jack întinse mîna după cochilie. ― Cine ştie că sîntem aici? Ia spuneţi! ― Se ştie la aeroport... ― Tăticu. ― Asta voiam şi eu să spun. ― Stînci.. Ralph îi luă cochilia din mînă. O groază de reguli! Iar dacă le încalcă cineva. Tăcere.― Şi nu-l va întrerupe nimeni. continuă el. se uită nesigur la Ralph. Ralph continuă.. Piggy îşi puse ochelarii. cînd voi toţi. E grozav. ― Aşa că s-ar putea să rămînem aici vreme îndelungată. dar erau serioşi. Ceilalţi băieţei. Nu-l lăsaţi să ajungă la lucrul cel mai important. şi mîngîie buşteanul. Jack se aşeză. Ralph scutură cochilia. ne putem distra. Se iscă hărmălaie. Un nichipercea de vreo şase ani. Deodată. ― Îl încurcaţi pe Ralph. Tăcerea era atît de desăvîrşită. care şopteau. ― Sînt şi porci. Şi nu ştiu unde sîntem. zise el. Piggy. ― Dacă tot trebuie să aşteptăm. Stătea în picioare... Un grup de copii mici îl împingeau. şi apă în care să ne scăldăm. ― Rîndunici şi amazoane. zise Piggy. ― Comoara din insulă. în rîuleţul de colo ― tot ce vrei.. Băieţelul se uită împrejur. ― Ura! ― Ţuţ! ― Bang! ― Bong! Ralph simţi că i se ia scoica din poală. scăldat de lumina violentă a atenţiei generale. scurma în iarba aspră cu degetul mare de la picior.. iar Jack şi Simon tăcură. Am găsit hrană şi băutură şi. ― Foarte bine. Făcu un gest larg. un semn din naştere. strînse la piept marea cochilie gălbuie şi strigătele se stinseră.. în timp ce-i ştergea de cămaşă. se furişă pe platformă şi se pierdu în pădure.

Şi trebuie să fim salvaţi. Ralph îşi trecu mîinile prin păr şi se uită la băieţel amuzat. ― Daţi-i cochilia! strigă Piggy. întreabă dacă o să se mai întoarcă astă-seară. Aprobară din nou grav. dar între timp hohotele îi curmaseră băieţelului vocea. M-am gîndit. una de-aia din pomi. stăruia o neîncredere care trebuia risipită altfel decît prin asigurări raţionale. ― Ajungem acum la lucrul cel mai important. dar ici şi colo. toţi urmăreau discuţia cu un aer grav. Ralph rîse. auziseră de coşmaruri. M-am gîndit la el în timp ce ne căţăram pe munte. Se gîndi din nou. strecură niţică răcoare pe sub pomi. Jack luă cochilia. Cei mai mari fură de acord. ― Aţi auzit? Zice c-a văzut-o pe întuneric. capetele confirmară printr-o mişcare gravă. ― Probabil c-a visat urît. Uite la ce m-am gîndit. Trebuie să ne distrăm. ca Africa sau India. ― Unde? ― În pădure. iar adunarea hohoti. Bombănituri.. ci doar de greutatea noii autorităţi a lui Ralph. Le aruncă celorlalţi doi un zîmbet larg şi complice. ― Şi chiar acum pe plajă. Ralph rîse şi se uită împrejur. Trebui să . s-a întors şi-a vrut să-l mănînce. fireşte. ascultînd şi traducînd adunării cele auzite. îşi retrase brusc mîinile şi începu să plîngă. Briza rătăcitoare. după ce s-a tot opintit printre lianele alea. ― Care şarpe? ― Spune că există o fiară. ― Da' nu-i nici un şarpe! ― O să vedem cînd o să mergem la vînătoare. fireşte. şi. nesprijinită de vreo dovadă. dar şi enervat. se simţi învins. A văzut-o. şarpele ăla. pentru o clipă. printre ţînci.. Adunarea tăcea. ― Susţine cu încăpăţînare c-a văzut-o. groasă ca frînghia şi care atîrnă de pe ramuri. Chiar dac-ar fi. Ralph ridică din nou cochilia şi buna dispoziţie îi reveni cînd se gîndi la ce avea să le spună. iar ceilalţi băieţi îl imitară. Băieţelul se ghemui şi mai mult. ― Ralph are dreptate. vom fi salvaţi. ― Da' nu-i nici o fiară! O forţă de care nu fusese conştient îl îmboldi să declare din nou răspicat: ― Vă spun că nu-i nici o fiară.. stîrni uşurare şi veselie.. sau poate apusul soarelui. Simpla afirmaţie. ― Atunci n-a putut s-o vadă! Rîsete şi strigăte de bucurie. ― Trebuie să fim salvaţi. ― Vrea să ştie ce-aveţi de gînd cu şarpele ăla. Din ochii care îl priveau atît de concentrat dispăruse orice veselie. Ralph se enervă şi. Piggy îngenunche alături de el cu scoica într-o mînă.Băieţelul întinse mîna după cochilie. Şi-o să ne uităm şi după şarpe. Strigătele aprobatoare ale adunării îl loviră ca un val şi îşi pierdu şirul. ― A visat. Fiara a venit şi pe urmă a plecat. explică Ralph prietenos. ― Zice că fiara a venit pe întuneric. ― Da' nu-i nici o fiară! Nu mai rîdea nimeni. ― Da' nu-i nici o fiară! ― Zice că dimineaţa s-a transformat într-o liană. ― O fiară? ― Ca un şarpe. Ralph îl convinse să ţină scoica.. Părea confruntat cu un lucru intangibil. aşteptînd confirmarea din partea băieţilor. ― Zice c-a văzut fiara. Băieţii o simţiră şi se foiră stingheriţi. O să vînăm porci şi-o s-avem carne pentru toţi. Nu trăiesc decît în ţările mari. şi vrea să ştie dacă o să se întoarcă din nou astă-seară. Nu-i nici un şarpe. Daţi-i cochilia! În cele din urmă. o să-l vînăm şi-o să-l omorîm. ― Nu există nici o fiară şi nici un şarpe pe o insulă ca asta. Foarte mare.. Murmure.

prin briză. ― Tatăl meu e în marină. Adunarea se simţi mai în siguranţă în urma cuvintelor lui. cu cochilia în mînă. Jack. Ce-şi închipuie c-au să facă pe muntele ăla? Mîngîie cu respect scoica. Izbucniră în aplauze şi în curînd platforma răsuna de zgomotul lor. încît cînd trăgeai de ele se rupeau. într-o bună zi tot o să fim salvaţi. Aşa că vedeţi. Departe. cu expresia de martir a unui tată pus să îndure scrîntelile copiilor. Sepcile lor negre. răsunau trosnituri şi rîsete. şi mormanul de vreascuri crescu. Chiar şi ţîncii plecară. Ralph se trezi din nou că repetă gestul de a-şi face mîinile căuş. Aşa că trebuie să facem fum pe vîrful muntelui! Să aprindem un foc! ― Un foc! Să aprindem un foc! Toţi băieţii se ridicară brusc în picioare. platforma părea locul ideal pentru obţinerea combustibilului. ― Sînt sigur c-a trecut ora ceaiului. Încetul cu încetul. dar nu reuşiră să-l scoată pînă cînd Ralph. ― Ralph! Ei! Unde te duci? Ralph înainta din greu peste primele valuri ale brazdei. înaintea lui. care plesnea de admiraţie. Jack răcnea printre ei. lianele îi cotropeau. Pomii. se prăbuşeau prematur şi putrezeau. ― Tăceţi! Aşteptaţi! Ascultaţi! Continuă în tăcere. încîntat de concluzie. traseră lemnul mort şi grotesc pe stîncă şi îl rostogoliră peste ea. S-ar putea să fie chiar vaporul lui tăticu. mare sau mică. luă cochilia. Simon. într-o bună zi. Doar Piggy nu muncea. Pînă şi copiii care ajunseseră în vîrf îşi dădură drumul la vale. poate că n-o să ne observe. Din nou. simbolice. acolo jos avem lemne de foc. pe peretele mai abrupt al muntelui. zise Piggy. se îndreptă spre pădure şi trecu peste brazdă. nu aveau destul pămînt ca să crească. le alunecaseră pe ureche. arătînd că şi el ştia să bată din palme. apucîndu-se cu toţii de treabă. Ralph se trezi că duce un buştean împreună cu Jack şi îşi zîmbiră. Piggy îl privi dezgustat. La întoarcere.. croindu-şi drum printre frunzele şi crăcile rupte. Haideţi! Găsiră o potecă potrivită şi începură să tragă de vreascuri. Zice că regina are o cameră mare. şi Piggy. Să-i ajutăm să ne găsească. şi apoi în cealaltă la Jack. Dacă se apropie un vapor de insulă. Nu rămaseră decît Ralph. apoi se opri şi îşi înălţă privirea. prin strigăte şi printre razele piezişe ale soarelui se răspîndi acea . Acum ţineau la el şi îl respectau. dar alte vlăstare căutau să iasă la lumină. se aplecă şi îşi înnodă şireturile. ţipînd să se facă linişte.. sub arşiţa umedă. plină de hărţi. se uită într-o parte la Piggy. Gemenii Sam şi Eric fură primii care găsiră un buştean bun. Aproape toate vreascurile erau atît de putrede. Sub cealaltă parte a vîrfului muntelui se afla o platformă împădurită. care rînjea. Se poartă ca nişte ţînci! Ralph îl privi bănuitor şi lăsă cochilia pe trunchiul unui copac. ― Mai e ceva. Roger şi Maurice nu-l apucară şi ei. cîteva trunchiuri ieşiră însă întregi. purtat de propriul triumf. pe care sînt desenate toate insulele din lume. Din nou veselie şi bună dispoziţie. Cam la treizeci de metri mai jos de ei. Zgomotul adunării în mişcare se pierdu pe munte. Apoi. stîrnind un nor de aşchii. Ralph roşi.scuture cochilia înainte de a se face auzit. ― Haideţi! După mine! Pe sub palmieri se stîrni un zgomot care anunţă fojgăiala. Jack se întoarse spre corul gata să-i execute ordinele. Se opri. Fiecare grup de băieţi îşi aduse contribuţia. Jack îi dădu dreptate şi se trase de buza inferioară. Piggy îşi regăsise răsuflarea. ― Şi. de viermi şi de putreziciuni. împărţind greutatea. ― O să facem un morman de vreascuri. Ralph scutură cochilia. Gloata se îndreptă deodată spre înălţimile insulei şi dispăru în urma lui Jack. Suspină. A zis că nu mai există nici o insulă necunoscută. Aşa că are şi o fotografie a insulei ăsteia. au să trimită aici un vapor. uitînd de cochilie. ― Uite. ― Ce ţînci! zise el dispreţuitor. Ralph se sculase şi el. ca nişte berete. dar fără să-l audă cineva. ― Ca nişte ţînci.

Ceilalţi băieţi reluară strigătul pînă cînd tot muntele vui. ― Vrei? Îşi drese glasul şi continuă. Flacăra. dîndu-şi seama că mormanul crescuse destul. cuprinse o ramură. Împreună. Jack îngenunche şi el şi suflă încet. Mai jos. pînă cînd imaginea albă şi lucioasă a soarelui în asfinţit se aşternu pe o bucată de lemn putred.. unindu-şi eforturile sub povară. ai cumva chibrituri? îi strigă Ralph. urcară muntele cu braţele pline de frunze uscate şi le aruncară peste morman. aproape invizibilă la început în lumina vie a soarelui. iar briza era un rîu de scîntei. Trunchiurile se fărîmiţau într-o pulbere albă. înălţarea unui drapel de flăcări fîlfîind permanent pe munte. ― Totu-i neclar. băieţii încă munceau. ― Vrei să aprinzi focul? Acum. care îşi mărturisi confuz incompetenţa. imitînd mişcarea. iată sarcina imediată. Intonară: Unu! Doi! Trei! şi zvîrliră buşteanul peste mormanul uriaş de crăci. oferind o mînă de ajutor. crescu. cînd absurditatea situaţiei devenise limpede. Piggy se apropie. nimeni nu se gîndea la urmări. Pînă şi copiii cei mai mici. ! Băieţii ţopăiau de fericire. ― Are cineva chibrituri? ― Faci un arc şi învîrteşti săgeata. un fir subţire de fum se înălţă şi îl făcu să tuşească. Ţinea cochilia sub braţ. încît crăci întregi se predau cu voluptate flăcărilor galbene care se avîntau în sus. ieşi cu greu şi atent din pădure. Le freci. Căldura bătea la mare distanţă în jur. se îngroşă şi apăru o flăcăruie. Respirau regulat şi transpiraţia li se zvîntase. Ralph vorbi primul. Îşi frecă mîinile. Rînd pe rînd. ― Ochelarii lui ― să-i folosim ca lupe! Îl înconjurară mai înainte ca Piggy să poată da înapoi.splendoare.. zise Jack şi îi întoarse zîmbetul. ― Ochelarii! urlă Piggy. ― E îngrozitor de greu. înaintară din greu pe ultima parte abruptă a muntelui. ― Nu pentru noi doi. băieţii încetară să plece după vreascuri şi rămaseră înconjuraţi de vîrfurile trandafirii şi zdrobite ale muntelui. ― Hei. îi cuprinse treptat un sentiment de ruşine şi nu ştiau cum să-şi înceapă mărturisirile. în timp ce lumina soarelui de seară i se reflecta pe ochelari. dintr-o parte într-alta. ― Aveţi grijă! Daţi-mi-i înapoi! De-abia mai văd! O să spargeţi cochilia! Ralph îl împinse cu cotul şi îngenunche lîngă morman. prinse timid culoare şi ajunse la o cracă unde explodă cu o trosnitură violentă. lăsaţi-mă în pace! Scoase un urlet de groază cînd Jack îi smulse ochelarii. Îi aruncă o privire lui Ralph. Ralph şi Jack se priviră. Apoi se dădură înapoi. ― Freci două beţişoare. Viaţa deveni o întrecere cu focul. ― Piggy. Se prelinse în sus şi băieţii izbucniră în strigăte de veselie. cu o inteligenţă nebănuită. Nici nu-mi văd mîna. Ralph mişcă ochelarii înainte şi înapoi. ― Dumnezeule! Ce mai morman! Jack arătă brusc cu mîna. Daţi-mi ochelarii! Ralph se îndepărtă de morman şi lăsă ochelarii în mîinile întinse nesigur de Piggy Vocea acestuia se transformă într-un murmur. Aproape imediat. iar băieţii se risipiră prin pădurea de pe costişă. . pînă cînd fumul se împrăştie. îmbrăcat în pantaloni scurţi şi cămaşă. Jack roşi şi el. ― Mai aduceţi lemne! Aduceţi cu toţii lemne! strigă Ralph. Începu să se bîlbîie. zise Ralph. iar Ralph stătu în mîini. ― La o parte din lumină! Băieţii se împingeau şi se trăgeau. deşi unii dintre cei mici pierduseră interesul şi căutau fructe prin noua pădure. pe munte. în timp ce restul de băieţi se odihneau alături... rîzînd cu mare chef. ― Pssst! Pssst! Deasupra muntelui sufla slab briza. aruncînd o jerbă mare de foc la şapte metri. Mormanul era putred şi uscat ca iasca. acea stranie şi nevăzută lumină a prieteniei. Piggy clătină din cap şi se apropie de mormanul de vreascuri. Gemenii. a aventurii şi a mulţumirii. roşu la faţă.

― L-am aprins cu ochelarii lui. care se aplecă şi se risipi în vînt. apoi mormanul se prăbuşi pe dinăuntru cu un zgomot moale. Şi mai e ceva. transformîndu-se într-un vînt uşor. aduceau vreascuri şi le aruncau în foc. printre stîncile sparte. Trebuie doar să . ca şi jos pe plajă. o să vină şi-o să ne ia. ― Trebuie să alegem pe cîţiva care să se îngrijească de foc. La urma urmei. Trebuie să fixăm reguli şi să le respectăm. zise Maurice. care făcea ca părul copiilor să se zbîrlească pe loc. Aşa că trebuie să ne purtăm civilizat. ― De acord cu Ralph. Poate că n-o să fim niciodată salvaţi. ― Ralph. cînd o să vrem. Ăsta a fost ajutorul lui. Tot nu vede nimeni fumul noaptea. Te-ai mulţumit să stai. Jack le zîmbi şi agită cochilia. ― N-a fost bine! Roger scuipă la ţintă în cenuşa fierbinte. întinse braţele să primească cochilia şi ţinu obiectul delicat în mîinile murdare de funingine. aruncînd o nouă jerbă de scîntei. Dacă zărim un vapor pe-acolo ― îi urmăriră direcţia braţului osos ― o să punem pe foc ramuri verzi. într-o parte aerul era răcoros. îl facem în trei locuri. ca şi cum în orice clipă ar fi putut să apară acolo o mică siluetă. Jack se ridică. în două grupe. Se iscă un murmur.. Piggy se aşezase între două stînci.. în cealaltă focul azvîrlea un braţ sălbatic de arşiţă. ― Am cochilia.. încît părţile adăpostite şi cele din care bătea vîntul se deosebeau limpede. ― Am cochilia. şi-o să ne ocupăm noi cu întreţinerea focului. îşi dădură brusc seama de venirea serii. Ne întâlnim unde e cochilia. Piggy vru să vorbească.. zise Jack dispreţuitor. zise Jack. răspunse Piggy indignat. am să împart corul. Adunarea aprobă grav. ― Ce vrei să spui? ― N-a ieşit fum.. Sîntem englezi. cerînd tăcere. ― M-am uitat pe mare. Acest act generos stîrni un val de aplauze. Băieţii îşi dădură asentimentul.cînd nu se lăsau ademeniţi de fructe.. ― Să punem crăci verzi. ca nişte cîini. Nici urmă de vapor. ― Acum lăsăm focul să se stingă. Pala se micşoră repede. adică pe vînătorii mei. Aerul se mişcă puţin mai repede. grozav ai mai încercat. ― Va trebui să avem grijă şi de veghe. care apoi se stinse. Şio să-l aprindem iar. E cel mai bun mijloc de-a scoate fum. Ralph îşi înălţă fruntea de pe braţe. sus. chiar dac-am încerca. Băieţii simţiră vîntul serii pe feţele umede şi se opriră să se bucure de prospeţimea lui. Altos ― tu ai să te îngrijeşti ca focul să ardă săptămîna asta. O dată cu încetarea luminii şi a căldurii. surprinse privirea lui Jack şi renunţă. O să iasă şi mai mult fum. Aceeaşi regulă aici. ― Am cochilia. Jack se întoarse furios. Lăsaţi-mă să vorbesc! ― Cochilia nu mai contează pe vîrful muntelui. iar englezii sînt cei mai buni la toate. Roger luă cochilia şi se uită posac împrejur. ― Am mai spus că-ntr-o bună zi vom fi salvaţi. soarele ― o picătură de aur arzător ― alunecă tot mai mult spre pragul lumii. ― Ce să zic. ştergîndu-se cu braţul pe obrajii negri. aşa că taci din gură. zise el. Ar trebui să fixăm mai multe reguli. nu sîntem sălbatici. Se uitară concentrat la albastrul intens al orizontului. Se întoarse către Ralph. atunci descoperiră că erau frînţi de oboseală. de cenuşă. ― Gura! Piggy se posomori. spuse Simon. Nici n-am putea să-l ţinem aprins. La asfinţit. Se aruncară jos la umbră. Băieţii zăceau suflînd din greu. săptămîna viitoare. Ralph îi luă cochilia. Doar o pălălaie. ţinînd cochilia pe genunchi. ― N-a fost un foc care să ne fie de folos. Ralph îi luă cochilia şi se uită la cercul de băieţi. Oricînd poate să treacă un vapor în depărtare ― arătă cu mîna înspre linia întinsă a orizontului ― iar dacă semnalăm.

strigă Piggy. ― Cum credeţi c-o să fiţi salvaţi. şi-aţi pornit cu zbieretele şi urletele aici pe munte. rămase în picioare. Fatty! ― Am cochilia.. îi urmăriră privirea şi descoperiră gluma amară. ascultaţi-mă! în primul rînd. asta-i tot. iar tu mi-ai zis să tac. spaima şi măreţia spectacolului îl înfuriară. ― Ţi-e întotdeauna teamă! Huo. Îl priviră indiferenţi şi traseră cu urechea la răpăitul de tobă al focului. privindu-i uimiţi ochelarii lucitori. pe plajă. sau Maurice. apoi se undui şi învăpăie întregul şir. Ralph tresări şi îşi dădu seama că băieţii rămîneau tăcuţi şi nemişcaţi. de-a lungul laturii ostile a muntelui. Sfidîndu-i. vreo patru sute de metri pătraţi de pădure căzuseră pradă fumului şi flăcărilor. Ca nişte ţînci! Începură să-i asculte tirada. nu-i aşa.. Am dreptul să vorbesc. Inima flăcărilor sări sprinten între arbori. se cernu printre ramuri şi se rostogoli într-o parte. iar apoi fumul se înteţi. răspunse Piggy jignit. Noaptea e foarte frig acolo. ― Asta am spus şi eu! Am vorbit de întrunirile noastre şi de altele. uitîndu-se peste ei. Veveriţa sări pe aripile vîntului. sau Simon. Hectare de fum galben şi negru alunecară lent spre mare. crescînd mereu şi deschizînd drum... Flăcările. băieţii urlară de bucurie şi de entuziasm. Dacă zic ceva. cuprinse parcă de o energie sălbatică.. Între timp. şi pe ramuri se ivi un frunziş de foc. ― Ia uitaţi-vă! O perdea de fum se întindea la o depărtare de mai mulţi kilometri de insulă. cuprins de indignare.aşteptăm. ― Ce spui? ― Cochilia. conştienţi de măreţia şi de spaima forţei dezlănţuite sub ei. Fumul se înălţa ici şi colo printre lianele atîrnate de pomii uscaţi sau pe cale de-a se usca. cu excepţia lui Piggy. care străjuiau întinderea de stînci trandafirii.. O jerbă plesni un trunchi şi se caţără pe el ca o veveriţă viu colorată. nu trecu mult şi se tăvăleau de rîs. Piggy îşi ieşi din sărite. Piggy urmări nervos iadul de flăcări şi strînse cochilia în braţe. ― Am cochilia! Vă rog. Se opri în mijlocul tumultului. Flăcări mici apărură la rădăcina unui copac. Ralph? Ralph se întoarse cu părere de rău de la spectacolul splendid şi măreţ. Jack îşi mută ochii de la foc. dar dacă Jack. Am cochilia.. Sub bolta întunecată a frunzelor şi a fumului. o limbă de foc răsări la rădăcina unui smoc de ierburi. încît tăcură cu toţii. se agăţă de un alt pom rămas în picioare şi ronţăi de sus în jos. Băieţii se foiră şi încercară prin strigăte să-l reducă la tăcere. Mai jos de copiii care ţopăiau de bucurie. dar mişcarea . ― Aţi zis că vreţi un foc mic. Zgomotele izolate ale focului se amestecau într-un răpăit de tobă. ― Am vrut fum. Fumul crescu. răspunse Piggy trist. începură să chicotească. îmi spuneţi să tac. Şi era lemnul nostru de foc. ― N-avem nimic de făcut. ― Va trebui să-l lăsăm să ardă. Va trebui să fim mai atenţi. dar v-aţi dus şi-aţi strîns un morman de surcele cît o claie. Gemenii chicotiră. Apoi izbucni într-un rîs atît de ciudat. La vederea flăcărilor şi la asaltul irezistibil al focului. focul se înstăpîni pe pădure şi începu s-o roadă. ar fi trebuit să facem adăposturi jos. Vocea i se înălţă într-un urlet de imputări. Dar nici n-a apucat Ralph să spună: "Foc!". care părea că zguduie muntele. Piggy luă cochilia. dacă nu vă ocupaţi de lucrurile importante şi nu vă purtaţi civilizat? Îşi scoase ochelarii şi se prefăcu că lasă cochilia jos. Revelaţia. ― Aţi reuşit într-adevăr s-aprindeţi un foc mic. şi se întoarse spre Ralph. Se linse pe buze. se tîrau ca un jaguar pe burtă spre liziera de palmieri tineri ca nişte mesteceni. spre locul întins unde găsiseră vreascurile. Toţi băieţii.. Atinseră primul pom. ― Aţi reuşit într-adevăr să aprindeţi un foc mic. cu un realism amar. ― Mai taci din gură! ― Am cochilia. se strecurară prin frunze şi prin tufişuri. Mi-e teamă. Am dreptul să vorbesc.

Ţi-am spus să faci o listă de nume. Undeo fi? Mulţimea tăcea mîlc.. c-aţi aprins un foc de tabără inutil.. o rămurică plesnită şi conturul vag al unei copite. Se aplecase ca un alergător. se furişă vreo cîţiva metri şi se opri.. mult mai lung decît cînd săriseră din avion. ― Cel care a pomenit de şarpe. fără să le vină să creadă. Văzu un laţ de liană. nu ştii cîţi sîntem? ― De unde să ştiu. pe partea ostilă a muntelui. ca un cîine.iar ţîncii rătăcesc pe unde arde focul. ― Ţi-am spus. ― Deci.. soarele se odihnea aproape deasupra mării. Se opri să-şi tragă răsuflarea. neobservat. răpăiala de tobă continua. Jack îşi lăsă bărbia în jos şi le cercetă.unde-i? Ralph bombăni un răspuns. Un pom explodă în foc ca o bombă. De unde să ştiu cum îl cheamă pe fiecare? Ralph îşi linse buzele palide. ― Cum s-o fac singur? strigă Piggy indignat... şi porc fript. cu nasul aproape de pămîntul jilav. unde-i? Vă spun c-a dispărut! Băieţii se priviră cu teamă. vorbi el gîtuit.. agonizară şi căzură la loc. apoi scrută penumbra tufişurilor. Cîrcelul era lustruit pe dedesubt: porcii. Jack se întoarse la el. N-o să fim caraghioşi dacă arde insula? Fructe fierte. asta o să mîncăm. cel cu semnul pe faţă.. trecînd pe dedesubt.. înaintă anevoie în patru labe. ― Poate că s-a întors la.. au fugit cu toţii şi n-am mai apucat. nu-l mai văd. se decolorase. Tîra în mîna dreaptă . care apoi se stinse. dar nu i-aţi dat timp să se gîndească. iar focul mugi spre ei. Iar cînd zice ceva. Era acolo. Băieţii ţipară de frică: ― Şerpii! Şerpii! Uite şerpii! La asfinţit. parcă de ruşine. apoi s-au aruncat în mare. la zece metri deasupra.pe urmă ai venit şi mi-ai luat ochelarii. Apoi. Feţele băieţilor erau roşii. la. fără să-i pese de poziţia lui incomodă. dacă pustii se risipesc în toate părţile ca furnicile? Cînd v-aţi întors voi trei şi-aţi apucat să le spuneţi s-aprindă focul. III Colibele de pe plajă Jack stătea frînt de şale. luminate de jos.. Piggy se prăbuşi peste o stîncă şi o prinse cu braţele. Pustii ăia! Cei mici! Cine i-a luat în seamă? Cine ştie cîţi sînt? Ralph făcu brusc un pas înainte. ― Puştiul care avea semnul pe faţă... ― Piciul ăla. s-au dus în pădure..... aţi dat foc la întreaga insulă. cu un cîrcel atîrnat de o cracă noduroasă. ― . O vîrî la subsuoară şi se ghemui din nou pe stîncă. Părul de culoarea nisipului.. s-au risipit peste tot.. unde-i.. Printre băieţi se stîrni un murmur. ― Nici n-aţi ajuns bine aici. Jerbe înalte de liane se înălţară o clipă la vedere. ca şi cum ar fi vrut să le silească să-i vorbească. iar de jur împrejur ― tufişuri. căci se înăbuşea.. ― Şi asta nu-i tot. încercînd să respire. Uite.. Nu se vedea decît o slabă urmă de cărare. Jack se ghemui cu faţa la cîţiva centimetri de urmă.. De unde ştii că nu sînt tot acolo? Piggy se ridică în picioare şi arătă cu mîna spre fum şi foc.. Sub ei. iar spinarea goală i se acoperise cu o puzderie de pistrui întunecaţi şi se cojise. Treaba ta dacă nu i-ai numărat. o rupeţi la fugă ca. Au aşteptat două minute.bruscă a celor mai mulţi dintre băieţii mai mari spre cochilie îl făcu să se răzgîndească. Trunchiurile şi lianele care le împodobeau ca nişte ghirlande se pierdeau în bezna verde. Se întîmpla un lucru ciudat cu Piggy. Nu-i de rîs! Aţi spus că Ralph e şeful. ― Ajunge! se răsti Ralph şi îi smulse cochilia. ― Gura! ― . arsă de soare... ― . îl frecaseră cu ţepii lor.

― Simţeam nevoia să beau. căutînd un cuvînt. O zbughi din tufiş şi înşfacă suliţa. Îşi linse buzele uscate şi cercetă pădurea necomunicativă. lîngă un adăpost din trunchiuri şi frunze de palmieri. Excrementele de animale erau calde. cu flori palide pe scoarţa cenuşie. seducător. Ţii minte întrunirea? Cînd s-a spus că toată lumea trebuie să muncească din greu pînă terminăm adăposturile? ― Afară de mine şi de vînătorii mei. ― Nu-i nimic de făcut cu ei. o colibă grosolană care părea gata să se prăbuşească. Apoi se furişă mai departe şi o apucă la întîmplare. ― Aveţi cumva apă? Ralph. Tăcerea pădurii era mai apăsătoare decît arşiţa. apoi sîngele îi năvăli la loc. În cele din urmă. Zăceau grămadă printre brazde. Solul se întărise prin bătătoreala zilnică. respiră adînc. tresărind. îşi plimbă ochii peste Jack. închise ochii. vorbi Simon din adăpost. ― Afară de vînători. Jack rămase pe loc. Frunzele se desprinseră şi căzură fluturînd. se ivi chipul nedumerit al lui Simon. şi pădurea erau absolut nemişcaţi. Vezi? Am . De pe potecă răzbătu răpăitul rapid şi aspru al unor copite ― un zgomot de castaniete. înălţă privirea din masa de frunze. uitîndu-se prin gaura din adăpost. o clipă. şi bău. Se opri lîngă trunchiul unui arbore uriaş. încruntat. Unul din ele se deteriorase complet.. În gaura făcută. ― N-am să reuşesc niciodată să-l repar. aproape înnebuniţi. Răpăitul copitelor de porc se pierdu în depărtare. Mi-e sete. Ralph se întoarse spre adăpost şi ridică o cracă plină de frunze. Respiră zgomotos cînd termină. salut! Apă? Acolo. Jack luă dintr-un grup de coji aşezate la umbră o tigvă de nucă de cocos. Trebuie să mai fi rămas. Ralph îşi mută atenţia de la adăpost şi-l observă. urma aceea şi nemulţumirea surdă îi rechemară atenţia. Apoi însă.. Nu-l observă pe Jack decît cînd vorbi. Odată întins la pămînt. plină ochi cu apă proaspătă. Erau verzi ca măslina. respiră scurt. susţinuţi de cureaua în care înfipsese cuţitul. Trase braţul drept înapoi şi aruncă suliţa cu toată forţa. auzi ceva mişcîndu-se pe drum.un băţ de vreun metru şi jumătate. ţîncii sînt. Jack trezi o pasăre frumos colorată dintrun cuib primitiv de rămurele şi atunci tăcerea se sfărîmă şi un ţipăt ascuţit. ― Şi trag chiulul întruna. Apa i se prelinse pe bărbie. În dosul lianelor. pe faţă i se aşternu o paloare. ţinîndu-şi cu un şuierat respiraţia. ce părea că vine din abisul secolelor. Şi el. scăldat în sudoare. Simon rămase pe loc. netede şi scoteau aburi uşori. ― Iartă-mă.. stîrni ecouri. destul de largă şi de bătătorită ca să fie un drum. pe Jack. iar cînd Jack îşi îndreptă trupul. mînjit cu dungi de pămînt cafeniu ― victima greutăţilor unei zile de vînătoare. Ei bine. marea sclipea şi Jack auzi voci. Nici cei mai mari nu sînt mai breji. se iviră trunchiuri de un cenuşiudeschis. Şi uite rezultatul! Ridicaseră două adăposturi şubrede. şi deschise ochii. poteca se unea cu o cărare deschisă de porci. ― Am întrebat dacă are cineva nişte apă. înnebunitor ― promisiunea că vor avea carne. Ralph explică: ― Am lucrat zile întregi. ieşi de pe potecă şi îşi urmă drumul pînă cînd pădurea se deschise vag şi în locul trunchiurilor goale. Păşi ca o umbră prin bezna de sub pomi şi se ghemui. pe gît şi pe piept. ridică fruntea şi respiră uşor. lîngă pom. iar la acea oră nu se auzea nici măcar bîzîitul insectelor. Pînă şi Jack se trase înapoi la acest ţipăt. Erau de un albastru-strălucitor. Ralph contemplă nemulţumit dezastrul. cu nările larg deschise. dar nu-l observă.. Jack înălţă fruntea şi privi masa impenetrabilă de liane întinsă de-a lungul potecii. iar el cercetă concentrat solul. n-avea pe el decît nişte pantaloni scurţi zdrenţuiţi. închise ochii şi trase din nou în piept aerul cald. Gesticulă. ― Ei. uitîndu-se la pămîntul bătătorit pe care călca. încoronate cu frunze de palmier. şi în accesul lui de furie păreau că-i ies din cap. susţinînd acoperişul întunecat. Se trînti la picioarele lui Jack. prelucrînd informaţiile aduse de curentul de aer cald. Înjură. Ralph stătea în faţa lagunei. ― Mai înalţ-o puţin. Ridică suliţa şi se strecură înainte. în spatele lor. într-un suspin lung. se simţi mai degrabă o fiinţă temătoare ― o maimuţă ascunsă de crăcile încîlcite ale pomilor ― decît un vînător.

Continuă să discute despre acest nou subiect mai puţin primejdios. Şi mai e ceva. ― Ca şi cum ar fi o insulă primejdioasă. o să fim foarte solemni. dar a căzut suliţa din el.. De două ori pe zi. or să lucreze cinci minute şi pe urmă or să se ripisească sau or să plece la vînătoare. o să avem sigur nevoie de adăposturi.. Ai fost treaz azi-noapte? Jack clătină din cap. S-au dus să se scalde. ― M-am gîndit c-aş putea să ucid. Copiii visează.. . Avem nevoie de adăposturi din pricina. ― Dar n-ai făcut-o. Ca şi cum.. pe Jack îl apucă furia. or să vină cu toţii în fugă. Încercă să evoce impulsul covîrşitor de a depista urme de animale şi de a le omorî. ― Ce anume? ― Ei bine.. Şi ne trebuie şi adăposturi. ― Întruniri. le e teamă. ― Ca şi cum. Nu ne-a ajutat nimeni. ― Ca şi cum ne-am afla pe o insulă primejdioasă. E uşor să-i auzi. Discutăm. un submarin sau un televizor. zise Jack. Insinuarea lui ar fi putut trece ca neintenţionată. Duşmănia era limpede.. Doar atît. ― O s-avem! Data viitoare! Trebuie să pun un vîrf de fier la suliţă! Am rănit un porc. Se opri o clipă şi mînia i se stinse. în afară de asta. Şerpii nu erau pomeniţi. ― Vorbesc şi ţipă în somn. Ralph se rostogoli pe burtă şi începu să se joace cu iarba. Simon îşi scoase prudent capul. Se răsuci în iarbă şi se uită la faţa fioroasă şi murdară a lui Jack. îşi ridicară privirea spre faţa serioasă a lui Simon. e ― Dar n-ai făcut-o încă. A trebuit să mă duc. S-au scăldat. Uimiţi de întrerupere.? ― Nu spun decît c-am lucrat din răsputeri. ― Dacă mai plouă ca atunci cînd ne-au dat drumul.. În vocea lui Ralph vibra o energie ascunsă. Da.. ― Vrem carne.. ştii bine. dacă n-ar fi fost intonaţia.muncit toată ziua cu Simon. Chiar şi unii dintre cei mari. Eu le-am dat drumul. dacă suflu acum în cochilie. aşa e. ― Avem nevoie de adăposturi! Deodată. nu trebuiau pomeniţi. vînătorii tăi s-au întors de mai multe ore. nu? ― Ne trebuie carne. Ţîncii.. M-am gîndit că singur. ― Sînt sigur că. ― Ai băgat de seamă. să mănînce sau să se joace. fiara sau şarpele ăla ar exista cu adevărat. Ţineţi minte? Cei doi băieţi mai mari tresăriră cînd auziră cuvîntul detestat. ― Sînt scrîntiţi. Dacă am reuşi să facem vîrf uri. La sfîrşitul întrunirii. Şi atunci. ― Tu eşti şeful. ― Şi n-o avem. reluă Simon. Jack se ridică în capul oaselor şi îşi întinse picioarele. Dă-le ordin. nu? Jack lăsă suliţa şi se aşeză pe vine. ― M-am dus să explorez. ― Mă acuzi. M-am. iar cineva o să spună c-ar trebui să construim un avion. ― Bănuiesc că n-ai de gînd să ne ajuţi la adăposturi. Jack roşi. Ralph şedea culcat şi se uita la palmieri şi la cer... Se roşiseră amîndoi şi le venea greu să se mai uite unul la altul. zise Ralph încet. Cui nu-i plac întrunirile? Zilnic.. ― Am crezut c-o să reuşesc. Se ridică într-un cot. ― Vorbesc de ce se întîmplă. Nota de nebunie îi reapăru în ochi. ― Deocamdată n-avem deloc.. ― M-am dus să explorez.

. ― Fireşte! Acum stau întinşi acolo sus. ca vacile acasă. ca şi cum te-ar urmări tot timpul ceva în junglă. iar tu te întorci şi nici măcar nu observi c-am ridicat colibe? ― Şi eu am muncit. porci şi iar porci! ― Dar avem nevoie de carne! ― Muncesc toată ziua doar eu cu Simon. Ralph se încruntă. Ralph îl examina prin claia de păr blond. ― La cîţiva kilometri. La capătul platformei zăcea culcat Piggy. ci că eşti vînat. apoi se întoarse.. ― Cel mai bun lucru e să fim salvaţi..se duc sus. ― Am crezut c-ai văzut un vapor! ― Am putea să ne apropiem pe furiş. Roşi brusc... în pădure. scrutînd orizontul. tremură. desigur. Deşi aş vrea să prind mai întîi un porc.― Nebuni de-a binelea. se îngroşă. Doar o impresie. Ralph privi uimit faţa extaziată a lui Jack. ― Păi. ― Atîta vreme cît vînătorii tăi au grijă de foc. murmură Ralph. cu ochii la apa .. prefăcîndu-se că se interesează de un grup de tînci pe nisip. ― Aşa te simţi în pădure. te trezeşti uneori că. Aşa o fi? Ridică ochii şi se întoarse brusc.. Vînezi! În timp ce eu. se întoarseră şi se uitară peste umăr la muntele roz.... Făcu cîţiva paşi rapizi spre plajă. da.... să ne vopsim feţele.. ― Ce? Unde? Un vapor? Jack arăta însă spre prăpăstiile înalte care coborau de pe munte spre partea mai plană a insulei.... deveni tulbure şi alb-gălbuie. ― Au pus pe foc ramuri verzi.. sus de tot. Înţelegi? Asta-i tot.... Se ridică în capul oaselor şi se frecă pe umăr cu o mînă murdară.. cînd eşti singur. ― Mă întreb cît de departe se vede. ― Acum văd! Jack strigă atît de tare. Rădăcina de jos a şuviţei. Şuviţa de fum schiţă o linie încreţită pe albastrul compact al cerului. Jack sări în picioare şi vorbi foarte repede.. Fireşte. ― Dacă vînezi.. să se odihnească în timpul arşiţei. se înălţă şi dispăru. Ralph nu-şi mai putu stăpîni indignarea. ca un fel de. ― Aşa că ne trebuie adăposturi. ca să stea la umbră.... amintindu-şi de măreţia primei zile. ― Zi-i mai departe. Expresia opacă şi dementă îi reveni în priviri.. Jack îşi strînse picioarele. îşi prinse genunchii în mîini şi se încruntă ca să înţeleagă limpede situaţia. Jack trebui să reflecteze o clipă înainte de a-şi aminti ce însemna salvarea... nu-i nici o primejdie. nu cînd culegi fructe. ― Salvaţi? A. ― Tu şi focul ăla! Cei doi băieţi coborîră pe plajă. ― Tu faci ce-ţi place! strigă Ralph. ― Doar eu ştiu cum se simt. Ţineţi minte cînd ne-am dus în explorare? Îşi zîmbiră unul altuia. De după platformă se auziră ţipetele vînătorilor care se scăldau în bazin. Ralph îşi mută primul privirea. ca să nu ne vadă. doar.. poate să-i înconjurăm şi atunci. ― Nu iese destul fum. încît Ralph tresări violent. Ralph continuă. uimiţi de sentimentul duşmăniei. Se înfruntară pe plaja strălucitoare.. cît soarele e prea puternic. ― Vorbeam de fum! Nu vrei să fii salvat? Nu ştii să vorbeşti decît de porci. ― Fireşte.. Înşfăcă suliţa şi o azvîrli în pămînt.. Doar.... ― .. conştientă parcă de privirea lor. Tăcură din nou: Simon concentrat. Ralph neîncrezător şi vag indignat.. Simţi că nu vînezi. iar apoi se caţără pe coloana firavă. Vreau să spun. nu-i nimic la mijloc. fireşte.. cînd vînezi. nu ştiu. ― Exact. n-au încotro. ― Cămin. nesigur dacă Ralph îl ia în serios. ― Cu toate acestea. Se opri o clipă.

― S-o fi săturat.. Purta nişte pantaloni scurţi în zdrenţe şi era în picioarele goale. am să mă duc în partea ailaltă a muntelui. cu bărbia ascuţită.. o puzderie de stînci ieşeau aproape la suprafaţă şi nu lăsau să crească decît plantele mici şi ferigile. Simon le culese fructele la care nu puteau ajunge. ― Iar pe urmă. Îşi croi drum în susul brazdei. stropeala şi rîsetele reuşiră cu greu să-i unească din nou. ochii foarte strălucitori îl înşelaseră pe Ralph cînd îl socotise încîntător de vesel şi de maliţios. ― Simon! El e de folos. Se plimbară împreună ― două lumi de experienţe şi sentimente diferite. le alese pe cele mai frumoase din frunziş şi le împărţi mîinilor întinse şi nenumărate. Trunchiuri lungi purtau flori de un albastru pal. Simon. Rămăsese pe loc şi se încruntase la o movilă de nisip pe plajă. Aici îl ajunseră din urmă puştii care fugiseră după el. incapabile să comunice. mai mult de dragul de a fi de acord cu el. Florile şi fructele creşteau împreună pe aceiaşi pomi. neobişnuite. se opri şi se uită împrejur. continuă el şi arătă spre adăposturi. Doar că. Toată apa caldă şi sărată a bazinului. ― Simon e întotdeauna gata să dea o mînă de ajutor. jungla înaltă îl înghiţi. lianele ţesuseră un covor uriaş. Pielea. ― A întins-o. În curînd. Ralph vîrî capul în gaura dintre frunze. Apoi se întorsese cu spatele şi intrase hotărît în pădure. Aerul de aici era întunecat. părăsiră adăpostul şi se îndreptară spre bazin. în bolta întunecată. Neavînd nevoie să urce prea mult ca să găsească soarele. zise Jack. ― Am să te ajut niţel. Apoi. E neobişnuit.sclipitoare. trecu de marea stîncă pe care se cocoţase Ralph în prima dimineaţă şi o apucă la dreapta. atîrnat într-o latură a luminişului din junglă. acoperindu-i aproape fruntea joasă şi lată. după ce mă scald şi mănînc. ― Poate mai am timp. întregul spaţiu era îngrădit de tufişuri întunecate şi frumos mirositoare ― un amfiteatru de arşiţă şi de lumină. ― Băieţii nu-s de mare folos. Voia să spună că nimeni nu-i chiar aşa cum ţi-l închipui. Claia de păr negru şi aspru atîrna lungă. şi-l retrase şi se întoarse spre Jack. Se priviră nedumeriţi. Era un băiat mic şi osos. apoi se oprise. destul de închisă la culoare. în bîzîitul albinelor. printr-un consemn tacit. zise Jack. Un pom imens. Paşii i se imprimau în pămîntul moale. iar lianele îşi lăsau braţele în jos. pretutindeni plutea mirosul de fructe coapte şi se auzea bîzîitul a milioane de albine adunînd miere. şi s-a dus să se scalde şi el. printre pomi. Ralph se încruntă.. ca şi Jack. murmură Jack. ― Nu te deranja. Cînd îi sătură. ca un cordaj de vas cu pînze scufundat. să văd dacă nu găsesc vreo urmă. Toţi ceilalţi s-au cărat. cu dragoste şi ură. pe care se aşteptau să-l găsească. Jack îi dădu dreptate. Simon a muncit ca şi mine. unde şi cei mai neajutoraţi îşi găseau uşor hrană. Simon dispăruse. iar lianele tremurau pe toată lungimea cînd le lovea. Ajunse în sfîrşit într-un loc unde lumina se revărsa din plin. Simon plecă de lîngă ei şi o luă pe poteca de-abia vizibilă. iar o liană sprintenă arunca raze . Ralph se întoarse la adăposturi. Puştii îl pîndeau cu o expresie ciudată peste mîinile pline cu fructe coapte. pînă sus. şi. Vii şi tu? ― Dar soarele aproape c-a asfinţit. unde cineva încercase să ridice o căsuţă sau o colibă. în lumina soarelui de după-amiază. Cînd ajunseră însă la adăposturi. ― Dac-aş putea să prind un porc! ― Eu mă întorc să continuu lucrul la adăposturi. se bronzase puternic. înainte de-a mă scălda. scoteau strigăte de neînţeles şi îl trăgeau spre pomi. ― E un băiat ciudat. Călca cu paşi regulaţi prin hectarele de pomi fructiferi. Vorbeau. prăbuşit de-a lungul unui colţ. unde viaţa continua zgomotos. lucind de transpiraţie.. strigătele. chiar dacă era nesatisfăcătoare. se sprijinea de cei încă în picioare. nu se afla la bazin. Cînd ceilalţi doi porniseră de-a lungul plajei ca să se uite la munte. cu Jack alături. Simon îi urmărise la cîţiva paşi.

Simon dădu drumul perdelei de frunze. tremurau. După ce soarele apunea. soarele strălucitor. despărţită de luminiş prin cîteva frunze. încît speranţa devenea de prisos. tradiţia nord-europeană a muncii. Uneori. Cu toate acestea. sau se multiplicau ca într-o stranie succesiune de oglinzi. se pomeni într-o colibă mică. a jocului şi a hranei le făcu imposibilă. şi cum nici un băiat nu reuşea să ajungă măcar pînă la reciful de pe întinderea marină unde pîndeau rechinii cu botul deschis. marea impunătoare şi aerul plăcut. În larg. avea ochii roşii şi era foarte trist. Bobocii ca nişte luminări fremătară. iar arşiţa ― ca şi cum înălţimea ameninţătoare a soarelui i-ar fi dăruit un impuls ― se transforma într-o lovitură de care se fereau. Bobocii ca lumînarea îşi deschiseră florile largi şi albe. îşi ţinu răsuflarea şi ciuli urechile la zgomotele de pe insulă. marea spărgîndu-se la kilometri depărtare. se întrezărea ameninţător uscatul. în afara unei perechi de fluturi frumos coloraţi. pînă cînd acestea deveniră obscure şi stranii. poate chiar dormind. şi. destrămîndu-se ca un balon. ca momente cînd te puteai juca frumos. IV Feţe vopsite şi păr lung Primul ritm cu care se obisnuiră fu ciclul lent din zori pînă la înserarea bruscă. se rupeau în bucăţi. La prînz se petreceau lucruri ciudate. un puşti care se juca puţin şi plîngea des. bezna se prăbuşea asupra insulei ca spuma unui stingător de incendii şi în scurt timp. ca fundul mării. De atunci slăbise. vorbind. urcară spre boltă. se strînseră la loc. O dată cu dispariţia treptată a luminii. adăposturile se umpleau de neastîmpăr. Apoi. Băieţii mai mici erau cunoscuţi acum sub numele generic de "puştii". enervante prin mişcarea lor imposibilă. cu un aer savant. mirajele se împuţinau. La amiază. iar viaţa era atît de plină.galbene şi roşii pînă în vîrf. denunţă fenomenul ca fiind un "miraj". avea loc treptat. Era un alt moment de răcoare relativă. de la statura lui Ralph în jos. Parfumul lor se răspîndi în aer şi se înstăpîni pe insulă. după trecerea lui. ca şi Jack. o dată cu asfinţitul. Simon se opri. sticlind în lumina ce picura de pe primele stele. ameninţat însă de venirea întunericului. desfăcu frunzele şi se uită. agăţaţi de porţiunile mai ridicate. bîzîitul albinelor. trecură pe deasupra bobocilor verzi ca nişte luminări. alergau ca picăturile de ploaie pe sîrmă. încît le pată de transpiraţie. pentru a se încredinţa că era complet singur. prinzînd reflexe de perlă şi opal. care dansau unul în jurul altuia în aerul fierbinte. ca un ochi mînios. Ajuns înăuntru. se mişcă aproape pe furiş. Suliţele piezişe ale soarelui de culoarea mierii se micşorară. pînă şi ţipătul pescăruşilor ce se întorceau la cuiburile lor dintre stîncile pătrate. strigătele păsărilor strălucitoare şi fantastice. Piggy. Marea sclipitoare se umfla. tot timpul zilei. despicîndu-se în suprafeţe plane. iar orizontul se uniformiza. Nimic nu se mişca. iar arşiţa şi agitaţia se domoliră. fiind prin urmare dată uitării. sub stelele îndepărtate. reciful de coral şi cîţiva palmieri piperniciţi. pînă crezuseră că se ţicnise şi se distraseră reţinut pe seama lui. Bezna potopi totul. iluziile se destrămau pe cer şi soarele îi aţintea feroce. alunecară pe vîrful tufişurilor. pe recife. descrescuseră. Acceptară plăcerile dimineţii. O clipă. cînd torentele de lumină cădeau mai aproape de verticală. inundînd drumurile dintre pomi. devenind albastru şi dens. cu . cîntînd şi plîngînd. Apoi se aplecă şi pătrunse în centrul covorului. Spre amiază. Se ghemui. la cărările ascunse în urmă şi aruncă repede o privire împrejur. culorile rigide ale dimineţii se îndulceau. Lianele şi tufişurile erau atît de aproape. acolo unde nu exista uscat. se înălţau spre cer. Puştiul pe nume Percival se furişase de la început într-un adăpost şi rămăsese acolo două zile. adaptarea completă la acest nou ritm. iar bezna se adună pe sub pomi. Lumina soarelui se ridicase definitiv din spaţiul deschis şi se retrăsese de pe cer. Se uită peste umăr. se obisnuiră cu aceste mistere şi le ignorară. scotea un sunet mai puţin perceptibil decît pulsaţia sîngelui. muriră şi culorile stridente. spre sfîrşitul după-amiezei. fugind la umbră şi stînd acolo culcaţi. aşa cum ignorau stelele miraculoase şi pîlpîitoare. Sepalele lor verzi se desfăcură puţin şi vîrfurile albe ale florilor se înălţară gingaş în întîmpinarea aerului curat. în timp ce copiii îl urmăreau din ochi. Seara înainta repede. Descreşterea în înălţime.

şi care îi preocupau în mod special. rareori le păsa de cei mari şi duceau o viaţă a lor. apoi reîncepu să-l împroaşte cu nisip şi în curînd Percival izbucni iar în plîns. Fluxul uriaş al Pacificului înainta. Aici se jucau puştii. Percival încetă cu scîncitul şi îşi văzu mai departe de joacă. care dispăruse încă din seara marelui foc. orice fel de rămăşiţe ale vieţii terestre de pe insulă. încercînd să controleze mişcările gunoierilor. iar la fiecare cîteva secunde apa relativ liniştită a lagunei se umfla şi pătrundea treptat pe mal. se bronzaseră puternic şi erau extrem de murdari. ros şi albit de valuri. iar Maurice se grăbi să treacă mai departe. poate insecte. fiindcă ceilalţi doi copii erau Percival şi Johnny. Ascultau chemările cochiliei. fiindcă lacrimile îi spălaseră nisipul din ochi. căutînd încurajare. care. Percival avea părul cenuşiu şi nu-i fusese foarte simpatic nici măcar mamei lui. Altfel însă. Aceste castele. Poate că apăruse hrană acolo unde la ultima lor incursiune nu existase. îngenuncheaţi în nisip. Fuseseră înlocuiţi la corvoada de la foc şi coborîseră să se scalde. simţi totuşi căinţa în urma unui gest urît. stăteau cuminţi. Cu organele lor delicate. îngropînd florile şi risipind pietrele alese. Era rudă îndepărtată cu celălalt băiat. cel cu pata de culoarea dudei pe faţă. Johnny îl urmări cu ochii albaştri de porţelan. dărîmîndu-le cu piciorul. ţinînduse pe sub palmieri şi apucînd-o ca din întîmplare în aceeaşi direcţie. Mîncau mai toată ziua. foarte distinctă. rămaseră neatinse. deşi nu exista nici un părinte ca să-i tragă cîteva la fund. dar claia de păr negru. În acea după-amiază. întîmplător. Murmură ceva în legătură cu scăldatul şi o rupse la fugă. fiind prea tînăr ca să evite soarele. creaturile transparente curăţau plaja. Johnny era bine făcut. semnele făcute de ei. Roger rămase cu ochii la puşti. mai ales fiindcă în ea sufla Ralph. Maurice îl urmări rîzînd. pe care fluxul le umplu. îşi găseau timp pentru jocuri stupide şi banale printre dunele de nisip alb de la ţărmul mării strălucitoare. Acum. cuprinzînd pe Simon. într-o oarecare măsură. aşa că nu protestară. dacă i s-ar fi spus că băiatul plecase acasă cu un avion. Henry depăşi palmierii şi umbra. Se obişnuiseră cu durerile de stomac şi cu un fel de diaree cronică. Prin minte îi trecu o scuză. fiind destul de mare. Nu era cu mult mai bronzat decît atunci cînd sărise din avion. părea să meargă de minune cu faţa lui mohorîtă. în afară de hrană şi de somn. care nu căpătau sens decît dacă le priveai de la nivelul plajei. dacă erau sau nu coapte sau bune. iar Roger îl urmă. iar adeseori jucau cîte trei împreună acelaşi joc. făcînd ca atitudinea lui iniţială de izolare să devină de-a dreptul respingătoare. fără să strîmbe din nas. Scormoni în apă cu un băţ găsit întîmplător. în comun şi plină de emoţii. poate nu prea fericiţi.toate că exista o categorie confuză. Maurice fusese pedepsit deoarece aruncase cu nisip în ochii unui băiat mai mic. cei mai mici băieţi de pe insulă. Roger şi Maurice ieşiră din pădure. blond şi belicos din naştere. Ca o puzderie de dinţi mititei ai unui ferăstrău. şine de cale ferată. cercetau noul tărîm. asemenea unor gunoieri. fiindcă îi intrase nisip în ochi. şi. dar în acelaşi timp intensă. Pe Henry spectacolul îl fascină. Robert şi Maurice. Mai înainte. culegînd fructe de unde reuşeau să ajungă. Puştii neîndoielnici. Coborî pe plajă şi îşi găsi de lucru pe ţărm. Ridicaseră castele de nisip la stăvilarul rîuleţului. lăsată pe ceafă şi pe frunte. În acel ultim ostrov al mării trăiau creaturi minuscule şi transparente. Doar Percival începu să scîncească. în jurul castelelor se afla o mulţime de semne. şi încercă să le . fiindcă jocul îl interesa: cei trei copii. nu era însă destul de mare ca să priceapă şi. duceau o viaţă a lor. venite în explorare o dată cu apa pe nisipul fierbinte şi uscat. Tot trei se jucau şi acum ― Henry fiind cel mai înalt. Sapă în nisip canale mici. înalte cam de treizeci de centimetri. nimănui nu-i era greu să-i recunoască pe cei mari la un capăt şi pe cei mici la celălalt. Henry obosi cu joaca şi o luă agale spre plajă. cărări. reprezenta o legătură cu universul adult al autorităţii. Acum devenise ascultător. fiindcă le făcea plăcere distracţia de a se aduna. mărind dezastrul. erau împodobite cu scoici. Plîngeau după mămicile lor mult mai puţin decît te-ai fi putut aştepta. Sufereau spaime nemărturisite în beznă şi se ghemuiau unul întraltul. cei de vreo şase ani. ziduri. dar cel puţin adînc preocupaţi de distracţiile lor. Henry deveni un fel de conducător. Cei trei puşti se opriră din joc şi îşi ridicară privirile. flori ofilite şi pietre interesante. excremente de păsări. ar fi acceptat afirmaţia fără să crîcnească sau să se îndoiască. Roger îi conduse direct prin castele. acasă.

Piatra. o şuviţă îi căzu pe frunte şi în ochi. Braţul lui Roger era dirijat de o civilizaţie ruinată. Cînd Roger deschise ochii şi îl văzu. Totuşi. în cealaltă argilă roşie. Vorbi cu ele. Voi doi veniţi cu mine. sprijinit de el. ― De-aş avea nişte argilă verde! Întoarse spre Roger o faţă ascunsă pe jumătate şi răspunse privirii lui uimite. Jack se feri de soare. La douăzeci de metri deasupra lui Roger. stăvilit de nisip şi plin de nuferi albi şi de trestii ca nişte ace. asupra centrului cercurilor concentrice. Stătea lîngă ele.. Se aplecă. Roger adună o mînă de pietre şi începu să le arunce. iar frunzele lor se mişcară şi tremurară. Părăsi creaturile transparente şi tăcute şi se concentră.. ― Ca să vînez. milioane de valuri împrăştiaseră pietrele aflate odinioară pe nisipul altor plaje. lăsîndu-i iluzia unei mari îndemînări. ricoşă la cinci metri în dreapta lui Henry şi căzu în apă. la vedere. Roger îl înţelese şi îl aprobă grav. unde nu îndrăznea să arunce. Roger aşteptă şi el. căutîndu-şi prietenul care îl necăjea. Roger vedea în spatele lui Henry platforma şi sclipirea jerbelor de apă pe cînd Ralph. cu buşituri înfundate.. Jack nu observă însă nimic. Jack le făcu semn să-l lase în pace. încercînd să explice. Simon. Roger se aplecă. îngenunche lîngă bazin şi deschise cele două frunze mari pe care le ducea în mînă. se aplecă. însă Roger se ascunsese din nou în dosul trunchiului de palmier. Invizibile şi puternice. La capătul rîului se afla un bazin mic de tot. iar soarele după-amiezei îşi goli în el tolba de săgeţi invizibile. care nu ştia nimic despre el. Era neastîmpărat. ci se uită de la nucile de cocos la Henry şi înapoi.. Cred însă că mă văd. ridică o piatră. Aici aşteptau Sam. nerăbdător. a poliţiei şi a legii. ţinti şi o aruncă în Henry ― dar greşi ţinta. dar veşnic prea tîrziu ca să le vadă în aer. fredona încet şi azvîrlea cu nisip într-un Percival imaginar. O briză neaşteptată scutură marginile palmierilor. ca un cîine de vînătoare. a şcolii. Căzură în jurul lui. iar Johnny rămăsese stăpînul singur şi triumfător al castelelor. Jack îi explică lui Roger. Un lucru roz pe sub pomi.. Roger nu se gîndi să fugă. Plescăiturile din apă îl surprinseră pe Henry. Se uită de-a lungul plajei. în jurul lui Henry rămînea un spaţiu cu un diametru de vreo şase metri. rămăşiţă a unor vremuri absurde. urmele paşilor săi deveniră golfuleţe în care creaturile erau ţinute prizoniere.. Operaţiunea îl captivă. La început se ascunse pe după trunchiul unui palmier uriaş. vopsea de camuflaj. producîndu-i o bucurie imensă. aşa că Roger se îndreptă spre el. pe pielea brunetă se strecură o umbră întunecată. În jurul copilului ghemuit se afla protecţia părinţilor.ca fluturii de noapte pe pomi. fără să-l lovească. zări una şi rîse. . ― Porcii nu mă miros. ― Gura! Frecă bucata de cărbune între petele roşii şi albe de pe faţă. le dădu ordine. ― Nu. un mănunchi de nuci de cocos ― bucăţi fibroase. Se schimonosi. dar Henry se concentrase atît de mult asupra creaturilor transparente. într-o anumită problemă. mari ca nişte mingi de rugby ― se desprinseră de pe crăci. ― Roger! Jack stătea cam la zece metri depărtare sub un pom. Acoperite de reflux. Pe sub palmieri se întindea o plajă înaltă. Ca lucrurile alea care vor să arate altfel. legile necruţătoare ale vieţii de mai înainte domneau şi aici. Lîngă ei găsiră o bucată de mangal rămasă de la foc. Ştii. dar îi auzi slab. căci simţea că exercita control asupra unor alte vieţuitoare. iar Henry se întorcea ascultător. Henry pierdu interesul asupra pietrelor şi plecă. Ascultă cu atenţie. Eric şi Bill. Ca la război. Se ghemui pe ţărm. Gemenii se apropiară de Jack şi începură să protesteze timid. Se uită la reflexia lui în apă şi îi displăcu.populeze cu acele creaturi. le îmboldi. în timp ce lucra. ridică o mînă de apă călduţă şi îşi spălă murdăria de pe faţă. Percival plecase plîngînd. Se mînji cu argilă. ― . Piggy şi Maurice săreau în bazin. îi făcea semn cu mîna să vină. în sfîrşit. Într-una era argilă albă. pietrele cădeau într-o parte şi într-alta. suflînd repede şi clipind des. încît în cele din urmă se ridică în picioare.

― Dar murdar mai eşti! Jack voia să-şi aranjeze altfel faţa. eliberat de ruşine şi de timiditate. zise el. ― Şi un aeroplan. flutură mîna de mai multe ori. trupul gras i se bronzase şi. tăcu şi se strecură în desişuri. Ralph se întoarse şi zîmbi involuntar. Faţa cu culori roşii. şi masca părea un lucru de sine stătător. el se simţea cel mai bine în apă. a ochelarilor şi a unei oarecare lipse de înclinare pentru munca manuală. Cînd Maurice apăru la suprafaţă. în timp ce Maurice se antrena la sărituri. aşa că nu era nimic interesant de văzut pînă la reflux. Efortul de a explica procesul matematic necesar se dovedi prea mare. ţinînd în mîini coaja plină cu apă. Simon făcea pluta. dar răsuflarea tulbură luciul apei. Atunci am şti cît e ceasul. ridicînd diverse lucruri la întîmplare şi aruncîndu-le apoi. cît mai ales a grăsimii. Printre copiii mari se stabilise tacit consemnul că Piggy era un intrus. bătînd apa cu picioarele. Ca să fim salvaţi. astăzi însă.. indiferent la ce se uita. chiar în clipa cînd Maurice executa o săritură nu prea reuşită. Se uită uimit. Una goală. aveai întotdeauna o mică plăcere să-ţi baţi joc de el. O pată rotundă de soare îi căzu pe faţă şi în adîncurile apei se răspîndi o strălucire. Îşi vopsi cu alb un obraz şi o orbită. o apucă pe plajă şi se aşeză la umbra palmierilor. a astamei. Să înfigem un băţ în nisip şi pe urmă.. nu atît la sine. Am putea să facem un cadran solar cu fiecare.. Dintre toţi băieţii. ca pe un semn de prietenie. Fluxul acoperise bălţile dintre stînci care îl fascinaseră. ― Haideţi! Am să mă furişez şi-am să-l înjunghii. trupul lui musculos susţinea o mască menită să le atragă privirile şi să-i înspăimînte. cît la un străin impunător.. îi strigă: ― Ai sărit pe burtă! Ai sărit pe burtă! Maurice îi zîmbi şi Ralph se lăsă uşor în bazin. albe şi negre se clătină prin aer şi ţopăi spre Bill. dar părul lui Piggy îi atîrna în şuviţe rare. iar rîsul lui răsună ca un lătrat însetat de sînge. În schimb. ― Mare scofală! ― Ai zis că vrei să facem ceva. îşi dădu peste cap părul blond. chiar dacă n-o făceai înadins. în spatele căruia se ascundea Jack. Îngenunche.. ― Ceilalţi fac un şir. deodată. apoi. înţelegînd că o parte din cuvintele lui îl făcuseră pe Ralph să zîmbească. Roger zîmbi fără să vrea. Se uită în bazin ca într-o oglindă. Piggy clătină din cap.. acest strat protector urmînd totuşi să dispară repede. Hai! ― Dar. Am putea să facem un cadran solar. şi un motor cu aburi. Deodată îl zări pe Ralph pe sub palmieri şi se duse să se aşeze alături. Piggy îi văzu zîmbetul şi îl interpretă greşit. Piggy te scotea din sărite. nu numai din cauza accentului. ― Sam şi Eric.. care nu conta. Acum. Ralph ieşi din bazin. ca stratul moale de catifea de pe coarnele cerbilor tineri. agasat de faptul că se pomenise de salvare ― inutila şi caraghioasa lor salvare ― nici adîncurile verzi ale apei şi . Avem însă un băţ.. apoi se mînji cu roşu pe cealaltă jumătate a feţei şi trase cu bucata de cărbune o dîră neagră de la urechea dreaptă la falca stingă. lentilele ochelarilor sclipeau. zise Ralph acru. ― . Restul aveau adevărate clăi. şi navem metal. Ralph se bucură că se ivise prilejul să schimbe discuţia. Acesta rîse. noi. Porni ţopăind spre Bill. astma asta-mă şi ideile lui practice te enervau. ca şi cum chelia ar fi fost condiţia lui firească. Piggy se plimba îngîndurat. ― M-am gîndit la un ceas. grăsimea lui. ― Ia mai taci! Sări în picioare şi fugi spre bazin.. Piggy avea nişte pantaloni scurţi ferfeniţiţi. ― Avem o groază de beţe. Începu să danseze.. Masca îi forţă să-l urmeze. se bucură şi încercă să cîştige teren. şi un aparat de televiziune. Aduceţi-mi o nucă de cocos. Jack se repezi la gemeni. ― Trebuie să ai multe materiale din metal pentru astfel de obiecte. lipit de sprîncene. sări în picioare şi rîse emoţionat.Sprîncenele de culoarea nisipului şi pistruii apărură la loc. Lîngă bazin. Era singurul băiat de pe insulă al cărui păr părea că nu creşte. Vărsă apa.

Piggy de-abia se vedea. Piggy îşi frecă ochelarii de chiloţi şi clipi spre mare. gata să plonjeze. care încercă să iasă din bazin. se repezi spre pădure. Maurice veni în fugă şi se holbă la mare. ― Nu văd prea bine. dar. Maurice. apoi se întoarse. ― Spune-mi. Atît Simon. fumul se mişca uşor la orizont. dar la noi se înalţă vreun fum? Ralph se mişcă nerăbdător. Fumul ― un ghem mic şi strîns la orizont ― se desfăcea încet în fuioare. în loc să rămînă şi să se joace. unde-o vezi? Ralph nu răspunse. ― Ochelarii lui Piggy! strigă Ralph. apoi Maurice. Mirajele se destrămaseră. zise Piggy.. Ralph! Începu şi el să fugă. Se aplecă înainte..nici soarele auriu şi zdrobit nu-l mai consolau. Simon fugi după el. În clipa următoare. o zbughi spre platformă şi o coti spre iarba de sub palmieri. se sculă şi se apropie de el. Cînd Ralph ajunse la capătul brazdei. Faţa lui îşi recăpătase culoarea. Simon se strecură pe brînci afară din apă. Maurice se afla la doar cîţiva paşi în urmă. Piggy îşi făcu ochii mici. luă o gură de apă. peste nisipul alb şi fierbinte şi pe sub palmieri. Ralph se opri în locul unde începea ascensiunea abruptă a muntelui. te rog! Se vede vreun semnal? Simon întinse timid mîna ca să-l atingă pe Ralph. dar Ralph se întoarse pe burtă şi se prefăcu că nu-l vede. În spatele celor patru băieţi. Rămas în picioare nemişcat. unde-i vaporul? Simon. sări în picioare şi strigă: ― Fum! Fum! Simon. Ralph era palid şi vorbea singur. Piggy strigă: ― Ralph! Te rog. Piggy. se împiedică de chiloţii aruncaţi de Maurice. se întoarse pe călcîie. ― Fumul de pe munte. Dintre toţi. pe plajă. îşi trase sufletul ca să înjure. se vede vreun semnal? Ralph urmări fumul ce se destrăma la orizont. Ralph se răsuci pe nisip. cît şi Piggy se uitau în sus pe munte. care ar fi putut fi un coş de vapor. doar Ralph stătea liniştit. ― Ralph. pantalonii lui Maurice se rupseră cu un suspin şi-i abandonă ca pe o epavă. apoi în susul muntelui. pîndind încă vaporul. urcînd din greu de pe plajă. veşnic neîndemînatic. zise Piggy cu neîncredere. ― Nu mi se pare c-ar fi ceva. unde se întinse mlădios şi ud ca o focă. îşi chinui cu disperare trupul gol printre lianele înţepătoare şi se umplu de şuviţe de sînge. ca şi cum ar fi fost rănit: ― Ralph! Ralph! La vibraţia din glasul lui. care stătea alături. înotă cu mişcări regulate pe sub trupul lui Simon şi ieşi la celălalt capăt al bazinului. Henry şi Johnny aruncau cu nisip în Percival. Se întoarse şi scrută muntele. se uită de la Ralph la orizont. îşi încleştase mîinile pe frunte pentru ca părul blond să nu-i cadă pe ochi. Ralph îşi ţinea părul peste cap cu o mînă. iar el şi îşi plimbă posac privirea de-a lungul orizontului întins şi albastru.. ― Au să vadă fumul nostru. iar sarea începu să-i înălbească trupul. ― Ralph. cînd vaporul avea să dispară între timp? Însemna să se caţere şi să . Sub fum apăru o pată minusculă. care plîngea din nou în tăcere. ― Nu văd nici urmă de fum. gata pentru orice eventualitate. iar pe cealaltă o încleştase.. înainte de-a ajunge pe terasă. acesta însă o rupse la fugă. dădu buzna prin apa mică de la capătul bazinului. Încetă să strige şi se clătină. Nu văd nici urmă de fum. Ralph. dar Simon strigă. Ralph continua să urmărească vaporul cu ochi lacomi. Piggy se uita acum în direcţia bună. Acolo începu să-şi tragă chiloţii în zdrenţe. Ralph se uită la orizont. Simon stătea alături tăcut. toţi trei ignorau cu desăvîrşire agitaţia celor mai mari. Se luptă o clipă cu desişurile care începuseră să acopere brazda. Merita s-aduci ochelarii lui Piggy. zise Piggy neliniştit. Dacă s-a stins focul o s-avem nevoie de ei. Maurice îşi vîrî amîndouă picioarele printr-un crac al chiloţilor. apoi se uită în sus pe munte.

ţopăi cîţiva paşi. paznicii dispăruseră. ― Uite! Am omorît un porc. şi spectacolul îl înspăimîntă. În schimb. Jack recunoscu. apoi îşi aminti de demnitatea lui şi rămase liniştit şi zîmbitor. ― Întoarce-te! Întoarce-te! Apărură Simon şi Maurice.. ― Înjunghie porcul! Taie-i gîtul! Să lase sînge! În timp ce cuvintele începeau să se distingă. Observă că avea sînge pe mîini. Dumnezeule! O. aştepta să se apropie procesiunea. Ralph. nu mai scotea fum. Orizontul se întindea din nou. Cu chipul mînjit de argilă. ne-am furişat peste el. de parcă ar fi vorbit tare în biserică. Ralph se întoarse spre mare. în timp ce vaporul dispărea la orizont. ― Ne-am strecurat. Cîţiva dintre băieţi purtau şepci negre. înţeleseseră ceea ce ştiuseră încă de jos de pe plajă cînd li se arătase fumul bine cunoscut al salvării. Gemenii stăteau locului. de parcă ar fi căutat ceva pe jos. ridicînd suliţa.. luptîndu-se cu tufişurile.... procesiunea ajunse la porţiunea cea mai abruptă a muntelui...eu am căzut peste el. dar tresărind.. Îşi concentră privirea şi. Ar fi trebuit să vii cu noi. Focul se stinsese de tot. Ralph îşi încleştă pumnii şi roşi violent.. cu chipul Îndreptat tot timpul spre mare.. O grămadă de combustibil se găsea acolo la îndemînă. ― Întoarce-te! Întoarce-te! Fugi încoace şi încolo de-a lungul recifului. iar porcul se clătina între ei. Simon se întoarse.. în timp ce gemenii se opinteau pe solul accidentat.. peste căldarea din munte plină de lemne înnegrite şi cenuşă. ― Au lăsat să se stingă blestematul ăsta de foc! Se uită în jos. În cele din urmă. Ralph căută în minte cea mai îngrozitoare înjurătură pe care o cunoştea. în vreme ce şuviţa de fum a vaporului se îndepărta. Psalmodierea se distingea. îşi ţinu răsuflarea şi se schimonosi.. Ne-am distrat nemaipomenit. dar era prea încîntat ca să se necăjească. cu părul roşcat şi. Văzură imediat. Ridicau beţele simultan cînd dădeau de un petic de pămînt mai uşor de străbătut. apoi melopeea se stinse. ― I-am tăiat grumazul. departe.găsească focul stins. iar în rest erau aproape goi. Ralph strigă: ― O. ştergîndu-şi apa de pe obraji. printre stîncile roz sfărîmate de lîngă malul mării apăru o procesiune. lăsînd să cadă picături negre pe stîncă. cu răsuflarea tăiată şi scîncind ca un puşti. Gemenii au fost trîntiţi.. Un porc curăţat de măruntaie se clătina greoi pe par. Jack avea prea multe lucruri să-i spună urgent lui Ralph.. uşor enervat. cuvintele melopeei ajunseră prin aer pînă la ei. se aşeză pe marginea recifului roz şi ţipă la vapor. ― L-am încercuit. Ralph o porni orbeşte mai înainte. Ralph o rupse la fugă din greu printre stînci. ca un sălbatic. în fruntea procesiunii. îl salută entuziasmat pe Ralph. golit de orice. apoi le şterse pe chiloţi şi rîse. Ralph îl identifică de la distanţă pe Jack ― înalt. ― O să-l aprindem din nou. ― Am lovit porcul. ― . zise Jack mîndru. impersonal.. la fel cum se uitase de la Ralph la orizont. Simon se uită de la Ralph la Jack. Focul se stinsese. dar atunci nu le mai rămînea decît să-l urmărească pe Piggy cum suie costişa. la partea ostilă a muntelui. li se adresă: ― Uite-i! Jos. Piggy se smiorcăi. Cei doi păreau să se contopească în acelaşi zîmbet larg şi extatic. ducînd pe umeri un par lung. Capul porcului atîrna cu gîtul despicat. inevitabil. în culmea disperării şi ros de nehotărîre. Pot să iau . Dintre vînători izbucniră voci. iar vocea i se înălţă demenţial. Ralph nu mai spunea nimic. ― Porcul a guiţat. iar Simon sîsîi la el să tacă. Ralph îi privi fără să clipească.. căută ceva cu care să şi le cureţe. Se ivi şi Piggy. în afară de dîra uşoară de fum. se strîmbă de greaţă. cu toată amărăciunea din voce.. Dumnezeule! Simon. Psalmodiau ceva în legătură cu o boccea purtată cu mare grijă de gemenii rătăcitori.. Jack ajunse primul în vîrf şi. era mort. l-am încercuit.. această scăpare. deşi la acea distanţă cuvintele erau încă de neînţeles. în spatele lui Jack mergeau gemenii. ― Aţi lăsat să se stingă focul! zise Ralph.

. Reproşul lui Piggy. Se îndepărtă şi tăcu o clipă. să-i ia părtaşi la cele întîmplate. La aceste cuvinte. amintirile senzaţiei cînd încercuiseră porcul ce se zbătea. zise Jack.. Tristul adevăr pătrundea în fiecare. ― A trecut un vapor. O să-l aprindem iar. Am avut nevoie de toţi vînătorii. reducîndu-i la tăcere. Jack se feri din faţa lor. aşa cum ar fi înghiţit o băutură plăcută.. Roşi. ţinînd cuţitul plin de sînge. ― A trebuit să-i iau cu mine la vînătoare. Piggy căzu şi gemu. Piggy strigă îngrozit: ― Ochelarii! . îl împinseră pe Jack la acte violente. zise el.briceagul tău. ― Ar fi putut să ne vadă. în cealaltă. Ralph se întoarse.. Se uită la gemeni. Ralph.. Unul dintre vînătorii mai mici începu să se vaiete. a tacticii. ― Au curs rîuri de sînge. Făcu un pas. ― Ar fi trebuit să vezi sîngele! Vînătorii erau mai tăcuţi acum. Ralph vorbi din nou. înfruntîndu-l. ― Treaba era prea grea. conştient că făcuse o greşeală. senzaţia că fuseseră mai dibaci decît o altă fiinţă. Dar ţia venit chef să vînezi. Nu sînteţi în stare nici măcar să ridicaţi nişte colibe... căci n-am fi fost destui ca să încercuim porcul. Încercă. Jack îşi trecu cuţitul în mîna stîngă şi se mînji cu sînge pe frunte cînd îşi trase în jos părul care i se lipise de ţeastă. a bucuriilor sălbatice. într-o izbucnire de mînie. vocea îi trăda ura. Simţindu-se umilit. reîncepu Piggy. şi trebuia să faceţi ce v-am spus. iar apoi sesiză tăcerea sumbră a celor patru. a îndemînării.. ca şi smiorcăiturile de aprobare din partea unora dintre vînători. care se întoarse. într-o parte se afla lumea strălucitoare a vînătorii. Arătă cu braţul spre orizontul pustiu. dar la aceste cuvinte zumzetul se iscă iar. Vorbi violent şi sălbatic. nu? Fatty! Ralph păşi şi el înainte. Avea o mulţime de amintiri. Observă că Ralph era gol şi zgîriat pe trup. Îşi desfăcu larg braţele.. care. Jack se ridică în picioare.. strident: ― Tu şi animalele tale ucise. lumea nostalgiei.. Gemenii continuară să zîmbească.. rîzînd şi cutremurîndu-se. răguşit. Cei doi băieţi se înfruntară. ― N-aveai decît să-i iei cînd se termina construcţia adăposturilor. Puse o mînă pe porc şi îşi trase din el cuţitul. iar Jack îl plesni pe Piggy în cap. Aţi zis c-o să aveţi grijă să iasă mereu fum. Cuvintele lui se dovediră prea amare pentru Piggy. ― Focul nu s-a stins decît de o oră sau două. ― A trecut un vapor! Confruntat brusc cu toate implicaţiile ameninţătoare ale situaţiei. iar vocea îi tremură. Jack roşi puternic. capabil în cele din urmă să lovească pe cineva. Ralph îşi dădu părul peste cap.. ― Asta ai vrut. Numai gura e de voi. uită de timiditate. Pe-acolo. apoi din nou la Ralph. Apoi glasul îi răsună din nou. ― A trecut un vapor. Jack se aplecă peste el. disperat de ocazia pierdută. mărinimos în bucuria lui. pe urmă plecaţi la vînătoare şi lăsaţi focul să se stingă.. iar apoi. Ochelarii lui Piggy zburară şi zdrăngăniră pe stînci. ar fi trebuit să vezi! ― O să mergem la vînătoare în fiecare zi. Jack Merridew! Tu şi vînătoarea ta! Am fi putut să plecăm acasă. Ai spus c-ai să ţii focul aprins şi l-ai lăsat să se stingă! Păşi spre Jack. ― N-ar fi trebuit să lăsaţi focul să se stingă. ― Aţi lăsat să se stingă focul! Repetarea îl nelinişti pe Jack. ― Aveam nevoie de carne. în timp ce ciopîrţea şi smulgea halci din porc.. Am fi putut să ne întoarcem acasă. că îi impuseseră voinţa lor şi că îi luaseră viaţa. a bunului simţ ultragiat. ― Sînt şeful. începu să strige tare.. Ralph coborî braţul cu pumnul încleştat. Ralph îl îmbrînci pe Piggy. ca să fac o crestătură pe mîner? Băieţii trăncăneau şi ţopăiau. în ochii lui albaştri luci o luminiţă ameninţătoare. îi trase un pumn lui Piggy în stomac.

― . Piggy înşfacă ochelarii şi şi-i puse pe nas. în ochii lui Jack se ivi o lumină opacă.. în afara purtării condamnabile a lui Jack. Acum nu mai am decît un ochi. roşie şi galbenă.. tensiunea scăzu puţin. ura. Îşi îndreptă trupul. nu îndrăznea să-i ceară să se mişte. Pe vîrful muntelui. vaporul plecase. murmură el. Jack se simţi încurajat. Împotriva acestei arme. chiar şi aşa. Ralph simţi că buzele îi tresar. încît vînătorii începură să rîdă. Continuă să se caţere şi rîsul deveni isteric. dobitocule! Piggy şi întreaga parodie erau atît de comici. Erau un cerc de băieţi în jurul unui foc de tabără. şi de această şmecherie verbală. care ajunse primul. Aşteaptă numai. care se plasase într-o poziţie inferioară. Nu-şi dădeau seama? În locul cuvintelor politicoase. Ultimele cuvinte ale lui Ralph răsunară ca un murmur neplăcut. duşmănia se risipi... Ralph tăcea. în timp ce Ralph îngenunchea şi aţintea lentila lucioasă. ― . încercară să-l ţină într-un proţap. cînta. ― Îmi pare rău. izbucni mînia: ― A fost o şmecherie urîtă. ― Am să ţi-i aduc înapoi. chiar dacă s-ar fi gîndit zile întregi. îi găsi. ― A fost o glumă proastă. care tăcea. dobîndise un fel de superioritate asupra lui Ralph. Nimeni.. îi făcea observaţii lui Ralph. gîtlejul lui Ralph refuză să-l articuleze. ― S-a spart o lentilă. Dădea ordine. Voia să refuze. jarul îi pîrli aproape pe toţi o dată cu carnea de porc.Porni în patru labe să-i caute pe stînci. şi totuşi. la Ralph. Cîţiva băieţi o rupseră la fugă pe costişă ca să mai aducă lemne de foc.. se produse o nouă criză. dar Simon. în cele din urmă. Şi totuşi. bătînd din aripi ameninţătoare. nici chiar Jack. Ralph îşi afirma rolul de conducător şi. Te asigur. care o rupse la fugă. înfipseră halci de carne în crăci şi le ţinură la foc.îmi cer iertare. Focul se stinsese. în clipa cînd focul se aprinse. spre surprinderea lui. apoi se stinse. dar lemnul arse mai înainte ca porcul să se rumenească. Astfel. n-ar fi reuşit să găsească o cale mai bună. Jack era zgomotos şi activ.. Fără să vrea. ― Foarte bine. Cînd să aprindă focul. fluiera. vînătorii se foiră plini de admiraţie. În faţa acestei flori fantastic de atrăgătoare. îl înconjura pe Simon. într-un loc mai puţin potrivit.. Jack se opri din strîmbături şi rămase cu faţa la Ralph. Piggy rămase în spatele lui. Ralph tăcu. Cuvintele îi izbucniră ca un strigăt. Rămaseră tăcuţi pe vîrful muntelui. vreau să spun. îmi. erau de părere că Jack procedase aşa cum se cuvine şi că. ― Foarte bine! Foarte bine! Se uită la Piggy. observaţii ce nu necesitau răspuns şi nu puteau deci să-i aducă o replică dispreţuitoare. Pînă să se ridice mormanul de crăci. Nici măcar el nu-şi dădu seama cum legătura care se rupsese între el şi Jack se reînnodă în cu totul altă parte. Jack făcu o mişcare spre Piggy.. aşa că pînă şi Piggy şi Ralph fură aproape cîştigaţi. Ralph ezită. iar în cele din urmă trebuiră să aprindă focul la trei metri mai încolo. În faţa acestei purtări cavalereşti. izolat într-o mare de culori fără sens.Acum am un singur ochi. atît de vagă şi de eficientă. se aflau pe poziţii complet diferite. Evident.. Jack îi maimuţări smiorcăitul şi fuga. Se simţea jignit. În privinţa focului. Ralph se duse la Piggy şi îi luă ochelarii.. la vînători. dar regimul alcătuit doar din fructe şi nuci .. Aşteptau un răspuns politicos şi potrivit. fără să ştie exact de ce. cu ochii la cenuşa din jurul picioarelor. Jack n-avea cu ce să-l aprindă.. ― Tu să aştepţi. ― Vin şi eu. Aprindeţi focul! În faţa unei acţiuni utile. era furios că se lăsa influenţat de vînători. Piggy întinse mîinile şi îşi luă înapoi ochelarii. pînă cînd între ei se afla o stîncă mare. Se uită duşmănos la Jack. Jack era neputincios şi turba de mînie. cerînduşi generos iertare. ― Îmi trebuie ochelarii.. nemişcat. Las' că vezi tu. Atunci. deasupra focului. violetă. Îşi scoase capul pe deasupra ei şi îl privi fioros pe Jack cu o lentilă sclipitoare. în timp ce Jack ciopîrţea porcul.

tăcerea de pe vîrful muntelui se întinse pînă cînd trosnetele focului şi sfîrîitul moale al cărnii prăjite se auziră limpede.de cocos. Se întoarse şi coborî muntele. uşuraţi sufleteşte şi plini de entuziasm. Acum. Maurice rupse. Ralph o apucă pe fîşia care semăna cu o cărare. ― Ne-am răspîndit. ― Am cochilia. Suliţele au căzut din el fiindcă n-aveau vîrfuri de fier. rămas în cenuşa focului de semnalizare.. Simon. solicitînd înţelegere. ― Convoc o adunare. şi-am ţinut-o într-una. rînjind identic. Jack îşi reveni. M-am furişat pe mîini şi pe genunchi. Obosiră şi cîntecul lor se stinse. ― Erau acolo. trebuia să reflecteze. iar Simon îşi coborî fruntea ruşinat.. guiţînd groaznic. plin de sînge.. ― Tu n-ai vînat! ― Nici Ralph n-a vînat. şi nici Simon. Apoi participară la joc şi ceilalţi.. iar eu. ezitînd şi el. ― Mi-am vopsit faţa. îl întrema prea puţin. în sfîrsit. Toţi băieţii vorbeau în acelaşi timp. Ralph. săriră şi fugiră unul după altul. Gemenii chicotiră. ― Mănîncă. m-am strecurat. V Fiara din apă Fluxul înainta. şi doar aici putea merge . Schimbă subiectul şi-l alese pe singurul care putea să unească majoritatea băieţilor.. ― Într-un crab e foarte puţină carne! Ralph se foi jenat. spuse: ― Mie nu-mi daţi? Jack intenţionase să-l lase în nesiguranţă. Jack se uită împrejur. Acum mîncaţi. iar între apă şi stîncile albe şi fărîmicioase de lîngă terasa cu palmieri se întindea doar o fîşie subţire de plajă solidă. toţi. Cînd am să suflu în cochilie. ca o afirmare a puterii.. ― Ia-o! Se răsuci pe călcîie. în mijlocul cercului de copii uimiţi. Acceptă o bucată de carne pe jumătate friptă şi o înfulecă. Gemenii. Atunci Jack sări în picioare. tăcerea. care o apucă iute. aşezat între gemeni şi Piggy. ― S-a întors. dar găsi doar respect. Piggy.. guiţînd ca nişte porci pe moarte şi strigînd: ― Dă-i una în cap! ― Arde-o la mir! Maurice făcu pe porcul şi fugi guiţînd în centru. Porcul a fugit... Du-te dracului! Se uită furios la Simon. tăie o halcă şi-o aruncă la picioarele lui Simon. aşa că cercul s-a strîns. Încet. Ridică puţin glasul.. Jos pe platformă... stîrni o înteţire a cruzimii. fără să vorbească. a pătruns în cercul nostru şi. Ralph vorbi.. Cer să aibă loc o întrunire. nesuportînd ca altcineva să-i spună povestea.. ― Unde-ai găsit porcul? Roger arătă spre partea ostilă a insulei. ― I-am tăiat gîtul. stătea cu carnea în mîini.. ― Prima lovitură i-a paralizat picioarele din spate. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Zdrobeşte-i capul! Ralph îi privi cu invidie şi ură. Se opriră treptat şi rămaseră cu ochii la el.. Piggy însă. ― Ţi-am dat carne! Accesul lui de furie înspăimîntătoare ascundea nenumărate şi inexprimabile complexe. Cîntau în timp ce ţopăiau. se şterse la gură şi împinse pe deasupra stîncilor porţia lui de carne spre Piggy.. l-am lovit. subliniind omisiunea. zise Piggy cu lacrimi în ochi. iar vînătorii îl înconjurară şi se prefăcură că-l lovesc.. Interveni repede. lîngă mare. chiar dacă o s-o ţinem pe întuneric. ― L-am încercuit... iar uneori din cîte un peşte sau un crab.

să fie înţelept. iar după apusul soarelui să se întindă cu zgomot printre frunzele uscate ca să se odihnească. Nenumărate adunări se întrerupseseră în hohote de rîs. Începu să meargă mai repede.. De obicei. fără să se uite pe unde calcă. susţinînd acoperişul scund de frunze. în faţă ― bezna insulei. în lături ― plaja. iar cînd Ralph se aşeză pe el. Se pierdu în labirintul lor. deşi copiii nu vedeau decît o siluetă întunecată. unde fiecare potecă era o improvizaţie. unul dintre ei ― cel mai îndepărtat ― groaznic de instabil. iar reflectatul era preţios. se delimitau şi mai puţin clar. Adunarea se ţinea într-un fel de triunghi grosolan. Ralph conchise că nu putea reflecta. La vîrf se îndesea din nou. Locul de adunare era înconjurat de trunchiuri cenuşii. Se cufundă din nou în gînduri.în voie. cînd ţii un felinar. iar o bună parte din viaţa trează ţi-o petreceai urmărindu-ţi picioarele. în spatele ei ― laguna. cînd un băiat se aplecase prea mult pe spate. neregulat şi strîmb. dar mai puţin larg şi confortabil decît al şefului. Şi totuşi. a cărui bază o reprezenta buşteanul. îi făcură loc cu toţii. avea urmări. alţi patru buşteni mai mici. fiind şef. fiindcă nimeni nu se aşeza acolo. În acea seară. Nu trebuia să facă nici o greşeală la această adunare. Altfel. conştienţi de aerul lui posomorît şi de greşeala cu focul. atîta doar că nu era şef. înţelese brusc plictiseala acestei vieţi. în timp ce înainta printre razele soarelui care ascundeau decorul splendid. La stînga. să evite gîndurile trecătoare şi fanteziste. înţelese cît de neplăcut era să-şi îndepărteze mereu de pe ochi părul încîlcit. îl copleşi uimirea. Aşezat pe locul şefului. interiorul acoperişului verde era luminat de o încîlceală de reflexe aurii. se trezi cu faţa la insulă.. soarele aluneca pieziş. Ralph se întoarse pe locul şefului. amintindu-şi de prima explorare entuziastă ca de un amănunt dintr-o copilărie încîntătoare. Ralph trebui din nou să-şi revizuiască valorile. trebuia să gîndească. un buştean lustruit fiindcă se aşezaseră pe el prea mulţi băieţi nerăbdători. ca tot ce făceau ei. Desprinse . revăzu atent fiecare punct al discursului. de soarele în asfinţit. Piggy ştia să gîndească. acum Ralph înţelese că nimănui nu-i venise în minte ― nici măcar lui. în timp ce păşea pe lîngă apă.. cu faţa la fîşia de uscat. zîmbi batjocoritor. Din nenorocire. Vor avea deci de înfruntat instabilitatea buşteanului. şi. Trebuia să reflecteze. Se opri. dar în centrul triunghiului creştea înaltă şi necălcată. îşi spuse Ralph. Se încruntă şi încercă din nou.. conştient deodată de importanţa ei. Piggy ştia să judece pas cu pas. fiindcă. căci lipsa cuvintelor care să le exprime le făcea vagi. foarte neobişnuită. Poate că una dintre furtunile legendare ale Pacificului îl adusese acolo. Deodată. proiectată pe laguna sclipitoare. În dreapta. ca atunci. Trunchiul zăcea paralel cu plaja. iar buşteanul alunecase şi răsturnase vreo şase copii pe iarbă. Dacă feţele arătau altfel cînd erau luminate de deasupra sau de dedesubt ― ce mai era o faţă? Ce sens avea totul? Ralph se foi nerăbdător. Soarele care îi venea în ochi îi reaminti de trecerea timpului. drepte sau aplecate. Celelalte două laturi ale triunghiului. Adunarea nu avea să fie o distracţie. De aceea totul părea deosebit. Plaja de lîngă bazin se umpluse de grupuri de copii care aşteptau să înceapă adunarea. Cuprins de scîrbă. Ralph devenise specialist în gîndire şi putea să recunoască acest proces la un altul. ci o treabă serioasă. cu scăfîrlia aia grasă. Ralph descoperi murdăria şi descompunerea. Piggy era deştept. fiindcă. O latură era alcătuită de buşteanul pe care şedea el ― un pom prăbuşit. Cu tot trupul lui caraghios. Îl cuprinse din nou o dispoziţie ciudată. Nu ţinuseră niciodată o întrunire la o oră atît de tîrzie. În faţa fiecărui trunchi iarba se tocise. mult prea voluminos pentru ca să fi crescut pe platformă.. Nu ca Piggy. îşi dădu iarăşi seama că marginile zdrenţuite ale chiloţilor îl rodeau şi-i lăsau o tăietură roză supărătoare pe pulpe. lui Jack sau lui Piggy ― să aducă un bolovan şi să-l vîre sub buştean. iar luminile cădeau de sus în jos pe chipurile lor. Venise vremea să se ţină adunarea şi. Vîntul îi lipi cămaşa cenuşie de piept şi îşi dădu seama ― în această nouă dispoziţie ― că faldurile ei se făcuseră ţepene ca de carton şi neplăcute la purtat. Apoi se întoarse cu chipul în soare şi o luă înapoi spre platformă. începu să grăbească pasul. stîrnit de paşii lui grăbiţi. care îi sufla în faţă.. ca şi de vîntul slab. iar umbrele se asterneau firesc. pierdea ocaziile şi trebuia neapărat să ia hotărîri. Acum însă.

Copiii beau din rîu. Hotărîsem să se aducă apă de la rîu şi să rămînă în cojile alea de nuci de cocos. obiectul dezbaterii trebuia expus limpede. Murmurul crescu din nou şi se stinse. la început. ― Dormiţi aproape toţi în adăposturi. Ceilalţi aşteptau semnalul şi se apropiară imediat. Maurice şi majoritatea vînătorilor se aşezară la dreapta lui Ralph. ― Nu înseamnă că am ceva împotrivă să beţi din rîu. reflectînd la situaţie. Locul se umplu repede. chicoti şi copiii se priviră între ei ― nu ca să glumim. De-asta-i aşa de şubred. Piggy se apropie tiptil de triunghi după protestul lui inutil Şi li se alătură celorlalţi. printre care şi puştii care nu aflaseră. ― Am spus că. Trebuie să ţinem o adunare. Ci ca să facem ordine. O adunare care să facă ordine. la soare. Ştiu ce ne trebuie. ― Apoi colibele. sau ― ridică cochilia într-un efort de a găsi cuvîntul convingător ― ca să fim deştepţi. Şi. Simon. Se linse pe buze. restul în stînga. Expunerea la aer îi decolorase culoarea gălbuie şi roz. Aşa a mers cîteva zile. însă ele nu se pun însă în aplicare. M-am plimbat singur. pe-al treilea doar eu şi Simon. Un murmur de aprobare. Dacă plouă iar. Căută în minte cuvinte simple. nu mai mîncaţi fructe. Se opri o clipă. Adăposturile. Nu. continuă Ralph. Se opri o clipă şi îşi dădu automat părul peste cap.. Cei conştienţi de faptul că un vapor trecuse pe lîngă insulă în timp ce focul se stinsese erau tăcuţi la gîndul mîniei lui Ralph. Luăm hotărîri. Tuturor vă place să vorbiţi şi să vă adunaţi. Piggy veni şi el şi rămase în afara triunghiului. pe cel de-al doilea doar patru dintre noi. Mai încolo. Jack. Nu pentru aşa ceva. Adunarea izbucni în hohote. aşezat pe trunchiul instabil. Ralph scutură din nou cochilia. Să nu rîdeţi. La noapte. în schimb. cînd mîncaţi fructe şi vă apucă nevoile. Se opri şi îşi drese glasul. Nimeni nu răspunse şi feţele întoarse spre Ralph se concentrară. Desigur că e preferabil să bem apă de acolo ― ştiţi de unde ― din lacul în care se varsă cascada ― decît dintr-o coajă de nucă de cocos veche. în primul rînd. Puştilor. Ralph simţi un fel de respect şi de afecţiune pentru ea. cine le-a ridicat pe toate trei? Primul adăpost lam făcut cu toţii. se poate prăbuşi. Chiar şi lîngă adăposturi şi pe platformă. făcînd-o aproape albă şi transparentă. Şi n-am spus-o prima oară. ― Am ţinut o groază de adunări. acoperite cu frunze proaspete. rostite cel puţin de două ori pînă să le priceapă bine toţi. o să doarmă toţi în adăposturi.. Gestul lui trăda că voia să asculte. Maurice sau Piggy ― aveau să folosească toată arta ca să răstălmăcească sensul întrunirii: acum însă. Piggy îl intenţionase ca pe un gest de dezaprobare. Ralph scutură cochilia. dacă v-apucă nevoile. erau impresionaţi de atmosfera solemnă. de la foc. Asta-i murdărie! . Am hotărît ca la stîncile alea din dosul bazinului de scăldat să facem o latrină. ca şi puştii să înţeleagă despre ce era vorba la adunare. Cojile sînt goale. voi ştiţi despre ce-i vorba. ― Unii îşi fac nevoile peste tot. Toţi făcuseră adăposturile. ― Şi mai e ceva. poate că participanţii şmecheri la dezbateri ― ca Jack. Cine a făcut adăposturile? Iarăşi se iscă hărmălaie. eu am cuvîntul. Dar am hotărît să se aducă apă. Puştilor. Cîţiva bombăniră şi schimbară priviri rapide. nu să vorbească. Trebuia să stai jos. ― Am întîrziat mult. cei de sus. Aşa că avem mare nevoie de adăposturi. să atragi toate privirile spre cochilie şi să laşi cuvintele să cadă ca nişte pietre rotunde şi grele printre grupuleţele ghemuite sau pe vine.cochilia din pom şi o cercetă. Nu ca să ne distrăm. Ne-am gîndit bine. ― Staţi niţel! Ia spuneţi. Fluxul curăţă locul. În după-amiaza asta nu mai sînt decît două coji pline. cu excepţia lui Sam şi Eric. Nu ca să rîdem şi să cădem de pe buştean ― grupul de puşti. ― E nevoie să ne întrunim. alţii. ― Uite cum stau lucrurile. Ştia că pentru o reuşită practică erau necesare declaraţiile fundamentale. Se îndreptă spre locul adunării şi duse cochilia la buze. chiar dacă o scosese singur din lagună.

Nu se va mai face foc decît sus pe munte. vînătorilor! N-aveţi decît să rîdeţi. acum mai e ceva de discutat împreună. Se opri. se schimonosi pe întuneric şi îşi ridică mîinile.. rostogolind stînci şi aprinzînd focuri mici ca să gătim. Folosiţi stîncile ca latrină. Aţi priceput? Piggy întinse mîna după cochilie. N-aduceţi focul de pe munte. strigară. Jack se opri din cioplit. Se liniştiră treptat şi. Începură să protesteze. Dacă nu vă puteţi abţine. amintindu-şi de fiară. Apoi. în cele din urmă. fiindcă eu sînt şeful. Jack se ridică. Despre asta n-aveţi decît să discutaţi. ― Faceţi într-adevăr murdărie. îi şopti ceva lui Robert. ― Apoi unii au început să se sperie. Dacă ajungem să luăm o hotărîre în această privinţă. ― Ia uitaţi-vă la noi! Sîntem o droaie! Şi totuşi. iar adunarea fremăta. n-aveţi decît să vă suiţi pe munte. iar Ralph le răspunse tot cu strigăte. nu reuşim să ţinem un foc aprins ca să scoată fum. Cîteva mîini se înălţară după cochilie în lumina soarelui de asfinţit. Şi eu mă sperii uneori. Se ridicară. strigă cineva. ― Voi. numai că-i o prostie. Nu pricepeţi? Nu pricepeţi că. ― Apoi. dacă nu ţinem focul aprins? Poate doar din noroc. Gogoriţe. Părul îi alunecă din nou în ochi. Jack se aşeză bombănind. ― Am spus că e o murdărie! Îşi apucă deodată cămaşa ţeapănă şi cenuşie. O să faceţi cum spun eu. Acum aţi aflat. putem să ne ocupăm şi de altele. ― Trebuie să discutăm despre ea şi să hotărîm că e neîntemeiată. care cioplea cu briceagul o bucată de lemn. ― Să folosim stîncile. ascultaţi-mă pe mine. ― Trebuie ca acolo sus să iasă fum. indiferent cîţi porci omorîţi. Ţineţi focul aprins. Mişcă scoica uşor şi se uită peste ei în gol. Noi trebuie să lămurim situaţia. Discursul trebuia urmat punct cu punct. Ralph se întoarse spre ei cu violenţă. ― Vrei prea multe.. ― Şi mai e ceva. îşi reluară locurile. focul e mai important decît porcul. aştepta cu sufletul la gură. altminteri murim. E aşa de greu de făcut focul? Întinse un braţ. se sufocă uşor. aproape un geamăt. Se auzi un murmur. Doar acolo. ca să se vadă semnalul fumului. ― Nu uitaţi.. Se auziră murmure aprobatoare. Altminteri. de foc şi de discuţiile despre frică. Vreau să stabilim o regulă. M-aţi votat şef. Aşteptă pînă cînd pe platformă se aşternu o tăcere desăvîrsită. Aşadar. Cum o să fim salvaţi. simţind că intervenise o criză.. care întoarse capul.. căutînd punctul următor al discursului. ― N-am terminat încă. Înţelegeţi? Îşi deschise larg braţele şi se întoarse spre întreg triunghiul. în privinţa focului. Ne pierdem vremea. dar Ralph clătină din cap. Doar aşa vom fi siguri. Ralph se opri şi sări pe trunchi. ― Focul e lucrul cel mai important pe insulă. şi anume ce-i de făcut cu frica. ― Dar vorbeşti întruna! ― Am cochilia. duceţi-vă pe plajă la stînci. ― Situaţia s-a înrăutăţit. care se stinse repede. murdărim totul împrejur. Ralph continuă pe neaşteptate: ― Astea-s copilării. Duceţi-vă hrana acolo. ― Şi mai e ceva.. Aproape c-am dat foc la întreaga insulă. ― Asta am vrut să vă spun. mai bine să murim decît să lăsăm focul să se stingă? Vînătorii chicotiră jenaţi. Ralph se aşeză şi el şi vorbi cu glasul lui obişnuit. Ralph îşi continuă nepăsător cuvîntarea. cum ar fi focul . ― Dacă vreţi să faceţi un foc ca să gătiţi peşte sau crabi. Ralph răsuflă adînc. Dar. Jack. Se opri. ― Un ultim lucru. de şarpe.Rîsul răsună din nou. Nu pricep de ce. Am pornit bine: eram fericiţi. Adunarea.

mă înţelegeţi ― dar mai ştiu că există şi frica. se găseşte cine să le îndrepte. ― Piggy! ― Am sau nu cochilia? strigă Piggy indignat. cînd o să se termine războiul. ― Aşadar. ― Dacă nu cumva. o fiară. Voi. Fireşte că nu-i nimic în pădure de care să ne fie frică. un fel de animal. nici nu faceţi adăposturi şi nici nu ne ajutaţi ― nişte plîngăcioşi. fireşte. Jack lăsă cochilia şi se aşeză. cochilia pe trunchiul de alături.. Avem leacuri pentru orice. Pe insulă nu e nici o fiară. Nu vaţi gîndit. ― Nu sînt de acord cu tot ce-a spus Jack... Ralph. neputincioşilor! Nu-i nici un animal. puştii.. Şi unde mai pui că nici nu vînaţi. sînteţi vinovaţi. Piggy se opri. acum cîteva zile. dar ne-am obişnuit.. Dac-ar fi existat o fiară. dacă merge ceva prost. Păi. Fireşte.. nu? Puştilor. Cum să existe? Ce-ar mînca? ― Porci.. Numai porci. asta e.. Singur. ― Sînt sau nu vînător? Dădură din cap cu un gest simplu. nişte mototoli! Asta-i! În ce priveşte frica ― o să vă obişnuiţi cu ea. ― Pe tine te trece o nevoie mare. ― N-ar strica s-o păţiţi plîngăcioşilor. ne-am adunat ca să hotărîm cum stau lucrurile. ― Dacă nu cumva.. lărgind subiectul.. Nimeni nu se îndoia. ― Am cochilia. Continuă explicaţiile. Doar nu vă gîndiţi serios că ar trebui să ne fie frică tot timpul? Viaţa.. chiar şi pentru minte. ci doar cu o parte. N-aveţi decît să vă speriaţi. ca Africa şi India. Fiara! De unde fiare? Fireşte că uneori ne e frică... înseamnă deci că visaţi urît. Am auzit. N-aveţi decît să vă speriaţi dar nu-i nici o fiară în pădure. cu trăncăneala voastră despre frică. Jack se ridică şi luă cochilia.. întreaga adunare aplaudă uşurată. de care să vă fie frică. Ştiu că nu-i nici o fiară ― una cu gheare sau altfel. vînător. Într-un an sau doi. Piggy întinse mîna. aş fi văzut-o. ― Foarte bine. am bătut toată insula. Se uită la şirul de puşti care şuşoteau.. Ralph spunea că urlaţi noaptea. ar trebui să tacă din gură. ce? ― Dacă nu cumva ne speriem de oameni. o fiinţă întunecată. nu? Ascultaţi-mă! Pe insulele mici nu trăiesc animale mari. Iar dacă puştii se cocoaţă iar pe buşteanul ăla. Ştim cum stau lucrurile şi. Ralph puse. Ralph se foi neastîmpărat. e ştiinţifică. Jack se opri. ― Noi mîncăm porci. Era. Ai zis că visează şi ţipă..― prin minte îi trecu fulgerător imaginea a trei băieţi mergînd de-a lungul plajei strălucitoare ― şi să fim iar fericiţi.. Ralph se uită cu gura căscată. ― Uite ce-i.. nu există nici o fiară în pădure. Acum trăncănesc ― nu numai puştii. au să se răstoarne pe loc. . n-am fost chiar eu acolo? Data viitoare o să pomeniţi de stafii şi alte năzbîtii de-astea. semn că discursul se terminase. Ralph îl întrerupe scos din sărite. ― Dacă vă doare burta şi vă trece o nevoie mare sau una mică. ca noi toţi. strînse cochilia la piept şi se întoarse spre vînătorii lui cu şepci negre şi murdare. ia mai tăceţi! Uite ce e. nu sînt de acord cu Jack în ce priveşte frica de care vorbiţi. ― Şi la Grădina Zoologică.. Aşa caţi face bine să staţi jos pe pămînt şi să ascultaţi. frica nu vă poate căşuna mai mult decît visele. Dar Jack nu-i dădu nici o atenţie. dar uneori şi vînătorii mei ― trăncănesc despre o fiinţă.. spuse Piggy.. poate c-o să continuăm adunarea. Ci de fiară. ― Cum adică? Cine a pomenit de-un animal? ― Tu ai pomenit. Cît priveşte fiara. cu un gest ceremonios. Îşi scoase ochelarii şi clipi la ei. dacă vă place. Am să vă spun şi eu cum stau lucrurile. Puţinele raze de soare cădeau asupra lor orizontal. ― Cînd o să terminaţi cu rîsul.. Lei şi tigri există doar în ţările mari. oamenii or să zboare pînă la planeta Marte şi înapoi. Soarele dispăruse. Nu vorbesc de frică. de parcă s-ar fi întrerupt lumina de la comutator.

un vis groaznic. oarecum speriat de amintire.. ― L-a apucat burta. ― M-am speriat tare şi-am dat să-l strig pe Ralph. Se întrerupse. de unde doar un prilej ca acesta putea să-l readucă la suprafaţă. fără ca puştii să te mai şi vadă cum te furişezi de icicolo ca un. ― Ce loc? ― Un loc pe care îl ştiu. pe jumătate de rîs. iar lucrurile tremurătoare dispăruseră. Puştii începură să se consulte cu voce scăzută. Puştiul clătină din cap cu încăpăţînare. Ralph se întoarse spre Piggy.. Umilit de purtarea lui Simon. ― Ei. N-a fost nimeni. Vocea copilului continuă piţigăiată din dosul cochiliei albe. Cînd adunarea se linişti. în faţa lui se înşirau băieţi blonzi. vorbind cu un dispreţ care suna extrem de ciudat şi de categoric. dar şi mîndru de efectul stîrnit. Piggy? ― Mai e unul.. avea destulă încredere în el. cu privirile la picioarele ascunse. apoi îl lăsară singur. Rîsul batjocoritor al băieţilor le trăda frica şi nemulţumirea faţă de cele întîmplate. Ralph îşi aminti de un alt băieţel. Puştii nu mai fuseseră număraţi. Simon deschise gura să vorbească. Oroarea vie din povestea lui despre acele lucruri atît de posibile şi de urîte le tăie glasul. într-un loc pe care îl ştiu. ― Hai s-auzim ce spune puştiul care a pomenit de fiară. ― Tu! Ce-ai căutat afară în beznă? Simon înşfacă cochilia cu un gest violent. exact ca Ralph. pistruiaţi şi murdari.Un hohot. ― Dormeai. iar puştiul se aşeză. Puştii îl împinseră pe Percival înainte. Ralph ridică mîna să ia cochilia. Piggy îşi aplecă capul şi continuă grăbit. Apoi Simon se ridică. ― Azi-noapte am avut un vis. ― Cum te cheamă? ― Phil. ― Voiam să mă duc într-un loc. zise Ralph. Se opri. în fundul sufletului. Întinse mîinile. Pentru un puşti. şi încercă să-şi închipuie că se afla într-un cort. apoi unul se ridică şi păşi în faţă. Sînt destule discuţii prosteşti despre fiare. să n-o mai faci. timp în care adunarea zîmbi la gîndul că cineva ar fi avut curajul să iasă în beznă. şi cînd au plecat m-am trezit şi-am văzut ceva mare şi îngrozitor mişcîndu-se printre pomi. ceva mare şi îngrozitor. Un loc din junglă. şi în al doilea rînd fiindcă Ralph cunoştea răspunsul la cel puţin o întrebare pusă de Piggy pe vîrful muntelui. dar Ralph avea cochilia. şi izgoni gîndul. strînse cochilia în braţe. Jack lămuri problema. cu lianele alea tremurătoare din pomi. Ralph reluă cochilia şi îl privi sever pe Simon drept în faţă.. pe jumătate de batjocură. Pe . Rămase înfundat pînă la genunchi în iarba din centrul triunghiului. bruneţi. Cum putea să rătăcească cineva prin pădure noaptea? A fost vreunul dintre voi? A ieşit vreunul? Se aşternu o tăcere lungă. Adunarea murmură o aprobare reţinută. ― Ei bine. ca să atragă atenţia înainte de a vorbi. iar ceilalţi puşti rîseră. ― A fost un vis urît. Îl izgoni departe. în care mă luptam cu nişte lucruri. înfioraţi de plăcere. dar nici unul dintre ei nu purta pe faţă un semn din naştere. Mă aflam singur afară din adăpost şi mă luptam cu nişte lucruri. Ai priceput? Nu noaptea. Ezită. care stătuse la fel. te-ai plimbat în somn. aşa că reveni la loc. Mă aflam afară din adăpost. se ridică din mijlocul băieţilor aşezaţi. ― Atunci m-am speriat şi m-am trezit. iar Ralph îl privi uimit. în primul rînd fiindcă nu exista nici un mijloc ca să se asigure că nu lipsea nici unul. şi poate c-o să reuşim să-i arătăm cît e de prost. ― Dormeam cînd lianele tremurătoare se luptau. şi se uită de jur împrejur. apoi am văzut că se mişcă ceva printre pomi. Ăsta.

cocîrjată. Ultimul val de rîsete se risipi. Ralph se întoarse involuntar. încît băieţii mari le ţinură isonul. Casa Parohială. Ralph îi întinse cochilia strălucitoare. doi dintre ei aproape la fel de tare ca Percival. zise Piggy în bătaie de joc. părînd că-l susţine drept. se aşeză pe butucul instabil şi se rostogoli în iarbă. ― Tăticu zicea că nu s-au descoperit încă toate animalele din mare. telefon. Jack se făcu auzit primul. proiectată pe lagună. Strigă din răsputeri: ― Ia uitaţi-vă la mine! Se prefăcu că se prăbuşeşte. Harcourt St. are dreptate. dacă reuşeşte să se ascundă pe insula asta. Lacrimile îi ţîşneau pe faţa boţită. ― Vreau să spun că. Cred că are dreptate şi cînd . Ca şi cum această ştire ar fi fost adînc înrădăcinată în izvoarele durerii. ia spune. Căscă şi se împletici. ca şi cum ar fi fost răstignit pe el. rîdeau cu toţii atît de absurd. ţinînd cochilia. cu fiecare respiraţie. Adunarea se uită împreună cu el. Ralph dădu din cap spre Piggy.băiatul cu semnul din naştere de culoarea dudei nu-l mai văzuse nimeni. comitatul Hampshire. telefon. Piggy se împăunase şi îi ameninţase. însă. Se maimuţări stîngaci. adunarea reluă în cor. priviră vastele întinderi de apă. dar nu-i mai păsa nimănui. începură să plîngă molipsiţi. ― Hai. Plînsul continuă. ― Gura! Gura! Căci cei mici încetaseră şi ei să fie liniştiţi. ca vuietul cochiliei. apoi îi dădu drumul lui Percival. fiindcă oamenii se sperie întotdeauna. apoi însă bocetul crescu puternic şi susţinut.. iar adunarea rîse din nou. Jack îşi drese glasul. încît tresăriră cu toţii. de un violet ciudat. tele. Li se amintise de durerile personale. Se declanşase un resort pe care nu-l puteau controla nici autoritatea şi nici intimidarea fizică. Anthony. şi poate că simţeau că participă şi ei la durerea universală. Ralph se uită lung la copil. ― E o fiară dibace. care vorbi răstit: ― Cum te cheamă? Chinuită de tăcere şi de refuzul puştiului de a vorbi. întrunirea se linişti. În curînd. spune. Percival căzu în iarba înaltă şi adormi. Atunci. chicotiră şi rîseră. Piggy se întoarse neputincios spre Ralph. Maurice vorbi atît de tare. iar gura i se deschise pînă cînd reuşiră să vadă o gaură neagră şi pătrată. Scăpat din braţele lui. Piggy îngenunche. ― Cum te cheamă? Cum te cheamă? ― Linişte! În lumina asfinţitului. Cum te cheamă? ― Percival Wemys Madison. aşa încît Jack îl prinse şi îl zgflţîi. ― Jack a fost pretutindeni. ― Unde stă fiara? Percival se lăsă moale în braţele lui Jack. apoi raportă degajat: ― Zice că fiara iese din mare. La început semăna cu o efigie tăcută a durerii. cum te cheamă? Băieţelul se repezi înapoi în cortul imaginar. iar Percival şi ceilalţi îl văzură. o siluetă întunecată.. ― Unde poate să trăiască o fiară? ― Nici vorbă de vreo fiară! Percival bombăni ceva. puştiul izbucni în plîns. Întreabă-l. marea umflată din depărtare. ― Gura! Gura! Percival Wemys Madison nu voia să tacă. Cearta porni din nou. Ralph se aplecă înainte. atunci cînd Jack zice că te poţi speria. Recunoscînd tacit că-şi amintea de ceva imposibil de pomenit. ― Ce-i cu fiara? Cu Percival se petrecea un lucru ciudat. ― Ce-a zis? Jack ascultă răspunsul. Maurice îi salvă. ― Continuă. cu infinite posibilităţi: auziră stins foşnetul şi şoaptele de pe recif. Se frecă la fund. ― Ei. Nu avea cochilia şi vorbi încălcînd regulile. iar Maurice o luă ascultător.

Da. expresiv şi brutal. Adunarea tăcu uluită. ― Fireşte. Ar trebui să discutăm asta în timpul zilei. ― Poate. Văzu o pată albă în bezna de lîngă el. ― Poate că asta e fiara. Vorbi indignat. Două trunchiuri cenuşii se frecară cu un scîrţîit sinistru.. Simţi o nevoie primejdioasă de-a vorbi.. sufocat de bătăile propriei inimi. iar el se întoarse fără apărare la locul lui. ― Nu cred deloc în stafii! Jack se ridică şi el. Puştii aşezaţi din nou pe buşteanul instabil căzură şi nici nu le pasă. o stafie. iar tăcerea şi bezna părură să amplifice zgomotul. stăteau ghemuiţi. Se opri din nou şi rîse vesel.. platforma se umplu de umbre ce se certau şi gesticulau. Teama. sepii.. iar cochilia se mută dintr-o mînă într-alta.spune că nu există decît porci pe insulă. Simon deveni incoerent. ― Prostii! Cel care vorbi fusese Piggy. rîsul celorlalţi îl înfrînse cu cruzime. Smulse cochilia de la cineva şi se aşeză cu răsuflarea tăiată. Are cochilia! strigă Ralph. eu nu cred în fiară. adunarea tăcu. inexplicabil de furios ― Cui îi pasă de ce crezi tu. În cele din urmă. Desigur.. care se afla aproape.. Dar. Lui Ralph.. ― Tăticu zice că există fiinţe. vreau să spun. ― Vreau să spun că. Se destinseră ca după un orgasm. cum se cheamă. dar noi nu ştim. pronunţă un cuvînt scurt. . pe care nimeni nu-l remarcase în timpul zilei. iar Ralph se ridică uluit. Piggy îi luă cochilia din mînă. ― Am putea fi un fel de. zise el ezitînd. continuă Simon. izbucnirea i se părea de domeniul nebuniei. fără îndoială. Cînd încercai să lămureşti lucrurile. ― Vorbim prea mult despre stafii. aşa că smulse cochilia de la Maurice şi suflă cu toată forţa. nu-i aşa? Nu e ceva sigur. ― Tu. revoltat de lipsa de seriozitate. poate că există o fiară. nu e chiar sigur. Maurice respiră adînc. Furtuna izbucni. Cum zice şi Piggy. puştii erau aproape. în tăcerea nedumerită care urmă. O pală de vînt făcu să foşnească palmierii. puse mîna pe cochilie.. viaţa are un caracter ştiinţific. discuţia degenera. fiarele. să-l scoată în evidenţă. Simon? Tu crezi asta? ― Nu ştiu. ― Stai jos! ― Taci! ― Ia cochilia! ― Du-te dracului! ― Gura! ― Ascultaţi-l. ― Ba poate! ― Ba nu! Într-o clipă. dar nu ştie.. Vînătorii ţipau de încîntare. ca un ghemotoc de trupuri pe iarba din centrul triunghiului. încercînd să explice boala esenţială a omenirii. ― Care e cel mai murdar lucru? Drept răspuns.. dar era o experienţă îngrozitoare să se adreseze unei adunări. ― Dă-mi înapoi cochilia! Ralph se vîrî între ei şi primi un ghiont în piept. Fatty? ― Am cochilia! Răsună zgomotul unei scurte încăierări. îi veni o inspiraţie. lipsa generală de înţelegere că focul era elementul cel mai important. scotea la iveală alte probleme neplăcute. care şedea pe butuc. Plaja palidă îi apăru ca singurul lucru mai luminos. Simon. interveni o voce înăbuşită şi anonimă. Cineva spuse pe neaşteptate: ― Poate că vorbeşte de-un fel de stafie. alea care fac cerneală. lungi de sute de metri. Jack. ― Sepia nu poate să iasă din apă! strigă cineva. care mănîncă balene întregi. Adunarea urlă sălbatic. răspunse Simon. Ralph ridică cochilia şi se uită lung prin beznă. poate că fiara sîntem noi. vreau să spun. Eforturile lui Simon se irosiră.

Odată lucrurile fuseseră limpezi. Piggy îi smulse cochilia din mînă şi glasul lui răsună strident: ― Nu votez pentru stafii! Se întoarse spre adunare.. Ralph sări în picioare. se ducea de rîpă. Nu vreau să mă gîndesc la ele. Nu putem ţine adunări ca lumea dacă nu respectaţi regulile. O să votăm. încălcaţi regulile! ― Cui îi pasă? Ralph îşi reveni.... înghionteală.. nu acum. N-o să fim salvaţi niciodată.. Lumea. Spuse sec: ― Înţeleg. Presupun că problema e dacă există sau nu stafii. încît Ralph îi vedea sticlind singura lentilă de la ochelari. continuă el şi bătu din picior. Planul bine chibzuit al acestei adunări se destrămase. ― S-o ţineţi cu toţii minte. o s-o vînăm! O s-o înconjurăm. Sileşte-i să facă ce vrei tu. O umbră îl înfruntă violent. apoi o să mergem la colibe fiindcă sîntem cu toţii obosiţi. N-o să mai putem ţine focul aprins.. ― Să taci! Cine eşti. O să hotărîm ce-i de făcut. ― Pe urmă focul. ― E adevărat. iar băieţii alergară la întîmplare.. ― Discutăm prea mult şi nu mai respectăm ordinea. Platforma se umplu imediat de zgomote şi de agitaţie.Adunarea se clătină ca lovită de vînt. suflă în cochilie. pe întuneric. aşa e? ― stai o clipă. Ralph se pomeni că atinge cochilia cu obrazul şi o luă din mîna lui Piggy ― Ce-au să spună oamenii mari? strigă Piggy din nou. Nu ― Jack. de la palmieri la malul apei. Susţin sus şi tare că nu cred în stafii. ― Jack! Jack! ― Regulile! striga Ralph. o s-o lovim. vînăm! Dacă există o fiară. vreau să spun că o să votăm dacă există sau nu stafii. ― Dacă am să suflu în cochilie.. Şi nici nu vreau să las impresia c-aş crede. o s-o lovim. la urma urmei? Stai aici şi le spui ce să facă. ― Crezi că alegerea are vreo importanţă? Te mulţumeşti să dai ordine fără cap. o s-o lovim. ― Jack! Jack! N-ai cochilia! Lasă-l să vorbească! Faţa lui Jack se ivi aproape. ― Dă-le dracului de reguli! Sîntem puternici. Nu vînezi. atunci. O să fim ca animalele. însă acum. Piggy se afla atît de aproape. de-a lungul plajei. iar cochilia sclipitoare se smuci de colo-colo.. Adunarea se risipi. nu ştii să cînţi. Se opri din nou. Ce sîntem noi? Oameni? Animale? Sălbatici? Ce-au să-şi închipuie oamenii mari? Nu ne facem datoria ― vînăm porci ― lăsăm focul să se stingă ― iar acum. ― Ralph. favorizează-l pe Piggy. . am stricat totul. Nu-şi dau seama? ― Trebuie să fii brutal. Am fost ales. ― Sînt şef.. ― Regulile sînt singurul lucru pe care-l avem! Jack i se împotrivi. Ridică cochilia. ― Foarte bine. Uită-te la ei! De pe plajă răsunară zgomote de vînătoare fictivă. urlete şi rîsete. de rîs isteric şi de spaimă.. pînă şi vaporul plecase. ― Piggy are cochilia. ― Jack! Vocea lui Jack îl maimuţări acru. ― Ce vreţi să spun? Am făcut o greşeală cînd am ţinut adunarea atît de tîrziu. înecaţi în beznă. zise Ralph.. trăncănind. Ralph răspunse cu glasul prudent al celui care repetă o teoremă.. ― Gura! Vierme gras! Urmă o luptă scurtă. Ralph scrută întunericul şi zări mîinile ridicate. În orice caz.! Scoase un ţipăt sălbatic şi sări pe nisipul gălbui. lumea dominată de legi şi de raţiune. ― Cine crede c-ar putea exista stafii? Se aşternu o tăcere lungă şi nimeni nu se clinti. Reflectă preţ de o clipă şi formulă întrebarea. ca întotdeauna. iar ei n-au să se întoarcă.

. Numai tu şi Jack contaţi. Dumnezeule! O. Glasul i se ascuţi. Fii mai departe şef. în afară de asta. o să ajungem şi mai repede ca animalele. Dac-ar . dar nu te poţi împiedica să nu te gîndeşti la el. Fredonau. Şi pe tine te urăşte.. Să presupunem oare că există fiinţe care ne pîndesc şi ne aşteaptă? Ralph tresări violent. Aveam dreptul să vorbesc. Ralph îşi duse cochilia la buze. ― Fiecare trage în altă parte şi lucrurile merg prost. L-ai prins c-a lăsat să se stingă focul. Şi n-ar provoca. ― Nu s-ar certa. cu urlete.. Şi acela sînt eu. Casele. zise Piggy.. dar îi aud. ― Piggy are dreptate. Piggy: sînt sau nu stafii? Sau fiare? ― Fireşte că nu. Dacă te temi de cineva. şi tu eşti şeful. Nu ştiu de ce.― Dacă nu sufli. spunîndu-ţi că de fapt e un băiat cumsecade. care se rotea. Ralph. străzile. zise Piggy simplu. Ascultă-i.... Dar la ce bun? ― Ar ţine focul aprins... ― Fii mai departe şeful nostru. se apropie de Piggy.. Vă rog.. ― De ce nu ? ― Fiindcă n-are sens. îl urăşti. şi nu mai pot răbda prin cîte am trecut. pe tine te respectă.. Şi pe el. ― Şi n-ar discuta despre fiară. ― Dac-ar reuşi să ne trimită un mesaj! strigă Ralph cu disperare.. este Jack Merridew! ― Eu am stat mult în pat şi-am reflectat. Cunosc oamenii.. Ralph. Ascultă-mă. ― Şi nu mi-ar sparge ochelarii. nu! Piggy îl înşfacă pe Ralph de braţ. Ralph. nu poţi să respiri. tu eşti un om întreg. ― Uite care e problema. ― Pe mine? De ce? ― Nu ştiu. iar cei doi se ciocniră rău unul de altul. se îndepărtaseră încet. ― Nu sîntem buni de nimic. beau ceai şi discută.. şi de-asta îl cunosc. şi primeai răspunsul. Siluetele risipite se adunaseră pe nisip şi formau o masă neagră. ― Aveam cochilia. Lucrurile ar merge de minune. Mă cunosc şi pe mine. Simon se foi în beznă. domnule. ― Oamenii mari ştiu multe. obosiţi. Trei şoareci orbi. ― Ar trebui să renunţ la şefie. ― O. dacă îl eviţi. ― Cine-i ăla care stă acolo? ― Eu sînt. ― Ar construi un vapor. Cei trei băieţi stăteau în beznă. Eu unul renunţ. ― Încetează cu discuţia asta! Avem destule necazuri. ― Dacă renunţi. zise Piggy. Cum aş mai vrea să fie aşa! ― Aş vrea să fie aici mătuşica. Acasă exista întotdeauna un om mare. zise Ralph. Se întîlnesc. Te înşeli.. tu ai putea să-l baţi.. ― Mă urăşte. zise Piggy. domnişoară. ― Şi ce dacă n-are sens? Vorbesc de ce se întîmplă pe această insulă. nu ne-am ocupa decît cu vînatul şi nu cu focul. Băieţii care ţopăiau şi cîntau erau acum atît de departe. Simon. dar.. străduindu-se zadarnic să evoce viaţa minunată a adulţilor. iar puştii. iar el nu e. are să sară pe următorul. apoi o lăsă jos. cînd îl vezi iar. ― Dar el este. vă rog. ce se va mai întîmplă cu mine? ― Nimic. într-o şoaptă înfiorată. Am rămîne aici pînă la moarte. televiziunea ― n-ar putea exista.. ― Gura. ― Am văzut că şi tu te-ai bătut cu el mai de mult. Dacă ar putea face ce vrea. ― Ei n-ar da foc la insulă. e ca astma. iar apoi. ― Dacă ar fi Jack şeful. Ţopăiala se încheiase şi vînătorii se întorceau la adăposturi.. Ţie n-are ce-ţi face. ― Eu aş vrea să fie tata. încît zgomotul se auzea doar ca un ritm mut. Dacă există stafii. Lor nu le e frică de întuneric. pustiule! De ce n-ai spus că nu există fiare? ― Mă tem de el. Nu văd ce fac.

Apoi adormiră cu toţii. sforile se întindeau şi atunci presiunea întîmplătoare ridica fruntea siluetei şi îi îndrepta pieptul. De fiecare dată cînd vîntul se oprea. Deasupra insulei se întinse o pată. departe.. Se culcă la pământ. şi cum era cu neputinţă să stea treji toată noaptea. iar paraşuta bufni. Anthony. Sam aşeză şi alte vreascuri. Percival Wemys Madison. se culcaseră amândoi. cu picioarele bălăbănindu-se. ori altceva..nişte iască. deşi nici un copil n-a fost treaz ca să-l observe. Doi băieţaşi ieşeau dinţr-un morman de crăci uscate şi de frunze moarte. în ciuda cuvintelor lui curajoase. iar craca luă foc. Vînturile schimbătoare de la diferite înălţimi duceau silueta în voia lor.. Uneori. în vreme ce stelele alunecau pe cer. Din lumea adulţilor sosi un semn. cu picioarele vînturîndu-i-se în urmă. ― Nu. iar silueta se apleca din nou înainte şi se cufunda cu capul între genunchi. care îi îngheţă. la datorie lîngă foc. Aci briza suflă capricios. două umbre întunecate. încurcă sforile paraşutei şi le împodobi cu flori. iar Percival se linişti. neclintită şi cu sforile încîlcite. ca să mai aducă vreascuri şi frunze. se apleca şi se înfunda. iar cei trei băieţi mai mari se îndreptară împreună spre adăpostul cel mai apropiat. Atunci silueta. desfundînd cerul ca un tirbuşon. pînă cînd pata de lumină crescu. peste bolovani şi pietrele roşii. briza împingea silueta printre florile albastre. trecea prin împrejurări în care evocarea solemnă a adresei de acasă se dovedea incapabilă să-l ajute. din nou. iar celălalt să stea de veghe. Cînd vîntul sufla. Sam puse o bucată de iască pe locul fierbinte. VI Fiara din văzduh Nu se mai vedea decît lumina stelelor. St. ― . Cînd pricepură de unde venea acel zgomot lugubru. Eric se aplecă şi suflă încet. unul ar fi trebuit să doarmă. iar o dată un băiat mai mare vorbi în întuneric. În bezna dimineţii timpurii. purtă silueta într-o curbă ce cobora de pe cer şi o tîrî pieziş. Sufla un vînt slab. O felie subţire de lună se înălţă la orizont. la aproape cinci kilometri înălţime. Dar nu reuşeau niciodată să facă ceva ca lumea dacă lucrau izolat.. luminată în roşu. în direcţia muntelui. . de parcă ar fi scrutat peste coama muntelui.putea să ne trimită un om mare. silueta rămase cu capul acoperit de cască între genunchi. pe cer însă existau şi alte lumini ce se mişcau repede. destul de mare ca să lase o dîră de lumină cînd poposi pe apă. din celelalte adăposturi ţipa cîte un puşti. pînă rămase ghemuită printre stîncile sfărîmate de pe culme. apoi o cracă. Erau gemenii. Se apropiară acum de pata neagră unde fusese focul de semnal. devenind o bolboroseală.. încetă să mai sufle. încetară să caşte. căscară. ― Sam. silueta stătea pe vîrful muntelui. îşi apropie buzele de pată şi suflă uşor. Celălalt îngenunche. bezna şi stelele. Piggy se ţinea pe lîngă ei. Întins în iarba înaltă. vorbind somnoros. lîngă o stîncă. ceva mai jos pe coasta muntelui. Strălucirea se intensifică. Aranja crenguţele care i se vîrau în mînă. Teoretic. de la casa parohială Harcourt. apoi. Silueta căzu şi se ghemui printre florile albastre de pe coastă. clipeau sau se stingeau. o siluetă ce cobora rapid sub o paraşută. peste recife şi lagună. răsunară zgomote. alunecă pe munte. se apleca iar. O clipă. Copiii zăceau neliniştiţi şi gălăgioşi printre frunzele uscate.. Metru cu metru. dă-mi. vîntul se domoli.. Îi apăru faţa. Apoi. ― Cred că s-a stins. sforile se înmuiau. se lovi şi-şi trase încărcătura. făcîndu-i să se caute cu mîinile.. Din beznă răsună un urlet subţire. Urletul se înălţă depărtat şi nepămîntean. Cînd ajunseră acolo. la fiecare adiere. privind grupul de stele care luminau laguna. deşi nici o licărire cît de slabă nu ajunse pînă la ei de la lupta ce se desfăşura la zece mile înălţime. iar unul se întoarse în fugă. o siluetă care atârna. Izbucni o explozie de lumină. se frecară la ochi şi păşiră sigur. un semn. Ralph şi Simon îl ridicară brutal şil duseră într-un adăpost.

Focul începu să radieze căldură şi să se reverse plăcut asupra lor. Adormise după ce i se păruse că trecuseră ore. La cincisprezece metri de ei se auzi zgomotul înfundat al unei materii ce se umfla. mai pune atunci. gaura ― acolo. peste zidul grădinii. amintindu-şi de beznă şi de altele.. Îl ţii minte pe turbatul ăla de la şcoală? ― "Băiete. Ridică o mică piramidă de vreascuri şi focul începu să ardă bine. pe panta mai abruptă a muntelui. căci Sam era întors cu spatele la ea.. apoi mugiră. Eric se ghemui în spate şi-l urmări pe Sam cum aprinde focul. Eric urmări carii. tu-mă-mbolnăveşti-încetul-cu-încetul-de-nervi!" Gemenii izbucniră într-un rîs identic.. ― Mi-e frig. Cînd privi nepăsător dincolo de foc..clar.întuneric... Zece secunde se ghemuiră astfel. le atraseră privirile. trezeşte-te! ― Ce s-a întîmplat? ― Am văzut. o rupseră la fugă peste stînci. ― Va trebui să mai aducem vreascuri. Sam se distra.... şi dădea zahăr căluţilor.. Apoi Eric chicoti. două guri deschise. ― Aşa e. Cortul se prăbuşi pe dinăuntru. tîrîndu-se înnebuniţi fiindcă nu reuşeau să scape de flăcări. scîntei şi valuri de lumină neregulată peste vîrful muntelui.. ― Ralph. ― Sam. ― Cînd cu focul şi cu porcul. stînca plesnită. stîncile risipite cu umbrele lor turtite îşi recăpătară conturul real văzut la lumina zilei. ― Aşa-i că era turbat? ― Cînd cu. sub ei. ― ... ― Ar fi fost. ― Sam. Acolo se afla stînca cea mare. Nu mai auzea nici măcar zgomotele viselor din celelalte adăposturi.... ― Să ne încălzim. ― Valeu! Gemenii priviră cîteva clipe focul în tăcere. şi se gîndi la primul foc ― departe. ― Ce-i? ― Nimic. de parcă i-ar fi apucat pe amîndoi aceeaşi groază. iar dincolo de ea.― Nu le pune pe toate. l-a ocărit pe Jack. în timp ce grindina de foc trimitea fum. dar se îmbrăţişară mai tare şi gurile li se strînseră. căutînd distanţa la care căldura era mai suportabilă. pomii din pădure foşniră. unul în braţele celuilalt ― patru ochi care priveau ţintă şi nu clipeau. Nu ţipă nici unul. . ca marea. scoarţa se chircea şi se descojea. Apoi cineva îl trase de braţ. Departe. ― .. Apoi. Nu-i plăcea să-şi amintească şi se uită la vîrful muntelui. ― Din fericire. vîri prea multe.. vîrînd cît mai multe crăci în foc. Se repezi în jurul focului. celelalte trei pietre. Ralph visa. ― Turbat. ― Ralph. ― . ― Şi mie.fiara. iar flăcările focului se aplecară. m ― Aproape că se. Flăcările. ― Ce-i? ― Sam! Sam! Sam se uită enervat la Eric. apoi. spunîndu-i că era vremea să-şi bea ceaiul. fiindcă se întorsese acasă. Rămaseră nemişcaţi. unde domnea acum o beznă completă.. ― În afară de asta e.. arzînd în piramida de lemne. în loc să ne ocărască pe noi. Eric îşi întinse mîinile. tot sucinduse şi răsucindu-se zgomotos printre frunzele uscate. Flăcările puseseră stăpînire pe crăci... se uitară nesiguri împrejur. lemnul exploda.. trezeşte-te! Frunzele foşneau violent.. Intensitatea privirii lui făcea ca direcţia în care se uita să pară îngrozitoare. se ghemui lîngă Eric şi se uită. azvîrlind un cerc larg de lumină peste vîrful muntelui. Foarte bine. Părul de pe frunte le flutură.

― Era păroasă.. în curînd. Labirintul de întuneric se destrăma... Cercul de băieţi din faţa lui formase un mănunchi strîns de suliţe de vînătoare. geamănul cel mai apropiat de el. . în clipa cînd se îndrepta spre grupul stelelor ce păleau. Nu.. aripi. căscînd încă. doar pentru a le da curaj... Jack îi chemă înapoi în centru. ― Nu ieşi ― e îngrozitor! ― Piggy ― unde sînt suliţele? ― Aud. Dungile de nori de lîngă orizont începură să lucească trandafiriu. le-o arătă. ― Avea ochi.. ― Am văzut fiara cu ochii noştri. care îi lumina din dreapta şi părea că le dă forţa să vorbească. ― Colţi. ― Sînt zgîriat tot. ― Tocmai îl aprinseserăm. Stai liniştit. Zori nesfîrşiţi şterseră stelele şi lumina. desfăcîndu-se ca un evantai sub orizont. iar unul dintre gemeni îl înşfacă. ss ― Am văzut-o cînd ne-am pitulat după pomi. descrierea făcută de gemenii ce-şi trăgeau sufletul în mijlocul unei tăceri depline... Îi dădu cochilia lui Eric. Piggy! Frunzele continuau să foşnească violent. Ralph îngenunche la intrarea adăpostului şi scrută atent peisajul de jur împrejur. iar ei înţeleseră... Fiara se mişca.― Cine sînteţi? Gemenii? ― Am văzut fiara.. ― Taci atunci. .. Piggy se lovi de el. ― Gheare. ― Am fugit cît am putut.... cu un ţipăt răguşit. Razele soarelui. se cernu în sfîrşit prin adăpost. Cine vine? Ralph se foi nerăbdător.. Gemenii. Chemaţi-i pe băieţi. ― Era cît pe aci să mă atingă. apoi cu spaimă. ― Linişte. căci omogenitatea lor fusese recunoscută. unde împrăştiară ştirile îngrozitoare. ― Sam şi Eric. O ridică în schimb în aer. bezna se umplu de gheare.. O pasăre de mare bătu din aripi sus. nu dormeam. ― Ţi-e frică? zise Jack şi îl privi dispreţuitor.. Ralph luă cochilia de la locul ei de pe butucul lustruit şi o duse la buze: apoi ezită şi nu suflă. ― Cum ai păţit asta? Eric se pipăi pe faţă.. Ralph arătă îngrozit spre faţa lui Eric.. al cărui ecou răsună imediat. Se lărgi în loc să se strîngă. Parcă s-a ridicat în capul oaselor. iar ceilalţi băieţi se furişară după ei. Ralph se uită o clipă la felia de aur în creştere... I se mişca ceva în dosul capului. deşi îl treceau fiorii pe şira spinării. deşi lumea din afara adăpostului era plină de primejdii. ― A fost îngrozitor. brăzdată de zgîrieturile lăsate de tufişuri.. iar Bill îl pălmui pînă îl linişti.. tristă şi cenuşie. Din obişnuinţă. ― Suliţele sînt de lemn. Sîngerez? Cercul de băieţi se trase înapoi înspăimîntat.. Johnny. Hai.. o cochilie era acum de ajuns pentru amîndoi gemenii. ― Focul lumina bine.ou ― Fiara ne-a urmărit. Nu fi caraghios.. iar în pădure se auzi un strigăt strident.... izbucni în lacrimi violente.mai multe vreascuri. iar cercul începu să-şi schimbe forma. lipiţi unul de altul şi tremurînd.. îndrăzniră să facă cei cîţiva paşi pînă la adăpostul alăturat. ― . coborîră la nivelul privirii. Piggy şi Simon îl urmară. iar suliţele de lemn ascuţit semănau cu un gard.. iar coamele penate ale palmierilor se înverziră.. Dimineaţa luminoasă răspîndea multe ameninţări. în linişte. începură să se foiască. apăruseră lucrurile apropiate şi îndepărtate. ― Ne-am lovit de liane. la început cu îndoială.. Sam reluă povestirea. Stăteau şi ascultau. de puncte necunoscute şi de ameninţări. iar în punctul cel mai înalt al cerului marginile norilor mici dobîndiră o culoare caldă. ― O să fie o vînătoare adevărată. Ralph se ridică şi se plimbă spre platformă.

. Ştim cine trebuie să vorbească. evitară criza. ― N-ai cochilia. Nu e exclus să se strecoare printre pomi. şi dacă mă sperii. Stai jos. Piggy luă cochilia. zise el. ― Aşa că trebuie să ne gîndim. interveni dispreţuitor Jack. fiindcă nu puteţi da de urma fiarei. ― Să stăm aici? Şi să ne cocoloşim pe bucăţica asta de insulă. ― Pînă acum n-a avut nimeni. voiau să fie salvaţi. Nimeni nu-l băgă în seamă. ce facem? Să presupunem că fiara vine cînd aţi plecat cu toţii. La ce i-a folosit lui Simon să vorbească. ca Ducă-se pe pustii. ― N-a fost nevoie. Ralph? ― N-ai cochilia. Acum focul trebuie să se fi stins. ― Nu vreţi să fiţi cu toţii salvaţi? Îşi întoarse privirea spre Jack. Băieţii dădură din cap.. iar pistruii îi apărură clar.. nu? Sau nu vreţi nici unul să fiţi salvaţi? Ba da. Stîncile fac un fel de pod. fiindcă fiara nu lasă urme. unde sînt grămezile de stînci. Nu-i decît un drum de urcare. ― Aşa e! Foarte bine. încercă să respire din nou adînc. ne pierdem vremea. împinse cochilia spre genunchii lui Ralph şi se aşeză. cînd la Ralph. ― Sper că nu vă bateţi joc de noi. într-un fel. ― Cochilia! Cochilia! strigă Jack. Tăcerea deveni apăsătoare şi Piggy îşi ţinu răsuflarea. ― V-aţi pierdut capul cu toţii? Trebuie să aprindeţi din nou focul. Dacă fiara nu-i acolo. O să căutăm. implorîndu-i. Nu vreţi să fiţi salvaţi? Se întoarse spre adunare.. ― Ţie ti-e întotdeauna frică. E vreun loc pe insulă unde n-am fost? ― Nu-i decît. Piggy răsuflă uşurat. mereu la pîndă? Cum o să găsim hrana? Şi ce se întîmplă cu focul? ― Hai să plecăm. ― E mai mult decît o treabă de vînător. Am fost prin apropiere. zise Jack nerăbdător. le-am fi văzut. nu ne-o pierdem. Fereşte-l pe Piggy de primejdie. ― E o treabă de vînător. ― Ce facem.. ― Gîndeşte-te. Uite-o. o s-o căutăm şi-o să aprindem focul. Sîngele îi năvăli în obraji. trezindu-se într-o încurcătură neplăcută. Jack. Jack se înălbi la faţă. şi. ― Am mai spus că focul e lucrul cel mai important. o să ne suim pe munte. să rămînem aici? Poate că fiara n-o să se apropie. Ralph s-ar fi răstit la el. Nu mai avem nevoie de cochilie. ― Am cochilia. trecînd repede de partea lui Ralph. Eu nu văd prea bine. zise Ralph în cele din urmă... Răspunsul fu prea apăsat ca să se mai îndoiască cineva de ei..― Fireşte. Cui nu-i e? Se întoarse spre gemeni. ― Aşa.... Acum e. Nu putem porni la o vînătoare obişnuită. răspunse fără chef Jack. Ce facem cu puştii? ― Dă-i dracului! ― Trebuie să aibă cineva grijă de ei. ― Judecă şi tu. Ce poate să facă Piggy doar cu un ochi? Ceilalţi băieţi se uitau curioşi cînd la Jack. Se sprijini de un butuc. Se linse pe buze şi rămase în picioare. Piggy îşi scoase ochelarii stricaţi şi şterse lentila. Dac-ar fi lăsat. sau lui Walter? E vremea ca unii să priceapă că trebuie să tacă şi să lase hotărîrile pe seama noastră. ― Nu. Ralph nu-i mai putu ignora cuvintele. cu gura deschisă şi în jurul buzelor îi mijiră umbre albastre.. Jack. Dacă n-ar fi avut sentimentul că-i pîndeşte ceva. Vorbiră cu toţii în acelaşi timp. dîndu-i energia de a porni la atac. Piggy. Nu teai gîndit niciodată la asta.. sau lui Bill. nu încăpea îndoială. ― Iar creatura ar putea sta acolo.. ― Şi mai e ceva.. Ţii minte? Partea aia din insulă în formă de coadă. Vechea enervare îl salvă. dar fără speranţe. dar nu reuşi.. ― N-am putea. ca nişte pete cafenii. . ― Vreau să spun. Restul băieţilor îl urmăriră cu atenţie. Ba da. Piggy o să aibă grijă de ei.

― Foarte bine. . Simon se răsuci pe picioare. Aveau să ajungă la castelul de stînci în curînd. ― Să mîncăm mai întîi. iar Jack păşea cu o prudenţă teatrală. Îl urmări pe Jack spre castelul unde terenul se ridica uşor. iar şeful trebuia să meargă mai departe. lată de cîţiva metri şi lungă de aproape cincisprezece. Simon se bucură că fusese acceptat şi încetă să se gîndească la sine. ce păreau că se clatină. mulţumit că scăpase o vreme de răspundere. să fie o baie de soare sub o cupolă albastră. ― Hei. ― De ce nu s-ar putea ca fiara să fie acolo? ― Nu vezi de ce? Fiindcă nu poate intra şi nici ieşi. În spatele lui Ralph. Ralph şi băieţii mai mari porniră de-a lungul plajei. O să ne apropiem cît putem. iar apoi cele două laturi ale insulei se îmbucau. ― Ce facem atunci cu castelul? ― Ia uită-te. Ralph nu-i mai dădu atenţie şi se întoarse la problemele sale groaznice. fără să lase impresia că-i apasă senzaţia îngrozitoare a propriei personalităţi. Ascundeţi-vă aici. Ralph mergea în urmă. zîmbi silit. Alţii se dovedeau în stare să se ridice şi să vorbească adunării. Ralph se uită la Jack. ziua nu înaintase destul pentru a fi umbrită de voalurile schimbătoare ale mirajului. ― Am găsit un punct de observaţie. aşezată pe vîrful unui munte. deşi ar fi văzut inamicul de la douăzeci de metri. În stînga se afla încîlceala impenetrabilă a lianelor şi a pomilor. ca şi cum i-ar fi dat dreptate în privinţa vremii. prelungea însă insula în mare. Foarte bine. Fiara trebuie să fie aici. În faţa lor se întindeau doar cîţiva metri de teren stîncos. Se vedea şi una dintre acele stînci pătrate şi trandafirii care susţineau baza insulei. pînă cînd perspectiva o contopea cu pădurea. se bîlbîi încurcat Simon. iar Robert chicoti. Suspină. Cînd Simon se ciocni de un pom. Ralph desfăcu paravanul de frunze şi se uită. ― Eu sînt şeful. era bastionul trandafiriu pe care îl văzuseră de pe vîrful muntelui. Ziua promitea.― Hai să mergem. simţea o slabă neîncredere ― o fiară cu gheare care zgîriau. înaltă poate de treizeci de metri. fără să lase urme. Sub conducerea lui Ralph. cu ochii minţii vedea imaginea unei făpturi umane. eroice şi bolnave. Simon încetini sfios pasul pînă ajunse alături de el şi îl cercetă prin părul negru şi aspru care îi cădea în ochi. Nu comenta. neîndrăznind să calce pe nisipul fierbinte de lîngă apă. Cîteva clipe. Aşteptaţi-mă. zise Ralph şi adăugă: N-ar strica să luăm suliţele. Jack roşi. ― Înţeleg. Se întoarse spre ceilalţi. II privi pe Jack. Plaja se întindea înaintea lor într-o curbă dulce. ca şi cum ar fi uitat că Simon se făcuse de rîs. O ridicătură strimtă de recife. Ralph schimbă nerăbdător privirea. ca şi celelalte. Am să merg. Ralph îi răspunse politicos. vînătorii tăcuţi se adunaseră în iarba înaltă. Se trase într-o parte şi se uită în urmă. ― Eşti vînător. Indiferent cum îşi închipuia Simon fiara. Simon. Ralph înainta cu suliţa pe umăr. iar pe vîrf se aflau risipiţi bolovani mari. apoi se uită din nou în gol. Jack se întoarse în fugă. Îşi dădu seama că glasul lui risca să nu se mai audă. Această latură a castelului. de parcă ar fi fost un promontoriu. Baza recifului plesnise. Ralph prinse curaj. îşi croiră cu atenţie drum de-a lungul terasei cu palmieri. Ralph îl lăsă pe Jack în frunte. voi. pata albă de pe frunte se roşi şi i se prelinse o şuviţă de sînge. ― Ce părere ai? ― Am fost pretutindeni. nefiind totuşi destul de iute ca să-i înhaţe pe Sam şi Eric. Ralph se uită într-o parte. ca şi cum ar fi vorbit unuia singur. înaintînd în faţa lui Ralph. sau să răsune prea tare. Plecăm după aia. După ce mîncară. ― Ştiu. ― Nu cred că există fiara. îl lăsară pe Piggy sprijinit de platformă. bombăni Jack. erau în stare să spună ce voiau.

― Ce-i aia. Jos. E un loc foarte prost. Prăpăstii de aer îl înconjurară din toate părţile. Ralph nu răspunse. terenul stîncos şi iarba plină de capete. şi gata!. iar la stînga. Ralph se uită spre munte. marea avea să transforme castelul într-o insulă. pe cealaltă parte. îşi dădu seama cu surprindere că nu se aştepta să întîlnească vreo fiară şi nici nu ştia ce-ar fi făcut dacă ar fi întîlnit-o. ― Ei bine. în care nu se aflau decît mormane de ouă stricate. Văzu doar ceea ce aşteptase: bolovani trandafirii. nu ştiu cum să-ţi spun. care ţinea un minut. ― Nu există apă proaspătă. ierburile marine se încovoiară.. şi. tufişuri ciudate de coral. dezgolind mese trandafirii de granit. Se opri pe promontoriul strimt şi se uită în jos. apele se prăbuşeau şi şopteau ca vîntul prin coroana pădurii. peste cîteva secole. ― Ce s-a întîmplat? Ralph se întoarse.. Laguna îi apăra de Pacific. ― De ce? ― Priveai. iar apa clocoti mugind deasupra masei de stîncă. ― Doar o dată dac-o împingem. ia uită-te! La treizeci de metri sub ei se găseau istmul. ― Ţii minte? Îşi amintiră momentele neplăcute de mai înainte. leviatanul adormit răsuflă.― Nu. cercetă o jumătate de cavernă. Jack fremăta. N-avea unde să se ascundă. chiar dacă n-ar fi trebuit să înainteze.. doar Jack se dusese pînă la malul mării. dintr-un motiv greu de ştiut. Îşi dădu seama că se putea cocoţa pe recif. Descrise un gest larg cu mîna. întinsă ca o masă. claie peste grămadă. Era uşor de mers şi în curînd trase cu ochiul pe lîngă stîncă. se vedea o pată lungă şi verde... undeva în spate. Avea perspectiva celui de pe uscat asupra valurilor umflate şi i se păru la fel ca respiraţia unei creaturi uluitoare... Se cocoţară pînă la ea şi gustară din firicelul de apă. . Nu-ţi dădeai seama de mişcarea valurilor. putea înainta încet de-a lungul unei cornişe şi ocoli colţul care nu se vedea. Ralph se cutremură. ― Nici nu mă gîndesc. jos de tot. deşi nu era nevoie. ce urca spre stîncile sfărîmate care încununau bastionul. Jack izbucni: ― Să vîrîm un trunchi de palmier sub stîncă şi dacă vine duşmanul. unde o ultimă stîncă zdrobită acoperea grămada în descreştere. aşa încît la dreapta. Forma pătrată a stîncii îngăduia un fel de plintă în jur. ― Am putea să punem o coajă de nucă de cocos acolo. Jack înainta de-a lungul cornişei. polipi şi iarbă marină. ― Ce loc de construit un fort! O coloană de spumă marină îi udă. şi în cele din urmă se aşeză. ca să fie mereu plină. la revedere. deasupra lagunei. nici eu nu cred. ca să vadă ce-avea de gînd. iar masa hurui stins. Văzu acolo o stîncă plată. îşi continuă drumul peste stînci. îşi netezi părul peste cap cu o mişcare înceată de tot. Îşi sili picioarele să se mişte pînă îl duseră la promontoriu. urcare şi iar prăbuşire. pe stîncă. apele se umflară. ― N-am vrut să te las să mergi singur. Urcară împreună ultima treaptă. apoi o costişă abruptă. La dreapta se găsea laguna. ― Nu se vede fumul. acoperiţi de un strat de guano ca de o glazură. Băieţii îl aşteptau în iarba înaltă. Observă că transpiraţia din palme i se uscase. La un moment dat. Un zgomot din spate îl făcu să se întoarcă. Jack lovi stîncă de lîngă el cu pumnul. iar apele retrăgîndu-se de pe cele patru margini acoperite de iarbă marină le făceau să semene cu nişte recife. Valurile se cufundau încet printre stînci. mişcată de marea deschisă. atunci? La jumătatea distanţei. ca şi cum ar fi măturat stîncă. iar în fund pădurea. Nu se vede nimic. Ralph se întoarse spre reciful roşu. strigă Jack entuziasmat. se uită de jur împrejur şi lovi stîncă cu mînerul suliţei. Apoi. Îşi strînse buzele care i se albiseră. ci doar de această prăbuşire..

spart doar de vîrful muntelui. Ai mai fost pe-acolo. ― Sînt obosit. Nu părea să-l doară. Trecură ca un puhoi peste pod şi în curînd urcau şi strigau. ― Am putea construi un castel de vrăjitor.― M-ai înnebunit cu fumul ăla. ― Hai să stăm aici. aruncînd cu bubuituri o jerbă de spumă pînă la jumătatea înălţimii recifului. ― Am putea împinge stînci. ― Fum. Se zbătea ceva ca o aripă de liliac şi o întuneca.. şi nici adăpost. se desprinsese şi atîrna vibrînd.. Soarele strălucea. Fiara poate fi de cealaltă parte a muntelui. Dar Jack dispăruse. Aţi înnebunit cu toţii? Băieţii tăcură sau murmurară. Condu-ne din nou.. În timp ce se întorcea. Isi încleşta pumnul şi bătu în zidul roşu din dreapta.. Privi sumbru muntele. ― Fum. Hărmălaia izbucni iar. Ideea îi reveni imediat. ― Hai să construim un fort. care se crăpase. Buzele i se strînseră violent iar ochii de sub şuviţele de păr priveau melancolic. Îşi supse pumnul învineţit. S-ar putea să fie un vapor acolo în depărtare. zise Ralph. Acolo au văzut fiara. aşteptînd în iarbă. Un pîlc de băieţi. Orizontul albastru şi întins îi încercuia. Alţii voiau să împingă şi alte stînci. Nu vedeţi muntele? Nu se zăreşte fum deloc. ― Fum. Şi nici prea multă apă proaspătă.. Îşi sprijini suliţa de stînca ce se clintea şi-şi dădu două şuviţe peste cap. aproape de grămada de stînci . se opintea şi împingea o stînca.. ― Ce facem. baza stîncii trosni şi întreaga masă se prăbuşi în mare. Iar voi vă pierdeţi vremea. ― Am zis că mergem mai departe! strigă Ralph furios. iar primejdia dispăruse o dată cu întunericul. ― Nu! Ralph îşi coji pielea de pe încheietura degetelor. Trebuie să ne asigurăm. Acum plecăm. ― Jack! Hai. îi văzură pe Jack şi pe Ralph nevătămaţi şi ieşiră la lumina soarelui. VII Umbre şi arbori înalţi Cărarea porcilor se afla în cealaltă parte. ― Jack. ― Pînă la pod. împingeţi stînci. ― Înapoi la adăpost.. Mai mulţi băieţi doreau să se întoarcă pe plajă. o dată cu mînia. În mintea lui se petrecu un lucru straniu. zise Ralph şi clătină din cap. gata să se răzvrătească.. ― N-avem hrană aici. Bill se apropie de Ralph. ― De ce nu rămînem aici niţel? ― Ai dreptate. cu mîna pe o imensă stînca roşie ― o stînca mare ca o roată de moară. Uitaseră de fiară. Jack îi conduse în josul stîncii şi peste pod. ― Eu sînt şeful. ― Avem timp destul! strigă Roger.. Trebuie să ne asigurăm. Ralph rămase pe loc. ― Staţi! Staţi! Vocea lui îi linişti. ― O să ne suim pe munte. de parcă ar fi fost un ciocan. ― Ăsta-i cel mai important lucru pe care-l avem de făcut. ― Avem nevoie de fum. furaţi de entuziasmul explorării. ― Am putea să mergem pe mal. ― Trebuie să ne întoarcem şi să urcăm pe munte.. atunci? Ceilalţi băieţi. ― N-o să fie acolo.. făcînd o hărmălaie pe care n-o auzise.. Sînt fructe.

puteai să visezi la salvare. prefăcîndu-se că o ignoră. ci doar din obişnuinţă. ocupate cu alte treburi. Simon dădu din cap în timp ce vorbea. ca aceia care căzuseră în noroi sau alunecaseră într-o zi de ploaie. perspectiva era complet diferită. Ralph se trezi că strîngea dureros în mîini bucăţi de stîncă. deşi nu-şi amintea cînd îşi reluase acest obicei şi nici de ce o făcuse. ― În curînd am să-mi sug şi degetul mare. ― Te întorci de unde-ai venit. urcarea şi prăbuşirea. ― Ascultă. Acolo. de care se ţinea cu amîndouă mîinile.. o vreme. cît o urcare şi o cădere spectaculoasă a întregului ocean. cînd se aşeză. Suspină şi azvîrli craca de pe care culesese fructele. căutînd un indiciu. Îşi dădu seama că trupul i se înconvoiase. iar Ralph se mulţumi s-o urmeze. Vînătorii stăteau jos. ca să-şi îndeplinească misiunea. cu săpun. Descoperi cu o mică strîngere de inimă că socotea aceste condiţii drept normale şi că nu-i mai păsa.. feţele erau destul de curate cînd mîncau sau transpirau. Se uită furiş împrejur. Apoi unghiile. îngenunchease cu un picior şi privea în jos de pe o stîncă mai înaltă. învăluită la prînz de miraje. Ralph. în faţa obtuzităţii brute a oceanului. Ralph urmări. Minunile învăluite ale mirajului nu rezistau la apa rece a oceanului. dar pătate prin părţile mai greu accesibile de un fel de umbre.. Erau muşcate pînă în carne. dar nu din cale-afară. Simon îi vorbi aproape în ureche. Aici. Vînătorii începuseră să se furişeze în pădure sau jos. Se părea că nu-l auzise nimeni. lăsîndu-l lung doar de un centimetru. căţărîndu-se pe micul recif. Apoi. încercînd să se convingă că acumulau destulă forţă din banane şi din fructele alea verzi-cenuşii. Se vedeau pe cîţiva kilometri. o baie ca lumea. celălalt picior se întindea pînă jos la nivelul lui Ralph. a kilometrilor ce-i despărţeau. se vedea mişcarea neîncetată şi umflată a valurilor de pe marea adîncă. provocînd cascade şi prăbuşiri ale apei ce dădea înapoi. şi totuşi. îşi plimbă prudent limba peste dinţi şi ajunse la concluzia că nici o periuţă de dinţi n-ar strica. Ralph îşi întoarse mîna şi îşi cercetă unghiile. întinderea aproape infinită a acestei ape îi atrase atenţia cu forţa. era nu atît o înaintare. ca şi ale lui. dacă reuşeai să uiţi cît de cenuşii şi de pustii erau meleagurile acoperite cu ferigi din ambele părţi. cercetă faţa lui Simon. îndopîndu-se cu această hrană uşor de găsit. apoi.. oprindu-se.de pe mal. aparent fără stînci şi fără banchizele de nisip ale apei puţin adînci. Ralph îşi dădu seama de căldură. tot ţinînd-o larg deschisă. neputincios. dar asta nu din pudoare sau din confort. Ralph îşi aminti de trupul său obişnuit odinioară cu curăţenia şi îi examina şi pe băieţi. în arşiţa care i se părea neobişnuită chiar şi pentru această insulă. Ralph îi trimise un mesaj lui Jack şi. Ralph plănui cum să-şi facă toaleta. iar arşiţa după-amiezei cuprindea insula.. pielea devenise solzoasă din cauza apei sărate a mării. iar orizontul era de un albastru tare. Acum marea avea să se retragă. condamnat. Pentru prima oară în acea zi. Ar fi vrut să facă baie. Ar fi vrut să aibă o foarfecă şi să-şi taie părul ― îşi dădu peste cap claia de păr ― să mai scurteze părul ăsta murdar. Aici se afla despărţirea. apărată de scutul lagunei liniştite. de cealaltă parte a insulei. trimiţînd în cele din urmă un braţ de talazuri printr-un golf şi sfîrşinduse la cîţiva metri de el în degete de spumă. . erai. pe lîngă stînci. erai bătut în cuie. pînă cînd ceva din izolarea mării îl năuci. De cealaltă parte a insulei. Alunecau de-a lungul insulei. e aşa de mare.. aveau să se adune şi să se înalţe cu un muget. că muşchii gîtului îi înţepeniseră şi că gura îl durea. Simon dădu din cap. aici însă. întregul grup se opri şi mîncă. bariera. umflîndu-se irezistibil peste vîrfuri şi peste vegetaţie. părul le crescuse mult prea lung. val după val. nedumerit. Soarele trecuse de zenit. treptat. Dacă reuşeai să-ţi astupi urechile la scurgerea şi la fierberea refluxului. Nici unul n-avea mare nevoie să facă un duş. Trase dezgustat de cămaşa cenuşie şi se întrebă dacă merita s-o spele... avea să se cufunde dincolo de stînci şi să lipească pe ele iarba marină ca un păr lucios. încîlcit uneori şi înnodat în jurul unei frunze uscate sau al unei crăcuţe. Ralph se întoarse şi se uită spre marea întinsă.. Erau murdari. ca nişte jeleuri. nu mai purtau hainele uzate şi ţepene de transpiraţie. chiar să şi visezi. Ralph coborî spre stînci. aproape la nivelul mării.. atunci mai exista posibilitatea să izgoneşti fiara din minte şi. cînd ajunseră la fructe.

. o să vînăm. ― Pe aici. ― Ai un vapor în buzunar? Simon zîmbi şi clătină din cap. locuiseră întro căsuţă de la marginea gîrlei. pe care n-o citise niciodată fiindcă era despre două fete. iar tăticu venea acasă zilnic. ― Ralph. pămîntul era răscolit şi se vedea o baligă aburindă... urmîndu-l pe tatăl lui de la Chatham la Devonport. Cărarea se umplu din nou de băieţi care strigau. mai era şi cartea despre oamenii care scoteau prin săpături diverse lucruri.. se bucura că păşeşte mai alene. lîngă mare. Cînd ţi se făcea frig... Mergeau mai încet decît îşi făcuse socoteala Ralph. ― Nu. în grupul lui Jack se petrecea o întîmplare neaşteptată şi în curînd procesiunea se opri. urmărind cum trec în zbor fulgii de zăpadă. iar Jack o rupse la fugă. unde puteai sta tolănit. ― Dacă nu ne abatem din drum. dincolo de ceainicul strălucitor de aramă şi de farfuria pictată cu omuleţi albaştri. era şi Manualul de trenuri pentru tineri sau Manualul de vapoare pentru tineri. Cel puţin aşa cred. cea deschisă la culoare şi lucioasă despre Topsy şi Mopsy. Ralph îl văzu pe Jack înghiontit într-o parte şi căzînd. ― De unde ştii.. Odată. De pildă. Cred numai c-o să te întorci cu bine. ― Pe-aici. Mămica mai era cu ei. Porniră din nou. fiindcă nu se mai obosise să le pună la loc.. iar afară ninsese. nu sînt. puteai să intri în casă şi să te uiţi pe fereastră. Ralph se speriase. Jack se întoarse în fugă şi căută cu suliţa prin tufişuri. brusc. Apoi îşi zîmbiră brusc. Cînd mistreţul ajunsese la doar cinci metri.― Si totuşi. Jack deschidea coloana. Simon îl contrazise cu o mişcare violentă a capului. Ralph se sprijini de un pom şi. într-un fel. o să fie timp să urce pe munte. pînă cînd părul aspru şi negru îi juca înainte şi înapoi pe faţă. avem nevoie de carne.. căci după ce plecase din ea fusese trimis la şcoală. Grohăitul se transformă într-un ţipăt ascuţit. visele diurne îl asaltară. Descoperiră o altă cărare de porci. Băieţii se azvîrliră nebuneşte de pe cărarea porcilor şi se pitiră urlînd printre liane.. iar mistreţul o apucă într-o parte în desişuri. Jack se aplecă spre ea.. În succesiunea de case pe care le cunoscuse Ralph. Cărţile aveau colţurile uzate şi erau zgîriate. cu colţii strălucitori şi grohăind ameninţător. apoi îi zîmbi amar lui Simon. Cărţile ― aflate pe un raft de lîngă pat ― stăteau aplecate. iar două sau trei erau veşnic culcate pe deasupra. ar fi putut să întindă mina şi să le atingă.. putea să simtă greutatea şi mişcarea lentă cu care Cartea uriaşă pentru tineri avea să iasă din raft şi să alunece în jos. ― Veniţi să vedeţi! Alături de cărarea porcilor. Totul era perfect. Chiar în dosul căsuţei se afla un fel de adăpost. La zidul de piatră din fundul grădinii poposeau căluţi sălbatici. Ralph îşi dădu seama că putea măsura distanţa cu luciditate. am spus. cu suliţa la subsuoară. Jack aruncă o . sărind peste pagina douăzeci şi şapte cu desenul oribil al păianjenului. O clipă nu mai spuse nimic. Se uită la mare. Tufişurile fură despicate zgomotos în faţa lor. Roger îi chemă din desiş. Dădură deodată peste un teren deschis. Apoi un animal apăru tropăind pe cărare.. aproape cu simpatie. apoi cealaltă despre vrăjitor. Ralph zise arţăgos: ― Eşti sărit. La culcare găseai o ceaşcă cu fulgi de ovăz cu zahăr şi smîntînă. paralelă cu prima. Se zărea pata umedă unde murea fiecare fulg.. apoi vedeai primul fulg care se aşternea fără să se topească şi urmăreai cum întreg pămîntul se albeşte. Jack era ocupat cu vînătoarea. îi apărură viu în faţă. atunci? Cum Simon nu răspunse. o văzu cum loveşte rîtul uriaş şi rămîne o clipă atîrnată. pe care o citeai cu un fel de groază reţinută.. aruncă suliţa caraghioasă de lemn pe care o ducea. ― Dar are să ne omoare.. dar era plin de grijă şi de mîndrie. ― L-am nimerit! Suliţa s-a înfipt. chiar dacă acum urmărim altceva. drept spre el. şi totuşi. obiecte egiptene. Trupul lui Ralph se mai destinse. vînătorii erau niţel speriaţi de fiara pomenită. aceasta se detaşa cu o limpezime deosebită. Mistreţul se îndepărtă. ai să te întorci cu bine. Domneau prietenia şi buna dispoziţie.

Îşi întoarse antebraţul stîng. Jack se tăvălea pe jos. la urma urmei. în spatele lui se afla Roger. care se prefăcea că atacă. Cred că-i nevoie de un foc şi de o tobă ca să ţinem ritmul. Ralph intră şi el în joc şi rîseră. ― Venea pe potecă. şi avu sentimentul că. zise Jack şi se întoarse. dar sîngera. fiindcă le cîştigase din nou respectul.. urlă de bucurie şi guiţă ca un porc pe moarte. Se umfla în pene. ― Eu te-am văzut. În curînd îl loveau cu toţii pe Robert. ― E nevoie de-un porc. Robert guiţă. ― Priveşte. Cine te-a pus să arunci suliţa? De ce n-ai aşteptat? Îşi întinse braţul. vînătoarea nu strica. iar suliţa s-a înfipt destul de adînc.. cuprins deodată de un entuziasm nebun. Jack îl ţinea de păr şi îl ameninţa cu cuţitul. bătînd toba. Cred că mistreţul e fiara. Grozav! Ralph continuă entuziasmat. luptîndu-se să se apropie. Dorinţa de a strînge şi de a răni devenise copleşitoare. ca să vadă cu toţii. ― L-am nimerit. zise Ralph jenat. ca la sfîrşitul unui bal sau al unei vînători.privire spre stînca goală şi păru neliniştit. prefăcîndu-se că-i e frică.. ― N-a fost fiara. ar trebui s-o sugi. Uite cum am azvîrlit suliţa. Jack roşi brusc. Jack strigă. ― N-a fost decît o glumă. ― Mă doare fundul! Îşi frecă trist fundul. ― Omorîţi-l! Omorîţi-l! Robert urla şi se zbătea cu forţa disperării. care se ştergea pe faţă cu un braţ murdar şi făcea eforturi să-şi recapete demnitatea. ― Hei. ― Uite ce mi-a făcut cu colţii. atunci am putea s-o facem ca lumea. ― Ai zis c-o să ne omoare. L-am rănit.. cercul se clătină. să înşface o mînă din acea carne cafenie şi vulnerabilă. ― De ce nu l-ai prins? Eu am încercat. zise Ralph indignat. gîfîind şi ascultînd smiorcăiturile înspăimîntate ale lui Robert. ― L-am nimerit. înşfăcă suliţa lui Eric şi îl împunse pe Robert cu ea. ― Grozav joc. Simţea nevoia unor martori. Ca Berengaria. ― A dispărut. A fost un mistreţ. Apoi rămase liniştit. ― Nu m-aţi văzut? Maurice dădu din cap. Ralph se uită la el. Robert grohăi la el. . nu gravă. repetă Ralph. zise Roger. apoi chiar de durere adevărată. ― Ar trebui s-avem o tobă. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Zdrobeşte-i capul! Ralph se străduia şi el să se apropie. ― Dar era un mistreţ! strigă Ralph. Pe piele era o zgîrietură. Melopeea se înălţă ca un ritual. Atenţia se concentră asupra lui Jack. Chiar în rît. spuse Maurice. l-am rănit. zise Simon. ― Ţineţi-l! Îl apucară de mîini şi de picioare. ― L-am nimerit sigur. Jack o supse. Ralph. în timp ce se străduia să iasă dintre ei. opriţi-vă! Mă doare! Minerul suliţei îl lovi în spinare. Braţul lui Jack coborî. Şi eu m-am rănit destul de rău la un meci de rugby. ― Ce să facem ca lumea? ― Nu ştiu. ca la o vînătoare adevărată. ― L-am nimerit sigur. Le ceru atenţia. N-am apucat să înfig suliţa destul de repede. L-am nimerit cu suliţa. ― Eu l-am nimerit. ― O rană. Suliţa s-a înfipt în el. ― Faceţi cerc! Cercul se adună şi se strînse.

― Trebuie să aprindem din nou focul. îi desfăcu frunzişul de pe vîrf şi văzu culmea pătrată a muntelui. viroaga începu să fiarbă în faţa lor şi spuma ţîşni pînă la liane. şi toţi rîseră. încercară prin pădure.― Sau de cineva care să se prefacă. Apoi încercară să se grăbească pe lîngă stînci. Soarele păru că se mai domoleşte. Gemenii îşi dădură asentimentul. ― Se lasă seara. unde se ajutau cu mîinile şi cu picioarele. spuse Ralph. Jack îşi agită suliţa. Ralph îl privi pe Jack. stîncile păreau de netrecut. ca să li se usuce zdrenţele. ca un singur trup. niciodată n-avea să devină un bun jucător de şah. Se ridicară pe rînd în picioare. zise Jack.. privindu-l. Apoi valul reveni. zise Robert. Se gîndi la puşti şi la Piggy. îmbrăcat în vegetaţia impenetrabilă a junglei şi coborînd abrupt în mare. Robert se tăie la genunchi rău de tot şi recunoscură toţi că trebuiau să urce încet cărarea. fiindcă trebuie să-l omorîm. Îl văzu clar pe Piggy. Treceau peste mici recife. spuse Jack. ― Mai bine să ne întoarcem la Piggy înainte să se întunece. Cea mai mare parte a drumului îi sili să coboare pînă la stînca goală de lîngă mare şi fură nevoiţi să se strecoare printre ea şi bezna pădurii luxuriante. se umfla şi se sugea. se aşezară jos o vreme. ― Staţi să mă gîndesc. Oricum. Ralph visă iar. Maurice vorbi ezitînd şi nevrînd să pară las. o să ajungem sub locul unde am făcut focul şi-o să ne putem căţăra pe munte. ― O s-o omorîm. ― Şi dacă fiara e acolo. Dacă facem aşa. dar şi atunci unii se mai udară. ― Bine.. Ralph nu se mai sfia să se gîndească în faţa altora: era însă gata să ia hotărîrile necesare. stînd singur. asemenea unui şanţ de apărare. că dacă mergem pe lîngă malul mării. Ralph privi nemulţumit soarele. ― E nevoie de-un porc adevărat.. aparent la mare depărtare încă. ţărmul strîmt. Din nenorocire. aşa că nu se poate. Jack îi conduse din nou pe lîngă marea care se cufunda. zise Maurice. se preface că mă răstoarnă şi aşa mai departe. Ralph se uită împrejur şi văzu marea. îşi continuară drumul ca şi cum ar fi escaladat un munte periculos şi ajunseră la un loc unde stîncile se transformau într-un perete imposibil de trecut. Găsiră fructe pe lîngă cuiburile de păsări mici şi strălucitoare care foiau ca insectele. mîngîindu-şi încă fundul. O să ne suim mîine dimineaţă pe munte. ca la o partidă de şah. ― Să ne folosim de un puşti. care treceau foarte încet pe lîngă insulă. Am putea să deghizăm pe cineva în porc şi apoi să se poarte ca. ― Hai acum pe munte. ştiţi despre ce-i vorba. netezindu-şi zdrenţele de pe ei. aşa încît poposiră. Sosiră la o viroagă care despica. sus? Jack ameninţă cu suliţa. parapete lungi. Ralph se ridică în capul oaselor. Ceilalţi băieţi tăcură şi rămaseră în jurul lui. Mai departe. unele folosite drept poteci. aşteptînd ca apa să coboare. cuibărit într-un adăpost. aşa că trebuie să fie porţiunea din mal pe care n-am vizitat-o. dar era deasă şi încîlcită ca un cuib de pasăre. lăsînd ca agilitatea picioarelor să întîmpine dificultăţile cărării. ― Nu-i putem lăsa pe puşti singuri cu Piggy toată noaptea. iar băieţii ţipară. şi urmăriră conturul ascuţit al valurilor imense. ― Ce mai aşteptăm? ― Cred. Şi totuşi. . zise Jack.. zise Jack jenat. picioarele păreau mai puţin agile ca înainte. a trecut vremea să bem ceaiul. ― Atunci o să vedem dacă nu-i nici o primejdie pe vîrful muntelui. Se sui într-un pom. ― Nu-mi amintesc de reciful ăsta. să sară peste mici băltoace limpezi lăsate de flux. Părea fără fund şi se uitară îngroziţi în hăul sinistru unde clipocea apa. dacă nu voiau să se pună în primejdie. cufundat în liniştea destrămată doar de strigătele celor ce visau urît. n-o să găsim niciodată ce căutăm. udîndu-i. Ici şi colo trebuiau să se caţere peste stînci udate de valuri. ― Aşa e. Ralph dădu din cap. ― N-avem ochelarii lui Piggy. Apoi Ralph spuse că înaintau prea încet. În cele din urmă trebuiră să sară pe rînd.

― Nu vrei să te sui pe munte? Ralph suspină. ― Cine s-a suit primul la castel? ― M-am suit şi eu. O să ne croim drum cu forţa pînă o să dăm de cărarea porcilor. Făcu un pas înainte şi se opri. dacă ţi-e frică. ― Jack. Alergară iute pe cărarea largă şi bătătorită. zise Jack şi se strîmbă. zise Jack enervat. silit de acea nouă înţelegere a lucrurilor pe care i-o datora lui Piggy.. pe sub munte. ― Şi? ― Am găsit o cărare făcută de porci. căci soarele aluneca repede spre marginea lumii.― Dacă ne întoarcem. încă enervat şi jignit. Simon îşi croi drum pînă lîngă cotul lui Ralph. Zău. zise Jack. ― Ca nu cumva Piggy să păţească ceva. O să orbecăim. pe acolo pe jos? ― Da. O să mă întorc după ce-o să ajungem acolo. se îndepărtă primul. Vorbi disperat. Cărarea porcilor era un tunel întunecat. ― Foarte bine atunci. Băieţii se priviră atent şi cu îndoială. Jack încheia coloana. ― Aşadar. se întoarse şi se pierdu în pădure. ţii minte cînd te-ai dus tocmai pînă la stînca în formă de castel? ― Da. Apoi plafonul de frunze se sparse şi ei se opriră. simţind că duşmănia dintre ei reînvia şi înţelegînd sentimentele lui Jack în momentul cînd înceta să mai conducă. Bill rosti incredul: ― Singur prin pădure? Acum? ― Nu ne putem lipsi de mai mult de un băiat. iar în pădure umbrele se întindeau la tot pasul. ― Am sosit. ― Mă duc eu.. ― Haideţi. Tăcerea se prelungi. ― N-o s-avem destulă lumină. Rînji batjocoritor. Ralph se întoarse spre el. nu? Ralph se bătu peste dinţi cu vîrful murdar al suliţei. ― Perfect. . Cine vrea să se caţere acum pe munte? Îi răspunse tăcerea. ― Ai venit de-a lungul unei părţi a ţărmului ăstuia. Dar în timpul zilei.. ― Nu vreau să mă întorc. ― De ce mă urăşti? Băieţii se foiră neliniştiţi. Murmurară că erau de acord. ― Staţi o clipă. Ţinea kilometri întregi.. ― O să traversăm direct platforma şi o să ne căţărăm mîine pe munte. nu-mi pasă. ― Mă gîndesc la lumină. Unde duce cărarea asta? ― Pe munte. Îi conducea ca şi cum ar fi avut acest drept şi începu să taie vegetaţia încîlcită. Se uită lung împrejur. ― Cineva o să traverseze insula ca să-i spună lui Piggy că ne întoarcem după ce se întunecă. ― Bineînţeles. Ralph luă o hotarîre... Tu nu vii? Vrei mai degrabă să te înapoiezi la adăpost şi să-l linişteşti pe Piggy? Venise rîndul lui Ralph să roşească. dacă vrei. ― Voiam să căutăm fiara. Arătă spre pădure.. Jack se afla lîngă umărul lui. Toţi aprobară înţelegători. Ralph. Simon îi aruncă repede un zîmbet. cărarea trebuie să fie pe-acolo. o să dureze ore întregi. Ţi-am mai spus.. Înainte ca Ralph să aibă timp să-i răspundă. Ralph se uită înapoi la Jack şi-l văzu parcă pentru prima oară furios. Jack îşi drese glasul şi vorbi pe un ton ciudat şi încordat. ca şi cum s-ar fi rostit un cuvînt obscen. nemulţumit şi posac. ― Dacă traversăm. răsuflînd agitat şi uitîndu-se la cele cîteva stele care clipeau în jurul vîrfului muntelui. Ralph dădu din cap.

― Robert? Bill? Se îndreptară spre platformă. Sîntem totuşi nişte caraghioşi. Bezna părea că pluteşte în jurul lor ca un flux. Totul era din vina lui Jack.. pentru a mai fi nevoie să-l repete. oboseala şi frica îl înfuriară. ― Veniţi? La acest cuvînt. în timp ce trunchiul se legăna în . am să mă duc singur. să-i spunem lui Piggy că.. Fireşte. ― Atunci sîntem trei. prea amar şi prea reuşise să intimideze. în timp ce tuşea. ― Fireşte.. o pată care era Jack se desprinse şi începu să se îndepărteze. Din întuneric se auzi răspunsul. vorba amară. la ce le folosea că erau trei.. transformată în tăciuni ascuţiţi. cei doi porniră să urce muntele. ― Roger? ― Eu sînt. aşteptînd să se întoarcă la adăpost şi la apele calme şi prieteneşti ale lagunei. Auzi uimit cum vocea îi răsuna rece şi nepăsătoare. ca un blestem. Paşii lor şi briza întîmplătoare stîrneau mici vîrtejuri de praf. Pipăi şi se lăsă alături de el. Se auzi zgomotul băieţilor care se împrăştiau.. Ralph se opri. Cuvîntul era prea bine ales. ― . ― Fireşte că mi-e frică.. spusă cu indiferenţă. Jack făcu un pas.. întorcîndu-se în direcţia contrară fluxului băieţilor care fugeau. ― Pleacă atunci. ― Cîtuşi de puţin.. Se opriră din nou şi Ralph avu răgazul. o siluetă întunecată se desprinse.. înghiţiţi de beznă şi înarmaţi doar cu beţe? ― Sîntem nişte caraghioşi. ― Cenuşă. Pata dispăru. Simţi cum coaja pomului. ― Ei bine. nu fiindcă le era teamă. Apoi ironia finală. Unul lîngă celălalt. Se aşternu tăcerea. dar dacă îi aştepta ceva pe vîrful muntelui. care nu vorbea. dacă tu n-ai nimic împotrivă. începu să gîfîie şi să tuşească. i se freacă de dosul genunchiului şi îşi dădu seama că Roger se aşezase. ― Sîntem nişte caraghioşi. da. O alta îi luă locul. Pe neaşteptate. Jack.. în cazul cînd. urmăriţi cu privirea de băieţii tăcuţi. Cuvintele lui Jack izbucniră cu răutate. colţuros la pipăit. o pală de vînt îi făcu pe toţi trei să bombăne. Te aşteptăm aici. La revedere. Îşi reluară urcuşul pe coasta muntelui. ― Ţi-e frică? Ralph tresări enervat. tocmai cînd se calmase. erau doar obosiţi. ― N-am nimic împotrivă. Ralph simţi ironia şi îl urî. Îl luă pe Ralph pe nepregătite. ceilalţi băieţi uitară graba de-a pleca şi se întoarseră în faţa noii dovezi a urii dintre două fiinţe aflate în beznă.. Înţepătura cenuşei în ochi.. ― Foarte bine. ― Dacă nu vrei să mergi mai departe. Ralph se lovi cu genunchii de ceva tare şi rostogoli un trunchi carbonizat. ― Mă duc pe munte ca să caut fiara.. îi răspunse Jack sarcastic. să-şi spună cît erau de proşti. ― Dar s-a dus Simon! ― Ar trebui să-i spunem lui Piggy. Sîntem pe marginea zonei arse. astfel încît răutatea din ironia lui Jack rămase fără rezultat. atunci.― Sam şi Eric? Ce părere aveţi? ― Ar trebui să mergem şi să-i spunem lui Piggy. ― Ei? ― Mă duc pe munte. n-o să fim de-ajuns. Dacă nu exista nici o fiară ― şi aproape sigur că nu exista ― cu atît mai bine. Pe Ralph îl orbiră lacrimile. acum.. ― De ce nu pleci? Ţi-e frică? O pată în beznă. îl privi pe Ralph încordat şi cu suliţa ţinută ameninţător. De ce să mergem numai noi doi? Dacă dăm peste ceva. Ralph se întoarse spre Jack...

Roger se afla în spatele lui. Roger şi Ralph. la orizont. ca şi altele. iar Roger se împiedică. a raţiunii. ― O broască! Am auzit şi un zgomot. O altă voce îi spunea să nu fie prost. iar dincolo de ele lucea o pată albă şi lungă ― reciful. lăsîndu-l pe Jack în urmă. Vocea lui fizică tăcuse. Greaţa îi aduse brusc în ochi lumini verzi. afară de locul unde muntele făcea o gaură în beznă. scoase un fel de şuierătură şi trecu . şi lucrul ăla s-a umflat. cînd se mişca. care apoi se destrămară în beznă. Apoi Jack îi găsi. iar Jack îi vorbi la ureche. ― Închipuiri. unde simţiră în mîini şi pe genunchi duritatea stîncii. Ralph se foi. Cînd ajunseră la ultima costişă. cu firea lor de nepătruns. Ajunseră la vîrful plat. ― O broască. zgomotul unor paşi uriaşi pe stîncă sau pe cenuşă. Pe Ralph îl surprinse mai puţin sunetul vocii calme. Roger şi Ralph înaintară pe vine. cît intenţia ei sfidătoare. tremura şi vorbea răguşit. Un fel de grămadă. Roger. ― Am văzut ceva pe vîrful muntelui. Îl auziră împiedicîndu-se de buşteanul care se legăna violent. fiindcă uitaseră de el. zise Ralph tremurînd. Stătea şi se legăna încet pe trunchi. se vedea o pată de cer mai limpede. Nici un fel de creatură nu se umflă. Se furişară înainte. Din nou auzi de la depărtare şoapta lui Jack. ― Am văzut ceva ce se umfla pe vîrful muntelui. Pentru prima oară de cînd îl cunoscuse pe Jack. Jack chicoti şi se cutremură de silă. Printr-o înţelegere comună. cu o voce pe care de-abia o recunoscură. Jack şi Ralph ocoliră umărul muntelui. ― Să mergem să ne uităm.. cerul apropiat se umpluse peste tot de stele. Deasupra lor răsună zgomotul unei alunecări. fiindcă nimic nu se umflă. Un nor de cenuşă se stîrni în jur. Ralph îl simţi că ezită. transformaţi din pete de cerneală în siluete clare. se legănau. Nu-şi dăduse nici o părere asupra fiarei şi nici nu-i mărturisise lui Ralph de ce se hotărîse să participe la această expediţie nebunească. unde avea să răsară peste cîteva clipe luna. Nu vedea nici viroagă şi nici altceva. Tresăriră. În spatele lor. Ralph auzi o răpăială rapidă şi enervantă şi înţelese că Roger lovea în ceva cu suliţa lui caraghioasă de lemn. iar Roger rămase niţel în urmă. dar înlemnise. Poate că fiara doarme. stăteau. ― Uite acolo. Se ridică de pe trunchi şi îi conduse prin beznă peste tăciunii care trosneau. Un fel de "pleosc". unde era o viroagă în stîncă. necomunicativ din fire.cenuşa invizibilă. Ralph îşi vîrî mîinile în cenuşa rece şi moale a focului şi îşi înăbuşi un ţipăt. Mîna şi umărul îi tremurau din cauza contactului neaşteptat. ascultau răpăiala şi se gîndeau. şopti Jack. se opriră şi se ghemuiră. S-ar putea să mă urmărească. bezna şi actul lor disperat dădeau nopţii irealitatea unui scaun de dentist. Roger li se alătură. Vîntul mugi prin pădure şi le lipi zdrenţele de trup. ― Hai. Jack se strecură pe alături. tăcea. O creatură care se umfla. îşi îndreptă trupul. fiindcă luminile verzi reapăreau şi creşteau.. ― Acum? Vocea îl dădu de gol. suspendat şi încremenit pe vîrful unui munte care cînd descrestea. o vezi? Lui Ralph îi veni în ochi cenuşa focului stins. iar cea interioară. apoi bombăni: ― Fiţi atenţi. ― Ţi-e teamă? Nu-i era teamă. întinderile sclipitoare ale lagunei se aflau dedesubt. Jack se ridică. iar vîrful muntelui aluneca într-o parte. Piggy îi spunea că era un copil. ― Fireşte. de jur împrejur. Roger vorbi. se făcură auzite. ― Să ne strecurăm înainte pe mîini şi pe genunchi. iar ceilalţi îl urmară. cu toate cuvintele lui curajoase. O clipă rămase tăcut. Jack şi Roger se apropiară.

― Ia mai taci! Sunetul cochiliei în care se sufla aiurea îi întrerupse. cerul întreg se lumină. coborînd în goană panta întunecată.. Arătă cu mîna spre pata galbenă de deasupra mării. ― Nici nu mă gîndesc. Făcu doi paşi grei înainte. În spatele lor. Piggy îşi puse ochelarii cu o singură lentilă şi îl privi pe Ralph. dar n-am ataca un tigru. ― Vorbe. . În faţa lor. Sîntem înfrînţi. răspunse Jack dispreţuitor. ― Zău. Ralph se pomeni că alerga cu paşi mari prin cenuşă. ― Cîtă vreme e lumină. vorbe. uită-te şi lasă-mă în pace. Îşi frecă distrat mîinile.. îşi transformă frica şi scîrba în ură şi se ridică în picioare. l-am văzut. Jack îngenunche şi desenă un motiv circular cu arătătorul pe nisip. Se redresă printr-un efort al voinţei. îi auzi pe ceilalţi ţipînd şi sărind. ― Ce facem cu vînătorii mei? Simon se furişă din umbrele adăposturilor. zise Ralph. Piggy la fel. proiectată pe locul unde avea să răsară soarele. în faţă... în beznă se stîrni o foiala. ― Nu ştiu. se găsea o movilă ca o stîncă şi care n-avea ce căuta acolo.. zise Ralph cu amărăciune. Chiar şi Jack s-ar ascunde. iar făptura îşi înălţă capul. Apoi vîntul mugi prin pădure. Sîntem buni să trăncănim. vorbe. Ai vorbit urît despre vînătorii lui. Pe urmă rosti: ― Nu putem aprinde un foc de semnalizare. Jack suflă pînă cînd adăposturile prinseră viată pe dinăuntru şi vînătorii se strecurară pe platformă. Luă cochilia de la Jack. îi auzi cum şoptesc: ― Vezi ceva? ― Acolo. Vocea lui Piggy ajunse la ei înfundat. Piggy îşi scoase ochelarii şi lustrui singura lentilă rotundă.. deodată. Cochilia strălucea printre pomi ― o picătură albă. Ralph se ridică ascultător. Ca şi cum ar fi cîntat o serenadă soarelui ce răsărea. cum făceau atît de des de la o vreme. Îşi dădu claia de păr peste cap. ― Eşti sigur? Vreau să spun. ― Crezi că sîntem în siguranţă aici? ― De unde dracu' vrei să ştiu? Ralph se smuci de lîngă el şi merse cîţiva paşi de-a lungul plajei. Se cutremură violent. VIII Un dar dat beznei Piggy se uită nefericit de la plaja palidă din zori la muntele întunecat. ― Eşti sigur? Absolut sigur? ― Du-te sus. Ralph auzi o sporovăială slabă de undeva ― poate chiar din gura lui. Jack se ridică. Ralph ignoră întrebarea lui Jack. doar la trei sau patru metri. felia de lună se ridicase clară la orizont. îndreptînd spre ei o faţă descompusă. absolut sigur? ― Ţi-am spus de zece ori pînă acum. Roşi în timp ce se îndepărta. şi se îndreptară spre platformă. în urmă rămînînd doar cele trei beţe uitate şi făptura care se clătina. nu cred că sîntem în stare să ne luptăm cu un astfel de monstru uriaş. iar puştii smiorcăiră.. şi încercă imposibilul. ― Şi vînătorii mei? ― Nişte băieţi înarmaţi cu beţe. Apoi? Făptura aia stă ghemuită lîngă foc. ― Fiara are colţi. ― Ai făcut-o. Ne-am ascunde. sîntem destul de curajoşi. zise Ralph. muntele se goli de băieţi. Îşi aminti de goana înspăimîntată în josul muntelui.mai departe. în curînd. un fel de maimuţă uriaşă dormea cu capul între genunchi. de parcă n-ar vrea să ne lase să fim salvaţi. Un vîrf de aur apăru deasupra mării şi. vorbe. ― Ce facem? Ralph se întoarse spre platformă. şi ochi mari şi negri.. Jack continua să se uite la nisip.

foarte bine. Nu ştiu ce face... amintindu-şi de temerile lui de demult.. el a rămas în urmă. Ralph crede că sînteţi laşi. Cei doi băieţi se priviră cu ură prin perdelele de păr. zise el pe un ton plin de insinuări şi de ameninţări. ― Eu nu mă mai joc. ― Fiara iese din mare. ― Zi atunci că sînt laş. Fiara s-a ridicat şi s-a uitat la noi.. Pe platformă răsună un fel de suspin. cred c-aţi aflat.. Nu ştim nici măcar ce e.. ― Poate c-aşteaptă. Ochii îi aruncau fulgere. tăceţi odată! Atîta doar că n-o putem ucide. ― Dacă nu-i adunai tu.. Se linse pe buze şi îşi întoarse privirea într-o parte. ― Din pomi. Nu e monitor la şcoală şi nu ştim nimic despre el. apoi continuă. ― V-am adunat.. ― Din beznă. îi adunam eu. Ai suflat în cochilie. Numai că. Tăcerea continuă intensă. Roşeaţa se retrase încet din obrajii lui Jack.. să ne vîneze. ― Pe vîrful muntelui. nu-i de ajuns? ― Bine. ― Linişte! strigă Jack. Îşi drese glasul şi vorbi răspicat: ― Foarte bine. Din colţul ochilor i se scurgeau lacrimi de umilinţă. ― N-am declarat niciodată aşa ceva! ― Am cochilia... Jack se întoarse spre vînători. încercate în pădure. Mîinile care ţineau cochilia se clătinară. Si toată vorbăria lui. ― Şi ce. Da.... Lăsă cochilia cu mare atenţie pe iarba de lîngă el. atîta tot. Glasul i se stinse.. apoi am fugit.. N-o să ne găsească niciodată carne. ― Am mers şi eu! ― În urma noastră. tremurătoare şi totuşi hotărîtă. fiindcă aţi fugit din faţa mistreţului şi-a fiarei. am văzut fiara. Doar la cîţiva paşi de ea. ― Şi el e tot laş. Se opri o clipă. toţi cei care nu-l mai vor pe Ralph şef. din mai multe motive. ― Să ridicăm mîna.. Ca şi tine.. Şi asta nu-i tot. Vorbe! Vorbe! Cine a dorit-o? Cine a cerut să aibă loc adunarea? Jack se întoarse roşu la faţă. atunci. apoi năvăli la loc cu o violenţă dureroasă. ― Cine crede că Ralph nu merită să fie şef? Se uită plin de speranţă la cercul de băieţi înlemniţi.. Vorbeşte ca el. ― Nu-i vînător. atunci. ia cochilia! Dă-i drumul şi vorbeşte! Ralph vîrî cochilia în mîinile lui Jack şi se aşeză pe un trunchi. Nu sînt cu voi.. ― Cîţi cred că. Ne-am strecurat pe vîrf ui muntelui. Ascultaţi-mă! Fiara e acolo sus... ca şi cum fiecare ar fi ştiut ce avea să urmeze. Mai întîi. Jack îl întrerupse. zise Jack. zise Jack. ― Foarte bine. ? ― Să ne vîneze.. ― Ralph seamănă cu Piggy. Dă ordine şi aşteaptă ca alţii să i le respecte pe degeaba. cînd Roger şi cu mine am mers mai departe. cu bărbia în piept. indiferent ce e. . zise Jack violent.. Vocea lui Jack continuă. ― M-am dus şi eu.. Jack strînse cochilia în pumn.. Strînse cochilia la piept cu o mînă şi tăie aerul cu degetul arătător al celeilalte. luptînd împotriva tăcerii ostile. ― Eu i-am adunat. Nu-i un şef bun. Iar Ralph a declarat că vînătorii mei nu sînt buni de nimic. zise Ralph. ― Da. ― Să ne vîneze. ― Toată vorbăria lui! strigă Ralph.― Adunarea noastră. grea şi ruşinoasă.. Fiara vînează. ca să evite situaţia penibilă de-a o întîlni pe-a altuia. Pe sub palmieri se aşternuse o tăcere de moarte.

Cine vrea să vîneze cînd am eu chef.Nu! Sări de pe platformă şi fugi de-a lungul plajei. are să se întoarcă. Piggy era indignat. Ralph gesticula neliniştit. O clipă se opri. Ce-ar strica dacă am aprinde un foc aici? Am putea s-aprindem un foc pe stînci.. Ralph. ― Am vorbit. Piggy vorbea cu mai multă încredere şi. ― Nu mai vreau să fac parte din grupul lui Ralph. Îşi frecă din nou lentila de la ochelari şi se întoarse la subiectul discuţiei. ― Ne putem lipsi de Jack Merridew. ― La ce bun să ne urcăm pînă la fiară. Căută ajutor şi simpatie. ― Nu merge. Apoi se retrase şi se aşeză cît mai departe de ceilalţi. cînd Ralph şi ceilalţi doi n-au reuşit să facă nimic? Simon îi şopti răspunsul. Nu-i nimic de făcut. Monstrul e acolo ― iar noi trebuie să stăm aici. ― . ― Am să plec. şi se opri asupra lui Piggy. ― N-avem nici un ajutor. ― Jack! Jack se întoarse şi se uită înapoi la Ralph. iar tu te-ai mulţumit să stai ca. strîngînd cochilia la pieptul cafeniu. o să trebuiască să stăm pe lîngă platformă. Se întoarse puţin spre el. dacă împrejurările n-ar fi fost atît de serioase. care fu atît de uimit. deşi mai că nu-mi vine să cred. Piggy.Cei mai mulţi dintre băieţi îşi coborîseră privirea spre iarbă sau în altă parte. O să iasă acelaşi fum. încît rămase în picioare. dacă nu faci foc. Cercul se zgudui de groază. Piggy. ― Am spus că ne putem lipsi cu toţii de o anumită persoană. Simon îl lăsă pe Piggy să-i ia cochilia. Se poticni ieşind din triunghi şi se îndreptă spre plaja albă. ― E adevărat! ― Fum! ― Lîngă bazin! . Apoi Simon se ridică şi luă cochilia de la Piggy.. N-avem foc deloc. fără să dea atenţie lacrimilor care îi curgeau şiroaie. ― Ce? ― Nu-i nimic! Piggy renunţase la încercarea de a-l contrazice pe Ralph. iar Simon se retrase de lîngă ei. Mai sînt şi alţii în afară de el pe insula asta. Ralph îşi spuse: "Are să se întoarcă. ― Cred c-ar trebui să ne cocoţăm pe munte. Din nou. Ralph se uită la Simon. care îl privea cu o expresie uimită şi batjocoritoare. Şi cred că vă pot spune ce-are să afirme Ralph. Ralph îl urmări cu privirea pînă dispăru în pădure. Acum susţin că trebuie să hotărîm ce-i de făcut. să mă urmeze.. N-are decît să-şi prindă singur porcii. O vreme se aşternu o tăcere deznădăjduită. ca şi cum ar fi trebuit să dea forţă cuvintelor următoare. ― Ce altceva vrei să facem? Odată terminată cuvîntarea. tensiunea din adunare îi înăbuşi vocea.. Piggy ridică cochilia. Se uită de-a lungul buştenilor din dreapta. ― Simon? Ce s-a mai întîmplat? Un chicot pe jumătate batjocoritor trecu prin cercul de băieţi. Acum. uitîndu-se la Piggy şi nevăzîndu-l. ― Mi-am închipuit c-ar putea fi ceva de făcut. apoi strigă strident şi furios. numărîndu-i pe vînătorii care formaseră corul. Şi chiar pe nisip. Jack îşi drese din nou glasul. o să avem mai puţină nevoie de Jack şi de vînătorii lui. Aşa că acum o să hotărîm cu adevărat ce-i de făcut. Ceva pe care noi." Se uită la cochilia din mîna lui Piggy.. cu o plăcere pe care ceilalţi i-ar fi recunoscut-o. Cînd are să apună soarele. cînd am dat într-adevăr peste fiară.. Încet. ― N-avem nici un foc pe munte. Simon se opri şi se întoarse spre Piggy. Fumul e lucrul cel mai important pe insulă şi nu poţi avea fum...

. ― Aşa c-o să aprindem focul aici jos. în cheful lor se strecura o undă de panică. Pentru prima oară. indiferent cît îl încîlciseră lăstarii. Ţopăiră şi cîntară.. ― Să aprindem focul chiar acum. pe măsură ce orele se scurgeau. Ceilalţi dădură din cap. Se uită înjur. doar n-o să plece singur în pădure. zise Ralph şi se uită în jur. altminteri se făceau praf. Nu vru să se uite la Piggy şi vorbi nepăsător. Pentru prima oară de cînd se afla pe insulă. ― Să încercăm. văzu cît de puţini băieţi mari rămăseseră şi înţelese de ce munca fusese atît de grea. Nu cred c-or să primească. atmosfera sacrosanctă a platformei apărase pînă şi ce era inutil. Piggy continuă. Se întrerupse. care văzuseră puţine focuri de la prima catastrofă. Gemenii înţeleseseră că alături de ei va arde noaptea un foc ca o consolare.. Descoperi cu surprindere lîngă gropiţă o picătură de sînge. Cercetă cu atenţie unghia roasă şi urmări mica perlă de sînge care se strînsese unde îşi rosese degetul pînă la carne. încruntîndu-se. deşi. Lemnul era la îndemînă ― un pom prăbuşit pe platformă. ocoli focul în fugă şi rămase lîngă Piggy. Liziera pădurii şi brazda le deveniseră familiare. Piggy se simţea atît de încîntat. ― Fireşte. Pe deasupra. ― Unde-i Maurice? Piggy îşi şterse din nou ochelarii. într-un asentiment general.. n-o să se vadă la mare depărtare. aducînd lemne de foc. se risipiră spre malul mării sau după fructe. între bazin şi platformă. Va trebui să aflăm cum se face un foc mic şi puternic. Ralph se opri din lucru şi se ridică. O bună parte putrezise. Ralph se lăsă pe nisip. Ăsta-i prea mare ca să poată fi ţinut aprins. dîndu-şi părul peste cap.Băieţii începură să bombăne. Nu mai erau siliţi să se apropie. Piggy se aşeză atent pe nisip şi începu să-şi lustruiască lentila. ― Cred c-au plecat. nu-i aşa? Ralph sări în picioare. Numai Piggy putea avea curajul şi inteligenţa de a propune să se mute focul de pe munte. apoi o să punem crăci verzi ca să scoată fum. de care n-aveau nevoie la întrunire. Fireşte. fumul n-o să se vadă aşa de bine. Dar n-o să trebuiască să ne apropiem. Ralph se aşeză şi începu să sape gropiţe în nisip. ÎI putem aprinde chiar aici. se aplecă şi o aţinti asupra iascăi. pentru ceilalţi. întinzîndu-şi cu antebraţul murdar sudoarea de pe frunte. Ridicară pe nisipul pustiu de lîngă platformă o piramidă de frunze. şi cîţiva puşti începură sa danseze şi să bată din palme de bucurie. Pustii încetară să cînte şi să ţopăie. încît se mişca foarte liber după plecarea lui Jack şi era atît de mîndru de contribuţia lui la binele societăţii.. ca să nu intre prea adînc în pădure. . Nimeni nu voia să-şi bată capul... ciugulind fără să-şi dea seama ciotul unei unghii. ― Unde-s Bill şi Roger? Piggy se aplecă şi puse o bucată de lemn pe foc.. Adunarea semăna cu o petrecere. Piggy îşi scoase singur ochelarii cu o singură lentilă. ― Dacă-i poţi găsi. ― Va trebui să aprindem un foc mic. ― Cred. Lemnul era mai puţin uscat decît vreascurile folosite pe munte. Munciră aşadar cu mare chef şi veselie. Ideile cele mai mari sînt şi cele mai simple. se umezise şi colcăia de insecte. Lucrară cu inimă. se entuziasmară grozav. Unele dintre frunzele astea scot fum mai bine ca altele. şi totuşi. fiind în apropierea cochiliei şi a adăposturilor şi părînd destul de prietenoase în timpul zilei. închipuindu-şi în ce se puteau transforma noaptea. nu. sau intrară în adăposturi. O dată cu focul se stinse şi entuziasmul. rămurele. ― Va trebui să facem o nouă listă a celor ce se vor îngriji de foc. buştenii trebuiau traşi cu grijă. fiindcă aveau ceva de făcut. băieţii luau orice lemn din apropiere. reflectînd la situaţie. Puştii. sînt eu. . În cele din urmă. încît ajută şi el. Sam şi Eric şi.. ― Dar trebuie să facem o listă! Eşti tu. crăci şi buşteni. să ne apropiem de. iar în veselie una de spaimă. În scurt timp se înălţă un plafon de fum şi un tufiş se aprinse cu flăcări galbene.

Gemenii se apropiară. deşi aerul devenise înăbuşitor. ― Grozav! ― Da! ― Să uităm de fiară! Jack nu-şi trăda uimirea în faţa entuziasmului lor. încît în unele locuri aerul fierbinte părea alb. ― Ne putem lipsi de ei. iar vocile lor răsunaseră ca un cînt de îngeri. la castelul de stîncă. ― O să vînăm. Ralph termină inspecţia mîinii şi îşi ridică privirea. nu? În glasul pe care îl auzi lîngă umăr. Să nu mai visăm atîta. Piggy şi ceilalţi doi se aflau lîngă el.― Cînd strîngeam lemne. Erau încărcaţi cu fructe. Lumina soarelui se strecura în spatele paravanului de frunze. Au luato în partea aia. vibra neliniştea. Cei trei băieţi se aşezară. ― Poate. Cerul. O să omorîm un porc şi o să facem o petrecere. Consimţiră cu frenezie. îi zîmbiră lui Ralph.. Răsturnară buşteanul printre tăciuni şi izbucniră cîteva scîntei. Eu am să fiu şeful. ― Ascultaţi-mă. O să aprindem un foc mic şi puternic. plăcut surprins. Aduseseră multe fructe şi toate bine coapte. Nu-l văzu pe Piggy îndreptîndu-se spre gemeni. Sîntem aproape de capătul insulei.. ― Ia ascultaţi.. tîrînd un buştean mare şi rînjind triumfători. nu? În timp ce buşteanul se usca.. . spuse Piggy. care luă cîteva şi începu să le mănînce. ― Mi-am zis că n-ar fi rău să facem un fel de petrecere. ca şi cum ar fi simpatizat cu marile schimbări petrecute în mijlocul lor. iar în mijloc dansau fluturii. i-am văzut cum se furişează şi pleacă. E cam sărit. ― Crezi că s-a urcat pe munte? Piggy izbucni într-un rîs violent şi mai luă cîteva fructe. multe zile în urmă stătuseră cuminţi. I se făcu repede sete. scurgîndu-se de pe părul lung şi aspru. dar nu reuşi să evite soarele. lua foc. Vă mulţumesc! ― Ne descurcăm şi singuri foarte bine. în curînd. ― Unde-i Simon? ― Nu ştiu. ― Se opri şi continuă mai încet. O să-i dezvăţ pe mulţi dintre băieţii mai mari de obiceiul cu cochilia şi de toate celelalte. ― Ne putem descurca şi singuri. Ralph îşi aminti motivul îngrijorării. dar puştii fuseseră prea ocupaţi cu focul de pe plajă ca să-l urmărească pînă acolo. ― Întotdeauna ne-au făcut necazuri. discutând cu ei în şoaptă şi apoi intrînd cu toţii în pădure. Se foiră. ― Şi mai e ceva. Dădură din cap şi criza trecu uşor. Radia de fericire. zise el. undeva pe plajă. se roşea şi răspîndea căldură. Jack stătea în picioare în faţa unui grup de băieţi. Departe. Îngenunche şi săgeata soarelui căzu asupra lui. ― Iar apoi. Încotro a apucat-o şi Jack. tresărind. Vom fi mai fericiţi acum.. în ce priveşte fiara. Întări cu un gest al capului: ― O să uităm de ea. ― O să vînăm. acum devenise ameninţător. ― Uite! Îşi reveni. O să mergem mai încolo. Se mişcă de colo-colo. o sete grozavă. cu ochii aţintiţi spre pădure. din străfundul sufletelor chinuite. îşi continuă drumul printre liane pînă ajunse la marele covor ţesut lîngă luminiş şi se furişă înăuntru. nu? Ralph se aşeză. zise Piggy. Îi cercetă atent. Simon trecuse prin regiunea cu pomi fructiferi. arăta altfel astăzi ― atît de ceţos. Rămase aşezat jos. şi cu multe. N-o să ne mai batem capul cu fiara. ― Vă mulţumesc. Fiecare purta rămăşiţele unei şepci negre. ca şi cum ar fi fost mai aproape şi mai puţin fierbinte. zise el. pe două rînduri. Discul soarelui părea de argint coclit. sudoarea îl năpădi. Ralph rămase tăcut pe nisip. Data trecută aerul păruse că vibrează din cauza căldurii.. Numai cei care nu-şi dau seama de situaţia de pe insulă ne fac necazuri.

Urmărea cu o hotărîre şi o siguranţă misterioasă. Cînd o să vînăm. dar scroafa îşi adună ultimele forţe şi păstră din nou distanţa dintre ei. Roger găsi un loc să-şi înfigă vîrf ui suliţei şi începu să împingă. Se risipiră neliniştiţi prin pădure. transpirînd tăcuţi sub arşiţă. Jack îi găsi gîtlejul şi sîngele fierbinte îi ţîşni pe mîini. iar scroafa trecu prin şirul de băieţi ce înaintau şi se pierdu cu zgomot în pădure. iar guiţatul înspăimîntat se transformă într-un răget. Deodată împunse pămîntul cu degetul. graba de-a o ucide scăzu. Jack dădu peste nişte excremente de animal şi rădăcini smulse şi împrăştiate. Jack. Se opri în faţa unui ascunziş. Puţin mai încolo de turma de porci. împungînd cu suliţa de cîte ori se ivea vreun colţişor din scroafă. guiţă. ― Ia uitaţi-vă! . ― Acum! Cireada de porci o zbughi. dar scroafa reuşi să scape cu o altă suliţă înfiptă în coapsă. purceii se risipiră. Roger alerga în jurul vălmăşagului. ca să se încredinţeze că îl înţeleseseră toţi. iar vînătorii se năpustiră asupra ei. întinse braţul şi arătă spre scroafă. Aici. ci respiră sălbatic. O văzură. în mijlocul luminişului. iar aerul era fierbinte şi liniştit. de transpiraţie şi de spaimă. Jack se îndepărtă. o sălbătici şi mai rău. Înconjurară ascunzişul. zăceau şi se desfătau voluptuos la umbra de sub pomi. Mai înainte ca ceilalţi să poată cerceta picătura de sînge. Se împiedică de un pom. de sînge. zăcea scroafa cea mai mare. Scroafa se prăbuşi sub ei. sîngera turbată. cufundată în fericire maternă. Se aflau chiar lîngă ea cînd pătrunse clătinîndu-se într-un luminiş plin de flori strălucitoare. ― Acolo. O vreme. lăsîndu-se cu toată puterea.. După-amiaza se scurgea leneşă şi îngrozitoare din pricina arşiţei umede. iar băieţii aşezaţi pe ea se simţiră mulţumiţi şi obosiţi. fluturii dansau mai departe. Aproape imediat. dădu din picioare. Nu bătea vîntul şi n-aveau nici o bănuială. unde fluturii dansau unul în jurul altuia. preocupaţi de zborul lor. iar vînătorii o urmăreau uniţi cu ea în voluptatea morţii şi excitaţi de lunga vînătoare şi de sîngele scurs. suliţele de lemn cu vîrfuri întărite la foc zburară spre porcul ales. îi opri şi cercetă printre pomi. călare pe ea. Porcii. Pe sub pomi o ureche se mişcă leneş. înspăimîntîndu-i şi făcîndu-i să se uite unul la altul cu admiraţie şi nelinişte. la sfîrcurile ei uriaşe se întindea un şir de purcei care dormeau. Era neagră şi trandafirie. Era fericit şi se simţea în bezna umedă a pădurii ca în hainele sale zdrenţuite. Descoperiră repede şi cărarea proaspăt deschisă în pădure. de la o distanţă de doar zece metri. Băieţii urlară şi se avîntară. mugeau încet sau guiţau. cercetă o urmă şi atinse o ramură care se rupse. Un purceluş se repezi în mare guiţînd nebuneşte şi tîrînd în urmă suliţa lui Roger. iar aerul se umplu de zgomot. nişte saci umflaţi de grăsime. ― După ea! O rupseră la fugă pe cărarea porcilor. din partea unei lumi necunoscute ei. Băieţii se dădură înapoi. ― Acum să plecăm în pădure ca să vînăm. Se întoarse şi se îndepărtă. Această năvală îngrozitoare. iar după o clipă băieţii îl urmară supuşi. nu vorbi. aproape că o ajunseră. începură să înainteze foarte încet. Se uită împrejur. iar Jack se sculă şi ridică mîinile. iar vînătorii veneau în spatele lui. Suliţele ce se tîrau o împiedicau să fugă.. scroafa înainta cu opinteli. experienţa îl făcuse pe Jack tăcut ca o umbră.― În ce priveşte fiara. iar vîrfurile lor ascuţite o chinuiau. o să-i lăsăm şi ei cîte ceva. ― E înăuntru. o înjunghie cu furie. scroafa căzu. făcînd ca o suliţă să se înfigă şi mai adînc. Jack le făcu semn celorlalţi vînători să stea liniştiţi şi înainta singur. În cele din urmă. după picăturile de sînge strălucitor. Se ridică brusc. Se întoarse pe furiş şi le dădu instrucţiuni vînătorilor. doborîtă de căldură. Scroafa scoase un ţipăt înăbuşit şi se împletici cu două suliţe înfipte în coapsa grasă. iar ceilalţi băieţi dădură din cap. În scurt timp. Un şir de braţe drepte se trase înapoi. dar în pădurea întunecoasă şi prea încîlcită Jack blestemă. iar vînătorii reuşiră s-o urmărească uşor. care trădau prezenţa porcilor. Jack se opri la cincisprezece metri de turmă. Se furişă pe o costişă pînă la stîncile şi pomii risipiţi pe malul mării. Suliţa pătrunse treptat. Atunci poate că n-o să ne mai supere.

Chicoti lîngă băieţi, iar ei, văzîndu-i palmele rău mirositoare, izbucniră în rîs. Jack îl înşfacă pe Maurice şi îl mînji pe faţă cu sînge. Roger începu să-şi scoată suliţa şi băieţii o observară pentru prima dată. Roger rezumă actul într-o frază primită cu urlete de bucurie. ― I-a intrat pînă în fund. ― Ai auzit? ― Ai auzit ce-a spus? ― Pînă în fund! Robert şi Maurice jucară cele două roluri; iar rolul lui Maurice, care imita sforţările scroafei de a evita suliţa, fu atît de nostim, încît băieţii rîseră în hohote. În sfîrşit, pînă şi acest spectacol îi obosi. Jack începu să-şi cureţe sîngele de pe mîini, frecîndu-le de o stîncă. Apoi tăie scroafa, îi scoase măruntaiele, dînd afară pungile fierbinţi de intestine colorate şi aşezîndu-le grămadă pe stîncă, urmărit de privirile celorlalţi, în acelaşi timp, zise: ― O să ducem carnea pe plajă. Am să mă întorc la platformă şi-am să-i chem la petrecere. O să avem timp destul. Roger luă cuvîntul. ― Şefule... ― Ce-i? ― Cum aprindem focul? Jack se ghemui, apoi se încruntă în direcţia porcului. ― Dăm năvală peste ei şi le luăm focul. Patru dintre voi: Henry şi cu tine, Bill şi Maurice. Ne vopsim la faţă şi ne ducem pe furiş. Roger o să ţină în mînă o cracă, cînd o să le spun ce vrem. Voi, ceilalţi, duceţi scroafa de unde am venit. O să aprindem focul acolo. Pe urmă... Se opri şi se ridică, aţintindu-şi ochii pe umbrele de sub pomi. Vorbi din nou cu o voce mai scăzută. ― O să lăsăm însă o parte din vînat pentru... Îngenunche din nou şi tăie cu cuţitul. Băieţii se îngrămădiră în jur. Jack i se adresă peste umăr lui Roger: ― Ascute un băţ la amîndouă capetele. Se ridică imediat, ţinînd în mîini capul scroafei de pe care picura sînge. ― Unde-i băţul? ― Uite-l. ― Înfige un capăt în pămînt. A, e stîncă. Vîră-l în crăpătura de acolo. Aşa. Jack ridică încet capul scroafei şi îi înfipse gîtlejul moale în vîrful ascuţit al suliţei, care îi ieşi prin gură. Făcu un pas înapoi şi capul rămase atîrnat. Pe băţ se prelingea o şuviţă subţire de sînge. Instinctiv, băieţii se retraseră; pădurea era foarte liniştită. Ascultară, dar zgomotul cel mai puternic era al muştelor care bîzîiau peste maţele risipite pe jos. ― Ridicaţi porcul, şopti Jack. Maurice şi Robert străpunseră cadavrul cu o suliţă, ridicară greutatea moartă şi se pregătiră. Tăcuţi şi înconjuraţi de sîngele uscat, păreau deodată nişte ucigaşi. ― Capul acesta e pentru fiară. E un dar, vorbi Jack tare. Tăcerea primi darul şi îi încremeni. Capul rămase înfipt în par, cu ochi opaci, rînjind uşor şi cu colţii înnegriţi de sînge. O rupseră cu toţii la fugă prin pădure, spre plaja deschisă. Simon rămase pe loc, un chip mic şi cafeniu, ascuns între frunze. Chiar dacă îşi închidea ochii, capul scroafei îi persista în închipuire. Ochii lui pe jumătate închişi se înneguraseră de cinismul imens al vieţii oamenilor mari. Îl asigurau pe Simon că totul se dovedise a fi o afacere proastă. ― Ştiu asta. Simon descoperi că vorbise cu voce tare. Deschise repede ochii şi văzu capul rînjindu-i ironic în lumina ciudată a zilei, ignorînd muştele, maţele împrăştiate, ignorînd pînă şi ruşinea de a sta înfipt într-un par. Schimbă direcţia privirii şi se linse pe buzele uscate. Un dar pentru fiară. Dar dacă nu vine să-l ia? Capul, îşi spuse Simon, părea să fie de acord cu el. "Fugi, zicea capul încet, întoarce-te la ceilalţi. A fost o glumă, zău aşa de ce să te mai necăjeşti? Nu te simţi bine, asta-i tot. O mică durere de cap, ai mîncat ceva rău, poate. Du-te înapoi, băieţaş!" spunea capul tăcut. Simon ridică privirea, simţi greutatea părului ud şi se uită lung la cer.

Acolo sus, pe neaşteptate, apăruseră nori, turnuri uriaşe şi îngrămădite, cenuşii, alb-gălbui şi de un roşu ca arama, întinzîndu-se pînă departe peste insulă. Norii se coborîseră pe pămînt; se ghemuiau, stîrnind clipă de clipă o arşiţă chinuitoare. Pînă şi fluturii părăsiră luminişul unde acel obiect respingător rînjea şi picura sînge. Simon coborî capul, ţinîndu-şi cu grijă ochii plecaţi, apoi îşi puse mîna streaşină. Pe sub pomi nu erau deloc umbre, dar pretutindeni domnea o linişte adîncă, încît realitatea părea iluzorie şi greu de înţeles. Grămada de maţe semăna cu o băşică neagră de muşte, care bîzîiau ca un ferăstrău. După o vreme, muştele îl descoperiră pe Simon. Se lăsară ghiftuite pe dîrele lui de sudoare şi băură. ÎI gîdilau pe sub nări şi îi zburau pe şolduri. Colorate în negru şi într-un verde irizat, erau nenumărate; iar în faţa lui Simon, Împăratul Muştelor îşi ţinea capul pe băţ şi rînjea. În cele din urmă, Simon cedă şi se uită înapoi; văzu dinţii albi şi ochii opaci, sîngele ― şi acea atavică, inevitabilă recunoaştere îi reţinu privirea. Pe tîmpla dreaptă a lui Simon, începu să zvîcnească o venă. Ralph şi Piggy zăceau pe nisip, urmăreau focul şi aruncau alene cu pietricele în mijlocul jarului de unde nu mai ieşea fum. ― Craca aia a ars. ― Unde-s Sam şi Eric? ― Ar trebui să mai aducem nişte lemne. S-au terminat şi ramurile verzi. Ralph suspină şi se ridică. Pe sub palmierii de pe platformă nu se vedeau umbre; doar lumina stranie, care părea să izvorască de pretutindeni şi concomitent. Sus de tot, printre norii uriaşi, tunetul bubui ca un tun. ― O să plouă cu găleata. ― Ce facem cu focul? Ralph fugi în pădure şi se întoarse cu o cracă lată şi verde pe care o aruncă în foc. Craca trosni, frunzele se încîrligară şi fumul galben se îndesi. Piggy desena aiurea pe nisip cu degetele. ― Din păcate, n-avem destui oameni care să ţină focul aprins. Trebuie să-i tratezi pe Sam şi Eric ca pe unul singur. Fac totul împreună... ― Fireşte. ― Dar nu-i cinstit, nu pricepi? Ar trebui să stea de pază în două rînduri. Ralph reflectă şi înţelese. Se enerva cînd îşi dădea seama cît de puţin judeca asemenea unui om mare şi suspină iar. Insula se dovedea tot mai dificilă. Piggy se uită la foc. ― În curînd o să mai avem nevoie de-o creangă verde. Ralph se întoarse. ― Piggy, ce ne facem? ― Va trebui să ne descurcăm fără ei. ― Şi... cu focul? Se uită încruntat la talmeş-balmeşul capetelor albe şi negre ale crăcilor nearse. Încercă să-şi exprime gîndurile. ― Mi-e frică. Văzu că Piggy îşi ridică privirea. Continuă nesigur. ― Nu mi-e frică de fiară. De fapt, şi de ea. Dar nimeni nu înţelege însemnătatea focului. Dacă ţi se azvîrle o frânghie când te îneci, dacă doctorul zice să iei pilula asta, fiindcă dacă n-o iei, o să mori, iei doctoria, nu? Nu-i aşa? ― Fireşte, iau doctoria. ― Ei, de ce nu pricep şi ceilalţi? De ce? Fără fum, o să murim aici, nu? Ia priveşte! Un val de aer fierbinte tremură deasupra cenuşii, fără să scoată însă vreo dîră de fum. ― Nu suntem în stare să ţinem un foc aprins. Iar lor nici nu le pasă. Şi în plus... Se uită concentrat la faţa transpirată a lui Piggy. ― În plus, uneori nici mie nu-mi pasă. Să presupunem că ajung ca şi ceilalţi... să nu-mi mai pese. Ce-o să se întîmple cu noi? Adînc tulburat, Piggy îşi scoase ochelarii. ― Nu ştiu, Ralph. Va trebui să continuăm, asta-i tot. Aşa ar face şi oamenii mari. Ralph, care începuse să-şi descarce sufletul, continuă: ― Piggy, unde-am greşit? Piggy îl privi uimit. ― Vrei să spui...?

― Nu, nu vorbeam de asta... mă refeream... din ce cauză se duc toate de rîpă aşa? Piggy îşi frecă încet şi gînditor lentila de la ochelari. Cînd pricepu cît de departe mersese Ralph luîndu-l drept confident, roşi uşor de mîndrie. ― Nu ştiu, Ralph. Cred că-i din pricina lui. ― A lui Jack? ― Da, a lui Jack. Numele devenise de nerostit. Ralph dădu din cap solemn. ― Da, zise el, cred că aici trebuie căutat motivul. În pădurea de alături izbucni o hărmălaie. Siluete drăceşti, cu chipurile vopsite în alb şi roşu, o zbughiră afară urlînd, aşa încît puştii fugiră cu ţipete de spaimă. Cu coada ochiului, Ralph îl văzu pe Piggy fugind. Două siluete se repeziră la foc, iar Ralph se pregăti să se apere, dar ei înşfăcară crăcile pe jumătate arse şi o rupseră la fugă de-a lungul plajei. Ceilalţi trei rămaseră nemişcaţi, pîndindu-l pe Ralph; văzu că cel mai înalt dintre ei, gol-puşcă, vopsit şi purtînd o centură, era Jack. Ralph îşi ţinu respiraţia şi vorbi. ― Şi-acum? Jack îl ignoră, ridică suliţa şi începu să strige. ― Ascultaţi-mă cu toţii! Eu şi vînătorii mei sîntem pe plajă, lîngă o stîncă turtită. Vînăm, petrecem şi ne distrăm. Dacă vreţi să faceţi parte din tribul meu, veniţi să ne vedeţi. Poate c-am să vă las să staţi cu noi. Deşi nu sînt sigur. Se opri şi se uită în jur. Nu simţea nici un fel de ruşine sau de timiditate în dosul măştii pictate, şi era în stare să-i privească pe fiecare pe rînd. Ralph îngenunche lîngă rămăşiţele focului, asemenea unui alergător la start, cu faţa ascunsă pe jumătate de păr şi de murdărie. Sam şi Eric se pitiră în dosul unui palmier de la marginea pădurii. Un puşti urlă, stacojiu la faţă şi cu trăsăturile strîmbe, lîngă bazin, iar Piggy rămase în picioare pe platformă, cu cochilia albă strînsă în mîini. ― Astă-seară facem o petrecere. Am omorît un porc şi avem carne. Dacă vreţi, veniţi şi mîncaţi cu noi. Sus, printre nori, tunetul bubui din nou. Jack şi doi dintre sălbaticii anonimi care îl însoţeau se clătinară, ridicară privirile, apoi îşi reveniră. Puştiul urlă mai departe. Jack aştepta să se petreacă ceva. Le şopti apăsat celorlalţi: ― Daţi-i drumul... acum! Cei doi sălbatici se împotriviră. Jack se răsti: ― Daţi-i drumul! Sălbaticii se uitară unul la altul, ridicară suliţele şi ziseră la unison: ― Şeful a vorbit. Apoi se întoarseră toţi trei şi-o luară la fugă. Ralph se ridică şi se uită în direcţia unde dispăruseră sălbaticii. Sam şi Eric se apropiară, vorbind în şoapte înspăimîntate. ― Am crezut că e... ― ...şi mi-a fost... ― ...teamă. Piggy stătea deasupra lor pe platformă şi ţinea cochilia. ― Au fost Jack, Maurice şi Robert, zise Ralph. Se distrează, nu-i aşa? ― Am crezut c-o să am o criză de astmă. ― Dă-o dracului de asta-mă. ― Cînd l-am văzut pe Jack, am fost sigur c-o să vrea să ia cochilia. Numi dau seama de ce. Grupul de băieţi privi scoica albă cu un respect plin de dragoste. Piggy o aşeză în mîinile lui Ralph, iar puştii, observînd simbolul cunoscut, începură să se întoarcă. ― Nu aici. Se îndreptă spre platformă, simţind nevoia unui ritual, în frunte mergea Ralph, cu cochilia strînsă în mînă, apoi Piggy foarte grav, pe urmă gemenii, puştii şi ceilalţi. ― Staţi jos cu toţii. Ne-au atacat pentru foc. Se distrează. Dar... Ralph era nedumerit, fiindcă simţea că i se lasă o perdea peste minte. Dorea să spună ceva; dar chiar atunci se lăsă perdeaua. ― Dar... Îl priveau grav, neavînd încă nici o îndoială în privinţa capacităţii lui.

După discursurile splendide şi numeroase. Gura lui Simon se strîmbă şi băiatul scoase cîteva cuvinte. Focul e lucrul cel mai important de pe insulă. ― Ştiai.mi-ar plăcea nişte carne. focul! Focul. nu? Capul lui Simon se înălţă niţel. Fără foc. Nu eşti decît un băieţel prostuţ şi fără educaţie..... mai aproape. ― Ei bine. Ţinea ochii întredeschis!.bine friptă. ― Focul e lucrul cel mai important. E altceva. Să mergem la petrecerea lor şi să le spunem că ne e greu să ne ocupăm numai noi de foc. Ralph se strîmbă... ― Un cap de porc pe un băţ. fireşte! Începu să rîdă.. să credeţi că aţi putea vîna şi ucide fiara! zise capul. şi dacă ne-au invitat. Bill răspunse: ― Nu e bine să intrăm în junglă.. ah. Împăratul . Bill întinse mîna după cochilie. Cîteva clipe. nu? Eu sînt o parte din tine. Sînt toţi vînători. dar nu spuse nimic. ― N-are cine să te ajute. ca şi cum ar fi imitat obiectul respingător din vîrful băţului. Deasupra capetelor.la o petrecere.. ca să scoată fum. Nu vrei să creadă şi Ralph că eşti ţicnit. ― El e vînător. spuse Împăratul Muştelor. Nu-şi putea desprinde privirea. da.. Nimeni nu vorbi după ce Ralph se opri. cum spune şi Bill. fugi mai bine şi joacăte cu ceilalţi... lovite de o pală de vînt fierbinte. O clipă nu vorbi nimeni. mă înţelegeţi ― trebuie să fie o distracţie grozavă.. Dar trebuie să ţinem focul aprins. ― A. nu eşti decît un băieţel prostuţ. se opri şi apoi vorbi curgător.carne. ― El ― ştiţi voi cine ― seduce. pădurea şi toate locurile vag întrevăzute răsunară de ecoul acestei maimuţăreli a rîsului. iar Împăratul Muştelor atîrna în aer în faţa lui. atunci. fiindcă nu putem să aprindem focul sus ― şi e clar că nu putem ― e nevoie de mai mulţi ca să-l ţinem aprins. Simon îşi muşcă limba umflată. Vino mai aproape... ― . ― Eşti un băieţel prostuţ... şi la Jack. ― Dar. ― . Simon bîţîi din cap.. ― . Se opri iar. ― Foarte bine.. Iar vînătoarea şi celelalte ― adică jucatul de-a sălbaticii.. ţinute chiar acolo.. Piggy îi şopti grăbit: ― Salvarea. ― .... nu putem fi salvaţi. ― Trebuie să se distreze. ― Auzi. Du-te înapoi la ceilalţi şi-o să uităm tot ce s-a întîmplat. Fără foc nu putem fi salvaţi.. zise Împăratul Muştelor. Ştia că-l va apuca o criză. ― Nu crezi? întrebă Împăratul Muştelor. spuse Împăratul Muştelor. fiindcă. mai aproape! Din pricina mea nu puteţi face nimic? Din pricina mea lucrurile sînt aşa cum sînt? Rîsul răsuna iar. tunetele bubuiră din nou şi frunzele uscate de palmieri foşniră. ― Hai.Ralph îşi dădu din ochi părul enervant şi se uită la Piggy. Sam şi Eric luară cochilia.... Puştii şedeau şi se gîndeau gravi la carne şi la picăturile de grăsime. În cele din urmă. ― De ce să nu facem chiar noi rost de carne? Gemenii se uitară unul la celălalt. frazele lui Ralph li se păreau şchioape pînă şi puştilor. Ralph ridică mîna. nu-i aşa? Ţii mult la Ralph. iar tăcerea se umplu de îndoieli şi de nedumeriri. apoi Piggy murmură în direcţia nisipului: ― Carne. Aşa trebuie să stăm pe lîngă foc. Ei cred că eşti ţicnit. ― Ce faci aici singur? Nu te temi de mine? Simon clătină din cap. Iar eu sînt fiara. nu? Şi la Piggy. Simon îi răspunse prin tăcere. fiindcă. Şi mie mi-ar plăcea să mă vopsesc ca un războinic şi să fac pe sălbaticul. Doar eu.

pînă cînd pomii începură să se ferească şi să urle. înăuntru era beznă. Bietul şi rătăcitul meu copil. Maurice. în jurul gurii şi al bărbiei. privind opac înainte.Muştelor se umfla ca un balon. Pricepi? Avem de gînd să petrecem pe insula asta! Aşa încît nu merge mai departe. norii continuau să se adune. îşi trase picioarele sub el şi se apucă de liane pentru a se ridica. în pădurea tot mai rară. continuă Împăratul Muştelor. cu capul culcat într-o parte. mai violent. o beznă care se lăţea. Dar. iar norii albi şi cafenii se lăsară apăsător. şi se uită de sus la el. gata să explodeze. pînă intră în bezna pădurii.. Împăratul Muştelor zăcea în vîrful băţului ca o minge neagră. pe vîrful muntelui. care îl înnegriseră pe împărat şi făcuseră ca maţele risipite să semene cu o movilă de cărbuni strălucitori. Simon părăsi luminişul şi se strecură printre liane. Pricepi? Eşti un nedorit. văzu că se mişcă ceva. proiectată pe norii cafenii. ― Te previn. rămase neclintit. dar fără să se oprească. Strălucirea obişnuită îi dispăruse din ochi şi păşea cu un fel de hotărîre tristă. sîngele se uscase. Culorile se retraseră din apă. ― E caraghios! Ştii foarte bine c-ai să mă regăseşti acolo jos ― printre ei ― aşa că nu-ncerca să scapi! Trupul lui Simon se arcui şi se înţepeni. Simon zări cum o fiinţă ce stătea ghemuită se ridică brusc în capul oaselor. o să te omorîm. o regiune mai înaltă. împleticindu-se uneori din pricina oboselii. Pricepi? Jack. iar o lumină sidefie se filtra printre ei. le sperie o . O să te omorîm. Pricepi? Simon se afla înăuntrul hăului. Simon i se adresă luminişului: ― Ce-mi rămîne de făcut? Nimeni nu-i răspunse. Mişcarea ei. Se vedeau luminişuri largi. ― . O pală de vînt îl făcu să se împleticească şi observă că ajunsese pe o stîncă sub cerul liber. soarele dispăru şi o văpaie de aramă înlocui lumina limpede a zilei. unde pădurea înceta să fie junglă adîncă. ca a unei fiinţe vii. În scurt timp. articula cuvinte mute. Şi muştele o descoperiră. Simon trecu din criză într-o oboseală toropitoare. nu se mişcă. Lumina era nefirească. Am să mă înfurii. muştele îl ignorară. din pomi şi de pe suprafeţele trandafirii ale stîncilor. muştele zburară de pe maţe cu un zumzet turbat. Roger. Pricepi? Avem de gînd să petrecem pe insula asta. plesnind coroana pădurii. aflată sub munte. Îşi ascunse faţa şi se tîrî mai departe. Cînd lianele se zgîlţîiră. Şi totuşi. IX O perspectivă asupra morţii Deasupra insulei. pe măsură ce picăturile de sînge începeau să curgă.. Zăcea pe covoraşul de liane. Robert. Ceea ce zări îl conduse în sus. iar sîngele îl podidi. Simon se trezi că priveşte într-un hău uriaş. bietul şi rătăcitul meu copil. preferind duhoarea porcului. Aici era coloana vertebrală a insulei. azvîrlit la peste trei mii de metri înălţime. Pe la începutul serii. Rareori. Apoi se întoarse. Porni trist printre trunchiuri. Se prăbuşi şi îşi pierdu cunoştinţa. iar vîntul se porni din nou. în timp ce seara înainta şi tunul continua să bubuie. Împăratul Muştelor vorbi pe tonul unui învăţător: ― Lucrurile au mers prea departe.. Cînd vîntul suflă pe vîrful muntelui. Se tîrî. Bill. se trezi şi văzu vag pămîntul întunecat pe care-i zăcea obrazul. cu o figură inexpresivă. Simon se ridică. cînd înlătura frînghiile lianelor şi îşi alegea calea după configuraţia terenului. mase de gaze se îngrămădeau în aerul nemişcat. Se căzni să înainteze. în cele din urmă. apoi se lipiră la loc. lianele începură să împodobească tot mai rar pomii. pe pămînt. o tresărire ca de mătase albastră. crezi că ştii mai bine decît mine? Urmă o pauză. Piggy şi Ralph. Cînd lui Simon i se sparse o vinişoară în nas. îşi dădu seama că picioarele îl lăsau şi că limba îl duruse tot timpul. Pînă şi aerul împins dinspre mare era fierbinte şi nu aducea răcoare. Un curent neîncetat de aer fierbinte se înălţa de pe munte.. pline de desişuri şi pomi uriaşi.Căci altfel. ca un bătrîn. Nu le mergea bine decît muştelor. căci altfel.

― Aş vrea să plecăm acasă. iar muştele o potopiră. As vrea să se mai răcorească. ― Unde-s Sam şi Eric? ― Şi Bill? Piggy arătă dincolo de platformă. O porni în josul muntelui. în cel mai bun caz izbutea doar să meargă împleticit. silueta se ridică. tot pe plajă. acoperită cu iarbă. Ralph şi Piggy auziră zgomotul petrecerii. dincolo de rîuşor şi lîngă o placă mare de stîncă. Simon se lăsă în patru labe şi îşi vărsă şi maţele din el. Ralph ieşi la suprafaţă şi aruncă o trîmbă de apă în Piggy. dinţii. Oricît de grijuliu păşea. Simon simţi că se loveşte cu genunchii de stîncă. îşi mutaseră tabăra cît mai departe de fiară. Rîse de Piggy. Stomacul umflat i se zvîntă. Linişteşte-te. se înălţa spre cer o dîră subţire de fum. Piggy se întinse pe marginea nisipoasă a bazinului. Ralph se uită la cer. Examina oasele nazale. La marginea lui se jucau cîţiva puşti. Văzu corpul inert. Apoi. doar ca să fim siguri că nu se întîmplă nimic. încercînd să găsească o consolare în apele mai calde decît sîngele lor. Nu m-auzi? Aruncă furios cu apă în ochii lui Ralph. Ghici mişcările soarelui după înaintarea unei pete de lumină printre nori. le desprinse de pe stîncă şi eliberă silueta de jignirea vîntului. ― Adică. ― Şi pentru vînătoare. Piggy scormoni nisipul de sub apă şi nu-l privi pe Ralph. suspinînd. ca la război. Îngenunche în apă şi se uită împrejur. Ralph îl stropi din nou cu apă. Ralph plonja în bazin. culoarea descompunerii.. ― Poate c-ar trebui să mergem şi noi. aşteptîndu-se să se retragă resemnat ca întotdeauna şi într-o tăcere jenată. Piggy îşi scoase ochelarii. silueta corpolentă se înclină. La petrecerea lui Jack. ― Mă doare capul. Se furişă înainte şi în curînd înţelese. Ţii minte ce rău a plouat după ce-am fost lăsaţi din avion? ― O să plouă iar. ― Ai grijă de ochelarii mei.. ― Să ne scăldăm. Simon uită de muşte. dar nu-l nimeri. păşi timid în apă şi îşi puse ochelarii la loc. care ar fi trebuit să putrezească mai repede. observă că aproape toţi băieţii ― poate chiar toţi ― se aflau acolo. Sforile încîlcite arătau mecanismul farsei. Nu-mi pasă. zise Ralph stingherit. zise Piggy Dacă mi se udă lentila. Ralph îl ţinti din nou. Un pas mai încolo de marginea acestei pajişti se găsea . ― Am înţeles! Am înţeles. Apoi. bătu apa din jur.. ― Aş vrea să plouă. în schimb. La urmă se îndepărtă şi se uită în jos pe plajă. Piggy. asta-i tot ce putem face. sau cel puţin abia mai fumega.. ― S-au dus acolo. ― Opreşte! strigă el. Apoi apucă sforile paraşutei. Fiara era neprimejdioasă şi oribilă. iar picioarele îi cedară.clipă şi roiră asemenea unui nor întunecat în jurul capului. Piggy inspecta cerul ameninţător prin lentila ochelarilor. spuse Ralph. ― Doar pentru nişte carne. Piggy încetă să mai bată apa. vîntul suflă din nou. ― Nu-mi plac norii ăştia. cînd mătasea albastră a paraşutei se dezumflă. ― Unde-s ceilalţi? Piggy se ridică în capul oaselor. zise Ralph cu înţelegere. ca să se joace de-a tribul şi să se vopsească pe faţă. Ralph îi aruncă o privire rapidă şi Piggy roşi. trebuie să ies din bazin şi să-i şterg. Palmierii lăsau liberă o fîsie lată între pădure şi ţărm. Focul de lîngă platformă părea să se fi stins. ― N-au decît. Chiar de la acea depărtare. iar ştirea trebuia să ajungă cît mai repede la ceilalţi. Cu mult înainte să ajungă la grupul lui Jack. Mai încolo. Reflectă şi se întoarse la corpul strivit care se descompunea şi putea alături. se aplecă şi-şi trimise spre el răsuflarea putredă. îşi puse mîinile streaşină la ochi şi privi cu atenţie fumul. ― S-au întins poate prin adăposturi. ţinut prizonier fără milă de straturile de cauciuc şi de pînză. zise Ralph.

trosniturile focului dominau mugetul fluxului. Piggy aruncă pe plajă un os ros bine şi se aplecă să mai ia nişte carne. ― Aţi mîncat pe săturate? Mai rămăsese hrană. băieţii tăcură rînd pe rînd. Uită-te la osul din mîna ta! Ralph roşi. îl arseră. dar Ralph şi Piggy rămaseră la o jumătate de metru mai încolo. Înainte de petrecere. în faţa lui. Primiră darul din care picura grăsime. tîrîseră în mijlocul pajiştii un buştean mare. cîntau. îl loviră cu halca pe Piggy. iar Ralph urmări focul în timp ce mînca. Acum alergi după hrană. aproape că îşi terminaseră masa. obişnuit. Cine vrea să facă parte din tribul meu? ― Eu sînt şef.. Apoi tăcerea se aşternu şi acolo. Băieţii de lîngă proţap le dădură lui Ralph şi lui Piggy cîte o halcă suculentă. Pe frunzele verzi de alături zăceau grămezi de carne. fin. Piggy deveni iar centrul batjocurii generale şi se simţiră cu toţii veseli şi normali. ― Staţi jos cu toţii! Băieţii se aşezară în rînduri pe iarbă. îşi aplecă chipul pictat ca o mască spre băieţii aşezaţi şi arătă spre ei cu suliţa.. Piggy şi Ralph ajunseră la marginea platformei cu iarbă. iar băieţii înfulecară şi mai repede. ― Duceţi-le nişte carne. Judecînd după chipurile lor unsuroase. Şi trebuia să ţinem focul aprins. apoi ţărmul. observă că flăcările deveniseră acum vizibile în lumina scăzută. Jack se ridică de pe buşteanul care îi servea drept tron şi se duse pînă la marginea pajiştii. fiindcă m-aţi ales. ― V-am spus că sînteţi vînători. iar Jack. în dosul ei ― o fîşie scurtă de nisip. ghemuiţi sau în picioare pe iarbă. unii ţineau nişte coji de nuci de cocos şi beau din ele. Cîţiva băieţi se întoarseră spre el. Sam. care se vopsise şi se împodobise cu ghirlande. Muşchii antebraţelor cafenii se umflau. uscat şi bătătorit de paşi. Simon şi cei doi care frigeau porcul. porni mai departe. spuse Jack. iar Jack bău. Ralph. ci cu ameninţarea violenţei. Preţ de o clipă Jack îi ignoră. Ralph se uni imediat cu banda de băieţi în hohotele de rîs care îi calmară. iar din porcul pus la fript cădeau picături de grăsime în flăcările invizibile. . prevestitor de furtună. Rîdeau. cît era încă vreme. ca o maimuţă. ― Ai alergat şi tu! strigă Jack. Jack se ridică şi agită suliţa. E meseria voastră. ca şi Sam. Jack îl ignoră din nou. zise Jack. dar nu cu calmul ei splendid. ― Cine vrea să facă parte din tribul meu? Ralph se mişcă brusc şi se împletici. Fără să înţeleagă motivul. pline cu apă. pînă nu se mai auzi decît vocea celui de lîngă Jack. stăteau întinşi. chicotiră nervos. în afară de Piggy. băieţii care găteau lîngă foc smulseră brusc o halcă de carne şi fugiră cu ea spre pajişte. pe iarba moale. Ralph făcu un pas nesigur. rîse neliniştit şi lăsă jos osul pe care îl rodea. ― V-am dat hrană. arătîndu-i forţa. Se uită din spatele măştii vopsite la Ralph şi la Piggy. crezînd că Ralph se întorsese spre el ca să-l acuze.nisipul alb. privindu-i pe Piggy şi pe Ralph peste marginea zdrenţuită a coajei. ― Dă-mi să beau. De îndată ce-i văzură. dezgropîndu-şi picioarele din nisip. Ralph se uită în altă parte. fructe şi coji de nuci de cocos. sfîrîind pe frigăruile de lemn sau pe frunzele verzi. Toţi băieţii de pe insulă. Rămaseră pe locurile lor şi mîncară sub un cer de aramă ameninţător. Piggy încercă să fluiere. Pe stîncă ardea focul. Henry îi aduse apă. urlară şi dansară. În acea clipă. Venise seara. la care nu ajungea fluxul ― un nisip cald. Ralph. Aceştia se traseră mai încolo pe nisip. se adunaseră pe iarbă. iar Jack se întoarse pe locul său. se aşezase acolo ca un idol. O vreme îi privi pe cei doi. în picioare. ― Aţi mîncat pe săturate? Vocea lui implica un avertisment al proprietarului mîndru. întelegînd probabil că nu era rost de nici o pauză. arătă spre un palmier şi îi şopti ceva greu de auzit lui Piggy. autoritatea i se cocoţase pe umeri şi-i trăncănea la ureche. zise Ralph. Trădat de propriul stomac. Jack agită din nou suliţa. Şi mai jos se afla o stîncă ce intra în lagună. iar vînătorii mei au să vă apere de fiară. Jack vorbi iar nerăbdător. cu mîncarea în mînă.

aşa că se uită în altă parte. deşteptule? Iar cochilia nu mai contează în partea asta a insulei. Fulgerele de lumină brăzdau aerul întunecat şi îngrozitor. iar zgomotul era insuportabil. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! De spaimă se înălţă o nouă dorinţă. bătînd regulat ca un puls. ― Ce-ai de gînd atunci? Ralph cercetă rîndurile de băieţi.. guiţă şi îl atacă pe Jack. care oferea oarecare siguranţă. Piggy atinse încheietura mîinii lui Ralph. bucătarii frigările. băieţii îl urmară. ― Dansul nostru! Hai! Dansaţi! O rupse la fugă prin nisipul gros. ― Focul. încurcat şi transpirat. se auzi un tunet. ţipînd din răsputeri. iar melopeea îşi pierdu nota iniţială de entuziasm facil. Cerul întunecat fu sfărîmat de o cicatrice alb-albăstruie. zise Ralph deodată. ― N-o să ţinem seama de convocare. lovind cu un sunet distinct scoarţa pămîntului. salvarea. Roger încetă să joace rolul porcului. apoi băieţii intonară un imn.. Ne-am mîncat porţia de carne. zise Ralph cu o voce tremurătoare. ca şi cum repetiţia le-ar fi oferit siguranţă. iar unul. deveni şi el vînător. ca un urlet de agonie.. ― N-o ai cu tine. în locul bubuiturii înfundate. alte cercuri continuară să se desfăşoare. iar restul de băieţi legăturile de vreascuri. Cine-i mai deştept acum? Unde vă sînt adăposturile? Ceaveţi de gînd cu ele? Vînătorii se uitară neliniştiţi la cer. Din pădure se furişă o făptură care înainta întunecat şi nesigur. Puştii ţipară şi se risipiră în neştire. Melopeea se înălţă şi mai mult. zise Jack rînjind. Cîţiva puşti formară un cerc al lor. Jack sări pe nisip. Picături mari de ploaie căzură între ei. iar mijlocul cercului se goli brusc. şi-o să plouă ca atunci cînd ne-au dat drumul din avion. ― Hai să plecăm. zgomotul se lăsă asupra lor ca plesnitura unui bici uriaş. Fiara pătrunse cu greu în mijlocul potcoavei. care stăvilea groaza şi o făcea de suportat.. părăsiră în fugă liziera pădurii. explozia transmise o lovitură. Ai lăsat-o în urmă. erau gata să se alăture grupului înnebunit. ― Cine intră în tribul meu? ― Eu! ― Şi eu! ― Eu! ― Am să suflu în cochilie.. Roger deveni porcul. contează pe toată insula. Vînătorii îşi luară suliţele. Pe băieţi îi cuprinse un val de neastîmpăr şi începură să se împrăştie. Nu-i erau de nici un ajutor. şi-am să convoc o adunare. ― Vine furtuna. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Ritmul deveni regulat. care se ferea. ― Înjunghie fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Cicatricea alb-albăstruie persista. iar explozia sulfuroasă lovi în jos. spre luminişul delimitat de stînci din spatele focului. Vibrau şi băteau pămîntul ca un singur trup. În clipa următoare. În dosul pădurii sclipi o lumină vie şi tunetul explodă din nou. iar bubuiturile tunetului deveniră aproape insuportabile. Roger mima groaza porcului. violentă. . rupse cercul celor mari. de spaimă. iar puştii alergau şi săreau în afara cercului. imperioasă şi oarbă. Puştii alergau la întîmplare şi urlau. ― Cochilia contează şi aici. Ce facem cu focul? Am cochilia. O s-avem necazuri. iar un puşti începu să plîngă. Piggy şi Ralph. ― Uite-o! Uite fiara! Cercul deveni o potcoavă. sub ameninţarea cerului. ― Înjunghie porcul! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Cicatricea albalbăstruie despică din nou cerul în zigzag. Lumina pîlpîitoare se întări. zise Ralph. Vezi. ferindu-se de loviturile picăturilor de ploaie. zise Ralph. Avu loc o mişcare circulară. Brusc. Se retraseră fericiţi spre gardul viu al băieţilor. Simon le strigă că pe deal se afla un mort. Urletul strident la vederea fiarei răsună ca un ţipăt de durere.― Cine intră în tribul meu ca să se distreze? ― Eu sînt şef..

imperceptibil. îşi dăduse seama că vedea mai bine dacă îşi scotea ochelarii şi muta lentila la celălalt ochi. unde apa era mai puţin adîncă. Creaturile stranii. sîngele ei începuse să păteze nisipul. revărsîndu-se potop peste grămada de trupuri ce se luptau pe plajă. Striga din răsputeri. Acum atinse prima din dîrele care se scurgeau din trupul sfîrtecat. Fluxul se revărsă peste plaja pătată de ploaie şi spălă totul cu un văl de argint. Marginea lagunei părea o dîră fosforescentă ce înainta lent. X Scoica şi ochelarii Piggy urmări cu atenţie silueta care înainta. Un vînt puternic schimbă direcţia ploii. Un ochi semăna cu o crăpătură în obrazul dolofan. silueta alunecă. Pe ploaie văzură cît era de mică. . Talazul uriaş al fluxului pătrunse şi mai mult pe insulă. valurile limpezi aduceau puzderii de creaturi stranii şi fantomatice. Rămase doar fiara. în scurtă vreme se domoli pînă şi murmurul apei. iar făpturile mari se adunară în jurul lui şi formară o pată de lumină mişcătoare. Undeva. Gloata o urmări imediat. imposibil de confundat. scotea un sunet scurt. rupînd frunze şi crăci de pe pomi.― Înjunghie fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! înjunghiaţi-o! Beţele loviră. cu un zgomot de plesnitură umedă. Aerul se răci. Nu se mai auzeau cuvinte. le reţinea într-o scurtă tensiune. apoi le înghiţea brusc. Apa limpede reflecta cerul curat şi constelaţiile strălucitoare şi colţuroase. cadavrul lui Simon ― o formă argintie sub constelaţiile fixe ― se pierdu în largul mării. o muşcară şi o sfîrtecară. în timp ce miezul ei solid se răsucea. dincolo de curba întunecată a lumii. Fiara se afla în genunchi în mijlocul ei. o dată cu marele val al fluxului. făcînd-o să cadă pieziş. înconjurat de o mulţime de animale curioase şi strălucitoare. şchiopătînd. lovindu-se nesigur de vîrfurile arborilor înalţi. rupse cercul şi căzu peste marginea abruptă a stîncii pe nisipul de lîngă ţărm. la cîţiva paşi de mare. şi trecea mai departe. Paraşuta duse silueta mai departe. Pe la miezul nopţii. iar pe genunchiul drept se întindea o zgîrietură lungă. nemişcată. soarele şi luna se mişcau agale. pelicula de apă de pe planeta pămînt era reţinută. Fiara zăcea ghemuită pe plaja palidă. după cele întîmplate. Fiara înainta. se învîrti pe loc şi se rostogoli în jos prin imensitatea văzduhului umed. brazdă laguna şi o zvîrli peste recif. Apa se ridică şi mai mult şi aureolă cu strălucire părul aspru al lui Simon. se năpustiră asupra ei. Grămada se risipi iute şi siluetele se împrăştiară clătinîndu-se. iar cerul fu presărat din nou de lucirile neverosimile ale stelelor. încercînd să opună zgomotului înfricoşător ştirea că descoperise un cadavru pe deal. iar apoi în largul mării. Ralph ieşi dintre cocotieri. alunecară pe stîncă. Conturul obrazului i se argintă. Apoi se răsuci încet în apă. se ridică. iar băieţii o rupseră la fugă în beznă. Apa se rostogolea de pe vîrful muntelui. umflîndu-se puţin pe o parte. cădea mereu. Ici şi colo. ploaia încetă şi norii se risipiră. i se îngrămădiră în jurul capului. dar pînă şi cu ochiul bun. murdar şi cu frunze uscate atîrnate în claia de păr blond. Corpul se ridică o fracţiune de centimetru de pe nisip. cu ochi de foc. care îl înconjurau cu ochii lor de foc şi cu trenele de aburi. Pe vîrful muntelui paraşuta se umflă şi se mişcă. săriră pe fiară. alunecînd printre crăpăturile din stînci şi curgînd din frunză în frunză pe pămîntul cafeniu al insulei. iar din gură îi ieşi o băşică de aer. o loviră. iar gura noului cerc ronţăi şi urlă. Se opri un moment şi se uită la silueta de pe platformă. se umezi şi se limpezi. apoi o apucă în jos spre plajă. Apoi încetă şi vîntul şi nu se mai auzi nici un zgomot în afară de picuratul şi freamătul apei. ci numai sfîşierea dinţilor şi a ghearelor. ţipară. cu braţele împreunate pe faţă. iar petele de sînge se lăţeau. iar linia umerilor deveni o marmură sculptată. Apoi norii se desfăcură şi lăsară o ploaie diluviană. Ralph rămînea acelaşi. urlînd. încet. iar apa se înălţă. De-a lungul ţărmului. o pietricică mai mare se încăpăţîna să rămînă pe loc şi era acoperită de un strat de perle. Linia fosforescentă se umfla în jurul firelor de nisip şi al pietricelelor. În ultimul timp. iar pădurea lăsă cascade de apă.

― Nu pricepi. ― Tuturor ne-a fost frică. de fapt. Nici un băiat mai mare? ― Doar Sam şi Eric.. cu cochilia la piept. ― Încetează! răcni Piggy. ― Ai putea. ― Simon. N-ai intrat niciodată. Gesticula. ― N-ai văzut. îngenunche şi se sprijni de un trunchi de palmier. tuna şi ploua. ― O. Ralph se ridică şi se duse să ia cochilia. Piggy îngenunche la stînga lui şi timp de un minut se aşternu tăcerea. Se putea întîmpla orice. privind drept spre locul şefului şi spre laguna strălucitoare. Nu mai am decît un ochi. Tremura.. Ralph. Lumina verde şi petele lucioase de soare jucau peste trupurile lor murdare. Nu mi-a fost. ― Să convoc o adunare? Ralph izbucni într-un rîs strident cînd pronunţă cuvîntul. ― Ralph! Nu mai rîde aşa. Ralph se cocoţă cu grijă pe platformă. Strîng vreascuri. Piggy nu răspunse. Ne-a fost frică! ― Mie nu mi-a fost frică. ce-au făcut. ― Ei nu contează. nu mai ştiu cum mi-a fost. Avea loc. ― Nimeni altcineva? ― Nu. Ralph se clătină mai departe. căutînd o formulă.― Piggy? N-ai mai rămas decît tu? ― Mai sînt şi nişte puşti. cu faţa la locul şefului şi al cochiliei. ― Eşti şef. dansul ăla blestemat. ― Piggy.. Ralph se aşeză în iarbă. Piggy! Vocea lui Ralph. ce-ai zis tu. ― Poate că doar se prefăcea. ― Ce zici? Ralph vorbi mai tare.. Nu-i nevoie să rîzi aşa. îl opri pe Piggy să gesticuleze.. Piggy? Lucrurile pe care le-am făcut. Iarba aspră se tocise în locul unde se ţinuseră întrunirile. În sfîrşit. ― Ai mai spus-o.. joasă şi înspăimîntată.. Ralph îşi drese glasul şi şopti ceva. după cîte ştiu. Ralph. ― Ce-i? ― A fost Simon. zise Ralph încet. iar Piggy se încruntă. ― Am cochilia. N-ai văzut ce-am. ― Era întuneric. La ce bun să vorbeşti de asta? Sări în picioare şi se aplecă asupra lui Ralph. În glas îi vibra un fel de scîrbă şi de nebunie delirantă. Fulgera. Piggy îi răspunse tot în şoaptă. N-a fost. . Se aplecă şi aşteptă. răspunse Piggy agitat.. ― Poate că mai este. Ralph rîse din nou. Piggy tăcu brusc.. Ralph! Ce-au să creadă ceilalţi? Ralph se opri în cele din urmă din rîs. în afara cercului. Continuau să stea jos. ― Tu erai în afară. În cele din urmă. ― Nu. Piggy? ― N-am văzut prea bine. se clătina. Apucă scoica drăgăstos.. ― Eşti încă şef. ― Ce-i? ― A fost o crimă. cu amîndouă mîinile.. Ar trebui s-o ştii... ― Piggy― ― Ce-i? ― Ce facem? Piggy dădu din cap spre cochilie. la vederea feţei lui Ralph. cochilia albă şi fragilă sclipea încă lîngă buşteanul lustruit de atîta stat pe el... Peste noi. dar se mulţumi să dea solemn din cap..

Sam şi Eric se apropiară.. fiindcă eram obosiţi.. spuse repede Piggy.. apoi se aplecă aproape de el: ― Să nu spui c-am luat şi noi parte la dansul ăla. ― Noi n-am luat parte decît la urmă. N-au băgat de seamă în întuneric..ca să strîngem vreascuri. Un accident.. ― Noi patru.. zise Piggy cu încăpăţînare. La ce bun să te gîndeşti la asta? ― Mi-e teamă.. Ralph sări în picioare. Eric dădu din cap... ― Şi. Îl aruncară lîngă foc şi se întoarseră la bazin. ― Am plecat devreme. ― .. aflată acolo în siguranţă.. apoi merseră mai departe. în aer.. Să nu le spui lui Sam şi Eric. n-am văzut nimic. vreau să merg acasă. Ralph îşi cercetă degetele de la picioare. Ralph. ― Am plecat devreme.. Gemenii fură surprinşi de vederea lui Ralph. ― A fost un accident. Sam îşi pipăi zgîrietura de pe frunte... Ralph. Piggy îşi curăţa lentila de la ochelari. Sam se răsuci şi cuvîntul neruşinat îi izbucni de pe buze: ― . Cînd Roger ajunse la istmul strîmt care făcea legătura între castel şi insulă. Trebuie să uităm ce s-a întîmplat. ― . Era sărit. ― Da. De noi. că măcar o parte din trib. Eric îşi mîngîie buza plesnită.. ― Dar am luat parte! Cu toţii! Piggy clătină din cap. ― Salut.foarte devreme... Gesticula iar.. voi doi! Gemenii se opriră o clipă. în timpul acelei nopţi teribile. ai spus că eram afară din cerc. iar Ralph se cutremură la acest contact uman.. avea să se opună . ― Hei. Ralph. Piggy privi rapid împrejur. ― Da. Dumnezeule.. Ralph. zise Piggy brusc.. ― O să trăim singuri. ― După petrecere. Roşiră şi se uitară dincolo de el. ― Mai bine să terminăm ce avem de făcut.. ― Ascultă.― A fost un accident. trăgînd după ei un buştean mare din pădure. Am fost foarte obosiţi. În aer pluteau greu lucrurile ştiute. Vocea i se ascuţi din nou. Bine că te-am întîlnit. ― Şi eu am fost afară. şi cu asta. A meritat-o. O.. A fost un bun. Am fost în afara cercului. zise Sam eu o voce sugrumată. ― V-aţi rătăcit după. dar nerostite. Piggy dădu energic din cap.ne-am rătăcit azi-noapte. ― N-ai văzut ce-au făcut. după petrecere... Nu sîntem de ajuns ca să ţinem focul aprins.. ― Venea din întuneric. Pricepi? L-am aprins eu. şi eu am fost afară. ― A fost un accident. ― Aşa e. N-am făcut nimic. ― . ― Şi noi la fel. murmură Ralph. Ce l-o fi apucat să se strecoare aşa din beznă. . iar apoi îşi retrase repede mîna. basta! Atinse umărul gol al lui Ralph. noi patru. Oricum. ― O să încercăm. nu-l surprinse faptul că îl somară. ― .dans? Amintirea dansului la care nu participase nici unul dintre ei îi zgudui violent pe toţi cei patru băieţi. Piggy se opri. repetă Sam. ascultă. Socotise. apoi continuă.. asta a fost. aşa c-am plecat devreme.... Vreau să merg acasă. ― Tocmai am fost în pădure. ― Se duc să se scalde.eram foarte obosiţi.

Aşa că staţi la pîndă. ― De ce să încerce să se furişeze înăuntru. ― Eşti convins? Urcă şi-ai să vezi. S-a înfuriat şi ne-a silit să-l legăm pe Wilfred. Semicercul se cutremură şi murmură. încetă să-şi clatine dintele şi rămase liniştit. gol pînă la brîu. iar şeful îşi întoarse spre el faţa inexpresivă şi pictată. izbucnind. ― Şeful a spus să somăm pe oricine. cu suliţa. ― O să-l bată pe Wilfred. dacă voiam. S-ar putea să revină. Un sălbatic îşi ridică mîna. bătut recent şi dezlegat. Aşa că paznicii de la poartă trebuie să fie atenţi. Roger. se smiorcăia gălăgios undeva în fund. şefule? Şeful se arătă vag în explicaţii. continuă şeful. ― De ce? Robert clătină sceptic din cap. iar sub el o pîrghie. Robert se arătă plin de admiraţie. ― Nu! În tăcerea care urmă. fiind de acord. nu-i aşa? Robert dădu din cap. ― A venit deghizată. Apărătorii porţii se vor îngriji ca ceilalţi să nu se furişeze înăuntru. . Tribul se afla în semicerc înaintea lui. Privirea îi poposi pe vîrful muntelui îndepărtat. fiecare sălbatic se feri din calea amintirilor personale. cu faţa vopsită în alb şi roşu. ― Stai! Cine-i acolo? ― Roger. o să vînăm din nou. ― Dar şeful n-a spus de ce-a făcut-o? ― Nu l-am auzit niciodată. şi fiţi atenţi. ― Ia priveşte aici. Căci. Robert se aplecă uşor pe pîrghie. Şeful stătea acolo. ― Da? ― Dar nu l-am. Ţineţi minte cum s-a strecurat. Roger înainta. se uită posomorît înapoi spre insulă şi îşi clătină cu degetul un dinte care i se mişca.? Îşi răsuci trupul şi coborî privirea. iar stînca suspină adînc. peste locul unde istmul se strimta. prietene. aşteaptă. ― E un adevărat şef. N-a spus. ― Mîine. de unde se înălţa spre cer o dîră de fum alb. Şeful se opri.. ― Nu mă puteaţi opri să înaintez.. Vocea răsună puternic de pe înălţime.. trecîndu-i peste buze şi dispărînd din nou. dar vorbi hotărît. Sub stînca cea mai înaltă fusese vîrît un buştean. coborî prin spatele stîncilor spre peşteră şi spre ceilalţi din trib. A fost ― chicoti nervos ― stă legat de ore întregi.. Arătă spre un sălbatic. Roger primi vestea ca pe o iluminare. aşezat pe marginea stîncii. Un efort serios avea să trimită stînca în jos. apoi spre altul. Roger se ghemui împreună cu ceilalţi. fără să mai scoată un alt cuvînt. ― Au să încerce să se furişeze. Ralph îşi ridică privirea. ― .. iar Robert schimbă subiectul şi aşa nerostit. ― Nu ştiu.. chiar dacă i-am dat de mîncare capul vînatului... ― Unii dintre voi au să rămînă aici ca să aranjeze prin peşteră şi să apere poarta.. ― O să ne ducă la vînătoare! Smuci capul în direcţia adăposturilor îndepărtate. Apoi. în soarele torid. din dosul stîncilor care coborau neregulat.căci fiara ar putea să încerce să intre. Stanley îşi ridică braţul de pe stîncă şi ridică un deget interogativ. nu l-am. asimilînd posibilităţile oferite de o autoritate irespotisabilă. Am să iau doar cîţiva vînători cu mine şi o să aducem carne. Ceilalţi văzură un vîrf de limbă de un trandafiriu surprinzător ţîşnind afară. Ca să strice ce facem.. Roger se cocoţă pe stînca asemănătoare unei scări. bubuind.. Wilfred... Aşezat pe stîncile uriaşe. ― Puteai să vezi că sînt eu..ororilor de pe insulă. ― Înaintează.

. răspunse şeful. ― Doar noi trei? Murmurul crescu. Trebuiau. Maurice. o să. dar şi speriaţi de posibilitatea unor viitoare spaime. Pentru prima oară. Piggy îi înmînă lui Ralph ochelarii şi aşteptă să-şi recapete privirea. vorbind singur. chiar dacă sînt ude. ― Aşa că nu vă apropiaţi de munte. ― A zis ceva despre un om mort.. ― Mîine însă o să vînăm şi. ― Voi. sălbaticii murmurară din nou.. era a treia oară cînd îl aprindeau.. Tribul reflectă.. ― Da. dacă vă duceţi la vînătoare. ― Ei. dă-i drumul! ― Fumul se subţiază tot mai mult. despre lume. iar Sam îi termină fraza arătînd cu capul spre capătul plajei. ― Maurice.. ― Nu vreau să mai petrecem o noapte fără foc... Stanley ridică iar degetul.. ― Avem mare nevoie de lemne. o să facem o petrecere. iar apoi se stinse. ― Ce-i? ― Cu ce aprindem focul? Roşeaţa şefului era ascunsă de lutul alb şi roşu. Şeful dădu din cap. Şeful îi înlătură obiecţia. ― Unde era focul lor? ― La vechiul loc. să-l ucidem? Liniştiţi..― Nu! Cum am fi putut.. Eric îşi netezi părul peste cap. Ralph se trase înapoi. Astă-seară am să plec împreună cu doi vînători.. ― Poate. Maurice ridică mîna. . vă puteţi duce la culcare de cum apune soarele. Nu voia să numească pe nimeni. lîngă stîncă de vatră. Iar dacă vine.. Ralph îşi aminti de silueta neobişnuită. Piggy îşi puse din nou ochelarii şi privi fumul cu plăcere. venindu-i în minte o speculaţie teologică. Făcu semne violente în direcţia focului. şi daţi-i capul vînatului. cînd o să avem carne. avem treabă.. ceilalţi.. Mîine o să vînăm şi-o să avem carne. Roşi jenat că participase la dans. Bill ridică mîna. O să plecăm chiar înainte de asfinţit. tribul murmură din nou.sau un vas. Apoi şeful îşi ridică mîna. apoi fură cu toţii zguduiţi ca de o pală de vînt. o să dansăm din nou. Roger şi cu mine. ― Ce se întîmplă dacă ne întîlnim cu... Un val de fum alb şi galben se ridică şi împrăştie un miros oribil.. Mai bine să n-o supărăm. În tăcerea lui nesigură. ― . Ralph îşi cercetă cunoştinţele din ce în ce mai vagi. legată de paraşută.. ― Nu te opri. Eric suflă peste lemne pînă se aprinseră şi flăcăruia se înălţă. ― Şefule. Şeful observă efectul propriilor cuvinte şi se opri brusc. ― Dac-am putea să fabricăm un radio! ― Sau un aeroplan. Cine vine? Maurice şi Roger înăltară mîinile. Ascultaţi. ― O să mergem de-a lungul plajei.. fireşte. ― Cred că fiara s-a deghizat.. zise şeful solemn. şefule. Lemnul era umed. ― S-ar putea să fim luaţi prizonieri de roşii. tot or fi mai buni decît.. să înalţe la cer o coloană de fum ca semnal. recunoscuse dubla funcţie a focului. ― O să luăm foc de la ceilalţi. dar era şi un cămin şi o consolare pînă cînd adormeau. Se uită împrejur cu un aer vinovat la cei trei băieţi care stăteau în picioare alături. Nu poţi să ştii ce e în stare să facă. Dar noi trei...

deşi grav avariat. ― Era altceva cînd focul era.. Ralph... ― .acolo sus. În faţa lor atîrna un triunghi de beznă. galben şi gros. chiar în clipa aceea de mare entuziasm şi convingere. o dată cu apăsarea întunericului. ― N-avem decît un singur lucru de făcut ca să ieşim din încurcătură. Şi la ce bun? ― Eric! strigă Ralph revoltat. Nu vorbi aşa! Sam îngenunche lîngă Eric.. ― Nu mai putem aduce alte vreascuri. ― Dar nu putem ţine focul aprins! Uitaţi-vă la ăsta! Focul se stingea în faţa lor. Ralph se ridică. mi se înrăutăţeşte astma. ― Doi dintre noi se vor îngriji de foc. ― Ce-i? ― Stai bine? ― Aşa cred. ― Să lăsăm atunci focul să se stingă în noaptea asta. Nimeni n-o să vadă fumul pe întuneric. zise Ralph. Se îndreptară spre pomii fructiferi... ― . iar Ralph şi Piggy la celălalt capăt... ― Hai să găsim ceva de mîncare. ― Trebuie să-l ţinem aprins! Eric se aruncă pe jos. ― Acolo sus era un foc mic. Îi conduse spre primul adăpost. Cînd ieşiră din pădure. ― Ralph ţi-a repetat destul de des. îngenunche cu pumnii strînşi.. adăpostul se cufundă în tăcere. la ce bun? Indignat. Se ghemui înaintea lor. şi se auzea zgomotul înfundat al fluxului pe recife. ― . Ralph.. ― Îl putem aprinde în fiecare dimineaţă.nu noaptea.nu pe întuneric. ducînd cu ei suliţele. mai mult fum. spuse Piggy posac. ― Sînt prea obosit. În sfîrşit. uscate şi foşnind cînd le atingeai. ― Ei bine.. zise Eric. ― Nu pricepeţi? Ce sens are să doreşti radiouri şi vapoare? Întinse mîna şi îşi strînse degetele pumn. Gemenii erau întinşi unul lîngă altul. iar în foc nu mai ardea decît jăraticul. Ralph începu din nou să . pe cînd încercau să-şi găsească o poziţie mai bună. aş vrea sa vă ajut. mai mult pentru sine.... Se uită de la un chip la altul. Cei trei băieţi intrară în pădure şi se întoarseră cu braţele pline de vreascuri putrede. îl cuprinde un ciudat sentiment de nesiguranţă. un puşti vorbea în somn. oricine ne poate aduce carne.. Ăsta însă trebuie să fie mare Ralph puse o cracă pe foc şi urmări fumul care se ridică în beznă. Răspunsul veni automat: ― Ia mai dă-o dracului de asta-a-mea! ― Dacă împing buşteni. Sam îl aprobă energic. La ceva de o importanţă covîrşitoare. da. plin de stele strălucitoare. Oricine se poate juca de-a vînătoarea.. simţind cum. perdeaua i se lăsă peste minte şi uită ce voise să spună..― Astma mea. Apoi. adică douăsprezece ore pe zi. ― A. O vreme se auziră o foiala şi foşnetul continuu al frunzelor. ― Piggy. Frunzele care slujeau drept pat stăteau întinse înăuntru. Va trebui să facem fum. vorbind puţin şi mîncînd în grabă. zise Piggy.. fără fum. rămas încă în picioare. soarele apunea. cu excepţia unui foşnet întîmplător.. dacă nu facem fum.. Cei patru băieţi mari pătrunseră în adăpost pe furiş şi se îngropară în frunze. Am obosit. dar nu pot. Focul folosea la ceva. Ralph încercă să-şi amintească.. în adăpostul de alături.. în întunericul care se lăsa. După aceea cortina se ridică. Ralph îşi drese glasul: ― Acolo sus am ţinut focul aprins. Fumul se înălţă din nou. Cum altfel vrei să fim salvaţi? ― Fireşte.. ― Eu nu mai car vreascuri. privind solemn de la unul la altul..

Ascultă mai mult. Apoi se linişti. iar trupul îi tremura şi se convulsiona. Ralph se foi neliniştit în frunze. iar băieţii înspăimîntaţi. Avea motive să fie recunoscător că visul se risipise. ― Nu aud nimic. Fiindcă? ― Fii liniştit. Bezna.. Ralph chicoti. ― N-am spus nimic atît de caraghios. Succesul glumei lui neînsemnate îl încîntă pe Ralph. ca în fiecare noapte. îl fură somnul. la marginea grădinii. în afara triunghiului inutil de stele.. Cam la vreun metru de dosul adăpostului. devenind tot mai clar. Şi n-am nici plic şi nici timbre. unde nu putea domni sălbăticia. la fel cum erau şi căluţii.. N-avem nici cutie poştală. se lăsă din nou liniştea.. ― Şocaţi de bombardament. Ralph se întinse la loc cu grijă. deşi îl durea pieptul. şi ascultă. ― Vorbesc serios.. o să înnebunim cu toţii. Sîngele năvăli din nou în urechile lui Ralph. Puteau să meargă şi cu maşina. Dartmoor era o regiune sălbatică. Ralph se încordă printre frunze. înainte dea se crăpa de ziuă.. liniştit. ― Ascultă.. O întruchipare a acestor imagini dădea tîrcoale adăpostului. mai bine luau trenul. Ralph. era de nepătruns. Pentru prima dată în acea zi. iar scoţi zgomotul ăla. Dar atracţia sălbăticiunii dispăruse. Convulsiile îl epuizară. Sam şi Eric. în timpul unei pauze. Să presupunem că ar fi duşi acasă de un avion cu reacţie şi.facă presupuneri. întovărăşit de un lung suspin al frunzelor. ― Tot nu aud nimic. Ralph continuă să chicotească. aveau să aterizeze pe acel mare aerodrom din Wiltshire. Simţi capul lui Piggy sprijinit de umărul lui şi strînsoarea crispată a mîinii. Apoi. un autobuz ciudat. te rog. nu. fiindcă. Ralph se trezi dansînd în jurul unui felinar. iar prin minte îi trecură imagini confuze... Din bezna de la capătul îndepărtat al adăpostului răzbătu un geamăt înfricoşător. Gîndurile îi alunecară spre un oraş calm. Şi nici poştaş. ― Ralph. trăgîndu-şi răsuflarea. ― Ce vrei să spui? ― Să fim salvaţi. şopti Piggy Dacă nu ne întoarcem repede acasă. iar la un moment dat rămase întins. Eric gemu ceva. Un autobuz pleca din staţie. Piggy îl certă cu demnitate. Piggy îi şopti lui Ralph: ― Trebuie să scăpăm.. aşteptînd convulsia următoare. ― Iartă-mă. striviră frunzele. Ralph îşi dădu la o parte şuviţele de păr umed căzute pe ochi. şi trist. tot drumul pînă la Devon. şi în ciuda beznei care se lăsa. apoi rămase nemişcat. şi or să închirieze din nou căsuţa aceea. Pulsul lui îneca orice alt sunet. ― O să înnebunim de-a binelea.. ― Ralph! Ralph! ― Ce-i? ― Nu mai scoate zgomotele astea. ― Nu ştiu unde se află acum. pentru ca totul să fie perfect.. căluţii sălbatici aveau să vină şi să se uite peste gard. căci autobuzul se apropiase şi mai mult.. ― Ralph! Ralph! ― Taci şi ascultă. se luptau. cu farurile şi roţile autobuzelor? Deodată. încleştaţi. Ce putea fi mai sigur decît autogara centrală. ― De ce?. . Ralph tresări... Piggy reflectă solemn. Fii.. ― Se mişcă ceva pe afară. ― Ai putea să-i scrii mătuşii tale. ― O să ieşim din rîndurile oamenilor normali. trosni limpede şi puternic o cracă. Nu-şi mai putu stăpîni chicotelile. ― Sam! Sam! ― Hei! Eric! În scurt timp..

pocnindu-se. Apoi. ― Cum te simţi. Ralph îi şopti în ureche lui Piggy. iar în colţul unde se afla Piggy se dezlănţuiră urlete. Ralph trase un pumn la întîmplare. îşi încovoie spinarea şi bătu frunzele cu picioarele.Ralph se rugă disperat ca fiara să-i aleagă pe puşti. spuse Eric cu o mîndrie simplă. Ralph strigă cu o voce tremurătoare: ― Toţi puştii să se culce. apoi se rostogoli împreună cu ce i se părea a fi o hoardă de băieţi. urmat de zgomotul şi buşiturile unor creaturi. apoi îl auzi pe Eric cum îşi scormonea prin gură. Piggy? Ceva se frecă de dosul adăpostului. Piggy respiră mai uşor. înăbuşind lupta. vino afară. Trebuie să-l fi auzit cum a răcnit! Nici ăsta n-o să se mai întoarcă în curînd... Forme întunecate se detaşară din rămăşiţele adăpostului şi se furişară pînă cînd ţipetele puştilor şi horcăiturile lui Piggy se auziră din nou.. O contemplă cîteva clipe. ― Şi eu la fel. ― L-am pocnit pe unul de-o să mă ţină minte. ― Nu vorbi. Pe tine te vreau. Un genunchi i se vîrî între picioare. apoi îl apucă o criză de astmă. L-am bătut rău de tot. ― A venit! zise Piggy gîtuit de emoţie. Piggy? ― Am crezut că vor cochilia. dar limpezită de spaimele imediate. Ne-am bătut cu ceilalţi. dădu peste un trup care se zvîrcolea şi simţi pe obraji o respiraţie fierbinte. Noaptea era răcoroasă. ― Ce-ai făcut? ― Mi-am ridicat genunchiul. şi i-am ars una în biluţe. Afară o voce şopti oribil: ― Piggy. iar întreg adăpostul se lumină ca de o explozie.. Sam şi Eric se apropiară şi se uitară atenţi la Ralph.. E adevărată! Se încleştă de Ralph şi încercă să respire. N-or să se grăbească să mai vină să se bată cu noi. ― N-au luat cochilia. zise Eric. Ce face Piggy? Îl traseră pe Piggy dintre resturile adăpostului şi îl sprijiniră de un pom. ― Piggy? Unde eşti. . Piggy îşi strînse picioarele.. ― Piggy. siluetele anonime îşi croiră drum şi ieşiră. înnebunit de durere. ― Te-au rănit. folosindu-se de pumnul strîns ca de un ciocan.. Cineva se împiedică de trupul lui Ralph. pe măsură ce faţa de sub el devenea alunecoasă. nu-i aşa. Piggy. zise Ralph cu amărăciune. muşcîndu-se şi zgîriind. Ralph se mişcă brusc în întuneric.am fost pocnit. Aşa că nu ne-am descurcat prea rău.. Cînd m-am trezit.. iar bătaia continuă să se desfăşoare undeva deasupra. începu să lovească în gura de sub el. ― Şi eu. apoi se trezi cu nişte degete în gură şi le muşcă. Ralph se feri într-o parte. Eu m-am ferit într-un colţ. Piggy. ― Ce-i? ― Mi se clatină un dinte. Cochilia stătea lucitoare lîngă locul şefului. Piggy? ― Nu prea rău. Cinstea îl sili să continue: ― Cel puţin pe tine. apoi se întoarse la Piggy. mă pocnea unul în mutră.. Ralph se îndepărtă de el. zise Sam. Un pumn se retrase şi reveni ca un piston. Sînt groaznic de plin de sînge pe faţă. Ralph? Dar pînă la urmă l-am aranjat. De ce nu ne lasă în pace? ― Or să ne ţină minte. adăpostul se prăbuşi. ― Voi doi vă simţiţi bine? ― Aşa am impresia. Piggy rămase liniştit o clipă. lovituri şi membrele începură să zboare prin aer. în sfîrşit. Îl loviră şi îl înghiontiră. el căzu într-o parte. izbi cu o isterie din ce în ce mai violentă. Ralph alergă pe plaja palidă şi sări pe platformă. Acum culcaţi-vă. ― A fost Jack cu vînătorii lui. asta-i tot. ― . zise Ralph. La intrarea adăpostului se auzi un răcnet feroce.

Pricepeţi? Aici e mîna lui Jack Merridew. pe lîngă fîşia fosforescentă a apei. Cîţiva puşti ieşiră din adăposturi. Ralph. Ţineţi minte cînd a plecat la vînătoare şi s-a stins focul. trei siluete fugeau spre stînca în formă de castel. S-ar putea să treacă vapoare. Ralph. Convoacă o adunare. ceam să mă fac? Departe. Acesta ţinu cu atenţie obiectul strălucitor şi îşi miji ochii spre Ralph. Îi conducea şeful. Piggy se întrerupse şi începu să se smiorcăie. ţipînd de pe coroanele pomilor ca în prima dimineaţă. Ralph. ― Doar un foc obişnuit. ca să fim salvaţi. Uneori cîntau încet. protejat de propria miopie.. ― O adunare doar pentru noi? ― N-avem altceva de făcut. N-au venit pentru cochilie. Ralph îşi apropie faţa la un metru de cea a lui Piggy. Acum devenise într-adevăr un şef. Acum nu mai avem foc.. Ralph vîrî cochilia în mîinile lui Piggy. alteori făceau roata stînd în mîini. ― Ni l-au furat! ― Ei au fost. ― Ne-au luat focul. încîntat de isprava lui. Am votat ca să fii tu şef. Eşti singurul care a reuşit vreodată să facă ceva. iar Sam şi Eric se aşezară în dreapta. Dar l-au furat. ― Am luat cochilia doar ca să vă spun că nu mai văd deloc şi că trebuie să-mi recapăt ochelarii. nu s-ar fi petrecut aşa ceva niciodată.. de-a lungul arcului deschis al plajei. cei patru băieţi se adunară în jurul petei negre unde fusese aprins focul. plaja era pustie. tot el a fost de vină.. Piggy se uita în direcţia vagă unde se afla Ralph. Gemenii urmăreau neliniştiţi. dar nici un tăciune nu prinse viaţă. sau altminteri. Aşa că vorbeşte tu. Eric îl privi prin masca de sînge uscat.. M-au orbit. ne-am sălbăticit şi noi? Atîta doar că acum nu avem nici un semnal. cu mult timp în urmă. a fost. dar ni l-au furat. ― Mă vezi? ― Niţel. în beznă şi ne-au furat focul. care alerga în acelaşi ritm. şi spune-ne ce. iar ceilalţi trei rămaseră în picioare în faţa lui. iar ei au venit pe furiş. Se îndreptară spre platformă. .noaptea. Ralph îi luă cochilia şi se aşeză. Glasul îi vibra de furie. În ambele direcţii. Pe insulă s-au întîmplat lucruri îngrozitoare. Cenuşa gri şi uşoară ca nişte fulgi se risipi la răsuflarea lui în toate părţile. Eu. zise Piggy. dacă ne-ar fi cerut. dă-mi voie să mă sprijin de tine. simula nişte împunsături cu suliţa. iar Piggy stătea inexpresiv. păsările se înălţară. nu? Doar un semnal de fum. Ce. iar efortul făcu să-i ţiuie urechile. Se trase înapoi pe vine... Se ţineau departe de pădure şi alergau pe malul apei. ― Dă-i drumul.. ― Degeaba. semnalul s-a stins şi n-o să mai fim salvaţi niciodată.― Ştiu. Pe urmă a fost.. Vocea lui Ralph se ascuţi. şi tocmai atunci a trecut un vapor prin apropiere? Iar ăştia îl socotesc pe Jack cel mai bun şef... ― Fireşte că-i degeaba. Sam. Credeţi că putem să-l aprindem. ― Suflă în cochilie. zise Piggy. Acum Piggy nu mai vede. Ralph îşi închise din nou ochiul de pe faţa tumefiată. Suflă cît poţi de tare.. Pădurea răspunse ca un ecou. trebuie să hotărîm ce-i de făcut. Ralph. Nu pricepeţi ce vreau să spun? Noi le-am fi dat un foc de bunăvoie... Ei ni l-au furat... ― . XI Castelul de stîncă În scurta perioadă de răcoare din zori. iar Ralph îngenunche şi suflă. înjură şi se frecă la ochi pînă îi dădură lacrimile. Ralph continuă să sufle. în mîna stingă i se bălăbăneau ochelarii sparţi ai lui Piggy.. Prima briză a zorilor puse capăt strădaniei lui şi-i aruncă cenuşa în ochi.. Au venit pentru altceva. Ralph se aşeză pe trunchiul lustruit. Le-am fi dat foc de la noi. Dădu din cap. Dacă n-ar fi fost el.

nu-mi pasă. În timp ce mîncau. zise Eric.. n-ai decît să încerci. sclipea acum pe curba delicată. Vă dă mîna să rîdeţi. dar trebuie să fiu condus. Vechea adunare. în timp ce perdeaua i se lăsa peste minte. ― O să fim ca mai înainte.... am să-i spun. am să-i spun. ca să-ţi legăm părul la spate.... fără să luăm o hotărîre. Îi întinse cochilia lui Piggy. Îşi croiră drum printre pomii fructiferi devastaţi. Piggy se opri un moment şi se uită lung la siluetele vagi din jur. şi? Ce-au să creadă oamenii mari? Simon. şi cu salvarea noastră nu-i de glumit. eşti mai puternic decît mine şi nici nu suferi de astmă. Ralph. ― Trebuie s-o duci tu. ― Trebuie să ne pieptănăm. Adică. ci fiindcă dreptatea rămîne dreptate..n-o să se sinchisească prea mult de noi. nu fiindcă eşti puternic. Uite. Ralph reflecta ce aveau de făcut după-amiază. îl ajutară pe Piggy să-şi ia cîteva fructe. Ralph puse cochilia pe buşteanul lucios.Se opri nehotărît. Tu poţi să vezi. O să ne spălăm. micuţul.. pipăind. Da. trebuie să mi-i dai! Piggy îşi încheie cuvîntarea şi tremură. Piggy căută în minte cîteva cuvinte prin care să-şi exprime dorinţa puternică de a duce cochilia. dulce. Ne-a crescut părul prea lung. aşa am să-i spun.. Ralph? Nu ajunge să discutăm. Ştii cum o să fie. Piggy întinse mîinile să ia cochilia. ― . am să-i spun. Sam înfulecă şi protestă: ― Dar facem baie zilnic! Ralph se uită la siluetele murdare dinaintea lui şi suspină.. o s-o duc eu.fiindcă s-ar putea s-avem nevoie de ele. O singură picătură de apă.. Am să-i arăt singurul lucru pe care nu-l are. Ralph se strîmbă la Sam. dar eu unul n-am de gînd. ― Ar trebui să ne luăm suliţele. Împinse cochilia repede în mîinile lui Ralph. .. Dă-mi ochelarii.. şi îşi şterse lacrimile din ochi. ― . zise Sam. ― N-ai cochilia! Piggy ridică scoica. orice s-ar întîmpla. ― Încerc să mă gîndesc. iar pe altele le găsi singur. Am să mă duc la acest Jack Merridew şi-am să-i spun pe şleau. ― . ― . ― Nu fi caraghios. Îşi supse obrazul umflat şi se uită la gemeni. Îi învăluia o lumină verde. Unii de pe insula asta sînt în stare să rîdă de orice. adăugînd repede: Hai să mergem. dacă ţii.. zise el.. ― O să fie pictat pe faţă.. Nu-ţi cer să fii cavaler. ― Cînd o să fim gata. cu amîndoi ochii. ― Mai bine să mîncăm ceva şi pe urmă să ne pregătim. ― Am să mă duc la el cu cochilia în mîini.. curaţi cum eram înainte. ― Eu mi-am lăsat amîndouă şosetele în adăpost. ca pe nişte şepci.. o să fie vai de noi. odinioară..dacă se înfurie. La ce bun? Tot trebuie să fiu condus ca un cîine. ca şi cum ar fi vrut să scape de ea cît mai curînd. ― Ai să te alegi c-o bătaie.. roşu la faţă. Ei. Cine l-a mai văzut de cînd am venit aici? ― Piggy! Stai o clipă! ― Am cochilia.. îl asculta. ― Ce poate să-mi mai facă? Am să-i spun ce părere am. prelinsă printre degetele lui Piggy. În cele din urmă. Să presupunem că mergem. Dă-mi voie să iau cu mine cochilia. asta am să fac. Chiar şi Piggy. şi ni le putem trage pe cap. ― N-aveţi decît să vă luati suliţele. zise Sam timid. ― Am putea să ne dichisim niţel şi să mergem. Ralph. ― Ce-ai de gînd. Îşi aminti vag de ceva ce-i spusese Simon. lîngă stînci. Vreau ochelarii înapoi. Şi pe urmă a mai fost şi băieţelul ăla cu semnul pe faţă. Ralph se ridică în capul oaselor şi îşi dădu părul peste cap. întinsă pe iarba călcată. care de data asta roşi de mîndrie. Dar eu nu cer să-mi dai ochelarii înapoi ca pe o favoare. ― Putem găsi ceva. Am să i-o întind. iar cochilia se odihnea albă şi fragilă la picioarele lui Ralph. rîdeţi. ca o stea. O să mergem cu tine. dacă vreţi... Aş fi încîntat. a fost omorît.. spălaţi şi pieptănaţi ― la urma urmei nu sîntem nişte sălbatici. ― Foarte bine. zise Piggy..

dacă se uita pe jos şi îşi apăra de soare privirea obosită. şchiopătînd niţel şi cu suliţa pe umăr. udate rău de ploaie. ― Fireşte că nu. Ralph. Ralph porni primul. ― Cu toate astea. spuse Ralph apăsat. Ţineţi suliţele pregătite. dar plini de o vitalitate inepuizabilă. ridicat de miraj. Vorbeau rar şi tîrau vîrfurile suliţelor de lemn. Piggy scrută neliniştit vălul luminos atîrnat între el şi lume. verzi şi impenetrabile. Furtuna nu lăsase nici o urmă.. noi n-o să ne pictăm. ― Fum. Încercă să-şi amintească. ― Fără vopsea! strigă Ralph. iar cînd îl zăriră. Băieţii ― un grup mic şi compact ― trimiteau pe plajă patru umbre asemănătoare unor gravuri. ca şi cum l-ar fi văzut pentru prima oară. Înţelegeau perfect dezlănţuirea de sălbăticie provocată de măştile pictate. ― Ştiam asta! strigă Ralph şi îşi trase braţul din mîna lui Piggy. ― De ce ne ascundem? Păşi prin paravanul de iarbă spre micul luminiş care ducea la istm. plutea într-un fel de baltă argintie. cu excepţia zumzetului persistent al albinelor. ― Am spus "fum"! Trebuie să avem fum. de-a lungul plajei. Ralph se întoarse. zise Ralph. Ralph înaintă. dar nisipul de lîngă ţărm se netezise din nou. apoi Piggy la un pas în urmă. dansînd şi amestecîndu-se printre ei. ― Fum. Sam şi Eric se uitară unul la altul. iar iarba înaltă se unduia în faţă. Tot aici se aflau istmul. la jumătatea distanţei pînă la cer.. Se opriră în locul unde dansase tribul. cam necăjiţi. se opriră toţi deodată. căci Piggy descoperise că... Am ştiut tot timpul. Eu am să merg primul. Gemenii îl examinau curioşi pe Ralph. . Beţele carbonizate se aflau încă pe stînci. Cerul şi muntele se găseau la o depărtare uriaşă şi străluceau sub arşiţă. Cea mai încîlcită parte a insulei. iar plaja se curăţase ca o lamă frecată. Ceilalţi dădură din cap. fireşte că nu. cu amîndouă mîinile. peste părul său lung şi peste răni. Trecură mai departe în tăcere. Sam îi atinse braţul. fiindcă nu sîntem sălbatici. Se aşternu tăcerea. ― Nu-i nici o primejdie? Nu cumva e o stîncă ascuţită pe-acolo? Aud marea.. N-am uitat. încercînd să-l îmbuneze. m-am gîndit. zise Ralph. O clipă. spuse el. Piggy dădu din cap. Aici se întindea iarba zdrobită unde stătuseră întinşi cînd Ralph plecase în explorare. Toate le ţii minte.? ― Nu spun decît ceea ce spui şi tu. o masă de tulpini strîmbe. se găsea la stînga lor. Se întoarse furios spre gemeni. negre. Fiindcă fumul e un semnal şi nu putem fi salvaţi.. nici ei nu sînt mai breji. totdeauna. Eric avu un gest de reţinere.. dacă nu avem fum. Nimeni nu se îndoia că aveau să găsească tribul la castel. îi putea urmări vag. Vrei să spui oare. păşind de-a lungul plajei. ― Tu eşti şeful. ― Ei bine.. Mergea deci între suliţele tîrîte şi strîngea cochilia atent. Vedea lucrurile doar parţial prin pulsaţiile arşiţei ceţoase care se revărsa peste nisipurile sclipitoare. reciful. ― Dar au să fie pictaţi! Ştiţi cum o. ― Nu. se grăbi să răspundă Piggy. O dîră subţire se înălţa tremurînd în aer de cealaltă parte a stîncii. ― N-am uitat. ― Trebuie să fie un foc mare de tot.― Ca fetele! ― Nu. Piggy vorbi pe un ton prietenos: ― Fireşte că trebuie. O apucară în formaţie. În spatele lui veneau gemenii. ― Voi doi urmaţi-mă. avem nevoie de fum. în cele din urmă. cornişa care înconjura stînca. ― Atunci mergem aşa cum sîntem. iar sus vîrfurile roşii.

dar limpede. Ralph. Sus de tot. Ralph suflă mai departe. ― Ce pofteşti? răsună o voce din dosul lui Ralph. îi şopti Ralph într-o parte. Toţi trei erau mascaţi în negru şi verde. Ralph. N-ai auzit cochilia? . Aruncă o piatră. Sălbaticii care păzeau istmul mormăiră între ei şi nu răspunseră. M-ai ales şef. Ralph se hotărî să şi-l lege şi el mai tîrziu. aşa cum o lăsaseră. ― Unde-i Jack? Cîţiva băieţi se foiră şi se consultară. în spatele lor. pe iarbă. Chicotelile sălbaticilor se transformară într-o batjocură violentă. ― Convoc o adunare. cuprins de mînie. Rămase în picioare la jumătatea drumului de pe istm şi îşi concentră privirea asupra sălbaticilor. şi să discutăm despre ochelarii lui Piggy Băieţii din faţa lui se mutară de pe un picior pe altul. recunoscut prin personalitatea lui şi prin părul roşu. O faţă vopsită vorbi cu vocea lui Robert. Rîsul batjocoritor se stinse. Ralph înainta pe istm. dominînd zgomotul. Gemenii o zbughiră pe lîngă Ralph şi se aşezară între el şi intrare. încît erau de nerecunoscut. Tăcere. O sursă de energie începu să vibreze în trupul lui Roger. Aici eu comand şi e tribul meu. Piggy se ghemui cu spinarea informă ca un sac. Sălbaticii chicotiră o vreme. ― Dă-mi cochilia şi stai liniştit. În cele din urmă. cu intenţia de-a greşi ţinta. Cuprinse cu o grijă caraghioasă stînca în braţe. ― Poţi să vezi cine sînt! strigă Ralph. se strecurară pe cornişă spre istm. Îşi trecu privirea pe deasupra lor. da? Cine mă obligă? ― Eu! se răsti Ralph. De fapt. ― Am venit să văd ce se întîmplă cu focul. atît de vopsiţi. apoi imitaţia unui strigăt de luptă. ― Convoc o adunare. ― Ralph. reduşi la dimensiunea capetelor cu părul vîlvoi. spuse Ralph pe nerăsuflate. Apoi marea se supse. ― Stai! Cine-i acolo? Ralph îşi lăsă capul pe spate şi zări deasupra stîncilor faţa măslinie a lui Roger. care se pierdu ca un ecou printre stîncile înalte.. zăcea o scroafă decapitată şi curăţată de măruntaie. Băieţii de pe istm stăteau în lacul propriilor umbre. iar piatra ricoşă în apă. se lipi de ea şi rămase deasupra mării ce se retrăgea. la vreo cincisprezece metri sub braţul stîng al lui Ralph.. avea chef să le spună să-l aştepte şi s-o facă pe loc. Mult deasupra. Un glas îl îndemnă în şoaptă din spate: ― Nu mă părăsi. înainta dinspre pădure. ― Nu-i nici o primejdie? întrebă temător Piggy. nu mă părăsi! se văicări Piggy. ― E la vînătoare.― Ţine-te strîns de mine. Eliberaţi prin faptul că-şi vopsiseră feţele. Ralph vorbi din nou răspicat. de pe culmi se auzi un ţipăt brusc. Primele cuvinte le articula gîfîit. Ralph ridică o pietricică şi o azvîrli între gemeni. vă previn! strigă Roger. Aveau suliţe şi se aşezară în poziţie de apărare la intrare. Roger îşi luă mîinile de pe pîrghie şi se aplecă să vadă ce se întîmplă.. Lasă-mă în pace. Ralph luă cochilia de la buze şi se opri pentru a-şi trage răsuflarea. Nu mai faceţi pe prostii! Duse cochilia la buze şi începu să sufle. strigă Jack. Trebuie să-i dai înapoi. Apărură cîţiva sălbatici. căruia îi răspunseră vreo zece glasuri din dosul stîncilor. spuse Ralph. iar unul îl ameninţă pe Ralph cu suliţa. Ralph făcu cîţiva paşi înainte. străjuit de cîte un vînător ghemuit. ― Îngenunchează. iar cei din mijloc izbucniră în hohote de rîs ― un rîs uşor. Stai la locul tău. Mă simt îngrozitor. Ralph se întoarse brusc. Şi-a zis să nu te lăsăm înăuntru. ― I-ai furat ochelarii lui Piggy. şi aşteaptă pînă mă întorc. ― .. iar Sam de-abia reuşi să-şi menţină echilibrul. băieţii îşi legaseră părul la spate şi se simţeau mai bine ca el. ― A. era însă cu neputinţă.convocăm o adunare. Tresăriră. Jack. ignorînd spaima lui Piggy ― Băgaţi de seamă. dezvăluind un pătrat roşu şi plin de ierburi marine. nervos. ― Pleacă.

Apoi întoarse vîrful armei şi îl plesni pe Jack peste ureche. nu poate să vadă. vino. Se opri. ― Hai. Jack îl urmărea pe sub masca impenetrabilă. Piggy.. Repet. împingîndu-se şi aruncînduşi priviri demenţiale. Se luptau corp la corp. Tribul de feţe pictate chicoti şi Ralph ezită. menţinîndu-se însă la distanţa de atac. ― Ralph... ― Puneţi mîna pe ei! Nimeni nu se mişcă... ― Singura speranţă e să ţinem aprins un foc pe post de semnal. ― Uitaţi-vă la ăsta. Poate că trece un vapor pe acolo. gata de luptă. Ralph observă imediat direcţia armei după felul cum îşi mişca Jack braţul şi o împinse într-o parte cu mînerul suliţei lui. Glasul i se sparse: ― Nu pricepeţi. ― Cine-i hoţ? ― Tu eşti! Jack se smulse din încleştare şi se repezi cu suliţa la Ralph. Dar n-ai făcut-o. Gemenii. Piggy şi cu mine. lovindu-l peste degete şi producîndu-i o durere ascuţită.. S-ar putea să aşteptăm ani de zile. dacă ne-ai fi cerut. apoi spre grupul de sălbatici. Piggy. ca să se vadă.. încercă să-i atragă atenţia lui Ralph. prinzînd curaj datorită încetării violenţei. ― Hai. îşi dădu părul pe spate şi fixă cu privirea masca verde şi neagră din faţa lui.. Am încercat să ţinem focul aprins. Ralph se uită în sus la coama munţilor. vino. argintiu. iar Ralph pe marginea prăpastiei şi cu spatele la insulă. ţi-am fi dat foc. Te-ai furişat ca un hoţ şi-ai furat ochelarii lui Piggy! ― Mai spune o dată! ― Hoţule! Hoţule! ― Ralph! răcni Piggy. ― Voi doi. Focul. iar ochiul lovit şi umflat îi tremură. Pe Ralph îl apucă un acces de furie. Căraţi-vă. Ochelarii mei. nu uita de ce-am venit. Iar voi vă jucaţi de-a vînătoarea. îşi luă o poziţie comodă şi lăsă în jos minerul suliţei.Ai făcut o glumă proastă. Acesta se mişcă şi se aplecă. ireal al sălbaticilor se răspîndi şi se pierdu ca un ecou. în ce priveşte focul. Ralph încuviinţă din cap... Arătă cu suliţa în urma lor. încercînd să-şi aducă aminte cum arăta Jack. S-ar putea ca un vapor să observe fumul. Nimeni nu-i răspunse. Amîndoi băieţii răsunau din greu. nemaiîndrăznind să atace cu vîrfurile ucigătoare. caraghioşi pictaţi? Sam. pe poziţii adverse. dar n-am reuşit. cît e lumină. învins de tăcere şi de anonimatul feţelor pictate din grupul care păzea intrarea... da. ― Ascultaţi! Uite ce-am venit să vă spunem. Am tot spus-o de cînd ne-au dat drumul pe insulă. Jack strigă furios: ― Am zis: "Puneţi mîna pe ei!" . Şeful deschise o gură roz şi li se adresă lui Sam şi Eric. Îşi destinse muşchii. între timp. Acum o să mîncaţi şi n-o să mai ardă nici un foc. se ridică atent.. foloseau amîndoi suliţele ca pe nişte săbii. Jack îl privi pe Ralph.. să vină să ne salveze şi să ne ducă acasă. Ne daţi mai întîi ochelarii lui Piggy. Rîsul tremurător. apoi pe gemeni. Îşi ridică suliţa şi o îndreptă spre sălbatici. ghemuit pe jos. pînă îmbătrînim. trebuie să aşteptăm să treacă întîmplător un vapor. Gîndeşte-te la mine! Jack se repezi şi îl împunse pe Ralph cu suliţa în piept. Jack cu faţa spre castel. Eric. Sîngele îi năvălise în obraji. Printr-un consimţămînt tacit. răsuflînd feroce. Apoi se despărţiră.. ţinîndu-şi ochii aţintiţi prudent asupra lui Jack. unde o dîră de fum se destrăma în aerul lăptos ca o perlă. ― A.. Dacă nu-i capătă. şopti Piggy.. ― Puteai să iei foc cînd doreai.. uluiţi se uitară unul la altul. ― Nu uita de foc. şi-ai să vezi ce te-aşteaptă! ― Vino tu. nu sîntem de-ajuns. Lovitura atinse suliţa lui Ralph şi alunecă în jos. ― Hai tu. Acum. E un semnal? E doar un foc de gătit. Nu vă purtaţi cumsecade. Dar fără fumul ăla. Se provocau ţanţoşi. care se aflau între el şi trib.

Se ciocniră violent şi săriră într-o parte. Gemenii zăceau legaţi grosolan. iar apoi îşi reluară intensitatea. Rîsul argintiu răsună din nou. sau să vînăm şi să distrugem totul? Jack începu şi el să strige şi Ralph nu se mai putu face auzit. sau să vînăm şi să ucidem? Hărmălaia răsună şi se auzi un nou "poc". iar tribul urlă. în aer răsună un zgomot ciudat. Piggy ridică cochilia. făcîndu-l să geamă. Piggy strigă iar: ― Cum vreţi. în linişte. Mult deasupra. ca acum. Cineva azvîrlea cu pietre. Jack se apropie de trib şi băieţii deveniră o masă compactă de ameninţări. avînd spatele asigurat de cercul ce murmura.serios! Le luară suliţele. Tribul era curios să audă ce lucru nostim avea să le spună. în timp ce Piggy ridica cochilia albă şi magică. Se pregăteau să-i cureţe de pe istm.. iar Piggy un sac de grăsime. Tăcere şi nemişcare. ― Am cochilia! strigă el. Stătea în praful luptei. Auziră zgomotele din jur ― încurajările constante şi stridente ale tribului din spatele lor. Apoi monstruosul obiect roşu ricoşa cruciş peste istm.. apăsă cu toată greutatea pe pîrghie. dominînd zgomotul: ― Cum vreţi. ― Ce vreţi să fiţi ― o bandă de negri vopsiţi. de o frumuseţe strălucitoare. Uraganul de zgomote îi lovi ca o incantaţie a urii. Lui Jack îi veni o idee. iar cînd tribul îi înţelese intenţia. se lăsă tăcere. ― Legaţi-i! ― Jack! strigă Ralph disperat către masca neagră şi verde. sau inteligenţi ca Ralph? Printre sălbatici se iscă o mare hărmălaie. să avem reguli şi să ajungem la o înţelegere. năuciţi. Simţi şocul aterizării ei prin tălpi. huiduielile descrescură. Roger. Urlă la Jack. Jack se întoarse spre Ralph şi îi vorbi printre dinţi. să respectăm legile şi să fim salvaţi. Piggy stătea alături. Roger le dădea drumul. ― . Legaţi-i! Grupul pictat îşi dădu seama că Sam şi Eric nu erau ca ei. Dedesubtul lui. Piggy se ghemui din nou. cei care deţineau puterea. gîfîind şi furioşi.Grupul de feţe pictate se mişcă agitat şi neîndemînatic în jurul lui Sam şi Eric.. Ralph auzi stînca uriaşă înainte de-a o vedea. aplecat niţel într-o parte. Ralph se aruncă la pămînt. atacă şi el. deşi fiecare îşi pierduse cumpătul. ― Ascultaţi. ştiind că izbucnise criza. ― Eşti o bestie. ca să vadă ce avea de gînd. iar tribul îi înconjură. încurajările stridente se transformară în huiduieli prelungi. Jack. în mijlocul lor se ghicea intenţia unui atac. Ralph îi numără printre laţele care îi cădeau pe ochi şi zări fumul inutil. Huiduielile crescură şi apoi se stinseră. Atacă. un porc şi un hoţ ordinar! Porni la atac. de oameni civilizaţi. ţinînd încă talismanul ― scoica fragilă. Ralph îl lovi pe Jack în stomac. Gemenii rămaseră nemişcaţi. Nu-i dădu mare atenţie ― dar îl auzi din nou. iar Ralph de-abia reuşi să-i pareze lovitura. Se aşternu tăcerea. cu suliţa pregătită.. iar tribul îl urmări pe Ralph. Ştia că Ralph avea să încerce să-i salveze. Jack îi trase un pumn lui Ralph şi îl nimeri în ureche. Ralph strigă. Ralph era o claie de păr. Dincolo de ei. cu o mîna încă pe pîrghie. Ascultaţi! Am cochilia! Surprinzător. pe lîngă capul lui Ralph. ― Haideţi. ― Uite ce trebuie să vă spun: Vă purtaţi ca nişte puşti. ― Vezi? Fac ce le spun. Sam şi Eric protestară dintr-o convingere sinceră. cuprins de o moleşeală delirantă. Îşi ieşi din sărite. Apoi se înfruntară din nou. . văzînd ferocitatea celuilalt. Vocea lui Piggy pătrunse pînă la Ralph. îi doborîră pe gemenii stîngaci şi neliniştiţi. ― Lăsaţi-mă să vorbesc. un "poc!" uşor. Ralph îi înfruntă. o dată cu zgomotul pietrelor strivite pe vîrful stîncii. tribul şi gemenii ― un morman de trupuri ― urlau şi se zvîrcoleau. cu suliţele ridicate.

― De ce nu stai de pază? i se adresă furios şeful. Se zgîriase şi se învineţise pe tot corpul. cu privirea ridicată şi cuprinşi de o groază mută. nu atît de durere. Piggy căzu de la zece metri şi se opri pe spate. Şeful se opri lîngă scroafă. răsucindu-se în văzduh. una îndoită. ca şi cum ar fi deţinut o autoritate necunoscută. cînd se retrase. ― Eu sînt şeful! Zvîrli suliţa din răsputeri şi plin de răutate spre Ralph. ― Înapoi! Înapoi la fort! Tribul se întoarse cu zgomot la istmul unde îi ajunse şi Roger. Gemenii rămaseră ascunşi în spatele tribului. care nu zbura drept. tăcerea fu desăvîrşită. dînd din cale frunzişul şi rămurelele. cu un diametru de cîţiva centimetri. apoi . întrebîndu-se cît de rău îl răniseră. încovoiat. Jack ţîsni din mijlocul tribului şi începu să urle nebuneşte: ― Vedeţi? Vedeţi? Uite. Ascultă de un instinct pe care nu şi-l cunoştea şi ocoli spaţiul deschis. ― Dă-mi drumul. Şeful smulse una dintre puţinele suliţe rămase şi îl împunse cu ea în coaste pe Sam. Roger înainta spre ei. zbură prin aer într-o parte a stîncii. cu un suspin lung şi lent. Pînă să-şi recapete răsuflarea. iar chipurile anonime de diavoli se îngrămădiră pe istm. În urma lui se ridică un zgomot puternic. cît de spaimă. fără măcar să aibă timpul să geamă.. dacă s-ar fi bălăcit în apă... apoi alunecă şi căzu în apă. Urletele încetară. ca al pescăruşilor. Apoi marea răsuflă din nou.Stînca îl lovi pe Piggy în plin. Părul i se umpluse de praf şi se încîlcise ca nişte cîrcei de liană.. pe platforma pătrată şi roşie din mare.. fără să vorbească.. iar Sam şi Eric rămaseră nemişcaţi. sugîndu-se. ca ale unui porc după tăiere. Ralph se întoarse şi o rupse la fugă. astfel încît suliţele zburară pe alături. o meritaţi! V-am spus-o! Nu mai puteţi veni alături de tribul nostru! Cochilia s-a spart. Piggy. albă şi trandafirie peste stînca. iar tribul. Sam urlă. O altă suliţă. Apoi pătrunse în pădure.. trupul lui Piggy dispăruse. Vînătorii se strecuraseră doar pînă la marginea frunzişului. ― . Văzu trupul decapitat al scroafei şi apucă să sară la timp. XII Strigătul vînătorilor Ralph zăcea într-un luminiş. ajunse la concluzia că deocamdată spălatul rănilor putea să mai aştepte. Fugi înainte. N-ar fi avut cum să tragă cu urechea la zgomotul picioarelor goale. poate pentru a-şi recăpăta suliţele. ia spune? zise el cu un glas fioros. Deodată. începu să înainteze. Stînca se mai rostogoli de două ori şi se pierdu în pădure. iar apa începu să fiarbă. ― Nu aşa trebuie să te porţi cu ei. Şeful nu-i mai vorbi. Pe buzele lui Ralph înflori un cuvînt. Braţele şi picioarele îi tresăriră slab. urlînd acum ca şi şeful lui.. ― Ce-aţi vrut. Ce-aţi vrut cînd aţi venit cu suliţe? De ce nu vreţi să vă alăturaţi tribului meu? Începu să-l împungă ritmic. iar creierii îi ţîşniră roşii. de unde se afla Roger. evitînd în ultima clipă să-l împingă cu umărul.. Ralph se clătină. Roger se strecură pe lîngă şef. Ascultă. Rana. ci se uită la Sam şi Eric. Vîrful ei îi sfîşie pielea de pe coaste. Ţeasta i se sparse. dar nu-l articulă. În jurul lui plutea toată oroarea călăului. Roger îl privi grav. cochilia explodă în mii de fragmente albe şi încetă să existe. De data aceasta. tot fugind prin pădure. iar arborii îl ascunseră. şi nici să se socotească în siguranţă lîngă rîuleţ sau chiar pe plaja deschisă. Nu se afla de fapt prea departe de castel. ― Va trebui să vă alăturaţi tribului. îi trecu pe lîngă faţă. şi în timpul primei spaime i se păruse că îi aude pe urmăritori. iar alta veni de sus. se întoarse şi îşi ridică mîinile. ― Tocmai am coborît.. se afla în partea dreaptă a pieptului ― o zgîrietură umflată şi plină de sînge. acolo unde îl nimerise suliţa.şi mie.

reveniseră grăbiţi la stînca scăldată în soare, speriaţi parcă de bezna de sub frunze. Chiar îl zărise pe unul dintre ei, vopsit în dungi cafenii, negre şi roşii, şi îşi spuse că era Bill. Dar în fond, îşi zise Ralph, nu era Bill. Era un sălbatic a cărui imagine refuza să se suprapună vechii înfăţişări a unui băiat în pantaloni scurţi şi cămaşă. După-amiaza se scurgea; petele rotunde de lumină se deplasau regulat peste frunzele verzi şi fibrele cafenii, dar nici un zgomot nu răbufni de dincolo de stînca. Ralph ieşi în cele din urmă pe furiş dintre ferigi şi se îndreptă spre marginea tufişului de nepătruns din faţa istmului. Se uită cu o grijă deosebită printre crăcile de la margine şi îl văzu pe Robert stînd de pază în vîrful stîncii. Ţinea în mîna stîngă o suliţă şi arunca în aer o pietricică pe care o prindea apoi în mîna dreaptă. În spatele lui se înălţa o dîră groasă de fum. Ralph îşi umflă nările şi îi lăsă gura apă. Se şterse la nas şi la gură cu dosul mîinii şi, pentru prima oară în dimineaţa aceea, simţi că-i e foame. Tribul se adunase, fără îndoială în jurul porcului curăţat de măruntaie, urmărind cum grăsimea sfîrîie şi arde în cenuşă. Stăteau fără îndoială încordaţi. O altă siluetă, de nerecunoscut, apăru lîngă Robert şi îi dădu ceva, apoi se întoarse şi plecă în spatele stîncii. Robert îşi lăsă suliţa pe stîncă şi începu să roadă hrana din mîini. Aşadar, petrecerea începuse, iar santinela îşi primise porţia. Ralph constată că deocamdată se afla în siguranţă. Merse şchiopătînd pe lîngă pomii fructiferi, atras de gîndul hranei proaspete şi totuşi amărît cînd îşi amintea de petrecere. O petrecere azi, alta mîine... Îşi argumentă neconvingător că aveau să-l lase în pace; poate că vor face chiar un proscris din el. Dar apoi certitudinea iraţională şi fatală îl cuprinse din nou. Spargerea cochiliei şi moartea lui Piggy şi a lui Simon pluteau deasupra insulei ca un abur. Aceşti sălbatici pictaţi aveau să treacă şi la alte măsuri. Exista apoi legătura greu de definit dintre el şi Jack, care nu avea să-l lase niciodată în pace. Se opri, acoperit de petele de soare, şi ridică o cracă, gata să se vîre sub ea. Un spasm de groază îl zgudui şi zise cu voce tare. ― Nu. Nu sînt aşa de răi. A fost un accident. Se ascunse sub creangă, fugi împiedicat, apoi se opri şi trase cu urechea. Ajunse în regiunile distruse, pline cu pomi fructiferi, şi mîncă lacom. Văzu doi puşti şi, neştiind cum arăta, se miră de ce ţipară şi o rupseră la fugă. După ce mîncă, se îndreptă spre plajă. Lumina soarelui cobora acum pieziş printre palmierii de lîngă adăpostul ruinat. Acolo se aflau platforma şi bazinul. Cel mai bun lucru era să ignore sentimentul care-i apăsa inima şi să se bizuie pe bunul simţ al tribului, pe raţiunea adusă de lumina zilei. Acum, după ce tribul mîncase, trebuia să încerce din nou. Şi, oricum, nu putea să stea toată noaptea într-un adăpost gol, lîngă platforma pustie. Se înfioră şi un tremur îl străbătu în lumina soarelui de seară. Nici un foc. Nici un fum! Nici o salvare. Se întoarse şi şchiopată prin pădure, spre capătul insulei de sub stăpînirea lui Jack. Săgeţile piezişe ale soarelui se pierdeau printre ramuri. Ajunse în sfîrşit la un luminiş din pădure, unde stîncă împiedica vegetaţia să mai crească. Luminişul devenise un lac de umbre, iar Ralph aproape că se aruncă în spatele unui pom cînd văzu că în centru se afla ceva, dar îşi dădu repede seama că faţa albă era un os, că ţeasta porcului îi rînjea din vîrful unui băţ. Păşi încet în mijlocul luminişului şi se uită atent la ţeasta care lucea la fel de alb cum lucise odinioară scoica şi părea că îl priveşte batjocoritor şi cinic. O furnică harnică lucra de zor într-una dintre orbite, altminteri obiectul nu dădea nici un semn de viaţă. Oare aşa să fi fost? Simţi mici înţepături de teamă pe şira spinării. Se ridică în picioare, cu faţa aproape de nivelul ţestei şi, cu ambele mîini, îşi dădu părul într-o parte. Dinţii rînjiră, iar orbitele goale părură că-i domină privirea. Ce era asta? Ţeasta îl fixă pe Ralph ca o fiinţă care cunoaştea toate răspunsurile şi nu voia să le dezvăluie. Îl cuprinseră frica şi o furie morbidă. Lovi cu violenţă, iar obiectul scîrbos din faţa lui se clătină ca o jucărie, dar reveniri continuă să-i rînjească; îl lovi din nou şi urlă de scîrbă. Îşi linse dosul degetelor învineţite, uitîndu-se la băţul gol şi la ţeasta căzută şi spartă în două, cu un

rînjet larg pînă la urechi. Smulse băţul ce vibra în crăpătura dintre stînci şi îl ţinu ca pe o suliţă între el şi bucăţile albe. Apoi se retrase, cu ochii asupra craniului răsturnat şi rînjind la cer. Cînd văpaia verde dispăru de la orizont şi noaptea se lăsă de-a binelea, Ralph ajunse din nou la desişul dinaintea stîncii în formă de castel. Trase cu ochiul şi văzu că înălţimea era încă ocupată şi că, indiferent cine stătea acolo, se înarmase pentru orice eventualitate cu o suliţă. Îngenunche printre umbre şi singurătatea îl apăsă şi îl întristă. Da, avea de-a face cu sălbatici; dar erau fiinţe omeneşti. Spaimele, ca şi apropierea nopţii adînci, îl asaltau. Ralph gemu uşor. Deşi obosit, nu se putea destinde pentru a se lăsa pradă somnului, căci îi era frică de trib. Poate că ar trebui să intre îndrăzneţ în fort, să spună "Să ne împăcăm", să rîdă uşor şi să doarmă printre ceilalţi. Să-şi închipuie oare că avea de-a face cu copii, cu băieţi de şcoală care spuneau: "Da, domnule; am înţeles, domnule" şi purtau şepci? La lumina zilei, ar fi răspuns prin da; dar bezna şi ororile morţii spuneau nu. Zăcea în întuneric şi îşi dădea perfect seama că era un proscris. ― Fiindcă am bun-simţ. Îşi frecă obrazul cu braţul, mirosi izul acid al sării, al transpiraţiei şi al jegului stătut. Departe, în stînga, valurile oceanului respirau, se sugeau, apoi porneau din nou fierbînd peste stîncă. Din spatele castelului se auzeau zgomote. Ascultă cu atenţie, desprinzîndu-şi mintea de la unduirea mării, şi recunoscu un ritm familiar: ― Ucide fiara! Taie-i grumazul! Să lase sînge! Tribul dansa. Undeva, de cealaltă parte a peretelui de stîncă, se aflau un cerc întunecat, un foc strălucitor şi carne. Savurau hrana şi confortul oferit de siguranţă. Un zgomot de alături îl făcu să tresară. Sălbaticii se cocoţau pe stînca în formă de castel, pînă în vîrf, şi le auzi vocile. Se furişă cîţiva paşi şi văzu cum vîrful stîncii îşi schimbă forma, mărindu-se. Pe insulă nu erau decît doi băieţi care se mişcau şi vorbeau în felul ăsta. Ralph îşi lăsă capul pe braţe şi primi acest nou fapt ca pe o rană. Sam şi Eric făceau parte din trib. Păzeau castelul împotriva lui. Nu mai exista nici o şansă de a-i salva, pentru a forma un trib de proscrişi în cealaltă parte a insulei. Sam şi Eric se sălbăticiseră ca şi restul; Piggy murise, iar cochilia se sfărâmase. În cele din urmă, un paznic coborî. Cei doi rămaşi sus păreau doar o prelungire întunecată a stîncii. În spatele lor se ivi o stea uneori mascată de o mişcare. Ralph se strecură, dibuind drumul pe suprafaţa neregulată, ca şi cum ar fi fost orb. La dreapta se întindeau kilometri de valuri tulburi, iar în stînga lui zăcea oceanul neliniştit, înspăimântător ca un puţ de mină. În fiecare clipă apa clipocea în jurul stîncii morţii şi înflorea într-o cîmpie albă. Ralph se furişă pînă dădu de cornişa de la intrare. Posturile de pază erau chiar deasupra şi văzu capătul unei suliţe depăşind stîncă. ― Sam şi Eric ... strigă el încet de tot. Nu-i răspunse nimeni. Pentru a se face auzit, trebuia să vorbească mai tare; avea să trezească de la petrecerea lor de lîngă foc creaturile acelea pictate în dungi. Strînse din dinţi şi începu să se caţere, pipăind locul de unde se prindea. Băţul care susţinuse craniul îl stingherea, dar nu vroia să se despartă de această singură armă. Ajunse la acelaşi nivel cu gemenii şi le vorbi din nou. ― Sam şi Eric... Auzi un ţipăt şi zgomot de paşi pripiţi pe stîncă. Gemenii se ţineau unul de celălalt şi bolboroseau. ― Eu sînt, Ralph. Îngrozit la gîndul că vor fugi şi vor da alarma, Ralph se săltă în mîini, iar capul şi umerii îi apărură deasupra vîrfului stîncii. Văzu departe, sub braţele lui, jerbele de flori luminoase din jurul stîncii. ― Eu sînt, Ralph. Gemenii se aplecară în sfîrşit şi îl priviră în faţă. ― Am crezut că-i... ― ...n-am ştiut ce-i... ― ...am crezut... Îşi amintiră de noua şi ruşinoasa lor loialitate. Eric tăcea, dar Sam încercă să-şi facă datoria.

― Trebuie să pleci, Ralph. Pleacă imediat... Îşi flutură suliţa şi încercă să ia un aer fioros. ― Întinde-o. Ai priceput? Eric dădu şi el din cap şi agită suliţa. Ralph se lăsă pe braţe şi nu plecă. ― Am venit să vă văd. Vocea i se îngroşase. Îl durea gîtul, deşi nu acolo fusese rănit. ― Am venit să vă văd. Cuvintele nu puteau exprima durerea surdă a acestor lucruri. Tăcu, în vreme ce stelele strălucitoare se despicau şi jucau în toate direcţiile. Sam se foi neliniştit. ― Vorbesc serios, Ralph, mai bine ai pleca. Ralph îşi ridică din nou privirea. ― Voi doi nu v-aţi pictat. Cum puteţi...? Dac-ar fi lumină... Dacă ar fi fost lumină, i-ar fi cuprins ruşinea cînd ar fi recunoscut situaţia. Noaptea era însă întunecoasă. Eric prinse curaj; apoi gemenii îşi începură discuţia confuză. ― Trebuie să pleci, fiindcă nu-i sigur... ― ...ne-au silit... Ne-au lovit rău... ― Cine? Jack? ― O, nu... Se aplecară spre el şi îşi coborîră glasul. ― Cară-te, Ralph... ― ...e un trib... ― ...ne-au silit... ― ...n-am avut ce face... Cînd Ralph vorbi din nou, vocea îi scăzuse şi părea că-şi pierde răsuflarea. ― Ce-am făcut? Am ţinut la el... şi-am vrut să ne salvăm... Stelele se risipiră din nou pe cer. Eric clătină din cap cu seriozitate. ― Ascultă, Ralph. Nu-ţi mai bate capul cu raţiunea. S-a dus... ― Nu-ţi mai bate capul cu şeful... ― ...trebuie să pleci în interesul tău. ― Şeful şi Roger... ― ...da, Roger... ― Te urăsc, Ralph. Au de gînd să te omoare. ― Au de gînd să te vîneze. ― Dar de ce? ― Nu ştiu. Şi, Ralph, şeful Jack zice c-ai fi primejdios... ― Şi trebuie să fim prudenţi şi să azvîrlim cu suliţele ca într-un porc. ― O să ne împrăştiem ca un cordon de-a lungul insulei... ― O să înaintăm din acest capăt... ― Pînă te găsim... ― Trebuie să dăm semnale. Eric îşi înălţă capul şi reuşi să scoată un tînguit, bătîndu-se cu mîna peste gura deschisă. Apoi se uită neliniştit peste umăr. ― Aşa... ― ...numai că, fireşte, mult mai tare. ― Dar n-am făcut nimic, şopti Ralph disperat. N-am vrut decît să ţin focul aprins! Se opri o clipă, gîndindu-se trist la ziua de mîine. O problemă de o importanţă covîrşitoare îi veni în minte. ― Ce-aveţi de gînd...? La început nu reuşi să se facă limpede înţeles; apoi însă frica şi singurătatea îl îmboldiră. ― Cînd au să mă descopere, ce-au de gînd cu mine? Gemenii tăcură. Sub ei, stînca morţii înflori din nou. ― Ce-au de gînd... o, Dumnezeule! Mi-e foame... Stînca înaltă părea că se clatină sub el. ― Ei bine, ce-au de gînd...? Gemenii răspunseră indirect la întrebare. ― Trebuie să pleci, Ralph. ― Pentru binele tău. ― Stai cît mai departe. Cît poţi de departe. ― Nu vreţi să veniţi cu mine? Noi trei... Am avea o şansă. După o clipă de tăcere, Sam vorbi cu un glas sugrumat: ― Nu-l cunoşti pe Roger. E groaznic.

. iar cei ce-l căutau aveau să treacă pe alături. dacă se dezlănţuiau ororile forţelor supranaturale..înspăimântători. în desişul ăla.. Era un urlet întrerupt. deschizînd un tunel. ― Ce-o să faceţi. aşa că nu-i lăsaţi să se apropie de el. cu capul golit de creieri? Ralph scînci şi căscă asemenea unui puşti. putea cel puţin să intre în mijlocul oamenilor. încît numai unul care izbutea să se vîre ca el ar fi putut să pătrundă. ca ţipătul unei păsări în zbor. răsunînd de pe malul mării ― iar apoi un alt sălbatic îi răspunse. nu prea departe de trib. În cîteva secunde se strecură în desiş... de-a lungul insulei. urmat de un altul. Cît timp poţi rezista fără să dormi? Tînjea după un pat şi după cearşafuri ― dar singurul lucru alb de aici era apa lăptoasă ce se scurgea încet şi luminos în jurul stîncii. şi nici nu-şi dădu seama cît de repede veni somnul. În vreme ce mînca. Ce se întîmpla? Altcineva avea neplăceri..― .. auzi alte zgomote ― ţipetele de durere ale lui Sam şi Eric. ― . N-o să le treacă prin cap să caute atît de aproape. chiar dacă asta însemna. Gemenii înlemniră. iar dimineaţa începuse. pentru a-i păcăli pe sălbatici. de la mare pînă la lagună. Ralph! În timp ce se pregătea să coboare de pe stîncă. Deschise un ochi.. Roger a ascuţit un băţ la amîndouă capetele. Ralph simţi că-i împing o halcă de carne şi o înşfăcă. vise de prăbuşire şi de moarte dispăruseră. ― Roger a ascuţit un băţ la amîndouă capetele. le şopti el. Strigătul alunecă pe lîngă el peste istm. Dacă Piggy ar ieşi acum din apă.. Ce însemna? Un băţ ascuţit la amîndouă capetele. Lăsă băţul alături şi se ghemui în întuneric. cînd deodată auzi iar zgomotul. I se păru că spusese o prostie. Ralph încercă să găsească un sens cuvintelor. îşi aminti de carnea dată de Sam şi începu s-o sfîşie cu lăcomie. urlînd. Dar ferigile şi iarba erau în apropiere. căci cel puţin unul dintre gemeni se tînguia... aşa încît. Se încordă. zări o moviliţă la cîţiva centimetri în faţă şi se prinse de ea cu mîinile.. nu? Gemenii tăcură din nou. Aici trebuia să stea. Sam şi Eric discutau cu cineva.. Unul dintre membrii tribului se cocoţa spre ei.. ― . ― Dar voi ce-o să faceţi cînd au să mă prindă? Deasupra lui. la zece metri sub el.doar Roger. să se afunde atît de adînc. Ce aveau de gînd cu băţul? Aruncaseră cu suliţele şi nu-l nimeriseră decît cu una. ― Uite! exclamă Sam. tăcere. Se lăsă în jos pe stîncă. Îşi croi drum printre ferigi. dar nu cu mult înainte apucă să vadă picioarele unui sălbatic înaintînd spre el. în spatele tufişului. vechi de secole. cordonul de băieţi avea să înainteze. apoi căscă. Sus pe stîncă se auzeau voci.. avea să se strecoare în desiş. Trase toate înjurăturile care îi trecură prin cap într-o clipă de enervare. voci mînioase.. ― Sam.. alături de un alt tufiş unde intenţiona să se pitească a doua zi. Apoi glasurile se îndepărtară coborînd pe stîncă şi Ralph încetă să se gîndească la ele. înşfăcă băţul ascuţit şi se tîrî înapoi prin ferigi. iar acela avea să fie împuns. n-o să mi se întîmple nimic rău.? De pe vîrful stîncii înalte veni un răspuns de neînţeles. Nu-şi pierdu vremea să reflecteze.. La primele raze. Trebuia să nu uite să se trezească la primele raze de lumină. iar el avea să fie liber. în timp ce lumina se filtra printre frunzele ferigilor. De-abia avu timp să înţeleagă că acele vise rele. amîndoi. pe acest istm care devenea îngrozitor în beznă şi moarte. ― Am să mă ascund prin apropiere. Se ghemui în iarba înaltă.. dar nu reuşi. acolo unde se prăbuşise Piggy. Zgomotul paşilor se auzea încă la o oarecare depărtare.. ţipete de spaimă. Avea să stea acolo. Poate că nu aveau să-l nimerească nici data viitoare. Aici ― şi pipăi iarba ― era un loc unde putea să-şi petreacă noaptea. Aici era deci ascunzişul pentru acea noapte. care îl rostogoli pe o costişă întunecată. ascuns. ― Vine să vadă dacă stăm de pază.. să se furişeze printre tulpinile încîlcite.. Piggy era pretutindeni. Ia asta. Un zgomot care se apropia îl trezi mai devreme decît ar fi vrut.iar Şeful. Pipăi şi dădu peste nişte frunze răcoroase şi delicate de palmier. Pleacă repede. Ralph încercă să tragă cel puţin un ultim folos de pe urma întîlnirii. Ferigile fură călcate în picioare şi auzi paşi . Băţul din mînă deveni o cîrjă pe care se sprijinea..

în dreapta. apoi pămîntul sări şi începu să se zguduie. Cercetă desişul. trîntit jos.. cît o maşină. ― Voia să se ascundă acolo? ― Da. Ralph îşi vîrî degetele în gură şi le muşcă. ― Dacă ne păcăleşti. să se rostogolească de-a lungul istmului ca un buldozer imens. ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Un strigăt prelung de bucurie. Ralph se strînse instinctiv. Fireşte. ca o roată de moară. îşi dădu părul peste cap. Enervat. Ralph se ghemui mai mult în desiş. urlă de două ori. În secunda următoare. iar zgomotul se pierdu spre mare. întreg desişul se aplecă. unii tot îl mai pîndeau. Se îndepărtau şi se întorceau la castel. avusese noroc. aşteptînd ca zgomotele vînătorii să se piardă. zise Roger. la doar un metru. Se ghemui fericit. tribul urlă de bucurie. bubuind şi distrugînd totul în cale spre plajă.. Apoi trecu mai departe cu un pas de elefant. în umbra verde. simţea bătăile violente ale inimii. Sălbaticul. se auzi o gîfîitură şi un ţipăt de durere. sentimentul de mare fericire se destramă. Ralph îngenunche pe pămîntul scormonit şi aşteptă să se aşeze praful. ― Eşti sigur? Sălbaticul căruia i se adresase tăcu. cu timpul. tulpinile albe şi zdrobite. ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Ralph lăsă suliţa. iar apoi zări siluete şi cerul albastru. Unul dintre gemeni se afla acolo. în mijlocul pieptului. iar rădăcinile gemură smulse din pămînt. apoi se stinse. Dar ce-i puteau face? Le-ar fi trebuit o săptămînă să pătrundă prin desişuri. izbit de crăci. Deci. Lăsă iar suliţa. şi se miră descoperind cît de repede respira. Dincolo de desiş. Se uită la vîrfurile rupte ale unor crengi. Domnea încă liniştea. Ceva bubui pe stînca roşie. Observă că diafragma îi urcă şi coboară. Se ridică şi se uită în sus spre stînca în formă de castel. Stînca uriaşă care îl ucisese pe Piggy sărise drept acolo. într-o clipă. nimeni nu-l putea ataca aici ― şi pe deasupra. ― Eşti sigur c-a vrut să se ascundă aici? Geamănul gemu uşor. Se uită printre frunze şi zări ceva roşu. în timp ce un potop de rămurele şi de frunze se abătu asupra lui. şi oricine ar fi încercat să-şi croiască drum înăuntru. împreună cu Jack şi Roger. Ralph se trezi cu gura plină de coaja lemnoasă a suliţei pe care o rodea. dar înăbuşită.. În timp ce privea. Pipăi cu degetul mare vîrful suliţei şi rînji mulţumit. ceva şuieră prin aer. strigătul se repetă în amîndouă direcţiile. Sus se mai afla doar un bolovan pe care l-ar fi putut deplasa. Nu răbufni nici un zgomot. ca de pasăre. încurcat printre plante. avea să guiţe ca un porc. chiar în mijloc. avea să cadă de pe o cornişă pe alta. era cît o căsuţă. ah! Printre pomi se răspîndi un rîs cristalin. Aşadar.. ştiau. crăcile despicate şi desişul încîlcit îşi . Bolovanul sări mai departe.mişcîndu-se în iarba înaltă. auzi vocea lui Jack în vîrf: ― Împingeţi! Împingeţi! Împingeţi! Uriaşul bolovan roşu pe care îl vedea deasupra stîncii dispăru ca o cortină. şi croise un drum lat de aproape un metru. Socoti cu o luciditate chinuitoare înaintarea probabilă ― bolovanul avea să pornească încet. făcu doi paşi repezi şi se întoarse. dar. Poate că făcuse un gest cu mîna. Ralph fu azvîrlit în aer... Din nou tăcere. ar fi rămas fără apărare. îndepărtat şi neameninţător. izbucnit în şirul de băieţi. Ralph ridică băţul şi se pregăti de luptă. În cele din urmă. apoi cineva chicoti.. auzi o voce ― vocea lui Jack. pămîntul se cutremură. Oricine ar fi încercat să ajungă la el avea să fie împuns. apoi ţipă iar. cît un tanc. În stînga. da. în afara desişului. Ralph se strecură înăuntru şi se simţi isteţ şi în siguranţă. apoi o ridică la loc. dar alţii. Auzi paşi. un timp domni liniştea. Se aşternu o tăcere lungă şi ameninţătoare. Răsună iar acel ţipăt strident. Se aşeză cu grijă printre crăcile rupte şi aşteptă să treacă grupul de vînători. în timp ce zgomotul creştea în acelaşi ritm. indiferent cine era. iar o mînă uriaşă mătură vîrfurile desişului.. În curînd. Un obiect roşu se întoarse încet. Trebuia să fie vîrful castelului.

Un băţ se rupse. Ralph împunse cu suliţa lui prin crăpătură şi apăsă cu toată puterea. Operau în acest fel ca să menţină cordonul intact în întreaga insulă. iar sălbaticul se frînse din şale. Dac-ar fi avut măcar timp să gîndească! Două strigăte izbucnite de la aceeaşi distanţă îi trădară planul. nu le rămînea decît să-l aştepte să coboare. Dădu de o potecă de porci. Fumul se strecura printre ramuri. ca şi cum s-ar fi desfăcut mari fîşii de celofan. înarmat cu o suliţă. Să se urce în pom. nu o tăcere deplină. Ralph ţîşni. merse pe ea o sută de metri. îl împunse cu suliţa. ducînd moartea în mîini? Ralph îşi dădu peste cap părul încurcat şi îşi şterse sudoarea de pe . Şi-acum? Şi-acum? Ralph îşi încleştă mîinile în jurul suliţei roase. ― Auuuuuuu! Suliţa îi tremură niţel în mîini. se auzi o singură voce. strident şi inevitabil. de lichid care se scurge. iar părul îi căzu pe ochi. şi Ralph îşi spuse că nu era a lui Jack. şi auzi în depărtare strigătele întrerupte ale urmăritorilor. Cineva bombănea la doar cîţiva paşi de stînca în formă de castel. ― Vezi? Ţi-am spus eu că-i primejdios. sau să atace? Îşi ţinu o clipă suflarea. Oare? Dar dacă în locul lor l-ar fi întîlnit pe şef sau pe Roger. Avea mai multe posibilităţi. pînă cînd pieptul începu să-i ardă. crăcile se mişcară violent în dreapta. Se ghemui pe călcîie şi rînji spre peretele de crăci. Se aruncă la pămînt lîngă nişte ferigi. vînătoarea se va transforma într-o urmărire de exterminare. grupul invizibil rîse batjocoritor. ca să se ascundă printre liane. rămase o clipă pe loc. în două locuri. îşi ridică suliţa. apoi coti. Se certau groaznic. încercînd să vadă prin fumul care se înteţea. să treacă prin el şi să fugă înapoi. iar o voce izolată răcni de trei ori. cînd vînătorii aveau să se apropie prea mult. iar mai devreme sau mai tîrziu va trebui să doarmă şi să mănînce. În urma lui. Şi totuşi. se şterse la gură şi îşi porunci să fie calm. cu picioarele tremurînd. îşi pipăi din nou pulsul şi avu o senzaţie apăsătoare. avea să atace cordonul cît încă era subţire. Se aruncă sub un tufiş şi aşteptă săşi recapete răsuflarea. Bănui că era semnalul de înaintare şi fugi din nou. Din spatele desişului răsună un strigăt şi Ralph o rupse la fugă printre tufişuri. Se gîndi la mistreţul care trecuse cu atîta uşurinţă printre ei. Un strigăt. Dacă ar fi avut linişte un răstimp. Sălbaticul rănit gemu din nou. iar fumul se revărsă în valuri în jurul lui. deodată. Putea să se caţere într-un pom ― dar asta însemna să joace totul pe o singură carte. Din nou tăcere. cît să se gîndească! Apoi din nou. strigătul întrerupt se întinse peste insulă. Apoi se făcu iar linişte. şi inima îi sări în piept. Şopteau acolo sus. Dacă navea încotro. mîrîi şi aşteptă. ţipetele întrerupte se întinseră din nou peste insulă. Ce-i rămînea de făcut? Să se caţere într-un pom? Să străpungă cu forţa cordonul ca un mistreţ? Oricare dintre alegeri era îngrozitoare. iar sălbaticul rănit continua să geamă. mînat de frică. apoi nişte pîrîituri mai tari. în fuioare albe şi galbene.reveniră. Un sălbatic spuse: "Nu!" cu o voce revoltată. ― Auuuuu! Cineva gemea în afara desişului şi se auzi o bolboroseală. răcni. Un sălbatic vopsit în dungi roşii şi albe stătea de pază. Dar unde să fugă? Cordonul se va întoarce şi va înainta. Auzi un zgomot ciudat. Ralph se aruncă asemenea unei pisici. zări un luminiş şi frunzele verzi de la marginea desişului. Cuprins de panică. alergă spre marginea oceanului şi spre jungla deasă. şi atunci se va trezi înhăţat de ei. dădu nărăvaş din picioare printre liane şi o rupse iar la fugă gîfîind. apoi se auzi un rîs înăbuşit. Din nou. pata de cer albastru de deasupra luă culoarea unui nor de furtună. Cineva rîse nervos şi un glas strigă: ― Fum! Îşi croi drum prin desiş spre pădure. Fiecare dintre sălbaticii răspîndiţi în pădure trebuia să scoată acel strigăt şi să acopere zona. Auzindu-l. Ralph îşi înăbuşi tusea. Vîrful ascuţit al unei suliţe apăru. încercînd să meargă pe cît posibil pe sub fum. Sam şi Eric se aflau pe undeva în cordon şi regretau. Dacă îl descopereau. În curînd. apoi o retrase. îşi trecu limba peste dinţi şi peste buze. Tuşea şi îşi ştergea vopseaua din jurul ochilor cu dosul palmei.

Trebuia să fie atent şi la un alt zgomot. făcînd din el un neisprăvit. Să se caţere în pom. sau să se caţere într-un pom ― ce merita să rişte? Nenorocirea era că nu-i rămînea decît o singură alegere. cea mai întunecoasă groapă de pe insulă. Ajunse în mijlocul draperiei. ca şi cum pădurea însăşi s-ar fi supărat pe el. chiar şi atunci. tufişurile şi încîlceala lianelor alcătuiau o draperie care reţinea toată lumina soarelui. prea joase pentru a mai fi auzite. Cineva strigă. Să se ascundă şi să-i lase să-l depăşească. Îşi lăsă obrazul pe pămîntul de culoarea ciocolatei. Dacă cineva ar fi cercetat pe sub tufişuri şi l-ar fi zărit. pe fundalul căruia strigătele întrerupte se schiţau şi zgîriau ca pe o tablă de gresie. Fenomenul se intensifică. Ralph alergă pe sub pomi. Aici. Se gîndi că sălbaticii trebuie să se fi apropiat şi inima începu să-i zvîcnească. putea pătrunde pînă la vreo cinci metri de margine. Mai bine să se ascundă decît să se caţăre într-un pom. sau poate că era doar un ecou al duduiturilor focului şi al urletelor întrerupte. apoi descrescu. exact în acelaşi loc şi văzu rînjetul de doi metri al craniului care încetase să-şi bată joc de fîsia de cer albastru închis şi privea ironic perdeaua de fum. deşi hotărîrea era disperată. Ardea un foc mare şi răpăitul de tobe pe care şi-l închipuise mult în urmă răsună mai aproape. iar transpiraţia îi lucea în dungi pe trupul murdar. Văzu un sălbatic vopsit în dungi ieşind repede dintr-un desiş verde şi înaintînd spre perdeaua unde se ascundea el ― un sălbatic înarmat cu o . Să se ascundă. să se ascundă. se ridică şi porni în pripă. alergînd printre mărăcini. în cazul cînd îl descopereau. Dacă se strecura printre ele. Focul se apropiase. Strigătele răsunară brusc în apropiere şi-l făcură să sară în picioare. îl goneau cu ajutorul fumului şi insula luase foc. îşi umezi buzele uscate şi închise ochii. Găsi în sfîrşit un loc care i se păru potrivit. estompînd sentimentul primejdiei. să rupă cordonul şi să facă stînga împrejur. Care era cel mai bun lucru de făcut? Nu-l mai avea pe Piggy care să-i dea sfaturi înţelepte. Nu mai exista o nici adunare solemnă pentru dezbateri şi nici demnitatea cochiliei. La un strigăt mai apropiat.ochiul cu care vedea mai bine. străpuns pretutindeni de tulpini paralele sau verticale. şi să se furişeze înăuntru. Trebuia să descopere cel mai compact desiş. Un foc putea să întreacă un cal în galop? Vedea pămîntul scăldat în soare cam la cincizeci de metri de unde stătea culcat. Nu merita să rişte cîtuşi de puţin! Ce-i puteau face? Să-l bată? Să-l omoare? Un băţ ascuţit la amîndouă capetele. Sub tufiş solul vibra foarte uşor. Să străpungă cordonul. încît crezu o clipă că petele îi clipeau tot în minte. Ralph îşi înălţă faţa de la pămînt şi privi în lumina opacă. O a treia idee ar fi fost să se ascundă atît de bine. se culcă şi trase cu urechea. Dedesubt se afla un spaţiu înalt de aproape treizeci de centimetri. Deodată se trezi în luminiş. care s-ar fi prefăcut că nu observaseră nimic şi-ar fi tăcut. petele se stinseră şi o pătură grea de fum se aşternu între insulă şi soare. fiecare pată de soare clipi spre el. În timp ce fugea. Ţipetele se auzeau departe şi slab. un zgomot întunecat. se uită în jur. în timp ce pîndea. încît cordonul care înainta să treacă pe lîngă el fără să-l descopere. dar nu avea timp să-şi amintească unde. Se întrebă dacă un porc mistreţ ar fi procedat la fel şi se strîmbă în gol. trunchiurile plesneau în foc. un mîrîit adînc. fiindcă îi rămînea posibilitatea să străpungă cordonul. Vorbi tare: ― Gîndeşte-te. Atunci. dacă se ascundea în beznă şi avea ghinionul să fie zărit. să forţeze cordonul. în cazul că sălbaticilor nu le venea gîndul să se culce la pămînt şi să-l caute. Tîrî prudent băţul după el şi îşi croi drum printre trunchiurile drepte. mai putea să se repeadă la sălbatic. Raze şi bălţi de soare pluteau deasupra lui. Caraghioşii! Focul probabil că ajunsese la pomii fructiferi ― ce-aveau să mănînce a doua zi? Ralph se foi în culcuşul strîmt. Fenomenul semăna atît de mult cu perdeaua tremurătoare din mintea lui. nu puteau fi decît Sam şi Eric. crăcile mari pocneau în rafale. Ştia că-l mai auzise. Îşi înălţă brusc capul de la pămînt şi trase cu urechea. înţelegînd de unde provenea mîrîitul pădurii. ― Gîndeşte-te! Se temea mai ales de perdeaua care i se lăsa peste minte.

alergînd cu o iuţeală disperată. O apucă la dreapta. O siluetă ciocolatie răsări în dreapta şi se retrase. Ţinea în mînă băţul ― băţul ascuţit la amîndouă capetele ― băţul care vibra atît de violent.suliţă. şoarecii chiţăiau. Ai să te întorci. din frunzişurile verzi. iar la stînga răsună tunetul strălucitor şi fierbinte al focului. Sălbaticul se opri la cincisprezece metri de el şi scoase un strigăt. Acum apăru şi celălalt genunchi. Simţea oboseala. apoi fugi iar. cu spume la gură. Urletele întrerupte slăbiră şi se pierdură. cînd scurt. Ralph îşi încleştă degetele în ţărînă. iar urletele întrerupte şi disperate se strîngeau ameninţător într-un semicerc neregulat. Se împiedică de o rădăcină. şi înălţă privirea spre o şapcă uriaşă. Zări o uniformă de pînză albă. şi apoi iar uşor. de mînie şi de disperare. dîndu-şi seama cît era de murdar. îşi ia măsuri. Uşor jenat. focul îi linse umărul drept şi zări luciul mării. năvăli prin pădure şi spre plaja deschisă. În mijloc ― o pată de beznă. încercînd să pătrundă prin beznă. . în spatele lui. Ralph se uită direct în ochii sălbaticului. Ralph îşi ridică genunchii şi se ghemui. ţipetele deveniră continue. se lărgiră repede şi dispărură. iar urletul care îl urmărea se înălţă şi mai mult. Era limpede că vedea lumină într-o parte şi într-alta. iar focul înainta iute ca fluxul. Un ofiţer de marină. Ralph scoase un ţipăt de groază. Ralph îşi căută suliţa pentru apărare. sălbaticul se schimonosi. arşiţa pulsa la stînga. Două mîini. strivind tufişurile. aproape închizîndu-l. Ofiţerul se uită nedumerit la Ralph. Fii gata pentru orice eventualitate. Sălbaticul scrută întunericul de sub tufiş. în spate. Nu ţipa. o zbughi din tufişuri. Fii gata. un altul era înarmat cu un pistol-mitralieră. Urletele întrerupte se înălţară în urma lui şi se răspîndiră ― o serie de urlete scurte şi stridente. urlă şi răcni. plin de sînge. Nu-l vedea decît de la talie în jos. Sălbaticul înainta. ca şi cum i s-ar fi răspuns la o întrebare. epoleţi. sălbaticul se opri lîngă desiş şi scoase un strigăt. se trezi în luminiş. Uită de răni. îi auzea cum înaintează. iar deasupra cozorocului verde se zăreau o coroană. Zvîrli suliţa. îşi dădu seama că băţul era ascuţit la amîndouă capetele. Ralph o rupse la fugă. Nu ţipa. Era o şapcă albă. Un băţ ascuţit. o frică disperată care prinsese aripi. O faţă. iar o creatură mică ţopăi. ţîşni o turmă de porci care se năpustiră în pădure. anunţînd că fusese descoperit. în tăcere. Urletul întrerupt se răspîndi de la un ţărm la celălalt. stătea pe nisip şi se uita în jos la Ralph. Pe plajă. Păsările ţipau. mugetul pădurii deveni un tunet. Din spatele sălbaticului. Se feri cînd o suliţă îi zbură pe alături. se rostogoli neîncetat în nisipul cald şi se ghemui cu un braţ ridicat pentru a se apăra. cînd uşor. La cinci metri mai încolo. se vîrî sub covorul de frunze şi scînci. ― Hei. cînd greu. în pădurea din spatele lui pîlpîiră lumini. o ancoră şi un frunziş auriu. Poate că-mi aude inima zvîcnind peste trosnetele focului! Nu ţipa. Deodată. Secundele se prelungeau. Ralph îi răspunse timid: ― Da. care se făcea cînd lung. aşteptînd încordat alte spaime. O suliţă. aştepta o ambarcaţiune cu prora ridicată şi ţinută de doi marinari. Văzu un adăpost izbucnind în flăcări. de parcă picioarele n-ar fi fost ale lui. îşi îndreptă picioarele. Apoi căzu. iar sălbaticul se rostogoli. Acum îl vedea de la genunchi în jos. dar nu şi în mijloc ― acolo era Ralph. de foame şi de sete şi îl cuprinse frica. Zări capătul suliţei. înaintea ochilor îi jucau pete care se transformară în cercuri. apoi îşi luă mîna de pe tocul revolverului. urlînd nebuneşte. luminile pîlpîitoare dinaintea lui se contopiră. Sălbaticul îngenunche la marginea tufişului. uimit dar prudent. Văzu un genunchi care dărîmă o movilită. Te-a văzut. alţii însă se îndreptau spre el ţipînd. iar un desiş din faţa lui erupse într-o jerbă de flăcări. gata să-i implore să aibă milă de el. Se ridică împleticindu-se. un revolver şi pe tunică un şir de nasturi auriţi. Ofiţerul dădu din cap. Alergau cu toţii.

Insula se calcinase ― Simon murise ― iar Jack. ― Vă distraţi şi vînaţi. se emoţionă şi el şi se simţi prost. ― Eu sînt.. Percival Wemys Madison căută în minte încântarea care se ştersese cu totul. apoi se răzgîndi şi rămase nemişcat. zise Ralph. ― Doi? Omorîţi? Ralph dădu încă o dată din cap.. cu trupurile vopsite în dungi de argilă colorată. cu beţe ascuţite în mînă. aştepta pe plajă fără să scoată vreun cuvînt. Un semicerc de băieţaşi.. cu părul încîlcit. ceilalţi copii mici începură şi ei să tremure şi să plîngă în hohote. Ofiţerul dădu din cap încurajator.. ― O să vă luăm cu noi. ridică fruntea şi-l privi. ― V-am văzut fumul. ― N-a murit nimeni. Fluieră încet. Alţi băieţi se apropiau. O flacără aparent izolată sări ca un acrobat şi linse capetele palmierilor de pe platformă.. Ofiţerul se uită peste el la grupul de băieţi vopsiţi. Ofiţerul se întoarse spre Ralph. murdar la nas. Ofiţerul. a înţeleptului său prieten Piggy. cu burţile umflate. Se îndepărtă pentru a le da timp să-şi revină şi aşteptă. tremura sub o durere copleşitoare. să se şteargă la nas şi să fie uns cu alifii. întreaga insulă se zguduia din cauza focului. Ralph. de-a dreptul extraordinară pe părul roşu. se lăsă pradă lor.. (LORD OF THE FLIES. Cîţi sînteţi? Ralph clătină din cap. Ce făceaţi? V-aţi apucat de război sau ce? Ralph dădu din cap. nu? ― sînt în stare să facă o figură mai onorabilă decît asta. Iar în mijlocul lor. spuse ofiţerul. ― Ştiu. înconjurat de zgomote. ― V-am văzut fumul. ― Aşa a fost la început. Şi au dispărut. Ralph îl privi tăcut. plîngea sfîrşitul nevinovăţiei. bezna inimii omeneşti şi rostogolirea prin aer a adevăratului. Băiatul avea nevoie să facă baie. Dar nu mai scoase un cuvînt. sper? E vreun mort? ― Doar doi. Cerul se înnegrise. eu sînt. care părea că-i îndoaie tot trupul. nespălat pe trup. Focul ajunse la cocotierii de lîngă plajă şi îi înghiţi zgomotos.. Pe atunci eram strîns legaţi. În spatele lui. Un băieţel avînd pe cap o şapcă neagră zdrenţuită. domnule comandor. continuă el şi se opri. nişte ţînci cafenii. Ca în Insula Coralilor. zise ofiţerul. adică. 1954) . O clipă îi trecu rapid prin minte viziunea splendorii stranii care invadase odinioară plaja.. păşi înainte. Şi nu ştii cîţi sînteţi? ― Nu. cu privirea pironită pe crucişătorul elegant din depărtare. Se răsuci puţin pe nisip. Ofiţerul îi zîmbi prietenos lui Ralph. iar la brîu rămăşiţele unor ochelari. ca nişte mici sălbatici. mai înainte ca lucrurile. mi-aş fi închipuit că un grup de băieţi englezi ― sînteţi toţi englezi. în faţa insulei ce se consuma în flăcări. Ofiţerul se aplecă şi îl privi atent pe Ralph. ― Mi-aş fi închipuit. Ofiţerul cercetă mica sperietoare dinaintea lui. ― Cine-i şeful? ― Eu! răspunse Ralph tare. Ofiţerul îşi dădea seama de obicei cînd cineva spune adevărul. nici un adult printre voi? Ralph clătină tăcut din cap. Grozav spectacol.... să se tundă. molipsiţi de lacrimile lui. Pentru prima oară de cînd se afla pe insulă... în timp ce îşi imagina cercetarea care-l aştepta. Vocea i se ridică pe sub fumul negru. Unul se apropie de ofiţer... Îl podidiră lacrimile şi îl zgîlţîiră hohote de plîns.― Nu există nici un adult.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful