You are on page 1of 7

I.

Hu qu ca bin i kh hu( hay thc trng ) 1. Tri t nng ln dn n bng tan, chy rng => ph hy cn bng sinh thi, ph hy mi trng sng ca cc loi ng vt

2. Gia tng cc hin tng thi tit cc oan v thin tai do s di chuyn v bin i ca cc i kh hu tn ti hng nghn nm

3. Pht sinh dch bnh, nh hng ti sc khe con ng

4. nh hng n cc hot ng kinh t, thiu lng thc

II.

nguyn nhn 1. nguyn nhn trc tip : hiu ng nh knh => tri t nng ln

2. Ti sao c hiu ng nh knh? ( nguyn nhn hiu ng nh knh )

Nhn vo biu thy rng vai tr ca vic tit kim nng lng v bo v rng trong vic ngn chn bin i kh hu l rt quan trng=>hnh ng ca cc em