ϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣ

ϲϣϮϜΤϟ΍ϒϟΎΤΘϟ΍βϴ΋έϰϟ·Γήϛάϣ
ϲϣϮϜΤϟ΍˯΍ΩϷ΍ΔϴΟΎΘϧ·ϊϓέϭϖϴδϨΘϟ΍ΔϳϮϘΗ

1  
  

ϢϴΣήϟ΍ϥΎϤΣήϟ΍ௌϢδΑ 

ϥ΍ήϴϜϨΑϪϟϹ΍ΪΒϋΫΎΘγϷ΍ϞοΎϔϟ΍ΎϧΎΧ΃ 
ϲϣϮϜΤϟ΍ϒϟΎΤΘϟ΍βϴ΋έ 

ΔΒϴρΔϴΤΗ 
ˬΪόΑϭ 
ϲΘϟ΍ ˬΓήϛάϤϟ΍ ϩάϫ ϪϴΟϮΗ ϰϠϋ ϝϼϘΘγϹ΍ ΏΰΣ ΓΩΎϴϗ ϲϓ ϢϜϧ΍ϮΧ· ϡΰϋ ήϘΘγ΍ ΪϘϟ 
ΎϬϠϴϜθΗ ϰϠϋ ΔϨγ έϭήϣ ΔΒγΎϨϤΑ ϚϟΫϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ϞϤόϟ ΪϘϨϟ΍ϭ ΔψΣϼϤϟΎΑ νήόΘΗ 
ϲϨρϮϟ΍ήϤΗΆϤϟ΍ϝϼΧ ϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΤϟΓΪϳΪΠϟ΍ΓΩΎϴϘϟ΍ΏΎΨΘϧ΍ϰϠϋϡϮϳ έϭήϣϭ 
ϲϋϮοϮϤϟ΍ ϢϴϴϘΘϠϟ ΔΒγΎϨϣ ΔψΤϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ ήϤϋ Ϧϣ ΔϨγ ήΒΘόϧ ΎϨϧ· ήθϋ αΩΎδϟ΍ 
ΔϣϮϜΤϠϟΔϠϜθϤϟ΍ΔϴΒϠϏϷ΍ϑ΍ήρ΃ϦϴΑϖϴδϨΘϟ΍ΖΑΎηϲΘϟ΍ΕϻϼΘΧϻ΍ϰϠϋΪϴϟ΍ϊοϭϭ 
ΎϬΘϳΩϭΩήϣϰϠϋϚϟΫαΎϜόϧ΍ϯΪϣϭ 
ϥ΃ήϴϏˬϰϟ·ΪΘϤΗϲΘϟ΍ΎϬΘϳϻϭϦϣΔ΋ΎϤϟ΍ϲϓ ϞΜϤΗΔϣϮϜΤϟ΍ήϤϋϦϣΔϨγϭ 
ϲϓ ΎϬϨϣ ήϴΒϛ ˯ΰΟ ϑήλ ϢΘϳ ΔϣϮϜΣ Δϳ΃ ήϤϋ Ϧϣ ΓήϴΧϷ΍ ΔϨδϟ΍ ϥ΃ ΪϛΆΗ ΏέΎΠΘϟ΍ 
ΕΎΑΎΨΘϧ΍ ϑήόΘγ ΔϳϻϮϟ΍ ϩάϫ ϥ· ΚϴΣϭ Δϴϟ΍ϮϤϟ΍ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϺϟ Ω΍ΪόΘγϻ΍ 
ϝΎϤϜΘγ΍ϭ ˬΪϳΪΠϟ΍ ϱέϮΘγΪϟ΍ ΎϫΪόΒΑ ΔϳϮϬΠϟ΍ ΎϬϨϤο Ϧϣϭ ΔϴΑ΍ήΘϟ΍ ΕΎϋΎϤΠϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ 
ϲϓ ΎϬϴϠϋ ιϮμϨϤϟ΍ ΔϴϤϴψϨΘϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ϊϴϤΟ έ΍Ϊλ· ϝϼΧ Ϧϣ ϱέϮΘγΪϟ΍ εέϮϟ΍ 
ϢΘϴγΔϣϮϜΤϟ΍ϦϣίϦϣ΍ήϴΒϛ ΍˯ΰΟ ϥ΃ϲϨόϳϚϟΫϥΈϓ ˬΔϴϟΎΤϟ΍ΔϳϻϮϟ΍ϢΘϣϞΒϗέϮΘγΪϟ΍ 
ΔϴόϳήθΘϟ΍ΔϳϻϮϟ΍ϩάϫϲϓϦϣΰϟ΍ήϴΑΪΗϥ΃ΪϛΆϳΎϣϮϫϭ ϲόϳήθΘϟ΍εέϮϟ΍ϲϓϪϗ΍ήϐΘγ΍ 
ΔϣϮϜΤϟ΍ήϤϋϦϣΔϨγΔϴϤϫ΃ϲΗ΄ΗΎϨϫϦϣϭˬΪϳΪηέάΤΑϢδΘϳϥ΃ΐΠϳ

2  
  

ϦϜϤϳΎϣϭΔϳΩΎμΘϗϻ΍ΔϣίϷ΍ϊϗϭϡ΍ΪΘΣ΍ϑήόΘγ ΔϨγϥΈϓˬϖΒγΎϣ ϰϠϋΓϭϼϋ 
ήΛ΄Θϳϥ΃ϦϜϤϳΔϤΨοΕΎϔϠϣ΢Θϓϰϟ·ΔϓΎοϹΎΑˬϲϋΎϤΘΟ΍ϥΎϘΘΣ΍ϦϣΎϬϨϋ ΐΗήΘϳϥ΃ 
ϖϳΩΎϨλΡϼλ·ϭΔλΎϘϤϟ΍ϕϭΪϨλΡϼλ·ϞϴΒϗϦϣήηΎΒϣϞϜθΑϲΑήϐϤϟ΍ωέΎθϟ΍ΎϬΑ 
ΪϋΎϘΘϟ΍ 
βΟΎϬϟ΍ ϪϛήΤϳ ˬΔΒόλ ΔϨγ ϊϠτϣ ϲϓϭ ΓήϛάϤϟ΍ ϩάϫ ϡΪϘϳ Ϋ· ˬϝϼϘΘγϹ΍ ΏΰΣ ϥ· 
ΔϤϫΎδϤϟ΍ήϴϏΐγΎϜϣϖϴϘΤΗϰϟ·ΓέΩΎΒϤϟ΍ϩάϫ˯΍έϭϦϣϰόδϳϻϭϑήμϟ΍ϲϨρϮϟ΍ 
ϦρϮϠϟΎϴϠόϟ΍ΔΤϠμϤϟ΍ΔϧΎϴλϲϓ 
ΏΰΣϲϓϩ΍ήϧΎϤϛˬΔϴΒϠϏϸϟϲϠΧ΍Ϊϟ΍ϊοϮϟ΍κϴΨθΗϰϟ·ˬϚϟάϛϰόδΗΓήϛάϤϟ΍ϩάϫϥ· 
˯΍ΩϷ΍ ΓήϴΛϭ ϊϳήδΗϭ ΎϬϗΎΜϴϣ ϲϓ ήψϨϟ΍ ΓΩΎϋ· ΐϠρ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϒϟΎΤΘϟ ϡΪϘΗϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍ 
ϪΑΐϟΎτϧϱάϟ΍ϲϣϮϜΤϟ΍ϞϳΪόΘϟ΍Ύϣ΃ˬΔϴϣϮϜΤϟ΍ΕΎϋΎτϘϟ΍ϲϓΔϴϟΎόϔϟ΍ϭΔϴΟΎΘϧϹ΍ϊϓέϭ 
ΎϬΗ΍ΫΪΣϲϓΔϳΎϏβϴϟϭϚϟΫϖϴϘΤΘϟΔϴόϴΒρΔϴϟ΁ϻ·ϮϫΎϣ 
ϱ΃ϥ΃έΎΒΘϋΎΑϙΎΒΗέϻ΍ϭ˯ςΒϟ΍ΪϘΘϨΗϭΔϠΠδϤϟ΍ΔϠϴμΤϟΎΑΎϬϳϮϨΗϦϤπΘΗΓήϛάϤϟ΍ϩάϫϥ· 
ϞϤόϟΎΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΗ ΍Ϋ· ΎϤϴγϻ ˬΔψΣϼϤϟ΍ϭ ΔόΟ΍ήϤϟ΍ϭ ΪϘϨϠϟ νήόϣ ϲϧΎδϧ· ϞϤϋ 
ΔλΎΧΔϴγΎδΣάΨΘϳϱάϟ΍ϲϣϮϜΤϟ΍ 
ϝϮϠΤϟ΍ ω΍ΪΑ· ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ϭ ϲϣϮϜΤϟ΍ ˯΍ΩϷ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϒϗϮΘϳ ϪϠϛ ΩϼΒϟ΍ ήϴμϣ ϥ· 
ϩάϫ ϰϠϋ ΍ήϴΒϛ ΎϧΎϫέ ϥϮϠϤΤϳ ϦϤϣ ΎϨΒόη ˯ΎϨΑ΃ ϯΪϟ ΔϳϮϟϭϷΎΑ ϰψΤΗ ϲΘϟ΍ ΎϳΎπϘϠϟ 
Ϧϣί ϊϣ ϲρΎόΘϟ΍ ϭ΃ ήϳΪϘΘϟ΍ ϲϓ ˯ΎτΧ΃ ΏΎϜΗέΎΑ ΢ϤδΗ ϻ Δϴϓήψϟ΍ ϥ΃ ΎϤϛ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ 
ϢϴϴϘΗϦϣϡϮϴϟ΍ήϔϣϻϪϧ΃ϭˬϲϣϮϴϟ΍ϭϱΩΎόϟ΍αΎϴϘϤϟΎΑΔϟϭΪϟ΍ϥϭΆθϟϲϣϮϜΤϟ΍ήϴΑΪΘϟ΍ 
ϡϮϴϟ΍ϰϟ·ΔϣϮϜΤϟ΍ΐϴμϨΗάϨϣϲϣϮϜΤϟ΍ϞϤόϟ΍ϞϤΠϤϟϒμϨϣϭϑΎϔηϭϪϳΰϧ 
ϕΪϳ ϪϧΈϓ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϓ Ϫ΋ΎϔϠΣ ϱΪϳ ϦϴΑ ΓήϛάϤϟ΍ ϩάϫ ϊπϳ ΎϣΪϨϋ ϝϼϘΘγϹ΍ ΏΰΣ ϥ· 
ΔϠΠόΘδϣΔΑϮΟ΃ϢϳΪϘΗΎϨΒόηΎϬϴϓήψΘϨϳΔψΤϟϲϓˬϲϣϮϜΤϟ΍Ϧϣΰϟ΍ΔϋΎο·ήτΧαϮϗΎϧ 
ΔϟΩΎόϟ΍Ε΍έΎψΘϧϻ΍ϭΎϳΎπϘϟ΍ϦϣΪϳΪόϟ΍ϦϋΔόΟΎϧϭ
3  
  

ΎϬϠΟ΃ϦϣϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣΡΎϔϛϭΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ 
ˬέΎΒΘϋ΍ Ϟϛ ϕϮϓ ϦρϮϟ΍ ΔΤϠμϣ ϊοϭ ϰϠϋ ϪΗ΄θϧ άϨϣ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ιήΣ ΪϘϟ 
ϲΘϟ΍ ϢϴϘϟ΍ Ϧϣ ΔϋϮϤΠϣ Ϧϋ ˬϞϳϮτϟ΍ ϪΨϳέΎΗ ήΒϋ ΔΒγΎϨϣ Ϧϣ ήΜϛ΃ ϲϓ ΪδΟϭ ήΒϋϭ 
ϑϭήυϲϓϚϟΫϭ ˬϡϮϴϟ΍ϪθϴόϧΎϤϛϦρϮϟ΍Ρήλ΍ϭΪϴηϦϤϣϥϮϟϭϷ΍Ω΍ϭήϟ΍Ύϫήτγ 
ϲϜϟΖϟάΑϲΘϟ΍ΕΎϴΤπΘϟ΍ϢΠΣήόθΘδϧˬΔτΤϣϞϛΪϨϋΎϫέΎπΤΘγ΍ΪϨϋΎϨϠόΠΗΔϘϴϗΩ 
ΎϧΩϼΑΖϘϘΣϞϳϮτϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍΍άϫΩ΍ΪΘϣ΍ϰϠϋϭˬΎϬΑΰΘόϧϲΘϟ΍ΓέϮμϟ΍ϰϠϋϦρϮϟ΍ϥϮϜϳ 
ΪϤΤϣ ˬϦϴϠΣ΍ήϟ΍ ϦϴϜϠϤϟ΍ ΎϤϬϟ έϮϔϐϤϟ΍ ΪϬϋ ϰϠϋ ΓΪόλϷ΍ ΔϓΎϛ ϰϠϋ ΔϤϬϣ ΕϻϮΤΗ 
ϲϓϭ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϴϨρϮϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ Ω΍ϭέ ϊϣ ϞϣΎϛ ϖϓ΍ϮΘΑ ˬϲϧΎΜϟ΍ ϦδΤϟ΍ϭ βϣΎΨϟ΍ 
ΔϠΘϛϦϣΎϗϼτϧ΍ΖΌθϧ΃ϲΘϟ΍ΔϳϭΪΣϮϟ΍Ε΍ήϴΒόΘϟ΍ ήΒϋϭ ˬϲγΎϔϟ΍ϝϼϋϢϴϋΰϟ΍ϢϬΘόϴϠρ 
ΖϤϫΎγ ϲΘϟ΍ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϠΘϜϟ΍ ϰϟ· ϻϮλϭϭ ΔϴϨρϮϟ΍ ΔϠΘϜϟΎΑ ΍έϭήϣϭ ϲϨρϮϟ΍ ϞϤόϟ΍ 
ϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϝΎϘΘϧϻ΍ΔϠΣήϣΎϧΩϼΑϝϮΧΩϲϓΓήϴΒϛΔϤϫΎδϣ 
ϦϣΔϠϤΟ ˬεήόϟ΍ௌϪψϔΣαΩΎδϟ΍ΪϤΤϣϚϠϤϟ΍ΔϟϼΟ ϲϟϮΗάϨϣϡϮϴϟ΍ΎϧΩϼΑϑήόΗ ϭ 
ΔϴΤϟ΍Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ΔϴϨρϮϟ΍ϯϮϘϟ΍ϊϣϞϣΎϛϭϡΎΗϖϓ΍ϮΘΑ ˬΔϳϮϴϨΒϟ΍ϭΔϘϴϤόϟ΍ΕΎΣϼλϹ΍ 
Ϣϛ΍ήΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ήϤΘδΗ ϥ΃ ΐΠϳ ΩϼΒϟ΍ ϥ΃ ήΒΘόϳ ˬϲϋϮΑ ϢΘϳ ϚϟΫ Ϟϛ ˬΩϼΒϟΎΑ 
φϓΎΤϳϭ ˬΔϳΩϭΩήϤϟ΍ϭ ΔϋΎΠϨϟ΍ ϖϘΤϳ ΎϤΑ ˬΕΎΣϼλϹ΍ ϝΎϴΟ΃ ϦϴΑϝΎϘΘϧϻ΍ϭ ϲΣϼλϹ΍ 
ΖϧΎϜϓ ϝΎϤϋϸϟ ϲϟΎΜϣ ΥΎϨϣϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϢϠδϟ΍ϭ έ΍ήϘΘγϻ΍ ϰϠϋ ΖϗϮϟ΍ βϔϧ ϲϓ 
ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎΣϼλϹ΍ ϖϴϘΤΗϭ ˬΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔΣΎδϤϟ΍ ϊϴγϮΗ ϲϫ ΎϤ΋΍Ω ΎϨΘϛήόϣ 
ϊϳέΎθϣϞϜϟΎϴόϗ΍ϭ΍ΪϨγϞϜθΗΓΪη΍έΔϴγΎϴγΔϣΎϜΣϡΎϴϗϰϠϋΪϋΎδΗϲΘϟ΍ˬΔϳέϮΘγΪϟ΍ϭ 
ΔϴϨρϮϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ΖϣΪϗ ΪϘϟ ˬϢϟΎόϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϧΩϼΑ Ϧϋ ΔϴΑΎΠϳ· ΓέϮλ ϡΪϘΗϭ ˬϮϤϨϟ΍ 
Δϴρ΍ήϘϤϳΩ ΔϟϭΩ ϡΎϴϗ ϞΟ΃ Ϧϣ ˯΍Ϊϓ ϱήγϷ΍ Ϣϫέ΍ήϘΘγ΍ϭ ΎϬ΋ΎϨΑ΃ ΔϳήΣ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ 
ΔϴγΎϴδϟ΍ϕϮϘΤϟ΍ΔγέΎϤϣϭϢϴψϨΘϟ΍ϲϓϖΤϟ΍βϳήϜΘϟϭϩΩϮΟϭϰϠϋυΎϔΤϠϟΎϨΑΰΣ΢ϓΎϛϭ 
ˬΔϳέϮΘγΪϟ΍ΕΎδγΆϤϟ΍ϞϤϋϥΎϤοϭˬΎϨΒόη˯ΎϨΑϷΔϴϋΎϤΘΟϻ΍Δϟ΍Ϊόϟ΍ϖϴϘΤΗϭ ΔϴϧΪϤϟ΍ϭ
4  
  

ϥΎϛϭ ˬΎϬϴϠϋ ϝϭ΍ΪΘϠϟϭΔτϠδϟ΍ ΓίΎϴΤϟ ΓΪϴΣϭ Δϴϟ΂ϛ ΔϬϳΰϨϟ΍ϭ ΓήΤϟ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϝΎϤϋ·ϭ 
ΕήμΘϧ΍ΡϼλϹ΍ΔϤϳΰϋϦϜϟˬϒϠΨϟ΍ϰϟ·ΎϧΩϼΑΪηΖϟϭΎΣ Ε΍Ω΍έ·ϪΟ΍Ϯϧϥ΃ΎϧέΪϗ 
ϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϝϮΤΘϟ΍ΔϴϠϤϋϖϴϘΤΘϟιΎΧΝΫϮϤϧ˯ΎϨΑΔλήϓΎϧΩϼΒϟΖϘϘΤΗϭΔϳΎϬϨϟ΍ϲϓ 
ΓΩϮόϟ΍ϊϨϤΗϲΘϟ΍ΕΎϧΎϤπϟ΍ϞϛϰϠϋΎϧΩϼΑήϓϮΘΗϲϜϟήϴΒϛϞϤϋϰϟ·ΔΟΎΤΑΖϟ΍ίϻϲΘϟ΍ 
ϒϠΨϟ΍ϰϟ· 

ˮΔϣϮϜΤϟ΍ϩάϫϲϓϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϙέΎθϳ΍ΫΎϤϟ 
ήϤΗΆϤϟ΍ ΔτΤϣ ΖϠϜηϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϓ ΔϛέΎθϤϟ΍ ΏΰΤϠϟ ϲϨρϮϟ΍ βϠΠϤϟ΍ έήϗ ΪϘϟ 
έ΍ΪΘϗΎΑ ήϴϛάΘϠϟ ΎϨϴϠοΎϨϤϟ ϭ ΎϨΗϼοΎϨϤϟ ΓΪϳΪΟ Δλήϓ ΎϨΑΰΤϟ ήθϋ αΩΎδϟ΍ ϲϨρϮϟ΍ 
ϞμΤϤϟ΍ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ έΎΒΘϋ΍ϭ ˬΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϲϓ ϪΘϛέΎθϤΑ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ 
αΎΒϋΫΎΘγϷ΍ΎϬγ΃ήΗϲΘϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ΎϬΘϘϘΣϲΘϟ΍Ε΍ίΎΠϧϺϟϦϴΒΧΎϨϟ΍Ϧϣ΍ήϳΪϘΗΎϬϴϠϋ 
ϲϨρϮϟ΍ βϠΠϤϟ΍ ϪϴϠϋ ΪϨΘγ΍ Ύϣ Ϯϫϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΤϟ ϖΑΎδϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ϲγΎϔϟ΍ 
ΏΰΤϟ ϦϴΒΧΎϨϟ΍ Ϧϣ ΔΤϳήλ ΓϮϋΩ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ ϩάϫέΎΒΘϋ΍ϭ ΔϛέΎθϤϟ΍ έ΍ήϗ ΫΎΨΗϻ ΏΰΤϠϟ 
ϢγήΘϟ Δϴ΋ΎϬϨϟ΍ Ξ΋ΎΘϨϟ΍ Ε˯ΎΟϭ ˬΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ϊϗϮϣ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻ΍ ΓέϭήπΑ ϝϼϘΘγϻ΍ 
ΔϛήΘθϣϢγ΍ϮϗϚϠΘϤΗΔϴρ΍ήϘϤϳΩΔϴϨρϭΔϴγΎϴγΕ΍έΎϴΗϦϴΑϲϋϮοϮϣϒϟΎΤΗ΢ϣϼϣ 
αΩΎδϟ΍ήϤΗΆϤϟ΍΢οϭ΃ΎϤϛΔϛέΎθϤϟ΍έ΍ήϗϥΎϜϓˬΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΔϴγΎδΤϟ΍ΎϫίήΑ΃ΓΪϳΪϋ 
ϖϠΧϭ ˬϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ΎϫΩΎϗ ϲΘϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ Ξϣ΍ήΑάϴϔϨΗ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻΎΑ ΎϗϮτϣ ήθϋ 
ΔϛήΘθϣ Ϣγ΍Ϯϗ ϚϠΘϤΗ ΖϧΎϛ ΎϨΑ΍ΰΣϷ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϥ΃ ϰϟ· ΔϓΎο· ˬΓΪϳΪΟ Ξϣ΍ήΑ 
ΔϛέΎθϤϟ΍ϩΎΠΗ΍ίΰϋΎϤϣΓΩΪόΘϣ 
ήρΆΗϲΘϟ΍ϢϴϘϟ΍ϭϑ΍ΪϫϷ΍ϭΉΩΎΒϤϟΎΑήϴϛάΘϟ΍ϱέϭήπϟ΍ϦϣϯήϳϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥ· 
ΖΤΗϲΑΎΨΘϧϻ΍ϪΠϣΎϧήΑϪϨϤπΗΎϣϲϓΔϠΜϤΘϤϟ΍ϭΔϴϟΎΤϟ΍ΔϴϣϮϜΤϟ΍ΔϴΒϠϏϷ΍ϲϓϪΘϛέΎθϣ 
ϰϠϋιήΣϦϣˬΎϤ΋΍ΩϦρϮϟ΍έΎόη
5  
  

ΕϻΎΠϣϲϓΎϬϘϴϘΤΗϰϟ·ϥϮϗϮΘϳϲΘϟ΍ϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍ϭΕΎϨρ΍ϮϤϟ΍Ε΍έΎψΘϧ΍ϊϣϞϋΎϔΘϟ΍ 
ΓήϜΤϟ΍ήϫΎψϣϭϢϠψϟ΍ϊϓέϭΔϤϳήϜϟ΍ΓΎϴΤϟ΍ήϴϓϮΗϭϦϜδϟ΍ϭϢϴϠόΘϟ΍ϭΔΤμϟ΍ϭϞϐθϟ΍ 
ϞϳΰϨΘϟ΍ϰϟ·ΔϓΎο·ˬΕ΍ίΎϴΘϣϻ΍ϭϊϳήϟ΍ΩΎμΘϗ΍ϰϠϋ˯ΎπϘϟ΍ϭΩΎδϔϟ΍ΔΑέΎΤϣ΍άϛϭ 
ϝϼΧϦϣΔϨρ΍ϮϤϟ΍ϭΔϣΎϜΤϟ΍ϲϘηϲϓΪϳΪΠϟ΍έϮΘγΪϠϟϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ 
ΔϨϣΎπΘϣ ΔϴΒϠϏ΃ Ϧϋ ΔϘΜΒϨϣ ΔϓΎϔη ΔϣϮϜΣ έΎρ· ϲϓ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϕΎΜϴϣ ϊοϭ x 
ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍Ξϣ΍ήΒϟ΍ϲϓΔϨϤπΘϤϟ΍ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍άϴϔϨΗϥΎϤπϟΔϤΠδϨϣϭ 
ΔϳέϮΘγΪϟ΍ΕΎδγΆϤϟ΍ϲϗΎΑϭΔϣϮϜΤϟ΍βϴ΋ήϟϱέϮΘγΪϟ΍έϭΪϟ΍ϞϴόϔΗ x 
Ϧρ΍ϮϤϟ΍ΔϣΪΧϲϓΔόΟΎϧΓέ΍Ω· x 
Δϣ΍ΪΘδϤϟ΍ΔϴϤϨΘϟ΍ΔϣΪΧϲϓΔϣΪϘΘϣΔϳϮϬΟ x 
ΔϴϤϨΘϠϟ ΢Ϥτϣ ϱϷ ΎϴγΎγ΃ Ύρήη ΰϴϴϤΗ ϥϭΪΑ ΔϠϣΎϜϟ΍ ΔϘΤϟ΍ ΔϨρ΍ϮϤϟ΍ έΎΒΘϋ΍ ϭ 
ϲϓϰϠΠΘΗϭˬϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍ϭΕΎϨρ΍ϮϤϟ΍ΔϓΎϜϟϕϮϘΤϟ΍ϭΔϣ΍ήϜϟ΍ϦϤπϳϲϗήϟ΍ϭ 
Ϧρ΍ϮϤϟ΍ΔϋΎϨϣΰϳΰόΗϞΟ΃ϦϣΔϴϨρϮϟ΍ΔϳϮϬϟ΍ΔϳϮϘΗ x 
ΰϴϴϤΗϥϭΪΑΔϠϣΎϛΔϨρ΍Ϯϣ x 
ϊϤΘΠϤϠϟϊγϭϷ΍ΓΪϋΎϘϟ΍ϰτγϮϟ΍ΔϘΒτϟ΍ϞόΟ x 
βϴϟΔϴϣϮϜΤϟ΍ΔΑήΠΘϟ΍ϩάϫΡΎΠϧϰϠϋιήΤϟ΍ϥϮϜϳΎϣΪη΃κϳήΣϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϭ 
ΐγΎϜϣ ϖϴϘΤΗ ΎϧΩϼΑ Ϧϣ ΝΎΘΤΗ ΔψΤϠϟ΍ ϥϷ ΎγΎγ΃ ϦϜϟϭ ˬΎϬΗΎϧϮϜϣ ϰϟ· ήψϨϟΎΑ ςϘϓ 
ΎϬϴϠϋ Ζϓήη΃ ϲΘϟ΍ ΓήϴΧϷ΍ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ ϥ΃ϭ ˬΔϴϤϨΘϟ΍ϭ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΏέΩ ϰϠϋ ΓΪϳΪΟ 
ΓΩΎϬθΑ ΖϧΎϛ ˬϲγΎϔϟ΍ αΎΒϋ ΫΎΘγϷ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΤϟ ϖΑΎδϟ΍ ϡΎόϟ΍ ϦϴϣϷ΍ ΔϣϮϜΣ 
ΖϤϫΎγΚϴΣ ˬΔϫ΍ΰϧϭΔϴϓΎϔηΎϧΩϼΑΎϬΘϓήϋϲΘϟ΍ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ΕΎϗΎϘΤΘγϻ΍ήΜϛ΃ϊϴϤΠϟ΍ 
ϖϳΩΎϨμϟ ϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍ Ϧϣ ϢϬϣ ˯ΰΟ ΓΩΎόΘγ΍ ϲϓ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϣϮϜΤϠϟ ΔϴΑΎΠϳϹ΍ ΔϠϴμΤϟ΍ 
ϲϓ ϲϟ΍ϮΣϰϟ· ΔϨγΔ΋ΎϤϟ΍ϲϓ ϦϣΔϛέΎθϤϟ΍ΔΒδϨΑϝΎϘΘϧϻ΍ϭ ˬω΍ήΘϗϻ΍ 
ϲϓΓΩΎϳΰϟ΍ϭˬΩϼΒϠϟϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍έΎδϤϟ΍ϲϓΔϘΜϟ΍ΪϳΪΠΗϲϨόϳΎϣϮϫϭˬΔϨγΔ΋ΎϤϟ΍
6  
  

ήϤΘδϳ ϥ΃ ϰϠϋ ιήΤϟ΍ ΐΠϳ Ύϣ Ϯϫϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ Ώ΍ΰΣϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ Δϴϋήθϟ΍ ΏϮδϨϣ 
Ϊϴϛ΄ΘϟΔλήϓΖϧΎϛήΒϧϮϨϟΓήϴΧϷ΍ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ϥ΃ΎϤϛˬΔϠΒϘϤϟ΍ΕΎϗΎϘΤΘγϻ΍ϝϼΧ 
ΔγέΎϤϣϲϫϭˬΪϳΪΠϟ΍έϮΘγΪϟ΍ϖϴΒτΘϟϭΔϣϮϜΤϟ΍βϴ΋έϦϴϴόΗϲϓΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ΔϴΠϬϨϤϟ΍ 
έΎΒΘϋΎΑϝϭ΃ ήϳίϮϛϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΤϟϡΎόϟ΍ϦϴϣϷ΍ϦϴϴόΗϢΗΎϣΪϨϋ άϨϣΖϘϠτϧ΍ 
ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍Ξ΋ΎΘϧέΪμΗϦϣϮϫΏΰΤϟ΍ 

ΔϣϮϜΤϟ΍ϞϴϜθΗϕΎϴγ 
ϦϣϯήϳϭˬΔϣϮϜΤϟ΍ϩάϫϪϴϓΖϠϜθΗϱάϟ΍ϕΎϴδϟ΍ϭϑϭήψϟ΍ϙέΪϳϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥ· 
ΔΒγΎϨϤϟΎϓˬϰϨόϤϟ΍ϙ΍έΩ·ϰϠϋΓέΪϘϟ΍ϊϴπΗϪϧϭΪΑϱάϟ΍ ˬϕΎϴδϟΎΑήϴϛάΘϟ΍ΓΩΎϋ·ΐγΎϨϤϟ΍ 
˯ΎϬϘϔϟ΍ϝϮϘϳΎϤϛρήη 
ήτΧ ΎϫίήΑ΃ Ϧϣ ϥΎϛ ˬΔϘΑΎδϟ΍ Δϳήθόϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ΔϴγΎγ΃ ΕΎϳΪΤΗ ΎϧΩϼΑ ΖϬΟ΍ϭ ΪϘϟ 
ΔϬΟ΍ϮϤϟ΍ΔόϴϠρϲϓΎϨϛΔϴγΎϴγΓ΄ϴϬϛΎϨϧ΄ΑήϴϛάΘϠϟΔΟΎΣϻϭˬΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ΔϴϠϤόϟ΍ήϘϬϘΗ 
ˬΔϴγΎϴγ ήϴγ ΔΛΩΎΣ ϯήΟ Ύϣ ϦϳήΒΘόϣ ˬΩ΍ήϓϷ΍ ΔϬΟ΍Ϯϣ ϞΒϗ ωϭήθϤϟ΍ϭ ΓήϜϔϟ΍ ϊϣ 
ϦρϮϟ΍ΔΤϠμϤϟϦϴΣϭΔψΤϟϞϛϲϓϩέΎπΤΘγ΍ϢΘϳϥ΃ΐΠϳϊϴϤΠϠϟΎγέΩϭ 
ΓήϤΘδϣΖϟ΍ίϻϲϤϴϠϗϹ΍ΎϨτϴΤϣϲϓΕΎοΎϔΘϧ΍ϭΕ΍ήϴϴϐΗϊϣΕΎϳΪΤΘϟ΍ϩάϫΖϨϣ΍ΰΗΪϘϟ 
ϰϤδϳΎϣϥ΍ΪϠΑϪϴϧΎόΗϱάϟ΍ϱϮϴϨΒϟ΍ϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ιΎμΨϟ΍ϢΠΣϰϟ·ήψϨϟΎΑˬϡϮϴϟ΍ϰϟ· 
ϲϓήΒϛ΃ΔΟέΪΑϭˬέ΍ϮΠϟ΍ϲϓϯήΟΎϣΕΎϴϋ΍ΪΗίϭΎΠΗϲϓ ΎϧΩϼΑΖΤΠϧΎϤϨϴΑˬϊϴΑήϟΎΑ 
ϱάϟ΍ ϱέϮΘγΪϟ΍ ΡϼλϹ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ήϴΒϛ ϡΪϘΗ ϖϴϘΤΗ ϲϓ ˬΪϳΪΠϟ΍ ΥΎϨϤϟ΍ έΎϤΜΘγ΍ 
ˬΔϳέϮΘγΪϟ΍ΔϘϴΛϮϟ΍ϝϮΣϊγ΍ϭϲϨρϭ έ΍ϮΤϟΔΠϴΘϨϛ ˬ ίϮϴϟϮϳ έϮΘγΩϲϓ ΪδΠΗ 
ΎϬΗ΍έΎψΘϧ΍ Ϧϋ ϲϧΪϤϟ΍ ϊϤΘΠϤϟ΍ϭ ΔϴΑΎϘϨϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ϑΎϴρϷ΍ ϒϠΘΨϣ Ϫϴϓ Ζϔθϛ 
ΔϳέϮΘγΩΔϘϴΛϭΖϧΎϜϓˬΔϠΒϘϣΕ΍ϮϨδϟΩϼΒϟ΍ΩϮϘΘγϲΘϟ΍ΔϳέϮΘγΪϟ΍ΔϘϴΛϮϠϟΎϬΗ΍έϮμΗϭ 
ΎϬϧΈϓ ϝΎϤϜϟ΍ Δϔλ ΎϬϴτόϳ ϻ ΍άϫ ϥΎϛ ϥ·ϭ ˬΕ΍έΎψΘϧϻ΍ Ϧϣ ΪϳΪόϠϟ ΖΑΎΠΘγ΍ ΔϣΪϘΘϣ
7  
  

ˬΩϮϘϋάϨϣΔϋϮϓήϣΖϧΎϛϲΘϟ΍ΐϟΎτϤϟ΍ϦϣήϴΜϜϟ΍ΖϘϘΣϭΔϟϭΪϟ΍ΔϴϨΑϖϤόϟ΍ϲϓΖδϣ 
ΰϳΰόΗϭ ˬΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔτϠδϠϟ ΔϴγΎγ΃ ΔϧΎϜϣ ˯Ύτϋ·ϭ ˬςϠδϟ΍ Ϟμϓ ΪϴδΠΗ ΎϬΘόϴϠρ ϲϓϭ 
ΔϣίέϦϤπΗΪϳΪΠϟ΍έϮΘγΪϟ΍ϥ΃ΎϤϛˬΎϬδϴ΋έΕΎλΎμΘΧ΍ϭΔϳέϮΘγΪϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ΔϧΎϜϣ 
ϯϮΘδϤϟ΍ ϰϠϋ ήϴΗΎγΪϟ΍ ΙΪΣ΃ ϦϤο Ϧϣ ϪϠόΠΗ ϲΘϟ΍ ΕΎδγΆϤϟ΍ Ϧϣϭ ϕϮϘΤϟ΍ Ϧϣ 
ϮϫϭˬϕϮϘΤϟ΍ϚλέϮΘγΩϭςϠδϟ΍ϞμϓέϮΘγΩϦϴΑΝϭ΍ΰϳϥ΃ωΎτΘγ΍ΚϴΣ ˬϲϟϭΪϟ΍ 
ΔϤϬϣΕΎλΎμΘΧ΍ϰϠϋήϓϮΘΗ ί΍ΰΘϋΎΑΎϬϴϓϙέΎθϧϲΘϟ΍ϭΔϴϟΎΤϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ϥ΃ϲϨόϳΎϣ 
έΎρ·ϲϓΞϣ΍ήΒϟ΍ϭέΎϜϓϷ΍ϦϣΪϳΪόϟ΍άϴϔϨΘΑ΢ϤδϳΎϤϣˬϝϼϘΘγϻ΍άϨϣΎϬΗΎϘΑΎδϟήϓϮΘΗϢϟ 
ΔϨϣΎπΘϣϭΔϤΠδϨϣΔϴΒϠϏ΃ 
Ύϣ ϊϣ ϞϋΎϔΘϟ΍ ϰϠϋ ΓέΪϘϟ΍ ϚϠΘϤΗ ΎϤ΋΍Ω ΖϧΎϛ ΎϧΩϼΑ ϥΈϓ ϲΟέΎΨϟ΍ ϕΎϴδϠϟ ΔΒδϨϟΎΑ Ύϣ΃ 
ϲϓ ϡϮϴϟ΍ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ Ϫϴϟ· ΖϠλϭ ϱάϟ΍ ϯϮΘδϤϟ΍ϭ ˬΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ΕϻϮΤΗ Ϧϣ ϱήΠϳ 
ΏΰΣϦϣΓέΩΎΒϤΑΕΎϨϴόδΘϟ΍Δϳ΍ΪΑάϨϣΕΎΣϼλ·ϦϣϖϘΤΗΎϣϢϛ΍ήΗΔΠϴΘϧϮϫΎϧΩϼΑ 
ΎϬϓήϋϲΘϟ΍Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ΔΟϮϤϟ΍ΖϧΎϛϭˬΔϴΒόθϟ΍Ε΍ϮϘϠϟϲϛ΍ήΘηϻ΍ΩΎΤΗϻ΍ϭϝϼϘΘγϻ΍ 
ϥ΍ΪϋΎδϣϥϼϣΎϋˬΎϧΩϼΑϲϓΔϳΩΎμΘϗϻ΍ΔϣίϷ΍ϖϤϋϭˬϦϴϟήΑέ΍ΪΟέΎϴϬϧ·ΪόΑϢϟΎόϟ΍ 
ϡΪϘΗ ϖϴϘΤΗϭ ˬΔϴϨρϭ ΔΤϟΎμϣ ˯΍ήΟ·ϭ ˬΔϳέϮΘγΪϟ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎΣϼλϹ΍ ϲϓ ϡΪϘΘϠϟ 
ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ϭ΃ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ˯΍Ϯγ ˬϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΣ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ήϴΒϛ 
ϞΤϟ΍ϲϫΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϥ΄ΑϊϴϤΠϟ΍ϯΪϟΔϋΎϨϘϟ΍ΖϠμΣϭˬΕΎόϳήθΘϟ΍ 
ϞΜϤΗϥ΃ΎϧΩϼΑϦϜϣΎϣϮϫΕΎϨϴόδΘϟ΍Δϳ΍ΪΑάϨϣΕΎΣϼλ·ϦϣϖϘΤΗΎϣϥΈϓ ˬϡϮϴϟ΍Ύϣ΃ 
Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϮΤϧϝΎϘΘϧϻ΍ΔϠΣήϣήϴΑΪΘϟΎΟΫϮϤϧϭϞΑˬϲϤϴϠϗϹ΍ΎϬτϴΤϣϲϓΔλΎΧΔϟΎΣ 
ϕήΘϔϣ ϲϓ ΪΟϮΗ ϥ΍ΪϠΒϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ϡϮϴϟ΍ ϊϴϤΠϟ΍ ϖϔΘϳ ΚϴΣ ˬϝϭΩϭ ΔϤψϧ΃ Ζϋ΍ΪΗ ΎϣΪϨϋ 
Ϟϣ΍Ϯόϟ΍ ΰϳΰόΗ ΎϧΩϼΒϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΎϤϬϣ ϥΎϜϓ ˬΎϬΑϮόη ΎϬΘϨΑ ϲΘϟ΍ ϝΎϣϵ΍ Ϟϛ ΩΪϬϳ ϕήρ 
ΓΪϴΣϮϟ΍ ΔϧΎϤπϟ΍ ΎϬϧϷ Δϳέϭήπϟ΍ ΕΎϤϛ΍ήΘϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϲϓ έ΍ήϤΘγϻ΍ϭ ΡϼλϺϟ ΔϴΗ΍άϟ΍ 
ϲϓ ΙΪΤϳ Ύϣ ρΎϘγ· ΔΌϴτΧ ϲϓ ωϮϗϮϟ΍ ϭ΃ ΔϴΟέΎΧ Ϟϣ΍Ϯϋ ΔϳϷ ϥΎϬΗέϻ΍ ϡΪόϟ
8  
  

ϲΑήϐϤϟ΍ΐόθϟ΍ΎϬΘόϴϠρϲϓϥΎϛϲΘϟ΍ΕϻΎπϨϟ΍Ϟϛϰϟ· ΊϴδϳΎϤΑ ˬΎϧΩϼΑϰϠϋέ΍ϮΠϟ΍ 
ΔϘτϨϤϟ΍ΏϮόηϲϗΎΒϟΎΟΫϮϤϧήΒΘόϳϱάϟ΍ 
ΎϬΗίήϓ΃ϲΘϟ΍ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍Ξ΋ΎΘϧϭΔϴϟΎΤϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ϞϴϜθΗϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϲϓήΒΘόϧΎϨϧ· 
ϪΗΩΎϗϱάϟ΍ϲϟΎπϨϟ΍ϞϤόϠϟΔμϟΎΧΔΠϴΘϧϭˬΎϧΩϼΒϟϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍έΎδϤϟ΍ϲϓΎϴόϴΒρ΍έϮτΗ 
ήϴΑΪΗΔϴϟΎΤϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ήηΎΒΗϥ΃ΐΠϳαΎγϷ΍΍άϫϰϠϋϭˬΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ΔϴϨρϮϟ΍ΔϛήΤϟ΍ 
ˬϯήΒϜϟ΍ΕΎΣϼλϹ΍ϖϴϘΤΗϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭˬέ΍ήϘΘγϻ΍ϭΖΑ΍ϮΜϟ΍φϔΤϳΎϤΑϡΎόϟ΍ ϥ΄θϟ΍ 
ήμϣ Ϧϣ Ϟϛ ϲϓ ϱήΠϳ Ύϣϭ ΎϧΩϼΑ ϦϴΑ ΔϟϭΆδϣ ήϴϏ ΕΎϧέΎϘϣ ΪϘϋ Ϧϋ ϒϗϮΘϟ΍ϭ 
βϧϮΗϭ 

ˮΔόϴτϗΔϣϮϜΣϡ΃Δϳέ΍ήϤΘγ΍ΔϣϮϜΣ 
ΔϣϮϜΤϟ΍ΔόϴΒρ΢ϴοϮΗΓέϭήοϰϠϋΪϴϛ΄Θϟ΍ϥϭΩΪΠϳϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϲϓϢϜϧ΍ϮΧ·ϥ· 
ϞϤθϴϟ Ύϫ΍ΪόΘϳ ϞΑ ΔϴϨϘΘϟ΍ ΩϭΪΤϟ΍ ΪϨϋ ϒϗϮΘϳ ϻ ΢ϴοϮΗ ˬϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϡΎϣ΃ ΔϴϟΎΤϟ΍ 
ϲΘϟ΍ΔϘΑΎδϟ΍ΔϣϮϜΤϠϟΔϳέ΍ήϤΘγ΍ΔϣϮϜΣ ΎϫήΒΘόϧΔϴϟΎΤϟ΍ΔϣϮϜΤϟΎϓˬΔϴγΎϴδϟ΍ ΐϧ΍ϮΠϟ΍ 
ΔϴΒόθϟ΍Ε΍ϮϘϠϟϲϛ΍ήΘηϻ΍ΩΎΤΗϻ΍ϲϓϪ΋ΎϔϠΣΐϧΎΟϰϟ· ˬέ΍ΪΘϗΎΑ ϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣΎϫΩΎϗ 
ϲϗΎΒϟ Ϛϟάϛϭ ˬΔϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ϭ ΔϴΒόθϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ϭ έ΍ήΣϸϟ ϲϨρϮϟ΍ ϊϤΠΘϟ΍ϭ 
ϥήϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϘϓ΍ϮΘϟ΍ ΏϭΎϨΘϟ΍ ΔΑήΠΗ Δϳ΍ΪΑ άϨϣ ΖϠϜθΗ ϲΘϟ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ 
ϲΘϟ΍ ΕΎττΨϤϟ΍ϭ ϊϳέΎθϤϟ΍ ΔϠλ΍Ϯϣϭ άϴϔϨΗ ϲϓ Ύϫέ΍ήϤΘγ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬϲοΎϤϟ΍ 
ΕΎϧϮϜϣϦϣΔ΋ΎϤϟ΍ϲϓϦϴόΒγϦϣήΜϛ΃ϥ·ϞΑˬΓήΘϔϟ΍ϚϠΗϲϓΎϫίΎΠϧ·ϭΎϬΘγ΍έΩ ΖϤΗ 
ϩάϫ ΪδΠΗ ˬ Δϴϛ΍ήΘηϻ΍ϭ ϡΪϘΘϟ΍ ˬΔϴΒόθϟ΍ ΔϛήΤϟ΍ ˬϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ΔϣϮϜΤϟ΍ 
ΓΪϳΪΟΔϴϣϮϜΣΕ΍έϮμΗϭΞϣ΍ήΑϰϠϋϙήΘθϤϟ΍ϞϤόϟ΍ΐΟϮΘδϳϚϟΫϞϛˬΔϳέ΍ήϤΘγϻ΍ 
ϒϴυϮΗϭ ˬΔϳϮϴΤϟ΍ΕϻΎΠϤϟ΍ϭΕΎϋΎτϘϟ΍ϦϣΩΪϋϲϓΔϴΒόθϟ΍ Ε΍έΎψΘϧϻ΍ϊϣΏϭΎΠΘΗ

9  
  

ΕΎΣϼλϹ΍ Ϧϣ ΍ΪϳΪΟ ϼϴΟ ϡΪΨϳ ΎϤΑ ΎϬδϴ΋έϭ ΔϣϮϜΤϠϟ ΪϳΪΠϟ΍ ϱέϮΘγΪϟ΍ ϊοϮϟ΍ 
ΎϧΩϼΑΎϬΟΎΘΤΗϲΘϟ΍ΔϘϴϤόϟ΍ΔϴϠϜϴϬϟ΍ 
ϝΎΤϟ΍ϊϗ΍ϭϊϣΎϴϠϛϰϓΎϨΘϳˬΔόϴτϗΔϣϮϜΣΎϬϧ΃ϰϠϋΔϴϟΎΤϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍έΎϬυ· ΔϟϭΎΤϣϥ· 
ΏΎϴϏ ϲϓ ˬΎϫάϴϔϨΗ ϲϓ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ήϤΘδΗ ϲΘϟ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ϭ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ 
ΎυΎϔΣ ϞϣΎϜϟ΍ ΡϮοϮϟ΍ ΐΟϮΘδϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ήϤϋ Ϧϣ ΔϨγ ΔϠϴρ ΓΪϳΪΟ Ξϣ΍ήΑ 
ϩάϫϊοϭϲϓ΍ϮϤϫΎγϦϳάϟ΍ϝΎΟήϟ΍ϭ˯ΎδϨϠϟϭ ˬϒϟΎΤΘϟ΍Ώ΍ΰΣϷΐΟ΍Ϯϟ΍έΎΒΘϋϻ΍ϰϠϋ 
ΡϮοϮϟ΍ Δϟ΄δϣ ϰϠϋ ϖϴϤϋ ήΛ΃ Ϫϟ ϥϮϜϴγ ήϣϷ΍ ΍άϫ ί΍ήΑ·ϭ ˬΕΎγΎϴδϟ΍ϭ Ξϣ΍ήΒϟ΍ 
ΪϋΎδϴγϪϧ΃ΎϤϛˬϡΎόϟ΍ϱ΃ήϟ΍ϯΪϟΔϤΘόϟ΍ϖρΎϨϣϦϣήϴΜϛϰϠϋ˯Ϯπϟ΍ςϴϠδΗϭϲγΎϴδϟ΍ 
ϰϠϋ ϒϟΎΤΘϟ΍ ϑ΍ήρ΃ ϊϴϤΟ ϥΎϨΌϤρ΍ ϰϠϋ ϲϨΒϣ ϙήΘθϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ϢϴϠγ ΥΎϨϣ ˯ΎϨΑ ϲϓ 
ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϊϗ΍Ϯϣϲϓ΍ϮϧΎϛϥ΃άϨϣϡΎόϟ΍ϥ΄θϟ΍ήϴΑΪΗέΎρ·ϲϓϩϮϣΪϗΎϣϭϢϬΗ΍έΩΎΒϣ 
ΔϣϮϜΤϟ΍ϊϣΖϘϠτϧ΍ϲΘϟ΍ΔϴϋΎτϘϟ΍ΕΎγΎϴδϟ΍ϊϴϤΟϥ΄ΑήϴϛάΘϟ΍ΐΟ΍Ϯϟ΍ϦϣϯήϧΎϨϧ· 
ϚϠϤϟ΍ΔϟϼΟϦϣΕΎϬϴΟϮΘΑ ΔϘΑΎδϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ ΪϬϋϲϓΎϫΩ΍Ϊϋ·ϢΗΕΎγΎϴγϲϫˬΔϴϟΎΤϟ΍ 
Ζϴτϋ΃ϱάϟ΍ΔϴΒτϟ΍ΓΪϋΎδϤϟ΍ϡΎψϧ ˬϕέίϷ΍ςτΨϤϟ΍ ˬ βϴΗϮϴϟΎϫˬήπΧϷ΍ςτΨϤϟ΍ 
ϊϴϤΠϟ ϦϜδϟ΍ ϰϟ· ΝϮϟϮϟ΍ ϢϋΩϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ ϦϜδϟ΍ ˬϝϼϳί΃ ΔϟΩΎΗ ΔϬΟ ϲϓ ϪΘϗϼτϧ΍ 
ϲϓ ΖϘϠτϧ΍ϲΘϟ΍ϊϳέΎθϤϟ΍ίϭΎΠΗϦϜϤϳϼϓϯήΒϜϟ΍ε΍έϭϷ΍ϯϮΘδϣϰϠϋΎϣ΃ ΕΎΌϔϟ΍ 
Ίϧ΍ϮϣϭΔϋήδϟ΍ϖ΋ΎϓέΎτϘϟ΍ϭΕ΍έΎτϤϟ΍˯ΎϨΑϭˬΔϳϭήϘϟ΍ϕήτϟ΍ϭΓέΎϴδϟ΍ϕήτϟ΍ϝΎΠϣ 
ϞϜθΗϲΘϟ΍ϚϴΘδΟϮϠϟ΍ήϳϮτΘϟΔϴϨρϮϟ΍ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ϭ ϲτγϮΘϤϟ΍ΔΠϨρ˯ΎϨϴϣϭΓΩΪόΘϣ 
ϊ΋ΎπΒϠϟ ϲϗήτϟ΍ ϞϘϨϟ΍ ήϳήΤΗϭ ϱ΍Ϯϣ΍ήΘϟ΍ ΔϜΒηϭ ϲϨρϮϟ΍ ΩΎμΘϗϼϟ ϲΒμόϟ΍ ίΎϬΠϟ΍ 
ϊϳήϟ΍ΩΎμΘϗ΍ΔΑέΎΤϤϟΎϴϠϤϋ΍ΪϴδΠΗϞΜϤϳϱάϟ΍ˬΔϴ΋ΎϨϴϤϟ΍ΔτθϧϷ΍ϭϱϮΠϟ΍ϞϘϨϟ΍ϭ  

10  
 

ΔϣϮϜΤϟ΍ϞϤϋϢϴϴϘΗ 
ΪϴΣϮϟ΍ έΎρϹ΍ Ϯϫ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϒϟΎΤΗ ΔγΎ΋έ βϠΠϣ ϥ΃ ϰϠϋ ΪϛΆϳ ˬϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ϥ· 
Ε΍Ϋ ˯΍Ϯγ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗϻϭ ˬΔϣϮϜΤϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϬΟϮΘϟ΍ Ϫϴϓ ϢγήΗ ϥ΃ ΐΠϳ ϱάϟ΍ 
ήΛ΃ Ι΍ΪΣϹϰόδΗϲΘϟ΍ϚϠΗϭ΃ ˬΔϴγΎϴγΔϴϔϠΧϦϣϖϠτϨΗϲΘϟ΍ϚϠΗϭ΃ΔϴγΎϴδϟ΍ΔόϴΒτϟ΍ 
Ε΍ΩΎϴϗ ϲϫ ˬϒϟΎΤΘϠϟ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΓΩΎϴϘϟ΍ ϥ΃ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ˬϞΒϘΘδϤϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ΎϴϟΎΣ ϲγΎϴγ 
ϲΗ΄ϳΎϣΪϨϋΔλΎΧϢϬϣϞϤϋϮϫΔϣϮϜΤϟ΍ϞϤϋϢϴϴϘΗϥ΃ϭˬΔϴΒϠϏϸϟΔϠϜθϤϟ΍Ώ΍ΰΣϷ΍ 
ΕΎϋΎτϗϲϓ ΍ΪϳΪΟΎδϔϧΩϼΒϟ΍΢ϨϣϲϓϡϮϴϟ΍ϢϫΎδϳϭ ˬϡΎόϟ΍ϥ΄θϟ΍ήϴΑΪΗήΒΧ ΏΰΣϦϣ 
Ύϣ ϲϓ ΔϠΜϤΘϤϟ΍ϭ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΤϟ ΔϳϮΑήΘϟ΍ ΔγέΪϤϟ΍ έΎρ· ϲϓ ΝέΪϨϳΎϣ Ϯϫϭ ˬΔϔϠΘΨϣ 
ϞϜϓ ˬϲΗ΍άϟ΍ ΪϘϨϟ΍ ΔϠϴπϓ Ϧϣ ϲγΎϔϟ΍ ϝϼϋ ήϴΒϜϟ΍ ϲϨρϮϟ΍ϭ Δϣϼόϟ΍ϭ Ϣϴϋΰϟ΍ ΎϨϟ ϪϛήΗ 
ϲϓ ϲγΎγ΃ ΏΰΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϭ Γήϴϐϟ΍ ϖϠτϨϣ Ϧϣ ϲϫ ΎϤϧ· ΔϣΩΎϘϟ΍ ΕΎψΣϼϤϟ΍ 
ΔϴΒϠϏϷ΍ 
ΕΎϣ΍ΰΘϟ΍ϦϣϖϘΤΗΎϣϯϮΘδϣϦϣϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϪϴϓϖϠτϨϳΔϣϮϜΤϟ΍ϞϤϋϢϴϴϘΗϥ· 
ΎόϣΎόοϭϦϳάϠϟ΍ϭ ˬϯήΧ΃ΔϬΟϦϣϲϣϮϜΤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϭ ˬΔϬΟϦϣϲΑΎΨΘϧϻ΍ϪΠϣΎϧήΒΑ 
ϰϠϋ ΏΰΤϠϟ ϲΑΎΨΘϧϻ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ΚΣ Ϋ· ˬϡΎόϟ΍ ϥ΄θϟ΍ ήϴΑΪΗ ΔϟΩΎόϣ ΐϠϗ ϲϓ ϥΎδϧϻ΍ 
ϲΘϟ΍ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭΔϳΩΎμΘϗϻ΍ΔϴϟΩΎόΘϟ΍ϖϴϘΤΗϰϟ΍ϲόδϟ΍Γέϭήο 
ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΕΎγΎϴδϟ΍ ϞϜϟ ΎϓΪϫ ϥΎδϧϹΎΑ νϮϬϨϟ΍ ϞόΠΗ 
ϊϤΘΠϣ έΎρ· ϲϓ ιήϔϟ΍ ΆϓΎϜΗ ϥΎϤοϭ Ω΍ήϓϷ΍ ϦϴΑ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϖϴϘΤΗ ϡϭήΗ ΎϬϧ΃ ΎϤϛ 
ϦϳΩΎϴϤϟ΍ ϞϤθΘϟ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔγέΎϤϤϟ΍ ϊϴγϮΗ ϰϟ· ϑΪϬΗ ΎϤϛ ˬΕΎϘΒτϟ΍ ϦϣΎπΘϣ 
ϊϴΠθΗϭ ΔλΎΨϟ΍ ΔϴϜϠϤϟ΍ ΔϳΎϤΣ ϰϠϋ ιήΤΗϭ ˬΔϴϓΎϘΜϟ΍ϭ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ 
ϲϨϣΎπΘϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ΔϳϮϘΗϭ ϕϮδϟ΍ ΩΎμΘϗ΍ ΔϨδϧ΃ϭ ˬέΎϜΘΑϻ΍ϭ ΔϳΩήϔϟ΍ ΓέΩΎΒϤϟ΍ 
ϊϤΘΠϣϖϴϘΤΘϟΕΎϘΒτϟ΍ϦϴΑΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϕέ΍Ϯϔϟ΍κϴϠϘΗϭϲϋΎϤΘΟϻ΍ΞϬϨϟ΍ΩΎϤΘϋ΍ϭ 
ϦϣΎπΘϣϭϥί΍ϮΘϣ
11  
  

ΔϣϮϜΤϠϟΔϴΑΎΠϳϻ΍ΔϠϴμΤϟ΍ϻϭ΃ 
ϡΪϘϳ Ϋ· Ϯϫϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ήϤϋ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ ϖϘΤΗ Ύϣ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ϞΠδϳ 
ϦϜϟˬϪϘϴϘΤΗϢΗΎϤϟΔϠ΋ΎϔΘϣΡϭήΑήψϨϳϪϧΈϓϡϮϴϟ΍ϰϟ·ϖϘΤΘϳϢϟΎϣϝϮΣϊγϭ΃ΕΎψΣϼϣ 
ϒϗϮΘϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϲϓ ϲγΎγ΃ Ϛϳήθϛ ΎϨϴϠϋ νήϔΗ ΎϧΩϼΑ ΎϫίΎΘΠΗ ϲΘϟ΍ ΔϠΣήϤϟ΍ ΔόϴΒρ 
ϊϗ΍Ϯϟ΍΍άϫήϴϴϐΗϞΒγΚΤΑϭϪμϴΨθΗϭϩΪϳΪΤΗΔϴϐΑϪϘϴϘΤΗϢΘϳϢϟΎϣΪϨϋήΜϛ΃ 
ϰϠϋϰϟϭϷ΍ΎϬΘϨγϝϼΧΔϣϮϜΤϟ΍ΖϠϤϋΪϘϟ 
ϰϟϭϷ΍ϪΘΑήΠΗΖϘϠτϧ΍ϱάϟ΍Ϊϴϣ΍έΔϴΒτϟ΍ΓΪϋΎδϤϟ΍ΞϣΎϧήΑϢϴϤόΗϲϓωϭήθϟ΍ 
ΔϘΑΎδϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ΪϬϋϰϠϋϝϼϳί΃ΔϟΩΎΗΔϬΟϲϓ 
ϦϣΔϘΑΎδϟ΍ΔϠΣήϤϟ΍ϲϓΪϴϔΘδΗΖϧΎϛϲΘϟ΍ΔΤϳήθϟ΍ϊϴγϮΗΔϴϠϤϋϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ 
ϝΎϔρϷ΍ΔΤλϭϢϴϠόΘΑΎϬτΑέϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭˬήϴδϴΗΞϣΎϧήΑ 
ΕΎηΎόϤϠϟϰϧΩϷ΍ΪΤϠϟϲΠϳέΪΘϟ΍ϊϓήϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ 
˯ΎπϘϟ΍ΔϣϮψϨϣΡϼλ·ϝϮΣϲϨρϮϟ΍έ΍ϮΤϟ΍ϕϼτϧ΍ 
ϦϴϴόϣΎΠϟ΍ΔΒϠτϠϟΔϬΟϮϤϟ΍΢ϨϤϟ΍ΩΪϋϭΔϤϴϗϦϣϊϓήϟ΍ 
ΔϘΑΎδϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ΔϳϻϭϝϼΧΎϬΘϗϼτϧ΍Ζϴτϋ΃ϲΘϟ΍ε΍έϭϷ΍ΔϠλ΍Ϯϣ 
ΓήϴΛϭϦϣϊϓήΗϥ΃ϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ϪϴϠϋήϤΘδΗϥ΃ΐΠϳΎϣϮϫϭ ˬϪϘϴϘΤΗϢΗΎϣ ΔϠϤΟϩάϫ 
ΕΎϨρ΍ϮϤϟ΍ϭϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍Ε΍έΎψΘϧ΍ϖϴϘΤΘϟΎϬϠϤϋ
ϲϣϮϜΤϟ΍˯΍ΩϷ΍ΕϻϼΘΧ΍ΎϴϧΎΛ 
ΪϨϋ ϼϳϮρ ϒϗϮΘϟ΍ Ϧϣ Ϣϫ΃ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΤϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΕϻϼΘΧϻ΍ ϰϠϋ ΰϴϛήΘϟ΍ ϥ· 
ˬϖϘΤΘϳϢϟΎϤϣρΎΘΤΗϥ΃ΎϤ΋΍ΩΐΠϳΔϴγΎϴγΔϣϮϜΣϱ΃ϥϷˬΎϬΘϴϤϫ΃ϰϠϋΕ΍ίΎΠϧϹ΍
12  
  

ϥϮϜΗ Ϧϟ ΔΒγΎΤϣ ϲϫϭ ˬϦϴΒΧΎϨϟ΍ ϑήρ Ϧϣ ΔΒγΎΤϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ ϢΘΗ ϯϮΘδϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠόϓ 
έϮΘγΪϟ΍ ΪόΑ ϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍ϭ ΕΎϨρ΍ϮϤϟ΍ ΪϨϋ ΕΪϟϮΗ ϲΘϟ΍ ϝΎϣϵ΍ ϢΠΣ ϰϟ· ήψϨϟΎΑ ΔϤϴΣέ 
Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ΫΎΨΗ΍ ϰϠϋ ΎϫΪϋΎδΗ ϲΘϟ΍ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ Ϟϛ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ΢Ϩϣ ϱάϟ΍ ˬΪϳΪΠϟ΍ 
ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ΎϬΑ΍ΰΣ΃Ξϣ΍ήΑϭϲϣϮϜΤϟ΍ΎϬΠϣΎϧήΑάϴϔϨΘΑΔϠϴϔϜϟ΍Ε΍έΩΎΒϤϟ΍ϭ 
ΔϴΒϠϏϷ΍ϕΎΜϴϣάϴϔϨΗϯϮΘδϣϰϠϋ 
ΔϴΒϠϏϷ΍ ΔϴϟΎόϔΑ ΎΑϮΟϭ ΔτΒΗήϣ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ήψϧ ϲϓ ίΎΠϧϹ΍ ΔϴϟΎόϓ ϥ· 
ϰΘΣ ΎϨϘϔΧ΃ ΎϨϧ΄Α ϝϮϘϟ΍ ϦϜϤϳ ϯϮΘδϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋϭ ˬΔϳΩΎϴϘϟ΍ ΔϳήϳήϘΘϟ΍ ΎϬΗΎδγΆϣϭ 
βϜόϨϳ ήϣ΃ Ϯϫϭ ˬκϗ΍Ϯϧ Ϧϣ Ϫϴϓ Ύϣ ϰϠϋ ˬΔϴΒϠϏϷ΍ ϕΎΜϴϣ άϴϔϨΗ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ 
ΓΪΣϮϤϟ΍ Δϳ΅ήϟ΍ ΐϴϐΗ ΎϣΪϨϋ ϪϧϷ ˬϡΎόϟ΍ ϥ΄θϟ΍ ήϴΑΪΗ ϰϠϋ ΓήηΎΒϣ ΓέϮμΑ 
ϢϜϧ΍ϮΧ·ήψϧήϘΘγ΍΍άϬϟˬϞλΎΣϞϴμΤΘϛΓΩϮϘϔϣϥϮϜΗΔϴϟΎόϔϟ΍ϥΈϓˬΔϛήΘθϤϟ΍ϭ 
ΎϨϣΎϋΎϨΘϗ΍ˬΪϘϨϟ΍ΔγέΎϤϣϲϓΔϴΒϠϏϷ΍Ε΍ΫϦϣϕϼτϧϻ΍ϰϠϋ ϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϲϓ 
ϲϣϮϜΤϟ΍˯΍ΩϷ΍ϯϮΘδϣϰϠϋΔϴΑΎΠϳ·ΓέϮμΑβϜόϨϴγΔϴΒϠϏϷ΍ϞϤϋϦϴδΤΗϥ΄Α 
ϊοϭϲΑΎΨΘϧϻ΍ϪΠϣΎϧήΑϦϤοϱάϟ΍ΪϴΣϮϟ΍ΏΰΤϟ΍Ϫϧ΄ΑήϛάϳϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥ· 
ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϲϓ ΏΰΤϟ΍ ΎϬϤϛ΍έ ϲΘϟ΍ ΓήΒΨϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ ϚϟΫϭ ΔϴΒϠϏϸϟ ϕΎΜϴϣ 
ϙήΘθϤϟ΍ϞϤόϟ΍ϥΎϤπϟΔϳέϭήοΔϟ΄δϣΔϴΒϠϏϸϟΎϗΎΜϴϣϥ΃ήΒΘϋ΍ϭˬΔϴϓϼΘ΋ϻ΍ 
ΔϣΎϜΣ ˯Ύγέ· έϮΤϣ ϲϓ ˬΏΰΤϠϟ ϲΑΎΨΘϧϻ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ϲϓ ΎϧΪϛ΃ ΚϴΣ ˬϪΘϴϟΎόϓϭ 
ϰϠϋˬΔϟΎόϓϭΔϴϛέΎθΗ 
ΔϤΠδϨϣϭΔϨϣΎπΘϣΔϴΒϠϏ΃ϦϋΔϘΜΒϨϣΔϣϮϜΣϞΟ΃Ϧϣ ΔϴΒϠϏϸϟ ϕΎΜϴϣϊοϭ 
Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϲϓ ΔϨϤπΘϤϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ άϴϔϨΗ ϲϓ ΔϋΎΠϨϟ΍ϭ ΔϴϟΎόϔϟ΍ Ϧϣ ΪϳΰϤϟ 
ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍

13  
  

ΞϣΎϧήΒϠϟ ϯΪϤϟ΍ ΔτγϮΘϤϟ΍ϭ ΔϴΠϴΗ΍ήΘγϻ΍ ϑ΍ΪϫϷ΍ ήμΣ x 
ΕΎϣΪΨϟ΍ ± Δϴ΋΍ήθϟ΍ ΓέΪϘϟ΍ ϞϴϐθΘϟ΍ ΕϻΎΠϣ ϲϓ ϲϣϮϜΤϟ΍
ϦϣΎπΘϟ΍ΕΎϴϟ΁ϭΔϴϋΎϤΘΟϻ΍
ϲϣϮϜΤϟ΍ϞϤόϟ΍ήϴγϦδΣϖϴδϨΗϭϊΒΘΗΕΎϴϟ΁ΪϳΪΤΗ x
ΔϴΒϠϏϷ΍ΕΎϧϮϜϣϦϴΑω΍ΰϨϟ΍ϭϑϼΨϟ΍ήϴΑΪΗΕΎϴϟ΁ΪϳΪΤΗ x 
ΕΎΣϼλ· ΔδϤΧ ϰϠϋ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΩϮϬΠϟ΍ ΰϴϛήΘϟ ΔϴΒϠϏϸϟ ϲΠϴΗ΍ήΘγ΍ ϊΑήϣ ϊοϭ 
˯ΎπϘϟ΍ϭˬΓέ΍ΩϹ΍ˬϦϜδϟ΍ˬΔΤμϟ΍ϭˬϢϴϠόΘϟ΍ ϲϘϓ΃ΪόΑΕ΍ΫΔϴϠϜϴϫϭΔϴγΎγ΃ 
ϪΘϐϴλϲϓϪϧΈϓˬϪΘόΟ΍ήϤϟ ϮϋΪϧϱάϟ΍ϲϟΎΤϟ΍ϕΎΜϴϤϟ΍ϝϮΣΕΎψΣϼϣΎϨϳΪϟ Ϫϧ΃ϢϏέϭ 
ϮϫϭϪϨϴϣΎπϣϲϗΎΑϭΔόΑέϷ΍ϪΗ΍ΰϜΗήϤΑϝϼΧϹ΍ϢϏέϪΑΪϴϘΘϟ΍ϭϡ΍ΰΘϟϻ΍ϢΘϳϢϟΔϴϟΎΤϟ΍ 
ΓήϛάϤϟ΍ϩάϫϲϓϞϴμϔΘϟΎΑϪϟΩϮόϨγΎϣ 
άϴϔϨΗΩϭΪΣϭΔϴΒϠϏϷ΍ϞΧ΍ΩϦϣϙήΘθϤϟ΍ϞϤόϟ΍ΔόϴΒρϰϟ·ϩΎΒΘϧϻ΍ΖϔϟϦϣΪΑϻ Ύπϳ΃ 
ΔΠϣΪϨϣϭΔϤΠδϨϣϭΓΪΣϮϣΔϳ΅έ˯Ύγέ· ϰϠϋκϨϳϱάϟ΍ΎϬϗΎΜϴϣϦϣήηΎόϟ΍ΪϨΒϟ΍ 
ΔϨδϟ΍ϝϼΧϪϧ΃ϊϗ΍Ϯϟ΍ΪϬθϳΫ·ˬΔϴϛέΎθΗΔΑέΎϘϣϖϓϭΎϬΘϏΎϴλϢΘΗϲϣϮϜΤϟ΍ϞϤόϠϟ 
ΔϴΒϠϏϷ΍ϥ΃ϭˬήΧ΁Ω΍ϭϲϓΔϣϮϜΤϟ΍ϭΩ΍ϭϲϓΔϴΒϠϏϷ΍ΖϧΎϛΔϣϮϜΤϟ΍ήϤϋϦϣϰϟϭϷ΍ 
ΖϧΎϛ ˬΕ΍έΩΎΒϣϭΕ΍έ΍ήϗϦϣϩΫΎΨΗ΍ϢΗΎϣϞϛϲϓήϴΒϛέϭΩΎϬϟϦϜϳϢϟϲγΎϴγέΎρΈϛ 
ήΒϋϝΎΠγςΤϣΖϧΎϛϭ ˬΎϬδϔϧΔϴΒϠϏϷ΍ΕΎϧϮϜϣϑήρϦϣΔϨϳΎΒΘϣΕ΍ήϳΪϘΗωϮοϮϣ 
ϲΘϟ΍ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ϲϓ ϲγΎϴδϟ΍ ϝϭ΍ΪΘϟ΍ϭ ϖϴδϨΘϟ΍ ΏΎϴϐϟ ϊΟ΍έ ϚϟΫ Ϟϛϭ ˬϡϼϋϹ΍ Ϟ΋Ύγϭ 
ΓΩΎϴϗ ΕΎϋΎϤΘΟ΍ ΔϴϣΎψΘϧ΍ ΩΪΣ ΔϴΒϠϏϸϟ ϲϟΎΤϟ΍ ϕΎΜϴϤϟ΍ ϥ΃ ΎϤϠϋ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ΎϫάΨΘΗ 
ϚϠΘϤΗϥ΃ήϬη΃ΔΛϼΛϞϛΓήϣϊϤΘΠΗΔϴΒϠϏϷϦϜϤϳϒϴϜϓήϬη΃ΔΛϼΛϞϛΓήϣϒϟΎΤΘϟ΍ 
ˮΔϣϮϜΤϟ΍ϞΒϗϦϣΎϬΟ΍ήΧ·ϞΒϗΕ΍έ΍ήϘϟ΍ΔθϗΎϨϤϟΔλήϔϟ΍ 
ϲϫϭΔϴΒϠϏϷ΍ϕΎΜϴϣΎϬϴϠϋϡΎϗΕ΍ΰϜΗήϣΔόΑέ΃ϡ΍ήΘΣ΍ϢΘϳϢϟϪϧ·ϝϮϘϟ΍ϦϜϤϳΔϠϤΟϭ
14  
  

ϝϼΧϦϣϚϟΫϭϞϤόϟ΍ϲϓϙέΎθΘϟ΍ I 
ϲϗΎΑϊϣϖϴδϨΗϥϭΩΔϴΒϠϏϷ΍ϲϓϑ΍ήρ΃ϑήρϦϣϦϴϧ΍ϮϗΕΎΣήΘϘϣϢϳΪϘΗ x 
ϊϳέΎθϣϊοϭΔϣϮϜΤϟ΍ήΒϋΎϬϧΎϜϣΈΑΔϴΒϠϏϷ΍ϥ΃ϭΔλΎΧˬΔϴΒϠϏϷ΍ϕήϓ 
ΔϴΒϠϏϷ΍ϕΎΜϴϤϟΎϗήΧϞϜθϳΎϣϮϫϭˬΔϴΒϠϏϷ΍ϞΧ΍ΩΎϬϴϓϝϭ΍ΪΘϟ΍ϢΘϳϦϴϧ΍Ϯϗ 
ˬϥΎϤϟήΒϟ΍ϲδϠΠϣϯϮΘδϣϰϠϋΪϤΘόΗ ΓήϴΧϷ΍ϩάϫϥ΃ϰϠϋΪϛ΃ϱάϟ΍ 
ΕϼϳΪόΘϟ΍ϭ ΖϳϮμΘϟ΍ϭ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΕΎΣήΘϘϣ ιϮμΨΑ ϞϤϋ ΔϴΠϬϨϣ 
Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϊϳέΎθϣΔθϗΎϨϣϭ 
έΎόγϷ ϊϓέ Ϧϣ ϪόΒΗ Ύϣϭ ΕΎϗϭήΤϤϟ΍ έΎόγ΃ ϲϓ ΓΩΎϳΰϠϟ ϱΩΎΣϷ΍ έ΍ήϘϟ΍ x 
ϥ·ϭˬϦϴϨρ΍ϮϤϠϟΔϴ΋΍ήθϟ΍ΓέΪϘϟΎΑβϣΎϣϮϫϭΔϴϛϼϬΘγϻ΍Ω΍ϮϤϟ΍ϦϣΩΪϋ 
ϯϮΘδϣϰϠϋϪϘϴϘΤΗϢΗΎϤϟϩΩήϣΕ΍ΩΎϳΰϟ΍ϩάϫϞϤΤΗϰϠϋϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍ΓέΪϗ 
ϥ΃ϭ ήΧ΁ έΎΒΘϋ΍ ϱϷ βϴϟϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΪϬϋ ϲϓ έϮΟϷ΍ ϊϓέ 
ΔϣϮϜΤϟ΍ϲϓέϮΟϸϟΔΒδϨϟΎΑΖϘϘΤΗϲΘϟ΍Ε΍ΩΎϳΰϟ΍ϑ΍ΰϨΘγ΍ϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ 
ϲϋΎϤΘΟϹ΍ϢϠδϟ΍ϰϠϋήΛΆϴγΔϘΑΎδϟ΍ 
ϥϭΩ ˬΔλΎϘϤϟ΍ ϕϭΪϨλ Ρϼλ· ιϮμΨΑ ΔϤγΎΤϟ΍ϭ ΓΩήϔϨϤϟ΍ ΕΎϧϼϋϹ΍ x 
ΔϴΒϠϏϷ΍ϞΧ΍ΩωϮοϮϤϟ΍ϲϓϝϭ΍ΪΗ 
ΎϤϛ ΕΎϳϮϟϭϷ΍ ΪϳΪΤΘϟ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϞΧ΍Ω ϝϭ΍ΪΗ ϥϭΩ ϲόϳήθΗ ςτΨϣ ϊοϭ x 
ΎϤϛΔϳϮϧΎΛΖδϴϟϭΔϳήϫϮΟΔϟ΄δϣϩάϫϭˬϒϟΎΤΘϟ΍ϲϓϑήρϞϛΎϬϴϟ·ήψϨϳ 
ξόΒϟ΍ΪϘΘόϳ 
ϮϟΎϬϳΩΎϔΗϦϜϤϳϥΎϛΕΎηΎϘϧΕέΎΛ΃ϲΘϟ΍ϱήμΒϟ΍ϲόϤδϟ΍ΕϼϤΤΗήΗΎϓΩ x 
Ϫϟ ϡϼϋϹ΍ ϞϘΣ ϥ΃ έΎΒΘϋ΍ ϰϠϋ ˬΔϴΒϠϏϷ΍ ϞΧ΍Ω Δϳ΍ΪΑ ΎϬϟϮΣ ϝϭ΍ΪΘϟ΍ ϢΗ 
ΔϴΑΰΣϭ΃ΔϴϋΎτϗΓήψϧϪϴϟ·ήψϨϳϥ΃ϦϜϤϳϻϭΔλΎΧΔϴγΎδΣ
15  
  

ΔϣϮϜΤϟ΍Δϳ΅έϝϮΣΕ΍έϭΎθϣΔϳ΃ϥϭΩˬϊϟΎϘϤϟ΍ϭϞϘϨϟ΍κΧέ΢΋΍Ϯϟήθϧ x 
ˬϡΎόϟ΍ ϱ΃ήϟ΍ ϯΪϟ Δπϳήϋ ΔϠΌγ΃ ΢ΘϔΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έΩΎΒϤϟ΍ Ϧϣ ΎϫήϴϏϭ ϊϳήϠϟ 
ΞϨθΘϟ΍ϝϼΧϦϣϊϗϭΎϣϮϫϪϨϣέάΤϧΎϨϛΎϣήΧ΁ϭΔΑϮΟ΃ϼΑϰϘΒΗΎϬϨϜϟ 
ϲοΎϤϟ΍ήΒϧϮϧΔϳΎϬϧϞϘϨϟ΍ωΎτϗϪϓήϋϱάϟ΍ 
Ε΍έ΍ήϗ ΎϬϧ΃ ϰϠϋ ϡϼϋϺϟ ΎϬϤϳΪϘΗ ϢΘϳ ˯΍έίϮϟ΍ Ϧϣ ΩΪόϟ ΔϳΩΎΣ΃ Ε΍έ΍ήϗ x 
ΎϫέΎΛ΁ϭ ΎϬΘϴϤϫ΃ ΖΜΤΑ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϥϮϜΗ ϥ΃ ϥϭΩ ˬΔϴϋΎτϗ Ζδϴϟϭ ΔϴϣϮϜΣ 
ϞϤόΑ ϖϠόΘϤϟ΍ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ ΔλΎΧ ΎϬΟ΍ήΧ· ΔϘϳήρϭ Ύϫ΍ϭΪΟϭ ΎϬΠ΋ΎΘϧϭ 
ϢϴϠόΘϟ΍ϭ ΔΤμϟ΍ ϲϋΎτϗ ϲϓ ιΎΨϟ΍ ωΎτϘϟ΍ ϲϓ ϦϴϴϣϮϤϋ ϦϴϔυϮϣ 
ΎϫάϴϔϨΗϦϋΰΠόϟ΍ϭ΃ΔϤϬΒϣϭ΃ΔΤϳήλΔϔμΑ˯΍ϮγΎϬϨϋϊΟ΍ήΘϠϟΓΩϮόϟ΍ϭ 
ΔϣϮϜΤϟ΍Δϴϗ΍ΪμϤΑβϤϳΎϣ΍άϫϭ 
ϝϼΧϦϣϚϟΫϭίΎΠϧϹ΍ϲϓΔϴϟΎόϔϟ΍ I I 
ΕΎϋΎτϘϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϲϓνϮϤϐϟ΍ϭωήδΘϟ΍ϭΩΩήΘϟ΍ x 
ϞϤόϟ΍ΓήϴΗϭ˯ςΑ x 
ϝϼΧϦϣϚϟΫϭήϴΑΪΘϟ΍ϲϓΔϴϓΎϔθϟ΍ I I I 
κΧήϟ΍ ϖτϨϤΑ ήϴϬθΘϟ΍ ϝϼΧ Ϧϣ ΩΎδϔϟ΍ϭ ϊϳήϟ΍ ΩΎμΘϗ΍ ΔΑέΎϘϣ ϲϓ νϮϤϐϟ΍ x 
ΏΎϴϏϞυϲϓϚϟΫϞϛˬϊϟΎϘϤϟ΍ϭ΃ϞϘϨϟ΍ωΎτϗϲϓ˯΍ϮγΎϬΤϨϣϲϓέ΍ήϤΘγϻ΍ϭ 
ΩΎδϔϟ΍ΔΑέΎΤϤϟΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍Δϳ΅έ 
ΕΎϋΎτϘϟ΍ ϦϴΑ ΓΪΣϮϣ Δϳ΅έ ΏΎϴϐΑ ϢδΗ΍ ϱάϟ΍ ΔϴϣΎδϟ΍ ΐλΎϨϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϴόΘϟ΍ x 
ΪϳΪΤΗ ήϴδϔΗ ϲϓ ξόΒϟ΍ ϊγϮΗϭ ˬΎϬϴϟ· ΝϮϟϮϟ΍ ρϭήη ϊοϭ ϲϓ ΔϴϣϮϜΤϟ΍

16  
  

αΎϘϤϟ΍ ϰϠϋ ρϭήη ϰϟ· ϝϮΤΘΗ ϲϜϟ ˬϲϘϴΒτΘϟ΍ ϡϮγήϤϟ΍ ΎϬϠϛϭ΃ ϲΘϟ΍ ρϭήθϟ΍ 
ιήϔϟ΍ΆϓΎϜΗϊϣϰϓΎϨΘΗ 
ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ϲϓϦϣΎπΘϟ΍ I V 
ΎϬϧΈϓ ˬΔϘΑΎδϟ΍ ΔϣϮϜΤϠϟ ΍Ω΍ΪΘϣ΍ ήΒΘόΗ ΔϘϠτϣ ΔϴΒϠϏ΄Α ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ϢϏέ

x 

ϡΪϋ ΔλΎΧϭ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϣϮϜΤϠϟ ΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ϭ ΔϴγΎϴδϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ άϴϔϨΗ ξϓήΗ 
ξϓέϭϲϋΎϤΘΟϹ΍έ΍ϮΤϟ΍έΎρ·ϲϓϞϳήΑ΃ϡϮϳϊϗϮϤϟ΍ϝϮϜΗήΒϟ΍άϴϔϨΗ 
ϰϠϋ ϦϴόϗϮϤϟ΍ Ε΍ΩΎϬθϟ΍ ϲϠϣΎΣ ϒϠϣ ιϮμΨΑ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϡ΍ΰΘϟ΍ άϴϔϨΗ 
ΔΒδϨϟΎΑϦϴϗΎόϤϟ΍ΓΪ΋ΎϔϟϲΑΎΠϳϹ΍ΰϴϴϤΘϟ΍ϝΎϤϋ·ϦϋϒϗϮΘϟ΍ϭ ίϮϴϟϮϳ ήπΤϣ 
Δϳ΍ΪΑάϨϣΔ΋ΎϤϟ΍ϲϓ ίϭΎΠΘΗϦϜΗϢϟΔϨϴόϣκμΣϝϼΧϦϣϞϴϐθΘϟ΍ΕΎϳέΎΒϤϟ 
ΏϭΎϨΘϟ΍ΔϣϮϜΣ 
ϦϴΑ ϙήΘθϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ ήϳϮτΗϭ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϕΎΜϴϣ ΔόΟ΍ήϣ ϰϠϋ ΎϨλήΣ ϲΗ΄ϳ ΎϨϫ Ϧϣϭ 
ϯϮΘδϣϰϠϋϭΔϣϮϜΤϟ΍ϞϤϋϰϠϋΓΪϴΟΕΎγΎϜόϧ΍ϪϟϥϮϜΘγΎϣϮϫϭΔϴΒϠϏϷ΍ΕΎϧϮϜϣ 
ΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟΎΑ˯ΎϓϮϟ΍ 
ΔϴϣϮϜΤϟ΍ΔγΪϨϬϟ΍ 
ΔϴΒδϨϟ΍ ΔϴϠϴΜϤΘϟ΍ ϡΎψϧ ϰϠϋ Ϣ΋ΎϘϟ΍ϭ ΎϧΩϼΒϟ ϲΑΎΨΘϧϻ΍ϭ ϱέϮΘγΪϟ΍ ϊϗ΍Ϯϟ΍ Ϧϣ Ύϗϼτϧ΍ 
ΔϣϮϜΣ Ϟυ ϲϓ ϝΎϐΘηϻ΍ ϰϨόϣ ΍ΪϴΟ ϲόϳ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ϥΈϓ ˬΔϴϧΎϤϟήΒϟ΍ ΔϳϮϬϟ΍ϭ 
ϲϓΔϘϳήόϟ΍ϝϭΪϟ΍ϦϣΩΪϋϲϓΩϮδϳΎϣϮϫϞΑ ˬΏήϐϤϟ΍ϪΑΩήϔϨϳ ϻϡΎψϧϮϫϭˬΔϴϓϼΘ΋΍ 
ϪΘϋΎΠϧϰϠϋήΛΆΗϻϒϟΎΤΘϠϟΔϠϜθϤϟ΍Ώ΍ΰΣϷ΍ΩΪϋϥ΃ΔΑήΠΘϟ΍ΖΘΒΛ΃ΪϗϭˬΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ 
ϞϴϜθΘϟ Ώ΍ΰΣ΃ ΓΪϋ ϒϟΎΤΗ έΎΒΘϋΎΑϭ ˬϙήΘθϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ Ϊϋ΍Ϯϗ ΢πΘΗ ΎϣΪϨϋ ϪΘϴϟΎόϓϭ 
ϮϫϭˬΔϘΑΎδϟ΍ΏέΎΠΘϟ΍ϲϓϭ΃ΔϠΣήϤϟ΍ϩάϫϲϓ˯΍ϮγˬΎϧΩϼΒϟΔΒδϨϟΎΑΎόϗ΍ϭ΍ήϣ΃ΔϣϮϜΤϟ΍ 
έΎΒΘϋ΍ϰϠϋϪϴϟ·ϩΎΒΘϧϻ΍ϡϼϋϹ΍ϭϦϴϴΑΰΤϟ΍ϦϴϠϋΎϔϟ΍ϭ ΔϴΑήϐϤϟ΍Ώ΍ΰΣϷ΍ϰϠϋΐΠϳΎϣ
17  
  

ϞϛίϭΎΠΘϧϰΘΣϚϟΫϭˬΎπϳ΃ΔϠΒϘϣΕ΍ϮϨδϟΏήϐϤϟ΍ϲϓΔϴϣϮϜΤϟ΍ΕΎϔϟΎΤΘϟ΍ϢϜΤϴγϪϧ΃ 
ϦϳήϴΜϜϟ΍ϥ·ϞΑˬϡΎόϟ΍ϥ΄θϟ΍ήϴΑΪΗϰϠϋϪΗΎγΎϜόϧ΍ϭ ˬήϣϷ΍΍άϫΎϫήϴΜϳϲΘϟ΍ΕΎϴγΎδΤϟ΍ 
ΔϟϭΪϟ΍ ϞΧ΍Ω ϥί΍ϮΘϟ΍ ϖϘΤΗ ΎϬϧϷ ˬΔϴΑΎΠϳ· Γήψϧ ΔϴϓϼΘ΋ϻ΍ ΕΎϣϮϜΤϟ΍ ϰϟ· ϥϭήψϨϳ 
Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟΎΑ ϑήόϳ ΕΎΑ Ύϣ έΎρ· ϲϓ ΔϳΩΎΣϷ΍ ΔϋΰϨϟ΍ Ϧϣ ϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϡΎψϨϟ΍ ϲϤΤΗϭ 
ΔϴϘϓ΍ϮΘϟ΍ 
ϢδΘϳ ϲϣϮϜΣ ϒϟΎΤΗ ϡΎϴϗ ϰϠϋ ϥ΍ΪϋΎδϳ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔγΪϨϫϭ ΔΒϴϛήΗ ϞϬϓ 
ϊπΧ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϞΧ΍Ω ΪϋΎϘϤϟ΍ ϊϳίϮΗ ϼϓ ˬΏΎΠϳϹΎΑ ϩΪϴϛ΄Η ΐόμϳ ϝ΍Άγ ˮέ΍ήϘΘγϻΎΑ 
ΔϴΑΎϴϨϟ΍ΔϠΘϜϟ΍ϢΠΤΑΔτΒΗήϣΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ϝϭΪϟ΍ϞϛϲϓΓΩΎϋϲϫϭˬΔϬϳΰϧϭΔϟΩΎϋήϴϳΎόϤϟ 
ήπΤΘδϳϢϟϲϣϮϜΤϟ΍ϑϼΘ΋ϻ΍ϥΈϓϯήΧ΃ΔϬΟϦϣϭˬΔϬΟϦϣ ϒϟΎΤΘϟ΍ϲϓΏΰΣϞϜϟ 
ϦϣΎϣ΃ ˬΔϴϋΎϤΘΟ΍ϭΔϳΩΎμΘϗ΍ϭΔϴγΎϴγϦϣΔϳέ΍ίϮϟ΍ΕΎϋΎτϘϠϟϥί΍ϮΘϤϟ΍ϊϳίϮΘϟ΍ΔϴϤϫ΃ 
κϧΎϤϛΔϴϣϮϜΣΏΎτϗ΃˯ΎϨΑϑΪϫϦϋΪόΒϟ΍ϞϛϦϳΪϴόΑΎϨϧΈϓΔϴϣϮϜΤϟ΍ΔγΪϨϬϟ΍ΔϬΟ 
ϡΎϣ΃ ΔΑήόϟ΍ ϊοϭ Δϳ΍ΪΒϟ΍ άϨϣ ΎϧήΘΧ΍ ΎϨϧϷ ΔρΎδΒΑ ϲϣϮϜΤϟ΍ ΢ϳήμΘϟ΍ ϚϟΫ ϰϠϋ 
ΐ΋ΎϘΤϟ΍ Ζϋίϭ ϥ΃ ΪόΑ ΔϴϣϮϜΣ ΎΑΎτϗ΃ ϖϠΨΗ ϥ΃ ΔϣϮϜΤϟ ϦϜϤϳ ϒϴϜϓ ˬϥΎμΤϟ΍ 
ϮϔυϮϣ Ϫόοϭ ϱάϟ΍ϭ Ϫδϔϧ ϲϣϮϜΤϟ΍ ΢ϳήμΘϟ΍ ϊοϭ ϞΒϗ ΔϴϣϮϜΤϟ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ϭ 
Δϳ΍ΪΑ ϒϟΎΤΘϠϟ ΔϠϜθϤϟ΍ Ώ΍ΰΣϷ΍ ϖϔΘΗ ΔϧέΎϘϤϟ΍ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΏέΎΠΘϟ΍ ϲϔϓ ˮΕ΍έ΍ΩϹ΍ 
ΔγΪϨϫ ϊοϭ ϰϟ· ϝΎϘΘϧϻ΍ ϞΒϗ ˬίΎΠϧϺϟ ΞϣΎϧήΑ ϰϠϋϭ ϙήΘθϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ϕΎΜϴϣ ϰϠϋ 
ϪϴϠϋϖϔΘϤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϖϴϘΤΘΑΔϠϴϔϛΔϴϣϮϜΣ 
ΎΤϠϣήϣϷ΍ήΒΘόϧϭ ΎϬΘόΟ΍ήϣ ϞΟ΃ϦϣΔϴϣϮϜΤϟ΍ΔγΪϨϬϟ΍ ΪϘΘϨϧϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϲϓΎϨϧ· 
ϞϤόϟ ΔϴΑΎΠϳ· Ξ΋ΎΘϧ ϊϗϮΗ ΐόμϳ Ϫϧ΃ϭ ˬϒϟΎΤΘϟ΍ ϑ΍ήρ΃ ϦϴΑ εΎϘϨϠϟ ϪΣήρ ΐΠϳϭ 
ϚϟΫϰϠϋΪϋΎδΗϻΔϴϨΒΑΔϣϮϜΤϟ΍ 
ϲϣϮϜΤϟ΍ϥ΄θϟ΍ήϴΑΪΗ 
18  
  

ϢϴϴϘΗ ˯΍ήΟϹ ΔΒγΎϨϣ ΔψΤϟ ΔϣϮϜΤϟ΍ Δϳ΍ΪΑ ϰϠϋ ΔϨγ ϥ΄Α ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ήΒΘόϳ 
ΖϧΎϛ΍ΫΈϓˬΕΎϣΪϘϤϟ΍βϨΟϦϣϲϫΔϫ΍ΪΒϟΎΑΞ΋ΎΘϨϟΎϓˬϲϣϮϜΤϟ΍ϥ΄θϟ΍ήϴΑΪΘϟϲϋϮοϮϣ 
ϰϗήΗ ϻϭ ˬΔόο΍ϮΘϣ ϥϮϜΘγ Ϛη ϼΑ ΔϠϴμΤϟ΍ ϥΈϓ ˬϼϠΧ ϑήόΗ ΔϣϮϜΤϟ΍ Δϴϟ΁ 
Ύϣ ϭ΃ ˬΏ΍ΰΣ΄ϛ ΓΩήϔϨϤϟ΍ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ΎϬΠϣ΍ήΑ ϲϓ ˯΍Ϯγ ˬΔϴΒϠϏϸϟ ΔϨϠόϤϟ΍ ΕΎΣϮϤτϠϟ 
˯ΎϨΑ΃ϯΪϟΕ΍έΎψΘϧϻ΍ϢΠΣϮϫϚϟΫϞϛϦϣϢϫϷ΍ϭ ˬϲϣϮϜΤϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ϲϓϪϴϠϋΖϘϔΗ΍ 
ΔϣϮϜΤϛϞϤόΗϥ΃ϒϟΎΤΘϟ΍ϑ΍ήρ΃ΖϋΎτΘγ΍ΪΣϱ΃ϰϟ· ˬϝ˯ΎδΘϧ Ϋ·ˬϲΑήϐϤϟ΍ ΐόθϟ΍ 
ϞϤΠϣ Ύπϳ΃ϭ ˮΔϣϮϜΤϟ΍ ϩάϫ ήϤϋ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔϨδϟ΍ ϝϼΧ Ώ΍ΰΣ΃ ΔόΑέ΃ Ϧϣ ϞϜθΘΗ 
ΎϬϧ΃ϭ ΔλΎΧ ˮΕ΍έήΒϣϭ Δϳ΅έ Δϳ΃ ϖϓϭ ΔϠΣήϤϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ ΎϫΫΎΨΗ΍ ϢΗ ϲΘϟ΍ Ε΍έ΍ήϘϟ΍ 
ϩΎΒΘϧϻ΍ΎϨϣϖΤΘδΗΔϬϴΟϭΕΎψΣϼϣήϴΜΗΕΎϗϭϷ΍ϦδΣ΃ϲϓϭ΃ˬΔϴΒϠγϞόϓΩϭΩέϒϠΨΗ 
˯΍έίϭ Ϧϣ ΍ΩΪϋ ϥ· ΔΣ΍ήμΑ ϝϮϘϟ΍ Ϧϣ ΪΑ ϻ ϡΎϣϷ΍ ϰϟ· εΎϘϨϟ΍ ϡΪϘϧ ϲϜϟϭ ˬΎϬϴϟ· 
ϭΪΒϳϭ ˬϢϬϨϣήψΘϨϣϮϫΎϣ΍ϮϣΪϘϳϢϟ΍Ϯϟ΍ίϻˬΔϴϟϭΆδϤϠϟϢϬϠϤΤΗϦϣΔϨγΪόΑϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ 
Ε΍˯΍ήΟ·ϭήϴΑ΍ΪΗϪϴϠϋΐΗήΘΗϥ΃ΐΠϳήϣϷ΍΍άϫϭˬέΎψΘϧϻ΍ϦϣΪϳΰϣϦϣΓΪ΋ΎϓϻϪϧ΃ 
ϱάϟ΍ϞϜθϟΎΑ ΎϬ΋΍Ω΃ϦϣϊϓήΗϭΎϬϟΎϐΘη΍ΓήϴΛϭϊϳήδΗϲϓϢϫΎδΗϭΔϣϮϜΤϟ΍ϲϓΔϘΜϟ΍ΪϴόΗ 
ΔϨγΎϬΘϳϻϭϢΘϣΪϨϋΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟΎΑ˯ΎϓϮϟ΍ϦϣΎϬϨϜϤϳ 
ΔϳΎϏΔϟ΄δϣ ϙΎϨϫ ˬϲϣϮϜΤϟ΍ϥ΄θϟ΍ήϴΑΪΗ κ΋ΎϘϧΩ΍ΪόΗέΎρ·ϲϓΎϤ΋΍Ωϭ ˬήΧ΁ΐϧΎΟϦϣ 
ˬϡΎόϟ΍ϥ΄θϟ΍ήΑΪϳΏ΍ΰΣ΃ΓΪϋϦϣϒϟΎΤΗϞΜϤΗϰϠϋΓέΪϘϟ΍ΰΠϋϰϟ·ΎϧΪϴόΗΔϴϤϫϷ΍ϲϓ 
ϲϫΎϤΘϟ΍έ΍ήϤΘγ΍ϝϮΒϗϦϜϤϳϻϭˬΔϴϧΎϤϟήΑΔΌϴΑϲϓϲγΎ΋έϖτϨϤΑϝΎϐΘηϻ΍ϦϜϤϳϼϓ 
ϊτΘδϳϢϟϒγϷ΍ϞϣΎϛϊϤϓˬΔϴϓϼΌΗ΍ΔϣϮϜΣϞϤόΑήϣϷ΍ϖϠόΘϳΎϣΪϨϋΔϴΑΰΤϟ΍Ε΍άϟ΍ϊϣ 
ΔΒγΎϨϣϦϣήΜϛ΃ϲϓΎϨψΣϻϭˬΔϔμϟ΍ϩάϬΑΔτΤϣϦϣήΜϛ΃ϲϓϑήμΘϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍βϴ΋έ 
ϡΎϣ΃ ϢϬΑ ΍ΫΈϓ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ βϴ΋έ έϮϬυ ΕΎϨρ΍ϮϤϟ΍ϭ ϥϮϨρ΍ϮϤϟ΍ ήψΘϨϳ ΎϣΪϨϋ ΔλΎΧϭ 
Ϋ· ˬϼϴμϔΗϭΔϠϤΟϪπϓήϧΔϣϮϜΤϟ΍βϴ΋ήϟϖϴπϟ΍ϲΑΰΤϟ΍ϊΑΎτϟ΍΍άϫϭˬΏΰΣβϴ΋έ

19  
  

ϲγήϣ ϩΩϮϘϳϱάϟ΍ ϱήμϤϟ΍ ΝΫϮϤϨϟ΍ Ϧϣ ΔΨδϧ ϡΎϣ΃ Ϫϧ΃ ϲΑήϐϤϟ΍ ΐόθϠϟ ΎϧΎϴΣ΃ ϞϴΨϳ 
ΏήϐϤϟ΍ϲϓϲγΎϴδϟ΍ϊοϮϟ΍ϦϋϒϠΘΨϣϕΎϴγϲϓϪΘϋΎϤΟϭ 
Ώ΍ΰΣ΄ϛΎϨΌΟϦΤϨϓˬΔϨϣΎπΘϣϭΔϤΠδϨϣΔϣϮϜΣϖϴϘΤΗϰϠϋΎϧΪϋΎδϳϦϟϞϣΎόΘϟ΍΍άϫϥ· 
έϮϣ΃ ήϴΑΪΘϟϭ ΡϼλϺϟ ΏΰΣ Ϟϛ Δϳ΅έϭ ΔϨϳΎΒΘϤϟ΍ ΎϨΗ΍ήϳΪϘΗϭ ΎϨΗΎϓϼΘΧΎΑ ϒϟΎΤΘϟ΍ ΍άϬϟ 
ΎϬΘϴμΨη ΎϬϟ ΔϠϘΘδϣ Ώ΍ΰΣ΄ϛ ΎϨϨϴΑ ϊρΎϘΘϟ΍ ΔΣΎδϣ Ϯϫ ϲϣϮϜΤϟ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ϭ ˬΔϟϭΪϟ΍ 
ϲρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ϲϓ ϪΘϤϫΎδϣ ϢΠΣϭ ήΧϵ΍ Ϧϋ ΎΑΰΣ ΰϴϤϳ ϱάϟ΍ ΎϬΨϳέΎΗϭ ΓήΒΘόϤϟ΍ 
ϦϣΓΪΣ΍ϭΎϬΗίήϓ΃ϲΘϟ΍ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ϭΔϣϮϜΤϟ΍ϩάϫήΒΘόΗˬϞϳϮρϞδϠδϣέΎρ·ϲϓΎϧΩϼΒϟ 
ϪΗΎϴϔϠΨΑ ϲΑΰΤϟ΍ ϖτϨϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ έ΍ήϤΘγ΍ ϱ΃ϭ ˬΔΑέΎϐϤϟ΍ ΎϬΑ ΰΘόϳ ϲΘϟ΍ ΎϫέΎϤΛ 
ϪϴπΗήϧϻΎϣϮϫϭˬϒϠΨϟ΍ϰϟ·ΎϬϠϣΎϜΑΔΑήΠΘϟ΍ΪηϲϓϯϮγϢϫΎδϳϦϟϪϧΈϓΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ 
ΔϴϨρϭΔϴγΎϴγΓ΄ϴϬϛ 
ΔϴϟϭΪϟ΍ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϣίϷ΍ ϢϳΪϘΗ ϰϠϋ ΎϴΠϬϨϣϭ Ύϴ΋ΪΒϣ νήΘόϳ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ϥ· 
ϦϣϲϫΔϣίϷ΍ϥϷˬϲϣϮϜΤϟ΍ήϴΑΪΘϟ΍ΕΎΑϮόμϟέήΒϤϛΎϧΩϼΑΎϬϬΟ΍ϮΗϲΘϟ΍ΕΎϳΪΤΘϟ΍ϭ 
Ϊϴόϧ ϲϜϟ ϻ ˬΔϣίϷ΍ ϢϬΑ ήΒόϧ ϲϜϟ ΎϨΗΪ΋Ύϔϟ ΍ϮΗϮλ ΔΑέΎϐϤϟ΍ ϥ΃ϭ ˬΔϣϮϜΤϟ΍ ϩάϬΑ ΖΗ΃ 
ϥΎϛϲΑΎΨΘϧϻ΍ϪΠϣΎϧήΑϲϓϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϭˬϱΪΟ ΪΤΗϞϛΪϨϋϢϬϫϮΟϭϲϓΎϬόϓέ 
ΪΑϻΎϨϫϭϮϤϨϠϟϱϮϨγϝΪόϤϛΔ΋ΎϤϟ΍ϲϓΔΒδϧϊοϭ΍άϬϟˬϊϗ΍Ϯϟ΍ϙέΪϳϪΘΑήΠΗϢϜΤΑ 
ΖϧΎϛϲΘϟ΍έϮμϟ΍Ϧϣ ΪϘϋ΃ϭΐόλ΃ΔϣϮϜΤϟ΍ήϴΑΪΗϥ΃ ςϘϓϡϮϴϟ΍ήΒΘόϳϦϣήϴϛάΗϦϣ 
ϡϼϜϟ΍ήϴϏϡϼϜϟ΍ϥΎϛΔοέΎόϤϟ΍ϊϗϮϣϲϓϭΐϳήϘϟ΍βϣϷΎΑϪϧ΃ˬϖΑΎδϟ΍ϲϓϪϨϋϢγήΗ 
ΐδϧϭϲΗ΍άϟ΍ΪϘϨϟ΍ϭΡϮοϮϟ΍ΔϠϴπϓϙέ΍ΪΗϡϮϴϟ΍ΐΠϳ΍άϬϟˬϒϗ΍ϮϤϟ΍ήϴϏϒϗ΍ϮϤϟ΍ϭ 
ΔϴπϘΑ ήϣϷ΍ ϖϠόΘϳ ΎϣΪϨϋ ΔϘΑΎδϟ΍ ΔΑήΠΘϟΎΑ ήϴϬθΘϟ΍ Ϧϋ ϒϜϟ΍ϭ ΎϬΑΎΤλϷ Ε΍ΰΠϨϤϟ΍ 
ϞϜθΑϚϟΫϢΗ˯΍Ϯγ ϊϤΘΠϤϟ΍ϞΧ΍ΩΓήϴΒϛΕΎϤϛ΍ήΗϭΕ΍έΎψΘϧ΍ϑήόΗϲΘϟ΍ΎϳΎπϘϟ΍Ϧϣ 
ήηΎΒϣήϴϏϭ΃ήηΎΒϣ

20  
  

ϲϠϳΎϣϲϓΎϬϠϤΠϧΕΎψΣϼϣϢϳΪϘΗΎϨϣΐΟϮΘδϳϲϣϮϜΤϟ΍ήϴΑΪΘϟ΍ϢϴϴϘΗϥ· 
ΎϬϴϋϭ ϡΪϋ ΔΠϴΘϧ ˬϲϨρϮϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ΓΩΎϴϗ ϲϓ ΔϴϟΎΤϟ΍ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϒόο x 
ΎϬδϔϧ ήΒΘόΗ ϻ ΎϬϧ΄ϛ ˬΩΎμΘϗϻ΍ ϚϳήΤΗ ΔϴϟϭΆδϣ ϡίϼϟ΍ ϡΰΤϟΎΑ ΎϫάΧ΃ϭ 
ϩΪΣϮϟ ήϴδϳ ϲϨρϮϟ΍ ΩΎμΘϗϻ΍ ϥ΄ϛϭ ˬϱΩΎμΘϗϻ΍ ϝΎΠϤϟ΍ Ϧϋ ΔϟϭΆδϣ 
Ϊϴδϟ΍ΏΰΣϥ΃ϦϴΣϲϓ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ϭΔϴϣϼϋϹ΍έϮϣϷΎΑςϘϓΔϠϐθϨϣΎϬϧ΃ϭ 
ϮϤϧ ΔΒδϧ ϖϴϘΤΘΑ Ϊϋϭ ϥ΃ ΔϴΑΎΨΘϧϻ΍ ΔϠϤΤϟ΍ ϝϼΧ ϖΒγ ΔϣϮϜΤϟ΍ βϴ΋έ 
ΎϳϮϨγ ΙΪΤΗ Ϟϐη ΐμϨϣ ϒϟ΃ ϞΜϤϳ Ύϣ Ϯϫϭ ˬΎϳϮϨγ % ϝΪόϤΑ 
ΪόΑ ΩϮϋϮϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϊΟ΍ήΗ ϪϨϜϟ ϢϬϨϣ ΏΎΒθϟ΍ ΔλΎΧϭ ΔΑέΎϐϤϠϟ 
ΔϳϻϮϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϑΪϬϛ ΔΒδϨϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ΙΪΤΘϳ ΢Βλ΃ϭ ΕΎΑΎΨΘϧϻ΍ 
%ϦϋϞϘϳϝΪόϤΑϮϤϧΔΒδϧΖϠΠγΔϨγϥ΃φΣϼϤϟ΍ϭˬΔϴϣϮϜΤϟ΍ 
Ϟϐη ΐμϨϣ ϒϟ΃ Ϯϫ ϕήϔϟ΍ ϥ΃ ϱ΃ ϡΎΨϟ΍ ϲϠΧ΍Ϊϟ΍ ΞΗΎϨϟ΍ Ϧϣ ςϘϓ 
ΎϨΑΎΒηΎϬϨϣϡήΤϳΎϳϮϨγ 
ϲΘϟ΍Ε΍έΎόθϟ΍ϥ·ˬΓΩΪόΘϣΎϳΎπϗϲϓΕΎϳήΤϟ΍ϲϓϊΟ΍ήΘϟΎΑέάϨΗέΩ΍ϮΑϙΎϨϫ 
ˬϯϭΪΟ ϥϭΪΑϭ ΔϣϮϬϔϣ ήϴϏ Ε΍έΎόη ϰϘΒΗ ΔϣϮϜΤϟ΍ ˯΍έίϭ ξόΑ ΎϬϠϤΤϳ 
ϊΟ΍ήΗϦϣϊϨϤϳϢϟΕΎϳήΤϟ΍ϭϝΪόϠϟΓέ΍ίϭΙ΍ΪΣ·ϥ΄ΑϞΠδϧϚϟΫϰϟ·ΔϓΎο· 
ϲϓΔϣΎόϟ΍ΔΑΎϴϨϟ΍ϑήρϦϣΕΎόΑΎΘϤϟ΍ϚϳήΤΗϡΪϋϲϓϰϠΠΘϳˬΕΎϳήΤϟ΍ϝΎΠϣ 
ϡΎϣ΃ Γ΍ϭΎδϤϟ΍ ϡΪϋϭ Δϴ΋ΎϘΘϧϻ΍ϭ ϞΑ ΕΎϳήΤϟ΍ ϰϠϋ ˯΍ΪΘϋϻ΍ ΕϻΎΣ Ϧϣ ήϴΜϛ 
ϢϜΤΘϟ΍ ϝΎϜη΃ Ϧϣ ϞϜθϛ ϲρΎϴΘΣϻ΍ ϝΎϘΘϋϻ΍ ϝΎϤόΘγ΍ ΔϠλ΍Ϯϣϭ ˬ˯ΎπϘϟ΍ 
Ύϗϼτϧ΍Ϫϧ΃ϰϟ·ΓέΎηϹ΍ϦϣΪΑϻΎϨϫϭΔϴγΎϴδϟ΍ΕΎΑΎδΤϟ΍ΔϴϔμΗϭήϴϬθΘϟ΍ϭ 
ΎϤ΋΍ΩϥΎϛϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥΈϓˬΔϴϋΎϤΠϟ΍ϭΔϳΩήϔϟ΍ΔϳήΤϟ΍ΔϴγΪϘΑϪϧΎϤϳ·Ϧϣ 
ϲγΎγϷ΍ϪϧϮϧΎϗϦϣϝϭϷ΍Ϟμϔϟ΍ϲϓϲϤγήϟ΍ϩέΎόηΎϬϨϣϞόΟϭΎϬϨϋϊϓ΍Ϊϳ 
ήΣϦρϭϲϓέ΍ήΣ΃ϥϮϨρ΍Ϯϣ
21  
  

ΎϬΑϡϮϘΗϲΘϟ΍ΕΎϧϼϋϹ΍ΖΤΒλ΃ ΚϴΣ ϲόϳήθΘϟ΍ ςτΨϤϟ΍Ω΍Ϊϋ·ϲϓήϴΧ΄Θϟ΍ 
ΖμμΧ Ϊϗ ΎϬϠϣΎϜΑ ΔϨγ ΖϧΎϛ ΍ΫΈϓ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ϚθϠϟ ΓήϴΜϣ ΔϣϮϜΤϟ΍ 
Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ιϮμϧΩ΍Ϊϋ·ϢΘϴγϰΘϤϓˬϲόϳήθΘϟ΍ςτΨϤϟ΍ΕΎϧϮϜϣΩ΍ΪϋϹςϘϓ 
ˮΎϬϴϠϋΔϗΩΎμϤϟ΍ϭΔϴϤϴψϨΘϟ΍ 
ϥ· ˬΎϬΘηΎθϫϦϣϢϏήϟ΍ϰϠϋϰτγϮϟ΍ΔϘΒτϟ΍ϪΒόϠΗϱάϟ΍έϭΪϟΎΑϲϋϮϟ΍ϡΪϋ 
ΚϳέϮΘϟ΍ Ϧϣ ΪΤϠϟ ϰόδϳϭ ΔϘΒτϟ΍ ϩάϫ Ϧϋ ϊϓ΍Ϊϳ ΊΘϓ Ύϣ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ 
ΔϘΒτϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϟ· ΓήϴϘϔϟ΍ ΔϘΒτϟΎΑ ˯ΎϘΗέϻ΍ ϲϓ ΩΎϬΘΟϻ΍ϭ ήϘϔϠϟ ϲϠϴΠϟ΍ 
βϜόϟ΍βϴϟϭϰτγϮϟ΍ 
ˬϻϭ΃ΎϬϘϠΧΓέϭήοϊϗ΍ϮΑϡΪτμϳˬΕ΍ϭήΜϟ΍ϊϳίϮΗϦϋϲΤτδϟ΍ΚϳΪΤϟΎϓ 
ήΒΘόϳϭ ΎϴϧΎΛ ΓήϴϘϔϟ΍ ΕΎϘΒτϟ΍ ΓΪϧΎδϣϭ ήϘϔϟ΍ ΔΑέΎΤϣϭ ˬΎϬόϳίϮΗ ΓΩΎϋ· ϢΛ 
έΪμϤϟ΍ ˬϰτγϮϟ΍ΔϘΒτϟ΍ϭΐϧΎΟϷ΍ϭΔΑέΎϐϤϟ΍ϥϭήϤΜΘδϤϟ΍ϭϝΎϤϋϷ΍ϝΎΟέ 
ΔΌϔϟ΍ ϩάϬϟ ΖΜόΑ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϥ΃ ϲϫ ΔϗέΎϔϤϟ΍ ϥ΃ ήϴϏ ˬΕ΍ϭήΜϟ΍ ϩάϬϟ ϲγΎγϷ΍ 
ΔϨδϟ΍ϩάϫΔϠϴρΔϳΩϭήϴϏϞ΋ΎγέΓΪϋ 
ˬΕΎϴϨϴόδΘϟ΍ΔϳΎϬϧάϨϣ ˬΖΤϨϣΔϘΑΎδϟ΍ΕΎϣϮϜΤϟ΍ϥ·ϱϭήϘϟ΍ϢϟΎόϟ΍ϝΎϤϫ· 
ˬΔϳϭήϘϟ΍ ϕήτϠϟ ϲϧΎΜϟ΍ϭ ϝϭϷ΍ ΞϣΎϧήΒϟ΍ ϞΜϣ ϱϭήϘϟ΍ ϢϟΎόϠϟ ΪγϷ΍ ΔμΣ
ΏήθϠϟ΢ϟΎμϟ΍˯ΎϤϟΎΑΪϳϭΰΘϟ΍ϭ ˬPERG ΔϳϭήϘϟ΍ΔΑήϬϜϠϟϲϨρϮϟ΍ΞϣΎϧήΒϟ΍ 
Ϟϛ ϞϤθΗ Ϣϟϭ ˬιΎμΨϟ΍ Ϟϛ ςϐΗ Ϣϟ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ϩάϫ ϥ΃ ΎϤϠϋ ˬPAGER 
ˬΎϬϤϴϤΘΘϟ ΓΪϳΪΟ Ξϣ΍ήΑ ϊοϭ ΔϣϮϜΤϟ΍ ΐΟ΍ϭ Ϧϣ ϥΎϛ ΍άϬϟ ˬϖρΎϨϤϟ΍ 
ϱάϟ΍ϭήπΧϷ΍ςτΨϤϟ΍ϰϟ·ΔϓΎο·ϱϭήϘϟ΍ϢϟΎόϟΎΑϞΧΪϠϟ ΓέΪϤϟ΍ΔτθϧϷ΍ϭ 
ήϴϐμϟ΍ ΡϼϔϠϟ ϪΟϮΗ ΔϠϤϜϣ ϯήΧ΃ Ξϣ΍ήΑ ϰϟ· ΝΎΘΤϳ ϪϧΈϓ ˬϪΘϴϤϫ΃ ϰϠϋ
PNR ϕήτϟ΍˯ΎϨΒϟϲϨρϮϟ΍ςτΨϤϟ΍Ώ΍ήΘϗ΍ϞΠδϧΎπϳ΃ΔϳέϮΒϟ΍ΔΣϼϔϠϟϭ 
ΓΪϳΪΟΕΎττΨϣϰϠϋήϓϮΘϟ΍ϥϭΩϪΘϳΎϬϧϦϣ2
22  
  

ΖΤΗ ϡϮϴϟ΍ ζϴόΗ ϲΘϟ΍ ΝέΎΨϟ΍ ϲϓ ΔϤϴϘϤϟ΍ ΔϴΑήϐϤϟ΍ ΔϴϟΎΠϟΎΑ ˯ΎϨΘϋϻ΍ ϡΪϋ 
ˬϑΎϛ ήϴϏ ΎϴϋΎτϗ ΎϬΑ ˯ΎϨΘϋϻ΍ϭ ˬΔϴϟΎϤϟ΍ϭ ΔϳΩΎμΘϗϻ΍ ΔϣίϷ΍ ςϐο Γ΄ρϭ 
ΎϬΘϣήΑΔϣϮϜΤϟ΍ϢϬϳϭίΎϴΘϣΎΑϲϘϓ΃ϮϫωϮοϮϤϟ΍ϥ΃έΎΒΘϋΎΑ 
ϢϜΤϟ΍ϭ ΔόγϮϤϟ΍ ΔϳϮϬΠϟ΍ ϝΎϤϋ· ϝϮΣ ϲϨρϭ εΎϘϧ ΢Θϓ ϲϓ ωϭήθϟ΍ ϡΪϋ 
ΔϴΑήϐϤϟ΍˯΍ήΤμϟ΍ϲϓϲΗ΍άϟ΍ 
ϱέϮΘγΪϟ΍εέϮϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ϯϮΘδϣϰϠϋ 
ϲϓΔϘΑΎγ ˬίϮϴϟϮϳέϮΘγΩϲϓΔτϠδϛ˯ΎπϘϟ΍ϥϼϋ·ήΒΘόϳϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥ· 
ϥΎϛϭˬΔϴϘϴϘΣΕΎδγΆϣΔϟϭΩ˯ΎϨΑϩΎΠΗ΍ϲϓΎϤγΎΣΎϔτόϨϣϭΎϧΩϼΒϟϱέϮΘγΪϟ΍ΦϳέΎΘϟ΍ 
ΔϴόϳήθΘϟ΍ΔϳϻϮϟ΍ϢΘϣΪϨϋΔϴϤϴψϨΘϟ΍Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍Ν΍ήΧ·ΓέϭήοϰϠϋΪϳΪΠϟ΍έϮΘγΪϟ΍Ϊϴϛ΄Η 
ϮϫϡϮϴϟ΍ϰϟ·ϪϠϴΠδΗϢΗΎϣϦϜϟˬϥΎϤϟήΒϟ΍ϭΔϣϮϜΤϟ΍ϰϠϋϲϓΎο·ςϐοϞϣΎϋˬΔϴϟΎΤϟ΍ 
ˬΔϴγΎγϷ΍ΔϴϤϴψϨΘϟ΍Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϦϣΔϋϮϤΠϣϊϣΔϣϮϜΤϠϟϝϭΆδϤϟ΍ϭϱΪΠϟ΍ϲρΎόΘϟ΍ϡΪϋ 
ξόΑϭ Δϴ΋ΎπϘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϯϮΘδϣ ϰϠϋ ΔλΎΧ ΔϟϭΪϠϟ ϲΗΎδγΆϤϟ΍ ˯ΎϨΒϟ΍ ϞϤϜΘδΗ ϲΘϟ΍ϭ 
ϝϼΧϦϣϚϟΫϭΎϬϟΔΒΣΎμϤϟ΍ϯήΧϷ΍Ε΍˯΍ήΟϹ΍ 
ΔτϠδϠϟϰϠϋϷ΍βϠΠϤϟ΍ήϴγϢϴψϨΗϭΏΎΨΘϧϻΩΪΤϤϟ΍ϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ίΎΠϧ·ϡΪϋ x 
Δϴ΋ΎπϘϟ΍ 
ΔϳέϮΘγΪϟ΍ΔϤϜΤϤϠϟϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ίΎΠϧ·ϡΪϋ x 
˯ΎπϘϟ΍ϝΎΟήϟϲγΎγϷ΍ϡΎψϨϠϟΩΪΤϤϟ΍ϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ίΎΠϧ·ϡΪϋ x 
ΔϳέϮΘγΩ ϡΪόΑ ϊϓΪϟ΍ ΔγέΎϤϣ ρϭήθϟ ΩΪΤϤϟ΍ ϲϤϴψϨΘϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ίΎΠϧ· ϡΪϋ x 
Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍

23  
  

βϠΠϤϠϟ ϲϟΎϤϟ΍ϭ ϱέ΍ΩϹ΍ ϝϼϘΘγϻ΍ ϥΎϤπϟ Δϣίϼϟ΍ ΕΎϴϧΎϜϣϹ΍ ήϴϓϮΗ ϡΪϋ x 
Δϴ΋ΎπϘϟ΍ΔτϠδϠϟϰϠϋϷ΍ 
έήπϟ΍ Ϧϋ ξϳϮόΘϟ΍ϭ ˬϲοΎϘϟ΍ ϝϼϘΘγΎΑ ΔϘϠόΘϤϟ΍ Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ έ΍Ϊλ· ϡΪϋ x 
Δϴ΋ΎπϘϟ΍ϦϬϤϟ΍ϒϠΘΨϤϟϢψϨϤϟ΍ϲϧϮϧΎϘϟ΍έΎρϹ΍ήϳϮτΗϭˬϲ΋ΎπϘϟ΍ 
ΡϼλϹ ϲϨρϮϟ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ϕϼτϧ΍ Ζϓήϋ ΔϣϮϜΤϟ΍ ήϤϋ Ϧϣ ϰϟϭϷ΍ ΔϨδϟ΍ ϥ΃ ΎϤϠϋ
ˮϪΘϟϭΎρϰϠϋΖδϴϟΔϴϧϮϧΎϘϟ΍ΔϧΎγήΘϟ΍ϩάϫϞϛϭΎΠΘϨϣέ΍ϮΤϟ΍ϥϮϜϳϒϴϜϓˬ˯ΎπϘϟ΍ 
ΎϣϮϫϭˬΔϣϮϜΤϟ΍ϞϤόΑιΎΨϟ΍ϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ίΎΠϧ·ϰϟ·ΔϴΒϠϏϷ΍έΩΎΒΗϢϟ ΎϤϛ 
ϱέϮΘγΪϟ΍ ΡϼλϻΎΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ Ε΍ήϛάϤϟ΍ Ϟϛ ϲϓ ΎϨϧ΃ϭ ΔλΎΧ ˬΏ΍ήϐΘγϼϟ ϮϋΪϳ 
ϝϭ΍ΪΘϠϟέΎρΈϛϖΤΘδϳϲΘϟ΍ΔϧΎϜϤϟ΍Ϫ΋Ύτϋ·ϭˬϲϣϮϜΤϟ΍βϠΠϤϟ΍ΓήΘγΪΑΐϟΎτϧΎϨϛ 
΍άϫϦϜϳϢϟ΍ΫΈϓ ΪϳΪΠϟ΍έϮΘγΪϟ΍ϲϓΎϬόϴγϮΗϢΗϲΘϟ΍ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ΔτϠδϟ΍Ε΍έ΍ήϗϲϓ 
ˬΔϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ΔϟϭΪϟ΍ ˯ΎϨΑϭ ΕΎΣϼλϹ΍ Ϧϣ Ϊϳΰϣ ϖϴϘΤΗ ϩΎΠΗ΍ ϲϓ ΔϳϮϟϭ΃ ήϣϷ΍ 
ϥϮϧΎϘϟ΍ ϝϮΣ ϝΎϘϳ ˯ϲθϟ΍ βϔϧϭ ˮΔϴΒϠϏϸϟ ΔΒδϨϟΎΑ ΕΎϳϮϟϭϷ΍ ΪϳΪΤΗ ϢΘϳ ϒϴϜϓ 
΍άϫ Ϟτϋ Ύϣ Ϯϫϭ ˬϖ΋ΎϘΤϟ΍ ϲμϘΗ ϥΎΠϟ ήϴϴδΗ ΔϘϳήτΑ ιΎΨϟ΍ ϲϤϴψϨΘϟ΍ 
ΔΑΎϗήϟ΍ΔτϠγϖϤόϟ΍ϲϓβϤϳΎϣϮϫϭˬΔϠϣΎϛΔϨδϟϥΎϤϟήΒϟΎΑρϮϨϤϟ΍ιΎμΘΧϻ΍ 
έϮΘγΪϟ΍ ιϮμϨϟ ϲϠϤόϟ΍ ϞϴτόΘϟ΍ϭ ςϠδϟ΍ ϦϴΑ Ϟμϔϟ΍ϭ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ ΔτϠδϟ΍ ϰϠϋ 
ϡΎϬγϹ΍ϦϋΙΪΤΗΎϣΪϨϋΔϴΒϠϏϷ΍ϕΎΜϴϣϪΑ˯ΎΟΎϣϊϣϼϴμϔΗϭΔϠϤΟξϗΎϨΘϳϭ 
ΔϋΎΠϧϭ ΎϤϬΘϴϗ΍Ϊμϣϭ ΔϳάϴϔϨΘϟ΍ϭ ΔϴόϳήθΘϟ΍ ϦϴΘδγΆϤϟ΍ ϥ΄η Ϧϣ ϊϓήϟ΍ ϲϓ 
ΎϏϼΑΕέΪλ΃ΎϣΪϨϋϚϟΫϦϣΪόΑ΃ΖΒϫΩΔϣϮϜΤϟ΍ϥ·ϞΑ ΎϤϬΟΎΘϧ·ϭΎϤϬϠϤϋ 
ˬ ΔϨδϟϲϟΎϤϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍ϲϓϢϬ΋΍έϵΔϴΒϠϏϷ΍ϦϣΏ΍Ϯϧ˯΍ΪΑ·ϪϴϓΪϘΘϨΗΎϴϤγέ 
ϥΎϤϟήΒϟ΍ΕΎλΎμΘΧΎΑϭ ςϠδϟ΍ϞμϔΑϝϮΒϘϣήϴϏΎδϣϪϨϴΣϲϓϩΎϧήΒΘϋ΍ΎϣϮϫϭ 
ΔϳΩΪόϟ΍βϴϟϭΔϴγΎϴδϟ΍ΔϴΒϠϏϷ΍ϖτϨϤΑϭ
24  
  

ϲϋΎϤΘΟϻ΍έ΍ϮΤϟ΍ 
ϦϣωΎτΘϗϻ΍έ΍ήϗ ΪϨϋϒϗϮΘϧ ˬΎϤ΋΍ΩϲϣϮϜΤϟ΍ήϴΑΪΘϟ΍ϢϴϴϘΗέΎρ·ϲϓϭ ˬήΧ΁ΐϧΎΟϦϣ 
ϥΎϛϦϣϮϫΏήϐϤϟΎΑϦϴϟΎϐθϠϟϡΎόϟ΍ΩΎΤΗϻ΍ϥ΄ΑήϴϛάΘϟ΍ϦϣΪΑϻΎϨϫϭˬϦϴΑήπϤϟ΍έϮΟ΃ 
ˬϪϨϋ ϯΩΆϣ έήΒϣ ήϴϏ ΎΑ΍ήο· ξϓήϳ ϲϜϟ ˬϡϮϴϟ΍ Ϧϣ Ε΍ϮϨγ ϊΑέ΃ ϞΒϗ ϖΒδϟ΍ Ϫϟ 
ϥ΃ΎϬϴϠϋΏ΍ήοϹ΍έ΍ήϗάΨΘΗϲΘϟ΍ΔΑΎϘϨϟ΍ϭˬϦϤΛϦϣϪϟΪΑϻΏ΍ήοϹ΍έ΍ήϗϥ΃ήΒΘϋ΍ϭ 
ϦϣωΎτΘϗϻ΍έ΍ήϘϟξϓ΍ήϟ΍ΎϨϔϗϮϣήϴδϔΘϟΎϳέϭήοϥΎϛ΢ϴοϮΘϟ΍΍άϫˬϪΗΎόΒΗϞϤΤΘΗ 
άϴϔϨΗ ϲϓ ϞρΎϤΘϟ΍ϭ ϲϋΎϤΘΟϻ΍ έ΍ϮΤϟ΍ ΪϴϤΠΘΑ ΖϤδΗ΍ ΔϨδϟ΍ ϩάϫ ϥϷ ϚϟΫϭ ˬέϮΟϷ΍ 
ΓέΩΎΒϣΔϳ΃ΏΎϴϏϭˬΔϘΑΎδϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ϪΘόϗϭϱάϟ΍ΔϴϟΎϤόϟ΍ΕΎΑΎϘϨϟ΍ϊϣϞϳήΑ΃ϕΎϔΗ΍ 
ΓέΩΎΒϣΔϳ΃ΏΎϴϏϭΏ΍ήοϺϟϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϠϟωϭήθϣϊοϮϟϲϨρϭέ΍ϮΣϭ΃ΔϴϣϮϜΣ 
ϕϭΪϨλ Ν΍ήΧ· ϡΪϋϭ ˬΕΎΑΎϘϨϠϟ ϢψϨϤϟ΍ ϥϮϧΎϘϟ΍ ϊοϮϟ ϲϨρϭ έ΍ϮΣ ϭ΃ ΔϴϣϮϜΣ 
ϲΘϟ΍ ΕΎϣ΍ΰΘϟϻ΍ ϦϴΑ Ϧϣ ˯ΎΟ ϱάϟ΍ϭ ˬΩϮΟϮϟ΍ ΰϴΣ ϰϟ΍ Ϟϐθϟ΍ ϥ΍ΪϘϓ Ϧϋ ξϳϮόΘϟ΍ 
ϲϣϮϜΤϟ΍΢ϳήμΘϟ΍ΎϬϨϤπΗ 
ωΎτΘϗϻ΍ήϳήϘΗϦϣΔϣϮϜΤϟ΍ϊϨϤϳϢϟˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ ΥΎϨϤϟ΍ϯϮΘδϣϰϠϋαΎΒΤϧϻ΍΍άϫϞϛ 
ϖϠόΘϳΎϣΪϨϋϡΰόϟ΍βϔϧϱΪΒΗϥ΃ΎϬϨϣΎΑϮϠτϣϥΎϛϱάϟ΍ΖϗϮϟ΍ϲϓˬϦϴΑήπϤϟ΍έϮΟ΃Ϧϣ 
ϰϠϋΪϋΎδϳϻήϣϷ΍΍άϫϭˬΔϟϭΪϟ΍Δϳέ΍ήϤΘγ΍΃ΪΒϣέΎρ·ϲϓΎϬΗΎϣ΍ΰΘϟ·ϭΎϬΗΎΒΟ΍ϮΑήϣϷ΍ 
ΔϘϠτϣΔϔμΑΔϴϋΎϤΘΟϻ΍ΔϬΒΠϟ΍Δ΋ΪϬΗ 
ΔοέΎόϤϟ΍ϊϣΔϗϼόϟ΍B 
ϲΘϟ΍ ΕΎϧΎϤπϟ΍ ϲϫ Ζδϴϟ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϥ΃ ήΒΘόΗ ΓήϜϓ Ϧϣ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ϖϠτϨϳ 
ΔϴΒϠϏϷ΍ϊϨϤΗϭΔοέΎόϤϠϟΎϬΤϨϤΗϲΘϟ΍ΕΎϧΎϤπϟ΍ϚϠΗϲϫςΒπϟΎΑϞΑ ˬΔϴΒϠϏϸϟΎϬΤϨϤΗ 
ΔϳΩΪόϟ΍ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϖτϨϣ ΕίϭΎΠΗ ϲΘϟ΍ ΔϴϘϓ΍ϮΘϟ΍ Δϴρ΍ήϘϤϳΪϟ΍ ϲΗ΄Η ΎϨϫϭ ˬΔϨϤϴϬϟ΍ Ϧϣ 
έϮϣ΃ ήϴϴδΘϟ ΎϬΗ΍έϮμΗϭ ΎϬ΋΍έ΁ϭ ΎϬϔϗ΍Ϯϣ Ϧϋ ήϴΒόΘϠϟ Ϟ΋ΎγϮϟ΍ Ϟϛ ΔοέΎόϤϠϟ Εήϓϭϭ
25  
  

έϭΩίΰόϴϟ ˯ΎΟΪϳΪΠϟ΍έϮΘγΪϟ΍ϥ΃ΎϤϛˬϊϴϤΠϟ΍ϦϴΑϙήΘθϤϟ΍ϢγΎϘϟ΍ϲϫϲΘϟ΍ϭΔϟϭΪϟ΍ 
ξϐΑΎϬ΋ΎϨΑ΃ϞϛΩϮϬΟήϓΎψΗϰϟ·ΎϧΩϼΑΝϮΣ΃ΎϣΔϴϤϴϠϗ·ϭΔϴϨρϭΔϴϓήυϲϓΔοέΎόϤϟ΍ 
ΦϳέΎΗ ϲϓ Δϴ΋ΎϨΜΘγ΍ ΔϴόϳήθΗ Δϳϻϭ ϡΎϣ΃ ΎϨϧ΃ϭ ΔλΎΧ ˬΔϴγΎϴδϟ΍ ϢϬόϗ΍Ϯϣ Ϧϋ ήψϨϟ΍ 
ΔϴϤϴψϨΘϟ΍Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ϞϛΝ΍ήΧ·ϝϼΧϦϣΔϳέϮΘγΪϟ΍ΔϘϴΛϮϟ΍ϡΎϤΗ·ΎϬϴϠϋνϭήόϣΏήϐϤϟ΍ 
Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍ ΖϧΎϛ ΎϣΪϨϋϭ ˬΔϴόϳήθΘϟ΍ ΔϳϻϮϟ΍ ϢΘϣ ϞΒϗ ϚϟΫϭ έϮΘγΪϟ΍ ΎϬϴϠϋ κϧ ϲΘϟ΍ 
ΎϬόοϭΔϴΠϬϨϣϥ΃ήΒΘόϳϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥΈϓέϮΘγΪϟ΍ΩϮϨΒϟΓήδϔϣϭΔϠϤϜϣΔϴϤϴψϨΘϟ΍ 
ϱέϮΘγΪϟ΍εέϮϟ΍έΎΒΘϋ΍ϭ ˬέϮΘγΪϟ΍ϝϮΣϲϨρϮϟ΍έ΍ϮΤϟ΍ΔϴΠϬϨϣβϔϨΑϢδΘΗϥ΃ΐΠϳ 
Ε΍ϮϨδϟΔοέΎόϤϟ΍ϊϗϮϣϦϣϞϤόϟ΍ήΒΧϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϥ΃ϭΔλΎΧˬ΍ήϤΘδϣϝ΍ίϻ 
ˬςϘϓΔϨγάϨϣΔοέΎόϤϟ΍ΪϋΎϘϣέΩΎϏΪϗΔϣϮϜΤϟ΍α΃έϰϠϋΪΟϮϳϱάϟ΍ΏΰΤϟ΍ϥ΃ϭ 
ϰϠϋ ΔλΎΧ ΔοέΎόϤϟ΍ ϩΎΠΗ· ΓήϴΒϛ ΔϧϭήϤΑ ΔΒϟΎτϣ Ε΍άϟΎΑ ΔϣϮϜΤϟ΍ ϩάϫ ϥΈϓ ϲϟΎΘϟΎΑϭ 
ΎϫήψϧΕΎϬΟϭϭΎϬϔϗ΍ϮϣϦϋήϴΒόΘϠϟΔϴΗΎδγΆϤϟ΍ϭΔϴϧϮϧΎϘϟ΍Ϟ΋ΎγϮϟ΍ϦϣΎϬϨϴϜϤΗϯϮΘδϣ 
ςϠδϟ΍ϦϴΑΔϗϼόϟΎΑϖϠόΘΗϲΘϟ΍ϚϠΗϭ΃ΩϼΒϟ΍ϢϬΗϲΘϟ΍ΎϳΎπϘϟ΍ιϮμΨΑ 
Ϫϴϟ·ΐϫΫΎϣϞΜϤΘΗϻΎϬϧ΃ϰϟϭϷ΍ΎϬΘϨγϲϓΔϣϮϜΤϟ΍ΖΘΒΛ΃ΚϴΣ΍ΪϴϨϋϰϘΒϳϊϗ΍Ϯϟ΍ϦϜϟ 
ϞΒϘΘδϤϟ΍ϮΤϧϪΠΘϳϲρ΍ήϘϤϳΩΪόΒΑΔοέΎόϤϠϟΎϫέϮψϨϣΔόΟ΍ήϣϰϟ΍ΝΎΘΤΗϭέϮΘγΪϟ΍ 
ϲϣϮϜΤϟ΍˯΍ΩϷ΍ΕϻϼΘΧ·Ξ΋ΎΘϧ 
ΔϴϟΎΘϟ΍ςϘϨϟ΍ϲϓΕϻϼΘΧϻ΍ϩάϫΞ΋ΎΘϧϞϤΠϧϥ΃ϦϜϤϳ 
ϦϣκϠϘΗ ϲΘϟ΍ΔϴϣϮϜΤϟ΍Ε΍έ΍ήϘϠϟΔΠϴΘϧϦϴϨρ΍ϮϤϠϟΔϴ΋΍ήθϟ΍ΓέΪϘϟ΍Ϟϛ΂Η x 
ΔϘΑΎδϟ΍ΔϣϮϜΤϟ΍ΪϬϋϲϓέϮΟϷ΍ΎϬΘϓήϋϲΘϟ΍Ε΍ΩΎϳΰϟ΍έΎΛ΁ 
ωϮΑέϞϛϲϓΐϟΎτϤϟ΍βϔϨΑΔϴΟΎΠΘΣϻ΍ΕΎϛήΤϟ΍ϊγϮΗϭέ΍ήϤΘγ΍ x 
ΔϜϠϤϤϟ΍

26  
  

ΫΎΨΗϻέήΒϤϛΔϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ΰΠϋέϮψϨϤΑΔϳΩΎμΘϗ΍ϭήϛΎϤϟ΍ΕΎϧί΍ϮΘϟ΍ϢϳΪϘΗ x 
ϮϤϨϟ΍ϊϓέϞΒγΚΤΑϢΘΤϳΐΟ΍Ϯϟ΍ϥ΃ϦϴΣϲϓˬΔϴΒόηϻΕ΍έ΍ήϗ 
ΩΎμΘϗϻ΍ΔϠΠϋϚϳήΤΗϭ 
ΓΪϳΪΟΐ΋΍ήονήϓϭˬΔϣΎόϟ΍ΔϴϟΎϤϠϟΔϘϴοΔϴΗΎΒγΎΤϣΔϳ΅ήΑΪϴϘΘϟ΍ x 
ΔΑΎΜϤΑϲϫϲΘϟ΍ϰτγϮϟ΍ΔϘΒτϟ΍ΓήϴΒϛΔΟέΪΑϑΪϬΘδΗΔόϨϘϣ˯ΎϤγ΄Α 
ϊϤΘΠϤϠϟϥΎϣ΃ϡΎϤλ 
Ώ΍ΰΣ΃ϰϠϋωϮοϮϤϟ΍νήϋϥϭΩΔλΎϘϤϟ΍ϕϭΪϨλΡϼλ·ϦϋΚϳΪΤϟ΍ x 
ωϮοϮϤϟ΍ϊϣϲρΎόΘϟ΍έ΍ήϤΘγ΍ϭϲϧΪϤϟ΍ϊϤΘΠϤϟ΍ϭΔοέΎόϤϟ΍ϭΔϴΒϠϏϷ΍ 
ΎϴϋΎτϗΎϋϭήθϣϩέΎΒΘϋΎΑ 
ϦϣΔόγ΍ϭΕΎΌϓϯΪϟΔϳέΎψΘϧϻ΍ϭϑϮΨϟ΍ϭϙΎΒΗέϻ΍ϦϣΔϟΎΣϢϴϤόΗ x 
ϖϠΧϰϠϋΪϋΎδϳϻ΍άϫϭΐϧΎΟϷ΍ϭΔΑέΎϐϤϟ΍ϝΎϤϋϷ΍ϝΎΟέϭϦϴϨρ΍ϮϤϟ΍ 
ϝΎϤϋϸϟΪϴΟΥΎϨϣ 
ϱάϟ΍έ΍ϮΤϟ΍ΏΎϴϐϟΔϴόϴΒρΔΠϴΘϨϛΎϬόγϮΗϭΔϴϋΎτϘϟ΍ΕΎΑ΍ήοϹ΍ϲϟ΍ϮΗ x 
ΔϣϮϜΤϟ΍ΔϴϟϭΆδϣϦϣϮϫ 

ΔϴΒϠϏϷ΍ϭΔϣϮϜΤϟ΍ϞϤόϟ ΓΪϳΪΟΔϴϣΎϨϳΩ˯Ύτϋ·ϭ˯΍ΩϷ΍ϊϓήϟΕΎΣ΍ήΘϗ· 
ΎϬΗΎϳϮϟϭ΃ΪϳΪΤΗϭ 
ϞΠδϧΔϴΒϠϏϷ΍ϝΎϐΘη΍ΕΎϴϟ΁ϯϮΘδϣϰϠϋ 
ΔϴΒϠϏ΄ϛ ΎϬϠϤϋ ΔϘϳήρ ΩΪΤϳ ϞϜθΑ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϕΎΜϴϣ ΔόΟ΍ήϣϭ ϦϴϴΤΗ Γέϭήο 
ϲϓΔϣϮϜΤϟ΍ϢϬΗϲΘϟ΍ΔϤγΎΤϟ΍Ε΍έ΍ήϘϟ΍ΫΎΨΗ΍ϲϓϰϠϋ΃ϲόΟήϣέΎρΈϛϭΔϴγΎϴγ

27  
 

x 

ϒϟΎΤΘϠϟ ΎϴϠόϟ΍ Γ΄ϴϬϟΎΑ ΔλΎΨϟ΍ ΕΎϋΎϤΘΟϹ΍ ϡΎψΘϧ΍ ΔλΎΧϭ ˬΔϔϠΘΨϤϟ΍ ΕΎϋΎτϘϟ΍ 
ΓήψΘϨϣΞ΋ΎΘϧϭϝΎϤϋ΃ϝϭΪΠΑ 
ϰϟϭϷ΍ ΔϨδϟ΍ Εΰϴϣ ϲΘϟ΍ ΔϴΑΰΤϟ΍ ΔϋΰϨϟ΍ άΒϧϭ ϒϟΎΤΘϠϟ ϲΑΰΤϟ΍ ΩΪόΘϟΎΑ ωΎϨΘϗϻ΍

x 

ΔϣϮϜΤϟ΍ήϤϋϦϣ 
ϪΑ ΔΒϟΎτϤϟ΍ Δϴϔϴϛ ΪϳΪΤΗϭ ΔϴΒϠϏϷ΍ ϕΎΜϴϣ ϲϓ ϲϣϮϜΤϟ΍ ϞϳΪόΘϟ΍ ωϮοϮϣ Ν΍έΩ·

x 

Ϫ΋΍ήΟϹΔϳέϮΘγΪϟ΍ΓήτδϤϟ΍έΎΒΘϋϻ΍ϦϴόΑ΍άΧ΃ϩάϴϔϨΗΕ΍˯΍ήΟ·ϭ 
ΔϣϮϜΤϟ΍ΕΎϳϮϟϭ΃ΐϴΗήΗϯϮΘδϣϰϠϋ 
ΕΎϳϮϟϭϷ΍ήϬψΗϻΚϴΣˬΔϣϮϜΤϟ΍ΕΎϳϮϟϭ΃ϒϠϳ΍ήϴΒϛΎοϮϤϏϞΠδϧΐϧΎΠϟ΍΍άϫϰϠϋ 
ϢϫΎδΗϭˬϞϜϛΔϣϮϜΤϟ΍ϯϮΘδϣϰϠϋϭ΃ΓΪΣϰϠϋϱέ΍ίϭωΎτϗϞϛϯϮΘδϣϰϠϋΔϴϠΟ 
ΔϠϤΟΪϳΪΤΗΔϴϟΎϜη·ϢϗΎϔΗϲϓ ΔϣϮϜΤϟ΍ΔγΪϨϫΔηΎθϫϭ˯΍έίϮϟ΍ξόΑΓήΒΧΔϳΩϭΪΤϣ 
φΣϼϧ ˬϞϠΨϟ΍ ΍άϬϟ ϩΎΒΘϧϻ΍ νϮϋϭ ˬϡΎόϟ΍ ϥ΄θϟ΍ ήϴΑΪΗ ϲϓ ΕΎϳϮϟϭ΄ϛ ϑ΍ΪϫϷ΍ Ϧϣ 
ϡΎϣ΃ϼϳϮρΎϬϟϮόϔϣήϤΘδϳϦϟϲΘϟ΍ΔϣΎόϟ΍ΕΎϗϼόϠϟΔγΎϴδΑήϣϷ΍΍άϫξϳϮόΘΑ΍έ΍ήλ· 
ΩϼΒϠϟϱΩΎμΘϗϻ΍ϊϗ΍Ϯϟ΍ΩΎϨϋ 
ϻ΃ΐΠϳΔϴϟΎΤϟ΍Δϴϓήψϟ΍ϞυϲϓΔϣϮϜΤϟ΍ΕΎϳϮϟϭ΃ϥ΃ήΒΘόϧϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣ ϲϓΎϨϧ· 
ϲϠϳΎϤϴϓΎϬπόΑΝέΪϧϭΎϬϴϠϋϖϔΘϤϟ΍ΕΎϳϮϟϭϷ΍ϦϋΝήΨΗ 
ϱΩΎμΘϗϻ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϰϠϋ 
ϦϣΔϳέΎΠΘϟ΍ΕϻΩΎΒϤϟ΍ϢϋΩΔϳϭ΍ίϦϣϱΩΎμΘϗ΍ϭήϛΎϤϟ΍ϥί΍ϮΘϟ΍ϖϴϘΤΗx 
ˬϙϼϬΘγϻ΍ϭήϳΪμΘϟ΍ϭΝΎΘϧϹ΍ϢϋΪΗ ϲΘϟ΍ΓέΪμϤϟ΍ϊϳέΎθϤϟ΍ϢϋΩϝϼΧ 
ΎϣϮϫϭϲϣϮϤόϟ΍έΎϤΜΘγϼϟΔϬΟϮϤϟ΍ϝ΍ϮϣϷ΍ϦϣΔΒδϧωΎτΘϗ΍ϝϼΧϦϣ

28  
  

ϢϫΎδϳϭˬΔΒόμϟ΍ΔϠϤόϟ΍ϲρΎϴΘΣϻΎόϓέϭΔϟΎτΒϟ΍ϢΠΣϲϓΎμϴϠϘΗϖϘΤϴγ 
ϲΑήϐϤϟ΍ϱΩΎμΘϗϻ΍έ΍ήϘϟ΍ϝϼϘΘγ΍ϰϠϋυΎϔΤϟ΍ϲϓ 
ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϰϠϋ 
ΓήΘϓΪόΑΝΎϣΩϹ΍ΕΎϴϠϤόΑϡϮϘΗϲΘϟ΍ΕϻϭΎϘϤϟ΍ϢϋΩϭϞϴϐθΘϟ΍Ξϣ΍ήΑϢϴϴϘΗx 
ΐϳέΪΘϟ΍ 
ϞΑΎϗ ϲόϗ΍ϭ ωϭήθϣ ϝϼΧ Ϧϣ ϰτγϮϟ΍ ΔϘΒτϠϟ ϪΟϮϤϟ΍ ϦϜδϟ΍ ϢϋΩx 
ίΎΠϧϺϟ 
ΔϣϮϜΤϟ΍ ΔϳΎϬϧ ϲϓ ϪϨϣ ϖϘΤΗ ϱάϟ΍ϭ ΢ϴϔλ ϥϭΪΑ ϥΪϣ ΞϣΎϧήΑ ϝΎϤϜΘγ΍x 
ΓΩΪϬϤϟ΍ ΕΎϳΎϨΒϟ΍ ϒϠϣ ΔΠϟΎόϣ εέϭ ΔϠλ΍Ϯϣϭ Δ΋ΎϤϟ΍ ϲϓ ΔϘΑΎδϟ΍ 
˯΍ήϜϠϟϪΟϮϤϟ΍ϲϋΎϤΘΟϻ΍ϦϜδϟ΍ΩΎϤΘϋ΍ϭέΎϴϬϧϻΎΑ 
Ϧϣ ϚϟΫϭ ˬΪϴϣήϠϟ ϲϠϜϟ΍ ϢϴϤόΘϟ΍ ϊϣ Ϧϣ΍ΰΘΑ ϦϴϠϘΘδϤϠϟ ΔϴΤμϟ΍ ΔϴτϐΘϟ΍x 
ΔϳΎϨϋΞϣΎϧήΑΔϏΎϴλΓΩΎϋ·ϝϼΧ 
ΔΑέΎΤϤϟΔϬΟϮϤϟ΍ΔϴϣϮϜΤϟ΍ϪΒηϭΔϴϣϮϜΤϟ΍ΕΎϋΎτϘϟ΍ΩϮϬΟϊϴϤΟΪϴΣϮΗ x 
ήΒϋˬϲϋΎϤΘΟϻ΍ϚγΎϤΘϟ΍ϕϭΪϨλϞϳϮϤΗΔόΟ΍ήϣϝϼΧϦϣϚϟΫϭήϘϔϟ΍ 
ϪόΒΘΗϭϕϭΪϨμϟ΍΍άϬϟήϘϔϟ΍ΔΑέΎΤϤϟΔμμΨϤϟ΍ΕΎϴϧ΍ΰϴϤϟ΍ϊϴϤΟϞϳϮΤΗ 
ϕϭΪϨμϟ΍ ϞϳϮΤΘϟ Δλήϔϟ΍ ΢Θϓϭ ˬΔϟϮϤϤϟ΍ Ξϣ΍ήΒϟ΍ ΔόϴΒρϭ ΎϬϓήμϟ 
ΓΎϛΰϠϟϝΎΒϘΘγϻ 
ϲόϳήθΘϟ΍ϭϲγΎϴδϟ΍ϯϮΘδϤϟ΍ϰϠϋ 
ΔϳϮϟϭ΄ϛΔϴϐϳίΎϣϷ΍ϢϴγήΘϟϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍έ΍Ϊλ· x
29  
  

ΔτϠδϟΎΑΔϘϠόΘϤϟ΍ΔϴϤϴψϨΘϟ΍Ϧϴϧ΍ϮϘϟ΍έ΍Ϊλ·ϝϼΧϦϣϲΗΎδγΆϤϟ΍˯ΎϨΒϟ΍ϝΎϤϜΘγ΍ x 
Δϴ΋ΎπϘϟ΍ 
ΔϣϮϜΤϟΎΑϖϠόΘϤϟ΍ϲϤϴψϨΘϟ΍ϥϮϧΎϘϟ΍έ΍Ϊλ· x 
ΔϴϟΎΠϠϟΔόγ΍ϭΔϛέΎθϤΑ΢ϤδΗΔϴρ΍ήϘϤϳΩβγ΃ϰϠϋΔϴϟΎΠϟ΍βϠΠϣΪϳΪΠΗ x 
ΩΎδϔϟ΍ΔΑέΎΤϤϟΔϴϨρϭΔϴΠϴΗ΍ήΘγ΍ϊοϭ x 
ΎϫίΎΠϧ·ΓήΘϓΓΩΪΤϣϭΔϤϗήϣΔϴϋΎτϗΞϣ΍ήΑϊοϭ x 
ΩϮΟϮϟ΍ΰϴΣϰϟ·ΔϔλΎϨϤϟ΍Γ΄ϴϫΝ΍ήΧ· x 
ϱϮόϤΠϟ΍ϞϤόϟ΍ϭΏΎΒθϠϟϱέΎθΘγϻ΍ϰϠϋϷ΍βϠΠϤϟ΍Ν΍ήΧ· x 
ϲϣϮϜΤϟ΍ϞϳΪόΘϟ΍ 
ˬϑΪϬϟ΍ βϴϟϭ Δϴϟϵ΍ έϮψϨϣ Ϧϣ ϲϣϮϜΤϟ΍ ϞϳΪόΘϟ΍ ϰϟ· ήψϨϳ ϝϼϘΘγϻ΍ ΏΰΣ ϥ· 
ϢϟΎόϟ΍ήΒϋΔϴϓϼΘ΋ϻ΍ΕΎϣϮϜΤϟ΍ϲϓέ΍ήϤΘγΎΑέήϜΘϳ ϼϤϋϭ ˬΔϳΎϏβϴϟϭΔϠϴγϭϩήΒΘόϳϭ 
ϞϳΪόΘϟ΍ Δλήϓϭ ΎϬΘϴΟΎΘϧ·ϭ ΎϬ΋΍Ω΃ϭ ΎϬΗήϴΛϭ ϊϳήδΘϟ ϰϟϭϷ΍ ΎϬΘϨγ έϭήϣ ΪόΑ ΔλΎΧϭ 
ϲϓΰΠϋϦϣϢϛ΍ήΗΎϣϭ κϗ΍ϮϨϟ΍ϙέ΍ΪΗϭ ˬΓΪϳΪΟΔϴϣΎϨϳΩΦπϟΔΒγΎϨϣϥϮϜΗϲϣϮϜΤϟ΍ 
ϲϠϳΎϣέΎΒΘϋϻΎΑϞϳΪόΘϟ΍΍άϫάΧ΄ϳϥ΃ϰϠϋˬΎϳΎπϘϟ΍ϭΕΎϔϠϤϟ΍ϦϣΩΪϋήϴΑΪΗ 
Δ΋ΎϤϟ΍ϲϓϦϋϞϘΗϻ΃ϰϠϋΔϣϮϜΤϟ΍ϞΧ΍Ω˯ΎδϨϟ΍ΔϴϠϴΜϤΗϊϓέ

x 

ΔϣϮϜΤϟ΍ϲϓΔϴΑϮϨΠϟ΍ϢϴϟΎϗϷ΍ΔϴϠϴΜϤΗϥΎϤο

x 

ΏΎτϗ΃ ϞϜη ϲϓ ΎϬόϳίϮΗ ΓΩΎϋ·ϭ Δϳέ΍ίϮϟ΍ ΐ΋ΎϘΤϠϟ ϲϟΎϤΟϹ΍ ΩΪόϟ΍ κϴϠϘΗ

x 

ΔϠϣΎϜΘϣϭΔϤΠδϨϣ
30  
  

ΐϴΗήΗϞϬδϳϰΘΣϚϟΫϭˬΏΰΣϭ΃ήϳίϭϦϣήΜϛ΃ϦϴΑΓΪΣ΍Ϯϟ΍Γέ΍ίϮϟ΍ϢϴδϘΗϡΪϋ

x 

ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ ςΑήΑ ϲοΎϘϟ΍ ϱέϮΘγΪϟ΍ ·ΪΒϤϟ΍ ϊϣ ϢΠδϨϳ Ύϣ Ϯϫϭ ΔϴϟϭΆδϤϟ΍ 
ΔΒγΎΤϤϟΎΑ 
ΕΎϋΎτϘϟ΍ ϊϳίϮΘϟ ΓΪϴΣϭ ΓΪϋΎϘϛ ΎϬϴϠϋ ϞμΤϤϟ΍ ΔϴΑΎϴϨϟ΍ ΪϋΎϘϤϟ΍ ΩΪόΑ ΪϴϘΘϟ΍

x 

ΔϴϣϮϜΤϟ΍ 
ˬϲϣϮϜΤϟ΍ϒϟΎΤΘϟ΍βϴ΋έΪϴδϟ΍ 
ϩάϫϲϓ ΓήϛάϤϟ΍ϩάϫϡΪϘϳϥ΃ϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΣϰϠϋΖϠϣ΃ΔΒόμϟ΍ΩϼΒϟ΍ϑϭήυϥ· 
ΩϮϬΠϟ΍ϥϵ΍Ε΍Ϋϲϓ΍έΪϘϣ ˬϕΪλϭΡϮοϭϭΔΣ΍ήλϦϣϪΘϨϤπΗΎϤΑ ˬΔψΤϠϟ΍ 
Δόγ΍ϭ ΕΎϴΣϼλ ϲτόϳ ΪϳΪΠϟ΍ έϮΘγΪϟ΍ ϥ· ϞπϓϷ΍ ϖϴϘΤΘϟ ΎϬϟάΑ ϢΘϳ ϲΘϟ΍ 
ΎϧΩϼΑήϤΘδΘϟ ˬϝϭΆδϤϟ΍ϭϲόϗ΍Ϯϟ΍ϭϲΑΎΠϳϹ΍ϭϊϳήδϟ΍ϞϋΎϔΘϟ΍ϦϣΎϬϨϜϤΗΔϣϮϜΤϠϟ 
έ΍ϮΠϟ΍ϥ΍ΪϠΑϲϗΎΑϦϋΎϫΰϴϤϳϱάϟ΍έ΍ήϘΘγϻ΍ϞυϲϓΔϴϤϨΘϟ΍ϭέϮτΘϟ΍ΏέΩϰϠϋ 
ΖϗϭΏήϗ΃ϲϓΎϬΘγ΍έΩϢϜϨϣήψΘϨϳˬΓήϛάϤϟ΍ϩάϫϢϜϟϡΪϘϳΫ·ˬϝϼϘΘγϹ΍ΏΰΣϥ· 
ΔϴΒϠϏϷ΍ΕΎϧϮϜϣΎϬϴϠϋϖϔΘΗϑϮγϲΘϟ΍ήϴΑ΍ΪΘϟ΍ΫΎΨΗ΍ϭ 

΍ήϴΧϢϜϴΗΆϳ΍ήϴΧϢϜΑϮϠϗϲϓௌϢϠόϳϥ· 
Ϣϴψόϟ΍ௌϕΪλ 
ήϳΎϨϳ3˰ϟϖϓ΍ϮϤϟ΍ήϴΨϟ΍ήϔλϲϓρΎΑήϟΎΑέήΣϭ 

ϝϼϘΘγϻ΍ΏΰΤϟϡΎόϟ΍ϦϴϣϷ΍ 

ρΎΒηΪϴϤΣ 

31  
 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful