Në bazë të nenit 15 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë “(Fl.

zyrtare e Republikës Maqedonisë” numri 8/2004), Komisioni ligjdhënës-juridik i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në mbledhjen e mbajtur më 25 qershor 2004, verifikoj Tekstin e korrigjuar të Ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë. Teksti i korrigjuar të Ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë i përfshinë: Ligji për shtetësi të Republikës së Maqedonisë(“Fl. zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numri 67/92) dhe Ligji për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë(“Fl. zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numri 8/2004) në të cilët është caktuar koha e hyrjes së tyre në fuqi. Nr. 10-2356/2 25 qershor 2004 Shkup Kryetare e Komisionit juridiko-ligjdhënës të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Cvetanka Ivanova, d.v.

LIGJI PËR SHTETËSI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË (Teksti i korrigjuar) I. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME Neni 1 Me këtë Ligj janë rregulluar mënyrat dhe kushtet për të fituar ose pushuar nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë, përcaktim i shtetësisë, organi kompetent shtetëror për zgjidhjen e këtyre rasteve, dëshmim i shtetësisë dhe mbajtje në evidencë shtetasit e Republikës së Maqedonisë. Shtetësia është lidhje juridike në mes personit dhe shtetit dhe nuk përcakton origjinën etnike të personit. Neni 2 Shtetasi i Republikës së Maqedonisë mund të ketë edhe shtetësi të shtetit tjetër. Shtetasi i Republikës së Maqedonisë i cili ka shtetësi të shteti tjetër, në Republika e Maqedonisë konsiderohet me përjashtim për shtetësinë e Republikës së Maqedonisë, nëse me marrëveshje ndërkombëtare më ndryshe nuk është përcaktuar. II. FITIM I SHTETËSISË SË REBULIKËS SË MAQEDONISË Neni 3 Shtetësia e Republikës së Maqedonisë fitohet me: 1) origjinë, 2) lindje në territorin e Republikës së Maqedonisë,

1

Me lindje në territorin e Republikës së Maqedonisë Neni 6 Shtetësi të Republikës së Maqedonisë fiton fëmija i cili është gjetur ose është lindur në territorin e Republikës së Maqedonisë. Shtetësi të Republikës së Maqedonisë me origjinë fiton edhe i adoptuari i cili i përmbush kushtet për përvetësim.Me origjinë Neni 4 Me origjinë fiton shtetësi të Republikës së Maqedonisë fëmija i cili: 1) në momentin e lindjes të dy prindërit janë shtetas të Republikës së Maqedonisë. Në rast të kontestit gjyqësor për përcaktimin e fëmijës. nëse parashtron kërkesë për regjistrim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë deri në mbushje 23 vjet . ndërsa fëmija është lindur në Republikën e Maqedonisë nëse prindërit me marrëveshje nuk e përcaktojnë fëmijën të fitoj shtetësi të prindërit tjetër dhe 3) në momentin e lindjes njëri prej prindërve është shtetas i Republikës së Maqedonisë. i cili njëri prej prindërve në momentin e lindjes është shtetas i Republikës së Maqedonisë. i cili të dytë ose njëri që ka adoptuar është shtetas i Republikës së Maqedonisë. shtetësi do të fitoj pasi të hyjë në fuqi vendimi gjyqësor. ndërsa tjetri shtetas i huaj. 2) në momentin e lindjes njëri prind është shtetas i Republikës së Maqedonisë. Neni 5 Fëmija i lindur jashtë vendit. Fëmijut nga paragrafi 1 të këtij neni do ti i pushoj shtetësia e Republikës së Maqedonisë nëse deri në mbushje 15 vjet. 2 . ndërsa prindi tjetër është i pa njohur ose me shtetësi të pa njohur. Nën kushtet nga paragrafi 1 të këtij neni shtetësi të Republikës së Maqedonisë mund të fiton edhe personi i cili nuk është paraqitur nga prindërit deri në mbushje 18 vjet. 1. të cilit prindërit i janë të panjohur ose me shtetësi të panjohur ose pa shtetësi.3) natyralizim dhe 4) marrëveshje ndërkombëtare. me origjinë fiton shtetësi të Republikës së Maqedonisë. vërtetohet se prindërit i janë shtetas të huaj dhe fëmija nuk do të mbetet pa shtetësi. Fëmija i cili i fiton shtetësi të Republikës së Maqedonisë. 2. në bazë të nenit 4 të këtij ligji dhe të paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni. ndërsa fëmija është lindur jashtë vendit. përkatësisht pa shtetësi. konsiderohet shtetas i Republikës së Maqedonisë prej momentit të lindjes. Kërkesa nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni dorëzohet në organin kompetent për evidencë në librat amë në të cilët bëhet regjistrimi plotësues i lindjes së fëmijut ose në përfaqësinë diplomatike-konzulare të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit. nëse deri në mbushje 18 vjet jetë është paraqitur për regjistrim si shtetas i Republikës së Maqedonisë ose nëse deri në mbushje 18 vjet jetë vazhdimisht ka banuar me prindërit të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë.

Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni. nëse pranohet në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. 9) të nënshkruajë betim se do të jetë qytetarë lojal i Republikës së Maqedonisë. sipas paragrafit 1. dhe 10) të ketë fletlëshim nga shtetësia e deritanishme ose të dëshmoj se do ta fitoj. me nën kushtet të përcaktuar me ligj.3. për veprën për të cilën ndjekej sipas detyrës zyrtar dhe të cilët dënohen sipas dispozitave të Republikës së Maqedonisë. Me natyralizim Neni 7 Shtetësi të Republikës së Maqedonisë me natyralizim mund të fiton i huaji i cili personalisht ka paraqitur kërkesë për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë. organi do ti arsyetoj shkaqet për shkak të cilën e ka sjell vendimin dhe për kundër saj duke mbajtur llogari për mbrojtjen e interesit publik. të mos jetë dënuar me dënim me burg në kohë zgjatje prej një viti. 8) pranimi i tij në shtetësi të Republikën e Maqedonisë është të mos e rrezikojë sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë. ndërsa për këtë arsye të mos i krijojë probleme ekzistenciale ose të sigurisë për vete dhe për familjen. ai do jetë pranuar në shtetësi të Republikës së Maqedonisë nëse deklarohet se heq dorë nga shtetësia e huaj. ligjërisht dhe vazhdimisht të ketë jetuar në territorin e Republikës së Maqedonisë. pika 6 e këtij neni do të verifikoj komisioni i veçantë i formuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë. pika 10 të këtij neni do të konsiderohet se është përmbushur. ose për fletlëshim nga shtetësia parashtrohen kushte të tilla. Përmbushja e kushtit nga paragrafi 1. së paku tetë vjet. nëse i huaji dëshmon se është pa shtetësi nëse dëshmon se shtetësia sipas Ligjit të shtetit të tij do të humbë me vetë natyralizim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë.” Neni 8 Shtetësi të Republikës së Maqedonisë me natyralizim mund të fitoj personi pa shtetësi ose personi me status të pranuar refugjati. 7) të mos jetë shqiptuar masa ndalimit për qëndrim në Republikën e Maqedonisë. pika 8 e këtij neni. nëse shteti i huaj nuk lëshon fletlëshim. nëse nga verifikimi i pa shtetësisë. 4) në Republikën e Maqedonisë dhe në shtetin i cilit shtetës është. 6) të njohë gjuhën Maqedoni deri në atë shkallë që të komunikoj lehtë me rrethin. i cili i huaji nuk ka mundësi të i përmbush. 5) Kundër tij të mos zhvillohet procedurë penale në Republikën e Maqedonisë dhe në shtetin i të cilit shtetas është. 3) të ketë siguruar banesë dhe burime të përhershme të mjeteve për ekzistencë në një lartësi që mundëson siguri materiale dhe sociale. Në Vendimin me të cilin refuzohet kërkesa për të fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë me natyralizim. Kushti nga paragrafi 1. nëse i përmbush këto kushte: 1) të ketë mbushur 18 vjet. 2) deri në paraqitjen e kërkesës. përkatësisht pranimi i statusit të refugjatit deri në paraqitjen e kërkesës për 3 .

sportiv ose intrese tjera nacional. konsiderohet qytetari i Republikës së Maqedonisë i cili është shpërngulur nga Republika e Maqedonisë në shtetin tjetër. 6) dhe 10 të këtij ligji. e cila nuk ka kalur së paku tre vjet. do të refuzohet nëse nga pushim i shtetësisë së Republikës së Maqedonisë me fletlëshim ose sipas marrëveshjes ndërkombëtare. përveç vendit amë. bindjet politike dhe fetare. edhe nëse nuk i përmbush kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pikat 2). si dhe pasardhësi i tij mund me natyralizim të fitoj shtetësi të Republikës së Maqedonisë edhe nëse nuk i plotëson kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pikat 2) dhe 10) të këtij Ligji. i cili ligjërisht dhe vazhdimisht jeton jashtë vendit dhe me Republikën e Maqedonisë ka lidhshmëri të fuqishme dhe efektive. Qeveria e Republikës së Maqedonisë me rregullore do ti verifikoj kritere për veçoritë 4 . në bazë të këtij ligji. Neni 9 Përmbajtja e betimit nga neni 7 paragrafi 1 pika 9 e këtij ligji është si vijon: “Betohem në nder se do të jem lojal ndaj shtetit të Republikës së Maqedonisë dhe do ti respektoj Kushtetutën dhe ligjet dhe do ti përmbush obligimet e shtetasit të Republikës së Maqedonisë”. pa marrë parasysh gjininë. Nëse i huaji nga paragrafi 1 i këtij neni.” Neni 11 I shpërnguluri nga Republika e Maqedonisë. do ti jepet garanci se do jetë pranuar në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë nëse i përmbush kushtet nga neni 7 paragrafi 1. I huaji i cili është martuar me shtetas të Republikës së Maqedonisë. pikat prej 1 deri 9 të këtij ligji. ligjërisht dhe vazhdimisht të ketë jetuar në Republikën e Maqedonisë. pozitat pronësore dhe shoqërore. Neni 12 I huaji i cili është martuar me shtetas të Republikës së Maqedonisë. ligjërisht të ketë qëndruar së paku një vjet pandërprerë në territorin e Republikës së Maqedonisë mund me natyralizim të fitoj shtetësi të Republikës së Maqedonisë edhe nëse nuk i plotëson kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pikat 2). në bazë të nenit 11 të këtij ligji. së paku 6 vjet dhe nëse i përmbush kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pika 1) pikat prej 3) deri 10) të këtij Ligji. do të konsiderohet se ka hequr dorë nga kërkesa . përsëri deri në parashtrimin e kërkesës për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë. kulturor. së paku tre vjet deri në parashtrimin e kërkesës.pranim në shtetësi. Neni 13 Kërkesë për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë. së paku tetë vjet. Neni 10 I huaji i cili ka paraqitur kërkesë për pranim në shtetësinë e Republikës së Maqedonisë. ngjyrën e lëkurës dhe origjinën nacionale dhe sociale. nëse ajo paraqet interes të veçantë shkencor. në afat prej dy viteve nga dita e dorëzimit të garancës nuk paraqet dëshmi sipas nenit 7 paragrafi 1 pika 10 e këtij ligji. ekonomik. Neni 14 I huaji i cili i përmbush kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pikat 1) dhe 8) të këtij neni mund me natyralizim të fitoj shtetësi të Republikës së Maqedonisë. I shpërnguluri. me natyralizim mund të fitoj shtetësi të Republikës së Maqedonisë. 6) dhe 10) të këtij ligji.

ligjërisht të ketë qëndruar. Nëse fëmija i ka mbushur 15 vjet për të fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë. me nën kushte nga neni 12 të këtij ligji. do të mund përsëri të fitoj shtetësi nëse deri në mbushje 25 vjet. ekonomike. anulohet vendimi për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë. nëse verifikohet se i huaji gjatë parashtrimit të kërkesës për pranim në shtetësi me natyralizim. nëse me natyralizim ka fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë njëri prej të adoptuarve me natyralizim ka fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë dhe i adoptuari i cili nuk i ka mbushur 18 vjet dhe i cili me të adoptuarin jeton në Republikën e Maqedonisë. Neni 17 Vendimi për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë mund të anulohet pas dorëzimit. Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep mendim për personat me interes të veçantë në bazë të paragrafi 1 të këtij neni. Neni 18 Personi i cili si i mitur është pushuar nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë me fletlëshim. shtetësi të Republikës së Maqedonisë fiton edhe fëmija më i vogël se18 vjet nëse atë e kërkon prindi nëse fëmija jeton në Republikën e Maqedonisë ose nëse atë e kërkojnë të dy prindërit. është e nevojshme edhe pajtueshmëria e fëmijut. në pajtim me dispozitat të këtij ligji. Nëse me natyralizim njëri prej prindërve ka fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë. shtetësi të Republikës së Maqedonisë fiton edhe fëmija i tij më i vogël se18 vjet. Në rast nga paragrafi 1 të këtij neni. fëmijëve të mitur të cilët kanë fituar shtetësi në të njëjtën kohë me prindërit e tyre. 5 . kulturore. Neni 15 Nëse të dy prindërit me natyralizim kanë fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë. ka dhënë të dhëna jo të vërteta osejo të sakta. 2 dhe 3 të këtij neni. Neni 16 Personi me natyralizim fiton shtetësi të Republikës së Maqedonisë nga dita e dorëzimit të vendimit për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë. Vendimi nga paragrafi 1 shfuqizohet në afatin e paraparë për parashkrim të ndjekjes penale për vepër penale nga paragrafi 1 të këtij neni. Përveç i huaji nga paragrafi 1 të këtij neni me natyralizim mund të fitoj shtetësi të Republikës së Maqedonisë edhe shoqja e tij. përkatësisht ka shfrytëzuar dokumenata të rrejshme.shoqërore. Në rast të përvetësimit të plotësishëm. sportive ose interesa tjera nacional për të fituar shtetësi në bazë të paragrafi 1 të këtij neni. pa marrë parasysh ku jeton fëmija. së paku tre vjet në Republikën e Maqedonisë dhe parashtron kërkesë përsëri për të fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë. në bazë të paragrafëve 1.

3) të ketë pastruar obligimet ligjore. nëse në të i gjejnë shkaqe për ruajtjen e sigurisë dhe mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë ose shkaqet reciprociteti ose shkaqet tjera në raport me shtetet e huaja. 5) të dorëzoj dëshmi në organin kompetent se nuk është hyrë në procedurë falimentuese. përkatësisht procedurë për ndërprerje të shoqatës tregtare i cili themelues ose shoqërues është përkatësisht tregtar individual.III. nëse personi i cili ka parashtruar kërkesë për lëshim dhe i plotëson kushtet si vijojnë: 1) të ketë mbushur 18 vjet. kërkesën për anulim të vendimit e dërgon në përfaqësinë diplomatike-konzulare të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit ose në organin kompetent shtetëror të Republikës së Maqedonisë. SHTETËSIA I PUSHON Neni 19 Shtetësia e Republikës së Maqedonisë i pushon: 1) me fletlëshim dhe 2) sipas marrëveshjes ndërkombëtare. Në vendimin me të cili refuzohej kërkesa për lëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë. ndërmarrjeve dhe personave tjerë juridikë dhe fizikë. organizatave. organi do ti arsyetoj shkaqet për shkak të cilët e ka sjell këtë vendim dhe për këtë arsye mbanë llogari për mbrojtjen e interesit publik. Neni 20 Shtetësia e Republikës së Maqedonisë i pushon me fletlëshim. 6 . 2) të mos ketë pengesa në pikëpamje të obligimit ushtarak. 6) kundër tij në Republikën e Maqedonisë të mos zhvillohet procedurë penale për shkak veprës penale për të cilin ndjekët përmes detyrës zyrtar ose nëse është gjykuar dënim me burg të mbajë dhe 7) nëse ka shtetësi të huaj ose të dëshmoj se do të jetë i pranuar në shtetësinë e huaj. juridike-pronësore dhe obligimet tjera ligjore ndaj organeve shtetërore. Organi kompetent shtetëror do të refuzoj kërkesën për lëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë edhe kur të jenë plotësuar kushtet nga paragrafi 1 të këtij neni. 4) të i ketë rregulluar obligimet ligjore juridike-pronësore dhe obligimet tjera ligjore nga raporti martesor dhe nga raporti i prindërve dhe fëmijëve ndaj personave të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Neni 21 Vendimi për lëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë do të anulohet nëse personi i cili ka fituar fletlëshim dhe vazhdon të jetojë në Republikën e Maqedonisë. Personit i pushon shtetësia e Republikës së Maqedonisë prej ditës së dorëzimit të vendimit për lëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë. Personi i cili ka fituar fletlëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë. Në pajtim të përmbushjes së kushtit nga paragrafi 1 pika 2) të këtij neni. përkatësisht është vendosur jashtë vendit dhe në afat prej një viti nga dita e dorëzimit të vendimit për lëshim nuk arrin të fitoj shtetësi të huaj. pëlqim jep Ministria e Mbrojtjes. në bazë të paragrafi 3 të këtij neni.

fëmija fiton lëshim. Nëse i adoptuari ka mbushur15 vjet për pushim nga shtetësia. ku njëri prej prindërve me të është pajtuar. Vendimi nga paragrafi 2 të këtij neni dorëzohen sipas dispozitave të detyrueshme për dorëzim personal. Vendimi për fitim. 7 . 2 dhe 3 të këtij neni. nëse për shkak të interesit të fëmijut. pushim ose vërtetim të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë. mbanë Ministria e Punëve të Brendshme. Neni 23 I adoptuari mitur. i sjell ministri i punëve të brendshme. përkatësisht të cilit i është dhënë edukim dhe përkujdesje dhe i cili edhe vetë ka parashtruar kërkesë për lëshim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë ose në rastin tjetër fëmija tek i cili ka jetuar ka qenë shtetas i huaj.Neni 22 Fëmija deri në mbushje 18 vjet do të pushon nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë me kërkesën prindërve të cilët shtetësia e Republikës së Maqedonisë iu është ndërpre me fletlëshim ose shtetësia e Republikës së Maqedonisë i është pushuar në atë mënyrë. shtetësia e Republikës së Maqedonisë do të pushoj me lëshimin e kërkesë së të adoptuarve . . Kundër vendimit të komisionit kompetent të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë mund të hyjë në kontest juridik. ORGANI SHTETËROR KOMPETENT PËR ZGJIDHJEN. Nëse prindërit e fëmijut jetojnë ndaras. në bazë të paragrafëve 1. Në të dyja rastet është e nevojshme pajtueshmëria edhe prindit tjetër. Neni 25 Evidencë për shtetasit e Republikës së Maqedonisë dhe për shtetasit e huaj të cilët janë lindur në territorin e Republikës së Maqedonisë. të cilët të adoptuarit janë shtetas të huaj. Dispozitat të paragrafëve 1 dhe 2 të këtij neni ka të bëjë edhe me të adoptuarin e mitur. Nëse fëmija ka mbushur 15 vjet për pushim nga shtetësia. në bazë të paragrafit 1 të këtij neni. fëmijut i pushon shtetësia e Republikës së Maqedonisë me fletlëshim. shtetas i Republikës së Maqedonisë në raste të përvetësimi të plotë të adaptimit. Nëse prindi tjetër nuk pajtohet me lëshimin e fëmijut nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë. kërkuesi mund të parashtroj ankesë në komisionin kompetent të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. MBAJTJEN NË EVIDENCË DHE VËRTETIMIN E SHTETËSISË SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Neni 24 Kërkesa për fitim. Kundër vendimit nga paragrafi 2 të këtij neni. në pajtim me fletlëshimin që e jepë organi kompetent për parashkrim. me kërkesën e prindit të fëmijut me të cilin ka jetuar. pushim ose vërtetim të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë parashtrohet në Ministrinë e Punëve të Brendshme sipas vendbanimit të personit ose nëse personi jeton jashtë vendit në përfaqësinë diplomatike-konzulare të Republikës së Maqedonisë jashtë vendit. është e nevojshme edhe pajtueshmëria e të adoptuarit. IV. është e nevojshme pajtueshmëria e fëmijut.

në qoftë se ka burime dhe mjete për të ekzistuar ose janë të mitur dhe deri paraqitjen e kërkesës. për formularin e kërkesës për të fituar shtetësi të Republikës Maqedonisë. Procedurat për fitim ose pushim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë të cilët janë fillestare. njoftohen organet shtetërore kompetente dhe organizatat të cilët evidentojnë të dhënat për shtetësi të cilët me ligj janë të autorizuar të mbajnë evidencë. në bazë të këtij ligji. mund të fitoj shtetësi të Republikës së Maqedonisë nëse parashtron kërkesë. i cili i jep Ministria e Punëve të Brendshme. për shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë jashtë vendit. Ministria e Punëve të Brendshme do të vërtetoj shtetësinë e Republikës së Maqedonisë dhe të dhënat për atë në mënyrë plotësues do të shkruhet në evidencë. konsiderohet personi i cili sipas dispozitave të deritanishme ka shtetësi të Republikës së Maqedonisë. Neni 28 Për fitim. Neni 27 Nëse personi nuk është shkruar në evidencë për shtetësi të Republikës së Maqedonisë. në bazë të nenit 25 paragrafi 1 të këtij neni. Shtetasit të republikave tjera të RSFJ dhe shtetasit e ish –RSFJ të cilët e kanë paraqitur vendbanimin në territorin e Republikës e Maqedonisë.Evidencë për fitim dhe pushim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë udhëheq Ministria e Punëve të Brendshme. Neni 26 Shtetësia e Republikës së Maqedonisë dëshmohet me letërnjoftim ose me dokumentin e udhëtimit. V. shtetasit e Republikës së Maqedonisë. Shtetësia e Republikës së Maqedonisë dëshmohet edhe me vërtetimin e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë i cili në bazë të evidentimit. Nëse personi i lindur nuk është shkruar me të dhënat për lindje dhe për shtetësi të Republikës së Maqedonisë do të shkruhen në të njëjtën kohë në pajtim me dispozitat të Ligjit për librat amë. me një afat prej një viti. të cilët do të kryhen sipas dispozitave të këtij ligji. DIZPOZITAT KALIMTARE Neni 29 Si shtetas i Republikës së Maqedonisë. për formularin e garancisë për pranim në shtetësi të Republikës së Maqedonisë dhe për formularin e betimit dhe për formularin e vërtetimit për shtetësi të Republikës së Maqedonisë. sipas standardeve të shkruara dhe në pajtim me ligjin. përkatësisht pushim nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë. ligjërisht ka qëndruar në territorin e Republikës së Maqedonisë. Neni 30 Ministri i Punëve të Brendshme solli dispozita nënligjore për mbajtje në evidencë shtetasit e Republikës së Maqedonisë. së paku 15 vjet. pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. 8 . pas hyrjes në fuqi të këtij ligji.

deri në paraqitjen e kërkesës që vazhdimisht jeton në territorin e Republikës së Maqedonisë mund të paraqet kërkesë për të fituar shtetësi të Republikës së Maqedonisë. procedurat për të fituar ose pushuar nga shtetësia e Republikës së Maqedonisë të cilët filluan me Ligjin për shtetësi të Republikës së Maqedonisë (Fl. Neni 33 Prej ditës së hyrjes në fuqi të këtij neni pushon vlefshmëria e Ligjit për shtetësi të Republikës Socialiste e Maqedonisë (“ Fl. do të sillin në afat prej gjashtë muajve nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit. Neni 36 Shtetasit e republikave tjera të ish-RSFJ dhe shtetasit e ish-RSFJ të cilët më 8 shtator të vitit 1991 e kishin paraqitur vendbanimin. pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Neni 35 Prej ditës së fillimit të zbatimit të këtij ligji. nëse në afat prej dy viteve pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Neni 32 Dispozitat nënligjore të paraparë në këtë ligj. nëse kundër tij nuk zhvillohen procedura penale në Republikën e Maqedonisë. Neni 34 Dispozitat nënligjore të paraparë në këtë ligj. do të sillet në afat prej gjashtë muajve.Neni 31 Dispozita nga neni 26 paragrafi 1 të këtij ligji do të zbatohen pas ndryshimit të letërnjoftim dhe dokumenteve të udhëtimit. zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numri 67/92) do të vazhdoj sipas dispozitave të këtij ligji. 9 . ndërsa Ligji për shtetësinë e RSFJ (“ Fleta zyrtare e RSFJ” numri 58/76) nuk do të zbatohet në territorin e Republikës së Maqedonisë. nga dita e hyrjes në fuqi të Ligjit. për veprat penale me të cilët i është kanosur siguria dhe mbrojtja e Republikës së Maqedonisë dhe nëse i plotëson kushtet nga neni 7 paragrafi 1 pika 1) dhe 6) të këtij ligji. Deri në sjelljen e dispozitave nga paragrafi 1 të këtij neni do të zbatohen dispozitat e deritanishme nëse nuk janë në kundërshtim me dispozitat të këtij ligji. zyrtare e RSM” numri 19/77).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful