You are on page 1of 15

FLUTE/PICC.

AtL

Recorded

by BLTNK t82

THE SMALL

THIIUGS

 

Words and

Music by

 

TOM

De LONGE and

MARK HOPPUS

 

Arranged

by MICHAEL SWEENEY

 

i'_

ro coda SFtl

 

D.S. al Coda

 

O 1999EMI APRILMTISIC INC ind FIJNWlT lt

C]OATS

 • 43745047 Ihis

imurseD)cnrO :0OJEMI Apt{t, MUSIC tNC.ilxl ltJN Wl t H COAIS

All

RiglllsControlled aDd AdDrinistercd by

LMI APRIL MUSIC INC

 

All The smallThrngs I

All l{ightsReserved Intenlrri(nlrl Copyrigl}i Secured Itsedhy peil]rissior

T.'LIJ'I'E/PICC,

Recorded

by BLTNK t82

ALL THE SMALL

THINGS

 

Words and

Music

by

 

TOM

De LONGE and

MAnK

HOppUa

Arranged by MTCHAELSWEENEY

"tf

ro Coda $FS]

03745A17

All The SmailThrng\ - I

--

This nnugen)enr (.) 2{)0JFMI APRIL

Nl

O 1999Elvll APRIT_MUSICT INC. u)d fUN wtTH GO.ATS

l\{USIC INC. ont rftru Wtri

RigltsConlrolled ind AdNirjsrcredby EMI apnlL ltUStC INC

Sccured

..

Uscd by pcrnrissioil

COXrS

All RrghisRescrved ItilematnmalCopyriehi

D,S. al Coda

Bb CLARINET'

$

Coda

03715047

AllThe Small Th/n95, I

Bb CT,AIIINE'L

Q Coda

037 45A47 All The SmallThing!

I

@x

ALL

Recorded

by BLTNK t82

THE SMALT THIilGS

O 1999ENII AI,RII

I his iyrrnleilrcrr (a) 200J lil\tl

MtrSlC INC. oil I,UN WITH COAI S

API{IL

Mt rSt( tNC

All IiiglilsContn)llcd rild A(ln)ilislerc(jby EN.ilApRII_ MUSIC INC.

All l{irh(sl{cscrvc(l Inrerrrariurul

iuxt tjtrN Wt't H C( )AI.S

Copyrighi Secured ttsed by pertrtrssron

ALL

Recorded

by BLTNK t82

THE

SMALL

THIilGS

Words

and

MAnK

Music

HOppU3

by

TOM De LONGE and

Arranged

by MICHAEL SWEENEy

Words and

Musi6

by

TOM De LONGE and

MAnK

HOppUS

Atranged by MTCHAELSWEENEY

->

 • i t,'qqEMt ATRIL Ifl

rrrinrrscrDeill

..

t0ruFMiApRILMUSTC tNa rnrdFtlNt\tfHC()A.tS

St( tNC ilrd Ft.N wtTH

doAt s

 

-- "

by EMI

ApRtL

MUS Ia iNa.

U!e,r Uv pimiiiiion

All

AIl

Righ6 Conrolted tu)dAdilrtrislered

_..

Ri{hrs Rcserved LilerDrrional Copyrighi Seo*a

fb ALTO SAx

$

Coda

87 45447 All The SrnallThin(,/s - |

EbAt-',I-o s^x

 

S Coda

o3745047

AllThe Smali Thrngs " I

Kick It!

Kick lt!

 

Recorded

by BLINK

f82

^TTLL THE SMAtt

 

THTNGS

words and

Music by

 

TOM De LONGE and MAnK HOPPUS

Arnnged by MICHAELSWEENEY

 

D.S. al Coda

 

-

 

s

lqt)s F:NlI APRlt.

Nltrslc

lN('

ntr(l I;trN lvl'l

l|

(;1 )Al

s

 

]-lils Mrangeilrenr () 20(11 El\tl

APRll.- i\'l( rsl('

INC

iltr|

FLIN WI

IH

(IOAI

S

drd Adilrinistcrcd b!

F.MI APltll-

llttrSl('

INC

All

A1l Righrs ('uilrollcd Righls Rescrled

Irrcmiltirtrlil

Cr,fyrigln

Srcured

(ls(d bv It(nrssi(rl

 
 

!d

by

BLINK

| 82

ALL

THE SMAtt

 

THINGS

 

Words and Music by TOM De LONGE and MAnK HOPPUS Arranged by MICHAEL SWEENEY

-ff 'ro cotta $ Fsl

nris nriurgcnenr r.-l l(Xtr EN{tAI)RIL }lUStC tNC. iltd FUN Wt-IH GOAI S

O lgs

E[.tl APRII. NIUSICINC ild FLINwn H (;OA[S

All RighrsContdled iurdAdlritrrstercd

by ljMl ApRIL I\ttJStCINC

D.S.

al

Coda

All RrglilsR.\(rrc,l liil.'ldtjoDnlC,.t)il!lri s(curcd L \(d by fertrrj.sr,il

B' I'ENOR

SAX

.tr

0 Coda

0)7 45A47 All The snrallTh[r.Js I

Rb .I ENOR SAX

 

Kick Itl

0 Cotla

03745047

All The SmallTh[]gs - I

 

ed

by

BLINK

| 82

AtL

THE SMALL THIIUGS

 
 

wordr TOM De LONGE and

and

Music

by

MARK HOPPUS

Arranged

by MICHAEL SWEENEY

'tir Coda $FE-l

 

I).S. al Coda

 

tai

1999 EMI

APltll_

N.tlSl('

IN('

nr(l I:tlN

Wlll{

(X)AlS

'l-lrs rffnDgcnreDr (a) 10(U El\ll Al'l{ll_ MtJSlC lN(' rxl f:tlN Wl'llt (iOAIS

 

All

Itrglrls Conlroll.rl

ard A(lriliristcrcd

by hNll

AI'l{ll.

llltrSIC

IN('

All

l{ighls

lie$r\c(l

Iiltcmrttilrxl

Ct'nyil!lrt

Srcuftal

UsL(l hr I'crDrssxnr

 

Recorded

by BLINK

182

ALL

THE

SMALL

THTIUGS

 
 

Words

and

Music

by

 

TOM

De LONGE and MARK HOPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

1'o Coda $ [-tsI

 

O

lsgq

LNtl

APltlL

NIUSIC

INC.

urd FtlN

WITII

GoAIS

'l-his iltriurgenrcnt

(r

.2001 ti[.ll

Al'RlL

MtlSl(-

INC.

dkl

FtlN

WITII

COAIS

All

Rights Coilrclle(l

nDd AdnriDisrered

by I]N{I At'lill-

CopvriSht

Sccured

N{tJSICl lNC.

 

All

Riglrts Ilescrved

Ililcn)rrion!l

(lscd by penlrssion

IStBb TRU}TPE'T

$

Coda

03745017

AllThe Srnall Thrngs - I

lst Bb'IRUN,tl,E-l'

 

Kick It!

$ Coda

43745047

All The SmallThrngs - I

Kick It!

Att

Recorded

by BLTNK

t 82

THE SMALL THIIUGS

TOM

 

Words

and MuJic

by

De LONGE

and

MARK

HOPPU!'

Atranged by MICHAEL SWEENEY

mr)

L'pt.,!it'. j

 • d ls99 EMI APRIL MI,SIC tNC ind FtrN WTIII COATS

MiDgeilrenr O :004 EMt APRILMTJSIC INC. drd FUN Wt.IH (iOdIS

Ilris

All

RiShrsControllcd Lurl Adnnnistcred by EMI ApRlt.

AII Rirhts Rescrved llilenlilioilrl Copylglti Secured

MttSIC tNC

Used by pernxssioil

ALL

Recorded

by BLINK

t82

THE SMALL

THINGS

TOM

Words and

Music bv

De LONGE and

MARK

HOppUi

Arranged by MICHAEL SWEENEY

D,S. al Coda

O lgesEI,tlAPIilLMUSrCINC.andFliNWrTHCOAIS

lhis.rmogcnrenr O 1004

_..

All

.Alt Ri!:trs Conrolted iud AdDiilistcred by EMt,cpnlf

Riehls lteserved InrenrationatCopyrighi

Secu.ea

EI\4tApttrl

N{USIC INC rnO FUN Wr-ii

COxrS

Mus-talNC"--

Us.a Ur; p.iniiiii"u

2ndBr TRUMPET

03745047

A/l Thc SlrrallThrn(l!

I

2nd B" l'RUiUPE'l'

Kick It!

Recorded

by BLINK

182

ALL THE SMALL THIilGS

TOM

'fo Coda

d)

ls9e liNtl Al'Rll- Mt rSlC INC. nn(lI:trN wl l ll (i( )A1-S

lN(-

ind trLIN WIl

II

l-hrsrurxil!.nrnr (!) :00,1El\ll APRIL MUSIC

(jOAI S

All lljglxsC()0trolled

aril Arln)inrsleredhv IiMI APRIt"Ml-ISIC lN(1.

All RrelltsRcser!e(l InrcnutRnill Copyrighr Sccured t]sc(lby Iterrrisstrnl

ALL

Recorded

by BLINK

I a2

THE SMALL

THINGS

TOM

S cooa

O l9qqEMI APRII-MIISIC INC. od tjuN wtTll coATS

 • 03745047 nris nrriuucrnent

All The SmallThjngs - |

rO ?004 EMI APRII-MUSIC lNC. drd FUN WITH (lOAfS

All RirhtsCoDlroiled urd Adnrinisteredby EMI APRII-lltttsIC lNC.

All liights Rcseryrd tilemarional Copyright Secured Uscdbv Pertuissiot

 

Words

and

Music by

DE IONGE

ANd MANK

HOPPUS

Arranged

by MICHAEL SWEENEY

llrords

and

Music by

De LONGE

and MAnK HOPPUS

Arranged

by MICHAEL SWEENEY

3TdBT TRUI\IPET

$

Coda

Kick It!

necorded

by BLINK

t 82

ALL THE SMATL THINGS

words and TOM De I-ONGE and MAnK

Music by

HOPPUS

Arranged by MICHAELSWEENEY

l).S. al Coda

()

 • 03745017 I-hrsrrrtuqeiltilt <) 20()lCNll APltll, MIJSIClNC. illd ItlN Wl'l ll (lOAlS

All The Srnalllhrnqs - I

All RrglrlsCoDl.ollcd an(j Adnrinrstcre(l

bt lil\'ll APIIll. MtISI( lN('

All Rightsl{cser!ed lrrleDali{nrnl

Copyfight Secured Usedbr |teflillssioll

l9qs Eil.l1AI'RII. Nltlslc INC. ilxl t;tlN Wll l l CioAIS

lrd llr'l'IIUNIPE'l'

Kick It!

ALL

Recorded

by BLINK

182

THE

SMALL

THIilGS

TOM

Words

and

De LONGE and

and MANK

MAnK

Muiic

by

HOPPUS

HOPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

S Coaa

-

 • 03745047 'Ilis nnurgenrcnrcl 20O+ENll APRTLML,SlC INC. !trd FtlN WITH (jOATS

All Thc Small Thlnqs -

I

AII RighrsC(nilrolled md AdD)xrisleredby EMI APRIL MLISICINal

AII Ilighrs Iieserve(l llrtemr(iond CopyriglrrSecurcd Used by I'eililissron

O 1999El\41APIiIL MtISIC INC. eil fUN

wll

H (iOAt S

I).S. al Coda

F HORN

$

coda

43745047

All The SmallTh,n(ls - |

l- HORN

$ coaa

037 15047

All The SmallThrngs - I

A'LL THE

ed

by

BLINK

| 82

SMALL

THINGS

TOM De LONGE

Words

and

and

MARK

Music

by

HOPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

-ff ro coda S lTCl

-

D.S. al Coda

() t99e titvil AI,Ril_ NTUSICIN('. ilrxi l:trN Wl',ilt CoAIS

lhrs afturgerrrcnt

All

Righls (hiltrolled fludA(lnrjnistere(l

d) 200.1IiMt APIall-NTUSI('

INC

by IiMl

rnd FtrN Wlilt

GOAIS

Ali RrehlsRescrved lltenrxtroilrl Copyfl!lrt Sccured L'se(l hy l)cflilission

APRIt.MtISI( lNC

ALL

Recorded

by

BLTNK | 82

T}IE

SMATL THTNGS

Words and Music by

TOM De LONGE and MARK HOPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

E

-lf

O 1999EMIAPRILMtlSlC INC andFUN WtlHCoAtS

This Mmgetrrent O 20Ot ENtl APRll. I\,tUSlCINC. ntrdFUN wt.t H (;OAI S

All RightsCoDrrollcd ild Adtrritisteredb!

All RishrsRe*rvrd

lilemdiotrnl Coplrishi Secur(J (lscd

hy

EIVI APRIL IItjSlC

INC.

pernilssron

lst TROMBONE

Kick It!

t'::"i9 g

0 Corta

o3745047

All The SrnallThrf(,ls - |

lst I'ROlVlB()Ntl

f

^-:-

t

-

0 coaa

03745047

All The SmallThings - I

ff

*.uoo o *

?

-.Ed

-mp

 

!d

by

BLINK

182

 

ALt

THE SMALL

THIIUGS

 

Uvords and

Music by

 

TOM

De IONGE

and

MAnK

HOPPUS

 

Arranged

by MICHAEL SWEENEY

 

o

lqq() lrNtl Al'ltll-

N{lrSIC

INC

iurd I]UN

Wllll

(iOAfS

 
 

l hrs ilnrtr$nur

o

.20{).1lrN{l Aflall,

MLTSIC

lN(:

ilxl

I:tlN

Wl

l

ll

C( )AI

S

All RIhtsC(nilrollcd

ruxi AdDrilisrerc(l bv LiMI APlill-

l\l(!Sl('lN('

 

All I{rrhh

R(sr.\c.l

lilt(nrrlr'rrill

(1rl\il!lri

5crur(Ll

l\ed

h)

I'eflilhsr,rr

 
 

Recorded

by BLINK

| 82

ALL THE SMALL

THIIUGS

 
 

Words

and

Mssic

by

 

TOM

De LONGE and

MARK

HOPPUS

 

;,::i:.^-

 

:z

z i

;Z;a

 

)7^-

)-

 

-

 

3-

 

D,S. al Coda

 

O

I99S EMI

APRIL

MUSIC

INC.

u)d

FUN

WIt

H COA|S

 

Ihis

nnrnse'trenl

(O 100:l F.trfl AFRII-

l\{USIC

INC.

ild

I:IJN

WIl

H COAI

S

All

Righrs Coilrrolled

ild

Adnnnisrend

bv ENtl

APRIL

MUSIC

 

tNC

All

Rights l{e*rvcd

hrtemationrl

Copyright

Secured

Used bv pcrDissidl

 

2ndTRONIBONE

ALt

Recorded

by BLINK

| 82

THE SMALL

THIIUGS

TOM

DE LONGE

Words

and

ANd MARK

Music by

HOPPUS

Arranged

by MICHAEL SWEENEY

0 J74':047

All Tne SrrallThrnqs ' I

d

'lhrs itrrilrscrt.ilr

(,

ls1)r)liN'll Alrltll.

l00J

M(rSlC

llNll Al)Rll-

lN('

&d

Nl(lSlC

litlN

IN(

All

lt|tlils

(irilrollcd

itrd

A(lnrilrrstcrc(l

b), FMI

Wl

lIl COArS

rtrd t:UN WI'lll

API{ll-

lv'ltrSlC

(iOAlS

INC.

All Iii!lrts

llcsrrv(d

Lrtcnrati(rtill CopyriglI

Seeured

(lse(i hy l]crrlrssi(trr

2nd'Ill()l!lllONI

Kick It!

necorded

by aLINK

la2

ALL THE SMALL

THINGS

,

Words and Music by TOM De LONGE and MARK HOPPUS ^rranged by MICHAELS\YEENEY

Ex.

-

@ coda

-

iO lqes ENll APRIL lvltlsl(' lNC. and FLIN WI1-H (]OATS

 • 43745047 This imrrgeilrDrG' l00J Elvtl APRIL lvfusIC

AIJ The Small Thlnqs -

|

INC. uxl F-UNWITII (;OArS

All RiSlrsCoiltrolled ild Adnrilristcredby tsMI APRII-MtISIC INC.

AU RighrsRd$r\ed

lnrcmrrionalCopyfleht Secured Llsedby Pernrissiotr

BARITONE B.C.

 

Kick It!

o-

$coaa

.)

t)3745047

AllThe Small Things' I

BARITONE

B.C.

Kick It!

)d by aLINK

| 82

ALt

ALL

THE SMALL THINGS

@x

() lq99 litrll Al]Rll-l\,lt ISIC IN(' xDdtrtrN Wl I ll Cl()AI S

orl I;ttN

Wllll

IllrsrrrxDletrril () :(X! trMl APRlf.NitlSlC IN(-

(IOAIS

nll Rr!htsCidr)llcdxn(lAdnrilristcredhl

tiNll API{ll-I{trSl( lNC

All RightsRcscr!(d lnteflriltknrrlConyngl{ Sccured tls.d by I'crrlissirtrl

Recorded

by BLINK

I a2

THE

SM^ALL

THIIUGS

 

Words and Music by

 

TOM

De LONGE

end

MAnK

HOPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

 
 

l).S. al Coda

 

>

{

 

l

TOM

De LONGE

wordsandMusicby

and

MARK

HOPPUS

Artanged

by MICHAEL SWEENEY

 

JJ-

E

----

mr

firl

ro-cola$@

 • 03745047 'Ihis iff$genrcnt O :00.1ENll APRII-I,IUSlC INC

All TheSmall fhings - I

All I,li!hrsCoilrrollcd :urd Adtrnristercd by

f)

l99q EN,ltAPtilt_ MtjSIC INC. iln(tFIJN tvt I H GOATS

:ut litrN WITII GOA.IS

All Rishts Reserled lil.nlirioDrl CopyrightSccurcd tlsed by pernrssion

EMI ApRIL l\{LISIC INC

TUBA

Kick It!

-'

@

ff-

l) 114ttl)47

Ail Thc Snrall Thrnq\

-

I

'l'utiA

Kick It!

@

ff-

 

Recorded

Dy BLINK

r 82

ALL

THE

SMALL

ug

 

(,

lrq9

l:Nll

ApRIl.

NltrSlC

lN('

i!(i

l:tlN

\vlltl

(;oAlS

 

I hrs irrr!.rncnr

()

2{)0{ fll\ll

APRll.

|vlt rSlC

IN('

ilrd FtrN

WI

I ll

( io^l

S

n ll Riithls Coilt(rlled

ilr(l A(lriliuistcrcd by IiNll

APRII-

lt{tlSl('lNC'

 

All

Rrghl\

lles!'.\cd

hlcnnrUnal

Collyri:lx

Sceurcd

tlsc(l lry I'crnnssn'r

 
 

Recorded

by BLINK

182

ALL

THE

SMALL

THINGS

Words

and

Mssic

by

TOM De LONGE and MAnK

HOPPUS

At/anged by MICHAEL SWEENEY

Io Coda 0FEl

p1,^,D.S.al Coda

THINGS

Words and Music by

TOM De LONGE and MARK HOPPUS

Arnnged by MICHAEL sWEENEY

l-rTl

nrcotra SF

 • 03745047 'Ihis rtrdrser)trrx <) lo(H ENtl APRIL NlLJSlClN('.

All Ihe SmallThrnqs - |

All Rishls Contr()lldl ilrd A{ltrrnristcredby Ei\rl

Q l99c EMI APRIL Mt.rSlCINC ind FUN WIl

H

(iOAfS

ud FttN WITH (iljAIS

APRIL N.lLiSlCtNC

All I{iqhtsRcscrvcd Intenralioual

Copyrichr Securcd (lscd by Peflnission

p1,,. I).S. al Coda

SNAIi,E DRUJ\{

 
 

P

-nf

0 Coda

0374':047

All Th('SrnallThrnq!

 

i

SN,\III'

I)IIUNI

 

p -mf

0 Coda-

 

87 45447

All The SmallThings

I

necorded

by BLINK

| 82

ALL THE SMATL THIilGS

ToM

Words and Music by

De LONGE and MARK HoPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

np-<1nf

p

-

nf

m?<<nf

p

-

mf

ntp{nf

p

 

(,

1,r90 Irl\{l^PJtll

lvltlSl('

INC Md

trtrNWfill(;(XIS

 

fhrs

m'ililsrDuil

(ir l(xu

til\11 Al,ltll_

Nltfslc

INC

xDd lrlrN

wII

H CoAIs

 
 

lll

ltrglls

Cdilrolle(l

arxl A(ltrrmisrcrcd by liNll

n PRIL

I\ltrsI(l

IN('

 

AII Itrgjrri

lt(sr\cd

inr(nrxooilrl

Col!ripht

S.curcJ

Ilsrd

h!

Pcn!rssr(il|

 
 

ed

by

BLINK

f82

 

ALL

 

THE

SMALL

THINGS

 

TOM

 

@rytr'.

 

np-<'4f

p

-

nf

mp-1nf

p

-

mf

mp<amf

P

 
 • C) I999 [N|I APRII-ilrTISIc INC md

IjLINwIl.H

coATS

 

This ffiuDscDrcnrc) 200.1Ul\.l1 APRII- MUSIC lNC. ilrl

I.UN WITH OOAfS

 

Righ(sControlled iud Adtrrinisteredby Iltrjt ApRIt_l\4trSIC INC.

All

AII Ri-ehtsResr!ed

InrematiooalC-opynghi Secured Used by pernl,ssion

Words and

Music by

De LONGE and

MARK

HOPPUS

Arranged by MICHAEL SWEENEY

QUAD TO]\TS

Kick It!

ALL

Recorded

by BLINK

t 82

THE

SIUIALL THIilGS

Words and Muric

by

TOM De LONGE and MARK HOPPUS

Auanged by MICHAEL SWEENEY

ff

":_ll!l_

"f

_

_

ftil

t)374t:O17

All Thc SrndllThrnLJs - I

'l

(.)

lr)(,9lllvll A[,ltlt. I\ltrSlClN(

rD(iI;LJN WITII (iOArS

hrsnrranlenrnr o

lo(u trllll APRIL NlLlsl(-lNC. rnd FtlN wl'l ll (ioAl s

rxl AdtrriDistcredb}'lilvll ApRll- NltlSICIN('.

('ol}righr

S.curcd Usc(lby Pernilssr(rr

AII Rigbts (int(rlle{l

All Rr{hrsR€scrvcd lnk'nirudral

QUAD'I'ON.IS

ALL

Recorded

by BLINK

| 82

THE

SMALL

THTIUGS

Words

and

Mssic

by

TOM De LONGE and MARK HOPPUS

Auanged, by MICHAEL SWEENEY

,

ff

l-llll

, J'----'

JJ-J

nyf

J

.,

x

l-rTl

t_=l_

_

I-rnI

43745047

AllThe Small Tlrjngs - I

 

ro

lq99

EMI

APRIL

tUtlSlC

INC.

and IUN

WITH

(IOAIS

I-lrs Moreement

c) 21)0.1EIII1 AI,RII-

MUSIC

lNC.

md

fllN

WIl

ll

COAIS

All

Righrs Controlled

&rd Adnriristcred

by EMI

APRII- Mt'SIC

INC

,All Rights

Le*rved

Iilemrriotral

Coplrighl

Secured

tlsed by Pernrission

I\IULTIPLE BASSDRU]\IS (4,

Kick It!

Recotded

by BLINK

182

ALL THE SMAtt

THINGS

TOM

-ff

 

()

1999 El\'11Al'Rll

Nltlsl(

lN(

iu(lI:trNWIIlI

(iOAIS

03745047

 

lhrs ilrrilrgerrcrrl t).:(XH

lillll nPRll-NltrSl(' INC ilDd I:tJN Wllll (;OAIS

 

All Ri!lils

('(rililrllcd

ilrd A(ltrurrslcrrd

hy lli\'11APRII- !1t lSlC INC

All The SmallThrnqs - I

 

All

Iliglrrs licservcd

Irrtrnrrli,nlill (i'nyn!ln

Sc.urLd

ITstd hy ltytrussroD

 

neco;ded

by ALINK

182

lvtUt,'ilt,LU BASS DltUl\,tS(4)

ALL

THE SMALL THII\IGS

 

TOM

 

Kick lt!

 
 • I lr)99 EN{lAPRIL tlluslC INC. iltri l;trN wl l H C(JAI S

 
 

Ihis ilrilrgctrrnl

()

20()4!Ml

APITILMtiSIC INC. rn(l FUN WIIH CiOffiS

43745047

AllThe Small Things -

I

 

All RighlsCoDrrolli'd ilrd Adnrinisteredby Li\ll AJ,RILlvlLlSIC INC.

All RightsResrvcd

l!)tef,lnliorrl Copyri!ht Securcd Usedby P.nnission

 

Words

and

Music

bY

De LONGE and

MARK

HOPPUS

Arranged

bY MICHAEL SWEENEY

 

To Coda

Q.

l).S. al Coda

 

wotds

and

Music

by

De LONGE and

MARK

HOPPUS

Aftanged

by MICHAEL SWEENEY

 

'to Coda Q

D,S. al Coda

Related Interests