You are on page 1of 64
t I + ,,/ I t t deepre PdrinfreleArsenieho ttil La cdtevazile dupdmoarteaMitropolitului Antonie Pl5mddeald,in
t
I
+
,,/
I
t
t
deepre
PdrinfreleArsenieho
ttil
La cdtevazile dupdmoarteaMitropolitului Antonie
Pl5mddeald,in vis, am auzitun cor de ingeri carecdntau
indlfdtor.M-amintrebatcinec6nt5,undecdnti?O vocemi-a
rdspuns: ,,E unalai deingericaretl insolegtepeMitropolitul
Antonie".Eu amfostfoartemirat5: ,,PeAntonie?"
,,Da,e
subocrotireaPdrinteluiArsenie - mi-ardspuns yocea- Si au
venitsd-l ia " @reoteasa IleanaRa:nba, cateparticipasegila
slujbadecdluglrireaviitorului mitropolit).
La mindstire la Sdmb[ta,inaintede a incepeo
predic[,PdrinteleArseniea zis: ,,Cdnd Dumnezeuvajudeca
lumeaeuamsdfiu ladreaptaLui Si atunciorivd suntdefolos
ori vd sunt acuzator". Atunci Dumnezeutmi va zice:
,,Arsenie,decenule-aispus?". Euamsdzic:
,,Doamne,eu
Ie-amspus, dar nu m-au ascultat!". ASa v-am devenit
acuzatoriiar defolosvdsuntdacdfaceficevdspun".Amin
Grafica:AlexandruStdnese KIte miilurii desPne t< ?k?k Apdrutdcu binecuvdntarea i.p.s.rr. LAURENTruSTREZA

Grafica:AlexandruStdnese

KIte miilurii desPne t< ?k?k Apdrutdcu binecuvdntarea i.p.s.rr. LAURENTruSTREZA MitropolitulArdealului
KIte miilurii
desPne
t< ?k?k
Apdrutdcu binecuvdntarea
i.p.s.rr. LAURENTruSTREZA
MitropolitulArdealului

Pirinfele firsenie Eoea

Parintele ilrsenie opersonolitute deinaltd ststurd monal2uld, cum n-u mai uvutBisericaOrtodoxdRomhnd
Parintele ilrsenie
opersonolitute deinaltd ststurd monal2uld,
cum n-u mai uvutBisericaOrtodoxdRomhnd
Arhim. VasilePrescure lara Fdgdraquluiafostbinecuvdntat[deDumnezeugiodatl cu
Arhim. VasilePrescure
lara Fdgdraquluiafostbinecuvdntat[deDumnezeugiodatl cu
eaintreaganoastrijard,trimifdndu-ni-lpeP[rinteleArsenieBocasprea
trezi,sfrh-ri,mustraduhormicegteqiindrumapeoamenipentruatrdiviafa
induhulgispiritualitateaautenticcrcqtind,asemeneaprimilorcreqtini.
A fosto migcarecarcacuprinszecidemiidecregtinidetoate
vdrstelegitrepteiesocialc.DinrAndulacestoraaficut partegiuntdndr
dintr-ocomun[dinapropiereaMdnbstiriiBrdncoveanu,carea auzit
vorbindu-sedesprePirinteleArseniegiastfels-aniscutin sufletulsdu
dorintadea-ivedca,dea-lcunoagtegi,maiales,deaseldsaindrumat
deSfin{iasa.
Dupbceautrccutcdlivaani,angajatsufletegtegipersever6nd
pe caleavielii duhovnicegti,cu rdvndsporitd,cu multerugdciuniqi
osteneli,aajunssbsespovedeascdlaPlrinteleArsenie.Afost cearnai
rnarebucuricavieliisalepAndlaacestmomentbinecuvAntat.StArilede
har,detiSireduhovniceascinuleputeadescrie,darlesimleadinplin gi
mu[umealuiDumnezeuculacrimipentruaceastdbinecuvdntare.
Atrecutunandelaspovedaniafrcutf,laPdrinteleArseniecdnd,
peneaqteptate,a simqitin sufletun gdndvrdjrnag,p[gdn,hulitorde
Dutnnezeuqidetot ceestcsfint. Cutrecereatirnpuluiacestestdriau
luatproporfiiagainc6t,dupdinci unan,uraganulnecredinlei,alateismului
s-adezlinfuitcuo furicpccarenlurraiiadul,duhulnega{ieiqialminciunii
puteasd-ldezlinluic.LuptAndu-sedinrdsputericuispitasatanei,a
ateisr.nului,tdndrulseingrozea,gAndindu-se cdvaajunges6-gipiardi
credinlagiodati cuaceastagimintea.
SinguraluiscdpareeraDumnezcuqiP[rintelesduduhormicesc,
Arsenie,pecares-ahotdr6tsd-lcautelamf,ndstire.Durerilelui sufletegti
nule-adestdinuitnimdnui,nicichiarpdrin!ilorlui,adicdapdstrato tdcere desdvdrgitdin
nule-adestdinuitnimdnui,nicichiarpdrin!ilorlui,adicdapdstrato tdcere
desdvdrgitdin acestsens.Rdvdgitsufletegte,tulburat,ingrozit,aproape
depragulsaudoaganebuniei,s-ainfbligatlaPdrinteleArseniecare,
vdzdndu-l,l-a'intrebat,inaintecatdndrulsd-ispunddurereasa
,,Ce
fac cei din sat, carespuneaucd nu esteDumnezeu Si tu spuneaicd
este? ". Pdrinteles-areferitlagdnduriledereferinli careil luptaufi.nibund
in timpceelerain sat.Tdnbruli-aspuscu ochiiin lacrimi: ,,Pdrinte,
md chinuieStecttmplit gdndul necredinlei ". A confirmatpersonal
ceeacePdrinteiei-aspuscucdtevamomenteinainte. ,,Dacd nu veneai
seputeasdajungiateLf' , i-aspusPdrinteleArseniegiapoil-aindemnat
sdclremeinajutormilagiharulluiDunrnezeu,spundndu-i:,,Spovedania
Si IntpdrtdSania".Agaaluat sfbrgitchinultAndruluigreuincercatde
ispitanecredinlei.
Dupdcdlivaanideziles-agdsitlaMdndstireaBrdncoveanuo
copieaunui manuscrisalPdrinteluiArseniein caresedescriaustdrile
sufletegtialecelorcare,datoritdpdcatelorinaintagilorlor saupoateale
celorin cauzd,trdiatmomenteasem[ndtoarecu celepecarele-atrdit
tdnlrul respectiv.
salea putut sd-l dea: ,,Dacd ali Sti voi fn ce lumind se afld acttm
xfletul Maicii Veronica!
". Pdrintelegtiaceeacesepetrececuun
sufletdupl ceatrecutdincolo.
{<
-
*
O tdndrAdintr-ocomunddeldngaF[g6raqs-ahotdrdtsdintre
intr-o mdndstirecudorinladeasecdlugdri,dupdce,cdlivaanide ztle,
a cercetatMdndstireaBrdncoveanu - SAmbatade Sus - undel-a
cunoscutpePirinteleArsenie.Sfinliasa,dupdun scurttimp,aprimit-
o la SfhntaTainda Spovedaniei,fapt carea fost o surprizdin viala
celorcareseosteneaucercetdndaceastdmdn[stire.Uneoriau fost
situafiic6ndcredinciogiiagteptauanide zrlepdnl leveneardnduls6se
spovedeascdlaPdrinteleArsenie.
Formati duhovnicegtefrratmosferadeevlavieaacesteinrdndstiri,
tdndraviorica - in cdluglrie veronica - a intrat in MdndstireaBistrila -
Vdlcea,apoilaM[ndstirea Jigdnegti - Ilfov gi,laurm6,laMdn[stirea
Horezu,undea urrnatc61ivaani Seminarulteoldgicmonahal. prin
decretuldeexpulzareamonahilordin mdndstiri,monahiaveronicaa
plecatdinmdndstirecu inimaindureratd,impreundcu altemonahii,
lucrdndapoiin viafacivildin domeniulsanitarca,dupi ciliva ani,sd
inceapdun girdesuferinlefzice,careaudurat 12ani.
6

inzestratddeDumnezeucuo sensibilitatesufleteascddeosebitd, interiorizatd,la cares-auaddugat roadelenevoinlelorcdlug6regti, monahiaVeronicaa atins un grad de puritate morqll, de via![ duhovniceascddeosebitl,fiind o pildi vie pentrutofi cei careau cunoscut-o.Dupdtrecereasalaceleveqnicein anul1985,surorilesale duhovniceqtidin Mlndstirea Prislop,cu care a fhcut uceniciela MdndstireaSdmbdtadeSus,auintrebatpePdrinteleArsenie:,,Prea Cuvioasepdrinte, carevafi acumstareasufletuluiMaicii Veronica, avdnd tn vedere indelungata ei suferinld, pe care a purtat-o mulfutmindlui Dumnezeupentrucda cercetat-oastfel,apoicurdlia ingereascda vielii sale,rdvnapentru celeduhovniceSti Si viala sa deadevdratdcdlugdrild? " . La aceastdintrebarePdrinteleArseniea datun rdspunspecarenumaiunplrinte duhovnicescdetaliaSfinliei

PdrinteleArsenieaaflat,prindarulluiDumnezeu,c[unepiscop nu gi-amdntuitsufletulplecdnddin lumeaaceasta 9i aajunslaloculde osdndd.in vialalui seingrijisefoartemultdeo mindstire 9i cdlug[riil- aupomenitla Sfrnta Liturghie qilaparastase.Dupd 30 deani,in timpul uneiSfinteLiturghii,Pdrinteleaspuscdin acelmomentepiscopulacela aiegitdin chinurilecelevegnicegigi-amAntuitsufletul. PdrinteluiAnenie,referindu-selarealitdlileceregti,aafirmatci dupdplecareasadinlume,elvamergeacoloundeamaifost.' ,,EuStiu undemd duc,euam maifost ocolo ". De asemenea,a spusfiului sdu duhovnicesc - pdrinteluiSimionTodoran - urmdtoarelecuvinte,care sereferdtot la realitdlileceregti:,, Md duc,dar deacolo deundemd voi duce,eu vd ajut mult mai mult decdtam fdcut pdnd aici". PieotulConstantinPrescuredinparohiaBerivoiiMici din Jara FdgdraguluimergeaadeseorilabisericaparohieiDrdgdnescu,pecare o pictaPdrinteleArsenie.Erauapropiafisufletegte,aqaincdtPdrintele, la un momentdat,i-a dest[inuitun gdnd,carel-a uimit pepreotul respectiv:

,,Md, sd Stii cd eu,dacd vreau,pot sd trdiescpdnd in anul
,,Md, sd Stii cd eu,dacd vreau,pot sd trdiescpdnd in anul
2000".intdlnireadintreei,c6ndarostitacestecuvinte,aavutlocin jurul
liber,gil-aincredinlatSfintului Serafimde Sarov (1759-1833),carel-
aindrumatinviafa monahall.in momentul acelaMaicaDomnuluis-a
acel
anului1970.Preotulrespectivestefratelesemnataruluiacestorr0nduri
fbcutnev6zut6.cdnd aveanevole deduhovnicmergeasingurin
gi,pentrucda auzitunlucrucarel-auimit,asimgitnevoiasd-lspundgi
altora.In situafiaaceastami s-aadresat,spundndu-mi'. ,,Auzi,md, s5,
dispundcinevadevialasaincdtsdpoatdmuriatuncicdndweael!".
Mai spuneaPbrintele: ,, Md, sd creStelitn Hristos!".
+
ConferinladelaTirnigoara,24noi.2004 (extrase):
Fireasaretrasd,retinutd,interiorizataqipulincomunicatMaveaca
suporlturcamcternrcralinflexibil,luhanic,dirarnic,frpt doveditlnnmnentul
in carea inceputlucrareadb trezirereligioasdrealszatd,laMdndstirea
Brdncoveanu.La aceastamdndstireera,in aceavrclne,unpelerinajde
proporJii, ,,bulboand spiritualSuriaqi" - cun anumit-oNichiforCrainic -
,,cdnd toatd lara ltti Avrarnlanar se nisca in pelerinaj cantand,a,t
loc, iarMaicaDomnuluil-aintaritincdtapostit40de zlle;timpin care
afostindrumatdesfintul carei s-aardtat'
PSrinteleTeofilde laMdnistirea Brdncoveanude laSdmbdta
de Susne-aardtatin carteasa: ,,Cine sunteu?"c6in aniiliceuluia
ascultato predicSaPdrinteluiArsenie in careaspuscdMantuitorul
Hristosi s-aarf,tatin bisericaMdndstiliiBrdncoveanusubchipulunui
copilcarepluteain aer,Mdntuitorulflindin aceltimpin cadruluqiidin
peicteiecaredespartenaosuldepronaos.in aceastdvedenieDomnul
i-aaritathainacucarePSrinteleerainrbrdcat,deqialb6 9i curatd,avea
totugio pat6.Aceastdpat6replezentaunpicat(Parintelenuaspus
zdpadapandlapiept".Darnununraiat6t,cicredinciogidinaproapetoate
niciodatdceafostacelPdcat).
Altddat[DorurulHristosi s-aardtatin sfdntulaltardeasupra
SfinteiMese,tot subchipulunuicopil,c5ruiai s-aadresatcucuvintele:
regiunile lirii igiindreptaupagiispreMdnistireaBrAncoveanupcntrua-l
ascultapePdrinteleArsenie,faptcarel-adetenninatpePdrinteleStdniloae
,$/'inte
ingere,roagd-teltti DLtmnezeupenlru mine,pdcdtosul"'
- Nlprirmndniciunraspunsgi-adatseanpcdnuesteuninger,ci insugi
s-aadresatapor: ,,Doamne, IisuseHristoase,Fiul
sd spnnf,: ,tdrintele Arseniea fost un .fbnomen unic in istoria
monahismuluiromdnesc,adicd o personalitatede o inaltd statw-d
monahald,cumn-a mai avutBisericanoastrdOrtodoxdRomdnd".
in lucrareaduhormiceasc[sdvArgitidePirintelenostruestede
presupuscdavea,pe ldngdinsugirilenativedeexcepfie,gio pregf,tire
intelectualf,gio laturdharismaticS,undardeosebitddruitdeDumnezeu
caurmarea nevoinlelorgiapuritaliiviefii salemorale,faptcarei-a
detenninatpecolegiisii deliceugidelateologiesf,-ispuni,,sfdntul".
Cdafostun harismatic,cds-ainvrednicitdevedereaunorpersoane
sfinte,aMdntuitoruluiHristos,aMaiciiDomnuluigiaSfintuluiSerafim
deSarovambrturisit-oSfin1iaSainsugicdtorvadinapropialiisli. Fiind
laSfintul MunteAthos,inGrecia,s-arugatMdntuitoruluiHristosgi
Maicii Domnuluis5-iciliuzeascdpagiispreunduhormiccunoscdtoral
tainelorvieliiduhor.nicegti,cares[-l indrume?nvialacllugireasci.Dupf,
rugdciunistinritoarelaFccioaraMarias-ainwednicitdeo vedeniein
Doinnul,Caruiai
ItriDtmtnezeu,miluieSte-mdpemine,pdcdtoszlf '. $iaprirnit rdspunsul
dincareain{elescbvatrebuisi rf,mdnlacolo,laaceamanf,stire, 9i sd
sdvdrgeascdlucrareaduhovniceascdrAnduitd.
. intr-o conferinl[ pe carea finut-o in fa{aunor preo{i a spus
careMaicaDomnuluil-aluatdemdn6,l-aurcatpeunmunteinalt,cuo
prbpastieatdtdemarehcAtcugreuputeacinevasdmeargf,cupiciorul
umStoarelecuvinte: ,lsa cd,in deplinacunostinlaamisiuniinoastre,
putempdsi ta hrcrucd noi nu suntemsingrtri.Mdntuitorulestecu
noi. PersonalamaceastdctrnoStinlddecarenusuntvrednic.Mi-am
vdzutstdpdnul si mi-aardtatpdcatele!Asasedeosebesteadevdrul
depdrere cdci rni-7 ardtatpdcatele mele,nu ale altora. Harul lui
Dttmnezert,sdldshtitinsttfletelecelorcareaufost luminalicuSf'6ntul
Botez,ilevine hrcrdtor in mdsrtrain carecredinciosulcolaboreazd
ctt el, adicd prin nevoinle,rugdcit'tni,postiri, privegheri, ajundri,
prin lacrimi depocainld. (Jrmarca acesteinevoinleestecd cel in
c,uuzdajungepand la o ntdsurdcltmtnezeiascdincatse,facevrednic
.tii.sdvdr.Seasciilucntri rnai Ttresus depttterileomeneSti,dea sdvdrSi
./apte sltpranatltrale, afiutcicantl 'yitrndevoieSleDtunnezeu"'
8
I
De asemenea daruris-ainwednicit pdrint eleArsenie.Dovadd suntfaptelesdvargiteinainteamultor credinciogi, despre
De asemenea daruris-ainwednicit pdrint eleArsenie.Dovadd
suntfaptelesdvargiteinainteamultor credinciogi, despre careaceqtia
daumdrturie.
u. &st cdntdrelderaMrnrstirea Sdmbdtagi
_
cf,'ndPdrinteleArsenie erastaretulmdnbstirii,intr-o
aminteqte cr atunci
dimineafd, ieqind
Ultima serbareaSfmtelor PagtilacareaparticipatPdrintele
ArsenielaMdndstireaSambdtaafostin anul1948.Am,fo{-gieuacolo.
intre ceicareauparticipatafostgipdrinteleStdniloae 9i o mulime de
Pdrinteledinbisericaceavechepentruamergesprealtaruldinpidure
tineri,ceimaimu[i studenliladiferitefacuh[li dinpra. I-asfirqitulSlulbei
invierii,PSrinteleacitit o rugiciunededezlegare.Finalulacesteiruglciuni
pentru a
sdvdrgiSfinta
Liturghie, uitdndu-sein urmd sdvadddacd
Pdrintelevine,s-acutremuratgiazis:
,,Vai, pdrinte, suntefiin foc!,,.
a fostmigcdtorpdndlalacrimi,maialescdndPlrintelearostitcuochii
plini de lacrimi: ,!artd-i, Doamne!". Toli cei prezenli pldngeau,
,,Amsimlitgieucdmdarcieceva"azis pbrintele. $i
atdt.d-aferitsa
gdndindu-se,poate,cdacestaemomentulsolemnaldespdr{iriiPdrintelui
comenteze sausdcomunice stirile deharalemilei lui Dumnezeucare
nul-aupdrdsit niciodatd.
Ne spunea pdrintele cd ne
qtretoatepdcatere noastregiare
deMdnlstirea Sdrnblta.Dupacdtevaluni afostmutatlaMindstirea
Prislop,ca sdurmezecalvarulinchisorilor,canalulDundre - Marea
Neagrd,urmdrireapennanentddecdtreautoritdfiledeatunci.
neamuluinostru,cdavorbitcusfirrliipecare-ipriteaza.cei caremergear
laelii sirnfeauputereagiajutorulqipemulgiii vindecape loc.
in lucrarea pdrintelui Arsenie avem gi cazuride vindecdri
miraculoase. A vindecat un orb
pe caremaiint6i l-a spoveditgil-a
imprrtdgitgiapoii-a zissdiasddin
bisericd. cei prezenii auvmt s6-l
L-am cunoscutdetirnpuriupePdrinteleArseniegimu[umesc
lui Dumnezeucdm-ainwednicit sdcunoscun ofiI sfrnt. Cucdttrece
rnaimult wemeacu at6tcongtientuez maimult faptul cdomulacestaa
fost.intr-adevdr.trimisdeDumnezeu.PdrinteleArseniemi-afost de
- ajutor in multe din imprejur[rile viefii. Mi-a spusdeo suferinli pecare
ajutefiind orb, dar pdrintere i-a oprit
o
singur.Ajungdndlaugdbolnawl azis:
zicdndu-le sd-llasesdmeargd
,,Mdi,frafilor,euv6d!,,.in u.lt
momenti-a revenitvedereapentru toatdvia\a.
Un
omparalizat rapatafostduscuc5rulalam[ndstiregi
pdrintele
i-a zissdcoboare din crru1[.El acoborAtgideatunciamersnormal.
La MdndstirelaSdmb5taavenito femeiecareeraadventistd.
aveam.inaintedeaplecain armatdm-amduslapdrintele,careerala
Prislop,sd-mideaun sfatinaintedeaplecagiaveamo dweresufleteascd
pecarenuo spusesemnim[nui.Eramfoartetulburatsufleteqte.Cdnd
m-amdusacolo mi-a spusel de cem-amdus! Mi-a datun remediu
foarte.simplu:Spovedania qiImpdrtdgania.Mai eraacolopdrintele
DometieManolache,careesteinmormdntatlaMdndstireaRdme!.L-
Pdrinteleo cunogteagii-a spussd-gifacdcruce.Ea
ainceput o rafald
decuvintelaadresasfinteicruci. pdrintele i-a spusdinnou
sd-gifacd
cruce.Dar
eamaivehementvorbeacuvintedehuh impotriva snnt"i
ammaiintdlnit gilaBucuregtiin cdtevardnduri.
Niciodatdnuvoiputeas[ mu[umesclui DurnnezzucdamirntAlnit
un om sfEntcu carene-abinecuvdntat penoi,romAnii.Aproapelatofi
cruci' AtunciPrrintelea luatcruceagia lovit-o
peste jure, spundnd:
oameniiseadresacu: ,Md
.". Erafoartecategoric Ai foartedeschis.A
,srzi-te sfinta cruce!". in acelmomentfemeiaa
caieginata.
Dup[ cdtevamomentes-aridicat.in acesttimp
"a^[os s-avint
odhranie
careatrecutpel6ngdeagiadispdrut.Tofi
aurrmasir.,rcremenifi. pdrintele
a zis: ,,Vedelicine a oprit-o pe femeie
sd_Si facd
Sfdnta Cruce?,,.
fostprefuitdefoartemult[ lume,l-auprefuitpdnd'laa-iacordauncult;
dara fost gidetractatdeoamenicarel-aubdrfit, lucrucarel-am6hnit
foartemult. Spuneacdasuferitmaimult dinparteacregtinilordecdtdin
parteaSecuritdlii.
Primullucrupe carel-a ftcut femeiadupdces-aridicat afost Sfdnta
Cruce.
l0
Pdrintele Serufim Bddild PArinteleArseniestiteadevorb6cu oamenii 9i zicea: ,Ma, ma ManistircaCagiel Arn
Pdrintele Serufim Bddild
PArinteleArseniestiteadevorb6cu oamenii 9i zicea: ,Ma, ma
ManistircaCagiel
Arn irTrnandfotografia pdrinteluiArsenie, aqacun l-amcunoscut
gipot sdziccddincdfioarneniailuiDumnezeuamcunoscut.unulmai
phndeDuh Sfint nuamint0lnit.
cdnd arnfostlaDrigf,nescu,undepicta pdrintele, ddnsulastat
devorbdcu fiecare,deci,a statdevorbdgicu mine.L-amintrebat:
,frlrinte, pe cesdpun accent? pe psaltire, pe acatiste,pe <Doamne
Iisttse
)),pe
claselcI-IV 20deani.Mi-aspus: ,,Tu trebuies5plecideacolo!Sl te
carti s./'inte
'?ca,t
asta e rdnduiala mea cle
rtrgticiune' '.
Pdrintelea zis'. ,,Md, tJarcine li-a
spussaJ'aciasta?Zi
tttgiiciunea mintii si (Tattl nostru>la cnretepoli ganditoatdziuct,,.
Dupdaceastddiscu{iegialtelearnplecatdela bisericd -
undeera
foartemultdiumecaredoreasd'orbcascdcusfintiasa,inauzultuturor
- si ajungcmin Bucure;;tica sdvcniminapoi.Mamameaa zis cit
Parintcles-aurcatin trenulin caresuntemnoi.Arnmersdinvagonin
vagongramajunssd-lgisescpe
ducis[ faciteologia!".Laaceasta,eui-amrispuns P[rinteluicugAndul,
pcntruc[ nuindriznearrcuvorba.in gAndulmeuamzis: ,Jllu mi-am
str6nsbanigitrebuiebanisi facio gcoald".
Pdfintelemi-aspus:,]4d, ifi puiproblemacI n-aibani?Aremama
ta!". Fdrdsd-ispuneucdtatdlmeuafostminer 9i atrecutlaceleveqnice
qimamameaaavutpensie,decimbputeaintrefine,pentrucdfratelemeu
eracasdtorit gisurorilerneleeraulamdndstire.Deci,matna,dinpensie
pSrintclc ai erambucuroscdacumpot
sastaudevorbdcudansul.Darn-arnputut! pdrintele eraurrndritde
La acestcuvantalPdrinteluicdm6poateajutatnatnamea,
rni putea fine.
Securitate;eicraui'brdca{icivilgreunuputeamsd Etiu cinesunt.o
puteremdtineaginuputearn si
--uro oplls a douaoar6,spunandcf,nu suntin staresdinva!a :limbi
striine.Parinteleimirispunde gilaaceastaimpotrivireamea: ,,ce, acum
vorbescuncuvant. ydzdnd,ca tirnpul
treccqieunupot vorbicu pdrintele, m-amgd.ditsi puninpracticd
ifi puiproblemac5tu nupofiinvalalirnbistr6ine?Iacainve!i!".Eum-am
nryotrivit giatrciaoari spunandc[ nusunta$adegtept
Parintelestriga
cecacerni-azisgisazic ai eu ,,Tatdl nostru".cdndamtennmat
I-atal
nostru",Pdrinteleaintorsprivirealarnineqiainclinatdincap,cagicun-r
lamine:,J\4i, tu n-auzicdtrebuiesdplecideacolo?"'
'
aaprobataceastdmgdciune.Acestlucrum-a{bcutpeminesd-midau
Realitateaafostc5surorilemeleauplecatlaoradea,iareuam
scalracdPirintclearedarulclarviziunii,einaintev[zitor.
mairdmaso lundacologiamfostcongtientcd,dacdqimama 9i surorile
M-arnconvinsgin-rai rnultpentruci
unoarecarecetifeangi-a
auplecat,intdmpinamniqtegreutaliqinuputeamfacefalasinguracolo.
s-aterminatcu
pushainalui,pardcsiul Iaagdldtoareadelageam,undestdtea pdrintele,
Deii, s-aimplinitcuvdntulcdamplecatdeacolo.Nu
darnu avorbit nirnic.Dar,launrnor-nentdat,inaintedeaseincetini
astagilaAfteia amr6masp6n6avenitdehraminaltulAndrei - Sfinfii
nrcrsultrenului,pcntru cdurlraogardundeacelcetdfeantrebuiasd
coboare,Parintelei-apusrnanacresr-rspdndjclspepardesiugiornur
radiadebucru'ie.l'rcdiat,apoi,trenulaincetinit,omulacoborai,fericit
cai-albstbinecuvAntata
haurade pdrintelc.
Dcci,agaazisPii'i'tcrc:
,,Rr-rgdciuneamintiigi<TatalnostrD)
calccsterugircurneaccamaiputernici adusddeDornnulHristos.care
cuprindetoatetrebuintclenoastre".
Siiteclttcila ntdndstire!".,,Md, ac'umledtrcila ParinteleCleopa Si
, slttti:<PcirinteleArsenie Bo(trm-atrimisla sfinyiatasdmdprimili^
l2
I J
la ntdndstirer". Astfel,amfostsprijinitderugdciunilepirinteluiArsenie. Pr. Duvid Storcq tnprimul
la
ntdndstirer". Astfel,amfostsprijinitderugdciunilepirinteluiArsenie.
Pr. Duvid Storcq
tnprimul randdeharulluiDumnezeu, alMaiciiDomnului, deocrotirea
lngerilorgiasfinfilor,darpovdfuitqide
pdrintele Arsenie.
Mdn[stireaSadinca (ud. Sibiu)
In
28noiembrie 2007afostal r g-lea parastas al
parinterui gi
atnvdzutag? mu[ime
Pdrintele esteun sfint
deoamenilaparastasul pdrintelui incdtcredcd
CAnderacopil,DanStoicaseaflagiellar,nanasti i*A
p*int.t
canonizat deDumnezeugidepopor,pentru cd
pemdsuricetrecetimpulsimtajutorullui
Dumnez.,
p.i"-gaciunile
ParinteluiArsenie-
Euil considerunuldinceimairnarisfin1ipEcarei_a
datRomdnia.
Mi-aduc aminte de un cuvdnt al
pdrintelui care este o
imbirbdtare pentru omul aflatin ispitegiinpdcate, in
necazurigiin
scdrbe:
,,Dumnezeuiubestepe ,"1 *oi
Arsenieii binecuv6ntapetoli oameniiingenuncheafi.Darpeell-aocolit.
Atunci,copilulDanasimgitnevoiasatragdpecapulluimAnaPdrintelui
Arsenie.A strdnsmdnaPbrinteluicu mdinilesale,pe cregtetulcapului
s[u giatunciPdrintelea spus:"Cdlugdre,mdarzi!" giapoi:"Tuveifi
cdlugdate vei numiDavid Si veista sus,intr-unvdrf demunte.itri
vei cduta ntultd vrentecaleaprin alte locuri, dar pdnd la urma vei
venisd ridici o ntdndstiretot aici, in Ardeal,aproapedecasd
Acesteas-auintAmplatintocmai.La 19aniadevenitc5lugdr.Dupd
Cllddrugani,DrdgdnescqCozia,PdtrunsaqiSibiu,aajuns,in sfirgit,
s[ ridiceaceamdndstire,la Sadinca,nu departedeOcnaSibiului.
PdrinteleDavidmergeadeseacu credinciogiipeacolopeunde
".
marepdcdtos cu mrrt mai
mult decdtiubeSte celmai
maresfdntpe
Dumnezeu,,. Deci,multd
nadejdeadatoamenilor pdrintele Arseniegiin vi{a giprin ca4ie care
aurlmas giprin i'dri znearapecareo
areinaintea.hi d.,mnereu
sdse
roagelui Dumnezeupentru noi.
printre ali mu(i sfinfigtiufiginegtiufi,
canonua[iqi necanoniza]i desinod
atrecutP5rinteleArsenie(Prislop,MAn.Brdncoveanu
)."LaPrisIop,
,
dar
canontzafi deDumnezeugide
popor, esteprintre ceidefruntegi pdrintele Arsenie.
'moarte. nti-am dat seamade puterea Pdrintelui Arsenie chiar Si dupd
Ifi multumim,
O
pdrinteArsenie, giavemnevoiegiin continuare
copila de 4 ani, cu familia, venisela mormdntulde la
derugdciunile SfinfieitalerRoagr-,epentru
fara
aceasta,pentrupoporur
acestaortodox
casd.p'strdm credinfa ortodoxd, sanu
tm p'rurgi de
erezli,tineretul
sdpriceap[ caevorulionismul careli r. pr.da esteo
Prislop al Pdrintelui Arsenie. Nu putea mergepe picioruSe.Era
paralizatd total. Stdteautoli lngenunchealitnjurul mormdntului,
cufntnlile lipite depdmdnt.Serugaufierbinte, toli cuochii tnchisi.
otravdgisdne ubdvtrnde
mass-media careeste - cumzicea pdrintele
RafailNoica-,impotriva Bisericii ftodoxe"
gicaretransfonna poporut
acestacreqtin - dela
SfintulAndrei gip6na acum,de2.000deani -
lntr-o Sodomdgi Gomorf,.
Suntmariispitelein
$i, deodatd,vdd copilasul cuntseridicd dintre ei, inpicioare. Stdtea
aga,cumva speriatd, nevenindu-isd creaddcd esteadevdrat.Pe
Ltrmaa lnceput sd sard intr-un piciori de parcd vroia sd se
dezmorleascd.Pe urmd afdcut cdlivapaSi.Atunci Si-au ridicat qi
slujbaluiAntihrist
care
suntconcentrate asupramdntuirii sufletului creqtinesc din wemurile
pdrinlii frunlile din pdmdnt Si-au vdzut-o
Ce bucuriepoate fi
in
careamajunsnoi
giavemnevoiedeajutorul lui Dumnezeu, alMaicii
mai mare? Cefericire mai mare,decdtsdfii vindecatprin puterea
Domnuluigialtuhror
sfin1ilor.
inimii Si a rugdciunii?".
I4
l5
Pn |YicolaeStrezu Aradului s6-lscoat[dinmonahism 9i s6-ltrimitdcu domiciliulforfatla Bucuregti, fiind supravegheat.Dar
Pn |YicolaeStrezu
Aradului s6-lscoat[dinmonahism 9i s6-ltrimitdcu domiciliulforfatla
Bucuregti, fiind supravegheat.Dar nu ne-alf,sat!L-amcdutat 9i acolo
- Sibiu
cutoategreutdfile,silindu-nesdnu-i facemprobleme'
PrimeleintAlniricu pirintele Arsenie
i,
ParinteleArsenies-anf,scutin satulvala dur finutul zur*aun
MullurncsctinerilordinA.S.c.o.R. carem-auinvitat siau
acceptatsf,vorbescdesprepersonalftateqnrcrreluiduhovnicArsenie
Boca,pc carel-arncunosc,tcandcramelevdeliceu,in anul1942,
cind qi-ainceputactivitatealarndndstireaBrancoveanudelaS6rnbata
cJcSus,dinTaraoltului. DLrpiiccl-amcunoscut,in toatevacan{ele
nrcrgeamdin satulrneunirtal.Ludigor,(carnl5 krn
deprrtarede
rnirnrstirc),gichiarir ficcarczidecrurlinicagisdrbdtoare,sd-lvad si
sh-lascult,alirturidcmiiclccrcdincioqi.imparligindu-nc clindarulsdu,
nrrmitgonmul lui zian vdleanBoca.Apoi,seinscrielaTeologiadin
Sibiuin 1929pecareo absolvain 1933.La Teologie;deasemenea,a
fostremarcatdecolegiprintr-o linut5 asceticd,prininteriorizare, prin
anrfostpc unnelcpirirrtelui,iatr,aproape60deani.A
vorbidcspre
lurareApcrsonalitatc aplrinteIuiAr.scnieBoceiesteo temeritatcgio
i'drdznealS, atatir fa{aconqtiinter rroastrecatgiin
fata,maiales,a
PirintelLricare
neprivegheaza
dedincolo,nevedegincajutatlltllror
celorce-lcinstim.
Pdri'teleArsenie alcgeainfiecaredurninicdlausamdndstiriiun
grupde70-80decredinciogi,pecareii che'rain bisericd,lecitea
colegiisii
aspuscf,Parintelea fostgi,,inftrmieralteologiei".Dup[
terminareaTeologiei,estetrimiscubursddecdtreMitropoliaSibiuluila
BelleArte in Bucuregti,undeaudiazd 9i cursuridemedicind,in special
rnolitvaspovedaniei,ledddeauncuvantdeinvdldturagiapoilespunea
sr rdmaniIamind.stiretoati
deanatomiealeunuimareanatomistdeatunci.Acestuiaiiprezintd o
siptbrndna.Mdncaulabucdtrriarndndstirii,
ajutaulatrebuinlelcrndnistirii,giuniiagteptaulaugabisericii(7-gingi)
casdintrelaspovcdanie. prin
tainaspovedanieipdtrundea inaddncul,
inprofunzirnea fiingeioarnenilorgi fii'dernnasd-gischimbevia,tacregtind,
sdseapropiedeDunnezeumaimult.Erauaduna{icdteodatasutede
oameni,iarpdri'telearbtacudegetulpeceipecar-e-ichemalaelsaule
ziceachiarpenume.cei careeraustrigatimer-geaugiintrauinbisericd.
Eramelevin clasaa
$asea dc ricer-rqirndaflan-rlamargineaacestci
mullimicuincdcincvadinsatulrneu.Launmornentdat,cand parintele
dreaptda scris:sfannil;iar dinfiguraprovenitadinfalastdnglaieqito
altd figur5, sub careReiner,cunoscutulanatomist,a scris:omul
cavernelor.cf,ciagaardta.Mai tdrziu'pdrintelea spuscdpoatede
alcscsedeja7-8inqi,amzisciiuitepenoinunemaichearnd. $i, credeti-
aceeaapusDumnezeuinirnainparteastdngd,cas6-lmaidomoleascl
r.ni,laputineclipePirintereaardtatcu
rn6nagiazis:
,,Md;,Nicorae.
t'itto $i ru! ". Aveadarulinaintcvcderii.AEaadcvcnitduhovniculmeu
pcparcursul vietii,pandc6ndautoritatiledeatunciauobligatEpiscopia
l6

peol1ulcavemelor gisd-lintoarcdspreparteadreapt6,spreDumnezeu. LaBucure5ti aaudiat gictu"surilcdcrnisticdaleluiNichiforCrainic (prirngl profesordetcologiecareapropusmisticain Teologiadela Bucurcgti).Nicl-riforCrainicafostocrotitmaitdrziudepbrinteleArserue.,

Boca atunci cdnda fost urmdrit.A fost in inchisori gi la canar,ca gi pdrinteleArsenie. P'in 1952-1953
Boca atunci
cdnda fost urmdrit.A fost in inchisori gi la canar,ca gi
pdrinteleArsenie.
P'in
1952-1953 candpdrintele afostracanal, ceideacoloca
s5-9ibatd joc de Sfin{iaSa,l-au
bdgatintr-o baraci cu delicvenlide
rdnd.Rezuftatul afost cf,delicvenlii
vdzandu-lgiascultdndu-lpe plrintele,
s-auintors de lafaptelelor rele,
gil-auocrotit. cand treuuiausa
lucrezela canal's[ sapegisdcarecu roaba,ei il
scuteaup. pa.intrr"
de muncape care trebuia sd o facd, lucrdnd ei in
locul
iui.
Erau
cronometrafi savad5cdtaulucrat.IatSceinfluenfr aavut asupraunor
delicven(i derdndun omallui Dumnezeu!
Dupdces-aintorsderastudiidinBucuregti in rg40,afosttuns
i' monahisrn lamrndstirea
sdrnbdtadernitroporitul Nicorae ilalan, apoi
a fosttrimislaMuntere Athos,pentru
cas6cunoascd feluldeviafd,de
organizare 9i
detrdiredeacolo.Arndrturisit o singur' clatd,cd.acdutat
un mareduhovnic care sd-linvefegipe
dansutG ne duhovnic. S_a
rugatDomnului Hristossd-iscoatdin .uL un**"
duhovnic deacolo,
insdnu areugit'
S-arugatgiMaicii Domnului, carel-a dusin v'rfde
grunte, inAthos' gia
fostdatirngriiaunuiduhovnic carea trdit cu200
deaniir.nainte dedAnsul!
AIIturi deplrintele Arsenie
intorcdndu-se delaAthos, in r0 aprilie 1942afosthirotonit
preot ieromonah
pentru m[ndstirea Brdncoveanu, rectitorita de
mitropolitul Nicolae
Bdran.Astfel devineduhovnic al mdndstirii.
Spovedania eraceadintdipe careo
ficeapentru rezidireaomului. in
1947inpost'l SfinteiMarii, dupdsfinta lit'rghie
gispoveoanie,pa.intele
Arsenie
citeagiexplicap64i din Cdrareaimparalief .
Inaintedea
fi_eustudentla teologie, i-amztspdrinterui sdne
aratechiliadansului din
stsrefiavecheoetasambara: se;;;;
h
l0
ne-aardtatchilia(care erai'fafa bibriotecii):
ferestrele ".uu rprJ,nrn
o masdin colt,pe careerao
Biblie,o cruceqialtec'rli;
",
maieraun
dulapa:giuncuier,darlipseasoba
inrestnuprea aveanimic.Ne_a
spuscdvomdonniacolo
casdvedemginoicumecdlugdria. Oupace
amspuscu tofii cdtevarugdciuni, amstinslampa 1nu eia electricitate
l8

atunci), p[rintele s-aagezatpescAnduraddnsului,a$acumerairnbr[cat curasa,qinoi pepodeauadinmijloculcamerei.Noi nuam pututsI ne odihninLdarpdrintelene-aintanpinat diminealazdmbind.Amai dormit odatdpdrinteleArsenie,lanoi acas6,c6ndfiul meuaveacdteva luni. Copiluladormeafoartegreuseara.I-amspusP[rinteluicdo sI plAng[. inaintede ane culcaplrintele s-auitat la copil a fluieratspreel, iar acestaadormit toatl noapteaincdtpreoteasai-a spusPdrinteluicI ar

fi binesdmai vind pe la noi. in 1946incepuselucrarealachiliadinmunte 9i amlucratacoloo sdptdnranddormindpe jos, pecetin[ debrad.Dintr-un peretedestdncl curgeaunmicpardiaqdeapd,nul-amintrebatpePdrintele,daraminleles, cdpantrurug[ciunealui Durnrezeualdsatacestp6rdiaqpenfiutebuinlele noastre.Autoritdlile auinterzisapoilucrarea,iarfoi1948P5rintelea fost mutatdecdtreMitropolit lanrlndstireaPrislop,fiindstarefaiciinfre1949- 1950.PArintelespuneacdcufiecaredintrenoi Dumnezeuareunrostpe

iarrnariiduhovnicineajutSs6ni-l descoperim

caretrebuiesa-lhplinirq

PlrinteleArseniepeunii i-atrimisinmonatrisrqpealtuinviatadefimilie

pentruanagtecopii dupdrAnduiali.

PdrintelespuneundevacEpentruceip[cdtoqi

chiarun gdnd

spreDumnezer, o lacrimdpentruviala lor plcdtoasd,poates[ aibl

ultimul cuvdntinainteajudecd{iiSale.Numai sdaiacestmoment,chiar

aleviefii! Dar la bdtrdnele,cu un trup dogit 9i mintea

giin ultimele zlle

pierdutd,nu mai folosegtilanimic.Deci, sdneintoarcempAndavem

congtiinla-i"tii

pdndsuntemconqtienlideceeace facern

Diferite invnfnturi

- Cumii tratapdrintele pe catolici? Odat5ne-aziscdgreco- catolicii sunt ,, cdpuSafn coiocul ortodocSilor". Vorbind despre

pdrintelespuneacf, seva ajungelaunire(intre nurnaicdndoameniivor aveaastfeldesuferinle

induratedelaallii(carevorceresI nusemaifacdsfintaLiturghie) ca s[ poatdimpreundrezista incerc[rilor mari carevor veni asupra lumiiprinlucrarealuiAntftrist. A zispirint ele:.,,Papa vreaunirea,dar

t9

unirea creStinilor catolici giortodocgi)

reqn'

numaicuRoma,deaceeapoartd Si o crucestrdmbd,(agaarec6rja). Totugi,unii teologi giepiscopicatoricicautdnilte
numaicuRoma,deaceeapoartd Si
o crucestrdmbd,(agaarec6rja).
Totugi,unii teologi giepiscopicatoricicautdnilte punfidelegdturi (cum
arfiicoana)
- Pdrinteleil lauddpe SadhuSundarSingcarenu eraortodox.
De ce?PEntrucd va veni wemea c6nd va trebui
s6 trecempeste
confesionalitate, carenefrrvrrlbegteginedesparte.Acestsfint (provenit
dintrehindugiginu segtieexactcareerareligialui in India) avnrt sd
cunoascdadev5rul.A ftcut o gcoal6 englezdundea
aflatdecregtinism.
A ajunsgilaideeasinuciderii. cdnd i s-aardtatDonrnulFlristos adevenit
apostolalLui in Europacregtindgiin India.De aceea, prrintele aavut
numaicuvintedeaprecierefafddeacestom careadevenitapostolal
DonmuluiHristosin veaculXX.
ce importanld are citirea sfintei scripturi? poate orice
creStinsd o citeascd?
Pdrintelelespuneacelorcareziceaucdnu
inceapdcu citireaNoului Testament; sdinceapdcu
sepreapot rugasd
Evanghelia dela
Matei gisEciteascdcu mareatenfie predica depe Munte demaimulte
ori pdndcevapitrunde giin mintecevadinDuhulEvangheliei. pdrintele
a zis despresectari cd ,.,se duc tn iod ca Biblia in mfrndu.
Cesemnificdun vistn care tli apare
lisuscu spatele?Dar
un vis in care-l simli pe diavol urmdrindu_te?
EramlaDrdgdnescugia apdrutunt6ndrdinAlba-Iuria camra
23 de ani,inalt, degirat,subfire,cu o
figurdcadavericrgiil
c6utape
pdrintele. Pdrintelenu prea i-a dat importanldla inceput.I-a cerut
qarintelui ajutorul spunAndu-i cdtoatdnoapteail chinuieitediavolulcu
fel gifel devedeniivenindu-igigdndulsinuciderii. pirintele ii
spune:
,,fu[d,da' aia ceofaci undeai tnvdyat-o,in armatd?". Eravorbade
onanie,pdcatul lui onan din vechiul
restament.Aceasta fi-a mdncat
energiadin sistemulnervossimpatic.I-a mai
spus:sdte duci sr te
spovedegti, sdpostegti, sdte rogi, sdte cdsdtoregtigisdnu maifaci
onanie'I-a spussdseducdla o scenddinbisericEgisbaratecediavol
vedeelin vis. M-a
pedraculonaniei.
trimis gipe minecu el.Am mersacologiapusm6na
20

DouI scrisoride la Plrintele Arsenie

Va marcat tn mod deosebit un cuvdnt sau o faptd a

destuldegrea.I-am scrisplrintelui Arseniepentruc6nu facem.IatEce nerdqpunde p[rinteleinl4.wIL 1950:,pragii

mei,odatd mi-afost pe limbd sdvd tntrebde ce rdmdneli tn sibiu tntr-o situalie cam neprecisd, provizorie. Poate cd atunci nici nu

gtiamces[

intors[tur[

ea, nu li-o pot da nici eu, fiindcd nu te incdntd

peipectivele ei sau chiar ai vreasd o ocoleSti.Tbtuqisitualia de

2l

ai gdndit la

.

;

,i 1,.:-.-

funclionar nu-i operspectivd, nu-ipori imprini condiliile totare si rdmdipe dinafard fcrxn s-agiirntdmplat: lucramlaun
funclionar nu-i operspectivd, nu-ipori imprini condiliile totare
si
rdmdipe dinafard fcrxn s-agiirntdmplat: lucramlaun biroudefachnare
bine ai fi
inainte.
gidupi ce auaflat cei deacoloc6suntgidiacon m-au datafardl. pe
cdt ili cunoscsufletul si datoritd examenuluipe carel-ai trecutcu
inzestrat,cd dacd nu esti tu lucrilrile n-au sd mearga
Lumina seface Sifdrd tinepe deasupracapului tdu' Poli
dar absoluttrebuitornu eStipentru nimic' --
fifotositoa
prin urmare, Ia cestrdduinla? oricumvor sia ficrurile, tu
{olia ta, i\i propun, totugi, sd lagi Sibiul Si sd
te retragi
la
lard,
indeplinegte-li
inainte menirea pe careo simli, dacd o sim1i. cdtd
pdnd si in chirpdr (un sat din lara Fdgdrasurui). E malbrne
popa
tine glasul unei misiuni, iontinud-li caleamai departe,
vremeauii tn
tenit sd-li arate cd lelul crezutal
decdtun numdr in sibiu! Rdmdnerea n in sibiu era motivatddacd
oricdtd experienlabrutald
arfi
te lineai
decarte.(darnuampututpentru cdauvenitcopiiigigreutifile,
putea tipsi de munca ta' li-a fost rdnitd
strdduin\ii
tale s-ar
iardoctoratul sedrdeadoarlaBucuregti).Dar cartei qiciserviciul
pe care ai avut-o? Poate cd nu mai inyelegi roistul
'incorddrii prezum{ia
nu merg bine nici una.Mai aveai un motiv sd rdmdi in sibiu dacd
st sensututititdlii tale? Nu incetasdfii ceeace aifost.
pdrinlii si socrii
oamenisuntacolo,
puteau sd te ajute. Du-te in chirpdr si vezi ce
si daid-yiplacerdm6i la eifpffintele afostacolo;
Isprdve$e ceeaceJdceaica si
cumn-aifi
incercatnici o dezamdgire.
'Poatecd,fdrdstiinlanoastrd,noislujimvreunuiscopal
cdnderala Sdmbdtail chemauoameniigiseduceaprin diferitesate.imi
mareca sd-l inlelegem' prea vastca sd
nahtrii, un scopcare-ipreo
spuneagicumsi merg:1. poli
sd iei trenurpdnd
raNochrih si deacoro
niJ tnchipttim
pentru carcDumnezeu ne-apus fn suflet impulsia
si
nu mai e mult; saupoli sdajungi si de la ArpaS,
SdsduS,Chirpdr
noi, dar luminatdpentruEl. SoIdatulnupricep;pl anul
in
oarbdpeit ru
satultdusdnu teduci oricfit ar tragetatdl tdude tine.ionsdtenii s-
sdJpriceapd tl aducela tndeplinire. Intocmai
generalului,darfdrd "asa
ar targui cu cregtinismul si ar pierde.
strdinii
fi-i poli apropia mai
scripturii din vechiulTestament:ori pricep, ori
sundcuvdntul
binedecdtconsdtenii si rudeniile. Rdmtilito
soiuyriapotiipoop,
,:, pricup, ori ascultd,ori nu ascultd,tu spune-lecuvdntulMeu"
cdprin ea ai sd te mdntuiesti. o constiin{dpreoleascd n-ire nimic
1+ipr.ZOOZ_ FacultateadeTeologieortodoxd din cluj-Napoca)
depierdut, ci totul deca$tigatfn orice tmprejirdi.
ista-i sfat:urmeu.
La to li debine,Arcenie". Rez,katulafostci
amplecatprooila
tard,
am
Pn Ioan Ciunguru
statlaoparohie del6ngdSighigoara16anigijunrntate, apoi,princoncurs,
m-ammutatlaTdrgu-Mweg, undeamstat3l deani.
DupEcene-amdus la Tdrgu-Mureg, undeamavut o
CoPdcel
parohie
defogtigreco-catolici gine-afostdestuldegreu,pdrintele careafostin
Lazaret(sibiu)
afost nurnitprofesor deteologie. Am vnrt sdnemutdm
in Sibiu.I-amspus
aceastapdrinteluiArsenie care,ins6,
azis:
,fcolo_
i
canonul vostru, Ia Tdrgu-MureS,pdnd ieSila pensie. Cd in adevdr
o spun: oamenii aceia au
nevoiede voi, mai murt decdt cei din
sibiu caresuntcredinciosi, iar
bisericiredeaici suntprine,,.
incheicuuncuvAntalpdrintelui:
- ,Nimeni pe lume nu esteabsolutnecesarpentru nimic. Vei
fi saunu, vei interveni sa, ba,progresul, lumini tot
sevatface,cu
tine sau fdrd tine- Existd o energieascunsdcare mdnd iucrurile
vorbind despreParinteleAfsenie, parcLDumnezeu v-a adus
aiciin aceastd zi (7 nbiembrie)cdciieri amparticipatin parohiavecind
lalnmormdntarea unuiucenicalPbrintelui - Morm- cumnatulMdicufei
StarefedelaMdndstireaPrislop.in predicadelaiffrnrmarfare, plrintele
duhovnicdelaMdndstirea PrislopaspuscdMorar afostun ucenical
P[rinteluifusenie qic[Parintele i-aspus: ,,trt[d, tuc6ndveimuriveifi
constient.veifi bdtrdn,dar veiaveaminteatntreagd".Intr-adevdr,
afostun ornrnlelept giamurit intr-o zi deduminic6,fiindu-i copiii acas[
(unfiu de-allui l-acautatdespePdrintele,acumestepreotlaBucuregti
giredactor-lanigterevisteteologice).Asaamuritcumi-aspusP[rintele:
afost congtient pdndcdnds-adespdrlitdelumeaaceasta'
inainte. 22 sd nu-li inchipui, sdrmand fdpturd pieritoare, oricdt de
23
Pdrintele linea foartemults[ fieascultat.Dacdmergeai decdteva ori givedeacd stareata sufleteascdnu s-aindreptatte
Pdrintele linea foartemults[ fieascultat.Dacdmergeai decdteva
ori givedeacd stareata sufleteascdnu s-aindreptatte maigicerta;
spunea:,JVId, ajutd-mdca slte ajut! Degeabaspuneu5-dfaci cutare
lucrudacdtu nu mdasculli!". Sesupdrape unii careveneaudes,dar
nu-lascultauginu seindreptauprin trAircagivialalor.Pdrinteleainvdfat,
darla cuv0ntadSugagifapta.intr-un cuvAntde-alPdrintelui,ddnsul
ziceacdin lumenu sefacemaimareabuzcadecuvintul Evangheliei;
impdrdlialui Dumnezeunu stdinvorbe, ci stf,in fapte;nu trebuiesI
vorbegtic6egticregtin,ci trebuiesdtacigisdardficdegticregtin!Acest
lucrul-a arltat PdrinteledemUlteori, demulteori il g[seamin tdcere.
Ne indernna,maiales,la fapte.
Cdnderamlateologie,amindrumatpemu\i colegisdmeargd
s5-lcautepePdrintele,printrecaregipe(viitorul)PSDaniil,careadesea
veneainclasdgi-rnispulea: ,,Frate Ioane,rnaispune-micdtecevadespre
PerinteleArsen'e".Apoi amavutbucuriasEaflucdaajunsun apropiat
alPdrintelui. $ipbrinfii rneil-aucdutatpeP[rintele.Tatdluimeu,carese
pregdteasdmeargf,in rdzboi,i-aspus: ,,te veiintoarce,darroagd-te
mult acolo".A statvreo 7 aniin rdzboi,afost gir[nit giingropatdeun
obuz,darcuv6ntulP[rinteluis-aadeverit.S-aintorssdndtos 9i mereuil
pomeneapePdrintele.Am avutgiununchicareafost foarteapropiat,
uncdrdugalPirinteluiArsenie;aveao tr[surdcu cai 9i Pdrinteletnereu
apelaladdnsulgiladrumurimailungi
Mdrturiseaacelunchialmeu
cdla Sdmbdta,cdnda fost ridicat desecuritate,a fost pusin magina
carevenisesd-lducdlaF[gdrag.Pdrintelele-aspus: ,,I\45, voi merge{i
cumaginacEeuvin pejos giajunginainteavoastr[". Ei nu auvnrt. Le-
aspusc[ o sdajung[ inaintealor pe jos. Dar cdnds-aurcatin maqini
aceastanu
ParinteleardmassI mearg[pe jos 9i aajuns
inainteacelorcarevroiausd-laresteze.
Eramintr-o zi la Bucureqti gierao tdn[rd inso{it5deuntdndr.
Launmornentdateazicc: ,,Pdrinte, eviitorulrneulogodnic.E unbdiat
credincios".La care,Pdrintele il intreabd: ,,Unde eqtistudent?"'Azis
cdladrept. ,,Creziin Durnnezeu?".',CuntsI nucred,P6rinte?". ,,$i il
rndrturisegtipeDurnnezeu?".,,Cutn sf,nu,Pdrinte?". ,,Pdi, m[ dac[ tu
25
nucred,P6rinte?". ,,$i il rndrturisegtipeDurnnezeu?".,,Cutn sf,nu,Pdrinte?". ,,Pdi, m[ dac[ tu 25 lSE'

lSE'

iegiunrnareavocatgimainurii t6itepunsdscriiinpotriva luiDumnezzu, tu scriisaunu
iegiunrnareavocatgimainurii t6itepunsdscriiinpotriva luiDumnezzu,
tu scriisaunu scrii?".Cuacestecuvintel-ablocatpeaceltdndrginu a
gtiutcesdrdspundd.La carePdrinteleii ddrdspunsul: ,JVI6i, dacdvei
scrieimpotriva luiDumnezeunu maiegticregtin,agacummdrturisegti.
Dacdnuscriiinpotriva lui Dumnezeuveiaveamult desuferitdinpartea
celorcarete punlaaceastdincercare". $i-a datseamacdP[rintelei-a
spusunmareadevdr.
inparohie,amaiinventatgialterug[ciuni carenueraufrrtipiculBisencu
noastre gi,iat6,cdaajunssdfie badocurddiavolului.Pdrintele spunea
cl diavolul esteca un stup de albine:dac[ treci pe{dngdele nu se
intamph nimic,dardacdbagibafulin stup,atuncivin ahineleasuprata.
Pdrintelem-a chemat,chiardedepartedin curte,in bisericd.
Veniseo doamndmai tdnlrd de la T0rgu Mureg. $i mi-a
zis; ,,latd,,
Mulfi preoli gi credinciogicareau fost la canalspuneauc5
P[rinteleafostdeosebit,i-aimpresionatpetoliprinputereacredinlei,
prinputereagienergiatrupeascd,degimdncarea,demulteori, o dddea
altoramai slabitrupeqte. Chiar giceicareilpdzeau 9i il chinuiauau
regretatcdndPdrinteleaplecatdelacanal.
plrinte,haidesdardtlumiicdnughicesc,cdnu-sghicitof'. $i aintrebat-
o: ,'I\4d, tebate?". ,,1\4d bate,Pdrinte". ,,Bea, seimbat{|" . ,pa,Pdrinte".
$i aspusPdrintele: ,,$i buniculsdua fostbelivgitat5llui 9i el. gi dac[
nu-lveildsa,dacdnute desparliginuplecidelaelaresdteimpugte,
aresI te omoare".Eraminwemearegimuluicomunistgin-amin{eles
atunciacestecuvintegidupdcePdrinteles-aretrasiarin bisericdsd
pictezeamintrebat-opedoamndcineeste,ceestesofulddnsei.Mi-a
spuscdso,tulei lucreazdla securitategicdaregreacrucecu el.Mi-a
maispuscdnu gtiecumPdrintelei-aaflattainacdnu i-a spusnimeni.
Pbrintele linea sdle spundcelor careaveausoli cupringidepatima
belieisd-ipdrdseascl,lucrupecarenul-aminlelesatunci.Aminfeles
cdpatimabefieistdp6negtepecdteun onl pecdteun cregtin,pecdte
un so!,toatdvialagi,intr-adevdr,stricdtoatdfamilia.
La Sdmbdta,ftrtr-operioadd,Pdrintelenuamaivorbit.Povestea
cinevadinVoivodenicddupdo vreme,lao SfintdLiturghieftrm[ndstire,
laacearugf,ciunedeprefacereadanrilorinTrupulqiSdngeleDomnului,
i-avenitagaun graiqiunglasdeputernic,incdts-azguduitmdnf,stirea.
Altddatd,PdrintelesdvdrgeaSfintaLiturghielaaltaruldinpddure
gitoatl lumeaavdzutcdvineun norpedeasupra,ainceputsdpicure;
oamenii(cuumbrelegifbrdurnbrele)aproapesdpdrdseascdloculde
rugdciune.Pdrinteleaspus: ,funefi umbrelelelaloc cdnumaiploud".
Aqas-agiint6mplat.
Acest lucru s-aintdmplatgi la Prislopcdndam fost 9i eu la
primeleparastasealePdrintelui.Plouasecuweo 2 ztleinaintegiin acea
zi m-anlduscumaginapeploaiepdndlaPrislop.in toatd lara plouadin
abunden!6.Erammu[i preoli gine-amgdnditsAshjim in bisericd,dar
Pdrinteleafostintrebatgideminegideallipreofi despreacele
dezleglrialeSfintului Vasile,deqpreMolitveleSfintului VasilecelMare.
Mi-a spussdnu lecitesc,sd-ilas,eventual,peceidelamdndstiresdle
citeascd,pentrucddiavolule ldsatdeDumnezeusdstdpdneasc[pe
cinevaqidacdDumnezeuvreasdmdntuiascdpeacelomprin chinul
diavolului,n-artrebuinoi,capreofi,sdintervenimacolo.Acestlucruil
rnaispuneagiPdrinteleCleopa.
in legdturdcuaceastaPirintelerli-a datmainrulteexemple,
unulclriardinimprejurimileFdgdragului: ,,Md, vezi,dacdpr-eotulcutarc
s-atinutmereusdciteascdacestemolitve,ceapd(it? $tii caegtide
acolo!".L-al6satpreoteasa,l-aupirdsitcopiii,aawt scandalcuoanrenii
in celedinurm[ amzissaiegimafardfiindc[ eralumefoartemultd.in
momentulcdnds-adatbinecuvdntarealaLiturghiein altarulpregdtit
l6ngi bisericd,ploaiaaincetat.Am mersgilamormdnt 9i dupl ces-a
terminatparastasul,dupd,,vegnica pomenire"dinnous-apomit ploaia
giabiaamajunspdndacaslpeo ploaietorenfiald.
Pdrintelea venitodatbla Ludigor(un satvecin)intr-o vard
sccetoasd,fiindchematlaun rnaslttdeobgte.I-auzis: ,,Pdrinte, venili
cdmurirndefoarne,noi gisateleinvecinate".Pdrinteleavenit,s-arugat
cupreoliideacolo,aufrcut SfhntulMaslu.Parintelcaplecatpcjos.
Oameniii-auspusc6-lduccucdrulapdnaIaSdrnbdta.Dard6nsulle-
a zis cd vrea sd meargf, pe jos. $i spunoameniicd P[rintelear fr
26
binecuvdntatsatelegilocurilepeundeatrecut gidup[ aceasecetda datDumnezeugiploaiegiun ancubelgug,incdttoamnaoameniiAceau
binecuvdntatsatelegilocurilepeundeatrecut gidup[ aceasecetda
datDumnezeugiploaiegiun ancubelgug,incdttoamnaoameniiAceau
cdmAnalui Dunnezeu a lucratprin P[rintele Arseniegii-a salvatde la
pieire.
Eu capleot am fost ajutat dePdrintele,Nu mi-a spustaina vielii mele,
ca preot,darmi-azis: ,,lVI6, dupdcenumaisunt,maistrig6cdteodatd:
Cinevadin satulvecinmergeadesla Pirintele, erao femeie
credincioasd.Pirintele cdnda vdzut-oi-azis: ,,Du-te acuminapoicu
cepofi pentru cd nora ta seurc[ in cdruldsdmeargdla doctor sd-qi
facdavort.Du-te giopregte-o!". A ajunscu ceaputut delaBucuregti
la Fdgdraggi a ajunsacasdchiar c6ndnora era urcatd in cdrufdsd
meargdla Fdgdragla medic.Le-a spuscd Pdrintelea trirnis-oca si
spundsI nufacdacestpdcatpentrucdvafi greudetoatdfamilia.Nora
nuanraificut avortgichiaranniavutgia[icopii.Erainpotrivapicatului
uciderii,agacumneinvatASfinfiiPdrintigiBiserica.Demulteori P[rintele
spulea: ,,M6, decenu-l omoripefiul celmare,cd ebotezat?Decesd
omori peunul carenu esteincregtinat?".Spuneaastapentrucasi-i
speriepeoameni,sd-ifacdcongtienfidefaptalor, nu cugdndulcasd-
lomoare.
Mereu lespuneacelorcu avorturi: ,,MAi, nu numaicdvefi da
rdspunsin fafa judec[1ii, dar cei care rdmdn copii in familie (cei
neavortafi,ceindscufi)vor fi foartechinui,tigivefi aveadelucru cu ei'.
Uneifemeii-aspus: ,,Cd!i copiiai?".Eaa spuscdunul. $i Pdrintelei-a
zis: ,par ceilalli 9 undesunt?Vai,vai, ceva fi decapultdu!Acestcopil
te va chinuimaimult decdtceila[i nou6". $i agaa avut sdseintdmple,
fiinduncopilproblem5.
O femeiedin satulvecincare-lcdutadespe Pdrintele,mi-a
spusintr-o zicd aveaobiceiuldeadr[cui qinu seputeast6pdni.S-a
dusla Pdrintele 9i i-a spussI o ajute.Dar Pdrintele,pdn[ sd zicdea
acestcuvdnt,i-a spus: ,,Tu, decdts[-l maipomenegtipe celrdumai
bineprinde-tecudinlii demas[s6-firupi dinlii'. Atunci eaainceputsd
pl6ngd,Pdrinteleabinecuvdntat-ogiazis: ,pumnezeusdneajute',. $i
dinaceaclipdnu amairostitginuarnaipornenitnumeleceluirdu.
Pdrinteleazis: ,,M5, eunughicesc.Eu ii spunonruluicearepe
suflet".Parinteleestecinstitaici,in lara Frgdragului,in moddeosebit.
Parinte Arsenie,ajut6-n6!". Credastdzici giPArintelene--aajutat,de
acolodeunde este,pentrua redobdndilinigteagia scdpade marile
frdmdntaridedupl revolulie,deaicidin sat(cauzatedeneinfelegerile
dintreortodocgi giunitD.
N-ai cum sdnu te gdndegtila ceacene-ainv6!at,laceeacea
ficut, la atdteaminuni fbcutede Pdrinteleinvrafa oamenilor.N-avem
cumsbnu-lpomenimpeP[rinteleArseniecdafostatit deaproapede
noi.Foartemultd lumespunecdesteun slint al nostru 9i maialesal
fbgdr[genilor gifoartemultl lumeardori sdfie canonizat,sdfie trecutin
rdndulcuviogilorpirinfi, al sfinlilorplaculi lui DumnezeupentrucdL-a
slujitpeDumnezeu,pentrucdaavutun dardeosebit.Eu intotdeauna
spuncelorcarel-aucunescutginul-aucunoscut,cdunPdrinteArsenie
semainagtedoarla 1000deani.Nu gtiucem[ faces[ rostescmereu,
acestcuvAnt.
PoateweodatdSfrntul Sinodseva aplecasdcunoascdmai
bine viafa, trlirea, sfaturilePirintelui Arsenie 9i indemnurilesale
deosebite,caaleSfintuluiIoanBotezdtorul 9i, poate,printr-ominune
alui Dumnezeugiprin werealui Dumnezeus6-lcinstim 9i in calendarul
Bisericiinoastre.O partedin ierarhiinogtril-aucunoscutpe Pdrintele,
unii aufostchiaruceniciaiPFrrintelui.
Noi il pomenim gi in rugdciunilenoastrecu nddejdeacd 9i
Pdrintelenepomene$te.Foartemultdlume,credincioqidintoatd lara
merglaPrislopgipestes[ptdmAnd giin zi des[rbdtoare 9i deduminicd'
Pdrintelenu poate fi uitat, iar credinciogiitransmitcuvdntbun 9i sfint
desprePdrintelegiva fi tot maicunoscutin neamulromdnesc.' .
29
28
RrcsfarcaPirinfslui finsenie (scrisori) Pn Dn Mihui Sdsdujan Personal,in arhiva EpiscopieiAradului, am gdsit trei
RrcsfarcaPirinfslui finsenie
(scrisori)
Pn Dn Mihui Sdsdujan
Personal,in
arhiva EpiscopieiAradului, am gdsit trei
documentein legdturdcu arestareaPdrintelui Arsenie, o arestare
absolutbrutald: 10oameniauvenitsd-larestezeintr-o noapte,auintrat
in chiliilemaicilor de laM[ndstireaPrislop,aufolosit un limbajabsolut
murdargil-auridicat pePirinteleArseniepentruafi anchetat.DupI un
tirnp oarecarePdrintele Arsenie se intoarcela m6ndstiregi scrie
episcopului sdu - Andrei Magieru al Aradului - o scrisoare
irnpresionantd.voi cita un text in leg[turd cuarestareadin Mrndstirea
PrislopaPdrinteluiArsenieBoca:
Voastre fiu duhovnicesc,Arsenie" (Prislop, 3 aprilie 1952).
Documentulesteconvingltor prin confinutullui. El exprimi atmosfera
duhovniceascdspecificl M[ndstirii Prislop la aceadala-gilinigtea
sufleteascdprofundl aceluidefinutmaimult de I anpentruanchetele
impusedeautoritdlilecomunistealewemii.
Revinlamomentularest6riiPlrinteluiArseniegiagwea sdvd
citesco scrisoarea obgtiiMAndstiriiPrisloppecareintreagaobgte -
MonahiaZamfiragicelelaltemaicidelaMdndstireaPrislop - o trimit
episcopuluiAraduluiAndrei Magieru,insistdnd,rugdndu-lsdintervind
laPatriarhulRomAniei,iaracestalaputereadestatpentruaserezolva
cdt mai repedeproblemaP[rintelui Arsenie.Din scrisoareaobgtii
MdndstiriiPrislopcdtreepiscopulAndreiMagierureieseimportanla
personalit[1iiPbrinteluilor duhovnicesc -Arsenie Boca - pentruele,ftr
aceawerne,larndndstire:
,,Preasfinlite Stdpdne,cu strdngerede inimd, vd aducemla
,tn noapteade I5 sprc I6 iarutarie 195I, orele5 dimineala,
afost ridicat de un grup de I0 oameni din partea autoritdlii de
stat.AceStianlt altprezentatnici un ordin,procedeulafost brutal,
au intrat fn chiliile surorilo4 vorbind foarte necuviincios, toate
acesteafdrd nici o motivalie".
Vd citescacumo scrisoarepecareddnsulo scrie,laintoarcerea
laPrislop,episcopuluiAndreiMagierualAradului.Textulesteabsolut
impresionantpentruverticalitateamoraldqiprofi.urzimeasufleteascda
PdrinteluiA$enie:
cunoStinld,ptecum ni
Si duhovnic,Arsenie,
s-a spus,ridicarea Pdrintelui nostru Stare!
de cdtre autoritdli. O facem din ascultare.
Pentru noi el
estentereuprezentin formarea creStineascdpe care
,De Buna Vestiye,cu ajutorul lui Dumnezeu, om ajuns
acasd,la Prislop, sdndtos,multfolosit Si tot atdta desenin. Bucuria
n-aremulte vorbe, de aceea,dimpreundcu obsteav-o tmpdrtdsim
a;a cum e, cu recunoStinld Si snteritd metanie,pentru cd faceli
parte, in
toateprivinlele, din motiveleei. Am aflat cd dupd pasti
venili la noi. Vd asreptdtna;a cunt vechii crcStini iSiasteptau
pdrinlii. Da6 pe ldngdntotirntlstrdvechi,mai e Si unullocal, ntai
nou: irrdcplinireaullimelor.fonnein conclucerectobslii deaici, ceect
ne-adat-o. $i o maifacem cu nddejdeacd celpe careil socotimca
pe pdrintele nostru mai mare, ca pe episcopul nostru, tn
mentolitateade creStinismprimar cu care ne-a deprinsPdrintele
Arsenie,Preasfinlia Voastrdveli venipdnd la obsteaPrislopului,
incercdndpersonal sauprin delegali,sdardtali inalt Preasfinlitului
Patriarh rolul Si activitatea Pdrintelui Arsenie in oceastdmdndstire
Si, prin ea, in aceastdregiune.Cunoastelicaracterulpur religios
al activitdlii Pdrintelui Arsenie,tncadratd in tntregimein spiritul
sfdntal Bisericii. Cunoaste{iinflorireape carea luat-o mdndstirea
noastrdsubconducereaSfinlieisale.Cunoastelicaracterulortodox
pe care tl imprintd, pe nesimlite,ln rdndul foStilor unili, fapt pe
care-l Stii: mai indeaproapepdrintele protopop Ciobanu al
I{alegului, care ot'putea fi delegat.Avdnd fn veclerecelede mai
sus,.fi1isigu6PreasfinliteStdpatre,c'cirtunruioneinlelegercaputltt
ceinrivaasigura Si mierdgantlprcocu1tdtiidec.eilal;italanlicarc-
i am,cu caren-am lucrat incd nimicpentru lisus.Al Preasfinyiei
provoco t'iclicarcaPdrinteluiArsenietlitt ltartea atiloritdlilor. $tint
r"irnrtntaiinalt PreasfinlitulPatriarhpoate inteneni pentnt a
30
3l
Idmuri aceastdneinlelegere. credem cd nu nevelipdrdsi. Asteptdm clipd de clipd tntoarcerea pdrintelui nostrustarel ii
Idmuri aceastdneinlelegere. credem cd nu
nevelipdrdsi.
Asteptdm
clipd de clipd tntoarcerea pdrintelui nostrustarel ii arno*ir.
pdnd
Citeva invdtdfint de la
Pdrtnlele llnsenie.
Pn Simion Tbdorsn
-
Cuvflnt la Parastasuldin 28noiembrie2007 -
l.
,,Fiecare dintrenoi duceunateuin spate,trupulpe care-l
avem.De la stareaaceastatrupeascdpdndla aface din trup <Tbmplu
al Duhului Sfdnt>(I Corinteni 3, 16),deaface din el <Bisericalui
Duntnezeu>,esteh.ptat, de cele mai multe ori, o viald tntreagd'
spuneaPdrintele.Dcci,trebuiesdgtirrcdluptaaceastanuesteo luptdde
o zi,dedoud,detrei, ci cdtrebuiesdavemrdMare,ing[duin!6 gio via{[
irltreagdnetrebuiecasdajungemlamdsuradesdvdrgirii.
2. ,firea
trupului fiind oarbd,surdd Si mutd, nu te poli
inlelege cu trupul decdtprin osteneald Sifoame. Aceasta, tnsd,
trcbuiesdfie condusddupddreaptasocoteald,pentru cd s-aufdcut
Si s-auvdzut SiStim din Patericcdfoartemulli aucdzut Si tn dreapta,
adicd atunci cdnd s-au luptat, vrdnd sd ajungd la desdvdrqireau
cdzuttn pdcat, tn mdndrie, tn slavd deSartd".De aceea,spunecd
trebuiecondus[dupddreaptasocotealScasdnuneddunezeslndtdfii.
Postulgirugdciuneasuntdou[ lucruri pecarele avemgicu careputem
sdalungdmpofteledinnoi.AgacumspuneagiPdrintelefoartepescurt,
dar gidin Sfrnta Scripturdgidin viafanoastrd,,foameaimbldnzegte
fiarele".Cdndinlelegempostulcapeo starein luptaspredesdvdrgire
inseamndc6incepemurcugulnostruduhovnicesc.
3. ,,Cdnd dreptatealui Dt'tmnezeusetntoarceasupranoastrd
o sositvremeadeplatd sau ispdsirea".De multe ori venim,aici la
Prislopla Pdrintelc,gi,in gcneral,averl necazuri,avemincercdri.
,,lspdsireanu-i o pedeapsdde la Duntnezeu,ci trtt ntijloc de
irtteleplire, o inclreptarentai u.sprd.Iar fiindcd dreptutea lui
Dttntnazeumereuse line inlre fapld Si rasplatd,pulem vorbi chiar
deo legea dreptdlii, ca deo legentilostivdprin corcne curdlim de
J Z
J J
petele faptelor rele. Dacd rdbddm necazurire de bund voie, neumbldnd cu ocolirea, primim cele ce
petele faptelor rele.
Dacd rdbddm necazurire de bund voie,
neumbldnd cu ocolirea,
primim cele ce vin peste
ne ajutd Dumnezeu,iar de nu vrem sd
gimu\i sfin1i.Seinteresagiseintreba:oarecumesteposibilsI sefacd
lucrul acesta?Tot cu lucrarealuiDumnezeu.
noi cd nu le inlelegem, nu ne ajutd
6. ,incercdrile nusuntopedeapsd,ci o Scoald, lumind pentru
Dumnezeu, deSiEl arfi vrut,.
cu altecuvinte, prrintele spuneaaici sdlurm?ncerc areacao
mineSi mild de la Dumnezeu.Cd le simlim noi casufertili? Spune
Pdrintele; De nu le simlim ca atare, n-am fnvdpatnimic' Precum
binecuvdntare. Ddnsulaluatirnvialiioate ir.ncerc5rile cao binecuvdntare
pldcerea 'lar edascdlulpdcatelor,aSadurereaedascdlulinlelepciunii
gicdnda fost in inchisoaregicdnda fostscosdin
mindstire;astat30
deani,casi nu slujeascrpentru cda fbcutascultare,deqiaufostvoci
din odihndpdnd acum n-a iesit cevadefolos". A fbcut lucrul
acesta gitoateincercdrile 9i toateispitelecarei-auvenitin via![ le-a
careauspuscd
trebuiasdslujeascSpentru c5putea.N-a
pututpentru
luat gile-apusin seamalui Dumnezeu.
cda ascultatde
ierarhiea$acumsecuvine fentru cdaiepus votur
7. ,,Tbate necazurilenevin dela greSeli,nttdela Dumnezeu'
ascultdrii. Un cdlugdrseremarcd,maiales,piin
voturilepeca.eleare
asupralui gi,maiales,dacdrerespectd. plrintereArr.ni.
ufost,defi,
El rumai le tngdduie si spaldcu elevinovdliilenoastre.oamenii
ntt lnleleg cd vindecareaprin necazurinu dovedeStepdrdsit'ealui
unexemplugidin acestpunctdevedere.
Dlrnulezel!". Adeseaauzim:m-ap6r[sitDumnezeu,mdbateDunmezeu
4' ,,E stiut cdpentruo scoateungdndrdu crininimdtrebuie
sd o tnvdluidemai murteori tn cuvdntur cerbunca sd o izbdvesti
c6amatateanecazuriftrvia![.Atuncic6ndainecazs6gtiicdDumnezeu
din robia
gdndului rdu. Asta e careacea mai rtrngd; careade Ia
,tinte la inintd". ca
sd-lfacipe om sdinleleagr trebu]esdteadresezi
sernilostivegtedetine: ,,Ba chiarprin aceeac5Dumnezeuaregriji de
noi,dacf,avelnnecazuri".Mdntuitorul spune: ,,in lumenecazurivefi
avea.indrimili, Eu arnbiruitlumea"(In.16,33).
infunii.Inima, casdpoatd
s[ fie luminatd,irebuiesr fie agezatdin minte.
8. ,J'{ufericili pe cei ce n-au necazuri tn lumea aceastQ,
5. ,,Cdndauzipe cinevafdcdndu_te tobd de blesteme,ntt te
cdci cunoscdndu-iDumnezeucd n-au minte sd-I fnleleagdcdile,
pripi cu mintea si nu sdri cu
Nu-l tntrebape el: <De ce md
gura, rdspunzdndu_i ce nu trebuie.
ntt le rdnduieSteo tndreptareprin fncercdri in lumea aceasta,ci
/
osdnddin cealaltd".
<Oarede ce md ocdrdste omul
ocdrdsti?r, ,i intreabd_tepe tine;
acesta?,. in orice ,or, irpund"
9. ,,Pdnd nu vom ajunge de aceeasipdrere cu Dumnezeq
Dumnezeupentru pdcatele mele',.
despreviala noastrdpdmdnteascd,desprecealaltd depe celdlalt
Personal nu
l-amauzitniciodatape
pdrintele sdvorbeascd de
tdrdm,nu vomavealiniste in suflet,nici unii cu allii si nici sdndtate
r[u pecineva.N-a vorbit derru niciodati, ci
dacdaputut
saspunaa
in trup Si nici fn ordnduireaomeneascd".Acestlucruartrebuisd-l
spusdoarcuvintedemdngdieregidacraputut s6ajutepecinev4aficut
lucrulacesta.Pdrinteleifi
spuneapdcatuiin
fa1a,pentru
cdaveaaceastd
citimqis5-linfelegemfoartebine.Deci,trebuies[ nepunemdeaceeagi
p5rerecuDumnezeu.Nu peDumnezeusi-L punemdeacordcunoi,
putere duhormiceascd deosebitr. pdrintelefusenie aveaundardeosebit.
ci noi trebuies[ fun deacordcu Dumnezeu.Pdn[ nuvom facelucrul
PdrinteleArsenie eraunominstruit,astudiat:Teologie,Be[eArte, cursuri
dernedicindgiafostunoln
careciteacuo pldcere deosebitd.
Intr-o
situa!ieraBucuregti, c.tndrn-avizitat cuocaziasfir(irii
.
biscriciidc IaDrdgirrcsc', astatIarni'cacasigil-a'r vdzutcucala
.
pasiunc citc$tc Ai seintercscazradctol cca
acestanicinoi,nici intrenoi giniciin societateanoastrl nuva fi pace.
,,Trebttie sd ne plecdm tnlelepci'uniiatotstitttoarea lui
Dtrmnezeu,Care,fn tot ceetrce.face,urmdre Ste inleleplircanoastrd,
ot"ipricepcttt,\r.i tttrpricepentcrceasla.C6ndplectimcapul si w"ent
.trirtoicea ttrtrlDuptnezett, in clipaaceeacdpdtdmliniSleasufletului,
.rt. nou.il 1*o.rnr.",,
nraialcs,problc.rere d?
y:ltop,ogie
c'restinrigifapturcdo
fa'riric,
cu'r afostfarnilia Sfintuluivasile celMare,apututsaaibdcopiinurnerogi
oricearfi datpestezilelenoasnz".AtuncicdndIl aipeDunmezeu,
oricegreutatedevineo binecuvdntare Eieste foarteuqoar6. ls
34
Mdntuitorul spunea: ,,Luafijugul Meu cdesteugorgisarcina meacdesteugoard".De ce?PentrucdDumnezeuestecel cenepoartl
Mdntuitorul spunea: ,,Luafijugul Meu cdesteugorgisarcina
meacdesteugoard".De ce?PentrucdDumnezeuestecel cenepoartl
gipenoigigreutS!ile noastre.
Plrintele ziceacdDumnezeu nu rdspldtegte 9i nu pedepseqte
cele mai multe aici, ci dincolo, la judecatl. Dar aici d6, din cdndin
10. ,,Credinyaesteunrisc al raliunii, darnicidecumo
anulare
'a raliunif , ci, dimpotrivd, o iluminare a ei. E o absolvire a su/letului
tntr-un <dincolo> al lumii acesteia,in spaliul divin al existenlei.
constient de aceastddezamdgirefdrd sdfii mort deloc si tn lume,
experiezi, trdiesti la intensitdli nebdnuitesentimentut libertdlii
spiritului. Acum scopi de fricd.
va urma, apoi, o realitate de o
la icoana Maicii Domnului"'
evidenydabsolutd'. Astfelinlelegea pdrintele subtilceestecredinla -
careesteaceastdilunrinare,aceastbangajarecas6trecidincolo.in
Pr. Oprea (Cincig)
momentulin careegtiun omcredincios,pltrunsdeDumnezeu,orices-
arlntdmplacutine,veiinvinge!
Pn Petru Vamvulescu
'
Maica Stureld Marina
MdndstireaHurez
sfinfii dedemultgtiau de
pdrinteleArsenie pentrucderauin
Si-i iubeqti peto{i carete batjocoresc
legrturS.Ne spunea pdrintele Arsenie:
,Afost
sfintur vasirepe ra
mine Si m-a mustratcdprea vd canonescpe voi,'.
Furnatulataci
gtiauce s6fac6:56
meargala
minteagicredinfaomului,nudoarphmenii,inim4
auintrebatpeParinteleArsenie, cdnu
sdngelegiorganelerespiratorii.
Sdnespovedimdintoatdinirnagidintot sufleturnostru.
l-auintrebatpeP[rintele Arsenie'
mf,nSstiresaus6sec[s6toreasc6?$i
Parinteleazis:,,Md, egrea
cdlugdria, dar e mai greo cdsdtoria ca
DcspreSfintaInipirldganie piri'teleArscnie spunea: ,J{iciptca
sti li-o dttciaSacumtrebuic" '
rar,clarniciprca despenrru
net,r'ednicia n'asrrc1,cd ttoi ,tt (.tverl
vialanrucenicilor. Si a creStinilorrJedetnult',.
36

Eraudou6persoanedinoragulVictoria_mamaqiofiic6-9il-

|du ce 1i-ar da doudpalme, il maipoli iubi lafel ca inainte?". $i dupd am ajunsacas6,nu
|du
ce
1i-ar da doudpalme, il maipoli iubi lafel ca inainte?". $i dupd
am ajunsacas6,nu dupdmultf, weme le-amprimit, deqinu m6
aqteptam. Luptaafostextraordinardcas6-lpotiubi la fe! maialesc[
atunci lucrampentruelun pulover gimd gdndeamatuncisf il stric.
Degiinainteduceamo viafErnaihlrneasca,amfost 9i laP[rintele;
intrareameain mdndstiresedatoreazi PdrinteluiArsenie.Pot sdziccd
intrarea meain cdlugdrieenumaiaPdrintelui.Parintelemi-azis 9i de
Mdndstirea Horezu.Nu aml6sats6-mispundddnsulla cemdndstiresI
rndduc.Am ziseu: ,,ce zice{ideHorezu?".FSrdsdgtiuc6Parintelea
fostpe la Horezu gi-l cunoagtefoartebine 9i arefiice duhovniceqti.
Pdrinteleazis:,,lvId, du-te,dar o sd-lifie greu la Horezucd emultd
mtlncd".Poatecds-agdnditla lucrulacesta 9i pentrufaptulc5starea
sdndtd{iimelenupreaerabund.Cu ajutorullui Dumnezeu 9i alP[rintelui
gialSfinlilorBr6ncoveniamreugit,pdndacum
Msica Tbcla
MdndstireaCdrligoara - ArpaquldeSus
gdndil tu". Astanu o gtiam decdteu,cdwoiam sr
trdiescin curdfie,dar
crsdtoritd. Md ficeam cdnu inlelegcewea sdzicddar eu
gtiam
foarte
bine'irudcasdnurni intrebe
parintele m6apasfincd o datd:
,pacd vrei sd te cdsdtoresti sd aduci toli
copiii ci asta-i familie
binecuvdntatd, nusd crezicd trdiesti infeciorie
asacumgdniesti
tu,,.
$i
mameimeletot agai-a zis: ,N-ai vrut sd_laili
c6nd vorbeamcu sfinfias4 cdndnr[ uitamin ochiisfrrliei Sale,
parc[ il vedeampeMAntuitorul, parc5vedeamcerulseninqimultealte
lucruriminunate.
'Un frate de-almameimergeala Prislop cu incd un vecin qi
de astaai
probleme cu copiii',.
in momenturtn chrelam
cerutbinecuvdntarepentru mdndstire,
Pdrintele a zis: ,Md, du-te,dar vd va mai
mdturo',.
inio^rru -"u
u-
Pdrintelele-aspus: ,JuId, voi ali venit aici cu tdmflia diavolului, cu
tabachera".DupdceaterminatSfinta liturghiele-aspussI meargd
peun dealdin apropieresI taienigtecr6cipentruun gard. $i o sdvind
gidansul.Cdndauajunss-aupussi seodihneasca.DarPdrintelefusenie
ziscdsdnunemdtureDumnezeu. Apoi pdrintele acontinuat:
,$i
pe mine
eraacolo.
i-auspus: ,,Pdrl nte,cumalivenit aici?".Le-aspus:,'Pe
$i
m-amdturat,dar
pentru cddac[ nu
nttm-amdturatDumnezeu,,. Nu gtiulaoes_areferit,
tdngdvoi,md".O maicdle-azisc[Pdrintelemergeprin aer'Nu l-a!i
murea ceaugescu dejaeradecretur careurmas5fie
pusln aplicare saucdvaveniceva deacumincolo pestenoi.
vdzutpentruc[nu ali fostvrednici.
intr-onoapteauvenitsd-laresteze gil-auurcatinmagina,darnuau
Pdrintele maizicea:
,,Dacdteduci la nrdndstire ia_riubesti
pe toli corete batjocorcsc". Eu fineam
putut sAplececurnaEilra.Pdrintelele-aspuscdnuo sdpoatdsdplecede
acolop6n6nusedi ddrsuljosdinffr,agina.cdnds-adatjosapomitmagina
foarternurtlafratelemeucer
mic,careaveaproblemele lui, giazis p[rintele:
gi
le-aqpus: ,,Vedq fir5"nunraieudacdvreauvirLnunn pute{iducevoi'' L-
,J";";;;;;;'f,"or","
auinchisgidiminea{aaug6sitcameradescuiata gistSteaacolo ut * *tu.
38
rn
Mult[ lumemergeala ddnsul.Afost o femeieladdnsulcare pldngeamult pentrucr aveaun singurb6iatcarea fostinchisqiacum
Mult[ lumemergeala ddnsul.Afost o femeieladdnsulcare
pldngeamult pentrucr aveaun singurb6iatcarea fostinchisqiacum
nicinu a scdpatbinegil-auinchisdinnou.I-a zis pdrintele: ,Jr{umai pe
acesta il-pldngi. Dar pe aceia cdrora le-ai fdcut chiuretaj nu-i
Tif'r@ddewieifrv,@
eifiF si4i
egaleeu Testamenful
Snvafali si minea$ eu lingurAmieil
pldngi? Aceiape carenu i-ai ldsat in lume il amdrdsc si pe acesta
Si pe tine".
Altd femeiea mersla ddnsulla Drdgdnescugii_aspuscd i_a
adusnigteunt bundeoaie.Pdrintelei-a spus: ,Bine cdai adus.Du-te
ScrisoareaPirintelui Arsenie citre N.
N.
tn fala bisericii Si ungestdlpii dstia ctt untul tdu',. Femeiaa zis:
,,cum, Pdrinte,eul-amaduspentrusfin1iata". S-adusgiaunsstdlpii
cuunt giauiegitweo gase.gerpi carelingeauuntul.Azis
pdrintele: ,,vezi,
Remetnoreazd-li:<<I'{.,trage de tine la creStinisrll>' Tu nu
facidecdtca-lstudiezi pedinafard,dincdrfi.Tu incdnute-aiangajat
cxistenfial in cregtinism,adic[cutoatdsinceritateadeconqtiinlS 9i cu
nfi, dia sunt copiii tdi pe care n, i-ai ldsat in via{d. Mie rut-mi
trebuiettntul tdi'.
Ioate<<riscurile>>acesteiangajSri.<Riscuril>fafddetine,intdi; 9i apoi:
general.Toateinstincteletalesunt<iiz
falade<<fireaonteneuscd>>, in
cdnd erain bisericdavenitunsectarcasd-lurmdreascd; cum
a intratinbisericdle-aspusoamenilors6facdloc ai i-aspusaceluias6
iasi afardpentrucdesectar.A spussdnustdmdevorb[ cueipentru
cdneatragcuminciunilegic[r,tilelor.Tuturornespuneas[ mergemla
bisericd,sd ne rugdm,s6citim
psaltirea,
sI facembine,sdfu."-
milostenie,s5-iajut[mpes6raci
Ne
spuneasr nu mergemnici la
catolici,nici lasectarigisdnuvorbimcu ei
de-afi <<fnghilite>>deViald - adevlrataVia!6.
i1idescriseiolatur[ asl[birii talesufleteqti.
Mai esteuna.
Un psihologfrancezcontemporanaficut o maredescoperire,
caresun6,in cuvintelelui, cam ag4 <dntelectulnostru e structurat
dialectic;adicd: orice idee qpare tn cdmpulluminosal constiinfei,
trezeSte,prin induclie, Si ideeacontrard'De aceea,sdnu temiri cd:
ptecdnd-sdrealizezio idee,te poli <trezi>fdcdnd exactcontrarul
ei>>.
Cu acesteelementedeajutorpolimaiugor
40
4l

pt"intejdie>>infafacregtinisrnului,in fagatrdirii luiHristos.Acesteasunt celedintii <<alanne>>alenaturiisldbitedepdcatin fa{a<<printejdiei>>

tain lunre. De aceasthpartcatadeostenealdsincerf,cu <<reparolia>>ta, in luminac-redintei gi a culoqtinfelor pe care le primeqti (datoritd nevoinlelorparin{ilortai)nute poatescutinimeni.Nici tu nute vei Puteascuti.

Maica StareldMarina Lupou MdndstireaBic - Sdlaj - Ermd duc searain bisericufd,la icoanaMaicii Domnului pentru cddacdnu
Maica StareldMarina Lupou
MdndstireaBic - Sdlaj
- Ermd
duc searain bisericufd,la icoanaMaicii Domnului
pentru cddacdnu arepersonalnupoatesdfacdfa15acolo.Plrintele
zice'.,rNu te necdji, md, cd-|i vor veni". Maica nu a realnat, dar
pesteo sdptamdndnoi amfost acolo.VI dafi seama,desprenoi era
vorba cdmergemla Timigeni,nu laGovora! Agaalucrat Dumnezeu!
fbcdtoarede minuni,mI inchin, citescceva,md oprescla Cdrarea
A trecut rlremeagieuerambolnavdfoarterdu. insdnuamspus
imp[rdliei,o lasdeschisd
Cinevaadonat-o.Sdnucreaddlumeacd
eufaccevaexagerat(maialescdsegtiecdamfost laPrislop).Duhul
Sfint, printr-o femeieoarbddin Zaldu,aadusCdrareagibuchetulde
AcatistealMaicii DomnuluigiicoanaP[rintelui,pe carele-adonat
rndndstirii,dar sdle linem in bisericd,pentruca oricinevine sdaibd
ocaziasdciteascdfie rugdciune,fie din Cdrareaimp6r5liei. $i pe
Pdrintelel6ngi C[rale.Astaafostdorinlaei.Pi:$i azis: ,lSa afost
voialui DunlnezeLf'.Dacdamfi pus-onoiziceaucI ampus-onoide
capulnostrugipoatenegisanclionacineva.Nimeninune-aintrebat
niciodatlcddece le linem acolosaudecele-ampus.in C6rarene
vorbegtePdrintele.Den-armaifi scrisnimic ai den-ammaiciti nici o
carte,darCdrareaestecutremurdtoare.
A zisPlrintelecdnderalaPrislop: ,,Md, citili cd4i caresant
egolecu Testsmentul".
lamaicaStarefdcd suntbolnavdgiamtras gi eu in ascultareacolo;
eram in mijlocul verii in I 975.Aveamcancerlaficat,dareunugtiam.
Erauni;temedicicazalilanEndstirecareiau spusrnaiciistarefe: ,$6 tratali
fataastacdmoare".Am fostpelatoli doctoriilaBucuregti,laSibiu,la
Timi$oara,deprin iuliepdndprinnoiembrie.Dar eramtot rnairdu.
Atunci maicastaretdm-atrimislaPdrintele,laBucureqti,la
Drlgdnescu.Mergeamimbrdcatecivil.Cdndajungern,Pdrinteleerain
uq6, gi zice ,,Md, in sJfrrSitai venit"! $i atuncimlam-qqt1gml1at 9i
eracdlugdrulcarestdpescardgipicteazdqispunelaoamenitot(eucu
at6tamrdmasde la gazdamea). Avearn2Jdeani, 9i de.1I aniamdorit
si ajungeulaacelPdrinte.Dupdcezicevorbaasta,mdlasdgimerge 9i
vorbegtecu altefemei,dupdcareiarvineqizice: ,,Hai lAngdsobdcd
eStitnghelatd defrig'.
in g6ndulmeuamziscdPdrinteleqtiec[ eu
aminghefat?Iar m-ammirat. $i iar mdlasdqimergegivorbeqtecu
Cdndamatzit euprimadatddesprePdrinteleArsenieamawt
altele. Dupd aceeavine a treia oard gi zice'. ,,
vdrstade17aru.EraminTimigoaragiacoloaveamogazddcredincioasd
u cd ai ajunsin
mdndstire.De-ai aiungesdrozipietrele,
sibianci.imi povesteade la M[ndstirea Sdmbdtacd eraun pdrinte
cdlugdracologiacume laBucuregtiundepicteazd.obisericd;stdpe
scardgispunelaoamenitot.
De la 17animi.amdorit eu s[ ajungla acel p6rinte. $i tot
atuncim-amhotrrdt gipentruminrstire.Acolo laTimigeni,lanrdndstirea
Bodrog,mergeameucdnderam?nTimiqoara.Acolo amvdzutlumina
credinleigidragosteademindstiregimultelucrdridumnezeiegti.in 1974
amintratin mindstire.cdnd amajunslarndndstirela Govora,ne-a
povcstitMaicaStare!5Ernanucla(Dnnrnezeu sdo odihneascd),despre
PrrinteleArscnie.Parintelcatrccutpeladansacuo sdptdn.rdndinainte
deamergenoiacolo,ungrupdefctedelaTimigeni.Acololanranastir-e
n-aveapersonal,erainperioadacomunista.I-a spus pdrintelui: ,Md
duclaepiscopiegispuncdrnf,retrag"gicr seintoarceinapoilaHorezu,
'1
d-osce.lsSdnu pleci!
Iar m-amminunat!Pdrintelegtiecdtamsuferit
egpdn[ amajunsfrrmlndstire,cumtatdlmeuavnrt sdmi cdsdtoreascd
fo4at gieuamfugit inaintedenuntd
$i iarm-aldsat 9i s-aduscu a[i
credinciogi(eralumemultdpeacolo). $i acungapatraoar6,vinefoarte
hotdrdtgia zis: ,,Ttr, ctr sdndtateata eStica-ntr'un azil debdtrdni
acolo, dar mai ai cevace nu Stii tu, da-li spun o pildd. Un om
era bolnay de cancer - asta !i-o spun lie! Doctorii l-au ldsat
ocesdcd moare - asta li-o spurt !ie! (exacta$aeracu mine).E/ a
t,enit Iu mine. Eu i-cttttspttsscisepregtiteusccide mourte -- osto
li-o sptttr lie! Pesteui
cutse duce la control, dar doctorii nu-i
rnai gcisescninic - ssts ti-o spun {ie!".
$i malas6. $i, gata,ldsatdarnfost!Nimic! Parinteleavorbitcu
$i frdmdntata,vinewemeasdplecdm.ii sirutAmrninagiiegim.
42
43

ainzisc6!d1in1*eleqtiedasanfumdort-qus4giuog.lu-dgqwlD6nsul

Eu delapoartdm-amintorsinapoi.M-ampreftcut cd-i sdrutmdna, c6-imu{umesc,daraveamdegdndsd-lintrebfoartehotdrdtdceva fi
Eu delapoartdm-amintorsinapoi.M-ampreftcut cd-i sdrutmdna,
c6-imu{umesc,daraveamdegdndsd-lintrebfoartehotdrdtdceva fi
desoartamea. ,,Pdrinte, vI rog sdmi ierta{i,darcezicefisfin{iavoastrd,
r44iameudetrdit saunu?". $i atuncimdscuturddem6ni Sizice,,Md,
pdnd mai e nevoiedetine ai sdmai trdieSti,c.Andnu
zborul
$i cilnd tu doare mdgaru_l,s-qesfu(afdcuth milna dAnsulai aSa)
zi aSa:imipare bipe cd md scapdetine! g!-o_rigg-laguriein viald
vei aveasd nu teprea bucuri, $to
cdt vafi el de mare,
sdnu tepres necdjeSti".Astami-afostreletai $i amplecat.
Eu aveammaimu[-qboli qi o_um4!
ulcer duodenalaproapeperforat(erampropus[ pentruoperafie),
insuficienti cardiac5,aveamgilaplbmdnic6ciarnfbcut o congestie
complicatS;cuun anin urmdamfostin spitalgimi sedrdeain gur[ de
m6ncare,amurnblatin batacdcinuputeamstapepicioaredin cauza
reumatismuluiin unnaunuiinghefdela I 5 ani.Decinumaiminteairni
rfunf,seseintreaga,nirnicn-afost in minebun. $i amtrasconcluziacdla
mines-areferitpdrintelecdndmi-azisdecancerosuracelacdciagas-
aintdnplat gicu mine,deoarecedoctorii nrr ddduseriacas[.Nu puteam
sdfacniciserviciu,tdnrrderanl depensionatnuseputeac6nu aveam
decdtun an jumf,tate in cdmpulmuncii. Eram acasdgiprin minune
dumnezeiascdm-a primit maicastarefdEmanuela,careeraucenica
PdrinteluiArsenie,in m[nistire.
Trec20 deani gifoartegreuamvenit ftrcoace,in toamnalui
1994.Aperuseecografulgiatuncipeaicieraminunesdfaciunecograf
Am merscu cinevala spitalgiam vdnft cd,i-aficut ecograf Hai snvdd
careestareasdndtd{iimele,aganumaidecuriozitate.Eu,careamfost
moartf,giaminviat.I-amspusdoctoruluis6-mifacr gimieun ecograf,
dar sdurmdreasciin mod specialficatul gistomacul(cancerul erala
ficat).l-lrrpi consultaliemi-a.spus:mlicufa
Atuncii-ampovestitirntdmplareagiddnsului.
fotql gcalanoundscut!
DecAud 4p fostlaPdr-rntele,-{e!_fu!e_4i.d-ezil_e"-eun-ammai
ftxtla nre-aic,decatladentistsauarnvizitatpecinevalaspital,dar
rnedicpentruminen-amawt nevoie.Au inceputsdnurnd mai
maurile gipicioarele, aminceputsamdnanc(eu l0 anin-amputut
do;r[
line
post,.trebuia si minanc ai e dulcein post).Am inceputsdlucrezgi
A A

o av.eamintr.g;rgd:

munceam dezinteresat.Viafape careo amde la Dumnezeupentru rnine eo minune.Pdni
munceam dezinteresat.Viafape careo amde la Dumnezeupentru
rnine eo minune.Pdni sdmerglaPdrintelemdinilemddureauilngrozitor.
Dupd ceamfost la Pdrintelesimtcdamin mdndcevacenu-i almeu.
Trupul gifiinfa meale simtnaturale,darastanu.
DupI ce amvenit laPrislopmunceamfoartemult giridicam
rnult, giaicim-amaiinepreatp.dal6.stpmacul,da-rrdudetot. Dar asta
pentrucdL-amsuplrat peDumnezeuqipePdrintele.DarPdrintelem-
avindecato datd,euacumnu-i maispun. $i dpschidePdrintelesubiectul
lamas6.N-amvrut eus[-i spun,n-amwut si miiplAngpentrucdam
d,a.c-a
u. Nu cdameuweun
rncrit,darin momentelealeacu qtom.4cglcdndmddureaagardu,am
fostfoartecongtientdcdaga-mitrebuia.Pdrintele,lamasd,intreabdpe
maici,pefiecareper6nd,cucesufere.Cdndajungelaminezicenraica
stare!6:peMarinao camdoarestomacul.Iar Pdrintelezice: ,,$i n-ai
obsenot clince? ,,Amobservat cddinridi_c.ptUfi Sidt1pgst", darnui-
ammai spuscd li_-d-tn_s"Up_Alete. Pdrinteleseuitd agala minegizice:
.![d, mailii
Si tu doctorpe4tytl tine, md! $i gata! Dar din ceasul
acelanicipdndastdzinumdmaidoarestomacul.Ddnsulazissdfiu eu
doctor pentrumine,darin schimbm-avindecat.Cedoctor sdfiu eu
pentrumine,cepot eufacepentrumine?
Altddatderamlaclopotnifd.Ddnsullucrala clopotnil[, fbcea
cevarepa.rafii.Eu duceamdoudgdleficumoloz. $i a zis: ,JVIil, mai
pulin, md, c
ldbit.pu-tenJe". $_i am gi ldsatgaletilejos 9i
amzis:,,Vai,Pdrinte,vdrog sdm[ iertali,darnurnairezistsdfiu bolnavd
qt tAn[r[ cum am fost gi s[ mi ingrijeascdalfii. Mai bines6-midea
Dumnezeu oricegisdajuteupea[ii maiin vdrstddecdtmine".Mai
tarziu mi-ausldbitgimaitareputerile.
Buc.uriispiritualeamavutmulte.CdndveneaPdrintelelanoi
crao bucurie.,.Ne iuvdlamaieaTimoteiasf,zicem:-s5-r.rehrrcrrrfun cu
c'S'ernur. Am multeqifiurnoaseamintiri. flflr;intclggy preavorbea.De
trrultc orinu vorbea.Eramodatdin bucEtdlic ai a zis: ,,tr[it, puneli
ltglrlale.acolo,mri, cd uite-aSuumblti securisliipe ucole. Eu cAnd
Irornescclin BucureSti Si ei pot'nesc,ajung inaintea ntea aici".
A <

ziscda$asilre,h.rie.f,gqlr3;3fuaWd?nsulsl4ggrycarlv_WJlgrL!_Lttruie

Odatl, cdnderasdrbitoare, larcrea egpuluDFnl}'Dr_Igpn Bptezdtorul,eramlatgaca.ii plSceaPdrinteluicumbattoaca(miemi-
Odatl, cdnderasdrbitoare, larcrea egpuluDFnl}'Dr_Igpn
Bptezdtorul,eramlatgaca.ii plSceaPdrinteluicumbattoaca(miemi-
apicatdebinegim-ambucuratcdamfrcut gieucevabun).Odat5a
intrebatmaicastarefdcdcineabdtuttoacagim-aintrebatgidAnsul:
,,Tu aibdtuttoaca?".I-amspuscbda.Aspuscd-iplace.Eui-amspus
,JV[d bucurcdvdputemginoi bucuracu.eeva,Pirinte". $i deatunci,
cind eralanoinumaieubdteamtoaca.Avenit o maicdgiazis:Marina,
haici P[rinteleavorbit cutoatdlumea,numaitu n-aifost. $i atunci
trageeaclopotulqifug. $i primulcuvdntpecaremi l-azisPdrintelea
fost: ,,ll[d, o vdzuipe*111apd-1a-y7qAufitt^tu-s".Eu amzis:P6rinte,
marnanreanu-iaici.Dar f;arrnfelg a7_19; ,fiIamd:lggfost-mdl". Apoi
amziscdpoatea fost malnarnaiciiLuciana(eracu mamaei).Dar
P_[rintelea lig rnai aspru;Mq1qd1a,zfu-s("rttd! Nu putearneu sd-l
contrazicpePdrintelec[ doarPdrintelegtiece-ovdzut.ii spunenraica
starefdcdamnecazuricu familiagi-mispuneaqa ,,Fd tu cetrebuie
aici Si tn mdsura comportdrii
problentelecelelalteale familiei".
tale de aici se vor rezolva Si
$i altidati rni-a spus: ,,[l[d,Stii
cdpo(i
o temniydgrea in sp,a_\e?".Eu mI gdndearncf, a meagi a
mogilorgistr5mogilor.Dar Pdrintelczice: ,f,{u, ntd- Ipentru
t estetentnild.$L ntd, uu_tuqiLfudeprintre oomeni, md, cd
nu la toli le place rilsil fiu. Cd cei c_e-liygau biacle,ttupesc nu
!i-l vreaape cinstite".
$i s-aterminat;euamfostultima.Au trecutdoudzilegiprimesc
telefonsdmerg de urgenldacas6,in Silaj, la mamamea,careavea
cevanecazuri.Eu, cdndmi-aspusPbrintelecda vdzut-ope mama
urcdndin sus,mi-amzis:cdndajungacasdo sdo intrebpemamacea
frcut ealaora asta,deTiierea CapuluiSfrntuluiIoanBotezdtorul,la
ora9,30.Cdastaeceva,numaicdeunuinfeleg.
Cdndarnajunsacasdprirnadatdamintrebat-oacestlucru.
Mi-a spuscd s-adus in casade sussd-giia luinele sI seirnbrace
pentrubisericS. $i mi-azis: ,,$tiicd rri-ailisatpozaPdrintclui,rezernati
dccruce.M-arnopritculraineleinbraleinfalapozeicuPirintelegiaur
zis:Pdrintesfintc,tarc-snccijiti.Trirnitc-opcfatdpAnIacas5.Cdnu
rnaigtiucesdmdfaccu. $i atunciuri-azisPdrintele:pdi,du-nEincasa
incarestai,numd line aici! $iatunci aluatmamapozagiapus-ola
46
icoan6, aga,in margine,laMaicaDomnului"acololagrind6,cumii la nrd casacu grindd(dupa20 deani,cAndi-o
icoan6, aga,in margine,laMaicaDomnului"acololagrind6,cumii la
nrd casacu grindd(dupa20 deani,cAndi-o iegitsufletul,s-auitat la
icoana Maicii Domnului gilaPdrintelegiainchisochii). IatLctramaflat
tanape caremi-a spus-oPdrintelein Prislop:(O vdzaipe mumd-ta
urcilnd fu szs,).Deci, cAndstdteameudevorb[ cuddnsulin Prislop,
SfinliaSastdteagicu mamameain Sdlaj.
inc[ o intAmplare,caree cutremurdtoare.Poaternultdlume
zicecd exagerez,dar nu md intereseazd,.Aqao spun,cum a fost.
Dumnezeunuval6sapdn[ in sfrrgitsdseacopereadevdrul. $i maiales
adevdruldesprePdrintele,pentrucdunasemeneaomcaPdrintelenua
maiarut Romdnia!Ddnsulaspusodatf,o vorb6: ,Md, demAntuit s-
au mfrntuit mulyi,
ajung pulini. Senascdin ndleniu
tn mileniu". Pdrintelenua spusc6-iddnsulacela,darzicemnoi,aga
ifost, s-adoveditdin trairegidin faptelegivialadAnsului.
S-aimboln[vit mamameadecancergia trebuit s[ vin acas[.
Foartegreuampornit sprecasidupd20 deanidemdndstire,degia
fostmamameaqimf,durea.Am incercatsI o ducemacolo(laPrislop)
gia stato jum[tate de an,cancerula avansatgicdndi s-aapropiat
sfbrgitulnuamaivmt sI steaacolo,laPrislop,degieum-aqfi bucurat
foartemult. Pdrinteleaspusc[ acoloo inmormAntdrnMdicula Zamfira
a ziscdnoi te ajutdmpe tine gipe mama,darestemai bines[ mergi
acas5sdoingrijegti,cI acoloegisorata (bolnav[decancer)gi,chiar
dacdva muri,va rfundneacolointreelegivor aveao mdngdierecdnd
merglacimitir laea,darpdndaiciemaigreu.Cdndamauzitdeplecat
acasd,m-agfi duslamoarte,nu cdmi-arfi fost groazdsdgrijescpe
l'nama mea,darnu puteamconcepesdiesdinm[n[stire.Atunci am
spusgimdicu[eiZamfxagiPdrinteluicdmi duccapefrontlarlzboi, pe
linia intdi.MaicaZanf:raa zis:,pu-te Marina,c5noisuntemaldturide
tnre". CAndarnajunsacasdi-amfrcut SfrntulMaslu,Spovedanie.M-
art-t ocupatgidelucruriledepeafari.A rdmassorameacumamasdo
itt-Qriieasc5, boalaeraavansatldeja.N-aveamcalmante(nrorfir-rd),dccdt
algocalrnin (darcesdfacicucl lacancerlasdn).Ziuaeranlatrcab6,
tloaptea stdteamldngiddnsagisorarneaariuraslAnuiea.Setotmuta
$ilaunmomentdatazissdo dea jos pescf,unelcasf,-ifienraiugordin
47
cauzadurerilor.Dar soranrea,fiindbokravd,ascdpat-o jos. S-ausperiat rdugiaustrigatamdndoudlaPdrintelefusenie. $i
cauzadurerilor.Dar soranrea,fiindbokravd,ascdpat-o jos. S-ausperiat
rdugiaustrigatamdndoudlaPdrintelefusenie. $i atunci,Pdrintele,in
momentulacela,afostacolo,imbrdcatin vegmintepreofegticucrucea
in mdnl gi-azis cuvdntulpe caremi l-a zis mie cdnd amplecatdin
Prislop: ,JYu vd Jia fricd, cd noi santem aldturi de vof'. $i sora
meaa ridicat-o pe mamain pat ca un fulg. PAndcdndamvenit eu,
P[rintelenu amaifost,n-amfostwednic[ sd-lvdd.
Am auzitodatdcdo cdlugdrill b6trdn6,cdnds-amdrturisitla
dAnsul,in timpul cAndo mdrturiseaPdrintele,avdzutpeMdntuitorul,
nul-amaivdztfipe Parintele!
Cdnderamlamasd [a Prislop]Pdrintele_4e
y_e_{beamult. Odqt[
avorbitdespreSfinlul SerafundeSarovgidespresfinliiluiDunmezeu:
-
cd-sfinliiluiDumnezeucg[-vg5sEsedescopere,sedescoperd,
cuinu,nu.
- cd suntsfin1ic[rora le.-r,[rr6npep[mdnt sfintelemoagteca
mirturie qiint5rirepentrunoi in credintdgibeneficiemdeminunilelor,
purtaredegrij5giajutorullor.
- suntsfinlipe carenu=iqtieninrenicisuntsfinti.
- gisuntsfinlicaresuntrdpifi.cu_tnrircufofJacer.
SpuneaPdrinteledespreSQ4lqlSqrafimdeSarov,cdndmergea
cu sorade la moard,eamergeainaintegiSfintul in urmd.Cdnds-a
uitatsoradelamoardin spate,l-avdafipe SfhntulSerafimc6mergea
pe deasuprapdtn€nt"u-luicala o jumdtate demetru,in
urmaei.La fel,
cdndazisPdrinteleArseniecuvinteleacestea: ,,Cui wea sdsedescopere,
sedescoperd",eu nu l"-amrnatvdzutpePdrintele,ci amvdzutochii
Mdntuitorului.M-am uitatin jur sdv6ddacdamaivdzttcinevaceam
vdzuteu.Aveadumnealuioqhi ft_rdrumezeili.Dar acei qchr nui-ammai
vdzuL. $i privirea ddnsuluidecdteori nuamintdlnit-o,daragacevan-
ammaivdntt. $i m-amcutremurat!
A zisodat5Pdrintele,cdnderamlabucdtlrie: ,,X[t\, vLygrti Weuto cind cele cgg+tLtge!!^ALq.iJ:"e&L$lqgg e sti
A zisodat5Pdrintele,cdnderamlabucdtlrie: ,,X[t\, vLygrti
Weuto cind cele cgg+tLtge!!^ALq.iJ:"e&L$lqgg e sti rezistetli,adicd
I-ufaumete.Curenu, nu o srire4islati. $i anrtrcsirit, oalecevrea
48

sdzic[cuastaPdrintele? [de obiceiserefereala,,foameaspirituala"]. Odat5ddnstrls-aexprimataqa: ,,1|[d,eu nu,yo.rhe;c deIsmine cevd

spun, cLQee-q,se-mi ;e.$Bune sd cand avorbit desprefoamete. $i vd spun'. $i aqao fi fost 9i
spun, cLQee-q,se-mi ;e.$Bune sd
cand avorbit desprefoamete. $i
vd spun'. $i aqao fi fost 9i atunci
a mai zisqialtddatd: ,tnvdgagi'vd'
nd, sLmA.ac"pli,.-c"ali-ngurd micd. Pestelame vin necatruri,voi,
incd, i-ali simlit!'.
$i iatdcdavenit 9i vineceeaceazisPfrintele. 5i
iatd aga,Pdrintelesfdntafostprintrenoi gine-avorbit
Diminealac6ndcoboramdepedealulundeesteacumsaivanul
laPrislop (acoloPdrintelegi-adatcasadinmogtenireapdrinteascd)
dirnineala pela5, laPdrinteleeralumind(lachiliadel6ngabiserica). $i
cobordnd pecdraqeii.zice
in gdndcenecazuriam.Treceziua 9i imi
iesePf,rintelein caleqimdintreabS: ,JVIaicd, cu cete maifrdmdnfipe
aici?".Zic: ,lai,Pdrinte, Duntnezeuv-ascosin cale.Pdrinte,sunttare
necdjitd,sunttarenentuUumita.NemulEumitddeminec[ n-ammaimultl
rd.md,n-ammaimultddragostedeDumnezeu,n-arnmaimultdevlavie,
n-ajunglabisericdla slujbe,dirnineafanu mdpot scula,ziuasuntla
ascultare gin-amcdnd
".
Pdrintelezice. ,rX[d,fd tu celrebuiepe
aici Si mai tirziu,
egal cu rugdciunea".
cd orice faci ca-n fala lui Dumnezeueste
intr-o seard,dupaslujbaainceputPdrintele qiavorbit,deaifi
zi^sc,iaeot-gralS-frrrtul-Ilie. Au fostproblemepersonale,de-alenoastre,
de-aleobgtii,cu fiecareinpartegilatofi ne-asunatceeacene-avorbit.
l-am vdnttin searaaceea'ceqd-aziscuvantul acesta:
pundelaminecevdspun,c-i.qgpa-cemisespunesf,vl
spun"
atunc_i!4p-n@lui!
a
$idupdaceea,
v6zutchipulSflntului IoanBqtezitorul $i al Sfintului
ipostazein searaaceea
m-amcutremurat.In final,
amrdmas,aga,rezematddeugd.Pdrinteles-aintorssprenoi 9i azis:
,,M-d,aiv6zutduhovnicie!".Am zis:Vai,Pdrinte,sdvd {ind Dulnnezeu
cr-rsdndtate.Iar dAnsulazis: ,,Folosi!!-v6r-114{=-Wde nu,vdprdpddili!"
$i apo-iiarSgicevafoartecutretnurdtorgifi'urnosafostcAnda
icaitodatalaplirlbarc.E,unugtiurnulte,doariltdmplareaaceeadc
dupddcal,cdndanrcobordt;aiatr-a rnarcatfoarletnult.Marefcricire
aar,utP.S.Daniil,ci ddnsulnicrgeainaintecuParinteleqinuneputealn
iine dedangii. $i noi
prinpddure
gicandamajunssus(lalocul
49
numit ,,comand[") parcd ne-amsimlilp_e-ftb-or, injurul plrintelui. Aveamungdndeuatuncigimi frrmintam
numit ,,comand[") parcd ne-amsimlilp_e-ftb-or, injurul plrintelui.
Aveamungdndeuatuncigimi frrmintam
cumsd-lirqtrebpe pdrintele,
Multe gifiurnoaseaufostclipelepetrecuteqiatdtdemulteregret,
aga cumziceauLuca giCleopadupdces-audespSrfitdeMdntuitorul:
cumsd-ispunPdrintelui ci imi pldceafoartemult
sd-.ig
p" acoro?
o-arenu-i dela wdjmagul ispita?gi-mi ddrdspunsul(fbrd #l
intreut)
pecarenumaieul-aminleles(celelalte maicinu gtiuceauinteles,cdnu
a fostpentru
ddnsele): ,JV[d, si cdnd e murtd vdlvd asa,imburzeard
pejos, mai iesi
-".Amprimit
agardspunsulcd mi-eramgine sdintreb
copil5riiinainteamaicilor.A fostunrdspunssunplu,darmi-adatrispuns
la intrebare
CoborAndlavale,o
ceatdamerscumfuicutgZamfira gio parte
ardmascuPdrintele- Eu erammairnurmr
cdcio duceampe o mdicul5
oare nuardeauin noi inimilenoastre.Oarenu ardeauinimilenoastre
cAnd veneagiil vedeai.El afostSfintul lui Dumnezeu.
Odatd,erao primdvardsecetoas6, 9i eraa$ade mareseceta
caanimalele (oile, vacile)aveauprafin nas,nu aveauceminca efectiv.
Era o mlicufd dela Sinaia,MaicaMaria - Pdrinteleerabolnav - 9i am
rugat-o s6-ispundPdrinteluicdanimalelen-aucemAnca,cdgtiuc[-l
ascultd DumnezeudacdceredelaEl ploaie. ,J{u maipot rdbda",i'
arnzis. $i s-adusmaicagii-aspuscumamzis.CAndavenitmaica,din
senin (agacevan-alnv[nt, nicinoriinui-amv6zut)ainceputo ploaie
yalin vdrstddebra!,giin ''na
meaera pdrintele gicu
e.s. Daniil.
torenlial[.Eu cdndamvdzutploaiaatdtamfostde fericita
cdnd
Pdrintele aveaunb5fcdtunbrf defurcdgilaunmomentdatni-l intinde
ajungin bucdtdrieo vddpemaica.Seuitd maicalamineqizimbeqte:
peste un ganfule!. $i
ainceputfiecares5se lind deb{ s5treacf,ganfur.
,,i1i place,Marina?".Eu am zis: ,yA.1i venit,mf,icufd?Dar ce a zis
Eu m-amgdndit cdastainsearnnl
ceva. $Lc6ndam4iunseusairec i_
PArintele?".Nunrai atdtazisPlrintele: ,,Nu maipoate rdbda?".
qg-qp.,u$iJ arinte, aqas5ne4iutaligi
lu_iii,g1urir,,ro,
tlt(, Si Ia vlmile
vdzduhului cdyg!-!gyt:;^bqfle&il',
Desusqip6nd
Altddatiamaizis:,,1145,dacdnuesteascultare,nuesteintrebare,
jg
(u,oiau&aftrluad
;ns'i_drssd ''.,reii
*.a|"-t
derdi
nuestenimic.Cdndvezicdnuascult6,scuturf,mprafuldepepicioare
ne-aspusPdrintele
laplecare(nuuit in
intdmpin5
$i a douazi
u cu maicaIuvenalia, seintoarce cltre noi
gizice: ,,Md,jtg_ggt!vot,ilil
lryinq asto nu rA pu@f,Enrtu
li_cdtre cre;tiryi;,at, md, cd numai cu
Ia vdmile vdzduhului,,.
$i nici
nu gtiu dacdl-ammai auzitvorbind deatunci.Asta afost
itprirnivara lui
1988cred.Multe suuJ notaledE p,S- Dgqijlli_de Maica
zaryfra $ieu amzis:
,,Daracurnce sdfacer' patinl","a u.ri,'plecafi,,.
giplecdrn'.
De sfirgitulPdrinteluieunugtiuces[ spunnumaicdlacinevai-
arfi spusodatdcdmaisunttreicalendare.Treicalendareerautrei ani,
probabil.Daratuncicdndamerscunoi laplimbareprin pddurePlrintele
ar6taagadebine,desf,ndtos.Ddnsulbotao finea la spatenu o linea sd
sereazimein ea.Dupdaceeane-atrecutpenoi ganfulacela. $i dintr-o
datdParintelea fost aqadegravbolnav?intr-adevlr gtiuc[ a fost
AVis: "Aveli predica.
depe Munte, de Ia Matei
capitolulj,,.
$i
mereuspuneaPdrintere sdcitimlaMateicap.5,gi?ngeneral s5citim
bolnavgichiarumblamii cf,utamurzici giplantecas6-ifacdceai. $i cdt
astatlanoi afostrdcit,aavutcevaproblemecurinichii.Astacampela
Efirlitul anuluiI 988. $i in 1989 prim[varaafostmairdu.Cuma fost
oricefcldccdrlisdcitinl
i'girer s-aexlrrilnat odatdaiciIanoiastfel:la
tul.Un
pdri'tele Arse'ietotul
nuqtiu. Ceeacev-amspusdumneavoastrf,amspuslamult6lume'Sunt
Iucruriziditoaredesuflet.insbaufostgiproblernecarene-auprivit
nurnaipenoigiobgtea.
esreescntS' La d'nsur nu estcsa citegtio pagi'a
saus5tragi
o
concluzie.
Laddnsultotureste extraordinar, idelacwata,dei'va1atur4
limpede, nutrebuie satezbafipdnd s_ocauti.
50
)
l
fur ne IdFa, Hrfrils, eapiaimr - Preoteasa Rumbulleana BraSov invS{[toarea nuavrut sdmdprimeasca,zicdndu-i:.,,Du-o
fur ne IdFa, Hrfrils, eapiaimr
- Preoteasa Rumbulleana
BraSov
invS{[toarea nuavrut sdmdprimeasca,zicdndu-i:.,,Du-o acasdsi-o
ptrne la gura sobeisd aibd grijd de foc, cd la altcevanu e bund"'
Dar tatai-a zis:Eu 1i-am adus-o ca s-otnveli carte, iar dqcd ntt vrei,
rcdautn judecatd". invd![toareawamaizisnimic ai m-aprimit.Acolo
arnintdmpinataltegreutdf, - copiii nu woiau sdse joace 9i sdvorbeascd
cumine.Dec0teori mergeamin recrealie 9i dupdqcoald'pldngeam.' '
Am fdcut aceste mdrturisiri
recunostinld si addn_cdpreltirepe careeu
ca semn de mulyumire,
sifamitio *i"i"'oaru*
in varaanului1948o verigoardamameiavenitin sat 9i spunea
Pdrintelui
Arsenie Boca,p" ,or" , venerdm cope un mares/hnral
romdnilor Avem
cltnuna sfinreniei
ferma convingere cd Dumnezeu r-a cinstit ctt
si,ndddjduintca si arttoritd!ile biseiricesti sd o
facd cdt mai curdnd.
ince.c sdvd spungieuo
mare minunecea ficut_ocumine,
cdndtrdia,Pdrintele ArsenieBoca.
M-am n'scut i' anul 1g35, intr-o farn'ie
deoameni sdraci,
dintr-o
locaritate dernunte, del6ngdBragov. primul
copilniscut in
farnilia meaafostun
bdiatsdndto,gfu.u,nor, iaraldo'ea
copilamfost
eu'carem-amndscut inf'md
deamberepicioare, slabagipip.-i.ira.
Femeile din satcare m-auvdntt
oindemnau pemarnas5nu-mideade
m6ncare, casdmor.Iar mamalepunea:
,,DacdDttmnezeu mi_adat_
o a$a,eu ii dau de
mdncare Si
apoi sdfacd El ce_ovreacu ea,,.Iar
moa$a careaasistat_o peflama
lanagtirea mea,cdatunci numergea
nimeni
laspitalsdnascd,i-azis,''meii
,,Ai grijd
sdnumaiai ar|i copii
cd toli o sdfie
patru bdiefiqihei
schilozi",,. Dupd mine^^;;;;;^:;";;;';copii,
fete.Da,papte copii,toli intregi, sdndtogigifiurnog.
La vdrsta de 3 ani
uu
iu,
la operafie, dar
nu s_aupurut
termina tratamentele rapicioare cderainainte derrzboi(ardoilea rdzboi
mondial), auvenit deportdr'e
saqilor, iar medicur caremdoperase, de
frica.deportdrii gi-a omor't ceredoui
fiicegisofia 9i apois-asinucis.
Apoia vcnitrdzboiuf euarnrdmas totchinuitd.
Lagaptc anlln-au
dr-rslagcoard, noroccanuel?gcoara dcparte
latoatf,lumeasdmeargdlaM6n6stirela S6mb6ta,c[ eacoloun Inare
prooroc,care-fispunetot ceaificut gichiar 9i cegdndeqti.Ealocuiain
Braqov,a auzitdePlrinteleArseniegis-aduslamdndstire.cand a
ajunsealamindstirePdrinteleeraintr-ungrupdeoameni 9i levorbea.
Eanu gtiac[-i Parintele.S-aapropiatd" g*p s5asculteqiParinteleo
striga:,,Tzt, ceaut cdrparoSie,vinomaiaproape!".8as-auitatin
dreaptagiin stanga,sdvaddpecinestriga,darPdrintelecontinua:,, Nzr
tetnai rtita in drcapta Si in stdnga,cape tine testrig, ceacLtbasnta
roSie".Eaera.S-aapropiatqiP[rintelei-azis:,,Dtt-te prin satesi-L
propovdduieStepe Hrislos ". Atunci eaasimlito putere.Avenit in sat
qis-adusaproapclafiecarecasdgispuneadeprooroculdelaSdmbdta.
Atuncis-audusdinsatdelanoi40-50depersoanelaS6mb6ta 9i tofi
auvenitentuziasmali giplini decredin!5.Pdrintelele spusesecenecaz
aveausaucegdndeaugile-adat sfaturicesdfac6.
in varaanului 1949avenit verigoaramamei 9i m-a cerut de la
marnasf,merglaPdrinteleArsenie.Marnanra Esat.PePlrinteleArsenie
il mutasedela S6mb[talaManSstireaPrislop.Am plecatcu trenulcu
weo 10 - 12credincioqi,pecarenu-i cunogteam.Dup6ceamcoborat
din tren aveamvreo 10 - I 5 km demerspejos, dar credincioqiiau
tocmit o c[rufd cu cai,aupusbagajele?ncdru!6 9i peminepesteele'
Am ajunslasfdntamf,nlstirespreseara.Mdnastireaerafir6 porfi qicu
rnultnrdrlcinig.Nu rnaiqtiuundearndormit,in vreomagazie.Adouazi
dirnineafaantlllersin parteadreaptaarndndstirii 9i ne-atnaqezatin
decasapit'ilttcasci, gicu
nmrcgrclr nrcrgeanrpind acolo. U'bla'r foarte
rand,inpicioarc,s5-laqteptdrnpePdrinteleArsenies5vindsf,nedea
'Qreu' imiaduc a'rurte cdbunicai'ridadca
c6tcunb5!inrndnagi-mi
spunea: ,,Umbladept,tu, umbld dtept!,,.C6nd rn_aa* tut,f, E.oufa.
52
binecuvdntare.Ficcareaveain mdnf,cdteceva.Ldngdmineerao
doarnnidin Bragov gi m-a intrebat: ,,Tu n-ai adusnimic sd-i dai
Pdrintelui? " Eunicin-amgtiut,nicinum-amgdnditc-artrebuis6-i
53
dauceva.I-amrtspuns : ,,Nu! ,, .Afunci eami_adatunpachefel, c6tun cdrwe).
dauceva.I-amrtspuns :
,,Nu! ,,
.Afunci eami_adatunpachefel, c6tun
cdrwe). AmmerscdlivametrigiPdrinteleseintoarcegiprivegteinjos.
pachet dechibrituri_
nugtiu ceo fi fostirnel _ gimi_azrs: ,,Dd_i asta
Pdrintelui Si cere-i ceva!,,.
in urma noastrdveneaun cetlfean cu o cartesubbraf. Plrintele il
intreabdcedoregte,iar omul rdspunde: ,, Pdrinte, tnvald-mdcumsd
.i plrintele dinchilia ddnsului: irnalt.
citescPsaltirea
".
,,Din scoarld in scoarld
". $i a-pornit mai
o centurd_neagrd lamijloc, cupdrui
departe.Dupd cdlivapagiPlrintele seintoarcecdtreomul acelagi-i
gte ochialbagtri,
Eueram
amine _ emofii
mari,eu,fat6dela
:oati. Cdnd aajunsin dreptul meua
spune:,,Psalmii de blestemsd nu-i citeSfl,sdsari versetelecesunt
cu blesteme.Cd dacd-i citeSti,n-ai folos nici de ceilalli ". $i iar a
pornitcunoimaideparte.Amai ficut cdfivapagi,apoiaziscdtrenoi -
eramweo 8-10 copii; ,,Mergeli pe aici, c-o sa gdsili zmeurd,eu
rdmdn cu cetdleanulacesta,cd mai are sd md tntrebeceva". $i s-
aua$ezatpeiarbd,amdndoi.
Atunci, deZinCrucii,
a fost liturghiecu episcopgiausfin1it2
cdlugdri:pepdirnteleDorptie Manolache(numitgiCucuel deomececdnta
gipredicafoartefiumos,caremaitArziuaajunsstare!laM[nbstireaRdme!,
AIba)
pepdrinteleAntoniePldnEdeal5"viitorulMiropolit alArdealului.
9i
;;;i;ffi#:i';';;?_Tffii:T:L;il,Tffi::: "'ceru,,cd
Dupdaceean-ammaifostlaPrislop - pePdrintelel-auarestat,
avenitcomunismul
Nu l-ammaivdzutpdni in anul1986.
in
anutacela, inainte ;.;;;;;cii
(14 septembrie) m_adus
iar veri'oara mamei la prirl"p. p;;;rJarr.oi"
la
lucra cu c'liva oameni
intre tirnpm-amcdsdtoritgiam2 copii,o fatdgiunbdiat.Soful
meuestepreot,originarde l6ngdFdgdrag,iar in timpul studenlieil-a
clopotnila din curtea mandstirii-
u cr
partea stdnga, sus,gi
la
cunoscutgielpePdrinteleArsenie,fusesedemaimulteori la Sdmb6ta,
aducerea apei der6ng5 mdndstir
int -o
,
ne-aluatpetofi
copiiigine_
ne_aimpdrtaqit.ln
grupur
nortrud".rldin.ioei
:.r.H:ffirff#oi
cAnderaPdrinteleacolo. in toatezileleviefiinoastrebinecuvdntarea
PdrinteluiArsenieBocane-apurtat degrijdgine-aferit derele.
y4tdnsi,*ui;)ili;t;;::,#"f;^;:,T;i";rT:::i:;:;i:
'70
Prin anii
amvenit in satulmeuh parinli gim-amintdlnit cu
ba imi vorbeste si urdt',.
invdldtoareacarenuwoia sdmdprimeascdlaqcoald.M-a oprit gimi-
,,L_ai notJot,,.
,,Dct, pdrinte!,,.
pus nume?',. ,,Da, pdrinte!,,.
,,I_ai
a
spuscaean-awut sdmdprimeascdla gcoaldgic[ tataaziscd o dd
,,$i
i_aizispe nume?,,. Ea atdcut.
in
judecatI. $i i-amai spusceva: ,,Uite, a$acumo vezi,eupreoteasd
Pdrintele s-aadresat credinciogiloi gi;;r
,, (Jite, asapdresc ceicare
nu
le zic copiiror pe
nLtme, ci rezii toate
negativere; impierilature,
rdule, drdcuSontle,
mdgarule Si oirutu,- n bc sd le
ingerasure' iubintre, s'tnpttre,
ziceli bunule,
am s-ofac, ai inleles?". ,,D€ unde a Stiut tatdl tdu cd tefaci
preoteasd?",amai zis.Mie mi-audat lacrimile: ,,Binecuvdntarea
PdrinteluiArsenie",amzisin gdnd. ,,Uite, euomunsingurbdiat - a
ori sa reziceli numere
ce i-r dari ra
continuat'invd{dtoarea - Si n-arenici un noroc.Cdndera copil
s-a
Botez' Asa fi averi a,m ii strrgayi;
zis
grupul
ferneii sdnuprece cu
delaBrapov, sdmarstia'2_3ri[
"o"ia,
tu,oana.ri.".
dat cu sdniula,s-a lot,it ut genunchiulintr-un stdlp Si oricdt ant
unftlat la doctori a rdntas Schiop. S-acdsdtorit,iar aamt a divor[at
In altazi
dupd_arntaza
-
ne_audunut
perolicopiiisimergemla
adunatde zmeura.padureu
adunatder_o;;";;,,.^^
anaturunlr;i
J:- c
-
.
#:nffi
il';flT,];
(pddurea prin caresemerge acum Iamormdnt; pe atunci nueranici o
si, uite,tu cenorocai awn!". Mie irnicurgeaulacrirnilegiin gdnd
nrulgumeamParinteluiArsenie.,,NumaiBunulDumnezeuaregrijd Si
neajutd la fiecare ", i-amrlspuns.
55
Doreamfoartemult sr ajung' gicopiiimeira pdrinteleArsenie pentrubinecuvdntare. Eu mereulepovesteamdepdrinteleArsenie,
Doreamfoartemult sr ajung' gicopiiimeira pdrinteleArsenie
pentrubinecuvdntare. Eu mereulepovesteamdepdrinteleArsenie,
maialesdecerulceseoglindeain ochiiSfinfieiSale. prin
anull9g3 m-
aminteresatcdndpoate fi gasit parintele laDrigdnes"u,
veriqoardalofului s-aduslaDrdgdnescu amtrinrls-o .u .u
iu, c6ndo
fbcea listi cain ordineasosiriisi seintre laPlrinteleArsenie - careerain
altar - gisdsteafiecareunminut.Noi amfosttrecutecunr.186,187,
I 88.Cdndajungeaomul in fafaPlrintelui eraimposibilsi stearrumaiun
minut.Dupduntrnp a iegitPdrinteleafard 9i azis:,,Deceali venita.qa
pe fiica
ii
mea'careerastudentd.in aceaperioadd sofulmeuftcuselucrdride
extinderegireparafiilabisericd.I-amdatfiiceio scrisoarecdtre pdrintele,
prin careil rugamsdpictezegibisericanoastrf,.Au ajunslabisericala
Drdgdnescu. Pdrinteleerain altar,cu
ochelarifumurii;
nu slujea,dar
prirncapomelnicele. Fiicameasegdndea: mi-aspusmama"ceochi
albagtri,pdtrunzdtori are
pdrintele giacurnnupotsd-ivid, c6areochelari
foarteinchiqi.Aajunslaaltarsd-ideapornelniculgi
pdrintele Arsenies_
aintorssd-lia,dargi-ascosgiochelariigii-azis: ,, Ei bine,nri! ',
gii-
a dat binecuvdntarea. Ea s-a ernolionat de
privirea sa foarte
demulyi? $tili cdsunturmdrit deSecuritate!".,,Pdrinte, nuvremsd
vdfacemrdu - a zis un domn - dar n-am venitdintr-un loc, suntem
din Constanla,Clui, BraSov,Galali, suntemdin toatd lara" '
Pdrinteleainceputsdtreacdprintreoameniadresdndu-seunuia
saualtuia.Md uitamladdnsul - erainalt,purtaochelarifumurii.Se
intoarcesprealtargi-iziceunuit6ndrcamde30 - 35deani:,,Md, tu
ar cdmasaalbastrd,porli barbd? " . ,,Nu, Pdrinte!". ,, EStipopd? " .
,,Nu, Pdrinte!".,,Annci dece te dai dreptpopd,md?Nu te mai
dapopd,cd-ipdcat!". Tdn5rulnui-ardspunsnirnic.
Oprindu-seldngdundotnncamde60-65 ani,azisbdtrdnelul:
patrunzrtoare gii-aintinsscrisoarea, dar pdrintere i-azis:
,,Nu,nu.rut
,,Pdrinte, anl necazltrimari". ,,Cdli ai ontordt?". ,,Nici ttnul,
mdangajezla asaceva!".Adat rdspunsulfhrdsdciteascdscrisoarea.
Pdrinte!".,,Cdti ai bdtut? ". ,,ASo mi-afostnteseria
". ,,PttteQi
In anulunndtor,
1984,i-amtrimisdinnoupearndndoi
copiiila
fdcut-o, acmntrage-
sd te muli de acolo? ". ,,Puteam ".,,N-ai
Drdgdnescu. ParinteleArsenie r-aluatl6ngdelpeb[iat, careeragiel
o!
student,gii-aexplicatpictura
depeperefi,nr,aialescealegatddechimie
(structura moleculei,etc.) $i i-a linut
o adev[ratipretegere privind
efectul
nociv al
tutunului asupra organismului, inc6i ai flzisla
e profeso,
'niversitar. Mai
tdrziune-amdatseamacareafostrostulacesteidiscufii:
deqiin familianoastrdnu
s-afumatniciodatd,b6iatul,in anturajuldela
facultate, aincercatdecdtevaori
sdfumeze.Dar,dup[
discufl avut6
cuPrrintele, nuamaifumatdeloc,nicip6nd azi. pirintele
i-amaispus
bdiatului: ,,D,-te
auzi mai rdu,
acum,pdnd egtistident, sa-ri tratezi urecheacu
fd-yi
aparat auditiv cd nu
laye
te costd nimic,, _
ureche.Dupdce
SeapropiedePdrinteleo femeiecu douacdrfiin mAnd,unade
anatomiegiunadechimieqi-lroagdsdlebinecuvdnteze,cafiicaeiwea
sf,deaexamenlamedicin[.Pdrintelele-aluat,le-arSsfoitgiazis: ,,Dacd
ptm mdnape elecrezicd osd intreIa medicind?Spune-isdtnvele! ".
Pdrinteleseducede acolo la o tdn[rd, camde 30 deani, ce
aveao tumoarepeg6t,in dreptulurechiidrepte,carenu sevedea,ci
aveabasmapecap.Pdrinteleddbasmauadeoparte 9i o intreabd:,,Doare,
md,doare? ". ,,Md doare,Pdrinte!". ,,Mai rabdd,md,unpic, mai
rabdd, cdprin rdbdareata noud seminlii iesdin iad".
biiatul nu-i spusesenimic, cdnu auzeabine cu o
a
Apoi, a venit la mine qi a zts,frrd ca eu sd-l fi intrebatceva:
venitdelaP[rinteles-adusladoctor,gi-aficut aparataudrtivgi,Doamne
fii ldudat'cdl-ap-urtat weo2ani giauzul
i-arevenitaproape'cornpret.
In anul1986afla'd cd?'Srptarndna patirnilor pdrinteleArserue
seaflalaDrdgdnescu amluatpefiicamea $lpe na$acopiirorgiamlllecat
laDrdganescu. Atrebuit
sdrnergem vrco-3kr,pejos pentru caeraun
podstricatgiautobuzul nuputeasdtreacd.Am
ajunsh fisericdpelaora
,,Pdcatelefdcuteaici,pepdmdnt,aici sevorispdsi;cdnu levor trage
cei cele-au fdcut, ci sevor ducepdnd Ia al noudleaneam,cd le vor
ispdsiceinet,inovali.Arc Dumnezeug'ijd deei,leva rdspldtiEl!". $i
s-adusnraideparle.Eun-amspusnirnicginicinumi-arndatseamaatunci
decerni-aspusmietoateaste4cimult grai tArziuami6!eles:nd intrebaser;
dernulteori,intinere{edecedoareu,dinnou[ copii,m-arnndscutffinr6,
l
l
dimineala,in JoiaMare. Era lumefoartemultd,bisericaptina. s.
56
57
decenupotpurtagieupantoficacelelaltefete,cidoargheteortopedice. $i, iat4 acurqamprimitrdqpunsuldelaP[rinteleArsenie. Eu
decenupotpurtagieupantoficacelelaltefete,cidoargheteortopedice.
$i, iat4 acurqamprimitrdqpunsuldelaP[rinteleArsenie.
Eu eramtarenecdjitl cdnuvorbisemdeloccu d6nsulgim-am
luat dupdddnsul.Spreug6,un tdn[r i-a cerutvoie sd-i facdo poz6.
Apoi, Plrintele Arsenies-adusin altar gia adusde acolo o
securemarelegatdcu o basma. Adezlegat-ogia zis ,,Vedelisecurea
asta?Mi-a adus-oo mamdtare necdjild".
omoarepentru cd nu era de acord ca el
Unicul s6ufiu avnrt s-o
sd se insoare cu o fat5
neserioasS. $i i-azismameisale: ,,Te omor! Vino in curtesdte omor,
nuaiciincasd!".Au iegitin curtegii-azisbdiatul ,fii-lirugdciunile!Sd-
mi spuicdndai terminat!".Azis mamac6gi-aterminat rugdciunile.
Atunci bdiatulazis: ,flai lapddure,nu te omoraici,ci in pddure!,'.A
plecatmamapldngdndgifeciorulcu ea
Biatamamd!C6ndauajuns
in pddureazisdinnoubdiatul: ,fii-tirugdciunile qisd-mispuicAndai
tenninat!". $i mamds-arugatdin nougii-a spuscdaterminat.Atunci
briatula zis: ,flaiacasd! Nu temaiomor,dardac[ dincurtenuveneai
in pddure,atunci,acolote omorarn!>>".Sibiatamamaaadussecurea
cupricinalaPdrintele.
Apoi Pdrinteleacerutun scaun,s-aurcatin picioaregiazis:
Pdrintelei-azis: ,,Bine, md,fd-mi opozd,cdmqi amtreiprimdveri".
in pridvorul bisericii s-a oprit gi le-a spusunor femei dih-partea
F6gdragului:,,Mergeli dupd bisericd Si agteptali-md,cd dupd ora
trei md tntorc " .Am rdmassinoi. Eramin jur de 20-25depersoane.
Pela ora trei gijumdtate a venit Pdrintele.Lua cdteo persoanl sau
doud gimergeauin spatelebisericiigistdteaudevorbdcdtevaminute.
Odatd,cdnds-aintorsdin spatelebisericii,i-amiegitinaintegi
i-am spus: ,,Pdrinte, amfost la Sfinlia Voastrdacum 40 de ani Si
mi-ali dat atnnci o binecuvdntarecaremi-a tntdrit picioarelesd
pot umbla Si tot binecuvdntareadumneavoastrdmi-a purtat de
grijd, cd m-amcdsdtoritcu unpreor".
Ddnsulm-aintrebat: ,,$i cum
vd impdcali,md? ". I-am zis: ,, Foarte bine,Pdrinte! " .Apoi s-adus
dealuataltedoudpersoanesdsteadevorbd.Cdnds-aintors,trecdnd
pelingd mine,i-amspuscI suntcu fiicameacarevorbeqtecuunbdiat
ginoinupreasuntemdeacord.Atunci fiicameai-a ardtatpozabdiatului.
,,Vd spttnun cuvdntde invdtrdtttrdla toli, cd nu e timp sd stau ctt
toli de vorbd. Majoritatea ali venitpentru cdsdtoriile copiiror: o
fatd, cdnd vorbeStecu un bdiat, sd nu se cdsdtoreascdpdnd nu
ntergpdrinliifetei sd seinteresezede bdiat - dacdmetgela bisericd,
dacaposteste,dacapdrinrii lui merg la bisericd,dacdpostesc
Tbtasa si pdrinlii bdiatului,sdseinteresezedefata cu carevorbeste
bdiatul - dacdfata mergela bisericd, dacdpostestegipdrinlii la
fel. $i dacd-i aSo,sdfie de acord cu cdsdtorialor lar dupd ce se
cdsdtoresc,sd facd copii,"dacd vor sa fie sdndtoase.uitayi-vd la
celecu rochii crele(la ligdnci): suntrosii ln obraji si sdndtoase,cd
Ddnsula luat-ogiazis: ,,Nu-i detine,md,nu-i de tine,cd e un om
foarte rdu. Lasd-l Si sd-li iei un om din oameni. $i nu te indepdrta
depdrinli, cd o sd-lifiefoarte greu!". Cdnds-amaiintors o datdl-
amoprit dinnou qii-am ardtatpozabdiatuluimeu,carewoia sdmai
facdo facultate.Aluat
Eu nu-i spusesemc[-i
pozagiazis: ,,De ce,md,inginernu-iplace? ".
inginer.I-amrdspunscdepreamult zgomotin
ele nasctoli copiii. se vor inmulli ei si vor acoperi nalio noastrd.
Alltt a1tvenit obsedatride vrdjitori;
nu vd mai fie teamd de ei!
uztnd.Atunci Pdrintelea zis ,, Sdnumaifacd nici ofacultate, cd se
gatd calendarul.Ai auzit?Segatd calendarul".Abia maitdrziumi-
amdat searnaceawut s[ spund:b[iatul lucracainginerla Satu-Mare
qidacdarfi fostlafacultatelaCl"j - acolowoia sdmeargd - arfi fostin
fruntearevolufiei,cdel eradin fire inifiator,sufletist,seimplicain toate
gifiindprintrerevolulionariputeafi omordt.
Dacd mergelila bisericd Silineli posttrile, n-aunici op,ftere.
$i
ldsali-vd de desfrdu astdzi! Duntnezeupedepsestedesfrdul ctt
moartea(]IDA). Gata! T"ebuiesdplec! E aproapeora unrt si vine
clopotarttlsdfacd arat
cdtre uSd.
in bisericd.Hai, plecali!". $i s-a indreptat
Apdi i-amcerutPdrinteluiun sfatlegatde sofulmeu:daci e
binesdciteascdmolifleleSfintuluiVasilecelMare.Mi-a rdspuns: ,,intr-
un cuib de viespiniciodatdsa nu bagi balul!". Eu l-am privit,
probabil, uirnitd,darddnsulmi-azis: ,,Duie Si spune-isoluluitduce
amzis Si va inlelegeel " . Eu avealnunbuchetdeflori demdr,fbcute
de nigtemdicufe, dnpdnzd gi le-amdat Pirintelui, rugdndu-lsdle
58
59
primeasciin semndemufumireqirecunogtin!6.Le-aprimit,deqinu primisenimicdelanimeni.Apoi amcerutvoie s6-is[rut mdna gim-a
primeasciin semndemufumireqirecunogtin!6.Le-aprimit,deqinu
primisenimicdelanimeni.Apoi amcerutvoie s6-is[rut mdna gim-a
l6sat.A venit gi fiicameasd-isdrutemdnagil-amrugatsd-ideao
binecuvdntarc.Pdrintelei-aluatmdnagii-a zis: ,, Md, tuai oaselemoi,
sd mdndncibrdnzdde vaci". Eu am zis ,,Nu-i place, Pdrinte".
Pdrintelea zis ,,5-o mdndnci ca medicament,ai auzit? Ca
medicament!".Apoiavenitginagacopiilormeisb-isf,rutem6na,dar
Pdrintelen-aldsat-o,zicAnd: ,,Vezi ce-mifaci,ntd?Tbatalumeavrea
sd-ntisdrutentdna,dar eunu sLtntvrednic".
Am mu[urnitPdrinteluiqine-arnindreptatsprepoartd.Dupi
ce arr lbcut 5-6 metri,Pfrintele ne-aintrebat: ,,Aveli bilet de
autobuz?". ,,Da", arnrdspuns. ,,Vezi cd treceun autobuzgolpe
aici, fd-i senmsd vd ducdpdnd fn Pantelimon.Dar aveli grijd,
dupdceiesi{ipepoartd,sdnttvorbili nimic at babeledela marginea
druntului ". Dup[ ceamiegitdinbisericln-amfrcut nici300dernetri
gine-aajunsunautobuzcarene-aluatpetoatetreigine-aduspdn6in
Pantelirnon,la staliadetrarnvaicaremergealagaradenord.
AceastaafostultirnameaintAlnirecuPdrinteleArsenie.
Daramsimlit,nuo dat6,cdPdrinteleArseniene-aindrumatgi
ne-aajutatgidupdces-antutatlaDomnul.Yd.relatezdoardou[ cazuri.
In anul2000a ar,utloc o sfinliredebisericdin apropierede
Bragov,darnoinune-amdus.Noapteal-amvisatpePdrinteleArsenie,
caremi-aspus: ,, Sdmergelila sfinliri debiserici,cd acolo,in timpul
sfinlirii, sepogoard Duhul Sfdnt in toataplindtatea Lui pestecei
prezenli^Sivd e de mare folos " .
In varaanului2004fiica,ginerelegisofulmeus-auhot[rdt sd
mearg[laPrislop,lamormdntulPdrinteluiArsenie.Eu nu voiamsd
mergdeoareceaveamo cr6pf,tur5in talp6,lapiciorul drept,caremd
dureaingrozitor,nuputeamnici sdatingcu elpdmdntul,darsdcalcpe
picior.Darcopiiinicin-au 'umt sdaudd,atdtauinsistat,ci amplecatcu
ei.Am memcurnaginapdndldngdbisericamdndstiriigideacolom-an
lualaproapcpesuspdndlamorm6ntulPdrintelui.I\4-auagezatpeun
60

scdunelldnglcruce;nucranimcni,eruintr-omiercuri,pestesdptdmdnd. Mi-arnintinspiciorulbolnavgil-amatinsdeSfintaCrucegiaminceput s5pldnggis[-i spunPlrinteluiArsenie'. ,,Pdrinte, acum50deani nti-

ai tntdritpicioarelede amputut sd merg Si in toli aceStiani m-ai .tcos din multe necazuri. Terog,
ai tntdritpicioarelede amputut sd merg Si in toli aceStiani m-ai
.tcos din multe necazuri. Terog, vindecd-mi Si acumpiciorul, cd
poli sdmdajuli, dar a meanevrednicieteopreSte Si ale melepdcate
te lin departe!Ajutd-md,Pdrinte, Si nu mdldsa!" . in tinip ceai mei
citeauacatistegirugdciunis-ainduratPdrintelederugdciunilelor gimi-
avindecatpiciorul,incdtdelamormdntamplecatpepicioarelemele.
I-a cdteva zilredupdmoarteaMitropolituluiAntoniePlarn6deal4
in visamauzitun cor deingericarecdntauirna[[tor.M-am intrebatcine
cdntd,undecdntd?O vocemi-ardspunsi ,,E unaloi detngericareil
insoleStepe Mitropolitul Antonie ". Eu amfost foarte miratd; ,,Pe
Antonie? " ,,Do, esubocrotireaPdrinteluiArsenie - mi-a rdspuns
vocea - Ei au venitsd-lia".
Sdrut-mAna,PdrinteArsenie! i1imulgumescpentrutot ajutoruI!
\4no rnairepedeintrecopiiit6i,cdvalurileispitelorsuntrnari,iarcredinfa
noastrdseirnpulineazd.Yrno,ginunel5sa,cf,pierim!
SJirfie Pdrhtte Arsenie, roagd-te lui Dumnezeu pe,xtru
noi!Anin.
Maris Clopo(el
(PoianaMdrului, jttd. BraSov)
Satulnostruseafl[ la o distanfdmaredeMdndstireaSdmbdta
deSus(aprox.50km). Cutoateacestea,laanumites[rbitori grupuri
rnaridecredinciogi(20-25depersoane)mergeaupejos - pesubmunte
- inpelerinajlamdn6-stire.Printreeierauqip[rinfii me| Ion giVicto-ria.
TatardmAneauneorigicdteo sdptdmdndsaudou[ pentruadao mAni
deajutorpdrinlilorcdlu-g[ri lamuncileagricole.PdrinteleArsenieBoca
il cunogteabineqiii eradragdeel,pentrucderaomharnic.
in tjrnpulrdzboiului,tataafostpeliont,inRusia,iarlaluptele
clclaCotulDonuluiafostluatprizonicrgidusinlagdrin Siberia.In
accsttirll'1,euqimamarmergcalrregulatlamlndstire,ru-gAndu-ne
pcntrLl ocrotircaluigiintoarccrcaacasd.ParintclcArscniencincuraja:
lonarec'e-iltebuiecuel.I-ctntdolau.Stalilirtislitel".Pdrintelcse
t'cfbrea, evideut,la credinfaginadejdcailr Dumnezeu,pe carei le
6l
venisedoarde4zlegipelamdndstirenuatrecut(venisedinspreRdsarit) In aceeaqizi, lamdndstire,a merscu rninegiun unchide-al
venisedoarde4zlegipelamdndstirenuatrecut(venisedinspreRdsarit)
In aceeaqizi, lamdndstire,a merscu rninegiun unchide-al
rneu,fratecutata,Aurel Jogoe. Dupdcel-aspoveditgil-aim-pirtdqit,
PdrinteleArsenieBocai-aspus: ,*{urele, du-tedeurgenldacasd,cdte
aqteaptdordinuldeincorporare!".intr-adevdr,ii sosiseordinulimediat
ceplecasecunoi din sat,iarlaintoarcerep[rinlii ii pregdti-ser[deja
vaIiza (Luryea Credinlei,Iulie, 2006)
x
Anonimi:
Cdndl-arncunoscuteu,in 7976,m-amdusfoafte,
foartesup[ratd,qieum-ambucurat,pentrucdnumaidacdtrecprin
oclriiddnsuluinumaiaveamnf,cazulst carem-amdus.Eum-amdus
pentruci sofulmeuaplecatgim-amduss[ cersfat, ,,Ce sdfac?". ,,Lasd-
I ntdi, cd el esteqfara din impdralia Centrilo4 Si nrt-l mai intoarce
degeaba", ginus-amaiintors,gideatuncisuntsingurd,de30deani.
InaintedeaseducedinlumeaastaamfostlaSfintiaSagi
gtiacdanrfostIaIemsalini,gim-air-rtrebat ,,Ce nmirteitu acutna?".Pdi
zic ,,Pirinte sf,-rnimAntuiescsufletul
boalaepentrumdntuire.
uitesuntbolnav6"siazisc[
62

insuflase.Dupdincheiereardzboiului,tatanu s-amaiintors.Vlzdnd acestea,laweo 2 ani,ma-maaftrceputs6-ifacdpomenigiparastase, impdrfindu-idepoman[ gitoatehainele.Mergdndapoila mdnlstire, ftrE sd-ispundPArinteluicea ficut, acestaamustrat-o: ,,hctorio, de ce-l treci pe Ion Ia morli Si-ifaci qi parastase?El nu e mort, trdieStef'.Mameiparcdnu-iveneasdcreadd,dar,totugi,o weme,nu l-amaipomarit lamo(i. V[zdnd, insd,cdtot nuseintoarceginici nudi weunsemndeviaf[, ainceputdinnousd-ltreacdlaadormili.Pdrintele amustrat-oiar6gi,demaimulteori chiar,pdndcdnd - in 1948 - tatas- aintorsacasdpe jos, din Siberia!Bietuldeel,acasdnu-imairdmf,-sese nici rn[car o cdrnag5pe caresdo irnbrace(mamai le-airnpdrfitpe toatedepomand).De bucurie,m-amdussin-gurdlamdnlstire,sd-i daudevestegisI-i mul-furnescPdrintelui.Erafoartemultdlumeacolo. Plrintelenuaagteptatsdajunglael,ci ficdndu-gilocprinmulfimeade oa-nreni,avenitin falameagimi-aspus: ,,lfo, Mario, maipldngi dupd taicd-tdu cd a murit Si rut ntai vine acasd?Vezic-a venit?". Tata

Maria (Ctuj Napoca): Cu cdfivaaniin urmderamtare bolnavl gi,in pragul disperdrri,Dumnezeuar6nduitin agaf-e_lincdtam
Maria (Ctuj Napoca): Cu cdfivaaniin urmderamtare
bolnavl gi,in pragul disperdrri,Dumnezeuar6nduitin agaf-e_lincdtam
intahit unpreot,unpreotmisionar,unpreotcumulthar
Un omal
lui Dumnezeucare,atuncicdndaimaimarenevoiegiegtiintr-o mare
incurcdturd,trimisdeDumnezeu,ili iesein cale. $i dacdaiawt
noroculsd-lintdlnegti,atunciaigdsitcaleaspremdntuire.
AcestaerapdrintelePetricdB[gicean.Din vorbdin vorbd,din
indrumarein indrumare,mi-apovestit cdin judeful Hunedoara,mai
exactldngdHafeg,esteo mdndstire,MdndstireaPrislop,giacoloeste
rnonn6ntulPdrinteluiArsenieBoca - un cllugdr cumult har,careatrdit
in zilelenoastre.Mi-a dato cartecu toatemdrturisiriledeladivergi
credinciogi,careigiardtaurecunogtinfafa!5dePdrintele,mlrturisind
toatebinefacerilegitoateintamphrilelor, aducdndPdrinteluimare
rnu{urnire.PeatuncidejaeumI sirnleamdincein cemaibine,datoritd
rug[ciunilorpdrinteluiPetricdgialemele.Fiindfoarteimpresionatlde
tot ceciteam,ilni doreamdin sufletsdajunglaPrislop,lamdndstirea
undeodihnegteP5rinteleArsenie.L-amrugatpepdrintelePetricdsd
vini cunoi lamdn[stire - eramcu o prieten[caregieal-acunoscutpe
pdrintelePetric6.
A douazi ne vedeam?nmagind,plecdndspremdndstire,cu
63

plrintelealSturidenoi.Vorbinduna,alta,mi-amdatseamacAtdemult amfostajutatdinultimultimpdeMAntuitorulnostruIizusHristosgicdt debinem[ simfeam.Fird sdstaupegdnduriamziscdqieu,lardndul meu,trebuiesdii aducmu[umirepentrutot binelepecarel-amprimit. Gdndindu-mdla lucruripecaresdle gipot face,sdpot s5md 1in de cuvdntin fap Dornnului,m-amgdnditcatdemultmi-arpl5ceas[ md lasde fumat(eramfumdtoare).Dar cum?Eu nu puteamsdstauo zi {drd figari. M-arngdnditdin cein cemaimultlaasta.Dejaimi doream sdmI lasdcfumat,darnurnaipentrua-iaducemu[umireDomnului. Anrajr-urslanfinistirc,alnLucatlamonndntulPdrintel"riArsenie gi cAndamvSzntatdtafi'urnusctc,al'llsirntitgicumaimult[dorintlsd tnd tindecuv6nt.Atunci,prir-rtrelacrirni,l-arnrugatpePdrinteleArsenie sa m[ ajutesdpot s5-iaducaceastdmulgurnireDorurului.P[rintelerni- aascultatrugdciuneagim-aajutat.

Puulina Ghitulescu dinBucuregti.Beculerapebazddehalogengimultmai scumpdecdt t celelalte. Eu i-am dat ultimii banidin
Puulina Ghitulescu
dinBucuregti.Beculerapebazddehalogengimultmai scumpdecdt
t
celelalte. Eu i-am dat ultimii banidin casd(urma s5primescpensia
_
deadevdrateleminunipe carele-amtrdit wemeindelungati.
Erain anul1973,cdndpagiimeiaufostindreptafisprebiserica
Considerc[asosittinpulcdndtoflsuntemchemagisdneamintim
pestecdtevazile).L-amrugat sdcumperegisI meargdlaDrdgbnescu
s6-l ducd,darsdnu ianiciunban,cdcidacdia,sdnu maiviri'dacasd!
Cdndaajunscu becul,PdrinteleArseniel-aintdmpinat: ,,Ce ai-1frcut,
md?I-ai luat ultimiihani.depdin:e! Du-te Iapdrintele Bunescusd-
dinsatulDrdgdnescu(25km vestdeBucuregti).Parohulbisericiiera
preotulSavianBunescu.Bisericaerain renovaretotald,o bisericufd
ti deabaniipe becs.isd-i-daci{eueiif'. ,Nu, Pdrinte,cdnu maiamce
micl (acummare
), o bisericuldveche(intretimp,nou[
).La
poartd
eraubraziidepazA,cetdmAiaucuparfumullor drumul intrareagicimitirul
dinfagabisericiiin interiorul,bisericiierauridicateschelepentruaugura
lucrareaPdrinteluiArsenieBoca.Zidezieraurcatpeschelegipicta.
cdutaacasd.Agami-azis:nuwefi sdaibdpartedelumindsus?".
Dupd 15 ani de lucru, pictura se apropiade sfirgit. Urma
sfinfireabisericii.Am fostaproapedepirintele SavianBunescu,gapte
fiafidecredinld carene-amunit prin legdmdntsdnerugdmunii pentru
altii,indiferentundenevomgdsigisI lucrf,min ,,via Domnului".A fost
De lainalfirne,pictdnd,cdntacunoi Sfinta Liturghie.Harulerafoarte
mare,tuma decredinciogi,dc asemenea.FdgiragulgiBucuregtiulera
nelipsitdelasfinteleslujbe.
PirinteleArsenieBocaeracdutatgiiubit deto!i. De susne
priveagigtiasuferinfelefiec5ruia.DupSterminareaSfinteiLiturghii se
o perioaddfo artegrea,cumariispitegiinceredri.Eu ampropusfrafilor
si contribuimfiecare,dupdposfoilitdlilenoastre(to1ierampensionari)
gisdcurnpdrdmmaterialpentruvegminteleplrintelui Savian,pentru
dver6,Sfinta Masi giiconostas.Amrugat pepdrinteleBunescugipe
PdrinteleArseniesdne deamisurile. Au intrat in SfhntulAltar, au
oprea,acolounde eracazul
Vorbeadinprivire.Era bldnd,dar gi
mdswat,apoiamintrebatceculoares6fie.Afost
tdcere Eu ampropus
foartesevercupf,catele.Demulteori irnierateami sf,-lprivesc.in fala
ungalbanpastel(precumspiceledegrdu), {ar P[rinteleArsenieaspus:
luinuputeaiascundetrecufulsauprezentul.Delacazlacaz,spuneagi
viitorul. Ne dddeasfaturipentruanevindecadedurerilenoastre.Era
un sfint printrenoi!
$tia gAndulnostrugitoate disculiilenoastrg de_pedrum.C6nd
ajungeamla biserici 4e. dojenea ,,Md, sd nu- mai judecoli_pe
<conducdtor>,cdci el estepus deDumnezeu Si numgiEl il poate
judeca!". Eueramaceeacareamzispedrum: ,,Doamne, cumil mai
rabzi,demolAndbisericile?".
S-atntdrnplato defecliuneelectricdlabiseric[.PdrinteleArsenie
numaiputeapictafhri lurlin5.Eu aveamunstudentlaelectronicdin
gazda,pcnlnneDanBo-edan,fiuldoctoruluivetcrinarBogdandinBacdr-r.
Elcrafoartcpriceputlatoate.L-arnrugatsi rncargilaDr-d-qdncscuqi
,uA.lb-g1gintiu". Amplecat la Mdndstirea figdnegti cu frateleAndrei
Gdlea,peatuncitrecutde60deani,fost judecltor, fiu depreotdin
Sibiu.AjriLngilamdndstireamvorbit cu MaicaStareli rugdnd-osEne
ajute sd infrumuseldmbisericapentru sfin1ire.Am dat mdsurile 9i
culoarea,dar-lspitanu alipsit.Ne-aadusmaterialulin minuscucdliva
metri: ,,,A.tdt ne-amairdmas
", ne-aspus.Ne-amintristat,amftcut
amdndoirugggiuggpminfii, rugdndpe P[rinteleArseniesdneajute.
EramsigurdcdPdrintelelucraasupranoastrddin nevdzut!Deodatd,
MaicaStareldneintreabf,: ,,Pentru cebisericd?".Noi i-ampovestit
totulgicdndaauzitdePdrinteleArsenie,achetnato maicdgii-aspus
si scduci indepozitsf,cautc Ai sI taicrnetrajuldorit.Sefacesocoteala
5i cdndne-aspussunra,noinuaveamatdliabani.Atn spuscal5sdmcdt
sdvadrccsepoatercparaDupi cealicut toatecotcctiile,agdsituru-rl
dinreflectoarecubeculars.L-aluatacasdcamodelDentrua-lcumndra
aveur $icd venin adouazi curestuldebanigilulm materialul. ,,Nu, il
lualiacum!Ceesteplus,estedin partearndn[stiriipentrubisericd.
o4
65
RugimpePdrinteleAnenies[ nuneuitegipenoiinrugiciunileSfinliei sale",aspusMaicaStarefd.c6ndamajunslaDrbgdnescu
RugimpePdrinteleAnenies[ nuneuitegipenoiinrugiciunileSfinliei
sale",aspusMaicaStarefd.c6ndamajunslaDrbgdnescu labisericd.
PdrinteleArsenie, cu un zdmbet,ne-a spus: ,,Ce ali pdlit, md?,,.
YegmintelepdrinteluiBunescugitoatecelelalteaufost confec[ionatede
doamnaVcolAni$oara dinBucuregti.
Wrginiu
S1 ;d rnai fac i un co.p iIf' . $j intr-adevdt, 4 douaziam zdmislitun copil,
degierainPostulMare,vinerea.
Am venit IaPdrintelefoarte sup6ratd,spundndu-i:,t drinte
suntmai rdu capdgdnii cd agZqmi;lit copilul din p-dnteice.(Sluni
Si jumdtate) in post Si vinerea". Atunci Pdrintele a zis: ,fSa a
ingdduit D umnezeu cq. ; d dea-in"lil eagminc iuna bfu b q t Ultti"14v.
S3-u-qna*tesotintr,ozi msre. Sd trdie$ti numai i-n,rutgdeiuug;i sd
te iWirtrdS-c.gtitn fi ecareduminicd".
Toatdperioadade9 luniamsimlitajutorulPdrinteluilatot
odatdamfostla
(FIgIraq)
pdrintele ArsenielaDrag[nescugine-aapucat
pasul.
searaacolo,qiajungdndln Bucuregtinu maiprindeam trenul.Eramin
trolefuuzgimaierau2
minutepdndlaplecarea trenuluidingari. vorbeam
intre noi ci nu mai prindemtrenul,
dimineafaneap[ratin Fdgdrag.La un
ce facemcd trebuL sr ajungem
momentdataap[rut un miligian
Cdndaavutcopilul2 anigijumdtatel-aml6satcuceila[i doi sd
se joace,degieradiferenldintreei destuldemare.LuAndu-sedupd
joacdauuitatdecelmic $i l:aup-ierdutdin vedere.Cdndamv[nst cd
numaiestenicdieriarninceputs[-l cdutdmdisperafiqinul-amgdsitore
lAngi noi, carene-azis; ,J'{u vdfaceri griji cd
mergqi eutot ragard
Si vddau inprimire nasuluimett Si vd ducepdraii
nagaraS,,.Toli
intregi.Atunci amridicatrndinilein susgiauzis: ,tdrinte Arsenie,tu
'.
nt-aiajutatsdamcopilrtlacesta,tusdmi-l aducf
in clipaurmitoare
ammufit,fiindu-nefiicr desecuritate.Amcoboiat oint ot"ilur, milifianul
mergeafoarte repedegi noi dupd el. Am
ajunsl6ngdtren gi
a spus
copilul eralAngdminecu o gdletu!6in mdn[. Probabila fost in weo
curtecu copiii la joac[ giPdrintelel-a luatdeacologil-a adusldngd
controlorului: ,lsta
e mamamea.Acesta efrateri meu,aceastae
sora mea.sd-i duci p6nd tn Fdgdras si ili ptdtesc ei cdt
mine.
costd,,.
Grdbili
Am avuto via!6foartezbuciumatdpentrucdm[ despd(isem
sdurcdmin tren,neintoarcem sdmufumim milifianului, dar
dispdruse.
desofdeoarecenu amaifostdeacordsdmaifacun copil.M-am dus
dinnou laPdrinteleqii-amspus: ,,Nu maipot, Pdrinte,cdtqfi
gicdiniipe -mine,mabadocoresc Ai m[ ameninfdin tot feluf '.
suntca
-
Atunci
in
1982amfostprima datdla pdrintele Arsenie. Etam foarte
bolnavd.Mergeamin
fiecarelundlaInstitutulde oncologie. pErintele
eraimprejmuit delume. ploua gieucu mimica
gicusorameastdteam
Pdriutele mi-a zis: ,,ltt[d, tu qtiicum ursul trece Si cdinii latrd? Tbt
a s asd fac i S i tu!" . p e attxrcinumaiauzeamnimic Ai nu mf maideranja,
ofcemis-ar fi spus.
subo streagindlingd o magaziein curteap.[{$elui Bunescu. pdfintere
eramaiinalt decdttoatdlumeacareil
itnconflua. Lagp-.qroment dat
ala
ggli!
o-lusntsduho-vni9g.s9! qiayeamosenzalie_cenu opot.-pffi
Pfu'intele m-a mdsulatcu privirea
de.3 q{i dir-.ap para'in picioare.
cdnd arnajunssdvorbesc cu
ddnsul,tni-urpu, s6merglacontrolgi
'ri-a spusnigtenunrededoctori.cdnd
ammerslacontroleramperfect
sdndtoas5. Am
renitdinnoura pdrinrere, foartebucurcasr,girni-a zis:
,fi
crentt Si te-ai vindecat,
darps4*d_q-1qqrc lui Duntnezeu. CdSi
Ugtede. Cdndamfost odat6la dumnealuinu avnrt sdsteadevorbScu
mine,motivdndci esteobosit.Dupdceampldnsin hohotevreo2 ore
atrirnis fe parintele Bunescu sd-mispund: ,$pune-i aceleifemeisd
nu maipldngd cd vin Si vorbesc Si cu ea". Cdnda venit azis: ,,Ce
tlci sdmdfutrcbi?".Nu alrtrnaigtiutcesI zicdecdt: ,,Pdrinte, ajuta{i-
necu ruglciunca".Atunci Pdrinteleazis: ,,Nu-fi va fi maibinenici in
Fag[ragcdrnult5rlbdare ifi trebuie".
copii ai?" I-amrdspuns c[ doi. M-aintrebat: ,pe ce?Sdnnergriacasd
66
67
Am vmt sd md recdsdtoresc Ai m-am dus la pdrintele cu De la trasarif ss
Am vmt sd md recdsdtoresc Ai m-am dus la pdrintele cu
De la trasarif ss va ridiea
persoanain catzd.PdrinteleArsenie mi-azis:,,7usd
nu temaimdri li
cd nu o sd te doard capul. CreStelicopiii,,.
rtrr popor IarA en$.g
- Datoritd'PdrinteleArsenietrdiesceugiunul dincopiii caree
foane bolnav,degis-auluptat sdnevaddla cimitir. c6nd i-amspus
dar si
Pdrintelui Arsenie:,,Pdrinte, vor cu oricechrps6mi vaddmoart[ gi
un om eu stea nr [I'|mls
r,ecurglatoaterelele.ce
sdfac?".Rdspunsul pdrintelui a fost: ,,lrd, nu
qi omordt ca sdpoli fi omordtd. C_ddq-cd s.yeq!,p2o_rtsyi, WgSu
a, dar a$anu su.
I,asd_i in pace cd tqqta $elnlprc
Adrian NicolaePetcu:
aryUgJqr
g!asupra copiilor lor".
.
-
-*-.{_,.,.
iggl-1-9:-0, cdndp-ic{abiseteaD,,rdgdnsstu, pdrinteleArsenie
--a
Cu o slptdmdndinaintedeamuri pdrintele, mi-aveiit dintr_o
datdgdndul:P6rinteleafhcutatateapentruminegieusdnu facnimic?
spunea,lnjialog cuffirmatoarea,]icol
Tatiana":
,,Conducerii de astdzinu le trebuiemdndstiri. Ej.qu-lg;at
Auzisemcdestebolnav.Am merslapreotuldinparohiegil-amrugatsd
facdunmaslu,astafiindsdrnb[ta. $rjqi (2gqpi l9g9) amurit pdrintele.
Apgi am visat mormdntul, a$acum llam y[zut mai apoi, dupd 6
cdtey.sndndstiri istorice Si atdt. ni ypfgiunge sd cuprindd
piusfiul-varcaaiilcclarilea.
PJryd-atunPiva fi binedenoi. rAtunci
saptdrn6ni.
cu ajutorulPdrintelui merginfiecareanlamonndntla prislop -
$i cerin rugdciunerezolvareadiferitelorproblemegiprimescrdspunsul
se=y-q).:ed-e-aearee.stecJ:e$tinadevdrat,cd va rdbda toate,
va cddeain valul lumii".
Eu amzis:Eu nucredc[ vor ajunges5cuprinddtot pdmAntul,
maialescf,strntoamenifird credinfi.ArsenieBocaardspuns:
prin PreaSfinlitulsau,s-ila1ajutorul pdrintelui
in momentulurmdtor.
sd pand sfipAnire pe
,S,u-n!.ingd.duiJi de Dumnezeu
DupdMdntuitorulgiMaicufaDomnului, pdrintereeste nddejdeamea.
intregul glob
pdmilntusc
Nu te p.unecu ei rdu, ci sd fii
Ar maifimulte demdrturisit,dargtieDumnezeudetoate.
credincioasd,ciD,urunezeu
9a"q! la leru;a.lim ca si
la.noi. Cdcibiserica no{slrd nimeninu opoate ddrdrua"-
CorneaElena (Hdrseni):
Privind viitorul, a spus odat[: ,,Zdreanla roSie,secera Si
ciocanul,steauacu cinci colluri va dispare,dar va veni s!9gt!119u
ri, qnqrhia, Siu.a.fiuuiSi qmar de lumd'.
*
Vasile $e.rbu (ArpaguldeJos):
Pdrintele Arsenie: Vasile,americanii, pe care Stiu cd-i
astep{i,nu vorveni! |.qpoi, singuri, ne asteaptdo luptd grea Si
lungd.
mt
SlilSpl.i
vor da iertfd m-arq-pleu-,la!g .Si;dr1ge, cei
b-Lniruieuieigi{staraigj vor tngro Sa rdndurile du Smanilor noStri
atdt de mult incdt vor crede cd sunt numai ei, atotputernici Si
atoateStiutori.
68
69
Asta va ale Si-i va dygg la pieire q Tga!_e acEg,tpSs.mle ni le-aproorocitPdrinteleArsenieprinanul un qLn-.9_asteqin
Asta va
ale Si-i va dygg la pieire q
Tga!_e acEg,tpSs.mle ni le-aproorocitPdrinteleArsenieprinanul
un qLn-.9_asteqin frultle.
tg45 -l946qi
Dqr- y s-fr-pe;te_muJlt_qni, peste- fo_arle- mu11i ani $ i noud
Dumnezeunu rle_uqhdrdzi gQvedem.gpelevremi. Tuul ueiputea
vedeaamericanii careatunci vor veni! Mie nu-mi vafi dat sd vdd,
ti*-.444*,
le vanimici,sev.-acdlcaompeom,s9.v,amincacarnede
dtpd sdrbdtogreadeSarid a victoriei,
ai
rfu nas I Cdci, vezi tu, VasiIe, d Upigp_e q;lg -yjelpriele+arj d, p u ! ini
dintrrc "c.ei"drcp*Ii-y.at mai -fi, tn picio-are qi-la sirbdtoare.
om gise.vabeasdngedeo
al9s-gagrauldnpleav.d. P
cine va,rf,m6ne.
P[rintele ne-a spus: ,Nu vd,;p-un-de*!qlaine. A$a s-er-ipin
Carte,tnBiblie".
*
Az4"a-hLpts,po-a"te mai uSoard^edci-fardjertfd de sdnge"dar lafet
de lungd ca Si9ea pe caream tnceput-onoi acum!
Leti{ia Suciu (Dumbrdveni):
Vasile $erbz
Dumnbzeusdmdierte,pdrinte,dareunu mai
inlelegnimic.Dupdce-omrdzbipestezecideani,cdgtiguls6fie tot al
Suntmultedespus, 9i aremaredargimareputere.Acum, de
cdnd a trecut dincolo, simlim darul 9i puterea.Ne povesteacd
ndimifilor?Pdiatuncipentrucemai luptdmnoi azi?
grddina Maicii
Domnului,
BucureStiul
,,RomLnia va fi
noul lerusulim
alegii
PdrinteIeA rseni e: Pdj.y eA g ;.{ q1 i VasiIe, u^o_L -cel-&ep ! i $ i
[reconstruitJ
va fi
fu_nLlfpb-U,i-qsdluptqli penlLuca ue{ntii,_,strdnepalii+i_etepj.iiypqtri
aceiavor
ricire
Iui Dumnezeu,cd nunrui
tnt re-b q. cd l-i- sunt dintres.i-nostr i S i cali dintre ndimi tr i, la victor ia di
care li-am vorbit (Monitorul deFdydra1,I3-t9feb.200g).
nemaipontenit de mare. Dar numai Dumnezea Stie care vor Ji
alegif'.Apoimi-aspusdebiiatul celmare,carenu aude,cdatunci
cdndva fi BucuregtiulNoul Ierusalim,o sdfie un om mare,cdnoi ca
plrinli nu suntemwednicisdgtimundeva fieel.
PreoteasaLucrcfia Urea qiParaschivaAnghel:
O{_q!A-v_e$_sp_o-doarnnddelaBuqur.sEtisr?arrnfele,i:aspusc[
p-qB+eura$tis-i-puat"de
[dar si lacutremure],i
dpua od, referindu-sela bombardamente
Bucureqtiul
Va-It+ten-Ae
pe-fafa pimAntului
deoarece acolo forfotesc
picatele.
Pirintelene-avorbit deqpresfilrgitul lumii,
c[s
&$itul
lumii
cumgindirnnoic[vamuritoat[lumeaodatd.civi
$]-.{dra.d-e leac.T-egleicesteleputem ved"gein 7ilgle noagtre.Toate
aceslea,pe-.a'?r-e lg
-vgd"-lqggurtle--g.p,{g-p*
g9t!,P_qrrrrtgh-4rsenie prin
am-1945-1945casdneintoarcemlacredinlrcareqg!-t_q_r_nu-ideparte.
Putep yed3 q,_s!a"dgpAse.mnelecaresunt.
70
7l

ne-acitit [tahnacit] dinBibliedelaApo"eallpg-4ge-s--qYa

t unpoporf5-r5 c11|Ae,-vgbq0uigaggle!999+!19r,

Gura mdului - manuscriscu rdspunsuridate fn scrisde PdrinteleArseniedin vremeacdnd nu putea vorbi - frIIe mdfitnii
Gura mdului
- manuscriscu rdspunsuridate fn scrisde PdrinteleArseniedin
vremeacdnd nu putea vorbi -
frIIe mdfitnii din Tara
Fdgdraqului
@ Pot sd md cdsdtoresccu un strdin?
Bogdan Juncu (Fdgdra$:
Nu weau caneamulacesta,careareo a a$ademarechemarela
Dumnezeu,sdsecorceascd.
Dupdceimi plecasesofiedeacas6,prin 1983,inaintedeami
tr
SA-iiubirnpetofi oamenii,darnimic dinceleomenegti.
E
Aspeza (infrdn[riledeoricefel), frrd iubire,edepartede
intahi cuPdrintele,cinevadin Fdg[raqimi spusesecdeuartrebuisd
amo femeiecu caresdtrdiesc,pentrucddacdnu,esteposibilcaintr-
Dumnezeu.
o
zi sdmi sefacdrdu,dinlipsddefemeie.Eunuamprimitacestesfaturi
trgliiqaMAntu"itoru!9iiu.nptrEti+_lgl-Ds14p97eutwglqeqgsl
nici
debune,nici derele;cumle-amprimit, agale-amuitat, nu le-am
O.A$tru.Dq49ee4,ngne.mp-n1u-imnoi,ciEl-ne.nranluiegte.Dar,pentru bdgatin seam6.Certestecd,atuncicind ammerslaPlrinteleArsenie,
ngpg!.4rJelefiriinoaslre, qlabite de pdcat,nutreb.uiesd4e-?nlrist[m, cdgi
cagicumddnsular fi fost de fatfiIadisculii,Pdrinteleazis: ,,L[d, vezicd
Dumnezelseintriseazdcunoi.
pociinf[ senini;
agzice cd"pocdinla ceamaipidcutd lui Dumnezeuafost afemeii ce
a greSitmult, dar in loc de orice altd pocdinld, L-a iubit cu atdt
mai multpe lisus.Yreausdzic, dac-5nq_vali
!q! mgqr+r-?,ni$gecu
vei auzipe ici pe acolo cd dacdnu-li veiface delucru cufemei,vei
innebuni,md.Md, sd Stii c-dnu tu ue-!inlebuni. Tu,sd-lidu-ciu-iala
cum tli spun eu. Aceia vor tnnebuni care te vor invdla sd faci
asemenealucruri. Pdnd tntr-acolosd.te"ducicuviala ta fncAtpdnd
pdpatele - ajungecdt lepome-ni-Ji la.,spp.-vedanie -,
daci nu y_a{iptrdvi
Si tn vissdrefuzifemeia".Eu l-amintrebatpeP[rinteleatunci: ,,P[rinte,
B0Udul cu ele,ali-l6sa.toateinapoiqi _v*ti insenina
sepoateagaceva?".Pdrinteleazis: ,,Se poate,md,sigurcdsepoate".
dggl
lt1iDumnezeu, cq{g p9ra1g"Fa;-ed;;ia
de
.qameni este cu
Dupd ce mi-a zis P[rintele cdpdnl 9i in vis trebuiesI refuz
neputinli
e,astaa$weas[ o prinde{i
femeia,nd gdndear4totugi,cumesteposibilacestlucru.SigurcddAnsul
delamine.
numi-aspus-odoaraga
ci mi-aspus-olaconcret;caun om allui
tr
Qr4eiingll,n-a.releacniciieri.
Dumnezeugtiabinecevorbegte,numaieucaomslabnuJinlelegearn
O
@decdtlastomac.
Md tot g6ndeam:cumsepoateagaceva?Nu ecao performantici aici
@
Dacr irnpiediciun guturaiprin medicamente,il transformiin alte
il
nu-ivorbadeperformanfn,
primejdii - ex.sinuzitd. Lqfe-&zele"q_b_iqnuitealebolii - cd-iugoard -
c5-icelmaibunleacal ei.
lgr-irea
@ Obignuit,
defrig ajunge.
l?-capdtulalergdriispre
desdy6rsire.
undeDulouez€utap_tu
F{risQs*lirbjnrieSte-firea".SfanfirlApostolParrelzrce:,,
s
rE{li-arcat
El
larcdt
eamdndc.pgfgp4l[lor.
eamdndcustipi+tl!
tr pruggtSffi
estbragwatjga ffi
ati_nge
t,-,uu ! lU*grygzeu;
.
incdcevaextraordinarpecarenuamsbl
uit niciodatd.Erarn
pruuagqrErafL-e.-tr Sg-]few!fbi.
in falaPirinteluiArsenieBoca Er-iipttYgarr:r lslufuaeia, ochicenu am
fuuqaLul,-biutu-ra, gu.rvia,g
qtl?bllniciipisi nq rugdmpent1g.91
r ca
e.Sg ugp_sn-sagtern
vdzutin viafameaagaochirninunali;erauagadefiurnogi- q1ahaslru
cenuamvlzut nirciieri.Priveamaceiochiatdtdecurafi 9i frumoqiqimi
72
t )

c-afg@-tqlareEte".PinlIpuu*cres!q-4{eya&Lu}-9xl$A-,Jr.upq{'.

minunamdeculoareagipuritatealor. La un momentdat,privindacei ochi neneuitat,ochii nu maieraualbagtri,ci dev.eniserdnegli.
minunamdeculoareagipuritatealor. La un momentdat,privindacei
ochi neneuitat,ochii nu maieraualbagtri,ci dev.eniserdnegli. Deci din
albastrulacelaformidabildecurat gidefrumos,deveniserdnegrica
mura.Md miriunasemgiamzisin minteamea: ,poamne, nu-imaiare
albagtri,acumii arenegri".Pdrinteleazdmbit,gi-apusmAinileddnsului
pe mAinilemelegia zis: ,$d[d6,
mddddd". $i privindu-i acumacel
intuneric,acelnegrual ochilor,darcareexprimabun[tate ginualtceva,
ochiidinnouseficuserdalbagtri. $i amzis: ,pumnezeule Doamne,nu
maisuntnegri,acumiar suntalbaqtrf '. $i iar mi-azisPdrintele,-totcu
zdmbetulpebuze: ,Ma66h, m1ilddd".
in urmdcu cdtivaanicdndlucramlaAcademiaSdmbdtagi
avearn2 ztlehberqia3-azitrebuiasdmbprezintla serviciu,neavdnd
magindpersonaldmergeamcuceputeam;uneorischirnbamtreimagini
din Fdgdragpdnl la mdndstire,alteorimergeamcu o singurdmaginS.
Astfel, intr-o zi arnpornit sprem[ndstire.Primulgoferm-adusdoar
pdndin SdmbdtadeJos.Acolo amstatla ocazie.Au trecutmaimulte
magini,darin celedinurnrl aoprit o maginlmicdcondusddeun cet[fean
laweo 50ani.in magindmaieraun tdndrde 18ani - vdrstao gtiudela
gofercareerachiartatdlcopilului.Pebanchetadinspateamaginiierau
maimultebidoanegoale.
in drum spremdndstirem-a intrebatdacdl-am cunoscutpe
PbrinteleArsenieBoca,fbrdsddeschideusubiectul.I-amspuscdl-am
cunoscutpersonal 9i mufumesclui Dumnezeucdm-ainwednicit sd
vorbesccuun om deun asemeneacalibruspiritual ungigantalviefii
spirituale.Omulcuma$inaifi d[deastareaaceeadeomcinstit,in care
pof sdaiincredere. Noi$ntemfirtduplicitarc:,una gAndimstaltavorbirn
O-mrrlacestaee-e.-a-Q-9 gd-ndea,ac€eagi vorbea. Mergea incet cu
magina
igib-agdnrAnadreaptdin buzunaruldin interiorulhaineigi
scoateo fotografie416cuchipulPdrinteluiArsenieBoca gizice: ,,Vd
rogsdmdcredeli,eunuI-amcunosctilniciodatdpersonalpe acest
meteont.Buniculnteu,fnschimb,a avuto mareevlaviela ddnsttl.
Dar Si PdrinteleArsenieil aveala inima lui. Buniculmeu,fnainte
de a nturi, mi-a fncredinlat aceastd fotografie Si n1i-a zis ca
niciodatd tn viala meas-dnu md-de;partdees; oriunde md duc Si
74
orice fac, aceastd fotografie sd fie tn buzunarulmeu Si-I-A.f.lniele nJi-y9-sedpa de multe,numai sd-l ;trig, ryw-g-gr.in
orice fac, aceastd fotografie sd fie tn buzunarulmeu Si-I-A.f.lniele
nJi-y9-sedpa de multe,numai sd-l ;trig, ryw-g-gr.in gund dacd nu cu
g-!ra". Mi-a spusc[ i-a fost taredragbuniculpentrucda&st.un'om
igrq,bun qifoartereligiosgidelaelairnvdlatmultelucruridespiacredinta
in DumnezeugidesprePArinteleArsenieBoca.
A inceputapois6-mipovesteascddespreunevenimentdinviafa
lui,prin careatrecutimpreundcubdiatullui,cu careerain maqina. $i
atuncibdiatulerain magindcu ddnsul,eraceasulununoaptea.Mi-a
spuscI aufostintr-o localitategipdndundetrebuiasdajungdaveaude
parcursnreo60km giaveapeste100kn/or6,goseauafiindliberd.La
un momentdat a apdrutin falAun om caremergeape drum nu pe
margineadrumului. ,pistanla era aSademicdtntremine Si om,incdt
accidentul fatal era inevitabil. Erou tnjur de 4 m, cu frdna pusd,
Si intram inplin tn el.Ary apucatsdstrig:Pdrinte,ajutd-md!".in
tjmpcepovestea,omuluiii curgeaulacrimilepe obraz. ,,Credeli-md cd
l-am vdzutpe Pdrintele irytre mq;inam"eg,.Si acel om, a pus mdna
dreaptdpe botul masinii Si mdnastdngda lui spreomulcareera in
fala masinii. Credcd nu
mai era nici I m tntremine Si omul acela,
iar eu trebuia sd intru absolut in plin tn el. Dar maqinanu a mai
miScat nici un centimetru!
minutenu mi-am revenit Si
Mi-am fdcut crucipestecruci Si cdteva
nu-mi veneasd cred.Omuls-a tntors
cu fala, s-a uitat sprenoi Si a tnlemnit acolope $osea. Am rdmas
inlepenit Si euIa
volan
".
Mi-a mai spuscda douaintdmplarecarea avut loc in viala lui
s-aintdnplat lafrnt6nifadela S6mb6ta.Azis cddacdarfi fostsingur,
poatecdziceamcdpovestegtedinirnaginalialui.Dar afosttot fupreund
cubdiatullui. Mi-a relatatcddemulli aninu fol,osp$Ipap-e in cas6nici
degEtit-nicidespdaf"nisidgbdut
B-gsa. ,,To-ateh-idaanelepe carele amle umplucu apddeacolo; nu
asteptsd mi se termineultimul bidon ca sdmergsd iau apd, ci din
Mi-a spus gi de ce: ,Jntr-o zi de vard
tintp nterg la fdntdnild".
stdteampe una din bdnculele de la fdntdnild, dttpd c.e-a!ry luqt
apd. Privind fruntuselea naturii qi chipul Pdrintelui de acolo, h
u1tmpmentdatprintrc copaci,plutind, o apdrutPdrinteleAtsenie
cutzdmbetulpe buze.Am inmdrmurit pe bancd.Bdiatul s-a intors
75
pentru cd,probabil, mdschimbasemlafald. S-auitat Si bdiotul Si a inmdrmurit Si el. S-aapropiatdenoi la o
pentru cd,probabil, mdschimbasemlafald. S-auitat Si bdiotul Si
a inmdrmurit Si el. S-aapropiatdenoi la o distanlddecdyivametri
- poate
3-4 m -
4q
atingea pdmdnhtl cdplutea.
$i.
aSacum a
apdrut, aSa -a Si dispdrut. De atunci nu md mai pot despdrli de
aceafdntdnild".
O femeiedinFdgdrag(areacuminjur de58-60de ani,are2
copii mariacum)cdnda fostlaPirinteleArsenieaveaproblemetnari
cufierea,avsapietpg-marilafiere4idoctoriii-auspuscf,nupoatesI
scapealtfeldecdtprinoperafie. $i copiiieraubolnaviamdndoi,unul
intr-unfel,celilaltlnaltul.Ferneiami-aspusc5s-aduscucopiiamdndoi
gieafiind foartebolnav6. ,fsteptam sd treacdaceaperioadade3
sdptiintani cand eramprograntatdpentru operalie. M-am dus Ia
PdrinteleArsenie.Pdrintelei-a pus o mdndpe cap la un copil,
cealaltd nfind pe capla celdlalt copil, i-a binecuvdntat,a zisceva
- nu Stitt cezis - Si apois-aintorsspremine Si mi-azis:ASa-i,ntd,
cd doctorii dstia li-au zis cd sd te duci Si sd te operezicd de nu o
pdyeSti?".Ferneiaazis: ,pa,PArinte". Pirintelei-azis aSa; ,,fu[d, nute
du la nici o operalie; tufd ce-li spuneu! CgAdte duciacasd sdte
perJpcald,d.arnetndulcit.
evaluniJ.3
Juni;
bea*a1a*in-locdenpd+i-apaLdu=uJs cantrcf '. Din momentulacela
copiii einu aumaiawt niciun fel deprobleme,seficuser[ sindtogi.Eu
gtiuceauavut copiii, dareuconsidercdnu-i nevoies[ spun.Doar o
binecuvdntareaPdrinteluia fostdeajunscasd-ifacdslndtogi Femeia
nu gi-afbcut operafiede fierenici pind azipentru c[ nu a mai fost
e-ist[ in fiere+Llelransformi in nisip.O piatr[ localizatd,lafierenu se
poateelirnina degdtZdrobiti; cg 4gg_s[9.9aise zdrobegtepecalenatwah.
Sdincercetofi careauproblernecu fierea 9i sdvadl cumsevor sim1i.
O altdpovcste,care-miapar,tinegipecarearntrdit-oeuacum
Atqqpie, cuun gruprestrdns.Nu eranimenilamonndnt.Mi-a p[rut
binec[ n.amglsit penirnenipentrucf,ampututdesfbgurapufindin
76

nevoie.Femeias-avindecatabsolutcompletgilavdrstapecareo are umbl5cao femeiela 30deani.Ceaiul_ascsta-zdro_baltep-ry_tfele qare

wco 2 ani:rp-an-rdusintr-odimineapIaPrislop,la.monndntulParintelui

sufletulmeulamormintul PdrinteluiArsenie.Am statpebancdldngd morm6nt giaminceputsdmdroginmintearneacasdmlbinecuvdnteze
sufletulmeulamormintul PdrinteluiArsenie.Am statpebancdldngd
morm6nt giaminceputsdmdroginmintearneacasdmlbinecuvdnteze
Sfintul Pirinte deacolodeundeeste. $itot cerdndu-ibinecuvdntarea,
laun momentdat, cu ochii inchigifiind, mi-a aplrutinaintq$i.nol-azts
at?, F€a{d semnulCrucii de trei ori: ,lu:Da, md, te binecuvdntez,
md; da, md, te binecuvdntez,md; da, te binecuvdntez".Atunci m-
amzdruncinat din to-atafiin1a {!sa, m-am dus in dreptul crucii
mormdntului,amfugenuncheat,ampldnsgim-amrugatdin tot sufletul
meu. $tiu cdavenitgrupulcu careeramgimdvdzuseodtremuramgi
plipgeam.Aveamo starede emolie extraordinard.Aceagt4mi s-a
intdmplat,aceastaamdeclarat.Nu o fac sprepublicitate,nu suntcu
nirnicmaibundecdtal1ii,suntdoarintdrnpldridinvialameapecarele-
arntrf,it saupe carevi lespundin surseabsolutsigure.
€ Domnul Gabor Gheorghe (Dumnezeusd-l ierte gi sd-l
odilrneascl)irnipovestisecevadinvialalui cuPdrinteleArsenieBoca.
Nu apreafost lasfinliasa,daratuncicdndil frSmdntasufletul;divor,tase
desoliegiwoia sdserecdsitoreascd.Intraseintr-oleg[tur[ deprietenie
cuo femeiegiseparecdsepldceaureciproc.El aveao casl frumoasd
aiciin orag.Ei s-auhot[rdt s[ meargdlaPdrinteleArsenie.Acolo era
lurnemultd.Launmomentdat,din mullimeaaceea,PdrinteleArsenie,
vorbindcuunadinpersoaneleaflateacolo,o lasdgiseindreaptdspre
domnulGabor,omreligios.Pdrinteleil intreabb:,No,care-ibaiul,m[?'.
Omuli-a spuscdareo problemdgivreasd-lsfttuiascdcesi fac6.I-a
spusPdrintele: ,,Ce problemeai,md?".Omulazis: ,,Pdrinte vreausd
rn6recdsdtoresc".Eragieadefap. Pdrintelenul-amaildsatsdmaiAcd,
nimic ai a zs: ,,trfid, dar femeia? Md, astacu carevreisd te
insori tu
aanmemai req ca ceadintdi, md.Asta a$ate va legaca Si pe Domrutl
IisusHristos. Las-o, ntd, in pace!". Au iegitdin biseric[ amdndoi
stupefiali.Ornuleraplindeel,bucurosdeceeacei-azisPdrintelegii-a
zisfcmcii: ,,Ai auzitceazisPdrintele?".Eai-aspus ,,Faci crunvrei".
Ornulnus-amaicdsirtoritcuea,ci ardrnassingurtoatdvialalui.
- UrrorndinIldrseniuri-aspusurmitoarcle: ,,Cred cderaI2
ttoaplea Si aveantIa minein buzunar2.300dc lei (banipe vremea
ac'eea). Neapdraltrcbuiasd trec unpod ca sd ajungacasd;cdnd
sd trecpodul am vdzttto ceatdde liganL N-am mai avut curai sd trecpodul. M-am gdndit cd
sd trecpodul am vdzttto ceatdde liganL N-am mai avut curai sd
trecpodul. M-am gdndit cd ei mdprind, md omoard Si md aruncd
in apd. Am ldsat bicicleta deoparte,m-amuitat sprecer Si m-am
rugat din t6atd inima meacq Dumnezeusd-mi deaputere sd trec
cu bine podul. La un momentdat am simlit fn preajmd ca o
mullimede oameni Si amprins un marecuraj; nu mi-a maipdsat
Eram la Mdn[stireaPrislopgiacolom-amintahit cuMaica
Filofteia.Ddnsami-aspus: ,,Eu amavuto foarte bundprietend - o
.sordsau maicd - cu mareevlaviela PdrinteleArse^nie;Cu timpul
eas-atmbolndvitdecancer Si s-ainternatin spital.Intr-o duminicd
mi-am zis cd trebuiesd mergneapdratsd o vdd, dar numai dupd
denimic,m-an'turcatpe bicicletd Ei amtrecutpodul. Seuitau liganii
dttpdntine,dar nu nti-azisnici unul nimic.Dupd calivaanide la
aqqastdintdmplaremd tntdlnesccu.P-drintel-e"ArsenieBQca,care
slujbd. Dupd ce s-a terminat SfdntaLiturghie, am mdncat Si am
plecat la spital. Cu cdt md apropiam mai mult desalonul ei - era
fntr-o rezervd - tmi bdteainima tot mai tare de emoliepentru cd
atunci cdnd mai fusesent la ea ti
vedeam fala congestionatdde
mi-a zis: ,, Md, Matei, md
aSa ;.d-te.rpgi-Io^sLd-vtala-la-eum la--ai
rugat in noapteaaceea".L-am intrcbatpe Pdrintele: ,,Care noapte,
Pdrinte? ". ,,Md,
Mqtei tn noapteaaceeaiucsrc-!-e-*ai&Andilcd
da.cdtrecipodul dstiamdomoard,tmi iau bqlxii(2,300delei) Si md-
aruncd tn apd". Atunci am zis cd ntor ,,Pdrinte, in toatd viala
meanLtant tntdlnit om ca dmnneata.Eu credcd suntelisinguntl
om in lara asta". $i Pdrintele ti rdspunde:,,Md, Matei, aSamd
vezi tu". ,,Ba nu, Pdrinte, dar aqa sunteli.De undesd Stili
durere, de suferinld. Credeantcd tot aga o voi gdsi,poate chiar
mai rdu.Am bdtutla uSd Si mi s-ardspunscuun ,,da" voios;dupd
ce anxintrat ant vdzutcd zdmbea Si radia de bucurie.A zis cdtre
ntine, fdrd sd apuc sd spuneu ceva: ,,Te-ai tntdlnit cu el, te-ai
intdlnit? ". I-am zis: ,,Cu cinesd ntd tnidlnesc? ". ,,Cumcu cineT
Uite acunta ieSitde la minedin camerd". ,,Cine? ", a zis Maica
Filofteia. ,, PdrinteleArsenie! Uiteaici a stat,Idngdrnine Si a vorbit
ctt nine. Ctun nu te-ai intdlnit, acum a ieSitpe uSdtnainte de a
intra tu?!" . FemeiabolnavSamaitrAitpufin giamurit,impdcat[.
dumneavoastrdce amgdndit eu atunci
ani (cdndampdyitatuncicupodul) ".
Asta era de vreo 4-5
EramdeserviciulaAcademiaSdmbdta,larecepfie,qivenise
Unpr-ep-t"b"-atrin; aveain jw de 80 de ani,dar cu o minte foarte lucidS,
carem-arugatsd-iar[t aulaAcademiei.I-amardtat-ogicredcdi-a
pl6cut,darnu gi-amanifestatin niciun fel satisfacfia.Dar mi-azisun
lucrunemaipomenit:ddnsulm-aintrebat,frrdca eus[-i fi spusceva,
dac[ l-amcdutatweodatd,saudacl l-amcunoscutweodat6,saudacb
amauzitdePf,rinteleArsenieBoca.I-amspuscbamgivorbitcuddnsul
decdtevaori.Atuncimi-azis,uitdndu-selaminecaun ominfelept:
- Iatdcemi-aspuso maic6:intr-ozi amerslaMdndstireaPrislop
o familiedeintelectualicuuncopilcareramutftrurrra uneiboli;s-audus
lamorrrdntulP[rintelui giaupldnscuamartoli trei. Copilulaveap0ndin
6 ani.ingenunchialitogitrei serugaugipldngeau.Doarat6tmi-aspus
maiqa:launmornentdatbdiatuls-aridicatgiazis: ,Manrdmi-e foame!".
Doctorii lespuseserdcdglasulnuj varnaireveniniciodatdcopilului.S-a
ftnplinitcuvdntullui Dumnezeu: ,,Qrice estecuputinJiceluicecrede".
PreoteasaLucrefia Urea gi ParaschivaAnghel(Dejan)z
eralqgevamaitin[r cdndrn-amiffahit cu PdrintelefusenieBoca -
eramgieupreot - qimi-azisprintrealtele: ,,Pdrinte, sd Stii cdacolo
undesunt !1:e.i aduaali Si vorbescdesprernine,sunt Si eu
acolo ur nu.tltd udrl. $t c-e-i c-qr:e.md pomenesc,
Mergearnultdlumelamdndstire,la Sdmbdta,dar,mai tirziu,
Pdrintelenu maierapeacolo,erape laCanalsauprin Bucuregti.Dar,
veneaLrpreofi delaSibiugispovedeaulumea,iarpdrinteleSerafunii
irnplrtdqea. Attt4ci s-aspoveditgio ferneiedinRecea,dalnus-aputut
ippdrt6qi deoarece
i cipd- 99_a11-_op1ad-e-Po_t!'Ay-ga, s.g1lzgtrrde
iffiici cA,
i ajut sd trcacddincolo".
dincolo,euan'tsdmdarcitlor si antsii-
YomE.Qe treiori a statlardndaceafemeiqdqfnUs-apU.tr.r$npartqi
gjtlebuiasi ias[ afar5.Dupdces-aterminatSfinta
78
79
Liturghieeas-aduslapirinteleSerafimgii-apovestitaceaintAmplare. Pdrintelei-a spuscda1gvr;g-g_qp t, darfemeiaaziscd pe
Liturghieeas-aduslapirinteleSerafimgii-apovestitaceaintAmplare.
Pdrintelei-a spuscda1gvr;g-g_qp t, darfemeiaaziscd
pe toatepecarele-agtiut,le-amdrturisit.Atunci pdrinteleSerafima
intrebat-odacLnu e-umvaa fost pe-lap-o-c-aifi. Ea a recunoscutc'i a
f-ost,daruua.md(urisitcafiindunpdcatdeoarecegiaceioamenicredeau
in lisusHristos.Dupf,aceast[mdrturisirefemeias-aspoveditdinDou,
rsgU:no.Seands44st[tJarfiSiarnelLla adundridepocdili, iar apoi a
reugitsdseimpdrtdgeascdfbranici o piedicd.
cgas,o crucegio lumdnareaprinsd,iarParinteleerairnbrdcatj5rod6jdii.
sdii maispuidinpdcate,.!_!9spun=e_q_el!
Intr-o zi, pecdndstbteamla.terasamdn[stiriigiagteptamla
rdndpentru spovedaniealdturi de mult[ lume,a ielit Parlinteledin
mdndstire, imbrdcatcu oddjdii,giainceputsdmeargf,pedrum c[tre
clopotnild,darla jumdtatea drumuluis-aoprit, s-aintorsinapoigipe
paiteadreaptdadrumuluierautreibdrbali.P[rintele s-aoprit in fala
lor gil-aintrebatpelnul dintreei de-ssil-to-tidur6,cici elnuil obligasA
* O consdteandmi-apovestitcf,atuncic6ndPdrinteleArsenie
c_Leadl_inel,crebinesacreaddinftumn
giinDo:nnullisuslftistos.
eralaDrdg6nescuseaflamultdlumein falabisericii,iardAnsullevorbea
tuturor.DeodatS,s-adeschispoartabisericiigiauintratdoibdielitineri,
unulmaiinaltgialtulrnaiscund,iarcelmaiscund,atuncicdndl-avdzut
pePdrinteleArsenie,ainceputsdpldngl. Pdrintelei-aspus: ,pe ce
pldngi Adriane?Cd 1i-au luat carnetul?". Adriana rdspunscdda.
Pdrirrteler-azissdnumaiplAngegi si nxincerce sd-gimaiiacametul,
Atunci, b6rbatula ldsatochii in pdmdntgi gi-acerutiertarein fafa
Pdrintelui. Parintelei-ardsplns:-.Dumnezzusl te iertelil gia intlat,
apoi,inbisericdgis-aapucatdespovadit.
Pelasfirgituls[ptdrndniis-airnpulinatlumealaspoveditgimi-
iarrnaginasdo vdnd5,c
$i maiaredeomorfltnoui.
La plecarePdrintelei.a rnairepetatsfatuls6uluiAdrian.Tofi ceicare
eraudefaldauimninnurit laauzulvorbelorPdrintelui.
'-
in anii 1944-1945ammersfoartedeslamdnlstirecudoamna
preoteasiLucre{ia.Mergeampesubmuntegiindoudoreqijumdtate
ajungeam.Doamnapreoteasdin timpul vacanleirdmdneacdteo
sdpt[rndndsaudoul lamlndstire,ajut6ndlabuc[tirie. Sofuldoamnei,
pdrinteleAurel,erainchislaAiud, iarea ardmascudoudfetite,dintre
avenitgimierdndul.Dar atunciavenitun omlaminegim-arugatsi il
laspeelinaintecdciva tenninarepede.Eu l-amldsat.Dupdceaintp4t
agefom a iegitPdrintelesupdratdin mdndstire $ia-SpUs cAn_umal
spq_-v-9-d-e$tape nimenicd rinfala
i. $i agas-aint6mplatcI nu amreugitsdmf,maispovedesc.
Toli ceispovedililaPdrintelevorbeaupe afardcdesteunsfint,
cacie-e-pdealeci-nu.$1iau,SfinliaSalezkea.Parintelegtiacevorbeau
ceispovedilliarellespuneacdnu esteunsfint, c[ esteompdmAntean,
cI nimeninuafostpepirnAntfird pdcat, numaiIisusHris1ps.Ne spunea
Pdrintele.si.nguitdm, atunci c6ndspdldmvasele,in vasulin carele
careunai-amurit,iarpecealaltdo duceacu ealamdnistire.Acolo,
doamnapreoteasdgi-agdsitalinarea,laPdrinteleArsenie,giprin ddnsa
amaflatgieumultelefaptepetrecutein incintamdndstirii.
Cdndaminceputsdmergla rndndstire,duceampomelnicegi
puneamo moneddde 100-deleipemasd,iarPdrintelenespuneasi ne
Atunci, h-PoslulPagtelur, P,irintelenespungadespre post, cum
sa-llinem
i,cesAdfgara
pp
.Nici cdnd-mAncdmsdnu nemaizicem ,poftd bund",ci maibine
I i cdclni-iaruncE sie ndcatsi'i calceinpicioarecderachipul
regeluiMihai I irnprirnatpeei.
In prirndvaraanului1914anstat o sdpt[nt6ndlarnlnlslireca
si ruirspovedcsclaPdlintelcArscnic,fiindPostulPagtelui,darnuam
pututcdciafostmLrltdluntc,iareufiindfatdtdniratoti nrirdadcau
,,bun lucru";r4rposfqlestepentruceitineri,nupentruceib[trdnigipentru
ccibolnavi,irici pentrucopiiis"ub 7 ani. Doamn4prgotgas.dUreapostea
loartcrnult, linca gipostnegrugierafoarteslab5,i4lalintelc aceftat-o
Pirrintelea 1"rus
mAnapc picptgia spusc4-
arcun
deopartegiiurispr,rncauci euarntin'rpsdstaumaitnult.Spovedea
BarinteJ-rcile op-er,roanf, $i-trei.ore. Aveapeo rndsu!5?nn.rhndstire un
anumit !14p dedus,dardacdeanulasdosdnda,trcbuiesdpiara.
80
81
-P{rinteleASenie spuneaftmeilor sd.numaifac[.avorturi,si se ng,,s-cdcopili curafi, ca saias[_ Breofi buni. Cdci vor
-P{rinteleASenie spuneaftmeilor sd.numaifac[.avorturi,si se
ng,,s-cdcopili curafi, ca saias[_ Breofi buni. Cdci vor iegipreofii.,,ca
ciuperciledupdploaie", dar, cAnds-orstrdnge,atuncivafi gata.Spunea
Pdrinteleca t!g?r_rp_i[ena.Sg,eopjii,nule"este.fticlalss[rf,cie"sispungLcd
sqiart-6,darnumaidacdl-amuitat.D,_?
,
ne*tncdrgdmqu-pflgate,g[demla osdn{b.
Tot Sfintul PdrinteArseniene-aspuscd
egls{Asolqi4pglrru caprin ldcorxretoatelqfacij-fun si n{,$i, cr nlr poJi
e
q-4!dosalq-afearleas-ca lrgqqr.Cwiii
careln.oEhote?afi
s4."f,ui +isa n-u"miqli qinupofi sdminfi gisr nu furi
estedela
ajUngin rai gi c6nt5: ,,Fericit sunt eu, fericili
cei ce m-au avutpe
delaDumnezeu.Existiraigiiad,Dumnezeugidiavol.
dryolqia
mine" , iarceiav]?-rtpfispunintr-una: ,$lestematsunt,blestematiiunt
ceicem-auawttpe mine",cdmergin iadimpreunLcup[1q{!116
P_gftntelene--aspuscf,
,qg ilot
Pdrintelene-apovestitaltddat5despreMariaMagdalenacda
rpjzicem: ,po4mne, feregtg:m6".Dumnezeuteferegte,dartrebuiesd
fostfiic[ deimpdrat,darafostdepravatS,pdcdtuiacutofi careii convenea
gicdnda auzitde DomnulIisusHristosa spusci seva ducesd-L
amlgeasc[gipeEl. S-agltit giaplecatspreloculundeIisusvorbea
lumii. Dar, inaintecu 60de stadiidea ajunge, acLztttin genunchiginu
amaipututinainta.S-eluptasingurdsi poatrsdajung6,darerainzadar.
teferegtigitu,
te.
Lumeatreceapeldng5ea,toliducdndu-sesf,-LascultepeIisusHristos
$r-ea erasinguracarenu puteasi inainteze.Alunpi$t.A""dat-reamar5o
putere"durnnszeiasci o fine peloc Ai gi-aaruncattoatepodoabeledepe
ea.A lqq,e-p.utsd-Lroagepe Dumnezeucas6o iertedep5_cate.
Donrnull_isuqHristosi-a-ing5drritsI mear
l, iareaapucursrestul
drumuluiirrcoate $iin genunchi,iarcdndaajunslaM6ntuitoruf I-a sp[lat
picioareleculacrimileeigii le-agterscupdrulei.Aslfel,MariaMagdalena
s--aftrtorsla credinlagiaajunsprimamironosifd.
Alta datdamfostin PostulPagtilorlamdnf,stire.Nu maiera
zdpadd,plmdntuleranrdntat,dareracamrdcoare.Nu sefrcuse,incd,
altaruldinpddure.Eralumefoartemultdincdtnuincdpeain min[stire.
DupdterminareasfmteislujbeP[rintele ne-adusla salainchin[torii,
cdciacoloeraspafiulmaregia inc[put toat6lumea.Pdrintelene-a
predicatgi a mai statde vorbf,cu lumeaqisefbcuseoratdrzie, dar
nirndnuinu-ierafoamesausete 9i nu eranimeniobosit.Parinteleaiegit
sI plece,darlumeaamersdupdddnsul.Am merspdndin dreptulpo(ii
principalecareducealamdndstiregiacolone-aoprit Pdrinteleqine-a
zissdrf,mdnemacoloqis-aficut un cordonlungdelume.Din toatd
lumeacareeraacoloaiegito ferneie - Ileanalu' BlocadinH0rseni,
carefugeadupaPdrintelepldngind giil rugasdo ierte.Zicea; ,,Md
iertafi,Pbrinte,mdiertafi".Dar P[rinteleaintorscapuldedoudori gii-
PdndnuficusePdrinteleArseniealtaruldinpidure,dupbces-a
tenninatSfinta Liturghiedinmdnistire,ne-aduslasala?nchindtorii.fiind
a zis ,intoarce-te fnapoi,Ileano" giPlrintelea inceputs[ lungeascf,
lumemultf,giin nrdndstirenuincdpea.Ne=a.spus plrintele--cuma vizut1re
pasulgisdzboare(eum[ uitamsdvf,ilsummutapisioalgle,darnu le
mutala*unmetru,ci la treisaupatrumetri). Eraumu[i b5rbaligistrigau:
N.z$atuitonrlhk-ogara"
,
iarpdrintele
adatdoipagiinaintegis--agdnditsaii deac[ciuladdnsuluidecdlugErca
s5-Iirncdlzeascicapul,cr eraiam[ gi erafrig. in momenrulacela,-u intors
inapoi,darnu- l-a pai gdsitgiaalergatprintoatrgaragipelasubsol, darnu
L-aniaiintAlnit $i atu"trgigi,-adats_canracdafost*lVa_ntrLitorll.pir_uit-ele
pldrrgcacdndneltrcdicaqitoatllunrcaplingcacrrholrotc.
,,Uitayi, cttntzboardPdrintele".Nu adurat,poate,niciunminutgia
intratpepoartasihdstriei,iarlleanaar6mas.Toati lumeas-aintors,
mirdndu-s.edezborulPdrintelui.
- AltAdatdamrdmasp6n5lunealaminf,stirecuvecinamea;am
venitlunidupi amiazaacasi.Diminea{aamfostlarugf,ciunegiapoinc-
a dusPdrintelcla iarbl verdc,aproapedeo cabanddinapropicrea
PdrintclcArscnienc-asPlts
l1urp5, sdspunemcdamluatSffin
td r1cspovcdim,
rninlstirii.
arnstat jospc-iarbigi h jyrU[_P-ar,rltelui
eragurulli
$_c"glo
chipncvrcdnic,
c-opii,bdtr6nigibltrdnc. Rarutcl.cne-a.ziso pqve$tiredeqpre "g_o. a!!_a*
cf,poate.aruuitatvreunp6catnernf,rturisitgiprinmirturisirea recenta
SfdntuluiPelru, cI afosto f-erleisreagizgArcitd carenudadeanirninui
82
83

I'

Venealumela Plrintele Arseniecu fel de fel denecazurigii le spurea.Ia{P_aqntetebdadea demingijere.Pemu$iibinecuv6nta
Venealumela Plrintele Arseniecu fel de fel denecazurigii le
spurea.Ia{P_aqntetebdadea demingijere.Pemu$iibinecuv6nta
Pdrintele.ln toati wemeaerafrrconjtnatdelume,nisfrtuialalucruribune.
Odatdaiegitdintrelumeqig*4*dgg ryai dep-4gtecdil aqteptau'nigesEi. A
zjssdtelumeacareeraacolo:,Md ducsdle dau un butoi.cumierd',
sLLe"deao-:mAn€aterecderain timpul cdnderaupersecutafi"
* lar altd datda venitun om deprin sateledin jurul mlnlstirii
(poatedinDrdgug,c[ci acolosuntbivoli mu[i) giaspusPdrinteluicd
deo sdptlm0ndi-a plecato junincd debivol din ciurd[ gia c[utat-o
prin toati imprejurimeaqinuagdsit-oginu gtiedacdo maigdsegtesau
nu. Pdrinteles=auitat uu$n-h-p4m0nt giaridicat n6na c6trerf,sarit 9i i-
a zis: ,,te duciincologicaut-o". $i dupddoudsdptdmdnia g6sit-o,
mergdndin direcfiaindicat[, in $erclifa sauin $inca.$i avenit acelom
gii-amulgumitPdrintelui.
.- Pf,rintelenemaispuneacd dnumaipinSse
41psf,:recaz.uile, cddasl scdqifirde-ele:muitarde-Durmezeu,tot noi
hc,.gr-.-cas[-le,avem,acolo.
Arsenis*spu,npalumiis
aplg4lesjrunehandicanafi.Peatuncinuse
giadelrandicapaf,ci {e arpnnali
bissica
i
lfsedinta.Nemaispunea
lqi aceea, @ ielaCinaceadeTaini.De deIAStigISg-SL su rug5ciune 9i . $5 gtirncdgiSfinta.Impa{a$nre-€stedaina
lqi
aceea, @
ielaCinaceadeTaini.De
deIAStigISg-SL su rug5ciune 9i
. $5 gtirncdgiSfinta.Impa{a$nre-€stedaina
mare.aprimi pe DomnullisusHristosintoate
Mu[i
bo_lngvis aufrgut sdndtoqi {upd Sfinta
85
nimicdepomand. QdAta"ayp,nllUrsarac Ai i-acerutcevadepornand, iareaimpleteaceapdgi eal-acertatgi
nimicdepomand. QdAta"ayp,nllUrsarac Ai i-acerutcevadepornand,
iareaimpleteaceapdgi eal-acertatgi
4anrncats_uCI.seanaftipi eL
_1$eracul s
, l-afbcut?n-via!aei.U_mbhndDpmnUl,-crrSfirrtul-p,stru F-nniad, a
lcare
vizut,o"Sfrntul Petrupes"oacrLsacumsechinuiain iadgi i-azis
DofixuluiHristos:, poanme, fe-f nnlndeeacdpreasechirnrie$d'.Dofipr_il
i-azis: ,,Qr gg sEo sqoatgm*Igtle,c6-ea-nujlg.Idmic-bun,dar,totu$i
". Do1r1ryrllfi9]ggatrimispeingersdo sc_oat5-diniad. ingsruLa
mq.pIurslialtesufletede^ea. ima,spagrasftntuluiP"etrua?nsc.p-uts[ se
ssrfrre,
Dgnqrdllristgsa
".
* Plrinteleamaispuss_6 Uu hatemcopiiicupalrnacI_rnanaq.
f,oate g"ea.sd ii batemcu--n-u,ie-9g4,cFciracrimagqg{ufuLErou?
diminetii,acum FlAnge, aqum_tase. AS il batrcaqdemic,tebateelqad
g-rrure. $i
ne-amaidatir.'rvdfdturacd E_lglg
prindqn la povg$ti cuoSmgfil
befi @
s4 il ogpls$_1,,s[.nuaitreabt_cuel.
vdnfi-opeMaicaDomnului,qadeo ftrnr:seFraraSlinvihr;t[toatd
$rsdrunejspitit i-azis:,,Egtifemeie,cecaufiaici?Du-te
deaici!".IarMaicaDomnuluii-ardspuns: ,uA,tanasie,numdcunogti?".
,,&clsg!q, darng w-qausdtevdd!Dr-le deaici!".IarMaicaDonrrului
.
i-azisSQnfu-lruA-Lanasie:
,t_-oy.egt_e*inpiatr["
$ihdat{ aincep_utsdcurg6
-Ug'l?YQllrr3p[rece caregi ast[zieste.
-
Sagtifi caP_AUi-ryg_le,
ps-t
{e
eg9.b-_ds-uqde,
qrqdhtr qing.rugFgla-rnosnaulcu.toatd dragostea.Sdnespunemtot
necazul-gidurerea.
N"e_rp_Unpa*fdfnqele d
Du.mnQzeu,s[ lLrsleaz[giduminica,eispunc6"raiule-aicj,pepdrndnt,
ig-Dut.nngze9Jg-ddtoatecasF :$ i. FeJrea c i aici*pef iua nt.Ijlpir.eq
ilgr
led[Dunnezeu, din
QA.nd]n qand, Le_gazJu,ca_sanu:tuite.C[
Ei
- D-r_eptul"tov, qdte, i,a datDurnne:zeu,darnugi-apierdut credinta;a
84

aaplecatgia luat-o.rnguEg$s*bi$e.Aqeslaafostbinele_pe

luqt.qeapalr,s;acoboratlaea"bcgsa.p'unsie&ddgb.cppeldar_s_au

sialtc-ssftetesi_atugm_am[dbaguniad.Iar

. fi_alQJ-c-at

fi_cE--au"uftar"de

sptrl,_,Pory-rllgdaLDa!0nula-hraf,f,-err14nelq_D_qtqnUbibinecuvdntat,,.

Cdndm-amcdsdtoritamfost laPdrintelecu solulmeu,amstat devorbdcu Pdrintelegiamprimit binecuvdntareadeladdnsulin anul
Cdndm-amcdsdtoritamfost laPdrintelecu solulmeu,amstat
devorbdcu Pdrintelegiamprimit binecuvdntareadeladdnsulin anul
1945.larinanul 1946,1a30ianuarie,amfostlamdn[stiredene-am
spoveditqine-q?mpdrtdgit,cdpe3 februarie1946aveamcdsdtoria.
P-41inf9lg.ge;4intrebat dacdfacemcu muzicd. I am r6spuns: ,,Da,
- Qe-lornecununajilapreotle spunea
cd
pentrucf,
.&1a_altarului,sdnulrdiascdin
curvie.Curruniadelaprimdrieesteca"o-tidulapeo viti. \,lqLi_qop4
srif-e-ra-dinoauza pd-rinfilor.P-grinleleArseniespuneacd
cadglUptacopiilor,c!-c_iprecqmspnJ.p[_q.111!igg""u-qtfi Si-cqpgi
Silvia (Merghindeal):
Cdnderamcopil(cuvreo68deaniinurmf,)veneamlamdndstire
cuo mdtugddinMerghindeal.PdrinteleArsenienestrdngeapenoi,
copiii,peundelugoringrddinamdndstiriidelaS6mbita.Stdteamin
jurul Parinteluiginepovesteacdteceva,nedideasfaturi.f4 unmoment
datPdrintelealuat-o-*la,fug6 - in gluma -- ginoi,copiii,.dup5ddnsul.
D-arplecaaqad9repe{g(q-4 _oualusa)-canoi_copiiinuputeamsdne
!"nem dup[ el.Lapoalele dealuluier"a_unper.aiaqqiPdrinte]etrecea(nu
Noiinsdbulucprinap[.
Cornea Elena (Hdrseni):
Cdndm-amdusadouaoardlaPirintele,ddnsulseincdlzeala
re$ouginupreateldsas5-is5rufimdna,dareum-amrepezit,i-am
prinsmdnagii-amsf,rutat-o.Zice: ,,Tu, tunute-aildsatpdndnumi-
aipupat ntdna,aEa-i?".
Tot atuncierao femeiedin Drdguggia zis pdrintele cdtreea:
,,C6{i copiiai?".Eaazisci unul. ,,$i
cepl6ngi?".I_-aspuscd
psilalliunde sunt?".Eapl6ngea. ,pe
tbl. ,fi tstecddela tinetrebttiesd
iuveleoltele si de la altele trebuiesd inve{i si tu. $1ii degg te bate?
pe care i-ai dat oford, c-gf.f-qZh!fl_q!.;e-"
gl
aSao sd tepetreci
clt-p-sq lrg,Wi si o*gQ11-d;punzide toli,ceipe-carei-ai daf'.
86
Alta azis: ,,Pdrinte lanoinu semai {ine atreiazi deRusalii.E bine?". Cjlp indrdznegtesdtaieo
Alta azis: ,,Pdrinte lanoinu semai {ine atreiazi deRusalii.E
bine?".
Cjlp indrdznegtesdtaieo Persoandd.tttSfintaTreime,
cgJufleluilut.mi!LaRu-s"4ESe-Uqlref-zile--rUa,-ry:dggq:.'--
AufostniEteoamenidelanoidinsatinPpstulP.a+tipr laPhrintele
qii-azisunuiain bisericd - eraplindbiserica - ,M4 sdmaiposl-qgti!".
Unul delanoidinsati-azis: ,,Da, Pdrinte,postim".DarPdrintelei-azis:
,pa, mf,,chiartu o sdpostegticu slandin traist6!".
CdndammersadouaoardlaPdrintelelaDrdeinescuneuitam
lgic-o-a,nain-vigqiiM6ntuitorului. $iPdrintele azis'. ,spvdmira!i?". Noi
nu.vorbisemnirnic. ,,Eu gtiucdvdmirafi.O_e$4gllUitelgl4Up'arg a
Lqvr
vom fi toli la Inviere.\ugBllll$9ll_c@s
pr-e-flac
- Uneiferneidinsati-amuritsofulgil-aintrebatpePdrintele
undes-adussolulei.L6rintele i-aziscd
-S:ap-.f"gg?!it
pe
tupqea
asta,
ata$aaun0g_p-b.Ji9-"-af-uuciq-arlus la
blrlg,
nu,.s:a-d.usluo-sand6.
intr,-o--ftnrilis-harbatula avutcancergidoctoriii-aumaidat
pulindetrdit.S-aduslaPdrintelecarei-azis: ,,Bine, md,cdaivenit.
'
spovede4s.cis
, apoisdmearg{dn-up-qla
^
{dnsul. S.-adusgis-aimpdrtdgit.IgaintedeasemaiducelaPdrintele
s--a.dusl-4 mediccdtrebuiasdi maideatratament.Darmediculi-azis
cdnuqrai-aJe-canaer.Apois-aduslaPdrintelecaregtiacdafostmai
intdiladoctorqii-aspus: ,
I
I
I
LanronndntulP[rinteluierao doanlnf,cuo fatd(nugtiudepeunde)
der,rcoI 5 anigiafostcueaprinmultestatealelurniiginu-igiseaboala.
Cinevaaindrunrat-osdmeargdcuealaPIrir-rteleArsenielamonnAnt.La
douasaptamanivenealamonnAntgiseinchina.irnintedeavtni nuseputea
niciaplec4o dureatarespatele.Avenitweunandezileqis-aficut rnaibine.
*
8l

Parinte".Ipr-P-eg$ele-e.Zrq.:*O_1il9"_uDg-gt!9*zgl,"glg*P-a-L*,le.l!:'.

sdreal)larreo-l0,decerrtime0i+e-de'asuprap-amanfuluigiapdrdiagului. Binecd n-aivenitmait6rziu!".If.*!pUl_qg sgducdacas[s{.se

- EramlaPrislop,amiegitdelabisericdgiseficea unparastas. in familiacarefrceaparastasuleraun copil (ce weo 4--5aru)carenu
- EramlaPrislop,amiegitdelabisericdgiseficea unparastas.
in familiacarefrceaparastasuleraun copil (ce weo 4--5aru)carenu
puteavorbi.AurrrersgilarnonnAntgicopihrlstdtealapicioareleP[rintelui
Arselue. {mers $i lacnrcegi,dintr-odatd,ainceputsi strdngdlnbrale
cruceaP6rintelui.Apoi aft.nceputs[ vorbeascS"nufoartebine,darat'rceput
sdvorbeascd.Preotuldelamdndstirele-aspussdmaimearg[peacolo.
Muria $andra (Arpagul de jos):
BdrbatulmeuafostlamdndstirelaPdrinteleArseniegii-a
spusPirintelecf,o sdmeargdpefront,darsdgtieci o s[ vindacasd
rdnit. $i agaa fost.Un neam!aiegitdedupSun copacqil-aimpuqcatla
capca s'5-lomoare,darnu areugitdecdts6-irupdgura.in celedin
urmdl-augdsit,l-aupuspeo targdgil-aupusin tren.Cdnderain treq
a fostbombardarnentulgielnuapututcobori darDumnezeul-apdzit.
Dar asuferitfoartemultprinclinicigispitale
ZiceaPdrintele: ,,Md, eu dacd ntdduc dincolo,s-u-ntviu qi
.q.-c_olo.$tt:iSqla.u-ige cd teaud Si tescotdin orice boald Si necaz".
Sau: ,,Md,
aici nu an1tirypdevoi Si nu am odihnd,cdcivenili toli
aici de nu Stiu ce sd md mai fac ctt voi. Day c_Q_ryQyoj mqryi,de.
ac-olo.de suso sd amrdgaz Si vd vddpe to[i Si vd ajut". Seducea
lumealaPdrintelecu fel gifeldenecazuri,iarddnsullespuneacanu t-
AU. tgl, deaceeapdfesc atdtea.
Nu credcdPdrinteleaintratin casacuivafird sdJajute.Nu l-
amgtiutprelui;dac[ gtiams5-lprefuimpoatecdmaitrdia.
: Cdnd 1 fostl4inchiso.?re,pdrinteleerapdzitnoapteacasdvadd
ceface.Ddnsulseruga.Ziua eradts, impreuni cu alli preofi,laDundre
(la canal)casdmunceasc5.in Dunire erao stdncdmaredepiatrd,iar
comunigtiile-auspuscddacdnusfarmdginu scotafard,aceastdncddin
ap5vor fiimpugca(i.Pdrinteluii-auspusc[ elvafiprimul.Pdrintelele-
aspuscasd-ideauntirnpde3zileqi3nopfigiapoivorvedea.in acest
timp,Pirintelecu prco{iicareerauacolo,aufrcut rugiciunicdtre
Dumnezcu.Dupi ceauterminat,irrdimineafaunnitoarc,auvenittoli
pentruamergelaDundresi vadaces-aintdnrplatcupiatra.Cdndau
ajunsauvdzutcdnurnaierapiatr[ in Dundrenicimdcarcdtpumnul.
Toatdpiatraasfdrdmat-oDumnezeu.
88
*acolo (ir.ninchisqare)afostcuparinteledinsat;pdrintelefusenie i-a spuspecineva luadesofie (Livia) 9i cdficopii va
*acolo (ir.ninchisqare)afostcuparinteledinsat;pdrintelefusenie
i-a spuspecineva luadesofie (Livia) 9i cdficopii va avea(decarese
vabucuramultdetot)
qiaqaafost.
PSrinteleziceadegpnecei"d.inzanafAga&;ult$,, Md,'voi sunte [i
apdrali aici ca fntr-o grddind inchisd cu gard si mult vd apdrd
Dumnezeu " . DacdPdrinteleserugapentruploaie,veneaploaia'Cum
asfbrimatpiatradinDundre,aduceagiploaia.
pe care
Ziceapdrntele ,, Md, miemi-a dal,DuuwezeL
voi ntr-laveli; e! sutlt
, voisuntelivdzdtorinumai
cu ochii, dgr.tlflel^il-vaslru e tncdrcatde toaterelele"' $i: "A
gfgdrycio; inseamndmai ntult decdt apartenenlala doctrind, Ia
li
tnseamnda te strdmuta din tine tn El,
creStinism. 4-Sln4." in Ii;!;
inseamnda-Lface pe El viala ta.Inseamnd si sa ai qn momenttn
caresd-L intdlneStirealpe Iistts " .
M-am dusbolnavlla morrndntuldumnealui 9im-arn rugatin
genunchiqiarnvenitsdndtoasa.Nu g[simpecinevacapdrinteleArsenie
dacdamumblain toat[ RomAnia.
- Unvecjg4ve?ung-o,plltnndicapat 9i s-aganditsanreargllapdrintele
Arsenie,careeraatuncilaBucuregti,laDrlglnescu. Parintelele-aspus:
weli,ntd,deIaminesdvdsprrn? " l-auspuspdrinteluicdaucopilul
,,Ce
bolnav;s-audusgicub[iatul. f ,e:adafDumnezerr palma astapenm.ci
gger:@,.sggqlllqPdrintelele-azissdseducdacasdqislmai
affi un@ pentrucasAfiecinesa-lingriie.aspa.p,e-.,"amflrafirl' acel4altfel
va fi vaidecapullui.Au maiavuto fat[, iarpecopilulbolnavil lin acas5.
Pdrintelele-aspustot ,pefalh,ce auficut. (DobrinRozalia)
i'
Spuneac[
Silvia Vasu(ArPaqulde Jos):
Pdrintelene-adatmulteinvildturi.
CAndatnurersprirnadatdlaPirinteleeraintr-o miercuri 9i era
slujba.ArnstatpAriAs-atenxinatgis-afhcutsearf,.Cutoatdlumeavorbea
gicun-rfirenuamaivorbit.MdtotintrebamdeccnuVorbegtecumine.Mai
efalncuqinigteoalnenidepelAnglDrdginescu.M-amduslaP[rir-rtele
Bunescu qii-amspuscf,amvenitgiParintelenuvorbeqtecumine 9i seface
89
noapte.Am statldngdug[ gim-amtot uitat laPdrintele,iard6nsuleraland o stranS. $i
noapte.Am statldngdug[ gim-amtot uitat laPdrintele,iard6nsuleraland
o stranS. $i mdgdndear*n:dacdgtiePdrinteleatdtea"decenu gtiegidespre
mine?!Atunci s-aridicatPdrinteledelastran6giavenit directlaminegia
zis ,$d qtiicdstaidevorbdu uncdlugdf'. Aminceputsdpl6ng.
* - Eu amavut doarun copilqi ziceamcdnu-mi mai trebuiecopii.
Am ficut maimultepdcate
Ammersladdnsulgimi-aspusc6sunto
pf,cf,toasd, cd ry441_qpJ,cqp ii_ $iasum sunt f61*ud. Mi- erafr ic6 sI nu
amcancer.I[-.a spusgdmerg_laspital_-c-aS_6
ma
lr_alpz,fusd.amficut
meucddacdmi-ardaDumnezeucopiinu m-agmaiducelaspital.Am
venitacasdgiammaifbcuto fetil[.
Apoi amfostgicuam6ndoudfetelegine-abinecuvdntatgiorice
gdndagaveacdtrePdrintele,m[ ajut[. Pdrintelem-a ajutatmult cu
fetele.Am awt o incercaregreagicu am6ndoudfetele,amfostacolo
pe 14septembriein 1987.D-egierafoartemultdlume, pdrintele mi-a
simlit durerea {r!_grflgt giazis: ,,Faceli locsd vindfenteiaaceeacu
doudfete".Agas-auferitoameniicaatuncicdndcddeqtepreotulprin
biseric[.N-amcrezutcEsunteu,daramintratimpreundacologile-a
spusfetelormultelucruri.
- Odat[ amavutnigtenecazuriacasd.L-amvisatpe pdrintele:
eraundevabolnavgin-amputut intra,darpdndlaurmdm-aprimit gia
zissdstauin genunchi.Eraacoperitcuuncear$afgilapicioareera,aga,
cu sdnge,cearceafulud gizdrenfuit.I-amspusmaimultelucruridece
eramnecdjitd,printre caremi-a zis: ,,!i-am binecuvdntatfetele,iyi
binecuvdntez Si nepolii, darfet-e.lesd seroagemai mult". La urmd
azis: ,rSd teduci la Sinealu' Mitru (DobrinEufrosina)sd-ispuisd_mi
dea o pdturd cd mi-e frig la picioare". Dimineafam-am dus gi in
curteeravenitpdrinteleArsenieDobrin (fiul Silvieivasu),cdlugdrla
Mrndstire la Sdmbdta.L-am intrebatce facegimi-a zisd avenit la
nmlnalui sdia o pdturdnoudcasdo ducdlacinevalamdnlstire.
ArnmerslaMdndstircaPrisloplaPdrintelecumaginacuincd
doinepofi(i'ntr-ozi devineri).Eralunaseptembriegimormdntul era
acoperitcu.ofolie.La picioalelePdrinteluierafoliaruptdgiavenito
mdiculdcu o bucat6defoliegiseintrebadacdo sd-iajungdfoliapentru
tot mormdntul(sestricauflorile).M-amgdnditatuncicdPdrintele mi-a
90

picateginq,-4mfrcqtEgpl-i,.9_Qtr_SjelP"UmLe;pu.Euamzisingdndul

,
,
dat deinfelescd trebuiasdaducniqtefolie. Lucram la Combinatla Victoria gimagaziaeraplinddefolie.Luneam-amduslaserviciu.L-
dat deinfelescd trebuiasdaducniqtefolie. Lucram la Combinatla
Victoria gimagaziaeraplinddefolie.Luneam-amduslaserviciu.L-
amintrebatpeuncolegcdndmergebdiatulluilaPrislop(tot mergeacu
microbuzulacolo).Mi-a spuscdmdine.Amscosfoliedelaryragaziepe
poartdgiaqaamputut trimitefolialaPrislop.
. PrimadatacAndamfost la ddnsulerao femeiecareaveao
so[ia
i?".
Eramtdndrf,qicdnderamacas[saudin auziteamdoritmultde
tot s6-lvddpePdrintele.L-amvisat,intr-o sdmbdtddeRusalii, 9i aqa1-
amg6sitin aceeagihaindin carel-amvisat.
Pdrinteleaveavorba
asta: ,,tr[d, nymd ltqglqqutali acuntcd
nu mdmai gdsili !". EJ?pfin I 98&=1989,
Ddnsulintreba qi de serviciu.Printre altelea spus 9i de
CombinatuldelaVictoria: ,,Pddure afost,m[, 9i pidure vardmdne".
CdndamavutdurerimaimariatunciafostldngdmineP[rintele.
Un colegdeserviciu,strungar,VasileBratu,amersodatdla
Pdrintelec6ndamfost gieu. ldrintele i-aspuslui: ,,Vyej sdtecdsdtoreSti
.?" . $i {upd nici o lun6aplecatlaMdndstirela Sdmbdta.Acum e
qdQgar,plegt econom(p[rinteleSiluan)laSdmbdtalamindstire.Atunci
aveao piietendcaregieas-adusla mln[stire, acumfiind starefd(Maica
Marina)laMdndstireaHorezu, jud. Vdlcea.
Dobrin Eufrosina (Arpagulde Jos):
CapdrinteleArsenienu afostnimenipepdmdntqinicinuva fi.
Pdrintelefusenie i-a spusbdiatu.luimeus5-mearg-Jamdn6stireca sdse
faci calugar.Bdiatulmeua fost cdsitorit giPdrintelei a spussdse
dcspartl-dacf,rupqa-tg-s5!r'5i4gc5, cuto,alq-q-6-Pd-rintpj-e1}u
zicea
cdtre
nirnenisdsedespartd.Eu l-arnintrebatpeParinteledacdnu-ipdcatsd
se desparli. Dar Pirintele a zis: ,,Dar nu-i pdcat
? Care-imaipdcat?". $i aar,utdreptate.Cind avenitlanoi
acasdPbrintelea ziscdavemcenetrebuia,daralecuirdmdn?
9l

fetildcdreiai seluapieleadepemdini.Sofuleia"z-is qael af-e-p6,9ate.94 afumat Sia-luat SfinJaCuminecdturl.DarPdrintelei-azis: ,taintreabd

* P.ebiiatul meu il chemaSimion.CAnda fost cllugdrit (in 8 septembrie1996de c[tre mitropolitulAntonie plamideald) toatd
* P.ebiiatul meu il chemaSimion.CAnda fost cllugdrit (in 8
septembrie1996de c[tre mitropolitulAntonie plamideald) toatd
imprejurimeaa r[mas uimitApentru cd a vorbit mereucu Pdrintele
*Arsenie,a fost mereula dinsul, iar Pdrintelea fost de multeori la
dumnealoriniurte. $i cdndi-aupusnumeledecdlugdrieArsenieto{i s-
aumirat.Cdndl-aintrebatcenumeii vapune,bdia.tulmeuspuneacE
ceva rdnduiDumnezeu.Iar mitropolitulAntoniea spus: ,$tii cea
rdnduit Dumnezeu?Azi-naapte am vdzut tn vispe un bdiat care
mi-a spttscdArseniesd fie nuntelepentru acestcdlugdy''.Astfel,
Arseniei-apusnumeledecdlugdr.
De ce veneaacasdla duntneavoastrd?
Pentrucagibaiatultneuseduceamultladdnsul.igiluacdtetrei
zileliberedelaserviciugistdtealaDrdgdnescu.
Nu l-ali ctutoscutpe Pdrintele Si cdndera la Sdmbdtala
mdndstire?
Nu-l gtiupreamultpentruci nuampreafostladdnsul.Eramo
copildcdnds-apornitPdrintelela Sdmbdta.Mamanoastrdnu prea
vroias6nelasepentrucdtrebuiasdtrecemprinpddure.
Ne spuneaPdrintelesdfirn cuminli,sdascultdmdep[rinti, s6
respectdmpetoat[ lumea
$i sdave14-c.opiiipecareni-iddDumnezeu
giceneddDurnnezeuaiasdducem,c[ la_unomcruceae1qaigrea,_la
altulemaiugoar[;darpoatelaacelacare !i separec[ emaiugoard,e
maigreacalacelilalt. cdt estedegreusauc6testedebine,trebuiesd-
Ji ducicrucea.
* Despresectari cezicea?
A venito femeieladdnsulqitotdideasf,seapropie,iar pirintele
nuo ldsagizicea: ,J{u teapropiacd htnuai cecdutaaici! preacd de
oici! Din caLECtcredit(eitalevoraruncacopiiicupietre". pe ceipe
carc-isilr1qqcu-lnva
saudclasccuritate
sauveneaucugdnduri
ascuuse,Pdrintelenu-iprirnea.
Atuncicandanrfostcufctclcarnplecatdeacasrfoartcnecrjitaqi
Pdrintclenr-achcn-ntgilc-aspusfetclor: ,jn,rro,rro voaslrdctttrncd rurntoi
cupietrc si eaaruncdcupdine. sa-iluali si sd-iurmali invdldturile".
92
Cdndne-amdusodatdlaDrlgdnescu - erammaimultefemer - giamzis: ,poamne, cind o si ajungemla sfinta bisericd,numais6-l
Cdndne-amdusodatdlaDrlgdnescu - erammaimultefemer -
giamzis: ,poamne, cind o si ajungemla sfinta bisericd,numais6-l
vedempeP[rintelegisuntemmulgumite".Cdndamajuns,amstatpulin 9i
aapdrutPdrintele,careazis: ,JvId, caresuntefimu[umi1icb-rn-a1iv1zut
putefipleca".Darn-aplecatnimeni,ci amstatsdvorbimcuddnsu^.
CAnderamlaDrdgdnescuerao femelg,lgp-agrt-elegiii spunea
de,sp1eg.1g-e-g-!q Eicdp-bate+j-alrele. Iar
PdrinteleI-a zis: ,,1\4d, acum !i
seintoarceceeaceaifbcuttu. Dar sdteducisdte spovedeqti".Eaa
zis: ,JVl-am spovedit,Pdrinte!". $i s-arepetatdialoguldstadetreiori,
pentrucA.s*a-Ujple
it.
Am fostodatdcunepoficameacdreia t qlapad9€*b.gq49{.9!t
CAndamajunsla Parintelgi-am sp-usdespqg "4pp,g q:ta mp-:q. Azis: ,;\45,
pune:
e giinvdluie-imAnacu o cdrpdalb[ 9i
cdtevazilesdnupundmAnain apd".De ahnci fetifanu amaiavutnimic.
Eu aveamcu sinuzitagii-arnspusP[rintelui s[ mdajute. $i a
zis: ,,1\45, sinuzitasemaigitrateaz6".Darm-abinecuvdntat 9i pdnain
ziuade azinuammaiawt problemecu sinuzita.
Mie imi place cdnd merg la mormAntsd fie linigte.Dupd
invdlSturilePdrinteluicredci ernaip-rir-nits[ !e rogi inlinigtedecdtc6nd
efoartemult[ lurneginugtiice-iacolo.Nu$ri dac6maiajungisbte
inchinilamormdnt.
Murar Maria (Arpaqude Sus):
Eu m-amduslamdndstirec
i amascultat
predicaPdrinteluiArsenie.Dar mdgdndeamcdc*inei-o fi spus
PdrinteluiArseniecegdndeameul?To U!9431
pjgdgA.Eu mi-ampierdutgdndulacelardudacdarnvf,zutcdqtiece
gdndesceu.Nu m-alncuminecatladdnsul,daramgiazio credinld
rnarefalddeddnsul.Md rog lad6nsulsdmi ajute.
Acolo eraun-bdiat.
t careftlgeadupdcruce.Aveao boalS
rcagidacdprindccruceail lasdboalaaceea.A statmutunandezile
pcntrucaParirrtelc -i;a-gl unl nimdnuicevede,darelaspus.
Dupdunanbf,iatulavorbitacolo,latnlndstire.
iSr numaivo-r!g!eP[rirlteluierauapafte,cigifiguraddnsului.
Am auzitdelaalliici s-audusladdnsulgis-auvindecatmu[ibolnavi.
PandreaViorica (Hdrseni): Dupd ce a murit sofulmeum-am dusla PdrinteleArseniela Drdglnescucuo
PandreaViorica (Hdrseni):
Dupd ce a murit sofulmeum-am dusla PdrinteleArseniela
Drdglnescucuo femeiedeaicicareamaifostlaPirintelegieraqiea
vdduy[.Eaava peunomcareeragielvdduvgivroiasd-lintrebepe
Pdrinteledac[ sd-liasaunu.Ddnsuli-a spusdeatuncicf,s[ nu-l ia.
Cdndamajunsin autogariin Bucuregtieul-amvdzutpePdrintele(l-
alncunoscutdecind a fostaicila Sdmbdta).I-amzisvecineimele:
,,UiteJ pePdrinteleArsenie".Eazice:,].{u-iPdrintelefuseniecdPdrintele
arebarbd".Zic'. ,,Pdrtntcle eurrndritginu maiare".Vineo femeiedin
spatelerneugimi-aziscdestePdrintele.Ne-amurcatin ar-rtobuzprin
spate,iarP[rinteles-aurcatprinfa1[gis-aagezatin spatelegoferului
(credci-l cunogteagoferulc5-i fhea totdeaunaloc).Noi eramin spatele
dAnsului.Cdndarnajunslacasaparohial[ din Dr[g[nescu (careeste
pestedrumdebisericd)Pdrintelea intratin cas[giaincuiatuga.Erau
doi c6inirnarigiarninceputsdvorbesccu eicagicunigtecopii.S-adus
laugdmaiintdivecinameagiaciocdnitlaugf,,iarPdrinteleaintrebat-o
cu cinernaiegi eaaziscdmaiestecuincdo femeie.Ne-apoftit in casi
giaveaunpisoiagademarelncdtamcrezutcd-imiel.A zissI agteptdrn
cas[-i deademdncaregiapoio sdmergemlabisericd.Atrecutweun
sfertdeor[ giavenitPdrintele.Vecinameai-a spuscdamaifost la
dumnealui,iarddnsuli-ar[spunscd,dacd,weaweo povaldi-a spusde
atuncide_96ndamai_io-stcearede fbcut,dacdvreas[ ascultebine,
dacdnusdfac6curngtie.Darsdgtiecdaresf,pldngd.Atdti-a
- $i acummdgAndescceminunedumnezeiascdafost:cdnds-a
intorsPlrintele 9i s:a_uitatlamir-rg
t oputeredumnezeiascddin-
c*appdn_1,
lplqlqarg gitn-amtrezitinpicioare,darnugtiucurn.Zice:
,,Cu tinece-i?".Emmamabolnav[qii-arnzisc[ amvenitpentrulnama.
A zis: ,,Mama ebolnav5,darsdn-onecdjili,ci s-oldsalis5-giduc5
crlrccacasI semdntuiasc6". $ia maizis: ,,Tu egti
degl=Lrqgisdnu-
I umiporncnc$try-g
rcdaisdimrebunegtidac[-lmaipourcricgti".
Agacra.An-rzis: ,,Dar cesi faccanu mi pot ab{ine.Vd ro_gs6mI
ajutaficieunupot!". AzisPdrirrtcle: ,,Mic nurni-ef icddeceicare
injr,rrdpcDumnezclr,curnmifiicirclcacciacaresedausingurir[ului.
C_qci I
vor zicediavoliicdaceias_U!tadq! cddebundvoies-
audatlui".
94
ZicePdrintelecdtremine: ,,Dacd wei,pofi sdterecdsdtoresti'. I-am spus cd dacd n-am avut noroc de prima datl nu
ZicePdrintelecdtremine: ,,Dacd wei,pofi sdterecdsdtoresti'.
I-am spus cd dacd n-am avut noroc de prima datl nu m[ mai
recdsdtoresc.Vecinameaa ziscdtrePdrintele: ,pe ceeiil da{idezlegare
qiminenu?".Pdrinteleazis: ,,Cd!i aniai?".Azis 58. ,,$i drlrirneatacAt
aniai?".Zic30. $i zice: ,,Pditu compari60cu30?".Femeiaaceeade
58 deanis-acdsdtorittotugi,darnu i-afostbinedupSaceea,dupd
cumi-aspusPdrintele.
Pesteweo 12aniamfostcupdrinliipdrinteluiEugenMorar
(curnnatulmaiciistarefe)gicuinc[ doudfemeilaPdrinteleArsenie.Eu
mdgdndeamcdnumdmaicunoagtede 12ani,daravenitlamine,m-
abdtutpetunlr gimi-azis: ,,Tu, te-aiftcut maibund?".I-amspuscI nu
m-amfbcutaqacumtrebuiesdfiu, c[ sunttot nervoasd.
Dar sdvede{icumm-aajutatPdrintelesdnu-l maipomenesc
pecelrdu:P.4rintqle
gieudeatuncinul-ammai
pomenitpecelriu giniciacuff;dupd30deani,nu-lmaipomenesc ai
nu-miplacesi-l audnicipealtulcumil pomenegte.Md maienervQz,
darnu-lmaipomenescpecelrdu.Mi-a ziscddaci o s6-lmaipomenesc
pecelrdu g sdinnebuopsc.
A maizisPdrintelecdmergla el oanenii careau judecdfigi-l
intreab6cesi fac6,darle-aspuscdelnl esteghicitorullor.
Maica starefidela Prislopmi-aspuscdatuncicdndvorbegte
maiasprucutine,aturrciP[rintele te qiut[. Cdndm-amdusadouaoari
laddnsulm-aintrebatcedoresc.I-am_spusc6,vreausdqtiucesf,facca
s[rndmAntuiesc. Aziqgqse qj]_egqc3!{ p-lia-ds
laMa!_eiS
-- Aveamo coleg5laserviciugiaveaunvdrcareerapaznicacolo
undecrainchisPirinteleinFaghaqlasecuritate.Colegameam-aintrebat
dacdil cunoscpePirinteleArsenie.I-amspusc[ da.A ziscdceide
acoloselasdunulpealtulcasdseduc[ s[-ideademAncarePdrintelui
pentrucd-lcc f icasdsemaiapropiedecelula.AziscdatuncicAndse
dr-rccil ggsggtg _qu cclurladcschisagicAndelarugdciune2 mgfipg qe
po_qqtlq1lro1liadedur.nncaluisd-iclucdmincarea.Parintelele-azissdnu
lcfief icl pentl-rrci dAnsuluufi.tgcdcacolopAninu-midaueiclrutmtl.
Qg:fd, f,cu dAnsultgp4!ru1dg31t1tyllgq,careera
privircsupraotncncascd.
qs
C6ndamfostodat[ lamprmAntul pdrinteluiAnenie de.laPrislop eraacoloun om careeraindrdcitgila mormdntabial-amputut line
C6ndamfostodat[ lamprmAntul pdrinteluiAnenie de.laPrislop
eraacoloun om careeraindrdcitgila mormdntabial-amputut line
cdtevapersoane.Avenit gipreotul deacologii-acitit nigtedezlegdri.
Dupd_aceastara linigtitgis-avindecat.Apoi mi-aspuscEfusesemai
-
demultlapdrintelegiPdrintelei-aqpuscddac-6o s6uniprofite debisericd
- eracantor -*o_sg inngpune45-c.{sapq
"sep3JgeS_c.gge-ya
rdu
qichiardac[
dAnsul(PdrinteleArsenie) vamuri_tglygJgnllael
gia9as-aintdmplat.
Odat6cdndamfostlaPrislopgiqp urcat.JiamorrrAntgim-a1n
inchinat,cdndamcobordtpecdrarernrpsg-ag$a fuloot at[m6ie.
Altddat5cAnderamlamormAnto&Unqie_aluatniqtep_b4ql4gje
degii-amspussi nu ia.Pdndsdajungdlastejaruldepe
"lamorrndnt,
cdrare.is a fbqut rdu giac[zutjos. Un om a vrut sbo ajute,d_4r !
p_m
spussdducdintdipdmdntulinapoi.Dupdcel-adusgi-arevenit.
La unparastasde-alP6rinteluiuu_p_rpotaluatnigteflori depe
-rnormdnt,i4r cqnd 4 fostsdpleee-nu i=apornit-rnaginanicicum. emaicd
l-a intrebatdacdnu aluatcevadepemormAnt;qsp.gs*c6da,daradus
florileinapoigicdnds-aintorsi-apornitma$ina.
larinteleziceauneori:,,Vd[r
spuneu.De cemaivenili laminesdmdintrebafi?".
- I. am visatpe P[rintele in noaptedeAnul Nou; eramintr-o
poienil5(cdtre copdcel)gieraumultefemei.Apare pdrintele Arsenie imbrdcatin albgi zice: , d nu Stili cevd aS!.qgpfif,.A
poienil5(cdtre copdcel)gieraumultefemei.Apare pdrintele Arsenie
imbrdcatin albgi zice: ,
d nu Stili cevd aS!.qgpfif,.A
am
/". fir adspdrut.
einu-lcunogteaupeParintele - 9i! ?Regelea intrebat-opereginacdcinseste acestacare-i
einu-lcunogteaupeParintele -
9i!
?Regelea intrebat-opereginacdcinseste acestacare-i
conturbfl.AtunciPdrintelei-ardspunspe tan-c.gzp:,,Acesta estestareful
mindstirii".PAndlaurnrds-augbsitdeprieteni.Plrintelei-a-spusregehri
cdnuo s.6maisteamult prinFra .
Pdrintelefbcuseatuncialtaruldin p6duregiintr-o predicd
cdci calul roSubale-la
spusese: ,y'1d,
porlile Rdsdritului.Dar sd nu vd intristali cd de acolo vine
mdntuirea.
". Adicd,prigoggvingdllApus
aaum$l.rglqtrilg-n"89ltje.
d,inrnunteqig,,gSa
incdtcrezicdacumamluat-odeacolo.
.d.e-pfqasBaI!
Codrea Mariana (Uceade Sus): inprirnulan dec[snicieamrlmasinsdrcinatd 9i aveamideeacd eub sEmor, aveamo
Codrea Mariana (Uceade Sus):
inprirnulan dec[snicieamrlmasinsdrcinatd 9i aveamideeacd
eub sEmor, aveamo starefoarterea.Solulmeu,pdrinteleCodrea,a
zissdmergernla PdrinteleArsenie.Pdrintelelucrala Drdgdnescula
cupolSgieraacololumeadepelume.Nu s-ami$catdeacolo.Ne-am
aqezatintr-ostrandgis-auitat laminedeparcderamsingurulom din
bisericdgia spus: ,,Ce, tu?Nu mori! Care li-e problema?". $i asta
fird s[-i spunemdeceamvenit. $i euamzis: ,par copiii,Pdrinte?".A
inchisochii gia intrat in altar ginu a maivorbit nici cu mine,nici cu
nimenigidin altarnu s-amaimigcat.Eu aminleles
copiii aumurit an6ndoi.
9i aqaafost
- Fiicameaaterminatliceulsanitarin 1989 9i prinmartie,cred,
nu gtiaces[ facd.Noi o pregdtisempentrumedicin[pentrucAeraun
copil excepfional,dareanu aveaatracliepentrumedicini.Insderala
Liceul Sanitarin Bragov Ei petimpul acelaeraudoar2 liceebune:
pedagogiculgisanitarul.MogCodreaaluat-ogiadus-ocumaqinala
Pdrirrtcle.Fatai-a spuscdnu-i placela operafiiqiParintelei-a zis
,,N.ic'i rttreSlipentru medicind.Du te Sifd Dreptulsd ajungdtatdl
tiitr sii te vadciimplinila. Pentru cii peste J0 ani cdndai pute ltt
deveniun ntedic,tatdl tciunu ntai este,ca sd fie mul1untit"'

rebatcd de pe-c-pnnu-ba]--uiqtea

Dh 1948am.apidelaizvoruldel6ng[chiliaPdrinteluiArsenie

bsine,{arlgt_nq_e,srU!!g!Lc_q.v4

Dobrin loan (Slvistreni): TatdlmeualucratcuP[rinteleArseniesdptdmaniintregilachilia
Dobrin loan (Slvistreni):
TatdlmeualucratcuP[rinteleArseniesdptdmaniintregilachilia
dinmunte.impreundcufratelemeumergeampejos, rafiecaresfdrgit
de sdptdrndnd,la MdndstireaSArnb[ta.Mergeamde sdrnbitagi
donncampelagrajdutigipcundeputeam.Stdtearllaslujbigi pdrintele
prcdica,iarpecopiincadunapeto(i.Parintelea lbcut.lacurilccaresrurt
giacurnlaMdndstirea Sdrnb5ta.
Arl venitpeacoloregclegireginamamagiautrascupistolul in ,
floriqiaufbcutgalagic.Pdrinteles-aduslaei- d6nsuliicunogtea, dar
96
97
mi-a p5rut atdt de riu cd n-a mai fost (p6rintele) ca sdne indrume gi altfel
mi-a p5rut atdt de riu cd n-a mai fost (p6rintele) ca sdne
indrume gi
altfel pagiiln viald. Acesta a fost un lucru extraordinar pentru noi.
- o alte intdrnplare:in casaaceastaau locuit doi bdtrdni ginu
aveaucopii. Bunica - mama Savi, cum ziceamnoi - s-acf,sdtoritla 14
ani giera singura fatd la p[rinfi, cu soful ei, care a venit din rdzboi fird
enorrn,dar dupdce m-amrefbcutamajunsinapoi la Drdgdnescu 9i
Pirintelemi-azis: ,,Vei aveamultebucuriidupdcopilulcareurmeazd,
veiaveanumaibucuriidupdel' - aspus,dupdeL',dareunuamrealizat
cdeunumaipe fataastao sdo am;insdmi-adatDumnezeuunginere
perfectgi2 copii(nepo!i)extraordinari.Despreunul,inaintedeamuri
sofulmeu,azis sdfaccumvasdajungdgiel in preofie.Peunulmi l-a
l[sat de 6 sdptdmdnigipe celdlaltde 5 sdptdm6ni gi i-am crescutin
spiritulacestaalbinelui,in laturaluminoasd.Din cas6delanoi fiicamea
a primit doar educaliade a se15sade rdu gi sd aleagdnumaicalea
binelui,aajunsavocatginuiapenaledeniciun fel,il efricadedosarul
mdndgifrrr picior. Nu auzisemde acegtioamenideloc.in drumurile
penal. Eiecare cuvAntde la PdrinteleArsenieera o invdfdturl. Nu
intotdeaunamergeampentrusfaturicdamficut cevardu.Uneorichiar
neexprimamo realizarepentrucarearnfi vmt binecuvdntare.Era bine
ci mullumeamlui Dumnezeu,dar.sptunea-sdnune-m[rirn ci si trdim
!lq4g-st.$i modestamtrdittoat6viafa
{p
ry1lte scrisoridelaPlrintele
Arsenie,
suntprivate ginuvreausdle daupentrucdne afecteazdpe
noi. in elenecertademultesri. Eu woiam sdfiu modeldevia!5pentru '.
copiiipe care-ieducamgi,uneori, ,,sdream caluf
Md coafamintr-un
anumitfel gialtele
certa
eramtdndrf,peatunci,daragami certa
aqaml
Dupd moarteasofuluimeunu ammaiputut faceserviciu 9i a
trebuitsdplecdin casaparohialdin casacelordoi bltrdni carenu mai
flrseselocuitddemultgiar[tagroaznic.Cutrecereatimpuluiirnificusem
multedatorii,dardecdteori ridicamochiisprecerprimeamajutor.Nu
vroiam sdcer ajutorul copiilor.CQndmi---afost-gp-l.me,igtgtl,eramin
curte,amstrigatlaParinteleArsenie $i" in nici 24 dp qte,?-ryprimitde
lao p,rie_te,n-6dinGermania-carenu aveadeundesdqtiec[ euo duc
greu - 100demf,rcicucarearnpl[tit 2-3 factutrdinurm5.
Mutdndu-m5aicisingur[numi-afostfricdniciodatd,deqigtiu
cdf icaesordcutnoaftea.Nu amawt niciunminutstareadcf ica,de
incertitudine,atunci,cdndarnfostincelemaigreleclipealeviefii.
98
99
PenciuGeorgeta- Fdgdros Bunicameapovestea foarte desde pdrintele Arsenie.Foarte multdlumedinjururrdgdragului mergea
PenciuGeorgeta- Fdgdros
Bunicameapovestea foarte desde pdrintele Arsenie.Foarte
multdlumedinjururrdgdragului
mergea raMdn5stireIaS6mbatapentru
SfdrtaLiturghie. Un omcucdru1a cu
caiamersgiel;aldsatcalulra
margineapddurii, cuhamurpeer,legat decargiavenits5ascultesfiinta
Liturghie. cdnd a revenitla cargi-agdsit calulftrd
ham;s-aintors
inapoildngdaltar,aagteptats6setermineslulbagiapoii-urp,r,
parintelui
Arseniecdi-a
furatcinevahamuldepecal. parintele aintinso
privire
pestetoatdlumeacareeraadunatdgidintretofi aardtatcu degetulo
persoand cdrejai-a spus:
,,Du-te,ntd, Si dd:i hamuldin cantl tdrtcd_
i
acoperitctrpdtura,'. $i agaa fost.
.
La vdrstade7aniammerscupdrinlii meilaDrdgdnescu, unde
pictaPdrintele. Arn inceput sdmdjoc ai
unmoment datPdrintele mi-avdzutdi'{ii
s6arergprincurtla bisericii.La
careeraufoartecariati.Mi_a
intrebatpdrinlii
dacdmdn6nc
rapte,mamarprre;;;-i;u i". ii.,nr.r.
azis: 'pa, darnumdndncdlaptedevac6".
Mu*
i-aspuscdmdndnc
debivolpentru
cEaveamacasdbivori. pdrintele u,pu, c6trebuiesd
mdndnclaptedevacd
.-unlitrupe zi - pentru cdacestaarecelmaimut
qal-c-iu carese fixeazd'in
danturdgiin tot corpul pentru toatd via!4.
Pdrintele s-aintorsspretatac[ruia i-a
spuscatrebuiesdmeargdacas[
gisi cumpere vac[,
chiardacdvatrebuisdvindcueapejos.
t-i outae
inlglescdo vagdsilao
distanlddestuldemare.A$aaqiiori,
acumparat-
o
delao distanfdde20km.Numaidupdcegi-a datseamac[
trebuie
sdvinddelaaceadistanldgi-adatseamadecel-aatenlionat pdrintele
in
acestsens.Am bduttimp deun an l litru
delaptegiamobservat
dupdcdtevalunicumdinfiisecurdfdgiintr-unandezilemi
s-aucurdtat
tofidinfiigi
nuammaiavutprobleme.
La
12ani(cdnd amtrecutdinclasaaIV_ain
clasaaV_a)nu
atnnraitncrsIagcoal5 in GuraVdii, cii' co'rund.Toamnaam'rers la
practicd agricold 9i
apoiam fbcuthcpatitagiamrirnascudureri'ari
dcficat'candprrir{ii
rneiau auzitcipar.i'teleetotlaDrigdncscu am
rtrcrsacolo.cdndarnajunserapri'de
r'me Ei parinterc ,.-pri,nrru o*
r00
bisericd,prin fafalatoat6lumea,seuitalafiecarepersoanlfrrpa"de;cu u4ji-stdteadevorbddefafi cutoat[ lumea,cg altiinU;
bisericd,prin fafalatoat6lumea,seuitalafiecarepersoanlfrrpa"de;cu
u4ji-stdteadevorbddefafi cutoat[ lumea,cg altiinU; puneapersoanele
dinbisericds6-gimirturiseascdplcateledefafi cutoatdlumeapentru
caceiaflaliin biseric[salnv
gidinproblemelealtoraqieraumulfiin
bisericdcareaveauaceleagiprobleme.La un momentdatPlrinteles-
aaSezatintr-ostrand,intr-uncolf albisericiigiainceputsI vorbeascd
cu fiecareinparte.Cdndne-avenitrdnduleugimamane-amdusin
fafasfinlieisale,mamaainceputsdpldngagii-aspuscdaveamhepatitd,
cdmddoarefoarterduficatulginu-mimaitrece.P[rintelei-a spus
mameici celmai taremd afecteazdorelepe careeudimineafanu le
donnearn,de la 5 la 7 dimineala,care,a spusd0nsulcf,suntcelemai
odilrnitoareorepentruun copil (nu ledormeampentrucdtrebuiasb
merglagcoaldcuautobuzulde5).Mamai-aspusPdrinteluicddacdo
sdmf,nute lagcoalSin Fagaragnuarecinesdmi lind ginuamundesi
stau.Dar tatdlmameist[teain
Figdrag $i Plrintelea intrebat-o:
,,Unde st[ tatdltdu?".MamaardspunsuimitAcainFdgdrag.Pdrintele
i-a spusc[ o si m[ fin[ bunicul meu pdnf,o sd ne cumpdrf,mun
aparlament;fiindu-i nepoatddegradulintdimdputealuain spafiugi
astfelputeamsdmerglagcoaldin Fdglrag.Oragulerainchispewemea
lui Ceaugescuginuaveaivoiesi intriin oragdecdtdacf,te luacinevain
spafiu.Pdrinteleacontinuatspundndcamamasi mearg[acas[qisd-i
spun5sofuluisdfacdcererecasdcurpere apartament,ins5apartamentul
sd-liaproprietatepersonald,nucu chirie.Mamai-a spusP5rinteluice
sofuleie singurlaparinfi,tatdllui emort,mamalui esingurl in Gura
V[ii ginuo sdfiedeacordniciodatds[ plecedeacolo.Dup[ aceasta
Pdrinteles-aintorsspreminegimi-aspussdmergacas[gieus6-ispun
tat6luimeucdcipemamanu o va crede.Mi-a spuss[-i spuns[ ludm
apartamentgisdnedea(peminegipesurorilemele)lagcoal5in Fdgdrag
pentruc6, dac[ nu, din aceahepatiti o sddauin diabetgio sf,mor.
Apoi ne-abinecuvdntatgiamplecatdinDrdgdnescu.
Ne-amintorsacaslpela l2 noapteagimamale-aspusceazis
Pdrintele,darnu aucrezut-o.Eu m-amapropiatdeel gii-amspus
exactcecacemi-aspusPdrintelc.TotPdrintelemi-aspuss6-ispuncI
va venivrelneacdndacestapaftamentilva pllti cu cdtevasalariigicd
l0l
nu o sd rdmdndcopiii lui datori. Dupd I an dup6 ce a cumpdrat La 14aniamfost
nu o sd rdmdndcopiii lui datori. Dupd I an dup6 ce a cumpdrat
La 14aniamfost iardgicu rulma laDrdgdnescu, undecurtea
bisericiieraplind defbgdrdgeni,de femeidin vigteadeJos,caregiin
ziua de astdzimerg la Prislop gi fac ce trebuie pentru parastasele
Pdrintelui.La unmomentdat,pelaora I 0 aiegit pdrintele dinbisericd
giastrigat: ,pl:Fdgdrdsencelorimprdstiali-vd Si luali-ope subr6pd
pe cdtnppentrut cd securistii au plecat din Bucuresti sd ajungd
intr-o zeamddevar ca sd lind mai mult. Acesteoud i-au afectattot
organismul,in specialficatul.Dupdnunt6,laweo 2-3 zle,mamaficea
nigtecrizeasemdndtoarecu celedeepilepsie.Sdmbdtas-adeplasat
impreunacu tatalaBucuregtilaDrdgdnescu,laParinteleAnenie. L-au
g6sitpePSrintelepictdnd.cand auintratpeugabisericiiParinteleqi-a
indreptatprivirea spreei giastrigatc[tre mama; ,,Cezic doctorii din
Fdgdragcdai,md?".Mamai-ardspuns: ,tpilepsie, Pdrinte".Ddnsula
zis: ,,1\4d, dgtiate omoardcuzile.Nici einugtiu,darnicitu nugtii. $tii de
unde !i setragece ai?".Mamaazis: ,Nu gtiu,Parinte".Pdrinteleazis:
aici. cdnd vor ajunge o sd aibd treabd cu voi si o sd vd batd',.
explicatclarcdnu wea sdvorbeascdcu nimenipentru cdsecuritateal-
,,.A.du-!i aminecdndai fostlanuntaastalatineacasd,ai mancatdoud
oclriuri?".,,Da, Pdrinte,ammAncat". ,,Ochiurile pe carele-i mdncat
attfost oud bdgatetn var.Sdte duci sd-i spuiceleipe carele aresd
le aruncepe toateca sd nu mai imbolndveascd Si pe allii. Tuai
fost ntaisensibild si !i-a tmbolndvitficatul.Ficatul tdufiindfoarte
bolnavnu-Sintaipoate reveni Ei rut semaipoate regeneradecdt
dacdmaifaci uncopil".Apoi s-auitatlatatagii-aspus: ,Dacdwei
cafetele tale sd aibd mamdtn continuaretrebuiesd maifaci fncd
ttn copil cdci numaiaSai sevq regenerocorpuf'. Tatdlmeuaziscd
dacdastaesituafiao sdmaifacdun copil.La carePdrintelei-aspuscd
giatreiava fi tot fata,degitataigidoreaunbdiat.I-a spuscdpoates5
fiemulgumitdefetepentruc6-lvor ascultagivor fi injurul parinlilor.Au
maiavut,intr-adevir,incdo fetifd,cici suntemtrei surori.Mamagi-a
revenilgiesdndtoasS.
Pela l7 ani,la sfrrgitulclaseiaIX-a 9i inceputulclaseiaX-a,
laminegiazis: ,Md, sd-ispuiaga:dacdvreas[
maitrdiascdgisdte
eramfoartehot6rdt6sddaulaAcademiadePolilie.La sfirqitulclaseia
XI-a, impreundcu o prietenE,ne-amdeplasatlaBucuregti 9i amajuns
vadr pe tine gipe sorata mireasdsdseopereze.Daci nu wea s6mai
la Drdginescu sdvorbim cu Pdrintele
Cdnd am ajunsla poarta
trdiasc[sdnu
seopereze".Bunicas-aoperatgiamaitr6it pdnddupd
cene-amcdsdtoritnoi.
Plrinfii rneiaufostlao nuntdi'n
(satulnatalalmamei)gi
$erc[ifa
pSrinteluiBunescuerauin curte4 cainicareslreau pegardgilltrau
foartetare.PdrinteleArseniea ieqitdin casdgiazis: ,fiaidefi, mA,in
cas6,cdastanu-i ordsdvenilisdmdcautafi.Habarnuaveliundeali
venitgicAfioarnenirdi suntpdndaici.A1iajunsaici 9i o sdajungeli 9i
pentrucderamrudeapropiatemamaaparticipatcu
3 zileinaintela
ajutor lanuntd.intr-una dinzileamdncai2 ochiuri,oudlefiind tinute
inapoi,dardevorbitnutrcbuiesdvorbili cunimenf'.Am intratin cas6
giprietenameai-a relatatnigteproblemedinfamiliaei,dupdcareeui-
102

103

amspusPbrinteluisamdajutegisdmi luminezepentrucdvreausddau laAcademiadePolilie. S-auitat laminelunggiapoimi-aspusfoarte
amspusPbrinteluisamdajutegisdmi luminezepentrucdvreausddau
laAcademiadePolilie. S-auitat laminelunggiapoimi-aspusfoarte
rdspicat: ,,in polilie giin armatdseexecutdginu sediscutd".Am zis:
Scrisori si indrunari de la
Parinf ele Ytrsenie
,pa, P6rinte,gtiu?.Ddnsulazis: ,J.{u qtiudacdgtii.Credcdnugtii'. Mi-
aspusc[ dacdweauascult,dac6nusI frc ceweau,darcdmdsfrtuiegte
aga: ,,Dacd veiintrain Polilie,pentrucr aifirearespectiv[gifacifali la
chestiileastea,te vor bdgala spionaj.Dar in spionajnu vei facefa[d,
pentrucdegticrescutdintr-o familiecredincioasEgicreziftrDumnezeu".
I-amspusPdrinteluicrweausddaulaAcademiade polilie, nuraspionaj.
Pdrinteleazis: ,,li-am spuscd n-ai tnlelessaunu-li dai seama?in
polilie seexecutd Si nusediscutd.Deci ori vrei ori nu vrei, acolote
bagd.Ei o sd-1ideao misiunepecaretu va trebuisd o indeplineSti.
La un momentdat ili vaspunecd trebuiesd lmpuStipe cineva Si tu
ntt-l vei putea impuqca.Dacd tu nu-l impuStipe acela, alyii te
impuScdpe tine. Ori execuli, ori vei fi executatd,,. pdrintele m-a
intrebatdecenu daulaDrept.I-am spuscdacolo,la poli{ie, amvrut
sr dau.Pdrinteleazis ,,Dacd,invef1 po{i s[ intri laorice facultatedin
Po[i s[ nu facifacultategite veidescurcagiaga,nu veimuride
foame".Am venitacasdgim-amhofdrdtsdnumaidau,i-amdatascultare
Pdrinteluiginu-miparerru. M-a binecuvdntatgitot timpulaavutgriid
Tati Pirinte Dumitre,
,,Mi-a scrisDidina gim[ determinaseca sddaupe la fr61iile
voastre.Poatecdag fi chiarmersdelaBragov,daracum,nrainou,m-
asfituit Siguranfasdstauacasd,adicdlarndndstire,incit nicilaBraqov
num[maiduc.
Mi-a sptrsnevastalui neneaVictor cdtarev-afi ftcut credincios
cu betegugulSstagicI vdtot necdjilisdaflafi numeleceteloringeregti.
Iatd,vi letrimit gifotografiate,dupl nrgrdviacatedraleidin Sibiu
Yezi,tat6,,cume:cdndsebetejegtetrupul,seinsdndtoqeazd
sufletul.Tot eun cdqtig. $tiu cdtaredoregtisdneintdlnim.Poatecd,
totugl ne-ornintdlni.
De binelatoli gitot respectulosteneliifrifiei tale!"
+M.B.
22.XL48
de mine qi chiar nu am avut nevoie de facultateca s6 tr6iesc.
BinecuvdntareaPdrinteluiaficut cOt7 facuftnf.Ammogtenitdou6rude
Arsenie
Ierarhia cereasci
dupl DionisieAreopagitul
Prima triadi (ceamaiaproapedeDumnezeu)
m-aajutats[amtot ce-mitrebuie,bineinfelesc6prinmunci.
l.
Tronurile(sauScaunele)
2.
I{eruvimii(ceicuochimulli)
-
3.
Serafimii(ceicu c0teqasearipi)
A douatriadl
l.
incepdtoriile
2.
Puterile
3.
Stapdniile
t04
105
A treiatriadtr Dormiile 2. Arhanghelii 3. ingerii Detoatenoudceteingeregti.Ceataadoua,alui Lucifer,a cilzut.Locul ei
A treiatriadtr
Dormiile
2. Arhanghelii
3. ingerii
Detoatenoudceteingeregti.Ceataadoua,alui Lucifer,a
cilzut.Locul ei seintregegtecupreofiigicllugirii caregrijesc
demAntuirealor.
l.
poruncddela Dumnezeusdvorbeasc[.Ce sdvd facdacdnu gtili sd
vd acoperifievlaviavoastrd?.
- Dacd avefi necazuriftt cas6,in familie, strigali la Maica
-
Domnului, l[safi gospodiria voastrdin grijaMaicii Do'fiTrtului.
- Citili Noul Testamentmaides.
- Cdndnu vdinlelegsofiivogtrivorbili maipulin cu eidespre
Dumnezeu,darvorbili maimultcuDumnezeudespresofiivogtri.
Maicii Teoctistabolnavi
- Pdcatelesunt linute in dubl6evidenfd,sehscriu deCer,dar
seinscriugiin urmaqi(in sdmAnfadeom).
- Cdnd un bdrbata venit indureratc[-i moaresolia (ambii
SufoSa acceptatS,smeritd,facedinlazdriiacesteilumiunbzAt
din sdnulluiAwaamincddinlumeaaceasta.
Numai-qdnd -veiiegi{rn-1*n $i cdndva sunatrdmbila de
credinciogivechiaiParintelui)i-azs,mdngdindu-l: - ,,Las6, m5,cdai
s-oveziin curdnd".Bdrbatul,casdseindrepteze,aintrebat: - ,Dar
dupdceams-ocunoscacolopesofie
" Pdrinteleaprivit inzaregii-
judecatd,
apentrucAligipentrucineairdbdat giatunci
azts: -
,jn viayadedincolooameniisevor cunoagtedupd dragoste;
seva sfirgiorice dureregisuferinld.
Prinacesteacerabzii1iimplinegtifigdduinfele 9i!i faciiadulde
a-icidepepdnrdnt,decareteva scf,paDumnezeu dincolo, petinegipe
tofidinneamultdu.
Ji-am spuscdaltcinevamureademultin locultdu,dardacl tu
pryj=a.yiala g4-U,qp,sJnevdzutdetinete line inviafe-giin
acestecondifiidenecrezut,giastaecilugdriata.
Prin rcggta-s!flcleascf, autrecut gisfin1ii,a trecut giIisuspe
Cruce, cdnd a zis desprep[rf,sire, dar nimeni nu a fost pdrlsit.
Uscdciuneasufleteasc6nueodem[dejde,cieunad cele
fird devoie;cumultmaimultseipaldsufletulcuostenelilecelefira de
voie.
cei ce s-au iubit dupdDumnezeuvor fi aproapeunii de allii Si
aproape Si deDumnezeLf'.
- Cdnderaamdrdtderelelenoastre,zicea; - ,,Tb1i prcfesorii
sebucurd cdnd elevii lor promoveazd;numai cd unii au rdmastot
la buchiacdrlii (clasaI)".
Prof. Ft. Ghifescu (Bragov):
Indrumiri
dela Plrintele Arsenie
$i nuuitacdIisusafericitpe sdraci,peLazdrigipesmerili.
Citeva din sfaturilePirintelui Arsenie
- Prindiscrefiaevlavieisepot evitamulteconflictedcfarnilie.
ActuldeevlavieestecevaceprivegtenumaisufletulgipeDumnezeu;
nu trebuieardtat in public Ai nici propovf,duitdecdtdeceicareau
,, Existd Raiqi iad" , stmrtprimelecuvintepecarele-amauzit
spusedePErinteleArsenie,rostitecuo voceputemicdgicarenuadmitea
replicd,in ziuade I iulie I 946.Mi s-apdrut unrdspunslanedumerirea
meain privinfa acestordou[ noliuni: iadgirai,postmorten; pecarenu
leputdamconcepenicicao grddindfrumoasd,nicicaunrdudefoc,
reprezentAndfericireaginefericireavegnicd.
Cu aceastdafnnalie categoricdgi-ainceputPdrinteleArsenie
seriade predici linute zilnic,uneorigide doudoripe zi,intreI gi20
iulie,delaaltaruldinpddureaMdrristiriiSdmbata.
106
107
Plrintele hotdrdsesd fini acestepredici in spec-ialpentru intelectuali,iarpe !6rani ii sfbtuiasdpleces[-gi
Plrintele hotdrdsesd fini acestepredici in spec-ialpentru
intelectuali,iarpe !6rani ii sfbtuiasdpleces[-gi vadddegospoddriile
1or.cdci.ziceaPdrtntele:
Cuun
intelectualammaimultd bdtaiede
cap decdtcu o ruiede ldrani". Acestepredicipe carele ascultau
fascinali,aufosto adevdratdgcoaldrevelatoriedespiritualitatecregtind
pentrumajoritateaascultdtorilor,cregtiniprintradiliegiBotez,darnugi
prin irnlelegereamesajuluiluiHristosin viafaveacurilorp[nrAntegti.Lrps6
deinlelegeregi,maiales,deacceptarefrrdcdrtirea?nvd!5turilorviefii.
La intrebarea.De ceesteatdtasuf*erinJdin lume?,Pirinteleardspuns
rdspicat: ,,f,vaziune dela-LAjfuiulldnu cunosc: Si Hristosa suferit.
Rabdd!".\dspunsulera clar:HristosasuferitcaQln,nucaDumnezeu,
deci,gifu,ornule.po.tiribdaqinucrucificat,toatecelelaltedurerifizicp
sau.morah,rnrfuararc-Ara-c6rtiresaudeari.dqide.
rdspuns: ,,PriveSte la
a corpului omenesc,la
dispropor[ialui". Plrintelenudddeatotdeaunar[spunsuldirectpe
care-lagteptai,casdte obliges6-!imagini=5ingurcreierulsau prin atengia
acordatdcelordinjurul tiu. Aminlelesbinerdspursullaaceastiintrebare
dup[ ceamcititin bibliotecamindstirii
profesordeanatomieesteticf,la $coala deBelleArteal ciruistudent
r,
fusesegiPdrinteleArsenie.in aceastdspecialitateprofesorulstudiase
. Caexerqp.ltfiaargfo,l_o_$is.q _fi. gura
trdsdturilor fizicealetdnarulu-istudent.
in aceststudiu,pro-fe-sonrlspuneacda
i alefigurii
forma filcii inferiosl'e.{-llcnnoscS.tor.alent vedein expresiaochiului
dreptbun6tate,mild,modestie;dimpotriv5,i+celsting vedeegoism,
cruzime,ambilie.Eormdnd,"qfigurddindqu[, o_,fgpr[-dindoulpirli
de
Dirnpotriv[, ce,4-ft 9u!.[ d_rn _ds-ua+arti_destdngava exprima
ln1f, e,
aubjltp, $alerialism. Fcrma-catgi-drn dreagta va.fi prelungitd, a-celui
-rnrl|dduluirespeetiv:de_p*part_e_g-elerosufsmeritul,
spirifualizatul,decealaltdparteambiliosufcrudut materialistulaqami-
108

dreapta, aceastava exprima noble{e,srrfleteasca".gl"sptrit,ualitate.

tainfteb_Ar9a:_Uud-e-.e.q1_e_bJn[J,a!p_a,cdn-amintahit-o?A

PaU$gbj4{9enie, studentuls{r, imprgq-lo_naJ,pfg-bab_[-d*e_pprf_eqfiunea

o-muluis-e-deg-scbesc,dreapta-dest6nga,ndLexpresiao_cblorgiprin

amexplicatd,ese?.j$n_tgle c6r,rdne _revsdea dup6 un.timpdeabsen!6. dusesemintre.timp? E-{"?un-vtziprnr,un.profet.
amexplicatd,ese?.j$n_tgle c6r,rdne _revsdea dup6
un.timpdeabsen!6. dusesemintre.timp?
E-{"?un-vtziprnr,un.profet. l)ar,
arunca $tia_"t9tUld9$"p*Lelur,e-
ce-!i
[. Deexemplu:domnila
IleanaveneadeseorilaM5ndstireaSdmbdta,iarPdrintelestdtusecdtdva
wemelaBranin varaaceluian,in preajmacasteluluigio vizitape
domnildgifamiliaei.Ne-aspusodat6,spremareanoastrduimire,cd
,,qi eava irnbrdcahainaaceasta". $i, iatd,cdacumavempeMaica
AlexandrainpersoanadomnileiIleana.
C_esfatrrifolositoaredddeaesrstqtri+oasge.hme$ti,triite de
{-roicarnlilv siafutamdirii,sfaturipline-deinJe-l-epeiune-dar5iderealism
spiritual,precumgidedorinfaden trii inl-hrh$i adevdr!
inprivinlac
totpdmAntul".
- ,,Cj
sdnuteteminiciodatdnenimic!"
- ,,Sdfg_!UIr[
pentruafacebucuriealtcuiva".
- ,,Sj nqvo_r!99!ini9-!94a!4_{qs.pr9
, ca"ci cpftdJ

aspus:,J_eru-saltmulsstepeste

- ,,Qdndun-oul hunetrebuie sdiasdbine". -,,S_5 nu faceJispuitism!" Pirintele aveaSiaUUrdidde-neinfelespentrunoi
- ,,Qdndun-oul
hunetrebuie sdiasdbine".
-,,S_5 nu faceJispuitism!"
Pirintele aveaSiaUUrdidde-neinfelespentrunoi fafddeanumite
persoane. Pe-u"nel€*pud qi_gimplule ignora. O invdldtoarespuneaci n-
aprivit-o niciodat[ ginu i-aadresatniciuncuvdnt.Aftoralespuneasd
ng maifie cum au fost, I uneipe_rsoane_qptg _sg_o*-c1lp-?qgd_g bu{jgm
q
**]--4-e t_ghpa:cga. ldrintele i-a"inJe_tzis-s[ mai vini,spundnd cd
,,s,g ocupdgicu altdreligie".in schimb,.o*mds"L-e*v&ylqasagicumult4
nrsu$-ire-dsv-a-loaregi"clltur6,darcaresubo anumitdinfluenldserdtdcise
oarecumde laanumiteprecepteortodoxe,ilpreoc_upagivroias[ o
revadd,dareail evita.Cdnd,insd,arevdzut-odup[ maimulttimp,i-a
spus: ,,tr'[d gdndeamcuntvoi da eu odatd,acolo sus,socotealdde
tine?".A spovedit-ogieqarevenit.
Minuni?Totulin preajrnaPdrinteluieramirune. in afardde
cceacenumimnoi,oamenii,minuni.Totugi,o atareminuneafbcut-o
Pirintelecu fiicarnea,fcti![ de l0 anicarein urma biilor recificute in
aparece aiazului, s-aimbolndvitgrav,fbrbposibilitateadeingrijire

109

medicald.in searazilei de l5 august ,uA.dormirea Maicii Domnului', cdndarnimpdrtdgit-odusdpebrafegi
medicald.in searazilei de l5 august ,uA.dormirea Maicii Domnului',
cdndarnimpdrtdgit-odusdpebrafegi incongtient6,l-amrugatpe
P5rinteleArseniesdvinds-ovadd.M-aprivit cumil6gimi-aspus: ,,S-
o l6sdmsI seodihneasc6".A fostprimanoapte,dupdmultezileginopli
nedormitein marefierbinlealdgiagitalie,c0nds-aodihnitlinigtitd.A
douazi eracaun nou ndscut,spremirareatuturor gi,maiales,aunei
doctorifecareeraprintrenoi gio tot consultase,spundndcdacumnu
maiarenimic,iarinaintefusesein starefoartegravf,.Au maifostqialte
cazuridevindecdriminunate.
Cei I 6km delagardlaminastireii frceampejos,peatuncinu
erru curse,peploaie,zdpadd,zlpugealf,,uneorinedesc[[aminpraful
goseleicuceamaimarepldcere,gtiindceoazddepacebineficdtoare
eu ParinfeleYwsenie
tn Gradinalifaicii Domnului
Leti(ia Suciu,Anca $ancu g.a.(Dumbrdveni):
In ajunulCrdciunului,de NagtereaDomnului,am ajunsla
Drdgdnescu,finpreundcunraimultefemei,gilafamiliapreotuluiBunescrl
l-arnagteptatpepdrinteleArsenie,careaintratin camer[cuo colindi
frunoasf,,caregiin ziuadeaziirni esteintipdritS,degiaveam17 ani.
Am servitmasairnpreundcudAnsul.A vbzut-opemamamea,Iegatdla
fa1[.Aveaun furuncul.I-a zispdrintele: ,De ce vii cumedicamente Si
neagteaptSla mf,n[stire. CaP-ar-rnlelells=elrpg_raun 4-leg dinpdntegele
ctt aSacevala mine? Cdndvin, de la mine toli setntorcsdndtoSi".
maiciisalereiese$idinpovestirea pecaremi-aredat:ofiEmafui.Pecdnd
Dupdun tirnp,ddnsas-adesfrcut,ddnsuli-adatcu cevagicdndam
ajunsacasd,pur gisirnpluadouazinua maiawt nimic,fbri niciun
s@ aur,dar,zicea; ,pdcdtoasa demine,nuIe-
antpututcitf'. [ra o femeiesimplt,darplini deev,laviegisr,rrerenie.
DupdprirnaetapddepelerinajelaMdnf,stirea.Sdnrbita,carea
duratcdfivaani,a urmat ceade-adoua,hMnnEstirea.Prislop-,unde
apuntseodilrnegtePdrintelenostruveneratgi,apoi, ceade-atreiagi
ultima,labisericadin satulDrdgdnescu.Dintr-o bisericuldsdracda
medicament.Atunciamv[2t
minuneagiputereaplrinteluifu senie.
Cdndarnterminatliceul,in l976,am fostcumamagicumaica
AnastasiadelaRdmef.Povesteacuddnsulgiddnsulpicta.La fiecareii
spuneain fa15tot: gicurntechearndgitot. Cdndamintrateucurnama,
realizatunmomunentdear15picturaldgievanghelizarecregtinE.Privind-
o, eo incdntaregipentruochiprinperfecliuneaexecufieigifrumuselea
coloritului,cdtgipentrusuflet,prin felulprezentdriiviefuiriicregtine.
Avemin lard multebisericifiumoase,darbisericaSfintul Nicolaedin
Drdginescu estegi va rdmdneunic6.O persoandcamindiferent[in
a zis: ,,Voi amdndoud,n-o sd fi1i binecuvdntatede minepdnd la
sftrSit. Cdnd toatd lumea o sd plece din bisericd, voi o sd fili
binecuvdntate Si o sd vd spunde ce ali venit".Alta dat[ amfost cu
rnamagiP[rintele avdzut-o sldbitddeputeri qibolnav6.I-a zis,din
cauzaunor canoanedatede preofi; eamarfeagivinereanu mdnca
absolutnimic.I-a spus: ,,Tfu, posturilesuntdatedelegealui Dumnezeu,
Si cdt poli lii, Si sd te rogi la Dumnezeu,cd dacd nu, te rogi la
materiedecredinfl cdndaintratlnbisericdcas-oiuiteze ardmasuimitd
giaexclamat: ,,Parcd suntinparadis!"Aceastdexclamafieegiunfelde
r5spunslanedumerireanoasrennfelulprezentdriicuminteanoastrdgreoaie
Dumnezeudegeaba lii canoanele.Dar e vorba Si desdndtateata.
Cd dacd nu tgi vezide sdndtate,nu ajungi la 40, hai sd zic 50 de
ani.Dar posturilece li le-adat,canoanele,sdnu lemai lii rticiodatd,
araiuluigiaiadului. Tfdim zilniciadulfir[ sdnedim seama,darraiul?
Doatnne,Tu iubegtipoporulnostru,cdciqiacumir wemuride
restrigte,Tune-aitrirnispcunuldinsfingiit[i,peSfrntulPdrinteArsenie,
sdneluminczecalca,sdncscoatddinbeznaplcatelorgianegtiinfei.
Cumsd-Jin'rulgurnim?Arnin
cd corpul tdu estesldbit Si nu mai face fald, mai alescd Si lucrezi
rrttntcigrele.AJbstgreu,sd rtubeiapdin iulie".I-a venitbinevorba,
cdmergealasapbvara
Alt[ datd,cdndarnfost la Pdrintele,amavutocaziasI ne
intoarcemdelaDrdglnesculaBucuregtiimpreund,cuacelagiautobuz.
Ddnsulaspus,decdteorimergeam: ,fveli grijd cdimifacelinecazuri.
ll0
ill
Nu mai venili, ntt md mai cdutali, deSivreli sd fiyi cu mine. Dumnezeuqtie cd sunt
Nu mai venili, ntt md mai cdutali, deSivreli sd fiyi cu mine.
Dumnezeuqtie cd sunt cu voi, dar nu md mai cdutali.Ldsali-md
cd am destttle greutdli, nu vedeli cd la intrarea in comund vd
astmptd? Ldsali-i
sd-Si facd dotoria". intorcdndu-nede la
Drdgdnescu , azis cdneintoarcemcuacelagiautobuz,daraspus: ,/Vl,r
mdamoasteli, nu vd cunosc,nu neuitdm unul la celdlalt". Totugi,
dupdceamcobordt,avenitgine-abinecuvdntatgine-a spus: ,lveli
grijd cdnefaceli marendcaz,ceilalli din jurul vostruvd urmdresc".
inainte de asesfrrgizilele,lap[rinte a fost o verigoard,gii-a
spus: ,,Vezi cd eu mo4 Si nu trecemult timp, Si tn
Et Si-a luat cununamuceniciei.Cinel-a omordt,i-a luatpdcatele.
Acestavafi rugdtorfierbinte pentru tot neamulvostru". Peurmi a
spuscd ,,Bdiatul afost un mugurecarea inmugurit aici pepdmdnt.
Cdndera sdsedeschidd,numai era locul aici, cd Si in eerenevoie
de oameni tineri, nu numai de bdtrdni. Acolo e judecatd dreaptd,
aici pe Pdmdnt e judecata strdmbd.Acblo o sdfie dreptate,acolo
nimeni nu o sd mintd.Acolo totul mergecu ce ai fdcut aici pe
pdmdnt. Dacd dai un pahar de apd la un strdin, Si acela tli este
socotit Si o sd-l ai dincolo. Sd faci milostenie,sd te rogi la
Dumnezeu, Si atunciajungi in locul cel bun".
Romdnia va fi
udrsaredesdnge".Atrecut numaitrei sdpt[mdnigiainceputRevolu,tia.
In toatd lara mulli tinerigi-aupierdutviafa.
Pdrinteleaspuscdaveanevoiedenigtebani,cdndi-a scosdin
rndnrstire.Aveanevoiede20.000delei.A venitlanoi s6-iddm.Noi
voiamsdnefacemcas6,daramzisci nuo s6maifacemcasd,ci o sd-
S[ vd mai spuncemareeputerealui: eramgraviddin lunaa
$aptea, giPdrintelemi-aspus: ,,Tu o sdai ofetild". Atuncinu erau
ecografe,nu eranimic.Agaa gifost. $i a spus: ,fceasta aresdfie
binecuvdntatddeDumnezei' $i agaagifost -binecuvdntatl, ci eu
nuailrawt problemecueaniciodatd.Invdlabine,afostcuminte,cu
i
ddrn.Dar soacraaspus: ,,Cum o si-i dailaunomnecunoscut? $i firA
credinl5inDumnezeu.Toatele-aavut.
scrisoare.Teduci sd-iduciprin pddure,iesecinevagi
[i
dain cap".
DupI trei zilene-amdus,darnuvmt sa-irnaiprimeascdpdndnumergem
laels6-lcunoagtem.Apoi s-atot duslaBucuregti,ginumaiatreiaoard
l-acunoscut. $i azis: ,,Tinere, cevrei delamine?". ,,pdrinte, amauzit
cdavelinevoiedebani".El i-azis: ,M-ai cdutatcape acul in carul
cufdn
Dar cumsd dai banii,fdrd scrisoare,prin pddure?',.Tot
ceavorbitsoacraacasd,tot agtiut.in acelanne-amridicatcasa,am
avutmaresporlatoate.Amprimit puteremaredeladumnealui,ajutor
mare.Peurmf,aminceputcu copiideammersladumnealui;copiiau
avutmareincrederein dumnealui. $i amrimas buni prietenipdndin
ceasuldeaajunsdeatrecutlacelevegnice.
DupdmoarteabbiatuluiammerslaBucuregti,n-amapucats6-
i
spundeceammers.Mi-aspusel: ,,Til ru,tmaiacurn li-ai adusaminte
dentine,cdndvactftrcmurarcutt'emuntlacestamare?Docdveneai
la ntine,mugcotlldin bdrbatLtltdu sau vd fdceam cevctrdu? Vd
Peunndne-apovestitleleaDdrnboiu,careavisatnoapteacd
trebuiesdmearg[lapdrintelelainchisoare,sb-iducdgaptebuc[fi de
pdnzdalbd,o pAinegio bucatddeslanin6.Sdtaiefeliipdinea 9i sldnina.
S-adus,gicdndaajuns,i le-abdgatugor. $i i-aspus: ,,Tu sf,teintorci
repede,sdnu-!i intorci capulinapoi,cf,o sdtragddupdtine".Pe to{i
pazniii-aadormit. CAndo iegitdincurteainchisorii s-auhezitpamicii,
giauinceputsdtrag6.Eas-adusmaiftrcolo,speriatd, 9i nus-amaivdnfi.
La mormdnt,mdicu{elemi-auzis: ,,Ce credefi,noapteadoud
cdprioarevin qiseculci ldngdmormdnt:unaa$agiunaaqa, 9i pizesc
mormAntul. $i cdndsefacedirnineafd,giurcdin susmdiculele,elese
scoaldgipleac6.Doudcdprioare,in fiecarenoapte,staulamormAntla
pirrintcle.ToatelucrurilesuntbinecuvdntatedeDumnezeuqidePdrintele.
La Sdnrbirta,larnlndstirc,eraun cdntdre!indoitdecredinla
parintelui. $i intr-odurninicisauo zi desdrbdtoare,a iegitafardsd
.fb rcan dea||erc|e". $iatunci mi-aspns:,,Dacdveneai alunci,p utaarn
slujcascilaaltaruldcafari. $icdntfu'elul l-av5zutpepdrinteleinfldc5ri.
sd-!isltttrttttairnulle,dar ltreSlipreadistnrsd". $i alr-rzis:
,,pdrilrte,
nu-lrnaianlnu-lmaiam.Cesdfacpentru sufletullur'l ,J,linticabsohi.
pandlagenunchi,giatttnciaiuccputsdstrige. $idur-nnealui l-aoprit.qi
i-azis: ,],tru striga!".
n2
ll3
Mama lui bad^eaIonelil certape badeaIonelcI mergearot tirnpul la mdndstire. igi vindea vacad-ingrajd c6ndera rndndstirea
Mama lui bad^eaIonelil certape badeaIonelcI
mergearot
tirnpul la mdndstire. igi vindea vacad-ingrajd c6ndera rndndstirea
ndcdjitd.Mergeacu
calul,detrdgealemne dinpidure, mergeacdlare
pOndacolo.intr-o zii-azisp[rintele: "Mai,
depeTArnavaMare,sd
staitrei zileaici,sdtragemlemnecu calul".A zis:
,,yaidar
mamanu
gtie!. I-aspus: ,+{msd-idauuntelefon. pdn[ ajungituin vArfulmuntelui,
ii dautelefon".cdnd
aajunscucaluli'nvdrfulmuntelui,i-aspuspdrintele:
,r'4mvorbit cu mamata" -Badealoner erapuslaindoiald,aunu aruu
nici firedecurent,nici
telefon.cum aputut vorbi? ,rstai linistit cdam
vorbit clt mamata". Cdnda
ajunsacasd,i_aspusmaicd_sa: ,ArIdi,
am vorbitcuPdrinteletdu!M-antpussd-ntizic rttgdcittnile seara,
si din icoantda
cobordt si a spus;sd nu-r asteplipe lon cd e cu
treburila ntine".De
atunci,mamaruiainceputsi crladdin puterea
p[rinteluigiin ajutorulpdrintelui.
Cesdv6maispun?Arfimulte, multedespus,SfinliaSaficea
minunirnari.S-aduso femeiela
Sfin1iaSa,gieratarenervoas',qin-
aveardbdaresdsetennineslujba.Durnnealui dinaltarasirngitcanuare
rf,bdareferneiagile-aspuslaoamenicdfemeiagi-apierdui20.000 de
lei'
El i-a spus:
,,Fenteie,fnceteazd cu nerdbdaria, cd banii li i-ai
pierdut. Trebuiaufetele
dumitare, amdndoud,
sd-sicreascdcopii
pe carenu au vrut sd-i nascd.
$i
dstiasunt
banii cu caretrebuiasd_
i
creascd. $i nu o sd mai aveli spor in casd
niciodatd. Ca copii
aceiastrigd cd vor rdzbunare asuprapdrinlilor,,.
Bunicamea,c6nda auzitdepdrintele prima datd,s_adusla
min[stire. cdnd a
apdrutpdrintere, s-apusintr;bunica giioud femei,
s-aagezatsdmrndnce cu elb.in fala mai erautrei
femeicu
carea
inceputsavorbeascd. M6nca,luacdteo bucatdgiseuita la ferneile
acestea. $i zicelauna:,,Tu deceaivenit
'sd
aici?".,,pdieuamvenit parinte,
vorbesc cudumneavoastrd". ,pu_teacasd, Si numai bdgaopdtn
lapte! Cd tu vinzi laptele la oomeni,
Si
il dai
la ,,,, o,rr1r, patrlt
copii necdjili, Si ii iei baniipe apd,,.La cealaltdii
spune: ,,Tuclu_te
acasdqi irnpacd-re ur soqc,a. cci t, stai in cltrteut
soacra si nu
vorbesti rtirttic. cand te
impoc'icrtsoact-crsdt'iiaici,,.
Lacea
de-a
treiaii spune: ,,Tu te ducicrera unvecinraartur si duci t,ot.ba dirt
|4
casdqi vecinii seceartdtoli din cauza/a". $i toateaurlmas cumva, agauimite,n-aumaizisniciun
casdqi vecinii seceartdtoli din cauza/a". $i toateaurlmas cumva,
agauimite,n-aumaizisniciun cuvdntqis-ausculatgiauplecat.N-au
maistatacolo.A zis:"CdndvI intoarcefi,qifaceficev-amspus,atunci
sdvenili sdstaudevorbdcuvoi'. La bunicameai-a spus:3,72ai venit
sd md vezi,dar eu vreausd vorbesc.Cdtu numai bine aifdcut. Pe
toli i-ai ajutat, Si euvreausdteaiut. Cdrtdvatrebuisd trecidincolo,
sd Stii cd teamldngdmine". $i atunciauzisfemeilecelelaltedou6,
erautot vlduve: ,,Pdrinte, darcunoicefacefi?". ,t afel ca Si ea-Cd
toatesuntelicuinimdbund Si cufricd deDumnezei'. Cdndaplecat,
bunicaerafoartebolnavd.Astat treizileacologis-asimlitfoartebine'
Cdndavenitacasd,azis: ,,Sunt cearnaisdnf,toasdfemeiedepepimAnt!
M-am dusbolnavf,ginumf,maidoarenimic,qipot sdmuncesc Ai pot
s[ umblupe drum liber,c[ nu maiamnimic,niclQ durere,nimic". A
venitcu totul s[ndtoas[.Mama mea,careera foartebolnavd,era
gdrbovdgiindoit6,cu carjain mdn[,darlucramaimult decAtunatdn[r[.
Mergeaprimf,varalaPdrinteleqicereaajutor,apoimergeatoamna 9i
mullumealapdrintele. $i i-a zis: ,,Tu, cdtifi trebuiegicite '. zileai,tu sd
lucrezicdti1itrebuie,nimeninuo s5-1ifac[ lucruf
Am copiicaremergin str[in[tate.De cdteori lezic: ,,Dragii
mamei,faceti-vdcruce!".Dar unul dineizice: ,,lt[icd, eudecdteori
porutescla &'um, chempe Pdrintele in aiutor $i zic:pdrinte dragd,
ajutd-mdsdmd lntorc cu bine". Peunndamincdunbdiatcaremerge
in str[indtate;eltot aga,ipifacecruce,gilaurmd zice: ,fdrinte, fii cu
noi Si ajutd-nef'.Copntofi, suntcugdndullaPdrintelegisuntmullumili,
gisuntemtofi cu darulplrintelui; pdndin ziuadeaziii simlim darul,de
acolodincer,undeedus,ginoi suntemaicicunecazurilepimAntegti.
Cdndaiunnecaz,niciodatds[ nutepldngifird sdzici: ,poamne, d6-mi
puteres6pot s[-l duc,gid[-mi Doamnecruceapecareo amdedus,
sdmi-o pot duce,s[ nu mi-o ducdnirnenf'.Sezici:Lasdcdaqaimi
trebuie,'nusd zici Doamnedecemi-aidat?Durnnezeugtielafiecare
ccii d5. $i dac6aiunnecaz,fr SfintaCruce - annairnpotrivadiavolului,
giprinSfhntaCrucesedepf,rteazdace\ardudenoi
A rnuritPirintelcginc-ausunatdelaSinaiatnaicile,s[ mergem
lainrnorrn0ntare. Am statnoapteain genunchi,l6ngdsicriu.La unu
I l5