P. 1
Amar Ujala Csa university complete media coverage

Amar Ujala Csa university complete media coverage

|Views: 16|Likes:
Published by Sudhanand Lal
amar ujala
amar ujala

More info:

Published by: Sudhanand Lal on Feb 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/29/2014

pdf

text

original

4

ाु, ुा, 6 ी, 2013

nीene mा 14¤ां cी्ांa nnाzोs nं¤-n
¤ा+¤ु¯। ¬ं;nे¬¹ ~¬ाª +ृ|¤
)¤ं +ौuो|++ी |¤z¤|¤uाn¤ +ा
14¤ां ªी्ां- ==ा¹ोª =ं+n¤ा¹ +ो
+ैnाn =¤- ==ा+ा¹ =े =ंº--
ु~। ¬¹ा¤ =ौ== +े ¬n-े
=ी)=) +े +ु nा|¤º|- ¤ी)n
¬ोnी +ा¤्+= =े |n¹+- -ªी +¹
=+े। ªी्ां- ==ा¹ोª =ंº-- +¹ा-े
+े |n) +ुnा|¤º|- ¤ी)n ¬ोnी -े
¹ा¬=¤- =े +ै¤= +¹ +ुnा|¤º|-
+ी n|¤-¤ां =ी)=) +े +ुnº|-
+ो. ºी+े n=ा् +ो ªे-े +ा ºz =े¬ा।
==¹ोª =े +ुn 520 |¤uा|¤् ¤ो +ोे
|zrी ¤ांºी +:। ==ा¹ोª +े =ुc¤
~|-|¤ +ै |¹¤¹ -¤ा:ं º
|¤z¤|¤uाn¤ |ª=ां¬n +ªेn +े
+ुnº|- zॉ. ºी)n +ौ-= ¹ªे।
=ं+n¤ा¹ +ो =ी)=) +े ªी्ां-
+ा¤्+= =े ª= -¤¤् ºª+ , =ा-
+ा¤ो|¬- -¤¤् ºª+, ª= ¹¬-
ºª+, ª= +ां-¤ ºª+ |¤uा|¤् ¤ो
+ो |ª) +)। ºª+ ~¤¹ ~n
º¹+ॉ¹=े= (~¬ीºी)) ¹ै+ +े
~¤ा¹ º¹ |ª) +)। +ुnा|¤º|-
-¤¤् ºª+ ~¹ +ुnº|- -¤¤्
ºª+ |¤ªा¹ +े =ु¤ा-ंª +=ाª
nाn +ो |ª¤ा +¤ा। =ा¤ ªी
=ु¤ा-ंª +ो |+=ा- ;-º |ª-nी +ी
~¹ =े 8000 ुº) +ा ¬े+ =ी
|ª¤ा +¤ा ªै।
:-+े ~nा¤ा ¤ी)==ी ªो=
=ा:ं= (¬ा sºा·¤ा¤ (~¬ीºी)-
8.39), ¤ी)==ी +ॉ¹े-;ी -ेªा
ºा|¹+ (~¬ीºी)-8.78), ¤ीºे+
)rी+-¬¹ :ं ¬ी|-¤|¹ं + +ी|-
(~¬ीºी)-7.96), ¤ीºे +
+ं-¤ूº¹ =ा:ं= )z :ं¬ी|-¤|¹ं+ +ी
¹|z= º¹=ा¹ (~¬ीºी)-7.53),
¤ीºे+ =ै+े|-+n :ं¬ी|-¤|¹ं+ +े
¹ं ¬- +-ाº |=ं ª (~¬ीºी)-
7.56), )=)==ी )rी+-¬¹ +ी
--ु|- =ोnं+ी (~¬ीºी)-8.97),
)=)==ी ªो= =ां:= +ी ~|=¤ा
+ु =ा¹ी (~¬ीºी)-8.92),
)=)==ी )rी+-¬¹ +े
n|n++ाn |;¤े ªी (~¬ीºी)-
8.03) ~¹ :nे¤;ॉ|-¤= )z
+-¤ू|-+ेn- :ं¬ी|-¤|¹ं+ =े ¤ीºे+
~|=¤े+ +ु--ा (7.88) +ो -¤¤्
ºª+ ªे+¹ =-=ा|-- |+¤ा +¤ा।
-¤¤् ºª+ nे-े +े |n) ~|=¤े+
+ा¤्+= =े sº|-¤- -ªी ¤े। ºª+
|=n-े +े ¤ाª =ी)=) +े ¤े =े¤ा¤ी
+ैnाn =¤- ==ा+ा¹ =े ¤ाª¹
~) ~¹ ¬=+¹ =--ी +ी। ==ी
=े¤ा¤ी øाz-øाzा~ -े +nा=|-+
=े¤ा~ =े ¬ा-े +ी :-øा ¬ा|ª¹
+ी। +ा¤्+= +ी ~·¤्-ा
+ुn=|¬¤ zॉ. ¹ा¬े; |=ंª -े +ी।
:= =ौ+े º¹ =ी)=) +ा ==--
-ºा+ =ौ¬ूª ¹ªा।
MेäN 1ाØë Mे0ा |MMëी
+ुnा|¤º|- +ो-z =ेzn +ुnº|- =े nे-े |¤ªा¹ +े =ु¤ा-ंª +=ाª nाn।
O¯ा¤ ¤ौ¤¤ ¤े ¤eaे +rी × ¤¤े ¤ुeा|n¤|a ¤ी(e ¬ोnी
520 |¤oा|¤्¤ो ¤ो ÷ी ¤¶ |4¤ी
=ेzn ºा-े +े ¤ाª ¬ुnी =े søn-े øाz-øाzा)।
ªा¬+ी¤ «ाfe+ा «ाe nृ; +ा «ा«eा
¤ा+¤ु¯। ¹ा¬+ी¤ ¤ा|n+ा ¤ाn +ृª =े ¤ी-े
=ो=¤ा¹ +ो ¹|z= (15) +ी =ौ- ªो +: ¤ी।
=ं+n¤ा¹ +ो ु) ºो-º=ाº्= =े ¬ª¹ =े =ौ- +ी
ºु|-º ु: ªै।
-ी- zॉ¤º¹ो +े ºै-n -े ¬ª¹ =े =ौ- +े ¬n-े
¹|z= +ा |¤=¹ा =ु¹|्- ¹¬ा ªै। ¬ª¹ |+= ++ा¹
+ा ¤ा :=+ा º-ा |¤=¹ा +ी ¬ां¬ |¹ºोº् ~-े º¹
ªी º-ा ¬n =+े+ा। =¤ाn sa-ा ªै |+ ~+¹
¬n-े ~¹ ¤ोn-े =े ~==¤्
¹|z= -े ¬ª¹ ¬ा¤ा -ो
s=+े ºा= ¬ª¹ +ªंा =े
~¤ा ~¹ ~+¹ s=+ो |+=ी -े ¬ª¹ |¬nा¤ा
-ो )=ी +ौ- =ी ¤ा- ¤ी ¬ो
s=+ो ¬ª¹ ªे+¹ =ा¹ |ª¤ा
+¤ा। =ा=nे +ो +ं=ी¹-ा
=े nे-े ु) -¤ूº
-+¹ ºु|n= -े
º¸-ाn nुू +¹ ªी
ªै। ¹|z= +े nा¤ा|¹=
ªो-े º¹ ºो-º=ाº्= +े
¤ाª s=+ा ~|-=
=ं -+ा¹ ¤ाn +ृ ª
+nा=- +ी ~¹ =े +¹
|ª¤ा +¤ा ªै।
¹|z= =ªा¹-ºु¹ =े nा¤ा|¹= ªाn- =े ¤ू=-े ु:
ºा: +: ¤ी। ¤ª ¬n-े ¤ ¤ोn-े =े ~==¤् ªै। s=ेे
=ा- ~¤º¸¤¹ 2012 +ो +ा-ºु¹ +े ¹ा¬+ी¤
¤ा|n+ा ¤ाn +ृª =े =े¬ा +¤ा ¤ा। ¹|¤¤ा¹
+ी ¹ा- ¤ª ¬ा-ा ¬ा-े +े ¤ाª =ो: ¤ी। =ो=¤ा¹
+ी =ु¤ª ¹|z= +ी ªाn- |¤+¸-े º¹ s=े +=्¬ा¹ी
=¤ु ¬º¬ी् , =ू¹ा¬ू ~¹ =|ªnा ªो=+ाz् |+¹¬ा |=ंª
ªैnº nे +) ¤े। ¬ªां
zॉ¤º¹ो -े s=े =ृ -
¤ो|¤- +¹ |ª¤ा ¤ा।
-¤्n +े -ा¤¤
-ª=ीnªा¹ +=ोª nा -े
ºं ¬-ा=ा =¹+¹ n¤
ºो-º=ाº् = +े |n)
=े¬ा ¤ा। =ं+n¤ा¹ +ो
-ी- zॉ¤º¹ो +े ºै-n
-े ºो-º=ाº् = |+¤ा।
zॉ¤º¹ो +ा +ª-ा ªै |+
¹|z= +ी =ौ- ¬ª¹ =े
ु: ªै।
zॉ¤º¹ +ु ø -ªी
¤-ा =+े। :¤¹, -¤ूº
-+¹ )=)=~: ~|-n |=>ा +ा +ª-ा ªै |+
¹|z= +े |¤=¹ा +ो ¬ां¬ +े |n) n¬-÷ |¤|¤
|¤्ा- +¤ो+nाnा, n¬-÷ =े¬ा ¬ा)+ा। |¹ºोº्
~-े º¹ ªी ¬ª¹ +ा ++ा¹ =ाnू= ªो =+े+ा। ¤ªी
¤-ा¤ा |+ )=)=~: ¹|z= +ो ¬ª¹ |¬nा¤ा +¤ा
~¤¤ा ¬ुª ¬ा¤ा ªै := ¤ा¹े =े ¬ां¬ +ी ¬ा
¹ªी ªै।
¬;ª =े ªfv« +ी «ौa
±sz mाnा nा |mnाnा ×nा
+neे xt +ोneे «े ma«a्
t|t« mा |+atा aां+ mो
naes »ेaा aाc*ा

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->