I/26: Nemzetközi szervezetek fogalma, osztályozása, működési sajátosságai A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés azon formái, melyek nk-i szerződés révén

jönnek létre (legalább 2 v. 3 állam között) állandó struktúrával (legalább 1, de ált. több állandó szerv) alapító okiratukból következően nki-i jogalanyisággal vannak felruházva. államok hozzák létre alapító okirat állandó struktúra nki-i jogalanyiság Funkciói  Eszközfunkció: az államok eszközként használják saját érdekeik érvényesítésére  Fórum vagy aréna: Konferenciadiplomácia, megdumálják a hatalmak, hogyan tovább  Aktor: ENSZ, képes önálló aktorként funkcionálni, de csak olyan szinten amiben a tagállamok megegyeznek Osztályozása  Kormányköziség szempontjából kormányközi vagy államközi (IGO):államok a tagok, államok alapítják vagy más IGO-k hozzák létre nem kormányzati (NGO), nem államok a tagok, két altípus:transznac ernyőszervezet: tagszervezetei vannak, melyek önállóan is működnek. Transznac szervezetek  Tagság és kompetencia szerint Nyitott: ENSZ, nem korlátozza a bekerülést, sem az alapítóokiratában sem tevékenységéval Zárt: korlátozza a tagok körét Regionális: földrajzi szempont Partikuláris: saját funkcióval bír. Közös háttér, közös érdek. NATO, Brit Nemzetközösség Speciális: OPEC, Duna Bizottság, Kompetencia: átfogó, szektorális Átfogó: széleskörű tevékenység, ENSZ, EU Szektorális: WHO, FAO, meghatározott szűkebb terület.  Funkciók szerint: fő tevékenység a rendező elv o Programszervezetek: normaalkotás, EBESZ, EU, ENSZ o Operatív: végrehajtás, ellenőrzés, normák betartása: IMF, OPEC

I/27: ENSZ főszervei, intézményei ENSZ a leguniverzálisabb kormányközi szervezet. 1947. jelenleg 193 tagállam Céljai: nemzetközi béke és biztonság fenntartása baráti kapcsolatok az országok között nk-ki együttműködés a nk-i problémák megoldásában nki-i központ ezen célok megvalósítására Szervezeti felépítés 6 főszerv: Közgyűlés, Bt, Gazd és Szoc Tanács, Gyámsági Tanács, Titkárság, Nemzetközi Bíróság Gyámsági Tanács Jelenleg már csak papíron, működése okafogyottá vált. Feladata volt előmozdítani a gyámság alatt álló területek lakosságának politikai, gazdasági, szociális előrehaladását.’94-ben a BT teljesítettnek ítélte meg az uccsó gyámsági területen való működést is. (csendes ó. Palau-szigetek) Gazdasági és Szociális Tanács ECOSOC Közgyűlés fennhatósága alatt a gazd és szoc tevékenységet irányítja és összhangba hozza a szervezet általános politikai tevékenységével. Nem lehetséges a békés nk-i fejlődés a vilgazd kapcs javítása az emberi jogok és alapvető szabadságjogok biztosítása nélkül. Életszínvonal emelése, teljes foglalkoztatás, gazd és szoc fejlődés gazd, szoc. és eü-i téren fenálló nk-i feladatok megoldása emberi és alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása. 54 tag. Elnök és 4 alelnök, 1-1 évre választják őket. A gyakorlati munka 4 állandó bizottság között oszlik meg. 1. Funkcionális bizottságok, állandó biztosságok: Fenntartható fejlődéssel foglalkozó bizottság(Genf), Népesedéssel és fejlődéssel foglalkozó bizottság (NY), Szociális fejlődéssel foglalkozó bizottság (Genf), Statisztikai Bizottság (Genf, NY) 2. Regionális gazdasági bizottságok: saját régiójuk gazd és társ. fejlődését figyelni, makro elemzését végrehajtani. Évi jelentések az adott régióról. 5 régió (Afrikai gazd bizottság, Európai, Latin Amerikai és karibi térség, Ázsia és csendes-ó, Nyugat Ázsia) 3. Koordinációs adminisztratív bizottság: ajánlások tétele, intézkedési tervek. 4. Szakértői testület Kapcsolt szervei Egyesült Nemzetek Fejlesztési Programja (UNDP) Egyesült Nemzetek Gyermekalapja (UNICEF) Egyesült Nemzetek Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciája (UNCTAD) Titkárság A titkárság főtitkárból és olyan tisztviselői karból áll, melyet a szervezete megkövetel. Főtitkár: szervezet legfőbb igazgatási tisztviselője. Bt javaslata alapján, Közgyűlés választja meg 2/3-dal. 2007től Ban Ki-Mun A főtitkár és titkárság függetlenségét az Alapokmány biztosítja. A tisztviselők kiválasztásánál fontos a munkateljesítmény, hozzáértés, erkölcsi feddhetetlenség és a kiválasztás a lehető legszélesebb földrajzi alapon történjen.

Közgyűlés Szuverén egyenlőség elve alapján minden országnak egy szavazata van. Széles feladatkör és általános hatásköre van. Minden olyan kérdést megvizsgálhat, mely a nk.i béke és biztonság kérdését érinti. Évi 1X rendes ülésszak, de vannak rendkívüliek is. Évente választanak elnököt, az irányítja a munkát. Fontos kérdésekben 2/3, eljárási ügyekben egyszerű többség. Legfontosabb szerv. BT nem állandó tagjait választja, tárgyal és ajánl, de ha a BT már foglalkozik egy kérdéssel, nem ajánlhat. Több állandó és ad hoc bizottsága és kapcsolt szerve van. (Igazgatási és Költségvetési Kérdések Tanácsadó Bizottsága., Nk-i jogi bizottság. Biztonsági Tanács Fő célja a nk-i béke és biztonság fentartása. Állandó tagok: USA, Oroszo., Kína, Anglia, Fro. 10 nem állandó tag, 3évenként 1/3-ban újraválasztják. Korlátozza a közgyűlést: tagfelvétel esetében, ha már foglalkozik egy kérdéssel közgyűlés nem foglalkozhat. Főtitkár személyére javaslat, új tagok felvételére, BT gyakorolta a gyámsági funkciókat. A BT hatásköre o (korlátozza a közgyűlést, ha ő már foglalkozik a kérdéssel o tagfelvétel) o alapvetően három hatásköre van a BT-nek: o viták békés rendezése (csak ajánlások) o béke veszélyeztetése esetén a helyzet megállapítása  három dolgot tehet itt:  ideiglenes rendszabályokat rendel el  fegyveres erővel nem járó intézkedések  fegyveres erő bevetésével járó műveletek (7. fejezet) o ajánlásokat tehet ENSZ tagfelvételről o főtitkárt javasol  csak javasol  erős viták a kgy-gyel  főleg nemzeti érdekek alapján o fegyverkezési szabályok kidolgozása Állandó tagok egyetértésének elve:VÉTÓJOG legfontosabb. Eljárási kérdésekben elég 9 bármilyen igenlő szavazat. Minden más kérdésben 5 ád. tag igen+ 4 más tag igenje 9igen BT Reformok Azok legyenek az ád. tagok, akik az ENSZ tevékenységéhez a legnagyobb mértékben hozzájárulnak. Reform ne csökkentse a BT munkájának hatékonyságát. %regionális csoport megléte fontos szempont. A testület reformja, csak hosszabb tévon valósítható meg, egyelőre nincs konszenzus. (mi legyen a vétójoggal, mekkora legyen a testület száma, egyéni tagság helyett legyen-e regionális képviselet, hogyan fejlesszék a bt és közgyűlés viszonyát?) ENSZ szakosított intézményei Alapszabályuk államközi szerződésbe foglalt, meghatározott spec tevékenységre létesültek, ENSZ Gazd é Szoc Tanácsával állandó szerződéses kapcsolatban állnak. Nk-i jogalanyisággal rendelkeznek. Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) Egyesült nemzetek élelmezési és mg-i szervezete (FAO) Egyesült nemzetek nevelésügyi tudományos és kulturális szervezete (UNESCO) Nemzetközi Valutaalap (IMF) Nemzetközi Újjáépítési és fejlesztési Bank (IBRD)

Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) Világ egészségügyi szervezet (WHO)

+1:EU-s cuccok, az érthetőség végett+ EBESZ Pillérek A bonyolult hárompilléres rendszer kialakulása a folyamatos integráció következménye. A pillérek lényege, hogy eltérő működés jellemzi a kormányközi területeket (küls és biztpol+rendőrségi és ig.ügyi együttműködés) az összes többi politikától, a közösségi területektől. 1.pillér: Közösségi területek 2. pillér: Közös kül és biztonságpolitika 3. pillér Bel és igazságügyi együttműködés A 2. és 3. pillér lazább integrációs keretben, eltérő működési mechanizmussal, körmányközi együttműködésként lett meghatározva. Az első pillérben a közösségi szupranacionális intézmények játszottak meghatározó szerepet, addig a másik kettőben beleszólásuk meglehetősen korlátozva volt. Az elsőben minősített többségi, másik kettőben egyhangú döntéshozatal. Nem volt jogi személyisége az EUnak, vagyis a 3 pillérnek együtt, csak az elsőnek. A Liszaboni Sz. megszüntette a 3 pillért, és egységes jogi személyiséget biztosított az EU számára, és egyértelmű hatásköri katalógust fogadott el. A Közös kül és biztpol továbbra is elkülönül, kormányközi típusú működési szabályrendszer alá tartozik. A bel és ig.ügyi együttműködés totál beleolvadt az első pillérbe, bár néhány speciális szabály megmaradt.  vagyis megszűnt a 3. pillér Lisszaboni szerződés Hatékonyabb, átláthatóbb működés jegyében született. A korábbi szerződéseket (Európai Unióról szóló szerződés, Európai Közösséget létrehozó szerződést) egyetlen alapdokumentumba foglalták, és részévé tették az Alapjogi Chartát. Elfogadása hosszú és vontatott folyamat volt, Hollandia és Fr-o népszavazáson elutasította, aztán végül kompromisszumos megoldásként nem alkotmánynak nevezték és így sikerült mindenhol ratifikálni. Így ez egy reformszerződés lett, mely nem váltja fel, csak módosítja az EU-szerződést (Európai unióról szóló szerződés) és EK szerződést (európai közösséget létrehozó szerződés), valamint az EK szerződést átnevezi az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek. Az Uniót jogi személyiséggel ruházta fel, megszüntette a 3pilléres megosztottságot. o 2009. dec. 1. hatálybalépés a LSZ 10 vívmánya: 1. a polgári kezdeményezés intézménye a. eddig ilyen nem volt, csak közvetlen választás, a képviselőn keresztül lehetett kezdeményezni b. 1 millió aláírás esetén a kezdeményezéssel foglalkozni kell i. 450 millió lakosból, nincs előírva, hogy csak felnőttek lehetnek 2. megváltozik a jogalkotás menete és lényege a. a szerződés a Parlamentet a Tanácséval egyenrangú valós, tényleges jogalkotói hatáskörrel ruházza fel, Bizonyos területeken! – kiterjeszt, de nem teszi teljessé b. a Parlament hatásköre szinte minden területre kiterjed, de egyes területeken csak részben dönt 3. szakpolitikák területe a. a szerződés a szakpolitikák területén rendet tesz, meghatározza, hogy mely területeken dönt kizárólagosan a Tanács és mely területeken van a Tanácséval egyenrangú hatásköre a Parlamentnek b. a Tanáccsal egyenrangú hatásköre van a bevándorlás területén, büntetőügyekben, rendőrségi együttműködésben, kereskedelem- mezőgazdasági-, halászati politikák egyes rendelkezéseiben 4. nemzeti parlamentek kérdése a. azzal, hogy az EP jogköre fokozódik a nemzeti parlamentek jogköre NEM csökken b. a szerződés értelmében a nemzeti parlamenteknek 8 hét áll rendelkezésükre, hogy uniós joganyagokról véleményt alkossanak – ha az eu valamelyik intézménye túllépi hatáskörét akkor sikíthatnak 5. az Unió Elnökének intézménye bevezetésre kerül

a. többnyire eddig a külügyi főbiztos képviselte, de ezek eseti megbízások voltak, nem volt törvényes alapja b. az elnöki poszt kettő és fél évre szól, a Tanácstól kapja a mandátumot (miért nem a Parlament választja, úgy mint az EB elnökét?) – Rompuy igazi EU-s komprimisszum, nem ugrál... c. feladata döntően ceremoniális d. előkészíti és levezeti az Uniós csúcstalikat 6. az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a. „külügyminiszter” – ha így hívjuk, sérti a szuverenitást (nem leht minister, vagy secretary of state, ezért lett chief representative) 7. a Tanácsban kettős többségi szavazást vezet be a szerződés!!! a. eddig az EK mindent konszenzussal dönt el b. később jön a többségi döntést, de milyen többség? – minősített többség c. kettős minősített többség: 55%-a az államoknak úgy, hogy ez kiadja a lakosság 65%-át 8. az EB elnökének a megválasztása a. jelölésekor figyelembe kell venni a parlamenti választások eredményét 9. az ún. Alapjogi Charta a. (Európai Emberi Jogi Charta) b. minden Eus tagállamnak ratifikálni kell c. két országnak van kifogása: Írország (abortusz szerintük bűn, nem fogadják el) és Csehország (Benes dekrétumok , tulajdonhoz való jog, Sudetendeutsche, nem kérhették vissza) az alapjogi charta így a csehekre nem kötelező, a Tanács úgy döntött, hogy a legközelebbi szerződésnél ezt is ratifikálniuk kell! d. alapvető emberi és szabadságjogok 10. bevezeti a kilépés lehetőségét a. először léphet ki valaki önként A fenti 10 pont minden eddiginél jobban megnöveli a Parlament befolyását, erős jogalkotóvá teszi. Nagyobb és több felelősség hárul a Parlamentre, főként az európai polgárok érdekében. Kizárólagos és megosztott jogkörök Az EU kizárólagos hatáskörei: o nemzeti parlament semmiféle módon nem dönthet 1. vámunió (nemzetileg nem lehet vámot emelni) 2. a belső piac működéséhez szükséges versenyszabályok (alapvető mikroökonómiai követelmény a verseny szabadságának biztosítása, a fogyasztó érdekei fontosak) 3. monetáris politika, azon államokra, akik Eurózóna tagok 4. a tenger biológiai erőforrásainak megőrzése a közös halászat keretén belül!! 5. közös kereskedelempolitika (nem a nemzet mondja meg, hogy a nemzeti többletbúzát hová lehet eladni!) o az Unió nki szerződéskötési hatásköre: akkor kizárólagos, ha ez hatásköreinek belső gyakorlásához szükésges, vagy a közös szabályokat érinti, vagy azok alkalmazását megváltoztatja Megosztott hatáskörök 1. belső piac 2. a szociálpolitika lisszaboni szerződésben meghatározott vonatkozásai 3. gazdasági, társadalmi és területi kohézió 4. mg és halászat 5. környezetvédelem 6. fogyasztóvédelem 7. közlekedés 8. transzeurópai hálózatok (TEN) a. villamoshálózat, gázhálózat, stb. 9. energiaügy 10. szabadság, biztonság, jogérvényesülés térsége 11. közegészségügy egyes vonatkozásai 12. K+F, űrkutatás 13. fejlesztési együttműködés és humanitárius segítségnyújtás

EBESZ (35 állam) o Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet o a tagjai szinte mind tagjai a NATO-nak, miért van rá szükség? o 50s,60s ellenállás o 70s Détente o 69-től egyértelmű, hogy Európa szeretne egy biztonsággal foglalkozó nki szervezetet o 1972-től Helsinki tárgyalások o 1975: Helsinki zárónyilatkozat aláírása (szerződés, vagy nem?)  NEM szerződés o az ENSZ általános alapelveit Helsinki 10-re bővíti!!!!! o EBEÉ, kis hatalom o Budapesten elhatározták, hogy szervezetté alakítják o munkája kooperatív tevékenyésg  politikai, katonai  gazdasági, szociális  emberi jogi vonatkozás o ezeket kosaraknak nevezték o Emberi jogi kérdések o ma már a demokratikus folyamatot, a szólásszabadságot, a kisebbségi jogokat forszírozza o Szervei o Egyeztető és Döntéshozó Szervek (Summit meetings, három évente – nagy döntési találkozók) o Miniszteri Tanács – legfőbb politikai testület (külügyminiszterek) o Állandó Tanács – mindennapi tevékenység (hetente találkoznak a tagállamok képviselői)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful