P. 1
dreptul transportorilor

dreptul transportorilor

|Views: 5|Likes:
Published by Alex Iuga
drept
drept

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alex Iuga on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Obiectul, importana şi organizarea activitii de
 • 1.2. Clasificarea transporturilor
 • 2.1. Noiunea contractului de transport
 • 2.2. Caracterul autonom al contractului de transport
 • 2.3. Caracterele juridice ale contractului de
 • 2.4. Pozitia destinatarului in contractul de transport
 • 2.5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
 • 2.6. Forma contractului
 • 2.7. Taxa de transport
 • 2.8. Raspunderea transportatorului
 • 2.9.1. Rspunderi
 • 2.9.2. Aciuni
 • 2.9.3. Prescripii
 • 3.1. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje
 • 3.2. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje
 • 4. Principalele reglementrile specifice transporturilor
 • 6.1. Aspecte generale
 • 6.2. Contractul de transport rutier de calatori

1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează. în apele naţionale navigabile. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului.supraveghează navele.anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. . Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. contra plată. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. Transporturile în interes public. Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie. autorizaţi de Ministerul Transporturilor. altele decât cele în interes personal. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. indiferent de pavilionul acestora. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. pe moduri de transport. denumite şi transporturi publice. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. printr-un document specific de transport. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice. . precum şi transportul în folos propriu.. iar pentru transportul de mărfuri. pe baza unui contract de transport. pentru transportul de persoane. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri.

). suspendate). transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai. auto-naval etc. Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. troleibuz. Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). Transporturile pe cale ferată. electrice. b) transporturi de persoane. D. Diesel. vagoane). d) aeriene (aeronave). c) transportul de informatii.). b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate). de a deplasa in spaţiu mărfuri.transporturi de peage. cand transporturile au punct . cale ferata.Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. e) speciale (conducte. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). . b) rutiere (auto si tractiune animala). C. auto. b) in afara strazilor (metrou. c) navale (maritime si fluviale). cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. f) combinate (cale ferata-auto. calatori şi bagaje. în temeiul unui contract de transport. 1. Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur.2. Dupa asezarea cailor de transport. taxiuri).transporturi in trafic international de tranzit. care variază de la o categorie la alta. Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. cărora le revine obligaţia. Dieselelectrice. B. care la randul lor pot fi: . funiculare etc.

calatorii si bagajele lor. intr-un anumit termen. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. se obliga. CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2. E. transportator sau caraus). marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop.1.transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza. potrivit art.transport in interes propriu. 1475. Potrivit codului civil. Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. sau sa transporte. fiind reglementat in art.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif). b) transporturi in trafic combinat. Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii . . sa transporte pana la destinatie. de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport. Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. F. fiind exonerati. 2. In functie de interesul social: . 1410-1490. cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin. pazeasca si sa elibereze destinatarului.

din motive neimputabile lor. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport.trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. expres sau tacit.ca institutie juridica .. sub denumirea de contract de incheiere. de vanzare-cumparare etc. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. caz in care activitatea.ceea ce confera o figura juridica proprie. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori. in individualitatea lor. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. care au la baza un alt contract: de furnizare. in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. 2. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. 413-441. fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. in art. dreptul autonom al destinatarului. 557600. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare.2. Contractul de transport este un contract unitar. forta majora sau cazul fortuit. fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. de exemplu. ele isi mentin aplicabilitatea. cu caractere distincte. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii. se aseamana cu elementele specifice altor . cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. autonom si de sine statator. raspunderea carausului. in art. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. in continutul caruia se imbina elemente care. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului . Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887.

3. intocmirea formalitatilor necesare etc. Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. depozit).).contracte (de antrepriza. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori. Deci. de marfuri. sa incheie cu un caraus. dar pe seama expeditorului. ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. de locatiune de lucrari. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta. bagaje si mesagerii). dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor. Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. in nume propriu. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite . iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. 2. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare).

deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. cu exceptia celui maritim. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie).4. o contraprestatie. 3. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. Indiferent de felul sau. are un caracter real. c) Contractul de transport de persoane este un contract. pe apa). deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. 2. Pozitia destinatarului in contractul de transport . iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. in schimbul obligatiei asumate. sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. 2. rutiere-auto sau hipo-aerian. Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus. d) Contractul de transport de marfuri. in principiu consensual. deoarece pentru incheierea sa valabila. Astfel. nefiind susceptibile de negociere.(feroviar.

drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului. datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. ca de exemplu. moment pana la care expeditorul are dreptul. deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva.Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. adica il accepta. ceea ce contravine situatiei reale. desi nu este parte in contract. Potrivit altei opinii. in practica. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. c) de asemenea. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. poate deveni numai titular de drepturi. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. de a dispune de marfa. in dreptul roman. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. adesea. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. in baza aceluiasi . b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. Dar acestea sunt doua situatii distincte. Astfel. dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. obisnuit. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. atunci destinatarul.

din Decretul nr. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. 2.contract de transport. prin ea.5. in principiu. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. 31/1954. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. privitor la . pozitia destinatarului in contractul de transport. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi. carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. pe deplin. conform careia. Tinand seama de aceste deosebiri. pozitia suigeneris. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. dreptul de a actiona pe caraus. 5. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. expeditorul nu ar mai avea. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. Potrivit art. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului.5. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina. 1. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". 2. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. alin. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport.1.

Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . capacitatea de exercitiu. de asemenea. contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. tutore). pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa. orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si. iar pentru expeditor (calator). Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. de a plati taxa de transport. bagajele sau calatorii.sa emane de la o persoana cu discernamant. incapacitatea reprezentand exceptia. . in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea.sa nu fie alterat de vreun viciu. . precum si obiectul acestor prestatii. fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. Deci. de exemplu. . Pentru a fi valabil. consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. alaturi de cauza. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi.persoanele fizice si persoanele juridice. Consimtamantul ca element al vointei juridice. ca toate exceptiile este de stricta interpretare.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. prin care se intelege fie transmiterea unui drept. care.sa fie exteriorizat. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere). sa incheie. in afara de cazurile prevazute de lege. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. adica in prestatia sau prestatiile respective. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic.

prin simplul acord de vointa al partilor. insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. Forma. de regula. bilet sau legitimatie de calatorie. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). mediat al consimtamantului. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. care este motivul determinant al asumarii obligatiei. sa fie determinat sau determinabil. sa fie licita si morala.).contractului) constand in urmatoarele: sa existe. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. el avand astfel un caracter real. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. sa fie in circuitul civil. cu exceptia celui maritim. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. sa fie reala si nu falsa.6. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. sa fie posibil. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. in cadrul aceleiasi categorii). iar uneori. scrisoare de . Forma contractului Contractul de transport se incheie. contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. In cazul contractului de transport de marfuri. 2. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. comuna partilor. cat si scopul indirect. Astfel. subiectiv si variabil de la un contract la altul. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. etc.

greutatea.. coletarie etc. scrisoare transportul maritim. pentru prestatia executata de transportator. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. In lipsa sa. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. 2. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. calatori. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. ci nu exista transport in nici un fel. Uneori sunt fixate taxe reduse. energia si amortizarea mijloacelor fixe. Pentru fiecare document de transport. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. capacitatea mijlocului de transport. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. desi distantele sunt . asa cum se impune in conditiile economiei de piata. bagaje.transport aerian.7. avizarea etc. In cazul transportul de marfuri. fixandu-se in kilometri si zone.). desi distantele sunt mai mari. Dupa cum s-a precizat. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. pentru combustibil. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. transbordarea. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. materializata in taxa de transport. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri. magazinajul. care cuprind norme cu caracter imperativ.

Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. Ca orice raspundere contractuala. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. sunt cauze straine imprevizibile. Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. dupa caz. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. Potrivit dispozitiilor Codului civil. cazului fortuit sau fortei majore. iar pentru a fi exonerat de raspundere. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. 417 Cod comercial orice conventie a .8. Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. "francata" sau "transmisa".conform art. este asimilata fortei majore.mai mici. pentru avaria ei. Evenimentele atmosferice. drept urmare. creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). 2. debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. ce nu pot fi inlaturate. partile putand deroga de la ele. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. cu doua exceptii: . atat sub aspect cantitativ cat si calitativ.

. 427-430. 506 din Codul comercial. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora.conform art. art.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului. Acorduri etc. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. Convenţii. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . nici raspunderea a nu poate fi diferita. 436 si art. art. contra unui preţ. potrivit art. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. aerian si naval. 432-433. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. 425. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2. Conform art. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. feroviar. art. In toate categoriile de transport: auto. In cazul transporturilor maritime.1. 417419. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . TRANSPORTURILE FEROVIARE 2.COTIF din 1980.

fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat.2. el este în trafic direct combinat.prin încheierea sa. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. caz în care transportul este un trafic direct. Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. încheierea şi conţinutul contractului de transport. precum şi de la personalul de tren. deci este şi un contract oneros. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. de la agenţi autorizaţi.3. Totuşi. deci are un caracter sinalagmatic. se nasc obligaţii pentru ambele părţi. agenţii. în condiţiile stabilite de calea ferată. el este în trafic direct simplu. până la proba contrară. 2. în condiţiile legii. iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. .se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. ca de altfel orice alt contract. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem). deci are un caracter consensual şi bilateral. şi anume: . Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată.călătorului. propriile trăsături caracteristice. 2. absenţa. Legitimaţia de transport confirmă. . Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa.prin încheierea sa. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii.

Legitimaţia este eliberată pentru . un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. se transportă gratuit. fără legitimaţie de călătorie. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal.reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. 2. precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art. contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători. care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract. pentru care nu se cere un loc separat. Pentru a putea încheia un astfel de contract. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină. care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie. situate pe teritoriul statului român. Dreptul civil.COTIF . Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna .4. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia. încetare etc.din 1980. 592-600 „Despre călători”). bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. De asemenea.

ziua. .transportul călătorului.6. datele de valabilitate (anul. timpul). bine determinate. indicarea staţiei de plecare . . Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria. clasa. . luna.trenuri rapide şi exprese. cum ar fi: . Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie.legitimaţie cumpărată în tren.trenuri special comandate etc. 2. c) serviciile (diferenţa de clasă. . b) rangul de tren folosit şi anume: .F.legitimaţie cumpărată în staţia C.trenuri intercity. Călători. Modificarea contractului de transport persoane.R. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport.R. 2.R. . Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată.) oferite de acelaşi rang de tren. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. tariful. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător. .legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj. poate călători numai pe parcursul. c) călătorie în circuit.destinaţie şi una intermediară (via). în clasa şi la data indicată în contract. d) călătorii în condiţii speciale. Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C.F.5. cu un tren şi pe o rută.trenuri accelerate. . b) călătorie în grup. numărul şi timbrul sec C. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie.trenuri de persoane. vagoanele de dormit etc.F..

fără plată. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. cu trenuri suplimentare. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică.o clasă inferioară. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia. în normele uniforme privind transporturile. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. calea ferată . În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct.Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. necuprinse în mersul trenurilor. sau la conducătorul de bilete. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. Transportator . restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. .o clasă superioară. la orice staţie de parcurs. după caz. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract. fără a percepe noi tarife. Când din cauza întârzierii trenului. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. care poate folosi: .prin întârzierea. cu primul tren în circulaţie. kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. 2. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. Călător.

Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare.să respecte prevederile Regulamentului de transport. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări . trenul. 2. Drepturile. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. . Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. pe cât posibil. reptilele.F. la cerere. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia.R. Călătorul. clasa şi serviciul utilizat. . pe o anumită rută. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. păsările. peştii şi insectele vii.să nu ia în vagonul de călătorii animale. la rândul său are obligaţia: . călătorul va plăti diferenţa de tarif.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme. Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. obţinută conform reglementărilor în vigoare. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. fiscale şi administrative. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon.7.va organiza.

pe tampoane. . pentru identificare şi sancţionare. . pe scări. de lucru. la solicitarea celui îndreptăţit. . călătorilor li se interzic următoarele fapte: . de coletărie.urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare. aplecarea în afară sau rezemarea de uşi. potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. automotorului sau a ramei electrice. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren.exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. De asemenea. care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie.traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători. Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor.aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. . .lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. de mesagerie. de intervenţie.necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului. . . în vagoane de bagaje. . în timpul staţionării în staţii.neeliberarea locului ocupat în vagon. . Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora. unde acestea există. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. poştale şi în cabina locomotivei.provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale .deteriorarea vagoanelor.călătoria pe acoperişul vagoanelor.

preţul este stabilit de calea ferată.transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile. otrăvitoare şi rău mirositoare care. . 2. potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar. . radioactive.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. nu sunt permise la transport. . eventual. inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată. . încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. dezlipirea fără drept a afişelor. în cazurile prevăzute de lege.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului. .acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. . .dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport. .dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are. părţile neputând deroga în alt mod. şi nu răspunde de nici o daună pe care. . împiedicarea liberei circulaţii a acestora. . ca urmare a unor pagube provocate de clienţi.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. Drepturile. inclusiv a celor dintre linii.8.prejudicierea intereselor celorlalţi călători. în termenul stabilit şi în bune condiţii. obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare.obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru . explozibile. Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept. căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: .obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie. restituirea taxei şi întreruperea călătoriei.ferată.dreptul de a aproba. aceştia ar suferi-o. de nici o natură. . Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare.dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif.

.persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. unde li se acordă îngrijirile necesare. în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. . Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii. călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. în condiţiile legii. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. fără plată. .persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. pentru legitimaţia de călătorie. În cazul suspendării circulaţiei unui tren.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc.R. fără a percepe noi tarife. Dacă. în condiţiile prevăzute de Regulament.F. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. C. cu primul tren în circulaţie. din cauza întârzierii trenului. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare..desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale. . poate exclude de la transport: . .

cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. Acţiuni.2. răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. . Răspunderi. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul. produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. le avea asupra sa. 2. în condiţiile tehnice existente.9. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire.total sau parţial.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. Operatorul de transport feroviar este. pe care operatorul de transport feroviar. Reclamaţiile administrative.9. 2. . Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: . de asemenea. 2. administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar.9. respectiv când intră sau iese din acestea. . în legătură cu exploatarea feroviară.1. victimă a unui astfel de accident. provocată printr-un accident. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. rezultate din contractul de transport.

care se naşte din contractul de transport. . Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată.pentru celelalte persoane îndreptăţite. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. . acţiunea nu se stinge dacă: .pentru călători. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar. întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor. . Totuşi. În caz de rănire. moştenitorilor ei legali. se prescriu: . 2. acţiunea aparţine persoanei rănite. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar. iar în caz de moarte prin accident. în scris. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul. Prescripţii.3. Acţiunile pentru daune-interese.9. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.

mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. prin curse regulate sau neregulate. bagaje.TRANSPORTUL AERIAN 1. Conform Codului aerian din 2001. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. Aspecte introductive. încheiat între operatorul aerian şi pasager . Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public. eliberată de Ministerul Transporturilor. şi asigură controlul respectării acestora. spre sau dinspre România. mărfuri şi poştă. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. standardele. prin curse regulate sau neregulate. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. Operatorii aerieni români. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. prin curse regulate sau neregulate. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. În scopul asigurării siguranţei zborului. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. conforme cu reglementările. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. bagaje. Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. reglementări aeronautice specifice.

Prin contractul de transport aerian.indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie.contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport.contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. Regimul răspunderii operatorului aerian este. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală.contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. şi anume: . a mărfii şi/sau a poştei. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat.sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice. Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este . . pentru transporturile aeriene internaţionale. să plătească preţul transportului. 2. marfa şi/sau poşta. . bagajele. fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor.contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. ele pot numai să adere sau nu. iar beneficiarul. 1. care va conţine: . Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. .contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului. . .

În materie de transport aerian. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate. Contractul de transport aerian se poate incheia individual. sa refuze transportul daca: . la cel de destinatie. 3. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane.parte. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. iar pentru transporturile aeriene interne. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului.G. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. putand. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public. desi incheiat.1. nr.transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala. dupa caz. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. refuza incheierea contractului sau. atunci când nu este reglementat printr-un act special. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita. . cât şi alte norme imperative cu caracter general. în conformitate cu prevederile dreptului comun. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O. Indiferent de felul cursei. 107/2000. momentul incheierii fiind. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator.

de a continua calatoria.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. la cererea calatorului. 1 pct. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală.. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea . 3. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului. 3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. din orice motiv. stare psihica anormala. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. constatator al contractului de transport. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. 1) Potrivit art. Renuntarea calatorului. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art.2. Dacă un astfel de mijloc este utilizat. pe un aeroport intermediar.

În cazul unui bagaj neînregistrat. a prepuşilor . transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. Pentru daunele menţionate mai sus. 28 din Convenţie). inclusiv al obiectelor personale. pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat. precum şi în caz de întârziere. Potrivit art. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art. pierdere ori deteriorare a bagajelor. 21 din Convenţie). în caz de distrugere. (în art. pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. calităţii sau viciului acestuia. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa.000 DST pentru fiecare pasager.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane.transportatorilor în caz de deces sau vătămare. transportatorul . dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. care nu depăşesc 100. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus.

În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. în termen de 6 . Potrivit art. în afara cazului în care pasagerul. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. cât şi bagajul neînregistrat. Limitele prevăzute la art. În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică.sau a mandatarilor săi.150 DST. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. Sub rezerva unor prevederi contrare. achitarea unei sume suplimentare. bagaje sau mărfuri. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant. inclusiv dobânda. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. pierdere. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. 21 şi art. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului.000 DST pentru fiecare pasager. dacă este necesar.

31 din Convenţia arătată). . 3 şi la paragraful 2 al art. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. pentru bagajele înregistrate. 4 din Convenţia de la Montreal. În caz de întârziere. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii.luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. până la proba contrară. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen. care rămâne supus prevederilor convenţiei.

Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. 19/1997 privind transporturile.R. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile. menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. 254/1996 şi al ministrului turismului nr. . Astfel de reglementări sunt: 1. 3.I. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal. 109/2005 privind transporturile rutiere. Convenţia T. 951/1995. Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T.I.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. Reglementarea transportului rutier. la 15 ianuarie 1959. 2. De asemenea.I.TRANSPORTURILE RUTIERE 1. 4. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art. 1 Ordonanţa Guvernului nr. încheiată la Geneva. 413-441. 2 Ordonanţă de urgenţă nr. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.R. România a aderat la această convenţie în anul 1963. .Hotărârea Guvernului nr.R. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: .

M. . scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale.).I.. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule.E. aplică acestuia sigiliile T. Convenţia C.R. verificând în special starea sigiliilor. care apoi vor fi înlocuite cu altele. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A. iar România a aderat la acesta prin Legea nr. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii.E.R.R. a fost semnată la Geneva. Organele vamale din ţara de expediere. pentru Europa (C.U. a căror serie va fi menţionată în carnetul T.R. purtat de conducătorul autocamionului respectiv. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968). la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O. în mod uniform. cu titlu oneros. după controlul vamal al autocamionului respectiv. aşa cum sunt indicate în contract. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri. 442/1960. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ.. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. Prin această convenţie sunt reglementate.D. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr.). valabil pentru o singură călătorie.N. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr.R). 31/1994. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957.carnetul T.I. sunt situate în două ţări diferite.R. din care cel puţin una este ţara contractantă. 451/1972.I. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva.M. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare.R.I.

de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere.G. inclusiv remorca sau semiremorca. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. Activităţile de transport rutier. a căror masă totală maximă autorizată. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri.U. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. nr.2. în condiţii de siguranţă şi calitate.5 tone. Prevederile O. pentru transmisiuni de radio şi televiziune. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare. pentru servicii telefonice şi telegrafice. 2. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane.G. Dispoziţiile O. .U. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător.U. nu depăşeşte 3. c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. care. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. Domeniul de aplicare a O. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane.1. nr. Aspecte generale privind transportul rutier. inclusiv conducătorul auto. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării. 109/2005 privind transporturile rutiere. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie. canalizare. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice.G. prin construcţie şi echipare. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru. nr.

exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. l) vehicule istorice. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. 109/2005. precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier.U.G. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. Ministerul Transporturilor. Autoritatea competentă. Construcţiilor şi Turismului. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere. bilaterale sau multilaterale. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier. i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. autoritatea competentă. în sensul O.2.k) tractoare utilizate forestiere. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. la care România este parte. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora. Ministerul Transporturilor. Ministerul Transporturilor. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii. nr. Construcţiilor şi Turismului.

precum şi a instructorilor de conducere . Ministerul Transporturilor. cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. a consilierilor de siguranţă. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. Construcţiilor şi Turismului. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. conform prevederilor în vigoare. precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier. în vederea introducerii acestora pe piaţă. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier.acestora.

o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. în conformitate cu reglementările în vigoare. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. conform destinaţiei. de modificări constructive. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . cu avizul Ministerului Sănătăţii. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. m) certifică sau omologhează. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. prin inspecţia tehnică periodică. de reglare. controlează. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. potrivit reglementărilor în vigoare. k) elaborează. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. în caz de neconcordanţă. în caz de neconcordanţă. la producător şi la vânzător. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică.

u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. nr. situate pe teritoriul a două state diferite. acestea urmând a fi executate de . cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state. fără a depăşi teritoriul statului.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. b) transportul rutier în trafic naţional . pe o anumită porţiune a drumului. chiar dacă vehiculul rutier este.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.U. cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe. transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean.3. Noţiuni fundamentale. transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport. e) transportul rutier interjudeţean .G. d) transportul rutier judeţean . 109/2005. situate pe teritoriul a două judeţe diferite. 2. c) transportul rutier în trafic internaţional . În sensul O.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. sunt definite: a) transportul rutier agabaritic .operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite. Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier.persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri. f) transportul rutier specializat . De asemenea. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor.

de către operatori de transport rutier. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. este permisă pe baza licenţei de execuţie. cu ori fără scop patrimonial. În sensul O. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere.G.U. cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. 109/2005. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. cu ori fără scop patrimonial.intermediar. contra plată. De asemenea. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. inclusiv conducătorul auto. prin intermediul unui operator de transport rutier. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. în numele său. prin întreprindere se înţelege un operator economic. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). persoană fizică sau persoană juridică. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. cu excepţia transportului în interes personal. în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. indiferent de capacitatea de . nr. contra plată. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip.

extrase. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. prelucrate sau reparate de aceasta. în cazul transportului de mărfuri. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. capacitate financiară şi competenţă profesională. acesta având înscrise date privind expeditorul. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. beneficiarul transportului. după caz. întreprinderea care efectuează transportul. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. mărfurile sau persoanele transportate. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii.transport a acestora. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. cumpărate sau închiriate ori au fost produse. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia.

b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. ţinut de autoritatea competentă. capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. pe trasee specificate. graficele de circulaţie. capacitate financiară şi competenţă profesională. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. acesta fiind accesibil oricărei persoane. prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: . pe perioada sa de valabilitate. conform prevederilor legale în vigoare. 3.anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. potrivit graficelor de circulaţie.

Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă.condiţiile de plată şi de angajare. în special. emisă de autoritatea competentă.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. până la expirarea licenţei de transport. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9. Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă. pentru perioade succesive de un an.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. dar nu mai mult de 5 ani. . şi se păstrează la sediul acestuia. Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile.. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. cu valabilitate de 5 ani. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.

Pentru a efectua transport rutier în cont propriu. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă. certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. şi se păstrează la sediul acesteia. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere.de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. dar nu mai mult de 5 ani. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. cu valabilitate de un an. pentru fiecare vehicul rutier. emisă de autoritatea competentă. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. 4. cu valabilitate de 5 ani.

o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu. 6. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află. precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate. b) servicii regulate speciale. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de . c) servicii ocazionale. pe toată durata transportului. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. acordată de autoritatea competentă.1. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. Transportul rutier de persoane 6. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport.solicitării acordării acestuia. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. până la data comunicată de aceasta. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. Aspecte generale. pe toată durata transportului. În vederea întocmirii programului de transport judeţean. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. o copie conformă a licenţei de transport.

asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. 439/2002. eliberate de . Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului. dar nu mai mare de un an. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS). Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord. ratificat prin Legea nr. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. în comun.

transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. în condiţiile în care: .). insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. . În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător.autoritatea competentă.călătorul (persoană contractantă). 6. in funcţie de necesităţi. legitimaţie etc. in schimbul platii taxei de transport.2.călătorul (persoană contractantă). cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier. cu acest profil. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători. se consideră încheiat contractul de transport auto. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. . adică în momentul utilizării mijlocului de transport. Transportatorul poate refuza transportul unor călători. precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie. chiar dacă a admis iniţial aceasta. dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. . Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier.călătorul (persoană contractantă).

fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). stabilita pe zone de taxare. se face tot dupa tariful pe zone. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. in functie de distanta kilometrica. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri. pana la ajungerea la statia de destinatie. pe timpul calatoriei. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca. . calatorului sa nu i se intample nimic. De asemenea. chiar daca numarul de calatori este mai mic. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. efectuate cu autobuze comandate. Calculul taxelor in transporturile auto speciale.Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->