Lënda: Hyrje në politiken krahasuese

Ligj. 1 Shteti dhe Kombi : nocione të përgjithshme mbi Shtetin dhe kombin Literatura : Andrew Heywood, Politika , faqe : 103-109; Shively Philipps, Hyrje ne shkenca politike, faqe: 71-87 Cka eshte Shteti ? Definicioni i shtetit A) Kush paraprinë, Kombi apo Shteti ? a) Shteti i paraprinë kombit? B) - Mospërputhje ndërmjet Shtetit dhe kombit, Shtetet e papërfunduara a) Rasti i Spanjës b) Rasti i Indisë c) Bota e tretë Nocioni i kombit dhe etimologjia e tij a) Natus (lindje); Ethos (tradite) b) Shteti-komb Teoria Franceze dhe Gjermane C) Elementet e Shtetit a) Territori; A ka Shtete pa territor? b) Popullata ; Cka ndodhe nëse një populatë e caktuar e një shtetit refuzon t’a identifikojë vehten me shtetin? c) Pamvarësia ; Sovraniteti d) Strukturat qeverisëse ; Anarkia=mungesa e shtetit D) Krijimi i Shtetit a) Identiteti ; Krizat identitare b) Legjitimiteti ; Regjimet jolegjitime rrezikojnë grushtshtet

c) Thellesia/ penetracioni ; A paguajnë te gjithë tatime? d) Pjesemarrja e) Distribucioni; Kuj i takon çka? D) Roli i luftës në krijimin e Shtetit a) Nevoja për pushtim (hapsira vitale) b) Kolonializmi b)Rreziku i pushtimit nga të tjerët

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful