P. 1
dreptul transportorilor

dreptul transportorilor

|Views: 5|Likes:
Published by Alex Iuga
drept
drept

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alex Iuga on Feb 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1.1. Obiectul, importana şi organizarea activitii de
 • 1.2. Clasificarea transporturilor
 • 2.1. Noiunea contractului de transport
 • 2.2. Caracterul autonom al contractului de transport
 • 2.3. Caracterele juridice ale contractului de
 • 2.4. Pozitia destinatarului in contractul de transport
 • 2.5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
 • 2.6. Forma contractului
 • 2.7. Taxa de transport
 • 2.8. Raspunderea transportatorului
 • 2.9.1. Rspunderi
 • 2.9.2. Aciuni
 • 2.9.3. Prescripii
 • 3.1. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje
 • 3.2. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje
 • 4. Principalele reglementrile specifice transporturilor
 • 6.1. Aspecte generale
 • 6.2. Contractul de transport rutier de calatori

1. Aspecte generale privind activitatea de transport. 1.1.

Obiectul, importanţa şi organizarea activităţii de transport Parte esenţială a activităţii economice, activitatea de transport constă în acele acţiuni prin care se organizează şi se realizează deplasarea călătorilor şi mărfurilor în spaţiu şi timp. Prin sistemul naţional de transport se realizează legătura între producţie şi consum şi în general satisfacerea necesitaţilor materiale şi spirituale ale societăţii. Prin urmare, obiectul activităţii de transport constă în deplasarea în spaţiu de mărfuri, bunuri şi persoane. Se consideră că transporturile constituie o prelungire a procesului de producţie, pe care îl continuă şi îl desăvârşeşte, iar prin această activitate de transport se adaugă la valoarea mărfurilor. Prin activitatea de transport nu se creează bunuri materiale; aceleaşi mărfuri deplasate în alt loc capătă o valoare superioară. Activitatea de transport este strâns legată de dreptul constituţional al cetăţenilor la liberă circulaţie în ţară şi străinătate. Normele generale aplicabile transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene, componentele reţelei de transport de interes naţional şi european, precum şi atribuţiile şi răspunderile autorităţilor competente de reglementare, coordonare, control, inspecţie şi supraveghere cu privire la activităţile de transport şi la mijloacele de transport sunt stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată prin Legea nr. 197/1998, republicată în M. Of. nr. 552 din 11.11.1999 în baza legii de aprobare, modificată şi completată prin Ordonanţa

Guvernului nr. 94/2000 şi Legea nr. 51/2002 privind aprobarea acestei din urmă ordonanţe. În acelaşi timp, după cum vom arăta în cele ce urmează, reglementări specifice fiecărui tip de activitate de transport pot fi regăsite în diferite acte normative speciale. Principalele obiective ale sistemului naţional de transport sunt: a) realizarea conectării tuturor localităţilor la reţeaua naţională de transport; b) asigurarea dreptului la liberă circulaţie a cetăţenilor; c) asigurarea liberei circulaţii a bunurilor; d) asigurarea efectuării transporturilor care privesc siguranţa naţională; e) asigurarea racordării lui la sistemele internaţionale de transport; f) participarea la dezvoltarea economică şi socială a ţării. Dezvoltarea sistemului naţional de transport se realizează ţinându-se seama de următoarele cerinţe: promovarea programelor naţionale de realizare a unei dezvoltări durabile a economiei naţionale; nevoile de apărare a ţării; asigurarea unui nivel ridicat de siguranţă a traficului; eficienţa economică; asigurarea condiţiilor de conservare şi de protejare a mediului; utilizarea raţională a energiei; respectarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte. În toate raporturile generate de activitatea de transport protecţia vieţii umane şi a mediului este prioritară. Sistemul naţional de transport constituie parte integrantă a sistemului economic şi social şi are următoarele componente: infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval şi aerian; mijloacele de transport; operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transporturilor; sistemele de management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie. Modurile de transport sunt: a) transportul rutier; b) transportul feroviar; c) transportul naval; d) transportul aerian; e) transportul multimodal şi combinat. Fiecare mod de transport are în compunere infrastructura de transport, mijloacele de transport, operatorii de transport şi ai activităţilor conexe transportului, precum şi sistemele de

management al traficului şi sistemele de poziţionare şi navigaţie, după caz. Infrastructurile destinate desfăşurării activităţilor de transport sunt căile de comunicaţie rutiere, feroviare, navale şi aeriene. Infrastructurile de transport sunt destinate desfăşurării activităţilor de transport, activităţilor conexe transporturilor şi activităţilor privind administrarea infrastructurilor respective. Infrastructurile de transport sunt de interes naţional şi de interes european şi împreună cu sistemele de management al traficului şi cu sistemele de poziţionare şi navigaţie constituie reţelele de transport care pot fi de interes naţional sau de interes european. Mijloacele de transport sunt mijloace mobile, cu sau fără propulsie, amenajate pentru transportul de persoane sau de bunuri, special destinate să se deplaseze pe o cale de comunicaţie rutieră, feroviară, navală sau aeriană. Operatorii de transport sunt transportatori, români sau străini, care au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructura deschisă accesului public. Prin transportatori se înţelege persoanele fizice sau juridice, autorizate să efectueze transporturi, interne sau internaţionale, de persoane ori de bunuri, în interes public sau în interes propriu, cu mijloace de transport deţinute în proprietate sau cu contract de închiriere ori leasing. Operatorii activităţilor conexe transporturilor sunt persoane fizice sau juridice care efectuează activităţile ce se desfăşoară în legătură cu/sau în timpul transportului. Utilizatorii de transporturi au acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care îşi exercită dreptul de a se deplasa, au posibilitatea de a efectua ei înşişi transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales. Statul sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public, subvenţionează sau, după caz, susţine financiar transportul public de călători, garantează libera iniţiativă şi autonomia transportatorilor şi asigură condiţiile unei concurenţe loiale între modurile de transport şi între diferitele categorii de transportatori. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ţinând seama de capacităţile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport şi de promovarea unei dezvoltări raţionale a

transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport. Ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează strategiile de dezvoltare a activităţilor de transport; - elaborează şi supune spre adoptare Guvernului programele şi priorităţile de modernizare şi dezvoltare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public; - asigură administrarea infrastructurilor de transport deschise accesului public, de interes naţional şi european, aparţinând domeniului public al statului; - asigură tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public; - asigură beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport; - sprijină dezvoltarea şi funcţionarea transportului public; stimulează libera iniţiativă şi asigură autonomia transportatorilor; - asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum şi între modurile de transport; - asigură efectuarea transporturilor militare şi a transporturilor de intervenţie în caz de calamităţi naturale sau în alte situaţii deosebite; - elaborează politica economică în domeniul transporturilor; elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat; - asigură gestionarea proprietăţilor publice şi private ale statului din domeniul transporturilor, atribuite în administrare prin lege; - aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport deschise accesului public, aparţinând domeniului public al statului; - clasifică reţelele de transport de interes naţional şi european, în conformitate cu standardele naţionale şi europene; - autorizează funcţionarea porturilor, aerodromurilor civile, gărilor şi a autogărilor; Ca autoritate de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale şi combinate, Ministerul Transporturilor are următoarele atribuţii principale: - elaborează proiecte de acte normative şi aprobă norme tehnice destinate asigurării compatibilităţii sistemului naţional de

transport cu sistemele de transport internaţionale; - emite norme tehnice obligatorii pentru construcţia, modernizarea, întreţinerea şi exploatarea infrastructurilor de transport, precum şi pentru construcţia, inspecţia tehnică şi exploatarea mijloacelor de transport; - emite norme obligatorii de atestare, certificare, licenţiere şi brevetare a personalului care lucrează în transporturi sau concură la siguranţa traficului şi stabileşte condiţiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licenţelor sau brevetelor acordate; - organizează examene şi autorizări şi emite atestate, autorizaţii, certificate, licenţe şi brevete pentru personalul din transporturi, precum şi pentru operatori; - emite norme obligatorii de licenţiere şi autorizare a agenţilor economici care efectuează sau vor efectua activităţi de transport ori activităţi specifice siguranţei traficului şi stabileşte condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licenţelor şi autorizaţiilor; - emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi pentru transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora; - emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase; - acordă sau retrage dreptul de arborare a pavilionului românesc navelor sau aeronavelor civile, în condiţiile legii; - aprobă survolarea spaţiului aerian al României, decolarea şi aterizarea aeronavelor civile de pe/şi pe aeroporturile situate pe teritoriul României; - asigură dirijarea aeronavelor în spaţiul aerian al României şi a navelor în apele naţionale navigabile, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale; - aprobă aplicarea reglementărilor specifice adoptate de organizaţiile de aviaţie civilă din Comunitatea Europeană la care autoritatea română în domeniul aviaţiei civile este parte; - exercită activitatea de registru, de inspecţie şi de control în transporturi; - acordă permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi străine în/şi din porturile civile româneşti; - stabileşte condiţiile de înmatriculare a navelor, aeronavelor, autovehiculelor şi a materialului rulant; - asigură certificarea de tip şi individuală a mijloacelor de transport;

Sunt exceptate persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi în regim de taximetrie. autorizaţi de Ministerul Transporturilor. în apele naţionale navigabile. altele decât cele în interes personal. denumite şi transporturi publice. printr-un titlu de transport înmânat pasagerului. printr-un document specific de transport. pe baza unui contract de transport. se autorizează de către Ministerul Transporturilor. iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activităţii sale. pentru transportul de persoane. Transportul în interes propriu sau în interes personal este executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării unor persoane sau bunuri. indiferent de pavilionul acestora. cu mijloacele de transport pe care le deţin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere sau leasing. în condiţii nediscriminatorii de acces pentru terţi. Transportul în folos propriu de bunuri şi de persoane trebuie să constituie accesoriul unei alte activităţi economice executate de persoana care îl organizează.supraveghează navele. . Transporturile în interes propriu de persoane sau de bunuri se execută fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri sau servicii. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport. pe moduri de transport. Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri şi de persoane. contra plată. Transporturile în interes public. Contractul de transport se încheie între transportator şi beneficiarul de transport şi se probează.. .anchetează evenimentele sau accidentele grave produse în activităţile de transport. precum şi transportul în folos propriu. organizat de persoane fizice sau juridice pentru activităţile proprii autorizate. Transportul de persoane sau de bunuri poate fi atât transport în interes public cât şi transport în interes propriu. iar pentru transportul de mărfuri. Evidenţa autorizaţiilor se ţine de către Ministerul Transporturilor în registre unice. sunt cele executate de persoane juridice sau fizice.

navale (fluviale şi maritime) şi aeriene se realizează de către agenţii economici (unităţi specializate). Dupa mijloacele de transport folosite: a) feroviare (locomotive cu abur. Dupa itinerarul parcurs in interiorul sau dincolo de granitele statului: a) transportul in trafic intern (local). cand transporturile se efectueaza pe teritoriu unui stat strain numai in trecere. c) navale (maritime si fluviale).). în temeiul unui contract de transport.). Diesel. Transporturile pe cale ferată. C. de a deplasa in spaţiu mărfuri. suspendate). electrice. cărora le revine obligaţia. auto-naval etc. care la randul lor pot fi: . taxiuri). Dieselelectrice. Dupa obiectul lor: a) transporturi de marfuri (bunuri). troleibuz. e) speciale (conducte. Dupa asezarea cailor de transport. B. 1. . vagoane). d) aeriene (aeronave). Specializarea stricta a fiecărei unităţi de transport rezida din necesitatea profilării cât mai adecvate specificului categoriei de mijloace de transport pe care le are în proprietate. b) transporturi de persoane. Specificul fiecărei categorii de transport impune însă o organizare proprie. b) rutiere (auto si tractiune animala).Tarifele transporturilor publice se formează liber şi concurenţial pe baza cererii şi a ofertei. cand transporturile au punct . cale ferata.2. care variază de la o categorie la alta. funiculare etc. b) in afara strazilor (metrou. D.transporturi in trafic international de tranzit.transporturi de peage. calatori şi bagaje. b) transportul in trafic international (intre doua sau mai multe state). Clasificarea transporturilor Transporturile se pot clasifica dupa mai multe criterii si anume: A. transporturile orasenesti pot fi: a) pe strazi (tramvai. auto. c) transportul de informatii. f) combinate (cale ferata-auto.

marfurile sau bagajele ce i-au fost incredintate in acest scop. sau sa transporte. transportator sau caraus). Din aceasta definitie rezulta ca indiferent de categoria de transport si obiectul transportului prin natura sa. fiind reglementat in art. se obliga. fiind exonerati. potrivit art. CONTRACTUL GENERALE DE TRANSPORT – ASPECTE 2. sa transporte pana la destinatie. F. Cod civil numai daca vor putea dovedi cauzarea acestor prejudicii . de catre mai multi carausi in baza unui singur contract de transport.de plecare si de sosire de pe teritoriul unui stat. calatorii si bagajele lor. Potrivit codului civil. In functie de interesul social: .transport in interes public ce se executa de catre operatori de transport licentiati in conditiile legii si in temeiul unui contract de transport. 1475. pazeasca si sa elibereze destinatarului. . Noţiunea contractului de transport Contractul de transport se poate defini ca fiind acel contract prin care un agent economic specializat (numit unitate de transport. alaturi de contractul de munca si de contractul de antrepriza. contractul de transport apare ca o locatiune de lucrari. 1410-1490. in schimbul unui pret (taxa de transport sau tarif).1. E. Codul civil aplica in materia transporturilor raspunderea contractuala pentru carausi si capitanii de corabii in cazul pierderii marfurilor predate. insa parcursul transportului trece si pe teritoriul altui stat vecin. intr-un anumit termen. Dupa cum transporturile se executa cu un singur mijloc sau cu folosirea succesiva a mai multor mijloace de transport: a) transporturi efectuate cu un singur mijloc de transport. b) transporturi in trafic combinat.transport in interes propriu. 2. "contractul de transport este o institutie a dreptului civil caracterizata prin existenta unor raporturi patrimoniale reglementate potrivit principiului echivalentei prestatiilor". cand transportul se executa cu doua sau mai multe mijloace de transport.

recunoasterea existentei simultane a doua drepturi independente asupra lucrurilor ce se transporta etc. b) contractul de transport reprezinta o institutie juridica cu caractere specifice. de transport cade sub incidenta prevederilor Codului comercial. Caracterul autonom al contractului de transport Autonomia contractului de transport . fiind considerata fapta de comert si cazul in care transportul nu este executat de intreprinderi. iar contractul de transport maritim de marfuri si calatori.ceea ce confera o figura juridica proprie. raporturi ce nu-i sunt opozabile carausului. care au la baza un alt contract: de furnizare. in art. fiecare cu efectele ce-i sunt proprii. Contractul de transport de marfuri este reglementat si prin dispozitiile Codul comercial din 1887. autonom si de sine statator.2. caz in care activitatea. forta majora sau cazul fortuit. de vanzare-cumparare etc. Contractul de transport este un contract unitar. care il deosebesc de toate celelalte contracte cu continut economic sau de drept civil care au ca obiect prestari de servicii. el reprezinta pe plan juridic concretizarea unor raporturi economice de natura speciala deplasarea obiectului transportului . expres sau tacit. prin actele normative care reglementeaza activitatea de transport. de exemplu. se aseamana cu elementele specifice altor . raspunderea carausului. 413-441. in conditiile in care acestea se executa prin intermediul agentilor economici specializati. 557600. In masura in care dispozitiile Codului comercial nu sunt abrogate sau modificate. Rezulta deci ca suntem in prezenta a doua contracte de sine statatoare. sub denumirea de contract de incheiere.. cand vor fi aplicabile dispozitiile Codului civil. cu caractere distincte. in art.din motive neimputabile lor. dreptul autonom al destinatarului.ca institutie juridica .trebuie inteleasa intr-un dublu sens si anume: a) raporturile nascute din contractul de transport sunt independente de raporturile existente intre expeditor si beneficiar. ele isi mentin aplicabilitatea. in individualitatea lor. Codul comercial cuprinde dispozitii referitoare la documentul de transport. Codul comercial face deosebirea intre transporturile efectuate de carausi organizati sub forma de intreprinderi. in continutul caruia se imbina elemente care. 2.

iar expeditorul se obliga sa-i plateasca o anumita suma de bani si pretul prestatiilor auxiliare. de marfuri. dar pe seama expeditorului. fie datorita varietatii si specificitatii mijloacelor de transport folosite . depozit). intocmirea formalitatilor necesare etc. in baza caruia expeditorul (comitentul) il imputerniceste pe expeditionar (comisionar) sa incheie cu un caraus contractul de transport si un contract de prestari de servicii in baza caruia expeditionarul (comisionarul) trebuie sa execute toate operatiunile necesare transportului (preluarea marfurilor si incarcarea lor in mijloacele de transport. 2. transport Caracterele juridice ale contractului de Contractul de transport prezinta un numar mare de varietati. de locatiune de lucrari. Raporturile juridice care se stabilesc intre partile contractului de expeditie sunt de natura juridica complexa. in nume propriu. ci numai atunci cand transportul se face pe baza obligatiei asumate de caraus in acest sens si pe care le-a luat in prealabil in primire la locul de incarcare si le va preda la locul de destinatie. aceasta nu s-a facut cu predarea prealabila a lor. dar care in ansamblul lor confera acestui contract o natura juridica proprie. bagaje si mesagerii). Contractul de transport se deosebeste si de contractul de expeditie. nu vor putea fi considerate contracte de transport acelea care desi constau intr-o deplasare materiala dintr-un loc in altul a unor lucruri. un contract de transport de marfuri si sa efectueze toate operatiunile auxiliare expedierii marfurilor sau primirii lor la destinatie. care se deosebesc intre ele fie datorita specificului pe care il presupune obiectul activitatii desfasurate de caraus (transport de calatori.contracte (de antrepriza.3. Trebuie subliniat faptul ca nu orice deplasare de lucruri dintr-un loc in altul formeaza obiectul unui contract de transport. sa incheie cu un caraus. care poate fi definit ca fiind acel contract in baza caruia o persoana numita expeditionar (comisionar) se obliga fata de cealalta parte contractanta numita expeditor (comitent) ca in temeiul imputernicirii date de acesta. In raporturile dintre expeditionar (comisionar) si expeditor (comitent) se suprapun doua contracte civile: un contract de mandat (fara prezentare).). Deci.

deoarece el se incheie valabil prin simplu consimtamant al partilor dovada incheierii lui se face insa printrun inscris (biletul sau legitimatia de calatorie). rutiere-auto sau hipo-aerian. cu exceptia celui maritim. deci obligatiei fiecarei parti sa-i gasim cauza juridica in obligatia celeilalte. 2. deoarece fiecare parte contractanta urmareste sa obtina un folos. Astfel. in principiu consensual. pe apa).4. are un caracter real. sunt obligatorii pentru toti participantii la activitatea de transport. iar carausul vrea sa primeasca pretul convenit (tariful de transport) ca un contraechivalent al prestatiei asumate. Pozitia destinatarului in contractul de transport . iar expeditorul sau calatorul are obligatia sa plateasca pretul transportului. fie datorita particularitatilor pe care le implica transporturile internationale fata de cele interne. nefiind susceptibile de negociere. c) Contractul de transport de persoane este un contract. deoarece pentru incheierea sa valabila. 3.(feroviar. Tarifele pe baza carora se stabileste pretul transportului cuvenit carausului fiind aprobate de regula prin acte normative cu caracter imperativ. Contractul de transport este un contract comutativ deoarece partile cunosc intinderea obligatiilor reciproce pe care si le asuma chiar din momentul incheierii contractului si pot aprecia valoarea acestor prestatii reciproce ca fiind echivalente. d) Contractul de transport de marfuri incheiat intre agentii economici este un contract cu continut economic. Indiferent de felul sau. Contractul de transport este un contract cu titlu oneros. d) Contractul de transport de marfuri. in schimbul obligatiei asumate. consimtamantul partilor trebuie sa fie materializat in predarea efectiva a marfurilor care urmeaza sa fie transportate de catre caraus. 2. contractul de transport prezinta urmatoarele trasaturi esentiale: 1. expeditorul urmareste deplasarea marfurilor catre destinatarul desemnat de el in contract (sau calatorul sa ajunga la destinatie). Contractul de transport este un contract bilateral (sinalagmatic). deoarece chiar de la incheierea sa da nastere la obligatii reciproce si interdependente in sarcina ambelor parti contractante si anume: carausul se obliga sa transporte dintr-un loc in altul incarcatura sau o anumita persoana. o contraprestatie.

deoarece nu poate fi obligat printr-un act de vointa apartinand altcuiva. in literatura de specialitate emitandu-se mai multe opinii. deoarece executarea transportului este urmare a initiativei expeditorului si nu a carausului si pentru ca. adica il accepta. deosebirile dintre ele constand in urmatoarele: a) in cazul stipulatiei pentru altul. carausul a fost considerat ca un "negutiorum gestor" al destinatarului. adesea. ca de exemplu. de a achita tariful de transport si alte cheltuieli de transport. destinatarul dobandeste dreptul la eliberarea marfii numai din momentul cand marfa a ajuns la destinatie si este pusa la dispozitia sa. b) tertul beneficiar in cadrul stipulatiei pentru altul. se considera ca drepturile destinatarului sunt identice cu cele ale tertului beneficiar din stipulatiunea pentru altul. drepturile care izvorasc din contractul de transport trec de la expeditor la destinatar (prin cesiune) pe baza unei oferte prezumate de cesiune facuta de expeditor destinatarului. poate deveni numai titular de drepturi. tertul beneficiar dobandeste drepturile sale din momentul incheierii contractului de transport. Astfel. in dreptul roman. desi nu este parte in contract. Dar acestea sunt doua situatii distincte. obisnuit.Contractul de transport se incheie intre intreprinzatorul de transport (carausul) si expeditor. drept izvorat din contractul incheiat de caraus cu expeditorul. Dupa o alta opinie criticabila din literatura de specialitate. motiv pentru care problema clarificarii juridice a drepturilor destinatarului a dat loc la ample discutii. ceea ce contravine situatiei reale. dobandeste anumite drepturi din contractul respectiv. care apar in mod obisnuit ca subiecte ale contractului. de a dispune de marfa. prin aceasta el se asociaza sau adera la contractul de transport (care initial s-a incheiat intre expeditor si caraus). datorita faptului ca destinatarul dobandeste un drept propriu fata de caraus. marfa ce se transporta initial apartine expeditorului si nu destinatarului. in practica. pe cand destinatarul dintr-un contract de transport poate avea atat drepturi cat si obligatii. moment pana la care expeditorul are dreptul. in momentul sosirii marfii si prin intermediul carausului. atunci destinatarul. Potrivit altei opinii. in baza aceluiasi . In cazul in care transportul de bunuri se face in folosul unei alte persoane decat aceea a expeditorului. c) de asemenea.

expeditorul nu ar mai avea.contract de transport. acesta s-ar substitui expeditorului in ceea ce priveste valorificarea oricarui drept derivand din contractul de transport. 31/1954. Potrivit art. 1.5. deoarece prin primirea scrisorii de trasura si a marfii de catre destinatar. 5. care nu poate fi incadrata in principiile aplicabile stipulatiei. Acceptarea (aderarea la contract) a destinatarului nu are efect constitutiv de drepturi.1. destinatarul isi consolideaza numai aceste drepturi stipulate in favoarea sa. alin. prin ea. dreptul de a actiona pe caraus.5. contractul de transport este o stipulatie pentru altul cu unele particularitati". Acest lucru contravine teoriei stipulatiei catre altul. ceea ce ar corespunde mult mai bine dintr-un asemenea contract sa aiba un rol activ. din momemntul aderarii destinatarului la contractul de transport. carausul este actionat concomitent de expeditor si de destinatar. Tinand seama de aceste deosebiri. conform careia. desi din alte puncte de vedere se aseamana cu acesta. privitor la . 2. deoarece acestea s-au nascut chiar din momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor si deci. potrivit caruia acest contract este un contract tripartit. in principiu. adica sa poata sa-si exercite drepturile si sa-si asume obligatii prin acte juridice incheiate in nume propriu. in literatura de specialitate s-a ajuns la concluzia ca "ideea stipulatiei pentru altul nu poate explica. pozitia suigeneris. CONDIŢII A) Capacitatea partilor Pentru a incheia un contract de transport valabil. pozitia destinatarului in contractul de transport. pe deplin. din Decretul nr. in literatura de specialitate s-a aratat ca ar fi necesara sa se reexamineze pozitia destinatarului in contractul de transport pentru a se vedea in ce masura caracterul de contract bipartit mai corespunde in prezent si daca n-ar trebui sa se adopte un nou punct de vedere. 2. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT. partile trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina. Datorita faptului ca legislatia in vigoare atribuie un rol activ tuturor partilor din contractul de transport inclusiv destinatarului.

orice persoana fizica are capacitatea de folosinta si. de exemplu. alaturi de cauza.sa fie exteriorizat. capacitatea de exercitiu. Pentru a fi valabil. . iar pentru expeditor (calator). in materia capacitatii de a incheia acte juridice civile regula este capacitatea. sa incheie. de a plati taxa de transport. contractele de transport de persoane cu mijloace de transport orasenesc in comun. Consimtamantul ca element al vointei juridice.sa emane de la o persoana cu discernamant. consimtamantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: . Deci. constituie vointa juridica ce prezinta un fenomen complex atat din punct de vedere psihologic cat si juridic. precum si obiectul acestor prestatii.sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice. care. prin care se intelege fie transmiterea unui drept. consta in obiectul obligatiei ori obligatiilor generale din actul juridic civil respectiv. reprezinta manifestarea hotararii de a incheia actul juridic. B) Consimtamantul partilor Consimtamantul. insa cu incuviintarea prealabila a ocrotitorilor legali (parinti.sa nu fie alterat de vreun viciu.persoanele fizice si persoanele juridice. incapacitatea reprezentand exceptia. in afara de cazurile prevazute de lege. . ca toate exceptiile este de stricta interpretare. bagajele sau calatorii. tutore). Minorii sub 14 ani si interzisii judecatoresti vor putea pentru satisfacerii unor nevoi. . Obiectul contractului de transport consta in prestatiile. Minorii cu capacitatea restransa de exercitiu vor putea incheia singuri contracte de transport. fie a unui fapt (pozitiv sau negativ) al debitorului. de asemenea. Ca orice obiect al unui act juridic si obiectul contractului de transport trebuie sa intruneasca anumite conditii de validitate (care se apreciaza raportandu-le la momentul incheierii . adica in prestatia sau prestatiile respective. pentru unitatea de transport (caraus) de a transporta marfa. C) Obiectul Obiectul actului juridic (fiind chiar obiectul raportului juridic caruia ii da nastere).

cu exceptia celui maritim. sa fie determinat sau determinabil. Cauza inglobeaza in sine atat scopul direct si imediat al consimtamantului (element abstract. Contractul de transport fiind un contract sinalagmatic nu are o singura cauza.). sa fie reala si nu falsa. sa fie in circuitul civil. contractul nu este valabil incheiat decat prin predarea efectiva a marfurilor. bilet sau legitimatie de calatorie. obiectiv si invariabil in aceeasi categorie de contracte). subiectiv si variabil de la un contract la altul. 2. In cazul contractului de transport de marfuri. iar uneori. Astfel. comuna partilor. sa fie in conformitate cu legea si cu regulile de convietuire sociala. scrisoare de . sa fie licita si morala. in cadrul aceleiasi categorii). insa dovada incheierii lui se face printr-un inscris (scrisoare de trasura. care este motivul determinant al asumarii obligatiei. Cauza in contractul de transport trebuie sa existe. Forma scrisa a contractului de transport este ceruta ad probationem. va fi nul contractul care are ca obiect transportul unui lucru imposibil de executat cu mijloacele de transport din categoria de transport din care face parte organizatia respectiva sau contractul care ar avea ca obiect un transport de lucruri pentru care exista o interdictie ebsoluta etc. de regula. legat de destinatia concreta data contraprestatiei (element concret. cat si scopul indirect.contractului) constand in urmatoarele: sa existe. etc. sa fie posibil. cel ce se obliga sa fie titularul dreptului. D) Cauza Cauza contractului de transport este un element constitutiv in structura sa si o conditie de validitate a acestuia. Forma contractului Contractul de transport se incheie. ci cate o cauza a fiecareia rezultata din obligatiile reciproce ale partilor.6. mediat al consimtamantului. Forma. sa constituie un fapt personal al celui care se obliga. el avand astfel un caracter real. continutul si denumirea documentelor de transport variaza de la o categorie la alta de transport: scrisoare de trasura in transporturile pe cale ferata si fluviale. prin simplul acord de vointa al partilor.

scrisoare transportul maritim. continutului contractului de de transport auto si conosament in expeditie se intocmeste un singur care face dovada incheierii si a transport. magazinajul. Taxa de transport Caracterul oneros al contractului de transport impune ca. Pretul este un element constitutiv al transportului de marfuri la fel de esential ca marfa insasi. calatori. greutatea. In lipsa sa. sa primeasca contraprestatia celeilalte parti. determinarea cuantumului taxei de transport se face avandu-se in vedere: felul marfii. bagaje. nu numai ca nu se poate vorbi de un transport comercial. Distanta de parcurs influenteaza in mare masura cuantumul taxei. In cazul transportul de marfuri. in toate categoriile de transport si indiferent de obiectul supus transportului: marfuri. distanta si felul expeditiei (cu mijloace in totalitate. energia si amortizarea mijloacelor fixe. Uneori sunt fixate taxe reduse. materializata in taxa de transport. in sensul ca poanderea o reprezinta cheltuielile facute pentru salarizarea fortei de munca. care cuprind norme cu caracter imperativ. desi distantele sunt . 2. structura pretului de cost in transporturi difera in raport de cea a pretului de cost din alte ramuri ale economiei. Pentru fiecare document de transport.7. asa cum se impune in conditiile economiei de piata. Dupa cum s-a precizat. avizarea etc.transport aerian. Taxa de transport este influentata si de greutatea sau volumul marfii transportata.. partile neputand sa determine cuantumul taxei prin negocieri directe. capacitatea mijlocului de transport. cat si suprataxe in cazul declararii false a marfii prezentate la transport etc. ci nu exista transport in nici un fel.). pentru prestatia executata de transportator. iar prin alte tarife taxele sunt mai mari. desi distantele sunt mai mari. Taxa de transport se stabileste pe baza de tarife. pentru combustibil. fixandu-se in kilometri si zone. transbordarea. calculata pe ruta cea mai scurta sau pe cea solicitata de expeditor. cum ar fi: incarcarea-descarcarea. Transportatorul este in drept sa perceapa unele taxe accesorii pentru executarea unor operatiuni accesorii si adiacente transporturilor. coletarie etc.

debitorul nu va putea fi condamnat la daune-interese daca executarea necorespunzatoare a obligatiei sau intarzierea in executare se datoreaza unei cauze straine ce nu i se poate imputa: faptul creditorului. "francata" sau "transmisa". Taxa de transport poate fi platita de expeditor sau de catre destinatar in raport de mentiunea facuta in documentul de transport. cat si cele asupra evaluarii daunei au un caracter dispozitiv. Raspunderea transportatorului a) in temeiul Codului civil Transportatorii raspund de integritatea marfii. creditorul nu trebuie sa faca dovada lipsei de diligenta a debitorului (carausului). partile putand deroga de la ele. carausul trebuie sa faca dovada ca indeplinirea necorespunzatoare a obligatiei asumate se datoreaza unei cauze care exclude culpa sa. atat sub aspect cantitativ cat si calitativ. cu doua exceptii: . pentru depasirea termenului de eliberare a marfii si pentru orice alt caz ce poate fi considerat neexecutare a contractului de transport. raspunderea carausului se intemeiaza pe culpa. Evenimentele atmosferice. cazului fortuit sau fortei majore. iar pentru a fi exonerat de raspundere.conform art. 2. Agentul economic transportator raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii. fiind asimilate fortei majore si au ca efect exonerarea de raspundere a transportatorului. In ceea ce priveste raspunderea transportatorului. Neexecutarea obligatiei de catre transportator datorata unui tert. a carui fapta nu a putut fi prevazuta sau impiedicata. din momentul primirii ei la transport si pana in momentul eliberarii ei destinatarului. drept urmare. dupa caz. 417 Cod comercial orice conventie a .mai mici. regula generala este existenta prezumtiei de culpa. este asimilata fortei majore. Ca orice raspundere contractuala. b) in temeiul Codului comercial Dispozitiile Codului comercial referitoare la raspunderea carausului pentru neindeplinirea obligatiilor. sunt cauze straine imprevizibile. pentru avaria ei. Potrivit dispozitiilor Codului civil. ce nu pot fi inlaturate.8.

432-433. TRANSPORTURILE FEROVIARE 2. 436 si art. Contractul de transport de calatori pe calea ferata 2.1. obligatiile carausului fiind relativ aceleasi. Noţiunea contractului de transport de călători pe calea ferată. art.COTIF din 1980. carausul nu va raspunde daca va putea face dovada ca neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor obstacole provenite din caz fortuit sau forta majora. 417419. în condiţiile impuse de normele imperative ca Regulament. Contractul de transport călători este acea convenţie încheiată între client şi calea ferată pentru deplasarea în spaţiu a călătorilor. 425. . In toate categoriile de transport: auto. contra unui preţ. deoarece ar fi imoral sa se acorde beneficiul limitarii raspunderii in aceste cazuri ca si atunci cand ele ar lipsi. contractul de transport trebuie să fie constatat prin unul sau mai multe legitimaţii de transport emise . cu exceptia cazului cand prin tarife speciale se stabilesc preturi mai mici decat cele prevazute in tarifele ordinare. Conform art. 6 din Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . 506 din Codul comercial. 440 este nula chiar daca ar fi permisa prin reglementari generale sau particulare. 427-430. nici raspunderea a nu poate fi diferita. aerian si naval. feroviar. Acorduri etc.partilor prin care s-ar limita raspunderea stabilita prin art. art. potrivit art. 430 Cod comercial nu se poate deroga de la regulile stabilite referitoare la raspundere in caz de dol sau culpa grava a carausului.conform art. Convenţii. In cazul transporturilor maritime. art.

până la proba contrară. . Legitimaţiile de călătorie se obţin de la staţii. iar dacă se execută cu mijloace de transport diferite. 2. Transportul de persoane pe calea ferată se poate face de unul de doi sau mai mulţi cărăuşi pe baza unei singure legitimaţii de călătorie. deci are un caracter consensual şi bilateral. deci are un caracter sinalagmatic. caz în care transportul este un trafic direct.călătorului. 2.3. Tarifele pentru legitimaţiile de călătorie obţinute de la agenţii. şi anume: .prin încheierea sa. Contractul de transport de călători pe calea ferată are. neregularitatea sau pierderea legitimaţiei de transport nu afectează existenţa sau valabilitatea contractului. deci este şi un contract oneros. Trebuie menţionat că deşi simplul acord de voinţă este suficient pentru încheierea sa. el este în trafic direct simplu. încheierea şi conţinutul contractului de transport. Totuşi. agenţii.2. propriile trăsături caracteristice. Dacă transportul se execută cu mijloace de transport de acelaşi fel.prin încheierea sa. . se nasc obligaţii pentru ambele părţi. Contractul de transport de călători pe calea ferată este . totuşi este necesar ca acest contract să îmbrace forma scrisă necesară dovedirii sale (ad probationem).se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor. absenţa. Legitimaţia de transport confirmă. în condiţiile legii. Orice legitimaţie de călătorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile. precum şi de la personalul de tren. ca de altfel orice alt contract. de la agenţi autorizaţi. Caracterele juridice ale contractul de transport de călători pe calea ferată. Reglementarea contractul de transport de călători pe calea ferată. el este în trafic direct combinat. fiecare parte urmăreşte o contraprestaţie în schimbul celei la care s-a obligat. în condiţiile stabilite de calea ferată. agenţi autorizaţi şi de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din staţii.

Pentru a putea încheia un astfel de contract. pentru care nu se cere un loc separat. Legitimaţia de călătorie eliberată de calea ferată reprezintă înscrisul doveditor al contractului încheiat. 592-600 „Despre călători”).COTIF . precum şi prin dispoziţiile Codului comercial (art. călătorul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină. Legitimaţia este eliberată pentru . se transportă gratuit. 2. şi Normele uniforme pentru adoptarea acestuia. contractul de transport pe calea ferată îşi găseşte o reglementare amănunţită în Regulamentul de transport pe căile ferate. fără încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal. dar şi minorul cu capacitatea de exerciţiu restrânsă va putea încheia.4. Transporturile de călători şi bagaje în trafic internaţional sunt reglementate prin Regulile uniforme CIV din Convenţia de la Berna . care realizează o reglementare mai amplă a acestui contract.reglementat de dispoziţiile Codului civil în care contractul de transport apare ca o locaţiune de lucrări. situate pe teritoriul statului român. Pentru încheierea contractului este suficient consimţământul valabil. încetare etc. reprezintă dreptul comun pentru dreptul transporturilor. De asemenea. dispoziţii ce se aplică transporturilor de călători. această legitimaţie având o formă bine determinată prin acte normative de la care nu se poate deroga. un astfel de contract pentru satisfacerea nevoilor sale curente. care se realizează prin oferta făcută de către călător la ghişeele staţiilor de cale ferată sau ale birourilor de voiaj şi plata taxei de transport corespunzătoare. Dreptul civil. fără legitimaţie de călătorie. bagaje şi mărfuri care se fac între staţii de cale ferată. 431-441 „Despre contractul de transport” şi art.din 1980. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi. Încheierea contractului de transport de călători pe calea ferată. făcându-se apel ori de câte ori este nevoie în special în materia condiţiilor de validitate a contractului nulitate. precum şi acceptarea ofertei prin eliberarea legitimaţiei de călătorie.

. Persoana care a încheiat contractul de transport cu calea ferată prin procurarea legitimaţia de călătorie. .5. . . bine determinate.R.legitimaţie cumpărată de la o agenţie de voiaj.trenuri special comandate etc. Tarifele de călătorie diferă în funcţie de: a) distanţa în kilometri parcursă de călător.legitimaţie cumpărată în staţia C.transportul călătorului. 2. Formele contractului de transport de persoane pe calea ferată. .R.6. c) călătorie în circuit. poate călători numai pe parcursul. acestea fiind singurele înputernicite de calea ferată (ca parte contractantă) să realizeze încheierea contractului de transport. de la staţia de plecare până la cea de destinaţie.R. Încheierea contractului şi eliberarea legitimaţiei de călători au loc la staţiile C.. cum ar fi: .F.destinaţie şi una intermediară (via). Modificarea contractului de transport persoane. în clasa şi la data indicată în contract. clasa.F.trenuri de persoane. 2. Călători. ziua.trenuri intercity. c) serviciile (diferenţa de clasă. luna.) oferite de acelaşi rang de tren. care au case de bilete deschise permanent şi la agenţiile de voiaj. d) locul de unde este cumpărată legitimaţia de călătorie. .trenuri rapide şi exprese. numărul şi timbrul sec C.F. b) rangul de tren folosit şi anume: . datele de valabilitate (anul.legitimaţie cumpărată în tren. Legitimaţia de călătorie trebuie să conţină următoarele menţiuni: seria.trenuri accelerate. b) călătorie în grup. cu un tren şi pe o rută. Încheierea contractului de transport de persoane poate avea loc în una din următoarele forme: a) călătorie individuală. timpul). vagoanele de dormit etc. . d) călătorii în condiţii speciale. indicarea staţiei de plecare . tariful.

sau la conducătorul de bilete. astfel ca acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. În cazul suspendării circulaţiei unui tren. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. Călător. Când din cauza întârzierii trenului. calea ferată . iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute. în normele uniforme privind transporturile. Întârzierea trenurilor se aduce la cunoştinţa publicului prin anunţuri afişate în staţii sau transmis prin instalaţiile de amplificare existente. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior.o clasă superioară. fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi şi fără restituirea diferenţei de taxă. o rută mai scurtă sau un tren de rang inferior celui care îi dă dreptul legitimaţia. necuprinse în mersul trenurilor. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor şi. Condiţiile în care pot fi utilizate anumite trenuri. întreruperea sau suspendarea trenului vizat în contract. după caz. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct. calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la staţia de plecare. călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei.prin întârzierea. la orice staţie de parcurs. Calea ferată trebuie să aducă la cunoştinţa publicului întreruperea circulaţiei trenurilor prin mass-media şi afişare în staţii. calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale. dar numai cu achitarea diferenţelor (de clasă. o rută mai lungă sau un tren de rang superior celui care îi dă dreptul legitimaţia. . care poate folosi: . kilometri sau rang al noului tren ales) plătite la casa staţiei de plecare.Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în "Mersul Trenurilor" publicat şi afişat la staţii. cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate. fără plată. fără a percepe noi tarife.o clasă inferioară. Contractul de transport persoane poate fi modificat de: 1. Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată înaintea plecării din staţia de pornire. Transportator . cu primul tren în circulaţie. 2. cu trenuri suplimentare. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare.

Excepţiile sunt prevăzute în Normele uniforme. pe o anumită rută. în trenul şi clasa indicată în legitimaţia de călătorie. călătorul va plăti diferenţa de tarif. personalului de tren sau agentului operatorului de transport feroviar împuternicit în acest scop. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. Dacă se întrebuinţează un tren sau servicii cu tarife mai mari. Călătorul poate renunţa la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimaţia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. 2.va organiza. călătorul are dreptul de a fi transportat din staţia de plecare la staţia de destinaţie. obligaţiile şi răspunderea călătorului Odată cu încheierea contractului de transport. păsările.să nu ia în vagonul de călătorii animale. Călătorul. la cerere. obţinută conform reglementărilor în vigoare.să păstreze legitimaţia de călătorie şi să o prezinte la cererea organelor C. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaşte nici un drept şi nu răspunde de eventualele daune suferite de aceştia. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. Tariful de călători şi bagaje şi celelalte prescripţii vamale. peştii şi insectele vii. Drepturile. Dacă nu posedă legitimaţia de călătorie sau aceasta nu este valabilă va fi obligat să plătească taxa şi suprataxele prevăzute în tarif. însărcinate cu controlul în tren şi pe peron. pe cât posibil.7.să respecte prevederile Regulamentului de transport.R. clasa şi serviciul utilizat. la rândul său are obligaţia: . fiscale şi administrative. trenul. Legitimaţiile de călătorie care prezintă modificări . Călătorul trebuie să posede o legitimaţie de călătorie valabilă la data. . reptilele. Călătorul este obligat să păstreze legitimaţia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei şi să o prezinte pentru verificare.F. . Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele şi vietăţile pe care le ia cu el în vagon.

între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor. pe scări.neeliberarea locului ocupat în vagon. de mesagerie. .necertificate conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementărilor proprii ale operatorilor de transport feroviar nu sunt valabile şi sunt retrase de agenţii operatorului de transport feroviar. pe tampoane. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este considerat contravenient şi tratat potrivit legii.călătoria pe acoperişul vagoanelor. Verificarea legitimaţiilor de călătorie în tren. . potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. la solicitarea celui îndreptăţit. . De asemenea. în timpul staţionării în staţii. călătorilor li se interzic următoarele fapte: . de intervenţie. . aplecarea în afară sau rezemarea de uşi. unde acestea există. în vagoane de bagaje. automotorului sau a ramei electrice. poştale şi în cabina locomotivei.exercitarea comerţului în trenuri sau în staţii de cale ferată fără autorizaţie eliberată de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare. respectiv deschiderea uşilor în timpul mersului trenului.urcarea şi călătoria în trenuri de marfă. . care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimaţia de călătorie.provocarea de scandal în trenuri sau în incinta staţiilor de cale . Călătorul care nu prezintă în tren o legitimaţie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren.deteriorarea vagoanelor. în vagoane cu afectare anumită afişată pe ele. de lucru.aruncarea obiectelor pe ferestrele sau uşile vagoanelor. .traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători.urcarea sau coborârea din vehicule în mişcare. clădirilor sau instalaţiilor prin distrugere ori sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora.lipirea de afişe în trenuri sau în staţii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare. se reglementează prin reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar. Călătorii contravenienţi care nu pot fi legitimaţi pentru întocmirea procesului-verbal de contravenţie se predau organelor de ordine publică în prima staţie de pe traseu. . . . de coletărie. pentru identificare şi sancţionare.

ca urmare a unor pagube provocate de clienţi.prejudicierea intereselor celorlalţi călători. restituirea taxei şi întreruperea călătoriei.8.obligaţia de a transporta călătorul la destinaţie.dreptul de a percepe şi alte sume neprevăzute în tarife. . . explozibile.dreptul de a nu permite accesul în vagoane a persoanelor excluse de la transport. părţile neputând deroga în alt mod.transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau a substanţelor inflamabile. nu sunt permise la transport.ferată. în cazurile prevăzute de lege. Nerespectarea acestor reguli este calificată contravenţie şi se sancţionează ca atare potrivit normelor în vigoare. Avânduse în vedere caracterul imperativ al dispoziţiilor tarifare. radioactive. dezlipirea fără drept a afişelor. şi nu răspunde de nici o daună pe care. potrivit legii şi reglementărilor operatorului de transport feroviar.obligaţia de a asigura în staţii şi trenuri ordinea pentru . . Călătorilor care contravin prevederilor menţionate mai sus calea ferată nu le recunoaşte nici un drept.dreptul de a încasa taxe de transport stabilite în tarif. obligaţiile şi răspunderea cărăuşului După încheierea contractului de transport de călători. preţul este stabilit de calea ferată. inclusiv a celor dintre linii. . . . . . . Drepturile. încălcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. eventual. în termenul stabilit şi în bune condiţii.dreptul de a aproba. 2.dreptul de a schimba graficul de mers al trenurilor de călători în raport de necesităţile şi posibilităţile pe care le are. aceştia ar suferi-o.murdărirea vehiculelor şi a spaţiilor afectate publicului. căii ferate îi revin următoarele drepturi şi obligaţii: .acţionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate. . otrăvitoare şi rău mirositoare care.dreptul de a asigura respectarea de către călători a regulilor stabilite de calea ferată în staţii şi trenuri precum şi sancţionarea celor vinovaţi de încălcarea lor. . inscripţionarea neautorizată a pereţilor vagoanelor sau ai clădirilor staţiilor de cale ferată. de nici o natură. împiedicarea liberei circulaţii a acestora.

călătorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea călătoriei.R.persoanele care prin comportare îi deranjează pe ceilalţi călători sau care produc vătămări materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar ori care nu respectă prevederile prezentului regulament. cu primul tren în circulaţie. Dacă. operatorul de transport feroviar este obligat să îl aducă înapoi la staţia de plecare. pe aceeaşi rută sau pe altă rută. în condiţiile prevăzute de Regulament. restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanţa neefectuată. . În cazul suspendării circulaţiei unui tren. .desfăşurarea normală a traficului de călători şi controlul legitimaţiilor de călătorie. pentru care posedă legitimaţie de călătorie. C. iar călătorul nu doreşte să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute.asigurarea unui serviciu de informaţii care să avizeze din timp pe călători de plecarea şi sosirea trenurilor etc. astfel încât acesta să ajungă la destinaţie cu întârzierea cea mai mică. fără plată. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele plătite şi cele aferente pentru parcursul efectuat. în condiţiile legii. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea contravalorii călătoriei. poate exclude de la transport: . operatorul de transport feroviar este obligat să îl transporte cu bagajele sale. pentru legitimaţia de călătorie.obligaţia de a organiza şi asigura propriile structurii de pază şi păstrare a ordinii.persoanele care din cauză de boală îi incomodează pe ceilalţi călători.persoanele care insultă sau agresează personalul operatorului de transport feroviar ori al administratorului/gestionarilor de infrastructură aflat în timpul serviciului. . cu primul tren de acelaşi rang sau de rang inferior. din cauza întârzierii trenului. Transportul bolnavilor contagioşi se reglementează prin instrucţiuni comune ale operatorului de transport feroviar şi ale autorităţii de stat în domeniul sănătăţii publice.F. cu respectarea prevederilor din Normele uniforme sau din reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.. fără a percepe noi tarife. Potrivit Regulamentului de transport pe calea ferată. . în afară de cazul în care călătoresc cu plata rezervării întregului compartiment. dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din staţia de pornire. . unde li se acordă îngrijirile necesare. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima staţie.

Reclamaţiile administrative. respectiv când intră sau iese din acestea. Operatorul de transport feroviar răspunde de paguba care rezultă din decesul. 2. călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare. . rezultate din contractul de transport.2. Operatorul de transport feroviar este scutit de această răspundere: .9.1. victimă a unui astfel de accident. În cazul în care circulaţia trenurilor de călători se întrerupe ca urmare a stării necorespunzătoare a infrastructurii feroviare.9. sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar. Dreptul la acţiune şi prescripţia acestuia. . . Acţiuni. de asemenea. administratorul/gestionarii de infrastructură vor organiza.9.Dacă întreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioară plecării din staţia de pornire.dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatarea feroviară. nu îl putea evita şi ale cărui consecinţe nu le putea preveni. Operatorul de transport feroviar este. în condiţiile tehnice existente. pe care operatorul de transport feroviar. provocată printr-un accident. în măsura în care accidentul este imputabil călătorului. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv. produs în timpul cât călătorul se află în vehicule sau în spaţii aferente operatorului. Răspunderi. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anunţată înainte de plecarea trenului din staţia de pornire. 2. le avea asupra sa. rănirea sau orice altă vătămare a integrităţii fizice ori mintale a călătorului. nu le putea evita şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. un serviciu de transport pentru călători şi bagaje cu alte vehicule. 2.dacă accidentul se datorează comportamentului unui terţ pe care operatorul de transport feroviar. în legătură cu exploatarea feroviară. răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totală sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care călătorul. cu toate diligenţele cerute de particularităţile cazului respectiv.total sau parţial.

care se naşte din contractul de transport. în scris.accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere de către operatorul de transport feroviar.cel îndreptăţit dovedeşte că accidentul a avut drept cauză o culpă a operatorului de transport feroviar. aparţine persoanei care posedă legitimaţia de călătorie. Acţiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport aparţine celui care a efectuat această plată. acţiunea aparţine persoanei rănite. acţiunea nu se stinge dacă: . întemeiate pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces şi de rănire a călătorilor. . Totuşi. Acţiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva operatorului de transport feroviar care a încasat această sumă sau împotriva celui în folosul căruia a fost încasată. 2. .Acţiunea juridică împotriva operatorului de transport feroviar. . Acţiunile pentru daune-interese. Prescripţii. moştenitorilor ei legali. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului. iar în caz de moarte prin accident.pentru călători. pretenţiile în termen de 6 luni de la momentul luării la cunoştinţă despre producerea accidentului.pentru celelalte persoane îndreptăţite.9.3. în termen de 3 ani socotiţi din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul. ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptăţit. Orice acţiune întemeiată pe răspunderea operatorului de transport feroviar în caz de deces sau de rănire a călătorului este stinsă dacă cel îndreptăţit nu semnalează. Celelalte acţiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an. se prescriu: . În caz de rănire.

Ministerul Transporturilor emite şi revizuieşte ori de câte ori este cazul. Operatorii aerieni români. Aspecte introductive. standardele. practicile recomandate şi procedurile elaborate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi de alte organisme internaţionale de aviaţie civilă la care România este parte. În scopul asigurării siguranţei zborului. Transporturile aeriene internaţionale de pasageri. Transporturile aeriene publice efectuate prin curse regulate sunt transporturile aeriene executate după orare publicate şi rute prestabilite. pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor. destinate să asigure legătura între două sau mai multe aeroporturi şi în care capacitatea comercială disponibilă este pusă la dispoziţie publicului contra cost. eliberată de Ministerul Transporturilor. Transporturile aeriene publice se execută pe bază de contract de transport. deţinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate. conforme cu reglementările. Conform Codului aerian din 2001. executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenţă de transport aerian. prin curse regulate sau neregulate. spre sau dinspre România. bagaje. în conformitate cu prevederile acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. reglementări aeronautice specifice. Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public. Operatorii aerieni străini pot efectua transporturi aeriene publice.TRANSPORTUL AERIAN 1. operaţiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri. mărfuri şi poştă sunt supuse acordurilor şi convenţiilor internaţionale în domeniul transporturilor aeriene la care România este parte. pot efectua transporturi aeriene publice interne şi internaţionale. şi asigură controlul respectării acestora. prin curse regulate sau neregulate. prin curse regulate sau neregulate. numai în urma obţinerii unei licenţe de transport aerian. bagaje. încheiat între operatorul aerian şi pasager . mărfuri şi poştă.

contractul este oneros întrucât fiecare parte urmăreşte prin propria prestaţie să obţină o contraprestaţie. Operatorul aerian răspunde pentru orice prejudiciu care a produs decesul sau vătămarea sănătăţii pasagerilor ori avarierea sau pierderea bagajelor.contractul este bilateral întrucât se încheie prin acordul de voinţă al celor două părţi contractante operatorul (transportatorul) şi beneficiarul transportului. operatorul aerian se obligă să ducă pe calea aerului la destinaţie pasagerii. care va conţine: . bagajele. 1. Pentru transportul de pasageri se eliberează un document de transport individual sau colectiv. a mărfii şi/sau a poştei. marfa şi/sau poşta. 2.indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. fiind neputincioase în schimbarea acestor condiţii prin voinţa lor. . . stabilit în conformitate cu convenţiile şi înţelegerile internaţionale la care România este .sau expeditorul de marfă şi/sau poştă. Din definiţia prezentată mai sus reies câteva trăsături caracteristice.contractul este sinalagmatic întrucât se nasc obligaţii de ambele părţi. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. . Pentru transportul de mărfuri se va elibera o scrisoare de transport aerian.contractul este de adeziune deoarece ambele părţi sunt obligate să se conformeze condiţiilor dinainte stabilite. iar beneficiarul. Contractul se poate încheia prin simplul acord de voinţă dar cu obligaţia ca acesta să fie materializat printr-un înscris cu valoarea de a proba contractul încheiat. Prin contractul de transport aerian. . . indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală.contractul este real întrucât presupune predarea efectivă a mărfii la transport. ele pot numai să adere sau nu. Momentul încheierii contractului se consideră a fi momentul în care transportatorul eliberează documentul de transport călătorului sau expeditorului încărcăturii. pentru transporturile aeriene internaţionale. Regimul răspunderii operatorului aerian este. şi anume: . să plătească preţul transportului.dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat.

107/2000. Contractul de transport aerian de calatori este acea conventie prin care transportatorul se obliga sa transporte un anumit calator sau un grup de calatori pe calea aerului de la aeroportul de decolare. 3. . putand. Contractul de transport aerian se poate incheia individual. refuza incheierea contractului sau. Transporturile aeriene de calatori si bagaje 3. dupa caz. iar calatorul sa plateasca taxa de transport corespunzatoare. atunci când nu este reglementat printr-un act special. cu fiecare calator in parte sau cu un grup de persoane. În materie de transport aerian. Indiferent de felul cursei. în conformitate cu prevederile dreptului comun.1. nr. intotdeauna transportul de calatori pe calea aerului se executa numai pe baza de contract incheiat intre transportatorul aerian si calator. iar pentru transporturile aeriene interne. reglementările Convenţiei de la Montreal pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional la care sa aliniat şi România prin O.G. Contractul de transport aerian de calatori se incheie prin oferta facuta de calator in acest sens si acceptarea ei de catre transportator. conform cel al platii taxei si eliberarii documentului de transport. desi incheiat. Exista obligatia pentru transportatorul aerian de a incheia contractul de transport cu orice ofertant care respecta dispozitiile normative. din motive tehnice sau meteorologice exceptionale care nu garanteaza siguranta zborului. sa refuze transportul daca: .transportul este anulat sau suspendat printr-o dispozitie legala. suplimentare sau ocazionale (speciale) de trafic aerian public. se vor aplica reglementările noului Cod aerian din 2001. care reglementeaza transportul aerian si achita taxa legal stabilita. la cel de destinatie.parte. cât şi alte norme imperative cu caracter general. în măsura în care nu s-a stabilit altfel printr-o lege specială. momentul incheierii fiind. Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje Transporturile aeriene interne de calatori si bagaje se executa prin cursele regulate.

3 din Convenţie transportatorul are obligaţia de a emite un document de transport. Pasagerului i se va elibera o înştiinţare scrisă prin care i se va indica că în cazul aplicării Convenţiei de la Montreal. Utilizarea oricărui alt mijloc prin care se înregistrează informaţiile indicate mai sus se poate substitui eliberării documentului de transport la care s-a făcut referire în respectivul paragraf. Dacă un astfel de mijloc este utilizat. constatator al contractului de transport.2. Transportatorul va elibera pasagerului o etichetă de identificare a bagajului pentru fiecare articol de bagaj înregistrat. sau excluderea sa de la transport ca urmare a comiterii unor contraventii sau infractiuni referitoare la transportul aerian. Daca zborul a fost intrerupt din orice cauze. 3. 1 pct. de a continua calatoria. facuta la o escala anterioara aeroportului de destinatie prevazut in biletul de calatorie. transportatorul are obligatia de a restitui taxa de transport incasata. b) dacă punctele de plecare şi de destinaţie sunt situate pe teritoriul unui singur stat parte şi dacă unul sau mai multe puncte de escală sunt situate pe teritoriul unui alt stat. pe un aeroport intermediar.. transportatorul va elibera pasagerului o declaraţie scrisă privind informaţiile astfel înregistrate. la cererea calatorului. Renuntarea calatorului. ori nu respecta dispozitiile obligatorii pentru calatori. In cazul in care s-a dispus anularea sau suspendarea zborului. aceasta reglementează şi poate limita răspunderea . stare psihica anormala.persoana ce se prezinta pentru inceperea calatoriei este in stare de ebrietate. fara restituirea unei parti din taxa sau completarea acesteia. din orice motiv. individual sau colectiv care va conţine: a) indicarea punctelor de plecare şi de destinaţie. prin grija si in contul transportatorului se va organiza continuarea transportarii calatorilor cu cel mai rapid mijloc de transport. indicarea a cel puţin unuia dintre aceste puncte de escală. 1) Potrivit art. Transporturile aeriene internationale de calatori si bagaje Transporturile internaţionale aeriene de călători şi bagaje sunt reglementate prin Convenţia de la Montreal (art. bolnava de o maladie contagioasa sau are plagi deschise. nu-l indreptateste pe acesta sa pretinda restituirea taxei de transport.

cu condiţia ca accidentul care a provocat decesul sau vătămarea să se fi produs la bordul aeronavei sau în timpul oricăreia dintre operaţiunile de îmbarcare sau de debarcare. precum şi în caz de întârziere. a prepuşilor . Aceste plăţi în avans nu constituie o recunoaştere a răspunderii şi pot fi compensate din orice sumă achitată ulterior de către transportator cu titlu de daună (art. care nu depăşesc 100. 21 din Convenţie). pierderea sau deteriorarea să fi avut loc la bordul aeronavei sau în perioada în care transportatorul avea în grijă bagajul înregistrat. inclusiv al obiectelor personale. dacă dovedeşte că: a) respectiva daună nu s-a datorat neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a transportatorului sau a prepuşilor ori mandatarilor acestuia.dacă este prevăzut în legislaţia sa naţională va efectua fără întârziere plăţi în avans unei persoane fizice sau persoanelor fizice care au dreptul să pretindă despăgubiri. Potrivit art. În cazul unui bagaj neînregistrat. Pentru daunele menţionate mai sus.transportatorilor în caz de deces sau vătămare.000 Drepturi Speciale de Tragere (DST) pentru fiecare pasager. 28 din Convenţie).000 DST pentru fiecare pasager. În cazul accidentelor de aviaţie care au avut ca urmare decesul sau vătămarea pasagerilor. transportatorul nu poate exclude sau limita răspunderea sa. Transportatorul este răspunzător pentru daunele survenite datorită distrugerii. Totuşi transportatorul nu este răspunzător dacă şi în măsura în care dauna a survenit datorită unui defect al bagajului. (în art. calităţii sau viciului acestuia. 17 din Convenţie transportatorul este răspunzător pentru dauna rezultată ca urmare a decesului sau vătămării corporale a unui pasager. b) respectiva daună a survenit numai datorită neglijenţei sau altei acţiuni greşite ori omisiuni a unei terţe părţi (art. transportatorul poartă răspunderea dacă dauna survine din vina sa. 17 paragraful 1) în măsura în care acestea depăşesc 100. în caz de distrugere. Transportatorul nu va fi răspunzător pentru daunele prevăzute mai sus. transportatorul . cu scopul de a satisface necesităţile economice imediate ale respectivelor persoane. cu condiţia ca evenimentul care a provocat distrugerea. pierdere ori deteriorare a bagajelor. pierderii sau deteriorării bagajului înregistrat.

excluzând cheltuielile de judecată şi alte cheltuieli legate de proces. Dacă transportatorul recunoaşte pierderea unui bagaj înregistrat sau dacă un bagaj înregistrat nu a sosit la destinaţie în termen de 21 de zile de la data la care ar fi trebuit să sosească. bagaje sau mărfuri. cu excepţia cazului în care dovedeşte că suma este mai mare decât interesul real al pasagerului în livrarea la destinaţie. în afara cazului în care pasagerul. deteriorare sau întârziere este limitată la suma de 1. Cu toate acestea transportatorul nu este răspunzător pentru daunele survenite datorită întârzierii dacă dovedeşte că el. dacă este necesar. achitarea unei sume suplimentare.150 DST. 21 şi art. prepuşii şi mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil să ia respectivele măsuri. în Convenţia de la Montreal termenul bagaj desemnează atât bagajul înregistrat. în conformitate cu legislaţia pe care o aplică. a făcut o declaraţie specială privind interesul în livrarea la destinaţie şi a plătit o sumă suplimentară. În acest caz transportatorul va fi răspunzător pentru plata unei sume care nu va depăşi suma declarată. Limitele prevăzute la art. inclusiv dobânda. pasagerul este îndreptăţit să îşi exercite împotriva transportatorului drepturile care decurg din contractul de transport. Potrivit art. Sub rezerva unor prevederi contrare. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care valoarea daunelor solicitate. 22 din Convenţia de la Montreal nu vor putea împiedica tribunalul de a solicita. corespunzătoare unei părţi sau întregii sume rezultate din cheltuielile de judecată şi din celelalte cheltuieli rezultate în urma litigiului şi suportate de reclamant.000 DST pentru fiecare pasager. în termen de 6 . În cazul daunelor survenite datorită întârzierii în transportul persoanelor răspunderea transportatorului pentru fiecare pasager este limitată la suma de 4. cât şi bagajul neînregistrat. 19 din Convenţia de la Montreal transportatorul este răspunzător pentru dauna survenită datorită întârzierii în transportul aerian de pasageri.sau a mandatarilor săi. La transportul bagajului răspunderea transportatorului în caz de distrugere. în momentul în care bagajul înregistrat a fost predat transportatorului. pierdere. nu depăşeşte suma pe care transportatorul a oferit-o în scris reclamantului.

pentru bagajele înregistrate. 31 din Convenţia arătată). reclamaţia trebuie făcută cel mai târziu într-un termen de 21 de zile de la data la care bagajele au fost puse la dispoziţia sa. însă nulitatea oricărei astfel de clauze nu implică nulitatea întregului contract.luni de la data la care a avut loc evenimentul care a provocat dauna sau înainte de introducerea acţiunii în justiţie. În caz de întârziere. cu excepţia cazului de fraudă din partea acestuia (art. În caz de deteriorare destinatarul trebuie să adreseze transportatorului o reclamaţie imediat după descoperirea deteriorării şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile de la data primirii. Orice clauză care are tendinţa să exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească o limită mai scăzută decât cea stabilită prin Convenţia de la Montreal este nulă şi neavenită. dovada că acestea au fost predate în bună stare şi în conformitate cu documentul de transport sau cu informaţiile înregistrate în celelalte mijloace la care s-a făcut referire la paragraful 2 al art. Dacă nici o reclamaţie nu este făcută în termenul menţionat mai sus. Primirea fără reclamaţie de către destinatar a bagajelor înregistrate constituie. nici o acţiune nu va fi întreprinsă împotriva transportatorului. Orice reclamaţie trebuie formulată în scris şi remisă sau expediată în termenul menţionat mai sus. 4 din Convenţia de la Montreal. care rămâne supus prevederilor convenţiei. 3 şi la paragraful 2 al art. . până la proba contrară. Transportatorul poate stipula în contractul de transport limite de răspundere mai mari decât cele prevăzute în Convenţia de la Montreal sau nici o limită de răspundere. dacă aceasta este ulterioară respectivului termen.

Autovehiculele care circulă sub acoperirea carnetelor T. Reglementări speciale privind transportul persoanelor: . menite să faciliteze traficul internaţional de mărfuri. 19/1997 privind transporturile. acordă transportatorilor avantaje de ordin vamal. încheiată la Geneva. .I. Convenţia T. 413-441. Activitatea de transport va fi organizată şi condusă cu respectarea prevederilor şi reglementărilor naţionale în vigoare şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România a aderat sau este parte. Reglementări specifice privind transportul produselor periculoase. la 15 ianuarie 1959. . De asemenea.Hotărârea Guvernului nr.R. Astfel de reglementări sunt: 1. 2. 254/1996 şi al ministrului turismului nr. 4.Ordinul comun al ministrului transporturilor nr. România a aderat la această convenţie în anul 1963. Principalele reglementările specifice transporturilor internaţionale de marfă şi călători: a) CONVENŢIA VAMALĂ REFERITOARE LA TRANSPORTUL INTERNAŢIONAL SUB ACOPERIREA CARNETELOR T. beneficiază de eliminarea operaţiunilor de deschidere în punctele vamale ale ţărilor de tranzit pentru controlul vamal.R. Reglementarea transportului rutier.I. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern şi internaţional şi pentru transporturi publice de persoane în trafic internaţional. 3. 2 Ordonanţă de urgenţă nr. 85/1996 de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. Reglementări cu caracter general: Codul comercial prin art. 109/2005 privind transporturile rutiere. 1 Ordonanţa Guvernului nr.I.TRANSPORTURILE RUTIERE 1.R. 951/1995. ceea ce determină reducerea duratei transportului şi diminuează posibilitatea degradării mărfurilor perisabile.

M. din care cel puţin una este ţara contractantă. dacă locul primirii mărfurilor şi locul prevăzut pentru eliberare.. CMR se aplică oricărui transport internaţional de mărfuri cu vehicule. a fost semnată la Geneva. Acordul a fost încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. c) ACORDUL EUROPEAN PRIVITOR LA TRANSPORTUL MĂRFURILOR PERICULOASE PE ŞOSELE (A.R. proporţionale ca mărime cu valoarea mărfurilor transportate.I. valabil pentru o singură călătorie. scuteşte transportatorii de depunerea unor garanţii vamale.R.. 442/1960. Pentru fiecare vehicul rutier se întocmeşte un carnet T. purtat de conducătorul autocamionului respectiv. b) CONVENŢIA REFERITOARE LA CONTRACTUL DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL AL MĂRFURILOR PE CALEA RUTIERĂ (C.M. a căror serie va fi menţionată în carnetul T.D. condiţiile generale în care se încheie şi se execută contractul de transport rutier de mărfuri. În cazuri extreme ele pot ordona desfacerea unor sigilii.E. 1949) şi îmbunătăţite la Conferinţa de la Viena (1968). aplică acestuia sigiliile T.R.R. sunt situate în două ţări diferite. Ele conţin dispoziţii referitoare la caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi la codurile de semnalizare rutieră. 31/1994.U. România a aderat în această convenţie în baza Decretului nr. Organele vamale din ţările de tranzit controlează autocamioanele numai sumar.I. la 19 mai 1956 şi aparţine seriei de convenţii internaţionale iniţiate de Comisia Economică O. România a aderat la aceste reglementări rutiere prin Decretul nr. independent de domiciliul şi de naţionalitatea părţilor contractante. aşa cum sunt indicate în contract. Prin această convenţie sunt reglementate.R.carnetul T. după controlul vamal al autocamionului respectiv. Organele vamale din ţara de expediere.).R. cu titlu oneros. reprezentat de Scrisoarea de trăsură CMR. în mod uniform.N. Convenţia C. iar România a aderat la acesta prin Legea nr. d) CONVENŢIA ASUPRA CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PROTOCOLUL PRIVIND SEMNALIZAREA RUTIERĂ.I.). care apoi vor fi înlocuite cu altele.R).I. pentru Europa (C. Convenţia şi Protocolul au fost elaborate în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite cu privire la traficul rutier (Geneva. în cazul în care pentru un astfel de transport a fost încheiat un contract de transport de mărfuri pe şosele. . 451/1972. verificând în special starea sigiliilor.E.

5 tone. 2.G. inclusiv remorca sau semiremorca. sunt destinate să transporte maximum 9 persoane. precum şi activităţile conexe acestora se desfăşoară astfel încât să fie respectate reglementările în vigoare privind condiţiile de lucru. canalizare.U. care.1. 109/2005 privind transporturile rutiere constituie cadrul general pentru organizarea. Activităţile de transport rutier. nr. d) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii de apă. inclusiv conducătorul auto. 109/2005 privind transporturile rutiere. cu respectarea principiilor liberei concurenţe şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător. b) autovehicule rutiere destinate transportului de persoane. a căror masă totală maximă autorizată. Aspecte generale privind transportul rutier. nr. prin construcţie şi echipare. Dispoziţiile O.G. j) vehicule rutiere speciale utilizate pentru servicii funerare. nu depăşeşte 3. g) vehicule rutiere care transportă echipamente pentru circuri sau parcuri de distracţie.U.2. Prevederile O. e) vehicule rutiere utilizate în acţiuni de salvare sau în situaţii de urgenţă. Domeniul de aplicare a O. h) vehicule rutiere speciale pentru depanarea auto. 109/2005 nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu: a) vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri. pentru transmisiuni de radio şi televiziune.G. de exploatare a vehiculelor rutiere şi de utilizare a infrastructurii rutiere. f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale. precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei. a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare a ţării.U. . c) vehicule rutiere aparţinând sau aflate sub controlul instituţiilor din sistemul naţional de apărare. pentru servicii telefonice şi telegrafice. pentru servicii de gaze naturale şi electricitate. în condiţii de siguranţă şi calitate. efectuarea şi asigurarea desfăşurării fluente a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane pe teritoriul României. nr. i) vehicule rutiere supuse testelor rutiere în vederea perfecţionării tehnice.

i) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare a vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării . în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. d) asigură condiţiile unui mediu concurenţial normal în activitatea de transport rutier. în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale. precum şi pentru operatorii de activităţi conexe transportului rutier. b) elaborează reglementări specifice în domeniul transporturilor rutiere şi al activităţilor conexe acestora. Ministerul Transporturilor. bilaterale sau multilaterale. Ministerul Transporturilor. 109/2005.U. precum şi de către ceilalţi utilizatori ai infrastructurii rutiere. la care România este parte.k) tractoare utilizate forestiere. l) vehicule istorice. în corelaţie cu celelalte moduri de transport şi între operatorii de transport rutier. h) monitorizează piaţa transporturilor rutiere în scopul constatării apariţiei situaţiilor de criză şi adoptă măsurile necesare acestor situaţii. exclusiv pentru lucrări agricole şi 2. în sensul O. Autoritatea competentă.2.G. autoritatea competentă. este autoritatea de stat în domeniul transporturilor rutiere şi reprezintă. Construcţiilor şi Turismului. Construcţiilor şi Turismului. are următoarele atribuţii: a) elaborează strategiile naţionale de dezvoltare a activităţilor de transport rutier. Ministerul Transporturilor. nr. g) asigură dezvoltarea cercetării şi elaborarea de studii de specialitate în domeniul transporturilor rutiere. f) asigură controlul respectării reglementărilor specifice domeniului transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier. din domeniul transporturilor rutiere şi construcţiei vehiculelor rutiere. de siguranţă şi securitate a transporturilor rutiere şi de protecţie a mediului. c) elaborează programe de dezvoltare durabilă şi de modernizare a sistemului naţional de transport rutier. Construcţiilor şi Turismului este autoritatea competentă pentru aplicarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale. e) stabileşte norme obligatorii pentru operatorii de transport rutier.

precum şi a controlului tehnic în trafic al vehiculelor rutiere. Construcţiilor şi Turismului. Ministerul Transporturilor. precum şi a instructorilor de conducere . cu excepţia celor care aparţin instituţiilor din sistemul naţional de apărare şi siguranţă publică. f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu. d) elaborează norme privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora şi controlează respectarea lor. c) elaborează programe privind echiparea reţelei de transport rutier cu infrastructuri şi sisteme telematice de culegere a datelor. acordurilor şi convenţiilor la care România este parte. b) organizează şi ţine evidenţa tuturor tipurilor de vehicule rutiere omologate. precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere. h) elaborează norme obligatorii pentru pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto. conform prevederilor în vigoare. a consilierilor de siguranţă. a persoanelor desemnate să conducă permanent şi efectiv activităţi de transport rutier. precum şi cu centre de control şi/sau informare a traficului rutier şi de monitorizare a operaţiunilor de transport rutier pentru constatarea respectării prevederilor în vigoare şi a siguranţei traficului rutier.acestora. în calitate de autoritate de stat în domeniul transporturilor rutiere. e) exercită controlul de stat privind respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în activităţile specifice domeniului transporturilor rutiere. în vederea introducerii acestora pe piaţă. g) autorizează centrele de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere şi şcolile de conducători auto. j) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia pentru efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. în trafic naţional şi/sau internaţional şi eliberează în acest sens licenţe. are următoarele atribuţii: a) exercită autoritatea de registru şi inspecţie de stat în transporturile rutiere. certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional pentru operatorii de transport. întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier. k) stabileşte condiţiile tehnice şi metodologia de omologare şi certificare a produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere.

în conformitate cu reglementările în vigoare. prin inspecţia tehnică periodică. n) evaluează laboratoarele de încercare aferente domeniului rutier. în caz de neconcordanţă. de modificări constructive. r) autorizează înfiinţarea şi funcţionarea staţiilor de inspecţie tehnică. conform destinaţiei. conformitatea caracteristicilor tehnice ale vehiculelor rutiere cu tipul omologat şi dispune. s) asigură efectuarea inspecţiei tehnice a vehiculelor rutiere. în caz de neconcordanţă. suspendarea sau anularea certificatului de omologare. în vederea primei înmatriculări în România şi certificării autenticităţii acestora. protecţia mediului şi în categoria de folosinţă. o) certifică încadrarea în normele de poluare şi siguranţă rutieră a vehiculelor rutiere destinate transportului internaţional de mărfuri sau cu alte caracteristici speciale. j) asigură realizarea unui sistem de supraveghere şi monitorizare a transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane.auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră. k) elaborează. de reglare. produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate şi dispune. de reconstrucţie a vehiculelor rutiere. precum şi pentru verificările periodice ale posesorilor de permis de conducere auto. suspendarea sau anularea certificatului de conformitate sau de omologare. p) omologhează vehiculele rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora. potrivit reglementărilor în vigoare. q) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de reparaţii. cu avizul Ministerului Sănătăţii. la producător şi la vânzător. precum şi de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz. supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atestă personalul care efectuează inspecţia tehnică periodică. în vederea înmatriculării/reînmatriculării sau la cerere. t) clasifică vehiculele rutiere destinate transportului rutier de . controlează. i) asigură cadrul privind condiţiile în care se execută transportul combinat de mărfuri şi promovarea acestuia în conformitate cu acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte. l) certifică încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere. m) certifică sau omologhează. norme privind examinarea medicală a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere auto.

transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean.3.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie.U.operaţiune de transport rutier efectuată cu vehicule rutiere prevăzute cu amenajări speciale. transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport. pe o anumită porţiune a drumului. în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ.G. acestea urmând a fi executate de . De asemenea. nr.operaţiune de transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României. c) transportul rutier în trafic internaţional . cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state. f) transportul rutier specializat . sunt definite: a) transportul rutier agabaritic . d) transportul rutier judeţean . b) transportul rutier în trafic naţional . cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe. chiar dacă vehiculul rutier este. Activitatea conexă transportului rutier este acea activitate care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier. fără a depăşi teritoriul statului. 2. prin transport rutier se înţelege orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor. e) transportul rutier interjudeţean . u) acordă operatorilor de transport rutier străini autorizaţii de transport internaţional valabile pe teritoriul României. situate pe teritoriul a două judeţe diferite.persoane pe categorii de confort şi vehiculele destinate transportului rutier de mărfuri.operaţiune de transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie. 109/2005. situate pe teritoriul a două state diferite. Noţiuni fundamentale. Activităţile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operaţiuni de transport rutier. Intermedierea în transporturile rutiere este activitatea unei întreprinderi care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional.transport rutier cu mase şi/sau dimensiuni depăşite. În sensul O.

cu autovehicule rutiere deţinute în proprietate sau cu orice alt titlu şi care în prealabil a obţinut licenţa de transport. nr. cu ori fără scop patrimonial. Transportul rutier public se efectuează pe bază de contract. de către operatori de transport rutier. sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate. se face distincţia între operatorul de transport rutier român (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în România) şi operatorul de transport rutier străin (operator de transport rutier cu sediul sau domiciliul în străinătate. plătit de către persoana/persoanele transportată/transportate sau de către organizatorul transportului. Operator pentru activităţi conexe transportului rutier este orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier. 109/2005. iar operatorul de transport rutier de persoane este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de persoane pentru public sau pentru anumite categorii de utilizatori. Operator de transport rutier este orice întreprindere care efectuează transport rutier. inclusiv conducătorul auto. indiferent de capacitatea de .G. în virtutea dotărilor şi a tipului lor constructiv. autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale). în cazul transportului rutier public prin servicii regulate de transport de persoane. contra plată. cu excepţia transportului în interes personal. Efectuarea unui transport rutier de o anumită categorie şi de un anumit tip. persoană fizică sau persoană juridică. pe număr de circulaţie sau pentru un anumit traseu. este permisă pe baza licenţei de execuţie. prin intermediul unui operator de transport rutier. cu ajutorul autovehiculelor destinate acestui scop. adecvate să transporte mai mult de 9 persoane. În sensul O. prin întreprindere se înţelege un operator economic. De asemenea.intermediar. Operatorul de transport rutier de mărfuri este operatorul de transport rutier care efectuează transport rutier de mărfuri. orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică.U. emisă de autoritatea competentă pentru fiecare vehicul. titulari ai licenţelor obţinute în condiţiile legii. contra plată. care au ca obiect de activitate transportul rutier şi care deţin în proprietate sau cu orice alt titlu vehicule rutiere. în numele său. cu ori fără scop patrimonial.

mărfurile sau persoanele transportate. acesta având dreptul să efectueze transport rutier public numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale din domeniul transporturilor rutiere. e) întreprinderea foloseşte vehicule rutiere deţinute în proprietate sau obţinute de aceasta printr-un contract de vânzare-cumpărare cu plata ulterioară ori în baza unui contract de leasing pe termen lung sau. Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi ale întreprinderii. extrase. b) mărfurile transportate sunt proprietatea întreprinderii ori au fost vândute. capacitate financiară şi competenţă profesională.transport a acestora. acesta având înscrise date privind expeditorul. prelucrate sau reparate de aceasta. scopul transportului fiind în interesul activităţilor proprii. Documentul de transport este acel document care se află la bordul vehiculului rutier pe toată durata derulării transportului. Autorizaţia de transport internaţional este documentul care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în . f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii sau de persoana fizică însăşi. şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat. d) persoanele transportate sunt angajaţii întreprinderii. după caz. Licenţa de transport este documentul prin care se atestă că operatorul de transport rutier îndeplineşte condiţiile de onorabilitate. conform graficului de circulaţie conţinut în caietul de sarcini al acesteia. Licenţa de traseu este documentul care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu. întreprinderea care efectuează transportul. în cazul transportului de mărfuri. c) scopul deplasării este transportul mărfurilor sau al persoanelor spre sau de la întreprindere ori între punctele de lucru ale acesteia. beneficiarul transportului. vehiculele putând fi închiriate fără şofer. cumpărate sau închiriate ori au fost produse.

Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier. o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport care se acordă în urma îndeplinirii condiţiilor de onorabilitate. Condiţia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială. acesta fiind accesibil oricărei persoane. pe trasee specificate. potrivit graficelor de circulaţie. capetele de traseu şi staţiile de oprire în tranzit. c) nu a fost sancţionată pentru încălcări repetate ale prevederilor în vigoare privind: .anumite condiţii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unui stat (tranzit sau destinaţie). prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate. pe perioada sa de valabilitate. Transportul rutier public Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier public numai operatorii de transport rutier înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier. graficele de circulaţie. pe bază de legitimaţii de călătorie individuale. în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite. capacitatea şi numărul de autovehicule necesare. ţinut de autoritatea competentă. Serviciul ocazional de transport de persoane este caracterizat în principal prin faptul că asigură transportul grupurilor de persoane formate la iniţiativa clientului sau a operatorului de transport rutier. Serviciul regulat de transport de persoane este serviciul de transport rutier public de persoane care asigură transportul persoanelor. 3. b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier. capacitate financiară şi competenţă profesională. serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie. putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă. conform prevederilor legale în vigoare. Programul de transport este un program întocmit de către autoritatea competentă.

cu valabilitate de 5 ani. Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto. emisă de autoritatea competentă. licenţa de transport se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract.transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi. În cazul în care operatorul de transport deţine vehicule rutiere pe bază de contract cu orice alt titlu decât cel de proprietate. protecţia mediului şi alte reguli privind răspunderea profesională. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9. siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier. Licenţa de transport se retrage în cazul în care operatorul . autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al licenţei de transport. Exemplarul original al licenţei de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă. care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă. greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere. până la expirarea licenţei de transport. Certificatul de pregătire profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii.condiţiile de plată şi de angajare. . Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. şi se păstrează la sediul acestuia. Efectuarea transportului rutier public este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile. Copiile conforme cu exemplarul original al licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă. în special. dar nu mai mult de 5 ani.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5. pentru perioade succesive de un an. Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier şi utilizate la operaţiuni de transport rutier.. Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de pregătire profesională eliberat de către autoritatea competentă.

Pentru fiecare dintre vehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier. cu valabilitate de 5 ani. În cazul în care întreprinderea deţine numai vehicule rutiere pe bază de contract de închiriere. Registrul întreprinderilor se întocmeşte de către autoritatea competentă. Efectuarea transportului rutier în cont propriu este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu. Transportul rutier pe cont propriu Pot desfăşura operaţiuni de transport rutier în cont propriu numai întreprinderile înregistrate în Registrul întreprinderilor. autoritatea competentă eliberează câte o copie conformă cu exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu. Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua operaţiuni de transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia eliberate de autoritatea competentă. o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională şi a cerinţelor de siguranţă rutieră cu privire la standardele pentru conducătorii auto şi vehiculele rutiere. Exemplarul original al certificatului de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă. Pentru a efectua transport rutier în cont propriu.de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia. emisă de autoritatea competentă. Certificatul de transport în cont propriu se retrage în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia . certificatul de transport în cont propriu se acordă pe perioada de valabilitate a acestui contract. în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. modul de completare şi gestionare fiind stabilit de aceasta. dar nu mai mult de 5 ani. cu valabilitate de un an. şi se păstrează la sediul acesteia. pentru fiecare vehicul rutier. 4.

precum şi documente care să dovedească faptul că transportul efectuat este în cont propriu. propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. perioada de valabilitate a acesteia fiind de 3 ani. Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află. Aspecte generale. o copie conformă a licenţei de transport. perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. Transportul rutier de persoane 6. acordată de autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane se poate realiza prin: a) servicii regulate.1. c) servicii ocazionale. Transportul rutier public de persoane poate fi efectuat numai de către operatorii de transport rutier cu autovehicule la bordul cărora se află. b) servicii regulate speciale. consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente. pe toată durata transportului. În vederea întocmirii programului de transport judeţean. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport. pe toată durata transportului. La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de către autoritatea competentă. până la data comunicată de aceasta. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de . o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu.solicitării acordării acestuia. operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu şi a graficului de circulaţie conţinut în acesta. 6.

Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă. 439/2002. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier. pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord.transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de către autorităţile competente ale statelor tranzitate. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de persoane cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS). ratificat prin Legea nr. asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului. serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice. dar nu mai mare de un an. în comun. eliberate de . asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. Operatorii de transport străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României (tranzit sau destinaţie) numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă. Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă a statului unde este situat celălalt capăt de traseu şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate.

Din contractul de transport incheiat se nasc anumite obligatii in sarcina transportatorului cat si calatorului. se consideră încheiat contractul de transport auto. chiar dacă a admis iniţial aceasta. adică în momentul utilizării mijlocului de transport. in funcţie de necesităţi. insultă sau săvârşeşte acte de violenţă faţă de ceilalţi călători sau faţă de angajaţii transportatorului.2. legitimaţie etc. Contractul de transport rutier de calatori Transportul auto de calatori se efectuează de către operatori de transport rutier.călătorul (persoană contractantă). Inscrisul doveditor al incheierii contractului de transport este biletul sau legitimatia de calatorie. transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul.).autoritatea competentă. cu acest profil. dar majoritatea obligaţiilor se nasc abia din momentul folosirii acestui contract (bilet. . precum si cu autobuze puse la dispoziţia beneficiarilor la cererea lor. 6. tulbură liniştea sau incomodează pe ceilalţi călători. Transportul rutier ocazional de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. cu autobuze prevăzute in mersul autobuzelor afişat la fiecare autogara si la punctele de oprire in parcurs. este bolnav contagios sau în stare de ebrietate. .călătorul (persoană contractantă). Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS. Contractul de transport auto de calatori se incheie prin prezentarea calatorului la ghiseele autogarii sau in statiile de oprire in parcurs si solicitarea biletului (legitimatiei) de calatorie pentru o anumita destinatie. Transportul auto intern se desfăşoară în baza unui contract de transport rutier. in schimbul platii taxei de transport. În momentul cumpărării biletului sau legitimaţiei de către călător. Transportatorul poate refuza transportul unor călători. în condiţiile în care: .călătorul (persoană contractantă). .

in functie de distanta kilometrica. sa se supuna masurilor luate de angajatii carausului si sa achite taxa de transport. calatorului sa nu i se intample nimic. se face tot dupa tariful pe zone. pana la ajungerea la statia de destinatie. Transporturile de calatori cu autobuze se taxeaza potrivit tarifului prestabilit. Calculul taxelor in transporturile auto speciale. .Transportatorul ii revine obligatia sa asigure conditiile de confort si serviciile necesare unei calatorii normale. pe timpul calatoriei. Calatorul ii revine obligatia de a respecta regulile de calatorie stabilite pentru transportul auto de persoane. fiind raspunzator in caz de moarte sau accidentare a calatorului. deoarece nu le-a putut evita si nici inlatura (preveni). chiar daca numarul de calatori este mai mic. Transportatorul va putea inlatura raspunderea sa (pentru moartea sau vatamarea corporala a calatorului) numai daca va putea dovedi ca s-au datorat culpei exclusive a calatorului sau a unor imprejurari ce nu-i sunt imputabile. transportatorului ii revine obligatia de a lua toate masurile de siguranta necesare pentru ca. stabilita pe zone de taxare. efectuate cu autobuze comandate. De asemenea. potrivit distantei efectiv parcurse si la numarul total de locuri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->