‫בס"ד‬

‫היינט‬

40°- 21°

‫שקיעה‬
5:20 ............................................

‫מארגן‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
6:32 ............................................

‫שניי‬

33°- 30°

)72(

‫פארוואלקענט‬

■ February 6, 2013 • ‫■ מיטוואך פר' משפטים • כ"ו שבט תשע"ג לפ"ק‬
To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744

Classified $5

email: AkeresHabayis@GitMorgen.com

Small Box $25

Inch $50

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

)‫ר' יעקב מרדכי טייטלבוים הי"ו (ווייס‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת שפרה רחל תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫הרב ישעי' גדלי' קויפמאן שליט"א (כהן‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר ישראל ני"ו‬

)‫ר' יצחק קויפמאן הי"ו (היללער‬
‫ ק"י‬- '‫הכלה מרת חנה פרומט תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' יעקב יחזקי' ניישטיין הי"ו (בידערמאן‬
‫ וומ"ס‬- ‫החתן כמר ברוך אברהם ני"ו‬

)‫ר' יעקב אדלער הי"ו (שטענדיג‬
‫ וומ”ס‬- '‫הכלה מרת רבקה תחי‬

‫מזל ךוב‬

)‫ר' מאיר לעווי הי"ו (גוטמאן‬
‫ מאנסי‬- ‫החתן כמר פנחס ני"ו‬

‫צד הכלה‬

‫וקול שמחה‬

'SIMCHAS' is an extraordinary simcha guide
being home delivered to you free of charge.

Mazel Tov

Kallah!

Mazel Tov

Mechitunim!

‫צד החתן‬

Upon reaching
the special moment of
engagement... Take the
next step with 'SIMCHAS'.

"Simchas" guarantees to ease all
your wedding preparations.
CONTACT US FOR YOUR FREE COPY TODAY

718.SIMCHAS (746.2427)

Full time job opening in a marketing firm in Williamsburg. Company looking for a bright and responsible
energetic girl with computer knowledge and good phone skills. 917-342-2594 leave msg.
Looking for a secretary in a 1 girl office -but in huge office bulding with a lot offices- young graduated, phone skill, data entry,
experience in exel/Qb a plus - hours from 1:00 to 6:00 – Friday from 9:00 12:30 email pickup@geshikt.net or fax 718-302-3301

Coffee Break

Breakfast Special $3.50 ‫גרויסע אויסוואל פון חלות‬
‫און קעיק'ס לכבוד שב"ק‬
Lunch Special $4.75
683 Myrtle Ave. 718-254-0044 Pie Pizza $13.75
25% OFF

Celebrating

3'rd

Anniversary

U.S. POSTAGE Forever stamps went up to .46 cents we can still sell it to you at the old rate .45 call 347 351-6864 cash only

Package Express daily messenger all kind of delivery's to Williamsburg - Bp- Flatbush - Manhattan 718-483-0622
347-560-0733 ‫ רופט‬,‫ פארשידענע מעגליכקייטן וואס צו טוהן‬,‫ פיין באצאלט‬,‫ ארבעט געלעגנהייט עוועילעבל אין וויליאמסבורג‬- ‫וומ"ס‬

Teg perego aria double stroller to sell $100 brand new call 718-855-7913

845-608-7676 $12 ‫סקווירא‬/‫צו מאנסי‬- $10 ‫ב"פ‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬
347-563-2712 ‫ שפרעכט אפ אייער עין הרע ביי אונז‬,‫ קינדער‬,‫ נחת‬,‫ שידוכים‬,‫ געזונט‬,‫ותצילנו מעין הרע; ווילט איר פארבעסערן פרנסה‬
HANDYMAN
Handyman • Carpentry • Plumbing • Electric • Best Prices, Free Estimate

917-586-3774

?‫קומט איר קיין א"י אויף א שמחה? ווילט איר גיין וואקאציע קיין א"י‬
011-972-52-715-6761 ‫ רופט‬,‫ ספעציעלע ביליגע פרייזן‬,‫מיר האבן שיינע דירות אין אלע געגנטער‬
ELECTRIC

Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896

HANDYMAN

845-239-7378 ‫ שעה‬24 ‫ רופט‬- ‫ היימיש פארלעסליך‬- ‫ לאקאל לאנג דיסטענס‬- ‫כל טוב קאר סערוויס‬
Plumbing

347-403-9933 ‫פאר אלע אייערע פלאמבינג געברויכן ביטע רופט‬

Plumbing

‫ ביז נאך פסח‬feb. 10 ‫ בעדרום דירה צו פארדינגען פון‬2 ‫ פריוואטע‬- ‫נארט מיאמי‬
718-782-2085 .‫ טעג‬30 ‫ ספעשל פרייז פאר‬,‫ צוגענגליכע פרייז‬,‫ ּפול‬,‫מקוה שיינע גראונד'ס‬/‫נאנט צו שוהל‬
We cook and deliver your fish -reasonably priced -

orders accepted till Thursday early morning. Special - 3lb.
cooked simcha roll for $20.99. Ready to Bake Fish - choice of dressings and spices.

Rosenfeld Fish Market • 726 Myrtle Ave. • 718-522-1818

‫האט איר אן‬
‫איר קענט עס‬
Equity
!‫ יעצט אפווישן‬Home
chase bank of america ‫פון‬

‫ סענט אויפן דאללער‬0 ‫פאר‬
‫אדער סענטס אויפן דאללער‬

Doing “RETURNS” to all
Major Department Stores

or city bank

718-306-9314 ‫רופט‬

‫וויליאמסבורג • בארא פארק‬

including, 34'th St., Century 21
and Bloomingdales

Every Thursday

need to schedule by 12noon
Professional Makeup
Artist on premises

• Manicure
• Pedicure
• Facial
• Waxing
• Tinting

Exclusive Full Line
of Long Lasting
Careline Makeup

Professional Acne Treatment

Winterbash acne facial for teens $69.99 Special Attention given

Yoga classes at Lavender by R. R. Braun call 347-946-5189 to Kallahs and Girls

Cash
& Carry
Only

Friends with Health
A UNIQUE WEIGHT-LOSS PROGRAM

Our clients call it:

The No Hunger Diet!
A healthy carb-controlled Fat & Weight Loss Program for everyone

Private Consultations by:

Mrs. Goldy Schnitzer, Williamsburg
Mrs. Mindy Brull, Monroe - Monsey
For Men: Mr. Yoel Fekete, Boro Park
Founded and directed by Rabbi Hirsch Meisels ‫שליט"א‬

845-352-7532 #204

The Tichel Place
‫מיר האבן יעצט אריינבאקומען‬

‫ נייע סטיילס‬6

‫אכטונג‬

‫רי‬
‫עים‬

‫אכטונג‬

‫בריאים‬

with

a must see!

no obligation to buy
‫ ביינאכט‬10 ‫רופט ביז‬

718-302-4905

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful