-PRIJEDLOG

-

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 150/2011), a u svezi s točkom V. Odluke Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (Klasa: 400-01/12-01/13, Urbroj: 50301-25/25-12-5 od 6. prosinca 2012. godine) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj _____________________ 2013. godine, donijela

ZAKLJUČAK

Prihvaća se Izvješće o provedbi Odluke Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj za izvještajno razdoblje od 1. studenog 2012. do 31. prosinca 2012. godine, kojeg je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije aktom Klase: 400-01/12-01/24, Urbroja: 538-04-1/0170-13-34, od 29. siječnja 2013. godine.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

OBRAZLOŽENJE Odlukom Vlade Republike Hrvatske o zapošljavanju putem javnoga natječaja u ministarstvima i ostalim institucijama uključenima u provedbu IPA programa, kako bi dobile dozvolu za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, zadužena su ministarstva i ostale institucije uključene u provedbu IPA programa i fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj da osiguraju potreban broj zaposlenika novim zapošljavanjima na način da najkasnije do 31. prosinca 2012. godine raspišu javne natječaje za prijam u državnu službu odnosno javne natječaje za zapošljavanje, a do 31. ožujka 2013. godine zaposle potrebna 204 zaposlenika. Točkom V. gornje Odluke Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je u siječnju i travnju 2013. godine izvijestiti Vladu Republike Hrvatske o njezinoj provedbi te je Vladi Republike Hrvatske podnijelo Izvješće koje se usvaja ovim Zaključkom. Ovo Izvješće pripremljeno je temeljem podataka prikupljenih od institucija uključenih u provedbu IPA programa i fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u dijelu aktivnosti zadanih Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 6. prosinca 2012. godine, te daje sažeti pregled ispunjavanja ključne obveze u svrhu dobivanja dozvole za rad sustava za upravljanje pretpristupnim programima Europske unije, bez prethodne (ex-ante) kontrole od strane Delegacije Europske unije, te dozvolu za rad sustava za provedbu fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, kao i preporuke za daljnje mjere u cilju osiguranja ostvarenja prethodno navedenoga cilja.