CUPRINSUL DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ORGANIZATORICE PE LINIA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR Consideraţii generale I.

Organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor Decizie privind modul de organizare a activităţii de apărare împotriva 1. incendiilor  Anexa nr. 1- Atribuţiile personalului numit în structura organizatorică  Anexa nr. 2- Structura organizatorică a activităţii de apărare împotriva incendiilor 2. Decizia privind activitatea de instruire a salariaţilor pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor  Anexa nr. 1-Tematicile orientative pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor  Anexa nr. 2-Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor pentru spaţiile şi activităţile desfăşurate în cadrul societăţii

II

III

Decizie privind utilizarea focului deschis şi reglementarea executării lucrărilor periculoase, în caz de nevoie, în spaţiile societăţii  Anexa nr. 1-Procedura de emitere, semnare, luare la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc  Anexa nr. 2-Instrucţiuni specifice de prevenire a incendiilor la lucrările cu foc deschis 4. Decizie privind reglementarea fumatului în spaţiile utilizate de societate Nivelurile criteriilor de performanţă privind siguranţa la foc 1. Analiză privind spaţiile societăţii pentru evaluarea riscului de incendiu 2. Scenariul de siguranţă la foc Identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu 3. Consideraţii generale Determinarea Riscului de incendiu conform NORMATIVULUI P118-99 Evaluarea riscului de incendiu după 4 Baza de calcul pentru dotarea cu stingătoare metoda analitică de calcul 5 Măsuri de apărare împotriva incendiilor Intervenţia pentru stingerea incendiilor 3. 1. Planul de intervenţie Date de identificare Planul de situaţie Concepţia de organizare şi desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu Forţe de intervenţie ân caz de incendiu Surse de alimentare cu apă Evidenţa aplicaţiilor şi exerciţiilor lunare Evidenţa începuturilor de incendiu APROB,

2. 3.

1

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 1 - Deficitul de stingătoare portative cu pulbere, tip P6 şi, respectiv, cu zăpadă carbonică tip G3, va fi completat, astfel încât să se asigure necesarul rezultat în urma analizei şi a calcului efectuat. Amplasarea stingătoarelor se va reliza prin suspendarea acestora la distanţa de maxim 1,5 m de la cota pardoselii. 2Se vor lua măsuri de achiziţionare a unor indicatoare de securitate, în conformitate cu prevederile STAS 297, astfel: "fumatul interzis", care va fi amplasat în secţii şi depozite; "ieşire pentru evacuare", către cele două căi de acces spre locul de evacuare; "sensul ieşirii spre zona liberă", pe traseele de evacuare; "tabloul electric general"; "întrerupător general"; "nu stinge cu apă"; "loc pentru fumat". 3 - Se va amenaja locul pentru fumat prin: achiziţionarea de scrumiere metalice sau tăvi cu nisip; marcarea, cu tăbliţă indicatoare, a locului pentru fumat sau cu autocolante; delimitarea perimetrului pentru fumat, cu bandă de vopsea albă. 4 - în vederea instruirii, pe linie de S. U. a salariaţilor, se vor procura fişe individuale de instructaj şi material bibliografic. 5 - Periodic, anual, se va efectua verificarea instalaţiilor de legare la pământ pentru scurgerea electricităţii statice, în conformitate cu prevederile art. 6.6 din NORMATIVUL I 7/98 şi STAS 12604. în urma acestor verificări, se vor emite buletine de încercare. 6 - Se vor lua măsuri de marcare a spaţiilor pentru depozitare cu o bandă de vopsea albă, astfel încât să se delimiteze căile de acces şi evacuare, precum şi spaţiile de evacuare.

Cadru Tehnic P.S.I.

2

DECIZIA Nr.________din_____________ Privind organizarea apărării împotriva incendiilor din societate În temeiul art. 19 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la obligativitatea stabilirii responsabilităţilor şi a modului de organizare a apărării împotriva incendiilor, precum şi în conformitate cu prevederile art. 21 din OMAI 163/2007, prin care se prevede obligativitatea organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor stabilindu-se, prin acte de autoritate, structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor. În baza statutului de organizare şi funcţionare a societăţii, directorul general al societăţii, emite următoarea DECIZIE Art. 1 : Prin prezenta Decizie se stabilesc responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor la societate. Art. 2: Pentru punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, se constituie, la nivel central, un colectiv de salariaţi, subordonat directorului societăţii care, sub autoritatea directorului general, răspunde de întreaga activitate de apărare împotriva incendiilor desfăşurată în cadrul. Componenţa colectivului de salariaţi este stabilită nominal, prin prezenta Decizie, după cum urmează: NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA IN COLECTIV
Nr. CRT.

1 . 2 . 3 . Art. 3 : Pentru îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al întregii activităţi de apărare împotriva incendiilor în Sediul central şi în unităţile dispersate se numeşte un cadru tehnic cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor, în persoana domnului director, pe această linie, în mod direct şi nemijlocit, directorului general al societăţii. Art. 4: Prin prezenta Decizie, se constituie echipe de primă intervenţie, organizate pentru stingerea eventualelor începuturi de incendiu. NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA IN ECHIPA NR. CRT. 1. 2. 3. 4.

3

Compartimentul Resurse Umane va completa fişele posturilor persoanelor desemnate cu atribuţiile prevăzute în Anexa nr. conform atribuţiilor funcţionale pe care le au în acest sens. Art. vor fi cumulate. 1 şi nr. 4 . Art. în incinta societăţii lucrătorii de pază au obligaţia de a interveni în caz de incendiu. atribuţiile. când. Director general. face parte din obligaţiile de serviciu. 9: Directorul şi compartimentul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prezenta Decizie.Art 5: Pe timpul nopţii şi în zilele de sărbători legale. Art. 2 fac parte integrantă din prezenta Decizie.6 : Activitatea prestată de personalul salariat din componenţa structurilor de apărare împotriva incendiilor.7: In situaţia în care persoanele cu atribuţii privind îndrumarea. stabilite prin prezenta Decizie. pe care o vor difuza persoanelor nominalizate şi interesate din cadrul societăţii. Acest cumul se aplică şi în cadrul celorlalte categorii de funcţii. Art. instruirea şi controlul tehnic pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor îndeplinesc şi funcţia de şefi ai echipelor de primă intervenţie. din cadrul fiecărei funcţii. 1 la prezenta Decizie. 8: Anexele nr.

cel puţin odată pe trimestru. echipele de primă intervenţie şi Serviciul de pompieri civili pentru stingerea incendiilor. controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. a masurilor şi sarcinilor stabilite. măsurile anuale de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea şi reactualizarea acestora. completarea şi reactualizarea instrucţiunilor de 5 . organizează şi conduce activitatea colectivului de salariaţi desemnaţi pentru punerea în aplicare. împreună cu cadrul tehnic PSI şi cu colectivul din subordine. sprijină directorii şi asimilaţii acestora în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor. organizează. organizează şi finalizează controalele pe care le execută cadrul tehnic cu atribuţii pe linie PSI. CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA MĂSURILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR din cadrul societăţii este conducătorul acestui colectiv şi al cadrului tehnic cu atribuţii PSI din cadrul societăţii. pe linie PSI. fiind subordonat direct şi nemijlocit.U. g. 2 : COLECTIVULUI DE SALARIAŢI CU ATRIBUŢII PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE. modul de organizare şi desfăşurare a verificărilor. 1 : ŞEFUL COLECTIVULUI DE SALARIAŢI CU ATRIBUŢII PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE. directorului general al societăţii. până la 20 ianuarie ale fiecărui an. coordonarea şi controlul întregii activităţi de apărare împotriva incendiilor din cadrul sediului central şi al unităţilor dispersate. asigură aducerea la cunoştinţa factorilor interesaţi. c. elaborează. In exercitarea competenţelor acestei funcţii. împreună cu structurile subordonate. e. în caz de calamităţi naturale sau de catastrofe. şeful colectivului are următoarele atribuţii: a. conduce şi controlează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. 1 la DECIZIA nr. h. măsuri ferme pentru soluţionarea deficienţelor. din cadrul societăţii. Art. de către colectivul de salariaţi cu atribuţii pe linia apărării împotriva incendiilor. CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA MĂSURILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR se subordonează Şefului de colectiv. se va întocmi un plan de măsuri cu termeni şi responsabilităti pentru remedierea deficienţelor constatate. Directorului general.ANEXA NR. având următoarele obligaţii principale: a. în toate sediul central şi în unităţile dispersate. a obligaţiilor. conducerea. participă la întocmirea. în urma controalelor de specialitate din partea I. d. şeful colectivului îndeplineşte atribuţii privind organizarea. măsurilor şi sarcinilor ce le revin. întreţinerilor. f._________________ din _______________ ATRIBUTIILE personalului numit in structurile de aparare importiva incendiilor Art. b. care este Directorul tehnic din cadrul societăţii. supunând spre aprobarea Directorului General. pe care o desfăşoară cadrul tehnic cu atribuţii PSI. Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce-i revin. i. organizează verificările şi controalele privind modul în care sunt respectate prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor în cadrul societăţii şi ia măsuri sau propune.S. după caz. reviziilor şi reparaţiilor la instalaţiile şi mijloacele tehnice de protecţie împotriva incendiilor din dotare şi asigură instruirea de specialitate a personalului desemnat să execute aceste lucrări tehnice. stabileşte. verifică sistematic modul de îndeplinire.

informează. verifică legalitatea actelor de autoritate pe linie PSI emise de conducerea societăţii.execută. (periodic sau la cerere). şefilor de unităţi şi asimilaţilor acestora. 3 : CADRUL TEHNIC CU ATRIBUŢII DE PREVENIRE ŞI STINGERE A INCENDIILOR este subordonat.apărare împotriva incendiilor. controlează. la termen şi în condiţii de calitate.studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţile pe care le controlează. completarea şi reactualizarea planurilor de intervenţie din unităţi. pun la dispoziţia acestora datele şi informaţiile necesare. măsurile de apărare împotriva incendiilor. în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi verifică modul în care aceştia duc la îndepUnire măsurile de apărare împotriva incendiilor ă vieţii oamenilor şi a bunurilor materiale. în sectoarele de responsabilitate. e. c. însoţesc.îndrumă şi controlează operativitatea şi modul de acţionare a echipelor de intervenţie. controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor de PSI. întocmai şi la timp. h. de Şeful colectivului de salariaţi cu atribuţii privind punerea în aplicare. i. stabilite în responsabilitatea lor prin instrucţiuni şi alte dispoziţii. e. necesare societăţii şi prevăd fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. constituite în unităţile dispersate.acordă asistenţă tehnică de specialitate directorilor. verifică apucarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea. organele care exercită îndrumarea şi controlul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. în legătura cu activitatea desfăşurată de acesta pentru apărarea împotriva incendiilor. controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi răspunde. acordă asistenţă tehnică de specialitate la întocmirea. j. potrivit normelor. precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora. f. b. b. g. pe care-i reprezintă tehnologiile şi instalaţiile de utilizare din cadrul unităţilor societăţii. propun. transmite persoanelor interesate noile reglementări în domeniul apărării împotriva incendiilor. şeful de colectiv. de îndrumarea şi controlul tehnic de specialitate al întregii activităţi de prevenire şi stingere a incendiilor în sediul central şi în unităţile dispersate şi are următoarele atribuţii principale: a. desfăşoară activitate pentru popularizarea legislaţiei în domeniul apărării împotriva incendiilor şi a normelor prevăzute în reglementările tehnice generale şi specifice de PSI. c. şefului colectivului de salariaţi cu atribuţii privind punerea în aplicare. sarcinile profesionale dispuse de Directorul General. stabilesc. potrivit competenţei. direct şi nemijlocit.studiază pericolul de incendiu. îndeplinesc. Art. d. potrivit competenţei pe care o are. reactualizarea şi îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor. cel puţin o dată pe trimestru. despre stadiul activităţii de apărare împotriva incendiilor din sfera de competenţă. dotarea cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor. potrivit competenţei pe care o au. d. condiţiile necesare aplicării întocmai a normelor respective. respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor şi de dotare a spaţiilor şi asigură. 6 . recompensarea sau sancţionarea personalului salariat.

difuzarea lor la unităţi şi pe locurile de muncă. g .urmăreşte includerea fondurilor necesare dotării şi echipării unităţilor dispersate cu instalaţii.educative pentru prevenirea incendiilor. ţine evidenţa instalaţiilor. j. h. analize. informează imediat conducerea societăţii asupra unor stări de pericol iminent de incendiu constatate şi raportează măsurile luate. la nivel central.acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe.participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul societăţii şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi. cursuri. verificând respectarea normelor. consfătuiri.urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv. m. normativelor şi a altor prescripţii tehnice. instructaje.participă la acţiunile de stingere a incendiilor produse în unităţile societăţii. precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale. precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în societăţi similare din ţară şi străinătate. etc).f.participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv-educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă.urmăreşte respectarea normelor. p. popularizare a prevederilor legale.verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor. precum şi în timpul reviziilor şi reparaţiilor executate la construcţiile şi instalaţiile ce prezintă pericol de incendiu. r. o. inclusiv în timpul repunerii lor în funcţiune.execută pe baza planificării verificate de Şeful de colectiv şi aprobate de Directorul General . precum şi la executarea unor intervenţii la instalaţiile cu pericol de incendiu în funcţiune.face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a 7 . organizate de unitatea militară de pompieri sau de alte organe abilitate prin lege. 1. precum şi în timpul repunerii în funcţiune a instalaţiilor tehnologice şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente. ecipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. urmărind realizarea măsurilor stabilite. precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora. substanţelor chimice şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor. precum şi îndeplinirea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor şi stabilind măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor şi aplicarea întocmai a prevederilor legale. aparatură. normativelor şi a altor prescripţii tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor la elaborarea documentaţiilor tehnice. i.participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale. aparatelor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor. precum şi cunoaşterea modului de utilizare a acestora de către personalul încadrat în muncă. k. şi anual testează personalul privind tematica predată în cursul anului.acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate la înlăturarea unor stări de pericol sau la soluţionarea unor probleme deosebite din punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor survenite în unităţile dispersate. precum şi la cercetarea acestora.controalele tehnice de prevenire a incendiilor la unităţile dispersate din cadrul societăţii. n. executarea şi darea în exploatare a unor eventuale amenajări. schimburi de experienţă. executând nemijlocit activităţi de instructaj. de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor. ţine evidenţa incendiilor şi a altor evenimente urmate de incendii şi trage concluzii din analiza acestora.

o planificare trimestrială a unităţilor în care urmează să efectueze deplasări. c. în acest sens. verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme.  să urmărească cum se asigură aprovizionarea cu mijloace tehnice de PSI. prezentate spre aprobare Directorului General. potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite.incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare. etc). după caz şi să supună spre aprobarea conducerii societăţii proiecte de instrucţiuni privind îmbunătăţirea activităţii de dotare cu mijloace de PSI. instruirea şi controlul tehnic pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor în ceea ce priveşte îndeplinirea atribuţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi analizează. totodată. concedii. planul de muncă trimestrial.organizează. următoarele obligaţii principale: a. în actele de constatare a acestuia. sarcini de serviciu.asigură condiţiile necesare îndeplinirii la timp a măsurilor şi sarcinilor de prevenire şi stingere a incendiilor şi fac propuneri conducerii societăţii privind dotarea cu mijloace de 8 . reciclare şi perfecţionare a personalului încadrat în muncă. în vederea asigurării bunei lor funcţionări şi să raporteze situaţia. în acest scop: o planificare anuală a timpului (deplasări. zile libere. b.aplică sau face propuneri.  după producerea unui eveniment se va repune în funcţiune instalaţiile şi mijloacele de stingere din dotarea locului de muncă care au fost folosite. recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor. evidenţa tuturor activităţilor pe care le desfăşoară zinic. Directorului General. tematica de control de fond şi separat pentru controale operative. sprijin şi control în unităţile dispersate.  să propună sancţionarea celor ce se fac vinovaţi de încălcarea normelor de dotare cu mijloace de PSI. ţinând. în mod operativ. având. s. întocmind.A.  să ţină evidenţa mijloacelor de bază PSI din dotarea unităţilor dispersate.îndrumă şi controlează activitatea echipelor de intervenţie pentru stingerea incendiilor. activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în unităţi. eventual pe ore. în conformitate cu O.M. după caz. urmărind:  să îndrume şi să controleze asigurarea dotării cu mijloace de PSI .efectuează acţiuni de îndrumare. diverse. s. u.  să informeze conducerea societăţii asupra constatării şi a măsurilor luate în urma cercetărilor efectuate şi să facă propunerile necesare.I. după caz a Serviciului de pompieri civili şi a persoanelor cu atribuţii privind îndrumarea.  să întocmească. i. precum şi de respectarea obligaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare în cadrul unităţilor pe care le conduc. să verifice conform legislaţiei în vigoare. 4: DIRECTORII SI ASIMILAŢII ACESTORA răspund pentru luarea tuturor măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor. de înlăturare a deficienţelor constatate. 163/2007 şi cu celelalte acte cu caracter normativ în vigoare şi să ia măsuri.  să participe obligatoriu la cercetările ce se efectuează în cazul izbucnirii unui incendiu şi să urmărească includerea concluziilor referitoare la dotarea cu mijloace p.asigură activitatea de dotare cu mijloace de PSI. t. Art. lunar şi ori de câte ori este nevoie modul de îndeplinire a sarcinilor ce revin salariaţilor din componenţa structurii de apărare a împotriva incendiilor a unităţii. trimestrial. potrivit dispoziţiilor legale şi a competenţei stabilite.

sectoare de activitate (sectii. precum şi informarea organelor în drept asupra consecinţelor şi măsurilor luate. cel puţin o dată pe lună.stabilesc. exerciţii de alarmare şi stingere cu echipele de intervenţie sau Serviciul de S. măsurilor şi obligaţiilor ce le revin în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. f. g.asigură buna desfăşurare a activităţii de control în unitatea subordonată. desfăşurare şi conducere a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. i. în caz de incendiu.protecţie împotriva incendiilor. după caz. m. d. dispunând prezentarea datelor.asigură stabilirea necesarului de mijloace tehnice PSI şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. INSTRUIREA ŞI CONTROLUL TEHNIC PE LINIA PREVENIRII ŞI STINGERII INCENDIILOR. aplicaţiile şi acţiunile de stingere a incendiilor. calamităţi naturale sau catastrofe. precum şi respectarea tuturor obligaţiilor ce le revin.asigură participarea personalului cu atribuţii pe linie PSI a Serviciului de pompieri civili şi a şefului acestuia. ca sarcină de serviciu. referitoare la prevenirea şi stingerea incendiilor. în 9 . n. e.. având.asigură.pe durata întreruperii activităţii în unităţi. activitatea de recompensare şi sancţionare a personalului din unitate pe linie de prevenire şi stingere a incendiilor. la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor.U. asigură . schimburi de experienţă. în planurile anuale. potrivit dispoziţiilor legale. k. Art. etc). din cadrul societăţii. obligaţiile şi răspunderile ce revin conducătorilor de subunităţi. organizate de unitatea de pompieri militari (controale. 5: PERSOANELE CU ATRIBUŢII PRIVIND ÎNDRUMAREA. informaţiilor sau a documentelor solicitate.execută. o. precum şi de înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor din celelalte unităţi dispersate. şi Directorului General al societăţii (trimestrial). în unul din locurile cu risc mare de incendiu.asigură raportarea şi înaintarea informărilor şi situaţiilor privind incendiile şi activitatea de prevenire şi stingere la termenele solicitate de Colectivul de salariaţi pentru punerea în aplicare. permis de lucru cu foc. cursuri. a fondurilor pentru echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. exercitat de cadrele militare de pompieri. asigurând condiţii necesare realizării măsurilor pentru prevenirea şi stingerea incendiilor şi menţinerea tuturor mijloacelor de prevenire şi stingere în perfectă stare de funcţionare. h. precum şi în cazul unor calamităţi naturale sau catastrofe. concentrarea tuturor forţelor şi mijloacelor necesare.propun includerea. etc). l. j. pe timpul situaţiilor speciale. rezultate din dispoziţiile legale.potrivit condiţiilor stabilite-participarea unităţui la exerciţiile. acordarea asistenţei tehnice şi a sprijinului solicitat. ateliere. precum şi de alte compartimente şi formaţii de lucru. verificând îndeplinirea măsurilor stabilite pentru astfel de situaţii. asupra modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace de protecţie împotriva incendiilor. etc. în acest sens. după caz. precum şi de persoanele împuternicite. (voluntari privaţi). controlează modul de organizare.asigură nemijlocit instruirea şi testarea periodică a subordonaţilor direcţi asupra cunoaşterii şi respectării normelor. din unităţile dispersate. în zilele de sărbătoare.aprobă măsurile locale de apărare împotriva incendiilor (plan de evacuare. cadrului tehnic cu atribuţii PSI.organizează.). servicii. în conformitate cu dispoziţiile date de conducerea societăţii în acest sens.organizează apărarea împotriva incendiilor. controlul şi supravegherea măsurilor PSI.

utilajelor şi maşinilor. întreruperi sau avarii.iau măsuri pentru asigurarea fiecărui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a instalaţiilor.organizează controlul sistematic al respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi de dotare cu mijloace tehnice PSI în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea. precum şi cu alte sisteme sau dispozitive de protecţie împotriva incendiilor. s. g. referitor la cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi la modul practic de acţiune în caz de incendiu. verificând sistemul în care se realizează această acţiune. îndrumă şi controlează. stabilesc măsurile ce trebuie luate în caz de dereglări.de recompensare.conform OMAI 163/2007. cu participarea tuturor forţelor şi mijloacelor de intervenţie de care dispune unitatea dispersată. după caz. scop în care organizează şi conduc periodic exerciţii şi aplicaţii practice de stingere a incendiilor şi de evacuare a personalului şi bunurilor. propun directorului unităţii măsuri pentru înlăturarea operativă a cauzelor de incendiu. explozie avarie. h. fac propuneri pentru procurarea materialelor şi a mijloacelor necesare desfăşurării activităţii instructiv. reviziilor.organizează. a stărilor de pericol şi a celorlalte neajunsuri în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. sau. organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor. până la sosirea directorului unităţii sau a celorlalte persoane abilitate din cadrul societăţii. f. i. calamităţi naturale sau catastrofe. precum şi efectuarea la timp a întreţinerii. asigură menţinerea permanentă a acestor dotări în stare de funcţionare sau de utilizare. referitor la cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi la metodologia de instruire. următoarele obligaţii principale: a.potrivit competenţei şi a dispoziţiilor legale. accident tehnic.educative pentru prevenirea incendiilor şi utilizarea corespunzătoare a acestora.organizează.acest scop.propun dotarea tuturor locurilor de muncă. pe care acesta o practică cu personalul de pe locurile de muncă. verificărilor şi reparaţiilor. ţin evidenta.activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor din toate locurile de muncă din unitatea dispersată unde este numit şi completează sau reactualizează. cooperează cu celelalte forţe sosite la locul incendiului din afara unităţii şi le acordă acestora sprijin şi asistenţă tehnică. instruiesc personalul care execută şi supraveghează lucrările cu foc şi verifică respectarea normelor şi a măsurilor stabilite.acţionează pentru asigurarea ordinii interioare şi a disciplinei pe locurile de muncă şi iau măsuri. de sancţionare a personalului salariat din unitate pentru modul în care a respectat normele şi a îndeplinit măsurile şi sarcinile de prevenire şi stingere a incendiilor. în caz de incendiu. c.îndeplinesc la termen obligaţiile şi măsurile stabilite prin decizii. acţiunile de intervenţie ale forţelor şi mijloacelor din unitate. în cazul modificării situaţiei existente. dispoziţii sau alte acte ale conducerii unităţii/societăţii.potrivit actelor normative în vigoare. e. execută periodic şi nemijlocit instruirea personalului din unitate.propun adoptarea unor măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor ce trebuie luate la utilizarea focului deschis. 10 . b. existenţa şi gestiunea tuturor mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea. coordonează. d.cu mijloace tehnice p. i.propun directorului unităţii modul de organizare pe locurile de muncă şi asigură pregătirea corespunzătoare a întregului personal pentru a acţiona în caz de incendiu. precum şi alte sarcini privind prevenirea şi stingerea incendiilor stabilite de conducerea unităţii sau de alte organe în drept. şi asigură instruirea întregului personal din subordine.

desfăşoară şi conduce nemijlocit pregătirea de specialitate a echipei. f.). etc. e. de salvare a persoanelor şi bunurilor şi de înlăturare a urmărilor calamităţilor naturale şi catastrofelor. exteriori. DIRECTOR GENERAL. participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor. b. organizează. g.Art. Art. 6: ŞEFUL ECHIPEI DE PRIMA INTERVENŢIE răspunde de pregătirea şi capacitatea de intervenţie a întregii echipe. potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor. controlează şi ia măsuri ca toate mijloacele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor din dotare să fie în permanentă stare de funcţionare sau utilizare. d. conduce şi participă efectiv la acţiunile de stingere a incendiilor şi la salvarea persoanelor şi bunurilor materiale ce se află în pericol în caz de incendiu sau calamităţi naturale ori catastrofe. execută antrenamentul pentru mânuirea corectă a mijloacelor de primă intervenţie din dotare (stingătoare hidranţi interiori. asigură completa încadrare cu personal salariat a echipei şi organizează intervenţia. organizate în incinta societăţii. măsurile şi sarcinile ce-i revin. b. are următoarele atribuţii: a. participă la toate acţiunile de pregătire de specialitate. îndeplineşte obligaţiile. 7: SERVANTUL. în lipsa şefului echipei de primă intervenţie. atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de către unul din salariaţii ce încadrează echipa. c. încadrat în echipa de primă intervenţie. informează periodic directorul asupra activităţii desfăşurate pe linia apărării împotriva incendiilor. având următoarele atribuţii principale: a. 11 . c.

ANEXA NR. ______________ din _______________ STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR DIRECTOR GENERAL Cadru tehnic cu atributii. inclusiv pe linia apararii impotriva incendiilor Colectivul de salariati pentru punerea in aplicare. controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor Echipa de interventie 12 . 2 LA DECIZIA nr.

amplasarea şi modul de acţionare a instalaţiilor şi mijloacelor de primă intervenţie. Potrivit drepturilor conferite in baza statului de organizare si functionare al societăţii.cauzele potenţiale şi riscurile de incendiu. pentru fiecare categorie de personal. Durata instructajului introductiv general va fi de 8 ore.U. în conformitate cu Legea 712/2005. . persoanele instruite vor fi verificate.M. Directorul general al societatii. . La instructajul introductiv general participă următoarele categorii de persoane: noii angajaţi în muncă (pe bază de contract individual de muncă. după cum urmează: a-INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL vizează dobândirea de cunoştinţe cu privire la: sistemul de acte normative generale. în cazul observării şi anunţării unui incendiu. precum şi în baza O. precum şi acţiunile ce trebuie întreprinse după perceperea alarmei. care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi de acte normative specifice societăţii. convenţie civilă. pentru prevenirea incendiilor. precum şi cerinţele specifice ale acestora. modul de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul societăţii. în cadrul societăţii se stabilesc diferitele categorii de instructaje. _____________ DIN _____________ In temeiul art. prezentate în cadrul instructajului. 19 lit „a” din Legea nr. specifice locului de munca. 13 . . nu vor fi admise la locurile de muncă.I 163/2007. mijloacele de primă intervenţie din dotarea societăţii. emite urmatoarea DECIZIE Art1: Prin prezenta Decizie. art. formele şi metodele specifice de prevenire şi stingere a incendiilor. asupra cunoştinţelor acumulate. materialelor şi produselor utilizate în procesul muncii. b-INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA asigură salariaţilor cunoştinţele referitoare la: . La terminarea perioadei de instructaj. Persoanele care nu şi-au însuşit nivelul minim de cunoştinţe.DECIZIE PRIVIND INSTRUIREA SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL PREVENIRII Şl STINGERII INCENDIILOR NR. în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. stabilindu-se nivelul minim de cunoştinţe necesare. măsurile de prevenire ale acestora. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.. funcţionarea. . 3 privind instruirea în domeniul S. modul de acţiune. care revin persoanei instruite. lucrători temporari sau zilieri. cu modificările şi completările ulterioare.A. specific locului de muncă. pe bază de teste. etc).conţinutul instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi al planului de intervenţie.sarcinile specifice.descrierea.caracteristicile fizico-chimice şi clasele de periculozitate ale substanţelor.

cercetatori si personalul din laboratoare. completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă. . se consemnează în permisul 14 . de întreţinere şi reparaţii. pentru clarificarea problemelor şi eliminarea deficienţelor constatate. proiectare. asupra nivelului de însuşire şi de cunoaştere a problematicii.3 luni. .1. sau a creării unor condiţii potenţial explozive. lucrări de tăiere sau lipire cu flacără. calamitatea naturală). . din cauza manifestării unor surse specifice de aprindere. subingineri. conducere şi control (şefii de secţii. pe bază de teste tip chestionare. utilaje si instalatii tehnologice (tehnicieni. privind cunoştinţele însuşite şi deprinderile formate în timpul instructajului periodic. instalaţii. pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate. maistri. insîstându-se. pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituţiei.Când un salariat a lipsit mai mult de 30 zile calendaristice de la locul de muncă. care fac obiectul unui astfel de instructaj. . la lucru. se va face numai după verificarea acestora. lucrări care pot provoca scântei mecanice. Anual. avarie. Verificarea persoanelor instruite. care se efectuează în incinta spaţiilor societăţii. investiţii. Durata instructajului specific locului de muncă va fi de 8 ore. . c-INSTRUCTAJUL PERIODIC se execută cu toate categoriile de salariaţi şi are o durată de 2 ore. precum şi pentru cel din structura autorităţilor publice locale. masini. având drept scop reâmprospătarea. ateliere. Problemele prezentate pe timpul instructajului specific locului de muncă vor fi urmate de demonstraţii practice. repartizate pe timpul perioadei de lucru de probă. depozite etc.1. explozie.3. pentru lucrări periculoase. a persoanelor instruite. după producerea unui eveniment negativ. lucrări care pot provoca scântei şi arcuri electrice. d-INSTRUCTAJUL SPECIAL PENTRU LUCRĂRI PERICULOASE se execută înainte de începerea unor lucrări. în timpul cărora pot apărea situaţii generatoare de incendiu. control tehnic. în cadrul societăţii. Efectuarea instructajului special. precum şi pentru cel care lucrează în instituţii publice. care sprijina serviciile de urgenta (structurile de raspuns) in cazul producerii situatiilor de urgenta. sau scurt circuite. .6 luni pentru personalul auxiliar care are atribuţii de organizare. se referă.6 luni pentru personalul auxiliar din sectiile si sectoarele de productie. transporturi. pe bază de teste cu privire la nivelul de însuşire a cunoştinţelor necesare. se va face prin sondaj. .La reluarea activităţii. cercetare. (incendiu. Lucrările. a administraţiei publice centrale şi a instituţiilor statului. în principal.Când au apărut modificări ale legislaţiei specifice domeniului apărării împotriva incendiilor. Admiterea definitivă. ingineri). care a făcut obiectul instructajului periodic. Intervalele dintre doua instructaje sunt stabilite astfel: .). precum si pentru analisti. lucrări de sudare. de fiecare dată. Instructajul periodic se execută pe baza tematicii anuale şi a graficului de instruire aprobate de conducere. sau conexe acesteia.cel mult o luna (30 de zile) pentru personalul cu functii de executie sau operative.evacuarea persoanelor şi a bunurilor şi pentru anunţarea şi stingerea incendiilor. rezultatele consemnându-se în fişa individuală de instructaj. se va pune accent pe demonstraţiile practice.Pe timpul desfăşurării instructajului periodic. se efectuează o verificare de fond.

sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezenta Decizie. în mod nemijlocit. a următoarelor categorii de instructaj: -instructaj introductiv general. 3: TEMATICILE ORIENTATIVE. luându-se măsuri de completare a fişei individuale a postului cu atribuţiile la care s-a făcut referire mai sus. 4: Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor. care. a persoanei desemnate prin prezenta Decizie. -instructaj special la lucrările periculoase. 5: Anexele nr. pentru efectuarea. 1. Art. 1şi 2 fac parte integrantă din prezenta Decizie. 2. Art.de lucru cu foc deschis sau în fişele individuale. specifice fiecărui loc de muncă din cadrul societăţii. Art. pe linia prevenirii şi stingerii încendiitor. după caz. Art. Art 6: Obligaţiile privind instruirea. DIRECTOR GENERAL. inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor. -instructaj periodic al personalului TESA şi al personalului muncitor. cadru tehnic cu atribuţii. -instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei. sunt prezentate în anexa nr. eventual. -instructajul la recalificarea profesionala. menţionate la art. 15 . -instructaj specific locului de muncă pentru personalul TESA. pentru diferitele categorii de instructaje. fac parte din sarcinile de serviciu. vor avea loc în incinta spatiilor societăţii. 2: Se desemnează domnul____________________________.

3. îndeplinirea sarcinilor stabilite. . atât cât îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale.verificarea obligatorie a locurilor de muncă la începerea şi la terminarea programului de lucru. cât şi controlul periodic al funcţionării acestora. 2 La Decizia nr. anunţarea imediată a şefilor ierahici despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace incendii. oricărui salariat. .la stingerea incendiilor şi la evacuarea persoanelor şi bunurilor._______din_________ INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE IMPOTRIVA INCENDIILOR I. precum şi la înlăturarea incendiilor. in acest scop.cunoaşterea şi respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (generale. precum şi de evacuare a persoanelor şi a bunurilor. 8..educative organizate în vederea prevenirii incendiilor şi la exerciţiile şi aplicaţiile de stingere a incendiilor. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. .. din cadrul societăţii răspund de respectarea măsurilor de prevenire a incendiilor şi de îndeplinirea obligaţiilor ce le revin. . 7. a mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor de la locul de muncă şi neutilizarea acestora în alte scopuri. atât cât si cand este raţional posibil. „g” din actul normativ mentionat anterior. brichete. aparatelor. . scule necorespunzătoare. 9.respectarea.întreţinerea. 16 . 6.acordarea ajutorului. menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii pe locurile de muncă. avand. calamităţilor naturale şi a catastrofelor. avarii. .). Obligaţiile generale ale salariaţilor privind prevenirea şl stingerea incendiilor Toţi salariaţii. în locurile în care sunt interzise. 4. potrivit art. 19 lit.anunţarea imediată a şefilor ierarhia şi a pompierilor asupra incendiilor izbucnite. . pentru societate şi specifice. chibrituri. precum şi a regulilor referitoare la executarea unor operaţiuni sau lucrări sau la folosirea unor mijloace care pot provoca incendii (sudură. atât în ceea ce priveşte supravegherea permanentă a locului de muncă unde funcţionează instalaţii care pot produce incendii. 2. următoarele obligaţii generale: 1. dispozitivelor şi a altor mijloace de protecţie împotriva incendiilor din dotarea locurilor de muncă. precum şi îndeplinirea măsurilor şi sarcinilor ce le-au fost încredinţate. participarea. în cadrul societăţii.respectarea regulilor de ordine interioară şi de disciplină a muncii. ori alte accidente tehnice. pentru locul de muncă) şi a regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor prevăzute în atribuţiile de serviciu şi în instrucţiunile de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor.cooperarea cu salariaţii desemnaţi cu atribuţii pe linie p. etc. aflat într-o situaţie de pericol. etc. foc deschis. . 11. modificări neautorizate sau improvizaţii la instalaţiile şi aparatele electrice şi de încălzire. a regulilor stabilite privind fumatul şi introducerea de ţigări. în bună stare de utilizare.potrivit organizării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor la locul de muncă.participarea la instructajele şi acţiunile instructiv. 5. i. în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole şi cauze de incendiu. 22 din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si prezentelor instructiuni stabilite in conformitate cu art. explozii. s.ANEXA Nr. 10. .

se vor lua măsuri de reducere. a pericolului de incendiu. perie. La terminarea programului de lucru.etc.2. De asemenea. 1. cu respectarea următoarelor reguli:-scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice.4.5 ori latura mica a bazei. Pentru delimitarea căilor de acces şi evacuare. cu lăţimea de 2 m. 4. separate şi distanţate. 5. -stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică. -asigurarea ventilaţiei încăperilor respective. lighean. 6. In încăperile pentru birouri. Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei. ordonat aşezate (pentru a nu se prăbuşi). 17 . toate aparatele electrice se vor decupla de la reţeaua electrică a încăperii. distanţe de minim 0. ceară. III -INSTRUCTIUN1 DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE SPATIILOR PENTRU DEPOZITARE DIN CADRUL_SOCIETĂŢII_ Este interzisă depozitarea materialelor în spaţiile libere.II-INSTRUCTIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE ÎNCĂPERILOR CU DESTINAŢIE ADMINISTRATIVA In spaţiile administrative ale societăţii. 1.5. în cazuri speciale. Curăţirea pardoselii (parchet. -interzicerea folosirii parchetinului în amestec cu benzina. în stare caldă lângă materialele combustibile.8 m. prin limitarea. precum şi utilizarea unor obiecte care pot provoca scântei (brichete. de regulă. 5. lichidele combustibile (pentru curăţenie) vor fi păstrate în bidoane metalice. prin deschiderea ferestrelor. a materialelor combustibile şi respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispoziţii ale Directorului General. 4. 3. ermetic închise şi etichetate. numai la lumina zilei. dispusă în direcţia uşilor principale. 1. 1. a reţelei electrice existente în încăperile societăţii. de siguranţă şi pe căile de acces şi evacuare. 1. se vor evacua coşurile cu gunoaie din fiecare încăpere. tot la terminarea programului. după caz. 2. Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de şters. 6.3. interzicându-se depozitarea lor. etc). a fumatului. iar transversal.1. etc. folosirea focului deschis. Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale societăţii. spaţiile de depozitare vor fi marcate cu o bandă de vopsea albă. vor fi lăsate libere căile de acces la tablouri electrice şi la stingătoare. se poate face şi cu parchetin. pulbere şi apă pulverizată. precum şi verificarea inexistenţei altor surse de foc sau scântei. 1. 3. Stivele de materiale vor fi astfel amplasate. 2. la strictul necesar. -interzicerea folosirii focului deschis. cu zăpadă carbonică.etc) din material plastic sau a cârpelor din fibre sintetice. care vor fi de 0. vor fi respectate distanţele de siguranţă faţă de elementele de încălzire şi corpurile de iluminat. se va face pe stive. numai în cantitate de maxim 251. Materialele ambalate în ambalaje cu forme geometrice regulate vor fi depozitate în stive. etc. îmbibate cu ulei. a căror înălţime nu va fi mai mare de 1. -interzicerea folosirii ustensilelor (găleată.. se va face cu soluţii pe bază de detergenţi. De asemenea.9 m. In depozite. duşumea. neofilina. la minim. chibrituri. Depozitarea materialelor. se va acţiona. cum ar fi fumatul. (în tocuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu. numai după întreruperea curentului de la tabloul de alimentare. încât să se asigure o trecere principală. etc).

6. fumat. IV. 6. 14. sunt strict interzise în spaţiile pentru depozitare. sau alte obiecte străine de interiorul magaziei. prin efectuarea reviziilor obligatorii a aparatelor. 6. In timpul exploatării reţelei electrice. hârtie sau alte materiale combustibile.se va acţiona asupra întregii suprafeţe incendiate cu pulbere.6.7. conform normelor în vigoare. în stare de uzură. precum şi fumatul. geamantane. 6. tablourilor electrice. introducerea şi adăpostirea obiectelor şi materialelor. direct în priză. carbit. 11. în interiorul panourilor. nişelor. 5. 6.2. staniol. prin cordoane improvizate sau uzate (dezizolate). defecţiune sau improvizaţie. întrebuinţarea radiatoarelor şi a reşeurilor electrice standardizate (numai în locuri special stabilite. Clemele siguranţelor lamelare nu se fixează pe lemn. tuburi de oxigen.9. se interzice racordarea mai multor consumatori. dimensionate si calibrate. 3. Pentru localizarea şi stingerea incendiilor. precum şi orice tip de aparat electric portativ.pentru a se înlesni transportul şi intervenţiile. care aparţin societăţii. 6. decât cei prevăzuţi pentru instalaţia respectivă. 12. SPECIFICE INSTALAŢIILOR ELECTRICE DE FORŢĂ SI ILUMINAT Din CADRUL SOCIETĂŢII 1. introducerea conductorilor electrici fără fişe. etc. în lipsa personalului de deservire a acestuia. suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare. 6. Este interzis a se păstra în depozit motociclete. cu obligaţia de a respecta prezentele instrucţiuni referitoare la foc deschis. etc. 4. Siguranţele de la tablourile electrice vor fi. 6. 7. . 9. de orice fel. 10.se va organiza. de culoare albă. Aprinderea şi utilizarea focurilor de orice natură. de 0. executarea lucrărilor de întreţinere sau reparaţii de către personal necalificat şi neautorizat. Buna funcţionare a instalaţiei electrice de forţă şi iluminat va fi permanent asigurată. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR. Pentru a evita supraîncărcarea circuitelor. Persoanele străine de locul de muncă au acces în depozit numai în interes de serviciu. folosirea instalaţiilor electrice şi a consumatorilor de energie electrică de orice fel. care nu prezintă pericol de incendiu. se va proceda astfel: .1. In depozite nu se vor utiliza lămpi electrice portative. Aceste căi vor fi marcate cu benzi vopsite. 13. Intre stivele de materiale şi pereţii depozitului. carton sau pe alte materiale combustibile. 8. agăţarea. 2. etc. locului sau spaţiului în care sunt folosite. In spaţiile de depozitare este interzis accesul persoanelor care nu lucrează în gestiunea respectivă. precum şi măsurarea rezistenţei de dispersie pentru instalaţia de legare la pământ va fi verificată o dată pe an. concomitent cu stingerea.6 m. în caz de incendiu.8. Este interzis a se lăsa deschis depozitul. rezistenţa izolaţiei cablurilor. în mod obligatoriu. biciclete. In activitatea de exploatare a instalaţiilor se interzic: 6. iar înlocuirea celorlalte nu se va efectua cu liţă. 18 . alimentarea lămpilor mobile portative.3.4. folosirea instalaţiilor electrice cu grad de protecţie necorespunzătoare categoriei încăperii.5. 6. folosirea filtrelor de lumină (abajururi) improvizate din carton. se va lăsa un spaţiu minim. izbucnite la spatiile pentru depozitare. evacuarea bunurilor din incinta spaţiului.

6. exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revin beneficiarului. ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale. în primul rând de sub tensiune.1. în cazul în care se constată lipsa tirajului. La terminarea lucrului. Intreţinerea. se execută următoarele operaţiuni: 3. Accesul la tablourile generale de distribuţie-permanent închise cu cheia. repararea aparatelor de evacuare mecanică a gazelor de ardere.va acţiona cu stingătoare portative cu pulbere. acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă.2.să se evite blocarea tabloului cu diverse materiale.să se cureţe perfect elementele tabloului şi încăperea în care se află acesta. Se interzice. atât instalaţia cuprinsă de incendiu. 12. asigurat cu echipament de protecţiecondus şi supravegheat de specialişti. V. faţă de elementele combustibile din încăperi. Aparatele electrice portabile-utilizabile numai cu ştechere şi coinductoare izolate cu cauciuc în stare perfectă. în cazul demontării parţiale a unei instalaţii. zăpadă carbonică sau alte substanţe dielectrice. 6. . etc. curăţirea sobei. 8. Controlul robinetului de manevră al aparatului de utilizare.3.4. aparatele şi instrumentele electrice vor fi prevăzute cu plăci.să se interzică păstrarea materialelor şi substanţelor combustibile în apropierea tablourilor. neizolarea capetelor conductoarelor electrice. care răspunde pentru buna lor funcţionare 2. 8. Controlul tirajului aparatelor racordate la coş. se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni 3.1. . etc) la bornele tabloului. . utilizarea consumatorilor de energie electrică (radiator. Pentru preântâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale. cât şi instalaţiile vecine periclitate. va fi permis numai electricianului şi organelor de control şi verificare.să se interzică legarea directă a diverşilor consumatori (lămpi de iluminat. cu desăvârşire. daca robinetul este deschis. 3. etc). întregul echipament electric se va scoate de sub tensiune. Pe capacele tablourilor electrice se va aplica autocolant cu inscriptia "NU STINGE CU APA". . Pentru stingerea începuturilor de incendiu la instalaţiile electrice de distribuţie se vor scoate. pe care sunt înscrise caracteristicile şi schema de conexiuni. şi anume: 8. 8. prin 19 .10. în centralele termice şi în încăperile cu aparate de consum cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă. utilajele. motoare electrice. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR UTILIZAREA GAZELOR NATURALE LA 1. 8. folosirea apei şi a spumei chimice.să se efectueze regulamentar legăturile (în cazul tuturor tipurilor de tablouri). 3. precum şi cele învecinate.2.6. nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum. după care personalul de intervenţie. 11. reşeu. fără luarea măsurilor necesare de izolare. 10. .). 8.5.3. 8. Tablourile de distribuţie se vor exploata respectându-se o serie de reguli. 9.vor fi supravegheate toată perioada de timp cât se află sub tensiune. Ventilarea încăperilor în care funcţionează aparatele de utilizare. . Inainte de aprinderea focului. deschiderea clapetelor de reglare. Toate echipamentele. 7.să se fixeze bine garniturile.11.

hârtie.deschiderea uşilor şi a ferestrelor. focul se aprinde şi se stinge numai de către personalul instruit şi însărcinat cu acesta operaţiune. deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar. prin personal calificat. prin grija conducerii unităţii beneficiare.1. 4. iar în cazul agenţilor economici şi al centralelor termice de bloc.1. 8.4.3.2. Verificarea funcţionării aparaturii de automatizare. la aparatele neautomatizate. 8.3.2. etc. Aerisirea focarului. Stingerea focului 7.5. Domnitul în încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coş (reşou. după stingerea flăcării. Lăsarea focului nesupravegheat. 5.6. La utilizarea gazelor naturale este interzis: 8. fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri. pornirea ventilatorului. In societăţi şi instituţii.obturarea coşului de fum al aparatelor de utilizare 8. Ventilarea focarelor de la aparatele de utilizare. etc.5. concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării. Stingerea focului la aparatele cu utilizare racordate cu furtun se va face prin închiderea robinetului de siguranţă existent înaintea furtunului. Aprinderea focului la aparatele cu utilizare automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare. 8. La aprinderea focarului arzătoare. minim 5 minute. aprinderea focului se face numai după aerisirea completă. după caz. se fac următoarele operaţiuni: în aparate de utilizare neautomatizate şi 4. Aprinderea focului dacă aparatul de utilizare nu este etanş sau nu are tiraj. înainte de aprinderea focului 4. Deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului. Asigurarea accesului aerului de ardere în focarul de utilizare (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe. Dormitul în încăperi cu focul aprins.1. Modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin persoane neautorizate 8.4. 6. se închide şi robinetul de manevră 7. Apropierea aprinzătorului de arzător.) 3.2. 3. 7.) 20 . 4. etc. 3. aragaz. Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop.

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau încăperi cu aparate de utilizare nelegate la coşul de fum prezintă pericol de moarte. VI.5. care va întrerupe rapid debitul de gaze. 9. Nu se manevrează aparate electrice. Nu se doarme în astfel de încăperi. 9. Circuitul de alimentare a arzătoarelor cu gaze de la cazanele ale căror instalaţii funcţionează la o presiune de lucru de peste 5000 mm coloană apă. se iau următoarele măsuri: 9. folosindu-se emulsie de apă şi săpun. 11. 9. Nu se aprinde nici o sursă de foc. 9.9. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE Se interzice reaprinderea focului de la zidăria incandescentă a focarului sau de la flacăra altui arzător 2.4. 21 . în nici un caz flacără 4. Controlul etanşeităţii instalaţiei de gaze se va face zilnic. Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune în funcţiune numai după verificarea arzătoarelor şi a presiunii în conductele de gaze 3.1. respectându-se cu stricteţe principiul "gaz pe flacără" 5. Circuitul de alimentare a fiecărui arzător va fi prevăzut cu două ventile montate în serie. va fi prevăzut cu un sistem de protecţie.6. atunci când presiunea scade sub limita la care flacăra poate deveni instabilă sau când flacăra de control se stinge 6. Deschiderea uşilor şi a ferestrelor. dintre care unul cu acţionare manuală.1. 9. Se anunta imediat unitatea distribuitoare la telefoanele _____________ 10. Stingerea tuturor focurilor. La apariţia unei neetanşeităţi sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor. 11.2. NU UITAŢI: 11. Aprinderea arzătoarelor cu gaze în focarele cazanelor centralelor termice se va efectua. se va închide robinetul de pe conducta principală de pe exteriorul clădirii şi se vor deschide ferestrele şi uşile pentru aerisirea intensă a sălii 1. Poziţiile ventilului "închis" sau "deshis" trebuie marcate vizibil 7. Dacă se simte mirosul caracteristic al gazelor naturale.3.2. Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă sau spreiuri speciale.

S. 5. etc. folosindu-se stingătoarele din dotare şi hidranţi. cu desăvârşire. 11. DIRECTOR GENERAL. 12. şlam de carbit. Supravegherea cazanelor poate înceta numai după închiderea circuitelor de alimentare cu combustibil şi scăderea presiunii aburului ia zero 13.Se interzice exploatarea centralelor termice fără o supraveghere permanentă sau încredinţarea urmăririi funcţionării cazanelor unor persoane fără calificare corespunzătoare 9. se interzice. 3. Funcţionarea cazanelor se va opri. 10. şi anume: Se închid robinetele de alimentare cu combustibil Se închid robinetele de alimentare cu aer Se închide circuitul aburului.) 4. 8. etc. R. bioxid de carbon. INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA COLECTAREA SI DEPOZITAREA DEŞEURILOR SI ALE RESTURILOR MENAJERE 1. atunci când se constată: Creşterea sau scăderea nivelului apei. respectându-se ordinea de închidere a circuitelor. se interzice distrugerea ambalajelor şi a resturilor menajere prin incinerare în incinta spaţiului societăţii. la sfârşitul fiecărei zile. în afara limitelor admise. resturile menajere si ambalajele vor fi evacuate din incinta societăţii. C. fără a putea fi readuse la nivelul normal Defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de siguranţă Spargerea unor ţevi în interiorul cazanului Aprinderea depunerilor de funingine şi cocs în canalele de fum. I. fumatul şi focul deschis la locul de depozitare a resturilor menajere. 2. spumă chimică. cu asigurarea distanţei de siguranţă faţă de clădiri. 22 . Stingerea incendiului se realizează folosindu-se apă. resturile menajere şi ambalajele se vor depozita în locurile special amenajate. la locul de depozitare temporară a resturilor menajere se interzice colectarea substanţelor şi materialelor inflamabile (bidoane de ulei. Oprirea funcţionării cazanelor este obligatorie. praf cu CO2 şi tetraclorura de carbon. Fiecare cazan va fi revizuit şi reparat în termenele prevăzute de instrucţiunile I.

163/2007. 1 la prezenta Decizie. lipiri. Art. este interzisa.s. Art 6: Instrucţiunile specifice de prevenire a incendiilor. tăieri. numai pe baza eliberării unui permis de "lucru cu foc". este desemnat şi împuternicit cadrul tehnic cu atribuţii p. Art 8: Activitatea prestata de personalul salariat. utilizarea focului deschis. este prezentata in Anexa nr. 99 din MASURI GENERALE. Art. topiri. cu desăvârşire. schimbări de configuraţie ale unor amplasamente.. Art 9: Prezenta Decizie va fi dusa la îndeplinire de cadrul tehnic cu atribuţii p.P. etc. se desemnează. respectiv birouri. 7: Pentru supravegherea executării lucrărilor. Pentru prelucrarea instructiunilor specifice cu executantul. M. au fost luate toate masurile de apărare împotriva incendiilor. după ce. se pot efectua lucrări cu foc deschis. i. etc. emite urmatoarea: DECIZIE: Art. spaţii pentru depozitare. pentru astfel de lucrări. face parte din atribuţiile de serviciu. I. cadrul tehnic cu atribuţii. din punct de vedere al apărării împotriva incendiilor. in conformitate cu prevederile art. Art. 3: In caz de necesitate sau nevoie. respectiv suduri. în persoana domnului. se desemnează cadrul tehnic cu atribuţii inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor. semnare. nr.DECIZIA Nr. 2. puncte de colectare şi depozitare a resturilor menajere. I. pentru a emite permise de lucru cu foc. Aceste instrucţiuni sunt ţinute de executant asupra sa si prelucrate cu acesta inainte de începerea lucrării. defecţiuni. 5: Descrierea procedurii de emitere. Directorul general al societăţii. in conformitate cu OMAI 163/2007 Potrivit drepturilor conferite in baza Statutului de organizare si funcţionare al socităţii. aducere la cunoştinţa si păstrare a permisului de lucru cu foc. ca: suduri. tăieri. precum si executarea lucrărilor periculoase.etc. s. emise cu O.. prin prezenta Decizie. „a” din legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. luându-se măsuri de 23 . 19 lit.A. Art.______din_________ Privind utilizarea focului deschis si reglementarea executării lucrărilor periculoase în cadrul societăţii In temeiul art. in prealabil. inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor. cu modificările şi completările ulterioare. 2: In toate spaţiile din cadrul societăţii. va fi difuzată persoanelor interesate de către conducătorul unităţii.i. 4: Prin prezenta Decizie. numit prin prezenta Decizie. S. cauzate de avarii ale unor instalaţii. lipiri. topiri. sunt prezentate in Anexa nr.

... la (în) ..... folosind .... specifice tehnologiei de lucru: 24 ... din .....................completare a fişelor individuale ale postului cu atribuţiile dispuse........ Ventilarea spaţiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .. ora ................ Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor...... ora ........... DIRECTOR GENERAL..... şi se încheie la data de ……........... (acolo unde este cazul) 6................. metri..... ............... ................ eliberat de ........... utilajelor sau instalaţiilor.. Lucrările încep la data de ....... prin: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3.... care urmează să execute .... .. izolarea..... Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia... ajutat de doamna/domnul ......... pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 1....... spălarea. ........ aerisirea conductelor............... Verificarea zonei de lucru şi a vecinătăţilor acesteia.. pe o rază de ......................... astfel: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2...... Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză nr.. protejarea antifoc a materialelor din zonă: _____________________________________________________________________ 5.... Golirea. înlăturarea surselor de aprindere şi a condiţiilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor.......... ANEXA la normele generale Unitatea emitentă PERMIS DE LUCRU CU FOC Nr..... Premergător..... din ....

.......................... 12..... Responsabili Numele şi prenumele Semnătura Emitentul Şeful sectorului în care se execută lucrările Executanţii lucrărilor cu foc 25 .... Personalul de execuţie. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a incendiilor: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 8...... 14........................ prin …………………………...... Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiţii de vânt........ Incendiul sau orice alt eveniment se anunţă la ....... 9.......... Şeful serviciului public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă este anunţat despre începerea.... Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către doamna/domnul ................ 10.... 13...... control şi supraveghere a fost instruit asupra măsurilor de apărare împotriva incendiului... Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de către doamna/domnul ...... întreruperea si încheierea lucrării..............._____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7....... Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 15............ Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul ………………....... 11...

pentru aceasta va delimita zona de lucru cu banda de avertizare.Serviciul public voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă Anexa nr. Inainte cu maxim 2 h de începerea lucrării. S.  îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere  interzicerea accesului persoanelor straine sau a publicului in zona in care se efectueaza lucrarea. _________ din ________________ PROCEDURA DE EMITERE. Of.. care îl va purta permanent asupra sa. prin decizie. protocol. va fi desemnat. -de orice natura. -lipire cu flacăra.  asigurarea supravegherii permanente a lucrarii. -topire a bitumului. care pot provoca scântei. emise cu O. PERMISUL DE LUCRU CU FOC. s. ADUCEREA LA CUNOŞTINŢA. nr. nominal. contract. SEMNARE.  instruirea personalului salariat. nu sunt valabile. i. pentru lucru cu foc. 4 la Normele Generale P. la locul în care se va executa lucrarea. desemnat. Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru. în acest sens. i. indiferent cine efectuează lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei (convenţie civila. Inainte de emiterea permisului de lucru cu foc. desemnat prin decizie.A. LUARE LA CUNOŞTINŢA SI PĂSTRARE A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC EXECUTAREA unor lucrări. în care se vor specifica măsurile care trebuie duse la îndeplinire. -taiere a metalelor cu acetilena sau gaze. Permisul de lucru cu foc va fi întocmit in doua exemplare. a măsurilor pregătitoare. ca forma. se realizează numai pe baza unui permis de lucru cu foc. L. s. al doilea exemplar va fi înmânat executantului lucrării. respectiv 8h. se va întocmi o notă de serviciu către conducătorul locului de muncă sau către utilizator (chiriaş). a stingatoarelor. cadrul tehnic cu atribuţii p. de regulă. i. s. 1 La DECIZIA nr.  aducerea. se face în scris. în cadrul societăţii. la fata locului. Concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc. 163/2007 publicat in M. executantul va fi instruit cu privire la normele P. ori în locurile special amenajate. cu 24 h înainte de începerea lucrului şi el este valabil numai pentru un schimb de lucru. M. etc). Intocmirea permisului se face. care necesita foc deschis. şi anume:  stabilirea amplasamentului. cadrul tehnic cu atribuţii p. repartizate astfel: un exemplar va rămâne la persoana emitentă. S. I. specifice societăţii şi va primi un exemplar din instrucţiunile specifice. de către cadrul tehnic cu atribuţii p. este prezentat in Anexa nr. dispunând o serie de măsuri de pregătire. s. EMITEREA permisului de lucru cu foc se face de către persoana desemnată prin decizie. I. Pentru supravegherea lucrării. în acest scop. cadrul tehnic cu atribuţii p. va efectua o verificare în teren. 216/2007 si se eliberează pentru următoarele lucrări: -sudura oxiacetilenica sau electrica. Nu se elibereaza permis de lucru cu focul‚ în locurile unde nu există pericol de incendiu. Nr. i. va verifica 26 . Permisele verbale.

.. 16. care să aprindă materialele combustibile din jur. 17.. ce se utilizează la sudură. 100m materiale explozibile .. degradări. Nu sunt admise nici un fel de improvizaţii.Pe parcursul efectuării operaţiilor de sudare şi tăiere oxiacetilenică.. . care va prelua cel de-al doilea exemplar de la executant şi îl va îndosaria. 2 La DECIZIA nr.. Anexa nr. lăzi.respectarea măsurilor impuse.. s. cu arzătorul aprins. b... nu trebuie să aibă fisuri. se va cerceta. Instalaţia de sudare şi piesele trebuie legate electric la pământ.. se va efectua un control riguros al întregii zone. . .....Spaţiul închis va fi aerisit permanent. etc). efectuat de către supraveghetor.. 10. în mod amănunţit starea tuturor elementelor protejate. vor fi scoase de sub tensiune.ln cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute.Instalatiile electrice. precum şi după terminarea lucrului.. este interzisă. 9.Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei. 8. etc. se vor închide robinetele de la generatorul de acetilenă şi de la tubul de oxigen. 13. pentru a se asigura perfecta închidere a robinetelor de oxigen şi acetilenă.. 2.. franjuri. cel puţin 10 m între acestea şi locul în care se execută lucrarea si 40 m fata de materialele inflamabile. 6..se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului de control. după terminarea lucrării. în locuri unde pot fi deteriorate macanic sau termic. etc. După terminarea lucrării.. va testa executantul şi pe supraveghetorul lucrării. se vor lua următoarele măsuri: a.se vor închide robinetele pentru acetiienă şi oxigen.. vor fi înconjurate de paravane de protecţie. cu atenţie. pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn. în afara zonei. cu o lăţime de minim 2 m.Aşezarea cablurilor în locuri umede.Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile..).Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m în jurul punctului de lucru. d.se va introduce becul într-un vas cu apă rece.. ce rezultă în urma sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereţi. 15. .. .Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură.In cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării. verificându-se. 14. 7. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei.ln cazul unui început de incendiu. în care se sudează. curata. din materiale incombustibile.._______din_______________ INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LUCRĂRILE CU FOC DESCHIS 1.Locurile. i. sau din zone îndepărtate.Realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrice.... 11. 4.. din cadrul societăţii. asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică. din spatiile închise sau deschise. c. cât şi după terminarea acestuia. ln cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică.. rupturi.Fixarea conductorilor şi a cablurilor electrice la utilaje şi aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu şuruburi. 3. dacă nu s-au creat focare de incendiu. atât înainte de începerea lucrului. revine cadrului tehnic cu atribuţii p..Este interzisă deplasarea. bracuri.. . . PĂSTRAREA PERMISULUI PE LUCRU CU FOC.se va purja furtunul pentru acetiienă. cu 27 .. se va opri sudura şi se va interveni la stingere.. trebuie să corespundă intensităţii nominale a curentului electric.. 5. 12. se vor respecta următoarele distanţe de siguranţă: minim 5 m între tubul de oxigen şi generatorul de acetilenă . ..lzolaţia cablurilor electrice. DIRECTOR GENERAL.

1: Prin prezenta Decizie. lovirii sau răsturnării. cu modificarile si completarile ulterioare. controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor este desemnat pentru ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii. 19 lit. în conformitate cu prevederile art. şef (membru)al colectivului de salariaţi pentru punerea în aplicare. Art. 2 vor fi specificate în cuprinsul acestora. 4: Directorul societăţii. Directorul general al societăţii este urmatoarea: DECIZIE: Art. O atenţie deosebită se va acorda generatoarelor mobile de acetiienă şi buteliilor cu gaze sub presiune. DECIZIA Nr. a legislaţiei şi a reglementărilor tehnice în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor. după cum urmează: a. Of. 2. 9 din Legea 307/2006. Art. 216/29. Art. 21 din OMAI 163/2007 publicat în M. respectarea. 28 . Art. prin act adiţional. cu stricteţe. răspunderea pentru eventualitatea izbucnirii unui incendiu in spatiul inchiriat (subanchiriat) si propagarea acestuia catre vecinatati. 5: Obligaţiile prevăzute de prezenta Decizie fac parte din sarcinile de serviciu ale persoanei nominalizate la art. DIRECTOR GENERAL. „a” din Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor. actualele contracte de închiriere (subânchiriere) vor fi completate. 2007. obligaţiile de la art. nr. In baza art.mijloacele puse la dispoziţie. 3: Pentru viitoarele contractele de închiriere (subânchiriere). 4 şi se vor lua măsuri de completare a fişei individuale a postului cu atribuţiile stabilite în această Decizie. Potrivit drepturilor conferite in baza Statutului de organizare si funcţionare al societăţii. care se vor încheia. luându-se măsuri de protejare împotriva radiaţiilor sau a flăcărilor. cu răspunderile ce revin utilizatorilor privind asigurarea împotriva incendiilor.________din__________________ Privind răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotriva incendiilor pentru cazurile de închiriere (subânchiriere) din cadrul societăţii In temeiul art. In actele adiţionale se vor menţiona următoarele obligaţii şi răspunderi ce revin locatarilor (sublocatarilor). b. 03. care vor fi urgent îndepărtate de focar.

şi va fi difuzată persoanelor interesate de către compartimentul Resurse Umane. depuneri de grăsimi. precum şi de către persoanele desemnate la art. reziduurile combustibile şi ambalajele lor care se colectează separat faţă de celelalte resturi menajere. 4: Prezenta Decizie va fi dusă la îndeplinire de directorii şi asimilaţii acestora din cadrul societăţii. NUMELE SI CRT. vopsele. etc. resturile menajere si ambalajele utilizate ori rezultate in cadrul activitatii se colecteaza ritmic si se depun in locuri special amenajate. DECIZIA Nr. privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor. Of. in conformitate cu prevederile art. Potrivit drepturilor conferite in baza Statutului de organizare si functionare al societăţii. destinate expedierii lor. b. situate in incintele unitatilor. c. 86 – 88 din OMAI 163/2007. Art. 23 din OMAI 163/2007.______ din ______________ Privind modul de gestionare a resturilor menajere si a ambalajelor specifice activitatii desfasurate in cadrul societăţii In temeiul art. Directorul general al societatii. emite urmatoarea DECIZIE Art. pulberile. 216/29. 29 . in conformitate cu prevederile art. din cadrul societăţii. scamele sau resturile textile. pardoseli sau din alte locuri. 19 lit. metalice pentru produse inflamabile. plastice. ambalaje care prezintă pericol de incendiu sau de explozie (lemn. 1: Prin prezenta Decizie. 3: Pentru supravegherea gestionării şi a colectării deşeurilor. etc. 3. 03. Nr. 21 din OMAI 163/2007 din 28 februarie 2007 si publicate in M. carbid. 2007. şlam de carbid. d. Art. carton. a din Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor. ambalajelor resturilor menajere se desemnează. după cum urmează: a. 2: Prin prezenta Decizie se stabilesc deşeurile. in cadrul societăţii.). In baza art. precum şi maculatura de birotică. scurgerea de lichide combustibile de pe sol. următoarele persoane: NR. PRENUMELE 1 2 3 SOCIETATEA Art.DIRECTOR GENERAL.

. 1: Prin prezenta Decizie................ pentru a fi adoptate..... inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor.... _____________________________________________________________________________ ________________________________________________ Art..... activităţii de apărare împotriva incendiilor....... de către persoana desemnată la art........... se stabilesc. în conformitate cu lista de principiu........ se desemnează cadrul tehnic cu atribuţii... 3: Obligaţiile privind ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii.........................Director general...... 216/29....... 1 din OMAI 163/2007. nr............... DECIZIA Nr.. In baza art... care va raspunde nemijlocit de intretinerea...... Se vor lua măsuri de completare a fişei individuale a postului cu atribuţiile şi obligaţiile cuprinse în prezenta Decizie.... ______din ____________ Privind stabilirea punctelor vitale vulnerabile la incendiu din cadrul societăţii In temeiul art...... vor fi aduse imediat la cunoştinţa directorului general sau a înlocuitorului legal al acestuia....... la punctele vital-vulnerabile........... împotriva pericolului de incendiu...... 2... 1 din OMAI 163/2007 privind organizarea..... ... care va fi difuzata persoanelor interesate de catre conducerea societăţii ............. functionarea si siguranta acestora................ a din Legea 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor.. publicat în M. ca puncte vital-vulnerabile la incendiu . Of....... 2007. 19 lit.... emite urmatoarea DECIZIE Art... Potrivit drepturilor conferite in baza Statutului de organizare si funcţionare al societăţii.... cu modificarile si completarile ulterioare..... stabilită în anexa nr......... fac parte din sarcinile de serviciu............ 2: Pentru adoptarea şi menţinerea măsurilor care să asigure o deplină securitate...................... de manieră să confere o deplină siguranţă împotriva incendiilor... Directorul general al societatii.. 30 ......... în cadrul societăţii........... 03......... Toate măsurile de apărare.. Art..... 21 şi a Anexei nr.

Pentru amenajarea si utilizarea corespunzatoare a locului pentru fumat. inclusiv pe linia apararii impotriva incendiilor va propune masuri pentru amenajarea si dotarea locului pentru fumat. emite urmatoare DECIZIE Art. 5 In termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei Decizii.. textile. în care există materiale combustibile.) Art. vase. carton asfaltat. hartie. explozivi. ____ din _______ Privind reglementarea fumatului in cadrul societăţii In baza prevederilor art. Art. se interzice depunerea în scrumiere. a altor deşeuri de materiale combustibile (hârtie. etc. etc. bitum. 3 Birourile. în coşuri metalice sau în locuri special amenajate. 106 din OMAI 163/2007. Art. 4 Locul pentru fumat. De asemenea. Art. stabilit pentru personal. 19 lit. in conformitate cu prevederile art. 2 Personalul salariat al societăţii poate fuma în locul special amenajat din incinta. fata de locurile in care exista pericol de explozie: gaze si lichide combustibile. va fi amenajat cu scrumiere cu apa si inscriptionat. Amplasarea scrumierelor va fi la cel putin 40 m distanta. cadrul tehnic cu atributii. cu modificarile si completarile ulterioare. la terminarea programului. vapori inflamabili etc. care vor fi golite. 106 din OMAI 163/2007. Art. si 50 m fata de culturile de cereale paioase in perioada coacerii si recoltarii sau de zonele impadurite. textile. vor fi prevăzute cu scrumiere de masă. 6 Prezenta Decizie va fi dusa la indeplinire si difuzata persoanelor interesate de catre 31 . 1 In _____________________________________________ fumatul este interzis cu desavirsire.DIRECTOR GENERAL. 10 m fata de locurile in care exista materiale solide combustibile: lemn. a din Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Potrivit drepturilor conferite in baza statutului de organizare si functionare a societăţii. DIRECTORUL SOCIETĂŢII . se desemneaza cadrul tehnic cu atributii. amplasat la ________________________ . DECIZIA Nr. din cadrul societatii. Se interzice golirea scrumierelor în coşurile de hârtii sau în alte locuri. inclusiv pe linia apararii impotriva incendiilor. în care este acceptat fumatul. in conformitate cu prevederile art.

pe timpul sezonului rece. Prezenta Decizie va fi dusă la îndeplinire de către persoana nominalizată la art. Art. menţionate la alin. DIRECTOR GENERAL. Potrivit drepturilor conferite in baza Statutului de organizare si funcţionare societăţii . DECIZIA Nr. precum şi de către întreg personalul salariat. luandu-se masuri pentru completarea fiselor individuale ale posturilor cu atributiile dispuse. 21 din OMAI 163/2007 privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor. __________ din _____________ Privind unele masuri speciale din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de sezon rece. privind apărarea împotriva incendiilor. 3 Anexa nr. precum şi pentru perioadele caniculare şi secetoase ale anului. In baza art. inclusiv pe linia apărării împotriva incendiilor. sunt stabilite la Anexa 1 din prezenta Decizie. in cadrul societăţii In temeiul art. 4: Atribuţiile stabilite prin prezenta Deciztie fac parte din sarcinile de serviciu. DIRECTOR GENERAL. caniculare sau secetoase. 2. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi pentru perioadele caniculare şi secetoase. 1 Prin prezenta Decizie se stabilesc unele reguli şi măsuri pentru sezonul rece. Art 2: Pentru ducerea la îndeplinire a regulilor şi a măsurilor speciale.conducerea societăţii. 1 face parte integranta din prezenta Decizie. luându-se măsuri de completare a fişei individuale a postului cu atribuţiiie dispuse. Regulile şi măsurile speciale. 19 lit a din Legea 307 / 2006. Directorul general al societatii emite urmatoarea DECIZIE Art. Art. 1. 32 . este desemnat cadrul tehnic cu atributii.

REGULI ŞI MĂSURI PENTRU PERIOADELE CANICULARE SAU SECETOASE Art. 8: 33 . Art. canicular şi secetos I. b. etc. 1: înainte de începerea sezonului rece se vor controla şi se vor înlătura defecţiunile constatate ale instalaţiilor de încălzire alimentate cu gaze naturale. care prezintă pericol de prăbuşire. calorifere cu ulei. 7: Se vor lua măsuri de îndepărtare. Art. ale halelor şi construcţiile din unităţile dispersate. Art. din punctele de colectare a deşeurilor şi a resturilor menajere.). având în vedere uscăciunea avansată. etc. astfel încât ma şinile pompierilor să poată interveni pe toate laturile. a unor lucrări în exteriorul clădirilor. 4: In caz de înzăpezire se va acţiona pentru: a. Art. care pot acţiona.). 1 La Decizia nr.ANEXA NR. în anumite intervale din timpul zilei. 3: Se va asigura protejarea împotriva îngheţului a hidranţilor exteriori din cadrul fiecărei unităţi. va fi restricţionată. drept concentratorul razelor solare. d. Art. 5: Efectuarea. Art. ______ din ________ Reguli şi măsuri specifice din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor care să contracareze efectele perioadelor de anotimp rece. a obiectelor optice inclusiv a cioburilor de sticlă. precum şi dispozitivele de încălzire acţionate electric (reşouri. asigurarea deblocării surselor de alimentare cu apă şi a căilor de acces către aceştia (hidranţi). participarea la înlăturarea zăpezii de pe acoperişurile sediului central. în anumite condiţii. c. înlăturarea posibilităţilor de pătrundere a apei rezultate din topirea zăpezii în incintele societăţii. II. 2: Se vor verifica şi asigura uneltele pentru dezăpezirea căilor de evacuare şi intervenţie din cadrul fiecărei unităţi. în exteriorul clădirilor. care creează condiţii favorabile pentru producerea de incendii (vopsiri. în anumite intervale din timpul zilei. REGULI SI MASURI PENTRU SEZONUL RECE: Art. 6: Se interzice utilizarea lucrului cu foc deschis. deblocarea principalelor drumuri de acces către clădirile societăţii. lăcuiri.

U L.M.. utilaje şi instalaţii tehnologice.G. 1. cercetare. 481/04 L. instalatii). 1. Nr.A. 3. L. 481/04 Instrucţiuni interne SU / PSI O. Intervalul dintre două instructaje periodice pentru personalul din cadrul unităţii se stabileşte astfel: 1 lună . în urma producerii unei situaţii de urgenţă.M. Categoriile de personal beneficiar Denumirea documentului după care se face instruirea în situaţii de urgenţă . 2.pentru personalul cu funcţii de execuţie sau operative.M. a administratiei publice centrale si a institutiilor statului. sing. Crt. când s-au produs modificări în procesul de producţie sau procesul tehnologic. 481/04 L.A.T. ateliere. săptămânal să se verifice operativitatea de acţiune a echipei de intervenţie pentru stingerea incendiilor din cadrul unităţilor societăţii. pentru cel din conducerea agentului economic sau a institutiei. 163/07 Tema2/S.U. 163/07 L. TEMATICA ORIENTATIVĂ PENTRU EFECTUAREA INSTRUCTAJULUI PERIODIC PRIVIND SITUAŢIILE DE URGENŢĂ TEMATICĂ pentru efectuarea instructajului periodic privind situaţiile de urgenţă Protecţia civilă pe anul 2010 1.I. -3 . Instructajul periodic se execută cu toate categoriile de salariaţi pe o durată de cel puţin două ore şi are ca scop împrospătarea şi completarea cunoştinţelor privind legislaţia în domeniul situaţiilor de urgenţă. la executarea unor lucrări speciale.S.G.6 luni – pentru personalul auxiliar care are atributii de organizare. ing).G. Director general. 307/06 O. laboratoare (th.G.3 luni .I. de întreţinere şi reparaţii. 163/07 Tema 1/S.Se vor lua măsuri ca. când au apărut modificări ale legislaţiei de Protecţie civilă.pentru personalul care lucrează cu aparate. ORD 712/05 Cunoasterea mijloacelor de stingere 34 Articole Capitole 1÷13 1÷5 1÷20 17÷39 6÷12 21÷36 61÷72 Pe activi. investiţii transporturi. 37÷70 1 ÷ 44 Periodicitate -lunar -trimestrial -semestrial Ianuarie Benef (**) Februarie Martie Aprilie . maşini. ins.I.A. proiectare.6 luni .Instructajul periodic se va efectua suplimentar (reinstruire) în următoarele cazuri: când un salariat a lipsit cel puţin 30 de zile calendaristice din producţie.G.P.pentru personalul auxiliar din secţiile şi sectoarele de producţie C. 307/06 O.I.1. . conducere si control (sefii de sectie.

I. 163/07 80 ÷ 96 Tema 3/S.I.M.A.U ORD 712/05 D.I.I.M.S.G. O.G. 307/06 19 ÷ 22 O. 163/07 TESTĂRI 1 ÷ 58 1 ÷ 38 1 ÷ 20 21 ÷ 36 Trim.A.G. th. 163/07 57 ÷ 59 Tema2/S.I. P.A. II Aprilie Trim. 163/07 105 ÷ 106 L.G.PSI O. 116 ÷ 119 1 ÷ 44 120 ÷ 122 Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 45 ÷ 65 123 ÷ 175 Noiembrie Decembrie 1 ÷ 13 1 ÷ 22 106 Trim.G.O. 163/07 97 ÷ 104 L.I.I. 163/07 ORD 712/05 O. 004/01 Tema 3/S. avertizare ORD 712/05 O. 481/04 care lucrează L.M. O. 481/04 Instrucţiuni interne SU /PSI O.M.I.M.U. 163/07 Tema 5/S. 307/06 43 ÷ 45 O.A.M. th. 481/04 1 ÷ 13 L. 163/07 Instalatii de semnalizare.A.A. 1 ÷ 20 Instalatii de stingere O. Utilizarea miji. 163/07 107 ÷ 115 Tema4/S.I.M. 163/07 maşini. 307/06 cu aparate.A.I.) (*) 61 ÷ 72 Pe activi.I.M. (ins. III Iulie Trim.G. 481/04 17 ÷ 39 Instrucţiuni interne SU / PSI Pe activi. 481/04 17 ÷ 39 L.U L.U Exerciţii practice SU .I. laboratoare. Tema 1/S.G. 163/07 71 ÷ 79 ORD 712/05 45÷65 O.PSI TESTĂRI Personalul L. ing.G. L.M.U Exerciţii practice SU . IV Octombrie 35 .M. I Ianuarie 2.G.P.A.A.U instalaţii tehnologice.S.I.A.A.M.

(**) Pentru salariaţii direct productivi ai unităţii. 163/07 106 Cunoasterea mijloacelor de stingere Semestrul II Iulie (*) Se adaugă şi exerciţii practice — folosire stingătoare.I. Pentru salariaţii indirect productivi şi conducătorii locurilor de muncă. Întocmit. Cadru Tehnic P.I.I.G. Personal de conducere control în secţii.I. O. fiind asigurat de responsabilul de PSI.M.A.A.M. transport. cercetare.M. fiind asigurat de şeful locului de muncă.A. alarmare. auxiliar L.U O.G. instructajul periodic se face o dată pe lună.S.3. proiectare. evacuare.U 1 ÷ 39 1 ÷ 55 6 ÷ 45 106 Semestrul I Ianuarie 4. investiţii. 307/06 O. 163/07 Tema 1 + 3 /S. 163/07 21 ÷ 36 TESTĂRI Tema4 + 5/S. 36 . instructajul periodic se face la trei luni. acordare prim ajutor. 481/04 ORD 712/05 L. Instructajul special pentru lucrări periculoase Instrucţiuni interne SU / PSI Pe activi.

4.  LEGEA Nr.PREGĂTIREA PENTRU PROTECŢIA CIVILĂ art. 10.2004 PRIVIND PROTECŢIA CIVILĂ DIN ROMÂNIA (publicată în M. 75. 60 ÷ 63 (5.Scopul şi domeniile de aplicare: art.  CAPITOLUL III – INREGISTRAREA SI CONFIRMAREA INSTRUCTAJULUI art. INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL LEGEA NR.Cerinţe specifice şi categorii de instructaje: art. 13 (2. 17 ÷ 19. 37 . b. 72. 9. Nr. 35 ÷ 37. 64. 6.TEMATICI ORIENTATIVE pentru efectuarea diferitelor categorii de instructaje privind situaţiile de urgenţă 1. – secţiunea a 2-a . 1÷5.  CAPITOLUL VII – ASIGURAREA MATERIALA SI FINANCIARA art. 45 ÷ 50. 51 ÷ 57.Instructajul specific locului de muncă: art.  CAPITOLUL V – CERINTE PRIVIND MATERIALELE NECESARE PENTRU INSTRUIREA IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA art. – sectiunea 1 . ORDIN Nr. 10  CAPITOLUL II – ORGANIZAREA PROTECŢIEI CIVILE: art.06. OF. 10÷15. 39.Instructajul periodic: art.2006 privind apărarea impotriva incendiilor.Instructajul pe schimb: art. 6÷9. 59 ÷ 65. 28 ÷31  CAPITOLUL IV .art. c. 7)  CAPITOLUL III . – secţiunea a 3-a. a.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE INSTRUIRE art. 3C. 1094/24. 307/12.DISPOZIŢII GENERALE .2004)  CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE: art. 66 ÷71 (1). 76.DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR – sectiunea 1 – Drepturi: art. CAPITOLUL I . 35÷37. 712/23.Instructajul introductiv general: art. 1 ÷ 5.PROTECŢIA POPULAŢIEI ŞI A BUNURILOR MATERIALE art. 38÷39.11.2005 PENTRU APROBAREA DISPOZIŢIILOR GENERALE PRIVIND INSTRUIREA SALARIAŢILOR ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ  CAPITOLUL I . – secţiunea a 4-a . 21÷31. 32.  CAPITOLUL IV . – sectiunea a 5-a – Instructajul specific pentru lucrari periculoase: art. 40 ÷ 44. – sectiunea a 2-a – Obligatii: art. 481/08.  CAPITOLUL V .  CAPITOLUL VI – DISPOZITII FINALE art. – secţiunea a 6-a – Instructajul la recalificarea profesionala: art.07.  CAPITOLUL VI – LIMITAREA SI INLATURAREA URMARILOR SITUATIILOR DE PROTECTIE CIVILA art. – sectiunea a 7-a – Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institutiei: art.  CAPITOLUL II . 32÷43.11. 17 ÷20. 58. 1 ÷ 5. 12(2). 15÷20. 6).

art. Tema nr. GHID DE INSTRUIRE PENTRU SITUAŢIILE DE URGENŢĂ . adapostire.C. 43 ÷ 45.B. 2. 4 . ORGANIZAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNCA – O. c.C.2001 – CAPITOLUL I – Dispozitii generale: art. CAPITOLUL II - OBLIGAŢII PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR – – Sectiunea 1: Obligatiile necesare – art. NR. 163/2007 – art. asigurare logistică şi evacuare . NR. 23 ÷ 25. -Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor O.A. 28 ÷ 38.I. 6 ÷ 12. 163/2007 – art..Dezastre şi protecţia împotriva acestora . 5 . INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE LOCULUI DE MUNCA f. 163/2007 – art.P. art. utilizatorului si salariatului. 19 ÷ 22.G. adăpostire. Masuri tehnico – organizatorice: art. Instalatiile aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice – O. evacuare si asigurare medicala. 106. 123. Verificarea la receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamint: art.O.M.A. . – Sectiunea a 7-a: Obligatiile proiectantilor si executantilor.Măsuri de protecţie a salariaţilor prin înştiinţare.M.Tema nr.alarmare. DISPOZIŢII GENERALE privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice – D. 163/ 2007 – art.M. Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea constructiilor. adapostire.M. protectie N. instalatiilor si amenajarilor . c. 2 . 1 ÷ 8. protectie N. b. alarmare.S. INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCA Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis – O. conducatorului institutiei.Tema nr.08. a.A. d. 163/2007 – art.M.A.A. 63.Tema nr..I.Protecţia populaţiei şi a bunurilor materiale prin înştiinţare – alarmare. 3 – Protectia populatiei şi a bunurilor materiale prin adapostire Tema nr. 27.. Sectiunea a 6-a: Obligatiile administratorului. evacuare si asigurare medicala la institutiile publice si agentii economici. d.I.Măsuri de protecţie a salariaţilor prin înştiinţare . 19 ÷ 22. - g.I. EXERCIŢIU PRACTIC DE STINGERE A UNUI EVENTUAL INCENDIU 38 .  e. – 004/01. b. Măsuri generale de prevenire a incendiilor determinate de electricitatea statica: art.I.B. 1 . 80. – CAPITOLUL II a.I. 19 ÷ 22.  CAPITOLUL V – RASPUNDEREA JURIDICA: art. NR.

39 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful