You are on page 1of 1

Magulang sa Anak Simula ng pagsilang moy pangarap na, ang mabuhay ka ng wasto at maligaya.

Paghihirap namin ay di alintana mabigyan ka lang ng masaganang buhay. Itoy pangako sa ngalan ng pagmamahal na hindi mo maranasan ang karalitaan. Ang hirap ng buhay na aming naranasan sumpa namiy hindi mo matitikman. Anak ikay pinakamamahal, Katuparan ka ng aming munting pangarap. Ligayang dulot moy walang sukat, Mahal ka namin higit sa sariling buhay. Pangaral namin sanay maunawaan, Hindi galit kundi pag-ibig ang pahiwatig. Hangad lamang ang buhay moy maging makatwiran At mabuhay ng puno ng pagmamahal. Sa iyong kamusmusan, Kamiy iyong magulang. Sa kamuraan ng isipan Kamiy iyong gabay. Sa hustong gulang Kamiy ituring mong kaibigan Sa ganyang paraan, tayoy lubos na magkakaunawaan. by : George E. Gemzon March 14, 1995