You are on page 1of 64

I ,,/

t
I

deepre
ttil

Arseniehom Pdrinfrele
La cdtevazile dupdmoarteaMitropolitului Antonie Pl5mddeald, vis, am auzit un cor de ingeri care cdntau in indlfdtor.M-am intrebatcinec6nt5,undecdnti? O vocemi-a rdspuns: un alai deingeri caretl insolegte Mitropolitul pe ,,E Antonie".Eu am fost foartemirat5:,,PeAntonie?",,Da, e yocea- Siau subocrotireaPdrintelui Arsenie- mi-a rdspuns " @reoteasa venitsd-l ia Ileana Ra:nb cateparticipase la gi a, slujbadecdluglrire aviitorului mitropolit). La mindstire la Sdmb[ta,inainte de a incepeo predic[,PdrinteleArsenie zis:,,Cdnd judeca a Dumnezeuva lumea amsdfiu la dreapta Siatunciorivd suntdefolos eu Lui ori vd sunt acuzator". Atunci Dumnezeutmi va zice: ". de ,,Arsenie, cenu le-aispus? Eu amsdzic: ,,Doamne, eu Ie-am spus, dar nu m-au ascultat!". ASa v-am devenit acuzatori defolos vd suntdacdfacefice vd spun".Amin iar

KIte miilurii desPne Pirinfele firsenie Eoea


t< ?k?k

Apdrutd cu binecuvdntarea

i.p.s.rr. LAURENTruSTREZA
Mitropo litul Ardealului

Grafica:Alexandru Stdnese

Parintele ilrsenie
o personolitute de inaltd ststurd monal2uld, cum n-u mai uvutBiserica OrtodoxdRomhnd

Arhim. VasilePrescure
gi a de lara Fdgdraquluifostbinecuvdntat[ Dumnezeu odatl cu jard,trimifdndu-ni-l P[rintele intreaga ea noastri pe Arsenie Bocasprea gte trezi, sfrh-ri, mustraduhormice qiindrumape oameni pentruatrdi viafa in duhulgispiritualitatea autentic crcqtind, asemenea primilorcreqtini. A fosto migcare carca cuprins zecidemii decregtini toate de gi vdrstele trepteie socialc. rAndul Din acestora ficut partegiuntdndr a dintr-o comun[ din apropierea MdnbstiriiBrdncoveanu, a auzit care vorbindu-se gi despre PirinteleArsenie astfels-aniscutin sufletul sdu dorintade a-ivedca, a-l cunoagte mai ales, a seldsa gi, de de indrumat de Sfin{ia sa. Dupbceautrccutcdlivaani,angajat gi sufletegte persever6nd pe caleavielii duhovnicegti, rdvndsporitd,cu multerugdciuniqi cu osteneli, ajuns sespovedeascdPlrinteleArsenie. a sb la Afost cearnai rnarebucurica vielii sale pAnd acest la momentbinecuvAntat. StArile de har,de tiSireduhovniceasci le puteadescrie, le simlea nu dar dinplin gi mu[umealui Dumnezeu lacrimipentruaceastd cu binecuvdntare. Atrecut un andelaspovedania frcutf,laPdrinteleArsenie cdnd, pe neaqteptate, simqit sufletun gdndvrdjrnag, a in p[gdn, hulitor de qi Dutnnezeu de tot ce estcsfint. Cu trecerea tirnpuluiaceste stdriau luatproporfiiaga inc6t,dupd un an,uraganul inci necredinlei, ateismului al s-adezlinfuitcu o furicpc carenlurrai iadul,duhulnega{iei al minciunii qi puteasd-ldezlinluic. din LuptAndu-se rdsputericu ispitasatanei, a gAndindu-se va ajunge ateisr.nului, tdndrulseingrozea, piardi cd s6-gi gi gi credinla odati cu aceasta mintea. era Singura luiscdpare Dumnezcu P[rintele duhormicesc, qi sdu Arsenie, cares-ahotdr6tsd-lcaute mf,ndstire. pe la Durerile sufletegti lui

nu le-adestdinuit nimdnui, chiarpdrin!ilorlui, adicd pdstrat tdcere nici a o desdvdrgitd acest in sens. Rdvdgit sufletegte, tulburat,ingrozit,aproape de pragul saudoaganebuniei, infbligatla Pdrintele s-a Arseniecare, vdzdndu-l,l-a'intrebat,inainteca tdndrul sd-i spunddurereasa.. ,,Ce cei din sat, care spuneaucd nu esteDumnezeuSi tu spuneaicd fac este?". Pdrintele referitla gdndurile referinli careil luptaufi.nibund s-a de in timp ce el erain sat.Tdnbruli-a spuscu ochiiin lacrimi:,,Pdrinte, md chinuieStecttmplit gdndul necredinlei". A confirmat personal ceeace Pdrinteie spuscu cdtevamomente i-a inainte.,,Dacdnu veneai seputeasd ajungi ateLf' i-a spusPdrintele Arseniegiapoil-a indemnat , sdclreme ajutormilagiharullui Dunrnezeu, in spundndu-i:,,Spove a dani IntpdrtdSania".Agaa luat sfbrgitchinul tAndruluigreu incercatde Si ispitanecredinlei. Dupd cdlivaanide zile s-agdsitla Mdndstirea Brdncoveanu o copie a unui manuscris PdrinteluiArsenie caresedescriau al in stdrile sufletegti celorcare,datoritdpdcatelor ale inaintagilor saupoateale lor celor in cauzd,trdiatmomenteasem[ndtoare celepe carele-atrdit cu tdnlrul respectiv. * O tdndrA dintr-o comundde ldngaF[g6raqs-ahotdrdtsdintre intr-o mdndstire dorinlade a secdlugdri,dupdce,cdlivaani de ztle, cu a cercetatMdndstirea Brdncoveanu SAmbata Sus- unde l-a de pe cunoscut PirinteleArsenie.Sfinliasa,dupdun scurttimp, a primito la SfhntaTainda Spovedaniei,fapt carea fost o surprizdin viala celor carese osteneau cercetdnd aceastd mdn[stire.Uneori au fost situafiic6ndcredinciogii agteptau de zrlepdnl le venea ani rdnduls6se spovedeascd Pdrintele la Arsenie. Formati duhovnicegte atmosfera evlavie acestei frr de a nrdndstiri, tdndraviorica - in cdluglrie veronica - a intrat in Mdndstirea Bistrila Vdlcea,apoi la M[ndstireaJigdnegti- Ilfov gi,la urm6,la Mdn[stirea prin Horezu,unde a urrnatc61iva Seminarul ani teoldgicmonahal. decretulde expulzare monahilordin mdndstiri, a monahia veronica a plecatdin mdndstire inimaindureratd, cu impreund altemonahii, cu lucrdndapoi in viafa civild in domeniulsanitarca, dupi ciliva ani, sd inceapd girde suferinlefzice, careau durat 12 ani. un 6

deosebitd, sufleteascd inzestratd Dumnezeu o sensibilitate cu de interiorizatd,la care s-auaddugatroadelenevoinlelorcdlug6regti, monahia Veronica a atins un grad de puritate morqll, de via![ duhovniceascd deosebitl, fiind o pildi vie pentru tofi cei care au in cunoscut-o. Dupd trecerea la celeveqnice anul 1985,surorilesale sa cu care a fhcut uceniciela duhovniceqtidin Mlndstirea Prislop, ,,Prea Mdndstirea Sdmbdta Sus,au intrebatpe PdrinteleArsenie: de pdrinte, carevafi acumstareasufletuluiMaicii Veronica, Cuvioase avdnd tn vedere indelungata ei suferinld, pe care a purtat-o astfel,apoi curdlia pentrucd a cercetat-o lui mulfutmind Dumnezeu duhovniceSti viala sa ingereascda vielii sale, rdvnapentru cele Si Arseniea intrebarePdrintele de adevdratdcdlugdrild? " . La aceastd de pe dat un rdspuns carenumaiun plrinte duhovnicesc talia Sfinliei putut sd-l dea:,,Dacd ali Stivoi fn ce lumind se afld acttm salea cu gtia ... xfletul Maicii Veronica! ". Pdrintele ceeace sepetrece un sufletdupl ce a trecut dincolo.
{<

aaflat,prindarulluiDumnezeu,c[unepiscop PdrinteleArsenie plecdnd lumeaaceasta a ajunsla locul de din nu gi-amdntuitsufletul 9i in osdndd. viala lui seingrijisefoartemult de o mindstire9icdlug[rii lDupd 30 de ani,in timpul au pomenit la Sfrnta Liturghie qi laparastase. acela episcopul a cdin acelmoment uneiSfinteLiturghii,Pdrintele spus a iegit din chinurilecelevegnicegigi-amAntuitsufletul. larealitdlile ceregti,a afirmatci PdrinteluiAnenie,referindu-se sa dupdplecarea din lume,el va mergeacoloundea mai fost.',,Eu Stiu a undemd duc, eu am maifost ocolo ". De asemenea, spusfiului sdu - pdrinteluiSimionTodoran- urmdtoarele cuvinte,care duhovnicesc sereferdtot la realitdlileceregti:,,Md duc, dar de acolo de undemd voi duce, eu vd ajut mult mai mult decdtamfdcut pdnd aici". din Prescure parohiaBerivoiiMici din Jara Pieotul Constantin pe la adeseori bisericaparohieiDrdgdnescu, care Fdgdragului mergea Pdrintele, aqaincdt Erau apropiafisufletegte, o picta PdrinteleArsenie. la un momentdat, i-a dest[inuit un gdnd,care l-a uimit pe preotul respectiv:

,,Md, sd Stiicd eu, dacd vreau,pot sd trdiescpdnd in anul 2000" .intdlnireadintreei,c6nda rostitaceste cuvinte, avutlocinjurul a anului 1970.Preotulrespectiv fratelesemnatarului este acestor r0nduri gi,pentrucda auzitun lucru carel-a uimit, a simgit nevoiasd-lspundgi altora. In situafiaaceasta s-aadresat, mi spundndu-mi'. ,,Auzi,md, s5, dispund cinevade vialasaincdtsdpoatdmuri atuncicdndwea el!". Mai spunea Pbrintele: Md, sd creStelitn Hristos!". ,,
+

Conferinlade la Tirnigo a, 24 noi.2004 (extrase) ar : Fireasaretrasd, qi retinutd, interiorizata pulincomunicatMavea ca suporl camcter tur nrcralinflexibil, luhanic,dirarnic, dovedit nmnentul frpt ln in carea inceputlucrarea trezirereligioasdrealszatd,la db Mdndstirea Brdncoveanu. aceasta La mdndstire in aceavrclne,un pelerinaj era, de - cun a numit-oNichiforCrainic proporJii, spiritualS uriaqi" ,,bulboand ,,cdndtoatd lara ltti Avrarnlanar se nisca in pelerinaj cantand,a,t zdpada pand lapiept". Darnununrai at6t,ci credinciogi aproape din toate regiunile igiindreptau pagiispreMdnistireaBrAncoveanu pcntrua-l lirii ascultape PdrinteleArsenie, carel-adetenninatpe fapt Pdrintele Stdniloae sd spnnf,:,tdrintele Arsenie a fost un .fbnomenunic in istoria monahismuluiromdnesc, adicd o personalitatede o inaltd statw-d monahald,cum n-a mai avutBiserica noastrdOrtodoxdRomdnd". in lucrarea duhormiceasc[ sdvArgiti Pirintelenostruestede de presupus avea,pe ldngdinsugirile cd nativede excepfie, o pregf,tire gi gio laturdharismaticS, dardeosebit intelectualf, un ddruitdeDumnezeu ca urmarea nevoinlelorgi a puritalii viefii salemorale,fapt carei-a detenninat colegiisii de liceugide la teologie spuni,,sfdntul". pe sf,-i Cd a fost un harismatic, s-ainvrednicitde vederea cd unor persoane sfinte, MdntuitoruluiHristos,a Maicii Domnuluigia Sfintului Serafim a de Sarova mbrturisit-oSfin1ia insugi Sa cdtorvadin apropialiisli. Fiind la Sfintul MunteAthos,in Grecia,s-arugatMdntuitoruluiHristosgi Maicii Domnuluis5-iciliuzeascdpagiispreun duhormic cunoscdtor al tainelor vielii duhor.nicegti, s[-l indrume vialacllugireasci.Dupf, care ?n rugdciuni stinritoarela Fccioara Maria s-ainwednicitdeo vedenie in careMaicaDomnuluil-a demdn6, urcatpe unmunte luat l-a inalt,cu o prbpastie de marehcAt cu greuputeacinevasdmeargf, piciorul atdt cu
8

carelSarov(1759-1833), liber,gil-a incredinlat SfintuluiSerafimde Maica Domnuluis-a a indrumatinviafa monahall.in momentulacela fbcut nev6zut6.cdnd aveanevolede duhovnicmergeasingurin acel loc, iar Maica Domnuluil-a intarit incdta postit40 de zlle;timpin care a fost indrumatde sfintul carei s-a ardtat' de PSrintele Teofilde la Mdnistirea Brdncoveanu la Sdmbdta de Susne-a ardtatin carteasa: ,,Cinesunt eu?"c6 in anii liceuluia in a ascultato predicS PdrinteluiArsenie carea spuscd Mantuitorul sub Mdndstilii Brdncoveanu chipulunui Hristos i s-aarf,tatin biserica copil carepluteain aer,Mdntuitorul flind in aceltimp in cadruluqii din Domnul vedenie in de naosul pronaos. aceastd peicteiecaredesparte avea deqi era i-a aritat hainacu carePSrintele inrbrdcat, alb69icuratd, nu (Parintele a spus un pat6replezenta picat totugio pat6.Aceastd ce niciodatd a fostacelPdcat). in Altddat[ Dorurul Hristosi s-aardtat sfdntulaltardeasupra cu i copil,c5ruia s-aadresat cuvintele: Mese,tot subchipulunui Sfintei penlru mine, pdcdtosul"' ,$/'inte ingere, roagd-te ltti DLtmnezeu - Nlprirmnd nici un raspuns dat seanpcdnu esteuninger,ci insugi gi-a Fiul IisuseHristoase, ,,Doamne, Doinnul, Caruiai s-aadresatapor: '. pdcdtoszlf $iaprirnitrdspunsul mine, miluieSte-mdpe ItriDtmtnezeu, manf,stire, sd 9i cb din carea in{eles va trebuisi rf,mdnlacolo,la acea rAnduitd. duhovniceascd lucrarea sdvdrgeascd intr-o conferinl[ pe care a finut-o in fa{a unor preo{i a spus . a cuvinte:,lsa cd, in deplinacunostinla misiuniinoastre, umStoarele singrtri. Mdntuitorulestecu putempdsi ta hrcru cd noi nu suntem de ctrnoStinld care nu sunt vrednic.Mi-am noi. Personalam aceastd adevdrul pdcatele!Asa se deosebeste vdzutstdpdnulsi mi-a ardtat de pdrere cdci rni-7 ardtat pdcatele mele, nu ale altora. Harul lui celor careaufost luminali cu Sf'6ntul sdldshtitin sttfletele Dttmnezert, Botez,ilevine hrcrdtor in mdsrtra in care credinciosulcolaboreazd ctt el, adicd prin nevoinle, rugdcit'tni,postiri, privegheri, ajundri, prin lacrimi de pocainld. (Jrmarcaacesteinevoinleestecd cel in vrednic incat c,uuzd ajungepand la o ntdsurdcltmtnezeiascd se,face dea sdvdrSi de .tii.sdvdr.Seascii lucntri rnaiTtresus pttterileomeneSti, ' Dtunnezeu" afiutci cantl 'yitrndevoieSle ./aptesltpranatltrale,
I

De asemenea daruris-ainwednicitpdrinteleArsenie.Dovadd suntfaptelesdvargite inainteamultor credinciogi, desprecareaceqtia daumdrturie. u. &st cdntdrel raMrnrstirea Sdmbdta aminteqte de gi cr atunci _ cf,'nd PdrinteleArsenie staretulmdnbstirii, era intr-o dimineafd, ieqind Pdrintele biserica vechepentrua mergesprealtarul din cea din pidure pentru a sdvdrgiSfinta Liturghie, uitdndu-sein urmd sd vadd dacd Pdrintele vine,s-acutremurat a zis: ,,Vai,pdrinte,suntefi foc!,,. gi in ,,Am simlit gi eu cd mdarcie ceva"a zispbrintele.$i atdt.d-a ferit sa comenteze sdcomunice sau stirile de haralemilei lui Dumnezeu care nu l-aupdrdsitniciodatd. pdrintelecd ne qtretoatepdcatere Ne spunea noastregi are neamului nostru, a vorbitcu sfirrliipe cd care-ipriteaza.cei caremergear la el ii sirnfeau putereagiajutorulqipe mulgiii vindecape loc. in lucrarea pdrintelui Arsenie avem gi cazuride vindecdri miraculoase. vindecatun orb pe caremai int6i l-a A spoveditgi l-a imprrtdgit gi apoi i-a zis sdiasddin bisericd.cei prezenii au vmt s6-l ajute fiind orb, dar pdrinterei-a oprit zicdndu-lesd-l lasesdmeargd singur. Ajungdndla ugdbolnawl a zis: ,,Mdi, frafilor, euv6d!,,. in u.lt momenti-a revenit vederea pentru toatd via\a. Un om paralizat pata fostduscu c5rulalam[ndstiregipdrintele ra i-a zissdcoboaredin crru1[. El a coborAtgi de atunci a mersnormal. La Mdndstirela Sdmb5ta venit o femeiecareera a adventistd. Pdrinteleo cunogtea i-a spussd-gifacdcruce.Ea gi a inceputo rafald de cuvintela adresasfintei cruci. pdrintelei-a spus dinnou sd-gifacd cruce.Dar eamai vehement vorbeacuvintede huh impotriva snnt"i cruci' AtunciPrrintelea luat cruceagi a lovit-o pestejure, spundnd: ,srzi-te sfinta cruce!". in acelmomentfemeia a caieginata. Dup[ cdtevamomentes-aridicat.in acesttimp "a^[os s-a vint odhranie carea trecutpe l6ngdeagia dispdrut.Tofi aurrmas ir.,rcremenifi. pdrintele a zis: ,,Vedelicine a oprit-o pe sd_Si femeie facd Sfdnta Cruce?,,. Primul lucru pe carel-a ftcut femeiadupdce s-a ridicat a fost Sfdnta Cruce. l0

Ultima serbare SfmtelorPagtila carea participatPdrintele a Am,fo{-gieuacolo. a Arseniela Mdndstirea Sambdta fost in anul1948. intre cei careau participata fost gipdrinteleStdniloae o mulime de 9i tineri,ceimaimu[i studenli diferitefacuh[li dinpra. I-a sfirqitulSlulbei la Finalulacesteiruglciuni invierii, PSrintele citit o rugiciunededezlegare. a a fostmigcdtorpdndla lacrimi,mai alescdndPlrintele a rostit cu ochii plini de lacrimi: ,!artd-i, Doamne!". Toli cei prezenli pldngeau, Pdrintelui al solemn despdr{irii poate,cdacesta momentul e gdndindu-se, de Mdnlstirea Sdrnblta.Dupa cdtevaluni a fost mutat la Mindstirea canalulDundre- Marea Prislop,ca sdurmezecalvarulinchisorilor, de de Neagrd,urmdrireapennanentd cdtreautoritdfile atunci. gi de L-am cunoscut tirnpuriupe PdrinteleArsenie mu[umesc lui Dumnezeucd m-a inwednicit sdcunoscun ofiI sfrnt. Cu cdt trece sta uez mai mult faptul cd omul ace a rnaimult wemea cu at6t congtient Arseniemi-a fost de Pdrintele fost. intr-adevdr.trimis de Dumnezeu. ajutor in multe din imprejur[rile viefii. Mi-a spusde o suferinli pe care careerala lapdrintele, inaintede aplecain armatdm-amdus o aveam. o Prislop,sd-mideaun sfatinaintede a plecagiaveam dwere sufleteascd Cdnd tulburat sufleteqte. nim[nui. Eram foarte pe carenu o spusesem m-am dus acolo mi-a spusel de ce m-am dus! Mi-a dat un remediu qi Mai era acolo pdrintele foarte.simplu:Spovedania Impdrtdgania. LesteinmormdntatlaMdndstireaRdme!. care DometieManolache, ammai intdlnit gi la Bucuregtiin cdtevardnduri. cd Niciodatdnu voi puteas[ mu[umesclui Durnnezzu amirntAlnit pe Aproapela tofi un om sfEntcu carene-abinecuvdntat noi, romAnii. A cu: oameniiseadresa ,Md.. .". Era foartecategoric foartedeschis. Ai un acorda cult; lume,l-auprefuitp dnd'laa-i fostprefuit de foartemult[ dar a fost gi detractatde oamenicarel-au bdrfit, lucru carel-a m6hnit cd foartemult. Spunea a suferitmai mult din parteacregtinilordecdtdin parteaSecuritdlii.

Pdrintele Serufim Bddild


ManistircaCagiel pdrinteluiArsenie, cun l-amcunoscut Arn irT rnand fotografia aqa gipot sdzic cd din cdfioarneni lui Dumnezeu cunoscut. ai am unulmai phnde Duh Sfint nu amint0lnit. cdnd arnfost la Drigf,nescu, undepictapdrintele, ddnsulastat de vorbd cu fiecare,deci,a stat de vorbd gi cu mine.L-am intrebat: ,frlrinte, pe ce sdpun accent?pe psaltire,pe acatiste, <Doamne pe Iisttse...)),pe carti s./'inte...'? ca,t asta e rdnduiala mea cle '. rtrgticiune' Pdrintele zis'. a ,,Md,tJarcine li-a spus saJ'aci asta? Zi tttgiiciuneamintii si (Tattl nostru>la cnretepoli gandi toatdziuct,,. Dupd aceastd discu{ie altelearnplecatde la bisericd undeera gi foartemultdiumecaredorea sd'orbcascd sfintia in auzul cu sa, tuturor - si ajungcmin Bucure;;tica sd vcnim inapoi. Mama mea a zis cit Parintcle urcatin trenulin caresuntem Arn mersdin vagonin s-a noi. vagongramajuns gisescpepSrintclc erambucuros acumpot sd-l cd ai sastaude vorbdcu dansul. n-arn Dar putut! pdrintele urrndrit era de Securitate; craui'brdca{i civil greunu puteam ei sdEtiu cinesunt.o puteremd tineaginu putearn vorbesc cuvant.ydzdnd,ca si un tirnpul treccqi eu nu pot vorbicu pdrintele, m-amgd.dit si pun in practicd cecace rni-azis gi sazic aieu,,Tatdl nostru".cdnd amtennmat ..I-atal nostru",Pdrintele intorsprivireala rnineqia inclinatdin cap,ca gicun-r a a aprobat aceastd mgdciune. Acestlucrum-a {bcutpe minesd-midau scalracd Pirintclearedarulclarviziunii, inaintev[zitor. e M-arnconvins gin-rai rnultpentruci un oarecare cetifeangi-a pushaina pardcsiul agdldtoarea la geam, lui, Ia pdrintele, de undestdtea dar nu a vorbit nirnic.Dar, la un rnor-nent inaintede a seincetini dat, nrcrsul trenului, pcntrucd urlra o gardundeacelcetdfean trebuia sd coboare, Parintele pusrnana sr-rs jclspe pardesiu ornur i-a cre pdnd gi radiadebucru'ie. l'rcdiat,apoi,trenula incetinit, omula coborai, fericit ca i-a lbstbinecuvAntata de pdrintelc. haura Dcci,aga zisPii'i'tcrc:,,Rr-rgdciunea gi<Tatal a mintii nostrD) calccsterugircurnea maiputernici cca adusd Dornnul de Hristos. care cuprinde toatetrebuintcle noastre". l2

PArintele Arseniestitea devorb6cu oamenii9izicea:,Ma, ma

s5 I-IV 20 deani.Mi-a spus: trebuie plecideacolo!Sl te ,,Tu claselc gAndul, P[rinteluicu eui-amrispuns La ducis[ faciteologia!". aceasta, meu amzis:,Jllumi-am pcntruc[ nu indriznearrcu vorba.in gAndul banigitrebuiebanisi faci o gcoald". str6ns Are c mi-aspus:, Pdfintele ]4d, ifi puiproblema I n-aibani? mama trecutla celeveqnice ta!". Fdrdsd-ispuneucdtatdlmeua fostminer9ia meu pentrucdfratele intrefine, deci qimamameaa avutpensie, mbputea pensie din Deci, matna, eracasdtoritgi surorilerneleeraula mdndstire. mea, cdm6poateajutatnatna al cuvant Pdrintelui rni puteafine.La acest cf, --uro oplls a doua oar6,spunand nu suntin staresdinva! a :limbi impotrivirea mea:,,ce,acum imi striine.Parintele rispundegilaaceasta Iaca c5 ifi pui problema tu nu pofi invalalirnbistr6ine? inve!i!".Eu m-am striga Parintele degtept... c[ nryotrivit gia trciaoari spunand nu sunta$a la mine:,J\4i, tu n-auzicdtrebuiesdplecideacolo?"' ' a Realitatea fost c5 surorilemeleauplecatla oradea,iar eu am cd, mairdmaso lundacologiamfost congtient dacdqimama9isurorile qinu puteamfacefalasinguracolo. niqtegreutali intdmpinam auplecat, cu cd cuvdntul amplecatde acolo.Nu s-aterminat Deii, s-aimplinit inaltulAndrei - Sfinfii p6n6a venit de hram astagi la Afteia am r6mas

le Siite clttcila ntdndstire!".,,Md,ac'um dtrci la ParinteleCleopaSi ,slttti: <Pcirintele ArsenieBo(tr m-a trimis la sfinyiata sd mdprimili^
IJ

la ntdndstirer". Astfel, am fostsprijinitderugdciunile pirinteluiArsenie. tn primulrandde harullui Dumnezeu, Maicii al Domnului,deocrotirea lngerilorgia sfinfilor,darpovdfuitqide pdrintele Arsenie. In 28 noiembrie2007a fost al r g-leaparastas parinterui al gi atnvdzutag? mu[ime de oamenila parastasul pdrinteluiincdtcred cd Pdrintele esteun sfint canonizat Dumnezeugi depopor, de pentrucd pe mdsuri ce trecetimpul simtajutorullui Dumnez., p.i"-gaciunile ParinteluiArsenie- il consider Eu unul din ceimai rnarisfin1i carei_a pE datRomdnia. Mi-aduc aminte de un cuvdnt al pdrintelui care este o imbirbdtare pentru omul aflat in ispite gi inpdcate, in necazurigi in scdrbe:,,Dumnezeuiubestepe ,"1 *oi mare pdcdtos cu mrrt mai mult decdt iubeSte mai maresfdntpe cel Dumnezeu,,. Deci, multd nadejde dat oamenilor pdrintele a Arseniegi in vi{a giprin ca4ie care au rlmas giprin i'dri zneara careo areinaintea.hi pe d.,mnereu sdse roagelui Dumnezeu pentrunoi. printre ali mu(i sfinfigtiufigi negtiufi, canonua[iqi necanoniza]i sinod dar canontzafi de , de Dumnezeugi de popor, esteprintre cei de fruntegipdrintele Arsenie. Ifi multumim,pdrinteArsenie, avemnevoiegi gi in continuare derugdciunileSfinfieitalerRoagr-,epentru aceasta, pentrupoporur fara acesta ortodox ca sd.p'strdm credinfaortodoxd,sanu tm p'rurgi de erezli,tineretul sdpriceap[ ca evorulionismul careli r. pr.da esteo otravdgisdne ubdvtrndemass-media careeste- cum ziceapdrintele -,impotriva Bisericii RafailNoica ftodoxe" gicaretransfonna poporut acesta creqtin de la SfintulAndrei gip6naacum, de 2.000de ani lntr-o SodomdgiGomorf,.Suntmari ispitele in slujbaluiAntihrist care suntconcentrateasupramdntuirii sufletului creqtinesc wemurile in din caream ajunsnoi gi avemnevoiede ajutorul lui Dumnezeu, Maicii al Domnuluigial tuhror sfin1ilor.

Pr. Duvid Storcq


(ud. Sibiu) Mdn[stireaSadinca CAnderacopil,Dan Stoicaseaflagiel lar,nanasti.. i*A p*int.t Arsenieii binecuv6nta toli oamenii Dar pe ingenuncheafi. pe ell-a ocolit. Atunci, copilulDan a simgit Pdrintelui nevoiasatragdpe capullui mAna Arsenie.A strdnsmdnaPbrinteluicu mdinilesale, cregtetul pe capului s[u gi atunciPdrintelea spus:"Cdlugdre,md arzi!" gi apoi: "Tu veifi cdlugda te vei numi David Si vei sta sus,intr-un vdrf de munte.itri vei cduta ntultd vrentecaleaprin alte locuri, dar pdnd la urma vei veni sd ridici o ntdndstire aici, in Ardeal, aproapede casd..." tot . Acesteas-auintAmplat intocmai.La 19 ani a devenitc5lugdr. Dupd Cllddrugani,DrdgdnescqCozia,Pdtrunsa Sibiu,a ajuns,in sfirgit, qi s[ ridice aceamdndstire, Sadinca, departe OcnaSibiului. la nu de Pdrintele David mergeadesea credinciogiipe cu acolope unde (Prislop, a trecutP5rintele Arsenie MAn.Brdncoveanu .). "La PrisIop, .. nti-am dat seama de puterea Pdrintelui Arsenie chiar Si dupd 'moarte. O copila de 4 ani, cu familia, venisela mormdntul de la Prislop al Pdrintelui Arsenie. Nu putea mergepe picioruSe. Era paralizatd total. Stdteautoli lngenunchealitnjurul mormdntului, cufntnlile lipite depdmdnt. Serugaufierbinte, toli cu ochii tnchisi. $i, deodatd, vdd copilasul cunt se ridicd dintre ei, in picioare. Stdtea aga, cumva speriatd, nevenindu-isd creadd cd esteadevdrat.Pe Ltrma a lnceput sd sard intr-un piciori de parcd vroia sd se dezmorleascd. urmd afdcut cdliva paSi.Atunci Si-auridicat qi Pe pdrinlii frunlile din pdmdnt Si-au vdzut-o...Ce bucuriepoatefi mai mare? Cefericire mai mare, decdtsdfii vindecatprin puterea inimii Sia rugdciunii?".

I4 l5

Pn |YicolaeStrezu
- Sibiu PrimeleintAlniri cu pirintele Arsenie Mullurncsc tinerilordin A.S.c.o.R. carem-au invitatsi au acceptat vorbesc sf, desprepers onalftateq nrcrrelui duhovnic Arsenie Boca,pc carel-arncunosc,tcandcramelevde liceu,in anul1942, cind qi-ainceputactivitatea rndndstirea la Brancoveanu la S6rnbata de cJc Sus,din Taraoltului. DLrpii l-amcunoscut, toatevacan{ele cc in nrcrgeam satulrneunirtal.Ludigor,(carn l5 krn deprrtare din de rnirnrstirc), chiarir ficcarc gi zide crurlinica sdrbdtoare, vadsi gi sd-l sh-lascult, alirturidc clccrcdincioqi. mii imparligindu-nc darulsdu, clin anrfostpc unnelcpirirrtelui, iatr, aproape de ani.A vorbidcspre 60 lurareA pcrsonalitatcplrinte a IuiAr.scnie Bocei esteo temeritatc o gi i'drdznealS, ir fa{aconqtiinte atat r rroastre gi in fata,maiales, cat a PirintelLricare privegheaza dincolo, vedeginc ajutatlltllror ne de ne celorce-lcinstim. Pdri'teleArsenie alcgea fiecare in durninicd usamdndstirii la un grup de 70-80 de credinciogi, careii che'ra in bisericd, pe le citea rnolitva spovedaniei, dddea cuvant invdldtura apoilespunea le un de gi sr rdmani Iamind.stire toati siptbrndna. Mdncaula bucdtrriarndndstirii, ajutau trebuinlelc la rndnistirii, unii agteptau ugabisericii gi la (7-gingi) prin ca sdintrela spovcdanie. tainaspovedanieipdtrundea in addncul, in profunzirnea fiingeioarnenilorfi i'dernnasd-gischimbe cregtind, gi via,ta sdseapropiede Dunnezeumaimult.Erauaduna{i cdteodata de sute oameni, pdri'telearbta degetulpe pe car-e-i iar cu cei chema el saule la zicea chiarpe nume.cei careeraustrigati mer-geauintrauin bisericd. gi Eramelevin clasaa $asea ricer-r rndaflan-r marginea dc qi la acestci mullimicu incdcincva satulrneu. un mornent candparintele din La dat, alcscse 7-8 inqi,amziscii uitepe noi nu nemaichearnd. deja $i, credetir.ni,la putineclipePirinterea ardtatcu rn6na a zis: Md;, Nicorae. gi ,, t'itto$i ru! ". Aveadarul inaintcvcderii. AEaa dcvcnitduhovnicul u me pc parcursul vietii,pandc6ndautoritatile atunciau de obligatEpiscopia
l6

9i Araduluis6-lscoat[ din monahism s6-ltrimitd cu domiciliulforfat la Dar fiind supravegheat. nu ne-alf,sat!L-amcdutat9iacolo Bucuregti, sd greutdfile,silindu-ne nu-i facemprobleme' cu toate ParinteleArsenies-anf,scutin satulvala durfinutul zur*aun i,

din la nrrmitgonmul lui zian vdleanBoca.Apoi,seinscrie Teologia a de in Sibiuin 1929pe careo absolva 1933.La Teologie; asemenea, prin prin de fostremarcat colegiprintr-o linut5asceticd, interiorizare,

al a colegiisii a spuscf, Parintele fost gi,,inftrmier teologiei".Dup[ MitropoliaSibiuluila trimiscu bursdde cdtre este Teologiei, terminarea in undeaudiazd cursuridemedicind, special BelleArte in Bucuregti, 9i de anatomiealeunui mareanatomistde atunci.Acestuiaiiprezintd o

a dreaptd scris:sfannil;iar din figuraprovenitadin fala stdngl a ieqito altd figur5, sub care Reiner,cunoscutulanatomist,a scris:omul cavernelor.cf,ci agaardta.Mai tdrziu' pdrintelea spuscd poatede ca in inirna parteastdngd, s6-lmaidomoleascl aceea pusDumnezeu a spre dreapt6, Dumnezeu. sprepartea gi peol1ul cavemelor sd-lintoarcd ale dc rnisticd luiNichiforCrainic La Bucure a audiatgictu"surilc 5ti (prirnglprofesorde tcologiecarea propusmisticain Teologiade la Arserue., a Crainic fostocrotitmaitdrziude pbrintele Nicl-rifor Bucurcgti).

Boca atunci cdnd a fost urmdrit. A fost in inchisori gi la canar,ca gi pdrinteleArsenie. P'in 1952-1953 candpdrintele fost racanal,cei deacoloca a s5-9ibatdjoc de Sfin{ia Sa,l-au bdgatintr-o baraci cu delicvenlide rdnd.Rezuftatula fost cf, delicvenliis-auintors de la faptelelor rele, vdzandu-l ascultdndu-lpe gi plrintele, gi l-auocrotit. cand treuuiausa lucrezela canal' s[ sapegi sdcarecu roaba, ei il scuteaup. pa.intrr" de munca pe care trebuia sd o facd, lucrdnd ei in locul iui. Erau cronometrafi savad5cdt au lucrat.IatSceinfluenfraavut asupraunor delicven(i rdndun om al lui Dumnezeu! de Dupd ce s-aintorsde rastudiidin Bucuregti in rg40,afosttuns i' monahisrn lamrndstireasdrnbdta rnitroporitulNicorae de ilalan, apoi a fost trimis la MuntereAthos,pentruca s6cunoascd felul de viafd,de organizare de trdire de acolo.Arndrturisit 9i o singur' clatd,cd.a cdutat un mare duhovnic care sd-l invefe gi pe dansut G ne duhovnic. S_a rugat DomnuluiHristos sd-iscoatd .uL un in **" duhovnicdeacolo, insdnu a reugit' S-a rugat gi Maicii Domnului, care l-a dusin v'rfde grunte,inAthos' gi a fost dat irngriia unui duhovniccarea trdit cu 200 de aniir.nainte dAnsul! de AIIturi de plrintele Arsenie intorcdndu-sede laAthos, in r0 aprilie 1942 afost hirotonit preot ieromonahpentru m[ndstirea Brdncoveanu, rectitorita de mitropolitul Nicolae Bdran.Astfel devine duhovnic al mdndstirii. Spovedaniaeraceadintdipecareo ficeapentru rezidireaomului.in 1947in post'l SfinteiMarii, dupdsfinta lit'rghie gispoveoanie,pa.intele Arseniecitea gi explicap64i din Cdrarea imparalief . Inainte de a fi_eu studentla teologie, i-amztspdrinteruisd ne aratechiliadansuluidin stsrefia vecheoe ta sambara: se;;;; h l0 ne-aardtatchilia (careerai'fafa bibriotecii): ferestrele rprJ,nrn o masdin colt, pe careera o Biblie, o cruceqi ".uu ", alte c'rli; maiera un dulapa: un cuier,dar lipsea gi soba. . in restnupreaavea nimic.Ne_a . spuscd vom donni acoloca sdvedemgi noi cum e cdlugdria. Oupace am spuscu tofii cdtevarugdciuni,am stins lampa1nueia electricitate l8

pe ddnsului,a$acum erairnbr[cat atunci),p[rintele s-aagezat scAndura din Noi nu amputut sI ne cu rasa,qinoi pe podeaua mijlocul camerei. Amai dormit odihninLdar pdrintelene-aintanpinat diminealazdmbind. luni. c6nd fiul meu aveacdteva odatdpdrinteleArsenie,la noi acas6, I-am spusP[rinteluicd o sI plAng[. foartegreuseara. Copiluladormea inainte de a ne culca plrintele s-auitat la copil a fluierat spreel, iar cI i-a incdtpreoteasa spusPdrintelui ar a acesta dormit toatl noaptea fi bine sdmai vind pe la noi. la lucrarea chiliadin munte9iamlucratacoloo in 1946incepuse jos, pe cetin[ de brad.Dintr-un peretede stdncl dormind pe sdptdnrand dar de un mic pardiaq apd,nu l-amintrebatpe Pdrintele, aminleles, curgea penfiutebuinlele p6rdiaq a cdpantrurug[ciunealui Durnrezeu ldsatacest a au interzisapoi lucrarea,iar foi1948P5rintele fost Autoritdlile noastre. aiciinfre 1949fiind staref mutatdecdtreMitropolit lanrlndstireaPrislop, are noi Dumnezeu un rost pe cd spunea cu fiecaredintre 1950.PArintele caretrebuiesa-lhplinirq iar rnariiduhovnicine ajutSs6ni-l descoperim PlrinteleArseniepe unii i-a trimis in monatrisrqpe altuinviata de fimilie pentrua nagtecopii dupdrAnduiali. . . .PdrintelespuneundevacEpentru cei p[cdtoqi chiarun gdnd spreDumnezer, o lacrimdpentru viala lor plcdtoasd,poate s[ aibl ultimul cuvdntinainteajudecd{iiSale.Numai sdai acestmoment,chiar giin ultimele zlle aleviefii! Dar la bdtrdnele,cu un trup dogit 9imintea avem pierdutd,nu mai folosegtila nimic. Deci, sdne intoarcempAnd facern congtiinla-i"tii pdndsuntemconqtienlide ceeace Diferite invnfnturi - Cum ii tratapdrintele pe catolici? Odat5ne-aziscdgrecocatolicii sunt ,, cdpuSafn coiocul ortodocSilor". Vorbind despre cf, unirea creStinilor... pdrintelespunea se va ajungela unire (intre cdndoameniivor aveaastfelde suferinle .. catolici giortodocgi). nurnai (carevor ceresI nu semai facdsfinta Liturghie)... indurate la allii de ca s[ poatd impreund rezistaincerc[rilor mari care vor veni asupra a lumii prin lucrarealui Antftrist. A zispirint ele:.,,Papvreaunirea,dar t9

numaicu Roma,de aceea poartd Sio crucestrdmbd, (agaare c6rja). Totugi,unii teologi giepiscopicatoricicautdnilte punfi de legdturi (cum ar fiicoana) - Pdrinteleil lauddpe SadhuSundarSing carenu era ortodox. De ce? PEntru cd va veni wemea c6nd va trebui s6 trecem peste confesionalitate, nefrrvrrlbegte ne desparte. care gi Acest sfint (provenit dintrehindugigi nu se gtieexact careera religia lui in India) a vnrt sd cunoascd adev5rul.A ftcut o gcoal6englezd undea aflatde cregtinism. A ajunsgila ideeasinuciderii. cdnd i s-aardtatDonrnulFlristosa devenit apostolal Lui in Europacregtind in India.De aceea, prrintele a avut gi numaicuvintede apreciere fafd de acestom carea devenitapostolal DonmuluiHristos in veaculXX. ce importanld are citirea sfintei scripturi? poate orice creStinsd o citeascd? Pdrintelele spunea celor care ziceaucd sepreapot ruga sd nu inceapd citirea Noului Testament; inceapdcu Evanghelia cu sd de la Matei gi sEciteascdcu mareatenfiepredicade pe Munte de mai multe ori pdndce va pitrunde giin mintecevadin Duhul Evangheliei. pdrintele a zis despresectari cd ,.,se duc tn iod ca Biblia in mfrndu. Ce semnificd un vis tn care tli apare lisuscu spatele?Dar un vis in care-l simli pe diavol urmdrindu_te? Eram la Drdgdnescu a apdrutun t6ndrdinAlba-Iuriacamra gi 23 de ani,inalt, degirat,subfire,cu o figurd cadavericrgi il c6utape pdrintele.Pdrintelenu prea i-a dat importanld la inceput. I-a cerut qarinteluiajutorul spunAndu-i toatdnoapteail chinuieite diavolul cu cd fel gi fel de vedeniivenindu-igi gdndulsinuciderii.pirintele ii spune: da' ,,fu[d, aia ce ofaci undeai tnvdyat-o,in armatd?". Era vorba de onanie, pdcatul lui onan din vechiul restament.Aceasta mdncat fi-a energiadin sistemulnervos simpatic.I-a mai spus: sd te duci sr te spovedegti, postegti, te rogi, sdte cdsdtoregti sdnu sd sd gi mai faci onanie'I-a spussdseducdla o scend bisericE sbarate din gi ce diavol vedeel in vis. M-a trimis gipe mine cu el.Am mersacolo gi pus a m6na pe draculonaniei.

DouI scrisori de la Plrintele Arsenie Va marcat tn mod deosebit un cuvdnt sau o faptd a

intors[tur[ destulde grea.I-am scrisplrintelui Arseniepentruc6 nu p[rinteleinl4.wIL 1950:,pragii nerdqpunde gtiamce facem.IatEce s[ mei, odatd mi-afost pe limbd sdvd tntreb de ce rdmdneli tn sibiu tntr-o situalie cam neprecisd,provizorie. Poate cd atunci nici nu

20

ai gdndit la ea, nu li-o pot da nici eu, fiindcd nu te incdntd peipectivele ei sau chiar ai vrea sd o ocoleSti.Tbtuqisitualia de 2l
; ,i 1,.:-.-

funclionar nu-i o perspectivd, nu-i pori imprini condiliile totare si rdmdipe dinafard fcrxn s-agiirntdmplatlucramla un birou de fachnare : gi dupi ce au aflat cei de acolo c6 sunt gi diaconm-a u dat afardl.pe cdt ili cunoscsufletul si datoritd examenului care l-ai trecut pe cu {olia ta, i\i propun, totugi, sd lagi Sibiul Si sd te retragi la lard, pdnd si in chirpdr (un sat din lara Fdgdrasurui). E malbrne popa decdt un numdr in sibiu! Rdmdnerea in sibiu era motivatd n dacd telineai de carte.(darnuampututpentrucdauvenitcopiiigigreutifile, iar doctoratul sedrdea doar la Bucuregti).Dar cartei qi ciserviciul nu merg bine nici una. Mai aveai un motiv sd rdmdi in sibiu dacd pdrinlii si socrii puteau sd te ajute. Du-te in chirpdr si vezi ce oamenisunt acolo, si daid-yiplace rdm6i la eifpffintele a fost acolo; cdnderala Sdmbdta chemauoameniigiseduceaprin diferite il sate.imi spunea cum si merg:1.poli sd iei trenurpdnd ra Nochrih gi de acoro si nu mai e mult; saupoli sd ajungi si de la ArpaS, SdsduS, Chirpdr in satul tdu sdnu te duci oricfit ar trage tatdl tdu de tine. ionsdtenii sar targui cu cregtinismul si ar pierde. strdinii poli apropia mai fi-i binedecdtconsdteniisi rudeniile.Rdmtilito soiuyri a potiipoop, cd prin ea ai sd te mdntuiesti. o constiin{dpreoleascd n-ire nimic depierdut, ci totul de ca$tigat fn orice tmprejirdi. ista-i sfat:ur meu. L a toli de bine,Arcenie" . Rez,katul a fost ci amplecatprooila tard,am statla o parohiede l6ngdSighigoara anigijunrntate, 16 apoi,princoncurs, m-ammutatlaTdrgu-Mweg,undeamstat3l de ani. DupEce ne-amdusla Tdrgu-Mureg,unde amavut o parohie de fogtigreco-catolici ne-afost destul greu,pdrintele gi de carea fostin Lazaret(sibiu) a fost nurnitprofesorde teologie.Am vnrt sdnemutdm in Sibiu.I-amspusaceastapdrinteluiArsenie ins6, care, azis:,fcolo_ i canonul vostru, Ia Tdrgu-MureS, pdnd ieSila pensie. Cd in adevdr o spun: oamenii aceia au nevoie de voi, mai murt decdt cei din sibiu care sunt credinciosi, iar bisericirede aici suntprine,,. incheicu uncuvAntalpdrintelui: ,Nimeni pe lume nu esteabsolut necesar pentru nimic. Vei sau nu, vei interveni sa, ba,progresul, lumini tot fi se vatface,cu tine saufdrd tine- Existd o energie ascunsdcare mdnd iucrurile inainte. sd nu-li inchipui, sdrmand fdpturd pieritoare, oricdt de 22

sd mearga bine ai fi inzestrat, cd dacd nu esti tu lucrilrile n-au tdu' Poli inainte. Lumina seface Sifdrd tine pe deasupracapului pentru nimic' trebuitor nu eSti -fifotositoa dar absolut prin urmare, Ia ce strdduinla? oricumvor sia ficrurile, tu sim1i.cdtd indeplinegte-liinainte menireape care o simli, dacd o mai departe, vremeauii tn tine glasul unei misiuni, iontinud-li calea crezut al oricdtd experienla brutald arfi tenit sd-li arate cd lelul rdnitd strdduin\ii tale s-ar putea tipsi de munca ta' li-a fost Poate cd nu mai inyelegi roistul prezum{ia 'incorddrii pe care ai avut-o? sdfii ceea ce aifost. st sensututititdlii tale? Nu inceta incercatnici o dezamdgire. cum Isprdve$eceeaceJdceaica n o a s tn-aifi o i s l u j i m v r e u n u i s c o p a l ' P o a t e c d , f d r d s t i i n l a si rd,n vast ca sd nahtrii, un scop care-i preo mare ca sd-l inlelegem'prea niJ tnchipttimsi pentru carc Dumnezeune-apus fn suflet impulsia pl anul oarbd peit ru noi, dar luminatd p entru E l. SoIdatul nup ri cep; generalului,darfdrd sdJ priceapd tl aducela tndeplinire.Intocmai "asa ori sund cuvdntul scripturii din vechiul Testament: pricep, ori ,:, pricup, ori ascultd,ori nu ascultd, tu spune-lecuvdntul Meu".... de Facultatea Teologieortodoxd din cluj-Napoca) 1+ipr.ZOOZ_

Pn Ioan Ciunguru
CoPdcel v-a vorbind despreParinteleAfsenie,parcLDumnezeu adus td aici in aceas zi (7 nbiembrie)cdci ieri amparticipat in parohia vecind unuiucenical Pbrintelui- Morm- cumnatulMdicufei la lnmormdntarea Prislop.in predicadelaiffrnrmarfare, plrintele de Starefe la Mdndstirea Prislop a spuscd Morar a fost un ucenical duhovnicde la Mdndstirea tu qi ,,trt[d, c6ndveimuriveifi P[rinteluifusenie c[Parintelei-a spus: veifi bdtrdn,dar vei aveaminteatntreagd".Intr-adevdr, constient. a fostun orn rnleleptgia murit intr-o zi deduminic6,fiindu-i copiii acas[ acumestepreot la Bucuregti (un fiu de-allui l-a cautatdespe Pdrintele, Asa giredactor-la nigterevisteteologice). a murit cumi-a spusP[rintele: despdrlitde lumeaaceasta' pdndcdnds-a a fost congtient 23

de Dacdmergeai cdteva Pdrintele lineafoartemult s[ fie ascultat. nu ori gi vedeacd stareata sufleteascd s-aindreptatte mai gi certa; faci ajutd-mdca slte ajut! Degeabaspun eu5-d cutare spunea: ,JVId, pe unii careveneaudes,dar lucru dacdtu nu md asculli!". Sesupdra gi nu-l ascultau nu seindreptauprin trAircagiviala lor. Pdrintelea invdfat, gi dar la cuv0nt adSuga fapta.intr-un cuvAntde-al Pdrintelui,ddnsul ziceacd in lume nu sefacemai mareabuzca de cuvintul Evangheliei; impdrdlia lui Dumnezeunu std invorbe, ci stf,in fapte;nu trebuiesI Acest vorbegtic6 egticregtin,ci trebuiesdtaci gi sdardficd egticregtin! lucru l-a arltat Pdrintelede mUlteori, de multeori il g[seamin tdcere. maiales,la fapte. Ne indernna, Cdnderamla teologie,amindrumatpe mu\i colegisdmeargd printrecaregipe(viitorul)PSDaniil,careadesea s5-lcautepe Pdrintele, cdte rnai Ioane, spune-mi cevadespre gi-rnispulea:,,Frate in venea clasd Apoi am avutbucuriasEaflu cd a ajunsun apropiat Arsen'e". Perintele carese pe alPdrintelui. $ipbrinfii rneil-aucdutat P[rintele.Tatdluimeu, vei intoarce,dar roagd-te in pregdtea meargf, rdzboi,i-a spus:,,te sd mult acolo".A statvreo 7 ani in rdzboi,a fost gir[nit giingropatde un S-a obuz,dar cuv6ntulP[rintelui s-aadeverit. intorssdndtos mereuil 9i avut giun unchicarea fost foarteapropiat, Am pomenea Pdrintele. pe tnereu al un cdrdug PirinteluiArsenie;aveao tr[surd cu cai 9iPdrintele al meu apelala ddnsulgi la drumurimai lungi... Mdrturiseaacelunchi cdnd a fost ridicat de securitate,a fost pus in magina cd la Sdmbdta, voi le-a spus:,,I\45, merge{i carevenisesd-lducd la F[gdrag.Pdrintele jos giajunginaintea voastr[". Ei nu auvnrt. Lecu magina eu vin pe cE a spusc[ o sdajung[ inaintealor pejos. Dar cdnd s-aurcat in maqini a aceasta a mai pomit. . . Parintele rdmassI mearg[ pejos 9ia ajuns nu vroiau sd-laresteze. inaintea celor care Eram intr-o zi la Bucureqtigierao tdn[rd inso{it5de un tdndr. e La un mornentdat eazicc:,,Pdrinte, viitorul rneulogodnic.E un bdiat il Azis credincios". care,Pdrintele intreabd: La ,,Undeeqtistudent?"' Durnnezeu?". ',CuntsI nu cred,P6rinte?". il cd la drept.,,Creziin ,,$i m[ rndrturisegtipe ,,Cutnsf,nu, Pdrinte?". Durnnezeu?". ,,Pdi, dac[ tu 25
lSE'

iegiun rnareavocatgimainurii t6i te pun sdscriiinpotriva lui Dumnezzu, tu scrii saunu scrii?".Cu aceste cuvintel-a blocatpe aceltdndrginu a gtiutce sdrdspundd. carePdrintele dd rdspunsul: La ii dacdvei ,JVI6i, scrieimpotriva luiDumnezeunu mai egticregtin,agacummdrturisegti. Dacdnu scriiinpotriva lui Dumnezeu aveamult desuferitdin partea vei celorcarete pun la aceastd incercare".$i-a dat seama P[rintele i-a cd spusunmare adevdr. Pdrintelem-a chemat,chiar de departedin curte, in bisericd. Veniseo doamndmai tdnlrd de la T0rgu Mureg. $i mi-a zis; ,,latd,, plrinte, haidesdardtlumiicdnu ghicesc, nu-sghicitof'. $i a intrebatcd o: ,'I\4d, bate?".,,1\4d te bate,Pdrinte". se ,,Bea, imbat{|" . ,pa,Pdrinte". a spusPdrintele: buniculsdua fostbeliv gitat5llui 9iel. gi dac[ ,,$i $i nu-l vei ldsa,dacdnu te desparli nu plecide la el aresdte impugte, gi aresI te omoare".Eram in wemearegimuluicomunistgin-amin{eles atunciaceste cuvintegi dupdce Pdrintele retrasiar in bisericd s-a sd picteze amintrebat-o doamnd pe cineeste, estesofulddnsei. ce Mi-a spuscd so,tul lucreazdla securitate cd are greacrucecu el. Mi-a gi ei mai spuscd nu gtiecum Pdrintelei-a aflat tainacd nu i-a spusnimeni. Pbrintelelinea sd le spundcelor care aveausoli cupringi de patima belieisd-ipdrdseascl, lucrupe carenul-aminleles atunci. Aminfeles cdpatimabefiei stdp6negte cdteun onl pe cdteun cregtin,pe cdte pe un so!,toatdviala gi,intr-adevdr, stricdtoatdfamilia. Pdrintele fost intrebatgi deminegide allipreofi despre a acele dezleglrialeSfintului Vasile, deqpre Molitvele Sfintului VasilecelMare. Mi-a spussdnu le citesc,sd-ilas,eventual, cei de la mdndstire le pe sd citeascd, pentrucd diavolule ldsatde Dumnezeu stdpdneasc[ sd pe cinevaqi dacdDumnezeu vreasdmdntuiascd acelom prin chinul pe diavolului, n-ar trebuinoi, capreofi,sdintervenim acolo.Acestlucruil rnaispunea Pdrintele gi Cleopa. in legdturd aceasta cu Pirintele rli-a datmainrulte exemple, unulclriardin imprejurimile Fdgdragului: cutarc ,,Md,vezi, dacdpr-eotul s-atinut mereusdciteascd aceste molitve,ce a pd(it?$tii ca egtide acolo!".L-a l6sat preoteasa, pirdsit copiii,a awt scandal oanrenii l-au cu 26

in parohie,a mai inventatgialterug[ciuni carenu eraufrrtipicul Bisencu spunea gi, diavolului.Pdrintele noastre iat6,cd a ajunssdfie badocurd cl diavolul este ca un stup de albine:dac[ treci pe {dngd ele nu se ta. intamph nimic, dar dacdbagi bafulin stup,atuncivin ahineleasupra Mulfi preoli gi credinciogicare au fost la canal spuneauc5 pe i-a P[rintelea fost deosebit, impresionat toliprinputerea credinlei, demulteori, o dddea degimdncarea, energiatrupeascd, prinputereagi altoramai slabitrupeqte. Chiar gi cei careilpdzeau 9i il chinuiauau regretatcdndPdrintelea plecatde la canal. nu Pdrintele a maivorbit.Povestea ftrtr-operioadd, La Sdmbdta, cd dupdo vreme,la o Sfintd Liturghieftrm[ndstire, cinevadin Voivodeni Domnului, adanrilorinTrupulqi Sdngele deprefacere rugf,ciune laacea zguduitmdnf,stirea. un i-a venitaga grai qiun glasdeputernic,incdts-a sdvdrgea Sfinta Liturghiela altaruldinpddure Altddatd,Pdrintele a gitoatl lumeaa vdzut cd vineun nor pe deasupra, inceputsdpicure; locul sdpdrdseascd de gi fbrdurnbrele) aproape (cu oamenii umbrele la a Pdrintele spus:,funefi umbrelele loc cdnu maiploud". rugdciune. Aqa s-agiint6mplat. Acest lucru s-a intdmplat gi la Prislop cdnd am fost 9i eu la cu primeleparastase Pdrintelui.Plouase weo 2 ztleinaintegiin acea ale ploaiepdndla Prislop.in toatdlaraplouadin pe zi m-anlduscu magina dar abunden!6. Eram mu[i preoli gine-amgdnditsAshjim in bisericd, multd.in in celedinurm[ am zis saiegimafardfiindc[ eralumefoarte la momentulcdnds-adat binecuvdntarea Liturghiein altarulpregdtit l6ngi bisericd,ploaia a incetat.Am mersgi la mormdnt9i dupl ce s-a pomenire" nou s-apomit ploaia din terminat parastasul, dupd,,vegnica giabiaamajunspdndacaslpeo ploaietorenfiald. a Pdrintele venit odatbla Ludigor(un sat vecin) intr-o vard venili de I-au zis:,,Pdrinte, la sccetoasd, chemat un rnasltt obgte. fiind invecinate". a Pdrintele venit,s-arugat cdmurirnde foarne, gisatele noi SfhntulMaslu.Parintelc plecatpc jos. a cu preolii de acolo,au frcut leDar Oamenii i-au spusc6-l duc cu cdrulapdnaIa Sdrnbdta. d6nsul jos. $i spun oameniicd P[rintele ar fr a zis cd vrea sd meargf,pe

binecuvdntatsatelegi locurile pe undea trecut gi dup[ aceasecetda dat Dumnezeugiploaie giun ancu belgug, incdttoamnaoameniiAceau cd mAnalui Dunnezeu a lucrat prin P[rintele Arsenie gi i-a salvatde la pieire. Cinevadin satul vecin mergeades la Pirintele, era o femeie credincioasd. Pirintele cdnda vdzut-oi-a zis: ,,Du-te acuminapoicu ce pofi pentru cd nora ta seurc[ in cdruld sd meargdla doctor sd-qi facdavort. Du-te giopregte-o A ajunscu ce a putut de la Bucuregti !". la Fdgdraggi a ajuns acasdchiar c6nd nora era urcatd in cdrufd sd meargdla Fdgdragla medic. Le-a spuscd Pdrintelea trirnis-o ca si spund nu facdacestpdcatpentrucd va fi greudetoatdfamilia.Nora sI nu anraificut avortgichiaranniavut gia[icopii.Erainpotrivapicatului uciderii,aga cumneinvatASfinfiiPdrintigiBiserica. multeori P[rintele De spulea:,,M6,de ce nu-l omori pe fiul celmare,cd ebotezat? ce sd De omori pe unul carenu esteincregtinat?". Spuneaastapentru ca si-i speriepe oameni,sd-i facdcongtienfi faptalor, nu cu gdndulca sdde lomoare. Mereu le spunea celor cu avorturi: ,,MAi,nu numaicd vefi da rdspunsin fafa judec[1ii, dar cei care rdmdn copii in familie (cei neavortafi,cei ndscufi)vor fi foarte chinui,ti vefi aveade lucru cu ei'. gi Unei femeii-a spus:,,Cd!icopii ai?".Eaa spuscd unul. $i Pdrintele i-a zis: ,par ceilalli 9 undesunt?Vai, vai, ce va fi de capul tdu! Acestcopil te va chinui mai mult decdt ceila[i nou6". $i agaa avut sd seintdmple, fiinduncopilproblem5. O femeie din satul vecin care-l cdutades pe Pdrintele,mi-a spusintr-o zicd aveaobiceiul a dr[cui qi nu seputeast6pdni. de S-a dus la Pdrintele9i i-a spussI o ajute. Dar Pdrintele,pdn[ sd zicdea acestcuvdnt,i-a spus:,,Tu,decdts[-l mai pomenegti cel rdu mai pe bineprinde-tecu dinlii de mas[ s6-firupi dinlii'. Atunci eaa inceputsd pl6ngd, Pdrintele binecuvdntat-o a zis:,pumnezeu sdneajute',.$i a gi din aceaclipdnu a mai rostit ginu a rnaipornenitnumeleceluirdu. Pdrintele zis:,,M5,eu nu ghicesc. ii spunonruluice arepe a Eu suflet".Parintele estecinstitaici,in lara Frgdragului, mod deosebit. in 28

Eu ca pleot am fost ajutat de Pdrintele,Nu mi-a spustainavielii mele, dupdce nu mai sunt,mai strig6cdteodatd: capreot,dar mi-a zis: ,,lVI6, ajutat,de ne--a Arsenie,ajut6-n6!". Cred astdzici giPArintele Parinte acolo de unde este,pentru a redobdndilinigteagi a scdpade marile de de frdmdntari dupl revolulie,de aici din sat(cauzate neinfelegerile ortodocgigiunitD. dintre la N-ai cum sdnu te gdndegti ceace ne-ainv6!at,la ceeace a de Pdrinteleinvrafa oamenilor.N-avem ficut, la atdteaminuni fbcute de cd cumsbnu-lpomenimpeP[rinteleArsenie a fost atit de aproape mai alesal noi. Foarte multd lume spunecd esteun slint al nostru 9i fbgdr[genilorgi foartemultl lumear dori sdfie canonizat,sdfie trecutin pentrucd L-a rdndulcuviogilor pirinfi, al sfinlilor placuli lui Dumnezeu Eu un dar deosebit. intotdeauna pentrucd a avut slujitpe Dumnezeu, Arsenie gi cd spuncelorcarel-au cunescut nu l-au cunoscut, un Pdrinte semai nagtedoar la 1000 de ani.Nu gtiuce m[ faces[ rostescmereu, cuvAnt. acest mai Poateweodatd Sfrntul Sinodseva aplecasdcunoascd indemnurile sale bine viafa, trlirea, sfaturile Pirintelui Arsenie 9i ca deosebite, aleSfintului IoanBotezdtorul 9i,poate,printr-o minune a lui Dumnezeugiprin werealui Dumnezeus6-lcinstim9iin calendarul Bisericii noastre.O parte din ierarhii nogtri l-au cunoscutpe Pdrintele, unii au fost chiar uceniciai PFrrintelui. Noi il pomenim gi in rugdciunile noastrecu nddejdeacd 9i din Foartemultd lume,credincioqi toatdlara Pdrintele pomene$te. ne gi mergla Prislop gipestes[ptdmAnd in zi de s[rbdtoare9ide duminicd' poate fi uitat, iar credinciogiitransmit cuvdnt bun 9i sfint Pdrintelenu ' in despre Pdrintelegiva fi tot mai cunoscut neamulromdnesc..

29

RrcsfarcaPirinfslui finsenie
(scrisori) Pn Dn Mihui Sdsdujan
...Personal,in arhiva EpiscopieiAradului, am gdsit trei documentein legdturdcu arestarea Pdrintelui Arsenie, o arestare absolutbrutald: 10 oameniau venit sd-laresteze intr-o noapte,au intrat in chiliile maicilor de la M[ndstirea Prislop,au folosit un limbaj absolut murdargil-au ridicat pe PirinteleArseniepentrua fi anchetat. DupI un tirnp oarecarePdrintele Arsenie se intoarce la m6ndstiregi scrie episcopului sdu - Andrei Magieru al Aradului - o scrisoare irnpresionantd. cita un text in leg[turd cu arestarea Mrndstirea voi din Prislopa Pdrintelui ArsenieBoca: I, ,tn noapteade I5 sprc I6 iarutarie 195 orele 5 dimineala, afost ridicat de un grup de I0 oameni din partea autoritdlii de stat.AceStianlt alt prezentatnici un ordin, procedeul afost brutal, au intrat fn chiliile surorilo4 vorbind foarte necuviincios, toate acesteafdrd nici o motivalie". Vd citescacumo scrisoare careddnsulo scrie,la intoarcerea pe la Prislop,episcopuluiAndrei MagierualAradului.Textulesteabsolut impresionant pentruverticalitatea moraldqiprofi.urzimea sufleteascd a PdrinteluiA$enie: ,De Buna Vestiye,cu ajutorul lui Dumnezeu, om ajuns acasd,la Prislop, sdndtos,multfolosit Si tot atdta de senin. Bucuria n-are multe vorbe, de aceea,dimpreundcu obsteav-o tmpdrtdsim a;a cum e, cu recunoStinldSi snteritd metanie,pentru cd faceli parte, in toateprivinlele, din motivele ei. Am aflat cd dupd pasti venili la noi. Vd asreptdtna;a cunt vechii crcStini iSi asteptau pdrinlii. Da6 pe ldngd ntotirntlstrdvechi,mai e Si unullocal, ntai nou: irrdcplinireaullimelor.fonnein conclucerect obslii de aici, ceect ce inri va asiguraSimie rdgantlprcocu1tdtii c.eilal;i de talanli carci am, cu care n-am lucrat incd nimic pentru lisus.Al Preasfinyiei 30

Voastre fiu duhovnicesc, Arsenie" (Prislop, 3 aprilie 1952). Documentulesteconvingltor prin confinutullui. El exprimi atmosfera specificl M[ndstirii Prislop la aceadala-gi linigtea duhovniceascd profundl a celuidefinutmaimult de I anpentruanchetele sufleteascd impusede autoritdlile comunistealewemii. Revin la momentularest6rii PlrinteluiArseniegi agwea sdvd citesco scrisoarea obgtii MAndstiriiPrisloppe careintreagaobgtemaicide la Mdndstirea MonahiaZamfiragi celelalte Prislop- o trimit AraduluiAndrei Magieru, insistdnd, episcopului rugdndu-lsdintervind iar laputerea statpentrua serezolva la PatriarhulRomAniei, acesta de cdt mai repede problema P[rintelui Arsenie. Din scrisoarea obgtii MdndstiriiPrislopcdtreepiscopulAndrei Magieru reieseimportanla -Arsenie Boca- pentruele,ftr personalit[1ii Pbrinteluilor duhovnicesc acea werne,la rndndstire: ,,Preasfinlite Stdpdne,cu strdngere de inimd, vd aducemla cunoStinld,ptecum ni s-a spus,ridicarea Pdrintelui nostru Stare! Si duhovnic, Arsenie, de cdtre autoritdli. O facem din ascultare. Pentru noi el estentereuprezent in formarea creStineascd care pe ne-a dat-o. $i o maifacem cu nddejdeacd cel pe care il socotimca pe pdrintele nostru mai mare, ca pe episcopul nostru, tn mentolitateade creStinism primar cu care ne-a deprins Pdrintele Arsenie, Preasfinlia Voastrdveli veni pdnd la obsteaPrislopului, incercdndpersonal sauprin delegali, sd ardtali inalt Preasfinlitului Patriarh rolul Si activitatea Pdrintelui Arsenie in oceastdmdndstire Si,prin ea, in aceastdregiune. Cunoastelicaracterul pur religios al activitdlii Pdrintelui Arsenie, tncadratd in tntregimein spiritul sfdnt al Bisericii. Cunoaste{iinflorirea pe carea luat-o mdndstirea noastrdsub conducerea Sfinliei sale.Cunoasteli caracterulortodox pe care tl imprintd, pe nesimlite, ln rdndul foStilor unili, fapt pe care-l Stii: mai indeaproape pdrintele protopop Ciobanu al I{alegului, care ot' putea fi delegat.Avdnd fn veclerecele de mai sus,.fi1i c'ci sigu6PreasfinliteStdpatre, rtunruio neinlelegerc putltt a provocot'iclicarca PdrinteluiArsenietlittltartea atiloritdlilor.$tint r"irnrtntaiinalt PreasfinlitulPatriarh poate inteneni pentnt a
3l

Idmuri aceastdneinlelegere. credem cd nu ne veli pdrdsi. Asteptdm clipd de clipd tntoarcereapdrintelui nostru starel arno*ir. pdnd ii

Citeva invdtdfint de la Pdrtnlele llnsenie.


Pn Simion Tbdorsn
- Cuvflnt la Parastasuldin 28 noiembrie2007 l. ,,Fiecaredintre noi duce un ateu in spate,trupul pe care-l avem.De la stareaaceastatrupeascdpdndla aface din trup <Tbmplu al Duhului Sfdnt> (I Corinteni 3, 16), de aface din el <Bisericalui este h.ptat, de cele mai multe ori, o viald tntreagd' Duntnezeu>, nu o Dcci,trebuiesdgtirr cdluptaaceasta este luptdde Pdrintele. spunea trebuiesdavemrdMare, ing[duin!6 gio via{[ o zi, de doud,de trei, ci cd desdvdrgirii. irltreagdnetrebuieca sdajungemla mdsura 2. ,firea trupului fiind oarbd, surdd Si mutd, nu te poli inlelege cu trupul decdt prin ostenealdSifoame. Aceasta, tnsd, pentru cd s-aufdcut trcbuiesdfie condusddupd dreaptasocoteald, mulli au cdzutSi tn dreapta, Sis-auvdzutSiStimdin Pateric cdfoarte adicd atunci cdnd s-au luptat, vrdnd sd ajungd la desdvdrqireau cdzut tn pdcat, tn mdndrie, tn slavd deSartd".De aceea,spunecd slndtdfii. ca trebuiecondus[ dupddreaptasocotealS sdnu ne dduneze Postulgi rugdciunea sunt dou[ lucruri pe carele avemgicu careputem giPdrintele foartepe scurt, sdalungdmpoftele dinnoi. Agacum spunea imbldnzegte dar gi din Sfrnta Scripturd gi din viafanoastrd,,foamea fiarele".Cdndinlelegempostul ca pe o starein lupta spredesdvdrgire inseamnd incepem urcugulnostruduhovnicesc. c6 se lui 3. ,,Cdnddreptatea Dt'tmnezeu tntoarceasupranoastrd ispdsirea". De multe ori venim, aici la o sositvremeade platd sau Prislopla Pdrintelc,gi, in gcneral,averl necazuri,avemincercdri. ci nu-i o pedeapsdde la Duntnezeu, trtt ntijloc de ,,lspdsirea irtteleplire, o inclreptarentai u.sprd.Iar fiindcd dreptutea lui Dttntnazeu mereuse line inlrefapld Si rasplatd,pulem vorbi chiar de o legea dreptdlii, ca de o lege ntilostivdprin corc ne curdlim de

JZ
JJ

petele faptelor rele. Dacd rdbddm necazurire de bund voie, neumbldnd cu ocolirea, ne ajutd Dumnezeu, iar de nu vrem sd primim cele ce vin peste noi cd nu le inlelegem, nu ne ajutd Dumnezeu,deSiEl arfi vrut,. cu alte cuvinte,prrintele spunea sdlurm?ncercareacao aici binecuvdntare. Ddnsula luat irnvialiioate ir.ncerc5rile o binecuvdntare ca gi cdnda fost in inchisoaregi cdnda fost scos din mindstire; a stat 30 de ani, ca si nu slujeascrpentrucd a fbcut ascultare, deqiau fost voci careau spuscd trebuiasdslujeascS pentruc5putea.N-a putut pentru cd a ascultatde ierarhiea$acum se cuvine fentru cd aiepus votur ascultdrii. cdlugdrseremarcd, ales,piin voturile Un mai pe ca.ele are asupra gi,mai ales,dacdrerespectd. lui plrintereArr.ni. u fost, defi, un exemplugi din acestpunct de vedere. 4' ,,Estiut cdpentru o scoateun gdnd rdu crininimd trebuie sd o tnvdlui de mai murteori tn cuvdnturcer bun ca sd o izbdvesti din robia gdndului rdu. Asta e carea cea mai rtrngd; carea de Ia ,tinte la inintd" . ca sd-l faci pe om sdinleleagr trebu]esdte adresezi infunii. Inima, ca sdpoatd s[ fie luminatd,irebuie sr fie agezatd in minte. 5. ,,Cdndauzipe cinevafdcdndu_te tobd de blesteme, te ntt pripi cu mintea si nu sdri cu gura, rdspunzdndu_i ce nu trebuie. Nu-l tntreba pe el: <De ce md ocdrdsti?r, ,i intreabd_tepe tine; <Oare de ce md ocdrdste omul acesta?,. in orice ,or, irpund" Dumnezeu pentru pdcatele mele',. Personal l-am auzit niciodatape pdrintele nu sdvorbeascd de r[u pe cineva.N-a vorbit de rru niciodati, ci dacda putut saspunaa spusdoarcuvintedemdngdiere dacr a putut gi s6ajutepe cinev4 a ficut lucrulacesta. Pdrintele spunea ifi pdcatuiinfa1a, pentrucdaveaaceastd putereduhormiceascd pdrintelefusenie deosebitr. avea dardeosebit. un PdrinteleArsenie un om instruit, studiat: era a Teologie, Be[eArte,cursuri dernedicind a fostun oln careciteacu o pldcere gi deosebitd. Intr-o situa!ie Bucuregti, ra c.tnd rn-avizitatcu ocazia . . sfir(irii biscriciidc Drdgirrcsc', statIarni'c acasigi Ia a l-a'r vdzutcu cala pasiunc citc$tc seintercs cazra tol cca.. .rt. nou. il dc Ai 1*o.rnr.",, nraialcs,problc.rered? gi y:ltop,ogie c'restinri fapturcd o fa'riric, cu'r a fostfarnilia Sfintuluivasile Mare,apututsaaibdcopiinurnerogi cel 34

gi Se gimu\i sfin1i. interesa seintreba:oarecum esteposibilsI sefacd lui cu lucrarea Dumnezeu. Tot lucrulacesta? lumindpentru ci 6. ,incercdrile nu sunto pedeapsd, o Scoald, mineSimild de la Dumnezeu.Cd le simlim noi ca sufertili? Spune Pdrintele; De nu le simlim ca atare, n-am fnvdpatnimic' Precum pldcereae dascdlulpdcatelor, aSadurereae dascdlul inlelepciunii 'lar din odihnd pdnd acum n-a iesit ceva defolos". A fbcut lucrul gitoate incercdrile9i toate ispitelecarei-au venit in via![ le-a acesta lui luatgile-apusin seama Dumnezeu. ntt necazurilenevin de la greSeli, de la Dumnezeu' 7 . ,,Tbate El rumai le tngdduiesi spald cu ele vinovdliile noastre.oamenii pdrdsit'ea lui ntt lnleleg cd vindecareaprin necazuri nu dovedeSte md auzim:m-ap6r[sitDumnezeu, bateDunmezeu Adesea Dlrnulezel!". s6 ftr necazuri via![. Atunci c6ndainecaz gtiicdDumnezeu c6amatatea are c5 tine: ,,Bachiarprin aceea Dumnezeu griji de de sernilostivegte noi, dacf,avelnnecazuri".Mdntuitorul spune:,,in lumenecazurivefi indrimili, Eu arnbiruit lumea"(In.16,33). avea. 8. ,J'{ufericili pe cei ce n-au necazuri tn lumea aceastQ, cdci cunoscdndu-iDumnezeucd n-au minte sd-I fnleleagd cdile, ntt le rdnduieSteo tndreptareprin fncercdri in lumea aceasta,ci / osdnddin cealaltd". pdrere cu Dumnezeq 9. ,,Pdnd nu vom ajunge de aceeasi viala noastrd pdmdnteascd,desprecealaltd de pe celdlalt despre tdrdm,nu vom avealiniste in suflet, nici unii cu allii si nici sdndtate Acestlucru ar trebui sd-l in trup Si nici fn ordnduireaomeneascd". foartebine.Deci,trebuies[ nepunemde aceeagi citim qis5-linfelegem si-L punemde acordcu noi, Nu p5rerecu Dumnezeu. pe Dumnezeu Pdn[ nu vom facelucrul ci noi trebuies[ fun de acordcu Dumnezeu. noastrl nu va fi pace. acesta noi, nici intre noi ginici in societatea nici ,,Trebttiesd ne plecdm tnlelepci'uniiatotstitttoare a lui urmdre inleleplirca noastrd, Dtrmnezeu, Care, fn tot ceetrce.face, Ste crceasla. C6ndplectimcapul si w"ent pricepent ot"i pricepcttt,\r.i tttr sufletului, liniSlea cdpdtdm in .tri cea ttrtrlDuptnezett, clipa aceea rtoi pe Dunmezeu, oricearfi datpestezilele noasnz".Atunci cdndIl ai foarteuqoar6. o oricegreutate devine binecuvdntare Eieste ls

Mdntuitorul spunea:,,Luafijugul Meu cd esteugorgi sarcina 9i Plrintele ziceacd Dumnezeunu rdspldtegte nu pedepseqte meacd este ugoard". ce?PentrucdDumnezeu cel cenepoartl De este la judecatl. Dar aici d6, din cdnd in celemai multe aici, ci dincolo, gipe noi gigreutS!ile noastre. 10.,,Credinya unrisc al raliunii, darnicidecumo anulare este 'a raliunif ci, dimpotrivd, , o iluminare a ei. E o absolvire a su/letului tntr-un <dincolo> al lumii acesteia,in spaliul divin al existenlei. constient de aceastddezamdgirefdrd sdfii mort deloc tn lume, si experiezi, trdiesti la intensitdli nebdnuite sentimentut libertdlii spiritului. Acum scopi de fricd. va urma, apoi, o realitate de o la icoanaMaicii Domnului"' pdrintele evidenyd absolutd'. Astfel inlelegea subtilce estecredinlacareesteaceastd ilunrinare, aceastb angajare s6treci dincolo.in ca Pr. Oprea (Cincig) momentul careegtiun om credincios, in pltruns deDumnezeu, oricesar lntdmpla tine,vei invinge! cu

Pn Petru Vamvulescu '


sfinfii de demult gtiaude pdrinteleArsenie pentru cd erauin legrturS.Ne spuneapdrintele Arsenie:,Afost sfintur vasire pe ra mineSi m-a mustratcd prea vd canonesc voi,'. pe Furnatulataci minteagicredinfa omului,nudoarphmenii, inim4 sdngele organele gi respiratorii. Sdnespovedim toatdinirna dintot sufletur din gi nostru. piri'teleArscniespunea Dcspre Sfinta Inipirldganie : ,J{iciptca rar, clarnici prca despenrru net,r'ednicia n'asrrc1, ttoi ,tt (.tverl cd viala nrucenicilor. a creStinilorrJe detnult',. Si 36

Maica Stureld Marina


MdndstireaHurez Si-i iubeqti pe to{i care te batjocoresc

Eraudou6persoanedinoragulVictoria_mamaqiofiic6-9ilmeargala cd au intrebatpe ParinteleArsenie, nu gtiauce s6fac6: 56 Arsenie' $i sau mf,nSstire s6sec[s6toreasc6? l-auintrebatpe P[rintele ca Parinteleazis: ,,Md, e grea cdlugdria, dar e mai greo cdsdtoria sti li-o dttci aSacum trebuic"'

|du 1i-ar da doudpalme, il mai poli iubi lafel ca inainte?". $i dupd ce am ajuns acas6,nu dupd multf, weme le-am primit, deqi nu m6 ca Lupta a fost extraordinard s6-lpot iubi la fe! mai alesc[ aqteptam. atunci sf il stric. atunci lucrampentru el un pulover gimd gdndeam am o Degiinainteduceam viafErnaihlrneasca, fost 9ila P[rintele; se intrareameain mdndstire datoreazi PdrinteluiArsenie.Pot sd zic cd intrareameain cdlugdriee numaia Pdrintelui.Parintelemi-a zis 9i de MdndstireaHorezu.Nu am l6sats6-mispundddnsulla cemdndstiresI a rndduc.Am zis eu: ,,ce zice{ide Horezu?".FSrdsdgtiuc6 Parintele fost pe la Horezu gi-l cunoagtefoarte bine 9i are fiice duhovniceqti. Pdrinteleazis: ,,lvId,du-te, dar o sd-lifie greu la Horezu cd e multd 9i mtlncd".Poate cd s-agdnditla lucrul acesta pentrufaptul c5 starea Cu ajutorullui Dumnezeu al P[rintelui 9i melenu preaerabund. sdndtd{ii amreugit,pdndacum.. gi al Sfinlilor Br6ncoveni

Msica Tbcla
gdndil tu". Astanu o gtiamdecdteu,cd woiam sr trdiescin curdfie,dar crsdtoritd.Md ficeam cd nu inleleg ce wea sdzicddar eu gtiamfoarte bine'irud casdnu rni intrebecei dinjur. . . parintele m6 apasfincdo datd: ,pacd vrei sd te cdsdtoresti sd aduci toli copiii ci asta-i familie binecuvdntatd,nu sd crezi cd trdiesti infeciorie asa cumgdniesti tu,,. $i mameimele tot agai-a zis:,N-ai vrut sd_laili de asta ai probleme cu copiii',. in momentur chrelam cerutbinecuvdntarepentru tn mdndstire, Pdrintelea zis:,Md, du-te, dar vd va mai mdturo', . inio^rru -"u uziscdsdnu nemdtureDumnezeu. Apoi pdrintele continua ,$i pe mine a t: m-a mdturat,dar ntt m-a mdturatDumnezeu,,. Nu gtiula oes_a referit, pentrucd dac[ nu mureaceaugescu dejaeradecretur careurma s5fie pusln aplicare cd va venicevade acumincolo sau pestenoi. Pdrintele maizicea:,,Dacdte duci la nrdndstireia_r iubesti pe toli core te batjocorcsc".Eu foarternurtla fratelemeu cer fineam mic, careaveaproblemelelui, gi a zis p[rintele: ,J";";;;;;;'f,"or"," 38 Cdrligoara Arpaqulde Sus Mdndstirea c6nd vorbeamcu sfinfias4 cdndnr[ uitamin ochii sfrrliei Sale, parc[ il vedeampe MAntuitorul, parc5vedeamcerul seninqimulte alte lucruriminunate. 'Un frate de-al mamei mergeala Prislop cu incd un vecin qi Pdrintelele-a spus:,JuId,voi ali venit aici cu tdmflia diavolului, cu tabachera".Dupd ce a terminat Sfinta liturghie le-a spussI meargd sI pe un dealdin apropiere taie nigtecr6cipentruun gard. $i o sdvind DarPdrintelefusenie si gidansul. s-aupus seodihneasca. Cdndauajuns nte,cumalivenit aici?" .Le-aspus:,'Pe eraacolo.$i i-auspus:,,Pdrl tdngdvoi, md".O maicdle-azis c[Pdrintelemergeprin aer'Nu l-a!i vdzutpentruc[nu ali fost vrednici. darnuau gil-auurcatinmagina, au intr-o noapte venitsd-laresteze pututsA le-a Pdrintele spuscdnu o sdpoatdsdplecede plececu rnaEilra. cdnd acolop6n6 sedi ddrsuljosdinffr,agina. s-adatjosapomit magina nu virL gile-aqpus: vreau nunn pute{iducevoi'' Leu ,,Vedq fir5"nunrai dacd gi acolout* *tu. descuiata stStea auinchisgidiminea{a g6sitcamera au rn

Mult[ lume mergeala ddnsul.Afost o femeiela ddnsulcare pldngeamult pentrucr aveaun singurb6iatcarea fost inchisqi acum nici nu a scdpat binegi l-au inchisdin nou.I-a zis pdrintele:,Jr{umai pe acesta il-pldngi. Dar pe aceia cdrora le-ai fdcut chiuretaj nu-i pldngi? Aceia pe care nu i-ai ldsat in lume il amdrdsc pe acesta si Sipe tine". Altd femeiea mersla ddnsulla Drdgdnescugi i_aspuscd i_a adusnigteunt bun de oaie.Pdrintele spus:,Bine cd ai adus.Du-te i-a tn fala bisericii Si unge stdlpii dstia ctt untul tdu',. Femeiaa zis: eu ,,cum, Pdrinte, l-amaduspentrusfin1ia S-adusgia unsstdlpii ta". cu unt giau iegitweo gase.gerpi lingeau care untul.Azis pdrintele: ,,vezi, nfi, dia sunt copiii tdi pe care n, i-ai ldsat in via{d. Mie rut-mi trebuiettntul tdi'. cdnd erain bisericd venitun sectar sd-lurmdreascd; a ca cum a intrat inbisericdle-aspusoamenilors6facdloc i-a spusaceluias6 ai iasi afardpentrucd e sectar. spussdnu stdmde vorb[ cu ei pentru A cd neatragcu minciunile c[r,tilelor. Tuturor ne spunea mergemla gi s[ bisericd,sd ne rugdm, s6 citim psaltirea,sI facembine, sd fu."milostenie, s5-iajut[m pe s6raci...Ne spunea nu mergem sr nici la catolici,nici la sectarigi sdnu vorbim cu ei. . .

Tif'r@ddewieifrv,@
eifiF si4i egaleeu Testamenful Snvafalisi minea$ eu lingurAmieil
ScrisoareaPirintelui Arsenie citre N. N.
trage de tine la creStinisrll>' Tu nu azd-li:<<I'{., Remetnore din pe facidecdtca-l studiezi dinafard, cdrfi.Tu incdnu te-aiangajat de 9i adic[ cu toatdsinceritatea conqtiinlS cu in cxistenfial cregtinism, intdi;9iapoi: fafd <Riscuril> de tine, angajSri. acestei Ioate<<riscurile>> general. Toate instincteletalesunt<iiz in onteneuscd>>, fala de <<firea sunt trdirii luiHristos.Acestea in fafacregtinisrnului, faga pt"intejdie>>in pdcatin fa{a<<printejdiei>> naturii sldbitede celedintii <<alanne>>ale Viald - adevlrataVia!6. de nghilite>> de-afi <<f i1i descriseiolatur[ a sl[birii talesufleteqti. Mai esteuna. a contemporan ficut o maredescoperire, Un psihologfrancez nostru e structurat care sun6,in cuvintelelui, cam ag4 <dntelectul dialectic; adicd: orice idee qpare tn cdmpul luminos al constiinfei, prin trezeSte, induclie,Si ideeacontrard' De aceea,sd nu te miri cd: ptecdnd-sdrealizezio idee, te poli <trezi>fdcdnd exact contrarul ei>>. de elemente ajutorpolimaiugor Cu aceste

40

ta in lunre. cu sincerf, <<reparolia>>ta, partca ta de osteneald De aceasth pe care le primeqti(datoritd gi in luminac-redintei a culoqtinfelor nevoinlelor parin{ilortai) nu te poatescutinimeni.Nici tu nu te vei Puteascuti. 4l

Maica StareldMarina Lupou


Mdndstirea - Sdlaj Bic Ermd duc searain bisericufd,la icoana Maicii Domnului fbcdtoarede minuni, mI inchin, citesc ceva, md opresc la Cdrarea imp[rdliei,o lasdeschisd... Cineva donat-o.Sdnu creadd a lumeacd eu fac cevaexagerat (mai alescd segtiecd am fost la Prislop).Duhul Sfint, printr-o femeieoarbddin Zaldu,a adus Cdrareagi buchetulde Acatisteal Maicii Domnuluigi icoanaP[rintelui,pe carele-adonat rndndstirii, sd le linem in bisericd,pentru ca oricine vine sd aibd dar ocazia citeascd rugdciune, din Cdrarea sd fie fie imp6r5liei.$i pe Pdrintele l6ngi C[rale. Astaa fost dorinlaei. Pi:$i azis:,lSa afost voialui DunlnezeLf'. Dacdam fi pus-onoi ziceaucI ampus-onoi de capulnostrugipoatene gisancliona cineva. Nimeni nu ne-aintrebat niciodatl cd de ce le linem acolo saude ce le-ampus. in C6rarene vorbegte Pdrintele. n-ar mai fi scrisnimic ai de n-am mai citi nici o De carte,dar Cdrareaeste cutremurdtoare. A zis Plrintele cdndera la Prislo ,,Md, citili cd4i caresant p: egole cu Testsmentul".

nu acolo.Plrintele pentrucd dacdnu are personal poate sdfacdfa15 vor veni". Maica nu a realnat, dar zice'. ,rNu te necdji, md, cd-|i noi desprenoi era pesteo sdptamdnd am fost acolo. VI dafi seama, vorba cd mergemla Timigeni,nu la Govora! Aga a lucrat Dumnezeu! foarte rdu. insdnu am spus A trecut rlremeagieu erambolnavd lamaica Starefdcd sunt bolnavdgi am tras gi eu in ascultareacolo; la eramin mijlocul verii in I 975. Aveamcancer ficat,dareunu gtiam. care rnaiciistarefe: tratali cazalilanEndstire iau spus ,$6 Erauni;te medici la fataastacd moare".Am fostpe la toli doctorii la Bucuregti, Sibiu,la prin Dar de Timi$oara, prin iuliepdnd noiembrie. eramtot rnairdu. la la m-a trimis la Pdrintele, Bucureqti, Atunci maicastaretd era Pdrintele in civil. Cdndajungern, Drlgdnescu.Mergeamimbrdcate gi zice ,,Md, in sJfrrSit venit"! $i atuncimlam-qqt1gml1at ai uq6, 9i

ainzisc6!d1in1*eleqtiedasanfu mdort-qus4giuog.lu-dgqwlD6nsul

(eu gipicteazdqispune oamenitot cu la carestdpescard eracdlugdrul . at6t amrdmasde la gazdamea) Avearn2Jde ani, 9ide.1I aniam dorit Dupdce zicevorbaasta,md lasdgimerge9i si ajungeula acelPdrinte. vorbegte alte femei,dupdcareiar vine qi zice:,,Hai lAngdsobdcd cu eSti tnghelatd defrig'. in g6ndulmeu am zis cd Pdrinteleqtiec[ eu am inghefat?Iar m-am mirat. $i iar md lasdqi merge gi vorbeqtecu Cdndam atzit euprimadatddespre PdrinteleArsenie amawt altele. Dupd aceeavine a treia oard gi zice'.,, vdrsta 17 aru. de EraminTimigoara acoloaveamogazdd gi credincioasd u cd ai ajunsin mdndstire.De-ai aiunge sd rozipietrele, sibianci. imi povesteade la M[ndstirea Sdmbdtacd eraun pdrinte '1 d-o sce.lsSdnu pleci! Iar m-amminunat!Pdrintelegtiecdt am suferit cdlugdracolo gi acume la Bucuregtiunde picteazd.o bisericd;stdpe egpdn[ amajunsfrrmlndstire,cum tatdl meua vnrt sdmi cdsdtoreascd gi scard spune oameni la tot. fo4at gieu am fugit inaintedenuntd.. . $i iar m-a ldsat9is-aduscu a[i De la 17 ani mi.am dorit eu s[ ajung la acel p6rinte.$i tot acunga patraoar6,vinefoarte (era pe atuncim-amhotrrdt gipentruminrstire. Acolo laTimigeni,la nrdndstirea credinciogi lumemultd acolo).$i hotdrdtgi a zis: ,,Ttr, ctr sdndtateata eStica-ntr'un azil de bdtrdni Bodrog,mergeam cdnderam?nTimiqoara. eu Acolo amvdzutlumina acolo, dar mai ai ceva ce nu Stii tu, da-li spun o pildd. Un om credinleigidragostea mindstiregimultelucrdridumnezeiegti. 197 de in 4 era bolnay de cancer - asta !i-o spun lie! Doctorii l-au ldsat am intrat in mindstire.cdnd am ajunsla rndndstire Govora,ne-a la ocesdcd moare - asta li-o spurt !ie! (exact a$aera cu mine).E/ a povcstit MaicaStare!5 (Dnnrnezeu o odihneascd), Ernanucla sd despre t,enit Iu mine. Eu i-ctttt sptts scisepregtiteusccide mourte -- osto Prrintele Arscnie. Parintelc trccutpe la dansa o sdptdn.rdnd a cu inainte li-o sptttr lie! Peste ui cut se duce la control, dar doctorii nu-i dea merge noiacolo, grupde fctede laTimigeni. un Acolo la nranastir-e rnai gcisesc ninic - ssts ti-o spun {ie!". n-avea personal, in perioada era comunista. spuspdrintelui: I-a ,Md arn a $i ma las6.$i, gata,ldsatd fost! Nimic! Parintele vorbit cu ducla episcopie spuncdrnf,retrag"gicr seintoarce gi inapoila Horezu, plecdm.ii sirutAmrnina gi iegim. alfii.. . $i frdmdntata, vinewemeasd 42 43

dezinteresat. Viafa pe careo am de la Dumnezeupentru Eu de la poartd m-am intors inapoi. M-ampreftcut cd-i sdrutmdna, munceam o minune.Pdni sdmergla Pdrintele mdinilemddureauilngrozitor. c6-i mu{umesc,dar aveamde gdndsd-lintreb foartehotdrdtdce va fi rninee de soartamea.,,Pdrinte, rog sdmi ierta{i,dar cezicefisfin{iavoastrd, Dupdce am fost la Pdrintelesimt cd amin mdndcevace nu-i al meu. vI r44iameu de trdit saunu?". $i atuncimd scuturdde m6ni Sizice,,Md, Trupul gi fiinfa mea le simt naturale,dar astanu. DupI ce am venit la Prislopmunceam pdnd mai e nevoiede tine ai sd mai trdieSti,c.And foarte mult gi ridicam nu... zborul... da-r h $i cilnd tu doare mdgaru_l,s-qesfu(afdcut milna dAnsulai aSa) rnult,giaici m-a mai inepreatp.dal6.stpmacul, rdu de tot. Dar asta pe Dar mzi aSa:imipare bipe cd md scap de tine! g!-o_rigg-lagurieinviald pentrucdL-amsuplrat pe Dumnezeuqi Pdrintele. Pdrintele vindecato datd,eu acumnu-i mai spun.$i dpschide Pdrintelesubiectul vei avea sd nu te prea bucuri, $to cdt vafi el de mare, a N-amvrut eu s[-i spun,n-amwut si miiplAngpentru am la mas6. cd sd nu tepres necdjeSti". Asta mi-a fost reletai$i amplecat. Eu aveammai mu[-qboli qi o_um4! o av.eamintr.g;rgd: ziscda$asilre,h.rie.f,gqlr3;3fu aWd?nsulsl4ggrycarlv_WJlgrL!_Lttruie u. Nu cd am eu weun ulcer duodenalaproapeperforat (erampropus[ pentru operafie), d,a.c-a cdndmd dureaagardu, am insuficienti cardiac5,aveamgi la plbmdnic6ci arn fbcut o congestie rncrit,dar in momentelealeacu qtom.4cgl cdaga-mi fost foartecongtientd trebuia.Pdrintele, masd,intreabd complicatS; un an in urmdam fost in spitalgimi sedrdeain gur[ de la pe cu m6ncare, urnblatin batacdcinu puteamstape picioaredin cauza maici,pe fiecarepe r6nd,cu ce sufere. Cdndajungela minezicenraica am pe reumatismului unna unui inghefde la I 5 ani.Deci numaiminteairni stare!6: Marina o camdoarestomacul. Pdrintelezice:,,$i n-ai Iar in rfunf,sese intreaga,nirnic n-a fost in minebun. $i am trasconcluziacd la obsenot clince? ,,Amobservatcd din ridi_c.ptUfi Sidt1pgst", dar nu iPdrintele mine s-areferit pdrintelecdndmi-a zis de cancerosur acelacdci agas- am mai spuscd li_-d-tn_s"Up_Alete. seuitd agala mine gi zice: mailii Si tu doctor pe4tytl tine, md! $i gata! Dar din ceasul a intdnplat gicu mine,deoarece doctorii nrr ddduseriacas[.Nu puteam .![d, nici sdfacnici serviciu,tdnrrd eranl depensionat seputeac6 nu aveam acela pdndastdzinu md maidoarestomacul. Ddnsula zis sdfiu eu nu decdtun anjumf,tate in cdmpul muncii. Eram acasdgi prin minune doctor pentru mine, dar in schimbm-a vindecat.Ce doctor sdfiu eu dumnezeiascd primit maicastarefdEmanuela,careera ucenica pentrumine,ce pot eu facepentrumine? m-a PdrinteluiArsenie,in m[nistire. Altddatd eramla clopotnifd.Ddnsullucrala clopotnil[, fbcea cevarepa.rafii. duceamdoudgdleficu moloz. $i a zis: ,JVIil, Eu Trec 20 de ani gi foarte greu am venit ftrcoace, toamnalui mai in 1994. ldbit.pu-tenJe".$_i gi ldsat galetilejos 9i Aperuseecograful atuncipe aicieraminunesdfaci un ecograf pulin, md, c am gi amzis:,,Vai,Pdrinte,vd rog sdm[ iertali,darnu rnairezist sdfiu bolnavd Am merscu cinevala spitalgi am vdnft cd,i-aficut ecograf Hai snvdd qt tAn[r[ cum am fost gi s[ mi ingrijeascdalfii. Mai bine s6-mi dea caree stareasdndtd{ii mele,aga numaide curiozitate.Eu, caream fost moartf,giam inviat. I-am spusdoctoruluis6-mifacr gimie un ecograf, Dumnezeu orice gi sd ajut eu pe a[ii mai in vdrstddecdtmine". Mai tarziumi-ausldbitgimai tareputerile. dar sdurmdreasciin mod specialficatul gi stomacul(cancerulera la ficat).l-lrrpi consultalie Buc.uriispiritualeamavut multe.CdndveneaPdrintelela noi mi-a.spus: mlicufa fotql g ca la noundscut! crao bucurie.,.Ne iuvdlamaieaTimoteiasf,zicem:-s5-r.re hrrcrrrfun Atunci i-ampovestitirntdmplareaddnsului. cu gi c'S'ernur. multe qifiurnoase Am amintiri.flflr;intclggy preavorbea. De DecAud fostlaPdr-rntele,-{e!_fu!e_4i.d-e mai zil_e"-eu 4p n-am ftxtla nre-aic, ladentist arnvizitat cineva spital, orinu vorbea.Eramodatdin bucEtdlic a zis: ,,tr[it, puneli decat sau pe ai la dar trrultc rnedicpentrumine n-amawt nevoie.Au inceputsdnu rnd mai._do;r[ ltglrlale.acolo,mri, cd uite-aSuumblti securisliipe ucole. Eu cAnd gipicioarele,am inceputsamdnanc l0 anin-amputut Irornesc clin BucureSti Si ei pot'nesc,ajung inaintea ntea aici". maurile (eu line post,.trebuia minanc ai e dulcein post).Am inceputsd lucrezgi si
AA

A<

Odatl, cdnd era sdrbitoare, larcrea egpuluDFnl}'Dr_Igpn Bptezdtorul, eramlatgaca.ii plScea Pdrintelui cum bat toaca(miemia picat de bine gi m-ambucurat cd am frcut gi eu cevabun).Odat5a intrebatmaicastarefdcd cine a bdtut toacagi m-a intrebatgi dAnsul: spuscbda.Aspuscd-iplace. i-amspus Eu ,,Tuai bdtuttoaca?".I-am bucur cd vd putem ginoi bucuracu.eeva, Pirinte". $i de atunci, ,JV[d cind erala noi numaieubdteam toaca. Avenit o maicdgia zis:Marina, hai ci P[rintelea vorbit cu toatdlumea,numaitu n-ai fost. $i atunci trageeaclopotul qi fug. $i primul cuvdntpe caremi l-a zis Pdrintele a fost: ,,ll[d, o vdzuipe*111apd-1a-y7qAufitt^tu-s". am zis: P6rinte, Eu marna nrea nu-i aici.Dar f;arrnfelg a7_19; ,fiIamd:lggfost-mdl". Apoi am zis cd poate a fost malnarnaiciiLuciana(era cu mamaei). Dar P_[rintele lig rnai aspru; Mq1qd1a,zfu-s(" a rttd! Nu putearneu sd-l pe Pdrintele doarPdrintele ce-ovdzut.ii spune contrazic gtie c[ nraica starefdcd am necazuricu familia gi-mi spuneaqa ,,Fd tu ce trebuie aici Si tn mdsura comportdrii tale de aici se vor rezolva Si problentele celelalte alefamiliei". $i altidati rni-a spus:,,[l[d, Stii cd po(i o temniydgrea in sp,a_\e?". mI gdndearn a mea gi a Eu cf, mogilorgi str5mogilor. Pdrintelczice:,f,{u, ntdDar I pentru t estetentnild.$L ntd, uu_tuqiLfude printre oomeni, md, cd nu la toli le place rilsil fiu. Cd cei c_e-liygau biacle,ttupesc nu !i-l vreaa pe cinstite". eu $i s-aterminat; amfostultima.Au trecutdoudzilegiprimesc telefon sd merg de urgenld acas6, Silaj, la mamamea,care avea in cevanecazuri. Eu, cdndmi-a spusPbrintele a vdzut-o mama cd pe urcdndin sus,mi-amzis:cdndajungacasd sdo intrebpe mamace a o frcut eala ora asta,de Tiierea CapuluiSfrntului Ioan Botezdtorul,la ora 9,30.Cd astae ceva,numaicd eunu infeleg. Cdnd arn ajunsacasd prirnadatdam intrebat-oacestlucru. Mi-a spuscd s-a dus in casade sus sd-giia luinele sI se irnbrace pentru bisericS. mi-azis:,,$tiicd rri-ailisatpoza Pdrintclui, rezernati $i dc cruce. M-arnopritcu lrainele brale falapozeicu in in gi Pirintele aur zis:Pdrinte sfintc, tarc-s nccijiti. Trirnitc-o fatdpAnIacas5. nu pc Cd rnaigtiucesdmdfaccu. $i atunci pdi, uri-azisPdrintele: du-nEin casa in carestai,nu md line aici! $iatuncia luatmamapoza a pus-ola gi
46

in aga, margine,la Maica Domnului"acolola grind6,cum ii la icoan6, casa grindd (dupa20 de ani,cAndi-o iegitsufletul,s-auitat la cu nrd Maicii Domnului gi la Pdrintelegia inchisochii). IatLctramaflat icoana tanape caremi-a spus-oPdrintelein Prislop:(O vdzaipe mumd-ta eu urcilnd fu szs,).Deci, cAndstdteam de vorb[ cu ddnsulin Prislop, SfinliaSastdteagicu mamameain Sdlaj. inc[ o intAmplare,caree cutremurdtoare. Poaternultd lume zice cd exagerez,dar nu md intereseazd,. o spun, cum a fost. Aqa nu Dumnezeu va l6sapdn[ in sfrrgitsdseacopere adevdrul. mai ales $i despre pentrucd un asemenea ca Pdrintele a Pdrintele, adevdrul om nu maiarut Romdnia!Ddnsula spusodatf,o vorb6:,Md, de mAntuit sau mfrntuit mulyi, ajung pulini. Se nasc din ndleniu tn mileniu". Pdrintele a spusc6-iddnsul nu acela, zicemnoi,aga dar ifost, s-adovedit din traire gi din faptelegivialadAnsului. S-aimboln[vit mamameade cancergi a trebuit s[ vin acas[. Foartegreuam pornit sprecasi dupd20 de ani de mdndstire, degia fostmamameaqimf, durea. Am incercatsI o ducemacolo(la Prislop) gi a stat o jum[tate de an, cancerula avansat cdndi s-a apropiat gi sfbrgitul a mai vmt sI steaacolo,la Prislop,degieu m-aqfi bucurat nu foartemult. Pdrintelea spusc[ acoloo inmormAntdrnMdicula Zamfira a ziscd noi te ajutdm pe tine gi pe mama,dar estemai bine s[ mergi acas5 oingrijegti,cI acoloe gi sorata (bolnav[decancer) chiar sd gi, dacdva muri, va rfundneacolo intre elegi vor aveao mdngdiere cdnd mergla cimitir la ea,darpdndaici e mai greu.Cdndam auzitdeplecat acasd, m-agfi dus la moarte,nu cd mi-ar fi fost groazdsd grijescpe l'nama mea,dar nu puteamconcepe iesdin m[n[stire. Atunci am sd spus mdic Zamfxa giPdrintelui mi duccape front la rlzbo i, pe gi u[ei cd liniaintdi.MaicaZanf:ra a zis:,pu-te Marina,c5noi suntem aldturide tnre".CAnd ajunsacasd arn i-amfrcut SfrntulMaslu,Spovedanie. Mart-t gi ocupat de lucrurile peafari.A rdmas de sorameacu mama o sd itt-Qriieasc5, eraavansatl boala deja. (nrorfir-rd), N-aveamcalmante dccdt algocalrnin ce sdfacicu cl la cancer sdn).Ziuaeranlatrcab6, (dar la tloaptea gisorarnea riuraslAnuiea.Setot muta stdteam ldngi ddnsa a jos $ilaunmomentdata zissdo dea pescf,unelca fie nraiugor sf,-i din 47

jos. cauzadurerilor.Dar soranrea,fiind bokravd, scdpat-o S-ausperiat a giau strigatamdndoud Pdrintele rdu la fusenie. $i atunci,Pdrintele, in momentulacela,afost acolo,imbrdcat vegmintepreofegti in cucrucea in mdnl gi-azis cuvdntul pe care mi l-a zis mie cdnd am plecat din Prislop: ,JYu vd Jia fricd, cd noi santem aldturi de vof'. $i sora mea a ridicat-o pe mamain pat ca un fulg. PAndcdnd am venit eu, P[rintelenu a mai fost, n-am fost wednic[ sd-lvdd. Am auzit odatdcd o cdlugdrill b6trdn6,cdnds-amdrturisitla in dAnsul, timpul cAndo mdrturisea Pdrintele, vdzut pe Mdntuitorul, a nu l-a maivdztfipe Parintele! Cdnderamla masd[a Prislop] Pdrintele_4e__y_e_{bea mult. Odqt[ a vorbit despre gi Sfinlul SerafundeSarov despre sfinliilui Dunmezeu: - cd-sfinlii luiDumnezeucg[-vg5 sedescopere, descoperd, sE se cuinu,nu. - cd sunt sfin1ic[rora le.-r,[rr6npe p[mdnt sfintelemoagteca gi mirturie qiint5rirepentrunoi in credintd beneficiem minunilelor, de purtarede grij5gi ajutorullor. - suntsfinlipe carenu=iqtieninrenicisuntsfinti. - gisunt sfinli caresuntrdpifi.cu_tnrir cufofJacer. Spunea Pdrintele despreSQ4lqlSqrafimde Sarov,cdndmergea cu sora de la moard, ea mergeainaintegi Sfintul in urmd. Cdnd s-a uitat sorade la moardin spate,l-avdafipe SfhntulSerafimc6 mergea pe deasupra pdtnnt"u-lui la o jumdtatede metru, in urma ei. La fel, ca cdnda zisPdrintele Arseniecuvinteleacestea: ,,Cuiwea sdsedescopere, se descoperd",eu nu l"-amrnatvdzutpe Pdrintele,ci am vdzut ochii Mdntuitorului.M-am uitat in jur sdv6ddacdamaivdzttcineva ce am vdzuteu.Aveadumnealuioqhi Dar ft_rdrumezeili. aceiqchrnu i-ammai vdzuL. privireaddnsuluide cdteori nu amintdlnit-o,dar agacevan$i ammai vdntt. $i m-amcutremurat !... A zis odat5Pdrintele, cdnderamla bucdtlrie:,,X[t\, vLygrti Weuto cind cele cgg+tLtge!!^ALq.iJ:"e&L$lqgg rezistetli, adicd e sti I-ufaumete. Cure nu, nu o srire4islati.$i anrtrcsirit, oale ce vrea sdzic[ cu asta Pdrintele? obicei referea se la,,foamea spirituala"]. [de Odat5ddnstrls-aexprimat aqa: eu ,,1|[d, nu,yo.rhe;c Ismine ce vd de 48

;e.$Bunesd vd spun'. $i aqao fi fost 9i atunci spun, cLQee-q,se-mi canda vorbit desprefoamete.$i a mai zis qi altddatd:,tnvdgagi'vd' li-ngurd micd. Peste lame vin necatruri, voi, nd, sLmA.ac"pli,.-c"a incd, i-ali simlit!'. $i iatdcd a venit 9ivine ceeace a zis Pfrintele. 5i Pdrintelesfdnta fost printre noi gine-avorbit.. . iatdaga, de Diminealac6ndcoboram pe dealulundeesteacumsaivanul pdrinteascd) gi-adat casadin mogtenirea laPrislop(acoloPdrintele era pe $i dirnineala la 5, la Pdrintele lumind(la chiliade l6ngabiserica). Treceziua9iimi pe ii.zice in gdndcenecazuriam. cobordnd cdraqe cu ce te mai frdmdnfipe cale qi md intreabS: in ,JVIaicd, iesePf,rintele sunttare v-a aici?".Zic: ,lai,Pdrinte, Duntnezeu scosin cale.Pdrinte, minec[ n-ammaimultl de NemulEumitd sunt necdjitd, tarenentuUumita. n-arnmaimultd evlavie, n-ammai multd dragostede Dumnezeu, rd.md, nu n-ajungla bisericdla slujbe,dirnineafa md pot scula,ziua sunt la gi n-am cdnd...". Pdrintelezice.,rX[d, tu ce lrebuiepe ascultare fd aici Si mai tirziu,.. cd orice faci ca-n fala lui Dumnezeu este egal cu rugdciunea". qia dupaslujbaainceputPdrintele vorbit, deaifi intr-o seard, de-alenoastre, Au fost problemepersonale, zi^s a eot-gralS-frrrtul-Ilie. c,i ce de-ale obgtii,cu fiecarein partegila tofi ne-asunatceea ne-avorbit. l-am vdnttin searaaceea'ceqd-azis cuvantulacesta: misespunesf,vl pun de la minece vd spun,c-i.qgpa-ce a spun"._atunc_i!4p-n@lui! $idupdaceea, IoanBqtezitorul $ial Sfintului v6zutchipulSflntului . ipostazein searaaceea. . m-amcutremurat.In final, s-a de amrdmas, rezematd ugd.Pdrintele intorssprenoi 9i a zis: aga, ai v6zutduhovnicie!".Am zis:Vai, Pdrinte,sdvd {indDulnnezeu ,,M-d, nu,vdprdpddili!".. . cr-r a Iar sdndtate. dAnsul zis:,,Folosi!!-v6 r-114{=-Wde a gi a foartecutretnurdtor fi'urnos fost cAnd iarSgiceva $i apo-i dc aceea doariltdmplarea icaitodatala plirlbarc.E,unu gtiurnulte, foarletnult.Marefcricire aia dupddcal, cdndanrcobordt; tr-a rnarcat qi nicrgea inainte Parintele nu neputealn cu a ar,ut Daniil,ci ddnsul P.S. iinede dangii. noi.. . prin pddure.. gi candam ajunssus(la locul . $i 49

jg

tlt(, SiIa vlmile vdzduhului cdyg!-!gyt:;^bqfle&il',

numit ,,comand[") parcd ne-am simlilp_e-ftb-or, injurul plrintelui. Aveamun gdndeu atunci gimi frrmintam cum sd-lirqtreb pdrintele, pe cum sd-ispunPdrintelui ci imi pldceafoarte mult sd -.ig p" acoro? o-arenu-i de la wdjmagulispita?gi-mi ddrdspunsul (fbrd #l intreut) pe carenumaieu l-am inleles(celelaltemaicinu gtiu ce au inteles,cd nu a fost pentru ddnsele):,JV[d,si cdnd e murtd vdlvd asa, imburzeard pejos, mai iesi..-". Amprimit agardspunsulcd mi-eramgine intreb sd copil5riiinaintea maicilor.A fost un rdspuns sunplu,dar mi-a datrispuns la intrebare... CoborAnd vale,o ceatda mers cumfuicutgZamfira la gi o parte a rdmas Pdrintele- erammai rn urmr cdcio duceampe cu Eu o mdicul5 yalin vdrstdde bra!, gi in ''na meaerapdrintelegi cu e.s. Daniil. Pdrintele aveaun b5f cdtun brf de furcdgilaun momentdat ni-l intinde pesteun ganfule!. a inceputfiecares5se $i de b{ s5treacf,ganfur. lind Eu m-amgdndit cd astainsearnnlceva. $Lc6ndam4iunseusairec i_ qg-qp.,u$iJ..arinte, aqas5ne4iutaligi lu_iii,g1urir,,ro,

qi au Multe gifiurnoase fost clipelepetrecute atdtdemulteregret, de cumziceauLuca gi Cleopadupdce s-audespSrfit Mdntuitorul: aga oarenu ardeauin noi inimilenoastre.Oarenu ardeauinimilenoastre giil venea vedeai.El a fost Sfintul lui Dumnezeu. cAnd Odatd, era o primdvardsecetoas6, era a$ade mare seceta 9i (oile, vacile) aveauprafin nas,nu aveauce minca efectiv. animalele ca era MaicaMaria - Pdrintele bolnav- 9iam Erao mlicufd de la Sinaia, cd n-au ce mAnca, gtiuc[-l rugat-os6-ispundPdrinteluicd animalele pot rdbda",i' dacdcerede la El ploaie.,J{u mai Dumnezeu ascultd dusmaicagii-a spuscum amzis.CAnda venitmaica,din arnzis.$i s-a (aga cevan-alnv[nt, nici norii nu i-amv6zut)a inceputo ploaie senin torenlial[.Eu cdndam vdzutploaiaatdt am fost de fericita... cdnd o ajungin bucdtdrie vdd pe maica.Seuitd maicala mine qi zimbeqte: Dar ce a zis venit, mf,icufd? ,,i1iplace,Marina?". Eu am zis: ,yA.1i Nunrai atdt azisPlrintele: ,,Nu mai poate rdbda?". PArintele?". intrebare, nu ascultare, este dacd Altddati a maizis:,,1145, nu este praful depe picioare nu estenimic.Cdndvezi cdnu ascult6,scuturf,m giplecdrn'. ieu De sfirgitulPdrintelui nu gtiuces[ spunnumaicdla cineva erautrei ani, Trei ar fi spusodatdcd mai sunttrei calendare. calendare plimbareprin pddurePlrintele probabil.Dar atuncicdnda merscu noi la Ddnsulbotao fineala spatenu o lineasd ar6taaga bine,de sf,ndtos. de acela.$i dintr-o ne-atrecutpe noi ganful sereazime ea.Dupd aceea in datdParintele fost aqade grav bolnav?intr-adevlr gtiu c[ a fost a urzici giplanteca s6-ifacdceai.$i cdt bolnavgichiarumblamii cf,utam cu a statla noi a fostrdcit, a avutcevaprobleme rinichii.Asta campe la Efirlitul anului I 988. $i in 1989 prim[vara a fost mai rdu. Cum a fost nuqtiu. am ce Ceea v-amspusdumneavoastrf, spusla mult6lume'Sunt carene-auprivit Iucruriziditoarede suflet.insbau fost giproblerne nurnai noi giobgtea. pe

ne-aspusPdrintele intdmpin5sunetuttaiejire. . . a douazi $i laplecare uit in (nu u cu maicaIuvenalia, intoarcecltre noi se gi zice: ,,Md,jtg_ggt!vot,ilil li_cdtre cre;tiryi;,at,md, cd numai cu lryinq asto nu rA pu@f,Enrtu Ia vdmile vdzduhului,,. $i nici nu gtiu dacdl-am mai auzitvorbindde atunci.Asta a fost itprirnivara lui 1988cred.Multe suuJ notaledEp,SDgqijlli_deMaica zaryfra $ieu amzis:,,Daracurncesdfacer' patinl","a u.ri,'plecafi,,. AVis: "Aveli predica. de pe Munte, de Ia Matei capitolulj,,. $i mereuspunea Pdrintere citim la Mateicap.5, gi?ngeneral sd s5citim

(u,oiau&aftrluad ;ns'i_drssd ''.,reii *.a|"-t de rdi

Desusqip6nd

oricefcldc cdrlisdcitinl tul. Un i'girer s-aexlrrilnat odatdaiciIanoi astfel: pdri'teleArse'ie totul la esreescntS' d'nsur nu estc sa citegti La o pagi'a sau s5 tragi o concluzie.. La ddnsultotureste . extraordinar, idelacwata,dei'va1atur4 limpede, trebuiesate zbafipdnd nu s_ocauti. 50

)l

fur ne IdFa, Hrfrils, eapiaimr


- PreoteasaRumbu lleana
BraSov
Am fdcut aceste mdrturisiri ca semn de mulyumire, recunostinldsi addn_cd preltirepe careeu sifamitio *i"i"'oaru* Pdrintelui ArsenieBoca,p" ,or" , venerdmcope un mares/hnr al romdnilor Avemferma convingere cd Dumnezeur-a cinstit ctt cltnuna sfinreniei si,ndddjduint ca si arttoritd!ile biseiricestisd o facd cdt mai curdnd. ince.c sdvd spungi eu o mareminune ce a ficut_o cu mine, cdndtrdia,Pdrintele ArsenieB oca. M-am n'scut i' anul 1g35,intr-o farn'ie de oamenisdraci, dintr-o locaritate rnunte,de l6ngd de Bragov.primul copil niscut in farniliameaa fost un bdiatsdndto,gfu.u,nor, iar al do'ea copil amfost eu' carem-amndscutinf'md de ambere picioare,slabagipip.-i.ira. Femeile satcarem-auvdntt din oindemnau marnas5nu-mi dea pe de m6ncare, sdmor. Iar mamale punea: ca ,,DacdDttmnezeu mi_adat_ o a$a,eu ii dau de mdncare apoi sdfacd El ce_ovrea cu ea,,.Iar Si moa$a carea asistat_o flama la nagtirea pe mea,cd atuncinu mergea nimenila spitalsdnascd, zis,''meii i-a ,,Ai grijd sd nu mai ai ar|i copii cd toli o sdfie schilozi",,. Dupd mine ^^;;;;;^:;";;;';copii, patrubdiefiqihei fete.Da, papte copii,toli intregi,sdndtogi fiurnog. gi La vdrstade 3 ani._uu iu, la operafie, nu s_au dar purut termina tratamentele rapicioare erainainte rrzboi (ardoilea cd de rdzboi mondial),au venit deportdr'e saqilor, iar medicur caremd operase, de frica.deportdrii omor't cere gi-a doui fiice gisofia9iapois-asinucis. Apoia vcnit rdzboiufeuarnrdmas tot chinuitd. La gaptc ln-audr-rs gcoard, anl la noroccanu el? gcoara dcparte decasa pit'ilttcasci, nmrc gicu grclrnrcrgeanrpind acolo. U'bla'r foarte imiaduca'rurtecd bunica 'Qreu' i'ridadca c6tcun b5!in rndna gi-mi spunea: ,,Umbla dept, tu, umbld dtept!,,.C6nd a* tut, f, rn_a E.oufa. 52

zicdndu-i:. ,,Du-oacasdsi-o nu invS{[toarea a vrut sdmdprimeasca, ptrnela gura sobei sd aibd grijd defoc, cd la altceva nu e bund" ' Dar tatai-a zis:Eu 1i-amadus-o ca s-otnveli carte, iar dqcd ntt vrei, rc dau tnjudecatd". invd![toar eawamaizisnimicaim-aprimit.Acolo arnintdmpinataltegreutdf,- copiii nu woiau sdsejoace 9i sdvorbeascd ' pldngeam.' in 9i cu mine.De c0teori mergeam recrealie dupdqcoald' a a in varaanului1948o verigoard mamei venitin sat9ispunea c[ la toatf,lumeasdmeargdla M6n6stirela S6mb6ta, e acolo un Inare Ea tot ce ai ficut gichiar9icegdndeqti. locuiain prooroc,care-fispune cand a a Braqov, auzitde Plrintele Arseniegi s-adus la mdndstire. grupde oameni9i le vorbea. era ajunseala mindstirePdrintele intr-un qi o S-a gtiac[-i Parintele. apropiatd" g*p s5asculte Parintele Eanu in vino mai aproape!".8as-auitat cea striga: ,,Tzt, ut cdrparoSie, continua:,,Nzr vaddpe cinestriga,darPdrintele gi sd dreapta in stanga, te tnai rtita in drcapta Si in stdnga,cape tine te strig, cea cLtbasnta roSie".Eaera.S-aapropiatqiP[rintelei-a zis:,,Dtt-teprin satesi-L pe propovdduieSte Hrislos ". Atunci eaa simlit o putere.Avenit in sat gi de la qis-adusaproapc fiecarecasd spunea prooroculdela Sdmbdta. la la noi 40-50depersoane S6mb6ta tofi 9i Atuncis-audusdin satde cenecaz le Pdrintele spusese giplini de credin!5. au venitentuziasmali gi aveausauce gdndeau le-a dat sfaturice sdfac6. in vara anului 1949 avenit verigoaramamei9i m-a cerut de la Arsenie.Marnanra Esat.PePlrinteleArsenie marna mergla Pdrintele sf, Prislop.Am plecatcu trenulcu il mutase la S6mb[tala ManSstirea de Dup6 ce am coborat pe weo 10- 12credincioqi, carenu-i cunogteam. - I 5 km de merspejos, dar credincioqiiau din tren aveam vreo 10 ?n tocmit o c[rufd cu cai, au pus bagajele cdru!69ipe mine pesteele' era Mdnastirea fir6 porfi qicu Am ajunsla sfdntamf,nlstirespreseara. Adouazi qtiuundearndormit,in vreo magazie. Nu rnultnrdrlcinig. rnai in ant dirnineafa lllers in parteadreaptaa rndndstirii ne-atnaqezat 9i s5vindsf,ne dea Arsenie pe rand,in picioarc,s5-laqteptdrn Pdrintele aveain mdnf,cdteceva.Ldngd mine era o Ficcare binecuvdntare. doarnni din Bragov gi m-a intrebat:,,Tu n-ai adus nimic sd-i dai Pdrintelui?" Eu nici n-am gtiut,nici nu m-amgdnditc-artrebuis6-i 53

dauceva. I-amrtspuns,,Nu! ,,.Afunciea : mi_a unpachefel, un dat c6t pachet chibrituri nu gtiu _ de ceo fi fostirn _ gimi_azrs: Dd_i el ,, asta PdrinteluiSicere-iceva!,,. .i plrintele dinchiliaddnsului: irnalt. o centurd_neagrd lamijloc, cupdrui gte ochialbagtri, albagtri. Eueram .. amine_ emofiimari,eu,fat6 dela :oati.Cdnd ajuns dreptul a in meua

;;;i;ffi#:i';';;?_Tffii:T:L;il,Tffi:::.."'ceru,,cd
in anutacela, inainte;.;;;;;cii (14 septembrie) dus m_a iar veri'oara mameila prirl"p. p;;;rJarr.oi" lucra cu c'liva oameni la clopotnila din curtea mandstirii..u cr partea stdnga,sus,gi la aducerea de r6ng5 apei mdndstir..int -o , ne-aluatpe tofi copiii gine_

ba imi vorbeste urdt',. si ,,L_ai notJot,,. ,,Dct,pdrinte!,,. pus nume?',.,,Da, pdrinte!,,. ,,I_ai ,,$i i_aizispe nume?,,.Ea atdcut. Pdrintele adresat s-a credinciogiloigi;;r ,, (Jite,asapdresccei care nu le zic copiiror pe nLtme, ci rezii toate negativere; impierilature, rdule, drdcuSontle,mdgarule Si oirutu,- bc sd le ziceli bunule, n ingerasure'iubintre, s'tnpttre, ori sa reziceli numerece i-r dari ra Botez'Asa fi averi a,m ii strrgayi; zis ferneiisdnu prececu grupulde la Brapov, sdmar stia'2_3ri[ tu,oana.ri.". "o"ia, In altazi dupd_arntaza ne_a adunat adunatder_o;;";;,,.^^ J:- c_.padureu runlr;i d zmeura. anatuudunutperolicopiiisimergemla . e #:nffi il';flT,]; (pddurea prin caresemergeacum Ia mormdnt;pe atuncinu eranici o

y4tdnsi,*ui;)ili;t;;::,#"f;^;:,T;i";rT:::i:;:;i:

:.r.H:ffirff#oi

ne_a impdrtaqit.ln nortru .rldin.ioei grupur d"

injos. Ammers cdlivametri giPdrinteleseintoarcegiprivegte cdrwe). in urma noastrdveneaun cetlfean cu o carte sub braf. Plrintele il intreabdce doregte,iar omul rdspunde:,,Pdrinte, tnvald-mdcum sd citescPsaltirea...". ,,Din scoarld in scoarld...". $i a-pornit mai departe.Dupd cdliva pagiPlrintele se intoarcecdtreomul acelagi-i spune:,,Psalmii de blestemsd nu-i citeSfl,sd sari versetelece sunt cu blesteme.Cd dacd-i citeSti, n-ai folos nici de ceilalli ". $i iar a Amai ficut cdfivapagi,apoia zis cdtrenoi pornit cu noi mai departe. eramweo 8-10 copii; ,,Mergeli pe aici, c-o sa gdsili zmeurd,eu rdmdn cu cetdleanul acesta,cd mai are sd md tntrebeceva". $i spe au a$ezat iarbd,amdndoi. Atunci, deZinCrucii, a fost liturghie cu episcopgi au sfin1it2 (numitgiCucuel deomece pe Dorptie Manolache cdnta cdlugdri: pdirntele gipredica foartefiumos,caremaitArziua ajuns la stare! M[nbstireaRdme!, PldnEdeal5" viitorulMiropolit alArdealului. AIba)9i pepdrinteleAntonie Dupdaceea n-ammai fost la Prislop- pe Pdrintele arestat, l-au a venitcomunismul...Nu l-am mai vdzutpdni in anul 1986. giam2 copii,o fatdgiunbdiat.Soful intre tirnpm-amcdsdtorit iar meuestepreot, originar de l6ngdFdgdrag, in timpul studenlieil-a gi cunoscut el pe PdrinteleArsenie, fusese maimulteori la Sdmb6ta, de cAnderaPdrinteleacolo. in toate zileleviefii noastrebinecuvdntarea PdrinteluiArsenie Boca ne-apurtat de grijd gine-aferit de rele. '70 am venit in satulmeu h parinli gim-am intdlnit cu Prin anii invdldtoarea la M-a oprit gimicarenu woia sdmdprimeascd qcoald. a spusca ean-a wut sdmd primeascdla gcoaldgic[ tata a zis cd o dd in judecatI. $i i-a mai spusceva:,,Uite, a$acum o vezi,eupreoteasd am s-ofac, ai inleles?". ,,D unde a Stiut tatdl tdu cd tefaci preoteasd?", amai zis. Mie mi-au dat lacrimile:,,Binecuvdntarea PdrinteluiArsenie", zis in gdnd.,,Uite, eu om un singur bdiat - a am - Si continuat'invd{dtoarea n-are nici un noroc. Cdnd era copil s-a dat cu sdniula, s-a lot,it ut genunchiul intr-un stdlp Si oricdt ant unftlat la doctori a rdntasSchiop.S-acdsdtorit,iar aamt a divor[at si, uite, tu ce noroc ai awn!". Mie irni curgeaulacrirnilegi in gdnd nrulgumeam are ParinteluiArsenie. ,,Numai Bunul Dumnezeu grijd Si ne aj utd la fiecare ", i-amrlspuns. 55

Doreamfoartemult sr ajung' gicopiii meirapdrinteleArsenie pentrubinecuvdntare. mereule povesteamde Eu pdrinteleArsenie, maialesdecerulce seoglindea ochii SfinfieiSale.prin in anul l9g3 mam interesat cdndpoatefi gasitparintelela Drigdnes"u,iu, c6ndo veriqoard alofului s-adus la Drdgdnescu trinrls-o.u .u p fiica am ii e mea'careera studentd. acea in perioadd sofulmeu ftcuse lucrdride extindere reparafiila bisericd. gi I-am dat fiiceio scrisoare cdtrepdrintele, prin careil rugamsdpictezegibiserica noastrf,. ajunsla bisericala Au Drdgdnescu. Pdrinteleerain altar, cu ochelarifumurii; nu slujea,dar prirncapomelnicele. Fiica mea se gdndea: mi-a spusmama"ce ochi albagtri, pdtrunzdtori e pdrintele acurn pot sd-ivid, c6are ar gi nu ochelari foarteinchiqi. Aajuns la altarsd-ideapornelnicul pdrintele gi Arsenies_ a intorssd-lia, dar gi-ascosgi ochelarii i-a zis: Ei ', gi ,, bine,nri! giia dat binecuvdntarea. s-a ernolionatde privirea Ea sa foarte patrunzrtoare i-a intinsscrisoarea, pdrintere gi dar i-azis:,,Nu,nu. rut md angajezla asaceva!".Adat rdspunsul sdciteascd fhrd scrisoarea. In anulunndtor, 1984,i-amtrimisdin noupe arndndo i copiii la Drdgdnescu. ParinteleArsenie luat l6ngd pe b[iat, careeragi r-a el el student, i-a explicat gi picturadepe perefi,nr,ai cealegatd chimie ales de (structura moleculei, etc.)$ii-a linut o adev[ratipretegere privindefectul nociv al tutunului asupraorganismului,inc6i ai flzisla e profeso, 'niversitar.Mai tdrziune-amdat seamacarea fostrostul acestei discufii: deqiin familianoastrdnu s-afumat niciodatd,b6iatul, in anturajulde la facultate, incercatde cdtevaori sdfumeze. a Dar, dup[ discufl avut6 cu Prrintele,nu a mai fumatdeloc,nici p6ndazi.pirintele i-a mai spus bdiatului:,,D,-te acum,pdnd egtistident, sa-ri tratezi urecheacu auzi mai rdu, fd-yi aparat auditiv cd nu te costd nimic,, _ laye biiatul nu-i spusese nimic, cdnu auzeabine o ureche.Dupd ce a cu venitde laP[rinteles-adusladoctor, gi-aficut aparat audrtivgi,Doamne fii ldudat'cdl-ap-urtat weo 2ani giauzuli-arevenit aproape'cornpret. In anul 1986afla'd cd?'Srptarndna patirnilorpdrinteleArserue seaflalaDrdgdnescu luatpefiicamea am copiiror giamlllecat $lpena$a la Drdganescu. Atrebuit sdrnergem vrco-3kr,pejos pentrucaeraun pod stricat autobuzul puteasdtreacd. gi nu Am ajunsh fisericdpelaora l l dimineala, Joia Mare. Era lume foartemultd, in bisericaptina.s. 56

fbcealisti cain ordineasosiriisi seintre laPlrinteleArsenie- careerain un altar- gisdsteafiecare minut.Noi amfost trecutecu nr. 186,187, un omul in fafaPlrintelui eraimposibilsi stearrumai I 88. Cdndajungea afard9ia zis:,,De ce ali venita.qa minut.Dupdun trnp a iegitPdrintele de mulyi?$tili cd sunt urmdrit de Securitate!". ,,Pdrinte, nuvremsd vdfacem rdu - a zis un domn - dar n-am venit dintr-un loc, suntem din Constanla,Clui, BraSov,Galali, suntemdin toatd lara" ' unuia printreoameni adresdndu-se a Pdrintele inceputsdtreacd - erainalt,purta ochelarifumurii.Se saualtuia.Md uitam la ddnsul sprealtargi-iziceunui t6ndrcamde 30 - 35 de ani:,,Md, tu intoarce popd? " . porli barbd?" . ,,Nu,Pdrinte!". ,,ESti albastrd, ar cdmasa ,,Nu,Pdrinte!".,,Annci de ce te dai dreptpopd, md? Nu te mai nirnic. nu dapopd, cd-ipdcat!". Tdn5rul i-a rdspuns ldngdun dotnncamde 60-65 ani,a zisbdtrdnelul: Oprindu-se necazltrimari". ,,Cdli ai ontordt?". ,,Nici ttnul, ,,Pdrinte,anl ,,PttteQi Pdrinte!". ,,Cdti ai bdtut?". ,,ASomi-afost nteseria...". ". ,,Puteam...". acmn tragesd te muli de acolo? ,,N-aifdcut-o,
o!

una cu o Seapropiede Pdrintele femeie douacdrfi in mAnd, de eze, giunade chimieqi-lroagdsdle binecuvdnt cafiicaeiwea anatomie le-a la sf,deaexamen medicin[.Pdrintele luat,le-arSsfoitgia zis:,,Dacd ptm mdnape ele crezicd o sd intre Ia medicind?Spune-isd tnvele!". Pdrintelese duce de acolo la o tdn[rd, cam de 30 de ani, ce aveao tumoarepe g6t, in dreptulurechii drepte,carenu sevedea,ci deoparte o intreabd: ,,Doare, ddbasmaua aveabasmape Pdrintele cap. 9i md, doare?". ,,Md doare,Pdrinte!". ,,Mai rabdd, md, unpic, mai rabdd, cd prin rdbdarea ta noud seminlii ies din iad". Apoi, a venit la mine qi a zts, frrd ca eu sd-l fi intrebat ceva: aici, ,,Pdcatelefdcute pepdmdnt,aici sevor ispdsi;cdnu levor trage cei ce le-aufdcut, ci se vor ducepdnd Ia al noudleaneam,cd le vor g'ijd de ei, leva rdspldtiEl!". $i ispdsicei net,inovali. Dumnezeu Arc atunci dat nirnicginicinu mi-arn seama s-adusnraideparle. n-amspus Eu nd am decerni-aspus toateaste4ci mult graitArziu i6!eles: intrebaser; mie ffinr6, dernulteori, in tinere{e cedoareu,din nou[ copii,m-arnndscut de
57

decenupotpurtagieupantoficacelelalte cidoarghete fete, ortopedice. de $i, iat4 acurq amprimit rdqpunsul laP[rinteleArsenie. Apoi, Plrintele Arsenie s-a dus in altar gi a adusde acolo o secure marelegatdcu o basma Adezlegat-ogia zis ,,Vedelisecurea . asta?Mi-a adus-oo mamd tare necdjild". Unicul s6ufiu a vnrt s-o omoare pentru cd nu era de acord ca el sd se insoare cu o fat5 neserioasS. i-a zis mameisale:,,Teomor! Vino in curte sdte omor, $i nu aiciin casd!". iegitin curtegi i-a zisbdiatul ,fii-lirugdciunile! SdAu mi spuicdndai terminat!".Azis mamac6 gi-aterminat rugdciunile. Atunci bdiatula zis: ,flai la pddure,nu te omor aici, ci in pddure!,'.A plecatmama pldngdnd feciorul cu ea.. . Biatamamd!C6ndau ajuns gi in pddurea zis din nou bdiatul:,fii-tirugdciunile qi sd-mispui cAndai tenninat!". $i mamds-arugat din nou gi i-a spuscda terminat. Atunci briatul a zis:,flaiacasd! Nu te mai omor, dar dac[ din curtenu veneai in pddure,atunci,acolote omorarn!>>". biatamamaa adussecurea Si cu pricinala Pdrintele. Apoi Pdrintele cerutun scaun, urcatin picioaregi a zis: a s-a ,,Vd spttn un cuvdnt de invdtrdtttrdla toli, cd nu e timp sd stau ctt toli de vorbd. Majoritatea ali venit pentru cdsdtoriile copiiror: o fatd, cdnd vorbeStecu un bdiat, sd nu se cdsdtoreascd pdnd nu ntergpdrinliifetei sd se intereseze bdiat - dacd metge la bisericd, de daca posteste,dacapdrinrii lui merg la bisericd, dacd postesc... Tbtasasi pdrinlii bdiatului, sd se intereseze defata cu care vorbeste bdiatul - dacdfata mergela bisericd, dacdpostestegi pdrinlii la fel. $i dacd-i aSo,sdfie de acord cu cdsdtoria lor lar dupd ce se cdsdtoresc, facd copii,"dacd vor safie sdndtoase.uitayi-vd la sd cele cu rochii crele (la ligdnci): sunt rosii ln obraji si sdndtoase, cd ele nasc toli copiii. se vor inmulli ei si vor acoperi nalio noastrd. Alltt a1t venit obsedatri vrdjitori; nu vd mai de fie teamd de ei! Dacd mergelila bisericdSi lineli posttrile, n-au nici o p,ftere. $i ldsali-vd de desfrdu astdzi! Duntnezeupedepseste desfrdul ctt moartea(]IDA). Gata! T"ebuie plec! E aproapeora unrt vine sd si clopotarttl sdfacd arat in bisericd.Hai, plecali!". $i s-a indreptat cdtre uSd. 58

Eu eramtarenecdjitl cd nu vorbisem deloccu d6nsulgim-am luat dupd ddnsul.Spreug6,un tdn[r i-a cerut voie sd-i facdo poz6. i-a Pdrintele zis: ,,Bine, md,fd-mi o pozd, cd mqi am treiprimdveri". in pridvorul bisericii s-a oprit gi le-a spus unor femei dih-partea F6gdragului:,,Mergeli dupd bisericd Si agteptali-md,cd dupd ora trei md tntorc " . Am rdmassi noi. Eram in jur de 20-25 de persoane. Pe la ora trei gijumdtate a venit Pdrintele.Lua cdte o persoanl sau in bisericiigi stdteau vorbdcdtevaminute. de doudgimergeau spatele Odatd,cdnds-aintorsdin spatele bisericii,i-am iegitinaintegi i-am spus:,,Pdrinte, amfost la Sfinlia Voastrdacum 40 de ani Si mi-ali dat atnnci o binecuvdntare care mi-a tntdrit picioarele sd pot umbla Si tot binecuvdntareadumneavoastrdmi-a purtat de grijd, cd m-amcdsdtorit cu unpreor". Ddnsulm-a intrebat:,,$i cum vd impdcali, md? ". I-am zis:,,Foarte bine,Pdrinte! " . Apoi s-adus de a luat altedoudpersoane steade vorbd.Cdnds-aintors,trecdnd sd pe lingd mine,i-am spuscI suntcu fiicameacarevorbeqte un bdiat cu ginoi nu preasuntemde acord.Atunci fiicameai-a ardtatpozabdiatului. Ddnsula luat-o gi a zis: ,,Nu-i de tine, md, nu-i de tine, cd e un om foarte rdu. Lasd-l Si sd-li iei un om din oameni.$i nu te indepdrta depdrinli, cd o sd-lifiefoarte greu!". Cdnds-amai intors o datd lam oprit dinnou qi i-am ardtatpozabdiatului meu, carewoia sdmai facdo facultate. Aluat pozagiazis:,,De ce,md, inginernu-i place?". Eu nu-i spusesem inginer.I-amrdspuns e preamult zgomotin c[-i cd uztnd.Atunci Pdrintelea zis ,, Sd nu maifacd nici ofacultate, cd se gatd calendarul.Ai auzit? Segatd calendarul". Abia mai tdrziu miam dat searna a wut s[ spund:b[iatul lucra ca inginer la Satu-Mare ce qidacdar fi fost la facultate Cl"j - acolowoia sdmeargd ar fi fost in la fruntearevolufiei,cd el eradin fire inifiator, sufletist,seimplica in toate gi fiind printre revolulionariputeafi omordt. Apdi i-am cerut Pdrinteluiun sfat legatde soful meu:daci e binesdciteascdmoliflele SfintuluiVasile Mare.Mi-a rdspun ,,intrcel s: un cuib de viespi niciodatd sa nu bagi balul!". Eu l-am privit, probabil, mi-azis:,,Duie Sispune-i uirnitd,darddnsul solului tdu ce am zis Siva inlelege el " . Eu avealnun buchetde flori de mdr, fbcute de nigtemdicufe, dnpdnzd gi le-am dat Pirintelui, rugdndu-l sd le 59

primeasciin semndemufumire qi recunogtin!6. Le-aprimit,deqinu primisenimic de la nimeni.Apoi am cerut voie s6-is[rut mdnagi m-a l6sat.A venit gi fiica measd-i sdrutemdnagi l-am rugat sd-idea o i-a moi, Pdrintele luatmdnagii-a zis:,,Md, tu ai oasele binecuvdntarc. sd mdndnci brdnzd de vaci". Eu am zis ,,Nu-i place, Pdrinte". Pdrintelea zis ,,5-o mdndnci ca medicament,ai auzit? Ca dar medicament!". Apoia venitginaga copiilormeisb-isf,rute m6na, Pdrintele ldsat-o, n-a zicAnd: lumeavrea ,,Vezice-mifaci,ntd?Tbata sd-nti sdrutentdna,dar eu nu sLtntvrednic". qi Am mu[urnit Pdrintelui ne-arnindreptat poartd. Dupi spre ce arr lbcut 5-6 metri, Pfrintele ne-a intrebat:,,Aveli bilet de gol autobuz?".,,Da", arnrdspuns. ,,Vezicd treceun autobuz pe aici, fd-i senmsd vd ducdpdnd fn Pantelimon.Dar aveli grijd, dupdce iesi{ipe poartd, sd ntt vorbili nimic at babelede la marginea druntului". Dup[ ce am iegitdin bisericl n-amfrcut nici 300 dernetri gine-aajuns autobuz un carene-aluatpe toatetrei gine-aduspdn6in la Pantelirnon, staliade trarnvaicaremergeala garadenord. Aceasta fost ultirnameaintAlnire PdrinteleArsenie. a cu Dar am simlit, nu o dat6,cd PdrinteleArsenie ne-aindrumatgi ne-aajutatgidupdce s-antutatla Domnul.Yd.relatezdoar dou[ cazuri. In anul2000 a ar,utloc o sfinlirede bisericd apropiere in de Bragov, noi nu ne-amdus.Noapteal-amvisatpe Pdrintele dar Arsenie, caremi-a spus:,,Sd mergelila sfinliri de biserici,cd acolo, in timpul sfinlirii, sepogoard Duhul Sfdnt in toata plindtatea Lui peste cei prezenli^Si e de marefolos " . vd In varaanului2004 fiica,ginerelegi sofulmeu s-auhot[rdt sd mearg[ la Prislop,la mormdntulPdrinteluiArsenie. nu voiam sd Eu merg deoarece aveamo cr6pf,tur5in talp6,la piciorul drept,caremd dureaingrozitor,nu puteamnici sdatingcu el pdmdntul, sdcalcpe dar picior.Dar copiii nici n-au'umtsdaudd,atdtau insistat, amplecatcu ci pdndldngdbiserica gi ei.Am memcu rnagina mdndstirii de acolom-an lualaproapc suspdndla morm6ntul pe pe Pdrintelui. I\4-au agezat un scdunelldngl cruce;nu nimcni, intr-omiercuri, cra peste eru sdptdmdnd. gil-amatinsde Sfinta Crucegiaminceput Mi-arnintinspiciorulbolnav s5pldnggis[-i spunPlrinteluiArsenie'. ,,Pdrinte,acum50 deani nti60

ai tntdrit picioarele de am putut sd mergSi in toli aceStiani m-ai .tcosdin multe necazuri. Terog, vindecd-mi Si acum piciorul, cd poli sd md ajuli, dar a meanevredniciete opreSte ale melepdcate Si te lin departe!Ajutd-md, Pdrinte, Si nu md ldsa!" . in tinip ce ai mei gi de citeauacatiste rugdciunis-aindurat Pdrintele rugdciunilelor gimia vindecatpiciorul,incdtde lamormdnt amplecatpe picioarelemele. I-a cdtev zilre a dupdmoarteaMitropolitului AntoniePlarn6deal4 in vis amauzitun cor de ingeri carecdntauirna[[tor.M-am intrebatcine undecdntd? vocemi-ardspunsi un aloi de tngericareil O cdntd, ,,E pe insoleSte Mitropolitul Antonie ". Eu am fost foarte miratd; ,,Pe Antonie?" ,,Do, e sub ocrotireaPdrinteluiArsenie- mi-a rdspuns vocea Ei au venitsd-l ia". pentrutot ajutoru ! Arsenie i1imulgumesc Pdrinte ! I Sdrut-mAna, intre copiii t6i, cd valurileispitelorsuntrnari,iar credinfa \4no rnairepede gi noastrd irnpulineazd.Yrno, nu ne l5sa,cf,pierim! se SJirfie Pdrhtte Arsenie, roagd-te lui Dumnezeu pe,xtru noi!Anin.

Maris Clopo(el
(Poiana Mdrului, jttd. BraSov) marede Mdndstirea Sdmbdta Satulnostru seafl[ la o distanfd de Sus(aprox.50 km). Cu toate acestea, anumites[rbitori grupuri la (20-25depersoane) pe rnaridecredinciogi mergeau jos - pe submunte - in pelerinaj mdn6-stire. la Printreei erauqip[rinfii me| Ion giVicto-ria. TatardmAnea uneorigi cdteo sdptdmdnd dou[ pentrua da o mAni sau deajutorpdrinlilorcdlug[ri lamuncileagrico Pdrintele Arsenie Boca le. il cunogtea qiii eradragde el, pentrucderaom harnic. bine iar iului,tataa fostpe liont, in Rusia, la luptele in tjrnpulrdzbo clcla Cotul Donuluiafost luatprizonicrgidusin lagdrin Siberia. In accst ru-gAndu-ne regulatla mlndstire, tirll'1, qi mamarmergcalr eu pcntrLl acasd. Parintclc Arscnie incuraja: nc lui ocrotirca giintoarccrca dol se ..lonarec'e-iltebuiecu el. I-ctnt au.Stalilirtislitel".Pdrintelc t'cfbrea, gi nadejdca Dumnezeu, carei le pe ilr evideut, credinfa la
6l

Dupd incheierea insuflase. rdzboiului,tata nu s-amai intors. Vlzdnd acestea, weo 2 ani,ma-maa ftrceputs6-ifacdpomenigi parastase, la impdrfindu-ide poman[ gitoatehainele. Mergdndapoi la mdnlstire, ftrE sd-ispundPArinteluicea ficut, acesta mustrat-o:,,hctorio, de a pe Ion Ia morli Si-ifaci qi parastase? El nu e mort, ce-l treci trdieStef'.Mameiparcdnu-i veneasdcreadd, totugi,o weme,nu dar, l-a maipomarit la mo(i. V[zdnd, insd, cdtot nu seintoarceginici nu di weun semn viaf[, a inceputdin nou sd-ltreacd adormili.Pdrintele de la a mustrat-oiar6gi,de mai multeori chiar,pdndcdnd- in 1948- tata sjos, a intorsacasdpe din Siberia! Bietul deel, acasd nu-imairdmf,-sese pe nici rn[car o cdrnag5 care sd o irnbrace(mama i le-a irnpdrfit pe toatede pomand). bucurie,m-amdussin-gurd mdnlstire,sd-i De la daude vestegisI-i mul-furnesc Pdrintelui. foartemultdlumeacolo. Era Plrintele nu a agteptat ajungla el, ci ficdndu-giloc prin mulfimeade sd oa-nreni, venitin falameagimi-aspus:,,lfo, Mario, maipldngi dupd a taicd-tdu cd a murit Si rut ntai vine acasd? Vezic-a venit?". Tata venise doarde4zlegipe lamdndstire atrecut(venise nu dinspre Rdsarit)... In aceeaqi la mdndstire, merscu rninegi un unchi de-al zi, a rneu,fratecu tata,Aurel Jogoe.Dupd ce l-a spovedit l-a im-pirtdqit, gi PdrinteleArsenie Boca i-a spus:,*{urele,du-tedeurgenldacasd, te cd aqteaptd ordinulde incorporare!". intr-adevdr, sosise ii ordinul imediat ce plecase noi din sat,iar la intoarcere cu p[rinlii ii pregdti-ser[ deja vaIiza...(LuryeaCredinlei,Iulie, 2 006)
x

Anonimi: Cdndl-arncunoscut in 7976,m-amdus eu, foafte, foartesup[ratd,qi eu m-ambucurat,pentrucd numaidacdtrec prin oclrii ddnsului mai aveam nu nf,cazul carem-amdus.Eu m-amdus st pentruci sofulmeua plecatgim-amduss[ cersfat,,,Cesdfac?" ,,Lasd. I ntdi, cd el esteqfara din impdralia Centrilo4 Si nrt-l mai intoarce ", degeaba ginu s-amaiintors,gideatuncisuntsingurd, 30 de ani. de Inainte a seducedin lumea de asta fostla Sfintia gi am Sa gtiacdanrfostIaIemsalini, gim-air-rtrebat nmirteitu acutna?". Pdi ,,Ce zic ,,Pirinte sf,-rni mAntuiesc sufletul... uitesuntbolnav6" a zisc[ si boalaepentrumdntuire. 62

Maria (Ctuj Napoca): Cu cdfivaani in urmd eramtare bolnavl gi,in pragul disperdrri,Dumnezeua r6nduit in agaf-e_lincdt am un intahit un preot,un preot misionar, preot cu mult har.. . Un om al care,atuncicdndai mai marenevoiegiegtiintr-o mare lui Dumnezeu trimis de Dumnezeu, iesein cale.$i dacdai awt incurcdturd, ili atunciai gdsitcaleaspremdntuire. noroculsd-lintdlnegti, Acestaerapdrintele PetricdB[gicean. Din vorbdin vorbd,din indrumarein indrumare,mi-a povestit cd in judeful Hunedoara,mai exactldngdHafeg,esteo mdndstire, Mdndstirea Prislop,gi acolo este - un cllugdr cu mult har,carea trdit rnonn6ntulPdrinteluiArsenie Boca in zilelenoastre. Mi-a dat o cartecu toatemdrturisirile la divergi de credinciogi, careigi ardtaurecunogtinfa de Pdrintele, fa!5 mlrturisind gi toatebinefacerile toateintamphrilelor, aducdnd Pdrinteluimare rnu{urnire. atuncidejaeumI sirnleam cein cemaibine,datoritd Pe din rug[ciunilorpdrinteluiPetricdgialemele.Fiindfoarteimpresionatlde tot ce citeam,ilni doreamdin suflet sdajungla Prislop,la mdndstirea undeodihnegte P5rinteleArsenie. L-am rugatpe pdrintele Petricdsd - eramcu o prieten[ caregieal-a cunoscut vini cu noi la mdn[stire pe pdrintele Petric6. A doua zi ne vedeam?nmagind,plecdndspremdndstire,cu plrintele alSturi noi. Vorbinduna,alta,mi-amdat seama demult de cAt amfostajutatd ultimul timp de MAntuitorul in nostruIizusHristosgicdt de binem[ simfeam. Fird sdstaupe gdnduri amziscdqi eu, la rdndul meu,trebuiesdii aducmu[umire pentrutot binele carel-amprimit. pe Gdndindu-md lucruri pe caresd le gi pot face,sdpot s5md 1inde la cuvdntin fap Dornnului,m-amgdnditcat de mult mi-ar pl5ceas[ md lasde fumat (eram fumdtoare).Dar cum?Eu nu puteamsdstauo zi {drdfigari.M-arn gdnditdin ce in ce mai mult la asta.Dejaimi doream sdmI lasdc fumat,darnurnai pentrua-i aduce mu[umireDomnului. Anr ajr-urs nfinistirc, aln Lucat monndntul la la Pdrintel"riArsenie gicAnd vSznt am atdtafi'urnusctc, sirntit cu maimult[ dorintl sd al'll gi tndtin decuv6nt. Atunci,prir-rtre lacrirni, l-arnrugatpe Pdrintele Arsenie sam[ ajutesdpot s5-iaducaceastd mulgurnire Dorurului.P[rintelernia ascultat gim-aajutat. rugdciunea 63

Puulina Ghitulescu
t

tinpulcdndtofl suntemchemagisdne amintim _ Considerc[asosit de adevdratele minunipe carele-amtrdit wemeindelungati. Era in anul 1973,cdndpagiimei au fostindreptafisprebiserica (25 din satulDrdgdnescu km vestde Bucuregti). Parohul era bisericii preotulSavian Bunescu. Bisericaerain renovare totald,o bisericufd micl (acummare.. .), o bisericuld veche(intretimp,nou[...). La poartd eraubraziidepazA, tdmAiau parfumullor drumul intrarea cimitirul ce cu gi din faga bisericii in interiorul,bisericii ridicateschele erau pentrua ugura lucrarea PdrinteluiArsenie Boca.Zideziera urcatpe schele gipicta. De la inalfirne, pictdnd,cdntacu noi Sfinta Liturghie.Harulera foarte mare,tuma de credinciogi, asemenea. dc FdgiragulgiBucuregtiul era nelipsitde la sfinteleslujbe. PirinteleArsenieBoca era cdutatgi iubit de to!i. De susne priveagigtiasuferinfele fiec5ruia. DupSterminarea SfinteiLiturghii se oprea,acolounde era cazul... Vorbeadin privire. Era bldnd,dar gi foartesevercu pf,catele. multeori irni erateami sf,-lprivesc. fala De in lui nu puteai ascunde trecufulsauprezentul. la cazlacaz,spunea De gi viitorul. Ne dddeasfaturipentrua ne vindecade durerilenoastre. Era printrenoi! un sfint gi drum.C6nd $tia gAndulnostru toatedisculiilenoastrg de_pe ajungeamla biserici 4e.dojenea ,,Md, sd nu- mai judecoli_pe <conducdtor>, cdci el estepus de Dumnezeu numgi El il poate Si judeca!". Eu eramaceea careamzispe drum:,,Doamne, cum il mai rabzi,demolAnd bisericile?". S-atntdrnplat defecliune o electricd labiseric[.PdrinteleArsenie nu maiputea pictafhri lurlin5.Eu aveam student electronicd un la in gazda,pc nlnne DanBo-edan, doctorului fiul vetcrinar Bogdan Bacdr-r. din El crafoartc priceput toate L-arnrugatsi rncargila Dr-d-qdncscu la . qi sdvadrcc sepoate rcpara Dupi ce a licut toate cotcctiile, gdsit a uru-rl din reflectoare beculars. luatacasd modelDentru cumndra cu L-a ca a-l
o4

din Bucuregti.Becul erape bazddehalogengi mult mai scumpdecdt celelalte.Eu i-am dat ultimii bani din casd(urma s5primescpensia la pestecdtevazile).L-amrugat sdcumperegi sI meargd Drdgbnescu s6-l ducd,dar sdnu ia nici un ban,cdci dacdia, sdnu mai viri'dacasd! l-a Cdnda ajunscu becul,PdrinteleArsenie intdmpinat:,,Ceai-1frcut, md? I-ai luat ultimiihani.depdin:e! Du-te Ia pdrintele Bunescusdsd-i-daci{eueiif'. ,Nu, Pdrinte,cdnu maiamce ti dea baniipe becs.i Aga cdutaacasd. mi-a zis: nu wefi sdaibdpartede lumindsus?". Dupd 15 ani de lucru, pictura se apropia de sfirgit. Urma gapte de Am fost aproape pirintele SavianBunescu, sfinfireabisericii. fi afidecredinld carene-amunit prin legdmdntsdne rugdmunii pentru undene vom gdsigisI lucrf,min ,,viaDomnului".A fost altii, indiferent o perioaddfo arte grea,cumari ispite giinceredri.Eu ampropus frafilor (to1ierampensionari) noastre dupdposfoilitdlile si contribuimfiecare, plrintelui Savian,pentru gi sdcurnpdrdm materialpentruvegmintele gi Amrugat pe pdrinteleBunescu pe dver6,Sfinta Masi gi iconostas. PdrinteleArsenie sd ne dea misurile. Au intrat in SfhntulAltar, au Eu s6 ce mdswat, apoiamintrebat culoare fie.Afost tdcere... ampropus a (precumspicele grdu),{ar P[rinteleArsenie spus: de pastel un galban Amplecat la Mdndstireafigdnegti cu frateleAndrei ,uA.lb-g1gintiu". Gdlea,pe atuncitrecut de 60 de ani, fostjudecltor, fiu de preot din am la Sibiu.AjriLngi mdndstire vorbit cu Maica Stareli rugdnd-osEne Am dat mdsurile 9i ajute sd infrumuseldmbisericapentru sfin1ire. in nu culoarea, dar-lspita a lipsit.Ne-a adusmaterialul minuscu cdliva ne-aspus.Ne-amintristat, am ftcut metri: ,,,A.tdt mai rdmas.. .", ne-a amdndoirugggiuggp minfii, rugdndpe P[rinteleArsenie sdne ajute. Eram sigurdcd Pdrintelelucra asupranoastrddin nevdzut!Deodatd, Noi ce Maica Stareld intreabf,: ne ,,Pentru bisericd?". i-am povestit o Arsenie, chetnat maicdgi i-a spus a totul gicdnda auzitde Pdrintele dorit.Sefacesocoteala si scduci in depozit cautcAisI taicrnetrajul sf, cdt ca Atn spus l5sdm atdlia bani. noi 5icdndne-aspussunra, nu aveam aveur ,,Nu,il $icdvenin a douazi cu restuldebanigilulm materialul. luali acum!Ce esteplus, estedin partearndn[stiriipentrubisericd. 65

PdrinteleArsenie, cu un zdmbet,ne-a spus: ,,Ce ali pdlit, md?,,. Yegmintelepdrintelui Bunescugitoate celelalteaufost confec[ionate de doamna VcolAni$oara din Bucuregti.

RugimpePdrintele Anenies[ nuneuitegipenoiin rugiciunile Sfinliei S ;d rnaifac i un co. i If' . $j intr-adevdt,4 douaziam zdmislitun copil, p 1 sale", spus a MaicaStarefd. c6ndamajuns Drbgdnescubisericd. degierain PostulMare,vinerea. la la
:,t spundndu-i drinte Am venit Ia P drint ele foarte sup6ratd, luni mai rdu ca pdgdnii cd agZqmi;lit copilul din p-dnteice.(S sunt Sijumdtate) in post Si vinerea". Atunci Pdrintele a zis: ,fSa a i ngddui t D umnezeu cq.; d dea-in"lil eagminc i una bfu bqtUltti"14v. S3-u-qna*tesotintr,ozi msre. Sd trdie$ti numai i-n,rutgdeiuug;isd tn te iWirtrdS-c.gti fi ecareduminicd" . perioadade 9 luni am simlit ajutorulPdrinteluilatot Toatd pasul. l-aml6satcu ceila[i doi sd Cdnda avutcopilul2 anigijumdtate dupd sejoace,degiera diferenldintre ei destulde mare.LuAndu-se joacd au uitat de cel mic $il:au p-ierdut vedere.Cdndam v[nst cd din qi s[-l cdutdm disperafi nu l-amgdsitore nicdieriarninceput nu maieste intregi.Atunci am ridicat rndinilein susgiau zis: ,tdrinte Arsenie,tu '. tu nt-ai ajutat sd am copilrtl acesta, sd mi-l aducf in clipaurmitoare copilul era lAngdmine cu o gdletu!6in mdn[. Probabila fost in weo curte cu copiii lajoac[ gi Pdrintelel-a luat de acolo gi l-a adusldngd mine. pentrucd m[ despd(isem Am avut o via!6 foartezbuciumatd nu de sof deoarece a mai fost de acord sdmai fac un copil. M-am dus din nou la Pdrintele qi i-am spus:,,Nu maipot, Pdrinte,cd tqfi sunt ca '. in gi cdiniipe -mine, badocorescAim[ ameninfd tot feluf Atunci ma Pdriutele mi-a zis: ,,ltt[d,tu qtii cum ursul treceSi cdinii latrd? Tbt nimic Ainu mf mai deranja, asa sdfac i S tu!" . p e attxrcinumaiauzeam i ofcemis-ar fi spus. Ugtede. Cdndam fost odat6la dumnealuinu a vnrt sdsteade vorbScu mine,motivdndci esteobosit.Dupd ce ampldnsin hohotevreo 2 ore a trirnis fe parinteleBunescusd-mispund:,$pune-i aceleifemei sd nu mai pldngd cd vin Si vorbescSi cu ea". Cdnda venit azis: ,,Ce ajuta{itlci sd md futrcbi?".Nu alrtrnaigtiutce sI zic decdt: ,,Pdrinte, ne cu ruglciunca". Atunci Pdrintele a zis:,,Nu-fi va fi mai binenici in Fag[ragcd rnult5rlbdare ifi trebuie".
67

Wrginiu
(FIgIraq) odatd amfo stlapdrinteleArsenielaDrag[nescu ne-aapucat gi seara acolo,qiajungdnd Bucuregtinu mai prindeamtrenul.Eram in ln trolefuuzgimai erau2 minutepdndlaplecarea trenuluidin gari. vorbeam intre noi ci nu mai prindem trenul, ce facemcd trebuL sr ajungem dimineafa neap[ratin Fdgdrag. un momentdat a ap[rut un miligian La lAngi noi, carene-a zis;,J'{uvdfaceri griji cd mergqi eu tot ra gard Si vd dau in primire nasuluimettSi vd ducepdraii nagaraS,,.Toli ammufit, fiindu-nefiicr desecuritate. Amcoboiat oint ot"ilur, milifianul mergeafoarte repedegi noi dupd el. Am ajuns l6ngdtren gi a spus controlorului: ,lsta e mama mea. Acesta efrateri meu, aceastae sora mea. sd-i duci p6nd tn Fdgdras ili ptdtesc ei cdt costd,,. si Grdbili sdurcdmin tren, ne intoarcem sdmufumim milifianului, dar dispdruse. - in 1 982 am fost prima datdla pdrintele Arsenie. Etam foarte bolnavd. Mergeaminfiecarelundla Institutulde oncologie. pErintele eraimprejmuitde lume.ploua gi eu cu mimica gicu sorameastdteam subo streagind lingd o magaziein curteap.[{$elui Bunesc pdfintere u. era mai inalt decdttoatd lumeacareil itnconflua.Lagp-.qroment dat ala

Pfu'intelem-a mdsulatcu privirea de.3 q{i dir-.ap para'in picioare. cdnd arnajunssdvorbesccu ddnsul,tni-u rpu, s6 mergla control gi 'ri-a spusnigtenunrede doctori.cdnd am mersla controleram perfect sdndtoas5. renit din nou rapdrinrere, Am foartebucurcasr, girni-azis: ,fi crentt Si te-ai vindecat,darps4*d_q-1qqrc Duntnezeu. lui CdSi copii ai?" I-amrdspuns doi. M-aintrebat: c[ ce?Sdnnergri ,pe acasd 66

duho-vni9g.s9! ggli! o-lusnts senzalie_ce .-pffi qiayeamo nuopot

Am vmt sd md recdsdtoresc m-am dus la pdrintele cu Ai persoana catzd.PdrinteleArsenie mi-a zis:,,7usd nu te mai mdrili in cd nu o sd te doard capul. CreStelicopiii,,. Datoritd'Pdrintele Arsenietrdiesceu giunul din copiii caree foane bolnav,degis-au luptat sdne vadd la cimitir. c6nd i-am spus Pdrintelui Arsenie:,,Pdrinte, cu orice chrps6mi vaddmoart[ gi vor pdrintelui a fost: r,ecurgla toaterelele.ce sdfac?".Rdspunsul ,,lrd, nu qi omordt ca sd poli fi omordtd. C_d dq-cd..s.yeq!,p2o_rtsyi, WgSu a, dar a$a nu su. I,asd_iin pace cd tqqta $elnlprc aryUgJqr. { _g!asupra copiilor lor". -*,.,. . --a ._ Cu o slptdmdnd inaintede a muri pdrintele, mi-a veiit dintr_o datdgdndul:P6rintele fhcutatatea a pentruminegieu sdnu facnimic? Auzisemcd este bolnav. merslapreotuldinparohiegil-amrugatsd Am facdun maslu, astafiind sdrnb[ta. $rjqi (2g qpi l9g9) a muritpdrintele. Apgi am visat mormdntul, a$a cum llam y[zut mai apoi, dupd 6 saptdrn6ni. cu ajutorulPdrintelui merginfiecarean la monndnt la prislop rezolvareadiferitelor problemegiprimescrdspunsul $i cer in rugdciune prin PreaSfinlitul sau,s-ila1 ajutorulpdrintelui in momentulurmdtor. DupdMdntuitorulgiMaicufaDomnului,pdrintereeste nddejdea mea. Ar mai fimulte de mdrturisit,dar gtieDumnezeu toate. de

De la trasarif ss va ridiea rtrr popor IarA en$.g


dar si

un om eu stea nr [I'|mls
Adrian NicolaePetcu: pdrinteleArsenie bisetea D,,rdgdnsstu, iggl-1-9:-0, cdndp-ic{a lnjialog cu ffirmatoarea,]icol Tatiana": spunea, ,,Conduceriide astdzi nu le trebuie mdndstiri. Ej.qu-lg;at cdtey.sndndstiri istorice Si atdt. ni ypfgiunge sd cuprindd va PJryd-atunPi fi binede noi. rAtunci piusfiul-varcaaiilcclarilea. adevdrat, cd va rdbda toate, cJ:e$tin se=y-q).:ed-e-a e.ste eare va cddea in valul lumii". tot Eu amzis:Eu nu credc[ vor ajunges5cuprindd pdmAntul, mai alescf, strntoamenifird credinfi. ArsenieBoca a rdspuns: ingd.duiJide Dumnezeu... sd pand sfipAnire pe ,S,u-n!. intregul glob pdmilntusc... Nu te p.une cu ei rdu, ci sd fii la credincioasd,ciD,urunezeu 9a"q! leru;a.lim ca si no{slrd nimeni nu o poate ddrdrua"la.noi. Cdci biserica Cornea Elena (Hdrseni): Privind viitorul, a spus odat[: ,,Zdreanla roSie,secera Si ciocanul, steauacu cinci colluri va dispare,dar va veni s!9gt!119u ri, qnqrhia, Si u.a.fiuui Si qmar de lumd'. * Vasile$e.rbu(ArpaguldeJos): Pdrintele Arsenie: Vasile, americanii, pe care Stiu cd-i astep{i,nu vorveni! |.qpoi, singuri, ne asteaptdo luptd grea Si cei u-,la!g lungd. mt..SlilSpl.i vor da iertfd m-arq-ple .Si;dr1ge, groSardndurile duSmanilor noStri b-Lniruieuieigi{staraigj vor tn atdt de mult incdt vor crede cd sunt numai ei, atotputernici Si atoateStiutori. 69

68

Asta va

ale Si-i va dygg la pieire q

Dumnezeunu rle_uq hdrdzi gQvedem.gpele vremi. Tuul ueiputea vedeaamericanii care atunci vor veni! Mie nu-mi vafi dat sd vdd, dtpd sdrbdtogreadeSarida victoriei, ai r fun as I Cdci, vezi tu, Va i Ie, dUpigp_e -yjelpriele+arj d, p u! i n i q;lg s dintrrc"c.ei mai "drcp*Ii-y.at -fi, tn picio-are qi-la sirbdtoare. mai edci-fardjertfd de sdnge" dar lafet Az4"a-hLpts,po-a"te uSoard^ de lungd ca Si9eape care am tnceput-onoi acum! Vasile$erbz.. Dumnbzeusdmd ierte,pdrinte,dar eu nu mai inlelegnimic.Dupd ce-omrdzbipestezecideani,cdgtiguls6fie tot al ndimifilor?Pdi atuncipentru ce mai luptdmnoi azi? P dr i nt eI e A rsen i e: P dj.y eA..g;.{q1 VasIe, u^o_L i -c i el-&ep ! i $i luptqli penlLuca ue{ntii,_,strdnepalii+i_etepj.ii fu_nLlfpb-U,i-qsd ypqtri q. tntre-b cdl-i- un t din tres.i-nostr i S cali dintre ndimi tr l a vi ctor i a di s i i, care li-am vorbit (Monitorul Fdydra1, de I3-t9feb.200g).

y i, p Dqr- s-fr-p ;te_muJlt_qn estee mu i fo_arle- 11ani $i noud

un qLn-.9_a in frultle. steq

prin ni Ss.mle le-aproorocitPdrinteleArsenie anul acEg,tp Tga!_e ge-s--qYa din citit [tahnacit] BibliedelaApo"eallpg-4 tg45-l946qine-a ti*-.444*, de v,a cdlcaompeom,s9. mincacarne le vanimici,sev.-a

t un poporf5-r5 c11|Ae, -vgbq0uigaggle !999+!19r,

de sdnge o om gise.vabea al9s-gagrauldnpleav.d.P cine va,rf,m6ne. laine. A$a s-er-ipin P[rintele ne-a spus:,Nu vd,;p-un-de*!q Carte, tn Biblie". * : Leti{ia Suciu (Dumbrdveni) Suntmulte de spus,9i aremare dar gimareputere.Acum, de cdnd a trecut dincolo, simlim darul 9i puterea.Ne povesteacd ,,RomLnia va fi grddina Maicii Domnului, BucureStiul alegii [reconstruitJ va fi noul lerusulim ricire Iui Dumnezeu, cd nunrui aceia vor nemaipontenit de mare. Dar numai Dumnezea Stie care vor Ji alegif'.Apoi mi-a spusde biiatul cel mare,carenu aude,cd atunci cdndva fi BucuregtiulNoul Ierusalim,o sdfie un om mare,cd noi ca sd plrinli nu suntemwednici gtimundeva fie el.

Preoteasa Lucrcfia Urea qiParaschivaAnghel: O{_q!A-v_e$_sp_o-doarnnddelaBuqur.sEtisr?arrnfele,i:aspusc[ p-qB+eura$tis-i-puat"de dpua od, referindu-sela bombardamente [dar si la cutremure],i Bucureqtiul pe- fafa pimAntului deoarece acolo forfotesc Va-It+ten-Ae picatele. Pirintele ne-avorbit deqpre sfilrgitul lumii, c[s__&$itul lumii cumgindirnnoic[vamuritoat[lumeaodatd.civi

leac. in $]-.{dra.d-e T-egleicestele putem ved"ge 7ilglenoagtre.Toate aceslea,pe-.a'?r-e-vgd"-lqggurtle--g.p,{g-p*._g9t!,P_qrrrrtgh-4rsenie prin lg am-1945-1945 sdne intoarcem credinlr ca reqg!-t_q_r_nu-ideparte. ca la se.mnele sunt. care Putep yed3 q,_s!a"dgpA 70
7l

Gura mdului
- manuscriscu rdspunsuridate fn scris de PdrinteleArseniedin vremeacdnd nu putea vorbi @ Pot sd md cdsdtoresccu un strdin? Nu weau ca neamulacesta, care are o a a$ademarechemare la Dumnezeu, secorceascd. sd tr SA-iiubirnpe tofi oamenii,dar nimic din celeomenegti. E Aspeza(infrdn[rile de oricefel), frrd iubire,e departede Dumnezeu.

frIIe mdfitnii din Tara Fdgdraqului


Bogdan Juncu (Fdgdra$:

prin 1983,inaintede a mi sofiede acas6, Dupd ce imi plecase cd intahi cu Pdrintele,cinevadin Fdg[raqimi spusese eu ar trebui sd am o femeiecu caresdtrdiesc,pentru cd dacdnu, esteposibil ca intrsfaturi Eu o zi sdmi sefacdrdu,din lipsddefemeie. nu amprimit aceste trgliiqaMAntu"itoru!9iiu.nptrEti+_lgl-Ds14p97eutwglqeqgsl bune,nici de rele; cum le-amprimit, agale-amuitat, nu le-am nici de O.A$tru.Dq49ee4,ngne.mp-n1u-imnoi,ciEl-ne.nranluiegte.Dar,pentru in seam6. Cert estecd,atuncicind ammersla PlrinteleArsenie, bdgat ngpg!.4rJele firiinoaslre, qlabitede pdcat,nutreb.uiesd4e-?nlrist[m, gi cd gicum ddnsular fi fost de fatfiIadisculii, Pdrinteleazis: ,,L[d,vezicd ca Dumnezelseintriseazdcunoi. pociinf[ senini; vei auzipe ici pe acolo cd dacd nu-li veiface de lucru cufemei, vei pocdinla ceamai pidcutd lui Dumnezeu agzice cd" afost afemeii ce inlebuni. Tu,sd-lidu-ciu-iala nu innebuni,md. Md, sd Stiic-d tu ue-! a greSit mult, dar in loc de orice altd pocdinld, L-a iubit cu atdt cum tli spun eu. Aceia vor tnnebuni care te vor invdla sd faci mai mult pe lisus.Yreausd zic, dac-5 nq_vali !q! mgqr+r-?,ni$ge cu cuviala ta fncAtpdnd lucruri. Pdnd tntr-acolo sd.te"duci asemenea -, daci nu y_a{iptrdvi pdpatele ajungecdt le pome-ni-Ji la.,spp.-vedanie Sitn vissd refuzifemeia". Eu l-amintrebatpe P[rinteleatunci:,,P[rinte, cu inapoi qi _v*ti insenina B0Udul ele,ali-l6sa.toate de a sepoateagaceva?".Pdrintele zis:,,Sepoate,md, sigurcd sepoate". dggl lt1iDumnezeu, cq{g p9ra1g"Fa;-ed;;ia .qamenieste cu Dupd ce mi-a zis P[rintele cd pdnl 9i in vis trebuie sI refuz neputinli. . . e, astaa$wea s[ o prinde{i lucru. SigurcddAnsul posibilacest femeia, gdndear4totugi,cum este nd de lamine. . nu mi-a spus-odoaraga. . ci mi-a spus-ola concret;caun om al lui tr Qr4eiingll,n-a.releacniciieri. gtiabinecevorbegte, numaieuca omslabnuJinlelegearn Dumnezeu O Nu @decdtlastomac. cum sepoate agaceva? e ca o performanti ci aici Md tot g6ndeam: @ Dacr irnpiediciun guturaiprin medicamente, transformiin alte il il nu-ivorbadeperformanfn, primejdii - ex. sinuzitd.Lqfe-&zele"q_b_iqnuite - cd-i ugoard alebolii c5-i cel mai bun leacal ei. lgr-ireade frig ajunge. @ Obignuit, l?-capdtulalergdriispre undeDulouezutap_tu desdy6rsire. s F{risQs*lirbjnrieSte-firea". SfanfirlApostolParrelzrce:, , rE{larcdt El li-arcat eamdndc.pgfgp4l[lor. eamdndcustipi+tl! c-afg@-tqlareEte".PinlIpuu*cres!q-4{eya&Lu}-9xl$A-,Jr.upq{'.

tr pruggtSffi

pruuagqrErafL-e.-tr !fbi. Sg-]few gu.rvia, g -biutu-ra, fuuqaLul, qtl?bllnicii si nqrugdmpent1g.91 pi


72

est ragwatjga t,-,uu lU*g b ffi ; ! rygzeuati_nge

r ca in fala PirinteluiArsenieBoca Er-iipttYgarr:r lslufuaeia, ochi cenu am p_sn-sagtern vdzutin viafameaagaochi rninunali;erauagade fiurnogi- q1ahaslru e.Sg..ug
aceiochiatdtde curafi9ifrumoqiqimi Priveam ce nu amvlzut nirciieri.
t)

Erarn pe . . .incdcevaextraordinar carenu amsbl uit niciodatd.

gi minunamde culoarea puritatealor. La un momentdat,privind acei negli. Deci din ochi neneuitat,ochii nu maieraualbagtri,ci dev.eniserd negri ca albastrulacelaformidabilde curat gi de frumos, deveniserd gi mura.Md miriunasem am zisin minteamea:,poamne, nu-i mai are ii arenegri". Pdrinteleazdmbit,gi-apusmAinileddnsului albagtri,acum pe mAinilemele gi a zis: ,$d[d6, mddddd".$i privindu-i acumacel intuneric,acelnegrual ochilor,dar careexprimabun[tate ginu altceva, nu Doamne, ochii din nou seficuserdalbagtri. amzis: ,pumnezeule $i '. iar mi-a zis Pdrintele, cu -tot mai suntnegri,acumiar suntalbaqtrf $i m1ilddd" . pe zdmbetul buze:,Ma66h, gi in urmd cu cdtivaani cdnd lucramla AcademiaSdmbdta avearn ztlehberqia3-azitrebuia sdmbprezint la serviciu,neavdnd 2 trei uneorischirnbam magini personald cu mergeam ceputeam; magind pdnl la mdndstire, alteori mergeamcu o singurdmaginS. din Fdgdrag Astfel, intr-o zi arnpornit sprem[ndstire. Primul goferm-a dus doar Au pdndin Sdmbdta Jos.Acolo am stat la ocazie. trecut mai multe de de magini, in celedin urnrl a oprit o maginlmicdcondusd un cet[fean dar - vdrstao gtiude la mai la weo 50 ani.in magind eraun tdndrde 18ani gofercareerachiartatdlcopilului.Pe bancheta spate maginiierau a din goale. maimultebidoane m-a intrebat dacdl-am cunoscutpe in drum spremdndstire I-am spus l-am cd eu Pbrintele Arsenie Boca,fbrdsddeschid subiectul. cunoscutpersonal9i mufumesclui Dumnezeucdm-ainwednicit sd vorbesccu un om de un asemenea calibru spiritual un gigantal viefii ifi aceea om cinstit,in care de spirituale. Omul cu ma$ina d[dea starea pof sdai incredere. Noi$ntemfirtduplicitarc:,una gAndimstaltavorbirn acea gi vorbea. Mergea incet cu O-mrrlacesta ee-e.-a gd-ndea, -Q-9 magina...igi b-agd dreaptdin buzunaruldin interiorul haineigi nrAna Boca gizice:,,Vd scoateo fotografie416cuchipulPdrinteluiArsenie rog sd md credeli,eu nu I-am cunosctilniciodatdpersonalpe acest mete ont.Bunicul nteu,fn schimb,a avut o mareevlaviela ddnsttl. Dar SiPdrinteleArsenieil aveala inima lui. Bunicul meu,fnainte de a nturi, mi-a fncredinlat aceastd fotografie Si n1i-a zis ca niciodatd tn viala mea s-d md-de;part de es; oriunde md duc Si nu 74

oricefac, aceastd fotografie sdfie tn buzunarulmeu Si-I-A.f.lniele gund de nJi-y9-sedpa multe, numai sd-l ;trig, ryw-g-gr.in dacd nu cu g-!ra". Mi-a spusc[ i-a fost tare drag buniculpentrucd a&st.un'om multelucruri despiacredinta igrq,bunqifoartereligiosgide la el a irnvdlat gi ArsenieBoca. PArintele in Dumnezeu despre din despre eveniment viafa un A inceputapois6-mipovesteascd lui, prin carea trecutimpreundcu bdiatullui, cu careerain maqina. $i unu noaptea.Mi-a atuncibdiatul erain magindcu ddnsul,eraceasul gi aveaude spuscI aufost intr-o localitate pdndundetrebuiasdajungd fiind liberd.La parcursnreo 60 km giaveapeste 100kn/or6, goseaua un moment dat a apdrut in falA un om caremergeape drum nu pe de drumului.,pistanla era aSa micd tntremineSiom, incdt marginea accidentulfatal era inevitabil. Erou tnjur de 4 m, cufrdna pusd, Si intram in plin tn el. Ary apucatsd strig: Pdrinte, ajutd-md!".in pe cd lacrimile obraz. omuluiii curgeau tjmp cepovestea, ,,Credeli-md acel l-am vdzutpe Pdrintele irytremq;inam"eg,.Si om, a pus mdna pe botul masinii Si mdna stdngda lui spre omul care era in dreaptd fala masinii. Cred cd nu mai era nici I m tntre mine Si omul acela, iar eu trebuia sd intru absolut in plin tn el. Dar maqinanu a mai ! miS nici un centimetru... Mi-am fdcut crucipestecruci Sicdteva cat minute nu mi-am revenitSi nu-mi veneasd cred. Omul s-a tntors Am rdmas cufala, s-a uitat spre noi Si a tnlemnit acolope $osea. inlepenitSi eu Ia volan...". Mi-a mai spuscd a doua intdmplarecarea avut loc in viala lui Azis cd dacdar fi fost singur, s-aintdnplat la frnt6nifade la S6mb6ta. lui. poatecd ziceamcdpovestegte irnaginalia Dar a fost tot fupreund din nici cu bdiatullui. Mi-a relatatcd de mulli ani nu fol,osp$Ip in cas6 ap-e degEtit-nicidespdaf"nisidgbdut B-gsa. care ,,To-ateh-idaanelepe le amle umplu cu apd de acolo; nu asteptsd mi se termine ultimul bidon ca sdmerg sd iau apd, ci din tintp nterg la fdntdnild". Mi-a spus gi de ce: ,Jntr-o zi de vard a!ry stdteampe una din bdnculele de la fdntdnild, dttpd c.e- luqt apd. Privind fruntuselea naturii qi chipul Pdrintelui de acolo, h u1tmpmentdat printrc copaci,plutind, o apdrut Pdrintele Atsenie cutzdmbetulpe buze.Am inmdrmurit pe bancd.Bdiatul s-a intors 75

lafald. S-auitat Si bdiotul Si pentru cd, probabil, md schimbasem a inmdrmurit Siel. S-a apropiat de noi la o distanld de cdyivametri - poate 3-4 m - 4q atingea pdmdnhtl cdplutea. $i. aSa cum a -a apdrut, aSa Si dispdrut. De atunci nu md mai pot despdrli de aceafdntdnild". (are O femeiedin Fdgdrag acuminjur de 58-60de ani,are2 copii mari acum)cdnda fost la Pirintele Arsenieaveaproblemetnari doctoriii-au spuscf,nupoatesI cu fierea,avsapietpg-marilafiere4i unul altfeldecdtprin operafie. copiii eraubolnaviamdndoi, scape $i mi-aspus s-aduscu copiiamdndoi c5 intr-unfel, celilalt ln altul.Ferneia gi ea fiind foartebolnav6.,fsteptam sd treacdaceaperioada de 3 sdptiintani cand eram prograntatd pentru operalie. M-am dus Ia Pdrintele Arsenie. Pdrintele i-a pus o mdndpe cap la un copil, cealaltd nfind pe cap la celdlalt copil, i-a binecuvdntat,a zis ceva - nu Stitt zis - Si apoi s-a intorsspremineSi mi-a zis: ASa-i,ntd, ce cd doctorii dstia li-au zis cd sd te duci Si sd te operezicd de nu o pdyeSti?". nu Ferneia azis:,pa,PArinte". Pirintele i-a zis aSa; ,,fu[d, te du la nici o operalie; tufd ce-li spun eu! CgAdte duciacasd sdte

Am sufletulmeu la mormintul PdrinteluiArsenie. statpe bancdldngd sdmdrog inmintearneacasdmlbinecuvdnteze morm6ntgiaminceput binecuvdntarea, Sfintul Pirinte deacolodeundeeste.$itot cerdndu-i la un moment dat, cu ochii inchigifiind, mi-a aplrutinaintq$i.nol-azts at?, Fa{d semnulCrucii de trei ori: ,lu:Da, md, te binecuvdntez, md; da, te binecuvdntez". Atunci mmd; da, md, te binecuvdntez, am zdruncinat din to-ata fiin1a {!sa, m-am dus in dreptul crucii am mormdntului,amfugenuncheat, pldnsgim-amrugat din tot sufletul cd a venit grupul cu careeramgimd vdzuse tremuramgi meu.$tiu od plipgeam. Aveam o starede emolie extraordinard. Aceagt4mi s-a intdmplat,aceasta declarat.Nu o fac sprepublicitate,nu sunt cu am nirnicmai bun decdtal1ii, suntdoarintdrnpldri vialameape careledin arntrf,it saupe carevi le spundin surseabsolutsigure.

Domnul Gabor Gheorghe (Dumnezeu sd-l ierte gi sd-l irni odilrneascl) povestise cevadin viala lui cu Pdrintele Arsenie Boca. Nu a preafost la sfinlia sa,dar atuncicdndil frSmdnta sufletul;divor,tase desoliegiwoia sdserecdsitoreascd. Intrase intr-o leg[tur[ deprietenie cu o femeiegi separecd sepldceau reciproc.El aveao casl frumoasd aici in orag.Ei s-auhot[rdt s[ meargdla PdrinteleArsenie. Acolo era perJpcald, d.ar netndulcit. evaluniJ.3 Juni; lurnemultd.La un momentdat, din mullimeaaceea, PdrinteleArsenie, bea*a1a*in-locdenpd+i-apaLdu=uJs cantrcf '. Din momentul acela vorbind cu una din persoanele aflateacolo, o lasdgi seindreaptdspre copiii ei nu au mai awt nici un fel deprobleme,seficuser[ sindtogi.Eu domnulGabor,omreligios. Pdrintele intreabb:,No, il baiul,m[?'. care-i gtiu ce au avut copiii, dar eu considercd nu-i nevoies[ spun.Doar o Omul i-a spuscd are o problemdgi vrea sd-lsfttuiascdce si fac6.I-a binecuvdntare Pdrinteluia fost deajunsca sd-ifacdslndtogi Femeia a spusPdrintele:,,Ceproblemeai,md?". Omul a zis: ,,Pdrinte vreausd nu gi-a fbcut operafiede fiere nici pind azipentru c[ nu a mai fost gieade fap. Pdrintele l-amaildsatsdmaiAcd, rn6recdsdtoresc". Era nu nevoie.Femeias-avindecatabsolutcompletgi la vdrstape careo are nimic ai a zs: ,,trfid, femeia? Md, asta cu care vrei sd te insori tu dar qare umbl5ca o femeiela 30 de ani. Ceaiul_ascsta-zdro_baltep-ry_tfele aanme mai req ca ceadintdi, md.Asta a$ate va lega ca Sipe Domrutl e-ist[ in fiere+Llelransformiin nisip.O piatr[ localizatd,la fierenu se IisusHristos. Las-o, ntd, in pace!". Au iegit din biseric[ amdndoi poateelirnina zdrobegtepe natwah. degdt cale Zdrobiti;cg 4gg_s[ 9.9aise stupefiali. gi Ornuleraplin deel, bucurosde ceea i-a zisPdrintele i-a ce Sdincercetof i careau problerne fierea9i sdvadl cum sevor sim1i. cu zisfcmcii:,,Ai auzitce a zis Pdrintele?". i-a spus,,Faci Ea crunvrei". Ornulnu s-amaicdsirtorit ea,ci a rdrnas gi cu toatdvialalui. O altdpovcste, apar,tine pe carearntrdit-oeu acum singur care-mi - Urr orndin Ildrseniuri-aspusurmitoarcle: cd wco 2 ani:rp-an-r intr-odimineapIaPrislop,la.monndntulParintelui dus ,,Cred era I2 ttoapleaSi aveantIa mine in buzunar2.300dc lei (banipe vremea grup restrdns. eranimenila monndnt.Mi-a p[rut Nu Atqqpie,cu un ac'eea). Neapdral trcbuia sd trec un pod ca sd ajung acasd;cdnd binec[ n.am glsit pe nirnenipentru am putut desfbgura pufin din cf, 76

sd trec podul am vdzttt o ceatd de liganL N-am mai avut curai sd trecpodul. M-am gdndit cd ei md prind, md omoard Si md aruncd in apd. Am ldsat bicicleta deoparte, m-am uitat spre cer Si m-am rugat din t6atd inima mea cq Dumnezeusd-mi deaputere sd trec cu bine podul. La un moment dat am simlit fn preajmd ca o mullime de oameniSi amprins un mare curaj; nu mi-a mai pdsat de nimic, m-an'turcatpe bicicletdEiam trecutpodul. Seuitau liganii dttpd ntine,dar nu nti-a zis nici unul nimic.Dupd caliva anide la BQca,care aqqastdintdmplare md tntdlnesccu.P-drintel-e"Arsenie la--ai mi-a zis: ,, Md, Matei, md... aSa;.d-te.rpgi-Io^sLd-vtala-la-eum rugat in noapteaaceea".L-am intrcbatpe Pdrintele: ,,Care noapte, cd Pdrinte? ". ,,Md, Mqtei.. tn noaptea aceeaiucsrc-!-e-*ai&Andil de trecipodul dstia md omoard, tmi iau bqlxii(2,300 lei) Si mdda.cd aruncd tn apd". Atunci am zis cd ntor ,,Pdrinte, in toatd viala mea nLtant tntdlnit om ca dmnneata.Eu cred cd sunteli singuntl om in lara asta". $i Pdrintele ti rdspunde: ,,Md, Matei, aSa md vezi tu". ,,Ba nu, Pdrinte, dar aqa sunteli. De unde sd Stili ce dumneavoastrd am gdndit eu atunci...". Asta era de vreo 4-5 ani (cdndampdyit atunci cu podul) ". la Eram de serviciulaAcademiaSdmbdta, recepfie,qi venise jw de 80 de ani, dar cu o minte foarte lucidS, avea Unpr-ep-t"b"-atrin; in I-am ardtat-ogi cred cdi-a carem-a rugat sd-iar[t aulaAcademiei. Dar pl6cut,dar nu gi-amanifestat nici un fel satisfacfia. mi-a zis un in intrebat, frrdca eu s[-i fi spusceva, lucru nemaipomenit: ddnsulm-a weodat6,saudacb dac[ l-amcdutatweodatd,saudacl l-amcunoscut Boca.I-am spuscbamgivorbit cu ddnsul amauzitdePf,rinteleArsenie la de cdtevaori. Atunci mi-a zis,uitdndu-se mineca un om infelept: eralqgevamai tin[r cdndrn-amiffahit cu PdrintelefusenieBoca eramgi eupreot- qimi-a zisprintrealtele:,,Pdrinte, Stiicd acolo sd unde sunt aduaali Si vorbescdesprernine, sunt Si eu !1:e.i c-qr:e. pomenesc, acolo ur nu.tltd udrl. $t c-e-i md iffiici cA, dincolo, eu an'tsd md arcitlor si ant siii ajut sd trcacddincolo". 78

Eram la Mdn[stirea Prislop gi acolo m-am intahit cu Maica Filofteia.Ddnsami-a spus:,,Euam avut ofoarte bundprietend- o .sordsau maicd - cu mare evlavie la Pdrintele Arse^nie; timpul Cu ea s-atmbolndvit de cancerSis-a internat in spital. Intr-o duminicd mi-am zis cd trebuie sd merg neapdrat sd o vdd, dar numai dupd slujbd. Dupd ce s-a terminat Sfdnta Liturghie, am mdncat Si am plecat la spital. Cu cdt md apropiam mai mult de salonul ei - era fntr-o rezervd- tmi bdtea inima tot mai tare de emoliepentru cd atunci cdnd mai fusesent la ea ti vedeamfala congestionatdde durere, de suferinld. Credeantcd tot aga o voi gdsi, poate chiar mai rdu. Am bdtut la uSd mi s-a rdspunscu un ,,da" voios;dupd Si ce anxintrat ant vdzut cd zdmbeaSi radia de bucurie. A zis cdtre ntine,fdrd sd apuc sd spun eu ceva: ,,Te-ai tntdlnit cu el, te-ai ". intdlnit? ". I-am zis: ,,Cu cine sd ntd tnidlnesc? ,,Cum cu cineT Uite acunt a ieSitde la mine din camerd". ,,Cine?", a zis Maica Filofteia. ,,PdrinteleArsenie! Uite aici a stat, IdngdrnineSia vorbit ctt nine. Ctun nu te-ai intdlnit, acum a ieSitpe uSdtnainte de a intra tu?!" . Femeia bolnavS mai trAitpufin gia murit, impdcat[. a - Iatdcemi-aspuso maic6: intr-o zi a merslaMdndstirea Prislop o familiede intelectuali un copil careramut ftrurrra uneiboli; s-audus cu lamorrrdntul P[rintelui giaupldnscu amartoli trei. Copilulavea p0ndin 6 ani.ingenunchiali trei serugaugipldngeau. togi Doar at6tmi-a spus launmornent bdiatuls-aridicat zis:,Manrdmi-efoame!". gia maiqa: dat glasulnuj va rnaireveniniciodatd Doctorii lespuseserd cd copilului.S-a ftnplinitcuvdntullui Dumnezeu: estecu putinJi celuicecrede". ,,Qrice

Preoteasa Lucrefia Urea gi Paraschiva Anghel (Dejan)z


Mergearnultdlumela mdndstire, Sdmbdta, mai tirziu, la dar, Pdrintele mai erape acolo,erape la Canalsauprin Bucuregti. nu Dar, veneaLr preofi de la Sibiugispovedeau pdrinte Serafun lumea, le ii iar irnplrtdqea. gi s-aspovedit o ferneie Recea, nu s-aputut din dal Attt4ci ippdrt6qi deoarece s.g1lzgtrr de i cipd-99_a11-_op1ad-e-Po_t!' Ay-ga, YomE. treiori a stat lardndaceafemeiq dqfnUs-apU.tr.r$npartqi Qe gjtlebuia si ias[ afar5.Dupd ce s-aterminatSfinta
79

Liturghieeas-adusla pirintele Serafimgi i-apovestitacea intAmplare. vr;g-g_qp Pdrintelei-a spuscd a1g t, dar femeiaaziscd gtiut, le-a mdrturisit.Atunci pdrinteleSerafima pe toate pe care le-a a intrebat-o dacLnu e-umva fost pe-lap-o-c-aifi. a recunoscutc'i a Ea gi credeau f-ost, daruua.md(urisit cafiind un pdcatdeoarece aceioameni Dupf,aceast[mdrturisirefemeia spoveditdinDou, s-a in lisusHristos. rsgU:no.Seands44st[tJarfiSiarnelLla adundri de pocdili, iar apoi a fbra reugitsdseimpdrtdgeascd nici o piedicd. * O consdteand povestitcf, atuncic6ndPdrintele Arsenie mi-a iar le se eralaDrdg6nescu aflamultdlumein falabisericii, dAnsul vorbea giau intratdoi bdielitineri, poartabisericii s-a tuturor.DeodatS, deschis atuncicdndl-a vdzut iar unul maiinaltgialtulrnaiscund, cel mai scund, pe Pdrintele i-a Arsenie,a inceputsdpldngl. Pdrintele spus:,pe ce pldngi Adriane? Cd 1i-auluat carnetul?". Adriana rdspuns da. cd gi Pdrirrtele zissdnu mai plAnge si nxincerce sd-gi r-a mai ia cametul, iar rnagina o vdnd5,c sd $imaiaredeomorfltnoui. La plecarePdrintelei.a rnairepetatsfatul s6uluiAdrian. Tofi cei care eraudefaldau imninnurit laauzulvorbelorPdrintelui. '- in anii 1944-1945 mersfoarte desla mdnlstirecu doamna am preoteasi Lucre{ia. Mergeampe muntegiin doudore qijumdtate sub ajungeam. Doamnapreoteasd timpul vacanleirdmdneacdte o in sdpt[rndnd doul la mlndstire,ajut6ndlabuc[tirie. Sofuldoamnei, sau pdrintele Aurel, erainchislaAiud, iar ea a rdmascu doudfetite,dintre careuna i-a murit, iar pe cealaltd duceacu eala mdnistire.Acolo, o preoteasd gdsitalinarea, Pdrintele gi-a doamna la Arsenie,giprin ddnsa amaflatgieumultelefaptepetrecute incintamdndstirii. in Cdndam inceputsdmerg la rndndstire, gi duceampomelnice puneamo monedd 100-de pe masd,iar Pdrintele spunea ne de lei ne si I i cdclni-i aruncE ndcatsi'i calcein picioarecd erachipul sie regeluiMihai I irnprirnat ei. pe In prirndvara anului1914anstat o sdpt[nt6nd rnlnlslire ca la Pagtelui, nu am si ruir spovedcsc Pdlintelc la fiindPostul Arscnic, dar putut cdcia fost mLrltd tdnira toti nrirdadcau luntc,iar eu fiind fatd gi deoparte iuri spr,rncau eu arntin'rpsdstaumai tnult.Spovedea ci ?n op-er,roanf, Aveape o rndsu!5 n.rhndstire un BarinteJ-rcile $i-trei.ore. 80

cgas,o crucegi o lumdnare aprinsd,iar Parinteleerairnbrdcatj5r od6jdii. spun=e_q_el! sdii mai spui din pdcate,.!_!9 Intr-o zi, pe cdndstbteam la.terasa mdn[stirii gi agteptam la rdnd pentru spovedanie aldturi de mult[ lume, a ielit Parlintele din imbrdcatcu oddjdii, gi a inceputsdmeargf,pe drum c[tre mdndstire, clopotnild,dar lajumdtateadrumului s-aoprit, s-aintors inapoigipe paiteadreaptda drumului erautreibdrbali. P[rintele s-aoprit in fala lor gil-a intrebatpelnul dintre ei de-ssil-to-tidur6,cici el nu il obligasA giinDo:nnullisuslftistos. c_Leadl_inel, binesacreadd cr e inftumn Atunci, b6rbatula ldsatochii in pdmdntgi gi-acerut iertarein fafa Pdrintelui. Parintelei-ardsplns:-.Dumnezzusl te iertelil gia intlat, apoi,inbisericdgi s-aapucat spovadit. de Pe la sfirgitul s[ptdrndnii irnpulinatlumeala spoveditgimis-a a venit gimie rdndul.Dar atuncia venitun om la minegim-a rugatsi il laspe elinaintecdciva tenninarepede. l-am ldsat.Dupd ce a intp4t Eu agefom a iegit Pdrintelesupdratdin mdndstire$i a-SpUs n_u cA mal pe nimenicd rinfala spq_-v-9-d-e$ta i. $i agas-aint6mplatcI nu amreugitsdmf,mai spovedesc. pe Toli cei spovedilila Pdrintele vorbeau afardcdeste sfint, un gtiace vorbeau cacie-e-pdealeci-nu.$1iau, Sale zkea. Parintele Sfinlia cei spovedill iar el lespunea nu esteunsfint, c[ esteom pdmAntean, cd Ne cI nimeninu a fost pe pirnAntfird pdcat,numaiIisusHris1ps. spunea Pdrintele.si.ng uitdm,atuncic6ndspdldm in vasele, vasulin carele

post, cum Atunci, h-PoslulPagtelur, P,irintelene spunga despre i,cesAdfgara sa-llinem pp . Nici cdnd-mAncdm nu nemai zicem,poftd bund",ci maibine sd lucru";r4rposfql estepentru nu ceitineri, pentruceib[trdnigipentru ,,bun pentrucopiii s"ub ani.Doamn4 prgotgas.d postea cci bolnavi, irici Urea 7 loartcrnult,lincagipostnegrugierafoarteslab5, i4lalintelc a ceftat-o pc Pirrintele 1"rus mAna picpt gi a spusc4a arc un anumit!14pde dus,dardacdeanu lasd trcbuiesdpiara. osdnda,
81

dar sqiart-6, numaidacdl-amuitat. D,_? , qu-pflgate, g[dem la osdn{b. ne*tncdrgdm Tot Sfintul PdrinteArsenie ne-aspuscd e pglrru caprin ldcorxretoatelqfacij-fun si n{,$i, cr nlr poJi egls{Asolqi4 q-4!d salq-afearleas-ca Cwiii careln.oEhote?afi s4."f,ui n-u"miqli nu pofi sdminfi gisr nu furi.. o qi lrgqqr. estede la +isa gi c6nt5: ,,Fericit sunt eu,fericili cei ce m-au avut pe ajUngin rai delaDumnezeu.Existiraigiiad,Dumnezeugidiavol. dryolqia mine", iar cei av]?-rtpfi intr-una:,$lestematsunt,blestemati spun iunt P_gftntelene--aspus cf, ,qg ilot cei ce m-auawttpe mine",cdmergin iad impreunLcu p[1q{!116.. Pdrintele ne-apovestit altddat5 despre Maria Magdalena a cd rpjzicem: ,po4mne, feregtg:m6". Dumnezeute feregte, dartrebuiesd fost fiic[ deimpdrat,dara fostdepravatS, pdcdtuia tofi careii convenea cu gi te. te feregti tu, gi cdnd a auzit de Domnul Iisus Hristos a spusci se va ducesd-L la Nu Alta datdam fost in PostulPagtilor mdnf,stire. mai era amlgeasc[gipe El. S-agltit gia plecatsprelocul undeIisusvorbea dar Nu zdpadd,plmdntuleranrdntat, eracamrdcoare. sefrcuse,incd, lumii. Dar, inaintecu 60 de stadiide a ajunge, acLztttin genunchiginu in altaruldinpddure.Era lumefoartemultdincdtnu incdpea min[stire. a maiputut inainta.S-e luptasingurd poatr sdajung6,darerainzadar. si terminareasfmteislujbeP[rintele ne-adusla salainchin[torii, Dupd Lumeatreceapeldng5ea,toliducdndu-se sf,-Lasculte IisusHristos pe ne-a cdci acolo era spafiulmaregi a inc[put toat6 lumea.Pdrintele era $r-ea singuracarenu puteasi inainteze.Alunpi$t.A""dat-reamar5o predicat gi a mai stat de vorbf, cu lumea qi se fbcuseoratdrzie, dar putere"durnnszeiasci pe loc Aigi-aaruncattoatepodoabele pe o fine de nu-i erafoamesausete9inu eranimeniobosit.Parintele iegit a nirndnui ea.A lqq,e-p.ut roagepe Dumnezeu s6o ierte de p5_cate. sd-L ca Am sI plece,dar lumeaa mersdupdddnsul. merspdndin dreptulpo(ii Donrnull_isuq Hristosi-a-ing5drrit mear sI l, iar eaapucursrestul qi gi principalecareduceala mdndstire acolo ne-aoprit Pdrintele ne-a drumuluiirrcoate$iin genunchi, cdnda ajunslaM6ntuitoruf I-a sp[lat iar zis sdrf,mdnem acoloqi s-aficut un cordonlung de lume.Din toatd picioarele lacrimileei gii le-agters pdrul ei.Aslfel, Maria Magdalena cu cu lumeacareera acoloa iegito ferneie Ileanalu' Bloca din H0rseni, s--a ftrtorsla credinlagia ajunsprima mironosifd. pldngind gi il ruga sdo ierte.Zicea;,,Md carefugeadupaPdrintele iertafi,Pbrinte, iertafi".Dar P[rintelea intorscapulde doudori gi imd PdndnuficusePdrinteleArsenie altaruldinpidure, dupbces-a a zis ,intoarce-te fnapoi,Ileano" gi Plrintele a inceputs[ lungeascf, tenninatSfinta Liturghiedin mdnistire,ne-adusla sala?nchindtorii. fiind pasulgi sdzboare(eu m[ uitam sdvf,ilsummutapisioalgle, dar nu le lumemultf,giin nrdndstire incdpea. nu Ne=a. plrintele--cuma spus vizut1re muta la*un metru,ci la treisaupatru metri). Eraumu[i b5rbaligistrigau: N.z$atuitonrlhk-o gara" , iarpdrintele cttnt zboardPdrintele".Nu a durat,poate,niciunminut gia ,,Uitayi, a datdoi pagiinaintegis--a gdnditsaii deac[ciula ddnsului cdlugEr de ca iar intratpe poartasihdstriei, lleanaa r6mas. Toati lumeas-aintors, s5-Iirncdlzeasci capul,cr eraiam[ gierafrig. in momenrul acela intors ,-u Pdrintelui. mirdndu-s.e zborul de inapoi, nu- pai gdsitgia alergat toatr garagipe lasubsol, nu dar l-a prin - AltAdatdam rdmas dar p6n5luneala minf,stire vecina mea;am cu L-a niaiintAlnit atu"trgi dats_canracd gi,-a pir_uit-ele a fost*lVa_ntrLitorll. $i giapoincacasi.Diminea{a fostlarugf,ciune venitlunidupi amiaza am pldrrgca neltrcdica cdnd qitoatl lunrcaplingca holrotc. crr a dus Pdrintelc iarbl verdc,aproape o caband apropicrea la din de Pdrintclc Arscnie nc-asPlts td r1c spovcdim, rninlstirii.$_c"glo statjos pc-iarbigih jyrU[_P-ar,rltelui urulli arn erag l1urp5, sdspunem am luatSffin cd chipncvrcdnic, gibltrdnc. Rarutcl.c * deqpre a!!_a c-opii, bdtr6ni o ne-a.zis pqve$tire "g_o. cf,poate. uitat vreunp6catnernf,rturisit prin mirturisirea aru gi recenta gi nirninui cI carenu dadea SfdntuluiPelru, a fosto f-erleisrea zgArcitd 82 83

spuneaftmeilorsd.nu fac[.avorturi, se mai si -P{rinteleASenie ng,,s-cd copili curafi, ca sa ias[_ Breofi buni. Cdci vor iegi preofii.,,ca ciupercile dupdploaie",dar,cAnd s-orstrdnge, atuncivafi gata. Spunea Pdrintele t!g?r_rp_i[e ca nule"este.fticlalss[rf,cie"si spungLcd na.Sg,eopjii,

I'

Venealume la Plrintele Arsenie de de nimicdepomand. QdAta" de ayp,nllUrsarac i-acerutceva pornand, Ai spurea.Ia{P_aqntetebdadea demingijere.Pemu$iibinecuv6nta iar eaimpletea gi ceapd eal-a certatgi4 anrncats_u eL CI.seanaftipi de Pdrintele. toati wemeaerafrrconjtnat lume,nisfrtuiala lucruribune. ln gia s fost _ 1$eracul a aplecat luat-o.rnguEg$s*bi$e.Aqeslaabinele_pe cd sEi. Odatda iegitdintre lumeqig*4*dgg dep-4gte il aqteptau'nige A ryai ei. a , lcarel-a fbcut?n-via!a U_mbhnd DpmnUl,-crr Sfirrtul-p,stru F-nniad, zjssdtelumeacareeraacolo:,Md duc sd le dau un butoi.cumierd', vizut,o"SfrntulPetrupes"oacrLsa sechinuia iad gi i-a zis cum in cd sLLe" o-:mAnatere erain timpul cdnderaupersecutafi" dea DofixuluiHristos poanme, nnln ea prea chirnrie$d'. :, fe-f de cd se Dofipr_il * lar altd datda venit un om de prin sateledin jurul mlnlstirii i-azis:,,QrggsE sqoatgm*Igtle, o c6-ea-nujlg.Idmic-bun,totu$i dar, (poatedin Drdgug,c[ci acolosuntbivoli mu[i) gi a spusPdrinteluicd ". Do1r1ryrllfi9]ggtrimispeingersdo sc_oat5-diniad. a ingsruLa plecato junincd de bivol din ciurd[ gi a c[utat-o de luqt.qeapalr,s;acoboratlaea"bcgsa.p'unsie&ddgb.cppeldar_s_au o sdptlm0ndi-a qi prin toati imprejurimea nu a gdsit-oginu gtiedacdo maigdsegte sau de^ea. spagrasftntuluiP"etru mq.pIurslialtesuflete a?nsc.p-ut ima, s[ se gi a ridicat n6na c6trerf,sarit9iinu. Pdrinteles=a uitat uu$n-h-p4m0nt ssrfrre, sialtc-ssftetesi_atugm_am[dbaguniad.Iar a zis: a duci incolo gi caut-o". $i dupd doud sdptdmdni g6sit-o, ,,te Dgnqrdllristgsa ". mergdndin direcfiaindicat[, in $erclifa sauin $inca. $i a venit acelom * Plrintelea maispuss_6 hatem copiii cu palrna q. cI_rnana Uu gii-a mulgumit Pdrintelui. f,oate g"ea.sd ii batemcu--n-u,ie-9g4,racrimagqg{ufuLE cFci rou? cd d numaipinSse .- Pf,rintelene mai spunea aqum_tase. il batr diminetii,acum caqd mic,tebate qad e el FlAnge, AS cd 41psf,:recaz.uile, dasl scdqifirde-ele:muitarde-Durmezeu,tot noi g-rrure. ne-a datir.'rvdfdtura mai cdE_lglg prindqn povg$ti oSmgfil $i cu la s4il ogpls$_1,,s[.nu befi @ aitreabt_cu el. hc,.gr-.-cas[-le,avem,acolo.

cu fel

fel

necazurigi i le

vdnfi-o peMaicaDomnului, qadeo ftrnr:seFraraSlinvihr;t[toatd . $rsdrunejspititi-azis:,,Egti femeie, caufiaici? ce Du-te deaici!".IarMaica Domnului rdspuns: i-a numd ,uA,tanasie, cunogti?". sd ,,&clsg!q, darngw-qau tevdd!Dr-le deaici!".Iar MaicaDonrrului i-azisSQnfu-lruA-Lanasie: ,t_-oy.egt_e*inpiatr[" aincep_ut curg6 sd $ihdat{ caregiast[zi este. -Ug'l?YQllrr3p[rece

lumii Arsenis*spu,npas
aplg4lesjrune handicanafi. atuncinuse Pe gia delrandicapaf, {e arpnnali ci

lfsedinta.Nemaispunea

. fi_alQJ-c-at bissica i

- Sa gtifi caP_AUi-ryg_le, ps-t {e eg9.b-_ds-uqde, qrqdhtr qing.rugFgla-rnosnaulcu.toatd dragostea. nespunem Sd tot lqi De ie laCinaceadeTaini. necazul-gi durerea. aceea,@ deIAStigISg-SL su rug5ciune9i d N"e_rp_Unpa*fdfnqele fi_cE--au"uftar"de s[ gi Du.mnQzeu,lLrsleaz[ duminica, eispunc6"raiule-aicj,pdrndnt, pe ig-Dut.nngze9JgddtoatecasF i.FeJrea aici*pe iua nt. Ijlpir.eqilgr ci :$ f . $5 gtirncdgiSfinta.Impa{a$nre-ste daina led[Dunnezeu, din QA.nd]n qand, ca_sanu:tuite. C[ Ei Le_gazJu, mare. intoate Mu[i aprimi peDomnullisusHristos - D-r_eptul"tov, i,a dat Durnne:zeu, nu gi-apierdutcredinta; qdte, dar a bo_lngvi {upd Sfinta sptrl,_,Pory-rllgdaLDa!0nula-hraf,f,-err14nelq_D_qtqnUbibinecuvdntat,,. s aufrgut sdndtoqi
84

85

Cdndm-amcdsdtorit fost la Pdrintele solulmeu,am stat am cu de vorbdcu Pdrintelegi amprimit binecuvdntarea la ddnsulin anul de 1945.lar inanul 1946,1a30 ianuarie, amfost lamdn[stirede ne-am spoveditqi ne-q?mpdrtdgit, cdpe 3 februarie1946aveamcdsdtoria. P-41inf9lg.ge;4 intrebat dacd facem cu muzicd. I am r6spuns:,,Da,

Alta a zis: ,,Pdrinte noinu semai {inea treia zi de Rusalii.E la

bine?".
SfintaTreime, Cjlp indrdznegte taieo Persoandd.ttt sd

Parinte".Ipr-P-eg$ele-e.Zrq.:*O_1il9"_uDg-gt!9*zgl,"glg*P-a-L*,le.l!:'. unuiain bisericd eraplindbiserica- ,M4 sdmai posl-qgti!". qi i-a zis - Qe-lornecununaji lapreot le spunea cd postim".Dar Pdrintele zis: i-a Unul de lanoi din sati-azis:,,Da,Pdrinte, pentrucf, sdnulrdiascdin .&1a_altarului, cu ,pa, mf,, chiartu o sdpostegti slandin traist6!". curvie.Currunia laprimdrie de esteca"o-tidula o viti. \,lqLi_qop4 pe la Cdndammersa douaoardla Pdrintele Drdeinescuneuitam P-grinlele Arsenie srif-e-ra-din pd-rinfilor. spunea cd oauza Noi azis'. lgic-o-a,nain-vigqiiM6ntuitorului. ,spvdmira!i?". $iPdrintele cadglUptacopiilor,c!-c_iprecqmspnJ.p[_q.111!igg""u-qtfi rg nu. vorbisem nirnic.,,Eugtiucdvd mirafi.O_e$4gllUitelgl4Up'a a Si-cqpgi

cgJufl eluilut.mi!LaRu-s"4ESe-Uqlref -zile--rUa,-ry:dggq:.'-la in stul de AufostniEte oameni lanoidinsat Pp P.a+tiprPhrintele

Silvia (Merghindeal): pr-e-flac vom fi toli la Inviere.\ugBllll$9ll_c@s Cdnd eram copil(cuvreo68deaniin urmf,) veneam mdndstire la - Unei fernei sati-a murit sofulgi l-a intrebat Pdrintele cu o mdtugd Merghindeal. pe din din Pdrintele Arsenie strdngea noi, ne pe copiii,peundelugor grddina pe tupqea in i-a s-adussolulei.L6rintele ziscd mdndstirii la S6mbita. unde de Stdteam -S:ap-.f"gg?!it in jurulParintelui nepovestea ceva, dideasfaturi. unmoment gi la asta, cdte ata$a ne f4 aun0g_p-b.Ji9-"-af-uuciq-arlus - in -datPdrintele luat-o-*la,fug6 gluma ginoi,copiii,.dup5ddnsul. a blrlg, nu,.s:a luo-sand6. -d.us ' intr,-o--ftnrilis-harbatul cancer doctoriii-aumaidat plecaaqa repe{g(q-4 ualusa)-ca _copiii puteam ne D-ar gi d9 a avut nu sd _o noi dup[ el.La poalele md, pulindetrdit.S-adusla Pdrintele i-azis:,,Bine, cdaivenit. care dealului er"a_unper.aiaqqiPdrinte]etrecea (nu !"nem sdreal) cerrtime0i+e-de'asuprap-amanfuluigiapdrdiagului. cd n-ai venit mai t6rziu!".If.*!pUl_qg..sg larreo-l0,de ducdacas[s{.se Bine Noiinsdbuluc ap[. prin la dn-up-q spovede4s.ci s , apoisdmearg{ ^ Igainte a semaiducela Pdrintele de dus {dnsul.S.-a gis-aimpdrtdgit. i-a Dar medic trebuia i maideatratament. medicul zis cd Cornea Elena (Hdrseni): sd s--a.dus l-4 care cdnuqrai-aJe-canaer. s-adusla Pdrintele gtiacda fostmai Apoi Cdnd m-amdus doua a oardlaPirintele, ddnsul incdlzea se la qii-aspus: intdila doctor , re$ou nu preate ldsa s5rufi gi s5-i mdna, eum-amrepezit, dar i-am I prinsmdna i-amsf,rutat-o. ,,Tu, nute-aildsat gi Zice: I tu pdndnumiai pupat ntdna,aEa-i?". Tot atunci era o femeiedin Drdguggi a zis pdrintelecdtreea: copiiai?".Eaa zisci unul.,,$ipsilalliunde ,,C6{i Ea sunt?". pl6ngea. ,pe pl6ngi?". spuscd ce I_-a sd tbl. ,fi tste cd de la tinetrebttie iuveleoltele si de la altele trebuiesd inve{i si tu. $1ii de gg te bate? pe care i-ai dat oford, c-gf.f-qZh!fl_q!.;e-" o sd tepetreci gl aSa clt-p-sq lrg,Wi si o*gQ11-d;punzitoli,ceipe-carei-ai daf'. de 86

Lqvr

* La nronndntul era cu P[rintelui o doanlnf, o fatd(nugtiudepeunde) de r,rcoI 5 anigia fostcu eaprin multestatealelurniiginu-i giseaboala. La sd cu la a Cineva indrunrat-o meargd eala PIrir-rteleArseniemonnAnt. gi la venea monnAnt seinchina. irninte dea vtni nu seputea douasaptamani Avenit weun andezileqis-aficut rnaibine. tare nici aplec4o durea spatele. 8l

- Eram la Prislop,am iegitde la bisericdgi seficea un parastas. in familia carefrcea parastasul un copil (ce weo 4--5aru)carenu era puteavorbi.Aurrrers gilarnonnAnt copihrlstdtea gi lapicioarele P[rintelui Arselue. {mers $i lacnrcegi,dintr-odatd,ainceputsi strdngdlnbrale crucea P6rintelui. Apoi a ft.nceput vorbeascS" foartebine,dara t'rceput s[ nu sdvorbeascd. Preotuldelamdndstire spussdmaimearg[peacolo. le-a

Muria $andra (Arpagul de jos):


. ..Bdrbatulmeua fost la mdndstire PdrinteleArsenie i-a gi la pe spusPirintele cf, o sdmeargd front, dar sdgtieci o s[ vindacasd rdnit. $i agaa fost. Un neam!a iegitdedupSun copacqil-a impuqcat la cap ca s'5-l omoare,dar nu a reugitdecdts6-irupd gura.in celedin urmd l-au gdsit,l-au puspe o targdgi l-au pusin tren. Cdnderain treq a fostbombardarnentul el nu a putut cobori darDumnez gi eul-apdzit. Dar a suferitfoartemult princlinici gispitale. .. Zicea Pdrintele: viu ,,Md, eu dacd ntd duc dincolo, s-u-nt qi cd te aud Si te scot din orice boald Sinecaz". $tt:iSqla.u-ige .q.-c_olo. Sau: ,,Md, aici nu an1tiryp de voi Si nu am odihnd, cdci venili toli aici de nu Stiu ce sd md mai fac ctt voi. Day c_Q_ryQmqryi, yoj de. ac-olo. suso sd am rdgaz Si vd vdd pe to[i Si vd ajut". Se ducea de lumeala Pdrintele fel gifel de necazuri, ddnsulle spunea cu iar canu tde aceea pdfes atdtea. c tgl, AU. Nu cred cd Pdrintele intrat in casacuiva fird sdJ ajute.Nu la am gtiutprelui; dac[ gtiams5-lprefuimpoatecd mai trdia. : Cdnd1 fost l4 inchiso.?re, pdrinteleerapdzitnoaptea sdvadd ca ce face.Ddnsulse ruga.Ziua eradts, impreuni cu alli preofi, la Dundre (la canal)ca sdmunceasc5. Dunire era o stdncd in maredepiatrd,iar comunigtii le-auspuscd dacdnu sfarmd nu scot afard,aceastdncd gi din ap5vor fiimpugca(i. Pdrintelui spus elva fiprimul.Pdrintele i-au c[ lea spuscasd-ideaun tirnpde 3 zileqi3 nopfigiapoivor vedea. acest in timp, Pirintelecu prco{iicareerauacolo,au frcut rugiciunicdtre Dumnezcu. Dupi ceau terminat, dimineafa irr unnitoarc,auvenittoli pentrua mergela Dundresi vadace s-aintdnrplat piatra.Cdndau cu ajunsau vdzutcd nu rnaierapiatr[ in Dundrenici mdcar pumnul. cdt Toatdpiatraa sfdrdmat-o Dumnezeu. 88

*acolo (ir.n fusenie din a inchisqare) fost cu parintele sat;pdrintele (de carese i-a spuspe cineva luade sofie(Livia) 9i cdfi copii va avea a de vabucuramult tot)... qiaqa fost. cei"d.in [i ziceadegpne zanafAga&;ult$,, Md,'voi sunte PSrintele vd apdrd apdrali aici ca fntr-o grddind inchisd cu gard si mult ploaia'Cum " se Dumnezeu . DacdPdrintele ruga pentruploaie,venea giploaia. a sfbrimat piatra dinDundre,aducea pe care Ziceapdrntele ,,Md, mie mi-a dal,DuuwezeL , voi suntelivdzdtorinumai voi ntr-l aveli; e! sutlt cu ochii, dgr.tlflel^il-vaslru e tncdrcatde toate relele"' $i: "A li gfgdrycio; inseamndmai ntult decdt apartenenla la doctrind, Ia tn El, creStinism. 4-Sln4."in Ii;!; tnseamnda te strdmuta din tine qn momenttn a-Lface pe El viala ta. Inseamnd sa ai si inseamnd pe Iistts" . real caresd-L intdlneSti M-am dusbolnavlla morrndntuldumnealui9im-arnrugat in capdrinteleArsenie Nu qi genunchi arnvenitsdndtoasa. g[simpe cineva dacdamumblain toat[ RomAnia. - Unvecjg4ve? g-o,pll sa tnndicapat s-agandit nreargllapdrintele un 9i Arsenie,careeraatuncila Bucuregti,la Drlglnescu. Parintelele-aspus: " cd pdrintelui aucopilul ,,Ce weli, ntd,de Ia minesdvd sprrn? l-auspus astapenm.ci palma bolnav;s-audusgicu b[iatul. f ,e:adafDumnezerr gger:@,.sggqlllqPdrintelele-azissdseducdacasdqislmai acel4altfel fie .p,e-. affi un@ pentrucasA cinesa-lingriie.aspa ,"amflrafirl' bolnavil lin acas5. va fi vai de capullui. Au maiavut o fat[, iar pe copilul tot le-a Pdrintele spus ,pefalh,ceauficut. (DobrinRozalia) i' c[ Spunea

Silvia Vasu (ArPaqul de Jos):


ne-adatmulteinvildturi. Pdrintele CAndatn urersprirnadatdla Pirintele eraintr-o miercuri9iera vorbea Cu s-a Arn slujba. statpAriA tenxinatgis-afhcutsearf,. toatdlumea cu de nu gicun-rfire a maivorbit.Md tot intrebam ccnu Vorbegte mine.Mai dusla P[rir-rtele M-am efaln cu qinigteoalnenidepe lAngl Drdginescu. cu nu amvenitgiParintele vorbeqte mine9iseface cf, qi Bunescu i-amspus 89

noapte. statldngdug[ gim-amtot uitat laPdrintele, d6nsuleraland Am dat de infelescd trebuia sd aduc niqtefolie. Lucram la Combinatla iar o stranS. md gdndear*n: gtiePdrintele dacd Victoria gimagaziaeraplindde folie. Luneam-am dusla serviciu.Latdtea" cenu gtiegidespre de $i cu laPrislop(tot mergea mine?!Atunci s-aridicat Pdrintele la stran6 avenit directla minegia gi pe de amintrebat un colegcdndmergebdiatullui folie delaryragaziepe zis ,$d qtiicd stai devorbdu un cdlugdf'. Aminceput sdpl6ng. cdmdine.Amscos Mi-a spus microbuzulacolo). * - Eu amavut doar un copilqi ziceamcd nu-mi mai trebuiecopii. giaqaamputut trimitefolia la Prislop. poartd Am ficut maimultepdcate... Ammersladdnsulgimi-a spus sunto c6 pf,cf,t oasd, cdry 441 ii_ _qpJ,cqp $iasumsunt f61*ud. Mi- erafr ic6 sI nu am cancer.I[-.a spusgdmerg_laspital_-c-aS_6 . Primadata cAndam fost la ddnsulerao femeiecareaveao ficut ma lr_alpz,fusd.am qael picateginq,-4mfr cqtEgpl-i,.9_Qtr_SjelP"UmLe;pu.Euamzisingdndul fetild cdreiai selua pieleadepe mdini.Sofuleia"z-is af-e-p6,9ate.94 i-a zis:,taintreabd DarPdrintele meucd dacdmi-ar da Dumnezeu copiinu m-agmai ducela spital.Am SfinJaCuminecdturl. a fumatSia-luat gi venit acasd ammai fbcuto fetil[. i?". so[ia... amdorit mult de qi Apoi amfost gicu am6ndoud Eramtdndrf, cdnderamacas[saudin auzite fetelegine-abinecuvdntat orice gi gdnd agaveacdtre Pdrintele,m[ ajut[. Pdrintelem-a ajutat mult cu 1de pe Pdrintele. L-amvisat,intr-o sdmbdtd Rusalii, aqa tot s6-lvdd 9i fetele.Am awt o incercare greagi cu am6ndoud haindin carel-am visat. am g6sitin aceeagi fetele,am fost acolo pe 14septembrie 1987.D-egi foartemultdlume,pdrintele in era Pdrinteleaveavorba asta:,,tr[d,nymd ltqglqqutali acunt cd mi-a simlit durerea{r!_grflgt gia zis: ,,Faceliloc sd vindfenteia aceeacu nu md mai gdsili !". EJ?pfin I 98&=1989, doudfete".Agas-auferit oamenii atuncicdndcddeqte ca Ddnsul intreba qi de serviciu. Printre altele a spus 9i de preotulprin biseric[.N-amcrezutcEsunteu,dar amintratimpreund a de Combinatul la Victoria: ,,Pddure fost, m[, 9ipidure va rdmdne". acologile-a spusfetelormulte lucruri. Cdndamavut durerimai mari atuncia fost ldngdmineP[rintele. - Odat[ am avutnigtenecazuri pdrintele: VasileBratu, amersodatdla strungar, acasd. L-amvisatpe Un colegde serviciu, .. Pdrintele eraundevabolnavgin-amputut intra,darpdndla urmdm-aprimit gia sd c6ndamfost gieu.ldrintele i-a spuslui: ,,Vyej te cdsdtoreSti zis sdstauin genunchi. acoperit un cear$af lapicioareera,aga, Acum e la Era gi cu se!. ..?" . $i {upd nici o lun6a plecatla Mdndstire Sdmbdta. cu sdnge, cearceaful gizdrenfuit.I-am spusmai multe lucruri de ce la ud qdQgar, la Sdmbdta mindstire.Atunci plegt econom(p[rintele Siluan) eram necdjitd,printre caremi-a zis: ,,!i-am binecuvdntatfetele, iyi (Maica aveao piietendcaregi eas-adusla mln[stire, acumfiind starefd binecuvdntez nepolii, darfet-e.le se roage mai mult". La urmd jud. Vdlcea. sd Horezu, Marina)la Mdndstirea Si azis:,rSd duci la Sinealu' Mitru (Dobrin Eufrosina) spui sd_mi te sd-i dea o pdturd cd mi-efrig la picioare". Dimineafa m-am dus gi in Dobrin Eufrosina (Arpagul de Jos): curte eravenit pdrinteleArsenieDobrin (fiul Silvieivasu), cdlugdrla Arsenienu a fost nimenipepdmdntqinici nu va fi. Capdrintele Mrndstire la Sdmbdta. L-am intrebat ce face gi mi-a zis d avenit la ca meus5-meargJamdn6stire sdse fusenie i-a spusbdiatu.lui Pdrintele nmlnalui sdia o pdturdnoudca sdo ducdla cinevala mdnlstire. i Bdiatul meu a fost cdsitorit gi Pdrintele a spussd se faci calugar. Arn mersla Mdndstirca Prislopla Pdrintele magina incd cu cu cu dcspartl-dacf,rupqa-tg-s5 ziceacdtre !r'5i4gc5, to,alq-q-6-Pd-rintpj-e1}u doi nepofi(i'ntr-ozi de vineri).Era lunaseptembrie mormdntul gi era dacdnu-i pdcatsd l-arnintrebatpe Parintele Eu nirnenisdsedespartd. acoperitcu.ofolie.La picioale Pdrintelui folia ruptd gia venito le era se desparli. Dar Pirintele a zis: ,,Dar nu-i pdcat mdiculdcu o bucat6de folie giseintrebadacdo sd-iajungdfolia pentru Cind a venit la noi ? Care-imai pdcat?". $i a ar,utdreptate. tot mormdntul stricauflorile).M-am gdnditatuncicd Pdrintele (se mi-a Pbrintelea zis cd avemce ne trebuia,dar ale cui rdmdn? acasd 90 9l
,

P.ebiiatul meu il chemaSimion. CAnda fost cllugdrit (in 8 septembrie1996de c[tre mitropolitul Antonie plamideald)toatd imprejurimeaa r[mas uimitA pentru cd a vorbit mereucu Pdrintele *Arsenie,a fost mereula dinsul, iar Pdrintele fost de multe ori la a dumnealor iurte. $i cdndi-aupusnumele cdlugdrieArsenie sin de to{i au mirat. Cdndl-a intrebatce numeii va pune,bdia.tulmeu spunea cE ce va rdnduiDumnezeu. mitropolitulAntoniea spus:,$tii ce a Iar rdnduit Dumnezeu?Azi-naapte am vdzut tn vis pe un bdiat care mi-a spttscd Arseniesdfie nuntele pentru acestcdlugdy''.Astfel, Arseniei-a pusnumelede cdlugdr. De ce veneaacasd la duntneavoastrd? Pentru gibaiatul ca tneuseducea mult laddnsul. luacdtetrei igi zile liberede la serviciugistdteala Drdgdnescu. Nu l-ali ctutoscut Pdrintele Si cdnd era la Sdmbdtala pe mdndstire? Nu-l gtiupreamultpentruci nu ampreafostladdnsul. Eramo copildcdnds-apornit Pdrintele Sdmbdta. la Mama noastrdnu prea vroia s6ne lasepentrucd trebuiasdtrecemprinpddure. Ne spunea Pdrintelesdfirn cuminli, sdascultdm p[rinti, s6 de respectdmpe toat[ lumea. . $i sdave14-c.opiii careni-i ddDumnezeu . pe gi ce ne dd Durnnezeuaia ducem,c[ la_un cruceae1qaigrea,_la sd om altul e maiugoar[;dar poatela acela care!i separec[ e mai ugoard, e mai greaca la celilalt. cdt estede greusauc6t estede bine,trebuiesdJiducicrucea. * Despresectari ce zicea? A venito femeie ddnsul la qitot dideasf,seapropie, pirintele iar nu o ldsagizicea:,J{u te apropiacd ht nu ai ce cdutaaici! preacdde oici ! Din caLECt credit(ei tale vor aruncacopiii cupietre". pe ceipe carc-isilr1qq cu-lnva... dc la sccuritate... veneau gdnduri sau sau cu ascuuse, Pdrintele prirnea. nu-i Atuncicand fostcu fctclc anr arnplecat acasr de foartc necrjita qi Pdrintcle chcn-nt lc-aspus nr-a gi fetclor:,jn,rro,rro voaslrd ctttrncd rurntoi cupietrc si ea aruncdcupdine. sa-i luali si sd-i urmali invdldturile". 92

Cdndne-amdusodatdla Drlgdnescu- erammaimultefemer numais6-l gi am zis: ,poamne, cind o si ajungemla sfinta bisericd, am Cdndamajuns, statpulin 9i mulgumite". vedempeP[rintelegisuntem v1zut Pdrintele,carea zis:,JvId,caresuntefimu[umi1icb-rn-a1i a apdrut putefipleca".Dar n-aplecatnimeni,ci amstatsdvorbimcu ddnsu^. giii era CAnderamla Drdgdnescu o femelg,lgp-agrt-ele spunea acum!i I-a Iar de,sp1eg.1g-e-g-!q Eicdp-bate+j-alrele. Pdrintele zis:,,1\4d, Ea seintoarceceeace ai fbcuttu. Dar sdte duci sdte spovedeqti". a dialoguldstadetrei ori, s-arepetat Pdrinte!". zis:,JVl-am spovedit, $i it. pentrucA.s*a-Ujple qlapad9*b.gq49{.9!t mea Am fostodatdcu nepofica cdreia t q:ta Azis: ,;\45, despqg CAndam ajunsla Parintelgi-am sp-us "4pp,g mp-:q. e gi invdluie-imAnacu o cdrpdalb[ 9i pune: in cdtevazilesdnu pundmAna apd".De ahnci fetifanu a maiavutnimic. Eu aveamcu sinuzitagi i-arnspusP[rintelui s[ md ajute.$i a Dar se sinuzita mai gitrateaz6". m-a binecuvdntat pdnain zis:,,1\45, 9i cu ziuade azinuammai awt probleme sinuzita. Mie imi place cdnd merg la mormAnt sd fie linigte. Dupd s[ invdlSturilePdrinteluicredci e rnaip-rir-nit !e rogi inlinigte decdtc6nd e foartemult[ lurneginu gtii ce-i acolo.Nu$ri dac6mai ajungisbte inchinila mormdnt.

Murar Maria (Arpaqu de Sus):


i amascultat c Eu m-amdusla mdndstire i-o cd Dar predicaPdrinteluiArsenie. md gdndeam c*ine fi spus ce eul?To PdrinteluiArsenie gdndeam U!9431 pjgdgA. Eu mi-ampierdut gdndulacelardu dacdarnvf,zutcd qtiece la gdndesc Nu m-aln cuminecat ddnsul,dar am gi azi o credinld eu. sd Md rnarefald deddnsul. rog la d6nsul mi ajute. Acolo eraun-bdiat. t careftlgeadupdcruce.Aveao boalS A il rcagidacdprindccrucea lasdboalaaceea. statmut un ande zile ce unl nimdnui vede,darel a spus. lc pcntruca Parirrte -i;a-gl vorbitacolo,la tnlndstire. a Dupdun anbf,iatul P[rirlteluierauapafte, gi figuraddnsului. ci iSr numaivo-r!g!e mu[ibolnavi. gi Am auzitde la allii ci s-audusla ddnsul s-auvindecat

PandreaViorica (Hdrseni):
Dupd ce a murit soful meu m-am dus la Pdrintele Arsenie la Drdglnescucu o femeie aici carea mai fost la Pirintelegi eraqiea de vdduy[. Ea ava pe un om careeragi el vdduvgivroia sd-lintrebepe Pdrintele dac[ sd-lia saunu.Ddnsuli-a spusde atuncicf, s[ nu-l ia. Cdndam ajunsin autogari in Bucuregtieu l-am vdzutpePdrintele(laln cunoscut cind a fost aici la Sdmbdta). de I-am zis vecineimele: Ea cd ,,UiteJpePdrinteleArsenie". zice:,].{u-iPdrintelefusenie Pdrintele arebarbd".Zic'.,,Pdrtntcle urrndrit ginu mai are". Vine o femeiedin e rneugimi-aziscdeste Pdrintele. spatele Ne-amurcat ar-rtobuz in prin prin fa1[gi s-aagezat spatele spate, P[rinteles-aurcat iar goferului in (credci-l cunogtea goferul fhea totdeauna c5-i loc).Noi eramin spatele dAnsului. Cdndarnajunsla casaparohial[ din Dr[g[nescu (careeste pestedrum debisericd)Pdrintele intrat in cas[ gia incuiatuga.Erau a doi c6inirnarigiarninceputsdvorbesccu ei ca gicu nigtecopii. S-adus la ugdmaiintdivecinameagia ciocdnitla ugf,,iar Pdrintele intrebat-o a cu cinernaie gi eaaziscd maiestecu incdo femeie. Ne-apoftit in casi giaveaun pisoiaga marelncdtam crezutcd-imiel.A zissI agteptdrn de ca s[-i deademdncare apoio sdmergemla bisericd. gi Atrecut weun sfert de or[ gi a venit Pdrintele. Vecinameai-a spuscd a mai fost la dumnealui, ddnsuli-a r[spuns cd,dacd,wea povaldi-a spusde iar weo atuncide_96nd mai_io-st are de fbcut, dacdvreas[ asculte a ce bine, dacdnu sdfac6curngtie.Dar sdgtiecd are sf,pldngd. Atdt i-a spus. . - $i acummdgAndesc minunedumnezeiascd ce a fost:cdnds-a intorsPlrintele9is:a_uitat mir-rg la t o puteredumnezeiascd dinc*ap gitn-amtrezit inpicioare,dar nu gtiucurn.Zice: pdn_1, lplqlqarg Em bolnav[qii-arn c[ amvenit zis pentrulnama. ,,Cutinece-i?". mama A zis: ,,Mama bolnav5, sd n-o necdjili, s-o ldsalis5-gi e dar ci duc5 crlrcca sI semdntuiasc6". maizis:,,Tuegti degl=Lrqgi nuca sd $ia I umiporncnc$try-g r cdai sdimrebunegti dac[-lmaipourcricgti". Aga cra.An-r ,,Darce si fac ca nu mi pot ab{ine. ro_g mI zis: Vd s6 ajutaficieu nu pot!".AzisPdrirrtcle: f nu rni-e icdde ceicare ,,Mic injr,rrd Dumne pc zclr,curnmifiicirclcaccia caresedausinguri r[ului. C_qci vor zicediavoliicd aceia cdde bundvoie ss_U!t adq! I audat lui". 94

wei, pofi sdte recdsdtoresti'. Zice Pdrintele cdtremine:,,Dacd I-am spus cd dacd n-am avut noroc de prima datl nu m[ mai Vecina meaa ziscdtrePdrintele: ceeiil da{idezlegare recdsdtoresc. ,pe cAt qimine nu?". Pdrintele zis: ,,Cd!iani ai?".Azis 58. ,,$i drlrirneata a aceea de ani ai?".Zic30. $i zice:,,Pditucompari60 cu 30?".Femeia dupd totugi,dar nu i-a fost binedupSaceea, 58 de ani s-a cdsdtorit cumi-aspusPdrintele. EugenMorar Peste weo 12 aniamfost cu pdrinliipdrintelui Arsenie. Eu gi (curnnatul maiciistarefe) cu inc[ doudfemeila Pdrintele de cd md gdndeam nu md mai cunoagte 12ani,dar a venit la mine,mcI I-am spus nu gimi-azis:,,Tu,te-aiftcut maibund?". a bdtutpe tunlr m-amfbcut aqacum trebuiesdfiu, c[ sunttot nervoasd. Dar sdvede{icum m-a ajutat Pdrintelesdnu-l mai pomenesc gieu de atuncinu l-am mai pe cel rdu: P.4rintqle pomenitpe cel riu ginici acuff; dupd30 deani,nu-l maipomenesc ai Md pe altul cum il pomenegte. mai enervQz, nu-miplacesi-l audnici pe dar nu-l maipomenesc celrdu.Mi-a ziscddaci o s6-lmaipomenesc pe cel rdu g sdinnebuopsc. A mai zis Pdrintelecd merg la el oanenii careaujudecdfigi-l intreab6ce si fac6,dar le-aspuscd el nl esteghicitorul lor. Maica starefi de la Prislopmi-a spuscd atuncicdndvorbegte mai asprucu tine, aturrciP[rintele te qiut[. Cdndm-amdusa douaoari sd c6,vreau qtiuce sf,fac ca la ddnsulm-aintrebatce doresc.I-am_spus p-lia-ds qj]_egq c3!{ s[rndmAntuiesc. Aziqgqse laMa!_eiS -un Aveamo coleg5la serviciugiavea vdr careerapaznicacolo meam-aintrebat Colega Pirintelein Faghaq securitate. la undecrainchis dacdil cunoscpe PirinteleArsenie.I-am spusc[ da.A zis cd cei de Pdrintelui acoloselasdunulpealtulcasdseduc[ s[-ideademAncare se cAnd Azis cdatunci pentrucd-lcc f ica sdsemai apropiede celula. gicAnd la rugdciune mgfipg qe 2 dcschisa e il dr-rcc ggsggtg cclurla _qu le-a sd-iclucd mincarea. Parintele zissdnu po_qqtl q1lro1lia dur.nncalui de uu dc pAninu-midau eiclrutmtl. ci lc fie f icl pentl-rr dAnsul fi.tgc acolo f, cu dAnsul p4!ru1dg31t1tyllgq, era care tg Qg:fd, privircsupraotncncascd. qs

pdrinteluiAneniede.la C6ndamfost odat[ lamprmAntul Prislop era acolo un om care era indrdcit gi la mormdnt abia l-amputut line cdtevapersoane. Avenit gipreotulde acolo gi i-a citit nigtedezlegdri. Dupd_aceasta linigtit gi s-avindecat. ra Apoi mi-a spuscEfusese mai demultlapdrintelegiPdrintele qpus dac-6 s6uniprofite debisericd i-a cd o - eracantor-*o_sg inngpune45-c.{ q "sep3JgeS_c.gge-ya sap rdu qichiardac[ (PdrinteleArsenie) muri_tgl dAnsul va ygJgnl la el..gia9a intdmplat. s-a qp urcat.JiamorrrAnt m-a1n Odat6cdndam fost la Prislopgi gi inchinat,cdndamcobordtpe cdrarernrpsg-ag$a fuloot a t[m6ie. Altddat5 cAnderamla mormAnto&Unqie_a niqtep_b4ql4gje luat degii-am spussi nu ia. Pdndsdajungdla stejarul pe de "lamorrndnt, cdrare.is a fbqutrdu gi a c[zutjos. Un om a vrut sbo ajute,d_4r p_m ! spussdducdintdipdmdntulinapoi. Dupd ce l-a dusgi-arevenit. La un parastas de-alP6rinteluiuu_p_rpot nigteflori depe a luat i4r cqnd4 fost sdpleee-nu pornit-rnaginanicicum. -rnormdnt, i=a emaicd l-a intrebatdacdnu a luat cevadepe mormAnt;q sp.gs*c6 dar a dus da, florile inapoigi cdnds-aintorsi-a pornit ma$ina. larinteleziceauneori:,,Vd[r._bsine,{arlgt_nq_e,srU!!g!Lc_q.v4 spuneu.De ce mai venili la minesdmdintrebafi?". - I. am visat pe P[rintele in noapte de Anul Nou; eramintr-o poienil5(cdtrecopdcel) gi eraumulte femei.Apare pdrinteleArsenie imbrdcatin alb gi zice:, d nu Stilice vd aS!.qgpfif,. A am /". fir a dspdrut.

rebatcddepe-c-pnnu-ba]--uiqtea pe einu-l cunogteau Parintele 9i! care-i pe ? Regele intrebat-o reginacd cinsesteacesta a este i-a AtunciPdrintele rdspunspe ,,Acesta stareful conturbfl. tan-c.gzp: regehri Plrintelei-a-spus de s-au la mindstirii".PAnd urnrd gbsit prieteni. cdnuo s.6 stea mai multprinFra . atuncialtaruldin p6duregi intr-o predicd fbcuse Pdrintele cdci calul roSubale-la spusese: ,y'1d, porlile Rdsdritului.Dar sd nu vd intristali cd de acolo vine prigoggvingdllApus ". Adicd, mdntuirea. aaum$l.rglqtrilg-n"89ltje. PdrinteluiArsenie de am.api laizvoruldel6ng[chilia Dh 1948 am qi incdt rnunte g,,gSa d,in .d.e-pfqasBaI! crezicdacum luat-odeacolo.

Codrea Mariana (Ucea de Sus):


cd inprirnulan dec[snicieamrlmas insdrcinatd aveamideea 9i eu b sEmor, aveamo starefoarterea. Solul meu,pdrinteleCodrea,a la Arsenie.Pdrintelelucra la Drdgdnescu zis sd mergernla Pdrintele cupolSgi eraacolo lumeadepe lume.Nu s-ami$catde acolo.Ne-am aqezatintr-ostrandgi s-auitat la mine de parcderamsingurulom din bisericdgi a spus:,,Ce,tu? Nu mori! Careli-e problema?".$i asta A de fird s[-i spunem ceamvenit.$i eu amzis: ,par copiii,Pdrinte?". inchis ochii gi a intrat in altar gi nu a mai vorbit nici cu mine,nici cu . nimenigi din altarnu s-amai migcat.Eu aminleles. . 9i aqaa fost. . . copiii aumurit an6ndoi. - Fiica meaa terminatliceul sanitarin 19899iprin martie,cred, pentrumedicin[ pentrucAeraun nu gtiace s[ facd.Noi o pregdtisem eanu aveaatracliepentrumedicini. Insdera la dar copil excepfional, Liceul Sanitarin BragovEipe timpul acelaeraudoar 2 liceebune: la gi Mog Codreaa luat-ogi a dus-ocu maqina pedagogicul sanitarul. Fata i-a spuscd nu-i place la operafiiqi Parintelei-a zis Pdrirrtcle. rttr ,,N.ic'i eSlipentru medicind.Du te Sifd Dreptul sd ajungd tatdl tiitr sii te vadciimplinila. Pentru cii peste J0 ani cdnd ai pute ltt ' deveniun ntedic,tatdl tciunu ntai este,ca sd fie mul1untit"
97

Dobrin loan (Slvistreni):


Tatdlmeua lucratcu P[rinteleArsenie sdptdmaniintregi chilia la din munte.impreundcu fratele jos, meumergeampe rafiecare sfdrgit de sdptdrndnd, Mdndstirea la SArnb[ta. Mergeamde sdrnbitagi donncam lagrajdutigipcundeputeam. pe Stdtearl slujbigipdrintele la prcdica,iar pe copii nc aduna to(i. Parintele lbcut.lacurilc srurt pe a care giacurnlaMdndstirea Sdrnb5ta. Arl venitpe acoloregclegireginamamagiau trascu pistolulin , flori qiaufbcutgalagic. Pdrintele dusla ei- d6nsuliicunogtea, s-a dar 96

mi-a p5rut atdt de riu cd n-a mai fost (p6rintele) ca sd ne indrume gi altfel pagii ln viald. Acesta a fost un lucru extraordinar pentru noi. o alte intdrnplare: in casaaceastaau locuit doi bdtrdni gi nu aveau copii. Bunica - mama Savi, cum ziceam noi - s-a cf,sdtor itla 14 ani gi era singura fatd la p[rinfi, cu soful ei, care a venit din rdzboi fird mdnd gi frrr picior. Nu auzisemde acegtioameni deloc. in drumurile -

9i enorrn,dar dupd ce m-am refbcut am ajunsinapoi la Drdgdnescu zis:,,Veiaveamultebucuriidupdcopilul careurmeazd, Pirintele mi-a eL', numaibucuriidupdel' - aspus,dupd dar eunu amrealizat vei avea cd eunumaipe fataastao sdo am;insdmi-a dat Dumnezeuunginere Despreunul, inaintedea muri perfectgi2 copii (nepo!i)extraordinari. soful meu,a zis sdfac cumvasdajungdgi el in preofie.Peunul mi l-a l[sat de 6 sdptdmdnigi pe celdlaltde 5 sdptdm6nigi i-am crescutin Din al spiritul acesta binelui,in laturaluminoasd. cas6de lanoi fiica mea de a primit doar educaliade a se 15sa rdu gi sd aleagdnumai calea ginu ia penalede nici un fel, il e frica de dosarul binelui,a ajunsavocat penal. EiecarecuvAntde la PdrinteleArsenie era o invdfdturl. Nu pentrusfaturicd am ficut cevardu. Uneori chiar intotdeaunamergeam pentrucarearnfi vmt binecuvdntare. bine Era o ne exprimam realizare ci si trdim dar.sptunea-sd nune-m[rirn ci mullumeamlui Dumnezeu, de modestamtrdit toat6viafa..{p ry1ltescrisori la Plrintele $i !lq4g-st. pentru cd ne afecteazdpe Arsenie, suntprivate ginu vreausdle dau noi. in elene certade multesri. Eu woiam sdfiu model devia!5pentru '. caluf Md coafamintr-un copiii pe care-ieducamgi,uneori,,,sdream ml pe anumitfel gialtele.. . eramtdndrf, atunci,dar agami certa.. . aqa certa... Dupd moarteasofuluimeunu am mai putut faceserviciu9i a in parohiald casacelor doi bltrdni carenu mai trebuit sdplec din casa ficusem Cu locuitddemultgiar[tagroaznic. trecereatimpuluiirni flrsese ajutor.Nu multedatorii,dar de cdteori ridicamochii sprecerprimeam eram fost-gp-l.me,igtgtl, in mi---a vroiam sdcer ajutorul copiilor. CQnd de Arsenie$i"in nici 24 dp qte,?-ryprimit curte,am strigatla Parintele la o p,rie_te,n-6 dinGermania-carenu aveade unde sd qtiec[ eu o duc - 100de mf,rcicu carearnpl[tit 2-3 factutrdinurm5. greu deqigtiu Mutdndu-m5aicisingur[ nu mi-a fost fricd niciodatd, dc Nu cd f icae sordcu tnoaftea. amawt niciun minutstarea f ica,de cdndarnfostin celemaigreleclipealeviefii. atunci, incertitudine,

98

99

PenciuGeorgeta- Fdgdros
Bunica meapovesteafoarte desdepdrintele Arsenie.Foarte multd lumedinjururrdgdraguluimergeara Mdn5stire S6mbata Ia pentru Sfdrta Liturghie.Un om cu cdru1a cai cu a mersgi el; a ldsatcalulra margineapddurii, hamur er,legatdecargi cu pe a venits5asculte sfiinta Liturghie.cdnd a revenitla car gi-agdsit calul ftrd ham;s-aintors inapoildngdaltar,a agteptat setermineslulbagi s6 apoii-u rp,r, parintelui Arseniecd i-a furat cinevahamuldepe cal.parintele a intinso privire pestetoatdlumeacareeraadunatd dintre gi tofi a ardtatcu degetulo persoand cdrejai-a spus:,,Du-te,ntd,Sidd:i hamul din cantl tdrt cd_ i acoperitctrpdtura,'. $i agaa fost. . La vdrstade 7 aniammerscu pdrinlii meila Drdgdnescu, unde pictaPdrintele. inceputsdmdjoc s6arerg Arn prin curtla bisericii. ai La un momentdat Pdrintele mi-avdzutdi'{ii careeraufoartecariati.Mi_a

a zis:'pa, dar nu mdndncd laptede vac6".Mu* i-a spuscd mdndnc de bivol pentru cEaveam acasd bivori.pdrintele ,pu, c6 trebuiesd u mdndnc laptede vacd .-un litru pe zi - pentrucdacesta celmai mut are qal-c-iu se fixeazd' danturd gi in care in tot corpul pentru toatd via!4. Pdrintele intors spretatac[ruia i-a spusca s-a trebuiesdmeargd acas[ gi si cumpere vac[, chiardacdva trebuisdvindcu eapejos. t-i out ae inlgles o va gdsila o distanld cd destuldemare. A$aa qiiori, a cumparato de la o distanfd 20 km. Numai dupdce gi-a de dat seama trebuie c[ sdvind de la aceadistanldgi-adat seama pdrintele de ce l-a atenlionat in acestsens. Am bduttimp de un an l litru de laptegi am observat dupdcdtevaluni cumdinfii securdfdgiintr-un andezilemi s-aucurdtat tofidinfiiginu am maiavutprobleme. La 12 ani (cdndam trecutdin clasa IV_ain clasa a a V_a)nu atnnraitncrsIa gcoal5 GuraVdii, ci i' co'rund. in Toamna 'rers la am practicd agricold apoiamfbcuthcpatita amrirnascu 9i gi dureri'ari dc ficat'candprrir{ii rneiau auzitcipar.i'telee tot la Drigdncscu am rtrcrs acolo. cdnd arnajuns pri'de r'me parinterc era ,.-pri,nrru Ei o* r00

intrebatpdrinlii dacdmdn6nc mama rapte, rprre;;;-i;u i". ii.,nr.r.

prin fafala toat6lumea,seuita la fiecare persoanlfrrpa"de; bisericd, cu u4ji-stdteadevorbd de fafi cu to at[ lumea,cg altii nU; puneaperso anele plcatelede fafi cu toatd lumeapentru mirturiseascd din bisericds6-gi ca cei aflaliin biseric[salnv gidin problemele altoraqi eraumulfi in probleme. un momentdat Plrintele sbisericdcareaveauaceleagi La aaSezatintr-o strand, intr-un colf albisericiigiainceput sI vorbeascd cu fiecareinparte. Cdndne-avenit rdnduleu gi mamane-amdusin gi fafasfinlieisale, mamaa inceputsdpldnga i-a spus aveam cd hepatitd, cd md doarefoarterdu ficatul gi nu-mi mai trece.P[rintelei-a spus mameici cel mai tare md afecteazd orelepe careeu dimineafa le nu donnearn,de la 5 la 7 dimineala,care, spusd0nsulcf, suntcelemai a odilrnitoareore pentruun copil (nu le dormeampentru cd trebuiasb mergla gcoald autobuzulde Mamai-a spusPdrinteluicddacd cu 5). o sdmf,nute la gcoalS Fagarag arecinesdmi lind ginu amundesi in nu stau.Dar tatdl mameist[tea in Figdrag... $i Plrintele a intrebat-o: uimitAcainFdgdrag. Pdrintele ,,Undest[ tatdltdu?".Mamaa rdspuns i-a spus c[ o si m[ fin[ bunicul meu pdnf, o sd ne cumpdrf,mun aparlament;fiindu-i nepoatdde gradulintdi md putealua in spafiugi astfelputeamsdmergla gcoald Fdglrag.Oragulerainchispewemea in gi lui Ceaugescu nu aveaivoie si intri in oragdecdtdacf,te luacineva in spafiu.Pdrintelea continuatspundnd mamasi mearg[ acas[qi sd-i ca spun5sofuluisdfacdcerere sdcurpere apartament, apartamentul ca ins5 proprietatepersonald, cu chirie.Mama i-a spusP5rintelui sd-lia nu ce soful ei e singurla parinfi,tatdl lui e mort, mamalui e singurl in Gura V[ii ginu o sd fie de acordniciodatd plecede acolo.Dup[ aceasta s[ Pdrintele intorsspreminegimi-a spussdmergacas[gieus6-ispun s-a tat6lui meu cdci pe mamanu o va crede.Mi-a spuss[-i spuns[ ludm gi apartament sdnedea(peminegipe surorilemele)la gcoal5 Fdgdrag in pentru c6, dac[ nu, din aceahepatiti o sddau in diabet gi o sf,mor. gi Apoi ne-abinecuvdntat am plecatdin Drdgdnescu. gi Ne-amintorsacaslpe la l2 noaptea mamale-aspus a zis ce Pdrintele, nu au crezut-o. m-amapropiat el gi i-amspus dar Eu de Pdrintelc. Pdrintele exactcecace mi-aspus Tot s6-i mi-a spus spuncI va veni vrelneacdndacestapaftament ilva pllti cu cdtevasalariigicd
l0l

nu o sd rdmdnd copiii lui datori. Dupd I an dup6 ce a cumpdrat

La 14ani am fost iardgicu rulma la Drdgdnescu, undecurtea bisericiieraplind de fbgdrdgeni, femeidin vigtea de Jos,caregi in de ziua de astdzimerg la Prislop gi fac ce trebuie pentru parastasele Pdrintelui.La un momentdat,pe la ora I 0 a iegitpdrinteledin bisericd gi a strigat: ,pl:Fdgdrdsencelorimprdstiali-vd luali-o pe subr6pd Si pe cdtnp pentrut cd securistii au plecat din Bucuresti sd ajungd aici. cdnd vor ajunge o sd aibd treabd cu voi o sd vd batd',. si

explicatclarcd nu wea sdvorbeascd nimenipentrucd securitatea cu l-

intr-o zeamddevar ca sd lind mai mult. Acesteoud i-au afectattot organismul,in specialficatul. Dupd nunt6,la weo 2-3 zle,mama ficea s-a Sdmbdta deplasat cu nigtecrizeasemdndtoare celede epilepsie. Anenie. L-au la impreunacu tata la Bucuregtila Drdgdnescu, Parintele qi-a pictdnd.cand au intrat pe ugabisericiiParintele g6sitpe PSrintele indreptatprivirea spreei gi a strigat c[tre mama;,,Cezic doctorii din cdai,md?".Mamai-ardspuns:,tpilepsie, Pdrinte".Ddnsula Fdgdrag cu dgtia zis:,,1\4d, te omoard zile.Nici ei nu gtiu,darnici tu nu gtii.$tii de a ce ai?".Mamaa zis: ,Nu gtiu,Parinte".Pdrintele zis: unde!i setrage doud ai aminecdndai fost la nuntaastala tine acasd, mancat ,,.A.du-!i mAncat". ,,Ochiurilepe care le-i mdncat oclriuri?". ,,Da,Pdrinte,am attfost oud bdgate tn var.Sd te duci sd-i spui celeipe care le are sd le aruncepe toate ca sd nu mai imbolndveascd pe allii. Tu ai Si tmbolndvitficatul.Ficatul tdufiindfoarte fost ntai sensibildsi !i-a bolnav nu-Sintai poate reveniEi rut se mai poate regeneradecdt dacd maifaci un copil". Apoi s-auitat latata gii-a spus:,Dacdwei cafetele tale sd aibd mamd tn continuare trebuie sd maifaci fncd ttn copil cdci numai aSai se vq regenerocorpuf'. Tatdlmeu a zis cd i-a dacdastae situafiao sdmai facdun copil. La carePdrintele spuscd gi a treia va fi tot fata,degitata igi doreaun bdiat.I-a spuscd poates5 fie mulgumitde fetepentruc6-l vor ascultagivor fi injurul parinlilor.Au mai avut,intr-adevir, incdo fetifd,cici suntemtrei surori.Mama gi-a revenil gi e sdndtoasS. Pe la l7 ani, la sfrrgitul claseia IX-a 9iinceputulclaseiaX-a, de eramfoartehot6rdt6sddaulaAcademia Polilie.La sfirqitul claseia la ne-amdeplasat Bucuregti9iam ajuns impreundcu o prietenE, XI-a, la Drdginescu sd vorbim cu Pdrintele ... Cdnd am ajuns la poarta pSrinteluiBunescuerauin curte 4 caini careslreau pe gard gi lltrau a foarte tare. PdrinteleArsenie ieqit din casdgi a zis: ,fiaidefi, mA,in cas6,cd astanu-i ord sdvenili sdmd cautafi.Habarnu aveliundeali rdi venit gicAfioarneni suntpdndaici.A1i ajunsaici 9i o sdajungeli9i inapoi,dar de vorbit nu trcbuiesdvorbili cu nimenf'.Am intratin cas6 giprietenameai-a relatatnigteproblemedin familiaei, dupdcareeu i103

la mine gi a zis: ,Md, sd-ispuiaga:dacdvrea s[ mai trdiascd sdte gi vadr pe tine gi pe sorata mireasdsd seopereze. Daci nu wea s6mai trdiasc[ sdnu se opereze".Bunicas-aoperatgi a mai tr6it pdnddupd ce ne-amcdsdtoritnoi. Plrinfii rnei au fost la o nuntdi'n$erc[ifa (satulnatalal mamei)gi pentrucd eramrude apropiate mamaa participatcu 3 zile inaintela ajutor la nuntd.intr-una din zile a mdncai2 ochiuri, oudlefiind tinute 102

am spusPbrinteluisamd ajutegisdmi lumineze pentru cd vreausddau laAcademiade Polilie. S-auitat la mine lung gi apoi mi-a spusfoarte rdspicat:,,in polilie gi in armatdseexecutdgi nu sediscutd".Am zis: gtiu?.Ddnsula zis:,J.{uqtiudacdgtii.Credcd nu gtii'. Mi,pa, P6rinte, a spus dacdweau ascult, c[ dac6 sI frc ceweau,dar cdmdsfrtuiegte nu aga:,,Dacd intra in Polilie,pentrucr ai firearespectiv[gifaci fali la vei chestiileastea,te vor bdgala spionaj.Dar in spionajnu vei facefa[d, pentrucd egticrescutd intr-o familiecredincioasE creziftrDumnezeu". gi I-amspusPdrinteluicr weausddaulaAcademia polilie,nu raspionaj. de Pdrinteleazis: ,,li-am spuscd n-ai tnlelessau nu-li dai seama? in polilie se executdSi nu se discutd.Deci ori vrei ori nu vrei, acolo te bagd.Ei o sd-1idea o misiunepecare tu va trebui sd o indeplineSti. La un momentdat ili va spunecd trebuiesd lmpuStipe cineva tu Si ntt-l vei putea impuqca. Dacd tu nu-l impuStipe acela, alyii te impuScd tine. Ori execuli, ori vei fi executatd,,.pdrintele m-a pe intrebatde ce nu dau la Drept. I-am spuscd acolo, la poli{ie, amvrut sr dau. Pdrinteleazis ,,Dacd,invef1 s[ intri la orice facultatedin po{i .. Po[i s[ nu faci facultate te vei descurca aga, vei muri de gi gi [ard. nu foame".Am venitacasd m-amhofdrdtsdnu maidau,i-amdat ascultare gi Pdrinteluiginu-miparerru. M-a binecuvdntat tot timpul a avutgriid gi de mine qi chiar nu am avut nevoie de facultate ca s6 tr6iesc. Binecuvdntarea Pdrinteluia ficut cOt7 facuftnf.Ammogtenit dou6rude

Scrisori si indrunari de la Parinf ele Ytrsenie


Tati Pirinte Dumitre,
ca ,,Mi-a scrisDidina gi m[ determinase sddau pe la fr61iile voastre.Poatecd ag fi chiarmersde la Bragov,dar acum,nrainou, mincit nici la Braqov adicdla rndndstire, sd a sfituit Siguranfa stauacasd, num[maiduc. lui Victor cd tarev-afi ftcut credincios Mi-a sptrsnevasta nenea Ssta cu betegugul gicI vd tot necdjilisdaflafi numeleceteloringeregti. din dupl nrgrdviacatedralei Sibiu Iatd,vi le trimit gifotografiate, trupul, seinsdndtoqeazd cum e: cdndsebetejegte Yezi,tat6,, Poatecd, Tot e un cdqtig. sufletul. $tiu cd taredoregtisdneintdlnim. totugl ne-ornintdlni. osteneliifrifiei tale!" De binela toli gitot respectul +M.B. 22.XL48 Arsenie

Ierarhia cereasci dupl DionisieAreopagitul m-aajutats[amtot ce-mitrebuie, bineinfeles c6prinmunci. de Prima triadi (ceamaiaproape Dumnezeu) l. Tronurile(sauScaunele) 2. I{eruvimii(ceicuochimulli) aripi) 3. Serafimii(cei cu c0teqase A douatriadl l. incepdtoriile 2. Puterile 3. Stapdniile
105

t04

A treiatriadtr l. Dormiile 2. Arhanghelii - 3. ingerii a noud ceteingeregti. Ceata doua,a lui Lucifer,a Detoate preofii gi cllugirii caregrijesc cu cilzut.Locul ei seintregegte lor. demAntuirea
Maicii Teoctistabolnavi lumi unbzAt facedin lazdriiacestei smeritd, SufoSa acceptatS, din sdnulluiAwaamincd din lumeaaceasta. Numai-qdnd-veiiegi {rn-1*n $i cdnd va suna trdmbila de judecatd, a pentrucAligipentrucineai rdbdatgiatunci seva sfirgiorice dureregi suferinld. Prin acestea rabzii1iimplinegti ce figdduinfele !i faciiadulde 9i Dumnezeu a-ici pe pdnrdnt, carete va scf,pa de de dincolo,pe tine gipe tofidinneamultdu. mureademultin locul tdu, dar dacl tu Ji-am spuscdaltcineva pryj=a.yiala g4-U,qp,sJnevdzut tine te line inviafe-giin de gi aceste condifii de necrezut, astae cilugdriata. Prin rcggta-s!flcleascf, trecut gi sfin1ii,a trecut gi Iisus pe au Cruce, cdnd a zis desprep[rf,sire, dar nimeni nu a fost pdrlsit. Uscdciuneasufleteasc6nu eodem[dejde,cieunad cele fird de voie;cu mult maimult seipaldsufletulcu ostenelile fira de cele voie. pe $i nu uita cd Iisusa fericit pe sdraci, Lazdri gi pe smerili.

poruncdde la Dumnezeusdvorbeasc[.Ce sd vd fac dacdnu gtili sd vd acoperifievlaviavoastrd?. - Dacd avefi necazuriftt cas6,in familie, strigali la Maica Domnului, l[safi gospodiria voastrdin grija Maicii Do'fiTrtului. - Citili Noul Testament des. mai - Cdndnu vd inleleg sofii vogtrivorbili mai pulin cu ei despre despre sofiivogtri. Dumnezeu, vorbili maimult cu Dumnezeu dar - Pdcatele se suntlinute in dubl6evidenfd, hscriu de Cer,dar gi in urmaqi(in sdmAnfa om). de seinscriu - Cdnd un bdrbat a venit indurerat c[-i moare solia (ambii m5, vechiai Parintelui) i-azs,mdngdindu-l:- ,,Las6, cd ai credinciogi a s-o vezi in curdnd".Bdrbatul,ca sdseindrepteze, intrebat:- ,Dar dupdce am s-o cunoscacolope sofie.. ." Pdrintelea privit in zaregi idupd dragoste; azts:- ,jn viayade dincolo oameniise vor cunoagte vor cei ce s-au iubit dupd Dumnezeu fi aproapeunii de allii Si aproapeSi de DumnezeLf'. - Cdnd era amdrdtde relelenoastre,zicea;- ,,Tb1i prcfesorii se bucurd cdnd elevii lor promoveazd;numai cd unii au rdmas tot la buchia cdrlii (clasaI)".

Prof. Ft. Ghifescu (Bragov):


Indrumiri de la Plrintele Arsenie cuvintepe carele-amauzit ,, Existd Raiqi iad" , stmrtprimele Arsenie,rostitecu o voceputemicdgicarenu admitea spuse PErintele de replicd,in ziua de I iulie I 946. Mi s-apdrut un rdspunsla nedumerirea meain privinfa acestordou[ noliuni: iad girai, post morten; pe carenu nici frumoasd, ca un rdu de foc, nici le putdamconcepe ca o grddind fericireaginefericirea vegnicd. reprezentAnd afnnalie categoricd inceputPdrinteleArsenie gi-a Cu aceastd seriade predicilinutezilnic,uneorigide doudoripe zi, intre I gi20 Mdrristirii Sdmbata. iulie,de la altaruldin pddurea
107

Citeva din sfaturilePirintelui Arsenie - Prin discrefia evlaviei pot evitamulteconflictedc farnilie. se gi Actul deevlavie estecevaceprivegte numaisufletul pe Dumnezeu; nu trebuieardtat in public Ainici propovf,duitdecdtde cei careau 106

pentru Plrintele hotdrdse sd fini acestepredici in spec-ial intelectuali,iarpe !6raniii sfbtuiasdpleces[-gi vaddde gospoddriile 1or.cdci. ziceaPdrtntele: ..Cuun intelectual ammaimultd bdtaiede cap decdt cu o ruie de ldrani". Acestepredicipe care le ascultau gcoald fascinali,au fost o adevdratd revelatoriede spiritualitatecregtind pentrumajoritatea prin tradiliegiBotez,darnu gi ascultdtorilor, cregtini prin irnlelegerea lui mesajului Hristosin viafaveacurilorp[nrAntegti. Lrps6 gi,mai ales,deacceptare frrdcdrtire a ?nvd!5turilor viefii. de inlelegere in De La intrebarea. ce esteatdtasuf*erinJd lume?,Pirintele a rdspuns nu rdspicat: de ,,f,vaziune la-LAjfuiulld cunosc:SiHristos a suferit. clar:Hristosa suferitcaQln, nu caDumnezeu, Rabdd!".\dspunsulera qi deci,gifu, ornule.po.tiribda nu crucificat,toatecelelalte durerifizicp rnrfuararc-Ara-c6rtire deari.dqide. sau.morah, sau tainfteb_Ar9a:_Uud-e-.e.q1_e_bJn[J,a!p_a,cdn-amintahit-o?A rdspuns:,,PriveSte la a corpului omenesc, la dispropor[ia lui". Plrintele nu dddea totdeauna r[spunsuldirectpe care-lagteptai, sdte obliges6-!imagini=5ingur ca creierulsauprin atengia acordatd celordinjurul tiu. Aminlelesbinerdspursullaaceastiintrebare dup[ ce am citit in bibliotecamindstirii r, profesorde anatomieesteticf, $coalade BelleArteal ciruistudent la gi fusese Pdrintele Arsenie.in aceastd profesorulstudiase specialitate q _fi. . Ca exerqp.ltfi fo,l_o_$is. gura aarg studentuls{r, imprgq-lo_naJ,pfg-bab_[-d*e_pprf_eqfiunea PaU$gbj4{9enie, trdsdturilorfizicealetdnarulu-i student. in aceststudiu, pro-fe-sonrl spuneacd a i ale figurii o-muluis-e-deg-scbesc,dreapta-dest6nga,ndLexpresiao_cblorgiprin forma filcii inferiosl'e.{-llcnnoscS.tor. alent vedein expresiaochiului drept bun6tate, mild, modestie; dimpotriv5,i+celsting vedeegoism, cruzime,ambilie.Eormdnd,"q figurd dindqu[, o_,fgpr[-din doulpirli de dreapta, aceastava exprima noble{e, fl eteasca".gl"sptrit,ualitate. srr D irnpot riv[, ce,4-ft d_rn s-ua+arti_dest dnga va exprima ln1f, e, _d 9u!.[ aubjltp, $alerialism. Fcrma-catgi-drn lui dreagtava.fi prelungitd, a -ce smeritul, -rnrl|dduluirespeetiv:de_p*part_e_g-elerosuf spirifualizatul,decealaltd parteambiliosuf crudut materialistul aqami108

amexplicat d,ese?.j$n_tgle c6r,rdne dup6 _revsdea un.timp deabsen!6. dusesemintre.timp? l)ar, ce-!i E-{"? -vtziprnr,un.profet. un arunca [. De exemplu: domnila $tia_"t9tUld9$"p*Lelur,eIleana venea deseori M5ndstirea la Sdmbdta, Pdrintele iar stdtuse cdtdva wemela Branin varaacelui in preajma gi an, castelului o vizitape gi domnild familiaei.Ne-aspus odat6, marea spre noastrduimire, cd eava irnbrdca hainaaceasta". iatd,cd acumavempe Maica ,,qi $i, Alexandra persoana in domnilei Ileana. C_e sfatrri folositoare dddea esrstqtri+oasge.hme$ti, de triite carn pline- inJe-l-epeiune-dar5i de derealism {-roi lilv siafutamdirii,sfaturi trii precumgi dorinfaden in l-hrh$i spiritual, de adevdr! inprivinlac aspus:,J_eru-saltmulsstepeste totpdmAntul". - ,,Cj sdnuteteminiciodatd nimic ne !" - ,,Sd pentrua bucurie face altcuiva". fg_!UIr[ - ,,Sj nqvo_r!99!ini9-!94a!4_{qs.pr9 cpftdJ , ca"ci
- ,,Qdndun-oul -,,S_5 faceJi " nu spuitism! hunetrebuie sdiasdbine".

Pirintele aveaSi pentrunoi fafddeanumite aUUrdid de-neinfeles persoane. qi_gimplu ignora.O invdldtoarespunea nle Pe-u"nel*pud ci a privit-o niciodat[ ginu i-a adresat un cuvdnt.Aftora le spunea nici sd ng mai fie cum au fost, qptg _o*-c1lp-?qg I unei pe_rsoane_ _sg bu{jgm d_g q __**]--4-et_ghpa:cga. ldrintele i-a" inJe_tzis-mai vini,spundnd cd s[ ocupdgicu altdreligie". in schimb,.o*mds"L-e*v&ylqasamult4 gicu ,,s,g gi"clltur6,dar caresubo anumitdinfluenldserdtdcise nrsu$-ire-ds v-a-loare oarecumde la anumiteprecepte gi ortodoxe,ilpreoc_upa vroia s[ o revadd,dar eail evita.Cdnd,insd,a revdzut-odup[ mai mult timp, i-a spus:,,tr'[dgdndeam cunt voi da eu odatd, acolo sus,socotealdde gi tine?".A spovedit-o eqa revenit. Minuni? Totul in preajrna Pdrintelui mirune. in afardde era cceace numimnoi,oamenii, a minuni. Totugi,o atareminune fbcut-o Pirintele cu fiica rnea,fcti![ de l0 ani carein urma biilor reci ficute in aparece aiazului, s-aimbolndvit grav, fbrbposibilitateade ingrijire 109

in medicald. searazilei de l5 august,uA.dormirea Maicii Domnului', l-am rugat pe cdnd arn impdrtdgit-odusdpe brafe gi incongtient6, sdvinds-ovadd. M-aprivit cu mil6gimi-aspus: P5rinteleArsenie ,,Sginopli A sI o l6sdm seodihneasc6". fostprimanoapte,dupdmultezile gi nedormitein marefierbinleald agitalie,c0nds-aodihnit linigtitd.A doua zi eraca un nou ndscut,spremirareatuturor gi,mai ales,a unei spundnd acumnu cd doctorifecareera printre noi gio tot consultase, Au in maiarenimic,iar inaintefusese starefoartegravf,. maifost qialte cazuridevindecdriminunate. Cei I 6 km de la gardlaminastireii frceampejos, pe atuncinu uneorine desc[[am in praful erru curse,pe ploaie, zdpadd,zlpugealf,, gtiindce oazddepace goselei ceamai marepldcere, bineficdtoare cu g_ra dinpdntegele ne agteaptS mf,n[stire. CaP-ar-rnlelells=elrp un 4-leg la caremi-a redat:ofiEmafui. Pecdnd pe maiciisalereiese$idinpovestirea s@ aur,dar,zicea; ,pdcdtoasademine,nu Iegisr,rrerenie. antpututcitf'. [ra o femeie simplt,darplini deev,lavie Dupd prirna etapdde pelerinajelaMdnf,stirea.Sdnrbita,carea durat cdfivaani, a urmat ceade-adoua, hMnnEstirea.Prislop-, unde apuntseodilrnegte Pdrintelenostruveneratgi, apoi, ceade-atreia gi Dintr-o bisericuld a ultima,la bisericadin satulDrdgdnescu. sdracd gievanghelizare picturald Privindrealizat momunent ar15 un de cregtinE. gi gi o, e o incdntare pentruochiprin perfecliunea execufiei frumuselea coloritului, cdt gipentru suflet,prin felul prezentdriiviefuirii cregtine. Avemin lard multebisericifiumoase, bisericaSfintul Nicolaedin dar Drdginescu este gi va rdmdneunic6. O persoand cam indiferent[in materiede credinfl cdnda intratlnbisericdcas-oiuiteze a rdmas uimitd gia exclamat: suntin paradis!"Aceastd e exclamafie giun fel de ,,Parcd la greoaie r5spuns nedumerirea noastrd noasrenn prezentdrii mintea felul cu a raiuluigia iadului.Tfdim zilniciadulfir[ sdne dim seama, raiul? dar Tu Doatnne, iubegti poporulnostru, cdciqiacumir wemuride restrigte, ne-aitrirnis unuldinsfingiit[i, SfrntulPdrinteArsenie, pc Tu pe calca, nc scoatd bezna sd plcatelorgi a negtiinfei. sdnelumincze din Arnin Cum sd-Jin'rulgurnim?
ll0

eu ParinfeleYwsenie tn Gradinalifaicii Domnului


Leti(ia Suciu,Anca $ancu g.a.(Dumbrdveni): In ajunul Crdciunului,de Nagterea Domnului,am ajunsla Drdgdnescu, finpreund nraimultefemei,gilafamilia cu preotuluiBunescrl l-arnagteptat pdrintele pe Arsenie,careaintratin camer[cu o colindi frunoasf,, care gi in ziua de azi irni esteintipdritS,degiaveam17 ani. Am servitmasairnpreund dAnsul. vbzut-ope mama a,Iegatdla cu A me fa1[.Aveaun furuncul.I-a zispdrintele:,De ce vii cu medicamente Si ctt aSaceva la mine? Cdnd vin, de la mine toli se tntorc sdndtoSi". Dupd un tirnp, ddnsas-adesfrcut,ddnsuli-a dat cu cevagicdndam ajunsacasd, gi sirnplua doua zinua maiawt nimic,fbri nici un pur medicament. gi Atunci amv[2t minunea puterea plrinteluifu senie. Cdndarnterminat liceul,in l976,am fost cu mamagicu maica Anastasia la Rdmef.Povestea ddnsulgiddnsulpicta. fiecare de cu La ii gi spunea fa15 gicurnte chearnd tot. Cdndamintrateucu rnama, in tot: a zis: ,,Voiamdndoud,n-o sdfi1i binecuvdntate minepdnd la de sftrSit. Cdnd toatd lumea o sd plece din bisericd, voi o sd fili binecuvdntateSi o sd vd spun de ce ali venit". Alta dat[ am fost cu rnamagi P[rintele avdzut-o sldbitdde puteri qi bolnav6.I-a zis, din cauzaunor canoanedate de preofi; ea marfeagi vinereanu mdnca posturilesuntdatedelegealui Dumnezeu, absolut nimic.I-a spus: ,,Tfu, Si cdt poli lii, Si sd te rogi la Dumnezeu,cd dacd nu, te rogi la Dumnezeudegeabalii canoanele.Dar e vorba Si de sdndtateata. Cd dacd nu tgi vezi de sdndtate, nu ajungi la 40, hai sd zic 50 de ani. Dar posturile ce li le-a dat, canoanele, nu le mai lii rticiodatd, sd cd corpul tdu estesldbit Si nu mai face fald, mai ales cd Si lucrezi grele.AJbstgreu,sd rtubei apd in iulie".I-a venitbinevorba, rrttntci cd mergea sapbvara.. la Alt[ datd,cdndarn fost la Pdrintele, avut ocaziasI ne am intoarcem la Drdglnescula Bucuregti de impreund, acelagi cu autobuz. orimergeam: Ddnsula spus,decdte ,fveli grijd cd imifaceli necazuri.
ill

Nu mai venili, ntt md mai cdutali, deSi vreli sd fiyi cu mine. qtie cd sunt cu voi, dar nu md mai cdutali. Ldsali-md Dumnezeu cd am destttle greutdli, nu vedeli cd la intrarea in comund vd astmptd? Ldsali-i sd-Si facd dotoria". intorcdndu-ne de la Drdgdnescuazis cdneintoarcem acelagi cu autobuz,dar a spus:,/Vl,r , md amoasteli, nu vd cunosc,nu ne uitdm unul la celdlalt". Totugi, dupdce am cobordt, a venit gi ne-abinecuvdntat ne-a spus:,lveli gi grijd cdnefaceli marendcaz,ceilalli dinjurul vostruvd urmdresc". inainte de a se sfrrgi zilele,la p[rinte a fost o verigoard, i-a gi spus:,,Vezicd eu mo4 Si nu trece mult timp, Si tn Romdnia va fi udrsarede sdnge".Atrecut numaitrei sdpt[mdnigia inceputRevolu,tia. In toatdlara mulli tineri gi-aupierdut viafa. Pdrintelea spuscd aveanevoiede nigtebani,cdndi-a scosdin rndnrstire. Aveanevoiede 20.000de lei.A venit la noi s6-iddm.Noi voiamsdne facemcas6, amzisci nu o s6mai facemcasd, o sddar ci i ddrn.Dar soacraa spus:,,Cumo si-i dai la un om necunoscut? firA $i scrisoare. duci sd-iduciprin pddure,iesecinevagi [i da in cap". Te DupI trei zilene-amdus,darnu vmt sa-irnaiprimeascd pdndnu mergem la el s6-lcunoagtem. Apoi s-atot dusla Bucuregti, numaia treiaoard gi l-a cunoscut.$i a zis: ,,Tinere, vrei de la mine?".,,pdrinte,amauzit ce cd avelinevoiede bani". El i-a zis: ,M-ai cdutatcape acul in carul cufdn... Dar cum sd dai banii,fdrd scrisoare, prin pddure?',.Tot ce a vorbit soacra acasd, a gtiut.in acelan ne-amridicatcasa, tot am avutmarespor la toate.Amprimit puteremarede la dumnealui, ajutor mare.Peurmf, am inceputcu copii de ammersla dumnealui; copii au avut mareincrederein dumnealui.$i am rimas buni prietenipdndin ceasul a ajunsde a trecutla celevegnice. de Dupd moarteabbiatuluiam mersla Bucuregti, n-amapucats6i spunde ce ammers.Mi-a spusel: ,,Tilru,tmai acurnli-ai adusaminte de ntine,cdnd va ctftrcmurar cutt'emuntl acesta mare?Docd veneai la ntine, mugcotlldin bdrbatLtltdu sau vd fdceam cevctrdu? Vd rca :,,D ea .fb n de a||e rc|e". $iatuncimi-aspns acdven i alunci,p uaarn t sd-!i sltttrttttai rnulle,dar ltr eSli prea distnrsd".$i alr-r ,,pdrilrte, zis: nu-lrnaianl nu-lmaiam.Ce sdfacpentru lur'l sufletul ,J,lintic absohi. n2

Cine l-a omordt, i-a luatpdcatele. Et Si-aluat cununamuceniciei. Acesta vafi rugdtorfierbinte pentru tot neamul vostru". Peurmi a spuscd ,,Bdiatul afost un mugurecare a inmugurit aici pe pdmdnt. Cdnd era sd se deschidd,nu mai era locul aici, cd Si in eer e nevoie de oameni tineri, nu numai de bdtrdni. Acolo ejudecatd dreaptd, aici pe Pdmdnt ejudecata strdmbd.Acblo o sdfie dreptate,acolo nimeni nu o sd mintd. Acolo totul mergecu ce ai fdcut aici pe pdmdnt. Dacd dai un pahar de apd la un strdin, Si acela tli este socotit Si o sd-l ai dincolo. Sd faci milostenie,sd te rogi la Dumnezeu, atunci ajungi in locul cel bun". Si S[ vd mai spun ce maree puterealui: eram graviddin luna a gi mi-a spus:,,Tu o sd ai ofetild". Atunci nu erau $aptea, Pdrintele nu ecografe, era nimic.Aga a gi fost. $i a spus:,fceasta are sdfie a de binecuvdntatd Dumnezei' $i aga gi fost -binecuvdntatl, ci eu cu Invdlabine,a fost cuminte, problemecu eaniciodatd. nu ailrawt credinl5inDumnezeu.Toatele-aavut. cd carea visatnoaptea Peunnd ne-apovestitleleaDdrnboiu, gapte de buc[fi sb-i la trebuiesdmearg[ la pdrintele inchisoare, ducd Sd pAinegio bucatdde slanin6. taiefeliipdinea9isldnina. pdnzdalbd, o i S-adus,gicdnda ajuns, le-abdgatugor.$i i-a spus:,,Tusf,te intorci repede,sdnu-!i intorci capulinapoi,cf, o sdtragd dupdtine". Pe to{i pazniii-aadormit. CAndo iegitdin curteainchisorii s-auhezit pamicii, giauinceputsdtrag6.Ea s-adusmai ftrcolo,speriatd, nu s-amai vdnfi. 9i doud noaptea mi-auzis:,,Cecredefi, mdicu{ele La mormdnt, unaa$agiunaaqa, pizesc vin cdprioare qiseculci ldngdmormdnt: 9i ele giurcdin susmdiculele, se mormAntul. cdndsefacedirnineafd, $i la staulamormAnt noapte, in gipleac6. Doud cdprioare, fiecare scoald qidePdrintele. de sunt pirrintcle. Toatelucrurile binecuvdntate Dumnezeu indoit de credinla la rnlndstirc,eraun cdntdre! La Sdnrbirta, a parintelui. intr-o durninicisauo zi de sdrbdtoare, iegitafardsd $i in pepdrintele fldc5ri. l-a la slujcasci altaruldc afari.$icdntfu'elul v5zut l-a a gi sd pand genunchi, atttnci iuccput strige. la $idur-nnealui oprit.qi striga!". i-azis:,],tru
ll3

Mama lui bad^ea Ionel il certape badea Ionel cI mergearot tirnpul la mdndstire.igi vindea vacad-ingrajd c6nd era rndndstirea ndcdjitd.Mergea cu calul, de trdgealemnedinpidure, mergeacdlare pOnd acolo.intr-o zii-azisp[rintele: "Mai, depe TArnava Mare, sd stai trei zile aici,sd tragemlemnecu calul". A zis: ,,yaidar mamanu gtie!.I-a spus: pdn[ ajungitu in vArfulmuntelui, ,+{m sd-idauuntelefon. ii dautelefon".cdnd a ajuns caluli'nvdrfulmuntelui, cu i-aspus pdrintele: vorbit cu mama ta" -Badealonererapus la indoiald,au ,r'4m nu aruu nici fire de curent,nici telefon.cum a putut vorbi? ,rstailinistit cd am vorbit clt mama ta". Cdnda ajunsacasd, spusmaicd_sa: i_a ,ArIdi, am vorbit cu Pdrintele tdu! M-antpus sd-ntizic rttgdcittnile seara, a si din icoantd cobordt si a spus; sd nu-r asteplipe lon cd e cu treburi la ntine". De atunci,mamarui a inceputsi crladd in puterea p[rintelui giin ajutorulpdrintelui. Ce sdv6 mai spun?Arfimulte, multede spus,Sfinlia Saficea minuni rnari. S-a dus o femeiela Sfin1ia gi era Sa, tarenervoas', qi naveardbdare setennineslujba. sd Durnnealui altara sirngit nu are din ca rf,bdare ferneia le-aspusla oameni femeia gi cd gi-apierdui20.000 de lei' El i-a spus: ,,Fenteie,fnceteazdcu nerdbdaria, cd banii li i-ai pierdut. Trebuiaufetele dumitare, amdndoud, sd-sicreascdcopii pe care nu au vrut sd-i nascd. dstia sunt banii cu care trebuia sd_ $i i creascd. $i nu o sd mai aveli spor in casd niciodatd. Ca copii aceia strigd cd vor rdzbunareasuprapdrinlilor,,. Bunicamea,c6nda auzitdepdrintele prima datd,s_a dus la min[stire. cdnd a apdrutpdrintere, s-apusintr;bunica giioud femei, s-a agezat mrndncecu elb. in fala mai erautrei sd femei cu carea inceputsa vorbeascd. M6nca,lua cdteo bucatdgi seuita la ferneile acestea. zicela una:,,Tudeceai venit aici?" $i .,,pdieuamvenitparinte, 'sd vorbesc cu dumneavoastrd". ,pu_te acasd, nu mai bdgaopd tn Si lapte! Cd tu vinzi laptele la oomeni, il Si dai la ,,,, o,rr1r, patrlt copii necdjili, Si ii iei baniipe apd,,.La cealaltd ii spune:,,Tuclu_te acasdqi irnpacd-reur soqc,a. cci t, stai in cltrte ut soacra si nu vorbestirtirttic.cand te impoc'icrt soact-crsd t'ii aici,,. Lacea de-a treiaii spune: ,,Tute duci crera unvecinra artursi duci t,ot.ba dirt |4

casdqi vecinii se ceartd toli din cauza/a". $i toate au rlmas cumva, agauimite, n-aumai zis nici un cuvdntqis-ausculatgiau plecat.N-au qi mai statacolo.A zis: "CdndvI intoarcefi, faceficev-am spus,atunci ai voi'. La bunicameai-a spus:3,72 venit sdvenili sdstaude vorbdcu sd md vezi, dar eu vreausd vorbesc.Cd tu numai bine aifdcut. Pe toli i-ai ajutat, Si eu vreausd te aiut. Cdrtdva trebuisd treci dincolo, dou6, sd Stiicd te am ldngd mine". $i atunciau zis femeilecelelalte dar erautot vlduve: ,,Pdrinte, cu noi ce facefi?". afel ca Siea-Cd ,t toatesuntelicu inimd bundSicufricd deDumnezei'. Cdndaplecat, Astat trei zileacologi s-asimlit foartebine' bunicaerafoartebolnavd. femeie pepimAnt! de cea a Cdnda venitacasd, zis:,,Sunt rnaisdnf,toasd ginu mf, mai doarenimic, qipot sdmuncesc pot M-am dusbolnavf, Ai s[ umblu pe drum liber, c[ nu mai am nimic, niclQ durere,nimic". A venit cu totul s[ndtoas[.Mama mea,care era foarte bolnavd,era una gdrbovdgiindoit6,cu carjain mdn[, dar lucramaimult decAt tdn[r[. toamna9i Mergeaprimf,varala Pdrinteleqi cereaajutor,apoi mergea zis:,,Tu,cdtifi trebuiegicite zile ai, tu sd mullumeala pdrintele.$i i-a '. fac[ lucrezicdt i1itrebuie,nimeninu o s5-1i lucruf Am copii caremergin str[in[tate.De cdteori le zic: ,,Dragii mamei,faceti-vdcruce!". Dar unul din ei zice: ,,lt[icd, eu de cdteori porutesc &'um, chempe Pdrintele in aiutor $i zic: pdrinte dragd, la ajutd-mdsd md lntorc cu bine". Peunnd amincdun bdiatcaremerge ipi in str[indtate;el tot aga, facecruce,gila urmd zice:,fdrinte, fii cu gi noi Siajutd-nef'.Copntofi, suntcu gdndullaPdrintele suntmullumili, gi suntemtofi cu darul plrintelui; pdndin ziuade azi ii simlim darul, de pimAntegti. aici acolodin cer,unde e dus,ginoi suntem cu necazurile pldngifird sdzici: ,poamne, d6-mi s[ niciodatd nu te Cdndai un necaz, pe crucea careo am de dus, puteres6pot s[-l duc, gid[-mi Doamne sdmi-o pot duce,s[ nu mi-o ducdnirnenf'.Se zici:Lasdcd aqaimi gtie trebuie,'nusd zici Doamnede ce mi-ai dat?Durnnezeu la fiecare - annairnpotriva diavolului, fr cc ii d5.$i dac6ai un necaz, Sfinta Cruce noi de giprinSfhnta Crucesedepf,rteazdace\ardu tnaicile, mergem s[ sunat la Sinaia de A rnuritPirintelcginc-au l6ngdsicriu.La unu Am in la inrnorrn0ntare. statnoaptea genunchi,
I l5

gi Dar acurn,toli careau fost odat[ saudedoudori la P5rintele, lin ce-aldsatP6rintele,toli vor fi chemafidincolo giajutafi de Pdrintele. P[rintele ne spunea:,,Tu, cdnd am sdfiu dincolo, am sd am Si eu cuvdntacolo Si am sd vd ajuf'

vdspun, ili mergeai, gtiag6nduf gtia i1i Nu Stfu_c.um_sd d4r_cand


totul. Cdnderaucopii mei mici, gibunicamea,din pilma pensie,le-a cumpirat, cd incepeagcoala, cdciulile,s-adusodatdbdrbatulmeu la gi p[rintele gii-am spus:,Ja ciciulifelein geant5 d[-le sdlebinecuvdnteze parintele".Dar bdrbatulmeua uitat s[ le dea.$i cdndsdplecede la geant6. ai?".BSrbatul p[rinte, acesta zis:,]46i, tu ai cevaacoloirn i-a Ce la meu zice: ,,Vai!Am uitat, am cdciulilele copii". ,,Di-le aici sd le cd binecuvdntez, tu cdnd ajungi acasdgi pui mAnape mAnerla ugd, igi daci am pus eu nevastd-ta ridici capulde pe perndqi te intreabd prima vorb[ a pe ele". Exact agaa fost. Cdnda intratin cas5, mdna Atuncia rdmassurprins. meaa fost: ,,,\pus Plrintelemdnape ele?". Zice: ,,$tiamcd astamd intrebi,cdmi-a spusPdrintele". to{i n-am Copii in gcoalS au mersbine,au fost binecuvdntafi, c[ awt probleme,n-am avtrtnecazuri, toli au fost cu darul Pdrintelui. qi acuffi,degie in strdindtate, lnaredar de are Mai alesfata,carecrede la Plrintele gi mare incredere.Ea tot timpul imi spune:,,Vezimici, strdinisuntmultmai P[rintelescrieaga".. . Acolo undes-adus,oamenii aceea nure, ei s-auapropiat apropiali de Dumnezeu,giprin depdrtarea gi gi careii ocrotegte acolo,dincolo de ocean. deDumnezeu de Pdrintele g au SpuneaPdrintelecd peqe!gg_e_19.(h Suntpdcatelemai grele faxo@ pe cale,nufepot d1tgg. mor in accidente. decdtei.AgegJia ! Staijosgiuitd+ecumjoacla[ii gi

joculnujoeq?diey.glils!!9_qqhrm-o!9teqg,cd euif nujuca!".Sfu icum, L$itoficarenu-LaupeDumnezeu, idelaDumnezeu,


pe Acegtiasunttofi cei caren-aunici o sdm6n!5 s.e_fiunghie, omo-a_16. e bine, de la Dumnezeu,au numaisdmdn![de la acelar[u. D___e-aceea glS{inio{o4_o_cSi, mergemla bisericF,sdf inqm care qu[t^qry ceJ!gr__c. sfaturilep[rintelur" , givoryeniwenruricdnd

ci spunea n_u_99 q4.. LUqrjytg$ "{gg9_-Ll"!_p-3igy:g Totparintele


tl6

n7

,,vinevremeacilnd o b.ucdlicdde anofurd Si o s-o duci intreagd Si nu o sd-yi fie foame, . De aceea, cei care suntem cu Biserica Si cu Dumrye^eu,sd-avemmare credin(d, cd Biserica ne ocroteSte, ne pdzeste $i ne updrd de^fuhalnnu,care e tngdduit Ia sfarsitur veocurilor". De cdteori amfost la o credincioasd p[rinteluiArsenie, Boiu, la la leleaAurelie, duceam duceam ne gi fiecare puteam(eramcdteva ce femei).$i totdeauna spunea: sd ,"Fetelor, gtifi,chiaracums-auterminat proviziilegimd gandeam pdrintele c[ Arseniesigurtrimite pe cineva',. $i atuncine duceamgi sebucura,gi banipentrulemneii duceam, ce puteafiecare.Sebucuraextraordinar taregi era fericitd,gi spunea: de ,,Uiteveziputereapdrintelui Arsenie? vdzutcd nu mai am nimicai A acumiarm[ aprovizione cu ca/.e aza ceva, fiecare cdnd$i aduce aminte,,. venea multeori giun pdrinte de $i preot de la Sighigoara, atuncide gi rnulteoriii l[sa banipentrulemne, eaerafoarte-foartefericitd.Degi gi aveatrei fete carenu o ajutau,gi ii luaude multe ori din fiecare c6te ceva.Dar ea de fiecaredatdprimeadin nou ce aveanevoie,gi era foartefericitdgiii mulfumea Dumnezeu pdrintelui lui qi Arsenie. Am awt o intdmplar. n.lg,.p,utd in viafa mea, o supdrare marecarem-a imbolndvit.I-am spussofuluimeu sdmd lasesdplec la mdndstire. Dacdnu, ori mor, ori innebunesc. i-am spus:,,Decdt sd $i inneburesc, bine sdmor". $i atunciel mi-a zis"Du-te,,.M-am mai dus in ziuade schimbarela Fa!d,amaJuns acolodupd-masd, dupdvecernie. P[rintele erainconjuratde copii dediferitevdrste, careii binecuvdnta, pe le spunea fiecarece gtiad6nsul.Eu cdndamplecatde-acasi, la am plecatcu trenul,dar nu mi sepdreacd trenulmerg. ugude repede, fa,td de cum doream.imi veneasdmd daujos sdajungmai repede. cdnd am ajunsacolo,dumnealui, fbrdsI iispun un cuvdnt,mi_aspus:,,Te_ai grdbit cd ai avut chemare.odihneste-te mdine sta! cre vorbd,,. si Dirnineala ne-amdusla bisericd. Dupd srujb5 inceputsdpredicela a Iume,in mijloculpddurii,u'de esteun altar.Seupropiu, inghesuia se lumeasdsteade vorbd cu dumnearui. Am auzit cdtevacazuri- cu eu, urecheamea. n8

-O persoand awt un singurcopil carea murit 9i nu semat a putealinigti,mdngdia.Pdrintelei-a spus:"Ba da, tu tepoli mdngdia, dar te duci acasd,Si in capdtulsatului e copilul cu numele..- care nu are pe nimeni, e murdar Sifldmdnd, spald-l Si du'l acasd,cd acela e copilul tdu. Copilul care a murit, acela nu a fost pentru tine". i-a - O persoand cd spunea i s-aufurat diferitelucruri.Pdrintele spusimediat:"Nu e adevdrat.!i-a luat numaicAt aifost datoareSi qi rut ai vrut sd pldteSti.SocoteSte-te rdspunde-mi" "Stf,mde doud-treis[ptimdni, nu ajungem irni spunea: Lumea Eu sdputemvorbi". Eu imi pun toatdincrederea. gtiucdpot, pentruc[ gimdine vorbim".Vorbind, odilrne$te-te, mi-a spus:,,Stai, dumnealui am pe stdnddevorbdcu lumea,l-amvdzuttrecdnd drum.Repede fugit iqi de m-amapropiat dunnealui, suceqte cas[ nuJ pierddin ochi,gicAnd gi rni-a spus:"Celi s-a tntdmplat ili estedat. Tusd rabzi Sisd capul, te rogi pentru fralii tdi care li-au greSit fi sd nu-i blestemi,cd altfel va cddea blestempe tine". Atunci cAnd am plecat la plrintele Arsenie eram foarte Pe de ingdnduratd ce am ldsatacasd. sofulcu trei bdie{i.$i pdrintele intristatd,a spus:"Fii linistitd, cd acasdtotul e Arsenie,vdzdnd-oaga bine". Cdnds-aintors a douazi, sofulei, carenu aveatimp de copii, gi erain pat gi sejuca cu cei trei bdieli ai ddnsei, era fericit[, gi nu a s-a pdrinteluiArsenie v6zut de intreb.at-o ce a lipsit o zi. Cu rugdciunile minuneacares-apetrecutin casarnea. aminceput amavuto schimbare, dumnealui, Eradupddiscufiacu lui, si mdinsdndto$esc. atunciamurmatsfaturile aqacummile-a $ide au mai fost acolo, tot care dat gi sunt foarte mulgumita. persoanele $i aga, fost foartemullumitede felul cum i-a tratat. Era o persoand au Fiindcdcei ce mergeau sufletele. careintr-adevdr,selupta sdsalveze Nu dar nirneninuplecafird rnu$umire. trebuiasiacoloeiaudisperali, ifi cdndluai legi.turacu dumnealui dbdea ipovestesc, {ilLdcd-atunci la obiect. vorb-eascurl, fbrd rdspunsul" si spuice-aiawt. intotdearrna pict6ndlatavanul Dupdcdtva bisericii. lucrdnd, erape o scheld, Odata tirnp s-a dat jos gi ne-a spusatdt: "Pentru ceea ce ali venit sunt forurf'.
ll9

La.Drdginescu, cdnd picta, e1aimbrdcatcu halat alb gi cu bonetdalbd(ca un doctor). Avea ochelariinchigila culoare,sandale rornimegipantalonimaro. "Dar tU ce vrei s6graiegti mine?,'Amzis:.?6rinte. s6md cu iertafi,weaunumaidoudvorbe". ,,ce wei tu sa-mispuiln doudvorbe?'. $i apoi zice:"Tu sd Stiicd trebuiesd mai aduci un copil pe lumea asta. $i nu te mai consumaatAta,,.Eu ii s6 spun: ,,Dar ce sd fac pdrinte?".,, .L,qSd-L peDuunezeusLtecanducd El, cd tu ajungi tu la nebuni altfel. Lasd sd te conducdDumnezeu atunci toate se qi li tmplinesc, sefac cum trebuie". $i zic: '?irinte, v6 rog sdm[ ajutali li sdtrdirnin cur[tenie". Zice:"Tu, stai aSa, sepoate incd. Trebuie nu sd mai astepli, tu. E bine ce vrei, dar mai lasdpdnd vine timpul. $i atunci o sdfie cum gdndeStitu, fnsprebine,,.$i apoi imizice cdtre mine:"Tu sd mai vii". Vai Doamne,cdndamauzit,agam-ambucurat. $i a mai spuscdteceva.Dar de copii mi-a spussdmai aducunul pe lume,cdaveamtrei. Pdrintele Arsenie stitea pe binculd gi se linea agade cap. umblau maginimari,incf,rcate, erazgomot,giatdtalume.Eu numai gi aga, m-amuitat. $i zicecrtre mine:,flai tu gistaijos,cdtu egtibolnav[',. Am crezutcd cine gtiela cinezice.Nu m-amdus.Azis a douaoard. MaicaAmbroziaimi zice:,fl ai, cElie ig zice!,, par cum sdstauldngi i ., Pirintele,la o masdcu Pdrintele? Eu?". ,,FIai vin gieu". $i pdrintele cd spunea intr-una.Spuneala tofi, ca sdinvefefiecare,cd erapreamultd lurnesd spundla fiecare separat.$i era una din Gldjani-Mariouru, careeracu maic5-sa, erabolnavdcu spatele, gi gipldngeapentru ar cd fi vnrt sr conducdeacasa,cd era la eape curte bdrbatul.gii-a zis: ,,Tu, nu mai tot pldnge! $itii cu capurmaLjas, lasd-ca-sd-eanducd bdrbatulJfu++d<Aes*+Ldeeumsernde*prea-c m; e-cs incd. To e u at de cdrl,ilele ar.ebune.ASa cd tufii mai micd!,,.

mi-o ziscd nu am ce face,trebuiesa-izic.Amajunsacas[gii-amzis gi gi nu s-o supdratdeloc. Dupd un timp, am vdnfi cd vinepogtdri{a imi gi l-a adus,lapogtd.Ea venit aducececul.Venisepdrintelepdndin sat qil-a adus,ginu a spusci cine-i,gia spus:,,Uite,lebd!":
t<

D;spre belie Parinte a spus:,Decdt s5scofipe diavoldintrle un befiv,mai ugorscoli un sufletdin iad". L-am intrebatpe Pdrintele unde-imamameagi a zis:,,in iad". zisla fel, pentrucf, tatdl meu a $i despre I-am spusPdrintelui eu nu vreausI rdmdnde ddnsul. cd Dar qeallqrgjge!4*voilrg-ce mi-a ziscit I pentry

inVala de Sus.MiChiqAurelia - Boiu: Pdrintele ndscut s-a cLt a spus:,,Ettcdnd antfost mic, erndormit cu maicd-mea, bunica. $i md trezeamnoaptea, bunica nu era in camerd. $i umblam din pe camerd tn camerd Si o cdutam. O vedeam bunica fn genunchi, se ruga la Dumnezeu.$i eu m-ampus in genunchi Si md rugam Si ett Ia Dumnezelt".Aga mi-a spus.Apoi zice:. ,fm crescutmare,pe fmpreundcu mema". tath nu-l mai vdzusem Altddatd mi-a zis: ,furelia, tu a trebuit sdfii mama la I2 copii".,,Vai!" am chiuit eu in Bisericd. a ,,I\zlama 12copii!Apoi gieu amQcutnumai2fete". Odatda strigat: ,,Venilila mine, venili la mine.Dar nu venili sd ziceli: ,,.Iertali-mdpdrinte, iertali-mi pdcatele". Venili numai ca sd vd mdritali fetele, sd vd fnsurali feciorii, cd v-a luat din grddind, cd nu v-a dat tot pdmdntul... Dar ca sd venili sd ziceli: pdcdtoSi",nu venilf'.Atunci arnstrigat:,Jartd,,Ierta[i-necd suntem pdrinte". m[, ' it e urdt de Dumnezeu)',aSa spunea.$i mai ne ,, spunea PirinteleArsenie:,,Cdrydyorbili eu sunt intre voi". Qe__mirye,

t20

t2l

De lolos vi sunf dacg laeefi ce vd spun


Gheorghe Morar
Ucea de Sus Prin 1948-I 950 Pdrintele Arsenieaveanevoiede nisteoameni caresi scoatd pdrAulcarecurgeaprin apropierea nisip din Mdndstirii Prislop. (dintrecaremai trdiesc giLovin Amplecat cdlivaoameni eu Nicolae- Pavdl). Pdrintele bucurat s-a mult devenirea noastrd. Ne-a ardtatloculcu nisip gine-amapucatdetreabf,, dar,nu dupdmult timp, nu mai puteamscoatenisip din cauza apei.I-arn spusPdrinteluigi Pirintele azis:"Md, md...lasdcdfacemsd numai vind apa lavoi". S-adusin susul rduluiweo I 5-20demetrqs-aaplecat, pusam6ndoud a mdiniin apdgi din acelmomentapaa iegitin altdpartepe subp6mdnt. Seauzea cumcurgela l0- I 5 metrideloculundelucramnoi. in timp ce lucrama inceputo ploaietorenfialb, fulgereqitunetegiveneaulemne cu pe acelr0u.Ne grdbeam plecdmcdt mai repede, Pdrintelene-a sd dar spus:"S/ali md linistili cd nu dd [ploudJ pe voi" giagaa fost. Altddatdcdndam fostla PdrinteleArsenienu l-am gdsit,dar m-amgdnditsdmai stauprin curteabisericii,poateaparede undeva. Int6mplitor s-animerit dem-amintdlnit cu doudfemeicare,ca gimine, il c6utaupe Pdrintele. Erau din parteaSibiului,una era mai tdn6rd,iar cealaltdmai bdtrdnd.Ne-am aSezat umbraunui copacaproapede la lac Aiammdncatacolo.in acest timp mi-aupovestitcd eleau venit de ieri gi cd au dormit la neneaVasile- un vecin de ldng6bisericadin Drdgdnescu (undea pictatPdrintele Arsenie). Le-amspuscdPdrintele o sdsesuperefoartetare cdndva veni. $i agaa fost. Cdndne-avdzut, Pdrintelea zis,uitAndu-se celedouf,fernei: la ,f r trebuisd iau o ntdtut'd sd vd batpdnd se ntpe mdtura. Si Ce alic:dutat la nenea VasileT lufultrdu mi-afdcut omul acela" (de aceea, care-lcdutau Pdrintele cei pe Arsenieerausfdtuilisdspun6 cd 122

la au venit sdvad[ picturabisericiisaucd doresc deao rugdciune sd ce pdrintele Bunescu).$i a maizisPdrintele uneiadin femei:,,Vezi pdleSti pe acasd cd li s-a mdritat fata cu liganuf'. Femeiaa inceput sl pl6ng[ gi gi-adat seama a gregit.Pdrintelui i s-afrcrit mili de eagi cd ce a intrebat-opentru ce a venit. Ea i-a zis: ,,Pf,rinte, sdvd mai spun dumneavoastrd gtili mai bine decdtrline". Dupd ce amplecatcu cd tolii, pe drum, femeiacarea pl6nsa spusci atunci cdndpldngeas-a uitat o datdla Pdrintele gi a vdzut c6-ipicddin ochi 2-3 picdturide lacrimi aputeafi cu Altd datdamvenit la Bucuregti o ziinatnte,pentru Amstalpestenoaptela a douazi la PdrinteleArseniela Dr6g[nescu. Man6stirea Cernicaunde!:a-tninJ0britp-e , careficea i ntutui t oan 9ura {e_AUtp mglilvgle Sfi ntului Vasile celM"sreS Sfr tete gi Arsenie.In arnpart!.-cjpateu la toate.Adoua zi m-amdusla Pdrintele gi eramadunalicu tolii in fala dumnealui amvdzutc[ Pdrintelq bisericd zice;,,LtId, uitd pestetofi, igi opregteochii la urng=$i sunt fussnie se lui Stjre_q Dumnezeu, iar preolii care fac molitvele o*trSesC'. Etr am $tiutcd de minezice. lumina sfhntl despre Altd datdam vorbit cu Pdrintelefusenie a care coboari la Pagtipe morm0ntul Domnului Iisus.DAnsul zis gtepe careo poaJevedgaoqlql-qatcd stnggralolnune depdcltos ar fi. gi Alti dat6eramin biserica Drdgdnescu nnrlti lumeil agtepta din pe Pdrintele Arsenie.CAnda venit toli neingrlmideam pentruca sd-i md, asteo,ldsa\i,md, astea darPf,rintele zis: ,,Ldsali, a sdrutdmm6na, aici, fa_c-qli, cd sunt formalitdli, dar 1pq_ aici". r.ugdciune Altd datderamin biserica prdgdnescu, ilnpreun[ cu pdrintele din in agteptare.a, P,Arintelui Arsenie. Cdnd a venit lqtrq _V4myylg!_.!, in a Pdrintele bisericd strigattarededoudori:,,ltld,sdvdfaceli datoria cd_Duntnezeu Si-oface. Md, sd vdfaceli datoria cd Dumnezeu Si-o t23

D--aUSUl,a-z-Ls-: ,Jq face". Eu amzis: ,,Ces[ facenl Pdrinte?". md' U! DlarylftgzgA, sd vd rugali lui Dumnezeu!". - AhA datd mi-a zis sd urc pe o scarl pe care ddnsulpicta in biseric[:,,IJrcdodatd,dd-tejos; mai urci o dat6,dd-tejos". Dupd acela in aceea aratdtur ligheancu apdgiirni zice:,,Spald-te ligheanul irni a$a cu ap6".Nu erammurdar,darm-amspdlatgiamzis: ,,Pdrinte, cum a mele". Pdrintele wea sdm5 spdlde pdcatele maspil eu acum,agaa$ zis:,,M4,pregdtegte pielea".$i cu douide@e !i ca mdnadumnealui, sdinfelegcdt

Eu aveam

g1. citearn,.sttrrtrtul Pefgc_lpryI_elgii , cfl-ud

Odatd,un domns-aoferit s[-mi facdcadounigteobiecte'Eu amfostdeacord,dar amzisca maiintdisd-lintrebpe Arsenie' PArintele Pdrintele ef'. mi-a zis: ,Ja-le, md, dqruQJeegilui Dumnezeupentra Eu amzis:,D_ cine suntgu-inaintea Dumnezerrca mdrog pentru lui sd .ar el?".Atunci azis ,,lt[d, tu ai rugd91y..y.e.g1g2e;14lui, nu afariseuluf'. Eu confundamvamegul fariseulgide multe ori trebuiasdfiu atent cu careesteunul gi careceldlalt,iar Pdrintele gtiutqiacest am[nunt. a Odatdl-amintrebatc cu cnrceneagrlir cf, rdmdnemcu lucrul cdmpuluiin urm5. Mi-a zis:" Ui te cum calendar, fac eu: dirylneala la rugdciune Si dupd oceeala muncd". sd se ZiceaPdrinteleArsenie cd socoteasc5 str[in deImpard!:a Dumnezeu. lui cgln?ippq_alqq_qn$i gi din la O ferneie Drdgugmergea PdrinteleArsenie odatdi-a spusfemeiisdvind gi sofulei la d6nsulca sdvorbeascd el. Cdnda cu venit din nou la Pdrintele Arseniei-a spuscd soful ei nu vrea sdvin6. a ii Sogul zis cd nu mergela ddnsulfiindcdPdrintele spunece sdfacdgi nu facegiapoi o pifegte; maibine nu seduce.P[rintele&senie a zis: ntr-Llnsat". dorescsf,segtie,degisuntsigur cd mu[i nu md Q intdmplaJe vor crede. Anulagesta[2000],pe datade 28 noiembrie, de dimineafa pdndseara, toatdzrua, a detdmiie, tot timpul a fostinjurul meu.Suntsigurcd a fost din darulPdrintelui Arsenie. Un credincios Ucea,cind a fost la mdndstire Sdmbdta, la a din spuscd Pirintele Arsenie,inaintede a incepeo predic6,s-aurcatpe o gi rnasd azis'.,,CAndDumnezeu vajudeca lumes eu sm sdJiu Ia dreapta-LuiSi atunci ori vcisunt defolos ori vd sunl acuzator". Aturrci Duntrteieu imi va iice: ,rArsenie,de ce nu le-ai spus?". Ett uttt sci z,ic:,rDoutnne,eu le-am spus, nu nt-ott ascultat!". dar ASa v-urttdavertilttt:uzetor, defolos vtl sttrtt daccificeyi ce vti ior s1ltttt".Atnin
125

D-o-mnului, citesc repede.Cdndam fost la Pdrintelea zis despre sf,-l normd!" . rugdciune:,J'lu mai Pdndlucramin fabricd,colegiiobignuiam, alesc6ndne preofi, iar eu intotdeauna mi r6u intdlneam mas[, sd.zic6, despre la gi cum estebine. irnpotriveam le rdspundeamdupd credeamcd m-am dusla Pdrintele Arsenieazis: ,Md, cdnd Odat[ cdnd pe mine- Eu nu mai zice cineva rdu de preoli sd wi dai__ex-e_mpla fiindincdinvia!6, eu spuneam beau,nufumezetc.". P6rinteleArsenie Pdrintele,easpunea tuturor despreddnsul.Vorbind cu o femeiedespre c[ a fost o datd la ddnsul.Eaa recunoscutputereadepitrundere in tqinelgfgar-rtgnilor a PdrinteluiArsenie.Ea ziceacd un unchi de-alei (care era mare glgtia multe) i-a zis desprePlrintele Arsenie sffint gi trimis al lui Dumnezeupe pdmdnt. Odatd, cdnd am fost la Dr[ginescu o doamnda venit cu un laPirintele Arsenie,pentrubiserici, gia zis:,pSrinteifi mu[urnesc covor cI mi-ailuat durereadin piept". , g_ ". ,J.{Ll, dumneata mi-ai luat-o", a zisfemeia.P_arinlele Ars_e-nl_ g & st-razdtorcuduhu l, suno$Lea Siprezefful$uaitqAll. A fo st flcf,tor derninunigiin timpul vielii, dar gidupdplecarga la celevegnicg. Ea

124

Guprlns
Pirintele Arsenie - o personalitate de inalti staturtr monahall, iu- n-a mai avut BisericaOrtodoxii Romini - Arhim. VasilePrescure,Pdrintele SerafimBddild, 5 Pr Nicolae Streza,Pr loan Ciungara Arestarea PirinteluiArsenie (scrisori)- Pr Dr Mihoi Sdsdujan 3 0 Cflteva invltlturi de la Plrintele Arsenie - Pr Simion 33 MaicaMarina, Maicakcla....... Pr Todoran, P Vamwlescu, Trage{i de voi citre cregtinism. Citifi clrfi egale cu Tcstamentul.Invlfa{i si mincafi cu linguri micl! - Moica StareydMarina Lupou Ramballeana, Nu ne lisa, PIrinte, ci pierim! - Preoteasa Wryinia Maria Clopolel,Paulina Ghi|ulescu, De la RIsIrit seva ridica un popor lIrii crucedar Eiun om cu stea in frunte - preoteasaLucrelia Urea,SiParaschiva Anghel, CorneaElena,Letilia SuciuS.a. Gura mutului - manuscriscu rdspunsuridate in scris de Pdrintele Arsenie din vremeacdnd ntrputea vorbi Alte mirturii din lara Figiragului - Maria $andru, Silvia Vasu,Dobrin Eufrosinq, Murar Maria, Pandrea horica, Dobrin loan, CodreaMariana, Penciu Georgeta Scrisori giindrumiri de la Piirintele Arsenie - Prof.Fl. Ghilescu ..............

4l

52

69

72

IJ

r05

Cu PlrinteleArseniein Grldina Maicii Domnului - LetiyiaSttcit4 Anca$ancu,ChiS Aurelia .............. l l l Morar De folosv[ sunt dacl facefi ce vI spun - Gheorghe 128
{ri

r22

You might also like