Tekstong Akademik Ang tekstong akademik ay may katangiang hindi tiyak sapagkat nakabatay ito sakatanggapan ng mga kasapi

ng lipunang akademiko. Halimbawa: kasaysayan ang makapagbibigay sa atin ng isang eksaktong pagkaunawa samga pagbabago ng isang bayan, sa kanilang kaayusang panlipunan at sa kanilang mga paniniwalaat damdamin, na gaya ng isang pagsusuri sa kanilang Martin Alonso. Tekstong Propesyonal o Pandalubhasaan Ang tekstong propesyonal o pandalubhasaan ay nagsasaad ng talakay ukol sanatatanging paksa at may kaugnayan sa propesyon ng manunulat. Naglalaman ito ng batayang teoryaat mga datos bilang ebidensya ng talakay, maging ang mga bagong tuklas na datos na may kinalaman sagawain ng manunulat. Masusing pananaliksik at mahusay na pagpili ng salitang gagamitin ang kailangandito. Halimbawa:Ang kasaysayan na may sistematikong pagkalap ng impormasyon ukol sa nakaraan. Tekstong LiterariMalaya ang paraan ng pagpapaunlad ng diwa sa tekstong ito. Ginagamit ng manunulatang kanyang sariling karanasan, damdamin, pananaw at wika bilang batayan sa pagpapaunladng tekstong literari. Ang kahulugan ng tekstong ito ay karaniwang nakabatay sa sarilingpagpapakahulugan ng mambabasa dahil ang paksa ng ng ganitong uri ng tekstong ito ay hangosa katotohanan o kathang-isip lamang.Halimbawa:Editoryal sa mga dyaryo

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.