ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Μέγεθος

Σύμβολο Είδος

Ταχύτητα σωματίου

G
υ

Διανυσματικό

Επιτάχυνση σωματίου

G
a

Διανυσματικό

Γωνιακή ταχύτητα

ω

Διανυσματικό

Γωνιακή επιτάχυνση

α

Διανυσματικό

G
F
G
g

Διανυσματικό

G
E

Διανυσματικό

Ηλεκτρική ροή

ΦΕ

Βαθμωτό

Ένταση ηλεκτρικού
ρεύματος

I

Βαθμωτό

Πυκνότητα ρεύματος

G
J

Διανυσματικό

Ειδική αγωγιμότητα

σ

Βαθμωτό

Ειδική αντίσταση

ρ

Βαθμωτό

Δύναμη
Ένταση πεδίου
βαρύτητας
Ένταση ηλεκτρικού
πεδίου

Διανυσματικό

Ορισμός

G
G dr
υ=
dt
G
G dυ
a=
dt
G dθ G
ω=
k
dt

α=
dt
G
G
F = ma
G
G F
g=
m
G
G F
E=
qo
G G
ΦE = v∫ E ⋅ ds

Μονάδα
m/s
m/s2
rad/s
rad/s2
N (newton)
N/kg (m/s2)
N/C
(newton/coulomb)
Nm2/C

s

Ένταση μαγνητικού
πεδίου
Μαγνητική ροή

G
B

Διανυσματικό

ΦΒ

Βαθμωτό

Έργο δυνάμεως

W

Βαθμωτό

dq
I=
dt
G G⎛
I⎞
I = ∫ J ⋅ ds ⎜ J = ⎟
S⎠

s
G
G
J = σE

1
ρ=
σ
G
G G
F = qυ × B
G G
ΦB = ∫ B ⋅ ds
s
G
rB

G G
W = ∫ F ⋅ dr
G
rA

A (ampère)
A/m2
Ω-1 m-1

Ωm
Τ (tesla)
(1 T = 1 N/A m)
Wb (weber)
(1 Wb = 1 T m2)
J (joule)
(1 J = 1 N m)
J (joule)

Κινητική ενέργεια

K

Βαθμωτό

Δυναμική ενέργεια

U

Βαθμωτό

r G
G
G
U( r ) = − ∫ F ⋅ dr

J (joule)

Ισχύς

P

Βαθμωτό

W (watt)
(1 W = 1 J/s)

Πίεση

p

Βαθμωτό

Εντροπία

S

Βαθμωτό

Ηλεκτρικό δυναμικό

V

Βαθμωτό

dW
P=
dt
dF⊥
p=
dA
dQ
dS =
T
G
G U (r )
V (r ) =
qo

Πυκνότητα ενέργειας

u

Βαθμωτό

Χωρητικότητα

C

Βαθμωτό

K=

1 2

2

G

dU
dv
Q
C=
V

u=

Pa (pascal)
(1 Pa = 1 N/m2)
J/K (joule/kelvin)
V (volt)
1 V = 1 J/C
J/m3
F (farad)
(1 F = 1 C/V)

Ηλεκτρεγερτική δύναμη E Βαθμωτό Ηλεκτρική αντίσταση R Βαθμωτό Συντελεστής αυτεπαγωγής L Βαθμωτό Ροπή δυνάμεως G p G L G τ Διανυσματικό Ροπή αδράνειας I Βαθμωτό Ενεργειακή ροή S Βαθμωτό Ορμή Στροφορμή Διανυσματικό Διανυσματικό E= dU dq V V ⎛ l⎞ ⎜R = ρ ⎟ S⎠ I ⎝ ΦΒ L= Ι G G p = mυ G G G L=r×p G G G τ = r×F Ω (ohm) (1 Ω = 1 V/A) I = ∑ mi ri2 kg m2 dU A dt W/m2 R= H (henry) 1 H = 1 Wb/A kg m/s kg m2/s (J s) Nm i S= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful