You are on page 1of 11

Perlindungan Pampasan Kemalangan Pekerjaan

Objektif Penggubalan Akta Pampasan Pekerjaan 1952


O Membayar pampasan kepada pekerja yang

tercedera disebabkan oleh kemalangan yang berbangkit semasa bekerja; O Membayar pampasan kepada tanggungan pekerja sekiranya pekerja terlibat dalam kemalangan maut yang berbangkit dari dan semasa bekerja; O Memberi bayaran pampasan kepada pekerja yang menghidap penyakit pekerjaan atau kepada tanggungannya sekiranya penyakit tersebut menyebabkan kematian. O Melaksanakan Skim Pampasan Pekerja Asing

Kategori Tuntutan Pampasan


O Hilang Upaya Sementara (HUS) O Hilang Upaya Kekal (HUK)

O Maut

Seksyen 3 (1) : Pihak Yang Bertanggungjawab Membayar Pampasan


O seksyen 3 (1) Akta Pampasan Pekerjaan 1952 -

pihak majikan merupakan individu yang bertanggungjawab dalam menyediakan bayaran pampasan untuk sebarang bentuk kemalangan industri yang menimpa setiap pekerja bukan pemastautin yang mempunyai dokumen penggajian yang sah. O Seksyen 4 (1)(a) juga memperuntukan bahawa pihak majikan turut bertanggungjawab untuk membayar apa-apa perbelanjaan rawatan bagi pekerja yang telah mengalami kemalangan semasa bekerja. O Seksyen 19 - majikan aalah principal dan akan bertanggungjawab untuk membayar pampasan jika dia melantik kontraktor untuk melaksanakan keseluruhan atau sebahagian kerja bagi pihaknya.

Seksyen 7 : Pekerja Yang Berhak Mendapat Pampasan


O Dalam setiap kes tuntutan pampasan pekerja yang

mengalami hilang upaya kekal (HUK) dan hilang upaya sementara (HUS), pekerja adalah berhak untuk menerima bayaran pampasan daripada pihak majikan. Namun demikian, bagi kes tuntutan pampasan pekerja yang maut akibat kemalangan, maka tanggungannya adalah berhak menerima pampasan sebagai waris kepada mangsa berkenaan.
O

Berdasarkan seksyen 3 (1) menyatakan bahawa tanggungan atau dependent adalah bermaksud :

.....any member of the family of a deceased workman who wholly or in part depended upon his earning at the time of his death...

Seksyen Seksyen 8 (e)

Jenis Perlindungan Bayaran pampasan bagi jenis hilang upaya sementara maksima RM165 setengah bulan atau sama dengan 1/3 pendapatan bulanan Bayaran pampasan bagi jenis hilang upaya kekal maksima RM23,000 atau RM28,750 (jika perlu pembantu) Bayaran pampasan bagi pekerja yang maut maksima adalah RM18,000

Seksyen 8 (b) (iii)

Seksyen 8 (a)

Sekyen 8 (a)
Seksyen 8 subperenggan 4 (a) Seksyen 8 subperenggan 4 (b) (i) Seksyen 8 subperenggan 4 (b) (i)

Tanggungan pengkebumian adalah sehingga RM1,000


Pihak insurans dikehendaki membuat bayaran ExGratia sebanyak RM7,000 sebagai amaun tambahan kepada jumlah pampasan maut. Bayaran pampasan maut atau hilang upaya kekal yang berlaku diluar waktu bekerja maksima adalah sebanyak RM23,000 Belanja penghantaran maksima RM4,800

Seksyen 26 : Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA)


O Seksyen 26 (1) - setiap majikan diwajibkan untuk

menginsuranskan pekerjanya. Kegagalan mematuhi peruntukan - pihak majikan boleh disabitkan kesalahan dan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi RM 20, 000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau keduaduanya sekali.
O Seksyen 26 (5) - pihak majikan yang telah

menginsuranskan pekerjanya dibawah mana-mana panel insurans tidak boleh membuat pemotongan pendapatan pekerja semasa perkhidmatanya untuk tujuan membayar kos pembelian atau premium insurans pekerja. Majikan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 5, 000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali.

29 panel insurans yang telah dilantik di bawah Skim Pampasan Pekerja Asing (SPPA)
O O O O O

O
O O O O O O O O O

Allianz General Insurance Malaysia Berhad Berjaya General Insurance Berhad Kurnia Insurance (Malaysia) Berhad Lonpac Insurance Berhad Malaysia Assurance Alliance Berhad Mayban General Assurance Berhad Malaysia Malaysia Nasional Insurance Berhad Syarikat Takaful Malaysia Berhad Takaful Nasional Sdn Bhd Tahan Insurance Malaysia Berhad Jerneh Insurance Berhad Mayban Takaful Berhad Multi-Purpose Insurance Berhad MUI Continental Insurance Berhad QBE Insurance (M) Berhad

O O O O

O
O O O O

O
O O O O

RHB Insurance Berhad Takaful Ikhlas Sdn Bhd The Pasific Insurance Berhad Tokio Marine Insurance (M) Berhad Uni. Asia General Insurance Berhad AmAssurance Berhad AXA Affin Assurance Berhad Commerce Assurance Berhad BH Insurance (M) Berhad Progressive Insurance Bhd Hong Leong Tokio Marine Takaful Berhad ING Insurance Berhad MAA Takaful Berhad Prudential BSN Takaful Berhad

Seksyen 13 : Laporan Kemalangan


- Pihak majikan diwajibkan untuk melaporkan kemalangan yang menimpa pekerjanya atau mengemukakan notis kemalangan secara bertulis kepada pihak Jabatan Tenaga Kerja (JTK) dalam tempoh 10 hari dari tarikh kemalangan. - Majikan juga dikehendaki mengemukakan semua dokumen yang berkaitan untuk membolehkan pihak Jabatan Tenaga Kerja (JTK) membuat taksiran yang harus dibayar kepada mangsa berkenaan

Seksyen 12 (1) : Tempoh Masa Bayaran Pampasan


O Berdasarkan peruntukan dalam seksyen

ini, pihak majikan dikehendaki membuat bayaran pampasan sepertimana yang telah ditaksirkan dalam tempoh tujuh hari dari tarikh kemalangan tersebut berlaku atau selewat-lewatnya enam bulan bagi kemalangan yang mengakibatkan kecederaan atau kematian kepada mangsa.