P. 1
Oslobođenje [broj 23759, 2.2.2013]

Oslobođenje [broj 23759, 2.2.2013]

|Views: 152|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2014

pdf

text

original

BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.

ba

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
SUBOTA, 2. 2. 2013.

Godina LXIX • Broj 23.759

Konvencija SDA potvrdila jedinstvo stranke
3. strana

TIHI] I IZETBEGOVI] DO 2015.
Grobnica za sarajevski Književni Klan

Pogledi

Abdulah Sidran

TERORISTI^KI NAPAD NA DIPLOMATSKO PREDSTAVNI[TVO

EKSPLOZIJA ISPRED AMERI^KE AMBASADE U ANKARI
11. strana

SULEJMAN RED@I], DRAGULJ BO[NJA^KOG NARODA

PROF. DR. RE[ID HAFIZOVI]

IZLO@BA “REFLEKSIJE VREMENA 1945 - 1955” U ZAGREBU
GODINA OD SMRTI PROF. DR. NIJAZA DURAKOVI]A

NIJE IMAO DILEMA PRELA@ENJE ^EMU SU SLU@ILI SLU^AJEVI AGROKOMERC, GRANICA KRUGA MILI]I, MO[EVAC...

MAR[AL TITO, POP-IKONA
AKO POGINE[, KU]I MI SE NE VRA]AJ!

HILMO NEIMARLIJA JOVAN DIVJAK O KNJIZI “DJETINJSTVO NADA ZDRAVI^ POVODOM JEDNE PROMOCIJE U RATU: SARAJEVO 1992-1995.” OTKRIVAM

ATENTAT U BRUXELLESU I RUPA U STRA@NJICI

U @I@I
Osam federalnih ministara protiv Razvojne banke FBiH
U sudski spis ju~er je u{ao i zapisnik o izvr{enoj kontroli u Razvojnoj banci FBiH ~iji je sadr`aj pod oznakom “strogo pov”
Pred sutkinjom Op}inskog suda Sarajevo Jasminom Muratovi} ju~er je zavr{eno ro~i{te povodom raspravljanja o prijedlogu za odre|ivanje mjere osiguranja osam federalnih ministara u svojstvu ~lanova Skup{tine Razvojne banke FBiH, a po njihovoj tu`bi protiv Razvojne banke FBiH. Tu`itelji kao sudsku mjeru osiguranja tra`e zabranu za predsjednika Skup{tine RB (ina~e federalnog premijera Nermina Nik{i}a, op. a) da samostalno donosi odluke o produ`enju mandata postoje}e uprave.

2

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Be{li} s mostarskim vjerskim velikodostojnicima

[TA PI[E U ZAPISNIKU AGENCIJE?
Mostar jo{ ima svoju vi{enacionalnost

Pitanje nadle`nosti
Kako je ve} poznato, Nermin Nik{i} je 21. novembra pro{le godine sam, u svojstvu predsjednika Skup{tine RB, donio odluku o produ`enju mandata predsjedniku uprave Ramizu D`aferovi}u (kojem je ~etverogodi{nji mandat istekao 27. 11.

nad Razvojnom bankom, te da je li{ena prava da ka`njava, odnosno vodi prekr{ajni postupak protiv RB, jer je subjektivitet ove banke utvr|en Zakonom o Razvojnoj banci. - Dokazanom praksom njegovog autoritarnog preuzimanja nadle`nosti ~itave Skup{tine, grubim kr{enjem zakona i Statuta, predsjednik Skup{tine RB, donose}i spornu odluku, udario je na temelje prava i pravnog poretka jer je on ujedno i premijer Vlade FBiH, dakle izvr{na vlast. Cilj ovog postupka i jeste da mu se ubudu}e kao predsjedniku Skup{tine zabrani da donosi odluke u ime cijele Skup{tine, naveo je @ili}.

Na{a razli~itost nije prokletstvo
Politiku ne trebaju diktirati vjerske zajednice, ali svaka religija u~i vjernike da ~ine dobro, napomenuo je gradona~elnik Mostara
O~i na{ih gra|ana i va{ih vjernika, ali i o~i svih u BiH su uprte u Mostar gotovo svakodnevno, te stoga mi svojim izjavama, potezima, porukama i gestama mo`emo puno doprinijeti u unapre|enju na{eg odnosa, ali isto tako i pokvariti ga i poslati iz Mostara neke druge poruke koje }e {tetiti nama, gra|anima, vjernicima i ukupnim odnosima u BiH. jednice ne diktiraju politi~ke stavove, ali svakako o~ekujemo da svaka vjerska zajednica u gradu {alje poruku svojim vjernicima da podr`e ono {to donosi mir, kvalitetniji `ivot i dobrobit svakom gra|aninu. U izbor dobroga ili lo{ega ne treba dvojiti, jer u svakoj religiji na ovim prostorima u~i se o dobrim djelima i kako treba ~initi dobro. Zbog toga vjerujem da }emo svi primijeniti ono {to nas vjera podu~ava i da }e Mostar postati grad gdje nitko nikoga ne}e i ne smije ugro`avati, rekao je gradona~elnik Be{li} vjerskim velikodostojnicima, te dodao kako je Mostar specifi~an mediteranski grad, koji se jo{ mo`e podi~iti svojom vi{enacionalno{}u, {to su, na`alost, brojne druge sredine u BiH izgubile. Gradona~elnik je naglasio i kako Mostar jo{ ima svoju vi{enacionalnost, iako se ponekad mnogima ~ini da je to prokletstvo s obzirom na kontinuiranu politi~ku krizu. - No, unato~ tome, na{a je razli~itost na{e bogatstvo, a ne prokletstvo. @elja za sve iskrenijom suradnjom je svakim danom sve ve}a, a o~ekivanja gra|ana su svakako velika kada je u pitanju me|ureligijska suradnja. Grad priprema mnoge projekte koje `eli pokrenuti u suradnji sa vjerskim zajednicama, tako da vjerujem da ta suradnja ne}e izostati, kazao je Be{li}.

Odnos sa klijentom
Vrhunac ju~era{njeg ro~i{ta je bilo iznena|enje Ademovi}a i No`ice kad je @ili} sutkinji dostavio zapisnik Agencije za bankarstvo napravljen nakon ciljane kontrole upravljanja i

Tolerancija
Prostora za suradnju ima puno kako bi se kulturom zajedni{tva mogao i dalje unapre|ivati `ivot ~lanova svih vjerskih zajednica u Mostaru, a time i samoga grada. - Danas, vi{e nego ikada, potrebno nam je graditi su`ivot uz toleranciju i me|usobno razumijevanje i uva`avanja. Vjerujem da i pored te{koga razdoblja koje je iza nas, u ovome gradu ima mjesta za sve i da uz va{u nesebi~nu pomo} mo`emo puno dobroga uraditi da na{ grad bude ugodno mjesto `ivljenja za sve njegove gra|ane, rekao je Be{li}. Predstavnici vjerskih zajednica nisu davali izjave za medije. Ina~e, sam prijem je organiziran povodom svjetskog tjedna me|ureligijskog sklada u svijetu.
J. GUDELJ

Poruke mira
Kazao je to ju~er gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li} u obra}anju predstavnicima mostarskih vjerskih zajednica, me|u kojima su pored mostarskoga muftije Seida ef. Smajki}a i mostarsko-duvanjskoga biskupa mons. Ratka Peri}a, nazo~ili i predsjednica @idovske op}ine Mostar Erna Cipra, iguman manastira @itomisli}i Danilo Pavlovi}, glavni imam Med`lisa IZa Mostar Salem ef. Dedovi}, generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije don @eljko Maji} te izaslanik provincijala Hercegova~ke franjeva~ke provincije fra Ivan [evo. - O~ekujemo da nam vjerske za-

Iz stenograma: Upoznavanje Skup{tine s odlukom premijera

Samospaljivanje
@ili} je tokom rasprave ju~er citirao i stenogram sa sjednice Skup{tine Razvojne banke na kojoj je Nik{i} upoznao ~lanove da je sam donio odluku dan ranije. - Dnevni red bih ja ovako nazvao, informacija, a vi me ispravite, ili upoznavanje Skup{tine o odluci o postupanju organa banke koju je predsjednik Skup{tine potpisao i poslao bez odr`ane sjednice Skup{tine, rekao je Nik{i} tada. 2012, op. a), a Skup{tinu RB o tome je obavijestio dan kasnije. Osam ~lanova Skup{tine - ministara podnijelo je tu`bu protiv ovakve odluke. Punomo}nici tu`ene strane Nedim Ademovi} i Senka No`ica u odgovoru na prijedlog mjere osiguranja, doveli su u pitanje nadle`nost Op}inskog suda da odlu~uje po ovoj tu`bi, a time i prijedlog mjere osiguranja, smatraju}i da se radi o predmetu koji je upravni spor, a ne redovan parni~ni. Ademovi} i No`ica to su potkrijepili ~injenicom da je regulator rada Razvojne banke Agencija za bankarstvo protiv ~ijih nalaza u kona~nici RB mo`e pokrenuti upravni spor. - Osim toga, predlaga~ mora dokazati akutnu, objektivnu i ozbiljnu opasnost da }e predsjednik Skup{tine RB donositi ovakve odluke, kazao je Ademovi}. Punomo}nik tu`itelja Ahmed @ili} je istakao da Agencija za bankarstvo ima “kastriranu nadle`nost” rukovo|enja u RB, a koji, po @ili}evim rije~ima, Ramiz D`aferovi} ve} deset dana posjeduje. Samo trenutak prije, Ademovi} i No`ica odgovorili su sutkinji da ne posjeduju takav akt i da ne znaju da li on postoji. @ili} je to iskoristio kao ilustraciju kontakta punomo}nika tu`ene strane sa svojim klijentom. Po{to je sadr`aj ovog akta ozna~en kao strogo povjerljiv, nije ga mogu}e objaviti prije nego to odobri Agencija za bankarstvo FBiH. No, magazin Slobodna Bosna je dan prije ro~i{ta nezvani~no objavio kako je Agencija za bankarstvo utvrdila da Nik{i} kao predsjednik Skup{tine nije imao nadle`nost za dono{enje takve odluke. Punomo}nik tu`itelja je u zavr{nim rije~ima istakao da od Suda o~ekuje da usvoji prijedlog i donese predlo`enu mjeru osiguranja, dok su punomo}nici tu`ene strane ostali pri stavovima iz odgovora. M. \UROVI] RUKAVINA

V I J E S T I

UDRU@ENJE/UDRUGA BH NOVINARI

Stidimo se Dodika
Udru`enje/udruga BH novinari najo{trije osu|uje primitivni verbalni napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na Vladu Tri{i}a, vlasnika BNTV-a iz Bijeljine. “Salvom najvulgarnijih psovki, pominjanjem majke i prijetnjama, Dodik se obru{io na Tri{i}a, nakon {to je njegova TV objavila informacije o imovini koju posjeduje predsjednik RS-a ne samo u tom entitetu ve} i u susjednoj Srbiji. Ovakav na~in javne komunikacije predstavlja kr{enje osnovnih principa pristojnosti, demokratskih vrijednosti i slobode medija u evropskoj BiH. Od ponovnog dolaska na politi~ku scenu BiH i u javne institucije RS-a Dodik ne bira sredstva niti rije~i za obra~un sa novinarima i medijima koji se usude kriti~ki izvje{tavati o njemu i njegovim postupcima. Od 2007. do danas, na udaru Dodikovog bahatog pona{anja i njegovog jezika ulice na{li su se brojni mediji, po~ev{i od FTV-a, BHRT-a, ATV-a, Oslobo|enja, TVBN-a, agencije Beta... U Dodikovom predsjedni~kom vokabularu novinarke su kur ve i la`ljivice, novinarima je javno `elio otkazivanje srca i da crknu, pominjao majku i cijelu familiju, nekima obe}avao kako }e ih nokautirati...

Kr{enje prava na slobodu izra`avanja i najgrublji ataci na ljudsko i profesionalno dostojanstvo novinara postali su konstanta Dodikovog pona{anja samo zato {to on nikada nije snosio posljedice i poslije svakog obra~una sa nepo`eljnim urednicima postajao jo{ dra`i gost u re`imskim medijima, a stalno je uva`avani i legitimni sagovornik doma}im liderima i predstavnicima me|unarodnih institucija u BiH. Gospodo, doma}i lideri, nezavisni tu`ioci, javni radnici, branitelji ljudskih prava, strani du`nosnici i diplomate, kolege novinari iz medija odanih Dodiku, mi se stidimo pona{anja predsjednika RS-a! A vi?”, saop}eno je iz UO Udru`enja/udruge BH novinari.

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

U @I@I

3

Konvencija SDA potvrdila jedinstvo stranke

TIHI] I IZETBEGOVI] DO 2015.
Za Sulejmana Tihi}a i Bakira Izetbegovi}a glasalo 190 delegata Osam potpredsjednika SDA dobilo 188 glasova Tihi}: Ostvarili smo visok stepen jedinstva Izetbegovi}: Moramo vratiti one koji su oti{li
Na ju~era{njoj Konvenciji Stranke demokratske akcije izabrano je novo rukovodstvo stranke s mandatom od dvije godine. Konvenciji je prisustvovalo 212 delegata, a njih 205 pristupilo je tajnom glasanju. Za listu za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika SDA, odnosno Sulejmana Tihi}a i Bakira Izetbegovi}a, glasalo je 190 delegata. Protiv je bilo 13, dok su evidentirana dva neva`e}a listi}a. Glasanju za osam potpredsjednika SDA pristupilo je, tako|er, 205 delegata. Njih 188 je podr`alo listu, 14 je bilo protiv, a tri su listi}a bila neva`e}a.

Predsjedni{tvo
Nakon konvencije Glavni odbor SDA izabrao je Predsjedni{tvo koje od sada ima 31 ~lana: 18 ~lanova na prijedlog predsjednika stranke i 13 po funkciji - potpredsjednici, predsjednici Asocijacije `ena, Asocijacije mladih itd. Novih 18 ~lanova su: [emsudin Dedi}, Sejad Deli}, Hikmet Hod`i}, Josip Juri{i}, Amir Fazli}, Zijad Had`iomerovi}, Ned`ad Kold`o, Mirsad Kuki}, Nermin Mandra, Edin Mu{i}, Ramiz Salki}, Husejin Smajlovi}, Edin Rami}, Salko Sokolovi}, Rifat [krijelj, Mirsad Zaimovi}, D`enana Zlatar i Denis Zvizdi}. Kako je novinarima kazao predsjednik Glavnog odbora Halid Genjac, na dva upra`njena mjesta zamjenika predsjednika aklamacijom su izabrani zamjenici Esed Kadri} i Mirsad Sipovi}. Za generalnog sekretara SDA reizabran je Amir Zuki}. ka, euroatlantske integracije, popis stanovni{tva, ure|enje Grada Mostara, podr{ka radu institucija za borbu protiv kriminala i procesuiranje ratnih zlo~ina, reorganizacija stranke i drugo. Predsjednik SDA Sulejman Tihi} istakao je da su ovo samo stavovi SDA i odgovori na neka od aktualnih politi~kih pitanja. - Ostala pitanja, odnosno strate{ki pravci djelovanja, definirani su dokumentima Petog kongresa Deklaracijom i rezolucijama i mi na ovoj konvenciji to potvr|ujemo. Zato u ovoj platformi nije tretiran zna~ajan broj pitanja i strate{kih pravaca djelovanja, ve} samo aktualna - teku}a pitanja, kazao je Tihi}.
Lana RIZVANOVI]

Jaki i slo`ni
Osam potpredsjednika su Sadik Ahmetovi}, Sanjin Halimovi}, Adil Osmanovi}, Asim Sarajli}, Senad [epi}, Safet Softi}, [efik D`aferovi} i Salko Selman. - SDA je najve}a bosanskohercegova~ka politi~ka stranka i po rezultatima i po broju glasova, po mandatima osvojenim na lokalnim izborima. Konvencija je zavr{ena, zavr{ili smo veoma va`an proces usvajanja platforme koja sadr`i odgovore na aktuelna politi~ka pitanja, izabrali smo novo rukovodstvo. Nekima su produ`eni mandati, ali u zna~ajnom dijelu smo i osvje`ili rukovodstvo SDA, istakao je Tihi} te dodao da SDA nastavlja raditi ono zbog ~ega je i osnovana. “To je borba za dr`avu BiH, dr`avu ravnopravnih naroda, Bo{njaka, Srba, Hrvata i ostalih, na na~in kako je to definirano u na{im kongresnim dokumentima i dana{njoj platformi. Ostvarili smo visok stepen jedinstva i jedinstvena stranka je na{ adut u
Foto: D. ]UMUROVI]

borbi za jedinstvenu BiH” . Prema njegovim rije~ima, pokazalo se da je bez SDA sve gore i te`e, bez obzira na gre{ke i propuste. “Trudit }emo se da ih bude {to manje. SDA je potvrdila da je u vremenu destrukcije, neodgovornih, nekompetentnih i neozbiljnih politika jedina ozbiljna politi~ka snaga koja ho}e, zna i mo`e zaustaviti procese razgradnje Bosne i Hercegovine, odnosno poni{tenja te{kom mukom dogovorenih i provedenih reformi. Bez obzira na sve na{e razlike, svi smo apsolutno jedinstveni kada se radi o nasrtajima na na{u jedinu domovinu Bosnu i Hercegovinu i na{ narod” kazao je Tihi}. , Napomenuo je i da je cilj SDA

da 2014. ostvari veliku pobjedu kao {to je to bio slu~aj sa lokalnim izborima i da 2015. godine mirno do~ekaju veli~anstveni i pobjedni~ki 6. kongres SDA. Obra}aju}i se delegatima i Izetbegovi} je ukazao na jedinstvo stranke, ali i pozvao sve one koji su napustili SDA u proteklom periodu. - Nadam se da }emo imati snage da napravimo gravitaciono polje koje }e uvu}i i stranke poput a-SDA, vratiti ih nazad tamo gdje im je i mjesto, istakao je Izetbegovi}. Dodao je i kako Bo{njaci previ{e o~ekuju. “Nema stopostotne pravde na dunjaluku. Ima je kod Boga. Ovdje je ima onoliko koli-

ko je izborimo, a izborit }emo onoliko koliko smo jaki i slo`ni. Vrijeme je da progledamo. Ne o~ekujte revoluciju, nje nema. Ali, postoji evolucija, korak po korak. Nastavlja se maraton u kojem mo ra mo bi ti sna `ni, slo `ni i strpljivi” dodao je Izetbegovi}. ,

Programsko-izborna platforma
Delegati Konvencije usvojili su i Programsko-izbornu platformu kojom se utvr|uju prioriteti i pravci djelovanja SDA u periodu 2013-2015. Platformom su definirani stavovi stranke po aktualnim politi~kim pitanjima kao {to su ustavne reforme, dr`avna imovina, ekonomska politi-

NTF PLO^E

ADVOKAT DU[KO TOMI]

Pokrenut postupak za predste~ajnu nagodbu
Direktor Naf tnih terminala u Plo~ama Nikola [tula potvrdio je ju~er za Oslobo|enje da je u ovoj firmi od 26. januara otvoren postupak za predste~ajnu nagodbu, {to obezbje|uje firmu u narednom periodu od ste~aja. - Mi smo predali prijedlog za pokretanje predste~ajne nagodbe Fini, vode}oj hrvatskoj finansijskoj agenciji, njenom regionalnom centru u Zagrebu, ka`e [tula. Iako su pojedini hrvatski mediji posljednjih dana pisali da je londonski Deltagrip zatra`io ste~aj NTF-a pred odjelom Trgova~kog suda u Dubrovniku, [tula ka`e da do ju~er o tome nije dobio rje{enje sa suda. - Predavanje prijedloga za predste~ajnu nagodbu se smatra otvaranjem postupka, a o tome je obavije{ten i Trgova~ki sud u Dubrovniku. Prijedlog je podnesen u zakonskom roku i blokira pokretanje ste~aja, poja{njava [tula. Prema va`e}im zakonima, u narednom periodu NTF bi trebao da do|e do nagodbe sa povjeriocima ako

Elez ne}e biti izru~en BiH
Vije}e Vi{eg suda u Beogradu odbilo je zahtjev Ministarstva pravde BiH da se Darku Elezu, koji se nalazi na odslu`enju devetogodi{nje kazne zatvora u Sremskoj Mitrovici, sudi pred Sudom BiH jedinstveno za sva krivi~na djela koja je po~inio u BiH i Srbiji, rekao nam je Elezov advokat Du{ko Tomi}, te najavio da }e u roku od osam dana Apelacionom sudu podnijeti `albu na ovo rje{enje. Dodaje da }e se na tu odluku, pored njega, `aliti i Tu`ila{tvo BiH. “Vi{i sud u Beogradu donio je rje{enje u kojem konstatuje da nema ni{ta od pokretanja postupka za ustupanje krivi~nog gonjenja Eleza za te{ko ubistvo u poku{aju, za {ta mu se sudi u Srbiji”, rekao je Tomi}. Nikola Sladoje, pomo}nik ministra pravde BiH, ju~er je izjavio da Dr`avno ministarstvo pravde jo{ nije dobilo zvani~nu potvrdu ove informacije. Prema Tomi}evim rije~ima, Sud je zauzeo stav da postoje svi razlozi da se Elezu sudi u Srbiji i da ne mogu udovoljiti zahtjevu iz BiH, jer je Elez po~inio krivi~no djelo zajedno sa vi{e lica iz Srbije kojima se sudi u Beogradu, a BiH je tra`ila samo Elezovo izru~enje. “Na ovaj na~in zaustavljena je ekstradicija Eleza u BiH,

plan finansijskog restrukturiranja to omogu}ava. - S obzirom na na{e prihode, to je mogu}e, ali ne}emo prejudicirati ni{ta dok se ne do|e do sporazuma po pitanju duga. Imamo {ansu, jer va`e}i zakon {titi tvrtke koje mogu opstati, kazao je [tula. NTF, prema presudi Arbitra`nog suda me|unarodne trgova~ke komore u Parizu (ICC), londonskoj firmi Deltagrip duguje, zajedno sa kamatama, oko 15 miliona KM. Deltagrip je bio pokrenuo ovaj spor protiv NTF-a zbog raskida ugovora o najmu skladi{ta iz 2006. godine i tra`io od{tetu od 120 miliona dolara. Iako presuda iz Pariza nije bila pravomo}na u Hrvatskoj, sredinom novembra 2012. ra~un NTF-a je blokiran. M. \. R.

zbog ~ega on strahuje da sada mnogi `ele da u akciji Lutka sa~uvaju politi~ki, partijski i vojni vrh, koji je umije{an u stra{ne zlo~ine, ubistva i plja~ke i da zbog toga ne `ele da se on na|e u BiH”, rekao je Tomi}. On navodi i da ovaj potez pravosu|a uop{te nije u skladu sa potpisanim protokolom o saradnji Tu`ila{tava BiH i Srbije, ve} da je rije~ o poku{aju da dr`avni vrh obje zemlje sakrije svoju kriminalnu i mafija{ku ulogu u proteklom periodu. Specijalni sud u Beogradu osudio je prije pet godina Darka Eleza iz Sarajeva na devet godina kao organizatora kriminalne grupe koja je 2009. na teritoriji Srbije i BiH trgovala drogom, vr{ila iznude i D. P. ~inila druga krivi~na djela.

4

DOGA\AJI

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Sigurnije je biti pla}enik u Afganistanu nego ulagati i stvarati u Hrvatskoj

Nakon izvr{ne presude Op}inskog suda u Splitu

Zenica vra}a odmarali{te Du}e
Paralelnu borbu Op}ina je vodila sa Tisa turistom i sa pravosudnim organima Hrvatske Bilo je mnogo le{inarskih ponuda
Op}ina Zenica izvojevala je pravnu bitku za biv{e odmarali{te Du}e, op}ina Dugi Rat kod Omi{a. Pravomo}nom i izvr{nom presudom Op}inskog suda u Splitu, stalna slu`ba u Solinu, utvr|ena su prava vlasni{tva Op}ine Zenica na parceli velikoj oko deset dunuma.

Dva pravca
- Radi se o zemlji{tu koje je tada{nja Skup{tina op{tine Zenica 1962. godine kupila, ta~nije o vi{e od 20 parcela. U vrijeme kupovine tog zemlji{ta ukupna povr{ina je iznosila oko 10.000 kvadratnih metara, od ~ega se nepunih 4.000 nalazilo ispod ceste Omi{ - Split. Tada su bili sagra|eni sportski tereni, jedan objekat na pla`i, a iznad ceste su sagra|eni ~vrsti objekti sa bungalovima. Problem je nastao {to je od 1965. to bilo uknji`eno u korist Zenicatrans - OUR Ugostiteljstvo Busova~a, koji je kasnije postao Tisa turist, a koji se privatizirao i svim silama poku{ao da Op}inu Zenica izbri{e iz zemlji{noknji`nih evidencija u Hrvatskoj i iz katastra i grunta. Ta pravna borba za uspostavu vlasni~kih prava Op}ine Zenica trajala je od 1980, kazao je Hazbo Li~ina, direktor Uprave za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica. Objasnio je kako zadnjih 11 godina traje borba na dva pravca, i sa Tisa turistom i sa pravosudnim organima Hrvatske za povratak imovine. Kroz ovaj predmet, veli Li~ina, mo`e se vidjeti na~in kako su pravljene razne malverzacije koje su omogu}ile tajkunima da otimaju dr`avnu imovinu u Hrvatskoj. Kazuje da je bio primoran u ovoj borbi podi}i krivi~nu prijavu protiv svih uposlenika Agencije za privatizaciju Srednjebosanskog kantona, koji su poku{ali sa-

Ivica Mudrini},
predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca

Li~ina: Kompleks vrijedi deset miliona eura

DOBAR LO[

ZAO

ZORAN JOVANOVI]
Nije se te{ko slo`iti s predsjednikom Komisije za ustavna pitanja Doma naroda kako sada{nje stanje u Federaciji nije dobro. A jo{ lak{e, kako je najgore kad nam neko sa strane kroji kapu. Ba{ kao ono u Daytonu, kada je BiH navu~ena lu|a~ka ko{ulja. Je li ovo {to sada spremaju eksperti selektirani u ameri~koj ambasadi - lu|a~ka potko{ulja?!

MILORAD DODIK
Predsjednik Srpske voli, ne treba, valjda, nagla{avati, Srbiju. Ali, ne voli kada televizije iz Srpske prenose vijesti iz srbijanskih medija. O Njemu, naravno. I kada se oni toga sjete, onda se i On sjeti njihove najbli`e familije. Majke, ponajprije. A odmah poslije toga, sjeti se i poreske inspekcije. [to je ure|ivanje BN televizije - drugim sredstvima.

Odmarali{te u Dugom Ratu: Objekti na deset dunuma

kriti podatke o tome da li je Tisa turist poku{ao privatizirati imovinu Op}ine Zenica u Du}ama.

Le{inarske ponude
Odmarali{te u Du}ama je devastirano. Odgovora na pitanje {ta }e biti sa ovom parcelom jo{ nema. Bilo je, tvrdi Li~ina, odre|enih le{inarskih ponuda svakakve vrste, od prvobitnih da otkupe to za 300.000

SREBRENICA
Dobru je vijest - i on nekad bljesne! - u Srebrenicu donio Valentin Inzko; prona{ao je investitora koji }e osigurati pedeset radnih mjesta. Gotovo jednako dobra vijest, zapravo apel je onaj ]amila Durakovi}a i Sarajevu i Banjoj Luci: “Nemojte nas, molim vas, vi{e braniti”, poru~io je, preko visokog predstavnika, na~elnik.

KM do posljednjih od {est miliona KM za tu zemlju. Vrijednost zemlji{ta, smatra Li~ina, oko deset je miliona eura. Po njemu, ne bi bilo lo{e sa nekim od gradova pobratima Zenice izgraditi turisti~ki kompleks, sa modernim hotelom i prate}im sadr`ajima, uklju~uju}i i sportske terene uz pla`u ({to je predvi|eno po prostornom planu Op}ine Dugi Rat). M. DAJI]

Sindikat osnovnogl obrazovanja i odgojal
Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH ju~er je odr`ao pres-konferenciju povodom presude Op}inskog suda u Sarajevu protiv Zeni~ko-dobojskog kantona, u sporu sa Ministarstvom obrazovanja i nauke FBiH i Samostalnim sindikatom osnovnog obrazovanja i odgoja BiH. Kako je pojasnio Selvedin [atorovi}, predsjednik Sindikata, Op}inski sud je 24. januara donio presudu kojom je utvrdio da odredbe ~lanova 31. i 32. Kolektivnog ugovora nisu ni{tavne i protivne Ustavu, da su ugovori u skladu sa ~lanovima 111. i 121. Zakona o radu neposredni izvori radnog prava, koji kao takvi djeluju kao zakon i da se isti u skladu da ~lanom 120. stav 1 Zakona o radu mogu otkazati na na~in i pod uslovima predvi|enim tim ugovorom. - Kao posljedicu imamo presu-

PRESUDA PROTIV ZDK-a
Tu`be po osnovu Kolektivnog ugovora mjese~no dosti`u ~etiri miliona KM

NA[A STRANKA
Na najbolji mogu}i na~in je ova stranka u Sarajevskom kantonu pokazala kako se europski standardi mogu lako posti}i kada na njima inzistira stranka koja se ne bori (samo) za fotelje, nego za interese svih gra|ana. A jednako dobra je i vijest kako ovu svoju politiku namjeravaju nastaviti.

VIJEST U

miliona eura izgubi BiH na kontroli zra~nog prometa koji idu na ra~un agencijama Srbije i Hrvatske.

BROJU

15

du da su kolektivni ugovori na snazi i da je ZDK na ime sudskih tro{kova du`an isplatiti Sindikatu od{tetu od 960 KM, naglasio je [atorovi}, te dodao da tu`beni zahtjevi po osnovu Kolektivnog ugovora iznose oko ~etiri miliona KM na mjese~nom, odnosno preko 48 miliona KM na godi{njem nivou, ra~unaju}i sudske tro{kove i zatezne kamate, te da za takvu situaciju odgovornost snosi isklju~ivo izvr{na i zakonodavna vlast ZDK-a.

- Pozivamo vlade svih nivoa da se Sindikat prihvati kao ravnopravan socijalni partner, te da se, ukoliko u ovom trenutku pojedine odredbe ugovora nije mogu}e ostvariti, pristupi pregovorima kojima bi se aneksirali ugovori na odre|eno vrijeme. Time bi se za{titili bud`eti kantona od dodatnih utu`ivanja. ^injenica je da mi nemamo adekvatnog sagovornika u toj cijeloj pri~i, pogotovo po pitanju ZDK-a, isE. A. ti~e [atorovi}.

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

DOGA\AJI

5

Presuda iz Strasbourga Posljednja {ansa

Nastavljeno su|enje za zlo~in po~injen u kasarni “Viktor Bubanj”

MOLIO SAM DA ME UBIJU
Svjedok prepoznao Avdovi}a i Vintilu, za kojeg je kazao da ga je u kasarni tukao {akama Vintila je bio jedan od najgorih, ka`e Kljaji}
U nastavku su|enja Ramizu Avdovi}u i Iulian-Nicolaeu Vintili, optu`enima za zlo~in po~injen u kasarni “Viktor Bubanj” u Sarajevu, ju~er je u Sudu Bosne i Hercegovine saslu{an @eljko Kljaji}. Odgovaraju}i na pitanja tu`itelja D`evada Muratbegovi}a, svjedok je kazao da je do maja 1992. `ivio u sarajevskom naselju Vele{i}i, te da je tokom te godine dva puta hap{en. Prema njegovim rije~ima, prvo hap{enje se desilo u maju 1992, kada je odveden u saratjerao da golom rukom ~isti fekalije u toaletu, gdje je prethodno obavio nu`du, {to je svjedoku bilo naro~ito poni`avaju}e, ali je, kako ka`e, to morao raditi iz straha. Kljaji} je ispri~ao da su se stra`ari u kasarni stalno smjenjivali, te da je {ef smjene bio Ramiz Avdovi}, koji je zatvorenike u }elijama stalno obilazio.

Sa predstavnicima EU kao posrednicima, suglasan je i Peter Sorensen

Foto: S GUBELI]

Ako u narednim sedmicama ne bude dogovora, mogu}a zabrana ulaska u EU politi~kim liderima, te suspenzija paketa pomo}i
Vlasti BiH imaju rok do kraja marta da postignu - potpi{u ~vrst politi~ki sporazum u smislu amandmana na Ustav BiH, koji }e biti usvojen u Parlamentarnoj skup{tini s ciljem implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. sena. Od naredne sedmice zvani~nici Delegacije EU u BiH po~inju bilateralne razgovore sa predsjednicima sedam stranaka (SDP, SDA, SNSD, SDS, HDZBiH, HDZ 1990 i SBB) kako bi se do{lo do rje{enja za amandmane na Ustav BiH u smislu implementacije spomenute presude. Pou~eni iskustvom aprilskog paketa iz 2006, koji je do`ivio fijasko zbog nedostatka podr{ke jednog glasa u Parlamentu BiH, du`nosnici EU u drugom krugu obavit }e razgovore i konsultacije i sa svim ostalim parlamentarnim politi~kim strankama.

EU GUBI STRPLJENJE
Plod konsenzusa

[amari i `aljenje
- Jedne prilike me je prozvao Ramiz, koji je ina~e bio strog i korektan, da dam svo-

Ako se to ne desi, polo`aj BiH ka ~lanstvu u EU bit }e zamrznut za jedan vremenski period i male su {anse da }e politi~ke odluke nakon toga biti donesene prije 2015. Na ovo je ju~er upozorio visoko pozicionirani slu`benik Evropske unije u Sarajevu. - Vlasti u BiH moraju rije{iti pitanje provedbe presude Sejdi} - Finci uz postizanje konsenzusa. Krajnje je vrijeme da se to desi. Nedopustivo je da se u BiH i dalje dr`i sada{nja situacija jer EU je pomalo izgubila strpljenje. Niko od vlasti u BiH neka ne o~ekuje da }e BiH imati druga~iji tretman: postavljeni uslovi koji }e dovesti do stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju te podno{enju aplikacije za ~lanstvu u EU stoje i stajat }e u budu}nosti. Nema, niti }e biti druga~ijih aran`mana za BiH, kako neki o~ekuju, naveo je zvani~nik EU u Sarajevu. Duboko svjesni kako je nu`no da rje{enje implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu treba da bude plod politi~kog konsenzusa predstavnika u BiH, zvani~nici EU u BiH odlu~ili su da se ovaj put, s ciljem postizanja dogovora na bazi posrednika, uklju~e u proces sa svojom grupom eksperata. Rezultat je to pro{losedmi~nih briselskih razgovora {efa Delegacije EU u BiH i specijalnog predstavnika EU u BiH Petera Soren-

Optu`eni u sudnici sa advokatima

jevski Centralni zatvor, odakle je nakon ispitivanja pu{ten ku}i.

Bez praznih razgovora
- Ne vidimo da postoje bilo koja vanjska tijela koja }e i koja bi trebala da rje{avaju pitanja Mostara, Vlade FBiH i amandmana na Ustav BiH u smislu nametanja rje{enja. Oni moraju da budu rezultat dogovora predstavnika vlasti u BiH. Ono {to je zabrinjavaju}e i {to mi `elimo da promijenimo jeste da je trenutno vrlo malo aktivnosti koje bi mogle osigurati takozvani bunt na politi~kom nivou kako bi se do{lo do rje{enja. Ne `elimo niti }emo voditi isprazne razgovore. @elimo vidjeti konkretna rje{enja. Treba iza}i sa sistemskim rje{enjima koja }e rezultirati promjenama stanja, a koliki }e biti njihov obim, u ovom trenutku ne mo`emo govoriti, rekao je visoki zvani~nik EU u BiH. Zvani~nici u BiH mogli bi prvi put iskusiti i sankcije na svojoj ko`i i to kroz mogu}e mehanizme zabrane putovanja u EU, te stavljanje na crnu listu dr`ave iz koje }e se te{ko izvu}i kada je u pitanju program pomo}i fondova IPA i Evropske banke za obnovu A. TERZI] i razvoj.

Izdr`avanje kazne
@eljko Kljaji} je ju~er u Sudu kazao i to da mu je tokom pomenutog perioda su|eno za oru`anu pobunu, te da je od ~etiri godine i osam mjeseci, na koliko je bio osu|en, izdr`ao kaznu u trajanju od 2,5 godina. je generalije. Kada me je pitao za nacionalnost rekao sam da sam Srbin, na {ta mi je opsovao majku ~etni~ku, rekav{i da sam ja Bosanac pravoslavac. Tada me je dva puta o{amario, rekao je svjedok, dodav{i da ga je Avdovi} jedne prilike u Centralnom zatvoru pozvao i iskazao `aljenje zbog pomenutog doga|aja. Optu`enima se na teret stavlja da su od kraja juna do kraja novembra 1992, kao ~lanovi udru`enog zlo~ina~kog poduhvata, u~estvovali u uspostavljanju i odr`avanju sistema zlostavljanja civila srpske nacionalnosti, ~ime su po~inili krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva.
A. BRKI] - ^EKI]

Vojna policija
Kljaji} je, kako je dodao, drugi put odveden iste godine, u novembru, kada je po njega do{la vojna policija i odvela ga na informativni razgovor. - Nas pet je odvedeno u Pofali}e, mislim da su to bile prostorije Vranice, gdje je bio vojni {tab. Potom su nas ljudi ]ele Bajramovi}a odveli u kasarnu “Viktor Bubanj” Bili smo . polu`ivi, jer je nad nama prethodno izvr{ena nevi|ena tortura. Molio sam da me ubiju. Potom smo odvedeni u hodnik gdje nam je nare|eno da se prislonimo uza zid i dignemo ruke. Tu nas je {akama udarao Vintila. On je bio jedan od najgorih ljudi. Uveden sam u }eliju, a on me je udario tako da sam pao na ljude koji su bili unutra. Tek sam sutradan saznao ko je taj ~ovjek, kazao je Kljaji}, pokazuju}i na drugooptu`enog Vintilu. Svjedok je dodao da ga niko, osim Vintile, nije tukao, te da je imao dojam da ni on to nije morao ~initi, ve} da je to htio. Kljaji} je ispri~ao i to da ga je Vintila jedne prilike

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: [aban SULTANOVI]

Ru`e i svije}e za Muzej
Stotinu dvadeset i pet svije}a zapaljeno je ju~er i isto toliko ru`a je polo`eno pred i na zatvorena vrata Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, institucije ~ija je 125. godina od osnutka obilje`ena na ju~era{nji dan. Svije}e i ru`e nisu samo znak obilje`avanja te zna~ajne godi{njice nego su dio akcije Kvaka za Muzej u kojoj bi trebalo da sudjeluju svi oni koji mogu pomo}i da se vrata Zemaljskog muzeja BiH ponovno otvore.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Dennis Gratz, predsjednik Na{e stranke, o izmjenama Ustava KS-a

KOCKA JE BA^ENA
Istraga sumnjivih privatizacija
Odgovaraju}i na poziv predsjednika RS-a da predstavnici opozicije konkretno saop{te gdje misle da ima kriminala i da istrage direktno zatra`e od tu`ila{tava, Predsjedni{tvo PDP-a usvojilo je prvu grupu od pet slu~ajeva za koje tra`i istragu i da istrage direktno zatra`e od tu`ila{tava. Prvi se odno si na slu ~aj Oslo bo|enje - Delta, gdje tra`e da se istra`i opra{tanje ka zne od ~etiri miliona KM preduze}u Delta DMD (u vlasni{tvu Miroslava Mi{kovi}a), izre~ene zbog kr{enja ugovora o privatizaciji srpskog Oslobo|enja. PDP zahtijeva otvaranje istrage i o privatizaci ji RB Bos ka zbog “iz bje gava nja Vlade RS-a da javnosti predstavi ugovor o privatizaciji”. Iz ove par tije pozvali su da se istra`i i privatizacija Hidrogradnje Pale, koju je 2008. kupio Integral za oko dva miliona KM, a onda dio Hidrogradnje prodao Ministarstvu prosvjete RS-a za 5,5 miliona KM. PDP tra`i da se odmah istra`i slu~aj Fokus, zbog ~ega ove novine u`ivaju povla{ten tretman od Vlade koja je tom mediju od 2009. isplatila 1,2 G. K. miliona KM.

To {to je jedna civilizacijska potreba, pitanje dostojanstva dru{tva, neprestano predmet politi~kih potkusurivanja, pokazuje ko nas i na koji na~in politi~ki predstavlja
Razgovarao: Safet HUREMOVI]

• S obzirom na to da je Na{a stranka pokrenula proces izmjene Ustava Kantona Sarajevo, te najzaslu`nija za provedbu odredbi iz presude Sejdi} - Finci, kako gledate na sve to i da li osje}ate satisfakciju? - Osje}aj koji trenutno prevladava manje bih opisao kao satisfakciju, a vi{e kao motivaciju da nastavimo raditi dalje. Zadovoljni mo`emo biti tek u onom trenutku kada u ovoj dr`avi svi njeni gra|ani i gra|anke budu u`ivali jednaka prava i slobode, bez obzira na njihovu pripadnost i mjesto prebivali{ta. Ovo {to se desilo u Kantonu Sarajevo, me|utim, jeste historijski ~in i legitimira na{u potrebu da Sarajevo, ako `eli biti glavni grad BiH, mora biti lokomotiva pozitivnih promjena. Na{a motivacija i entuzijazam proizilaze iz ~injenice da je upravo jedan od razloga osnivanja Na{e stranke bila borba za prava diskriminiranih kategorija stanovni{tva. Jednoglasnim usvajanjem amandmana na Ustav Kantona Sarajevo napravili smo veliki korak naprijed ka uspostavi gra|anske Bosne i Hercegovine, me|utim, ~eka nas veliki posao u skoroj budu}nosti i Na{a stranka je spremna da nastavi iniciranje politi~kih procesa koji su klju~ni za evropsku budu}nost BiH.

{tvo, u koje, izme|u ostalog, spada i uspostava ustavnopravnog poretka u kojem }e prestati prebrojavanje krvnih zrnca i svrstavanje u torove etno-vjerskih kolektiva. • Da li se usvajanje, odnosno implementacija odredaba iz presude Sejdi} - Finci u Kantonu Sarajevo mo`e smatrati {amarom vi{im nivoima vlasti? - ^injenica da je procedura, nakon {to je inicijativa u{la u sistem, pro{la relativno jednostavno i brzo, pokazuje da implementacija presude Sejdi} - Finci jeste isklju~ivo stvar politi~ke volje. To {to je jedna civilizacijska potreba, pitanje dostojanstva jednog dru{tva, neprestano predmet politi~kih potkusurivanja, pokazuje samo ko nas i na koji na~in politi~ki predstavlja. Vjerujem da }e ovi procesi nakon izbora 2014. godine dobiti pravi zamah i da }e nove, gra|anske snage u BiH, otjerati na smetlji{te historije stranke koje zagovaraju i provode politike segregacije i diskriminacije.

mo stari sjaj ugledne evropske metropole. Ja vjerujem da mi to mo`emo.

DJELA UMJESTO RIJE^I Vrijeme je da na{i politi~ari, ~ija su usta puna Evrope, ne{to u vezi s tim pitanjem i konkretno poduzmu
• [ta usvajanje amandmana Ustava KSa zna~i za ostale i koliko }e to u praksi doprinijeti izjedna~avanju statusa sa konstitutivnim narodima? - U praksi su predstavnici takozvanih ostalih dobili Ustavom garantirana prava na osnivanje svoga kluba, pozivanje na za{titu vitalnog interesa, adekvatnu reprezentaciju u rukovodstvu kantonalne Skup{tine, ali i u javnim preduze}ima i ustanovama. Ne radi se, me|utim, o pukoj preraspodjeli fotelja. Ovi amandmani ne zna~e ni{ta ako gra|ani i gra|anke Sarajeva i BiH ne prevazi|u nevidljive podjele i netrpeljivosti uspostavljene ratom. To je slo`en i mukotrpan proces i zahtijeva anga`man svih dru{tvenih aktera, ne samo onih politi~kih. Prvi takav test nam je ve} pred vratima, izborom Jakoba Fincija za nestrana~kog gradona~elnika Sarajeva pokazat }emo da ukidanje diskriminacije u Sarajevu nije samo mrtvo slovo na papiru i da smo na pravom putu da glavnom gradu BiH vrati-

Blokiranje procesa
• [ta je, po Vama, prepreka za izmjenu Ustava i na vi{im nivoima vlasti? - Ne vjerujem da se radi o nezainteresiranosti ve}, najgrublje re~eno, o svjesnom blokiranju procesa koji bi sistem u kojem su vladaju}e politi~ke elite i njihovi klanovi sve ove godine materijalno profitirali doveli do uru{avanja. Htjeli oni to ili ne, proces “gra|anizacije” BiH je nezaustavljiv. Ubije|en sam da }emo kad-tad imati normalnu dr`avu i stanje vladavine prava koje }e svakom njenom gra|aninu i gra|anki omogu}iti da svojim radom postigne socijalno i ekonomsko blagostanje. • Kada }e BiH, a onda i entiteti i ni`i nivoi vlasti, imati ustav uskla|en s presudom Sejdi} - Finci? - U situaciji u kakvoj se BiH trenutno nalazi, svaka prognoza je nezahvalna. Kocka je, me|utim, ba~ena. Vrijeme je da na{i politi~ari, ~ija su usta puna Evrope, ne{to u vezi s tim pitanjem i konkretno poduzmu. Mi imamo spremne inicijative i poznajemo procese. Stavljamo se na raspolaganje svim politi~kim opcijama koje ukidanje diskriminacije u na{oj dr`avi do`ivljavaju kao civilizacijsku obavezu, a ne kao “ulog” za politi~ke malverzacije u obliku “paket-rje{enja” .

Ispuniti uslove za MMF
Premijer FBiH Nermin Nik{i} razgovarao je ju~er u sjedi{tu Vlade FBiH u Sarajevu sa otpravnikom poslova ameri~ke ambasade u BiH Nicholasom Hillom, javlja Fena. Osnovne teme razgovora ticale su se ekonomskih aran`mana sa me|unarodnim monetarnim institucijama, posebno sa MMF-om, ~iji }e predstavnici uskoro do}i u BiH kako bi obavili monitoring vezano za narednu tran{u stand-by aran`mana. Hill se posebno interesirao o tome u kojoj fazi izrade je nacrt zakona o povoljnijem penzionisanju, {to je jedan od uvjeta iz pisma namjere za aran`man sa MMF-om, te kakve }e posljedice izazvati njegovo usvajanje.

Etno-vjerski torovi
• Da li }e Na{a stranka nastaviti borbu protiv diskriminacije i na ostalim nivoima vlasti u BiH? - Mi smo preko na{eg delegata u Domu naroda FBiH Pe|e Kojovi}a, koji je, usput budi re~eno, zbog svoje upornosti i principijelnosti najzaslu`niji za uspje{no usvajanje amandmana na Ustav Kantona Sarajevo, istovremeno pokrenuli identi~an proces promjene diskriminiraju}ih odredbi, u ovom slu~aju Ustava FBiH. Ta inicijativa, me|utim, nije nai{la na jednak interes. Nakon ovog {to se desilo u KS-u, mislim da }e se situacija promijeniti i da }emo uskoro obaveze iz presude Sejdi} - Finci ispuniti ne samo na entitetskom ve} i na dr`avnom nivou. No, su{tina na{eg politi~kog anga`mana nije implementacija jedne presude, ve} borba za povratak civilizacijskih vrijednosti u na{e dru-

Eksperti ul Parlamentu FBiHl
Suradnja dva HDZ-a
Rukovodstva HDZ-a BiH i HDZ-a 1990, predvo|ena predsjednicima Draganom ^ovi}em i Bo`om Ljubi}em, razgovarala su ju~er u Domu HDZ-a BiH u Mostaru. “Suradnja HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 nema alternativu i treba `urno eliminirati neodgovornost u provedbi realizacije spora zuma dviju stranaka. Rukovodstva stranaka jasnog su stajali{ta kako je rje{enje hrvatskog pitanja osnova za funkcioniranje i opstojnost BiH, kao i za realizaciju svih neophodnih reformskih procesa”, stoji u saop}enju. Tim stru~njaka ameri~ke ambasade u BiH do polovine maja }e predstaviti preporuke za ustavne reforme u Federaciji BiH. Ovo je re~eno ju~er nakon prvog sastanka pravnog tima eksperata i predstavnika oba doma Parlamenta Federacije BiH. - U ovoj fazi rada ekspertna grupa bavi se detaljnom analizom va`e}ih ustavnopravnih rje{enja u FBiH i otkriva probleme za koje na{e preporuke trebaju sugerisati optimalno i po`eljno rje{enje. U tom smislu, do sada smo se bavili i analizom postoje}ih prijedloga reformi, kazala je Mirjana Nada`din -

Upoznati sa problemima
sugestija i prijedloga koje }emo u radu na{e grupe uva`iti, kazala je ona. Predstavnici ustavnih komisija oba doma Parlamenta }e ubudu}e sura|ivati sa ekspertnom grupom kako bi se obezbijedila najbolja rje{enja. U raspravi sa parlamentarcima istaknut je problem duplanja aktivnosti Predstavni~kog i Doma naroda. Predsjedavaju}i Predstavni~kog i Doma naroda Fehim [kalji} i Radoje Vidovi} su istakli da su parlamentarci spremni za pomo} ekspertnoj grupi kako bi se u kona~nici do{lo do najboljih rje{enja za M. \. R. gra|ane.
Foto: D. TORCHE

Defterdarevi}, ~lanica ekspertne grupe. Ona je dodala da su dosad imali susrete sa predstavnicima me|unarodne zajednice u BiH, a da su ju~er razgovarali sa federal-

nim parlamentarcima o ustavnopravnim rje{enjima, problemima koji su prisutni u radu Parlamenta, te im pojasnili metodologiju rada. - Dobili smo niz dragocjenih

Foto: S. GUBELI]

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

OGLASI

7

8

CRNA HRONIKA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OP]INA ILID@A OP]INSKI NA^ELNIK BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILID@A MUNICIPALITY MAYOR

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

OP]INSKO VIJE]E

MUNICIPAL COUNCIL

Prijetili policajcima i njihovim porodicama

Broj: 01-02-294/13-2 Ilid`a, 31.1.2013. godine Na osnovu ~lana 6. stav (1) Odluke o priznanjima op}ine Ilid`a ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 36/10), Op}insko vije}e Ilid`a na 3. redovnoj sjednici odr`anoj 31.1.2013. godine donosi

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA OP]INE ILID@A I I Ovom odlukom Op}insko vije}e Ilid`a raspisuje javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Op}ine Ilid`a i to: - Zlatne plakete Op}ine Ilid`a - Zahvalnice Op}ine Ilid`a Priznanja Op}ine Ilid`a dodjeljuju se pojedincima i kolektivima sa podru~ja op}ine Ilid`a za izuzetne uspjehe u razvoju privrednih i dru{tvenih djelatnosti, kao i zna~ajan doprinos u odbrani op}ine. Izuzetno, priznanja se mogu dodijeliti pojedincima i kolektivima koji nisu sa podru~ja op}ine Ilid`a, ako su njihovi rezultati primjereni ugledu op}ine. Priznanja se mogu dodjeljivati i posthumno. II Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnositi gra|ani pojedinci, udru`enja gra|ana, savjeti mjesnih zajednica, bora~ke organizacije i udru`enja, politi~ke partije, vije}nici Op}inskog vije}a Ilid`a, op}inski na~elnik, ustanove i drugi organi i organizacije sa podru~ja op}ine Ilid`a. III Kriteriji za dodjelu priznanja su slijede}i: a) kolektivima koji su u du`em vremenskom periodu: 1. ostvarili izuzetne rezultate u radu; 2. ulagali u pro{irenje proizvodnih kapaciteta; 3. postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, prosvjetne djelatnosti, vjerskog `ivota, sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoju komunalne infrastrukture, za{titi radne i prirodne sredine i razvoju dobrih me|uljudskih odnosa; 4. dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava gra|ana; 5. doprinijeli pobolj{anju uslova rada i `ivota u MZ na podru~ju op}ine Ilid`a; 6. zna~ajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje; 7. dali izuzetan doprinos u drugim podru~jima `ivota i rada. b) pojedincima koji su: 1. inovatori na tehni~kim i drugim unapre|enjima; 2. doveli u opasnost svoj `ivot spa{avaju}i druge osobe i materijalna dobra; 3. kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima; 4. posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, op}ini i pobolj{anju uslova `ivota gra|ana; 5. uspje{no organizovali organe MZ i udru`enja, te doprinijeli njihovom radu; 6. postigli izuzetne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje; 7. ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, nau~nom radu, umjetnosti i kulturi, na me|unarodnom, dr`avnom i federalnom nivou; 8. zna~ajno doprinijeli u organizaciji i pripremama za odbranu i odbrani zemlje; 9. dali izuzetan doprinos u drugim podru~jima `ivota i rada. IV Priznanja se ne mogu dodijeliti uposlenicima op}ine Ilid`a za rezultate ostvarene u obavljanju poslova predvi|enih opisom radnog mjesta. Priznanja se ne mogu dodijeliti kolektivima ili pojedincima kojim su ista dodijeljena u posljednjih pet godina. V Prijedlozi za dodjelu priznanja op}ine Ilid`a podnose se u pisanoj formi sa obrazlo`enjem i relevantnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova sa naznakom za koju vrstu priznanja se podnosi prijedlog. Svaki prijedlog za dodjelu priznanja mora biti obrazlo`en i dokumentovan. Prijedlozi za dodjelu priznanja op}ine Ilid`a u skladu sa navedenim kriterijima iz ovog javnog poziva podnose se do 11.2.2013. godine, neposredno putem Centra za pru`anje usluga gra|anima op}ine Ilid`a ili po{tom na adresu: Op}ina Ilid`a - Op}insko vije}e - Komisija za saradnju sa drugim op}inama, nagrade, priznanja, praznike i obilje`avanje zna~ajnih doga|aja i li~nosti Ul. Butmirska cesta broj 12, 71210 ILID@A uz naznaku "Prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Op}ine Ilid`a". VI Javni poziv objavit }e se u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na WEB stranici Op}ine Ilid`a. VII Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDAVAJU]A Smiljana dr. Vite{ki}
Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 775-732 i 775-731, centrala 775-600, www.opcinailidza.ba, E-mail: opcinsko.vijece@opcinailidza.ba

Mu{karci V. [. i M. B. privedeni su u mjestu Nezuci, kod Vi{egrada, nakon {to su policajcima koji su kontrolisali vozilo u kojem su se nalazili uputili prijetnje po `ivot. Naime, kako je saop}eno iz Centra javne bezbjednosti, V. [. i M. B. su prijetili i porodicama policajaca, a nakon {to su, u vidno al ko ho li sa nom stanju, smje{teni u policijske prostorije, o{tetili su inventar.

Uhap{eno pet provalnika u firmu Lagerhaus

Foto: MUP KS-a

Ukradeni laminat i ostali predmeti

Izmakla im tre}a sre}a
Muhamed Maslo, Elvir Efendi}, Alen Ka~evi}, 17-godi{nji Abdulah D. i Semir Tunovi} uhva}eni nakon {to su tre}i put provalili u istu firmu
Muhameda Maslu, zvanog Muha (30) i Elvira Efendi}a (21) iz Sarajeva, Alena Ka~evi}a (21) iz Rogatice, 17-godi{njeg Abdulaha D. iz Zenice i Semira Tunovi}a (25) iz Gora`da u srijedu nave~er uhapsili su policajci Tre}e PU nakon {to su po tre}i put provalili u firmu Lagerhaus u Ulici rajlova~ka cesta u Sarajevu. Petorica provalnika su u toku kriminalisti~ke obrade priznala da su u ovaj objekat provalila 27, 28. i 30. januara. Prema rije~ima Jasmina Hasanovi}a, vlasnika ove firme, prilikom posljednje provale uo~io ih je ~uvar iz susjedne firme i pozvao policiju. Prilikom hap{enja u kombiju provalnika prona|eno je pet radijatora, tri kancelarijske stolice, 100 kvadrata laminata, 12 ugradbenih lampi, osam automatskih osigura~a i jedna elektrosklopka. Maslo, Efendi}, Ka~evi}, Abdulah D. i Tunovi} su, nakon saslu{anja, pu{teni na slobodu, a protiv njih }e biti podnesena D. P. krivi~na prijava.

Priveden direktor preduze}a Voda Kruna iz Mrkonji}-Grada

Poku{ao iznuditi milion maraka
Milorad Radi} (59) iz Mrkonji}-Grada, direktor proizvodnje preduze}a Voda Kruna, uhap{en je u ~etvrtak, a nakon {to je od M. M. poku{ao iznuditi ni manje - ni vi{e nego milion maraka. Zahvaljuju}i zajedni~koj akciji Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka i MUP-a RS-a te CJB-a Banja Luka, Radi} je uhva}en na djelu. On je, naime, od 25. decembra pro{le do 17. januara ove godine, u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, u vi{e navrata slanjem pisama, te SMS poruka prijete}eg sadr`aja, od o{te}enog M. M. zahtijevao da

mu preda 500.000 eura, odnosno milion maraka. Kako nezvani~no saznajemo, iznuda je bila zapravo rezultat nekih poslovnih odnosa izme|u Radi}a i o{te}enog. Slu~aj je prijavljen policiji, a iznu|iva~ uhap{en. Ju~er je Radi} ispitivan u prostorijama Tu`ila{tva, kojem je dostavljen i izvje{taj o krivi~nom djelu. Postupaju}i tu`ilac donio je naredbu o provo|enju istrage, te u poslijepodnevnim satima Okru`nom sudu u Banjoj Luci uputio prijedlog da se Radi}u odredi priE. F. tvor.

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

CRNA HRONIKA
Tu`ilac Tu`ila{tva ZDK-a ju~er je uputio sudiji za maloljetnike Op}inskog suda u Zenici zahtjev za pokretanje pripremnog postupka i ujedno prijedlog za pritvaranje Amela A. (1995) i Admira ^. (1997), dvojice maloljetnika koji se sumnji~e da su maskirani, prijete}i oru`jem, u utorak oplja~kali zlataru Gold u Zenici. Podsjetimo, plja~ka{i su odnijeli 11 zlatnih ogrlica, a policija je u {ahtu te pretresu ku}a osumnji~enih prona{la oru`je Mi. D. i ukradeni nakit.

9

Pritvor za maloljetne plja~ka{e zlatare

Banjalu~aninu oteto 15.000 KM

Branislav Z. iz firme Auto Milovanovi} iz Banje Luke oplja~kan je u ~etvrtak iza podneva u Sarajevu, a razbojnici su mu, kako nezvani~no saznajemo, oteli oko 15.000 KM. Napad se desio u Ulici Zije Dizdarevi}a, gdje su Branislavu Z, koji je prevozio autodijelove za potrebe banjalu~ke firme, pri{la dva mu{karca i uz prijetnju pi{toljem i no`em od njega otela novac, klju~eve od vozila i mobitel. Nakon toga, napada~i su se udaljili u nepoznatom pravcu. D. P.

BIHA] Okon~ana istraga silovanja i ubistva Amine [abanagi}
Tu`ila{tvo Admira Karabegovi}a tereti za ubistvo po~injeno na okrutan ili podmukao na~in, a za {to je zakonom predvi|ena zatvorska kazna od najmanje 10 godina, te silovanje, zbog ~ega mu prijeti sankcija od jedne do deset godina

upu}ena na potvr|ivanje
izvr{enja ovog zlo~ina bio o`enjen i imao je dvoje djece, radio je i privre|ivao za svoju obitelj, a nedugo poslije ubistva odselio je u Njema~ku.

Optu`nica protiv Karabegovi}a
Produ`en pritvor

P

rotiv Admira Karabegovi}a, osumnji~enog za svirepo ubistvo Sanjanke Amine [abanagi}, ju~er je Tu`ila{tvo USK-a podiglo optu`nicu.

Obimna dokumentacija
- O~ekujemo u zakonskom roku od osam dana da }e biti potvr|ena na Sudu, jer ipak se radi o obimnoj dokumentaciji koju smo dostavili, kazao nam je tu`ilac Husein Huzeirovi}, kojeg je, zbog rada na ovom slu~aju, kantonalni ministar policije predlo`io za najve}e policijsko odlikovanje Zlatnu policijsku zna~ku. Tu`ila{tvo Karabegovi}a tereti za ubistvo po~injeno na okrutan ili

Admir Karabegovi} prilikom hap{enja

Amina [abanagi}

podmukao na~in, a za {to je zakonom predvi|ena zatvorska kazna od najmanje 10 godina. Tako|er se tereti i za silovanje, za {to je zaprije}ena kazna od jedne do deset go-

dina zatvora. Mlada recepcionerka hotela u Sanskom Mostu Amina [abanagi} (1983), kao {to je poznato, prije osam i po godina sa~ekana je

nakon ve~ernje smjene, silovana i zadavljena, a njeno tijelo je ba~eno pored mezarja Greda u Sanskom Mostu. Admir Karabegovi} je u vrijeme

On je 15. decembra uhap{en, a 15. januara mu je pritvor produ`en za jo{ dva mjeseca. Klju~ni dokaz protiv njega je podudaranje uzorka DNK-a, koji je prona|en na mjestu zlo~ina sa njegovim. Karabegovi} je nakon hap{enja i tokom ispitivanja policiji priznao izvr{enje djela, ali se kasnije, navodno, predomislio. Da li je osumnji~eni povukao svoje priznanje, pitali smo i tu`ioca Huzeirovi}a, koji to nije `elio komentirati, kao ni druge informacije iz istrage, sve dok optu`nica ne bude potvr|ena.
F. BENDER

Kantonalni sud Zenica

Akteri obra~una negirali krivnju
Goran Popovi} i D`emal Mahmi}, te Jasmin Nezi} i Damir Ba{anovi}, izjavili da se ne osje}aju krivim, prvoosumnji~eni Emir Feti} i dalje u bjekstvu • Za smrt nedu`nog 18-godi{njaka jo{ niko nije optu`en
Goran Popovi} i D`emal Mahmi}, koje Tu`ila{tvo ZDK-a tereti da su po~inili te{ko djelo protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine, a Mahmi} i za nedozvoljeno dr`anje oru`ja, ju~er su negirali krivnju pred Unkasom Arnautom, sudijom za prethodni postupak Kantonalnog suda u Ze ni ci. Ne {to ra ni je, u odvojenom postupku isto su u~inili i Jasmin Nezi} i Damir Ba{anovi}, optu`eni za dva te{ka krivi~na djela protiv op}e sigurnosti ljudi i imovine. Ove dvije optu`nice vezane su za isti slu~aj - obra~un od 22. septembra pro{le godine u Zenici, kada je smrtno stradao nedu`ni prolaznik Amer Pivi} (18), a tri osobe povrije|ene.

Prevara u Bosanskom Novom

Ostao bez 26.500 KM
Drago Mar~eta iz Bosanskog Novog prijavio je policiji u tom gradu da je prevaren, odnosno da je prije {est godina posudio novac, koji mu nikada nije vra}en. Naime, kako smo mogli saznati, Mar~eta je ispri~ao da je prijatelju Nikici Elegi}u 2007. pozajmio 26.500 KM, te da mu ih je on trebao vratiti do polovine septembra pro{le godine. Me|utim, Elegi} nikada od ukupne sume nije vratio ni marku, pa je Mar~eta cijeli slu~aj prijavio policiji. Policijski slu`benici iz Bosanskog Novog provjeravaju navode iz prijave, a o cijelom slu~aju obavije{ten je i tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva E. F. Banja Luka.

Ubijeni Amer Pivi}

Zanimljivo je da niko jo{ nije optu`en za ubistvo Pivi}a, koji je ~ekao autobus za prigradsko naselje Klop~e na autobuskoj stanici Stara pijaca i koji je slu~ajna `rtva. Tako|er, jo{ jedan slu~ajni prolaznik Semir Ba{i} ranjen je u obra~unu u kojem su sa je-

dne strane bili prvoosumnji~eni Emir Feti}, koji je u bjekstvu, te Nezi} i Ba{anovi}, a na drugoj Mahmi} i Popovi}, koji su te{ko povrije|eni. Ina~e, u optu`nicama se navodi da su Nezi} i Ba{anovi}, zbog prethodnih sukoba i nesuglasica,

te ve~eri kod raskrsnice ulica Kulina bana i Jevrejske sa Feti}em pucali na Popovi}a i Mahmi}a, koje su tu sa~ekali. Na mjestu pucnjave na|eno je nekoliko pi{tolja i desetine ~ahura, ali ne i oru`je iz kojeg je ispaljen hitac koji je bio koban za Pivi}a.
Mi. D.

10

REGION
VIJESTI

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

SRBIJA: RAZDOR U DEMOKRATSKOJ STRANCI

Jeremi} ne da mandat
Prijatelji i partneri
[ef turske diplomatije Ahmet Davutolu rekao je ju~er da Srbija i Turska imaju zajedni~ku viziju regije u kojoj su zemlje integrirane na miran na~in i dodao da strate{ka saradnja Srbije i Turske predstavlja va`an signal i poruku za stabilnost i mir u regiji. - @elimo da ovdje budu mir i prosperitet, da se dr`ave povezuju. Srbija kao centar regije treba biti strate{ki akter u svemu tome, zaklju~io je Davutolu u Beogradu. - Tako|er, trilateralna saradnja BiH, Turska i Srbija doprinijela je dobrim odnosima i spremni smo nastaviti raditi u tom smislu, istakao je on. [ef turske diplomatije je na konferenciji za novinare poslije sastanka sa ministrom vanjskih poslova Srbije Ivanom Mrki}em rekao da je u Beograd do{ao u sklopu priprema posjete sljede}e sedmice predsjednika Srbije Tomislava Nikoli}a Turskoj, ali da je tu i da bi prenio poruku prijateljstva i par tnerstva.

• Izvr{ni odbor stranke isklju~io biv{eg ministra i aktuelnog poslanika Du{ana Petrovi}a, odluka o statusu Vuka Jeremi}a odgo|ena
Izvr{ni odbor Demokratske stranke (DS) isklju~io je Du{ana Petrovi}a iz ~lanstva, a on je odluku nazvao revan{isti~kom. DS je trebao raspravljati i o odluci Vuka Jeremi}a da ne vrati poslani~ki mandat, ali je to odgo|eno za idu}u sedmicu.

Ugled Srbije
Prije sjednice Izvr{nog odbora stranke, Jeremi} se sastao s predsjednikom DS-a Draganom \ilasom. Odluku da ne vrati mandat pravda ~uvanjem ugleda Srbije, jer je na funkciji predsjednika Generalne skup{tine Ujedinjenih naroda. Novi predsjednik DS-a je jo{ ranije pozvao sve ministre u prethodnoj vladi da podnesu ostavke na mjesta poslanika zbog lo{ih izbornih rezultata. Petrovi}u preostaje da se `ali Statutarnoj komisiji, koja treba potvrditi ili odbaciti odluku Izvr{nog odbora. Du{an Petrovi}, koga nazivaju glavnim operativcem partije, odluku predsjednika stranke ocijenio je nedemokratskom. - \ilas vodi revan{isti~ku politiku, on poku{ava da sve neistomi{ljenike koji bi mogli da bilo kada postave pitanje za{to DS u ovom trenutku nema potpuno jasnu dr`avnu politiku, zbog ~ega u ovom trenutku imamo manju podr{ku gra|ana nego prije nekoliko mjeseci, kada

Juratovi} za integraciju Balkana u EU
Njema~ki parlament je ju~er imao prvo ~itanje prijedloga zakona o ratifikaciji hrvatskog pristupnog ugovora Evropskoj uniji tokom kojeg su predstavnici SPD-a iznijeli stav da pristup Hrvatske EU donosi boljitak za sve. “Na svom putu pregovora Hrvatska je kroz ove godine postala moderno demokratsko dru{tvo u kojem vlada politika argumenata, a ne ideologija. Hrvatskoj se ukazalo povjerenje na njezinoj vjerodostojnosti i ustrajnosti da slijedi europsku politiku”, naglasio je SPD-ov parlamentarni zastupnik Josip Juratovi}. On je izjavio da pristupanje Hrvatske EU ne bi trebao biti kraj pro{irenja EU, ve} prvi korak integraciji cjelokupnog zapadnog Balkana.

\ilas i Jeremi} iz dobrih vremena

SMRT Ne mislim da radim pogre{nu stvar, ali se name}e pitanje da li je u novom DS-u jedina predvi|ena kazna smrt
su bili izbori, elimini{e iz tog politi~kog prostora DS-a, ka`e Petrovi}. Poslani~ki mandat ne}e da vrati ni Jeremi}, koji ka`e da je mandat u Skup{tini po{teno zaradio. On za odluku Glavnog

odbora DS-a ka`e da nije u skladu s Ustavom i zakonom. - Ne mislim da radim pogre{nu stvar, ali se name}e pitanje da li je u novom DS-u jedina predvi|ena kazna smrt, to jest izbacivanje iz stranke, ukoliko ne podr`avate neku odluku rukovodstva, smatra Jeremi}.

Nelogi~no
Novi lider DS-a \ilas ni ranije nije bio u dobrim odnosima s Petrovi}em i Jeremi}em, {to nikada nije ni krio. Urednik lista

Danas Zoran Panovi} podsje}a da su Petrovi} i Jeremi} bliski donedavnom biv{em predsjedniku DS-a Tadi}u, pa ka`e da ne ~ude de{avanja u DS-u, ali navodi kako mu nije logi~no da se stranka obra~unava sa svojim ~lanom koji se nalazi na visokoj me|unarodnoj poziciji, na {ta javnost mo`da ne}e dobro gledati. Na zahtjev stranke, poslani~ki mandat ve} su vratili biv{i premijer Mirko Cvetkovi} i jo{ nekoliko nekada{njih ministara.

PREMIJER SLOVENIJE GOMILA FUNKCIJE

Tomislav Josi}, vukovarski branitelj

Jan{a i ministar finansija
Slovena~ki premijer Janez Jan{a obavijestio je parlament da }e preuzeti i funkciju ministra finansija, nakon {to je dosada{nji ministar podnio ostavku. Premijer je na sjednici parlamenta rekao i da }e umjesto ministra Senka Pli~ani~a, koji je tako|er podnio ostavku, Ministarstvo pravosu|a i javne uprave voditi ministar za infrastrukturu i okolinu Zvonko ^erna~. Dr`avni sekretari u Ministarstvu finansija bi trebalo da postanu dr`avni sekretar u premijerovom kabinetu Bernard Br{~i~ i poslanik Slovena~ke demokratske stranke Andrej [ircelj, dok je za dr`avnog sekretara u Ministarstvu pravosu|a predvi|ena Mojca Kucler - Dolinar, ina~e ~lan stranke Nova Slovenija. Podsjetimo, Vlada Janeza Jan{e po~ela je da se osipa zbog njegovog odbijanja da podnese ostavku nakon izvje{taja Antikorupcijske komisije o njegovoj imovini. Me|utim, on je odbio da podnese ostavku, rekav{i da }e Vlada biti manjinska, a onaj ko smatra da treba da podnese ostavku to treba da tra`i putem institucija.

]irilica - udar na (hrvatski) Vukovar
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Na prosvjednom skupu Ne }irilici danas u Vukovaru o~ekujemo dolazak oko 25.000 ljudi. Dolazi i narod iz Bosne i Hercegovine. Ovo je za na{ list izjavio predsjednik Sto`era za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josi}, vukovarski branitelj, nekada{nji logora{ srbijanskih logora, danas savjetnik ministra branitelja Predraga Mati}a, tako|er biv{eg logora{a i branitelja. - Mi }emo iznijeti na{e zahtjeve i kazati {to imamo bez politiziranja. Na bini ne}e biti niti jedan politi~ar. Ondje }emo stajati samo mi, branitelji, stradalnici, logora{i, djeca poginulih, svi koji ~ine Sto`er za obranu hrvatskog Vukovara. O~ekujemo da }e se na{ glas daleko ~uti i da }e na{i politi~ari po~eti razmi{ljati, da im objasnimo {to se u Vukovaru desilo, kako je do{lo do promjene demografske slike. Do ove promjene nije do{lo migracijom nego su ljudi pobijeni, protjerani i dan-danas se vode i nestalima, a oni koji su do{li po-

Josi}: Na dana{njim prosvjedima ne}e biti politi~ara

NAPETOST Nikada do sada situacija u gradu nije bila ovako napeta. Ovo nije dobro ni za koga

biti i protjerati narod, doselili su u Vukovar poslije Bljeska i Oluje svoje ljude iz cijele tzv. SAO krajine. Oni su dobili stanarska prava i sada postavljaju uvjete kako `ele da `ive, ka`e Josi} i nagla{ava da Vukovarom i danas {e ta pu no abo li ra nih su di oni ka srpske oru`ane pobune protiv RH, {to je naro~ito bolno za obitelji zato~enih i nestalih. Aktualnu situaciju u Vukovaru opisuje lo{om. - Nikada do sada situacija u gradu nije bila ovako napeta. Ovo nije dobro ni za koga. Razumijem SDSS, oni guraju svoje, provociraju na sve mogu}e na~ine. Ali i na{i politi~ari su bez ta kta. ^im su na ja vi li uvo|enje }irilice, po~eli su se stvarati problemi. Sada imamo jasno podijeljen grad i totalno nezdravu atmosferu, ka`e. Josi} je potvrdio za na{ list da je Sto`er ju~er podnio tu`bu Ustavnom sudu RH zbog nepravilnosti prilikom popisa stanovni{tva u Vukovaru 2011, a najavio je i daljnje akcije u vidu prosvjeda {irom Hrvatske.
Jadranka DIZDAR

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

SVIJET
VIJESTI

11

Teroristi~ki napad na diplomatsko predstavni{tvo

^lanica Pussy Riota preba~ena u bolnicu
U ruskoj zatvorskoj upravi tvrde da Nade`da Tolokonikova nije bolesna, nego da je u bolnicu preba~ena na vlastiti zahtjev kako bi obavila pretrage. Jedna od ~lanica punk rock skupine Pussy Riot Nade`da Tolokonikova, koja slu`i dvogodi{nju kaznu radnog logora, hospitalizirana je zbog medicinskih pretraga, objavila je u petak ruska savezna kaznioni~ka slu`ba FSIN. Druga ~lanica skupine Ekaterina Samucevi~, koja je pu{tena na slobodu u septembru, rekla je u petak na TV postaji Do`d da Tolokonikova ve} dugo boluje od glavobolje koja mo`e biti posljedica te{ke bolesti.

Napad se desio u popodnevnim satima ispred portirnice sa obezbje|enjem

Reuters

Eksplozija ispred ameri~ke

ambasade u Ankari
Ameri~ki ambasador izjavio da ovo ne}e {tetiti odnosima dvije zemlje, te da Tursku vide kao prijateljsku dr`avu
Ispred ameri~ke ambasade u Ankari do{lo je ju~er do eksplozije u kojoj su dvije osobe poginule, te vi{e osoba ranjeno. Prema prvim informacijama, koje je prenijela turska agencija Doan, napad se desio u popodnevnim satima ispred portirnice sa obezbje|enjem, a rije~ je o bomba{u samoubici. osoba ranjena. Ameri~ki ambasador Ricciardione izjavio je da ovo ne}e {tetiti odnosima Amerike i Turske, te da Tursku vide kao prijateljsku dr`avu. Odmah nakon eksplozije, koja se desila u popodnevnim satima, veliki broj vatrogasnih vozila i hitne pomo}i, kao i policijski helikopter, stigli su na mjesto doga|aja. Okolni stambeni prostori su tako|er o{te}eni, a prema javljanju turskih medija, sigurnosne mjere oko ambasada Njema~ke i Francuske, koje se nalaze u blizini, tako|er su poja~ane. Posljednjih nekoliko godina, brojne ilegalne grupe, od kur-

Napad izveo militant komunista Ecevit Sanli
Bomba{ samoubojica koji je izveo teroristi~ki napad na Ambasadu SADa u Ankari je Ecevit Sanli, ~lan zabranjene militantne komunisti~ke par tije Pokret narodnog oslobo|enja (DHKP-C), prenosi Anadolija. Sanli je izveo napad plasti~nim eksplozivom C-4. Ina~e, Sanli je uhap{en 1997. godine zbog napada na zgradu Policijske uprave Istanbul i vojnog kompleksa Harbiye. U~esnik je i niza {trajkova gla|u u zatvorima koji su se nerijetko zavr{avali i smr}u zatvorenika tokom 2000. godine. Tada je odslu`ivao kaznu u zatvoru Umraniye. Zbog naru{enog zdravlja pu{ten je 2002. godine na uvjetnu slobodu. Bolovao je od bolesti Wernicke Korsakoff. dskih separatista do ljevi~arskih i islamisti~kih militanata, izvodile su napade u Turskoj. poslova Turske Muammer Guler izjavio je da je istraga u toku, te da je poginuli ~lan obezbje|enja ro|en 1966. godine Mustaga Akarsu, a da je novinarka Didem Tundzaj te{ko ranjena. Prema rije~ima Gulera, bomba{ samoubica aktivirao je bombu na samom ulazu gdje ga je do~ekao ~lan obezA. [e. bje|enja.

Zaustaviti ubistva iz ~asti
U Njema~koj se godi{nje zabilje`i 12 do 15 tzv. ubistava zbog ~asti, ve}inom u muslimanskim porodicama, a njihov broj je vjerovatno mnogo ve}i. Pred Okru`nim sudom u Detmoldu na optu`eni~koj klupi je Fendi O. Taj 53-godi{njak optu`en je da je ubio svoju tada 18-godi{nju k}erku. Ukoliko bude progla{en krivim, prijeti mu do`ivotna robija. Kurd Fendi O. protivio se tome da je njegova k}erka bila u vezi sa Nijemcem. Kada je mlada djevojka odbila da napusti svog de~ka, u novembru 2011. je ubijena. Mnogi mediji u Njema~koj pisali su da je to bilo ubistvo zbog ~asti, jer i `rtva i zlo~inac dolaze iz konzervativnog, islamskog miljea. Stru~njaci su jedinstveni u stavu da su promjene jedino mogu}e preko mladih. U Berlinu, Duisburgu i nekim drugim njema~kim gradovima postoje vrlo uspje{ni projekti za mlade muslimanskog porijekla kako bi se oni podstakli da se udalje od tradicionalnih, seksisti~kih stavova o `enama.

Prijateljska dr`ava
Guverner Ankare Alaatin Juksel, u saop{tenju zajedno sa ameri~kim ambasadorom u Ankari Francisem Ricciardoneom, potvrdio je da su dvije osobe poginule, me|u kojima je i jedan turski policajac, dok je jedna

Bomba{ samoubica
Zadnji veliki napad je u Ankari bio 2007. godine kada je ubijeno devet ljudi i povrije|eno dvadeset i tako|er je za to okrivljen bomba{ samoubica. Ministar unutra{njih

Biden uskoro u Siriji
Predsjednik SAD-a Barack Obama izlo`en je kritikama jer ne daje ve}u podr{ku sirijskim pobunjenicima
Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden sasta}e se sa sirijskim opozicionim liderom Muazom Alkatibom tokom posjete Evropi u narednim danima, a o krizi u Siriji razgovara}e i sa ruskim zvani~nicima, saop{tila je ju~er Bijela ku}a. To }e biti sastanak na do sada najvi{em nivou izme|u SADa i sirijske opozicije od po~etka borbe za svrgavanje sirijskog predsjednika Ba{ara al-Asada prije 22 mjeseca. Biden }e se danas sastati sa Alkatibom u Münchenu, na marginama velike bezbjednosne konferencije na kojoj }e odr`ati govor, prenosi Reuters. Predsjednik SAD-a Barack Obama izlo`en je kritikama zbog toga {to ne daje ve}u podr{ku sirijskim pobunjenicima. Obama ka`e da nije siguran da li bi ameri~ka vojna intervencija u Siriji doprinijela zaustavljanju krvoproli}a ili bi samo pogor{ala stvari. Prema podacima UN-a, od po~etka konflikta `ivote je izgubilo vi{e od 60.000 ljudi, a 700.000 je izbjeglo iz zemlje.

Reuters

Pilot lovca F-16 trebao postati otac
Pilot ameri~kog lovca F-16 Lucas Gruenther, ~iji se avion sru{io u Jadran, a tijelo mu je u ~etvrtak prona|eno u moru pokraj Pescare, za nekoliko je sedmica trebao dobiti prvo dijete. 32-godi{nji Lucas Gruenther, u roku od nekoliko sedmica prvi je put trebao postati otac, pi{e Daily Mail. Tokom potrage u Jadranskom moru, njegova obitelj, a posebno supruga Cassy, koju samo nekoliko sedmica dijeli od ro|enja njihove k}erkice Serene, nije gubila nadu. Nakon pronalaska tijela, porodica je u izjavi za javnost izrazila tugu i zahvalila onima koji su ga neumorno tra`ili. "Suosje}ajan mu`, voljeni sin i odani brat Luc iza sebe ostavlja porodicu koja ga je voljela. Iako se nikada ne}emo potpuno oporaviti od gubitka, puno nam zna~i ~injenica kako je Luc tokom `ivota napravio zna~ajnu razliku u `ivotima svih koje je poznavao", napisala je porodica poginulog pilota.

Nove demonstracije u Egiptu
Protesti se odr`avaju nakon {to su se sastali Muslimanska bra}a i opozicioni Nacionalni front spasa
Nekoliko hiljada Egip}ana okupilo se ju~er na demonstracijama u egipatskom gradu Port Said povodom pogibije oko 60 ljudi u nasilju {irom zemlje pro{le sedmice. Egipatska opozicija pozvala je na proteste kako bi se izvr{io pritisak na predsjednika Muhameda Mursija da prihvati zahtjev o formiranju vlade nacionalnog jedinstva i amandmane na Ustav. Opozicija smatra da }e ti potezi sprije~iti islamiste da samostalno vladaju Egiptom preko svoje organizacije Muslimanska bra}a, prenio je AP. Protestne {etnje odr`avaju se nakon {to su Muslimanska bra}a i opoziconi Nacionalni front spasa potpisali zajedni~ku izjavu u kojoj osu|uju nasilje. To je bio prvi sastanak u historiji ove dvije organizacije. Demonstracije u Port Saidu odr`avaju se na prvu godi{njicu od pogibije 74 osobe u nemirima na fudbalskom stadionu u ovom gradu.

Reuters

Ameri~ki potpredsjednik u Berlinu sa Angelom Merkel

12

BIZNIS I EKONOMIJA
MERCAN ZAVR[IO DVODNEVNU POSJETU BiH

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Jo{ jedan uspje{an poticaj USAID/Sida

SARADNJA U OBLASTI ENERGETIKE
Vjerujem da }e na{e kompanije nakon ovoga uspostaviti prve korake za saradnju sa kompanijama u BiH, smatra Mercan
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko [arovi} sastao se ju~er sa zamjenikom ministra energetike Republike Turske Hasanom Muratom Mercanom, ambasadorom Republike Turske u BiH Ahmetom Jildizom i predstavnicima vode}ih turskih firmi u oblasti energetike. Centralna tema sastanka bila je uspostavljanje poslovne saradnje izme|u bh. i turskih kompanija, kao i ulaganje turske u energetski sektor BiH.

Otvorena sirana u Jelahu
U Poljoprivrednoj zadruzi Zlatna kap Jelah, koja se nalazi u sredi{tu ruralnog dijela op}ine Te{anj i specijalizirana je u proizvodnji tvrdih i mekih sireva poznatih pod nazivom te{anjski sir, ju~er je otvorena sirana ~ije je renoviranje podr`ao USA ID/Si da FAR MA projekt. Siranu su otvorili direktor misije USAID-a u BiH David Barth i na~elnik Op}ine Te{anj Suad Huski}. Zadruga zapo{ljava ~etiri stalna i tri sezonska radnika te vr{i otkup mlijeka od 120 malih proizvo|a~a iz okolnih sela. Prema rije~ima direktora Zadruge Maida Smaji}a, Zlatna kap godi{nje preradi oko 300.000 litara mlijeka i proda oko 40 tona raznih sireva. Smaji} je u izjavi za Fenu potvrdio da Zadruga namjerava nastaviti aktivnosti pro{irenja proizvodnje i pove}anja broja kooperanata te nastaviti plasman svojih proizvoda na cijelom tr`i{tu BiH. USAID/Sida FARMA projekt pru`io je opse`nu pomo} zadruzi pu tem gran ta za una pre|enje pogona za proizvodnju i pove}anje otkupa od malih proizvo|a~a, tako da Zlatna kap danas proizvodi 13 vrsta sireva, u odnosu na samo dvije vrste sira koje je ova zadruga proizvodila prije tih aktivnosti.

Razvijeno tr`i{te
Ministar [arovi} istakao je kako je ovo bila dobra prilika da tursku delegaciju upoznaju sa potencijalima BiH u energetskom sektoru, kako u hidropotencijalima, tako i kada je rije~ o rudnicima uglja i termoelektranama, ali i mogu}nostima koje postoje kada je rije~ o solarnoj energiji, vjetroenergiji i energiji dobijenoj od biomase. - Istakli smo da je bh. tr`i{te energije vrlo razvijeno, da je uve za no sa tr`i {tem is to ~ne Evrope, odnosno EU, da primjenjuje standarde i praksu, ali i evropsko zakonodavstvo i da je tr`i{te liberalno i otvoreno za ulaganja, kako javnog, tako i privatnog sektora. U tom smislu smo razmijenili i korisne informacije i rekao bih da je rezultat sastanka otvaranje mogu}nosti za potpisivanje memoranduma o saradnji u oblasti energosektoZa 15 dana nacrt memoranduma o saradnji
Foto: D. TORCHE

ra, istakao je [arovi}. Zamjenik ministra energetike Turske istakao je kako je u okviru posjete BiH imao razgovore i sa entitetskim ministrima energetike @eljkom Kova~evi}em i Erdalom Trhuljem te kako se nada da }e saradnja biti na obostrano zadovoljstvo.

Malo investicija
- Na{a `elja je da {to prije, ~ak u narednih 15-ak dana, Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavimo nacrt memoranduma o razumijevanju i da u {to skorije vrijeme to potpi{emo kako bismo uspostavili prvi korak saradnje. U okviru na{e posjete BiH imali smo veoma korisne razgovore, dobili smo informacije o potencijalima kojima raspola`e

ROGATICA
Op{tina Rogatica planira da tokom ove godine realizuje projekat unapre|enja pasminskog sastava u sto~arstvu i mlije~nosti grla na podru~ju op{tine, ~ija bi vrijednost bila 60.000 KM. Projekat }e biti proveden u saradnji sa Jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata IFAD pri resornom ministarstvu Republike Srpske. U administrativnoj slu`bi ove op{tine za Srnu je re~eno da }e programom biti obuhva}eno oko 20 poljoprivrednika koji imaju jedno do tri grla muznih krava i imaju uslove za uzgajanje novih grla. Prema njihovim navodima, IFAD i Op{tina bi za ovaj projekat obezbijedili 50 posto sredstava, dok bi poljoprivrednici izdvojili preostalih 50 posto.

Za sto~arstvo 60.000 KM

BiH u termoelektranama, hidroelektranama, obnovljivim izvorima energije, zatim oblasti uglja i vjerujem da }e na ovaj na~in i na{e privatne kompanije uspostaviti prve korake za saradnju sa kompanijama u BiH, isti~e Mercan. Turski ambasador u BiH smatra kako }e ova posjeta u predstoje}em periodu ubrzati poslove u ovoj oblasti. Jildiz je istakao da su uvijek dobijali primjedbe kako su najmanje zastupljeni u sferi ekonomije, kako imaju veoma malo investicija, te dodao kako }e Turska ubudu}e pru`ati podr{ku BiH i na ovom polju. Dovoljno je samo, smatra on, da postoji infrastruktura i zainteresovani koji }e `eljeti da rade.
M. PAMUK

Predsjednik Gospodarske komore FBiH Jago Lasi}

Nezaposlenost i likvidnost glavni problemi u BiH
Ukupan izvoz BiH u 2012. godini iznosio je 7.858 miliona marka, dok je uvoz iznosio 15, 253 miliona maraka. U odnosu na 2011. godinu izvoz BiH bio je manji za 4,4 posto, a uvoz za 1,8 posto, kazao je ju~er u Mostaru predsjednik Gospodarske komore FBiH Jago Lasi}, dodav{i kako su osnovni makroekonomski problemi BiH, a time i FBiH, visok vanjskotrgovinski i robni deficit, visoka nezaposlenost, visoka razina finalne potro{nje, niska razina investicija, te velika nelikvidnost, prenosi Fena. Prezentiraju}i osnovna kretanja u gospodarstvu BiH i FBiH za pro{lu godini, Lasi} je kazao kako je robni deficit BiH u 2012. iznosio 7,395 miliona maraka, ~ime je ve}i za 1,25 posto nego u 2011. godini. Pokrivenosti uvoza izvozom u 2012. iznosila je 51,5 posto, ~ime je u odnosu na 2011. godinu smanjena za 2,8 posto. U FBiH u 2012. izvoz je mjese~no rastao za 0,3 posto, a uvoz za 2 posto, dok je ostvareni trgovinski deficit u 2012. godini dostigao 4,723 milijuna maraka. “S ovakvim kretanjima u vanjskoj trgovini FBiH srlja u sve ve}i trgovinski robni deficit i nema mogu}nosti poravnanja bilance teku}eg ra~una” nagla, sio je Lasi}. Pritom je istakao da, ukoliko se ne pove}a izvoz ili smanji uvoz, FBiH preostaje jedino zadu`ivanje na poravnanje teku}eg ra~una platne bilance ili prodaja preostale imovine i resursa. Prosje~an broj zaposlenih u BiH u 2012. godini iznosio je 691.036 osoba, dok je broj nezaposlenih 30. novembra 2012. godini iznosio 547.823 osobe.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 023 - 2. 2. 2013. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 Australija 036 AUD 1 Kanada 124 CAD 1 Hrvatska 191 HRK 100 Ceska R 203 CZK 1 Danska 208 DKK 1 Madarska 348 HUF 100 Japan 392 JPY 100 Litvanija 440 LTL 1 Norveska 578 NOK 1 Svedska 752 SEK 1 Svicarska 756 CHF 1 Turska 949 TRY 1 V.Britanija 826 GBP 1 SAD 840 USD 1 Rusija 643 RUB 1 Kina 156 CNY 1 Srbija 941 RSD 100 SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 01. 2013 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 31. 01. 2013 =

1.955830 1.485639 1.430622 25.699011 0.076095 0.261514 0.667285 1.551074 0.565032 0.262665 0.226796 1.579581 0.815065 2.264060 1.429889 0.047689 0.229617 1.751058

1.955830 1.489362 1.434208 25.763420 0.076286 0.262169 0.668957 1.554961 0.566448 0.263323 0.227364 1.583540 0.817108 2.269734 1.433473 0.047809 0.230192 1.755447 USD BAM

1.955830 1.493085 1.437794 25.827829 0.076477 0.262824 0.670629 1.558848 0.567864 0.263981 0.227932 1.587499 0.819151 2.275408 1.437057 0.047929 0.230767 1.759836 1.54134 2.224796

Jago Lasi}

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

13
1.598,69 788,32
BIRS BIFX

Sve manje uglja

787,23 1.980,78
FIRS

SASX-10

937,87 703,19
ERS10

SASX-30

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 57.801,54 KM. Promet na kotaciji iznosio je 35.202,64 KM. Na ko-

SASE: Promet 57.801,54 KM

taciji kompanija trgovalo se dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo od 2.984,80 KM. Kurs ovog emitenta je iznosio 14,35 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 10.642,86 KM, promet je ostvaren dionicama ZIF Big Investiciona grupa d.d. Sarajevo od 8.189,60 KM.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 1. februar/velja~a 2013.
Dioni~ko dru{tvo

40 posto potreba podmiruje se strujom iz uvoza

Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

Broj transakcija

Srbija postaje energetski zavisna
Mnoge evropske zemlje ve} sada su energetski uvozno zavisne i to je rastu}i problem u Evropskoj uniji
Srbija polako ulazi u apsolutnu energetsku zavisnost, a trenutno je oko 40 posto zavisna od uvoza energenata. Istovremeno, na postoje}im ugljenokopima je sve manje lignita, kojeg }e biti dovoljno za proizvodnju struje u narednih 50-ak godina, smatra generalni sekretar Srpskog komiteta Svetskog saveta za energiju Miodrag Mesarovi}, pi{e Biznis plus. Mesarovi} je naveo da se oko 60 posto elektri~ne energije u Srbiji proizvodi iz doma}eg lignita. Srbija nije usamljena u Evropi kada je rije~ o energetskoj zavisnosti, istakao je on i napomenuo da su mnoge evropske zemlje ve} sada energetski uvozno zavisne i da je to rastu}i problem u Evropskoj uniji. Mesarovi} je kazao da nije dobro {to Srbija u energetici sklapa strate{ka partnerstva sa stranim kompanijama, koje imaju ve}insko vlasni{tvo u realizaciji tih projekata, istakav{i "da smo sami iz kredita ili u okviru regionalne saradnje mogli da realizujemo neke va`ne energetske projekte, kako ne bismo gubili kontrolu nad doma}im resursima i postajali energetski sve zavisniji." Ni ranije, kada su gra|ene velike termo i hidroelektrane u Srbiji, koje su sada stubovi energetske stabilnosti zemlje, dr`ava nije bila bogatija nego danas i te elektrane su se gradile iz kredita, istakao je on i dodao da smo tada imali jasan dugoro~an plan i strategije o tome {ta treba da se gradi u energetici u narednih vi{e od 10 godina.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Naprijed dd Sarajevo ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Prevent invest dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija O FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE STEP D.D. TERCIJARNO SLOBODNO TR@I[TE Tehnogra|a d.d. Br~ko 5,00 0,00 5,00 5,00 108 540,00 1 6,00 0,00 6,00 6,00 449 2.694,00 1 20,46 2,68 23,00 62,90 0,07 0,00 -4,09 1,53 20,50 2,68 23,00 62,90 20,40 2,68 23,00 62,90 561 80 60 100 11.480,50 214,40 1.380,00 6.290,00 4 1 2 2 98,00 97,00 94,00 0,00 -1,02 1,08 98,00 97,00 94,00 98,00 97,00 94,00 3.750 5.500 13.367 3.675,00 5.335,00 12.564,98 1 1 1 4,16 2,32 3,79 4,10 -1,01 2,65 0,97 1,23 4,20 2,32 3,80 4,10 4,08 2,32 3,70 4,10 320 461 2.163 13 1.330,44 1.069,52 8.189,60 53,30 2 1 5 1 14,35 1,70 14,35 14,35 208 2.984,80 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 1. februar 2013.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

REALIZACIJA projekta od 60 miliona eura
Hrvatska
Radne skupine (za javne investicije, fondove EU te poslovnu klimu i privatne investicije) koje je Vlada Hrvatske osnovala po~etkom ove godine, ~iji je cilj trebao biti pomo} u realizaciji vladinih strate{kih ciljeva u privla~enju i pove}anju javnih i privatnih ulaganja, dale su prve rezultate, prenosi BP. Tako je radna skupina za poslovnu klimu ve} pomogla u otklanjanju prepreka za realizaciju jednog projekta vrijednog 60 miliona eura. Prilikom predstavljanja prijedloga Evropske komisije za RH za pripremu i prioritete programskih dokumenata za novo prora~unsko razdoblje EU od 2014. do 2020. godine, potpredsjednik Vlade i ministar regionalnog razvoja i fondova EU Branko Gr~i} je kazao da su odr`ane druge sjednice dviju radnih skupina, za javne investicije i za poslovnu klimu te da smatra da se ve} na njima pokazalo da su na dobrom putu.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Banjalu~ka pivara a.d. Banja Luka Elektrohercegovina a.d. Trebinje Elektro Doboj a.d. Doboj Krajinapetrol a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka 0,688(A) 0,16 0,6 1 0,21 0,183 0,24 1,65 0,502 1,33 -8,05 0 0 -1,41 -2,14 -2,83 0 0 0,689 0,16 0,6 1 0,21 0,184 0,247 1,65 0,502 0,687 0,16 0,6 1 0,21 0,183 0,24 1,65 0,502 479 4.506 4.519 2.029 336 10.000 1.888 71.061 5.423 329,41 720,96 2.711,40 2.029,00 70,56 1.831,50 453,59 117.250,65 2.722,35

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,11 3,9(A) 10,6(A) 3,88(A) 0,046 4 5,5 5,27 3,44 4 7,4 0,32 -2,5 -2,93 -2,76 2,22 0 -0,18 -5,22 0,58 0,25 -0,13 3,11 3,9 10,6 3,88 0,046 4 5,51 5,27 3,44 4 7,41 3,11 3,9 10,6 3,88 0,045 4 5,5 5,27 3,44 4 7,38 20 100 100 18 10.016 241 40 78 164 250 780 62,20 390,00 1.060,00 69,84 459,32 964,00 220,20 411,06 564,16 1.000,00 5.772,84

Pla}e u Makedoniji se smanjuju
Za 11 mjeseci pro{le godi ne re al na ne to pla }a smanjena je za 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje pro{le godine. Realna neto pla}a u Makedoniji u novembru pro{le godine smanjena je za 4,3 posto, pokazuju najnoviji podaci iz Dr`avnog zavoda za statistiku. Prosje~no ispla}ena mjese~na neto pla}a u pretposljednjom mjesecu 2012. iznosi 339 eura, {to je ipak za jedan euro vi{e u pore|enju sa pret ho dnim mjesecom, me|utim, inflacija od 4,6 posto zabilje`ena u novembru dopri-

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Drina UP a.d. Bijeljina Magrel a.d. Banja Luka [ipad a.d. Doboj Veletekstil a.d. Banja Luka Republika Srpska - stara devizna {tednja 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 7 0,4 0,11(A) 0,1(A) 0,151 90,8 57,5 53,52(A) 55,4 47,13 47,35 45,85 0 0 0 0,67 -0,15 0,89 -0,89 -0,02 0 0,15 1,37 0,4 0,11 0,1 0,151 90,8 57,5 53,52 55,4 47,13 47,36 46,01 0,4 6.730 0,11 2.642 0,1 425 0,151 5.420 90,8 7.000 57 300.500 53,52 10.262 55,4 5.800 47,11 5.000 47,35 31.460 45,53 372.464 2.692,00 290,62 42,50 818,42 6.356,00 172.785,00 5.492,22 3.213,20 2.356,30 14.896,81 170.790,45

NAFTA
nosi da realna vrijednost pla}a bude manja. Podaci isto tako pokazuju da u novembru pro{le godine 2,2 posto zaposlenih nije primilo pla}e. Smanjenje pla}e odraz je lo{eg stanja u ekonomiji pro{le godine, prvenstveno zbog kontinuiranog pada industrijske proizvodnje i izvoza. U sektorima gdje je najvi{e pala proizvodnja zabilje`eno je i najzna~ajni je sma nji van je pla }e, prenosi BP.

ZLATO

P[ENICA

116,47

$ 0,80 %

1.671,70

$ 0,59 %

781,50

$ 0,26 %

PLIN

SREBRO

KUKURUZ

3,36

$ 0,51 %

31,79 $

1,32 %

741,25

$ 0,10 %

14

OGLASI

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Investitor Al Shiddi International d.o.o. (Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo), a za potrebe Sarajevo City Centera ogla{ava

TENDER
za nabavku i ugradnju 1. Predmet tendera je prikupljanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponu|a~a za nabavku i ugradnju: a. Bravarska i protupo`arna vrata b. Ograde stepeni{ta, ograde na krovu i ostali bravarski radovi a sve za potrebe izgradnje objekta Sarajevo City Centar, ul. Vrbanja 1, u Sarajevu, u svemu prema tehni~koj tenderskoj dokmentaciji. 2. Ustupanje nabavke i ugradnje }e se izvr{iti pod uslovima odre|enim ovim oglasom, potrebnom investiciono-tehni~kom dokumentacijom, op{tim i posebnim uslovima investitora i uslovima za ugovaranje i gra|enje. 3. Zainteresirane firme mogu preuzeti pripremljenu dokumentaciju za izradu ponude u prostorijama Investitora Al Shiddi International d.o.o. (Magros Veletrgovina d.d. Sarajevo), u ulici Fra An|ela Zvizdovi}a 1, kula A, 12. sprat (Unitic neboderi, tel: 033 296 705) svakog radnog dana od 10 do 16 sati. Tenderski dosje se otkupljuje po cijeni od 1.170,00 KM (jedna hiljada i stotinusedamdeset konvertibilnih maraka i 00 konvertibilnih feninga) sa uklju~enim PDV-om. Uplatu izvr{iti na ra~un 1410010007879378 kod Bosna Bank International. 4. Dok traje rok za podno{enje ponuda, zainteresirani se mogu informirati kod investitora o svim pitanjima vezanim za izradu ponude. 5. Svaki ponu|a~ mo`e podnijeti samo jednu ponudu, bilo da nastupa samostalno ili sa kooperantom. 6. Rok za podno{enje ponuda je 12. februar 2013. godine do: - 14 sati za radove iz stava pod 1. a. - 15 sati za radove iz stava pod 1.b. 7. Ponude se podnose na adresu investitora ozna~enu u ta~ki 3. ovog oglasa. 8. Ponuda mora sadr`ati: - naziv i ta~nu adresu ponu|a~a, - naziv nabavke i usuga radova ugradnje koji su predmet ustupanja, - cijenu nabavke i ugradnje koji su predmet ustupanja, - rok za izradu radioni~kih crte`a sa detaljima, a po projektnom rje{enju datom od projektanta Grupa Arh d.o.o. Sarajevo, - garantni rok za kvalitet tih radova, - druge podatke koji se moraju unijeti u ponudu. 9. Uz ponudu, u posebnom omotu, ponu|a~ mora prilo`iti: - dokaz da je ovla{ten za izvo|enje radova iz ovog oglasa, - dokaz o registraciji ponu|a~a, - ugovor o poslovnoj saradnji sa kooperantom, - finansijski izvje{taj o poslovanju za 2010. i 2011. godinu, - podatke o svojim stru~nim kadrovima, - tehni~koj opremljenosti, - dokaz o izvedenim radovima na sli~nim objektima i finansijskim i tehni~kim kapacitetima prate}ih kooperanata. 10. Svaki ponu|a~ du`an je da dostavi garanciju banke za ozbiljnost ponude na iznos od 20.000 KM pojedina~no za radove iz stava pod 1. a, b. Garancija se daje sa rokom va`enja od 90 dana. 11. Ponu|a~i mogu da nude radove pod stavkama 1. a. i b. pojedina~no ili zbirno. 12. Otvaranje ponuda }e se obaviti javno 12. februara 2013. godine na adresi pod ta~kom 3. a kako slijedi: • U 14 sati za radove iz stava pod 1. a. • U 15 sati za radove iz stava pod 1. b. Tenderska komisija }e nakon ocjena ponuda izvr{iti prijedllog investitoru o izboru izvo|a~a. 13. Ne}e se uzeti u obzir neblagovremeno podnijete ponude (nakon roka iz ta~ke 7. ovog oglasa) i ponude koje ne ispunjavaju zahtjeve iz ovog oglasa. 14. Odluka o prihvatanju ponude, odnosno o utvr|ivanju da tender nije uspio, bi}e dostavljena ponu|a~ima najkasnije 45 dana po otvorenju.

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

OGLASI

15

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGO[KI FAKULTET

O B AV J E [ T E N J E
HATID@A D@INDO, profesor razredne nastave branit }e magistarski rad pod naslovom

"UZROCI I POSLJEDICE NEUSPJEHA U PO^ETNOJ NASTAVI MATEMATIKE I NA^INI NJIHOVOG OTKLANJANJA I UBLA@AVANJA"
6. marta 2013. godine (srijeda) sa po~etkom u 10 sati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo Pristup odbrani je slobodan. Magistarski rad mo`e se pogledati u prostorijama Pedago{kog fakulteta Sarajevo, svakog radnog dana od 10 do 13 sati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO GRAD SARAJEVO OP]INA CENTAR SARAJEVO OP]INSKI NA^ELNIK Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 49/05), op}inski na~elnik raspisuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu za informatiku i informisanje na radno mjesto Vi{i referent - sistem administrator - jedan izvr{ilac Stepen {kolske spreme: SSS - IV stepen Vrsta {kolske spreme: elektrotehni~ka, gra|evinska, ekonomska {kola ili gimnazija, Posebni uslovi: - stru~ni ispit - posjedovanje specifi~nih znanja iz oblasti informatike (odr`avanje ra~unarskih mre`a, hardvera i softvera i drugo) Radni sta`: najmanje deset mjeseci Uz prijavu kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljede}e dokumentacije: 1. svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, 2. uvjerenje o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, 3. uvjerenje o radnom sta`u, 4. uvjerenje o dr`avljanstvu BiH i fco. li~ne karte, 5. uvjerenje o posjedovanju specifi~nih znanja iz oblasti informatike, 6. izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten/a iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini i 7. izjavu da nije obuhva}en/a odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Kandidat koji bude primljen u radni odnos dostavit }e uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa dostavljaju se na Protokol Op}ine Centar ili po{tom na adresu: Op}ina Centar Sarajevo, Miss Irbi 1, uz naznaku "za oglas". Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SARAJEVU Upravni odbor Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu objavljuje

IS PRAV KU KON KUR SA
ZA IZBOR NASTAVNIKA I SARADNIKA na Fakultetu zdravstvenih studija u Sarajevu
U konkursu za izbor nastavnika u sva nastavna zvanja objavljenom 26. 1. 2013. godine u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na web stranici Fakulteta zdravstvenih studija u Sarajevu bri{e se slijede}i tekst: 2. Nau~na oblast 13. "Radiolo{ke tehnologije u radiodijagnostici"...................(2 izvr{ioca)

16

SARAJEVSKA HRONIKA
Op}ina Novi Grad

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Odr`ana sjednica OV Vogo{}a

Ubrzati gradnju
sarajevske zaobilaznice
U Brije{}u jo{ evidentni problemi oko imovinskopravnih odnosa
Na~elnik Op}ine Novi Grad Semir Efendi} sastao se sa direktorom Direkcije za puteve KS-a Ademom Zoljom, Direkcije za ceste FBiH Filipom Vujevom i predstavnicima kantonalnog Ministarstva saobra}aja gdje je razgovarano o dovr{etku izgradnje sarajevske zaobilaznice LOT 2-c. S obzirom na to da se radi o projektu koji se realizuje ve} deset godina i o tome da su probijeni svi mogu}i rokovi za njegov zavr{etak, Efendi} je sazvao sastanak kako bi se prona{la rje{enja za kona~an zavr{etak tog projekta.

Izabran zamjenik predsjedavaju}eg
Op}insko vije}e Vogo{}e ve}inom glasova za usvojilo je nacrt bud`eta Op}ine za 2013. godinu u iznosu od 8.694.000,00 KM. Prijedloge, primjedbe, mi{ljenja i sugestije na bud`et gra|ani, savjeti MZ-a, klubovi vije}nika i udru`enja gra|ana mogu dostaviti u pisanoj formi, li~no ili putem e-maila najkasnije do 28. februara 2013. godine Slu`bi za privredu, bud`et i finansije Op}ine Vogo{}a. Ve}inom glasova za usvojena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalnih taksi na podru~ju op}ine Vogo{}a. Jednoglasno je usvojena odluka o izmjenama Kodeksa pona{anja vije}nika u Op}inskom vije}u Vogo{}a. Na sjednici je tajnim glasanjem izabran i drugi zamjenik predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a Vogo{}a Haris Trnka, vije}nik Stranke demokratske akcije.

Zamjenske lokacije
Kada je u pitanju izgradnja petlje u Brije{}u, jo{ su evidentni problemi oko rje{avanja imovinskopravnih odnosa. Ostalo je da se rije{e imovinskopravni odnosi za jo{ {est ku}a. S tim u vezi, jedna od tema sastanka je bila i pronalazak zamjenskih lokacija za vlasnike tih objekata, s akcentom ubrzanja tog procesa. U~esnici sastanka su razgovarali i o mjestu gdje bi trebao da zavr{i LOT 2-c sarajevske zaobilaznice, a za koji jo{ nije ura|en ni sam projekt, niti dokumentacija. Kada je u
Zajedni~ki prona}i najbolja rje{enja

pitanju izgradnja LOT-a 2-c, taj projekt realizira Direkcija za ceste FBiH, ali }e sredstva za njegovu realizaciju biti potrebno obezbijediti putem Vlade FBiH, s obzirom na to da navedeno preduze}e trenutno nema na raspolaganju neophodna finansijska sredstva.

Kvalitetan ulaz
Efendi} je prisutne upoznao sa planovima da Op}ina zaje-

Na osnovu ~lana 37. Statuta KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo i odluke Nadzornog odbora KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo broj 20/37 od 1.2.2013. godine, Nadzorni odbor objavljuje

dno sa Kantonalnom direkcijom za pu te ve u na re dnom periodu planira izgradnju IX transverzale. U tom smislu je razgovarano o mogu}nosti da LOT 2-c bu de spo jen sa IX transverzalom, kako bi se na vrlo kva li te tan na ~in do bio ulaz u Sarajevo, odnosno izlaz na koridor 5c, osim na Stupskoj petlji mo`e biti i preko IX transverzale. S. Hu.

OBAVIJEST O PONI[TENJU
JAVNOG KONKURSA za izbor i imenovanje generalnog direktora - predsjedavaju}eg ~lana Uprave KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo objavljenog 3.1.2013. godine u dnevnom listu "OSLOBO\ENJE" i ISPRAVKE javnog konkursa za izbor i imenovanje generalnog direktora KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo, objavljene 18.1.2013. godine u dnevnom listu "OSLOBO\ENJE". KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo

Apel za pomo} Rahimi Gegi}

Hrana i drva velika `elja
Bez ikakvih primanja, u gotovo praznoj podstanarskoj sobi Rahima `ivi sa troje maloljetne djece
Samohrana majka Rahima Gegi} `ivi na Mojmilo Brdu u Novopazarskoj ulici sa troje maloljetne djece i nema nikakvih primanja. Izbjeglica je sa Sokoca i u Sarajevu je donedavno boravila u napu{tenoj ku}i na Vracama, ali kada se vlasnik vratio, morala je iseliti i na}i stan za koji ve} tri mjeseca nema da plati kiriju. Najstarija k}erka ima 13 godina i ide u osmi razred osnovne {kole, a mla|e dvoje djece imaju tri i ~etiri godine. Dok je bio raspust, mali{ane je ~uvala starija sestra, pa je Rahima mogla da zaradi ne{to novca od ~i{}enja stanova, ali sada je te`e, jer k}erka mora i}i u {kolu. Kako je Rahima kazala, ona i djeca bukvalno gladuju, a nema ni ogrjeva, ni odgovaraju}eg {poreta da bi zagrijala podstanarsku sobu, koja je gotovo prazna, jer je sa Vraca ponijela samo dva kreveta i sto. - Sve mi nedostaje, od hrane, novca za kiriju i {kolovanje starije k}erke, ogrjeva... Ne znam kako }emo pre`ivjeti ovu zimu. Nisam tri mjeseca platila kiriju i gazda me je upozorio ako to ubrzo ne u~inim da }u morati da iselim. Nemam novca da odem do Sokoca i izvadim potrebnu dokumentaciju za dobijanje dje~ijeg dodatka, pa ne mogu ni ovo pravo da ostvarim, `ali se Rahima. Iako ova samohrana majka tra`i bilo kakav posao, ne uspijeva ga na}i. Zato moli dobre ljude da ako trebju pomo} oko ~i{}enja stana ili bilo ~ega drugog, da joj se jave, jer bi bila najsretnije da mo`e djeci i sebi sama zaraditi za `ivot. Nov~ana pomo} ovoj porodici mo`e se uplatiti na `iro-ra~un Raiffeisen Bank - 1610000000000011 na ime Rahime Gegi}, ili direktno donijeti u NovoZ. T. pazarsku ulicu broj 506.

Obavje{tenje
JP "[ume TK" d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama Preduze}a objavljen oglas broj: 1025/13 od 1.2.2013. godine o prodaji roba {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

Rahima tra`i posao, ali posla nema

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

17

276-982

VA@NIJI TELEFONI

S ciljem smanjenja zaga|enja zraka

Gra|ani se `ale da pojedinci lo`e i gume

Poja~ana kontrola kvalitete goriva i uglja
Ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a Zlatko Petrovi} sa saradnicima primio je u posjetu direktora Uprave za inspekcijske poslove KS-a Henija Erduana ]esira i glavnu kantonalnu inspektoricu za urbanizam, gra|evinarstvo, komunalnu djelatnost i ekologiju Raziju Kuduz, sa kojima je razgovarao o mogu}nostima efikasijeg djelovanja inspekcijskih organa u nadzoru primjene propisa iz nadle`nosti Ministarstva, posebno u oblasti za{tite okoli{a. Tokom razgovora o aktuelnoj problematici zaga|enja zraka u KS-u Petrovi} je zatra`io da Uprava anga`ira sve raspolo`ive kapacitete kako bi se zaga|enje zraka smanjilo. Dogovoreno je da }e tr`i{na i ekolo{ka inspekcija poja~ati nadzor nad prodajom uglja u Kantonu, kako s ciljem suzbijanja nelegalne prodaje, tako i ispitivanja kvaliteta uglja koji se prodaje na skladi{tima. Na zahtjev resornog ministarstva bi}e kontrolisani i na~ini skladi{tenja uglja, a zbog u~estalih pritu`bi gra|ana da se u pojedinim doma}instvima za lo`enje koristi otpad od gume, nadle`ni inspekcijski organi }e poja~ati i kontrole rada vulkanizerskih radnji i autoprevoznika, te obi}i skladi{ta otpada u njihovom vlasni{tvu. Najavljena je i poja~ana kontrola kvaliteta goriva koje se prodaje na benzinskim pumpama.

Kantonalni odbor SDP-a o de{avanjima na Skup{tini KS-a

D o k r a j a 2 01 4 . g o d i n e

Zaim Backovi} zabavlja javnost
Kantonalni odbor SDP-a najo{trije je osudio sve ono {to se de{avalo na posljednjoj sjednici Skup{tine KS-a, a {to se poku{ava imputirati zastupnicima ove partije. Na konferenciji za medije iz SDP-a su naglasili da ne treba zaboraviti da oni jesu opozicija, ali da su stranka pobjednica na op}im izborima 2010. godine, te najbrojniji klub u Skup{tini KS-a. Fikret Musi}, predsjednik KO SDP-a, kazao je kako je razo~aran pona{anjem premijera Suada Zeljkovi}a, koji ga je nazvao licemjerom. - Ova Vlada KS-a preuzela je previ{e odgovornosti i `elju da vlada pa su po~eli da ure|uju odnose i u Kantonalnoj skup{tini, kazao je Musi}. Had`em Hajdarevi}, zastupnik SDP-a u Skup{tini KS-a, istakao je da je zaprepa{ten trenutnim stanjem. Ned`ad Fazlija, {ef Kluba zastupnika SDP-a u Skup{tini KS-a, kazao je da ne `eli vi{e u~estvovati u predstavi koju za gra|ane prire|uje Zaim Backovi}. - Izgleda da kada se dirne u ste~ene privilegije nekih nedodirljivih ljudi, onda slijede pritisci i prijetnje. Mi }emo i dalje postavljati pitanja bez obzira na to da li se to nekome od zastupnika ili nekoj stranci svi|a ili ne, zaklju~io je Fazlija. J. Ma. Predsjednik Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju (MKSJ) Theodor Meron uputio je pismo gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu u kojem mu je izrazio punu podr{ku na prikupljanju nov~anih sredstva za uspostavljanje informativnog centra u Sarajevu fokusiranog na rad Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju (MKSJ). Tim povodom ju~er je gradona~elnik Behmen odr`ao pres-konferenciju na kojoj je istakao aktivnosti koje ve} posljednje ~etiri godine sa ~lanovima Radne grupe provo-

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 Pomo} ovisnicima 062/761-415 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Gradnja info-centra MKSJ-a

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 HITNA 716-331 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

di ka izgradnji informativnog centra Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju u Sarajevu. - Najnovija historija BiH treba biti pohranjena u ovom centru u Sarajevu da bi to doprinjelo pomirenju u miru i sukobljavanju s istinom, koja }e biti uva`ena od svih gra|ana za one istine, koje se budu utvrdile i donijele odlukama MKSJ-a u Haagu, rekao je Behmen. Izgradnja centra po sada{njim procjenama trebala bi biti zavr{ena do kraja 2014. godine, a za {ta }e bit potrebno najmanje 3,5 miliona KM.
Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i

PORODILI[TA

7 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 11.17, Plo~e 6.51, Zenica 4.47, 7.09, 12 i 19.24, Konjic 7.17, 15.30 i 19.26, Banja Luka 15.54

Odlasci:
Beograd 6.20, Zagreb 6.30, Banja Luka/Zurich 7.35, Vienna 7.40 i 15.05, Istanbul 11.20 i 17.00, Munich 13.15, Stuttgart 14.10, Koeln 17.00 i 19.10, Stuttgart 19.25

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 18.12, Plo~e 21.13, Zenica 6.45, 9.26, 13.57 i 20.57, Konjic 6.40, 10.43 i 18.55, Banja Luka 9.48

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Kar-

AVIONI Dolasci:
Istanbul 10.25 i 23.00, Munich 12.35, Stut tgart 13.30 i 18.45, Zu rich/Ba nja Lu ka 14.10, Vi en na 14.20, Ko eln 16.20 i 18.30, Beograd 21.40, Zagreb 22.00

lsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petak i nedjelja u 6 sati, Split svakim danom u 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati,

18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 15.30 sati, Visoko svaki dan u 8.45, 10.45 i 15.15 sati, Visoko - Kakanj svaki dan u 5.30, 6, 7, 8, 8.30, 9.30, 10, 11.30, 12, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 19.30 i 20 sati, Zenica svaki dan, osim subotom, nedjeljom i praznicima u 5.30 sati via Visoko i Kakanj, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvr tkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30 i 17.30 sati autoputem, Zenica svaki dan 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati autoputem.

18

KULTURA

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Izlo`ba u hotelu Holiday Inn

Osvje`enje uz “Veselu udovicu” u Narodnom pozori{tu Sarajevo

Subotnje matineje i vlastiti radio
Da je na ~elnim funkcijama ove ku}e mlad i energi~an svijet, dokazala je i ju~era{nja konferencija za medije, na kojoj je predstavljena nova premijera Opere, ali i dva potpuno nova projekta

Kulturno pam}enje
U sklopu obilje`avanja UN sedmice me|uvjerskog sklada u svijetu, u suradnji s Centrom za me|ureligijski dijalog Me|unarodnog foruma Bosna, Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH organizira izlo`bu “Kulturno pam}enje - blago koje nestaje: bosanskohercegova~ko sakralno naslije|e” . Izlo`ba, na kojoj }e biti predstavljene bh. sinagoge, crkve, d`amije, samostani, manastiri i tekije kao i pokretni sakralni spomenici (rukopisi, tiskane knjige, ikone i itd.) koje je Komisija proglasila nacionalnim spomenicima, bit }e otvorena danas u hotelu Holiday Inn u Sarajevu (sala Hercegovina) u An. [. 10.30 sati.
Sa ju~era{nje konferencije za novinare
Foto: [. SULTANOVI]

Komedija u Jeli}evoj 1

U februaru tri predstave

Na sceni Centra za kulturu Sarajevo (Jeli}eva1) i u februaru publika }e mo}i gledati komedije. Na programu su: “Dr`avni lopov” “Aferim, babo” i “CABAres , CABArei” . Jedna od najizvo|enijih komedija Fadila Had`i}a “Dr`avni lopov” u produkciji Studija scena Sarajevo bit }e 9. februara u 20 sati. Igraju: Nusmir Muharemovi}, Adem Smailhod`i} i Irfan Kasumovi}. Urnebesna komedija “Aferim, babo” au, tora “Vize za budu}nost” Hasana D`afi}a, u izvedbi Alternativne grupe Rajvosa je 22. februara u 20 sati. U predstavi igraju: Amina Begovi}, Bakir Kumri}, Edin Drljevi}, Senka Oru~, Mirsad Imamovi} i Sunita Topuz. @ivotna komedija Zijaha Sokolovi}a “CABAres CABArei” bit }e izvedena 23. februara u 19.30 sati. Ulaznice su u prodaji. Za “Dr`avnog lopova” i “Aferim, babo” karte }ete platiti 10 KM, a za “CABAres CABArei” 15 KM.

^ak je i samo obra}anje medijima bilo prili~no druga~ije od onih na koje smo navikli - naime, solisti Opere NPS-a, Davor Radi} na po~etku i Aida ^orbad`i} na kraju su u`ivo izveli dva kratka ulomka iz operete “Vesela udovica” koja }e svoju premijeru do, `ivjeti u petak, 15. februara, u 19.30 sati. Cijeli ugo|aj bio je dobrodo{lo osvje`enje, a kako je napomenuo D`evad [abanagi} iz Sarajevske filharmonije, “lijepo je ujutro, kao uz kafu, dan zapo~eti i lijepom muzikom” .

Radio
Zvu~i skoro pa nevjerovatno, ali Narodno pozori{te je pokrenulo i vlastiti internet-radio, na kojem }e se vrtjeti popularne arije i klasi~na muzika, ali }e se mo}i doznati i novosti iz ku}e na Obali. Kako je saop{teno ju~er, bi}e tu i razgovora sa akterima predstava i koncerata, kao i najave svih aktuelnih aktivnosti. Potez i vi{e nego za pohvalu i dokaz da se zaista mo`e i}i naprijed u vremenu kada svi govore da kora~amo unazad. Link za radiostream mo`ete na}i na web stranici NPS-a (nps.ba), a ako vas ne mrzi tipkati, tipkajte: http://195.222.33.217:8038/listen.pls

Pun pogodak
- Siguran sam, nakon izvedbe 2000, da }e i ova biti pun pogodak i za Sarajevo i za Narodno pozori{te, kazao je [abanagi}. A kako su potencirali svi akteri konferencije, “Vesela udovica” je opereta za {iroke mase. Napisao ju je Franz Lehar, a sarajevsku postavku re`irao je Krunoslav Cigoj. Ugo|aj }e na premijeri po svemu sude}i biti impozantan, jer u realizaciji ove postavke u~estvuju ne samo solisti i hor Opere nego i Drama i Balet Narodnog pozori{ta. ^ak ni to nije sve - ~lanovi Baleta }e osim plesa na pozornici i zapjevati. - “Vesela udovica” je najsjajniji biser operete i nakon 13 godina opet je na na{oj pozornici, kazao je Dario Vu~i}, direktor Narodnog pozori{ta. - Ja sam ponosan na mladost koja ~ini sr` Opere Narodnog pozori{ta i uvjeren sam da je upravo to ono {to nam garantuje uspjeh i u budu}nosti. Naravno, kada imate toliku mladost na jednom mjestu, nju valja i obuzdati, a ja mislim da je tu Krunoslav Cigoj odradio odli~an zadatak, istakao je Vu~i}. Zbog obaveza Cigoj ju~er nije bio pred novinarima, ali zato jesu solisti Opere. Adema Pljevljak-Krehi}, uz Aidu ^orbad`i}, igra jednu od naslovnih uloga, i bilo je zanimljivo ~uti da je ovo njeno prvo iskustvo u opereti.

Gradski muzej Wien Museum

Izlo`ba minijatura
“Ispod 10. vrijednosti u minija- ma, kao u bidermajeru u prvoj poturi” naziv je aktuelne izlo`be be- lovini 19. vijeka, izradom minija~kog gradskog muzeja Wien Mu- tura pokazivalo tehni~ko umije}e seum. Ni {irina, ni du`ina, ni du- i spretnost, a kustosi ovu pojavu bina, a ni pre~nik nijednog od nazivaju “ekstremnim umanji350 izlo`enih eksponata nema vivanjem” Izlo`ene su i mnoge mi. {e od deset centimetara. Direnijaturne stvari za li~nu upotrebu ktor muzeja Wolfgang Kos ~ije je posjedovanje zna~ilo preobja{njava da mali objekti na sti` i individualnost. Tu su i poizlo`bama ~esto ne dolaze liti~ki leci malog formata kodo izra`aja, tako da oni na je su u Be~u dijelili ilegalci ovaj na~in `ele usmjerii relikvije poznatih osoba, ti svu pa`nju na njih. kao iverje sa kov~ega LuNa izlo`bi su zastudwiga van Beethovena. pljene i stvari iz arheI katalog za izlo`bu je olo{ke zbirke, poput nara|en u malom formatu kita iz bronzanog i rim10 x 13,5 centimetara. Svi skog doba, ali i objeobjekti u katalogu su kti iz savremenog prikazani u origidoba. nalnoj veli~ini. IzloZanimljivo je `ba je otvorena da se u nekim hido 26. maja. B. F. K. storijskim periodi- Sat, 1830, tri centimetra

- Ovo je zaista jedan prelijep doga|aj, a vrlo je zanimljivo kako je opereta puna poznatih muzi~kih brojeva, tako da vjerujem da }e se i oni koji ina~e nisu neki fanovi opere na}i u njoj i da }e im se svidjeti, rekla je PljevljakKrehi}.

Entuzijazam
Kao gost iz Beograda, na sceni Narodnog pozori{ta }e se u izvo|enju “Vesele udovice” na}i i Dragutin Mati}, koji je prenio svoja iskustva sa proba. - Ja sam prvi put ne samo u Narodnom pozori{tu nego i u Sarajevu i moram re}i da me je do~ekala divna atmosfera. Kolege su izuzetno ljubazne, reditelj je bio vi{e nego susretljiv, a sama opereta je vrlo otvorena prema publici - u njoj ima mno{tvo plesa, pjevanja i zanimljivih dijaloga, kazao je gost iz Beograda. A ju~er su predstavljene i no-

vine koje tako|er dokazuju da se u sarajevskom Narodnom pozori{tu radi i proaktivno, a ne samo provode nekakvi zacrtani planovi, kao u ve}ini kulturnih institucija koje mahom muku mu~e ba{ zbog nedostatka entuzijazma. Narodno je tu oti{lo korak dalje, te od 20. aprila jednom mjese~no organizuje Subotnje matineje. One }e se odr`avati u foajeu pozori{ta i svaki put }e u jednosatnom programu ponuditi ne{to novo, uz klavir, `ivo pjevanje, ali i ukusnu ~okoladu. - Kroz opu{ten i dopadljiv na~in `elimo da osvje`imo ponudu i da privu~emo publiku da svrati jedan sat u pozori{te na putu ka svom odredi{tu no}nog izlaska. Uz svaku kupljenu ulaznicu za pozori{te, na{a publika }e dobiti i male vizitkartice na kojima stoji program svih matineja do kraja godine, pojasnio je Vu~i}.
N. SELIMOVI]

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

KULTURA/SCENA
Happy New Ears
Uspje{an koncert bh. umjetnika u Carnegie Hallu

19

Puna dvorana u New Yorku
Predstavili su se Dragan Opan~i}, Naomi Dru{ki}, Vedran Tuce i Ivan [ari} iz BiH, te ameri~ki umjetnici - Tali Roth i Simone Baron

Muzi~ka akademija Sarajevo bila je doma}inom svima koji vole umjetnost

Foto: S. GUBELI]

Posjetioci su bili u prilici dan studiranja Johna Cagea posvetiti izu~avanju djela ovog kompozitora, bez obzira na prethodno muzi~ko obrazovanje
Ju~er je na Muzi~koj akademiji Sarajevo obilje`eno sto godina od ro|enja Johna Cagea posebnim umjetni~kim doga|ajem - Happy New Ears!!! Globalno obilje`avanja stolje}a od ro|enja “novog proroka” muzi~ke umjetnosti, ~ovjeka ~ije je djelovanje u filozofskim i prakti~nim formama otvorilo nove horizonte za razumijevanje muzi~kog i umjetni~kog kosmosa, kao prostora koji se nezaustavljivo {iri i ~iji su dometi srazmjerni samo beskraju vremena i prostora, zapo~elo je 5. septembra pro{le godine. Ju~era{nji doga|aji na Muzi~koj akademiji Sarajevo bili su posve}eni obilje`avanju Cageove obljetnice, koja u ovoj godini dominira naslovnicama ~asopisa i portala, ali i najzna~ajnijih svjetskih koncertnih dvorana i muzeja savremene umjetnosti.

GODINA ^UDNIH ZBIVANJA
Prihvatanje ti{ine
Umjetnost Johna Cagea je radikalna i kontroverzna, ali radikalno humanisti~ka i subverzivna prema la`nim vrijednosnim sistemima. Upravo zbog toga zna~ajnije je u dru{tvu BiH, koje je danas krhko koliko su tro{ni vrijednosni stubovi koji ga dr`e, prihvatanje ti{ine Johna Cagea i njegove poznate izreke “I have nothing to say and I am saying it” kao prostor za refleksiju i kontemplaciju. Za sve koji su na to spremni, vrata umjetnosti Johna Cagea ostaju zauvijek otvorena. koja nije optere}ena dodatnim zna~enjima koja name}e tekst u vokalnoj muzici, dolazi od ~injenice da je tako intenzivno prisustvo kakvo ima muzika u na{im `ivotima poput fokusa na neki objekt koji zapravo ne postoji, i koji sna`no do`ivljavamo, iako ga ne mo`emo do kraja percipirati, ne mo`emo mu odrediti granice i otkriti do kraja tajnu njegovog postojanja, ba{ kao i kosmosu u koji smo uronjeni. To je mo`da i razlog zbog kojeg nas muzika pred sobom uvijek na kraju razoru`a, zbog njene sposobnosti da nas u~ini bli`im sa postojanjem, bli`im sa svijetom, svjesnijim sebe i okoline. Zbog toga je prizivanje svijesti o svijetu, sebi, drugome, o samome Cageu, bio lajtmotiv programa Happy New Ears!!!, naslovljenom prema jednom Cageovom tekstu u kojem on poziva da se stalno radujemo svakom novom neplaniranom iskustvu, svakom novom trenutku kao novom otkrovenju. Dan Johna Cagea bio je us-

Koncert je bio doprinos ja~anju odnosa izme|u BiH i SAD-a

Organizirani zvuk
Iako se zbog njihove nekonvencionalne prezentacije tako uvijek i ne doima, djela Johna Miltona Cagea (Los Angeles, 5. september 1912 - New York, 12. august 1992) polaze od ~injenice da je muzika naizgled samo prostor za dokolicu i razbibrigu, te da postoji neka ve}a istina zbog koje je skoro svaki ~ovjek muzici neodoljivo privu~en i instinktivno predan. Me|utim, Cageovo razumijevanje muzike, i to posebno instrumentalne muzike

mjeren na predstavljanje niza dokumentarnih zapisa i filmova, videodokumentacije izvo|enja njegovih radova, projekcije njegovog filma i reprodukcije njegovih govornih i elektroakusti~kih djela, uz izlo`bu njegovih napisa, partitura i dokumenata. S obzirom na to da je istovremeno predstavljeno oko 20 sati raznih videomaterijala, posjetioci su bili u prilici dan studiranja Johna Cagea posvetiti izu~avanju djela ovog kompozitora, bez obzira na prethodno muzi~ko obrazovanje.

U punoj Weill koncertnoj dvorani Carnegie Halla u New Yorku odr`an je koncert umjetnika iz BiH i SAD-a. Njujor{koj publici su se predstavili pijanisti Dragan Opan~i} i Naomi Dru{ki}, klarinetist Vedran Tuce, bas bariton Ivan [ari}, te ameri~ki umjetnici - gitaristica Tali Roth i pijanistica Simone Baron. Na koncertu su izvedena djela bh. kompozitora Ali{era Sijari}a, Igora Kara~e, Dine Re{idbegovi}a i \or|a Jovan~i}a.

aktivnostima i doprinosu ja~anju odnosa izme|u BiH i SAD-a. Jan Eliasson je rekao da je BiH ostala simbol zajedni{tva za cijeli svijet, i da je to va`no naslije|e koje ostavljamo mladim ljudima. Eliasson je podsjetio na neke temeljne vrijednosti UN-a, tolaranciju i su`ivot. U punoj dvorani Carnegie Halla, koncertu su prisustvovali brojni zvani~nici UN-a, akreditirani ambasadori, generalni konzuli, muzi~ki kriti-

@ivot je umjetnost
Slijede}i Cageovo u~enje koje se protivi hijerarhiji i posebno razdvajanju od `ivota ili pijedestaliziranju umjetnosti, dan Johna Cagea predstavljen je kao otvoreni {kolski dan jedne umjetni~ke i obrazovne ustanove koja je bila doma}inom svima koji vole umjetnost. Nekonvencionalnost i nepretencioznost prezentacije slijedila je Cageovu ideju da je umjetnost ne samo ravnopravni dio `ivota nego i da je umjetnost `ivot, tako da su svi sadr`aji bili interpolirani u prostore `ivotne svakodnevnice Muzi~ke akademije. Projekt je zajedni~ka produkcija tima Muzi~ke akademije, koji ~ine mladi izvo|a~i, kompozitori, teoreti~ari i muzikolozi, kako studenti, tako i profesori. Postavka je bila otvorena od jutra do uve~er, a poseban doga|aj bio je izvo|enje njegovih performativnih djela. U toku dana na raspolaganju za razgovor i informacije za posjetice bili su nastavnici i studenti.
Amila RAMOVI]

Prepuna dvorana Carnegie Halla

Otvoreni {kolski dan sarajevske umjetni~ke i obrazovne ustanove

Mak Kamenica, izvr{ni direktor Ameri~ko-bosanske fondacije, pozdravio je goste, a govorili su: Mirsada ^olakovi}, stalna predstavnica BiH pri UN-u, Rosmary DiCarlo, ambasadorica u stalnoj misiji SAD-a pri UN-u, i Jan Eliasson, zamjenik generalnog sekretara UN-a. Am ba sa do ri ca ^o la ko vi} podsjetila je na kvalitetnu saradnju bh. diplomata sa predstavnicima SAD-a tokom dvogodi{njeg ~lanstva u Vije}u sigurnosti UN-a. Ambasadorica DiCarlo ~estitala je Ameri~kobosanskoj fondaciji na svim

~ari i novinari, kao i gra|ani BiH koji `ive u Americi. Koncert je snimala i televizija Glasa Amerike iz Washingtona. Kon cert je or ga ni zo va la Ameri~ko-bosanska fondacija u saradnji sa stalnom misijom BiH pri UN-u. Odr`avanje koncerta su podr{kom omogu}ili Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH, Ministarstvo kulture i sporta KS-a, BH Telecom, Fabrika duhana Sarajevo, Fondacija za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti, Energoinvest, te MIMS grupacija.

20

OGLASI

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. alineja 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanja u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva i socijalne politike USK r a s p i s u j e

ZA IZBOR I NOMINIRANJE PREDSTAVNIKA UNSKO-SANSKOG KANTONA, SUOSNIVA^A KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU, U UPRAVNOM ODBORU KLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU 1./ POZICIJA Ogla{ava se javni oglas za izbor i nominiranje 1 (jednog) predstavnika Unsko-sanskog kantona, suosniva~a Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Klini~ki centar), u Upravnom odboru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Upravni odbor Klini~kog centra). 2./ OPIS UPRA@NJENE POZICIJE Djelokrug rada Upravnog odbora Klini~kog centra, u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: - dono{enje statuta zdravstvene ustanove, - imenovanje i razrje{avanje direktora, odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, - utvr|ivanje planova rada i razvoja zdravstvene ustanove, - utvr|ivanje godi{njeg programa rada, - dono{enje finansijskog plana i usvajanje godi{njeg obra~una, - dono{enje op{tih akata o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i drugih op{tih akata, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, - usmjeravanje, kontrolisanje i ocjenjivanje rada direktora, - rje{avanje svih pitanja odnosa s osniva~em, - odlu~ivanje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, - odgovaranje osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, - odlu~ivanje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre|en statutom zdravstvene ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, - podno{enje osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taja o poslovanju zdravstvene ustanove, - obavljanje i drugih poslova saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove. 3./ MANDAT Mandat ~lanova Upravnog odbora Klini~kog centra imenovanih u ime Unsko-sanskog kantona, suosniva~a KCUS, traje do isteka mandata postoje}eg Upravnog odbora Klini~kog centra imenovanog od Vlade Federacije BiH. 4./ OP]I UVJETI Kandidat za poziciju u Upravni odbor Klini~kog centra u ime Unsko-sanskog kantona, suosniva~a KCUS, pored uvjeta utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), du`an je ispunjavati i slijede}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od tri mjeseca), - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH (izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da nema privatni - finansijski interes u Klini~kom centru (izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da nije direktor zdravstvene ustanove, odnosno zavoda (izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca), - da nije ~lan ni u jednom upravnom, odnosno nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom (izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa ne starija od tri mjeseca). 5./ POSEBNI UVJETI Kandidat za poziciju u Upravni odbor Klini~kog centra, pored uvjeta iz ta~ke 4. ovog oglasa, treba da ispunjava i slijede}e uvjete: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme: pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja (dokaz: ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju), - da ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu), - da ima stru~no znanje iz djelatnosti Klini~kog centra, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njegovog rada, - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. 6./ OSTALI UVJETI Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i slijede}e: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti, - dokazani rezultati rada ostvareni u toku radne karijere. 7./ POTREBNI DOKUMENTI Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze (originalne dokumente ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca) o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta, kao i biografiju o kretanju u slu`bi, adresu i kontakt-telefon. 8./ PODNO[ENJE PRIJAVA Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno, sa naznakom "Prijava na javni oglas za izbor i nominiranje predstavnika USK, suosniva~a KCUS u Upravnom odboru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu - ne otvarati", na sljede}u adresu: Vlada USK- Komisiji za izbor, Ul. Alije \erzeleza 6, Biha} Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Po okon~anju postupka delegiranja predstavnika kantona u Upravni odbor Klini~kog centra, isto }e biti dostavljeno federalnom ministru zdravstva koji, saglasno svojim nadle`nostima iz ~lana 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj za{titi, dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine prijedlog ~lanova Upravnog odbora Klini~kog centra u ime kantona, suosniva~a KCUS, radi kona~nog imenovanja. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom. Nakon zavr{ene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija ne}e se vra}ati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas. Oglas ostaje otvoren 14 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH" i u dnevnim novinama "Oslobo|enje" Sarajevo.

J AV N I O G L A S

Na osnovu ~lana 35. i ~lana 90. Zakona o dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Unsko-sanskog kantona ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona", br.5/12), a u vezi sa ~lanom 74a. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, objavljuje

J AV N I K O N K U R S
za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona - Stru~ni saradnik za pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Uvjeti: pored op}ih uvjeta utvr|enih ~lanom 36. Zakona o dr`avnim slu`benicima i namje{tenicima u organima dr`avne slu`be Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Ministarstva pravosu|a i uprave Unsko-sanskog kantona br. 1002-4550-3/12 od 30.5.2012. god. i to: - diploma visokog obrazovanja - VII stepen stru~ne spreme ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili tre}eg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, pravne struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS. Prijavljivanje na konkurs: Kandidati su du`ni dostaviti potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 6.4.1992. godine), 2. potvrda / uvjerenje o radnom iskustvu/sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. kandidati koji obavljaju poslove namje{tenika u organu dr`avne slu`be na poslovima i zadacima za ~ije je obavljanje uvjet polo`en stru~ni ispit i koji su stekli univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stru~ne spreme ili visoko obrazovanje bolonjskog sistema studiranja du`ni su dostaviti: - dokaz da su zaposleni u organu dr`avne slu`be kao namje{tenici na poslovima i zadacima za ~ije je obavljanje uvjet polo`en stru~ni ispit i dokaz o 2 (dvije) godine radnog iskustva u organima dr`avne slu`be, - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu za namje{tenika, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurki}a bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu pred nadle`nim organom u Bosni i Hercegovini ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati }e biti obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih uvjeta konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 8 dana od objave javnog konkursa na web stranici Agencije, putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Ulica Gabrijela Jurki}a bb 80101 Livno sa naznakom "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Stru~ni saradnik za pravne poslove - 10/13" Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave ne}e se razmatrati. DIREKTOR mr. sc. Sead Maslo

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

OBAVIJEST
1) Senad ^elikovi} branit }e magistarski rad iz bibliotekarstva pod naslovom:

Islamske biblioteke u Bosni i Hercegovini od 1878. do 2010. godine
Odbrana }e se odr`ati 6. 3. 2013. godine u 10 sati, u Dekanatu Filozofskog fakulteta, sala 82/I. Pristup svim odbranama je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati radove u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.

22 Pogledi

2. februar/velja~a 2013.

Zakon se odnosi na zvani~nike

Ispitivanje porijekla imovine u RS-u
U Srpskoj demokratskoj stranci, koja je predlaga~ zakona, upozoravaju da je Republici Srpskoj potrebna stvarna i su{tinska, a ne formalna i demago{ka borba protiv kriminala i korupcije

Vrhu{ka jo{ nedodirljiva
ka u kojima se stvara mali sloj bogatih i sve ve}i sloj siroma{nih, dok srednji sloj, koji je garant unutra{nje stabilnosti, nestaje. Zbog toga se smatra da je Republika Srpska danas vi{e ugro`ena iznutra ovim negativnim procesom, nego {to joj prijeti opasnost spolja, iako su oba ova procesa u korelaciji” nave, deno je u obrazlo`enju za dono{enje Zakona o utvr|ivanju porijekla imovine. Predlaga~ navodi da je “Republici Srpskoj potrebna stvarna i su{tinska, a ne formalna i demago{ka borba protiv kriminala i korupcije. Republika Srpska nema ni najmanju {ansu da se politi~ki i ekonomski emancipuje, ukoliko i dalje bude zarobljena u raljama kriminala” U SDS-u upo. zoravaju da po mnogim pokazateljima Republika Srpska ima izrazito visoku stopu kriminala i korupcije koja za posljedicu ima sve ve}e siroma{tvo, paralizovanu ekonomiju, nerealnu ekspanziju javnog sektora, nisku stopu stranih investicija, ga{enje preduze}a, odliv mladih kadrova i dovo|enje u pitanje perspektive `ivljenja na ovim prostorima. “Korupcija postoji u svim segmentima dru{tva. Ona je opaka bolest koja zahvati glavu pa se prenese i na ostatak organizma. Upravo zato borba protiv korupcije mora krenuti od glave, odnosno od vrha dr`ave. Za uspje{nu borbu protiv korupcije neophodno je postojanje odgovaraju}e legislative i usvajanje novih antikorupcijskih zakona. U tom smislu potrebno je hitno donijeti zakon o ispitivanju porijekla imovine” sto, ji u obrazlo`enju zakona. Na predlo`eni dokument prva reakcija stigla je iz Vlade RS-a u kojoj smatraju da RS ve} u svom zakonodavstvu ima dovoljno normi za borbu protiv kriminala, a sam zakon je “na na~in kako je napisan, neprovodiv” . I dok se tako stvarala klima da zakon ne}e ni sti}i pred narodne poslanike, javnost je ostala zate~ena kada se dva dana pred po~etak skup{tinskog zasjedanja, u funkciji predsjednika SNSD-a, oglasio Milorad Dodik koji je saop{tio da }e poslanici njegove stranke glasati da se o njemu raspravlja pred parlamentom ovog bh. entiteta. No, nakon toga je slijedilo i Dodikovo opa`anje na tu temu. “Zakon o utvr|ivanju porijekla imovine nigdje u svijetu ne postoji, ta problematika regulisana je kroz druge zakone u pravnom sistemu Republike Srpske, a i stru~na javnost smatra da nema osnova za njegovo dono{enje” kazao je Dodik. , Istakao je da je “zakon o porijeklu imovine u formi u kojoj ga je predlo`io SDS neprovodiv i

M

alo koji zakon u Republici Srpskoj i prije nego je u{ao u parlamentarnu proceduru, je toliko uzburkao duhove, kao {to je to bio slu~aj sa Nacrtom zakona o utvr|ivanju porijekla imovine. Kako bi konkretizovali spremnost da kriminalu i korupciji stanu u kraj, u Srpskoj demokratskoj stranci izradili su i Vladi i Narodnoj skup{tini RS-a uputili nacrt ovog zakona. Prema predlo`enom tekstu, zakon se odnosi na imovinu ste~enu poslije 1. aprila 1992. i ti~e se imovinskog cenzusa od 500 hiljada KM, na dan sticanja imovine. Iz SDS-a je poru~eno da se on, prije svega, odnosi na zvani~nike, sve nosioce politi~kih funkcija, bez obzira na to na kojem su nivou vlasti, a koji su te funkcije vr{ili od 1. januara 1992.

KRENUTI OD VRHA Borba protiv korupcije mora krenuti od glave, odnosno od vrha dr`ave, te je prioritetno pitanje provo|enje postupka utvr|ivanja porijekla imovine zvani~nika, ka`e Govedarica

Sve siroma{niji
“Kriminal i korupcija su klju~ni problemi svih zemalja koje su prolazile kroz dru{tveno-ekonomsku tranziciju i predstavljaju glavnu ko~nicu njihovog razvoja, a posebno u situaciji op{te finansijske krize, sve ve}eg siroma{enja stanovni{tva i rastu}ih dru{tvenih razli-

Vukota Govedarica: U skladu sa Ustavom RS-a

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 23

Urota protiv vlasti zbog odlaska u Beograd

Ne ru{imo RS, odgovara opozicija
Vijest da bi lideri opozicionih stranaka iz Republike Srpske trebali da odr`e zajedni~ku konferenciju za novinare danas u Beogradu, na kojoj bi iznijeli svoje vi|enje kako stanja u RS-u tako i odnosa Srbije i RS-a, u krugovima SNSDa i medija bliskih toj partiji nai{la je na o{tre osude, uz ocjenu da je na sceni “projekt ru{enja Milorada Dodika i RS-a” . Govore}i o odlasku u Beograd lider PDP-a Mladen Ivani} kazao je da “nema sumnje da }e i}i u Beograd, te da ne}e slijediti pamet Milorada Dodika” . - Ne vidim ni{ta ~udno i neprimjereno da opozicija u Beogradu govori o stanju u Republici Srpskoj i nije mi jasno kakva su to mjerila po kojima Dodik to mo`e ~initi i ~inio je nebrojeno puta, a opozicija se zbog toga optu`uje, kazao je Ivani}. Sva hajka, kako je naveo, koju ovih dana provode i mediji bliski vlasti i ~lanstvo SNSD-a protiv opozicionih lidera samo je potvrda ~injenice da je “SNSD u politi~koj defanzivi i da i na ovaj na~in poku{ava da stanje u RS okrene u svoju korist” . Predsjednik Demokratske partije Republike Srpske Dragan ^avi} nazvao je “paranojom” to {to se stranke opozicije u RS-u optu`uju da ru{e predsjednika RS-a Milorada Dodika, pa }e u tom kontekstu nestru~an, da to mi{ljenje ima i Vlada RS-a” . “Zato na njega ne}emo ulagati amandmane, jer se gluposti u njemu ne mogu ispraviti amandmanskim djelovanjem” podvukao je , Dodik. SDS je optu`io da zakon koji su predlo`ili predstavlja “demagogiju za dnevnopoliti~ku upotrebu” . Zato, smatra Dodik, SDS-u ostaje da saslu{a stav, prije svega, pravne struke i poku{a zakon popraviti u toku javne rasprave. “Ali, SDS nema snage i znanja da napravi konzistentan zakon” poru, ~io je lider SNSD-a. Identi~ne ocjene iz usta poslanika i ministara u Vladi RS-a, ~lanova SNSD-a, mogle su se ~uti i tokom dvodnevne rasprave vo|ene ove nedjelje u Narodnoj skup{tini RSa. Zakonu je osporavana ustavna utemeljenost zbog retroaktivne primjene, nedore~enost, normativna konfuznost. u~estvovati i na skupu u subotu u Beogradu. Reaguju}i na optu`be i prozivanje poslanika SNSD-a Nenada Kesi}a o navodnoj uroti protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika, pri ~emu je optu`io i opoziciju da zbog toga ide u Beograd, ^avi} je rekao da ne vidi problem jer Beograd ne ru{i RS te naglasio da }e isti dan u SAD-u biti potpredsjednik SNSD-a Igor Radoji~i}, pa niko od toga ne pravi problem. Podsjetio je i da je nedavno u Banjoj Luci bio predsjednik srbijanske Demokratske stranke Dragan \ilas i da to nije bio problem onima koji sada prave problem od odlaska opozicije na konferenciju u Beograd. - Problem je u paranoji i nastojanju da se nekoliko ljudi okvalifikuju kao strani pla}enici i doma}i izdajnici i da ukoliko kritikuju Milorada Dodika, onda djeluju protiv RS-a, naglasio je ^avi}. Kesi} je, podsje}amo, na sjednici NSRS-a istakao “da nije slu~ajno taj sastanak u Beogradu, {to je samo potvrda da je na sceni projekt ru{enja Milorada Dodika, a time i RS-a” Osudi odlaska opozi. cionih lidera u Beograd pridru`ila se i ~lanica Izvr{nog odbora SNSD-a @eljka Cvijanovi} tvrdnjom da je rije~ o “orkestriranoj kampanji protiv Milorada Dodika i SNSD-a” te da za to ima i do, [ef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skup{tini Republike Srpske @eljko Mirjani} zatra`io je od predlaga~a ovog zakona da vodi ra~una o praksi Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu kako se ne bi desili sporovi pred ovom pravosudnom institucijom. “Ti sporovi bi Srpsku izlo`ili tro{kovima. O~ekujem da u prijedlogu zakona budu data obrazlo`enja za sva pitanja postavljena tokom rasprave u na~elu” , naglasio je Mirjani}. On je postavio i pitanje kori{tenja uporedno-pravnog i istorijskog metoda u izradi nacrta, kao i u kojim evropskim dr`avama je donesen sli~an zakon. Vukota Govedarica, {ef poslani~kog kluba SDS-a, odgovarajau}i na ove primjedbe kazao je da zakon nije protivan Ustavu RS-a, jer ustav omogu}ava retroaktivnu primjenu zakona ako se time {tite interesi RS-a. Istakao je da su protiv ovog zakona oni koji se boje da bi mogli do}i pod njegov udar. “Borba protiv korupcije mora krenuti od glave, odnosno od vrha dr`ave, te je prioritetno pitanje provo|enje postupka utvr|ivanja porijekla imovine zvani~nika u RS-u koji obavljaju funkcije predsjednika parkaze, ali, kako ka`e, sada o tome ne mo`e da govori. “Mislim da je RS jedno demokratsko dru{tvo u kojem mo`ete da otvorite svaku temu. Sve ono {to je neko identifikovao kao problem treba da se raspravi u RS-u” kazala je Cvijano, vi} navode}i da nije ta~no da u RSu “postoji re`im i da se zbog njega ne mo`e javno pri~ati” “To je . otrcani poku{aj prikazivanja stvari na neprimjeren na~in. Nisam vidjela nikoga da ima problem da ka`e svoj stav u RS-u” rekla je Cvijanovi} i do, dala da u RS-u nema re`ima i medijskog mraka. - Kada se pri~a o RS-u, treba da se pri~a u tom bh. entitetu, a ne izvan njega, istaknula je Cvijanovi}. Slu~ajno ili ne, ali nakon ovih izjava i medijskih natpisa o politi~kom cirkusu koji “sti`e u Beograd” javnost je , obavije{tena da se u srbijanskom glavnom gradu ne}e pojaviti ni Mladen Bosi} ni Mirko [arovi}, ~elni ljudi SDS-a, najja~e opozicione stranke u RS-u. Predsjednik SDS-a Mladen Bosi} u ~etvrtak je saop{tio da ne}e i}i na najavljenu konferenciju za novinare zbog, kako je objasnio, “prijetnji koje mu je uputio izvjelamentarnih stranaka, kao i nosioca najvi{ih funkcija zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti” naglasio je Go, vedarica. Na odre|ene nedore~enosti i potrebu dorade zakona u procesu javne rasprave ukazali su i poslanici opozicionih stranaka u RS-a, ali su istovremeno iskazali i svoju punu podr{ku njegovom dono{enju. “Usvajanje zakona o utvr|ivanju porijekla imovine bio bi civilizacijski iskorak za RS” poru~io je posla, nik SDP-a BiH Behzad ^irkin. Dva radna dana koliko su narodni poslanici utro{ili na raspravu u kona~nici nisu rezultirala i konkre-

Dragan ^avi}: Dodikove paranoje

sni Domagoj Margeti} da }e ga napasti ako se tamo ne pojavi” . Bosi} je potvrdio da je dobio poziv za press konferenciju ~ija tema su, kako je njemu re~eno, tnim prijedlozima kako zakon pobolj{ati. Umjesto toga i pozicija i opozicija kao mantru ponavljala je “svoju spremnost da se u RS-u obra~una s kriminalom i korupcijom” I da u javnosti ostavi sliku ko . je ve}i za{titnik interesa RS-a, ko se protiv kriminala bori samo deklarativno, a ko ima namjeru da rije~i provede u djela. Iako se i pozicija i opozicija pozivala na pravnu struku, obja{njavaju}i svoje “za” i “protiv” zakona u formi u kojoj ga je SDS predlo`io, nije bilo mogu}e ni od jednih ni drugih dobiti niti jedno ime pravnih eksperata koje su konsultovali. I poku{aji da sami do|emo do stava struke ostali su bezuspje{ni. Pravnici koje smo kontaktirali kazali su ili da tekst zakona nisu ni vidjeli ili da nisu specijalizirani za tu oblast. Izvr{ni direktor Transparency Internationala Sr|an Blagov~anin ocijenio je da bi bh. politi~arima bilo bolje da, umjesto {to stalno predla`u nove zakone, po~nu primjenjivati postoje}e. “Tu le`i klju~na ~injenica. I sada, u postoje}im pravnim normama postoji sasvim dovoljno prostora da se procesuira korupcija i svi drugi vidovi nezakonitog pona{anja. Licemjerno je pre-

odnosi RS-a i Srbije i kako to vidi opozicija. “O~igledno je da se radi o neozbiljnoj stvari. SDS je ozbiljna stranka i ne}u i}i tamo” , kazao je Bosi}. dlagati usvajanje novih zakona kad se postoje}i ne provode” sma, tra Blagov~anin. Prema mi{ljenju Blagov~anina, kod vlasti na svim nivoima u BiH ne postoji politi~ka volja za borbu protiv korupcije, {to, ka`e, potvr|uje i ~injenica da je strategija borbe protiv korupcije u BiH usvojena prije vi{e od tri godine, a da je provedeno manje od 20 posto mjera. “Ove inicijative i pompezne najave dono{enja nekih zakona, ~ijim samim usvajanjem bi se rije{io neki problem, su samo zamazivanje o~iju javnosti. Sami zakoni ne}e rije{iti ni{ta” podvukao je Blagov, ~anin.

Nisu imali ni za ceh
Unato~ ovakvim upozorenjima, zvani~nici RS-a i dalje “voze po svome” I dok SDS priprema javnu . raspravu o zakonu o utvr|ivanju porijekla imovine, predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} istakao je da bi u program rada parlamenta trebalo uvrstiti Strategiju za borbu protiv korupcije, “jer se ona ne rje{ava samo pojedina~nim zakonom ve}, prije svega, politi~kom voljom i strategijama koje se odnose na institucije” . Tako, dok RS ~eka jo{ jedan anitikoruptivni zakon ili novu strategiju, oni, koji, kako je istakao poslanik SDP-a Slobodan Popovi}, do devedesetih godina nisu imali para ni da plate ceh u kafani, danas su “uspje{ni biznismeni i ljudi s ra~unima i imovinom koja se mjeri sedmocifrenim brojevima” . I koji, najvjerovatnije, nikada i nikome ne}e polo`iti ra~un kako su Gordana Katana je stekli.

Podr{ka opozicije
Predsjednik Narodne skup{tine Republike Srpske Igor Radoji~i} upozorio je da su odredbe ~lana 13 Nacrta zakona o ispitivanju porijekla imovine kriti~ne, jer su u suprotnosti sa ustavnim na~elom nepovredivosti stana. Osvrnuv{i se na mi{ljenje Republi~kog sekretarijata za zakonodavstvo, Radoji~i} je ukazao na razliku izme|u ustavnog osnova za dono{enje zakona i nesaglasnosti pojedinih ~lanova zakona sa Ustavom Srpske. “Ovaj Nacrt vodi ka totalitarnim rje{enjima, gdje bi se moglo upadati gra|anima u stanove i praviti nered i nemir u Srpskoj” , rekao je Radoji~i}.

Milorad Dodik: To nema nigdje na svijetu

24 Oglasi

2. februar/velja~a 2013.

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 25

EVROPSKA UNIJA Pribli`avanje podijeljenih zajednica u Bruxellesu

Za mir u Sjevernoj Irskoj donirano 13 milijardi eura
EU Peace program dao ogroman doprinos razvoju mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj. Na hiljade projekata su podr`ani od 1995. do danas, s oko dvije milijarde eura, a pomogli su promicanju dru{tvene i privredne stabilnosti kroz razvoj • Sjeverna Irska ima bogato iskustvo u izgradnji mira da mo`e biti od koristi drugima

O

bnovljeno nasilje na ulicama Sjeverne Irske pokazuje da je mirovni proces ne{to {to stalno traje i nema prekida, to je jedna konstanta koju treba odr`avati, kazao je u ~etvrtak premijer Sjeverne Irske Peter Robinson na konferenciji pod nazivom “Pribli`avanje podijeljenih zajednica na primjeru Sjeverne Irske” koja je odr`ana u Bruxellesu. - Nedavni doga|aji pokazali su da su pomirenje i mir jo{ uvijek u toku, ali poruka ostaje ista kao {to je uvijek i bila - nasilje ne donosi ni{ta osim {tete po~initeljima i zajednicama za koje tvrde da predstavljaju, kazao je Robinson te dodao: “Racionalni dijalog je jedini put naprijed i to mi{ljenje dijele sve politi~ke partije u skup{tini Sjeverne Irske. Te{ko}e kroz koje prolazimo posljednjih nekoliko sedmica ne smiju uni{titi uspjeh desetina hiljada uspje{nih projekata koji su vratili zajedni{tvo u Sjevernoj Irskoj, duh pomirenja, nade i povjerenja u na{u budu}nost.”

Peace program
Ina~e, mnogi od tih projekata su finansirani dijelom EU Peace programa pokrenutog 1995. Irski ministar javne potro{nje i reformi, Brendan Howlin tokom obra}anja na konferenciji kazao je kako smo svi svjesni da je sukob obilje`io evropsku historiju, a da je EU najbolji dokaz {to danas osim sukoba imamo i mir. - Nobelova nagrada za mir je priznanje kojim se odala po~ast Evropskoj uniji koja je vi{e od {est desetlje}a radila i dalje radi na miru i pomirenju u Evropi, unapre|enju demokratije i ljudskih prava. Taj doprinos miru vi{e je nego o~it u Sjevernoj Irskoj, istakao je Howlin te dodao: “Cilj, ve} tre}eg od 1995. Peace programa u Sjevernoj Irskoj je ja~anje napretka ka mirnom i stabilnom dru{tvu mire}i zajednice i doprinose}i zajedni~kom dru{tvu. Za to najvi{e trebamo zahvaliti EU i njihovoj finansijskoj podr{ci ovome projektu” . Poznato je da je Peace program dao ogroman doprinos razvoju mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj. Na hiljade projekata su podr`ani od 1995 do danas, s oko dvije milijarde eura, a pomogli su promicanju dru{tvene i privredne stabilnosti kroz razvoj. Trenutni program pomo}i je usmjeren na vi{e od 450 pojedina~nih projekata, u rasponu od izvaninstitucionalnih organizacija ex-zatvoreni~kih skupina, lokalnih vlasti, umjetni~kih grupa, vjerskih organizacija, savjetodavnih usluga i sportskih organizacija. - Izgradnja mira je proces koji za-

@IVOTNE PRI^E Teatar svjedoka je drugi model koji se temelji na izvedbi: pravi `ivotne pri~e ljudi iz razli~itih sredina a koje utjelovljuju sami gra|ani. Uspjeh teatra dokazan je tako {to su kroz njega `rtve nasilja zajedno s po~initeljima i svjedocima istra`ili pitanja odgovornosti, krivnje, pra{tanja i otkupljenja

htijeva dugoro~nu predanost i trud kako bi se postigao pravi i trajni napredak i stvorilo mirno i stabilno dru{tvo. Postoji mnogo posla koji treba obaviti, a izazov za ovu generaciju u Irskoj je da osiguraju trajni mir, zaklju~io je Howlin. - EU Peace program je dotaknuo `ivote oko milion ljudi u Sjevernoj Irskoj i irskoj pograni~noj regiji, i pomogao stvoriti uvjete u kojima se mir i pomirenje mogu ukorijeniti. Nedavni doga|aji u Sjevernoj Irskoj su pokazali da je jo{ uvijek ima posla koji treba obaviti, ali i da je velika ve}ina `eljna mira, kazao je evropski komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn. Dodao je da EU fondovi imaju va`nu ulogu u pomaganju postavljanja temelja za zajedni~ko dru{tvo u kojem svaka zajednica koristi plodova mira. Kako bi mo`da i druge zemlje koje imaju probleme s kojima se susretala i dalje susre}e Sjeverna Irska mogle preuzeti neke od modela na kojima je mir gra|en u ovoj dr`avi, tokom konferencije su predstavljena tri modela koja su pomogla zara}enim stranama da po~nu zajedno raditi i sara|ivati

Tri modela
Temelj NI je projekat kojim se poku{ava prevladati sekta{tvo i segregacije unutar lokalnih zajednica u Sjevernoj Irskoj i pograni~nom podru~ju. Kroz projekat se izgla|uju odnosi suprotnih strana kroz lokalnu zajednicu, na na~in da se zajedni~ki odlu~uje koja }e se podru~ja obnoviti, transformirati i postati simbolom zajedni~ke vizije za budu}nost. Da li je to spajanje dva parka u jedan, ru{enje zidova izme|u dva naselja, skidanje `ica s mostova, nije bitno, sve dok projekti daju doju~era{njim neprijateljima s pu{kama u rukama viziju mira za budu}nost. Teatar svjedoka je drugi model koji se temelji na izvedbi: pravi `ivotne pri~e ljudi iz razli~itih sredina a koje utjelovljuju sami gra|ani. Uspjeh teatra dokazan je tako {to su kroz njega `rtve nasilja zajedno s po~initeljima i svjedocima istra`ili pitanja odgovornosti, krivnje, pra{tanja i otkupljenja. Nogomet za sve je tre}i model koji se zala`e za rje{avanje sekta{tva i rasizma kroz nogomet kroz rad s irskim liga{kim klubovima, navija~ima i volonterima. - Sjeverna Irska ima bogato iskustvo u izgradnji mira da mo`e biti od koristi drugima. Drago mi je da vlasti u Sjevernoj Irskoj idu naprijed s planovima za izgradnju mira i rje{avanje sukoba. Njihov primjer treba slijediti, zaklju~io je na kraju konfeLana Rizvanovi} rencije Hanh.

Peace III
Program Peace III za Sjevernu Irsku i pograni~no podru~je Irske je dijelom finansiran od strane Evropske unije (225.000.000 eura od EUa te sa 108.000.000 eura) preko sredstava regionalne politike. Glavni ciljevi Programa su: poja~ati napredak ka mirnom i stabilnom dru{tvu i promicanje pomirenja poma`u}i operacije i projekte koji poma`u pribli`iti zajednice i doprinijeti zajedni~kom dru{tvu za svakoga. Pokretanje Programa u 1995. je bio iskaz dobre volje Evropske unije kojom je odgovorila pozitivno na nove mogu}nosti u mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj tokom paravojnih primirja. Od tada je EU osigurala dodatnu financijsku pomo} kroz Program Peace II, kao i sada{nji III (2007-2013), s ukupno 13 milijardi eura.

26 Pogledi OTKRIVAM

2. februar/velja~a 2013.

Atentat u Bruxellesu i rup
Na izlo`bi u Muzeju pisama i rukopisa, koji se nalazi na adresi Galerie du Roi 1, u doslovnom epicentru Bruxellesa, bio je izlo`en i originalni rukopis ~uvene pjesme “Sonet o rupi u stra`njici”. Ove stihove su samo godinu dana prije atentata ~etveroru~no potpisali Arthur Rimbaud i Paul Verlaine. Izlo`ba “Zatvoreni Verlaine” pokazuje posljedice koju je “afera Bruxelles” imala na poetsko djelo i duhovnost Verlainea

Pi{e: Nada Zdravi~

U

Francuskoj su u jeku rasprave i manifestacije povodom glasanja u Nacionalnoj skup{tini o istospolnim brakovima, tvz. mariage gay. Prve velike demonstracije su tim povodom odr`ane u decembru 2012. Prema informacijama policije 27. januara je na ulice Pariza iza{lo preko 200.000 ljudi. U isto vrijeme je, {to je uobi~ajeno u ovo doba godine, odr`an Diorov veliki defile “prolje}e/ljeto 2013” Kao i obi~no - {e}er . dolazi na kraju - defile je zavr{io vjen~anicom. Samo, Karl Lagerfeld na pistu nije izveo jednu, nego dvije zanosne mlade u rasko{nom bijelom ruhu. Poruka manifestantima i poslanicima u Nacionalnoj skup{tini Francuske?

Razglednica zatvora u Monsu

Verlaineov crte` uz pjesmu Dvije hipoteze

Francuska i Belgija
Nekako kao da je tempirano, u Bruxellesu je u Muzeju pisama i rukopisa odr`ana vrlo posje}ena izlo`ba “Zatvoreni Verlaine” . Paul Verlaine je veliki i poznati francuski pjesnik koji se prou~ava, citira i u~i napamet u cijelom svijetu. Verlaine je u julu 1873. u Bruxellesu dva puta pucao iz revolvera u svog ljubavnika, jednako velikog francuskog pjesnika, Arthura Rimbauda. Zbog atentata i “nemoralnog pona{anja” sud u Bruxellesu ga je osudio na dvije godine robije. Verlaine je u zatvoru Mons odsjedio skoro cijelu kaznu. Nakon toga ljubavnici Verlaine i Rimbaud se vi{e nisu vidjeli, a zatvor je Verlainea odvojio i od njegove mlade zakonite supruge i njihovog tek ro|enog sina. Zanimljivo je da je na izlo`bi u Muzeju pisama i rukopisa, koji se nalazi na adresi Galerie du Roi 1, u doslovnom epicentru Bruxellesa, bio izlo`en i originalni rukopis ~uvene pjesme “Sonet o rupi u stra`njici” (Le Sonnet du trou du cul). Ove stihove su samo godinu dana prije atentata ~etveroru~no potpisali Arthur Rimbaud i Paul Verlaine. Izlo`ba “Zatvoreni Verlaine” pokazuje posljedice koju je “afera Bruxelles” imala na poetsko djelo i duhovnost Verlainea. Francuski povjesni~ar Jean-Pierre Guéno je napisao popratni tekst za ovu izlo`bu te ilustrirao “sve kaveze u kojima je tamni~io ‘prokleti pjesnik’ Verlaine i zbog kojih je treperila njegova du{a: njegov zatvor u kamenu, njegov egzistencijalni zatvor, njegov porodi~ni zatvor i njegov sentimental-

ni zatvor” Izlo`ba }e tek nakon premijere . u Bruxellesu biti predstavljena u istoimenom Muzeju u Parizu. Otvorenje je predvi|eno za 8. februar. Do tada }e u Nacionalnoj skup{tini Francuske ve} biti obavljena rasprava da li dozvoliti francuskim gra|anima istospolnog usmjerenja da budu jednaki pred zakonom, to jest da imaju, kao i svi ostali, pravo stupiti u zakonitu bra~nu zajednicu sa osobom svog izbora, ali istog spola. U javnosti Belgije se u posljednje vrijeme, valjda zbog blizine Francuske, vrlo ~esto postavlja pitanje o istospolnim brakovima. Samo, razlika izme|u Francuske i Belgije je drasti~na: u Belgiji su istospolni brakovi odavno ozakonjeni i ne predstavljaju ba{ nikakvo ~udo. U jeku manifestacija i demonstracija {irom Francuske u naj~itanijem belgijskom dnevnom listu na francuskom jeziku Le Soir 19. januara je na dvolisnici objavljen tekst o deklariranoj biseksualki Amerikanki Beverly Jo Scott, koja odavno `ivi u Belgiji, i koja je postala mega zvijezda TV muzi~ke serije “The Voice” . Naslov u novinama puno govori: “Predsjednik Vlade gay, to je divno.” Jedan od crvenih podnaslova ka`e: “Ah, kad bi politi~ari provodili manje vremena bave}i se ne~ijim stra`njicama” (“i bavili se stvarima koje ih se istinski ti~u..”). Beverly Jo Scott je provela bolnu mladost na jugu Amerike, i nakon nesretnih ljubavi sa jednima i drugima, rodila je k}erku. Kad joj je bila 21. godina igrom slu~aja se iskrcala u Belgiji. K}erku je zbog silnih nesporazuma i nerazumijevanja koji su je pratili na svakom koraku, ostavila u svojoj familiji u Americi. Ostale su razdvojene 16 godina. O stanovnicima nove domovine ka`e: “Belgijanci su jednostavni, ljubazni, pozitivni. Ovdje u Belgiji sam na{la mir. Belgijanci su mi vratili nadu u ljudska bi}a.” Povodom manifestacija u Francuskoj ka`e: “U Belgiji je to bitno

Originalni rukopis Soneta o rupi u stra`njici pjesnika Verlainea i Rimbauda

Rukopis Verlaineove pjesme Dvije hipoteze

Beverly Jo Scott, mega-zvijezda

jednostavnije. Predsjednik Vlade je homoseksualac koji ni{ta ne krije, to je divno. U Americi to ne bi moglo tako… Politi~ar koji otvoreno pokazuje da je gay rizikuje vlastiti `ivot. U Belgiji, kad je ~ovjek biseksualac - biseksualac je, kad ima dijete, OK, ima dijete. To je mo`da i zato {to su ve} toliko naviknuti na konflikte me|u jezi~kim zajednicama, da je ovo sitnica, i vi{e ne}e ni da polemiziraju o ostalim stvarima.” Osim te va`ne stvari, njenog seksualnog usmjerenja, bitno je napomenuti da je Amerikanka Beverly Jo Scott u prvim danima svog izgnanstva u Belgiji bila uli~na pjeva~ica. U Belgiji je postala zvijezda, i danas ka`e: “Muzika mi je spasila `ivot. Bez muzike ~ovjek mo`e umrijeti.” U novembru 2012. u vrijeme ameri~kih predsjedni~kih izbora u tri savezne dr`ave je izglasano pravo na sklapanje istospolnih brakova: u Marylandu, u Maineu i u Washingtonu. U jesen 2012. Orlando Cruz je bio prvi profesionalni bokser koji je u~inio outing - javno objavio svoje istospolno usmjerenje. U EU je nekoliko zemalja ozakonilo homoseksualne bra~ne zajednice: Ni-

Politika, vlastita ko`a, umjetnost, glasa~ko tijelo, pravo na svoj a ne na tu|i `ivot, razlika izme

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 27
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 12/03) i ~lana 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Kladanj", broj 1/04, 2/08 i 3/09), op}inski na~elnik objavljuje

a u stra`njici

J AVNI O G LAS
za izbor na poziciju ~lana Nadzornog odbora u JP "Komunalac" d.d. Kladanj I. Objavljuje se javni oglas za izbor na poziciju ~lana Nadzornog odbora i to u: 1. JP "Komunalac" d.d. Kladanj, predstavnik dr`avnog kapitala ..................2 ~lana

II. Opis pozicije Nadzorni odbor ima sljede}e nadle`nosti: - nadzire poslovanje Preduze}a, - priprema poslovnike i pravilnike i predla`e ih Skup{tini, - priprema eti~ki kodeks i predla`e ga Skup{tini, - priprema Statut, njegove izmjene i dopune i predla`e ih Skup{tini, - vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedloge za njegovo imenovanje Skup{tini, - razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provo|enje, - daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, - imenuje upravu Preduze}a, - saziva Skup{tinu preduze}a u skladu sa postupcima utvr|enim u poslovniku, odnosno poslovnicima te va`e}im propisima, - daje saglasnost za aktivnosti koje su ograni~ene na osnovu odredbi Zakona o javnim preduze}ima, - daje upute direktoru za provo|enje uvi|aja u vezi sa uo~enim nepravilnostima, - vr{i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima Preduze}a. Mandat ~lanova Nadzornog odbora je 4 godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa Zakonom. Za rad u Nadzornom odboru imenovani imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i uslovima utvr|enim op}im aktima preduze}a i isti }e se ispla}ivati iz sredstava preduze}a. III. Op}i uslovi Kandidat za ~lana Nadzornog odbora mora ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo, koje predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju, u roku od 5 godina od dana izdr`ane, zastarjele ili opro{tene kazne (dokaz: uvjerenje izdato od nadle`nog suda), - da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandiduju (dokaz: uvjerenje izdato od nadle`nog suda), - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1.Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosioc izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa). IV. Posebni uslovi Kandidat za ~lana Nadzornog odbora mora ispunjavati slijede}e posebne uslove: - VII ili VI stepen stru~ne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine (dokaz: diploma i potvrda o radnom iskustvu), - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili u drugom reguliranom organu (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nije predsjednik ili ~lan odbora za reviziju u istom dru{tvu (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa), - da nije po bilo kojem osnovu u konkurentskom odnosu sa dru{tvom (dokaz: potpisana izjava kandidata ovjerena od nadle`nog organa). V. Zavr{ne odredbe Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije naprijed navedenih dokumenata ne starija od 6 ({est) mjeseci. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontaktu roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrani u daljem postupku imenovanja. Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje" i na web stranici Op}ine. Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave javnog oglasa. Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti li~no ili preporu~enom po{iljkom, u zatvorenoj koverti na adresu: Op}ina Kladanj - op}inski na~elnik, 75 280 Kladanj, Ulica Kladanjske brigade broj 2, sa naznakom "Prijava za javni oglas za izbor ~lana Nadzornog odbora - NE OTVARATI". OP]INSKI NA^ELNIK Jusuf ^avkunovi}, dipl. ing.

Muzej pisama i rukopisa u Bruxellesu

Knjiga Zatvoreni Verlaine u knji`ari Muzeja pisama i rukopisa u Bruxellesu

zozemska, Portugal, Finska, [vedska, Island, Norve{ka i Belgija. Slovenija je prva slavenska zemlja (sa izrazitom katoli~kom tradicijom) u kojoj se raspravljalo o ovoj temi u Parlamentu. U [panjolskoj je Ustavni sud nakon sedam godina ozakonio pravo na sklapanje istospolnih brakova. “Sutradan” nakon ovih doga|aja, “brak za sve” postaje projekat zakona u Nacionalnoj skup{tini Francuske. Na radnom doru~ku generalnog tajnika Vije}a Europe ovih dana u Hotelu Silken u Bruxellesu u debati o “Demokraciji i ljudskim pravima u vrijeme krize” postavljeno je pitanje i o gra|anskim pravima ~lanova LGBT zajednice u Rusiji. Torbjorn Jagland je naglasio da se i u Rusiji, kao i svugdje u EU, radi naravno i isklju~ivo samo o pitanju jednakih prava za sve gra|ane ~lanove manjina, a ne nikako o bilo kakvom Lex specialis.

Pariz provincija
Politika, vlastita ko`a, umjetnost, glasa~ko tijelo, pravo na svoj a ne na tu|i `ivot, razlika izme|u “izgledati” i “biti” -

sve je is pre ple te no… Ko smo po lit ska Francuska i susjedna Belgija - pore|enja su nezahvalna, ali jedan citat se ne mo`e zaobi}i: “Ovo je moj plan, moj novi plan za Bruxelles prijestolnicu, prijestolnicu Europe... Hajde Bruxelles, na noge! Postani prijestolnica svijeta i neka Pariz u tvojim o~ima bude samo provincija.” Tako je 1840. napisao belgijski umjetnik Antoine Wierz u svom tekstu “Bruxelles prijestolnica, Pariz provincija.” Ovaj pamflet je izlo`en na ulazu u njegov muzej u ~etvrti Leopold na nekoliko koraka od Europskog parlamenta. Zakon o istospolnim brakovima u Belgiji je na snazi od 30. januara 2003. Potvrdio je da se san umjetnika Antoinea Wierza makar u jednom njegovom djeli}u ostvario. Gradona~elnik Pariza (~ija urbana zona ima malo vi{e stanovnika nego cijela kraljevina Valonaca i Flamanaca) i predsjednik Vlade Belgije, mada prvi susjedi i neslu}eno bliski po mnogo ~emu - nemaju sli~ne probleme. A Bruxelles je odavno prijestolnica, prijestolnica EU.

e|u “izgledati” i “biti” - sve je isprepleteno…

Broj: 02-05-3527 - 2 /12 Kladanj, 31. 1. 2013. godine

28 Pogledi Povodom rasprava o “vi|enju” mla|aka

2. februar/velja~a 2013.

Mekka: Fetva odlu~ivala o astronomiji

D

atum prvog dana Kurban bajrama u 2012. godini prouzro~io je brojne rasprave o hid`retskom kalendarskom sistemu (HKS), posebno u elektronskim medijima, kako me|u pripadnicima Islamske zajednice u BiH tako i {irom islamskog svijeta. S tim u vezi objavljena su dva zna~ajna teksta u subotnjim dodacima Oslobo|enja, 12. i 19. januara 2013. Neposredan povod za polemike u BiH nastale su zbog toga {to je tada{nji vrhovni muftija Islamske zajednice u BiH reisu-l-ulema dr. Mustafa Ceri} objavio fetvu, kojom je za prvi dan Bajrama odre|en petak 26. oktobra 2012. (10. dan mjeseca zul-hid`d`e 1433. godine po HKS-u). Fetvom je, nepunu sedmicu pred Bajram, poni{ten datum najavljen Takvimom Rijaseta IZ-a u BiH za 1433. godinu, po kojem je Kurban bajram trebalo da po~ne dan ranije, 25. oktobra. Tako je “fetva odlu~ivala o astronomiji” kako navodi jedan od kriti, ~ara, za {to je mogao na}i povoda u ovoj re~enici u fetvi: “Takvim Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini se pravi metodom astronomske procjene, osim u slu~aju odre|ivanja datuma prvog dana Kurban bajrama, koji je uslovljen danom stajanja na Arefatu, kao jedinstvenog mjesta i vremena ibadeta had`d`a!” Budu}i da je prvi dan Kurban bajrama bio 25. oktobra u jednoj Turskoj, a 26. oktobra u (“jednoj”opet ta, ko, s obzirom na zna~aj u islamskom svijetu!) Saudijskoj Arabiji, jedan drugi kriti~ar, u jednom elektronskom mediju, objavljuje tekst pod naslovom “^ija je starija: turska ili saudijska?!” I dr. Ned`ad Grabus, muftija ljubljanski, pita: “ ...Ko je dakle odgovorniji za odre|ivanje po~etka lunarnog mjeseca: znanstvenici, muvekkit, ulema ili muftija? Da li se po~etak Bajrama odre|uje fetvom ili naukom? Da li fetva mora biti utemeljena samo na tradicionalnim vrelima ili i na ~injenicama, odnosno dokazanim istinama?”

Neta~nosti kalendarskih sistema
~an da bi mogao ostati izvan rasprava o odre|ivanju dogmatski neupitnih datuma HKS-a! Ovaj sistem odavno pokazuje dane i datume koji ne ozna~avaju ta~no kalendarsko vrijeme, ono koje bi bilo u skladu sa prirodnim tokom vremena (sa pojavama mla|aka)! Slikovito prikazano, HKS ozna~ava datume toliko neta~no koliko ~asovnik na kojem bi se velika kazaljka nalazila na 12 (puni sat), a mala izme|u dva puna sata: ako se nalazi na “pola 10”korisnik , ne zna je li 9 ili 10 sati! Mada se to ne vidi kao na satu, “mala kazaljka” HKS-a odavno se nalazi na pola puta od jednog do drugog dana/datuma, {to nije bez utjecaja na odre|ivanje Kur’anom i hadisima propisanih po~etaka najva`nijih islamskih praznika. Godina HKS-a ima 12 tzv. sinodi~nih mjeseci, koji traju od mijene do mijene. Budu}i da se mla|ak “podIstovremeno, prosje~na prirodna (12 mijena) godina iznosi: 29,53059 x 12 = 354,36708 dana. Proizlazi da prosje~na godi{nja razlika iznosi 0,00042 dana. U 1433. hid`retskoj godini ona je narasla na 0,60186 dana, ili 14 sati i oko 27 minuta. Tih 14,5 sati iskazuju neta~nost HKS-a koja, uz sve razlike u tuma~enjima “vi|enja” mla|aka, dovodi do zabuna u o~itavanju dana/datuma HKS-a. Primijenjeno na sporni datum posljednjeg Bajrama, mo`e se ustanoviti sljede}e: prvi dan Bajrama, po Takvimu, po~eo je u ~etvrtak 25. oktobra 2012. (9. dan mjeseca zul-hid`d`e 1433.), ta~no u 17:54; me|utim, matematski i fakti~ki, on je po~eo oko 14,5 sati ranije, u srijedu 24. oktobra, u 03:35! Shodno tome, prvi dan Bajrama po~eo je u “sitnim satima” upravo u ~etvrtak, 25. oktobra! javljuje “bajramski” mla|ak! U vrijeme u kojem `ivimo, to se mo`e o~itati na mobitelu!

Pravoslavni i katoli~ki Bo`i}?
Prilika je osvrnuti se i na jo{ svje`iji kalendarski doga|aj, i kalendarsku gre{ku, na “pravoslavnu” novu 2012. godinu, koja je nastupila 14. januara. Istina, atribut “pravoslavna” nema pandana u drugoj temeljnoj kr{}anskoj vjeri, katoli~koj (nema “katoli~ke” nove godine), ali ima u Bo`i}u: u “katoli~kom” (25. decembra) i 13 dana “mla|em” , “pravoslavnom” 7. januara. U pret, hodnoj re~enici Bo`i} je, kao praznik, mogao biti napisan i malim slovom, kao zajedni~ka imenica, ali nije, jer je upotrijebljen u zna~enju vlastite imenice: Bo`i}, kao vlastito ime “Malog Boga” “Boga-^ovjeka” , , “Bo`jeg sina-jedinca”!

Hid`retski kalendarski sistem pokazuje vrijeme sli~no ~asovniku na kojem bi se velika kazaljka nalazila na 12 (puni sat), a mala izme|u dva puna sata: ako se nalazi na pola 10, korisnik ne zna je li 9 ili 10 sati! Po julijanskom sistemu, moglo bi do}i do podudaranja Bo`i}a i Uskrsa!
mla|uje” svakih 29 dana, 12 sati, 44 minute i oko (!) 3 sekunde, tj. oko 29,53059 dana, nije mogu}e ni na dana{njem visokom stupnju astronomske nauke ustanoviti i primijeniti “manje pogre{nu nauku” od one na ~ijim su temeljima islamski astronomi, jo{ 638. godine po julijanskom kalendarskom sistemu (JKS) ustanovili lako shvatljivu, pamtljivu i primjenjivu kalendarsku cikli~nost HKS-a! Proste godine imaju 354 dana, prestupne dan vi{e - ne mo`e ni prostije, ni jasnije, ni prakti~nije! Iz ove cikli~nosti proizlazi da tzv. “mali hid`retski krug” (30 godina) ima 10.631 dan, a “veliki krug” sedam puta toliko (210 godina, 74.417 dana). Svakih 210 godina ponavlja se kalendarska cikli~nost: prvi dan godine, 1. muharrem, po~inje u isti sedmi~ni dan (za razliku od “malog kruga” u kojem se , nakon 30 godina ponavljaju datumi, ali ne i dani: svaki krug po~inje u neki drugi od sedam sedmi~nih dana). Nije te{ko izra~unati da prosje~na godina HKS-a ima 10.631 : 30 = 354,36666 (...) dana. Predo~ena “nau~na pogre{ka” HKS-a mo`e se, ipak, smatrati objektivnom jer je, unato~ svemu, nauka utkana na maltene savr{en na~in u HKS. Drugim rije~ima, pravi problem nije u HKS-u, nego u njegovom tuma~enju i primjeni, u ljudskoj neslozi: U nekim islamskim zajednicama, za prvi dan Hid`retske ere uzima se ~etvrtak, 15. jula 622., dok se u drugima ra~una da je to bilo u petak, 16. jula 622! Na to do|e dan razlike i u ra~unanju prestupnih godina: kod jednih je to 15-a, kod drugih 16-a godina malog hid`retskog kruga (podudarnost je slu~ajna sa brojevima/datumima po~etka primjene HKS-a), pa su tih godina dva dana razlike u primjenama HKS! ...Previ{e nau~no-astronomskokalendarolo{ih razloga, zbog kojih je nu`no da se pristupi akademski tolerantnoj raspravi islamskih (i ne samo islamskih!) u~enjaka, kako o (mogu}im?) popravkama HKS-a, tako i o sveislamskom odre|ivanju vremena i prostora, gdje i kada se poEto, tu je pitanje “ko je u pravu”: oni koji ro|endan Bo`jeg jedinca slave 25. decembra ili oni koji to ~ine 13 dana kasnije? Pitanje nije dogmatske nego kalendarolo{ke prirode: koji je kalendarski sistem ta~niji - “katoli~ki” (gregorijanski) ili “pravoslavni” (julijanski)? Matematski odgovor je nedvojben: gregorijanski sistem je za oko 26 puta ta~niji! Zbog toga {to u odnosu na prirodni tok vremena (u odnosu na tzv. tropsku godinu) JKS gubi osnovnu jedinicu mjere, dan, svakih 128 godina (i ne{to vi{e), dok gregorijanski sistem akumulira tu razliku za 3.333,33333 (...) godine! U vrijeme kada je uveden u upotrebu, 45. godine p.n.e, u doba Julija Cezara po kojem nosi ime, JKS je bio “perfektan” u odnosu na dotada{nji , rimski i ostale tada poznate kalendarske sisteme. Prilika je podsjetiti na vrlo jednostavno i pamtljivo pravilo julijanskog sistema: proste godine imaju 364 dana, a dan vi{e imaju one koje su djeljive sa 4! Jasno k’o dan! Lako je izra~unati da prosje~na kalen-

Neta~nost kalendarskog sistema
Ne ulaze}i u domen dogmatskih temelja HKS-a, prilika je osvrnuti se na “astronomske procjene” iz fetve, i ustvrditi da astronomsko-matematski prora~un HKS-a nije toliko ta-

darska godina ima 365,25 dana. Me|utim, prirodna, tropska godina (vrijeme izme|u dviju proljetnih ravnodnevnica) ima 365.242199 dana. Proizlazi da je godina JKS du`a za oko 0,0078 dana. Razlika je narasla na 10 dana u XVI stolje}u, pa je Gregorije XIII (rimski papa 15721585.) naredio da se izvr{i reforma JKS. Izvr{ena je ovako: ostaje pravilo da je prestupna godina djeljiva sa 4, ali ona mora biti djeljiva i sa 400! Manjak od 10 dana, za koliko je zaostajao JKS, nadokna|en je tako {to su uba~eni u novi sistem: u petak, 5. oktobra 1582. godine po JKS bio je 15. oktobra 1582. po gregorijanskom sistemu! “Papin kalendar” nisu htjeli prihvatiti ni protestanti ni pravoslavci. Jedan od najve}ih astronoma u istoriji, Kepler, govorio je da su protestanti “radije u neslozi sa papom nego u slozi sa suncem”! Ipak, u protestantskim zemljama su vremenom uvi|ali da je novi sistem mnogo ta~niji, pa su ga po~eli uvoditi u svjetovnu i crkvenu praksu (Velika Britanija tek od 1752!). [to se ti~e pravoslavne crkve, na Sinodu odr`anom u Istanbulu 1923. razmatran je, me|u ostalim temama, i prijedlog za korekciju gregorijanskog kalendarskog sistema, ~iji je autor Milutin Milankovi}, profesor nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. Milankovi} je toliko usavr{io “papin kalendar” da dan razlike u , odnosu na prirodni tok vremena nastaje tek nakon oko 40.000 godina! Njegov sistem prihvatile su pravoslavne crkve u Bugarskoj, Gr~koj, Kipru, Poljskoj, Rumuniji, SAD... - Ovaj reformisani julijanski kaledar se primenjuje u ve}ini Pravoslavnih crkava i ta~niji je u odnosu na gregorijanski. Ruska pravoslavna crkva nije odbacila ovaj kalendar, ve} je samo poput na{e, odlo`ila njegovu primenu, zapisao je autor Milankovi} u svojoj knjizi “Uspomene, do`ivljaji i saznanja” . Po{to JKS “programski” zaostaje za prirodnim tokom vremena, nije te{ko izra~unati kojeg bi prolje}a mogli u isti dan pasti Bo`i} i Uskrs! Ipak, mnogo je vjerskih, nau~nih i logi~kih razloga, za skora{nje odustajanje od julijanskog kalendarskog sistema u preostalim pravoslavnim crkvama, me|u kojima su srpska i ruska.
Husein Huji}

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 29

POSLJEDNJI SELAM PRIJATELJU

Dragulj bo{nja~kog naroda
Rahmetli akademik Sulejman Red`i} je bio istinski akademski gra|anin svijeta, ~ovjek ~ije profesionalno pozvanje ga je dovelo na sami svjetski vrh, ondje gdje su dosezali samo najbolji iz svih dijelova planete, oni koji su se bavili profesijom kakva je bila njegova
Prof. dr. Re{id Hafizovi}

P

rije samo desetak dana zemlja Bosna se oprostila od blistavog intelektualnog kandilja ~ije bezrezervno rodoljublje je, unato~ njenim du{manima, neumoljivo zadr`avalo uspomenu na zemlju koja nestaje pred na{im o~ima, i ~ije svjetlo je neumorno razbijalo mrklinu koja se ve}ma i zloslutno nakuplja nad njom u nastojanju da je zauvijek proguta. Pod jo{ uvijek nerasvijetljenim okolnostima je usred glavnog grada zemlje Bosne nestao akademik Sulejman Red`i}, a potom je prona|eno njegovo be`ivotno tijelo na mjestu na koje je te{ko mogao sti}i vlastitim nogama. Uzrok smrti, za ~udo Bo`ije, jo{ nije poznat.

mlje Bosne; Bo{njak od glave do pete, pro`et svjetlom istinske vjere i neizbrisivim rukopisom izdizajniran temeljnim moralnim vrijednostima koje ta vjera proizvodi u onome ko joj se bezrezervno otvara: akademski gra|anin par excellence i ba{tinik osje}aja za istinoljubivost, skromnost, krotkost, solidarnost, savjesnost, dobro~instvo, zapravo osje}aj za sve ono {to ~ini sredi{nje ~vorove ljestvice vrijednosti islamskoga vjerovanja, osje}aj odnjegovan do te mjere da mo`e biti primjer mnogima u religijskoj hijerarhiji Bo{njaka danas koji su ‘svoju pri~u’ o re~enim vrije-

mljovida i iz Jugoisto~ne Europe u samom svjetskom vrhu je svjedo~io svojim rasko{nim intelektom kako i na Balkanu svjetlosti ima, pa ma {ta svijet o njemu mislio. Rahmetli akademik Sulejman Red`i} je bio tako rasko{an akademski profil prirodoslovca da su se u njegovoj osobi sedimentirali najbolji duhovni geni biologa, botani~ara i ekologa ~ije ime i znanstveni rezultati su ve} odavna prisutni u svjetskim bazama podataka. Zbog te ~injenice bi se naro~ito trebali radovati oni u religijskoj hijerarhiji Bo{njaka koji bi u prirodoslovnim dosezima rahmetli aka-

Tamni vilajet
Dok tijelo akademika Sulejmana Red`i}a jo{ nije bilo ni prona|eno, a kamoli da je prona{lo svoj zemaljski smiraj, medijska ‘imperija zla’ je ve} po~ela praviti ne~astan koloplet objeda oko njegova uzorita lika, i oko njegove obitelji. Ba{ ona koja je najzaslu`nija {to Bo{njaci danas nepovratno tonu u stanje neizlje~ive demencije i {to se, najzad, ispunjava san tradicionalnih du{mana zemlje Bosne koji su, ~ak, u razdobljima njena zenitnog prosvjetiteljstva u koji je ona bila u{la mnogo prije negoli je ostatak Europe uop}e i iskusio prosvjetiteljstvo kao takvo, ovu zemlju nazivali ‘tamnim vilajetom’ ^ini se da im se dugo sanja. ni san o Bosni kao ‘tamnom vilajetu’ najzad ispunjava. Ne samo zbog iznenadna ga{enja jo{ jedne blistave intelektualne svjetiljke oli~ene u osobi rahmetli akademika Sulejmana Red`i}a, ve} mnogo vi{e zbog ~injenice da dana{nje bosanskohercegova~ko dru{tvo, osim rijetkih, veoma rijetkih akademskih institucija, ne uvi|a kakva u`asna i nenadoknadiva praznina ostaje u javnome prostoru ove zemlje kada takva intelektualna veli~ina odlazi sa ovoga svijeta. I ne samo intelektualna, nego i ljudska i moralna gromada koju bi dostojno umjela o`aliti svaka dr`ava svijeta koja dr`i do sebe, samo to ne zna u~initi ova zemlja, njene institucije i njeni gotovo neizbrojni duhovni, kulturni, religijski i politi~ki turbani koji su, naprosto, premre`ili svaki pedalj ove zemlje ogromni, pretenciozni i nedostojni kakvi jesu, jer, avaj, zalud toliki svekoliki turbani, kada pod njima ni za lijeka dostojna ‘sultana’ nema. A kako da ga i bude, kada duhovni i svjetovni ‘sultani’ ove zemlje ne rastu na mudrosti, istini i duhovnoj vrlini, ve} rastu na ‘moralnoj’ i politi~koj po}udnosti, servilnosti, dodvorici i ‘lakta{kom mentalitetu’ koji je postao jedina i isklju~iva mjera stvari i procesa kakvi se odvijaju u ovoj zemlji. Rahmetli akademik Sulejman Red`i} je, zacijelo, bio i ljudska, i moralna i intelektualna veli~ina koju je bila privilegija poznavati i s njom dijeliti dragocjene trenutke ovda{njeg `ivota. Njegovu ljudskost krasile su sve najbolje vrijednosti koje odlikuju svaku ulju|enu i odnjegovanu ljudsku narav: rodoljubivi Bosanac ~ije gotovo besprema~no rodoljublje, naraslo po mjeri pravorijeka Poslanika islama (a.s.): “Ljubiti domovinu je dio vjere” , ovaplo}eno u naj{irem spektru njegovih profesionalnih, dru{tvenih i kulturnih pregnu}a u javnome prostoru ove zemlje, bez i truna krzmanja je stajalo na braniku cjelovite ze-

hmetli akademik Sulejman Red`i}, svakako, raspolagao, ozbiljuje se u prevlasti Bo`ijih Imena kao {to su: Bog Vidljivi (al-Zahir), Tvorac iz ni{ta (al-Halik), Darovatelj oblika (alMusawwir-Wahib al-suwar), Stvaralac bez imitiraju}eg uzorka (al-Bari’) i sli~nih me|u devedeset i devet ‘Lijepih Imena’ Bo`ijih, kojima se Bog u islamu oslovljava i objavljuje. To je prevlast ba{ onih Imena Bo`ijih u islamu, gle paradoksa, kojima se na najbezo~niji na~in suprotstavljaju oni ‘muslimanski puritanci’ danas koji, zarad tobo`njeg slije|enja ‘~istoga islama’ kako vole re}i, ne dopu{taju svojoj djeci da u~e biologiju, botaniku i sli~ne prirodoslovne znanosti, nesvjesni da takvom praksom udaraju na `ivo srce islamske religijske doktrine. Gora od ove je samo jo{ ~injenica da smo bili svjedoci kako biv{i vrh Islamske zajednice u BiH, umjesto da podu~i te ‘pregrijane puritance’ istinskom islamskom vjerovanju, otvoreno je koketirao s takvima i svjesno ili nesvjesno ih podupirao u takvoj zabludi.

Kad umiru u~enjaci
Kako rekoh, zbog tako rasko{na profesionalnog posve}enja u polju prirodnih znanosti rahmetli akademika Sulejmana Red`i}a posebno su se trebali radovati oni u religijskoj hijerarhiji Bo{njaka, jer jezik i znanstvena potraga rahmetli akademika Sulejmana Red`i}a su doticali ‘`ive tragove’ Bo`ijeg tvora~kog djelovanja, ba{ onako kako se i o~ekuje od onih za koje Poslanik islama (a.s.) re~e: “Istinski intelektualci su duhovni nasljednici poslanika Bo`ijih na Zemlji.” Ali, avaj, da su se umjeli radovati takvom njegovu djelovanju, dok je bio me|u `ivima, umjeli bi ga dostojno i o`aliti sada kada je oti{ao u Vje~nost, i oplakati ga onako kako vidljivi i nevidljivi svjetovi vascijelog univerzuma ‘pla~u’ kada sa Zemlje i{~eznu oni za ~iju smrt je Poslanik islama (a.s.) kazao: “Kada u~enjaci umiru, s njima umiru i cijeli univerzumi.” Naro~ito kada jedan tako mali narod, kao {to je bo{nja~ki, izgubi takvu intelektualnu veli~inu. No, za ove rije~i Poslanika islama (a.s.) treba imati u{i koje }e ih ~uti i razumjeti, a onda i o~i koje }e vidjeti dalje i dublje od ‘maski’ vidljivih stvari i pojava, kako bi se uop}e mogla zadobiti svijest o svekolikoj i nenadoknadivoj praznini koja je ostala iza rahmetli akademika Sulejmana Red`i}a. Potrebno je, barem, pedeset na{ih zemaljskih godina da pro|e dok ovaj mali bo{nja~ki narod i ova zemlja do~ekaju da se rodi ljudska osoba sa sklonostima prema prirodnim znanostima i sa talentima kakve je Bog podario rahmetli akademiku Sulejmanu Red`i}u, potom da se razvije, odnjeguje i naraste do onog akademskog profila kakav je bio njegov. Nisam siguran da Bo{njaci imaju kad toliko ~ekati, a te{ko }e to i do~ekati, jer njegove politi~ke i religijske elite su toliko nesposobne, gluhe i slijepe da uop}e i ne primje}uju bez kakvih dragulja ostaje bo{nja~ki narod i do koje mjere se topi njegova intelektualna supstanca. Allahu, prospi milost Svoju nad njegovom plemenitom du{om i podari mu d`ennetske ljepote, a obitelji njegovoj i prijateljima strpljivosti i snage da se {to dostojnije nose sa ovim nenadoknadivim gubitkom! Podari mu privilegirano mjesto u Svojoj bliskoj Prisutnosti, ljep{e i povla{tenije od onoga koje su mu dodijelili ovdje na Zemlji!

NAJBOLJI DUHOVNI GENI Rahmetli akademik Sulejman Red`i} je bio tako rasko{an akademski profil prirodoslovca da su se u njegovoj osobi sedimentirali najbolji duhovni geni biologa, botani~ara i ekologa ~ije ime i znanstveni rezultati su ve} odavna prisutni u svjetskim bazama podataka
dnostima pretvorili u puku profesiju od koje samo dobro `ive. A tek njegova intelektualna veli~ina! Nije bila samo prepoznatljiva u bo{nja~kom korpusu, u okvirima zemlje Bosne ili tek u regiji Balkana. Nipo{to! Rahmetli akademik Sulejman Red`i} je bio istinski akademski gra|anin svijeta, ~ovjek ~ije profesionalno pozvanje ga je dovelo na sami svjetski vrh, ondje gdje su dosezali samo najbolji iz svih dijelova planete, oni koji su se bavili profesijom kakva je bila njegova. Dostatno je znati samo to da je sudjelovao u prvorazrednim projektima Ujedinjenih Nacija koji su razmatrali i razvijali najbolju strategiju za stvaranje blagodatnijih zaliha najzdravije hrane za dana{nju svjetsku populaciju. Samo on, jedan i neponovljiv iz ove hude zemlje, iz depresivna balkanskog zedemika Sulejmana Red`i}a trebali prepoznati najblistaviju ‘teologiju Prirode’ onu koja rje, ~itije i preciznije glagolja o Bogu i Njegovim cjelovremenim stvoriteljnim pregnu}ima negoli to ~ini najnjegovanija tradicionalna teologija i islamska filozofija, discipline koje Boga i stvarnosti Njegova tvora~kog u~inka motre par distance i redovito u prevlasti apstraktna i gotovo beskrvna diskursa. Jezik znanosti kojim se on bavio uvodio nas je u najneposredniju blizinu Bo`ijeg tvora~kog djelovanja da smo gotovo bili u stanju ‘~uti’ onu nezaustavljivu huku bo`anskog rasko{na stvoriteljnog pregnu}a i ritma. Razlog za to je sasvim razumljiv, a ogleda se u ~injenici da profesionalna posve}enost odgovornog prirodoslovca, ~vrsto oslonjena na duhovni humus rasko{na religijskog genija kojim je ra-

30 Pogledi Godina od smrti prof. dr. Nijaza Durakovi}a

2. februar/velja~a 2013.

Nije imao dilema ~emu su slu`ili slu~
Milo{evi}evi patenti za testiranje nacionalizma velikodr`avnih ambicija najprije su primijenjeni kod nas, u BiH, smatrao je Durakovi}

N

ijaz Durakovi} je bio jedna od najmarkantnijih figura ukupnog dru{tvenog `ivota posljednjih decenija u BiH. Dosta dugo je posjedovao zna~ajnu dru{tvenu mo}, iako u biti nije obna{ao funkcije vlasti u pravom operativnom smislu. Moglo bi se re}i da je Durakovi}, gledano u cjelini, bio miljenik sudbine, premda mu je `ivotni vijek protekao u silnim proturje~jima, ali i mogu}nostima tog vremena, pro`ivjev{i rijetko vi|enu intelektualnu avanturu, ali i nesvakida{nji politi~ki anga`man. Uz njega prevalira atribucija sretnog, uprkos tome {to je u spisateljskom smislu najvi{e poznat po knjizi gotovo zlokobnog naslova “Prokletstvo Muslimana”sa deset izdanja u pede, setak hiljada primjeraka (od toga polovina na stranim jezicima) i sa zlosre}nom sudbinom da mu politi~ki projekat - kome je on bio i “otac i sin” a koga je stvorio u najte`im uslovima ratne kataklizme krajem 1992. prakti~no preotmu oni koji }e u me|uvremenu iznevjeriti i njega i taj politi~ki projekat. Nijaz Durakovi} je gotovo bio predodre|en za ulogu koju }e kasnije realizirati. Jo{ u mladosti iskazao je intelektualnu darovitost, literarni talenat, kulturolo{ku radoznalost i mladala~ki aktivitet, silno `eljan, kao i ve}ina mladih, da to odmah poka`e u `ivotu. Mladala~ki buntovan i pravdoljubiv, u duhu {ezdesetih godina pro{log vijeka, bio je spreman da se bori za bolji i pravedniji svijet. Studij sociologije u Sarajevu od 1967. - 1971. godine, koji je u to vrijeme bio me|u najkvalitetnijima u zemlji, jer su u njemu u~estvovali gotovo svi najzna~ajniji jugoslavenski profesori iz te oblasti, a posebno postdiplomski studij koji je odmah poslije toga uslijedio, sa prakti~no istim akterima, omogu}ili su Durakovi}u u punom kapacitetu studijskog anga`mana, da stekne temeljita znanja u {irokom dijapazonu od sociologije, filozofije i kulturologije, do prava, politologije i me|unarodnih odnosa. Pri svemu tome Durakovi} je posebnu pa`nju usmjerio na pitanja koja su se nalazila u `i`i svih relevantnih dru{tvenih zbivanja, ali i istra`ivanja u posljednjem stolje}u, a to su socijalni dinamizam klasne borbe dru{tva modernog doba, i nacionalnu zbilju i nacionalnu emancipaciju kao bitan faktor politi~kih procesa unutar dru{tava, ali i na me|udr`avnom planu, artikuliranim kao pravo na nacionalno samoopredjeljenje i stvaranje sopstvenih dr`ava. U ovim izu~avanjima Durakovi} se vodio humanisti~kom idejom svekolike ljudske emancipacije, a inspiraciju je nalazio u analizama klasnog i nacionalnog od strane Lenjina, za koga je smatrao da na kreativan na~in primjenjuje marksisti~ku doktrinu u posebnim uslovima razvoja vi{enacionalnog nedovoljno industrijalizira-

nog ruskog dru{tva (sa 164 naroda). U tome je Durakovi} nalazio paralele sa jugoslovenskim i bh. dru{tvom i mogu}nostima njihovog razvoja. Seriozno teorijski pripremljen, a `eljan da testira sva ta akumulirana saznanja u politi~koj praksi tada{njeg bh. dru{tva o kome nije imao previ{e iluzija, Durakovi} se upustio u anga`man unutar ezoteri~ne partijske strukture, prvo kao stru~ni saradnik, a od 1986. i kao politi~ki akter osobenog profila. Dakle, upravo u periodu kada je nastupilo vrijeme odlu~nih politi~kih procesa u jugoslovenskom i bh dru{tvu, sa svim proturje~nostima preispitivanja, povijesnih revizionizama, raskola i lomova. Bilo je to vrijeme u me|unarodnim relacijama globalnih su~eljavanja politi~ke, vojne, i dru{tvene stvarnosti gdje je jedan dru{tvenopovijesni eksperiment monisti~kog karaktera sa planskom netr`i{nom privredom do`ivljavao svoju imploziju i nevi|eno uru{avanje, ustupaju}i supremaciju tzv. novom svjetskom poretku.

osjetio dio slasti bavljenja tom problematikom, Durakovi} negira takvu ocjenu i navodi da mu je bavljenje nacionalnim, uglavnom donosilo neprijatnosti, kritike i sl. Neki su zato platili i karijerom, a neki `rtvom. Iako je ~lan Predsjedni{tva SKBiH postao tek u ljeto 1986. godine, Durakovi} se nije libio da i u najburnijem periodu pred izbore 1990. sasvim otvoreno progovori o represivnoj strani dotada{njeg sistema, te-

pravednije ekonomske odnose u Federaciji i ravnopravniji tretman BiH u njima. Do progresa dolazi i na kulturnom i na planu me|unacionalnih odnosa, jer tada na ~uvenom Mostarskom savjetovanju u organizaciji navedenih politi~kih rukovodilaca dolazi do zna~ajnog pomaka na utvr|ivanju principa knji`evnojezi~ke tolerancije, a u pogledu napretka u me|unacionalnim odnosima dolazi do potvrde i afirmacije

Brod koji tone
Kao dio tih {irih dru{tveno-povijesnih pomjeranja, taj proces na jugoslavenskom prostoru artikulirao se na na~in raspada starog politi~kog sistema, ali i duboke krize do tada relativno prosperitetne dr`ave vi{enacionalnog sastava, sa {est ustavno jednakopravnih republika, utemeljenih na avnojevskom federalizmu i titovskom principu bratstva i jedinstva naroda. [ansa za pluralizam i demokratizaciju `rtvovana je tom prilikom, na`alost, u korist demona pro{losti i destruktivnog nacionalizma. Nijaz Durakovi} 1986. biva prvi put izabran za ~lana Predsjedni{tva SKBiH, a 1989. za predsjednika Predsjedni{tva SKBiH i ~ini sve da spasi brod koji tone. Prvo u pogledu profila stranke kojoj je do{ao na ~elo, Durakovi} ~ini sve da je reformi{e, redizajnira, demokratizira, da joj promijeni organizaciju i na~in djelovanja, primjerene novostvorenim prilikama. On ljubomorno ~uva pozitivne tekovine prethodnog sistema, ali se odlu~no ogra|uje od svega lo{eg {to je taj sistem ~inio. Durakovi} sna`no afirmira ~injenice pozitivnih tekovina socijalisti~kog perioda postojanja BiH: da je BiH formirana kao jedinstvena i samostalna dr`ava - republika unutar federativne Jugoslavija; da je gotovo pola stolje}a `ivjela bez ratova i nasilja; da su u tom periodu stvorene solidne pretpostavke za dru{tveni, ekonomski, kulturni i intelektualni razvoj BiH, itd. Durakovi} je svjestan i svih gre{aka komunisti~kog re`ima i on ih priznaje, ali naj~e{}e pripisuje nedemokrati~nosti pojedinaca u ranijim partijskim i dr`avnim rukovodstvima. Osvr}u}i se na odre|ena mi{ljenja da je u to vrijeme bilo kurentno baviti se nacionalnim pitanjem u BiH, te na upit da li je i on

hnologiji i logici njegovog djelovanja, te sprezi izme|u policijskog, dr`avnog i partijskog vrha, kao i njihovoj ulozi u montiranim politi~kim procesima osamdesetih godina. Analiziraju}i unutarstrana~ke sukobe sedamdesetih godina u BiH, i {ta su oni zna~ili u pogledu promjena na politi~kom i dru{tveno-ekonomskom planu, Durakovi} ih ocjenjuje veoma produktivnim, jer je ta nova, srednja generacija politi~ara - ~iji su protagonisti Branko Mikuli} i Hamdija Pozderac, uz koje su jo{ i predstavnici stare generacije Rato Dugonji}, D`emal Bijedi}, Cvijetin Mijatovi} odigrala krupnu ulogu, primarno u afirmaciji BiH kao faktora u jugoslavenskoj federaciji. Na ekonomskom planu BiH se otada sve vi{e oslanja na sopstvene snage, zahtijevaju}i

muslimanskog naroda. Tada je tako|er realizovan koncept hiljadu {kola u BiH, izvr{eno povezivanje svih bosanskohercegova~kih op}ina asfaltnim putevima, ubrzan razvoj pojedinih regija kao na pr. zapadne Hercegovine, zaokru`ena izgradnja velikih privrednih sistema: Energoinvesta, [ipada, Unisa, UPI-ja i dr. Puni procvat desio se na kulturnom planu: afirmira se Narodno pozori{te u Sarajevu, osniva BiH Filharmonija, po~inje sa radom RTVSA, a nakon du`eg perioda nesporazuma i suprotstavljanja formirana je Akademija nauka i umjetnosti BiH.

Osloba|anje iz unitarnog zagrljaja
U su{tini, unutarpartijski sukob iz 1972. Durakovi} je ocjenjivao tako da

je on vodio u~vr{}enju federalne pozicije BiH i nu`nom koraku ka njenoj suverenosti, jer tek tada BiH po~inje li~iti na jednu suverenu i samostalnu dr`avu, dolazi do njenog osloba|anja iz stega unitarnog zagrljaja i pozicije svojevrsnog pijemontizma i pravovjernog jugoslovenstva. U tom periodu odlu~nije se po~inje razvijati svijest o neophodnosti oslonca na vlastite snage, afirmirati pripadnost BiH i zajedni~ki `ivot ljudi koji u njoj `ive. U desetak godina takvog trenda BiH je uspjela izboriti svoju poziciju u Federaciji, njen glas, kao nikada do tada, postajao je sve zna~ajniji i utjecajniji, a mnoge probleme na relaciji Srbija - Hrvatska, kao i na drugim relacijama, bilo je lak{e rije{iti pomo}u takvog statusa i pozicije BiH. Zanimljivo svjedo~enje o tom vremenu sa~uvao je zagreba~ki histori~ar Du{an Biland`i} u svojoj “Povijesti izbliza” gdje je uz 20. januar , 1983. zabilje`io da je nakon predavanja na FPN-u u Sarajevu posjetio Branka Mikuli}a, kod koga se zanimao kako je do{lo do promjene u BiH, koja je prvih petnaestak godina bila u statusu beogradske provincije, a zatim zauzela o{tar kurs da se BiH izjedna~i s drugim republikama. “Po Mikuli}u, po~etak je prolje}e 1965. godine kada je Kongres SKBiH iznio pobjedu nad unitaristi~kim snagama. Definitivna pobjeda zape~a}ena je na kongresu 1968. u smislu uzdizanja BiH na status dr`ave ~lanice federacije... [to se ti~e dana{njeg trenutka, Mikuli} mi je rekao da se bez Tita, Kardelja i Bakari}a dana{nja borba protiv velikosrpskog nacionalizma te{ko vodi i da je ishod neizvjestan. On identificira pretenzije i Beograda i Zagreba na BiH, pa ka`e: ’Ja pripadam hrvatskoj naciji, ali sam vrlo odan bosanskoj dr`avi. Moja mati~na nacija je Hrvatska, ali ja branim BiH kao republiku i spreman sam da, kao Hrvat, idem protiv onih hrvatskih nacionalista koji pretendiraju na BiH.’” (D. Biland`i}, Povijest izbliza, Memoarski zapisi 1945. - 2005., Zagreb, Prometej 2006. S.259.) Durakovi} je otvoreno i vrlo zanimljivo jo{ 1990. opisao tehnologiju vladanja u Jugoslaviji i BiH, posebno u posljednjih 20-ak godina, preciziraju}i da je partijski vrh bio ~vrsto hijerarhijski strukturiran, da se ta~no znalo kolike su ~ije kompetencije i prava, ko je taj koji nare|uje, presu|uje, te da je u cijeloj Jugoslaviji u to vrijeme sva vlast bila skoncentrisana u SK-a, odnosno u njenom rukovodstvu i u prvim ljudima tog rukovodstva. A u BiH bio je prisutan i tzv. Trijumvirat. Za Durakovi}a je slu~aj Agrokomerc bio neobi~no te`ak fenomen koji je sadr`avao ~itav koloplet politi~kih, idejnih, ekonomskih i ukupnih socijalnih doga|anja, iza kojih stoji ono {to je eminentno privredna problematika i razvojne perspektive, ali i ono {to je

Durakovi} je na osnovu privatnih saznanja potvrdio istinitost navoda da je Slu

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 31

ajevi Agrokomerc, Mili}i, Mo{evac...
pragmatska politika, kao i ono {to je problem borbe za vlast i obra~un odre|enih struktura. Ovakvim odnosom narod cijelog jednog kraja doveden je na ivicu gladi i siroma{tva, navodne ekonomske krivice prevedene su na nacionalne, pa i nacionalisti~ke licitacije o karakteru ovog ili onog naroda, ~ime se BiH na du`i period zabavila sama sobom, a svoje u~e{}e u jugoslovenskoj politici reducirala na minimum. (Prema knjizi: Nijaz izbliza, autora Senada Avdi}a, s. 44). U vezi sa aferom Agrokomerc usko je vezana i politi~ka, a kasnije i fizi~ka smrt Hamdije Pozderca (potpredsjednik Predsjedni{tva SFRJ i predsjednik Ustavne komisije) nakon ~ega su isplivale ~injenice o njegovom dugogodi{njem prislu{kivanju i policijskom tretmanu. Iako je smatrao da su neke okolnosti ostale i dalje nejasne, Durakovi} je na osnovu privatnih saznanja potvrdio istinitost i ta~nost navoda u koje se i li~no mogao uvjeriti, da je Slu`ba bezbjednosti odigrala krajnje ne~asnu i prljavu igru u vezi sa Hamdijom Pozdercem tj. da ga je kao potpredsjednika jugoslavenske dr`ave dugi vremenski period prislu{kivala. Prema Durakovi}u, ubrzano fabrikovanje slu~ajeva kakvi su Agrokomerc i Neum, Mo{evac i Mili}i, kao i neki drugi kojima je davan veliki publicitet, slu`ili su tome da se dizajnira slika o BiH kao mra~noj staljinisti~koj pra{umi, dok su se identi~ni pa i drasti~niji primjeri koji su se mogli na}i u svakom dijelu Jugoslavije, ostavljali po strani, bez bilo kakvog zanimanja. Zapravo, smatra Durakovi}, sve je to “predstavljalo test za izvo|enje antibirokratske revolucije, te da su ti Milo{evi}evi patenti za testiranje nacionalizma velikodr`avnih ambicija ipak najprije primijenjeni ovdje kod nas”(Ibid., 52.) U na. vedenim Memoarima Biland`i} bilje`i 31. 12. 1988. da je Branko Mikuli} podnio ostavku na du`nost predsjednika jugoslovenske vlade, pa navodi: “Bilje`im jo{ jedan razgovor 10. 1. 1989. s Brankom Mikuli}em. Tu`nim izrazom lica ka`e mi da je 90 posto rukovode}ih kadrova, koji su nosili njegovu, kako on ka`e, Titovu politiku gra|enja suvereniteta BiH, uklonjeno s vlasti.” (D. Biland`i} s. 328.) Uz ukupni politi~ki aktivitet, Nijaz Durakovi} je nadaleko postao poznat po svojoj knjizi intrigantnog naslova “Prokletstvo Muslimana” koju je , napisao u ljeto 1992. godine, u vrijeme, kako autor u predgovoru ka`e, trajanja najstravi~nijeg rata u na{oj cjelokupnoj povijesti, koji je predstavljao takvu golgotu, stradanja, obespravljenosti i poni`enja kakvu je rijetko koji narod do`ivio. Budu}i da se ve} 20-tak godina nalazio (a posebno od 1989. kao ~elnik SKBiH) u sredi{tu lomova predratne Jugoslavije i jasno sagledao strate{ke ciljeve, glavne aktere i tehnologiju raspleta, ~iji re`iseri su nedvosmisleno ukalkulirali masovne zlo~ine kao sredstvo provedbe takve politike, Durakovi}u je od samog po~etka ratne kataklizme bilo jasno da nije stvar u bilo kakvom pravednijem politi~kom redizajniranju Jugoslavije niti BiH, nego naprosto o klasi~noj agresiji na referendumom obnovljenu dr`avnost BiH, kao i ~injenju genocida prema svima onima koji ne prihvataju rezultate agresije kao svr{en ~in. Durakovi} svrhu ovakve knjige vidi u potrebi da podsjeti, upozori da se {to{ta ne zaboravi, a da bi se razumjelo sada{nje stanje i navedena stradanja neophodno je bilo makar u najkra}em presjeku nazna~iti historijske korijenje bo{nja~kog etnosa, slo`ene i proturje~ne puteve njegovog nacionalnog osvje{}enja, afirmacije samobitnosti. Zato autor prezentira neophodne naznake o porijeklu bo{nja~kog naroda, njihovom polo`aju u Osmanskom carstvu, preko okupacije BiH 1878., aneksije (1908, njegovog polo`aja u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, preko ratnog i poratnog perioda, do recentnog perioda njegove savremene drame. zinu podjelu sa velikohrvatskim nacionalistima ili u krajnjem slu~aju njeno cijepanje na tri, tobo`e suverene dr`ave, od kojih bi dvije (Srpska i Hrvatska) prvom prigodom izvr{ile secesiju i priklju~ile se tzv. nacionalnim maticama. (Ibid. 234.) Dodatni razlog odbacivanja Vens-Ovenovog plana je bio, po njemu, predvi|eni povratak svih prognanih u svoje domove, ~ime bi se pod me|unarodnom kontrolom poni{tili rezultati provedenog etni~kog ~i{}enja. U zavr{noj rundi @enevskih pregovora (augustseptembar 1993.) Durakovi} je vidio da su svjetski mo}nici (prije svega politika V. Britanije i Francuske) spremni da pogaze temeljne principe svjetske zajednice, povelju UN, kao i rezolucije, koje su upravo na njihov prijedlog i pod njihovom auspicijom izglasane. U @enevi su prekono}i napu{teni svi principi i sam smisao Londonske konferencije, a kopredsjedavaju}i Oven i Stolteneberg, iako su dobili mandat upravo na osnovu te konferencije, svojim prijedlozima i ustavnim projektom budu}e Unije republika BiH i{li su na rastakanje bosanskohercegova~ke dr`ave, suverene i me|unarodno priznate, u prilog koncepta tri kvazi-etni~ke nazna~uje kao Zablude i gre{ke politike Alije Izetbegovi}a koje on pronalazi u politi~koj ulozi Izetbegovi}a, svrstavaju}i ih i ekspliciraju}i kroz sedam pitanja, da bi zaklju~io: “Moglo bi se jo{ dosta govoriti o gre{kama i zabludama Izetbegovi}eve politike. Naravno, moglo bi se jo{ i vi{e kazati o njegovim ne malim zaslugama u odbrani BiH, stvaranju Armije BiH, te za me|unarodno priznanje i afirmaciju BiH... Za sada ostaje utisak da je u klju~nim momentima Izetbegovi}eva politika najbla`e re~eno bila kontroverzna. ^esto oklijevaju}a i kolebljiva, bez strate{ke vizije, odabira pravih politi~kih saveznika, a, gotovo po pravilu, klju~ne politi~ke odluke Izetbegovi} je donosio sa zaka{njenjem.” (Prevara Bosne, 220.) Na kraju ove knjige nalazimo sukus Durakovi}eve poruke: “Bosna je prevarena jo{ davne 1463., izmanipulirana. Ostavljena od Turske na Berlinskom kongresu 1878, na prevaru evropske diplomacije i starih evropskih sila... data na pladnju Esterajhu, pa onda poslije raspada starih imperija, monarhija (Turske, Rusije i Austrougarske) Krfskom deklaracijom - bez da se iko iz Bosne pita - data u zagrljaj Kraljevini SHS. Prevarena je i 1945. i poslije, jer je u Ta~na, precizna i objektivna ocjena o svakom od oblika aktiviteta Nijaza Durakovi}a u uporedbi sa drugima zahtijevala bi vrlo detaljna i obimna istra`ivanja i komparacije, ali ovom prigodom zadr`imo se samo na jo{ jednoj. Naime, nakon {to je napisao program transformirane stranke koju je predvodio od 1989. i predlo`io joj novo ime - SDP, Nijaz Durakovi} je 27. decembra ratne 1992. (na 16 stepeni ispod nule u opkoljenom Sarajevu, pod granatama i op}oj gladi) - zakazao i odr`ao Kongres svoje partije po svim uzusima demokratske procedure, uz prisustvo 305 delegata, ~ime je ovu stranku vratio na izvorne demokratske principe moderne socijaldemokratije. Na`alost, u demokratski neosvije{tenim tranzicijskim politi~kim prilikama u BiH mi danas imamo posla sa potpuno nelegitimnim strana~kim liderima, koji se ne biraju tajnim glasanjem izme|u vi{e kandidata, nego uglavnom aklamacijom, bez protivkandidata ili ~ak na dijametralno suprotan na~in od sopstvenih strana~kih regula. Nelegitimnost lidera i rukovodstava politi~kih stranaka pretvaraju tako stranke u svojevrsne interesne grupe tj. privatne stranke, a dr`avne institucije uzurpacijom pretvaraju u partijsku dr`avu, protivnu op}em dobru svih gra|ana. Danas, godinu poslije smrti Nijaza Durakovi}a, mo`e se re}i da se radi o vrlo osebujnoj, i to bitno povijesnoj li~nosti na{e zemlje, jednoj iz prvog reda u posljednjih stotinu godina. On je 20-tak godina u vrijeme predratnih, ratnih i poratnih zbivanja u BiH bitno uticao na njih i to na krajnje konstruktivan na~in. Bio je me|u klju~nim politi~kim akterima, koji su omogu}ili demokratsku transformaciju i tranziciju vlasti monisti~kog jednostrana~kog sistema, u pluralisti~ki, tranzicijsko-demokratski, iako je cijena toga bila izborni poraz SKBiH na ~ijem se ~elu on na{ao. Odolio je isku{enjima ponuda da sa nedemokratskim snagama prisvoji vlast, suprotno volji ve}ine gra|ana na izborima 1990. U odbrani cjelovite i demokratske BiH bio je iskreni patriota, a u~inio je sve {to je mogao da o~uva ravnopravnost gra|ana i naroda, i multietni~ki karakter BiH, u {to je cijelim svojim bi}em vjerovao. U toku rata 1992. godine napisao je program SDP-a i svoju partiju vratio na izvorne demokratske principe moderne socijaldemokratije. Darovit nau~nik i profesor koji je svoju znanstvenu akribiju uvijek stavljao u funkciju op}ih interesa i op}eg dobra. Bio je beskrajno odan svojoj zemlji i njezinim gra|anima, ali isto tako i svojim prijateljima kojih je imao na svim stranama i u svim dru{tvenim slojevima. Ova zemlja odu`ila bi se Nijazu Durakovi}u ukoliko bi sa~uvala uspomenu na njega na stupnju na kojem je on volio nju i ~inio za nju - u dramati~nim uslovima u kojima je `ivio i djelovao - sve {to je mogao i znao.
(Iz govora prof. dr. Safeta Halilovi}a 29. januara na FPN-u, prilikom obilje`avanja godi{njice smrti prof. dr. Nijaza Durakovi}a)

Umjesto epiloga
Nakon sedam mjeseci dodatnih zlo~ina i planetarne tragedije kojoj je BiH bila izlo`ena, Durakovi} prethodnom spisu dodaje poglavlje pod naslovom Umjesto epiloga, u kome se bavi rezultatima pregovora o politi~kim aran`manima za BiH. Tako za Londonsku konferenciju 1992., ~iji je dokument potpisalo preko 40 zemalja, autor navodi da je polazila od toga da se ne}e priznati ni{ta od onoga {to je osvojeno silom i agresijom, da se ne}e priznati rezultati nasilnog etni~kog ~i{}enja i protjerivanja ljudi, da nije dozvoljena nasilna promjena granica, niti samog ustavnog poretka, da se za po~injene zlo~ine pred Me|unarodnim sudom treba odgovarati itd. (Ibid. 236.) Izvjesne nade su polagane u tzv. Vens-Ovenov plan kojim se predvi|a o~uvanje BiH kao labave savezne dr`ave, koja bi bila maksimalno decentralizirana, podijeljena na 10 gotovo potpuno autonomnih provincija, sa veoma {irokim nadle`nostima vlasti. Naime svugdje gdje su Srbi bili u ve}ini, plan je predvi|ao autonomiju sa maksimalnom samostalno{}u u izvr{noj, zakonodavnoj, a najve}im dijelom i u sudskoj vlasti, uz punu ekonomsku samostalnost, sa sopstvenom policijom i punom autonomijom u oblasti kulture, zdravstva, prosvjete i obrazovanja. Prerogative savezne BiH dr`ave bile su svedene na najmanju mogu}u mjeru, tako da je bilo ~ak neizvjesno i njezino funkcionisanje. Bez obzira, dakle, {to je nudio paljanskoj kliki mnogo vi{e nego {to su oni sami na po~etku agresije na BiH tra`ili, paljanska Skup{tina je uz ~itavu predstavu za me|unarodnu javnost odbacila Vens-Ovenov plan, ~ime su razotkrivene neistine o tobo`njoj ugro`enosti i neravnopravnosti srpskog naroda u BiH, te pokazani pravi ciljevi velikosrpske agresije koja se nije mirila sa opstankom bilo kakve BiH, kao suverene i me|unarodno priznate dr`ave u njenim historijskim granicama. Velikosrpski projekat je `elio ili cijelu BiH, ili nje-

NA BRODU KOJI TONE Nijaz Durakovi} 1986. biva prvi put izabran za ~lana Predsjedni{tva SKBiH, a 1989. za predsjednika Predsjedni{tva SKBiH i ~ini sve da spasi brod koji tone. Prvo u pogledu profila stranke kojoj je do{ao na ~elo, Durakovi} ~ini sve da je reformi{e, redizajnira, demokratizira, da joj promijeni organizaciju i na~in djelovanja, primjerene novostvorenim prilikama
dr`avice, gdje se apstrahira od toga ko je agresor, kakve je zlo~ine po~inio i kakvi su njegovi stvarni hegemonisti~ki planovi. (Ibid s. 236.) Nakon izostanka pomo}i Zapada i vojne intervencije, ili barem zaustavljanja varvarskog bombardiranja prevashodno gradova i civilnih ciljeva, kao i elementarne za{tite tzv. sigurnosnih zona i humanitarnih konvoja, gra|ani branitelji BiH postupno shvataju da su ostavljeni na cjedilu, da su `rtva interesa velikih, svjetskih mo}nika i da svijet, a posebno Evropa, kako to podcrtava Durakovi}, upravo na indiferentnom odnosu prema bosanskoj tragediji drasti~no potiru i devalviraju sve principe na kojima ho}e graditi demokratsku budu}nost i tzv. Novi svjetski poredak. Nakon rata Nijaz Durakovi} je 1999. objavio knjigu “Bosanski izazovi” kao rezultat sabranih kolu, mni koje je iz sedmice u sedmicu ispisivao prije svega u sarajevskom nedjeljniku “Svijet” gdje je tematizirao brojna pitanja bh. politi~ke svakodnevnice, zapleta, kontroverzi i izazova koji pred BiH jo{ stoje i pregnantno se name}u kao pitanja njezine sudbine. Godine 2004. Durakovi} objavljuje knjigu “Prevara Bosne” u kojoj nastoji osvijetliti dio nesretne predratne i ratne povijesti BiH, te razjasniti neke bitne momente koji su odlu~uju}e uticali na njezinu budu}nost. Durakovi} jedno poglavlje prvom grbu DFJ, FNRJ bilo samo pet buktinja (pet republika - pet nacija), iako je ustavno bila ravnopravna i suverena Federalna Republika. Kona~no, krvavo je prevarena u dramati~nim zbivanjima u periodu 1990 1992. g... “ (Ibid 253.)

Autoritativan, predan, istrajan...
U u`em smislu, u oblasti nau~noistra`iva~kog i pedago{kog rada na Univerzitetu u Sarajevu i kao ~lan akademske zajednice prof. dr. Nijaz Durakovi} je djelovao autorski, istra`iva~ki i pedago{ki na svoj specifi~an dinami~an na~in, sa mnogo spontanosti i neposrednosti, ali veoma autoritativno, predano i istrajno. Raspon tog aktiviteta je bio rijetko uporediv, i kretao se od institutskog i projektnog istra`ivanja, pisanja univerzitetskih ud`benika ({to je posebno zahtjevan posao), knjiga, studija, razli~itih priloga po ~asopisima, na nau~nim konferencijama, savjetovanjima, seminarima, o raznim fenomenima, doga|ajima, knjigama, prigodama i li~nostima, do vrlo frekventnih medijskih u~e{}a i ogla{avanja o gotovo svim relevantnim procesima u na{em dru{tvu i me|unarodnim odnosima. Kao ve}ina njegovih knjiga i ud`benici prof. Durakovi}a su do`ivljavali vi{e izdanja posebno oni o Uporednim politi~kim sistemima i Me|unarodnim odnosima.

u`ba bezbjednosti odigrala krajnje ne~asnu i prljavu igru u vezi sa Pozdercem

32 Pogledi

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 33

Hodopisi Dragana Marijanovi}a (31)

Carski sokoli i rimski vinogradi
Danas stanovnici okolnih sela Dre`njake nazivaju “sokolima” rugaju}i im se kao zaostalim, jer sa ponosom pri~aju legendu prema kojoj je njihov predak Toma Fijovi} uhvatio sokola vanredne ljepote i poklonio ga caru, a on ih zauzvrat oslobodio pla}anja svih poreza

K

ad vidim da sam negdje “zapeo” te da se nikako ne mo, gu iskobeljati iz mno{tva mogu}ih tema, kad nai|em na takav osobit teren kakav Dre`nica jeste, onda je najbolje na vrijeme - oti}i. Postoje tako neki krajevi nikada dovoljno istra`eni i opisani. Novinarska povr{nost zna biti dra`esna ili zanimljiva, no dre`ni~ki kraj toliko je zanimljiv stru~nim krugovima, vi{e nekada{nje negoli sada{nje zemlje, da se svaki put iznenadim koliko toga sam propustio, vazda se vade}i na Churchillovu misao o novinaru kao univerzalnoj neznalici. Upravo kada sam se kanio “odjaviti” od mojih vi{ednevnih zapisivanja o Dre`nici i njezinim posebnostima, sakrivenim u potkovicu natopljenu rijekom i oivi~enoj mo`da na{im najljep{im planinama, pod oko mi zape znanstveno-istra`iva~ki rad Miroslava Ni{kanovi}a, uglednoga povjesni~ara i ~lana SANU-a, koji je dugo djelovao u na{oj, dakle i njegovoj, zemlji, barem koliko iz dostupnih mi izvora mogu vidjeti, a koji je, zajedno sa brojnom znanstvenom istra`iva~kom ekipom, istra`ivao dre`ni~ki kraj sa vi{e znanstvenih aspekata: jezik, obi~aji, ste}ci, povijest, arheologija, itd, itd, i gotovo me zaprepastio koli~inom objavljenih spoznaja, vrijedno sakupljanih na terenu, ali prona|enih i u golemoj ba{tini ostav{tine, po na{im, te po arhivama, muzejima i bibliotekama svijeta. Vrijedni je znanstvenik zapisivao svaki detalj istra`ivanja obavljenog izme|u 1878. i 1981. godine, nazvanog “Naselja Dre`nice i njihovo stanovni{tvo - Srednji vijek sa najstarijom istorijom i turski period” . U internetskoj verziji, na kraju tog fantasti~nog teksta stoji “Rad prihva}en za {tampu 5. juna 1991. godine.” Nisam nigdje nai{ao na tu knjigu, je li ona bila mo`da Ni{kanovi}ev doktorski rad ili ne{to sli~no, istra`it }u to za svoju du{u i njemu zahvaliti, ali ono {to je sigurno istina jeste da to i nije bila ba{ plodna godina za objavljivanje pametnih knjiga, pa je zato ni nema, ili je barem ja ne vidjeh, i nemam namjeru prepri~avati njezin sadr`aj, nego se tek pozvati tu i tamo na neke potvrde predaja o kojima sam i sam slu{ao, a Miroslav je o~ito mukotrpno i uporno{}u kompetentnog znanstvenika istra`io ba{ svaki detalj. Kolika je na{a nebriga o vlastitoj ba{tini zbore brojni njegovi nalazi i mi{ljenja, zaklju~ci i analize, a vidimo {ta su po dre`ni~kom kraju radili, evo Austrijanci: “U Dre`nici je 1867. godine prona|eno vi{e stotina vizantijskih zlatnika Romanusa II, koji je vladao od 959 do 963. godine. U opisima Dre`nice iz XIX vijeka navodi se da je isti nalaza~ na istom mjestu prona{ao i dva prstena velike vrijednosti sa istom koli~inom novca, a Lieut Arbuthnot navodi da je na mjestu gdje je bio grad (dana{nji lokalitet ’na Gradu’ - NM) prona|en idol te`ak 25 funti. Ovi podaci

Sve je u Dre`nici prastaro i sve ima pri~u

Leglo sokolova

Gnijezdi{ta starih sokolova

Kanjon pun ~udesa

Isti trs se kalemi od vremena Rimljana

Legendu o tome da su Dre`njaci uhvatili sokola i od cara bili oslobo|eni poreza zapisali su svi putopisci koji su u XIX i XX vijeku prolazili kroz Dre`nicu
nam nedvosmisleno govore da bi organizovana arheolo{ka istra`ivanja vjerovatno bacila vi{e svjetla na `ivot stanovnika Dre`nice u ovom periodu. (...) Po~etkom ovog vijeka u Donjoj Dre`nici je na|en jedan ~eki} od serpentina, koji se datira u neolit, a u Gornjoj Dre`nici je prona|ena jedna sjekira iz bronzanog doba. Ovi nalazi se ~uvaju u Prirodnja~kom muzeju u Be~u i nije nam poznata bli`a lokacija pronalaska.” Ni{kanovi} dalje navodi brojne toponime na zahvatu dre`ni~koga kraja koji nikada nisu istra`eni, osobito stare gradine. Kao da je s tim ratom sve bilo stalo i kao da se vi{e nikada nitko ne}e dosjetiti Dre`nice i njezinih ~etrdesetak sela i zaselaka, brojnih nekropola, samljevenih u gra|evni, uguranih u temelje ku}a, u putove i podzide, u obale rijeke, a pod jednim je valjda i grob samoga Mastana Bubani}a, vojvode, koji je tu `ivio i umro, prije nego li }e se prvi put spomenuti dana{nje ime sela i kraja, a nekropolu gdje je vjerojatno bio njegov nadgrobnik, danas pokriva vje~no jezero. “Kada govorimo o etni~koj strukturi stanovni{tva Dre`nice u srednjem vijeku, sa velikom vjerovatno}om mo`emo pretpostaviti da se radi o vla{kom stanovni{tvu. Na vla{ko porijeklo stanovnika Dre`nice prvi je ukazao \oko Mazali}, a podr`ao ga je i [efik Be{lagi}. Narodna tradicija kada govori o stanovnicima “koji su naseljavali Dre`nicu prije ovog stanovni{tva” govori o “Grcima” i “Kaurima” i njima pripisuje materijalne ostatke iz tog perioda. Grci se, uglavnom, ozna~avaju kao stariji sloj, a “Turska je istjerala Kaure”Nestanak stanovnika ko. ji su tvorci ste}aka, kao i svrhu podizanja nadgrobnih spomenika ovakvog oblika, narodna tradicija obja{njava i u drugim krajevima poznatim obja{njenjima: ste}ci su postavljeni jer su neke `ivotinje vadile ostatke pokojnika, a stanovnici su se iselili zbog snjegova i zime, koja je bila veoma jaka nekoliko godina za redom. Kaurima je pripisano i podizanje pivnica na lokalitetu Izbe u Lisi~anima, a pripisuje im se i nekoliko stihova koje poznaju gotovo svi na{i kaziva~i. Ti stihovi glase: Kad nam rodi u Docu p{enica, i vinograd Radinja Glavica, `eni}emo na{ega Filipa. Na osnovu pri~a o Grcima i Kaurima vidljivo je da dana{nji stanovnici Dre`nice ~uvaju tradiciju o svom hri{}anskom porijeklu, i to u kontekstu pravoslavne i katoli~ke crkvene organizacije. Prema mi{ljenju Vlajka Palavestre, po~etak upotrebe ovih naziva za staro stanovni{tvo, konfesionalno odre|enih, posredno se mo`e datirati na taj na~in {to je nakon propasti na{ih srednjovjekovnih dr`ava, u vrijeme turske okupacije, do{lo do izrazitije diferencijacije u vezi sa crkvenom pripadno{}u, pa je tako do upotrebe ovih naziva vjerovatno do{lo tek kasnije od XV i XVI vijeka.” Ovo je tek jedna od nepobrojivih analiza gotovo svakoga segmenta zabljivica eto stolje}ima je sinonim ljudima ovoga kraja. Dakako da to ima pri~u, jer, ako su neki gradovi, kasabe ili ~ar{ije, Kre{evo, Vare{ sli~ne, bile privilegirane, primjerice za vladavine Osmanlija, tako {to im je brisan ili umanjivan porez, jer su kovali sablje, uzengije, radili poslove koje drugi nisu znali, tako su Dre`njaci bili privilegirani jer su - sokolarili. Beskrajnih je pri~a o tome. Stari [a}ir Mu{i} mi je pokazao visoku sivu stijenu, mo`e to biti i brdo, Sokolone se zove; uzdi`e se put vedra neba nad zapadnim ku}ama sela Draga u Gornjoj Dre`nici, a i prema Donjoj Dre`nici ima jedan toponim koji tako|er sugerira sokolova gnijezda, Sokolovac. Tu nad selom Draga, tu su glavna legla sokolova, odatle su va|eni kao pti}i i uvje`bavani za posebne ljude, poklisare i vladare. Temi sokolarenja Ni{kanovi} se puno posvetio u povelikoj znanstvenoj ekspertiti, i doista se radi o zanimljivim pri~ama, no ja }u ih samo djelomice, ali ~itatelju vjerojatno dovoljno dotaknuti: “(...) Kako su Dre`njaci za vrijeme turske vladavine imali status carskih sokolara, smatramo da se i prije, u srednjem vijeku, nemali broj Dre`njaka mogao baviti hvatanjem i dresiranjem ptica za lov. Po{to se na osnovu narodne tradicije i pristupa~nih dokumenata sokolarstvo u Dre`nici datira u turski period, mi }emo o tome vi{e govoriti u posebno odjeljku. Ovom prilikom }emo ukazati jedino na to da je u srednjem vijeku hvatanje i prodaja ptica za lov bio veoma unosan posao, te da se lov sa sokolovima praktikovao u srednjovjekovnoj Bosni. Ilija Mati} je to detaljno obradio i ukazao na va`nost ptica za lov u odnosima Dubrovnika sa susjednim dr`avama, a u cilju odr`avanja i poja~avanja svojih trgova~kih veza. Dubrovnik je, naime, u rasponu od oko 300 godina poklanjanjem ptica za lov uspijevao da obezbijedi povoljne trgova~ke ugovore sa [panijom a kasnije i kraljevstvom dviju Sicilija, jer je izme|u ostalog snabdijevanje Dubrovnika `ive`nim namirnicama, a prije svega `itom, u velikom dijelu zavisilo od uvoza iz napuljske pokrajine Apulije. Kada je u pitanju ova odluka, postavlja se pitanje kako je do{lo do toga da knez jednog ovako malog podru~ja kao {to je Dre`nica dobije dubrova~ko gra|anstvo. Mislimo da to ipak nije nimalo ~udno kada se uzme u obzir ve} ranije iznesena pretpostavka da se u slu~aju Dre`nice u srednjem vijeku radi o oblasti koja je imala odre|enu upravnu-politi~ku autarhiju, a naseljena je vla{kim stanovni{tvom, koje je pored bavljenja zemljoradnjom i sto~arstvom imalo posebno zadu`enje u okvirima obezbje|ivanja spoljnjeg i unutra{njeg limesa, te hvatanja i dresiranja ptica za da bi tek nova istra`ivanja mogla dati vi{e podataka o ovom dre`anjskom rodu. (...)”

Povla{ten status
Onda, eto Turaka: “O potpadanju Dre`nice pod tursku vlast zabilje`ili smo u Dre`nici op{te poznata predanja. (...) Njihova ekonomika je, najvjerovatnije, bila vezana i za zemljoradnju i za sto~arstvo, a povlastice u oporezivanju su zadobili bavljenjem sokolarstvom i obezbje|ivanjem putnih pravaca. (...) Povlastice sokolara obezbijedile su im, vjerovatno, naprijed iznesene razreze poreza. Sokolari su bili sti-

XVIII vijeka mo`e se pretpostaviti da je to bilo i iz razloga {to su se bavili uzgajanjem i hvatanjem ptica za lov i potpadali pod odredbe zakona o sokolarima. U ovom dokumentu stoji da u Dre`nici postoji uzgajali{te sokolova, te da stanovnici navedenog sela od vremena ’osvojenja’ {alju te sokolove u Carigrad, pa su na osnovu toga oslobo|eni osim {erijatskih u{rova i uobi~ajenih da`bina, te{kog rada i drugih pristojbi.” Ni{kanovi} koristi brojne izvore do kojih je mukotrpno dolazio, te se, ~isto radi analogije bavi i sli~nim regulama, primjenjivanim u Sand`aku, a ti~u se lova ptica za dre-

na ko{enje livada i da ih tjeraju na rabote. Pored odredbi u kojima se govori od ~ega su sokolari oslobo|eni za nas je, svakako, veoma interesantno koja su prava i obaveze ~lanova sokolarskih doma}instava. Za hara~ sposobni, dorasli sinovi sokolara, njihova bra}a i bratanci daju ispend`u i hara~ prema procjeni i uz znanje kadije na dobro, srednje i lo{e. Od neo`enjenih sinova, sposobnih za rad i zaradu uzima se 25 aspri ispend`e. Ako sokolari ili ~lanovi njihovih doma}instava ostvaruju prihode izvan svojih ba{tina, obavezni su da pla}aju porez. Po ovom zakonu sokolari su bili za{ti}e-

sand`aka kojem su pripadali i da su preko svog starje{ine dogand`i-ba{e bili pod direktnom upravom vrhovnog sokolara. Tako|e treba re}i da su se u turskoj administraciji vodili posebni sokolarski defteri, u koje su upisivani sokolari, pa su tako u njima mogla biti upisana pojedina~na zadu`enja sokolara iz Dre`nice. Kako do danas nije poznat niti jedan sokolarski defter za podru~je Hercegovine, tek nova istra`ivanja turskih dokumenata mogla bi dati nove podatke o sokolarima Dre`nice a iz njih bi se moglo vidjeti i kakvu je ulogu u sokolarstvu imao jedan Mostarac. (...)”

Narodna tradicija
Svjestan da sam malo oduljio o ovoj temi, ali to je zato {to je samo Dre`nici bila svakida{nja, ali Dre`nica ne bi bila Dre`nica kad ne bi na kraju bilo i dodatne posebnosti: “(...) O sudbini sokolara i njihovih povlastica u Dre`nici za vrijeme na{ih istra`ivanja u Dre`nici zabilje`ili smo narodnu tradiciju. Danas stanovnici okolnih sela Dre`njake nazivaju ’sokolima’ rugaju}i im se kao zaostalim, jer sa ponosom pri~aju legendu prema kojoj je njihov predak Toma Fijovi} uhvatio sokola vanredne ljepote i poklonio ga caru, a on ih zauzvrat oslobodio pla}anja svih poreza. Prema predanju, povlastice su ukinute za vlade Ali-pa{e Rizvanbegovi}a, zbog toga {to se ’Dre`nica osilila’ , jer je Tajmil, rodona~elnik Lali}a silom odveo djevojku od stoke u planini i poslije obljube uzeo je za `enu. Legendu o tome da su Dre`njaci uhvatili sokola i od cara bili oslobo|eni poreza zapisali su svi putopisci koji su u XIX i XX vijeku prolazili kroz Dre`nicu. Svi autori, od Juki}a, koji je prvi dao opis Dre`nice, preko Arbuthnota, koji je nekoliko dana boravio u lovu u Dre`nici, Bakule, koji je bio paroh u obli`njoj Grabovici, pa do Hoernesa, Rennera i drugih, koji su, uglavnom, kompilirali podatke prve trojice, ukratko navode ovo predanje i sla`u se da je vrijeme ukidanja zadobijenih povlastica ~etrdesetih godina XIX vijeka. (...)” Pa ti sad budi putopisac iza ove pomrle liste!

Vizantijski zlatnici

HRI[]ANSKO PORIJEKLO Na osnovu pri~a o Grcima i Kaurima vidljivo je da dana{nji stanovnici Dre`nice ~uvaju tradiciju o svom hri{}anskom porijeklu, i to u kontekstu pravoslavne i katoli~ke crkvene organizacije
boravljene povijesti, (o dijelu se zaklju~aka da vjerojatno i raspravljati, ta povijest rasprave nudi u izobilju!) {to ne ~udi, jer danas `ivimo sada{njost koju }emo jo{ br`e zaboraviti, jer nemamo {to dobro ni upamtiti. No, mene u biti ne{to drugo zanima; budu}i da je imenica soko u Dre`nici sveprisutna, kako se po toj veli~anstvenoj ptici, a izgleda da je kroz pro{lost Dre`njacima bila doma}om `ivotinjom, Ni{kanovi} me li{io mnogih muka oko prikupljanja legendi, na ~emu sam iskreno poradio, s tim da su moji sugovornici mla|ih godi{ta a starine koje je propitkivao Ni{kanovi} ve} su ve}inom na onome svijetu, a po dre`ni~kom tjesnacu i danas je naj~e{}i nadimak Soko, tako se zove ovda{nji nogometni klub, tako se zvala lokalna ratna brigada, soko je postavljen i na slavoluk ovda{njeg Memorijalnog centra, sokol, ta mo}na pametna gra-

Ambijent iz Dre`nice

Miroslav Ni{kanovi}: Istra`ivao dre`ni~ki kraj

lov. Za Dubrov~ane je svakako bio veoma va`an ~ovjek koji je, pretpostavljamo, organizovao obezbje|ivanje putnika, mislimo prije svega na trgovce, na opasnom i te{ko prohodnom grani~nom dijelu puta dolinom Neretve. Ako su se Dre`njaci u Srednjem vijeku, kao {to je to bilo za vrijeme turske vladavine, bavili hvatanjem i dresiranjem ptica za lov, smatramo da su Radoslav Masnovi} i njegovi sinovi i ne}aci mogli postati gra|ani Dubrovnika i iz razloga {to su se bavili djelatno{}u od velike va`nosti za ovu malu, ali veoma zna~ajnu dr`avnu tvorevinu na na{em tlu. Tako|e smatramo

mulisani da se bave zemljoradnjom u okvirima svojih ba{tina, a ograni~eno sto~arstvo omogu}avalo im je da u izvjesnim granicama izbjegnu poreze u vezi s tim. Ovakve regulative su imali da bi se sa du`nom pa`njom mogli posvetiti hvatanju i dresiranju ptica za lov. (...) Na ovom mjestu }emo se posebno pozabaviti sokolarskom aktivno{}u stanovnika ove oblasti za vrijeme turske vladavine. Iako u defterima iz XV i XVI vijeka ne postoji zabilje{ka na osnovu ~eka Dre`njaci spadaju u povla{tenu kategoriju stanovni{tva Turske Carevine (u odnosu na ostale hri{}ane), na osnovu dokumenata iz

siranje, to~nije, radi se o Zakonu o sokolarima i jastrebarima vidinskog Sand`aka iz 1586. godine: “(...) Na osnovu odredbi ovog Zakona sokolari i jastrebari su oslobo|eni davanja: hara~a, ispend`e, u{ura od onog {to su zasijali i po`njeli na ba{tinama koje li~no obra|uju, u{ura od {ire, u{ura od ko{nica, resuma na svinje, resuma na ovce (ako imaju vi{e od 100 ovaca, na svake dvije ovce iznad stotine ra~una im se jedna aspra davanja), izvanrednih nameta i uobi~ajenih tereta. Tako|e je zabranjeno sand`ak-begovima i vilajetskim suba{ama da od sokolara sakupljaju je~am, da ih tjeraju

ni od samovolje pojedinaca i dr`avnih organa, njihov zastupnik i pokrovitelj bio je dogand`i-ba{a, koji je ovla{ten od starje{ine (vrhovnog) sokolara. (...) Da bi u`ivali status propisan ovim zakonom, sokolari su bili du`ni da prema ’adetu’ predaju, ili kao nadoknadu daju 300 ak~i za uginulog ili nepredatog sokola. Status sokolara naslje|ivali su njegovi sposobni sinovi i tek promovisanjem oni su zadobijali privilegije, kao i svi ostali sokolari. Iz gore navedenih regulativa vidljivo je da su sokolari u turskom feudalnom sistemu imali odre|enu autonomiju u odnosu na administrativni aparat

(...) Kao potomci Tome Fijovi}a, legendarnog dre`nja~kog sokolara, isti~u se porodice Ba{i} (Muslimani) i [ari} (Hrvati). Pored toga u prezimenu Kara|uz prepoznajemo termin iz sokolarske terminologije. (...) Slijedi lijep primjer opisa lova na sokole, u izvedbi ve} spominjanog Fijovi}a; ima tu i mudre zajebancije tipi~ne i za dana{nje Dre`njake, a istra`iva~u Ni{kanovi}u ju je ispri~ao Ahmet Muji} iz Bun~i}a, vrsni poznavalac narodne tradicije. “U stara vremena kada su carevi ratovali sa pticama Dre`njaci su hvatali ptice za lov. Sokolove su lovili u Sokolini. Jednom je Toma Fijovi} uhvatio sokola vanredne ljepote, ali mu je u borbi izbio jedno oko. Kada je poku{ao da uhvati i drugog sokola, spu{taju}i se “gu`vama” prema pe}ini gdje je bilo gnijezdo, ~uo je vilu iz Drvara kako vi~e “Ajde doma, Fijovi}u Toma, dosta je danas ovde tvoga lova” prekinu mu se “gu`ve”on pa, dne u ponor i pogine. Ovog sokola, “]oru Dre`njaka” po{alju Dre`njaci , caru u Stambol. “U boju sa pticama ]oro Dre`njak pobijedi orla krsta{a suparni~kog cara, te sultan odredi da Dre`njaci ne pla}aju nikakva poreza” . Ma, ko }e Dre`njaka zajebat’ osim , on sam sebe! Ne da se lako po}i odavde, {to sam vi{e pisao, manje sam zapisao. I, zatvaraju}i ovu fazu dre`anjskih skitnji, zove me Brana Martinac, napravio je pro{le godine sjajnu monografiju “Hercegovina zemlja vina” Slu`beno . progla{ena najboljom u svijetu, iz domene te vrste literature, tako odlu~eno u Parizu, a nagrada }e se dodijeliti u Londonu, sad nekad. Ali, monografija ima falinku: nema Dre`nice. Kakve veze Brana ima Dre`nica s tim, ima loze, ali nema tu nekih vinograda, ono, ljudi imaju odrine, negdje je trs umjesto me|e i tako... E, reci ti to profesoru Juri Belji, odnio tri trsa iz Dre`nice na institut u Zagreb. Izgleda da se jedino u Dre`nici ista loza zadr`ala od vremena Rimljana! To }e bit senzacija, uzbu|en je Martinac. E, ni{ta me vi{e u i o Dre`nici za~udit ne mo`e, pa se negdje drugdje idem ~udit!

34 Pogledi Izlo`ba “Refleksije vremena 1945 - 1955” u Zagrebu

2. februar/velja~a 2013.

Mar{al Tito, pop-ikona
Josip Broz Tito je centralna li~nost oko koje se sve vrti u postavu. Oslobo|enje Zagreba i ulazak partizana u grad 1945, povijesni Titov govor na zagreba~kom Markovom trgu reanimirani su fotografijama i arhivskim dokumentarnim filmskim materijalima

I

zlo`bom “Refleksije vremena 1945 - 1955” zagreba~ka Galerija Klovi}evi dvori revitalizira pri~u o vremenu o kojem, uglavnom, svatko tko ga je pro`ivio ima svoje vlastito mi{ljenje. Za one koji su se eventualno oslanjali isklju~ivo na usmeno predanje roditelja i rodbine ovu pri~u danas je odlu~ila ponovo ispri~ati povjesni~arka umjetnosti 54-godi{nja Jasmina Bavoljak, kustosica ove institucije. Pristup je multimedijalni. Izlo`ba zauzima cijeli jedan kat Galerije dok je za realizaciju ovog projekta dr`ava iske{irala oko pola milijuna kuna. Ukupno 485 raznih eksponata nagurano je u devet dvorana, dva hodnika i tri me|uhodnika, tri mjesta rezervirana su za filmske projekcije, na osam ekrana vrte se dokumentarci iz spomenutog desetlje}a, non-stop radi i jedan dijaprojektor, a aktivirana je i glazbena podloga, u kojoj se smjenjuju partizanski hiti}i iz 2. svjetskog rata i senti{i Ive Robi}a. Osim kompleksnog naziva koji je {iroko polje za interpretacije raznih vrsta, i postav je nafilan zasebnim kompleksnim tematskim cjelinama. Period formiranja socijalisti~kog realizma, kako se poja{njava, pa potom njegova dekonstrukcija ilustrirani su pri~icama naslovljenim “Od vojnika do udarnika” “Od drugarice do gospo|e” , , “Od mar{ala do dendyja”“Od pu{ke , do saksofona” “Od radija do televi, zije”“Od pionira do omladinca” i ta, ko dalje. Tumaraju}i za ulazom na drugi kat Klovi}evih dvora i segmentom u kojem je postavljena ova izlo`ba, posjetitelji odmah znaju da su na pravom mjestu jer ih ondje do~ekuje muzejska ~uvarica, gospo|a u najboljim godinama, s crvenom pionirskom maramom oko vrata.

tin~i}a, koji se 1990. zatekao na Plitvicama. Kip je oko o~iju i{aran bijelim sprejom, na Mar{alovom {injelu je tako|er bijelom bojom iscrtano ne{to nalik na zvijezdu petokraku. Za potrebe izlo`be kip je transportiran iz Muzeja mar{ala Tita u Kumrovcu, gdje se danas ~uva, ali dok jedni u tom nemo}nom sprejanju vide simboli~nu grande-poru-

I{arani kip
Ovaj {tos prakticiraju svi vodi~i kroz izlo`bu, koji vode samo grupe. No, u slu~aju potrebe, sve s crvenom pionirskom maramom skakutat }e strpljivo naokolo i obja{njavati vam “cake” projekta za ~iju je provedbu autorici Bavoljak, kako ka`e, trebalo cijelo jedno desetlje}e. Izlo`ba zapo~inje uniformom nepoznatog partizana iz Drugog svjetskog rata spakirane u vitrinu, a zavr{ava devastiranim bronzanim kipom Josipa Broza Tita, autora Antuna Augus-

OSLOBO\ENJE JAJCA Dvoranom dominira grandiozna slika Ismeta Mujezinovi}a “Oslobo|enje Jajca” iz 1955. dok je na susjedni zid postavljena isto tako velika fotografija Tita, Jovanke i cara Haila Salasija
ku, drugi s prezirom govore o vandalizmu. Josip Broz Tito je centralna li~nost oko koje se sve vrti u postavu. Oslobo|enje Zagreba i ulazak partizana u grad 1945, povijesni Titov govor na zagreba~kom Markovom trgu reanimirani su fotografijama i arhivskim dokumentarnim filmskim materijalima.

Mlada zagreba~ka curka Iva koja “glumi pionirku” i u svojstvu vodi~a kroz izlo`bu obja{njava posjetiteljima {to je pisac htio re}i, fokusira detalj s povijesnih fotografija a radi se o prekrivenom spomeniku banu Jela~i}u, dana{njem simbolu Zagreba. Taj konjani~ki spomenik partizani su, ka`e, maskirali raznim soc-realisti~kim konstrukcijama, {to se vidi iz prilo`enih fotografija, sve dok jedne no}i 1947. taj spomenik nije misteriozno nestao. Ipak, sa~uvan je u Gliptoteci HAZU i po~etkom 90-tih vra}en na svoje mjesto usred centralnog zagreba~kog Trga.

Goli otok
Centralna soba na zagreba~kim Refleksijama vremena posve}ena je tako|er Titu. No, do ovog tematskog segmenta u pre{etavanju kroz ostale dijelove postava mogu}e je vidjeti jednog zanimljivog Murti}a iz 1947. prije nego {to se bacio na apstrakciju, razgledati `ivopisne darove koje su ljudi radili specijalno za Mar{ala, ali i doznati informaciju kako je Tito smatrao da `ene mogu raditi sve isto kao i mu{karci. Tito je cijenio `ene, ka`e Iva. Prije ulaska u tkz. Titovu sobu treba se pro{etati i

Zagreba~ki ljevi~ari misle da je izlo`ba malo previ{

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 35

kroz instalaciju od pleksiglasa u kojoj su od vrha pa do patosa pore|ane Titove {tafete, a kroz transparentnu stela`icu puca pogled na zid na kojem se neprestano smjenjuju sivkasti filmski kadrovi za koje se tvrdi da su sa Golog otoka. U tkz. Titovoj sobi najvi{e je posjetitelja. Dvoranom dominira grandiozna slika Ismeta Mujezinovi}a “Oslobo|enje Jajca” iz 1955., dok je na susjedni zid postavljena isto tako velika fotografija Tita, Jovanke i cara Haila Salasija. Pritom od stru~nog vodi~a mo`e se doznati da je Salasije Titu poklonio jednu glamuroznu vilu u Etiopiji, mada je od ove pikanterije puno zanimljivije razgledanje Titovih mar{alskih odora, profinjenih diplomatskih i casual odjevnih kombinacija, preslatkih elegantnih cipela za koje se te{ko mo`e re}i da je itko ikada u njima hodao, te pro-

MEDVJED Dvoranom dominira zastra{uju}i preparirani medvjed u prirodnoj veli~ini, koji treba podsjetiti na Titove lova~ke strasti

branih komada skupocjenog `enskog i mu{kog nakita i satova od zlata i dragog kamenja. Dvoranom dominira zastra{uju}i preparirani medvjed u prirodnoj veli~ini, koji treba podsjetiti na Titove lova~ke strasti. Do 1990. medvjed je bio u Vili Zagorje, dana{njim Predsjedni~kim dvorima, kada je transportiran u Lova~ki muzej. S poda ove sale tako|er viri jedan leopard, ali on je unajmljen, odnosno ono {to je od njega ostalo, kao ilustracija pri~e. Kustosica Bavoljak u svojim javnim istupima ~esto isti~e kako je Josipa Broza Tita `eljela prikazati kao popikonu, koja dobiva darove itd. U izjavi za Oslobo|enje ka`e kako je inicijalno imala ideju napraviti regionalni projekt sa istom temom koji bi obuhvatio cijelu regiju biv{e Jugoslavije. “Ali u ovom politi~kom trenutku, to je potpuno nedoku~ivo” konsta, tira. Rije~ima hvale komentira suradnju s Muzejom istorije iz Beograda, nekada{njim Muzejom 25. maj. Ipak, dodaje, eksponate za zagreba~ku izlo`bu mogla je izabrati samo na temelju onoga

{to su joj beogradske kolege pokazale. Ne mo`ete birati ako vam ne daju da izaberete, ka`e o selekciji. Ovaj interes iz Zagreba za predmete nekad u svojini Mar{ala Tita u toj beogradskoj muzejskoj instituciji, po ocjeni Bavoljak, razli~ito je protuma~en: “Jedni su bili jako sretni a drugi su prema svemu tome bili skepti~ni kao {to su i sada.” Ideja vodilja koju je slijedila bila je `elja, kako ka`e, da prika`e populisti~ki materijal, odnosno, stvari koje }e veseliti mladu publiku. “Moj cilj bio je da se vidi jedno vrijeme definitivno utopije” isti~e, i dodaje da kao autorica , izlo`be `eli poru~iti “da se svatko mora suo~iti sa svojom pro{lo{}u” .

Bude i suza
Zagreba~ki ljevi~ari misle da je izlo`ba malo previ{e “desna” a de, sni~ari da je malo previ{e “lijeva” , zaklju~uje, mada je uvjerena da njezina izlo`ba oslikava neko promi{ljanje “centra” [to se ti~e “pi. onirke” Ive ona kroz izlo`bu vodi posjetitelje na temelju onoga {to je nabiflala iz odgovaraju}ih skripti. Ima 24 godine, diplomirala je na zagreba~koj Likovnoj akademiji grafiku no po preporuci profesora radi kao ~uvarica galerije, nedavno je unaprije|ena u vodi~a. Dok ~eka svoju izlaga~ku {ansu, nejasno joj je za{to se ljudi toliko uzbude prolaze}i kroz izlo`bu “Refleksije vremena 1945 - 1955” Neki od njih se . i raspla~u, ka`e o efektima postava koji }e u zagreba~kim Klovi}evim dvorima biti dostupan do 10. Jadranka Dizdar marta.

{e “desna”, a desni~ari da je malo previ{e “lijeva”

36 Pogledi

2. februar/velja~a 2013.

Povodom jedne promocije

POLEMIKE

Prela`enje granica kruga
Pi{e: Hilmo Neimarlija

Kako Had`em Hajdarevi} juri{a u novu dru{tvenu elitu
Otkup `ive ko`e; Oslobo|enje, 26. januar/sije~anj 2013.
Po{tovano Uredni{tvo, U pro{lom broju priloga ‘Pogledi’ (26. sije~nja 2013.) financijski me{etar Had`em Hajdarevi} (u slobodno vrijeme pjesnik, poslanik Kantonalnog parlamenta, agitator sad-ove-sad-one politi~ke stranke i opcije, izdava~ knjiga i predsjednik raznih odbora, `irija, komisija i savjeta), poku{ao je, ne naro~ito energi~no, nego onako mlako, vi{e ‘reda radi’ demantirati moju , tvrdnju da mi je nudio mito od 500 KM da bih, u Centralnom dnevniku Senada Had`ifejzovi}a na TV Hajat, pohvalno govorio o jednoj njegovoj knjizi, na{to sam ga istjerao iz ku}e i zabranio mu da me ubudu}e pozdravlja. U svome ‘odgovoru’ da zbuni pu, ~anstvo i zavara trag, on pominje nekakvu knjigu svojih pjesama, a radilo se o luksuznoj i skupoj monografiji ‘Bosna i Hercegovina’ ura|enoj na tipi~an i pre, poznatljiv, ‘had`emovski’ {lamperaj, ski na~in, i sa jednim jedinim ciljem: da se - knji`evno-~ar{ijskim `argonom re~eno - nabrzaka mazne lova! Pred njim sam otvorio tu monografiju, ofrlje, i odmah naletio na nedopustivi ho{tapleraj i java{luk: reprodukcija portreta Me{e Selimovi}a, ulje na platnu, rad Maria Mikuli}a - bila je potpisana sa: Me{a Selimovi}. Kazao sam: Nije ti ovo, Had`eme, Me{a Selimovi}, ovo ti je, Had`eme, Mario Mikuli}: Portret Me{e Selimovi}a. Nije okom trepnula bitanga. Junak na{eg doba! Nego nudi 500 maraka, da mu taj mu}ak od knjige pohvalim u televizijskom dnevniku! Sikter! O java{luku i {lamperaju s kojim H.H. obavlja sve svoje ‘ure|iva~ke’ poslove imam toliko dokaza, ilustracija, svjedoka i istomi{ljenika - da je, barem u ovoj prilici, nepotrebno na tu stvar tro{iti novinski prostor. Ali, ako doti~ni bude nastavio sa bezobrazlucima i uvredama, dobi}e ne samo to nego i popis svih nepodop{tina koje je ~inio i ~ini: od ratnih otima~ina najluksuznijih sarajevskih stanova, preko privatizacije i zloupotrebe donacija arapskih zemalja za ure|enje ‘istih’ do poratnih , falsifikovanih potpisa na slu`benim pismima Dru{tva pisaca BiH i financijskih ‘jatebi-ti-meni’ vratolomija na godi{njim natje~ajima izdava~kih i drugih fondacija kojima je upravljao! Ponavljam svoju molbu novinarima i urednicima ovda{njih medija da pa`ljivije biraju sugovornike od kojih }e tra`iti mi{ljenje i ocjenu o bilo ~ijoj, pa i o mojoj javnoj djelatnosti. Osim stru~ne kompetencije, te bi osobe morale posjedovati i odre|eni stupanj moralne vjerodostojnosti! A nje - moralne vjerodostojnosti! - u financijskog me{etara Had`ema Hajdarevi}a nema ni u tragovima, ni u naznakama. U svome `estokom juri{u da se {to prije i po svaku cijenu upi{e u novu dru{tvenu elitu, on se svih moralnih obzira i principa davno oslobodio! Te{anj, 30. 1. 2013.
Abdulah Sidran

O djelu Enesa Durakovi}a Obzori bo{nja~ke knji`evnosti (Sarajevo, 2012.)

P

ri~a o modernoj knji`evnosti mo`e biti pri~a o odra`avanju povijesne zbrke `ivota u kojoj je heroj povijesti sama povijest, i mo`e biti pri~a o savladavanju `estine i kompleksnosti `ivota u ravnote`i knji`evnosti u kojoj je glavni junak sama knji`evnost. No, ona mo`e biti i ne{to tre}e, mo`e biti povezivanje dvije pri~e o knji`evnosti u pri~u o jedinstvu u kojem se dvojstvo knji`evnosti i povijesti zadr`ava na na~in uzajamnog uslovljavanja i rasvjetljavanja u podudarnosti, suparni{tvu i sukobljenosti. Mislim da je u knjizi Enesa Durakovi}a Obzori bo{nja~ke knji`evnosti ostvareno epohalno ispunjenje takve mogu}nosti u knji`evnohistorijskom otkrivanju knji`evnosti Bo{njaka.

Osobitosti i tradicija
Epohalnost djela Enesa Durakovi}a pokazuje se po vi{e osnova, kako bi kazali in`enjeri, ili, re~eno jezikom bli`im diskursu filozofije, na vi{e razina diferenciranog smisla epohe. Prije svega, ovo je djelo kompetentni knji`evnohistorijski uvid u bo{nja~ku knji`evnost i istodobno kompetentni knji`evnoteorijski i kulturnohistorijski pogled na bo{nja~ku knji`evnost, djelo u kojem se utemeljeno i povezano razvijaju povijesni svijet bo{nja~ke knji`evnosti i knji`evnoteorijska i kulturnopovijesna svijest Bo{njaka kao vjerodostojni odnos prema tom svijetu. Nastavljaju}i se na rasprave i historijske studije Midhata Begi}a, Muhsina Rizvi}a i Alije Isakovi}a, i vi{ekratno prelaze}i granice njihovih kretanja, Durakovi} u Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti poduzima cjelovito razvi|anje bo{nja~ke knji`evnosti u historijskim okvirima njezinog nastajanja, saznavanja i vrednovanja kao knji`evnosti i kao bo{nja~ke knji`evnosti. On tu provodi najstro`ije zahvatanje u bo{nja~ku temu nacionalne biblioteke ili nacije kao knji`evne naracije, i na najpotpuniji na~in rezimira epohu osporavanja, “pripitomljavanja” i osloba|anja knji`evne imagi/nacije Bo{njaka. Me|utim, kao {to to kazuje koliko sugestivan toliko ta~an naslov Durakovi}evog djela, u Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti se ne radi o nekom ekskluzivnom bo{nja~kom vidiku bo{nja~ke knji`evnosti niti se radi o vi{e njezinih vidika koji se ograni~avaju na “unutarnju” bo{nja~ku knji`evnu dijalektiku, na knji`evnike, knji`evna djela i knji`evne veze bo{nja~kog naroda sa samim sobom. U Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti na djelu je kritika monoteti~kog, esencijalisti~kog, kanonskog pristupa knji`evnosti i zastupanje politeti~kog pristupa u nekoj vrsti trojne dijalektike u kojoj se profiliranje knji`evnosti Bo{njaka u modernim vremenima otkriva u preplitanju bo{nja~kih i bosanskohercegova~kih osobitosti i tradicija, ju`noslavenskih knji`evnih iskustava i odnosa, te {irih civilizacijskih utjecaja i obezgrani~enja, primarno evropskih, zapadnih i, u odgovaraju}oj mjeri, islamskih, orijentalnih. U svemu tome Durakovi} je protiv kruga, svjestan njegovih okrutnosti o kojima je pjevao i od kojih je svojim pjevanjem osloba|ao Mehmedalija Mak Dizdar, a za prela`enje znakova, za Saidovsku neodre|enost po~etka i mno`inu obzora, za uva`avanje produkcijskog i recepcijskog konteksta knji`e-

DVA IDOLA Enes Durakovi} je u Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti potpuno svjestan da se pojava moderne bo{nja~ke knji`evnosti podudara sa uzdizanjem dvaju idola devetnaestog stolje}a, povijesti i nacije, i sa podvrgavanjem knji`evnosti nacionalnoj povijesti kao njihovom sudbonosnom spoju
vnosti. Nasuprot mnogima, ili gotovo svima danas, on je za po{tivanje posebnosti i razlika u ju`noslavenskim knji`evnostima, i protiv precjenjivanja posebnosti i razlika u ju`noslavenskim knji`evnostima. U Durakovi}evom djelu je konkretizirano na~elno osloba|anje od sistema i kanona uop}e. Ono je istodobno odbrana knji`evnosti od mitskih, pseudoreligijskih i nacionalnih posve}ivanja i afirmiranje prava knji`evnosti na to da se njezino opravdanje prvo tra`i u njoj pa tek onda izvan nje. Oscar Wilde, za kojega je Muhamed Ikbal kazao da je njegova du{a vi{e perzijska nego li engleska, smatrao je da svoje savr{enstvo umjetnost pronalazi u sebi a ne izvan sebe, da je ona prije veo nego li ogledalo. Obzori bo{nja~ke knji`evnosti su otkri}e vrijednosti i mo}i knji`evnosti u vremenu njezine mnogostruke klonulosti, opa`anje knji`evnosti kao produbljenog opa`anja i transfiguracije `ivotnih bezna~ajnosti, nevolja i ograni~enja, pohvala bo{nja~ke knji`evnosti kao knji`evnosti prela`enja granica i povezivanja osoba, zajednica, svjetova zna~enja. Ovo je veliko i va`no djelo, stoga, tako|er i epohalno odu`ivanje duga ljudima koji su uspostavili i obilje`ili epohu moderne bo{nja~ke knji`evnosti. Vidik bo{nja~ke knji`evnosti u Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti je bo{nja~ki i bosanskohercegova~ki, ju`noslavenski i evropski, moderni i poslijemoderni, knji`evnohistorijski i knji`evnoteorijski. U tim vidnim poljima sli~nim zrcalima kaleidoskopa Enes Durakovi} je sa~inio preglednu, jasnu i uvjerljivu pokretnu sliku knji`evnosti Bo{njaka. I ako je u pravu Emil M. Cioran sa svojom tvrdnjom da je dobra, prava knjiga ona poslije koje niste isti, a mislim da jeste u pravu, Obzori bo{nja~ke knji`evnosti su za mene upravo takva knjiga.

Prije veo, nego li ogledalo
Enes Durakovi} je u Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti potpuno svjestan da se pojava moderne bo{nja~ke knji`evnosti podudara sa uzdizanjem dvaju idola devetnaestog stolje}a, povijesti i nacije, i sa podvrgavanjem knji`evnosti nacionalnoj povijesti kao njihovom sudbonosnom spoju. U devetnaestom stolje}u nacionalna povijest se poistovje}uje sa op}om povije{}u, a op}a povijest sa sudbinom bivstvovanja, i u Obzorima se govori o tome kako je razvijanje bo{nja~ke knji`evnosti bilo osuje}ivano, prisvajano i zguravano u tu|e nacionalne povijesne sisteme, koji bo{nja~kim knji`evnicima nisu bili posve strani, ali u kojima knji`evnosti Bo{njaka i Bosne i Hercegovine nisu bile svoje. Pokazuje se kako je bo{nja~ka knji`evnost bila `rtva sirove i surove, vu~je povijesti, u ime povijesti kao mita, i kako se osloba|ala tih mitskih stega i tobo`njih sinteza. Bila su to vremena za koja je va`ila rije~ pjesnika Vje~nog evan|elja, Villiama Blakea, ili svoj sistem ili rob u tu|em sistemu, vremena za koja poneki jo{ misle da ona nisu pro{la. Me|utim, u Obzorima bo{nja~ke knji`evnosti osloba|anje bo{nja~ke knji`evnosti se ne razumijeva niti provodi kao izlazak iz zato~eni{tva tu|ih sistema radi ula`enja u sopstveni sistem.

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 37

Ditlić poginuo sa svoga kljuna

7

M. Ibrahimpa{i}

Grobnica za sarajevski Književni Klan
Pi{e: Abdulah SIDRAN

Pisac, knji`evnik, usto akademik, nacionalna vrijednost uporediva sa rijekom Neretvom, samo za Oslobo|enje pi{e o prirodi i porijeklu sukoba u knji`evnom `ivotu BiH 1992-2012: Abdulah Sidran svojim silaskom sa akademskih visina u blato medijske stvarnosti izaziva na spisateljski megdan kolege, {tovaoce, provokatore i sve druge koji ne pristaju na pogan{tine i nepravde

o se me}e u sme}e! - konstatirao je Poeta, zgu`vao stranicu dnevnog lista u kojemu ~lanak njegovog oponenta bija{e objavljen trostuba~no, na istaknutom mjestu, ‘ukra{en’ autorovom fotografijom, u ver zal nim re do vi ma s ra zma kom 1,5 - da bude i lijepo za oko i ~itko, kao da se radi o ozbiljnom tekstu ozbiljnoga pisca, a ne o zlo~estom bu}kuri{u jednoga notornog knji`evnog prevaranta. (‘La`ni pjesnik’ kazao je za nje, ga Ned`ad I., pisac i za `ivota ~uven po tome {to je veoma oprezno i pomno birao rije~i.) Valja pohvaliti uredni~ku tzv. ‘neutralnost’ ali se su{tina stvari ne , da promijeniti: To se me}e u sme}e! Poeta niz grlo prevali naprstak `itke mu~nine i zafrljaci papirnu loptu u metalno `drijelo kante za otpatke, u }o{ak iza sobnih vrata, dva i po metra ulijevo od pisa}eg stola. Lopta se {u{tavo odbi o desni zid i, poput ko{arka{ke, riko{etom, upade na su|eno joj mjesto. Trica! Zbogom, la`ni pjesni~e! Ovaj se ovdje, istinit i stvaran kao no} {to lije`e na strme krovove te{anjskih ku}a, ne kani tobom baviti vi{e ni jednog jedinog trenutka. *** Dijabeti~ka vrtlo`enja u izmu~enom tijelu ostarjelog Pjesnika u~inila su da gleda na oba, a vidi i ~ita samo jednim, onim lijevim okom. Desno mu pri ~itanju smeta i rado bi preko njega vezao crni ‘gusarski’ povez. ^ini mu se da bi time olak{ao posao lijevom, sa dioptrijskom ~istom peticom, ali u tome ‘pravcu i smislu’ ne poduzima ni{ta, svjestan tu`ne palijativnosti svakoga sli~nog poduhvata. Ali - ma lo mu no vi na i knji ga nad kojima je o~i iskapao! - navadio se i na to da pred spavanje, jedan sati}, sati} i po, uvrhglave dva, kako kad, ali svake ve ~e ri pred li je ga nje, na svo me vo lje nom i vjer nom kom pju te ru - je di no ga jo{ on ni je iz dao i os ta vio na cjedilu! - prosurfa po raznim internetskim portalima i blogovima, da mu ne

T

bi, ne daj, Bo`e, {togod va`no promaklo! Ho}e ~i~a sve da zna! Pa {ta ko{ta da ko {ta! I - ko }e kao Bog? - iste one ve~eri kad lijevom rukom u korpu za sme}e ubaci ‘tricu’ zgu`vanog teksta la`noga pjesnika H.H., nasurfa na neki nepoznat mu elektronski ~asopis neobi~noga naziva (sic!) i jo{ neobi~nije samoodrednice: ~asopis za po-eti~ka istra`ivanja i djelovanja. Auuuuu! Kako se to Pjesniku svidjelo! ^ita, ~ita, ~ita i ~ita, i nikako ne mo`e da vjeruje svojim polovnim o~ima! Otkuda sad ovo, ljudi moji?! Pa on cio svoj svjesni i nesvjesni

pjesnika, koji ovo pi{e - pobuna protiv monopola koji u kulturi ve} petnaest godina dr`i manje-vi{e ista grupa ljudi - nikako nije stvar njegovih li~nih frustracija ni hirovitih stara~kih raspolo`enja! Pa ~ak ni njegovog elementarnog materijalnog interesa! Zar mu nije bilo mnogo jednostavnije i lak{e da se udjenuo u {emu i postao ono {to se od njega o~ekivalo - dio tala? Nije ~i~a od te japije, i tu je problem, nigdje nego tu. Petnaest godina dugu vladavinu istih ljudi u poslovima kulture i monopol ovda{njeg Knji`evnog Klana, ~iji se uticaj i mo} razastriru mnogo {ire od sarajevskih kantonalnih okvira, mladi

BITKA Koliko god duhovite, igrarije sa jezi~kim pretumbacijama imena ljudi i naslova knjiga Pjesniku se u~ini{e manje va`nim od spoznaje da njegovo iskustvo nije samo njegovo, i da bitka koju vodi mo`da i nije unaprijed izgubljena bitka. Zna se da ’ditli}’ mora poginuti ’sa svoga kljuna’, ali se njegova pogibija ne mora i ne smije zbiti u bici ni`ega reda, kakva je ova, i sa protivnicima sumnjive klase, kakvi su ovi {to mu trenuta~no stoje su~elice...
knji`evni `ivot poku{ava kazati ne{to sli~no! Jeste on to, mnogo godina poslije, na{ao kod somotnog i stra{nog Danila Ki{a, ali se i sam, jo{ kao knji`evni poletarac, trsio da u stihu ka`e jednu va`nu stvar: Meni vi{e ni{ta, ni ru`no ni dobro, ne mo`e da se desi! Nije kazao: ni ru`no ni lijepo, nego ba{ tako: ni ru`no ni dobro, hote}i, mladala~ki samouvjereno, staviti ~vrst znak jednakosti izme|u eti~kog i esteti~kog. Programsko geslo svoga ~asopisa o ‘po-eti~kom istra`ivanju i djelovanju’ mladi ljudi iz redakcije provode dosljedno, svejedno u kojoj formi i u kojem knji`evnom `anru iskazivali svoju ‘poeti~ku’ misao i stav. Kakvo uvjerljivo i jasno svjedo~anstvo da pobuna sedamdesetgodi{njeg ljudi iz sic!-a izvrgavaju ruglu ovako: FONDACIJA ZA IZDAVA[TVO SARAJEVO - OKRE]E SE KOLO SRE]E Godina 2015. @iri u sastavu Had`em Hajdarevi}, Ivan Lovrenovi} i Marko Ve{ovi} odlu~ili su podr`ati sljede}e autore i autorice: Zilhad Klju~anin: Pokolj Fadila Nura Haver: Kad prnem da se smijem Muharem Bazdulj: Grobnica za Kasima Sara~evi}a Ahmed Burudin: Suze plate i prvi Sulejman Ale~kovi} Sule: Pau~ina Mile Stoji}: Me|u ohla|enim narodima Godina 2017. @iri u sastavu Had`em Lovrenovi}, Ivan Ve{ovi} i Marko Hajdarevi} odlu~ili su podr`ati sljede}e autore i autorice:

Had`em Hajdarevi}: Klinika za literarnu burgiju Marko Ve{ovi}: Dok silazim u busiju Ivan Lovrenovi}: Oba{a{}a u sind`irima Hamo [ahinovi} Ekrem: I{aret du{e Zilhad Klju~anin: Murid Fadila Nura Haver: Selamet via Vranduk Godina 2054. @iri u sastavu Had`em Ve{ovi}, Ivan Hajdarevi} i Marko Lovrenovi} odlu~ili su podr`ati sljede}e autore i autorice: Zilhad Klju~anin: Koliko je srce u Vlaha Ahmed Bu ru din: Gol ma nov strah od arsenala Muharem Bazdulj: Ki{ i Zulejha Mile Stoji}: Unosne elegije Sejfudin Huseinagi} Mirzet: Dedo u crtanom filmu Ivan Lo vre no vi}: Sev da li sa nje fra Ive Had`em Hajdarevi}: Gdje izvire modra rijeka Comments are closed. *** Koliko god duhovite, igrarije sa jezi~kim pretumbacijama imena ljudi i naslova knjiga Pjesniku se u~ini{e manje va`nim od spoznaje da njegovo iskustvo nije samo njegovo, i da bitka koju vodi mo`da i nije unaprijed izgubljena bitka. Zna se da ‘ditli}’ mora poginuti ‘sa svoga kljuna’ ali se njegova po, gibija ne mora i ne smije zbiti u bici ni`ega reda, kakva je ova, i sa protivnicima sumnjive klase, kakvi su ovi {to mu trenuta~no stoje su~elice... Sna`ni, beskompromisni i odlu~ni - da prihvate svaku odluku i svaki kompromis koji }e osigurati da fotelja i kasa ostanu tamo gdje su bile: pod njihovom guzicom i u njihovim {akama. Sa te{anjskih strmih krovova davno pobjegao mrak. Svjetlucaju krpe snijega u groblju na visoravni iznad gradske bolnice. Da nije njene duge bijele zgrade, Pjesnik bi mislio kako sa Babi}a-ba{~e gleda u groblje na Alifakovcu. I do lje, ispod nje ga - Sa ra je vo. Strpljivo, kao krvnik.

38 Pogledi Ko je Ela koja poziva na omladinski natje~aj

2. februar/velja~a 2013.

Ljubitelji fotografije, probudite se
Mlada Sarajka, diplomirani PR, manekenka, instruktorica fitnessa i aerobika, predsjednica “MiP” jedna je od na hiljade nezaposlenih u BiH, ali ne spada u one koji se zbog toga samosa`alijevaju... Naprotiv

Ela Plevljakovi} s bra}om Amarom i Edinom

rije nekoliko dana na stranicama na{e novine objavljen je tekst u kojem nevladina organizacija “Mir i prijateljstvo” poziva srednjo{kolce iz Federacije BiH da se prijave na njihov natje~aj za najbolju fotografiju. Tema je: “Zajedno protiv nasilja” a kako nam je objasnila Ela , Plevljakovi} (28), predsjednica ovog NVO-a, rije~ je o nasilju nad djecom. “Mi }emo od 50 najboljih fotografija koje mladi po{alju na na{u adresu (miriprijateljstvo@yahoo.com) napraviti izlo`bu, a prva tri rada i nov~ano nagraditi”objasnila nam je , Plevljakovi}, koja je, ina~e, na Fakultetu politi~kih nauka u Sarajevu diplomirala poslovnu komunikaciju (PR). Odabrani radovi }e istovremeno biti postavljeni i na web siteu ovog NVO-a: www.mipsa.weebly.com, na Twitteru i na njihovoj Facebook stranici, pa Plevljakovi} koristi i ovu priliku kako bi zainteresovane zamolila da {alju fotografije u formatu maksimalnog image modea: 8M.

P

je iz Sarajeva, koju je i Ela zavr{ila, dobiv{i pritom i priznanje za afirmaciju {kole. No, mali{anima sa Bjelava mladi iz MiP-a su posvetili jo{ nekoliko svojih akcija, kao {to je “Funny Week” odnosno, sedmica dru`enja , poznatih li~nosti sa {ti}enicima tamo{nje ustanove, kao i “Bajku o prijateljstvu” kada su ove mali{ane , obradovali doniranom garderobom iz SAD-a. Mir i prijateljstvo je pomoglo i de-

jalnom programu tada su u~estvovali i mladi muzi~ari Amar (gitara) i Edin (solo pjeva~) Plevljakovi}, Elina bra}a, na koje je na{a sagovornica vrlo, vrlo ponosna.

Evropski svjetionik
“MiP je tada bio jedini BH predstavnik koji je pozvan da obilje`i ove manifestacije, i to od Duke Universityja iz Sjeverne Karoline. U~inili smo to posjetom Domu staraca. Bilo je to sjajno, nezabora-

Ko je Ela
Ko je nevladina organizacija “Mir i prijateljstvo”? Ko je Ela? “MiP” je nastala u martu 2004. s namjerom grupe mladih ljudi da svoju pozitivnu energiju usmjere prema dru{tvenim promjenama, u kojima bi i sami u~estvovali, na konkretan na~in, ali pri svemu tome ne zapostavljaju}i osnovno, studij. Iako nismo ni na ~ijem bud`etu, mi smo ipak uspjeli realizovati desetak zna~ajnih akcija” isti, ~e Ela Plevljakovi}, izdvajaju}i onu pod nazivom “Niste sami” . To je bio dan dru`enja sa djecom iz Doma na Bjelavama, a u njoj su u~estvovali u~enici Tre}e gimnazi-

Ela sa gospodinom Inzkom

mobilisanom borcu Azizu Mulaomerovi}u koji je `ivio u lift ku}ici, a za tu akciju NVO je zainteresovao u~enike Ekonomske {kole. Iza njih je i akcija “Heroji, hvala Vam” tokom koje su pomo} uputi, li nekim biv{im braniocima Grada, a dodijelili su je i Sadiji Hamiti, povratnici u Zvornik. Bili su dio i “UN Dana mira” i “Sedmice globalnog interreligijskog dijaloga” a u speci,

vno dru`enje” isti~e Ela. , ^lanovi NVO-a u~estvovali su i na konferenciji “Sarajevo - europski svjetionik harmonije, nade i mira”je, dnom od onih rijetkih pro{logodi{njih doga|aja zahvaljuju}i kojem su, iz glavnog bh. grada, prema cijeloj Planeti, odaslane poruke mira, prijateljstva, nade, dakle, sve ono {to se nalazi u osnovi djelovanja MiP, ~lanice svjetske mre`e nevladinih orga-

nizacija www.TakingITGlobal.org. No, isti~e Ela, ovaj NVO ima i klub Po~asnih ~lanova, ne zato da bi se hvalili ko je sa njima, nego zato da bi istaknute osobe iz javnog `ivota BiH uklju~ili u svoje akcije. Plevljakovi} nema dilema oko toga koga }e ista}i u odnosu na tu njihovu aktivnosti. To su, prije svih, gospo|a Svetlana Kiti} Ceca, legendarna rukometa{ica, kao i biv{i ameri~ki ambasador u BiH, gospodin Douglas McElhaney. Me|u fotografijama koje nam pokazuju nalazi se i ona na kojoj je Ela snimljena zajedno sa visokim predstavnikom gospodinom Valentinom Inzkom. Nastala je prije dvije godine nakon {to su bh. mladi postali apsolutni pobjednici svjetskog omladinskog likovnog takmi~enja “Take Care of Your Planet - All Against Climate Change” . “Od 6 kategorija pobijedili smo u 4, a takmi~enje je organizovala {panska humanitarna organizacija ’Paz y Cooperacion’ koja je od , specijalnog zna~aja za UN” obja, {njava Ela Plevljakovi}, koja je za to takmi~enje bila PR, pa je njena ideja bila i to da gospodin Inzko do|e u Tre}u gimnaziju, i tamo se upozna sa dobitnicima ove vrijedne nagrade, sa ostalim u~enicima kao i sa samom {kolom, kroz ~ija vrata su pro{le mnoge danas poznate li~nosti dru{tvenog `ivota BiH, i {ire. Sjetimo se, recimo, svjetski pra}enog Clintonovog boravka u njenim prostorima, kao i posjeta mnogih drugih dr`avnika Planete. Za{to svi ovi detalji, nekome, mogu}e je, i neva`ni, spram lavine informacija kojima se svakodnevno potapa bh. zbilja? Ne samo zato da bismo, eto, ovaj put, samo redanjem ~injenica, pokazali da, paralelno sa crnim hronikama, kod nas postoji i `ivot o kojem se, na`a-

lost, jako malo zna, nekada i nikako. Eto, i dobitnicima spomenutih nagrada iz slikanja mediji su posvetili tek po koji tekst, mnogi ni to i stalo se na tome. I stoga je va`no postojanje organizacija poput “Mira i prijateljstva” koje rade u ti{ini, , a ~ija je predsjednica jo{ kao u~enica 3. razreda Tre}e gimnazije dobila nagradu “PyC” za novinski ~lanak “We Can Do It Together” ko, ji je govorio protiv nasilja u svijetu. Ova atraktivna Sarajka se, ina~e, bavi i manekenstvom, iza nje su mnoge revije u regiji, posebno one u Beogradu i vjerovatno bi je na naslovnicama novina takvu kakva jeste voljeli vidjeti mnogi, ali, kako i sama primje}uje, izgleda da je nekima va`nije biti u vezi s nekim fudbalerom nego posjedovanje istinskih kvaliteta. Nju to ne poga|a. “Nikada nisam te`ila blje{tavilu, niti su moji vrijednosni sudovi zasnovani na takvim kriterijima. Uporan, temeljit, postojan rad uvijek se na kraju isplati i zaista je najva`nije da vi zauzmete mjesto u srcima dobrih ljudi, kao i da sami svoje srce otvorite prema onima koji su u nevolji... To, mo`da, nije privla~no, nema povi{enog adrenalina, nema jakih rije~i, nema zbunjuju}ih strasti, ali ja vjerujem da je veliko kada izmamite osmijeh makar kod jedne osobe koja je prethodno bila tu`na” , isti~e Ela, a koliko je njoj samoj nagrada koju je dobila kao gimnazijalka zna~ila za ja~anje samosvijesti, za sna`enje duha, za usmjerenje, najbolje pokazuje to da Ela sada otvara mogu}nost drugim nekim dolaze}im mladim ljudima da se i oni iska`u, eto, u ~arobnoj sferi fotografije, te da i sami u~ine ne{to protiv nasilja. Pogotovo onog nad njihovim vr{njacima na dalekom nekom kontinentu, ili, mo`da, u susjedstvu. Edina KAMENICA

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 39

O KNJIZI “Djetinjstvo u ratu: Sarajevo 1992-1995.”

Ako pogine{, ku}i mi se ne vra}aj!
U ovoj knjizi sabrano je 1.100 svjedo~enja o `ivotu i odrastanju djece i mladih koji su proveli 1.425 dana u potpunoj vojnoj blokadi. Ima tri dijela: prvi je kazivanje o Bosni i Hercegovini i Sarajevu te ratna pri~a autora; drugi i glavni govori o sje}anjima 1.030 ljudi koji su proveli djetinjstvo u ratnom Sarajevu i tre}i dio je du{a, sje}anja 132 u~enice i u~enika koji su pre`ivjeli golgote u najve}em logoru na kraju 20. stolje}a
- oca, majke, brata, sestre, simpatije, druga, drugarice. Na pitanje: “[ta je za tebe detinjstvo u ratu?” tinejd`eri imaju naj, {arolikije odgovore, odgovore iz du{e, iz srca - od de~ijih, razigranih, bezbri`nih se}anja do najtragi~nijih koji su urezali dubok trag u psihu dece i mladih. Navodim samo neke od mnogih koji su mene posebno dojmile: ^ekanje da se dedo vrati sa tr`nice, ali jo{ uvijek ga nema. (Zlata, 1984.) Ako pogine{, ku}i mi se ne vra}aj. (Lejla, 1979.) Osje}aj sku~enosti, kojeg se ne volim sje}ati, s jedne, i dobra prijateljstva, s druge strane. (Emir, 1979.) Kad zatvorim o~i, uspomene se vrte kao na filmskoj traci... miris baruta, samo}a, hladno}a, glad... Rat je zlo!!! (Arva, 1985.) Samo jedan bljesak, detonacija i... Sanjin, Belma, Senad, Almir, Nihada, Velida, Sinanudin - zauvijek prekinuta dje~ija igra. (Elma, 1977.) Praznina koja ostaje kada ode otac. (Svjetlana, 1991.) Pitala sam Dinu da idemo vani, a ona mi je zabrinuto rekla ne smije, jer }e ju, ako pogine, mama ubiti. (Armra, 1984.) Jedno veliko iskustvo u kojem smo svi bili jednaki i vi{e privr`eni drugima. ([efika, 1976.) Eh, kad mislimo da je kom{ija sin nekog lovatora, jer pobogu svaki dan `va~e novu `vaku... Otkud mu?! (Alma, 1978.) Hladno je, napolju puca, zuje granate, niko vi{e i ne silazi u podrum, {ta bude - bude... ja bih samo jednu jabuku. (Marijana, 1980.) Samo jedan tanjir s ribom iz konzerve, a {est vilju{ki - na{a novogodi{nja trpeza. Jednog od nas {est vi{e nema. (Danijela, 1978.) Djetinjstvo je djetinjstvo, pa ~ak i u ratu... umjesto salveta, omota od ~okolada, ja sam skupljala gelere od granata. (Sanja, 1986.) U`as, cijeli rat me je samo iz dana u dan podsje}ao na gubitak oca. (Vildana, 1987.) ga je samo videti, da ga pitam za{to si mi ubio moje dijete?” Zahvaljuju}i Jasminku, svi mi koji smo pre`iveli strahote rata u Sarajevu i drugde, osve`i}emo se}anja na surovost `ivota kroz svet dece i mladih - malih, velikih heroja odbrane Sarajeva. U poslednjem poglavlju navedena su du`a se}anja, de~a~ki zapisi, pisma, fotografije i uspomene od 132 u~enice i u~enika u stvaranju knjige “Djetinjstvo u ratu” Mla|ahni Halilovi} bio je u velikoj dilemi koja se}anja, dnevni~ke zapise, pisma da uvrsti u knjigu, jer svako od ovih svedo~enja ima neprocenjivu vrednost u sada{njem vremenu kada u zaborav padaju nejve}e ~ove~je vrline - moralnost, eti~nost, dru`eljubivost, po{tovanje drugog i druga~ijeg. Dru{tvena zajednica ne obra}a pa`nju na one koji su najve}e `rtve u ratu - na majke i njihovu maksum~ad. Poruke iz dnevni~kih zapisa tinejd`era, spomenara, pisama, treba starijima da budu sredstvo da mladima obezbedimo najvi{i stepen obrazovanja, zapo{ljavanja i stvaranja stabilne bra~ne zajednice. Po{to im je uskra}eno bezbri`no i sretno detinjstvo trebali bi im obezbediti stabilniju mladost. Najsna`niji utisak na ~itaoca u ovom delu knjige je onaj iz dnevnika A. K., ro|enog 1977. Dnevnik je vo|en od 1991. do 1993, odnosno 1994. - to je zapis o njegovoj borbi protiv kancera, pre`ivljavanja u ratu i izle~enja u Njema~koj. Veoma potresna i pou~na pri~a ovog mladog ~oveka, koja kazuje snagu mladih da prebrode i najte`e `ivotne probleme. Ne manje vredni su dnevni~ki zapisi Melise (1980). Ona je u svoj dnevnik zapisala i ovo: “Stalno tra`im rije~i kojima mogu iskazati osje}anje i razmi{ljanja koje nas mogu odvesti daleko u neki drugi svijet. Stalno tra`im rije~i kojima mogu iskazati osje}anja i razmi{ljanja, ali mi to slabo polazi za rukom. Zar su potrebne rije~i? Dovoljne su suze, jecaji, mrak, mrtvi i tuga oko nas... Stoga moramo sami sebi prona}i vrata gdje postoji djetinjstvo, mladost, zrelost i pozna dob... negdje gdje se `ivot `ivi!” Pi{u devoj~ice da umesto papirnatih salveta koje su sakupljale pre rata sada sakupljaju gelere od granata raznih kalibara. U spomenar, dnevnik Ibragi} Na|e zapisano je i ovo: “Smrt je bli`a od kragne.” i “@ivot je velika {kola, a smrt ispit na kome svi padaju! Nikad nije kasno!” Knjiga “Djetinjstvo u ratu: Sarajevo 1992-1995.” zaslu`uje pa`nju {ire ~itala~ke publike jer ona mo`e da pomogne razumevanju specifi~nog iskustva odrastanja u ratu i doprinese ja~anju svesti odraslih o njihovoj odgovornosti da kreiraju bolji svet za decu i mlade. Ratovi su mrski majkama. (Horacije)

Pi{e: Jovan Divjak

J

edini kojeg poznajem iz mog {ireg okru`enja, ~ovek koji ima samo 24 godine, mladi}, a da je autor vi{e knjiga (“Sarajevska furka” “Sarajevo - moj , grad, mjesto susreta” “Djetinjstvo , u ratu”) zove se Jasminko Halilovi}, ro|en 1988. u Sarajevu. “Djetinjstvo u ratu: Sarajevo 1992-1995.” veoma je zna~ajna i korisna knjiga u kojoj je sabrano 1.100 svedo~enja o `ivotu i odrastanju dece i mladih koji su proveli 1.425 dana u potpunoj vojnoj blokadi. Knjiga je sa~injena iz tri dela: prvi je kazivanje o Bosni i Hercegovini i Sarajevu te ratna pri~a autora; drugi i glavni deo govori o kra}im se}anjima 1.030 ljudi koji su proveli detinjstvo u ratnom Sarajevu i tre}i deo je du{a, se}anja 132 u~enice i u~enika koji su pre`iveli golgote u najve}em logoru na kraju 20. stole}a.

IZ DNEVNIKA Dnevnik je vo|en od 1991. do 1993, odnosno 1994. to je zapis o njegovoj borbi protiv kancera, pre`ivljavanja u ratu i izle~enja u Njema~koj. Veoma potresna i pou~na pri~a ovog mladog ~oveka, koja kazuje snagu mladih da prebrode i najte`e `ivotne probleme. Ne manje vredni su dnevni~ki zapisi Melise

Mali, veliki heroji
Jo{ je desetine izvedenih se}anja iz odgovora sarajevske i bosanskohercegova~ke mladosti kojoj je oduzeto pravo na `ivot, slobodu, radost i ljubav. Mnogi odgovori petogodi{njaka, devetogodi{njaka su odgovori prerano, na silu, zrelih ljudi. Mogu li oni koji su sa brda oko Sarajeva granatirali, snajperisali, raketirali biti ~iste savesti i mirno spavati? Setimo se oca, Sarajlije, koji je po{to mu je k}erka ubijena od snajperiste, otprilike izjavio: “Da mi

Jednog od nas {est vi{e nema
U poglavlju “Djetinjstvo u ratu moja pri~a” Jasminko na veoma suptilan, seriozno-humoran na~in opisuje dane, no}i i godine svog detinjstva provedenog u gradu bez vode, hrane, struje, plina, ali i vrijeme {kolovanja, prvih ljubavi, pregr{t pro~itanih knjiga i bolnih trenutaka pogibije svojih vr{njaka. Deo “Djetinjstvo u ratu - knjiga” govori o ideji nastanka knjige, upu}enom apelu da se jave oni koji su pro`iveli detinjstvo bez detinjstva, porukama iz Sarajeva, Visokog, Gora`da, Bosanskog Broda, Kaknja, Tuzle, Zenice, Mostara, Banja Luke, itd. ^ak je 20% se}anja onih koji su raseljeni na sve strane sveta: USA, Njema~ka, [kotska, Austrija, Norve{ka, Danska, pa i iz Hong Konga, Japana, Kambod`e i dr. U pismima koja je Jasminko dobio za ovu knjigu naj~e{}e re~i su: “granatiranje” (13,4%), “podrum” (10,4%), “strah” (9,2%), “voda” (6,8%), glad i hrana (4,1%). U svojim se}anjima na detinjstvo mnogi od njih spominju “hitove ratne hrane” lan~ paket, hljeb, ri`a, ikar , i dr. Ratno detinjstvo obele`ile su i re~i: “smrt” (njih 17), “poginuti” (16), ranjen (12), hladno}a (17), ali i “prijateljstvo” (33), “dru`enje” (29), “ljubav” (18). Me|u se}anjima njih 39 (3,8%) vezano je za gubitak bliske osobe

40 Pogledi

2. februar/velja~a 2013.

K

ada sam preklopio posljednju stranu ove knjige, pred o~ima bljesnuo mi je fragment iz vavilonskosumerskog Epa o Gilgame{u u kome Eukidu Gilgame{u ne otkriva tajnu `ivota i smrti “jer ako bih ti otkrio zakon zemlje koju sam vidio, ti bi sjeo i zaplakao” Na tom fonu zbir. ka ovih lirskih saga, prvenstveno, epske tematsko-motivske strukture, otklju~ava enigme anti~ke istorije na prostoru dana{nje Crne Gore i {ire, odjekuju}i u na{im srcima ja~e od svake povijesti vaskrsle iz vje~itog sna i zaborava. To je ve} prepoznatljiv knji`evni kurs ovog autora i u prethodnim romanima Putevi prevalise i Otvaranje Agruvijuma kada je mistiku ilirsko-rimske, dukljanskozetske i crnogorske pro{losti i arhetipa, kao na tacni neko {ume}e helensko vino, iznio ~itaocima na dar.

Iz {krinje
Katakombe ovih skamenjenih, istovremeno, muralski oslikanih i, s druge strane, revitalizovanih stihova, kriju mno{tvo tajni, eros i tanatos, lunarno i solarno, zlo i sre}u, plemstvo i bijedu, kao i tragizam sudbina velikih mediteranskih civilizacija oli~enih u svega nekoliko trenutaka `ivota poznatih ili anonimnih aktera pri~a. Iz {krinje precizno poslo`enih versi~kih pripovijesti, smjelo lapidarnih i jasnih, mo`emo izvu}i staklene bo~ice ispunjene suzama plemkinje kasnije popijenih u znak odanosti, kroz pjesmu grn~ara spoznati vje~nost poezije, ubrati cvjetove u kojima su se slile du{e Ilira nakon kraha njihove dr`ave, sroditi kamen sa kamenom ako postoji duh... Poezija je ovdje jedini alef istorije i mita. On se u ve}ini pjesama poistovje}uje, katkad se mije{aju}i u ritalni znoj nakon otvaranja nekog, pra{inom zape~a}enog, sarkofaga gdje me|u zaboravljenim pergamentima vrlo vjerovatno mo`emo na}i svoju kr{tenicu, vjen~anicu ili list umrlih {to ukazuje da vremenske konstante u ovim stihovima ili starostavnim psalmima nemaju bitniju ulogu. Stoga su u sazvije`|u bezvremene ti{ine ispisane mnoge neotkrivene, naslu}ene, proreknute, dosanjane, ko{marne i, nadasve, demistifikovane himne jednom, samo prividno, arhai~nom svijetu ~iji puls, tako otmjeno i cikli~no, dr`i u pokretu na{e zaboravljeno sredozemno bi}e. ^ini mi se ponekad da ono postoji jo{ samo u strahu da ga ne zaboravimo i zato ovakve i sli~ne knjige predstavljaju svojevrsnu {ok terapiju za bu|enje iz klini~ke smrti jednog sve~ano/zamra~enog svijeta prepunog ujedinjenih razlika. Petrificirani simboli, rituali i predmeti kraljevstava, memlom obavijena ba{tina i poruke izvu~ene iz mora kamena i ru{evina, su{tinski su elementi ove poetike toliko zaronjene u misaone arhivalije i ne~ujne molitve iskonske mediteranike, da se ponekad zapitam, da li sam ve~eras ~itao skamenjenu epistolu otpalu sa neke rimske gradine skrivene u sopstvenoj intimi, ~ak i od sje}anja, ili ovu knjigu. Ruine, prepune du{a starih i po nekoliko hiljada godina, samo pojedinim pregaocima dozvoljavaju ulazak u svoje odaje. Martinovi} je, naravno, jedan od takvih i to je njegovo bogatstvo. Sjen~eni ljubavlju, snovima i prokletstvom, ovi stihovi meditativno su

Povodom knjige Mira{a Martinovi}a

Mira{ Martinovi} na ostacima paganskog hrama... i na zadatku

Palimpsest odzvanjaju}e antike
sve~ani, dose`u do hipocentra raznih ljetopisa, posjeduju stilski ujedna~enost i zategnutost poput strijela ratnika iz gr~kih tragedija dok njihova hermeneuti~ka provokativnost ide do te mjere da ju`nja~ke hronike dramati~nih poruka najednom preobra`avaju u erotski bal pod maskama. Ti i sli~ni fakti svesrdno daju doprinos autenti~nom geslu o jedinstvu razlika na{e sredozemne geopoetike i duhovno-ma-

Nevidljivi ljetopis
terijalne arheologije sa akcentom na Brodelovu tezu po kojoj bi istorija trebalo da se pjeva. Listaju}i ovaj savremeni palimpsest odzvanjaju}e antike, nai}i }emo na hor sijedih muza iz leksikona i onih samo autoru poznatih iz sna ili svakodnevice. Spozna}emo, tako|e, da osje}aj sje}anja nije privi|enje jer rije~ ne mo`e umrijeti u ilirskom {ljemu zbog vje~nosti istorije iz koje ne mo`emo iza}i. Mo}i }emo (kakvog li izazova ili prosvjetljenja)svojoj supruzi ili |evojki pokloniti prsten star 3.000 godina, vidjeti rast kamena, diviti se ljepoti ru{evina u kojima du{e fizi~ki nestalih trepere i danas, ~uti zvona ispod Skadarskog jezera nikad zamrla i grohot ru{enja svetili{ta bez bogova i sa jednim nov~i}em sa likom Klaudija, iako kralja odavno nema, kupiti pero kojim }emo dopisivati nastavak ove, ~ini se, nikada ispisane knjige. zvani i nezvani, faktivni ili fiktivni, svi o`ivjeli akteri u ovoj knjizi imaju istovjetan tretman pod krovnim metaforama oplemenjenim svestranim hukom legendi, potvr|uju}i tako staru egipatsku poslovicu Izgovori moje ime i ja }u o`ivjeti. Autor pretvara povijest i pro{lost, antropolo{ke vektore i teolo{ke dogme, alegori~nost i filologiju arhesvjetova u pripovijest fantasti~nih evokacija, bratime}i se na taj

IZAZOV Mo}i }emo (kakvog li izazova ili prosvjetljenja) svojoj supruzi ili |evojki pokloniti prsten star 3.000 godina, vidjeti rast kamena, diviti se ljepoti ru{evina u kojima du{e fizi~ki nestalih trepere i danas, ~uti zvona ispod Skadarskog jezera nikad zamrla i grohot ru{enja svetili{ta bez bogova i sa jednim nov~i}em sa likom Klaudija, iako kralja odavno nema, kupiti pero kojim }emo dopisivati nastavak ove, ~ini se, nikada ispisane knjige
S druge strane, njeni stihovani hijeroglifi otkrivaju du{u i kulturu starih naroda useljenu u ptice, starostavne epitafe iz besmrtne memorije kamena i mataruga, zatim profil ilirskog kralja umno`en u vidu 4.600 nov~i}a ili kameni obelisk na razvalinama Duklje pomo}u ~ije sjenke se mjerilo vrijeme {to bi prvobitno ukazivalo na kona~nost i negaciju vje~nog `ivota. No, ve} u sljede}oj pjesmi posve}enoj leptiru u kome je nastanjena Homerova du{a, autor suptilno otjelovljuje atipi~nu karmu, vjeruju}i da }e se, dok traje Ilijada, trojanski rat nastavljati pa }e i la|e ratnika i ljubavnika ploviti do svr{etka svijeta. I vremena. na~in sa fusnotama onostrane, prognane ili namjerno zaboravljene (kvazi)istorije, a ona je, svakako, stvarnija od stvarne! Ne mogu a da se ne zapitam, da li Mira{ Martinovi} nakon Nevidljivog ljetopisa, kada se ogledne u crnogorskoj pu~ini, vidi vi{e svoj lik. Prije }e biti, uzimam to sebi za pravo da kao njegov kolega i prijatelj ka`em, da }e se prepoznati u profilu nekog anti~kog lirika koji nam je, pred zoru, dok spavamo, na no}ni sto~i} ostavio svoj spis na latinskom ili gr~kom jeziku, vra}aju}i se u zaklon svojih produhovljenih ru{evina od po{asti globalizovanog svijeta. Takva vol{ebna procesija duha etike i antike kroz nemilosrdno vrijeme, mogu}a je samo u poeziji. Bez dileme. Boris Jovanovi} Kastel

Povijest i pro{lost
Bilo da su kraljevi ili prosjaci, ratnici ili poete, znani i neznani,

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 41

Zavr{eno je jo{ jedno SP u rukometu

Moramo li biti samo posmatra~i?
Od {est dr`ava nastalih raspadom Jugoslavije na {ampionatu u [paniji u~estvovalo je pet, nije bilo samo Bosne i Hercegovine • Do{lo je vrijeme da se okrenemo mladima
ro{le nedjelje zavr{eno je Svjetsko prvenstvo u rukometu. Zahvaljuju}i spremnosti bh. javnih emitera da se uklju~e u prijenose ove zna~ajne sportske predstave u [paniji, imali smo priliku da gledamo samo polufinalne i finalni susret, kao i borbu za tre}e mjesto. Naravno, sve se opravdava nedostatkom sredstava, ali zato ima dovoljno para za pranje mozga kojekakvim besmislenim sapunicama. Zaboravlja se da je rukomet u Bosne i Hercegovini trofejni sport i da je od samih njegovih po~etaka, ~ak i u velikom izdanju, na ovim prostorima bilo i kolektivnih i pojedina~nih istinskih svjetskih zvijezda i legendi.

P

Nemogu}a misija
U ~etiri {panska grada u kojima su se igrala grupna takmi~enja nastupile su i selekcije iz dr`ava koje su nastale raspadom Jugoslavije: Hrvatska, Srbija, Slovenija, Crna Gora i Makedonija, {to je samo jo{ jedna potvrda da na ovim prostorima ova igra ima veoma duboke korijene. Ti korijeni su ostali i na prostoru na{e dr`ave, ali kako da iz korijena uzgojimo ne{to {to se zove svjetska kvaliteta? Rukomet dijeli sudbinu ostalih sportova na ovim prostorima i ako ne{to ne urade ~elnici koji vode ovaj sport (sli~no kao {to su to uradili ko{arka{i), pro}i }e jo{ puno vremena prije nego {to se na{a selekcija na|e na jednom velikom takmi~enju. Za sada je u Rukometnom savezu va`nije da se na njihovom ~elu nalaze, bar tako ka`u, ~istokrvni Bo{njak, Hrvat i Srbin, nego {to se vidi neka svijetla perspektiva ovog sporta. Da podsjetimo one manje upu}ene, i na{a najbolja selekcija, koju u posljednjih godinu i ne{to vodi banjalu~ki stru~njak Dragan Markovi}, u~estvovala je u bara`u za odlazak na ovaj netom okon~ani {ampi-

[ANSA MLADIMA Za{to se u preostala ~etiri susreta kvalifikacija za Eurohandball ne bi pru`ila prilika bar polovini mladih reprezentativaca, {to se uigravaju da brane boje na{e zemlje na Svjetskom juniorskom {ampionatu, koje }e se od 14. do 28. jula ove godine odr`ati u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici i Ljubu{kom. Ionako vi{e nemamo {ta izgubiti...

U posljednjem duelu sa selekcijom Srbije vidjelo se koliko su bh. igra~i limitirani

onat, ali je bila slabija od selekcije Njema~ke. Ostao je u pam}enju i prvi duel ove dvije selekcije u Stuttgartu kada su doma}ini slavili sa 36:24. Onda je, naravno, i revan{ u Sarajevu bio nemogu}a misija. Reprezentacija BiH startovala je krajem oktobra i po~etkom novembra pro{le godine u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo koje se 2014. godine igra u Danskoj. Na startu katastrofa. Od sasvim prosje~ne ekipe Austrije do`ivljen je poraz u Linzu sa 35:24, a zabrinjavaju}i je bio rezultat prvog poluvremena - 18:7. Slijedio je zatim bolan poraz od Srbije u Skenderiji sa 21:24, nakon vodstva u poluvremenu od 12:8. Ove dvije nule na startu kvalifikacija zna~e prakti~no i opro{taj od nadanja da mo`emo naredne godine vidjeti Kopenhagen ili neki od dru-

gih danskih gradova, doma}ina Evropskog {ampionata, na kome }e Hansen i drugovi svakako poku{ati da odbrane titulu osvojenu pro{le godine u Beogradu, ali i da se [pancima revan{iraju za sramotan poraz u finalu Svjetskog prvenstva u Barceloni, kada su do`ivjeli rezultatsko poni`enje od 35:18, nezabilje`eno u dosada{nja 23 finalna okr{aja. ^ini se da tako lo{e ne bi pro{li ni izabranici na{eg Dragana Markovi}a da su se kojim slu~ajem na{li na parketu u posljednjem ogledu jednog tako velikog takmi~enja. [alu na stranu. Posljednji susreti i neuspjesi pokazali su jednostavno da je ova generacija bh. najboljih rukometa{a limitirana i da je njihov krajnji domet u~estvovanje u kvalifikacijama, da ne upotrijebimo neke te`e rije~i. Do{lo je vrijeme da

se dosada{njim reprezentativcima podijele zahvalnice i diplome za u~e{}e, mo`da i organizuje neka opro{tajna utakmica, jer nisu oni krivi {to im je kvalitet takav kakav jeste. Nisu se oni sami nametali, neko ih je ipak birao, ali je do{lo vrijeme da se prilika pru`i nekim drugim igra~ima, znatno mla|im i neoptere}enim bilo kakvim veli~inama. Ima me|u njima i mladih igra~a, poput Faruka Vra`ali}a i Vladimira Vranje{a, koje treba zadr`ati, ali je mnogima od dosada{njih reprezentativaca ve} isteklo vrijeme. Dobro je {to se Enid Tahirovi} kona~no oprostio u 40. godini od aktivnog igranja, jer bi ga ve} mo`da naredni selektor, u potrazi za trenutnim uspjehom, ponovo pozvao na gol.

Vrijeme je za mlade
Za{to se u preostala ~etiri susreta kvalifikacija za Eurohandball ne bi pru`ila prilika bar polovini mladih reprezentativaca, {to se uigravaju da brane boje na{e zemlje na Svjetskom juniorskom {ampionatu, koje }e se od 14. do 28. jula ove godine odr`ati u Sarajevu, Banjoj Luci, Zenici i Ljubu{kom. Ionako vi{e nemamo {ta izgubiti, a mladi bi stekli neophodno iskustvo. ^injenica je da je vi{e od 20 igra~a u svim selekcijama starih 21 godine i mla|ih nastupilo na ovom Svjetskom {ampionatu. Poznato je i da je od 16 ekipa u osmini finala ~ak 13 bilo iz Evrope. Izbornik hrvatske selekcije Slavko Golu`a doveo je na {ampionat 20-godi{njake Filipa Ivi}a i Stipu Mandalini}a, selektor Srbije Veselin Vukovi} 19-godi{njake Bo-

gdana Radivojevi}a i Mijajla Marseni}a, da ne nabrajamo dalje. Tako se odr`ava kontinuitet uspjeha selekcije, na vrijeme provodi smjena generacija, jer su mladi na velikim takmi~enjima ve} skupili dovoljno iskustva. Neka sjednu na{i selektori, Dragan Marjanovi} i Zdenko Grbavac (U-21), i dogovore se koga bi prvog trebalo gurnuti u vatru. Dvije utakmice sa uvijek grubim Rusima, te preostali revan{-susreti sa Austrijancima i Srbima su prava prilika za to. Sigurno je da se ne}e obrukati kao neke samoprogla{ene zvijezde do sada. Niko pred njih ne}e postaviti za cilj pobjede, ali se od njih mora o~ekivati da se bore i da daju sve od sebe kako bi dostojno predstavljali svoju domovinu. Mora se ve} jednom prestati sa praksom da se za rukav vuku neke umi{ljene veli~ine da igraju za BiH. Osim talenata na ovim na{im prostorima, koji daju sve od sebe u skromnim uslovima ne bi li postali {to bolji igra~i, ima i dovoljno mladih Bosanaca i Hercegovaca ~iji su roditelji egzistenciju potra`ili {irom Evrope, ali koji su jo{ uvijek du{om vezani za domovinu. Oni su izuzetno sretni kada im se pru`i prilika da brane boje svoje zemlje. Nekolicina njih ve} nastupa za juniorsku selekciju koja }e igrati na SP-u u na{oj zemlji, a ima ih sigurno jo{. Ne mora budu}nost bh. rukometa biti tako crna i ne moramo biti samo posmatra~i utakmica na velikim sportskim priredbama, bar oni koji imaju kvalitetnije kablovske TV operatere.
Branko Majstorovi}

[panija drugi put na svjetskom tronu nakon rekordne pobjede protiv Danske

42 Pogledi

2. februar/velja~a 2013.

SEDAM SVJETSKIH DANA
Tahrir gori
Demonstrant protiv vlade predsjednika Mursija gestikulira u smjeru policije tokom sukoba na mostu Kasr Al Nil. Most vodi na Trg Tahrir na kojem su izbili sukobi povodom obilje`avanja godi{njice revolucije. Egipatski predsjednik koji se ove sedmice susreo i sa Angelom Merkel u poku{aju da Zapad uvjeri o svojim demokratskim namjerema, uveo je policijski sat u trajanju od 30 dana u tri grada du` Sueckog kanala. Most i Trg Tahrir su prethodne sedmice bili popri{te nasilnih sukoba u kojima je stradalo skoro 60 osoba.

Priredila: Ajla Terzi}

Beatrix abdicira
Kraljica Beatrix od Holandije, koja }e 31. januara proslaviti 75. ro|endan, abdicira}e nakon 33 godina vladavine u korist svog starijeg sina princa Williama Alexandra, objavili su holandski mediji, pozivaju}i se na izvore bliske kraljevskoj porodici. Neposredno prije ove najave, informativna slu`ba Kraljevstva najavila je da }e se kraljica obratiti naciji putem radija i televizije. William Alexander /45/ posta}e prvi kralj nakon Williama Tre}eg, koji je vladao do svoje smrti 1890. godine. Kraljica Beatrix ustoli~ena je 30. aprila 1980. godine i ona u`iva veliku popularnost me|u Holan|anima.

Borba protiv terorizma
Britanski premijer David Cameron doputovao je u Al`ir kako bi razgovarao o sigurnosti, dvije sedmice nakon napada na gasni kompleks u kojem je poginulo 37 stranih talaca, me|u kojima i britanski dr`avljani. Al`irski premijer Abdelamalek Sellal do~ekao je Camerona na me|unarodnom aerodromu, a nakon toga sastao se sa predsjednikom Abdelazizom Bouteflikom. Cameronov glasnogovornik u Londonu rekao je da }e britanski premijer sa al`irskim zvani~nicima razgovarati o uspostavljanju partnerstva sa Al`irom za “borbu protiv teroristi~ke prijetnje” .

Milioni automo
Zbog velike zaga|enosti zraka u Pekingu, kineske vlasti su upozorile stanovnike te zemlje da bez velike potrebe ne napu{taju svoje domove. Upozorenje se posebice odnosi na starije osobe i osobe koje boluju od bolesti disajnih puteva u gradu s oko 20

2. februar/velja~a 2013.

Pogledi 43

Dan Holokausta
Prisje}anje na `rtve u zemljama {irom starog kontinenta. Prije 66 godina oslobo|en je najzloglasniji nacisti~ki logor Auschwitz. U njema~kom je parlamentu izvanredno zasjedanje povodom Dana sje}anja na `rtve holokausta. Prema nedavno provedenim istra`ivanjima, 95 posto njema~kih gra|ana starijih od 30 godina zna pojedinosti o Auschwitzu, ali svaki peti mladi Nijemac ne zna da je to bio nacisti~ki logor. Prema izvje{taju o antisemitizmu u Njema~koj, oko 20 posto ljudi su latentni antisemiti. Uo~i i za vrijeme Drugog svjetskog rata u Europi je ubijeno vi{e od 11 miliona ljudi.

@rtve komunizma
^ovjek doti~e memorijalni spomenik na kojem su ispisana imena 20.000 `rtava komunisti~kog re`ima u Bugarskoj. Ceremonija je organizirana povodom mise na otvorenom u Sofiji. Bugarska vlada je odlu~ila da }e 1. februar predstavljati dan kada se odaje po{tovanje za `rtve komunisti~kog re`ima u Bugarskoj koji je trajao 45 godina prije svog kolapsa 1989.

Osveta narko-bande
Policija je iz bunara u sjevernom Meksiku izvukla 17 tijela, od kojih 14 pripada ~lanovima benda koji su oteti pro{le sedmice, rekli su zvani~nici. “Kombo Kolumbija” je nastupala na ran~u u gradu Hidalgo kada je 10 napada~a u{lo u magacin gdje se odr`avala zabava i natjeralo 18 muzi~ara i osoblja da u|u u vozila. Kasnije je utvr|eno da se radilo o napadu narko bande zbog osvete. Grupa “Kombo Kolumbija” izvodila je muziku kolumbijskog stila poznatu kao “valjenato” koja je popularna me|u radni~kom , klasom u Montereju i drugim dijelovima dr`ave Nuevo Leon.

obila u Pekingu
miliona stanovnika. Na ulicama Pekinga dnevno je pet miliona automobila, a stanovnicima se preporu~uje i no{enje maski. Najve}i uzrok zaga|enja zraka u Kini su ~eli~ane, a ova zemlja je jedan od najve}ih proizvo|a~a ~elika na svijetu.

44

POMO] U KU]I
Havorcija u svijetu biljaka

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Dragulj me|u sukulentima
Omiljena me|u ljubiteljima sukulenata i predstavlja savr{enu biljku za uzgoj kod ku}e

Namirnice koje "ubijaju" zube
Postoje mnoge namirnice koje o{te}uju zube i ~ine ih `utim, uzrokuju karijes i neprijatan zadah. Otkrivamo vam {est koje bi trebalo izbjegavati, odnosno poslije njihovog konzumiranja treba obratiti posebnu pa`nju na higijenu. Sir ~ini jela ukusnijim, ali mo`e uzrokovati karijes i neprijatan zadah. ^okoladu svi volimo da jedemo, ali slatki{i stvaraju bakterije koje o{te}uju zube. Kokice mo`da jesu najbolja grickalica dok gledate film, ali ~esto znaju da se zaglave izme|u zuba i tu ostanu du`e vrijeme. Origano i komadi}i crvenog ~ilija su najgori za~ini za zube. Poslije italijanske kuhinje pobrinite se da koristite zubni konac i ~etkicu. Tjesteninu svi konzumiramo, a ona se zalijepi i zaglavi izme|u gotovo svih zuba sa kojima je do{la u dodir. To dovodi ne samo do lo{eg zadaha ve} i do razvoja bakterija. Meso - sitna vlakna i tkivo mesa tako|er se lako zaglave izme|u zuba, zato obavezno koristite konac poslije jela. Jer {to du`e stoji, to se stvara vi{e bakterija koje uni{tavaju zub.

Omiljena me|u ljubiteljima sukulenata, havorcija predstavlja savr{enu biljku za uzgoj kod ku}e. Ona je sukulentni ~lan porodice ljiljana porijeklom iz ju`ne Afrike. Sve vrste, kojih ima gotovo 70, odlikuju se debelim, mesnatim listovima koji rastu u vidu rozete. Kod nekih su rozete polo`ene, kod drugih visoke i uske, navodi enterijer.ba. Popularne vrste su Haworthia fasciata, koja ima {irom otvorenu rozetu s trokutastim za{iljenim listovima, Haworthia margaritifera, koja je malo zatvorenija i posuta bijelim {arama, Haworthia reinwardtii sa tamnim, uspravnim listovima punim purpurnih i bijelih kvr`ica, zatim Haworthia cymbiformis sa kratkim, uspravnim, sivozelenim listovima i Haworthia planifolia, ve}a biljka sa poluprozirnim listovima. U prirodnom okru`enju ove biljke rastu skrivene ispod stijena ili drugih biljaka. Zbog toga su prostorije sa dosta prirodnog svjetla ili zasjenjeni prozori idealna mjesta za havorcije. Direktno sunce treba izbjegavati, {to je neobi~no budu}i da sukulenti vole sunce. Ako primijetite da zeleni listovi va{e biljke poprimaju crvenkastu boju, to zna~i da je biljka izlo`ena prevelikoj koli~ini direktnog sunca.

Havorcije vole toplotu u ljetnom periodu, a zimi im odgovaraju ni`e temperature, od 10 do 12 stepeni Celzijevih. U prolje}e i ljeto zalijevajte biljku redovno. Zimi obustavite zalijevanje, osim kod vrsta sa poluprozirnim listovima. U vrijeme cvjetanja,

u toku proljetnih i ljetnih mjeseci, kada sve vrste cvatu i daju ru`i~asto-bijele cvjeti}e, biljku treba dohraniti teku}im gnojivom za ku}ne biljke. Zemlja idealna za uzgoj havorcija je mje{avina ilova~e, treseta i grubog pijeska.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Pletenice zauvijek
Trenutno su veoma popularne pletenice koje idu preko ~ela kao trake ili one koje se ispletu na vrhu i potiljku glave u obliku krune, kao {to su to nekada nosile na{e bake. Ove frizure izgledaju hipi, romanti~no i mladala~ki. Me|utim, u modernoj varijanti ove pletenice se nose i uz pramenove koji slobodno padaju. Veoma su moderne i pletene kike, kosu mo`ete isplesti u debelu pletenicu sa strane koja se jednostavno pravi ili u dvije pletenice uz lice. Pletene kike najbolje stoje na duga~koj i ravnoj kosi. Ove zime nosi se i pleteni konjski rep koji je veoma prakti~an, jer mo`e da bude izbor i za opu{tene i sve~ane prilike. Nezaobilazna je i riblja kost, ali ovog puta frizeri je predla`u u le`ernijem izdanju. Stru~njaci savjetuju da prije nego {to po~nete da pravite pletenice utrljate u kosu malo ulja, jer }ete tako lak{e da odvajate pramenove.

[nicle sa paprikama i grejpom
Potrebno:
600 g tele}ih {nicli 2 manje `ute paprike babure po pola crvenog i `utog grejpfruta 1 veza maj~ine du{ice (ili 1 ravna ka{i~ica suhe) 1 mali crveni luk 100 g bra{na maslinovo ulje so, biber

Vratite svje`inu i sjaj
Kada ste u gu`vi i nemate vremena, a neophodno je da vam kosa izgleda lijepo, imate mogu}nost da {amponom za suho pranje kosi momentalno vratite svje`inu i sjaj. Bilo da `urite na poslovni ili privatni sastanak, putujete ili kasnite na proslavu, {ampon za suho pranje je najlak{i na~in da kosa zablista. Izgleda}e kao da ste je upravo oprali, a za cijeli postupak potrebno je jako malo vremena. Djeluje tako {to apsorbuje suvi{ni sebum i ne~isto}e i ~ini da va{a kosa izgleda ~isto. Ovaj {ampon se koristi kao dopuna obi~nim {amponima, odnosno kao idealna alternativa ukoliko niste u mogu}nosti da operete kosu, a `elite trenutni efekat. Promu}kajte {ampon prije upotrebe, isprskajte kosu i ra{~e{ljajte kako biste otklonili ostatke pudera.

Priprema:
Izmiksajte bra{no sa {a~icom listova maj~ine du{ice (ili sa suhom) i komadi}e kore od oba grejpa, pa uvaljajte {nicle i otresite vi{ak. Luk izre`ite veoma sitno, pa ga na mlazu ulja propr`ite s paprikama isje~enim na trakice. Kada paprike omek{aju, izvadite ih perforiranom ka{ikom i ostavite sa strane. Propr`ite {nicle u istoj tavi, po nekoliko minuta sa obje strane, pa vratite paprike u tavu i dodajte nekoliko kri{kica `utog i crvenog grejpa. Preostale kri{kice oba grejpfruta iscijedite da dobijete sok, pa i njega dodajte u tavu. Posolite, pobiberite i ostavite na umjerenoj vatri da se sos malo zgusne.

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013. BAJRAM RED@EPAGI]: POBUNJENIK I PUSTINJAK (6)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

45

Omama vlasti...
Red`epagi}ev roman ~ije dijelove feljtoniziramo tretira problem vlasti i karaktera, kao i aginsko-begovsku degeneraciju, simbolizuju}i vje~nu borbu sprega dobra i zla…
...Tama, slutnje, nepovjerenje, neprilike, omame vlasti, pa dvorovi, opet tamnovanja, sudnice, razgovori... Gdje sam, {ta sam, ko sam? Vrelinom podnevlja i snagom onog ju`nog vjetra prelamahu se sje}anja moja. Stigao sam u svoj dom, nisu ovo sje}anja, ovo je ru`an san ili morna java, gledam Mejremu i Mana kako nijemo i za~u|eno sledi{e dah, zadrhta{e, zaklopi{e o~i, okopni{e od straha {to ih na|oh...! Ne vjeruju}i ni njima, ni svom oku, kao da po~uh glas: “Mejro, zar je mogu}e da `ivi{ s Manom?!” Zastala je, oborila o~i, pogledala u njega, podigla ih. [utjela je, kriva ili sretna. Vid mi se izgubi, dah sledi, negdje sam, kao da snivam, na javi, nazirao sam u ranoj izmaglici nju, sebe, Mana - sve je li~ilo na prevaru, na patnju, na izdaju... Otvorih o~i i zadrhtah, vide}i da je moglo da me uzdrma, obnevidi, uznemiri, u~ini nesretnim, a ~ovjeku je dovoljna stopa bezumlja da po~ini zlo~in... - Pogani jedna, hrsuze, zamlato stara!... Dadoh ti zemlju i dom, a `enu Mejremu ti nisam poklonio! - viknuh na Man-agu. - Sikter (dalje) od nas! Sikter! - vikala je ona. - [ta radite u mom domu? - Sikter od nas! Sikter! - vikala je ona. - Jesam dom, ali ne Man-agi tebe. - Tahir-be`e, bila sam nekada tu|a, Ramova `ena, ali i tvoja, dok si htio... A kad postade pa{a, ostavio si me. Re~e lj’ mi, tako ti Allaha, za `enu ima vakta. Tad me prihvatio Man-aga. Plakala je, ili sam, polusnen, to pri`eljkivao. Bje`ao sam od sebe neznano kud, nesiguran u sve {to di{e, raste, kre}e se, a pogotovu u ljude, od kojih te trenutak dijeli da ti podare sre}u, ili jo{ manja stopa da te vje~no u~ine nesretnim. Bio sam sam, bez `ene, bez djeteta, bez ~ip~ija, bez podr{ke. ••• Budilo me bistro jutro i o{tri dah {to je dopirao iz zaotavljene ba{~e, potr~ah domu svome, ne dvorima. Na vratima susretoh dje~aka, pogledao me, nismo se znali, svako je produ`io svojim pravpokri oko, a bol se rasturi kao mutna voda, oduzimaju}i mi osje}anje, vid, sledi se dah... Za trenutak, do|oh sebi. On je ve} bio iza{ao, a ona se vr}ala, vode}i za ruku dje~aka koga sretoh na stubama, mogao je imati desetak ljeta. - Ovo je tvoj sin, Tahir-pa{o! - re~e mi Mejra. Dje~ak me pogleda nepovjerljivo, ispitiva~ki i ispod oka, ~udno, kao da u meni provjerava neku tajnu pri~u, {to u snu ~uo, krio je u strahu od sebe i drugih, onda se tr`e i re~e uvjerljivo, odlu~no, za djecu neuobi~ajeno zlo}udnim duhom i bojom kojom je ispunio dom, moje oko, i moju misao zarobio, kao tajna kojoj se ne mo`e{ oteti: - Zar je ovo moj otac? Ovaj {to grdi moju majku?! - rekao je dje~ak. - Da! - rekla je ona. - Majko, moj otac je Tahir-pa{a Kaduni}, a ne ovaj... Ne{to me presije~e, preznojih se, zadrhtah, na{ao sam se pred neprolaznom planinom, sâm, i magli koja mi oduzima vid, a bol {to se razli u me kao tamna mrlja pokri moju du{u, preto~i se u mutnu vodu, gazim do koljena, bri`an. Dok do|oh sebi, ona s dje~akom pobje`e, potr~ah i sustigoh ih. - Ostavi dijete! - viknu ona. - Halajko, osu|uje{ me pred njim! Uzeh sina, ali se otimao, bje`i od mene, natrunili svi pomalo u njega, postao druk~iji, izgubio i du{u moju. Ostao je nijem, uko~ena lica, hladan, kao kamen bez mahovine i vlage, kao zemlja bez busenja, kao rije~no korito bez vode, kao ~ovjek bez du{e... Njihovu }ud je primio - kao zakrpu na ~ak{irama, njihovu pri~u slu{ao - kao pjesmu jedinu, njihova mr`nja ga osvojila, tu|’ meni, sebi, i{~a{enog oka, nijem za bol i svijet druk~iji, od mjeren i bezbri`an za sve {to je u vezi sa mnom - njegovim ocem. Kao da je neki olujni vjetar i{~upao stablo, ljudi mu koru ogoljeli, ono se su{i, na nevremenu, ili kao pokidana travka - koju voda nosi, kojoj se ne zna ni put, ni po~etak... - Sine moj! - Ti moj otac?! Pogan... Tako ka`u, Man-aga, i djeca na sokaku! - podviknu vla`nih o~iju dijete. - Tvoj sam babo, sine! - Djeca na mahali govore da sam kopile, kopile! ^uje{ li! - viknu mi sin Ismet, pa zadrhta, pokri o~i i pobje`e. Tek sada povjerovah da je moj, potr~ah, sustigoh ga i legoh kraj njega, da ga smirim, trljao sam mu ~elo, kosu, glavu, ljubio ga i `udio da me osjeti i bude za trenutak moj; za~udo, on podi`e glavu, zadrhta i vla`nih o~iju me poljubi.
(Sutra: Zlatna sablja)

1509. 1536. 1709.

Portugalci pod komandom Fransiska de Almejde uni{tili muslimansku flotu u bici kod grada Diu u Indijskom okeanu i uspostavili kontrolu u indijskim vodama. [panski istra`iva~ Pedro de Mendosa osnovao na u{}u rijeke La Plata grad Buenos Ajres, glavni grad Argentine od 1880. [kotski mornar Aleksander Selkrik izbavljen s pustog pacifi~kog ostrva na koje je Aleksa [anti} 1704. prispio poslije brodoloma. Njegova pri~a inspirisala Danijela Defoa da napi{e roman Robinson Kruso.

1924.

1808.

Napoleonove trupe okupirale Rim nakon {to je papa Pije VII odbio da prizna Napuljsko kraljevstvo pod francuskom vla{}u i da se pridru`i alijansi protiv Velike Britanije. Napoleon je potom 1809. odveo papu u zato~eni{tvo u Fontenblo. Papska dr`ava restaurisana je poslije Napoleonovog pada 1814. Srpski knez Milo{ Obrenovi} objavio je tre}i hati{erif turskog sultana Mahmuda II, kojim je uobli~en politi~ki status i pravni karakter Kne`evine Srbije. Tim dokumentom Srbiji je pripojeno {est nahija, a posebnim beratom knez Milo{ je dobio dostojanstvo srpskog i nasljednog kneza. Mirom u gradu Gvadelupe Idalgo okon~an dvogodi{nji rat Meksika i SAD-a. Pora`eni Meksiko ustupio je SAD-u Teksas, Novi Meksiko, Arizonu i Kaliforniju. Gr~ka objavila rat Turskoj, me|utim do ratnih operacijia nije do{lo zbog obe}anja velikih sila Gr~koj da ako ostane neaktivna da }e na mirovnom skupu dobiti Tesaliju od Turske. Umro ruski hemi~ar Dmitrij Ivanovi~ Mendeljejev, koji se uvrstio me|u najistaknutije nau~nike svoga vremena otkri}em periodi~nog sistema hemijskih elemenata (1869), prema kojem svojstva hemijskih elemenata zavise od njihove atomske te`ine.

1834. 1848. 1878. 1907. 1920. 1943. 1964.

Umro bh. pisac Aleksa [anti}, autor antologijskih pjesama "Ostajte ovdje", "Emina", "Ve~e na {kolju". Pripadao je mostarskom krugu oko knji`evnog lista Zora, koji je pokrenuo s Jovanom Du~i}em i Svetozarom ]orovi}em.

Mirovnim ugovorom u Dorpatu Sovjet- Frederik de Klerk ska Rusija priznala nezavisnost Estonije, koja je od 1721. bila pod ruskim suverenitetom. Sovjetske trupe zaposjele su tu zemlju u junu 1940, Ju`noafri~ki poslije ~ega je Estonija postala sastavni deo SSSR-a.

1990.

Kod Staljingrada sovjetska Crvena armija je poslije {estomjese~nih borbi prisilila njema~ku [estu armiju na kapitulaciju. Time je zavr{ena jedna od klju~nih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Umro srpski pisac, kriti~ar i prevodilac Milan Bogdanovi}, profesor Beogradskog univerziteta. Ure|ivao je list Republika i ~asopise Danas, Srpski knji`evni glasnik, Knji`evne novine. Bio je upravnik Srpskog narodnog pozori{ta u Novom Sadu i Narodnog pozori{ta u Beogradu. Cjelokupna njegova djela objavljena su u pet knjiga pod nazivom Stari i novi. U 97. godini umro engleski filozof, matemati~ar i pisac Bertrand Rasel, jedan od rodona~elnika analiti~ke filozofije, osniva~ i predsjednik Me|unarodnog suda za utvr|ivanje ratnih zlo~ina u Vijetnamskom ratu. Bio je anga`ovan u borbi za mir i razoru`anje, zbog ~ega je dva puta hap{en. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1950. Dvojica sovjetskih kosmonauta sa svemirskog broda Saljut su u otvorenom svemiru, prvi put u istoriji kosmi~kih letova, obavila operaciju dopune goriva. U kne`evini Lihten{tajn `ene prvi put glasale na parlamentarnim izborima.

cem, a ja potr~ah tamnim pojatama, otvaraju}i sva vrata, ili je nijema ti{ina slila jutro, dôm u mene u {iroku tajnu bez kapije, bez kraja... A Mejreme nije bilo. Otvorio sam vrata i zastao nijem, blijed, gluh... Na|oh ih skupa, le`ali su goli u postelji, i kad me vidje{e, zadrhta{e, pokri{e se, ali se najednom, kao dogovoreno - nasmija{e. Bio sam, za~udo, miran, ali ne {to sam htio, ve} mi tamna mrlja

predsjednik Frederik de Klerk ukinuo zabranu Afri~kog nacionalnog kongresa Nelsona Mandele.

1970. 1978. 1986. 1996. 2002. 2003. 2004. 2007.

Maks [meling

Bajram Red`epagi} ro|en je 23. novembra 1939. u Plavu (Crna Gora). Osnovnu i srednju {kolu poha|ao je u Plavu, Beranima, Vare{u. Studije Filozofskog fakulteta upisao u Skoplju 1961. godine, te studij medicine 1964. i diplomirao akademske 1969/1970. Postdiplomske studije iz interne medicine, nefrologije, poha|ao i zavr{io odbranom magistarske teze maja 1976. na VMA u Beogradu. Aktivno se bavi knji`evno{}u i objavljuje pri~e i romane. Tahir Kaduni}, junak dvotomnog romana Bajrama Red`epagi}a, pripada plejadi hrabrih pobunjenika {to su iskrsavali u povijesnim razdobljima kao usudom poslani da nagovijeste novo razdoblje, ~esto bez razumijevanja i neophodne dru{tvene podr{ke. Ovaj dvotomni roman tematizira odisejadu tog prometejskog buntovnika unutar Osmanskog carstva uklju~uju}i i konstelaciju evropskih snaga XIX i prve polovine XX st. Dok se u prvom romanu (Pobunjenik) Red`epagi} bavi problemom vlasti i karaktera, kao i biolo{kom degeneracijom aginsko-begovskog sloja i upoznaje nas sa Tahirom Kaduni}em kao pobunjenikom protiv vlastite klase, u drugom dijelu romana (Pustinjak) Red`epagi} se bavi i upoznaje nas sa slo`enim prilikama u plavsko-gusinjskom kraju, koji se nakon Berlinskog kongresa na{ao na razme|u interesa Turske i Crne Gore, prilikama u kojima se njegov glavni junak, stari oporbenjak protiv bilo kojeg vida vlasti, buni protiv svih i svakog. Oba romana su fakti~ki jedno djelo koje prati pri~u glavnog junaka Kaduni}a, a tematizira genocid nad muslimanima u Gusinju i Plavu pred po~etak Prvog svjetskog rata. Novo izdanje romana objavio je Connectum iz Sarajeva.

2005.
Umro Maks [meling, bokserska legenda i prvi Evropljanin {ampion svijeta. Biv{i njema~ki bokser je titulu svjetskog prvaka osvojio 1930. pobijediv{i D`eka [arkija. U istoriju boksa u{ao je i njegov ~uveni nokaut iz 1936, tako|e, legendarnog ameri~kog boksera D`oa Luisa u 12. rundi me~a.

Umro ameri~ki filmski glumac i igra~ D`in Keli, zvijezda holivudskog mjuzikla ("Amerikanac u Parizu", "Ples na ki{i"). Holandski princ Wilem-Aleksander o`enio se Maksimom Zoreguietom, Argentinkom, ~iji je otac bio pripadnik hunte, i time o`ivio tradiciju kontroverznih brakova holandske kraljevske porodice. U sna`noj eksploziji u Lagosu uni{tena Nigerijska banka, a najmanje 33 osobe su poginule. Nakon toga su izbili veliki neredi, jer se vi{e stotina ljudi potuklo kako bi uzelo novac iz sru{ene banke. Umro je britanski istori~ar Alan Bulok, autor biografije nacisti~kog lidera Adolfa Hitlera: "Hitler: studija tiranije". Umro pijanista D`o Hanter, dobitnik tri muzi~ke nagrade Gremi.

OSLOBO\ENJE SPORT FK @ELJEZNI^AR Adilovi} u Rovinju pode{ava ni{anske sprave 46
subota, 2. februar/velja~a 2013.

Ako ne odem za sedam dana, ostajem do ljeta
Ne smeta mi {to nisam napustio @elju. Nisam razo~aran. Me|utim, to {to nisam oti{ao do 31. januara, ne zna~i da ne}u promijeniti sredinu, ka`e @eljina devetka
(Od specijalnog izvje{ta~a Oslobo|enja iz Rovinja)

Protiv Kapo{vara 13. februara
Prvu provjeru u Rovinju izabranici Amara Osima imat }e danas od 14.30 sati protiv Istre. U prvoj fa zi na istarskim pripremama igrat }e jo{ i protiv Pomorca, Rijeke, Ke{kemeta i Splita. Nakon toga slijedi povratak u Sarajevo gdje }e se zadr`ati dva dana, te ponovni dolazak u Rovinj. Prvu provjeru u drugoj fa zi imat }e sa ma|arskim Kapo{varom, a utakmica je zakazana za 13. februar sa po~etkom u 14 sati. vrijeme koje sam proveo na Grbavici, ali vjerujem da ga Jamak mo`e dostojno zamijeniti” obja, snio je Adilovi}, osvrnuv{i se i na konkurente u borbi za {ampionsku titulu:

Posljednjeg dana u januaru okon~an je prelazni rok u ve}ini evropskih zemalja. Ekspedicija @eljezni~ara na pripremama u Rovinju nije mijenjala broj~ano stanje, {to zna~i da su Eldin Adilovi} i Muamer Svraka, dvojica prvotimaca kojima je menad`er Amar Osim dao zeleno svjetlo da mogu napustiti klub i dalje igra~i osvaja~a duple krune.

Jamak mijenja Zebu
“Nemamo mi igra~e za lige u kojima je prelazni rok zavr{en” uz , smije{ak je odgovorio Osim na pitanje o eventualnim odlascima Svrake i Adilovi}a. A da ostanak u plavom taboru nije poremetio pro{losezonskog prvog topnika Premijer lige BiH pokazao je trening. U prvoj prijateljskoj utakmici protiv Vele`a je postio, drugi me~ protiv GO[K-a je propustio, a u igri 12 na 12 na treningu u Rovinju nije imao milosti prema golmanima. U visoEldin Adilovi}: Postigao {est golova

Pohvale Zoloti}u, penali Smaji}u
I u petak ujutro plavi su trenirali ja~im intenzitetom. U hotelu su ostali [aban Pehilj i Velibor Vasili}, koji su se `alili na lak{e povrede, a po posebnom re`imu radio je Benjamin ^oli}, koji se jo{ nije oporavio od povrede. Ostatak tima dobrano je znojem natopio dresove, ali nije bilo uzalud, jer su pojedinci zaradili javne pohvale struke. “Tako je, Zola, tako se to radi”, viknuo je Osim, nakon {to je mladi veznjak na jedan centar{ut odli~no reagovao i glavom zakucao loptu u mre`u iza le|a nemo}nog Marjana Antolovi}a. Struka je igra~e podijelila u tri grupe, a jedino su crvenim dosu|ena dva penala. Oba puta siguran realizator bio je Sulejman Smaji}.

kom trijumfu zelenih postigao je {est golova. “Ne smeta mi {to nisam napus tio @e lju. Ni sam ra zo ~a ran. Me|utim, to {to nisam oti{ao do 31. januara, ne zna~i da ne}u promijeniti sredinu. Ukoliko ne odem u narednih sedam dana, osta}u do ljeta, jer o~ekujem jednu konkretnu ponudu” rekao je , Adilovi}, ne `eliv{i otkriti ime kluba, pa ~ak ni zemlju iz koje dolaze njegovi eventualni budu}i poslodavci. Naglasio je da ne bi imao ni{ta protiv ni ostanka. U slu~aju da i na prolje}e bude nosio plavi dres branit }e tri trofeja - duplu krunu sa @eljom, te prvo mjesto na listi najboljih strijelaca. Mnogi su mi{ljenja da su plavi oslabljeni odlaskom Zajka Zebe i Mirsada Be{lije. Adilovi} smatra da pomenuta dvojica nisu nenadoknadivi. Naprotiv... “Ako se Smaji} vrati u pravu formu, a ne sumnjam da ne}e, {to pokazuje na treninzima, bit }e nam veliko poja~anje. Zeba je imao impresivnu statistiku za

Bolji uslovi
“Sve zavisi od toga kako }emo mi otvoriti proljetni dio. Sarajevo nam je trenutno najbli`e, ali nije jedini konkurent, jer ako slabo startamo, u borbu za titulu mogu se uklju~iti jo{ dvije, tri ekipe. Mada, vjerujem da }emo biti prvi i da odbrana naslova ne}e do}i u pitanje.” Adilovi} je zadovoljan uslovima u Rovinju, osim jedne stvari. “Uslovi su bolji nego pro{le godine. Tereni su dobri, {to je jako va`no. Jedino nas Osim malo vi{e gazi, ali izdr`at }emo i to.”
S. [I[I]

Ottmar Hitzfeld pozvao napada~a Fiorentine
vicarac Ottmar Hitzfeld, kao nekad svojevremeno Miroslav ]iro Bla`evi} u neka druga vremena, na sve na~ine poku{ava oslabiti bh. reprezentaciju u budu}nosti. Tako je trener Bayerna u proteklom FIFA terminu, u vrijeme kad je BiH igrala protiv Al`ira, pozvao Izeta Hajrovi}a za me~ protiv Tunisa, te mu poklonio sedam minuta, ~ime je postao izgubljen za BiH. Sada, sli~no radi i sa napada~em Fiorentine Harisom Seferovi}em. Podsjetimo, prije nekoliko dana, iz N/FSBiH su potvrdili kako }e gosti reprezentacije u Ljubljani biti Sead Hajrovi} i Haris Seferovi}, koji su potvrdili svoj dolazak u Sloveniju. Me|utim, situacija se promijenila. “Sead Hajrovi} sigurno dolazi i on nam je potvrdio da }e biti u Ljubljani, dok je Seferovi} otkazao svoj dolazak” ka`e nam El, mir Pilav, sekretar stru~nog {taba bh. selekcije, te dodaje: “Seferovi} je kontaktirao sa kapitenom bh. tima Emirom Spahi}em, koji me je obavijestio da on ne}e do}i, uprkos ranijoj potvrdi. Zaista ne znam stvarne razloge njegovog nedolaska.” A razlozi su veoma jednostavni, Seferovi} je na spisku [vicaraca za prijateljski me~ u Atini protiv Gr~ke, a zanimljivo je pomenuti da na popisu kandidata

[

Seferovi} ne dolazi u Ljubljanu
Nakon {to je Izeta Hajrovi}a preoteo na{oj reprezentaciji, selektor [vicaraca Ottmar Hitzfeld istu strategiju koristi i sa Harisom Seferovi}em, koji je najavio, pa otkazao dolazak u Sloveniju

Iz Fiorentine u Novaru
Haris Seferovi} do kraja sezone nosi}e dres italijanskog drugoliga{a Novare. Fiorentina je Seferovi}a pozajmila ovoj ekipi, a mladi napada~ uvjeren je da }e se u Firenzu vratiti mnogo bolji. “Te{ko mi je napustiti Fiorentinu i prijatelje koje imam tamo, ali sada sam usredoto~en na Novaru i nadam se da }u posti}i mnogo golova, te da }u se na ljeto u Fiorentinu vratiti jo{ bolji”, izjavio je Seferovi} za Fiorentinanews.com, komentari{u}i i poziv selektora {vicarske reprezentacije Otmara Hitzfelda. “Sretan sam zbog poziva. Nisam to o~ekivao i za to dugujem zahvalnost Fiorentini”, zaklju~io je Seferovi}. je}e ministara BiH bi im trebalo odobriti upis u knjigu dr`avljana na{e zemlje, ~ime }e i zvani~no ste}i pravo nastupa za nogometnu selekciju BiH.
J. LIGATA

Haris Seferovi}: Na spisku [vicaraca za me~ protiv Gr~ke

BI^AK^I] I HAD@I] Bi~ak~i} i Had`i} bili su najkonkretniji. Obojica su zatra`ila promjenu sportskog dr`avljanstva i Vije}e ministara BiH bi im uskoro trebalo odobriti upis u knjigu dr`avljana BiH

Izet Hajrovi}: Hitzfeld ga zvao za Tunis, nije za Grke

za pomenuti susret nema Izeta Hajrovi}a? Od ~etvorice pozvanih igra~a da budu gosti na{eg tima u Ljubljani, pojavi}e se tek Sead Hajrovi}, mladi nogometa{ Arsenala, dok }e Sead Kola{inac, nadajmo se, ispuniti obe}anje i pokrenuti promjenu sportskog dr`avljanstva, kako bi stekao

pravo nastupa za BiH. Izet Hajrovi} je ve} izgubljen, ~ini nam se i Haris Seferovi}, a preostaje nam jo{ borba za Alena Halilovi}a. Za razliku od nabrojanih Ermin Bi~ak~i} i Anel Had`i} bili su najkonkretniji i najkorektniji. Obojica su zatra`ila promjenu sportskog dr`avljanstva i u narednim danima Vi-

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

SPORT

47

REPREZENTACIJA BiH Su{i} na Sloveniju sa 17 igra~a

Svi koji do|u, igrat }e!
Sa spiska otpali, o~ekivano, Mensur Mujd`a, te Ivan Sesar i Muhamed Be{i}: Ostalo nas je 17 i ne}u slati naknadne pozive, kazao je selektor bh. reprezentacije • Dileme uo~i Slovenije - ko uz kapitena Spahi}a u odbrani?
Igra~ki kadar nogometne reprezentacije BiH uo~i prijateljskog duela protiv Slovenije u Ljubljani, 6. februara, polako se osipa. Safet Su{i} je na spisak stavio 20 imena, me|u kojima nije bilo povrije|enog Sejada Salihovi}a, ali nekoliko dana uo~i provjere na stadionu Sto`ice ostao je na svega 17 igra~a. Naime, zbog povreda u Ljubljani ne}e biti, o~ekivano, Mensura Mujd`e, te Ivana Sesara i Muhameda Be{i}a, koji su otkazali dolazak. "Ostalo nas je 17. Sada ne mogu zvati stranca, jer se poziv mora poslati 15 dana ranije, a nema razloga da pozovem nekoga iz Premijer lige BiH i da mu dam neku nadu da }e biti u kadru i u slijede}im me~eijevi bo~ni igra~ Sarajeva Mario Tadejevi} (23) izjavio je da su u prve dvije prijateljske utakmice protiv federalnih prvoliga{a Viteza (1:0) i Branitelja (2:0) ostvarene dvije pobjede, ali da je igra jesenjeg viceprvaka BiH mogla biti bolja. Prema Tadejevi}evim rije~ima, treninzi fudbalera bordo sastava su veoma zahtjevni na pripremama u Me|ugorju. "Noge su te{ke, {to je normalno u ovoj fazi priprema. Zadovoljni smo uslovima u Me|ugorju, gdje }emo odigrati jo{ dva kontrolna me~a. Danas igramo protiv Vele`a, a sa Borcem 6. februara", kazao je Tadejevi}. U zimskoj pauzi bilo je puno promjena u igra~kom kadru tima sa Ko{eva. Ekipu su napustili nosioci igre Said Husejinovi}, Ivan Sesar i Zoran Belo{evi}, te jo{ neki igra~i koji su imali manju minuta`u u jesenjoj polusezoni. Anga`ovani su Muhamed D`a kmi}, Amer Osma na gi}, Ognjen Todorovi}, Ermin Huseinba{i} i Alen Melunovi}. "Klub odre|uje koje }e igra~e dovoditi. Novajlije se trenutno prilago|avaju nama koji smo u timu odre|eno vrijeme, kao i mi njima. Do nastavka prvenstva bi}e dovoljno provjera za uigravanje." U jesenjem dijelu BH Telecom Premijer lige Tadejevi} je zabilje`io 12 nastupa i postigao gol u pobjedi nad Borcem od 2:0 na doma}em terenu. Mo`e igrati na vi{e pozicija, {to }e dobro do}i stru~nom {tabu s obzirom sljednjih otkaza, Su{i} tvrdi da ipak nije, jer i dalje ima jaku ekipu... "Uz du`no po{tovanje prema Sesaru i Be{i}u, njih dvojica ipak nisu standardni prvotimci i ne}e se toliko osjetiti njihov izostanak. Situacija je ne{to te`a sa Mujd`om i Salihovi}em, jer su oni trebali igrati. Me|utim, vjerujem da }e obojica biti spremna za Gr~ku. Salihovi} ima dovoljno vremena da se oporavi i ra~unam na njega u martu", kazao je selektor bh. selekcije, naglasiv{i da za susret protiv Slovenije ima tek dileme u odbrani. "Razmi{ljam o bo~nim igra~ima. Mo`da stavim Zukanovi}a i Spahi}a na stoperske pozicije, a onda bih Vranje{a stavio desno, a Kvesi}a iz @elje lijevo, ili Vranje{a i Spahi}a kao stopere, a Vr{ajevi}a desno, a Zukanovi}a lijevo. Jo{ nisam na~isto s odbranom, dok je ostatak ekipe manje-vi{e i poznat", rije~i su Su{i}a. Selektor na{e reprezentacije igra~e za prijateljski me~ protiv Slovenije okupi}e u ponedjeljak, 4. februara. Ve}i dio reprezentativaca do}i }e direktno u Ljubljanu, dok }e dio delegacije krenuti sa Aerodroma u Sarajevu. Za utorak je planirana preskonferencija (17:45), a zvani~ni trening je u 18 sati na stadionu J. LIGATA Sto`ice.

Gomez se vra}a u elf
Selektor Njema~ke Joachim Löw imenovao je 23-~lanu ekipu koja }e se 6. februara u Parizu suprotstaviti Francuskoj u prijateljskom susretu. Na spisku se nalazi i Bayernov napada~ Mario Gomez, koji nije igrao za svoju zemlju od Eura 2012. zbog operacije sko~nog zgloba, ali ne i Stefan Kießling. Spisak reprezentacije Njema~ke: golmani: Rene Adler (Hamburg), Manuel Neuer (Bayern), odbrana: Jerome Boateng, Philipp Lahm (Bayern), Benedick Höwedes (Schalke), Mats Hummels, Marcel Schmelzer (Borussia Dortmund), Per Mertesacker (Arsenal), Heiko Westermann (Hamburg), veznjaci: Lars Bender (Bayer), Julien Draxler (Schalke), Mario Götze, lkay Güngogan, Marco Reus (Borussia D.), Sami Khedira, Mesut Özil (Real), Toni Kroos, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger (Bayern), Lukas Podolski (Arsenal), Andre Schürrle (Bayer), napada~i: Mario Gomez (Bayern), Miroslav Klose (Lazio).

Safet Su{i}: Dileme u odbrani

STANDARDNI Uz du `no po {to vanje prema Sesaru i Be {i }u, njih dvo ji ca ipak ni su stan dar dni prvotimci i ne}e se to liko osjetiti njihov izosta nak. Situacija je ne{to te`a sa Muj d`om i Saliho vi}em, jer su oni trebali igrati, ka`e Su{i}
vima. Ne! Sad sam siguran da }e svi, koji se pojave, igrati", ka`e uz smije{ak Safet Su{i}, dodaju}i kako }e priliku dobiti vjerovatno i golman Asmir Avduki}. Na upit da li je zabrinut zbog po-

Me|unarodni nogomet
NJEMA^KA Bundesliga

L

Mario Tadejevi} o promjenama u timu sa Ko{eva

Jo{ se uigravamo
Novi igra~i se trenutno prilago|avaju nama koji smo u ekipi odre|eno vrijeme, kao i mi njima, kazao je lijevi bo~ni fudbaler Sarajeva

Subota: Schalke - Greuther Fürth (15.30), Wolfsburg - Augsburg (15.30), Hof fenheim - Freiburg (15.30), Mainz - Bayern (15.30), For tuna - Stuttgart (15.30), Hamburger SV - Eintracht (18.30). Nedjelja: Nürnberg - Borussia M. (15.30), Bayer - Borussia D. (17.30).
ENGLESKA Premiership

Subota: Queens Park Rangers - Norwich (13.45 sati), Arsenal - Stoke (16), Ever ton - Aston Villa (16), Newcastle - Chelsea (16), Reading - Sunderland (16), West Ham - Swansea (16), Wigan - Southampton (16), Fulham - Manchester United (18.30). Nedjelja: WBA - Tottenham (14.30), Manchester City - Liverpool (17).
ITALIJA Serie A

Subota: Torino - Sampdoria (18), Napoli - Catania (20.45). Nedjelja: Chievo Juventus (12.30), Palermo - Atalanta (15), Pescara - Bologna (15), Siena - Inter (15), Genoa - Lazio (15), Fiorentina - Parma (15), Milan - Udinese (20.45).
[PANIJA Primera

Mario Tadejevi} (drugi slijeva): Danas provjera protiv Vele`a

Subota: Osasuna - Celta (16), Getafe - Depor tivo La Coruna (18), Espanyol - Levante (20), Granada - Real (22). Nedjelja: Malaga - Zaragoza (12), Sevilla - Rayo Vallecano (17), Valencia - Barcelona (19), Atletico - Betis (21), Sociedad - Mallorca (21). zni~ar. Za nas je bolje da {to manji broj timova pretenduje na vrh. Slavija i [iroki Brijeg, koji ima dobru ekipu, mogu se uklju~iti u trku za najvi{i plasman. Nadam se da }emo na kraju biti pobjednici", izjavio je Tadejevi}. Z. RA[IDOVI]
FRANCUSKA Ligue 1

na to da je devet fudbalera koji su imali minuta`u protekle jeseni promijenilo sredinu. "Moja pozicija je lijevi bo~ni, a igram i stopera, zadnjeg veznog i lijevo krilo. Po dolasku u Sarajevo igrao sam lo{ije dok se nisam sna{ao. Kasnije je bilo bolje.

Ve}i dio prvenstva bilje`ili smo uspjehe, no pred kraj smo pali u formi, {to nas je ko{talo gubitka prvog mjesta." Tadejevi} o~ekuje da }e se njegova ekipa boriti za titulu prvaka na prolje}e. "Glavni konkurent bi}e @elje-

Subota: Lorient - Rennes (17), Sochaux - Saint Etienne (20), Bordeaux - Valenciennes (20), Lille - Troyes (20), Bastia - Evian (20), Brest - Nice (20). Nedjelja: Ajaccio - Lyon (14), Montpellier - Reims (17), Marseille - Nancy (21).

48

SPORT
Rukometa{i Bosne BHT gostuju kod Konjuha

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

ABA liga

[iroki u Zadru
Ko{arka{i u ABA ligi danas i sutra odigra}e 20. kolo. Od bh. predstavnika danas na teren prvi izlaze ko{arka{i [irokog Wwin, koji }e u Zadru poku{ati da u direktnom duelu sa konkurentom za pretposljednje mjesto pobjegnu sa dna tabele. Sasvim druge brige imaju igra~i Igokee, koji }e sutra u duelu sa Cedevitom nastojati da zadr`e sigurno vodstvo na tabeli. Raspored 20. kola - subota: Cibona - Budu}nost (17 sati), Szolnoki Olaj - Crvena zvezda (17), Zadar - [iroki Wwin (19), Partizan - Split (19), Skopje Olimpija (21); NEDJELJA: Igokea - Cedevita (17), Krka - Radni~ki (19).

NBA

Oklahoma bolja od Memphisa

Hasan Terza: Samopouzdanje nam ne nedostaje

Studenti se ne
Rukometa{i Bosne BH Telecom otvori}e proljetnu polusezonu u Premijer ligi BiH ve~era{njim gostovanjem u @ivinicama, gdje }e odmjeriti snage sa doma}inom Konjuhom u utakmici 14. kola. Za mladi sastav Bosne BHT duel sa Konjuhom bi}e itekako zahtjevan budu}i da doma}a ekipa, koja }e igrati pred svojom publikom, slovi za blagog favorita. Ali, i studenti }e imati pregr{t motiva da dobrom igrom te eventualnim remijem ili pobjedom probaju ostvariti uspje{an start, koji bi im puno zna~io u nastavku {ampionata. Jedan od najboljih u redovima studenata i pivot Bosne BHT Hasan Terza najavio je borbenu igru protiv tradicionalno opasnog rivala. “Konjuh uvijek igra dobro na svom terenu. Ina~e, u prvom dijelu prvenstva izgubili smo na na{em terenu od @ivini~ana s jednim golom razlike. Taj pogodak primili smo iz sedmerca nekoliko sekundi prije kraja me~a. Tada smo platili danak neiskustvu. Zato }emo u ovom susretu imati motiv vi{e! @elimo pru`iti pravu mu{ku igru. @elja nam je da poku{amo izboriti puni bodovni plijen, kojim bismo na najljep{i na~in startovali u proljetnu polusezonu i na~inili veliki iskorak ka plasmanu u Ligu {est” kazao je Ter, za, dodav{i da je zdravstveno stanje kod igra~a optimalno jer nema povrije|enih. Pivot Bosne BH Telecom na-

@elimo pru`iti pravu mu{ku igru. Poku{a}emo izboriti puni bodovni plijen, kazao je sjajni pivot Bosne BHT Hasan Terza
Kevin Durant u akciji
Reuters

pla{e doma}ina

Samo dva susreta bila su na rasporedu u ~etvrtak u NBA ligi, a u oba su pobjedu odnijeli doma}ini. Oklahoma je bez problema nadigrala Memphis sa 106:89, dok je Golden State u tijesnoj zavr{nici savladao Dallas rezultatom 100:97. Oklahoma City Thunder nije imala milosti protiv Memphisa, upisav{i vrlo ubjedljivu pobjedu. Kona~nih plus 17 ne prikazuje pravo stanje na parketu jer je prednost Thundera iznosila i 26 poena razlike. Thunder su pre-

dvodili Durant s 27 poena, sedam skokova i {est asistencija i Westbrook s 21 poenom, devet skokova i {est asistencija. Golden State Warriorsi uspjeli su sa tri poena razlike na svom parketu nadigrati Dallas Maverickse, koji je bio oslabljen neigranjem Dirka Nowitzkog. U posljednjoj dionici Golden State je vodio 92:79 i ~inilo se da je tu prelomio utakmicu, me|utim Dallas je odgovorio serijom 13:0, poravnao na 92:92, ali nije stigao i do preokreta.

glasio je da je ekipa u odli~noj formi nakon priprema obavljenih u Sarajevu i Dubrovniku. “Samopouzdanje nam ne nedostaje. Nema straha niti strepnji pred duel sa Konjuhom. Eventualna pobjeda bi nam dala novi pozitivni impuls pred naredni me~ u kojem }emo u dvorani “Ramiz Sal~in” ugostiti jesenjeg prvaka Grada~ac, koji se, ina~e, dodatno poja~ao u prethodnom periodu. Nadam se da }emo u tom va`nom me~u imati i veliku podr{ku publike” kazao je Terza. , Uz utakmicu Konjuh - Bosna BHT sa po~etkom u 19 sati, ve~eras }e biti odigran jo{ jedan susret 14. kola u kojem Derventa do~ekuje Krivaju tako|e u 19.
G. V.

NHL Doma}i kiks LA Kingsa protiv Predatorsa

Sabresi porazili Bruinse u Bostonu
Tradicionalna manifestacija Izbor najboljeg sportiste Viteza za 2012. odr`ana je u motelu Bor u Vitezu. Vite{ki sportisti i klubovi imali su brojne zapa`ene rezultate pa `iri sa Zvonimirom ^ili}em na ~elu nije imao lak zadatak da proglasi najbolje. Najbolji sportista u 2012. godini u kategoriji pojedina~nih sportova je Dario ^erkez (MC Vitez), a najuspje{nija sporta{ica Amina Adilovi} (KK Mladost). Najuspje{niji sportista u kategoriji kolektivnih sportova

Izabrani najbolji sportisti Viteza

je @eljko Plavara (HKK Vitez), a sporta{ica Elena Kri`anac (@OK Vitez). Najuspje{nije ekipe su Motocross klub Vitez i @OK Vitez. Najbolji treneri su Aldin Adilovi} (KK Mladost) i Valentin Plav~i} (NK Vitez). Posebna priznanja za razvoj vite{kog sporta dobili su Andrija Livan~i} i Abdulah Zlotrg. Najuspje{niji juniori su {ahista Dejan Marjanovi} i karata{ica Zerina Bekta{, odbojka{ica Matea Su~i} i odbojka{ Bruno ENI news Mlaki}.

U no}i sa ~etvrtka na petak u NHL-u je odigrano devet susreta, od kojih treba izdvojiti poraz Boston Bruinsa i Los Angeles Kingsa pred svojim navija~ima. Prva tre}ina u Bostonu protekla je bez golova, a onda ih je palo deset! Poveo je Buffalo preko Vaneka, a potom je doma}in za pet minuta postigao tri gola (Peverley i Marchand dva puta). Na 3:2 smanjio je Vanek, da bi Ennis poravnao na 3:3. Boston je poveo i u odlu~uju}oj tre}ini preko Krej~jai, a potom je Buffalo sa ~ak ~etiri nova gola (Sulzer, Hodgson, Vanek i Pominville) do{ao do va`nog trijumfa.

San Jose slavio protiv Edmontona

U Los Angelesu se desio novi poraz Kingsa, a ovaj su put bolji bili Nashwille Predatorsi i to nakon pe-

nala 2:1. Pobjedu gostima u raspucavanju donio je Sergej Kosticin tek u osmoj seriji. Pittsburgh je savladao Rangerse u Madisonu 3:0, a golove za goste postigli su Malkin, Neal i Despres. NHL, ~etvrtak: Boston Bruins - Buffalo Sabres 4:7, Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 3:3, New Jersey Devils - New York Islanders 4:5 (penali), New York Rangers - Pittsburgh Penguins 0:3, Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 1:4, Florida Panthers Winnipeg Jets 6:3, Calgary Flames - Colorado Avalanche 3:6, Los Angeles Kings - Nashville Predators 1:2 (penali), San Jose Sharks - Edmonton Oilers 3:2 (penali).

Reuters

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.

OGLASI

49

50

OGLASI
UNIVERZITET U BIHA]U PEDAGO[KI FAKULTET

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Broj: 0315-276/13 Datum: 1. 2. 2013. godine Na osnovu ~lana 215. Statuta Univerziteta u Biha}u i Odluke Nastavno-nau~nog vije}a Pedago{kog fakulteta Univerziteta u Biha}u, broj: 0203216-1/13 od 23. 1. 2013. godine, Pedago{ki fakultet Univerziteta u Biha}u raspisuje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Unsko-sanski kanton Op}ina Biha} [kolski odbor JU Osnovna {kola "Harmani II" Broj: 25/13 Datum: 31.1.2013. Na osnovu ~lana 155. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju (Sl. glasnik FBiH, br. 5/04 ) i ~lana 84. stav b) Pravila JU O[ "Harmani II" Biha}, [kolski odbor je na svojoj 42. redovnoj sjednici odr`anoj 31.1.2013. godine donio

K O N K U R S / N AT J E ^ A J
za anga`man nastavnika i saradnika na Pedago{kom fakultetu Univerziteta u Biha}u u ljetnom semestru akademske 2012/13. godine (ponovljeni konkurs/natje~aj) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. Predmet Nastavnik Staroslavenski jezik 1 izvr{ilac (3 ~asa) Grafolingvistika 1 izvr{ilac (2 ~asa) Bosanski jezik II (II semestar) Bosanski jezik II (II semestar) Knji`evne i kriti~ke teorije XX vijeka Bh. kritika i esejistika Usmena knji`evnost u radu s djecom pred{kolske dobi Bh. knji`evnost srednjeg vijeka i osmanskog perioda 1 izvr{ilac (3 ~asa) Teorija knji`evnosti 1 izvr{ilac (3 ~asa) Svjetska knji`evnost II Metodika razvoja govora II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Metodika nastave bosanskog jezika I 1 izvr{ilac (3 ~asa) Bh. knji`evnost izme|u dva svjetska rata 1 izvr{ilac (4 ~asa) Pregled pisaca i djela u knji`evnosti za djecu 1 izvr{ilac (4 ~asa) Morfologija njema~kog jezika II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Uvod u studij njema~kog jezika II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Jezi~ke vje`be njema~kog jezika II - doma}i lektor Jezi~ke vje`be njema~kog jezika II - strani lektor Kultura i civilizacija Austrije i [vicarske 1 izvr{ilac (2 ~asa) Jezi~ke vje`be njema~kog jezika IV - doma}i lektor Jezi~ke vje`be njema~kog jezika IV - strani lektor Kultura i civilizacija Njema~ke 1 izvr{ilac (1 ~as) Tekstualna lingvistika 1 izvr{ilac (2 ~asa) Jezi~ke vje`be VI - doma}i lektor Jezi~ke vje`be VI - strani lektor Metodika nastave njema~kog jezika II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Jezi~ke vje`be VIII - doma}i lektor Jezi~ke vje`be VIII - strani lektor Njema~ki roman XX stolje}a Leksikografija Fonetika i fonologija engleskog jezika Savremeni engleski jezik II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Uvod u englesku knji`evnost 1 izvr{ilac (2 ~asa) Morfosintaksa II Savremeni engleski jezik IV 1 izvr{ilac (2 ~asa) Romantizam u engleskoj knji`evnosti 1 izvr{ilac (2 ~asa) Lektorske vje`be VI Viktorijanska knji`evnost 1 izvr{ilac (4 ~asa) Glotodidaktika 1 izvr{ilac (2 ~asa) Lektorske vje`be VIII Metodika nastave engleskog jezika II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Modernizam i postmodernizam u engleskoj knji`evnosti 1 izvr{ilac (2 ~asa) Dru{tvena i kulturna historija Velike Britanije nakon 20. stolje}a Likovna kultura Likovni praktikum II Metodika likovnog odgoja II Metodika upoznavanja okoline 1 izvr{ilac (2 ~asa) Vje`be oblikovanja Algoritmi i programiranje 1 izvr{ilac (2 ~asa) Op}a fizika II Laboratorijski fizikalni praktikum II Osnove astrofizike 1 izvr{ilac (3 ~asa) Linearna algebra II 1 izvr{ilac (3 ~asa) Diferencijalni i integralni ra~un funkcije jedne varijable 1 izvr{ilac (2 ~asa) Programski jezici II (2. godina, novi NPiP) 1 izvr{ilac (2 ~asa) Ra~unarska 2D grafika i multimedija 1 izvr{ilac (2 ~asa) Vjerojatnost i statistika 1 izvr{ilac (2 ~asa) Aplikativni softver 1 izvr{ilac (2 ~asa) Numeri~ka matematika 1 izvr{ilac (2 ~asa) Programski jezici II (3. godina stari NPiP) 1 izvr{ilac (2 ~asa) Euklidska geometrija 1 izvr{ilac (3 ~asa) Algoritmi 1 izvr{ilac (2 ~asa) Ekonometrija 1 izvr{ilac (2 ~asa) Baze podataka 1 izvr{ilac (2 ~asa) Numeri~ka linearna algebra 1 izvr{ilac (2 ~asa) Kriptografija 1 izvr{ilac (3 ~asa) Historija prirodnih nauka 1 izvr{ilac (2 ~asa) Ra~unarske mre`e 1 izvr{ilac (2 ~asa) Metodi~ki praktikum nastave informatike Matematika II Muzi~ka kultura i sviranje 1 izvr{ilac (2 ~asa) Tjelesni i zdravstveni odgoj Likovna kultura 1 izvr{ilac (2 ~asa) Historija religija 1 izvr{ilac (2 ~asa) Bosanski jezik II 1 izvr{ilac (3 ~asa) Matematika II 1 izvr{ilac (3 ~asa) Pedagogija 1 izvr{ilac (3 ~asa) Pregled pisaca i djela u knji`evnosti za djecu 1 izvr{ilac (2 ~asa) Engleski jezik II Praktikum muzi~ke kulture II 1 izvr{ilac (1 ~as) Praktikum likovne kulture II 1 izvr{ilac (1 ~as) Usmena knji`evnost 1 izvr{ilac (2 ~asa) Metodika nastave bosanskog jezika I 1 izvr{ilac (3 ~asa) Metodika nastave matematike I 1 izvr{ilac (3 ~asa) Metodika nastave PPiD I 1 izvr{ilac (3 ~asa) Metodika nastave fizi~ke kulture I 1 izvr{ilac (3 ~asa) Razvojna psihologija 1 izvr{ilac (2 ~asa) Metodika nastave likovne kulture II 1 izvr{ilac (3 ~asa) Metodika nastave muzi~ke kulture II 1 izvr{ilac (3 ~asa) Metodika nastave PPiD II 1 izvr{ilac (3 ~asa) Metodologija u istra`ivanju u odgoju i obrazovanju 1 izvr{ilac (2 ~asa) Crtanje i slikanje Historija sporta 1 izvr{ilac (2 ~asa) Osnovna motorika 1 izvr{ilac (2 ~asa) Teorija i metodika plivanja I 1 izvr{ilac (2 ~asa) Fiziologija sporta 1 izvr{ilac (3 ~asa) Pedagogija sporta 1 izvr{ilac (2 ~asa) Teorija i metodika plivanja II 1 izvr{ilac (2 ~asa) Nogomet 1 izvr{ilac (2 ~asa) Metodika fitnesa 1 izvr{ilac (1 ~as) Statistika u sportu 1 izvr{ilac (1 ~as) Higijena sporta 1 izvr{ilac (2 ~asa) Sportska medicina 1 izvr{ilac (2 ~asa) Informatika u sportu 1 izvr{ilac (2 ~asa) Metodologija kineziolo{kih istra`ivanja 1 izvr{ilac (2 ~asa) Menad`ment u sportu 1 izvr{ilac (2 ~asa) Zajedni~ka grupa predmeta Pedagogija sporta Pred{kolska pedagogija Metodologija istra`ivanja u odgoju i obrazovanju 1 izvr{ilac (2 ~asa) Strani jezik u struci II (njema~ki jezik) Strani jezik u struci II (njema~ki jezik) Strani jezik u struci II (njema~ki jezik) Op}a lingvistika 1 izvr{ilac (3 ~asa) Saradnik 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (4 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (9 ~asova) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (5 ~asova) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (3 ~asa) 1 izvr{ilac (1 ~as) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) 1 izvr{ilac (2 ~asa) Odsjek BJK BJK RN PO BJK BJK PO BJK BJK BJK PO RN BJK BJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK NJJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK EJK PO PO PO PO PO MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF RN RN RN RN/PO RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN RN TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS TOS PO BJK,RN RN PO EJK EJK

o raspisivanju konkursa za slijede}a radna mjesta 1. Nastavnik likovne kulture - 3 sata sedmi~no na odre|eno vrijeme do 30.6.2013. godine u P[ @egar 2. Nastavnik fizike - 7 sati sedmi~no na odre|eno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najdu`e do 30.6.2013. godine u P[ @egar Posebni uvjeti: - Pod 1: VI/VII stupanj stru~ne spreme - nastavnici koji su zavr{ili odgovaraju}i fakultet za nastavnike ili profesore likovne kulture i svi koji su zavr{ili bilo koji odsjek likovne akademije ili akademije primijenjenih umjetnosti s polo`enom pedago{ko-psiholo{kom grupom predmeta - Pod 2: VI/VII stupanj stru~ne spreme - nastavnici koji su zavr{ili odgovaraju}i fakultet za nastavnike ili profesore: fizike, matematike i fizike ili fizike i tehni~kog odgoja Op}i uvjeti: Prijava na konkurs uz kratku biografiju (navesti adresu i broj telefona) Diploma o zavr{enoj {koli (original ili ovjerena kopija) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 1. - dokaz o progla{enju tehnolo{kog vi{ka, - uvjerenje o radnom odnosu na neodre|eno vrijeme sa nepotpunom normom, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, - uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visoko{kolskoj ustanovi, - uvjerenje o du`ini radnog sta`a u obrazovanju nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme. 2. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica prilo`iti slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca, - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe. Osobe iz stava 2. koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica du`ne su prilo`iti i posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom (obavezno dostaviti odgovaraju}i dokaz). Za osobe na koje se odnosi Zakon o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama. - Prijave i original dokumente ili ovjerene kopije slati isklju~ivo po{tom na adresu: JU Osnovna {kola "Harmani II" Biha}, E{refa Kova~evi}a bb, u roku od 8 dana od dana objavljivanja. - Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. - Kandidati koji odgovaraju uvjetima konkursa bit }e pozvani na intervju. Predsjednik [kolskog odbora / Damir Red`i}, dipl. pravnik /

ODLUKU

UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. "Stru~ni saradnik za radne odnose" te istovremeno raspisuje i 1 izvr{ilac

KONKURS OGLAS

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme 1. "Pomo}ni kuhar" u Studentskom centru 2. "Portir" 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

USLOVI: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: Za poziciju 1. konkursa: VSS - diplomirani pravnik, ste~ena na ~etvorogodi{njem studiju na pravnom fakultetu (po ranijem sistemu visokog obrazovanja) ili zavr{en ~etvorogodi{nji studij na pravnom fakultetu sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova (po bolonjskom sistemu visokog obrazovanja); sa jednom godinom radnog iskustva u struci i poznavanje rada na ra~unaru; Za poziciju 1. oglasa: PK - kuhar, sa jednom godinom radnog iskustva u struci; Za poziciju 2. oglasa: KV - svi smjerovi, sa {est mjeseci radnog iskustva u struci. Uz prijavu na konkurs/oglas kandidati su du`ni prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, kontakt-telefon i adresu prebivali{ta; - diplomu o zavr{enom studiju te, ukoliko diploma ste~ena po bolonjskom sistemu visokog obrazovanja ne sadr`i podatak o du`ini trajanja studija ili o ostvarenom broju ECTS bodova, kandidat je du`an prilo`iti i uvjerenje o tim ~injenicama (za poziciju 1. konkursa); - diplomu o ste~enoj tra`enoj stru~noj spremi (za pozicije 1. i 2. oglasa); - uvjerenje o radnom iskustvu u struci (nakon sticanja potrebnog stepena stru~ne spreme); - fotokopiju radne knji`ice, uklju~uju}i i stranice sa podacima o radnom sta`u; - dokaz o poznavanju rada na ra~unaru izdat od verifikovane institucije (za poziciju 1. konkursa); - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od {est mjeseci ili fotokopiju CIPS-ove potvrde prebivali{ta/ boravi{ta i - izjavu kandidata da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje predstavlja smetnju za obavljanje poslova radnog mjesta na koje aplicira, u periodu od 5 godina prije objavljivanja konkursa/oglasa. Prijavu na konkurs/oglas, kra}u biografiju, kao i izjavu da nije osu|ivan za krivi~no djelo kandidat je du`an vlastoru~no potpisati. Ukoliko kandidat pripada kategoriji lica iz ~lana 1. Zakona o pravima boraca/branitelja i ~lanova njihovih porodica, du`an je o tome prilo`iti uvjerenje nadle`nog organa. Dokazi o ispunjavanju tra`enih uslova moraju biti prilo`eni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Izbor kandidata po konkursu/oglasu izvr{it }e se putem prethodne provjere radnih sposobnosti. Sa izabranim kandidatima po konkursu/oglasu zaklju~it }e se ugovor o radu na neodre|eno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 mjeseca za sve pozicije konkursa/oglasa. Izabrani kandidati, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`ni su dostaviti dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti. Opis poslova za radna mjesta po konkursu/oglasu nalazi se na WEB stranici Univerziteta, www.untz.ba. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa/oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a broj 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom "Prijava na konkurs/oglas na radno mjesto ___________ - ne otvaraj". Rok za podno{enje prijava na konkurs/oglas je 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Oslobo|enje". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BJK-Bosanski jezik i knji`evnost, NJJK-Njema~ki jezik i knji`evnost, EJK-Engleski jezik i knji`evnost, MF-Matematika-fizika, RN-Razredna nastava, PO-Pred{kolski odgoj, TOS-Tjelesni odgoj i sport USLOVI: Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom o radu FBiH ("Sl. novine FBiH", broj: 43/99, 32/00 i 29/03), kandidat mora ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju USK ("Sl. glasnik USK", broj: 8/09) i Statutom Univerziteta u Biha}u. PRIJAVA: Kandidati su uz prijavu na konkurs/natje~aj obavezni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije ne starije od {est mjeseci): 1. Diplome: doktorsku (za nastavnika - sva zvanja), magistarsku (za saradnika - vi{eg asistenta), dodiplomsku (za saradnika - asistenta), 2. Rje{enje o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a, 3. Uvjerenje o polo`enim ispitima sa ocjenama/prosjek ocjena (za vi{eg asistenta i asistenta), 4. Dokaz o izboru u odgovaraju}e nastavni~ko/saradni~ko zvanje, 5. Biografiju (CV), 6. Bibliografiju, 7. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 8. Uvjerenje o dr`avljanstvu. NAPOMENA: Odlukom Nastavno-nau~nog vije}a Pedago{kog fakulteta, broj: 0203-216-15/13 od 23. 1. 2013. godine, spoljni saradnici koji konkuri{u za anga`man na Pedago{kom fakultetu Univerziteta u Biha}u obavezni su uz prijavu na konkurs/natje~aj za anga`man spoljnih saradnika dostaviti odluku o izboru u odgovaraju}e nastavno-nau~no/saradni~ko zvanje (dokaz o izboru u odgovaraju}e nastavni~ko/saradni~ko zvanje). Svaka prijava koja ne bude sadr`avala navedenu odluku bit }e odba~ena kao nepotpuna, odnosno ne}e se razmatrati. OGLA[AVANJE I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA: Prijavu na konkurs/natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, putem po{te preporu~eno na adresu: UNIVERZITET U BIHA]U PEDAGO[KI FAKULTET BIHA] @egar, Ul. Luke Marjanovi}a bb, 77 000 Biha} sa obaveznom naznakom: "Prijava na konkurs/natje~aj za anga`man nastavnika i saradnika u ljetnom semestru ak. 2012/13." Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Univerzitet u Biha}u Pedago{ki fakultet Dekan Prof. dr. sc. Nijaz Skender

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan u Kova~i}ima za ve}i u Centru ili Novom Sarajevu. Mob. 062/449-929.sms SARAJEVO-Zagreb, stan u centru Sarajeva, za trosoban u centru Zagreba, na potezu tramvaja. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k PRODAJEM mijenjam stan 81m2 dva balkona, eta`no grijanje plin, struja Marijin Dvro Kralja Tvrtka. Tel. 033/668-460.k [IROKA^A Stari grad ul. Lipe Bosanska ku}a dvosoban stan Sarajevo. Tel. 061/870-083.k IZDAJEM prazan ili namje{ten jednosoban stan u zgradi, centralno grijanje, Dobrinja 5. Mob. 061/303-466.sms IZDAJEM stan 60m2, namje{ten, cen. gr. i garsonjeru 30m2, Bjelave. Mob. 061/356-535.k IZDAJEM dvosoban stan kod RTV doma. Tel: 542-743 i 065/217-372.k IZDAJEM lijepo sre|en dvosoban stan, Grbavica, blizu @eljinog stadiona. Mob. 061/764-022.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz, Vraca. Tel. 033/972-299.k IZDAJEM namje{teno garsonjeru 30m2 i stan 60m2 ul. Bjelave. Tel. 061/356-535.k IZDAJEM sobu sa grijanjem kablovska tv kod Hitne pomo}i mu{karcu zaposlenom. Tel. 033/659-895 i 062/619-677.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan Ilid`a-Lu`ani samcu/ici 400KM+re`ije. Tel. 061/177-610.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru grada. Tel. 070/203-479.k MARIJIN dvor, kancelarije 100m2, renovirano, eta`no, II kat, povljno. Mob. 061/350-448.k AGENCIJA potra`uje vi{e manjih stanova u Centru za poznate kupce.Tel. 061/136-705.k -IZDAJEM jednokrevetnu sobu samcima na Stupu, cijena 180 KM, re`ije ura~unate. Tel: 033/452-995.k AGENCIJA potra`uje vi{e manjih stanova u Centru za poznate kupce.Tel. 061/136-705.k IZDAJEM nov poslovni prostor 40m2 do po{te na Ba{~ar{iji cijena 450KM. Tel. 061/925-106.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, centar, Mejta{, za jednu ili dvije osobe, nov samostalan objekat, sa nus prostorijama. Mob. 061/869-396.k
2448.k

MALI OGLASI
IZDAJEM jednokreventu sobu studentu kod medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 0337443-282 ili 062/147-525.k IZDAJEM namje{tene sobe samcima Asiam Ferhatovi}a centralno bez. internet. Tel:033/202-437 i 061/226-493.k IZDAJEM sobu kod Bolnice Ko{evo centr. grijanje. Tel. 066/606-410.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, Trebevi~ka 64, N. Sarajevo. Mob. 062/203680.k IZDAJEM gara`u na Grbavici I, kod {kole, Grbavi~ka. Mob. 062/623-640.k IZDAJEM gara`u, centar grada, [trosmajerova. Tel. 200-227, 061/908-587.k IZDAJEM gara`u u Vogo{}i Ul. Partizanskog odreda Zvijezda 32, povoljno. Tel. 061/625-309.k IZDAJEM manji jednosoban stan namje{ten u privatnoj ku}i strogi centar. Tel. 061/904-465.k IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu u blizini hotela Bristol centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 033/652-293.k IZDAJEM stan privatna ku}a poseban ulaz, Hrasno. Tel. 061/555-900.k IZDAJEM namje{ten stan na Vrbanju{i (Ba{~ar{ija). Tel. 061/191-781.k IZDAJEM dom odmora i oporavka u prirodi u Ledi}ima, 8 le`aja, kamin sala, dnevni boravak, kuhinja, sanitarije. Mob. 061/131-726.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, Donji Vele{i}i, poseban ulaz, centralno grijanje. Mob. 061/530-045.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Alipa{ino B faza, 300KM. Tel. 061/842-989.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^obaniji, cijena 300KM + re`ija. Mob. 061/209-334.k IZDAJEM gara`u u Papagajci. Mob. 061/140-442.k IZNAJMLJUJEM namje{ten stan u centru strancu ili zaposlenom br.paru. Tel: 062/169-663.k IZDAJEM gara`u, povoljno, Bulevar M. Selimovi}a 43. Tel. 654-204.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, grijanje,. Tel. 062/692-255.k SOBA studenticama, I god. studia, kod Holiday Inna, prekoputa kampusa. Tel. 00387/62-279-428, 00387/33-214-595.k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka povr{ine 40m2 drugi 20m2. Tel. 033/535-165 i 061/141-676.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700 KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak interneta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM manju garsonjeru. Tel. 033/204-706.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM stan u privatnoj ku}i 1200 kvadrata.Tel. 033/440-747.k IZDAJEM jednosoban i dvoiposoban namje{ten stan, centar, useljivi od 1.2.2013. plinsko eta`. grijanje. Mob. 061/764-022.k IZDAJEM zidanu gara`u, Grbavi~ka kod br. 15. Mob. 061/139-042.k IZDAJEM pos. prostor 25m2, Zelenih beretki 12. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IMANJE Grdonj: parcela 31.000m2 sa 3 ku}e i parcela 800m2 Brusulje, Vikden ku}a Pale Potoci Kriva~e Brezik. parcela 4.000m2 Kasindo -Lukavica parcela 30.000m2 Tilava Lukavica www.neras?teol.net. Tel. 066/488-818.k NOVO Sarajevo 55,44 i 35m2 Hrasno 53 i 65m2 Vele{i}i 35m2 Dobrinja 55,68 i 89 m2 Ilid`a 55m Mojmilo 55m2. www.neras?teol.net. Tel. 061/375-787.k PRODAJEM stanove Dobrinja I 55m2 74.000 KM, Vraca- Tranzit - 73m2 115.000KM, Ko{ev. Brdo 31m2 43.000 KM, Isto~no Sarajevo 60m2 80.000KM, www.neras?teol.net. Tel. 065/294-840.k DOBRINJA V, S. Filipovi}a, potkrovlje, 77m2, 1.500 KM/m2, Dobrinja III, Trg Sar. olimpijade, 30m2, 2 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 062/383-064.k HRASNO, 38m2, suteren, dobro stanje, 65.000 KM, Centar, E. Mulabdi}a, 93m2, potpuno i luksuzno adaptiran, 2 sprat, 3.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan povr{ine 67m2 u Centru pogodna za stambeni i poslovni prostor. tel. 062/332-151.k PRODAJEM gara`u u centru. Tel. 061/019-054.k PRODAJEM stan povr{ine 43m2 na Doalc Malti, ul. Envera [ehovi}a. Tel. 061/019-054.k STAN potpuno renoviran 160m2 strogi Centar. poslije 16 sati. Tel. 062/766946.k PRODAJEM garsonjeru kod Katedrale balkon centralno grijanje. Tel. 061/273046.k PRODAJEM gara`u uknji`ena preko puta stadiona Ko{evo. Tel. 061/902681.k PRODAJEM gara`u u [opingu Grbavica. Tel. 061/548-875.k PRODAJEM dvoiposoban stan 69m2 renoviran 5. sprat, Alipa{ino ul. S. Fra{te povoljno. Tel: 033/442-998 i 061/525-795.k DOLAC malta dvoiposoban 64m2+2 lo|e I sprat cent. grijanje. Tel. 066/226357.k PRODAJEM stan povr{ine 40m2 lokalitet Hrasno, na drugom spratu. Tel. 062/332-151.k KU]U prizemlje sprat i potkrovlje dim 12x8m2 oku}nice 422m2 novogradnja lija{. Tel. 061/552-547.k BREKA prodajem stan III sprat 70m2 ul. Ismeta Mujezinovi}a Sarajevo. Tel. 065/190-324.k DOBRINJA C-5, E. Cocali}a, 56m2, 2 sprat, 1.400 KM/m2, Dobrinja I, Trg sabora bosanskog, 2 sprat, 76m2, odli~no stanje, 1.250 KM/m2. Mob. 062/383064.k MARIN Dvor, K. Tvrtka, 1 sprat, 128m2, uknji`en, (140m2 fizi~ki), 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM dvosoban stan 65m2, bez ulaganja, ul. Zmaja od Bosne 36/7. Mob. 061/566-689.k PRODAJEM dva jednosobna stana po 36m2 u istoj zgradi i na istom spratu na trgu heroja ili mijenjam za odgovaraju}i ve}i. Mob. 061/337-764.k PRODAJEM u Rajlovcu ulaz u Zabr|e 2 devastirane ku}e sa 3000 m2 zemlje. Tel. 063/184-470.k

51

PRODAJEM ili mjenjam za manji stan na Breci 90m2+ gara`aul. Polovine. Tel. 063/184-470.k PRODAJEM dvoeta`ni stan 96m2 Ciglane A. Hume. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan Ko{evsko 42m2 dvije ku}e kod OHR, stan Dobrinja 54m2, tri stana u Centru, dvije ku}e u Pejtonu. Tel. 061/136-705.k CIGLANE Husrefa Red`i}a 79m2 2 lo|e 25m2 2 ostave funkonalan. Tel. 061/214-856.k OTOKA @rtava Fa{izma 39m2 lo|a 6 m2 sre|en funcionalan 4 sprat, lift, pogled na park. Tel. 061/214-852.k MUSE ]AZIMA ]ati}a dobar trosoban stan 57m2 terasa 6 m2 mogu}nost pro{irenja. Tel. 061/214-852.k PRODAJEM garsonjera 24m2 fiksno 75000KM ul. Muvekita. Tel. 061/902710.k BOSANSKA ku}a dvosoban stan ul. Lipe [iroka~a stari grad. Tel. 061/-870-083.k SUTEREN dvosoban stan 52m2 Grada~a~ka ^engi} Vila II adaptiran Sarajevo. Tel. 061/870-083.k DVOSOBAN konforan stan, 59m2, 2 balkona + podrum, I sprat, ul. Adema Bu}e. Mob. 061/552-163.k PRODAJEM gara`u 12m2, vl. 1/1, centar, Kranj~evi}eva ispod Konzuma. Mob. 061/869-396.k PRODAJEM 700m2 gra|evinskog zemlji{ta u Ned`ari}ima, ul. Branislava Nu{i}a br. 46. Mob. 061/191-521.k PRODAJEM staru Bosansku ku}u u Starom gradu. Mob. 062/153-603.k PRODAJEM ve}u ku}u na tri nivoa sa zemlji{tem od 1.117m2 Ilid`a. Tel. 440747 i 064-4484-083.k STAN u centru Vogo{}e, 113m2, cijena 1050KM/m2, petosoban, dvoeta`ni. Tel. 061/733-956.k KU]A Kova~i 150m2 gara`a ba{ta 250m2. Tel. 061/299-911.k CENTAR 75m2, 80m2, 147m2, 79m2. Tel. 061/299911.k CIGLANE 79m2, H. Kulenovi}a. Tel. 062/758-330.k KU]A Pofali}i p+1 na 350m2 placa. Tel. 061/299-911.k BREKA 105m2, dvoeta`ni 79m2 48m2. Tel. 063/157-832.k STAN ^. Vila 96m2, 60m2. Tel.063/157832.k STAN ~etverosoban (94m2+42m2), sa dva wc i terasom. Tel. 061/733-956.k EKSTRA povoljno - ku}a i 1,5 dunum zemlje u Bla`uju, papiri uredni, cijena 65.000 KM. Mob. 061/913-140.k DALMATINSKA Centar stan 121 m2 vp. Mogu}a stambeno pos. kombinacija. Tel:033/221-533.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-370. poslije 15 sati.k PRODAJEM stan na Vojni~kom polju 48m2, II sprat. Tel. 061/170-218.k PRODAJEM ku~u i dulum zemlje, cijena po dogovoru, Ul. Remze ahmetovi}a 250. Tel. 062/295-492.k

POTRA@NJA
TRA@IM za iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u Vogo{}i, za poznate klijente. Mob. 061/579493.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova za poznate klijente. Tel. 033/654-793.k POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360084.k TRA@IM ZA iznajmiti namje{tenu garsonjeru, na potezu Pofali}i-^engi} Vila. Mob: 063/789-212.k AGENCIJA potra`uje vi{e manjih stanova u Centru za poznate kupce.Tel. 061/136-705.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM poslovni prostor u otesu 26m2, pogodan za vi{e namjena, 1.200 KM/po m2. Mob. 061/171-174.sms PRODAJEM komplet adaptiran i namje{ten dvosoban stan, na Ko{evskom brdu, Muhameda Had`ijahi}a 18, 89.000 KM. 061/220-756 ili 063/360-084.sms PRODAJEM jednosoban extra sreden stan, 33m2. Mob. 061/171-077.sms STAN K. Brdo A. Hangija 77m2 2 spr. sre|en 210.000Km. Tel. 063/732-410.k BJELAVE Bardak~ije 34m2 1 sprat adaptiran 75.000Km. Tel:062/619-361.k DOBRINJA 3 stan 62m2 visoko prizemlje potpuno renoviran sa stvarima. Tel: 061/702-881.k HRASNO Trg Heroja 5 sprat sve novo 2 balkona 63m 110.000Km. Tel: 066/801711.k STAN Dobrinja 76m2 2 spr. adaptiran 106.00KM. Tel. 063/732-410.k TROSOBAN stan u Bolni~koj I kat 77m2 centralno, cijena 2300po m2. Tel. 061/320-439.k STAN na Aneksu adaptiran cjena po dogovoru. Tel. 061/415-787.k KU]A Stup dupleks priz. +gara`a+spr. 190.000KM. Tel. 062/959-129.k DVOIPSOBAN stan na Ciglanama H. Red`i}a 18/I 72m2+2 velike terase cijena 90.000KM. Tel. 066/801-737.k PRODAJEM imanje u Pazari}u Resnik povoljno. Tel. 060/319-2255.k HRASNO, A. lipa, 12 sprat (zadnji), 53m2, renoviran, 115.000 KM, Marin dvor, K. Tvrtka, 96m2, 1 sprat, 2.200 KM/m2. Mob. 062/383-064.k CENTAR Skenderija 75m2 trosoban 2 mokra ~vora. Tel. 061/205-235.k

POVOLJNO izdajem ku}a, prizemlje+sprat, 4 sobe, kuhinja, mokri ~vor+nus prostorije, namje{teno, strogi centar, Mejta{. Mob. 061/869-396.k IZDAJEM gara`u ul. Patriotske lige preko puta pijace Ciglane. Tel. 061/593-730.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel. 033/442-998 i 061/525-795.k IZDAJEM namje{tenu sobu na Dolac Malti. Tel. 033/615-996 i 061/701-613.k IZDAJEM jednokrevetnu ili dvokrevetnu sobu djevojkama za stanovanje. ul. Mula Mustafe Ba{eskije br. 3/II. Mob. 061/252-663.k IZDAJEM dvokrevetnu komfornu sobu, Bjelave, upotreba kuhiinje i interneta. Tel. 443-938, 062/224-836.k IZDAJEM sprat ku}e u Donjm Vele{i}ima sve zasebno voda, struja, plin i ulaz tek renoviran namje{ten komplet cjena 200KM. Tel.061/305-132.k IZDAJEM stanove do 50m2 u Centru Vele{i}i i Breka cijena 300KM. Tel. 061/019-054.k IZDAJEM poslovne prostore u Centru povr{ine 120m2, 58m2, 40m2. Tel. 061/019-054.k

PONUDA
IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan na Mejta{u, blizu Katedrale, stambena zgrada, centralno grijanje, adsl. i telefon, mjese~na kirija 500 KM+re`ije. Tel: 033/211000 101.

IZDAJEM namje{ten stan, Grbavica, [oping, cijena 450 KM. Mob. 2681 061/171-613.

IZDAJEM garsonjeru u centru Sarajeva Marijin dvor, 25m2 I sprat, poseban ulaz, cijena 300KM/mjesec. Mob: 2098 063/805-617. IZDAJEM namje{ten stan u Ned`ari}ima. Mob: 061/221-706.sms

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV dragoj prijateljici i kolegici

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj kolegici i prijateljici

AMINI ZEKI]

AMINI ZEKI]

Radne kolegice i kolege iz Kabineta predsjedavaju}eg i zamjenika predsjedavaju}eg Skup{tine Kantona Sarajevo i Slu`be za skup{tinske poslove
001

Lamija, Amela, Azra, Vildana i Mediha iz Pres-slu`be Kantona Sarajevo
001

NAMJE[TAJ
STAKLENI sto 100x100 cm, sa metalnim postoljem. Mob. 062/858-258.k PRODAJEM nov kau~ crvene boje. Tel. 061/211-508.k PRODAJEM 2 ormara stara 6 mjeseci, novi. Tel. 033/665-091.k

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV S ljubavlju, po{tovanjem i ponosom na na{u dragu priju

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

TEHNIKA
PRODAJEM TEA pe} 3 KW, AEG, 120 KM. Mob. 061/274-450.k PRODAJEM nov LCD TOSHIBA 100x60 LCD tehnolain 80x50. Tel. 061/397-596.k

DUBRAVKA VELI^KOVI]
2003 - 2013.

NEVENKA KRASNY
S ljubavlju i po{tovanjem. Porodica [abi}

VOZILA
PRODAJEM Megan Sedan 2007., 1.6 16 V., 110 KS, aut. klima, naslon za ruku, servisna knjiga, pre{ao 116.000 km, ura|en veliki i mali servis. Prije 2 mjeseca ura|en set kva~ila. 10.200KM. Mob. 061/209-806.sms PRODAJEM Opel vektru 18 g p 96 i Audi 20 g p 92 benzin plin, tek registrovani, Travnik. Mob. 065/385-405.sms PRODAJEM Zastavu 128 u veoma dobrom stanju povoljno. Tel. 033/668460.k RENAULT Rapid 1,4, benzin, put. vozilo, 97. god. registrovan do 8/2013. god. cen. brava. Mob. 061/219-909.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k ALFA romeo 145 1,6 god. 1996. benzin, plin. Tel. 062/257-789.k POLO 1.4 TDI 2003. full oprema crni metalik pre{ao 177.500. Tel. 066/376807.k

NEVENKA KRASNY
Porodica Alijagi}
2791 2791

NEVENKI KRASNY
Tvoji Bugarski: Ida, Sa{a, Sandra
2789

Porodica i prijatelji
2788 DUKATE kupujem, zlato lomljeno, ispravno, {orvane, najbolje pla~am do 40e/gr. Isplata i dolazak odmah. Kupujem i ordenje, sablje, bode`e, vojna odlikovanja, srebro. Mob. 0/377-500.sms KUPUJEM sve vrste dionica, vau~era i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze i prodajem certifikate za otkup stana u F.BiH. Mob. 0 61/188-488.sms KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM sve vrste dionica akcija i obveznica sa Sarajevske i Banjalu~ke berze. Tel. 061/188-488.k KUPUJEM mjenja~ za konbija Folcvagena. Tel. 061/367-103.k KUPUJEM vez sa srmom, suhozlatice, ~avrme, zidne satove austrougarske, demirlije, pe{kune, }ilime pirotske i sarajevske }ilimare. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 061/526918.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostalo od zlata dolazim na adresu. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM starinske sablje ordenje bos. }ilime, baklje, plakate.Tel. 061/965126.k KUPUJEM lomljeno zlato, dukate i ostalo dolazim na adresu. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM japanska i ostala rashodovana i havarisana vozila. Mob. 063/459893.k KUPUJEM deviznu {tednju Julio i Privrednu banku, isplata po dogovoru. Mob. 065/027-864.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM stare satove zidne, |epne ru~ne ordenje, zna~ke i ostalo. Tel: 033/456505.k

KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit. Tel. 033/456-505.k KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, ordenje ZOIl 84 i ostalo. Mob. 061/065-126.K KUPUJEM sablje, ordenje, pe{kune, slike, bakarno su|e, }ilime i ostalo. Mob: 061/553-640.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

REPARIRAM baterije za sve aku bu{ilice makita metabo bosch i prodajem aku bu{ilice Tuzla. Mob. 063/929-697.sms MOLER brzo, ~isto i povoljno radi molersko farbarske usluge Mob. 061/331932.sms POVOLJNO izra|ujem, ovjeravam zavr{ne ra~une. Posjedujem sva ovla{tenja. Mob. 063/339-665.sms MATEMATIKA instrukcije za srednjo{kolce i studente. Mob. 061/135748.sms RADIMO izvedbene projekte za legalizaciju ve} izgradjenih objekata. Mob. 062/649-370.sms KNJIGOVOD. usluge mo`ete pla~ati manje, a imati stru~nu, kompletnu uslugu i uvid u svoje poslovanje E-mail postom. Izrada i ovjera Z.R. za kampanjce. Cjenovnik na Web:avdiconline.com Tel: 033/613-829.sms HEMIJA, instrukcije za osnovce, srednjo{kolce i studente. Mob: 061/309259.sms “VITALIS” ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob: 061/482-882.k “DOM VITALIS” smje{taj za starije i nemo}en osobe. Mob. 061/172-948.k MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k “KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, resa, namje{taja, auta, pranje portala. Itisoni 1m/1,5 KM. Generalno ~i{}enje od 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061/350688.k TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost, auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Tel. 061/524-461 i 033/200003.k

IN MEMORIAM

prim. dr. HALIMA SEFO, ro|. BEJDI]
1. 2. 1997 - 1. 2. 2013.

ZAPOSLENJE
POTREBNI saradnici u [vedskoj katalo{koj prodaji (uslovi odli~ni). Mob. 062/940-550.k RESTORANU, Op{tina S. Grad potrebna kuharica. Tel. 061/173-835.k POTREBNA `ena, sa poznavanjem francuskog jezika, za ku}ne poslove u gradi}u na Azurnoj obali. Stan i hrana obezbje|eni, plata po dogovoru. Samo ozbiljne ponude. Kontakt: kevinalvin@sfr.fr POTREBNE radnice za rad za ro{tiljem u }evabd`inici u Zenici, mo`e i bez iskustva. Tel. 062/225-466, od 8-16 sati.k ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Tel: 066/999-012.k

Vrijeme prolazi, a ljubav prema Tebi ne prestaje. Volimo Te. Tvoji najmiliji: Adi, Hana, Aida, Edvin, Amar, Farah Halima Alda, Alma, Mustafa i Enver
2781

OSTALO
PRODAJEM dva hr~ka sa kavezom 20 KM. Mob. 066/278-240.sms AKCIJA, prodajem cetifikate za otkup stanova i kupujem staru deviznu {tednju najpovoljnije. Mob. 061/517-897.sms PRODAJEM mobitel Samsung Galaxy mini 2 GT6500D, pod garancijom do 25.10.2014, 250 KM. Mob. 062/330594.sms

IN MEMORIAM

RANKO (GOJKA i VERE) [IPOVAC
2. II 1993 - 2. II 2013.

KUPOVINA
KUPUJEM stare ve{ ma{ine,el. pe}i, fri`idere, sve vrste `eljeznog otpada, te posebno potro{ene akumulatore. Dolazim na adresu, isplata odmah, Sarajevo. Mob. 061/540-533.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869-608.k

USLUGE
MIKADO Al. `aluzine, trakaste, rimske, panele zavjese i Dekori, vanjsek PVC i al.roletne. gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 033/7892073 999 i 061/551-515.

Sa velikom ljubavlju i tugom, tetke Dara i Gina, stric Slobodan sa porodicama
2782

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.
Drugog februara 2013. navr{ava se {est godina otkako je na ahiret preselila na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Danas se navr{ava sedam tu`nih dana od smrti na{e

53

SABIHA BA[I], ro|. PECIKOZA

MIROSLAVE MILE JOZI]

Nedostaje nam tvoje ohrabrenje u danima tuge, tvoj ponos u trenucima uspjeha, tvoja vje{tina da obi~ne dane pretvori{ u praznik... Sje}anje na tebe sa ljubavlju ~uvaju: suprug Ejub, k}erka Adisa, sin Sead, unu~ad Hana i Mirza, snaha Amila. U subotu, 2. februara, u Begovoj d`amiji }e se nakon podne-namaza prou~iti hatma-dova za rahmet njenoj du{i.
2106

U ovom, za nas te{kom trenutku, kada osje}amo veliku prazninu i bol zbog gubitka, s ljubavlju i ponosom sje}amo se njene plemenitosti i dobrote. Ovom prilikom `elimo da zahvalimo svima koji su bili uz nas u najte`im danima, kao i onima koji su nam pomagali u borbi protiv te{ke bolesti. Hvala svima koji su telegramima, usmeno i putem dnevne {tampe izrazili rije~i utjehe i oprostili se sa njom. Toplo hvala svima koji su prisustvovali tu`nom, ali veli~anstvenom ispra}aju na{e voljene Mile na vje~ni po~inak. Tuguju}a obitelj
2667

TU@NO SJE]ANJE na dragog nam

Danas, 2. februara, navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret

TU@NO SJE]ANJE

dr. ENES RIBI]
ABDUSSABUR THOMAS ROGGE

ABDULAHA AVDU KADENI]A
2. II 2012 - 2. II 2013.

3. 2. 2012 - 3. 2. 2013.

Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari d`ennet i vje~ni rahmet. ^ovjek odlazi, ljubav ostaje. Zauvijek. O`alo{}eni: supruga D`emila, djeca Sajma i Nihad, zet Senad, nevjesta Nadira, te unuci D`ana, Zerina, Nedim, Enida i Nejra
2478 020

Tvoje sestra Muhiba i Amra sa porodicom

S tugom, po{tovanjem i ponosom, supruga Saima Mirvi} - Rogge Tevhid }e biti prou~en u nedjelju, 3. februara 2013. godine, u Berlinu.

SJE]ANJE na

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj {kolskoj drugarici

2768

SJE]ANJE

EMIRU (IBRAHIMA) MURADBEGOVI], ro|. KARAD@A
2. 2. 2005 - 2. 2. 2013.

na na{u dragu

MAJI [IRONJI]
1969 - 2013.

Draga na{a Majo, po~ivaj u miru.

HAJRIJU BOROVAC

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
2493

Uvijek }e{ biti sa nama, u na{im mislima, uklesana duboko u na{im srcima. Tvoji prijatelji iz IV6, generacija 1988, III gimnazija sa razrednicom Perkom Dragi}
111

Postoji ne{to {to umrijeti ne mo`e, a to su ljubav i sje}anje na tebe. Uvijek }emo te voljeti i u srcu od zaborava ~uvati.

Oti{ao je prije 40 dana na neko bolje mjesto i humanije ljude moj suprug

SJE]ANJE

RADOSLAV KOVA^EVI]
Dragi moj Rajo, zna{ koliko sam Boga molila da odem prije tebe. Znala sam da }u sve ovo te{ko podnijeti. Bog ne usli{i moje molbe, ti ode iznenada. Nadam se, moj Rajo, da odmara{ svoju napa}enu du{u i tijelo. Ja }u se boriti kako si me savjetovao. Po~ivaj sa Bo`ijim blagoslovom. Neka ti je laka crna zemlja, moj Rajo. Tvoja neutje{na supruga Ljubinka
2104

na na{eg dragog

Tvoji najmiliji: suprug Ramiz i k}erka Dina, unuka Nina, te unuk Fe|a
2547

BRANKA (VLADE) POLOVINU
2. 2. 2012 - 2. 2. 2013.

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

JOKI MARTINOVI]
Kom{ije iz Kranj~evi}eve 21: Stupar, [uvak i Ba{i}
2755 2776

S ljubavlju i po{tovanjem, njegovi: Olga, Mica, Ray i Dragana

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Drugog februara 2013. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako vi{e nije sa nama na{a draga

FAKETA ]UR^I] JOZELI]
Prazninu koju si ostavila u na{im srcima popunjavamo najljep{im sje}anjima na tvoju plemenitost, po`rtvovanost, neizmjernu hrabrost i beskrajnu ljubav koju si nam podarila. S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: Jasna, Emilijano i Damir
111

POSLJEDNJI POZDRAV na{em kolegi

POSLJEDNJI POZDRAV majci na{eg kolege, federalnog ministra trgovine

MIRSADU KADRI]U

ZORKI BAHILJ

MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO
001

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
001

POSLJEDNJI POZDRAV majci na{eg kolege i prijatelja Milorada Bahilja

ZORKI BAHILJ
Ministar Predrag Kurte{ i uposlenici Federalnog ministarstva unutra{njih poslova
2785

SJE]ANJE na ljubav, plemenitost i dobrotu koju su pru`ali

SJE]ANJE

ENES (RASIMA) RIBI]
iz Jezera kod Jajca

Dragi brate, amid`a, djevere, danas se navr{ava godina otkako si nas zauvijek napustio, ali mi jo{ i{~ekujemo tvoj korak i oslu{kujemo tvoj glas.

DUDA BEKI], ro|. LAKI[I]
1993 - 2013.

prof. EDHEM BEKI]
1980 - 2013.

Te{ko se navi}i da vi{e nisi tu. Na{ ponos {to smo te imali i tuga za tobom su isti. S po{tovanjem i ljubavlju, tvoj brat Halim i snaha Hafa, snaha D`enana sa djecom Eminom i Emirom, brati} Mersid sa `enom Selmom i djecom Tarikom i Asjom i brati~na Naida sa djecom Adisom i Harisom
71120 2113

S po{tovanjem, porodica

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da nas je 1. februara 2013. u 66. godini napustio na{ dragi

majci na{eg ministra

primarijus dr. HASAN [EHI]

Komemoracija }e se odr`ati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta 4. februara 2013. godine u Mostaru sa po~etkom u 12 sati. Ispra}aj i ukop }e se obaviti u ponedjeljak, 4. februara 2013. godine, u 15 sati na gradskom groblju Sutina, a izrazi sau~e{}a se primaju od 14 sati. Prevoz obezbije|en u 13.30 sati ispred Klini~ke bolnice Mostar sa stajanjima Rondo, Gimnazija, [emovac, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Autobuska stanica, Zalik i Sutina. Ku}a `alosti: Kraljice Katarine 45/III (ulica od Rondoa prema naselju Dum). O`alo{}eni: supruga Mirsada, sin Haris, k}erka Nina, brat Ibrahim Miro, ad`e Esad sa porodicom, tetke Azra Dra~e i Sabira Had`ovi} sa porodicama, unuke Lamia i Hana, nevjeste Selma i \enana, zetovi Mirza Had`ibegi} i Semir Alikalfi}, {ura Mustafa Deli} sa porodicom, sestri}i Alikalfi} Azer i Emir, brati~na Maida, brati} Tarik, porodice [ehi}, Had`ibegi}, Alikalfi}, Deli}, \ozli}, Dra~e, Had`ovi}, Mulasalihovi}, Kurtovi}, Milavi}, Adilovi}, Pa{i}, Kazazi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
88108

ZORKA BAHILJ

Uposlenici Federalnog ministarstva trgovine
001

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na{em dragom

na na{e drage roditelje

MEHMED NOVALI]
19. 6. 2000 - 2. 2. 2013.

FATA NOVALI], ro|. TUFO
2. 2. 2002 - 2. 2. 2013.

DRAGANU

EMIRA GORU[ANIN TANOVI]
21. 6. 1997 - 2. 2. 2013.

SELIMIR GORU[ANIN
2. 2. 1998 - 2. 2. 2013.

S ljubavlju i po{tovanjem vas se sje}amo i spominjemo. K}erke Saliha ]eremida, Azra Mahmutagi} i Mejrima Karamehmedovi} sa porodicama

Uz neizmjernu ljubav i po{tovanje, va{a djeca Dina Divovi} i Ida Had`i} sa porodicama
2110

Ti si dio na{ih lijepih sje}anja. Neka je vje~iti mir Tvojoj dobroj du{i. Tvoji: Gordana, Maja, @elimir i Amir
2115

AX

SJE]ANJE

SJE]ANJE

Drugog februara 2013. navr{ila se godina otkako je na ahiret preselio

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

ESAD FERU[I]
2. 2. 2006 - 2. 2. 2013.

ISMET (KADRE) BALTI]
iz Travnika

Blagost, bri`nost, saosje}ajnost, plemenitost ...ljubav bile su najljep{e tvoje osobine koje }e ostati u na{im srcima i sje}anjima. Upu}ujemo dovu dragom Allahu d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Tvoji: supruga Semina, sin Kemal, unuci Vedad i Selma, nevjesta Amela i k}erka Kadrija s porodicom
72270

Godine koje prolaze ne donose zaborav, ostaje praznina ispunjena sje}anjem i lijepim uspomenama. Vildana, Muris, Dino i Adi
AX

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HANKIJA (BAHTE) PU]URICA, ro|. ZORONJI]
preselila na ahiret u petak, 1. februara 2013, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 4. februara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Hasan, Husein i Hamdija, k}erke Emina, Rabija i Selima, sestre Dervi{a i Ned`iba sa porodicama, snahe Hankija, Remza i Bahrija, zetovi Zenun, Mujo i [aip, unuci Fadil, Nusret, Ramiz, Fikret, Mehmed, Elvin, Enis, Faruk, Safet, Alen, Sead, Agim, Sead, Almin, Astrit, Arben, Gzim, Afrim, Ljuljzim, Ba{kim, unuke Selveta, [uhreta, Senada, Suada, Seniha, Semina, Almedina, Elma, Aferdifa, Ljuljijeta, praunu~ad, te porodice Pu}urica, Zoronji}, Crnovr{anin, Bu~an, Ga{i, Beri{a, Vejsaj, Alispahi}, Suljevi}, [o{ki}, Zejnilovi}, ^okovi}, Ljuca, Kelemendi, Sadikovi}, D`ogovi}, Kubura, Hasinovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Hekim Oglu Alipa{e 71, Boljakov Potok. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RAIF (HAMZA-bega) HAD@IHASANOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. januara 2013, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u nedjelju, 3. februara 2013. godine, poslije podne-namaza (12.30 sati) na mezarju Batovo - Brezje - Rogatica. O`alo{}eni: supruga Hafiza, sin Benjamin, k}erka Indira, snaha Merkesa, unuk Hamza, bra}a Izet, Reuf i Vahid, snahe Abida, Subhija i Sabiha, amid`a Sabrija, tetke Ifeta i Devla, {ure Mehmedalija i Mustafa, snahe Senija i Zineta, svastika Safija, bad`e Muradif i Ramiz, brati}i Ajdin, Anadin i Kenan, brati~ne Fatima i Emina, amid`i}i, amid`i~ne, daid`i}, daid`i~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Had`ihasanovi}, Herenda, Spahi}, Lekpek, ]utuk, Kadri}, Omerba{i}, Zahiragi}, Kari}, Selimovi}, Isovi}, Dajd`i}, ^ongo, Kubat, Kr{o, Muharemovi}, Ra`anica, Vra`alica, Habibija, Arnaut, Tinjak, ^oli}, Selimbegovi}, ^engi}, ^elikovi}, [ljivo, Jasenkovi}, Ramovi}, Mahmutovi}, ]ati}, Salihagi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 12.30 sati, Ul. Semira Fra{te 19/X. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 10 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HAM[IJA [ETI], ro|. SU]ESKA

preselila na ahiret u petak, 1. februara 2013, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Zahida, sin Hilmo, brat Husein, sestra Raska, snaha Sadeta, unuk Muhamed, unuke Naida i Merima, praunuk Daris, zetovi Ned`ad i Ervin, sestri~na Samka - Midhat, brati}i \ulbo, Esad, Nevil, Alen, Ahmed i Zijo, brati~ne Fatima, Suada, Esma, Emina, Amila i Edina, snahe Enisa, Muvedeta, Nuna i Biba, amid`i}i, amid`i~na Murija, teti}i, teti~na Fatma i druge, te porodice [eti}, Su}eska, Agi}, Me{i}, Tihi}, Had`ihasanovi}, Ni{i}, ^engi}, Brankovi}, Kari}, Zulfi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Panjina kula br. 40.
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Sa neizrecivom boli u srcu obavje{tavamo obitelj, rodbinu i prijatelje da je 31. sije~nja 2013. godine, u milosti Bo`joj preminula

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NEVENKA KRASNY, ro|. MAGZAN
FATA [PAGO, ro|. MAKSUMI]
iznenada preminula 31. januara 2013. u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 2. februara 2013. godine u 10.45 sati na gradskom groblju Bare.
preselila na ahiret u petak, 1. februara 2013, u 86. godini.

MIROSLAVA (LJUBOMIRA) MALE[I]
16. 1. 1950 - 31. 1. 2013.

Sahrana }e se obaviti u subotu, 2. velja~e 2013. godine, na gradskom groblju Bare, sa po~etkom u 11.30 sati iz katoli~ke kapele. Misa zadu{nica }e biti uprili~ena u Katedrali istog dana u 18 sati. Hvala Tebi i tati jer nisam siro~e, jer ste od mene stvorili ^ovjeka. PO^IVAJTE U MIRU BO@JEM O`alo{}eni: k}erka Maja, majka Melanija, sestra Olga, zet Milenko, zaove Vesna i Kornelija sa obiteljima, te obitelji Mann i Vukojevi}. Ku}a `alosti: Ul. Vi{njik br. 24.
000

O`alo{}eni: suprug Mladen, sin Ladislav, unu~ad Vega i Mak, snaha Elma, bra}a Mato i Drago Magzan sa obiteljima, zaova Astrida, te obitelji Krasni, Bugarski, Kr~un, Alijagi}, Berhamovi}, te ostala rodbina i prijatelji
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Vje~no o`alo{}eni: suprug Uzeir, k}i Hatid`a, sinovi Osman, Zukan, Ramiz i Ahmet, snahe Senada, \ula, Ramiza i Hizreta, brat Alija, sestra [ahuna, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, unu~ad i praunu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Azi}i br. 80. 000

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj
IN MEMORIAM

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

had`i NURIJA (RAGIBA) AVDI]
iz Srebrenice

NEVENKI KRASNY TOMISLAV BRAJKOVI]
2. 2. 2010 - 2. 2. 2013.

preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. januara 2013, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 15 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: porodica, rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

Obitelj Krasni
2116

Porodica
2780

000

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.
POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

dragoj

DRAGOLJUB (PETRA) \UGUMOVI]

SULEJMAN (SULJO) [ABANIJA

NAJI KAPETANOVI]
Veliko hvala na dru`eljubivosti i prijateljstvu. Tvoja Slava
AX

preminuo 1. februara 2013. u 79. godini. Sahrana }e se obaviti 2. februara 2013. godine u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Olga, k}erka Branka, punica Marija, svastika Gordana, ne}akinja Maja, te porodice \ugumovi}, Sever, Juka, [ehi}, Bajramovi}, Martin~evi}, Leki}, Fabiani i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 55.
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 31. januara 2013, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred d`amije Istiklal na Otoci sa polaskom u 12.20 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Elizabeta, sin Alvin, k}erka Evelin, zet Nihad, bra}a Muradif, Mu{an i Muhamed, sestre Ismeta i Fatima, zetovi i snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, u`i dio porodice i prijatelja, te porodice [abanija, Be{lija, Bili}, Bav~i}, Bosno, Mu{ovi}, Demir, ^akar, Ohranovi}, Loli}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Istiklal. Ku}a `alosti: Ul. tuzlanska bb, lamela 5.
002

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAJA (D@AFER-bega) KAPETANOVI], ro|. BI[^EVI]

SALIHA (HAMDIJE) KAKRIN

AMINA (HAMEDA) ZEKI], ro|. D@ANOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 31. januara 2013, u 42. godini.

preselila na ahiret u srijedu, 30. januara 2013, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Emir, k}erka Nizama, unu~ad Azra, Selma, Asmir i Mesud, praunu~ad, sestra Velida Pa{ali} i zet Ahmed Pa{ali}, djever Fuad Kapetanovi} i Sehaveta Kapetanovi}, prijateljica Slava Bodor, te porodice Kapetanovi}, Bi{~evi}, Be{irevi}, Krupi}, Ceri}, Bajri}, Kolar, Zucker, Bahtijarevi}, Filipovi}, Pa{ali}, D`afi}, Ho{i}, Durakovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 31. januara 2013, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 15 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Nihad i Engin, snahe Sadija i Nerma, unu~ad Aja, Aida i Amar, brat Edin, snaha Emina, te porodice Kakrin, Amid`i}, Bajraktarevi}, Biberovi}, Du~i}, Lagumd`ija, Bijedi}, Jusufovi}, [ehovi}, Kari}, Vu~i}, Fetahagi}, Bauk, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (15 sati) u d`amiji Dobrinja (Dobrinja III). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 14 sati na mezarju Luka - Priboj. O`alo{}eni: otac Hamed, brat Adnan, sestre \uzida i D`enita, brati}i Aldin i Saldin, snaha Senada, sestri}i Sanel i Sabina, te porodice D`anovi}, [uman, Had`i}, Salihovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz baze Centrotrans - Stup sa polaskom u 8 sati, sa usputnim zaustavljanjem u Brije{}u - benzinska pumpa Petrol i Vije}nici. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ voljeni

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TRIFKO (TEODORA) RAULI]
1936 - 2013.

HAJRA (SALKE) KADRI], ro|. RIKALO
iz Fo~e

ATIF (ATIFA) KARI]
preselio na ahiret u srijedu, 30. januara 2013, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 13 sati na mezarju Vrlazje - Rogatica. O`alo{}eni: supruga \umi{a, sin Mirsad, k}erke Almija, had`i Fatima i Mirsada, snaha Refija, brati} Seid, snaha Munira, zetovi Sulejman, Izet i Ra{id, unu~ad D`emal, Nermin, Asim, Adis, Alija, Nermina, Razija, Adisa, D`enita, Enisa, Amina, Sudo i Sabina, praunu~ad, te porodice Kari}, ^au{evi}, O~uz, Dobra~a, Crn~alo, Ranica, D`ananovi}, Ad`amija, Ali}, Mrakovi}, Sofrad`ija, Feri}, Kadi}, Zagrlja~a, Hod`i}, Be~i}, Ma{i}, Devli}, Muratovi}, Spahi}, Mili}, Salihagi}, Puhalo, Osmanovi}, ^ongo, Pezo, Kanli}, Eminovi}, Bajraktarevi}, [uvalija, ]utuk, Omerbegovi}, Tankovi}, Zahiragi}, Suljagi}, [ehi}, Had`ihasanovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. dr. Irfana Ljubijanki}a 22, Bu~a Potok. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 10.30 sati, sa usputnim zaustavljanjem kod Vije}nice. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselila na ahiret u srijedu, 30. januara 2013, u 84. godini.

nakon kra}e i te{ke bolesti preminuo u srijedu, 30. januara 2013, u 6.30 sati u 77. godini. Ispra}aj i sahrana dragog nam pokojnika obavit }e se ispred kapele na pravoslavnom groblju Trnovac u nedjelju, 3. februara 2013. godine, u 13 sati. O`alo{}eni: supruga Zorica, sin Sini{a, k}erka Sanda, unuka Ivana, snaha Danijela, svastike i bad`e sa porodicama, porodice Rauli}, Ma{i}, Marinkovi}, Kurba{i}, [u{i}, Mehmedovi}, Mujanovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. februara 2013. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Enver, k}eri Munevera i Zineta, sestre Habiba, Izeta i Tid`a, unuci Alen, Adnan i Benjamin, unuke Sanela i Lejla, praunuka Maida, zetovi Mustafa i Vedran, snahe Sadeta i Nasiha, djeveri}i Ismet, Himzo, Ifet i Mujo, djeveri~ne Fadila i Adila, brati}i, sestri}i i sestri~ne, te porodice Kadri}, Rikalo, Polovina, Selimovi}, Haznadar, Klinac, Im{irovi}, Dusper, Muratovi}, Ali}, Mehanovi}, Omerbegovi}, Kova~, Sefer, Zukan, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13 sati, Ul. Mitra [u}ura 34 A, Hotonj - Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

58

PREDAH

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Na va{a le|a }e pasti ve}ina napornih zadataka s kojima se ostali saradnici nisu htjeli baviti. Zauzeti }e nastojati unijeti pozitivne promjene u svoju vezu i na taj je na~in osvje`iti. Samci }e se bojati odbijanja, pa }e svoju pa`nju poklanjati samo onim osobama koje im otvoreno pokazuju naklonost. Planirate li zapo~eti dijetu, zatra`ite savjet stru~njaka. Bavite li se umjetni~kim poslom, dobit }ete zaslu`eno priznanje. Porast popularnosti otvorit }e vam priliku za sklapanje nove saradnje. Slobodno vrijeme najradije }ete provoditi s voljenom osobom. Dugi razgovori i sli~ne `elje uvjerit }e vas da je va{a veza ono {to vam treba. Krajnje je vrijeme da se malo pokrenete, odgovarat }e vam i laganija {etnja. Rastresenost i nervoza utjecat }e na va{u radnu sposobnost. Osim {to }e vam se ~e{}e potkradati pogre{ke, zaboravljat }ete na dogovore i sastanke, {to bi moglo ugroziti pojedine saradnje. Poku{at }ete dogovoriti susret s osobom koja vam privla~i pa`nju, no ne}e sve i}i po planu. Sistematski pregled odagnat }e va{e strahove vezane uz zdravlje. Dobit }ete ponudu za novi posao. Bavite li se poslom vezanim uz trgovinu, uspjehe u poslovanju ostvarivat }ete zahvaljuju}i iznimnim pregovara~kim sposobnostima. Nedavno zapo~eta veza zahtijevat }e vi{e prilago|avanja. Nemojte biti nestrpljivi, radije dajte ovom odnosu priliku da se polako razvije. Nastojte umjerenije konzumirati alkohol i cigarete. Ponudi li vam se prilika za dodatni poslao, prihvatite je objeru~ke. Idealno je vrijeme za stvaranje nov~anih zaliha. Bahatim pona{anjem odbijat }ete od sebe potencijalne udvara~e. Nemojte davati prazna obe}anja, jer biste time mogli nekoga bespotrebno povrijediti. Hedonisti~ki na~in `ivota ostavit }e traga na va{em izgledu. Ne pretjerujte u hrani i pi}u. Na vrhuncu snage, sva svoja zadu`enja obavljat }ete s minimalno ulo`enog truda. Poslodavac }e biti zadivljen va{im radnim vje{tinama. Danas }ete biti dru`eljubivi i komunikativni. Nova poznanstva i prijateljstva u va{ }e `ivot unijeti `eljenu dinamiku i zanimljiva iskustva. U`itak }ete pronalaziti u sportu i raznim tjelesnim aktivnostima. Neo~ekivani problemi navest }e vas da se zabrinete za svoju poslovnu poziciju, no nemate razloga za strah. Poku{ajte do}i do rje{enja problema razgovorom s kolegom u kojeg imate povjerenje. ^itavog }ete dana osje}ati nemir i napetost. Trebat }e vam mnogo pa`nje kako biste se osje}ali voljenima i prihva}enima. Potrebno vam je vi{e sna i odmora. Va{e se mi{ljenje ne}e uva`avati. Svi va{i prijedlozi bit }e odbijeni bez obrazlo`enja, a zasluge za dobro obavljeni posao prisvojit }e neko drugi. Iznenadit }ete se kad shvatite da osoba koju ste gledali kao prijatelja prema vama gaji dublje osje}aje. Ukoliko prema njoj niste ravnodu{ni, dajte joj to do znanja. Pad imuniteta u~init }e vas sklonima prehladama. Nervoza i napetost sve vi{e vam ote`avaju obavljanje posla. Budite promi{ljeniji u opho|enju s okolinom ukoliko `elite izbje}i neugodne situacije. Brzi ste na jeziku, pa biste mogli nepromi{ljeno povrijediti dragu osobu. Nastojte se {to prije korigovati i izraziti `aljenje. Skloni ste nerviranju, stoga se bavite hobijima i opu{taju}im aktivnostima. Kontakti s inozemnim partnerima bit }e plodonosni. Mnogima }e se ukazati prilika za saradnju s uspje{nom kompanijom. Razmislite o upisu na te~aj stranog jezika. Bavljenje novom aktivno{}u pokazat }e se sjajnim na~inom za upoznavanje zanimljivih osoba. Poja~ana tjelesna aktivnost bit }e prvi korak ka pobolj{anju zdravstvene situacije. Budite oprezni prilikom zapo~injanja novih poslova, a posebno ako poslujete s dionicama. Nepromi{ljenost i brzopletost mogle bi vas skupo ko{tati. Zauzeti }e biti ljubomorni i posesivni prema partneru. Ne}ete u njega imati povjerenje pa }ete biti u potrazi za dokazima koji bi potkrijepili va{e sumnje. Svjesni va`nosti fizi~kog izgleda, zapo~et }ete zdraviji prehrambeni re`im. Pogre{ke koje }ete po~initi bit }e posljedica rastresenosti i niske koncentracije. Provjerite sve detalje prije potpisivanja dokumenata. Slobodni }e u`ivati u novim ljubavnim pustolovina. Ne}ete biti spremni na zasnivanje trajnih odnosa, stoga se pobrinite da druga strana na samom po~etku zna kako stvari stoje. Umanjite nervozu opu{taju}im tehnikama.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba Vildana SELIMBEGOVI] VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: DIREKTOR: 1602000000317116, Ned`ad [ADI] UNICREDIT BANK DD, UREDNI[TVO: transakcijski ra~un broj: Safet HUREMOVI], Mirza ISLAMOVI], 3383202250044019, Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela transakcijski ra~un broj: SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski PRODAJA: ra~un broj: 1872000000045887, Fax: 465-727, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, Tel: 276-967, 455-558 filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba 5715000000017279 MARKETING: Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Meliha Hod`i} Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Fax: 472-901 [tampa: Unioninvestplastika dd, Tel: 472-899, 468-161, Semizovac bb 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903,

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: matadi, onakav, `an, me, edamer, {ina, i, vranac, stator, roba, tapirati se, aperitiv, lp, nelogi~an, l, otaliti, tma, vataniti, an, ir, ca, imoti, {ip, lisabon, t, kanadelor, editor, orar.

Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Prije podne umjereno obla~no sa slabom ki{om. Poslije podne ja~e naobla~enje sa ki{om zahvati}e prvo sjeverne i zapadne dijelove, a do kraja dana i ve~eri i ostale predjele. U toku ve~eri i no}i snijeg se o~ekuje i u ni`im predjelima. Minimalna temperatura od 3 do 7, maksimalna dnevna od 12 do 17° C, u toku ve~eri u osjetnijem padu. Sutra obla~no sa snijegom, na jugu Hercegovine sa ki{om i pljuskovima. U ponedjeljak prije podne razvedravanje, pa }e tokom dana biti prete`no sun~ano, na sjeveru uz umjereno naobla~enje. U utorak prete`no sun~ano i toplije, uve~er na sjeverozapadu ja~e naobla~enje, u toku no}i sa ki{om. U srijedu obla~no sa ki{om, na planinama sa snijegom. U Sarajevu umjereno obla~no. Puha}e jak, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 13° C.

U ve}em dijelu Evrope danas obla~no i vjetrovito sa ki{om, u centralnim i isto~nim predjelima ponegdje sa snijegom. Pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju se na zapadnom i centralnom Mediteranu. Obilnijih pljuskova bi}e na Apeninskom poluostrvu, na sjevernom Jadranu i u dijelovima zapadne Evrope, a obilnih snje`nih padavina bi}e u oblasti Alpa. Vjetar olujnih ja~ina o~ekuje se na Atlantiku, Mediteranu i Crnom moru. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Stockholm sa -7, najtopliji Atina sa 17° C. Na Jadranu, zapadu i sjeverozapadu Balkana ja~e naobla~enje sa ki{om, na sjevernom Jadranu o~ekuju se i obilniji pljuskovi sa grmljavinom. U planinskim predjelima Hrvatske, Slovenije i Bosne o~ekuju se obilnije snje`ne padavine. U ostalim predjelima suho. U oblasti Jadrana, Jonskog i Egejskog mora puha}e olujni ju`ni vjetar, krajem dana na sjevernom Jadranu u skretanju na orkansku buru. Maksimalna temperatura od 5 na krajnjem sjeverozapadu poluostrva do 20° C na jugu Gr~ke.

60

KULTURNI VODI^
KRITERION
360
drama, re`ija: Fernando Meirelles, uloge: Anthony Hopkins, Jude Law, Rachel Weisz... po~etak u 20.20 sati. otvorena je radnim danom od 8 do 16 sati.

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

110795
Stalna postavka eksponata ~iji je cilj o~uvati sje}anje na tragediju u Srebrenici i 8.372 osobe koje su tragi~no stradale u genocidu. Galerija se nalazi u ul. Fra Grge Marti}a 2/III. Otvorena radnim danima od 10 do 18, a subotom od 10 do 16 sati, najave na telefon 033/953-170.

re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 11, 13 i 15 sati.

BANJA LUKA

PET LEGENDI
animirana avantura, re`ija: Peter Ramsey, glasovi: Hugh Jackman, Alec Baldwin, Isla Fisher... po~etak u 12 sati.

KINOTEKA
POVRATAK OTPISANIH

UMJETNI^KA
Samostalna izlo`ba Nele Hasanbegovi} “Govor bjeline”. Hasanbegovi} prezentira djela nastala od 2009. do 2013. godine, realizirana u razli~itim medijima: svjetlosna instalacija, video instalacija, performans, skulptura i fotografija. Umjetni~ka djela prezentirana na izlo`bi provociraju i propituju strukturu funkcioniranja dana{nje kulture, identiteta, roda, umjetnosti, ali i dru{tva u cjelini. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 9. februara. Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
CINEMA CITY
HOBIT: NEO^EKIVANO PUTOVANJE 3D

re`ija: Aleksandar \or|evi}, uloge: Vojislav Brajovi} Voja, Dragoslav Nikoli} Dragan, Zlata Petkovi}... po~etak u 19 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 17 sati.

KINA
MULTIPLEKS PALAS
GANGSTERSKI ODRED
akcioni triler, re`ija: Ruben Fleischer, uloge: Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone... po~etak u 19 sati.

MEETING POINT
ONE
drama, re`ija: Malgorzata Szumowska, uloge: Juliette Binoche, Anaïs Demoustier, Joanna Kulig... po~etak u 20 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 15.45, 19 i 22.15 sati.

SARTR
fantazijski spektakl, re`ija: Peter Jackson, uloge: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage... po~etak u 16.30 i 19.50 sati.

POZORI[TA

GABRIJEL

JACK REACHER

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 13, 17.30, 20 i 22.30 sati.

1984
autor: George Orwel, re`ija: Benjamin Bajramovi} i Jasenko Pa{i}, igraju: Amila Terzimehi}, Benjamin Bajramovi}, Jasenko Pa{i} po~etak u 20 sati.

NOVI HRAM
Izlo`ba “Novi svjedoci Holokausta” Muzeja Holokausta iz Skoplja. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. februara.

JACK REACHER
akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 17.30 i 20 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba “Muha u crnoj kutiji” promovi{e ovaj vid saradnje izme|u umjetnika i {tamparije, te ponovo popularizuje Ukiyo-e kao vid umjetnosti multioriginala. akcioni triler, re`ija: Christopher McQuarrie, uloge: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins... po~etak u 16 i 18.30 sati.

PARKER
krimi triler, re`ija: Taylor Hackford, uloge: Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis... po~etak u 16.30, 21.15 i 22.30 sati.

GALERIJE
ATELJE ZEC

\ANGOVA OSVETA
akcioni triler, re`ija: Quentin Tarantino, uloge: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio... po~etak u 21.30 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 15.45, 18 i 20.15 sati.

POSLJEDNJA BITKA
akcioni, re`ija: Jee-woon Kim, uloge: Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville... po~etak u 20 i 22 sati.

BO[NJA^KI
Otvoren za posjete od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Obilasci uklju~uju Gazi Husrev-begov hamam, postavku umjetni~kih djela U fokusu kolekcije, galerije Mersad Berber i Ismet Rizvi}, te biblioteku. Posjete u pratnji vodi~a od ponedjeljka do petka od 12.30 do 16 sati. Grupne posjete najaviti na 033/279-800 ili info@bosnjackiinstitut.ba.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Vi{nja [iki}, Suzana Nikoli}, Tarik Filipovi}... po~etak u 11.30 i 15.30 sati.

ANA KARENJINA
drama, re`ija: Joe Wright, uloge: Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson... po~etak u 16.30 i 19 sati. Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BILO JEDNOM U ANADOLIJI
krimi, drama re`ija: Nuri Bilge Ceylan, uloge: Muhammet Uzuner, Yilmaz Erdogan, Taner Birsel... po~etak u 20.45 sati.

HAOS U KU]I: MATORCI DOLAZE
komedija, re`ija: Andy Fickman, uloge: Billy Crystal, Bette Midler, Marisa Tomei... po~etak u 13.45 sati.

U DOBRU I ZLU
romanti~na komedija, re`ija: David O. Russell, uloge: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro... po~etak u 15.45, 18.15 i 23.15 sati.

ARS AEVI ART DEPO
Stalna postavka Kolekcije Ars Aevi/Muzeja savremene umjetnosti Sarajevo, najzna~ajnije kolekcije internacionalne savremene umjetnosti u regionu Jugoisto~noj Evrope, i projekata budu}eg Muzeja arhitekte Renza Piana. Galerija se nalazi u Centru Skenderija, u ul. Terezije bb. Galerija je otvorena od 10 do 22 sata.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

ZAMBEZIA 3D
animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Jeremy Suarez, Abigail Breslin... po~etak u 12 i 13.45 sati.

LINKOLN
historijska drama, re`ija: Steven Spielberg, uloge: Daniel Day-Lewis, Sally Field, David Strathairn... po~etak u 17.20 i 20.20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KR[ I LOM
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak za 3D u 13.30, a za 2D u 11.45 sati.

POSLJEDNJA BITKA
akcioni, re`ija: Jee-woon Kim, uloge: Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker, Johnny Knoxville... po~etak u 20.45 i 22.45 sati.

TUZLA

OLIMPIJSKI
Izlo`ba “Inicijacija u salonu za proslave” u kojoj su svoje umjetni~ke sposobnosti pokazali: Jusuf Had`ifejzovi}, Edo Vejselovi}, Emir Kapetanovi}, Emir Muteveli}, Emina Huski}, Iva Sim~i}, Jasmina Gavrankapetanovi}-Red`i}, Vladimir Stani{evi}, Nikola Jezdovi}-D `onka, Samir Sadikovi}-Babo D`on, Kenan Ha{inbegovi}, Demis Sinan~evi}, Sa{a [kori}, Slavica Marin, Nardina Zubanovi}, Rikardo Dru{ki}, grupa YAGE. Izlo`ba je za sve posjete otvorena da 13. februara. Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati.

POZORI[TA
NARODNO RS
HASANAGINICA
drama, autor: Ljubomir Simovi}, re`ija: Olja \or|evi}, igraju: @eljko Erki}, Nikolina Jelisavac, Nata{a Ivan~evi}, Stevan [erbed`ija, Ljiljana ^eki}, Goran Joki}, Boris [avija, Branko Jankovi}, Vladan Popovi}, Bojan Kolopi}, Rajko Mar~eta, Dejan Andi}, Koviljka [ipka, Svetlana Tanja Popovi}... po~etak u 20 sati.

KR[ I LOM 3D
animirana avantura, re`ija: Rich Moore, glasovi: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch... po~etak u 12 i 14.15 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

ZAMBEZIA 3D
animirana avantura, re`ija: Wayne Thornley, glasovi: Leonard Nimoy, Jeremy Suarez, Abigail Breslin... po~etak u 11 sati.

U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura, re`ija: Andrew Stanton i Lee Unkrich, glasovi: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould... po~etak u 12.55 i 15.10 sati.

RAIFFEISEN
Grupna izlo`ba mladih umjetnika: Alen Burazerovi}, Alma Ga~anin, Anesa Kadi}, Amila Berisali}, Adi Karailo, Iman Gavrankapetanovi} i Mustafa ^ohad`i}. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Raiffeisen banke, u ul. Zmaja od Bosne bb,

KINA
MULTIPLEX EKRAN
U POTRAZI ZA NEMOM 3D
animirana avantura,

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.
SP OR T

TV PROGRAM

61

BiH - Luksemburg
12.45 BHT 1
TENIS: DAVIS CUP 2013.

SP

OR T

Otmica metroa 123
The Taking of Pelham 1 2 3, 2009.

20.05 NOVA

AKCIJA

Newcastle United - Chelsea
15.55 BHT 1
NOGOMET: ENGLESKA PREMIER LIGA

Re`ija: Tony Scott Uloge: Denzel Washington, John Travolta i Luis Guzmán

Obi~an dan dispe~era podzemne `eljeznice u New Yorku Waltera Garbera se pretvorio u kaos kad je metro otet. Ryder je kriminalac koji vodi naoru`anu bandu od ~etvero ljudi koji }e pogubiti putnike ukoliko mu se ne isplati velika otkupnina u roku od sata. Kako situacija postaje sve napetija, Garber koristi svoje znanje o metro sustavu kako bi nadmudrio Rydera i spasio putnike. Ali postoji zagonetka koju ni sam Garber ne razumije: ako kriminalci i dobiju novac, kuda }e pobje}i?

SP

^ovjek koji vri{ti
OR T
20.00 BHT1 DRAMA
Re`ija: Mahamat-Saleh Haroun Uloge: Youssouf Djaoro, Dioucounda Koma, Emile Abossolo M'bo Un homme qui crie, 2010.

FIL

M

21.05 FTV TRILER

Na rubu tame

FIL

M

Edge Of Darkness, 2010. Re`ija: Martin Campbell Uloge: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bpjana Novakovi}, Shawn Roberts, David Aaron Baker

Sna`na socijalna drama koja neposredno progovara o velikoj tragediji koja je zadesila afri~ku dr`avu ^ad. Gra|anski rat je izazvao veliku neima{tinu i u~vrstio ve} postoje}e socijalne nemire.

Felix Sturm Sam Soliman, snimak
15.25 FTV
NO] BOKSA

Ti, glupi ~ovje~e
21.00 MRE@A KOMEDIJA
Re`iser: Brian Burns You Stupid Man, 2002.

FIL

M

Veliki kino-hit sa Melom Gibsonom u glavnoj ulozi. Thomas Craven je veteran odjela za ubistva bostonske policije i samohrani otac. Kada njegovu jedinicu, 24-godi{nju Emmu, ubiju na stubi{tu njegova doma, svi pomisle da je meta bio on. No, on uskoro posumnja na ne{to drugo i odlu~i istra`iti tajni `ivot svoje k}erke i njeno ubistvo. Istraga ga odvodi u opasan svijet korporativnih spletki, tajnih dogovora s vladom i ubistava - te do sumnjivog vladinog operativca Dariusa Jedburgha, koji je poslan da uni{ti dokaze.

Svijet bez kraja
12.55 FTV

SE

RI

JE

Uloge: Milla Jovovich, Denise Richards, David Krumholtz, William Baldwin, Jessica Cauffiel

22.40 MRE@A
Fearless, 2006.

Neustra{ivi

FIL

M

Mnogo je ljudi izgubilo `ivot prilikom uru{avanja mosta, uklju~uju}i Gwendinog oca, i dobrog Carisinog prijatelja Mattiea Wisea. Namjesnika Roland, me|utim, spa{ava njegov pomo}nik Ralph. Roland se vjen~ava sa lady Marjorie, ali ubrzo saznaje za njenu prevaru. Merthin dobija posao rekonstrukcije mosta, dok kralj u me|uvremenu vjeruje da je vidio znak od Boga da }e postati i kraljem Francuske.

Owen je o~ajan nakon {to ga budu}a zaru~nica Chloe ostavi pod izlikom da se `eli posvetiti karijeri. Odlazi u Los Angeles u nadi da }e uspjeti kao glumica no situacija se ne razvija onako kako je zamislila. Owen u me|uvremenu nastoji dovesti `ivot u red u ~emu mu poma`e nesu|ena kuma na njegovom nesu|enom vjen~anju. Rije~ je o ni{ta manje atraktivnoj Nadine koja mu pru`a utjehu u te{kim trenucima, ponekad i vi{e od toga. Ba{ u trenutku kada njihov odnos po~inje prerastati u ne{to vi{e Chloe se vra}a u grad. Emisija u kojoj je trebala nastupati je otkazana te je odlu~ila vratiti se u Owenov zagrljaj. Loptica je na njegovoj polovici.

AKCIJA
Re`ija: Ronny Yu Uloge: Jet Li, Shido Nakamura, Betty Sun

Po~ivali u miru
20.10 FTV

Pravila privla~nosti
20.15 HRT1 KOMEDIJA
Re`ija: Peter Howitt Uloge: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Parker Posey, Michael Sheen, Frances Fisher, Nora Dunn Laws Of Attraction, 2004.

FIL

M

Fok Yuanija, sin velikog borila~kog majstora, sanja da dosegne o~evu slavu. Uskoro }e postati najve}i borac u Kini, ali }e ga arogancija i `elja za pobjedom pod svaku cijenu dovesti do velike osobne tragedije. Za Foka se ne}e znati sve do trenutka kada }e njegova zemlja biti ugro`ena od stranih sila. Oko sebe }e okupiti mlade borce i boriti se protiv izaziva~a iz cijelog svijeta. Ovaj put, ne za osobnu slavu, ve} samo u obranu ~asti vlastite domovine…

Luciji urednik Zdeslav kona~no skida suspenziju, ali pod uvjetom da prestane istra`ivati zatvorsko groblje. Lucija pristane, ali gotovo opsjednuta grobljem i njegovim mra~nim tajnama i dalje radi po svom. Ovoga puta istra`uje {to se dogodilo 1979. godi ne ka da je per spe kti vni omladinac Marko Glavina, dan prije negoli ga je Tito osobno trebao primiti u Partiju i dva dana prije zaruka s voljenom djevojkom Ru`icom, zavr{io u zatvoru kao antidr`avni element...

21.30 OBN
Carnage, 2011.

Bra~ne sva|e

FIL

M

DRAMA
Re`ija:Roman Ponalski Uloge: Kate Winslet, Jodie Foster, Christoph Waltz...

Audrey Woods uspje{na je njujor{ka odvjetnica za brakorazvodne parnice. @ivi sama, te, iako je vrlo privla~na, nepovjerljiva je prema mu{karcima za razliku od mladolike majke. Daniel Rafferty, tako|er uspje{ni njujor{ki odvjetnik za rastave, sve je {to Audrey prezire: nemaran, neuredan, {lampav, kasni, nepouzdan je i nepredvidiv. Ali je istodobno jedini odvjetnik koji nikada nije izgubio spor. [to je jo{ va`nije - neodoljiv je...

Nakon fizi~kog sukoba njihovih sinova, dva para roditelja se odlu~e na}i na srda~nom sastanku. Kako vrijeme prolazi, na vidjelo izlazi djetinjasto pona{anje roditelja koje ve~er pretvara u pravi kaos. Na kraju se i roditelji posva|aju, te na povr{inu izlaze brojne obiteljske tajne...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Rijeka Trstionica, dok. program, 1. dio 07.30 Planina Ljubu{a, dok. program 08.00 Vijesti Program za djecu 08.05 Mali {lager 08.30 Poko 08.50 Kako to 09.05 Lutkokaz 09.25 Poko 09.40 Ben i Holi 09.50 Grimove bajke: Snjeguljica i Ru`ica 10.15 Mali princ 10.40 U zmajevom gnijezdu 11.05 fra Vijeko ]uri}, dokumentarni film 11.30 Mozaik religija 12.00 Dnevnik 1 12.15 Plava krv, serija, 5. epizoda (r)

subota, 2. februar/velja~a 2013.

OSLOBO\ENJE

06.40 Operacija “Pilot”, serija, 4/4 (r) 07.35 Gorko-slatko, igrana serija, 36/228 (r) 08.00 Vijesti 08.15 Tribunal 08.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 09.15 Mini school 09.30 Govor ti{ine, emisija za osobe sa o{te}enim sluhom i govorom 10.30 EURO panorama 11.00 Pod krovom, magazin 11.30 Bar kod, potro{a~ki magazin 12.00 Vijesti

RTRS
06.00 Strasti, tv novela (r) 07.30 Muzi~ki spotovi 08.00 Vijesti Mala tv 08.15 Bili jednom jedni pronalaza~i, crtana serija 09.05 Viva pinjata, crtana serija 10.00 Nid`o radoznalac 10.20 Kristal, film 12.00 Dnevnik 1 12.15 Igraju}i, pjevaju}i..., emisija izvornog narodnog stvarala{tva 13.15 Gastronomad, peking{ko pile (r) 13.30 Dok. film (r) 15.00 Muzi~ki program 15.30 Kabare ~asna dokolica, zemlja (r)

TV1
06.10 Tek ro|eni, serija, 10/26 07.00 Promo 07.05 Tek ro|eni, serija, 11/26 08.00 Promo 08.05 Pod sretnom zvijezdom, serija, 15/75 (r) 09.00 Promo 09.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 16/75 (r) 10.00 Promo 10.05 Pod sretnom zvijezdom, igrana serija, 17/75 (r) 11.00 Pod sretnom zvijezdom, serija, 18/75 (r)

HAYAT
06.00 Priya, serija, 4. ep., 06.40 Dolina vukova, serija 07.24 Bratz, crtani film, 20. - 22. epizode 09.07 Virus attack, crtani film, 51. i 52. ep. 10.00 Pokemoni, crtani film, 21. ep. 10.29 Gormiti, crtani film, 14. ep. 10.41 Ben 10 Ultimate Alien, crtani film, 7. i 8. ep. 11.23 Winx 5, crtani film, 2. ep. 11.50 Jingl ZMBT 12.00 Priya, serija, 3. ep. 12.56 Priya, serija, 4. ep. 13.48 Sport centar 13.55 ZMBT televoting 14.01 Biometeorolo{ka prognoza

PINK
07.00 Seljaci, serija 10.00 Gold music, muzi~ki show 11.30 Vikend vizija, emisija 13.00 Hrabri ljudi, reality emisija 10.05 Grand show, muzi~ka emisija (r) 15.45 Sve za ljubav, reality emisija (r) 17.00 Show Time, zabavna emisija 18.00 Kuku Vasa, serija 18.30 Info top, centralne vijesti 19.00 Vremenska prognoza 19.05 Preljubnici, reality emisija 20.00 Kursad`ije, humoristi~ki srijal

OBN
06.20 Iron man, crtani film 06.40 Chaotic, crtani film 07.00 Wolverine i X-man, crtani film 07.20 Dje~iji program 08.40 Top shop 09.00 In Magazin, show magazine (r) 09.45 Odba~ena, indijska serija (r) 11.15 Da, to sam ja, zabavni program (r) 12.00 Bakina kuhinja, kulinarski show 12.50 In Magazin, show magazine (r) 13.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r) 14.30 Sulejman Veli~anstveni, turska serija (r)

Gorko-slatko
19.35
12.15 Engleska Premier liga, pregled 12.45 Tenis: Davis Cup 2013: BiH Luksemburg, prijenos 15.55 Nogomet, engleska Premier liga: Newcastle United Chelsea, prijenos Vijesti (u pauzi utakmice) 18.00 Tajne biljaka, strana dok. serija, 4/4 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Gorko-slatko, serija, 37/228 20.00 ^ovjek koji vri{ti, igrani film 21.30 Veliki ekran, filmski magazin 22.00 Vijesti 22.15 Jezero i mjesec, italijanski igrani film 23.50 ^ovjek koji vri{ti, igrani film (r) 01.15 Pregled programa za nedjelju

Mali princ
10.15
12.55 Svijet bez kraja, serija, 3. epizoda 13.50 Tihi Don, britanska mini serija 15.25 No} boksa: Felix Sturm- Sam Soliman, snimak 16.25 Vijesti 16.35 Antimafija{ka jedinica, serija, 1. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.05 Profesor Baltazar, crtani film 19.10 Super Loto, prijenos izvla~enja 19.20 ^arli ^aplin, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Po~ivali u miru, serija, 5. epizoda 21.05 Na rubu tame, ameri~ki igrani film 23.05 Dnevnik 23.20 Kobna `ena, film 00.55 Svijet bez kraja, serija, 3. epizoda (r) 01.45 Dnevnik 2 (r) 02.15 Pregled programa za nedjelju

Po~etnici
23.05
16.00 Akademija, emisija za mlade 16.30 Poprokaut, muzi~ka emisija (r) 17.00 Vijesti 17.05 Vremenska prognoza 17.10 Ah, ta planeta 17.40 Putopisi Majkla Pejlina, put oko svijeta za 80 dana 18.30 Art ma{ina, emisija iz kulture 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Lisice, serija 21.05 Opsesivna ljubav, film 22.35 Dnevnik 3 22.55 Sport 23.05 Po~etnici, serija 23.55 Kristal, film (r) 01.25 Opsesivna ljubav, film (r) 02.45 Dnevnik (r) 03.10 Kabare ~asna dokolica, zemlja (r) 04.40 Muzi~ki spotovi 05.15 Strasti, tv novela (r)

Zakuhajmo zajedno
18.15
12.00 Makeover upoznaj novog sebe 12.15 Blizankinje, igrana serija (r) 13.10 Spaliti nakon ~itanja, igrani film 15.00 Promo 15.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 16.45 Makeover upoznaj novog sebe 17.00 Vijesti u 17 17.15 Morska patrola, igrana serija, 1/13 18.15 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 19.00 Dnevnik TV1 20.00 Bliznakinje, igrana serija, 56. ep. 21.00 Ti, glupi ~ovje~e, igrani film 22.40 Neustra{ivi, film 00.30 Skinwalkers, igrani film 02.00 Dnevnik TV1 (r) 03.00 Zakuhajmo zajedno, kulinarski show 03.40 No}ni program

Gormiti
10.29
14.02 14.04 14.32 14.58 15.06 18.02 19.00 19.28 19.29 19.30 19.37 19.49 19.55 20.54 23.00 00.40 00.42 01.00 03.00 03.30 04.15 Stanje na putevima Autoklub Svi na selo Vremenska prognoza ZMBT 5 Hayat production, muzi~ki program Vijesti u 7 Vremenska prognoza Biometeorolo{ka prognoza Sport Stanje na putevima Jingl ZMBT Priya, serija, 5. ep. ZMBT 5, nominacije Kajmak i mermelada, igrani film Sport centar Jingl ZMBT Astro Num Caffe Reprizni program Hayat TV-a Vijesti u 7 Hayat production, zabavno-muzi~ki program ZMBT 5, nominacije Pregled programa za nedjelju

Hrabri ljudi
13.00
21.00 Zvezde Granda, muzi~kotakmi~arski show 00.00 Porodi~ni posao, ameri~ki film
KOMEDIJA Re`ija: Sidney Lumet

Bakina kuhinja
12.00
15.30 Sulejman Veli~anstveni, serija (r) 16.30 Sulejman Veli~anstveni, serija (r) 17.30 Dejana: [to je seksi: mi{i}i ili obline?, talk show 18.50 OBN Info 19.10 OBN Sport 19.15 In Magazin, show magazine 20.00 Odba~ena, indijska serija 21.30 Bra~ne sva|e, igrani film 23.30 Pravedno ubojstvo, igrani film 01.00 Odba~ena, indijska serija (r) 02.30 OBN Info (r) 02.50 OBN Sport (r) 02.55 In Magazin, show magazine (r) 03.35 Play off Lige prvaka: Fenerbache Spartak, snimka utakmice 05.35 ^uvari planete, dokumentarni program

Adam McMullen mladi} je koji zamjera svom ocu Vitu da ga ne razumije, za razliku od djeda, Vitova oca Jessiea McMullena, kriminalca ponosnog na svoje {kotsko porijeklo. Jessie je dobar dio `ivota proveo po zatvorima, a Adam }e ubrzo saznati da je i Vito u mladosti, prije nego se vjen~ao s njegovom majkom, @idovkom Elaine, bio kriminalac. Vito za svoju davnu kriminalnu pro{lost krivi Jessiea i boji se da on i unuka ne povede na krivi put. Me|utim, Adam je taj koji predla`e Jessieu i Vitu plja~ku znanstvenog instituta u kojem se ~uvaju dragocjeni uzorci plazme, navodno vrijedni milion dolara...

01.45 Gold music, muzi~ka emisija (r)

21.30 BHT

Veliki ekran

MA

GA

ZIN

TV SA

Kako u kina sti`u filmske ekranizacije romana Jadnici i Ana Karenjina, najavi}emo i predstaviti ove filmove, a pozabavi}emo se i tematikom adaptacija knji`evnih predlo`aka za film. Prilika je to da se u filmskoj antologiji osvrnemo i filmolo{ki analiziramo film Kum, nastao upravo prema istoimenom romanu Maria Puza - nositelja epiteta jednog od najboljih filmova u istoriji kinematografije.

07.00 Strasti, (r) 07.50 Strasti, (r) 08.45 Strasti, (r) 10.00 Bio jednom jedan `ivot 10.30 Sirene 11.00 Ime moje {kole 11.45 Legenda o Bruce Lee ju (r) 12.30 Darovi prirode (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevska hronika 14.05 Obavezan smjer (r) 14.45 Ritam Srebrenice 15.00 Autoshop magazin 16.00 Vijesti TVSA 16.10 Crveni orkestar (r) 17.00 Tri razbojnika 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Jednom davno (r) 19.30 Sirene (r) 20.00 Privatni terapeut, film 22.00 Dangube 22.30 Cement, film 00.10 Dnevnik TVSA (r) 00.40 Odjava programa

TV TK

07.00 Vijesti 07.05 Budilica probudilica 07.10 Program za djecu 10.00 Putokaz 10.30 Sport vikend11.00 Hod vijekova 11.25 Glas Amerike 12.00 Vijesti 12.20 Bilans 12.45 Top shop 13.00 Mozaik, program iz kulture 14.00 Kaffe Istanbul, muzi~ki program 14.45 U no}nom vrtu 15.15 Medvjedi}i dobra srca 16.00 Dnevnik 1 16.20 Pjesmom o Bosni 17.00 Svijet tajni, serija 17.30 Moj dom 18.00 Na selu na sijelu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.30 Za svaku bolest trava raste 20.00 Bliznakinje, serija 21.00 Ti glupi ~ovje~e, film 22.40 Neustra{ivi, film

MRE@A

12.15 Blizankinje, igrana serija, ep. (r) 13.10 Spaliti nakon ~itanja, igrani film 20.00 Bliznakinje, igrana serija 21.00 Ti, glupi ~ovje~e, igrani film 22.40 Neustra{ivi, igrani film

TV MOSTAR

12.15 Blizankinje, igrana serija, ep. (r) 13.10 Spaliti nakon ~itanja, igrani film 20.00 Bliznakinje, igrana serija 21.00 Ti, glupi ~ovje~e, igrani film 22.40 Neustra{ivi, igrani film

TV ZENICA

08.05 Snimak sjednice Vije}a Op}ine Zenica (r) 12.15 Igrana serija:Bliznakinje, mre`a 13.10 Igrani film: Spaliti nakon ~itanja, mre`a 15.00 Vijesti 15.10 Nije te{ko biti ja (r) 16.00 Sfera, emisija iz kulture (r) 16.30 Frej`er humoristi~ka emisija (r) 17.05 Moja generacija, omladinska emisija 18.00 Ba{tina BiH, 19.00 Vijesti 20.00 Igrana serija 21.00 Ti, glupi ~ovje~e, film 23.00 Vijesti (r) 23.15 Muzi~ki spotovi 00.00 istina

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Stari zanati 09.00 Vjerski program 09.10 Na{a realnost 10.00 7 dana u Vogo{}i 10.30 Te{anjska hronika 11.00 TV Liberty 11.30 Budimo humani 12.00 Svjedok prirode 12.30 Ja sam tvoja sudbina, serija 14.30 Princeza [eherzada 15.00 Pad leta 29, serija 15.30 Okr{aj, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Put istine 18.00 Majstori kuhinje 18.30 Pad leta 29, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.15 Dom2 21.00 Odjeljenje za istragu 22.00 Razotkriveni 23.00 Nau~ni forum 23.30 Autoshop Magazin 00.00 Vijesti IC (r) 00.15 Film

TV VOGO[]A

08.30 Hronika Tuzlanskog kantona (r) 09.00 Hronika Jablanice (r) 09.30 Putopisi (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Tvoja sam sudbina, serija 15.00 Pressa Hronika Tuzlanskog kantona (r) 15.30 Hronika Jablanice (r) 16.00 Putopisi (r) 16.30 Sedam dana u @ivinicama 17.00 Ba{tine 17.30 Sa sevdahom u srcu 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS Music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Ritam regije Srebrenica 20.30 Putopisi 21.00 15. tradicionalni malonogometni turnir “Vogo{}a 2013” 22.30 Reporta`a 23.00 Nije te{ko biti ja 00.00 Putopisi (r)

TV USK

08.00 Ponovno otkrivanje svijeta 09.00 Alternativna medicina (r) 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu 10.30 Sveci i grje{nici, 7/8 11.20 Hronika kraji{kih gradova 12.00 Vijesti 12.15 Bliznakinje 13.10 Igrani film 15.00 Vijesti 15.05 Skrivena palma, serija 7/8 16.00 Opstanak, dok. program 16.50 Za svaku bolest trava raste 17.15 Eko kviz, edukativni program 17.45 Auto-shop magazin 18.15 Duhovni svijet, vjerski program 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Bliznakinje, serija 21.00 Igrani film 22.55 Vijesti 23.00 Igrani film

TV SLON

13.02 Op~injeni, igrana (374.) Capri (1., 2., ) (r) 15.40 Folk-Top 10, muzi~ka emisija 16.30 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 17.25 Virtual-road magazin, magazin o automobilizmu 18.00 Crno i bijelo, vikend izdanje 18.25 Vremenska prognoza 18.34 Teletrgovina... 18.52 Kviz znanja, obrazovni program 20.00 Kviz Extra 20.30 [e}ernica, revijalni program 22.35 Teletrgovina... 23.00 Slon extra Info 23.29 Pregled programa za sutra

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 12.30 Familijarna namje{taljka 13.20 Cirilica 15.00 Subotom u 3 16.00 Dnevnik 1 16.20 Subotom u 3 17.50 Kao kod svoje ku}e 19.30 Dnevnik 2 20.05 Paradox hunters 20.35 Nijesmo mi od ju~e 21.10 Ni{ta li~no 22.15 Dnevnik 3 22.15 Dan apokalipse, igrani film 00.00 Crveno, edukativno-zabavna emisija 01.00 Zvjezdano nebo

TV ATV

07.00 Farma, emisija o agraru 08.00 Jutarnji program 09.55 Vijesti 10.00 Pokemoni 10.30 Gormiti 11.00 Ben Ten, Ultimate Alien 11.30 Winx 11.55: Vijesti 12.00 Priya, serija 13.00 Priya, serija 14.30 Auto {op magazin 15.00 Stil 15.30 Exkluziv 16.30 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 18.00 Dolina sunca, serija 19.00 Vijesti 19.55 Priya, serija 21.00 Poljubac u pono} 16+, film 23.00 Kajmak I marmelada 16+, film 01.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE subota, 2. februar/velja~a 2013.
HRT1
07.51 Hrvatska kronika BiH 08.10 Kinoteka - ciklus klasi~nog vesterna: Taza, Cochiseov sin ameri~ki film (r) 09.27 Otvoreno more, dokumentarni film 10.19 HAK - promet info 10.22 Ku}ni ljubimci 10.54 Vijesti iz kulture (r) 11.04 Normalan `ivot 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sport 12.18 Vrijeme 12.22 TV Kalendar (r) 12.35 Veterani mira 13.20 Duhovni izazovi 13.52 Prizma 14.38 Eko zona 15.08 Reporteri: Mit o aspirinu 15.53 Skica za portret (r) 16.05 Smrt oceana?, dokumentarni film 17.00 TV Kalendar (r) 17.12 HAK - promet info 17.13 Znanstvene vijesti 17.19 Kulturna ba{tina: Zaboravljena cesta (r) 17.35 Na Rije~kom karnevalu, emisija pu~ke i predajne kulture (r) 18.06 Lijepom na{om: Ka{tela (r) 19.10 Tema dana 19.30 Dnevnik 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.05 Ve~eras... + najava 20.07 LOTO 7/39 20.15 Pravila privla~nosti, ameri~ki film (r) 21.46 Dnevnik 3 22.06 Vijesti iz kulture 22.14 Sport 22.17 Vrijeme sutra 22.19 HAK - promet info 22.25 Scott i Bailey 1, serija 23.55 Filmski maraton: Zmija i duga, ameri~ki film (r) 01.29 Filmski maraton: Taza, Cochiseov sin ameri~ki film (r) 02.45 Morski ljudi, ameri~ki film (r) 04.13 Smrt oceana?, dokumentarni film (r) 05.04 Skica za portret (r) 05.09 Jelovnici izgubljenog vremena: Agrumi (r)

TV PROGRAM
NOVA
07.40 TV Izlog 07.55 Angie, serija 08.25 Gormiti, crtana serija (r) 08.50 Pokemoni, crtana serija (r) 09.20 Pokemoni, crtana serija 09.40 Winx Club, crtana serija (r) 10.05 Power Rangers Samurai, serija (r) 10.30 Larin izbor, serija (r) 12.30 John Q, igrani film (r) 14.40 Spot, igrani film (r) 16.30 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno, informativni magazin (r) 17.50 Lud, zbunjen, normalan, serija (r) 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija (r) 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Otmica metroa 123, igrani film 22.10 Marker, igrani film 00.15 Pretjerana sila, igrani film 01.50 Otmica metroa 123, igrani film (r) 03.40 Ezo TV, tarot show

63
SE RI JA

HRT2
05.17 Amerika: Pogled odozgo - Sjeverna Karolina, dok. serija (r) 06.05 Gladijatorska akademija, (r) 06.31 Moj mali planet, crtana serija 06.36 Hamtaro, (r) 06.57 Merlin 3, serija (r) 07.41 Novi klinci s Beverly Hillsa 3, serija 08.22 Babybonus 08.52 Gladijatorska akademija, (r) 09.17 Mala TV: TV vrti}: Karneval vje{tica Danica i pjetli} (r) Tonko, Zvonko i prijatelji Brlog: Zimski san (r) 09.45 Teletubbies, animirana serija 10.10 Skica za portret (r) 10.21 Pismo za kralja, film za djecu (r) 12.08 Morski ljudi, ameri~ki film (r) 13.38 Obrtnik i partner 14.10 Rukometni Kup kupova: Podravka Vaci, prijenos 16.00 Tenis, Davis cup: Italija - Hrvatska; Nikola Mekti}, Mate Pavi} - Simone Bolelli, Paolo Lorenzi, prijenos Prozor u dvori{te, ameri~ki film (r) Pozitivno (r) Glamurozne slastice 2, dok. serija (r) 19.56 Ve~eras + najava 20.00 Na rubu Rusije, dokumentarni film 21.16 De~ko koji obe}ava, srpski film 22.52 Peti dan, talk show (r) 23.55 Retrovizor: Dr. House 7, serija (r) 00.38 Retrovizor: Ludi od ljubavi 1, serija (r) 01.30 Retrovizor: Seks i grad 3, humoristi~na serija (r) 01.57 No}ni glazbeni program - spotovi 04.01 No}ni glazbeni program: Festa sv. Vlaha, Dubrovnik 2002.

AL-JAZEERA B.
08.00 Balkan bluz, dok. program (r) 08.30 Recite AJ, (r) 09.00 Arapi kri{}ani, dok. program (r) 10.00 Kontekst, (r) 10.30 Moj `ivot, dok. program (r) 11.00 Kontekst, talk show (r) 11.30 Evropski san, dok. program (r) 12.00 AJE program 14.00 Rijekama ka zapadu, dok. program (r) 15.00 Kontekst, talk show (r) 15.30 Balkan bluz, dok. program 16.00 Vijesti 17.00 Umjetnost kao spas: Knji`are Kalkute (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Pri~e sa Istoka: Posljednji tigar, dok. program 19.30 Moj `ivot, dok. program (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Aljazeera Business 22.00 Vijesti 23.05 Afrika pod istragom, dok. program 23.30 AlJazeera Business (r) 00.00 Arapi kri{}ani, dok. program (r)

RTS
09.00 09.06 10.00 11.00 11.05 Vijesti @ikina {arenica Vijesti Vijesti Hronika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Knjiga utisaka, dok. program Gastronomad (r) Plava ptica 4, program za djecu 1. Dnevnik Uvi|aj, info Ekskluzivno Vijesti Jelen top deset (r) Vijesti Bolji `ivot, serija (r) Igrale se delije... Petkazanje, dok. program U susret osam vijekova manastira Mile{eve Kvadratura kruga, dok. pr. Slagalica, kviz Dnevnik Bolji `ivot, serija (r) Razglednica iz Amerike Rokovnik, muzi~ki program TV lica... kao sav normalan svijet Svijet sporta Medalje zauvijek

RTCG
08.05 Jutarnji program 09.45 Uvijek subotom Mihailo Radoi~i} 10.00 Vijesti 10.05 Znam da zna, kviz 10.30 Argument (r) 11.00 Dje~iji tv arhiv: |e to ima 11.30 Robin Hud, (r) 12.45 Muzika 13.00 Tv arhiv 14.00 Vijesti 14.05 Mozaiku 15.05 Sat tv 15.30 Dnevnik 1 16.10 Agrosaznanje 17.00 Ko{arka, aba liga: Cibona Budu}nost 19.10 Sat tv - blic biznis i dijaspora 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dokumentarna dinastija petrovi} 2/8, serija 21.00 Zapis 21.30 Sat tv - blic biznis i dijaspora 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vaterpolo: Crna GoraHrvatska snimak 23.30 Sportska subota 00.00 Vijesti 00.05 Agrosaznanje

Dejana
17.30 OBN

11.30 12.15 12.30 13.00 13.30 14.15 15.00 15.10 16.00 16.03 16.45 17.10 18.00 18.30 19.00 19.30 20.05 21.00 21.30 22.10 23.00 23.30

U subotnjoj emisiji “Dejana Talk Show-a” se pitamo {ta je seksi: mi{i}i ili obline? [ta prvo primjetimo na osobi suprotnog spola i koliko fizi~ki izgled odre|uje izbor na{eg partnera? Koliko mi sami posve}ujemo pa`nje na{em izgledu te koliko smo zadovoljni svojim odrazom u ogledalu? Ne propustite dobru zabavu!

Show Time

SP

OR T

17.00 PINK

I ove subote emisija Show time nastavlja u vrlo veselom tonu. Naida }e ugostiti kraljicu sevdaha Hanku Paldum, koja }e gledateljima zasigurno uljep{ati subotnje popodne. Uz Hanku gost }e biti i Enid Tahirovi}, Biv{i golman rukometne reprezentacije, a putem skype-a u emisiju uklju~iti }e se i popularna pjeva~ica Jelena Karleu{a. Budite uz Show Time i ove subote.

EUROSPORT
08.30 Ski-skokovi, SK (@) Sapporo, Japan 09.45 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 10.45 Cross-country skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 13.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 13.30 Nordijsko kombinovano skijanje, SK Sochi, Rusija, u`ivo 14.30 Ski-skokovi, SK (@) Sapporo, Japan 15.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 15.45 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka, u`ivo 17.45 Atletika, Karlsruhe, Njema~ka, u`ivo 19.15 Fudbal, KAF Ju`na Afrika, u`ivo, ~etvrtfinale 21.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo, polufinale 23.30 Reli 00.00 Sanke 01.15 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 01.45 Sanke

EUROSPORT 2
06.00 Snuker, Berlin, Njema~ka 08.00 Freestyle skijanje 09.00 Sanke 10.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 11.00 Ski-skokovi, SK `ene Sapporo, Japan 12.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 13.00 Snuker, Berlin, Njema~ka 14.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo, polufinale 15.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, Mainz - Bayern Munich 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.30 Fudbal, Bundesliga, u`ivo, HSV Hamburg Eintracht Frankfurt 20.30 Snuker, Berlin, Njema~ka, u`ivo, polufinale 21.30 Atletika, Karlsruhe, Njema~ka 23.00 Snowboard 00.00 Ski-skokovi, SK Harrachov, ^e{ka 01.00 Snuker, Berlin, Njema~ka, polufinale 03.00 Fudbal, AKN Ju`na Afrika, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.00 Premier League: Everton - WBA 09.30 Championship: Leicester - Wolves 11.15 SK Studio, direktno 13.00 NBA Weekly 13.45 FA Cup [kotska: Dundee United Rangers, direktno

ARENASPORT 1
09.00 Ko{arka, Endesa: Joventut - Unicaja 11.00 Fudbal, Francuska: Toulouse - Psg 13.00 Hokej, NHL: Philadelphia Washington 15.00 Motosport Mundial: Magazin

ARENASPORT 2
07.00 Box: Kotv Classics Ep 74. 08.00 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 09 08.30 Uefa - Great Matches Of European Football Ep 10 09.00 Ko{arka Endesa Liga: Joventut - Unicaja 11.00 Fudbal Francuska Liga: Toulouse - Psg 13.00 Hokej NHL: Philadelphia Washington 15.00 Kotv Magazin 15.30 Motosport Mundial: Magazin 16.00 Rukomet EHF Liga [ampiona: Gyori - Budu}nost 17.45 Endesa Liga: Highlights 18.00 Box - Fights Of The Century: Welterweights 18.30 Box - Fights Of The Century: Light Heavyweights 19.00 Ko{arka Aba Liga: Partizan - Split 21.00 Ko{arka Aba Liga: Mzt Skopje - Olimpija 23.00 Fudbal Italijanska Liga: Torino Sampdoria

Arsenal - Stoke
16.00
16.00 Premier League: Arsenal - Stoke 18.00 Na dana{nji dan 18.30 Premier League: Fulham - Manchester United, direktno 20.30 NBA Live 20.45 Holandska liga: PSV - Den Haag, direktno 22.45 Pregled Euroleague 23.15 NBA Action 23.45 Davis Cup: Switzerland - Czech 02.00 NBA: Minnesota New Orleans 04.15 Sportski vremeplov 04.45 Premier League Magazin 05.15 Na dana{nji dan 05.30 Premier League

Partizan - Split
19.00
16.00 Rukomet, EHF L{: Gyori Budu}nost, prenos 18.00 Box - Fights Of The Century 19.00 Ko{arka, Aba: Partizan Split, prenos 21.00 Ko{arka, Aba: Mzt Skopje Olimpija, prenos 23.00 Ko{arka, Ncaa: Syracuse Pittsburgh 01.00 Hokej, NHL: Boston - Toronto, prenos

DISCOVERY

06.00 Kako se pravi? 06.25 Automobili 07.15 Peta brzina, 2. ep.08.10 Megagraditelji 09.05 Mo}ni brodovi 09.55 Dajnamo, ~udesni ma|ioni~ar- 4 ep.13.30 Vrhunsko graditeljstvo 14.25 Ljudskih ruku djelo - Azija 15.20 Mo}ne ma{ine 16.15 Brzi i glasni 17.10 Krizne situacije 18.05 Razotkrivanje mitova 19.00 Kako se pravi? - 4 ep.20.00 Tragom aukcija- 4 ep.21.00 Prodaja iz skladi{ta- 4 ep.22.00 Diskaveri mi je spasio `ivot 23.00 Tajne Mornari~kih foka 00.00 Opasne tjelesne povrede

N. GEOGRAPHIC

10.45 Povjerljivo 11.45 Nisam znao da... 12.35 Poznati kosmo 13.30 Avionske nesre}e 14.25 Opake tune 15.30 Opasni susreti: Povratak u pitonsku pe}inu 16.25 Opasni susreti: Zemlja otrova 17.20 Opasni susreti: Napad pitona 18.15 Tajanstvene dubine sa Bobom Balardom: Vatra stvaranja 19.10 De{ifrovanje Stounhend`a 20.05 Dje~ak star dva miliona godina 21.00 [ta le`i ispod: Isu{ivanje okeana 22.50 Super~opor 23.45 [ta le`i ispod: Isu{ivanje okeana

VIASAT HISTORY

10.45 Misterije olupina na dnu okeana 11.45 Pri~a o struji 12.50 Giganti gotike 13.50 Rim nije izgra|en za jedan dan 14.50 ]elija 15.55 Farma iz rata 17.05 Ka}u{a 17.50 Djeca Staljingrada 18.30 Prohorovka 19.05 Hitlerovi falsifikatori 20.10 42 na~ina da se ubije Hitler 21.10 Partizanski film 22.15 Misterije olupina na dnu okeana 23.15 Ka}u{a 00.00 Tajm tim godina XI 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Hitlerovi falsifikatori 03.05 42 na~ina da se ubije Hitler 04.05 Partizanski film

ANIMAL PLANET

06.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 07.15 Lovac na krokodile 08.10 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 09.05 @ivot majmuna 09.30 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 10.00 Izuzetni psi 10.25 Upoznajte divljinu 10.55 Divljine Latinske Amerike 11.50 Ta prelijepa Afrika- 6 epizode 17.20 Planeta mutanata, 2. ep. 19.10 Lavovi i divovi 20.05 Divljine Latinske Amerike 21.00 Paklene ma~ke 21.55 Karina: Uzbudljivi safari, 2. ep. 22.50 Divlje i bez cenzure 23.45 Lavovi i divovi

UNIVERSAL

06.00 Ubistva u Midsommeru, serija 10.00 Voker, teksa{ki rend`er 15.00 Odlazak sa scene, igrani film 17.00 Superciklon, igrani film 19.00 Bra}a i sestre, serija 21.00 Ameri~ki predsjednik, igrani film 23.30 Skandal 01.30 Opasna tajna 03.30 Superciklon, igrani film 05.10 Erika

TV1000

05.50 [kolski dani, igrani film 08.00 Korak ispred, igrani film 10.00 Bili Eliot, igrani film 12.00 Volim te do smrti, igrani film 14.00 Nedu`ni, igrani film 16.00 Pti~ica, igrani film 18.00 Mu`evi i `ene, igrani film 20.00 film subotom uve~e: Samoubistva djevica, igrani film 22.00 [uma strave, igrani film 00.00 U tripu, igrani film 01.30 Same djevojke, igrani film 02.45 Vru}e `enske, igrani film 04.00 [uma strave, igrani film

FOX LIFE

08.45 Ru`na Beti 09.35 [tiklama do vrha 10.25 [tiklama do vrha 11.15 [tiklama do vrha 12.05 Seks i grad 12.35 Seks i grad 13.05 Seks i grad 13.35 Seks i grad 14.05 Sudije za stil 14.35 Sudije za stil 15.05 Ludnica u Klivlendu 15.35 Ludnica u Klivlendu 16.05 Tijelo je dokaz 16.55 D`ordan 17.45 D`ordan 18.40 D`ordan 19.35 Houp i Fejt 20.05 Ru`na Beti 21.00 Projekat Jensen 22.50 Seksualno vaspitanje 23.45 Jednom davno 00.35 Houp i Fejt 01.05 Ru`na Beti 01.55 Ru`na Beti 02.40 Ulice sje}anja

FOX CRIME

05.30 Za{titnica svjedoka 06.15 Igra sudbine 06.25 Rimski forenzi~ari 07.25 Opasni cimeri 08.10 Put osvete 10.35 Red i zakon: Zlo~ina~ke namjere 12.15 Ubrzana istraga 14.05 Novi stari slu~ajevi 16.55 Rimski forenzi~ari 18.55 Tihi svjedok 19.55 Forenzi~ki institut 20.55 Zlo~ina~ki umovi 21.50 Kraljevi bjekstva 22.50 Trinaesti apostol 23.50 Rimski forenzi~ari 00.55 Zlo~ina~ki umovi 01.45 Brojevi 02.35 Brojevi 03.25 Put osvete 04.10 Put osvete 05.00 Put osvete 05.45 Opasni cimeri

HBO

06.00 Svaki drugi vikend (i polovinu praznika), film 07.40 Bean... film vrhunske katastrofe, film 09.10 Sumrak saga: Praskozorje - 1. dio, film 11.10 Klikni za upoznavanje, film 12.05 Ja u ljubav vjerujem, film 14.10 John Carter, film 16.20 X-Men: Prva generacija, film 18.30 Robbie Williams: Take The Crown - u`ivo, film 20.05 Ludi blizanci, film 21.35 Colombiana, film 23.25 Crni sati, film 00.55 Upoznajte Monicu Velour, film 02.30 Tucker i Dale protiv zla, film 04.00 Poltergeist, film

CINESTAR

10.51 Filmske vijesti 11.00 Mrzi me, igrani film 13.21 Filmske vijesti 13.30 Nezakonit ulazak, igrani film 15.28 Filmske vijesti 15.44 Charlie Bartlett, igrani film 17.22 Filmske vijesti 17.30 Metak sudbine, igrani film 19.12 Lincoln 19.15 Filmske vijesti 19.29 Jednog vedrog dana, igrani film 21.09 Let, dok. program 21.11 Umri mu{ki: Dobar dan za umiranje, igrani film 21.12 Filmske vijesti 21.30 Portal smrti, igrani film 23.14 Lincoln 23.18 Filmske vijesti 23.30 Stravi~ne legende, film

REPREZENTACIJA BiH Su{i} na Sloveniju sa 17 igra~a

Svi koji do|u, igrat }e!

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
subota, 2. februar/velja~a 2013.

47. strana

DAVIS CUP Bosna i Hercegovina povela protiv Luksemburga s 2:0

D`umhur nije dao ni

set Scheidweileru
Na{ drugi teniser Aldin [etki} tako|er sa 3:0 (6:4, 6:0, 6:3) deklasirao neiskusnog Ugu Nastasija
U prvom kolu II grupe Euroafri~ke zone Davis Cupa, ju~er su u dvorani "Ramiz Sal~in" na{i teniseri igrali me~eve protiv predstavnika Luksemburga u kojima su slavili sa po 3:0 u setovima. Mla di bh. te ni ser Da mir D`umhur (234. na ATP lisiti) opravdao je ulogu favorita protiv Mikea Scheidweilera i slavio sa ubjedljivih 3:0 u setovima. Na{ teniser je na samom po~etku me~a imao manjih problema, ali je uspio da slavi sa 6:4. U drugom setu Damir je bio ponovo bolji rival, te je identi~nim rezultatom savladao protivnika, da bi ga u tre}em setu “pomeo” sa 6:0. “Hvala publici koja je bila sjajna. [to se ti~e me~a, u prvom setu bilo je te{ko, ali kasnije sam se opustio i sve je bilo lak{e” kazao , je D`umhur nakon pobjede. U drugom duelu snage su odmjerili Aldin [etki} (268.) i devetnaestogodi{nji Ugo Nastasi (1.846). [etki} je kao i D`umhur

Adnan ]ati} izgubio od Sama Solimana
Adnan ]ati} alias Felixa Sturm sino} je u bokserskom me~u u srednjoj kategoriji (IBF verzija) u dvorani "ISS Dome Dusseldorf" u Njema~koj izgubio od Sama Solimana iz Australije sudijskim preglasavanjem. Prvo su sudije glasanjem proglasili ]ati}a pobjednikom a onda su nekoliko minuta kasnije preina~ili odluku i proglasili Sama Solimana pobjednikom. Pobjednik ovog me~a sti~e pravo da izazove {ampiona u IBF verziji Daniela Gealea koji je od prije tri dana zadr`ao titulu. Ne{to ranije u predborbama u me~u izme|u bosanskohercegova~kog boksera Adnana Red`ovi}a i Nicea Falina, Red`ovi} je ostvario desetu uzastopnu pobjedu u superliga{koj kategoriji.

D`umhur pokazao kvalitet protiv Luksembur`anina

sa 3:0 (6:4, 6:0, 6:3) savladao Ugu Nastasija. Velika razlika u kvaliteti vidjela se u drugom setu kad je na{ teniser sa 6:0 razbio Nastasija i tu je ve} bilo izvjesno da }e na{a reprezentacija do}i do pre-

dnosti od 2:0 nakon drugog me~a prvog dana. Rezultati: Damir D`umhur Mike Scheidweiler 3:0 (6:4, 6:4, 6:0), Aldin [etki} - Ugo Astasi 3:0 (6:4, 6:0, 6:3). Danas }e svoje me~eve odi-

gra ti du blo vi Da mir D`um hur/Tomislav Brki} - Mike Scheidweiler/Laurent Bram (13 sati), dok su sutra na rasporedu singlovi Damir D`umhur - Ugo Nastasi, te Aldin [etki} - Mike Scheidweiler (14 sati). M. K.

Foto: D. TORCHE

^elnici N/FSBiH u komitetima UEFA
Predsjednik N/FSBiH Elvedin Begi} imenovan je za tre}eg potpredsjednika Komiteta za stadione i bezbjednost UEFA na sjednici Izvr{nog komiteta Evropske fudbalske federacije. Du{an Bajavi} je tre}i potpredsjednik UEFA Komiteta za razvoj i tehni~ku pomo}. Faruk Had`ibegi} je u Komitetu za fudbal UEFA, dok je generalni sekretar Jasmin Bakovi} ~lan UEFA Komiteta za `enski fudbal.

POSLJEDNJE VIJESTI
POGINUO ELEKTRI^AR U RUDNIKU [IKULJE - Ned`ad Imamovi} (42) iz Lukavca poginuo je ju~e na svom radnom mjestu u Rudniku [ikulje. Imamovi} je radio kao elektri~ar na povr{inskom kopu, a smrtno je stradao usljed strujnog udara prilikom postavljanja instalacija na novoj trafo stanici. OMARSKA: ^ETVERO POVRIJE\ENIH OD HLORA - ^etiri osobe povrije|ene su ju~e od nekontrolisanog curenja hlora u Omarskoj. Me|u povrije|enima je jedno dijete i jedan vatrogasac. Do incidenta je do{lo nakon {to je B. R. iz Omarske donio bocu sa 30 kilograma te~nog hlora u svoje dvori{te i sa nje poku{ao skinuti ventil, ne znaju}i da je boca pod pritiskom. Rije~ je o povredama disajnih puteva, budu}i da se te~ni hlor prilikom ekspanzije pretvara u gasovito stanje. Povrije|eni su zbrinuti u bolnici. SMRTONOSNA EKSPLOZIJA U MEKSIKU - U sna`noj eksploziji u sjedi{tu dr`avne naftne kompanije Pemex, u Mexico Cityu, poginulo je najmanje 32 ljudi, stotinjak je ranjenih, a desetine su zarobljene u zgradi. Istra`uje se uzrok eksplozije. JEFTINIJI PLIN U BiH - Ruski gigant Gasprom namjerava da u ovoj godini smanji cijenu prirodnog plina u BiH za 21 odsto, u odnosu na prvi kvartal pro{le godine, prenosi ruski dnevnik Izvestija.

Za sve korisnike u pokretu

Mobilna verzija web portala oslobodjenje.ba
Ukoliko `elite direktno otvoriti mobilnu verziju, na svom mobitelu ili tabletu upi{ite adresu: http://m.oslobodjenje.ba/
Oslobo|enje s ponosom objavljuje novu verziju svoje mobilne web stranice. Dizajn i sadr`aj stranice u potpunosti su prilago|eni prikazu na smartphoneu i tablet ure|ajima. Sada posjetitelji mogu do}i do informacije bilo kada i bilo gdje, a informacijama mogu lako pristupiti preko svojih mobilnih ure|aja s ekranima osjetljivim na dodir. Kao i na desktop verziji, na mobilnoj su dostupne sve informacije koje se nalaze na sve ~itanijem portalu najbolje dnevne novine u BiH.

nezvani~an izvje{taj

72 62 20 48 24 6

8 25 46 78 57 52

89 75 54 63 59 33

21 53 31 26 1 17

5. kolo 60 39 71 43 27 2 66 86 81 19 51 88 87 35 3 68

Bingo 37+ jedan dobitak 28.420,93 KM, kartica kupljena u Cazinu Deseterac: 24 dobitnika po 710,52 KM, Peterac: 7.594 dobitnika po 4,19 KM

300.700 KM

JACK POT u narednom kolu oko:
BINGO PLUS: 3 9 4 0 3 6

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->