Wikipedia, the free encyclopedia

Wikipedia face parte din categoria saiturilor gigant,alături de altele precum spre exemplu, amazon.com sau youtube.com, aceasta reflectându-se in primul rând numărul de vizitatori, cantitatea informa ț ionala care se poate regăsi pe site, deschiderea către publicul larg. Se pune, deci, problema corectitudinii informa ț iilor în contextul imensei varietă ț i a acestora ș i în consecin ț ă, a credibilită ț ii pe care Wikipedia o transmite, în mod voit sau nu, vizitatorului. Wikipedia este o encicloped ie, astfel, articolele vor fi de natură strict enciclopedică, cuprinzînd numai acele informa ț ii considerate ca făcând deja parte din bagajul universal de cuno ș tin ț e la nivelul actual. Acesta este unul din principiile de bază după care trebuie să se ghideze orice contribu ț ie la acest efort colectiv. Alte două principii fundamentale îâatunci când utiliyăm Wikipedia sunt punctul de vedere neutru ș i verificabilitatea surselor. Aşa cum am menţionat mai sus Wikipedia nu este forum de discu ț ii ci enciclopedie, o tribună politică sau pagină de publicitate gratuită, de aceea este important ca toate articolele din Wikipedia să fie formulate dintr-un punct de vedere neutru sau, prescurtat, PDVN (uneori se întâlne ș te

prescurtarea în engleză NPOV de la expresia neutral point of view). Un principiu de bază după care se ghidează Wikipedia poate fi exprimat astfel: verificabilitatea surselor contează, ș i nu adevărul. Întrucat vorbim de o enciclopedie, Wikipedia doar relatează informa ț ia, nu o ș i creeaza! Din acest punct de vedere orice discu ț ie privitoare la validitatea unei teorii, la corectitudinea unui enun ț , la adevărul unei afirma ț ii trebuie să se reducă la citarea surselor care confirmă sau infirmă acele teorii, enun ț uri sau afirma ț ii, ș i eventual la credibilitatea acelor surse. Articolele trebuie să se bazeze pe informa ț ii solide, publicate de ter ț i cu reputa ț ie că le verifică cu acurate ț e. Sursele de încredere sunt necesare pentru a da credit autorilor publica ț iilor, pentru a putea fi evitat plagiatul si incalcarea dreptului de autor. Sursele trebuie să sus ț ină în mod direct

informa ț ia a ș a cum este ea prezentată în articol ș i trebuie să corespundă cu cele pretinse: afirma ț iile excep ț ionale necesită surse excep ț ionale. Toate articolele trebuie să respecte politica de neutralitate a

Wikipediei, reprezentând în mod propor ț ional toate punctele de vedere majoritare, precum ș i cele minoritare semnificative care au fost publicate de surse de încredere, în propor ț ie echilibrată cu fiecare punct de vedere. Nu este necesar să se includă părerile unor minorită ț i neînsemnate sau teorii marginale, exceptând cazul articolelor dedicate lor. În general, cele mai de încredere surse sunt: revistele ș i căr ț ile recenzate ș i publicate de edituri universitare; manuale de nivel universitar; reviste, buletine ș i căr ț i publicate de edituri respectabile ș i respectiv ziare de largă circula ț ie. Ca regulă de bază, cu cât este mai ridicat gradul de investiga ț ie în ceea ce prive ș te verificarea informa ț iilor, analizarea

chestiunilor legale ș i cercetarea atentă a dovezilor ș i argumentelor unui material în particular, cu atât sursa este mai de încredere. Publica ț iile academice ș i cu reputa ț ie sunt valoroase ș i de regulă cele mai de încredere în domeniile unde acestea sunt disponibile, precum istoria, medicina sau ș tiin ț ele. Materiale din surse de încredere non-academice pot fi de asemenea folosite în aceste domenii, în special dacă e vorba de publica ț ii respectate, de largă circula ț ie. Cât de adecvată este o sursă depinde de context. Când există dezacorduri între surse, acele opinii trebuie atribuite clar în text. Bibliografie: 1.Wikipedia. (2013) Wikipedia:Verificabilitate. [Online]. Disponibil la: http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Verificabilitate [Accesat 03.02.2012]. 2.Wikipedia. (2013) Punct de vedere neutru. [Online]. Disponibil la: http://ro.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Punct_de_vedere_neutru[Accesat 03.02.2012].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful