KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012

rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. berketrampilan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 2 .

intelek dan sosial. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 3 .PENDAHULUAN Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibina sebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani. rohani. Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasai perkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini. emosi.

Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). artifak. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan. dan lain-lain. foto. ujian secara lisan. o o o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. laporan. ujian amali dan lain-lain .TAFSIRAN o o o Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 4 . Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk gambaran holistik tentang individu. Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi ( qualifier ) menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan standard hasil pembelajaran. Evidens : Murid Instrumen Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. demonstrasi. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard kualiti yang dapat ditaksir dan dicapai. tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. grafik.

KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 6 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB 3 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT 2 TAHU DAN FAHAM 1 TAHU TAFSIRAN BAND DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 5 . FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI 4 TAHU. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 5 TAHU.

serta tekal dan bersikap positif. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU. pekerjaan dan urusan harian. atau dapat melakukan kemahiran asas ataupun memberikan respons kepada perkara yang asas.BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 6 . FAHAM DAN BOLEH BUAT 4 3 2 TAHU DAN FAHAM 1 TAHU MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MELAYU Matlamat kurikulum bersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baharu. Murid mengetahui perkara asas. dengan mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukarkan bentuk komunikasi atau menterjemahkan serta menjelaskan apa-apa yang telah dipelajari. 6 TAHU. mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI 5 TAHU. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab. Murid menggunakan pengetahuan dan melaksanakan sesuatu kemahiran dalam satu-satu situasi. FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU.

DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 7 . dan perasaan cinta akan negara. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan hubungan. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan secara kreatif dan berkesan. dibaca. iv. sikap positif. dan ditonton untuk memperoleh ilmu dan maklumat. dan vi. ii. murid dapat: i. BAND 6 5 PERNYATAAN STANDARD Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan.OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MELAYU Pada akhir pengajaran dan pembelajaran kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. mendengar. Memproses maklumat yang didengar-dituturkan. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan. v. dibaca dan ditulis. dan memberikan respons kepada pelbagai bahan sastera dan bukan sastera. dibaca dan ditulis. serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan. membaca. dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. menghayati dan mengamalkan nilai murni. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada pelbagai sumber yang didengar. semangat patriotik. menonton. perbincangan. iii.

dibaca dan ditulis. dibaca dan ditulis. B1 DL1 E1 Berinteraksi tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan kehidupan harian. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 8 . dibaca dan B1 DL1 Berinteraksi dengan menggunakan perkataan yang mudah.4 3 2 1 Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan. Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 Tahu B1 Mengetahui perkara yang didengar-dituturkan.

B1 DB1 E1 Membaca ayat secara mekanis daripada sesuatu sumber dengan bimbingan. B2 DL1 Mendengar dan memahami sesuatu perkara. dibaca dan ditulis. B1 DT1 Menulis ayat mudah.ditulis. (FN +FN. B2 DL1 E1 Menceritakan perkara yang didengar . FN + FS) BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 Tahu dan Faham B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-dituturkan. FN + FA. FN + FK. B1 DT1 E1 Menulis ayat mudah dengan bimbingan. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 9 . B1 DB1 Membaca ayat daripada sesuatu sumber.

B2 DB1 E1 Memberikan maksud terdapat dalam petikan. dibaca dan ditulis. perkataan yang B2 DT1 Menulis jawapan pemahaman. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 Tahu. B3 DL1 E2 Memberikan maklum balas tentang sesuatu perkara. faham dan boleh buat B3 Memahami dan memberikan respons kepada maklumat yang didengar-dituturkan. B3 DL1 E1 Mengemukakan soalan yang sesuai untuk mendapatkan maklumat. B2 DT1 E1 Menulis jawapan soalan pemahaman dengan ayat yang gramatis. B3 DL1 Bersoal jawab tentang sesuatu perkara. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 10 .B2 DB1 Membaca dan memahami maksud perkataan mengikut konteks.

dibaca dan ditulis. B3 DT1 Menulis ayat dalam perenggan. B4 DL1 E1 Mengemukakan hujah untuk menerima atau menolak pendapat dengan sopan dalam perbincangan. B3 DT1 E1 Menggunakan kata dan frasa dalam perenggan. B3 DB1 E2 Menyusun isi penting.B3 DB1 Membaca petikan dan mengenal pasti isi-isi penting. B4 DB1 B4 DB1 E1 Menjelaskan maksud yang tersurat dan DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 11 . boleh buat dengan beradab B4 Membuat penjelasan tentang maklumat yang didengar-dituturkan. B3 DT1 E2 Menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam perenggan. faham. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 Tahu. B4 DL1 Berbincang dan membidas hujah dengan sopan dalam pelbagai situasi. B3 DB1 E1 Menyaring maklumat daripada bahan yang dibaca.

Membaca dan menjelaskan maklumat daripada pelbagai bahan. B5 DL1 E1 Mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. B5 DB 1 E2 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 12 . B4 DT1 Menulis dan menghuraikan maklumat tentang sesuatu tajuk. tersirat dengan betul daripada pelbagai bahan. B5 DL1 Menyatakan pendirian tentang sesuatu perkara . B5 DB 1 E1 Membaca secara ekstensif untuk mendapatkan maklumat. B4 DT1 E1 Menulis kerangka penulisan berdasarkan sesuatu tajuk. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 Tahu. faham. B4 DT1 E2 Menulis idea utama dan idea sokongan dalam perenggan dengan betul. B5 DB1 Membaca dan mengolah maklumat. boleh buat dengan beradab terpuji B5 Memproses maklumat yang didengar-dituturkan. dibaca dan ditulis.

B5 DT1 Mengolah maklumat secara bertulis. intonasi dan gaya yang sesuai dengan beradab untuk mempengaruhi pihak lain. dibaca dan ditulis. B6 DB1 Membaca dan menilai secara keseluruhan sesuatu maklumat B6 DB1 E1 DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 13 . B6 DL1 E2 Membuat pertimbangan tentang pendapat yang dikemukakan dalam perbincangan. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 Tahu.Menghuraikan maklumat daripada bahan yang dibaca secara logik untuk membuat inferens. B6 DL1 Mempertimbangkan perkara-perkara yang dikemukakan dalam perbincangan secara rasional. faham. B6 Menilai sesuatu perkara yang didengar-dituturkan. B6 DL1 E1 Menyampaikan hujah secara kritis dengan sebutan. B5 DT1 E1 Menghasilkan penulisan yang lengkap dengan laras bahasa yang sesuai dan ayat yang gramatis. boleh buat dengan beradab mithali.

B6 DT2 E1 Mengenal pasti dan membetulkan kesalahan bahasa dalam sesebuah penulisan. B6 DT1 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif yang dapat dijadikan contoh. B6 DT2 Menyunting dan memurnikan sesebuah karya yang telah dihasilkan. B6 DB1 E2 Menilai dan memberikan pendapat daripada bahan yang dibaca. Membuat ramalan dengan memberikan alasan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam bahan.daripada pelbagai bahan. B6 DT1 E2 Menghasilkan prosa yang boleh dijadikan contoh. B6 DT1 E1 Menghasilkan puisi menggunakan pelbagai ungkapan yang indah. DSP Bahasa Melayu Tingkatan 1 15 Mac 2012 14 .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.